Aeg-Electrolux | FAV50861 | User manual | Aeg-Electrolux FAV50861 User Manual

Aeg-Electrolux FAV50861 User Manual
FAVORIT 50861
Myèka nádobí
Informace pro uživatele
Vážená zákaznice, vážený zákazníku
pøeètìte si prosím pozornì tyto informace pro uživatele a
uschovejte si je i pro další vyhledávání informací.
Pøedejte je i pøípadnému dalšímu majiteli tohoto spotøebièe.
1
3
2
2
V textu jsou použity následující symboly:
Bezpeènostní pokyny
Upozornìní! Pokyny, které slouží vaší osobní bezpeènosti.
Pozor! Pokyny, které slouží k ochranì spotøebièe pøed poškozením.
Pokyny a praktické tipy
Rady k ochranì životního prostøedí
Obsah
Návod k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Bezpeènost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Popis myèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Pøed prvním uvedením do provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení zmìkèovaèe vody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Doplnìní speciální soli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Doplnìní leštidla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Denní použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vkládání pøíborù a nádobí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmìna výšky horního koše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplòování mycího prostøedku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití mycího prostøedku 3 v 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba programu (programová tabulka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spuštìní mycího programu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení èasové pøedvolby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí myèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
20
21
22
24
26
27
27
Péèe a èištìní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Co dìlat, když ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Malé poruchy mùžete odstranit sami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Když není výsledek mytí uspokojivý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Likvidace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pokyny pro zkušební ústavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Návod k postavení a pøipojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Bezpeènostní pokyny pro instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Instalace myèky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pøipojení myèky nádobí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Záruèní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Místa servisu
45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3
Návod k použití
1 Bezpeènost
Pøed prvním uvedením do provozu
• Øiïte se pokyny uvedenými v “Návodu k instalaci a pøipojení”.
Správné používání myèky
• Myèka je urèena pouze pro mytí nádobí v domácnostech.
• Pøestavba nebo zmìny myèky jsou zakázány.
• Používejte pouze speciální sùl, mycí a lešticí prostøedek, které
jsou vhodné pro domácí myèky nádobí.
• Do myèky nedávejte žádná rozpouštìdla. Nebezpeèí výbuchu!
Bezpeènost dìtí
• Obalový materiál uložte proto mimo dosah dìtí. Nebezpeèí
udušení!
• Dìti èasto nejsou schopné rozpoznat, jaké nebezpeèí jim pøi
zacházení s elektrickými spotøebièi hrozí. Nenechávejte je proto u
myèky bez dozoru.
• Zajistìte také, aby dìti nebo malá domácí zvíøata zvíøátka nemohly
vlézt dovnitø myèky. Nebezpeèí ohrožení života!
• Mycí prostøedek mùže poleptat oèi, ústa i hrdlo. Nebezpeèí
ohrožení života! Dodržujte také bezpeènostní pokyny výrobce
uvedené u mycích a lešticích prostøedkù.
• Voda v myèce není pitná. Hrozí nebezpeèí popálení!
4
Všeobecné bezpeènostní pokyny
• Opravy spotøebièe smí provádìt pouze odbornì vyškolení
pracovníci.
• Jestliže myèku nepoužíváte, vypnìte ji a zavøete vodovodní
kohoutek.
• Kabel ze zásuvky vytahujte vždy za zástrèku, nikdy netahejte za
kabel.
• Jestliže do myèky nevkládáte nádobí, nebo ho nevyklízíte, musí
být dveøe myèky vždy zavøené. Nikdo tak o otevøené dveøe
nezakopne a nezraní se.
• Nikdy si nesedejte ani nestoupejte na otevøené dveøe.
• Jestliže je myèka umístìná v místnosti, kde mùže teplota klesnout
pod bod mrazu, po každém mytí odpojte pøipojovací hadici od
vodovodního kohoutku.
5
Popis myèky
Stropní vodní
trysky
Ostøikovací rameno horního koše
a ostøikovací rameno dolního
Voliè
tvrdosti vody
Zásobník
na speciální sùl
Zásobník
na mycí prostøedek
Zásobník
na lešticí prostøedek
Typový štítek
Síta
Ovládací panel
Tlaèítko ZAP/VYP
Stisknutím tlaèítka ZAP/VYP se myèka vypne.
6
Tlaèítka programù
1
2
3
Tlaèítka funkcí
Multidisplej
4
Nastavit èasovou Kontrolky
pøedvolbu
Stisknutím tlaèítek programu vyberete požadovaný mycí program.
Tlaèítka funkcí: Pomocí tìchto tlaèítek je možné ke stisknutému
mycímu programu nastavit ještì následující funkce:
Tlaèítko funkce 1
Nastavení zmìkèovaèe vody
Tlaèítko funkce 2
Zapnutí/vypnutí pøítoku leštidla pøi 3 v 1
Tlaèítko funkce 3
- neobsazeno -
Tlaèítko funkce 4
Zapnout /vypnout funkci 3 v 1
Na pøívod leštidla bude mít vliv pouze tehdy, je-li zvolena funkce
3 v 1.
Na multidispleji se mùže zobrazovat:
– na jaký stupeò tvrdosti vody je nastavený zmìkèovaè vody
– zda je pøítok leštidla zapnutý nebo vypnutý
– jaký èas spuštìní je nastavený
– jak dlouho bude ještì zøejmì trvat probíhající mycí program
– jaká chyba myèky se objevila.
7
Kontrolky mají následující význam:
1)
Doplnit speciální sùl
1)
Doplnit leštidlo
3 IN 1 / 4 IN 1
Funkce 3 v 1 zapnutá
1)Tyto kontrolky bìhem probíhajícího mycího programu nesvítí.
Pøed prvním uvedením do provozu
3
Chcete-li použít mycí prostøedek “3 v 1":
– Nejprve si pøeètìte èást “Použití mycího prostøedku 3 v 1".
– Nedoplòujte speciální sùl ani leštidlo.
Jestliže mycí prostøedek 3 v 1 nepoužíváte, pøed prvním použitím:
1. Nastavte zmìkèovaè vody.
2. Doplòte speciální sùl pro zmìkèovací zaøízení.
3. Doplòte leštidlo.
Nastavení zmìkèovaèe vody
3
Zmìkèovaè vody je nutné nastavit mechanicky a elektronicky.
Chcete-li zabránit usazování vápence na nádobí a myèce, musíte
mýt nádobí mìkkou vodou, tedy s nízkým obsahem vápence.
Zmìkèovaè tvrdosti vody je nutné nastavit na stupeò tvrdosti vody
ve vašem bydlišti, viz pøíslušná tabulka. Informace o tvrdosti vody
získáte na pøíslušném vodárenském úøadì.
Myèka nádobí musí být vypnutá.
Mechanické nastavení:
1. Otevøete dveøe myèky.
2. Z myèky vyjmìte dolní koš na
nádobí.
3. Voliè tvrdosti vody na levé stranì
mycího prostoru otoète na 0 nebo
na 1 (viz tabulka).
8
3
Elektronické nastavení:
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Pokud svítí pouze kontrolka LED tlaèítka programu, je tento mycí
program zapnutý. Mycí program je nutné zrušit:
Asi na 2 vteøiny souèasnì stisknìte tlaèítka funkcí 2 a 3.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Stisknìte tlaèítka funkcí 2 a 3 a podržžte je.
Kontrolky LED tlaèítek funkcí 1 až 4 zaènou blikat.
3. Stisknìte tlaèítko funkce 1 .
Kontrolka LED tlaèítka funkce 1 zaène blikat.
Na multidispleji se objeví nastavený stupeò tvrdosti.
4. Stisknutím tlaèítka 1 se stupeò tvrdosti zvýší o 1.
(Výjimka: po stupni tvrdosti 10 následuje stupeò tvrdosti 1).
5. Po nastavení správného stupnì tvrdosti stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Stupeò tvrdosti se tak uloží.
Jestliže je zmìkèovaè vody nastavený na "1" elektronicky, je tak
zároveò i vypnutá kontrolka pro speciální sùl.
Tvrdost vody
ve
°d1)
51
43
37
29
23
-
v
mmol/l2)
Nastavení tvrdosti vody
Oblast mechanické elektronické
Ukazatel na
multidispleji
103)
9
8
7
6
10L .
9L
8L
7L
6L
5
4*
5L
4L
3
3L
I/II
2
2L
I
1
sùl není nutná
1L
70
50
42
36
28
9,0 - 12,5
7,6 - 8,9
6,5 - 7,5
5,1 - 6,4
4,0 - 5,0
IV
19 - 22
15 - 18
3,3 - 3,9
2,6 - 3,2
III
11 - 14
1,9 - 2,5
II
4 - 10
0,7 - 1,8
do 4
do 0,7
1
0*
1)(°d) nìmecké stupnì, mìøítko tvrdosti vody
2)(mmol/l) millimol na litr, mezinárodní jednotka tvrdosti vody
3)Pøi tomto nastavení se prùbìh programu mùže nepatrnì prodloužit.
*) nastavení z výroby
9
Doplnìní speciální soli
3
3
10
K odvápnìní vody je nutné používat speciální sùl. Používejte pouze
speciální sùl, která je urèena pro domácí myèky nádobí.
Jestliže nepoužíváte mycí prostøedek 3 v 1, doplòte speciální sùl:
– pøed prvním zapnutím myèky nádobí
– když se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka pro speciální sùl.
1. Otevøete dveøe a vyjmìte dolní
koš.
2. Uzávìrem zásobníku na sùl otoète
smìrem doleva.
3. Pouze pøed prvním uvedením
do provozu:
Zásobník na vodu naplòte úplnì
vodou.
4. Na otvor zásobníku postavte
pøiložený trychtýø.
Do zásobníku nasypte speciální
sùl, objem je podle velikosti
solných zrn asi 1,0-1,5 kg.
Zásobník nepøeplòujte.
Jestliže pøi doplòování soli pøeteèe voda, není to na závadu.
5. Otvor zásobníku oèistìte od zbytkù soli.
6. Uzávìr pevnì utáhnìte smìrem doprava.
7. Po doplnìní speciální soli nechte probìhnout mycí program.
Tím se odstraní vyteklá voda a spláchnou zrnka soli.
Rychlost rozpuštìní soli závisí na velikosti solných zrn, proto mùže
trvat nìkolik hodin, než kontrolka speciální soli zhasne.
Doplnìní leštidla
Díky leštidlu voda po nádobí lépe stéká, na nádobí nejsou skvrny a
leskne se, a sklenice jsou prùzraèné.
Jestliže nepoužíváte mycí prostøedek 3 v 1, doplòte leštidlo:
– pøed prvním zapnutím myèky nádobí
– jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka leštidla.
Používejte jen speciální lešticí
prostøedky pro myèky, nikdy
nepoužívejte jiné tekuté èisticí
prostøedky.
1. Otevøete dveøe.
Zásobník na leštidlo se nachází na
vnitøní stranì dveøí myèky.
2. Stisknìte uvolòovací knoflík na
zásobníku s leštidlem.
3. Odklopte kryt.
4. Leštidlo pomalu vlijte až k
vyèárkované znaèce Max;
tedy pøibližnì 140 ml.
5. Kryt zatlaète, až zapadne.
6. Jestliže se vám leštidlo rozlije
vedle, setøete ho hadøíkem. Jinak
by se pøi mytí vytvoøilo pøíliš
mnoho pìny.
11
Nastavení dávkovaèe leštidla
3
12
Dávkování zmìòte pouze tehdy, jsou-li na sklenicích a nádobí
šmouhy, mléèné skvrny (nastavte nižší dávkování), nebo zaschlé
vodní kapky (nastavte vyšší dávkování); viz kapitolu “Když nejsou
výsledky mytí uspokojivé”. Dávkování je možné nastavit v rozmezí 16. Z výroby je dávkování nastaveno na stupeò “4”.
1. Otevøete dveøe myèky.
2. Stisknìte uvolòovací knoflík na
zásobníku s leštidlem.
3. Odklopte kryt.
4. Nastavte dávkování.
5. Kryt zatlaète, až zapadne.
6. Jestliže se vám leštidlo rozlije,
setøete ho hadøíkem.
Zapnutí pøívodu leštidla u zvolené funkce 3 v 1
3
3
Jestliže není funkce 3 v 1 zvolena, je pøívod leštidla stále zapnutý.
Jestliže jste zvolili funkci 3 v 1 kvùli použití mycího prostøedku 3 v 1,
je pøívod leštidla vypnutý. Jestlliže není nádobí dostateènì suché,
mìli byste pøívod leštidla opìt zapnout (viz téz èást "Použití mycího
prostøedku 3 v 1").
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Pokud svítí pouze kontrolka LED tlaèítka programu, je tento mycí
program zapnutý. Mycí program je nutné zrušit:
Asi na 2 vteøiny souèasnì stisknìte tlaèítka funkcí 2 a 3.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Stisknìte tlaèítka funkcí 2 a 3 a podržžte je.
Kontrolky LED tlaèítek funkcí 1 až 4 zaènou blikat.
3. Stisknìte tlaèítko funkce 2 .
Kontrolka LED tlaèítka funkce 2 zaène blikat.
Na multidispleji se zobrazí souèasné nastavení:
0d
Pøítok leštidla pøi 3 v 1 vypnutý (nastavení z výroby)
1d
Pøítok leštidla pøi 3 v 1 zapnutý
4. Stisknutím tlaèítka funkce 2 se pøítok leštidla zapne nebo vypne.
5. Jakmile se na multidispleji objeví požadované nastavení, stisknìte
tlaèítko ZAP/VYP. Nastavení se uloží do pamìti.
13
Denní použití
Vkládání pøíborù a nádobí
1
V myèce nemyjte houby, utìrky a všechny další pøedmìty, které
mohou nasáknout vodou. Na nádobí potaženém umìlou hmotou a
teflonem se dlouho drží kapky. Toto nádobí schne proto o nìco
hùøe než porcelán a nerezová ocel.
K mytí v myèce se následující pøíbory/nádobí
nehodí:
• Pøíbory s døevìnou,
rohovinovou, porcelánovou
nebo perlet’ovou rukojetí.
• Umìlohmotné kousky, které
nejsou žáruvzdorné.
• Starší pøíbory, jejichž tmel
je citlivý na teplo.
• Lepené nádobí nebo pøíbory.
• Cínové nebo mìdìné
pøedmìty.
• Olovnaté sklo.
• Ocelové pøedmìty, které
mohou zrezivìt.
• Døevìná prkna a prkénka.
• Umìlecké pøedmìty.
hodí jen omezenì:
• Kameninové nádobí myjte v myèce jen
tehdy, je-li to výslovnì doporuèeno
výrobcem.
• Ozdobný dekor glazury mùže po èastém
mytí v myèce vyblednout.
• Støíbrné a hliníkové kusy se mohou pøi mytí
v myèce zbarvovat. Zbytky jídel jako napø.
vajeèný bílek, žloutek nebo hoøèice
zpùsobují zbarvení støíbra nebo na nìm tvoøí
skvrny. Jestliže nebudete støíbrné nádobí
ihned po jídle mýt, oèistìte ho alespoò
ihned od zbytkù jídel.
• Sklo mùže po èastém mytí v myèce
zmatovìt.
• Pøed vložením nádobí do myèky byste mìli:
– odstranit velké zbytky jídel;
– hrnce s pøipeèenými jídly namoèit.
• Pøi vkládání nádobí a pøíborù postupujte takto:
– Nádobí ani pøíbory nesmí bránit otáèení ostøikovacího ramene.
– Mísy, šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhùru, aby
se v nich nemohla hromadit voda.
– Nádobí a pøíbory nesmí ležet v sobì nebo se po stranách
zakrývat.
– Sklenice se nesmí dotýkat, aby se sklo nepoškodilo.
– Malé pøedmìty (napø. víèka) nevkládejte do koše na nádobí, ale
do košíku na pøíbory, kterým nemohou propadnout.
14
Vkládání pøíborù
1
Upozornìní: Špièaté nože a pøíbory s ostrými hranami položte kvùli
nebezpeèí poranìní do horního koše.
K umytí všech pøíborù v košíèku na pøíbory je nutné:
1.Na košík na pøíbory nasuòte
2.Vidlièky a lžíce postavte do
møížkovou vložku.
møížkové vložky držadlem
dolù.
V pøípadì vìtších kusù, jako napø. šlehacích metel, mùžete použít
pouze polovinu møížkové vložky.
Vkládání / vyjímání nádobí z dolního a horního
koše
Pøi vkládání nebo vyjímání nádobí
z dolního a horního koše uchopte
držadlo uprostøed a koš vytáhnìte
nebo ho zasuòte.
15
Hrnce, pánve, velké talíøe
Vìtší a silnì zašpinìné nádobí
vložte do dolního koše.
(talíø až do prùmìru 29 cm).
K jednoduššímu vkládání vìtších
kusù nádobí jsou obì strany
pravého držáku na talíøe
sklopitelné.
Sklenièky na pivo a
sekt
Do držákù na pivní sklenice vlevo
v dolním koši je možné umístit až
ètyøi sklenice na svìtlé pivo, nebo
úzké sklenice na plzeòské.
Držáky na pivní sklenice mùžete
také vyklopit smìrem nahoru.
16
Držáky na pivní sklenice je možné
vymìnit za dvì dodateènì
dodávané podložky na šálky,
které se dají využít také jako
držáky na italské víno Prosecco
nebo sekt.
1. Držáky na pivní sklenice
odstraníte vysunutím nahoru se
souèasným lehkým tlakem zdola
na závìsné háèky.
2. Podložky na šálky nasaïte se
závìsnými háèky na pøíèné
výztuhy A nebo B. Lehkým tlakem
nasuòte na závìsné háèky, až
zapadnou.
3. Podložky na šálky odstraníte
stejným zpùsobem jako držáky na
pivní sklenice.
4. Myjete-li sklenice na svìtlé pivo
bìžné velikosti, zavìste držák na
pivní sklenice na pøíènou výztuhu
A, v pøípadì tìžkých nižších
sklenic na B.
Drátìný systém k upevnìní držákù
na pivní sklenice nebo podložku
na šálky mùžete v pøípadì potøeby
odstranit
1. Drátìný systém posuòte palcem
smìrem dozadu (viz obrázek).
1
Pozor: Nebezpeèí poranìní:
Do drátìného systému nesahejte
rukou, ale mùžete si pomoci
položením ruky pod systém u
košíku na pøíbory.
17
2. Systém opìt upevníte posunutím
smìrem dopøedu.
Šálky, sklenice, kávový servis
Menší, choulostivé kousky a
dlouhé špièaté pøíbory vložte do
horního koše.
• Nádobí vyrovnejte na
sklopitelnou podložku na šálky a
pod ní tak, aby voda mohla
zasáhnout všechny kusy nádobí.
• V pøípadì vysokých kouskù
nádobí je možné podložky na
šálky zdvihnout.
• Sklenièky na víno nebo koòak
opøete nebo zavìste do výøezù
podložky na šálky.
18
• Potøebujete-li umýt sklenièky s
dlouhou stopkou, sklopte
podložku na sklenièky doprava,
jinak ji nechte odklopenou
doleva.
• Øada s ostny vlevo v horním
koši je rovnìž sklopitelná ve
dvou èástech.
Nesklopené ostny: Sklenièky,
poháry apod. postavte do
horního koše.
Sklopené ostny: Více místa pro
mísy.
19
Zmìna výšky horního koše
Maximální výška nádobí v
3
horním koši
dolním koši
u zvýšeného horního koše
22 cm
30 cm
u sníženého horního koše
24 cm
29 cm
Zmìna výšky je možná i s naplnìnými koši.
Zdvihnutí/spuštìní horního
koše
1. Horní koš úplnì vytáhnìte.
2. Zdvihnìte ho za držadlo až na
doraz a kolmo spust’te.
Horní koš zapadne do spodní
nebo vrchní polohy.
20
Doplòování mycího prostøedku
1
Mycí prostøedek uvolòuje neèistoty
na nádobí a pøíborech.
Zásobník je nutné naplnit pøed
zaèátkem mycího programu.
Používejte jen mycí prostøedky
vhodné pro domácí myèky.
Zásobník na mycí prostøedek se
nachází na vnitøní stranì dveøí
myèky.
1. Je-li kryt zavøený:
Stisknìte uvolòovací knoflík.
Uvolní se kryt.
3
2. Do zásobníku na mycí prostøedek
doplòte mycí prostøedek. Jako
pomùcka k doplòování slouží
vyznaèené èáry: “20/30”
odpovídá asi 20/30 ml mycího
prostøedku.
Dodržujte pokyny výrobce k
dávkování a použití.
3. Kryt zaklapnìte zpìt a zatlaète, až
zapadne.
Máte-li velmi špinavé nádobí,
pøidejte mycí prostøedek i do
vedlejší komory (1). Tato dávka
bude úèinná již pøi pøedmytí.
21
Kompaktní mycí prostøedek
2
Mycí prostøedky pro myèky jsou dnes témìø výluènì nízkozásadité
kompaktní mycí prostøedky s pøírodními enzymy v tabletách nebo v
práškové formì.
50 °C mycí programy použité s tìmito kompaktními mycími
prostøedky nezatìžují životní prostøedí a šetøí vaše nádobí, protože
umožòují pùsobení enzymù kompaktních mycích prostøedkù, které
rozpouštìjí neèistoty. Pøi použití 50 °C mycích programù s
kompaktními mycími prostøedky dosáhnete tedy výsledkù, kterých
byste jinak docílili jen pøi použití 65 °C programù.
Mycí tablety
3
Mycí tablety rùzných výrobcù se nerozpouštìjí stejnì rychle. U
krátkých programù se proto nevyužije celý mycí úèinek tìchto
tablet. Mycí tablety používejte proto u mycích programù s
pøedmytím.
Použití mycího prostøedku 3 v 1
3
3
Tyto mycí prostøedky jsou vlastnì kombinací mycího prostøedku,
leštidla a soli.
Zapnutím funkce 3 v 1 se pak
– pøívod speciální soli a leštidla z pøíslušného zásobníku pøeruší,
– nedostatek soli a leštidla se jižž nezobrazuje,
– mycí programy mohou trvat až o 30 minut déle.
Pøed použitím mycího prostøedku 3 v 1 zkontrolujte, zda je tento
prostøedek vhodný pro tvrdost vody ve vašem bytì (Øiïte se
pokyny výrobce.)
Pokud používáte mycí prostøedky 3 v 1
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
Pokud svítí pouze kontrolka LED tlaèítka programu, je tento mycí
program zapnutý. Mycí program je nutné zrušit:
Asi na 2 vteøiny souèasnì stisknìte tlaèítka funkcí 2 a 3.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Stisknìte tlaèítka funkcí 2 a 3 a podržžte je.
Kontrolky LED tlaèítek funkcí 1 až 4 zaènou blikat.
22
3. Stisknìte tlaèítko funkcí 4.
Ukazatel 3 IN 1 / 4 IN 1 zobrazuje souèasné nastavení:
Ukazatel 3 IN 1 / 4 IN 1 svítí.
Funkce 3 v 1 zapnutá
Ukazatel 3 IN 1 / 4 IN 1 nesvítí.
Funkce 3 v 1 je vypnutá
(nastavení z výroby).
4. Stisknutím tlaèítka funkce 4 se nastavení zmìní.
5. Signalizuje-li ukazatel 3 IN 1 / 4 IN 1 požadované nastavení,
stisknìte tlaèítko ZAP/VYP. Nastavení se uloží do pamìti.
Pøed spuštìním mycího programu dejte do zásobníku na mycí
prostøedek vybraný prostøedek 3 v 1.
3
Vzhledem k tomu, že se pøi zapnutí funkce 3 v 1 pøívod leštidla
automaticky vypne, mùže se stát, že nádobí nebude z dùvodu
rozdílné kvality prostøedku 3 v 1 dostateènì suché.
V tomto pøípadì postupujte následujícím zpùsobem (øiïte se
pokyny v kapitole "Doplnìní leštidla"):
• Do zásobníku doplòte leštidlo (je-li zásobník prázdný).
• Dávkování lešticího prostøedku nastavte mechanicky na "2".
• Zapnìte pøívod leštidla.
Pokud už nechcete výrobky 3 v 1 používat
Jestliže se rozhodnete, že už mycí prostøedek 3 v 1 nebudete
používat, postupujte prosím takto:
• Vypnìte funkci 3 v 1.
• Naplòte zase zásobník soli a leštidla.
• Zmìkèovaè vody nastavte na co nejvyšší možné nastavení a
proveïte až tøi normální mycí cykly bez nádobí.
• Pak zmìkèovaè vody nastavte na nastavení vhodné pro tvrdost
vody ve vašem bydlišti.
Pokud používáte mycí prostøedky 4 v 1
Pøi použití mycích prostøedkù "4 v 1", které v prostøedku "3 v 1"
obsahují navíc pøípravek proti rozleptávání skla, dodržujte stejné
pokyny jako pro mycí prostredky typu "3 v 1".
23
Volba programu (programová tabulka)
Voda (litry)
•
-
•
•
•
•
-
-
-
-
9
13 - 15
0,8
0,95 - 1,05
30
130 - 160
12 - 24
•
1,00 - 1,50
•
90 - 110
•
14
Použité nádobí
uložené do myèky,
které se bude mýt
až pozdìji.
-
4
Všechny
druhynádobí
Energie (kWh)
Dezertní
talíøky, kávový
lehce zašpinìné
servis, køehké
sklenièky
•
0,9
•
-
< 0,1
Jídelní nádobí
a hrnce,
normálnì zašpinìné
nádobí citlivé
na teplotu
Doba (minuty)
•
•
73
-
•
12
právì použité, lehce
až normálnì
zašpinìné
Nádobí bez
hrncù
Sušení
•
Leštìní
5)
•
1 až 2x
ECO 50°4)
Jídelní nádobí normálnìzašpinìné,
a hrnce
zaschlé zbytky jídel
Hodnotyspotøeby1)
2x
30 MIN
(60°)3)
Druh
zneèištìní
Mytí
AUTOMATIC
(50°- 65°)2)
Urèen pro:
Pøedmytí
Mycí program
Mezioplach
Prùbìh
programu
1)Hodnoty spotøeby byly zjišt’ovány za podmínek odpovídajících normì. Závisí na náplni
košù myèek. Odchylky jsou proto pøi bìžném použití možné.
2)U tohoto programu myèka podle zakalení vody zjistí, jak silnì je nádobí zašpinìné.
Délka programu, spotøeba vody a energie se mohou velmi lišit v závislosti na množství
nádobí a jeho zašpinìní. Podle stupnì zašpinìní se mùže teplota mycí vody automaticky
mìnit od 50 °C do 65 °C.
3)U tohoto programu smí být myèka naplnìna jen polovièním množstvím nádobí.
4)Testovací program pro zkušební ústavy
5)Tento program nevyžaduje žádný mycí prostøedek.
24
Volba programu
Pokud vaše nádobí vypadá takto, zvolte
intenzivní program.
normální program nebo program k
úspoøe energie.
krátký program (napø. 30minutový
program).
25
Spuštìní mycího programu
3
1. Zkontrolujte, zda se ostøikovací ramena mohou volnì otáèet.
2. Úplnì otevøete vodovodní kohoutek.
3. Zavøete dveøe.
4. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP.
5. Vyberte požadovaný program.
Kontrolka programu se rozsvítí. Na multidispleji se zobrazí
oèekávaný zbývající èas až do konce programu.
Po asi 3 vteøinách se spustí zvolený mycí program.
Zbývající èas na multidispleji se bìhem programu mìní podle
vloženého množství nádobí, stupnì zašpinìní apod.
Pøerušení nebo ukonèení mycího programu
Probíhající mycí program pøerušujte jen tehdy, je-li to opravdu nutné.
1
Pøerušení mycího programu otevøením dveøí myèky
Pøi otevøení dveøí mùže unikat horká pára. Nebezpeèí popálení!
1. Dveøe opatrnì otevøete. Mycí program se zastaví.
2. Zavøete dveøe. Mycí program bude pokraèovat.
3
26
Pøerušení mycího programu
1. Stisknìte tlaèítka funkcí 2 a 3 a podržte je.
Kontrolky LED všech nyní volitelných tlaèítek programu svítí.
2. Uvolnìte tlaèítka funkcí. Mycí program se pøerušil.
3. Chcete-li spustit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v zásobníku
mycí prostøedek.
Vypnutím myèky se zvolený mycí program pouze pøeruší, nikoli
ukonèí. Po dalším zapnutí myèky bude mycí program pokraèovat
dál.
Nastavení èasové pøedvolby
3
S èasovou pøedvolbou mùžete odložit dobu spuštìní mycího
programu o 1 až 19 hodin.
1. Tlaèítko èasové pøedvolby tisknìte tak dlouho, až se na multidispleji
objeví požadovaný posun startu, napø. 12 h pro odložení zaèátku
mycího programu o 12 hodin. Kontrolka èasové pøedvolby se
rozsvítí.
2. Vyberte mycí program.
3. Zbývající èas do zaèátku mycího programu se prùbìžnì zobrazuje
(napø. 12h, 11h, 10h, ... 1h apod.).
Zmìna èasové pøedvolby:
Pokud mycí program ještì nezaèal, mùžete ještì stisknutím tlaèítka
èasové pøedvolby zmìnit nastavení.
Zrušení èasové pøedvolby:
Tlaèítko èasové pøedvolby tisknìte tak dlouho, až se na multidispleji
objeví doba prùbìhu zvoleného programu. Zvolený mycí program
zaène ihned.
Zmìna mycího programu
Dokud mycí program nezaène, mùžete ho ještì zmìnit: Nejprve
mycí program ukonèete, pak opìt nastavte èasovou pøedvolbu, a
nakonec vyberte nový mycí program.
Vypnutí myèky
Myèku vypnìte, až když se na multidispleji objeví jako zbývající èas
mycího programu “0”.
1. Stisknìte tlaèítko ZAP/VYP. Displej zhasne.
2. Zavøete vodovodní kohoutek.
1
Opatrnì otevøete dveøe, protože mùže unikat horká pára.
• Horké nádobí je choulostivé na náraz. Nechte ho proto pøed
vyjmutím asi 15 minut vychladnout. Bude pak i lépe osušené.
• Nádobí oschne rychleji, když dveøe po ukonèení programu na
okamžik úplnì otevøete a pak je necháte pøivøené.
Vyjmutí nádobí
3
Vnitøní dveøe a vnitøní prostor jsou vlhké; je to normální jev.
• Nejprve vyjmìte nádobí z dolního koše, pak z horního koše.
Zabráníte tak, aby zbylá voda z horního koše kapala na nádobí v
dolním koši.
27
Péèe a èištìní
1
Nepoužívejte žádné pøípravky k ošetøování nábytku ani agresivní
èistidla.
• Ovládací prvky myèky otøete mìkkým hadøíkem namoèeným v
teplé, èisté vodì.
• Vnitøní zásobníky, tìsnìní dveøí a sítko v pøívodu vody (je-li
použito) obèas zkontrolujte a pøípadné neèistoty odstraòte.
Èištìní sít
3
Síta je nutné pravidelnì kontrolovat
a èistit. Zanesená síta ovlivòují
výsledek mytí.
1. Otevøete dveøe a vyjmìte dolní koš.
2. Držadlem pootoète asi o 1/4
otáèky doleva (A) a systém sít
vyjmìte (B).
3. Jemné síto (1) uchopte za oèko
držadla a vytáhnìte z mikrofiltru (2).
4. Všechna síta øádnì vymyjte pod
tekoucí vodou.
28
5. Ze dna mycího prostoru vyjmìte
ploché síto (3) a dùkladnì ho po
obou stranách vyèistìte.
6. Po vyèištìní zasaïte ploché síto
zpìt.
7. Jemné síto zasuòte do mikrofiltru a
spojte.
8. Celý systém sít zasaïte zpìt a
otoèením držadla doprava ho
zablokujte, až zapadne. Dávejte
pozor, aby ploché síto nevyènívalo
ze dna mycího prostoru.
1
Nikdy myèku nezapínejte bez sít.
Èištìní trysek ostøikovacího ramene
3
Pravidelnì kontrolujte, zda nejsou
trysky ostøikovacího ramene
ucpané. Když je nutné trysky
ostøikovacího ramene vyèistit,
uvolnìte ostøikovací rameno z jeho
upevnìní a trysky vyèistìte
špièatým pøedmìtem (drátem nebo
jehlou). Pak ostøikovací rameno
opláchnìte silným vodním
proudem.
Nepoškoïte otvory trysek.
Ostøikovací rameno horního
koše
1. Chcete-li odstranit ostøikovací
rameno horního koše, vyklopte ho
silou dolù.
2. Vyèistìte trysky ostøikovacího
ramene.
29
3. Èisté ostøikovací rameno horního
koše opìt nasaïte šikmo na
spojovací kus: obì èásti silnì
stlaète k sobì, až ucítíte zapadnutí.
Dolní ostøikovací rameno
1. Dolní ostøikovací rameno vytáhnìte
ze zablokování smìrem nahoru.
2. Vyèistìte trysky ostøikovacího
ramene.
3. Dolní ostøikovací rameno opìt
nasaïte na spojovací kus a pevnì
stisknìte smìrem dolù, až ucítíte
zapadnutí.
30
Co dìlat, když ...
Malé poruchy mùžete odstranit sami
Jestliže se pøi provozu na multidispleji objeví jeden z následujících
chybových kódù:
– chybový kód Å 10 (problém s pøívodem vody),
– chybový kódÅ 20 (problém s vypouštìním vody),
podívejte se prosím do následující tabulky.
Po odstranìní chyby stisknìte tlaèítko zapoèatého mycího
programu. Mycí program bude pokraèovat.
U jiných chybových kódù (“Å " následovaných èíslicí):
– Mycí program ukonèete.
– Spotøebiè vypnìte a opìt zapnìte.
– Opìt nastavte mycí program.
Jestliže se chyba zase objeví, obrat’te se na zákaznickou službu a
sdìlte chybový kód.
Porucha
Programová kontrolka
zvoleného mycího
programu bliká:
na multidispleji se objeví
chybový kód Å 10 :
(problém s pøítokem
vody)
Možná pøíèina
Øešení
Vodovodní kohoutek je
zvápenatìlý nebo rozbitý.
Zkontrolujte vodovodní
kohoutek, a je-li to nutné,
nechte ho opravit.
Vodovodní kohoutek je
zavøený.
Otevøete vodovodní
kohoutek.
Sítko (je-li instalováno) ve
šroubovém spoji u
vodovodního kohoutku je
ucpané.
Sítko ve šroubovém spoji
vyèistìte.
Sítka na dnì mycího
prostoru jsou zanesená.
Zrušte mycí program (viz
kapitolu: Spuštìní mycího
programu);
Vyèistìte sítka, (viz
kapitolu Èištìní sítek).pak
opìt spust’te mycí
program.
Pøívodní hadice není
správnì umístìná.
Zkontrolujte umístìní
hadice.
31
Porucha
Programové kontrolky
zvoleného mycího
programu blikají,
na multidispleji se
zobrazuje chybový kód
Å 20 .
(problém s vypouštìním
vody).
Na multidispleji se
zobrazuje chybový kód
Å 30 .
Možná pøíèina
Øešení
Sifon je ucpaný.
Vyèistìte sifon.
Vypouštìcí hadice
není správnì umístìná.
Zkontrolujte umístìní
hadice.
Zareagoval ochranný
systém proti vyplavení.
Nejprve zavøete vodovodní
kohoutek, pak vypnìte
myèku a zavolejte do
zákaznické služby.
Zástrèka není zasunutá do
Zasuòte zástrèku.
zásuvky.
Program se nespustil.
Pojistka v domácí instalaci
Pojistku vymìòte.
není v poøádku.
U modelù myèek s
Jestliže chcete myèku
pøedvolbou èasu spuštìní:
spustit ihned, pøedvolbu
zvolili jste odložený èas
èasu spuštìní zrušte.
spuštìní.
32
V mycím prostoru jsou
viditelné rezavé skvrny.
Mycí prostor je z
nerezavìjící oceli. Rezavé
skvrny v mycím prostoru
jsou zpùsobeny rzí z
jiných pøedmìtù (èástice V myèce myjte jen pøíbory
rzi z vodovodního vedení, a nádobí k tomu urèené.
hrncù, pøíborù apod.) Tyto
skvrny odstraòte bìžným
èisticím prostøedkem na
ocel.
Hvízdavý zvuk pøi mytí.
Odstraòte vodní kámen z
myèky pomocí
odvápòovacího prostøedku
urèeného pro myèky, který
zakoupíte v obchodì.
Pokud tyto zvuky uslyšíte i
po odstranìní vodního
kamene, použijte k mytí
pøíborù i nádobí jiný
znaèkový mycí prostøedek.
Hvízdání neznamená
závadu.
Když není výsledek mytí uspokojivý
Nádobí není èisté.
• Nevybrali jste vhodný mycí program.
• Nádobí nebylo dobøe srovnané, takže se voda nedostala ke všem
kusùm. Koše na nádobí nesmí být pøeplnìné.
• Sítka na dnì mycího prostoru jsou zanesená, nebo špatnì
zasazená.
• Nepoužili jste žádný znaèkový mycí prostøedek nebo jste ho dali
málo.
• V pøípadì vápencového povlaku na nádobí: Zásobník na speciální
sùl je prázdný, nebo je zmìkèovaè vody špatnì nastavený.
• Vypouštìcí hadice není správnì umístìná.
• Neèistoty z mycí vody mohou ucpat trysky ostøikovacího ramene.
Ostøikovací ramena mùžete k èištìní vyjmout z jejich upevnìní (viz
kapitola “Péèe a èištìní").
Nádobí není suché a je bez lesku.
• Nepoužili jste žádné znaèkové leštidlo.
• Zásobník na leštidlo je prázdný.
Na sklenicích a nádobí jsou šmouhy, proužky, mléèné skvrny
nebo modravì se lesknoucí povlak.
• Nastavte nižší dávkování leštidla.
Na sklenicích a nádobí jsou zaschlé vodní kapky.
• Nastavte vyšší dávkování leštidla.
• Pøíèinou mùže být mycí prostøedek. Obrat’te se na zákaznickou
poradnu u výrobce mycího prostøedku.
Koroze skla
• Obrat’te se na zákaznickou poradnu u výrobce mycího
prostøedku.
33
Likvidace
2
2
Obalový materiál
Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umìlé
hmoty jsou oznaèeny následujícím zpùsobem: >PE<, >PS<, atd.
Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho oznaèením ve
speciálních sbìrných dvorech ve své obci.
Starý spotøebiè
W
1
34
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek
nepatøí do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sbìrného
místa pro recyklaci elektrického a elektronického zaøízení.
Zajištìním správné likvidace tohoto výrobku pomùžete zabránit
negativním dùsledkùm pro životní prostøedí a lidské zdraví, které by
jinak byly zpùsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnìjší informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
pøíslušného místního úøadu, služby pro likvidaci domovního odpadu
nebo v obchodì, kde jste výrobek zakoupili.
Upozornìní! U spotøebièe k likvidaci vytáhnìte zástrèku ze
zásuvky. Sít’ový kabel odøíznìte a èást se zástrèkou zlikvidujte.
Dveøe poškoïte tak, aby nešly zavøít. Dìti se tak nebudou moci pøi
høe uvnitø zavøít; mohly by se totiž udusit.
Technické údaje
Kapacita:
12 souprav vèetnì servírovacího nádobí
Pøípustný vodní tlak:
1-10 barù (=10-100 N/cm2 = 0,1-1,0 MPa)
Elektrické pøipojení
230 V, 10 A, viz též typový štítek na pravém vnitøním
okraji dveøí myèky nádobí
Celkový výkon
2250 W
Hluènost
48 dB(A) re 1pW podle normy EN 60704-3
Myèka: Volnì stojící spotøebièe
5
Rozmìry:
850 x 598 x 598 (V x Š x H v mm)
Max. Hmotnost:
54 kg
Tento pøístroj odpovídá následujícím smìrnicím EU:
– 73/23/EHS ze dne 19.02.1973, Smìrnice o nízkém napìtí
– 89/336/EHS ze dne 3.5.1989, Smìrnice EMV ve znìní
pozmìòovací smìrnice 92/31/EHS
– 93/68/EHS ze dne 22.7.1993, Smìrnice o znaèení znaèkou CE
35
Pokyny pro zkušební ústavy
Test podle normy EN 60704 se musí provádìt s plným množstvím
nádobí pomocí testovacího programu (viz tabulka programù).
Testy podle normy EN 50242 se musí provádìt s plným
zásobníkem soli zmìkèovacího zaøízení, s plným zásobníkem
leštidla a pomocí testovacího programu (viz tabulka programù).
Plná náplò:
12 souprav, vèetnì
servírovacího nádobí
Polovièní náplò:
6 souprav vèetnì servírovacího
nádobí, vynechat každé 2. místo
Dávkování mycího
5 g + 25 g (Typ B)
prostøedku:
20 g (Typ B)
Nastavení leštidla: 4 (Typ III)
4 (Typ III)
Pøíklady vložení nádobí:
Horní koš *)
*) Podložky na šálky, které mohou být umístìny na levé stranì, stejnì jako
košíèek na pøíbory odstraòte.
36
Dolní koš s košíkem na pøíbory *)
Košík na pøíbory
*) Podložky na šálky, které mohou být umístìny na levé stranì, stejnì jako celý
systém držáku na pivní sklenice odstraòte.
37
Návod k postavení a pøipojení
1 Bezpeènostní pokyny pro instalaci
• Myèku pøepravujte pouze ve svislé poloze, aby nemohla vytékat
slaná voda.
• Pøed uvedením do provozu se pøesvìdète, že nebyla pøi dopravì
poškozena. Poškozený spotøebiè nikdy nezapojujte. V pøípadì
poškození se obrat’te na dopravce.
• Nikdy myèku nepoužívejte, je-li poškozený napájecí kabel,
pøívodní èi vypouštìcí hadice, nebo jsou-li ovládací panel,
pracovní deska nebo podstavec tak poškozené, že je vnitøek
spotøebièe volnì pøístupný.
• Napájecí kabel zasunujte pouze do zásuvky s ochranným
kontaktem, která je instalovaná v souladu s bezpeènostními
pøedpisy.
• Pøi pevném pøipojení: Pevné pøipojení smí provést jen oprávnìný
elektrikáø.
• Pøed uvedením do provozu se pøesvìdète, že jmenovité napìtí a
typ proudu uvedené na typovém štítku spotøebièe odpovídají
napìtí v síti a typu proudu na instalaèním místì. Údaje o nutném
elektrické jištìní naleznete rovnìž na typovém štítku.
• Nepoužívejte sdružené zásuvky, rozdvojky ani prodlužovací
kabely. Nebezpeèí požáru z pøehøátí!
• Výmìnu elektrického pøipojení myèky smí provádìt výhradnì
zákaznická služba nebo autorizovaný elektrikáø.
• Výmìnu pøívodní hadice s bezpeènostním ventilem smí provádìt
výhradnì zákaznická služba.
38
Instalace myèky
• Myèka musí stát ve všech smìrech stabilnì a vodorovnì na
pevné podlaze a musí být dobøe vyrovnaná.
• K vyrovnání nerovností podlahy a
pøizpùsobení výšky myèky
okolnímu nábytku vyšroubujte
pomocí šroubováku šroubovací
nožièky.
• Vypouštìcí hadice, pøívodní
hadice a sít’ový kabel musí být
volnì uloženy vzadu ve výøezu
podstavce, aby nemohlo dojít k
jejich ohnutí nebo pøiskøípnutí.
• Myèku je rovnìž nutné pevnì
pøišroubovat ke kuchyòské
pracovní desce nebo pøilehlému
nábytku. Toto opatøení je bezpodmíneènì nutné ke splnìní
požadavkù pøedpisù o pøevrhnutí spotøebièe.
39
1
Volnì stojící spotøebièe
Stojí-li myèka pøímo vedle trouby, je nutné mezi troubu a myèku
instalovat tepelnì izolující nehoølavou desku (na stranì k troubì
potaženou hliníkovou fólií), a to v jedné rovinì s horním okrajem
pracovní desky (hloubka 57,5 cm).
Pøi vestavbì spotøebièe pod
kuchyòskou pracovní desku je
možné odstranit pùvodní pracovní
desku myèky podle následujícího
postupu:
1. Vyšroubujte šrouby z rohù na
zadní stranì myèky (1).
2. Pracovní desku myèky posuòte
asi o 1 cm dozadu (2).
3. Pak pracovní desku vpøedu
nazdvihnìte (3) a odstraòte.
1
3
40
Budete-li chtít nìkdy myèku postavit opìt samostatnì, mùžete
originální pracovní desku namontovat zpìt.
Podstavec volnì stojících spotøebièù není nastavitelný.
Pøipojení myèky nádobí
Vodovodní pøipojení
• Myèku je možné pøipojit k pøívodu studené vody a k pøívodu teplé
vody do max. 60 °C.
• Myèka nesmí být pøipojena k bojlerùm na teplou vodu nebo k
prùtokovým ohøívaèùm.
Pøípustný vodní tlak
1
3
Nejnižší pøípustný vodní tlak:
1 bar (=10 N/cm2 =100 kPa)
V pøípadì vodního tlaku nižšího než 1
bar se prosím poraïte se instalatérem.
Nejvyšší pøípustný vodní tlak:
10 bar (=100 N/cm2 =1 MPa)
Pøi tlaku vyšším než 10 barù je nutné
pøedøadit redukèní ventil (k dostání v
odborném obchodì).
Pøipojení pøívodní hadice
Pøívodní hadice nesmí být pøi pøipojování nikde pøiskøípnutá, ohnutá
nebo zasunutá do sebe.
Pøívodní hadici pøipojte pomocí šroubovací hadicové spojky (ISO
228-1:2000) k vodovodnímu kohoutku s vnìjším závitem (3/4
palce). Pøívodní hadice je vybavena buï umìlohmotnou nebo
kovovou pøipojovací maticí:
– Pøipojovací matici šroubovací hadicové spojky staèí utáhnout
ruènì.
Nakonec zrakem zkontrolujte tìsnost (pøesvìdète se, že vodovodní
kohoutek nekape).
Doporuèujeme instalovat do kuchynì další vodovodní kohoutek,
nebo pøidat k dosavadnímu kohoutku odboènou trubku, aby
nedošlo k omezení odbìru vody v kuchyni.
Budete-li potøebovat delší pøívodní hadici než je dodávaná hadice,
mùžete použít kompletní hadicové sady nabízené odbornými
obchody, jež odpovídají normám.
– Hadicová sada “WRflex 100” (obj. è. 911 239 034)
– Hadicová sada “WRflex 200” (obj. è. 911 239 035)
41
Vypouštìní vody
1
Vypouštìcí hadice
Vypouštìcí hadice nesmí být nikde zalomená, pøiskøípnutá nebo
zapletená.
Pøipojení vypouštìcí hadice:
– maximální pøípustná výška: 1 metr
– minimální požadovaná výška: 40 cm nad dolní hranou
spotøebièe.
Prodlužovací hadice
• Prodlužovací hadice získáte v
zákaznické službì nebo u svého
prodejce. Vnitøní prùmìr
prodlužovací hadice musí být
19 mm, jinak by byla omezena
funkènost spotøebièe.
• Prodlužovací hadice smí být
vodorovnì položená v maximální
délce 4 metry; maximální
pøípustná výška pro pøipojení
vypouštìcí hadice pak èiní 85
cm.
Sifonové pøipojení:
• Objímka vypouštìcí hadice (r 19 mm) je vhodná pro všechny
bìžné typy sifonù. Vnìjší prùmìr pøipojení sifonu musí být alespoò
15 mm.
• Vypouštìcí hadice musí být k sifonové pøípojce pøipevnìna
pøiloženou hadicovou sponkou.
Vypouštìní vodyu vysoko zabudované myèky
Je-li u vysoko zabudované myèky pøípojka vypouštìcí hadice
umístìná níže než 30 cm nad dolním okrajem spotøebièe, musí
zákaznická služba ještì pøipojit stavební díl ET 111099520.
42
Vypouštìní vody do døezu (pouze u volnì stojících spotøebièù)
Chcete-li vypouštìcí hadici zavìsit na døez, pøipojte k hadici oblouk
ve tvaru “U”. Mùžete ho zakoupit v zákaznické službì,èíslo
náhradního dílu ET 646 069 190.
1. Oblouk nasuòte na vypouštìcí hadici.
2. Vypouštìcí hadici zajistìte proti sklouznutí zokraje døezu.
Otvorem v oblouku protáhnìte šòùru a pøipevnìte ji ke stìnì nebo k
vodovodnímu kohoutku.
Ochranný systém proti vyplavení
K ochranì pøed škodami zpùsobenými vodou je myèka vybavena
ochranným systémem proti vyplavení.
V pøípadì poruchy pøeruší pojistný ventil v pøívodní hadici okamžitì
pøívod vody a zapne se vyprazdòovací èerpadlo. Voda pak nemùže
ani vytéct, ani pøetéct. Zbylá voda ze spotøebièe se automaticky
odèerpá.
Elektrické pøipojení
Údaje o sít’ovém napìtí, typu proudu a požadovaném elektrickém
jištìní naleznete na typovém štítku. Typový štítek je umístìný na
pravém vnitøním okraji dveøí myèky nádobí.
Myèku odpojíte od elektrické sítì vytažením zástrèky ze zásuvky.
Pozor:
– Zástrèka spotøebièe musí zùstat pøístupná i po instalaci.
– - Po vestavbì spotøebièe nesmí být díly pod napìtím a izolovaná
vedení pøístupné zkoušeèkou podle normy EN 60335-1.
43
Zpùsob pøipojení
Pøívodní a vypouštìcí hadice i sít’ový kabel je nutné pøipojit ke
spotøebièi boènì, protože za spotøebièem není dostatek prostoru.
2 nátrubky 45° nebo rovné,
vnìjší ø 19 mm,
délka 30 mm
Pøítok
vody
44
Elektrické
vedení
Dvojitý ventil
Vypouštì- Elektrické pøipojení
ní vody
Vypouštìní
vody
Pøítok
vody
Elektrické vedení
Záruèní podmínky
Èeská republika
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotøebiteli
(dále také jen "Kupující") a jen na výrobek sloužící k bìžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotøebiteli Záruku v trvání dvaceti ètyø mìsícù, a to od data
pøevzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vèasné a øádné odstranìní vady, popøípadì není-li to vzhledem k povaze (tzn. pøíèinì i projevu) vady neúmìrné - právo na výmìnu
výrobku. Pokud není takový postup možný, je Kupující oprávnìn žádat pøimìøenou slevu z
ceny výrobku. Právo na výmìnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit jen
pøi splnìní všech zákonných pøedpokladù, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek nadmìrnì
opotøeben nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnìní každého práva ze Záruky pøitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k
obsluze,
– veškerì záruèní nebo jiné opravy èi úpravy výrobku byly vždy provádìny v Autorizovaném
servisním støedisku,
– Kupující pøi reklamaci výrobku pøedloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranìní vady výrobku (i všechna pøípadná další práva ze Záruky) je kupující
povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním støedisku. Zároveò
musí Autorizovanému servisnímu støedisku umožnit ovìøení existence reklamované vady,
vèetnì odpovídajícího vyzkoušení (popø. demontáže) výrobku, v provozní dobì tohoto
støediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v pøíslušném Autorizovaném servisním støedisku bez
zbyteèného odkladu, nejpozdìji však do konce záruèní doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní støedisko posoudí oprávnìnost reklamace a podle povahy vady
výrobku rozhodne o zpùsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému
servisnímu støedisku souèinnost potøebnou k prokázání uplatnìného práva na odstranìní
vady, k ovìøení existence reklamované vady i k záruèní opravì výrobku.
Bìh záruèní doby se staví po dobu od øádnìho uplatnìní práva na odstranìní vady do
provedení záruèní opravy Autorizovaným servisním støediskem, avšak jen pøi
splnìní podmínky uvedené v pøedchozím bodu.
Po provedení záruèní opravy je Autorizované servisní støedisko povinno vydat Kupujícímu
èitelnou kopii Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve
vlastním zájmu pøed podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a kopii Opravního listu
peèlivì uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištìna nebo nejde-li o záruèní vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, èi neposkytne-li Kupující Autorizovanému servisnímu støedisku shora uvedenou
souèinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
støedisku veškeré pøípadné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z tìchto záruèních podmínek platí pouze na území Èeské republiky.
Nevztahuje se na opotøebení nebo poškození výrobku (vèetnì poškození
zpùsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými
provozními podmínkami aj.), pøípadný nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti
( který není závadou) ani na výrobek použitý nad rámec bìžného používáni v domácnosti
(napø. k podnikatelským úèelùm aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotèena práva Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních pøedpisù.
Prodávající je povinen pøedat Kupujícímu pøi prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních støedisek v Èeské republice, vèetnì jejich telefonních èísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních støediscích poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buï na telefonu: 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016.
45
Místa servisu
Èeská republika
ELECTROLUX DOMÁCå
SPOTØEBIÈE CZ
DIVIZE ELECTROLUX S.R.O.
Customer Centre
Hanusova ul.
140 21 Praha 4
Tel.: 2 6112 6112
Telefax: 2 6112 3504
46
Servis
Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit
sami s pomocí návodu (viz èást “Co dìlat, když...”).
Jestliže se vám problém nepodaøí vyøešit, obrat’te se prosím na
zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera.
Abychom vám mohli rychle
pomoci, potøebujeme vìdìt
následující údaje:
– znaèku modelu
– výrobní èíslo (PNC)
– sériové èíslo (S-No.)
(èísla najdete na výrobním štítku)
– Typ poruchy
– pøípadné chybové hlášení, které
se objevuje na displeji
Doporuèujeme vám, abyste si tato èísla zapsali na následující øádky
zde v návodu, abyste je mìli vždy po ruce:
Znaèka modelu:
.....................................
Výrob. è:
.....................................
Sériové èíslo:
.....................................
47
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
Skupina Electrolux je nejvìtším výrobcem spotøebièù pro kuchyò, èistotu a venkovní použití. Více než 55 milionù
výrobkù Skupiny Electrolux / jako jsou chladnièky, sporáky, praèky, vysavaèe, øetìzové pily a travní sekaèky/ v celkové
hodnotì až 14 miliard USD je prodáno každým rokem ve více než 150 zemích svìta.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 612 807-00-041005-01
Zmìny vyhrazeny
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising