AEG | IKB84431XB | User manual | Aeg IKB84431XB Brugermanual

Aeg IKB84431XB Brugermanual
IKB84431XB
DA
ES
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Kogesektion
Manual de instrucciones
Placa de cocción
2
21
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. PRODUKTBESKRIVELSE..............................................................................................8
5. DAGLIG BRUG........................................................................................................... 10
6. RÅD OG TIP............................................................................................................... 14
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 16
8. FEJLFINDING.............................................................................................................16
9. TEKNISKE DATA........................................................................................................18
10. ENERGIEFFEKTIV.................................................................................................... 19
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. De tilgængelige
dele er varme.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne
aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Børn på 3 år og derunder skal altid holdes væk fra
dette apparat, når det er i drift.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne. Børn på under 8 år skal holdes på
afstand, med mindre de overvåges konstant.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og
kan muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks.
et låg eller et brandtæppe.
BEMÆRK: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En
kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte
ved hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for
at afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret serviceværksted eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Forsegl snitfladerne med et
tætningsmiddel for at forhindre fugt,
der forårsager opsvulmen.
• Beskyt apparatets bund mod damp
og fugt.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
DANSK
• Hvert apparat har køleblæsere i
bunden.
• Hvis apparatet installeres over en
skuffe:
– Opbevar ikke små stykker eller ark
papir, som kan blive suget ind, da
de kan ødelægge køleblæserne
eller skade kølesystemet.
– Hold en afstand på mindst 2 cm
mellem apparatets bund og dele,
som opbevares i skuffen.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal
udføres af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Inden apparatet tages i brug, skal du
sørge for, at det er koblet fra
strømforsyningen.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Sørg for, at apparatet installeres
korrekt. En løs eller forkert elledning
eller stik (hvis relevant) kan gøre
terminalen for varm.
• Brug den korrekte elledning.
• Elledningerne må ikke være viklet
sammen.
• Sørg for, at der installeres en
beskyttelse mod stød.
• Kablet skal forsynes med
trækaflastning.
• Sørg for, at elledningen eller stikket
(hvis relevant) ikke får kontakt med
det varme apparat eller varmt
kogegrej, når du tilslutter apparatet til
de nærmeste kontakter
• Brug ikke adaptere med flere stik og
forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
(hvis relevant) eller ledningen. Kontakt
vores autoriserede servicecenter eller
en elektriker, hvis en beskadiget
ledning skal udskiftes.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
5
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for skader,
forbrænding og elektrisk
stød.
• Fjern al emballagen, etiketterne og
den beskyttende film (hvis relevant)
inden ibrugtagning.
• Brug apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sæt kogezonen på "sluk", når den
ikke er i brug.
• Stol ikke på grydedetektoren.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på
kogezonerne. De kan blive varme.
• Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at
forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
6
www.aeg.com
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
• Når du anbringer mad i varm olie, kan
det sprøjte.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
• Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
• De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indeholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
• Stil ikke et varmt grydelåg på
kogesektionens glasoverflade.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
• Læg ikke aluminiumsfolie på
apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser på glasset eller
glaskeramikken. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
• Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
• Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
• Sluk for apparatet, og lad det køle af
inden rengøring.
• Kobl apparatet fra lysnettet, før der
udføres vedligeholdelse.
• Undlad at bruge højtryksrenser eller
damp til at rengøre apparatet.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt
rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Kontakt din genbrugsplads ang.
oplysninger om, hvordan apparatet
bortskaffes korrekt.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip netledningen af tæt ved
apparatet og bortskaf den.
2.6 Service
• Kontakt et autoriseret servicecenter
for at få repareret apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Inden installationen
Notér følgende oplysninger fra
typeskiltet, før du installerer
kogesektionen: Typeskiltet sider i
bunden af kogesektionen.
DANSK
Serienummer ...........................
3.2 Indbygningskogesektioner
Brug først indbygningskogesektionerne,
når kogesektionen er samlet i de
korrekte indbygningsenheder og
bordplader, der opfylder kravene.
min.
28 mm
3.3 Tilslutningskabel
• Kogesektionen leveres med netkabel.
• For at udskifte det beskadigede
netkabel skal du bruge kabeltypen:
H05V2V2-F, som modstår en
temperatur på 90 °C eller højere.
Kontakt altid Electrolux Service A/S.
3.4 Montering
min.
12 mm
min.
500mm
min.
50mm
min. 60mm
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
7
8
www.aeg.com
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over kogesektionen
1
1
1
1 Induktionskogezone
2 Kontrolpanel
1
2
4.2 Oversigt over betjeningspanel
1
2
3
4
11
5
6
10
9
7
8
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser
de funktioner, der er i brug.
Sensorfelt
Funktion
Kommentar
1
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Lås / Børnesikring af ovnen Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
Pause
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for ti- Viser den kogezone, som du har tidsindstilmer
let.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
Hob²Hood
Aktiverer/deaktiverer funktionens manuelle
tilstand.
4
5
6
7
DANSK
Sensorfelt
8
/
9
10
11
-
Funktion
Kommentar
-
Vælger kogezone.
-
Øger eller mindsker tiden.
PowerBoost
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
Betjeningspanel
Indstilling af et varmetrin.
9
4.3 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
Pause er i brug.
Opkogningsautomatik er i brug.
PowerBoost er i brug.
Der er en funktionsfejl.
+ tal
/
/
OptiHeat Control (3-trins restvarmeindikator): Tilbereder stadig/
holde varm/restvarme.
Lås /Børnesikring af ovnen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på kogezonen.
Automatisk slukning er i brug.
4.4 OptiHeat Control (3-trins
restvarmeindikator)
ADVARSEL!
/
/
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Indikatoren viser
niveauet af restvarme.
Induktionskogezoner laver den varme,
der er nødvendig til madlavningen, i
selve kogegrejets bund. Glaskeramikken
opvarmes af varmen i kogegrejet.
10
www.aeg.com
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Aktivering og deaktivering
Tryk på betjeningspanelet ved det
korrekte varmetrin, eller bevæg din
finger langs betjeningspanelet, indtil du
når det ønskede varmetrin.
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
5.2 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
5.4 Brug af kogezonerne
• alle kogezoner deaktiveres,
• du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
• du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
• kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
• Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
Sæt kogegrejet i midten af den valgte
kogezone. Induktionskogezoner tilpasser
sig automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
• du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
,1-3
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
4-7
5 timer
8-9
4 timer
10 - 14
1,5 time
5.3 Varmetrin
Sådan indstilles eller ændres
varmetrinnet:
Du kan bruge stort kogegrej placeret på
to kogezoner samtidigt. Kogegrejet skal
dække midten af begge zoner, .
5.5 Opkogningsautomatik
Aktiver denne funktion for at få et ønsket
varmetrin på kortere tid. Når den er slået
til, er zonen tændt ved den højeste
indstilling i starten og fortsætter derefter
tilberedningen ved det ønskede
varmetrin.
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på
( tændes). Tryk
derefter straks et ønsket varmetrin. Efter
3 sekunder tændes
.
Sådan deaktiveres funktionen: skift
varmetrinnet.
5.6 PowerBoost
Funktionen tilfører ekstra effekt til
induktionszonerne. Funktionen kan
aktiveres, så den kun fungerer som
induktionszone i et begrænset stykke tid.
Når tiden er gået, stilles induktionszonen
automatisk tilbage til det højeste
varmetrin.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
DANSK
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på
.
lyser.
Displayet skifter mellem
forløbne tid (minutter).
11
og den
Sådan deaktiveres funktionen: Skift
varmetrinnet.
Sådan får du vist, hvor længe
kogezonen er tændt: Vælg kogezonen
5.7 Timer
med . Kontrollampen for kogezonen
begynder at blinke hurtigt. Displayet
viser, hvor længe zonen har været tændt.
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen
og derefter funktionen.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
på timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
Sådan vises den resterende tid: Vælg
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med
. Tryk på
eller
viser varmetrinnet
.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
Tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
5.8 Pause
.
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
eller
Minut ur
Du kan bruge timeren som et Minut ur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonerne ikke betjenes. Displayet
Sådan ændres tiden: Vælg kogezonen
med
, og tryk på
. Kontrollampen for kogezonen
slukkes.
.
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Når funktionen er i drift, er alle andre
symboler på kontrolpanelerne låst.
Når funktionen er aktiv, kan symbolerne
og
anvendes. Funktionen standser
ikke timerfunktionerne:
Berør
1.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil kontrollampen
for den ønskede kogezone tændes.
5.9 Lås
på timeren.
tændes. Når
kontrollampen for kogezonen begynder
at blinke langsomt, er tællingen begyndt.
.
for at aktivere funktionen.
CountUp Timer (Optællingstimer)
Du kan bruge denne funktion til at holde
øje med, hvor længe kogezonen er
tændt.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
og
tændes.Varmeindstillingen sænkes til
for at deaktivere funktionen.
Rør ved
Den forrige varmeindstilling tændes.
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Indstil først varmetrinnet.
12
www.aeg.com
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes i 4 sekunder.Timeren forbliver
tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
5.10 Børnesikring af ovnen
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
varmetrin. Tryk på
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
for kogesektionen med
varmetrin. Tryk på
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
tændes. Sluk for kogesektionen med
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med
.
Du trykker på
Minut ur tæller ned
Nedtællingstimer tæller ned
Du anbringer noget på
betjeningspanelet.
5.12 Effektstyring
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
kogesektionen med
•
•
•
•
tændes. Tryk
• Kogezonerne grupperes efter
placering og antal faser i
kogesektionen. Se billedet.
• Hver fase har en maksimal elektrisk
belastning på 3700 W.
• Funktionen fordeler effekten mellem
de kogezoner, der er tilsluttet til den
samme fase.
• Funktionen aktiveres, når den
samlede elektriske belastning for de
kogezoner, der er tilsluttet til en
enkelt fase, overskrider 3700 W.
• Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner, der er tilsluttet til
den samme fase.
• Varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner skifter mellem det valgte
varmetrin og det reducerede
varmetrin. Efter noget tid forbliver
varmetrinsvisningen af de reducerede
zoner på det reducerede varmetrin.
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
på
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
kogesektionen med
funktionen igen.
, aktiveres
5.11 OffSound Control (Deaktivering og aktivering af
lyd)
Sluk for kogesektionen. Tryk på
i3
sekunder. Displayet tændes og slukkes.
Tryk på
i 3 sekunder.
eller
tændes. Tryk på
på timeren for at
vælge ét af følgende:
•
- lyden er slukket
- lyden er tændt
•
Vent, indtil kogesektionen slukkes
automatisk, for at bekræfte dit valg.
Når funktionen er indstillet til
kun høre lyd, når:
, kan du
5.13 Hob²Hood
Det er en avanceret automatisk funktion,
som forbinder kogesektionen til en
særlig emhætte. Både kogesektionen og
emhætten har en infrarød
signalkommunikator. Blæserens
hastighed defineres automatisk på
baggrund af funktionens indstilling og
temperaturen af det varmeste kogegrej
på kogesektionen. Du kan også betjene
blæseren manuelt fra kogesektionen.
DANSK
På de fleste emhætter er
fjernbetjeningssystemet som
standard slået fra. Aktivér
det, inden du bruger
funktionen. Få flere
oplysninger i vejledningen til
emhætten.
Automatisk betjening af funktionen
For at aktivere den automatiske funktion
skal den automatiske tilstand stå på H1 –
H6. Kogesektionen står oprindeligt på
H5.Emhætten reagerer, hver gang du
anvender kogesektionen. Kogesektionen
genkender automatisk kogegrejets
temperatur og justerer blæserens
hastighed.
Automatiske tilstande
Tilstand
H6
Automa- Kogtisk lys
ning1)
Steg-
Tændt
Blæserhastighed 3
Blæserhastighed 2
ning2)
1) Kogesektionen registrerer kogeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
2) Kogesektionen registrerer stegeprocessen og
slår blæserhastigheden til i overensstemmelse
med den automatiske tilstand.
3) Denne tilstand aktiverer blæseren og lyset og
afhænger ikke af temperaturen.
Ændring af den automatiske tilstand
1. Sluk for komfuret.
i 3 sekunder. Displayet
2. Tryk på
tændes og slukkes
Automa- Kogtisk lys
ning1)
Steg-
Tilstand
H0
Slukket
Slukket
Slukket
4. Berør
nogle få gange, indtil
tændes.
Tilstand
H1
Tændt
Slukket
Slukket
for at vælge en
5. Berør timerens
automatisk tilstand.
Tilstand
Tændt
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand
H3
Tændt
Slukket
Blæserhastighed 1
Tilstand
H4
Tændt
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 1
Tilstand
H5
Tændt
Blæserhastighed 1
Blæserhastighed 2
H2 3)
ning2)
13
3. Tryk på
i 3 sekunder.
Deaktivér funktionens
automatiske tilstand for at
betjene emhætten direkte
på emhættepanelet.
Når du er færdig med
madlavningen og slukker for
kogesektionen, kan
emhætteblæseren
stadigvæk være tændt i et
stykke tid. Efter denne tid
deaktiverer systemet
automatisk blæseren og
forhindrer en utilsigtet
aktivering af blæseren i de
næste 30 sekunder.
Manuel betjening af
blæserhastigheden
Du kan også betjene funktionen manuelt.
For at gøre dette skal du berøre , når
kogesektionen er aktiv. Dette deaktiverer
funktionens automatiske betjening og
gør det muligt at ændre
blæserhastigheden manuelt. Når du
trykker på , hæves blæserhastigheden
med et trin. Når du når et intensivt
14
www.aeg.com
niveau og trykker på
igen, indstiller du
blæserhastigheden til 0, hvilket
deaktiverer emhætteblæseren. Berør
for at starte blæseren igen med
blæserhastighed 1.
Sluk og tænd igen for
kogesektionen for at
aktivere funktionens
automatiske betjening.
Sådan tændes lyset
Du kan indstille kogesektionen, så lyset
tændes automatisk, hver gang du
tænder for kogesektionen. For at gøre
dette skal den automatiske tilstand stå
på H1 – H6.
Lyset på emhætten slukkes 2
minutter efter slukningen af
kogesektionen.
6. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Kogegrej
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
Kogegrej
• Korrekt: Støbejern, stål, emaljeret
stål, rustfrit stål, sandwichbund
(mærket som egnet af producenten).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand kommer meget hurtigt i kog på
en zone, der står på det højeste
varmetrin.
• En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Kogegrejets mål
Induktionskogezonerne tilpasser sig til
en vis grad automatisk til størrelsen af
kogegrejets bund.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Se kapitlet “Teknisk
information”.
6.2 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
• små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer
(sandwichstruktur).
• fløjtende lyd: du bruger kogezonen
på højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer
(sandwichstruktur).
• brummen: du bruger højt varmetrin.
• klikken: elektronikken arbejder.
• hvislen, summen: blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
6.3 Öko Timer (Øko-timer)
For at spare energi bør kogezonens
varmelegeme slukkes, før minuturet
lyder. Forskellen i betjeningstiden
afhænger af det indstillede varmetrin og
varigheden af tilberedningen.
6.4 Eksempler på anvendelse
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
DANSK
Varmeindstilling
15
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-3
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-3
Stivne/størkne: luftige omeletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilberedningen.
3-5
Videre kogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter halvvejs under tilberedningen.
5-7
Dampning af grøntsager, fisk,
kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
7-9
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
7-9
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper.
60 - 150
Op til 3 l væske plus ingredienser.
9 - 12
Nænsom stegning af: schnitz- efter
ler, cordon bleu (kalvekød), ko- behov
teletter, frikadeller, pølser, lever, æg, pandekager, æbleskiver.
Vendes undervejs.
12 - 13
Kraftig stegning, brasede kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
14
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites.
-1
5 - 15
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
6.5 Råd og tips til Hob²Hood
Gør følgende, når du betjener
kogesektionen med funktionen:
• Beskyt emhættepanelet mod direkte
sollys.
• Ret ikke halogenlys mod
emhættepanelet.
• Tildæk ikke kogesektionspanelet.
• Afbryd ikke signalet mellem
kogesektionen og emhætten (f.eks.
med hånden eller et håndtag til
kogegrejet). Se billedet.
Emhætten på billedet er kun et
eksempel.
16
www.aeg.com
Andre fjernstyrede apparater
kan blokere for signalet.
Brug ikke fjernstyrede
apparater, når du bruger
funktionen på
kogesektionen.
Emhætter med Hob²Hood-funktionen
For at finde det fulde sortiment af
emhætter, der fungerer med denne
funktion, kan du se vores kunde-website.
AEG-emhætterne, der fungerer med
denne funktion, skal have symbolet .
7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Generelle oplysninger
• Rengør altid kogesektionen efter
brug.
• Brug altid kogegrej med ren bund.
• Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
• Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
• Brug en speciel skraber til glasset.
7.2 Rengøring af
kogesektionen
• Fjern straks: Smeltet plastik,
plastfolie, sukker og sukkerholdige
8. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
madvarer. Ellers kan snavset
beskadige kogesektionen. Vær
forsigtig for at undgå forbrændinger.
Sæt specialskraberen skråt ned på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
• Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk eller
vand, fedtstænk og metalskinnende
misfarvning. Rengør kogesektionen
med en fugtig klud og ikke-slibende
opvaskemiddel. Tør kogesektionen af
med en blød klud efter rengøring.
• Fjern mtalskinnende misfarvning:
brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en fugtig klud.
DANSK
17
8.1 Hvis noget går galt...
Problem
Mulig årsag
Løsning
Kogesektionen kan ikke tæn- Kogesektionen er ikke tilslut- Kontrollér, om kogesektiodes eller betjenes.
tet til en strømforsyning, el- nen er tilsluttet korrekt til
ler den er forkert tilsluttet.
strømforsyningen. Se tilslutningsdiagrammet.
Sikringen er sprunget.
Se efter, om fejlen skyldes
en defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere gange i træk.
Du indstiller ikke varmetrinnet i 10 sekunder.
Tænd for kogesektionen
igen, og indstil varmetrinnet
på under 10 sekunder.
Du har rørt ved 2 eller flere
sensorfelte samtidigt.
Berør kun ét sensorfelt.
Pause er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Der er vand eller fedtstænk
på betjeningspanelet.
Tør betjeningspanelet af.
Der udsendes et lydsignal,
og kogesektionen slukkes.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Du har tildækket et eller
flere sensorfelter.
Flyt genstanden fra sensorfelterne.
Sektionen slukkes.
Du har lagt noget på taste-
Flyt genstanden fra tasterne.
rne
.
Restvarmeindikator tænder
ikke.
Kogezonen er ikke varm, fordi den kun har været tændt i
kort tid, eller sensoren er beskadiget.
Kontakt et autoriseret servicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrækkelig
længe til at være varm.
Hob²Hood virker ikke.
Du har tildækket betjenings- Fjern genstanden fra betjepanelet.
ningspanelet.
Opkogningsautomatik går
ikke i gang.
Kogezonen er varm.
Lad kogezonen køle tilstrækkeligt af.
Det højeste varmetrin er
valgt.
Højeste varmetrin har samme effekt som funktionen.
Varmetrinnet skifter mellem
to forskellige varmetrin.
Effektstyring er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller
det er placeret for tæt på
betjeningspanelet.
Sæt om muligt stort kogegrej på de bageste kogezoner.
18
www.aeg.com
Problem
Mulig årsag
Løsning
Der lyder ingen lyd, når der
trykkes på tasterne.
Lydene er slået fra.
Aktivering af lydene. Der
henvises til "Daglig brug".
tændes.
Børnesikring af ovnen eller
Lås er i brug.
Der henvises til "Daglig
brug".
tændes.
Der står ikke kogegrej på ko- Sæt kogegrej på kogezonen.
gezonen.
og et tal lyser.
Der er brugt forkert kogegrej.
Brug egnet kogegrej. Se
"Nyttige oplysninger og
råd".
Diameteren på kogegrejets
bund er for lille til kogezonen.
Brug kogegrej med de rette
mål. Se under "Tekniske data".
Der er en fejl i kogesektionen.
Sluk for kogesektionen, og
tænd den igen efter 30 sekunder. Hvis
tændes
igen, skal kogesektionen afbrydes fra elforsyningen. Tilslut kogesektionen igen efter 30 sekunder. Tal med et
autoriseret servicecenter,
hvis problemet fortsætter.
Du kan høre en konstant biplyd.
Den elektriske tilslutning er
forkert.
8.2 Hvis du ikke kan løse
problemet ...
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet. Oplys de data, der findes på
typeskiltet. Oplys desuden den trecifrede
kode på glaskeramikken (der står i
hjørnet af glaspladen) og den
Kobl kogesektionen fra lysnettet. Bed en autoriseret installatø om at kontrollere installationen.
fejlmeddelelse, der vises. Sørg for, at du
har betjent kogesektionen korrekt. Hvis
fejlen skyldes forkert betjening, er et
teknikerbesøg ikke gratis, heller ikke i
garantiperioden. Oplysninger om
servicecenter og garantibetingelser står i
garantihæftet.
9. TEKNISKE DATA
9.1 Mærkeplade
Model IKB84431XB
Type 62 D4A 01 AA
Induktion 7.35 kW
Serienr. .................
AEG
PNC 949 597 228 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fremstillet i Tyskland
7.35 kW
DANSK
19
9.2 Specifikation for kogezone
Kogezone
Nominel effekt
(maks. varmetrin) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
Diameter for
maksimal varig- kogegrej [mm]
hed [min.]
Forreste venstre 2300
3200
10
125 - 210
Bageste venstre 2300
3200
10
125 - 210
Forreste højre
2300
3200
10
125 - 210
Bageste højre
2300
3200
10
125 - 210
Kogezonernes effekt kan afvige en smule
fra dataene i tabellen. Variationerne
skyldes kogegrejets materiale og mål.
Til optimale madlavningsresultater bør
du ikke bruge kogegrej, der er større end
diameteren i tabellen.
10. ENERGIEFFEKTIV
10.1 Produktinformation ifølge EU 66/2014
Identifikation af model
IKB84431XB
Type kogesektion
Indbygget kogesektion
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezoner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone (EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
179,6 Wh/kg
177,0 Wh/kg
188,8 Wh/kg
177,0 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til
måling af ydeevne
10.2 Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
• Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
180,6 Wh/kg
• Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
• Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
• Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
• Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
• Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
20
www.aeg.com
11. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
ESPAÑOL
21
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD..................................................................... 21
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..........................................................................23
3. INSTALACIÓN........................................................................................................... 26
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO............................................................................. 27
5. USO DIARIO...............................................................................................................29
6. CONSEJOS................................................................................................................ 34
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA............................................................................... 36
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS................................................................................... 37
9. DATOS TÉCNICOS................................................................................................... 39
10. EFICACIA ENERGÉTICA.........................................................................................40
PARA OBTENER RESULTADOS PERFECTOS
Gracias por escoger este producto AEG. Este artículo ha sido creado para ofrecer
un rendimiento impecable durante muchos años, con innovadoras tecnologías
que facilitarán su vida y prestaciones que probablemente no encuentre en
electrodomésticos corrientes. Por favor, dedique algunos minutos a la lectura
para disfrutar de todas sus ventajas.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.aeg.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registeraeg.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.aeg.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos:
22
www.aeg.com
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes
para manejarlo, siempre que cuenten con las
instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato
cuando esté funcionando o enfriándose. Las piezas de
fácil acceso están calientes.
Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para
niños, debe activarlo.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Los niños de 3 años o menos deben mantenerse
alejados de este aparato en todo momento mientras
funciona.
1.2 Seguridad general
•
•
•
ADVERTENCIA: El aparato y las piezas accesibles se
calientan mucho durante el funcionamiento. Preste
mucha atención para no tocar las resistencias. Es
necesario mantener alejados a los niños de menos de
8 años salvo que estén bajo supervisión continua.
No accione el aparato con un temporizador externo ni
con un sistema de mando a distancia independiente.
ADVERTENCIA: Cocinar con grasa o aceite sin estar
presente puede resultar peligroso, ya que podría
ocasionarse un incendio.
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
23
NUNCA intente apagar un fuego con agua; apague el
aparato y cubra la llama con una tapa o una manta
ignífuga.
ATENCIÓN: El proceso de cocción debe ser
supervisado. Un proceso de cocción breve debe estar
permanentemente supervisado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio: No utilice las
superficies de cocción para almacenar alimentos.
No deje objetos metálicos, como cuchillos, tenedores,
cucharas o tapas sobre la superficie de cocción para
evitar que se calienten.
No utilice un limpiador a vapor para limpiar el
aparato.
Tras el uso, apague la zona de cocción con el mando
y no preste atención al detector de tamaño.
Si la superficie de vitrocerámica/cristal está agrietada,
apague el aparato y desenchúfelo de la red eléctrica.
Si el aparato está conectado directamente a la red
eléctrica mediante una caja de empalmes, quite el
fusible para desconectarlo de la alimentación
eléctrica. En cualquier caso, diríjase al servicio técnico
autorizado.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional tendrán
que cambiarlo para evitar riesgos.
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente protecciones
para la placa de cocción diseñadas por el fabricante
del aparato o indicadas en sus instrucciones de uso
como apropiadas, o bien las protecciones incluidas
con el aparato. El uso de protectores inadecuados
puede provocar accidentes.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o dañar
el aparato.
• Retire todo el embalaje.
• No instale ni utilice un aparato
dañado.
24
www.aeg.com
• Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
• Respete siempre la distancia mínima
entre este aparato y los demás
aparatos y mobiliario.
• Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
• Proteja las superficies cortadas con un
material sellante para evitar que la
humedad las hinche.
• Proteja la parte inferior del aparato
del vapor y la humedad.
• No instale el aparato junto a una
puerta ni debajo de una ventana. De
esta forma se evita que los utensilios
de cocina calientes caigan del
aparato cuando la puerta o la ventana
estén abiertas.
• Cada aparato tiene ventiladores de
refrigeración en la base.
• Si el aparato se instala sobre un cajón:
– No guarde objetos pequeños u
hojas de papel que puedan ser
absorbidos, porque podrían
dañar los ventiladores o
perjudicar el sistema de
refrigeración.
– Mantenga una distancia mínima
de 2 cm entre la base del aparato
y los objetos guardados en el
cajón.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
• Todas las conexiones eléctricas
deben realizarlas electricistas
cualificados.
• El aparato debe conectarse a tierra.
• Antes de efectuar cualquier tipo de
operación, compruebe que el aparato
esté desenchufado de la corriente
eléctrica.
• Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
• Asegúrese de que el aparato está
instalado correctamente. Un cable de
red o enchufe (en su caso) flojo o
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
inadecuado puede provocar que el
terminal se caliente en exceso.
Utilice el cable de red eléctrica
adecuado.
Coloque los cables eléctricos de
forma que no se puedan enredar.
Asegúrese de que hay instalada una
protección contra descargas
eléctricas.
Establezca la descarga de tracción del
cable.
Asegúrese de que el cable o el
enchufe (en su caso) no toquen el
aparato caliente ni utensilios de
cocina calientes cuando conecte el
aparato a las tomas cercanas.
No utilice adaptadores de enchufes
múltiples ni cables prolongadores.
Asegúrese de no provocar daños en
el enchufe (en su caso) ni en el cable
de red. Póngase en contacto con un
electricista o con nuestro servicio
técnico para cambiar un cable
dañado.
Los mecanismos de protección contra
descargas eléctricas de componentes
con corriente y aislados deben fijarse
de forma que no puedan aflojarse sin
utilizar herramientas.
Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada la
instalación.
Si la toma de corriente está floja, no
conecte el enchufe.
No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
Use únicamente dispositivos de
aislamiento apropiados: línea con
protección contra los cortocircuitos,
fusibles (tipo tornillo que puedan
retirarse del soporte), dispositivos de
fuga a tierra y contactores.
La instalación eléctrica debe tener un
dispositivo de aislamiento que
permita desconectar el aparato de
todos los polos de la red. El
dispositivo de aislamiento debe tener
una apertura de contacto con una
anchura mínima de 3 mm.
ESPAÑOL
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Riesgo de lesiones,
quemaduras y descargas
eléctricas.
• Retire todo el embalaje, las etiquetas
y la película protectora (en su caso)
antes del primer uso.
• Utilice este aparato en entornos
domésticos.
• No cambie las especificaciones de
este aparato.
• Cerciórese de que los orificios de
ventilación no están obstruidos.
• No deje nunca el aparato
desatendido mientras está en
funcionamiento.
• Apague las zonas de cocción después
de cada uso.
• No se confíe por el detector de
tamaño.
• No coloque cubiertos ni tapaderas
sobre las zonas de cocción. Pueden
alcanzar temperaturas elevadas.
• No utilice el aparato con las manos
mojadas ni cuando entre en contacto
con el agua.
• No utilice el aparato como superficie
de trabajo ni de almacenamiento.
• Si la superficie del aparato está
agrietada, desconéctelo
inmediatamente de la fuente de
alimentación. De esta forma evitará
descargas eléctricas.
• Los usuarios que tengan marcapasos
implantados deberán mantener una
distancia mínima de 30 cm de las
zonas de cocción por inducción
cuando el aparato esté en
funcionamiento.
• Cuando se coloca comida en aceite
caliente, éste puede saltar.
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendio y
explosiones
• Las grasas o aceites calientes pueden
generar vapores inflamables.
Mantenga las llamas u objetos
calientes alejados de grasas y aceites
cuando cocine con ellos.
• Los vapores que liberan los aceites
muy calientes pueden provocar
combustiones imprevistas.
25
• El aceite usado, que puede contener
restos de alimentos, puede provocar
incendios a temperaturas más bajas
que el aceite que se utiliza por
primera vez.
• No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
ADVERTENCIA!
Podría dañar el aparato.
• No coloque ningún utensilio de
cocina caliente en el panel de control.
• No coloque una tapa caliente sobre la
superficie de cristal de la placa de
cocción.
• No deje que el contenido de los
utensilios de cocina hierva hasta
evaporarse.
• Evite la caída de objetos o utensilios
de cocina en el aparato. La superficie
puede dañarse.
• No encienda las zonas de cocción sin
utensilios de cocina o con éstos
vacíos.
• No coloque papel de aluminio sobre
el aparato.
• Los utensilios de cocina de hierro o
aluminio fundido, o que tengan la
base dañada, pueden arañar el cristal
o la vitrocerámica. Levante siempre
estos objetos cuando tenga que
moverlos sobre la superficie de
cocción.
• Este aparato está diseñado
exclusivamente para cocinar. No
debe utilizarse para otros fines, por
ejemplo, como calefacción.
2.4 Mantenimiento y limpieza
• Limpie periódicamente el aparato
para evitar el deterioro del material
de la superficie.
• Apague el aparato y déjelo enfriar
antes de limpiarlo.
• Desconecte el aparato de la red
eléctrica antes de realizar el
mantenimiento.
• No utilice pulverizadores ni vapor de
agua para limpiar el aparato.
• Limpie el aparato con un paño suave
humedecido. Utilice solo detergentes
neutros. No utilice productos
26
www.aeg.com
abrasivos, estropajos duros,
disolventes ni objetos de metal.
2.5 Eliminación
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
• Póngase en contacto con las
autoridades locales para saber cómo
desechar correctamente el aparato.
• Desconecte el aparato de la red.
• Corte el cable eléctrico cerca del
aparato y deséchelo.
2.6 Asistencia
• Para reparar el aparato, póngase en
contacto con un centro de servicio
autorizado.
• Utilice solamente piezas de recambio
originales.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.4 Montaje
3.1 Antes de la instalación
Antes de instalar la placa de cocción,
anote la información siguiente de la
placa de características. La placa de
características está situada en la parte
inferior de la placa de cocción.
min.
500mm
min.
50mm
Número de
serie ...........................
3.2 Placas empotradas
Las placas de cocción que han de ir
integradas en la cocina solo deben
utilizarse una vez encastradas en los
muebles adecuados y con las encimeras
y superficies de trabajo apropiadas.
3.3 Cable de conexión
• La placa de cocción se suministra con
un cable de conexión.
• Para sustituir el cable de alimentación
dañado, utilice el tipo de cable:
H05V2V2-F que soporta una
temperatura de 90 °C o superior.
Póngase en contacto con el servicio
técnico local.
R 5mm
min.
55mm
+1
490+1mm 750 mm
ESPAÑOL
min.
28 mm
min. 60mm
min.
12 mm
4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
4.1 Disposición de las zonas de cocción
1
1
1
2
1 Zona de cocción por inducción
2 Panel de control
1
27
28
www.aeg.com
4.2 Disposición del panel de control
1
2
3
4
11
5
6
10
9
7
8
Utilice el aparato con los sensores. Las pantallas, indicadores y señales acústicas
indican qué funciones están en funcionamiento.
Sensor Función
Comentario
1
ENCENDIDO/APAGADO
Para activar y desactivar la placa.
2
Bloqueo / Bloqueo de seguridad para niños
Para bloquear y desbloquear el panel de
control.
3
Pausa
Para activar y desactivar la función .
4
5
6
-
Indicador del nivel de calor Para mostrar el nivel de calor.
-
Indicadores de tiempo de
las zonas de cocción
Muestra la zona para la que se ha ajustado
la hora.
-
Indicador del temporizador
Para mostrar la hora en minutos.
Hob²Hood
Para activar y desactivar el modo manual de
la función.
-
Para seleccionar una zona de cocción.
-
Para aumentar o disminuir el tiempo.
PowerBoost
Para activar y desactivar la función .
Barra de control
Para ajustar la temperatura.
7
8
/
9
10
11
-
4.3 Indicadores del nivel de calor
Pantalla
Descripción
La zona de cocción está apagada.
-
La zona de cocción está en funcionamiento.
ESPAÑOL
Pantalla
29
Descripción
Pausa está en funcionamiento.
Calentamiento automático está en funcionamiento.
PowerBoost está en funcionamiento.
+ número
Hay un fallo de funcionamiento.
/
OptiHeat Control (indicador de calor residual de 3 pasos): seguir cocinando / mantener caliente / calor residual.
/
Bloqueo /Bloqueo de seguridad para niños está en funcionamiento.
El recipiente es inadecuado o demasiado pequeño, o no se ha colocado ningún recipiente sobre la zona de cocción.
Apagado automático está en funcionamiento.
4.4 OptiHeat Control
(indicador de calor residual de
3 pasos)
ADVERTENCIA!
/
/
Riesgo de
quemaduras por calor
residual. El indicador
muestra el nivel de calor
residual.
Las zonas de cocción por inducción
generan el calor necesario para el
proceso de cocción directamente en la
base del recipiente, lo que hace que la
superficie vitrocerámica se caliente por el
calor del mismo.
5. USO DIARIO
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
5.1 Activación y desactivación
Toque
durante 1 segundo para
encender o apagar el la placa de
cocción.
5.2 Apagado automático
La función desconecta
automáticamente la placa de cocción
siempre que:
• todas las zonas de cocción están
apagadas,
• no se ajusta un nivel de calor después
de encender la placa,
• se vierte algo o se coloca algún
objeto sobre el panel de control
durante más de 10 segundos (un
recipiente, un trapo, etc.). Se emite
una señal acústica y la placa de
cocción se apaga. Retire el objeto o
limpie el panel de control.
• la placa está demasiado caliente (por
ejemplo, el contenido de un
recipiente ha hervido hasta agotarse
el líquido). Deje que la zona de
cocción se enfríe antes de utilizar la
placa de nuevo.
• está utilizando utensilios de cocina no
adecuados. Se ilumina el símbolo
y la zona de cocción se apaga
automáticamente después de 2
minutos.
30
www.aeg.com
• no apaga una zona de cocción ni
cambia la temperatura. Al cabo de un
cierto tiempo, se enciende
y se
apaga la placa.
Relación entre el ajuste de calor y el
tiempo tras el que se apaga la placa
de cocción:
Ajuste del nivel de
calor
La placa de cocción se apaga.
Para activar la función, la
zona de cocción debe estar
fría.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque
( se enciende).
Toque inmediatamente el ajuste de calor
que desee. Transcurridos 3 segundos,
se enciende.
6 horas
Para desactivar la función: cambie el
ajuste de calor.
4-7
5 horas
5.6 PowerBoost
8-9
4 horas
10 - 14
1,5 hora
Esta función suministra potencia
adicional a las zonas de cocción por
inducción. La función se puede activar
para la zona de cocción por inducción
durante un periodo de tiempo limitado.
Transcurrido ese tiempo, la zona de
cocción adopta automáticamente el nivel
de temperatura más alto.
,1-3
5.3 Ajuste de temperatura
Para ajustar o cambiar la temperatura:
Toque la barra de control en el ajuste de
temperatura adecuado o desplace el
dedo a lo largo de la barra de control
hasta llegar al ajuste de temperatura
adecuado.
Consulte el capítulo
“Información técnica”.
Para activar la función de una zona de
cocción: toque
. Se enciende
.
Para desactivar la función: cambie el
ajuste de calor.
5.7 Temporizador
5.4 Uso de las zonas de
cocción
Coloque el utensilio de cocina en el
centro de la zona seleccionada. Las
zonas de cocción por inducción se
adaptan automáticamente al tamaño de
la base de los utensilios de cocina.
Puede cocinar con utensilios de cocina
grandes sobre dos zonas de cocción al
mismo tiempo. El utensilio de cocina
debe cubrir los centros de ambas zonas.
5.5 Calentamiento automático
Active esta función para alcanzar el
ajuste de calor que desea en menos
tiempo. Cuando se activa, la zona opera
en el ajuste más alto al inicio y después
sigue cocinando con el ajuste de calor
deseado.
Temporizador
Puede utilizar esta función para ajustar el
tiempo que desee que funcione la zona
de cocción para un único proceso de
cocción.
Ajuste primero temperatura para la zona
de cocción y después la función.
Para seleccionar la zona de cocción:
toque
varias veces hasta que se
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Para activar la función: toque la parte
del temporizador para programar el
tiempo (00 - 99 minutos). La cuenta atrás
comenzará cuando el indicador de la
zona de cocción parpadee más
lentamente.
ESPAÑOL
31
Para comprobar el tiempo restante:
y las zonas de cocción no funcionan. La
seleccione la zona de cocción con . El
indicador de la zona de cocción
comienza a parpadear rápidamente. La
pantalla muestra el tiempo restante.
pantalla de temperatura muestra
Para activar la función: toque
Para modificar el tiempo: seleccione la
zona de cocción con
. Toque
o
.
Para desactivar la función: seleccione la
zona de cocción con
y toque . El
tiempo restante cuenta atrás hasta 00. El
indicador de la zona de cocción se
apaga.
Cuando ha transcurrido el
tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea. Se
apaga la zona de cocción.
Para detener la señal acústica: toque
.
La función no afecta al
funcionamiento de las zonas
de cocción.
Esta función ajusta todas las zonas de
cocción en funcionamiento al nivel de
calor más bajo.
.
CountUp Timer (Tiempo de cocción)
Puede utilizar esta función para
supervisar la duración de funcionamiento
de la zona de cocción.
Para seleccionar la zona de cocción:
varias veces hasta que se
toque
encienda el indicador de la zona de
cocción que desea.
Mientras la función está activa, todos los
demás símbolos del panel de control
están bloqueados.
Cuando la función está activada, pueden
y . La función
usarse los símbolos
no detiene las funciones del
temporizador:
Toque
del
se enciende. La cuenta
temporizador;
de cronómetro comienza cuando el
indicador de la zona de cocción
parpadea más lentamente. La pantalla
alterna entre
(minutos).
.
Toque
o
del temporizador para
ajustar el tiempo. Cuando ha
transcurrido el tiempo, se activa la señal
acústica y 00 parpadea.
5.8 Pausa
Para detener la señal acústica: toque
Para activar la función:toque
.
y el tiempo transcurrido
y
.
para activar la función.
se enciende.El ajuste de temperatura
baja a 1.
Para desactivar la función, toque . Se
enciende el ajuste de calor anterior.
5.9 Bloqueo
Se puede bloquear el panel de control
mientras funcionan las zonas de cocción.
Evita el cambio accidental del nivel de
calor.
Para ver el tiempo de funcionamiento
de la zona de cocción: seleccione la
zona de cocción con . El indicador de
la zona de cocción comienza a
parpadear rápidamente. La pantalla
muestra cuánto tiempo ha estado
funcionado la zona.
Ajuste en primer lugar el nivel de calor
que desee.
Para desactivar la función: seleccione la
Para activar la función: toque .
enciende durante 4 segundos.El
temporizador se mantiene activo.
zona de cocción con
y toque
o
El indicador de la zona de cocción se
apaga.
Para desactivar la función: toque . Se
enciende el ajuste de calor anterior.
Avisador
Puede utilizar esta función como
Avisador mientras la placa está activada
.
La función también se
desactiva cuando se apaga
la placa.
se
32
www.aeg.com
5.12 Gestión de energía
5.10 Bloqueo de seguridad
para niños
Esta función impide el uso accidental o
indebido de la placa.
Para activar la función: encienda la
placa de cocción con
. No ajuste los
durante 4
niveles de calor. Pulse
segundos.
se enciende. Apague la
placa de cocción con
.
Para desactivar la función: encienda la
placa de cocción con
. No ajuste los
niveles de calor. Toque
segundos.
durante 4
se enciende. Apague la
placa de cocción con
.
Para anular la función solo durante el
tiempo de cocción: encienda la placa de
cocción con
.
se enciende. Toque
durante 4 segundos. Ajuste la
temperatura antes de que transcurran
10 segundos. Ya puede poner en
marcha el aparato. Cuando apague la
placa de cocción con
vuelve a activarse.
• Las zonas de cocción se agrupan
según la ubicación y el número de
fases de la placa. Consulte la
ilustración.
• Cada fase tiene una carga eléctrica
máxima de 3700 W.
• La función divide la potencia entre las
zonas de cocción conectadas a la
misma fase.
• La función se activa cuando la carga
eléctrica total de las zonas de cocción
conectadas a la misma fase supera los
3700 W.
• La función reduce la potencia de las
otras zonas de cocción conectadas a
la misma fase.
• La pantalla de ajuste de temperatura
de las zonas reducidas alterna entre el
ajuste de calor elegido y el reducido.
Después de algún tiempo, la pantalla
de las zonas reducidas permanece en
el ajuste de calor reducido.
, la función
5.11 OffSound Control
(Activación y desactivación de
los sonidos)
Apague la placa de cocción. Toque
durante 3 segundos. La pantalla se
enciende y se apaga. Toque
3 segundos.
o
durante
se encienden.
en el temporizador para
Toque
seleccionar una de las siguientes
opciones:
•
- el sonido se desactiva
•
- el sonido se activa
Para confirmar su selección, espere hasta
que la placa de cocción se desactive
automáticamente.
Cuando esta función se ajusta en
solo se oye el sonido cuando:
•
•
•
•
,
se toca
El Avisador baja
El Temporizador baja
se coloca algo en el panel de control.
5.13 Hob²Hood
Es una función automática avanzada que
conecta la placa de cocción a una
campana especial. La placa de cocción y
la campana tienen un comunicador de
señales infrarrojas. La velocidad del
ventilador se define automáticamente
según el ajuste de modo y temperatura
del utensilio de cocina más caliente en la
placa de cocción. También puede operar
manualmente el ventilador desde la
placa de cocción.
ESPAÑOL
Para la mayoría de las
campanas, el sistema
remoto esta desactivado de
origen. Actívelo antes de
usar la función. Para más
información, consulte el
manual de instrucciones de
la campana.
Uso automático de la función
Para utilizar la función automáticamente,
ajuste el modo automático en H1 – H6.
La placa está ajustada de origen en
H5.La campana reacciona siempre que
funciona la placa. La placa de cocción
reconoce automáticamente la
temperatura del utensilio de cocina y
ajusta la velocidad del ventilador.
Modos automáticos
Luz auHervir1)
tomática
Freír2)
Modo
H0
Apagado Apagado Apagado
Modo
H1
Encendi- Apagado Apagado
do
Modo
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 1
H23)
Modo
H6
Luz auHervir1)
tomática
Freír2)
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 2
Velocidad del
ventilador 3
1) La placa detecta el proceso de ebullición y activa la velocidad del ventilador según el modo automático.
2) La placa detecta el proceso de fritura y activa la
velocidad del ventilador según el modo automático.
3) Este modo activa el ventilador y la luz, y no depende de la temperatura.
Cambio del modo automático
1. Desactive el aparato.
2. Toque
durante 3 segundos. La
pantalla se enciende y se apaga
3. Toque
durante 3 segundos.
4. Toque
varias veces hasta que se
encienda
Velocidad del
ventilador 1
Modo
H3
Encendi- Apagado Velocido
dad del
ventilador 1
Modo
H4
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 1
Velocidad del
ventilador 1
Modo
H5
Encendi- Velocido
dad del
ventilador 1
Velocidad del
ventilador 2
33
.
del temporizador para
5. Toque
seleccionar un modo automático.
Para operar la campana
directamente con el panel
de la campana, desactive el
modo automático de la
función.
Cuando termine de cocinar y
apague la placa de cocción,
la campana puede seguir
funcionando un breve
período de tiempo. Tras ese
tiempo, el sistema desactiva
el ventilador
automáticamente y evita la
activación accidental del
ventilador durante los
siguientes 30 segundos.
Ajuste manual de la velocidad del
ventilador
También puede utilizar la función
manualmente. Para ello, toque
mientras la placa está encendida. Así se
desactiva el funcionamiento automático
de la función y es posible modificar
manualmente la velocidad del ventilador.
34
www.aeg.com
Al pulsar
se incrementa en un nivel la
velocidad del ventilador. Cuando
alcance un nivel intensivo y pulse
de
nuevo, ajustará la velocidad del
ventilador en 0 y lo apagará. Para volver
a poner en marcha el ventilador con la
velocidad 1, toque .
Para activar el
funcionamiento automático,
apague la placa de cocción y
vuelva a encenderla.
Activación de la luz
Puede hacer que la placa de cocción
active automáticamente la luz al
encender la placa. Para ello, ajuste el
modo automático en H1 – H6.
La luz de la campana se
apaga 2 minutos después de
apagar la placa de cocción.
6. CONSEJOS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Recipientes
En las zonas de cocción por
inducción, la presencia de
un fuerte campo magnético
calienta los utensilios de
cocina muy rápidamente.
Utilice las zonas de cocción
con los utensilios de cocina
adecuados.
Material de los recipientes
• correcto: hierro fundido, acero, acero
esmaltado y acero inoxidable con
bases formadas por varias capas
(indicados por el fabricante como
aptos para inducción).
• incorrecto: aluminio, cobre, latón,
cristal, cerámica, porcelana.
El utensilio de cocina es indicado para
cocinar en placa de inducción si:
• puede calentar en poco tiempo una
cantidad pequeña de agua en una
zona con el ajuste de calor máximo.
• el imán se adhiere a la base del
utensilio de cocina.
La base del utensilio de
cocina debe ser lo más
gruesa y plana posible.
Medidas de los utensilios de cocina
Las zonas de cocción por inducción se
adaptan automáticamente al tamaño de
la base de los utensilios de cocina, pero
hasta un cierto límite.
La eficacia de la zona de cocción está
relacionada con el diámetro del utensilio
de cocina. Un utensilio de cocina con un
diámetro inferior al mínimo solo recibe
una parte de la potencia generada por la
zona de cocción.
Consulte el capítulo
“Información técnica”.
6.2 Ruidos durante la
utilización
Es posible que escuche los ruidos
siguientes:
• crujido: el utensilio de cocina está
fabricado con distintos tipos de
materiales (construcción por capas).
• silbido: utiliza la zona de cocción a
temperaturas muy altas y con
utensilios de cocina cuya base está
hecha de distintos materiales
(construcción por capas).
• zumbido: el nivel de calor utilizado es
alto.
• chasquido: cambios en el suministro
eléctrico.
• siseo, zumbido: el ventilador está en
funcionamiento.
Los ruidos son normales y no indican
fallo alguno de la placa de cocción.
ESPAÑOL
6.3 Öko Timer (Temporizador
ecológico)
Con el fin de ahorrar energía, la
resistencia de la zona de cocción se
apaga antes de que suene la señal del
temporizador de cuenta atrás. La
diferencia en el tiempo de utilización
depende de la temperatura de
calentamiento y de la duración de la
cocción.
35
cocción no es lineal. Cuando se aumenta
el ajuste de calor, no es proporcional al
aumento del consumo de potencia.
Significa que una zona de cocción con el
ajuste de calor medio usa menos de la
mitad de su potencia.
Los datos de la tabla son
solo orientativos.
6.4 Ejemplos de aplicaciones
de cocción
La relación entre el ajuste de calor y el
consumo de potencia de la zona de
Ajuste del nivel de calor
-1
Utilícelo para:
Tiempo Sugerencias
(min)
Mantener calientes los alimentos.
como
estime
necesario
Tape los utensilios de cocina.
1-3
Salsa holandesa, derretir: man- 5 - 25
tequilla, chocolate, gelatina.
Remover de vez en cuando.
1-3
Cuajar: tortilla, huevos revueltos.
Cocinar con tapa.
3-5
Arroces y platos cocinados con 25 - 50
leche, calentar comidas preparadas.
Añadir al menos el doble de líquido que de arroz; los platos
lácteos deben removerse a
media cocción.
5-7
Cocinar al vapor verduras, pes- 20 - 45
cados o carnes.
Añada un par de cucharadas
de líquido
7-9
Cocinar patatas al vapor.
20 - 60
Utilice como máximo ¼ l de
agua para 750 g de patatas.
7-9
Grandes cantidades de alimentos, estofados y sopas.
60 - 150
Hasta 3 litros de líquido además de los ingredientes.
9 - 12
Freír ligeramente: escalopes,
ternera “cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, salchichas,
hígado, filetes rusos, huevos,
tortitas, rosquillas.
como
estime
necesario
Dele la vuelta a media cocción.
12 - 13
Asado fuerte, bolas de patata,
filetes de lomo, filetes.
5 - 15
Dele la vuelta a media cocción.
10 - 40
36
www.aeg.com
Ajuste del nivel de calor
Utilícelo para:
Tiempo Sugerencias
(min)
14
Hervir agua, cocer pasta, dorar carne (gulash, asado), freír patatas.
Hervir grandes cantidades de agua. PowerBoost está activado.
6.5 Consejos para Hob²Hood
Otros aparatos controlados
a distancia pueden bloquear
la señal. No utilice otros
aparatos controlados a
distancia a la vez que la
función de la placa de
cocción.
Cuando utilice la placa de cocción con la
función:
• Proteja el panel de la campana de la
luz solar directa.
• No dirija focos halógenos hacia el
panel de la campana.
• No cubra el panel de la placa de
cocción.
• No interrumpa la señal entre la placa
de cocción y la campana (por
ejemplo, con la mano o con el mango
de un utensilio de cocción). Consulte
la figura.
La campana de la figura es solo a título
ilustrativo.
Campanas extractoras con la función
Hob²Hood
Para conocer la gama completa de
campanas extractoras que usan esta
función, consulte nuestro sitio web para
consumidores. Las campanas extractoras
AEG que usan esta función deben tener
el símbolo .
7. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
7.1 Información general
• Limpie la placa después de cada uso.
• Utilice siempre utensilios de cocina
cuya base esté limpia.
• Los arañazos o las marcas oscuras en
la superficie no afectan al
funcionamiento normal de la placa.
• Utilice un limpiador especial para la
superficie de la placa.
• Utilice un rascador especial para el
cristal.
ESPAÑOL
7.2 Limpieza de la placa
• Elimine de inmediato: restos
fundidos de plástico, recubrimientos
de plástico, azúcar y alimentos que
contengan azúcar. De lo contrario la
suciedad dañará la placa de cocción.
Tenga cuidado para evitar
quemaduras. Coloque el rascador
especial sobre la superficie del cristal
formando un ángulo agudo y arrastre
la hoja para eliminar la suciedad.
• Elimine cuando el aparato se haya
enfriado: restos de cal, marcas de
37
agua, manchas de grasa y
decoloraciones metálicas. Limpie la
placa de cocción con un paño suave
humedecido con agua y detergente
no abrasivo. Después de limpiar,
seque la placa de cocción con un
paño suave.
• Elimine cualquier decoloración
metálica brillante: utilice una
solución de agua y vinagre para
limpiar la superficie de cristal con un
paño húmedo.
8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
8.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
La placa no se enciende o
no funciona.
La placa no está conectada a Compruebe si la placa se ha
un suministro eléctrico o es- conectado correctamente a
tá mal conectada.
la red eléctrica. Consulte el
diagrama de conexiones.
Ha saltado el fusible.
Compruebe si el fusible es la
causa del fallo de funcionamiento. Si el fusible se funde
repetidamente, consulte a
un electricista cualificado.
No ha ajustado la temperatura antes de que transcurran 10 segundos.
Vuelva a encender la placa y
ajuste el nivel de calor en
menos de 10 segundos.
Ha pulsado 2 o más sensores al mismo tiempo.
Toque solo un sensor.
Pausa está en funcionamien- Consulte "Uso diario".
to.
Hay agua o salpicaduras de Limpie el panel de control.
grasa en el panel de control.
Se emite una señal acústica Hay uno o más sensores cuy la placa de cocción se apa- biertos.
ga.
Se emite una señal acústica
cuando la placa se apaga.
Quite el objeto que cubre
los sensores.
38
www.aeg.com
Problema
Posible causa
La placa de cocción se apaga.
Ha puesto algo sobre el sen- Retire el objeto del sensor.
sor
Solución
.
El indicador de calor residual La zona no está caliente porno se enciende.
que ha funcionado poco
tiempo o el sensor está dañado.
Si la zona ha funcionado el
tiempo suficiente como para
estar caliente, consulte con
el centro de servicio autorizado.
Hob²Hood no funciona.
Ha tapado el panel de control.
Retire el objeto del panel de
control.
Calentamiento automático
no funciona.
La zona está caliente.
Deje que la zona se enfríe
suficientemente.
Se ha ajustado el nivel de
calor más alto.
El nivel de cocción máximo
tiene la misma potencia que
la función.
El valor de la temperatura
varía entre dos ajustes.
Gestión de energía está en
funcionamiento.
Consulte "Uso diario".
Los sensores se calientan.
El utensilio de cocina es de- Coloque los utensilios de
masiado grande o está colo- cocina grandes en las zonas
cado demasiado cerca de
traseras si es posible.
los mandos.
No hay ningún sonido al pul- Los sonidos están desactiva- Active los sonidos. Consulte
sar los sensores del panel.
dos.
"Uso diario".
se enciende.
Bloqueo de seguridad para Consulte "Uso diario".
niños o Bloqueo está en funcionamiento.
se enciende.
No hay ningún utensilio de
cocina sobre la zona.
Ponga un utensilio de cocina
sobre la zona.
El utensilio de cocina no es
adecuado.
Utilice un utensilio de cocina
adecuado. Consulte "Consejos".
El diámetro de la base del
Utilice un utensilio de cocina
utensilio de cocina es dema- del tamaño adecuado. Consiado pequeño para la zona. sulte "Datos técnicos".
ESPAÑOL
Problema
Posible causa
Solución
y un número se encienden.
Se ha producido un error en
la placa.
Apague la placa y vuelva a
encenderla después de 30
39
segundos. Si
vuelve a iluminarse, desconecte la placa
de la red eléctrica. Espere 30
segundos antes de volver a
conectar la placa. Si el problema continúa, póngase en
contacto con el Centro de
servicio técnico.
Se oye un pitido constante.
La conexión eléctrica no es
adecuada.
8.2 Si no encuentra una
solución...
Si no logra subsanar el problema,
póngase en contacto con su distribuidor
o el centro de servicio técnico. Facilite la
información de la placa de
características. Indique también el
código de tres dígitos de la placa
vitrocerámica (se encuentra en la esquina
de la superficie vitrocerámica) y el
mensaje de error que aparezca.
Desconecte la placa de cocción de la red eléctrica. Pida
a un electricista cualificado
que compruebe la instalación.
Asegúrese de que maneja la placa de
cocción adecuadamente. De lo contrario,
el personal del servicio técnico o del
distribuidor facturará la reparación
efectuada, incluso en el caso de que el
aparato se encuentre en periodo de
garantía. Las instrucciones sobre servicio
técnico y condiciones de garantía se
encuentran en el folleto de garantía que
se suministra con el aparato.
9. DATOS TÉCNICOS
9.1 Placa de características
Modelo IKB84431XB
Tipo 62 D4A 01 AA
Inducción 7.35 kW
Nº ser. .................
AEG
Número de producto (PNC) 949 597 228 00
220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
Fabricado en Alemania
7.35 kW
9.2 Especificaciones de las zonas de cocción
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de
calor máx.) [W]
Anterior izquier- 2300
da
PowerBoost
[W]
PowerBoost
duración máxima [min]
Diámetro de los
utensilios de cocina [mm]
3200
10
125 - 210
40
www.aeg.com
Zona de cocción
Potencia nominal (ajuste de
calor máx.) [W]
PowerBoost
[W]
PowerBoost
duración máxima [min]
Diámetro de los
utensilios de cocina [mm]
Posterior izquierda
2300
3200
10
125 - 210
Anterior derecha
2300
3200
10
125 - 210
Posterior derecha
2300
3200
10
125 - 210
La potencia de las zonas de cocción
puede variar ligeramente de los datos de
la tabla. Cambia con el material y las
dimensiones del utensilio de cocina.
Para obtener unos resultados de cocción
óptimos, utilice recipientes de diámetro
inferior al indicado en la tabla.
10. EFICACIA ENERGÉTICA
10.1 Información de producto según EU 66/2014
Identificación del modelo
IKB84431XB
Tipo de placa de cocción
Placa empotrada
Número de zonas de cocción
4
Tecnología de calentamiento
Inducción
Diámetro de las zonas de
cocción circulares (Ø)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
21,0 cm
Consumo de energía por
zona de cocción (EC electric cooking)
Anterior izquierda
Posterior izquierda
Anterior derecha
Posterior derecha
179,6 Wh / kg
177,0 Wh / kg
188,8 Wh / kg
177,0 Wh / kg
Consumo de energía de la
placa de cocción (EC electric hob)
EN 60350-2 - Aparatos
electrodomésticos - Parte 2: Placas de
cocción - Métodos de medición del
rendimiento
10.2 Ahorro de energía
Estos consejos la ayudarán a ahorrar
energía al cocinar cada día.
180,6 Wh / kg
• Cuando caliente agua, utilice solo la
cantidad que necesite.
• En la medida de lo posible, cocine
siempre con los utensilios de cocina
tapados.
• Coloque el utensilio de cocina sobre
la zona de cocción antes de
encenderla.
ESPAÑOL
• Coloque los utensilios de cocina
pequeños en zonas de cocción
pequeñas.
• Coloque el utensilio de cocina
directamente en el centro de la zona
de cocción.
41
• Utilice el calor residual para mantener
calientes los alimentos o derretirlos.
11. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
*
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
42
www.aeg.com
ESPAÑOL
43
867333549-B-132019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising