Whirlpool | TQG 641 /HA(BK) EE | Instruction for Use | Whirlpool TQG 641 /HA(BK) EE Naudotojo gidas

Whirlpool TQG 641 /HA(BK) EE Naudotojo gidas
LT
SAUGOS INSTRUKCIJOS
Išsamias naudotojo instrukcijas galite atsisiųsti iš
svetainės http://docs.hotpoint.eu arba skambinkite
telefonu, kuris nurodytas garantijos knygelėje.
Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite šią saugos
instrukciją. Išsaugokite jas ateičiai.
Šiame vadove ir ant prietaiso pateikti svarbūs saugos
perspėjimai, kuriuos būtina perskaityti ir visada
laikytis. Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei
nesilaikoma šioje saugos instrukcijoje pateiktų
nurodymų, prietaisas naudojamas netinkamai arba
neteisingai nustatomi valdymo įtaisai.
Šios instrukcijos taikomos, jei ant prietaiso yra
šalies simbolis. Jei ant prietaiso simbolio nėra, būtina
vadovautis techninėmis instrukcijomis, kuriose
pateikiami su prietaiso modifikacijomis susiję
nurodymai, kad prietaisą būtų galima naudoti
atitinkamoje šalyje.
ĮSPĖJIMAS. Kambaryje, kuriame įrengta ir
naudojama dujinė viryklė, generuojama šiluma,
drėgmė ir degimo produktai. Būtina užtikrinti, kad
virtuvės ventiliacija būtų tinkama, ypač, kai
naudojamas prietaisas: pasistenkite, kad natūralios
ventiliavimo angos būtų atviros arba sumontuokite
mechaninę ventiliacijos sistemą (mechaninė
ištraukimo sistemą). Jei prietaisas naudojamas ilgai ir
intensyviai, gali būti reikalinga papildoma ventiliacija;
pavyzdžiui, būtina atidaryti langą arba naudoti
efektyvesnes ventiliavimo priemones padidinant
mechaninio ventiliavimo lygį (jei įmanoma).
ĮSPĖJIMAS. Naudojimo metu prietaisas ir
pasiekiamos dalys gali įkaisti. Būkite atsargūs ir
neprisilieskite prie kaitinimo elementų. Prietaisą reikia
saugoti nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų, jeigu jie nėra
nuolat prižiūrimi.
ĮSPĖJIMAS. Jei kaitlentės paviršius įskilęs, prietaiso
nenaudokite – kyla elektros smūgio pavojus.
ĮSPĖJIMAS. Ugnies pavojus: Nelaikykite daiktų ant
gaminimo paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS. Stebėkite visą gaminimo procesą.
Negalima palikti be priežiūros net trumpo gaminimo
proceso.
ĮSPĖJIMAS. Jei ant kaitlentės neprižiūrint verda
riebalai arba aliejus, tai gali būti pavojinga – kyla
gaisro pavojus. JOKIU BŪDU nebandykite liepsnos
gesinti vandeniu; prietaisą išjunkite ir liepsną
uždenkite, pavyzdžiui, dangčiu arba liepsnai gesinti
skirtu audiniu.
Kaitlentės nenaudokite kaip darbo stalo ar
atramos. Kol visi prietaiso komponentai visiškai
neatvės, stenkitės neprisiliesti prie prietaiso
drabužiais arba kitomis lengvai užsiliepsnojančiomis
medžiagomis – kyla gaisro pavojus.
Tiksliai nesilaikant šiame vadove pateiktos
informacijos gali kilti gaisras arba įvykti sprogimas,
kuris gali sužaloti žmones ir sugadinti nuosavybę.
PERSKAITYKITE IR LAIKYKITĖS
Labai maži vaikai (0–3 metų) turi būti saugiu
atstumu nuo prietaiso. Vyresni vaikai (3–8 metų) turi
būti saugiu atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką
yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8
metų ir vyresni bei asmenys, turintys psichinį, jutiminį
ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems trūksta patirties
arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami
apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo
susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su
prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų valyti ir
prižiūrėti prietaiso.
ĮSPĖJIMAS. Jei sudužtų įkaitusios kaitvietės stiklas:
- nedelsdami išjunkite visus degiklius, elektrinius
kaitinimo elementus ir atjunkite prietaisą nuo elektros
maitinimo; - nelieskite prietaiso paviršiaus; - prietaiso
nenaudokite.
Stiklinis dangtis gali įlūžti, jei jis užkaitinamas. Prieš
nuleisdami dangtį išjunkite visus degiklius ir
elektrines kaitvietės. Neuždarykite dangčio, jei dega
degiklis.
LEISTINAS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS. Prietaisas nėra pritaikytas valdyti
naudojant išorinį perjungimo įtaisą, pvz., laikmatį,
arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą.
Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose
patalpose, pavyzdžiui: parduotuvių, biurų ir kitų
įstaigų darbuotojų virtuvėse; gyvenamuosiuose
namuose-ūkiuose; viešbučiuose, moteliuose,
nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. „Bed
and Breakfast“), bei kitose apgyvendinimo įstaigose.
Kitoks naudojimas draudžiamas (pvz., kambariams
šildyti).
Šis prietaisas nėra skirtas profesionaliam
naudojimui. Prietaiso nenaudokite lauke.
Naudokite puodus ir keptuves, kurių dugnas tokio
paties pločio kaip degikliai arba šiek tiek didesnis (žr.
toliau esančią lentelę). Žiūrėkite, kad ant grotelių
padėti puodai neišsikištų už kaitlentės krašto.
Netinkamai naudodami groteles galite pažeisti
kaitlentės: nedėkite grotelių atvirkščiai ir nestumkite
jų per kaitlentės.
Stebėkite, kad degiklio liepsna nebūtų aukštesnė už prikaistuvio kraštą.
Nenaudokite: ketaus kepimo plokščių, ollar akmenų, terakotos puodų ir
keptuvių; karščio difuzorių, pvz., metalinių tinklelių ir pan.; dviejų degiklių
vienam indui (pvz., žuvies katilui).
Jei dėl konkrečiai vietai būdingų tiekiamų dujų ypatumų degikliai blogai
užsidega, rekomenduojama pakartoti veiksmą nustačius mažos liepsnos
nustatymą.
Jei virš viryklės montuojamas gar-traukis, tinkamas jo atstumas bus
nurodytas gar-traukio instrukcijose.
Maži vaikai gali užspringti apsauginiais guminiais grotelių padėliais. Nuėmę
groteles įsitikinkite, kad padėliai tinkamai uždėti.
ĮRENGIMAS
Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau
žmonių. Priešingu atveju galite susižeisti. Mūvėkite
apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate
prietaisą. Priešingu atveju galite įsipjauti.
Įrengimą, taip pat prijungimo prie vandentiekio
bei elektros tinklo darbus bei remontą turi atlikti
kvalifikuotas technikas. Prietaisą remontuoti ar jo
dalis keisti galima tik tuo atveju, jei tai nurodyta
naudotojo vadove. Pasirūpinkite, kad įrengimo
vietoje nebūtų vaikų. Išpakavę prietaisą, patikrinkite,
ar jis nebuvo pažeistas pervežant. Jei kyla problemų,
kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią
techninės priežiūros centrą. Įrengus prietaisą,
pakuotes medžiagas (plastiką, polistireno dalis ir pan.)
būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje – kyla
uždusimo pavojus. Prieš vykdant bet kokius įrengimo
darbus, prietaisą būtina išjungti iš elektros tinklo –
elektros smūgio pavojus. Pasirūpinkite, kad įrengiant
prietaisas nepažeistų maitinimo laido – gaisro ar
elektros smūgio pavojus. Prietaisą įjungti galima tik
baigus įrengimo darbus.
Elektros ir dujų jungtys turi atitikti vietos
reglamentus.
ĮSPĖJIMAS. Labai svarbu tinkamai modifikuoti ir
sumontuoti prietaisą, kad jį būtų galima saugiai ir
tinkami naudoti visose papildomose šalyse.
Naudokite instrukcijoje nurodytam dujų slėgiui
tinkamus slėgio reguliatorius.
Patalpoje turi būti sumontuota oro ištraukimo
sistema, kuri pašalintų visus degimo metu
išsiskiriančius garus.
Patalpoje turi būti užtikrinta tinkama oro
cirkuliacija, nes oras yra būtinas normaliam degimui.
Oro srautas neturi būti mažesnis nei 2 m3/h vienam
kW.
Oro cirkuliacijos sistema gali imti orą tiesiogiai iš
lauko; tam gali būti naudojamas vamzdis, kurio
vidinis skersmuo yra bent 100 cm2; anga turi būti
apsaugota, kad jos niekas neužblokuotų.
Degimui būtiną orą sistema gali tiekti ir
netiesiogiai, t. y. iš gretimų patalpų, kuriose (kaip
buvo nurodyta anksčiau) yra sumontuoti oro
cirkuliacijos vamzdžiai. Tai negali būti gyvenamieji
kambariai, miegamieji arba patalpos, kuriose didelė
gaisro grėsmė.
Suskystintos naftos dujos yra sunkesnės už orą,
todėl leidžiasi žemyn prie grindų. Patalpose, kuriose
yra LPG talpyklos, turi būti įrengta ventiliacija, kad
esant nutekėjimui dujos galėtų išeiti. Dėl šios
priežasties LPG talpyklos (pusiau arba visiškai pilnos)
negali būti įrengiamos arba laikomos po žeme
esančiose patalpose arba sandėliuose (rūsiuose ir
pan.) Patalpoje rekomenduojame turėti tik tuo metu
naudojamą talpyklą ir ji turi būti laikoma atokiau nuo
karštį generuojančių šaltinių (orkaičių, židinių, viryklių
ir pan.), dėl kurių talpyklos temperatūra galėtų pakilti
daugiau nei 50 °C.
Spintelės pjovimo darbus atlikite prieš
montuodami orkaitę į baldus ir gerai nuvalykite visas
medienos drožles bei pjuvenas.
Jei prietaisas nėra montuojamas virš orkaitės, po
prietaisu reikia įstatyti skiriamąją plokštę
(nepridedama).
Jei sunkiai sukiojasi degiklių rankenėlės, kreipkitės į techninės priežiūros
centrą, kad defektų turinti rankenėlė būtų pakeista.
Draudžiama uždengti ventiliacijai ir šilumos išleidimui naudojamas angas.
DUJŲ PRIJUNGIMAS
ĮSPĖJIMAS. Prieš pradėdami montavimą įsitikinkite,
kad vietinės skirstymo sąlygos (dujų rūšis ir dujų
slėgis) ir prietaiso sureguliavimai yra suderinami.
Patikrinkite, ar tiekiamų dujų slėgis atitinka 1
lentelėje („Degiklio ir antgalio techniniai duomenys“)
nurodytas reikšmes.
ĮSPĖJIMAS. Šio prietaiso reguliavimo sąlygos
nurodomos etiketėje (arba duomenų lentelėje).
ĮSPĖJIMAS. Šis prietaisas neprijungtas prie dūmų
ištraukimo įrenginio. Jis turi būti montuojamas ir
prijungiamas laikantis galiojančių montavimo
reikalavimų. Atkreipkite ypatingą dėmesį į
reikalavimus, susijusius su vėdinimu.
Jei prietaisas jungiamas prie suskystintų dujų,
reguliavimo varžtas turi būti užveržtas kuo tvirčiau.
SVARBU. Įdedamas dujų cilindras ar dujų balionas
turi būti tinkamai įstatytas (vertikalioje padėtyje).
ĮSPĖJIMAS. Šią procedūrą turi atlikti kvalifikuotas
specialistas.
Naudokite tik dujų jungtims skirtas lanksčias arba
kietas metalines žarnas.
Prijungimas prie kieto vamzdelio (varinio arba
plieninio) Prijungimas prie dujų sistemos turi būti
atliktas taip, kad jokia prietaiso dalis nepatirtų
apkrovos. Prietaisas pristatomas su reguliuojamu L
formos vamzdžio detale, kuri naudojama kaip
sandariklis, apsaugantis nuo nutekėjimo. Pasukus
vamzdžio detalę, būtina visada pakeisti sandariklį
(sandariklis pateikiamas kartu su prietaisu). Dujų
tiekimo vamzdžio detalė – srieginis 1/2 dujų talpyklos
cilindrinis priedas.
Lankstaus vientiso nerūdijančio plieno vamzdelio
prijungimas prie srieginio priedo. Dujų tiekimo
vamzdžio detalė – srieginis 1/2 dujų talpyklos
cilindrinis priedas. Šie vamzdžiai turi būti prijungti
taip, kad juos ištiesus jie nebūtų ilgesni nei 2000 mm.
Prijungę patikrinkite, ar lankstus metalinis vamzdis
nesiliečia su jokiomis judančiomis dalimis ir nėra
suspaustas. Naudokite tik vietinių įstatymų
reikalavimus atitinkančius vamzdžius ir sandariklius.
SVARBU. Jei naudojama nerūdijančiojo plieno
žarna, ją reikia sumontuoti taip, kad ji nesiliestų prie
jokios judančios baldo dalies (pvz., stalčiaus). Ji turi
būti nutiesta taip, kad nebūtų kliūčių ir, kiek
įmanoma, būtų galima prieiti patikrinti ją per visą ilgį.
Prie pagrindinės dujų tiekimo sistemos arba dujų
talpyklos prietaisas turi būti prijungtas taip, kaip tai
numatoma vietiniuose įstatymų reikalavimuose. Prieš
prijungdami įsitikinkite, ar prietaisas yra suderinamas
su norima naudoti dujų tiekimo sistema. Jei ne,
vadovaukitės nurodymais, kurie pateikiami skyriuje
„Pritaikymas įvairių tipų dujoms“.
Po prijungimo prie dujotiekio su muilinu vandeniu
patikrinkite, ar nėra nuotėkio. Uždekite degiklį,
pasukite rankenėlę iš maksimalios liepsnos padėties
1* į minimalios liepsnos padėtį 2* ir patikrinkite
liepsnos stabilumą.
PRITAIKYMAS ĮVAIRIŲ TIPŲ DUJOMS
Jei prietaisą reikia pritaikyti kitokioms dujoms, nei
jis buvo sukurtas (nurodoma duomenų plokštelėje),
atlikite veiksmus, kurie yra nurodyti po montavimo
brėžiniais.
ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS
SVARBU. Informacija apie įtampą ir galios sugerti
nurodyta indikacinėje plokštelėje.
Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad
įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų norint įjungti į
elektros lizdą. Netempkite prietaiso maitinimo laido.
Prietaisą reikia sumontuoti taip, kad jį būtų galima
išjungti iš elektros tinklo ištraukus maitinimo laido
kištuką arba iki elektros lizdo pagal sujungimų
taisykles sumontuotu daugia-poliu jungikliu ir
prietaisas turi būti įžemintas pagal nacionalinius
elektros saugos standartus.
Nenaudokite ilginamųjų laidų, tinklo lizdo
skirstytuvų ir adapterių. Prietaisą įrengus, jo elektros
komponentai turi būti nepasiekiami naudotojui.
Prietaiso nenaudokite, jei jūsų kūnas yra drėgnas arba
esate basi. Šio prietaiso nenaudokite, jei pažeistas jo
maitinimo laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia
netinkamai arba jei jis yra pažeistas ar buvo
numestas.
Jei maitinimo laidas pažeistas, jį tokiu pačiu turi
pakeisti gamintojas, jo įgaliotas techninės priežiūros
darbuotojas ar kitas kvalifikuotas asmuo – taip
išvengsite elektros šoko pavojaus.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS. Prieš atlikdami bet kokius techninės
priežiūros darbus, prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo
elektros tinklo, kad nekiltų elektros smūgio pavojus;
jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių –
kyla elektros smūgio pavojus.
Nenaudokite abrazyvių arba koroziją sukeliančių
medžiagų, chloro valiklių ir metalinių šveistuvų
keptuvėms.
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMAS
Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo
simboliu .
Todėl įvairias pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai ir griežtai
laikantis vietos institucijų reglamentų, reguliuojančių atliekų išmetimą.
BUITINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS
Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai
naudojamas medžiagas. Prietaisą išmeskite paisydami vietos atliekų
išmetimo reglamentų. Dėl išsamesnės informacijos apie buitinių elektrinių
prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą kreipkitės į įgaliotą vietos
instituciją, buitinių atliekų surinkimo įmonę arba parduotuvę, kurioje
pirkote prietaisą. Šis prietaisas paženklintas pagal Europos direktyvą
2012/19/EB dėl elektros ir elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA).
Tinkamai utilizuodami šį gaminį apsaugosite aplinką ir sveikatą nuo galimo
neigiamo poveikio.
Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad
su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia
atiduoti į atitinkamą surinkimo skyrių, kad elektros ir elektronikos įranga
būtų perdirbta.
ENERGIJOS TAUPYMO PATARIMAI
Naudokite puodus arba keptuves, kurių dugnai kaitviečių dydžio.
Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
Jeigu įmanoma, puodus visada uždenkite dangčiais.
Naudokite greitpuodį ir taupykite energiją ir laiką
Dėkite puodą ant kaitlentės pažymėtos kaitvietės.
ATITIKTIES DEKLARACIJA
Šis prietaisas atitinka ekonomiško dizaino reikalavimus pagal Europos
Sąjungos reglamentą Nr. 66/2014 ir Europos standarto EN 30-2-1
reikalavimus.
PURKŠTUKŲ LENTELĖ II2H3B/P KATEGORIJA
Tipas Duju
Naudojamas
Tipo Degikliui
Purkštuko
Nominali
Šildymo Galia
Nominali
Vartojimas
Sumažinta
Šilumos Galia
kW
Duju slegis
mbar
kW
maži.
nomin.
didži.
GAMTINES DUJOS
(metanas) G20
Greitas
Pusiau greitas
Papildomas
116 (Y)
96 (Z)
79 (6)
3,10
1,75
1,05
295 l/val.
167 l/val.
100 l/val.
0,80
0,45
0,45
17
20
25
SUSKYSTINTOS
NAFTOS DUJOS
(Butanas) G30
Greitas
Pusiau greitas
Papildomas
86
64
50
3,10
1,75
1,05
225 g/val.
127 g/val.
76 g/val.
0,80
0,45
0,45
20
30
35
SUSKYSTINTOS
NAFTOS DUJOS
(propanas) G31
Greitas
Pusiau greitas
Papildomas
86
64
50
3,10
1,75
1,05
221 g/val.
125 g/val.
75 g/val.
0,80
0,45
0,45
20
30
35
Tipas Duju Naudojamas
Modelis konfiguracija
4 DEGIKLIAI
Nominali Šildymo
galia (kW)
G20 20 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,65
728 l/val.
9,52
G30 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,65
556 g/val.
30,94
G31 30 mbar
1R - 2SR - 1AUX
7,65
546 g/val.
23,80
MAITINIMO ŠALTINIS: 220-240 V ~ 50-60 Hz - 0,6W
Total nominali
vartojimas
Reikalingas oras (m3) duju
degimo 1m3
LT
ĮRENGIMAS
TECHNINĖ INFORMACIJA MONTUOTOJUI
• Naudokite apsaugines pirštines gaminio tvarkymui, paruošimui ir montavimui.
• Šį gaminį galima įrengti 20–40 mm storio stalviršyje.
• Jei po virykle orkaitės nėra, įkiškite skiriamąją plokštę, kurios paviršiaus plotas būtų bent jau toks pat, kaip ir darbinio paviršiaus angos plotas.
Ši plokštė plokštė turi būti ne didesniu negu 150 mm atstumu žemiau viršutinio darbinio paviršiaus, tačiau jokiu būdu ne mažesniu negu 20
mm atstumu nuo viryklės viršaus. Jei po virykle planuojate sumontuoti orkaitę, įsitikinkite, kad joje yra įrengta aušinimo sistema. Jei po virykle
įrengiama kito prekės ženklo orkaitė, gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
MATMENYS IR ATSTUMAI, KURIŲ BŪTINA PAISYTI
600 mm
510 mm
41,5 mm
min. 600 mm
55 mm
555 mm
min. 650 mm
min. 420 mm
475 mm
PASTABA: jei atstumas A tarp sieninių spintelių yra nuo 600mm iki 730 mm, aukštis B turi būti mažiausiai 530mm. Jei atstumas A tarp
sieninių spintelių yra didesnis nei viryklės plotis, aukštis B turi būti mažiausiai 400mm. Jei virš viryklės montuojamas gartraukis, tinkamų
atstumų ieškokite gartraukio instrukcijoje.
MONTAVIMAS
Nuvalę paviršių, ant viryklės uždėkite pateikiamą tarpiklį, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
Viryklę įrenkite stalviršio išpjovoje; išpjova turi būti išpjauta pagal instrukcijose pateiktus matmenis.
PASTABA: elektros maitinimo kabelis turi būti pakankamai ilgas, kad jį būtų galima traukti aukštyn.
Viryklei sutvirtinti naudokite su ja pateikiamus kronšteinus (A). Kronšteinus sumontuokite atitinkamose angose,
kurias nurodo rodyklės, ir juos priveržkite jiems skirtais varžtais atsižvelgdami į stalviršio storį (žr. toliau pateiktas vertes).
A
20 mm
30 mm
40 mm
20
30
40
DUJŲ PRIJUNGIMAS
• Pateikiamą alkūnę (A)* arba (B)* prijunkite prie viryklės įleidžiamojo tinklo vamzdžio ir tarp jų naudokite pateikiamą
tarpiklį (C) paisydami EN 549 standarto.
* Prancūzijoje naudokite alkūnę (A), o kitose šalyse – alkūnę (B).
• Prijungę dujų tiekimą, naudodami muiluotą vandenį patikrinkite, ar nėra pratekėjimo. Uždekite degiklius ir rankenėles
sukite nuo maksimalios padėties
A
C
iki minimalios padėties kad patikrintumėte liepsnos stabilumą.
C
SVARBU Prieš ryšį, pašalinti iš angos dangtelį už transplantato vamzdžių dujų viryklės transporto
B
C
VALDYMO SKYDELIS
1. Nuimamos grotelės puodams ir keptuvėms
2. Papildomas degiklis
1
4
3. Vidutinio greičio degiklis
2
4. Didelio greičio degiklis
3
5
1
5. Vidutinio greičio degiklis
Simboliai
Čiaupas užsuktas
Uždarytas čiaupas
Maksimalaus
dydžio liepsna
Maksimaliai atidaryta/tiekimas
ir Elektrinis uždegiklis
Minimalaus
dydžio liepsna
Minimaliai atidaryta arba
tiekimas ribojamas
6. Papildomo degiklio valdymo rankenėlė
7. Vidutinio greičio degiklio valdymo rankenėlė
8. Didelio greičio degiklio valdymo rankenėlė
8
6
7
9
9. Vidutinio greičio degiklio valdymo rankenėlė
KASDIENIS NAUDOJIMAS
KAIP NAUDOTI VIRYKLĘ
PRITAIKYMAS ĮVAIRIEMS DUJŲ TIPAMS
Pasirūpinkite, kad degiklio liepsna nebūtų aukštesnė už prikaistuvio
kraštą.
SVARBU: kai viryklė naudojama, gali įkaisti visas viryklės plotas.
• Norėdami uždegti vieną iš degiklių, prieš laikrodžio rodyklę pasukite
atitinkamą rankenėlę ir ją nustatykite ties maksimalaus dydžio
liepsnos simboliu.
• Degiklis užsidegs šią rankenėlę paspaudus į valdymo skydelį.
• Užsidegus degikliui, rankenėlę palaikykite nuspa udę apytikriai 5–10
sekundžių, kad prietaisas tinkamai veiktų.
Jei liepsna atsitiktinai užgesta (dėl staigaus skersvėjo, dujų tiekimo
pertrūkio, išsiliejusio verdančio skysčio ir pan.), šis apsauginis degiklio
įtaisas atjungia dujų tiekimą.
• Rankenėlės negalima laikyti nuspaudus ilgiau nei 15 sekundžių.
Jei šiam laikui pasibaigus degiklis nedega, prieš mėgindami jį
uždegti dar kartą palaukite mažiausiai vieną minutę.
PASTABA: jei dėl konkrečiai vietai būdingų tiekiamų dujų
ypatumų degikliai blogai užsidega, rekomenduojama bandyti
uždegti rankenėlę nustačius ties mažos liepsnos nuostata.
Rankenėlę atleidus degiklis gali užgesti. Tai reiškia, kad apsauginis
įtaisas nepakankamai įšilo. Tokiu atveju pakartokite anksčiau aprašytus
veiksmus.
PRAKTIŠKI PATARIMAI DĖL DEGIKLIŲ NAUDOJIMO
Šios viryklės degiklių diametrai skirtingi. Tam, kad degikliai kuo geriau
veiktų, paisykite šių taisyklių:
• Naudokite tokius puodus ir keptuves, kurių dugnas yra tokio paties
pločio kaip ir degikliai arba šiek tiek didesni už juos (žr. dešinėje
pusėje esančią lentelę).
• Naudokite tik plokščiadugnius puodus ir keptuves.
• Maistui gaminti naudokite tinkamą kiekį vandens ir puodą uždenkite.
• Žiūrėkite, kad ant grotelių padėti puodai neišsikištų už viryklės krašto.
• Jei prikaistuvių dugnai išgaubti (WOK), naudokite pateikiamas
atramines groteles; jas reikia dėti tik ant 4 žiedų degiklio.
• Saugokitės, kad nesutrenktumėte kaitlentės su kaistuvais, grotelėmis
ir kt. virtuvės reikmenimis.
• Nepalikite tuščių kepsniams skirtų grotelių ant uždegto degiklio ilgiau
nei 5 minutes.
SVARBU: netinkamai naudojant groteles, viryklę galima pažeisti:
grotelių nedėkite atvirkščiai, jų ant viryklės netraukykite.
DEGIKLIS
Ø GAMINIMO INDO SKERSMUO
Greitas (R)
24 - 26 cm
Pusiau greitas (S)
16 - 22 cm
Papildomas (A)
8 - 14 cm
Nenaudokite:
• ketaus keptuvių, muilo akmens, terakotos prikaistuvių ir keptuvių;
• šilumos sklaidytuvų, pavyzdžiui, metalinių tinklelių ar kitokio tipo
priemonių;
• dviejų degiklių vienam virduliui (pvz., žuvies virduliui).
Skysčiai išsiliejo ant karšto virykle srityje gali sukelti stiklo žalą.
Šį darbą turi atlikti kvalifikuotas technikas.
Jei prietaise ketinama naudoti kito tipo dujas, o ne to tipo, kuris
nurodytas duomenų plokštelėje ir informacinėje etiketėje, kuri yra ant
viryklės viršaus, pakeiskite purkštukus.
Nuimkite informacinę etiketę ir ją laikykite kartu su instrukcijų knygele.
Naudokite slėgio reguliatorius, kurie tinka instrukcijoje nurodytam
dujų slėgiui:
• dujų antgalių pakeitimą turi atlikti techninės priežiūros po pardavimo
tarnyba arba kvalifikuotas specialistas;
• dėl antgalių, kurie nepateikiami su prietaisu, užsakymo kreipkitės
techninės priežiūros po pardavimo tarnybą;
• sureguliuokite minimalų čiaupų nustatymą.
PASTABA: jei naudojamos skystos naftos dujos (G30/G31),
minimalaus dujų tiekimo nustatymo varžtą būtina priveržti kuo
stipriau.
SVARBU: jei sunku pasukti degiklių rankenėles, kreipkitės į
techninės priežiūros po pardavimo tarnybą, kad būtų pakeistas
degiklio čiaupas (jei nustatoma, kad jis sugedęs).
SVARBU: įdedamas dujų cilindras ar dujų balionas turi būti
tinkamai įstatytas (vertikalioje padėtyje).
PURKŠTUKŲ PAKEITIMAS (žr. instrukcijoje esančią purkštukų
lentelę)
• Nuimkite groteles (A).
• Ištraukite degiklius (B).
• Tinkamo dydžio lizdiniu veržliarakčiu išsukite purkštuką (C), išsukite
purkštuką, kurį keisite.
• Jį pakeiskite purkštuku, tinkančiu naujam dujų tipui.
• Vėl sumontuokite purkštuką (D).
• Jei naudojamas kelių karūnėlių degiklis, naudokite šoninį veržliaraktį
purkštukui (E) pakeisti.
Prieš įrengdami viryklę nepamirškite pritvirtinti su purkštukais pateiktos
dujų kalibravimo plokštelės; ją pritvirtinkite taip, kad plokštelė uždengtų
dabar matomą informaciją apie dujų kalibravimą.
KAIP SUREGULIUOTI ČIAUPŲ MINIMALŲ DUJŲ TIEKIMO
NUSTATYMĄ
Norėdami patikrinti, ar teisingai sureguliuotas minimalus nustatymas,
nuimkite rankenėlę ir atlikite tokius veiksmus.
• varžtą priveržkite liepsnos aukščiui sumažinti (-);
• varžtą atveržkite liepsnos aukščiui padidinti (+).
Reguliuoti reikia čiaupui esant nustatytam minimalaus dujų tiekimo
nustatymo padėtyje (maža liepsna) :
• Pirminio degiklių oro reguliuoti nereikia.
LT
• Dabar uždekite degiklius ir rankenėles iš maksimalios padėties
pasukite į minimalią padėtį ,kad patikrintumėte liepsnos stabilumą.
Baigę reguliuoti, vėl sandarinkite naudodami sandarinimo laką arba
tolygią medžiagą.
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Nuo prietaiso atjunkite elektros maitinimą.
KAIP VALYTI VIRYKLĖS PAVIRŠIŲ
• Visas emaliuotas ir stiklines dalis valykite šiltu vandeniu ir neutraliu
tirpalu.
• Kalkingas vanduo arba stipraus poveikio valomosios priemonės ant
nerūdijančio plieno paviršių gali palikti dėmių, jei šis paviršius turės
ilgalaikį kontaktą su tokiais skysčiais. Išsiliejusį maistą (vandenį,
padažą, kavą ir kt.) reikia nuvalyti prieš jam išdžiūvant.
• Valykite šiltu vandeniu ir neutraliu plovikliu, po to nusausinkite
minkštu audiniu arba zomša. Prikepusius nešvarumus valykite
specialiais valikliais, skirtais valyti nerūdijančio plieno paviršius.
PASTABA: nerūdijantį plieną valykite tik minkštu audiniu arba
kempinėle.
• Nenaudokite abrazyvinių ar korozinių medžiagų, chloro pagrindo
valiklių ir metalinių šveistuvų prikaistuviams valyti.
• Nenaudokite valymo garais prietaisų.
• Nenaudokite degių medžiagų.
• Ant viryklės nepalikite rūgšties arba šarminių medžiagų, pavyzdžiui,
acto, garstyčių, druskos, cukraus ar citrinų sulčių.
KAIP VALYTI VIRYKLĖS DALIS
• Stiklines ir emaliuotas detales valykite tik minkštu skudurėliu ar
kempine.
• Groteles, degiklio antgalius ir degiklius galima nuimti ir nuvalyti.
• Valykite rankomis, su šiltu vandeniu ir nebraižančiu plovikliu,
nuvalykite maisto likučius ir patikrinkite, ar neužsikimšusios degiklių
angos.
• Nuskalaukite ir išdžiovinkite.
• Vėl teisingai uždėkite degiklius ir antgalius ant jų korpusų.
• Kai uždedate groteles, įsitikinkite, kad keptuvės padėklo sritis yra
išlygiuota su degikliu.
• Modelius su elektriniais degimo kištukais ir apsauginiu įtaisu reikia
atidžiai nuvalyti ties kištuko galu, kad jie veiktų tinkamai. Juos dažnai
patikrinkite, prireikus nuvalykite drėgnu skudurėliu. Prikepusį maistą
reikia pašalinti su dantų krapštuku ar adata.
PASTABA: kad nepažeistumėte elektros degimo įtaiso,
nenaudokite jo, kai degikliai nėra įstatyti.
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Jei viryklė blogai veikia, prieš skambindami techninės priežiūros po
pardavimo tarnybai perskaitykite trikčių šalinimo vadovą problemai
nustatyti.
1. Degiklis neužsidega arba liepsna netolygi
Patikrinkite:
• ar neatjungtas dujų tiekimas arba elektros maitinimas, ar
neužsuktas dujų tiekimo čiaupas;
• ar netuščias dujų balionas (suskystintų dujų);
• ar neužsikimšusios degiklių angos;
• ar neužsiteršęs kištuko galas;
• ar visos degiklių dalys yra teisingoje padėtyje;
• ar arti viryklės nekyla skersvėjai.
2. Degiklis užgęsta
Patikrinkite:
• ar degiklio uždegimo metu rankenėlė laikoma nuspausta
pakankamai ilgai, kad suveiktų apsauginis įtaisas;
• ar neužsikimšusios degiklių angos ties termoelementu;
• ar neužsiteršė apsauginio įtaiso galas;
• ar teisingai nustatyta minimalaus dujų tiekimo nuostata
(skaitykite atitinkamą skyrių).
3. Indai stovi nestabiliai
Patikrinkite:
• ar puodo dugnas visiškai lygus;
• ar puodas stovi degiklio centre;
• ar nesukeistos grotelės, ar jos pastatytos teisingoje padėtyje.
Jei po aukščiau minėtų patikrinimų problemos nėra išspręstos, kreipkitės
į artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą.
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Kad galėtumėte tinkamai pasinaudoti pagalba, užregistruokite gaminį
svetainėje www‌.‌hotpoint‌.‌eu/‌register.
PRIEŠ KREIPDAMIESI Į TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ:
1. Vadovaudamiesi skyriaus TRIKČIŲ ŠALINIMAS patarimais
pamėginkite problemą pašalinti patys.
2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad patikrintumėte, ar triktis
nepašalinama.
JEI ATLIKUS ŠIAS PATIKRAS TRIKTIS NEPAŠALINAMA, KREIPKITĖS Į
ARTIMIAUSIĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRĄ.
Jei reikia pagalbos, skambinkite garantiniame lankstinuke nurodytu
numeriu arba vykdykite nurodymus, pateikiamus svetainėje
www‌.‌hotpoint‌.‌eu.
Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą visada nurodykite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• prietaiso tipą ir tikslų modelį;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
• priežiūros numerį (numeris nurodomas po žodžio „Service“ (techninė
priežiūra), techninių duomenų plokštelėje). Techninės priežiūros
numeris taip pat nurodytas garantijos knygelėje;
• savo tikslų adresą;
• savo telefono numerį.
Jei reikalingas remontas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą
(tada turėsite garantiją, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys
ir remontas bus atliktas tinkamai).
400011401389
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising