ROSENLEW | RJV1730 | User manual | Rosenlew RJV1730 User Manual

Rosenlew RJV1730 User Manual
JÄÄKAAPPI - KYLSKÅP
KÄYTTÖOHJE – BRUKSANVISNING
RJV 1730
FI
SE
200369536
Fi/Ro/33-1. (05.)
FI
Lue nämä varoitukset ja ohjeet huolellisesti, ennen kuin asennat tai otat kaapin käyttöön. Varmista, että olet ymmärtänyt
kaikki ohjeet, tällöin kaapin käyttö on mahdollisimman turvallista ja kaapista saadaan paras mahdollinen hyöty. Mikäli
sinulla on kysyttävää käyttöohjeesta tai kaapista, ota yhteys kuluttajaneuvontaan.
Seuraavat symbolit helpottavat käyttöohjeen lukemista:
Turvallisuusohjeita
Varoituksia ja informaatiota, joiden noudattaminen takaa käyttäjän ja kaapin turvallisuuden.
Ohjeita ja vihjeitä
Ympäristöohjeita
Ideoita
Tämä symboli kertoo ruokaan ja sen säilytykseen liittyvistä ideoista.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjät teenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän tuot teen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Sisällysluettelo
Tärkeää turvallisuustietoa................................3
Käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita .......................3
Lapsiturvallisuus ................................................3
Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita.................3
Ohjeita käyttäjälle ...........................................4
Yleistietoa laitteesta ...........................................4
Laitteen kuvaus .................................................4
Kaapin käyttö....................................................5
Käyttöönotto ..................................................5
Lämpötila ja sen asetus ...................................5
Ruoan säilytysvinkkejä.....................................5
Ruokien säilytysaika ja elintarvikkeiden lämpötila .5
Näin käytät neljän tähden pakastelokeroa...........5
Näin käytät jääkaappia.....................................5
Näin valmistat jääpaloja....................................5
Hyödyllistä informaatiota ja neuvoja .................6
Vinkkejä ja ideoita..............................................6
Näin säästät energiaa......................................6
Kylmälaite ja ympäristö ....................................6
Huolto ja puhdistus ............................................6
Sulatus..........................................................6
Säännöllinen puhdistus....................................7
Kun jääkaappi ei ole käytössä...........................7
Vianetsintä........................................................7
Näin vaihdat lampun........................................7
Jos kaappi ei toimi…..........................................7
Asennusohjeet ................................................8
Tekniset tiedot................................................8
Kaapin asennus .............................................8
Kuljetus, pakkauksesta purkaminen ..................8
Puhdistus ennen käyttöä..................................8
Kaapin sijoittaminen ........................................8
Oven kätisyyden vaihto ....................................9
Pakastelokeron kätisyyden vaihto ....................10
Sähköliitäntä ................................................10
Säilytysaikataulukko (1) .................................11
Säilytysaikataulukko (2).................................12
Takuu............................................................12
Huolto ja varaosat .........................................12
Kuluttajaneuvonta..........................................12
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Electrolux-konserni on maailman suurin keittiö-, siivous- ja puutarhakoneiden valmistaja. Electroluxin tuotteita myydään yli 150 maassa ympäri maailmaa vuosittain yli 55 miljoonaa kappaletta (mm. jääkaappeja,
liesiä, pesukoneita, pölynimureita, moottorisahoja sekä ruohonleikkureita) n. 14 miljardin dollarin arvosta.
2
FI
Tärkeää turvallisuustietoa
Käyttöön liittyviä turvallisuusohjeita
Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa. Mikäli luovutat kaapin toiselle henkilölle
anna myös käyttöohje mukaan.
Tämä kaappi on suunniteltu kotitalouskäyttöön,
ruoan säilytykseen, ja sitä on käytettävä tämän
käyttöohjeen mukaisesti.
Huollot ja mahdolliset korjaukset (myös liitäntäjohdon vaihto) on annettava valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan, vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Virta on kytketty pois kaapista vasta, kun pistoke
on irrotettu pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen kuin puhdistat tai huollat kaappia.
Vedä pistokkeesta, älä johdosta. Poista sulake,
mikäli pistokkeeseen on hankala päästä käsiksi.
Liitosjohtoon ei saa tehdä muutoksia.
Varmista, että laitteen takaosassa oleva pistoke ei ole puristuksissa tai vahingoittunut.
- Vahingoittunut pistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
Älä aseta painavia tavaroita tai itse laitetta
liitosjohdon päälle.
- Oikosulun tai tulipalon vaara.
Älä poista pistoketta pistorasiasta liitosjohdosta vetämällä, erityisesti silloin, kun laitetta
vedetään pois kalusteesta.
- Vahingoittunut liitosjohto voi aiheuttaa oikosulun,
tulipalon ja/tai sähköiskun.
- Vahingoittunut liitosjohto tulee vaihtaa uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
Jos pistorasia on viallinen, älä työnnä pistoketta pistorasiaan.
- Sähköiskun tai tulipalon vaara.
Tarkista, että lampunsuojus on paikallaan, ennen
kuin kytket kaapin sähköverkkoon.
Älä käytä teräviä esineitä irrottaessasi jäätä ja huurretta. (Katso sulatusohjeet).
Kaapin sähköisiin osiin ei saa päästä nestemäisiä
aineita.
Jääpalat sekä jäätelö saattavat aiheuttaa paleltumavammoja, jos ne syödään välittömästi pakastinosasta oton jälkeen.
Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen.
Noudata valmispakasteiden säilytysohjeita.
Sulattaessasi pakastelokeroa, älä käytä sähkölaitteita (esim. hiustenkuivaajaa) tai mitään kemikaaleja nopeuttaaksesi jään tai huurteen sulamista.
Älä laita kuumia ruokatarvikkeita tai kattiloita
jääkaappiin.
Älä säilytä syttyviä aineita tai nesteitä laitteessa,
koska ne saattavat räjähtää.
Älä laita pakastelokeroon hiilihappopitoisia juomia,
pulloja tai tölkkejä, koska nämä voivat rikkoutua ja
vahingoittaa kaappia.
Tarkista ja puhdista sulamisveden poistoaukko
säännöllisesti. Jos tämä poistoaukko on tukkeutunut, kerääntynyt sulamisvesi saattaa valua kaapin
sisälle ja aiheuttaa vahinkoa.
Lapsiturvallisuus
Älä anna lasten leikkiä kaapin pakkausmateriaalilla.
Muovikelmut voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Älä anna lasten leikkiä kaapin ja sen vääntimien
kanssa.
Kun poistat kaapin käytöstä, vie se asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. Irrota pistoke pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta
päästä. Varmista, että kaikki lukot ja salvat on
irrotettu estääksesi pikkulasten joutumisen kaapin
sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi.
Asennukseen liittyviä turvallisuusohjeita
Kaapissa on osia, jotka lämpenevät kaapin toimiessa. Mikäli mahdollista, koneen takaosan pitäisi olla
lähellä seinää, kuitenkin niin, että ilma pääsee
vapaasti kiertämään kaapin ympärillä, katso käyttöohjeen kohta „Asennus”.
Irrota pistoke pistorasiasta siirtäessäsi kaappia.
Varmista, ettei kaappia ole sijoitettu sähköjohdon
päälle. Mikäli sähköjohto vaurioituu, se on korvattava valtuutetusta huoltoliikkeestä saatavalla
erikoisjohdolla.
Mikäli ilma ei pääse kiertämään vapaasti kaapin
ympärillä, saattaa kaappi ylikuumentua ja sen käyttöikä lyhentyä. Noudata käyttöohjeen kohtaa
„Kaapin asennus”, niin varmistat riittävän ilmankierron.
Isobutaanin turva-ohjeet
Varoitus
Laitteen kylmäaine on isobutaani (R 600a), joka
on luonnonkaasu.
Varmista, että laitteen tuuletusaukot eivät ole
tukossa tai ettei kalusteeseen sijoitetun laitteen
ilmankiertoaukkoja ole tukittu.
Älä käytä laitteen sulatuksen nopeuttamiseen
muita apuvälineitä kuin mitä käyttöohjeessa on
mainittu.
Älä vahingoita laitteen jäähdytysainejärjestelmää.
Älä käytä laitteen sisällä mitään sähköisiä laitteita,
ellei käyttöohjeessa ole toisin mainittu.
Noudata näitä ohjeita, niin vältyt henkilö- ja
esinevahingoilta. Valmistaja ei vastaa
virheellisestä käytöstä johtuvista vioista ja vahingoista.
3
FI
Ohjeita käyttäjälle
Yleistietoa laitteesta
Tämä kaappi on kotitalouskäyttöön tarkoitettu jääkaappi, jossa on neljän tähden pakastelokero. Jääkaappi
elintarvikkeiden säilyttämiseen, pakastelokero pienimuotoiseen pakastamiseen sekä jääpalojen
tekemiseen.
Tämä kaappi täyttää ilmastoluokan standardivaatimukset. Ilmastoluokan kirjainsymboli (N) on nähtävissä
myös kaapin arvokilvessä.
Laitteen kuvaus
1. Pakastelokero
4
10. Ovilokero
2. Lasihylly
11. Oven tiiviste
3. Sulamisveden poistoaukko
12. Aalahylly
4. Vihanneslaatikko
13. Munalokerikko
5. Arvokilpi
14. Ilmankierto
6. Säätöjalat
15. Ilmastointiritilä
7. Jääpalarasia
16. Lauhdutin
8. Voilokero
17. Haihdutinkaukalo
9. Sisävalo
18. Kompressori
FI
Kaapin käyttö
Käyttöönotto
Laita kaapin varusteet paikalleen jääkaappiin ja työnnä
pistoke pistorasiaan. Käännä jääkaapin sisällä, oikealla
puolella sijaitsevaa, termostaattia haluttuun asentoon.
Keskiasento on tavallisesti sopiva normaalitoiminnoille.
0-asennossa jääkaappi ei kylmene.
Seuraava kappale sisältää lämpötilan asetusohjeita.
4. Avatut purkit
5. Maito ja maitotuotteet
6. Tuore liha, leikkeleet, makkarat jne.
7. Hedelmät, vihannekset, salaatit
8. Juusto, voi
9. Kananmunat
10. Jogurtti, smetana jne.
11. Pienet pullot, virvoitusjuomat
12. Isot pullot
Ruokien säilytysaika ja elintarvikkeiden
lämpötila
Käyttöohjeen lopussa olevat taulukot sisältävät tietoa
pakastelokeron ja jääkaapin säilytysajoista.
Säilytysajat riippuvat elintarvikkeiden tuoreudesta ja
niiden käsittelystä. Tämän vuoksi säilytysaika on ainoastaan ohjeellinen.
Pakastaessasi ruokatarvikkeita käytä ainoastaan tuoreita, virheettömiä ruokatarvikkeita.
Lämpötila ja sen asetus
Näin käytät neljän tähden pakastelokeroa
Termostaatti ohjaa kaapin lämpötilaa.
Käännettäessä väännintä suurempaan lukemaan,
saadaan alhaisempi llämpötila.
Termostaatin ollessa lukeman „3” kohdalla,
pakastelokeron lämpötila on -18 °C tai alempi.
Jääkaapin lämpötila on tällöin +5 °C tai alempi. Tämä
termostaatin asento on tavallisesti riittävä.
Jääkaapin lämpötilaan vaikuttaa termostaatin säädön
lisäksi ympäristön lämpötila, kuinka usein ovea avataan,
elintarvikkeiden määrä, jne.
Jos termostaatti on säädetty täydelle teholle
(säätö „5”), saattaa kaappi olla toiminnassa
taukoamatta. Tämä ei kuitenkaan vaurioita kaapin laitteistoa.
Riippuen termostaatin säädöstä, lämpötila on -18 °C tai
alempi.
Tässä lämpötilassa voidaan säilyttää valmispakasteita,
pakastaa ja säilyttää pieniä ruokamääriä.
Vuorokaudessa voidaan pakastaa n. 2 kg
ruokatarvikkeita.
Pakkaa elintarvikkeet huolellisesti muovi- tai alumiinifolioon, jäähdytä ne jääkaapissa ja siirrä ne
pakastelokeroon. Merkitse pakkauksiin pakastamispäivämäärä. Lisää pakastelokeroon seuraava pakastettava ruokatarvike vasta, kun edellinen ruokatarvike on
pakastunut kunnolla.
Katso, että lisäämäsi pakasteet eivät pääse kosketuksiin jo pakastettujen pakasteiden kanssa.
Ruoan säilytysvinkkejä
Näin käytät jääkaappia
Sijoita ruokatarvikkeet kuvan mukaisesti jääkaappiin:
1. Valmispakasteet, jääpalat ja jäätelö, tuoreen ruoan
pakastaminen
2. Leivonnaiset, valmisruoat
3. Astioissa olevat ruoat
Asettele ruokatarvikkeet niin, että kylmä ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä. Älä
peitä tämän vuoksi ritilähyllyjä paperilla, tarjottimilla jne.
Älä laita kuumia ruokia jääkaappiin. Kun
jäähdytät ruokatarvikkeet huoneenlämpöisiksi, vältät jääkaapin tarpeetonta huurteenmuodostusta.
Ruokatarvikkeet saattavat ottaa hajuja toisista ruoista. Pakkaa ruokatarvikkeet tiiviisiin
astioihin tai kelmuihin, alumiinifolioon jne., ennen
kuin laitat ne jääkaappiin. Näin ruoat, esim. vihannekset säilyttävät mehevyytensä paremmin.
Näin valmistat jääpaloja
Täytä jääkaapin mukana toimitettu jääpalarasia vedellä ja
aseta se pakastelokeroon. Valmistusaika lyhenee, jos
kastelet muotin pohjan ja asetat termostaatin vääntimen
suurimmalle teholle - muista kääntää termostaatin väännin takaisin normaaliasentoon.
Valmiit jääpalat saat poistettua pitämällä jääpalarasiaa
juoksevan veden alla, tarvittaessa voit taivuttaa tai
kopauttaa sitä varovasti.
5
FI
Hyödyllistä informaatiota ja neuvoja
Säädettävien hyllyjen avulla voit hyödyntää
jääkaappia tehokkaasti. Mikäli kaappi on sijoitettu seinän viereen, eikä ovi avaudu 90° enempää,
voidaan hyllyt silti ottaa kaapista.
Vinkkejä ja ideoita
Seuraavassa kappaleessa on vinkkejä ja ideoita energiansäästöön sekä myös ympäristöinformaatiota koskeva kappale.
Näin säästät energiaa
Älä sijoita kaappia suoraan auringon valoon tai lämmönlähteen (esim. sähköliesi) läheisyyteen.
Huolehdi, että ilmanvaihto on riittävä. Älä peitä
ilmanvaihtoritilää.
Pakkaa tuotteet tiiviisiin astioihin tai folioon, jotta ei
synny tarpeetonta huurretta.
Älä pidä ovea turhaan auki ja vältä turhia avauskertoja.
Suljettaessa pakastimen ovea pidä huoli siitä, että
kiinnität sen kielen lukkoelementtiin nuolta vastaavaan suuntaan.
Laita ruokatarvikkeet jääkaappiin suljetuissa rasioissa.
Anna ruokatarvikkeiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi,
ennen kuin laitat ne jääkaappiin.
Puhdista kaapin takaosassa sijaitseva lauhdutin ja
kompressori kerran tai kahdesti vuodessa joko harjalla tai pölynimurilla.
Kylmälaite ja ympäristö
Tämä kaappi ei sisällä otsonikerrosta vaarantavia aineita. Romuttaessasi kaappia, vie kaappi asianmukaiseen
kierrätyskeskukseen. Asialliseen romuttamiseen liittyvää tietoa saa kuntasi jätehuoltoa hoitavalta viranomaiselta. Älä vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää
kaapin takana.
Kaikki kaapin osat, jotka on merkitty symbolilla
ovat kierrätettäviä.
Huolto ja puhdistus
Sulatus
Ennen huolto- tai puhdistustyön aloittamista on kaappi
kytkettävä pois sähköverkosta.
6
Huurteen ja jään muodostus kuuluvat jääkaapin normaaliin toimintaan.
Paksu huurre ja jää hidastavat kaapin kylmenemistä ja
silloin jääkaappi kuluttaa enemmän energiaa. Paksu
jääkerros pakastelokerossa estää luukun avaamisen ja
saattaa vaurioittaa pakastelokeron luukkua.
Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompressori pysähtyy.
Termostaatti keskeyttää kompressorin toiminnan säännöllisin väliajoin, jolloin sulatus toimii.
Sulamisen jälkeen termostaatti käynnistää jälleen laitteen toiminnan.
Puhdista
jääkaapin
sisällä
oleva
sulavesikanava säännöllisesti, ettei sulavesi
valuisi kaapin sisälle.
Säilytä sulavesikanavan puhdistukseen tarkoitettu
puhdistuspuikko sulavesikanavassa, katso kuva.
Sulamisvesi valuu sulavesikanavaa pitkin haihduttimeen,
joka sijaitsee kompressorin päällä.
Puhdista jääkaapin sisällä oleva sulavesikanava säännöllisesti pumpulipuikkoa tai piipunpuhdistinta käyttäen.
Vältä sijoittamasta ruokatarvikkeita kiinni höyrystinlevyyn, jotteivät ne jäätyisi kiinni siihen ja tukkisi
sulavesikanavaa.
Jos termostaatti on säädetty täydelle teholle
(säätö „5”), saattaa kaappi olla toiminnassa
taukoamatta. Tämä ei kuitenkaan vaurioita kaapin laitteistoa.
Sulattamisen jälkeen jääkaapin höyrystinlevyyn jääneet
pienet jää- tai huurreläikät ovat täysin normaaleja.
Pakastelokeron sulatus ei toimi automaattisesti. Irrota
mahdollinen huurre ja jää pakastelokerosta ja lokeron
tiivisteestä mukana toimitetulla muovilastalla.
Kuvan astia ei kuulu kylmälaitteen varusteisiin!
FI
Jos jäätä ei saa muovilastalla pois, on pakastelokero
sulatettava (n. 2 ... 3 kertaa vuodessa).
Ota ruokatarvikkeet pois pakastelokerosta sekä
jääkaapista ja pakkaa ne mahdollisimman tiiviisti ja kääri
ympärille eristävää materiaalia, esim. sanomalehtiä tai
huopia. Pidä pakasteet viileässä paikassa.
Irrota kaappi sähköverkosta ja jätä pakastelokeron
luukku ja jääkaapin ovi auki. Kuivaa sulavesi
pakastelokerosta pehmeällä rievulla, ja jääkaapin ovi
auki.
Kun pakastelokero on sulanut, puhdista kaappi miedolla astianpesuaineella ja kuivaa huolellisesti. Kytke kaappi sähköverkkoon. Anna pakastelokeron kylmetä ennen
kuin laitat pakasteet takaisin.
Säädä kaapin termostaatti suurimmalle teholle, jotta
kaappi saavuttaa halutun lämpötilan nopeasti.
Muista kuitenkin säätää termostaatti takaisin normaalisäädolle.
Poista ruokatarvikkeet kaapista.
Sulata ja puhdista kaappi em. ohjeiden mukaisesti.
Jätä ovi auki, jottei kaappiin muodostuisi ummehtunutta
hajua.
Vianetsintä
Sisävalo - lampun vaihtaminen
Kaapin sisävalo syttyy automaattisesti, kun kaapin ovi
avataan. Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun vaihtamista.
Irrota lampun suojus ruuvaamalla ruuvit irti. Irrota lampun suojus vetämällä nuolen suuntaan.
Vaihda lamppu uuteen, lampun teho 15 W, kanta E14.
Säännöllinen puhdistus
Puhdista jääkaapi säännöllisesti 3 ... 4 viikon välein.
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistoke pistorasiasta
tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake. Poista irtonaiset osat
ja pese ne käsin. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä sekä oven
tiiviste. Käytä pehmeää riepua ja haaleaan veteen lisättyä mietoa pesuliuosta. Älä sulje ovea ennen kuin kaappi on sisältä kokonaan kuiva. Kytke virta kaappiin
puhdistuksen jälkeen.
Pakastelokero tulisi sulattaa silloin, kun se on mahdollisimman tyhjä.
Puhdista jääkaapin takaosassa sijaitseva lauhdutin ja
kompressori joko harjalla tai pölynimurilla kerran tai
kahdesti vuodessa. Samalla on hyvä puhdistaa kompressorin päällä sijaitseva haihdutinkotelo.
Kun jääkaappi ei ole käytössä
Jos jääkaappi on poissa käytöstä pidempiä aikoja:
Irrota kaappi sähköverkosta.
Ongelma
Kaappi ei kylmene
Mahdollinen syy
Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen. Työnnä pistoke pistorasiaan.
Jos kaappi ei toimi…
Kaapin käytön aikana saatta ilmetä vikoja, jotka eivät
kuitenkaan vaadi huoltomiehen käyntiä. Tarkista seuraavat asiat ennen huollon kutsumista paikalle.
Kun kaappi on toiminnassa, siitä kuuluu ääniä (esim.
kompressorin ollessa käynnissä tai kylmäaineen
kiertäessä putkistossa). Nämä käyntiäänet ovat täysin
tavallisia.
Kaapin normaaliin toimintaan kuuluu, että kompressori on välillä pysähdyksissä. Älä koske
kaapin sähköisiin osiin, ennen kuin olet irrottanut kaapin
sähköverkosta.
Tee näin
Termostaatti on asetettu liian pienelle teholle.
Aseta kylmempi lämpötila.
Liian paljon ruokatarvikkeita sijoitettu kaappiin.
Laita vähemmän ruoka- tarvikkeita kaappiin.
Liian lämmintä ruokaa sijoitettu laitteeseen.
Laita ainoastaan huoneenlämpöisiä ruokatarvikkeita kaappiin.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Ruokatarvikkeet on sijoitettu niin, ettei kylmä
ilma pääse kiertämään.
Tarkista, että ovi on kiinni.
Sijoita ruokatarvikkeet niin,että kylmä ilma pääsee
kiertämään niiden välissä.
Kaapissa on liian
kylmä
Termostaatti on asetettu liian suurelle teholle.
Aseta lämpöisempi lämpötila.
Kaappi ei toimi
lainkaan
Kaappiin ei ole kytketty virtaa.
Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa.
Kaappiin ei tule virtaa.
Kokeile liittämällä pistorasiaan jokin muu sähkölaite.
Termostaatti on „0”-asennossa.
Kaappi pitää omituista Kaappi ei ole tukevasti paikallaan.
ääntä
Tarkista termostaatin säätö.
Tarkista, että kaappi on tukevasti paikallaan (kaikkien
neljän jalan on oltava tukevasti lattialla).
Jos tämä taulukko ei auta ongelman ratkaisussa, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.
7
FI
Asennusohjeet
Tekniset tiedot
RJV 1730
Malli
Pakastelokero: 18
Bruttotilavuus (l)
Jääkaappi:
172
Pakastelokero: 18
Nettotilavuus (l)
Jääkaappi:
Leveys (mm)
550
Korkeus (mm)
1050
Syvyys (mm)
600
Energiankulutus (kWh/vuorokausi)
0,69
(kWh/voosi)
Energialuokka, EU-standardi
Pakastelokeron luokitus
166
252
A
****
Pakastusteho (kg/24 h)
2
Lämmönnousuaika (h)
11
Nimellisteho (W)
90
Paino (kg)
40
Kaapin asennus
Kuljetus, pakkauksesta purkaminen
On suositeltavaa kuljettaa kaappia pystyasennossa.
Odota kuljetuksen jälkeen n. 2 tuntia, ennen kuin kytket
kaapin toimintaan, jotta kylmäaine ehtii tasaantua.
Purkaessasi kaappia pakkauksesta, tarkista, ettei siinä
ole kuljetusvaurioita. Ilmoita mahdollisista kuljetusvaurioista välittömästi kaapin jälleenmyyjälle.
Kun asetat kaappia paikalleen, varmista, että se seisoo
suorassa - käytä tätä varten kahta, laitteen etuosan
pohjassa sijaitsevaa säätöjalkaa (kuva 1). Säätöjaloissa
on aluslaatat (kuva 2). Nämä aluslaatat voidaan tarvittaessa poistaa.
Puhdistus ennen käyttöä
Irrota teipit ja kuljetustuet.
Puhdista kaapin sisäosat käyttäen haaleaa vettä,
mietoa pesuainetta ja pehmeää riepua.
2
Kaapin sijoittaminen
Kaapin ympäröivä lämpötila vaikuttaa energiankulutukseen ja kaapin toimintaan. Jotta kaappi toimisi kunnolla, varmista, että ympäristön lämpötila on välillä +16
...+32 °C. Ilmastoluokka N (tieto merkitty myös kaapin
arvokilpeen).
Ilmastoluokka
Ympäristön lämpötila
SN
+10 ... +32 °C
N
+16 ... +32 °C
ST
+18 ... +38 °C
Mikäli ympäristön lämpötila on alle suositusarvon, saattaa jääkaapin lämpötila nousta liian korkeaksi.
Mikäli ympäristön lämpötila kohoaa yli suositusarvon,
kompressori käy silloin pidempään ja energiankulutus
nousee.
8
1
Älä sijoita kaappia suoraan suoraan auringonpaisteeseen, tai lämmönlähteen, kuten lieden viereen.
Jääkaappin ilmankierto on suunniteltu niin, että se
voidaan sijoittaa suoraan seinää vasten.
Varmista kaapin riittävä ilmankierto kuvan
mukaisesti.
A: Kalusteisiin sijoitettuna
B: Vapaasti sijoitettuna
FI
Siirrä yläsarana kaapin vastakkaiselle puolelle. Älä
muuta oven asentoa.
Aseta kansilevy paikalleen ja vedä sitä eteenpäin,
jotta voit kiinnittää ruuvit takaosaan.
Kiinnitä kansilevy paikalleen ruuvaamalla ruuvit (2
kpl) kaapin takaosaan.
Oven kätisyyden vaihto
Oven kätisyys voidaan tarvittaessa vaihtaa oikeanpuoleisesta vasemmanpuoleiseen.
Toimi seuraavien ohjeiden, kuvien ja selitysten
mukaisesti:
Irrota kaappi sähköverkosta.
Aseta kaappi nojaamaan taaksepäin, esim. tuolia
apuna käyttäen.
Irrota ruuvaamalla säätöjalat (2 kpl), alasaranan ruuvit (3 kpl) ja vastaavasti toisen puolen ruuvi.
Siirrä saranatappi alasaranaan nuolen suuntaisesti.
Siirrä alasarana kaapin vastakkaiselle puolelle.
Ruuvaa yksi ruuvi toisen puolen vapaaseen
paikkaan, sekä ruuvaa säätöjalat (2 kpl) paikalleen,
ja nosta kaappi pystyyn.
Siirrä kahva ja ja ruuvien peitetulpat oven vastakkaiselle puolelle.
Aseta kaappi paikalleen. Tarkista, että kaappi on
sijoitettu suoraan ja kytke kaappi sähköverkkoon.
Irrota kansilevy ruuvaamalla ruuvit (2 kpl) kaapin
takaosasta.
Työnnä kansilevyä taaksepäin, ja nosta se
paikaltaan.
Irrota yläsaranan ruuvit (2 kpl).
Siirrä yläsaranan tappi nuolen osoittamalla tavalla.
9
FI
Pakastelokeron kätisyyden vaihto
Väännettyäsi pakastimen ovea 180° aseta alimmainen ovenpidike pakastimen oven alimmaiseen
tappiin (4).
Jos olet vaihtanut jääkaapin oven kätisyyden, on
pakastelokeron kätisyys myös vaihdettava.
Katso kuvasta ohjeet ja työjärjestys.
Pistä pakastimen oven ylimmäinen ovenpidiketappi
vapaaseen aukkoon, ja sitten naksauta alimmainen
ovenpidike pakastimen oven kanssa paikalleen (5).
Paina ruuvimeisselillä ovenpidikkeen sisältä kieli
sisään (1).
Ellet halua itse tehdä oven kätisyyden vaihtoa, valtuutettu huoltoliike vaihtaa kätisyyden korvausta vastaan.
Sähköliitäntä
Tämä jääkaappi toimii 230 V ~ 50 Hz jännitteellä.
Liitä jääkaappi maadoitettuun pistorasiaan. Mikäli
kotisi pistorasiat eivät ole maadoitettuja, ota
yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
Tämä kaappi täyttää seuraavat EU-direktiivit:
Liikuta alimmainen ovenpidike pakastimen oven
kanssa yhdessä ja ota se pois pakastimen oven
tapista (2).
Poista kulmikas peittokorkki ja pistä se toisella
puolella vapautuneeseen aukkoon (3).
10
-
73/23 EU päivätty 19.02.73 (pienjännitedirektiivi)
ja seurannaismuutokset.
-
89/336 EU päivätty 03.05.89 (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja seurannaismuutokset.
FI
Säilytysaikataulukko (1)
Ruoka
Raaka liha
Keitetty liha
Paistettu liha
Raaka jauheliha
Paistettu jauheliha
Leikkeleet, makkarat
Tuore kala
Keitetty kala
Paistettu kala
Säilykekalat (avattu)
Tuore broileri
Paistettu broileri
Tuore kana
Keitetty kana
Tuore ankka, hanhi
Paistettu ankka, hanhi
Avaamaton voi
Avattu voi
Maitopurkki
Kerma
Hapankerma
Juusto (kova)
Juusto (pehmeä)
Maitotuotteet
Kananmunat
Pinaatti
Vihreät herneet ja pavut
Sienet
Porkkanat, juurekset
Pippurit
Tomaatit
Kaali
Heikosti säilyvät hedelmät ja
marjat (esim. mansikka)
Muut hedelmät
Säilykehedelmät (avattu)
Kermakakut
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Säilytysaika vuorokausissa
2
3
4
5
6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pakkaus
7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
säilytysastia
säilytysastia
säilytysastia,
tuorekelmu, voipaperi
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
säilytysastia
säilytysastia
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
tuorekelmu, ilmatiivis
säilytysastia
alkup. pakkaus
alkup. pakkaus
alkup. pakkaus
muovirasia
muovirasia
alumiinifolio
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
tuorekelmu
säilytysastia
säilytysastia
Huom!
X: tavanomainen säilytysaika
X: mahdollinen säilytysaika (koskee ainoastaan aivan tuoreita tuotteita)
11
FI
Säilytysaikataulukko (2)
Pakasteiden säilytysajat
Pakasteet
Vihannekset:
vihreät pavut, vihreät herneet, sekavihannekset, kurpitsat, vilja, jne.
Valmisruoat:
kasvisruoat, kasvishöystöt lisukkeet, jne.
Valmisruoat:
sisäpaisti, lammasruoat, sianliharuoat, vanukkaat, jne.
Peruna- ja pastaruoat:
perunamuusi, pastat, ranskanperunat, jne.
Keitot:
lihakeitto, papu- ja hernekeitto, jne.
Hedelmät:
kirsikat, karviaismarjat, hedelmärahkat
Liha ja kala:
kana, ankka, hanhi, tuore kala
Jäätelöt
Jääkaapissa
+2 ... +7 °C
****-pakastimessa
-18 °C
1 vuorokausi
12 kuukautta
1 vuorokausi
12 kuukautta
1 vuorokausi
6 kuukautta
1 vuorokausi
12 kuukautta
1 vuorokausi
6 kuukautta
1 vuorokausi
5 kuukautta
1 vuorokausi
1 vuorokausi
6 kuukautta
3 viikkoa
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa erikseen. Ellei
takuuaikaa ole erikseen määritelty, noudatetaan vallitsevaa lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan lainsäädännön
mukaisia yleisiä ehtoja. Ostokuitti säilytetään, koska
takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
aiheettomasta huoltokäynnistä
ellei valmistajan laitteen asennuksesta, käytöstä ja
hoidosta antamia ohjeita ole noudatettu.
Huolto ja varaosat
Tarkista kohdasta ”Jos kaappi ei toimi..”, pystytkö itse
selvittämään syyn ja vian. Jos kutsut huollon paikalle,
vaikka vian ratkaisu löytyy näiltä sivuilta, saatat itse
joutua maksamaan kustannukset. Näin käy myös, jos
käytät kaappia muuhun tarkoitukseen kuin kotikäyttöön. Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi
aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen löydät soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597 /min (0,95
mk/min)+pvm)* tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta ”kodinkoneiden huoltoa”.
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne
löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys
huoltoliikkeeseen.
Malli
Tuotenumero
Sarjanumero
Ostopäivä
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme, numerosta 02002662 (0,1597 /min (0,95 mk/min)+pvm).
Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa :
carelux.fsh@.electrolux.fi.
Valmistaja pidättää laitteen muutosoikeuden.
12
2005. 02. 17.
The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing
machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD
14 billion in more than 150 countries around the world.
Oy Electrolux Ab
Pakkalankuja 6, 01510 VANTAA
Pb 102, 01511 VANTAA
Printed by Océ Hungária Kft.
From the Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising