Whirlpool | RI 161 C | Instruction for Use | Whirlpool RI 161 C Användarguide

Whirlpool RI 161 C Användarguide
RI 161 C
SVENSKABruksanvisning
Sidan 2
1
BRUKSANVISNING
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS
INSTALLATION
ELEKTRISK ANSLUTNING
ENERGISPARANDE TIPS
MILJÖSKYDD
RENGÖRING OCH UNDERHÅll AV GLASKERAMIKHÄLLEN
FELSÖKNING
SERVICE
PRODUKTBLAD
2
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Dessa instruktioner ska även finnas tillgängliga på
webbsidan: www.whirlpool.eu
DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET
VIKTIG
Denna bruksanvisning och apparaten själv innehåller
viktiga meddelanden som handlar om säkerhet. Läs
dessa och följ alltid råden.
VARNING:
Alla säkerhetsmeddelanden innehåller specifik
information om den potentiella risk som föreligger
och indikerar hur du ska undvika personskada och
annan skada samt elektriska stötar på grund av
felaktig användning av apparaten. Viktiga punkter
att ha i åtanke:
• Apparaten ska alltid kopplas bort från elnätet innan
installationsarbete utförs.
• Installation och underhåll ska utföras av behörig
fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar
och lokala säkerhetsföreskrifter. Reparera inte och
byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt
rekommenderas i bruksanvisningen.
• Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta apparaten
till jord.
• Strömkabeln måste vara tillräckligt lång för att en
apparat som är inbyggd i ett köksskåp ska kunna
anslutas till eluttaget.
• För att installationen ska uppfylla gällande
säkerhetskrav, krävs att en enpolig strömbrytare
med minst 3 mm kontaktavstånd används.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Dra inte i strömkabeln.
• När installationen är klar ska det inte gå att komma
åt de elektriska komponenterna.
• Apparaten är uteslutande avsedd att användas
i hushållet för tillagning av livsmedel. Det är inte
tillåtet att använda apparaten för andra ändamål
(t.ex. värma upp rum). Tillverkaren åtar sig inget
ansvar för olämplig användning eller för felaktiga
inställningar av reglagen.
• Under användning blir apparaten och dess åtkomliga
delar heta. Det är viktigt att värmeelementen inte
vidrörs. Låt inte barn under 8 år uppehålla sig nära
apparaten utan uppsikt.
• Apparatens åtkomliga delar kan bli mycket heta
under användning. Barn måste hållas under uppsikt
så att de inte leker med apparaten.
• Vidrör inte värmeelementen under och efter
användning av apparaten. Undvik kontakt med
trasor eller andra brännbara material tills alla
apparatens komponenter har svalnat.
• Lägg aldrig lättantändligt material inuti eller i
närheten av apparaten.
• Fett och upphettade oljor kan lätt fatta eld.
Övervaka tillagningen när du lagar mat med mycket
fett och olja.
• Denna ugn får användas av barn från 8 års ålder
och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och
kunskap, om de fått handledning eller instruktioner
om användningen av ugnen på ett säkert sätt
och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär.
Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn
utan uppsikt.
• Använd inte apparaten om ytan är sprucken och
stäng av apparaten för att undvika risk för elektriska
stötar.
• Apparaten får inte startas med hjälp av en
extern timer eller med hjälp av ett externt
fjärrstyrningssystem.
• Oövervakad matlagning med fett eller olja på
hällen kan vara farlig och medföra brandrisk.
Försök ALDRIG släcka eld med vatten. Stäng av
apparaten och kväv sedan elden med exempelvis
ett lock eller en brandfilt. Brandrisk: Förvara inte
föremål på matlagningsytorna.
• Använd inte ångtvätt.
• Metallobjekt som bestick och lock ska inte läggas
på spishällen eftersom den kan bli het.
3
INNAN GLASKERAMIKHÄLLEN ANVÄNDS
• För att få största möjliga utbyte av din nya spishäll ska du läsa anvisningarna
noggrant och förvara dem på lättillgänglig plats för framtida behov.
INSTALLATION
Bakre vägg
min. 5 mm
Spishäll
• Spishällen ska sättas in i en bänkskiva som är mellan 20 och 50
mm tjock.
• Det får inte finnas någonting mellan hällen och ugnen (skenor, hållare
eller dylikt).
• Avståndet mellan spishällens undersida och skåpet eller panelen
därunder måste vara minst 20 mm.
• Om spishällen ska installeras bredvid en hög köksenhet måste du
lämna ett avstånd på minst 100 mm från spishällens kant.
• Skär ut en öppning i bänkskivan. Öppningen ska ha de dimensioner som
anges i produktbladet som medföljer separat.
• Placera medföljande tätning runt spishällen (om den inte redan är ditsatt)
efter att ha rengjort ytan.
min. 20 mm
min. 5 mm
1
Observera
För att undvika att de elektroniska kretsarna skadas genom överhettning
rekommenderar vi följande:
• Installera inte spishällen nära en disk- eller tvättmaskin, detta för att
förhindra att de elektroniska kretsarna skadas genom exponering
för ånga eller fukt.
Om det finns en ugn under spishällen (ur vårt sortiment) måste du kontrollera
att den är utrustad med kylsystem. Om temperaturen hos de elektroniska
kretsarna överskrider den högsta tillåtna temperaturen stängs spishällen av
automatiskt. Om detta inträffar, vänta några minuter tills elektronikkretsarnas
interna temperatur har sjunkit till en acceptabel nivå varpå spishällen kan
användas igen.
• Stäng av spishällen efter användningen.
2
3
4
Front
ELEKTRISK ANSLUTNING
De elektriska anslutningarna måste utföras innan spishällen ansluts till
något eluttag. Spishällen måste installeras av en behörig elektriker som har
kännedom om gällande bestämmelser avseende säkerhet och installation.
Det är särskilt viktigt att installationen utförs enligt de lokala bestämmelserna.
Kontrollera att spänningen som anges på märkplåten är densamma som
nätspänningen i ditt hem. Enligt lag är det obligatoriskt att ansluta spishällen
till jord varvid endast lämpligt dimensionerade ledare (inklusive jordledaren)
ska användas. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för skador på person,
djur eller egendom som uppstår på grund av att ovanstående anvisningar
ej har följts. För den elektriska anslutningen ska en kabel av typ H05RR-F
användas, se nedanstående tabell:
Nätspänning.
Ledare
Antal x storlek
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (endast Australien)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
Enheten ska anslutas till elnätet med hjälp av en flerpolig frånskiljare
med minst 3 mm avstånd mellan kontakterna.
Varning: Nätkabeln måste vara så lång att spishällen kan flyttas från bänken
och kabeln ska placeras så att den inte skadas eller överhettas genom kontakt
med spishällens underdel.
Anslutningar till kopplingsplint
Anmärkning: Den gul/gröna jordledaren måste anslutas till kontakten med
symbolen och måste vara längre än de andra ledarna.
• Skala av cirka 70 mm av elsladdens (B) isolering.
• Skala av cirka 10 mm av de andra ledarnas isolering. Sätt sedan in
elsladden i kabelklammern och anslut ledarna till kopplingsplinten enligt
kopplingsschemat som sitter i närheten av kopplingsplinten.
• Skruva fast elsladden (B) med kabelklammern.
• Stäng kopplingsplintens lock (A) och dra åt skruven.
• När den elektriska anslutningen är klar, sätt in spishällen uppifrån och haka
fast den i fjäderupphängningen enligt figuren.
ENERGISPARANDE TIPS
• Använd kastruller och stekpannor vars botten har en diameter som är lika
stor som kokzonen.
• Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
• Ha lock på kokkärlet under tillagningen när så är möjligt.
• Tillaga grönsaker, potatis, etc, med så lite vatten som möjligt för att minska
koktiden.
• Med en tryckkokare kan du spara ännu mer elektricitet och tid.
NO!
5
MILJÖSKYDD
1. Emballage
• Emballagematerialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av
återvinningssymbolen
.
2. Produkter
Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EEC beträffande elektriskt
och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att
förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som
Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv
• Denna spishäll är ämnad för kontakt med matvaror och är utformad i
enlighet med (EG) Regelverk n 1935/2004.
• Enheten är endast avsedd att användas för matlagning. All övrig användning
av enheten (t.ex. för rumsuppvärmning) är olämplig och kan vara farlig.
• Enheten designas, tillverkas och marknadsförs i överensstämmelse med:
• Säkerhetsföreskrifterna i lågspänningsdirektiv 2006/95/EG (som ersätter
direktiv 73/23/EEG och dess påföljande tillägg).
• Skyddskraven i direktiv ”EMC” 2004/108/EG.
annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Symbolen
på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt
inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser
för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och
återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna,
ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.
RENGÖRING OCH UNDERHÅll AV GLASKERAMIKHÄLLEN
Rengör hällen när den svalnat efter varje användningstillfälle. Detta hindrar
att smutsen gror in och gör rengöringen lättare.
Anmärkning: Undvik högtryckstvätt och ångtvätt.
• Använd en ren trasa eller hushållspapper och flytande rengöringsmedel
eller ett specialmedel för glaskeramikhällar.
• Skrapa bort fastbränd smuts med den speciella skrapan (om sådan
medföljer) och använd speciella rengöringsprodukter.
• Matrester bör torkas bort innan de hinner torka in på glaskeramikhällens yta.
• Överkok med hög sockerhalt (knäck, saft, sylt, m.m) eller spill av socker
måste omedelbart avlägsnas med hjälp av hällskrapa.
• Använd inte slipmedel, blekmedel, ugnsrengörare eller stålull.
• Rengör aldrig spishällen med rengöringsutrustning där vatten med högt
tryck eller ånga används.
Hällen ska behandlas regelbundet med skyddsvax för glaskeramikhällar av
lämpligt märke.
FELSÖKNING
Spishällen fungerar inte
• Har du följt anvisningarna i avsnittet ”Att använda spishällen” i medföljande
produktblad när du trycker på kontrollknapparna?
• Är det kanske strömavbrott?
• Torkade du spishällen noggrant efter att ha rengjort den?
1. Om du har valt en kokzon och ett ”F” eller ”ER” följt av ett nummer visas
i teckenfönstret måste du kontakta Kundservice.
SERVICE
Innan du kontaktar Service:
1. Försök att lösa problemet på egen hand (se ”Felsökning”).
2. Stäng av enheten och starta den igen för att se om felet kvarstår.
Om felet kvarstår efter ovanstående kontroller ska du kontakta närmaste
Service.
Var beredd att uppge följande information: En kort beskrivning av felet.,
• Exakt typ och modell.
• Servicenumret (numret efter ordet ”Service” på märkplåten) sitter på
spishällens undersida eller anges på produktbladet.
6
-- Detta gäller för alla meddelanden utom ”F03” eller ”ER03” som endast
indikerar att kontrollpanelens yta inte är ordentligt rengjord.
-- För att lösa problemet följer instruktionerna i Rengöring och underhåll
av glaskeramikhäll punkt.
2. Om spishällen slutar fungera efter intensiv användning har den interna
temperaturen blivit för hög. Vänta några minuter tills spishällen har kallnat.
• Din fullständiga adress och ditt telefonnummer. Om någon reparation blir
nödvändig ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad, se efter i
garantin. För den osannolika händelse att en åtgärd eller reparation utförs
av en obehörig person ska du alltid begära en certifiering på det utförda
arbetet, och ställ som krav att originaldelar ska användas. Underlåtenhet
att följa dessa anvisningar kan medföra att produktens säkerhet och
kvalitet äventyras.
PRODUKTBLAD
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
Kokzon Ø 145
Kokzon Ø 180
Kokzon Ø 145
Kokzon Ø 210
Teckenfönster
3
2
5
SPISHÄLLENS MÅTT (mm)
0
560+2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
580 mm
510 mm
482 mm
min 20 mm
0
490 +2 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
min. 5 mm
42 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
Min. 40 cm
Min. 7 cm
Min. 10 cm
7
C
D
B
A
E
A
På/Av
B
Val av kokzon och timer
D
C-E
Knappspärr
Ökning och minskning av värme
Vid första användning utförs en funktionskontroll under 1 sekund och knappspärren aktiveras
sedan på kontrollpanelen.
Avaktivera funktionen genom att trycka in ”D” tills en ljudsignal hörs och motsvarande
led-indikator släcks. OBS! Upprepa ovanstående procedur om apparaten återställs.
Tryck in knappen ”A” i cirka 2 sekunder för att slå på spishällen. De 4 kokzonsdisplayerna visar ”0”.
Spishällen stängs av automatiskt som en säkerhetsfunktion om ingen kokzon aktiveras inom 20 sekunder.
Tryck på en av knapparna ”B” som motsvarar kokzonen som du vill använda.
Ställ in önskad effektnivå med knapparna ”E” eller ”C”. Effekten kan ställas in i steg från 1 till 9.
Tryck in knapparna +/- samtidigt för att avbryta alla inställningar.
Om knappen ”+” trycks in när nivå 9 är inställd aktiveras boosterfunktionen och bokstaven ”A”
visas på displayen.
VIKTIGT: reglaget avaktiveras 10 sekunder efter att effekten har ställts in. Ändra effekten genom
att först trycka på en av knapparna ”B” igen och ändra sedan inställningen med knapparna ”E” eller ”C”.
VARIABEL KOKZON (finns på vissa modeller): Tryck på ”F” när du har valt önskad kokzon och ställt in
effektnivån i enlighet med föregående avsnitt: en indikator tänds ovanför knappen och extra zon aktiveras.
Variabel kokzon kan endast användas om:
1) Kokzonen är av variabel typ;
2) Effektinställningen är större än 0.
Avaktivera den variabla kokzonen genom att trycka på knappen ”B” för önskad kokzon och sedan
trycka på ”F” igen.
Ställ in timern genom att välja önskad kokzon och effektinställning och tryck sedan på kokzonens
TIMER knapp igen. En indikator tänds på displayen för den timerstyrda kokzonen.
”00” blinkar på de 2 displayerna. Tryck på knappen ”C” eller ”E” för att ställa in tiden i minuter (1–99).
VIKTIGT: efter 10 sekunder visar timerdisplayerna effektinställningen för övriga kokzoner. Tryck på den
timerstyrda kokzonens knapp två gånger för att visa återstående koktid.
Slå på KNAPPSPÄRREN genom att trycka på knappen ”D” tills en indikator tänds ovanför funktionens knapp.
Knappspärren används för att låsa alla spishällens reglage utom på/av-knappen ”A”.
Funktionen förblir på även efter det att spishällen har stängts av. Avaktivera funktionen genom att
trycka på knappen ”D” igen tills indikatorn ovanför funktionens knapp släcks.
RESTVÄRMEINDIKATOR
Restvärmeindikatorn ”H” förblir tänd eller blinkar med ”0” efter att kokzonen har stängts av tills
H
temperaturen har svalnat.
VIKTIGT: Spishällen är av säkerhetsskäl utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. Om samma
effektinställning används under en längre tid stängs kokzonen av automatiskt. Exempelvis stängs kokzonen
av efter en timme vid den högsta effektinställningen.
VAR FÖRSIKTIG: Undvik att använda följande för att inte skada glaskeramikhällen:
- Kokkärl vars botten inte är helt flat.
- Kokkärl av metall med emaljerad botten.
Eventuella defekter (repor, märken osv.) ska anmälas omedelbart vid installation.
SE
400011100007
8
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising