LG | GR-L209CVJA | Owner's Manual | LG GR-L209CVJA Handleiding

LG GR-L209CVJA Handleiding
Inhoudsopgave
Inleiding
Registratie
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Identificatie
Installatie
de onderdelen
van
Waar installeren?
Verwijderen
Opnieuw
de deuren
van
monteren
Aansluiting
van
de
van
de deuren
watertoevoerleiding
Hoogte-instelling
Bediening
De eerste start
De
temperatuur
en
functies instellen
Wijnflessenhouder
Het
eierbakje
Vochtigheidsregeling
Omvorming
Raadgevingen
voor
het bewaren
van voedsel
Reiniging
en
onderhoud
De
van
juiste plaats
in de
groentelade
groentelade
voor
het voedsel
Voedsel bewaren
De onderdelen demonteren
Algemene informatie
Reiniging
Oplossen
van
tot vershoudlade
problemen
Inleiding
Registratie
U vindt het model-
serienummer op de binnenzijde of op de achterzijde van het
koelkastcompartiment van dit toestel. Deze nummers zijn uniek voor dit toestel en
niet beschikbaar voor derden. U moet de gevraagde informatie hieronder invullen
en deze gids bijhouden als blijvend bewijs van uw aankoop.
Niet uw
ontvangstbewijs hier vast.
en
Aankoopdatum
:
Gekocht
:
Adres
van
van
dealer
dealer
Telefoonnr.
van
:
dealer
:
Modelnr.
:
Serienr.
:
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Deze koelkast moet op de juiste manier en plaats worden opgesteld, conform de
installatievoorschriften in dit document, vooraleer u ze in gebruik neemt.
Trek nooit
stevig
aan
vast en
Wanneer
het netsnoer om de koelkast los te
trek hem recht uit het stopcontact.
koppelen
van
het net.
Grijp
de stekker
toestel wegtrekt van de wand moet u erop letten het niet over het
netsnoer te verrijden of het netsnoer niet op een andere manier te beschadigen.
u uw
koelkast-diepvriezercombinatie eenmaal in bedrijf is, mag u de koude
oppervlakken in het diepvriesvak niet meer aanraken, vooral niet met natte of klamme
handen. De huid kan vastvriezen aan deze uiterst koude oppervlakken.
Trek de stekker uit het stopcontact vooraleer u begint met het schoonmaken van de
Als de
koelkast of met andere werkzaamheden. Raak het nooit aan met natte handen:
een elektrische schok kunnen krijgen of gewond kunnen worden.
u zou
Zorg ervoor het netsnoer niet te beschadigen, eraan te werken, sterk te buigen, met
geweld uit te trekken of te verwringen, want een beschadigd netsnoer kan brand of een
elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een elektricien als u twijfelt of het toestel
correct is geaard.
Plaats nooit glazen kommen e.d. in de diepvriezer want ze kunnen barsten wanneer de
inhoud uitzet als
ze
bevriezen.
Steek uw handen nooit in het ijsreservoir van de automatische ijsmaker. U
kunnen worden door de werking van de automatische ijsmaker.
Dit toestel is niet bestemd
zonder toezicht.
Jonge kinderen
voor
zou
gewond
gebruik door jonge kinderen of door mindervaliden
moeten in het oog worden
gehouden
om te
voorkomen dat
ze
spelen
met het toestel.
Laat nooit iemand klimmen, zitten of staan op of hangen aan de deur van de huisbar. Dit
kan de koelkast beschadigen of doen kantelen, met risico voor ernstig persoonlijk letsel.
Verbind de koelkast, voor zover mogelijk, met een eigen, apart stopcontact om
overbelasting door het toestel en andere apparaten of huishoudelijke verlichting te
voorkomen. Dit zou een stroomonderbreking kunnen veroorzaken.
Gebruik geen
verlengsnoer
De koelkast-vrieskast moeten zo
geval van een geval gebeurd is.
Toegankelijkherd van
Voedingsstekker
Voedingsstekker
Vervanging
Waarschuwing
plaatsen dat de voedingsstekker snel kan scheiden
in
Als de voedingsstekker beschadigd is, moet die vervangen worden door de fabrikand
fo zijn serviceagent of een insgelijkse bevoegde persoon om een toeval te vermijden.
Pas de lengte van de stroomkabel niet aan.
Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
81
Inleiding
Waarschuwing
voor opsluiting
van
GEVAAR : Risico voor opsluiting van kinderen.
Voor u uw oude koelkast of diepvriezer dumpt, moet u de deuren verwijderen maar de
legplaten op hun plaats laten, zodat kinderen niet gemakkelijk in de koelkast kunnen
kinderen
kruipen.
Dit toestel is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of door mindervaliden
zonder toezicht.
Jonge kinderen moeten in het oog worden gehouden om te voorkomen dat ze spelen
met het toestel.
Bewaar of gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare vloeistoffen of gassen in
de nabijheid van dit of andere toestellen.
Bewaar geen...
Aarding
(aardverbinding)
De
aardverbinding (aarding) verkleint het gevaar voor een elektrische schok door een
afleidingsdraad te voorzien waarlangs de elektrische stroom kan wegvloeien.
Om een mogelijke elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel worden geaard.
Onoordeelkundig gebruik van de aardklem kan een elektrische schok veroorzaken.
Raadpleeg een erkende elektricien of een onderhoudstechnicus als u de instructies
betreffende het aarden niet goed begrijpt of als u twijfelt of het apparaat correct is
geaard.
Identificatie
van
Diepvriezergedeelte
de onderdelen
Koelkastgedeelte
Zuivelcompartiment
Lamp
Extra ruimte
Deurrek
Legplaat
Automatische
Deurrek
ijsmaker
Lamp
Wijnflessenhouder
Legplaat
Snacklade
Legplaat
Eierbakje
Deurrek
Groentelade
Deurrek
Legplaat
Deurrek
Lade
Groentelade /
Vershoudlade
Deurrek
Onderste
Groentelade
Omschakelaar
afdekplaat
(Groentelade /
Vershoudlade)
OPMERKING
?
Wanneer
sommige
onderdelen ontbreken in
uw
koelkast, is het mogelijk dat die
enkel voorkomen in andere modellen (de "huisbar" is b.v. niet in alle modellen
ingebouwd).
82
Installatie
Waar installeren?
Kies
1. Installeer
een
geschikte plaats
uw
toestel op
een
plaats
waar
makkelijk te gebruiken is.
ze
2. Installeer het toestel niet vlak
bij
plaats
warmtebronnen of op een
waar het
is blootgesteld aan direct zonlicht of
vocht.
3. Om zeker te
goede werking,
moet er rond het toestel een goede
luchtcirculatie zijn. Als uw toestel in de
muur wordt ingebouwd, moet u een vrije
ruimte
van
het toestel
zijn
van een
minimaal 30
en moet er
vrije ruimte zijn
cm
laten boven
minimaal 5
cm
tussen het toestel en de
De koelkast moet 2,5 cm van de
vloer worden gezet, vooral wanneer deze
muur.
met
4. Om
Het toestel
afvoeren
tapijt is bekleed.
trillingen
te
vermijden,
moet het toestel
waterpas worden gesteld.
5. Installeer dit toestel niet op een plaats waar de temperatuur
het koelrendement negatief beinvloeden.
lager is dan 5°. Dit kan
Dit apparaat bevat vloeistoffen (koelvloeistof, smeermiddel)
herbruikbare-of gebruikte onderdelen en materialen.
bestaat uit
Alle
belangrijke onderdelen dienen
het afvoer
en
inzamelpunt te worden gestuurd
zodat ze verder kunnen worden verwerkt (recycleren). Om het product terug te
brengen, neem contact met uw dichtstbijzijnde agent op
naar
.
83
Installatie
Verwijderen
Waarschuwing
van
de deuren
Gevaar voor elektrische schok
Trek voor de installatie de stekker van de koelkast uit het stopcontact.
Wanneer u dit nalaat, kan dit leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
Als de
woning te smal is
moet u de deuren van de koelkast verwijderen
en het toestel zijdelings binnenschuiven.
Verwijderen van de
onderste afdekplaat en
van
toegangsdeur van
uw
om
de koelkast door te laten,
Onderste
Til de onderste afdekplaat op om ze te
verwijderen. Maak dan de watertoevoerleiding
los door te drukken op de zone
zoals
getoond in de afbeelding hiernaast.
de
watertoevoerleiding
afdekplaat
Watertoevoerleiding
OPMERKING
?
de
van
leiding
vervormd of versleten is moet
u een
Afdekkapje
Verwijderen
van
Als het uiteinde
1) Verwijder
de
eerst het
afdekkapje
scharnier door de schroeven los te
schroeven. Maak dan alle
diepvriezerdeur
verbindingsdraden los,
van de aardgeleider.
met
wegsnijden.
van
scharnier
het
van
stuk
Verbindingsdraden
Bovenste
uitzondering
Aardgeleider
scharnier
Bovenste scharnier
2) Verwijder de vastzetklem door
ze
Vastzetklem
tegen de
en
wijzers van de klok in te draaien
vervolgens het bovenste scharnier op
te
lichten .
OPMERKING
?
Wees
het
voorzichtig bij
verwijderen
van
het bovenste scharnier: de deur
zou voorover
kunnen vallen.
3) Verwijder de deur van de diepvriezer door ze
op te heffen. De deur moet voldoende hoog
worden getild om de watertoevoerleiding
volledig los te trekken.
Onderste scharnier
OPMERKING
?
neer,
Verwijderen
de deur
Breng
diepvriezergedeelte binnen via de toegangsdeur en leg
voorzichtig dat u de watertoevoerleiding niet beschadigt.
van
maar wees
1) Maak de schroeven
het
ze
het
afdekkapje van
het scharnier los en verwijder het kapje.
Maak alle aanwezige verbindingsdraden los,
met uitzondering van de aardgeleider.
van
de koelkastdeur
van
Verbindingsdraden
2) Verwijder de vastzetklem door
ze met
wijzers van de klok mee te draaien
verwijder vervolgens het bovenste
scharnier door het op te lichten
de
Bovenste scharnier
en
.
3) Verwijder de deur van het koelkastgedeelte
door
ze
op te heffen.
84
Onderste scharnier
Vastzetklem
Installatie
Schuif de koelkast
De koelkast
zijdelings door de
toegangsdeur, zoals getoond in de afbeelding
binnenbrengen
nu
hiernaast.
Opnieuw
monteren
van
de deuren
Monteer, nadat alles via de toegangsdeur is binnengebracht, de deuren in de
omgekeerde volgorde van het demonteren.
Aansluiting
Voor
de
van
de
watertoevoerleiding
goede werking heeft de automatische ijsmaker een waterdruk nodig
147 834 kPa (1,5 8,5 kgf/cm2). (Hiermee kan een papieren wegwerpbekertje
180 cm3 volledig worden gevuld in 3 seconden.)
Voor
aansluiting
een
-
Als de druk
-
van
van
voedingswater geen 147 kPa (1,5 kgf/cm2) bereikt, dan moet
een afzonderlijke drukpomp worden aangekocht om de normale werking van de
automatische ijsmaker en de koudwaterdispenser mogelijk te maken.
van
het
De totale lengte van de watertoevoerleiding mag maximaal 8 m bedragen. Let erop
dat er geen knikken ontstaan in de leiding. Als de toevoerleiding langer is dan 8 m
kunnen er problemen rijzen met de watertoevoer ten gevolge van het drukverlies.
Leg de watertoevoerleiding
aan ver van
warmtebronnen.
Sluit het systeem uitsluitend op een drinkwaterleiding aan.
Volg de aanwijzingen bij de waterfilterset voor de installatie.
Waarschuwing
85
Installatie
Hoogte-instelling
Als de deur
van
de
Breng
op gelijke hoogte door een rechte schroevendraaier ( ) in de gleuf van de linker
stelschroef te steken en ze in de richting van de wijzers van de klok
te draaien.
ze
diepvriezer lager
hangt dan die van
--
de koelkast
Als de deur van
de diepvriezer
hoger hangt dan
die van de
koelkast
Breng
op gelijke hoogte door
rechter stelschroef te steken en
ze
Na de
hoogteinstelling van de
rechte schroevendraaier ( ) in de gleuf van de
in de richting van de wijzers van de klok
te draaien.
een
ze
--
De deuren zullen
gemakkelijker dichtvallen als u de voorzijde van de koelkast wat
hoger opstelt met behulp van de stelschroeven. Als de deuren niet goed sluiten, kan
het rendement nadelig worden beinvloed.
deuren
1.
Vervolgens
Veeg al het stof
toestel grondig.
weg dat zich
tijdens het transport heeft opgehoopt
en
reinig
uw
2. Installeer het toebehoren, zoals het
ijsblokbakje, de verdampingslade, enz. op de
daartoe voorziene plaatsen. Zij zijn samen verpakt om mogelijke beschadiging
tijdens het transport te voorkomen.
3. Steek de stekker
aan
86
van
het netsnoer in het stopcontact. Sluit geen andere apparaten
op hetzelfde stopcontact.
Bediening
De eerste start
Nadat
uw
koelkast is
moet u ze 2 tot 3 uur laten draaien om op normale
vooraleer u ze vult met vers of ingevroren voedsel.
geinstalleerd,
bedrijfstemperatuur te komen,
Wacht 5 minuten voor u ze opnieuw opstart
De
temperatuur
en
wanneer
functies instellen
DISPENSER
BUTTON
CUBE
CRUSH
EXPRESS FRZ
87
DISPENSER
de stekker werd
FRZ TEMP
REF TEMP
FREEZER
REFRIGERA OR
FILTER
LOCK
uitgetrokken.
Bediening
U kunt de temperatuur
de vriezer en de koelkast aanpassen.
van
Hoe de
temperatuur in de
vriezereenheid
aan
Midden(-190C) Midden
hoog(-220C) Hoog(-230C)
Laag(-150C) Midden
laag(-170C)
te passen
Midden(30C) Midden
Hoe de
temperatuur in de
koeleenheid aan te
hoog(20C) Hoog(00C)
Laag(60C)
Midden laag(40C)
passen
Steeds
wanneer u
kop drukt, wordt de instelling herhaald in de volgende
(Midden hoog)
(Midden laag)
(Hoog)
(Laag)
op de
volgorde: (Midden)
De
werkelijke temperatuur binnen varieert met de status van het voedsel,
aangezien de aangeduide instellingstemperatuur een doeltemperatuur is, niet de
werkelijke temperatuur binnen de koeleenheid.
De koelfunctie is zwak in het begin. Pas de temperatuur aan zoals boven
beschreven als u de koeleenheid minstens 2 3 dagen gebruikt hebt.
--
Selecteren van
het gebruik van
de automaat
U kunt water of ijs selecteren.
Selecteer water, plakken ijs of blokjes ijs door
zoals gewenst op de knop
te drukken.
CUBE
DISPENSER
WATER
Druk licht op de drukknop door de knop te
nemen en deze in de ruimte te drukken.
De grenslijn wordt
functie aangeduid.
voor
de
geselecteerde
Het geluid "Tak!" wordt hoorbaar vijf seconden
voordat het ijs naar buiten komt.
Daarna wordt de uitvoer van ijs gesloten.
?
88
Tip
:
Wacht 2
om
de
Drukschakelaar
uiteindelijke ijsplakken of
druppels water te nemen, wanneer u de kop van de
drukschakelaars trekt nadat u ijs of water hebt genomen.
--
3 seconden
CRUSH
Bediening
De
ijsmaker kan op elk moment automatisch 8 ijsblokjes maken, ongeveer 80
blokjes per dag. Deze hoeveelheden zijn echter afhankelijk van verschillende
omstandigheden. Bijv. de tijdsduur en het aantal keren dat de koelkastdeur wordt
geopend.
Automatisch
ijsmaker
Het
ijsmaken stopt automatisch zodra de ijsopslagbak vol is.
Indien
u ervoor
kiest de automatisch
ijsmaken functie uit
te
schakelen, stel de
ijsmaker selectieknop naar UIT of naar AAN indien u weer wilt inschakelen.
Opmerking: De handmatig selectie functie is alleen beschikbaar bij sommige
modellen.
OPMERKING
?
Als het
ijs
in het
bakje valt,
kan dat wat lawaai veroorzaken,
maar
dat is normaal.
Het ijs is samengeklonterd
Als het ijs is samengeklonterd, moet u het uit het voorraadbakje
losbreken. Leg de kleine stukjes terug in het voorraadbakje.
Als de ijsmaker
niet vlot werkt
nemen en
weinig of samengeklonterd ijs produceert, moet de hoeveelheid
water die wordt aangevoerd naar de ijsmaker misschien worden bijgeregeld. Neem
contact op met de serviceafdeling.
Als de
ijsmaker
Als het
te
ijs niet regelmatig wordt verbruikt, kan het samenklonteren.
Stroomonderbreking
Er kan smeltend ijs in
leeg en droog het uit.
de diepvriezer lekken. Verwijder het ijsvoorraadbakje, giet het
Plaats het dan terug. Zodra de machine weer stroom krijgt, zal
automatisch de stand 'gemalen ijs' worden gekozen.
Het toestel is pas geinstalleerd
Een pas geinstalleerd toestel heeft ongeveer 12
aangemaakt in het diepvriezercompartiment.
Express
Selecteer deze functie
Vriezer
voor
'Aan' of 'Uit' wordt herhaald
drukt.
knop
snel vriezen
wanneer u
op de
De
grafische pijl blijft getoond worden bij
status On indien Special Refrigeration is
geselecteerd.
De functie Super Vriezer wordt automatisch
uitgeschakeld na een bepaalde vaste tijd.
Deze
Vergrendelen
knop stopt de werking
van een
andere
knop.
Vergrendelen of Ontgrendelen wordt herhaald
wanneer op de knop
drukt.
Als u op de andere knop drukt wanneer u
'VERGRENDELEN' geselecteerd hebt, doet
deze niets.
89
uur
nodig vooraleer
er
ijs wordt
Bediening
Waarschuwing deur open
De andere functies
Drie keer wordt een waarschuwingsgeluid gemaakt met een interval van 30 seconden
als er een minuut voorbij gaat waarbij de deur van de vrieseenheid en de vooruit
stekende deur open zijn of volledig gesloten.
Neem contact op met het lokale servicecentrum
doorgaan, ook al is de deur gesloten.
Functie
wanneer
de
waarschuwingsgeluiden
Diagnose (foutopsporing)
De functie
Diagnose spoort automatisch een fout op wanneer er een fout wordt
aangetroffen in het product tijdens het gebruik van de koeleenheid.
Wanneer de fout het product betreft, werkt niets meer, dus ook niet het indrukken
van een knop en de normale indicators worden uitgeschakeld. Schakel in dit geval de
stroom niet uit, maar neem onmiddellijk contact op met het lokale servicecentrum. Er
is veel tijd nodig voor een servicetechnicus om het defecte onderdeel op te sporen,
indien de machine uit staat.
Hoe
ijs
of
Water wordt gekoeld in een reservoir in het koelkastcompartiment, vanwaar het naar
de dispenser stroomt.
IJs wordt aangemaakt in de automatische ijsmaker en afgeleverd door de dispenser
als gemalen ijs of als ijsblokjes.
gekoeld
water worden
bereid
OPMERKING
?
Het gebruik van
de dispenser
Het is
mogelijk dat het water in het begin
ijsblokjes toe aan het water in het glas.
niet koud genoeg is.
Kies een van de opties, gemalen ijs, gekoeld water of ijsblokjes
tegen de drukhendel met het glas of een andere kom e.d.
Gemalen
Water
ijs
Druk op de keuzeknop
tot het lampje
'gemalen ijs' oplicht.
Druk op de
keuzeknop tot het
lampje 'water' oplicht.
?
90
Het gekoelde water zal
worden afgegeven als u
met het glas tegen de
drukhendel duwt.
?
Het gemalen ijs zal
worden afgegeven als
met het glas tegen de
drukhendel duwt.
en
dan wat
druk dan
lichtjes
IJsblokjes
Druk op de keuzeknop
tot het lampje
'ijsblokjes' oplicht.
?
u
Voeg
De
ijsblokjes zullen worden
afgegeven als u met het
glas tegen de drukhendel
duwt.
Bediening
6 weergaven van
de filterconditie
(cyclus
te
om
de filter
vervangen)
Voorzorgsmaatregelen
Hieronder wordt de tijd weergegeven (in maanden van 30 dagen) die nog rest tot het
vervangen van de filter, vanaf het moment dat de koelkast in gebruik is gesteld.
De volgende tekst wordt weergegeven op het LED-scherm zodra zes maanden zijn
verstreken. "Gedurende 3 seconden indrukken nadat u de filter heeft vervangen".
Druk minimaal 3 seconden op de filtervervangtoets zodra u de 6-maandelijkse filter
heeft vervangen of als u de filterstatusindicator wenst te wissen.
Werp het eerste geproduceerde ijs (ongeveer 20 blokjes) en het eerste gekoelde
water (ongeveer zeven glazen) weg, onmiddellijk na de installatie van de koelkast.
Het eerste water en ijs kan een geur of smaak hebben of verontreinigingen bevatten,
afkomstig van de watertoevoerleiding of het voedingswaterreservoir. Dit is ook geldig
wanneer de koelkast lange tijd buiten gebruik is gebleven.
Houd kinderen uit de buurt van de dispenser.
Kinderen zouden de drukhendel verkeerd kunnen bedienen of de
lampen kunnen
beschadigen.
Let
op dat de ijsdoorgang niet wordt
gehinderd door voedsel.
Wanneer er voedsel wordt gestapeld voor de
ijsdoorgang kan geen ijs worden afgegeven.
Wanneer uitsluitend gemalen ijs wordt gebruikt,
kan de ijsdoorgang ook worden verstopt door
ijskorrels. Verwijder in dat geval het opgehoopte
er
ijspoeder.
Plaats nooit drankblikken in het
ijsvoorraadbakje om ze snel af te koelen.
Dit kan de automatische ijsmaker beschadigen.
Gebruik geen fijne kristallen glazen of breekbaar
vaatwerk om het ijs op te vangen.
De glazen of andere voorwerpen zouden kunnen breken.
Leg de ijsblokjes altijd
eerst in
uw
andere dranken.
Het water zou kunnen spatten als de
glas, vooraleer
ijsblokjes
u
het vult met water of
in de vloeistof in het
glas vallen.
Raak de ijsuitvoeropening niet aan met de handen of met gereedschap.
Dit zou hetzij verwondingen, hetzij beschadiging kunnen veroorzaken.
Verwijder nooit het deksel
van
de
ijsmaker.
Spreid af en toe het ijs uniform uit over de gehele oppervlakte van het
ijsvoorraadbakje.
Het ijs valt normaal op een hoopje, vlakbij de ijsmaker. Als de top van de stapel te hoog
wordt, kan de ijsmaker veronderstellen dat het voorraadbakje vol is en bijgevolg
stoppen met de ijsproductie.
Als het
afgegeven ijs gekleurd is, moet u onmiddellijk
serviceafdeling en het niet meer gebruiken.
Gebruik nooit een te smal of te diep glas.
De ijsdoorvoer zou kunnen verstopt raken, wat
veroorzaken.
een
contact opnemen met de
defect
aan
de koelkast kan
Houd het glas op een voldoende afstand van de ijsuitvoeropening.
Als u het te dicht bij de opening houdt, dan kan het beletten dat het ijs uit het toestel
91 valt.
Bediening
Wijnflessenhouder
wijnflessenhouder kunnen flessen
langs de zijkant liggend worden bewaard.De
houder kan aan alle legplaten worden
bevestigd.
In deze
Hoogte-instelling
van
de
wijnflessenhouder
Om de wijnhouder te plaatsen :
Trek de wijnhouder naar beneden, zoals in
,
nadat
u
hem
even
opwaarts heeft
om hem in de
bewogen
de plank te plaatsen .
vaste kant van
Om de wijnhouder te verwijderen
Trek de wijnhouder omhoog zoals in
vervolgens duwt
u
hem
naar
:
en
binnen, zoals
in .
Het
eierbakje
U kunt de eierbak
vervormen om
naar wens
verplaatsen
het aantal eieren
er
en
in te
leggen.
OPMERKING
92
?
Gebruik het
eierbakje nooit als ijsvoorraadbakje, het zou kunnen breken.
eierbakje nooit in de diepvriezer of in de vershoudlade.
?
Plaats het
Bediening
Vochtigheidsregeling
Wanneer
de lade
u
fruit
en
in de
groentelade
groenten bewaart in de groentelade, kan
regelen door de vochtigheidsregelaar
naar
u
de
vochtigheid
in
links of rechts te verschuiven.
Hoge vochtigheid
Close
Open
Lage vochtigheid
Close
Open
Omvorming
van
groentelade
tot vershoudlade
De onderste lade in de koelkast kan worden
vershoudlade.
gebruikt als groentelade of als
De vershoudlade houdt de temperatuur op een lager niveau dan in het
koelkastcompartiment. Hierdoor kunnen vlees of vis langer vers worden bewaard.
OPMERKING
?
Groenten
en
fruit zullen bevriezen als de conversieschakelaar in de stand
'vershoudlade' staat. Controleer dus de stand vooraleer
93
u
voedsel in de lade
legt.
Raadgevingen
De
juiste plaats
(Zie "Identificatie
van
Wijnflessenhouder
Voor het bewaren
Snacklade
Voor het bewaren
van
broodjes, snacks,
enz.
Legplaten van de
diepvriezer
diepvriessnacks,
van
wijn.
klein voedsel, zoals
van
kleine
verpakkingen
diepvriesvoedsel.
Hier stijgt de temperatuur bij het openen
van de deur. Deze rekken zijn dus niet
geschikt voor het langdurig bewaren van
producten zoals b.v. roomijs.
de
Voor het bewaren van vlees, vis, kip
die gewikkeld zijn in aluminiumfolie.
Droog bewaren
diepvriezer
Zuivelcompartiment
Voor het bewaren van
zoals boter, kaas, enz.
de
koelkast
Legplaten
de onderdelen")
enz.
Voor het bewaren
van
enz.
zuivelproducten,
Voor het bewaren van bereide schotels en
ander voedsel, op voldoende afstand van
elkaar.
Deurrekken van
de koelkast
Voor het bewaren van kleine
voedsel of drank, zoals melk,
verpakkingen
fruitsap, bier
enz.
Groentelade
Voor het bewaren
van
groenten
Convertibele
Voor het bewaren
van
groenten, fruit, vlees
groentelade/
om te
vershoudlade
ontdooien, vis
enz.,
en
fruit.
afhankelijk van
de
stand van de conversieschakelaar.
Controleer altijd de stand van de
conversieschakelaar vooraleer u voedsel in
deze lade legt.
94
het bewaren
het voedsel
Voor het bewaren van diverse soorten
ingevroren voedsel, zoals vlees, vis, roomijs,
Deurrekken van
de diepvriezer
Laden
van
voor
voor
van
voedsel
Raadgevingen voor het bewaren van voedsel
Voedsel bewaren
Bewaar
vers
ingevroren
voedsel in het
en
koelkastcompartiment. De manier waarop voedsel wordt
ontdooid, is doorslaggevend voor het bewaren van de versheid en de
smaak.
Bewaar geen voedsel dat
meloenen.
Laat
gemakkelijk bederft bij lage temperatuur, zoals bananen of
voedsel afkoelen
warm
voor u
het in de koelkast
plaatst. Het plaatsen
voedsel in de koelkast kan ander voedsel bederven
leiden tot
en
van warm
een
hoger
energieverbruik.
Wikkel voedsel dat
in de koelkast
u
plaatst
in
vinylfolie of leg
het in
een
doos die is
afgesloten met een deksel. Dit voorkomt dat het vocht eruit verdampt en dat het
voedsel zijn smaak en zijn voedingswaarde verliest.
Stop de luchtdoorgangen niet dicht met voedsel. Een vlotte doorstroming van koude
lucht zorgt
voor een
uniforme temperatuur in de koelkast.
de deur niet te vaak. Via de open deur kan
binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
Open
warme
lucht de koelkast
Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan botsen tegen voedsel op de
legplaten en zo de volledige sluiting van de deur beletten.
Plaats nooit flessen in de
Diepvriesgedeelte
Vries nooit
diepvriezer
opnieuw voedsel
voedingswaarde verliezen.
--
die kunnen barsten
wanneer ze
in dat al ontdooid is geweest. Het
zou
bevriezen.
zijn smaak
en
Om bevroren voedsel, zoals roomijs, lange tijd te bewaren moet u het op de
legplaat in de diepvriezer leggen en niet in het deurrek.
Raak koud voedsel en bakjes, in het bijzonder metalen, niet met natte handen aan,
en plaats geen glazen producten in de vriezer.
Dit kan leiden tot vorstblaren. Glas kan breken indien de inhoud bevriest.
-
Koelkastgedeelte
geen vochtig voedsel op de bovenste legplaten
bevriezen bij rechtstreeks contact met de ijskoude lucht.
Leg
Maak het voedsel schoon
van
de koelkast. Het kan
legt. Groenten en fruit moeten worden
verpakt voedsel moet worden schoongewreven, zodat
voor u
het in de koelkast
gewassen en afgedroogd, en
het omringende voedsel niet kan worden aangetast.
eierrekje of -bakje, kijk dan
Plaats ze altijd rechtop, waardoor ze langer vers blijven.
Als
u
eieren wilt bewaren in het
eerst na of ze vers
OPMERKING
?
Als
u
het toestel hebt
opent of als
u er een
opgesteld
in
een
warme,
vochtige plaats,
als
u
de deur vaak
grote hoeveelheid groenten in bewaart, dan is
condensvorming mogelijk. Dit heeft echter geen invloed op de goede werking.
Veeg het gecondenseerde vocht weg met een zuivere doek.
95
zijn.
Reiniging
en
onderhoud
De onderdelen demonteren
OPMERKING
?
Het demonteren
verloopt
in de
omgekeerde volgorde
het monteren.
van
Zorg
de stekker uit het stopcontact te trekken voor u begint te demonteren
of monteren. Oefen nooit te veel kracht uit om onderdelen los te maken.
ervoor
altijd
U kan de onderdelen
Lamp in het
diepvriezercompar-
beschadigen.
Maak de
lamp los door ze uit te trekken ( )
terwijl u de afdekkap een weinig oplicht ( , ).
Draai het lampje tegen de wijzers van de klok
in. Er wordt een lamp voor koelkasten van
max. 40 W bij gebruikt. Die is bij alle
serviceafdelingen te koop.
timent
Lamp van de
dispenser
1
2
3
Maak de
lamp los door ze vooruit te trekken
en verwijder vervolgens het lampje. Er wordt
een lamp voor koelkasten van max. 15 W bij
gebruikt. Die is bij alle serviceafdelingen te
koop.
1
Om een legplaat te verwijderen, moet u de
linkerkant een weinig oplichten, naar links
schuiven ( ), de rechterkant oplichten ( ) en
vervolgens de plaat uitnemen.
de
Legplaten
diepvriezer
van
2
1
Deurrek
en
steun
Grijp het rek bij de beide uiteinden vast, schuif
het omhoog ( ) en trek het dan uit de deur
2
( ).
Ruimte
2
plus
Til de ruimte
plus ( )
op
en
trek deze in de
( ) richting.
1
Grijp het ijsvoorraadbakje vast zoals getoond in
de afbeelding hiernaast en trek het vooruit ( )
terwijl u het een weinig oplicht ( ).
IJsvoorraadbakje
Wij raden
ijsvoorraadbakje niet de
demonteren, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
Gebruik beide handen om het ijsvoorraadbakje
te verwijderen, zodat het niet op de vloer kan
aan
het
vallen.
Als het
moet u
Na
gebruik van de
dispenser
ijsvoorraadbakje niet perfect past
de draaivoorziening lichtjes verdraaien.
Het water
loopt niet vanzelf
weg uit de
waterverzamelaar, en dient dus regelmatig
schoongemaakt te worden. Verwijder de klep
door aan de voorkant van de
waterverzamelaar klep te trekken,
deze met een doek.
96
en
droog
Reiniging en onderhoud
Om de
afdekkap van de lamp te verwijderen, drukt u het lipje onder de afdekkap naar
voren en trekt u vervolgens de kap vooruit. Draai het lampje tegen de wijzers van de
klok in. Er wordt een lamp voor koelkasten van max. 40 W bij gebruikt. Die u bij alle
serviceafdelingen te koop vindt.
Lamp in het
koelkastcompartiment
OPMERKING
?
Deksel
van
Let erop de onderdelen van de koelkastdeur weg te nemen
snacklade en het huisbardeksel te kunnen verwijderen.
Om het deksel
de
om
de
groentelade,
de
de
groentelade te
verwijderen, de groentelade iets naar voren
groentelade
van
trekken ( ), de voorkant van het deksel
oplichten ( ) en het deksel verwijderen.
Schakel de IJsmakerknop (off) uit nadat u de Ruimte Plus heeft verwijderd, indien
u op vakantie gaat of het ijs niet gebruikt. Schakel de IJsmakerknop (on) in indien u
Ijsmaker
ijs wilt maken.
97
Reiniging
Algemene
Voor
en
onderhoud
informatie
middellange vakantie is het verkieslijk uw koelkast aan te laten staan. Leg
invriesbare producten in de diepvriezer om ze langer te bewaren.
Wanneer u een lange afwezigheid voorziet, moet u al het voedsel verwijderen, de
stekker uit het stopcontact trekken, de binnenkant grondig schoonmaken en de deur
OPEN laten staan om geurtjes te voorkomen.
Vakantieperiode
een
De meeste
Stroomonderbreking
stroomonderbrekingen worden binnen een
verholpen. Die
tot twee uur
zullen geen grote invloed hebben op de temperatuur in uw koelkast.
U moet er wel op letten de deur zo weinig mogelijk te openen
gedurende de
stroomonderbreking.
Als
u
verhuist
Verwijder alle losse toebehoren uit de koelkast of maak ze stevig vast.
Om beschadiging van de stelvoeten te voorkomen, moet u ze volledig indraaien
in
de basis.
Condensatiewerende
De buitenwanden
leiding
van
de koelkast kunnen
soms warm
worden, vooral vlak
na
de
installatie.
Geen paniek! Dit fenomeen is te wijten aan de condensatiewerende leiding waardoor
warme lucht stroomt om "transpiratie" (condensatie) op de buitenwanden van de
koelkast te voorkomen.
Reiniging
Het is
belangrijk dat
u
uw
koelkast zuiver houdt
voorkomen. Gemorst voedsel moet
verzuren en
Gebruik
De buitenkant
een
de
om
onmiddellijk worden opgeveegd,
plastic oppervlakken aantasten, als
u
oplossing
van
eindlaag van uw
Wrijf ze af met een zuivere, vochtige doek
en
droog
te
want het kan
het laat aankoeken.
zachte zeep of
koelkast schoon te maken.
lauwwarme
ongewenste geurtjes
ze
oplosmiddel
om
de duurzame
nadien af.
De binnenkant
Regelmatig schoonmaken van de binnenkant en de inwendige onderdelen is
aanbevolen. Was alle compartimenten met een soda-oplossing (baksoda) of een zacht
oplosmiddel en warm water. Spoel na en droog af.
Na het
schoonmaken
Controleer of het netsnoer niet beschadigd is, of het stopcontact niet oververhit is
of de stekker correct in het stopcontact zit.
Waarschuwing
en
altijd de stekker uit het stopcontact vooraleer u gaat schoonmaken in de nabijheid
van elektrische onderdelen (lampen, schakelaars, instelknoppen, enz.).
Neem het overtollige water op met een spons of een doek om te voorkomen dat het
binnenlekt in elektrische onderdelen en gevaar voor een elektrische schok oplevert.
Gebruik nooit metalen schuursponsen of -borstels, ruwe schuurpoeders, sterk
alkalische oplossingen of ontvlambare of giftige schoonmaakproducten op om het
even welk oppervlak van de koelkast.
Raak de bevroren oppervlakken niet aan met natte of klamme handen, want vochtige
voorwerpen zullen vastvriezen of blijven plakken aan deze uiterst koude oppervlakken.
Trek
98
Reiniging en onderhoud
Oplossen
van
problemen
Overloop deze lijst vooraleer u de serviceafdeling belt. Het kan u tijd en geld besparen.
Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niet te wijten zijn aan constructie- of
materiaalfouten in dit toestel.
Probleem
Mogelijke
oorzaak
Oplossing
Normale werking
van de koelkast
De compressor
van de koelkast
werkt niet.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is uitgeschakeld.
Stel de temperatuur correct in.
Zie "De eerste start".
De koelkast is
Dit is normaal voor een koelkast met
volautomatische ontdooiing. De
ontdooicyclus wordt periodiek uitgevoerd.
bezig
met een
ontdooicyclus.
De stekker zit niet in het stopcontact.
Controleer of de stekker stevig vastzit
in het stopcontact.
Stroomonderbreking. Controleer
verlichting in huis.
Bel
De koelkast is groter dan
model.
De koelkast
draait te vaak
of te lang.
uw
de
plaatselijke
elektriciteitsmaatschappij.
uw
Dit is normaal. Grotere, meer efficiente
toestellen draaien langer onder deze
vorig
omstandigheden.
Hoge kamertemperatuur of
warm weer
buiten..
De koelkast is pas
gedurende enige tijd
uitgeschakeld geweest.
Er werd zopas een grote hoeveelheid
warm of heet voedsel in de koelkast
geplaatst.
De deuren werden te vaak of te
lang
Het is normaal dat de koelkast onder deze
omstandigheden langer moet draaien.
De koelkast heeft een paar
weer volledig af te koelen.
er warm
Als
warme
Open
De deur
diepvriezer
De
de koelkast of de
staat misschien op
temperatuurinstelling is
ingesteld.
te
een
laag
dichting van de koelkast- of
diepvriezerdeur is vuil, versleten,
gescheurd of ze zit slecht vast.
De
kier.
lucht de koelkast
moet ze meer draaien.
de deur minder vaak.
na
Stel de temperatuurinstelling wat
hoger in, tot de koelkasttemperatuur
voldoening schenkt.
Reinig of
vervang de dichting. Door
lekken in de deurdichting moet de
koelkast langer draaien om de
gewenste temperatuur
99
om
of de koelkast volledig waterpas
staat. Zorg ervoor dat voedsel of
verpakkingen de deur niet blokkeren.
Zie verder, OPENEN/SLUITEN van
deuren..
Kijk
van
nodig
voedsel in werd geplaatst,
moet de koelkast langer draaien om weer
de gewenste temperatuur te bereiken.
Als
binnenstroomt,
geopend.
uur
te handhaven.
Reiniging
Probleem
Mogelijke
De compressor
van de koelkast
draait niet.
onderhoud
Oplossing
oorzaak
De thermostaat houdt de koelkast op
een constante
en
temperatuur.
Dit is normaal. De koelkast slaat slechts
aan wanneer nodig om de temperatuur
constant te houden.
Te
lage
temperaturen
De temperatuur in
de diepvriezer is te
laag, die van de
koelkast is correct.
De
temperatuur
in de
koelkast is te laag,
die van de
diepvriezer is correct.
Het voedsel in de
laden bevriest.
Het vlees in de
vershoudlade
bevriest.
De
temperatuurinstelling van de
diepvriezer is te koud ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling van de
diepvriezer warmer in, tot de gewenste
temperatuur in de diepvriezer is bereikt.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te koud ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling
koelkast warmer in.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te koud ingesteld.
Zie de
Vlees moet worden bewaard bij een
temperatuur net onder het vriespunt
van water (0 °C) om het zo lang
mogelijk vers te bewaren.
Door het vochtgehalte van vlees is het
normaal dat er zich ijskristallen vormen.
De
temperatuurinstelling van de
diepvriezer is te hoog ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling van de
diepvriezer of koelkast kouder in, tot de
gewenste temperatuur in de diepvriezer
of koelkast is bereikt.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te hoog ingesteld.
De temperatuurinstelling van de
koelkast heeft enige invloed op de
temperatuur van de diepvriezer.
Stel de temperatuurinstelling van de
diepvriezer of koelkast kouder in, tot de
gewenste temperatuur in de diepvriezer
of koelkast is bereikt.
De deuren werden te vaak of te
Telkens als de deuren worden geopend,
dringt warme lucht de koelkast of
diepvriezer binnen.
Open de deuren minder vaak.
van
de
oplossing hierboven
Te
hoge
temperaturen
De temperatuur
in de diepvriezer
of de koelkast is
te
hoog.
lang
geopend.
Een deur staat op
een
kier.
Er werd pas een grote hoeveelheid
warm of heet voedsel in het toestel
geplaatst.
De koelkast is pas
De temperatuur in de
koelkast is te hoog,
die van de
diepvriezer is correct.
100
gedurende enige
Sluit die deur volledig.
Wacht tot de koelkast of diepvriezer de
kans hebben gekregen om de gewenste
temperatuur te bereiken.
tijd uitgeschakeld geweest.
De koelkast heeft een paar uur
om weer volledig af te koelen.
De temperatuurinstelling van de
koelkast is te hoog ingesteld.
Stel de temperatuurinstelling
koelkast kouder in.
nodig
van
de
Reiniging en onderhoud
Mogelijke
Probleem
Lawaai
en
oorzaak
Oplossing
geluiden
Een
hoger
geluidsniveau als
de koelkast draait.
Een
hoger
geluidsniveau als
Hedendaagse koelkasten hebben een
grotere opslagcapaciteit en houden de
temperatuur
Bij de
bij
koelcyclus werkt de
hogere druk.
een
de compressor
aanslaat.
of
ratelend
Trillingen
een
geluid.
geluidsniveau
wat
constanter aan.
start van een
koelkast
Het is normaal dat het
hoger is.
De vloer is oneffen of te zacht.
De koelkast wiebelt op de vloer als
lichtjes wordt verplaatst.
Dit is normaal. Het geluid zal verzwakken
naarmate de koelkast langer draait.
Ga
ze
Voorwerpen bovenop de koelkast trillen
of de vloer vlak en voldoende
stevig is en of hij de koelkast behoorlijk
kan dragen.
na
Verwijder deze
voorwerpen.
mee.
Schotels trillen op de legplaten in de
koelkast.
De koelkast raakt de wanden of kasten.
Het is normaal dat schotels lichtjes
trillen. Verplaats de schotels een weinig.
Controleer of de koelkast waterpas staat
en of ze stevig op de vloer rust.
Verplaats de koelkast zodat
of de kast niet
meer
ze
de wand
raakt.
Water, vocht of
ijs
in de
koelkast
Vochtafzetting op
Het
de binnenwanden
van de koelkast.
vochtcondensatie
voorkomt op de binnenwanden.
weer
meer
is
warm en
vochtig, waardoor
Dit is normaal.
ijsafzetting of
De deur staat op
een
kier.
De deur werd te vaak of te
lang geopend.
Zie verder onder
deuren.
Open
openen/sluiten
van
de deur minder vaak.
Water, vocht of
ijs
op de
buitenwanden
van de koelkast.
Er ontstaat
condensaat op de
buitenwanden van
de koelkast of
tussen de deuren.
Het
weer
is
vochtig.
vochtgehalte
Als het
in de lucht daalt, zou het
bij vochtig
condensaat moeten
De deur staat op een kier, waardoor
koude lucht uit de koelkast in aanraking
komt met warme, vochtige
omgevingslucht.
101
Dit is normaal
weer.
verdwijnen.
Sluit de deur volledig.
Reiniging
Probleem
Mogelijke
oorzaak
onderhoud
en
Oplossing
Geurtjes in de koelkast
De
binnenzijde moet worden
schoongemaakt.
Maak de binnenkant schoon met
spons,
warm water en
een
soda-oplossing
(baksoda).
Voedsel met
koelkast.
een
sterke geur in de
Sommige voorwerpen of
verpakkingsmaterialen verspreiden
Dek dit voedsel
een
volledig af.
Gebruik een ander voorwerp of een
ander merk verpakkingsmateriaal.
geur.
Openen/sluiten van
deuren/laden
Deur(en) sluit(en)
Een
voedselverpakking belet het sluiten
Verplaats de verpakkingen die het
niet.
van
de deur.
sluiten
van
de deur beletten.
Een deur werd te hard dichtgeslagen en
de andere is daardoor lichtjes opengegaan.
Sluit de beide deuren wat zachter.
De koelkast staat niet waterpas. Ze
wiebelt op de vloer als ze een weinig
wordt verplaatst.
Regel de stelschroeven bij.
De vloer is oneffen of te zacht.
De koelkast wiebelt op de vloer als
een weinig wordt verplaatst.
Ganaofdevloervlakisenofhijde
koelkast kan dragen. Neem contact
ze
met een timmerman om een
verzakte vloer
De koelkast raakt de wanden of kasten.
De laden
glijden
moeilijk.
op
hellende of
te werken.
bij
Verplaats de koelkast.
Het voedsel wrijft tegen het deksel
bovenop de lade.
Bewaar minder voedsel in de lade.
De geleider
vuil.
Maak de
waarover
de lade
glijdt, is
geleider
en
de lade schoon.
Dispenser
De
dispenser
geeft geen ijs af
Het
Zodra
ijsvoorraadbakje is leeg.
lading ijs
voorraadbakje valt,
zou
de
in het
dispenser
moeten werken.
De
diepvriezertemperatuur is
ingesteld.
De kraan
te warm
de huishoudelijke
watertoevoer is gesloten.
De deur
van
de koelkast of de
is niet gesloten.
van
diepvriezer
102
een eerste
Stel de diepvriezertemperatuur kouder in,
zodat ijsblokjes aangemaakt kunnen
worden. Zodra een eerste lading ijs in het
voorraadbakje valt, zou de dispenser
moeten werken.
Open de watertoevoerkraan en gun de
diepvriezer voldoende tijd om ijs aan te
maken. Zodra er ijs geproduceerd is, zou
de dispenser moeten werken.
Zorg
zijn.
ervoor
dat beide deuren
gesloten
Reiniging en onderhoud
Probleem
Mogelijke
De
dispenser
geeft geen ijs af.
De
ijsdispenser is
verstopt.
De dispenser
levert geen
water.
Het
ijs is gesmolten
Oplossing
dan weer
aaneengevroren doordat er te weinig
gebruik van wordt gemaakt, door
temperatuurschommelingen of door een
stroomonderbreking.
Verwijder het ijsvoorraadbakje en laat de
inhoud ontdooien. Giet het bakje leeg, maak
het schoon, droog het af en zet het terug op
zijn plaats. Zodra er nieuw ijs geproduceerd
is, zou de dispenser moeten werken.
Er zitten
ijsblokjes vast tussen de arm
van de ijsmaker en de achterwand van
het voorraadbakje.
Verwijder de ijsblokjes die de dispenser
De
Gebruik de dispenser vaker, zodat de
blokjes niet aaneenvriezen.
ijsblokjes zijn
en
aaneengevroren.
verstoppen.
Er werden in de
dispenser ijsblokjes
gebruikt die werden aangekocht of die op
een andere manier werden geproduceerd.
ijsblokjes geproduceerd door de
ijsmaker mogen in de dispenser worden
gebruikt.
De kraan
Open
de huishoudelijke
watertoevoer is gesloten. Zie het
probleem De dispenser geeft geen
van
"
De deur
de koelkast of de
is niet gesloten.
van
diepvriezer
Het water heeft
een vreemde
geur en/of
smaak.
oorzaak
Het water is te
blijven
lang
in het reservoir
staan.
Het toestel is niet met de juiste
koudwaterleiding verbonden.
Enkel
ijs af".
Zorg
ervoor
Geluid
van
de
watertoevoer
Overige
103
dat beide deuren
gesloten zijn.
glazen water om de voorraad te
verversen. Tap nogmaals 7 glazen om
het reservoir volledig uit te spoelen.
Tap
7
Sluit het toestel
van
op de
die water levert
aan
koudwaterleiding
kraan
Geluid van
vallend ijs
de watertoevoerkraan.
aan
de keuken.
geluid ontstaat normaal wanneer het automatisch geproduceerde ijs in het
ijsvoorraadbakje valt. De geluidssterkte hangt af van de plaats van het toestel.
Dit
Dit geluid ontstaat normaal wanneer de ijsmaker wordt voorzien
nadat het automatisch geproduceerde ijs in het voorraadbakje is
Lees a.u.b.
grondig het gedeelte "De automatische ijsmaker
handleiding.
en
van vers
water,
gevallen.
dispenser"
in deze
de
Garantiecertificaat
Voor dit
apparaat verlenen wij
een
garantie
van
24 maanden!
Gedurende deze
herstellen of de
niet
meer naar
garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te
vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het
behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn
uitgesloten.
Kosten
risico's die ontstaan door overmacht of het
en
verpakkingskosten, vallen niet onder
vermelde garantiebepalingen!
Toesteltype
Naam
van
Serienr
:
de
deze
gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en
garantie. Voor het overige gelden de op de keerzijde
koper
Aankoopdatum
:
104
:
:
stempel/ handtekening
van
de handelaar
Garantievoorwaarden
1. De
garantietermijn begint
met de
aankoopdatum
en duurt 24 maanden. Het begin van de garantie
termijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het
aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt
samen met de door de verkoper ingevulde en
ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet
overeenstemmen met het ingevulde nummer op
de garantiekaart!
-
2.
Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis
alle gebreken, indien aangetoond kan worden
dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of
materiaalfouten.
3. De
garantie is niet van toepassing voor
beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige
behandeling, het niet in acht nemen van de
handleiding en normale slijtage. De garantie geldt
ook niet
voor
versleten onderdelen
breekbare delen
en
licht
(zoals bijv. kijkvensters, glim-
en
gloeilampen).
Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en
ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen
niet onder deze garantie.
105
voor
koelkast
beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of
vervangen onderdelen worden onze eigendom.
Door herstelling of vervanging van onderdelen
wordt de garantietermijn niet verlengd.
4. De
5. De
vervalt zodra herstellingen aan het
het apparaat verricht worden door personen
die niet voor service geautoriseerd zijn door
LG Electronics en vervalt tevens zodra het
apparaat ingezet wordt voor professionele
doeleinden.
garantie
6. Het is
dat de originele verpakking
bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling
zonder risico op beschadigingen te kunnen tran-
noodzakelijk
sporteren.
7. Om de
garantie
wenden tot
uw
aan
te
spreken
handelaar of
een
moet
u
zich
geautoriseerd
servicecenter.
8. Andere
aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen
van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze
naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beinvloed.
P/NO
:
3828JD8851V
Printed in Korea
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising