Whirlpool | RI 161 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 161 C Navodila

Whirlpool RI 161 C Navodila
RI 161 C
SLOVENŠČINA
Navodila za uporabo
Stran 2
1
NAVODILA ZA UPORABO
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
PRED UPORABO STEKLOKERAMIČNE KUHALNE PLOŠČE
NAMESTITEV
ELEKTRIČNE POVEZAVE
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
VAROVANJE OKOLJA
NEGA IN VZDRŽEVANJE STEKLOKERAMIČNE KUHALNE PLOŠČE
NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK
SERVISNA SLUŽBA
OPIS IZDELKA
2
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
VAŠA VARNOST IN VARNOST DRUGIH • V napravo ali v njeno bližino ne postavljajte
vnetljivih materialov.
OSEB JE ZELO POMEMBNA
• Pregreta olja in maščobe se lahko hitro vnamejo.
V navodilih za uporabo in na napravi so pomembna
varnostna sporočila, ki jih mora uporabnik prebrati
in vselej upoštevati.
OPOZORILO:
Vsa sporočila, ki so povezana z varnostjo, podajajo
potencialno tveganje, na katero se nanašajo, in
kako zmanjšati nevarnost poškodbe, gmotne škode
ali električnega udara zaradi nepravilne uporabe
naprave. Pazite, da upoštevate naslednje:
• Pred izvajanjem namestitvenih del odklopite
napravo iz omrežne napetosti.
• Namestitev in vzdrževalna dela mora izvesti
specializiran tehnik skladno z navodili proizvajalca
in veljavnimi varnostnimi predpisi. Ne popravljajte
ali menjajte katerega koli dela aparata, razen če to
ni izrecno navedeno v navodilih za uporabo.
• Naprava mora biti ozemljena.
• Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da se
naprava lahko priključi v omrežno napajanje, ko je
nameščena v omarico.
• Da bo namestitev skladna z veljavnimi varnostnimi
predpisi, je potrebno omnipolarno stikalo z
najmanjšo razdaljo med kontakti 3 mm.
• Ne uporabljajte podaljška ali razdelilne vtičnice.
• Ne vlecite napajalnega kabla naprave.
• Električni deli ne smejo biti po namestitvi naprave
dostopni za uporabnika.
• Naprava je zasnovana izključno za gospodinjsko
uporabo, za kuhanje hrane. Druga uporaba ni
dovoljena (npr. segrevanje prostorov). Proizvajalec
zavrača vsakršno odgovornost v primeru nepravilne
uporabe ali napačne nastavitve upravljalnih
elementov.
• Aparat in dostopni deli se med uporabo segrejejo.
Pazite, da se ne dotaknete grelnikov. Otroci, mlajši
od 8 let, se ne smejo zadrževati v bližini, če niso
pod stalnim nadzorom.
• Med uporabo se dostopni deli lahko močno
segrejejo. Otroci se ne smejo zadrževati v bližini
naprave. Zagotovite ustrezen nadzor otrok in
preprečite, da bi se igrali z napravo.
• Ne dotikajte se grelnih elementov naprave med in
po uporabi. Preprečite, da bi se naprava dotikala
oblačil ali drugih vnetljivih materialov, dokler se vsi
deli ne ohladijo dovolj.
•
•
•
•
•
•
Pazite pri kuhanju izdelkov, ki vsebujejo veliko
maščobe in olja.
Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali
več, in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi oz. osebe, ki nimajo
izkušenj in znanja, če so pod nadzorom oz. če
so bile poučene o varni uporabi naprave ter se
zavedajo prisotnih nevarnosti. Otroci ne smejo
brez nadzora izvajati čiščenja ali uporabniškega
vzdrževanja.
Če je površina razpokana, izklopite napravo, da
preprečite možnost električnega udara.
Ta naprava ni namenjena delovanju z zunanjim
časovnikom ali ločenim daljinskim upravljanjem.
Nenadzorovano kuhanje na kuhalni plošči z mastjo
ali oljem je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
NIKOLI ne skušajte pogasiti ognja z vodo, ampak
napravo izključite in nato pokrijte plamen npr. s
pokrovom ali požarno odejo. Nevarnost požara:
ne hranite predmetov na kuhalni površini.
Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
Kovinski predmeti, kot so noži, vilice, žlice in
pokrovi, ne spadajo na površino kuhalnika, ker se
lahko segrejejo.
3
PRED UPORABO STEKLOKERAMIČNE KUHALNE PLOŠČE
• Da bi kar najbolj izkoristili svojo novo napravo, skrbno preberite
navodila za uporabo in jih hranite pri roki za kasnejšo uporabo.
NAMESTITEV
Zadnja stena
min. 5 mm
Kuhalna površina
• Kuhalno ploščo je treba vgraditi v kuhinjski pult, globok od 20 mm
do 50 mm.
• Med kuhalno ploščo in pečico ne sme biti nobenih predmetov (prečnih
drogov, nosilcev itd.).
• Med spodnjo stranjo steklokeramične kuhalne plošče in omarico ali
ločilno ploščo mora biti vsaj 20 mm razdalje.
• Če želite kuhalno ploščo namestiti ob visok pohištveni element, naj
bo ta od roba kuhalne plošče oddaljen vsaj 100 mm.
• V delovni pult izrežite odprtino z dimenzijami, ki so navedene na priloženem
listu z opisom izdelkov.
• Na kuhalno ploščo namestite priloženo tesnilo (razen če je že nameščeno),
potem ko ste očistili površino plošče.
min. 20 mm
min. 5 mm
1
Pomembno
Da bi se izognili pregrevanju elektronskega vezja in posledično okvaram,
vam svetujemo naslednje:
• Kuhalne plošče ne nameščajte ob pomivalni ali pralni stroj, da
elektronska vezja ne pridejo v stik s paro ali vlago, ki bi jih lahko
poškodovala.
Če pod kuhalno ploščo namestite pečico (iz naše linije pečic), se prepričajte,
da je opremljena s hladilnim sistemom. Če temperatura elektronskih vezij
preseže največjo dovoljeno temperaturo, se kuhalna plošča samodejno
izklopi; V tem primeru počakajte nekaj minut, dokler notranja temperatura
elektronskega tiskanega vezja ne doseže dopustnega nivoja, na katerem bo
mogoče ponovno vklopiti kuhalno ploščo.
• Po uporabi kuhalno ploščo izklopite.
2
3
4
Sprednji del
ELEKTRIČNE POVEZAVE
Električni priklop mora biti izveden pred priklopom naprave na napajalno
omrežje. Napravo mora namestiti usposobljen električar, ki je v celoti
seznanjen z veljavnimi predpisi glede varnosti in električnih inštalacijah.
Električna inštalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi, ki jih narekuje
krajevni dobavitelj električne energije. Prepričajte se, da je napetost, navedena
na tipski ploščici, enaka napajalni napetosti v vašem domu. Zakon predpisuje
obvezno ozemljitev naprave: uporabljajte le vodnike (vključno z ozemljitvenim
vodnikom) primerne velikosti. Proizvajalec zavrača vso odgovornost za
poškodbo ljudi ali živali in za gmotno škodo, ki nastanejo zaradi neupoštevanja
zgornjih predpisov. Za električni priklop uporabite kabel H05RR-F, kot je
navedeno v spodnji preglednici:
Napajalna napetost.
Vodniki
Količina x velikost
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (velja le za Avstralijo)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
Napravo je treba priključiti na električno omrežje prek večpolnega
ločilnega stikala z najmanj 3-milimetrskim razmikom med kontakti.
POMEMBNO: Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da je kuhalno ploščo
mogoče sneti iz kuhinjskega pulta, in mora biti nameščen tako, da se izognete
okvaram ali pregrevanju, ki jih lahko povzroči stik s podlago.
Povezava na priključno ploščo
Opomba: rumeno-zelen ozemljitveni vodnik mora biti povezan na sponko s
simbolom
in mora biti daljši od drugih vodnikov.
• Z napajalnega kabla odstranite približno 70 mm plašča (B).
• Z vodnikov odstranite približno 10 mm plašča. Nato vstavite napajalni kabel
v kabelsko spojko in priključite vodnike na vrstno sponko, kot je prikazano
na diagramu povezav, ki se nahaja tik ob vrstni sponki.
• Napajalni kabel (B) pritrdite s kabelsko spojko.
• Priključno ploščo zaprite s pokrovom (A) in pokrov pritrdite s priloženimi
vijaki.
• Po električnem priklopu vstavite kuhalno ploščo v pult in jo obesite na
pritrdilne vzmeti, kot je prikazano na sliki.
NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO
• Uporabljajte posodo, ki ima enak ali malo večji premer dna od premera
kuhalnega območja.
• Uporabljajte samo posode z ravnim dnom.
• Če je možno, naj bodo med kuhanjem na posodah pokrovke.
• Zelenjavo, krompir itd. kuhajte v majhni količini vode, saj tako skrajšate
čas kuhanja.
• Z ekonom loncem lahko prihranite še več energije in časa.
NO!
5
VAROVANJE OKOLJA
1. Embalaža
• Embalažo je mogoče 100-odstotno reciklirati, kar potrjuje simbol za
recikliranje ( ).
2. Izdelki
Naprava je označena v skladu z Evropsko direktivo 2012/19/ES o Odpadni
električni in elektronski opremi (OEEO). Napravo odložite na predvidenih
zbirnih mestih, saj lahko s tem preprečite morebitne škodljive posledice za
okolje in zdravje ljudi.
Simbol
na izdelku ali priloženih dokumentih označuje, da z izdelkom
ne smete ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Aparat morate
oddati na zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.
Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z lokalnimi predpisi o varstvu
okolja in odstranjevanju odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju s
tem izdelkom, njegovi ponovni uporabi in recikliranju se obrnite na krajevno
pristojno službo, podjetje, ki skrbi za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov,
ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.
Izjava o skladnosti in oznaka CE
• Ta kuhalna plošča je primerna za stik s hrano in je skladna z uredbo EGS
(ES) št. 1935/2004.
• Naprave so zasnovane izključno za uporabo kot kuhalni pripomočki.
Vsakršna drugačna uporaba (npr. za ogrevanje prostora) je neprimerna
in potencialno nevarna.
• Naprave so načrtovane, izdelane in se prodajajo v skladu z:
• varnostnimi zahtevami direktive o nizkonapetostnih napravah 2006/95/ES
(ki nadomešča 73/23/EGS in poznejša dopolnila);
• varnostnimi zahtevami Direktive o elektromagnetni združljivosti 2004/108/
ES;
NEGA IN VZDRŽEVANJE STEKLOKERAMIČNE KUHALNE PLOŠČE
Po vsaki uporabi očistite kuhalno ploščo, ko se ohladi. Na ta način preprečite
nabiranje umazanije in olajšate čiščenje.
POMEMBNO: naprave ne čistite z visokotlačnim vodnim curkom ali parnim
čistilnikom.
• Uporabite čisto krpo, vpojne kuhinjske brisače in sredstvo za pomivanje
posode ali posebno čistilo za steklokeramične površine.
• Prižgano umazanijo odstranite s posebnim strgalom (če je priloženo) in
namenskimi čistili.
• Razlito hrano takoj očistite, preden se prismodi na steklokeramično
površino.
• Hrano z visoko vsebnostjo sladkorja (karamela, sadni sok, marmelada
itd.), ki med kuhanjem prekipi, ali madeže razpršenega sladkorja morate
nemudoma odstraniti s strgalom.
• Ne uporabljajte abrazivnih izdelkov, belila, čistil za čiščenje pečic ali
žičnatih gobic.
plošče zaščitene blagovne znamke.
Na kuhalno ploščo redno nanašajte zaščitni vosek za steklokeramične kuhalne
NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE NAPAK
Kuhalna plošča ne deluje
• Ali ste ob pritisku na upravljalne gumbe upoštevali navodila iz poglavja
„Uporaba kuhalne plošče“ v priloženem „Listu z opisom izdelka“?
• Ali je morda prišlo do izpada električne napetosti?
• Ali ste kuhalno ploščo po čiščenju temeljito osušili?
1. Če ste izbrali kuhalno polje in se na zaslonu prikaže znak „F“ ali „ER“, ki
mu sledi številka, o tem obvestite servisno službo.
-- Izjema je prikaz sporočila „F03“ ali „ER03“, ki označuje nepravilno čiščenje
SERVISNI CENTER
Preden pokličete servisno službo:
1. Poskusite sami rešiti težavo (glejte „Navodila za odpravljanje težav“).
2. Z izklopom in ponovnim vklopom naprave preverite, če je težava še
vedno prisotna.
Če tudi po zgoraj navedenih ukrepih ne odpravite napake, pokličite
najbližjo servisno službo.
Navedite: kratek opis napake,
• točen tip in model naprave;
• servisno številko (številko za besedo „Service“ (servis) na tipski ploščici), ki
je nameščena pod kuhalno ploščo ali na listu z opisom izdelka.
• svoj naslov in telefonsko številko. Če je potrebno popravilo, se obrnite na
6
območja z upravljalnimi mehanizmi.
-- Za rešitev težave sledite navodilom v razdelku Čiščenje in vzdrževanje
steklokeramične kuhalne plošče.
2. Če kuhalna plošča ne deluje po intenzivni uporabi, je notranja temperatura
kuhalne plošče še vedno previsoka. Počakajte nekaj minut, da se kuhalna
plošča ohladi.
pooblaščeno servisno službo, kot je navedeno v garanciji. Če se slučajno
zgodi, da je poseg v napravo ali popravilo opravil nepooblaščeni tehnik,
vedno zahtevajte potrdilo o opravljenem delu in vztrajajte pri uporabi
originalnih rezervnih delov. Neupoštevanje teh navodil lahko zmanjša
varnost in kakovost izdelka.
OPIS IZDELKA
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
Kuhalno polje s sevanjem
Kuhalno polje s sevanjem
Kuhalno polje s sevanjem
Kuhalno polje s sevanjem
Zaslon
Ø 145
Ø 180
Ø 145
Ø 210
3
2
5
DIMENZIJE KUHALNE PLOŠČE (mm)
0
560+2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
580 mm
510 mm
482 mm
min 20 mm
0
490 +2 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
min. 5 mm
42 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
Min. 40 cm
Min. 7 cm
Min. 10 cm
7
C
D
B
A
E
A
Vklop/izklop
B
Izbira kuhalnega polja in nastavitev časovnika
D
C-E
Zaklep tipk
Povečevanje in zmanjševanje nastavitve toplote
Po prvi namestitvi nadzorna plošča izvede preskus delovanja za približno 1 sekundo, potem
pa samodejno preklopi na funkcijo „Key lock“ (zaklenjene tipke).
Funkcijo lahko izklopite tako, da pritisnete in zadržite tipko „D“; zasliši se zvočni signal,
ustrezna LED-lučka pa ugasne.
OPOMBA: Če pride do ponastavitve, ponovite zgoraj opisan postopek.
Kuhalno ploščo vklopite s pritiskom na gumb „A“, ki ga držite približno 2 sekundi.
Na prikazovalnikih vseh štirih kuhalnih polj se prikaže „0“. Če v 20 sekundah ni aktivirano nobeno
kuhalno polje, se kuhalna plošča iz varnostnih razlogov samodejno izklopi.
Pritisnite enega od gumbov „B“, in sicer tistega, ki ustreza kuhalnemu polju, ki ga želite uporabiti.
Z gumboma „E“ ali „C“ izberite želeno nastavitev temperature. Ostale nastavitve kuhanja lahko
izbirate od 1 do 9. S sočasnim pritiskom na gumba +/- prekličete vse nastavitve.
S pritiski na gumb „+“ po doseženi 9. stopnji se aktivira funkcija „Booster“ (funkcija hitrega vretja),
na prikazovalniku pa se prikaže črka „A“.
POMEMBNO: Komandni gumb se deaktivira 10 sekund po izbiri želene temperature.
Če želite spremeniti nastavitev temperature najprej pritisnite gumb za izbiranje„B“,
nato pa nadaljujte s spreminjanjem nastavitev z uporabo gumba „E“ ali „C“.
KOMBINACIJA KUHALNIH POLJ: Po izboru želenega kuhalnega polja in nastavitvi nivoja
(kot je opisano v predhodnem poglavju) pritisnite „F“: vklopi se indikator nad gumbom
in vklopi se dodatno polje. Kombinacija kuhalnih polj se lahko uporablja samo če:
1) je na kuhalni plošči ta funkcija na voljo;
2) je izbrana stopnja moči večja od 0.
Kombinacijo kuhalnih polj izključite s pritiskom na gumb „B“ želenega polja,
potem pa ponovno pritisnete „F“.
Če želite vključiti funkcijo časovnika, izberite želeno kuhalno polje in nastavitev moči,
nato znova pritisnite tipko kuhalnega polja in na prikazovalniku kuhalnega polja s časovnikom
se bo pojavila svetlobna pika. Na 2 prikazovalnikih utripa prikaz „00“.
Pritisnite gumb „C“ ali „E“ in nastavite čas od 1 do 99.
POMEMBNO: po 10 sekundah se na prikazovalnikih časovnikov pokaže nastavitev
moči drugih kuhalnih polj. Če želite pogledati preostali čas kuhanja, dvakrat pritisnite tipko
kuhalnega polja z nastavljenim časovnikom. Funkcija KEY LOCK (zaklepanje tipk)
se vklopi z daljšim pritiskom na gumb „D“, dokler nad funkcijsko tipko ne zasveti pika.
Funkcija zaklepanja tipk Key lock zaklene vse druge funkcije kuhalne plošče, razen gumba „A“
za vklop/izklop. Funkcija ostane aktivirana tudi po izklopu in ponovnem vklopu kuhalne plošče,
izključite pa jo lahko s ponovnim pritiskom na gumb „D“, dokler pika nad funkcijo ne ugasne.
H
INDIKATOR PREOSTALE TOPLOTE
Ko se kuhalno polje izklopi, indikator preostale toplote „H“ še naprej sveti ali utripa
izmenično z „0“, dokler se temperatura kuhalne plošče ne zniža na sprejemljivo varno raven.
POMEMBNO: Med varnostnimi lastnostmi kuhalne plošče je tudi funkcija samodejnega izklopa.
Daljša uporaba iste nastavitve toplote sproži samodejni izklop kuhalnega polja (na primer po
približno 1 uri pri najvišji nastavitvi toplote, se kuhalno polje izklopi).
BODITE POZORNI: da bi preprečili trajne poškodbe steklokeramične površine, ne uporabljajte:
- loncev, katerih dno ni popolnoma ravno
- kovinskih loncev z emajliranim dnom
O morebitnih estetskih napakah (praske, površinskih madežih itd.) nas obvestite takoj ob namestitvi.
SL
19515291800
8
0417
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising