Garmin | echoMAP™ CHIRP 74cv | Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Εγχειρίδιο κατόχου

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Εγχειρίδιο κατόχου
Σειρά echoMAP™ CHIRP 40/50/70/90
Εγχειρίδιο κατόχου
© 2016 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή
συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να
είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και
επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.
Η ονομασία Garmin , το λογότυπο Garmin , οι ονομασίες BlueChart , g2 Vision και Ultrascroll αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες
χώρες.Οι ονομασίες echoMAP™, HomePort™, Panoptix™, Garmin ClearVü™ και Garmin Quickdraw™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η
χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.
®
®
®
®
®
Η ονομασία microSD και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3D, LLC. Οι ονομασίες NMEA και NMEA 2000 αποτελούν σήματα κατατεθέντα της National Marine
Electronics Association.Η ονομασία Windows αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν
στους αντίστοιχους κατόχους τους.
®
®
®
®
Πίνακας περιεχομένων
Παρουσίαση.................................................................... 1
Πρόσοψη .................................................................................... 1
Πλήκτρα συσκευής ................................................................. 1
Λήψη των εγχειριδίων ................................................................. 1
Συμβάσεις εγχειριδίου ................................................................. 1
Τοποθέτηση καρτών μνήμης ...................................................... 1
Ενημέρωση λογισμικού .............................................................. 1
Φόρτωση του νέου λογισμικού σε κάρτα μνήμης ................... 2
Ενημέρωση του λογισμικού συσκευής ................................... 2
Δορυφορικά σήματα GPS ........................................................... 2
Επιλογή της πηγής GPS ........................................................ 2
Προσαρμογή του πλόττερ............................................. 2
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης ............................................... 2
Συνδυασμοί ................................................................................. 2
Επιλογή συνδυασμού ............................................................ 2
Προσαρμογή οθόνης συνδυασμού ........................................ 2
Προσθήκη προσαρμοσμένης οθόνης συνδυασμού ............... 2
Διαγραφή οθόνης συνδυασμού .............................................. 3
Ρύθμιση του τύπου σκάφους ...................................................... 3
Προσαρμογή του φωτισμού ........................................................ 3
Ρύθμιση της λειτουργίας χρωμάτων ........................................... 3
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D ................................. 3
Χάρτης πλοήγησης και χάρτης ψαρέματος για παράκτιες
περιοχές ...................................................................................... 3
Μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη .................................... 3
Μετατόπιση του χάρτη με τα πλήκτρα ................................... 3
Επιλογή ενός στοιχείου μέσω των πλήκτρων συσκευής ....... 3
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη ............................................ 3
Σύμβολα χάρτη ...................................................................... 3
Πλοήγηση σε σημείο πάνω στο χάρτη ................................... 4
Προβολή πληροφοριών θέσης και αντικειμένου σε ένα
χάρτη ..................................................................................... 4
Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τα βοηθήματα
ναυτιλίας ................................................................................ 4
Γραμμή κατεύθυνσης και σημάνσεις γωνίας .......................... 4
Χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά ......................................... 5
Προβολή πληροφοριών σταθμού παλίρροιας ........................ 5
Εμφάνιση δορυφορικής απεικόνισης στο χάρτη
πλοήγησης ............................................................................. 5
Προβολή αεροφωτογραφιών ορόσημων ............................... 6
Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης .............................................. 6
Σύμβολα στόχευσης AIS ........................................................ 6
Κατεύθυνση και υπολογιζόμενη πορεία των
ενεργοποιημένων στόχων AIS ............................................... 6
Εμφάνιση σκαφών AIS σε χάρτη ή προβολή χάρτη 3D ......... 6
Ενεργοποίηση στόχου για ένα σκάφος AIS ........................... 7
Προβολή λίστας απειλών AIS ................................................ 7
Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης ...... 7
Προειδοποιητικά σήματα AIS ................................................. 7
Απενεργοποίηση λήψης σημάτων AIS .................................. 7
Ρυθμίσεις χάρτη και προβολής χάρτη 3D ................................... 8
Ρύθμιση χάρτη πλοήγησης και ψαρέματος ............................ 8
Ρυθμίσεις σημείων και ιχνών στους χάρτες και στις προβολές
χαρτών ................................................................................... 9
Εμφάνιση παραθύρου πλοήγησης ........................................ 9
Ρυθμίσεις άλλων σκαφών στους χάρτες και τις προβολές
χάρτη ..................................................................................... 9
Ρυθμίσεις Fish Eye 3D ........................................................... 9
Ρύθμιση εμφάνισης αριθμών σε υπέρθεση ........................... 9
Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw Contours........... 10
Χαρτογράφηση μιας υδάτινης μάζας με τη λειτουργία Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 10
Πίνακας περιεχομένων
Προσθήκη ετικέτας σε ένα χάρτη Garmin
Quickdraw Contours ................................................................. 10
Κοινότητα Garmin Quickdraw ................................................... 10
Πρόσβαση στην κοινότητα Garmin Quickdraw .................... 10
Κοινή χρήση χαρτών Garmin Quickdraw Contours με την
κοινότητα Garmin Quickdraw ............................................... 10
Λήψη χαρτών κοινότητας Garmin Quickdraw ...................... 11
Ρυθμίσεις Garmin Quickdraw Contours .................................... 11
Πλοήγηση με πλόττερ.................................................. 11
Βασικές ερωτήσεις πλοήγησης ................................................. 12
Προορισμοί ............................................................................... 12
Αναζήτηση προορισμού κατά όνομα ................................... 12
Επιλογή προορισμού με χρήση του χάρτη πλοήγησης ....... 12
Αναζήτηση προορισμού με χρήση δεδομένων χρήστη ........ 12
Αναζήτηση προορισμού υπηρεσιών ναυσιπλοΐας ............... 12
Πορείες ..................................................................................... 12
Ρύθμιση και ακολούθηση απευθείας πορείας με την επιλογή
"Μετάβαση σε" ..................................................................... 13
Διακοπή πλοήγησης ................................................................. 13
Σημεία ....................................................................................... 13
Σήμανση της παρούσας θέσης σας ως σημείο .................... 13
Δημιουργία σημείου σε διαφορετική θέση ............................ 13
Επισήμανση θέσης MOB ή SOS ......................................... 13
Προβολή λίστας με όλα τα σημεία ....................................... 13
Επεξεργασία αποθηκευμένου σημείου ................................ 13
Αναζήτηση αποθηκευμένου σημείου και πλοήγηση σε
αυτό ..................................................................................... 13
Διαγραφή σημείου ή θέσης MOB ......................................... 13
Διαγραφή όλων των σημείων ............................................... 14
Πορείες ..................................................................................... 14
Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία από την παρούσα θέση
σας ....................................................................................... 14
Δημιουργία και αποθήκευση πορείας .................................. 14
Προβολή λίστας πορειών ..................................................... 14
Επεξεργασία αποθηκευμένης πορείας ................................ 14
Αναζήτηση αποθηκευμένης πορείας και πλοήγηση σε
αυτήν .................................................................................... 14
Αναζήτηση και πλοήγηση παράλληλα με μια αποθηκευμένη
πορεία .................................................................................. 14
Διαγραφή αποθηκευμένης πορείας ..................................... 15
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων πορειών ................... 15
Διαδρομές ................................................................................. 15
Εμφάνιση διαδρομών ........................................................... 15
Ρύθμιση του χρώματος της ενεργής διαδρομής ................... 15
Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής ................................... 15
Προβολή λίστας αποθηκευμένων διαδρομών ...................... 15
Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής ............................ 15
Αποθήκευση διαδρομής ως πορεία ..................................... 15
Αναζήτηση καταγεγραμμένης διαδρομής και πλοήγηση προς
αυτήν .................................................................................... 15
Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής ................................. 15
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων διαδρομών ............... 15
Επανιχνηλάτηση της ενεργής διαδρομής ............................. 15
Διαγραφή της ενεργής διαδρομής ........................................ 15
Διαχείριση της μνήμης αρχείου καταγραφής διαδρομής κατά
τη διάρκεια της καταγραφής ................................................. 15
Διαμόρφωση του διαστήματος καταγραφής του αρχείου
καταγραφής διαδρομής ........................................................ 16
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σημείων, πορειών και
διαδρομών ................................................................................ 16
Αυτόματη πλοήγηση ................................................................. 16
Ρύθμιση και ακολούθηση μιας διαδρομής Αυτόματη
πλοήγηση ............................................................................. 16
Δημιουργία διαδρομής αυτόματης πλοήγησης .................... 16
Φιλτράρισμα λίστας με πορείες και διαδρομές αυτόματης
πλοήγησης ........................................................................... 16
i
Ανασκόπηση διαδρομής αυτόματης πλοήγησης ................. 16
Προσαρμογή διαδρομής αυτόματης πλοήγησης ................. 16
Ακύρωση υπολογισμού Αυτόματη πλοήγηση σε εξέλιξη ..... 16
Ρύθμιση χρονισμένης άφιξης ............................................... 16
Ρύθμιση της απόστασης από την ακτή ................................ 16
Διαμορφώσεις διαδρομής αυτόματης καθοδήγησης ............ 17
Όρια .......................................................................................... 17
Δημιουργία ορίου ................................................................. 17
Μετατροπή μιας πορείας σε όριο ......................................... 18
Μετατροπή μιας διαδρομής σε όριο ..................................... 18
Επεξεργασία ορίου .............................................................. 18
Ορισμός ειδοποίησης ορίου ................................................. 18
Διαγραφή ορίου .................................................................... 18
Σόναρ............................................................................. 18
Διακοπή της μετάδοσης σημάτων σόναρ ................................. 18
Αλλαγή της προβολής σόναρ ................................................... 18
Προβολή σόναρ Κλασικού τύπου ............................................. 18
Προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας ....................... 18
Προβολή σόναρ με διαχωρισμό ζουμ .................................. 18
Προβολή σόναρ Garmin ClearVü ............................................. 18
Προβολή σόναρ SideVü ........................................................... 19
SideVüΤεχνολογία σάρωσης ............................................... 19
PanoptixΠροβολές σόναρ ......................................................... 19
LiveVüΚάτω προβολή σόναρ ............................................... 19
Μπροστινή προβολή σόναρ LiveVü ..................................... 19
RealVü Προβολή σόναρ - 3D μπροστά ............................... 20
Προβολή σόναρ RealVü 3D κάτω ........................................ 20
RealVü Προβολή σόναρ - 3D ιστορικό ................................. 20
FrontVüΠροβολή σόναρ ...................................................... 20
Επιλογή τύπου αισθητηρίου ..................................................... 20
Βαθμονόμηση της πυξίδας .................................................. 20
Δημιουργία σημείου στην οθόνη σόναρ .................................... 20
Παύση της οθόνης του σόναρ ................................................... 21
Προβολή ιστορικού σόναρ ........................................................ 21
Κοινή χρήση σόναρ .................................................................. 21
Επιλογή πηγής σόναρ ......................................................... 21
Μετονομασία πηγής σόναρ .................................................. 21
Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας ................................ 21
Ρύθμιση της έντασης των χρωμάτων ....................................... 21
Καταγραφές σόναρ ................................................................... 21
Εγγραφή των ενδείξεων του σόναρ ..................................... 21
Διακοπή της εγγραφής σόναρ .............................................. 22
Διαγραφή εγγραφής σόναρ .................................................. 22
Αναπαραγωγή εγγραφών σόναρ ......................................... 22
Ρύθμιση σόναρ κλασικού τύπου, Garmin ClearVü, και
SideVü ...................................................................................... 22
Ρύθμιση του επιπέδου ζουμ στην οθόνη σόναρ .................. 22
Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης ........................................... 22
Ρύθμιση του εύρους της κλίμακας βάθους ή πλάτους ......... 22
Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ ................................................. 23
Ειδοποιήσεις σόναρ ............................................................. 23
Ρυθμίσεις σόναρ για προχωρημένους ................................. 23
Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου ................................. 23
Συχνότητες σόναρ ................................................................ 23
Ενεργοποίηση του παλμού A-Scope ................................... 24
Ρύθμιση σόναρ Panoptix .......................................................... 24
Προσαρμογή της γωνίας προβολής και του επιπέδου ζουμ
του RealVü ........................................................................... 24
Προσαρμογή της ταχύτητας μετάδοσης RealVü .................. 24
Μενού σόναρ LiveVü Forward και FrontVü .......................... 24
Ρυθμίσεις εμφάνισης LiveVü και FrontVü ............................ 25
Ρυθμίσεις εμφάνισης RealVü ............................................... 25
Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου Panoptix .................. 25
Αυτόματος πιλότος ...................................................... 26
Οθόνη αυτόματου πιλότου ........................................................ 26
Προσαρμογή της προσαύξησης βηματικής διεύθυνσης ...... 26
ii
Ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας ................................. 26
Ενεργοποίηση του Αυτόματου πιλότου .................................... 27
Μοτίβα διεύθυνσης ................................................................... 27
Ακολούθηση του μοτίβου αναστροφής ................................ 27
Ρύθμιση και ακολούθηση του μοτίβου κύκλων .................... 27
Ρύθμιση και ακολούθηση του μοτίβου ελιγμού τύπου
Zigzag .................................................................................. 27
Ακολούθηση του μοτίβου στροφής Williamson .................... 27
Λειτουργίες πλεύσης.................................................... 27
Ρύθμιση του τύπου σκάφους .................................................... 27
Ιστιοπλοϊκός αγώνας ................................................................ 27
Καθοδήγηση για γραμμή αφετηρίας ..................................... 27
Χρήση του χρονομέτρου αγώνα .......................................... 28
Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ της πλώρης και της κεραίας
GPS ..................................................................................... 28
Ρυθμίσεις layline ....................................................................... 28
Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας ......................................... 28
Λειτουργία αυτόματου πιλότου ιστιοφόρου ............................... 28
Διατήρηση ανέμου ............................................................... 28
Αναστροφή και υποστροφή ................................................. 29
Μετρητές και γραφήματα............................................. 29
Προβολή της πυξίδας ............................................................... 29
Προβολή μετρητών ταξιδιού ..................................................... 29
Μηδενισμός μετρητών ταξιδιού ............................................ 29
Προβολή μετρητών μηχανής και καυσίμων .............................. 29
Επιλογή του αριθμού των μηχανών που εμφανίζονται στους
μετρητές ............................................................................... 29
Προσαρμογή των μηχανών που εμφανίζονται στους
μετρητές ............................................................................... 29
Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων κατάστασης για μετρητές
μηχανής ............................................................................... 30
Ενεργοποίηση ορισμένων ειδοποιήσεων κατάστασης μετρητή
μηχανής ............................................................................... 30
Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων ......................................... 30
Ρύθμιση της χωρητικότητας καυσίμων του σκάφους ........... 30
Συγχρονισμός των δεδομένων καυσίμων με τα πραγματικά
καύσιμα του σκάφους .......................................................... 30
Προβολή των μετρητών ανέμου ............................................... 30
Διαμόρφωση του μετρητή ανέμου πλεύσης ......................... 30
Διαμόρφωση της πηγής ταχύτητας ...................................... 30
Διαμόρφωση της πηγής κατεύθυνσης του μετρητή
ανέμου ................................................................................. 30
Προσαρμογή του μετρητή ανέμου για πορεία όρτσα ........... 30
Πληροφορίες σχετικά με παλίρροιες, ρεύματα, τον
ήλιο και τη σελήνη....................................................... 31
Πληροφορίες σταθμού παλίρροιας ........................................... 31
Πληροφορίες σταθμού ρευμάτων ............................................. 31
Πληροφορίες ήλιου/σελήνης ..................................................... 31
Προβολή πληροφοριών σταθμού παλίρροιας, σταθμού
ρευμάτων ή ήλιου/σελήνης για διαφορετική ημερομηνία .......... 31
Προβολή πληροφοριών για διαφορετική παλίρροια ή σταθμό
ρευμάτων .................................................................................. 31
Ψηφιακή επιλεκτική κλήση.......................................... 31
Λειτουργία πλόττερ και ασύρματου NMEA 0183 VHF .............. 31
Ενεργοποίηση του DSC ............................................................ 31
Λίστα DSC ................................................................................ 31
Προβολή της λίστας DSC ..................................................... 31
Προσθήκη επαφής DSC ...................................................... 31
Εισερχόμενες κλήσεις κινδύνου ................................................ 31
Πλοήγηση σε σκάφος που κινδυνεύει .................................. 31
Εντοπισμός θέσης .................................................................... 31
Προβολή αναφοράς θέσης ................................................... 32
Πλοήγηση σε εντοπισμένο σκάφος ...................................... 32
Δημιουργία σημείου στη θέση ενός εντοπισμένου
σκάφους ............................................................................... 32
Πίνακας περιεχομένων
Επεξεργασία πληροφοριών μιας αναφοράς θέσης .............. 32
Διαγραφή κλήσης αναφοράς θέσης ..................................... 32
Προβολή ιχνών σκαφών στο χάρτη ..................................... 32
Μεμονωμένες κλήσεις ρουτίνας ................................................ 32
Επιλογή καναλιού DSC ........................................................ 32
Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας ............... 32
Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας σε στόχο
AIS ....................................................................................... 32
Media Player................................................................. 32
Άνοιγμα του Media Player ........................................................ 33
Εικονίδια .............................................................................. 33
Επιλογή της πηγής πολυμέσων ............................................... 33
Αναπαραγωγή μουσικής ........................................................... 33
Αναζήτηση μουσικής ............................................................ 33
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ενός
τραγουδιού ........................................................................... 33
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής όλων των
τραγουδιών .......................................................................... 33
Ρύθμιση αναπαραγωγής τραγουδιών με τυχαία σειρά ........ 33
Προσαρμογή της έντασης ήχου ................................................ 33
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ζωνών ........................ 33
Σίγαση της έντασης ήχου πολυμέσων ................................. 33
Ασύρματος VHF ........................................................................ 33
Αναζήτηση καναλιών VHF ................................................... 33
Προσαρμογή της φίμωσης VHF ........................................... 33
Ραδιόφωνο ............................................................................... 33
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη ................................................ 33
Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού .................................... 33
Αλλαγή της λειτουργίας συντονισμού ................................... 33
Προεπιλογές ........................................................................ 34
Αναπαραγωγή DAB .................................................................. 34
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη DAB ....................................... 34
Σάρωση σταθμών DAB ........................................................ 34
Αλλαγή σταθμών DAB ......................................................... 34
Προεπιλεγμένα DAB ............................................................ 34
Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM ............................................ 34
Εύρεση του ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM ......... 34
Ενεργοποίηση συνδρομής στο SiriusXM ............................. 34
Προσαρμογή του Channel Guide ......................................... 35
Αποθήκευση καναλιού SiriusXM στη λίστα προκαθορισμένων
σταθμών ...............................................................................35
Κατάργηση κλειδώματος του γονικού ελέγχου του
SiriusXM ............................................................................... 35
Ορισμός του ονόματος συσκευής ............................................. 35
Ενημέρωση του λογισμικού του Media Player .......................... 35
Ειδοποιήσεις συστήματος .................................................... 38
Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων .................................... 38
Ρυθμίσεις μονάδων ................................................................... 38
Ρυθμίσεις πλοήγησης ............................................................... 39
Άλλες ρυθμίσεις του σκάφους ................................................... 39
Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων του
πλόττερ ..................................................................................... 39
Κοινή χρήση και διαχείριση δεδομένων χρήστη...... 39
Αντιγραφή σημείων, πορειών και ιχνών από το HomePort σε
πλόττερ ..................................................................................... 39
Αντιγραφή δεδομένων από κάρτα μνήμης ................................ 39
Αντιγραφή σημείων, πορειών και ιχνών σε κάρτα μνήμης ....... 39
Επιλογή τύπου αρχείου για σημεία και πορείες τρίτων
παρόχων ................................................................................... 39
Κοινή χρήση σημείων και πορειών σε συσκευές ...................... 40
Αντιγραφή ενσωματωμένων χαρτών σε κάρτα μνήμης ............ 40
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε
υπολογιστή ............................................................................... 40
Επαναφορά δεδομένων αντιγράφου ασφαλείας σε πλόττερ .... 40
Αποθήκευση πληροφοριών συστήματος σε κάρτα μνήμης ...... 40
Παράρτημα.................................................................... 40
Δήλωση της συσκευής σας ....................................................... 40
Καθαρισμός οθόνης .................................................................. 40
Στιγμιότυπα οθόνης .................................................................. 40
Λήψη στιγμιότυπων οθόνης ................................................. 40
Αντιγραφή στιγμιότυπων σε υπολογιστή ............................. 41
Αντιμετώπιση προβλημάτων .................................................... 41
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS ......................... 41
Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται ή διαρκώς
απενεργοποιείται .................................................................. 41
Η συσκευή μου δεν δημιουργεί σημεία στη σωστή θέση ..... 41
NMEA Πληροφορίες για το NMEA 0183 ................................... 41
Πληροφορίες PGN NMEA 2000 ................................................ 42
Ευρετήριο...................................................................... 43
Διαμόρφωση συσκευής............................................... 35
Αυτόματη ενεργοποίηση του πλόττερ ....................................... 35
Ρυθμίσεις συστήματος .............................................................. 35
Ρυθμίσεις οθόνης ................................................................. 36
Ρυθμίσεις GPS ..................................................................... 36
Προβολή του αρχείου καταγραφής συμβάντων ................... 36
Προβολή πληροφοριών λογισμικού συστήματος ................. 36
Ρυθμίσεις "Το σκάφος μου" ...................................................... 36
Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας .................................... 36
Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού ................ 37
Καλιμπράρισμα μιας συσκευής ταχύτητας νερού ................ 37
Ρύθμιση της χωρητικότητας καυσίμων του σκάφους ........... 37
Συγχρονισμός των δεδομένων καυσίμων με τα πραγματικά
καύσιμα του σκάφους .......................................................... 37
Προσαρμογή των ορίων του μετρητή μηχανής και του
μετρητή καυσίμων ................................................................ 37
Ρυθμίσεις επικοινωνιών ............................................................ 37
NMEA 0183 .......................................................................... 38
Ρυθμίσεις για NMEA 2000 ................................................... 38
Ρύθμιση ειδοποιήσεων ............................................................. 38
Ειδοποιήσεις πλοήγησης ..................................................... 38
Πίνακας περιεχομένων
iii
Παρουσίαση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια
και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του
προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες
σημαντικές πληροφορίες.
Πρόσοψη
Συμβάσεις εγχειριδίου
Στο παρόν εγχειρίδιο, ο όρος "επιλέξτε" χρησιμοποιείται για την
περιγραφή των παρακάτω ενεργειών.
• Χρήση των πλήκτρων με βέλη για την επισήμανση ενός
στοιχείου μενού και κατόπιν πάτημα του SELECT (μόνο για
συσκευές με κουμπιά).
• Πάτημα πλήκτρου, όπως SELECT ή MENU.
Όταν σας δίνεται η οδηγία να επιλέξετε πολλά στοιχεία στη
σειρά, στο κείμενο εμφανίζονται μικρά βέλη. Για παράδειγμα, η
φράση "επιλέξτε MENU > Προσθήκη" επισημαίνει ότι πρέπει να
επιλέξετε το στοιχείο MENU ή το αντίστοιχο κουμπί και κατόπιν
να επιλέξετε το στοιχείο Προσθήκη.
Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για λόγους
αναφοράς και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα με τη
συσκευή σας.
Τοποθέτηση καρτών μνήμης
À
Á
Â
Ã
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρα συσκευής
microSD υποδοχή κάρτας μνήμης
®
Αυτόματος αισθητήρας φωτισμού
Μπορείτε προαιρετικά να χρησιμοποιείτε κάρτες μνήμης στο
πλόττερ. Οι κάρτες χαρτών σάς επιτρέπουν να βλέπετε εικόνες
δορυφόρου υψηλής ανάλυσης και αεροφωτογραφίες αναφοράς
λιμανιών, μαρίνων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε κενές κάρτες μνήμης για την καταγραφή
αντιστοίχισης Garmin Quickdraw™ Contours, την καταγραφή
σόναρ (με συμβατό αισθητήριο), και τη μεταφορά δεδομένων
όπως σημείων και διαδρομών σε άλλο συμβατό πλόττερ ή
υπολογιστή.
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32 GB, με
μορφοποίηση FAT32.
1 Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης ή τη θυρίδα À στην πρόσοψη
του πλόττερ.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά στερεωμένη
στη βάση. Εάν η συσκευή δεν έχει στερεωθεί καλά, μπορεί να
χάσει ισχύ ή να μην εμφανίζει πληροφορίες σόναρ. Η συσκευή
μπορεί επίσης να πέσει από τη βάση και να καταστραφεί εάν
δεν έχει στερεωθεί καλά.
Πλήκτρα συσκευής
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή όταν το πατάτε
παρατεταμένα.
Ρυθμίζει το φωτισμό και τα χρώματα όταν το πατάτε και το
αφήνετε γρήγορα.
Πραγματοποιεί σμίκρυνση ενός χάρτη ή προβολής.
Πραγματοποιεί μεγέθυνση ενός χάρτη ή προβολής.
Πραγματοποιεί κύλιση, επισημαίνει επιλογές και μετακινεί
το δρομέα.
SELECT
Επιβεβαιώνει μηνύματα και ορίζει επιλογές.
BACK
Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
MARK
Αποθηκεύει την παρούσα θέση ως σημείο.
HOME
Επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
MENU
Ανοίγει ένα μενού επιλογών για τη σελίδα, όταν ισχύει.
Κλείνει ένα μενού, όταν ισχύει.
Λήψη των εγχειριδίων
Μπορείτε να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο εγχειρίδιο κατόχου
και τις μεταφράσεις εγχειριδίων από το Internet.
1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/manuals
/echoMAP-CHIRPcv.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να ανοίξετε γρήγορα αυτήν την ιστοσελίδα,
σαρώστε αυτόν τον κωδικό:
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης Á.
3 Πιέστε την κάρτα για να ασφαλίσει στη θέση της μέχρι να
ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ".
4 Κλείστε τη θύρα.
Ενημέρωση λογισμικού
Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής όταν
εγκαθιστάτε τη συσκευή ή προσθέτετε ένα αξεσουάρ στη
συσκευή.
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32 GB, με
μορφοποίηση FAT32.
Προτού ενημερώσετε το λογισμικό, μπορείτε να ελέγξετε την
έκδοση λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας
(Προβολή πληροφοριών λογισμικού συστήματος, σελίδα 36).
Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση
www.garmin.com/support/software/marine.html, να επιλέξτε
Εμφάνιση όλων των συσκευών σε αυτό το πακέτο, και να
συγκρίνετε την εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού με την έκδοση
λογισμικού που αναφέρεται για το προϊόν σας.
Εάν το λογισμικό στη συσκευή σας είναι παλαιότερο από αυτό
που αναφέρεται στην τοποθεσία web, ακολουθήστε τα βήματα
για να φορτώσετε το λογισμικό σε κάρτα μνήμης (Φόρτωση του
νέου λογισμικού σε κάρτα μνήμης, σελίδα 2), και στη συνέχεια
2 Λήψη του εγχειριδίου.
Παρουσίαση
1
ενημερώστε το λογισμικό συσκευής (Ενημέρωση του λογισμικού
συσκευής, σελίδα 2).
Φόρτωση του νέου λογισμικού σε κάρτα μνήμης
Πρέπει να αντιγράψετε την ενημέρωση λογισμικού σε μια κάρτα
μνήμης χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή με λογισμικό
Windows .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη
πελατών Garmin , για να παραγγείλετε μια κάρτα ενημέρωσης
με προεγκατεστημένο λογισμικό, αν δεν διαθέτετε υπολογιστή με
λογισμικό Windows.
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του
υπολογιστή.
2 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/support/software
/marine.html.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη
των εγχειριδίων κατόχου για φόρτωση στο πλόττερ από
αυτήν την ιστοσελίδα.
3 Επιλέξτε Σειρά echoMAP με κάρτα SD.
4 Επιλέξτε Λήψη δίπλα από τη Σειρά echoMAP με κάρτα SD.
5 Διαβάστε και αποδεχθείτε τους όρους.
6 Επιλέξτε Λήψη.
7 Επιλέξτε θέση και στη συνέχεια Αποθήκευση.
8 Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λήψης.
Δημιουργείται ένας φάκελος Garmin που περιέχει την
ενημέρωση λογισμικού στην επιλεγμένη θέση. Ανοίγει ένα
παράθυρο διαλόγου για την παροχή βοήθειας κατά τη
μεταφορά της ενημέρωσης λογισμικού στην κάρτα μνήμης.
9 Επιλέξτε Επόμενο.
10 Επιλέξτε τη μονάδα που σχετίζεται με την κάρτα μνήμης και
πατήστε διαδοχικά Επόμενο > Τερματισμός.
Δημιουργείται ένας φάκελος Garmin που περιέχει την
ενημέρωση λογισμικού στην κάρτα μνήμης. Η φόρτωση της
ενημέρωσης λογισμικού στην κάρτα μνήμης μπορεί να διαρκέσει
αρκετά λεπτά.
®
®
Ενημέρωση του λογισμικού συσκευής
Για να ενημερώσετε το λογισμικό, πρέπει να λάβετε μια κάρτα
μνήμης ενημέρωσης λογισμικού ή να φορτώσετε το πιο
πρόσφατο λογισμικό σε κάρτα μνήμης (Φόρτωση του νέου
λογισμικού σε κάρτα μνήμης, σελίδα 2).
1 Ενεργοποιήστε το πλόττερ.
2 Μόλις εμφανιστεί η αρχική οθόνη, τοποθετήστε την κάρτα
μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανιστούν οι οδηγίες ενημέρωσης
λογισμικού, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
εκκίνησης της συσκευής προτού τοποθετήσετε την κάρτα.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
4 Περιμένετε αρκετά λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
ενημέρωσης του λογισμικού.
Όταν
σας ζητηθεί, επανεκκινήστε το πλόττερ με μη αυτόματο
5
τρόπο, χωρίς να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης.
6 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης πριν από την
πλήρη επανεκκίνηση της συσκευής, η ενημέρωση λογισμικού
δεν θα ολοκληρωθεί.
Δορυφορικά σήματα GPS
Όταν ενεργοποιείτε το πλόττερ, ο δέκτης GPS πρέπει να
συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την
τρέχουσα θέση του. Όταν το πλόττερ λαμβάνει δορυφορικά
εμφανίζεται στο επάνω μέρος της αρχικής
σήματα, η ένδειξη
οθόνης. Όταν το πλόττερ χάνει δορυφορικά σήματα, η ένδειξη
εξαφανίζεται και εμφανίζεται ένα ερωτηματικό που
αναβοσβήνει πάνω από το σύμβολο στο χάρτη.
2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPS, μεταβείτε
στη διεύθυνση www.garmin.com/aboutGPS. Για βοήθεια σχετικά
με τη λήψη δορυφορικού σήματος, ανατρέξτε στην ενότητα (Η
συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS, σελίδα 41).
Επιλογή της πηγής GPS
Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή της προτίμησής σας για τα
δεδομένα GPS, αν έχετε περισσότερες από μία πηγές GPS.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > GPS.
2 Επιλέξτε την πηγή για τα δεδομένα GPS.
Προσαρμογή του πλόττερ
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης
Μπορείτε να προσθέτετε και να αλλάζετε τη διάταξη στοιχείων
στην αρχική οθόνη.
1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Προσαρμογή αρχικής
σελίδας.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να αλλάξετε τη διάταξη ενός στοιχείου, επιλέξτε
διαδοχικά Αναδιάταξη, το στοιχείο που θα μετακινηθεί και
τη νέα θέση του.
• Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη,
επιλέξτε διαδοχικά Προσθήκη και το νέο στοιχείο.
• Για να καταργήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει
στην αρχική οθόνη, επιλέξτε διαδοχικά Κατάργηση και το
στοιχείο.
Συνδυασμοί
Η οθόνη συνδυασμού εμφανίζει ένα συνδυασμό διαφορετικών
οθονών ταυτόχρονα. Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών στην
οθόνη συνδυασμού εξαρτάται από τις προαιρετικές συσκευές
που έχετε συνδέσει στο πλόττερ σας, καθώς και από το εάν
χρησιμοποιείτε χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Επιλογή συνδυασμού
1 Επιλέξτε Συνδυασμοί.
2 Επιλέξτε ένα συνδυασμό.
Προσαρμογή οθόνης συνδυασμού
1 Επιλέξτε Συνδυασμοί.
2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να επισημάνετε
μια οθόνη συνδυασμού.
3 Επιλέξτε Διαμόρφωση.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να αλλάξετε το όνομα, επιλέξτε Όνομα και
πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.
• Για να αλλάξετε τη διάταξη των πληροφοριών στην οθόνη,
επιλέξτε Αλλαγή διάταξης και επιλέξτε μια νέα διάταξη.
• Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην
οθόνη, επιλέξτε Αλλαγή λειτουργίας και επιλέξτε νέες
πληροφορίες.
• Για να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στην
οθόνη, επιλέξτε Εμφ.αρ.σε υπέρθεση (Ρύθμιση
εμφάνισης αριθμών σε υπέρθεση, σελίδα 9).
• Για να αλλάξετε το μέγεθος των περιοχών πληροφοριών
που εμφανίζονται στην οθόνη, επιλέξτε Αλλαγή
μεγ.συνδυασμ..
Προσθήκη προσαρμοσμένης οθόνης συνδυασμού
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη οθόνη
συνδυασμού ανάλογα με τις ανάγκες σας.
1 Επιλέξτε Συνδυασμοί > MENU > Προσθήκη.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Προσαρμογή του πλόττερ
Διαγραφή οθόνης συνδυασμού
1 Επιλέξτε Συνδυασμοί.
2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη, για να επισημάνετε
έναν συνδυασμό.
3 Επιλέξτε Κατάργηση.
Ρύθμιση του τύπου σκάφους
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο σκάφους σας για να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του πλόττερ και για να
χρησιμοποιείτε λειτουργίες που είναι προσαρμοσμένες για τον
τύπο του σκάφους σας.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Τύπος σκάφους.
2 Ορίστε μια επιλογή.
Προσαρμογή του φωτισμού
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη > Φωτισμός.
δεδομένα πλοήγησης από το χάρτη, παρέχει λεπτομερή
βαθυμετρικά δεδομένα και βελτιώνει τις ισοβαθείς για
αναγνώριση του βάθους. Αυτός ο χάρτης είναι ιδανικός για
ψάρεμα σε παράκτιες περιοχές με βαθιά νερά.
Χάρτης πλοήγησης και χάρτης ψαρέματος
για παράκτιες περιοχές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος για
παράκτιες περιοχές είναι διαθέσιμος με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
Με τους χάρτες πλοήγησης και ψαρέματος μπορείτε να
σχεδιάσετε την πορεία σας, να δείτε πληροφορίες χάρτη και να
ακολουθήσετε μια πορεία. Ο χάρτης ψαρέματος προορίζεται για
ψάρεμα σε παράκτιες περιοχές.
Για να ανοίξετε το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε Χάρτες > Χάρτης
πλοήγησης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε από οποιαδήποτε οθόνη για να
ανοίξετε τις ρυθμίσεις φωτισμού.
2 Προσαρμόστε το φωτισμό.
Ρύθμιση της λειτουργίας χρωμάτων
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη > Χρώματα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Επιλέξτε > Οθόνη > Χρώματα από
οποιαδήποτε οθόνη για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις
χρωμάτων.
2 Ορίστε μια επιλογή.
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
Οι χάρτες και οι προβολές χαρτών 3D που διατίθενται
εξαρτώνται από τα δεδομένα χάρτη και τα αξεσουάρ που
χρησιμοποιούνται.
Για να ανοίξτε τους χάρτες και τις προβολές χαρτών 3D, επιλέξτε
Χάρτες.
Χάρτης πλοήγησης: Παρουσιάζει τα δεδομένα πλοήγησης που
είναι διαθέσιμα στους προεγκατεστημένους χάρτες και από
συμπληρωματικούς χάρτες, εάν υπάρχουν. Τα δεδομένα
περιλαμβάνουν σημαντήρες, φώτα, καλώδια, βυθομετρήσεις
σημείων, μαρίνες και σταθμούς παλίρροιας σε υπερκείμενη
προβολή.
Perspective 3D: Παρέχει προβολή επάνω και πίσω από το
σκάφος (ανάλογα με την πορεία σας) και χρησιμεύει ως
οπτικό βοήθημα πλοήγησης. Η προβολή αυτή χρησιμεύει
όταν περνάτε από δύσκολα αβαθή ύδατα, υφάλους, γέφυρες
ή κανάλια και όταν προσπαθείτε να προσδιορίσετε διόδους
εισόδου και εξόδου από άγνωστα λιμάνια ή αγκυροβόλια.
Mariner’s Eye 3D: Εμφανίζει μια λεπτομερή τρισδιάστατη
προβολή επάνω και πίσω από το σκάφος (ανάλογα με την
πορεία σας) και χρησιμεύει ως οπτικό βοήθημα πλοήγησης.
Η προβολή αυτή χρησιμεύει όταν περνάτε από δύσκολα
αβαθή ύδατα, υφάλους, γέφυρες ή κανάλια και όταν
προσπαθείτε να προσδιορίσετε διόδους εισόδου και εξόδου
από άγνωστα λιμάνια ή αγκυροβόλια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, οι προβολές χάρτη
Mariner's Eye 3D και Fish Eye 3D είναι διαθέσιμες με χάρτες
με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Fish Eye 3D: Παρέχει μια υποβρύχια προβολή που αναπαριστά
οπτικά τον πυθμένα της θάλασσας σύμφωνα με τις
πληροφορίες του χάρτη. Όταν ένα αισθητήριο σόναρ είναι
συνδεδεμένο, οι στόχοι που κινούνται στο βυθό (όπως
ψάρια) επισημαίνονται με κόκκινες, πράσινες και κίτρινες
σφαίρες. Το κόκκινο υποδεικνύει τους μεγαλύτερους στόχους
και το πράσινο τους μικρότερους.
Χάρτης ψαρέματος: Παρέχει μια λεπτομερή προβολή των
ισοβαθών και των βυθομετρήσεων στο χάρτη. Αφαιρεί τα
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
Για να ανοίξετε το χάρτη ψαρέματος, επιλέξτε Χάρτες > Χάρτης
ψαρέματ..
Μεγέθυνση και σμίκρυνση του χάρτη
Το επίπεδο του ζουμ υποδεικνύεται από τον αριθμό κλίμακας
στο κάτω μέρος του χάρτη πλοήγησης. Η ράβδος κάτω από τον
αριθμό κλίμακας αντιπροσωπεύει αυτήν την απόσταση πάνω
στο χάρτη.
• Πατήστε για μεγέθυνση.
• Πατήστε για σμίκρυνση.
Μετατόπιση του χάρτη με τα πλήκτρα
Μπορείτε να μετακινήσετε το χάρτη για να δείτε μια περιοχή
διαφορετική από την τρέχουσα θέση σας.
1 Από το χάρτη, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη.
2 Επιλέξτε BACK για να σταματήσετε τη μετατόπιση και να
επαναφέρετε την οθόνη στην τρέχουσα θέση σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μετατόπιση από μια οθόνη συνδυασμού,
επιλέξτε SELECT.
Επιλογή ενός στοιχείου μέσω των πλήκτρων
συσκευής
1 Σε ένα χάρτη ή προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε , , , ή
να μετακινήσετε το δρομέα.
2 Επιλέξτε SELECT.
για
Μέτρηση απόστασης στο χάρτη
1 Από ένα χάρτη, επιλέξτε μια θέση.
2 Επιλέξτε Μέτρ.απόστασης.
Μια πινέζα εμφανίζεται στην οθόνη στην τρέχουσα θέση σας.
Η απόσταση και η γωνία από την πινέζα εμφανίζονται στη
γωνία.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να επανατοποθετήσετε την πινέζα και να
μετρήσετε από την τρέχουσα θέση του δρομέα, επιλέξτε
SELECT.
Σύμβολα χάρτη
Αυτός ο πίνακας περιλαμβάνει ορισμένα συνήθη σύμβολα που
ενδέχεται να δείτε στους λεπτομερείς χάρτες.
3
Εικονίδιο
Περιγραφή
Σημαντήρας
Πληροφορίες
Υπηρεσίες ναυσιπλοΐας
Σταθμός παλίρροιας
Σταθμός ρευμάτων
Διατίθεται υπερκείμενη φωτογραφία
Διατίθεται φωτογραφία με προοπτική
Άλλα χαρακτηριστικά που είναι κοινά στους περισσότερους
χάρτες περιλαμβάνουν γραμμές ισοβαθών μεγάλου βάθους,
ενδοπαλιρροϊκές ζώνες, βυθομετρήσεις σημείων (όπως
απεικονίζονται στον αρχικό έντυπο χάρτη), βοηθήματα και
σύμβολα πλοήγησης, εμπόδια και περιοχές με καλώδια.
Πλοήγηση σε σημείο πάνω στο χάρτη
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες
ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν
ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με
προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε
την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να
βρίσκονται στη διαδρομή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας
πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την
ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο
και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την
ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος για
παράκτιες περιοχές είναι διαθέσιμος με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
1 Από το χάρτη πλοήγησης ή το χάρτη ψαρέματος, επιλέξτε μια
θέση.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε SELECT.
3 Επιλέξτε Πλοήγηση προς.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε απευθείας στη θέση, επιλέξτε
Μετάβαση σε.
• Για να δημιουργήσετε μια πορεία προς τη θέση,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν στροφών, επιλέξτε Πορεία
προς.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης, επιλέξτε Αυτόματη πλοήγηση.
5 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης, ένα γκρι τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο της μοβ
γραμμής υποδεικνύει ότι η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να
υπολογίσει ένα τμήμα της γραμμής Αυτόματης πλοήγησης.
Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις ελάχιστου ασφαλούς βάθους
υδάτων και ελάχιστου ασφαλούς ύψους εμποδίων.
6 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα
ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
Προβολή πληροφοριών θέσης και αντικειμένου σε
ένα χάρτη
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με μια θέση ή ένα
αντικείμενο στο χάρτη πλοήγησης ή στο χάρτη ψαρέματος.
4
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος για
παράκτιες περιοχές είναι διαθέσιμος με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
1 Από τον χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος, επιλέξτε μια θέση ή
ένα αντικείμενο και επιλέξτε SELECT.
Μια λίστα με επιλογές εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του
χάρτη. Οι επιλογές που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με
τη θέση ή το αντικείμενο που έχετε επιλέξει.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε στην επιλεγμένη θέση, πατήστε
Πλοήγηση προς.
• Για να επισημάνετε ένα σημείο στη θέση του δρομέα,
επιλέξτε Νέο σημείο.
• Για να δείτε την απόσταση και τη διόπτευση του
αντικειμένου από την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε
Μέτρ.απόστασης.
Η απόσταση και η διόπτευση εμφανίζονται στην οθόνη.
Επιλέξτε SELECT για να πραγματοποιήσετε μέτρηση από
κάποια θέση διαφορετική από την τρέχουσα θέση σας.
• Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τις παλίρροιες, τα
ρεύματα, τον ήλιο/σελήνη, τις σημειώσεις χάρτη ή τις
τοπικές υπηρεσίες κοντά στο δρομέα, επιλέξτε
Πληροφορίες.
Προβολή λεπτομερειών σχετικά με τα βοηθήματα
ναυτιλίας
Από το χάρτη πλοήγησης, το χάρτη ψαρέματος, την προβολή
χάρτη Perspective 3D ή την προβολή χάρτη Mariner’s Eye 3D,
μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με διάφορους τύπους
βοηθημάτων πλοήγησης, όπως φάρους, φώτα και εμπόδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος για
παράκτιες περιοχές είναι διαθέσιμος με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, οι προβολές χάρτη
Mariner's Eye 3D και Fish Eye 3D είναι διαθέσιμες με χάρτες με
πρόσθετα χαρακτηριστικά.
1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα
βοήθημα ναυτιλίας.
2 Επιλέξτε το όνομα του βοηθήματος ναυτιλίας.
Γραμμή κατεύθυνσης και σημάνσεις γωνίας
Η γραμμή κατεύθυνσης είναι μια προέκταση που χαράσσεται
στο χάρτη από την πλώρη του σκάφους προς την κατεύθυνση
του ταξιδιού. Οι σημάνσεις γωνίας υποδεικνύουν τη σχετική
θέση από την κατεύθυνση ή την πορεία σε σχέση με το βυθό,
βοηθώντας έτσι στην τοποθέτηση ή την εύρεση σημείων
αναφοράς.
Ρύθμιση γραμμών κατεύθυνσης και πραγματικής διαδρομής
Μπορείτε να εμφανίσετε τη γραμμή κατεύθυνσης και τη γραμμή
πραγματικής διαδρομής στο χάρτη.
Το COG είναι η κατεύθυνση της κίνησής σας. Η κατεύθυνση
είναι η κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένη η πλώρη
του σκάφους, όταν είναι συνδεδεμένος ένας αισθητήρας
κατεύθυνσης.
1 Από μια προβολή χάρτη, επιλέξτε MENU > Ρυθμίσεις χάρτη
> Εμφάνιση χάρτη > Γραμμή κατεύθυνσης.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Πηγή και ορίστε μια επιλογή:
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτόματα τη διαθέσιμη πηγή,
επιλέξτε Αυτόματα.
• Για να χρησιμοποιήσετε την κατεύθυνση κεραίας GPS για
το COG, επιλέξτε Κατεύθυνση GPS (COG).
• Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από ένα συνδεδεμένο
αισθητήρα κατεύθυνσης, επιλέξτε Κατεύθ..
• Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα τόσο από ένα
συνδεδεμένο αισθητήρα κατεύθυνσης όσο και από την
κεραία GPS, επιλέξτε COG και κατεύθυνση.
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται η γραμμή κατεύθυνσης,
αλλά και η γραμμή COG στο χάρτη.
3 Επιλέξτε Οθόνη και ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Απόσταση > Απόσταση και πληκτρολογήστε το
μήκος της γραμμής που εμφανίζεται στο χάρτη.
• Επιλέξτε Ώρα > Ώρα και πληκτρολογήστε το χρόνο που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόστασης που
θα διανύσει το σκάφος σας μέσα στον καθορισμένο χρόνο
με την τρέχουσα ταχύτητα.
Ενεργοποίηση δεικτών γωνίας
Μπορείτε να προσθέσετε δείκτες γωνίας στο χάρτη κατά μήκος
της γραμμής κατεύθυνσης. Οι δείκτες γωνίας μπορεί να φανούν
χρήσιμοι κατά το ρίξιμο της πετονιάς όταν ψαρεύετε.
1 Ρύθμιση της γραμμής κατεύθυνσης (Ρύθμιση γραμμών
κατεύθυνσης και πραγματικής διαδρομής, σελίδα 4).
2 Επιλέξτε Δείκτες γωνίας.
Χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες
ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν
ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με
προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε
την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να
βρίσκονται στη διαδρομή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα όλους τους
χάρτες.
Οι προαιρετικοί χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως η
κάρτα BlueChart g2 Vision , σας επιτρέπουν να αξιοποιείτε στο
έπακρο το πλόττερ που διαθέτετε. Εκτός από τη δυνατότητα
λεπτομερούς ναυτικής χαρτογράφησης, οι χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά μπορεί να περιλαμβάνουν τις παρακάτω
λειτουργίες, οι οποίες διατίθενται σε ορισμένες περιοχές.
Mariner’s Eye 3D: Παρέχει προβολή επάνω και πίσω από το
σκάφος και χρησιμεύει ως τρισδιάστατο βοήθημα πλοήγησης.
Fish Eye 3D: Παρέχει μια υποβρύχια τρισδιάστατη προβολή
που αναπαριστά οπτικά τον πυθμένα της θάλασσας,
σύμφωνα με τις πληροφορίες του χάρτη.
Χάρτες ψαρέματος: Εμφανίζει το χάρτη με ισοβαθείς και χωρίς
δεδομένα πλοήγησης. Αυτός ο χάρτης χρησιμεύει κυρίως για
ψάρεμα σε ανοιχτή θάλασσα.
Δορυφορική απεικόνιση υψηλής ανάλυσης: Παρέχει εικόνες
δορυφόρου υψηλής ανάλυσης για ρεαλιστική άποψη της
ξηράς και της θάλασσας στο χάρτη πλοήγησης (Εμφάνιση
δορυφορικής απεικόνισης στο χάρτη πλοήγησης,
σελίδα 5).
Αεροφωτογραφίες: Παρέχει φωτογραφίες από μαρίνες και
άλλες σημαντικές για την πλοήγηση αεροφωτογραφίες, ώστε
να σχηματίσετε μια οπτική εικόνα του περιβάλλοντος χώρου
(Προβολή αεροφωτογραφιών ορόσημων, σελίδα 6).
Λεπτομερή δεδομένα δρόμων και POI: Εμφανίζει λεπτομερή
δεδομένα για δρόμους και σημεία ενδιαφέροντος (POI), τα
οποία περιλαμβάνουν πολύ λεπτομερείς παράκτιους
δρόμους και POI όπως εστιατόρια, ενοικιαζόμενα καταλύματα
και τοπικά αξιοθέατα.
Αυτόματη πλοήγηση: Χρησιμοποιεί τις καθορισμένες
πληροφορίες για το σκάφος σας και τα δεδομένα χάρτη για
τον προσδιορισμό της καλύτερης διαδρομής προς τον
προορισμό σας.
®
®
Προβολή πληροφοριών σταθμού παλίρροιας
Το σύμβολο στο χάρτη υποδεικνύει ένα σταθμό παλίρροιας.
Μπορείτε να δείτε ένα λεπτομερές γράφημα ενός σταθμού
παλίρροιας, για να προβλέψετε ευκολότερα το επίπεδο
παλίρροιας σε διαφορετικές ώρες ή ημέρες.
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
1 Από το χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος, επιλέξτε ένα σταθμό
παλίρροιας.
Οι πληροφορίες κατεύθυνσης παλίρροιας και επιπέδου
παλίρροιας εμφανίζονται κοντά στο σύμβολο .
2 Επιλέξτε το όνομα του σταθμού.
Κινούμενες ενδείξεις για παλίρροιες και ρεύματα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να δείτε κινούμενες ενδείξεις σταθμών παλίρροιας και
ρευμάτων στο χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος. Για να το κάνετε
αυτό, πρέπει να ενεργοποιήσετε τα κινούμενα εικονίδια στις
ρυθμίσεις χάρτη (Εμφάνιση ενδείξεων για παλίρροιες και
ρεύματα, σελίδα 5).
Μια ένδειξη για σταθμό παλίρροιας εμφανίζεται στο χάρτη ως
γράφημα κάθετων ράβδων με ένα βέλος. Ένας κόκκινο βέλος
που δείχνει προς τα κάτω υποδεικνύει μια παλίρροια στη φάση
της άμπωτης και ένα μπλε βέλος που δείχνει προς τα πάνω
υποδεικνύει μια παλίρροια στη φάση της πλημμυρίδας. Όταν
μετακινείτε το δρομέα πάνω στην ένδειξη του σταθμού
παλίρροιας, το ύψος της παλίρροιας στο σταθμό εμφανίζεται
πάνω από την ένδειξη για το σταθμό.
Οι ενδείξεις για την κατεύθυνση των ρευμάτων εμφανίζονται ως
βέλη στο χάρτη. Η κατεύθυνση κάθε βέλους υποδεικνύει την
κατεύθυνση του ρεύματος σε μια καθορισμένη θέση στο χάρτη.
Το χρώμα του βέλους για το ρεύμα υποδεικνύει το εύρος της
ταχύτητας του ρεύματος στη συγκεκριμένη θέση. Όταν
μετακινείτε το δρομέα επάνω στην ένδειξη κατεύθυνσης
ρεύματος, η συγκεκριμένη ταχύτητα του ρεύματος σε εκείνη τη
θέση εμφανίζεται επάνω από την ένδειξη κατεύθυνσης.
Χρώμα
Εύρος ταχύτητας ρεύματος
Κίτρινο
0 έως 1 κόμβος
Πορτοκαλί
1 έως 2 κόμβοι
Κόκκινο
2 ή περισσότεροι κόμβοι
Εμφάνιση ενδείξεων για παλίρροιες και ρεύματα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να εμφανίσετε στατικές ή κινούμενες ενδείξεις
σταθμών παλίρροιας και ρευμάτων στο χάρτη πλοήγησης ή
ψαρέματος.
1 Από το χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος, επιλέξτε MENU >
Ρυθμίσεις χάρτη > Παλίρ.&ρεύμ..
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να εμφανίσετε ενδείξεις σταθμών ρευμάτων και
παλιρροιών στο χάρτη, επιλέξτε Ενεργοποίηση.
• Για να εμφανίσετε κινούμενες ενδείξεις σταθμών ρευμάτων
και παλιρροιών στο χάρτη, επιλέξτε Κινούμενο.
Εμφάνιση δορυφορικής απεικόνισης στο χάρτη
πλοήγησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να εμφανίσετε εικόνες δορυφόρου υψηλής ανάλυσης
στο τμήμα ξηράς ή/και θάλασσας του Χάρτη πλοήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένες, οι εικόνες δορυφόρου
υψηλής ανάλυσης εμφανίζονται μόνο σε χαμηλότερα επίπεδα
ζουμ. Εάν δεν μπορείτε να δείτε τις εικόνες υψηλής ανάλυσης
στην προαιρετική περιοχή χάρτη, μπορείτε να αυξήσετε το ζουμ
πατώντας . Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο
λεπτομέρειας σε υψηλότερη τιμή αλλάζοντας τις λεπτομέρειες
μεγέθυνσης του χάρτη.
1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε MENU > Ρυθμίσεις
χάρτη > Εικόν. δορυφ..
5
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Μόνο ξηρά, για να εμφανίσετε τυπικές
πληροφορίες χάρτη για τη θάλασσα, με εμφάνιση
φωτογραφιών σε υπέρθεση στην ξηρά.
• Επιλέξτε Συνδυασμός χάρτη φωτογραφιών, για να
εμφανίσετε φωτογραφίες για το νερό και τη στεριά σε
καθορισμένο επίπεδο αδιαφάνειας. Χρησιμοποιήστε τη
γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την αδιαφάνεια
των φωτογραφιών. Όσο πιο υψηλά ρυθμίσετε το
ποσοστό, τόσο περισσότερο θα καλύπτουν οι
δορυφορικές φωτογραφίες την ξηρά και τη θάλασσα.
Προβολή αεροφωτογραφιών ορόσημων
Για να δείτε αεροφωτογραφίες στο χάρτη πλοήγησης, πρέπει να
ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Εικόν. δορυφ. στη ρύθμιση χάρτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αεροφωτογραφίες ορόσημων,
μαρίνων και λιμανιών για να προσανατολιστείτε ευκολότερα
στον περιβάλλοντα χώρο ή για να εξοικειωθείτε με μια μαρίνα ή
ένα λιμάνι πριν από την άφιξή σας σε αυτό.
1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε ένα εικονίδιο κάμερας:
• Για να δείτε μια υπερκείμενη φωτογραφία, επιλέξτε
.
• Για να δείτε μια φωτογραφία με προοπτική, επιλέξτε
.
Η λήψη της φωτογραφίας έγινε από τη θέση της κάμερας,
στραμμένη στην κατεύθυνση του κώνου.
Επιλέξτε
Αεροφωτογραφία.
2
Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης
Με το Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) μπορείτε να
εντοπίζετε και να παρακολουθείτε άλλα σκάφη. Το σύστημα σάς
ειδοποιεί για άλλα σκάφη που κινούνται στην περιοχή. Όταν
είναι συνδεδεμένο με κάποια εξωτερική συσκευή AIS, το
πλόττερ μπορεί να εμφανίζει ορισμένες πληροφορίες AIS
σχετικά με άλλα σκάφη που βρίσκονται εντός εμβέλειας, τα
οποία διαθέτουν αναμεταδότη και μεταδίδουν ενεργά
πληροφορίες AIS.
Οι πληροφορίες που αναφέρονται για κάθε σκάφος
περιλαμβάνουν το Διακριτικό Σήμα Σταθμού Πλοίου (MMSI), τη
θέση, την ταχύτητα GPS, την κατεύθυνση GPS, το χρόνο που
πέρασε από την τελευταία αναφορά της θέσης του σκάφους, το
πλησιέστερο σημείο προσέγγισης και το χρόνο μέχρι το
πλησιέστερο σημείο προσέγγισης.
Ορισμένα μοντέλα πλόττερ υποστηρίζουν επίσης το σύστημα
Blue Force Tracking. Τα σκάφη που εντοπίζονται με το σύστημα
Blue Force Tracking επισημαίνονται στο πλόττερ με πράσινομπλε χρώμα.
Σύμβολα στόχευσης AIS
Σύμβολο Περιγραφή
Σκάφος AIS. Το σκάφος αναφέρει πληροφορίες AIS. Η
κατεύθυνση προς την οποία δείχνει το τρίγωνο υποδεικνύει
την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το σκάφος AIS.
Σύμβολο Περιγραφή
Επικίνδυνος στόχος στην περιοχή. Ο στόχος αναβοσβήνει
ενώ εκπέμπεται μια ηχητική ειδοποίηση και εμφανίζεται ένα
πλαίσιο μηνύματος. Μετά την επιβεβαίωση της ειδοποίησης,
ένα σταθερά αναμμένο κόκκινο τρίγωνο με μια κόκκινη
γραμμή που συνδέεται με αυτό υποδεικνύει τη θέση και την
κατεύθυνση του στόχου. Αν η ειδοποίηση σύγκρουσης
ασφαλούς ζώνης είναι απενεργοποιημένη, ο στόχος
αναβοσβήνει αλλά δεν ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση και
δεν εμφανίζεται το πλαίσιο ειδοποίησης. Αν χαθεί η
μετάδοση AIS από το σκάφος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο
μηνύματος.
Ο επικίνδυνος στόχος χάθηκε. Ένα κόκκινο X υποδεικνύει
ότι η μετάδοση AIS από το σκάφος έχει χαθεί και στο
πλόττερ εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά
αν πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση του σκάφους. Αν
διακόψετε την παρακολούθηση του σκάφους, το σύμβολο
χαμένου στόχου εξαφανίζεται από το χάρτη ή την προβολή
χάρτη 3D.
Η θέση αυτού του συμβόλου υποδεικνύει το πλησιέστερο
σημείο προσέγγισης σε έναν επικίνδυνο στόχο και οι αριθμοί
δίπλα στο σύμβολο υποδεικνύουν το χρόνο μέχρι το
πλησιέστερο σημείο προσέγγισης σε αυτόν το στόχο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα σκάφη που εντοπίζονται με το σύστημα Blue
Force Tracking επισημαίνονται με πράσινο-μπλε χρώμα
ανεξάρτητα από την κατάστασή τους.
Κατεύθυνση και υπολογιζόμενη πορεία των ενεργο­
ποιημένων στόχων AIS
Όταν παρέχονται πληροφορίες κατεύθυνσης και πραγματικής
διαδρομής από έναν ενεργοποιημένο στόχο AIS, η κατεύθυνση
του στόχου εμφανίζεται σε ένα χάρτη ως συνεχόμενη γραμμή
συνδεδεμένη με το σύμβολο του στόχου AIS. Σε μια προβολή
χάρτη 3D δεν εμφανίζεται γραμμή κατεύθυνσης.
Η υπολογιζόμενη πορεία ενός ενεργοποιημένου στόχου AIS
εμφανίζεται ως μια διακεκομμένη γραμμή σε ένα χάρτη ή
προβολή χάρτη 3D. Το μήκος της γραμμής της υπολογιζόμενης
πορείας βασίζεται στην τιμή της ρύθμισης της υπολογιζόμενης
κατεύθυνσης. Αν ένας ενεργοποιημένος στόχος AIS δεν
μεταδίδει πληροφορίες ταχύτητας ή το σκάφος δεν κινείται, δεν
εμφανίζεται γραμμή υπολογιζόμενης πορείας. Αλλαγές στις
πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα, την πραγματική διαδρομή
ή το ρυθμό στροφής που μεταδίδονται από το σκάφος μπορεί να
έχουν επιπτώσεις στον υπολογισμό της γραμμής
υπολογιζόμενης πορείας.
Όταν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική
διαδρομή, την κατεύθυνση και το ρυθμό στροφής από έναν
ενεργοποιημένο στόχο AIS, η υπολογιζόμενη πορεία του στόχου
υπολογίζεται με βάση τις πληροφορίες για την πραγματική
διαδρομή και το ρυθμό στροφής. Η κατεύθυνση στην οποία
στρέφεται ο στόχος, η οποία βασίζεται επίσης στις πληροφορίες
του ρυθμού στροφής, υποδεικνύεται από την κατεύθυνση της
αιχμής στο τέλος της γραμμής κατεύθυνσης. Το μήκος της
αιχμής δεν αλλάζει.
Ο στόχος είναι επιλεγμένος.
6
Ο στόχος είναι ενεργοποιημένος. Ο στόχος εμφανίζεται
μεγαλύτερος στο χάρτη. Μια πράσινη γραμμή που συνδέεται
με το στόχο υποδεικνύει την κατεύθυνση του στόχου. Ο
αριθμός MMSI, η ταχύτητα και η κατεύθυνση του σκάφους
εμφανίζονται κάτω από το στόχο, αν η επιλογή "Εμφάνιση"
έχει ενεργοποιηθεί για τη ρύθμιση λεπτομερειών. Αν χαθεί η
μετάδοση AIS από το σκάφος, εμφανίζεται ένα πλαίσιο
μηνύματος.
Όταν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματική
διαδρομή και την κατεύθυνση από έναν ενεργοποιημένο στόχο
AIS, αλλά δεν παρέχονται πληροφορίες για το ρυθμό στροφής, η
υπολογιζόμενη πορεία του στόχου υπολογίζεται με βάση τις
πληροφορίες για την πραγματική διαδρομή.
Ο στόχος χάθηκε. Ένα πράσινο X υποδεικνύει ότι η
μετάδοση AIS από το σκάφος έχει χαθεί και στο πλόττερ
εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος που σας ρωτά αν πρέπει
να συνεχιστεί η παρακολούθηση του σκάφους. Αν διακόψετε
την παρακολούθηση του σκάφους, το σύμβολο χαμένου
στόχου εξαφανίζεται από το χάρτη ή την προβολή χάρτη 3D.
Για να χρησιμοποιήσετε το AIS, απαιτείται η σύνδεση του
πλόττερ με μια εξωτερική συσκευή AIS και η λήψη ενεργών
σημάτων αναμεταδότη από άλλα σκάφη.
Εμφάνιση σκαφών AIS σε χάρτη ή προβολή χάρτη
3D
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
Μπορείτε να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης άλλων
σκαφών σε ένα χάρτη ή προβολή χάρτη 3D. Το εύρος
εμφάνισης που διαμορφώνεται σε ένα χάρτη ή μία προβολή
χάρτη 3D εφαρμόζεται μόνο στο συγκεκριμένο χάρτη ή προβολή
χάρτη 3D. Οι ρυθμίσεις λεπτομερειών, υπολογιζόμενης
κατεύθυνσης και ιχνών που διαμορφώνονται για ένα χάρτη ή μία
προβολή χάρτη 3D εφαρμόζονται σε όλους τους χάρτες και σε
όλες τις προβολές χαρτών 3D.
1 Από ένα χάρτη ή προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU > Άλλα
σκάφη > Ρύθμιση εμφάνισης AIS.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να υποδείξετε την απόσταση από τη θέση σας εντός
της οποίας εμφανίζονται σκάφη AIS, επιλέξτε Εύρος
εμφάνισης και ορίστε μια απόσταση.
• Για να εμφανίσετε λεπτομέρειες σχετικά με σκάφη με
ενεργοποιημένο AIS, επιλέξτε Λεπτομ/ιες > Εμφάνιση.
• Για να ορίσετε το χρόνο υπολογιζόμενης κατεύθυνσης για
σκάφη με ενεργοποιημένο AIS, επιλέξτε Υπολογιζόμενη
κατεύθυνση και εισαγάγετε το χρόνο.
• Για να εμφανίσετε τις διαδρομές σκαφών AIS, επιλέξτε
Ίχνη και ορίστε το μήκος της διαδρομής που θα
εμφανίζεται χρησιμοποιώντας ένα ίχνος.
Ενεργοποίηση στόχου για ένα σκάφος AIS
1 Από ένα χάρτη ή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα σκάφος AIS.
2 Επιλέξτε Σκάφος AIS > Ενεργοποίηση στόχου.
Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα στοχευμένο σκάφος
AIS
Μπορείτε να δείτε την κατάσταση σήματος AIS, το MMSI, την
ταχύτητα GPS, την κατεύθυνση GPS και άλλες πληροφορίες
που αναφέρονται σχετικά με ένα στοχευμένο σκάφος AIS.
1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα
σκάφος AIS.
2 Επιλέξτε Σκάφος AIS.
Απενεργοποίηση στόχου για ένα σκάφος AIS
1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα
σκάφος AIS.
2 Επιλέξτε Σκάφος AIS > Απενεργοποίηση στόχου.
Προβολή λίστας απειλών AIS
Από ένα χάρτη ή προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU > Άλλα
σκάφη > Λίστα AIS.
Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης ασφαλούς
ζώνης
Για να μπορέσετε να ορίσετε μια ειδοποίηση σύγκρουσης
ασφαλούς ζώνης, πρέπει να διαθέτετε συμβατό πλόττερ
συνδεδεμένο με συσκευή AIS.
Η ειδοποίηση σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης χρησιμοποιείται
μόνο με τις συσκευές AIS. Η ασφαλής ζώνη χρησιμοποιείται για
την αποφυγή συγκρούσεων και μπορεί να προσαρμοστεί.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > AIS > Ειδοποίηση
AIS > Ενεργοποίηση.
Όταν εισέρχεται στην ασφαλή ζώνη γύρω από το σκάφος σας
ένα άλλο σκάφος με ενεργοποιημένο το σύστημα AIS,
εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος και ηχεί μια ειδοποίηση.
Το αντικείμενο επισημαίνεται επίσης ως επικίνδυνο στην
οθόνη. Όταν η ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη, το
πλαίσιο μηνύματος και η ηχητική ειδοποίηση είναι ανενεργά,
αλλά το αντικείμενο συνεχίζει να επισημαίνεται ως επικίνδυνο
στην οθόνη.
2 Επιλέξτε Εύρος.
3 Επιλέξτε μια απόσταση για την ακτίνα της ασφαλούς ζώνης
γύρω από το σκάφος σας.
4 Επιλέξτε Χρόνος έως.
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
5 Επιλέξτε το χρόνο στον οποίο θα ηχεί η ειδοποίηση εάν
εντοπιστεί ένας στόχος να εισέρχεται στην ασφαλή ζώνη.
Για παράδειγμα, για να ειδοποιείστε για αναμενόμενη είσοδο
10 λεπτά νωρίτερα, ρυθμίστε την παράμετρο Χρόνος έως
στην τιμή 10. Η ειδοποίηση θα ηχεί 10 λεπτά προτού το
σκάφος εισέλθει στην ασφαλή ζώνη.
Προειδοποιητικά σήματα AIS
Πρόκειται για αυτόνομες συσκευές προειδοποιητικού σήματος
AIS, οι οποίες, όταν ενεργοποιούνται, εκπέμπουν αναφορές
θέσης έκτακτης ανάγκης. Το πλόττερ μπορεί να λάβει σήματα
από αναμεταδότες έρευνας και διάσωσης (SART),
ραδιοσηματοδότες εντοπισμού θέσης έκτακτης ανάγκης (EPIRB)
και άλλα σήματα "Άνθρωπος στη θάλασσα". Οι μεταδόσεις
προειδοποιητικών σημάτων διαφέρουν από τις τυπικές
μεταδόσεις AIS και, επομένως, εμφανίζονται με διαφορετικό
τρόπο στο πλόττερ. Οι μεταδόσεις προειδοποιητικών σημάτων
δεν παρακολουθούνται με στόχο την αποφυγή τυχόν
συγκρούσεων, αλλά για τον εντοπισμό και την παροχή βοήθειας
σε σκάφη ή ανθρώπους.
Πλοήγηση σε μετάδοση προειδοποιητικού σήματος
Όταν λάβετε μια μετάδοση προειδοποιητικού σήματος, θα
εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό σήμα κινδύνου.
Επιλέξτε Ανασκόπηση > Μετάβαση σε για να πλοηγηθείτε
προς τη μετάδοση.
Σύμβολα στόχευσης συσκευής προειδοποιητικού σήματος
AIS
Σύμβολο Περιγραφή
Μετάδοση συσκευής προειδοποιητικού σήματος AIS.
Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τη μετάδοση και να ξεκινήσετε την πλοήγηση.
Η μετάδοση χάθηκε.
Δοκιμή μετάδοσης. Εμφανίζεται όταν κάποιο σκάφος πραγματοποιεί δοκιμή της συσκευής εκπομπής προειδοποιητικού
σήματος και η μετάδοση δεν αποτελεί πραγματική
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Η δοκιμή μετάδοσης χάθηκε.
Ενεργοποίηση δοκιμαστικών ειδοποιήσεων μετάδοσης AIS
Για να αποφύγετε τη χρήση μεγάλου αριθμού δοκιμαστικών
ειδοποιήσεων και συμβόλων σε περιοχές με μεγάλη κίνηση,
όπως οι μαρίνες, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ή να
παραβλέπετε τα δοκιμαστικά μηνύματα AIS. Για να
πραγματοποιήσετε δοκιμές σε μια συσκευή έκτακτης ανάγκης
AIS, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λήψη δοκιμαστικών
ειδοποιήσεων στο πλόττερ.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > AIS.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να λαμβάνετε ή να παραβλέπετε δοκιμαστικά σήματα
Ραδιοσηματοδότη εντοπισμού θέσης εκτάκτου ανάγκης
(EPIRB), επιλέξτε Δοκ.AIS­EPIRB.
• Για να λαμβάνετε ή να παραβλέπετε δοκιμαστικά σήματα
Ανθρώπου στη θάλασσα (MOB), επιλέξτε Δοκ. AIS­MOB.
• Για να λαμβάνετε ή να παραβλέπετε δοκιμαστικά σήματα
Αναμεταδότη έρευνας και διάσωσης (SART), επιλέξτε
Δοκ. AIS­SART.
Απενεργοποίηση λήψης σημάτων AIS
Η λήψη σημάτων AIS είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Άλλα σκάφη > AIS > Ανενεργό.
Όλες οι λειτουργίες AIS σε όλους τους χάρτες και τις
προβολές χάρτη 3D είναι απενεργοποιημένες. Αυτό
περιλαμβάνει τη στόχευση και παρακολούθηση σκαφών AIS,
ειδοποιήσεις σύγκρουσης που είναι αποτέλεσμα της
στόχευσης και παρακολούθησης σκαφών AIS, καθώς και την
εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με σκάφη AIS.
7
Ρυθμίσεις χάρτη και προβολής χάρτη 3D
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους
χάρτες και τις προβολές χαρτών 3D. Ορισμένες επιλογές
απαιτούν χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά ή συνδεδεμένα
αξεσουάρ.
Αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στους χάρτες και τις προβολές
χαρτών 3D, εκτός από το χάρτη Fish Eye 3D (Ρυθμίσεις Fish
Eye 3D, σελίδα 9).
Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU.
Σημεία και διαδρομές: Βλ. Ρυθμίσεις σημείων και ιχνών στους
χάρτες και στις προβολές χαρτών, σελίδα 9.
Άλλα σκάφη: Βλ. Ρυθμίσεις άλλων σκαφών στους χάρτες και τις
προβολές χάρτη, σελίδα 9.
Βοηθ.ναυτιλ.: Εμφανίζει βοηθήματα ναυτιλίας στο χάρτη
ψαρέματος.
Layline: Ρυθμίζει τα layline, όταν βρίσκεστε στη λειτουργία
ιστιοπλοΐας (xxx).
Ρυθμίσεις χάρτη: Βλ. Ρύθμιση χάρτη πλοήγησης και
ψαρέματος, σελίδα 8.
Εμφ.αρ.σε υπέρθεση: Βλ. Ρύθμιση εμφάνισης αριθμών σε
υπέρθεση, σελίδα 9. Ενδέχεται να εμφανιστεί στο μενού
Ρύθμιση χάρτη.
Εμφάνιση χάρτη: Βλ. Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη, σελίδα 8.
Ενδέχεται να εμφανιστεί στο μενού Ρύθμιση χάρτη.
Ρύθμιση χάρτη πλοήγησης και ψαρέματος
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους
χάρτες και τις προβολές χαρτών 3D. Ορισμένες ρυθμίσεις
απαιτούν εξωτερικά αξεσουάρ ή την εφαρμογή χαρτών με
πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Από το χάρτη πλοήγησης ή το χάρτη ψαρέματος, επιλέξτε
MENU > Ρυθμίσεις χάρτη.
Εικόν. δορυφ.: Εμφανίζει τις εικόνες δορυφόρου υψηλής
ανάλυσης στο τμήμα ξηράς ή στο τμήμα ξηράς και θάλασσας
του χάρτη πλοήγησης, όταν χρησιμοποιείτε ορισμένους
χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά (Εμφάνιση δορυφορικής
απεικόνισης στο χάρτη πλοήγησης, σελίδα 5).
Εμφάν. νερού: Ενεργοποιεί τη σκίαση ανάγλυφου, η οποία
εμφανίζει την κλίση του πυθμένα με σκιάσεις ή με εικόνες
σόναρ, γεγονός που συμβάλει στον προσδιορισμό της
πυκνότητας του πυθμένα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
μόνο σε ορισμένους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Παλίρ.&ρεύμ.: Εμφανίζει ενδείξεις σταθμών ρευμάτων και
ενδείξεις σταθμών παλίρροιας στο χάρτη (Εμφάνιση
ενδείξεων για παλίρροιες και ρεύματα, σελίδα 5) και
ενεργοποιεί το ρυθμιστικό παλίρροιας και ρευμάτων, το οποίο
ρυθμίζει το χρόνο για τον οποίο παρέχονται στο χάρτη
αναφορές σχετικά με τις παλίρροιες και τα ρεύματα.
Κυκλικά γραφήματα: Εμφανίζει ένα ανεμολόγιο ναυτικού χάρτη
γύρω από το σκάφος σας, το οποίο υποδεικνύει την
κατεύθυνση της πυξίδας με προσανατολισμό την κατεύθυνση
του σκάφους. Ο δείκτης κατεύθυνσης πραγματικού ή
φαινόμενου ανέμου εμφανίζεται εάν το πλόττερ είναι
συνδεδεμένο σε συμβατό αισθητήρα ανέμου για τη
ναυσιπλοΐα. Στη λειτουργία ιστιοπλοΐας, εμφανίζεται ο
πραγματικός και ο φαινόμενος άνεμος στο ανεμολόγιο.
Στάθμη λίμνης: Ορίζει την παρούσα στάθμη νερού της λίμνης.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένους χάρτες
με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Εμφ.αρ.σε υπέρθεση: Βλ. Ρύθμιση εμφάνισης αριθμών σε
υπέρθεση, σελίδα 9.
Καιρός: Ρυθμίζει τα δεδομένα καιρού που εμφανίζονται στο
χάρτη, όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο σε συμβατό δέκτη
καιρικών φαινομένων με ενεργή συνδρομή. Απαιτείται
συμβατή, συνδεδεμένη κεραία και ενεργή συνδρομή.
Εμφάνιση χάρτη: Βλ. Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη, σελίδα 8.
8
Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη
Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση των διαφορετικών
χαρτών και προβολών χάρτη 3D. Κάθε ρύθμιση προορίζεται για
το χάρτη ή τον τύπο προβολής χάρτη που χρησιμοποιείτε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους
χάρτες και τις προβολές χαρτών 3D και σε όλα τα μοντέλα
πλόττερ. Ορισμένες επιλογές απαιτούν χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά ή συνδεδεμένα αξεσουάρ.
Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU >
Ρυθμίσεις χάρτη > Εμφάνιση χάρτη.
Προσανατολισμός: Ρυθμίζει την προοπτική του χάρτη.
Λεπτομέρεια: Ρυθμίζει την ποσότητα των λεπτομερειών που
εμφανίζονται στο χάρτη, σε διαφορετικά επίπεδα ζουμ.
Γραμμή κατεύθυνσης: Εμφανίζει και προσαρμόζει τη γραμμή
κατεύθυνσης, μια γραμμή στο χάρτη που ξεκινά από την
πλώρη του σκάφους προς την κατεύθυνση ταξιδιού, και
ορίζει την πηγή δεδομένων για τη γραμμή κατεύθυνσης.
Περιοχή Panoptix: Εμφανίζει και αποκρύπτει την περιοχή που
έχει σαρώσει το αισθητήριο Panoptix™. Το σύστημα
κατεύθυνσης θέσης και αναφοράς (AHRS) πρέπει να
βαθμονομηθεί, για να χρησιμοποιήσει αυτήν τη λειτουργία
(Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου, σελίδα 23).
Παγκ.χάρτης: Χρησιμοποιεί είτε ένα βασικό παγκόσμιο χάρτη
είτε ένα χάρτη με σκιασμένα ανάγλυφα. Αυτές οι διαφορές
είναι ορατές μόνο σε σμίκρυνση πολύ μεγάλου βαθμού στην
οποία δεν μπορείτε να δείτε τους λεπτομερείς χάρτες.
Βάθη σημείου: Ενεργοποιεί τις βυθομετρήσεις σημείων και
ορίζει ένα επικίνδυνο βάθος. Τα βάθη σημείου που ισούνται
με τα επικίνδυνα βάθη ή είναι πιο ρηχά από αυτά
υποδεικνύονται με κόκκινο κείμενο.
Σκίαση ρηχών νερών: Ρυθμίζει τις σκιάσεις από την
ακτογραμμή στο καθορισμένο βάθος.
Σκίαση εύρους βάθους: Καθορίζει το ανώτατο και κατώτατο
βάθος για σκίαση στην ενδιάμεση περιοχή.
Σύμβολα: Εμφανίζει και διαμορφώνει την εμφάνιση διάφορων
συμβόλων στο χάρτη, όπως το εικονίδιο του σκάφους,
σύμβολα βοηθημάτων ναυτιλίας, POI ξηράς και τομείς φανού.
Στιλ: Ρυθμίζει τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη σε επιφάνεια 3D.
Χρώμ.κινδύν.: Εμφανίζει ρηχά νερά και ξηρά με χρωματική
κλίμακα. Το μπλε υποδεικνύει βαθιά νερά, το κίτρινο
υποδεικνύει ρηχά νερά και το κόκκινο υποδεικνύει πολύ ρηχά
νερά.
Ασφαλές βάθος: Ρυθμίζει την εμφάνιση ασφαλούς βάθους για
την προβολή χάρτη Mariner’s Eye 3D.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο την εμφάνιση
χρωμάτων κινδύνου για την προβολή χάρτη Mariner’s Eye
3D. Δεν επηρεάζει τη ρύθμιση αυτόματης πλοήγησης για το
ασφαλές βάθος νερού ή τη ρύθμιση ειδοποίησης για ρηχά
νερά του σόναρ.
Δαχτ.εύρους: Εμφανίζει και διαμορφώνει την εμφάνιση των
δακτυλίων εύρους, το οποίο βοηθά στην οπτικοποίηση των
αποστάσεων σε ορισμένες προβολές χάρτη.
Εύρος γραμ.: Καθορίζει το εύρος της γραμμής πλοήγησης, η
οποία είναι η μοβ γραμμή σε ορισμένες προβολές χάρτη που
υποδεικνύει την πορεία προς τον προορισμό σας.
Ρύθμιση γραμμών κατεύθυνσης και πραγματικής διαδρομής
Μπορείτε να εμφανίσετε τη γραμμή κατεύθυνσης και τη γραμμή
πραγματικής διαδρομής στο χάρτη.
Το COG είναι η κατεύθυνση της κίνησής σας. Η κατεύθυνση
είναι η κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένη η πλώρη
του σκάφους, όταν είναι συνδεδεμένος ένας αισθητήρας
κατεύθυνσης.
1 Από μια προβολή χάρτη, επιλέξτε MENU > Ρυθμίσεις χάρτη
> Εμφάνιση χάρτη > Γραμμή κατεύθυνσης.
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Πηγή και ορίστε μια επιλογή:
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτόματα τη διαθέσιμη πηγή,
επιλέξτε Αυτόματα.
• Για να χρησιμοποιήσετε την κατεύθυνση κεραίας GPS για
το COG, επιλέξτε Κατεύθυνση GPS (COG).
• Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από ένα συνδεδεμένο
αισθητήρα κατεύθυνσης, επιλέξτε Κατεύθ..
• Για να χρησιμοποιήσετε δεδομένα τόσο από ένα
συνδεδεμένο αισθητήρα κατεύθυνσης όσο και από την
κεραία GPS, επιλέξτε COG και κατεύθυνση.
Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται η γραμμή κατεύθυνσης,
αλλά και η γραμμή COG στο χάρτη.
Επιλέξτε
Οθόνη και ορίστε μια επιλογή:
3
• Επιλέξτε Απόσταση > Απόσταση και πληκτρολογήστε το
μήκος της γραμμής που εμφανίζεται στο χάρτη.
• Επιλέξτε Ώρα > Ώρα και πληκτρολογήστε το χρόνο που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόστασης που
θα διανύσει το σκάφος σας μέσα στον καθορισμένο χρόνο
με την τρέχουσα ταχύτητα.
Ρυθμίσεις σημείων και ιχνών στους χάρτες και στις
προβολές χαρτών
Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU >
Σημεία και διαδρομές.
Διαδρομές: Εμφανίζει ίχνη στο χάρτη ή στην προβολή χάρτη
3D.
Σημεία: Εμφανίζει τη λίστα σημείων (Προβολή λίστας με όλα τα
σημεία, σελίδα 13).
Νέο σημείο: Δημιουργεί ένα νέο σημείο.
Προβολή σημείου: Ρυθμίζει τον τρόπο εμφάνισης των σημείων
στο χάρτη.
Ενεργά ίχνη: Εμφανίζει το μενού επιλογών ενεργών ιχνών.
Αποθηκευμένα ίχνη: Εμφανίζει τη λίστα αποθηκευμένων
διαδρομών (Προβολή λίστας αποθηκευμένων διαδρομών,
σελίδα 15).
Προβολή διαδρομών: Ρυθμίζει τα ίχνη που θα εμφανίζονται
στο χάρτη με βάση το χρώμα ίχνους.
Εμφάνιση παραθύρου πλοήγησης
Μπορείτε να επιλέγετε εάν θα εμφανίζεται ένα παράθυρο
πλοήγησης σε ορισμένες προβολές χάρτη. Το παράθυρο
πλοήγησης εμφανίζεται μόνο κατά την πλοήγηση του σκάφους
σε προορισμό.
1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Ρυθμίσεις χάρτη.
3 Επιλέξτε Εμφ.αρ.σε υπέρθεση > Παράθυρο πλοήγησης >
Αυτόματα.
4 Επιλέξτε Ρύθμ.παρ.πλοήγησης.
5 Εκτελέστε μια ενέργεια:
• Για να εμφανίσετε την ταχύτητα προσέγγισης σημείου σε
συνάρτηση με το επόμενο σημείο αναφοράς (VMG) κατά
την πλοήγηση σε πορεία με περισσότερα από ένα σκέλη,
επιλέξτε Λεπτομέρειες σκέλους πορείας >
Ενεργοποίηση.
• Για να εμφανίσετε τα δεδομένα της επόμενης στροφής με
βάση την απόσταση, επιλέξτε Επόμενη στροφή >
Απόσταση.
• Για να εμφανίσετε τα δεδομένα της επόμενης στροφής με
βάση το χρόνο, επιλέξτε Επόμενη στροφή > Ώρα.
• Για να υποδείξετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων
προορισμού, επιλέξτε Προορισμός και ορίστε μια
επιλογή.
Χάρτες και προβολές χαρτών 3D
Ρυθμίσεις άλλων σκαφών στους χάρτες και τις
προβολές χάρτη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτές οι επιλογές απαιτούν συνδεδεμένα
αξεσουάρ, όπως δέκτη AIS ή ασύρματο VHF.
Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU >
Άλλα σκάφη.
Λίστα AIS: Εμφανίζει τη λίστα AIS (Προβολή λίστας απειλών
AIS, σελίδα 7).
Λίστα DSC: Εμφανίζει τη λίστα DSC (Λίστα DSC, σελίδα 31).
Ρύθμιση εμφάνισης AIS: Βλ. Ρυθμίσεις εμφάνισης AIS,
σελίδα 9.
Ίχνη DSC: Εμφανίζει τις διαδρομές σκαφών DSC και επιλέγει το
μήκος της διαδρομής που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας ένα
ίχνος.
Ειδοποίηση AIS: Ρυθμίζει την ειδοποίηση σύγκρουσης
ασφαλούς ζώνης (Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης
ασφαλούς ζώνης, σελίδα 7).
Ρυθμίσεις εμφάνισης AIS
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το AIS απαιτεί τη χρήση μιας εξωτερικής συσκευής
AIS και ενεργών σημάτων αναμεταδότη από άλλα σκάφη.
Από ένα χάρτη ή προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU > Άλλα
σκάφη > Ρύθμιση εμφάνισης AIS.
Εμβέλεια εμφάνισης AIS: Υποδεικνύει την απόσταση από τη
θέση σας εντός της οποίας εμφανίζονται σκάφη AIS.
Λεπτομ/ιες: Εμφανίζει λεπτομέρειες σχετικά με σκάφη με
ενεργοποιημένο AIS.
Υπολογιζόμενη κατεύθυνση: Ρυθμίζει το χρόνο
υπολογιζόμενης κατεύθυνσης για σκάφη με ενεργοποιημένο
AIS.
Ίχνη: Εμφανίζει τις διαδρομές σκαφών AIS και επιλέγει το μήκος
της διαδρομής που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας ένα ίχνος.
Ρυθμίσεις Fish Eye 3D
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Από την προβολή χάρτη Fish Eye 3D, επιλέξτε MENU.
Εμφάνιση: Ρυθμίζει την προοπτική της προβολής χάρτη 3D.
Διαδρομές: Εμφανίζει διαδρομές.
Κώνος σόναρ: Εμφανίζει έναν κώνο που υποδεικνύει την
περιοχή που καλύπτεται από το αισθητήριο.
Σύμβολα ψαριών: Εμφανίζει στόχους που κινούνται στο βυθό.
Ρύθμιση εμφάνισης αριθμών σε υπέρθεση
Από το χάρτη, την προβολή χάρτη 3D, την οθόνη του ραντάρ ή
μια οθόνη συνδυασμών, επιλέξτε MENU > Εμφ.αρ.σε
υπέρθεση.
Από το χάρτη, την προβολή χάρτη 3D ή μια οθόνη
συνδυασμών, επιλέξτε MENU > Εμφ.αρ.σε υπέρθεση.
Επεξεργασία διάταξης: Ρυθμίζει τη διάταξη της εμφάνισης
δεδομένων σε υπέρθεση ή των πεδίων δεδομένων. Μπορείτε
να επιλέξετε τα δεδομένα που θα εμφανίζονται σε κάθε πεδίο
δεδομένων.
Παράθυρο πλοήγησης: Εμφανίζει το παράθυρο πλοήγησης
κατά την πλοήγηση του σκάφους προς έναν προορισμό.
Ρύθμ.παρ.πλοήγησης: Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε το
παράθυρο πλοήγησης ώστε να εμφανίζει τις Λεπτομέρειες
σκέλους πορείας, καθώς και να ελέγχετε πότε θα εμφανίζεται
το παράθυρο πριν από στροφή ή προορισμό.
Διάγρ. πυξίδ.: Εμφανίζει τη γραμμή δεδομένων διαγράμματος
πυξίδας κατά την πλοήγηση του σκάφους προς έναν
προορισμό.
9
Επεξεργασία των πεδίων δεδομένων
Μπορείτε να αλλάξετε τα δεδομένα που περιέχονται στους
αριθμούς σε υπέρθεση, οι οποίοι εμφανίζονται στους χάρτες και
σε άλλες οθόνες.
1 Από μια οθόνη που υποστηρίζει την εμφάνιση αριθμών σε
υπέρθεση, επιλέξτε MENU.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Ρυθμίσεις χάρτη.
3 Επιλέξτε Εμφ.αρ.σε υπέρθεση > Επεξεργασία διάταξης.
4 Επιλέξτε μια διάταξη.
5 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
6 Επιλέξτε τον τύπο των δεδομένων που εμφανίζονται στο
πεδίο.
Οι διαθέσιμες επιλογές δεδομένων διαφέρουν ανάλογα με το
πλόττερ και τη διαμόρφωση δικτύου.
Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw
Contours
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λειτουργία χαρτογράφησης Garmin Quickdraw Contours
επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν χάρτες.Η Garmin δεν
παρέχει καμία δήλωση σχετικά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
πληρότητα ή την ενημέρωση των χαρτών που δημιουργούνται
από τρίτους. Αν χρησιμοποιήσετε ή βασιστείτε σε χάρτες που
δημιουργήθηκαν από τρίτους, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη.
Η λειτουργία χαρτογράφησης Garmin Quickdraw Contours σάς
επιτρέπει να δημιουργείτε στη στιγμή χάρτες με περιγράμματα
και ετικέτες βάθους για οποιαδήποτε υδάτινη μάζα.
Όταν το Garmin Quickdraw Contours καταγράφει δεδομένα,
ένας έγχρωμος κύκλος εσωκλείει το εικονίδιο του σκάφους.
Αυτός ο κύκλος αναπαριστά την περιοχή του χάρτη που
σαρώνεται κατά προσέγγιση με κάθε βήμα.
Ο πράσινος κύκλος υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS,
καθώς και ταχύτητα κάτω από 16 χλμ./ώρα (10 μίλια/ώρα). Ο
κίτρινος κύκλος υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS, καθώς
και ταχύτητα μεταξύ 16 και 32,2 χλμ./ώρα (10 και 20 μίλια/ώρα).
Ο κόκκινος κύκλος υποδεικνύει κακό βάθος ή θέση GPS, καθώς
και ταχύτητα πάνω από 32 χλμ./ώρα (20 μίλια/ώρα).
Μπορείτε να δείτε το Garmin Quickdraw Contours σε μια οθόνη
συνδυασμού ή ως απλή προβολή στο χάρτη.
Ο όγκος των αποθηκευμένων δεδομένων εξαρτάται από την
κάρτα μνήμης σας, την πηγή σόναρ και την ταχύτητα του
σκάφους σας κατά την καταγραφή δεδομένων. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε καταγραφή για περισσότερη ώρα όταν
χρησιμοποιείτε σόναρ μονής δέσμης. Υπολογίζεται ότι θα
μπορέσετε να καταγράψετε δεδομένα διάρκειας περίπου 1.500
ωρών σε μια κάρτα μνήμης 2 GB.
Όταν καταγράφετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης στο πλόττερ,
τα νέα δεδομένα προστίθενται στο χάρτη Garmin Quickdraw
Contours που υπάρχει ήδη και αποθηκεύονται στην κάρτα
μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια νέα κάρτα μνήμης, τα υπάρχοντα
δεδομένα δεν μεταφέρονται στη νέα κάρτα.
10
Χαρτογράφηση μιας υδάτινης μάζας με τη
λειτουργία Garmin Quickdraw Contours
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Garmin
Quickdraw Contours, πρέπει να έχετε ένα υποστηριζόμενο
πλόττερ με αναβαθμισμένο λογισμικό, βάθος σόναρ, τη θέση
GPS και μια κάρτα μνήμης με ελεύθερο χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα.
1 Από μια προβολή χάρτη, επιλέξτε MENU > Quickdraw
Contours > Έναρξη καταγραφής.
2 Μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή, επιλέξτε Διακ.καταγρ..
3 Επιλέξτε Διαχείριση > Όνομα και πληκτρολογήστε ένα
όνομα για το χάρτη.
Προσθήκη ετικέτας σε ένα χάρτη Garmin
Quickdraw Contours
Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε ένα χάρτη Garmin
Quickdraw Contours για να επισημάνετε κινδύνους ή σημεία
ενδιαφέροντος.
1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε μια θέση.
2 Επιλέξτε Προσθήκη ετικέτας Quickdraw.
3 Εισαγάγετε κείμενο για την ετικέτα και επιλέξτε Τέλος.
Κοινότητα Garmin Quickdraw
Το Garmin Quickdraw είναι μια δωρεάν, δημόσια, online
κοινότητα που σας επιτρέπει να μοιράζεστε χάρτες Garmin
Quickdraw Contours με άλλους. Μπορείτε, επίσης, να
κατεβάσετε χάρτες που έχουν δημιουργήσει άλλοι χρήστες.
Για να μεταβείτε στην κοινότητα Garmin Quickdraw, συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Garmin Connect™ και, στη συνέχεια,
στείλτε και κατεβάστε χάρτες μέσω κάρτας μνήμης.
Πρόσβαση στην κοινότητα Garmin Quickdraw
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κοινότητα Garmin
Quickdraw από τον ιστότοπο Garmin Connect.
1 Μεταβείτε στη διεύθυνση connect.garmin.com.
2 Επιλέξτε Έναρξη χρήσης > Quickdraw Community >
Έναρξη χρήσης.
Αν
δεν διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect, δημιουργήστε
3
έναν.
4 Συνδεθείτε στο λογαριασμό Garmin Connect που έχετε.
5 Επιλέξτε Ναυτικός επάνω δεξιά στη σελίδα, για να ανοίξει το
widget Garmin Quickdraw.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάρτα μνήμης στον
υπολογιστή σας για να μοιραστείτε χάρτες Garmin Quickdraw
Contours.
Κοινή χρήση χαρτών Garmin Quickdraw Contours με
την κοινότητα Garmin Quickdraw
Μπορείτε να μοιραστείτε χάρτες Garmin Quickdraw Contours
που έχετε δημιουργήσει με άλλους χρήστες στην κοινότητα
Garmin Quickdraw.
Όταν μοιράζεστε ένα χάρτη Contours, κάνετε κοινή χρήση μόνο
του χάρτη περιγραμμάτων. Δεν γίνεται κοινή χρήση των σημείων
σας.
1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από το πλόττερ.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
3 Μεταβείτε στην κοινότητα Garmin Quickdraw (Πρόσβαση
στην κοινότητα Garmin Quickdraw, σελίδα 10).
4 Επιλέξτε Κοινοποίηση περιγραμμάτων.
5 Μεταβείτε στην κάρτα μνήμης και επιλέξτε το φάκελο Garmin.
6 Ανοίξτε το φάκελο Quickdraw και επιλέξτε το αρχείο με το
όνομα ContoursLog.svy.
Χαρτογράφηση Garmin Quickdraw Contours
Μετά την αποστολή του αρχείου, διαγράψτε το αρχείο
ContoursLog.svy από την κάρτα μνήμης για να αποφύγετε
προβλήματα με μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα σας δεν
θα χαθούν.
Λήψη χαρτών κοινότητας Garmin Quickdraw
Μπορείτε να κατεβάσετε χάρτες Garmin Quickdraw Contours
που έχουν δημιουργήσει και μοιραστεί άλλοι χρήστες με την
κοινότητα Garmin Quickdraw.
1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
2 Μεταβείτε στην κοινότητα Garmin Quickdraw (Πρόσβαση
στην κοινότητα Garmin Quickdraw, σελίδα 10).
3 Επιλέξτε Αναζήτηση για περιγράμματα.
4 Χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες χάρτη και αναζήτησης, για να
εντοπίσετε μια περιοχή για λήψη.
Οι κόκκινες κουκκίδες αναπαριστούν τους χάρτες Garmin
Quickdraw Contours σε κοινή χρήση γι' αυτήν την περιοχή.
5 Πατήστε Επιλογή περιοχής για λήψη.
6 Σύρετε τις άκρες του πλαισίου για να επιλέξετε την περιοχή
που θέλετε να κατεβάσετε.
7 Επιλέξτε Έναρξη λήψης.
8 Αποθηκεύστε το αρχείο στην κάρτα μνήμης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν δεν μπορείτε να βρείτε το αρχείο,
αναζητήστε το στο φάκελο "Λήψεις". Το πρόγραμμα
περιήγησης μπορεί να έχει αποθηκεύσει το αρχείο εκεί.
Αφαιρέστε
την κάρτα μνήμης από τον υπολογιστή.
9
10 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο πλόττερ.
Το πλόττερ αναγνωρίζει αυτόματα τους χάρτες Contours.
Μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι το πλόττερ να
φορτώσει τους χάρτες.
Ρυθμίσεις Garmin Quickdraw Contours
Από ένα χάρτη, επιλέξτε MENU > Quickdraw Contours >
Ρυθμίσεις.
Οθόνη: Εμφανίζονται οι χάρτες Garmin Quickdraw Contours. Η
επιλογή Περιγράμματα χρήστη εμφανίζει μόνο τους δικούς
σας χάρτες Garmin Quickdraw Contours. Η επιλογή
Περιγράμματα κοινότητας εμφανίζει τους χάρτες που έχετε
κατεβάσει από την κοινότητα Garmin Quickdraw.
Αντιστάθμιση καταγραφής: Ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ του
βάθους του σόναρ και βάθους καταγραφής περιγράμματος.
Αν η στάθμη του νερού έχει αλλάξει από την τελευταία
καταγραφή, προσαρμόστε αυτήν τη ρύθμιση έτσι ώστε το
βάθος καταγραφής να είναι ίδιο και για τις δύο καταγραφές.
Για παράδειγμα, αν στην τελευταία καταγραφή το βάθος του
σόναρ ήταν 3,1 μέτρα (10,5 πόδια) και στη σημερινή
καταγραφή είναι 3,6 μέτρα (12 πόδια), εισαγάγετε -0,5 μέτρα
(-1,5 πόδια) για την τιμή Αντιστάθμιση καταγραφής.
Αντιστάθμιση οθόνης χρήστη: Ρυθμίζει διαφορές σε βάθη
περιγράμματος και ετικέτες βάθους στους δικούς σας χάρτες
Contours για την αντιστάθμιση αλλαγών στη στάθμη του
νερού μιας υδάτινης μάζας ή για σφάλματα βάθους σε
καταγεγραμμένους χάρτες.
Αντιστάθμιση οθόνης κοινότητας: Ρυθμίζει διαφορές σε βάθη
περιγράμματος και ετικέτες βάθους στους χάρτες Contours
της κοινότητας για την αντιστάθμιση αλλαγών στη στάθμη του
νερού μιας υδάτινης μάζας ή για σφάλματα βάθους σε
καταγεγραμμένους χάρτες.
Χρωματισμός κατάστασης παρακολούθησης: Ρυθμίζει το
χρώμα της οθόνης Garmin Quickdraw Contours. Όταν αυτή η
ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, τα χρώματα υποδεικνύουν την
ποιότητα της καταγραφής. Όταν αυτή η ρύθμιση είναι
απενεργοποιημένη, οι περιοχές περιγράμματος
χρησιμοποιούν τυπικά χρώματα χάρτη.
Πλοήγηση με πλόττερ
Το πράσινο χρώμα υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS,
καθώς και ταχύτητα κάτω από 16 χλμ./ώρα (10 μίλια/ώρα).
Το κίτρινο χρώμα υποδεικνύει καλό βάθος και θέση GPS,
καθώς και ταχύτητα μεταξύ 16 και 32,2 χλμ./ώρα (10 και 20
μίλια/ώρα). Το κόκκινο χρώμα υποδεικνύει κακό βάθος ή
θέση GPS, καθώς και ταχύτητα πάνω από 32 χλμ./ώρα (20
μίλια/ώρα).
Σκίαση εύρους βάθους: Καθορίζει το ανώτατο και κατώτατο
όριο εύρους βάθους, καθώς και ένα χρώμα για το
συγκεκριμένο εύρος βάθους.
Πλοήγηση με πλόττερ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το σκάφος σας διαθέτει σύστημα αυτόματου πιλότου,
πρέπει να εγκατασταθεί μια αποκλειστική οθόνη ελέγχου
αυτόματου πιλότου σε κάθε πηδάλιο, για να απενεργοποιηθεί το
σύστημα αυτόματου πιλότου.
Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες
ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν
ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με
προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε
την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να
βρίσκονται στη διαδρομή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας
πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την
ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο
και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την
ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες προβολές χάρτη είναι διαθέσιμες στους
χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά, σε ορισμένες περιοχές.
Για να πλοηγηθείτε, πρέπει να επιλέξετε προορισμό, να ορίσετε
ή να δημιουργήσετε μια πορεία και να την ακολουθήσετε.
Μπορείτε να ακολουθήσετε την πορεία στο χάρτη πλοήγησης,
στο χάρτη ψαρέματος, στην προβολή χάρτη Perspective 3D ή
στην προβολή χάρτη Mariner’s Eye 3D.
Μπορείτε να ορίσετε και να ακολουθήσετε μια πορεία σε έναν
προορισμό με μία από τις τρεις μεθόδους: Μετάβαση σε, Πορεία
προς ή Αυτόματη πλοήγηση.
Μετάβαση σε: Σας κατευθύνει απευθείας στον προορισμό.
Αυτή είναι η τυπική επιλογή για την πλοήγηση προς έναν
προορισμό. Το πλόττερ δημιουργεί μια πορεία ευθείας
γραμμής ή μια γραμμή πλοήγησης προς τον προορισμό. Η
διαδρομή μπορεί να διασχίζει την ξηρά και άλλα εμπόδια.
Πορεία προς: Δημιουργεί μια πορεία από τη θέση σας προς
έναν προορισμό, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ελιγμούς
κατά μήκος της διαδρομής. Αυτή η επιλογή παρέχει μια
πορεία ευθείας γραμμής προς τον προορισμό, αλλά σας
επιτρέπει να προσθέσετε στροφές στην πορεία, για να
αποφύγετε την ξηρά και άλλα εμπόδια.
Αυτόματη πλοήγηση: Χρησιμοποιεί τις καθορισμένες
πληροφορίες για το σκάφος σας και τα δεδομένα χάρτη για
τον προσδιορισμό της καλύτερης διαδρομής προς τον
προορισμό σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη
χρήση συμβατού χάρτη με πρόσθετα χαρακτηριστικά σε
συμβατό πλόττερ. Παρέχει μια διαδρομή πλοήγησης στροφή
προς στροφή προς τον προορισμό, αποφεύγοντας την ξηρά
και άλλα εμπόδια (Αυτόματη πλοήγηση, σελίδα 16).
Όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό αυτόματο πιλότο της
Garmin συνδεδεμένο με το πλόττερ μέσω του NMEA 2000 , ο
αυτόματος πιλότος ακολουθεί την πορεία της αυτόματης
καθοδήγησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
®
11
Βασικές ερωτήσεις πλοήγησης
Ερώτηση
Απάντηση
Πώς μπορώ να κάνω το
πλόττερ να με καθοδηγήσει
προς την κατεύθυνση στην
οποία θέλω να πάω
(διόπτευση);
Πλοηγηθείτε με την επιλογή
"Μετάβαση σε". Βλ. Ρύθμιση και
ακολούθηση απευθείας πορείας με την
επιλογή "Μετάβαση σε", σελίδα 13.
Πώς μπορώ να κάνω τη
συσκευή να με καθοδηγήσει
κατά μήκος μιας ευθείας
γραμμής (ελαχιστοποιώντας τη
διασταύρωση διαδρομών) σε
μια θέση χρησιμοποιώντας τη
συντομότερη απόσταση από
την παρούσα θέση;
Δημιουργήστε μια πορεία ενός
σκέλους και πλοηγηθείτε σε αυτή με
την επιλογή "Πορεία προς". Βλ.
Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία
από την παρούσα θέση σας,
σελίδα 14.
Πώς μπορώ να κάνω τη
συσκευή να με καθοδηγήσει σε
μια θέση αποφεύγοντας
παράλληλα τυχόν εμπόδια στο
χάρτη;
Δημιουργήστε μια πορεία πολλαπλών
σκελών και πλοηγηθείτε σε αυτή με
την επιλογή "Πορεία σε". Βλ.
Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία
από την παρούσα θέση σας,
σελίδα 14.
Πώς μπορώ να κάνω τη
συσκευή να κατευθύνει τον
αυτόματο πιλότο μου;
Πλοηγηθείτε με την επιλογή "Πορεία
προς". Βλ. Δημιουργία και πλοήγηση
σε πορεία από την παρούσα θέση σας,
σελίδα 14.
Μπορεί η συσκευή να δημιουρ- Εάν έχετε χάρτες με πρόσθετα χαραγήσει μια διαδρομή για εμένα; κτηριστικά που υποστηρίζουν τη
λειτουργία Auto Guidance και
βρίσκονται σε περιοχή που καλύπτεται
από τη λειτουργία Auto Guidance,
πλοηγηθείτε με τη λειτουργία Auto
Guidance. Βλ. Ρύθμιση και
ακολούθηση μιας διαδρομής Αυτόματη
πλοήγηση, σελίδα 16.
Πώς μπορώ να αλλάξω τις
Βλ. Διαμορφώσεις διαδρομής
ρυθμίσεις της λειτουργίας Auto αυτόματης καθοδήγησης, σελίδα 17.
Guidance για το σκάφος μου;
Προορισμοί
Μπορείτε να επιλέξετε προορισμούς χρησιμοποιώντας
διάφορους χάρτες και προβολές χάρτη 3D ή χρησιμοποιώντας
τις λίστες.
Αναζήτηση προορισμού κατά όνομα
Μπορείτε να αναζητήσετε αποθηκευμένα σημεία,
αποθηκευμένες πορείες, αποθηκευμένες διαδρομές και
προορισμούς υπηρεσιών ναυσιπλοΐας κατά όνομα.
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Αναζ.βάσει
ονόματος.
2 Εισαγάγετε τουλάχιστον ένα μέρος του ονόματος του
προορισμού σας.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Τέλος.
Εμφανίζονται οι 50 πλησιέστεροι προορισμοί που περιέχουν
τα κριτήρια αναζήτησής σας.
4 Επιλέξτε τον προορισμό.
Επιλογή προορισμού με χρήση του χάρτη
πλοήγησης
Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε τον προορισμό σας.
Αναζήτηση προορισμού με χρήση δεδομένων χρήστη
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δείτε μια λίστα προεγκατεστημένων θέσεων και
θέσεων που επισημάνατε προηγουμένως, επιλέξτε
Σημεία.
• Για να δείτε μια λίστα με πορείες που αποθηκεύσατε
προηγουμένως, επιλέξτε Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ..
12
• Για να δείτε μια λίστα καταγεγραμμένων ιχνών, επιλέξτε
Διαδρομές.
• Για να δείτε μια λίστα με μαρίνες και άλλα παράκτια σημεία
ενδιαφέροντος, επιλέξτε Παράκτιες υπηρεσίες.
• Για να δείτε μια λίστα με μαρίνες και άλλα σημεία
ενδιαφέροντος ξηράς, επιλέξτε Υπηρεσίες ξηράς.
• Για να αναζητήσετε έναν προορισμό βάσει ονόματος,
επιλέξτε Αναζ.βάσει ονόματος.
3 Επιλέξτε προορισμό.
Αναζήτηση προορισμού υπηρεσιών ναυσιπλοΐας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Το πλόττερ περιέχει πληροφορίες για χιλιάδες προορισμούς που
παρέχουν υπηρεσίες ναυσιπλοΐας.
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης.
2 Επιλέξτε Παράκτιες υπηρεσίες ή Υπηρεσίες ξηράς.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την κατηγορία υπηρεσιών
ναυσιπλοΐας.
Στο πλόττερ εμφανίζεται μια λίστα με τις πλησιέστερες θέσεις,
καθώς και την απόσταση και τη διόπτευση για κάθε μία από
αυτές.
4 Επιλέξτε προορισμό.
Μπορείτε να επιλέξετε ή για να δείτε πρόσθετες
πληροφορίες ή για να εμφανίσετε τη θέση σε χάρτη.
Πορείες
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες
ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν
ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με
προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε
την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να
βρίσκονται στη διαδρομή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας
πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την
ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο
και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την
ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η Garmin συνιστά τη χρήση της λειτουργίας "Καθοδήγηση σε"
μόνο όταν λειτουργεί ο κινητήρας. Αν χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία "Καθοδήγηση σε" όταν δεν λειτουργεί ο κινητήρας,
μπορεί να δημιουργηθεί μη αναμενόμενη υποστροφή και να
προκληθεί φθορά στο ιστιοφόρο. Τα πανιά και τα ξάρτια που δεν
ελέγχονται μπορούν να υποστούν ζημιά ή να προκαλέσουν
τραυματισμό σε μέλη του πληρώματος ή σε επιβάτες κατά τη
διάρκεια μη αναμενόμενου ελιγμού υποστροφής.
Μπορείτε να ορίσετε και να ακολουθήσετε μια πορεία προς έναν
προορισμό με μία από τις τρεις μεθόδους: "Μετάβαση σε",
"Πορεία προς" ή "Καθοδήγηση σε".
Μετάβαση σε: Σας κατευθύνει απευθείας στον προορισμό.
Αυτή είναι η τυπική επιλογή για την πλοήγηση προς έναν
προορισμό. Το πλόττερ δημιουργεί μια πορεία ευθείας
γραμμής ή μια γραμμή πλοήγησης προς τον προορισμό. Η
διαδρομή μπορεί να διασχίζει την ξηρά και άλλα εμπόδια.
Πορεία προς: Δημιουργεί μια πορεία από τη θέση σας προς
έναν προορισμό, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ελιγμούς
κατά μήκος της διαδρομής. Αυτή η επιλογή παρέχει μια
πορεία ευθείας γραμμής προς τον προορισμό, αλλά σας
επιτρέπει να προσθέσετε ελιγμούς στην πορεία, για να
αποφύγετε την ξηρά και άλλα εμπόδια.
Πλοήγηση με πλόττερ
Αυτόματη πλοήγηση: Δημιουργεί μια διαδρομή προς έναν
προορισμό χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Αυτόματη
πλοήγηση". Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο κατά τη
χρήση συμβατού χάρτη με πρόσθετα χαρακτηριστικά σε
συμβατό πλόττερ. Παρέχει μια γραμμή πλοήγησης στροφή
προς στροφή προς τον προορισμό, αποφεύγοντας την ξηρά
και άλλα εμπόδια. Η γραμμή πλοήγησης βασίζεται στα
δεδομένα χάρτη και το ασφαλές βάθος, το ασφαλές ύψος και
την απόσταση από την ακτογραμμή (ρυθμίσεις του πλόττερ
που ορίζονται από το χρήστη). Με αυτές τις ρυθμίσεις και τα
δεδομένα χάρτη, το πλόττερ δημιουργεί μια γραμμή
πλοήγησης που αποφεύγει όλες τις περιοχές στις οποίες δεν
είναι δυνατή η πλοήγηση μεταξύ της παρούσας θέσης και του
προορισμού. Όταν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό αυτόματο
πιλότο της Garmin συνδεδεμένο με το πλόττερ μέσω του
NMEA 2000, ο αυτόματος πιλότος ακολουθεί την πορεία της
Αυτόματης πλοήγησης.
Ρύθμιση και ακολούθηση απευθείας πορείας με την
επιλογή "Μετάβαση σε"
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας
πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την
ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο
και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την
ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
Μπορείτε να ορίσετε και να ακολουθήσετε μια απευθείας πορεία
από την τρέχουσα θέση σας σε έναν επιλεγμένο προορισμό.
1 Επιλέξτε έναν προορισμό (Προορισμοί, σελίδα 12).
2 Επιλέξτε Πλοήγηση προς > Μετάβαση σε.
Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής
βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά
τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον
προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και
μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.
3 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα
ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
4 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή
(διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό
σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).
Διακοπή πλοήγησης
Από το χάρτη πλοήγησης ή ψαρέματος, επιλέξτε MENU >
Διακ. πλοήγησης.
Σημεία
Τα σημεία είναι θέσεις που καταγράφετε και αποθηκεύετε στη
συσκευή. Τα σημεία μπορούν να σημειώνουν πού βρίσκεστε,
πού πηγαίνετε, ή πού βρισκόσασταν. Μπορείτε να προσθέσετε
λεπτομέρειες για τη θέση, όπως όνομα, υψόμετρο και βάθος.
Σήμανση της παρούσας θέσης σας ως σημείο
Από οποιαδήποτε οθόνη, επιλέξτε MARK.
Δημιουργία σημείου σε διαφορετική θέση
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Σημεία > Νέο σημείο.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δημιουργήσετε ένα σημείο καταχωρώντας
συντεταγμένες θέσης, επιλέξτε Εισαγωγή συντετ. και
καταχωρήστε τις συντεταγμένες.
• Για να δημιουργήσετε ένα σημείο με τη χρήση ενός χάρτη,
επιλέξτε Χρήση χάρτη, επιλέξτε τη θέση και κατόπιν
SELECT.
Επισήμανση θέσης MOB ή SOS
Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε Άνθρ.στη θάλασσα > Ναι.
Πλοήγηση με πλόττερ
Ένα διεθνές σύμβολο MOB (άνθρωπος στη θάλασσα)
επισημαίνει το ενεργό σημείο MOB και το πλόττερ καθορίζει μια
απευθείας πορεία επιστροφής προς την επισημασμένη θέση.
Προβολή λίστας με όλα τα σημεία
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Σημεία.
Επεξεργασία αποθηκευμένου σημείου
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Σημεία.
2 Επιλέξτε ένα σημείο.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία σημείου.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσθέσετε ένα όνομα, επιλέξτε Όνομα και
εισαγάγετε ένα όνομα.
• Για να αλλάξετε το σύμβολο, επιλέξτε Σύμβολο.
• Για να αλλάξετε το βάθος, επιλέξτε Βάθος.
• Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία νερού, επιλέξτε
Θερμοκρασία νερού.
• Για να αλλάξετε το σχόλιο, επιλέξτε Σχόλιο.
• Για να μετακινήσετε τη θέση του σημείου, επιλέξτε
Μετακίνηση.
Αναζήτηση αποθηκευμένου σημείου και πλοήγηση σε
αυτό
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες
ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν
ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με
προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε
την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να
βρίσκονται στη διαδρομή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή "Μετάβαση σε", μια απευθείας
πορεία και μια διορθωμένη πορεία ενδέχεται να διασχίζουν την
ξηρά ή ρηχά νερά. Ελέγξτε προσεκτικά τον περιβάλλοντα χώρο
και προσαρμόστε την κατεύθυνση, ώστε να αποφύγετε την
ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
Για να μπορέσετε να πλοηγηθείτε σε ένα σημείο, πρέπει πρώτα
να το δημιουργήσετε.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Σημεία.
2 Επιλέξτε ένα σημείο.
3 Επιλέξτε Πλοήγηση προς.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε απευθείας στη θέση, επιλέξτε
Μετάβαση σε.
• Για να δημιουργήσετε μια πορεία προς τη θέση,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν στροφών, επιλέξτε Πορεία
προς.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης, επιλέξτε Αυτόματη πλοήγηση.
5 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης, ένα γκρι τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο της μοβ
γραμμής υποδεικνύει ότι η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να
υπολογίσει ένα τμήμα της γραμμής Αυτόματης πλοήγησης.
Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις ελάχιστου ασφαλούς βάθους
υδάτων και ελάχιστου ασφαλούς ύψους εμποδίων.
6 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα
ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
Διαγραφή σημείου ή θέσης MOB
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Σημεία.
2 Επιλέξτε ένα σημείο ή μια θέση MOB.
13
3 Επιλέξτε Διαγραφή.
Διαγραφή όλων των σημείων
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Διαγρ.δεδ.χρήστη > Σημεία > Όλες.
Πορείες
Η πορεία είναι μια ακολουθία σημείων ή θέσεων που σας βοηθά
να φτάσετε στον τελικό σας προορισμό.
Δημιουργία και πλοήγηση σε πορεία από την
παρούσα θέση σας
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία και να πλοηγηθείτε
άμεσα σε αυτή χρησιμοποιώντας το Χάρτη πλοήγησης ή το
Χάρτη ψαρέματος. Αυτή η διαδικασία δεν αποθηκεύει τα
δεδομένα πορείας ή σημείου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, ο χάρτης ψαρέματος για
παράκτιες περιοχές είναι διαθέσιμος με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
1 Από το χάρτη πλοήγησης ή το χάρτη ψαρέματος, επιλέξτε
έναν προορισμό.
2 Επιλέξτε Πλοήγηση προς > Πορεία προς.
3 Επιλέξτε τη θέση της τελευταίας στροφής πριν από τον
προορισμό.
4 Επιλέξτε Προσθήκη στροφής.
5 Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 για να
προσθέσετε επιπλέον στροφές, χρησιμοποιώντας την
αντίστροφη διαδικασία από τον προορισμό προς την
παρούσα θέση του σκάφους σας.
Η τελευταία στροφή που προσθέτετε θα πρέπει να είναι η
πρώτη στροφή που κάνετε, ξεκινώντας από την παρούσα
θέση σας. Θα πρέπει να είναι η στροφή που βρίσκεται
πλησιέστερα στο σκάφος σας.
6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε MENU.
7 Επιλέξτε Πορεία πλοήγησης.
8 Εξετάστε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
9 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα
ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
Δημιουργία και αποθήκευση πορείας
Με αυτήν τη διαδικασία αποθηκεύονται η πορεία και όλα τα
σημεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Το σημείο εκκίνησης
μπορεί να είναι η παρούσα θέση σας ή κάποια άλλη θέση.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ. > Νέα πορεία > Χρήση χάρτη.
2 Επιλέξτε τη θέση εκκίνησης της πορείας.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε μια
στροφή.
4 Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε το βήμα 3 για να
προσθέσετε περισσότερες στροφές.
5 Επιλέξτε τον τελικό προορισμό.
Προβολή λίστας πορειών
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ..
Επεξεργασία αποθηκευμένης πορείας
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα μιας πορείας ή να αλλάξετε τις
στροφές που περιέχει.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ..
2 Επιλέξτε μια πορεία.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία πορείας.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να αλλάξετε το όνομα, επιλέξτε Όνομα και εισαγάγετε
το όνομα.
14
• Για να επιλέξετε ένα σημείο από τη λίστα στροφών,
επιλέξτε Επεξεργασ. στροφών > Χρήση λίστας
στροφών και επιλέξτε ένα σημείο από τη λίστα.
• Για να επιλέξετε μια στροφή με τη χρήση του χάρτη,
πατήστε Επεξεργασ. στροφών > Χρήση χάρτη και
επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
Αναζήτηση αποθηκευμένης πορείας και πλοήγηση σε
αυτήν
Για να μπορέσετε να αναζητήσετε μια λίστα πορειών και να
πλοηγηθείτε σε μία από αυτές, πρέπει να δημιουργήσετε και να
αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία πορεία.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ..
2 Επιλέξτε μια πορεία.
3 Επιλέξτε Πλοήγηση προς.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας,
επιλέξτε Πρόσω.
• Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο
προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της
πορείας, επιλέξτε Οπισθόδρομη πορεία.
Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής
βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά
τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον
προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και
μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.
5 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
6 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην
πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα
εμπόδια.
7 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή
(διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό
σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).
Αναζήτηση και πλοήγηση παράλληλα με μια
αποθηκευμένη πορεία
Για να μπορέσετε να αναζητήσετε μια λίστα πορειών και να
πλοηγηθείτε σε μία από αυτές, πρέπει να δημιουργήσετε και να
αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία πορεία.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ..
2 Επιλέξτε μια πορεία.
3 Επιλέξτε Πλοήγηση προς.
4 Επιλέξτε Αντιστάθμιση, για να πλοηγηθείτε παράλληλα με
την πορεία, μετατοπιζόμενοι από αυτήν κατά συγκεκριμένη
απόσταση.
5 Υποδείξτε τον τρόπο πλοήγησης στην πορεία:
• Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας,
προς τα αριστερά της αρχικής πορείας, επιλέξτε Πρόσω ­
αριστερά.
• Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο εκκίνησης
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της πορείας,
προς τα δεξιά της αρχικής πορείας, επιλέξτε Πρόσω ­
δεξιά.
• Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο
προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της
πορείας, προς τα αριστερά της αρχικής πορείας, επιλέξτε
Οπισθ.πορεία ­ αριστερά.
• Για να πλοηγηθείτε στην πορεία από το σημείο
προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της
πορείας, προς τα δεξιά της αρχικής πορείας, επιλέξτε
Οπισθόδ.πορεία ­ δεξιά.
Πλοήγηση με πλόττερ
Εμφανίζεται μια μοβ γραμμή. Στο κέντρο της μοβ γραμμής
βρίσκεται μια λεπτότερη πορφυρή γραμμή που αναπαριστά
τη διορθωμένη πορεία από την τρέχουσα θέση σας μέχρι τον
προορισμό. Η διορθωμένη πορεία είναι δυναμική και
μετακινείται μαζί με το σκάφος σας, όταν είστε εκτός πορείας.
6 Ελέγξτε την πορεία που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
7 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην
πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα
εμπόδια.
8 Εάν είστε εκτός πορείας, ακολουθήστε την πορφυρή γραμμή
(διορθωμένη πορεία) για να ταξιδέψετε προς τον προορισμό
σας ή επιστρέψτε στη μοβ γραμμή (απευθείας πορεία).
Διαγραφή αποθηκευμένης πορείας
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ..
Επιλέξτε
μια πορεία.
2
3 Επιλέξτε Διαγραφή.
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων πορειών
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Διαγρ.δεδ.χρήστη > Πορείες & διαδρομές αυτ.πλοήγ..
Διαδρομές
Μια διαδρομή είναι η καταγραφή της πορείας του σκάφους σας.
Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται
ενεργή διαδρομή και μπορεί να αποθηκευτεί. Μπορείτε να
εμφανίσετε διαδρομές σε κάθε χάρτη ή προβολή χάρτη 3D.
Εμφάνιση διαδρομών
Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU >
Σημεία και διαδρομές > Διαδρομές > Ενεργοποίηση.
Μια γραμμή ίχνους στο χάρτη υποδεικνύει τη διαδρομή σας.
Ρύθμιση του χρώματος της ενεργής διαδρομής
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Επιλογές
ενεργού ίχνους > Χρώμα διαδρομής.
2 Επιλέξτε ένα χρώμα διαδρομής.
Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής
Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται
ενεργή διαδρομή.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθ.ενεργού
ίχνους.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε την ώρα που ξεκίνησε η ενεργή διαδρομή.
• Επιλέξτε Όλο το αρχείο καταγραφής.
Προβολή λίστας αποθηκευμένων διαδρομών
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα
ίχνη.
Επεξεργασία αποθηκευμένης διαδρομής
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα
ίχνη.
2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία ίχνους.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε Όνομα και εισαγάγετε το νέο όνομα.
• Επιλέξτε Χρώμα διαδρομής και, στη συνέχεια, επιλέξτε
ένα χρώμα.
Αποθήκευση διαδρομής ως πορεία
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα
ίχνη.
2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία ίχνους > Αποθήκευση πορείας.
Πλοήγηση με πλόττερ
Αναζήτηση καταγεγραμμένης διαδρομής και
πλοήγηση προς αυτήν
Για να αναζητήσετε μια λίστα διαδρομών και να πλοηγηθείτε σε
αυτές, πρέπει να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον
μία διαδρομή (Διαδρομές, σελίδα 15).
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα
ίχνη.
2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
3 Επιλέξτε Ακολούθηση ίχνους.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή από το σημείο εκκίνησης
που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της διαδρομής,
επιλέξτε Πρόσω.
• Για να πλοηγηθείτε στη διαδρομή από το σημείο
προορισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τη δημιουργία της
διαδρομής, επιλέξτε Οπισθόδρομη πορεία.
5 Εξετάστε την πορεία που υποδεικνύεται από τη χρωματιστή
γραμμή.
6 Ακολουθήστε τη γραμμή κατά μήκος κάθε σκέλους στην
πορεία, αποφεύγοντας την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα
εμπόδια.
Διαγραφή αποθηκευμένης διαδρομής
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Αποθηκευμένα
ίχνη.
2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
3 Επιλέξτε Διαγραφή.
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων διαδρομών
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Διαγρ.δεδ.χρήστη > Αποθηκευμένα ίχνη.
Επανιχνηλάτηση της ενεργής διαδρομής
Η διαδρομή που καταγράφεται τη δεδομένη στιγμή ονομάζεται
ενεργή διαδρομή.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές >
Ακολούθ.ενερ.ίχνους.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε την ώρα που ξεκίνησε η ενεργή διαδρομή.
• Επιλέξτε Όλο το αρχείο καταγραφής.
3 Εξετάστε την πορεία που υποδεικνύεται από τη χρωματιστή
γραμμή.
4 Ακολουθήστε τη χρωματιστή γραμμή, αποφεύγοντας την
ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
Διαγραφή της ενεργής διαδρομής
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Διαγραφή
ενεργού ίχνους.
Η μνήμη της διαδρομής διαγράφεται και η καταγραφή της
ενεργής διαδρομής συνεχίζεται.
Διαχείριση της μνήμης αρχείου καταγραφής
διαδρομής κατά τη διάρκεια της καταγραφής
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Επιλογές
ενεργού ίχνους.
2 Επιλέξτε Λειτουργία καταγραφής.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να καταγράψετε ένα αρχείο καταγραφής διαδρομής
έως ότου η μνήμη της διαδρομής να είναι πλήρης, επιλέξτε
Πλήρωση.
• Για να καταγράφετε συνεχώς ένα αρχείο καταγραφής
διαδρομής, αντικαθιστώντας τα παλαιότερα δεδομένα
διαδρομής με τα νέα δεδομένα, επιλέξτε Επικάλυψη.
15
Διαμόρφωση του διαστήματος καταγραφής του
αρχείου καταγραφής διαδρομής
Φιλτράρισμα λίστας με πορείες και διαδρομές
αυτόματης πλοήγησης
Μπορείτε να υποδείξετε τη συχνότητα καταγραφής της πορείας.
Η πιο συχνή καταγραφή πορειών παρέχει ακριβέστερα
δεδομένα, αλλά το αρχείο καταγραφής διαδρομής
συμπληρώνεται γρηγορότερα. Το διάστημα ανάλυσης
συνιστάται για την αποδοτικότερη χρήση της μνήμης.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές > Επιλογές
ενεργού ίχνους > Χρ.διάσ.καταγ > Διάστημα.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση μια απόσταση
μεταξύ σημείων, επιλέξτε Απόσταση > Αλλαγή και
εισαγάγετε την απόσταση.
• Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση ένα χρονικό
διάστημα, επιλέξτε Ώρα > Αλλαγή και εισαγάγετε το
χρονικό διάστημα.
• Για να καταγράψετε τη διαδρομή με βάση μια απόκλιση
από την πορεία σας, επιλέξτε Ανάλυση > Αλλαγή και
εισαγάγετε τη μέγιστη απόκλιση που επιτρέπεται από την
πραγματική πορεία πριν από την καταγραφή ενός σημείου
διαδρομής.
Μπορείτε να φιλτράρετε μια λίστα με πορείες και διαδρομές
αυτόματης πλοήγησης για να βρείτε γρήγορα έναν
αποθηκευμένο προορισμό.
1 Επιλέξτε MENU > Φίλτρο.
2 Ορίστε μια επιλογή.
Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων
σημείων, πορειών και διαδρομών
οθόνη ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να
μετακινήσετε το σημείο προορισμού προς μια νέα τοποθεσία.
2 Επιλέξτε SELECT > Μετακίνηση σημείου.
3 Επιλέξτε BACK για να επιστρέψετε στην οθόνη πλοήγησης.
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Διαγρ.δεδ.χρήστη > Όλες > ΟΚ.
Αυτόματη πλοήγηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λειτουργία Αυτόματης πλοήγησης βασίζεται σε πληροφορίες
ηλεκτρονικού χάρτη. Τα δεδομένα αυτά δεν διασφαλίζουν
ασφαλή απόσταση από εμπόδια και από το βυθό. Συγκρίνετε με
προσοχή την πορεία με όλες τις οπτικές εικόνες και αποφύγετε
την ξηρά, τα ρηχά νερά και άλλα εμπόδια που ενδέχεται να
βρίσκονται στη διαδρομή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης
πλοήγησης για να σχεδιάσετε την καλύτερη διαδρομή προς τον
προορισμό σας. Η αυτόματη πλοήγηση χρησιμοποιεί το πλόττερ
για τη σάρωση δεδομένων χάρτη, όπως το βάθος νερού και τα
γνωστά εμπόδια, για τον υπολογισμό μιας προτεινόμενης
διαδρομής. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαδρομή κατά την
πλοήγηση.
Ρύθμιση και ακολούθηση μιας διαδρομής Αυτόματη
πλοήγηση
1 Επιλέξτε έναν προορισμό (Προορισμοί, σελίδα 12).
2 Επιλέξτε Πλοήγηση προς > Αυτόματη πλοήγηση.
3 Ελέγξτε τη διαδρομή που υποδεικνύεται από τη μοβ γραμμή.
4 Επιλέξτε Έναρξη πλοήγησης.
5 Ακολουθήστε τη μοβ γραμμή, αποφεύγοντας την ξηρά, τα
ρηχά νερά και άλλα εμπόδια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης, ένα γκρι τμήμα σε οποιοδήποτε σημείο της μοβ
γραμμής υποδεικνύει ότι η λειτουργία αυτή δεν μπορεί να
υπολογίσει ένα τμήμα της γραμμής Αυτόματης πλοήγησης.
Αυτό οφείλεται στις ρυθμίσεις ελάχιστου ασφαλούς βάθους
υδάτων και ελάχιστου ασφαλούς ύψους εμποδίων.
Δημιουργία διαδρομής αυτόματης πλοήγησης
1 Επιλέξτε Πλοήγηση > Πορείες & διαδρομές αυτ.πλοήγ. >
Νέα πορεία > Αυτόματη πλοήγηση.
2 Επιλέξτε SELECT και επιλέξτε ένα σημείο προορισμού.
16
Ανασκόπηση διαδρομής αυτόματης πλοήγησης
1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε μια διαδρομή.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δείτε έναν κίνδυνο και να προσαρμόσετε τη
διαδρομή κινδύνου, επιλέξτε Ανασ.κιν..
• Για να αλλάξετε το όνομα διαδρομής ή για να
προσαρμόσετε ή να επανυπολογίσετε τη διαδρομή,
επιλέξτε Επεξεργασία.
• Για να διαγράψετε μια διαδρομή, επιλέξτε Διαγραφή.
• Για να πλοηγηθείτε στην επιλεγμένη θέση, επιλέξτε
Πλοήγηση προς.
Προσαρμογή διαδρομής αυτόματης πλοήγησης
1 Από το χάρτη πλοήγησης, ακολουθήστε τις οδηγίες στην
Ακύρωση υπολογισμού Αυτόματη πλοήγηση σε
εξέλιξη
Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε MENU > Άκυρο.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε BACK για να ακυρώσετε
γρήγορα τον υπολογισμό.
Ρύθμιση χρονισμένης άφιξης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία σε μια πορεία
ή μια διαδρομή Αυτόματη πλοήγηση, για να λάβετε σχόλια
σχετικά με το πότε θα πρέπει να φτάσετε σε ένα επιλεγμένο
σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να συγχρονίσετε την
άφιξή σας σε μια τοποθεσία, όπως με το άνοιγμα μιας γέφυρας
ή την αφετηρία ενός αγώνα.
1 Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε MENU.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Επιλογές πλοήγησης.
3 Επιλέξτε Χρονισμένη άφιξη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ανοίξετε γρήγορα το μενού
Χρονισμένη άφιξη, επιλέγοντας ένα σημείο στη διαδρομή ή
την πορεία.
Ρύθμιση της απόστασης από την ακτή
Η ρύθμιση Απόσταση από ακτογραμμή υποδεικνύει πόσο κοντά
στην ακτή θέλετε να τοποθετηθεί η γραμμή της λειτουργίας
Αυτόματη πλοήγηση. Η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη
πλοήγηση μπορεί να μετακινηθεί εάν αλλάξετε τη συγκεκριμένη
ρύθμιση κατά την πλοήγηση. Οι διαθέσιμες τιμές για τη ρύθμιση
Απόσταση από ακτογραμμή είναι σχετικές και όχι απόλυτες. Για
να διασφαλίσετε ότι η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη
πλοήγηση έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη απόσταση από την
ακτή, μπορείτε να αξιολογήσετε τη θέση της γραμμής Αυτόματη
πλοήγηση χρησιμοποιώντας έναν ή περισσότερους συνήθεις
προορισμούς που απαιτούν πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης
οδού.
1 Δέστε το σκάφος σας στην προβλήτα ή ρίξτε άγκυρα.
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Αυτόματη πλοήγηση >
Απόσταση από ακτογραμμή > Κανον..
3 Επιλέξτε έναν προορισμό στον οποίο είχατε πλοηγηθεί στο
παρελθόν.
4 Επιλέξτε Πλοήγηση προς > Αυτόματη πλοήγηση.
Πλοήγηση με πλόττερ
5 Ελέγξτε τη θέση της γραμμής της λειτουργίας Αυτόματη
πλοήγηση και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με
ασφάλεια γνωστά εμπόδια και αν οι στροφές επιτρέπουν ένα
άνετο ταξίδι.
6 Ορίστε μια επιλογή:
• Εάν η θέση της γραμμής της λειτουργίας Αυτόματη
πλοήγηση είναι ικανοποιητική, επιλέξτε MENU > Διακ.
πλοήγησης και προχωρήστε στο βήμα 10.
• Εάν η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη πλοήγηση είναι
πολύ κοντά σε γνωστά εμπόδια, επιλέξτε Ρυθμίσεις >
Πλοήγηση > Αυτόματη πλοήγηση > Απόσταση από
ακτογραμμή > Μακριά.
• Εάν οι στροφές στη γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη
πλοήγηση έχουν πολύ μεγάλο εύρος, επιλέξτε Ρυθμίσεις
> Πλοήγηση > Αυτόματη πλοήγηση > Απόσταση από
ακτογραμμή > Κοντά.
7 Εάν επιλέξατε Κοντά ή Μακριά στο βήμα 6, ελέγξτε τη θέση
της γραμμής αυτόματης πλοήγησης και καθορίστε εάν η
γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά εμπόδια και αν οι
στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.
Η λειτουργία Αυτόματη πλοήγηση διατηρεί μεγάλη απόσταση
από εμπόδια στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και εάν ορίσετε
τη ρύθμιση απόστασης από ακτογραμμή σε Κοντά ή
Πλησιέστερα. Ως αποτέλεσμα, το πλόττερ μπορεί να μην
επανατοποθετήσει τη γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη
πλοήγηση, εκτός εάν ο προορισμός που έχει επιλεγεί απαιτεί
πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού.
8 Ορίστε μια επιλογή:
• Εάν η θέση της γραμμής της λειτουργίας Αυτόματη
πλοήγηση είναι ικανοποιητική, επιλέξτε MENU > Διακ.
πλοήγησης και προχωρήστε στο βήμα 10.
• Εάν η γραμμή της λειτουργίας Αυτόματη πλοήγηση είναι
πολύ κοντά σε γνωστά εμπόδια, επιλέξτε Ρυθμίσεις >
Πλοήγηση > Αυτόματη πλοήγηση > Απόσταση από
ακτογραμμή > Απώτατα.
• Εάν οι στροφές στη γραμμή αυτόματης πλοήγησης έχουν
πολύ μεγάλο εύρος, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση >
Αυτόματη πλοήγηση > Απόσταση από ακτογραμμή >
Πλησιέστερα.
9 Εάν επιλέξατε Πλησιέστερα ή Απώτατα στο βήμα 8, ελέγξτε
τη θέση της γραμμής της λειτουργίας Αυτόματη πλοήγηση
και καθορίστε εάν η γραμμή αποφεύγει με ασφάλεια γνωστά
εμπόδια και εάν οι στροφές επιτρέπουν ένα άνετο ταξίδι.
Η λειτουργία Αυτόματη πλοήγηση διατηρεί μεγάλη απόσταση
από εμπόδια στην ανοικτή θάλασσα, ακόμη και εάν ορίσετε
τη ρύθμιση απόστασης από ακτογραμμή σε Κοντά ή
Πλησιέστερα. Ως αποτέλεσμα, το πλόττερ μπορεί να μην
επανατοποθετήσει τη γραμμή Αυτόματη πλοήγηση, εκτός εάν
ο προορισμός που έχει επιλεγεί απαιτεί πλοήγηση μέσω
στενής υδάτινης οδού.
10 Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 9 τουλάχιστον μία φορά,
χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικό προορισμό, μέχρι
να εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της ρύθμισης απόστασης
από ακτογραμμή.
Διαμορφώσεις διαδρομής αυτόματης καθοδήγησης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι ρυθμίσεις Ασφαλές βάθος και Κατακόρυφη απόσταση
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το πλόττερ υπολογίζει μια
διαδρομή Αυτόματη πλοήγηση. Αν μια περιοχή έχει άγνωστο
βάθος υδάτων ή άγνωστο ύψος εμποδίων, η διαδρομή
Αυτόματη πλοήγηση δεν υπολογίζεται για τη συγκεκριμένη
περιοχή. Αν μια περιοχή στην αρχή ή στο τέλος μιας διαδρομής
Αυτόματη πλοήγηση είναι πιο ρηχή από το Ασφαλές βάθος ή
πιο χαμηλή από την Κατακόρυφη απόσταση, τότε ο
υπολογισμός της διαδρομής Αυτόματη πλοήγηση ενδέχεται να
μην είναι δυνατός για τη συγκεκριμένη περιοχή, ανάλογα με τα
δεδομένα χάρτη. Στο χάρτη, η πορεία μέσα από αυτές τις
Πλοήγηση με πλόττερ
περιοχές εμφανίζεται ως γκρι γραμμή ή ως μοβ και γκρι γραμμή
με ρίγες. Εάν το σκάφος σας εισέλθει σε μία από αυτές τις
περιοχές, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιοχές, η λειτουργία Αυτόματης
πλοήγησης είναι διαθέσιμη με χάρτες με πρόσθετα
χαρακτηριστικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν εφαρμόζονται όλες οι ρυθμίσεις σε όλους τους
χάρτες.
Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιεί το
πλόττερ κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής Αυτόματη
πλοήγηση.
Ασφαλές βάθος: Ορίζει το ελάχιστο βάθος υδάτων στο οποίο
μπορεί να πλεύσει με ασφάλεια το σκάφος σας, λαμβάνοντας
υπόψη τα δεδομένα βάθους του χάρτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ελάχιστο βάθος υδάτων για τους χάρτες με
πρόσθετα χαρακτηριστικά (που δημιουργήθηκαν πριν από το
2016) είναι τα 3 πόδια. Αν καταχωρίσετε μια τιμή μικρότερη
από 3 πόδια, οι χάρτες θα χρησιμοποιήσουν μόνο βάθη 3
ποδιών για τους υπολογισμούς μιας διαδρομής Αυτόματη
πλοήγηση.
Κατακόρυφη απόσταση: Ορίζει το ελάχιστο ύψος μιας
γέφυρας ή ενός εμποδίου από το οποίο μπορεί να περάσει
με ασφάλεια το σκάφος σας, λαμβάνοντας υπόψη τα
δεδομένα του χάρτη.
Απόσταση από ακτογραμμή: Ορίζει πόσο κοντά στην ακτή
θέλετε να τοποθετηθεί η διαδρομή Αυτόματη πλοήγηση. Η
διαδρομή Αυτόματη πλοήγηση μπορεί να μετακινηθεί αν
αλλάξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την πλοήγηση. Οι
διαθέσιμες τιμές για αυτήν τη ρύθμιση είναι σχετικές και όχι
απόλυτες. Για να διασφαλίσετε ότι η γραμμή αυτόματης
καθοδήγησης έχει τοποθετηθεί στην κατάλληλη απόσταση
από την ακτή, μπορείτε να ελέγξετε τη θέση της διαδρομής
Αυτόματη πλοήγηση χρησιμοποιώντας έναν ή
περισσότερους συνήθεις προορισμούς για τους οποίους
απαιτείται πλοήγηση μέσω στενής υδάτινης οδού (Ρύθμιση
της απόστασης από την ακτή, σελίδα 16).
Όρια
Τα όρια σάς επιτρέπουν να αποφύγετε ή να παραμείνετε σε
καθορισμένες περιοχές σε μια υδάτινη μάζα. Μπορείτε να
ορίσετε μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει όταν εισέρχεστε
ή εξέρχεστε από ένα όριο.
Μπορείτε να δημιουργήσετε περιοχές, γραμμές και κύκλους
ορίων με το χάρτη. Μπορείτε, επίσης, να μετατρέψετε
αποθηκευμένα ίχνη και πορείες σε γραμμές ορίων. Μπορείτε να
δημιουργήσετε μια περιοχή ορίου με τη χρήση σημείων,
δημιουργώντας μια πορεία από τα σημεία και μετατρέποντας
την πορεία σε γραμμή ορίου.
Μπορείτε να ορίσετε ένα όριο ως ενεργό. Μπορείτε να
προσθέσετε τα δεδομένα ενεργού ορίου στα πεδία δεδομένων
του χάρτη.
Δημιουργία ορίου
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Όρια > Νέο όριο.
2 Επιλέξτε ένα σχήμα ορίου.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Ρυθμίσεις προβολής ορίου
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Όρια > Επιλογές προβολής.
Απόσταση/Διόπτευση: Σάς επιτρέπει να αποκρύπτετε ή να
προβάλετε τη διόπτευση και την απόσταση έως τον
προορισμό σας για το ενεργό όριο.
Προβολή χάρτη: Σάς επιτρέπει να αποκρύπτετε ή να
προβάλετε όρια στο χάρτη.
Χρώμα: Ρυθμίζει το χρώμα των ορίων στο χάρτη.
17
Μετατροπή μιας πορείας σε όριο
Για να μπορέσετε να μετατρέψετε μια πορεία σε όριο, πρέπει να
δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία πορεία
(Δημιουργία και αποθήκευση πορείας, σελίδα 14).
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Πορείες & διαδρομές
αυτ.πλοήγ..
2 Επιλέξτε μια πορεία.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία πορείας > Αποθήκευση ως όριο.
Μετατροπή μιας διαδρομής σε όριο
Για να μπορέσετε να μετατρέψετε μια διαδρομή σε όριο, πρέπει
να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία διαδρομή
(Αποθήκευση της ενεργής διαδρομής, σελίδα 15).
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαδρομές.
2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία ίχνους > Αποθήκευση ως όριο.
Επεξεργασία ορίου
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Όρια.
2 Επιλέξτε ένα όριο.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία ορίου.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να επεξεργαστείτε την εμφάνιση του ορίου στο χάρτη,
επιλέξτε Επιλογές προβολής.
• Για να αλλάξετε τις γραμμές ή το όνομα ενός ορίου,
επιλέξτε Επεξεργασία ορίου.
• Για να επεξεργαστείτε την ειδοποίηση ορίου, επιλέξτε
Ξυπνητήρι.
Ορισμός ειδοποίησης ορίου
Οι ειδοποιήσεις ορίου σάς ειδοποιούν όταν βρίσκεστε εντός μιας
καθορισμένης απόστασης από ένα συγκεκριμένο όριο.
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Όρια.
2 Επιλέξτε ένα όριο.
3 Επιλέξτε Ξυπνητήρι > Ενεργοποίηση.
4 Καταχωρίστε μια απόσταση.
5 Ορίστε μια επιλογή.
• Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση να ηχεί όταν το σκάφος
σας βρίσκεται σε καθορισμένη απόσταση από μια περιοχή
εντός της οποίας θέλετε να παραμείνετε, επιλέξτε Έξοδος.
• Για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση να ηχεί όταν το σκάφος
σας βρίσκεται σε καθορισμένη απόσταση από μια περιοχή
που θέλετε να αποφύγετε, επιλέξτε Είσοδος.
Διαγραφή ορίου
1 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Όρια.
2 Επιλέξτε ένα όριο.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία ορίου > Διαγραφή.
Σόναρ
Όταν είναι σωστά συνδεδεμένο με μια προαιρετική μονάδα
βυθόμετρου και ένα αισθητήριο Garmin, το συμβατό πλόττερ
σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής ψαριών.
Διαφορετικές προβολές σόναρ μπορούν να σας βοηθήσουν να
δείτε τα ψάρια στην περιοχή.
Οι προσαρμογές που μπορείτε να κάνετε σε κάθε προβολή
σόναρ διαφέρουν ανάλογα με την προβολή στην οποία
βρίσκεστε και με το μοντέλο του πλόττερ, τη μονάδα
βυθόμετρου και το αισθητήριο που έχετε συνδέσει.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αισθητήριο που
ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.garmin.com/transducers.
18
Διακοπή της μετάδοσης σημάτων σόναρ
Από μια οθόνη σόναρ, επιλέξτε MENU > Μετάδοση.
Αλλαγή της προβολής σόναρ
1 Από μια οθόνη συνδυασμού με σόναρ, επιλέξτε MENU >
Επεξεργασία συνδυασμού.
2 Επιλέξτε το παράθυρο που θέλετε να αλλάξετε.
3 Επιλέξτε μια προβολή σόναρ.
Προβολή σόναρ Κλασικού τύπου
Υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες προβολές πλήρους οθόνης,
ανάλογα με το συνδεδεμένο εξοπλισμό.
Η προβολή σόναρ πλήρους οθόνης Κλασικού τύπου εμφανίζει
μια μεγάλη εικόνα των ενδείξεων σόναρ από ένα αισθητήριο. Η
κλίμακα εύρους κατά μήκος της δεξιάς πλευράς της οθόνης
εμφανίζει το βάθος των εντοπισμένων αντικειμένων κατά την
κύλιση της οθόνης από τα δεξιά προς τα αριστερά.
À
Á
Â
Πληροφορίες βάθους
Στόχοι που κινούνται στο βυθό ή ψάρια
Κάτω μέρος υδάτινης μάζας
Προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας
Στην προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας, στη μία
πλευρά της οθόνης εμφανίζεται ένα πλήρες γράφημα των
δεδομένων σόναρ υψηλής συχνότητας και στην άλλη πλευρά
της οθόνης εμφανίζεται ένα πλήρες γράφημα των δεδομένων
σόναρ χαμηλής συχνότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την προβολή σόναρ με διαχωρισμό συχνότητας
απαιτείται η χρήση αισθητηρίου διπλής συχνότητας.
Προβολή σόναρ με διαχωρισμό ζουμ
Στην προβολή σόναρ με διαχωρισμό ζουμ εμφανίζεται ένα
πλήρες γράφημα των ενδείξεων του σόναρ και ένα μεγεθυμένο
τμήμα αυτού του γραφήματος στην ίδια οθόνη.
Προβολή σόναρ Garmin ClearVü
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη λήψη ενός σόναρ σάρωσης Garmin ClearVü
χρειάζεστε ένα συμβατό πλόττερ ή ανιχνευτή ψαριών και ένα
συμβατό αισθητήριο. Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά
αισθητήρια, μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com
/transducers.
Το σόναρ Garmin ClearVü υψηλής συχνότητας παρέχει μια
λεπτομερή εικόνα του περιβάλλοντος ψαρέματος γύρω από το
σκάφος μέσα από μια αναλυτική απεικόνιση των δομών πάνω
από τις οποίες περνάει το σκάφος.
Τα συμβατικά αισθητήρια εκπέμπουν κωνική δέσμη. Η
τεχνολογία του σόναρ σάρωσης Garmin ClearVü εκπέμπει δύο
στενές δέσμες, παρόμοιες με το σχήμα της δέσμης σε ένα
φωτοαντιγραφικό μηχάνημα. Αυτές οι δέσμες παρέχουν μια πιο
καθαρή και ρεαλιστική εικόνα όσων υπάρχουν κάτω από το
σκάφος.
Σόναρ
PanoptixΠροβολές σόναρ
Προβολή σόναρ SideVü
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν παρέχουν όλα τα μοντέλα υποστήριξη
ενσωματωμένου σόναρ SideVü. Εάν το μοντέλο σας δεν
παρέχει ενσωματωμένο σόναρ SideVü, θα χρειαστείτε μια
συμβατή μονάδα βυθόμετρου και ένα συμβατό αισθητήριο
SideVü.
Εάν το μοντέλο σας παρέχει ενσωματωμένο σόναρ SideVü, θα
χρειαστείτε ένα συμβατό αισθητήριο SideVü.
Η τεχνολογία του σόναρ σάρωσης SideVü εμφανίζει μια εικόνα
με όσα βρίσκονται στα πλαϊνά του σκάφους. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ως εργαλείο αναζήτησης
για να βρίσκετε δομές και ψάρια.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Ç
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα τα αισθητήρια
Panoptix.
Για τη λήψη ενός σόναρ Panoptix, χρειάζεστε ένα συμβατό
πλόττερ και ένα συμβατό αισθητήριο.
Με τις προβολές σόναρPanoptix, μπορείτε να βλέπετε γύρω
από το σκάφος σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε, επίσης, να
βλέπετε το δόλωμά σας υποβρύχια και κοπάδια δολώματος
μπροστά ή κάτω από το σκάφος σας.
Οι προβολές σόναρ LiveVü σάς παρέχουν θέα της ζωντανής
κίνησης μπροστά ή κάτω από το σκάφος σας. Η οθόνη
ενημερώνεται πολύ γρήγορα, παράγοντας προβολές σόναρ που
μοιάζουν περισσότερο με ζωντανό βίντεο.
Οι 3D προβολές σόναρ RealVü παρέχουν τρισδιάστατες
προβολές όσων υπάρχουν μπροστά ή κάτω από το σκάφος
σας. Η οθόνη ενημερώνεται με κάθε μετάδοση του αισθητήριου.
Για να δείτε και τις πέντε προβολές σόναρ Panoptix, χρειάζεστε
ένα αισθητήριο για να εμφανίσετε τις κάτω προβολές και ένα
δεύτερο αισθητήριο για να εμφανίσετε τις μπροστινές προβολές.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις προβολές σόναρ Panoptix,
επιλέξτε Σόναρ, και επιλέξτε μια προβολή.
LiveVüΚάτω προβολή σόναρ
Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια δισδιάστατη προβολή
όσων υπάρχουν κάτω από το σκάφος και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να βλέπετε την μπάλα δολώματος και τα
ψάρια.
Αριστερή πλευρά του σκάφους
Δεξιά πλευρά του σκάφους
Το αισθητήριο στο σκάφος σας
Δέντρα
Παλιά ελαστικά
Κορμοί δέντρου
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Ιστορικό κάτω προβολής Panoptix σε προβολή κυλιόμενου σόναρ
Σκάφος
Εύρος
Ίχνη
Άγκιστρο
Πυθμένας
Απόσταση από το πλάι του σκάφους
Νερό ανάμεσα στο σκάφος και το βυθό
SideVüΤεχνολογία σάρωσης
Αντί για μια πιο συνηθισμένη κωνική δέσμη, το αισθητήριο
SideVü χρησιμοποιεί μια επίπεδη δέσμη για τη σάρωση του
νερού και του βυθού στα πλαϊνά του σκάφους.
Μπροστινή προβολή σόναρ LiveVü
Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια δισδιάστατη προβολή
όσων υπάρχουν μπροστά από το σκάφος και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να βλέπετε την μπάλα δολώματος και τα
ψάρια.
À
Á
Â
Σόναρ
Σκάφος
Εύρος
Ψάρια
19
Ίχνη
Ã
Ä
Πυθμένας
RealVü Προβολή σόναρ ­ 3D μπροστά
Για να δείτε την προβολή σόναρ FrontVü, πρέπει να
εγκαταστήσετε και να συνδέσετε ένα συμβατό αισθητήριο, όπως
το αισθητήριο PS21. Ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το
λογισμικό αισθητηρίου.
Αυτή η προβολή σόναρ εμφανίζει μια τρισδιάστατη προβολή
όσων υπάρχουν μπροστά από το αισθητήριο. Αυτή η προβολή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είστε ακινητοποιημένοι και
πρέπει να δείτε τον πυθμένα και τα ψάρια που πλησιάζουν το
σκάφος.
Επιλογή τύπου αισθητηρίου
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Πλαίσιο επεξήγησης χρωμάτων
Σκάφος
Ένδειξη εκπομπής παλμού
Ψάρια
Πυθμένας
Εύρος
Προβολή σόναρ RealVü 3D κάτω
Αυτή η προβολή εμφανίζει μια τρισδιάστατη προβολή όσων
υπάρχουν κάτω από το αισθητήριο και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όταν είστε ακινητοποιημένοι και θέλετε να δείτε
τι υπάρχει γύρω από το σκάφος σας.
RealVü Προβολή σόναρ ­ 3D ιστορικό
Αυτή η προβολή σόναρ παρέχει μια τρισδιάστατη προβολή
όσων υπάρχουν πίσω από το σκάφος σας καθώς κινείστε και
εμφανίζει ολόκληρη τη στήλη νερού σε 3D, από τον πυθμένα
έως το επάνω μέρος του νερού. Αυτή η προβολή
χρησιμοποιείται για την εύρεση ψαριών.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Πλαίσιο επεξήγησης χρωμάτων
Σκάφος
Εύρος
Πυθμένας
Δομή
Ψάρια
FrontVüΠροβολή σόναρ
Με την προβολή σόναρ Panoptix FrontVü, ο χρήστης έχει
καλύτερη επίγνωση των εκάστοτε συνθηκών, καθώς μπορεί να
δει τυχόν εμπόδια που βρίσκονται κάτω από το νερό, σε
απόσταση έως 91 μέτρα (300 πόδια) μπροστά από το σκάφος.
Η δυνατότητα αποτελεσματικής αποφυγής συγκρούσεων με το
σόναρ FrontVü μειώνεται καθώς η ταχύτητά σας αυξάνεται
πάνω από 8 κόμβους.
20
Για να μπορέσετε να επιλέξτε τον τύπο του αισθητηρίου, πρέπει
να γνωρίζετε το είδος του αισθητηρίου που διαθέτετε.
Αυτό το πλόττερ είναι συμβατό με το αισθητήριο Garmin
ClearVü™, καθώς και με πλήθος συμπληρωματικών
αισθητηρίων, όπως τα αισθητήριαGarmin GT, τα οποία μπορείτε
να βρείτε στη διεύθυνση www.garmin.com. Για πληροφορίες
σχετικά με συμβατά αισθητήρα, μεταβείτε στη διεύθυνση
www.garmin.com/transducers.
Εάν συνδέετε ένα αισθητήριο που δεν συμπεριλαμβανόταν με το
πλόττερ, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τον τύπο αισθητηρίου
ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του σόναρ. Εάν η
συσκευή εντόπισε αυτόματα το αισθητήριό σας, αυτή η επιλογή
δεν εμφανίζεται.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ
> Εγκατάσταση > Τύπος αισθητηρίου.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Αν έχετε ένα αισθητήριο διπλής δέσμης 200/77 kHz,
επιλέξτε Διπλή δέσμη (200/77 kHz).
• Αν έχετε ένα αισθητήριο διπλής συχνότητας 200/50 kHz,
επιλέξτε Διπλή συχνότητα (200/50 kHz).
• Εάν έχετε κάποιον άλλο τύπο αισθητηρίου, επιλέξτε το
από τη λίστα.
Βαθμονόμηση της πυξίδας
Για να μπορέσετε να βαθμονομήσετε την πυξίδα, το αισθητήριο
πρέπει να είναι τοποθετημένο στο κοντάρι, αρκετά μακριά από
το μοτέρ ψαρέματος με σύρτη, για να αποφευχθούν τυχόν
μαγνητικές παρεμβολές και να είναι δυνατή η χρήση του στο
νερό. Η ποιότητα βαθμονόμησης πρέπει να είναι επαρκής, ώστε
να ενεργοποιηθεί η εσωτερική πυξίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πυξίδα,
πρέπει να τοποθετήσετε το αισθητήριο στο κοντάρι. Η πυξίδα
δεν λειτουργεί όταν τοποθετείτε το αισθητήριο στο μοτέρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαθμονόμηση της πυξίδας είναι διαθέσιμη μόνο
για αισθητήρια με εσωτερική πυξίδα, όπως το αισθητήριο PS21TR.
Μπορείτε να ξεκινήσετε να περιστρέφετε το σκάφος σας πριν τη
βαθμονόμηση, αλλά πρέπει να περιστρέψετε το σκάφος σας
πλήρως 1,5 φορές κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης.
1 Από μια σχετική προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση
σόναρ > Εγκατάσταση.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Χρήση AHRS για να
ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα AHRS.
3 Επιλέξτε Καλιμπράρισμα πυξίδας.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Δημιουργία σημείου στην οθόνη σόναρ
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε μια θέση.
2 Επιλέξτε SELECT.
3 Εφόσον απαιτείται, επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του
σημείου.
Σόναρ
Παύση της οθόνης του σόναρ
Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Παύση σόναρ.
Προβολή ιστορικού σόναρ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στην οθόνη του σόναρ,
για να δείτε τα δεδομένα ιστορικού σόναρ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν αποθηκεύουν όλα τα αισθητήρια δεδομένα
ιστορικού σόναρ.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Παύση σόναρ.
2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη.
Κοινή χρήση σόναρ
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα πλόττερ.
Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σόναρ από άλλα πλόττερ με μια
ενσωματωμένη μονάδα σόναρ συνδεδεμένη με το Ναυτικό
δίκτυο Garmin.
Κάθε πλόττερ στο δίκτυο μπορεί να εμφανίσει δεδομένα σόναρ
από κάθε συμβατή μονάδα σόναρ και αισθητήριο στο δίκτυο,
ανεξάρτητα από το σημείο στο οποίο έχουν τοποθετηθεί τα
πλόττερ και τα αισθητήρα στο σκάφος σας. Για παράδειγμα, από
ένα αισθητήριο με Garmin ClearVü που είναι τοποθετημένο στην
πρύμνη του σκάφους, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σόναρ
χρησιμοποιώντας το 93sv που είναι τοποθετημένο στην πλώρη
του σκάφους.
Κατά την κοινή χρήση δεδομένων σόναρ, οι τιμές ορισμένων
ρυθμίσεων σόναρ, όπως το Εύρος και η Ευαισθησία,
συγχρονίζονται σε όλες τις συσκευές στο δίκτυο. Οι τιμές άλλων
ρυθμίσεων σόναρ, όπως οι ρυθμίσεις για την Εμφάνιση, δεν
συγχρονίζονται και θα πρέπει να διαμορφώνονται σε κάθε
μεμονωμένη συσκευή. Επιπλέον, οι ρυθμοί κύλισης των
διάφορων κλασικών προβολών σόναρ και των προβολών
σόναρ Garmin ClearVü συγχρονίζονται, ώστε οι διαχωρισμένες
προβολές να έχουν μεγαλύτερη ομοιομορφία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλά αισθητήρια,
μπορεί να δημιουργηθεί παρεμβολή, την οποία μπορείτε να
εξαλείψετε προσαρμόζοντας τη ρύθμιση του σόναρ Παρεμβολή.
Επιλογή πηγής σόναρ
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα
μοντέλα.
Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία πηγές δεδομένων
σόναρ για μια συγκεκριμένη προβολή σόναρ, μπορείτε να
επιλέξετε την πηγή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη
συγκεκριμένη προβολή σόναρ. Για παράδειγμα, αν έχετε δύο
πηγές για το Garmin ClearVü, μπορείτε να επιλέξετε την πηγή
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από την προβολή σόναρ
Garmin ClearVü.
1 Ανοίξτε την προβολή σόναρ για την οποία θα αλλάξετε την
πηγή.
2 Επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ > Πηγή.
3 Επιλέξτε την πηγή για τη συγκεκριμένη προβολή.
Μετονομασία πηγής σόναρ
Μπορείτε να μετονομάσετε μια πηγή σόναρ ώστε να
αναγνωρίζετε εύκολα τη συγκεκριμένη πηγή. Για παράδειγμα,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λέξη "Πλώρη" ως το όνομα του
αισθητήριου στην πλώρη του σκάφους σας.
Η πηγή μετονομάζεται μόνο για την παρούσα προβολή. Για
παράδειγμα, για να μετονομάσετε την πηγή σόναρ Garmin
ClearVü, πρέπει να ανοίξετε την προβολή σόναρ Garmin
ClearVü.
1 Από την προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ
> Πηγή > Μετονομασία πηγών.
2 Πληκτρολογήστε το όνομα.
Σόναρ
Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας
Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο λεπτομέρειας και θορύβου που
εμφανίζεται στην οθόνη του σόναρ είτε προσαρμόζοντας την
ευαισθησία για τα συμβατικά αισθητήρια είτε προσαρμόζοντας
τη φωτεινότητα για τα αισθητήρια Garmin ClearVü.
Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή σήματος με την
υψηλότερη ευαισθησία στην οθόνη, μπορείτε να μειώσετε την
ευαισθησία ή τη φωτεινότητα για να αφαιρέσετε επιστροφές και
θόρυβο χαμηλότερης ευαισθησίας. Εάν θέλετε να βλέπετε την
επιστροφή όλων των πληροφοριών, μπορείτε να αυξήσετε την
ευαισθησία ή τη φωτεινότητα για να βλέπετε περισσότερες
πληροφορίες στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται επίσης
ο θόρυβος και μπορεί να γίνει δυσκολότερη η αναγνώριση των
πραγματικών επιστροφών.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU.
2 Επιλέξτε Ευαισθησία ή Φωτεινότητα.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να αυξήσετε ή να μειώσετε μη αυτόματα την
ευαισθησία ή τη φωτεινότητα, επιλέξτε Επάνω ή Κάτω.
• Για αυτόματη προσαρμογή της ευαισθησίας ή της
φωτεινότητας από το πλόττερ, ορίστε μια αυτόματη
επιλογή.
Ρύθμιση της έντασης των χρωμάτων
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των χρωμάτων και να
επισημάνετε περιοχές ενδιαφέροντος στην οθόνη του σόναρ
ρυθμίζοντας την ευαισθησία χρώματος για τα συμβατικά
αισθητήρια ή την αντίθεση για τα αισθητήρια Garmin ClearVü και
SideVü/ClearVü. Αυτή η ρύθμιση λειτουργεί καλύτερα μετά την
προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας που εμφανίζεται στην
οθόνη χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις ευαισθησίας ή
φωτεινότητας.
Εάν θέλετε να επισημάνετε μικρότερους στόχους ψαριών ή να
δημιουργήσετε την εμφάνιση ενός στόχου υψηλότερης έντασης,
μπορείτε να αυξήσετε τη ρύθμιση της ευαισθησίας χρώματος ή
της αντίθεσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα προκληθεί απώλεια στη
διαφοροποίηση των επιστροφών υψηλής έντασης στον
πυθμένα. Εάν θέλετε να μειώσετε την ένταση της επιστροφής,
μπορείτε να μειώσετε την ευαισθησία χρώματος ή την αντίθεση.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Ενώ βρίσκεστε στην προβολή σόναρ Garmin ClearVü ή
SideVü, επιλέξτε Αντίθεση.
• Ενώ βρίσκεστε σε προβολή σόναρ Panoptix LiveVü,
επιλέξτε Ευαισθ.χρώμ..
• Ενώ βρίσκεστε σε κάποια άλλη προβολή σόναρ, επιλέξτε
Ρύθμιση σόναρ > Για προχωρημένους >
Ευαισθ.χρώμ..
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να αυξήσετε ή να μειώσετε μη αυτόματα την ένταση
χρώματος, επιλέξτε Επάνω ή Κάτω.
• Για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση,
επιλέξτε Προεπιλογ..
Καταγραφές σόναρ
Εγγραφή των ενδείξεων του σόναρ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα την εγγραφή
σόναρ.
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
2 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ
> Εγγραφή σόναρ > Καταγραφή σόναρ.
15 λεπτά εγγραφής σόναρ καταλαμβάνουν περίπου 200 MB
χώρου στην κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί. Μπορείτε
21
να συνεχίσετε την εγγραφή σόναρ μέχρι να γεμίσει ο
διαθέσιμος χώρος της κάρτας.
Διακοπή της εγγραφής σόναρ
Για να σταματήσετε την εγγραφή σόναρ, πρέπει πρώτα να
ξεκινήσετε την εγγραφή (Εγγραφή των ενδείξεων του σόναρ,
σελίδα 21).
Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ
> Εγγραφή σόναρ > Διακ.καταγρ..
Διαγραφή εγγραφής σόναρ
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
2 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ
> Εγγραφές σόναρ > Προβολή εγγραφών.
3 Επιλέξτε μια εγγραφή.
4 Επιλέξτε Διαγραφή.
Αναπαραγωγή εγγραφών σόναρ
Για κάνετε αναπαραγωγή των εγγραφών σόναρ, πρέπει να
κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή HomePort™ και
να εγγράψετε δεδομένα σόναρ σε μια κάρτα μνήμης.
1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης
καρτών που είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή.
3 Ανοίξτε την εφαρμογή HomePort.
4 Επιλέξτε μια εγγραφή σόναρ από τη λίστα συσκευών.
5 Κάντε δεξί κλικ στην εγγραφή σόναρ στο κάτω τμήμα του
παραθύρου.
6 Επιλέξτε Αναπαραγωγή.
Ρύθμιση σόναρ κλασικού τύπου, Garmin
ClearVü, και SideVü
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ισχύουν όλες οι επιλογές και οι ρυθμίσεις σε
όλα τα μοντέλα, τις μονάδες βυθόμετρου και τα αισθητήρια.
Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ.
Γραμ. βάθους: Εμφανίζει μια γραμμή βυθού για γρήγορη
αναφορά.
Ταχύτητα κύλισης: Ρυθμίζει την ταχύτητα κύλισης του σόναρ
από τα δεξιά προς τα αριστερά.
Σε ρηχά νερά ίσως θέλετε να επιβραδύνετε την ταχύτητα
κύλισης για να παρατείνετε το χρονικό διάστημα που
εμφανίζονται οι πληροφορίες στην οθόνη. Σε πιο βαθιά νερά
μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα κύλισης.
Γραμμ.εύρους: Εμφανίζει τις κατακόρυφες γραμμές που
επισημαίνουν την απόσταση προς τα δεξιά/αριστερά του
σκάφους. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη για την προβολή
σόναρ SideVü.
Συνδυασμός χρωμάτων: Ρυθμίζει το συνδυασμό χρωμάτων
της προβολής σόναρ. Αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να είναι
διαθέσιμη στο μενού Εμφάνιση.
Οι συνδυασμοί χρωμάτων υψηλής αντίθεσης παρέχουν πιο
σκούρες αποδόσεις χρωμάτων στις επιστροφές χαμηλής
έντασης. Οι συνδυασμοί χρωμάτων χαμηλής αντίθεσης
παρέχουν αποδόσεις χρωμάτων στις επιστροφές χαμηλής
έντασης που είναι παρόμοιες με το χρώμα φόντου.
Εμφάνιση: Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ,
σελίδα 23.
Εμφ.αρ.σε υπέρθεση: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται
στην οθόνη σόναρ.
Για προχωρημένους: Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σόναρ
για προχωρημένους, σελίδα 23.
Εγκατάσταση: Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του
σόναρ.
22
Ρύθμιση του επιπέδου ζουμ στην οθόνη σόναρ
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ζουμ.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μεγεθύνετε τα δεδομένα του σόναρ από το βάθος
του βυθού, επιλέξτε Κλείδ.βυθού.
• Για να ρυθμίσετε μη αυτόματα το εύρος βάθους της
περιοχής μεγέθυνσης, επιλέξτε Μη αυτόματα, Προβολή
προς τα επάνω ή Προβολή προς τα κάτω για να
ρυθμίσετε το εύρος βάθους της περιοχής μεγέθυνσης και
επιλέξτε Μεγέθυνση ή Σμίκρυν. για να αυξήσετε ή να
μειώσετε τη μεγέθυνση της περιοχής.
• Για να ρυθμίσετε αυτόματα το βάθος και το ζουμ, επιλέξτε
Αυτόματα.
• Για να ακυρώσετε το ζουμ, επιλέξτε Όχι ζουμ.
Ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα μετακίνησης της εικόνας
σόναρ στην οθόνη. Η χρήση μεγαλύτερης ταχύτητας κύλισης
εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες, ιδίως όταν μετακινείστε ή
ψαρεύετε με συρτή. Η χρήση μικρότερης ταχύτητα κύλισης
εμφανίζει τις πληροφορίες σόναρ στην οθόνη για περισσότερη
ώρα. Η ρύθμιση της ταχύτητας κύλισης σε μία προβολή σόναρ
εφαρμόζεται σε όλες τις προβολές σόναρ.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ
> Ταχύτητα κύλισης.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσαρμόσετε αυτόματα την ταχύτητα κύλισης
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ταχύτητας επιφάνειας και
ταχύτητας νερού, επιλέξτε Αυτόματα.
Η ρύθμιση Αυτόματα επιλέγει μια ταχύτητα κύλισης
αντίστοιχη με την ταχύτητα του σκάφους. Επομένως, οι
στόχοι στο νερό σχεδιάζονται με τη σωστή αναλογία
διαστάσεων και εμφανίζονται λιγότερο παραμορφωμένοι.
Όταν βλέπετε τις προβολές σόναρ Garmin ClearVü ή
SideVü, συνιστάται η χρήση της ρύθμισης Αυτόματα.
• Για τη χρήση πολύ γρήγορης ταχύτητας κύλισης, επιλέξτε
Ultrascroll®.
Η επιλογή Ultrascroll πραγματοποιεί κύλιση γρήγορα
μεταξύ των νέων δεδομένων σόναρ, αλλά με μειωμένη
ποιότητα εικόνας. Για τις περισσότερες περιπτώσεις, η
επιλογή Γρήγορα παρέχει καλή ισορροπία μεταξύ της
γρήγορης κύλισης εικόνας και της μικρότερης
παραμόρφωσης των στόχων.
Ρύθμιση του εύρους της κλίμακας βάθους ή πλάτους
Μπορείτε να ρυθμίσετε το εύρος της κλίμακας βάθους στη
συμβατική προβολή σόναρ και στην προβολή σόναρ Garmin
ClearVü, καθώς και το εύρος της κλίμακας πλάτους για την
προβολή σόναρ SideVü.
Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή παρέχει τη
δυνατότητα διατήρησης του βυθού στο κάτω ή το εξωτερικό
τρίτο τμήμα της οθόνης σόναρ και μπορεί να είναι χρήσιμη για
την παρακολούθηση του πυθμένα με ελάχιστες ή μέτριες
αλλαγές επιφάνειας.
Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σάς επιτρέπει να βλέπετε
ένα καθορισμένο εύρος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για
την παρακολούθηση του πυθμένα με μεγάλες αλλαγές
επιφάνειας, όπως βάραθρα ή γκρεμούς. Ο πυθμένας μπορεί να
εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους
που έχετε ορίσει.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Εύρος.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να γίνεται αυτόματη ρύθμιση του εύρους από το
πλόττερ, επιλέξτε Αυτόματα.
• Για να αυξήσετε ή να μειώσετε μη αυτόματα το εύρος,
επιλέξτε Επάνω ή Κάτω.
Σόναρ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Από την οθόνη σόναρ, μπορείτε να επιλέξετε
ή , για να ρυθμίσετε μη αυτόματα το εύρος.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την προβολή πολλών οθονών σόναρ,
μπορείτε να επιλέξετε SELECT για να επιλέξετε την ενεργή
οθόνη.
Ρυθμίσεις εμφάνισης σόναρ
Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ >
Εμφάνιση.
Συνδυασμός χρωμάτων: Ρυθμίζει το συνδυασμό χρωμάτων.
Περιθώριο: Επισημαίνει το ισχυρότερο σήμα από το βυθό, ώστε
να μπορείτε να προσδιορίσετε την ένταση του σήματος.
Παλμός: Εμφανίζει μια κατακόρυφη φωτεινή ένδειξη κατά μήκος
της δεξιάς πλευράς της οθόνης, που εμφανίζει στιγμιαία το
εύρος στόχων σε μια κλίμακα.
Ταχ.απ.δεδ.: Επιτρέπει στην εικόνα του σόναρ να απεικονίζει
δεδομένα γρηγορότερα, σχεδιάζοντας περισσότερες από μία
στήλες δεδομένων στην οθόνη για κάθε στήλη δεδομένων
βυθόμετρου που λαμβάνεται. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
όταν χρησιμοποιείτε το βυθόμετρο σε βαθιά νερά, καθώς το
σήμα σόναρ χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να καλύψει
την απόσταση μέχρι τον πυθμένα του νερού και να
επιστρέψει στο αισθητήριο.
Με τη ρύθμιση 1/1 σχεδιάζεται μία στήλη πληροφοριών στην
οθόνη ανά επιστροφή βυθόμετρου. Με τη ρύθμιση 2/1
σχεδιάζονται δύο στήλες πληροφοριών στην οθόνη ανά
επιστροφή βυθόμετρου και ούτω καθεξής για τις ρυθμίσεις
4/1 και 8/1.
Σύμβολα ψαριών: Ρυθμίζει πώς ερμηνεύει το σόναρ τους
στόχους που κινούνται στο βυθό.
Ειδοποιήσεις σόναρ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα
αισθητήρια.
Από μια σχετική προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση
σόναρ > Ειδοποιήσεις.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τις ειδοποιήσεις σόναρ,
επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Σόναρ.
Ρηχά νερά: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος είναι μικρότερο από
την καθορισμένη τιμή.
Βαθιά νερά: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος είναι μεγαλύτερο
από την καθορισμένη τιμή.
Ειδοποίηση FrontVü: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος μπροστά
από το σκάφος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή,
βοηθώντας σας να αποφύγετε την προσάραξη (Ρύθμιση της
ειδοποίησης βάθους FrontVü, σελίδα 25). Αυτή η
ειδοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια Panoptix
FrontVü.
Θερμοκρασία νερού: Ηχεί ειδοποίηση όταν το αισθητήριο
αναφέρει ότι η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη
από την καθορισμένη θερμοκρασία κατά 1,1°C (2°F).
Ισοβαθείς: Ηχεί ειδοποίηση όταν το αισθητήριο εντοπίζει ένα
στόχο που κινείται στο βυθό, εντός του καθορισμένου βάθους
από την επιφάνεια του νερού και από το βυθό.
Ψάρια: Ηχεί ειδοποίηση όταν η συσκευή εντοπίζει ένα στόχο
που κινείται στο βυθό.
•
- ρυθμίζει να ηχεί μια ειδοποίηση όταν εντοπίζονται
ψάρια κάθε μεγέθους.
•
- ρυθμίζει να ηχεί μια ειδοποίηση όταν εντοπίζονται
ψάρια μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους.
•
- ρυθμίζει να ηχεί μια ειδοποίηση μόνο όταν
εντοπίζονται ψάρια μεγάλου μεγέθους.
Ρυθμίσεις σόναρ για προχωρημένους
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ισχύουν όλες οι επιλογές και οι ρυθμίσεις σε
όλα τα μοντέλα, τις μονάδες βυθόμετρου και τα αισθητήρια.
Σόναρ
Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ >
Για προχωρημένους.
Παρεμβολή: Ρυθμίζει την ευαισθησία για μείωση των
παράσιτων παρεμβολής από κοντινές πηγές θορύβου.
Η χαμηλότερη ρύθμιση παρεμβολής που επιτυγχάνει την
επιθυμητή βελτίωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την
εξάλειψη της παρεμβολής από την οθόνη. Η διόρθωση
προβλημάτων εγκατάστασης που προκαλούν θόρυβο είναι ο
καλύτερος τρόπος εξάλειψης της παρεμβολής.
Ήχοι επιφάν.: Αποκρύπτει τους ήχους επιφάνειας, για να
μειώσει τα παράσιτα. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης
(χαμηλότερες συχνότητες) μπορούν να εμφανίζουν
περισσότερους στόχους, αλλά μπορούν να παράγουν
περισσότερους ήχους επιφάνειας.
Ευαισθ.χρώμ.: Βλ. Προσαρμογή του επιπέδου λεπτομέρειας,
σελίδα 21.
TVG: Προσαρμόζει την εμφάνιση των επιστροφών για την
αντιστάθμιση για εξασθενημένα σήματα σόναρ σε πιο βαθιά
νερά. Επίσης, μειώνει την εμφάνιση θορύβου κοντά στην
επιφάνεια. Όταν η τιμή αυτής της ρύθμισης αυξηθεί, τα
χρώματα που σχετίζονται με θόρυβο χαμηλού επιπέδου και
στόχων ψαριών εμφανίζονται πιο συμπαγή σε διάφορα βάθη
νερού. Αυτή η ρύθμιση μειώνει επίσης το θόρυβο κοντά στην
επιφάνεια του νερού.
Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν ισχύουν όλες οι επιλογές και οι ρυθμίσεις σε
όλα τα μοντέλα, τις μονάδες βυθόμετρου και τα αισθητήρια.
Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ >
Εγκατάσταση.
Επαν.προεπ.ρυθμ.σόναρ: Επαναφέρει τις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την προβολή σόναρ.
Τύπος αισθητηρίου: Σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τύπο
αισθητηρίου που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή.
Μετατόπιση: Σας επιτρέπει να ορίσετε το εύρος βάθους στο
οποίο εστιάζει το σόναρ. Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η
μεγέθυνση σε μια περιοχή εντός του βάθους εστίασης.
Αναστ.αρ./δεξ.: Αλλάζει τον προσανατολισμό της προβολής
σόναρ SideVü όταν το αισθητήριο εγκαθίσταται με
κατεύθυνση προς τα πίσω.
Με αναστροφή: Ορίζει τον προσανατολισμό της προβολής
σόναρ Panoptix, όταν το αισθητήριο έχει εγκατασταθεί με τα
καλώδια στραμμένα προς την πλαϊνή θύρα του σκάφους.
Πλάτος δέσμης: Ορίζει το πλάτος της δέσμης αισθητηρίου
Panoptix.
Τα στενά πλάτη δέσμης σάς επιτρέπουν να βλέπετε πιο
βαθιά και πιο μακριά. Τα μεγαλύτερα πλάτη δέσμης σάς
επιτρέπουν να βλέπετε μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης.
Χρήση AHRS: Επιτρέπει στους εσωτερικούς αισθητήρες
συστήματος κατεύθυνσης θέσης και αναφοράς (AHRS) να
εντοπίσουν τη γωνία εγκατάστασης του αισθητήριου
Panoptix. Εάν αυτή τη ρύθμιση είναι απενεργοποιημένη,
λαμβάνεται ως δεδομένο ότι το αισθητήριο έχει τοποθετηθεί
σε γωνία 45 μοιρών.
Συχνότητες σόναρ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διαθέσιμες συχνότητες εξαρτώνται από το
πλόττερ, τις μονάδες βυθόμετρου και το αισθητήριο που
χρησιμοποιούνται.
Η προσαρμογή της συχνότητας επιτρέπει τη ρύθμιση του σόναρ
σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους σας και το τρέχον
βάθος του νερού.
Οι υψηλότερες συχνότητες χρησιμοποιούν στενά πλάτη δέσμης
και είναι καλύτερες για λειτουργία σε υψηλή ταχύτητα και σε
συνθήκες θαλασσοταραχής. Η χρήση υψηλότερης συχνότητας
επιτρέπει τον καλύτερο ορισμό του βυθού και του θερμοκλινούς.
23
Οι χαμηλότερες συχνότητες χρησιμοποιούν ευρύτερα πλάτη
δέσμης, τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να βλέπει
περισσότερους στόχους, αλλά μπορούν επίσης να παράγουν
περισσότερους ήχους επιφάνειας και να μειώσουν τη συνεχή
εκπομπή σήματος του βυθού σε συνθήκες θαλασσοταραχής. Τα
ευρύτερα πλάτη δέσμης δημιουργούν μεγαλύτερες αψίδες για
ενδείξεις επιστροφής στόχων όπως τα ψάρια, καθιστώντας τα
ιδανικά για τον εντοπισμό ψαριών. Τα ευρύτερα πλάτη δέσμης
προσφέρουν επίσης καλύτερη απόδοση σε βαθιά νερά, επειδή
οι χαμηλότερες συχνότητες έχουν καλύτερη δυνατότητα
διείσδυσης σε μεγαλύτερα βάθη.
Οι συχνότητες CHIRP σάς επιτρέπουν να μεταδίδετε κάθε
παλμό μέσω ενός εύρους συχνοτήτων, με αποτέλεσμα τον
καλύτερο διαχωρισμό του στόχου σε βαθιά νερά. Η τεχνολογία
CHIRP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σαφή αναγνώριση
στόχων, όπως μεμονωμένα ψάρια σε ένα κοπάδι, καθώς και για
εφαρμογές σε βαθιά νερά. Σε γενικές γραμμές, οι εφαρμογές
CHIRP αποδίδουν καλύτερα από εφαρμογές μίας συχνότητας.
Καθώς ορισμένοι στόχοι ψαριών μπορεί να εμφανίζονται
καλύτερα όταν χρησιμοποιείτε σταθερή συχνότητα, θα πρέπει
να λάβετε υπόψη τους στόχους σας και τις συνθήκες του νερού
όταν χρησιμοποιείτε συχνότητες CHIRP.
Ορισμένα μαύρα κουτιά σόναρ και αισθητήρια παρέχουν,
επίσης, τη δυνατότητα προσαρμογής των προεπιλεγμένων
συχνοτήτων για κάθε στοιχείο αισθητηρίου, ώστε να μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για να
προσαρμόζετε γρήγορα τη συχνότητα ανάλογα με τυχόν
μεταβολές στους στόχους και τις συνθήκες νερού.
Η ταυτόχρονη προβολή δύο συχνοτήτων μέσω της προβολής
διαχωρισμού συχνότητας σας επιτρέπει να βλέπετε σε
μεγαλύτερο βάθος με την επιστροφή της χαμηλότερης
συχνότητας, ενώ μπορείτε ταυτόχρονα να βλέπετε περισσότερες
λεπτομέρειες από την επιστροφή της υψηλότερης συχνότητας.
Επιλογή συχνότητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητα για
όλες τις προβολές σόναρ και τα αισθητήρια.
Μπορείτε να υποδείξετε ποιες συχνότητες εμφανίζονται στην
οθόνη του σόναρ.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Συχνότητα.
2 Επιλέξτε μια συχνότητα ανάλογα με τις ανάγκες σας και το
βάθος νερού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συχνότητες, βλ.
Συχνότητες σόναρ, σελίδα 23.
Δημιουργία προεπιλεγμένης συχνότητας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διατίθεται με όλα τα αισθητήρια.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προεπιλογή για να
αποθηκεύσετε μια συγκεκριμένη συχνότητα σόναρ, γεγονός που
σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα συχνότητες.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Συχνότητα.
2 Επιλέξτε Προσθήκη.
3 Πληκτρολογήστε μια συχνότητα.
Ενεργοποίηση του παλμού A­Scope
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις προβολές
σόναρ Κλασικού τύπου.
Ο παλμός είναι μια κατακόρυφη φωτεινή ένδειξη κατά μήκος της
δεξιάς πλευράς της προβολής, που εμφανίζει τι βρίσκεται κάτω
από το αισθητήριο ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον παλμό για τον προσδιορισμό των
επιστροφών στόχων που ενδέχεται να έχουν παραληφθεί κατά
τη γρήγορη κύλιση των δεδομένων σόναρ κατά μήκος της
οθόνης, όπως όταν το σκάφος σας κινείται με υψηλή ταχύτητα.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στον εντοπισμό ψαριών που
βρίσκονται κοντά στον πυθμένα.
24
Ο παλμός παραπάνω εμφανίζει τις επιστροφές ψαριών À και
μια επιστροφή μαλακού βυθού Á.
1 Από μια προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση σόναρ
> Εμφάνιση > Παλμός.
2 Επιλέξτε χρόνο αναμονής.
Μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο αναμονής, για να αυξήσετε
τη χρονική διάρκεια των επιστροφών σόναρ που
εμφανίζονται.
Ρύθμιση σόναρ Panoptix
Προσαρμογή της γωνίας προβολής και του επιπέδου
ζουμ του RealVü
Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία προβολής των προβολών σόναρ
RealVü. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε μεγέθυνση και
σμίκρυνση της προβολής.
Από μια προβολή σόναρ RealVü, ορίστε μια επιλογή:
• Για να προσαρμόσετε τη γωνία προβολής,
χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη.
• Για μεγέθυνση και σμίκρυνση, γυρίστε το κουμπί.
Προσαρμογή της ταχύτητας μετάδοσης RealVü
Μπορείτε να ενημερώσετε πόσο γρήγορα κινείται το αισθητήριο
εμπρός-πίσω. Ο ταχύτερος ρυθμός μετάδοσης δημιουργεί
λιγότερο λεπτομερή εικόνα, αλλά η οθόνη ανανεώνεται
ταχύτερα. Ο βραδύτερος ρυθμός μετάδοσης δημιουργεί πιο
λεπτομερή εικόνα, αλλά η οθόνη ανανεώνεται πιο αργά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για την
προβολή σόναρ Ιστορικό RealVü 3D.
1 Από μια προβολή σόναρ RealVü, επιλέξτε MENU >
Ταχύτητα σάρωσης.
2 Ορίστε μια επιλογή.
Μενού σόναρ LiveVü Forward και FrontVü
Από την προβολή σόναρ LiveVü Forward ή FrontVü, επιλέξτε
MENU.
Ευαισθησία: Ελέγχει το επίπεδο λεπτομέρειας και θορύβου που
εμφανίζεται στην οθόνη σόναρ.
Εάν θέλετε να βλέπετε την επιστροφή σήματος με την
υψηλότερη ευαισθησία στην οθόνη, μπορείτε να μειώσετε την
ευαισθησία για να αφαιρέσετε επιστροφές και θόρυβο
χαμηλότερης ευαισθησίας. Εάν θέλετε να βλέπετε την
επιστροφή όλων των πληροφοριών, μπορείτε να αυξήσετε
την ευαισθησία για να βλέπετε περισσότερες πληροφορίες
στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται επίσης ο
θόρυβος και μπορεί να γίνει δυσκολότερη η αναγνώριση των
πραγματικών επιστροφών.
Εύρος βάθους: Ρυθμίζει το εύρος της κλίμακας βάθους.
Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή παρέχει τη
δυνατότητα διατήρησης του βυθού στο κάτω τμήμα της
οθόνης σόναρ και μπορεί να είναι χρήσιμη για την
παρακολούθηση του βυθού με ελάχιστες ή μέτριες αλλαγές
επιφάνειας.
Η μη αυτόματη ρύθμιση του εύρους σάς επιτρέπει να βλέπετε
ένα καθορισμένο εύρος, κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για
την παρακολούθηση του πυθμένα με μεγάλες αλλαγές
επιφάνειας, όπως βάραθρα ή γκρεμούς. Ο πυθμένας μπορεί
Σόναρ
να εμφανιστεί στην οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του
εύρους που έχετε ορίσει.
Εύρος μπροστά: Ρυθμίζει το εύρος της κλίμακας εμπρός.
Η αυτόματη ρύθμιση του εύρους από τη συσκευή ρυθμίζει
την κλίμακα εμπρός σε σχέση με το βάθος. Η μη αυτόματη
ρύθμιση του εύρους σάς επιτρέπει να προβάλετε ένα
καθορισμένο εύρος. Ο πυθμένας μπορεί να εμφανιστεί στην
οθόνη εφόσον εμφανίζεται εντός του εύρους που έχετε
ορίσει. Η μη αυτόματη μείωση τιμής αυτής της επιλογής
μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της Ειδοποίηση
FrontVü, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης σε ενδείξεις
χαμηλού βάθους.
Γωνία μετάδοσης: Ρυθμίζει την εστίαση του αισθητηρίου στην
αριστερή ή δεξιά πλευρά. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη
μόνο με αισθητήρια Panoptix FrontVü με δυνατότητα RealVü,
όπως τα PS30, PS31, και PS60.
Μετάδοση: Διακόπτει τη μετάδοση του αισθητήριου.
Ειδοποίηση FrontVü: Ηχεί ειδοποίηση όταν το βάθος μπροστά
από το σκάφος είναι μικρότερο από την καθορισμένη τιμή
(Ρύθμιση της ειδοποίησης βάθους FrontVü, σελίδα 25). Αυτή
η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια Panoptix
FrontVü.
Ρύθμιση σόναρ: Προσαρμόζει τη ρύθμιση του αισθητηρίου και
την εμφάνιση των επιστροφών σόναρ.
Επεξεργασία υπερθέσεων: Προσαρμόζει τα δεδομένα που
εμφανίζονται στην οθόνη.
Ρύθμιση της γωνίας μετάδοσης αισθητηρίου LiveVü και
FrontVü
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια
Panoptix LiveVü και FrontVü.
Μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία μετάδοσης αισθητηρίου, ώστε να
στοχεύει το αισθητήριο σε συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος.
Για παράδειγμα, ενδέχεται να στοχεύει το αισθητήριο για να
ακολουθήσετε μια μπάλα δολώματος ή να εστιάσετε σε ένα
δέντρο καθώς το προσπερνάτε.
1 Από μια προβολή σόναρ LiveVü ή FrontVü, επιλέξτε MENU >
Γωνία μετάδοσης.
2 Ορίστε μια επιλογή.
Ρύθμιση της ειδοποίησης βάθους FrontVü
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η ειδοποίηση βάθους FrontVü αποτελεί ένα εργαλείο μόνο για
την επίγνωση της κατάστασης και ενδέχεται να μην αποτρέψει
την προσάραξη σε όλες τις περιπτώσεις. Ο χειριστής του
σκάφους είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει την ασφαλή
λειτουργία του σκάφους.
Αυτή η ειδοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο με τα αισθητήρια
Panoptix FrontVü.
Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση να ηχεί όταν το βάθος είναι
κάτω από το καθορισμένο επίπεδο. Για βέλτιστα αποτελέσματα,
θα πρέπει να ορίσετε την αντιστάθμιση πλώρης κατά τη χρήση
της ειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης (Ορισμός της
αντιστάθμισης πλώρης, σελίδα 26).
1 Από την προβολή σόναρ FrontVü, επιλέξτε MENU >
Ειδοποίηση FrontVü.
2 Επιλέξτε Ενεργοποίηση.
3 Εισαγάγετε το βάθος ενεργοποίησης της ειδοποίησης και
επιλέξτε Τέλος.
Στην οθόνη FrontVü, η γραμμή βάθους εμφανίζει το βάθος στο
οποίο έχει οριστεί η ειδοποίηση. Η γραμμή είναι πράσινη όταν
βρίσκεστε σε ασφαλές βάθος. Η γραμμή γίνεται κίτρινη όταν
κινείστε ταχύτερα από τον χρόνο αντίδρασης που παρέχει το
εύρος μπροστά (10 δευτερόλεπτα). Γίνεται κόκκινη και ηχεί
ειδοποίηση, όταν το σύστημα εντοπίσει ένα εμπόδιο ή το βάθος
είναι μικρότερο από την καταχωρημένη τιμή.
Σόναρ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η δυνατότητα αποτελεσματικής αποφυγής προσάραξης με το
σόναρ FrontVü μειώνεται καθώς η ταχύτητά σας αυξάνεται
πάνω από 8 κόμβους.
Ρυθμίσεις εμφάνισης LiveVü και FrontVü
Από μια προβολή σόναρ LiveVü ή FrontVü Panoptix, επιλέξτε
MENU > Ρύθμιση σόναρ > Εμφάνιση.
Συνδυασμός χρωμάτων: Ορίζει την παλέτα χρωμάτων.
Ευαισθ.χρώμ.: Ρυθμίζει την ένταση των χρωμάτων που
εμφανίζονται στην οθόνη.
Μπορείτε να επιλέξετε υψηλότερη τιμή ενίσχυσης χρώματος,
για να βλέπετε τους στόχους ψηλότερα στη στήλη ύδατος.
Μια υψηλότερη τιμή ενίσχυσης χρώματος σάς επιτρέπει
επίσης να διαφοροποιείτε τις επιστροφές χαμηλής έντασης
ψηλότερα στη στήλη ύδατος, αλλά αυτό προκαλεί απώλεια
διαφοροποίησης των επιστροφών στον βυθό. Μπορείτε να
επιλέξετε χαμηλότερη τιμή ενίσχυσης χρώματος, όταν οι
στόχοι βρίσκονται κοντά στον βυθό, ώστε να μπορέσετε να
ξεχωρίσετε τους στόχους από τις επιστροφές υψηλής
έντασης, όπως η άμμος, τα βράχια και η λάσπη.
Ίχνη: Ορίζει το χρόνο παραμονής των ιχνών στην οθόνη. Τα
ίχνη εμφανίζουν την κίνηση του στόχου.
Πλήρωση βυθού: Απεικονίζει το βυθό με καφέ χρώμα για να
τον διαφοροποιήσει από τις επιστροφές νερού.
Πλέγμα σε υπέρθεση: Εμφανίζει ένα πλέγμα των γραμμών
εύρους.
Κύλιση στο ιστορικό: Εμφανίζει το ιστορικό σόναρ σε προβολή
σόναρ κλασικού τύπου.
Ρυθμίσεις εμφάνισης RealVü
Από μια προβολή σόναρ RealVü, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση
σόναρ > Εμφάνιση.
Χρώματα σημείου: Ορίζει μια διαφορετική παλέτα χρωμάτων
για τα σημεία επιστροφής σόναρ.
Χρώματα βυθού: Ορίζει το συνδυασμό χρωμάτων για το βυθό.
Στυλ βυθού: Ορίζει το στυλ για το βυθό. Όταν βρίσκεστε σε
βαθιά νερά, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή Σημεία και να
ορίσετε μη αυτόματα το εύρος σε τιμή για πιο ρηχά νερά.
Επεξήγηση χρωμάτων: Εμφανίζει ένα πλαίσιο επεξήγησης του
βάθους και των χρωμάτων που αντιπροσωπεύει.
Ρυθμίσεις εγκατάστασης αισθητηρίου Panoptix
Από μια προβολή σόναρ Panoptix, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση
σόναρ > Εγκατάσταση.
Βάθος εγκατάστασης: Ορίζει το βάθος κάτω από την ίσαλο
γραμμή στην οποία είναι τοποθετημένο το αισθητήριο
Panoptix. Η εισαγωγή του πραγματικού βάθους στο οποίο
έχει τοποθετηθεί το αισθητήριο οδηγεί σε περισσότερο
ακριβή οπτική αναπαράσταση σχετικά με αυτό που βρίσκεται
κάτω από το νερό.
Αντιστάθμιση πλώρης: Ορίζει την απόσταση μεταξύ της
πλώρης και της θέσης εγκατάστασης του αισθητηρίου
μπροστινής προβολής Panoptix. Αυτό σάς επιτρέπει να
προβάλετε την μπροστινή απόσταση από την πλώρη αντί της
θέσης του αισθητηρίου.
Αυτή η επιλογή ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις
προβολές σόναρ FrontVü, LiveVü Forward, και RealVü 3D
Forward.
Πλάτος δέσμης: Ορίζει το πλάτος της δέσμης αισθητηρίου κάτω
προβολής Panoptix. Τα στενά πλάτη δέσμης σάς επιτρέπουν
να βλέπετε πιο βαθιά και πιο μακριά. Τα μεγαλύτερα πλάτη
δέσμης σάς επιτρέπουν να βλέπετε μεγαλύτερη περιοχή
κάλυψης.
Αυτή η επιλογή ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις
προβολές σόναρ FrontVü, LiveVü Down, και LiveVü Forward.
25
Χρήση AHRS: Επιτρέπει στους εσωτερικούς αισθητήρες
συστήματος κατεύθυνσης θέσης και αναφοράς (AHRS) να
εντοπίσουν αυτόματα τη γωνία εγκατάστασης του
αισθητήριου Panoptix. Εάν αυτή η ρύθμιση είναι
απενεργοποιημένη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη
συγκεκριμένη γωνία εγκατάστασης για το αισθητήριο, με τη
ρύθμιση Γωνία πρόνευσης. Πολλά αισθητήρια μπροστινής
προβολής έχουν τοποθετηθεί σε γωνία 45 μοιρών και τα
αισθητήρια κάτω προβολής έχουν τοποθετηθεί σε γωνία 0
μοιρών.
Με αναστροφή: Ορίζει τον προσανατολισμό της προβολής
σόναρ Panoptix, όταν το αισθητήριο κάτω προβολής έχει
εγκατασταθεί με τα καλώδια στραμμένα προς την πλαϊνή
θύρα του σκάφους.
Αυτή η επιλογή ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις
προβολές σόναρ LiveVü Down, RealVü 3D Down, και RealVü
3D Historical.
Καλιμπράρισμα πυξίδας: Βαθμονομεί την εσωτερική πυξίδα
στο αισθητήριο Panoptix (Ρυθμίσεις εγκατάστασης
αισθητηρίου, σελίδα 23).
Αυτή η επιλογή ισχύει για αισθητήρια Panoptix με εσωτερική
πυξίδα, όπως το αισθητήριο PS21-TR.
Επαν.προεπ.ρυθμ.σόναρ: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις σόναρ
στις εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.
Ορισμός της αντιστάθμισης πλώρης
Για αισθητήρια μπροστινής προβολής Panoptix, μπορείτε να
εισαγάγετε την αντιστάθμιση πλώρης για αντιστάθμιση των
ενδείξεων μπροστινής απόστασης για τη θέση εγκατάστασης
του αισθητηρίου. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προβάλετε
την μπροστινή απόσταση από την πλώρη αντί της θέσης
εγκατάστασης του αισθητηρίου.
Αυτή η λειτουργία ισχύει για τα αισθητήρια Panoptix στις
προβολές σόναρ FrontVü, LiveVü Forward, και RealVü 3D
Forward.
1 Μετρήστε την οριζόντια απόσταση À από το αισθητήριο έως
την πλώρη.
Αυτόματος πιλότος
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου πιλότου
μόνο σε σταθμό που είναι εγκατεστημένος δίπλα σε πηδάλιο,
πεντάλ γκαζιού και συσκευή ελέγχου πηδαλίου.
Έχετε την ευθύνη για τον ασφαλή και συνετό χειρισμό του
σκάφους σας. Ο αυτόματος πιλότος είναι ένα εργαλείο που
βελτιώνει την ικανότητά σας να χειρίζεστε το σκάφος. Δεν σας
απαλλάσσει από την ευθύνη ασφαλούς χειρισμού του σκάφους
σας. Αποφεύγετε τους κινδύνους της πλοήγησης και μην
αφήνετε ποτέ το πηδάλιο.
Να είστε πάντοτε σε ετοιμότητα, σε περίπτωση που χρειαστεί να
ανακτήσετε αμέσως τον έλεγχο του σκάφους με μη αυτόματο
τρόπο.
Μάθετε να χειρίζεστε τον αυτόματο πιλότο στην ανοικτή
θάλασσα, σε συνθήκες ηρεμίας.
Να χειρίζεστε με προσοχή τον αυτόματο πιλότο όταν βρίσκεστε
κοντά σε πιθανούς κινδύνους που υπάρχουν στο νερό, όπως
αποβάθρες, πασσάλους και άλλα σκάφη.
Το σύστημα αυτόματου πιλότου προσαρμόζει συνεχώς τη
διεύθυνση του σκάφους σας για διατήρηση σταθερής
κατεύθυνσης (λειτουργία διατήρησης κατεύθυνσης). Επίσης, το
σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μη αυτόματης διεύθυνσης,
καθώς και αρκετούς τρόπους λειτουργίας μοτίβων και
λειτουργιών αυτόματης διεύθυνσης.
Όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο ένα συμβατό σύστημα
αυτόματου πιλότου Garmin, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να
ελέγξετε τον αυτόματο πιλότο από το πλόττερ.
Για πληροφορίες σχετικά με συμβατά συστήματα αυτόματου
πιλότου Garmin, μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com.
Οθόνη αυτόματου πιλότου
À
Á
2 Από τη σχετική προβολή σόναρ, επιλέξτε MENU > Ρύθμιση
σόναρ > Εγκατάσταση > Αντιστάθμιση πλώρης.
3 Πληκτρολογήστε την απόσταση μέτρησης και επιλέξτε Τέλος.
Στη σχετική προβολή σόναρ, το εύρος μπροστά μετατοπίζεται
κατά την απόσταση που πληκτρολογήσατε.
26
Πραγματική κατεύθυνση
Προοριζόμενη κατεύθυνση (η κατεύθυνση του αυτόματου πιλότου
είναι η διεύθυνση προς ένα μέρος)
Â
Πραγματική κατεύθυνση (στη λειτουργία αναμονής)
Προοριζόμενη κατεύθυνση (όταν είναι ενεργοποιημένο)
Ã
Ένδειξη θέσης πηδαλίου (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
όταν ένας αισθητήρας πηδαλίου έχει συνδεθεί.)
Προσαρμογή της προσαύξησης βηματικής
διεύθυνσης
1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Μέγεθος βηματικής
στροφής.
2 Επιλέξτε μια τιμής προσαύξησης.
Ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της δραστηριότητας
πηδαλίου.
1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Ρύθμιση κατάστασης
λειτουργίας > Εξοικονόμηση ενέργειας.
2 Επιλέξτε ένα ποσοστό.
Αυτόματος πιλότος
Επιλέγοντας ένα υψηλότερο ποσοστό μειώνεται η
δραστηριότητα πηδαλίου και η απόδοση κατεύθυνσης. Όσο
μεγαλύτερο είναι το ποσοστό, τόσο περισσότερο η πορεία
αποκλίνει προτού την διορθώσει ο αυτόματος πιλότος.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Σε δύσκολες συνθήκες σε χαμηλές ταχύτητες, η
αύξηση του ποσοστού Εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει τη
δραστηριότητα πηδαλίου.
Ενεργοποίηση του Αυτόματου πιλότου
Όταν τον ενεργοποιείτε, ο αυτόματος πιλότος αναλαμβάνει τον
έλεγχο του πηδαλίου και διευθύνει το σκάφος, διατηρώντας την
κατεύθυνση του σκάφους.
Από οποιαδήποτε οθόνη, επιλέξτε Ενεργοπ..
Η προοριζόμενη κατεύθυνση εμφανίζεται στο κέντρο της
οθόνης Αυτόματου πιλότου.
2 Επιλέξτε Ενεργοποίηση αριστερά ή Ενεργοποίηση δεξιά.
Λειτουργίες πλεύσης
Ρύθμιση του τύπου σκάφους
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο σκάφους σας για να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του πλόττερ και για να
χρησιμοποιείτε λειτουργίες που είναι προσαρμοσμένες για τον
τύπο του σκάφους σας.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Τύπος σκάφους.
2 Ορίστε μια επιλογή.
Ιστιοπλοϊκός αγώνας
Ο αυτόματος πιλότος μπορεί να διευθύνει το σκάφος σε
προεπιλεγμένα μοτίβα για ψάρεμα. Επίσης μπορεί να εκτελέσει
άλλους εξειδικευμένους ελιγμούς, όπως αναστροφές και
στροφές Williamson.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αυξήσετε την
πιθανότητα να περάσει το σκάφος σας τη γραμμή εκκίνησης
αμέσως μόλις ξεκινήσει ο αγώνας. Όταν συγχρονίζετε το
χρονόμετρο του αγώνα με το επίσημο χρονόμετρο αντίστροφης
μέτρησης του αγώνα, λαμβάνετε ειδοποιήσεις ανά ένα
λεπτό,όσο πλησιάζει η ώρα έναρξης του αγώνα. Όταν
συνδυάζετε το χρονόμετρο του αγώνα με την εικονική γραμμή
εκκίνησης, η συσκευή μετράει την ταχύτητα, τη διόπτευση και το
χρόνο που απομένει στο χρονόμετρο του αγώνα. Η συσκευή
χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να βρει αν το σκάφος σας θα
περάσει από τη γραμμή εκκίνησης πριν/μετά από την έναρξη
του αγώνα ή ακριβώς τη σωστή στιγμή.
Ακολούθηση του μοτίβου αναστροφής
Καθοδήγηση για γραμμή αφετηρίας
Μοτίβα διεύθυνσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Είστε υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του σκάφους σας.
Μην ξεκινάτε ένα μοτίβο μέχρι να είστε σίγουρος ότι δεν
υπάρχουν εμπόδια στο νερό.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο αναστροφής, για να
στρίψετε το σκάφος κατά 180 μοίρες και να διατηρήσετε τη νέα
κατεύθυνση.
1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Διεύθυνση με μοτίβο > Αναστροφή.
2 Επιλέξτε Ενεργοποίηση αριστερά ή Ενεργοποίηση δεξιά.
Ρύθμιση και ακολούθηση του μοτίβου κύκλων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο κύκλων για να
διευθύνετε το σκάφος σε συνεχή κύκλο, σε συγκεκριμένη
κατεύθυνση και σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.
1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Διεύθυνση με μοτίβο > Κύκλοι.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Ώρα και ορίστε ένα χρονικό
διάστημα για τη διεύθυνση ενός πλήρους κύκλου από τον
αυτόματο πιλότο.
3 Επιλέξτε Ενεργοποίηση αριστερά ή Ενεργοποίηση δεξιά.
Ρύθμιση και ακολούθηση του μοτίβου ελιγμού τύπου
Zigzag
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο ελιγμού τύπου Zigzag
για να διευθύνετε το σκάφος από τα αριστερά προς τα δεξιά και
πίσω, σε συγκεκριμένο χρόνο και γωνία, κατά μήκος της
τρέχουσας κατεύθυνσης.
1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Διεύθυνση με μοτίβο > Ελιγμός τύπου Zigzag.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Εύρος και επιλέξτε ένα
βαθμό.
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Περίοδος και ορίστε μια
χρονική περίοδο.
4 Επιλέξτε Ενεργοποίηση ελιγμού τύπου Zigzag.
Ακολούθηση του μοτίβου στροφής Williamson
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοτίβο στροφής Williamson για
να διευθύνετε το σκάφος με σκοπό τη μετακίνηση κατά μήκους
της θέσης όπου ξεκίνησε το μοτίβο στροφής Williamson. Το
μοτίβο στροφής Williamson μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
καταστάσεις ανθρώπου στη θάλασσα.
1 Από την οθόνη Αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Διεύθυνση με μοτίβο > Στροφή Williamson.
Λειτουργίες πλεύσης
Η καθοδήγηση γραμμής αφετηρίας για την ιστιοπλοΐα είναι μια
οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών που χρειάζεστε για να
περάσετε τη γραμμή αφετηρίας στη βέλτιστη ώρα και ταχύτητα.
Αφού ορίσετε τις "καρφίτσες" αφετηρίας δεξιά και αριστερά, την
επιθυμητή ταχύτητα και ώρα και αφού ξεκινήσετε το χρονόμετρο
αγώνα, εμφανίζεται μια γραμμή πρόβλεψης. Η γραμμή
πρόβλεψης επεκτείνεται από την τρέχουσα θέση σας προς την
αφετηρία και τα layline που επεκτείνονται από κάθε "καρφίτσα".
Το σημείο τερματισμού και το χρώμα της γραμμής πρόβλεψης
υποδεικνύουν πού θα βρίσκεται το σκάφος κατά τη λήξη του
χρονομέτρου, ανάλογα με την τρέχουσα ταχύτητα του σκάφους
σας.
Όταν το σημείο τερματισμού βρίσκεται πριν από τη γραμμή
αφετηρίας, η γραμμή είναι λευκή. Αυτό υποδεικνύει ότι το
σκάφος πρέπει να αυξήσει ταχύτητα για να φτάσει στην
αφετηρία εγκαίρως.
Όταν το σημείο τερματισμού βρίσκεται μετά τη γραμμή
αφετηρίας, η γραμμή είναι κόκκινη. Αυτό υποδεικνύει ότι το
σκάφος πρέπει να μειώσει ταχύτητα, ώστε να μην λάβει ποινή
επειδή θα φτάσει στην αφετηρία προτού λήξει το χρονόμετρο.
Όταν το σημείο τερματισμού βρίσκεται στη γραμμή αφετηρίας, η
γραμμή είναι λευκή. Αυτό υποδεικνύει ότι το σκάφος κινείται με
βέλτιστη ταχύτητα και θα φτάσει στην αφετηρία όταν το
χρονόμετρο λήξει.
Από προεπιλογή, το παράθυρο καθοδήγησης γραμμής
αφετηρίας και το παράθυρο χρονομέτρου αγώνα εμφανίζονται
στην οθόνη συνδυασμού ιστιοπλοϊκού αγώνα.
Ρύθμιση της γραμμής αφετηρίας
1 Από το μετρητή καθοδήγησης για γραμμή αφετηρίας,
επιλέξτε MENU > Αφετηρία.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να επισημάνετε τα σημεία αφετηρίας αριστερά και
δεξιά καθώς τα προσπερνάτε, επιλέξτε Επισήμανση
σημείων.
• Για να επισημάνετε τα σημεία αφετηρίας αριστερά και
δεξιά με εισαγωγή των συντεταγμένων τους, επιλέξτε
Εισαγωγή συντετ..
27
• Για εναλλαγή της θέσης των σημείων αριστερά και δεξιά
αφού τα ορίσετε, επιλέξτε Εναλλαγή σημείων αριστερά
και δεξιά.
Χρήση της καθοδήγησης για γραμμή αφετηρίας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καθοδήγησης για
γραμμή αφετηρίας, ώστε να σας βοηθήσει να περάσετε τη
γραμμή της αφετηρίας, με βέλτιστη ταχύτητα κατά τη διάρκεια
ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα.
1 Επισημάνετε τη γραμμή αφετηρίας (Ρύθμιση της γραμμής
αφετηρίας, σελίδα 27).
2 Από το μετρητή καθοδήγησης για γραμμή αφετηρίας,
επιλέξτε MENU > Επιθυμητή ταχύτητα και ορίστε την
επιθυμητή ταχύτητα για να περάσετε την αφετηρία.
3 Επιλέξτε Επιθυμητή ώρα και επιλέξτε την επιθυμητή ώρα
για να περάσετε την αφετηρία.
4 Επιλέξτε BACK.
5 Ξεκινήστε το χρονόμετρο αγώνα (Χρήση του χρονομέτρου
αγώνα, σελίδα 28).
Χρήση του χρονομέτρου αγώνα
1 Από το μετρητή καθοδήγησης για γραμμή αφετηρίας,
επιλέξτε ή για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο.
Επιλέξτε
SELECT για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε το
2
χρονόμετρο.
εγκατάστασης του αισθητηρίου. Αυτό σάς επιτρέπει να
προβάλετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το
πραγματικό βάθος νερού, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Εάν θέλετε να μάθετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το
χαμηλότερο σημείο του σκάφους σας και το αισθητήριο είναι
εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ή σε οποιοδήποτε σημείο
πάνω από το τέλος της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη
θέση του αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους.
Εάν θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού και το
αισθητήριο είναι εγκατεστημένο κάτω από την ίσαλο γραμμή,
μετρήστε την απόσταση από το κάτω μέρος του αισθητηρίου
έως την ίσαλο γραμμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε
έγκυρα δεδομένα βάθους.
1 Μετρήστε την απόσταση:
• Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή
À ή οποιοδήποτε άλλο σημείο πάνω από το τέλος της
καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση του
αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους. Εισαγάγετε
αυτήν την τιμή ως θετικό αριθμό.
• Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος
της καρίνας Á και θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος
νερού, μετρήστε την απόσταση από το αισθητήριο έως την
ίσαλο γραμμή. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως αρνητικό
αριθμό.
Ρύθμιση της απόστασης μεταξύ της πλώρης και της
κεραίας GPS
Μπορείτε να εισαγάγετε την απόσταση μεταξύ της πλώρης του
σκάφους σας και της θέσης της κεραίας GPS σας. Με τον τρόπο
αυτό, διασφαλίζεται ότι η πλώρη του σκάφους σας περνάει τη
γραμμή της αφετηρίας ακριβώς τη στιγμή της έναρξης.
1 Από το μετρητή καθοδήγησης για γραμμή αφετηρίας,
επιλέξτε MENU > Αφετηρία > Αντιστάθμιση πλώρης GPS.
2 Εισαγάγετε την απόσταση.
3 Επιλέξτε SELECT.
Ρυθμίσεις layline
Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες layline, πρέπει να
συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου στο πλόττερ.
Στη λειτουργία ιστιοπλοΐας (Ρύθμιση του τύπου σκάφους,
σελίδα 3), μπορείτε να εμφανίσετε layline στο χάρτη πλοήγησης.
Τα layline μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε αγώνες.
Από το χάρτη πλοήγησης, επιλέξτε MENU > Layline.
Οθόνη: Ρυθμίζει τον τρόπο εμφάνισης των layline και του
σκάφους στο χάρτη, καθώς και το μήκος των layline.
Γωνία πλεύσης: Σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τρόπο με τον
οποίο η συσκευή υπολογίζει τα layline. Η επιλογή Ενεργή
υπολογίζει τα layline χρησιμοποιώντας τη γωνία ανέμου που
μετρήθηκε από τον αισθητήρα ανέμου. Η επιλογή Μη
αυτόματα υπολογίζει τα layline χρησιμοποιώντας τις γωνίες
προσήνεμης και υπήνεμης πλευράς που έχουν καταχωριστεί
μη αυτόματα.
Διόρθωση παλίρροιας: Διορθώνει τα layline ανάλογα με την
παλίρροια.
Απόκριση φίλτρου: Φιλτράρει τα δεδομένα layline βάσει του
χρονικού διαστήματος που έχει καταχωριστεί. Για layline με
μεγαλύτερη ακρίβεια, που φιλτράρει ορισμένες από τις
αλλαγές στην κατεύθυνση του σκάφους ή τη γωνία
πραγματικού ανέμου, εισαγάγετε μεγαλύτερο αριθμό. Για
layline με μεγαλύτερη ευαισθησία στις αλλαγές της
κατεύθυνσης του σκάφους ή της γωνίας πραγματικού
ανέμου, εισαγάγετε μικρότερο αριθμό.
Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας
Μπορείτε να εισαγάγετε μια αντιστάθμιση καρίνας για
αντιστάθμιση της ένδειξης βάθους νερού για τη θέση
28
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Αφαίρεση
καρίνας.
3 Επιλέξτε
εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο
γραμμή, ή επιλέξτε εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο
στο κάτω μέρος της καρίνας.
Λειτουργία αυτόματου πιλότου ιστιοφόρου
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο αυτόματος πιλότος ελέγχει μόνο
το πηδάλιο. Εσείς και το πλήρωμά σας εξακολουθείτε να έχετε
την ευθύνη για τα πανιά όταν είναι ενεργοποιημένος ο
αυτόματος πιλότος.
Εκτός από τη διατήρηση κατεύθυνσης, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο για διατήρηση ανέμου.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο πιλότο για
τον έλεγχο του πηδαλίου κατά την αναστροφή και υποστροφή.
Διατήρηση ανέμου
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο πιλότο ώστε να διατηρεί
μια συγκεκριμένη διόπτευση σε σχέση με την τρέχουσα γωνία
ανέμου. Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε έναν
συμβατό αισθητήρα ανέμου NMEA 2000 ή NMEA 0183 για
διατήρηση ανέμου ή αναστροφή/υποστροφή με βάση τον άνεμο.
®
Λειτουργίες πλεύσης
Ρύθμιση του τύπου διατήρησης ανέμου
Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τον τύπο διατήρησης
ανέμου, πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου NMEA
2000 ή NMEA 0183 στον αυτόματο πιλότο.
Για τη διαμόρφωση αυτόματου πιλότου για προχωρημένους,
ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που συνόδευαν τον
αυτόματο πιλότο σας.
1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Τύπος διατήρησης
ανέμου.
Επιλέξτε
Φαινόμενος ή Αληθής.
2
Ενεργοποίηση διατήρησης ανέμου
Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τον τύπο διατήρησης
ανέμου, πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου NMEA
2000 ή NMEA 0183 στον αυτόματο πιλότο.
Όταν ο αυτόματος πιλότος είναι στη λειτουργία αναμονής,
επιλέξτε Τύπος διατήρησης ανέμου.
Ενεργοποίηση διατήρησης ανέμου από τη διατήρηση
κατεύθυνσης
Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τον τύπο διατήρησης
ανέμου, πρέπει να συνδέσετε έναν αισθητήρα ανέμου NMEA
2000 ή NMEA 0183 στον αυτόματο πιλότο.
Με ενεργοποιημένη τη διατήρηση κατεύθυνσης, επιλέξτε
MENU > Τύπος διατήρησης ανέμου.
Προσαρμογή της γωνίας διατήρησης ανέμου με τον
αυτόματο πιλότο
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γωνία διατήρησης ανέμου στον
αυτόματο πιλότο όταν είναι ενεργοποιημένη η διατήρηση
ανέμου.
• Για να προσαρμόσετε τη γωνία διατήρησης ανέμου σε
προσαυξήσεις της 1°, επιλέξτε ή .
• Για να προσαρμόσετε τη γωνία διατήρησης ανέμου σε
προσαυξήσεις των 10°, πατήστε παρατεταμένα ή .
Αναστροφή και υποστροφή
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο πιλότο ώστε να εκτελεί
αναστροφή ή υποστροφή ενώ είναι ενεργοποιημένη η διατήρηση
κατεύθυνσης ή η διατήρηση ανέμου.
Αναστροφή και υποστροφή από τη διατήρηση κατεύθυνσης
1 Ενεργοποιήστε τη διατήρηση κατεύθυνσης (Ενεργοποίηση
του Αυτόματου πιλότου, σελίδα 27).
2 Επιλέξτε MENU > Αναστροφή/υποστροφή.
3 Επιλέξτε κατεύθυνση.
Ο αυτόματος πιλότος διευθύνει το σκάφος σας σε αναστροφή
ή υποστροφή.
Αναστροφή και υποστροφή από τη διατήρηση ανέμου
Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη διατήρηση ανέμου,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει έναν αισθητήρα ανέμου.
1 Ενεργοποιήστε τη διατήρηση ανέμου (Ενεργοποίηση
διατήρησης ανέμου, σελίδα 29).
2 Επιλέξτε MENU > Αναστροφή/υποστροφή.
3 Επιλέξτε Tack ή Υποστροφή.
Ο αυτόματος πιλότος διευθύνει το σκάφος σας σε αναστροφή
ή υποστροφή και στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες
σχετικά με την εξέλιξη της αναστροφής ή της υποστροφής.
Ρύθμιση καθυστέρησης αναστροφής και υποστροφής
Η καθυστέρηση αναστροφής και υποστροφής σάς επιτρέπει να
καθυστερείτε τη διεύθυνση μιας αναστροφής και υποστροφής
αφού ξεκινήσετε τον ελιγμό.
1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Ρύθμιση ιστιοπλοΐας >
Καθυστέρηση αναστροφής/υποστροφής.
2 Επιλέξτε τη διάρκεια της καθυστέρησης.
Μετρητές και γραφήματα
3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Τέλος.
Ενεργοποίηση του αναστολέα υποστροφής
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αναστολέας υποστροφής δεν σας εμποδίζει να
εκτελέσετε υποστροφή με μη αυτόματο τρόπο χρησιμοποιώντας
το πηδάλιο ή τη βηματική διεύθυνση.
Ο αναστολέας υποστροφής εμποδίζει τον αυτόματο πιλότο να
εκτελέσει υποστροφή.
1 Από την οθόνη αυτόματου πιλότου, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση αυτόματου πιλότου > Ρύθμιση ιστιοπλοΐας >
Αναστολέας υποστροφής.
2 Επιλέξτε Ενεργοποιημένη.
Μετρητές και γραφήματα
Οι μετρητές και τα γραφήματα παρέχουν διάφορες πληροφορίες
σχετικά με τη μηχανή και το περιβάλλον. Για προβολή των
πληροφοριών, ένα συμβατό αισθητήριο ή αισθητήρας πρέπει να
έχει συνδεθεί στο δίκτυο.
Προβολή της πυξίδας
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη διόπτευση, την
κατεύθυνση και την πορεία σας χρησιμοποιώντας την πυξίδα.
Επιλέξτε Μετρητές > Πυξίδα.
Προβολή μετρητών ταξιδιού
Οι μετρητές ταξιδιού εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με το
οδόμετρο, την ταχύτητα, την ώρα και τα καύσιμα για το τρέχον
ταξίδι.
Επιλέξτε Μετρητές > Ταξίδι.
Μηδενισμός μετρητών ταξιδιού
1 Επιλέξτε Μετρητές > Ταξίδι.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μηδενίσετε όλες τις ενδείξεις για το τρέχον ταξίδι,
επιλέξτε Μηδενισμός ταξιδιού.
• Για να μηδενίσετε την ένδειξη της μέγιστης ταχύτητας,
επιλέξτε Μηδενισ.μέγ.ταχύτητας.
• Για να μηδενίσετε την ένδειξη του οδομέτρου, επιλέξτε
Μηδενισμός οδομέτρου.
• Για να μηδενίσετε όλες τις ενδείξεις, επιλέξτε Μηδενισμός
όλων.
Προβολή μετρητών μηχανής και καυσίμων
Για να δείτε τους μετρητές μηχανής και καυσίμων, πρέπει να
είστε συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο NMEA 2000 με δυνατότητα
ανίχνευσης δεδομένων μηχανής και καυσίμων. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης.
Επιλέξτε Μετρητές > Μηχανή.
Επιλογή του αριθμού των μηχανών που εμφανίζονται
στους μετρητές
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για έως τέσσερις μηχανές.
1 Από την οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση μετρητή > Επιλογή μηχανής > Αριθμός
μηχανών.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Επιλέξτε τον αριθμό των μηχανών.
• Επιλέξτε Αυτόματη διαμόρφωση, για αυτόματη εύρεση
του αριθμού των μηχανών.
Προσαρμογή των μηχανών που εμφανίζονται στους
μετρητές
Για να μπορέσετε να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των
μηχανών στους μετρητές, πρέπει να επιλέξετε μη αυτόματα τον
29
αριθμό των μηχανών (Επιλογή του αριθμού των μηχανών που
εμφανίζονται στους μετρητές, σελίδα 29).
1 Από την οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση μετρητή > Επιλογή μηχανής > Επεξεργασία
μηχανών.
2 Επιλέξτε Πρώτη μηχανή.
3 Επιλέξτε τη μηχανή που θέλετε να εμφανίζεται στον πρώτο
μετρητή.
4 Επαναλάβετε τη διαδικασία για τις υπόλοιπες γραμμές
μηχανών.
Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων κατάστασης για
μετρητές μηχανής
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εμφάνισης
ειδοποιήσεων κατάστασης μηχανής στο πλόττερ.
Από την οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση μετρητή > Ειδοποιήσεις κατάστασης >
Ενεργοποίηση.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης των ειδοποιήσεων μηχανής,
εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης σχετικά με την κατάσταση
του μετρητή. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετρητής μπορεί να
γίνει κόκκινος ανάλογα με τον τύπο της ειδοποίησης.
Ενεργοποίηση ορισμένων ειδοποιήσεων κατάστασης
μετρητή μηχανής
1 Από την οθόνη μετρητών μηχανής, επιλέξτε MENU >
Ρύθμιση μετρητή > Ειδοποιήσεις κατάστασης >
Προσαρμ..
2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες ειδοποιήσεις μετρητή μηχανής
για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.
Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων
Για να ορίσετε μια ειδοποίηση στάθμης καυσίμων, πρέπει να
έχετε ήδη συνδέσει ένα συμβατό αισθητήρα ροής καυσίμων στο
πλόττερ.
Μπορείτε να ρυθμίσετε να ηχεί μια ειδοποίηση όταν η συνολική
ποσότητα καυσίμων που απομένει στο σκάφος αγγίξει τη
στάθμη που καθορίζετε.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Καύσιμα > Ρύθμιση
συνολικών καυσίμων σκάφους > Ενεργοποίηση.
2 Εισαγάγετε την εναπομένουσα ποσότητα καυσίμων που
ενεργοποιεί την ειδοποίηση και επιλέξτε Τέλος.
Ρύθμιση της χωρητικότητας καυσίμων του σκάφους
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Χωρητικότητα
καυσίμων.
2 Εισαγάγετε τη συνδυασμένη συνολική χωρητικότητα των
δεξαμενών καυσίμων.
Συγχρονισμός των δεδομένων καυσίμων με τα
πραγματικά καύσιμα του σκάφους
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις στάθμες καυσίμων στο πλόττερ με
τα πραγματικά καύσιμα στο σκάφος, όταν προσθέτετε καύσιμα
στο σκάφος σας.
1 Επιλέξτε Μετρητές > Μηχανή > MENU.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Αφού συμπληρώσετε όλες τις δεξαμενές καυσίμων στο
σκάφος, επιλέξτε Πλήρωση όλων των δεξαμενών.
Πραγματοποιείται επαναφορά της στάθμης καυσίμου στη
μέγιστη χωρητικότητα.
• Αφού προσθέσετε ποσότητα λιγότερη από μια γεμάτη
δεξαμενή καυσίμων, επιλέξτε Προσθήκη καυσίμων στο
σκάφος και εισαγάγετε την ποσότητα που προσθέσατε.
• Για να καθορίσετε τα συνολικά καύσιμα στις δεξαμενές του
σκάφους, επιλέξτε Ρύθμιση συνολικών καυσίμων
σκάφους και εισαγάγετε τη συνολική ποσότητα καυσίμων
στις δεξαμενές.
30
Προβολή των μετρητών ανέμου
Για να δείτε πληροφορίες ανέμου, πρέπει να έχετε συνδέσει
έναν αισθητήρα ανέμου στο πλόττερ.
Επιλέξτε Μετρητές > Άνεμος.
Διαμόρφωση του μετρητή ανέμου πλεύσης
Μπορείτε να διαμορφώσετε το μετρητή ανέμου πλεύσης κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζονται η ταχύτητα και η γωνία του
πραγματικού ή του φαινόμενου ανέμου.
1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε MENU > Μετρητής ανέμου
πλεύσης.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να εμφανίσετε τη γωνία του πραγματικού ή του
φαινόμενου ανέμου, επιλέξτε Βελόνα και ορίστε μια
επιλογή.
• Για να εμφανίσετε την ταχύτητα του πραγματικού ή του
φαινόμενου ανέμου, επιλέξτε Ταχύτητα ανέμου και ορίστε
μια επιλογή.
Διαμόρφωση της πηγής ταχύτητας
Μπορείτε να καθορίσετε αν τα δεδομένα ταχύτητας σκάφους
που εμφανίζονται στο μετρητή και που χρησιμοποιούνται για
τους υπολογισμούς του ανέμου βασίζονται στην ταχύτητα νερού
ή στην ταχύτητα GPS.
1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε MENU > Μετρητής
πυξίδας > Εμφάνιση ταχύτητας.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να υπολογίσετε την ταχύτητα του σκάφους με βάση τα
δεδομένα από τον αισθητήρα ταχύτητας νερού, επιλέξτε
Ταχύτ. νερού.
• Για να υπολογίσετε την ταχύτητα του σκάφους με βάση τα
δεδομένα του GPS, επιλέξτε Ταχύτητα GPS.
Διαμόρφωση της πηγής κατεύθυνσης του μετρητή
ανέμου
Μπορείτε να καθορίσετε την πηγή της κατεύθυνσης που
εμφανίζεται στο μετρητή ανέμου. Η μαγνητική κατεύθυνση είναι
τα δεδομένα κατεύθυνσης που λαμβάνονται από έναν
αισθητήρα κατεύθυνσης και η κατεύθυνση GPS υπολογίζεται
από το GPS του πλόττερ (πραγματική διαδρομή).
1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε MENU > Μετρητής
πυξίδας > Πηγή κατεύθυνσης.
2 Επιλέξτε Κατ. GPS ή Μαγνητικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν κινείστε με χαμηλή ταχύτητα ή όταν είστε
ακινητοποιημένοι, η πηγή της μαγνητικής πυξίδας είναι πιο
ακριβής από την πηγή GPS.
Προσαρμογή του μετρητή ανέμου για πορεία όρτσα
Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος του μετρητή ανέμου για
πορεία όρτσα, τόσο για την κλίμακα προσήνεμης πλευράς όσο
και για την κλίμακα υπήνεμης πλευράς.
1 Από το μετρητή ανέμου, επιλέξτε MENU > Μετρητής
πυξίδας > Ρύθμιση τύπου μετρητή > Μετρητής για
πορεία όρτσα.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή που θα
αναγράφονται όταν εμφανίζεται ο μετρητής ανέμου για
πορεία όρτσα προσήνεμης πλευράς, επιλέξτε Αλλαγή
κλίμακας προσήνεμης πλευράς και ρυθμίστε τις γωνίες.
• Για να ορίσετε τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή που θα
αναγράφονται όταν εμφανίζεται ο μετρητής ανέμου για
πορεία όρτσα υπήνεμης πλευράς, επιλέξτε Αλλαγή
κλίμακας υπήνεμης πλευράς και ρυθμίστε τις γωνίες.
• Για να δείτε τον πραγματικό ή το φαινόμενο άνεμο,
επιλέξτε Άνεμος και ορίστε μια επιλογή.
Μετρητές και γραφήματα
Πληροφορίες σχετικά με παλίρροιες,
ρεύματα, τον ήλιο και τη σελήνη
Πληροφορίες σταθμού παλίρροιας
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα σταθμό
παλίρροιας για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα,
συμπεριλαμβανομένου του ύψους της παλίρροιας, καθώς και
πότε θα σημειωθεί η επόμενη πλημμυρίδα ή άμπωτη. Από
προεπιλογή, το πλόττερ εμφανίζει πληροφορίες παλίρροιας για
τον παλιρροϊκό σταθμό που προβάλατε την τελευταία φορά, για
την τρέχουσα ημερομηνία και την τελευταία ώρα.
Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Παλίρ.&ρεύμ. >
Παλίρροια.
Πληροφορίες σταθμού ρευμάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες σταθμού ρευμάτων είναι
διαθέσιμες με ορισμένους λεπτομερείς χάρτες.
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με ένα σταθμό
ρευμάτων για μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα,
συμπεριλαμβανομένων της ταχύτητας του ρεύματος και του
μεγέθους του ρεύματος. Από προεπιλογή, το πλόττερ εμφανίζει
πληροφορίες ρευμάτων για τον τελευταίο σταθμό ρευμάτων και
για την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Παλίρ.&ρεύμ. >
Ρεύματα.
Ψηφιακή επιλεκτική κλήση
Λειτουργία πλόττερ και ασύρματου NMEA
0183 VHF
Όταν το πλόττερ είναι συνδεδεμένο με έναν ασύρματο NMEA
0183 VHF, αυτές οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες.
• Το πλόττερ μπορεί να μεταφέρει τη θέση GPS σας στον
ασύρματο. Εάν ο ασύρματος έχει αυτή τη δυνατότητα, οι
πληροφορίες θέσης GPS μεταδίδονται με κλήσεις DSC.
• Το πλόττερ μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες θέσης και
κινδύνου ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης (DSC) από τον
ασύρματο.
• Το πλόττερ μπορεί να εντοπίζει τις θέσεις σκαφών που
αποστέλλουν αναφορές θέσης.
Ενεργοποίηση του DSC
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Άλλα σκάφη > DSC.
Λίστα DSC
Η λίστα DSC είναι ένα αρχείο καταγραφής των πιο πρόσφατων
κλήσεων DSC και άλλων επαφών DSC που έχετε καταχωρήσει.
Η λίστα DSC μπορεί να περιέχει μέχρι 100 καταχωρήσεις. Η
λίστα DSC εμφανίζει την πιο πρόσφατη κλήση από ένα σκάφος.
Εάν ληφθεί δεύτερη κλήση από το ίδιο σκάφος, τότε αυτή
αντικαθιστά την πρώτη κλήση στη λίστα.
Πληροφορίες ήλιου/σελήνης
Προβολή της λίστας DSC
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με την ανατολή και τη
δύση του ηλίου, την ανατολή και τη δύση της σελήνης, τη φάση
της σελήνης και τη σχετική θέση του ήλιου και της σελήνης στον
ουρανό. Το κέντρο της οθόνης αντιπροσωπεύει τον ουρανό και
τα εξωτερικά δαχτυλίδια τον ορίζοντα. Από προεπιλογή, το
πλόττερ εμφανίζει πληροφορίες ήλιου/σελήνης για την τρέχουσα
ημερομηνία και ώρα.
Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Παλίρ.&ρεύμ. > Ήλιος/
Σελήνη.
Προσθήκη επαφής DSC
Προβολή πληροφοριών σταθμού
παλίρροιας, σταθμού ρευμάτων ή ήλιου/
σελήνης για διαφορετική ημερομηνία
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Παλίρ.&ρεύμ..
2 Επιλέξτε Παλίρροια, Ρεύματα ή Ήλιος/Σελήνη.
3 Ορίστε μια επιλογή.
• Για να δείτε πληροφορίες για διαφορετική ημερομηνία,
επιλέξτε Αλλαγή ημερομηνίας > Μη αυτόματα και
εισαγάγετε μια ημερομηνία.
• Για να δείτε πληροφορίες για τη σημερινή ημερομηνία,
επιλέξτε Αλλαγή ημερομηνίας > Τρέχουσα.
• Εάν η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη, επιλέξτε Επόμενη
ημέρα, για να δείτε πληροφορίες για την επόμενη ημέρα.
• Εάν η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη, επιλέξτε
Προηγούμενη ημέρα, για να δείτε πληροφορίες για την
προηγούμενη ημέρα.
Προβολή πληροφοριών για διαφορετική
παλίρροια ή σταθμό ρευμάτων
1
2
3
4
Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Παλίρ.&ρεύμ..
Επιλέξτε Παλίρροια ή Ρεύματα.
Επιλέξτε Κοντινοί σταθμοί.
Επιλέξτε ένα σταθμό.
Για να δείτε τη λίστα DSC, το πλόττερ πρέπει να είναι
συνδεδεμένο σε ασύρματο VHF που υποστηρίζει DSC.
Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
Μπορείτε να προσθέσετε ένα σκάφος στη λίστα DSC. Μπορείτε
να πραγματοποιείτε κλήσεις σε μια επαφή DSC από το πλόττερ.
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC > Προσθήκη επαφής.
2 Εισαγάγετε το Διακριτικό Σήμα Σταθμού Πλοίου (MMSI) του
σκάφους.
Εισαγάγετε
το όνομα του σκάφους.
3
Εισερχόμενες κλήσεις κινδύνου
Εάν το συμβατό πλόττερ και ο ασύρματος VHF είναι
συνδεδεμένοι μέσω του NMEA 0183, το πλόττερ σάς ειδοποιεί
όταν ο ασύρματος VHF λάβει μια κλήση κινδύνου DSC. Εάν μαζί
με την κλήση κινδύνου στάλθηκαν πληροφορίες θέσης, αυτές οι
πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες και καταγράφονται με την
κλήση.
Το εντοπίζει μια κλήση κινδύνου στη λίστα DSC και
επισημαίνει τη θέση του σκάφους στο χάρτη πλοήγησης κατά τη
λήψη της κλήσης κινδύνου DSC.
Πλοήγηση σε σκάφος που κινδυνεύει
Το εντοπίζει ένα σήμα κινδύνου στη λίστα DSC και
επισημαίνει τη θέση ενός σκάφους στο χάρτη πλοήγησης κατά
τη λήψη σήματος κινδύνου DSC.
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
3 Επιλέξτε Πλοήγηση προς.
4 Επιλέξτε Μετάβαση σε ή Πορεία προς.
Εντοπισμός θέσης
Όταν συνδέετε το πλόττερ σε έναν ασύρματο VHF μέσω του
NMEA 0183, μπορείτε να εντοπίζετε σκάφη που αποστέλλουν
αναφορές θέσης.
Πληροφορίες σχετικά με παλίρροιες, ρεύματα, τον ήλιο και τη σελήνη
31
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη και με το NMEA 2000, όταν το
σκάφος αποστέλλει τα σωστά δεδομένα PGN (PGN 129808,
Πληροφορίες κλήσης DSC).
Κάθε κλήση αναφοράς θέσης που λαμβάνεται καταγράφεται στη
λίστα DSC (Λίστα DSC, σελίδα 31).
Προβολή αναφοράς θέσης
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μεταβείτε στις λεπτομέρειες αναφοράς θέσης,
επιλέξτε .
• Για να μεταβείτε σε ένα χάρτη πλοήγησης όπου
επισημαίνεται η θέση, επιλέξτε .
• Για να μεταβείτε σε ένα χάρτη πλοήγησης στον οποίο
επισημαίνεται η θέση, επιλέξτε Επόμενη σελίδα.
• Για να δείτε τις λεπτομέρειες αναφοράς θέσης, επιλέξτε
Προηγούμενη σελίδα.
Πλοήγηση σε εντοπισμένο σκάφος
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
Επιλέξτε
μια κλήση αναφοράς θέσης.
2
3 Επιλέξτε Πλοήγηση προς.
4 Επιλέξτε Μετάβαση σε ή Πορεία προς.
Δημιουργία σημείου στη θέση ενός εντοπισμένου
σκάφους
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
3 Επιλέξτε Νέο σημείο.
Επεξεργασία πληροφοριών μιας αναφοράς θέσης
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία.
• Για να εισαγάγετε το όνομα του σκάφους, επιλέξτε Όνομα.
• Για να ορίσετε ένα νέο σύμβολο, επιλέξτε Σύμβολο,
εφόσον υπάρχει.
• Για να εισαγάγετε ένα σχόλιο, επιλέξτε Σχόλιο.
• Για να εμφανίσετε μια γραμμή ίχνους για το σκάφος, αν ο
ασύρματος καταγράφει τη θέση του σκάφους, επιλέξτε
Ίχνος.
• Για να επιλέξετε ένα χρώμα για τη γραμμή ίχνους, επιλέξτε
Γραμ.ίχνους.
Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 4 ώρες, όλα τα σημεία ιχνών
που διαρκούν λιγότερο από τέσσερις ώρες θα εμφανιστούν
για όλα τα εντοπισμένα σκάφη.
Μεμονωμένες κλήσεις ρουτίνας
Όταν συνδέετε το πλόττερ σε ένα ραδιοτηλέφωνο GarminVHF,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διασύνδεση του πλόττερ για να
ρυθμίσετε μια μεμονωμένη κλήση ρουτίνας.
Κατά τη ρύθμιση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας από το
πλόττερ, μπορείτε να επιλέξετε το κανάλι DSC στο οποίο θέλετε
να επικοινωνήσετε. Το VHF μεταδίδει αυτό το αίτημα με την
κλήση.
Επιλογή καναλιού DSC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή ενός καναλιού DSC περιορίζεται σε όσα
κανάλια είναι διαθέσιμα σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων. Το
προεπιλεγμένο κανάλι είναι 72. Εάν επιλέξετε διαφορετικό
κανάλι, το πλόττερ θα χρησιμοποιήσει αυτό το κανάλι για τις
επόμενες κλήσεις που θα πραγματοποιήσετε, έως ότου
επιλέξετε κάποιο άλλο κανάλι.
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
2 Επιλέξτε ένα σκάφος ή ένα σταθμό για να πραγματοποιήσετε
κλήση.
3 Επιλέξτε Κλήση με ασύρματο > Κανάλι.
4 Επιλέξτε ένα διαθέσιμο κανάλι.
Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την πραγματοποίηση μιας κλήσης από το
πλόττερ, ο ασύρματος δεν λαμβάνει πληροφορίες κλήσης αν δεν
έχετε προγραμματίσει έναν αριθμό MMSI.
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
DSC.
2 Επιλέξτε ένα σκάφος ή ένα σταθμό για να πραγματοποιήσετε
κλήση.
3 Επιλέξτε Κλήση με ασύρματο.
4 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε Κανάλι και επιλέξτε ένα νέο
κανάλι.
5 Επιλέξτε Αποστολή.
Το πλόττερ αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την κλήση
στον ασύρματο.
6 Στον ασύρματο VHF της Garmin, επιλέξτε Κλήση.
Πραγματοποίηση μεμονωμένης κλήσης ρουτίνας σε
στόχο AIS
1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε ένα στόχο
AIS.
2 Επιλέξτε Σκάφος AIS > Κλήση με ασύρματο.
3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε Κανάλι και επιλέξτε ένα νέο
κανάλι.
Διαγραφή κλήσης αναφοράς θέσης
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Άλλα σκάφη > Λίστα
4 Επιλέξτε Αποστολή.
2 Επιλέξτε μια κλήση αναφοράς θέσης.
3 Επιλέξτε Επεξεργασία > Διαγραφή αναφοράς.
Το πλόττερ αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την κλήση
στον ασύρματο.
5 Στον ασύρματο VHF Garmin, επιλέξτε Κλήση.
DSC.
Προβολή ιχνών σκαφών στο χάρτη
Μπορείτε να δείτε ίχνη για όλα τα εντοπισμένα σκάφη σε
ορισμένες προβολές χάρτη. Από προεπιλογή, μια μαύρη
γραμμή υποδεικνύει τη διαδρομή του σκάφους, μια μαύρη
κουκκίδα υποδεικνύει κάθε θέση ενός εντοπισμένου σκάφους
που είχε αναφερθεί στο παρελθόν και μια μπλε σημαία
υποδεικνύει τη θέση του σκάφους που αναφέρθηκε τελευταία.
1 Από ένα χάρτη ή μια προβολή χάρτη 3D, επιλέξτε MENU >
Άλλα σκάφη > Ίχνη DSC.
2 Επιλέξτε για πόσες ώρες θα εμφανίζονται τα εντοπισμένα
σκάφη στο χάρτη.
32
Media Player
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Media Player δεν είναι συμβατή με
όλα τα μοντέλα πλόττερ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα
συνδεδεμένα Media Player.
Αν έχετε συνδέσει ένα συμβατό στερεοφωνικό στο δίκτυο NMEA
2000, μπορείτε να χειρίζεστε το στερεοφωνικό με το πλόττερ. Το
πλόττερ θα πρέπει να εντοπίσει αυτόματα το Media Player όταν
το συνδέσετε για πρώτη φορά.
Media Player
Μπορείτε να αναπαράγετε πολυμέσα από πηγές που είναι
συνδεδεμένες με το Media Player και από πηγές που είναι
συνδεδεμένες με το δίκτυο NMEA 2000.
Άνοιγμα του Media Player
Για να μπορέσετε να ανοίξετε το Media Player, πρέπει να έχετε
συνδέσει μια συμβατή συσκευή στο πλόττερ.
Επιλέξτε Ένταση ήχου μέσων.
Εικονίδια
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διαθέτουν όλες οι συσκευές αυτά τα εικονίδια.
Εικονίδιο Περιγραφή
Αποθήκευση ή διαγραφή ενός καναλιού ως προεπιλογή
Επανάληψη όλων των τραγουδιών
Επανάληψη ενός τραγουδιού
Αναζήτηση για σταθμούς
Αναζήτηση για σταθμούς ή παράλειψη τραγουδιών
Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά
Επιλογή της πηγής πολυμέσων
Όταν έχετε συνδέσει πολλές συσκευές πολυμέσων με ένα
δίκτυο, όπως το δίκτυο NMEA 2000, μπορείτε να επιλέξετε την
πηγή πολυμέσων μέσω της οποίας θέλετε να χειρίζεστε το
πλόττερ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αναπαραγάγετε πολυμέσα μόνο από
πηγές που είναι συνδεδεμένες με τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι όλες οι λειτουργίες διαθέσιμες σε όλες τις
πηγές πολυμέσων.
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Πηγή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού πηγής εμφανίζεται μόνο για συσκευές
που υποστηρίζουν πολλές πηγές πολυμέσων.
2 Επιλέξτε μια πηγή.
Αναπαραγωγή μουσικής
Αναζήτηση μουσικής
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε Αναζήτηση ή MENU >
Αναζήτηση.
2 Επιλέξτε SELECT ή ορίστε μια επιλογή.
Ενεργοποίηση αλφαβητικής αναζήτησης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αλφαβητικής
αναζήτησης για να βρείτε ένα τραγούδι ή ένα άλμπουμ σε μια
μεγάλη λίστα.
Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Εγκατάσταση
> Αλφαριθμητική αναζήτηση.
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής ενός
τραγουδιού
1 Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, επιλέξτε MENU >
Επανάληψη.
2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Ένα.
Ρύθμιση επαναλαμβανόμενης αναπαραγωγής όλων
των τραγουδιών
Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Επανάληψη >
Όλες.
Ρύθμιση αναπαραγωγής τραγουδιών με τυχαία σειρά
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Τυχαία
αναπαραγωγή.
2 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή.
Media Player
Προσαρμογή της έντασης ήχου
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ζωνών
Εάν έχετε συνδέσει ενσύρματα τα ηχεία του σκάφους σας σε
ζώνες, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ζώνες που είναι
απαραίτητες και να απενεργοποιήσετε τις ζώνες που δεν
χρησιμοποιούνται.
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Επίπεδα
ήχου > Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζωνών.
2 Επιλέξτε μια ζώνη.
Σίγαση της έντασης ήχου πολυμέσων
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε .
2 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε SELECT.
Ασύρματος VHF
Αναζήτηση καναλιών VHF
Για να κάνετε αναζήτηση για κανάλια VHF, πρέπει να ορίσετε
την πηγή σε VHF.
Μπορείτε να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα των
προεπιλεγμένων καναλιών VHF και να μεταβαίνετε αυτόματα σε
ένα ενεργό κανάλι.
Από την οθόνη μέσων VHF, επιλέξτε MENU > Σάρωση.
Προσαρμογή της φίμωσης VHF
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Media Player πρέπει να υποστηρίζει
ραδιοτηλέφωνο VHF, για να χρησιμοποιεί αυτήν τη λειτουργία.
1 Από τη σελίδα πηγής VHF, επιλέξτε MENU > Φίμωση.
2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε
τη φίμωση VHF.
Ραδιόφωνο
Για να ακούσετε ραδιόφωνο AM ή FM, πρέπει να έχετε συνδέσει
κατάλληλη κεραία AM/FM ναυτικής χρήσης στο στερεοφωνικό
και να βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός σταθμού
αναμετάδοσης. Για οδηγίες σύνδεσης μιας κεραίας AM/FM, δείτε
τις οδηγίες εγκατάστασης στερεοφωνικού.
Για να ακούσετε ραδιόφωνο SiriusXM , πρέπει να έχετε τον
κατάλληλο εξοπλισμό και συνδρομές στο Δορυφορικό
ραδιόφωνο SiriusXM, σελίδα 34. Για οδηγίες σύνδεσης ενός
δέκτη οχήματος SiriusXM Connect, δείτε τις οδηγίες
εγκατάστασης στερεοφωνικού.
Για να ακούσετε σταθμούς DAB, πρέπει να έχετε τον κατάλληλο
εξοπλισμό (Αναπαραγωγή DAB, σελίδα 34). Για οδηγίες
σύνδεσης προσαρμογέα και κεραίας DAB, ανατρέξτε στις
οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τον προσαρμογέα και
την κεραία.
®
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Εγκατάσταση
> Περιοχή δέκτη.
2 Ορίστε μια επιλογή.
Αλλαγή του ραδιοφωνικού σταθμού
1 Από την οθόνη μέσων, επιλέξτε μια σχετική πηγή, όπως FM.
2 Επιλέξτε ή για συντονισμό σε έναν σταθμό.
Αλλαγή της λειτουργίας συντονισμού
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο επιλογής ενός σταθμού για
ορισμένους τύπους πολυμέσων, όπως ραδιόφωνο FM ή AM.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες
συντονισμού για όλες τις πηγές πολυμέσων.
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Λειτουργία
συντονισμού.
2 Ορίστε μια επιλογή.
3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε SELECT.
33
Προεπιλογές
Επιλογή σταθμού DAB από κατηγορία
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς
ΑΜ και FM ως προεπιλογές για εύκολη πρόσβαση.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια
SiriusXM, αν είστε συνδεδεμένοι σε έναν προαιρετικό δέκτη και
κεραία SiriusXM.
Αποθήκευση σταθμού ως προεπιλογή
1 Από μια σχετική οθόνη μέσων, συντονιστείτε στο σταθμό που
θέλετε να αποθηκεύσετε ως προεπιλογή.
2 Επιλέξτε Προεπιλογές > Προσθήκη τρέχοντος καναλιού.
Ρύθμιση προεπιλογής
1 Από μια σχετική οθόνη μέσων, επιλέξτε Προεπιλογές.
2 Ορίστε μια προεπιλογή από τη λίστα.
3 Επιλέξτε Συντονισμός με κανάλι.
Κατάργηση προεπιλογής
1 Από μια σχετική οθόνη μέσων, επιλέξτε Προεπιλογές.
2 Ορίστε μια προεπιλογή από τη λίστα.
3 Επιλέξτε Κατάργηση τρέχοντος καναλιού.
Αναπαραγωγή DAB
Κατά τη σύνδεση μιας συμβατής μονάδας και κεραίας DAB
(Digital Audio Broadcasting), όπως FUSION MS-DAB100A με
συμβατό στερεοφωνικό, είναι δυνατός ο συντονισμός και η
αναπαραγωγή σταθμών DAB.
Για να χρησιμοποιήσετε την πηγή DAB, πρέπει να βρίσκεστε σε
περιοχή στην οποία είναι διαθέσιμο το DAB, και να επιλέξετε την
περιοχή δέκτη (Ρύθμιση της περιοχής δέκτη DAB, σελίδα 34).
®
Ρύθμιση της περιοχής δέκτη DAB
Πρέπει να επιλέξετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, για να
λαμβάνετε σωστά σταθμούς DAB.
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Εγκατάσταση
> Περιοχή δέκτη.
2 Επιλέξτε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
Σάρωση σταθμών DAB
Για να μπορέσετε να σαρώσετε σταθμούς DAB, πρέπει να
συνδέσετε μια συμβατή μονάδα και κεραία DAB (δεν
περιλαμβάνονται) στο στερεοφωνικό. Επειδή τα σήματα DAB
μεταδίδονται σε επιλεγμένες χώρες μόνο, πρέπει, επίσης, να
ορίσετε την περιοχή δέκτη σε μια θέση όπου μεταδίδονται
σήματα DAB.
1 Επιλέξτε την πηγή DAB.
2 Επιλέξτε Σάρωση για τη σάρωση διαθέσιμων σταθμών DAB.
Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ξεκινά να παίζει ο πρώτος
διαθέσιμος σταθμός στο πρώτο σύνολο που βρέθηκε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις ολοκληρωθεί η αρχική σάρωση, επιλέξτε
Σάρωση ξανά για να επαναλάβετε τη διαδικασία σάρωσης για
σταθμούς DAB. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία νέας
σάρωσης, το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή του πρώτου
σταθμού στο σύνολο που ακούγατε όταν ξεκινήσατε τη
διαδικασία νέας σάρωσης.
Αλλαγή σταθμών DAB
1 Επιλέξτε την πηγή DAB.
2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε Σάρωση για τη σάρωση
τοπικών σταθμών DAB.
ή
για να αλλάξετε το σταθμό.
Όταν φτάσετε στο τέλος του τρέχοντος συνόλου, το
στερεοφωνικό αλλάζει αυτόματα στον πρώτο διαθέσιμο
σταθμό του επόμενου συνόλου.
3 Επιλέξτε
Επιλογή σταθμού DAB από λίστα
1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε Αναζήτηση > Σταθμοί.
2 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.
34
1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε Αναζήτηση >
Κατηγορίες.
Επιλέξτε
κατηγορία από τη λίστα.
2
3 Επιλέξτε σταθμό από τη λίστα.
Προεπιλεγμένα DAB
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τους αγαπημένους σας σταθμούς
DAB ως προεπιλογές για εύκολη πρόσβαση.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 15 προεπιλεγμένους σταθμούς
DAB.
Αποθήκευση σταθμού DAB ως προεπιλογή
1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε το σταθμό που θέλετε
να αποθηκεύσετε ως προεπιλογή.
2 Επιλέξτε Αναζήτηση > Προεπιλογές > Αποθήκευση
τρέχοντος.
Ρύθμιση προεπιλογής DAB από λίστα
1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε Αναζήτηση >
Προεπιλογές > Προβολή προεπιλογών.
2 Ορίστε μια προεπιλογή από τη λίστα.
Κατάργηση προεπιλογών DAB
1 Από την οθόνη μέσων DAB, επιλέξτε Αναζήτηση >
Προεπιλογές.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να καταργήσετε μία προεπιλογή, επιλέξτεΚατάργηση
προκαθορισμένης ρύθμισης και ορίστε την προεπιλογή.
• Για να καταργήσετε όλες τις προεπιλογές, επιλέξτε
Κατάργηση όλων των προεπιλογών.
Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM
Όταν έχετε εγκαταστήσει ένα στερεοφωνικό με δυνατότητα
FUSION-Link™ και ένα δέκτη SiriusXMConnect και τα έχετε
συνδέσει με το πλόττερ, μπορεί να έχετε πρόσβαση στην
υπηρεσία δορυφορικού ραδιοφώνου SiriusXM, ανάλογα με τη
συνδρομή σας.
Εύρεση του ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM
Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας στο SiriusXM, πρέπει
να γνωρίζετε το ID ραδιοφώνου του δέκτη SiriusXM Connect.
Μπορείτε να βρείτε το ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM
στο πίσω μέρος του δέκτη SiriusXM Connect, στο πίσω μέρος
της συσκευασίας ή συντονίζοντας το πλόττερ στο κανάλι 0.
1 Επιλέξτε Ένταση ήχου μέσων > Πηγή > SiriusXM.
2 Συντονιστείτε στο κανάλι 0.
Το ID της υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM δεν περιλαμβάνει
τα γράμματα I, O, S ή F.
Ενεργοποίηση συνδρομής στο SiriusXM
Για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή SiriusXM, πρέπει να έχετε
το αναγνωριστικό ραδιοφώνου (Εύρεση του ID της υπηρεσίας
ραδιοφώνου SiriusXM, σελίδα 34).
1 Με επιλεγμένη την πηγή SiriusXM, συντονιστείτε στο κανάλι
1.
Θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε το κανάλι
προεπισκόπησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ελέγξτε την
εγκατάσταση και τις συνδέσεις του δέκτη SiriusXM Connect
και δοκιμάστε ξανά.
2 Συντονιστείτε στο κανάλι 0 για να εντοπίσετε το
αναγνωριστικό ραδιοφώνου.
3 Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών SiriusXM μέσω
τηλεφώνου στο (866) 635-2349 ή μεταβείτε στη διεύθυνση
www.siriusxm.com/activatenow, για συνδρομή στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Επικοινωνήστε με την SiriusXM μέσω τηλεφώνου
στο (877) 438-9677 ή μεταβείτε στη διεύθυνση
www.siriusxm.ca/activatexm, για συνδρομή στον Καναδά.
Media Player
4 Παρέχετε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου.
Η διαδικασία ενεργοποίησης συνήθως διαρκεί 10 έως 15
λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα.
Προκειμένου να λάβει ο δέκτης SiriusXM Connect το μήνυμα
ενεργοποίησης, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος και να
λαμβάνει το σήμα SiriusXM.
Αν
η υπηρεσία δεν ενεργοποιηθεί εντός μίας ώρας, μεταβείτε
5
στη διεύθυνση http://care.siriusxm.com/refresh ή
επικοινωνήστε με την SiriusXM μέσω τηλεφώνου στο 1-855MYREFRESH (697-3373).
Προσαρμογή του Channel Guide
Τα κανάλια SiriusXM Radio ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.
Μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες των καναλιών που
εμφανίζονται στο Channel Guide.
Ορίστε μια επιλογή:
• Εάν η συσκευή πολυμέσων είναι ένα στερεοφωνικό με
δυνατότητα FUSION-Link, επιλέξτε Ένταση ήχου μέσων
> Αναζήτηση > Κανάλι.
• Εάν η συσκευή πολυμέσων είναι μια κεραία GXM™,
επιλέξτε Ένταση ήχου μέσων > MENU > Κατηγορία.
Αποθήκευση καναλιού SiriusXM στη λίστα προκαθο­
ρισμένων σταθμών
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας κανάλια στη
λίστα προκαθορισμένων σταθμών.
1 Επιλέξτε Ένταση ήχου μέσων.
2 Επιλέξτε το κανάλι για να το αποθηκεύσετε ως
προκαθορισμένο.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Εάν η συσκευή πολυμέσων είναι ένα στερεοφωνικό με
δυνατότητα FUSION-Link, επιλέξτε Αναζήτηση >
Προεπιλογές.
• Εάν η συσκευή πολυμέσων είναι μια κεραία GXM, επιλέξτε
MENU > Προεπιλογές > Προσθήκη τρέχοντος
καναλιού.
Κατάργηση κλειδώματος του γονικού ελέγχου του
SiriusXM
1 Από την οθόνη του Media Player, επιλέξτε Αναζήτηση >
Γονικός έλεγχος > Ξεκλείδωμα.
2 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
Ρύθμιση του γονικού ελέγχου για τα κανάλια της υπηρεσίας
ραδιοφώνου SiriusXM
Για να μπορέσετε να την ρυθμίσετε, η λειτουργία γονικού
ελέγχου δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη.
Με τη λειτουργία γονικού ελέγχου μπορείτε να περιορίσετε την
πρόσβαση σε οποιοδήποτε κανάλι του SiriusXM,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με περιεχόμενο για ενηλίκους.
Όταν η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι ενεργοποιημένη, πρέπει
να καταχωρίσετε κωδικό πρόσβασης για το συντονισμό στα
κλειδωμένα κανάλια.
Επιλέξτε Αναζήτηση > Γονικός έλεγχος > Κλείδωμα/
Κατάργηση κλειδώματος.
Εμφανίζεται μια λίστα καναλιών. Το σημάδι ελέγχου
υποδεικνύει ένα κλειδωμένο κανάλι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη ρύθμιση του γονικού ελέγχου, ο τρόπος
προβολής των καναλιών αλλάζει:
• Το εικονίδιο υποδεικνύει ένα κλειδωμένο κανάλι.
• Το εικονίδιο υποδεικνύει ένα μη κλειδωμένο κανάλι.
Αλλαγή ενός κωδικού πρόσβασης στο γονικό έλεγχο της
υπηρεσίας ραδιοφώνου SiriusXM
Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, ο γονικός έλεγχος δεν
πρέπει να είναι κλειδωμένος.
Διαμόρφωση συσκευής
1 Από την οθόνη του Media Player, επιλέξτε Αναζήτηση >
Γονικός έλεγχος > Αλλαγή PIN.
2 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Τέλος.
3 Καταχωρίστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.
4 Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό πρόσβασης.
Επαναφορά των προεπιλεγμένων τιμών ρύθμισης του
γονικού ελέγχου
Με αυτήν τη διαδικασία διαγράφονται όλες οι καταχωρισμένες
πληροφορίες ρυθμίσεων. Όταν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις
γονικού ελέγχου στις προεπιλεγμένες τιμές τους, ο κωδικός
πρόσβασης λαμβάνει την τιμή 0000.
1 Από το μενού του Media Player, επιλέξτε Εγκατάσταση >
Εργοστασιακές ρυθμίσεις.
2 Επιλέξτε Ναι.
Απαλοιφή όλων των κλειδωμένων καναλιών στο
ραδιόφωνο SiriusXM
Για να διαγράψετε όλα τα κλειδωμένα κανάλια, ο γονικός
έλεγχος δεν πρέπει να είναι κλειδωμένος.
1 Από την οθόνη του Media Player, επιλέξτε Αναζήτηση >
Γονικός έλεγχος > Διαγραφή όλων των κλειδωμένων
στοιχείων.
2 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης.
Ορισμός του ονόματος συσκευής
1 Από την οθόνη πολυμέσων, επιλέξτε MENU > Εγκατάσταση
> Ορισμός ονόματος συσκευής.
2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα συσκευής.
3 Πατήστε SELECT ή Τέλος.
Ενημέρωση του λογισμικού του Media
Player
Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σε συμβατά
στερεοφωνικά και αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα.
1 Μεταβείτε στη διεύθυνση www.fusionentertainment.com
/marine και κάντε λήψη της ενημέρωσης λογισμικού σε μια
μονάδα USB flash.
Οι ενημερώσεις λογισμικού και οι οδηγίες είναι διαθέσιμες
στη σελίδα προϊόντος της συσκευής.
2 Τοποθετήστε τη μονάδα USB flash στη θύρα USB του
στερεοφωνικού.
3 Στην οθόνη μέσων του πλόττερ, επιλέξτε MENU >
Εγκατάσταση > Ενημέρωση λογισμικού.
4 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ενημερώσετε.
Διαμόρφωση συσκευής
Αυτόματη ενεργοποίηση του πλόττερ
Μπορείτε να ρυθμίσετε το πλόττερ ώστε να ενεργοποιείται
αυτόματα όταν συνδέεται η τροφοδοσία. Διαφορετικά, θα πρέπει
να ενεργοποιείτε το πλόττερ πατώντας το .
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Αυτόματη ενεργοποίηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η Αυτόματη ενεργοποίηση είναι
Ενεργοποίηση και το πλόττερ απενεργοποιηθεί μέσω του
και στη συνέχεια αποσυνδεθεί και επανασυνδεθεί η
τροφοδοσία μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά, ενδέχεται να
χρειαστεί να πατήσετε το για να επανεκκινήσετε το
πλόττερ.
Ρυθμίσεις συστήματος
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα.
Οθόνη: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του εσωτερικού φωτισμού και
το συνδυασμό χρωμάτων.
35
Ήχος: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο για τις
ειδοποιήσεις και τις επιλογές.
GPS: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις των
δορυφόρων GPS και το στίγμα.
Αυτόματη ενεργοποίηση: Ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή
όταν συνδέεται η τροφοδοσία (Αυτόματη ενεργοποίηση του
πλόττερ, σελίδα 35 ).
Γλώσσα: Ρυθμίζει τη γλώσσα κειμένου της οθόνης.
Πηγές ταχύτητας: Ορίζει την πηγή των δεδομένων ταχύτητας
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ταχύτητας
πραγματικού ανέμου ή της εξοικονόμησης καυσίμων. Η
ταχύτητα νερού είναι η ένδειξη ταχύτητας από έναν
αισθητήρα ταχύτητας νερού και η ταχύτητα GPS υπολογίζεται
από τη θέση GPS.
Πληροφορίες συστήματος: Παρέχει πληροφορίες σχετικά με
τη συσκευή και με την έκδοση λογισμικού.
Προσομοίωση: Ενεργοποιεί την προσομοίωση και σας δίνει τη
δυνατότητα να ρυθμίζετε την ταχύτητα και την
προσομοιωμένη θέση.
Ρυθμίσεις οθόνης
Δεν είναι όλες οι επιλογές διαθέσιμες σε όλα τα μοντέλα.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη.
Φωτισμός: Ορίζει το επίπεδο φωτισμού.
Χρώματα: Ρυθμίζει τη συσκευή να εμφανίζει χρώματα ημέρας ή
νύχτας.
Λήψη στιγ.οθόνης: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύει
εικόνες της οθόνης.
Ρυθμίσεις GPS
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > GPS.
Προβολή ουρανού: Παρουσιάζει τη σχετική θέση των
δορυφόρων GPS στον ουρανό.
WAAS/EGNOS: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα συστήματα
WAAS (Βόρεια Αμερική) ή EGNOS (Ευρώπη), τα οποία
μπορούν να παρέχουν ακριβέστερες πληροφορίες για τις
θέσεις GPS. Όταν χρησιμοποιούνται τα συστήματα WAAS ή
EGNOS, η συσκευή μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο
για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.
Φίλτρο ταχύτητας: Υπολογίζει το μέσο όρο της ταχύτητας του
σκάφους εντός μικρής χρονικής περιόδου, για την παροχή
ακριβέστερων τιμών ταχύτητας.
Πηγή: Επιτρέπει την επιλογή της προτιμώμενης πηγής για το
GPS.
Προβολή του αρχείου καταγραφής συμβάντων
Το αρχείο καταγραφής συμβάντων εμφανίζει μια λίστα με τα
συμβάντα του συστήματος.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες
συστήματος > Αρχ.καταγ.συμβάντων.
Προβολή πληροφοριών λογισμικού συστήματος
Μπορείτε να δείτε την έκδοση λογισμικού, την έκδοση βασικού
χάρτη, όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες χάρτη (εάν
υπάρχουν), την έκδοση λογισμικού ενός προαιρετικού ραντάρ
Garmin (εάν υπάρχει) και τον αριθμό ID της μονάδας. Μπορεί να
χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες για να ενημερώσετε το
λογισμικό του συστήματος ή για να αγοράσετε πρόσθετες
πληροφορίες δεδομένων χάρτη.
Μπορείτε να δείτε την έκδοση λογισμικού, την έκδοση βασικού
χάρτη, όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες χάρτη (εάν
υπάρχουν) και τον αριθμό ID της μονάδας. Μπορεί να
χρειαστείτε αυτές τις πληροφορίες για να ενημερώσετε το
λογισμικό του συστήματος ή για να αγοράσετε πρόσθετες
πληροφορίες δεδομένων χάρτη.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες
συστήματος > Πληρ.λογισμικού.
36
Ρυθμίσεις "Το σκάφος μου"
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές απαιτούν
πρόσθετους χάρτες ή υλικό εξοπλισμό.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου.
Αφαίρεση καρίνας: Αντισταθμίζει την ένδειξη επιφανείας για το
βάθος μιας καρίνας. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η
μέτρηση του βάθους από τη βάση της καρίνας και όχι από τη
θέση του αισθητηρίου (Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας,
σελίδα 28).
Αντισ.θερμ.: Διορθώνει την ένδειξη θερμοκρασίας νερού από
έναν αισθητήρα θερμοκρασίας νερού NMEA 0183 ή ένα
αισθητήριο με δυνατότητα μέτρησης της θερμοκρασίας
(Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού,
σελίδα 37).
Καλιμπρ.ταχύτ.νερού: Ρυθμίζει το αισθητήριο ή τον αισθητήρα
ταχύτητας Καλιμπράρισμα μιας συσκευής ταχύτητας νερού,
σελίδα 37.
Χωρητικότητα καυσίμων: Ρυθμίζει τη συνδυασμένη
χωρητικότητα καυσίμων όλων των δεξαμενών καυσίμου στο
σκάφος σας (Ρύθμιση της χωρητικότητας καυσίμων του
σκάφους, σελίδα 30).
Τύπος σκάφους: Ενεργοποιεί ορισμένες λειτουργίες του
πλόττερ ανάλογα με τον τύπο του σκάφους.
Πλήρωση όλων των δεξαμενών: Ρυθμίζει τις στάθμες των
δεξαμενών στην ένδειξη "Πλήρεις" (Συγχρονισμός των
δεδομένων καυσίμων με τα πραγματικά καύσιμα του
σκάφους, σελίδα 30).
Προσθήκη καυσίμων στο σκάφος: Σας επιτρέπει να
εισαγάγετε την ποσότητα καυσίμων που προσθέσατε στη
δεξαμενή, εάν δεν την γεμίσατε πλήρως (Συγχρονισμός των
δεδομένων καυσίμων με τα πραγματικά καύσιμα του
σκάφους, σελίδα 30).
Ρύθμιση συνολικών καυσίμων σκάφους: Ρυθμίζει τη
συνδυασμένη ποσότητα καυσίμων σε όλες τις δεξαμενές
καυσίμου στο σκάφος σας (Συγχρονισμός των δεδομένων
καυσίμων με τα πραγματικά καύσιμα του σκάφους,
σελίδα 30).
Ρύθμιση ορίων μετρητών: Ρυθμίζει το άνω και κάτω όριο
διάφορων μετρητών (Προσαρμογή των ορίων του μετρητή
μηχανής και του μετρητή καυσίμων, σελίδα 37).
Ρύθμιση της αντιστάθμισης καρίνας
Μπορείτε να εισαγάγετε μια αντιστάθμιση καρίνας για
αντιστάθμιση της ένδειξης βάθους νερού για τη θέση
εγκατάστασης του αισθητηρίου. Αυτό σάς επιτρέπει να
προβάλετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το
πραγματικό βάθος νερού, ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Εάν θέλετε να μάθετε το βάθος νερού κάτω από την καρίνα ή το
χαμηλότερο σημείο του σκάφους σας και το αισθητήριο είναι
εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή ή σε οποιοδήποτε σημείο
πάνω από το τέλος της καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη
θέση του αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους.
Εάν θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος νερού και το
αισθητήριο είναι εγκατεστημένο κάτω από την ίσαλο γραμμή,
μετρήστε την απόσταση από το κάτω μέρος του αισθητηρίου
έως την ίσαλο γραμμή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε
έγκυρα δεδομένα βάθους.
1 Μετρήστε την απόσταση:
• Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο γραμμή
À ή οποιοδήποτε άλλο σημείο πάνω από το τέλος της
καρίνας, μετρήστε την απόσταση από τη θέση του
αισθητηρίου έως την καρίνα του σκάφους. Εισαγάγετε
αυτήν την τιμή ως θετικό αριθμό.
• Εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στο κάτω μέρος
της καρίνας Á και θέλετε να μάθετε το πραγματικό βάθος
νερού, μετρήστε την απόσταση από το αισθητήριο έως την
Διαμόρφωση συσκευής
ίσαλο γραμμή. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή ως αρνητικό
αριθμό.
3 Επιλέξτε ΟΚ και αυξήστε την ταχύτητα του σκάφους με
ασφαλή τρόπο.
4 Εάν το μήνυμα εμφανιστεί ξανά, σταματήστε το σκάφος και
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει ο τροχός του αισθητήρα
ταχύτητας.
5 Εάν ο τροχός περιστρέφεται ελεύθερα, ελέγξτε τις συνδέσεις
των καλωδίων.
6 Εάν συνεχίσετε να λαμβάνετε το μήνυμα, επικοινωνήστε με
το τμήμα υποστήριξης προϊόντων της Garmin.
Ρύθμιση της χωρητικότητας καυσίμων του σκάφους
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Χωρητικότητα
καυσίμων.
2 Εισαγάγετε τη συνδυασμένη συνολική χωρητικότητα των
δεξαμενών καυσίμων.
Συγχρονισμός των δεδομένων καυσίμων με τα
πραγματικά καύσιμα του σκάφους
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Αφαίρεση
καρίνας.
3 Επιλέξτε
εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο στην ίσαλο
γραμμή, ή επιλέξτε εάν το αισθητήριο είναι εγκατεστημένο
στο κάτω μέρος της καρίνας.
Ρύθμιση της αντιστάθμισης θερμοκρασίας νερού
Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την αντιστάθμιση θερμοκρασίας
νερού, πρέπει να διαθέτετε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας νερού
NMEA 0183 ή ένα αισθητήριο με δυνατότητα μέτρησης της
θερμοκρασίας του νερού.
Η αντιστάθμιση θερμοκρασίας διορθώνει την ένδειξη
θερμοκρασίας που λαμβάνεται από έναν αισθητήρα
θερμοκρασίας.
1 Μετρήστε τη θερμοκρασία νερού με χρήση του αισθητήρα
θερμοκρασίας ή του αισθητηρίου με δυνατότητα μέτρησης
της θερμοκρασίας που είναι συνδεδεμένο στο πλόττερ.
2 Μετρήστε τη θερμοκρασία νερού χρησιμοποιώντας ένα
διαφορετικό αισθητήρα νερού ή ένα θερμόμετρο που
γνωρίζετε ότι είναι ακριβές.
3 Αφαιρέστε τη θερμοκρασία νερού που μετρήσατε στο βήμα 1
από τη θερμοκρασία νερού που μετρήσατε στο βήμα 2.
Αυτή είναι η αντιστάθμιση θερμοκρασίας. Εισαγάγετε αυτήν
την τιμή στο βήμα 5 ως θετικό αριθμό, εάν η μέτρηση της
θερμοκρασίας νερού από τον αισθητήρα που είναι
συνδεδεμένος με το πλόττερ είναι χαμηλότερη από την
πραγματική. Εισαγάγετε αυτήν την τιμή στο βήμα 5 ως
αρνητικό αριθμό, εάν η μέτρηση της θερμοκρασίας νερού
από τον αισθητήρα που είναι συνδεδεμένος με το πλόττερ
είναι υψηλότερη από την πραγματική.
4 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου > Αντισ.θερμ..
5 Εισαγάγετε την αντιστάθμιση θερμοκρασίας που υπολογίσατε
στο βήμα 3.
Καλιμπράρισμα μιας συσκευής ταχύτητας νερού
Εάν έχετε συνδέσει στο πλόττερ ένα αισθητήριο ταχύτητας,
μπορείτε να καλιμπράρετε αυτή τη συσκευή ανίχνευσης της
ταχύτητας για να βελτιώσετε την ακρίβεια των δεδομένων
ταχύτητας νερού που παρουσιάζονται στο πλόττερ.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Το σκάφος μου >
Καλιμπρ.ταχύτ.νερού.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Εάν το σκάφος δεν κινείται αρκετά γρήγορα ή εάν ο
αισθητήρας ταχύτητας δεν καταγράφει μια ταχύτητα,
εμφανίζεται ένα μήνυμα.
Διαμόρφωση συσκευής
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις στάθμες καυσίμων στο πλόττερ με
τα πραγματικά καύσιμα στο σκάφος, όταν προσθέτετε καύσιμα
στο σκάφος σας.
1 Επιλέξτε Μετρητές > Μηχανή > MENU.
2 Ορίστε μια επιλογή:
• Αφού συμπληρώσετε όλες τις δεξαμενές καυσίμων στο
σκάφος, επιλέξτε Πλήρωση όλων των δεξαμενών.
Πραγματοποιείται επαναφορά της στάθμης καυσίμου στη
μέγιστη χωρητικότητα.
• Αφού προσθέσετε ποσότητα λιγότερη από μια γεμάτη
δεξαμενή καυσίμων, επιλέξτε Προσθήκη καυσίμων στο
σκάφος και εισαγάγετε την ποσότητα που προσθέσατε.
• Για να καθορίσετε τα συνολικά καύσιμα στις δεξαμενές του
σκάφους, επιλέξτε Ρύθμιση συνολικών καυσίμων
σκάφους και εισαγάγετε τη συνολική ποσότητα καυσίμων
στις δεξαμενές.
Προσαρμογή των ορίων του μετρητή μηχανής και του
μετρητή καυσίμων
Μπορείτε να διαμορφώσετε το ανώτατο και το κατώτατο όριο,
καθώς και το εύρος τιμών της επιθυμητής τυπικής λειτουργίας
ενός μετρητή. Όταν μια τιμή υπερβαίνει το εύρος τιμών της
τυπικής λειτουργίας, ο μετρητής γίνεται κόκκινος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες για όλους
τους μετρητές.
1 Επιλέξτε ένα μετρητή.
2 Επιλέξτε Όρια μετρητών > Προσαρμ. > Επεξεργασία
ορίων.
3 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να ορίσετε την ελάχιστη τιμή του εύρους τιμών της
τυπικής λειτουργίας, επιλέξτε Ονομαστική ελάχιστη τιμή.
• Για να ορίσετε τη μέγιστη τιμή του εύρους τιμών της
τυπικής λειτουργίας, επιλέξτε Ονομαστική μέγιστη τιμή.
• Για να ορίσετε το κατώτερο όριο του μετρητή κάτω από
την ονομαστική ελάχιστη τιμή, επιλέξτε Ελάχιστη τιμή
κλίμακας.
• Για να ορίσετε το ανώτερο όριο του μετρητή πάνω από την
ονομαστική μέγιστη τιμή, επιλέξτε Μέγιστη τιμή
κλίμακας.
4 Επιλέξτε την τιμή ορίου.
5 Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να ορίσετε πρόσθετα
όρια μετρητών.
Ρυθμίσεις επικοινωνιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές απαιτούν
πρόσθετους χάρτες ή υλικό εξοπλισμό.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επικοινωνίες.
37
Σειριακή θύρα 1: Ρυθμίζει τη μορφή των δεδομένων εισόδου/
εξόδου για τη σειριακή θύρα, η οποία χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση του πλόττερ με εξωτερικές συσκευές NMEA
υπολογιστές ή άλλες συσκευές της Garmin.
Ρύθμιση NMEA 0183: Ρυθμίζει τις προτάσεις NMEA 0183 που
μεταδίδει το πλόττερ, τον αριθμό των ψηφίων στα δεξιά της
υποδιαστολής που μεταδίδονται σε ένα σήμα εξόδου NMEA
και τον τρόπο αναγνώρισης των σημείων (Ρυθμίσεις NMEA
0183, σελίδα 38).
Ρύθμιση NMEA 2000: Σας επιτρέπει να δείτε και να ονομάσετε
τις συσκευές στο δίκτυο NMEA 2000 (Ρυθμίσεις για NMEA
2000, σελίδα 38).
Ναυτικό δίκτυο: Σας επιτρέπει να δείτε τις συσκευές με τις
οποίες κάνετε κοινή χρήση χαρτών, σόναρ ή ραντάρ. Δεν
είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα πλόττερ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σε δίκτυο μόνο
σε μοντέλα που υποστηρίζουν τα συγκεκριμένα δεδομένα.
Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να δείτε ένα ραντάρ
συνδεδεμένο με δίκτυο σε ένα μοντέλο που δεν υποστηρίζει
το ραντάρ.
NMEA 0183
Τα πλόττερ υποστηρίζουν το πρότυπο NMEA 0183, το οποίο
χρησιμοποιείται για τη σύνδεση διάφορων συσκευών NMEA
0183, όπως ασύρματοι VHF, όργανα NMEA, αυτόματοι πιλότοι,
αισθητήρες ανέμου και αισθητήρες κατεύθυνσης.
Για τη σύνδεση του πλόττερ στις προαιρετικές συσκευές NMEA
0183, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του πλόττερ.
Οι εγκεκριμένες προτάσεις NMEA 0183 για το πλόττερ είναι οι
εξής: GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA,
GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE,
καθώς και οι προτάσεις PGRME, PGRMM και PGRMZ που
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Garmin.
Αυτό το πλόττερ υποστηρίζει επίσης την πρόταση WPL, το
DSC, καθώς και την εισαγωγή δεδομένων από σόναρ NMEA
0183 υποστηρίζοντας τις προτάσεις DPT (βάθος) ή DBT, MTW
(θερμοκρασία νερού) και VHW (θερμοκρασία νερού, ταχύτητα
και κατεύθυνση).
Ρυθμίσεις NMEA 0183
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επικοινωνίες > Ρύθμιση NMEA 0183.
Βυθόμετρο: Ενεργοποιεί τις προτάσεις εξόδου του NMEA 0183
για το βυθόμετρο (εάν υπάρχει).
Πορεία: Ενεργοποιεί τις προτάσεις εξόδου του NMEA 0183 για
τις πορείες.
Σύστημα: Ενεργοποιεί τις προτάσεις εξόδου του NMEA 0183
για τις πληροφορίες συστήματος.
Garmin: Ενεργοποιεί τις προτάσεις εξόδου του NMEA 0183 για
τις προτάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την
Garmin.
Ακρίβεια θέσης: Ρυθμίζει τον αριθμό των ψηφίων στα δεξιά της
υποδιαστολής για τη μετάδοση των σημάτων εξόδου του
NMEA.
Αναγνωριστικά σημείων: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να
μεταδίδει ονόματα ή αριθμούς σημείων μέσω του NMEA
0183 κατά την πλοήγηση. Η χρήση αριθμών μπορεί να
επιλύσει προβλήματα συμβατότητας με παλαιότερους
αυτόματους πιλότους NMEA 0183.
Διαγνωστικά: Εμφανίζει διαγνωστικές πληροφορίες για το
NMEA 0183.
Προεπιλογές: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του NMEA 0183 στις
αρχικές εργοστασιακά προεπιλεγμένες τιμές.
Ρυθμίσεις για NMEA 2000
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επικοινωνίες > Ρύθμιση NMEA 2000.
Λίστα συσκευών: Εμφανίζει τις συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο δίκτυο.
38
Ονομασία συσκευών: Αλλάζει τις ετικέτες για τις διαθέσιμες
συνδεδεμένες συσκευές.
Ονομασία συσκευών και αισθητήρων στο δίκτυο
Μπορείτε να ονομάσετε συσκευές και αισθητήρες που έχουν
συνδεθεί με το Ναυτικό δίκτυο Garmin και το δίκτυο NMEA
2000.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Επικοινωνίες.
2 Επιλέξτε Ναυτικό δίκτυο ή Ρύθμιση NMEA 2000 > Λίστα
συσκευών.
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα στα αριστερά.
4 Επιλέξτε Αλλαγή ονόματος.
5 Πληκτρολογήστε το όνομα και επιλέξτε Τέλος.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Ειδοποιήσεις πλοήγησης
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Πλοήγηση.
Άφιξη: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν βρίσκεστε
εντός καθορισμένης απόστασης ή εντός καθορισμένου
χρόνου από μια στροφή ή έναν προορισμό.
Μετακίν. άγκυρας: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν
το σκάφος υπερβαίνει μια καθορισμένη απόσταση πλάγιας
κίνησης ενώ είναι αγκυροβολημένο.
Εκτός πορείας: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν το
σκάφος παρεκκλίνει από την πορεία του κατά καθορισμένη
απόσταση.
Ειδοποιήσεις συστήματος
Ξυπνητήρι: Ρυθμίζει ένα ξυπνητήρι.
Τάση συσκευής: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν η
τάση της μπαταρίας φτάνει σε καθορισμένη χαμηλή τιμή.
Ακρίβεια GPS: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση ώστε να ηχεί όταν ο
βαθμός ακρίβειας της θέσης GPS βρίσκεται εκτός της τιμής
που έχει καθοριστεί από το χρήστη.
Ρύθμιση της ειδοποίησης καυσίμων
Για να ορίσετε μια ειδοποίηση στάθμης καυσίμων, πρέπει να
έχετε ήδη συνδέσει ένα συμβατό αισθητήρα ροής καυσίμων στο
πλόττερ.
Μπορείτε να ρυθμίσετε να ηχεί μια ειδοποίηση όταν η συνολική
ποσότητα καυσίμων που απομένει στο σκάφος αγγίξει τη
στάθμη που καθορίζετε.
1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ειδοποιήσεις > Καύσιμα > Ρύθμιση
συνολικών καυσίμων σκάφους > Ενεργοποίηση.
2 Εισαγάγετε την εναπομένουσα ποσότητα καυσίμων που
ενεργοποιεί την ειδοποίηση και επιλέξτε Τέλος.
Ρυθμίσεις μονάδων
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μονάδες.
Μονάδες συστήματος: Ρυθμίζει τη μορφή των μονάδων για τη
συσκευή.
Διακύμανση: Ρυθμίζει τη μαγνητική απόκλιση, τη γωνία μεταξύ
του μαγνητικού βορρά και του γεωγραφικού βορρά, για την
τρέχουσα θέση σας.
Αναφορά Βορρά: Ρυθμίζει τα σημεία αναφοράς κατεύθυνσης
που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των πληροφοριών
κατεύθυνσης. Η τιμή Αληθής ορίζει το γεωγραφικό βορρά ως
σημείο αναφοράς για το βορρά. Η τιμή Πλέγμα ορίζει το
βορρά τετραγωνισμού ως σημείο αναφοράς για το βορρά
(000º). Η τιμή Μαγνητικό ορίζει το μαγνητικό βορρά ως το
σημείο αναφοράς για το βορρά.
Μορφή θέσης: Ορίζει τη μορφή θέσης με την οποία εμφανίζεται
η ένδειξη μιας δεδομένης τοποθεσίας. Μην αλλάζετε τη
μορφή θέσης, παρά μόνο εάν χρησιμοποιείτε χάρτη ή
διάγραμμα που ορίζει διαφορετική μορφή θέσης.
Διαμόρφωση συσκευής
Σύστ.αναφ. χάρτη: Ρυθμίζει το σύστημα συντεταγμένων βάσει
του οποίου έχει δομηθεί ο χάρτης. Μην αλλάζετε αυτή τη
ρύθμιση, παρά μόνο εάν χρησιμοποιείτε χάρτη ή διάγραμμα
που ορίζει διαφορετικό δεδομένο χάρτη.
Χρόνος αναφοράς πίεσης: Ρυθμίζει το χρόνο αναφοράς που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της τάσης του
βαρομέτρου. Η τάση υποδεικνύεται στο πεδίο βαρομέτρου.
Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη μορφή ώρας: 12 ωρών, 24 ωρών ή
UTC.
Ζώνη ώρας: Ρυθμίζει τη ζώνη ώρας ή επιτρέπει την αυτόματη
επιλογή με βάση τη θέση GPS.
Ρυθμίσεις πλοήγησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες ρυθμίσεις και επιλογές απαιτούν
πρόσθετους χάρτες ή υλικό εξοπλισμό.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πλοήγηση.
Ετικέτες πορείας: Ορίζει τον τύπο των ετικετών που
εμφανίζονται για τις στροφές της πορείας στο χάρτη.
Αυτόματη πλοήγηση: Ορίστε τις παραμέτρους που
χρησιμοποιεί το πλόττερ κατά τον υπολογισμό μιας
διαδρομής Αυτόματη πλοήγηση, όταν χρησιμοποιείτε
ορισμένους χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Ενερ.μετάβ.σε στρ.: Ορίζει τον υπολογισμό της μετάβασης σε
στροφή με βάση το χρόνο ή την απόσταση.
Χρόνος μετάβασης σε στροφή: Ορίζει τον αριθμό των λεπτών
πριν από τη στροφή στην οποία μεταβαίνετε ως το επόμενο
σκέλος, όταν έχει επιλεγεί ο Ώρα για τη ρύθμιση
Ενερ.μετάβ.σε στρ.. Μπορείτε να αυξήσετε τη συγκεκριμένη
τιμή για να βελτιώσετε την ακρίβεια του αυτόματου πιλότου
κατά την πλοήγηση σε πορεία ή σε μια διαδρομή Αυτόματη
πλοήγηση με πολλές συχνές στροφές ή με υψηλότερες
ταχύτητες. Στις πιο ευθύγραμμες πορείες ή στις χαμηλότερες
ταχύτητες, η μείωση αυτής της τιμής μπορεί να βελτιώσει την
ακρίβεια του αυτόματου πιλότου.
Απόσ.μετάβ.σε στρ.: Ορίζει την απόσταση πριν από τη στροφή
στην οποία μεταβαίνετε ως το επόμενο σκέλος, όταν έχει
επιλεγεί η Απόσταση για τη ρύθμιση Ενερ.μετάβ.σε στρ..
Μπορείτε να αυξήσετε τη συγκεκριμένη τιμή για να
βελτιώσετε την ακρίβεια του αυτόματου πιλότου κατά την
πλοήγηση σε πορεία ή σε μια διαδρομή Αυτόματη πλοήγηση
με πολλές συχνές στροφές ή με υψηλότερες ταχύτητες. Στις
πιο ευθύγραμμες πορείες ή στις χαμηλότερες ταχύτητες, η
μείωση αυτής της τιμής μπορεί να βελτιώσει την ακρίβεια του
αυτόματου πιλότου.
Εκκίνηση πορείας: Επιλέγει ένα σημείο εκκίνησης για την
πλοήγηση στην πορεία.
Άλλες ρυθμίσεις του σκάφους
Όταν το συμβατό πλόττερ είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή
AIS ή ασύρματο VHF, μπορείτε να ορίσετε πώς θα εμφανίζονται
τα άλλα σκάφη στο πλόττερ.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Άλλα σκάφη.
AIS: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λήψη σημάτων AIS.
DSC: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία ψηφιακής
επιλεκτικής κλήσης (DSC).
Ειδοποίηση AIS: Ρυθμίζει την ειδοποίηση σύγκρουσης
(Ρύθμιση της ειδοποίησης σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης,
σελίδα 7 και Ενεργοποίηση δοκιμαστικών ειδοποιήσεων
μετάδοσης AIS, σελίδα 7).
Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών
ρυθμίσεων του πλόττερ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία διαγράφει όλες τις πληροφορίες
ρυθμίσεων που έχετε εισαγάγει.
Κοινή χρήση και διαχείριση δεδομένων χρήστη
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες
συστήματος > Εργοστασ. ρυθμίσεις.
Κοινή χρήση και διαχείριση
δεδομένων χρήστη
Για να κάνετε κοινή χρήση και διαχείριση δεδομένων χρήστη,
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει μια κάρτα μνήμης στο πλόττερ.
Αυτή η συσκευή υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 32 GB, με
μορφοποίηση FAT32.
Αντιγραφή σημείων, πορειών και ιχνών από
το HomePort σε πλόττερ
Για να αντιγράψετε δεδομένα στο πλόττερ, πρέπει να έχετε
φορτώσει στον υπολογιστή σας την πιο πρόσφατη έκδοση του
προγράμματος λογισμικού HomePort και να έχετε τοποθετήσει
μια κάρτα μνήμης στο πλόττερ.
Αντιγράψτε τα δεδομένα από το HomePort στη
διαμορφωμένη κάρτα μνήμης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο αρχείο
βοήθειας HomePort.
Αντιγραφή δεδομένων από κάρτα μνήμης
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
2 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Μεταφορά δεδομένων.
3 Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε την κάρτα μνήμης στην οποία
θέλετε να αποθηκευτούν τα δεδομένα.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να μεταφέρετε δεδομένα από την κάρτα μνήμης στο
πλόττερ και να τα συνδυάσετε με τα υπάρχοντα δεδομένα
χρήστη, επιλέξτε Συγχώνευση από κάρτα.
• Για να μεταφέρετε δεδομένα από την κάρτα μνήμης στο
πλόττερ και να αντικαταστήσετε τα υπάρχοντα δεδομένα
χρήστη, επιλέξτε Αντικατάσταση από κάρτα.
Επιλέξτε
το όνομα αρχείου.
5
Αντιγραφή σημείων, πορειών και ιχνών σε
κάρτα μνήμης
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
2 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Μεταφορά δεδομένων > Αποθήκευση σε κάρτα.
3 Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε την κάρτα μνήμης στην οποία
θέλετε να αποθηκευτούν τα δεδομένα.
4 Ορίστε μια επιλογή:
• Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο, επιλέξτε Προσθήκη
νέου αρχείου και καταχωρίστε ένα όνομα. Το όνομα
αρχείου αποθηκεύεται με επέκταση .adm.
• Για να προσθέσετε τις πληροφορίες σε ένα υπάρχον
αρχείο, επιλέξτε το σχετικό αρχείο από τη λίστα.
Επιλογή τύπου αρχείου για σημεία και
πορείες τρίτων παρόχων
Μπορείτε να εισαγάγετε και να εξαγάγετε σημεία και πορείες
από συσκευές τρίτων παρόχων.
1 Επιλέξτε Πληροφορίες πλοήγησης > Δεδομένα χρήστη >
Μεταφορά δεδομένων > Τύπος αρχείου.
2 Επιλέξτε GPX.
Για να μεταφέρετε ξανά δεδομένα με συσκευές Garmin, επιλέξτε
τον τύπο αρχείου ADM.
39
Κοινή χρήση σημείων και πορειών σε
συσκευές
Για να κάνετε κοινή χρήση σημείων και πορειών, πρέπει να
συνδέσετε τις συσκευές με ένα καλώδιο κοινής χρήσης
δεδομένων. Το καλώδιο κοινής χρήσης δεδομένων είναι ένα
προαιρετικό αξεσουάρ που μπορείτε να αγοράσετε.
Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων σημείων και
πορειών μεταξύ δύο συμβατών πλόττερ που είναι
εγκατεστημένα στο σκάφος σας. Για να κάνετε κοινή χρήση
δεδομένων, πρέπει να ενεργοποιήσετε την κοινή χρήση
δεδομένων χρήστη και στις δύο συσκευές.
Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Κοινή χρήση δεδομένων χρήστη > Ενεργοποίηση και
στις δύο συσκευές.
Αντιγραφή ενσωματωμένων χαρτών σε
κάρτα μνήμης
Μπορείτε να αντιγράψετε χάρτες από το πλόττερ σε μια κάρτα
μνήμης για χρήση με το HomePort.
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
2 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Μεταφορά δεδομένων.
3 Επιλέξτε Αντιγραφή ενσωματωμένου χάρτη.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων σε υπολογιστή
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
2 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Μεταφορά δεδομένων > Αποθήκευση σε κάρτα.
3 Επιλέξτε ένα όνομα αρχείου από τη λίστα ή πατήστε
Προσθήκη νέου αρχείου.
4 Επιλέξτε Αποθήκευση σε κάρτα.
Το όνομα αρχείου αποθηκεύεται με επέκταση .adm.
5 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και τοποθετήστε την σε μια
συσκευή ανάγνωσης καρτών που είναι συνδεδεμένη με έναν
υπολογιστή.
6 Ανοίξτε το φάκελο Garmin\UserData στην κάρτα μνήμης.
7 Αντιγράψτε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στην κάρτα και
επικολλήστε το σε οποιαδήποτε θέση στον υπολογιστή.
Επαναφορά δεδομένων αντιγράφου
ασφαλείας σε πλόττερ
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης
καρτών που είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή.
2 Αντιγράψτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας από τον
υπολογιστή στην κάρτα μνήμης σε ένα φάκελο με την
ονομασία Garmin\UserData.
3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
4 Επιλέξτε Δεδομένα χρήστη > Διαχείριση δεδομένων >
Μεταφορά δεδομένων > Αντικατάσταση από κάρτα.
Αποθήκευση πληροφοριών συστήματος σε
κάρτα μνήμης
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες συστήματος σε μια
κάρτα μνήμης ως εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων. Ένας
αντιπρόσωπος της υποστήριξης προϊόντων μπορεί να σας
ζητήσει να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να
ανακτήσετε δεδομένα σχετικά με το δίκτυο.
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες
συστήματος > Συσκευές Garmin > Αποθήκευση σε
κάρτα.
40
3 Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε την κάρτα μνήμης στην οποία θα
αποθηκευτούν οι πληροφορίες συστήματος.
4 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
Παράρτημα
Δήλωση της συσκευής σας
Βοηθήστε μας να σας προσφέρουμε καλύτερη υποστήριξη,
συμπληρώνοντας σήμερα την ηλεκτρονική δήλωση. Φυλάξτε την
πρωτότυπη απόδειξη ή μια φωτοτυπία της απόδειξης σε
ασφαλές μέρος.
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας του
πλόττερ.
2 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
Το πλόττερ δημιουργεί ένα αρχείο με το όνομα
GarminDevice.xml στον φάκελο Garmin της κάρτας μνήμης.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στον υπολογιστή σας.
5 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση
garmin.com/express.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για
να πραγματοποιήσετε λήψη, εγκατάσταση και άνοιγμα της
εφαρμογής Garmin Express™.
7 Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής.
8 Ενώ η εφαρμογή πραγματοποιεί αναζήτηση, επιλέξτε
Σύνδεση δίπλα από την ερώτηση Έχετε ναυτικούς χάρτες
ή συσκευές ναυσιπλοΐας; κοντά στο κάτω μέρος της
οθόνης.
9 Δημιουργήστε ή συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Garmin.
10 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για
να ρυθμίσετε το σκάφος σας.
11 Επιλέξτε Προσθήκη.
Η εφαρμογή Garmin Express πραγματοποιεί αναζήτηση στην
κάρτα μνήμης για τις πληροφορίες συσκευής.
12 Επιλέξτε Προσθήκη συσκευής για να καταχωρίσετε τη
συσκευή.
Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώριση, η εφαρμογή Garmin
Express πραγματοποιεί αναζήτηση για πρόσθετους χάρτες
και ενημερώσεις χαρτών για τη συσκευή σας.
Όταν προσθέτετε συσκευές στο δίκτυο πλόττερ, επαναλάβετε
αυτά τα βήματα για να καταχωρίσετε τις νέες συσκευές.
Καθαρισμός οθόνης
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Καθαριστικά που περιέχουν αμμωνία θα προκαλέσουν φθορές
στην αντανακλαστική επίστρωση.
Η συσκευή έχει ειδική αντανακλαστική επίστρωση που είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητη στο κερί και τα στιλβωτικά καθαριστικά.
1 Επιλέξτε ένα υγρό καθαρισμού φακών γυαλιών όρασης, που
έχει πιστοποιηθεί ως ασφαλές για αντι-ανακλαστικές
επιστρώσεις.
2 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με καθαρό μαλακό πανί που δεν
αφήνει χνούδι.
Στιγμιότυπα οθόνης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ενός στιγμιότυπου
οποιασδήποτε οθόνης που εμφανίζεται στο πλόττερ σας με τη
μορφή αρχείου bitmap (.bmp). Μπορείτε να μεταφέρετε το
στιγμιότυπο οθόνης στον υπολογιστή σας.
Λήψη στιγμιότυπων οθόνης
1 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας.
Παράρτημα
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη > Λήψη
στιγ.οθόνης > Ενεργοποίηση.
3 Μεταβείτε στην οθόνη για την οποία θέλετε να
πραγματοποιήσετε λήψη στιγμιότυπου.
4 Πατήστε το πλήκτρο HOME για τουλάχιστον έξι
δευτερόλεπτα.
Αντιγραφή στιγμιότυπων σε υπολογιστή
1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από το πλόττερ και
τοποθετήστε την σε συσκευή ανάγνωσης καρτών που είναι
συνδεδεμένη με υπολογιστή.
2 Από την Εξερεύνηση των Windows, ανοίξτε το φάκελο
Garmin\scrn που περιέχεται στην κάρτα μνήμης.
3 Αντιγράψτε ένα αρχείο .bmp από την κάρτα και επικολλήστε
τον σε οποιαδήποτε θέση στον υπολογιστή.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει σήματα GPS
Εάν η συσκευή δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα, αυτό μπορεί
να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Αν έχετε διανύσει μεγάλη
απόσταση με τη συσκευή από την τελευταία φορά που η
συσκευή έλαβε δορυφορικό σήμα ή αν την έχετε
απενεργοποιήσει για διάστημα μεγαλύτερο από λίγες εβδομάδες
ή μήνες, η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να λάβει σωστά
δορυφορικά σήματα.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο
λογισμικό. Διαφορετικά, ενημερώστε το λογισμικό της
συσκευήςΕνημέρωση του λογισμικού συσκευής, σελίδα 2.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ανεμπόδιστο οπτικό πεδίο
προς τον ουρανό, ώστε η κεραία να μπορεί να λάβει το σήμα
GPS. Αν η συσκευή έχει τοποθετηθεί μέσα σε καμπίνα, θα
πρέπει να βρίσκεται κοντά σε παράθυρο για να μπορεί να
λάβει το σήμα GPS.
Η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται ή διαρκώς
απενεργοποιείται
Αν η συσκευή απενεργοποιείται ακανόνιστα ή δεν
ενεργοποιείται, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την
παροχή τροφοδοσίας στη συσκευή. Ελέγξτε αυτά τα στοιχεία για
να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την αιτία του προβλήματος
τροφοδοσίας.
• Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας λειτουργεί κανονικά.
Αυτό μπορεί να ελεγχθεί με αρκετούς τρόπους. Για
παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε αν άλλες συσκευές που
τροφοδοτούνται από την πηγή λειτουργούν.
• Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας.
Η ασφάλεια θα πρέπει να βρίσκεται σε μια βάση που
περιλαμβάνεται στο κόκκινο σύρμα του καλωδίου
τροφοδοσίας. Ελέγξτε ότι έχει εγκατασταθεί το σωστό
μέγεθος ασφάλειας. Ανατρέξτε στην ετικέτα του καλωδίου ή
τις οδηγίες εγκατάστασης για το ακριβές μέγεθος ασφάλειας
που απαιτείται. Ελέγξτε την ασφάλεια για να βεβαιωθείτε ότι
εξακολουθεί να υπάρχει σύνδεση στο εσωτερικό της
ασφάλειας. Μπορείτε να ελέγξετε την ασφάλεια με ένα
πολύμετρο. Αν η ασφάλεια δεν έχει πρόβλημα, στο
πολύμετρο εμφανίζεται η ένδειξη 0 ohm.
• Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λαμβάνει τάση
τουλάχιστον 10 V. Ωστόσο, συνιστάται να λαμβάνει τάση
12 V.
Για να ελέγξετε την τάση, μετρήστε την τάση συνεχούς
ρεύματος στις θηλυκές υποδοχές ισχύος και γείωσης του
καλωδίου τροφοδοσίας. Αν η τάση είναι μικρότερη από 10 V,
η συσκευή δεν ενεργοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι καλά στερεωμένη στη βάση.
Εάν το μοντέλο χρησιμοποιεί βραχίονα ασφάλισης,
βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας έχει ασφαλίσει. Ακούγεται ένας
χαρακτηριστικός ήχος όταν η συσκευή ή ο βραχίονας
Παράρτημα
ασφάλισης έχουν τοποθετηθεί σωστά. Εάν η συσκευή δεν
έχει στερεωθεί καλά, μπορεί να χάσει ισχύ. Η συσκευή
μπορεί επίσης να πέσει από τη βάση και να καταστραφεί εάν
δεν έχει στερεωθεί καλά.
• Εάν η συσκευή λαμβάνει αρκετή ισχύ αλλά δεν
ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη προϊόντων
της Garmin στη διεύθυνση support.garmin.com.
Η συσκευή μου δεν δημιουργεί σημεία στη σωστή
θέση
Μπορείτε να καταχωρίσετε μη αυτόματα μια θέση σημείου για να
μεταφέρετε και να μοιραστείτε δεδομένα από μία συσκευή στην
επόμενη. Αν έχετε καταχωρίσει μη αυτόματα ένα σημείο με τις
συντεταγμένες και η θέση του σημείου δεν εμφανίζεται εκεί όπου
θα έπρεπε να είναι, το σύστημα αναφοράς χάρτη και η μορφή
θέσης της συσκευής ενδέχεται να μην ταιριάζουν με το σύστημα
αναφοράς χάρτη και τη μορφή θέσης που είχαν χρησιμοποιηθεί
αρχικά για την επισήμανση του σημείου.
Η μορφή θέσης είναι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται η θέση
του δέκτη GPS στην οθόνη. Συνήθως εμφανίζεται ως
γεωγραφικό μήκος/πλάτος σε μοίρες και λεπτά, με επιλογές για
μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, μόνο μοίρες ή μία από αρκετές
μορφές πλέγματος.
Το σύστημα αναφοράς χάρτη είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που
απεικονίζει ένα τμήμα της επιφάνειας της γης. Οι γραμμές
γεωγραφικού μήκους και πλάτους σε έναν έντυπο χάρτη
αναφέρονται σε ένα συγκεκριμένο σύστημα αναφοράς χάρτη.
1 Μάθετε ποιο σύστημα αναφοράς χάρτη και ποια μορφή
θέσης χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δημιουργία του αρχικού
σημείου.
Αν το αρχικό σημείο λήφθηκε από ένα χάρτη, θα πρέπει να
υπάρχει το σχετικό πλαίσιο επεξήγησης στο χάρτη στο οποίο
θα αναφέρονται το σύστημα αναφοράς χάρτη και τη μορφή
θέσης που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του χάρτη.
Αυτό συνήθως βρίσκεται κοντά στο πλαίσιο επεξήγησης
συμβόλων.
2 Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μονάδες.
3 Επιλέξτε τις σωστές ρυθμίσεις για το σύστημα αναφοράς
χάρτη και τη μορφή θέσης.
4 Δημιουργήστε ξανά το σημείο.
NMEA Πληροφορίες για το NMEA 0183
Τύπος
Πρόταση
Περιγραφή
Μετάδοση GPAPB
APB: Κατεύθυνση ή ελεγκτής
διαδρομής (αυτόματος πιλότος),
πρόταση "B"
GPBOD
BOD: Διόπτευση (προέλευση σε
προορισμό)
GPBWC
BWC: Διόπτευση και απόσταση σε
σημείο
GPGGA
GGA: Δεδομένα θέσης παγκόσμιου
συστήματος προσδιορισμού θέσης
GPGLL
GLL: Γεωγραφική θέση (γεωγραφικό
μήκος και πλάτος)
GPGSA
GSA: GNSS DOP και ενεργοί
δορυφόροι
GPGSV
GSV: Δορυφόροι GNSS που είναι
ορατοί
GPRMB
RMB: Συνιστώμενες ελάχιστες
πληροφορίες πλοήγησης
GPRMC
RMC: Συνιστώμενα ελάχιστα
δεδομένα για GNSS
GPRTE
RTE: Πορείες
GPVTG
VTG: Πραγματική διαδρομή και
ταχύτητα εδάφους
GPWPL
WPL: Θέση σημείου
GPXTE
XTE: Εγκάρσιο σφάλμα τροχιάς
41
Τύπος
Λήψη
Πρόταση
Περιγραφή
PGRME
E: Εκτιμώμενο σφάλμα
Τύπος
PGN
Περιγραφή
PGRMM
M: Σύστημα αναφοράς χάρτη
PGRMZ
Z: Υψόμετρο
SDDBT
DBT: Βάθος κάτω από το αισθητήριο
SDDPT
DPT: Βάθος
SDMTW
MTW: Θερμοκρασία νερού
SDVHW
VHW: Ταχύτητα και κατεύθυνση
νερού
DPT
Βάθος
DBT
Βάθος κάτω από το αισθητήριο
MTW
Θερμοκρασία νερού
129794 Σχετικά στατικά δεδομένα και δεδομένα
ταξιδιού AIS κατηγορίας A
VHW
Ταχύτητα και κατεύθυνση νερού
129798 Αναφορά θέσης αεροσκάφους AIS SAR
WPL
Θέση σημείου
DSC
Πληροφορίες ψηφιακής επιλεκτικής
κλήσης
129802 Μήνυμα μετάδοσης σχετικά με την
ασφάλεια AIS
DSE
Εκτεταμένη ψηφιακή επιλεκτική κλήση
130310 Περιβαλλοντικοί παράγοντες
HDG
Κατεύθυνση, απόκλιση και
παραλλαγή
130311 Περιβαλλοντικοί παράγοντες (μη ενημερωμένοι)
HDM
Κατεύθυνση, μαγνητική
130313 Υγρασία
MWD
Κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου
130314 Πραγματική πίεση
MDA
Μετεωρολογικό σύνθετο
MWV
Ταχύτητα και γωνία ανέμου
VDM
Μήνυμα συσχετισμού δεδομένων VHF
AIS
127489 Παράμετροι μηχανής: Σε πραγματικό
χρόνο
127493 Παράμετροι μετάδοσης: Σε πραγματικό
χρόνο
127498 Παράμετροι μηχανής: Στατικές
127505 Στάθμη υγρών
129038 Αναφορά θέσης AIS κατηγορίας Α
129039 Αναφορά θέσης AIS κατηγορίας Β
129040 Εκτεταμένη αναφορά θέσης AIS
κατηγορίας Β
129808 Πληροφορίες κλήσης DSC
130576 Κατάσταση μικρού σκάφους
Αυτά τα δεδομένα ισχύουν μόνο για προϊόντα που είναι συμβατά με το
NMEA 2000.
Μπορείτε να αγοράσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη
μορφή και τις προτάσεις της National Marine Electronics
Association (NMEA) από την εξής διεύθυνση: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 Η.Π.Α.
(www.nmea.org)
Πληροφορίες PGN NMEA 2000
Τύπος
PGN
Περιγραφή
Μετάδοση και λήψη 059392 Επιβεβαίωση ISO
059904 Αίτημα ISO
060928 Αξίωση διεύθυνσης ISO
126208 NMEA: Λειτουργία ομάδας εντολής,
αιτήματος και επιβεβαίωσης
126996 Πληροφορίες προϊόντος
127250 Κατεύθυνση σκάφους
128259 Ταχύτητα: Με αναφορά στο νερό
128267 Βάθος νερού
129539 DOP GNSS
129799 Συχνότητα, λειτουργία και ισχύς
ασύρματου
130306 Δεδομένα ανέμου
130312 Θερμοκρασία
Μετάδοση
126464 Μετάδοση και λήψη λειτουργίας ομάδας
λίστας PGN
127258 Μαγνητική απόκλιση
129025 Θέση: Γρήγορη ενημέρωση
129026 COG και SOG: Γρήγορη ενημέρωση
129029 Δεδομένα θέσης GNSS
129283 Εγκάρσιο σφάλμα τροχιάς
129284 Δεδομένα πλοήγησης
129285 Πληροφορίες σημείου και πορείας
πλοήγησης
129540 Δορυφόροι GNSS που είναι ορατοί
Λήψη
127245 Πηδάλιο
127250 Κατεύθυνση σκάφους
127488 Παράμετροι μηχανής: Γρήγορη
ενημέρωση
42
Παράρτημα
Ευρετήριο
A
AIS 6, 7, 9
SART 7
απειλές 7
ειδοποίηση 7
ενεργοποίηση 39
σκάφη 6
στόχευση 6, 7
συσκευή εκπομπής προειδοποιητικού
σήματος 7
AM 33, 34
D
DAB 33, 34
DSC. Δείτε ψηφιακή επιλεκτική κλήση
E
EGNOS 36
EPIRB 7
F
Fish Eye 3D
διαδρομές 9
κώνος σόναρ 9
στόχοι που κινούνται στο βυθό 9
FM 33, 34
G
Garmin ClearVü 18
Garmin Marine Network 37
GPS 41
EGNOS 36
WAAS 36
πηγή 2
σήματα 2
I
ID μονάδας 36
M
Media Player 32–35
DAB 34
FUSION-Link 32
VHF 33
αλφαβητική αναζήτηση 33
αναπαραγωγή με τυχαία σειρά 33
Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM 34
επανάληψη 33
ζώνες 33
λειτουργία συντονισμού 33
όνομα συσκευής 35
περιοχή δέκτη 33, 34
πηγή 33
προεπιλογή 34
ραδιόφωνο 34, 35
σίγαση 33
N
NMEA 0183 31, 37, 38, 41
NMEA 2000 38, 42
S
SART 7
SideVü 19
SiriusXM 33, 34
Δορυφορικό ραδιόφωνο 34
SOS 13
W
WAAS 36
Α
αεροφωτογραφίες 6
αισθητήριο 18, 20, 23, 25
Ακρίβεια GPS 38
αναστροφή και υποστροφή 29
διατήρηση ανέμου 29
διατήρηση κατεύθυνσης 29
αναφορά θέσης 32
Ευρετήριο
αντιμετώπιση προβλημάτων 41
αντιστάθμιση καρίνας 28, 36
απόσταση ακτογραμμής 16
αρχείο καταγραφής συμβάντων 36
αρχική οθόνη, προσαρμογή 2
ασύρματος VHF 31
Κανάλι DSC 32
κλήση στόχου AIS 32
μεμονωμένη κλήση ρουτίνας 32
σήματα κινδύνου 31
Αυτόματη καθοδήγηση 11, 17, 39
Αυτόματη πλοήγηση 12, 16
απόσταση ακτογραμμής 16
διαδρομές 16
πορείες 16
αυτόματος πιλότος 26
διεύθυνση με μοτίβο 27
ενεργοποίηση 27
μείωση της δραστηριότητας πηδαλίου 26
μοτίβα διεύθυνσης 27
μοτίβο αναστροφής 27
μοτίβο ελιγμού τύπου Zigzag 27
μοτίβο κύκλων 27
μοτίβο στροφής Williamson 27
προσαύξηση διεύθυνσης 26
Β
βοηθήματα ναυτιλίας 4
Γ
γλώσσα 35
γραμμές ορίων 17
γραμμή ορίου 17, 18
Δ
δακτύλιοι εύρους 8
δεδομένα
αντιγραφή 39
αντίγραφο ασφαλείας 40
διαχείριση 39
δεδομένα χρήστη, διαγραφή 16
δήλωση προϊόντος 40
δήλωση συσκευής 40
διαγραφή, όλα τα δεδομένα χρήστη 16
διαδρομές 15, 18
αντιγραφή 39
απαλοιφή 15
αποθήκευση 15
αποθήκευση ως πορεία 15
διαγραφή 15
εμφάνιση 9, 15
ενεργά 15
επεξεργασία 15
καταγραφή 15, 16
λίστα 15
πλοήγηση 15
διατήρηση ανέμου 28, 29
προσαρμογή 29
δορυφορικά σήματα, λήψη 2
δορυφορική απεικόνιση 5
Δορυφορικό ραδιόφωνο SiriusXM 33–35
Ε
ειδοποιήσεις 18, 38
άφιξη 38
βαθιά νερά 23
εκτός πορείας 38
θερμοκρασία νερού 23
καύσιμα 30, 38
μετακίνηση άγκυρας 38
μετρητές 30
μηχανή 30
πλοήγηση 38
ρηχά νερά 23
σόναρ 23
σύγκρουση 7
ειδοποιήσεις πλοήγησης 38
ειδοποίηση άφιξης 38
ειδοποίηση εκτός πορείας 38
ειδοποίηση μετακίνησης άγκυρας 38
ειδοποίηση σύγκρουσης 7
ειδοποίηση σύγκρουσης ασφαλούς ζώνης 7
εμφάνιση αριθμών σε υπέρθεση 9, 10
ενημερώσεις, λογισμικό 1, 2
εργοστασιακές ρυθμίσεις 39
σόναρ 23
εύρος γραμμής 8
Ζ
ζουμ
σόναρ 22
χάρτης 3
Θ
θέση, εντοπισμός 31
Ι
ιστιοπλοΐα 27, 28
γραμμή αφετηρίας 27, 28
χρονόμετρο αγώνα 28
ιστιοφόρο 3, 27
Κ
Καθοδήγηση σε 12
καιρός 8
κάρτα μνήμης 39, 40
λεπτομερείς χάρτες 40
τοποθέτηση 1
υποδοχή 1
κατεύθυνση
γραμμή 4, 8
διατήρηση 27
διατήρηση κατεύθυνσης 29
κεραία, GPS 2
κινούμενες ενδείξεις για ρεύματα, παλίρροιες 5
κοινή χρήση δεδομένων 39
Λ
λογισμικό
ενημερώσεις 2, 35
ενημέρωση 1, 2
Μ
Μετάβαση σε 12, 13
μέτρηση απόστασης, χάρτες 3
μετρητές
άνεμος 30
ειδοποιήσεις κατάστασης 30
καύσιμα 29, 30, 37
μηχανή 29
όρια 37
ταξίδι 29
μετρητές ανέμου 30
μετρητές καυσίμων 29, 30, 37
ειδοποίηση κατάστασης 30, 38
συγχρονισμός με τα πραγματικά καύσιμα
30, 37
μετρητές μηχανής 29, 30, 37
διαμόρφωση 29
ειδοποιήσεις κατάστασης 30
μετρητές πλεύσης 30
μετρητές ταξιδιού 29
μηδενισμός, ρυθμίσεις 35
μηχανοκίνητο σκάφος 3, 27
μονάδες μέτρησης 38
Ν
Ναυτικό δίκτυο Garmin 38
νερό
αντιστάθμιση θερμοκρασίας 37
ταχύτητα 37
Ο
οθόνη, φωτεινότητα 3
Π
παράθυρο πλοήγησης 9
πεδία δεδομένων 9, 10
πλήκτρα 1
τροφοδοσία 1
πλήκτρο λειτουργίας 1, 35
πληροφορίες ήλιου/σελήνης 31
πληροφορίες συστήματος 36, 40
43
Πορεία προς 11, 12
πορείες 11, 12, 14, 18
αντιγραφή 39
δημιουργία 14
διαγραφή 15
επεξεργασία 14
κοινή χρήση 40
πλοήγηση 14
πλοήγηση παράλληλα με 14
προβολή λίστας 14
σημεία 39, 40
πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής 32, 34.
Δείτε Media Player
προγραμματιστής ταξιδιού. Δείτε πορείες
Προεπιλεγμένα 34
προεπιλογές 34
DAB 34
προορισμοί
επιλογή 12
χάρτης πλοήγησης 12
πυξίδα 29
ανεμολόγιο 8
Ρ
Ραδιοτηλέφωνο VHF, μεμονωμένη κλήση
ρουτίνας 32
ραδιόφωνο 33
AM 33
FM 33
SiriusXM 34, 35
ρολόι 38
ειδοποίηση 38
ρυθμίσεις 11, 35, 36, 38, 39
πληροφορίες συστήματος 36
ρυθμίσεις οθόνης 36
Σ
σήμα κινδύνου 31
σήμανση θέσης 13
σημεία 13, 41
άνθρωπος στη θάλασσα 13
αντιγραφή 39
δημιουργία 13
διαγραφή 13, 14
εμφάνιση 9
εντοπισμένο σκάφος 32
επεξεργασία 13
κοινή χρήση 40
πλοήγηση σε 13
προβολή λίστας 13
σόναρ 20
σόναρ 18, 21
FrontVü 20
Garmin ClearVü 18
Panoptix 19, 20, 24, 25
SideVü 19
whiteline 23
απόρριψη χρώματος 23
βάθος 22
γραμμή βάθους 22
εγγραφή 21, 22
ειδοποιήσεις 23
εμφάνιση 23
εμφάνιση αριθμών σε υπέρθεση 22
ευαισθησία 21
ευαισθησία χρώματος 21
ζουμ 22
ήχοι επιφάνειας 23
θόρυβος 21, 23
κλείδωμα βυθού 22
κλίμακα βάθους 22
κοινή χρήση 21
κώνος 9
παλμός A-Scope 23, 24
παρεμβολή 23
πηγή 21
προβολές 18
σημείο 20
στόχοι που κινούνται στο βυθό 23
συχνότητες 23, 24
44
ταχύτητα κύλισης 22
σταθμοί παλίρροιας 5, 31
ενδείξεις 5
σταθμοί ρευμάτων 31
ενδείξεις 5
στιγμιότυπα οθόνης 41
λήψη 40
στόχοι που κινούνται στο βυθό 9
σύμβολα 6
συνδυασμοί 2, 3
επιλογή 2
προσαρμογή 2
συσκευή
δήλωση 40
καθαρισμός 40
πλήκτρα 1, 3
συσκευή εκπομπής προειδοποιητικού
σήματος 7
Τ
τάση 38
Υ
υπηρεσίες ναυσιπλοΐας 12
υποστροφή. Δείτε αναστροφή και υποστροφή
Φ
φωτισμός 3
φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες 6
Χ
χάρτες 3, 5, 9, 10. Δείτε χάρτες
quickdraw 10, 11
εμφάνιση 8
κατεύθυνση, γραμμή 8
λεπτομέρειες 4
μέτρηση απόστασης 3
οριζόντια περιστροφή 3
πλοήγηση 4, 5
σύμβολα 3
χάρτες με πρόσθετα χαρακτηριστικά 5, 8
Fish Eye 3D 9
αεροφωτογραφίες 6
ενδείξεις για παλίρροιες και ρεύματα 5
χάρτης πλοήγησης 3, 5, 12
αεροφωτογραφίες 8
ίχνη σκάφους 9, 32
οριζόντια περιστροφή 3
ρύθμιση 8, 39
σημεία υπηρεσιών ναυσιπλοΐας 12
χάρτης ψαρέματος 3
οριζόντια περιστροφή 3
ρύθμιση 8
χρώματα 3
χρώματα κινδύνου 8
χωρητικότητα καυσίμων 30, 36, 37
Ψ
ψηφιακή επιλεκτική κλήση 31, 32
ενεργοποίηση 31, 39
επαφές 31
κανάλια 32
μεμονωμένη κλήση ρουτίνας 32
Ευρετήριο
support.garmin.com
Μάιος 2017
190-01951-47_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising