HP | Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite | HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite
Komme i gang
HP Elite Slice
© Copyright 2018 HP Development Company,
L.P.
Windows er enten et registrert varemerke eller
varemerke for Microsoft Corporation i USA og/
eller i andre land.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres
uten varsel. De eneste garantiene for HPprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte
garantierklæringene som følger med slike
produkter og tjenester. Ingenting i dette
dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti.
HP er ikke erstatningsansvarlige for tekniske
eller andre typer feil eller utelatelser i dette
dokumentet.
Andre utgave: Juli 2018
Første utgave: Juni 2016
Dokumentets delenummer: 904511-092
Produktmerknad
Vilkår for programvaren
Denne brukerhåndboken beskriver funksjoner
som er felles for de fleste modeller. Enkelte
funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige på din
datamaskin.
Ved å installere, kopiere, laste ned eller på
annen måte bruke et programvareprodukt som
er forhåndsinstallert på datamaskinen,
samtykker du i vilkårene i HPs lisensavtale for
sluttbrukere (EULA). Hvis du ikke godtar
vilkårene i lisensavtalen, er ditt eneste
rettsmiddel å returnere det ubrukte produktet
(maskinvare og programvare) i sin helhet innen
14 dager for å få full refusjon i henhold til
forhandlerens refusjonspolicy.
Ikke alle funksjoner er tilgjengelig i alle utgaver
eller versjoner av Windows. Systemer kan
kreve oppgradert og/eller separat innkjøpt
maskinvare, drivere, programvare eller BIOSoppdatering for å få fullt utbytte av Windowsfunksjonalitet. Windows 10 oppdateres
automatisk, og er alltid aktivert. ISP-gebyrer
og ytterligere krav kan gjelde over tid for
oppdateringer. Se http://www.microsoft.com
for å få mer informasjon.
For å få tilgang til de nyeste
brukerhåndbøkene, gå til http://www.hp.com/
support, og følg instruksjonene for å finne
produktet ditt. Velg deretter
Brukerhåndbøker.
Ta kontakt med forhandleren for å få mer
informasjon eller be om full refusjon av
datamaskinens kjøpesum.
Om denne boken
ADVARSEL: Tekst som er uthevet på denne måten, angir at det å ignorere disse retningslinjene kan føre til
personskade eller annen livstruende skade.
FORSIKTIG: Tekst som er uthevet på denne måten, angir at det å ignorere disse retningslinjene kan føre til
skade på utstyr eller tap av informasjon.
MERK:
Tekst som er uthevet på denne måten, gir viktig tilleggsinformasjon.
iii
iv
Om denne boken
Innhold
Komme i gang ................................................................................................................................................... 1
Aktivere og tilpasse programvaren ....................................................................................................................... 1
Aktivere Windows-operativsystemet ................................................................................................. 1
Laste ned Windows-oppdateringer ..................................................................................................... 1
Tilpasse skjermen ................................................................................................................................ 2
Slå av datamaskinen .............................................................................................................................................. 2
Finne mer informasjon .......................................................................................................................................... 2
Viktige BIOS-innstillinger ....................................................................................................................................... 2
Hvis du opplever problemer .................................................................................................................................. 3
Utføre grunnleggende feilsøking ........................................................................................................ 3
Visuell inspeksjon: Starter ikke operativsystemet, ikke noe strøm, ikke noe bilde ........ 3
Lys- eller lydkoder: Tolke LED-signaler og lydsignaler på bakdekselet etter
diagnose ............................................................................................................................ 4
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics Windows ................................................................ 4
Nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics Windows ...................................................... 4
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics UEFI ....................................................................... 5
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet ................... 5
Før du ringer kundestøtte ................................................................................................. 6
Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting i Windows 10 ............................. 7
Opprette gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier .................................. 7
Bruke Windows-verktøy ................................................................................. 7
Tilbakestilling og gjenoppretting ................................................................... 8
v
vi
Komme i gang
Aktivere og tilpasse programvaren
MERK: På enkelte produkter starter ikke datamaskinen i Windows 10. Hvis du vil gjøre dette, må du avslutte
det gjeldende systemet. Se https://docs.microsoft.com/en-us/skypeforbusiness/manage/skype-roomsystems-v2/room-systems-v2-operations#AdminMode for mer informasjon.
Tilleggsinformasjon er tilgjengelig i den elektroniske hjelpen etter at du har aktivert operativsystemet.
MERK: Påse at det er omtrent 10,2 cm (4 tommer) fri plass bak enheten og over skjermen for tilstrekkelig
luftsirkulasjon.
Aktivere Windows-operativsystemet
Første gang du slår på datamaskinen, blir operativsystemet satt opp og aktivert automatisk. Denne
prosessen kan ta omtrent 5 til 10 minutter. Les og følg anvisningene på skjermen nøye for å fullføre
aktiveringen.
Vi anbefaler at du registrerer datamaskinen hos HP under installasjonen av operativsystemet, slik at du kan
motta viktige programvareoppdateringer, gjøre det enklere å stille spørsmål til kundestøtte og registrere deg
for spesialtilbud. Du kan også registrere datamaskinen hos HP med appen Register with HP (Registrer hos
HP) på startskjermen.
FORSIKTIG: Etter at aktiveringsprosessen har startet, må du IKKE SLÅ AV DATAMASKINEN FØR PROSESSEN
ER HELT FERDIG. Hvis du slår av datamaskinen mens aktiveringen pågår, kan det føre til skade på
programvaren som kjører datamaskinen, eller at den ikke installeres på riktig måte.
Laste ned Windows-oppdateringer
Microsoft kan utgi oppdateringer til operativsystemet. HP anbefaler at du søker etter de nyeste
oppdateringene under den første installasjonen og med jevne mellomrom gjennom datamaskinens levetid
som en måte å sikre at datamaskinen fungerer optimalt på.
Kjør Windows Update så fort som mulig etter at du har konfigurert datamaskinen.
1.
Fra oppgavelinjen, skriver du Windows Update, og velg deretter Se etter oppdateringer fra
søkevinduet.
2.
Velg Oppdater og gjenoppretting, og velg deretter Se etter oppdateringer.
3.
Kjør deretter Windows Update hver måned.
– eller –
1.
Klikk på spørsmålstegn-ikonet på oppgavelinjen.
2.
Velg Min bærbare datamaskin, så fanen Oppdateringer, og deretter Se etter oppdateringer og
meldinger.
3.
Følg anvisningene på skjermen.
Aktivere og tilpasse programvaren
1
Tilpasse skjermen
Hvis du ønsker det, kan du velge eller endre skjermens oppdateringsfrekvenser, skjermoppløsning,
fargeinnstillinger, skriftstørrelse og innstillinger for strømstyring.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til den elektroniske dokumentasjonen som fulgte med
grafikkontrollerverktøyet, eller dokumentasjonen som fulgte med skjermen.
▲
Høyreklikk på Windows-skrivebordet, og velg Tilpass eller Skjerminnstillinger for å endre
skjerminnstillingene.
– eller –
Velg Start-ikonet, velg Innstillinger, og velg deretter Tilpasning eller System.
Slå av datamaskinen
Den riktige måten å slå av datamaskinen på, er å avslutte operativsystemet.
▲
Velg Start-ikonet, Strøm-ikonet og deretter Avslutt.
Finne mer informasjon
MERK:
Noen av eller alle de følgende dokumentene ligger på datamaskinens harddisk.
●
Komme i gang – Hjelper deg å koble sammen datamaskinen og eksterne enheter, og å sette opp
programvaren som fulgte med fra fabrikken. Inkluderer også grunnleggende informasjon om feilsøking
dersom du skulle møte på problemer ved første oppstart.
●
Hardware Reference Guide (Håndbok for maskinvare) – Gir deg en oversikt over produktets programvare,
i tillegg til instruksjoner for å oppgradere denne serien med datamaskiner. Inkluderer informasjon om
RTC-batterier, minne og strømforsyning.
●
Maintenance and Service Guide (bare på engelsk) – Gir informasjon om fjerning og bytting av deler,
feilsøking, administrasjon av bordmodeller, konfigurasjonsverktøy, sikkerhet, vedlikehold av
datamaskinen, tilordninger av kontaktplugg, POST-feilmeldinger, diagnoseindikatorlamper og feilkoder.
●
Opplysninger om forskrifter, sikkerhet og miljø – Gir informasjon om sikkerhet og bestemmelser som
sikrer samsvar med lover og bestemmelser i ulike land.
Viktige BIOS-innstillinger
Følgende innstillinger i BIOS krever at du slår av datamaskinen for riktig konfigurasjon. Innstillingene er ikke
aktivert som standard.
For å påse at disse innstillingene fungerer som de skal, aktiverer du innstillingen i BIOS og slår av
datamaskinen.
MERK:
Hvis datamaskinen ikke utfører en normal avslutning, vil ikke de aktiverte innstillingene fungere.
S5 maksimal strømsparing. Når dette er satt til "Aktiver", er datamaskinen konfigurert til å holde seg under
0,5 W når den er i av-tilstand. For å oppnå dette lave strømforbruket, er de fleste vekkekilder deaktivert og
visse sekundære strømelementer skrudd av.
Slå på med tastaturet. Når dette er satt til "Aktiver", forblir de to bakre USB type A-portene strømførende når
systemet er slått av (S4 eller S5). Trykk på en av tastene på tastaturet for å slå på datamaskinen.
MERK:
2
Komme i gang
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når S5 maksimal strømsparing er aktivert.
Slå på med dekselknappene. Når dette er satt til "Aktiver", kan man slå på datamaskinen ved å trykke på
knappene på samhandlingsdekselet.
MERK:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når S5 maksimal strømsparing er aktivert.
Denne funksjonen krever at Slå på med tastaturet er satt til "aktiver".
Når Slå på med tastaturet eller Slå på med dekselknappene er aktivert, endres Etter strømbrudd til Slå på.
Dette betyr at hvis datamaskinen mister strømforsyningen, skrur datamaskinen seg automatisk på når
strømmen kommer tilbake. Datamaskinen kan deretter skrus av på normal måte for å gjenopprette den
opprinnelige innstillingen for påslåing.
Hvis du opplever problemer
Det er en rekke måter for å diagnostisere og løse potensielle problemer. HP tilbyr en rekke diagnostiske
verktøy, men anbefaler en sekvensiell feilsøking som tar for seg de mest grunnleggende årsakene til de mer
komplekse. Trinnene inkluderer:
●
Visuell inspeksjon
●
Lys- eller lydkoder
●
HP PC Hardware Diagnostics
●
HP Support
●
Systemgjenoppretting
●
Systemgjenoppretting
Utføre grunnleggende feilsøking
Du kan finne feilsøkingsinformasjon i den omfattende håndboken Maintenance and Service Guide (Bare på
engelsk) som er tilgjengelig i referansebiblioteket på http://www.hp.com/support. Velg aktuelt land og språk,
velg Produktstøtte og feilsøking, skriv inn datamaskinens modellnummer, og velg Søk.
Visuell inspeksjon: Starter ikke operativsystemet, ikke noe strøm, ikke noe bilde
Hvis du støter på problemer med datamaskinen, skjermen eller programvaren, kan du gå gjennom listen over
generelle forslag nedenfor før du gjør noe annet:
●
Sjekk om datamaskinen og skjermen er koblet til et elektrisk uttak som virker.
●
Sjekk at datamaskinen er slått på og at strømindikatoren er på.
●
Sjekk at skjermen er slått på og at skjermens strømindikator er på.
●
Skru opp lysstyrke- og kontrastkontrollen hvis skjermen er uklar.
●
Hvis systemet ikke startes opp, trykker og holder du en tast nede. Tastaturet fungerer på riktig måte
hvis systemet gir lydsignaler.
●
Sjekk alle kabeltilkoblingene for å finne ut om noen av dem har løse koblinger eller feilkoblinger.
●
Aktiver datamaskinen ved å trykke på en tast på tastaturet eller på strømknappen. Hvis systemet
fortsatt er i hvilemodus, slår du av maskinen ved å trykke og holde inne strømbryteren i minst fire
sekunder. Deretter starter du datamaskinen på nytt ved å trykke på strømbryteren igjen. Hvis systemet
ikke kan avsluttes, trekker du ut strømkontakten, venter noen sekunder og plugger den deretter inn
igjen. Datamaskinen vil starte på nytt hvis Automatic Start on Power Loss er aktivert i Computer Setup.
Hvis datamaskinen ikke startes opp på nytt, trykker du på av/på-knappen.
Hvis du opplever problemer
3
●
Omkonfigurer datamaskinen etter at du har installert et utvidelseskort eller annet utstyr som ikke
følger plug and play-spesifikasjonene.
●
Pass på at du har installert alle nødvendige drivere. Hvis du bruker en skriver, trenger du en skriverdriver
for denne skrivermodellen.
●
Fjern alle oppstartbare medier (CD/DVD eller USB-enhet) fra systemet før du slår det på.
●
Hvis du har installert et annet operativsystem enn det fabrikkinstallerte operativsystemet, må du
forsikre deg om at det støttes på ditt system.
FORSIKTIG: Når datamaskinen er koblet til en nettstrømkilde, er det alltid spenning på systemkortet. Du
kan redusere faren for skade på systemkortet eller komponentene ved alltid å trekke ut strømledningen fra
strømkilden før du åpner datamaskinen.
Lys- eller lydkoder: Tolke LED-signaler og lydsignaler på bakdekselet etter diagnose
Hvis du ser blinkende lamper bak på datamaskinen eller hører lydsignaler, kan du se i håndboken Maintenance
and Service Guide (bare på engelsk) for å se hva de betyr og hvilken handling som anbefales.
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics Windows
HP PC Hardware Diagnostics Windows er et Windows-basert verktøy som lar deg utføre diagnostiske tester,
for å finne ut om datamaskinens maskinvare fungerer slik den skal. Verktøyet kjøres i Windowsoperativsystemet, for å kunne diagnostisere maskinvarefeil.
Hvis HP PC Hardware Diagnostics Windows ikke er installert på datamaskinen, må du først laste ned og
installere den. Hvis du vil laste ned HP PC Hardware Diagnostics Windows, se Nedlasting av HP PC Hardware
Diagnostics Windows på side 4
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installert, kan du følge denne fremgangsmåten for å få tilgang
til den fra HP Hjelp og støtte.
1.
2.
Slik åpner du HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjelp og støtte:
a.
Velg Start-knappen, og velg deretter HP Hjelp og støtte.
b.
Høyreklikk på HP PC Hardware Diagnostics Windows, velg Mer, og deretter Kjør som
administrator.
Når diagnostikkverktøyet åpnes, velger du den typen diagnostisk test du vil utføre, og følger
veiledningen på skjermen.
MERK:
3.
Hvis du må stoppe en diagnostisk test på et hvilket som helst tidspunkt, trykker du på Avbryt.
Når HP PC Hardware Diagnostics Windows oppdager feil som krever maskinvareutbytting, genereres en
24-sifret feil-ID-kode. Ta kontakt med kundestøtte for å få hjelp til å løse problemet, og gi dem feil-IDkoden.
Nedlasting av HP PC Hardware Diagnostics Windows
●
Nedlastingsveiledningen for HP PC Hardware Diagnostics Windows er kun tilgjengelig på engelsk.
●
Du må bruke en Windows-datamaskin for å laste ned dette verktøyet, fordi kun .exe-filer er
tilgjengelige.
Følg denne fremgangsmåten for å laste ned HP PC Hardware Diagnostics Windows:
4
Komme i gang
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Hjemmesiden for HP PC Diagnostics vises.
2.
Velg Laste ned HP Diagnostics Windows, og velg deretter en plassering på datamaskinen eller en USBflash-stasjon.
Verktøyet lastes ned til den valgte plasseringen.
Bruk av HP PC Hardware Diagnostics UEFI
HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) er et UEFI-grensesnitt (Unified Extensible Firmware Interface) som gjør det
mulig å utføre diagnostiske tester for å finne ut om datamaskinens maskinvare fungerer slik den skal.
Verktøyet kjøres utenom operativsystemet, slik at det kan skille maskinvarefeil fra problemer som kan
skyldes operativsystemet eller andre programvarekomponenter.
Når HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) oppdager feil som krever maskinvareutbytting, genereres en 24-sifret
feil-ID-kode. Denne ID-koden kan deretter gis til brukerstøtte for å finne ut hvordan du løser problemet.
MERK: For å starte diagnostikk på en konvertibel datamaskin, må datamaskinen være i bærbar PC-modus,
og du må bruke tastaturet som er tilkoblet.
For å starte HP PC Hardware Diagnostics (UEFI), følger du denne fremgangsmåten:
1.
Slå på eller start datamaskinen på nytt, og trykk raskt på esc.
2.
Trykk f2.
BIOS søker tre steder etter diagnostikkverktøyene, i denne rekkefølgen:
a.
Tilkoblet USB-flash-stasjon
MERK: Hvis du vil laste HP PC Hardware Diagnostics (UEFI)-verktøyet inn på en USB-flashstasjon, kan du se Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet på side 5.
3.
b.
Harddisk
c.
BIOS
Når diagnostikkverktøyet åpnes, velger du den typen diagnostisk test du vil utføre, og følger
veiledningen på skjermen.
MERK:
Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, trykker du på esc.
Laste ned HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhet
MERK: Nedlastingsveiledningen for HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) finnes bare på engelsk, og du må
bruke en Windows-datamaskin for å laste ned og opprette støttemiljø for HP UEFI fordi det kun er .exe-filer
som tilbys.
Det finnes to alternativer for å laste ned HP PC Hardware Diagnostics til en USB-enhet.
Last ned den nyeste versjonen av UEFI
1.
Gå til http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags. Hjemmesiden for HP PC Diagnostics vises.
2.
Velg Laste ned HP Diagnostics UEFI, og velg deretter Kjør.
Last ned HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller -nummer (kun på enkelte produkter)
Hvis du vil laste ned HP PC Hardware Diagnostics UEFI med produktnavn eller -nummer (kun på enkelte
produkter) på en USB-flash-stasjon:
Hvis du opplever problemer
5
1.
Gå til http://www.hp.com/support.
2.
Oppgi produktnavn eller -nummer, velg datamaskin, og velg deretter riktig operativsystem.
3.
I delen Diagnostikk følger du veiledningen på skjermen for å velge og laste ned riktig versjon av UEFI for
datamaskinen din.
Før du ringer kundestøtte
ADVARSEL: Når datamaskinen er tilkoblet en vekselstrømskilde, vil det alltid tilføres spenning til
systemkortet. For å redusere risikoen for personskade på grunn av elektrisk støt og/eller varme overflater må
du trekke strømledningen ut av vegguttaket og la de interne systemkomponentene bli avkjølt før du berører
dem.
Hvis du har problemer med datamaskinen, må du prøve ut løsningene som beskrevet i den forrige seksjonen
og som er oppsummert nedenfor, for å prøve å identifisere problemet nøyaktig før du ringer brukerstøtte.
●
Sjekk av/på-lampen foran på datamaskinen. Se om den blinker, og hør om det kommer en rekke pip fra
datamaskinen. Det blinkende lyset og/eller pipene er feilkoder som kan hjelpe deg med å finne ut av
problemet. Du finner mer detaljert informasjon i Maintenance and Service Guide (bare på engelsk).
●
Hvis skjermen er blank, kobler du skjermen til en annen skjermport på datamaskinen, hvis det finnes.
Alternativt kan du skifte ut skjermen med en skjerm som du vet virker som den skal.
●
Gjør følgende hvis du arbeider i et nettverk:
–
Bruk en annen nettverkskabel for å koble datamaskinen til nettverket.
–
Bruk en annen datamaskin med en annen kabel til nettverket.
Hvis problemet ikke kan løses, er det mulig at nettverkskontakten på datamaskinen eller i veggen er
ødelagt.
●
Fjern eventuell ny maskinvare.
●
Avinstaller eventuell ny programvare.
●
Omfattende teknisk støtte online er også tilgjengelig på http://www.hp.com/support.
●
Hvis datamaskinen slår seg på, men ikke vil starte opp operativsystemet, kan du kjøre «pre-boot»diagnoseverktøyet HP PC Hardware Diagnostics. Se Bruk av HP PC Hardware Diagnostics UEFI på side 5
for mer informasjon.
Du kan også få tilgang til Business Support Center (BSC) på http://www.hp.com/go/bizsupport for siste nytt
om online-støtte, programvare og drivere, proaktiv varsling og tilgang til det verdensomspennende
fellesskapet av HP-eksperter.
Omfattende teknisk støtte online er også tilgjengelig på http://www.hp.com/support.
Hvis du må ringe teknisk service, gjør følgende forberedelser for å sikre at serviceoppringningen blir riktig
behandlet.
●
6
Før du ringer:
Komme i gang
–
Fjern all maskinvare du nylig har installert på systemet.
–
Avinstaller all programvare du nylig har installert.
–
Før du ringer, må du skrive ned ID-nummeret til produktet, serienumrene til datamaskinen og
skjermen og ID-en til feilen du får når du kjører diagnosen, om mulig.
●
Vær foran datamaskinen din når du ringer.
●
Bruk litt tid på å forsøke å finne løsningen på problemet med serviceteknikeren.
MERK: For salgsinformasjon og garantioppgraderinger (HP Care Packs), vennligst ring din lokale autoriserte
tjenesteleverandør eller forhandler.
Sikkerhetskopiering, tilbakestilling og gjenoppretting i Windows 10
Dette avsnittet inneholder informasjon om disse prosessene. Informasjonen i kapittelet er standardprosedyre
for de fleste modeller.
●
Opprette gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
●
Gjenopprette systemet
Hvis du vil ha mer informasjon og flere fremgangsmåter, kan du se Få hjelp-appen.
MERK:
▲
Du må være koblet til Internett for å få tilgang til Få hjelp-appen.
Velg Start-knappen, og velg deretter Få hjelp-appen.
Opprette gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier
Den følgende metoden for å lage gjenopprettingsmedier og sikkerhetskopier er bare tilgjengelige på enkelte
modeller. Velg en metode som er relevant for den aktuelle datamaskinmodellen.
●
Bruk Windows-verktøy til å lage systemgjenopprettingspunkter og sikkerhetskopier av personlig
informasjon.
MERK: Hvis lagringsplassen er 32 GB eller mindre, vil Microsoft Systemgjenoppretting bli deaktivert
som standard.
Se Bruke Windows-verktøy på side 7 for å få mer informasjon.
Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte modeller)
Hvis du ikke kan opprette gjenopprettingsmedier selv, kan du ta kontakt med kundestøtte for å skaffe
gjenopprettingsplater. Gå til http://www.hp.com/support, velg land eller region, og følg veiledningen på
skjermen.
Slik oppretter du HP gjenopprettingsmedier:
▲
Sett inn HP-gjenopprettingsmedier og start deretter datamaskinen på nytt.
Bruke Windows-verktøy
Du kan lage systemgjenopprettingspunkter og sikkerhetskopier av personlig informasjon ved hjelp av
Windows-verktøy.
MERK: Hvis lagringsplassen er 32 GB eller mindre, vil Microsoft Systemgjenoppretting bli deaktivert som
standard.
Hvis du vil ha mer informasjon og flere fremgangsmåter, kan du se Få hjelp-appen.
Hvis du opplever problemer
7
MERK:
▲
Du må være koblet til Internett for å få tilgang til Få hjelp-appen.
Velg Start-knappen, og velg deretter Få hjelp-appen.
Tilbakestilling og gjenoppretting
Det er flere alternative måter å gjenopprette systemet. Velg den metoden som passer best i din situasjon og
med ditt kunnskapsnivå:
VIKTIG:
Ikke alle metodene er tilgjengelig på alle modeller.
Hva du må vite før du kommer i gang
●
HP-gjenopprettingsmedier må brukes hvis datamaskinens harddisk svikter. Hvis du ikke allerede har
laget et gjenopprettingsmedium, se Lage HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte modeller)
på side 7.
●
Hvis du skal bruke alternativet Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger (kun på enkelte modeller), må du
bruke HP-gjenopprettingsmedier. Hvis du ikke allerede har laget et gjenopprettingsmedium, se Lage
HP-gjenopprettingsmedier (kun på enkelte modeller) på side 7.
●
Hvis datamaskinen ikke tillater at det lages HP-gjenopprettingsmedier eller hvis HPgjenopprettingsmedier ikke fungerer, kan du skaffe gjenopprettingsmedier til systemet fra kundestøtte.
Se heftet Worldwide Telephone Numbers (Internasjonale telefonnumre) som fulgte med datamaskinen.
Du finner også kontaktinformasjon på HPs nettsted. Gå til http://www.hp.com/support, velg landet eller
regionen din, og følg instruksjonene på skjermen.
Bruke HP-gjenopprettingsmedier til gjenoppretting
Du kan bruke HP-gjenopprettingsmedier til å gjenopprette det opprinnelige systemet.
1.
Sikkerhetskopier alle personlige filer hvis det er mulig.
2.
Sett inn HP-gjenopprettingsmedier og start deretter datamaskinen på nytt.
3.
Følg anvisningene på skjermen.
Endre datamaskinens oppstartrekkefølge
Hvis datamaskinen ikke automatisk startes på nytt ved bruk av HP Recovery-mediet, kan du endre
datamaskinens oppstartrekkefølge. Dette er rekkefølgen for enhetene som vises i BIOS, der datamaskinen
ser etter oppstartinformasjon. Du kan endre valget til en optisk stasjon eller en USB flash-stasjon, avhengig
av hvor HP-gjenopprettingsmediene er plassert.
Slik endrer du oppstartrekkefølgen:
1.
Sett inn HP-gjenopprettingsmediet.
2.
Få tilgang til systemets Oppstart-meny:
▲
3.
8
Slå på eller start datamaskinen på nytt, trykk raskt på esc og deretter f9 for oppstartalternativer.
Velg den optiske stasjonen eller USB-flash-stasjonen du ønsker å starte fra, og følg deretter
instruksjonene på skjermen.
Komme i gang
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising