AEG | KMK761000M | User manual | Aeg KMK761000M Használati utasítás

Aeg KMK761000M Használati utasítás
CD710M
KME761000B
KME761000M
KME761000W
KMK761000M
KMK761000W
KMM761000M
KMR761000M
KMR761000W
KMS761000M
USER
MANUAL
HU
Használati útmutató
Kombinált mikrohullámú sütő
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 9
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................. 10
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT.......................................................................... 12
6. NAPI HASZNÁLAT..............................................................................................12
7. ÓRAFUNKCIÓK..................................................................................................16
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK......................................................................... 17
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA........................................................................... 18
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK....................................................................................... 19
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 21
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 40
13. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................41
14. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 42
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG...............................................................................43
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A 3-8 éves gyermekek, illetve a súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek állandó felügyelet
nélkül nem tartózkodhatnak a készülék közelében.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. Használat közben a hozzáférhető részek
nagyon felforrósodhatnak.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
4
www.aeg.com
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék üzembe helyezését és a hálózati kábel
cseréjét csak képesített személy végezheti el.
FIGYELMEZTETÉS: Használat közben a készülék és
az elérhető részek nagyon felforrósodhatnak. Legyen
óvatos, hogy ne érjen a fűtőelemekhez.
Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket,
mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt.
Bármilyen karbantartás megkezdése előtt válassza le
a készüléket az elektromos hálózatról.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzó cseréje előtt győződjön
meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, hogy
megelőzze áramütést.
A bútorba való beépítés előtt ne használja a
készüléket.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
gőzt.
Ne használjon súrolószert vagy éles fém
kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel
ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg
megrepedését eredményezheti.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Ne indítsa el üresen a készüléket. A sütőtérben levő
fém alkatrészek szikraképződést okozhatnak.
Fémből készült étel- és italtároló edények nem
használhatók mikrohullámú sütéshez. Ez a szabály
nem érvényes akkor, ha a gyártó megadja azon fém
tárolóedények méretét és alakját, melyek alkalmasak
mikrohullámú sütéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A sütőajtó vagy az ajtótömítések
sérülése esetén ne használja a készüléket mindaddig,
amíg azt a jótállási jegyben feltüntetett szerviz
szakembere meg nem javította.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag szakember végezhet
bármely olyan javítást, mely a mikrohullámú energia
ellen védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Ne melegítsen folyadékot vagy
egyéb élelmiszert lezárt edényben. Ezek ilyenkor
felrobbanhatnak.
Csak olyan edényeket használjon, amelyek
mikrohullámú sütőben való használatra alkalmasak.
Ha műanyag, illetve papír dobozban melegít ételt, a
meggyulladás elkerülése érdekében tartsa szemmel a
készüléket.
A készüléket élelmiszerek és italok melegítésére
tervezték. Az élelmiszerek vagy ruhaneműk szárítása,
valamint a melegítőpárnák, lábbelik, szivacsok,
nedves konyharuhák és hasonlók melegítése
sérüléshez, felgyulladáshoz vagy tűzhöz vezethet.
Ha a készülék füstöt bocsát ki, kapcsolja ki, vagy
húzza ki a dugót a konnektorból, és tartsa az ajtót
zárva, hogy elfojtsa az esetleges lángokat.
Az italok mikrohullámmal történő melegítése
késleltetett kifutásos forrást eredményezhet, ezért
óvatosan járjon el az edény kezelésekor.
A cumis üvegek, valamint a bébiételes üvegek
tartalmát fogyasztás előtt fel kell rázni, és az égési
sérülések elkerülése érdekében.ellenőrizni kell azok
hőmérsékletét.
A friss vagy főtt egész tojás a héjában nem
melegíthető a mikrohullámú sütővel, mivel az, akár a
melegítést követően is, felrobbanhat.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell, és az
ételmaradékokat el kell távolítani.
A rendszeres tisztítás hiánya a felületek állapotának
gyengüléséhez vezethet, ami káros befolyással lehet
a készülék élettartamára, és veszélyes helyzetekhez
vezethet.
6
www.aeg.com
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Soha ne húzza a készüléket a
fogantyújánál fogva.
A készüléket az üzembe helyezési
követelményeknek megfelelő,
biztonságos helyre telepítse.
Tartsa meg a minimális távolságot a
többi készüléktől és egységtől.
A készülék felszerelése előtt
ellenőrizze, hogy a sütő ajtaja
akadálytalanul nyitható-e.
A készülék elektromos
hűtőrendszerrel van felszerelve.
Hálózati tápfeszültségről kell
működtetni.
A beépíthető készüléknek meg kell
felelnie a DIN 68930 stabilitási
követelményeinek.
Konyhaszekrény mi‐
nimális magassága
(konyhaszekrény mi‐
nimális magassága a
munkalap alatt)
444 (460) mm
Konyhaszekrény szé‐
lessége
560 mm
Konyhaszekrény
mélysége
550 (550) mm
Készülék elejének
szélessége
595 mm
Készülék hátuljának
szélessége
559 mm
Készülék mélysége
567 mm
Készülék beépített
mélysége
546 mm
Mélység nyitott ajtó‐
val
882 mm
Szellőzőnyílás mini‐
mális mérete. A hátsó
oldal alján elhelyezett
nyílás
560x20 mm
Hálózati tápkábel
hosszúsága. A kábel
a hátsó oldal jobb
sarkánál helyezkedik
el
1500 mm
Rögzítőcsavarok
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
Készülék elejének
magassága
455 mm
Készülék hátuljának
magassága
440 mm
3.5x25 mm
•
Minden elektromos csatlakoztatást
szakképzett villanyszerelőnek kell
elvégeznie.
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek
ne kerüljenek közel, illetve ne érjenek
hozzá a készülék ajtajához vagy a
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
készülék alatti rekeszhez, különösen
akkor, ha a készülék működik, vagy
ajtaja forró.
A feszültség alatt álló és szigetelt
alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy
kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül
ne lehessen eltávolítani azokat.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Amennyiben a hálózati konnektor
rögzítése laza, ne csatlakoztassa a
csatlakozódugót hozzá.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag megfelelő
szigetelőberendezést alkalmazzon:
hálózati túlterhelésvédő megszakítót,
biztosítékot (a tokból eltávolított
csavaros típusú biztosítékot),
földzárlatkioldót és védőrelét.
Az elektromos készüléket
szigetelőberendezéssel kell ellátni,
amely lehetővé teszi, hogy minden
fázison leválassza a készüléket az
elektromos hálózatról. A
szigetelőberendezésnek legalább 3
mm-es érintkezőtávolsággal kell
rendelkeznie.
Ez a készülék dugasszal és
csatlakozókábellel kerül szállításra.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés robbanásveszély.
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ellenőrizze, hogy a készülék
szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva.
Használat közben ne hagyja
felügyelet nélkül a készüléket.
Minden használat után kapcsolja ki a
készüléket.
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Körültekintően járjon el, ha működés
közben kinyitja a készülék ajtaját.
Forró levegő távozhat a készülékből.
Ne működtesse a készüléket nedves
kézzel, vagy amikor az vízzel
érintkezik.
Ne gyakoroljon nyomást a nyitott
ajtóra.
Ne használja a készüléket munkavagy tárolófelületként.
Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.
Az alkoholtartalmú alkotóelemek
alkoholos levegőelegyet hozhatnak
létre.
Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt
láng ne legyen a készülék közelében,
amikor kinyitja az ajtót.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
A sütő előmelegítéséhez ne használja
a mikrohullám funkciót.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A zománc elszíneződésének vagy
károsodásának megakadályozása
érdekében:
– ne tegyen alufóliát közvetlenül a
készülék sütőterének aljára.
– ne engedjen vizet a forró
készülékbe.
– a főzés befejezése után ne tárolja
a nedves edényeket vagy az ételt
a készülékben.
– a tartozékok kivételekor vagy
berakásakor óvatosan járjon el.
A zománc vagy rozsdamentes acél
elszíneződése nincs hatással a
készülék teljesítményére.
A nagy nedvességtartalmú
sütemények esetében mély tepsit
használjon a sütéshez. A gyümölcsök
leve maradandó foltokat ejthet.
A készülék kizárólag ételkészítési
célokat szolgál. Tilos bármilyen más
célra, például helyiség fűtésére
használni.
A művelet közben a sütő ajtaja legyen
csukva.
Ha a készüléket bútorlap (pl. ajtó)
mögött helyezi el, ügyeljen arra, hogy
az ajtó soha ne legyen becsukva,
amikor a készülék működik. A hő és a
8
www.aeg.com
nedvesség felhalmozódhat a zárt
bútorlap mögött, és ennek
következtében károsodhat a készülék,
a készüléket magában foglaló egység
vagy a padló. Használat után ne
csukja be addig a bútorlapot, míg a
készülék teljesen le nem hűlt.
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, tűz vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék.
Máskülönben fennáll a veszély, hogy
az üveglapok eltörnek.
A sütőajtó sérült üveglapját
haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a
márkaszervizhez.
Legyen óvatos, amikor az ajtót
leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz!
Minden használat után törölje
szárazra a sütőteret és a sütőajtót. A
készülék működése során képződött
gőz lecsapódik a sütőtér falain és
korróziót okozhat.
Rendszeresen tisztítsa meg a
készüléket, hogy elkerülje a felület
károsodását.
A mikrohullámú funkció működésekor
a készülékben maradt zsír vagy étel
tüzet és elektromos szikraképződést
okozhat.
A készüléket puha, nedves ruhával
tisztítsa. Csak semleges tisztítószert
használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert
vagy fém tárgyat.
•
•
Amennyiben sütőtisztító aeroszolt
használ, tartsa be a tisztítószer
csomagolásán feltüntetett biztonsági
utasításokat.
Ne tisztítsa tisztítószerrel a katalitikus
zománcréteget (ha van ilyen).
2.5 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
•
•
A készüléknél használt izzó vagy
halogén lámpa csak háztartási
készülékeknél alkalmazható. Otthona
kivilágítására ne használja.
A lámpa cseréje előtt húzza ki a
hálózati dugaszt a hálózati aljzatból.
Kizárólag az eredetivel megegyező
műszaki jellemzőkkel rendelkező
lámpát használjon.
2.6 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
Válassza le a készüléket ez
elektromos hálózatról.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
MAGYAR
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 Általános áttekintés
1
2
3
4
4
8
5
6
3
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Kezelőpanel
Elektronikus programkapcsoló
Fűtőbetét
Mikrohullám-generátor
Sütőtér világítás
Ventilátor
Polcvezető sín, eltávolítható
Polcszintek
7
3.2 Tartozékok
Tortákhoz és süteményekhez.
Huzalpolc
Mély tepsi
Főzőedényekhez, tortaformákhoz,
sütőedényekhez.
Sütemények és húsok sütéséhez, illetve
zsírfelfogó edényként.
Sütő tálca
9
10
www.aeg.com
4. KEZELŐPANEL
4.1 Elektronikus programkapcsoló
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A sütő üzemeltetéséhez használja az érzékelőmezőket.
Érzékelő‐ Funkció
mező
1
2
3
4
5
6
7
-
Megjegyzés
Kijelző
A sütő aktuális beállításait mutatja.
BE / KI
A sütő be- és kikapcsolása.
Sütőfunkciók /
Előre Programo‐
zott Sütés
Nyomja meg egyszer az érzékelőmezőt egy sütő‐
funkció vagy a következő menü kiválasztásához:
Előre Programozott Sütés. Nyomja meg ismét az
érzékelőmezőt a következő menük közötti váltás‐
hoz: Sütőfunkciók, Előre Programozott Sütés. A
sütővilágítás be- vagy kikapcsolásához nyomja
meg 3 másodpercig az érzékelőmezőt.
Mikrohullám funk‐ A következő bekapcsolása: Mikrohullám funkció.
ció
Ezt kikapcsolt sütőnél használhatja. A következő
használata: Mikrohullám funkció az alábbi funkció‐
val: Időtartam 7 percnél hosszabb ideig, illetve
kombi üzemmódban, a mikrohullámú teljesítmény‐
fokozat beállítása nem lehet 600 Wattnál na‐
gyobb.
Hőmérséklet-vá‐
lasztó / Gyors fel‐
fűtés
A sütő hőmérsékletének beállításához vagy a sü‐
tőn belüli jelenlegi hőmérséklet kijelzéséhez.
Nyomja meg a mezőt 3 másodpercig a következő
funkció be- vagy kikapcsolásához: Gyors felfűtés.
Le
Mozgás lefelé a menüben.
Fel
Mozgás felfelé a menüben.
MAGYAR
Érzékelő‐ Funkció
mező
11
Megjegyzés
OK / Mikrohullám Választás vagy beállítás megerősítése. A követke‐
Quick-Start (gyor‐ ző bekapcsolása: Mikrohullám funkció. Ezt kikap‐
sindítás)
csolt sütőnél használhatja.
8
9
10
11
Vissza
Visszalépés egy szinttel a menüben. A főmenü
megjelenítéséhez nyomja meg 3 másodpercig a
mezőt.
Idő és további
funkciók
Különböző funkciók beállításához. A sütőfunkció
működésekor nyomja meg az érzékelőmezőt az
időkapcsoló vagy a következő funkciók beállításá‐
hoz: Funkciózár, Kedvencek, Melegen tartás, Set
+ Go.
Percszámláló
A következő funkció beállítása: Percszámláló.
4.2 Kijelző
A
B
C
E
D
A. Sütőfunkció vagy mikrohullámú
funkció
B. Óra
C. Felfűtés visszajelző
D. A mikrohullám hőmérséklete vagy
teljesítménye
E. Egy funkció időtartama vagy
befejezési ideje
A kijelző egyéb visszajelzői:
Szimbólum
Funkció
Percszámláló
A funkció működik.
Óra
A pontos időt mutatja a kijelző.
Időtartam
A kijelző a sütéshez szükséges időtar‐
tamot jeleníti meg.
Befejezés
A kijelző a sütés befejezési idejét jele‐
níti meg.
Hőmérséklet
A kijelző a hőmérsékletet mutatja.
Idő Kijelzés
A kijelzőn ellenőrizhető, milyen hosz‐
szan működik a sütőfunkció. Nyomja
meg egyszerre a
az idő törléséhez.
Felfűtés visszajelző
és
gombot
A kijelző a sütő hőmérsékletét jelzi.
12
www.aeg.com
Szimbólum
Funkció
Gyors felfűtés
A funkció be van kapcsolva. Csökkenti
a felfűtési időt.
Súlyautomatika
A kijelző azt jelzi, hogy a súlyautomati‐
ka rendszer aktív, vagy a súly módo‐
sítható.
Melegen tartás
A funkció be van kapcsolva.
5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Kezdeti tisztítás
Vegyen ki a sütőből minden tartozékot és
kivehető polctartót.
Lásd az „Ápolás és tisztítás” című
fejezetet.
Az első használat előtt tisztítsa meg a
sütőt és a tartozékokat.
Helyezze vissza a tartozékokat és a
kivehető polctartókat az eredeti helyükre.
5.2 Első csatlakoztatás
A sütő legelső, vagy áramkimaradás
utáni csatlakoztatásakor be kell állítania
a nyelvet, a kijelző kontrasztot, kijelző
fényerőt és a pontos időt.
1. Az érték beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 Navigálás a menükben
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü beállításához nyomja meg a
vagy
gombot.
3. Nyomja meg a gombot az almenük
behívásához vagy a beállítás
elfogadásához.
6.2 A menük áttekintése
Főmenü
Szimbólum /
Menüelem
Sütőfunkciók
A sütőfunkciók listáját
tartalmazza.
Az automatikus prog‐
Előre Programo‐ ramok listáját tartal‐
mazza.
zott Sütés
Bármelyik ponton vissza tud
jutni a főmenübe a
gombbal.
Alkalmazás
Alapbeállítások
A készülék konfigurá‐
ciójának beállítására
szolgál.
Kedvencek
A felhasználó által lét‐
rehozott kedvenc süté‐
si programok listáját
tartalmazza.
MAGYAR
Szimbólum /
Menüelem
Speciális beállí‐
tások
Alkalmazás
A további sütőfunkciók
listáját tartalmazza.
Szimbólum /
Menüelem
Óra beállítása
Az érintőmezők hang‐
jának ki- és bekapcso‐
lása. A BE/KI érintő‐
mező hangját nem le‐
het kikapcsolni.
Hangbeállítás
A figyelmeztető hang‐
jelzések ki- és bekap‐
csolása.
leírása
A pontos idő beállítása
az órán.
Idő kijelzés
BE állapotban a kijel‐
zőn a pontos idő látha‐
tó, miután kikapcsolja
a sütőt.
Gyors felfűtés
Bekapcsolt állapotban
a funkció csökkenti a
felfűtési időt.
Set + Go
Beállít egy sütőfunkci‐
ót, melyet később a
kezelőpanel bármelyik
szimbólumának egyet‐
len érintésével elindít‐
hat.
Melegen tartás
A sütés befejezését
követően 30 percig
melegen tartja az elké‐
szült ételt.
Idő kiterjesztés
Bekapcsolja és kikap‐
csolja az időkiterjesz‐
tés funkciót.
Fokozatosan módosít‐
Kijelző kontraszt ja a kijelző kontraszt‐
ját.
Kijelző fényerő
Fokozatosan módosít‐
ja a kijelző fényerejét.
Nyelv
A kijelzések nyelvének
beállítása.
Figyelmeztető
hangerő
Fokozatonként beállít‐
ja a gombnyomások
és jelzések hangerejét.
leírása
Nyomógomb
hang
Almenü a következőhöz: Alapbeállítások
Szimbólum /
Menüelem
13
DEMO mód
Szervíz
Aktiváló / inaktiváló
kód: 2468.
A szoftver verziószám
és a konfiguráció meg‐
jelenítése.
Minden beállítás visz‐
Gyári beállítások szakapcsolása a gyári
értékre.
6.3 Sütőfunkciók
Sütőfunkció
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
Pizza funkció
Alkalmazás
Sütés egyszerre maxi‐
mum két sütőszinten, il‐
letve aszalás.20 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a kö‐
vetkező funkció esetén:
Alsó + felső sütés.
Ha a sütőnek az egyik
szintjén szeretné sütni
az ételt, és jól megpirí‐
tani, illetve ropogóssá
tenni az alsó rétegét. 20
- 40 °C-kal alacsonya‐
bbra állítsa a sütő hő‐
mérsékletét, mint a kö‐
vetkező funkció esetén:
Alsó + felső sütés.
Egy szinten történő
tészta- és hússütés
Alsó + felső sü‐ számára.
tés
14
www.aeg.com
Sütőfunkció
Alkalmazás
Készételek (pl. sült bur‐
gonya, steak burgonya
Fagyasztott éte‐ vagy tavaszi tekercs)
ropogóssá tételéhez.
lek
Grill
Infrasütés
Alsó sütés
Nagy húsdarabok vagy
nem csontozott szár‐
nyas sütéséhez egy
polcszinten. Csőben sü‐
téshez és pirításhoz.
Ropogós alapú sütemé‐
nyek készítéséhez és
étel tartósításához.
6.4 Speciális beállítások
Alkalmazás
Az étel melegen tartá‐
sához.
Melegen tartás
Az edények tálaláshoz
való előmelegítésére.
Edény melegítés
Tartósítás
Aszalás
Kelesztés
Vékony szelet élelmi‐
szerek grillezéséhez és
pirítós készítéséhez.
Egyes sütőfunkciók
működése közben a
sütőlámpa automatikusan
kikapcsol 60 °C alatt.
Sütőfunkció
Sütőfunkció
Tartósított zöldségek,
például savanyúság
készítéséhez.
Szeletelt gyümölcs,
zöldség és gomba
aszalásához.
Hőlégbefúvás,
kis hőfok
Kenyér
Kiolvasztás
Alkalmazás
A kelt tészta keleszté‐
sének felgyorsítására.
Megóvja a tészta fel‐
ületét a kiszáradástól,
és megtartja a tészta
puhaságát.
Különösen porhanyós,
szaftos sültek készíté‐
séhez.
A funkcióval kenyér és
zsemle készíthető pro‐
fesszionális minőség‐
ben a ropogósság, a
szín és a kéreg fényé‐
nek szempontjából.
Élelmiszerek felolvasz‐
tásához (zöldségek és
gyümölcsök). A felo‐
lvasztás időtartama a
fagyasztott étel mére‐
tétől és mennyiségétől
függ.
6.5 Egy melegítési funkció
beállítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a menüt: Sütőfunkciók.
3. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon ki egy melegítési funkciót.
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
6. Állítsa be a hőmérsékletet.
7. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
MAGYAR
15
6.6 Mikrohullám funkciók
Funkciók
leírása
Mikrohullámú
Közvetlenül az ételben kelti a hőt. Ételek és italok melegítéséhez,
hús vagy gyümölcs felolvasztásához, valamint zöldség és hal főzé‐
séhez használható.
Kombinált
A sütőfunkció és a mikrohullám üzemmód egyszerre történő haszná‐
lata. Az ételek rövid ideig tartó sütéséhez és barnításához használ‐
ható.
E funkció maximális teljesítménye 600 W.
Gyors indítás
A Mikrohullám funkciót a szimbólum egyetlen érintésével a legna‐
gyobb fokozaton és rövid működési idővel indíthatja el: 30 másod‐
perc.
6.7 A Mikrohullám funkció
beállítása
1. Vegye ki az összes tartozékot.
2. Kapcsolja be a sütőt.
gombot a
3. Nyomja meg a
Mikrohullám funkció
bekapcsolásához.
4. Nyomja meg a gombot. A
Időtartam funkciót 30 másodpercre
állítja be a mikrohullámú sütő, majd
megkezdi a működést.
A gomb mindegyik
megnyomásával 30
másodperccel növelhető az
alábbi funkció hosszúsága:
Időtartam.
Ha nem nyomja meg a
gombot, a sütő 20
másodperc elteltével
kikapcsol.
5. Nyomja meg a
gombot a
következő funkció beállításához:
Időtartam.
6. Amikor letelik a beállított idő, akkor 2
percig hangjelzés hallható. A
Mikrohullám funkció automatikusan
kikapcsol. A jelzés kikapcsolásához
nyomja meg bármelyik szimbólumot.
A Mikrohullám funkció
kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot.
Ha megnyomja a
gombot, vagy kinyitja az
ajtót, a funkció leáll. Az
ismételt elindításhoz nyomja
meg a
gombot.
A mikrohullám funkciók maximális
időtartama a beállított mikrohullámú
teljesítménytől függ:
MIKROHULLÁMÚ
TELJESÍTMÉNY
MAXIMÁLIS IDŐ‐
TARTAM
100 - 600 W
90 perc
Több mint 600 W
7 perc
6.8 A Kombinált funkció
beállítása
1. Kapcsoljon be egy sütőfunkciót.
2. Nyomja meg a
gombot, és
ugyanezeket a lépéseket végezze el
a Mikrohullám funkció beállításakor.
Amikor a Mikrohullám funkciót Kombi
üzemmódban használja, a mikrohullámú
teljesítményfokozat beállítása nem lehet
magasabb 600 Wattnál.
Egyes funkcióknál a
beállított hőmérséklet
elérésekor a mikrohullám
funkció bekapcsol.
A Kombinált funkciónál rendelkezésre
nem álló funkciók: Kedvencek,
Befejezés, Set + Go, Melegen tartás.
16
www.aeg.com
6.9 A Mikrohullám gyors
indítás funkció beállítása
1. Amennyiben szükséges, nyomja meg
a
gombot a sütő kikapcsolásához.
2. Nyomja meg a gombot a Gyors
indítás funkció bekapcsolásához.
A gomb minden egyes
megnyomásával 30 másodperccel
növelhető a Időtartam funkció
hosszúsága.
A mikrohullám teljesítménye
változtatható (lásd „A
Mikrohullám funkció
beállítása” című részt).
3. Nyomja meg a
gombot az alábbi
funkció idejének beállításához:
Időtartam. Lásd az „Óra funkciók”
fejezetben „Az óra funkciók
beállítása” című részt.
6.10 Felfűtés visszajelző
mutatja, hogyan emelkedik a sütő
hőmérséklete. A megfelelő hőmérséklet
elérésekor 3 hangjelzés hallható, a vonal
villogni kezd, majd eltűnik.
6.11 Gyors felfűtés
Ez a funkció csökkenti a felfűtési időt.
Ne tegyen ételt a sütőbe,
amikor a Gyors felfűtés
funkció működik.
A funkció bekapcsolásához tartsa
gombot 3 másodpercig. A
nyomva a
felmelegítés jelző váltakozó értékeket
jelenít meg.
Ez a funkció nem érhető el néhány
sütőfunkciónál.
6.12 Maradékhő
Ha kikapcsolja a sütőt, a kijelzőn
megjelenik a maradékhő. A maradékhőt
használhatja az étel melegen tartásához.
Ha elindít egy sütőfunkciót, a kijelzőn
megjelenik egy skála. A vonal azt
7. ÓRAFUNKCIÓK
7.1 Órafunkciók táblázata
Órafunkció
Alkalmazás
Percszámlá‐ Visszaszámlálás beállí‐
tása (max. 2 óra 30
ló
perc). Ez a funkció
nincs hatással a sütő
működésére. Ezt a sütő
kikapcsolt állapotában
is elindíthatja.
A
gombbal kapcsolja
be a funkciót. Nyomja
meg a
vagy
gombot a perc beállítá‐
sához, majd az indítás‐
hoz nyomja meg a
gombot.
Időtartam
A sütő működési idejé‐
nek beállítása (23 óra
59 perc).
Órafunkció
Befejezés
Alkalmazás
A kiválasztott sütőfunk‐
ció kikapcsolási idejé‐
nek beállítása (max. 23
óra 59 perc).
Ha egy óra funkciót beállított, az óra 5
másodperc után megkezdi a
visszaszámlálást.
Ha az órafunkciókat
használja: Időtartam és
Befejezés, a beállított
időtartam 90%-ának letelte
után a sütő kikapcsol. A sütő
a maradékhő segítségével
folytatja a sütési folyamatot
a befejezésig (3 - 20 perc).
MAGYAR
7.2 Az óra funkciók beállítása
Mielőtt a következő
funkciókat használná:
Időtartam, Befejezés, be kell
állítani a sütőfunkciót és a
hőmérsékletet. A sütő
automatikusan kikapcsol.
A következő funkciókat
használhatja egyszerre:
Időtartam és Befejezés, ha
meghatározott idő elteltével
automatikusan akarja be- és
kikapcsolni a sütőt.
1. Állítson be egy sütőfunkciót.
2. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a kívánt óra funkció
és a megfelelő szimbólum meg nem
jelenik.
3. A szükséges idő beállításához
nyomja meg a
vagy
gombot.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Amikor az idő letelik, hangjelzés hallható.
A sütő kikapcsol. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg.
5. A jelzés kikapcsolásához nyomja
meg bármelyik szimbólumot.
7.3 Melegen tartás
A funkció feltételei:
•
•
A beállított hőmérséklet 80 °C-nál
magasabb.
A Időtartam funkció aktív.
A Melegen tartás funkció az elkészült
ételt 80 °C-on tartja 30 percig. Akkor
17
kapcsol be, amikor a sütemény- vagy
hússütési folyamat befejeződik.
A funkció be- vagy kikapcsolható a
menüben: Alapbeállítások.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a sütőfunkciót.
3. Állítson be 80 °C-nál magasabb
hőmérsékletet.
4. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Melegen tartás.
5. Megerősítésül nyomja meg a
gombot.
Amikor a funkció befejeződik, hangjelzés
hallható.
7.4 Idő kiterjesztés
A Idő kiterjesztés funkció segítségével a
sütőfunkció folytatható a Időtartam lejárta
után.
Az összes Időtartam vagy
Súlyautomatika beállítással
rendelkező sütőfunkciónál
használható.
1. Amikor a sütési idő véget ér,
hangjelzés hallható. Nyomja meg
bármelyik szimbólumot.
A kijelzőn egy üzenet jelenik meg.
2. Nyomja meg a
gombot a
gombot a
bekapcsoláshoz vagy a
törléshez.
3. Állítsa be a funkció időtartamát.
4. Nyomja meg a
gombot.
8. AUTOMATIKUS PROGRAMOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
8.1 Internetes receptek
A programozott receptek a
weboldalunkon találhatóak.A
Receptkönyv megkereséséhez tekintse
meg a sütőtér elülső keretén található
adattáblán szereplő PNC számot..
8.2 Előre Programozott Sütés
és Programozott receptek
Ez a sütő számos beállított recepttel
rendelkezik. A receptek rögzítettek,
módosításuk nem lehetséges.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Előre
Programozott Sütés. A
megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
18
www.aeg.com
3. Válassza ki a kategóriát és az ételt. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válasszon egy receptet. A
megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
A következő funkció
használatakor: Kézi a sütő
automatikus beállításokat
alkalmaz. Megváltoztathatja
ezeket a többi funkcióhoz
hasonlóan.
8.3 VarioGuide és
Súlyautomatika
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válassza ki a menüt: VarioGuide.
Nyomja meg a
gombot.
3. Nyomja meg a
vagy
gombot
az étel tömegének beállításához.
Nyomja meg a gombot.
Az automatikus program elindul.
4. Bármikor módosíthatja a
súlybeállítást. Nyomja meg a
vagy
gombot a tömeg
módosításához.
5. Amikor az idő letelik, hangjelzés
hallható. A jelzés kikapcsolásához
nyomja meg bármelyik szimbólumot.
Ez a funkció automatikusan kiszámítja a
főzési időt. Használatához meg kell adni
az étel tömegét.
9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
9.1 Tartozékok behelyezése
Kizárólag megfelelő főzőedényeket és
anyagokat használjon.
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Hasznos javaslatok
és tanácsok” c. fejezet
„Mikrohullámú sütőben
használható edények és
anyagok” szakaszát.
Huzalpolc:
Sütőtálca/ mély tepsi:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a
polcvezető sínek közé.
Csúsztassa be a huzalpolcot a
polcvezető sínek közé, és ügyeljen arra,
hogy lábai lefelé mutassanak.
Huzalpolc és sütő tálca / mély
tepsiegyütt:
Tolja a sütő tálcát /mély tepsit a polctartó
vezetősínjei és a vezetősínek feletti
huzalpolc közé.
MAGYAR
19
A felül található mélyedés a
biztonságot növeli. Ezek a
mélyedések
megakadályozzák a
megbillenést. A polc körüli
magas perem
megakadályozza a
főzőedény lecsúszását a
polcról.
10. TOVÁBBI FUNKCIÓK
10.1 Kedvencek
meg a
Tárolhatja kedvenc beállításait, pl. az
időtartamot, hőmérsékletet vagy a
sütőfunkciót. A következők állnak
rendelkezése a menüben: Kedvencek..
20 programot tárolhat.
Kedvenc programként nem
menthet mikrohullámú és
kombinált mikrohullámú
funkciót.
Egy program tárolása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót vagy
automatikus programot.
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: MENTÉS.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
A kijelzőn az első szabad memóriahely
jelenik meg.
5. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
6. Adja meg a program nevét.
Az első betű villog.
7. Érintse meg az
vagy
a betű módosításához.
gombot
8. Nyomja meg a gombot.
A következő betű villog.
9. Szükség esetén végezze el ismét a
7. lépést.
10. Tartsa nyomva a gombot a
mentéshez.
Felülírhatja a kívánt memóriahely
tartalmát. Amikor a kijelzőn az első
szabad memóriahely megjelenik, nyomja
vagy
gombot, majd
nyomja meg a gombot a már meglévő
program felülírásához.
A program nevét módosíthatja ebben a
menüben: Program név szerkesztése.
A program elindítása
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. A menü kiválasztása: Kedvencek.
3. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
4. Válassza ki a kívánt kedvenc
programot.
5. A megerősítéshez nyomja meg a
gombot.
10.2 A Gyermekzár
használata
Amíg a Gyerekzár aktív, nem lehet
véletlenül bekapcsolni a sütőt.
gombot a kijelző
1. Nyomja meg a
bekapcsolásához.
és
2. Nyomja meg egyszerre a
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik egy üzenet .
A Gyermekzár funkció kikapcsolásához
ismételje meg a 2. lépést.
10.3 Funkciózár
Ez a funkció megakadályozza a
sütőfunkció véletlen módosítását. Csak a
sütő működése közben lehet
bekapcsolni.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Válasszon ki egy sütőfunkciót vagy
beállítást.
20
www.aeg.com
3. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Funkciózár.
4. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Egy funkció kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot. A kijelzőn egy üzenet
jelenik meg. Megerősítéshez nyomja
meg ismét a
, majd az
gombot.
A sütő kikapcsolásakor ez a
funkció is kikapcsol.
10.4 Set + Go
A funkció segítségével beállíthat egy
sütőfunkciót (vagy programot), melyet
később bármelyik szimbólum egyetlen
érintésével elindíthat.
1. Kapcsolja be a sütőt.
2. Állítson be egy sütőfunkciót.
gombot,
3. Annyiszor nyomja meg a
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Időtartam.
4. Lehetővé teszi az idő beállítását.
5. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a következő kijelzés meg nem
jelenik: Set + Go.
6. A megerősítéshez nyomja meg az
gombot.
Érintse meg bármelyik szimbólumot (a
kivételével) a következő funkció
elindításához: Set + Go. A beállított
sütőfunkció elindul.
Amikor a sütőfunkció véget ér,
hangjelzés hallható.
•
•
A Funkciózár működik,
amikor egy sütőfunkció
aktív.
A menü: Alapbeállítások
ez a funkció: Set + Go
be- és kikapcsolható.
10.5 Automatikus
kikapcsolás
Biztonsági okokból a sütő bizonyos idő
elteltével automatikusan kikapcsol, ha
egy sütőfunkció működik, és a kezelő
nem változtat semmilyen beállításon.
(°C)
(ó)
30 - 115
12.5
120 - 195
8.5
200 - 230
5.5
Az Automatikus kikapcsolás nem
működik az alábbi funkciókkal: Sütő
világítás, Időtartam, Befejezés.
10.6 Kijelző fényereje
A kijelző kétféle fényerő-beállítással
rendelkezik:
•
•
Éjszakai fényerő - ha a sütő ki van
kapcsolva, akkor 22:00 óra és 06:00
óra között kisebb a kijelző fényereje.
Nappali fényerő:
– amikor a sütő be van kapcsolva.
– ha éjszakai fényerőnél megérint
egy szimbólumot (a BE / KI
szimbólum kivételével), akkor a
következő 10 másodpercre a
kijelző visszatér a nappali fényerő
beállításra.
– ha a sütő ki van kapcsolva és
beállítja ezt a funkciót:
Percszámláló. Amikor befejeződik
a funkció működése, a kijelző
visszatér az éjszakai beállításra.
10.7 Hűtőventilátor
Amikor a sütő üzemel, a hűtőventilátor
automatikusan bekapcsol, hogy hidegen
tartsa a sütő felületét. Amikor kikapcsolja
a sütőt, a hűtőventilátor továbbra is
működik, amíg a sütő le nem hűl.
MAGYAR
21
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
A táblázatban szereplő
hőmérsékleti értékek és
sütési időtartamok csak
tájékoztatásként szolgálnak.
A valós értékek a
receptektől, a felhasznált
összetevők minőségétől és
mennyiségétől függenek.
11.1 Sütési javaslatok
Előfordulhat, hogy az új sütő az Ön
korábbi sütőjétől eltérően fogja sütni a
húsokat vagy a süteményeket. Az alábbi
táblázatok a különféle ételekhez javasolt
beállításokat tartalmazzák a
hőmérséklet, főzési időtartam és
polcszintek értékei számára.
Ha nem találja a beállításokat egy adott
recepthez, akkor keressen hasonló ételt.
11.2 Javaslatok a
mikrohullámú sütőhöz
Helyezze az ételt tányérra, és tegye a
sütőtér aljára.
A felolvasztási és főzési idő felénél
fordítsa vagy keverje meg az ételt.
Elkészítés és újramelegítés közben fedje
le az ételt.
Italok melegítésekor tegyen egy kanalat
a pohárba vagy üvegbe a jobb
hőeloszlás érdekében.
Csomagolás nélkül tegye az ételt a
sütőbe. A csomagolt készételeket
kizárólag akkor lehet berakni a sütőbe,
ha a csomagolás mikrohullámú sütőben
használható (ezzel kapcsolatban olvassa
el a csomagoláson levő ismertetőt).
Mikrohullámú főzés
Az ételt lefedve süsse. Az ételt fedő
nélkül készítse, ha a felületét szeretné
kérgessé tenni.
Ne melegítse túl az ételt túl magas
fokozat- vagy túl hosszú időbeállítással.
A túlmelegített étel kiszáradhat, eléghet
vagy tüzet okozhat.
Ne használja a sütőt tojás vagy csiga
saját héjában történő főzésére, mivel
ezek felrobbanhatnak – tükörtojás
újramelegítése előtt lyukassza ki a
tojássárgáját.
A héjas vagy bőrös ételeket főzés előtt
szurkálja meg villával.
A zöldségeket vágja egyenlő darabokra.
A folyékony ételeket időről időre keverje
meg.
Tálalás előtt keverje meg az ételt.
A sütő kikapcsolása után vegye ki az
ételt, és hagyja néhány percig pihenni.
Felolvasztás mikrohullámmal
Helyezze a fagyott, kicsomagolt ételt egy
kicsi felfordított tányérra, kiolvasztó
állványra vagy műanyag szitára, amely
alá helyezzen egy tálat, hogy ki tudjon
folyni az olvadékvíz.
Ezt követően vegye ki a felolvadt
darabokat.
A zöldségek és gyümölcsök felolvasztás
nélküli főzése magasabb mikrohullámú
teljesítményfokozattal is végezhető.
22
www.aeg.com
11.3 Mikrohullámú sütőben használható főzőedények és
anyagok
A mikrohullámú sütéshez kizárólag megfelelő főzőedényeket és anyagokat
használjon. Segédletként használja az alábbi táblázatot.
Főzőedény / anyaga
Mikrohullám funkció
Felo‐
lvasztás
Melegítés,
Főzés
Kombinált mikrohul‐
lám funkció,
Tűzálló üveg és porcelán, amelyben
nincs fém, pl. hőálló üveg
Nem tűzálló üveg és porcelán, ezüst-,
arany-, platina- vagy egyéb fémdíszí‐
tés nélkül
X
X
Üveg, valamint tűz- és fagyálló
anyagból készült üvegkerámia
Kerámia- és agyagedények kvarcvagy fémkomponensek nélkül, illetve
fémet is tartalmazó mázas edények
X
A kerámiából, porcelánból, agyagból X
vagy kőből készült főzőedényeken kis
lyukak lehetnek, például a fogantyún
vagy a mázolatlan talpon.
X
200 °C-ig hőálló műanyag (használat
előtt mindig ellenőrizze a műanyag
edény paramétereit)
X
X
Karton, papír
X
X
Háztartási fólia
X
X
Hússütő fólia mikrohullámú sütőben
használható zárral (használat előtt
mindig ellenőrizze a fólia paraméte‐
reit)
X
Fémből készült, pl. zománcozott vagy X
öntöttvas edények
X
Fekete lakkal vagy szilikonnal bevont
sütőtepsi (használat előtt mindig el‐
lenőrizze a sütőtepsi paramétereit)
X
X
Sütőtálca
X
X
Huzalpolc
X
X
Főzőedények mikrohullámú sütővel
való használatra, pl. crisp tál
X
X
X
MAGYAR
11.4 Tanács a sütő speciális
sütési funkcióihoz
Melegen tartás
Ezzel a funkcióval melegen tarthatja az
ételt. A hőmérséklet automatikusan 80
°C-ra áll be.
23
Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra. Ne takarja le
az ételt, mert ezzel megnövelheti a
felolvasztási időt. Az első polcszintet
használja.
11.5 Tésztasütés
Edény melegítés
Ezzel a funkcióval felmelegítheti az
ételeket a tálalás előtt. A hőmérséklet
automatikusan 70 °C-ra áll be.
Rendezze el egyenletesen a tányérokat
és az edényeket a huzalpolcon. Az első
polcszintet használja. A melegítési idő
felénél rendezze át az edényeket.
Kelesztés
Ezzel a funkcióval kenyértésztát
dagaszthat. Helyezze a tésztát egy
nagyméretű edénybe, és takarja le
nedves kendővel vagy műanyag fóliával.
Állítsa be ezt a funkciót: Kelesztés és a
főzési diőt.
A legelső alkalommal alacsonyabb
hőmérsékletet alkalmazzon.
A sütési időtartam 10 – 15 perccel
meghosszabbítható, ha egyszerre több
polcszinten süt süteményeket.
A különböző magasságokra helyezett
torták és sütemények nem mindig
egyenletesen barnulnak. Egyenetlen
barnulás esetén nem szükséges
megváltoztatni a hőmérséklet-beállítást.
Sütés közben a különbségek
kiegyenlítődnek.
A sütőben lévő tepsik sütés közben
deformálódhatnak. Amikor a tepsik újra
lehűlnek, a torzulás megszűnik.
11.6 Sütési tanácsok
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény alja nem
sült meg eléggé.
A polcmagasság nem meg‐
felelő.
Tegye a süteményt a sütő egyik
alacsonyabb szintjére.
Összeesik a sütemény,
és nyúlóssá vagy csí‐
kokban vizessé válik.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
gas.
Legközelebb valamivel alacso‐
nyabb sütőhőmérsékletet állítson
be.
Túl rövid sütési időt válasz‐
tott.
Legközelebb hosszabb sütési időt
és alacsonyabb sütőhőmérsékle‐
tet állítson be.
A sütőhőmérséklet túl ala‐
csony.
Legközelebb magasabb sütőhő‐
mérsékletet állítson be.
Túl hosszú sütési időt vá‐
lasztott.
Legközelebb rövidebb sütési időt
állítson be.
A sütemény túlságosan
száraz.
24
www.aeg.com
A sütés eredménye
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütemény egyenetle‐
nül sül meg.
A sütőhőmérséklet túl ma‐
Állítson be alacsonyabb sütőhő‐
gas, míg a sütés ideje túl rö‐ mérsékletet és hosszabb sütési
vid.
időtartamot.
A tészta eloszlása nem
egyenletes.
A sütemény nem sül
A sütőhőmérséklet túl ala‐
meg a receptben mega‐ csony.
dott idő alatt.
Legközelebb egyenletesen ossza
el a tésztát a sütőtálcán.
Legközelebb valamivel magasabb
sütőhőmérsékletet állítson be.
11.7 Sütés egyetlen sütőpolcon
SÜTÉS SÜTŐFORMÁKBAN
(°C)
(perc)
Forma torta / Briós
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
50 - 70
1
Homoktorta / Királyka‐
lács
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 160
70 - 90
1
Piskótatészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
140 - 150
35 - 50
1
Piskótatészta
Alsó + felső sütés
160
35 - 50
2
Tortalap - omlós tészta,
melegítse elő az üres
sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 180
10 - 25
1
Tortalap - kevert tészta
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 170
20 - 25
1
Almatorta, 2 forma, átm‐ Hőlégbefúvás,
érő: 20 cm
nagy hőfok
160
70 - 90
1
Almatorta, 2 forma, átm‐ Alsó + felső sütés
érő: 20 cm
180
70 - 90
1
Sajttorta, használjon
mély tepsit
160 - 170
60 - 90
1
Alsó + felső sütés
MAGYAR
SÜTŐTÁLCÁN SÜTÖTT SÜTEMÉNY / TÉSZTA / KENYÉR
Melegítse elő az üres sütőt.
(°C)
(perc)
Fonott kenyér / Kenyér
Alsó + felső sütés 170 - 190
30 - 40
2
Karácsonyi stollen
Alsó + felső sütés 160 - 180
50 - 70
2
Rozskenyér
Alsó + felső sütés először: 230
20
2
majd: 160 - 180
30 - 60
Habkosár / Képviselő‐
fánk
Alsó + felső sütés 190 - 210
20 - 35
2
Piskótarolád
Alsó + felső sütés 180 - 200
10 - 20
2
Prézlikalács (szárazon)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
1
Vajas mandulás süte‐
mény / Cukrászsüte‐
mény
Alsó + felső sütés 190 - 210
20 - 30
2
Gyümölcskosarak
(élesztős tészta / piskó‐
tatészta keverékével)
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
35 - 55
1
Gyümölcskosarak
(élesztős tészta / piskó‐
tatészta keverékével)
Alsó + felső sütés 170
35 - 55
2
Omlós tésztával készült
gyümölcskosarak
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160 - 170
40 - 80
1
Kelt sütemények kényes Alsó + felső sütés 160 - 180
feltéttel (pl. túró, tejszín,
sodó)
40 - 80
2
150 - 160
APRÓSÜTEMÉNY
Aprósüt. omlós tésztá‐
ból
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
(°C)
(perc)
150 - 160
10 - 20
1
25
26
www.aeg.com
APRÓSÜTEMÉNY
(°C)
(perc)
140
20 - 35
1
Linzer / Omlós kekszek, Alsó + felső sütés
melegítse elő az üres
sütőt
160
20 - 30
2
Aprósütemény kevert
piskótatésztából
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
15 - 20
1
Tojásfehérjével készült
sütemények / Habcsók
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
80 - 100
120 - 150
1
Puszedli
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
100 - 120
30 - 50
1
Kelt tésztájú sütemény
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
150 - 160
20 - 40
1
Aprósüt. leveles tésztá‐
ból, melegítse elő az
üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
170 - 180
20 - 30
1
Péksütemény, melegí‐
tse elő az üres sütőt
Alsó + felső sütés
190 - 210
10 - 25
2
Aprósütemények, mele‐
gítse elő az üres sütőt
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
160
20 - 35
3
Aprósütemények, mele‐
gítse elő az üres sütőt
Alsó + felső sütés
170
20 - 35
2
Linzer / Omlós kekszek
Hőlégbefúvás,
nagy hőfok
11.8 Tészták és felfújtak
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Tésztafelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
45 - 60
Lasagne
Alsó + felső sütés
180 - 200
25 - 40
MAGYAR
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
210 - 230
10 - 20
Olvasztott sajtos bagett Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
15 - 30
Tejberizs
Alsó + felső sütés
180 - 200
40 - 60
Halfelfújt
Alsó + felső sütés
180 - 200
30 - 60
Töltött zöldség
Hőlégbefúvás, nagy hő‐
fok
160 - 170
30 - 60
Csőben sült zöldség,
melegítse elő az üres
sütőt
Infrasütés
11.9 Tanácsok hússütéshez
Használjon hőálló edényeket.
A húst vagy halat nagyobb (legalább 1
kg-os) darabokban süsse.
A sovány húst lefedve süsse.
Hússütés közben a húsdarabokat
többször locsolja meg a saját levükkel.
A nagyon húsdarabokat közvetlenül a
tepsiben, vagy a fölötte lévő huzalpolcon
süsse.
11.10 Hússütési táblázat
Töltsön egy kevés vizet a tepsibe, hogy a
lecsepegő zsír ne égjen le.
A sütési idő 1/2 - 2/3 részének elteltekor
fordítsa meg a sütött húst.
Az első polcszintet használja.
Állítsa a teljesítményt 200 W értékre,
hacsak egyéb utasítás erről nem
rendelkezik.
MARHAHÚS
Serpenyős
marhasült
1 - 1,5 kg
Alsó + felső sütés
(°C)
(perc)
230
60 - 80
27
28
www.aeg.com
SERTÉSHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Lapocka / Nyak / Sonka
1 - 1.5
160 - 180
50 - 70
Fasírt
0.75 - 1
160 - 170
35 - 50
Sertés csülök, előfőzött
0.75 - 1
150 - 170
60 - 75
BORJÚHÚS
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Borjú roston
1
160 - 180
50 - 70
Borjú csülök
1.5 - 2
160 - 180
75 - 100
BÁRÁNY
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
Bárány comb / Bá‐
rány roston
(kg)
(°C)
(perc)
1 - 1.5
150 - 170
50 - 70
MAGYAR
SZÁRNYASOK
Használja a következő funkciót: Infrasütés.
(kg)
(°C)
(perc)
Baromfidarabok
Egyenként 0,2 - 0,25 200 - 220
kg
20 - 35
Fél csirke
Egyenként 0,4 - 0,5
kg
190 - 210
25 - 40
Csirke, jérce
1 - 1.5
190 - 210
30 - 45
Kacsa
1.5 - 2
180 - 200
45 - 65
HAL
(kg)
Hal egészben
1 - 1.5
Alsó + felső sü‐
tés
(°C)
(perc)
210 - 220
30 - 45
ÉTELEK
Használja a következő funkciót: Hőlégbefúvás, nagy hőfok.
(W)
(°C)
(perc)
Édességek
200
160 - 180
20 - 35
Pikáns ételek főtt hozzávalókkal (nudlik,
zöldségek)
400 - 600
160 - 180
20 - 45
Pikáns ételek nyers hozzávalókkal (burgo‐
nya, zöldségek)
400 - 600
160 - 180
30 - 45
29
30
www.aeg.com
11.11 Ropogósra sütés a
Pizza funkció funkcióval
PIZZA
PIZZA
ja.
ja.
A harmadik polcszintet használ‐
A harmadik polcszintet használ‐
(°C)
(°C)
(perc)
Gyümölcsle‐
pény
180 - 200
40 - 55
Spenótos le‐
pény
160 - 180
45 - 60
Quiche Lorrai‐
ne
170 - 190
45 - 55
Svájci flan
170 - 190
45 - 55
Sajttorta
140 - 160
60 - 90
Almatorta, be‐
von.
150 - 170
50 - 60
Zöldséges pite 160 - 180
50 - 60
Pizza, vékony, 200 - 230
melegítse elő
az üres sütőt
15 - 20
Pizza, vastag,
melegítse elő
az üres sütőt
180 - 200
20 - 30
Kovásztalan
kenyér, mele‐
gítse elő az
üres sütőt
230
10 - 20
Lepény leveles 160 - 180
tésztából, me‐
legítse elő az
üres sütőt
45 - 55
Kenyérlángos,
melegítse elő
az üres sütőt
12 - 20
230
(perc)
Pirog, melegí‐ 180 - 200
tse elő az üres
sütőt
15 - 25
11.12 Kenyér
A sütő előmelegítése nem ajánlott.
KENYÉR
A második polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Fehér kenyér
180 - 200 40 - 60
Bagett
200 - 220 35 - 45
Briós
160 - 180 40 - 60
Ciabatta
200 - 220 35 - 45
Rozskenyér
180 - 200 50 - 70
Korpás lisztből ké‐
szült kenyér
180 - 200 50 - 70
Teljes kiőrlésű ke‐
nyér
170 - 190 60 - 90
11.13 Grill
Csak vékony hús- vagy haldarabokat
grillezzen.
Sütés előtt melegítse elő a sütőt üres
állapotban.
A lecsepegő zsír összegyűjtéséhez
helyezzen egy tálcát az első polcszintre.
MAGYAR
31
GRILL
Az első polcszintet használja.
(°C)
(perc)
Első oldal
Második oldal
Marha hátszín, kö‐
zepesen
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Marhabélszín, kö‐
zepesen
230
20 - 30
20 - 30
Sertés karaj
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Borjú bélszín
210 - 230
30 - 40
30 - 40
Báránygerinc
210 - 230
25 - 35
20 - 35
Hal egészben, 0,5 1 kg
210 - 230
15 - 30
15 - 30
11.14 Hőlégbefúvás, kis
hőfok
Ezzel a funkcióval sovány, porhanyós
húsokat és halat készíthet. Nem
alkalmazható a következőkhöz:
szárnyas, zsíros sertés rostonvagy
serpenyős sültek elkészítéséhez. A A .
1. Süsse elő erős tűzön a hús mindkét
oldalát 1 - 2 percig egy tepsiben.
2. Helyezze a húst a hússütő tepsibe
vagy közvetlenül a huzalpolcra. Egy
tálcát helyezzen a huzalpolc alá a
lecsepegő zsír összegyűjtéséhez.
Mindig fedő nélkül készítse az ételt,
ha ezt a funkciót használja.
3. Válassza ki a funkciót: Hőlégbefúvás,
kis hőfok. Az első 10 percre a sütő
hőmérsékletét beállíthatja 80 °C és
150 °C közötti értékre. Az
alapértelmezett hőmérséklet 90 °C.
4. 10 perc elteltével a sütő
automatikusan 80 °C-ra csökkenti a
hőmérsékletet.
Az első polcszintet használja.
(kg)
(°C)
(perc)
Marha hátszín
1 - 1.5
150
120 - 150
Marhabélszín
1 - 1.5
150
90 - 110
32
www.aeg.com
Az első polcszintet használja.
(kg)
(°C)
(perc)
Borjú roston
1 - 1.5
150
120 - 150
Steak
0.2 - 0.3
120
20 - 40
11.15 Fagyasztott ételek
Távolítsa el az étel csomagolását.
Helyezze az ételt a tányérra.
Ne takarja le az ételt, mert ez
megnövelheti a felolvasztási időt.
A második polcszintet használja.
KIOLVASZTÁS
(°C)
(perc)
Fagyasztott pizza
200 - 220
15 - 25
Amerikai mirelit pizza
190 - 210
20 - 25
Hideg pizza
210 - 230
13 - 25
Mirelit pizza szelet
180 - 200
15 - 30
Sült burgonya, vékony, sütés közben forgassa át
2-3 alkalommal
210 - 230
20 - 30
Sült burgonya, vastag, sütés közben forgassa át
2-3 alkalommal
210 - 230
25 - 35
Zöldségek/krokettek / Krokettek, sütés közben for‐
gassa át 2-3 alkalommal
210 - 230
20 - 35
Pirított vagdaltak
210 - 230
20 - 30
Lasagne / Cannelloni, friss
170 - 190
35 - 45
Lasagne / Cannelloni, fagyasztott
160 - 180
40 - 60
Csirke szárny
190 - 210
20 - 30
11.16 Kiolvasztás
Távolítsa el az étel csomagolását, majd
tegye az ételt egy tányérra.
Az első polcszintet használja.
Ne takarja le az ételt, mert ez
megnövelheti a felolvasztási időt.
MAGYAR
33
(kg)
(perc)
(perc)
Kiolvasztá‐ További ki‐
si idő
olvasztási
idő
Csirke
1
100 - 140
20 - 30
Tegye a csirkét egy nagyobb tá‐
nyérba helyezett, felfordított csé‐
szealátétre. Félidőben fordítsa meg.
hús
1
100 - 140
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
hús
0.5
90 - 120
20 - 30
Félidőben fordítsa meg.
Pisztráng
0.15
25 - 35
10 - 15
-
Eper
0.3
30 - 40
10 - 20
-
Vaj
0.25
30 - 40
10 - 15
-
Tejszín
2 x 0,2
80 - 100
10 - 15
Verje fel a habot, amikor még he‐
lyenként enyhén fagyos.
60
60
-
Krémes torta 1.4
11.17 Tartósítás
Csak a piacon beszerezhető, azonos
méretű befőzőüvegeket használjon.
BOGYÓS GYÜMÖLCS
Ne használjon csavaros és bajonett
típusú fedelet vagy fém edényt.
Az első polcszintet használja.
(perc)
Befőzés gyön‐
gyöző forrás kez‐
detéig
A sütőtálcára ne tegyen hat darab 1
literes befőzőüvegnél többet.
Az üvegeket azonos szintig töltse fel, és
zárja le kapoccsal.
Az üvegek ne érjenek egymáshoz.
Töltsön kb. 1/2 liter vizet a tepsibe, hogy
elegendő páratartalmat biztosítson a
sütőben.
Amikor a folyadék rotyogni kezd az
üvegekben (kb. 35-60 perc elteltével 1
literes üvegek esetében), kapcsolja ki a
sütőt, vagy csökkentse a hőmérsékletet
100 °C-ra (lásd a táblázatot).
Állítsa be a hőmérsékletet 160 - 170 °Cra.
Eper / Áfonya / Mál‐
na / Érett egres
35 - 45
34
www.aeg.com
ZÖLDSÉGEK
CSONTHÉJAS GYÜMÖLCS
Őszibarack /
Birsalma /
Szilva
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott továb‐
bi főzés
percben
35 - 45
10 - 15
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott további
főzés perc‐
ben
Uborka
50 - 60
-
Vegyes sa‐
vanyúság
50 - 60
5 - 10
Karalábé /
50 - 60
Borsó / Spár‐
ga
ZÖLDSÉGEK
Sárgarépa
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
Befőzés
gyöngyöző
forrás kez‐
detéig
(perc)
A 100 °Con folyta‐
tott további
főzés perc‐
ben
50 - 60
5 - 10
11.18 Aszalás
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(ó)
Bab
60 - 70
6-8
Paprika
60 - 70
5-6
Leveszöldség
60 - 70
5-6
Gomba
50 - 60
6-8
Fűszernövények
40 - 50
2-3
Szilva
60 - 70
8 - 10
Sárgabarack
60 - 70
8 - 10
15 - 20
MAGYAR
35
A harmadik polcszintet használja.
(°C)
(ó)
Almaszeletek
60 - 70
6-8
Körte
60 - 70
6-9
11.19 Mikrohullámú főzés
Tanácsok a mikrohullám használatához
Főzési/felolvasztási ered‐
mény
Lehetséges ok
Javítási mód
Az étel túlságosan száraz.
Túl nagy volt az alkalma‐
Állítson be alacsonyabb mik‐
zott teljesítmény.
rohullám fokozatot és/vagy
A főzési időtartam túl hosz‐ rövidebb főzési időtartamot.
szú volt.
Az étel nem olvadt ki, melege‐ A főzési időtartam túl rövid
dett meg vagy főtt meg a beál‐ volt.
lított idő letelte után.
Növelje meg a főzési időt.
Ne növelje a mikrohullámú
teljesítményt.
Az étel széle túl forró, de a kö‐ Túl nagy volt az alkalma‐
zepe hideg.
zott mikrohullámú teljesít‐
mény.
Csökkentse a teljesítményt,
és növelje meg a főzési időt.
KIOLVASZTÁS
Állítsa a teljesítményt 100 W értékre, (kg)
hacsak egyéb utasítás erről nem ren‐
delkezik.
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Steak
0.2
5-7
5 - 10
Darált hús, állítsa a teljesítményt 200
W-ra
0.5
7-8
5 - 10
Csirke
1
30 - 35
10 - 20
Csirkemell
0.15
5-9
10 - 15
Csirkecombok
0.15
5-9
10 - 15
Hal egészben
0.5
10 - 15
5 - 10
Halfilé
0.5
12 - 15
5 - 10
36
www.aeg.com
Állítsa a teljesítményt 100 W értékre.
(kg)
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Vaj
0.25
4-6
5 - 10
Reszelt sajt
0.2
2-4
10 - 15
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Állítsa a teljesítményt 200 W értékre,
hacsak egyéb utasítás erről nem ren‐
delkezik.
Kelttésztás sütemény
1 darab
2-3
15 - 20
Sajttorta, állítsa a teljesítményt 100 Wra
1 darab
2-4
15 - 20
Száraz torta
1 darab
2-4
15 - 20
Kenyér
1 kg
15 - 18
5 - 10
Szeletelt kenyér
0,2 kg
3-5
5 - 10
Zsemle
4 db
2-4
2-5
Gyümölcs
(kg)
(W)
(perc)
Pihenteté‐
si idő
(perc)
0.25
100
5 - 10
10 - 15
(W)
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
ÚJRAMELEGÍTÉS
Bébiétel üvegben
0,2 kg
300
1-2
-
Babatej, tegyen egy kanalat az üveg‐
be
180 ml
600
0:20 0:40
-
Tej
200 ml
1000
1 - 1:30
-
Víz
200 ml
1000
1:30 - 2
-
Szósz
200 ml
600
1-3
-
Leves
300 ml
600
3-5
-
MAGYAR
ÚJRAMELEGÍTÉS
37
(W)
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Fagyasztott készételek
0,5 kg
400
10 - 15
2-5
Készételek
0,5 kg
600
6-9
2-5
(kg)
(W)
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Csokoládé / Csokoládémáz
0.15
300
2-4
1-2
Vaj
0.1
400
0:30 1:30
-
OLVASZTÁS
FŐZÉS
(W)
(perc)
Pihentetési
idő (perc)
Hal egészben
0,5 kg
500
8 - 10
2-5
Halfilé
0,5 kg
400
4-7
2-5
Zöldség, friss
0,5 kg + 50 ml
víz
600
5 - 15
-
Zöldség, fagyasztott
0,5 kg + 50 ml
víz
600
10 - 20
-
Burgonya héjában
0,5 kg
600
7 - 10
-
Rizs
0,2 kg + 400 ml
víz
600
15 - 18
-
Pattogatott kukorica
-
1000
1:30 - 3
-
38
www.aeg.com
Kombinált mikrohullám funkció
(kg)
(W)
(°C)
(perc)
Pihen‐
tetési
idő
(perc)
Fél csirke, a máso‐ 0,55 x 2
dik polcszintet
db
használja
Kerek üvegedény,
Ø 26 cm
300
220
40
5
Csőben sült burgo‐ 1
nya, a második
polcszintet hasz‐
nálja
Kerek üvegedény
300
200
40
10
Sertésnyak roston,
az első polcszintet
használja
Üvegedény szűrővel 300
200
70
10
1
11.20 Különböző ételekhez javasolt teljesítmény-beállítások
A táblázatban szereplő adatok csak útmutatásul szolgálnak.
700 - 1000 W
Zöldségek párolása
Elősütés a főzési folyamat el‐
kezdésekor
Folyadékok melegítése
500 - 600 W
Rántotta sütése
Egytálételek készre
főzése
Ételek felmelegítése
tányérban
Mélyhűtött ételek fel‐
melegítése és felo‐
lvasztása
300 - 400 W
Sajt, csokoládé,
vaj olvasztása
Rizspuffasztás
Bébiétel melegí‐
tése
Érzékeny élelmi‐
szerek sütése /
melegítése
Sütés folytatá‐
sa
MAGYAR
39
100 - 200 W
Kenyér felolvasztása
Gyümölcs és süte‐
mény felolvasztása
Sajt, tejszín, vaj felo‐
lvasztása
Hús, hal felolvasztá‐
sa
11.21 Tájékoztatás a
bevizsgáló intézetek számára
Vizsgálati módszerek az IEC 60705 szabványnak megfelelően.
Használjon huzalpolcot, hacsak nincs más utasítás.
MIKROHULLÁM
FUNKCIÓ
(W)
(kg)
Piskótatészta
600
0.475
Alsó
7-9
Az edényt körülbe‐
lül negyed fordu‐
lattal, a sütési idő
felénél fordítsa el.
Fasírt
400
0.9
2
25 - 32
Az edényt körülbe‐
lül negyed fordu‐
lattal, a sütési idő
felénél fordítsa el.
Royale (sodó)
500
1
Alsó
18
-
Hús felolvasztása
200
0.5
Alsó
7-8
A húst a sütési idő
felénél fordítsa
meg.
(perc)
Használja a huzalpolcot.
KOMBI‐
NÁLT
MIKRO‐
HULLÁM
FUNKCIÓ
Süte‐
Hőlégbefú‐
mény, 0,7 vás, nagy
kg
hőfok + mik‐
ro
(W)
(°C)
100
180
(perc)
2
29 - 31
Az edényt körül‐
belül negyed for‐
dulattal, a sütési
idő felénél fordítsa
el.
40
www.aeg.com
Használja a huzalpolcot.
KOMBI‐
NÁLT
MIKRO‐
HULLÁM
FUNKCIÓ
(W)
(°C)
(perc)
Csőben
sült bur‐
gonya,
1,1 kg
Infrasütés +
mikrohullám
400
180
1
40 - 45
Az edényt körül‐
belül negyed for‐
dulattal, a sütési
idő felénél fordítsa
el.
Csirke,
1,1 kg
Infrasütés +
mikrohullám
200
200
1
45 - 55
Helyezze a húst
kerek üvegedény‐
be, és a sütési idő
20. percében for‐
dítsa meg.
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Tisztítással kapcsolatos megjegyzések
A sütő elejét meleg vizes és enyhe tisztítószeres puha ruhával tisztítsa
meg.
A fémfelületek tisztítását speciális tisztítószerrel végezze.
Tisztítósze‐
rek
A makacs szennyeződéseket az erre a célra kifejlesztett speciális sütő‐
tisztító szerrel tisztítsa meg.
Minden használat után alaposan tisztítsa meg a sütő belsejét. A lerakó‐
dott zsír vagy egyéb ételmaradék tüzet okozhat. A veszély mértéke na‐
gyobb a grillezőedény esetében.
Napi haszná‐
lat
Minden használat után puha törlőruhával törölje szárazra a sütő belsejét.
Körültekintően tisztítsa meg a sütőtér tetejét (mennyezetét) az ételmara‐
déktól és a zsírtól.
Minden használat után tisztítsa és szárítsa meg az összes tartozékot.
Meleg vízzel és tisztítószerrel megnedvesített puha kendőt használjon. A
tartozékokat tilos mosogatógépben tisztítani.
Tartozékok
A teflon bevonatos tartozékokat ne tisztítsa agresszív tisztítószerekkel,
éles tárgyakkal vagy mosogatógépben.
MAGYAR
12.2 Hogyan távolítsa el:
polctartók
12.3 Hogyan cserélje: Lámpa
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
Az izzó forró lehet.
Karbantartás előtt győződjön meg arról,
hogy a sütő lehűlt. Égésveszély!
A sütő tisztításához távolítsa el a
polctartókat.
1. A tartókat óvatosan húzza fel- és
kifelé az elülső felfüggesztésből.
41
1. Kapcsolja ki a sütőt. Várja meg, míg
a sütő lehűl.
2. Húzza ki a sütőt a hálózati aljzatból.
3. Tegyen egy kendőt a sütőtér aljára.
VIGYÁZAT!
A zsírmaradék ráégésének
elkerülésére mindig
kendővel fogja meg a
halogénizzót.
1
3
2
Felső lámpa
2. Húzza el a polctartó elülső végét az
oldalfaltól.
3. Húzza ki a tartókat a hátsó
felfüggesztésből.
A polctartókat a kiszereléssel ellentétes
sorrendben tegye vissza.
1. Az üveg lámpaburkolat
eltávolításához forgassa azt.
2. Tisztítsa meg az üveg
lámpaburkolatot.
3. Cserélje ki az izzót egy megfelelő,
300 °C-ig hőálló izzóra .
4. Szerelje fel az üvegbúrát.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Hibaelhárítás
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
Nem lehet elindítani vagy
üzemeltetni a sütőt.
A sütő nincs csatlakoztatva
az elektromos hálózathoz,
vagy csatlakoztatása nem
megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a sütő jól
van-e csatlakoztatva az
elektromos hálózathoz (lásd
a bekötési rajzot, ha van).
A sütő nem melegszik fel.
A sütő ki van kapcsolva.
Kapcsolja be a sütőt.
A sütő nem melegszik fel.
Az óra nincs beállítva.
Állítsa be az órát.
A sütő nem melegszik fel.
Nem végezte el a szükséges Ellenőrizze, hogy elvégeztebeállításokat.
e a szükséges beállításokat.
A sütő nem melegszik fel.
Az automatikus kikapcsolási
funkció aktív.
A sütő nem melegszik fel.
A Gyerekzár be van kapcsol‐ Olvassa el „A gyerekzár
va.
használata” c. részt.
Olvassa el az „Automatikus
kikapcsolás” című részt.
42
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges ok
Javítási mód
A sütő nem melegszik fel.
Leolvadt a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a biztosí‐
ték okozza-e a problémát.
Ha a biztosíték többször is
leolvad, hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
A világítás nem működik.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Cserélje ki az izzót.
A kijelző a táblázatban nem
szereplő hibakódot jelenít
meg.
Elektromos hiba lépett fel.
•
•
Gőz- és páralecsapódás az
ételen és a sütőtérben.
Az ételt túl sokáig hagyta a
sütőben.
A készülék bekapcsol, de
A demo üzemmód bekap‐
nem melegszik fel. A ventilá‐ csolt.
tor nem működik. A kijelzőn
"Demo" jelenik meg.
13.2 A szerviz számára
szükséges adatok
Ha nem talál megoldást egyedül a
problémára, forduljon a
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
márkaszervizhez.
Kapcsolja ki a sütőt a la‐
kás biztosítéktábláján le‐
vő biztosítékkal vagy biz‐
tonsági főkapcsolóval,
majd kapcsolja be ismét.
Ha a hibaüzenet ismét
megjelenik a kijelzőn, for‐
duljon az ügyfélszolgálat‐
hoz.
A sütés befejezése után az
edényeket ne hagyja 15 - 20
percnél hosszabb ideig a sü‐
tőben.
Olvassa el az „Alapbeállítá‐
sok” szakaszt a „Napi hasz‐
nálat” című fejezetben.
A márkaszerviz számára szükséges
adatok az adattáblán találhatóak. Az
adattábla a sütőtér elülső keretén
található. Ne távolítsa el az adattáblát a
készülék sütőterének keretéről.
Javasoljuk, hogy az adatokat jegyezze fel ide:
Típus (MOD.)
.........................................
Termékszám (PNC)
.........................................
Sorozatszám (S.N.)
.........................................
14. MŰSZAKI ADATOK
14.1 Műszaki adatok
Feszültség
220 - 240 V
MAGYAR
Frekvencia
43
50 Hz
15. ENERGIAHATÉKONYSÁG
15.1 Energiatakarékosság
kapcsol be, és a sütés időtartama 30
percnél hosszabb, a fűtőelemek
automatikusan korábban kapcsolnak ki
egyes sütőfunkcióknál.
A sütő több funkcióval is
segít energiát megtakarítani
a mindennapos főzés során.
Gondoskodjon arról, hogy a sütő
működése közben az ajtaja legyen
becsukva. Főzés közben ne nyissa ki
gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán
az ajtótömítést, és ellenőrizze, hogy a
helyén van és megfelelően rögzített.
Fém főzőedényeket használjon az
energiatakarékosság javítása
érdekében(amikor nem mikrohullámú
funkciót alkalmaz).
A sütővilágítás és a légkeverés továbbra
is működik. Ha kikapcsolja a sütőt, a
kijelzőn megjelenik a maradékhő. A
maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához.
A 30 percnél hosszabb ideig tartó sütés
során a befejezés előtt 3 - 10 perccel
csökkentse a sütő hőmérsékletét a
minimum értékre. A sütőben levő
maradékhő tovább folytatja a sütést.
A maradékhőt más ételek
felmelegítéséhez is használhatja.
Amikor lehetséges, kerülje a sütő
előmelegítését.
Ha egyszerre több ételt készít, a sütések
közötti szünet legyen a lehető
legrövidebb.
Légkeveréses sütés
Amikor lehetséges, a sütőfunkciókat
légkeveréssel használja az
energiatakarékosság érdekében.
Maradékhő
Amikor egy sütőfunkciót vagy programot
időbeállítással (Időtartam, Befejezés)
Ételek melegen tartása
A maradékhőt használhatja az étel
melegen tartásához. Ehhez válassza a
lehető legalacsonyabb hőmérsékletbeállítást. A maradékhő visszajelző vagy
a hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
Sütés kikapcsolt sütővilágítással
Sütés-főzés közben kapcsolja ki a
lámpát. Csak akkor kapcsolja be, amikor
szükség van rá.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
867343239-B-412019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising