AEG | SCE81824TS | User manual | Aeg SCE81824TS Manuali i perdoruesit

Aeg SCE81824TS Manuali i perdoruesit
SCE81824TS
SQ
MK
USER
MANUAL
Udhëzimet për përdorim
Frigorifer me Ngrirje
Упатство за ракување
Фрижидер со замрзнувач
2
20
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. INSTALIMI.............................................................................................................6
4. FUNKSIONIMI.......................................................................................................7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................. 10
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA...............................................................................12
7. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 13
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................14
9. ZHURMAT...........................................................................................................17
10. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 18
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
SHQIP
3
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në
8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të
theksuara dhe komplekse, nëse mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës
ftohëse.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike
brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje
nëse ato nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca
shpërthyese, si p.sh. kuti aerosoli me shtytës të
djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e përdorni pajisjen përpara se ta
instaloni në strukturën inkaso.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas
ndryshimit të krahut të derës, prisni të
paktën 4 orë përpara se të lidhni
pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
•
•
•
•
•
•
•
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi
(p.sh. ndryshimit të krahut të derës),
hiqni spinën nga priza.
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona
që kanë shumë lagështirë ose që janë
shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
Pajisja përmban një qese me
absorbues lagështire. Ajo nuk është
lodër. Nuk është ushqim. Hidheni atë
menjëherë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Kur poziciononi pajisjen,
sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni përshtatës me
shumë spina dhe kabllo
zgjatuese.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën e rrjetit, kabllon
e rrjetit, kompresorin). Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit ose
një elektricist për të ndërruar pjesët
elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën
nivelin e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
2.3 Përdorimi
•
•
•
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
Lloji i llambës së përdorur për këtë
pajisje është vetëm për pajisje
shtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
Mos vendosni pije freskuese në
ndarjen e ngrirjes. Kjo krijon presion
tek ena e pijes.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Mos hiqni ose mos prekni sende në
ndarjen e ngrirësit nëse duart i keni të
lagura ose të njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë
shkrirë.
Zbatoni udhëzimet e ruajtjes që
gjenden tek ambalazhimi i ushqimit të
ngrirë.
2.4 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me
nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin.
Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te
qarku i agjentit ftohës që përmban
izobutan.
5
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
6
www.aeg.com
2.6 Shërbimi
•
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
një qendër të autorizuar shërbimi.
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Hedhja e mbeturinave
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
•
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kur funksionon jashtë atij
diapazoni, te disa lloje
modelesh mund të ndodhin
disa probleme funksionale.
Funksionimi i saktë mund të
garantohet vetëm brenda
diapazonit të specifikuar të
temperaturës. Nëse keni
dyshime rreth vendit të
instalimit të pajisjes,
kontaktoni me shitësin,
shërbimin për klientin ose
Qendrën më të afërt të
Autorizuar të Shërbimit.
3.1 Vendndodhja
Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
Për të siguruar performancën më të mirë,
instalojeni pajisjen larg burimeve të
nxehtësisë, të tilla si radiatorë, bojlerë,
drita e drejtpërdrejtë e diellit etj.
Sigurohuni që ajri të qarkullojë lirisht
përreth pjesës së pasme të pajisjes.
3.2 Pozicionimi i pajisjes
Instalojeni pajisjen në një ambient të
brendshëm të thatë dhe të ajrosur mirë,
ku temperatura e ambientit përputhet me
kategorinë e klimës që tregohet në
etiketën e specifikimeve të pajisjes.
3.3 Lidhja elektrike
•
•
Kategori Temperatura e ambientit
ae
klimës
SN
+10°C deri + 32°C
N
+16°C deri + 32°C
ST
+16°C deri + 38°C
T
+16°C deri + 43°C
•
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi
nëse nuk respektohen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C Direktivat
SHQIP
3.4 Nevojat për ventilim
7
KUJDES!
Për instalimin, referojuni
udhëzimeve të montimit.
Qarkullimi i ajrit mbrapa pajisjes duhet të
jetë i mjaftueshëm.
min.
200 cm2
5 cm
min.
200 cm2
4. FUNKSIONIMI
4.1 Paneli i kontrollit
1
8
7
6
1 Ekrani
2 Butoni i rritjes së temperaturës së
ngrirësit
3 Butoni i uljes së temperaturës së
ngrirësit
4 OK
5 Mode
6 Butoni i rritjes së temperaturës së
frigoriferit
5
4
3
2
7 Butoni i uljes së temperaturës së
frigoriferit
8 ON/OFF
Tingujt e paracaktuar të butonave mund
të ndryshohen duke shtypur njëkohësisht
për disa sekonda butonin Mode dhe
butonin e uljes së temperaturës.
Ndryshimi është i kthyeshëm.
4.2 Ekrani
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
A. Treguesi i ndarjes së frigoriferit
B. Treguesi i Kohëmatësit
/Treguesi i temperaturës
C. ON/OFF treguesi
D. Coolmatic funksioni
E. Holiday regjimi
F. Frostmatic funksioni
G. Treguesi i temperaturës
8
www.aeg.com
H. Treguesi i ndarjes së ngrirësit
I. Treguesi i alarmit
J. ChildLock funksioni
K. DrinksChill funksioni
L. DYNAMICAIR funksioni
4.3 Ndezja
Treguesi OFF i frigoriferit pulson.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Treguesi OFF i frigoriferit fiket.
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Shtypni ON/OFF në pajisje nëse
ekrani është i fikur. Treguesit e
temperaturës tregojnë temperaturën
e paracaktuar.
Alarmi akustik mund të
funksionojë pas pak
sekondash.
Për ta rivendosur alarmin,
drejtojuni seksionit "Alarmi
ndaj temperaturës së lartë".
Për të zgjedhur një temperaturë tjetër,
drejtojuni seksionit "Rregullimi i
temperaturës".
Nëse në ekran shfaqet "dEMo",
referohuni te "Zgjidhja e problemeve".
4.4 Fikja
1. Shtypni butonin ON/OFF të pajisjes
për 5 sekonda.
Ekrani do të fiket.
2. Hiqeni spinën elektrike nga priza.
4.5 Rregullimi i temperaturës
Caktoni temperaturën e pajisjes duke
shtypur rregullatorët e temperaturës.
Temperatura e paracaktuar:
• +5°C për frigoriferin
• -18°C për ngrirësin
Treguesit e temperaturës tregojnë
temperaturën e caktuar.
Temperatura e caktuar do të
arrihet brenda 24 orëve.
Temperatura e caktuar do të
ruhet edhe në rast
shkëputjeje të energjisë.
4.6 Ndezja e frigoriferit
Për të ndezur frigoriferin mjafton të
shtypni rregullatorin e temperaturës së
frigoriferit. Për të ndezur frigoriferin me
mënyrën tjetër:
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Për të zgjedhur një
temperaturë tjetër, drejtojuni
seksionit "Rregullimi i
temperaturës".
4.7 Fikja e frigoriferit
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Treguesi OFF i frigoriferit dhe treguesi i
ndarjes së frigoriferit pulsojnë.
Treguesi i temperaturës së frigoriferit
tregon vijëza.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi OFF i frigoriferit.
4.8 Coolmatic funksioni
Nëse ju duhet të fusni në të një sasi të
madhe ushqimi të ngrohtë, për shembull
pasi sapo të keni bërë pazarin e
ushqimeve, ju sugjerojmë të aktivizoni
funksionin Coolmatic për të ftohur më
shpejt produktet dhe për të shmangur
ngrohjen e ushqimeve të tjera që janë
tashmë në frigorifer.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
korresponduese.
Treguesi Coolmatic pulson.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi Coolmatic.
Funksioni Coolmatic fiket automatikisht
pas afro 6 orësh.
Për të çaktivizuar funksionin përpara
ndalimit të tij automatik, përsëritni
procedurën.
Funksioni çaktivizohet duke
zgjedhur një temperaturë të
ndryshme frigoriferi.
4.9 Regjimi Holiday
Ky regjim mundëson mbajtjen e pajisjes
të mbyllur dhe bosh gjatë një periudhe të
gjatë pushimesh, pa lejuar krijimin e
aromave të këqija.
SHQIP
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Treguesi Holiday pulson. Treguesi i
temperaturës tregon temperaturën e
vendosur.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi Holiday.
Ky regjim çaktivizohet duke
përzgjedhur një temperaturë
tjetër.
4.10 Frostmatic funksioni
Funksioni Frostmatic përshpejton ngrirjen
e ushqimeve të freskëta dhe në të njëjtën
kohë mbron artikujt ushqimorë tashmë
në ruajtje nga ngrohja e
padëshirueshme.
1. Për të aktivizuar këtë funksion,
shtypni butonin Mode derisa të
shfaqet ikona korresponduese.
Treguesi Frostmatic pulson.
2. Shtypni butonin OK për ta
konfirmuar.
Shfaqet treguesi Frostmatic.
Ky funksion ndalon automatikisht pas 52
orësh.
Për ta çaktivizuar funksionin përpara se
të ndalojë automatikisht, përsëritni
procedurën derisa treguesi Frostmatic të
fiket.
Funksioni çaktivizohet duke
përzgjedhur një temperaturë
tjetër të caktuar.
4.11 Funksioni ChildLock
Aktivizoni funksionin ChildLock për të
bllokuar butonat nga përdorimi
aksidental.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Treguesi ChildLock pulson.
2. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi ChildLock.
Për ta çaktivizuar funksionin ChildLock,
përsëritni procedurën derisa treguesi
ChildLock të fiket.
4.12 Funksioni DrinksChill
Funksioni DrinksChill duhet të përdoret
për të vendosur një alarm akustik në
9
kohën e preferuar, i vlefshëm për
shembull kur një recetë kërkon që të
ftohë produkte ushqime për një periudhë
të caktuar.
Është e dobishme edhe kur nevojitet një
kujtues për të mos harruar shishet e
vendosura në ngrirës për ftohje të
shpejtë.
1. Shtypni Mode derisa të shfaqet ikona
përkatëse.
Treguesi DrinksChill pulson.
Kohëmatësi tregon vlerën e cilësuar (30
minuta) për disa sekonda.
2. Shtypni rregullatorin e Kohëmatësit
për ta ndryshuar vlerën e cilësuar të
Kohëmatësit në 1 deri 90 minuta.
3. Shtypni OK për ta konfirmuar.
Shfaqet treguesi DrinksChill.
Kohëmatësi fillon të pulsojë (min).
Në fund të numërimit mbrapsht, treguesi
DrinksChill pulson dhe dëgjohet një
alarm akustik. Shtypni OK për të fikur
sinjalin akustik dhe për të çaktivizuar
funksionin.
Për ta çaktivizuar funksionin, përsëritni
procedurën derisa treguesi DrinksChill të
fiket.
Është e mundur të
ndryshohet ora në çdo kohë
gjatë numërimit mbrapsht në
përfundim duke shtypur
butonin e uljes së
temperaturës dhe butonin e
rritjes së temperaturës.
4.13 Alarmi ndaj
temperaturës së lartë
Rritja e temperaturës në ndarjen e
ngrirësit (për shembull për shkak të një
ndërprerjeje të mëparshme të rrymës)
tregohet nëpërmjet pulsimit të ikonës së
alarmit dhe treguesve të temperaturës së
ngrirësit dhe rënies së alarmit.
Shtypni çdo lloj butoni.
Sinjalizuesi fiket.
Treguesi i temperaturës së ngrirësit
tregon temperaturën më të lartë që
arrihet për disa sekonda, pastaj afishon
sërish temperaturën e caktuar.
Treguesi i alarmit vazhdon të
pulsojë derisa të rikthehen
kushtet normale.
10
www.aeg.com
4.14 Alarmi i derës së hapur
Nëse dera lihet hapur për rreth 90
sekonda bie alarmi akustik dhe pulson
treguesi i alarmit.
Alarmi ndalon pas mbylljes së derës.
Gjatë alarmit, sinjali akustik mund të fiket
duke shtypur çdo buton.
4.15 DYNAMICAIR funksioni
Për të aktivizuar funksionin:
1. Shtypni butonin Mode derisa të
shfaqet ikona korresponduese.
Treguesi DYNAMICAIR pulson.
2. Shtypni butonin OK për ta
konfirmuar.
Shfaqet treguesi DYNAMICAIR.
Për ta çaktivizuar funksionin, përsëritni
procedurën derisa ikona e treguesit
DYNAMICAIR të fiket.
Nëse funksioni aktivizohet
automatikisht, treguesi
DYNAMICAIR nuk shfaqet
(referojuni kapitullit
“Përdorimi i përditshëm”).
Aktivizimi i funksionit
DYNAMICAIR rrit konsumin
e energjisë.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
1
5.1 Pastrimi i pjesës së
brendshme të pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo
pastrues me bazë vaji, pasi
këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet e lëmuara.
5.2 Vendosja e rafteve të
derës
Dera e ndarjes së frigoriferit është e
pajisur me shina që mundësojnë
pozicionimin e rafteve të dyerve sipas
preferencave individuale.
1
2
Për të ripozicionuar raftet e derës,
rrëshqitini raftet e derës me kujdes sipas
shigjetave.
5.3 Raftet e lëvizshme
Muret e frigoriferit janë të pajisura me një
sërë shinash në mënyrë që raftet të
mund të vendosen sipas dëshirës.
1
2
SHQIP
11
Mos e lëvizni raftin prej
xhami mbi sirtarin e
zarzavateve për të siguruar
qarkullim të mirë të ajrit.
5.4 Treguesi i temperaturës
Për të ruajtur ushqimin siç duhet,
frigoriferi është i pajisur me tregues
temperature. Simboli në paretin anësor
të pajisjes tregon pjesën më të ftohtë të
frigoriferit.
Nëse shfaqet OK (A), vendoseni
ushqimin e freskët në zonën që tregon
simboli, nëse nuk shfaqet (B), rregulloni
kontrolluesin e temperaturës në një
cilësim më të ftohtë dhe prisni 12 orë
përpara se të kontrolloni sërish treguesin
e temperaturës.
A
B
OK
OK
Pasi të keni vendosur
ushqimin e freskët në pajisje
ose pasi të keni hapur derën
vazhdimisht për një periudhë
të gjatë, është normale që
treguesi të mos tregojë OK.
Prisni të paktën 12 orë
përpara se të rregulloni
sërish kontrolluesin e
temperaturës.
5.5 DYNAMICAIR
Ndarja e frigoriferit ka një pajisje që
mundëson ftohjen e shpejtë të ushqimit
dhe ruan një temperaturë më të
njëtrajtshme në të.
Kur është e nevojshme, kjo pajisje
aktivizohet automatikisht, për shembull
për rikuperimin e shpejtë të temperaturës
pas hapjes së derës ose kur temperatura
e ambientit është e lartë.
Mund ta ndizni pajisjen
manualisht kur nevojitet
(referojuni funksionit
“DYNAMICAIR”).
Pajisja DYNAMICAIR ndalon
kur dera është e hapur dhe
rifillon menjëherë pasi
mbyllet dera.
5.6 Ngrirja dhe ruajtja e
ushqimeve të ngrira
Ndarja e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe
ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe
shumë të ngrira për një kohë të gjatë.
Kur e përdorni për herë të parë ose pas
një periudhe jashtë përdorimit, përpara
se të futni produkte në ndarje, lëreni
pajisjen të punojë për të paktën 2 orë me
funksionin Frostmatic të aktivizuar.
Për të ngrirë ushqimin e freskët
vendoseni atë në ndarjen e sipërme.
Sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrihet në 24 orë, specifikohet në
pllakëzën e specifikimeve, një etiketë
që ndodhet në brendësi të pajisjes.
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë, gjatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për
t'u ngrirë.
12
www.aeg.com
Në rast të një shkrirjeje
aksidentale, për shembull si
pasojë e ndërprerjes së
rrymës elektrike dhe nëse
kjo ndërprerje ka zgjatur më
shumë se vlera e shfaqur në
tabelën e të dhënave teknike
në çështjen "koha në rritje",
ushqimi i shkrirë duhet të
konsumohet shpejt ose të
gatuhet menjëherë dhe më
pas të rivendoset në ngrirje
(pasi të jetë ftohur).
5.7 Shkrirja
Përpara se të përdoren, ushqimet e
ngrira ose tepër të ngrira mund të
shkrihen në ndarjen e frigoriferit ose në
temperaturë dhome, në varësi të kohës
në dispozicion për këtë proces.
Copëzat e vogla të ushqimit mund të
gatuhen edhe ndërsa janë ende të
ngrira, menjëherë sapo nxirren nga
ngrirësi: në këtë rast, gatimi do të zgjasë
më shumë.
5.8 Prodhimi i kubeve të
akullit
Kjo pajisje është e pajisur me një ose më
shumë vasketa të posaçme për
prodhimin e kubave të akullit.
Mos përdorni vegla metalike
për të hequr vasketat nga
ngrirësi.
1. Mbushini këto vasketa me ujë
2. Vendosni vasketat e akullit në
dhomën e ngrirësit.
5.9 Akumulatorët e ftohtësisë
Ngrirësi përmban të paktën një
akumulator ftohtësie, i cili zgjat kohën e
ruajtjes së ftohtësisë, në rast të
ndërprerjes së energjisë elektrike apo një
avarie.
6. UDHËZIME DHE KËSHILLA
6.1 Tingujt e funksionimit
normal
6.3 Këshilla për ftohjen e
ushqimeve të freskëta
Gjatë punës tingujt e mëposhtëm janë
normalë:
•
•
•
•
•
Një tingull i lehtë gurgullues ose
flluskues nga bobina kur pompohet
lëndë ftohëse.
Një tingull gumëzhitës ose pulsues
nga kompresori kur pompohet lënda
ftohëse.
Një zhurmë e papritur kërcitëse nga
brenda pajisjes që shkaktohet nga
zgjerimi termik (një fenomen fizik i
natyrshëm dhe jo i rrezikshëm).
Një zhurmë e dobët kërcitëse nga
rregullatori i temperaturës kur
kompresori ndizet ose fiket.
•
•
6.4 Këshilla për ftohjen
Këshilla të nevojshme:
•
6.2 Këshilla për kursimin e
energjisë
•
•
•
•
Mos e hapni shpesh derën ose mos e
lini hapur për një kohë më të gjatë
sesa nevojitet patjetër.
Mos i hiqni akumulatorët e ftohtësisë
nga koshi i ngrirjes.
Mos depozitoni ushqime të ngrohta
apo lëngje që avullojnë në ftohës.
Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë
të fortë.
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë
që ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
Mish (të gjitha llojet): mbështilleni në
ambalazh të përshtatshëm dhe
vendoseni mbi raftin e xhamit që
ndodhet mbi sirtarin e perimeve.
Ruajeni mishin për maksimumi 1-2
ditë.
Ushqime të gatuara, gatesa të ftohta:
mbulojini dhe vendosini në çdo raft.
Frutat dhe perimet: pastrojini
plotësisht dhe vendosini në një sirtar
të veçantë. Bananet, patatet, qepët
dhe hudhrat, nëse nuk janë të
SHQIP
•
•
paketuara, nuk duhet të mbahen në
frigorifer.
Gjalpi dhe djathi: vendosini në një
mbajtëse të posaçme hermetike ose
të mbështjella në letër alumini ose
qeska prej polietileni për të lejuar
brenda sa më pak ajër të jetë e
mundur.
Shishet: mbyllini me kapak dhe
vendosini në raftin e shisheve në
derën e pajisjes ose (nëse ka) në
mbajtësen e shisheve.
•
•
•
13
Ushqimet pa dhjamë ruhen më mirë
dhe më gjatë se ushqimet e
yndyrshme. Kripa redukton
jetëgjatësinë e ruajtjes së ushqimit.
Mos hani kuba akulli, akull ose
lëpirëse akulli menjëherë pasi i nxirrni
nga ngrirësi. Rrezik atrofizimi.
Këshillohet që të shënoni datën e
ngrirjes në çdo pako ushqimi të ngrirë,
për të pasur parasysh kohën e
ruajtjes.
6.5 Këshilla për ngrirjen
6.6 Këshilla për depozitimin e
ushqimeve të ngrira
•
•
•
•
•
Ngrini vetëm ushqime të cilësisë së
lartë, të freskëta dhe të pastruara
mirë.
Për ngrirje dhe shkrirje më efikase
ndajini ushqimet në porcione të vogla.
Mbështilleni ushqimin me fletë alumin
ose qeseje. Sigurohuni që paketimet
të jenë hermetike.
Për të shmangur rritjen në
temperaturë të ushqimeve të ngrira
tashmë, mos vendosni ushqime të
freskëta të pa ngrira direkt pranë tyre.
•
•
•
Të siguroheni se ushqimet e ngrira që
keni blerë janë ruajtur siç duhet nga
shitësi.
Sigurohuni që ushqimet e ngrira të
transportohen nga dyqani në ngrirës
brenda një kohe sa më të shkurtër të
mundshme.
Pasi e keni shkrirë, ushqimi prishet
shpejt dhe nuk mund të ngrihet sërish.
Mos e tejkaloni periudhën e ruajtjes të
përcaktuar nga prodhuesi i ushqimit.
7. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Paralajmërime të
përgjithshme
KUJDES!
Shkëputeni nga korrenti
pajisjen përpara se të kryeni
çdo veprim mirëmbajtjeje.
Kjo pajisje përmban
hidrokarbure brenda njësisë
ftohëse; për këtë arsye,
mirëmbajtja dhe rimbushja
duhet të kryhen vetëm nga
teknikë të autorizuar.
Aksesorët dhe pjesët e
pajisjes nuk duhet të lahen
në enëlarëse.
7.2 Pastrimi periodik
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose
kabllot brenda pajisjes.
KUJDES!
Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të
kursejë konsumin e energjisë.
14
www.aeg.com
7.3 Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga
avulluesi i ndarjes së frigoriferit sa herë
që kompresori i motorit ndalon, gjatë
përdorimit normal. Uji i shkrirjes
shkarkohet nëpërmjet një zgavre brenda
një mbajtëseje të posaçme që ndodhet
në pjesën e pasme të pajisjes, mbi
kompresorin e motorit, ku dhe avullon.
Është e rëndësishme të pastroni
periodikisht vrimën e shkarkimit të ujit të
shkrirjes që ndodhet në mes të kanalit të
ndarjes së ftohjes, për të parandaluar që
uji të rrjedhë e të pikojë mbi ushqimin
brenda.
të punës nuk krijohet brymë, as në muret
e brendshme as mbi ushqime.
7.5 Periudhat e
mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrini të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
7.4 Shkrirja e ngrirësit
KUJDES!
Nëse dëshironi ta mbani
pajisjen të ndezur, kërkojini
dikujt ta kontrollojë herë pas
herë për të shmangur
prishjen e ushqimit brenda
në rast ndërprerjeje të
energjisë elektrike.
Rekomandojmë aktivizimin e
regjimit Holiday.
Ndarja e ngrirësit është pa formim
bryme. Kjo do të thotë se gjatë procesit
8. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
8.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja nuk punon.
Pajisja është e fikur.
Ndizni pajisjen.
Spina nuk është futur mirë
në prizë.
Futeni spinën mirë në prizë.
Në prizën elektrike nuk
kalon tension.
Lidhni një pajisje tjetër
elektrike në prizë. Kontaktoni
një elektricist të kualifikuar.
SHQIP
15
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Aktivizohet alarmi zanor ose
vizual.
Pajisja është ndezur së
fundi ose temperatura
është shumë e lartë.
Referojuni pjesës “Alarmi i
temperaturës së lartë”.
Temperatura në pajisje
është tepër e lartë.
Kontaktoni me një elektricist të
kualifikuar ose me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
Dera është lënë hapur.
Mbylleni derën. Referojuni
pjesës “Alarmi i derës së
hapur”
Ka problem me sensorin e
temperaturës.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit
(sistemi i ftohjes do të
vazhdojë t'i mbajë produktet
ushqimore të ftohta, por nuk
mund të bëhet rregullimi i
temperaturës).
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Referojuni pjesës
“Funksionimi”.
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Drejtojuni grafikut të
kategorisë klimatike në pllakën
e specifikimeve.
Ushqimet e vendosura në
pajisje kanë qenë shumë
të ngrohta.
Lëreni ushqimin të ftohet deri
në temperaturën e dhomës
përpara se ta ruani.
Në ekranin e temperaturës
shfaqet një simbol
ose
në vend të numrave.
Llamba nuk punon.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
Dera nuk është mbyllur siç Referojuni pjesës “Mbyllja e
duhet.
derës”.
Është aktivizuar “Funksioni Referojuni “Funksionit
Frostmatic” ose“Funksioni Frostmatic” ose“Funksionit
Coolmatic”.
Coolmatic”.
16
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Kompresori nuk fillon
Kjo është normale, nuk ka
menjëherë pas shtypjes së
asnjë defekt.
“Frostmatic” ose “Coolmatic”
ose pas ndryshimit të
temperaturës.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Zgjidhja
Kompresori aktivizohet pas një
periudhe kohe.
Produktet ushqimore
Sigurohuni që produktet
pengojnë rrjedhjen e ujit në ushqimore të mos prekin
kolektorin e ujit.
pllakëzën e pasme.
Vrima e daljes së ujit është Pastroni vrimën e daljes së
bllokuar.
ujit.
Rrjedh ujë në dysheme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
Bashkoni tubin e daljes së ujit
shkrirë nuk është lidhur me të shkrirë me vasketën
vasketën e avullimit mbi
avulluese.
kompresor.
Temperatura nuk mund të
caktohet.
Është aktivizuar “Funksioni Çaktivizoni “Funksionin
Frostmatic” ose“Funksioni Frostmatic” ose “Funksionin
Coolmatic”.
Coolmatic” manualisht ose
prisni derisa funksioni të
rivendoset automatikisht për të
vendosur temperaturën.
Referojuni “Funksionit
Frostmatic” ose“Funksionit
Coolmatic”.
dEMo shfaqet në ekran.
Pajisja është në regjimin e
demonstrimit.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i temperaturës Caktoni një temperaturë më të
nuk është vendosur siç
lartë/më të ulët.
duhet.
Mbani Regjimin OK të shtypur
për rreth 10 sekonda derisa të
dëgjoni një tingull të gjatë dhe
ekrani të fiket për pak kohë.
Dera nuk është mbyllur siç Referojuni pjesës “Mbyllja e
duhet.
derës”.
Temperatura e produkteve Lëreni temperaturën e
ushqimore është tepër e
produkteve ushqimore të ulet
lartë.
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë produkte Shtoni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
pajisje.
Dera është hapur shpesh.
Hapeni derën vetëm kur është
e nevojshme.
SHQIP
Problemi
Shkaku i mundshëm
17
Zgjidhja
Është aktivizuar “Funksioni Referojuni “Funksionit
Frostmatic” ose“Funksioni Frostmatic” ose“Funksionit
Coolmatic”.
Coolmatic”.
Në pajisje nuk qarkullon
ajër i ftohtë.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
8.2 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të brendshme LED
me jetëgjatësi të madhe.
Sigurohuni që në pajisje të
qarkullojë ajër i ftohtë.
8.3 Mbyllja e derës
1. Pastroni guarnicionin e derës.
2. Nëse është e nevojshme, rregulloni
derën. Shikoni udhëzimet e montimit.
3. Nëse është e nevojshme,
zëvendësoni guarnicionet me defekt
të derës. Kontaktoni qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Vetëm punonjësit e shërbimit lejohen që
ta zëvendësojnë dritën. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit.
9. ZHURMAT
Gjatë funksionimit normal dëgjohen disa zhurma (nga kompresori, qarkullimi i lëndës
ftohëse).
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
SSSRRR!
UB
BL
SSSRRR!
B!
CLICK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
CLICK!
K!
18
www.aeg.com
BLUBB!
BRRR!
HISSS!
HISSS!
BLUBB!
BRRR!
CRACK!
CRACK!
10. TË DHËNAT TEKNIKE
10.1 Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
AEG
Modeli
SCE81824TS PNC925501042
Kategoria
7. Frigorifer me ngrirje
Klasi i efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në
rezultatet e testit standard për 24 orë. Konsumi
aktual i energjisë do të varet nga mënyra e
përdorimit të pajisjes dhe vendit ku ndodhet ajo
228
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
192
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
253
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
61
SHQIP
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin
më të lartë të ruajtjes (l)
****
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera > 14
°C (°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Jo
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
Po
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
21
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
10
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
39
Pajisje inkaso Po/Jo
Po
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm
për ruajtjen e verës Po/Jo
Jo
10.2 Të dhënat teknike shtesë
Përmasat e ndarjes
Lartësia
1780 mm
Gjerësia
560 mm
Thellësia
550 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
19
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
11. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
20
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 20
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................22
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 24
4. РАКУВАЊЕ........................................................................................................ 25
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 29
6. ПОМОШ И СОВЕТИ.......................................................................................... 31
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................32
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 33
9. ШУМОВИ............................................................................................................36
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 38
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
МАКЕДОНСКИ
21
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца
меѓу 3 и 8 годишна возраст и лицата со големи и
сложени препреки во развојот, ако истите се
соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената
конструкција, треба да се ослободени од пречки.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување на
топењето освен оние што ги препорачува
производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични
апарати внатре во преградите на апаратот за
чување храна, освен ако не е вид којшто е
препорачан од страна на производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Не користете го апаратот пред да
го монтирате во вградената
конструкција.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
•
•
•
•
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Овозможете кружење на воздухот
околу апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако
сте ја замениле вратата почекајте
најмалку 4 часа пред да го поврзете
апаратот на струја. Ова
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква
работа на самиот апарат (на пр.
промена на врата), извадате го
кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
шпорети, рерна или површини за
готвење.
Не го изложувајте апаратот на
дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не го монтирајте овој апарат во
многу влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
Во апаратот има кеса со средство
за сушење. Тоа не е играчка. Тоа
не е храна. Ве молиме да ја фрлите
веднаш.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога го поставуваме
апаратот, проверете дали
гајтанот за струја е
заплеткан или оштетен.
•
•
•
•
•
•
•
23
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со
високо ниво на компатибилност со
околината. Внимавајте да не гo
оштетите водот за ладење кој содржи
изобутан.
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете адаптери со
повеќе приклучоци и
продолжни кабли.
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Ако дојде до оштетување на водот
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешки предмети
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не ставајте газирани пијалоци во
комората за замрзнување. Ова ќе
создаде притисок во садот со
пијалак.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
Не вадете ги и не допирајте ги
предметите од комората за
замрзнување ако рацете ви се
водени или влажни.
Не замрзнувајте храна што веќе
била одмрзната.
24
www.aeg.com
•
Следете ги упатствата за чување
замрзната храна што се наоѓаат на
пакувањето.
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за
овој апарат, е само за домашна
употреба. Не употребувајте ја за
осветлување во куќата.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
2.6 Сервисирање
•
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
Користете само оригинални
резервни делови.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Местоположба
Видете ги упатствата за
составување за монтажа.
За да обезбедите најдобар
перформанс, монтирајте го апаратот
на добра оддалеченост од извори на
топлина, како што се радијатори,
бојлери, директна сончева светлина
итн. Погрижете се воздухот да може
слободно да струи околу задниот дел
од апаратот.
3.2 Поставување
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот.
Климат
ска
класа
Температура на околината
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
МАКЕДОНСКИ
Може да дојде до појава на
одредени функционални
проблеми кај некои модели
доколку работат вон тој
опсег. Правилното
работење може да се
гарантира само во
наведениот температурен
опсег. Ако не сте сигурни
околу тоа каде да го
монтирате апаратот,
побарајте совет од
продавачот, од нашата
служба за корисници или
од најблискиот Овластен
сервисен центар.
•
•
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
3.4 Потреби за
проветрување
Протокот на воздух зад апаратот мора
да биде доволен.
5 cm
3.3 Поврзување на струја
•
•
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
напојување со струја е со
заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
min.
200 cm2
min.
200 cm2
ВНИМАНИЕ!
Видете ги упатствата за
монтажа.
4. РАКУВАЊЕ
4.1 Контролна табла
1
8
7
6
1 Екран
2 Копче за зголемување на
температурата на замрзнувачот
3 Копче за намалување на
температурата на замрзнувачот
4 OK
25
5
4
3
2
5 Mode
6 Копче за зголемување на
температурата на фрижидерот
7 Копче за намалување на
температурата на фрижидерот
8 ON/OFF
26
www.aeg.com
Фабрички дефинираните звуци на
копчињата може да се сменат со
заедничко притискање на копчето
Mode и на копчето за намалување на
температурата неколку секунди.
Промената е повратна.
4.2 Екрaн
A
B
C
D E F
G
Off
min
L
K J
I
H
4.3 Вклучување
1. Ставете го приклучокот за струја
во штекерот.
2. Притиснете го копчето на апаратот
ON/OFF ако е исклучен екранот.
Показните светла за температура
ја покажуваат фабрички
поставената температура.
Звукот на алармот може да
се огласи по неколку
секунди.
За да го ресетирате
алармот, погледнете во
„Аларм за висока
температура“.
За да изберете друга поставена
температура, погледнете во
„Регулирање на температурата“.
Ако на екранот се појави "dEMo",
погледнете го делот „Решавање на
проблеми“.
4.4 Исклучување
1. Притиснете на апаратот ON/OFF
за 5 секунди.
Екранот се исклучува.
2. Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
A. Показател за преграда за
фрижидер
B. Показател за тајмер
/Температурен показател
C. показател ON/OFF
D. функција Coolmatic
E. режим Holiday
F. функција Frostmatic
G. Показно светло за температура
H. Показател за преграда на
замрзнувач
I. Показно светло за аларм
J. функција ChildLock
K. функција DrinksChill
L. функција DYNAMICAIR
4.5 Регулирање на
температурата
Поставете ја температурата на
апаратот со притискање на
регулаторите за температура.
Фабрички поставена температура:
• +5°C за фрижидерот
• -18°C за замрзнувачот
Показните светла за температура ја
покажуваат поставената температура.
Поставената температура
ќе се достигне за 24 часа.
По прекин во електричното
напојување, поставената
температура останува
зачувана.
4.6 Вклучување на
фрижидерот
За да го вклучите фрижидерот,
доволно е да го притиснете
регулаторот за температура на
фрижидерот. За да го вклучите
фрижидерот на друг начин:
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
МАКЕДОНСКИ
Показното светло на фрижидерот OFF
трепка.
2. Притиснете го OK за да потврдите.
Показното светло на фрижидерот OFF
се гаси.
За да изберете друга
поставена температура,
погледнете во
„Регулирање на
температурата“.
4.7 Исклучување на
фрижидерот
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
Показното светло на фрижидерот OFF
и показното светло за комората на
фрижидерот трепкаат.
Температурен показател на
фрижидерот покажува цртички.
2. Притиснете го OK за да потврдите.
Показното светло OFF за фрижидер
се прикажува.
4.8 функција Coolmatic
Ако треба да ставите големо
количество храна, на пример откако
сте се вратиле од пазарење,
предлагаме да ја активирате
функцијата Coolmatic за да ги
изладите продуктите побрзо и да
избегнете загревање на другата храна
што е веќе во фрижидерот.
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
Симболот Coolmatic трепка.
2. Притиснете го копчето OK за
потврда.
Показателот Coolmatic се покажува.
Функцијата Coolmatic се исклучува
автоматски по околу 6 часа.
За да ја исклучите функцијата пред да
заврши автоматски, повторете ја
процедурата.
Функцијата се исклучува со
избирање на различна
поставена температура на
замрзнувачот.
27
4.9 режим Holiday
Овој режим ви овозможува да го
држите апаратот затворен и празен
подолг временски период без да се
создаде лоша миризба.
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
Симболот Holiday трепка.
Температурниот показател на
замрзнувачот ја покажува поставената
температура.
2. Притиснете го копчето OK за
потврда.
Показателот Holiday се покажува.
Режимот се исклучува
откако ќе изберете друга
температура.
4.10 функција Frostmatic
Функцијата Frostmatic го забрзува
смрзнувањето свежа храна и
истовремено ја штити храната што е
веќе ставена внатре од несакано
загревање.
1. За да ја активирате оваа функција
притиснете на копчето Mode се
додека не се појави соодветната
икона.
Симболот Frostmatic трепка.
2. Притиснете го копчето OK за
потврдување.
Показателот Frostmatic се покажува.
Оваа функција се исклучува
автоматски по 52 часа.
За да ја исклучите функцијата пред да
заврши автоматски, повторете ја
постапката додека не се исклучи
показното светло Frostmatic.
Функцијата се исклучува со
избирање на различна
поставена температура.
4.11 Функција ChildLock
Вклучете ја функцијата ChildLock за да
ги заклучите копчињата од ненамерно
притискање.
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
28
www.aeg.com
Показното светло ChildLock трепка.
2. Притиснете го OK за да потврдите.
Се прикажува показното светло
ChildLock.
За да ја исклучите функцијата
ChildLock, повторете ја постапката
додека не се исклучи показното светло
ChildLock.
4.13 Аларм за висока
температура
4.12 функција DrinksChill
Зголемување на температурата во
замрзнувачот (на пример, поради
прекин во напојувањето со струја) се
означува со трепкање на симболот за
аларм и со показните светла за
температура во замрзнувачот, како и
со огласување на ѕвоното.
Функцијата DrinksChill треба да се
користи за да поставување на
звучниот аларам на претходно
одредено време, корисно на пример
кога за одреден рецепт е потребно
ладење на прехрамбени производи
одреден временски период.
Притиснете на кое било копче.
Звоното се исклучува.
Показното светло за температура на
замрзнувачот неколку секунди ја
покажува највисоката достигната
температура, а потоа повторно ја
покажува поставената температура.
Исто така е корисно кога е потребен
потсетик за да не се заборават
шишињата поставени во замрзнувачот
за побрзо ладење.
1. Притискајте го копчето Mode сè
додека не се појави соодветниот
симбол.
Показното светло DrinksChill трепка.
Тајмерот неколку секунди ја прикажува
поставената вредност (30 минути).
2. Притиснете го копчето за
регулирање на Тајмерот и
променете ја поставената
вредност на Тајмерот од 1 до 90
минути.
3. Притиснете го OK за да потврдите.
Се прикажува показното светло
DrinksChill.
Тајмерот започнува да трепка (min).
На крајот на одбројувањето, показното
светло DrinksChill трепка и се слуша
звучен аларм. Притиснете го копчето
OK за да го исклучите звукот и да ја
прекинете функцијата.
За да ја исклучите функцијата,
повторете ја процедурата додека не
се исклучи показното светло
DrinksChill.
Можете да го менувате
времето кога сакате во
текот на одбројувањето и
на крајот, со притискање
на копчето за намалување
на температурата и на
копчето за зголемување на
температурата.
Показното светло за
алармот продолжува да
трепка додека не се вратат
нормалните услови.
4.14 Алар за отворена врата
Ако вратата е оставена отворена за
околу 90 секунди, звучниот сигнал
започнува и трепка показното светло
за аларм.
Алармот запира после затворање на
вратата. За времетраењето на
алармот, звучниот сигнал може да се
исклучи со притискање на кое било
копче.
4.15 функција DYNAMICAIR
За да ја вклучите функцијата:
1. Притиснете го копчето Mode
додека се појави соодветната
икона.
Симболот DYNAMICAIR трепка.
2. Притиснете го копчето OK за
потврдување.
Показателот DYNAMICAIR се
покажува.
За да ја исклучите функцијата,
повторете ја процедурата додека не
се исклучи показното светло
DYNAMICAIR.
МАКЕДОНСКИ
29
Ако функцијата е
активирана автоматски,
показателот DYNAMICAIR
не се прикажува
(погледнете во
„Секојдневна употреба“).
Вклучувањето на
DYNAMICAIR функцијата ја
зголемува потрошувачката
на енергија.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
1
5.1 Чистење на
внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користите детергенти,
абразивни средства,
средства за чистење со
хлор или на база на масло
затоа што може да ја
оштетат политурата.
5.2 Местење на полици на
вратата
Вратата на преградата од фижидерот
е опремена со лизгачи кои
овозможуваат местење на полиците
на вратата според сопствени
преференци.
1
2
За преместување на полиците на
вратата, Ве молиме да ги движите
полиците на вратата внимателно
според стрелките.
5.3 Подвижни полици
На ѕидовите на фрижидерот се
монтирани низа држачи така што
полиците може да се наместат по
желба.
1
2
30
www.aeg.com
Не поместувајте ја
стаклената полица над
фиоката за зеленчук за да
не го пореметите
струењето на воздухот.
5.4 Показно светло за
температура
За правилно чување на храната во
фрижидерот истиот е опремен со
показно светло за температура.
Страничниот симбол на апаратот ја
покажува најстудената област во
фрижидерот.
Ако OK е прикажано (A), ставете
свежа храна во областа означена со
симбол, ако не е (B), наместете го
контролорот на температура на
пониска поставка и чекајте 12 часа
пред да го проверите повторно
показното светло за температура.
A
B
Ви овозможува рачно да го
вклучите апаратот кога е
потребно (погледнете во
„Функција DYNAMICAIR“).
Апаратот DYNAMICAIR
запира кога вратата е
отворена и се вклучува
веднаш по нејзиното
затворање.
OK
5.6 Замрзнување и чување
на замрзната храна
OK
Преградата за замрзнување е погодна
за замрзнување на свежа храна и за
долгорочно чување на замрзната и
длабоко замрзната храна.
Откако ќе ставите свежа
храна во апаратот или
после постојаното
отворање на вратата
подолг временски период,
нормално е пораката OK
да исчезне. Почекајте
најмалку 12 часа пред да
го наместите повторно
контролорот за
температура.
5.5 DYNAMICAIR
Преградата фрижидер е опремена со
уред кој овозможува брзо ладење на
храната и поизедначена температура
во преградата на фрижидерот.
Апаратот по потреба се активира
автоматски самиот, на пример за брзо
обновување на температурата по
отворање на вратата при висока собна
температура.
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во комората, оставете
апаратот да работи барем 2 часа со
вклучена функција Frostmatic.
За да замрзнете свежа храна ставете
ја во горната преграда.
Максималната количина на храна што
може да се замрзне за 24 часа е
наведена на плочката со
спецификации, етикета што се наоѓа
во внатрешноста на апаратот.
Процесот на смрзнување трае 24 часа,
за време на овој период не ставајте
друга храна да се смрзне.
МАКЕДОНСКИ
Во случај на случајно
одмрзнување, на пример
при прекин на
снабдувањето со
електрична струја, ако
струјата била исклучена
подолг период од
вредноста прикажана во
табелата со технички
карактеристики под „време
на подигање“, одмрзнатата
храна мора да биде брзо
конзумирана или веднаш
зготвена и потоа повторно
замрзната (откако ќе се
излади).
5.7 Одмрзнување
Длабоко смрзнатата и смрзнатата
храна, пред да се употреби, може да
се одмрзне во преградата на
фрижидерот или на собна
температура, зависно од времето
достапно за оваа постапка.
31
Малите парчиња може дури и да се
готват смрзнати, директно од
замрзнувачот: во тој случај, готвењето
ќе трае подолго.
5.8 Правење коцки мраз
Апаратот е опремен со еден или
повеќе садови за правење коцки мраз.
Не користете метални
алатки за вадење на
садовите од замрзнувачот.
1. Наполнете ги овие садови со вода
2. Ставете ги садовите за мраз во
комората за замрзнување.
5.9 Ладни акумулатори
Фрижидерот содржи барем еден ладен
акумулатор што го продолжува
времето на чување во случај на
снемување струја или расипување.
6. ПОМОШ И СОВЕТИ
6.1 Нормални работни
звуци
•
Следните звуци се нормални за време
на работа:
6.3 Совети за ладење свежа
храна
•
•
•
•
Слабо клокотење и звук на
кркорење од калемот кога
фрижидерот се полни.
Звук на брмчење и пулсирачки звук
од компресорот кога фрижидерот
се полни.
Ненадеен звук на кршење од
внатрешноста на апаратот како
резултат на термичка дилатација
(природен и физички феномен
којшто не е опасен).
Слаб звук на чкрипење од
регулаторот на температура кога
компресорот се вклучува или
исклучува.
6.2 Совети за штедење
енергија
•
Не отворајте ја вратата често и не
оставајте ја отворена подолго
отколку што е неопходно.
•
•
•
Не вадете ги патроните за ладење
од корпата на замрзнувачот.
Не ставајте топла храна или
течности што испаруваат во
фрижидерот.
Покривајте ја или виткајте ја
храната, особено ако има посилен
вкус.
Ставајте ја храната така што
воздухот може да кружи слободно
околу неа.
6.4 Совети за ладење
Корисни совети:
•
•
Месо (сите видови): виткајте го во
пластични ќесички и ставајте го на
стаклената полица над фиоката за
зеленчук. Месото чувајте го
најмногу од 1-2 дена.
Зготвена храна, ладни јадења:
покријте ги и ставете ги на
полицата.
32
www.aeg.com
•
•
•
Овошје и зеленчук: темелно
измијте и ставете ги во
специјалната фиока. Бананите,
компирите, кромидот и лукот, ако
не се спакувани, не смеат да се
чуваат во фрижидер.
Путер и сирење: ставете го
специјален херметчки сад или
завиткајте го со алуминиумска
фолија или пластично ќесе за да го
извадите воздухот колку што може
повеќе.
Шишиња: тие треба да бидат
затворени со капаче и да се чуваат
на полицата за шишиња на
вратата, или на држачот за
шишиња (ако има).
•
•
•
6.6 Совети за чување
замрзната храна
•
6.5 Совети за замрзнување
•
•
•
•
Смрзнувајте само квалитетна,
свежа и убаво измиена храна.
За поефикасно замрзнување и
одмрзнување поделете ја храната
во мали порции.
Завиткајте ја храната во
алиминумска фолија или пластично
ќесе. Пакувањето не смее да
пропушта воздух.
За да се избегне зголемување на
темпертурата на веќе смрзнатата
храна, не ја ставјте веќе смрзнатата
храна директно до неа.
Немасната храна се чува подобро и
подолго отколку масната. Солта го
намалува векот на чување на
храната.
Немојте да јадите коцки мраз, мраз
или лижавчиња мраз веднаш после
вадење од замрзнувачот. Опасност
од замрзнатини.
Препорачливо е да се запише
датумот на смрзнување на секое
пакување за да можете да водите
сметка за времето на смрзнатост.
•
•
•
Проверувајте дали комерцијалните
смрзнати прехранбени продукти
биле соодветно чувани кај
продавачот.
Погрижете се замрзнатите
прехранбени продукти да се
пренесат од продавницата до
замрзнувачот во најкраток можен
рок.
Штом ќе се одмрзне, храната се
расипува брзо и не може повторно
да се смрзне.
Не надминувајте го препорачаниот
период за чување.
7. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Општи предупредувања
ВНИМАНИЕ!
Исклучете го апаратот од
струја пред да вршите
каква било постапка за
одржување.
Овој апарат содржи
хидрокарбонати во
одделот за ладење; затоа
оддржувањето и
повторното полнење мора
да биде направено од
овластени техничари.
Додатоците и деловите од
апаратот не се соодветни
за миење во машина за
миење на садови.
МАКЕДОНСКИ
33
7.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите внатре во
апаратот.
ВНИМАНИЕ!
Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
7.3 Одмрзнување на
фрижидерот
Сланата автоматски се отстранува од
испарувачот во преградата од
фрижидерот секогаш кога
компресорот ќе престане да работи во
текот на вообичаената употреба.
Водата од одмрзнувањето истекува во
посебен сад на задната страна на
апаратот, над компресорот, од кој што
испарува.
7.4 Одмрзнување на
замрзнувачот
Комората во замрзнувачот нема мраз.
Тоа значи дека не се формира мраз
додека работи, ниту на внатрешните
ѕидови, ниту на храната.
7.5 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. извадете ја сета храна.
3. Исчистете ги апаратот и сите
додатоци.
4. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
Важно е повремено да се исчисти
дупчето за истекување на водата од
одмрзнување во средината на каналот
во преградата на фрижидерот за да се
спречи прелевање на водата и нејзино
капење врз храната внатре.
8. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
ВНИМАНИЕ!
Ако фрижидерот треба да
остане вклучен, замолете
некого да го проверува
повремено за да не се
случи храната да се
расипе во случај на
снемување струја.
Ви препорачуваме да го
активирате режимот
Holiday.
34
www.aeg.com
8.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот не работи.
Апаратот е исклучен.
Вклучете го апаратот.
Приклучокот за струја не
е правилно ставен во
штекерот.
Правилно ставете го
приклучокот за струја во
штекерот.
Во штекерот нема напон. Приклучете некој друг
електричен апарат во
штекерот. Побарајте
квалификуван електричар.
Се вклучува звучен или
визуелен аларм.
Апаратот бил вклучен
неодамна и
температурата е уште
висока.
Видете во „Аларм за висока
температура“.
Температурата во
апаратот е превисока.
Стапете во контакт со
квалификуван електричар
или со најблискиот Овластен
сервисен центар.
Вратата е оставена
отворена.
Затворете ја вратата.
Погледнете во „Аларм за
отворена врата“
Симболот А
или
е
прикажан наместо бројки
на екранот за
температура.
Проблем со сензорот за
температура.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар (системот
за ладење ќе продолжи да ја
одржува храната ладна, но
нема да може да се направи
приспособување на
температурата).
Светлото не работи.
Светлото е во состојба
на мирување.
Затворете ја и отворете ја
вратата.
Светлото не е исправно.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар.
Температурата не е
правилно поставена.
Погледнете во
„Функционирање“.
Истовремено се внесени
многу производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на плочката
за спецификации.
Компресорот работи
непрекинато.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Решение
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Функцијата „Frostmatic
или функцијата“
„Coolmatic“ е вклучена.
Видете во "Frostmatic
функција“ или „Coolmatic
функција“.
35
Компресорот не започнува Тоа е нормално, нема
да работи веднаш по
никаков дефект.
притискање на копчето
„Frostmatic“ или
„Coolmatic“, или после
менување на
температурата.
Компресорот започнува да
работи после извесно време.
Во фрижидерот тече вода.
Производите спречуваат
водата да тече во садот
за собирање на вода.
Проверете некој производ да
не ја допира задната плоча.
Одводот за вода е
затнат.
Исчистете го одводот за
вода.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето со
садот за испарување.
Има вода на подот.
Температурата не може да Функцијата „Frostmatic
се постави.
или функцијата“
„Coolmatic“ е вклучена.
Исклучете ја функцијата
"Frostmatic“ или функцијата
„Coolmatic “ рачно, или
почекајте со поставувањето
на температурата додека
функцијата не се ресетира
автоматски за да ја
поставите температурата.
Видете во "Frostmatic
функција“ или „Coolmatic
функција“.
dEMo не се појави на
екранот.
Држете го ОК притиснато
околу 10 секунди, додека да
се слушне долготраен звук и
екранот се гасне кратко
време.
Апаратот е во демо
режим.
36
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/пониска
температура.
Вратата не е правилно
затворена.
Видете во „Затворање на
вратата“.
Температурата на
производите е
превисока.
Оставете ги производите да
се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се внесени
многу производи.
Ставајте помалку
прехрамбени производи
истовремено.
Вратата се отворала
често.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Функцијата „Frostmatic
или функцијата“
„Coolmatic“ е вклучена.
Видете во "Frostmatic
функција“ или „Coolmatic
функција“.
Во апаратот не кружи
студен воздух.
Погрижете се да има
кружење на студениот
воздух во апаратот.
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
8.2 Замена на светлото
Апаратот е опремен со LED
внатрешно светло со долг работен
век.
8.3 Затворање на вратата
1. Исчистете ги заптивките на
вратата.
2. Ако е потребно, приспособете ја
вратата. Видете во упатство за
монтирање.
3. Ако е потребно, заменете ја
неисправната заптивка на вратата.
Стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
Уредот за осветлување смее да се
заменува само во сервис. Обратете се
во Овластениот сервисен центар.
9. ШУМОВИ
За време на нормалната употреба се слушаат звуци (од компресорот и од
кружењето на средството за ладење).
МАКЕДОНСКИ
SSS
RRR
!
HISSS!
OK
UB
BL
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
SSSRRR!
HISSS!
BLUBB!
B!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
ICK
CL
!
BRRR!
CR
AC
K!
CLICK!
BRRR!
CRACK!
37
38
www.aeg.com
10. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
10.1 Информативен лист за производ
Трговска марка
AEG
Модел
SCE81824TS PNC925501042
Категорија
7. Фрижидер-Замрзнувач
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, врз
основа на резултати од стандареден тест за 24
часа. Моменталната потрошувачка на енергија
ќе зависи од тоа како апаратот се користи и каде
е поставен
228
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
192
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
253
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач
61
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други оддели
-
Рангирање со ѕвезда на одделот на замрзнувал
со најголем волумен за складирање (л)
****
Одредување на температура на другите оддели
> 14 °C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Не
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
Да
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
21
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
10
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
39
МАКЕДОНСКИ
Вградено во апарат ДА/НЕ
Да
Апаратот е наменет единствено за чување на
вино ДА/НЕ
Ne
10.2 Дополнителни
технички податоци
Димензии на отворот
Висина
1780 mm
Широчина
560 mm
Длабочина
550 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
39
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
11. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
222375992-A-022019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising