Panasonic DCGX9M, DCGX9K, DCGX9N, DCGX9, DCGX9W, DCGX9H Operating instructions

Panasonic DCGX9M, DCGX9K, DCGX9N, DCGX9, DCGX9W, DCGX9H Operating instructions
Põhifunktsioonide kasutusjuhend
Digikaamera/objektiivikomplekt/
topeltsuumiga objektiivikomplekt/korpus
Mudeli nr
DC-GX9K/DC-GX9M
DC-GX9N/DC-GX9H
DC-GX9W/DC-GX9
Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi ja hoidke see
tuleviku tarvis alles.
Detailsemad juhised leiate "Lisafunktsioonide kasutusjuhendist (PDF)".
Laadige see lugemiseks veebisaidilt alla. (lk 94)
Veebisait: http://www.panasonic.com
DVQX1391ZA
M0118KZ0
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera. Lugege juhend hoolikalt läbi ja
hoidke tuleviku tarvis alles. Teadke, et digikaamera tegelikud juhtseadised,
osad, menüüelemendid jms võivad juhendi joonistest pisut erineda.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
• Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekantud materjali
salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise võib olla vastuolus
autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib teatud materjalide
salvestamine olla piiratud.
Ohutusinfo
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
• hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva vedeliku eest.
• kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
• ärge katteid eemaldage.
• ärge seadet ise remontige. Laske hooldustööd teha pädeval
hooldustehnikul.
Kasutatav pistikupesa peab olema seadme lähedal ja kergesti ligipääsetav.
■ Toote andmesilt
Toode
Digikaamera
2
DVQX1391 (EST)
Asukoht
Põhjal
Taga (kui ekraan on pööratud)
Vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga "Panasonic Corporation" deklareerib, et see toode vastab
direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Järgmisest serverist saab laadida alla meie raadio- ja
telekommunikatsiooni valdkonna lõppseadmete
originaalvastavusdeklaratsiooni koopia:
http://www.ptc.panasonic.eu
Volitatud esindaja kontaktandmed:
Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre,
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Transmitteri maksimumvõimsus ja sagedusala
Maksimumvõimsus
(dBm e.i.r.p.)
WLAN
Sagedusala
(keskne sagedus)
2412-2462 MHz
Bluetooth
2402-2480 MHz
10 dBm
Traadita ühenduse liik
13 dBm
■ Info aku kohta
ETTEVAATUST!
• Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Asedage ainult tootja soovitatud tüüpi
akuga.
• Pöörduge kohalikku omavalitsusse või müüja poole, et saada infot akude
nõuetekohase kõrvaldamismeetodi kohta.
• Ärge kuumutage! Hoidke leegist eemal!
• Akusid ei tohi jätta suletud uste ja akendega autos kauaks ajaks otsese
päikesevalguse kätte.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Ärge võtke lahti, kuumutage üle 60°C ega
tuhastage.
DVQX1391 (EST)
3
■ Info toiteadapteri kohta (kuulub komplekti)
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
• Ärge pange seadet raamatukappi, sisseehitatud seinakappi ega muusse
umbsesse kohta. Tagage seadmele hea ventilatsioon.
• Seade on ooteolekus, kui toiteadapter on ühendatud.
Kui toiteadapter on ühendatud elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel
püsivalt pingestatud.
■ Ohutusnõuded
• Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
• Kasutage HDMI logoga kiiret HDMI-mikrojuhet.
HDMI-standarditele mittevastavaid juhtmeid ei saa kasutada.
Kiire HDMI-mikrojuhe (D- ja A-tüüpi pistikutega, kuni 2 m pikkune)
Hoidke seade võimalikult kaugel elektromagnetilistest seadmetest
(nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
• Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida
kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada pilti
ja heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi
kahjustada või fotosid moonutada.
• Elektromagnetväli võib kaamera tööd häirida, moonutades pilte ja heli.
• Kui kaamera ei tööta nõuetekohaselt elektromagnetiliste seadmete lähedal,
siis lülitage kaamera välja ja eemaldage aku või ühendage lahti toiteadapter.
Seejärel sisestage aku uuesti või ühendage toiteadapter ja lülitage kaamera
sisse.
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatja ega kõrgepingeliinide lähedal.
• Raadiosaatja või kõrgepingeliinI lähedal salvestades võivad pilt ja heli
olla moonutatud.
4
DVQX1391 (EST)
• Enne kaamera puhastamist eemaldage aku või alalisvoolu ühendusseadis
(DMW-DCC11: lisavarustus) või kaart, või ühendage toitepistik
pistikupesast lahti, ning puhastage kaamerat pehme kuiva lapiga.
• Ärge ekraanile liiga tugevasti vajutage.
• Ärge objektiivile liiga tugevasti vajutage.
• Ärge laske kaameral puutuda kokku pestitsiidide ega lenduvate ainetega,
kuna need võivad kahjustada kaamera korpust või põhjustada katte
mahakoorumist.
• Hoolitsege, et kummi- ja plasttooted ei ole pikka aega kaameraga
kokkupuutes.
• Ärge kasutage kaamera puhastamiseks lahusteid, nagu bensiin, vedeldi,
alkohol, köögidetergent jms, kuna need võivad kahjustada kaamera
korpust või põhjustada katte mahakoorumist.
• Ärge jätke kaamerat nii, et objektiiv on päikese poole suunatud, kuna
päikesekiired võivad põhjustada talitlushäireid.
• Kasutage alati komplekti kuuluvaid juhtmeid.
• Ärge juhtmeid pikendage.
• Ärge mälu kasutamise ajal (kujutise kirjutamine, lugemine ja kustutamine,
mälu vormindamine jne) kaamerat välja lülitage, akut või kaarti eemaldage
ega toiteadapterit (DMW-AC10E: lisavarustus; DMW-DCC11: lisavarustus)
lahti ühendage.
Kaitske kaamerat sel ajal vibratsiooni, põrutuste ja staatilise elektri eest.
• Kaardil olevad andmed võivad kahjustuda või kustuda elektromagnetvälja,
staatilise elektri ning kaamera või kaardi rikke tõttu. Soovitame salvestada
olulised andmed arvutisse jne.
• Ärge vormindage kaarti arvutis ega muul seadmel. Nõuetekohase talitluse
tagamiseks vormindage kaarti ainult kaameral.
• Kaamera tarnitakse laadimata akuga. Laadige aku enne kasutamist.
• Kaameral on laetav liitium-ioonaku. Aku kasutusaeg lüheneb väga kõrgel
ja väga madalal temperatuuril.
• Aku soojeneb kasutamisel ja laadimisel. Ka kaaamera soojeneb kasutamisel.
See ei ole talitlushäire.
• Ärge jätke metallesemeid (nagu klambrid) toitepistiku kontaktide ega
akude lähedale.
• Hoidke akut suhteliselt stabiilse temperatuuriga jahedas ja kuivas kohas.
(soovitav temperatuur on 15... 25°C ja soovitav niiskus on 40...60% suhteline
niiskus)
• Ärge pange täislaetud akut kauaks ajaks hoiule.
Aku pikaajalise hoiustamise korral soovitame seda laadida kord aastas.
Kui aku on täielikult tühjenenud, eemaldage see kaamerast ja pange uuesti
hoiule.
DVQX1391 (EST)
5
Need sümbolid viitavad elektroonikaromude
ja vanade akude eraldi kokku kogumise
nõudele.
Detailsem info "Lisafunktsioonide
kasutusjuhendis (PDF)".
Kasutusjuhendi kasutamine
Salvestusrežiim:
• Musta värvi ikoonidega salvestusrežiimidel saate valida ja kasutada näidatud
menüüsid ning funktsioone.
(Kasutaja režiimil) on erinevaid funktsioone sõltuvalt seadistatud
salvestusrežiimist.
■ Sümbolid tekstis
tähendab, et menüüd saab seadistada [MENU/SET] nuppu vajutades.
Menüüelemendi seadistamise juhiseid kirjeldatakse järgmiselt:
→
[Rec] → [Quality] → [ ]
• Juhendis on üles, alla, vasakule ja paremale liikumise kursornupud tähistatud nii:
.
• Juhtketta keeramist illustreeritakse allpool.
Keerake ketast esiküljel
Keerake ketast tagaküljel
Vajutage ketast tagaküljel
• Juhendis toodud kirjeldus põhineb vahetataval objektiivil (H-FS12032).
6
DVQX1391 (EST)
Sisukord
■
Ohutusinfo ................................................. 2
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
■
■
■
■
■
■
■
■
Enne kasutamist ....................................... 8
Komplekti kuuluvad tarvikud ................... 9
Osade nimetused ja funktsioonid ......... 11
Objektiivist .............................................. 14
Kaardist ................................................... 15
Kiirjuhend ................................................ 16
Õlarihma kinnitamine ................................ 16
Aku ja/või SD mälukaardi sisestamine
(lisavarustus) ............................................. 17
Aku laadimine............................................ 18
Objektiivi kinnitamine ja eemaldamine ...... 19
Kellaaja seadistamine ............................... 20
Objektiivi tööasendisse seadmine ja
sissetõmbamine
[kui paigaldatud on vahetatav objektiiv
(H-FS12032/H-FS35100)] ......................... 21
Kaardi vormindamine (lähtestamine) ........ 21
[LVF] nupp (Fotode salvestamine
pildinäidikut kasutades) ............................. 22
Kaamera hoidmine .................................... 23
Katiku nupp (pildistamine) .................... 24
Põhifunktsioonid ..................................... 25
Režiimiketas (videorežiimi valimine) ......... 26
Menüü seadistamine ............................... 28
Esitus
■
■
Piltide esitamine ...................................... 52
Piltide kustutamine ................................. 53
Menüü
■
Menüüloend ............................................. 54
Wi-Fi/Bluetooth
■
■
Mida saab teha Wi-Fi®/Bluetooth®
funktsiooniga .......................................... 64
Kaamera juhtimine nutitelefoniga ......... 66
Muu
■
■
■
■
■
■
Tarkvara allalaadimine............................ 74
Ekraanikuvad/pildiotsingud ................... 75
Küsimused ja vastused
Veaotsing ................................................. 79
Tehnilised andmed.................................. 83
Digikaamera tarvikute süsteem ............. 93
Kasutusjuhendi (PDF) lugemine ............ 94
Video salvestamine
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Automaatseadetega pildistamine
(intelligentne automaatrežiim) ............... 30
Automaatfookusega pildistamine.......... 32
Manuaalfookusega pildistamine ............ 33
Särikompensatsiooniga pildistamine.... 35
4K-fotode salvestamine .......................... 36
Fookuse reguleerimine pärast
salvestamist ([Post Focus] /
[Focus Stacking]) .................................... 40
Ajamirežiimi valik
([Burst] / [Self Timer]) ............................. 43
Pildistamine seadistuse automaatse
reguleerimisega (kahvelsalvestamine).. 44
Värina korrigeerimine ............................. 46
Video / 4K-video salvestamine............... 48
DVQX1391 (EST)
7
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Enne kasutamist
■ Kaamera hooldus
Hoidke kaamerat tugeva vibratsiooni, löökide ja surve eest.
● Ärge kasutage kaamerat järgmistel tingimustel, kuna objektiiv, ekraan,
pildinäidik või korpus võivad kahjustuda. Esineda võib ka talitlushäireid ja
kaamera ei pruugi kujutist salvestada, kui:
• pillate kaamera maha või see saab löögi
• surute tugevasti objektiivile või ekraanile
Kaamera ei ole tolmu-, pritsme- ega veekindel.
Vältige kaamera kasutamist rohke tolmu või liivaga kohtades ning
kohtades, kus kaamera võib märjaks saada.
● Vältige kaamera kasutamist järgnevates tingimustes, mille puhul on oht,
et kaamerasse võib objektiivi või nuppude vahelt sattuda liiva, vett või
võõrkehasid. Olge eriti ettevaatlik järgmistes tingimustes, sest kaamera
võib muutuda kasutuskõlbmatuks:
• liivased ja tolmused kohad
• kohad, kus kaamera võib märjaks saada, näiteks vihmaga või rannas
Kui ekraanile satub liiva, tolmu või veetilku, pühkige need ära kuiva pehme
riidega.
● Määrdunud ekraan võib puutetoimingutele valesti reageerida.
Ärge pange kätt digikaamera korpuse paigaldusraami sisse.
See võib põhjustada talitlushäireid või kahjustumist, kuna anduriseade
on täppisinstrument.
Välja lülitatud kaamera raputamisel võivad selle andurid liikuda või kosta
kõrisevat heli. Seda heli tekitab korpuse pildi stabiliseerija ja see ei ole
talitlushäire.
Ärge hoidke kaamera lähedal magnetvälja suhtes tundlikke esemeid nagu
krediitkaardid. Magnetväli võib andmeid kahjustada ja need loetamatuks
muuta.
■ Info kondensaadi kohta (kui objektiiv, ekraan või pildinäidik
muutub uduseks)
● Kondensaat tekib ümbritseva õhu temperatuuri või niiskuse muutumisel.
Olge kondensaadi suhtes ettevaatlik, kuna see põhjustab objektiivi, ekraani
ja pildinäidiku määrdumist, hallitust ja kaamera kahjustumist.
● Kui kondensaat tekib, lülitage kaamera välja ja oodake enne selle kasutamist
umbes 2 h. Kui kaamera temperatuur ümbritseva õhuga ühtlustub, kaob udu
iseenesest.
8
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Komplekti kuuluvad tarvikud
Kontrollige enne kaamera kasutamist, et kõik
tarvikud on kaasas. Tootenumbrid on õiged
veebruari 2018 seisuga. Need võivad muutuda.
Digikaamera kere
(Tekstis tähistatud kui kaamera kere)
1
Vahetatav objektiiv*1
2
Objektiivikaas*2
3
Objektiivi tagakaas*2
Objektiivi kate
4
5
6
7
8
9
10
Kere kaas*3
Aku
(Tekstis tähistatud kui aku)
Laadige aku enne kasutamist.
Toiteadapter
USB-juhe
Õlarihm
Välgukinga kate*3
: Must
: Hõbedane
DC-GX9K
1
H-FS12032
2
SYF0059
3
4
5
*1 Tekstis nimetatakse seda objektiiviks.
*2 Kinnitatud vahetatava objektiivi külge.
*3 Kinnitatud kaamera kere külge.
• Vahetatav objektiiv (H-FS12032) on kinnitatud kaamera kere külge.
• Kaardid on lisavarustuses. (SD mälukaarti, SDHC mälukaarti ja
SDXC mälukaarti nimetatakse juhendi tekstis lihtsalt kaardiks.)
• Komplekti kuuluvate tarvikute kaotamisel konsulteerige seadme müüja või
Panasonicuga. (Tarvikud on müügil ka eraldi.)
• Utiliseerige kõik pakendid nõuetekohaselt.
• Kasutusjuhendi illustratsioonid ja pildid võivad tegelikust tootest erineda.
DVQX1391 (EST)
9
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
DC-GX9M
DC-GX9N
DC-GX9H
DC-GX9W
H-FS12060
H-FS1442A
H-FS14140
H-FS12032
H-FS35100
VYF3514
VYF3510
VYF3514
SYF0059
SYF0073
VFC4605
VFC4605
VFC4605
VFC4605
SYA0066
VYC1113
VYC1119
SYA0024
VKF4971
VKF4971
VKF4971
1
2
3
4
5
DC-GX9
8
6
5
DMW-BLG10E
K1HY04YY0106 10
VKF4971
7
: VKF5259
: SKF0133H
9
SAE0012D
VFC5167
• Kõik digikaamerakomplektid ei ole kõigis regioonides müügil.
10
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Osade nimetused ja funktsioonid
■ Kaamera kere
1 2
11 12 13 14
3
8
4
5
7
9 10
6
15
3
21
22
20 19 18 17 16
26
27
23 24 25
33
34
29
30
31
32
28
35
36
42
41
37
40 39 38
Funktsiooninupud ([Fn4] kuni [Fn8]) on puuteikoonid.
Nende kuvamiseks puudutage salvestusekraani vahekaarti [
].
DVQX1391 (EST)
11
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
1 Katikunupp (→24)
2 Eesmine ketas (→25)
3 Õlarihma pannal (→16)
4 Säri kompensatsiooni ketas (→31, 35)
5 Režiimiketas (→26)
6 Kaamera [ON/OFF] lüliti (→20)
7 Videonupp (→48)
8 Välklamp (→23)
9 Välguking (välgukinga kaas) (→13)
10 Fookuskauguse etalonpunkt
11 Pildiotsija kate
12 Pildiotsija (→22)
13 Silmaandur (→22)
14 Dioptrite reguleerimisketas (→22)
15 Stereomikrofon (→23)
16 Objektiivi päästiknupp (→20)
17 Objektiivi lukustusnõel
18 Alus
19 Andur
20 Objektiivi paigaldamise tähis (→19)
21 Taimeri indikaatorlamp /
AF abilamp (→23)
22 [LVF] nupp (→22) / [Fn3] nupp (→29)
23 Fookusrežiimi kang (→32, 33)
24 [ ] (Välk avatud) nupp
• Välgufunktsioon lülitub sisse ja
salvestada saab välku kasutades.
• Pildistades välklambiga koos
objektiivikattega võib pildi alumine osa
olla tumedam ja välk ei pruugi toimida,
kuna objektiivikate võib välklampi varjata.
Soovitame objektiivikatte eemaldada.
25 [AF/AE LOCK] nupp
• Pildistamine fikseeritud fookuse ja/või
säriajaga.
26 Laadimise indikaatorlamp (→18, 19) /
Wi-Fi ühenduse indikaatorlamp (→65)
27 ([Post Focus]) [
] nupp (→40) /
[Fn1] nupp (→29)
28 [ ] (Kustuta) nupp (→53) /
[Q.MENU/ ] (Tühista) nupp (→29) /
[Fn2] nupp (→29)
29 [
] (Taasesituse) nupp (→52)
30 Kursorinupp (→25)
12
DVQX1391 (EST)
31 [MENU/SET] nupp
• Seadistuste kinnitus.
32 [DISP.] nupp
• Kasutatakse kuva muutmiseks.
33 Tagumine ketas (→25)
34 Kõlar (→23)
35 Pistikupesa kate (→18)
36 [HDMI] pesa
• Saate vaadata pilte teleriekraanil,
ühendades kaamera HDMI-mikrokaabli
abil teleriga.
37 [USB/CHARGE] pesa (→18)
38 Kaardi/akupesa kate (→17)
39 Pildistuskang (→17)
40 Alalisvoolu ühendusseadis (→93)
41 Statiivi kinnitus
• Kaamerat ei või kinnitada statiivile, mille
kruvide pikkus on 5,5 mm või rohkem.
See võib kaamerat kahjustada või
kaamera ei kinnitu statiivile kindlalt.
42 Puuteekraan (→27) / monitor (→75)
● Kasutage alati Panasonicu
originaaladapterit (DMW-AC10E:
lisavarustus). (→93)
Vahelduvvoolu adapterit kasutades
tuleb kindlasti kasutada Panasonicu
alalisvoolu ühendusseadist
(DMW-DCC11: lisavarustus) ja
vahelduvvoolu adapterit
(DMW-AC10E: lisavarustus).
● Hoidke välgukinga katet lastele
kättesaamatus kohas, et vältida
selle allaneelamist.
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
■ Objektiiv
H-FS12032
H-FS35100
5
6
1 2 3 4
5
6
5
6
1 2 7 3 4
H-FS12060
H-FS1442A
5
9 6
1 2 73 4
1 Objektiivi lääts
2 Tele
3 Suumirõngas
4 Laius
5 Kontaktpunkt
6 Objektiivi kinnituse tähis (→19)
7 Fookusrõngas (→33)
8 [O.I.S.] lüliti (→46)
9 Objektiivi kinnituse kummitihend
1 2 7 3 4
H-FS14140
5
6
1 2 73 4 8
■ Välgukinga katte eemaldamine
Kaamera tarnitakse välgukinga külge
kinnitatud kattega.
Välgukinga eemaldamiseks tõmmake
seda noolega
näidatud suunas,
vajutades samal ajal noolega
näidatud
suunas.
DVQX1391 (EST)
13
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Objektiivist
Kaamerale saab kinnitada ettenähtud objektiive,
mis ühilduvad Micro Four ThirdsTM süsteemi
objektiivikinnitusega (Micro Four Thirds kinnitus).
Samuti võite kinnitusadapteri abil kasutada
ükskõik millist järgnevate standardite objektiividest.
Objektiiv
Four Thirds™ spetsifikatsiooniga
objektiiv
Kinnitusadapter
Kinnitusadapter (DMW-MA1: lisavarustus)
Leica M Mount vahetatav objektiiv
M Mount adapter (DMW-MA2M: lisavarustus)
Leica R Mount vahetatav objektiiv
R Mount adapter (DMW-MA3R: lisavarustus)
Vahetatava objektiivi püsivarast
Sujuvamaks salvestamiseks soovitame värskendada vahetatava objektiivi
püsivara uusima versiooniga.
• Püsivara värskeima teabe saamiseks või püsivara alla laadimiseks
külastage kasutajatoe veebilehte:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Saadaval ainult inglise keeles.)
• Vahetatava objektiivi püsivara versiooni kontrollimiseks ühendage see kaamera
kerega ja valige [Setup] menüüs [Version Disp.].
14
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Kaardist
Kasutada saab järgnevaid SD-standardkaarte.
Kaardi tüüp
SD mälukaardid
SDHC mälukaardid
SDXC mälukaardid
Mahutavus
Märkused
512 MB – 2 GB • Seade ühildub UHS-I UHS Speed Class 3
standardi SDHC / SDXC mälukaartidega.
4 GB – 32 GB
• Vasakul pool loetletud kaartide töö on kontrollitud
48 GB – 128 GB Panasonicu brändi kaartidega.
■ Video/4K fotode salvestamisest ja kiirusklasside reitingutest
Kasutage kaarti, mis vastab järgmistele SD kiirusklassi või UHSi kiirusklassi
reitingutele.
• SD kiirusklass ja UHS kiirusklass on pideva kirjutamise kiiruse standardid.
SD kiirust kontrollige kaardi sildilt või muudelt kaardi materjalidelt.
[Rec Format]
[Rec Quality]
[AVCHD]
Kõik
[MP4]
[FHD]/[HD]
[MP4]
[4K]
4K fotorežiimis salvestades /
[Post Focus]
Kiirusklass
Sildi näidis
4 klass või kõrgem
UHS kiirusklass 3
UHS kiirusklass 3
• Värskeim teave:
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Saadaval ainult inglise keeles.)
● Hoidke mälukaarti lastele kättesaamatus kohas, et vältida selle allaneelamist.
DVQX1391 (EST)
15
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Kiirjuhend
Õlarihma kinnitamine
Soovitame kaamera kasutamise ajaks kinnitada õlarihma, et kaamerat
mitte maha pillata.
1 Viige õlarihm läbi augu õlarihma
pandlas.
Õlarihma pannal
2 Lükake õlarihma ots läbi fiksaatori.
3 Lükake õlarihma ots läbi augu stopperi
teises otsas.
4 Tõmmake õlarihma ja
kontrollige, et see ei tule välja.
• Tehke toimingd 1 kuni 4 ja
kinnitage siis õlarihma teine ots.
• Kandke õlarihma ümber õla.
- Ärge pange rihma ümber kaela.
See võib põhjustada vigastusi või
õnnetusi.
• Ärge jätke õlarihma kohta, kui laps
võib selle kätte saada.
- Rihma juhuslik mässimine ümber
kaela võib põhjustada õnnetuse.
16
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Aku ja/või SD mälukaardi sisestamine (lisavarustus)
Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
1 Libistage vabastushoob (
)
asendisse [OPEN] ja avage
kaardi/aku pesa kaas
[OPEN]
[LOCK]
2 Sisestage aku ja kaart,
kontrollides, et need on
õigetpidi ( )
• Aku: Lükake aku kindlalt lõpuni
pessa ja kontrollige, et see
on kangiga lukustunud ( ).
• Kaart: Lükake kaart kindlalt lõpuni
pessa, kuni kuulete klõpsatust.
Ärge puudutage terminali.
3 Sulgege kaas
Libistage vabastuskang asendisse [LOCK].
■ Eemaldamine
• Aku eemaldamine
Lükake kangi ( ) noole suunas.
• Kaardi eemaldamine
Vajutage kaardi keskosale.
Vajutage
Tõmmake välja
● Kasutage alati Panasonicu originaalakusid (DMW-BLG10E).
● Kui kasutate muid akusid, ei saa me kaamera töökindlust garanteerida.
● Kui sulgete kaardi/akupesa kaane nii, et aku ei ole lõpuni sisestatud,
võib aku välja tulla.
DVQX1391 (EST)
17
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Aku laadimine
• Selle seadmega kasutatav aku on DMW-BLG10E.
• Akut on soovitav laadida ümbritseval temperatuuril vahemikus
10 °C kuni 30 °C.
Paigaldage aku kaamerasse.
Veenduge, et kaamera on välja lülitatud.
Laadimise indikaatorlamp
(punane)
Toiteadapter
(kuulub komplekti)
Elektrivõrgu pistikupessa
USB-juhe (kuulub komplekti)
Arvuti
Ettevalmistused:
Lülitage arvuti sisse.
Pistikupesa kaane avamine
Vajutage kergelt
Jätkake vajutamist
ja lükake
Kaane sulgemine
Võtke sõrm ära
• Pistikupesa kaant
hoiustatakse kaamera sees.
• Kui kaas on täielikult
suletud, lukustub see
klõpsatusega paika.
Ühendage [USB/CHARGE] pistikupessa
[USB/CHARGE] pistikupesa
• Terminal asub kaamera põhjal.
• Kontrollige alati pistikupesa suunda ja hoidke pistikut selle sisestamisel ning
eemaldamisel sirgelt. (Kui juhe valepidi sisestada, võib pistikupesa väänduda
ja põhjustada talitlushäireid.) Ärge sisestage juhet valesse pessa.
See võib kaamerat kahjustada.
18
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Elektrivõrgu pistikupesast laadimine
Ühendage toiteadapter (kuulub komplekti) ja kaamera USB-juhtmega (kuulub
komplekti) ning ühendage siis toiteadapter (kuulub komplekti) elektrivõrgu pistikupessa.
Arvutist laadimine
Ühendage arvuti ja kaamera USB-juhtmega (kuulub komplekti).
■ Laadimise indikaatorlambi tähised (punane)
Põleb:
Ei põle:
Vilgub:
Kaamerat laetakse
Laadimine on lõpetatud (Kui laadimine on lõppenud, ühendage
kaamera pistikupesast või arvutist lahti.)
Laadimisviga (→79)
■ Laadimisaeg
Toiteadapterit kasutades (kuulub komplekti)
Umbes 190 min.
• Näidatud laadimisaeg kehtib täiesti tühja aku laadimisel.
Laadimisaeg võib varieeruda olenevalt aku kasutamise viisist.
Kuumas/külmas keskkonnas ja kaua kasutamata aku puhul võib
laadimisaeg olla pikem.
• Arvutist laadimise aeg sõltub arvuti toitevõimsusest.
● Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat USB-juhet.
● Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat toiteadapterit.
Objektiivi kinnitamine ja eemaldamine
• Vahetatava objektiivi (H-FS12032/H-FS35100) kinnitamiseks või eemaldamiseks
tuleb läätseraam sisse tõmmata.
• Vahetage objektiiv kohas, kus pole palju mustust ega tolmu.
■ Objektiivi kinnitamine
• Objektiivi kinnitamise ajal ärge
vajutage objektiivi vabastusnuppu
( ).
DVQX1391 (EST)
19
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
■ Objektiivi eemaldamine
Paigaldage objektiivikaas
Vajutage objektiivi vabastusnuppu ( ) ning keerake
samal ajal objektiiv noole suunas lõpuni ja eemaldage.
• Hoidke pööramiseks kinni objektiivi sokliosast.
Kellaaja seadistamine
Kaamera tarnimisel on kell õigeks panemata.
1 Lülitage kaamera sisse
2 Vajutage [MENU/SET]
3 Vajutage
elementide (aasta, kuu,
päev, tunnid ja minutid) valimiseks
ning seadistamiseks vajutage
4 Vajutage [MENU/SET]
5 Kui ekraanile ilmub [The clock setting
has been completed.], vajutage
[MENU/SET]
6 Kui ekraanile ilmub [Please set the
home area], siis vajutage [MENU/SET]
kodukoha valimiseks ja
7 Vajutage
vajutage siis [MENU/SET]
20
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Objektiivi sisse- ja väljatõmbamine [kui paigaldatud on
vahetatav objektiiv (H-FS12032/H-FS35100)]
■ Objektiivi tööasendisse seadmine
Näide: H-FS12032
Keerake suumirõngas noole
suunas asendist ( )
(objektiiv on sisse tõmmatud) asendisse ( ) [12 mm
kuni 32 mm (H-FS12032)] objektiivi tööasendisse
seadmiseks.
• Kui läätseraam on sisse tõmmatud, siis ei saa pilte
salvestada.
Objektiiv on sisse tõmmatud
■ Objektiivi sisse tõmbamine
Keerake suumirõngas noole
suunas asendist ( )
[12 mm kuni 32 mm (H-FS12032), 35 mm kuni 100 mm
(H-FS35100)] asendisse ( ) objektiivi sisse tõmbamiseks.
• Suumirõngas klõpsab pealtnäha paika 12 mm asendis
(H-FS12032) või 35 mm asendis (H-FS35100), ent
jätkake objektiivi keeramist, kuni see jõuab asendisse
( ).
• Soovitame objektiivi sisse tõmmata selleks ajaks, kui te ei pildista.
Objektiiv on tööasendis
Kaardi vormindamine (lähtestamine)
Vormindage kaart enne kaameraga piltide tegemist.
Kuna andmeid ei saa pärast vormindamist enam taastada, tehke vajalikest
andmetest kindlasti enne koopia.
→
[Setup] → [Format]
DVQX1391 (EST)
21
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
[LVF] nupp (Pildistamine pildiotsijat kasutades)
1 Vajutage [LVF] nuppu ( )
[LVF] nupp
Silmaandur
Automaatlülitus pildiotsija
ja monitori vahel*
Pildiotsija kuva*
Monitori kuva
* Kui [Custom] ([Focus / Release Shutter] / [Focus / Release Shutter]) menüüs on valitud
[Eye Sensor AF], teravustab kaamera automaatselt, kui silmaandur on aktiveeritud. Isegi kui
[Eye Sensor AF] on seatud ja kaamera teravustab automaatselt, ei kõla piiksu.
■ Automaatlülitus pildiotsija ja
monitori vahel
Silmaandur ( ) lülitab kuva automaatselt pildiotsijale,
kui teie silm või muu ese pildiotsija lähedale liigub.
Kui silm või ese pildiotsija lähedalt kaob, lülitub
kaamera tagasi monitori kuvale.
● Aku tühjenemisaega saab pikendada, seadistades
menüüs [Economy] [Power Save LVF Shooting].
● Silmaandur ei tööta sõltuvalt monitori nurgast.
■ Dioptrite reguleerimisest
Avage pildiotsija
Keerake dioptrite reguleerimise ketast
• Keerake ketast seni, kuni näete
pildiotsijas kuvatud tähti selgelt.
22
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Kaamera hoidmine
• Ärge varjake välklampi, automaatfookuse lampi, mikrofoni ega kõlarit sõrmede
ega muude esemetega.
Automaatfookuse lamp
Välklamp
Mikrofon
Kõlar
■ Monitori nurga reguleerimine ■ Pildiotsija nurga reguleerimine
• Ärge jätke sõrme ega muid esemeid monitori ega pildiotsija vahele.
• Monitori ja pildiotsija nurka reguleerides ärge kasutage liiga suurt
jõudu.
Vastasel juhul võite kaamerat vigastada või põhjustada väärtalitluse.
• Kui te kaamerat parajasti ei kasuta, sulgege monitor ja pildiotsija
algasendisse.
• Enne statiivi või jala kinnitamist sulgege monitor algasendisse.
• Sõltuvalt kasutatavast statiivist või jalast on monitori maksimaalne
reguleerimisnurk piiratud.
• Välise välklambi (lisavarustus) kasutamine piirab pildiotsija maksimaalset
nurka.
DVQX1391 (EST)
23
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Katiku nupp (pildistamine)
1 Seadke režiimiketas asendisse [
]
• Kaamera optimeerib põhiseaded automaatselt.
2 Fookuse seadmiseks vajutage päästik
(õrnalt) poolenisti alla.
Ava väärtus
Säriaeg
Fookuskuva (roheline)
(Kui kaamera on teravdatud: põleb
Kui kaamera ei ole teravdatud: vilgub)
• Kui ava väärtus ja säriaeg on näidatud punasega ja vilkuvana,
ei ole teil piisavalt valgust, kui te välklampi ei kasuta.
3 Vajutage katiku nupp täiesti alla ja tehke pilt.
● Pildistada on võimalik ainult siis, kui pilt on korrektselt teravdatud,
kui seade [Focus/Release Priority] on seadistatud väärtusele [FOCUS].
■ Vaadake tehtud pilti
Vajutage taasesituse nuppu [
24
DVQX1391 (EST)
]. (→52)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Põhifunktsioonid
Kursorinupp
Võimalik valida kirjeid või seadistada väärtusi, jms.
Salvestamise ajal on võimalik teha järgnevaid tegevusi. (Mõnesid kirjeid või
seadeid ei ole võimalik valida sõltuvalt kaamera aktiivsest režiimist või kuvast.)
[
] (ISO tundlikkus) ( )
• ISO tundlikkuse seadistamine (valgustundlikkus)
[ ] (Valge tasakaal) ( )
• Reguleerib valguse värvi vastavalt valgusallikale, et muuta üldine värvivalgustus
sarnasemaks silmaga nähtavale värvile.
[
] (Ajamirežiim) ( ) (→43)
[
] (Automaatfookusrežiim) ( ) (→32)
Esiketas/tagaketas
Keeramine:
Kirjete valimiseks või väärtuste seadistamiseks
erinevate sätete ajal.
Esiketas
Esiketas
Vajutamine:
Samad tegevused [MENU/SET] nupuga,
näiteks seadete määramine jms.
Võimaldab seada ava väärtust, säriaega ja muid väärtusi [
režiimides.
Režiimiketas
Esiketas
]/[
]/[
]/[
]
Tagaketas
Programmi muutmine
Programmi muutmine
Ava väärtus
Ava väärtus
Säriaeg
Säriaeg
Ava väärtus
Säriaeg
• Tagaketast vajutades saab seadistada säriaja kompensatsiooni, kui [Exposure
Dial] on menüüs [Custom] ([Operation]) [Dial Set] seatud asendisse [OFF].
● [Dial Set.] (→56) abil saate selle menüüs [Custom] (Operation) seada soovitud
seadistusele.
DVQX1391 (ENG)
25
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Režiimiketas (videorežiimi valimine)
1 Seadistage soovitud videorežiim
• Soovitud režiimi valimiseks keerake
aeglaselt režiimiketast.
Intelligentne automaatrežiim (→30)
Intelligentne automaatne plussrežiim (→30, 31)
Programmi automaatsärituse režiim
Pildistamine automaatsärituse ja ava väärtuse seadetega.
Ava prioriteediga automaatsärituse režiim
Pildistamine pärast ava väärtuse määramist.
Säriaja prioriteediga automaatsärituse režiim
Pildistamine pärast säriaja määramist.
Manuaalsärituse režiim
Pildistamine pärast ava väärtuse ja säriaja määramist.
Loov videorežiim
Tegevus ava väärtuse, säriaja või ISO tundlikkuse muutmiseks on sama
tegevusega režiimiketta seadmiseks asendisse [ ], [ ], [ ] või [ ]
(välja arvatud programmi muutmise režiim).
Salvestamise alustamiseks vajutage videonuppu (või katikunuppu).
Salvestamise lõpetamiseks vajutage videonuppu (või katikunuppu)
• Fotosid ei saa pildistada.
Kohandatud režiim
Pildistamine eelnevalt määratud seadetega.
Panoraamrežiim
Panoraampiltide tegemine.
Stseenijuhise režiim
Pildistamine salvestatud stseeni alusel.
Loova kontrolli režiim
Pildistamine soovitud pildiefekti valikuga.
26
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Puuteekraan (puutetoimingud)
Puudutamine
Puudutage lühidalt puuteekraani.
Libistamine
Tõmmake sõrmega üle puuteekraani.
Kokkutõmbamine
(laialilükkamine/kokkutõmbamine)
Kujutise suurendamiseks lükake puuteekraanil
kaks sõrme laiali ja selle vähendamiseks
tõmmake kaks sõrme kokku.
■ Pildistamine puutefunktsiooniga (puudutusega automaatsäritus,
puudutusega säriaeg [Touch AE])
Puudutamine [ ]
Puudutage ikooni
] (Puudutusega automaatsäritus):
•[
Kaamera teravustab puudutatud asendisse.
•[
] (Puudutusega säriaeg):
Kaamera teravustab puudutatud asendisse
enne salvestamise algust.
] (väljas):
•[
Tühistab ülaltoodud tegevused
Ikoon lülitub iga puudutusega.
•[
] ([Touch AE]):
Puudutatud asendi eredust saab kergelt optimeerida.
Funktsiooni tühistamiseks vajutage [
].
DVQX1391 (EST)
27
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Menüü seadistamine
1 Menüü avamiseks vajutage [MENU/SET]
2 Liikuge menüüde vahel
Vajutage
Vajutage
vahekaardi valimiseks, näiteks [
• Menüüelemente saab valida ka esiketast
keerates.
Vajutage [MENU/SET]
]
■ Menüü tüübid (→54)
•
•
[Rec]
[Setup]
•
•
[Motion Picture]
[My Menu]
•
•
[Custom]
[Playback]
• Menüüd kuvatakse igas salvestusrežiimis
3 Vajutage
menüüelemendi valimiseks,
seejärel vajutage [MENU/SET]
4 Vajutage
seadistuse valimiseks,
seejärel vajutage [MENU/SET]
• Seadistusmeetodid sõltuvad
menüüelemendist.
5 Vajutage korduvalt nuppu [Q.MENU/
], kuni salvestus- või
taasesitusekraan uuesti ilmub
• Salvestamise ajal saab menüüekraanilt lahkuda
ka katiku nuppu pooleldi alla vajutades.
● Menüü selgituse kuvamiseks vajutage
menüüelemendi või seadistuse valimise
ajal nuppu [DISP.].
● Menüüelemendid, mida valida ei saa, on
hallis kirjas. Mõnedel seadistustingimustel
kuvatakse põhjus, miks seadet valida ei saa,
hallis kirjas menüüelemendi valimisel,
kui vajutate nuppu [MENU/SET].
28
DVQX1391 (EST)
Ettevalmistused/põhifunktsioonid
Sagedasti kasutatud menüüde kiirvalik (kiirmenüü)
Salvestamise ajal saate teatud menüüelemente kiiresti kuvada ja neid seadistada.
1 Vajutage nuppu [Q.MENU/ ]
2 Keerake menüüelemendi valimiseks
50p
esiketast
3 Keerake seadistuse valimiseks tagaketast
4 Kiirmenüü sulgemiseks vajutage
[Q.MENU/ ] nuppu
Tihti kasutatavate funktsioonide määramine nuppudele
(funktsiooninupud)
Sagedamini kasutatavaid funktsioone saate määrata konkreetsetele nuppudele
([Fn1] - [Fn3]) või ekraanil kuvatud ikoonidele ([Fn4] - [Fn8]).
1 Menüü seadistamine
→
[Custom] →
[Operation] → [Fn Button Set]
Sätted: [Setting in REC mode] / [Setting in PLAY mode]
2 Vajutage
funktsiooninupu valimiseks,
millele funktsiooni määrate, ning vajutage
[MENU/SET]
määratava funktsiooni
3 Vajutage
valimiseks ning vajutage [MENU/SET]
● Teatud funktsioone ei saa teatud funktsiooninuppudele määrata.
● Punktis 3 kuvatud ekraani kuvamiseks hoidke funktsiooninuppu ([Fn1] kuni
[Fn3]) 2 sekundit all.
DVQX1391 (EST)
29
Salvestamine
Automaatseadetega pildistamine
(intelligentne automaatrežiim)
See režiim on soovitatav neile, kes soovivad lihtsalt pildistada, kuna kaamera
optimeerib seadeid vastavalt objektile ja salvestuskeskkonnale.
1 Seadke režiimiketas asendisse [
]
• Kaamera on tehases seadistatud
intelligentsele automaatsele plussrežiimile.
2 Suunake kaamera objekti poole
• Kui kaamera tuvastab optimaalse stseeni, muutub iga
stseeni ikoon 2 sekundiks siniseks ja seejärel tavaliseks
punaseks indikaatortuleks. (automaatne stseenide tuvastamine)
● Kui [iHandheld Night Shot] on seatud olekusse [ON] ja [ ] tuvastatakse
käeshoitavate öövõtete tegemisel, tehakse öise maastiku pildid suure
sarivõttekiirusega ja salvestatakse ühe pildina.
● Kui [iHDR] seadeks on [ON] ja näiteks taustal ja objektil on tugev kontrastsus,
salvestatakse mitu säriaega erinevates ekspositsioonides ja kombineeritakse
üheks pildiks.
■ Intelligentse automaatse plussrežiimi ja intelligentse automaatse
režiimi vaheline lülitamine
Valige [Intelligent Auto Mode] [Intelligent Auto] menüüst
Vajutage
, et valida [ ] või [ ] ja vajutage [MENU / SET]
•[
] võimaldab teil reguleerida teatud seadeid, nagu heledust ja värvitooni,
kasutades samal ajal [
] ka teiste seadete jaoks, et saaksite oma eelistustele
sobivaid pilte salvestada. (→31)
■ Automaatne fookus (näo/silmade tuvastamine)
[AF Mode] on automaatselt seatud [ ].
Kui puudutate objekti, lülitab kaamera sisse [
]
ja AF-i jälgimise funktsioon hakkab tööle.
• Samuti saate lülituda [
] kursori nupule
vajutades. Korrigeerige objektiga AF-i jälgimise
ala ja AF-i jälgimise funktsiooni kasutamiseks
vajutage päästikunupp pooleldi alla.
30
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
Pildistamine kohandatud värviga, tausta heledus ja
erksus
Salvestusrežiim:
Värvuse seadistamine
Vajutage
, et kuvada seadete ekraan
Keerake tagaketast värvi reguleerimiseks
• Salvestusekraanile naasmiseks vajutage
[MENU / SET].
Tausta heleduse (särituse) / hägususe seadmine
(Defocus-juhtimisfunktsioon)
Kui [Exposure Dial] (→ 35) on seatud olekusse [ON] (-3 EV kuni +3 EV)
Heleduse määramiseks keerake särituse kompenseerimisketast.
• Tausta hägusust saab määrata puutetundliku ekraaniga (allpool).
Kui [Exposure Dial] (→ 35) on seatud asendisse [OFF] (-5 EV kuni +5 EV)
OFF
(heleduse seadistamine)
Seadete ekraani kuvamiseks vajutage tagakettale
Heleduse kompenseerimiseks keerake tagaketast
• Vajutage
säritusvahemiku seadmiseks.
(→45)
(Tausta defokuseerimise seadistamine)
Vajutage sammu ekraanil nuppu [Fn1]
• Kuvatakse defokuseerimise juhtimisoperatsiooni
ekraan.
Tausta hägususe seadmiseks keerake tagaketast
• Salvestusekraanile naasmiseks vajutage
[MENU/SET].
[Q.MENU/ ] nupule vajutamine tühistab seadistuse.
250
125
60
30
15
4.0
5.6
8.0
Puutetundliku ekraani toimingutega
Puudutage [ ]
Puudutage elementi, mille soovite määrata
[ ]: Värvus / [ ]: Defokuseerimise ulatus / [ ]: Heledus*
* Kuvatakse ainult siis, kui [Exposure Dial] on seatud asendisse [OFF]
Lohistage riba või särimõõturit seadistamiseks
• Salvestusekraanile naasmiseks vajutage [MENU/SET].
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
Automaatfookusega pildistamine
Salvestusrežiim:
Seadistage teravustamisoperatsioon, mis toimub katiku nupu pooleldi alla
vajutamisel.
1 Seadke fookusrežiimi hoob asendisse
[AFS/AFF] või [AFC]
• Panoraamrežiimis on see fikseeritud asendisse [AFS].
Seaded
[AFS/AFF]
Objekti ja stseeni liikumine (soovitatav)
[AFS]
Objekt on paigal (maastik, aastapäeva foto jne)
(ühekordne auto- Fookus seatakse automaatselt katikunupu pooleldi alla
maatne fookus) vajutamisel. Kui nupp on pooleldi alla vajutatud, fikseerub fookus.
[AFF]
Liikumist ei saa ennustada (lapsed, lemmikloomad jne)
(paindlik autoKui objekt liigub päästiku pooleldi alla vajutamisel,
maatne fookus) korrigeeritakse fookust automaatselt liikumisega vastavalt.*
Seadistust [AFS/AFF] saate vahetada menüüs
[Rec]/[Motion Picture].
[AFC]
(pidev automaatne fookus)
Objekt liigub (spordivõistlused, rongid jne)
Kui katiku nupp on pooleldi alla vajutatud, teravustab
kaamera pidevalt vastavalt objekti liikumisele.*
* Kui objekt liigub, toimub teravustamine objekti asukohta ennustades salvestamise ajal.
(Liikumise prognoos)
[AF Mode] lülitamine
Salvestusrežiim:
See võimaldab teravustamismeetodit, mis sobib valitud objektide paigutusele ja
arvule.
1 Vajutage nuppu [ ] ( )
, et valida automaatse teravustamise režiim ja
2 Vajutage
vajutage [MENU/SET]
Seaded: [
[
[
32
] (Näo / silmade tuvastamine) / [
] (jälgimine) /
] (49-ala fokuseerimine) / [
] jne (mitmekordne kohandamine) /
] (1-ala-fokuseerimine) / [
] (täpne fokuseerimine)
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
Manuaalfookusega pildistamine
Salvestusrežiim:
Manuaalne fookus on mugav, kui soovid lukustada fookust pildistamiseks või kui
fookust on raske reguleerida automaatse teravustamise abil.
1 Seadke fookusrežiimi hoob asendisse [MF]
2 Vajutage nuppu [ ] ( )
3 Vajutage
, et reguleerida
fookusasendit, ja vajutage [MENU/SET]
• Fookuspunkti naasmiseks keskpunkti vajutage
nuppu [DISP.].
4 Reguleerige fookust
Fookuse kasutamine erineb sõltuvalt objektiivist.
Kui kasutate vahetatavat objektiivi, millel puudub fookusrõngas
(H-FS12032)
Vajutage
: Fokuseerimine lähedal asuvale objektile
Vajutage
: Fokuseerib kaugel asuvale objektile
• Vajutage ja hoidke
all, et fookuskiirust suurendada.
• Fookust saab reguleerida ka libistades.
Kui kasutate vahetatavat objektiivi (H-FS35100/H-FS12060/H-FS1442A/
H-FS14140), millel on fookusrõngas
küljele keeramine: Fokuseerimine lähedal asuvale objektile
küljele keeramine: Fokuseerimine kaugel asuvale objektile
DVQX1391 (EST)
33
Salvestamine
• Värv lisatakse fookuses oleva pildi osadele.
(Peaking)
• Saate kontrollida, kas fookuspunkt on lähemal
või kaugemal. (MF juhend)
• MF abi ja MF juhend ei pruugi kuvada sõltuvalt
kasutatavast objektiivist. MF abi saate kuvada
kaamera abiga, puudutades ekraani või nuppu.
MF abi (Laiendatud ekraan)
Peaking
MF juhend
Kasutamine
Puutetoiming
*1
Kirjeldus
Libistamine
Liigutab laiendatud ala.
Laiemaks/
kitsamaks
lohistamine
Suurendab/vähendab ekraani vähehaaval.
—
Suurendab/vähendab ekraani suurtes osades.
*2
*2
[DISP.]* 1
[Reset]* 1
Suurendatud ekraani lülitamine. (aken / täisekraan)
Taastab laiendatava ala tagasi keskpunkti.
*1 Kui kasutate vahetatavat objektiivi, millel ei ole fookusrõngast, saate neid toiminguid
teostada, peale nupu
vajutamist, et kuvada ekraani, mis võimaldab määrata
laiendatava piirkonna.
2
* See seadistus pole intelligentses automaatses režiimis saadaval.
5 Vajutage katikunuppu pooleldi alla
• Kuvatakse salvestamisekraan.
34
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
Särikompensatsiooniga pildistamine
Salvestusrežiim:
Korrigeerib säritust, kui taustvalgus on olemas või kui objekt on liiga tume või
liiga hele.
• Käsitsi särituse režiimis saate kompenseerida säri ainult siis, kui ISO tundlikkus
on sättel [AUTO].
1 Särituse kompenseerimiseks keerate
särituse kompenseerimisketast
• Saate määrata säri kompenseerimise väärtuse
vahemikus -3 EV ja +3 EV.
■ Särituse kompenseerimise väärtuse pikendamine
(särituse kompenseerimine tagakettaga)
Ettevalmistamine
Lülitage särituse kompenseerimise ketas välja
→
→ [OFF]
[Custom] →
[Operation] → [Dial Set.] → [Exposure Dial]
Särituse kompenseerimise toimingule lülitumiseks vajutage tagakettale
Särituse kompenseerimiseks keerake tagaketast
• Saate määrata säri kompenseerimise väärtuse vahemikus -5 EV ja +5 EV.
• Vajutage
säritusvahemiku seadmiseks. (→45)
• [Flash Adjust.] saate seadistada esiketast keerates.
Kinnitamiseks vajutage tagaketast
• Kui [Exposure Comp.] menüüs [Dial Set.] on seatud asendisse [
] (esiketas)
või [
] (tagaketas), saate säritust kompenseerida lihtsalt seadistatud ketast
keerates, samamoodi nagu särituse kompenseerimise ketta toimingu korral.
DVQX1391 (EST)
35
Salvestamine
4K-fotode salvestamine
Salvestusrežiim:
Saate pildistada sarivõtte resolutsiooniga ligi 8 miljonit pikslit, kiirusega 30 kaadrit
sekundis. Sarivõttefailist saate valida ja salvestada üksiku pildi.
• Piltide salvestamiseks kasutage UHSi kiirusklassi 3 kaarti.
• Salvestamise ajal muutub vaatenurk kitsamaks.
]( )
1 Vajutage nuppu [
ja vajutage nuppu
2 4K fotoikooni valimiseks vajutage nuppu
, et valida salvestamise viis ja vajutage [MENU/SET]
3 Vajutage
[4K Burst]
[4K Burst(S/S)]
"S/S" on lühend
sõnadest
Start/Stop.
[4K Pre-Burst]
36
DVQX1391 (EST)
Kiiresti liikuva objekti parima võtte salvestamiseks
Sarivõte salvestatakse katikunupu
vajutamisel ja hoidmisel.
• Sarivõte algab umbkaudu 0,5 sekundit
pärast päästikunupu täielikku alla
vajutamist. Seega vajutage nupp
täielikult veidi varem alla.
Vajutage ja hoidke all
Kaamera teeb sarivõtte
Mõeldud ettenägematute fotografeerimisvõimaluste pildistamiseks
Sarivõtte salvestamine algab katikunupu
vajutamisel ja peatub katikunupu uuesti
vajutamisel.
Start (esimene)
Stop (teine)
Kaamera teeb sarivõtte
Pildistamine vastavalt vajadusele kohe, kui tekib pildistamise
võimalus
Sarivõtte salvestamine toimub ligikaudu
1 sekundi jooksul enne ja pärast
katikunupu vajutamist.
Ligikaudu 1 sekund
Kaamera teeb sarivõtte
Salvestamine
4 Sarivõtte tegemiseks vajutage katikunuppu
• Kui vajutate salvestamise ajal nuppu [Fn1], saate lisada markeri.
(Kuni 40 markerit salvestuse kohta.) Kui valite ja salvestate pildid
4K sarivõttest, võite kohe markerite juurde liikuda.
(Ainult [4K Burst (S/S)]
• Sarivõte salvestatakse MP4 formaadis ühe 4K sarivõttefailina.
• Kui [Auto Review] on lubatud, kuvatakse pildivaliku ekraan automaatselt.
■ Sarivõtte eelse salvestuse seadistamine ([4K Burst]/
[4K Burst (S/S])
Kaamera hakkab salvestama umbes 1 sekund enne päästiku lõpuni alla
vajutamist, nii et saate pildistamisvõimaluse ära kasutada.
→
[Rec] → [4K PHOTO] → [Pre-Burst Recording] → [ON]
• Automaatteravdamise tööseaded ja menüüd, mida selle funktsiooni
kasutamisel ei saa seada, on samad, mis [4K Pre-Burst] ajal.
■ Pidev salvestamine ([4K Burst (S/S)])
Kaamera kustutab salvestamise ajal vanimad salvestatud andmed, nii et saate
fotovõimalust oodates edasi salvestada ja ei pea kaarti vahetama.
→
[Rec] → [4K PHOTO] → [Loop Recording(4K PHOTO)] → [ON]
• Kui alustate salvestamist, salvestatakse 4K sarivõte ja seda jagatakse
ligikaudu iga 2 minuti järel.
Umbes viimased 10 minutit (kuni umbes 12 minutit) salvestatakse.
Varasem osa kustutatakse.
■ 4K-foto funktsioonide tühistamine
Sammul 2 valige [
] ([Single]) või [
].
● Kui teete [Light Composition] või [Sequence Composition], soovitame kasutada
statiivi ja pildistada kaugjuhtimise teel, ühendades kaamera nutitelefoniga,
et vältida kaamera värisemist. (→71)
DVQX1391 (EST)
37
Salvestamine
● Kui ümbritsev temperatuur on kõrge või 4K-fotosid salvestatakse pidevalt, võib
kaamera kuvada [
] a salvestamine võib peatuda. Oodake, kuni kaamera
maha jahtub.
● Kui kaamera on seadistatud [ ] ([4K Pre-Burst]] või [Pre Burst
Recording] režiimile, tühjeneb aku kiiremini ja kaamera temperatuur tõuseb.
Valige [
] ([4K Pre-Burst]) või [Pre Burst Recording] ainult salvestamise
ajal.
● Salvestamine peatub, kui pidev salvestusaeg ületab 29 minutit ja 59 sekundit.
SDHC-mälukaardi kasutamisel jagatakse failid salvestamiseks ja taasesituseks
väiksemateks pildifailideks, kui failisuurus ületab 4 GB.
(Saate jätkata piltide salvestamist katkestamata.)
Kui kasutate SDXC mälukaarti, saate salvestada pilte ühes failis ka siis,
kui suurus ületab 4 GB.
Piltide valimine 4K sarivõttest ja salvestamine
1 Valige pilt, millel on taasesituse ekraanil
[
], ja vajutage
• Salvestamise puhul, kasutades [
]
([4K Pre-Burst]), jätkake sammuga 3.
2 Lohistage riba stseeni umbkaudseks
valikuks
•[
] puudutamisel ilmub markeri töökuva.
(→39)
3 Lohistage kaadri valimiseks, mida
soovite pildina salvestada
• Stseeni pidevaks tagasi/edasikerimiseks või
kaaderhaaval liikumiseks puudutage ja hoidke
all [ ]/[ ].
4 Pildi salvestamiseks puudutage [
]
• Valitud pilt salvestatakse JPEG-vormingus uue pildina 4K sarivõttest
eraldi.
● Kui kasutate [Playback] menüüs [4K PHOTO Bulk Saving] (→ 57),
saate salvestada 5-sekundilise 4K sarivõtte.
38
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
■ Marker
4K sarivõtte piltide valimisel ja salvestamisel saate hõlpsalt pilte valida,
liikudes kiiresti edasi märgistatud kohtade juurde.
■ Liikumine märgistatud kohtade juurde
[
] puudutamisel ilmub markeri töökuva. Kasutage
juurde liikumiseks ja pildi valimiseks.
Algtoimingu juurde naasmiseks puudutage [
].
Valge marker:
Seatud käsitsi salvestamise või
taasesituse ajal.
Roheline marker: Seatud kaameraga automaatselt
salvestamise ajal.
(automaatse märgistamise
funktsioon*1)
märgistatud koha
Markeri käitamise ekraan
*1 Kaamera seab automaatselt markerid stseenides, kus tuvastatakse nägu või objekti liikumist.
(Iga faili jaoks kuvatakse kuni 10 markerit.)
(Näide: kui sõiduk möödub, õhupall puruneb või inimene ringi keerab)
• Järgmistel juhtudel ei pruugi markerid automaatset märgistust määrata,
sõltuvalt salvestamise tingimustest ja objektide asetusest.
- Kaamera liigub panoraamimise või värisemise tõttu
- objekt liigub aeglaselt või vähe, või objekt on väike
- Nägu ei vaata kaamera poole
■ Muudab kuvatavat markerit
Puudutage [
]
• [Auto]
• [Face Priority]
• [Motion Priority]
• [Off]* 2
*2 Kuvab ainult käsitsi seatud markereid
DVQX1391 (EST)
39
Salvestamine
Fookuse reguleerimine pärast salvestamist
([Post Focus] / [Focus Stacking])
Salvestusrežiim:
Saad salvestada 4K sarivõtteid fookuspunkti vahetades ja seejärel pärast
salvestamist fookuspunkti valides. See funktsioon on kõige parem liikumatute
objektide jaoks.
• Piltide salvestamiseks kasutage UHSi kiirusklassi 3 kaarti.
• [Focus Stacking] teostamiseks soovitame kasutada statiivi.
1 Vajutage nuppu [ ]
, et valida [ON] ja vajutage [MENU/SET]
2 Vajutage
Määrake
kompositsioon
ja vajutage
3
katikunupp pooleldi alla
• Automaatne fookus aktiveerub ja määrab ekraanil automaatselt fookuspunkti.
• Kui ekraanil pole fookuspunkti, vilgub teravustähis ( ) ja te ei saa
salvestada.
Katikunupu pooleldi vajutamisest salvestamise lõpuni
• Ärge muutke kaugust objektini ega kompositsiooni.
4 Pildistamiseks vajutage katikunupp
täiesti alla
• Fookuspunkt muutub salvestamise ajal automaatselt.
Kui salvestamise edenemisriba ( ) kaob, lõpeb salvestamine automaatselt.
• Andmed salvestatakse MP4 formaadis ühe failina.
• Kui seadistatakse [Auto Review], kuvatakse automaatselt ekraan,
mis võimaldab valida fookuspunkti. (→41)
■ Tühistamine [Post Focus]
Valige [OFF] sammus 2.
● Kui ümbritsev temperatuur on kõrge või [Post Focus] salvestatakse pidevalt,
võib kaamera kuvada [
] ja salvestamine võib peatuda.
Oodake, kuni kaamera maha jahtub.
● Salvestamise ajal on vaatenurk kitsam.
40
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
Valige fookuspunkt ja salvestage pilt
([Post Focus])
1 Esitamise kuval valige [
] ikooniga
pilt ja vajutage
2 Puudutage fookuspunkti
• Kui valitud fookuspunktiga pilte ei ole,
kuvatakse punane kaader ja pilte ei saa
salvestada.
• Ekraani serva ei saa valida.
• Kuva suurendamiseks puudutage [ ].
Fookust saab üksikasjalikumalt reguleerida,
lohistades riba laiendatud kuval.
(sama toimingut saab teha ka
nuppudega.)
3 Pildi salvestamiseks puudutage [
]
• Valitud pilt salvestatakse JPEG-vormingus uue failina.
DVQX1391 (EST)
41
Salvestamine
Valige fookusvahemik kaadrite kombineerimiseks ühe
pildina ([Focus Stacking])
Lähedal
Fookuses
Kaugel
1 Puudutage ekraanil [
] “Valige fookuspunkt ja salvestage pilt
([Post Focus])” sammus 2 (→41)
2 Valige kombineerimismeetod ja puudutage seda
[Auto Merging]
Valib automaatselt kombineerimiseks sobivad fotod ja koondab
need üheks pildiks.
• Vali pildid lähedale teravustatud pilte eelistades.
• Kombineeri pildid ja salvesta fail.
[Range Merging]
Kombineerib valitud fookusasendiga pildid üheks pildiks.
([Range Merging] valikul)
3 Puudutage fookuspunkti
• Valige asendid kahes või mitmes punktis.
• Süsteem valib fookuspunkti kahe valitud asendi vahel.
• Asendid, mida ei saa valida või mille
kombineerimise tulemus jääks ebaloomulik, kuvatakse
hallilt.
Set/Cancel
Reset
Asendi tühistamiseks puudutage seda uuesti.
4 Puudutage [
] piltide kombineerimiseks
ja faili salvestamiseks
Set/Cancel
Pilt salvestatakse JPEG-vormingus.
Reset
Ainult selle kaameraga [Post Focus] režiimis tehtud pilte saab kasutada
[Focus Stacking] režiimis.
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
Ajamirežiimi valik ([Burst] / [Self Timer])
Salvestusrežiim:
Saate muuta toimingut, mis tehakse katikunupu vajutamisel.
]( )
1 Vajutage nuppu [
ajamirežiimi valimiseks, seejärel vajutage
2 Vajutage
[MENU/SET]
[Single]
Katikunupule vajutamisel salvestatakse ainult üks pilt.
[Burst]
Katikunupu vajutamisel salvestatakse sarivõte.
[4K PHOTO]
Üksikasjad (→36)
[Post Focus]
Üksikasjad (→41)
[Self Timer]
Katikunupu vajutamisel salvestab kaamera pärast seadistatud
aja möödumist.
■ Ajamirežiimi tühistamine
Sammul 2 valige [
] ([Single]) või [
].
Sarivõtte funktsioon
Valige [Burst] ning vajutage
sammus 2 (ülal)
Valige
nuppudega sarivõtte sätted ning vajutage [MENU/SET]
[H]
(suur kiirus)
Kiirus (piltide arv Mehaaniline katik
sekundis)
Elektrooniline katik
Reaalaja vaade sarivõtte tegemise ajal
[M]
(keskmine kiirus)
[L]
(väike kiirus)
9*1 / 6*2
6
2
9*1 / 6*2
Puudub*1/
Saadaval*2
6
2
Saadaval
Saadaval
*1 Kui fookuse režiim on seatud [AFS] või [MF]
*2 Kui fookuse režiim on seatud [AFF] või [AFC]
Pildistamine taimeriga
Valige [Self Timer] ja vajutage
sammul 2 (ülal)
Valige
nuppudega taimeri töö ja vajutage [MENU/SET]
Katik aktiveerub 10 sekundi pärast.
Katik aktiveerub 10 sekundi pärast ja kaamera teeb kolm pilti umbes 2-sekundiliste
vahedega.
Katik aktiveerub 2 sekundi pärast.
• Samuti aitab see katikunupu vajutamisel värinat vältida.
DVQX1391 (EST)
43
Salvestamine
Pildistamine seadistuse automaatse
reguleerimisega (kahvelsalvestamine)
Salvestusrežiim:
Katikunuppu vajutades saate teha mitu pilti, reguleerides samal ajal automaatselt
seadeid.
1 Menüü seadistamine
→
[Rec] → [Bracket] → [Bracket Type]
(säritusvahemik)
(avavahemik)
(fookusvahemik)
Salvestamiseks säriaja samaaegse reguleerimisega vajutage
katikunuppu.
Salvestamiseks ava samaaegse reguleerimisega vajutage
katikunuppu.
• Saadaval ava prioriteetses AE režiimis või juhul, kui ISO
tundlikkus on manuaalses säritusrežiimis seatud asendisse
[AUTO].
Salvestamiseks fookusasendi samaaegse reguleerimisega
vajutage katikunuppu.
Katikunupu ühekordsel vajutamisel teeb kaamera kolm pilti
(valge tasakaalu vahemik) erinevate valge tasakaalu automaatseadetega.
2 Vajutage
, valige [More Settings] ning seejärel vajutage
[MENU/SET]
• Lisateabe saamiseks [More Settings] kohta vaadake lehekülge, millel
kirjeldatakse iga funktsiooni.
Kui määratud on [
], seadistage reguleerimisvahemik tagaketast keerates.
• Menüüst väljumiseks vajutage katikunupp pooleldi alla.
3 Objektile teravustamine ja pildistamine
• Kui säritusvahemik on valitud, vilgub vahemiku kuva seni, kuni tehtud on
kõik seadistatud pildid. Kui muudate vahemiku sätteid või lülitate kaamera
välja enne kõigi seadistatud piltide tegemist, taasalustab kaamera
salvestamist esimesest pildist.
■ [Bracket] seade tühistamiseks
Valige [OFF] sammus 1.
44
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
Säritusvahemik
■ [More Settings] kohta (samm 2 lk (→44))
[Step]
Määrab pildistavate piltide arvu ja särituse kompenseerimise
vahemiku.
] (Pildistab kolm pilti intervalliga 1/3 EV) kuni [
]
[
(Pildistab seitse pilti intervalliga 1 EV)
[Sequence]
Määrab pildistamise järjekorra.
[Single Shot Setting]
[
[
]: Teeb ühe pildi iga kord, kui vajutate katikunuppu.
]: Teeb kõik pildistamiseks seatud pildid, kui vajutate ühe
korra katikunuppu.
* Ei saa kasutada sarivõttega salvestamiseks. Kui sarivõttega salvestamisel vajutate ja hoiate
katikunuppu all, pildistab kaamera sarivõtet seni, kuni määratud arv pilte on tehtud.
Avavahemik
Salvestusrežiim:
■ [More Settings] kohta (samm 2 lk (→44))
[Image Count]
[3]/[5]: Teeb kindlaksmääratud arvu pilte erinevate ava väärtustega
vahemikus, mis põhineb ava algväärtusel.
[ALL]: Pildistab kõiki ava väärtusi kasutades.
• Kui sarivõttega salvestamisel vajutate ja hoiate katikunuppu all, pildistab
kaamera sarivõtet seni, kuni määratud arv pilte on tehtud.
● Kasutusel olevad ava väärtused varieeruvad sõltuvalt objektiivist.
Fookusvahemik
■ [More Settings] kohta (samm 2 lk (→44))
[Step]
Määrab teravdamispunktide vahelise intervalli.
[Image Count]
Määrab tehtavate piltide arvu.
[Sequence]
[0/–/+]: Pildistab eri fookusasenditega vahemikus, mis põhineb
fookuse algväärtusel.
[0/+]: Pildistab eri fookusasenditega kaugemal, fookuse
algväärtuse põhjal.
* Ei saa kasutada sarivõttega salvestamiseks. Kui sarivõttega salvestamisel vajutate ja hoiate
katikunuppu all, pildistab kaamera sarivõtet seni, kuni määratud arv pilte on tehtud.
● Fookusvahemikuga tehtud pildid kuvatakse pildigruppidena.
DVQX1391 (EST)
45
Salvestamine
Värina korrigeerimine
Kaamera võib aktiveerida nii objektiivi integreeritud pildistabilisaatori kui ka
kaamerasse integreeritud pildistabilisaatori või aktiveerida mõlemad ning
vähendada värinat veelgi efektiivsemalt.
(topeltpildistabilisaator)
Video salvestamiseks saate kasutada 5-teljelist hübriidpildistabilisaatorit, mis
kasutab objektiivi integreeritud pildistabilisaatorit, kaamerasse integreeritud
pildistabilisaatorit ja elektroonilist pildistabilisaatorit.
• Aktiveeritavad pildistabilisaatorid erinevad sõltuvalt teie objektiivist.
Hetkel aktiveeritud pildistabilisaatori ikoon kuvatakse salvestusekraanile.
Pildistamisel
Panasonicu objektiivid, mis ühilduvad
topeltpildistabilisaatori režiimiga (Põhineb
Micro Four Thirds System standardil)
• Värskeimad andmeid ühilduvate objektiivide
kohta leiate meie veebisaidilt.
• Kui [ ], [ ] või [ ] ei kuvata ka ühilduva
objektiivi kasutamisel, värskendage objektiivi
püsivara kõige uuemale versioonile. (→14)
Pildistabilisaatori funktsiooniga ühilduvad
objektiivid
(Põhineb Micro Four Thirds System
standardil / Four Thirds System standardil)
Objektiivid, mis ei ühildu pildistabilisaatori
funktsiooniga
(Põhineb Micro Four Thirds System
standardil / Four Thirds System standardil)
Kui kasutate Leica objektiivi kinnituse
adapterit (lisavarustus) või teise tootja
valmistatud kinnituse adapterit
Video
salvestamisel
Objektiiv + kere
(topeltpildistabilisaator)
( / )
Objektiiv + kere
(topeltpildistabilisaator) ( ),
5-teljeline hübriid
( )*
Objektiiv või kere
( / )
Objektiiv või kere
( ), 5-teljeline
hübriid ( )*
Kere (
Kere (
)
5-teljeline hübriid
(
)*
/
)
* Kui [E-Stabilization (Video)] on seatud asendisse [ON]
Salvestusrežiim:
• Kui kasutate [O.I.S.] lülitiga vahetatavat objektiivi (nt H-FS14140), on
stabilisaatori funktsioon aktiveeritud, kui [O.I.S.] lüliti objektiivi peal on asendis
[ON]. (vaikeseade on [
])
→
46
[Rec] /
DVQX1391 (EST)
[Motion Picture] → [Stabilizer]
Salvestamine
(tavaline)
Kaamera raputamist korrigeeritakse üles/alla,
vasakule/paremale ja pöörlevaid liikumisi.
(panoraam- Kaamera raputamist korrigeeritakse üles/alla.
liikumine) See seade on ideaalne panoraami tegemiseks.
[Operation
Mode]
[Stabilizer] ei tööta. ([
])
• Kui kasutate [O.I.S.] lülitiga objektiivi, seadke lüliti
asendisse [OFF].
[OFF]
[E-Stabilization
(Video)]
Video salvestamisel korrigeeritakse värinat vertikaalsel, horisontaalsel,
pöörd-, piki- ja külgtelgedel, kasutades objektiivi integreeritud
pildistabilisaatorit, kaamerasse integreeritud pildistabilisaatorit ja
elektroonset pildistabilisaatorit.
(5-telje hübriidpildistabilisaator)
[ON] / [OFF]
• Kui valitud on [ON], võib salvestatud videote vaatenurk kitsamaks muutuda.
[I.S. Lock
(Video)]
Võimaldab suurendada pildistabilisaatori efekti video salvestamisel.
[ON] / [OFF]
• See efekt töötab ainult salvestamise ajal.
[
] kuvatakse salvestusekraanil.
• Salvestuse ajal kompositsiooni muutmiseks seadke esmalt efekt [OFF] ja
seejärel liigutage kaamerat.
Salvestamise ajal seadete muutmiseks kasutage sobivat
funktsiooninuppu. (→29)
[Focal Length
Set]
Kui fookuskaugus pole automaatselt seatud, saate seda käsitsi seadistada.
• Kui käsitsi valitud fookuskaugus on seatud, kuvatakse pärast kaamera
sisselülitamist kinnitusekraan, milles palutakse muuta fookuskauguse
seadistust.
Objektiivi fookuskauguse seadmine
→
[Rec] /
[Motion Picture] → [Stabilizer] → [Focal Length Set]
1 Sisestage fookuskaugus
: Valige kanne (number)
: Seadistamine
2 Vajutage [MENU/SET]
DVQX1391 (EST)
47
Salvestamine
Video / 4K-video salvestamine
Salvestusrežiim:
Saate salvestada täieliku kõrglahutusega kvaliteetseid pilte, mis vastavad
AVCHD standardile, ning ka videosid või 4K videosid MP4 vormingus.
1 Salvestamise alustamiseks vajutage
videonuppu
Kulunud salvestamise aeg
Allesjäänud salvestuse aeg
Salvestamine (vilgub punaselt)
• Võimalik on salvestada videot, mis vastab igale videorežiimile.
• Vabastage videonupp kohe pärast selle vajutamist.
• Kui vajutate katikunupu täiesti alla, saate video salvestamise ajal samuti
pilte teha. (välja arvatud loovas videorežiimis)
2 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti videonuppu
● 4K video salvestamiseks kasutage UHS kiirusklassi 3 kaarti.
● 4K video salvestamisel on vaatenurk kitsam kui teiste videote puhul.
● Eriti täpse teravustamise tagamiseks salvestatakse 4K videod vähendatud
automaatse fookuskiirusega. Automaatse fookusega võib olla raske objektile
teravustada, aga see on normaalne.
● Kui ümbritsev temperatuur on kõrge või videot salvestatakse pidevalt, kuvab
kaamera [ ] ja salvestamine võib peatuda.
Oodake, kuni kaamera maha jahtub.
48
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
■ Formaadi, pildi suuruse ja salvestamise kaadrite arvu
seadistamine
→
[Motion Picture] → [Rec Format]
[AVCHD]
See andmeformaat sobib esitamiseks kõrglahutusega telerites.
[MP4]
See andmevorming sobib videote esitamiseks arvutis ja muudes sarnastes
seadmetes.
→
[Motion Picture] → [Rec Quality]
Kui on valitud [AVCHD]
[Rec Quality]
Pildi suurus
Salvestuse
kaadrisagedus
Anduri väljund
[FHD/28M/50p]* 1
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/17M/50i]
1920×1080
50i
50 fps
17 Mbps
Bitikiirus
[FHD/24M/25p]
1920×1080
50i
25 fps
24 Mbps
[FHD/24M/24p]
1920×1080
24p
24 fps
24 Mbps
Kui on valitud [MP4]
[Rec Quality]
Pildi suurus
Salvestuse
kaadrisagedus
Anduri väljund
Bitikiirus
[4K/100M/30p]* 2
3840×2160
30p
30 fps
100 Mbps
[4K/100M/25p]* 2
3840×2160
25p
25 fps
100 Mbps
[4K/100M/24p]* 2
3840×2160
24p
24 fps
100 Mbps
[FHD/28M/60p]
1920×1080
60p
60 fps
28 Mbps
[FHD/28M/50p]
1920×1080
50p
50 fps
28 Mbps
[FHD/20M/30p]
1920×1080
30p
30 fps
20 Mbps
[FHD/20M/25p]
1920×1080
25p
25 fps
20 Mbps
[HD/10M/30p]
1280×720
30p
30 fps
10 Mbps
[HD/10M/25p]
1280×720
25p
25 fps
10 Mbps
*1 AVCHD Progressive
*2 4K videod
DVQX1391 (EST)
49
Salvestamine
● [AVCHD] videod:
Salvestamine peatub, kui pidev salvestusaeg ületab 29 minutit ja 59 sekundit.
Failid jagatakse salvestamiseks väiksemateks pildifailideks, kui failisuurus
ületab 4 GB.
● MP4 videod [Rec Quality] suurusega [FHD] või [HD]:
Salvestamine peatub, kui pidev salvestusaeg ületab 29 minutit ja 59 sekundit.
Failid jagatakse salvestamiseks ja esituseks väiksemateks pildifailideks,
kui failisuurus ületab 4 GB.
(Saate jätkata videote salvestamist katkestamata.)
● MP4 videod [Rec Quality] suurusega [4K]:
Salvestamine peatub, kui pidev salvestusaeg ületab 29 minutit ja 59 sekundit.
SDHC-mälukaardi kasutamisel jagatakse failid salvestamiseks ja taasesituseks
väiksemateks pildifailideks, kui failisuurus ületab 4 GB.
(Saate jätkata videote salvestamist katkestamata.)
Kui kasutate SDXC mälukaarti, saate salvestada video ühes failis ka siis,
kui suurus ületab 4 GB.
● Maksimaalne jäänud pidev salvestusaeg kuvatakse ekraanil.
[4K Live Cropping]
Kärpides oma videod 4K vaatenurgast täiskõrglahutuseni saate salvestada video,
mis panoraamib ja suumib sisse/välja, hoides samas kaamerat fikseeritud asendis.
• Hoidke kaamerat salvestamise ajal kindlalt paigal.
• Video salvestatakse seadetega [FHD/20M/25p] vormingus [MP4].
Panoraamimine
Suumimine
• Kui tahate sisse või välja suumida, seadke kärpimise alg- ja lõppkaadrile eri
vaatenurgad. Näiteks sisse suumimiseks seadke algkaadrile laiem vaatenurk
ja lõppkaadrile kitsam vaatenurk.
50
DVQX1391 (EST)
Salvestamine
1 Seadke režiimiketas asendisse [
2 Seadistage menüü
→
]
[Creative Video] → [4K Live Cropping]
Seaded: [40SEC] / [20SEC] / [OFF]
3 Seadke kärpimise algkaader ja
Start
vajutage [MENU/SET]
• Seadke ka kärpimise lõppkaader.
• Esimest korda seadistades kuvatakse
kärpimise algkaadriks 1920×1080.
• Liigutage kaadrit seda puudutades või
kursorinuppu kasutades. Kaadri suurust saate
reguleerida seda sisse/välja libistades või
tagaketast keerates.
Size
Reset
Set
4 Salvestamise alustamiseks vajutage
videonuppu (või katikunuppu).
Kulunud salvestamise aeg
Seatud tööaeg
• Vabastage videonupp (või katikunupp) kohe pärast selle vajutamist.
• Kui seatud tööaeg on möödas, lõpeb salvestamine automaatselt.
Salvestamise katkestamiseks poole pealt vajutage videonuppu
(või katikunuppu) uuesti.
Kärpimiskaadri asendi ja suuruse muutmine
Vajutage salvestusekraani kuvamise ajal nuppu [Fn2] ning tehke samm 3.
[4K Live Cropping] salvestamise tühistamiseks
Valige [OFF] sammus 2.
Vaatenurk kitseneb.
Kaamera mõõdab heledust ja reguleerib fookust kärpimise algkaadris.
Video salvestamisel mõõdetakse heledust ja fookust reguleeritakse kärpimisraamis.
Fookusasendi lukustamiseks seadke [Continuous AF] asendisse [OFF] või seadke
teravdamisrežiim sättele [MF].
[Metering Mode] on sättel [
] (Multi Metering).
DVQX1391 (EST)
Esitus
Piltide esitamine
1 Vajuta nuppu [
2 Vajuta
] (esitus)
, et valida kuvatav pilt
• Kui vajutate ja hoiate
all, kuvatakse pildid üksteise järel.
■ Esituse lõpetamine
Vajutage uuesti [
] nuppu (esitus) või vajutage katiku nupp pooleldi alla.
● Esitusekraan ilmub siis, kui kaamera on sisse lülitatud ja vajutate [
] nuppu
(esitus).
Videote vaatamine
Kaamera on mõeldud esitama AVCHD ja MP4 vormingus videoid.
• Videod kuvatakse videoikooniga ([
]).
1 Esituse alustamiseks vajutage
• Kui vajutate pausi ajal [MENU/SET],
saate videost teha pildi.
■ Toimingud videote esituse ajal
Toiming
Puutetoiming
Kirjeldus
Esitamine/paus
Kiire tagasikerimine*1
Kaaderhaaval tagasikerimine*2 (pausi ajal)
Kiire edasikerimine*1
Kaaderhaaval edasikerimine (pausi ajal)
Stopp
Heli valjemaks
Heli vaiksemaks
.
*1 Edasi- ja tagasikerimise kiirus kasvab, kui vajutate uuesti
*2 [AVCHD] vormingus salvestatud videod keritakse tagasi kaaderhaaval umbkaudu iga
0,5 sekundi tagant.
52
DVQX1391 (EST)
Esitus
Piltide kustutamine
Kustutatud pilte ei saa enam taastada.
[Delete Single]
Kuvatud pildi kustutamiseks vajutage [ ] nuppu
Valige
nupuga [Delete Single] ning vajutage
[MENU/SET]
Mitme pildi kustutamiseks (kuni 100*)/Kõigi piltide kustutamiseks
* Pildirühma käsitletakse ühe pildina. (Kustutatakse kõik pildid valitud pildirühmas.)
Pildi vaatamise ajal vajutage [ ] nuppu
Valige
abil [Delete Multi]/[Delete All] ning vajutage [MENU/SET]
• Menüüs [Delete All] saate valida [Delete All Non-rating] in [Delete All],
kui kaameras on pilte, mis on märgistatud seadega [Rating].
(Kui valitud on [Delete Multi])
Valige
abil pilt ning vajutage
[MENU/SET] (korduvalt)
Valitud pilt
• Tühistamiseks → Vajutage uuesti [MENU/SET].
OK
Toimingu läbi viimiseks vajutage [DISP.] nuppu
• Sõltuvalt kustutatavate piltide arvust võib see aega võtta.
DVQX1391 (EST)
Menüü
Menüüloetelu
● Menüü selgituse kuvamiseks vajutage menüüelemendi või seadistuse valimise
ajal nuppu [DISP.]. (→28)
Menüüd kuvatakse igas salvestusrežiimis
[Intelligent Auto]
[Intelligent Auto Mode]
[iHandheld Night Shot]
[iHDR]
[Creative Video]
[Exposure Mode]
[4K Live Cropping]
[Custom Mode]
Saate valida oma soovitud kohandatud seadistused valikust [Set1], [Set2] ja [Set3].
[Panorama Shot]
[Direction]
[Picture Size]
[Scene Guide]
[Scene Switch]
[Creative Control]
[Filter Effect]
54
DVQX1391 (EST)
[Simultaneous Record w/o
Filter]
Menüü
[Rec]
[Aspect Ratio]
[Flash]
[Burst Rate]
[Picture Size]
[Red-Eye Removal]
[4K PHOTO]
[Quality]
[ISO Auto Upper Limit
(Photo)]
[Self Timer]
[AFS/AFF]*
[Photo Style]*
[Filter Settings]*
[Color Space]
[Time Lapse Shot]
[Min. Shtr Speed]
[Stop Motion Animation]
[Long Shtr NR]
[Silent Mode]
[Shading Comp.]
[Shutter Type]
[Metering Mode]*
[Diffraction
Compensation]*
[Highlight Shadow]*
[Stabilizer]*
[Bracket]
[i.Dynamic]*
[Ex. Tele Conv.]
[HDR]
[i.Resolution]*
[Digital Zoom]*
[Multi Exp.]
[Shutter Delay]
* Menüüelemendid on [Rec] ja [Motion Picture] menüüdel ühised.
(Tavalised menüüelemendid on toodud ainult [Rec] menüüloendis)
[Motion Picture]
[Rec Format]
[Rec Quality]
[ISO Auto Upper Limit
(Video)]
[Sound Rec Level Disp.]
[Sound Rec Level Adj.]
[Flkr Decrease]
[Snap Movie]
[Wind Noise Canceller]
[Ex. Tele Conv.]
[Continuous AF]
[Picture Mode in Rec.]
DVQX1391 (EST)
55
Menüü
[Custom]
[Exposure]
[ISO Increments]
[Extended ISO]
[Exposure Comp. Reset]
[AF/AE Lock]
[Pinpoint AF Setting]
[AF/AE Lock Hold]
[AF Assist Lamp]
[Loop Movement Focus
Frame]
[Shutter AF]
[Direct Focus Area]
[Half Press Release]
[Focus/Release Priority]
[Quick AF]
[Focus Switching for Vert
/ Hor]
[Focus / Release Shutter]
[AF Area Display]
[AF+MF]
[Eye Sensor AF]
[MF Assist]
[MF Assist Display]
[Operation]
[Fn Button Set]
[Operation Lock Setting]
[Q.MENU]
[Video Button]
[Dial Set.]
[Touch Settings]
[Dial Guide]
[Monitor / Display]
[Auto Review]
[Guide Line]
[LVF/Monitor Disp. Set]
[Monochrome Live View]
[Center Marker]
[Monitor Info. Disp.]
[Constant Preview]
[Highlight]
[Rec Area]
[Live View Boost]
[Zebra Pattern]
[Remaining Disp.]
[Peaking]
[Expo.Meter]
[Menu Guide]
[Histogram]
[MF Guide]
[Lens / Others]
[Lens Position Resume]
[Lens Fn Button Setting]
[Face Recog.]
[Power Zoom Lens]
[Self Timer Auto Off]
[Profile Setup]
56
DVQX1391 (EST)
Menüü
[Setup]
[Online Manual]
[Economy]
[Folder / File Settings]
[Cust.Set Mem.]
[Monitor Display Speed]
[No.Reset]
[Clock Set]
[Monitor Display]/
[Viewfinder]
[Reset]
[World Time]
[Reset Network Settings]
[Monitor Luminance]
[Travel Date]
[Pixel Refresh]
[Eye Sensor]
[Wi-Fi]
[Sensor Cleaning]
[USB Mode]
[Bluetooth]
[Wireless Connection
Lamp]
[Beep]
[Level Gauge Adjust.]
[TV Connection]
[Demo Mode]
[Language]
[Format]
[Version Disp.]
[My Menu]
[My Menu Setting]
Saate registreerida sagedasti kasutatud menüüd.
[Playback]
[Slide Show]
[4K PHOTO Bulk Saving]
[Rotate]
[Playback Mode]
[Light Composition]
[Video Divide]
[Protect]
[Sequence Composition]
[Time Lapse Video]
[Rating]
[Clear Retouch]
[Stop Motion Video]
[Title Edit]
[Text Stamp]
[Rotate Disp.]
[Face Rec Edit]
[Resize]
[Picture Sort]
[RAW Processing]
[Cropping]
[Delete Confirmation]
DVQX1391 (EST)
57
Menüü
[Aspect Ratio]
Salvestusrežiim:
Võimaldab valida piltide kuvasuhte, mis sobib välja trükkimiseks või
esitusmeetodiks.
→
[Rec] → [Aspect Ratio]
[4:3]
4:3 teleri kuvasuhe
[3:2]
Standardsete filmikaamerate kuvasuhe
[16:9]
Kõrglahutusega telerite jms kuvasuhe
[1:1]
Ruudukujulise pildi kuvasuhe
[Picture Size]
Salvestusrežiim:
Mida suurem on pikslite arv, seda suurem on piltide detailsus ka siis, kui need
trükitakse suurtele lehtedele.
→
[Rec] → [Picture Size]
Kui on valitud [4:3]
[
[
Kui on valitud [16:9]
Seaded
[Picture Size]
Seaded
[Picture Size]
[L] (20M)
5184×3888
[L] (14.5M)
5184×2920
M] (10M)
3712×2784
[
M] (8M)
3840×2160
S] (5M)
2624×1968
[
S] (2M)
1920×1080
Kui on valitud [3:2]
[
[
Kui on valitud [1:1]
Seaded
[Picture Size]
Seaded
[Picture Size]
[L] (17M)
5184×3456
[L] (14.5M)
3888×3888
M] (9M)
3712×2480
[
M] (7.5M)
2784×2784
S] (4.5M)
2624×1752
[
S] (3.5M)
1968×1968
● Kui seatud on [Ex. Tele Conv.], kuvatakse iga kuvasuhte puhul peale [L] pildi
suuruse juures [
58
].
DVQX1391 (EST)
Menüü
[Quality]
Salvestusrežiim:
Seadistage piltide salvestamiseks kasutatud tihendusmäär.
→
[
]
[
]
JPEG
[
Prioriteetne on piltide kvaliteet ja pildid salvestatakse
JPEG-vormingus.
Pildid salvestatakse standardse pildikvaliteediga JPEG-vormingus.
]
]
[
[
[Rec] → [Quality]
]
RAW + JPEG
Salvestab pildid samaaegselt nii RAW kui ka JPEG failivormingus
([
] või [
]).
RAW
Salvestab pildid RAW failivormingus.
● RAW foto salvestatakse alati kuvasuhtega [4:3] (5184×3888).
] või [
] salvestatud pildid, kustutatakse ka
● Kui kustutate kaamerast [
vastavad RAW või JPEG pildid.
• RAW faili pildid saate ilmutada, kasutades [Playback] menüüs seadet
[RAW Processing]. (→61)
• RAW failipiltide ilmutamiseks ja arvutis töötlemiseks kasutage tarkvara
(Ichikawa Soft Laboratory “SILKYPIX Developer Studio”). (→74)
[Photo Style]
Salvestusrežiim:
Saate reguleerida värve ja pildi kvaliteeti vastavalt loodava pildi kontseptsioonile.
→
[Rec] /
[Motion Picture] → [Photo Style]
DVQX1391 (EST)
59
Menüü
[Standard]
[Vivid]*
[Natural]*
[Monochrome]
[L.Monochrome]*
[L.Monochrome D]*
[Scenery]*
[Portrait]*
[Custom]*
Standardseade.
Veidi suurema kontrasti ja küllastunud värviga seade.
Veidi madalama kontrastiga seade.
Seade loob pildi ainult ühevärviliste hallide varjunditega,
näiteks mustvalgelt.
Seade loob ühevärvilise pildi rikkalike hallide toonidega ning
sügavmustade toonidega.
Seade loob dünaamilise ühevärvilise pildi teravdatud valgus- ja
varjulaikudega.
Seade loob pildi eredate värvidega sinise taeva ja rohelise
jaoks.
Seade loob terve jume mulje.
Seade eelnevalt registreeritud värvide ja pildikvaliteedi
kasutamiseks.
* See seadistus pole intelligentses automaatses plussrežiimis saadaval.
■ Pildikvaliteedi reguleerimine
Vajuta
Vajuta
foto stiili valimiseks
elemendi valimiseks ning vajuta
reguleerimiseks
[Contrast]
[+] / [–]
[Sharpness]
[Noise Reduction]
[Saturation]* 1
[+] / [–]
[+] / [–]
[+] / [–]
[Color Tone]* 1
[+] / [–]
[Filter Effect]* 2
[Yellow] / [Orange] / [Red] / [Green] / [Off]
[Low] / [Standard] / [High] / [Off]
Seadistab pildi teralisuse.
[Grain Effect]* 2
*1 [Color Tone] kuvatakse ainult juhul, kui valitud on [Monochrome], [L.Monochrome] või
[L.Monochrome D]. Vastasel juhul kuvatakse [Saturation].
*2 Kuvatakse ainult juhul, kui valitud on [Monochrome], [L.Monochrome] või
[L.Monochrome D].
Vajutage [MENU/SET]
60
DVQX1391 (EST)
Menüü
[Live View Boost]
Ekraan kuvatakse eredalt, nii et saate stseeni ülesehitust kontrollida vähese
valgusega keskkonnas, näiteks öösel.
→
[Custom] →
[Monitor / Display] → [Live View Boost]
Seaded: [ON] / [OFF] / [SET]
● [Constant Preview] kasutamisel on [Live View Boost] välja lülitatud.
[RAW Processing]
Kaameraga saate ilmutada pilte, mis salvestati RAW-vormingus.
Tehtud pildid salvestatakse JPEG-vormingus.
→
[Playback] → [RAW Processing]
1 Vajutage
, et valida RAW fail ning
vajutage [MENU/SET]
elemendi valimiseks
2 Vajutage
ning seejärel vajutage [MENU/SET]
• Seadistada saab järgnevaid elemente.
Salvestamise ajal kasutatavad seaded
kohaldatakse seadistamise ajal.
[White Balance]
[Highlight]
[Noise Reduction]
[Brightness correction]
[Shadow]
[i.Resolution]
[Photo Style]
[Saturation] / [Color Tone]
[Sharpness]
[i.Dynamic]
[Filter Effect]
[More Settings]
[Contrast]
[Grain Effect]
3 Seadistuse kinnitamiseks vajutage [MENU/SET]
• Sammu 2 ekraan ilmub uuesti. Uue elemendi seadistamiseks korrake
samme 2 kuni 3.
, et valida [Begin Processing] ning vajutage
4 Vajutage
[MENU/SET]
DVQX1391 (EST)
61
Menüü
Elementide seadistamine
Elemendi valimisel ilmub seadistusekraan.
Toiming
/
Puutetoiming
Kirjeldus
Libistamine
Kasutatakse muudatuste
tegemiseks
[WB K Set]
Kasutatakse värvustemperatuuri
seadistamise ekraani kuvamiseks
(ainult juhul, kui [White Balance]
on seatud asendisse [
]).
Set
[Adjust.]
Kasutatakse valge tasakaalu
peenseadistuse ekraani
kuvamiseks (ainult juhul, kui
[White Balance] on seatud).
[DISP.]
[DISP.]
Kasutatakse võrdlusekraani
kuvamiseks
[MENU/SET]
[Set]
-2
-1
0
+1
+2
Set
Kasutatakse tehtud muudatuse
kinnitamiseks ning elementide
valiku ekraanile naasmiseks.
Kui valisite [Noise Reduction], [i.Resolution], või [Sharpness], ei kuvata
võrdlusekraani.
Sisse suumida saate ka kuvarit kiiresti kaks korda puudutades.
(Kui kuvar oli suurendatud, naaseb see samasse suurendusmäära.)
Võrdlusekraanil on võimalik muudatusi teha järgmiste toimingutega.
Kehtivad seaded
Toiming
/
Puutetoiming
Libistamine
[DISP.]
[DISP.]
[MENU/SET]
[Set]
Kirjeldus
Kasutatakse muudatuste
tegemiseks
Kasutatakse tehtud muudatuse
kinnitamiseks ning elementide
valiku ekraanile naasmiseks.
Kui puudutate pildi keskkohta, suurendab kaamera pilti. Kui puudutate [
kuvab kaamera uuesti pildi originaalsuuruse.
DVQX1391 (EST)
Set
Seadistusekraanile naasmine
],
Menüü
[Sequence Composition]
Saate 4K sarivõttest valida mitu kaadrit ja koondada liikuva objekti järjestikused
võtted üheks pildiks.
• Järjestikuse võtte pildistamiseks soovitame kasutada statiivi.
→
[Playback] → [Sequence Composition]
1 Kasutage
[MENU/SET]
4K sarivõttefailide valimiseks ning vajutage
2 Valige kombineeritavad kaadrid
Valige kaadrid nii, et liikuv objekt ei kattu eelmiste ega järgmiste kaadritega.
(Kui objekt kattub, et pruugi järjestus korralikult välja tulla.)
Libistage liugurit või kasutage
kombineeritavate kaadrite valimiseks
Vajutage [MENU/SET]
• Valitud kaadrid jäetakse meelde ja ekraan
naaseb eelvaatesse.
• Kasutage
elementide valimiseks ja
vajutage [MENU/SET] järgmiste
toimingute sooritamiseks.
- [Next]: Laseb kombineerimiseks rohkem kaadreid valida.
- [Reselect]: Tühistab vahetult enne valitud kaadri ja laseb valida uue pildi.
Korda samme
ja vali rohkem kombineeritavaid kaadreid
(3 kuni 40 kaadrit)
Vajutage , et valida [Save] ning vajutage [MENU/SET]
3 Valige kinnitusekraanil [Yes] ja vajutage [MENU/SET]
• Pilt salvestatakse JPEG-vormingus.
DVQX1391 (EST)
63
Wi-Fi/Bluetooth
Mida saab teha Wi-Fi®/Bluetooth® funktsiooniga
Kaamera juhtimine nutitelefoniga
• Kaamera katikunupu juhtimine nutitelefoniga (kaugsalvestamine) (→71)
• Kaamerasse salvestatud piltide esitamine või salvestamine, nende laadimine
sotsiaalmeediasse (→72)
• Snap Movie funktsiooniga salvestatud videote kombineerimine nutitelefonis
vastavalt teie soovile
Rakenduste kasutusulatuse laiendamine, ühendades kaamera
nutitelefoniga, mis toetab Bluetooth Low Energy funktsiooni
• Paardumine (ühenduse loomine) (→67)
• Kaamera sisse/välja lülitamine nutitelefoniga (→70)
• [B] (Bulb) salvestamine
• Salvestatud piltide automaatne saatmine nutitelefoni (→72)
• Nutitelefoni asukoha andmete kirjutamine salvestatud pildile (→73)
• Kaamera kella sünkroonimine nutitelefoniga
Piltide kuvamine teleris
Traadita printimine
Piltide saatmine AV seadmesse
Piltide saatmine arvutisse
Veebiteenuste kasutamine
● Kasutusjuhendis kasutatakse sõna "nutitelefon" nii nutitelefoni kui tahvelarvuti
tähistamiseks, kui nende eristamine ei ole vajalik.
● Üksikasjad leiate "Üksikasjalikust kasutusjuhendist (PDF)".
64
DVQX1391 (EST)
Wi-Fi/Bluetooth
■ Traadita ühenduse indikaatortule süttimine (sinine)
Põleb: Kui Wi-Fi/Bluetooth funktsioon on sees või ühendatud
Vilgub: Pildiandmete saatmisel
• [Wireless Connection Lamp] funktsioonis [Setup] menüü
all saate seadistada indikaatortule nii, et see ei sütti/vilgu.
■ [Wi-Fi] nupp
Selles kasutusjuhendis nimetatakse funktsiooninuppu, millele on määratud [Wi-Fi],
[Wi-Fi] nupuks. (Vaikimisi on [Wi-Fi] määratud nupule [Fn4].)
• [Wi-Fi] nupu saab salvestamise ja esituse jaoks eraldi seadistada (→29).
Wi-Fi funktsiooni käitamiseks (salvestusrežiimis):
Puudutage [
]
Puudutage [
]
● Kaamerat ei ole võimalik ühendada avalikku traadita kohtvõrku.
DVQX1391 (EST)
65
Wi-Fi/Bluetooth
Kaamera juhtimine nutitelefoniga
Nutitelefoni rakenduse "Panasonic Image App"
installimine
• Toetatud OS
Android™: Android 4.2 või uuem
(Bluetooth funktsiooni kasutamiseks on vajalik Android 2.0 või
uuem)
iOS: iOS 9.0 või uuem
(Bluetooth funktsiooni ei saa kasutada iPad 2 tahvelarvutiga)
Ühendage seade võrku
(Android) Valige “Google Play™ Store”
(iOS) Valige "App Store".
Sisestage otsingukasti “Panasonic Image App” või “LUMIX”
Valige “Panasonic Image App” ja installige see
• Kasutage uusimat versiooni.
• Toetatud OS versioonid 2018.a. veebruari seisuga. Toetatud OS versioonid
võivad ette hoiatamata muutuda.
• Teenust ei pruugi olla võimalik korralikult kasutada sõltuvalt kasutatava
nutitelefoni tüübist.
"Image App" rakenduse kohta teabe saamiseks külastage alltoodud veebilehte.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Saadaval ainult inglise keeles.)
• Rakenduse alla laadimisel mobiilsidevõrgus võivad sõltuvalt teie paketist
kaasneda suured sidekulud.
• Lugege [Help] "Image App" menüüs lisateavet selle kohta, kuidas toimida.
• Kui kasutate kaameraga Wi-Fi-ühenduse kaudu ühendatud nutitelefoni
"Image App", ei pruugi sõltuvalt nutitelefonist kuvada "Image App" menüüs [Help].
Sellisel juhul ühendage nutitelefon peale kaameraga ühenduse katkestamist
uuesti mobiilsidevõrguga või Wi-Fi-võrguga, ning seejärel kuvage [Help]
"Image App" rakenduses.
• Mõned käesolevas kasutusjuhendis esitatud kuvad ja teave võivad teie erineda
sõltuvalt toetatud operatsioonisüsteemist ja "Image App" versioonist.
66
DVQX1391 (EST)
Wi-Fi/Bluetooth
Kaamera ühendamine nutitelefoniga, mis ühildub
Bluetooth Low Energy funktsiooniga
Kaamera saate nutitelefoniga ühendada Bluetooth-ühenduse abil.
• Toetatud nutitelefonid
Android: Android 5.0 või uuem, varustatud Bluetooth 4.0 või uuema
versiooniga
(v.a versioonid, mis ei toeta Bluetooth energiasäästufunktsiooni)
iOS: iOS 9.0 või uuem (v.a iPad 2)
Esmakordne ühendus
Seadmed tuleb ühendada ainult esimesel korral. Kui seadmed on ühendatud,
toimub Wi-Fi võrku ühendumine automaatselt.
(Kaameral)
→
[Setup] → [Bluetooth] → [Bluetooth]
→ [SET] → [Pairing]
• Kaamera lülitub ühendumise ooterežiimi ja kuvab
seadme nimetuse.
(Nutitelefonil)
1 Avage “Image App”
• Kui seade kuvab teate, et telefon otsib kaameraid, sulgege teade.
2 Valige [Bluetooth]
3 Lülitage Bluetooth sisse
4 Valige kaamera ekraanil kuvatud seadme nimi [Camera enable
to be registered] loetelust
• Kaamera ja nutitelefoni vahel luuakse Bluetooth ühendus.
(Androidi seadmetel) Wi-Fi võrku ühendumine toimub, valides
[Connection].
DVQX1391 (EST)
67
Wi-Fi/Bluetooth
Kui kasutate Androidi seadet, järgige seniseid samme seadistuse
lõpetamiseks.
Järgnevad sammud sooritage ainult juhul, kui kasutate iOS seadet.
• Kui [Wi-Fi Password] (→69) on kaameras seatud asendisse [OFF],
valige [Wi-Fi Setup].
(Ostu hetkel on [Wi-Fi Password] seatud asendisse [OFF])
• Kui [Wi-Fi Password] on kaameral seatud asendisse [ON], tuleb installida
profiil.
Installige profiil
• Kui nutitelefon on lukustatud koodiga, sisestage kood telefoni avamiseks.
Väljuge brauserist
5 Lülitage seadete menüüs Wi-Fi funktsioon
sisse
6 Wi-Fi seadistusekraanil valige kaameral
kuvatud SSID (sammul 4 valitud seadme nimi)
• Kui SSID ei kuvata, võidakse see kuvada pärast
Wi-Fi välja ja uuesti sisse lülitamist.
• Kui ühendatud seadet on vaja muuta, järgige
seadistuse muutmiseks ekraanil kuvatud sõnumit.
7 Avage “Image App”
• Pärast Wi-Fi võrguga ühendamist tunnistab kaamera nutitelefoni ühendatud
seadmena.
● Ühendatud nutitelefoni ühendamiseks järgmistel kordadel lülitage kaamera
Bluetooth funktsioon sisse ja seadke nutitelefoni Bluetooth „Image App“
rakenduse jaoks sisse. Seejärel valige ühendatav kaamera (seadme nimetus)
loetelust [Camera registered].
● Bluetooth seadme ühendamisel kuvatakse salvestusekraanile [ ].
Kui Bluetooth funktsioon on sisse lülitatud, ent nutitelefon ei ole ühendatud,
on kuvatud [ ] poolläbipaistev.
● Kui nutitelefoni ja kaamera ühendamine võtab aega, kustutage mõlema seadme
ühendusinfo ja registreerige need uuesti. Nii võib seadmed korralikult tuvastama
saada.
68
DVQX1391 (EST)
Wi-Fi/Bluetooth
Kaamera ühendamine nutitelefoniga, mis ei toeta
Bluetooth Low Energy funktsiooni
Kaamera saab kergesti ühendada Wi-Fi võrguga ilma nutitelefonis salasõna
sisestamata.
(Kaameral)
→
[Setup] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi Function] → [New Connection]
→ [Remote Shooting & View]
• Kaamera kuvab teabe, mis on vajalik otse
nutitelefoniga ühendumiseks (SSID ( )).
• Teabe võite kuvada ka funktsiooninuppu
vajutades, millele on määratud [Wi-Fi] funktsioon.
(Nutitelefonil)
1 Lülitage seadete menüüs Wi-Fi funktsioon
sisse
2 Valige kaamera ekraanil kuvatud SSID
3 Avage “Image App”
• Kui kaamera ekraanil ilmub ühenduse kinnitus,
vajutage [Yes] ning vajutage [MENU/SET].
(Ainult esimest korda ühendamisel.)
Ostu hetkel on [Wi-Fi Password] seatud asendisse [OFF]. Wi-Fi ühenduse
loomisel kontrollige kindlasti, et kaamera ühenduse kinnituse ekraanil kuvatud
seade on seade, millega te ühendust luua tahate. Ka vale seadme kuvamisel
loote te sellega ühenduse, kui valite „Yes“. Kui läheduses paistab olevat teisi
Wi-Fi ühendusega seadmeid, soovitame [Wi-Fi Password] seada asendisse
[ON]. Üksikasjad leiate "Üksikasjalikust kasutusjuhendist (PDF)".
DVQX1391 (EST)
69
Wi-Fi/Bluetooth
Wi-Fi ühenduse sulgemine
1 Seadke kaamera salvestusrežiimile
Salvestusrežiimile naasmiseks vajutage katiku nupp pooleldi alla.
2 Valige kaamera menüüelemendid
Wi-Fi ühenduse välja lülitamiseks
→
[Setup] → [Wi-Fi]
→ [Wi-Fi Function] → [Yes]
3 Sulgege nutitelefonis „Image App“
Kaamera sisse/välja lülitamine nutitelefoniga
Vajalik traadita ühendus: Bluetooth Wi-Fi
See funktsioon võimaldab teil kaamera kaugjuhtimisega sisse lülitada ja pildistada
või vaadata kaamerast pilte ka siis, kui see on kotis.
1 Looge nutitelefoniga Bluetooth ühendus (→67)
2 Valige kaamera menüü
→
[Setup] → [Bluetooth] → [Remote Wakeup] → [ON]
3 Lülitage kaamera [ON/OFF] lüliti asendisse [OFF]
4 Käivitage nutitelefonis „Image App“ ja seadke Bluetooth
funktsioon ühendusvalmis (ooterežiim)
5 Kasutage nutitelefoni
Valige [
]
Valige [Remote operation]
• Kaamera lülitub automaatselt sisse, nii et see saab automaatselt
Wi-Fi võrku ühenduda.
(iOS seadmed) Sõltuvalt nutitelefoni ühenduse staatusest võib olla vajalik
muuta Wi-Fi seadistusekraanil ühendatud seadet. Seadistuse muutmiseks
järgige nutitelefoni ekraanil kuvatud juhiseid.
DVQX1391 (EST)
Wi-Fi/Bluetooth
Kaamera välja lülitamine nutitelefoniga
Valige [
Valige [
]
OFF]
Kui [Remote Wakeup] on lülitatud asendisse [ON], jääb Bluetooth funktsioon
ka siis sisse lülitatuks, kui kaamera on väljas, kulutades nii akut.
Kaamera katikunupu juhtimine nutitelefoniga
(kaugsalvestamine)
Vajalik traadita ühendus:
1 Ühendage kaamera nutitelefoniga (→66)
2 Kasutage nutitelefoni
Kui kaamera on juba Bluetoothi kaudu nutitelefoniga ühendatud, valige
[
] → [Remote operation]
(iOS seadmed) Kui teil on vaja Wi-Fi seadistusekraanil ühendatud seadet
muuta, järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
Valige [ ]
Pildistage
• Tehtud pildid salvestatakse kaamerasse.
• Mõned funktsioonid ei ole saadaval.
Katikunupu kasutamine nutitelefoniga ainult Bluetooth
ühendusega
Vajalik traadita ühendus: Bluetooth
1 Looge nutitelefoniga Bluetooth ühendus (→67)
2 Kasutage nutitelefoni
Valige [
]
Valige [Shutter Remote Control]
Pildistage
• [Shutter Remote Control] on saadaval ainult juhul, kui [ON/OFF] lüliti on
asendis [ON].
DVQX1391 (EST)
Wi-Fi/Bluetooth
Kaamerasse salvestatud piltide esitamine või
salvestamine, nende laadimine sotsiaalmeediasse
Vajalik traadita ühendus: Wi-Fi
1 Ühendage kaamera nutitelefoniga (→66)
2 Kasutage nutitelefoni
Kui kaamera on juba Bluetoothi kaudu nutitelefoniga ühendatud, valige
[
] → [Remote operation]
(iOS seadmed) Kui teil on vaja Wi-Fi seadistusekraanil ühendatud seadet
muuta, järgige ekraanil kuvatud juhiseid.
Valige [
]
• Kuvatavate piltide seadet saate vahetada ekraani
vasakus ülanurgas asuva ikooniga. Valige [LUMIX],
et kuvada kaamerasse salvestatud pilti.
(Pildi esitamine)
Pildi puudutamisel kuvatakse see suuremana
(Piltide salvestamine ja saatmine veebiteenustesse
nagu näiteks SNS)
Vajutage ja hoidke pilti ning lohistage seda
Salvestatud piltide automaatne saatmine nutitelefoni
Vajalik traadita ühendus: Bluetooth Wi-Fi
Kaamera saadab salvestatud pildid Wi-Fi kaudu automaatselt
Bluetooth-ühendusega nutitelefoni.
1 Looge nutitelefoniga Bluetooth ühendus (→67)
2 Valige kaamera menüü
→
[Setup] → [Bluetooth] → [Auto Transfer] → [ON]
Kui kaamera kuvab kinnitusekraani Wi-Fi ühenduse välja lülitamiseks,
valige [Yes] selle välja lülitamiseks.
3 Valige nutitelefonis [YES] (Androidi seadmed) või [Wi-Fi Setup]
(iOS seadmed)
• Kaamera loob automaatselt Wi-Fi ühenduse.
- (iOS seadmed) Järgige nutitelefoni ekraanil kuvatud juhiseid Wi-Fi
seadistusekraanil ühendatud seadme muutmiseks.
DVQX1391 (EST)
Wi-Fi/Bluetooth
4 Kontrollige kaamera saatmissätteid ja valige [Set]
• Saatmissätete muutmiseks vajutage [DISP.] nuppu.
• Kaamera lülitub piltide automaatse saatmise režiimi ning salvestusekraanil
kuvatakse [
]. (Kui salvestusekraanil ei kuvata [Auto Transfer], ei saa pilte
automaatselt saata. Kontrollige Wi-Fi ühenduse staatust nutitelefoniga.)
5 Pildistage kaameraga
Faili saatmisel kuvatakse salvestusekraanil [
].
Kui seate eelnevalt [Auto Transfer] asendisse [ON], luuakse Wi-Fi/Bluetooth
ühendus automaatselt ja automaatsaatmine lülitub sisse järgmisel korral, kui
kaamera sisse lülitate ja nutitelefonis „Image App“ avate.
Piltide automaatse saatmise lõpetamine
Valige [OFF] sammus 2.
• Kaamera kuvab kinnitusekraani Wi-Fi ühenduse välja lülitamiseks.
Kui [Auto Transfer] [Bluetooth] menüüs on asendis [ON],
on [Wi-Fi Function] välja lülitatud.
Kui faili üleslaadimine kaamera välja lülitumise tõttu peatub, lülitage kaamera
uuesti sisse ja faili laadimine algab uuesti.
Nutitelefoni asukoha andmete kirjutamine salvestatud
pildile
Vajalik traadita ühendus: Bluetooth
Nutitelefon saadab asukoha andmed Bluetoothi kaudu kaamerasse ja kaamera
kirjutab salvestamise ajal saadud asukohateabe.
Ettevalmistamine
Lülitage nutitelefoni GPS funktsioon sisse.
1 Looge nutitelefoniga Bluetooth ühendus (→67)
2 Valige kaamera menüü
→
[Setup] → [Bluetooth] → [Location Logging] → [ON]
Kaamera lülitub asukoha info salvestamise režiimi ning salvestusekraanil
kuvatakse [
].
3 Pildistage kaameraga
• Salvestatud piltidele kirjutatakse asukoha info.
Kui kuvatud [
] on poolläbipaistev, ei ole asukoha infot võimalik saada ja
andmeid ei saa kirjutada.
DVQX1391 (EST)
Muu
Tarkvara allalaadimine
Arvutis piltide töötlemiseks ja esitamiseks laadige alla ning installige tarkvara.
● Tarkvara allalaadimiseks peab arvuti olema internetti ühendatud.
● Mõnes suhtluskeskkonnas võib tarkvara allalaadimine olla ajamahukas.
PHOTOfunSTUDIO 10.0 AE (Windows® 10 / 8.1 / 7)
Saate saata pilte või videoid arvutisse või organiseerida tehtud pilte
salvestuskuupäeva, kasutatud digikaamera mudeli nime jms alusel.
Samuti saate pilte korrigeerida, videoid töödelda või DVDd kirjutada.
Tarkvara on alla laadimiseks saadaval kuni märtsi lõpuni 2023.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html
• Üksikasjade jaoks sellise teabe kohta nagu töökeskkond või töömeetod
vaadata „Üksikasjalikku kasutusjuhendit (PDF)“ või „PHOTOfunStudio“
kasutusjuhendit (PDF).
SILKYPIX Developer Studio SE (Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7,
Mac OS X v10.6 - v10.11, macOS 10.12, macOS 10.13)
See tarkvara ilmutab ja töötleb RAW pildifaile. Redigeeritud pilte saab salvestada
vormingus nagu näiteks JPEG või TIFF, mis sobivad arvutis kuvamiseks.
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/
• Töökeskkonna üksikasjade ja SILKYPIX Developer Studio kasutamise kohta
lugege peatükki „Help“ või Ichikawa Soft Laboratory tehnilise toe veebilehte.
LoiLoScope 30-päevane täispikk prooviversioon
(Windows® 10 / 8.1 / 8 / 7)
Videoid saab kerge vaevaga redigeerida.
http://loilo.tv/product/20
• LoiLoScope’i ja selle töökeskkonna kasutamise kohta saate rohkem lugeda
LoiLoScope’i kasutusjuhendist, mis on saadaval veebilehel alla laadimiseks.
74
DVQX1391 (EST)
Muu
Ekraanikuvad/pildiotsingud
• Järgnevad pildid on näited selle kohta, kui ekraan on monitoril seatud [
(monitoristiil).
]
Salvestamisel
50p
50p
50p
Salvestusrežiim (→26)
Kohandatud seaded
[Photo Style] (→59)
Välklambi seaded
Ekstra
telerikohandus
(video salvestamisel)
[Rec Format]/
[Rec Quality]
[Snap Movie]
[Aspect Ratio] (→58)/
[Picture Size] (→58)
Ekstra
telerikohandus
(pildistamisel)
Pildi suurus
(panoraamrežiim)
Pildiefekti (filtri)
reguleerimiskuva
Pildiefektide liigid
(filtrid)
[Loop Recording
(4K PHOTO)] (→37)
Kaart (kuvatakse ainult
salvestamise ajal)
XXmXXs
Kulunud salvestamise
aeg*1
Samaaegne
salvestuse
indikaator
(pildistamisel video
tegemise ajal)
Automaatlülitus
pildiotsija ja monitori
vahel (→22)
[Peaking]
[Highlight Shadow]
[HDR]/[iHDR]
[Multi Exp.]
[Digital Zoom]
Elektrooniline katik
Pildistamine video
salvestamise ajal
(foto prioriteet)
Ülekuumenemise
indikaator
(→38, 40, 48)
DVQX1391 (EST)
75
Muu
AFS
AFL
[Quality] (→59)
Nimi*2
AFS fookusrežiim (→32) Reisil möödunud päevi*3
Fookusvahemik (→45)
Vanus aastates/kuudes*2
Asukoht*3
[AF Mode] (→32)
Tänane kuupäev/kellaaeg*3
[Pull Focus]
Reisi sihtkoha seadistus*3:
([Snap Movie])
Säritusmõõtur
[Face Recog.]
Fookuskauguse kuva
AF lukustus
Astmeline suumimine
Sarivõte (→43)
[4K PHOTO] (→36)
[Post Focus] (→40)
[Self Timer] (→43)
Aku indikaator
[Stabilizer] (→46)
Värinahoiatus
[4K Pre-Burst]/
[Pre-Burst Recording]
(→37)
Teravustamine
(roheline tuli) (→24)/
salvestusrežiim
(vilgub punaselt.) (→48)
Teravustamine
(vähese valgusega)
Teravustamine
(tähevalguse AF)
Wi-Fi ühenduse staatus
Bluetoothi ühenduse
staatus (→68)
Asukoha jälgimine (→73)
Histogramm
76
DVQX1391 (EST)
Automaatteravustamise
piirkond
Punktmõõdistuse
sihtmärk
[Center Marker]
[Self Timer] (→43)
[Sound Rec Level Disp.]
AEL
3.5
60
[Silent Mode]
AE lukustus
[Metering Mode]
Programmi muutmine
Ava väärtus
Avavahemik (→45)
Säriaeg
Särituse
kompensatsioon
Säritusvahemik (→45)
Heledus (säritus) (→31)
Manuaalne säritusabi
ISO tundlikkus
Muu
Värvus (→31)
AWBc
98
r20
RXXmXXs
[Dial Guide]
Valge tasakaal
Valge tasakaalu vahemik
Valge tasakaalu
peenhäälestus
Värvus
Salvestatavate piltide
arv
Maksimaalne järjest
tehtavate piltide
arv
Salvestusaega
saadaval*1
Puutetundlik vahekaart
Puutetundlik suumimine
Puutetundlik katik (→27)
Puutetundlik AF (→27)
[Touch AE] (→27)
[Peaking]
Defokuseerimise
juhtimisfunktsioon (→31)
Heledus (säritus)
(→31)
Defokuseerimise viis
([Miniature Effect])
[One Point Color]
[Sunshine]
Pildiefekti (filtri)
reguleerimiskuva
Pildiefektid sees või
väljas
Pildiefektid (filtrid)
Ava väärtus
Säriaeg
ISO tundlikkus
[Sound Rec Level Adj.]
Funktsiooninupud (→29)
*1 [m] ja [s] tähistavad minuteid ja sekundeid.
*2 Kuvatakse umbes 5 sekundit, kui kaamera on sisse lülitatud, [Profile Setup] seadistamisel.
*3 Kuvatakse umbes 5 sekundit, kui kaamera on sisse lülitatud, pärast kellaaja seadistamist
ja esitusrežiimilt salvestusrežiimile lülitumisel.
• Kuvatud teave, näiteks histogrammid, suurendused ja numbrilised väärtused on ainult
teadmiseks.
DVQX1391 (EST)
77
Muu
■ Monitoril kuvatav salvestusteave
F3.5
1/60
Ühekordne (→43)
Sarivõte (→43)
[4K PHOTO] (→36)
[Self Timer] (→43)
AFS
Automaatteravustamise
režiim (→32)
[Quality] (→59)
Salvestusrežiim (→26)
F3.5
Ava väärtus
1/60
Säriaeg
Fookusrežiim (→32)
[Aspect Ratio] (→58)/
[Picture Size] (→58)
Wi-Fi/Bluetooth (→64)
Aku indikaator
Funktsiooninuppude
seadistamine (→29)
ISO tundlikkus
Särituse
kompensatsioon (→35)
Säritusvahemik (→45)
[Photo Style] (→59)
AWB
Valge tasakaal
Valge tasakaalu vahemik
(→44)
Heledus (säritus)
(→31)
Manuaalne säritusabi
Valge tasakaalu
peenhäälestus
Välgurežiim
[i.Dynamic]
[Metering Mode]
98
r20
RXXmXXs
* [m] ja [s] tähistavad minuteid ja sekundeid.
78
DVQX1391 (EST)
Salvestatavate piltide
arv
Maksimaalne järjest
tehtavate piltide
arv
Salvestusaega saadaval*
Muu
Küsimuste ja vastuste veaotsing
• [Reset] tegemine [Setup] menüüs võib probleemi lahendada.
• Detailsem info "Lisafunktsioonide kasutusjuhendis (PDF)".
Kontrollige seda koos selle peatüki teabega.
Ma kuulen kaamerat raputades klõbisevat heli.
• Seda heli tekitab korpuse pildi stabiliseerija. See ei ole talitlushäire.
Laadimise indikaatorlamp vilgub.
• Kaamerat laetakse väga kuumas või külmas kohas.
→ Ühendage USB-juhe (kuulub komplekti) ja proovige laadida uuesti kohas, kus
ümbritsev temperatuur on vahemikus 10°C kuni 30°C (temperatuuritingimused
kehtivad ka akule endale).
• Laadida ei saa, kui arvuti toitevõimsus on madal.
Kaamera ei tööta ka siis, kui see on sisse lülitatud.
Kaamera lülitub kohe peale sisse lülitamist välja.
• Aku vajab laadimist.
→ Laadige akut. (→18)
Aku tühjeneb kiiresti.
• Kui kaamera on seadistatud [
] ([4K Pre-Burst]] või [Pre Burst Recording] režiimile,
tühjeneb aku kiiremini ja kaamera temperatuur tõuseb.
→ Valige [
] ([4K Pre-Burst]) või [Pre Burst Recording] ainult salvestamise ajal.
Katiku nupu ühekordsel vajutamisel tehakse mitu pilti.
• Ajamirežiim ei ole [Single]. (→43)
• Kaamera on seadistatud vahemiku salvestamisele. (→44)
Fookus ei ole korralikult paigas.
• Objekt on fookusvahemikust väljas.
• [Focus/Release Priority] on seatud asendisse [RELEASE]. (→56)
• [Shutter AF] on asendis [OFF]. (→56)
• AF lukustus on valesti seatud.
Salvestatud pildid on ähmased. Stabilisaatorifunktsioon ei toimi.
• Säriaeg on pimedas aeglasem ja stabilisaatori funktsioon vähemtõhus.
→ Aeglasema säriajaga kasutage statiivi ja taimerit (→43).
DVQX1391 (EST)
79
Muu
Fluorestsentsvalguses ja LED-lambi valguse käes võivad ilmuda triibud
või virvendus.
• See on omane MOS anduritele, mis toimivad kaamera tuvastusanduritena.
See ei ole talitlushäire.
• Kui pildistate elektroonilise katikuga, võib aeglasem säriaeg triipe vähendada.
• Kui video salvestusrežiimis on fluorestsents- või LED-valguses näha märgatavat värelust või
triipe, saate vähendada neid [Flkr Decrease] funktsiooni käivitamisega (→55) ja säritusaja
korrigeerimisega.
Säritusaega saab määrata kiirusele [1/50], [1/60], [1/100] või [1/120].
Säritusaja saate määrata käsitsi loova video režiimis. (→26)
Salvestatud pildi heledus või värvus erineb päriselust.
• Fluorestsents- või LED-valguses jms salvestades võib säritusaja kiirendamine põhjustada
heleduse ja värvuse väheseid muudatusi. See on valgusallika omaduste tagajärg ning ei ole
väärtalitlus.
• Objektide salvestamine väga heledas keskkonnas või salvestamisel fluorestsentsvalguses,
LED-valguses, elavhõbedalambi, naatriumilambi jms valguses võivad värvid ja ekraani
heledus muutuda või ekraanile võivad tekkida horisontaalsed triibud.
Objekt paistab piltidel väändunud.
• Kui pildistate liikuvat objekti elektroonilise katiku režiimis, video salvestusrežiimis või
4K sarivõtterežiimis, võib objekt teatud juhtudel olla pildil moondunud.
See on omane MOS anduritele, mis toimivad kaamera tuvastusanduritena.
See ei ole talitlushäire.
4K foto salvestamine lõppeb liiga vara.
• Kui ümbritsev temperatuur on kõrge või 4K sarivõtet tehakse järjest, võib kaamera kuvada
[
] ja salvestamine võib peatuda.
Oodake, kuni kaamera maha jahtub.
Videot ei saa salvestada.
• Kui kasutate suure mahutavusega kaarti, ei pruugi te saada mõnda aega pärast kaamera
sisse lülitamist pildistada.
Video salvestamine peatub poole peal.
• Kui ümbritsev temperatuur on kõrge või videot salvestatakse pidevalt, võib kaamera kuvada
[
] ja salvestamine võib peatuda. Oodake, kuni kaamera maha jahtub.
Mõnikord on 4K sarivõtte tegemisel fookuse reguleerimine automaatses
teravustamisrežiimis raske.
• See võib juhtuda pildistamisel automaatset teravustamiskiirust vähendades, et fookust väga
täpselt reguleerida. See ei ole talitlushäire.
80
DVQX1391 (EST)
Muu
Välklamp ei tööta.
• Välklamp ei ole saadaval järgmistel juhtudel.
- Välklamp on suletud.
- Välklamp on seadistatud asendisse [ ] (Sunnitud välklambi väljalülitamine)
• Seadistage [Shutter Type] asendisse [AUTO] või [MSHTR]. (→55)
• Seadistage [Silent Mode] asendisse [OFF]. (→55)
Monitor/pildiotsija on välja lülitatud, ehkki kaamera on sees.
• Kui käsi või muu ese on silmaanduri lähedal, võib monitori kuvarežiim lülituda pildiotsija
kuvarežiimile. (→22)
Pilte ei saa vaadata. Salvestatud pilte ei ole.
• Kaameras ei ole kaarti.
• Kas pildi failinime on arvutis muudetud? Sellisel juhul ei saa seda kaameras kuvada.
→ Soovitav on piltide arvutist kaardile kirjutamiseks kasutada tarkvara „PHOTOfunSTUDIO“
(→74).
• Seadke [Playback Mode] asendisse [Normal Play]. (→57)
Wi-Fi ühendust ei ole võimalik luua. Raadiolained lülituvad välja.
Traadita ühenduse punkti ei kuvata.
Üldised nõuanded Wi-Fi ühenduse kasutamiseks
• Kasutage seadet traadita LAN-võrgu levipiirkonnas.
• Kui kaamera lähedal kasutatakse samal ajal seadet, näiteks mikrolaineahju, traadita telefoni
jms, mis kasutab 2,4 GHz sagedust, võib see häirida raadiolaineid.
→ Kasutage neid kaamerast piisavalt kaugel.
• Kui aku indikaatorlamp vilgub punaselt, ei pruugi ühendus teiste seadmetega toimida või see
võib katkeda.
(Kuvatakse sõnum, nagu näiteks [Communication error].)
• Kui kaamera panna metall-lauale või -riiulile, ei pruugi ühendust tekkida, kuna kaamerat
mõjutavad raadiolained.
Kasutage kaamerat metallpindadest kaugemal.
Traadita interneti ühenduspunktist
• Kontrollige, et traadita interneti ühenduspunkt on töökorras.
• Kontrollige traadita interneti ühenduspunkti raadiolainete seisukorda.
→ Looge ühendus traadita interneti ühenduspunktile lähemal.
→ Muutke traadita interneti ühenduspunkti asukohta või selle nurka.
• Sõltuvalt traadita interneti ühenduspunkti seadetest ei pruugita seda kuvada ka
raadiolainete olemasolul.
→ Lülitage traadita interneti ühenduspunkt välja ja uuesti sisse.
• Kas traadita interneti ühenduspunkti võrgu SSID on seadistatud kinniseks?
→ Kui see on seadistatud kinniseks, ei pruugi seade seda tuvastada.
Sisestage ja seadistage võrgu SSID.
Teise variandina seadke traadita interneti ühenduspunkti võrgu SSID raadiolaineid
edastama.
DVQX1391 (EST)
81
Muu
Mul on probleem kaamera ühendamisega Windows 8 arvutiga.
Kasutajanime ja parooli ei tunnistata.
• Sõltuvalt operatsioonisüsteemist on näiteks Windows 8-l kahte tüüpi kasutajakontod
(kohalik konto / Microsofti konto).
→ Sisestage kindlasti kohalik konto ja kasutage selle kasutajanime ning salasõna.
Wi-Fi ühendus ei tunne mu arvutit ära.
Kaamerat ei saa Maci arvuti / Windows PC arvutiga Wi-Fi kaudu
ühendada.
• Vaikimisi kasutab Wi-Fi ühendus töörühma vaikenimetust WORKGROUP.
Kui töörühma nime on muudetud, ei tunne kaamera seda ära.
→ Seadistage [PC Connection] menüüs [Wi-Fi Setup], muutes töörühma nime arvuti omale
vastavaks.
• Kontrollige, et kasutajanimi ja parool on õigesti trükitud.
• Kui kaameraga ühendatud arvuti süsteemiaeg erineb oluliselt kaamera omast, ei saa
mõnedes operatsioonisüsteemides kaamerat arvuti külge ühendada.
→ Kontrollige, et kaamerale seatud kellaaeg ja maailmaaeg vastavad arvuti kellaajale,
kuupäevale ja ajavööndile. Kui need on väga erinevad, viige need vastavusse.
Pildi laadimine veebiteenusesse võtab aega.
Pildi saatmine lõpeb poole peal.
Pilti ei saadud edastada.
• Kas pildifail on liiga suur?
→ Saatke fail pärast video jaotamist [Video Divide] funktsiooniga (→57).
→ Vähendage pildisuurust [Size] funktsiooniga ja saatke seejärel.
• Edastamine võib võtta kauem, kui vahemaa traadita interneti ühenduspunktini on pikem.
→ Saatke fail traadita interneti ühenduspunktile lähemal.
• Saadetava pildi failivorming sõltub sihtkohast.
Objektiiv teeb klõpsuvat heli.
• Sellist heli võib kuulda, kui kaamera lülitatakse sisse või välja, objektiivi liigutatakse või avaga
tehakse toiminguid. See ei ole talitlushäire.
• Kui heledus muutub pärast suumimist või kaamera liigutamist, võib objektiiv ava reguleerides
häält teha. See ei ole talitlushäire.
Kaamera on tuline.
• Kaamera võib kasutuse ajal muutuda soojaks, ent see ei mõjuta tööd ega kvaliteeti.
Kellaaeg on vale.
• Kui te kaamerat kaua ei kasuta, võib kell lähtestada.
→ Lähtestage kell (→20).
82
DVQX1391 (EST)
Muu
Tehnilised andmed
Digikaamera kere (DC-GX9): ohutusalane teave
Toiteallikas
DC 8,4 V (8,4 V
Energiatarve
3,1 W (monitoriga salvestamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel]
3,0 W (monitoriga salvestamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS35100) kasutamisel]
3,1 W (monitoriga salvestamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS12060) kasutamisel]
3,1 W (monitoriga salvestamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS1442A) kasutamisel]
3,2 W (monitoriga salvestamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS14140) kasutamisel]
2,1 W (monitoriga esitamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel]
2,2 W (monitoriga esitamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS35100) kasutamisel]
2,2 W (monitoriga esitamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS12060) kasutamisel]
2,1 W (monitoriga esitamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS1442A) kasutamisel]
2,2 W (monitoriga esitamisel)
[vahetatava objektiivi (H-FS14140) kasutamisel]
)
Kaamera toimivaid
piksleid
20 300 000 pikslit
Pildiandur
4/3″ Live MOS andur,
pikslite koguarv 21 770 000 pikslit
Primaarne värvifilter
Digitaalne suum
2x/4x
Ekstra teleri
konversioon
Pildistamisel:
max 2x (kui valitud on pildisuurus [S].)
Video salvestamisel:
2.7x (FHD)/4.0x (HD)
DVQX1391 (EST)
83
Muu
Fookusrežiim
AFS/AFF/AFC/MF
Automaatne
fookusrežiim
Näo/silma tuvastus/jälgimine/49-piirkonna teravustamine/
kohandatud mitmikteravustamine/1-piirkonnateravustamine/täppisteravustamine
(võimalik valida puudutusega teravustamine)
Katiku tüüp
Fokaaltasandi katik
Sarivõte
Sarivõtte kiirus
Mehaaniline katik
9 pilti sekundis (suur kiirus, AFS/MF),
6 pilti sekundis (suur kiirus, AFF/AFC),
6 pilti sekundis (keskmine kiirus),
2 pilti sekundis (väike kiirus)
Elektrooniline katik
9 pilti sekundis (suur kiirus, AFS/MF),
6 pilti sekundis (suur kiirus, AFF/AFC),
6 pilti sekundis (keskmine kiirus),
2 pilti sekundis (väike kiirus)
Salvestatavate
piltide arv
RAW failide puhul: 30 pilti või rohkem
Ilma RAW failideta: 100 pilti või rohkem
* Salvestamisel Panasonic sätestatud katsetingimustes
ISO tundlikkus
AUTO/
/L.100*/200/400/800/1600/3200/6400/12800/
(standardne
25600
väljundi tundlikkus) (võimalik 1/3 EV sammuga muudatus)
* Saadaval ainult [Extended ISO] seadistamisel.
Minimaalne
valgustus
84
DVQX1391 (EST)
Umb. 9 lx (i-Low light kasutamisel on säritusaeg
1/25 sekundit)
[vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel]
Umb. 12 lx (i-Low light kasutamisel on säritusaeg
1/25 sekundit)
[vahetatava objektiivi (H-FS35100) kasutamisel]
Umb. 9 lx (i-Low light kasutamisel on säritusaeg
1/25 sekundit)
[vahetatava objektiivi (H-FS12060) kasutamisel]
Umb. 9 lx (i-Low light kasutamisel on säritusaeg
1/25 sekundit)
[vahetatava objektiivi (H-FS1442A) kasutamisel]
Umb. 9 lx (i-Low light kasutamisel on säritusaeg
1/25 sekundit)
[vahetatava objektiivi (H-FS14140) kasutamisel]
Muu
Säritusaeg
Foto:
[T] (Aeg) (max umb 30 minutit)*,
60 sekundit kuni 1/4000 sekundit
(mehaanilise katiku kasutamisel),
1 sekund kuni 1/16000 sekundit
(elektroonilise katiku kasutamisel)
* [B] (Bulb) salvestamine on saadaval [Shutter Remote Control]
kasutades (Bluetooth-ühendusega).
Video:
1/25 sekundit kuni 1/16000 sekundit
Mõõtmisvahemik
EV 0 kuni EV 18
Valge tasakaal
AWB/AWBc/päevavalgus/pilvine/varjuline/hõõglamp/välklamp/valge seadistus 1, 2, 3, 4/valge tasakaal K seadistus
Säritus (AE)
Programmi AE/ava prioriteediga AE/katiku prioriteediga
AE/Manuaalsäritus
Särituse
kompensatsioon
1/3 EV sammuga, -5 EV kuni +5 EV
Valguse
mõõdistussüsteem, 1728-tsooniline mitmemustriline tajusüsteem,
valguse
mitmik/keskkaalutud/punkt
mõõdistusrežiim
Monitor
3.0″ TFT LCD (3:2) (umb. 1 240 000 täppi)
(vaatevälja suhe umb. 100%)
Puutetundlik ekraan
Pildiotsija
Värviline LCD Live pildiotsija (16:9)
(umb. 2 760 000 täpi ekvivalent)
(vaatevälja suhe umb. 100%)
[Suurendus umb. 1.39x, 0.7x (35 mm filmikaamera
ekvivalent), 50 mm lääts lõpmatuses; -1.0 m-1]
(dioptrite reguleerimisega -4.0 kuni +3.0 dioptrit)
DVQX1391 (EST)
85
Muu
Välklamp
Sisseehitatud avatav välklamp
GN 6.0 ekvivalent (ISO200·m)
[GN 4.2 ekvivalent (ISO100·m)]
Välgu ulatus:
Umbes 0,4 m kuni 4,8 m
[vahetatava objektiivi (H-FS12032) kasutamisel
on seatud WIDE, [ISO AUTO]]
Umbes 0,9 m kuni 4,2 m
[vahetatava objektiivi (H-FS35100) kasutamisel
on seatud WIDE, [ISO AUTO]]
Umbes 1,0 m kuni 3,7 m
[vahetatava objektiivi (H-FS12060) kasutamisel
on fookuskaugus 25 mm, seatud [ISO AUTO]]
Umbes 0,8 m kuni 4,8 m
[vahetatava objektiivi (H-FS1442A) kasutamisel
on seatud WIDE, [ISO AUTO]]
Umbes 0,8 m kuni 3,7 m
[vahetatava objektiivi (H-FS14140) kasutamisel
on fookuskaugus 35 mm, seatud [ISO AUTO]]
Välgurežiim
AUTO, AUTO/punasilmsuse vähendamine, Forced ON,
Forced ON/punasilmsuse vähendamine, Slow Sync.,
Slow Sync./punasilmsuse vähendamine, Forced OFF
Välgu
sünkroniseerimiskiirus
1/200 sekundit või vähem
Mikrofonid
Stereo
Kõlar
Monofooniline
Salvestuskandja
SD mälukaart/SDHC mälukaart*/
SDXC mälukaart*
* UHS-I UHS kiirusklass 3
86
DVQX1391 (EST)
Muu
Pildi suurus
(foto)
Kui kuvasuhe on [4:3]
3328×2496 pikslit (4K sarivõte), 5184×3888 pikslit ([L]),
3712×2784 pikslit ([M]), 2624×1968 pikslit ([S])
Kui kuvasuhe on [3:2]
3504×2336 pikslit (4K sarivõte), 5184×3456 pikslit ([L]),
3712×2480 pikslit ([M]), 2624×1752 pikslit ([S])
Kui kuvasuhe on [16:9]
3840×2160 pikslit (4K sarivõte), 5184×2920 pikslit ([L]),
3840×2160 pikslit ([M]), 1920×1080 pikslit ([S])
Kui kuvasuhe on [1:1]
2880×2880 pikslit (4K sarivõte), 3888×3888 pikslit ([L]),
2784×2784 pikslit ([M]), 1968×1968 pikslit ([S])
Salvestuskvaliteet
(video)
Kvaliteet
[Rec Format]: [AVCHD]/[MP4]
Üksikasjad (→49)
RAW/RAW+kõrge/RAW+standard/kõrge/standard
Salvestuse
failivorming
Foto
RAW/JPEG (Camera File süsteemi Design reegli põhjal,
Exif 2.31 standardi alusel)
4K sarivõte
(sarivõttefail)
MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, AAC (2 ch))
Video
AVCHD Progressive/AVCHD/MP4
Audio
pakkimisvorming
AVCHD: Dolby Audio™ (2 ch)
MP4: AAC (2 ch)
Liides
[HDMI]
micro HDMI Type D
[USB/CHARGE]
USB 2.0 (High Speed)/USB 2.0 Micro-B
USB-juhtmega ei saa arvuti andmeid kaamerasse
kirjutada.
DVQX1391 (EST)
87
Muu
Mõõtmed
Umb 124 mm (L) × 72,1 mm (K) × 46,8 mm (D)
[4,88″ (L) × 2,83″ (K) × 1,84″ (D)]
(v.a. väljaulatuv osa)
Mass
Umb. 450 g
[koos kaardi ja akuga]
Umb. 407 g (kaamera kere)
Umb. 517 g
[koos vahetatava objektiivi (H-FS12032),
kaardi ja akuga]
Umb. 585 g
[koos vahetatava objektiivi (H-FS35100),
kaardi ja akuga]
Umb. 660 g
[koos vahetatava objektiivi (H-FS12060),
kaardi ja akuga]
Umb. 560 g
[koos vahetatava objektiivi (H-FS1442A),
kaardi ja akuga]
Umb. 715 g
[koos vahetatava objektiivi (H-FS14140),
kaardi ja akuga]
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus
10% kuni 80% suhtelist õhuniiskust
88
DVQX1391 (EST)
Muu
■ Traadita transmitter
Traadita kohtvõrk
Vastavusstandard
IEEE 802.11b/g/n (traadita kohtvõrgu standardprotokoll)
Kasutatav sagedus
(keskne sagedus)
2412 MHz kuni 2462 MHz (1 kuni 11 ch)
Krüpteerimismeetod Wi-Fi ühilduv WPA™/WPA2™
Ligipääsumeetod
Infrastruktuurirežiim
Bluetooth-funktsioon
Vastavusstandard
Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy (BLE))
Kasutatav sagedus
(keskne sagedus)
2402 MHz kuni 2480 MHz
■ Toiteadapter
(Panasonic SAE0012F): Ohutusinfo
Sisend:
110 V – 240 V
Väljund:
5V
50/60 Hz 0,2 A
1,0 A
■ Aku (liitium-ioon)
(Panasonic DMW-BLG10E): Ohutusinfo
Pinge/võimsus:
7,2 V / 1025 mAh
Sümbolid tootel (sh varuosadel) on järgmiste tähendustega:
Vahelduvvool
Alalisvool
II klassi varustus (toote struktuur on kahekordselt isoleeritud)
Tehnilised üksikasjad võivad muutuda.
DVQX1391 (EST)
89
Muu
Vahetatav objektiiv
H-FS12032
“LUMIX G VARIO
12–32 mm/F3.5–5.6 ASPH./
MEGA O.I.S.”
H-FS35100
“LUMIX G VARIO
35–100 mm/F4.0–5.6 ASPH./
MEGA O.I.S.”
Fookuskaugus
f=12 kuni 32 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent:
24 kuni 64 mm)
f=35 kuni 100 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent:
70 kuni 200 mm)
Ava tüüp
7 diafragma laba /
ringikujuline ava diafragma
7 diafragma laba /
ringikujuline ava diafragma
Maksimumava
F3.5 (lai) kuni F5.6 (tele)
F4.0 (lai) kuni F5.6 (tele)
Minimaalne ava
väärtus
F22
F22
Objektiivi struktuur
8 elementi 7 rühmas
(3 asfäärilist läätse, 1 ED lääts)
12 elementi 9 rühmas
(1 asfääriline lääts, 2 ED läätse)
Fookuskauguses
0,2 m kuni ∞
(fookuskauguse etalonjoonest)
(fookuspikkus 12 kuni 20 mm),
0.3 m kuni ∞
fookuskauguse etalonjoonest)
(fookuspikkus 21 kuni 32 mm)
0.9 m kuni ∞
(fookuskauguse etalonjoonest)
Maksimaalne
pildisuurendus
0.13x (35 mm filmikaamera
ekvivalent: 0.26x)
0.11x (35 mm filmikaamera
ekvivalent: 0.22x)
Optiline
pildistabilisaator
[O.I.S.] lüliti
Saadaval
Saadaval
Puudub
([Stabilizer] seadistamine [Rec]
menüüs.)
Puudub
([Stabilizer] seadistamine [Rec]
menüüs.)
Kinnitus
“Micro Four Thirds Mount”
“Micro Four Thirds Mount”
Vaatenurk
84° (lai) kuni 37° (tele)
34° (lai) kuni 12° (tele)
Filtri diameeter
37 mm
46 mm
Max. diameeter
Ø 55,5 mm
Ø 55,5 mm
Kogupikkus
Umb. 24 mm
(objektiivi tipust
objektiivikinnituse allserva,
kus läätseraam kitseneb)
Umb. 50 mm
(objektiivi tipust
objektiivikinnituseallserva,
kus läätseraam kitseneb)
Mass
Umb. 67 g
Umb. 135 g
Tolmu- ja
pritsimiskindlus
Puudub
Puudub
90
DVQX1391 (EST)
Muu
Vahetatav objektiiv
H-FS12060
“LUMIX G VARIO
12–60 mm/F3.5–5.6 ASPH./
POWER O.I.S.”
H-FS1442A
“LUMIX G VARIO
14-42 mm/F3.5-5.6 II ASPH./
MEGA O.I.S.”
Fookuskaugus
f=12 kuni 60 mm
(35 mm filmikaamera
ekvivalent: 24 kuni 120 mm)
f=14 kuni 42 mm
(35 mm filmikaamera
ekvivalent: 28 kuni 84 mm)
Ava tüüp
7 diafragma laba /
ringikujuline ava diafragma
7 diafragma laba /
ringikujuline ava diafragma
Maksimumava
F3.5 (lai) kuni F5.6 (tele)
F3.5 (lai) kuni F5.6 (tele)
Minimaalne ava
väärtus
F22
F22
Objektiivi struktuur
11 elementi 9 rühmas
(3 asfäärilist läätse, 1 ED lääts)
9 elementi 8 rühmas
(2 asfäärilist läätse)
Fookuskauguses
Lai: 0,2 m kuni ∞/
Tele: 0,25 m kuni ∞
(fookuskauguse etalonjoonest)
0,2 m kuni ∞
(fookuskauguse etalonjoonest)
(fookuspikkus 14 kuni 20 mm),
0,3 m kuni ∞ fookuskauguse
etalonjoonest)
(fookuspikkus 21 kuni 42 mm)
Maksimaalne
pildisuurendus
0.27x (35 mm filmikaamera
ekvivalent: 0.54x)
0.17x (35 mm filmikaamera
ekvivalent: 0.34x)
Optiline
pildistabilisaator
Saadaval
Saadaval
[O.I.S.] lüliti
Puudub
([Stabilizer] seadistamine [Rec]
menüüs.)
Puudub
([Stabilizer] seadistamine [Rec]
menüüs.)
Kinnitus
“Micro Four Thirds Mount”
“Micro Four Thirds Mount”
Vaatenurk
84° (lai) kuni 20° (tele)
75° (lai) kuni 29° (tele)
Filtri diameeter
58 mm
46 mm
Max. diameeter
Ø 66 mm
Ø 56 mm (2.2 inch)
Kogupikkus
Umb. 71 mm
(objektiivi tipust
objektiivikinnituse allserva)
Umb. 49 mm
(objektiivi tipust
objektiivikinnituse allserva)
Mass
Umb. 210 g
Umb. 110 g
Tolmu- ja
pritsimiskindlus
Jah
Puudub
DVQX1391 (EST)
91
Muu
Vahetatav objektiiv
H-FS14140
“LUMIX G VARIO 14–140 mm/F3.5–5.6 ASPH./POWER O.I.S.”
Fookuskaugus
f= 14 kuni 140 mm
(35 mm filmikaamera ekvivalent: 28 kuni 280 mm)
Ava tüüp
7 diafragma laba / ringikujuline ava diafragma
Maksimumava
F3.5 (lai) kuni F5.6 (tele)
Minimaalne ava
väärtus
F22
Objektiivi struktuur
14 elementi 12 rühmas
(3 asfääriline lääts, 2 ED läätse)
Fookuskauguses
0,3 m kuni ∞ (fookuskauguse etalonjoonest)
(fookuspikkus 14 kuni 21 mm)
0,5 m kuni ∞ (fookuskauguse etalonjoonest)
(fookuspikkus 22 kuni 140 mm)
Maksimaalne
pildisuurendus
0.25x (35 mm filmikaamera ekvivalent: 0.5x)
Optiline
pildistabilisaator
Saadaval
[O.I.S.] lüliti
Saadaval (lülitab sisse-välja)
Kinnitus
“Micro Four Thirds Mount”
Vaatenurk
75° (lai) kuni 8.8° (tele)
Filtri diameeter
58 mm
Max. diameeter
Ø 67 mm
Kogupikkus
Umb. 75 mm
(objektiivi tipust objektiivikinnituse allserva)
Mass
Umb. 265 g
Tolmu- ja
pritsimiskindlus
Puudub
92
DVQX1391 (EST)
Muu
Digikaamera tarvikute süsteem
Kirjeldus
Aku
Aku laadija*1
Toiteadapter*2
Alalisvoolu ühendusseadis*2
LED videolamp
Välklamp
Silmapadi
Käepide
Kerekaas
Statiiviadapter*3
Kinnitusadapter
Õlarihm
Tarviku#
DMW-BLG10
DMW-BTC12
DMW-AC10
DMW-DCC11
VW-LED1
DMW-FL200L, DMW-FL360L, DMW-FL580L
DMW-EC5
DMW-HGR2
DMW-BDC1
DMW-TA1
DMW-MA1, DMW-MA2M, DMW-MA3R
DMW-SSTG9
*1 Kaamera komplekti kuulub toiteadapter ja USB-juhe (laadija jaoks).
*2 Toiteadapter (lisavarustus) on kasutatav ainult Panasonicu alalisvoolu ühendusseadisega
(lisavarustus). Toiteadapterit (lisavarustus) ei saa iseseisvalt kasutada. Toiteadapterit
(lisavarustus) kasutades kasutage vahelduvvoolu toitejuhet koos toiteadapteriga.
3
* Kasutage juhul, kui kinnitatud objektiiv puutub statiivi pjedestaaliga kokku.
● Tootenumbrid on õiged veebruari 2018 seisuga. Need võivad muutuda.
● Osad lisavarustuse seadmed ei pruugi kõigis riikides saadaval olla.
● Objektiiviga seotud varuosade nagu ühilduvate läätsede ja filtrite jaoks vt
katalooge/veebilehti jms.
Panasonicu toode
Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.
Hoidke ostutšekk alles.
Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt www.panasonic.com/ee
või järgmiselt telefoninumbrilt:
6225397 tavavõrgust helistamiseks.
DVQX1391 (EST)
93
Muu
Kasutusjuhendi (PDF) lugemine
Detailsemad juhised leiate "Lisafunktsioonide kasutusjuhendist (PDF)".
Laadige see lugemiseks veebisaidilt alla.
http://panasonic.jp/support/dsc/oi/index.html?model=DC-GX9&dest=EB
• Klõpsake soovitud keelel.
■ Kaameraga URL-aadresside ja QR-koodide lugemine
→
[Setup] → [Online Manual]
Seaded: [URL display] / [QR Code display]
• URL või QR-kood kuvatakse kaamera monitoril.
● Kasutusjuhendi (PDF) lugemiseks või printimiseks vajate Adobe Reader
programmi. Teie seadme operatsioonisüsteemiga ühilduva Adobe Reader
versiooni alla laadimiseks ja installimiseks minge järgnevale veebilehele.
(veebruari 2018 seisuga)
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
Toode hõlmab järgnevat tarkvara:
Panasonic Corporationi poolt või selle jaoks sõltumatult loodud tarkvara,
(2) Panasonic Corporationile litsentseeritud kolmanda osapoole omanduses olev tarkvara,
(3) tarkvara, mis on litsentseeritud GNU General Public Licence alusel, versioon 2.0 (GPL V2.0),
(4) tarkvara, mis on litsentseeritud GNU LESSER General Public Licence alusel, versioon 2.1
(LGPL V2.1) ja/või
(5) vabavara, mis ei ole litsentseeritud GPL V2.0 ja/või LGPL V2.1 alusel.
Kategooriate (3)--(5) tarkvara jaotatakse lootuses, et sellest on kasu, ent ILMA GARANTIITA ja
sellega ei kaasne mingit kinnitust, et see on MÜÜGIKÕLBULIK või SOBIB MÕNEKS
KONKREETSEKS OTSTARBEKS. Üksikasjalikud tingimused leiate valikust [MENU/SET] →
[Setup] → [Version Disp.] → [Software info].
Vähemalt (3) aasta jooksul pärast selle toote tarnimist edastab Panasonic igale kolmandale
osapoolele, kes meiega alltoodud kontaktandmetel ühendust võtab, maksimaalselt meie
tavalise allikakoodi jagamise tasu eest täieliku masinloetava koopia vastavast allikakoodist,
mis on hõlmatud GPL V2.0 või LGPL V2.1 alusel, samuti vastava autoriõiguse teate.
Kontaktandmed: [email protected]
Allikakood ja autoriõiguse teade on saadaval ka tasuta meie veebisaidil.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html
94
DVQX1391 (EST)
● G MICRO SYSTEM on LUMIX vahetatava objektiivi tüüpi digikaamerasüsteem,
mis põhineb Micro Four Thirds System standardil.
● Micro Four Thirds™ ja Micro Four Thirds logo märgid on Olympus
Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, Jaapanis,
Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus ja teistes riikides.
● Four Thirds™ ja Four Thirds logo märgid on Olympus Corporationi
kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, Jaapanis,
Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus ja teistes riikides.
● SDXC Logo on SD-3C, LLC kaubamärk.
● Terminid HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo
on HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
● HDAVI Control™ on Panasonic Corporationi kaubamärk.
● “AVCHD”, “AVCHD Progressive” ja “AVCHD Progressive” logod on
Panasonic Corporationi ja Sony Corporationi kaubamärgid.
● Dolby, Dolby Audio, ja kahekordne D-sümbol on Dolby Laboratoriese
kaubamärgid.
● Adobe on Adobe Systems Incorporatedi kaubamärk või registreeritud
kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
● Pentium on Intel Corporationi kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja/või
teistes riikides.
● Windows on Microsoft Corporationi kaubamärk või registreeritud kaubamärk
Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
● i Movie, Mac, OS X ja macOS on Apple Inc. kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
● i Pad, iPhone, iPod, ja iPod touch on Apple Inc. kaubamärgid
Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
● App Store on Apple Inc. teenusemärk.
● Android ja Google Play on Google Inc. kaubamärgid või registreeritud
kaubamärgid.
● Bluetooth® sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. registreeritud
kaubamärgid ja igasugune nende kasutamine Panasonic Corporationi poolt
toimub litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad nende
vastavatele omanikele.
● Wi-Fi CERTIFIED™ Logo on Wi-Fi Alliance® sertifitseerimismärk.
● Wi-Fi Protected Setup™ Logo on Wi-Fi Alliance® sertifitseerimismärk.
● “Wi-Fi®” on Wi-Fi Alliance® registreeritud kaubamärk.
● “Wi-Fi Protected Setup™”, “WPA™“ ja “WPA2™” on Wi-Fi Alliance®
kaubamärgid.
● QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED registreeritud kaubamärk.
● Tootes kasutatakse DynaFonti ettevõttelt DynaComware Corporation.
DynaFont on DynaComware Taiwan Inc. registreeritud kaubamärk.
● Muud kasutusjuhendis nimetatud nimetused, ettevõtte nimed ja tootenimed
on vastavate ettevõtete kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
DVQX1391 (EST)
95
EL
Tootja:
Euroopa importija:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa
Veebisait: http://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2018
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement