Whirlpool | WEIC 3C26 F | Setup and user guide | Whirlpool WEIC 3C26 F Упутство за употребу

Whirlpool WEIC 3C26 F Упутство за употребу
UPUTSTVO ZA SVAKODNEVNU
UPOTREBU
HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE
WHIRLPOOL. Kako biste dobili kompletniju podršku,
molimo da registrujete Vaš uređaj na:
www.whirlpool.eu/register.
SR
Bezbednosna uputstva, kao i uputstvo za upotrebu i
održavanje možete preuzeti na našoj Veb lokaciji
docs.whirlpool.eu i tako što ćete slediti uputstva na
poleđini ove brošure.
Pre upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte uputstvo „Zdravlje i Bezbednost“.
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1
3
4
7
Service:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2
9
5
6
8
11
10
Gornja korpa
Korpa za pribor za jelo
Sklopiva krilca
Podešivač visine gornje korpe
Gornja prskalica
Donja korpa
Donja prskalica
Sklop filtera
Rezervoar za so
Posude za deterdžent i sredstvo za ispiranje
Natpisna pločica
Kontrolna tabla
0000 000 00000
12
KONTROLNA TABLA
1
1.
2.
3.
4.
5.
2
3 4
5
6 7 8
9
Dugme za uključivanje-isključivanje/ponovno podešavanje
sa svetlosnim indikatorom
Dugme za izbor programa
Svetlosni indikator za dopunu soli
Svetlosni indikator za sredstvo za ispiranje
Číslo programu a indikátor času oneskorenia
10
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11
Svetlosni indikator odlaganja
Ekran
„Multizone“ svetlosni indikator
Dugme za odlaganje
Dugme „Multizone“
Dugme za Tabletu sa svetlosnim indikatorom
1
PRVA UPOTREBA
SO, SREDSTVO ZA ISPIRANJE I DETERDŽENT
SAVETI U VEZI SA PRVOM UPOTREBOM
Nakon ugradnje, uklonite zapušače sa korpi i elastične elemente za
zadržavanje sa gornje korpe.
PUNJENJE REZERVOARA ZA SO
Upotreba soli sprečava stvaranje KAMENCA na posuđu i na
funkcionalnim komponentama mašine.
• Važno je da rezervoar za so nikada ne bude prazan.
• Važno je podesiti tvrdoću vode.
Rezervoar za so se nalazi u donjem delu mašine za sudove (pogledajte
OPIS PROGRAMA) i treba da se napuni kada se upali svetlosni indikator
DOPUNA SOLI na kontrolnoj tabli.
1. Uklonite donju korpu i odvrnite poklopac rezervoara (u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu).
2. Samo prvi put kada ovo radite: napunite rezervoar za so vodom.
3. Postavite levak (vidite sliku) i napunite rezervoar za so do ivice (oko 1 kg); nije neuobičajeno
da malo vode iscuri.
4. Uklonite levak i obrišite ostatke soli sa otvora.
Vodite računa o tome da poklopac bude čvrsto zavrnut, tako da
deterdžent ne može da uđe u rezervoar tokom programa pranja (to
može da ošteti omekšivač za vodu tako da se ne može popraviti).
Kad god je potrebno da dodate so, obavezno je da obavite proceduru
pre početka ciklusa pranja.
PODEŠAVANJE TVRDOĆE VODE
Da bi omekšivač za vodu radio kako treba, neophodno je da tvrdoća
vode bude podešena na osnovu stvarne tvrdoće vode u vašoj kući.
Ove informacije možete dobiti od lokalnog snabdevača vodom.
Fabričko podešavanje je prosečno (3) tvrdoće vode.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Zadržite dugme P 5 sekundi, dok se ne začuje zvučni signal.
• Uključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Uključeni su i broj nivoa trenutnog biranja i svetlosni indikator za so.
• Pritisnite dugme P za izbor željene tvrdoće vode
(videti TABELU TVRDOĆE VODE).
Tabela tvrdoće vode
Nivo
1
Meka
°dH
°fH
nemački stepeni
francuski stepeni
0-6
0 - 10
2
Srednja
7 - 11
11 - 20
3
Prosečna
12 - 17
21 - 30
4
Tvrda
18 - 34
31 - 60
5
Veoma tvrda
35 - 50
61 - 90
• Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Podešavanje je završeno!
Čim se ovaj postupak završi, pokrenite program bez punjenja.
Koristite samo so koja je posebno napravljena za mašine za pranje
sudova.
Nakon što sipate so u mašinu, svetlosni indikator za DOPUNA SOLI se
isključuje.
Ako rezervoar za so nije pun, može doći do oštećenja omekšivača
vode i grejača.
2
PUNJENJE REZERVOARA ZA SREDSTVO
ZA ISPIRANJE
Sredstvo za ispiranje olakšava SUŠENJE posuđa. Posuda za sredstvo za
ispiranje A treba da se napuni kada se upali svetlosni indikator
DOPUNA SREDSTVA ZA ISPIRANJE na kontrolnoj tabli.
35
25
MA X
B
A
1. Otvorite pregradu B tako što ćete pritisnuti i povući na gore jezičak na
poklopcu.
2. Pažljivo sipajte sredstvo za ispiranje do oznake za maksimum (110 ml)
na prostoru za punjenje - izbegavajte prosipanje. Ako se to dogodi, odmah obrišite prosuto suvom krpom.
3. Pritisnite poklopac dok se ne začuje zvuk škljocanja.
NIKADA ne sipajte sredstvo za ispiranje direktno u kadicu.
PODEŠAVANJE DOZIRANJA SREDSTVA ZA ISPIRANJE
Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima sušenja, možete da
podesite količinu sredstva za ispiranje koja se koristi.
• Uključite mašinu za pranje sudova pomoću dugmeta UKLJUČI/
ISKLJUČI.
• Isključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Pritisnite dugme P tri puta - čućete kratak zvučni signal.
• Uključite je pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
• Broj trenutno izabranog nivoa i svetlosni indikator sredstva za ispiranje
trepere.
• Pritisnite dugme P da biste izabrali nivo količine sredstva za ispiranje
koje će se koristiti.
• Isključite pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI.
Podešavanje je završeno!
Ako je nivo sredstva za ispiranje podešen na NULU (ECO), sredstvo za ispiranje
se neće koristiti. Svetlosni indikator NIZAK NIVO SREDSTVA ZA ISPIRANJE
neće svetleti ako nestane sredstva za ispiranje.
Mogu se podesiti maksimalno 5 nivoa u zavisnosti od modela mašine
za pranje sudova. Fabričko podešavanje zavisi od modela, sledite gorenavedena uputstva da biste proverili za svoju mašinu.
• Ako vidite plavičaste tragove na posuđu, podesite nizak broj (1-2).
• Ako na posuđu ima kapljica vode ili tragova kamenca, podesite visok
broj (3-4).
PUNJENJE REZERVOARA ZA DETERDŽENT
Za otvaranje rezervoara za
deterdžent koristite uređaj za
otvaranje A. Deterdžent sipajte
isključivo u suv rezervoar B.
B
Deterdžent za pretpranje sipajte
direktno u kadicu.
A
1. Za odmeravanje deterdženta pogledajte
prethodno pomenute informacije kako
biste sipali odgovarajuću količinu.
U posudi B nalaze se oznake koje vam mogu
pomoći u doziranju deterdženta.
2. Uklonite ostatke deterdženta sa ivica rezervoara i zatvorite poklopac dok se
ne začuje zvuk škljocanja.
3. Zatvorite poklopac rezervoara za deterdžent povlačenjem na gore dok
uređaj za zatvaranje ne bude dobro zatvoren.
Posuda za deterdžent se automatski otvara u odgovarajućem trenutku u
skladu sa programom. Ako koristite deterdžente sve u jednom,
preporučujemo da koristite dugme TABLETA, jer ono podešava program
tako da se uvek postignu najbolji rezultati pranja i sušenja.
SR
TABELA SA PROGRAMIMA
Deterdžent
Posuda
Potrošnja
energije
(kWh/ciklus)
50°
3:10
9.5
0.93
2. 6th Sense®
50-60°
1:25 - 3:00
7.0 - 14.0
0.9 - 1.40
3. Intenzivno
65°
-
2:50
16.0
1.60
4. Dnevno
50°
-
1:35
13.0
1.15
5. Tiho
50°
-
-
3:30
15.0
1.15
6. Brzi 30’
50°
-
-
0:30
9.0
0,55
7. Kristal
45°
-
-
1:40
11.5
1.20
-
-
0:12
4.5
0.01
Program
1. Eko
8. Pretpranje
-
NaturalDry
Potrošnja
vode
(litri/ciklus)
Faza
sušenja
Trajanje
programa
za pranje
(h:min)**)
Dostupne opcije *)
-
-
-
Kadica
B
-
Podaci programa EKO su mereni u laboratorijskim uslovima u skladu sa evropskim standardom EN 50242.
Napomena za laboratorije za testiranje: za informacije na uslove komparativnog ispitivanja EN, pogledajte adresa: dw_test_support@whirlpool.com
Prethodno tretiranje posuđa nije potrebno ni za jedan program.
*) Ne mogu se sve opcije koristiti istovremeno.
**) Trajanje programa prikazano na ekranu ili u brošuri je procenjeno vreme u standardnim uslovima. Stvarno vreme može da varira u zavisnosti od
mnogih faktora kao što su temperatura, količina deterdženta, količina i vrsta posuđa, balansiranje posuđa, dodatne izabrane opcije i kalibracija senzora.
Kalibracija senzora može da poveća trajanje programa do 20 min.
Potrošnja u stanju pripravnosti: Potrošnja u režimu pripravnosti: 6 W - u isključenom režimu: 0,5 W
OPIS PROGRAMA
Uputstva za biranje ciklusa pranja.
EKO
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Standardni program, najefikasniji u pogledu kombinovane potrošnje električne energije i vode.
6th SENSE ®
Za normalno zaprljano posuđe sa sasušenim ostacima hrane. Detektuje nivo zaprljanosti posuđa i prema tome prilagođava program. Kada
senzor detektuje nivo zaprljanosti, na ekranu se prikazuje animacija, a
trajanje ciklusa se ažurira.
INTENZIVNO
Program preporučen za jako zaprljano posuđe, naročito za tiganje i šerpe
(ne koristiti za osetljivo posuđe).
DNEVNO
Normalno zaprljano keramičko posuđe. Ciklus za svakodnevnu upotrebu, koji obezbeđuje optimalne performanse čišćenja i sušenja za kraće
vreme.
TIHO
Pogodno za korišćenje uređaja tokom noći. Obezbeđuje optimalne
performanse čišćenja i sušenja sa najnižom emisijom buke.
BRZI 30’
Program za korišćenje sa blago zaprljanim posuđem bez sasušenih
ostataka hrane.
KRISTAL
Program za osetljivo posuđe, koje je osetljivije na visoke temperature,
na primer čaše i šolje.
PRETPRANJE
Koristi se za osvežavanje keramičkog posuđa koje će se kasnije oprati.
Za ovaj program se ne koristi deterdžent.
Napomene:
Imajte u vidu da su ciklusi kao što su Brzi ili Fast najefektivniji za blago zaprljano posuđe.
Da biste dodatno smanjili potrošnju, mašinu za pranje sudova koristite
samo kada je puna.
3
OPCIJE I FUNKCIJE
OPCIJE se mogu direktno odabrati pritiskom na odgovarajuće dugme (videti KONTROLNU TABLU).
Ako opcija ne odgovara izabranom programu videti TABELU SA PROGRAMIMA, odgovarajuće LED svetlo će brzo da zatreperi
3 puta i oglasiće se zvučni signal. Opcija neće biti omogućena.
ODLAGANJE
Početak programa se može odložiti za vremenski period
između 1 i 12 sati.
1. Pritisnite dugme ODLOŽENI START: odgovarajući simbol
se pojavljuje na ekranu; svaki put kada pritisnete dugme,
vreme (1 sat, 2 sata itd. do maks. 12 sati) početka izabranog
ciklusa pranja će se povećavati.
2. Izaberite program za pranje i zatvorite vrata: tajmer će
početi sa odbrojavanjem;
3. Kada ovo vreme istekne, svetlosni indikator se isključuje
i ciklus pranja počinje.
Da biste podesili vreme odlaganja i izabrali kraći period,
pritisnite dugme ODLOŽENI START. Da biste ga otkazali,
pritisnite dugme nekoliko puta dok se svetlosni indikator
odloženog početka ne isključi.
Program za pranje će početi automatskim čim se vrata zatvore.
Funkcija ODLAGANJE se ne može podesiti kada program
počne.
MULTIZONE
Ako nema puno posuđa za pranje, može se koristiti opcija
za polupunu mašinu radi uštede vode, električne energije
i deterdženta.
Izaberite program, a zatim pritisnite dugme MULTIZONE:
na ekranu se pojavljuje simbol izabran korpe. Podrazumevano
podešavanje je da uređaj pere posuđe u svim korpama.
Za pranje samo određene korpe, pritisnite ovo dugme nekoliko puta:
prikazano na ekranu (samo donju korpu)
prikazano na ekranu (samo gornju korpu)
prikazano na ekranu (samo korpa za pribor)
prikazano na ekranu (opcija je ISKLJUČENA i uređaj će oprati
posuđe u svim korpama).
Vodite računa da napunite samo gornju ili donju korpu i
da u skladu sa tim smanjite količinu deterdženta.
4
TABLETA (Tab)
Ova postavka vam omogućava da optimizujete performanse
programa u zavisnosti od vrste deterdženta koji koristite.
Pritisnite TABLETA dugme (svetlosni indikator će zasvetleti)
ukoliko koristite kombinovane deterdžente u obliku tablete
(sredstvo za ispiranje, so i deterdžent u jednoj dozi).
Ukoliko koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent,
ova opcija treba da bude isključena.
NaturalDry
NaturalDry je sistem konvekcionog sušenja koji automatski otvara vrata
tokom/nakon faze sušenja i koji svakodnevno obezbeđuje izvanredne
performanse sušenja.
Radi dodatne zaštite od pare, mašini je dodata posebno dizajnirana
zaštitna folija. Da biste videli kako da instalirate zaštitnu foliju, pogledajte
(UPUTSTVO ZA INSTALACIJU).
Korisnik može da onemogući rad NaturalDry na sledeći način:
1. Idite na meni softvera mašine za sudove pritiskom na dugme P (6 sek.)
2. Prešli ste meni NaturalDry Control (Kontrola NaturalDry), možete
promeniti status rada NaturalDry pritiskom na dugme P:
E – omogućeno
d – onemogućeno
Da biste potvrdili promenu i izašli iz menija Control (Kontrola), pritisnite
i zadržite dugme P (3 sek.).
SR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
1.
PROVERITE PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
Proverite da li je mašina za pranje sudova povezana na dovod
vode i da je slavina otvorena.
2.
UKLJUČITE MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA
Otvorite vrata i pritisnite dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Mašina će se automatski isključiti tokom dužih perioda
neaktivnosti, kako bi se smanjila potrošnja električne energije.
Ako je posuđe samo blago uprljano ili ako ga isperete vodom pre
nego što ga stavite u mašinu za pranje sudova, u skladu s tim
smanjite količinu deterdženta koji koristite.
3.
NAPUNITE KORPE
(videti PUNJENJE KORPI).
MENJANJE PROGRAMA KOJI JE U TOKU
4.
PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT
(videti TABELU SA PROGRAMIMA).
5.
IZABERITE PROGRAM I PRILAGODITE CIKLUS
Izaberite najprikladniji program u skladu sa vrstom posuđa i nivoom zaprljanosti (videti OPIS PROGRAMA) pritiskom na dugme P.
Izaberite željene opcije (videti OPCIJE I FUNKCIJE).
6.
START
Ciklus pranja će započeti kada zatvorite vrata. Kada program počne, začuće se zvučni signal.
DODAVANJE DODATNOG POSUĐA
ZAVRŠETAK CIKLUSA PRANJA
Kraj ciklusa pranja je označen zvučnim signalom i treperenjem
broja ciklusa pranja na displeju. Otvorite vrata i isključite uređaj
pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI.
Sačekajte nekoliko minuta pre nego što izvadite posuđe - da biste
izbegli opekotine.
Ispraznite korpe, počevši sa donjom.
SLUČAJNI PREKIDI
7.
Ako ste izabrali pogrešan program, možete da ga promenite, pod
uslovom da je tek počeo: otvorite vrata, pritisnite i zadržite dugme
UKLJUČI/ISKLJUČI, mašina će se isključiti.
Ponovo uključite mašinu pomoću dugmeta UKLJUČI/ISKLJUČI i
izaberite novi ciklus pranja i željene opcije; ciklus pranja će započeti
kada zatvorite vrata.
Bez isključivanja mašine, otvorite vrata (pazite na VRELU paru!) i
stavite posuđe u mašinu za pranje sudova. Zatvorite vrata i ciklus pranja
će se nastaviti od trenutka u kom je zaustavljen.
Ako su vrata otvorena tokom ciklusa pranja ili ako dođe do prekida
električne energije, ciklus se zaustavlja. Pokreće se ponovo i nastavlja
tamo gde je prekinut kada se zatvore vrata ili kada dođe do ponovnog
uspostavljanja električne energije.
Više informacija o funkcijama možete pronaći u uputstvu za upotrebu i
održavanje koje možete preuzeti putem interneta ili tako što ćete pratiti
uputstva sa poslednje stranice.
SAVETI I PREDLOZI
SAVETI
Pre nego što napunite korpe, uklonite sve ostatke hrane sa posuđa i
ispraznite čaše. Nije potrebno da prethodno ispirate vodom.
Posuđe postavite tako da stoji čvrsto na mestu i da ne sklizne; posude
postavite sa otvorima okrenutim na dole, a udubljene/ispupčene
delove postavite koso, kako bi voda mogla da dopre do svih površina
i da slobodno teče.
Upozorenje: poklopci, ručice, poslužavnici i tiganji ne sprečavaju
rotiranje prskalica.
Svo malo posuđe stavite u korpu za pribor.
Veoma zaprljano posuđe i šerpe bi trebalo da stavite u donju korpu,
jer su prskalice u ovom delu jače i pružaju bolje performanse pranja.
Nakon što napunite uređaj, vodite računa da prskalice mogu slobodno da se rotiraju.
HIGIJENA
Da bi se izbeglo stvaranje neprijatnih mirisa i naslaga u mašini za
pranje sudova, program sa visokom temperaturom pokrenite najmanje jednom mesečno. Koristite jednu kafenu kašičicu deterdženta
i pokrenite program bez postavljanja posuđa kako biste očistili uređaj.
NEODGOVARAJUĆE POSUĐE
• Drveno posuđe i pribor.
• Osetljive ukrašene čaše, umetničke rukotvorine i antičko posuđe.
Dekoracija na njima nije otporna.
• Delovi od sintetičkog materijala ne podnose visoke temperature.
• Posuđe od bakra i kalaja.
• Posuđe zaprljano pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili
mastilom.
Boja dekoracije na staklu i komadima od aluminijuma/srebra može
da se promeni i izbledi tokom procesa pranja. Neke vrste stakla (npr.
kristalni predmeti) takođe mogu da se zamute nakon određenog
broja ciklusa pranja.
OŠTEĆENJE ČAŠA I POSUĐA
• Koristite samo čaše i porculansko posuđe za koje proizvođač garantuje da je bezbedno za mašinsko pranje.
• Koristite blag deterdžent za posuđe
• Sakupite čaše i posuđe iz mašine za pranje sudova čim se ciklus
pranja završi.
5
PUNJENJE KORPI
ORPA ZA PRIBOR
SKLOPIVA KRILCA SA PODESIVIM POLOŽAJEM
Treća korpa je namenjena za postavljanje pribora. Pribor postavite kao
što je prikazano na slici. Odvajanje pribora prilikom postavljanja čini sakupljanje nakon pranja lakšim i poboljšava performanse pranja i sušenja.
Noževi i drugi pribor oštrih ivica se mora postaviti sa vrhovima okrenuti
na dole.
Geometrija korpe omogućava postavljanje sitnih predmeta, kao što
su šolje za kafu, u središnju oblast.
GORNJA KORPA
Stavite osetljivo i lako posuđe:
čaše, šolje, tacne, plitke posude
za salatu.
Sklopiva krilca se mogu postaviti na tri
različite visine radi optimizacije postavljanja
posuđa unutar korpe.
Čaše za vino se bezbedno mogu staviti u
sklopiva krilca tako što se stopa svake čaše
stavi u odgovarajući otvor.
Za optimalne rezultate sušenja više nagnite
sklopiva krilca. Za promenu nagiba,
povucite sklopivo krilce na gore, blagim
klizanjem ga pomerite i postavite po želji.
DONJA KORPA
Za šerpe, poklopce, tanjire, posude za salatu, pribor itd. Velike tanjire i
poklopce treba stavljati sa strane, kako bi se izbeglo dodirivanje prskalica.
Donja korpa ima držače koji se podižu i mogu se koristiti u vertikalnom
položaju prilikom postavljanja tanjira ili u horizontalnom položaju
(nižem) za lako postavljanje šerpi i posuda za salatu.
(primer punjenja gornje korpe)
PODEŠAVANJE VISINE GORNJE KORPE
Visina gornje korpe se može podesiti: visoki položaj za postavljanje
velikog posuđa u donju korpu i nizak položaj za maksimalno korišćenje
držača koji se pomeraju, tako što se stvara više prostora na gore i
izbegava sudaranje sa sudovima iz donje korpe.
Gornja korpa ima Podešivač visine gornje
korpe (vidite sliku), bez pritiskanja ručica,
jednostavno podignite držeći korpu sa
strane, čim se korpa stabilno namesti u viši
A
položaj.
Da biste vratili na niži položaj, pritisnite
ručice A koje se nalaze na stranama korpe i
pomerite korpu na dole.
Preporučujemo da ne podešavate visinu
korpe kada je napunjena.
NIKADA ne podižite niti spuštajte samo jednu stranu korpe.
6
(primer punjenja donje korpe)
SR
NEGA I ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA
Redovno čistite sklop filtera kako se filteri ne bi zapušili i kako bi
otpadna voda pravilno oticala.
Sklop filtera se sastoji od tri filtera koji uklanjaju ostatke hrane iz vode
za pranje i omogućavaju recirkulaciju vode: kako bi se postigli najbolji
rezultati pranja, filtere treba održavati čistim.
Mašina za pranje sudova se ne sme koristiti bez filtera ili ako je
filter labav.
Nakon nekoliko pranja, proverite sklop filtera i ukoliko je potrebno
detaljno ga očistite pod mlazom vode, pomoću četke koja nije metalna
i sledeći uputstva navedena u nastavku:
ČIŠĆENJE PRSKALICA
Povremeno, ostaci hrane mogu da se skore na prskalicama i tako
blokiraju otvore za prskanje vode. Stoga se preporučuje da povremeno
proveravate prskalice i čistite ih malom četkom koja nije od metala.
1. Okrenite cilindrični filter A u smeru suprotnom od smera kretanja
kazaljki na satu i izvucite ga (slika 1).
2. Uklonite kupasti filter B primenom blagog pritiska na bočna krilca
(slika 2).
3. Izvucite pločasti filter od nerđajućeg čelika C (slika 3).
4. Proverite sklopku i uklonite sve ostatke hrane. NIKADA NE UKLANJAJTE zaštitu pumpe za ciklus pranja (crni deo) (slika 4).
1
Da biste uklonili gornju prskalicu, okrenite plastični prsten za
zaključavanje u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki na satu.
Gornja prskalica se ponovo postavlja tako da strana sa više otvora bude
okrenuta na gore.
2
B
A
A
Donju prskalicu možete ukloniti tako što ćete je povući na gore.
C
ČIŠĆENJE CREVA ZA DOVOD VODE
3
4
Nakon čišćenja filtera, ponovo postavite sklop filtera i pravilno ih
pričvrstite na mesto; ovo je neophodno za efikasan rad mašine za
pranje sudova.
Ako su creva za vodu nova ili neko vreme nisu korišćena, pustite vodu
kroz njih da biste bili sigurni da su čista i da bi se očistila od nečistoća
pre nego što se povežu. Ako ne obavite ovu meru opreza, dovod vode
se može blokirati i oštetiti mašinu za pranje sudova.
7
OTKLANJANJE PROBLEMA
Vaša mašina za pranje sudova možda ne radi kako treba.
Pre nego što kontaktirate servisni centar, proverite da li se problem može rešiti pomoću sledeće liste.
PROBLEMI
MOGUĆI UZROCI
REŠENJA
Mašina za pranje
sudova neće da
se pokrene ili
ne reaguje na
komande.
Uređaj nije pravilno uključen u strujno
napajanje.
Umetnite utikač u utičnicu.
Nema električne energije.
Mašina za pranje sudova se automatski pokreće kada dođe do povraćaja
električne energije.
Voda ne otiče iz
mašine za pranje
sudova.
Vrata mašine za pranje sudova nisu zatvorena. Snažno gurnite vrata dok se ne začuje zvuk „kliktanja”.
Ne reaguje na komande.
Isključite uređaj pritiskom na dugme UKLJUČI/ISKLJUČI, nakon jednog minuta ga ponovo uključite i ponovo podesite program.
Ciklus pranja se još nije završio.
Sačekajte da se ciklus pranja završi.
Crevo za odvod je savijeno.
Proverite da li je crevo za odvod savijeno (videti UPUTSTVA ZA UGRADNJU).
Odvodna cev sudopere je blokirana.
Očistite odvodnu cev sudopere.
Filter je zapušen ostacima hrane
Očistite filter (videti ČIŠĆENJE SKLOPA FILTERA).
Mašina za pranje Sudovi udaraju jedan o drugi.
sudova proizvodi
neuobičajenu
buku.
Proizvodi se previše pene.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Posuđe nije čisto. Posuđe nije pravilno postavljeno.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT). Resetujte trenutni
ciklus isključivanjem mašine za pranje sudova, zatim ga ponovo uključite,
izaberite novi program i zatvorite vrata. Nemojte dodavati deterdžent
Prskalice ne mogu slobodno da se okreću,
jer ih zaustavlja posuđe.
Pravilno poređajte posuđe (videti PUNJENJE KORPI).
Ciklus pranja je previše blag.
Izaberite odgovarajući ciklus pranja (videti TABELU SA PROGRAMIMA).
Proizvodi se previše pene.
Deterdžent nije pravilno odmeren ili nije pogodan za korišćenje u mašini za
pranje sudova (videti PUNJENJE POSUDE ZA DETERDŽENT).
Poklopac na odeljku za sredstvo za ispiranje nije pravilno zatvoren.
Vodite računa da poklopac posude za sredstvo za ispiranje bude zatvoren.
Filter je zaprljan ili zapušen.
Očistite sklop filtera (videti ČUVANJE I ODRŽAVANJE).
Nema soli.
Napunite rezervoar za so (videti PUNJENJE REZERVOARA ZA SO).
ODRŽAVANJE I VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA
Detaljnije informacije, postupke održavanja i rešenja problema potražite
u Uputstvu za upotrebu i održavanje.
Uputstvo za upotrebu i održavanje možete nabaviti:
• u postprodajnom servisu; broj telefona potražite u garantnoj knjižici.
• ili ga preuzeti sa veb adrese: docs.whirlpool.eu
• ili putem QR koda:
KONTAKTIRANJE POSTPRODAJNOG SERVISA
Kada kontaktirate postprodajni servis, treba
da dostavite šifre prikazane na natpisnoj
ploči, koja se nalazi na levoj ili desnoj strani
sa unutrašnje strane vrata mašine za pranje
sudova. Broj telefona se nalazi u garantnom
listu ili na veb lokaciji: www.whirlpool.eu
IEC 436
:
TEHNIČKI LIST
Tehnički podaci koji sadrže podatke o potrošnji energije se mogu preuzeti sa veb lokacije kompanije: docs.whirlpool.eu
400011382023
06/2019 ks - Xerox Fabriano
8
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising