Whirlpool | AAR 160 C | Instruction for Use | Whirlpool AAR 160 C Naudotojo gidas

Whirlpool AAR 160 C Naudotojo gidas
AAR 160 C
LIETUVIŲNaudojimo instrukcijos
Puslapis 2
1
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
SVARBI SAUGOS INFORMACIJA
PRIEŠ NAUDODAMI STIKLO KERAMIKOS KAITLENTĘ
ĮRENGIMAS
ELEKTROS PAJUNGIMAS
ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI
APLINKOS APSAUGA
STIKLO KERAMIKOS KAITLENTĖS PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA
GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS
APTARNAVIMO PO PARDAVIMO TARNYBA
PRODUKTO APRAŠYMO LAPAS
2
SVARBI SAUGOS INFORMACIJA
Šias instrukcijas taip pat rasite svetainėje: www.
whirlpool.eu
JŪSŲ IR KITŲ ASMENŲ SAUGA LABAI •
SVARBI
•
Šiame vadove, taip pat ant prietaiso yra svarbūs
saugos pranešimai – perskaitykite juos ir visada jų
laikykitės.
PERSPĖJIMAS:
Visa informacija, susijusi su sauga, nusako
potencialius pavojus ir nurodo, kaip sumažinti
traumos, žalos ir elektros smūgio pavojų, kylantį
dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Įsitikinkite, kad
laikotės toliau pateiktų nurodymų:
• Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą
būtina atjungti nuo elektros tinklo.
• Įrengimą ir techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas
technikas; jis privalo vadovautis gamintojo
instrukcijomis ir vietos saugos reglamentais.
Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo
atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.
• Prietaisas turi būti įžemintas.
• Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad
prietaisą sumontavus jam skirtame korpuse jį būtų
galima prijungti prie elektros tinklo.
• Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos
reglamentus, būtina naudoti visų polių jungiklį,
kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis
nei 3 mm.
• Nenaudokite kelių lizdų ar ilginamųjų laidų.
• Netempkite prietaiso maitinimo laido.
• Prietaisą įrengus, jo elektros dalys turi būti
nepasiekiamos naudotojui.
• Prietaisas skirtas naudoti tik buityje maistui
gaminti. Kitokia paskirtimi naudoti draudžiama
(pvz., patalpoms šildyti). Gamintojas neprisiima
atsakomybės už netinkamą naudojimą arba
neteisingas kontrolės įtaisų nuostatas.
• Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys naudojant įkaista.
Priežiūra turi būti atlikta vengiant įkaitusių dalių
lietimo. Vaikai jaunesni nei 8 metų amžiaus turi būti
atokiai, nebent yra visą laiką prižiūrimi.
• Pasiekiamos prietaiso dalys naudojant gali labai
įkaisti. Neleiskite vaikų arti prietaiso ir prižiūrėkite,
kad užtikrintumėte, jog jie su juo nežaidžia.
• Naudodami ir panaudoję nelieskite įkaitusių
prietaiso dalių. Pasirūpinkite, kad kol visi
•
•
•
•
•
•
prietaiso komponentai pakankamai neatvės, prie
prietaiso nesiliestų drabužiai arba kitos lengvai
užsiliepsnojančios medžiagos.
Į prietaisą arba ant jo nedėkite lengvai
užsiliepsnojančių medžiagų.
Perkaitintas aliejus arba riebalai lengvai
užsiliepsnoja. Būkite dėmesingi, kai gaminate
patiekalus, turinčius daug riebalų ir aliejaus.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni
bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį ar protinį
neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties bei
žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami apie
saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo
susijusius pavojus. Neprižiūrimi vaikai neturėtų
valyti ir prižiūrėti prietaiso.
Jei paviršius yra įtrūkęs, išjunkite prietaisą, kad
išvengtumėte galimo elektros šoko.
Prietaisas nėra skirtas valdyti išoriniu laikmačiu ar
atskira nuotolinio valdymo sistema.
Palikti be priežiūros gaminamus patiekalus su
daug riebalų ar aliejaus yra pavojinga, nes gali
kilti ugnis. NIEKADA nebandykite užgesinti ugnies
vandeniu, bet išjunkite prietaisą ir uždenkite
ugnį, pavyzdžiui,dangčiu ar apklotu nuo ugnies.
Ugnies pavojus: nelaikykite daiktų ant gaminimo
paviršiaus.
Nenaudokite valymo garu.
Metaliniai daiktai, tokie kaip peiliai, šakutės,
šaukštai ir dangčiai neturėtų būti laikomi ant
kaitlentės, nes jie gali įkaisti.
3
PRIEŠ NAUDODAMI STIKLO KERAMIKOS KAITLENTĘ
• Kad pasinaudotumėte visais savo naujo prietaiso privalumais, atidžiai
perskaitykite naudotojo instrukcijos.
ĮRENGIMAS
Galinė sienelė
min. 5 mm
Viryklės viršus
• Viryklės viršų reikia įleisti į 20–50 mm gylio stalviršį
• Tarp viryklės viršaus ir orkaitės neturėtų nieko būti (kryžmių bėgių,
rėmų ir pan.)
• Atstumas tarp stiklo keramikos kaitlentės apatinio paviršiaus ir
spintelės arba kito skiriančio paviršiaus turėtų būti mažiausiai 20 mm.
• Jei viryklės viršus įrengiamas šalia kolonos, palikite mažiausiai 100
mm atstumą nuo viryklės viršaus krašto iki kolonos šono.
• Stalviršio paviršiuje padarykite angą atsižvelgdmai į matmenis, nurodytus
pridėtame gaminio aprašymo lape.
• Nuvalę viryklės paviršių, uždėkite ant jo pridėtas tarpines (nebent jos jau
pridėtos).
min. 20 mm
min. 5 mm
1
Svarbu
Tam, kad elektros grandinės neperkaistų ir nesugestų, rekomenduojame
atlikti šiuos veiksmus:
• nemontuokite kaitlentės šalia indų plovimo mašinos arba skalbimo
mašinos, kad elektros grandinės nesusiliestų su garais ar drėgme,
kuri jas pažeistų.
Jei orkaitė (iš mūsų asortimento) įrengiama po kaitlente, įsitikinkite, kad joje
įmontuota aušimo sistema. Jei elektros grandinių temperatūra viršija didžiausią
leistiną temperatūrą, kaitlentė išsijungia automatiškai; tokiu atveju, palaukite
keletą minučių, kol elektros grandinių vidinė temperatūra pasieks toleruotiną
lygį, ir tada vėl galite įjungti kaitlentę.
• Po naudojimo išjunkite kaitlentę.
2
3
4
Priekis
ELEKTROS PAJUNGIMAS
Elektros jungtys turi būti įrengtos prieš prijungiant prietaisą prie elektros tinklo.
Prietaisą turi įrengti kvalifikuotas elektrikas, kuris išmano esamas saugos ir
įrengimo taisykles. Įrengimas turi būti atliekamas laikantis vietinės elektros
tiekimo įmonės nuostatų. Įsitikinkite, kad įtampa, nurodyta ant techninių
duomenų lentelės, tokia pati kaip maitinimo įtampa jūsų namuose. Taisyklėse
reikalaujama prietaisą įžeminti: naudokite tik tinkamo dydžio konduktorius
(įskaitant įžeminimo konduktorius). Gamintojas nėra atsakingas už asmenų
ar gyvūnų traumas arba turto sugadinimą dėl aukščiau pateiktų taisyklių
nesilaikymo. Elektros jungtims naudokite H05RR-F kabelį, kaip nurodyta
toliau esančioje lentelėje:
Maitinimo įtampa.
Konduktoriai
Kiekis x dydis
220-240V ~ +
3 x 4 mm2
230-240V ~ +
3 x 4 mm2 (tik Australija)
220-240V 3~ +
4 x 1,5 mm2
380-415V 3N~ +
5 x 1,5 mm2
380-425V 2N~ +
4 x 1,5 mm2
Prietaisas turi būti prijungtas prie elektros tinklo naudojant visų polių
atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų ne mažesnis nei 3 mm.
Dėmesio: maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad kaitlentę būtų
galima išimti iš stalviršio, ir turi būti įtaisytas taip, kad nesugestų ar neperkaistų
dėl kontakto su pagrindu.
Prijungimas prie gnybtų skydo
Pastaba: geltonas arba žalias įžeminimo laidas turi būti prijungtas prie gnybto,
pažymėto simboliu
ir turi būti ilgesnis už kitus laidus.
• Nuimkite maždaug 70 mm kabelio apvalkalo nuo maitinimo laido (B).
• Nulupkite maždaug 10 mm apvalkalo nuo laidų. Įstatykite maitinimo kabelį
į kabelio spaustuką ir prijunkite laidus prie gnybtų bloko, kaip parodyta prie
jo esančioje jungčių schemoje.
• Pritvirtinkite maitinimo kabelį (B) kabelio spaustuku.
• Uždarykite gnybtų bloką dangteliu (A) priverždami jį pridėtu varžtu.
• Prijungę elektros jungtis, prikabinkite kaitlentę prie pagalbinių spyruoklių,
kaip parodyta paveikslėlyje.
ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI
• Naudokite puodus ir keptuves, kurių dugno skersmuo prilygsta kaitvietei
arba yra truputį didesnis.
• Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
• Jeigu įmanoma, puodus visada uždenkite dangčiais.
• Virkite daržoves, bulves ir t. t. įpylę nedaug vandens, taip jos išvirs greičiau.
• Naudokite greitpuodį, kuris padeda sutaupyti elektrą ir laiką.
NO!
5
APLINKOS APSAUGA
1. Pakavimas
• Pakuotės medžiagos yra 100 % perdirbamos, kaip nurodo perdirbamų
medžiagų simbolis
.
2. Gaminiai
Prietaisas yra pažymėtas pagal Europos direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių
ir elektroninių prietaisų atliekų (WEEE). Tinkamai utilizuodami šį gaminį
apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo neigiamo poveikio. Ant gaminio
arba prie gaminio pridėtų dokumentų nurodytas simbolis
reiškia, kad šis
simbolis neturi būti laikomas buitine atlieka. Jis turi būti perduotas utilizuoti į
tinkamą elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo punktą. Utilizavimas turi
būti atliekamas pagal vietinius atliekų utilizavimo nuostatus. Norėdami sužinoti
daugiau informacijos apie elgesį su šiuo gaminiu, jo atkūrimą ir perdirbimą,
kreipkitės į vietinę įstaigą, buitinių atliekų surinkimo centrą arba parduotuvę,
iš kurios įsigijote prietaisą.
CE atitikties deklaracija
• Ši viryklė tinka kontaktui su maistu ir atitinka EEB (CE) direktyvą nr.
1935/2004.
• Prietaisas skirtas tik maistui gaminti. Bet koks kitoks prietaiso naudojimas
(pvz., šildyti kambariui) yra netinkamas ir gali būti pavojingas.
• Prietaisai suprojektuoti, sukurti ir parduodami pagal:
• žemos įtampos direktyvos 2006/95/EB (keičianti direktyvą 73/23/EEB, su
vėlesniais pakeitimais) saugos reikalavimus;
• EMC direktyvos 2004/108/EB apsaugos reikalavimus.;
STIKLO KERAMIKOS KAITLENTĖS PRIEŽIŪRA IR TECHNINĖ
PRIEŽIŪRA
Po kiekvieno naudojimo, kai atvėsta, nuvalykite viryklę. Tai neleis kauptis
nešvarumams ir valymas bus lengvesnis.
Svarbu: venkite naudoti aukšto spaudimo vandens ar valymo garais įrangos.
• Naudokite švarią šluostę, sugeriančias virtuvės šluostes bei ploviklį arba
specialų valiklį, skirtą stiklo keramikai.
• Pašalinkite prikepusius nešvarumus su specialiu grandymo įrankiu
• (jei yra) bei specialiais valikliais.
• Išsiliejusį skystį reikėtų nuvalyti prieš tai, kol jis neprikepė prie stiklo
keramikos paviršiaus.
• Išsiliejusio maisto, kuriame didelis kiekis cukraus (irisai, vaisių sultys,
uogienė ir t. t.), dėmes reikia nedelsiant nuvalyti naudojant grandiklį.
• Nenaudokite braižančių produktų, baliklių, orkaitės purškiklių ar keptuvės
šveistukų.
Viryklę reikėtų reguliariai valyti su tinkamu apsauginiu vašku, skirtu stiklo
keramikos kaitlentėms.
GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS
Viryklė neveikia
• Ar spausdami valdymo mygtukus laikėtės instrukcijų, nurodytų „Kaitlentės
naudojimas“ skyriuje ir pridėtų prie „Gaminio aprašymo lapo“?
• Gal atsirado elektros tiekimo pertrūkis?
• Ar nuvalę kruopščiai nusausinote kaitlentę?
1. Jei pasirinkus kaitvietę, ekrane rodoma raidė „F“ arba „ER“ ir po jos yra
skaičius, kreipkitės į techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.
-- Jeigu rodomas pranešimas „F03“ arba „ER03“, reiškia, kad valdymo
skydelis netinkamai nuvalytas.
-- Norėdami išspręsti šią problemą, skaitykite instrukcijos skyrių apie stiklo
keramikos kaitlentės valymą ir priežiūrą.
2. Jei kaitlentė neveikia dėl intensyvaus naudojimo, kaitlentės vidinė
temperatūra per aukšta. Palaukite keletą minučių, kol kaitlentė atvės.
APTARNAVIMO PO PARDAVIMO TARNYBA
Prieš kreipdamiesi į aptarnavimo po pardavimo tarnybą:
1. 1. Bandykite išspręsti problemą (žr. „Trikčių šalinimo vadovą“);
2. 2. Išjunkite prietaisą, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Jei atlikus šias patikras triktis nepašalinama, kreipkitės į artimiausią
aptarnavimo po pardavimo tarnybą.
Nurodykite: trumpą gedimo aprašymą;
• tikslų prietaiso tipą ir modelį;
• techninės priežiūros numerį (numerį, esantį po žodžio „Service“ ant
duomenų plokštelės), kuris yra po kaitlente arba Gaminio aprašymo lape;
6
• pilnas jūsų adresas ir telefonas. Jei reikia atlikti remonto darbus, kreipkitės
į įgaliotąją aptarnavimo tarnybą, kaip nurodyta garantijoje. Tuo atveju,
jei priežiūros ar remonto darbus atlieka neįgaliotas specialistas, visada
prašykite pateikti atlikto darbo pažymėjimą ir reikalaukite naudoti originalias
atsargines dalis. Nesugebėjimas laikytis šių instrukcijų gali pakenkti
gaminio saugai ir kokybei.
PRODUKTO APRAŠYMO LAPAS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
Spindulinė kaitvietė Ø 145
Spindulinė kaitvietė Ø 180
Spindulinė kaitvietė Ø 145
Spindulinė kaitvietė Ø 210
Rodmuo
3
2
5
KAITLENTĖS MATMENYS (mm)
0
560+2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
580 mm
510 mm
482 mm
min 20 mm
0
490 +2 mm
R = 11,5 mm
552 mm
0
583 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
6 mm
min. 5 mm
42 mm
Min. 70 mm
min. 20 mm
min. 5 mm
Min. 40 cm
Min. 7 cm
Min. 10 cm
7
C
D
B
A
E
H
A
Įjungti / išjungti
B
Kaitvietės ir laikmačio pasirinkimas
D
Užraktas
C-E
Karščio nustatymo padidinimas ir sumažinimas
Pirmą kartą įrengus, valdymo skydelis atlieka funkcijų testą, trunkantį maždaug 1 sekundę,
po to automatiškai įjungiama „Užrakto“ funkcija.
Kad išjungtumėte funkciją, paspauskite ir laikykite paspaudę „D“ mygtuką; išgirsite garsinį signalą
ir išsijungs atitinkama led lemputė.
PASTABA: Jei funkcija neišsijungia, pakartokite anksčiau aprašytą veiksmą.
Norėdami įjungti kaitlentę, laikykite nuspaudę „A“ mygtuką maždaug 2 sekundes. 4 kaitviečių
ekranuose matysite „0“. Jei per 20 sekundžių neaktyvinama nė viena kaitvietė, kaitlentė išsijungia
automatiškai kaip atsargumo priemonė.
Paspauskite vieną iš „B“ mygtukų, atitinkančių kaitvietę, kurią ketinate naudoti.
Pasirinkite reikalingą karščio nustatymą „E“ arba „C“ mygtukais. Kiti pasirenkami gaminimo
nustatymai yra nuo 1 iki 9. Norėdami atšaukti visus nustatymus, paspauskite +/- mygtukus
tuo pačiu metu. Paspaudus „+“ mygtuką, kai pasiekiamas 9 lygis, aktyvinama „Įkaitinimo“ funkcija
ir ekrane atsiranda raidė „A“.
SVARBU: pasirinkus karščio nustatymą, 10 sekundžių išjungiamas valdymas.
Norėdami pakeisti karščio nustatymą,
pirmiausia vėl paspauskite pasirinkimo mygtuką „B“, tuomet pakeiskite nustatymą naudodami
„E“ arba „C“ mygtukus.
KELIŲ KAITVIEČIŲ FUNKCIJA (jei yra): Pasirinkę norimą kaitvietę ir nustatę jos karščio lygį
(kaip aprašyta ankstesniame skyriuje), paspauskite „F“: užsidegs virš mygtuko esantis indikatorius,
aktyvindamas papildomą kaitvietę. Kelių kaitviečių funkcija gali būti naudojama, jei:
1) Kaitlentėje yra kelios kaitvietės;
2) Pasirinktas karščio lygis yra didesnis nei 0.
Norėdami išjungti kelias kaitvietes, paspauskite pageidaujamos kaitvietės „B“ mygtuką,
o tada dar kartelį „F“ mygtuką. Norėdami nustatyti „Timer“ (Laikmačio) funkciją,
pasirinkite pageidaujamą kaitvietę ir karščio nustatymą, tada vėl paspauskite kaitvietės
mygtuką – ekrane, laikmačio valdomoje kaitvietėje, atsiras šviečiantis taškas. Indikatorius „00“ mirksi
2 ekranuose. Paspauskite „C“ arba „E“ mygtukus, kad nustatytumėte laiką nuo 1 iki 99.
SVARBU: po 10 sekundžių laikmačio ekrane matysite kitų kaitviečių karščio nustatymus.
Norėdami sužinoti likusį gaminimo laiką, paspauskite laikmačio valdomos kaitvietės mygtuką du kartus.
„UŽRAKTO“ funkcija įjungiama laikant nuspaudus „D“ mygtuką, kol virš funkcijos mygtuko užsidega taškas.
Įjungus užraktą, užrakinamos visos kitos kaitlentės funkcijas, išskyrus „įjungimo / išjungimo“ mygtuką „A“.
Funkcija lieka įjungta, net išjungus kaitlentę ir įjungus ją vėl; funkcija gali būti išjungta dar kartą
paspaudus mygtuką „D“, kol neužgeso virš funkcijos mygtuko esantis taškas.
LIKUTINĖS ŠILUMOS INDIKATORIUS
Išjungus kaitvietę, likutinės šilumos indikatorius „H“ lieka įjungtas arba mirksi pasikeisdamas su „0“,
kol kaitlentės temperatūra grįžta į saugų lygį.
SVARBU: Viena iš kaitlentės saugumo funkcijų – automatinė išsijungimo funkcija. Užsitęsęs to paties karščio
nustatymo naudojimas automatiškai išjungia kaitvietę (pavyzdžiui, maždaug po 1 valandos kaitvietės naudojimo
maksimaliu karščiu, kaitvietė išsijungia).
BŪKITE ATSARGŪS: Kad išvengtumėte stiklinio–keraminio paviršiaus ilgalaikio pažeidimo, nenaudokite:
- Puodų, kurių dugnas nėra visiškai plokščias.
- Metalinių puodų su emaliuotu dugnu.
Apie bet kokius paviršinius defektus (įbrėžimus, paviršiaus dėmes ir kt.) būtina nedelsiant pranešti.
LT
19515291600
8
04/17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising