Indesit | FT M11 82B EE | Setup and user guide | Indesit FT M11 82B EE Упутство за употребу

Indesit FT M11 82B EE Упутство за употребу
8
Brzi vodič
3’’
HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte
svoj uređaj na
www.whirlpool.eu/register
2
Pažljivo pročitajte bezbednosnahuputstva pre upotrebe uređaja.
4
KONTROLNA TABLA
5
6
Dugme On/Off (Resetovanje ukoliko je duže
pritisnuto)
2 Dugme birača programa
3 Start/Pauza
3
7
1
Opcioni tasteri*
4 Sušenje
5 Odloženi start
6 Vreme sušenja
7 Kraj ciklusa
8 Rapid (Blokir tast ukoliko je duže pritisnuto)
9 Fresh care+ (Isključen zvuk ukoliko je duže
SR
9
1
3’’
8
3’’
3
h
2
4
5
6
7
pritisnuto)
*Napomena: na nekim modelima će možda umesto ikona biti napisane cele reči
INDIKATORI
Sušenje:
Suvo za peglanje Suvo za odlaganje - - X Suvo za ormar Ekstra suvo
Faza ciklusa:
Sušenje - Hlađenje - Kraj ciklusa
Ispraznite rezervoar za vodu Očistite filter vrata Očistite donji filter
Pogledajte odeljak Rešavanje problema:
Kvar: Pozovite servis. DEMO Demo način rada
PRVA UPOTREBA
PROGRAMI
Takođe se uverite da je rezervoar za vodu pravilno ubačen.
Uverite se da je odvodno crevo na poleđini mašine za sušenje
veša pravilno pričvršćeno, bilo na rezervoar za vodu mašine za
sušenje veša (videti sliku), ili na vaš kućni kanalizacioni sistem.
Za dobijanje optimalnih performansi, mašina za sušenje treba
da se postavi u prostoriji sa temperaturom od 20 do 23 °C.
Pravilan rad se ipak garantuje između 14 i 30 °C. Pre uporebe
mašine za sušenje, uverite se da je ostala u vertikalnom položaju
najmanje 6 sati.
Eko pamuk
Max. punjenje* Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan
pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne
energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci
se zasnivaju na ovom programu.
Mešovito
kg 4 Ovaj program je idealan za zajedničko sušenje tkanina od
pamuka i sintetike.
Posteljina
Max. punjenje*
Za sušenje pamučne posteljine.
Košulje
kg 3 Ovaj program je namenjen za košulje od pamuka ili mešavine
pamuka/sintetike.
Sport. veš
kg 4 Za sušenje sportske odeće od sintetike ili mešavine pamuka.
Posteljina Za sušenje velikih komada kao što je jorgan.
Džins
kg 3 Za sušenje odeće, na primer pantalona i jakni od džinsa i odeće
od otpornog pamuka, kao što je denim.
Lako peglanje
Ovaj ciklus ispravlja vlakna rublja olakšavajući peglanje i
savijanje; ne koristite na vlažnom rublju. Pogodan je za male količine
rublja od pamuka ili mešavine pamuka.
Osvežavanje
Kratki program pogodan za osvežavanje vlakana i rublja
unošenjem svežeg vazduha. Ne koristite na vlažnom rublju.
Može da se koristi za bilo kakvu veličinu punjenja, ali je efikasniji na
manjim punjenjima. Ciklus traje otprilike 20 minuta.
SVAKODNEVNA UPOTREBA
Ovdje opisane mere omogućuju održavanje uređaja u
OPTIMALNOM stanju. Ne zaboravite da ispraznite rezervoar
posle svakog ciklusa sušenja. Ne zaboravite da očistite filtere
posle svakog ciklusa sušenja. (Pogledajte odeljak Nega i
održavanje)
1. Otvorite vrata i unesite rublje; pridržavajte se uputstava na
etiketama odeće i maksimalnih kapaciteta punjenja navedenih u
odeljku programa. Džepovi trebaju da budu ispražnjeni. Provjerite
da se rublje nije zaglavilo između vrata i/ili filtera vrata.
2. Zatvorite vrata.
3. Pritisnite dugme za isključivanje/uključivanje.
4. Izaberite program na osnovu vrste rublja
5. Izaberite opcije ako je potrebno.
6. Za početak ciklusa pritisnite dugme Start/Pauza.
7. Kraj ciklusa sušenja je označen zvučnim signalom. Indikator na
kontrolnoj tabli označava kraj ciklusa. Odmah izvadite rublje, kako
bi se smanjilo gužvanje.
8. Isključite mašinu pritiskom na dugme za isključivanje/uključivanje,
otvorite vrata i izvadite rublje. Ako se mašina ne isključi ručno,
otprilike nakon 15 minuta od kraja ciklusa, uređaj se automatski
isključuje radi uštede energije.
U slučaju da se ovaj zadnji korak ne izvrši odmah, neke mašine /
ili neki programi/opcije opremljeni su sistemom protiv gužvanja.
*MAX. PUNJENJE 8 Kg (Suvo punjenje)
Tokom nekoliko sati po završetku sušenja, bubanj mašine za sušenje
se povremeno okreće
da bi se sprečilo
gužvanje.
Bezbednosna
uputstva,
korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
xxxx
U slučaju prekida električne
struje, potrebno je pritisnuti dugme
možete preuzeti:
ETIKETE ZA ODRŽAVANJE
Start/Pauza za ponovno
ciklusa.
•
sapokretanje
naše internet
stranice docs.whirlpool.eu
Proverite etiketu na odeći, posebno kada se ista ubacuje po prvi put
•
ili pomoću QR koda
u mašinu
za sušenje.
Sledeći
su najčešći
OTVARANJE VRATA
TOKOM
CIKLUSA
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis
(broj se nalazi
u garantnoj
knjižici).
Prilikom simboli:
kontaktiranja
našeg postprodajnog
navedite šifru kojaMože
se nalazi
na
pločici
za
identifi
proizvoda.
Tokom ciklusa je moguće
otvoriti vrata.
Nakon što steservisa,
ponovo
se sušiti u mašini za kaciju
sušenje.
zatvorili vrata, potrebno je ponovo pritisnuti dugme Start/Pauza
Ne sme se sušiti u mašini za sušenje.
da biste ponovo pustili u rad mašinu za sušenje.
Sušiti na visokoj temperaturi.
xxxxxxxxxxxx
Sušiti na niskoj temperaturi.
Trajanje ovih programa zavisi od količine punjenja, vrste tkanine,
brzine centrifuge koju koristi mašina za sušenje i od drugih
izabranih opcija. U modelima sa displejem, trajanje ciklusa je
prikazano na kontrolnoj tabli. Preostalo vreme se neprekidno
prati i menja tokom ciklusa sušenja da bi se prikazala najbolja
moguća procena.
Brzo 30'
kg 0,5
Za sušenje pamučnog rublja, koje je centrifugirano velikom
brzinom u mašini za pranje veša.
Obojeni
Max. punjenje*
Program za nežno sušenje pogodan za obojeno rublje.
Svila
kg 0,5 Nežno sušenje svilene odeće.
Vuna
kg 1 Za sušenje vunenog rublja. Pre sušenja, preporučuje se
okretanje ovog rublja na naličje. Teže rubove, koji ostanu vlažni,
ostavite da se prirodno osuše.
Osetljivo
kg 2 Za sušenje osetljivog veša kojem je potreban nežan tretman.
Sintetika
kg 4 Za sušenje veša sačinjenog od sintetičkih vlakana.
OPCIJE
Nakon izbora programa, moguće je podesiti različite opcije,
ako je potrebno.
Sušenje
pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili različit
nivo preostale vlažnosti rublja. Indikator označava nivo koji se
izabira.
Suvo za peglanje: vrlo nežno sušenje. Korisno kao pomoć u
peglanju rublja odmah nakon kraja ciklusa.
Suvo za odlaganje: nivo namenjen za osetljive odevne
predmete; spremne za vešanje.
Suvo za ormar: rublje je spremno za slaganje i odlaganje u
ormar.
Ekstra suvo: koristi se za odeću koja će se nositi na kraju
ciklusa.
Vreme sušenja
Ova opcija omogućuje izbor trajanja sušenja. Pritisnite
više puta odgovarajuće dugme da biste podesili željeno vreme
sušenja. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme koje se
izabira.
Odloženi start
h
Ova opcija omogućuje postavljanje odlaganja u odnosu na
početak ciklusa.
Pritisnite više puta odgovarajuće dugme da biste dobili
željeno odlaganje. Nakon postizanja maksimalnog vremena
koje je moguće izabrati, dodatnim pritiskom na dugme vrši se
resetovanje opcije. Indikator na kontrolnoj tabli signalizuje vreme
koje se izabira. Nakon pritiska na dugme Start/Pauza: na mašini se
prikazuje preostalo vreme do pokretanje ciklusa.
U slučaju otvaranja vrata, nakon zatvaranja, potrebno je ponovno
pritisnuti dugme Start/Pauza.
Rapid
Omogućava brže sušenje.
DUGMAD ZA OPCIJE
Ova dugmad se koristi za personalizaciju izabranog programa
prema vlastitim potrebama.
Sve opcije nisu dostupne za sve programe. Neke opcije nisu
kompatibilne sa drugim, prethodno podešenim opcijama.
Nekompatibilnost je označena zvučnim signalom i/ili trepćućim
indikatorima. Ako je opcija dostupna, indikator izabrane
opcije ostaje upaljen. Neke opcije mogu da ostanu u memoriji
programa ako su bile izabrane kod prethodnog sušenja.
Fresh care+
Ako se rublje ostavi unutar bubnja posle kraja ciklusa, biće
izloženo proliferaciji bakterija. Ova opcija omogućuje blokadu te
proliferacije kontrolom temperature i okretanjem bubnja. Ovaj
tretman ima maksimalno trajanje od 6 sati posle kraja podešenog
programa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija
ostaje u memoriji.
Ako se ova opcija koristi u kombinaciji sa odloženim startom,
tretman protiv gužvanja biće dodat i fazi odloženog starta
(periodičnim okretanjem bubnja).
Blokir tast
Ova opcija čini nepristupačnim sve komande mašine, osim
dugmeta za isključivanje/uključivanje.
Sa uključenom mašinom:
• za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne upali odgovarajući indikator.
• za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne ugasi odgovarajući indikator.
Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje u
memoriji.
Isključen zvuk
Ova opcija omogućuje deaktivaciju zvučnih signala sa
kontrolne table. Alarmi nepravilnog rada ostaju aktivni.
• za aktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne upali odgovarajući indikator.
• za deaktivaciju opcije potrebno je držati pritisnutim taster dok se
ne ugasi odgovarajući indikator.
Kraj ciklusa
Ova opcija aktivira produženi zvučni signal na kraju ciklusa.
Aktivirajte je ako niste sigurni da ćete čuti normalni alarm za kraj
ciklusa. Ako je izabrana u prethodnom sušenju, ova opcija ostaje
u memoriji.
Ciklus sušenja za vunu ove mašine odobren je od strane Woolmark kompanije
za sušenje vunenih proizvoda etiketiranih kao “rucno perivi”, pod uslovom
da se odevni predmeti suše u skladu sa
uputstvima proizvo#aca ove mašine.
Pridržavajte se etikete za održavanje
odevnog predmeta za stala uputstva
za veš. M1762 . Simbol Woolmark je sertificirana robna marka u mnogim
zemljama.
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI INDESIT PROIZVOD.
Filteri su vrlo bitne komponente sušenja. Njihova funkcija
NEGA Kako
I ODRŽAVANJE
biste dobili kompletniju podršku, registrujte
dlačica koje se
stvarajupre
tokom
sušenja.
U
Pažljivo
pročitajte bezbednosna
uputstva
upotrebe
uređaja.
uređaj na
Tokom svoj
operacija
čišćenja i održavanja izvucite kabl mašine je sakupljanje
slučaju
da
se
filteri
začepe,
protok
vazduha
u
unutrašnjosti
www.indesit.eu/register
za sušenje iz električne mreže.
mašine za sušenje se ozbiljno ugrožava: vreme sušenja se
Posle svakog ciklusa ispraznite rezervoar za vodu produžuje, povećava se potrošnja energije i može doći do
(pogledajte sliku A).
pojave oštećenja na mašini za sušenje. Ako se ovi postupci
Izvucite rezervoar iz mašine za sušenje i ispraznite ga u umivaonik nepravilno obavljaju, mašina za sušenje se možda neće
ili neki drugi odgovarajući odvod i nakon toga ga pravilno vratite pokrenuti.
na mesto. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno
vratili posudu u sedište.
TRANSPORT I RUKOVANJE
Posle svakog ciklusa očistite filter vrata (pogledajte slike B).
Nikada nemojte podizati mašinu za sušenje veša držeći je za radnu
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako površinu.
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Da biste
postigli optimalne rezultate, osušite sve filtere pre ponovnog 1. Izvucite kabl mašine za sušenje iz utičnice.
umetanja. Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno 2. Proverite da li su vrata i rezervoar za vodu propisno zatvoreni.
3. Ukoliko je odvodno crevo povezano sa vašim kanalizacionim
vratili filter u sedište.
sistemom, ponovo pričvrstite odvodno crevo na zadnji deo
Uklanjanje filtera vrata:
mašine (videti Uputstvo za ugradnju).
1. Otvorite vrata i povucite filter prema gore.
2. Otvorite filter i očistite sve njegove delove od dlačica. Pravilno
ga vratite na mesto; uverite se da je filter potpuno umetnut do
'Потрошња струје у Watt у режиму
zaptivača mašine za sušenje.
'искључен при пуном оптерећењу (Po) Watt
0.50
Očistite donji filter vrata kada se upali odgovarajući
indikator (pogledajte slike C).
'пуштена укључена (Pl) Watt
1.00
Izvucite filter i očistite ga od eventualnih dlačica na površini tako
Programi
Kg
kWh
'минута
što ćete ga oprati tekućom vodom ili usisati usisivačem. Ipak
preporučujemo da očistite ovaj filter posle svakog ciklusa
8
1.78
194
Eko Pamuk*
da biste optimizovali performanse mašine za sušenje.
4
1.15
135
Eko Pamuk
Nemojte koristiti mašinu za sušenje ako niste prethodno vratili
filter u sedište.
Sintetika
4
0.73
95
Uklanjanje donjeg filtera:
*Standardni program za pamuk, pogodan za normalno vlažan
1. Otvorite donja vrata.
pamučni veš. Najefikasniji program u pogledu potrošnje električne
energije za sušenje pamučnog veša. Vrednosti na energetskoj oznaci
2. Uhvatite ručicu i izvucite donji filter.
se zasnivaju na ovom programu.
3. Otvorite zadnji zid filtera i uklonite eventualne dlačice sa
(Konfiguracija standard/početno predefinisana).
unutrašnje površine mrežice.
4. Očistite komoru donjeg filtera izbegavajući direktan dodir sa
Sistem sa toplotnom pumpom
pločicama.
Toplotna pumpa sadrži gasove sa efektom staklene bašte,
sadržane u hermetički zapečaćenoj jedinici. Ova zapečaćena
5. Ponovno zatvorite zadnji zid donjeg filtera i vratite ga u
jedinica sadrži 0.18 kg gasa R134a F. GWP = 1430 (1 t C02).
sedište proveravajući da li se savršeno uklopio.
6. Spustite ručicu filtera i zatvorite donja vrata.
7. Uverite se da je dovod vazduha slobodan.
OPIS PROIZVODA
1.
2.
3.
4.
Rezervoar za vodu
Dovod vazduha
Donji filter
Filter vrata
A
1
B
C
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.indesit.eu
•
ili pomoću QR koda
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
4
2
kontaktiranja
našeg postprodajnog servisa,
navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
3
xxxx
xxxxxxxxxxxx
SR
Brzi vodič
HVALA ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL PROIZVOD.
REŠAVANJE
PROBLEMA
Kako biste
dobili kompletniju podršku, registrujte
Pažljivosledeću
pročitajte
bezbednosna
uputstva
svoj
uređaj na rada, pre nego što se obratite servisu, proverite
U slučaju
nepravilnog
tabelu.
Nepravilnosti
su često pre
maleupotrebe
i mogu dauređaja.
se reše
www.whirlpool.eu/register
za nekoliko minuta
Nepravilnost
Mašina za
sušenje se ne
uključuje
Mašina za
sušenje se ne
pokreće
Vreme sušenja
traje suviše
dugo
Mogući uzrok
Utikač nije ukopčan u električnu utičnicu
Električna utičnica je u kvaru
Rešenje
Ukopčajte utikač u električnu utičnicu
Probajte da priključite neki drugi električni kućni aparat u istu
utičnicu. Ne koristite električne uređaje za povezivanje na utičnicu
kao što su adapteri ili produžni kablovi
Došlo je do prekida električne struje.
Sačekajte ponovno uspostavljenje električne struje.
Vrata su otvorena
Zatvorite vrata
Na mašinama sa ovom funkcijom: sačekajte kraj podešenog
odlaganja ili isključite mašinu da biste je resetovali. Pogledajte odeljak
Opcije.
Podešeno je odlaganje pokretanja ciklusa.
Nije pritisnuto dugme Start/Pauza za pokretanje Pritisnite dugme Start/Pauza
programa
Pogledajte odeljak Opcije, ako postoji funkcija Blokada tastera,
Na mašinama opremljenim funkcijom Blokada
onemogućite opciju. Isključenje mašinu nije dovoljno za uklanjanje
tastera, postoji ova opcija.
ove opcije
Nije izvršeno odgovarajuće održavanje.
Pogledajte odjeljak Nega i održavanje i izvršite opisane postupke.
Podešeni program, vrijeme i/ili nivo sušenja ne
odgovaraju vrsti ili količini rublja unesenog u
mašinu za sušenje.
Pogledajte odeljak Programi i opcije da biste pronašli program i opcije
koji najbolje odgovaraju vrsti punjenja
Odeća je previše mokra
Izvršite ciklus pranja sa većim brojem obrtaja centrifuge da bi se
uklonila što veća količina vode.
Pogledajte odeljak Programi da biste proverili maksimalnu
napunjenost za svaki program.
U slučaju prekida električne struje potrebno je pritisnuti dugme Start/
Pauza za ponovno pokretanje ciklusa.
Mašina za sušenje je možda previše napunjena
Program nije
Možda je došlo do prekida električne struje.
završen.
Upaljeni ili trepćući indikatori
Rezervoar za
vodu
Rezervoar za vodu je pun
Ispraznite rezervoar za vodu. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Filter vrata i/ili
donji filter *
Nepravilnosti u protoku vazduha potrebnog za
rad mašine
Očistite filter vrata, donji filter i proverite da li je dovod vazduha
slobodan. Ako se ovi postupci nepravilno izvrše, može da dođe do
oštećenja mašine za sušenje.
Donji filter*
Potrebno je očistiti donji filter
Očistite donji filter. Pogledajte odeljak Nega i održavanje.
DEMO
Mašina za sušenje je u DEMO načinu rada.
Ciklus traje
nekoliko minuta. Indikator DEMO je upaljen.
Prisustvo
simbola
francuskog
ključa
signalizuje
nepravilnost.
Senzori mašine su otkrili neku nepravilnost.
Isključite DEMO način rada. Sledeće postupke treba izvršiti prema
redosledu bez pauza. Uključite i posle toga isključite mašinu. Pritisnite
dugme Start/Pauza dok ne čujete zvučni signal.
Ponovo uključite mašinu. Indikator „DEMO” trepće i posle toga se gasi.
Isključite mašinu za sušenje i iskopčajte je iz električne mreže.
Odmah otvorite vrata i izvadite rublje, da bi toplota izašla. Sačekajte
otprilike 15 minuta. Priključite mašinu za sušenje na električnu mrežu,
napunite je rubljem i ponovo pokrenite ciklus sušenja.
Ako se problem ne reši, obratite se Servisnoj službi i navedite
slova i brojeve koji trepću na displeju.
Na primer F3 i E2
*Napomena: neki modeli imaju funkciju samočišćenja; nisu opremljeni donjim filtrom, pogledajte odeljak Nega i održavanje.
Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije
možete preuzeti:
•
sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
•
ili pomoću QR koda
•
Takođe, možete kontaktirati naš postprodajni servis (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom
kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.
xxxx
xxxxxxxxxxxx
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising