Canon | PowerShot S100 | User manual | Canon PowerShot S100 User manual

Canon PowerShot S100 User manual
Användarhandbok
för kameran
• Läs igenom den här handboken, inklusive
Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran.
• Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa
möjliga sätt.
• Förvara den på en säker plats så att du kan använda den
i framtiden.
SVENSKA
Kontrollera förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns med i kameraförpackningen.
Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.
Kamera
Batteri NB-5L
(med kontaktskydd)
Gränssnittskabel
IFC-400PCU
Starthandbok
Batteriladdare
CB-2LX/CB-2LXE
Handlovsrem
WS-DC11
CD:n DIGITAL CAMERA
Solution Disk
Häfte om Canons
garantisystem
Använda handböckerna
Se även handböckerna på CD:n DIGITAL CAMERA Manuals Disk.
• Användarhandbok för kameran (den här
handboken)
När du har lärt dig grunderna kan du använda
kamerans många funktioner för att ta mer
avancerade bilder.
• Programvaruhandbok
Läs den här om du vill använda den medföljande programvaran.
• Inget minneskort medföljer (s. 16).
• Du behöver Adobe Reader för att kunna visa PDF-handböckerna.
För Word-handböckerna kan Microsoft Word/Word Viewer installeras
(behövs endast för handböcker för Mellanöstern).
2
Läs detta först
• Börja med att ta några provbilder och sedan visa dem i kameran för att
kontrollera att bilderna sparas korrekt. Observera också att Canon Inc.,
dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas
ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en
kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte
kan sparas eller inte kan sparas på ett sätt som är maskinläsbart.
• Bilderna som har tagits med den här kameran är avsedda för privat bruk.
Ta inte bilder som gör intrång i upphovsrätten utan att först ha skaffat
upphovsrättsinnehavarens tillstånd. I vissa fall kan kopiering av bilder från
föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av
en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och
liknande, även om bilden har tagits för privat bruk.
• Information om garantin för din kamera finns i Häftet om Canons
garantisystem som medföljer kameran.
Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns i Häftet om Canons
garantisystem.
• LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Mer än 99,99 % av
bildpunkterna fungerar normalt, men ibland kan bildpunkter som inte
fungerar synas som ljusa eller mörka punkter. Detta påverkar inte den
tagna bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion.
• LCD-skärmen kan vara täckt med en tunn plastfilm som skydd mot repor
vid transport. Ta i så fall bort denna plastfilm innan du använder kameran.
• Var försiktig när du använder kameran under en längre tid eftersom
kamerahuset kan bli varmt. Detta innebär inte att det har uppstått ett fel.
3
Vad vill du göra?
4 Fotografera
z Fotografera, låta kameran sköta inställningarna (Auto-läge)........ 25
Ta bra bilder på människor
I
Porträtt
(s. 60)
V
w
Barn och djur
(s. 61)
På stranden
(s. 61)
Fotografera olika andra motiv
J
Landskap
(s. 60)
Mot snö
(s. 62)
S
Under vatten
(s. 61)
Kvällsmotiv
(s. 61)
O
P
t
Fyrverkerier
(s. 62)
Lövverk
(s. 61)
Fotografera med specialeffekter
Kraftiga
färger (s. 63)
Miniatyreffekt
(s. 66)
Affischeffekt
(s. 63)
”Åldrade” bilder
(s. 65)
Leksakskameraeffekt
(s. 67)
Fisheyeeffekt
(s. 66)
Monokrom
(s. 68)
z Fokus på ansikten..................................................... 25, 60, 94, 101
z Fotografera på platser där det inte går att använda blixten
(stänga av blixten) ........................................................................ 50
z Ta bilder där jag själv finns med (självutlösare)...................... 53, 74
z Infoga datum och tid i bilderna...................................................... 52
z Spela in ett videoklipp alldeles innan en bild tas .......................... 71
z Ta bildserier med en hög hastighet .............................................. 76
4
Vad vill du göra?
1 Visa
z Titta på mina bilder ....................................................................... 28
z Spela upp bilder automatiskt (bildspel)....................................... 142
z Titta på mina bilder på en tv ....................................................... 192
z Titta på mina bilder på en dator.................................................... 33
z Söka reda på bilder snabbt................................................. 138, 140
z Radera bilder ........................................................................ 29, 152
E Spela in/visa videoscener
z Spela in videoscener ............................................................ 30, 127
z Visa videoscener .......................................................................... 32
z Spela in videoscener med snabbrörliga motiv och visa dem
i slow motion............................................................................... 131
c
Skriva ut
z Skriva ut bilder............................................................................ 164
Spara
z Spara bilder på en dator ............................................................... 33
3
Övrigt
z Stänga av ljudet............................................................................ 44
z Använda kameran utomlands............................................... 16, 181
z Förstå vad som visas på skärmen .............................................. 204
z Använda GPS-funktionen ........................................................... 109
5
Innehållsförteckning
Kontrollera förpackningens innehåll...2
Läs detta först ....................................3
Vad vill du göra? ................................4
Innehållsförteckning...........................6
Konventioner i den här handboken....9
Säkerhetsföreskrifter........................10
1 Komma igång ...................13
Ladda batteriet.................................14
Kompatibla minneskort
(säljs separat) ................................16
Sätta i batteriet och minneskortet ....17
Ställa in datum och tid .....................19
Ställa in visningsspråk .....................22
Formatera minneskort......................23
Använda avtryckaren .......................24
Ta bilder (Smart Auto) .....................25
Visa bilder ........................................28
Radera bilder ...................................29
Spela in videoscener .......................30
Visa videoscener .............................32
Överföra bilder till en dator
för visning ......................................33
2 Lär dig mer........................37
Komponentguide..............................38
Skärmvisning ...................................40
FUNC.-meny – grundläggande
funktioner.......................................42
MENU – grundläggande
funktioner.......................................43
Ändra ljudinställningar .....................44
Justera skärmens ljusstyrka ............46
Återställa kameran till
standardinställningarna .................47
6
Energisparfunktion
(Automatisk avstängning) ............. 48
Klockfunktion................................... 48
3 Fotografera med vanliga
funktioner..........................49
Stänga av blixten............................. 50
Zooma in närmare på motiv
(Digital zoom)................................ 50
Fotografera med förinställda
brännvidder (Stegzoom) ............... 51
Infoga datum och tid........................ 52
Använda självutlösaren ................... 53
Ändra sidförhållandet ...................... 55
Ändra inställningar för antal lagrade
pixlar (bildstorlek).......................... 56
Ändra kompressionsgrad
(bildkvalitet)................................... 56
Korrigera gröna färgtoner från
kvicksilverlampor........................... 58
4 Lägga till effekter och
fotografera under olika
förhållanden......................59
Fotografera specialmotiv................. 60
Lägga till effekter och fotografera
(Kreativa filter)............................... 63
Skapa korta videoscener automatiskt
(Filmsammandrag)........................ 71
Upptäcka ett ansikte och fotografera
(Smart slutare) .............................. 72
Fotografera med
höghastighetstagning
(HQ-höghastighetstagning)........... 76
Fotografera med Stitch Assist ......... 78
Innehållsförteckning
5 Välja egna inställningar...79
Fotografera med
programautomatik......................... 80
Justera ljusheten
(Exponeringskompensation) ......... 81
Aktivera blixten................................ 81
Ställa in vitbalansen ........................ 82
Ändra ISO-talet ............................... 85
Korrigera ljusstyrka och fotografera
(i-Contrast).................................... 87
Ändra brusreduceringsnivå
(Högt ISO-brusnummer) ............... 88
Fotografera RAW-bilder .................. 89
Bildseriefotografering ...................... 90
Ändra färgtonen i en bild
(Mina färger) ................................. 91
Ta närbilder (Närbild) ...................... 92
Digital telekonverter ........................ 93
Ändra inställning för
autofokusram ................................ 94
Välja motiv att fokusera på
(Följnings-AF) ............................... 96
Ändra autofokusramens läge och
storlek ........................................... 97
Förstora fokuspunkten .................... 98
Fotografera med Servo AF ............. 99
Fotografera med autofokuslås ........ 99
Fokusgaffling (läget för
varierande fokus) ........................ 100
Välja person att fokusera på
(Välj ansikte) ............................... 101
Fotografera med läget för
manuell fokusering...................... 102
Ändra mätningsmetod................... 103
Fotografera med
exponeringslås............................ 104
Fotografera med FE-lås ................ 104
Automatisk exponeringsgaffling
(AEB-läge)................................... 105
Använda ND-filtret ......................... 106
Fotografera med lång synktid........ 106
Justera blixtexponeringskompensationen.......................... 107
Ta bort röda ögon.......................... 107
Kontrollera slutna ögon ................. 108
Använda GPS-funktionen.............. 109
6 Få ut mer av
din kamera ......................117
Ställa in slutartid ............................ 118
Ställa in bländarvärdet................... 119
Ställa in slutartid och
bländarvärde ............................... 120
Ändra inställningar med hjälp av
kontrollringen............................... 121
Justera blixtstyrkan........................ 123
Spara fotograferingsinställningar... 125
7 Använda funktionerna
för att spela in
videoscener ....................127
Spela in videoscener med E........ 128
Ändra filmläge ............................... 128
Spela in olika typer av
videoscener................................. 129
Spela in videoscener så att bilden
ser ut som en modell i miniatyr
(Miniatyreffekt) ............................ 130
Spela in Super slow motion-film .... 131
Exponeringslås/
Exponeringsändring .................... 132
Ändra bildkvaliteten ....................... 133
Använda vindbrusfilter................... 134
7
Innehållsförteckning
Andra funktioner som kan
användas .....................................134
Redigera ........................................135
8 Använda olika
funktioner för visning
och redigering ................137
Snabbt söka efter bilder.................138
Visa bilder med filtrerad visning.....140
Visa bildspel...................................142
Förstora bilder................................143
Ändra övergångseffekt mellan
bilderna........................................143
Visa varje bild i en grupp ...............144
Kontrollera fokus............................146
Visa olika bilder
(Smart blandare)..........................147
Skydda bilder .................................148
Radera bilder .................................152
Märka bilder som favoriter .............154
Ordna bilder efter kategori
(Min kategori)...............................155
Rotera bilder ..................................157
Ändra storlek på bilder...................158
Beskärning.....................................159
Lägga till effekter med hjälp av
funktionen Mina färger.................160
Korrigera ljusstyrka (i-Contrast) .....161
Korrigera röda ögon.......................162
8
9 Utskrift.............................163
Skriva ut bilder .............................. 164
Välja bilder för utskrift (DPOF) ...... 171
10 Anpassa kamerainställningarna................175
Ändra kamerainställningarna ........ 176
Ändra inställningar för
fotograferingsfunktionerna .......... 183
Registrera fotograferingsmenyer som
ofta används (Min meny) ............ 188
Ändra inställningar för
visningsfunktioner ....................... 189
11 Användbar
information .....................191
Visa bilder på en tv........................ 192
Använda nätström ......................... 196
Använda ett Eye-Fi-kort ................ 197
Felsökning..................................... 199
Lista över meddelanden som visas
på skärmen ................................. 202
Information som visas
på skärmen ................................. 204
Funktioner och menylistor ............. 210
Tekniska data................................ 222
Tillbehör ........................................ 226
Tillbehör som säljs separat ........... 227
Index ............................................. 229
Hanteringsföreskrifter.................... 232
Konventioner i den här handboken
• Kamerans knappar och rattar representeras av ikoner i texten.
• Text som visas på skärmen visas inom hakparenteser ([ ]).
• Riktningsknapparna, kontrollratten, FUNC./SET-knappen och
kontrollringen representeras av följande ikoner.
Uppknappen
Vänsterknappen
Kontrollratt
FUNC./SET-knappen
Högerknappen
Nedknappen
y Kontrollringen
•
: saker du ska vara försiktig med
•
: felsökningstips
•
: tips om hur du får ut mer av din kamera
•
: ytterligare information
• (s. xx): Sidhänvisning (”xx” står för sidnummer)
• I den här handboken förutsätts att alla funktioner har
standardinställningen.
• De olika typerna av minneskort som kan användas i kameran kallas
gemensamt för ”minneskort” i den här handboken.
9
Säkerhetsföreskrifter
• Innan du använder produkten bör du ha läst igenom de säkerhetsföreskrifter som
beskrivs nedan. Använd alltid produkten på rätt sätt.
• Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är avsedda att förhindra att du skadar dig
själv, andra personer eller utrustningen.
• Läs även handböckerna som följer med eventuella separat inköpta tillbehör som du
använder.
Varning!
Visas vid risk för allvarlig skada eller död.
• Utlös inte blixten nära ögon.
Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Tänk särskilt på att inte stå närmare än 1 meter
från barn när du använder blixt.
• Placera utrustningen utom räckhåll för barn.
Rem: Om kameraremmen läggs runt halsen på ett barn kan det orsaka kvävning.
•
•
•
•
Använd endast rekommenderade strömkällor.
Försök inte öppna, ändra eller hetta upp produkten.
Undvik att tappa produkten och utsätt den inte för hårda stötar.
För att undvika risk för personskador skall du inte vidröra produktens inre delar
om du har tappat den eller om den har skadats på annat sätt.
• Sluta omedelbart använda produkten om det kommer rök eller konstig lukt från
den, eller om den på annat sätt fungerar onormalt.
• Använd aldrig organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner när
du rengör produkten.
• Låt inte produkten komma i kontakt med vatten (t.ex. havsvatten) eller
andra vätskor.
• Låt inte vätskor eller främmande objekt komma in i kameran.
Det kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda.
Om vätskor eller främmande objekt kommer i kontakt med kamerans inre delar ska du
omedelbart stänga av kameran och ta ur batteriet.
Om batteriladdaren blir våt drar du ut stickkontakten ur vägguttaget och rådfrågar din
kameraleverantör eller kontaktar Canons kundtjänst.
• Använd endast det rekommenderade batteriet.
• Placera inte batteriet nära eller i en öppen låga.
• Dra då och då ur nätkabeln och använd en torr trasa för att torka bort eventuellt
damm och smuts som har samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det
omgivande området.
• Hantera inte nätkabeln med blöta händer.
• Använd inte utrustningen på ett sätt som överskrider den nominella kapaciteten
på eluttaget eller de tillhörande kablarna. Använd inte kameran om strömkabeln
eller kontakten är skadad, eller inte helt isatt i uttaget.
• Låt inte smuts eller metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) komma i kontakt med
kontakterna eller stickkontakten.
10
Säkerhetsföreskrifter
Batteriet kan explodera eller börja läcka, vilket kan orsaka elektrisk stöt eller eldsvåda.
Det kan leda till personskador eller skador på omgivningen. Om ett batteri läcker och
batteriets innehåll kommer i kontakt med ögon, mun, hud eller kläder ska kontaktområdet
omedelbart sköljas med vatten.
• Stäng av kameran när du befinner dig på platser där du inte får fotografera.
Kameran avger elektromagnetisk strålning som kan störa elektroniska instrument och
annan apparatur. Använd kameran med försiktighet på platser där elektronik endast får
användas i begränsad omfattning, t.ex. i flygplan och inom sjukvården.
• Spela inte den medföljande cd-skivan (eller -skivorna) i en cd-spelare som inte
stöder cd-romskivor av datatyp.
Att lyssna i hörlurar på det höga ljudet från en cd-skiva som spelas upp i en
cd-musikspelare kan leda till hörselskador. Vid lyssning på hög volym kan eventuellt
även anslutna högtalare skadas.
Akta!
Visas vid risk för personskada.
• Var försiktig så att kameran inte slår i, utsätts för slag och stötar eller fastnar
i andra objekt när du håller den i remmen.
• Var försiktig så att du inte stöter till eller trycker hårt på objektivet.
Detta kan leda till personskador eller skador på kameran.
• Utsätt inte skärmen för stötar.
Om skärmen går sönder kan skärvorna orsaka personskador.
• När du använder blixten ska du se till att den inte skyms av dina fingrar
eller kläder.
Det kan leda till brännskador eller skador på blixten.
• Undvik att använda, placera eller förvara produkten på följande platser:
- Platser med starkt solljus.
- Platser med temperaturer över 40 °C.
- Utrymmen som är fuktiga eller dammiga.
Det kan göra att batteriet börjar läcka, överhettas eller exploderar, vilket kan ge upphov
till elektriska stötar, brand, brännskador eller andra personskador.
Höga temperaturer kan medföra att kamerans eller batteriladdarens ytterhölje deformeras.
• Övergångseffekterna i bildspelet kan orsaka obehag om de iakttas under långa
stunder.
• Akta så att du inte klämmer fingret när blixten sänks ned.
Du kan skada dig.
11
Säkerhetsföreskrifter
Akta!
Visas vid risk för skador på utrustningen.
• Rikta inte kameran mot starka ljuskällor (t.ex. mot solen en molnfri dag).
Det kan skada bildsensorn.
• Var försiktig så att du inte får in damm eller sand i kameran om du använder den
på stranden eller på en blåsig plats.
• Tryck inte på blixten och försök inte tvinga upp den.
Det kan orsaka funktionsfel.
• Vid normal användning kan blixten avge små mängder rök.
Det beror på att blixtens höga intensitet bränner bort damm och annat som kan ha fastnat
på enhetens framsida. Ta bort smuts, damm och annat från blixten med en bomullstops
för att förhindra värmeutveckling och skador på enheten.
• Ta ut och förvara batteriet på annan plats när du inte använder kameran.
Om batteriet lämnas kvar inuti kameran kan skada orsakad av läckage uppstå.
• Täck över kontakterna med tejp eller annan isolering innan du slänger batteriet.
Kontakt med andra metallföremål kan leda till brand eller explosioner.
• Koppla ur batteriladdaren från eluttaget när batteriet är fulladdat eller när du inte
använder den.
• Placera inte något föremål, t.ex. en trasa, ovanpå batteriladdaren medan batteriet
laddas.
Om du lämnar enheten i eluttaget en längre tid kan den överhettas och ta skada, vilket
kan leda till eldsvåda.
• Placera inte batteriet inom räckhåll för djur.
Om ett djur biter i batteriet kan detta kan ge upphov till läckage, överhettning eller
explosion, vilket kan orsaka brand eller skador.
• Sätt dig inte ned om kameran ligger i bakfickan.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
• Om du lägger kameran i en väska ska du kontrollera att hårda föremål inte kan
komma i kontakt med skärmen.
• Fäst inte några hårda föremål i kameran.
Du kan skada skärmen eller orsaka funktionsfel.
12
1
Komma igång
I det här kapitlet förklaras hur du förbereder dig innan du fotograferar,
hur du fotograferar i A-läget samt hur du sedan granskar och
raderar bilderna som du har tagit. I den senare delen av kapitlet
beskrivs hur du kan spela in och granska videoscener samt hur
du kan överföra bilder till en dator.
Fästa remmen/hålla kameran
• Fäst den medföljande remmen i kameran och linda sedan remmen runt
handleden för att undvika att tappa kameran medan du använder den.
Du kan även fästa remmen i kamerans vänstra sida.
• Håll armarna mot kroppen och håll kameran i ett fast grepp när du
fotograferar. Kontrollera att fingrarna inte blockerar blixten när den
är uppfälld.
Rem
13
Ladda batteriet
Använd den medföljande batteriladdaren för att ladda batteriet. Glöm inte att
ladda batteriet eftersom det inte är laddat vid inköpstillfället.
Ta bort kontaktskyddet.
Sätt i batteriet.
z Rikta in S-märkena på batteriet och
laddaren. Sätt sedan i batteriet genom
att skjuta det inåt ( ) och nedåt ( ).
Ladda batteriet.
z För CB-2LX: Vrid ut stickproppen (
CB-2LX
CB-2LXE
) och
anslut laddaren till ett eluttag ( ).
z För CB-2LXE: Anslut nätkabeln till
laddaren och anslut sedan nätkabelns
stickpropp till ett eluttag.
X Laddningslampan lyser orange och
laddningen startar.
X Laddningslampan lyser grönt när
laddningen är klar. Uppladdningen tar
cirka 2 timmar och 5 minuter.
Ta ur batteriet.
z Koppla ur batteriladdaren ur eluttaget och
ta sedan ur batteriet genom att skjuta det
inåt ( ) och uppåt ( ).
Du kan skydda batteriet och förlänga dess livslängd genom att inte ladda
det längre än 24 timmar åt gången.
14
Ladda batteriet
Antal bilder som kan tas/Fotografering- och visningstider
Antal bilder*1
Cirka 200
Inspelningstid*2
Cirka 40 min.
Bildseriefotografering*3
Visningstid
Cirka 1 tim. 10 min.
Cirka 4 timmar
*1 Antalet bilder som kan tas baseras på mått enligt CIPA-standarden (Camera & Imaging
Products Association).
*2 Tider baseras på standardinställningar, start- och slutfotografering, av- och påslagning av
kameran samt på användningssätt som exempelvis zoomning.
*3 Tider baseras på upprepad fotografering tills maximal klipplängd har uppnåtts eller
inspelningen stoppats automatiskt.
• Vid vissa fotograferingsförhållanden kan antalet bilder som kan tas och inspelningstiden
bli lägre än vad som anges ovan.
Batteriladdningsindikator
En ikon eller ett meddelande som indikerar batteriets laddningsstatus visas
på skärmen.
Bildskärm
Förklaring
Tillräckligt laddat.
Något urladdat, men tillräckligt.
(blinkar rött)
”Byt batteri”
Nästan urladdat. Ladda batteriet.
Urladdat. Ladda batteriet.
Vad gör jag om ...
• Vad gör jag om batteriet får en utbuktning?
Detta är normalt för batteriet och tyder inte på att något är fel. Om batteriet
emellertid skulle böjas så mycket att det inte längre går att föra in i kameran
kontaktar du Canons kundtjänst.
• Vad gör jag om batteriet laddas ur snabbt även efter jag har laddat det?
Batteriet har nått slutet av sin livslängd. Köp ett nytt batteri.
15
Kompatibla minneskort (säljs separat)
Använda batteriet och laddaren effektivt
• Ladda batteriet samma dag eller dagen innan det ska
användas.
Laddade batterier laddar ur sig själva efter en tid även om
de inte används.
Sätt på kontaktskyddet på ett laddat batteri så att märket S
på batteriet är synligt.
• Gör så här för att förvara batteriet om det inte ska användas under en längre
tidsperiod:
Ladda ur och ta ur batteriet ur kameran. Sätt på kontaktskyddet på batteriet och
förvara det på lämpligt sätt. Ett batteri som förvaras under lång tid (ca ett år)
utan att det har laddats ur kan få kortare livslängd och försämrade prestanda.
• Batteriladdaren kan även användas utomlands.
Laddaren kan användas i områden med 100 – 240 V (50/60 Hz) växelspänning.
Om kontakten inte passar i uttaget använder du en kommersiellt tillgänglig
reseadapter. Använd inte transformatorer för resebruk eftersom de orsakar
funktionsfel.
Kompatibla minneskort (säljs separat)
Nedanstående typer av minneskort kan användas oberoende av
lagringskapacitet.
• SD-minneskort*
• SDHC-minneskort*
• SDXC-minneskort*
• Eye-Fi-kort
* Det här minneskortet följer SD-standarden. Vissa kort kanske inte fungerar korrekt beroende
på kortets tillverkare.
Beroende på datorns operativsystem kan SDXC-minneskorten eventuellt
inte identifieras i en kommersiellt tillgänglig kortläsare. Kontrollera i förväg
att operativsystemet stöder SDXC-minneskort.
Om Eye-Fi-kort
Det är inte säkert att den här produkten stöder Eye-Fi-kortfunktioner
(inklusive trådlös överföring). Om det skulle uppstå något problem med
ett Eye-Fi-kort, kontakta korttillverkaren.
I många länder och regioner måste du dessutom ha ett godkännande för att
använda Eye-Fi-kort. Utan godkännande är användning av kortet inte tillåten.
Om det är oklart ifall kortet är godkänt för användning i regionen ska du
kontakta korttillverkaren.
16
Sätta i batteriet och minneskortet
Sätt i det medföljande batteriet och ett minneskort (säljs separat).
Kontrollera minneskortets
skrivskyddsflik.
z Om minneskortet är utrustat med en
skrivskyddsflik kommer du inte att kunna
ta några bilder om fliken är i positionen för
låsning av kortet. Skjut fliken uppåt tills
du hör ett klickljud.
Öppna luckan.
z Skjut luckan utåt (
) och öppna den (
).
Sätt i batteriet.
z Sätt i batteriet som bilden visar tills det
låses fast med ett klick.
z Kontrollera att batteriet sätts in i rätt
riktning, annars kommer det inte att
låsas fast ordentligt.
Kontakter
Sätt i minneskortet.
z Sätt i minneskortet som bilden visar tills
det låses fast med ett klick.
z Kontrollera att minneskortet är rättvänt.
Om du sätter i minneskortet i fel riktning
kan du skada kameran.
Kontakter
Stäng luckan.
z Stäng luckan (
) och tryck den nedåt
samtidigt som du skjuter den inåt tills den
låser fast med ett klick ( ).
17
Sätta i batteriet och minneskortet
Vad gör jag om [Minneskortet är låst] visas på skärmen?
Om skrivskyddsfliken är i positionen för låsning av kortet visas [Minneskortet är
låst] på skärmen och du kommer inte att kunna ta eller radera några bilder.
Ta ur batteriet och minneskortet
Ta ur batteriet.
z Öppna luckan och skjut batterilåset i pilens
riktning.
X Batteriet kommer att fjädra upp.
Ta bort minneskortet.
z Tryck in minneskortet tills du hör ett
klickljud och släpp det sedan sakta.
X Minneskortet kommer att fjädra upp.
Antal bilder per minneskort
Minneskort
4 GB
16 GB
Antal bilder
Cirka 1231
Cirka 5042
• Värdena baseras på standardinställningarna.
• Antalet bilder som kan tas varierar beroende på kamerainställningar, motiv och vilket
minneskort som används.
18
Ställa in datum och tid
Kan man kontrollera hur många bilder som kan tas?
Du kan kontrollera hur många bilder det går att ta
när kameran är inställd på ett fotograferingsläge
(s. 25).
Ställa in datum och tid
Inställningsskärmen för Datum/tid visas när du slår på kameran för första
gången. Glöm inte att göra de här inställningarna eftersom den datum- och
tidsinformation som sparas med dina bilder baseras på dessa inställningar.
Slå på kameran.
z Tryck på ON/OFF-knappen.
X Datum/tid-skärmen visas.
Ställ in datum och tid.
z Välj ett alternativ med hjälp av
qr-knapparna.
z Ställ in ett värde med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
z Tryck slutligen på m-knappen när du
har gjort alla inställningar.
19
Ställa in datum och tid
Ställa in hemtidszonen.
z Välj din hemtidszon med qr-knapparna
eller 7-ratten.
Slutför inställningen.
z Slutför inställningen genom att trycka på
m-knappen. En bekräftelseskärm visas
innan fotograferingsskärmen visas igen.
z Om du trycker på ON/OFF-knappen
stängs kameran av.
Datum/tid-skärmen visas igen
Ställ in rätt datum och tid. Om du inte har ställt in datum, tid och hemtidszon
kommer Datum/tid-skärmen att visas varje gång du slår på kameran.
Inställningar för sommartid
Om du väljer
i steg 2 på s. 19 och väljer
med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten, ställs klockan in för sommartid (1 timme framåt).
Ändra datum och tid
Du kan ändra inställningarna för datum och tid.
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
20
Ställa in datum och tid
Välj [Datum/tid].
z Välj fliken 3 med hjälp av zoomreglaget.
z Välj [Datum/tid] med op-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
Ändra datum och tid.
z Följ anvisningarna i steg 2 på s. 19 för att
justera inställningarna.
z Tryck på n-knappen för att stänga
menyn.
Klockbatteri
• Kameran har ett inbyggt klockbatteri (reservbatteri) som behåller inställningarna
för datum/tid i cirka tre veckor efter att kamerans batteri har tagits ur.
• Du kan ladda klockbatteriet på fyra timmar, även om kameran inte är påslagen,
genom att sätta i ett laddat batteri eller ansluta en nätadaptersats (säljs separat,
s. 227).
• Om klockbatteriet är urladdat visas skärmen Datum/tid när du slår på kameran.
Följ anvisningarna i stegen på s. 19 för att ställa in datum och tid.
Du kan med hjälp av GPS-funktionen (s. 115) uppdatera inställningarna för
tid och datum automatiskt.
21
Ställa in visningsspråk
Du kan ändra det språk som visas på skärmen.
Gå till visningsläget.
z Tryck på 1-knappen.
Öppna skärmen med inställningar.
z Håll ned m-knappen och tryck sedan
omedelbart på n-knappen.
Ställ in visningsspråket.
z Välj ett språk med hjälp av
opqr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
X När visningsspråket har ställts in stängs
inställningsskärmen.
Vad gör jag om klockan visas när jag trycker på
m-knappen?
Klockan visas om alltför lång tid förflyter mellan att m-knappen och
n-knappen trycks ned i steg 2. Om klockan visas trycker du på m-knappen
för att ta bort klockan och upprepar steg 2.
Du kan även ändra visningsspråket genom att trycka på n-knappen
och välja menyalternativet [Språk
] på fliken 3.
22
Formatera minneskort
Innan du använder ett nytt minneskort eller ett som har formaterats med
andra enheter måste du först formatera kortet i den här kameran.
När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas alla data på det. Tänk
dig noga för innan du formaterar ett minneskort, eftersom det inte går att
återställa raderade data.
Innan du formaterar ett Eye-Fi-kort (s. 197) måste du installera programvaran
som finns på kortet på datorn.
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj [Formatera].
z Välj fliken 3 med hjälp av zoomreglaget.
z Välj [Formatera] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
Välj [OK].
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
Formatera minneskortet.
z Välj [OK] med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten. Tryck sedan på
m-knappen.
z När formateringen har slutförts visas
[Formateringen av minneskortet klar] på
skärmen. Tryck på m-knappen.
23
Använda avtryckaren
Om du formaterar eller raderar data på minneskortet ändras kortets
filhanteringsinformation. Däremot är det inte säkert att innehållet tas bort
fullständigt. Var försiktig när du överför eller kasserar ett minneskort. När du
kasserar ett minneskort bör du säkerställa att obehöriga inte kan få tillgång till
personlig information på kortet. Det kan du göra genom att förstöra kortet fysiskt.
• Den uppgift om minneskortets totala kapacitet som visas på
formateringsskärmen kan vara mindre än vad som står på minneskortet.
• Utför en lågnivåformatering (s. 177) om kameran inte fungerar som den
ska, om minneskortets skriv-/läshastighet har sjunkit, om bildfrekvensen
vid fotografering av bildserier har minskat eller om inspelningen av
videoscener oväntat avbryts.
Använda avtryckaren
För att få korrekt fokuserade bilder trycker du först lätt på avtryckaren (halvvägs)
för att ställa in skärpan och trycker sedan ned den helt för att ta bilden.
Tryck halvvägs (tryck lätt för att
fokusera).
z Tryck lätt tills kameran avger två
ljudsignaler och autofokusramarna visas
på de punkter där kameran fokuserade.
Tryck hela vägen (tryck ned helt för
att ta bilden).
X Slutarljudet spelas upp och bilden tas.
z Eftersom bilden tas medan slutarljudet
spelas upp måste du då vara försiktig
och hålla kameran helt stilla.
Ändras slutarljudets längd?
• Eftersom fotograferingstiden varierar beroende på det aktuella motivet kan
slutarljudets längd ändras.
• Om kameran eller motivet rör sig medan slutarljudet spelas upp kan den tagna
bilden bli suddig.
Om du tar bilden utan att först pausa halvvägs kan bilden bli oskarp
eftersom kameran då kanske inte kan fokusera korrekt.
24
Ta bilder (Smart Auto)
Eftersom kameran identifierar motivet och fotograferingsförhållandena kan
du automatiskt låta den välja de bästa inställningarna för motivet och bara
fotografera.
När blixten utlöses kommer vitbalansen för huvudmotivet och bakgrunden
automatiskt att justeras för att få den bästa färgåtergivningen (vitbalans för
flera områden).
Slå på kameran.
z Tryck på ON/OFF-knappen.
X Startbilden visas.
Gå till läget A.
z Ställ inställningsratten på A.
z När du riktar kameran mot motivet avger
kameran ett svagt ljud när den identifierar
motivet.
X Ikonen för det identifierade motivet och
bildstabiliseringsikonen visas på skärmen
(s. 206, 207).
X Kameran fokuserar på identifierade motiv
och visar ramar runt dem.
Komponera bilden.
z Om du flyttar zoomreglaget mot i
Fokusområde (ca)
Zoomstapel
(teleläge) zoomas motivet in och ser större
ut. Om du flyttar zoomreglaget mot j
(vidvinkelläge) zoomar kameran ut
från motivet och det ser mindre ut.
(Zoomstapeln som visar zoomläget
syns på skärmen.)
25
Ta bilder (Smart Auto)
z Du kan använda y-ringen för att zooma
(stegzoom, s. 51).
Fokusera.
z Fokusera genom att trycka ned
avtryckaren halvvägs.
X När kameran fokuserar avger den två
ljudsignaler och autofokusramar visas
vid de punkter där kameran fokuserar.
Flera autofokusramar visas när kameran
fokuserar på mer än en punkt.
X Blixten fälls automatiskt upp i förhållanden
med svagt ljus.
Autofokusram
Fotografera.
z Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.
X Slutarljudet spelas upp och bilden tas.
Blixten utlöses automatiskt i förhållanden
med svagt ljus om den är uppfälld.
X Bilden visas på skärmen under ungefär
två sekunder.
z Du kan ta en till bild genom att trycka på
avtryckaren igen, även om en bild visas
på skärmen.
Vad gör jag om ...
• Vad gör jag om färgerna och ljusheten i bilderna inte blir som jag
förväntar mig?
Motivikonen (s. 206) som visas på skärmen kanske inte motsvarar det faktiska
motivet och du kanske inte får det resultat som du förväntade dig. Om detta
inträffar kan du prova att fotografera med G (s. 79).
26
Ta bilder (Smart Auto)
• Vad gör jag om vita och grå ramar visas när kameran riktas mot ett motiv?
En vit ram visas runt det ansikte eller motiv som kameran bedömer vara
huvudmotiv. Ramarna runt övriga identifierade ansikten visas med grå färg.
Ramarna följer motivet inom ett visst område.
Om motivet flyttar sig försvinner den grå ramen och endast den vita ramen
finns kvar.
• Vad gör jag om ingen ram visas runt det motiv jag vill fotografera?
Kameran har kanske inte lyckats identifiera motivet och ramar kan visas
i motivets bakgrund. Om detta inträffar kan du prova att fotografera med G
(s. 79).
• Vad gör jag om en blå ram visas när avtryckaren trycks ned halvvägs?
En blå ram visas när ett motiv som rör sig upptäcks; fokus och exponering
justeras kontinuerligt (Servo AF).
• Vad gör jag om en blinkande
visas?
Montera kameran på ett stativ så att den inte kan röra sig och därigenom göra
bilden suddig.
• Vad gör jag om kameran inte spelar upp några ljud?
Om du råkar trycka på p-knappen när du startar kameran stängs alla
kameraljud av. Du kan sätta på ljudet igen genom att trycka på n-knappen,
välja alternativet [Tyst] på fliken 3 och slutligen välja alternativet [Av] med hjälp
av qr-knapparna.
• Vad gör jag om bilden blir mörk trots att blixten utlöstes under
fotograferingen?
Motivet är för långt bort för att blixten ska ha någon effekt. Det effektiva
blixtområdet är cirka 50 cm – 7,0 m vid maximalt vidvinkelläge (j) och cirka
50 cm – 2,3 m vid maximalt teleläge (i).
• Vad gör jag om kameran piper en gång när avtryckaren trycks ned
halvvägs?
Motivet kan vara för nära kameran. Om kameran är i maximalt vidvinkelläge
(j) flyttar du dig 3 cm eller mer bort från motivet innan du tar bilden. Om
kameran är i maximalt teleläge (i) flyttar du dig 30 cm eller mer bort från
motivet innan du tar bilden.
• Vad gör jag om lampan tänds när avtryckaren trycks ned halvvägs?
Lampan kan tändas i förhållanden med svagt ljus för att minska förekomsten
av röda ögon och som en hjälp för kameran att ställa in fokus.
• Vad gör jag om h-ikonen blinkar under fotograferingen?
Blixten laddas. Du kan fotografera när laddningen är klar.
• Vad gör jag om ”Fel blixtposition. Starta om kameran.” visas på skärmen?
Det här meddelandet visas om du håller ett finger över blixten när kameran
försöker fälla upp blixten eller om något annat hindrar blixten från att röra sig.
27
Visa bilder
Vad gör jag om en ikon visas på skärmen?
Ikonen för det identifierade motivet och bildstabiliseringsikonen visas på skärmen.
Mer information om ikonerna som visas finns i ”Motivikoner” (s. 206) och
”Bildstabiliseringsikoner” (s. 207).
Välja ett motiv att fokusera på (Följnings-AF)
Tryck först på o-knappen och visa
, håll sedan kameran så att
riktas mot
motivet som du vill fokusera på. Tryck ned avtryckaren halvvägs. Nu visas en blå
ram där kameran kommer att justera fokus och exponering (Servo AF). Tryck ned
avtryckaren helt för att ta bilden.
Visa bilder
Du kan använda skärmen för att visa de bilder du har tagit.
Gå till visningsläget.
z Tryck på 1-knappen.
X Den senast tagna bilden visas.
Välj en bild.
z Om du trycker på q-knappen eller vrider
7-ratten motsols kan du bläddra bland
bilderna i kronologisk ordning, från den
senaste till den äldsta bilden.
z Om du trycker på r-knappen eller vrider
7-ratten motsols kan du bläddra bland
bilderna i kronologisk ordning, från den
senaste till den äldsta bilden.
z Bilderna växlas snabbare om du håller
qr-knapparna nedtryckta, men
visningskvaliteten blir något sämre.
z Objektivet dras automatiskt in efter cirka
en minut. Om blixten är uppfälld fälls
den ned.
z Om du trycker på 1-knappen en gång
till när objektivet är indraget stängs
kameran av.
28
Radera bilder
Växla till fotograferingsläge
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs när kameran är i visningsläge växlar den
till fotograferingsläge.
Radera bilder
Du kan välja och radera en bild i taget. Observera att raderade bilder inte kan
återskapas. Tänk dig noga för innan du raderar en bild.
Gå till visningsläget.
z Tryck på 1-knappen.
X Den senast tagna bilden visas.
Välj en bild som ska raderas.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att välja en bild som ska raderas.
Radera bilden.
z Tryck på a-knappen.
z När [Radera?] visas på skärmen väljer du
[Radera] med hjälp av qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
X Den bild som visas kommer att raderas.
z Om du vill avsluta istället för att radera
väljer du [Avbryt] med hjälp av
qr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
29
Spela in videoscener
Kameran identifierar motivet och fotograferingsförhållandena och väljer de
bästa inställningarna för det aktuella motivet. Ljudet spelas in i stereo.
Återstående tid
Ställ in kameran i A-läge och
komponera bilden.
z Komponera bilden enligt anvisningarna
i stegen 1 – 3 på s. 25.
z Du kan på skärmen kontrollera
återstående inspelningstid.
Starta inspelningen.
z Tryck på filmknappen.
z Svarta staplar visas längst upp och längst
Inspelad tid
Mikrofoner
ned på skärmen. Dessa områden går inte
att få med när du spelar in videoscenen.
X Kameran avger en ljudsignal och [ INSP]
samt inspelningstiden visas på skärmen
när inspelningen börjar.
z Ta bort fingret från filmknappen när
inspelningen börjar.
z Om du ändrar bildens komposition under
inspelningen kommer fokus, ljusstyrka och
färgton att justeras automatiskt.
z Rör inte vid mikrofonerna under
inspelning.
z Tryck inte på någon annan knapp än
filmknappen när du spelar in. Ljudet från
knapparna spelas in i videon.
Avsluta inspelningen.
z Tryck på filmknappen igen.
X Kameran avger två ljudsignaler och
avslutar inspelningen.
X Inspelningen avbryts automatiskt när
minneskortet är fullt.
30
Spela in videoscener
Zooma vid inspelning av en videoscen
Om du trycker på zoomreglaget under inspelningen zoomas motivet in eller ut.
Manöverljuden kommer dock att spelas in.
Det går inte heller att använda y-ringen för att zooma.
• När inställningsratten är inställd på A visas ikonen för det identifierade
motivet (s. 206). Ikoner för objekt ”i rörelse” visas dock inte. Under vissa
förhållanden är det inte säkert att den ikon som visas matchar det faktiska
motivet.
• Om du ändrar bildens komposition under inspelningen och inställningen
för vitbalans sedan inte är optimal för den nya kompositionen, avslutar
du inspelningen genom att trycka på filmknappen och startar sedan
inspelningen igen (endast när bildkvaliteten är inställd på
(s. 133)).
• Videoscener kan spelas in genom att filmknappen trycks ned, även om
inställningsratten är i andra lägen än A (s. 127).
• När inställningsratten har ställts in på E kan du justera alla inställningar
för videoscener (s. 127).
Inspelningstid
Minneskort
4 GB
16 GB
Inspelningstid
Cirka 14 min. 34 sek.
Cirka 59 min. 40 sek.
• Inspelningstiderna baseras på standardinställningarna.
• Maximal klipplängd är cirka 29 min. 59 sek.
• Inspelningen kan avslutas även om den maximala klipplängden inte har uppnåtts vid
användning av vissa minneskort. SD Speed Class 6 eller högre rekommenderas för
inspelning av videoscener.
31
Visa videoscener
Du kan använda skärmen för att visa de videoscener du har tagit.
Gå till visningsläget.
z Tryck på 1-knappen.
X Den senast tagna bilden visas.
X
visas i videoscener.
Välj en videoscen.
z Välj en videoscen med hjälp av
qr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
X Kontrollpanelen för videoscener visas.
Spela upp videoscenen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
. Tryck sedan
på m-knappen.
X Videoscenen spelas upp.
z Justera ljudvolymen med op-knapparna.
z Om du trycker på m-knappen kan du
pausa eller återuppta uppspelningen.
X När videoscenen är slut visas
.
Hur gör jag för att spela upp videoscener på en dator?
Installera den medföljande programvaran (s. 34).
• När du tittar på en videoscen på en dator kan den kanske inte spelas upp utan
problem, beroende på datorns kapacitet. Bildrutor kan eventuellt hoppas över och
avbrott i ljudet kan uppstå. Använd den medföljande programvaran för att kopiera
en videoscen tillbaka till minneskortet och sedan spela upp den med kameran.
Om du ansluter kameran till tv:n kan du visa bilderna på den större skärmen.
32
Överföra bilder till en dator för visning
Du kan använda den medföljande programvaran för att överföra de bilder
du har tagit med kameran till en dator och titta på dem där. Om du redan
använder en programvara som medföljde en annan digital kompaktkamera
från Canon ska du installera programvaran från den medföljande cd-skivan
och skriva över din nuvarande installation.
Systemkrav
Windows
Operativsystem
Windows 7 (inklusive Service Pack 1)
Windows Vista SP2
Windows XP SP3
Datormodell
Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat på datorer
med inbyggda USB-portar.
Processor
Pentium 1,3 GHz eller snabbare (stillbilder), Core 2 Duo 2,6 GHz
eller snabbare (videoscener)
RAM
Windows 7 (64-bitars): 2 GB eller mer
Windows 7 (32 bitar), Windows Vista (64 bitar, 32 bitar),
Windows XP: minst 1 GB (stillbilder), minst 2 GB (videoscener)
Gränssnitt
USB
Ledigt
hårddiskutrymme
Minst 670 MB*
Bildskärm
Minst 1 024 x 768 bildpunkter
* För Windows XP måste Microsoft .NET Framework 3.0 eller senare (max. 500 MB) vara
installerad. Installationen kan ta ett tag beroende vilken kapacitet din dator har.
Macintosh
Operativsystem
Mac OS X (v 10.5 – v 10.6)
Datormodell
Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerat på datorer
med inbyggda USB-portar.
Processor
Intel Processor (stillbilder), Core 2 Duo 2,6 GHz eller snabbare
(videoscener)
RAM
Minst 1 GB (stillbilder), minst 2 GB (videoscener)
Gränssnitt
USB
Ledigt
hårddiskutrymme
Minst 730 MB
Bildskärm
Minst 1 024 x 768 bildpunkter
33
Överföra bilder till en dator för visning
Installera programvaran
Windows Vista och Mac OS X (v. 10.5) används för de här förklaringarna.
Sätt i cd-skivan i datorns
cd-romenhet.
z Sätt in den medföljande CD:n
DIGITAL CAMERA Solution Disk (s. 2)
i datorns cd-romenhet.
z Om du sätter i cd-skivan i en cd-romenhet
i en Macintoshdator visas en cd-romikon
på datorns skrivbord. Dubbelklicka på
ikonen för att öppna cd-skivan och
dubbelklicka sedan på
när den visas.
Installera programvaran.
z Om du använder en Windowsdator klickar
du på [Easy Installation/Enkel installation]
och om du använder en Macintoshdator
klickar du på [Install/Installera]. Följ sedan
de installationsanvisningar som visas.
z Om fönstret [User Account Control/
Kontroll av användarkonto] visas på en
Windowsdator följer du anvisningarna på
skärmen för att fortsätta.
Slutför installationen.
z Om du använder en Windowsdator klickar
du på [Restart/Starta om] eller [Finish/
Slutför] och tar sedan ur cd-skivan ur
cd-romenheten när skrivbordet visas
på skärmen.
z Om du använder en Macintoshdator
klickar du på [Finish/Slutför] i det fönster
som visas när installationen är slutförd och
tar sedan ur cd-skivan ur cd-romenheten
när skrivbordet visas på skärmen.
34
Överföra bilder till en dator för visning
Överföra och visa bilder
Anslut kameran till datorn.
z Stäng av kameran.
z Öppna luckan och för in den medföljande
gränssnittskabelns mindre stickkontakt
(s. 2) i kamerakontakten i den riktning
som visas.
z Anslut gränssnittskabelns större
stickkontakt till datorns USB-port.
Mer information om datorns USB-portar
finns i användarhandboken som medföljer
din dator.
Starta kameran för att öppna
CameraWindow.
z Starta kameran genom att trycka på
1-knappen.
z Om du använder en Windowsdator klickar
du på [Downloads Images From Canon
Camera using Canon CameraWindow/
Laddar ned bilder från en kamera från
Canon med hjälp av Canon
CameraWindow] när detta visas på
skärmen. CameraWindow visas när
kameran har anslutits till datorn.
z Om du använder en Macintoshdator visas
CameraWindow när kameran har anslutits
till datorn.
CameraWindow
Överför bilder.
z Klicka på [Import Images from Camera/
Importera bilder från kameran] och sedan
på [Import Untransferred Images/
Importera bilder som inte överförts].
X Bilderna överförs till datorn. Bilderna
sorteras efter datum och sparas i separata
mappar i bildmappen.
35
Överföra bilder till en dator för visning
z Stäng CameraWindow när överföringen av
bilder har slutförts. Tryck på 1-knappen
för att stänga av kameran och koppla
sedan ur kabeln.
z Mer information om hur du tittar
på bilder med en dator finns
i Programvaruhandboken.
• Om CameraWindow inte visas när du har följt steg 2 för Windows klickar
du på [Start], väljer [All Programs/Alla Program] och sedan [Canon
Utilities], [CameraWindow] och [CameraWindow].
• Om CameraWindow inte visas när du har följt steg 2 för Macintosh klickar
du på ikonen CameraWindow i listen längst ned på skrivbordet.
• Om du använder Windows 7 följer du nedanstående steg för att visa
CameraWindow.
Klicka på
i aktivitetsfältet.
Klicka på länken
på skärmen som visas när du vill ändra
programmet.
Välj [Downloads Images From Canon Camera using Canon
CameraWindow/Laddar ned bilder från en kamera från Canon
med hjälp av Canon CameraWindow] och klicka sedan på [OK].
Dubbelklicka på
.
• Du kan överföra bilder till en dator även utan att använda
överföringsfunktionen i den medföljande programvaran genom att helt
enkelt ansluta kameran till en dator. Det innefattar dock följande
begränsningar.
- När kameran har anslutits till datorn kan det ta några minuter innan det går
att överföra bilder.
- Bilder som har tagits med vertikal orientering kan komma att överföras med
horisontell orientering.
- RAW-bilder, eller JPEG-bilder som har tagits samtidigt som RAW-bilder,
överförs kanske inte.
- Bildernas skyddsinställningar kan förloras under överföringen till en dator.
- Det kan uppstå problem med att överföra bilder eller bildinformation korrekt
beroende på vilken version av operativsystem som används, filstorlek eller
den programvara som används.
- GPS-loggfiler (s. 113) överförs kanske inte korrekt.
- En del funktioner i den medföljande program kan kanske inte användas,
t.ex. redigering av videoscener eller överföring av bilder till kameran.
36
2
Lär dig mer
I det här kapitlet förklaras både kamerans olika delar och vad som
visas på skärmen, samt grundläggande funktioner.
37
Komponentguide
Zoomreglage
Fotografering: i (tele) / j (vidvinkel)
(s. 25, 50)
Visning: k (förstora) / g (index)
(s. 138, 143)
Mikrofoner (s. 30)
Objektiv
Inställningsratt
Avtryckare (s. 24)
Lampa (s. 53, 72, 73, 74, 183, 184)
ON/OFF-knapp (s. 19)
Mottagare för GPS-signaler (s. 109)
Blixt (s. 50, 81)
Kontrollring (s. 121)
Stativgänga
Lucka till minneskort/batteri (s. 17)
Kontaktskydd för strömadapter (s. 196)
Inställningsratt
Använd inställningsratten för att byta fotograferingsläge.
Auto-läge
Du kan låta kameran
välja inställningar för
en helt automatisk
fotografering (s. 25, 30).
Fotograferingslägen för
specialmotiv
Du kan fotografera med optimala
inställningar för motivet (s. 60).
Läget Kreativa filter
Du kan lägga till olika effekter när
du fotograferar (s. 63).
38
P-, Tv-, Av-, M-, C-metod
Välj inställningar själv för att ta
olika typer av bilder (s. 80).
Filmläge
För att spela in videoscener
(s. 30, 128).
Videoscener kan spelas in
genom att filmknappen trycks
ned, även om inställningsratten
inte är i filmläget (s. 129).
Komponentguide
Fäste för rem (s. 13)
Skärm (LCD-skärm) (s. 40, 204, 208)
Indikator (se nedan)
(Ringfunktionsväljare) (s. 121) /
Aktivera registrerade funktioner
(s. 187) / a (Radera bild) knapp (s. 29)
Filmknapp (s. 30, 127)
Högtalare
A/V OUT (audio-/videoutgång) /
DIGITAL-kontakt (s. 35, 164, 192)
HDMITM-kontakt (s. 193)
n-knapp (s. 43)
1 (Visning) knapp (s. 28, 137)
b (Exponeringskompensation) (s. 81) /
d (Hoppa) (s. 140) / o-knapp
e (Närbild) (s. 92) / f (Manuell
fokusering) (s. 102) / q-knapp
Kontrollratt (se nedan)
m FUNC./SET-knapp (s. 42)
h (Blixt) (s. 50, 81, 106) / r-knapp
l (Bildskärm) (s. 40) / p-knapp
• Genom att vrida på kontrollratten
kan du göra sådant som att välja
alternativ eller växla mellan bilder. Med några få undantag går det går
att utföra samma saker med knapparna opqr.
• Beroende på kamerans status kommer indikatorn
att tändas eller
börja blinka.
Färg
Status
Lyser
Grön
Blinkar
Funktionsstatus
När kameran är ansluten till en dator (s. 35), skärmen av
När kameran startar, sparar/läser/överför bilddata eller när
loggningsfunktionen används (s. 113)
Stäng inte av kameran, öppna inte luckan till minneskortet/batteriet och
skaka inte kameran när indikeringslampan blinkar med grön färg. Om du
gör det kan bilddata förstöras eller också kan kameran eller minneskortet
sluta fungera som de ska.
39
Skärmvisning
Byta visningsläge
Du kan ändra visningsläget med hjälp av p-knappen. Mer information om
vad som visas på skärmen finns på s. 204.
Fotografering
[
]
[
]
Visning
Ingen
informationsvisning
Enkel
informationsvisning
Detaljerad
informationsvisning
Fokuskontroll
(s. 146)
• När du fotograferar kan du i [Sökarinställn.] ändra vad som visas på
skärmen (s. 185).
• Du kan också växla visning genom att trycka på p-knappen när bilden
visas kort efter fotograferingen. Den enkla informationsvisningen är dock
inte tillgänglig. Du kan välja vilken information som visas först genom att
trycka på n-knappen och sedan välja inställningen [Visa info] på
fliken 4 (s. 185).
Skärmvisning i svagt ljus
Bildvisningen blir automatiskt ljusare när du fotograferar i svagt ljus för att du
ska kunna kontrollera bilden (nattvisningsfunktion). Ljusstyrkan i bilden som
visas på LCD-skärmen kan dock skilja sig från ljusstyrkan i bilden som sparas
på minneskortet. Det kan förekomma brus i bilden, och rörelser hos motivet
kan visas något ojämnt på skärmen. Den bild som sparas påverkas inte av
dessa faktorer.
Varning för överexponering under visning
Vid Detaljerad informationsvisning (se ovan) blinkar överexponerade
bildområden på skärmen.
40
Skärmvisning
Histogram under visning
Hög
Låg
Mörk
Ljus
z Diagrammet som visas vid Detaljerad
informationsvisning (s. 208) kallas för
histogram. Histogrammet hjälper dig att
bedöma exponeringen. Den horisontella
axeln visar hur ljusheten fördelas i bilden
och den vertikala axeln visar ljusmängden.
z Histogrammet kan även visas under
fotografering (s. 185, 204).
RGB-histogram/GPS-informationsvisning
z Om du trycker på o-knappen i Detaljerad
informationsvisning, kan du växla mellan
att visa RGB-histogram och GPSinformation.
z RGB-histogrammet visar fördelningen av
färgerna rött, blått och grönt i en bild.
Den horisontella axeln i varje diagram
visar fördelningen av ljusstyrkan för den
aktuella färgen och den vertikala axeln
visar ljusstyrkemängden för den aktuella
färgen. Du kan använda det här
histogrammet för att bedöma
färginnehållet i en bild.
z Om du ändrar till GPS kan du kontrollera
positionsinformationen (latitud, longitud
och höjd) samt fotograferingsdatumet för
stillbilder och filmer (s. 112) när [GPS]
är inställd på [På].
Det visade innehållet är, uppifrån och ner,
latitud, longitud, höjd och UTC
(fotograferingsdatum/-tid).
• När ingen signal har kunnat tas emot från en GPS-satellit visas [---]
i stället för numeriska värden för de objekt vars positionsdata inte är
fullständiga.
• UTC står för ”Coordinated Universal Time” och är en ungefärlig
motsvarighet till Greenwich-tid.
41
FUNC.-meny – grundläggande funktioner
Du kan ställa in vanliga fotograferingsfunktioner via FUNC.-menyn.
Menyinnehållet och alternativen varierar beroende på fotograferingsläge
(s. 212 – 215).
Visa FUNC.-menyn.
z Tryck på m-knappen.
Välj ett menyalternativ.
z Välj ett menyalternativ med hjälp av
op-knapparna.
X De möjliga alternativen för
menyalternativet visas på den nedre
delen av skärmen.
Möjliga alternativ
Menyalternativ
Välj ett alternativ.
z Välj ett alternativ med hjälp av
qr-knapparna eller 7-ratten.
z Du kan också välja inställningar genom
att trycka på n-knappen för
alternativ där
visas.
Slutför inställningen.
z Tryck på m-knappen.
X Fotograferingsskärmen visas igen och den
valda inställningen visas på skärmen.
42
MENU – grundläggande funktioner
Olika funktioner kan ställas in via menyerna. Menyalternativen är organiserade
under flikar, t.ex. för fotografering (4) och visning (1). Alternativen varierar
beroende på fotograferings- och visningsläge (s. 216 – 221).
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj en flik.
z Välj en flik med hjälp av qr-knapparna
eller genom att trycka zoomreglaget åt
vänster eller höger.
Välj ett alternativ.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
z För en del alternativ måste du trycka
ned m- eller r-knappen för att visa en
undermeny där du ändrar inställningen.
Välj ett alternativ.
z Välj ett alternativ med hjälp av
qr-knapparna.
Slutför inställningen.
z Tryck på n-knappen för att visa den
vanliga skärmen.
43
Ändra ljudinställningar
Du kan inaktivera eller justera volymen på kameraljuden.
Stänga av ljudet
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj [Tyst].
z Välj fliken 3 med hjälp av zoomreglaget.
z Välj [Tyst] med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten. Välj sedan [På] med hjälp
av qr-knapparna.
z Tryck på n-knappen för att visa den
vanliga skärmen.
• Du kan även stänga av kameraljudet genom att trycka ned p-knappen
när du startar kameran.
• Om du stänger av kameraljudet hörs inte heller något ljud vid visning av
videoscener (s. 32). Du kan slå på ljudet genom att trycka på o-knappen
under visningen av en videoscen och kan sedan justera volymen med
hjälp av op-knapparna.
44
Ändra ljudinställningar
Justera volymen
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj [Volym].
z Välj fliken 3 med hjälp av zoomreglaget.
z Välj [Volym] med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten och tryck sedan på
m-knappen.
Justera volymen.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Justera sedan volymen med hjälp
av qr-knapparna.
z Tryck två gånger på n-knappen för
att visa den vanliga skärmen.
45
Justera skärmens ljusstyrka
Du kan justera skärmens ljusstyrka på två sätt.
Använda menyn
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj [LCD Ljusstyrka].
z Välj fliken 3 med hjälp av zoomreglaget.
z Välj [LCD Ljusstyrka] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Justera ljusstyrkan.
z Justera ljusstyrkan med hjälp av
qr-knapparna.
z Tryck två gånger på n-knappen för
att återställa den vanliga skärmen.
Använda p-knappen
z Håll ned p-knappen i minst en sekund.
X Skärmens ljusstyrka ökas till det högsta
värdet (den inställning som har gjorts
under [LCD Ljusstyrka] på fliken 3
inaktiveras).
z Om du håller ned p-knappen i minst en
sekund återgår skärmen till den ljusstyrka
som användes tidigare.
• Nästa gång du slår på kameran används den ljusstyrka som du valde
på fliken 3.
• Om du har ställt in [LCD Ljusstyrka] på fliken 3 på det högsta värdet
kan du inte justera ljusstyrkan med hjälp av p-knappen.
46
Återställa kameran till
standardinställningarna
Om du har ändrat en inställning av misstag kan du återställa kameran till
standardinställningarna.
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj [Återställ allt].
z Välj fliken 3 med hjälp av zoomreglaget.
z Välj [Återställ allt] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten och
tryck sedan på m-knappen.
Återställ inställningarna.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
X Kameran återställs till
standardinställningarna.
Finns det funktioner som inte kan återställas?
• [Datum/tid] (s. 20), [Språk
] (s. 22), [Videoformat] (s. 192), [Tidszon] (s. 181)
och den bild som är registrerad i [Startbild] (s. 178) på fliken 3.
• Sparade data för egen vitbalans (s. 82).
• De färger som har valts med funktionerna Färgaccent (s. 68) eller Färgbyte
(s. 69).
• Det fotograferingsläge som har valts i K (s. 60) eller
(s. 63).
• Videoscener (s. 128).
• Inställningar i
-läge (s. 38).
47
Energisparfunktion
(Automatisk avstängning)
Skärmen och kameran stängs av automatiskt efter en viss tid när de inte
används för att spara på batteriet.
Energisparfunktion under fotografering
När kameran inte har använts under ungefär en minut stängs skärmen av.
Efter ungefär två minuter dras objektivet in i kamerahuset och kameran
stängs av. Om du trycker ned avtryckaren halvvägs (s. 24) när skärmen
har stängts av, men objektivet ännu inte har dragits in i kamerahuset, slås
skärmen på och du kan fortsätta fotografera.
Energisparfunktion under visning
Kameran stängs av när den inte har använts under ungefär fem minuter.
• Du kan stänga av energisparfunktionen (s. 180).
• Du kan justera den tid det ska ta innan skärmen stängs av (s. 181).
Klockfunktion
Du kan kontrollera den aktuella tiden.
z Håll ned m-knappen.
X Den aktuella tiden visas.
z Om du håller kameran vertikalt medan du
använder klockfunktionen växlar den till
vertikal visning. Ändra visningsfärgen med
hjälp av qr-knapparna eller 7-ratten.
z Tryck på m-knappen igen för att stänga
klockvisningen.
När kameran är avstängd trycker och håller du ner m-knappen.
Tryck sedan på ON/OFF-knappen för att visa klockan.
48
3
Fotografera med vanliga
funktioner
Det här kapitlet förklarar hur du använder vanliga funktioner,
t.ex. självutlösaren och hur du stänger av blixten.
• Kontrollera att kameran är inställd på A. När du fotograferar med en
annan metod kontrollerar du vilka funktioner som är tillgängliga för den
metoden (s. 210 – 219).
49
Stänga av blixten
Du kan stänga av blixten när du fotograferar.
Tryck på r-knappen.
Välj !.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj !. Tryck sedan på
m-knappen.
X Om blixten är uppfälld fälls den ned
automatiskt.
X När du gjort inställningen visas ! på
skärmen.
z Följ stegen ovan och välj
när du sedan
vill aktivera blixten igen.
Vad gör jag om en blinkande
visas?
En blinkande
visas på skärmen när du trycker ned avtryckaren halvvägs
i förhållanden med svagt ljus där kamerarörelser troligtvis kan förekomma.
Montera kameran på ett stativ eller liknande för att hindra den från att röra sig.
Zooma in närmare på motiv
(Digital zoom)
Du kan använda den digitala zoomen för att zooma in upp till maximalt cirka
20x när du vill fånga motiv som är för långt borta för att kunna förstoras med
den optiska zoomen.
Tryck zoomreglaget mot i.
z Tryck på reglaget tills zoomningen avbryts.
X Zoomningen avbryts vid den största
möjliga zoomfaktor där ingen
bildförsämring uppstår.
50
Fotografera med förinställda brännvidder (Stegzoom)
Zoomfaktor
För zoomreglaget mot i igen.
X Den digitala zoomen zoomar in på motivet
ytterligare.
Stänga av den digitala zoomen
Du kan stänga av den digitala zoomen genom att trycka på n-knappen,
välja fliken 4 och sedan välja alternativet [Av] för [Digital zoom].
• Motsvarande brännvidder när du använder den optiska och digitala
zoomen tillsammans (motsvarande 35 mm-formatet):
24 – 480 mm (24 – 120 mm om endast den optiska zoomen används)
• Bilderna kan dock bli korniga. Detta kan bero på inställningen för antal
lagrade pixlar (s. 56) och den zoomfaktor som används (zoomfaktorn
visas i blått).
• I andra sidförhållanden (s. 55) än
och i
eller
(s. 89), är den
digitala zoomen låst till [Av].
Fotografera med förinställda brännvidder
(Stegzoom)
Du kan fotografera med de förinställda brännvidderna 24 mm, 28 mm, 35 mm,
50 mm, 85 mm, 100 mm och 120 mm (motsvarande 35 mm-formatet). Den här
funktionen är användbar när du vill fotografera med en viss brännvidd.
Välj en brännvidd.
z Vrid på y-ringen.
z Vrid y-ringen motsols tills du hör ett
klickljud och brännvidden ändras från
24 mm till 28 mm. Om du fortsätter att
vrida på y-ringen ställs brännvidden in på
35 mm, 50 mm, 85 mm, 100 mm och
120 mm vid varje klick.
När du använder digital zoom (s. 50) ändras inte zoomfaktorn när du vrider
y-ringen motsols. Om du vrider medsols ställs brännvidden in på 120 mm.
51
Infoga datum och tid
Du kan infoga datumet och tiden då en bild togs i det nedre högra hörnet av
bilden. När dessa uppgifter väl har infogats kan de inte tas bort. Kontrollera
i förväg att datum och tid har ställts in korrekt (s. 19).
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj [Datumstämpel].
z Välj fliken 4 med hjälp av zoomreglaget.
z Välj [Datumstämpel] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Välj inställningen.
z Välj [Datum] eller [Datum-Tid] med hjälp
av qr-knapparna.
z Om du trycker på n-knappen slutförs
inställningen och fotograferingsskärmen
visas igen.
X När du gjort inställningen visas [DATUM]
på skärmen.
Fotografera.
X Datum eller tid registreras i det nedre
högra hörnet av bilden.
z Välj [Av] i steg 3 för att återställa
ursprungsinställningen.
Infoga och skriv ut fotograferingsdatum i bilder som inte har ett inbäddat
datum eller klockslag på följande sätt. Om du gör detta på bilder där det
redan finns ett inbäddat datum eller klockslag kan datum och tid skrivas
ut två gånger.
• Använd inställningar för DPOF-utskrift (s. 171) för att skriva ut.
• Använd den medföljande programvaran för att skriva ut.
Mer information finns i Programvaruhandboken.
• Skriva ut med utskriftsfunktionerna (s. 164).
52
Använda självutlösaren
Självutlösaren kan användas för att ta en gruppbild där du själv är med.
Kameran tar fotot cirka 10 sekunder efter att avtryckaren har tryckts ned.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ].
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj ]. Tryck sedan
på m-knappen.
X När inställningen är gjord visas ] på
skärmen.
Fotografera.
z Tryck först ned avtryckaren halvvägs för
att ställa in fokus på motivet och tryck
sedan ned den helt.
X När självutlösaren startar blinkar lampan
och självutlösarljudet spelas upp.
X Lampan blinkar snabbare och ljudet avges
med kortare intervall två sekunder innan
avtryckaren utlöses (lampan lyser medan
blixten utlöses).
z Om du vill avbryta fotograferingen med
självutlösaren efter att nedräkningen har
startat trycker du på n-knappen.
z Välj
i steg 2 för att återställa
ursprungsinställningen.
53
Använda självutlösaren
Använda självutlösaren för att förhindra
kameraskakningar
Kameran tar en bild ungefär två sekunder efter att du har tryckt på
avtryckaren. På så sätt undviks ofrivilliga kameraskakningar som kan
uppstå när avtryckaren trycks ned.
Välj [.
z Välj [ enligt anvisningarna i steg 2 på
s. 53.
X När inställningen är gjord visas [ på
skärmen.
z Följ anvisningarna i steg 3 på s. 53 för
att fotografera.
Anpassa självutlösaren
Du kan ställa in en egen fördröjning för självutlösaren (0–30 sekunder) samt
hur många bilder som ska tas (1–10 bilder).
Välj $.
z Välj $ enligt anvisningarna i steg 2 på
s. 53.
Välj inställningarna.
z Tryck på n-knappen.
z Ställ in fördröjningen genom att vrida
på y-ringen.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten
för att ställa in antalet bilder.
z Tryck på m-knappen.
X När du gjort inställningen visas $ på
skärmen.
z Följ anvisningarna i steg 3 på s. 53 för att
fotografera.
54
Ändra sidförhållandet
• När du tar två eller fler bilder ställs värdena för exponering och vitbalans
in när den första bilden tas. Om blixten utlöses eller om du väljer ett högt
antal bilder kan intervallen mellan bilderna bli längre än normalt.
Inspelningen avbryts automatiskt när minneskortet är fullt.
• När du ställer in en fördröjning som är längre än två sekunder ökar takten
för lampans blinkningar och självutlösarens ljud under de två sista
sekunderna innan bilden tas (när blixten används förblir lampan tänd).
Ändra sidförhållandet
Du kan ändra förhållandet mellan bredden och höjden i en bild.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan på
m-knappen.
X När du har gjort inställningen ändras
skärmens sidförhållande.
z Välj
i steg 2 för att återställa
ursprungsinställningen.
Samma sidförhållande som på en högdefinitions-tv. Väljs för visning på en
högdefinitions-tv med sidförhållandet 16:9.
Samma sidförhållande som 35 mm-film. Väljs för utskrifter i formatet 130 x 180 mm
och vykortsstorlek.
Samma sidförhållande som för den här kamerans skärm. Väljs för utskrifter
i formatet 90 x 130 mm och för utskrifter på papper i A-format.
Ett kvadratiskt sidförhållande.
Ett sidförhållande som ofta används för porträttbilder.
• Sidförhållandet för
- och
-bilder (s. 89) är fast inställt på
.
• Den digitala zoomen (s. 50) och den digitala telekonvertern (s. 93) är
endast tillgängliga när sidförhållandet
används eftersom [Digital
zoom] är inställd på [Av] vid alla andra sidförhållanden.
• Du kan även välja att använda y-ringen för att ändra sidförhållandet
(s. 121).
55
Ändra inställningar för antal lagrade
pixlar (bildstorlek)
Du kan välja mellan 4 olika inställningar för antal lagrade pixlar.
Välj antal lagrade pixlar.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan på
m-knappen.
X Inställningen visas på skärmen.
z Välj
i steg 1–2 för att återställa
ursprungsinställningen.
Den digitala zoomen (s. 50) kan endast användas vid sidförhållandet
.
Ändra kompressionsgrad (bildkvalitet)
Du kan välja mellan följande två nivåer av kompressionsgrad (bildkvalitet):
(Fin) och
(Normal).
Välj en inställning för
kompressionsgrad.
z Tryck på m-knappen och sedan på
op-knapparna för att välja
.
Tryck därefter på n-knappen.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
X Inställningen visas på skärmen.
z Välj
i steg 1–2 för att återställa
ursprungsinställningen.
56
Ändra kompressionsgrad (bildkvalitet)
Ungefärliga värden för antal lagrade pixlar och
kompressionsgrad (för sidförhållande 4:3)
Antal lagrade
pixlar
Kompressionsgrad
(Stor)
Antal bilder per
Ungefärlig storlek minneskort (ungefärligt
antal bilder)
per bild (kB)
4 GB
16 GB
3 084
1231
5042
12M/4000x3000
1 474
2514
10295
(Medium 1)
1 620
2320
9503
780
4641
19007
6M/2816x2112
558
6352
26010
2M/1600x1200
(Medium 2)
278
12069
49420
(Liten)
150
20116
82367
0.3M/640x480
84
30174
123550
• Värdena i tabellen mäts enligt Canons standarder och kan variera beroende på motiv,
minneskort och kamerans inställningar.
• Värdena i tabellen är baserade på användning av 4:3-sidförhållande. Om
sidförhållandet ändras (s. 55) kan fler bilder lagras på minneskortet eftersom
datamängden per bild blir mindre än för 4:3-bilder. Dock kommer 16:9
-bilder med
en inställning på 1920 x 1080 bildpunkter att få en större datastorlek än 4:3-bilder.
Ungefärliga värden för pappersformat
(för 4:3-sidförhållande)
A2 (420 x 594 mm)
A3 – A5 (297 x 420 –
148 x 210 mm)
z
För bilder som sänds som
e-postbilagor.
130 x 180 mm
Vykortsstorlek
90 x 130 mm
57
Korrigera gröna färgtoner från
kvicksilverlampor
Vid fotografering i skenet från kvicksilverlampor, till exempel på natten, kan
motivet och bakgrunden i bilden få gröna färgtoner. Du kan korrigera den
gröna färgtonen automatiskt (vitbalans för flera områden).
Visa menyn.
z Tryck på n-knappen.
Välj [Korr. av Hg-ljus].
z Välj fliken 4 med hjälp av zoomreglaget.
z Använd op-knapparna eller 7-ratten för
att välja [Korr. av Hg-ljus].
Slutför inställningen.
z Använd qr-knapparna för att välja [På].
z Om du trycker på n-knappen slutförs
inställningen och fotograferingsskärmen
visas igen.
X När inställningen är gjord visas
på
skärmen.
z Om du vill stänga av funktionen följer du
stegen ovan och väljer [Av].
• När du är klar med fotograferingen i skenet från kvicksilverlampor bör du
välja [Av] för [Korr. av Hg-ljus]. Om du låter inställningarna vara kvar på
[På], kommer naturligt förekommande gröna färger (alltså inte från
kvicksilverlampor) att korrigeras oavsiktligt.
• Videoscener kan inte korrigeras.
• Eftersom resultatet kanske inte alltid blir som du förväntar dig, beroende på
fotograferingsförhållandena, är det säkrast att ta några provbilder först.
58
4
Lägga till effekter och
fotografera under olika
förhållanden
I det här kapitlet beskrivs hur du lägger till effekter och fotograferar
under olika förhållanden.
59
Fotografera specialmotiv
Alla nödvändiga inställningar för den aktuella fotograferingssituationen ställs
automatiskt in i kameran när du väljer en passande metod.
Välj K-läget.
z Ställ inställningsratten på K.
Välj ett fotograferingsläge.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att välja en fotograferingsmetod. Tryck
sedan på m-knappen.
Fotografera.
I Ta porträttbilder (Porträtt)
z Ger en mjuk effekt när du fotograferar
människor.
J Ta landskapsbilder (Landskap)
z Används för att ta bilder av vidsträckta
landskap och ge en riktig djupkänsla.
60
Fotografera specialmotiv
V Ta bilder av barn och djur
(Barn och djur)
z När du vill fotografera motiv som rör på sig,
t.ex. barn och djur, utan att missa det bästa
bildögonblicket.
z Flytta dig cirka 1 m eller mer bort från
motivet innan du tar bilden.
Ta bilder i nattmiljöer utan att
använda stativ (Kvällsbild
utan stativ)
z Används för att ta vackra bilder av
nattmiljöer genom att kombinera flera
bilder i en bildserie för att minska
kamerarörelser och bildbrus.
z När du använder ett stativ bör du välja
fotograferingsmetoden A (s. 25).
w På stranden (Strand)
z För bilder av starkt belysta människor på
sandstränder, där starkt solljus reflekteras.
S Undervattensfotografering
(Under vatten)
z Används med undervattenshus (säljs
separat) (s. 228) för att ta bilder med
naturliga färger av vattenliv och
undervattenslandskap.
O Ta bilder på lövverk (Lövverk)
z När du vill fotografera träd och lövverk,
t.ex. blad och skott, höstlöv eller blommor,
i livfulla färger.
61
Fotografera specialmotiv
P Mot snö (Snö)
z För klara bilder med naturliga färger av
människor mot snötäckta bakgrunder.
t Fotografera fyrverkerier
(Fyrverkeri)
z När du vill ta bilder av fyrverkerier i livfulla
färger.
• När
används ska du hålla kameran så stadigt som möjligt eftersom
flera bilder tas i följd.
• När t används monterar du kameran på ett stativ så att den inte kan röra
sig och göra bilden suddig. När du använder ett stativ bör du dessutom
välja [Av] för funktionen [Bildstab.] (s. 186).
• När läget V, S eller
används kan bilderna bli gryniga på grund av
att ISO-talet (s. 85) höjs för att anpassas till fotograferingsförhållandena.
• Om kameran skakar för mycket när du fotograferar med
kanske
kameran inte lyckas kombinera flera bilder. Du kan även få oväntade
resultat beroende på fotograferingssituationen.
62
Lägga till effekter och fotografera
(Kreativa filter)
Du kan lägga till olika effekter när du fotograferar.
Gå till läget
.
z Ställ inställningsratten på
.
Välj ett fotograferingsläge.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att välja en fotograferingsmetod. Tryck
sedan på m-knappen.
Starta inspelningen.
Börja med att ta några provbilder eftersom resultatet kanske inte alltid blir
så som du förväntar dig när du fotograferar med
,
,
,
och
.
Fotografera med kraftiga färger
(Superintensiv)
z När du vill fotografera med livfulla, klara
färger.
Ta affischbilder (Affischeffekt)
z När du vill fotografera så att bilderna ser ut
som en gammal affisch eller illustration.
63
Lägga till effekter och fotografera (Kreativa filter)
Fotografera motiv med hög kontrast
(Stort dynamiskt omfång)
Kameran tar tre bilder med olika inställningar för ljusstyrka i följd och väljer
sedan ut och kombinerar de områden som har bäst ljusstyrka i de tre bilderna
till en enda bild. Den här funktionen gör det möjligt att skapa bilder utan de
urblekta högdagrar och detaljlösa skuggpartier som oftast fås vid
fotografering av motiv med hög kontrast.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
Se till att kameran inte kan röra sig.
z Montera kameran på ett stativ så att den
inte kan röra sig och därigenom göra
bilden suddig.
Fotografera.
z Tryck ned avtryckaren helt. Kameran tar
tre bilder och kombinerar dem sedan till
en enda bild.
När du använder det här läget bör du välja [Av] för funktionen [Bildstab.]
(s. 186).
• Motivet blir suddigt om kameran rör sig när de tre bilderna tas.
• Bearbetningen där de tre bilderna kombineras till en enda bild kan ta en
stund och det är kanske därför inte möjligt att ta nästa bild direkt.
Lägga till färgeffekter
Välj en färgeffekt.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
z När du har tryckt på p-knappen trycker du
på qr-knapparna eller vrider på 7-ratten
och väljer en färgeffekt. Tryck sedan på
m-knappen.
64
Lägga till effekter och fotografera (Kreativa filter)
Färgeffekter
Inga effekter
—
Sepia
När du vill ta sepiatonade bilder.
Svartvitt
När du vill ta svartvita bilder.
Superintensiv
När du vill fotografera med livfulla, klara färger.
Affischeffekt
När du vill fotografera så att bilderna ser ut som en gammal
affisch eller illustration.
Fotografera med bleknade färger (Nostalgi)
Med den här effekten bleks färgerna och bilden blir grövre så att den ser ut
som ett gammalt fotografi. Du kan välja mellan fem effektnivåer.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
Välj effektnivå.
z Välj en effektnivå med hjälp av y-ringen.
X Du kan kontrollera effekten på skärmen.
Fotografera.
• Funktionerna Digital zoom (s. 50), Datumstämpel (s. 52) och Ta bort röda
ögon (s. 107) är inte tillgängliga.
• På fotograferingsskärmen visas de förändrade färgerna men den
grova effekten visas inte. Du kan se effekten när du tittar på bilderna
i visningsläget (s. 28).
65
Lägga till effekter och fotografera (Kreativa filter)
Fotografera med Fisheyeobjektiv
(Fisheyeeffekt)
När du vill förvränga bilden som om den fotograferas genom ett fisköga.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
Välj en effektnivå.
z Välj en effektnivå med hjälp av y-ringen.
X Du kan kontrollera effekten på skärmen.
Fotografera.
Fotografera så att bilden ser ut som en modell
i miniatyr (Miniatyreffekt)
Suddar vissa delar längst upp och längst ned på bilden för att skapa effekten
av en modell i miniatyr.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
X En vit ram visas på skärmen (detta område
kommer inte att bli suddigt).
Välj det område som ska vara
i fokus.
z Tryck på p-knappen.
z Flytta zoomreglaget för att ändra ramens
storlek och tryck på op-knapparna eller
vrid på 7-ratten för att ändra ramens
position. Tryck sedan på m-knappen.
Fotografera.
66
Lägga till effekter och fotografera (Kreativa filter)
• Om du trycker på qr-knapparna i steg 2, växlar ramen till vertikal
orientering. Du kan då ändra vilket område som ska användas för
fokuseringen genom att trycka på qr-knapparna en gång till eller
vrida på 7-ratten. Om du trycker på op-knapparna återgår ramen
till horisontell orientering.
• Om du håller kameran vertikalt ändras ramens orientering.
• Kontrollera att du har valt en
(uppspelningshastighet) innan du spelar
in en videoscen med funktionen Miniatyreffekt (s. 130).
Fotografera med leksakskameraeffekt
(Leksakskameraeffekt)
Den här effekten gör bildens hörn mörkare och oskarpare än resten av bilden,
samt ändrar färgerna så att bilden ser ut att vara tagen med en
leksakskamera.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
Välj en färgton.
z Vrid y-ringen för att välja en färgton.
X Du kan kontrollera färgtonen på skärmen.
Fotografera.
Standard
Bilderna kommer att se ut att vara tagna med en leksakskamera.
Varm
Ger bilderna en varmare ton än [Standard].
Kall
Ger bilderna en kallare ton än [Standard].
67
Lägga till effekter och fotografera (Kreativa filter)
Fotografera i monokromt läge
Du kan ta bilder i svart och vitt, sepia eller blått och vitt.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
Välj en färgton.
z Vrid y-ringen för att välja en färgton.
X Du kan kontrollera färgtonen på skärmen.
Fotografera.
Svartvitt
När du vill ta svartvita bilder.
Sepia
När du vill ta sepiatonade bilder.
Blå
När du vill ta bilder i blå och vita färgtoner.
Fotografera med Färgaccent
Du kan välja att bevara endast en angiven färg och göra resten av bilden
svartvit.
Välj T.
z Följ anvisningarna i steg 1 – 2 på s. 63 för
att välja T.
Tryck på p-knappen.
X Både den obearbetade bilden och bilden
som är bearbetad med funktionen
Färgaccent visas omväxlande.
X Som standard är grön färg vald.
68
Lägga till effekter och fotografera (Kreativa filter)
Ange en färg.
z Rikta in kameran så att den mittersta
ramen är fylld med den färg du vill använda
och tryck sedan på q-knappen.
X Den färg du har angett sparas.
Ange ett färgintervall.
Vald färg
z Ändra det färgintervall som ska behållas
med hjälp av op-knapparna eller 7-ratten.
z Välj ett negativt värde om du vill begränsa
färgintervallet. Välj ett positivt värde om du
vill utvidga färgintervallet till liknande färger.
z Om du trycker på m-knappen slutförs
inställningen och fotograferingsskärmen
visas igen.
• Om du använder blixt blir resultatet eventuellt inte som förväntat i det
här läget.
• Fotograferingsförhållandena kan dock göra bilden grynig, och färgerna
kanske inte blir som förväntade.
Fotografera med Färgbyte
Du kan byta ut en färg i en bild mot en annan när du fotograferar. Du kan byta
ut endast en färg.
Välj Y.
z Följ anvisningarna i steg 1 – 2 på s. 63 för
att välja Y.
Tryck på p-knappen.
X Både den obearbetade bilden och bilden
som är bearbetad med funktionen
Färgbyte visas omväxlande.
X Som standard ändras grönt till grått.
69
Lägga till effekter och fotografera (Kreativa filter)
Ange den färg som du vill byta ut.
z Rikta in kameran så att den mittersta
ramen är fylld med den färg du vill använda
och tryck sedan på q-knappen.
X Den färg du har angett sparas.
Ange målfärgen.
z Rikta in kameran så att den mittersta
ramen är fylld med den färg du vill använda
och tryck sedan på r-knappen.
X Den färg du har angett sparas.
Ange det färgintervall som du vill
byta ut.
z Justera det färgintervall som ska ändras
med hjälp av op-knapparna eller
7-ratten.
z Välj ett negativt värde om du vill begränsa
färgintervallet. Välj ett positivt värde om du
vill utvidga färgintervallet till liknande
färger.
z Om du trycker på m-knappen slutförs
inställningen och fotograferingsskärmen
visas igen.
• Om du använder blixt blir resultatet eventuellt inte som förväntat i det
här läget.
• Fotograferingsförhållandena kan dock göra bilden grynig och färgerna
kanske inte blir de förväntade.
70
Skapa korta videoscener automatiskt
(Filmsammandrag)
Du kan skapa en kort videoscen som sammanfattar en hel dag med hjälp av
de stillbilder du har tagit.
Varje gång du tar en bild spelas en kort videoscen in ögonblicken innan bilden
tas. Alla dessa filmer som spelas in under en dag sparas tillsammans som en
enda fil.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 60
för att välja
.
Starta inspelningen.
z Tryck ned avtryckaren helt för att ta
en stillbild.
X En 2–4 sekunder lång videoscen spelas
in alldeles innan stillbilden tas.
Vad händer om ingen videoscen spelas in?
Om du tar en bild direkt sedan du satt på kameran, väljer
eller använder
kameran på något annat sätt spelas kanske ingen videoscen in.
Visa videoscener som har skapats med Filmsammandrag
Du kan välja filmer som har skapats med
efter visningsdatum (s. 139).
• Eftersom du även spelar in ett filmklipp varje gång du tar en stillbild
kommer batteriet att laddas ut snabbare än när du använder A.
• Bildkvaliteten
väljs automatiskt för filmer som skapas med
.
• I följande fall sparas videoklipp som separata filer även om de har
skapats med
under samma dag.
- Om storleken på videoscenen uppnår 4 GB eller när inspelningstiden uppnår
cirka 1 timme.
- Om videoscenen är skyddad (s. 148)
- Om inställningarna för tidszon ändras (s. 181)
- Om en ny mapp skapas (s. 180)
• Om du använder kamerans kontroller samtidigt som du spelar in en
videoscen spelas manöverljuden in.
• Kameran spelar inte upp manöverljud, till exempel de ljud som hörs när
du trycker ned avtryckaren halvvägs, använder kamerans kontroller eller
självutlösaren (s. 176).
71
Upptäcka ett ansikte och fotografera
(Smart slutare)
Upptäcka ett leende och fotografera
Kameran tar en bild, även om avtryckaren inte trycks ned, när den upptäcker
ett leende.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 60
för att välja
. Tryck sedan på
p-knappen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
. Tryck sedan
på m-knappen.
X Kameran övergår till vänteläge för
fotografering och meddelandet [Leende
uppt på] visas på skärmen.
Rikta kameran mot en person.
z Varje gång kameran upptäcker ett leende
tar den en bild efter att lampan tänts.
z Om du trycker på q-knappen pausas
leendefunktionen. Tryck på q-knappen en
gång till för att återta leendefunktionen.
Vad händer om inget leende identifieras?
Kameran kan lättare upptäcka ett leende om ansiktet är riktat mot kameran och
munnen är öppen så pass mycket att tänderna syns något.
Ändra antalet bilder
Tryck på op-knapparna sedan du har valt
i steg 1.
• Du bör växla till en annan metod när du har avslutat fotograferingen,
eftersom kameran annars fortsätter ta bilder när den upptäcker ett
leende.
• Du kan även ta en bild genom att trycka ned avtryckaren.
72
Upptäcka ett ansikte och fotografera (Smart slutare)
Använda Självutlösare blinkning
Rikta kameran mot en person och tryck ned avtryckaren helt. Kameran tar en
bild ungefär två sekunder efter att den har registrerat en blinkning.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 60
för att välja
. Tryck sedan på
p-knappen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
. Tryck sedan
på m-knappen.
Komponera bilden och tryck ned
avtryckaren halvvägs.
z Kontrollera att en grön ram visas på
skärmen runt ansiktet på den person
som ska blinka.
Tryck ned avtryckaren helt.
X Kameran övergår till vänteläge för
fotografering och meddelandet [Blinka
för att ta bilden] visas på skärmen.
X Lampan blinkar och självutlösarljudet hörs.
Titta mot kameran och blinka.
X Slutaren utlöses cirka två sekunder efter
att en blinkning har registrerats från den
person vars ansikte finns i ramen.
z Om du vill avbryta fotograferingen med
självutlösaren efter att nedräkningen har
startat trycker du på n-knappen.
Vad händer om ingen blinkning registreras?
• Blinka långsammare.
• Kameran kan kanske inte registrera en blinkning om ögonen skyms av hår eller
en hatt eller om personen använder glasögon.
73
Upptäcka ett ansikte och fotografera (Smart slutare)
Ändra antalet bilder
Tryck på op-knapparna sedan du har valt
i steg 1.
• Om personen sluter båda ögonen registreras det som en blinkning.
• Om en blinkning inte registreras löses slutaren ut efter cirka 15 sekunder.
• Om det inte finns några personer i bilden när avtryckaren trycks ned helt
tar kameran en bild efter att en person kommer in i bilden och blinkar.
Använda Självutlösare ansikte
Slutaren utlöses cirka två sekunder efter det att ett nytt ansikte har
identifierats i kameran (s. 94). Den här funktionen är användbar när
fotografen själv vill vara med på bilden, t.ex. vid ett gruppfoto.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 60
för att välja
. Tryck sedan på
p-knappen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
. Tryck sedan
på m-knappen.
Komponera bilden och tryck ned
avtryckaren halvvägs.
z Kontrollera att en grön ram visas runt
ansiktet som fokuseras och att vita ramar
visas runt de övriga ansiktena.
Tryck ned avtryckaren helt.
X Kameran övergår till vänteläge för
fotografering och meddelandet [Titta rakt
in i kameran för att starta nedräkning] visas
på skärmen.
X Lampan blinkar och självutlösarljudet hörs.
74
Upptäcka ett ansikte och fotografera (Smart slutare)
Ställ dig i position och titta in
i kameran.
X När kameran identifierar ett nytt ansikte
ökar takten för lampans blinkningar och
självutlösarens ljud cirka två sekunder
innan bilden tas (när blixten används
förblir lampan tänd).
z Om du vill avbryta fotograferingen med
självutlösaren efter att nedräkningen har
startat trycker du på n-knappen.
Ändra antalet bilder
Tryck på op-knapparna sedan du har valt
i steg 1.
Även om ditt ansikte inte identifieras efter att du har anslutit dig till motivet
löses slutaren ut efter cirka 15 sekunder.
75
Fotografera med höghastighetstagning
(HQ-höghastighetstagning)
Medan avtryckaren är nedtryckt kan du ta upp till 8 bilder efter varandra med
en hastighet av cirka 9,6 bilder per sekund. HQ står för ”High Quality”.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 60
för att välja
.
Starta inspelningen.
X Kameran tar flera bilder i följd under hela
den tid som du håller avtryckaren
nedtryckt.
z Släpp upp fingret från avtryckaren för att
avsluta fotograferingen eller så avslutas
fotograferingen automatiskt när maximalt
antal bilder har tagits. [Upptagen.] kommer
att visas på skärmen och bilderna visas
i den ordning som de togs.
•
•
•
•
Fokus, ljusstyrka och vitbalans ställs in när den första bilden tas.
Inget visas på skärmen under fotograferingen.
När bildserien är klar kan det ta en stund innan du kan fotografera på nytt.
Hastigheten för bildserietagningen kan minska beroende på
fotograferingsförhållanden, kamerainställningar och zoomläge.
Visning av bildserier
Eftersom bilderna i en bildserie lagras tillsammans i en grupp visas endast
den första bilden i varje grupp. I skärmens övre vänstra hörn visas
för att ange att bilden tillhör en grupp.
Om du raderar en bild som tillhör en grupp (s. 152) raderas även övriga
bilder i gruppen. Tänk dig därför noga för innan du raderar en bild.
76
Fotografera med höghastighetstagning (HQ-höghastighetstagning)
• Du kan visa bilder var och en för sig (s. 144) och avbryta grupperingen
(s. 145).
• Om du skyddar en bild som tillhör en grupp (s. 148) skyddas även övriga
bilder i gruppen.
• Om du använder Filtrerad visning (s. 140) eller Smart blandare (s. 147)
för att visa bilder som tillhör grupper, tas grupperingarna tillfälligt bort
och bilderna visas individuellt.
• Grupperade bilder kan inte märkas som favoriter (s. 154), redigeras
(s. 157 – 162), kategoriseras (s. 155) eller skrivas ut (s. 164). Det går inte
heller att tillämpa utskriftsinställningar på dem (s. 172). Visa grupperade
bilder individuellt (s. 144) eller avbryt grupperingen (s. 145) om du vill
utföra någon av ovanstående uppgifter.
77
Fotografera med Stitch Assist
Stora motiv kan delas upp i ett antal bilder för att sedan, med hjälp av den
medföljande programvaran, fogas samman igen till en panoramabild.
Välj x eller v.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 60
för att välja x eller v.
Ta den första bilden.
X Exponeringen och vitbalansen ställs in när
den första bilden tas.
Ta flera bilder i följd.
z Se till att en del av den andra bilden
överlappar en del av den första bilden
innan du fotograferar.
z Mindre fel i de överlappande delarna kan
korrigeras när bilderna fogas samman.
z Upp till 26 bilder kan tas på samma sätt.
Avsluta fotograferingen.
z Tryck på m-knappen.
Sammanfoga de olika bilderna
i en dator.
z Mer information om hur du sammanfogar
bilderna finns i Programvaruhandboken.
• Den här funktionen är inte tillgänglig när du använder en tv som skärm
(s. 193).
• Om du vill använda autofokuslås registrerar du % för
-knappen
(s. 187).
78
5
Välja egna inställningar
I det här kapitlet lär du dig att använda de olika funktioner som finns
tillgängliga i G för att gradvis förbättra din fotograferingsskicklighet.
• Kontrollera att kamerans inställningsratt är inställd på G.
• G står för programautomatik.
• Innan du försöker ta en bild med en funktion som förklaras i det här kapitlet
i något annat läge än G, ska du kontrollera om funktionen är tillgänglig
i dessa lägen (s. 210 – 219).
79
Fotografera med programautomatik
Du kan anpassa inställningarna för olika funktioner så att de passar dina
önskemål.
AE står för ”Auto Exposure”, vilket betyder automatisk exponering.
Kamerans fokusområde är cirka 5 cm – oändligt vid maximalt vidvinkelläge
(j) och cirka 30 cm – oändligt vid maximalt teleläge (i).
Gå till G.
z Ställ inställningsratten på G.
Gör inställningar för de olika
funktioner som du vill använda
(s. 81 – 115).
Fotografera.
Varför visas ibland värdena för slutartid och bländare med
orange färg?
När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas värdena för slutartid och bländare
med orange färg om det inte går att exponera bilden korrekt. Du kan försöka
åstadkomma en korrekt exponering genom att använda någon av följande
inställningar:
• Aktivera blixten (s. 81)
• Välj ett högre ISO-tal (s. 85)
80
Justera ljusheten
(Exponeringskompensation)
Du kan justera den standardinställning för exponering som görs av kameran
i steg om 1/3 EV i intervallet -3 till +3 EV.
Gå till
exponeringskompensationen.
z Tryck på o-knappen.
Justera ljusheten.
z Titta på skärmen och justera samtidigt
ljusstyrkan med hjälp av 7-ratten.
X Det valda värdet för
exponeringskompensation visas på
skärmen.
Du kan även välja att använda y-ringen för att ändra
exponeringskompensationen (s. 121).
Aktivera blixten
Du kan välja att låta kameran utlösa blixten varje gång du tar en bild.
Det effektiva blixtområdet är cirka 50 cm – 7,0 m vid maximalt vidvinkelläge
(j) och cirka 50 cm – 2,3 m vid maximalt teleläge (i).
Välj h.
z Tryck först på r-knappen och använd
sedan qr-knapparna eller 7-ratten för att
välja h. Tryck sedan på m-knappen.
X Om blixten inte är uppfälld fälls den upp
automatiskt.
X När inställningen är gjord visas h på
skärmen.
81
Ställa in vitbalansen
Med funktionen för vitbalans kan du ställa in en optimal vitbalans för att få
bilder med naturliga färgtoner vid alla fotograferingsförhållanden.
Välj funktionen för vitbalans.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan på
m-knappen.
X Inställningen visas på skärmen.
Auto
Väljer automatiskt optimal vitbalans för följande
fotograferingssituationer.
Dagsljus
För fotografering utomhus i vackert väder.
Moln
För fotografering i molnigt eller skuggigt väder, samt
i skymningsljus.
Glödlampa
För fotografering i ljus från glödlampor eller lysrör av
glödlampstyp (3 våglängder).
Lysrör
För fotografering i ljus från lysrör av typerna varmvit, kallvit
eller varmvit (3 våglängder).
Lysrör H
För fotografering i ljus från glödlampor eller lysrör av
glödlampstyp (3 våglängder) som avger ljus av dagsljustyp.
h
Blixt
Fotografering med blixt.
S
Under vatten
Ställer in den optimala vitbalansen och tonar ned blå färger
för att ta bilder med naturliga färger under vatten.
Egen
Manuell inställning av vitbalans.
82
Ställa in vitbalansen
Egen vitbalans
Du kan justera vitbalansen efter den ljuskälla som används vid
fotograferingstillfället. Du bör göra den manuella inställningen av vitbalans för
just de ljusförhållanden som råder vid fotograferingstillfället.
z I steg 2 på s. 82 väljer du
.
z Se till att hela skärmen fylls ut av ett vitt
motiv och tryck sedan på
-knappen.
X Färgtonen på skärmen förändras när
inställningen för vitbalansen görs.
Om du ändrar kamerainställningarna efter att ha registrerat vitbalansdata
är det inte säkert att färgtonen blir rätt.
83
Ställa in vitbalansen
Korrigera vitbalansen
Du kan korrigera vitbalansen. Den här justeringen ger samma effekt som
användningen av ett särskilt objektivfilter för färgkompensation eller justering
av färgtemperatur.
Korrigera vitbalansen.
z Välj
enligt anvisningarna i steg 1 på
s. 82 och vrid sedan y-ringen för att välja
en korrigeringsnivå för B och A.
X
visas på skärmen.
z Tryck på n-knappen om du vill göra
ytterligare justeringar.
X Inställningsskärmen visas.
z Justera korrigeringsnivån med hjälp av
y-ringen eller 7-ratten. Du kan även
göra justeringen med hjälp av
opqr-knapparna.
z Tryck på
-knappen om du vill återställa
korrigeringsnivån.
z Slutför inställningen genom att trycka på
n-knappen.
• B står för blått (Blue), A står för gult (Amber), M står för magenta
(Magenta) och G står för grönt (Green).
• Även om du ändrar vitbalansinställningen i steg 1 på s. 82 efter att ha
gjort justeringar i korrigeringsnivån, kommer dessa justeringar att
behållas. Justeringarna nollställs dock om du registrerar data för egen
vitbalans.
• Du kan även visa justeringen för B och A genom att vrida på y-ringen
(s. 121).
• En korrigering av en nivå för blått/gult motsvarar en korrigering på 7 mired
med hjälp av ett objektivfilter för färgkompensation. (Mired: en måttenhet
för densiteten hos objektivfilter för färgkompensation.)
84
Ändra ISO-talet
Välj ISO-tal.
z Välj ett ISO-tal med hjälp av y-ringen.
X Det valda alternativet visas på skärmen.
Ställer automatiskt in ett ISO-tal utifrån det valda
fotograferingsläget och den aktuella fotograferingssituationen.
Låg För fotografering utomhus i vackert väder.
För fotografering i molnigt väder och i skymningsljus.
För fotografering av nattlandskap och mörka
Hög inomhusmotiv.
Ändra ISO-talet
• Att sänka ISO-talet ger skarpare bilder, men det finns en ökad risk för att få
suddiga bilder under vissa fotograferingsförhållanden.
• Ett högre ISO-tal kan ge möjligheten att använda kortare slutartider vilket
minskar risken för oskärpa, samt ger kamerans blixt en längre räckvidd.
Bilderna kan dock upplevas som gryniga.
• När kameran är inställd på
visas det automatiskt inställda ISO-talet
när du trycker ned avtryckaren halvvägs.
• Du kan också ställa in ISO-talet genom att trycka på m-knappen och
välja
. Välj ett alternativ med hjälp av qr-knapparna eller 7-ratten
och tryck sedan på m-knappen igen. Tryck på
-knappen medan
inställningsskärmen är inställd på
.
85
Ändra ISO-talet
Ändra det högsta ISO-talet som används för
Du kan ställa in ett maximalt ISO-tal på
–
för
.
Välj [Autom ISO-inställningar].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Autom ISO-inställningar] på fliken 4 och
tryck sedan på m-knappen.
Välj det högsta ISO-tal som ska
användas.
z Välj [Max. ISO-tal] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten och
välj sedan en inställning med hjälp
av qr-knapparna.
Du kan även ställa in ISO-talet genom att trycka på n-knappen och
sedan välja [Autom ISO-inställningar] på fliken 4.
Ändra förändringsgrad för
Du kan välja mellan att använda förändringsgraderna [Låg], [Standard] och
[Hög] för
.
Välj en förändringsgrad.
z Välj [Förändringsgrad] enligt steg 1–2 ovan.
z Välj ett alternativ med hjälp av
qr-knapparna.
86
Korrigera ljusstyrka och fotografera
(i-Contrast)
Kameran kan upptäcka att områden i bilden, t.ex. ansikten eller bakgrunden,
är för ljusa eller för mörka. De justeras då automatiskt till optimal ljusstyrka
under själva fotograferingen.
Korrigering av dynamiskt omfång används för att motverka urblekta
högdagrar. Skuggkorrigering används för att ta fram detaljer i bildens
skuggor.
• Under en del förhållanden kan bilden bli kornig, eller kanske inte
korrigeras korrekt.
• Du kan även korrigera bilder som du har tagit tidigare (s. 161).
• Du kan även välja att använda y-ringen för att ändra inställningar för
korrigering av dynamiskt omfång eller skuggkorrigering (s. 121).
• Inte tillgänglig i lägena
och
.
Korrigering av dynamiskt omfång
Du kan välja mellan följande metoder för korrigering av dynamiskt omfång:
,
och
.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj en inställning.
z Välj ett alternativ med hjälp av
qr-knapparna eller 7-ratten och
tryck sedan på m-knappen.
X När inställningen är gjord visas @ på
skärmen.
• I
och
återgår ISO-talet till
även om du väljer ett högre
tal än
.
• I
återgår ISO-talet till
även om du väljer ett tal som är
lägre än
.
• I
återgår ISO-talet till
även om du väljer ett tal som är
lägre än
.
87
Ändra brusreduceringsnivå (Högt ISO-brusnummer)
Skuggkorrigering
Välj
.
z Följ anvisningarna i steg 1 på s. 87 för att
välja
. Tryck sedan på n-knappen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
. Tryck sedan
på m-knappen.
X När inställningen är gjord visas @ på
skärmen.
Ändra brusreduceringsnivå
(Högt ISO-brusnummer)
Du kan välja mellan tre brusreduceringsnivåer: [Standard], [Hög] och [Låg].
Den här funktionen är speciellt användbar vid fotografering med höga ISO-tal.
Välj en brusreduceringsnivå.
z Tryck på n-knappen och välj [Högt
ISO brusr] på fliken 4. Välj sedan ett
alternativ med hjälp av qr-knapparna.
• Inställningen för högt ISO-brusnummer gäller inte för filmer.
• Inte tillgänglig i
eller
.
88
Fotografera RAW-bilder
En RAW-bild är rådata som sparats med nästan ingen förlust i bildkvalitet,
vilket är ett resultat av bildbehandlingen i kameran. Du kan använda den
medföljande programvaran för att justera bilden som du vill med minimal
förlust i bildkvalitet.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
på m-knappen.
eller
. Tryck sedan
En JPEG-bild sparas. När JPEG-bilder sparas bearbetas bilderna av kameran för att få
optimal bildkvalitet och komprimeras. Komprimeringsprocessen är dock oåterkallelig,
vilket innebär att bildens rådata inte kan återskapas efter komprimeringen. Dessutom
kan bildbearbetningen innebära en försämring av kvaliteten.
En RAW-bild sparas. En RAW-bild är rådata som sparats med nästan ingen förlust
i bildkvalitet, vilket är ett resultat av bildbehandlingen i kameran. Dessa data kan
inte användas som de är, t.ex. om du vill titta på bilderna eller skriva ut dem på en
dator. Den medföljande programvaran (Digital Photo Professional) måste först
användas för att konvertera bildernas rådata till JPEG eller TIFF. När bildernas
rådata konverteras kan bilderna justeras med minimal förlust i bildkvaliteten.
Antalet lagrade pixlar är fast inställt på 4000 x 3000, och datastorleken för en bild
kommer att bli ungefär 17 076 kB.
Två bilder, en RAW-bild och en JPEG-bild, sparas för varje bild som tas.
Eftersom även en JPEG-bild sparas kan du skriva ut bilden eller titta på den i en
dator utan att använda den medföljande programvaran.
Det är viktigt att använda den medföljande programvaran när du överför både
RAW- och JPEG-bilder, som har tagits vid samma tillfälle, till datorn (s. 34).
Hur raderar jag bilder som fotograferats med
Om du trycker på a-knappen (s. 29) medan du visar en
[Radera
], [Radera JPEG] eller [Radera
+JPEG].
?
-bild, kan du välja
• Funktionerna Digital zoom (s. 50) och Datumstämpel (s. 52) är inte
tillgängliga när du fotograferar med
eller
.
• Filändelsen för JPEG-bilder är ”.JPG” och filändelsen för RAW-bilder
är ”.CR2”.
89
Bildseriefotografering
Kameran tar flera bilder i följd under hela den tid som du håller avtryckaren
nedtryckt.
Välj en matningsmetod.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
X Det valda alternativet visas på skärmen.
Starta inspelningen.
X Kameran tar flera bilder i följd under hela
den tid som du håller avtryckaren
nedtryckt.
Högsta
hastighet
(ungefärligt
antal bilder/sek.)
Beskrivning
W Bildserie
2,3
När avtryckaren trycks ned halvvägs tar kameran
en serie bilder med fokus och exponering låsta.
AF för
bildserier
0,8
Kameran fotograferar och fokuserar kontinuerligt.
[Autofokusram] ställs in till [Central].
Serietagning
Live View*
0,8
Kameran fokuserar kontinuerligt på den position
som har angetts för manuell fokusering. I t låses
fokus när den första bilden tas.
Läge
* I läget t (s. 62), ändras Autofokuslås (s. 99) och manuell fokusering (s. 102)
till
.
• Kan inte användas med självutlösare (s. 53).
• Beroende på fotograferingssituationen, kamerainställningarna och det
zoomläge som används kan fotograferingen avbrytas tillfälligt eller
fotograferingshastigheten bli lägre.
• Ju fler bilder du tar i en bildserie, desto lägre kan
fotograferingshastigheten bli.
• Om du använder blixten kan fotograferingshastigheten bli lägre.
90
Ändra färgtonen i en bild (Mina färger)
Du kan ändra färgtonen i en bild, t.ex. till sepia eller svartvitt när du
fotograferar.
Välj Mina färger.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan på
m-knappen.
X Inställningen visas på skärmen.
Mina färger Av
—
Kraftig
Framhäver kontrast och färgmättnad för att ge ett livfullt intryck.
Neutral
Dämpar kontrast och färgmättnad för att ge en neutral
färgåtergivning.
Sepia
Skapar en bild med sepiatoner.
Svartvitt
Skapar en svartvit bild.
Diafilm
Kombinerar de effekter som uppnås med Kraftig röd, Kraftig grön
och Kraftig blå för att ge intensiva färger med naturligt utseende
som liknar de toner som fås vid fotografering med diafilm.
Ljusare hudton Ger ljusare hudtoner.
Mörkare hudton Ger mörkare hudtoner.
Kraftig blå
Framhäver blå färgtoner. Ger himmel, hav och andra blåtonade
motiv ett mer livfullt intryck.
Kraftig grön
Framhäver gröna färgtoner. Ger berg, lövverk och andra gröna
motiv ett mer livfullt intryck.
Kraftig röd
Framhäver röda färgtoner. Ger röda färgtoner ett mer livfullt
intryck.
Egen färg
Du kan justera kontrast, skärpa, färgmättnad m.m. enligt dina
egna önskemål (s. 92).
• Vitbalansen kan inte ställas in när
eller
används (s. 82).
• När du använder
eller
kan även andra färger än personers
hudtoner ändras. Beroende på hudton kanske du inte uppnår önskat
resultat.
• Inte tillgänglig i
eller
.
91
Ta närbilder (Närbild)
Egen färg
Kontrast, skärpa, färgmättnad, rött, grönt, blått och hudtoner i en bild kan
väljas och ställas in i fem olika nivåer.
z Följ anvisningarna i steg 2 på s. 91 för att
välja
. Tryck sedan på n-knappen.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna. Välj sedan ett värde med
hjälp av qr-knapparna eller 7-ratten.
z Om du väljer ett värde på skalans högra
del blir effekten kraftigare/mörkare
(hudton), och om du väljer ett värde på
skalans vänstra del blir effekten svagare/
ljusare (hudton).
z Slutför inställningen genom att trycka på
n-knappen.
Ta närbilder (Närbild)
Om du ställer in kameran på e fokuserar den endast på motiv som
befinner sig mycket nära objektivet. Kamerans fokuseringsområde är
cirka 3 – 50 cm från objektivet vid maximalt vidvinkelläge (j).
Välj e.
z Tryck först på q-knappen. Välj e med
hjälp av qr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
X När inställningen är gjord visas e på
skärmen.
Bildens kanter kan bli mörka om blixten utlöses.
Hur gör jag för att ta bättre närbilder?
Placera kameran på ett stativ och fotografera med självutlösaren så att kameran
inte kan röra sig och göra bilden suddig (s. 53).
92
Digital telekonverter
Objektivets brännvidd kan ökas med 1,5x eller 2,0x. Detta gör det möjligt att
använda kortare slutartider och minskar risken för att kamerarörelser ska
påverka bilderna jämfört med om endast zoom (inklusive digital zoom)
används vid samma zoomfaktor.
Välj [Digital zoom].
z Tryck först på n-knappen och välj
[Digital zoom] på fliken 4. Välj sedan ett
alternativ med hjälp av qr-knapparna.
X Bilden förstoras och zoomfaktorn visas på
skärmen.
• Motsvarande brännvidder när du använder [1.5x] och [2.0x] är 36 – 180 mm
respektive 48 – 240 mm (motsvarande 35 mm-film).
• Bilderna blir korniga om inställningen
eller
för antal lagrade pixlar
(s. 56) används (zoomfaktorn visas i blått).
• Den digitala telekonvertern kan inte användas tillsammans med den
digitala zoomen (s. 50).
• Den digitala telekonvertern kan endast användas vid sidförhållandet
.
• Slutartiderna kan bli desamma om kameran är i maximalt teleläge i och
vid inzoomning av motivet enligt steg 2 på s. 51.
93
Ändra inställning för autofokusram
Du kan anpassa kameran till fotografering av olika motiv genom att använda
olika autofokusramar.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
X Det valda alternativet visas på skärmen.
Ansikte AiAF
• Identifierar ansikten i motivet och ställer in skärpa, exponering (endast vid
evaluerande mätningsmetod) och vitbalans (endast
).
• När du riktar kameran mot ett motiv visas en vit ram runt det ansikte som
kameran bedömer vara huvudmotivet och grå ramar (maximalt två
stycken) runt övriga ansikten i bilden.
• En ram följer ett rörligt motiv inom ett visst område.
• När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till nio gröna ramar runt
de ansikten som kameran fokuserar på.
• Om inget ansikte upptäcks eller om endast grå ramar visas (ingen vit
ram), visas upp till nio gröna ramar över de områden som kameran
fokuserar på när avtryckaren trycks ned halvvägs.
• Om kameran inte kan upptäcka något ansikte när [Servo AF] (s. 99) är
inställd till [På], visas autofokusramen mitt på skärmen när avtryckaren
trycks ned halvvägs.
• Några exempel på ansikten som kameran inte kan identifiera.
- Motiv som är mycket långt bort eller mycket nära.
- Motiv som är mörka eller ljusa.
- Ansikten som är vända åt sidan eller delvis dolda.
• Kameran kan ibland identifiera icke-mänskliga motiv som ett ansikte.
• Om kameran inte lyckas fokusera på motivet när du trycker ned
avtryckaren halvvägs visas ingen autofokusram.
94
Ändra inställning för autofokusram
Följnings-AF
Du kan välja att fokusera på ett visst motiv och sedan ta bilden (s. 96).
FlexiZone/Central
En enkel autofokusram används. Det gör det enkelt att fokusera på en
specifik punkt. Med [FlexiZone] kan du ändra autofokusramens läge och
storlek (s. 97).
Om kameran inte kan fokusera när du trycker ned avtryckaren halvvägs,
ändras färgen för autofokusramen till gult och
visas.
Ändra komposition med fokuseringslåset
Du kan låsa fokus och exponering genom att hålla avtryckaren nedtryckt
halvvägs. Du kan sedan komponera om bilden och fotografera. Den här
funktionen kallas fokuseringslås.
Fokusera.
z Centrera det motiv du vill fokusera på och
tryck ned avtryckaren halvvägs.
z Kontrollera att autofokusramen som visas
runt motivet är grön.
Komponera om bilden.
z Fortsätt hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt och flytta kameran för att
komponera om bilden.
Fotografera.
z Tryck ned avtryckaren helt.
95
Välja motiv att fokusera på (Följnings-AF)
Du kan välja att fokusera på ett visst motiv och sedan ta bilden.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
. Tryck sedan
på m-knappen.
X
visas mitt på skärmen.
Välj ett motiv att fokusera på.
z Håll kameran så att
är riktat mot
motivet som du vill fokusera på och tryck
sedan på q-knappen.
X Kameran avger en ljudsignal och
visas
när ett motiv upptäcks. Kameran fortsätter
följa motivet även om det rör sig, dock
inom vissa gränser.
X Om kameran inte kan upptäcka motivet
visas
på skärmen.
z Tryck på q-knappen igen för att stänga av
funktionen för följnings-AF.
Fotografera.
z När du trycker ned avtryckaren halvvägs
ändras
till en blå
som följer motivet
samtidigt som kameran fortsätter justera
fokus och exponering (Servo AF) (s. 99).
z Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.
X Även när fotograferingen är slutförd
kommer
att visas och kameran
fortsätter att följa motivet.
96
Ändra autofokusramens läge och storlek
• Kameran identifierar ett motiv även om du trycker ned avtryckaren
halvvägs och inte trycker ned q-knappen. När fotograferingen är klar
visas
mitt på skärmen.
• [Servo AF] (s. 99) är inställd på [På].
• Kameran kan kanske inte följa motivet om det är för litet, rör sig för snabbt
eller om kontrasten mellan motivet och bakgrunden är för låg.
• När du fotograferar med
(s. 102) håller du ned q-knappen under
minst en sekund.
• Inte tillgänglig i e.
Ändra autofokusramens läge och storlek
När alternativet [FlexiZone] har valts för autofokusramen (s. 95) kan du ändra
autofokusramens läge och storlek.
Välj
.
z Följ anvisningarna i steg 1 på s. 94 och
välj
.
z Om du trycker på n-knappen
kommer autofokusramen att bli orange.
Flytta autofokusramen.
z Vrid på 7-ratten för att flytta
autofokusramen.
z Tryck på opqr-knapparna för att göra
finjusteringar.
z Om du håller
-knappen nedtryckt
återgår autofokusramen till utgångsläget
(mitten).
Ändra autofokusramens storlek.
z Vrid y-ringen för att minska storleken på
autofokusramen. Vrid på den en gång till
för att återgå till ursprunglig storlek.
Slutför inställningarna.
z Tryck på m-knappen.
97
Förstora fokuspunkten
• Ramen för spotmätningen kan länkas med autofokusramen (s. 103).
• Du kan även ställa in storleken på autofokusramen genom att trycka på
n-knappen och sedan välja [AF Ram Storlek] på fliken 4.
• Autofokusramen ställs in på [Normal] när den digitala zoomen (s. 50),
digitala telekonvertern (s. 93) eller manuell fokusering (s. 102) används.
Förstora fokuspunkten
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs förstoras autofokusramen och du
kan kontrollera fokus.
Välj [AF-punkt zoom].
z Tryck på n-knappen för att välja
[AF-punkt zoom] på fliken 4 och välj
sedan [På] med hjälp av qr-knapparna.
Kontrollera fokus.
z Tryck ned avtryckaren halvvägs.
X När [Ansikte AiAF] (s. 94) har valts
förstoras den del av bilden som visar
det upptäckta ansiktet som valts som
huvudmotiv.
X När [FlexiZone] eller [Central] (s. 95)
har valts förstoras innehållet
i autofokusramen.
Varför förstoras ibland inte skärmen?
Skärmen visas inte förstorad i läget [Ansikte AiAF] om ett ansikte inte kan
identifieras eller är för stort i förhållande till skärmen. I läget [FlexiZone] eller
[Central] visas den inte förstorad om kameran inte kan fokusera.
Den förstorade bilden visas inte vid användning av digital zoom (s. 50),
digital telekonverter (s. 93), Följnings-AF (s. 95), Servo AF (s. 99) eller när
kameran är ansluten till en tv (s. 192).
98
Fotografera med Servo AF
När avtryckaren trycks ned halvvägs fortsätter fokus och exponering justeras
kontinuerligt, vilket gör det möjligt att fotografera rörliga motiv utan att missa
en enda bild.
Välj [Servo AF].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Servo AF] på fliken 4 och välj sedan [På]
med hjälp av qr-knapparna.
Fokusera.
z Fokus och exponering justeras för
innehållet i den blå autofokusram som
visas när du trycker ned avtryckaren
halvvägs.
• Kameran kan eventuellt inte fokusera i en del situationer.
• I svagt ljus blir autofokusramarna eventuellt inte blå även om du trycker
ned avtryckaren halvvägs. I så fall kan du ställa in fokus och exponering
med inställningen för autofokusram.
• Värdena för slutartid och bländare visas med orange färg om det inte går
att exponera bilden korrekt. Ta bort fingret från avtryckaren och tryck
sedan ned den halvvägs igen.
• Autofokuslåset kan inte användas i det här läget.
• Alternativet [AF-punkt zoom] på fliken 4 är inte tillgängligt i Servo AF.
• Inte tillgängligt tillsammans med självutlösaren (s. 53).
Fotografera med autofokuslås
Du kan låsa kamerans fokusering. När du har låst fokus ändras inte
brännvidden även om du tar bort fingret från avtryckaren.
Lås fokus.
z Håll avtryckaren nedtryckt halvvägs och
tryck sedan på q-knappen.
och MF-indikatorn
visas på skärmen.
X Fokus låses och
99
Fokusgaffling (läget för varierande fokus)
z När du tar bort fingret från avtryckaren ska
du trycka på q-knappen en gång till.
Använd sedan qr-knapparna eller
7-ratten för att välja
. Fokuseringslåset
inaktiveras.
Komponera och ta bilden.
Fokusgaffling (läget för varierande fokus)
Kameran tar automatiskt tre bilder i en följd i följande ordning: en i manuellt
fokuseringsläge (s. 102) och en vardera med fokuseringen förinställd längre
bort respektive närmare. Fokusjusteringarna kan ställas in på tre nivåer.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
. Välj
därefter
med hjälp av qr-knapparna
eller 7-ratten.
Ställ in fokus.
z Tryck på n-knappen.
z Justera fokus med hjälp av qr-knapparna
eller 7-ratten.
• Fokusgaffling är endast tillgänglig i ! (s. 50).
• Bildseriefotografering (s. 90) kan inte användas i det här läget.
• Om du följer steg 1 på s. 102 för att välja
och omedelbart trycker på
n-knappen, kommer fokusjusteringsskärmen att visas.
• Även om du i $ (s. 54) anger hur många bilder som ska tas, kommer
endast tre bilder att tas.
100
Välja person att fokusera på (Välj ansikte)
Du kan välja att fokusera på en viss persons ansikte och sedan ta bilden.
Registrera 0 för knappen
(s. 187).
Gå till Välj ansikte.
z Rikta kameran mot ansiktet på motivet
och tryck på
-knappen.
X När [Ansiktsval : På] har valts, visas en
ansiktsram
runt det ansikte som har
identifierats som huvudmotiv.
z Om motivet flyttar på sig kommer ramen
att följa motivet inom vissa gränser.
z Om inget ansikte kan identifieras
visas inte
.
Välj ett ansikte att fokusera på.
z Om du trycker på
-knappen flyttas
ansiktsramen
till ett annat ansikte som
har identifierats i kameran.
z När ramen har flyttas runt bland alla de
ansikten som kameran har identifierat
visas [Ansiktsval : Av] och skärmen för
autofokusram visas igen.
Starta inspelningen.
z Tryck ned avtryckaren halvvägs. När
kameran fokuserar ändras
till
.
z Tryck ned avtryckaren helt för att ta bilden.
101
Fotografera med läget för manuell
fokusering
Du kan fokusera manuellt när det inte går att använda autofokus. Om du
trycker ned avtryckaren halvvägs efter att ha gjort en manuell grovfokusering
kan du sedan finjustera fokuseringen.
Välj
.
z Tryck först på q-knappen. Använd sedan
qr-knapparna eller 7-ratten för att
välja
. Tryck därefter på m-knappen.
X
och MF-indikatorn visas.
Gör en grovfokusering.
z Stapeln på sidan visar din fokuspunkt och
avståndet för MF-indikatorn. Studera
det förstorade området och gör en
grovfokusering med hjälp av 7-ratten.
Finjustera fokus.
MF-indikator
z Om du trycker ned avtryckaren halvvägs
kan du finjustera fokuseringen (Säker
M. Fokus).
• Du kan även justera fokus genom att vrida på y-ringen (s. 121).
• Du kan inte ändra läget för, eller storleken på, autofokusramen samtidigt
som du fokuserar manuellt (s. 94). Om du vill ändra läget för eller
storleken på autofokusramen avbryter du det manuella fokuseringsläget
först.
• För att kunna göra en noggrann fokusering bör du använda ett stativ.
• När du använder den digitala zoomen (s. 50), en digital telekonverter
(s. 93) eller när du använder en tv som skärm (s. 192) kan du fokusera
men det förstorade området kommer inte att visas.
• Om du trycker på n-knappen för att visa fliken 4 och sedan väljer
[Av] för [MF-punkt zoom] är den förstorade bilden inte tillgänglig.
• Om du trycker på n-knappen för att visa fliken 4 och sedan väljer
[Av] för [Säker M. Fokus] går det inte att finjustera fokus ens när du
trycker ned avtryckaren halvvägs.
102
Ändra mätningsmetod
Du kan ändra mätningsmetod (funktionen för ljusmätning) så att den passar
fotograferingssituationen.
Välj en mätningsmetod.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan på
m-knappen.
X Inställningen visas på skärmen.
Evaluerande
För fotografering vid standardförhållanden, inklusive motljus.
Anpassar automatiskt exponeringen så att den passar
fotograferingsförhållandena.
Centrumvägd
Beräknar en genomsnittlig ljusmängd för hela motivet, men med
en högre vikt för motivets mittdel.
Spot
Ljuset mäts endast inom
(ramen för spotmätning). Ramen för
spotmätning kan länkas till autofokusramen.
Länka ramen för spotmätning till
autofokusramen
Välj
.
z Följ anvisningarna i steg 2 ovan och
välj
.
Välj [Spotmätning].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Spotmätning] på fliken 4 och välj sedan
[AF-punkt] med hjälp av qr-knapparna.
X Ramen för spotmätning länkas till den
autofokusram som flyttades.
Kan inte användas när [Autofokusram] är inställt på [Ansikte AiAF] (s. 94)
eller [Följnings-AF] (s. 95).
103
Fotografera med exponeringslås
Du kan låsa exponeringen och fotografera eller ställa in fokus och exponering
separat. AE står för ”Auto Exposure” (automatisk exponering).
Lås exponeringen.
z Rikta kameran mot motivet och tryck på
o-knappen samtidigt som du trycker
ned avtryckaren halvvägs.
X När
visas är exponeringen låst.
z Om du tar bort fingret från avtryckaren och
trycker på o-knappen igen försvinner
och exponeringslåset inaktiveras.
Komponera och ta bilden.
z När du tar en bild försvinner
och
exponeringslåset inaktiveras.
Ändra program
Om du låser exponeringen och vrider på 7-ratten kan du ändra kombinationen
för slutartid och bländarvärde.
Fotografera med FE-lås
På samma sätt som du kan använda exponeringslåset (se ovan) kan du låsa
exponeringen när du fotograferar med blixt. FE står för ”Flash Exposure”
(blixtexponering).
Välj h (s. 81).
Lås blixtexponeringen.
z Rikta kameran mot motivet och tryck på o
samtidigt som du trycker ned avtryckaren
halvvägs.
X Blixten utlöses och när
visas har
inställningen för blixtstyrka låsts.
z Om du tar bort fingret från avtryckaren och
trycker på o-knappen igen försvinner
och FE-låset inaktiveras.
104
Automatisk exponeringsgaffling (AEB-läge)
Komponera och ta bilden.
z När du tar en bild försvinner
och
FE-låset inaktiveras.
Automatisk exponeringsgaffling
(AEB-läge)
Kameran tar tre bilder i följd och justerar automatiskt exponeringen till
standardexponering, underexponering och överexponering, i nämnd ordning.
Välj
.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
. Välj
därefter
med hjälp av qr-knapparna
eller 7-ratten.
Ställ in graden av
exponeringskompensation.
z Tryck på n-knappen.
z Justera inställningen med hjälp av
qr-knapparna eller 7-ratten.
z Utifrån den exponering som görs
av kameran kan du justera
kompensationsgraden från –2
till +2 EV i steg om 1/3 EV. Om
exponeringskompensation (s. 81) redan
används kan inställningarna göras med
det kompenserade värdet som grund.
• AEB är endast tillgänglig i ! (s. 50).
• Bildseriefotografering (s. 90) kan inte användas i det här läget.
• Om du trycker på n-knappen i exponeringskompensationsskärmen
(s. 81), visas skärmen för kompensationsinställningar.
• Även om du i $ (s. 54) anger hur många bilder som ska tas, kommer
endast tre bilder att tas.
105
Använda ND-filtret
ND-filtret minskar ljusintensiteten till 1/8 (tre steg) av den aktuella nivån,
vilket kan ge längre slutartider och lägre bländarvärden.
Välj ett ND-filter.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
Välj
.
.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
på m-knappen.
. Tryck sedan
Montera kameran på ett stativ för att förhindra kameraskakningar. När du
använder ett stativ bör du dessutom välja [Av] för funktionen [Bildstab.]
(s. 186).
Fotografera med lång synktid
Du kan göra huvudmotivet, exempelvis människor, och bakgrunden ljusa
genom att låta kameran belysa dem rätt med hjälp av blixten. Du kan
samtidigt använda lång slutartid för att ljusa upp den del av bakgrunden
som ljuset från blixten inte kan nå.
Välj Z.
z Tryck först på r-knappen. Välj Z med
hjälp av qr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck därefter på m-knappen.
X Om blixten inte är uppfälld fälls den upp
automatiskt.
X När inställningen är klar visas Z på
skärmen.
Starta inspelningen.
z Se till att huvudmotivet inte rör sig innan
slutarljudet hörs, även om blixten utlöses.
Montera kameran på ett stativ så att den inte kan röra sig och därigenom
göra bilden suddig. När du använder ett stativ bör du dessutom välja [Av]
för funktionen [Bildstab.] (s. 186).
106
Justera blixtexponeringskompensationen
Du kan justera blixtstyrkan i steg om 1/3 EV i intervallet –2 till +2 EV.
Välj ett värde för
blixtexponeringskompensationen.
z Tryck först på r-knappen och välj sedan
omedelbart ett värde för
exponeringskompensationen med hjälp av
y-ringen. Tryck slutligen på m-knappen.
X När inställningen är gjord visas X på
skärmen.
Korrigera blixtexponering
Kameran ändrar automatiskt slutartiden och bländarvärdet när blixten utlöses för
att undvika överexponering och urblekta högdagrar i motivet. Om du trycker på
n-knappen för att visa fliken 4 och ställer in [Korr. blixtexp] under [Blixt
inställning] på [Av] justeras dock inte slutartiden och bländarvärdet automatiskt.
Du kan även ställa in blixtexponeringskompensationen på följande sätt.
• Tryck på n-knappen för att välja [Blixt inställning] (se nedan) på fliken 4.
Välj sedan [Exp.komp blixt] och tryck slutligen på qr-knapparna.
• Tryck först på r-knappen och sedan på n-knappen för att öppna
inställningsskärmen. Välj [Exp.komp blixt] och tryck sedan på qr-knapparna.
Ta bort röda ögon
Du kan välja att automatiskt korrigera röda ögon på bilder som tagits
med blixt.
Välj [Blixt inställning].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Blixt inställning] på fliken 4 och tryck
sedan på m-knappen.
107
Kontrollera slutna ögon
Välj inställningen.
z Välj [Minsk rödögon] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Välj sedan
[På] med hjälp av qr-knapparna.
X När inställningen är gjord visas R på
skärmen.
Korrigeringen av röda ögon kan även påverka andra områden än röda
ögon. Ett exempel är röd makeup som har använts kring ögonen på
motivet.
• Du kan även korrigera redan tagna bilder (s. 162).
• Du kan även visa skärmen i steg 2 genom att trycka på r-knappen och
sedan trycka på n-knappen.
• Inte tillgänglig i
eller
.
Kontrollera slutna ögon
När en eller flera personer med slutna ögon upptäcks visas
på skärmen.
Välj [Blinkregistrering].
z Tryck först på n-knappen för att välja
[Blinkregistrering] på fliken 4 och välj
sedan [På] med hjälp av qr-knapparna.
Starta inspelningen.
X När en person med slutna ögon upptäcks
visas en ram och
på skärmen.
• Om antalet bilder som ska tas är inställt på två eller flera i
eller i läget
$, är funktionen endast tillgänglig för den senast tagna bilden.
• Den här funktionen endast tillgänglig för den senast tagna bilden i
och
.
• Inte tillgänglig med W,
eller
.
108
Använda GPS-funktionen
Den här funktionen använder signaler som tas emot från GPS-satelliter för att
lagra positionsinformation (latitud, longitud och höjd) tillsammans med
stillbilder och videoscener.
Positionsinformationen kan även sparas fristående från bilder och
videoscener. Den här funktionen kan även användas för att automatiskt
uppdatera kamerans klocka.
Kontrollera att du har ställt in datum/tid och din tidszon (s. 19) innan du börjar
använda GPS-funktionen.
GPS står för ”Global Positioning System”.
Observera följande vid användning av GPS-funktionen.
• Vissa länder och regioner kan ha restriktioner för användningen av
GPS-enheter.
Tänk därför på att alltid använda GPS-funktionen i enlighet med de lagar
och regler som gäller för ditt land eller din region. Var särskilt försiktig
när du befinner dig utanför ditt hemland.
• Använd funktionen med försiktighet på platser där elektronik endast får
användas i begränsad omfattning eftersom kameran tar emot signaler
från GPS-satelliter.
• Den positionsinformation som kamerans GPS-funktion sparar
tillsammans med dina bilder och videoscener kan innehålla information
som kan användas för att avgöra på vilken plats du befinner dig. Var
därför försiktig när du överför GPS-loggfiler eller bilder som innehåller
positionsinformation till andra personer, eller när du överför bilder till
webbplatser där bilderna sedan kan ses av ett stort antal personer.
GPS-funktion: Var den kan användas och hur
du håller kameran
Mottagare för GPS-signaler
z Använd kameran utomhus där du tydligt
kan se himlen. (Funktionen kommer inte
att fungera tillfredställande om du befinner
dig på ett ställe, till exempel inomhus, där
signalen från GPS-satelliten inte kan tas
emot (s. 110).)
z Håll kameran enligt bilden så att signalen
från GPS-satelliten lättare kan tas emot.
z Se till att inte täcka för GPS-mottagaren
med fingrarna eller andra föremål.
109
Använda GPS-funktionen
Bära kameran när du använder GPS-loggningsfunktionen
När du bär kameran ska du se till att GPS-mottagaren pekar mot himlen när
det är möjligt. Om du har den i en väska bör du förvara den i den yttre fickan
och låta GPS-mottagaren peka uppåt. Om du gör detta blir det lättare att ta
emot GPS-signalerna från satelliten.
Miljöer där GPS-signaler inte kan tas emot
• Eftersom det kan vara svårt att ta emot signalerna från GPS-satelliterna
korrekt i följande situationer kan detta leda till att ingen
positionsinformation kan lagras eller att den lagrade positionen skiljer sig
från den verkliga positionen.
zInomhus zUnder marken zNära byggnader och i dalgångar zI tunnlar
och i skogar zNära högspänningsledningar och mobiltelefoner som
använder frekvensen 1,5 GHz zNär kameran förvaras i en väska eller
portfölj mm. zUnder vattnet (när ett speciellt undervattenshus används
(s. 228)) zVid långa resor zVid förflyttning till annan miljö
• Eftersom positionen för GPS-satelliterna ändras över tiden, kan inte
kamerans positioneringsdata spelas in eftersom den inspelade positionen
kan skilja sig från åt den faktiska eller kameran kan spela in en felaktig rutt
även om den används på samma plats utan att ha flyttats.
• Det kan ibland ta en stund innan kameran kan ta emot signaler från
GPS-satelliter efter att batteriet har bytts, eller om GPS-funktionen inte
har använts under en längre tid.
• Om kamerans platsinformation inte registreras, felaktig information spelas
in eller om det tar lång tid att ta emot GPS-signalerna, ska du stänga av
kameran och ta ut batteriet. Vänta sedan i minst en minut innan du sätter
tillbaka batteriet. Detta gör att GPS-funktionen återställs, vilket kan
medföra att korrekt information registreras.
• Härmed intygar Canon Inc. att denna SPG-DF610 står
I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
• Om du kontaktar oss på följande adress kan vi tillhandahålla originalet för vår
försäkran om överensstämmelse.
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
110
Använda GPS-funktionen
Aktivera GPS-funktionen
Öppna skärmen [GPS-inst.].
z Tryck på n-knappen för att välja
[GPS-inst.] på fliken 3 och tryck sedan
på m-knappen.
Välj en inställning.
z Välj [GPS] med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten. Tryck sedan på
qr-knapparna och välj [På].
z Om du trycker på n-knappen visas
ett meddelande om GPS-funktionen på
skärmen. Kontrollera meddelandet och
tryck sedan på m-knappen.
z Tryck på n-knappen om du vill återgå
till fotograferingsläget.
Kontrollera mottagningsstatusen.
z Använd kameran utomhus där du tydligt
kan se himlen. (Funktionen kommer inte
att fungera tillfredställande om du befinner
dig på ett ställe, till exempel inomhus, där
signalen från GPS-satelliten inte kan tas
emot (s. 110).)
z Du kan nu kontrollera mottagningsstatusen
för GPS-signaler på skärmen.
Visning av mottagningsstatus
(Visas fast)
GPS-signaler tas emot. Kameran kan lagra positionsdata eller
fotograferingsdatum.
(Blinkar)
Söker efter GPS-satelliter.
(Visas fast)
Inga GPS-signaler kan tas emot.
111
Använda GPS-funktionen
Vad gör jag om
visas och kameran inte kan emot signaler
från GPS-satelliterna?
• Om du använder kameran i en miljö där det inte går att ta emot GPS-signaler,
till exempel inomhus, (s. 110), ska du ta med dig kameran ut där du klart kan se
himlen. Håll kameran så som det är tänkt (s. 109) eller peka GPS-mottagaren
mot himlen för att förbättra signalmottagningen.
• När du använder kameran utomhus där du ser himlen och i andra miljöer när
signalerna för GPS-satelliterna är enkla att ta emot, visas
(bra signalmottagning)
på skärmen ett par minuter. Om
inte visas på skärmen efter ett par minuter,
ska du försöka att flytta till ett annat ställe där det inte finns något som hindrar
GPS-signalerna, till exempel byggnader.
kommer att visas efter någon minut.
Spara positionsinformation och
fotograferingsdatum i bilder
Du kan spara och kontrollera positionsinformationen (latitud, longitud och
höjd) samt fotograferingsdatumet för dina stillbilder och filmer (s. 41, 113).
Du kan även använda den medföljande programvaran (s. 2) för att visa dina
stillbilder och videoscener på en karta med hjälp av den positionsinformation
som sparades när du tog bilden eller videoscenen.
Ställ in [GPS] på [På].
z Följ anvisningarna i steg 1 och 2 på s. 111
för att justera inställningen.
Starta inspelningen.
X Positionsinformationen sparas tillsammans
med stillbilden eller videoscenen.
z Du kan kontrollera den lagrade
positionsinformationen (latitud, longitud
och höjd) samt fotograferingsdatumet
för dina bilder under ”GPSinformationsvisning” (s. 41).
• Endast den positionsinformation och det datum som tas emot när en
videoscen börjar spelas in sparas tillsammans med videoscenen.
• Vid inspelning av filmer med funktionen Filmsammandrag (s. 71) sparas
endast den positionsinformation och det datum som tas emot när den
första filmen för dagen spelas in.
112
Använda GPS-funktionen
Spara positionsinformation för kameran
(loggningsfunktion)
När kameran stängs av fortsätter den att ta emot signaler från GPS-satelliterna
under en viss tidsperiod och sparar även den aktuella rutten för denna
tidsperiod. Kameran sparar även den positionsinformation och det datum som
tas emot för en enstaka dag i en fristående GPS-loggfil som sparas åtskild från
bilderna och filmerna. Du kan även använda loggfilerna tillsammans med den
medföljande programvaran (s. 2) för att visa din resväg på en karta.
Eftersom den här funktionen förbrukar ström även när kameran är avstängd
kan batterinivån vara lägre än förväntat när du använder kameran. Ladda
batteriet vid behov eller se till att ha med dig ett extra batteri (säljs separat)
när du fotograferar.
Ställ in [GPS] på [På].
z Följ anvisningarna i steg 1 och 2 på s. 111
för att ändra inställningen.
Välj en inställning.
z Välj [GPS-loggning] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Välj sedan
[På] med hjälp av qr-knapparna.
Slutför inställningen.
z Om du trycker på n-knappen visas
ett meddelande om loggingsfunktionen på
skärmen. Kontrollera meddelandet och
tryck sedan på m-knappen.
Stäng av kameran.
X Kameran stängs av när ett meddelande om
loggningsfunktionen har visats på skärmen.
X Indikeringslampan blinkar för att
uppmärksamma dig på att
loggningsfunktionen är aktiv även när
kameran är avstängd.
113
Använda GPS-funktionen
X Med jämna intervall sparar kameran den
positionsinformation och information
om datum och tid som tas emot från
GPS-satelliterna i en loggfil.
Hur gör jag för att kontrollera att en GPS-loggfil har skapats?
visas i skärmens övre högra hörn enligt steg 2 när en GPS-loggfil skapas. Om
den här ikonen visas bör du tänka dig noga för innan du formaterar ett minneskort
(s. 23, 177), eftersom även samtliga GPS-loggfiler raderas.
Välj [Av] om du inte vill använda loggningsfunktionen.
Om [GPS-loggning] är inställd på [På] förbrukar kameran ström även när den är
avstängd. Om kameran befinner sig på en plats där inga GPS-signaler kan tas
emot (till exempel inomhus) kan batteriet laddas ur på en halv dag även om du
inte använder kameran på något annat sätt. Du bör därför ställa in [GPS-loggning]
på [Av] enligt steg 2 för att förhindra att batteriet laddas ut när du inte använder
funktionen för GPS-loggning.
• Om du tar ur batteriet efter att ha utfört steg 4 inaktiveras
loggningsfunktionen tillfälligt. När du har bytt batteri i kameran aktiverar
du loggningsfunktionen igen genom att slå på och av kameran.
• SD-, SDHC- och SDXC-minneskort har en skrivskyddsflik. Om den här
fliken är i positionen för låsning av kortet eller om ett Eye-Fi-kort används
i kameran kommer du inte att kunna spara några GPS-loggfiler.
• Loggningsfunktionen kan avbrytas om kameran ansluts till en dator eller
skrivare via den medföljande gränssnittskabeln (s. 2), eller ansluts till en
tv via den medföljande AV-stereokabeln (s. 228) eller en HDMI-kabel
(säljs separat) (s. 228). Om detta inträffar kopplar du ur kabeln ur
kameran och slår sedan på och av kameran igen.
114
Använda GPS-funktionen
Uppdatera datum och tid automatiskt
Datum och tid för de inställda tidszonerna (s. 19, 181) uppdateras
automatiskt när kameran tar emot signaler från GPS-satelliterna.
Ställ in [GPS] på [På].
z Följ anvisningarna i steg 1 och 2 på s. 111
för att ändra inställningen.
Välj en inställning.
z Välj [Uppdat. av tid] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Välj sedan
[På] med hjälp av qr-knapparna.
z Följ stegen på s. 181 för att aktivera
inställningen av sommartid.
Hur gör jag för att kontrollera att inställningen för tid och
datum uppdaterades automatiskt?
[Uppdat. har slutförts] visas på Datum/tid-skärmen i steg 3 på s. 21, om
inställningen för tid och datum uppdaterades automatiskt. [Uppdat. av tid: På]
visas dessutom om inga signaler ännu har kunnat tas emot från en GPS-satellit.
Om [Uppdat. av tid] är inställd på [På] uppdateras inställningen för tid och
datum automatiskt och du kommer inte att kunna ändra inställningen
manuellt via Datum/tid-skärmen enligt anvisningarna på s. 21.
115
116
6
Få ut mer av din kamera
Det här kapitlet förklarar hur du fotograferar med M, B och D.
I kapitlet beskrivs även hur du använder
.
• Kontrollera att kameran är inställd på motsvarande fotograferingsläge.
117
Ställa in slutartid
Du kan själv välja vilken slutartid du vill fotografera med. Kameran ställer
in rätt bländarvärde för den slutartid du väljer.
M står för ”Time value” (tidsvärde).
Ställ inställningsratten på M.
Justera inställningen.
z Vrid på y-ringen för att ställa in slutartiden.
Fotografera.
Tillgängliga slutartider
15", 13", 10", 8", 6", 5", 4", 3"2, 2"5, 2", 1"6, 1"3, 1", 0"8, 0"6, 0"5, 0"4, 0"3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000
• 2" anger 2 sekunder, 0"3 anger 0,3 sekunder och 1/160 anger 1/160 sekund.
• Vid slutartider längre än 1,3 sekunder bearbetar kameran de tagna
bilderna för att reducera bildbrus. Denna bearbetning kan ta en stund
och det är kanske därför inte möjligt att ta nästa bild direkt.
• När du fotograferar med långa slutartider och använder stativ bör du välja
[Av] för funktionen [Bildstab.] (s. 182).
• Vid slutartider längre än 1,3 sekunder väljs ISO-talet
automatiskt.
Varför visas ibland bländarvärdet med orange färg?
Om bländarvärdet visas med orange färg när avtryckaren trycks ned halvvägs
har motivet överskridit de korrekta exponeringsgränserna. Justera slutartiden tills
bländarvärdet visas i vitt (säkerhetsförskjutning kan också användas (s. 119)).
Du kan även ställa in kameran så att du kan ändra slutartid med 7-ratten
(s. 121).
118
Ställa in bländarvärdet
Du kan själv välja vilket bländarvärde du vill fotografera med. Kameran ställer
in rätt slutartid för det bländarvärde du väljer.
B står för ”Aperture value” (bländarvärde) och refererar till storleken på
objektivets bländaröppning.
Ställ inställningsratten på B.
Justera inställningen.
z Ställ in bländarvärdet genom att vrida
på y-ringen.
Fotografera.
Tillgängliga bländarvärden
F2.0, F2.2, F2.5, F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0, F5.6, F5.9, F6.3, F7.1, F8.0
• Beroende på zoomläget är en del bländarvärden eventuellt inte tillgängliga.
Varför visas ibland slutartiden med orange färg?
Om slutartiden visas med orange färg när avtryckaren trycks ned halvvägs har
motivet överskridit de korrekta exponeringsgränserna. Justera bländarvärdet tills
slutartiden visas i vitt. Säkerhetsförskjutning kan också användas (se nedan).
Säkerhetsförskjutning
För M och B gäller följande: om du trycker på n-knappen för att visa
fliken 4 och sedan väljer alternativet [På] för [Säkerhetförskj] justeras slutartid
och bländarvärde automatiskt för att ge en korrekt exponering om den inte kan
uppnås på annat sätt.
Säkerhetsförskjutningen inaktiveras när blixten aktiveras.
Du kan även ställa in kameran så att du kan ändra bländarvärdet med
7-ratten (s. 121).
119
Ställa in slutartid och bländarvärde
Du kan manuellt ställa in både slutartid och bländare före fotograferingen om
du själv vill kunna påverka exponeringen.
D står för ”Manual” (manuell).
Ställ inställningsratten på D.
Välj en inställning.
z Välj en slutartid med hjälp av 7-ratten
Bländarvärde
Slutartid
Standardexponeringsnivå
och välj ett bländarvärde med hjälp
av y-ringen.
X Den inställda exponeringsnivån visas på
indikatorn. Du kan kontrollera skillnaden
mot standardexponeringsnivån.
X Om skillnaden är mer än ±2 steg visas den
inställda exponeringsnivån med orange
färg. När du trycker ned avtryckaren
halvvägs visas ”–2” eller ”+2” med
orange färg.
Exponeringsnivå
Indikator för
exponeringsnivå
• Standardexponeringen beräknas enligt den valda mätningsmetoden
(s. 103).
• Exponeringsnivån kan ändras om du använder zoomen eller ändrar
kompositionen efter det att du gjort inställningarna.
• Beroende på inställd slutartid och bländarvärde kan skärmens ljusstyrka
förändras. Om blixtmetoden h är vald förändras inte skärmens ljusstyrka.
• Om du trycker ned o-knappen samtidigt som du trycker ned avtryckaren
halvvägs justeras slutartiden och bländarvärdet automatiskt för att
bibehålla korrekt exponering (beroende på vilka inställningar som har
gjorts är det kanske inte möjligt att bibehålla en korrekt exponering).
• Du kan även ställa in kameran så att du kan använda y-ringen för att
ändra slutartid och 7-ratten för att ändra bländarvärde (s. 121).
120
Ändra inställningar med hjälp av
kontrollringen
Du kan ändra den funktion som har tilldelats kontrollringen. Genom att du
även kan använda kontrollringen för att ändra inställningar kan du få känslan
av att använda en helt manuell kamera.
Välj en funktion att tilldela
till y-ringen.
z Tryck på
-knappen.
z Välj ett alternativ med hjälp av
-knappen, qr-knapparna, y-ringen
eller 7-ratten.
z Slutför tilldelningen av funktionen genom
att trycka på m-knappen.
Justera inställningarna.
z Justera inställningarna för de tilldelade
funktionerna med hjälp av y-ringen
eller 7-ratten.
121
Ändra inställningar med hjälp av kontrollringen
Funktioner som kan tilldelas till kontrollringen
Vilka funktioner som kan tilldelas till kontrollringen beror på vilket
fotograferingsläge som används. De funktioner som tilldelas till kontrollratten
ändras dessutom.
Fotografering
läge
Tilldelningsbar
funktion
y
b
@
D
B
M
G
Av
Av
Tv
ISO
7
Tv
—
—
—
y
ISO
ISO
ISO
ISO
7
Tv, Av*
Av
Tv
—
y
Tv
+/–
+/–
+/–
7
Av
Av
Tv
—
y
Du kan använda manuell fokusering (s. 102).
y
Du kan korrigera vitbalansen (s. 82).
y
Du kan använda funktionen för stegzoom (s. 51).
y
Du kan välja alternativ för i-Contrast (s. 87).
y
Du kan ändra sidförhållandet (s. 55).
—
Du kan tilldela valfria funktioner (s. 123).
• Av: bländarvärde (s. 119), Tv: slutartid (s. 118), ISO: ISO-tal (s. 85)
+/–: exponeringskompensation (s. 81), MF: manuell fokusering (s. 102).
•I
,
,
, @ och
är funktionerna som kan tilldelas till 7-ratten desamma som
med
.
* Tryck på o-knappen för att växla mellan Tv- och Av-inställning.
• Om symbolen
visas i det nedre högra hörnet på en ikon, kan
funktionen inte användas med den aktuella fotograferingsmetoden eller
funktionsinställningen.
• Vid fotografering i lägena A, K och i filmläget används y-ringen för
stegzoomen (s. 51).
122
Justera blixtstyrkan
Registrera funktioner till kontrollringen
Du kan registrera vilka funktioner som ska tilldelas till kontrollringen för varje
fotograferingsläge.
Välj
.
z Följ anvisningarna i steg 1 på s. 121 för att
välja
. Tryck sedan på n-knappen.
Välj en inställning.
z Välj det fotograferingsläge du vill göra en
inställning för med hjälp av qr-knapparna
eller 7-ratten.
z Välj en funktion som ska registreras
till kontrollringen med hjälp av
op-knapparna eller y-ringen.
X Den funktion som tilldelas till kontrollratten
ändras.
z Om du trycker på n-knappen slutförs
inställningen och fotograferingsskärmen
visas igen.
Justera blixtstyrkan
I D kan du välja mellan tre olika nivåer på blixtstyrkan.
Ställ inställningsratten på D.
Välj ett värde för blixtstyrka.
z Tryck först på r-knappen och välj sedan
omedelbart en blixtstyrka med hjälp av
y-ringen. Tryck slutligen på m-knappen.
X När inställningen är gjord visas X på
skärmen.
123
Justera blixtstyrkan
Du kan även ställa in blixtstyrkan på följande sätt.
• Tryck på n-knappen och välj [Blixt inställning] (s. 107) på fliken 4.
Välj därefter [Blixtstyrka] och tryck på qr-knapparna.
• Tryck först på r-knappen och sedan på n-knappen för att öppna
inställningsskärmen. Välj [Blixtstyrka] och välj sedan ett värde med hjälp
av qr-knapparna.
• I M och B kan du ställa in blixtstyrkan genom att trycka på n-knappen
och välja [Blixt inställning] på fliken 4. Välj sedan alternativet [Manuell] för
[Blixtmetod].
124
Spara fotograferingsinställningar
Du kan spara vanliga fotograferingslägen och inställningar enligt dina
önskemål. Du växlar till en sparad inställning genom att vrida inställningsratten
till
. Även om du byter fotograferingsläge eller stänger av kameran sparas
de inställningar som vanligtvis då inaktiveras (självutlösare o.s.v.).
Inställningar som kan sparas
•
•
•
•
•
•
Fotograferingslägen (G, M, B och D)
Alternativ inställda för G, M, B eller D (s. 81 – 120)
Alternativ på fotograferingsmenyn
Zoomläge
Manuellt fokuseringsläge (s. 102)
Alternativ för Min meny (s. 188)
Gå till ett fotograferingsläge och
gör inställningar.
Välj [Spara inställn].
z Tryck på n-knappen och välj [Spara
inställn] på fliken 4. Tryck sedan på
m-knappen.
Spara inställningarna.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
• Du kan ändra vissa redan sparade inställningar (utom fotograferingsläget)
genom att välja
, ändra inställningarna och sedan upprepa stegen 2 – 3.
Dessa inställningar påverkar inte andra fotograferingslägena.
• Du kan återställa innehållet som är sparat i
till standardinställningarna
genom att vrida inställningsratten till
och sedan välja [Återställ allt]
(s. 47).
125
126
7
Använda funktionerna för att
spela in videoscener
Det här kapitlet kompletterar innehållet i avsnitten ”Spela in
videoscener” och ”Visa videoscener” i kapitel 1 genom att ge en mer
detaljerad beskrivning av hur du spelar in och visar videoscener.
• Kontrollera att kamerans inställningsratt är inställd på E. Videoscener
kan dock spelas in genom att filmknappen trycks ned, även om
inställningsratten inte är inställd på E.
• Den andra halvan av kapitlet som beskriver filmuppspelning och redigering
förutsätter att visningsläget har valts genom att 1-knappen har tryckts in.
127
Spela in videoscener med E
Gå till E.
z Ställ inställningsratten på E.
Gör inställningar för de olika
funktioner som du vill använda
(s. 128 – 134).
Starta inspelningen.
z Tryck på filmknappen.
z Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
Ändra filmläge
Du kan välja mellan 3 olika filmlägen.
Välj ett filmläge.
z Tryck först på m-knappen. Välj sedan E
med hjälp av op-knapparna.
z Välj ett filmläge med hjälp av
qr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
z Beroende på vilket fotograferingsläge eller
bildkvalitet (s. 133) du har valt kan svarta
staplar visas längst upp och längst ned på
skärmen. Dessa områden går inte att få
med när du spelar in videoscenen.
E Standard
För inspelning av videoscener med standardkvalitet.
iFrame-film
För inspelning av videoscener som kan redigeras med iFrame*1kompatibla programvaror*2 eller enheter. Inställningen för antal
lagrade pixlar kommer att vara låst till
(s. 133).
Super slow
motion-film
För inspelning av videoscener med snabbrörliga motiv som
sedan visas i slow motion (s. 131).
*1 Videoformat som rekommenderas av Apple.
*2 Det är enkelt redigera och spara iFrame-filmer om du använder det medföljande programmet.
Du kan ta stillbilder genom att trycka ned avtryckaren i lägena E,
och
. Du kan däremot inte ta stillbilder under inspelningen av en videoscen.
128
Spela in olika typer av videoscener
Vid inspelning av videoscener kan du, på samma sätt som när du tar
stillbilder, låta kameran välja de bästa inställningarna för motivet eller
lägga till olika effekter.
Välj ett fotograferingsläge.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 60
eller stegen 1 – 2 på s. 63 för att välja ett
fotograferingsläge.
Starta inspelningen.
z Tryck på filmknappen.
X Beroende på vilket fotograferingsläge eller
bildkvalitet (s. 133) du har valt kan svarta
staplar visas längst upp och längst ned på
skärmen. Dessa områden går inte att få
med när du spelar in videoscenen.
z Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
I
s. 60
T Färgaccent
s. 60
Y Färgbyte
s. 69
Nostalgi
s. 65
w Strand
s. 61
s. 61
Porträtt
J Landskap
s. 68
Miniatyreffekt
s. 130
S Under vatten
Monokrom
s. 68
O Lövverk
s. 61
Superintensiv
s. 63
P Snö
s. 62
Affischeffekt
s. 63
t Fyrverkeri
s. 62
• Du kan även spela in videoscener genom att trycka ned filmknappen
när du använder andra fotograferingslägen.
• Vissa av de inställningar som har gjorts i FUNC.- och
fotograferingsmenyerna kan då automatiskt ändras till värden
som är lämpliga för inspelning av videoscener.
129
Spela in videoscener så att bilden ser ut
som en modell i miniatyr (Miniatyreffekt)
Du kan spela in videoscener som ger intryck av att visa rörliga
miniatyrmodeller. Du skapar effekten av en miniatyrmodell genom att
välja att göra vissa av bildens övre och nedre delar suddiga samt ändra
uppspelningshastigheten, vilket får människor och objekt i videoscenen
att röra sig snabbt under visningen. Inget ljud spelas in.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 63
för att välja
.
X En vit ram visas på skärmen (detta område
kommer inte att bli suddigt).
Välj det område som ska vara
i fokus.
z Tryck på p-knappen.
z Flytta zoomreglaget för att ändra ramens
storlek och tryck på op-knapparna eller
vrid på 7-ratten för att ändra ramens
position.
Välj en uppspelningshastighet.
z Välj en uppspelningshastighet med hjälp
av y-ringen.
z Om du trycker på m-knappen slutförs
inställningen och fotograferingsskärmen
visas igen.
Starta inspelningen.
z Tryck på filmknappen.
z Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
Uppspelningshastigheter och ungefärliga visningstider
(för klipp med längden 1 minut)
Hastighet
Visningstid
Cirka 12 sek.
Cirka 6 sek.
Cirka 3 sek.
130
Spela in Super slow motion-film
• Bildkvaliteten
ställs automatiskt in när sidförhållandet
väljs.
Bildkvaliteten
ställs automatiskt in när sidförhållandet
väljs
(s. 55).
• Om du trycker på qr-knapparna i steg 2, växlar ramen till vertikal
orientering. Du kan då ändra vilket område som ska användas för
fokuseringen genom att trycka på qr-knapparna en gång till eller
vrida på 7-ratten. Om du trycker på op-knapparna återgår ramen
till horisontell orientering.
• Om du håller kameran vertikalt ändras ramens orientering.
• Eftersom resultatet kanske inte alltid blir som du förväntar dig beroende
på fotograferingsförhållandena är det säkrast att ta några provbilder först.
Spela in Super slow motion-film
Du kan spela in videoscener med snabbrörliga motiv och sedan visa dem
i slow motion. Inget ljud spelas in.
Välj
.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 128
för att välja
.
Välj en bildfrekvens.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
X Det valda alternativet visas på skärmen.
Starta inspelningen.
z Tryck på filmknappen.
X Stapeln för inspelningstid visas. Maximal
klipplängd är cirka 30 sekunder.
z Tryck på filmknappen igen för att avsluta
inspelningen.
131
Exponeringslås/Exponeringsändring
Bildfrekvenser och visningstider (för klipp med längden
30 sekunder)
Bildfrekvens
Visningstid
240 bps
Cirka 4 min.
120 bps
Cirka 2 min.
Visa Super slow motion-film
• Följ anvisningarna stegen 1 – 3 på s. 32 för att visa videoscenen i slow motion.
• Med hjälp av den medföljande programvaran kan du ändra
uppspelningshastigheten för videoscener inspelade med
. Mer information
finns i Programvaruhandboken.
• Inställningen för antal lagrade pixlar kommer att vara låst till
(320 x 240 pixlar) när du fotograferar med
och
(640 x 120 pixels)
när du fotograferar med
.
• Det går inte att zooma under inspelning av videoscener, även om du
trycker på zoomreglaget.
• När du trycker på filmknappen låser kameran inställningarna för fokus,
exponering och vitbalans.
Exponeringslås/Exponeringsändring
Du kan låsa exponeringen eller ändra den ±2 EV i steg om 1/3 EV innan du
spelar in.
Lås exponeringen.
z Tryck på o-knappen för att låsa
exponeringen.
Exponeringsändringsstapeln visas.
z Tryck en gång till på o-knappen för att
frigöra den låsta exponeringen.
Ändra exponeringen.
z Titta på skärmen och justera samtidigt
exponeringen med hjälp av 7-ratten.
Starta inspelningen.
132
Ändra bildkvaliteten
Du kan välja mellan 3 olika inställningar för bildkvalitet.
Välj inställningen för bildkvalitet.
z Tryck först på m-knappen. Använd sedan
op-knapparna för att välja
.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
X Det valda alternativet visas på skärmen.
Bildkvalitet och inspelningstid för olika minneskort
Bildkvalitet
Antal lagrade
pixlar/
bildfrekvens
Minneskortets kapacitet
Innehåll
4 GB
16 GB
1920 x 1080 För inspelning av
bildpunkter,
videoscener med full
24 bilder/sek. HD-kvalitet.
Cirka 14 min.
34 sek.
Cirka 59 min.
40 sek.
1280 x 720
För inspelning av
bildpunkter,
videoscener med
30 bilder/sek. HD-kvalitet.
Cirka 20 min.
43 sek.*1
Cirka 1 tim.
24 min. 54 sek.*2
640 x 480
För inspelning av
bildpunkter,
videoscener med
30 bilder/sek. SD-kvalitet.
Cirka 43 min.
43 sek.
Cirka 2 tim.
59 min. 3 sek.
*1 Cirka 13 min. 35 sek. för iFrame-filmer (s. 128).
*2 Cirka 55 min. 38 sek. för iFrame-filmer (s. 128).
• Baserat på Canons standardtestmetoder.
• Inspelningen avslutas automatiskt när storleken på videoscenen uppnår 4 GB eller när
inspelningstiden uppnår cirka 29 minuter och 59 sekunder vid inspelning med
eller
, och cirka en timme vid inspelning med
.
• Vid användning av vissa minneskort kan inspelningen avslutas även om den maximala
klipplängden inte har uppnåtts. SD Speed Class 6 eller högre rekommenderas för
inspelning av videoscener.
Svarta staplar visas längst upp och längst ned på skärmen i
och
Dessa områden går inte att få med när du spelar in videoscenen.
.
133
Använda vindbrusfilter
Vindbrusfiltret dämpar bruset i stark vind. Ljudet kan dock bli onaturligt om
funktionen används på platser där det inte är någon vind.
z Tryck på n-knappen för att välja
[Vindbrusfilter] på fliken 4 och välj sedan
[På] med hjälp av qr-knapparna.
Andra funktioner som kan användas
Följande funktioner kan användas på samma sätt som för stillbilder. Vissa
inställningsalternativ är inte tillgängliga eller har ingen effekt beroende på
vilket fotograferingsläge som används.
• Zooma in närmare på motiv
Ljudet som uppstår när objektivet zoomar spelas in.
• Fotografera med förinställda brännvidder (stegzoom) (s. 51)
Stegzoom kan inte användas vid inspelning av videoscener.
• Använda självutlösaren (s. 53)
Antalet bilder kan inte ställas in.
• Ställa in vitbalansen (s. 82)
Justering av vitbalans är inte tillgänglig.
• Ändra färgtonen i en bild (Mina färger) (s. 91)
• Ta närbilder (Närbild) (s. 92)
• Fotografera med autofokuslås (s. 99)
• Fotografera med läget för manuell fokusering (s. 102)
• Använda ND-filtret (s. 106)
• Inaktivera AF-hjälpbelysningen (s. 183)
• Anpassa informationsvisning (s. 185)
• Ändra inställningarna för bildstabilisering (s. 186)
Du kan växla mellan [Kontinuerlig] och [Av].
• Registrera funktioner för
-knappen (s. 187)
• Fotografera med hjälp av en tv (s. 193)
134
Redigera
Du kan klippa bort delar av början och slutet från inspelade videoscener.
Välj *.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 3 på s. 32
för att välja *. Tryck sedan på
m-knappen.
X Redigeringspanelen och redigeringslisten
för video visas.
Redigeringspanelen för
videoscener
Välj det intervall som ska redigeras.
z Använd op-knapparna för att välja
eller
.
z Om du använder qr-knapparna eller
Redigeringslisten
för videoscener
7-ratten för att flytta , kommer
att
visas vid punkter där filmen kan redigeras.
Om du väljer
kan du klippa bort början
av videon från
. Om du väljer
kan du
klippa bort slutet från
.
z Om du flyttar till en punkt som inte
överensstämmer med en
, kommer
endast den del som slutar vid närmaste
vänstra
att tas bort när
väljs.
Endast den del som börjar vid närmaste
högra
tas bort när
väljs.
Kontrollera den redigerade rörliga
videon.
z Använd op-knapparna för att välja
.
Tryck sedan på m-knappen. Den
redigerade rörliga videon spelas upp.
z Om du vill redigera den rörliga videon
ytterligare upprepar du redigeringen från
steg 2 ovan.
z Använd op-knapparna och välj
om
du vill avbryta redigeringen. Tryck på
m-knappen och välj därefter [OK] med
hjälp av qr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen igen.
135
Redigera
Spara den redigerade rörliga
videon.
z Använd op-knapparna för att välja
.
Tryck sedan på m-knappen.
z Välj [Ny fil] med hjälp av
opqr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck därefter på m-knappen.
X Den redigerade rörliga videon sparas
som en ny fil.
• Om [Skriv över] väljs i steg 4 skrivs den oredigerade rörliga videon över
med den redigerade, vilket innebär att den ursprungliga rörliga videon
raderas.
• Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme kvar på minneskortet
kan du bara välja alternativet [Skriv över].
• Om batteriet laddas ur helt under redigeringen kan de redigerade
videoklippen eventuellt inte sparas.
• När du redigerar videoscener bör du alltid använda ett fulladdat batteri
eller en nätadaptersats (säljs separat) (s. 227).
136
8
Använda olika funktioner för
visning och redigering
I det här kapitlet beskrivs olika sätt att visa och redigera bilder.
• Tryck på 1-knappen för att växla till visningsläget innan du använder
kameran.
• Det är inte säkert att det går att visa eller redigera bilder som har
redigerats på en dator, bilder vilkas filnamn har ändrats eller bilder som
har tagits med en annan kamera.
• Redigeringsfunktionen (s. 158 – 162) kan inte användas om det inte finns
tillräckligt med utrymme på minneskortet.
137
Snabbt söka efter bilder
Söka efter bilder med hjälp av indexvisning
Du kan lätt hitta den bild du letar efter genom att visa flera bilder i taget.
Tryck zoomreglaget mot g.
X Bilderna visas som ett index.
z Antalet bilder ökas varje gång du trycker
reglaget mot g.
z Antalet bilder minskas varje gång du
trycker reglaget mot k.
Välj en bild.
z Vrid på 7-ratten för att växla
mellan bilderna.
z Välj en bild med hjälp av
opqr-knapparna.
X En orange ram visas runt den valda bilden.
z Tryck på m-knappen om du vill visa den
valda bilden separat.
Söka efter bilder genom att bläddra
Om du vrider på 7-ratten visas bilderna på en rad, vilket gör det enkelt att
bläddra mellan dem. Du kan även hoppa efter fotograferingsdatum
(bläddringsvy).
Välj en bild.
z Om du ställer in kameran på enbildsvisning
och snabbt vrider på 7-ratten visas
bilderna som i exemplet till vänster.
Välj en bild med hjälp av 7-ratten.
z Om du trycker på m-knappen återgår
kameran till enbildsvisning.
z Om du trycker på op-knapparna
i bläddringsvyn kan du söka efter bilder
utifrån fotograferingsdatum.
Stäng av den här effekten genom att trycka på n-knappen. Välj sedan
[Bläddringsvy] på fliken 1 och välj slutligen alternativet [Av].
138
Snabbt söka efter bilder
Visa videoscener som har skapats med
Filmsammandrag
Du kan välja filmer som har skapats med
efter visningsdatum (s. 71).
Välj [Visa Filmsammandrag].
z Tryck på n-knappen, välj [Visa
Filmsammandrag] på fliken 1 och tryck
sedan på m-knappen.
Välj ett datum för en videoscen.
z Tryck på op-knapparna eller vrid på
7-ratten.
Spela upp videoscenen.
z Tryck på m-knappen.
X Videoscenen spelas upp.
139
Visa bilder med filtrerad visning
Om det finns många bilder på minneskortet kan du filtrera och visa dem med
ett särskilt filter. Du kan också skydda (s. 148) eller ta bort (s. 152) flera bilder
samtidigt medan de är filtrerade.
Hoppa t favoriter
Visar bilder som är märkta som favoriter (s. 154).
Hoppa datum
Visar de bilder som tagits ett visst datum.
Gå till Min kategori
Visar bilder från en angiven kategori (s. 155).
Hoppa till stillbild/film
Visar stillbilder, videoscener eller videoscener som har
tagits med
(s. 71).
Hoppa 10 bilder
Hoppar fram 10 bilder i taget.
Hoppa 100 bild.
Hoppar fram 100 bilder i taget.
Söka med
,
,
och
Välj ett målfilter.
z Ställ in kameran på enbildsvisning (men
Målfilter
välj inte detaljerad informationsvisning)
och tryck på o-knappen. Välj sedan en
hoppmetod med hjälp av op-knapparna.
zI
,
eller
väljer du ett filter med
hjälp av qr-knapparna. Om du vrider på
7-ratten visas endast bilder som matchar
filtret för den valda målbilden.
z Om du trycker på n-knappen återgår
kameran till enbildsvisning.
Visa de filtrerade bilderna.
z Om du trycker på m-knappen startar den
filtrerade visningen. Hoppmetoden och en
gul ram visas.
z Om du trycker på qr-knapparna eller
vrider på 7-ratten visas de valda
målbilderna.
z Om du trycker på o-knappen visas
[Inställningarna för filtrerad visning
raderade] på skärmen. Om du trycker
på m-knappen avbryts den filtrerade
visningen.
140
Visa bilder med filtrerad visning
Vad gör jag om jag inte kan välja ett filter?
Om det inte finns några bilder som matchar ett filter kan filtret inte väljas.
Filtrerad visning
Vid filtrerad visning (steg 2) kan du visa filtrerade bilder med ”Snabbt söka efter
bilder” (s. 138), ”Visa bildspel” (s. 142) och ”Förstora bilder” (s. 143). Du kan
behandla alla filtrerade bilder samtidigt genom att välja alla filtrerade bilder och
samtidigt utföra andra åtgärder i ”Skydda bilder” (s. 148), ”Radera bilder” (s. 152)
eller ”Välja bilder för utskrift (DPOF)” (s. 171).
Om du emellertid ändrar kategorin (s. 155) eller redigerar en bild och sparar den
som en ny bild (s. 158), visas ett meddelande och den filtrerade visningen avbryts.
Hoppa
och
bilder
z Ställ in kameran på enbildsvisning och
tryck på o-knappen. Välj sedan en
hoppmetod med hjälp av op-knapparna.
z Om du trycker på qr-knapparna hoppar
visningen till den bild som finns det valda
antalet bilder bort.
z Om du trycker på n-knappen återgår
kameran till enbildsvisning.
Använda kontrollringen för att hoppa
Du kan vrida på kontrollringen för att hoppa till bilder med hjälp av
funktionerna
,
,
och
.
z Ställ in kameran på enbildsvisning och vrid
på y ringen. Välj sedan en hoppmetod
med hjälp av op-knapparna.
z Om du vrider på y ringen hoppar
visningen till den bild som finns det valda
antalet bilder bort.
Om du vrider på y ringen vid indexvisning hoppar visningen enligt den
hoppmetod som valdes vid enbildsvisning. Om du däremot har valt
eller
ändras hoppfunktionen till
.
141
Visa bildspel
Du kan automatiskt visa bilder som har lagrats på ett minneskort.
Välj [Bildspel].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Bildspel] på fliken 1. Tryck sedan
på m-knappen.
Välj en inställning.
z Välj ett menyalternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Justera
sedan inställningen med hjälp av
qr-knapparna.
Repetera
Repeterar bildvisningen
Tidsintervall Visningstiden för varje bild
Effekt
Övergångseffekt mellan bilderna
Välj [Starta].
z Välj [Starta] med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten och tryck sedan på
m-knappen.
X Bildspelet startar några sekunder efter
att meddelandet [Laddar bild...] visas
på skärmen.
z Du kan pausa eller starta om bildspelet
genom att trycka på m-knappen en
gång till.
z Tryck på n-knappen om du vill
stoppa bildspelet.
• Om du trycker på qr-knapparna eller vrider på 7-ratten under visningen
växlar bilden. Om du håller ned qr-knapparna kan du bläddra igenom
bilderna snabbt.
• Energisparfunktionen (s. 48) aktiveras inte under bildspelsvisning.
• Du kan inte ändra [Tidsintervall] om [Bubbla] har valts som [Effekt].
142
Förstora bilder
Tryck zoomreglaget mot k.
z Den visade bilden förstoras på skärmen.
Ungefärlig placering av
det visade området
Om du fortsätter trycka på zoomreglaget
fortsätter inzoomningen upp till en
förstoringsgrad av cirka 10x.
z Du kan visa ett annat område på skärmen
genom att trycka på opqr-knapparna.
z Tryck zoomreglaget mot g om du vill
zooma ut eller håll kvar det för att återgå
till enbildsvisning.
z Du kan växla inzoomade bilder genom att
vrida på 7-ratten.
• Om du trycker på n-knappen vid förstorad visning återgår kameran
till enbildsvisning.
• Videoscener kan inte förstoras.
Ändra övergångseffekt mellan bilderna
Du kan välja mellan 3 olika övergångseffekter som kan användas vid växling
mellan enskilda bilder.
Välj [Övergång].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Övergång] på fliken 1. Välj sedan
en övergångseffekt med hjälp av
qr-knapparna.
143
Visa varje bild i en grupp
Grupperade bilder som har tagits med
(s. 76) kan även visas individuellt.
Välj en bildgrupp.
z Välj med hjälp av qr-knapparna eller
7-ratten en bild där
visas.
Gå till gruppvisning.
z Tryck på m-knappen.
Visa varje bild i gruppen.
z Om du trycker på qr-knapparna eller
vrider på 7-ratten visas endast
gruppbilderna.
z Tryck på o-knappen och sedan på
m-knappen för att avbryta gruppvisning.
Visning av grupp
I gruppvisning (step 3 ovan) kan du använda funktionerna ”Snabbt söka efter
bilder” (s. 138) och ”Förstora bilder” (s. 143). Du kan bearbeta alla bilder i en
grupp samtidigt i ”Skydda bilder” (s. 148), ”Radera bilder” (s. 152) och ”Välja
bilder för utskrift (DPOF)” (s. 171).
144
Visa varje bild i en grupp
Ta bort grupperingar av bilder
Grupperade bilder som har tagits med
individuellt.
kan tas bort från gruppen och visas
Välj [Gruppera bilder].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Gruppera bilder] på fliken 1.
Välj en inställning.
z Välj [Av] med hjälp av qr-knapparna.
z Om du trycker på n-knappen slutförs
inställningen och kameran återgår till
enbildsvisning igen.
X Grupperade bilder som har tagits med
tas bort från gruppen och visas individuellt.
z Följ stegen ovan och välj [På] om du vill
gruppera bilderna igen.
Grupperingen kan inte tas bort när du visar bilder individuellt (s. 144).
145
Kontrollera fokus
Du kan kontrollera fokus genom att förstora den del av en sparad bild som
befann sig inom autofokusramen.
Tryck på p-knappen för att växla
till fokuskontroll (s. 40).
X En vit ram visas där autofokusramen var
när fokus ställdes in.
X En grå ram visas runt ansikten som
upptäcks vid visning.
X Området i den orange ramen visas
förstorat.
Växla ramar.
z Tryck zoomreglaget en gång mot k.
X Skärmbilden till vänster visas.
z Tryck på m-knappen för att flytta till en
annan ram om flera ramar visas.
Ändra förstoringsnivå eller plats.
z Använd zoomreglaget för att ändra
visningsstorlek och opqr-knapparna
för att ändra visningsläge när du
kontrollerar fokus.
z Om du trycker på n-knappen återgår
visningen till steg 1.
Funktionen för fokuskontroll är inte tillgänglig för videoscener.
146
Visa olika bilder (Smart blandare)
Kameran väljer fyra bilder utifrån den bild som visas på skärmen.
Om du väljer någon av dessa bilder väljer kameran ytterligare fyra bilder
ger dig nöjet att visa bilder i en oväntad ordning. Funktionen ger störst utbyte
om du använder dig av många bilder med olika motiv.
Välj [Smart blandare].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Smart blandare] på fliken 1 och tryck
sedan på m-knappen.
X Fyra möjliga bilder visas.
Välj en bild.
z Välj vilken av de fyra bilderna som ska
visas som nästa bild med hjälp av
opqr-knapparna.
X Den valda bilden visas nu i mitten
tillsammans med fyra nya möjliga bilder.
z Om du trycker på m-knappen visas bilden
i mitten på hela skärmen. Tryck på
m-knappen igen för att återgå till
den ursprungliga visningen.
z Om du trycker på n-knappen återgår
kameran till enbildsvisning.
• Smart blandare kan bara visa bilder som har tagits med den här kameran.
• [Smart blandare] är inte tillgänglig i följande situationer:
- Om minneskortet innehåller färre än 50 bilder som har tagits med den aktuella
kameran
- Om du visar bilder som inte stöds av Smart blandare
- Under filtrerad visning
147
Skydda bilder
Du kan skydda viktiga bilder så att de inte kan raderas av misstag (s. 29, 152).
Välja en urvalsmetod
Välj [Skydda].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Skydda] på fliken 1. Tryck sedan
på m-knappen.
Välj en urvalsmetod.
z Välj en urvalsmetod med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten och
tryck sedan på m-knappen.
z Om du trycker på n-knappen
slutförs inställningen och menyskärmen
visas igen.
Om du formaterar minneskortet (s. 23, 177) raderas även skyddade bilder.
Skyddade bilder kan inte raderas med kamerans raderingsfunktion. Om du
vill radera en skyddad bild måste du först ta bort skyddet för bilden.
Välja ut enskilda bilder
Välj alternativet [Välj].
z Välj alternativet [Välj] enligt anvisningarna
i steg 2 och tryck sedan på m-knappen.
148
Skydda bilder
Välj bilder.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
X
visas på skärmen.
z Om du trycker på m-knappen igen
avmarkeras bilden och
försvinner.
z Upprepa stegen ovan om du vill välja
fler bilder.
Skydda bilden.
z Om du trycker på n-knappen visas
en bekräftelse.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
Om du växlar till ett fotograferingsläge eller stänger av kameran innan du
har utfört åtgärderna enligt steg 3, skyddas inte bilderna.
Markera ett omfång
Välj [Markera omfång].
z Välj [Markera omfång] enligt
anvisningarna i steg 2 på s. 148 och
tryck sedan på m-knappen.
Välj en startbild.
z Tryck på m-knappen.
149
Skydda bilder
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
Välj en slutbild.
z Välj [Sista bild] med hjälp av r-knappen
och tryck sedan på m-knappen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
z Det går inte att välja bilder före den
första bilden.
Skydda bilderna.
z Välj [Skydda] med hjälp av p-knappen
och tryck sedan på m-knappen.
Välja bilder med hjälp av 7-ratten
Du kan också välja den första och sista bilden genom att vrida på 7-ratten när
den övre skärmbilden i steg 2 och 3 visas.
150
Skydda bilder
Välja Alla bilder
Välj [Alla bilder].
z Välj [Alla bilder] enligt anvisningarna
i steg 2 på s. 148 och tryck
sedan på m-knappen.
Skydda bilderna.
z Välj [Skydda] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten och
tryck sedan på m-knappen.
Du kan låsa upp grupper av skyddade bilder genom att välja [Lås upp]
i steg 4 under ”Markera ett omfång” eller i steg 2 under ”Välja Alla bilder”.
151
Radera bilder
Du kan välja flera bilder och sedan radera dem samtidigt. Eftersom raderade
bilder inte kan återskapas är det viktigt att du är försiktig när du raderar något.
Skyddade bilder (s. 148) kan inte raderas.
Välja en urvalsmetod
Välj [Radera].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Radera] på fliken 1 och tryck sedan
på m-knappen.
Välj en urvalsmetod.
z Välj en urvalsmetod med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten och
tryck sedan på m-knappen.
z Tryck på n-knappen för att återställa
menyskärmen.
Välja ut enskilda bilder
Välj alternativet [Välj].
z Välj alternativet [Välj] enligt anvisningarna
i steg 2 och tryck sedan på m-knappen.
Välj en bild.
z Om du väljer bilder enligt anvisningarna
i steg 2 på s. 149, visas
på skärmen.
z Om du trycker på m-knappen igen
avmarkeras bilden och
försvinner.
z Upprepa stegen ovan om du vill välja
fler bilder.
152
Radera bilder
Radera.
z Om du trycker på n-knappen visas
en bekräftelse.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
Markera ett omfång
Välj [Markera omfång].
z Välj [Markera omfång] enligt
anvisningarna i steg 2 på s. 152 och
tryck sedan på m-knappen.
Välj bilder.
z Välj bilder genom att följa anvisningarna
i steg 2 och 3 på s. 149.
Radera.
z Välj [Radera] med hjälp av p-knappen
och tryck sedan på m-knappen.
Välja Alla bilder
Välj [Alla bilder].
z Välj [Alla bilder] enligt anvisningarna i steg 2
på s. 152 och tryck sedan på m-knappen.
Radera.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
153
Märka bilder som favoriter
Genom att märka bilder som favoriter kan du enkelt kategorisera dessa
bilder. Du kan även filtrera just dessa bilder för att visa, skydda eller radera
dem (s. 140).
Välj [Favoriter].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Favoriter] på fliken 1 och tryck sedan
på m-knappen.
Välj en bild.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
X
visas på skärmen.
z Tryck på m-knappen igen för att ta bort
märkningen för bilden.
försvinner.
z Upprepa stegen ovan om du vill välja
fler bilder.
Slutför inställningen.
z Om du trycker på n-knappen visas
en bekräftelse.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
Om du växlar till ett fotograferingsläge eller stänger av kameran innan du
har gjort inställningen enligt steg 3 kommer bilderna inte att märkas som
favoriter.
Om du använder Windows 7 eller Windows Vista och överför märkta bilder
till datorn kommer dessa bilder att få värdet 3 för stjärnklassificering
(
) (gäller ej RAW-bilder och videoscener).
154
Ordna bilder efter kategori (Min kategori)
Du kan organisera bilder i olika kategorier. Du kan visa bilderna i en kategori
med filtrerad visning (s. 140) och behandla alla bilder samtidigt med hjälp av
funktionerna nedan.
• ”Visa bildspel” (s. 142), ”Skydda bilder” (s. 148), ”Radera bilder” (s. 152),
”Välja bilder för utskrift (DPOF)” (s. 171)
Bilder kategoriseras automatiskt efter de förhållanden som rådde vid
fotograferingen.
: Bilder med identifierade ansikten eller bilder som tagits med I eller V.
: Bilder som har identifierats som
,
eller
med A, eller
bilder som har tagits med J, O eller
.
: Bilder som tagits med w, S, P eller t.
Välja en urvalsmetod
Välj [Min kategori].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Min kategori] på fliken 1 och tryck sedan
på m-knappen.
Välj en urvalsmetod.
z Välj en urvalsmetod med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten och
tryck sedan på m-knappen.
z Tryck på n-knappen för att återställa
menyskärmen.
Välja ut enskilda bilder
Välj alternativet [Välj].
z Välj alternativet [Välj] enligt anvisningarna
i steg 2 och tryck sedan på m-knappen.
155
Ordna bilder efter kategori (Min kategori)
Välj en bild.
z Välj en bild med hjälp av qr-knapparna
eller 7-ratten.
Välj en kategori.
z Välj en kategori med hjälp av
op-knapparna och tryck sedan
på m-knappen.
X
visas på skärmen.
z Om du trycker på m-knappen igen
avmarkeras bilden och
försvinner.
z Upprepa stegen ovan om du vill välja
fler bilder.
Slutför inställningen.
z Om du trycker på n-knappen visas
en bekräftelse.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
Om du växlar till ett fotograferingsläge eller stänger av kameran innan du
har gjort inställningen enligt steg 4 kommer bilderna inte att märkas som
Min kategori.
Välja ett omfång
Välj [Markera omfång].
z Välj [Markera omfång] enligt
anvisningarna i steg 2 på s. 155 och
tryck sedan på m-knappen.
Välj bilder.
z Välj bilder genom att följa anvisningarna
i steg 2 och 3 på s. 149.
156
Rotera bilder
Välj en kategori.
z Tryck först på p-knappen för att välja ett
alternativ. Välj sedan en kategori med
hjälp av qr-knapparna eller 7-ratten.
Slutför inställningen.
z Välj alternativet [Välj] med hjälp av
p-knappen och tryck sedan på
m-knappen.
Om du väljer [Avmarkera] i steg 4 avmarkeras alla bilder i kategorin
[Markera omfång].
Rotera bilder
Du kan ändra orienteringen för en bild och spara den.
Välj [Rotera].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Rotera] på fliken 1 och tryck sedan
på m-knappen.
Rotera bilden.
z Välj en bild med hjälp av qr-knapparna
eller 7-ratten.
z Bilden roteras 90° varje gång du trycker
på m-knappen.
z Tryck på n-knappen för att återställa
menyskärmen.
• Videoscener med bildkvalitetsinställningen
eller
kan inte roteras.
• Bilderna kan inte roteras (s. 189) om [Autom rotering] är inställd på [Av].
157
Ändra storlek på bilder
Du kan ändra storlek på bilderna till en lägre bildpunktsinställning och spara
den storleksändrade bilden som en separat fil.
Välj [Storleksändra].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Storleksändra] på fliken 1 och tryck
sedan på m-knappen.
Välj en bild.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
Välj en bildstorlek.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
X [Spara ny bild?] visas på skärmen.
Spara den nya bilden.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
X Bilden sparas som en ny fil.
Visa den nya bilden.
z När du trycker på n-knappen visas
[Visa ny bild?] på skärmen.
z Välj [Ja] med hjälp av qr-knapparna eller
7-ratten och tryck sedan på m-knappen.
X Den sparade bilden visas.
• Det går inte att göra en bild större.
• Bilder som sparats som
i steg 3 kan inte redigeras.
• Videoscener och RAW-bilder kan inte redigeras.
158
Beskärning
Du kan beskära en viss del av en lagrad bild och spara den som en ny bildfil.
Välj [Beskärning].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Beskärning] på fliken 1 och tryck sedan
på m-knappen.
Välj en bild.
Beskärningsområde
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
Justera beskärningsområdet.
X En ram visas runt den del av bilden som
kommer att beskäras.
X Originalbilden visas i övre vänstra hörnet
Visning av
beskärningsområde
Antal lagrade pixlar
efter beskärning
och bilden efter beskärning visas i nedre
högra hörnet.
z Ändra ramstorleken med hjälp av
zoomreglaget.
z Tryck på opqr-knapparna för att
flytta ramen.
z Tryck på m-knappen för att ändra ramens
orientering.
z Om ansikten identifieras i en bild visas
grå ramar runt de ansikten som finns
i den övre vänstra bilden. Ramarna kan
användas för beskärning. Du kan växla
mellan olika ramar med hjälp av 7-ratten.
z Tryck på n-knappen.
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
z Följ anvisningarna i steg 4 och 5 på s. 158.
159
Lägga till effekter med hjälp av funktionen Mina färger
• Bilder som har sparats med inställningen
(s. 57) för antalet lagrade
pixlar eller som har storleksändrats till
(s. 158) kan inte redigeras.
• Bilder som kan beskäras har samma bredd- och höjdförhållande även
efter trimningen.
• Antalet bildpunkter i en bild som har beskurits är mindre än hos den
ursprungliga bilden.
• Videoscener och RAW-bilder kan inte redigeras.
Lägga till effekter med hjälp av
funktionen Mina färger
Du kan ändra färgen på en bild och spara den som en ny fil. Mer information
om de olika menyalternativen finns på s. 91.
Välj [Mina färger].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Mina färger] på fliken 1 och tryck sedan
på m-knappen.
Välj en bild.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
z Följ anvisningarna i steg 4 och 5 på s. 158.
Om du ändrar färg på samma bild flera gånger kan kvaliteten gradvis
försämras så att bilden inte motsvarar den förväntade färgen.
• De bildfärger som ändras med den här funktionen kan avvika från dem
som tagits med funktionen Mina färger (s. 91).
• Funktionen Mina färger kan inte användas för videoscener eller RAW-bilder.
160
Korrigera ljusstyrka (i-Contrast)
Kameran kan upptäcka att områden i bilden, t.ex. ansikten eller bakgrunden,
är för mörka. De justeras då automatiskt till optimal ljusstyrka. Om det är för
lite kontrast i bilden gör kameran även en automatisk korrigering av bilden
så att den ger ett skarpare intryck. Du kan välja mellan fyra olika nivåer av
korrigering och spara bilden som en ny fil.
Välj [i-Contrast].
z Tryck på n-knappen för att välja
[i-Contrast] på fliken 1 och tryck sedan
på m-knappen.
Välj en bild.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
Välj ett alternativ.
z Använd qr-knapparna eller 7-ratten för
att ställa in ett alternativ. Tryck sedan
på m-knappen.
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
z Följ anvisningarna i steg 4 och 5 på s. 158.
• Under vissa förhållanden kan bilden bli kornig eller kanske inte korrigeras
korrekt.
• Om du korrigerar samma bild flera gånger kan bilden upplevas som kornig.
Vad gör jag om bilden inte korrigerades som jag ville med
hjälp av [Auto]-funktionen?
Välj [Låg], [Medium] eller [Hög] och korrigera bilden.
Videoscener och RAW-bilder kan inte korrigeras.
161
Korrigera röda ögon
Du kan korrigera bilder med röda ögon automatiskt och spara dem som
nya filer.
Välj [Ta bort röda ögon].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Ta bort röda ögon] på fliken 1 och
tryck sedan på m-knappen.
Välj en bild.
z Välj en bild med hjälp av qr-knapparna
eller 7-ratten.
Korrigera bilden.
z Tryck på m-knappen.
X Röda ögon som identifieras av kameran
korrigeras och en ram visas runt den
korrigerade delen.
z Du kan förstora eller förminska bildens
storlek med hjälp av anvisningarna
i ”Förstora bilder” (s. 143).
Spara bilden som en ny bild och
granska den.
z Välj [Ny fil] med hjälp av
opqr-knapparna eller 7-ratten.
Tryck därefter på m-knappen.
X Bilden sparas som en ny fil.
z Följ anvisningarna i steg 5 på s. 158.
• Vissa bilder korrigeras kanske inte korrekt.
• Om du väljer [Skriv över] i steg 4 skrivs den ursprungliga bilden över med
den korrigerade. Originalbilden tas alltså bort.
• Det går inte att skriva över skyddade bilder.
• Videoscener och RAW-bilder kan inte korrigeras.
• Borttagning av röda ögon kan göras på JPEG-bilder som tagits med
men originalbilden kan inte skrivas över.
162
,
9
Utskrift
Det här kapitlet förklarar hur du väljer de bilder som ska skrivas ut,
samt hur du gör för att skriva ut på en PictBridge-kompatibel skrivare
från Canon (säljs separat).
PictBridge-kompatibla Canon-skrivare
• Beskrivningarna i det är kapitlet utgår från skrivarna i Canons SELPHY
CP-serie. De visade bilderna och tillgängliga funktionerna kan variera
vid användning av olika skrivare. Mer information finns i Handbok för
skrivaren.
163
Skriva ut bilder
Enkel utskrift
Du kan enkelt skriva ut bilderna som du har tagit genom att ansluta kameran
till en PictBridge-kompatibel skrivare (säljs separat) med hjälp av den
medföljande gränssnittskabeln (s. 2).
Stäng av kameran och skrivaren.
Anslut kameran till skrivaren.
z Öppna luckan och för in den smala
stickkontakten i kamerans kontakt
i den riktning som visas.
z Anslut den större av kabelns
stickkontakter till skrivaren. Mer
information om hur du gör anslutningen
finns i användarhandboken som
medföljer din skrivare.
Slå på skrivaren.
Slå på kameran.
z Starta kameran genom att trycka på
1-knappen.
X
164
visas på skärmen.
Skriva ut bilder
Välj en bild.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
Skriv ut bilderna.
z Välj [Skriv ut] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten och
tryck sedan på m-knappen.
X Utskriften startar.
z Om du vill skriva ut ytterligare bilder
upprepar du steg 5 och 6 när utskriften
är klar.
z När utskriften är klar stänger du av
kameran och skrivaren och kopplar
ur gränssnittskabeln.
• Mer information om Canons PictBridge-kompatibla skrivare (säljs
separat) finns på s. 228.
• Indexutskrifter kan inte göras på vissa PictBridge-kompatibla skrivare
från Canon (säljs separat).
• RAW-bilder kan inte skrivas ut.
165
Skriva ut bilder
Ange utskriftsinställningar
Anslut kameran till skrivaren.
z Visa skärmen till vänster genom att följa
anvisningarna i stegen 1–5 på s. 164.
Välj ett menyalternativ.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Välj ett inställningsalternativ.
z Välj ett inställningsalternativ med hjälp av
qr-knapparna.
Standard
Datum
Filnr.
Båda
Av
Standard
Skriver ut datumet.
Skriver ut filnummer.
Skriver ut både datum och filnummer.
—
Anpassad till skrivarens inställningar.
Av
—
På
Använder fotograferingsinformation för att
optimera utskriftsinställningarna.
Rödögon1
Antal kopior
166
Anpassad till skrivarens inställningar.
Ta bort röda ögon.
Anger antalet kopior.
Beskärning
—
Anger utskriftsområdet (s. 167).
Pappersinst
—
Anger pappersstorlek och layout (s. 168).
Skriva ut bilder
Beskärning och utskrift (beskärning)
Du kan beskära en bild inför en utskrift.
Välj [Beskärning].
z Välj [Beskärning] enligt anvisningarna
i stegen 1 – 2 på s. 166 och tryck
sedan på m-knappen.
X En ram visas runt den del av bilden som
kommer att beskäras.
Välj det område som ska beskäras.
z Ändra ramstorleken med hjälp av
zoomreglaget.
z Ändra ramens position med hjälp av
opqr-knapparna.
z Vrid på 7-ratten för att rotera ramen.
z Slutför inställningen genom att trycka
på m-knappen.
Skriv ut bilderna.
z Följ anvisningarna i steg 6 på s. 165 för
att skriva ut.
• Det kan hända att det inte går att beskära bilder beroende på bildernas
sidförhållande eller om bilderna är för små.
• Om du beskär bilder med inbäddade datum kan det hända att datumen
inte visas korrekt.
167
Skriva ut bilder
Ange pappersstorlek och layout för utskrift
Välj [Pappersinst].
z Välj [Pappersinst] enligt anvisningarna
i stegen 1 – 2 på s. 166 och tryck
sedan på m-knappen.
Välj en pappersstorlek.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
Välj en papperstyp.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
Välj en layout.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
z Använd qr-knapparna för att ange antalet
kopior när [N-på-1] har valts.
Skriv ut bilderna.
168
Skriva ut bilder
Tillgängliga layoutalternativ
Standard
Anpassad till skrivarens inställningar.
Med kant
Skriver ut bilden med en ram.
Utan kant
Skriver ut bilden utan kanter.
N-på-1
Anger hur många kopior av en bild som ska skrivas ut på ett ark.
ID-foto
Skriver ut ID-foton.
Endast bilder med inställningen L för antalet lagrade pixlar och
sidförhållandet 4:3 kan väljas.
Fast storl
Välj en utskriftsstorlek.
Välj mellan utskrifter i formaten 90 x 130 mm, vykortsstorlek och
brett format.
Skriva ut ID-foton
Välj [ID-foto].
z Välj [ID-foto] enligt anvisningarna
i stegen 1 – 4 på s. 168 och tryck
sedan på m-knappen.
Välj en storlek för de långa och
korta sidorna.
z Välj ett alternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
z Välj en storlek med hjälp av
qr-knapparna och tryck sedan
på m-knappen.
Välj utskriftsområde.
z Följ anvisningarna i steg 2 på s. 167 för
att välja utskriftsområdet.
Skriv ut bilderna.
169
Skriva ut bilder
Skriva ut videoscener
Anslut kameran till skrivaren.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 5 på s. 164
för att välja en videoscen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj c. Tryck sedan
på m-knappen för att visa skärmen
till vänster.
Välj en utskriftsmetod.
z Tryck på op-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj
. Tryck sedan på
qr-knappen för att välja en
utskriftsmetod.
Skriv ut bilderna.
Utskriftsalternativ för videoscener
Enbild
Skriver ut den videoscen som visas som en stillbild.
Bildser.
Skriver ut en sekvens av bilder från en angiven scen på ett pappersark.
Om [Bildtext] är inställd på [På] kan du samtidigt även skriva ut
mappnumret, filnumret och inspelningstiden för bildrutan.
• Om du trycker på m-knappen under en utskrift avbryts utskriften.
• Det går inte att välja [ID-foto] och [Bildser.] vid användning av modellerna
CP720/CP730 eller tidigare modeller av PictBridge-kompatibla skrivare
från Canon.
170
Välja bilder för utskrift (DPOF)
Du kan välja upp till 998 bilder på ett minneskort för utskrift och ange
inställningar, t.ex. antal utskriftskopior, så att de kan skrivas ut tillsammans
(s. 174) eller behandlas i ett fotolabb. Urvalsmetoderna överensstämmer
med DPOF-standarden (Digital Print Order Format).
Videoscener och RAW-bilder kan inte väljas.
Utskriftsinställningar
Du kan ställa in utskriftstyp, datum och filnummer. Inställningarna gäller alla
bilder som väljs för utskrift.
Välj [Utskriftsinställn.].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Utskriftsinställn.] på fliken 2 och tryck
sedan på m-knappen.
Välj en inställning.
z Välj ett menyalternativ med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Välj sedan
ett alternativ med hjälp av qr-knapparna.
z Om du trycker på n-knappen slutförs
inställningen och menyskärmen
visas igen.
Utskriftstyp
Standard
Skriver ut en bild per sida.
Indexbild
Skriver ut flera mindre bilder på samma sida.
Båda
Datum
Bild nr
Ta bort DPOF
Skriver ut i både standard- och indexformat.
På
Skriver ut fotograferingsdatum.
Av
—
På
Skriver ut filnummer.
Av
—
På
Tar bort alla utskriftsinställningar efter utskrift.
Av
—
171
Välja bilder för utskrift (DPOF)
• En del skrivare och fotolabb kan inte hantera alla utskriftsinställningar
för en utskrift.
•
kan visas när du använder ett minneskort med utskriftsinställningar
som har gjorts med en annan kamera. Om du ändrar inställningarna med
hjälp av den här kameran kan alla tidigare inställningar skrivas över.
• Om [Datum] är inställt till [På] kan vissa skrivare skriva ut datum
två gånger.
• Om du har valt [Indexbild] kan alternativen [Datum] och [Bild nr] inte
samtidigt vara inställda på [På].
• Datumet skrivs ut med det format som har angetts för [Datum/tid] på
fliken 3, som kan väljas när du har tryckt på n-knappen (s. 19).
Ange antal kopior
Välj alternativet [Välj bild
och antal].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Välj bild och antal] på fliken 2 och tryck
sedan på m-knappen.
Välj en bild.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
X Här kan du ange hur många utskriftskopior
du vill ha.
z Om du väljer bilder i [Indexbild] visas
på skärmen. Om du trycker på
m-knappen igen avmarkeras
bilden och
försvinner.
172
Välja bilder för utskrift (DPOF)
Ange antal kopior.
z Ange antalet kopior (maximalt 99 kopior)
med hjälp av op-knapparna eller
7-ratten.
z Upprepa steg 2 och 3 för att ange
inställningar och antalet kopior för
andra bilder.
z Det går inte att ange antalet kopior för
indexbilder. Du kan bara välja vilka bilder
som ska skrivas ut (enligt steg 2).
z Om du trycker på n-knappen slutförs
inställningen och menyskärmen visas igen.
Markera omfång
Välj [Markera omfång].
z Välj [Markera omfång] enligt
anvisningarna i steg 1 på s. 172 och
tryck sedan på m-knappen.
Välj bilder.
z Välj bilder enligt anvisningarna i stegen 2 – 3
på s. 149.
Ange utskriftsinställningar.
z Välj [Beställ] med hjälp av op-knapparna
och tryck sedan på m-knappen.
Ställa in alla bilder för utskrift en gång
Välj alternativet [Välj alla bilder].
z Välj [Välj alla bilder] enligt anvisningarna
i steg 1 på s. 172 och tryck sedan på
m-knappen.
Ange utskriftsinställningar.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
173
Välja bilder för utskrift (DPOF)
Ta bort alla val
Välj [Ta bort alla val].
z Välj [Ta bort alla val] enligt steg 1 på s. 172
och tryck sedan på m-knappen.
Alla val tas bort.
z Välj [OK] med qr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
Skriva ut valda bilder (DPOF)
• Om du har lagt till bilder i utskriftslistan (s. 164 – 173)
visas skärmen till vänster när du ansluter kameran till
en PictBridge-kompatibel skrivare. Välj [Utskr. Nu]
med hjälp av op-knapparna och tryck sedan på
m-knappen för att enkelt skriva ut bilder som har
lagts till i utskriftslistan.
• Om du stänger av skrivaren under utskrift och
sätter på den igen fortsätter utskriften med
nästa bild.
174
10
Anpassa
kamerainställningarna
Du kan anpassa olika inställningar så att de passar dina önskemål.
Den första delen av det här kapitlet tar upp vanliga och praktiska
funktioner. I den senare delen beskrivs hur du ändrar fotograferingsoch visningsinställningar så att du kan få precis de bilder du vill ha.
175
Ändra kamerainställningarna
Du kan anpassa funktioner som du använder ofta på fliken 3 (s. 43).
Ändra ljud
Du kan ändra kamerans olika manöverljud.
z Välj [Ljudalternativ] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj ett menyalternativ med
op-knapparna eller 7-ratten.
z Välj ett alternativ med hjälp av
qr-knapparna.
1, 2
Förinställda ljud
(kan inte ändras)
3
Förinställda ljud
Du kan använda den medföljande
programvaran för att ändra ljuden (s. 2).
Även om du ändrar inställningen för [Slutarljud] påverkar det
inte inställningen för slutarljud i
(s. 76).
Inaktivera Råd och tips
När du väljer ett alternativ på FUNC.-menyn (s. 42) eller genom att trycka
på MENU (s. 43) visas en beskrivning av funktionen (råd och tips). Du kan
inaktivera den här funktionen.
z Välj [Råd och tips] och välj sedan [Av] med
hjälp av qr-knapparna.
176
Ändra kamerainställningarna
Lågnivåformatering av minneskort
Utför en lågnivåformatering om [Fel på minneskortet] visas, om kameran inte
fungerar som den ska, om minneskortets skriv-/läshastighet har sjunkit, om
hastigheten vid fotografering av bildserier har sjunkit eller om inspelningen
av videoscener avbryts oväntat. Tänk dig noga för innan du formaterar ett
minneskort, eftersom det inte går att återställa raderade data.
Välj [Lågnivåformater.].
z Välj [Formatera] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj [Lågnivåformater.] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Tryck
sedan på qr-knapparna för att visa
.
z Välj [OK] med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten. Tryck sedan på
m-knappen.
Starta lågnivåformateringen.
z Välj [OK] med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten. Tryck sedan på
m-knappen.
X Lågnivåformateringen startar.
X När lågnivåformateringen har slutförts
visas [Formateringen av minneskortet klar]
på skärmen.
Slutför lågnivåformateringen.
z Tryck på m-knappen.
• En lågnivåformatering kan ta längre tid än en standardformatering (s. 23)
eftersom alla registrerade data raderas.
• Du kan avbryta en lågnivåformatering av ett minneskort genom att välja
[Stopp]. Det går att använda kortet även om du avbryter formateringen,
men informationen har raderats.
177
Ändra kamerainställningarna
Ändra startbild
Du kan ändra den startbild som visas när du startar kameran.
z Välj [Startbild] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj ett alternativ med hjälp av
qr-knapparna eller 7-ratten.
Ingen startbild
1, 2
Förinställda bilder
(kan inte ändras)
3
Förinställda bilder
Du kan ställa in lagrade bilder och använda
den medföljande programvaran för att
ändra bilderna.
Registrera lagrade bilder som startbild
Gå till visningsläget.
z Tryck på 1-knappen.
Välj [Startbild].
z Välj [Startbild] och tryck sedan på
m-knappen.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj [3]. Tryck sedan
på m-knappen.
Välj en bild.
z Tryck på qr-knapparna eller vrid på
7-ratten och välj en bild. Tryck sedan
på m-knappen.
z Välj [OK] med hjälp av qr-knapparna eller
7-ratten. Trycka sedan på m-knappen
för att slutföra registreringen.
178
Ändra kamerainställningarna
Om en startbild finns registrerad sedan tidigare skrivs bilden över när en ny
startbild registreras.
Registrera en startbild eller ljud med hjälp av den
medföljande programvaran
De särskilda manöverljuden och startbilderna i den medföljande programvaran
kan registreras i kameran. Mer information finns i Programvaruhandboken.
Ändra filnumreringen
De bilder du tar tilldelas automatiskt filnummer i den ordning de tas, från 0001
till 9999, och sparas i mappar med upp till 2 000 bilder. Du kan ändra
filnumreringen.
z Välj [Filnumrering] och välj sedan ett
alternativ med hjälp av qr-knapparna.
Kontinuerlig
Även om du använder ett nytt
minneskort tilldelas bilderna
filnummer i nummerordning tills
en bild med nummer 9999 tas/
sparas.
Auto återst
Om du byter ut minneskortet mot
ett nytt, eller skapar en ny mapp,
numreras filerna med början från
0001 igen.
• Om du använder ett minneskort som redan innehåller bilder kan det
hända att de nytilldelade filnumren fortsätter från den befintliga
numreringen, oavsett om [Kontinuerlig] eller [Auto återst] har valts.
Om du vill börja om igen från filnummer 0001 formaterar du minneskortet
före användning (s. 23).
• Mer information om mappstrukturer och bildtyper finns
i Programvaruhandboken.
179
Ändra kamerainställningarna
Skapa mappar efter fotograferingsdatum
Bilderna sparas i mappar som skapas varje månad, men du kan även skapa
mappar efter fotograferingsdatum.
z Välj [Skapa mapp] och välj sedan
[Dagligen] med hjälp av qr-knapparna.
z Bilderna sparas i mappar som skapas för
varje dag du fotograferar.
Ändra tid för objektivindrag
Av säkerhetsskäl dras objektivet in ca en minut efter det att du har tryckt,
på 1-knappen när fotograferingsmetoden (s. 28) används. Om du vill att
objektivet ska dras in omedelbart när du trycker på 1-knappen ändrar
du inställningen för objektivindrag till [0 sek.].
z Välj [Objektivindrag] och sedan [0 sek.]
med hjälp av qr-knapparna.
Stänga av energisparfunktionen
Du kan ställa in [Av] för energisparfunktionen (s. 48). Den bör dock vara
inställd på [På] för att spara på batteriet.
z Välj [Energispar] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj [Autom. avstängn] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Tryck
sedan på qr-knapparna för att välja [Av].
z Om du ställer in energisparfunktionen på
[Av] bör du tänka på att stänga av kameran
efter användning.
180
Ändra kamerainställningarna
Ställa in avstängningstid för skärmen
Du kan ändra hur lång tid det ska ta innan skärmen stängs av automatiskt
(s. 48). Detta fungerar även när alternativet [Autom. avstängn] är inställt
på [Av].
z Välj [Energispar] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj [Display av] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Tryck
sedan på qr-knapparna för att välja
en tid.
z För att spara på batteriet bör du välja
en kortare tid än [1 min].
Använda världsklockan
Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat
på bilden genom att ändra inställningen för tidszon. Om du förregistrerar
resmålets tidszon slipper du ändra datum- och tidsinställningarna.
Kontrollera att du har ställt in lokalt datum och tid (s. 19) innan du börjar
använda världsklockan.
Ställ in världstidszonen.
z Välj [Tidszon] och tryck sedan på
m-knappen.
Värld] med op-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
z Välj världstidszon med qr-knapparna
eller 7-ratten.
z Om du vill ställa in sommartid (1 timme
läggs till) väljer du
med hjälp av
op-knapparna.
z Tryck på m-knappen.
z Välj [
181
Ändra kamerainställningarna
Välja världstidszon.
z Välj [
Värld] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på n-knappen.
X
visas på fotograferingsskärmen
(s. 204)
Om du ändrar datum eller tid via inställningen
tid och -datum automatiskt.
(s. 20) ändras [
Hem]-
Ändra avståndsskala
Du kan ändra den måttenhet som visas på MF-indikatorn (s. 102),
zoomstapeln (s. 25) och för det höjdvärde som har registrerats med
hjälp av GPS-funktionen (s. 112) från m/cm till ft/tum.
z Välj [Enheter] och välj sedan [ft/in] med
hjälp av qr-knapparna.
182
Ändra inställningar för
fotograferingsfunktionerna
Om du ställer in inställningsratten på G kan du ändra inställningarna på
fliken 4 (s. 43).
Innan du försöker ta en bild med en funktion som förklaras i det här
avsnittet i något annat läge än G, ska du kontrollera om funktionen är
tillgänglig i dessa lägen (s. 216 – 219).
Inaktivera AF-hjälpbelysningen
Lampan tänds automatiskt för att underlätta fokusering i förhållanden med
svagt ljus när du trycker ned avtryckaren halvvägs. Du kan inaktivera lampan.
z Välj [AF-hjälpbelysn] och välj sedan [Av]
med hjälp av qr-knapparna.
Ändra blixtinställningen
Du kan ändra inställningen för blixten och slutaren.
z Välj [Blixt inställning] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj [Blixtsynk] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan qr-knapparna och välj
en inställning.
1:a ridån
Blixten utlöses omedelbart efter att
slutaren har öppnats.
2:a ridån
Blixten utlöses alldeles innan
slutaren stängs.
183
Ändra inställningar för fotograferingsfunktionerna
Inaktivera funktionen för minskning av
röda ögon
Lampan för minskning av röda ögon tänds för att minska den effekt av röda
ögon som uppträder när du fotograferar i svagt ljus och använder blixt. Du kan
inaktivera den här funktionen.
z Välj [Blixt inställning] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj [Lampa på] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Tryck
sedan på qr-knapparna och välj [Av] .
Ändra bildvisningstiden efter fotografering
Du kan ställa in hur länge bilderna ska visas direkt efter fotograferingen.
z Välj [Visa bild] och välj sedan ett alternativ
med hjälp av qr-knapparna.
184
2–10 sek.
Visar bilder under den inställda
tiden.
Hold
Bilden visas tills du trycker ned
avtryckaren halvvägs.
Av
Bilderna visas inte alls.
Ändra inställningar för fotograferingsfunktionerna
Ändra det sätt som bilderna visas på direkt efter
fotografering
Du kan ändra det sätt som bilderna visas på direkt efter fotograferingen.
z Välj [Visa info] och välj sedan ett alternativ
med hjälp av qr-knapparna.
Av
Endast bilden visas.
Detaljerad
Detaljerad information visas
(s. 208).
Fokus kontr
Området inuti autofokusramen
visas förstorat så att du kan
kontrollera fokus. Du gör på
samma sätt som i avsnittet
”Kontrollera fokus” (s. 146).
Anpassa informationsvisning
Du kan välja vilken information som ska visas genom att växla mellan de
anpassade visningarna med hjälp av p-knappen.
z Välj [Sökarinställn.] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj ett alternativ med opqr-knapparna
eller 7-ratten. Tryck sedan på
visas vid de alternativ
m-knappen.
som ska visas.
X Alternativ med
visas.
Fotogr.info
Fotograferingsinformation
visas (s. 204).
Hjälplinjer
Ett rutnät visas på skärmen.
Histogram
Ett histogram (s. 41) visas
i fotograferingsmetoderna G,
M, B och D.
Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och återgår till
fotograferingsskärmen från sökarinställningsskärmen sparas
inte inställningarna.
185
Ändra inställningar för fotograferingsfunktionerna
• Gråmarkerade alternativ kan också ställas in men det kan hända att de
inte visas beroende på fotograferingsläge.
• Hjälplinjerna visas inte på den sparade bilden.
Ändra inställningarna för bildstabilisering
z Välj [Inst. f bildstab.] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj [Bildstab.] med op-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på qr-knapparna
för att välja ett alternativ.
Den optimala bildstabiliseringen
Kontinuerlig för motivet ställs automatiskt in
(intelligent bildstabilisering) (s. 207).
Endast avtr.*
Bildstabiliseringen är aktiv enbart
i fotograferingsögonblicket.
Av
Stänger av bildstabilisering.
* Inställningen ändras till [Kontinuerlig] vid inspelning
av videoscener.
Om kameran skakar för mycket placerar du den på ett stativ. När du använder
ett stativ bör du dessutom välja alternativet [Av] för bildstabiliseringsfunktionen.
Stänga av funktionen för utökad bildstabilisering
Utökad bildstabilisering minskar små kameraskakningar vid inspelning av
videoscener med maximalt telefoto. Om du emellertid använder kameran när
du promenerar eller för långa panoreringar, ska du välja [Av] för Utökad
bildstabilisering eftersom resultatet kanske inte blir det förväntade i dessa
situationer.
z Välj [Inst. f bildstab.] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj [Utökad bildstab.] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Tryck
sedan på qr-knapparna för att välja [Av].
Inställningen för [Utökad bildstab.] inaktiveras om [Bildstab.] är [Av].
186
Ändra inställningar för fotograferingsfunktionerna
Registrera funktioner för
-knappen
z Välj [Ställ in
knapp] och tryck sedan på
m-knappen.
z Välj de funktioner som ska registreras
med hjälp av opqr-knapparna eller
7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
z Om du trycker på
-knappen aktiveras
den registrerade funktionen.
• Välj
om du vill återställa knappen till standardinställningen.
• Om symbolen
visas i det nedre högra hörnet av en ikon kan
funktionen inte användas med den aktuella fotograferingsmetoden eller
funktionsinställningen.
• I
registreras vitbalansdata vid varje tryckning på
-knappen (s. 83)
och vitbalansinställningarna ändras till
.
• I % innebär varje tryckning på
-knappen att fokus justeras och låses.
% visas på skärmen.
• Skärmen stängs av om du trycker på
-knappen i
. Försök med
något av nedanstående alternativ för att återställa visningen på skärmen:
- Tryck på någon annan knapp än ON/OFF-knappen.
- Ändra kamerans vertikala eller horisontella riktning.
187
Registrera fotograferingsmenyer som
ofta används (Min meny)
Du kan registrera upp till fem alternativ på
-fliken från de
fotograferingsmenyer som ofta används, så att du snabbt kan komma
åt dem från en enskild skärm.
Välj [Min meny-inst].
z Välj [Min meny-inst] på fliken
och tryck
sedan på m-knappen.
Välj de menyalternativ du vill
registrera.
z Välj [Välj funk] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
z Välj en meny som du vill registrera (max.
5 stycken) med hjälp av op-knapparna
eller 7-ratten. Tryck sedan på m-knappen.
X
visas.
z Du kan avbryta en registrering genom att
trycka på m-knappen.
försvinner.
z Tryck på n-knappen.
Ändra ordningen som
menyalternativen visas i.
z Välj [Sortera] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
z Välj det menyalternativ du vill flytta med
hjälp av op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
z Ändra ordningen med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten.
Tryck sedan på m-knappen.
z Tryck på n-knappen.
188
Ändra inställningar för visningsfunktioner
• Gråmarkerade alternativ i steg 2 kan också ställas in men är kanske inte
tillgängliga vid alla fotograferingslägen.
• Välj [Visa Min meny] och välj sedan [Ja] med hjälp av qr-knapparna.
Min meny kan nu visas genom att du trycker på n-knappen vid ett
fotograferingsläge.
Ändra inställningar för visningsfunktioner
Du kan göra inställningar på fliken 1 genom att trycka på 1-knappen (s. 43).
Stänga av funktionen för automatisk rotering
När du visar bilder på kameran kan de bilder som är tagna med vertikal
orientering automatiskt roteras och visas vertikalt. Du kan inaktivera den
här funktionen.
z Välj [Autom rotering] och välj sedan [Av]
med hjälp av qr-knapparna.
• Bilderna kan inte roteras (s. 157) om du har ställt in [Av] för [Autom
rotering]. Roterade bilder kommer även att visas i den orientering som
de ursprungligen togs i.
• Vid användning av Smart blandare (s. 147) kommer de bilder som är tagna
med lodrät orientering att visas lodrätt även om [Autom rotering] är inställd på
[Av], medan roterade bilder kommer att visas med sin roterade orientering.
Välja den bild som visas först vid visning
z Välj [Återgå] och välj sedan ett alternativ
med hjälp av qr-knapparna.
Sist visad
Fortsätter med den senast visade
bilden.
Sist tagen
Fortsätter med den senast tagna
bilden.
189
190
11
Användbar information
I det här kapitlet beskrivs hur du använder tillbehören (s. 227) och
Eye-Fi-kort (båda säljs separat). Det innehåller även felsökningstips
samt listor med funktioner och andra objekt som visas på skärmen.
191
Visa bilder på en tv
Du kan använda AV-stereokabel AVC-DC400ST (s. 228) (säljs separat) för
att ansluta kameran till en tv för att visa bilder och videoscener.
Stäng av kameran och tv:n.
Anslut kameran till tv:n.
z Öppna kamerans kontaktskydd och anslut
kabelns kontakt till uttaget i kameran.
Gul
Gul
Vit
Röd
z Anslut kabeln till videoingångarna
enligt bilden.
Röd
Vit
Slå på tv:n och växla till den ingång
som kabeln är ansluten till.
Slå på kameran.
z Starta kameran genom att trycka på
1-knappen.
X Bilden visas på tv:n (ingenting visas på
kameraskärmen).
z Stäng av kameran och tv:n och dra ut
kabeln när du är klar.
Vad gör jag om bilden inte visas korrekt på tv:n?
Bilderna visas inte korrekt om kamerans videoformat (NTSC/PAL) inte är
kompatibelt med tv:ns. Tryck på n-knappen och välj [Videoformat] på
fliken 3 för att växla till rätt videoformat.
192
Visa bilder på en tv
Viss information kanske inte visas när du tittar på bilderna på en tv (s. 208).
Fotografera med hjälp av en tv
Du kan använda en tv för att visa kamerans skärmbild under fotografering.
• För att ansluta kameran till en tv följer du stegen under ”Visa bilder på
en tv” (s. 192).
• Fotograferingen går till på samma sätt som när du använder kamerans
skärm.
• Tv-visning är inte tillgänglig när HDMI-kabeln HTC-100 (säljs separat)
används för att ansluta kameran till en högdefinitions-tv.
• Viss information kanske inte visas när du tittar på bilderna på en tv (s. 204).
Använda HDMI-kabeln (säljs separat) med en
högdefinitions-tv
Du kan använda HDMI-kabeln HTC-100 (säljs separat) (s. 228) för att ansluta
kameran till en högdefinitions-tv för att hantera kameran och visa bilder som
du tagit.
Stäng av kameran och tv:n.
Anslut kameran till tv:n.
z Öppna kamerans kontaktskydd och anslut
kabelns kontakt till uttaget i kameran.
z För in kabelns kontakt helt i tv:ns HDMIuttag enligt bilden.
193
Visa bilder på en tv
Visa bilder.
z Visa bilderna genom att följa stegen 3 och
4 på s. 192.
Manöverljuden spelas inte upp när kameran är ansluten till en
högdefinitions-tv.
Använda fjärrkontrollen till en tv för att styra kameran
Om du ansluter kameran till en HDMI CEC-kompatibel tv kan du använda
tv:ns fjärrkontroll för att styra kameran och visa bilder eller bildspel.
Du kan behöva göra vissa inställningar på en del tv-apparater. Mer
information finns i användarhandboken för den aktuella tv:n.
Välj [Styr via HDMI].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Styr via HDMI] på fliken 3. Välj sedan
[På] med hjälp av qr-knapparna.
Anslut kameran till tv:n.
z Följ anvisningarna i stegen 1 – 2 på s. 193
för att ansluta kameran till tv:n.
Visa bilder.
z Sätt på tv:n och tryck på kamerans
1-knapp.
X Bilden visas på tv:n (ingenting visas på
kameraskärmen).
Använda tv:ns fjärrkontroll.
z Välj en bild med fjärrkontrollens
qr-knappar.
z Tryck på knappen OK/Select för att visa
kamerans kontrollpanel. Välj ett alternativ
med hjälp av qr-knapparna och tryck
sedan på knappen OK/Select igen.
194
Visa bilder på en tv
Översikt över kamerans kontrollpanel vid visning på en tv
.
Återgå
Stänger menyn.
Visning av grupp
Visar grupper av bilder tagna med HQ-höghastighetstagning
(visas endast när grupperade bilder väljs).
Spela upp film
Spelar upp en videoscen (visas endast när en videoscen
har valts).
Bildspel
Visar bilder automatiskt. Under visning kan du bläddra
mellan bilderna med hjälp av fjärrkontrollens qr-knappar.
Indexvisning
l Ändra visning
Bilderna visas som ett index.
Ändrar visningsläget (s. 40).
• Om du använder kontrollerna på kameran kommer du sedan inte att
kunna styra kameran med hjälp av tv:ns fjärrkontroll förrän du återgår till
enbildsvisning.
• Vissa tv-apparater kan eventuellt inte styra kameran även om de är HDMI
CEC-kompatibla.
195
Använda nätström
Om du använder nätadaptersatsen ACK-DC30 (säljs separat) kan du
använda kameran utan att behöva tänka på hur mycket laddning som
finns kvar i batteriet.
Stäng av kameran.
Sätt i adaptern.
z Följ anvisningarna i steg 2 på s. 17 för att
öppna luckan.
z Du sätter i adaptern i kameran på samma
Kontakter
sätt som du sätter i ett batteri. Sätt
i adaptern i kameran enligt anvisningarna
i steg 3 på s. 17.
z Följ anvisningarna i steg 5 på s. 17 för att
stänga luckan.
Anslut kabeln till adaptern.
z Öppna skyddet och för in kontakten helt
i adaptern.
Anslut nätkabeln.
z Anslut nätkabeln till nätaggregatet och sätt
sedan i stickkontakten i ett eluttag.
z Slå på kameran och använd den.
z Stäng omedelbart av kameran och dra ut
stickkontakten ur eluttaget när du är klar.
Dra inte ur kontakten eller nätkabeln när kameran är påslagen. Då kan
bilder som du har tagit raderas eller kameran skadas.
196
Använda ett Eye-Fi-kort
Innan du börjar använda ett Eye-Fi-kort bör du kontrollera att det är tillåtet att
använda denna typ av kort i det aktuella landet eller området (s. 16).
Vid användning av ett konfigurerat Eye-Fi-kort i kameran kan du automatiskt
överföra dina bilder trådlöst till en dator eller till en webbtjänst.
Eye-Fi-kortet har en funktion för bildöverföring. Mer information om hur du
konfigurerar och använder kortet, samt information angående problem vid
överföring av bilder, finns i användarhandboken för det aktuella Eye-Fi-kortet
eller kan fås från tillverkaren.
Observera följande vid användning av ett Eye-Fi-kort.
• Eye-Fi-kortet kan avge radiovågor även om du väljer alternativet [Av] för
inställningen [Eye-Fi-överf] (s. 198). Ta därför ur Eye-Fi-kortet ur kameran om
du vet att du kommer att vistas där radiosändare inte får användas, till exempel
på sjukhus eller i flygplan.
• Kontrollera kortet eller datorinställningarna om du får problem med att
överföra bilder.
Mer information finns i användarhandboken för det aktuella kortet.
• Beroende på anslutningsstatusen för det trådlösa nätverk som används kan
överföringen ibland gå långsamt, eller till och med avbrytas.
• Eye-Fi-kortet kan på grund av överföringsfunktionen bli varmt.
• Batterierna kan laddas ut snabbare än normalt när ett Eye-Fi-kort används
i kameran.
• Kameran arbetar dessutom långsammare än normalt. Detta problem kan lösas
genom att du väljer alternativet [Av] för inställningen [Eye-Fi-överf].
Vid användning av ett Eye-Fi-kort i kameran kan du kontrollera
överföringsstatusen på fotograferingsskärmen (informationsvisning)
och visningsskärmen (enkel informationsvisning).
(Grå)
Inte ansluten
(Blinkar vitt)
Ansluter
(Vit)
Ansluten
(Animerad)
Överför
Avbrutet
Fel vid hämtning av information om Eye-Fi-kort (Stäng av och
slå på kameran igen. Om du fortfarande inte har lyckats lösa
problemet kan ett fel ha uppstått i kortet.)
visas på överförda bilder.
• Energisparfunktionen aktiveras inte vid överföring av bilder (s. 48).
• Om du väljer
avbryts Eye-Fi-anslutningen. Om du väljer ett annat
fotograferingsläge eller växlar till visningsläget återupptas Eye-Fianslutningen, men filmer som har spelats in med
kan behöva
överföras igen.
197
Använda ett Eye-Fi-kort
Kontrollera anslutningsinformation
Du kan kontrollera anslutningsstatusen samt SSID för den kopplingspunkt
som Eye-Fi-kortet ansluter till.
Välj [Anslutningsinfo].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Eye-Fi-inställningar] på fliken 3. Tryck
sedan på m-knappen.
z Välj [Anslutningsinfo] med hjälp av
op-knapparna eller 7-ratten. Tryck
därefter på m-knappen.
X Skärmen Anslutningsinfo visas.
Inaktivera Eye-Fi-överföring
Du kan inaktivera kortets funktion för Eye-Fi-överföring.
Välj alternativet [Av] för
inställningen [Eye-Fi-överf].
z Tryck på n-knappen för att välja
[Eye-Fi-inställningar] på fliken 3.
Tryck sedan på m-knappen.
z Välj [Eye-Fi-överf] med hjälp av op
knapparna eller 7-ratten. Välj sedan [Av]
med hjälp av qr-knapparna.
Vad gör jag om [Eye-Fi-inställningar] inte visas?
Om inget Eye-Fi-kort eller om ett Eye-Fi-kort som har skrivskyddsfliken i positionen
för låsning av kortet finns i kameran visas inte alternativet [Eye-Fi-inställningar].
Om Eye-Fi-kortet är utrustat med en skrivskyddsflik kommer du inte att kunna
ändra inställningarna för Eye-Fi-kort om fliken är i positionen för låsning av kortet.
198
Felsökning
Om du tror att ett fel har uppstått i kameran kontrollerar du först följande saker.
Om nedanstående steg inte löser problemet kontaktar du Canons kundtjänst.
Ström
Du tryckte på ON/OFF-knappen men ingenting hände.
• Kontrollera att batteriet som används i kameran är av rätt typ och att det inte är urladdat
(s. 15).
• Kontrollera att batteriet är korrekt isatt (s. 17).
• Kontrollera att luckan till minneskortet/batterierna är ordentligt stängd (s. 17).
• Om batterikontakterna har blivit smutsiga kan kamerans batteriprestanda försämras.
Torka av kontakterna med en bomullstops och ta sedan ur och sätt i batteriet flera gånger.
Batteriet förbrukas snabbt.
• Batteriprestandan försämras vid låga temperaturer. Värm batteriet, exempelvis genom
att placera det i fickan med kontaktskyddet på.
• Om [GPS-loggning] är inställd på [På] förbrukar kameran ström även när den är
avstängd. Välj [Av] för loggningsfunktionen när du inte använder den, för att på så
sätt spara på batteriet (s. 114).
Objektivet dras inte in.
• Öppna inte luckan till minneskortet/batteriet när kameran är påslagen. Stäng luckan till
minneskortet/batteriet, slå sedan på kameran och stäng därefter av den igen (s. 17).
Visning på en tv
Bilden är förvrängd eller visas inte på tv:n (s. 192).
Fotografering
Det går inte att fotografera.
• Om kameran är i visningsläget (s. 22) trycker du ned avtryckaren halvvägs (s. 24).
Skärmen visas inte korrekt i mörka omgivningar (s. 40).
Skärmen visas inte korrekt under fotografering.
Observera att följande fenomen inte lagras i stillbilder, men de spelas in i videoscener.
• När du fotograferar i lysrörsbelysning eller LED-belysning kan skärmen flimra och en
vågrätt stapel visas.
En blinkande h visas på skärmen och bilden kan inte tas trots att avtryckaren
trycks ned helt (s. 27).
visas när avtryckaren trycks ned halvvägs (s. 50).
•
•
•
•
Ställ in [Kontinuerlig] för [Bildstab.] (s. 186).
Ställ in blixten på h (s. 81).
Öka ISO-talet (s. 85).
Montera kameran på ett stativ. När du använder ett stativ bör du dessutom välja [Av] för
funktionen [Bildstab.] (s. 186).
199
Felsökning
Bilden är suddig.
• Tryck först ned avtryckaren halvvägs för att ställa in fokus på motivet och tryck sedan
ned den helt för att ta bilden (s. 24).
• Fotografera motivet inom fokusavståndet (s. 222).
• Ställ in [På] för [AF-hjälpbelysn] (s. 183).
• Kontrollera att funktioner som du inte tänker använda (närbild o.s.v.) är inaktiverade.
• Fotografera med fokuslåset eller autofokuslåset (s. 95, 99).
Trots att du trycker ned avtryckaren halvvägs visas inte autofokusramen och
kameran fokuserar inte.
• Om du fokuserar på de ljusa och mörka kontrastområdena i motivet och trycker ned
avtryckaren halvvägs, eller trycker ned avtryckaren halvvägs flera gånger, visas
autofokusramen och kameran fokuserar.
Motivet är för mörkt.
•
•
•
•
Ställ in blixten på h (s. 81).
Justera ljusstyrkan med hjälp av exponeringskompensationen (s. 81).
Justera bilden med i-Contrast (s. 87, 161).
Använd exponeringslåset eller spotmätningen vid fotografering (s. 103, 104).
Motivet är för ljust (överexponerat).
•
•
•
•
Ställ in blixten på ! (s. 50).
Justera ljusstyrkan med hjälp av exponeringskompensationen (s. 81).
Använd exponeringslåset eller spotmätningen vid fotografering (s. 103, 104).
Minska ljuset som belyser motivet.
Bilden är mörk trots att blixten utlöstes (s. 27).
• Fotografera inom ett lämpligt avstånd för blixtfotografering (s. 81).
• Justera blixtexponeringskompensationen eller blixtstyrkan (s. 107, 123).
• Öka ISO-talet (s. 85).
Bilden som har tagits med blixten är för ljus (överexponerad).
• Fotografera inom ett lämpligt avstånd för blixtfotografering (s. 81).
• Ställ in blixten på ! (s. 50).
• Justera blixtexponeringskompensationen eller blixtstyrkan (s. 107, 123).
Vita punkter syns på bilden vid fotografering med blixt.
• Ljus från blixten har reflekterats från dammpartiklar eller andra föremål i luften.
Bilden ser ojämn eller grynig ut.
• Fotografera med ett lägre ISO-tal (s. 85).
• Beroende på det valda fotograferingsläget kan bilden bli oskarp eller grynig när du
fotograferar med ett högt ISO-tal (s. 62).
Ögon ser röda ut (s. 107).
• Ställ in [På] för [Lampa på] (s. 184). Lampan tänds vid blixtfotografering (s. 38).
Funktionen är mer effektiv om den som fotograferas tittar rakt in i lampan. Du kan
få ännu bättre resultat om du använder extra belysning inomhus, eller tar bilden
närmare motivet.
• Korrigera bilder med funktionen för att ta bort röda ögon (s. 162).
200
Felsökning
Det tar lång tid att lagra bilder på minneskortet/bildserietagningen saktar ned.
• Utför en lågnivåformatering av minneskortet i kameran (s. 177).
Det går inte att göra inställningar för fotograferingsfunktioner eller
FUNC.-menyn.
• De alternativ som är tillgängliga för inställningar varierar beroende på
fotograferingsläge. Se ”Tillgängliga funktioner för olika fotograferingsmetoder” och
”Fotograferingsmeny” (s. 210 – 219).
Spela in videoscener
Korrekt inspelningstid visas inte, eller stannar.
• Formatera minneskortet i kameran, eller använd ett minneskort som kan lagra data
i hög hastighet. Även om inspelningstiden inte visas korrekt kommer det inspelade
videoklippet att vara lika långt som den faktiska inspelningstiden (s. 23, 31).
visades på skärmen och fotograferingen upphörde automatiskt.
• Använd ett minneskort som i hög hastighet kan lagra data (s. 133).
Motivet blir förvrängt.
• Motivet kan bli förvrängt om det passerar framför kameran med hög hastighet vid
fotograferingen. Detta innebär inte att det har uppstått ett fel.
Visning
Det går inte att visa bilder eller videoscener.
• Om filnamnet eller mappstrukturen ändras på en dator är det inte säkert att du sedan
kan visa bilder eller videoscener. Mer information om mappstrukturer och filnamn finns
i Programvaruhandboken.
Visningen stannar, eller ljudet hörs inte.
• Använd i den här kameran ett minneskort som har lågnivåformaterats (s. 177).
• Om du kopierar en videoscen till ett minneskort som inte kan lagra data i tillräckligt hög
hastighet kan visningen avbrytas tillfälligt.
• Beroende på datorns kapacitet kan den hoppa över bildrutor, eller också kan ljudet
försvinna när videoscener spelas upp.
Dator
Det går inte att överföra bilder till en dator.
Det kan gå att lösa problemet när kameran är ansluten till datorn via en kabel genom att
du minskar överföringshastigheten.
• Tryck först på 1-knappen för att växla till visningsläget. Håll sedan n-, o- och
m-knapparna nedtryckta samtidigt. Välj [B] på skärmen som visas med hjälp
av qr-knapparna. Tryck sedan på m-knappen.
Eye-Fi-kort
Det går inte att överföra bilder (s. 197).
201
Lista över meddelanden som visas
på skärmen
Om ett felmeddelande skulle visas på skärmen kan du prova någon av
följande lösningar.
Inget minneskort
• Minneskortet är inte isatt åt rätt håll. Sätt i minneskortet vänt åt rätt håll (s. 17).
Minneskortet är låst
• Skrivskyddsfliken på SD-, SDHC-, SDXC-minneskortet eller Eye-Fi-kortet är inställd på
LOCK. Lås upp skrivskyddsfliken (s. 17).
Kan inte registrera!
• Du försökte ta en bild utan att ett minneskort fanns i kameran. Du måste sätta
i minneskortet åt rätt håll för att kunna fotografera (s. 17).
Fel på minneskortet (s. 177)
• Om samma meddelande visas även när ett formaterat minneskort har satts i korrekt ska
du kontakta Canons kundtjänst (s. 17).
Otillräckl. minne på kortet, kan inte välja vissa bilder
• Det finns inte tillräckligt med utrymme på minneskortet för att du ska kunna ta (s. 25,
30, 49, 59, 79, 117, 127) eller redigera bilder (s. 158 – 162). Radera bilder (s. 29, 152)
för att frigöra utrymme för nya bilder eller sätt i ett tomt minneskort (s. 17).
Byt batteri (s. 17)
Ingen bild.
• Det finns inga bilder som kan visas lagrade på minneskortet.
Skyddad! (s. 148)
Okänd bildfil/Ej kompatibel JPEG/Bilden är för stor./Kan inte spela upp AVI/
RAW
• Bilder som inte stöds eller bilder med korrupta bilddata kan inte visas.
• Bilder som har redigerats på en dator, som har fått filnamnet ändrat, eller som har tagits
med en annan kamera kanske inte kan visas.
Kan inte förstora!/Det här innehållet kan inte visas i Smart blandare/Kan inte
rotera/Kan inte ändra bild/Kan inte registrera bilden!/Kan inte ändra/Kan inte
föra till kategori/Bilden kan inte väljas.
• Inkompatibla bilder kan inte förstoras (s. 143), visas i Smart blandare (s. 147), märkas
som favoriter (s. 154), roteras (s. 157), redigeras (s. 158 – 162), registreras som
startbild (s. 178), kategoriseras (s. 155) eller läggas till i en utskriftslista (s. 171).
• Bilder som har redigerats på en dator, som har fått filnamnet ändrat, eller som har tagits
med en annan kamera kanske inte kan förstoras, spelas upp i Smart blandare, märkas
som favoriter, roteras, redigeras, registreras som startbild, kategoriseras eller läggas till
i en utskriftslista.
• Videoscener kan inte förstoras (s. 143), visas i Smart blandare (s. 147), redigeras
(s. 158 – 162), läggas till i en utskriftslista (s. 171) eller registreras som startbild (s. 178).
202
Lista över meddelanden som visas på skärmen
Ogiltigt intervall för urval
• När du valde intervall för urval (s. 149, 153, 156, 173) försökte du välja en startbild som
låg efter den sista bilden eller en slutbild som låg före den första bilden.
Urvalsgränsen överskriden
• Du valde fler än 998 bilder i utskriftsinställningarna. Välj 998 bilder eller färre (s. 172).
• Det gick inte att spara utskriftsinställningarna korrekt. Minska antalet valda bilder och
försök igen (s. 172).
• Du valde mer än 501 bilder i Skydda (s. 148), Radera (s. 152), Favoriter (s. 154),
Min kategori (s. 155) eller Utskriftsinställningar (s. 171).
Kommunikationsfel
• Bilderna kunde inte överföras till datorn eller skrivas ut på grund av det stora antalet
bilder (ca 1 000) som finns lagrat på minneskortet. Använd en USB-kortläsare (finns
i fackhandeln) för att överföra bilderna. Sätt i det medföljande minneskortet på
skrivarens kortplats för att skriva ut.
Namnfel!
• Mappnamnet eller bilden kan inte skapas eftersom det finns en bild med samma filnamn
som mappen eller bilden som kameran försöker skapa, eller också har högsta möjliga
filnummer uppnåtts. Gå till menyn 3 och ändra [Filnumrering] till [Auto återst] (s. 179)
eller formatera minneskortet (s. 23).
Objektivfel
• Det här felet kan uppstå om du håller i objektivet medan det rör sig, eller om du
använder det på en plats där det finns mycket damm eller sand i luften.
• Om det här felmeddelandet visas igen kontaktar du Canons kundtjänst. Det kan vara
fel på objektivet.
Ett kamerafel har upptäckts (felnummer)
• Om en felkod visas direkt när du har tagit en bild, kan det hända att bilden inte har
lagrats. Kontrollera bilden i visningsläget.
• Om den här felkoden visas igen noterar du felnumret (Exx) och kontaktar Canons
kundtjänst. Det kan vara fel på kameran.
Filfel
• Foton från andra kameror eller bilder som har redigerats med hjälp av en programvara
på en dator kan kanske inte skrivas ut.
Utskriftsfel
• Kontrollera inställningarna för pappersstorlek. Om det här meddelandet visas trots att
alla inställningar är korrekta stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen.
Gör sedan om inställningarna igen.
Bläckuppsamlaren är full
• Kontakta Canons kundtjänst angående en ny bläckuppsamlare.
203
Information som visas på skärmen
Fotografering (informationsvisning)
Batteriladdningsindikator
(s. 15)
Kamerariktning*
Vitbalanskompensation
(s. 84)
Mina färger (s. 91)
AEB-fotografering
(s. 105) / Fokusgaffling
(s. 100)
Matningsmetod (s. 90)
Eye-Fi-anslutningsstatus
(s. 197)
Mätningsmetod (s. 103)
Kompression
(bildkvalitet) (s. 56) /
Antal lagrade pixlar
(s. 56, 133), RAW (s. 89)
Histogram (s. 41)
Stillbilder: Antal bilder
som kan tas (s. 57)
Självutlösare (s. 53, 54)
Filmkvalitet (s. 133)
Brännvidd (s. 51)
Videoscener:
Återstående tid (s. 133)
204
Digital zoom (s. 50) /
Digital telekonverter
(s. 93)
Fokuseringsområde
(s. 92, 102) /
Bildstabilisering (s. 186)
Fotograferingsläge
(s. 210), Motivikon
(s. 206)
Blixtmetod (s. 50, 81,
106)
Autofokusram (s. 94)
Ta bort röda ögon
(s. 107)
Blixtexponeringskompensation /
Blixtstyrka (s. 107, 123)
Ram för spotmätning
(s. 103)
Datumstämpel (s. 52)
ISO-tal (s. 85)
ND-filter (s. 106)
Exponeringslås (s. 104),
FE-lås (s. 104)
Hjälplinjer (s. 185)
Slutartid (s. 118, 120)
Sidförhållande (s. 55)
Bländarvärde
(s. 119, 120)
Exponeringskompensationsgrad
(s. 81)
i-Contrast (s. 87)
Status för GPSmottagning (s. 111)
Vitbalans (s. 82)
Korrigering för
kvicksilverlampa (s. 58)
Varning för
kameraskakning (s. 27)
Exponeringsändringsstapel
Zoomstapel (s. 25)
Blinkregistrering (s. 108)
Exponeringsnivå (s. 120)
MF-indikator (s. 102)
Bildstabilisering (s. 186)
Tidszon (s. 181)
Vindbrusfilter (s. 134)
Information som visas på skärmen
*
: Standard,
: Kameran hålls vertikalt
När du fotograferar registrerar kameran om du håller den lodrätt eller vågrätt och
inställningarna justeras efter läget så att bilden blir så bra som möjligt. Riktningen känns
även av under visning. Du kan hålla kameran i vilken riktning som helst och bilderna roteras
automatiskt så att de visas upp på rätt sätt.
Det är inte säkert att den här funktionen fungerar korrekt när kameran riktas rakt uppåt
eller nedåt.
205
Information som visas på skärmen
Motivikoner
Vid fotografering med A visas i kameran en ikon för det motiv som den har
identifierat och fokuserar sedan automatiskt och väljer optimala inställningar
för motivets ljusstyrka och färg.
Motiv
Människor
Icke-mänskliga motiv
Med
starka
I rörelse
skuggor
i ansiktet
Bakgrund
I rörelse
Nära
inpå
Ikonbakgrundsfärg
Ljus
Grå
Motljus
—
Inklusive blå
himmel
Ljusblå
Motljus
—
Solnedgångar
—
—
Orange
Spotlights
Mörk
Vid
användning
av stativ
Mörkblå
*
—
*
* Visas när motivet är mörkt och kameran är monterad på ett stativ.
206
—
Information som visas på skärmen
Bildstabiliseringsikoner
Den optimala bildstabiliseringen för motivet ställs automatiskt in (intelligent
bildstabilisering) och följande ikoner visas i A-läget.
Minskar kameraskakningar vid
stillbildsfotografering
Minskar kameraskakningar vid
inspelning av videoscener,
inklusive kraftiga
kameraskakningar som inträffar
när du går och samtidigt spelar in
videoscener (dynamiskt läge).
Minskar kameraskakningar vid
panorering*.
Minskar små kameraskakningar
vid inspelning av videoscener
med maximalt telefoto (utökad
bildstabilisering).
Minskar kameraskakningar
vid makrofotografering
(hybridstabilisering).
Inaktiverar bildstabilisering vid
fotografering när kameran sitter
på ett stativ och då funktionen
inte behövs.
* Visas på skärmen när du följer ett motivs rörelser vid fotografering (panorering). Om du följer
ett motiv som rör sig vågrätt, är det endast lodräta kameraskakningar som kommer att minska
(vågrät bildstabilisering kommer att vara inaktiverad). När du följer motiv som rör sig lodrätt är
det endast vågräta kamerarörelser som kommer att minska.
Om [Bildstab.] är [Av] (s. 186) kommer bildstabilisering att vara inaktiverad
och inga ikoner visas på skärmen.
207
Information som visas på skärmen
Visning (detaljerad informationsvisning)
Växla visning: GPSinformationsvisning
(s. 41), Histogram (s. 41)
Min kategori (s. 155)
Vitbalans (s. 82)
Histogram (s. 41)
ND-filter (s. 106)
Exponeringskompensationsgrad
(s. 81),
Exponeringsändringsgrad (s. 132)
ISO-tal (s. 85),
Uppspelningshastighet
(s. 130, 132)
Fotograferingsläge
(s. 210)
Eye-Fi-överföring
slutförd (s. 197)
Batteriladdningsindikator
(s. 15)
Mätningsmetod (s. 103)
Mappnummer –
Filnummer (s. 179)
208
Aktuellt bildnummer /
Totalt antal bilder
Slutartid (stillbilder)
(s. 118), Bildkvalitet /
Bildfrekvens
(videoscener) (s. 133)
Bländarvärde
(s. 119, 120)
i-Contrast (s. 87, 161)
Blixt (s. 81, 106),
Blixtexponeringskompensation (s. 107)
Fokusområde
(s. 92, 102)
Filstorlek (s. 57, 133)
Stillbilder: Antal lagrade
pixlar (s. 57)
Videoscener: Videolängd
(s. 133)
Kompression
(bildkvalitet) (s. 56) /
Antal lagrade pixlar
(s. 56, 133), RAW (s. 89),
MOV (videoscener)
Visning av grupp
(s. 144), Bildredigering
(s. 158 – 162)
Skydda (s. 148)
Favoriter (s. 154)
Mina färger (s. 91, 160)
Korrigering för
kvicksilverlampa (s. 58)
Vitbalanskompensation
(s. 84) / Ta bort röda
ögon (s. 107, 162)
Fotograferingsdatum och
-tid (s. 19)
Information som visas på skärmen
Förklaring av innehållet på kontrollpanelen
i ”Visa videoscener” (s. 32)
Avsluta
Uppspelning
Slow motion (Du kan ändra hastigheten med hjälp av qr-knapparna eller
genom att vrida på 7-ratten. Ljudet spelas inte upp.)
Hoppa bakåt* (Fortsätter hoppa bakåt när m-knappen hålls nedtryckt.)
Föregående bildruta (Spolar tillbaka om m-knappen hålls nedtryckt.)
Nästa bildruta (Spolar framåt när m-knappen hålls nedtryckt.)
Hoppa framåt* (Fortsätter hoppa framåt när m-knappen hålls nedtryckt.)
*
c
Redigera (s. 135)
Visas när kameran är ansluten till en PictBridge-kompatibel skrivare (s. 164).
* Visar den bildruta som finns cirka 4 sekunder innan eller efter den aktuella bildrutan.
Du kan använda qr-knapparna för att hoppa framåt och bakåt under
visningen av en video.
209
Funktioner och menylistor
Tillgängliga funktioner för olika
fotograferingsmetoder
K
Fotograferingslägen
D BM G A
I J C
Funktion
*1
Exponeringskompensation (s. 81)
—
—
{
—
h
*1
{
—
{
{
—
{
{
{
{
Z
!
*1
*1
—
{
{
{
{
—
{
{
—
{
{
{
*2
Blixtexponeringskompensation (s. 107)
*1
—
{
{
{
Inställningar för blixtstyrka (s. 123)
B
Inställningar för Av/Tv
(s. 118, 119)
M
*1
{
{
{
{
{
—
—
—
Ändra program (s. 104)
Exponer.lås/FE-lås (s. 104), *4
*1
{
—
{
{
{
—
—
{
{
{
{
—
—
—
{
{
{
*1
{
{
{
{
*1
Blixt (s. 50, 81, 106)
*1
Exponer.lås/Exponeringsändring (s. 132)
Autofokuslås (när det är registrerat för
(s. 187)
Fokusområde (s. 92)
Välj ansikte (s. 101)
Följnings-AF (s. 95)
-knappen)
e
(s. 102)/
Autofokuslås (s. 99)
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
*3
{
{
{
{
—
{
—
{
—
—
—
—
—
— —
— —
—
—
—
—
—
—
— —
—
—
{
{
—
—
{
{
—
—
— —
— —
—
—
—
—
—
—
—
{
{
—
{
{
{
—
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
—
*1
{
{
{
{
—
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
*1 De tillgängliga inställningarna varierar utifrån registrerad fotograferingsmetod. *2 Kan inte väljas, men växlar till
Z beroende på omständigheterna. *3 Kan inte väljas, men växlar till Z när blixten utlöses. *4 FE-lås är inte
tillgängligt vid användning av !.
210
Funktioner och menylistor
K
E
w S O P t
x
v
T
E
Y
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
— — —
{
{
{
{
{
{
— —
— —
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
— —
{ —
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
{
— —
— — —
— —
— — —
—
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{ { {
— — —
{ { {
— — —
{ {
— —
{ { {
— — —
{
—
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— — —
— — —
— —
— —
— — —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— — —
— — —
— —
— —
— — —
— — {
— —
{ —
—
—
—
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
— —
— —
—
—
—
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
—
—
{
{
— —
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
{
—
{
{
{
{
—
—
—
{
— — —
{
{
{
{
—
—
—
{ Valbart eller ställs in automatiskt. – Kan inte väljas.
211
Funktioner och menylistor
FUNC.-meny
K
Fotograferingslägen
D BM G A
I J C
Funktion
*1
{
{
{
{
—
{
*1
*1
—
{
{
{
{
{
{
{
{
—
— —
— —
*1
{
{
{
{
—
{
{
{
{
*1
*1
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
*1
{
{
{
{
—
{
—
—
—
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
—
{
—
{
—
*1
{
{
{
{
—
{
—
—
—
*1
Vitbalanskompensation (s. 84)
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
{ —
— —
—
—
—
—
Justering av vitbalans vid undervattensfotografering
(s. 82)
— —
—
—
—
—
— —
—
—
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
{
{
{
{
—
{
—
—
—
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
*1
—
{
{
{
{
{
{
{
—
—
— —
— —
— —
— —
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
{
{
{
{
{
{
*1
*1
DR-korrigering (s. 87)
Skuggkorrigering (s. 88)
ISO-tal (s. 85)
Vitbalans (s. 82)
–
S
h
*2
*3
Mina färger (s. 91)
{
{
{
— —
— —
*3
*4
Gaffling (s. 100, 105)
Matningsmetod (s. 90)
W
*5
Självutlösare (s. 53)
Inställningar för självutlösare
(s. 54)
{
{
{
{
{
{
{
{
{
] [ $
Fördröjn.*6
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Bilder*7
*1
{
{
{
{
{
—
{
{
{
*1
{
{
{
{
{
{
—
*1
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
— —
{ {
—
{
—
{
*1
{
{
{
{
—
{
—
—
—
Autofokusram (s. 94)
Ändra autofokusramens läge (s. 97)
Mätningsmetod (s. 103)
*8
*1 De tillgängliga inställningarna varierar utifrån registrerad fotograferingsmetod. *2 Inte tillgänglig i x och v. *3
Justering av vitbalans är inte tillgänglig. *4 Värdena för kontrast, skärpa, färgmättnad, rött, grönt, blått och hudtoner
kan ställas in i fem olika nivåer. *5
väljs vid användning av f, Autofokuslås eller t. *6 Värdet 0 sekunder kan
inte väljas för de metoder där antalet bilder inte kan ställas in.
212
Funktioner och menylistor
K
E
w S O P t
x
v
T
E
Y
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
{
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
— — —
{ { {
— — —
{ { {
— —
{ {
— — —
{ { —
— —
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{ { {
— — —
{ { {
— — —
{ {
— —
{ { {
— — —
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
— —
— —
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
— —
— —
— — —
— — —
{
{
— —
— —
— — —
— — —
— —
— —
— — {
— — —
{
{
—
—
—
{
{
{
—
—
—
{
—
—
—
{
— —
— — —
— —
— —
{
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
*9
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
—
—
{
— —
— — —
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{ { {
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
{
—
{
—
{
—
—
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
{
{
{
{
{
— —
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
— —
— —
{
{
—
{ { {
— — —
{ {
— —
{ { {
— — —
{
—
{
—
— — —
— — —
— —
— — —
{ {
— —
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
{
{
{
—
{
—
{
—
{
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
— —
— —
—
—
— {
{ —
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
— {
{ —
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
—
—
—
{
—
{
{
{
{
—
—
{
— — —
{
{
{
{
—
—
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
—
—
— { {
— — —
— — {
— — —
{ {
— —
{ { {
— — —
{
—
{
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
{
{
{
{
{
— — —
{
{
— —
{
{
{
— — —
{
{
—
—
*7 Fast inställd på 1 sekund för de metoder där antalet bilder inte kan ställas in. *8 Endast tillgänglig när du trycker
på o-knappen (s. 28). *9 Inga detaljerade inställningar finns.
{ Valbart eller ställs in automatiskt. – Kan inte väljas.
213
Funktioner och menylistor
K
Fotograferingslägen
D BM G A
I J C
Funktion
ND-filter (s. 106)
Sidförh. för stillbilder (s. 55)
Bildtyp (s. 89)
Antal lagrade pixlar (s. 56)
Kompressionsgrad (s. 56)
Filmkvalitet (s. 133)
*1
{
{
{
{
—
{
—
—
—
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
— {
— —
{
—
{
—
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
— —
—
—
—
—
—
—
*1
*1 De tillgängliga inställningarna varierar utifrån registrerad fotograferingsmetod. *2 Endast
tillgängliga.
214
— —
och
är
Funktioner och menylistor
K
E
w S O P t
x
v
T
E
Y
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— —
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
— —
— —
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
— { —
— — —
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
— —
{ {
{
{
{
{
{
— *2 —
— — —
{
{
{
— — —
{ { {
{
{ {
— —
{
{
{
{ { —
— — —
— —
— —
{
{
{
{
{
— —
{ {
— —
{ {
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*3
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
—
{
*3
— — —
— —
*3 Synkroniseras med inställningar för sidförhållande för stillbilder och ställs in automatiskt (s. 131).
{ Valbart eller ställs in automatiskt. – Kan inte väljas.
215
Funktioner och menylistor
4 Fotograferingsmeny
K
Fotograferingslägen
D BM G A
I J C
Funktion
AF Ram Storlek (s. 97)
Digital zoom (s. 50)
AF-punkt zoom (s. 98)
Servo AF (s. 99)
AF-hjälpbelysn (s. 183)
MF-punkt zoom (s. 102)
Säker M. Fokus (s. 102)
Normal
*1
{
{
{
{
—
{
{
{
{
Liten
Standard
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Av
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Digital telekonverter
(1.5x/2.0x)
*1
{
{
{
{
—
— —
—
—
På
*1
{
{
{
{
{
—
{
{
—
Av
På
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
Av*2
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
—
På
Av
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
På
*1
{
{
{
{
—
—
{
{
—
Av
På
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
—
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
*1
—
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{ {
— —
{
—
{
—
Exp.komp blixt
*1
—
{
{
{
—
{
—
—
—
Blixtstyrka
*1
1:a ridån
*1
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
— —
{ {
—
{
—
{
{
{
{
{
—
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
Av
Blixtmetod
Blixt inställning (s. 107, 123, Blixtsynk
183, 184)
Auto
Manuell
2:a ridån
*1
Minsk rödögon
På
Av
*1
Lampa på
På/Av
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
På
*1
—
{
{
{
{
{
{
{
{
Av
*1
{
{
{
{
{
{
—
—
{
{
—
—
— —
— —
Korr. blixtexp
*1
Autom ISO-inställningar
(s. 86)
Max. ISO-tal
*1
{
—
Förändringsgrad
*1
—
{
—
{
—
{
—
—
—
Högt ISO brusr (s. 88)
Korr. av Hg-ljus (s. 58)
Standard/Hög/Låg
På/Av
*1
{
—
{
—
{
—
{
—
—
{
— —
— —
—
—
—
—
—
*1 De tillgängliga inställningarna varierar utifrån registrerad fotograferingsmetod. *2 [På] när personer i rörelse
identifieras i metoden A.
216
Funktioner och menylistor
K
E
w S O P t
x
v
T
E
Y
—
—
—
{
—
{
{
{
{
{
{
—
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
{
—
{
{
{
{
—
—
—
{
— —
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
— — —
{ { {
{
{
{
{
—
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
{
{
{
{
—
{
{
{
{
—
— — —
{ { {
— —
{ {
— —
{ {
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
— — —
{
{
{
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
{
{
{
{
—
—
—
{
— — —
{
{
{
{
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
{
{
{
{
— — —
{ { {
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— — —
— — —
— —
— —
— — —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
{
{
{
—
{
{
{
{
—
{
—
{
— — —
{ — —
—
{
—
{
—
{
— —
{ —
{
—
{
— — —
— — —
{
{
{
— — —
— — —
{
{
— —
— —
{
{
— — —
— — —
— —
— —
{
{
{
—
—
{
{
{
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
{
{
{
{
{
{
— —
— —
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
{
{
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
— —
— —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— — —
— — —
— —
— —
— — —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
{ Valbart eller ställs in automatiskt. – Kan inte väljas.
217
Funktioner och menylistor
K
Fotograferingslägen
D BM G A
I J C
Funktion
Central
*1
{
{
{
{
—
{
—
—
—
AF-punkt
*1
{
{
{
{
—
— —
—
—
På
Av
*1
*1
—
{
{
{
{
{
—
{
—
{
— —
{ {
—
{
—
{
Vindbrusfilter (s. 134)
På/Av
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Visa (s. 184)
Av/2 – 10 sek./Hold
Av
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Spotmätning (s. 103)
Säkerhetförskj (s. 119)
Visa info (s. 185)
Detaljerad/Fokus kontr
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Blinkregistrering (s. 108)
På
Av
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Sökarinställn. (s. 185)
Fotogr.info/Hjälplinjer/
Histogram
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
Kontinuerlig
Endast avtr. *1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
Av
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
På
Av
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
Datum/Datum-Tid
Ange kontr.ringsfunkt. (s. 123)
*1
*1
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{ {
— —
{
—
{
—
Ställ in
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
— —
—
—
Bildstab.
Inst. f bildstab. (s. 186)
Utökad
bildstab.
Datumstämpel (s. 52)
knapp (s. 187)
Spara inställn (s. 125)
Av
*1 De tillgängliga inställningarna varierar utifrån registrerad fotograferingsmetod.
218
Funktioner och menylistor
K
E
w S O P t
x
v
T
E
Y
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
— — —
— —
— — —
—
—
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
{
— — —
{ { {
— — —
{ { {
— —
{ {
— — —
{ { {
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
{
{
—
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
{
{
— — —
{ { {
—
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
{
—
{
—
— —
— —
{
—
{
—
{
—
{
—
{
—
— — —
— — —
— — —
— — —
—
—
—
—
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— — —
{
{
— — —
— — —
{
{
{
— — —
— —
— —
{
{
— —
{
{
{
— — —
{
{
—
—
{ Valbart eller ställs in automatiskt. – Kan inte väljas.
219
Funktioner och menylistor
3 Inställningsmenyn
Menyalternativ
Innehåll
Ref.sida
Tyst
På/Av*
s. 44
Volym
Ställ in alla manöverljud (5 nivåer).
s. 45
Ljudalternativ
Ställ in ljuden för varje kamerafunktion.
s. 176
Råd och tips
På*/Av
s. 176
LCD Ljusstyrka
Justerar skärmens ljusstyrka (5 nivåer).
s. 46
Startbild
Lägga till en bild som startbild.
s. 178
Formatera
Formaterar minneskortet och raderar alla data
Filnumrering
Kontinuerlig*/Auto återst
s. 23, 177
s. 179
Skapa mapp
Månad*/Dagligen
s. 180
Objektivindrag
1 min.*/0 sek.
s. 180
Energispar
Autom. avstängn: På*/Av
s. 48, 180,
Display av: 10, 20 eller 30 sek./1*, 2 eller 3 min.
181
Tidszon
Hem*/Värld
Datum/tid
Datum- och tidsinställningar.
s. 181
s. 20
Uppdat. av tid
På/Av*
s. 115
GPS-inst.
Inställningar för GPS-funktioner och loggning.
s. 111
Enheter
m/cm*/ft/in
s. 182
Videoformat
NTSC/PAL
s. 192
Styr via HDMI
På/Av*
s. 194
Eye-Fi-inställningar
Eye-Fi-anslutningsinställningar (visas endast
när ett Eye-Fi-kort används i kameran)
s. 197
Språk
Välj visningsspråk.
s. 22
Återställ allt
Återställer kameran till standardinställningarna.
s. 47
* Grundinställning
Menyn Min meny
Menyalternativ
Min meny-inst
220
Innehåll
Här anges de menyalternativ som ska
registreras på Min meny.
Ref.sida
s. 188
Funktioner och menylistor
1 Visningsmeny
Menyalternativ
Innehåll
Ref.sida
Visa Filmsammandrag
Visar videoscener som har skapats med
Filmsammandrag.
s. 139
Smart blandare
Startar Smart blandare.
s. 147
Bildspel
Visar bilder automatiskt.
s. 142
Radera
Raderar bilder (Välj, Markera omfång, Alla bilder).
s. 152
Skydda
Skyddar bilder (Välj, Markera omfång, Alla bilder).
s. 148
Rotera
Roterar bilderna.
s. 157
Favoriter
Märker bilder som favoriter eller tar bort
märkningen.
s. 154
Min kategori
Kategoriserar bilder (Välj, Markera omfång).
s. 155
i-Contrast
Korrigerar mörka delar och kontraster
i stillbilder.
s. 161
Ta bort röda ögon
Korrigerar röda ögon i stillbilder.
s. 162
Beskärning
Beskär delar av stillbilder.
s. 159
Storleksändra
Ändrar storlek på och sparar stillbilder.
s. 158
Mina färger
Justerar färgerna i stillbilder.
s. 160
Bläddringsvy
På*/Av
s. 138
Gruppera bilder
På*/Av
s. 145
Autom rotering
På*/Av
s. 189
Återgå
Sist visad*/Sist tagen
s. 189
Övergång
Tona*/Diabild/Bildspel/Av
s. 143
* Grundinställning
2 Utskriftsmeny
Menyalternativ
Skriv ut
Innehåll
Ref.sida
Visar utskriftsskärmen (när kameran är ansluten
till en skrivare).
—
Välj bild och antal
Väljer ut enskilda bilder för utskrift.
s. 172
Markera omfång
Väljer ut start- och slutbild för utskrift.
s. 173
Välj alla bilder
Väljer samtliga bilder för utskrift.
s. 173
Ta bort alla val
Inaktiverar alla inställningar för utskrift.
s. 174
Utskriftsinställn.
Anger utskriftsformatet.
s. 171
221
Tekniska data
Bildsensor
Effektiva pixlar i kameran................ Cirka 12,1 miljoner pixlar
Objektiv
Brännvidd........................................ 5x zoom: 5.2 (V) – 26.0 (T) mm
(motsvarande för 35 mm-film: 24 (V) – 120 (T) mm)
Fokusområde .................................. 3 cm – oändligt (V), 30 cm – oändligt (T)
• Närbild: 3 – 50 cm (V), 30 – 50 cm (T)
System för bildstabilisering ............. Linsförskjutningstyp
Bildprocessor....................................... DIGIC 5
LCD-skärm
Typ .................................................. Färgskärm av TFT-typ (bred betraktningsvinkel)
Storlek ............................................. 7,5 cm (3,0-tums)
Effektiva pixlar................................. Cirka 461 000 punkter
Sidförhållande ................................. 4:3
Funktioner ....................................... Justering av ljusstyrka (5 nivåer), Quick-bright-LCD
Fokus
Fokuseringssystem ......................... Autofokus: Enbild (Kontinuerlig i Auto-läge), Servo AF
(Servo AE)
Manuell fokusering
Autofokusram.................................. Ansikte AiAF, Följnings-AF, Central, FlexiZone
System för ljusmätning ........................ Evaluerande, centrumvägd, spotmätning
Exponeringskompensation
(Stillbilder)/
Exponeringsändring (Videoscener) ..... ±3 steg* i steg om 1/3 EV
* ±2 för exponeringsändring
ISO-tal (Standardutmatningskänslighet,
Rekommenderat exponeringsindex) ... Auto, ISO 80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/
800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400
Vitbalans.............................................. Auto, Dagsljus, Moln, Glödlampa, Lysrör, Lysrör H, Blixt,
Under vatten, Egen
Slutartider ............................................ 1 – 1/2000 sek.
15 – 1/2000 sek. (Totalt slutartidsomfång)
222
Tekniska data
Bländare
Typ ..................................................Irisbländare
f/nummer .............................................f/2.0 – f/8.0 (V), f/5.9 – f/8.0 (T)
Blixt
Lägen ..............................................Auto, På, Lång synktid, Av
Arbetsområde..................................50 cm – 7,0 m (V), 50 cm – 2,3 m (T)
Fotograferingslägen.............................C, M, Av, Tv, P, Auto*1, SCN*2, Kreativa filter*3, Film*4
• Med filmknappen går det att spela in videoscener
*1 Smart Auto är även tillgänglig för videoinspelning
*2 Filmsammandrag, Porträtt, Landskap, Barn och djur,
Smart slutare*5, HQ-höghastighetstagning, Kvällsbild
utan stativ, Strand, Under vatten, Lövverk, Snö,
Fyrverkeri, Stitch Assist
*3 Stort dynamiskt omfång, Nostalgi, Fisheyeeffekt,
Miniatyreffekt, Leksakskameraeffekt, Monokrom,
Superintensiv, Affischeffekt, Färgaccent, Färgbyte
*4 Standard, iFrame-film, Super Slow Motion-film
*5 Le, Självutlösare blinkning, Självutlösare ansikte
Digital zoom.........................................Stillbilder/videoscener: Ca 4x (upp till ca 20x
i kombination med optisk zoom)
Säkerhetszoom, digital telekonverter
Bildseriefotografering
Lägesval..........................................Bildseriefotografering, AF för bildserier
Hastighet .........................................Cirka 2,3 bilder/sek. (i P-läge)
Cirka 9,6 bilder/sek. (I läget HQ-höghastighetstagning)
Antal bilder
(enligt CIPA-standarden) .....................Cirka 200
Lagringsmedier....................................SD-minneskort, SDHC-minneskort, SDXC-minneskort
Filformat...............................................Design rule for Camera File system, DPOF-kompatibel
(version 1.1)
Datatyp
Stillbilder..........................................Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (Canon-original))
Videoscener ....................................MOV (bilddata: H.264, ljuddata: Linjär PCM (stereo))
GPS-loggfil ......................................Kompatibelt NMEA 0183-meddelandeformat
223
Tekniska data
Totalt antal lagrade pixlar
Stillbilder ......................................... 16:9
Stor: 4000 x 2248, Medium 1: 2816 x 1584, Medium 2:
1920 x 1080, Liten: 640 x 360
3:2
Stor: 4000 x 2664, Medium 1: 2816 x 1880, Medium 2:
1600 x 1064, Liten: 640 x 424
4:3
Stor: 4000 x 3000, Medium 1: 2816 x 2112, Medium 2:
1600 x 1200, Liten: 640 x 480, RAW: 4000 x 3000
1:1
Stor: 2992 x 2992, Medium 1: 2112 x 2112, Medium 2:
1200 x 1200, Liten: 480 x 480
4:5
Stor: 2400 x 3000, Medium 1: 1696 x 2112, Medium 2:
960 x 1200, Liten: 384 x 480
Videoscener .................................... Super slow motion-film: 640 x 480 (120 bps vid
fotografering, 30 bps*1 vid visning), 320 x 240 (240 bps
vid fotografering, 30 bps*1 vid visning)
Miniatyreffekt: 1280 x 720*2 / 640 x 480*2
iFrame-film: 1280 x 720 (30 bps*1)
Annat än ovan: 1920 x 1080 (24 bps*3) / 1280 x 720
(30 bps*1) / 640 x 480 (30 bps*1)
*1 Den faktiska bildfrekvensen är 29,97 bps.
*2 Fotografering: 6 bps, 3 bps, 1,5 bps Visning: 30 bps*1
*3 Den faktiska bildfrekvensen är 23,976 bps.
Gränssnitt ............................................ Hi-speed USB
HDMI-utgång
Analog ljudutgång (stereo)
Analog videoutgång (NTSC/PAL)
Standard för direktutskrift .................... PictBridge
Strömkälla ........................................... Batteri NB-5L
Nätaggregat CA-DC10 (vid användning med
nätadaptersatsen ACK-DC30)
Mått (enligt CIPA-standarden)............. 98,9 x 59,8 x 26,7 mm
Vikt (enligt CIPA-standarden).............. Cirka 198 g (inklusive batteri och minneskort)
Cirka 173 g (endast kamerahus)
224
Tekniska data
Batteri NB-5L
Typ.......................................................Laddningsbart litiumjonbatteri
Spänning .............................................3,7 V DC
Kapacitet..............................................1 120 mAh
Antal laddcykler ...................................Cirka 300 gånger
Drifttemperatur.....................................0 – 40 °C
Mått......................................................32,0 x 44,9 x 7,9 mm
Vikt.......................................................Cirka 25 g
Batteriladdare CB-2LX/CB-2LXE
Inspänning/-ström................................100 – 240 V AC (50/60 Hz), 0,085 A (100 V) – 0,05 A
(240 V)
Utspänning/-ström ...............................4,2 V DC, 0,7 A
Laddningstid ........................................Cirka 2 timmar 5 minuter (vid användning av NB-5L)
Laddningsindikator ..............................Laddning pågår: Orange, Fulladdat: Grön
Driftstemperatur...................................0 – 40 °C
Mått......................................................57,5 x 81,6 x 21,0 mm
Vikt.......................................................Cirka 65 g (CB-2LX)
Cirka 59 g (CB-2LXE, exklusive nätkabel)
• Alla uppgifter baseras på tester utförda av Canon.
• Kamerans specifikationer och utseende kan komma att ändras utan
föregående meddelande.
AKTA
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
225
Tillbehör
Medföljer kameran
Handlovsrem
WS-DC11
CD:n DIGITAL
Batteri NB-5L
CAMERA Solution (med kontaktskydd)*
Disk
Gränssnittskabel
IFC-400PCU*
Batteriladdare
CB-2LX/CB-2LXE*
* Kan även köpas separat.
Minneskort
USB-kortläsare
Windows/Macintosh
PictBridge-kompatibla Canon-skrivare
AV-stereokabel AVC-DC400ST
HDMI-kabel HTC-100
226
Tv
Tillbehör som säljs separat
Nedanstående kameratillbehör kan köpas separat. Vissa tillbehör säljs inte
överallt, eller kan ha utgått ur sortimentet.
Strömförsörjning
Batteri NB-5L
z Uppladdningsbart litiumjonbatteri.
Batteriladdare CB-2LX/CB-2LXE
z Laddare för laddning av det
uppladdningsbara batteriet NB-5L.
Nätadaptersats ACK-DC30
z Med hjälp av det här tillbehöret kan du
förse kameran med ström från ett vanligt
eluttag. Detta rekommenderas om
kameran ska användas kontinuerligt en
längre tid och när den ansluts till en dator
eller skrivare. Kan inte användas för att
ladda kamerabatteriet.
Använda tillbehören utomlands
Batteriladdaren och nätadaptersatsen kan användas i områden med 100 – 240 V
(50/60 Hz) växelspänning.
Om kontakten inte passar i uttaget använder du en kommersiellt tillgänglig
reseadapter. Använd inte transformatorer för resebruk eftersom de orsakar
funktionsfel.
Blixt
Blixt med hög effekt HF-DC2
z Den här separata blixten kan användas
för att fånga fotografiska motiv som ligger
utanför den inbyggda blixtens räckvidd.
Även blixt med hög effekt HF-DC1 kan
användas.
227
Tillbehör som säljs separat
Övriga tillbehör
Undervattenshus WP-DC43
z Med det här huset kan du ta
undervattensbilder ned till 40 meters djup,
fotografera i regn, på stranden eller
i skidbacken.
Undervattenshus med kompensationsvikt
WW-DC1
z När du använder undervattenshuset för att
fotografera under vatten gör vikterna att
kameran inte flyter.
Stereo AV-kabel AVC-DC400ST
z Använd den här kabeln för att ansluta
kameran till en tv när du vill ta och visa
bilder.
HDMI-kabel HTC-100
z Använd den här kabeln för att ansluta
kameran till en HDMI-kontakt på en
högdefinitions-tv.
Skrivare
SELPHYserien
Inkjetskrivare
PictBridge-kompatibla Canon-skrivare
z Du kan skriva ut bilder utan att behöva
använda en dator genom att ansluta din
kamera till en PictBridge-kompatibel
Canon-skrivare.
Du kan få mer information av närmaste
Canon-återförsäljare.
Originaltillbehör från Canon rekommenderas.
Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan
inte hållas ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som
eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än
Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti
inte gäller reparationer som har orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon,
även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.
228
Index
A
D
AEB-läge ................................................. 105
Affischeffekt (fotograferingsläge)............... 63
AF-punkt zoom .......................................... 98
Ansikte AiAF (autofokusram)..................... 94
Antal lagrade pixlar (bildstorlek) ................ 56
Autofokus J Fokus
Autofokuslås .............................................. 99
Autofokusramar ............................. 26, 94, 97
AUTO-läge (fotograferingsläge) .......... 25, 38
Av (fotograferingsläge) ............................ 119
AV-kabel.................................................. 192
AV-stereokabel ........................................ 192
Datum/tid
Inställning............................................19
Lägga till i bild .....................................52
Världsklocka ..................................... 181
Ändra ..................................................20
Datum och tid J Datum/tid
Digital telekonverter...................................93
Digital zoom...............................................50
DPOF....................................................... 171
B
Barn och djur (fotograferingsläge) ............. 61
Batteri
Energispar .......................... 48, 180, 181
Ladda.................................................. 14
Laddningsindikator.............................. 15
Batteriladdare ...................................... 2, 227
Beskärning............................................... 159
Bilder
Radera bilder .............................. 29, 152
Redigering J Redigering
Skydda.............................................. 148
Visning J Visa
Visningstid ........................................ 184
Bildkvalitet J Kompressionsgrad
Bildseriefotografering................................. 90
HQ-höghastighetstagning
(fotograferingsläge)............................. 76
Bildspel .................................................... 142
Blinkregistrering....................................... 108
Blixt
Av ....................................................... 50
Blixtexponeringskompensation ......... 107
Lång synktid...................................... 106
På ....................................................... 81
C
C (fotograferingsläge).............................. 125
CD:n DIGITAL CAMERA Solution Disk ....... 2
Central (autofokusram).............................. 95
E
Egen vitbalans ...........................................83
Energispar ................................. 48, 180, 181
Exponering
Exponeringslås .........................104, 132
FE-lås ............................................... 104
Korrigering ..........................................81
Ändring ............................................. 132
Exponeringslås ................................104, 132
Eye-Fi-kort .........................................16, 197
F
Fabriksinställningar J Grundinställningar
Felmeddelanden......................................202
Felsökning ............................................... 199
FE-lås ...................................................... 104
Filmsammandrag (fotograferingsläge).......71
Filnumrering............................................. 179
Fisheyeeffekt (fotograferingsläge) .............66
FlexiZone (autofokusram)..........................95
Fokus
AF-punkt zoom ...................................98
Autofokuslås .......................................99
Autofokusramar ............................ 26, 94
Servo AF.............................................99
Välj ansikte .......................................101
Fokuseringslås ..........................................95
Fokuseringsområde
Manuell fokusering............................ 102
Närbild ................................................92
Fokusgaffling ...........................................100
Fokuskontroll ...........................................146
Formatera (minneskort) .....................23, 177
Formatera J Minneskort, Formatera
Fotografera med hjälp av en tv................193
229
Index
Fotografering
Antal bilder.............................. 15, 18, 57
Fotograferingsdatum och -tid J
Datum/tid
Fotograferingsinformation......... 185, 204
Inspelningstid...................................... 31
FUNC.-meny
Grundläggande funktioner.................. 42
Lista .................................................. 212
Fyrverkeri (fotograferingsläge) .................. 62
Färgaccent (fotograferingsläge) ................ 68
Färgbyte (fotograferingsläge) .................... 69
Följnings-AF ........................................ 28, 96
Förstorad visning..................................... 143
G
GPS................................................... 41, 109
Grundinställningar ..................................... 47
Gränssnittskabel............................ 2, 35, 164
H
Handlovsrem J Rem
Hjälplinjer................................................. 185
HQ-höghastighetstagning
(fotograferingsläge) ................................... 76
I
i-Contrast........................................... 87, 161
iFrame-film (filmläge)............................... 128
Indikeringslampa ....................................... 39
ISO-tal ....................................................... 85
K
Kamera
Grundinställningar .............................. 47
Hålla kameran .................................... 13
Kameraskakning.......................... 27, 50, 186
Klockfunktion ............................................. 48
Knappen Ring funktionsväljare................ 121
Komponentguide ....................................... 38
Kompressionsgrad (bildkvalitet) ................ 56
Kontakt ...................... 35, 164, 192, 193, 196
Kontrollring .............................................. 121
Korrigering av dynamiskt omfång.............. 87
Kreativa filter (fotograferingsläge) ............. 63
Kvällsbild utan stativ
(fotograferingsläge) ................................... 61
230
L
Lampa ....................................... 38, 183, 184
Landskap (fotograferingsläge)................... 60
LCD-skärm J Skärm
Le (fotograferingsläge) .............................. 72
Leksakskameraeffekt
(fotograferingsläge) ................................... 67
Ljudinställningar ........................................ 44
Lövverk (fotograferingsläge)...................... 61
M
M (fotograferingsläge) ............................. 120
Manuell fokusering
(fokuseringsmetod).................................. 102
Matningsmetod.......................................... 90
Medföljande artiklar J Tillbehör
Menu
Grundläggande funktioner .................. 43
Lista .................................................. 210
Mina färger (fotografering)......................... 91
Mina färger (visning)................................ 160
Miniatyreffekt (fotograferingsläge)..... 66, 130
Min kategori............................................. 155
Minneskort................................................. 16
Antal bilder.................................... 18, 57
Formatera ................................... 23, 177
Inspelningstid.............................. 31, 133
Monokrom (fotograferingsläge) ................. 68
Märk bilder som favoriter......................... 154
Mätningsmetod........................................ 103
N
ND-filter ................................................... 106
Nostalgi (fotograferingsläge) ..................... 65
Närbild (fokuseringsmetod) ....................... 92
Nätadaptersats ................................ 196, 227
Nätström.................................................. 196
P
P (fotograferingsläge)................................ 80
PictBridge ........................................ 164, 228
Porträtt (fotograferingsläge) ...................... 60
Programautomatik ..................................... 80
Index
Programvara
CD:n DIGITAL CAMERA
Solution Disk......................................... 2
Installation........................................... 34
Programvaruhandbok ........................... 2
Överföra bilder till en dator
för visning ........................................... 33
R
Radera bilder ............................................. 29
RAW .......................................................... 89
Redigering
Beskärning........................................ 159
i-Contrast .......................................... 161
Mina färger........................................ 160
Ta bort röda ögon ............................. 162
Ändra storlek (förminska bilder)........ 158
Rem ....................................................... 2, 13
Resa utomlands......................... 16, 181, 227
Rotera...................................................... 157
S
SCN (fotograferingsläge)........................... 60
SD-/SDHC-/SDXC-minneskort J Minneskort
Sepiatoner ........................................... 65, 91
Servo AF.................................................... 99
Sidförhållande............................................ 55
Självutlösare .............................................. 53
Självutlösare 2 sekunder .................... 54
Självutlösare ansikte
(fotograferingsläge)............................. 74
Självutlösare blinkning
(fotograferingsläge)............................. 73
Ändra självutlösarfördröjning och
antal bilder .......................................... 54
Självutlösare ansikte
(fotograferingsläge) ................................... 74
Självutlösare blinkning
(fotograferingsläge) ................................... 73
Skuggkorrigering ....................................... 88
Skydda..................................................... 148
Skärm
Byta visningsläge................................ 40
Informationsvisning................... 204, 208
Meny J FUNC.-meny, Menu
Visningsspråk ..................................... 22
Smart blandare ........................................ 147
Smart slutare (fotograferingsläge) ............. 72
Snö (fotograferingsläge) ............................ 62
Stitch Assist (fotograferingsläge)...............78
Stort dynamiskt omfång
(fotograferingsläge) ...................................64
Strand (fotograferingsläge)........................61
Strömförsörjning J Batteri, Nätadaptersats
Superintensiv (fotograferingsläge).............63
Super slow motion-film (filmläge) ............ 131
Svartvita bilder..................................... 65, 91
T
Ta bort röda ögon ............................107, 162
Tillbehör................................................... 227
Tv (fotograferingsläge) ............................ 118
U
Under vatten (fotograferingsläge)..............61
Utskrift .....................................................164
Utökad bildstabilisering............................ 186
V
Video J Videoscener
Videoscener
Bildkvalitet (Antal lagrade pixlar/
bildfrekvens) ..................................... 133
Inspelningstid..............................31, 133
Lägen................................................128
Redigering ........................................ 135
Visa (visning) ......................................32
Visa
Bilder på en tv................................... 192
Bildspel ............................................. 142
Bläddringsvy ..................................... 138
Enbildsvisning.....................................28
Filtrerad visning ................................ 140
Förstorad visning ..............................143
Indexvisning......................................138
Smart blandare ................................. 147
Visa bilder på en tv ..................................192
Visning J Visa
Visning med övergångseffekter ...............143
Visningsspråk ............................................22
Vitbalans....................................................82
Välj ansikte .............................................. 101
Världsklocka ............................................181
Z
Zooma .................................................25, 50
Ä
Ändra storlek (förminska bilder)...............158
231
Hanteringsföreskrifter
• Den här kameran innehåller avancerad elektronik. Undvik att tappa den
och utsätt den inte för stötar.
• Placera aldrig kameran i närheten av magneter, motorer eller andra
enheter som genererar starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada
utrustningen eller bilddata.
• Om vattendroppar eller smuts hamnar på kameran eller skärmen torkar du
av den med en torr, mjuk trasa eller glasögonduk. Gnid inte för hårt.
• Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller organiska lösningsmedel
när du torkar av kameran eller skärmen.
• Avlägsna damm från objektivet med en blåsborste (finns i fackhandeln).
Kontakta Canons kundtjänst om du inte får bort all smuts.
• Om du flyttar kameran snabbt från en kall till en varm omgivning kan
kondens bildas på kamerans in- och utsida. Undvik detta genom att
placera kameran i en lufttät, förslutningsbar plastpåse och långsamt låta
den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen.
• Om kondens har bildats på kameran bör du omedelbart sluta använda den
för att inte riskera att kameran skadas. Ta ur batteriet och minneskortet och
vänta tills fukten har avdunstat helt innan du fortsätter använda kameran.
232
Varumärken
• SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
• Den här enheten innehåller exFAT-teknik under licens från Microsoft.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
• iFrame-logotypen och iFrame-symbolen är varumärken som tillhör
Apple Inc.
Om MPEG-4-licensiering
This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and
may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding
MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and
non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T
patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Meddelandet visas på engelska så som krävs.
233
Ansvarsfriskrivning
• Ingen del av den här handboken får kopieras, överföras eller lagras i ett
informationssökningssystem i någon form utan tillstånd från Canon.
• Canon förbehåller sig rätten att ändra innehållet i den här handboken
när som helst utan föregående meddelande.
• Bilderna och skärmdumparna i handboken kan skilja sig något från det
du ser på din kamera.
• Canon tar emellertid inget ansvar för skador som beror på felaktig
användning av produkterna.
CEL-SS2FA250
© CANON INC. 2011
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising