Canon | PowerShot SX600 HS | User manual | Canon PowerShot SX600 HS User manual

Canon PowerShot SX600 HS User manual
Starthandbok SVENSKA
CEL-SV1FA250
Förpackningens innehåll
Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen.
Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas.
Kamera
Batteri
NB-6LH
Batteriladdare
CB-2LYE
Handlovsrem*
Starthandbok
(den här handboken)
Häfte om Canons
garantisystem
* Instruktioner om hur du fäster remmen finns i Användarhandbok för kameran.
Instruktioner om nedladdning följer nedan.
• Minneskort medföljer inte.
Kompatibla minneskort
Inget minneskort medföljer. Köp ett minneskort av någon av följande
typer vid behov. Följande minneskort kan användas, oavsett kapacitet.
Information om antalet bilder som kan lagras och den totala inspelningstiden
vid användning av minneskort med olika kapaciteter finns i ”Tekniska data”
i Användarhandbok för kameran som finns att ladda ned.
• SD-minneskort*
• SDHC-minneskort*
• SDXC-minneskort*
* Kort som uppfyller SD-standarderna. Vi kan dock inte garantera att kameran kan
användas med samtliga minneskort på marknaden.
Handböcker och programvara
Du kan hämta handböcker och programvara på följande adress:
http://www.canon.com/icpd/
Gå till adressen ovan på en dator som är ansluten till Internet.
Gå till sidan för ditt land eller din region.
Instruktioner om hur du installerar programvaran finns
i Användarhandbok för kameran som finns att ladda ned.
Du behöver Adobe Reader för att kunna visa handböckerna.
2
Förberedande åtgärder
Användarhandbok för kameran
Den här handboken omfattar följande delar:
Innehåller grundläggande instruktioner, från inledande förberedelser till
fotografering och visning.
Instruktioner om hur du skickar bilder och använder webbtjänster via Wi-Fi.
Instruktioner om hur du installerar programvaran och importerar bilder.
Övriga instruktioner om kamerans alla funktioner.
Användarhandbok för programvaran
Den här handboken beskriver hur du använder programvaran.
Förberedande åtgärder
Ladda batteriet
1 Sätt i batteriet.
Rikta in S-märkena på batteriet och
laddaren mot varandra. Sätt sedan
i batteriet genom att trycka det inåt ( )
och nedåt ( ).
2 Ladda batteriet.
Anslut nätkabeln till laddaren och anslut
sedan nätkabelns stickpropp till ett eluttag.
Laddningslampan lyser orange och
laddningen startar.
Lampan växlar färg till grönt när batteriet
är fulladdat. Ta ur batteriet.
Mer information om laddningstid samt
antal bilder som kan tas och inspelningstid
med ett fulladdat batteri finns i avsnittet
”Tekniska data” i Användarhandbok
för kameran som finns att ladda ned.
3
Förberedande åtgärder
Sätta i batteriet och minneskortet
1 Öppna luckan.
Skjut luckan åt sidan ( ) och öppna
den ( ).
2 Sätt i batteriet.
Skjut batterilåset i pilens riktning och
sätt i batteriet enligt bilden. Tryck sedan
batteriet inåt tills det låses fast med
ett klick.
Skjut batterilåset i pilens riktning när
du vill ta ur batteriet ur kameran.
Kontakter Batterilås
3 Kontrollera minneskortets
skrivskyddsflik och sätt
i minneskortet.
Etikett
Om minneskortet är utrustat med en
skrivskyddsflik och fliken är i låst läge
kan du inte ta några bilder. Skjut fliken till
upplåst läge.
Sätt i minneskortet enligt bilden och tryck
det inåt tills det låses fast med ett klick.
Du tar ur minneskortet genom att trycka
det inåt i kameran tills du hör ett klickljud.
Släpp sedan minneskortet försiktigt.
4 Stäng luckan.
Stäng luckan ( ) och tryck den nedåt
samtidigt som du skjuter den åt sidan tills
den låses fast med ett klick ( ).
4
Förberedande åtgärder
Ställa in datum och tid
1 Slå på kameran.
Tryck på ON/OFF-knappen.
Skärmen [Datum/tid] visas.
2 Ställ in datum och tid.
Välj ett alternativ med hjälp av
<q><r>-knapparna.
Ställ in datum och tid med hjälp av
<o><p>-knapparna.
Tryck på <m>-knappen när du är klar.
3 Ställ in hemtidszonen.
Ange din hemtidszon genom att trycka
på <q><r>-knapparna.
Tryck på <m>-knappen när du är klar.
Ett bekräftelsemeddelande visas innan
inställningsskärmen stängs.
Om du trycker på ON/OFF-knappen
stängs kameran av.
5
Förberedande åtgärder
Ändra datum och tid
När du har ställt in tid och datum kan du senare ändra inställningarna
genom att göra följande:
1 Tryck på <n>-knappen.
2 Välj fliken [3] med hjälp av zoomspaken.
3 Välj [Datum/tid] med hjälp av <o><p>-knapparna och tryck sedan
på <m>-knappen.
4 Följ steg 2 under ”Ställa in datum och tid” för att justera inställningarna.
5 Tryck på <n>-knappen.
Visningsspråk
Om det behövs kan du ändra visningsspråket.
1 Gå till visningsläget.
Tryck på <1>-knappen.
2 Gå till inställningsskärmen.
Håll ned <m>-knappen och tryck sedan
omedelbart på <n>-knappen.
Välj ett språk med hjälp av
<o><p><q><r>-knapparna och tryck
sedan på <m>-knappen.
6
Testa kamerans funktioner
Fotografering
I det här läget identifierar kameran motivet och fotograferingsförhållandena
och väljer automatiskt de bästa inställningarna.
1 Sätt på kameran och välj
[
]-läget.
Tryck på ON/OFF-knappen.
Ställ funktionsomkopplaren på [4].
Tryck på <m>-knappen, välj [
] med
hjälp av <o><p>-knapparna och tryck
sedan på <m>-knappen igen.
Välj [
] med hjälp av
<o><p>-knapparna och tryck
sedan på <m>-knappen.
2 Komponera bilden.
Du zoomar in och förstorar motivet
genom att trycka zoomreglaget mot <i>
(telefoto) och zoomar ut och förminskar
motivet genom att trycka zoomspaken
mot <j> (vidvinkelläge).
3 Fotografera.
Ta stillbilder
Tryck lätt på avtryckaren ( ).
Kameran piper två gånger när den har
fokuserat och autofokusramar visas för
att ange vilka delar av bilden som är
i fokus. Tryck ned avtryckaren helt ( ).
Om [Fäll upp blixten] visas på skärmen
fäller du upp blixten genom att flytta
omkopplaren <h>. Den kommer att
utlösas när du tar en bild. Om du inte vill
använda blixten trycker du ned den igen.
7
Testa kamerans funktioner
Spela in filmer
Tryck på filmknappen för att starta
inspelningen. Avsluta inspelningen
genom att trycka på filmknappen igen.
Visa
1 Gå till visningsläget.
Tryck på <1>-knappen.
2 Bläddra igenom dina bilder.
Använd <q><r>-knapparna för att
bläddra bland bilderna.
Filmer är märkta med ikonen [
].
Gå till steg 3 om du vill spela upp filmer.
3 Spela upp filmer.
Tryck på <m>-knappen, välj [ ] med
hjälp av <o><p>-knapparna och tryck
sedan på <m>-knappen igen.
Uppspelningen startar. När uppspelningen
].
av filmen är klar visas [
Du kan justera ljudvolymen med hjälp
av <o><p>-knapparna.
Radera bilder
Du raderar den bild du valde i steg 2 genom att göra följande. Observera att
raderade bilder inte kan återskapas.
1 Tryck på <m>-knappen, välj [a] med hjälp av <o><p>-knapparna
och tryck sedan på <m>-knappen igen.
2 När [Radera?] visas väljer du [Radera] med hjälp av <q><r>-knapparna.
Tryck sedan på <m>-knappen.
8
Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)
De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och
slängas som hushållsavfall enligt WEEE-direktivet (2012/19/EU),
batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som
implementerar dessa direktiv.
Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående
symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall
(Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet
eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig
gräns som anges i Batteridirektivet.
Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation
auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och
ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande
köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på
miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas
i elektrisk och elektronisk utrustning.
Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning
av naturresurserna.
Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala
kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se
www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.
AKTA!
DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.
Modellnumret är PC2050 (inklusive WLAN-modul av modell WM223). Identifiera modellen
med etiketten på kamerans undersida där det ska finnas ett nummer som börjar med PC.
Länder och regioner som tillåter WLAN-användning
- WLAN-användning begränsas i vissa länder och regioner och otillåten användning kan vara
straffbar enligt nationell eller lokal lagstiftning. Besök Canons webbplats för att kontrollera var
det är tillåtet att använda WLAN.
Observera att Canon inte kan hållas ansvariga för eventuella problem som uppstår
vid WLAN-användning i andra länder och regioner.
Följande åtgärder kan utgöra brott mot lagen:
- Att ändra eller modifiera produkten
- Att ta bort certifieringsetiketterna från produkten
Använd inte produktens funktion för trådlöst LAN i närheten
av medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning.
Om produktens funktion för trådlöst LAN används i närheten av
medicinsk utrustning eller annan elektronisk utrustning kan dessa
enheters funktion försämras.
Den här produkten är installerad med WLAN-modulen, som är certifierad efter standarder från
IDA Singapore. Härmed intygar Canon Inc. att denna WM223 står i överensstämmelse med
de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. Om du kontaktar oss på följande adress kan vi tillhandahålla originalet för vår
försäkran om överensstämmelse:
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
© CANON INC. 2014
TRYCKT I EU
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising