Whirlpool | RI 161 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 161 C Brukerhåndboken

Whirlpool RI 161 C Brukerhåndboken
RI 161 C
NORSK Bruksanvisning
Sidan 2
1
BRUKSANVISNING
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK
INSTALLASJON
ELEKTRISK TILKOBLING
TIPS FOR ENERGISPARING
MILJØINFORMASJON
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN
FEILSØKINGSLISTE
SERVICE
PRODUKTBESKRIVELSESARK
2
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Disse instruksjonene skal også være tilgjengelige på
nettet: www.whirlpool.eu
DIN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT
VIKTIG
Denne bruksanvisningen og selve apparatet har
viktige sikkerhetsmeldinger som alltid må leses og
følges.
ADVARSEL:
Alle sikkerhetsmeldinger spesifiserer den potensielle
faren de viser til, og forklarer hvordan man reduserer
faren for personog materiell skade og elektrisk støt
som følge av feil bruk av apparatet. Pass på at du
etterkommer følgende anvisninger:
• Apparatet må frakobles strømmen før noen del av
monteringen utføres.
• Montering og vedlikehold må utføres av en
spesialisert tekniker, i samsvar med produsentens
anvisninger og lokale sikkerhetsforskrifter. Du må
ikke reparere eller skifte ut noen som helst del av
maskinen dersom dette ikke er uttrykkelig angitt i
bruksanvisningen.
• Dette apparatet må jordes.
• Strømledningen må være lang nok til å kunne rekke
fra strømkontakten til apparatet som er innebygget
i skapinnredningen.
• Det må brukes en omnipolar bryter med en
minsteavstand på 3 mm mellom bryterkontaktene
for at monteringen skal samsvare med gjeldende
sikkerhetsforskrifter.
• Bruk ikke dobbeltkontakt eller skjøteledning.
• Ikke dra i strømledningen.
• De elektriske komponentene må ikke være
tilgjengelige etter installasjonen.
• Apparatet skal kun brukes i vanlig husholdning
for mattilberedning. Ingen annen bruk er tillatt
(f.eks. oppvarming av rom). Produsenten
fraskriver seg ethvert ansvar for feil bruk eller feil
funksjonsinnstillinger.
• Tilgjengelige deler av ovnen kan bli varme
under bruk. Vær forsiktig så ingen kommer borti
varmeelementene. Barn under 8 år må holdes
unna ovnen hvis de ikke er under kontinuerlig
oppsyn.
• Tilgjengelige deler kan bli svært varme under bruk.
Barn må holdes på avstand fra apparatet og holdes
under oppsyn for å være sikker på at de ikke leker
med apparatet.
• Berør ikke varmeelementene under og etter bruk.
Pass på at ikke varme deler på apparatet kan
komme i kontakt med tekstiler eller annet brennbart
materiale.
• Plasser aldri brennbare gjenstander eller materialer
på eller nær apparatet.
• Overopphetet fett og olje tar lett fyr. Vær spesielt
oppmerksom når du tilbereder fet og oljerik mat.
• Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og
av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk
eller psykisk funksjonsevne, eller personer med
manglende erfaring eller kunnskap, dersom de er
under tilsyn eller får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet, og hvis de er klar over risikoen. Barn må
ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver
uten å være under oppsyn.
• Hvis overflaten er sprukket må apparatet skrus av
for å unngå elektrisk støt.
• Apparatet er ikke beregnet på drift ved hjelp av et
eksternt tidsur eller et separat fjernkontrollsystem.
• Det kan være farlig å la fett eller olje koke uten tilsyn.
Dette kan forårsake brann. Du må ALDRI prøve å
slokke brann med vann, skru av apparatet og dekk
flammene med et lokk eller et brannteppe. Fare for
brann: ikke sett gjenstander på kokeoverflatene.
• Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
• Legg ikke fra deg metallgjenstander som kniver,
gafler, skjeer og lokk på koketoppen, da disse kan
bli svært varme.
3
FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK
• For å få størst mulig utbytte av det nye apparatet ditt, les bruksanvisningen
nøye og ta vare på den for fremtidig referanse.
INSTALLASJON
Viktig
For å hindre at de elektroniske kretsene overopphetes og skades, bør du
passe på følgende:
• Monter ikke platetoppen i nærheten av oppvaskmaskiner eller
vaskemaskiner. Ellers kan de elektroniske kretsene komme i kontakt
med damp eller fuktighet som kan skade dem.
Bakre vegg
min. 5 mm
Platetopp
• Platetoppen må bygges inn i en kjøkkenbenk med en tykkelse på
mellom 20 og 50 mm.
• Det må ikke være noen hindringer mellom platetoppen og ovnen
(tverrbjelker, klemmer e.l.).
• Avstanden mellom den keramiske platetoppen og skapet eller
skilleplaten under må være minst 20 mm.
• Dersom platetoppen skal installeres ved siden av et kjøkkenskap, må
det være minst 100 mm fritt rom mellom kanten av platetoppen og
sideveggen på kjøkkenskapet.
• Skjær en åpning i kjøkkenbenken med de dimensjoner som er angitt i
vedlagte Produktbeskrivelse.
• Fest vedlagte tetningslist på platetoppen (med mindre den allerede er
montert), etter at du har rengjort overflaten der den skal festes.
min. 20 mm
min. 5 mm
1
2
Hvis det er en ovn under platetoppen (produsert av oss), må du forsikre deg
om at den er utstyrt med kjølesystem. Hvis temperaturen på de elektroniske
kretsene overstiger den tillatte maks. verdien, vil platetoppen automatisk
slå seg av. I dette tilfellet må du vente et par minutter inntil temperaturen
på de elektroniske kretsene når et tillatt nivå, og det igjen er mulig å slå på
platetoppen.
• Skru av platetoppen etter bruk.
3
4
Front
ELEKTRISK TILKOBLING
Elektrisk tilkobling må utføres før man kobler apparatet til strømnettet.
Apparatet må installeres av en kvalifisert elektriker, i overensstemmelse med
gjeldende sikkerhets- og installasjonsforskrifter. Spesielt skal installasjon
utføres i samsvar med forskriftene fra det lokale elektrisitetsverk. Forsikre deg
om at nettspenningen som er oppgitt på typeplaten svarer til nettspenningen i
ditt hjem. Det er påbudt å jorde apparatet: bruk kun ledere (inklusiv jordleder)
med tilstrekkelig tverrsnitt. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for
skader på personer, dyr eller gods som skyldes manglende overholdelse av
ovennevnte forskrifter. Ved elektrisk tilkobling skal det benyttes en nettledning
av typen H05RR-F som vist i tabellen under:
Nettspenning.
Ledere
Antall x størrelse
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (kun Australia)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
Ved installasjon må det monteres en flerpolet bryter med en
kontaktåpning på minst 3 mm.
Advarsel: nettledningen må være lang nok til at platetoppen kan fjernes fra
kjøkkenbenken, og må plasseres på en slik måte at det ikke oppstår skade
eller overoppheting som følge av kontakt med undersiden.
Tilkoblinger på klemmebrett
Merk: den gule og grønne jordlederen skal kobles til klemmen med symbolet
og skal være lengre enn de andre lederne.
• Fjern ca. 70 mm av mantelen på nettledningen (B).
• Fjern ca. 10 mm av mantelen på lederne. Stikk først nettledningen inn
i kabelklemmen og koble lederne til klemmebrettet slik som vist på
koblingsskjemaet ved klemmebrettet.
• Fest nettledningen (B) ved hjelp av kabelklemmen.
• Sett lokket på klemmebrettet (A) på plass og stram til skruene.
• Etter at du har utført den elektriske tilkoblingen, monteres platetoppen
ovenfra og hektes på støttefjærene, som vist på illustrasjonen.
TIPS FOR ENERGISPARING
•
•
•
•
•
Bruk gryter og panner som har en diameter som svarer til kokesonen.
Bruk kun gryter og panner som er helt flate i bunnen.
Bruk om mulig alltid lokk ved koking.
Kok grønnsaker, poteter osv. med lite vann, slik at koketiden reduseres.
Ved bruk av trykkoker sparer man både tid og strøm.
NO!
5
MILJØINFORMASJON
1. Emballasje
• Emballasjen består av 100 % resirkulerbart materiale og er merket med
resirkuleringssymbolet
.
2. Produktene
Dette apparatet er merket i samsvar med EUdirektiv 2012/19/EC om
avhending av elektrisk og elektronisk utstyr (Waste Electrical and Electronic
Equipment - WEEE). Forsikre deg om at dette produktet blir avhendet på
korrekt vis, slik at det ikke kan utgjøre noen helse- eller miljørisiko. Symbolet
EU-overenstemmelseserklæring
• Denne platetoppen er beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
og er i samsvar med standarden (CE) nr. 1935/2004.
• Apparatene er utelukkende beregnet for tilberedning av mat. Enhver annen
bruk (f.eks. oppvarming av lokaler) regnes for misbruk og medfører fare.
• Apparatene er utformet, fremstilt og markedsført i overensstemmelse med:
• kravene til sikkerhet i direktivet «Lav spenning» 2006/95/EU (som erstatter
73/23/EØF og påfølgende endringer);
• kravene til beskyttelse i «EMC»-direktivet 2004/108/EU.
på produktet eller på dokumentene som følger med det, viser at dette
produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Lever det til et autorisert
mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Avhending må
skje iht. de lokale renovasjonsforskriftene. For nærmere informasjon om
håndtering, kassering og resirkulering av dette produktet, kontakt kommunen,
renovasjonsvesenet eller forretningen der du anskaffet det.
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN
Platetoppen bør rengjøres etter bruk, når den er avkjølt. Slik unngår man at
matrestene brenner seg fast og rengjøringen går lettere.
Viktig: Apparatet må aldri rengjøres med høyttrykksspyler eller
damprengjøringsmaskin.
• Benytt en ren klut, absorberende kjøkkenrull og oppvaskmiddel eller et
spesielt rengjøringsmiddel til keramiske platetopper.
• Fastbrente matrester fjernes med medfølgende skrape (noen versjoner)
og spesielle rengjøringsprodukter.
• Matrestene må fjernes før de brenner seg fast på den keramiske overflaten.
• Hvis mat med høyt sukkerinnhold (karamell, fruktsirup, syltetøy osv.) koker
over på platetoppen eller det søles sukker, må dette fjernes umiddelbart
ved hjelp av medfølgende skraperedskap.
• Skuremidler, klor, ovnrensere og grytesvamper må ikke benyttes.
• Rengjør aldri apparatet med damp eller vannspyler.
Platetoppen må behandles regelmessig med et beskyttelsesvoks egnet til
keramiske platetopper.
FEILSØKINGSLISTE
Platetoppen virker ikke
• Fulgte du instruksene i avsnittet «Bruk av platetoppen» i vedlagte
«Produktbeskrivelse» ved betjening av knappene?
• Er det strømbrudd?
• Tørket du platetoppen nøye etter rengjøring?
1. Hvis en plate er valgt og displayet viser «F» eller «ER» etterfulgt av et
nummer, må du kontakte serviceavdelingen.
SERVICE
Før du kontakter serviceavdelingen
1. Forsøk å løse problemet (se «Feilsøkingsliste»).
2. Skru av apparatet og slå det deretter på igjen for å se om feilen har rettet
seg.
Hvis feilen vedvarer, tilkall service.
Vennligst oppgi: hva som er feil,
• eksakt type og modell,
• servicenummeret (tallet etter ordet Service på typeplaten) er oppgitt på
undersiden av platetoppen eller i Produktbeskrivelsen,
6
-- Bortsett fra meldingen «F03» eller «ER03», som viser at området rundt
betjeningspanelet ikke er rengjort.
-- For å løse problemet Følg instruksjonene i Rengjøring og vedlikehold av
glass keramisk koketopp ledd.
2. Hvis platetoppen ikke virker etter intensiv bruk, betyr det at temperaturen
inne i apparatet er for høy. Vent noen minutter til platetoppen har avkjølt seg.
• fullstendig adresse og telefonnummer. Dersom apparatet trenger
reparasjon,vennligst kontakt et autorisert servicekontor som oppgitt i
garantien. I det lite sannsynlige tilfelle at en operasjon eller reparasjon blir
utført av en ikke-autorisert elektriker, skal det alltid kreves en attest på
utført jobb og insisteres på bruk av originale deler. Dersom disse reglene
ikke blir fulgt, kan det redusere apparatets sikkerhet og kvalitet.
PRODUKTBESKRIVELSESARK
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
Varmesone Ø 145
Varmesone Ø 180
Varmesone Ø 145
Varmesone Ø 210
Display
3
2
5
KOMFYRTOPPENS DIMENSJONER (mm)
0
560+2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
580 mm
510 mm
482 mm
min 20 mm
0
490 +2 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
min. 5 mm
42 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
Min. 40 cm
Min. 7 cm
Min. 10 cm
7
C
D
B
A
E
A
På/Av
B
ĒValg av kokesone og tidsur
D
C-E
Tastelås
Øke og minske varmeinnstilling
Ved første gangs montering foretar kontrollpanelet en funksjonstest i ca. 1 sekund.
Etter det går det automatisk til «tastelås-funksjonen». Trykk og hold knapp «D»
for å deaktivere funksjonen; det høres et lydsignal og den tilsvarende lysdioden slukkes.
MERK: Hvis det oppstår en nullstilling, gjentar du prosedyren som beskrevet over.
Hold knapp «A» inne i ca. 2 sekunder for å slå komfyrtoppen på. De 4 kokesonene viser «0».
Hvis ingen av kokesonene aktiveres i løpet av 20 sekunder, slås komfyrtoppen automatisk
av som en sikkerhetsforholdsregel. Trykk på en av knappene «B» som tilsvarer kokesonen du
har tenkt å bruke. Velg ønsket varmeinnstilling med knappene «E» eller «C». De andre valgbare
tilberedningsinnstillingene går fra 1 til 9. Trykk på knappene +/- samtidig for å avbryte alle innstillinger.
Hvis du trykker på knapp «+» når du når nivå 9, aktiveres «Booster»-funksjonen og bokstaven «A»
vises på displayet.
VIKTIG: kontrollen deaktiveres 10 sekunder etter at varmeinnstillingen har blitt valgt. For å endre
varmeinnstillingen trykker du først på valgknappen «B» igjen og endrer deretter innstilingen
med knappene «E» eller «C».
MULTIPPEL SONE (noen modeller): Etter at du har valgt ønsket sone og stilt inn nivået
(som beskrevet i forrige avsnitt), trykker dy «F»: en indikator over knappen tennes og aktiverer
den ekstra sonen. Den multiple sonen kan kun brukes hvis:
1) kokesonen er utstyrt med multippel sone;
2) valgt strømnivå er større enn 0.
For å deaktivere multippel sone trykker du på knapp «B» for ønsket sone og trykker på «F» igjen.
For å stille inn Timer-funksjonen, velger du ønsket kokesone og strøminnstilling og trykker deretter
kokesoneknappen igjen og en lysende prikk dukker opp på displayet for den tidsurkontrollerte kokesonen.
TIMER Indikasjonen «00» blinker på de 2 displayene. Trykk på knappene «C» eller «E» for å stille inn tiden fra 1 til 99.
VIKTIG: etter 10 sekunder viser tidsur-displayene strøminnstillingen på de andre kokesonene. For å se
gjenværende tilberedningstid, trykker du på den tidsurstyrte kokesonetasten to ganger.
Tastelås-funksjonen slås på ved å holde inne knapp «D» til en prikk tennes over funksjonsknappen.
Tastelåsfunksjonen låser alle de andre funksjonene på komfyrtoppen, med unntak av På/Av-knappen «A».
Funksjonen forblir på selv etter at komfyrtoppen slås av og på igjen, og kan deaktiveres ved
å trykke på knapp «D» igjen til prikken over funksjonsknappen slukkes.
RESTVARMEINDIKATOR
Når kokesonen er slått av, fortsetter restvarmeindikatoren «H» å lyse, eller blinker vekselvis
H
med «0» til komfyrtoppens temperatur vender tilbake til et trygt nivå.
VIKTIG: Komfyrtoppens sikkerhetsfunksjonen inkluderer en automatisk avstengningsfunksjon.
Forlenget bruk av samme varmeinnstilling fører til at kokesonen slås av automatisk (for eksempel,
etter ca. 1 time ved maksimal varmeinnstilling slås kokesonen av).
VÆR FORSIKTIG: For å unngå å skade den keramiske glasstoppen permanent, må du ikke bruke:
- Kokekar med bunner som ikke er helt flate.
- Metallkjeler med emaljert bunn.
Eventuelle estetiske mangler (riper, overflatemerker, osv.) må rapporteres øyeblikkelig ved montering.
NO
400011100007
8
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising