Garmin | Nexus | Garmin Nexus NX2 Speed

Garmin Nexus NX2 Speed
Speed
- Instrument -
Installationsmanual
Installation
and Operation Manual
Svensk
English
SPEED
1
SPEED
Denna manual är avsedd för NX2 Speed instrument version 3.10 – 5.00
Utgåva: Mars 2007
2
SPEED
1
2
Inledning .....................................................................................6
Installation ..................................................................................8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
3
Första start................................................................................16
3.1
3.2
4
Placering av instrumentet .............................................................................. 9
Installation av instrument ............................................................................. 10
Anslutning av instrumentet till Servern......................................................... 12
Montering av givaren ................................................................................... 13
Rätt placering av loggivaren .................................................................... 13
Montering av bordgenomföringen ............................................................ 14
Installering av givaren direkt till instrumentet ........................................... 15
Installation av givaren till Servern ............................................................ 15
Initiering av instrumentet.............................................................................. 16
Ominitiering av instrumentet ........................................................................ 16
Funktion ....................................................................................17
4.1
Om denna manual ....................................................................................... 17
4.2
Hur tryckknapparna används ....................................................................... 18
4.2.1
Allmänt..................................................................................................... 18
4.2.2
PAGE ...................................................................................................... 18
4.2.3
MINUS ..................................................................................................... 19
4.2.4
PLUS ....................................................................................................... 19
4.2.5
SET ......................................................................................................... 19
4.2.6
Radera / återställa ................................................................................... 19
4.2.7
Kalibrering ............................................................................................... 19
4.2.8
Belysning ................................................................................................. 19
5
Fartfunktioner - SPEED............................................................20
5.1
Huvudfunktion fart........................................................................................ 20
5.2
Underfunktioner fart ..................................................................................... 20
5.2.1
Trippmätare - TRP................................................................................... 20
5.2.2
Totaldistans - LOG .................................................................................. 20
5.2.3
Maxhastighet (MAX) ................................................................................ 20
5.2.4
Starttimer - STA....................................................................................... 20
5.2.5
Tidtagning................................................................................................ 20
5.2.6
Medelfart - AVS ....................................................................................... 20
5.2.7
Distans - DST .......................................................................................... 21
5.2.8
Djup - DPT/unit (endast i Nexus nätverk) ................................................ 21
6
Kalibrering ................................................................................22
6.1
Fart - C10..................................................................................................... 23
6.1.1
Återgå till från inställningar [C10 – RET].................................................. 23
6.1.2
C11 - Enhet för fart [Unit KTS]............................................................... 23
6.1.3
C12 – Kalibrering [CAL 1.25] ................................................................. 23
6.1.4
C13 Dämpning - SEA .............................................................................. 23
7
Underhåll och felsökning ........................................................24
7.1
Underhåll ..................................................................................................... 24
7.2
Felsökning ................................................................................................... 24
7.2.1
Allmänt..................................................................................................... 24
3
SPEED
7.2.2
8
Åtgärder ...................................................................................................25
Specifikation ............................................................................ 25
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Teknisk specifikation ....................................................................................25
Nexus Nätvärk..............................................................................................25
Andra delar i NX2 serien ..............................................................................27
Förkortningar................................................................................................28
Garanti .........................................................................................................30
Leveransförteckning
___________________________________________________________
Antal
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
5
5
Typ
Referens
NX2 Speed instrument
Instrumentskydd
Borrmall
Installations och användarmanual
Garantikort
Monteringsskruvar
Plastmuttrar
Täckkåpa för kabelanslutning
Silikonfett i tub
Buntband
Nexus databusskabel, 8 m
Kabelhylsor, 0,25 mm
Kabelhylsor, 0,75 mm
1
2
3
4
5
6
6
6
6
6
7
8
8
Registrera produkten
När du har kontrollerat att alla delar finns med i leveransförpackningen, ber vi dig att
fylla i garantikortet och återsända detta till generalagenten.
Genom att återsända garantikortet underlättar du för oss att ge dig snabb och korrekt
information. Spara alltid inköpskvittot. Uppgifterna i garantikortet kommer att läggas i
vårt kundregister. På detta sätt kan vi nå dig med nya kataloger och annan information.
Garantivillkor, se 8.5.
Svenska
4
SPEED
5
SPEED
1
Inledning
Syftet med denna manual är att hjälpa dig installera, använda och förstå ditt nya NX2
system.
Hjärtat i systemet är Servern till vilket en nätverkskabel (databusskabel) är ansluten. Till
denna kabel är också övriga NX2 instrument anslutna.
Givare för logg, ekolod, kompass och vind ansluts till Servern via speciella portar (ingångar)
i Servern.
Dessutom har Servern 2 NMEA portar.
Till porten för NMEA ”data in” kan 1 NMEA 0183 kompatibla givare (ex. GPS, vind,
kompass, ekolod eller logg) anslutas.
Till porten för NMEA ”data ut” kan NMEA 0183 kompatibla mottagare (ex.. Maxi Repeaters,
Radar, Plotter etc.) anslutas.
Servern är dessutom utrustad med en NMEA ut och in som är direkt anpassad för att
anslutas till en PC via en standard serieport (RS-323) via en standard 9-polig seriekabel.
I PC:n kan man använda viket navigationsprogram som helst som jobbar med standarden
NMEA.
Servern förser anslutna instrument med spänning via nätverkskabeln.
Servern anpassar data som tas emot från givarna och sänder detta vidare till instrumenten
via nätverkskabeln.
På samma sätt anpassar Servern data som tas emot från instrumenten via nätverkskabeln
och sänder detta därefter till anslutna NMEA 0183 mottagare via NMEA ”data ut” porten.
Även data mottaget från NMEA 0183 sändaren via porten för NMEA ”data in”, anpassas
och sänds vidare till instrumenten via nätverkskabeln .
Servern och NX2 instrumenten sänder och mottar data till och från varandra direkt via
nätverkskabeln.
Nexus nätverk är baserat på RS 485 vilket är en industriell databusstandarden. Detta gör att
du kan ansluta upp till 32 NX2 instrument direkt till en Nexus nätverkskabel. Ett Nexus
nätverk har därför hög flexibilitet med stora framtida utbyggnadsmöjligheter. Ett Nexus
nätverket är dessutom ca 10 gånger snabbare än ett nätverk baserat på NMEA 0183.
6
SPEED
Fysiskt består nätverkskabeln av en 5 mm kabel. En 4-polig kontakt gör installationen till
instrumenten enkel. Inga stora hål behöver borras och kabeln kan kapas till exakta längder.
Anslutningspunkterna vid Servern är färgkodade och siffermärkta för att lätt kunna
identifieras.
Multi Control instrumentet är ett kombinationsinstrument som samtidigt visar en
huvudfunktion och en underfunktion. Du kan lätt anpassa instrumentets presentation så att
dina favoritfunktioner visas samtidigt.
Instrumentets stora display gör det lättläst, även vid stora vinklar och i starkt solsken.
Displayen och de fem knapparna har röd bakgrundsbelysning som kan ställas in i tre
nivåer.
Till NX2 systemet finns ett stort urval av analoga repeatrar och tillbehör. Det analoga
styrinstrumentet erbjuder unika funktioner. När det används tillsammans med
styrreferensfunktionen (AWA) kan du faktiskt styra efter vinden och expandera kryssoch undanvindsvinkeln.
NX2 instrumenten har två års garanti.
För att få optimal nytta av din nya NX2 produkt, ber vi dig noga läsa igenom denna
manual innan du börjar installera och använda ditt system.
Vi tackar dig för att du valt NX2. Om du ser oss vid någon utställning så kom gärna
fram och hälsa.
Lycka till och en god seglats!
7
SPEED
2
Installation
Installationen omfattar fem steg:
1. Läs installations och användarmanualen.
2. Planera var du skall installera givare, Server och instrument.
3. Installera först givarna, sedan Servern och sist instrumenten.
4. Drag fram kablarna och anslut dessa.
5. Lär dig funktionerna och kalibrera (ställ in) ditt system.
Innan du börjar borra ... tänk efter hur du skall göra för att få en så
enkel och bra installation som möjligt. Planera noga var du skall
placera givarna, Servern och instrumenten. Lämna också plats för
ytterligare instrument.
Några ”gör det ej” som du bör beakta:
- Korta ej av kablarna för mycket. Se till att det finns ett visst överskott så att
Servern, givare och instrument kan lyftas fram för inspektion.
- Lägg ej på silikon eller annan tätningsmassa bakom instrumentet.
Den medföljande packningen räcker väl till för att täta.
- Förlägg ej kablage i kölsvin eller på andra platser där det kan ligga i
vatten.
- Förlägg ej kablaget nära utrustning som avger stor elektromagnetisk
strålning: generatorer, tändkablar, sändarantenner mm. Detta för att
minimera risken för störningar på ditt system.
- Stressa ej, tag god tid på dig. Då är en bra installation lätt att
åstadkomma.
Följande material behövs:
Avbitartång och skaltång.
En liten skruvmejsel.
Hålsåg för instrumentet, 63 mm.
Hålsåg för bordgenomföringen, 43 mm.
Silikon eller liknande för undervattensbruk. (för tätning av borgenomföringen)
5 mm borr för monteringshål.
Buntband
Om nätverkskabeln ej räcker till så kan du köpa en extra Nexus
förlängningskabel på 8 m ( Art. No.21266-8 ) eller så kan du använda
eventuell överbliven nätverkskabel från andra installationer. Samma
typ av kabel används för alla installationer, såväl för givare som för
instrument.
Om du är tveksam angående installationen, tag hjälp av en
marinelektronikinstallatör.
8
SPEED
2.1
Placering av instrumentet
Instrumentet är avsett för utanpåliggande montage och skall monteras framifrån på en
jämn och plan yta. Packningen på instrumentets baksida kommer därmed att täta på ett
korrekt sätt mot monteringsytan.
Placera instrumentet så att det:
• lätt kan avläsas av styrman/navigatören
• är skyddat från yttre påverkan
• är placerat minst 500 mm från radiomottagare/sändare
• finns tillräckligt utrymme bakom för dess kontakthus med tillhörande kablage.
Instrumentet kan placeras intill en magnetkompass.
På instrumentets baksida, ovanför dess kontakt, har instrumentet ett litet hål för att
förhindra att fukt samlas i instrumentet. Hålet täcks av ett membran på insidan som
släpper igenom luft men ej vatten.
Instrumentet kan monteras i ett mastfäste (art.nr 69995) om extra silikonfett stryks på
instrumentets kontaktytor.
9
SPEED
2.2
Installation av instrument
1. Placera den medföljande borrmallen på den plats där du önskar placera instrumentet.
2. Borra de två skruvhålen med en 5 mm borr.
3. Såga sedan hålet för instrumentets kontakthus med hjälp av en 63 mm hålsåg.
4. Tag därefter bort borrmallen.
5. Skruva i te två pinnskruvarna på instrumentets baksida (endast med handkraft)
6. Montera instrumentet.
7. Sätt på de två plastmuttrarna och drag fast löst.
8. Se till att instrumentet sitter rakt (titta från framsidan)
9. Dra fast muttrarna (fortfarande med handkraft)
•
Drag nätverkskabeln från Servern till instrumentet.
•
Avkorta nätverkskabeln om, så erfordras, för att passa installationen. Skruva bort
kabeln. Klipp av kabeln till rätt längd. Skala av ca 35 mm av kabelns ytterisolering.
Skala därefter av ca 6 mm av de tre ledarnas isolering (den fjärde ledaren är
kabelns skärm). Kläm fast de medföljande ändhylsorna på alla fyra ledarna med
hjälp av en plattång.
•
Anslut de fyra ledarna till instrumentets 4-poliga stickpropp enligt figur.
•
Stryk silikonfett på alla kontaktytor enligt figur. Detta måste göras för att undvika
korrosion
10
SPEED
Stryk silikonfett på kontaktstiften på instrumentets baksida. Tryck fast nätverkskabelns
stickpropp på kontaktstiften. Pressa därefter ner kabeln i instrumentets kabelspår.
Montera och skruva fast täckkåpan på instrumentets kontakthus med tillhörande skruv..
11
SPEED
2.3
Anslutning av instrumentet till Servern
Kabeln mellan instrumentet och Servern är utrustad med en kontakt
i varje ända. Hona för instrumentet och hane för servern.
Hankontakten dras från instrumentet till Servern och ansluts till de
fyra terminalerna märkta 5 NETWORK.
Om det är problem att dra kabeln med kontakt till Servern kan
kontakten tas bort för att sedan sättas dit igen när kabeln är
framdragen till Servern.
Instrumentet är därmed installerat!
12
SPEED
2.4
Montering av givaren
2.4.1
Rätt placering av loggivaren
Allmänt skall givaren placeras så långt fram
som möjligt på vattenlinjens längd och nära
mittlinje. Viktigt är att givaren alltid
kommer att befinna sig i vattnet i hela
fartregistret. För snabb-gående motorbåtar
bör man tänka på att båtens vattenlinjelängd
förkortas ner ordentligt i högre farter. Placera
givaren på 25% - 30% av vattenlinjens längd
räknat framifrån. (Obs! I normalt gångläge,
planing).
Exempel:
Fenkölade segelbåtar skall ha givaren 25 - 75 cm framför kölen och max 10 cm vid sidan av
mittlinjen.
På segelbåtar med starkt V-format skrov, som t.ex. långkölade båtar, kan det vara gynnsamt att
vrida givaren en aning så att den pekar mot stäven.
Med detta erhåller man så lika egenskaper på olika bogar som möjligt.
Undvik att placera givaren nära skarpa slag
där tvärgående vattenströmmar har en
störande inverkan. Vid tveksamhet, kontakta
Din handledare eller ägare till liknande båtar
med logg av paddelhjulstyp..
13
SPEED
Glöm ej åtkomligheten från insidan innan den slutliga placeringen bestämmes!
Om du har frågor angående placeringen av givaren, kontakta båtbyggaren eller
generalagenten får din båt.
2.4.2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Montering av bordgenomföringen
Ta upp ett hål med en 43 mm hålsåg. (Se avsnitt 3 betr. placering.).
Montera de båda O-ringarna på blindpluggen.
Smörj in blindpluggen med silikonfet.
Placera blindpluggen i skrovgenomföringen med hjälp av en långsam vridning. Kontrollera att
blindpluggen är låst i bajonettfattningen.
Montera skrovgenomföringen så att blindpluggens handtag hamnar vinkelrätt mo båtens
långlångskeppsriktning. (För V-formade skrov, se kapitel 3).
Lägg tätningsmassa runt genomföringens yttre fläns och skruva åt mutter på insidan för
hand.
När tätningsmassan har stelnat ,skruva av muttern och lägg tätningsmassan även på insidan.
Skruva åter åt muttern för hand.
Anbringa säkerhetsbygeln på blindpluggen/ paddelhjulsgivaren.
14
SPEED
2.4.3
Installering av givaren direkt till instrumentet
Om du använder NX2 speed som ett fristående instrument (ej i ett
Nexus nätverk), kopplas givare och spänning direkt till
instrumentet.
1.
2.
3.
4.
Ta bort kontakten som sitter på givarkabeln (används endast
när givaren kopplas till en Server)
Anslut givaren enligt nedan.
Anslut spänningskablarna enligt nedan, kom alltid ihåg att
koppla in en 3A säkring på den röda pluskabeln
OBS! Instrumentet har ingen avstängningsknapp. Om du vill
kunna stänga av instrumentet utan att stänga av
huvudströmmen, måste en strömbrytare anslutas på den röda
kabeln.
Skärm
Röd
Vit
Svart
Gul
Grön
3A Säkring
2.4.4
Installation av givaren till Servern
Loggivaren levereras med en kontakt för snabbanslutning till
Servern.
Skärm
Vit
Gul
Grön
15
SPEED
3
Första start
3.1
Initiering av instrumentet
Vid spänningstillslag utför instrumentet en självtest. Först sker en
presentation av samtliga presentationselement, därefter
presenteras programvaruversionen och slutligen identitetsnumret
(ID nummer) i nätverket.
Vid första spänningspåslaget, efter installationen, uppmanas du
att trycka på SET [PrESkey] för att tilldela instrumentet ett ID
nummer.
För att initiera övriga instrumentet skall du trycka på SET på vart
och ett av instrumenten - ett åt gången.
Anm.: Vänta alltid på att
texten ”Init OK” presenteras, innan du
trycker på SET på nästa instrument!
Servern tilldelar automatiskt den första enheten ID numret 16,
sedan 17 osv. Ordningen i vilken instrumenten tilldelas ID
nummer är densamma som den ordning som du trycker SET på
respektive instrument.
Detta exempel visar att instrumentets versionsnummer är 2.0 och
dess ID nummer är 16.
Det är också dessa ID nummer instrumentet använder sig av när
man skall fjärrmanövrera dem.
3.2
Ominitiering av instrumentet
Om två instrument av någon anledning har samma ID nummer,
kan
det
förorsaka
störningar
och
förhindra
informationsöverföringen på databussen.
För att ominitiera instrumentet skall du trycka på CLEAR under
startsfasen, dvs. när instrumentet visar versions- och ID nummer.
Självtesten återstartas på samtliga instrument. Du blir uppmanad
att trycka på SET på alla instrument på samma sätt som
beskrivits ovan.
Anm.: Om du ej lyckas med ominitieringen skall du koppla bort
alla instrument som har samma ID nummer utom ett. Repetera
därefter proceduren ovan.
16
SPEED
4
Funktion
4.1
Om denna manual
•
Varje gång en knapp omnämns i denna manual anges knappens namn i fet stil och
med VERSALER, t.ex. PAGE
•
Om ej annat anges avses knapptryckningarna vara momentana.
•
Varje gång ett presentationselement (något som visas på instrumentets display)
omnämns i texten, är presentationselement omgivet med en hakparentes och om så
är möjligt i samma format som den presenteras, t.ex. [BTW].
Presentationselementet kan vara en text ex.. [PrESkey], en funktion ex.. [BTW] eller
ett värde ex.. [02]. Avsikten är att underlätta för dig när du läser i manualen
samtidigt som du tittar på instrumentets presentation.
•
Med ordet navigator avses GPS, Loran eller Decca instrument.
•
Vilket instrument utför navigeringen? Med ordet navigering/navigerande avser vi det
aktiva instrument vars waypointminne nyttjas för beräkning av navigationsdata, t.ex.
BTW, DTW etc. Det kan enbart vara ett instrument i systemet vars waypoint minne
är aktivt. Detta kan dock nås och nyttjas av alla instrument i systemet.
•
Innehållet i denna manual är kompatibelt med;
Server fr.o.m. programversion 3.0.
Multi Control instrument fr.o.m. programversion 3.0.
Produkterna kan uppdateras till den senaste versionen mot en avgift. Kontakta din
lokala återförsäljare för ytterligare information.
17
SPEED
4.2
Hur tryckknapparna används
FUNKTIONSMARKERING
HUVUD
FUNKTION
UNDERFUNKTION
CLEAR
MINUS
PAGE
PLUS
SET
4.2.1
Allmänt
Funktionerna är uppdelade i fyra grupper, varje grupp presenteras på en funktionssida
(i det följande kallad enbart sida). Dessa är;
•
•
•
•
SPEED
PLUS
NAVIGATE
WIND
Fart
Djup
Navigering
Vind
Vilken sida som är vald och därmed visas framgår av sidmarkeringen placering överst
på sidan.
4.2.2
PAGE
PAGE knappen används också för att förflytta markören i
redigeringsmod.
En tryckning på PAGE förflyttar markören ett steg till höger i ett
cirkulärt mönster för varje tryckning.
En samtidig tryckning på PAGE och MINUS förflyttar markören i
omvänd riktning.
18
SPEED
4.2.3
MINUS
En tryckning på MINUS skiftar till nästa underfunktion.
I redigeringsmod stegas ett tecken bakåt, ex.. 5, 4, 3, etc.
4.2.4
PLUS
En tryckning på PLUS skiftar till föregående underfunktion.
I redigeringsmod stegas ett tecken framåt, ex.. 1, 2, 3, etc.
4.2.5
SET
En tryckning på SET låser upp ett värde så att det kan ändras.
När värdet är upplåst blinkar det och kan ändras med MINUS, PLUS
och PAGE.
När ändringen är utförd låses värdet med SET.
4.2.6
Radera / återställa
En tryckning på CLEAR raderar tecken samt återställer larm och
räknare.
4.2.7
Kalibrering
För att komma till funktionen kalibrering hålls SET nedtryckt i minst 2
sekunder.
För att komma tillbaka till normal mod trycker du på SET när texten
return [RET] visas.
2 sec
4.2.8
Belysning
Instrumentets display och dess fem tryckknappar har en röd
bakgrundsbelysning. Tre olika ljusstyrkor kan väljas, exklusive släkt
[OFF].
2 sec
Håll PAGE nedtryckt i minst 2 sekunder för att ställa in ljusstyrkan.
Texten [Lit] visas blinkande och belysningen tänds momentant.
Välj önskad ljusstyrka med PLUS: Låg [LOW], Medel [MID], Maximal
[MAX] eller Släckt [OFF]. Därefter låser du inställt värde med SET.
Anm. Om du ej nyttjar möjligheten att koppla instrumentbelysningen
Till/Från med en yttre omkopplare enligt 2.7, släcker du således
belysningen genom att välja [OFF].
Värdet för vald ljusstyrka sänds till alla andra NX2 instrument i
systemet. När instrumentbelysningen är påslagen är det ej möjligt att
reglera eller slå av belysningen på ett enskilt instrument.
OBS Detta är en snabbåtkomst för belysningen,
belysningskontrollen ligger även som en funktion under PLUS
19
SPEED
5
Fartfunktioner - SPEED
5.1
Huvudfunktion fart
Visar båtens fart genom vattnet.
Värdet kan visas i knop [KT], km/h [Kh] eller i miles/h [Mh], se
12.1.2, C11. Om en navigator är ansluten kan fart över grund
[SOG] visas, se 12.1, C11 och C13.
5.2
Underfunktioner fart
5.2.1
Trippmätare - TRP
0-199,99 NM, visas enbart i sorten NM.
Värdet sparas vid pänningsfrånslag. Trippmätaren startar sedan
automatiskt vid spänningstillslag och fortsätter uppräkningen av
avverkad trippdistans.
Nollställning av trippmätaren sker genom att trycka på CLEAR.
5.2.2
Totaldistans - LOG
0-19999 NM, presenteras enbart i sorten NM. Kan ej nollställas.
5.2.3
Maxhastighet (MAX)
Maxhastighet sedan spänningspåslag eller från det starturet
nedräknats till 0. För att manuellt nollställa maxhastigheten, tryck
CLEAR.
5.2.4
Starttimer - STA
Nedräkningstimer valbar från 59 till 1 minuter.
Tryck på SET för att starta timern, första siffran i tidigare vald
starttid blinkar ändra tiden med PLUS, MINUS och PAGE till
önskad tid.
Tryck på SET igen för att starta timern
Tiden presenteras i minuter och sekunder när timern har startat.
Ett larm ljuder varje sekund under de sista 10 sekunderna.
Om du önskar stänga av timern, tryck på CLEAR.
När timern har räknat ner till noll eller om timern stängs av startar
tidtagningen från noll, se 6.2.4.
5.2.5
Tidtagning
Visar tid i tim/min/sek från spänningstillslag, från det att
starttimern har räknat ner till noll eller efter nollställning. Tryck på
CLEAR för att nollställa tidtagningen.
5.2.6
Medelfart - AVS
Presenterar genomsnittlig fart från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagningen/ avstängning av starttimern.
20
SPEED
5.2.7
Distans - DST
Visar avverkad distans från spänningstillslag eller från
nollställning av tidtagning/ avstängning av starttimer.
5.2.8
Djup - DPT/unit (endast i Nexus nätverk)
Visar vattendjupet från ytan eller kölen beroende på inställning,
se 12.2.3, C22.
Djupet visas i meter [m], fot [FT] eller famnar [FA], se 12.2.2,
C21.
Presenterad text växlar mellan texten [DPT] och vald sort
21
SPEED
6
Kalibrering
För att ditt system skall fungera korrekt är det viktigt att du utför en noggrann
kalibrering. Kalibreringsdata sparas i ett avbrottsfritt minne.
Värdet som står inom parentes i rubriken
ex. C12 – Kalibrering [CAL 1.25] anger att fabriksinställningen är 1.25.
De olika kalibreringsfunktionerna är indelade i 5 grupper.
C10 - kalibrering av SPEED
C20 - kalibrering av PLUS/DEPTH (endast i Nexus Nätverk)
C30 - kalibrering av NAVIGATE (endast i Nexus Nätverk)
C50 - kalibrering av WIND (endast i Nexus Nätverk)
C70 - kalibrering av nätverk samt NMEA inställningar (endast i Nexus Nätverk)
För att komma till kalibreringsfunktionen, håller du knappen SET nedtryckt tills texten
[RET] visas.
Välj kalibreringsgrupp, t.ex. [C10], med hjälp av PAGE,
Välj kalibreringskod, t.ex. [C13], med hjälp av MINUS eller PLUS.
För att gå ur kalibreringsfunktionen och återvända till de normala funktionerna väljer du
först Returfunktionen [RET] (C10, C20, C30, C50 eller C70) med hjälp av MINUS eller
PLUS. Därefter trycker du på SET.
För att ändra ett kalibreringsvärde gör du enligt följande;
Välj kalibreringskod enligt ovan.
Lås upp kalibreringskodens värde genom att trycka på SET.
Ändra värdet med MINUS/PLUS.
Spara den nya inställningen genom att trycka på SET.
OBS detta gäller för alla inställningar och kommer inte att
upprepas för varje kod.
22
SPEED
6.1
Fart - C10
6.1.1
Återgå till från inställningar [C10 – RET]
För att gå ur kalibreringsfunktionen, tryck på SET.
6.1.2
C11 - Enhet för fart [Unit KTS]
Sort för fart. Knop [KTS], km/tim [K/h] eller miles/tim [m/h].
6.1.3
C12 – Kalibrering [CAL 1.25]
Kalibreringsfaktor för fart och distans, (1.00 - 1.99)
Procedur:
Kör båten en uppmätt distans med normal fart.
Jämför trippmätarens distans med den uppmätta distansen.
Räkna ut den nya kalibreringsfaktorn med hjälp av formeln nedan.
Distans mätt i sjökortet :
Distans enligt trippmätaren:
Aktuell kalibreringsfaktor:
Ny kalibreringsfaktor.
T
L
C
N
Anm: Om vattnet är strömt skall du köra båten i bägge riktningarna. Därefter dividera
du trippmätarens distans med 2 och använder detta värde i formeln ovan.
6.1.4
C13 Dämpning - SEA
Inställning av dämpningskonstant vid beräkning av båtens fart
genom vattnet. Påverkar fartändringarnas svarstid.
Tryck på NYCKEL för att ändra dämpningskonstanten.
Välj en av nedanstående dämpningskonstanter med UPP.
[LOW] 1 sek, [MID] 5 sek eller [MAX] 22 sek.
Spara valt värde med NYCKEL.
Normalvärdet är [LOW] i lugn sjö. I grov sjö kan du stabilisera visat fartvärde
genom att välja [MID] eller [MAX]. Dämpningskonstanterna väljs separat vid
varje instrument och påverkar enbart detta instrument.
23
SPEED
7
Underhåll och felsökning
7.1
•
•
•
•
•
Underhåll
Rengör instrumentet med mild tvållösning och torka rent med en i rent vatten fuktad
trasa.
Använd ej lösningsmedel eller högtrycksspruta.
Kontrollera alla anslutningar minst en gång per år samt lägg på nytt silikonfett vid
behov.
Använd alltid instrumentets skyddskåpa då instrumentet ej används.
Instrumentet mår bättre om du förvarar det inomhus vid extrema temperaturer.
7.2
Felsökning
Innan du kontaktar din leverantör bör du kontrollera punkterna i 13.2.1 samt anteckna
nedanstående uppgifter;
•
•
•
Samtliga instrument och givare inklusive versionsnummer.
Serverns versionsnummer
Respektive instruments ID-nummer på nätverket (visas i samband med
spänningspåslag).
7.2.1
Allmänt
Fel i elektronisk utrustning beror i de flesta fallen på installationen och dåliga
anslutningar. Kontrollera därför att;
•
•
•
•
•
•
•
•
Installationen och kabeldragningen är gjord enligt instruktionerna för instrumenten
och givarna.
Skruvplintarnas skruvar är ordentligt åtdragna.
Det ej finns korrosion i kontaktpunkterna.
Lösa ledare ej förorsakar kontakt med andra ledare.
Kablarna ej är skadade.
Batterispänningen är korrekt - den skall var minst 10 V.
Säkringen är av rätt typ och att den ej är trasig.
Flera instrument ej har samma ID nummer, se 3.
24
SPEED
7.2.2
Åtgärder
1. Fart- och distansfunktioner - Ingen presentation [ --- ]
−
−
−
C73 [BSP] skall vara [OFF] om ingen NMEA loggivare är ansluten till systemet.
C95 [SOG] skall vara [OFF] om ingen navigator / GPS är ansluten till systemet.
Oregelbundna
värden:
Kontrollera
dämpningsinställningen
fart C13 [SEA], se 12.1.4
för
För mer felsökning, se manualen för Servern
8
Specifikation
8.1
Teknisk specifikation
Dimensioner:
Speed instrument: 113 x 113 x 23 mm.
Spänning:
12V DC (10-16V). Instrumentet
batteripoler.
Speed instrument: 0,08 W
Med maximal belysning: 0,8 W
Strömförbrukning:
Temperatur område:
Vikt:
Hölje:
Lagring: -30° till +80°C
Användning: -10° till +70°C
Speed instrument:
Speed Instrument:
Mått, givare:
Mått, skrovtjocklek:
Givarkabel:
Spänning:
Strömförbrukning:
Noggrannhet:
Mätområde:
42 x 86 mm
min 6 mm, max 42 mm
8m
12V DC (10-18V)
0.06W
± 1%
0,2 - 30 knop
är
skyddat
mot
260 gram
Vattentät
CE godkännande
Produkterna uppfyller krav för EMC immunitet och emission enligt EN 50 08-1.
8.2
Nexus Nätvärk
Introduktion:
Nexus Nätverket är en dubbelriktad buss med möjlighet att ansluta många instrument.
Den är en RS-485 duplex bus med möjlighet till 32 instrument anslutna samtidigt. Den
höga störokänsligheten medger användande av mycket långa kablar (upp till 1200
m).Data sänds synkront med en startbit, 8 databitar, 1 paritetsbit samt 2 stoppbitar med
25
förväxling
SPEED
en överföringshastighet av 9600 baud. Detta ger möjligheter till mycket snabb
datauppdatering. Viss information skickas upp till 10 ggr. Per sekund.
Användare av Nätverket:
Nexus Nätverket är öppet för nya användare och applikationer utan licenser eller
avgifter. Emellertid är Nätverket tillverkarens egendom. Därför måste specifikationerna
följas för att skydda tillverkarens åtaganden vad beträffar prestanda och driftsäkerhet.
För de flesta applikationer är PC-interface (art.nr. 21248) ett mycket bra hjälpmedel för
att titta på och logga all data som skickas på Nätverket. Det går även att lägga in
Waypoints och rutter via PC:n. PC-interfacet är utrustat med en anslutning till Nexus
Nätverk samt en 9-polig D-sub kontakt för anslutning till kommunikationsporten (RS232)
26
SPEED
8.3
Andra delar i NX2 serien
Nedan finner du en förteckning över andra instrument och givare i NX2 serien.
22118-3
22118-2
22118-1
22118-4
22118-5
22118-6
NX2 Kompletta instrument med givare
Multi Control instrument och Server, 8m kabel
Multi Control och Server med Logg och ekolodsgivare, 8m kabel
Speed logg med loggivare, 8m kabel
Wind Data, med vindgivare, 25m kabel.
Compass, med kompassgivare som klarar 35° krängning, 8 m kabel
GPS Navigator, med GPS Antenn, 10m kabel
22120-1
20700
19915-8
20721
20721-1
20860
21000
21735
20594
21721
69980
NX2/Nexus Givare
Server kompl med 3m spänningskabel
Logg/Temp,0 - 30 KTS, löstagbar, 8 m (26 ft) kabel
Djup, 0.8 - 150 m (2.6-490 ft), löstagbar, 3 + 8 m kabel
Vindgivare, 22 m ( 72 ft) kabel
Vindgivare i kolfiber, 1260mm lång, 380g, Ingen mastkabel.
Fluxgate Kompass, 8 m (26 ft) kabel
GPS Antenn, NX2/NMEA, fast, 10 m ( 33 ft) kabel (NMEA utgång)
Hållare för GPS Antenn och 35° Kompassgivare.
Vindmastkabel 25m
MTC (Mast Twist Compensation) box, 8m kabel, för Wind Data instr.
MRC (Mast Rotation Sensor Compensation) box för Wind Data instr
22117-1
22117-3
22117-4
22117-5
22117-6
22117-7
NX2 Digitala Instruments (alla levereras med 0.4m kabel)
Speed log instrument
Multi Control instrument
Wind Data instrument
Compass instrument
GPS Navigator instrument
Autopilot instrument
NX2 Analog Instruments (Alla analoga instrument levereras med 0,4m kabel)
22115-01
NX2 Analog Vindvinkel
22115-02
NX2 Analog Steer Pilot
22115-03
NX2 Analog Speed Trim
22115-05
NX2 Analog Fart 0-16kts
22115-06
NX2 Analog Fart 0-50kts
22115-07
NX2 Analog Djup 0-200m
22115-08
NX2 Analog Djup 0-600ft
22115-09
NX2 Analog Rodervinkel
22115-10
NX2 Analog Kompass
22115-11
NX2 Analog GPS Fart 0-16kts
22115-12
NX2 Analog GPS Fart 0-50kts
22115-13
NX2 Analog GPS Kurs
21210
21218-1
20966
Nexus Remote Control Instrument
Remote Control Instrument (RCI), med Autopilotkontroll, 8m kabel, hållare.
Extra hållare till Remote Control instrument
Skarvkontakt 4-polig, vattentät för kabel – kabel anslutning
27
SPEED
8.4
CMG
CMP
COG
CTS
CU
d
D/R
DEFAULT
DEV
DMG
DEA
DPT
DRF
DST
DTW
E
EDIT
EMC
EN
F
F1-F9
FA
FREE
FT
GLL
GoTo
GPS
HDM
HDT
HM
HT
id
Init
Insert
Km
KT
KTS
L
LAT
LCD
LGD
LOG
LON
LOW
MAX
m/s
MEM
Mh
MID
MN
MOB
m
N
NAV
NM
NMEA
NXT
OCA
RET
Roll
S
Förkortningar
Course Made Good
CoMPass
Course over Ground
Course To Steer
Central Unit
differential
Dead Reckoning
Factory setting
DEViation
Distance Made Good
DEpth Alarm
DePTh
DRiFt, Speed of current
DiSTance
Distance To Waypoint
East
EDIT
Electro Magnetic Compatibility
European Norm
Farenheit
Figure of merit
Fathoms
FREE
FeeT
Geographic Latitude Longitude
Go To
Global Positioning System
HeaDing Magnetic
HeaDing True
Heading Magnetic
Heading True
Identity
Initialisation
Insert
Kilometer per hour
KnoTs
KnoTS
Local
LATitude
Liquid Crystal Display
Local Geodetic Datum
LOG
LONgitude
LOW
MAX
metres per sekond
MEMory
Miles per hour
MID
Magnetic North
Man Over Board
metre
North
NAVigate
Nautical Mile
National Marine
NeXT
Off Course Alarm
RETurn
Roll
South
Nyttokurs
Kompass
Kurs över grund
Kurs att styra
Centralenhet / Server
Differentiell
Död räkning
Fabriksinställning
Deviation
Nyttodistans
Djuplarm
Djup
Hastighet på ström
Distans
Avstånd till etappmål
Öster / Ost
Editering / ändring
Elektromagnetisk kompabilitet
europeisk norm
Farenheit
Godhetstal
Famnar
Ledig / tom
Fot
Geografisk Latitud, Longitud
Gå till
Globalt positioneringssystem
Magnetisk kurs
Sann kurs
Kompasskurs
Sann kurs
Identitet
Initialisering
Infoga
Kilometer i timmen
Knop
Knop
Lokal
Latitud
Flytande kristall display
Lokalt geodetiskt datum
Logg
Longitud
Låg
Max
Meter per sekund
Minne
Miles per timme
medel
magnetisk nord
Man över bord
Meter
Nord
Navigation
Nautiska mil
Electronic Association
Nästa
Ur kurs alarm
Återgå
Rullning / lutning
Söder / syd
28
SPEED
S/A
SAT
SEA
SEK
SET
SHA
SOG
STA
STR
SW
TAC
TMP
TRP
TTG
TWA
TWS
UTC
VAR
VMG
W
WCV
WP
XTE
Selective Availability
SATellite
SEA
SEKonds
SET, Direction of current
SHallow Alarm
Speed Over Ground
STArt
SteeR
South West
TACtical
TeMPerature
TriP
Time To Go
True Wind Angle
True Wind Speed
Universal Time Co-ordinate
VARiation
Velocity Made Good
West
Waypoint Closure Velocity
Waypoint
Cross Track Error
Satellit
Dämpning
Sekunder
Strömmens riktning
Grundlarm
Fart över grund
Start
Styrreferens
Sydväst
Taktik
Temperatur
Tripp
Tid till ankomst
Sann vindvinkel
Sann vindhastighet
Universaltid
magnetisk variation
Hastighet mot vinden
Väst
Hastighet mot etappmål
Etappmål
Avstånd till ideallinjen
Minus
Minus
Plus
Plus
Wind from port side
Vind in från babord
Wind from starboard side
Vind in från styrbord
The boat is left of the desired track
Båten befinner sig vänster om
Önskad ideallinje
Båten befinner sig höger om
Önskad ideallinje
The boat is right of the desired track
29
SPEED
8.5
Garanti
GARANTI
ALLMÄNT
Alla produkter är utvecklade och tillverkade för att motsvara den yppersta bransch standarden. När
produkten är korrekt installerad, handhavd och underhållen, i enlighet med beskrivningen i
produktens manual, kommer den att bidra med många års tillförlitlig drift. Utöver produktens
tekniska manual kan också vår världsomspännande återförsäljar- och serviceorganisation bistå
med ytterligare information och assistans.
GARANTIOMFATTNING
Garantin täcker reparation av defekta delar som beror av fel hänförda till tillverkningen av produkten.
Garantin täcker reservdel samt arbetstid om produkten lämnas in och repareras i det land där
produkten inköptes. Garantiperioden framgår av manualen och börjar löpa från den dag
produkten inköptes. Ovanstående garanti är tillverkarens enda garanti, vilket innebär att
ytterligare villkor ej är tillämpliga på produkten.
GARANTIVILLKOR
•
Produktens inköpskvitto med angivet inköpsdatum och ifyllt garantikort måste medfölja för att
validera garantikrav som sker enligt procedur beskriven nedan.
•
Produktens garanti är inte möjlig att överföra, utan gäller endast för den ursprungliga köparen.
•
Produktens garantin gäller inte i de fall serienummer saknas, felaktig installation skett,
felaktigt elsäkringsförfarande, omständighet förorsakad av felaktigt handhavande, externa orsaker
så som modifieringar eller service utförd av annan än tillverkaren eller av denne auktoriserad
distributör eller genom användning utanför de tekniska gränsvärden som specificerats i
produktens manual.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare är inte ansvarig och kommer inte att
kompensera direkta eller indirekta skador som uppkommit p.g.a. felaktigheter i produkten.
Tillverkaren är inte heller ansvarig för person skador eller skador på tredje man som uppkommit p g
a användning av produkten.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare är inte ansvariga för kostnader i samband
med sjötester, felsökningar i båtar, etc., oavsett om produkten är under garanti eller inte.
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare bistår gärna med denna service. Nedlagda
kostnader kommer i dessa fall att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
•
Tillverkaren, tillverkarens distributörer och återförsäljare reserverar sig rätten att, i de fall reparation
ej är möjlig att genomföra inom en rimlig tidsperiod, byta ut felaktiga returnerade produkter under
garantiperioden, med närmast motsvarande ersättningsprodukt.
GARANTIPROCEDUR
Produkten skall returneras till Tillverkaren, tillverkarens distributör eller återförsäljare i det land där
produkten inköpts. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad.
Alternativt kan produkter som används i annat land än inköpslandet, lämnas in till den lokala nationella
distributören eller återförsäljaren. Giltiga garantikrav kommer då att ersättas utan kostnad. Giltiga
garantikrav kommer även då att ersättas i form av reservdelar, men arbetstid och eventuellt
tillkommande kostnader för frakt kommer att debiteras köparen i enlighet med gällande priser.
FÖRBEHÅLL
Sunt förnuft gäller vid användning av navigationsutrustning och tillverkarens produkter skall endast ses
som ett navigationshjälpmedel. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra produktens specifikation.
30
SPEED
Fil id:
GARANTIKORT
SKICKAS IN TILL GENERALAGENTEN
ÄGARE:
Namn:
Adress :
Postnummer :
Land:
Produktens namn:
Serie nummer:
A
B
C
1
2
3
4
5
6
Inköpsdatum: _______________________________Installationsdatum _________________________
Återförsäljarens stämpel:
Kryssa här om du inte är intresserad av information om nya produkter
31
7
SPEED
32
Copyright ©:
Nexus Marine AB
Kuskvägen 4, 191 62 Sollentuna, Sweden
Tel: +46 -(0) 8 – 506 939 00. Fax: +46 -(0) 8 -506 939 01
www.nexusmarine.se
33
22131-2 Edition 1
SPEED
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising