LG | 49SM8500PLA | User manual | LG 49SM8500PLA Руководство пользователя

LG 49SM8500PLA Руководство пользователя
KASUTUSJUHEND
Ohutus ja viited
LED TV*
* LG LED TV kasutab LED-taustavalgusega LCD-ekraani.
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke
see hilisemaks kasutamiseks alles.
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud.
Hoiatus! Ohutusjuhised
EESTI
ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT,
ÄRGE AVAGE
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU ENNETAMISEKS ÄRGE
EEMALDAGE KAANT (EGA TAGUST). SEES EI OLE KASUTAJA
POOLT HOOLDATAVAID OSI. PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.
Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat isoleerimata
ohtlikust pingest, mis esineb toote korpuse ees ning
millega kaasneb inimestele elektrolöögi oht.
Selle sümboli eesmärk on teavitada kasutajat olulistest
kasutus- ja hooldusjuhistest (hooldamine), mis on
seadmega kaasasoleva dokumentatsiooni osaks.
HOIATUS: TULEKAHJU VÕI ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS
ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA KÄTTE VÕI NIISKESSE KOHTA.
•• TULELEVIKU TÕKESTAMISEKS HOIDKE KÜÜNLAD VÕI MUUD LAHTISE
LEEGIGA ESEMED SELLEST TOOTEST ALATI EEMAL.
•• Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse
keskkondadesse:
-- Hoidke toodet eemal otsesest päikesevalgusest.
-- Suure niiskusega ruumi, nagu vannituppa
-- Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad
seadmed.
-- Köögilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru
kätte või sellele võib tilkuda õli.
-- Vihma või tuule kätte.
-- Vältige tilkade või pritsmete seadmele sattumist ning ärge
asetage seadme peale (nt seadme kohal olevatele riiulitele)
vedelikuga täidetud anumaid nagu vaasid, tassid jne.
-- Ärge asetage tuleohtlike esemete, nt bensiini ega küünalde
lähedale; vältige teleri vahetut kokkupuudet kliimaseadmega.
-- Ärge paigaldage äärmiselt tolmusesse keskkonda.
Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, elektrilöögi, põletuse/
plahvatuse või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
2
•• Ventilatsioon
-- Paigaldage teler piisava ventilatsiooniga ruumi. Ärge paigaldage
suletud alale, nt raamaturiiulile.
-- Ärge asetage toodet vaibale või padjale.
-- Ärge katke vooluvõrku ühendatud seadet riide ega muu
materjaliga.
•• Veenduge, et te ei puudutaks ventilatsiooniavasid. Pärast teleri
pikka aega vaatamist võivad ventilatsiooniavad kuumaks minna.
•• Kaitske toitekaablit füüsilise või mehaanilise kuritarvituse eest,
nagu väänamine, sõlme ajamine, näpistamine, ukse vahele
jätmine või peale astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele,
seinapistikupesadele ning kohtadele, kus juhe seadmest väljub.
•• Ärge teisaldage telerit, kui selle toitejuhe on ühendatud.
•• Ärge kasutage kahjustatud ega lõtva toitejuhet.
•• Toitejuhtme lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust. Ärge
tõmmake teleri väljalülitamiseks toitejuhtmest.
•• Ärge ühendage mitut seadet samasse vahelduvvoolu pistikupessa,
kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
•• Seadme vooluvõrgust lahtiühendamine
-- Toitepistik on lahutusseade. Toitepistik peab hädaolukorras
olema lihtsasti ligipääsetav.
•• Ärge lubage lastel teleri otsa ronida. Vastasel juhul võib teler pikali
kukkuda ja vigastusi põhjustada.
•• Välisantenni maandus (võib riigiti erineda):
-- Välisantenni kasutades tuleb järgida alltoodud
ettevaatusabinõusid.
Välisantenn ei tohiks asuda rippuvate elektriliinide ega teiste
elektrivalgustite ega jõuahelate lähedal või kohas, kus antenn
võiks selliste elektriliinide või ahelatega kokku puutuda, kuna
see võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
Pingelainete ja koguneva staatilise laengu vastu kaitse
tagamiseks peab antennisüsteem olema maandatud.
Ameerika Ühendriikide riikliku elektrokoodeksi (National
Electrical Code, NEC) jaotises 810 esitatakse andmed masti ja
tugistruktuuri nõuetekohase maandamise, antenni tühjaks
laadimise seadme ühendusjuhtme maanduse, maandusjuhtide
suuruse, antenni tühjaks laadimise seadme asukoha,
maanduselektroodide ühendamise ja maanduselektroodile
esitatavate nõuete kohta.
Antenni maandus kooskõlas riikliku elektrikoodeksiga ANSI/
NFPA 70
•• Adapteri mahakukkumise või millegi vastu löömise vältimiseks
tuleb adapterit ettevaatlikult käsitseda. Löök võib adapterit
kahjustada.
•• Tulekahju või elektrilöögi esinemisohu vähendamiseks ärge
puudutage telerit märgade kätega. Kui toitepistiku harud on
niisked või tolmuga kaetud, kuivatage toitepistik korralikult ja
pühkige tolm ära.
•• Patareid
-- Hoidke tarvikuid (aku jne) ohutus kohas laste käeulatusest
väljaspool.
-- Ärge lühistage akusid, võtke neid osadeks lahti ega laske nendel
üle kuumeneda. Ärge hävitage akusid tules. Patareid tuleb hoida
eemale liigsest kuumusest.
•• Teisaldamine
-- Veenduge, et seade oleks teisaldamisel välja lülitatud, pistik lahti
ühendatud ja et kõik juhtmed oleksid eemaldatud. Suurema
teleri kandmiseks võib vaja minna vähemalt kahte inimest. Ärge
vajutage jõuga teleri esipaneelile. Vastasel juhul võib toode
kahjustada saada, esineda tuleoht või tekkida vigastused.
•• Hoidke pakendis olev niiskusvastane materjal ja vinüülpakend
lastele kättesaamatus kohas.
•• Ärge lööge toodet millegi vastu ja ärge laske ühelgi esemel
tootesse ega selle ekraani peale kukkuda.
•• Ärge vajutage ekraanile tugevalt käe ega terava esemega (nt
küüne, pliiatsi või pastakaga) ega kriimustage ekraani. See võib
ekraani kahjustada.
•• Puhastamine
-- Puhastamiseks ühendage toitepistik lahti ja pühkige
seda õrnalt pehme/kuiva lapiga. Ärge piserdage vett
ega muid vedelikke otse teleri peale. Ärge kasutage
kunagi klaasipuhastusvahendeid, õhuvärskendajaid,
putukatõrjevahendeid, määrdeaineid, vahasid (autode jaoks või
tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud), abrasiivseid materjale,
vedeldeid, benseeni, alkoholi jms, mis võivad toodet ja selle
paneeli kahjustada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi või
toodet kahjustada.
EESTI
•• Maandus (erandiks on mittemaandatud seadmed)
-- Teleri maandusega kolmeharuline vahelduvvoolu pistik
tuleb ühendada maandusega kolmeharulisse vahelduvvoolu
pistikupessa. Võimaliku elektrilöögi esinemise vältimiseks
ühendage kindlasti maandusjuhe.
•• Ärge puudutage kunagi seadet ega antenni äikesetormi ajal. Võite
saada surmava elektrilöögi.
•• Veenduge, et telerit ja seinapistikut ühendav toitejuhe oleks
korralikult ühendatud; vastasel korral võivad pistik ja pistikupesa
kahjustada saada ning halvimal juhul võib tekkida tulekahju.
•• Ärge sisestage tootesse metallesemeid ega kergesti süttivaid
esemeid. Kui seadmesse on kukkunud võõrkeha, ühendage
toitejuhe lahti ja võtke ühendust klienditeenindusega.
•• Ärge puudutage ühendatud toitejuhtme otsa. Võite saada surmava
elektrilöögi.
•• Järgmistel juhtudel ühendage seade viivitamata
elektrivõrgust lahti ja võtke ühendust kohaliku
klienditeenindusega.
-- Toode on kahjustatud.
-- Seadmesse (nt vahelduvvoolu adapter, toitejuhe või teler) satub
vett või muid aineid.
-- Tunnete, et telerist eraldub suitsu või muid lõhnu
-- Esineb äikesetorm või seadet ei ole pikka aega kasutatud.
Isegi kui teleri kaugjuhtimispuldi või nupu abil välja lülitate, jääb
vahelduvvoolu toiteallikas seadmega ühendatuks, kui seda ei ole
vooluvõrgust lahti ühendatud.
•• Ärge kasutage teleri lähedal kõrgepinge elektriseadmeid (nt
elektrilist putukatõrjevahendit). See võib põhjustada tõrkeid toote
toimimisel.
•• Ärge proovige seda seadet mingil viisil muuta, kui teil ei ole selleks
ettevõtte LG Electronics kirjalikku luba. Tekkida võib tulekahju
või võite saada elektrilöögi. Hooldus- või remonditööde vajaduse
korral võtke ühendust kohaliku klienditeenindusega. Lubamatu
muutmise korral võidakse tühistada kasutajale antud seadme
kasutusluba.
•• Kasutage ainult ettevõtte LG Electronics poolt heakskiidetud
tarvikuid/lisavarustust. Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju,
saada elektrilöögi või tootel võivad esineda tõrked või kahjustused.
•• Ärge võtke vahelduvvoolu adapterit ega toitejuhet osadeks lahti.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
3
Ettevalmistamine
Müüakse eraldi
EESTI
•• Kui teler lülitatakse pärast tehasest tarnimist esmakordselt sisse,
võib teleri lähtestamiseks kuluda paar minutit.
•• Teie teler võib erineda pildil olevast.
•• Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis
näidatust veidi erineda.
•• Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja
tootemudelist erineda.
•• Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
•• Seade peab olema ühendatud elektripistikusse, mis on lihtsasti
ligipääsetav. Nende tootemudelite puhul, millel ei ole sisse-/
väljalülitamise nuppu, tuleb seadme väljalülitamiseks toitejuhe
lahti ühendada.
•• Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
•• Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse
toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt
teavitamata.
•• Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete
kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm
laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa,
kasutage
toega pikenduskaablit.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
•• Kasutage sertifitseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
•• Kui te ei kasuta sertifitseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita
ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
(Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid)
-- Kaabel Ultra High-Speed HDMI®/TM (3 m või lühem)
4
Eraldi müüdavaid elemente võidakse kvaliteedi parendamiseks
eelnevalt teavitamata vahetada või muuta. Nende esemete ostmiseks
pöörduge edasimüüja poole. Need seadmed töötavad vaid teatud
mudelitega.
Sõltuvalt tootefunktsioonide uuendamisest, tootja soovist või
tegevuspoliitikast võidakse mudelinime või disaini muuta.
Liikumistundlik kaugjuhtimispult
AN-MR19BA
Kontrollige traadita mooduli tehniliste andmete alt, kas teie
teleri mudel toetab Bluetoothi, et teha kindlaks, kas seda saab
liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga kasutada.
Seinakinnitustoend
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA standardile.
Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
B
Mudel
VESA (A x B) (mm)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitustoend
Mudel
VESA (A x B) (mm)
Standardkruvi
Kruvide arv
Seinakinnitustoend
55SM80*
55SM82*
55SM85*
55SM86*
55SM90*
300 x 300
M6
4
OLW480B
MSW240
EESTI
Enne teleri transportimist või tõstmist tutvuge järgmiste juhistega,
et vältida teleri kriimustamist või kahjustamist ja teleri tüübist ja
suurusest hoolimata tagada selle ohutu transport.
A
49SM80*
49SM82*
49SM85*
49SM86*
49SM90*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
65SM82*
65SM85*
65SM86*
65SM90*
55/65SM98*
300 x 300
M6
4
OLW480B
Teleri tõstmine ja
transportimine
•• Soovitame telerit transportida müügikomplekti kuulunud karbis
või pakendis.
•• Enne teleri transportimist või tõstmist eraldage toitejuhe ja kõik
kaablid.
•• Telerit hoides peab ekraan olema kahjustamise vältimiseks teist
eemale suunatud olema.
•• Hoidke tugevalt kinni teleri raami üla- ja alaosast. Ärge hoidke
kinni ekraanist, kõlaritest ega kõlarite iluvõrealast.
75SM86*
75/86SM90*
600 x 400
M8
4
LSW640B
•• Suurt telerit peavad transportima vähemalt kaks inimest.
•• Telerit transportides hoidke sellest nagu joonisel näidatud.
•• Telerit transportides ärge raputage seda ega laske sel liigselt
vibreerida.
•• Telerit transportides hoidke seda püsti, ärge keerake telerit külili
ega kallutage seda vasakule või paremale.
•• Ekraani kahjustamise vältimiseks ärge kasutage raami korpuse
painutamiseks liigset jõudu.
•• Olge teleri käsitsemisel ettevaatlik, et väljaulatuvaid nuppe mitte
kahjustada.
5
EESTI
•• Vältige alati ekraani puudutamist, kuna see võib ekraani
kahjustada.
•• Ekraani kriimustuste eest kaitsmiseks asetage ekraan
statiivi teleri külge monteerimisel pehmendatud lauale või
tasasele pinnale.
Teleri seinale paigaldamine
Lauale paigaldamine
1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
• Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele 10
cm (minimaalselt) suurune vahe.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(Sõltub mudelist)
2 Ühendage toitekaabel seina pistikupessa.
•• Ärge kandke toote kokkupanemisel kruviosadele
võõraineid (õli, määrdeained jne). (See võib toodet
kahjustada.)
•• Kui paigaldate teleri alusele, võtke kasutusel meetmed
toote ümberkukkumise vältimiseks. Vastasel juhul võib
toode pikali kukkuda ja vigastusi põhjustada.
•• Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage
heakskiitmata tarvikuid.
•• Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest
põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
•• Veenduge, et kruvid on sisestatud õigesti ja korralikult
kinni keeratud. (Kui need ei ole piisavalt kõvasti kinnitatud,
võib teler pärast paigaldamist ettepoole kalduda.) Ärge
rakendage kruvide keeramisel liigset jõudu ega keerake
kruvisid üle; vastasel korral võivad kruvid kahjustada saada
ja neid ei saa korralikult kinni keerata.
6
(Sõltub mudelist)
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri
kronstein ja poldid.
• Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge. Sobitage
seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nööriga. Hoidke
nöör tasase pinnaga horisontaalselt.
•• Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt
tugev ja suur.
•• Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid
saate kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldamine
10 cm
10 cm
EESTI
Ühendage valikulist seinakinnitust teleri tagaküljele ja tahke
seinale põrandaga risti. Kui ühendate telerit muu ehitusmaterjali
külge, võtke ühendust kvalifitseeritud personaliga. LG soovitab
lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvalifitseeritud
spetsialistile. Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini. LG
seinakinnitusklambrit ühendatud kaablitega on lihtne nihutada.
Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun
seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud
selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi. Enne
seinakinnitusklambrite paigaldamist soovitame kõik kaableid
ühendada.
m
10 c
10 cm
10 cm
(Sõltub mudelist)
•• Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi
kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses.
•• Lugege kruvide ja seinakinnitustoendi kohta lisateavet
osast Lisavarustus.
•• Kui kavatsete paigaldada seadme seinale, ühendage VESA
standard-paigaldusliides (lisatarvikud) toote tagumisele
küljele. Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega
(lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise vältimiseks
hoolikalt.
•• Teleri seinale paigaldamisel veenduge, et teleri toitejuhe
ega signaalkaabel ei ripuks teleri taga.
•• Ärge paigaldage toodet seinale, kui toode võib õli või
õliuduga kokku puutuda. See võib toodet kahjustada ning
põhjustada toote mahakukkumist.
(Sõltub mudelist)
•• Ärge kasutage kaablikatte eemaldamiseks teravat eset. See
võib kahjustada kaablit või elektrikappi. Samuti võib see
põhjustada isikukahju. (Sõltub mudelist)
•• Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel soovitame katta ava
kleepribaga, et statiivi avasse ei satuks tolmu ega putukaid. (Sõltub
mudelist)
Statiivi ava
7
Ühendused
EESTI
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid
valima välisseadmeid. Lisateavet väliseadmete ühendamise kohta leiate
vastava seadme kasutusjuhendist.
Antenn/kaabel
Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).
•• Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
•• Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi
parendamiseks signaalivõimendi.
•• Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake
antenn õigesse suunda.
•• Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
•• Teler ei saa ULTRAkõrglahutusega televisiooni mittetoetavas
asukohas ULTRAkõrglahutusega sisu otse vastu võtta.
Muud ühendused
Ühendage teler välisseadmetega. Parima pildi- ja helikvaliteedi
tagamiseks ühendage väline seade ja teler HDMI-kaabliga. Eraldi
kaabel ei ole kaasas.
HDMI
•• Kui ühendate HDMI-kaablit, lülitage toode ja välisseadmed välja
ning eemaldage need vooluvõrgust.
•• Toetatud HDMI audiovorming (Sõltub mudelist):
DTS (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz),
DTS HD (44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz / 176,4 kHz / 192
kHz),
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
••
Satelliidiantenn
Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabli abil
(75 Ω). (Sõltub mudelist)
Üldise liidese moodul (CI-moodul)
Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis.
(Sõltub mudelist)
•• Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud
õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja
PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
•• Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud,
võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/
satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.
8
→
( ) → [Pilt] → [Täiendavad seaded] → [HDMI
ULTRA HD Deep Colour]
-- Sees: Toetab vormingut 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
-- Väljas: Toetab vormingut 4K @ 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)
Kui Sisend-porti ühendatud seadmel on samuti funktsiooni ULTRA
HD Deep Colour tugi, võib pilt olla selgem. Kui seadmel puudub
tugi, ei pruugi see korralikult töötada. Sellisel juhul lülitage teleri
seade [HDMI ULTRA HD Deep Colour] välja.
USB
Mõningad USB-jaoturid ei pruugi töötada. Kui USB-jaoturi kaudu
ühendatud USB-seadet ei tuvastata, ühendage see otse teleri USB porti.
Välisseadmed
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: Blu-ray mängijad, HD
vastuvõtjad, DVD-mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USBmäluseadmed, arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
Nupu abil saate hõlpsasti teleri funktsioone kasutada.
EESTI
•• Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
•• Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast
sõltumatult.
•• Kui kasutate telesaate salvestamiseks Blu-ray-/DVD-salvestit või
kassett-videomagnetofoni, veenduge, et ühendaksite telesignaali
sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või kassett-videomagnetofoni
abil. Lisateavet salvestamise kohta leiate ühendatud seadme
kasutusjuhendist.
•• Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
•• Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme
ühenduskaablit.
•• Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri,
kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke
arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige
heledust ja kontrastsust menüüs [PILT], kuni jääte kvaliteediga
rahule.
•• Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt
graafikakaardist korralikult töötada.
•• Kui teie arvutis esitatakse ULTRAkõrglahutusega sisu, võib video või
heli edastamine teie arvuti jõudlusest tulenevalt kohati katkendlik
olla. (Sõltub mudelist)
•• Juhtmega kohtvõrku ühendades on soovitatav kasutada KAT 7
kaablit. (Ainult -pordi olemasolu korral.)
Nupu kasutamine
Põhifunktsioonid
Toide Sisse (Vajutage)
Toide Välja1 (Vajutage ja hoidke all)
Menüü juhtimine (Vajutage2)
Menüü valik (Vajutage ja hoidke all3)
1 Kõik töötavad rakendused suletakse, ja pooleliolev salvestamine
lõpetatakse. (Olenevalt riigist)
2 Menüüs navigeerimiseks vajutage sisselülitatud teleril seda nuppu
korraks.
3 Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb avada menüü juhtfunktsioonid.
Menüü kohandamine
Kui teler on sisse lülitatud, vajutage üks kord
elemente nupuga reguleerida.
nuppu. Saate menüü
Lülitab teleri välja.
Vahetab sisendallikat.
Reguleerib helitugevust.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
9
Liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi
kasutamine
EESTI
(Sõltub mudelist)
Juhendis toodud kirjeldused põhinevad kaugjuhtimispuldi nuppudel.
Palun tutvuge juhendiga hoolikalt ja kasutage telerit vastavalt juhistele.
Kui kuvatakse teade „[Magic Remote'i aku tühjeneb. Vahetage aku.]”,
siis vahetage patareid.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5 V
AA), sobitades ja otsad pange kokku vastavalt patareiruumis
toodud sildile ning sulgege patarei kate. Suunake kaugjuhtimispult
teleri kaugjuhtimispuldi andurile. Patareide eemaldamiseks sooritage
paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
1
1
1
1
1
(Mudelist või piirkonnast olenevalt ei pruugi mõned nupud ja teenused
kasutatavad olla.)
10
Nupu kasutamiseks vajutage seda ja hoidke üle 1 sekundi
all.
(TOIDE) Lülitab teleri sisse või välja.
/ Saate digiboksi sisse või välja lülitada, seadistades digiboksi
oma teleri universaalse kaugjuhtimispuldiga juhitavaks.
Numbrinupud Sisestab numbrid.
**
Avab jaotise [Kiirspikker].
(MÕTTEKRIIPS) Sisestab numbrite vahele , nt 2–1 ja 2–2.
/
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(ROHKEM TOIMINGUID) Näitab rohkem kaugjuhtimispuldi
toiminguid.
**
Redigeerib funktsiooni QUICK ACCESS (Kiirpääs).
-- QUICK ACCESS (Kiirpääs) on funktsioon, mis võimaldab avada
määratud rakenduse või Live TV otse, vajutades ja hoides
numbrinuppe.
**
Helikirjelduste funktsioon aktiveeritakse.
Reguleerib helitugevust.
(VAIGISTA) Vaigistab heli.
**
(VAIGISTA) Avab ligipääsetavuse [Ligipääsetavus] menüü.
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
**
(Häältuvastus) Häältuvastuse funktsiooni kasutamiseks on vaja
võrguühendust. Kui hääle kuvariba on teleri ekraanil aktiveeritud,
vajutage nuppu ja hoidke seda all ning öelge valjusti oma käsklus.
(KODU) Pääseb juurde menüüle Kodu.
**
(KODU) Kuvab hiljutist ajalugu.
(Q. Seaded) Avab Quick-seaded.
**
(Q. Seaded) Kuvab kõikide seadistuste [Kõik seaded] menüü.
Rullik (OK) Menüü valimiseks vajutage nupu keskele. Saate
nupuga programme vahetada.
(Üles/alla/vasakule/paremale) Vajutage menüü
kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole nuppu. Kui vajutate
kursori kasutamise ajal nuppe
lõpetatakse kursori
ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult MAGIC toimib tavalise
kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil kuvamiseks raputage
kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.
/
Eelmisele tasemele naasmine.
**
**
/
Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.
/
Kuvab telekava.
1 Voogedastuse teenuse nupud Loob ühenduse voogvideo
teenusega.
(SISEND) Vahetab sisendallikat.
**
(SISEND) Avab vaate [Kodu töölaud].
Kuvab digiboksi avamenüüd.
-- Kui vaatamiseks ei kasutata digiboksi: esitatakse digiboksi kuva.
,
,
,
Nende abil saab kasutad mõne menüü
erifunktsioone.
**
Aktiveerib salvestamisfunktsiooni.
, (Juhtnupud) Kontrollib meediumi sisu.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
registreerimine
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamiseks tuleb pult esmalt
teleriga paarida.
1 Sisestage patareid liikumistundlikku kaugjuhtimispulti ja lülitage
teler sisse.
2 Osutage liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga teleri suunas ja
vajutage liikumistundlikul kaugjuhtimispuldil nuppu Rullik
(OK).
* Kui liikumistundliku kaugjuhtimispuldi teleril registreerimine
ebaõnnestub, lülitage teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.
Kuidas liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
registreerimist tühistada?
Vajutage viie sekundi jooksul samal ajal klahve /
ja
(KODU), et liikumistundlik kaugjuhtimispult telerist lahti paarida.
* Nupu
/
vajutamisel ja allhoidmisel saate samal ajal
liikumistundliku kaugjuhtimispuldi kasutamise tühistada ja ümber
registreerida.
•• Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Nii võivad
patareid üle kuumeneda ja lekkida.
•• Suutmatus aku polaarsust õigesti sobitada võib põhjustada
aku plahvatust või lekkimist, mis võib omakorda
põhjustada tulekahju, isikukahju või keskkonda saastata.
•• Seadmes kasutatakse akusid. Teie kogukonnas
võivad kehtida eeskirjad, mille kohaselt tuleb
keskkonnakaalutlustest lähtuvalt täita akude
kõrvaldamisel teatud nõudeid. Võtke ühendust
kohaliku asutusega, et saada teavet jäätmekäitluse või
ringlussevõtu kohta.
•• Seadmes olevad patareid ei tohi kokku puutuda liigse
kuumusega, nt päikesepaiste, tulekahju vms.
Lisateavet selle teleri kohta lugege tootesse integreeritud
kasutusjuhendist. (Sõltub mudelist)
•• Kasutusjuhendi avamiseks liikuge suvandile
→
→ [Üldine] → [Sellest telerist] → [Kasutusjuhend]
(
)
EESTI
Kuidas liikumistundlikku kaugjuhtimispulti
registreerida
Kasutusjuhend
Tõrkeotsing
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.
•• Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
•• Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda
takistust.
•• Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud ( ja ,
ja ).
Puudub pilt ja heli.
•• Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
•• Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
•• Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi
seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.
•• Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
•• Kontrollige, kas automaatse väljalülitamise funktsioon on
seadistamise ajal aktiveeritud.
•• Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide
tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.
Arvutiga ühendamise korral (HDMI) signaali ei tuvastada.
•• Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
•• Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
•• Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.
11
Ebatavaline kuva
EESTI
•• Kui teler tundub puudutamisel külm, siis võib sisselülitamisel
tegemist olla mõningase “värelusega”. See on tavaline, seadmega
on kõik korras.
•• See paneel on täiustatud toode, milles on miljoneid piksleid.
Võite näha ekraanil tillukesi musti ja/või heledavärvilisi punkte
(punased, sinised või rohelised) suurusega 1 ppm. See ei märgi
tõrget ega mõjuta toote talitlust ja usaldusväärsust. Nähtus leiab
aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus toote
väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
•• Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha
ekraanil erinevaid heledusi ja värve.
See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu.
See ei ole seotud toote omadustega ning see ei ole rike.
•• Liikumatu kujutise pikaajaline kuvamine võib põhjustada
püsikujutise tekkimist. Vältige fikseeritud kujutise pikaajalist
kuvamist teleri ekraanil.
Loodud heli
•• Pragisev heli: Pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle
väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev
termiline kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse
tõttu kuju muudavad.
•• Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: Toodet elektrivooluga
varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See
erineb sõltuvalt tootest. See müra ei mõjuta toote talitlust ega
usaldusväärsust.
12
•• Toodet puhastades olge ettevaatlik, et vedelik ega
võõresemed ei satuks paneeli ülemise, vasakpoolse ega
parempoolse osa ja juhtpaneeli vahelisse avasse. (Sõltub
mudelist)
•• Väänake liigne vesi või puhastusvahend lapist välja.
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse teleri
ekraanile.
•• Pihustage kuivale lapile nii palju vett või
puhastusvahendit, mis on ekraani puhastamiseks vajalik.
Tehnilised andmed
(Olenevalt riigist)
Televisioonisüsteem
DVB-S/S21
Kanali katvus
(Riba)
950 ~ 2150 MHz
Salvestatavate
programmide
maksimumarv
Digitaalteler
(Olenevalt riigist)
Analoogtelevisioon
(Olenevalt riigist)
DVB-S/S2
DVB-T/T2
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I
SECAM L
DVB-C1
DVB-T/T21
46 ~ 890 MHz
VHF III : 174 ~ 230 MHz
UHF IV : 470 ~ 606 MHz
UHF V : 606 ~ 862 MHz
S-riba II : 230 ~ 300 MHz
S-riba III : 300 ~ 470 MHz
6000
EESTI
Leviedastuse tehniline kirjeldus
46 ~ 862 MHz
3000
Välisantenni näivtakistus
75 Ω
Standardse liidese
moodul (L x K x S)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
1 Ainult DVB-T2/C/S2 toega mudelid.
Traadita mooduli (LGSBWAC92) tehnilised andmed
Traadita LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz
5150 kuni 5725 MHz
5725 kuni 5850 MHz (Väljaspool ELi)
18 dBm
18 dBm
12 dBm
Bluetooth
Sagedusvahemik
Väljundvõimsus (max.)
2400 kuni 2483,5MHz
8 dBm
Kasutaja ei saa töösagedust muuta ega reguleerida, kuna kanalite sagedused on riigiti erinevad. Toode on konfigureeritud vastavalt piirkondlike
sagedusalade tabelile.
Kasutaja ohutuse tagamiseks tuleb seade paigaldada ja seda kasutada nii, et seadme ja keha vaheline kaugus oleks vähemalt 20 cm.
* Standard “IEEE 802.11ac” ei ole kõikides riikides kättesaadav.
13
Keskkonnatingimused
EESTI
14
Töötemperatuur
0 °C kuni 40 °C
Tööniiskus
Alla 80 %
Hoiundamistemperatuur
-20 °C kuni 60 °C
Niiskus hoiundamisel
Alla 85 %
Teave avatud lähtekoodiga
tarkvara märkuse kohta
EESTI
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside
saamiseks külastage veebsaiti http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis
katab selle levitamisega seotud kulud, nagu andmekandja kulud,
tarnimise ja käsitsemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja
aadressile opensource@lge.com.
See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist.
See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.
Litsentsid
(Toimib ainult LG Magic Remote toega teleritega)
15
Toote mudel ja seerianumber asuvad toote tagaküljel
ja ühel küljel. Salvestage need allpool juhuks, kui vajate
hooldust.
Mudel
Seerianumber
SMART TV Quick Setup Guide
* Image shown may differ from your TV.
* Image shown on a PC or mobile phone may vary depending on the OS(Operating System).
* App icon positions may vary on the platform, depending on the software version.
Network Settings
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
4 If the connection is successful, the "[Connected
to Internet]" is displayed.
Picture
CONNECTION
Sound
TV Name
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection
Connected to Internet
General
Device Connector
Mobile TV on
( )
Safety
All Settings
Accessibility
2 Select the [Connection] → [Wired
Connection(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection].
Picture
Sound
Programmes
Picture
TV Name
Sound
Wired Connection (Ethernet)
Programmes
Wi-Fi Connection
Connection
Device Connector
Mobile TV on
Safety
WI-FI CONNECTION
Connection /
Not Connected
General
HDMI Device Settings
You can check the status of connection in [Advanced Wi-Fi settings].
CONNECTION
Not Connected
Connection
Screen Share Settings
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Screen Share Settings
Safety
HDMI Device Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
Accessibility
3 The device automatically tries to connect to the
network available (wired network first).
When you select the [Wi-Fi Connection], the
network list available is displayed. Choose the
network you wish to use.
Picture
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Programmes
Connection
General
Add a Hidden Wireless Network
Connect via WPS PBC
Safety
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
Accessibility
For wireless AP (Router) that have the
you need to enter the security key.
symbol,
www.lg.com
Troubleshooting Network Problems
1 Press the (Settings) on the remote to
access the settings menu. Point the
( ) [All
Settings] icon and select by pressing the
Wheel (OK) button on the remote.
Check the AP (Router) or consult your Internet
service provider.
When X appears next to Gateway:
( )
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
All Settings
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
2 Select the [Connection] → [Wired Connection
(Ethernet)] or [Wi-Fi Connection] → [Advanced
Wi-Fi Settings].
Picture
CONNECTION
Picture
3 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
WI-FI CONNECTION
Connection /
Sound
Sound
TV Name
Programmes
Programmes
Wired Connection (Ethernet)
Not Connected
Connection
Wi-Fi Connection

When X appears next to DNS:
Connection
Not Connected
General
Device Connector
General
Mobile TV on
Safety
Connect via WPS PBC
Safety
Screen Share Settings
Connect via WPS PIN
Advanced Wi-Fi Settings
HDMI Device Settings
Accessibility
Add a Hidden Wireless Network
Accessibility
Follow the instructions below that correlate to your
network status.
Check the TV or the AP (Router).
1 Unplug the power cord of the AP (Router) and
try to connect after 5 seconds.
2 Initialize (Reset) the AP (Router).
3 Check that the MAC address of the TV/AP (Router)
is registered with your Internet service provider.
(The MAC address displayed on the right
pane of the network status window should be
registered with your Internet service provider.)
4 Check the AP (Router) manufacturer’s website
to make sure your router has the latest firmware
version installed.
When X appears next to TV:
1 Check the connection status of the TV, AP
(Router).
2 Power off and power on the TV, AP (Router).
3 If you are using a static IP, enter the IP directly.
4 Contact internet service provider or AP (Router)
company.
SmartShare Connection to Smartphone
1 Check that Wi-Fi is enabled on your smartphone. To use SmartShare, both devices must on the
same local network.
2 Install/run the app for sharing content on your smartphone (It's called LG TV Plus on LG phones).
3 Enable your smartphone to share content files with other devices.
4 Select the file type you want to play (movie, audio or photo).
5 Select a movie, music or photo file to play on the TV.
6 Play the media file to view and enjoy it on your TV.
Updating the TV Firmware
* If the TV is turned on for the first time after it was shipped from the factory, initialization of the TV may
take a few minutes.
1
(Settings) →
(
)[All Settings] →
[General] → [About This TV] → [CHECK FOR UPDATES]
2 After checking the version of the software, update it.
If you check the "[Allow Automatic Updates]", you can update the software automatically.
Picture
Sound
Programmes
GENERAL
AI Service
General
Safety
Accessibility
General /
Software Version
Location
Timers
Account Management
Eco Mode
About This TV
Additional Settings
ABOUT THIS TV
Sound
Language
Time & Date
Connection
Picture
Programmes

Connection
General
Allow Automatic Updates
CHECK FOR UPDATES
TV Information
Notifications
Safety
Accessibility
User Guide
Quick Help
Please call LG Customer Service if you experience any problems.
Kurzanleitung zur Einrichtung des SMART TV
* Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
* Auf PC oder Mobiltelefon angezeigte Bilder können je nach Betriebssystem leicht abweichen.
* Die Positionen der Anwendungssymbole können auf der Plattform je nach Softwareversion variieren.
Netzwerkeinstellungen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
( ) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen
Sie es durch Drücken der Taste Rad (OK) auf
der Fernbedienung.
4 Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird
„[Mit dem Internet verbunden]“ angezeigt.
Bild
ANSCHLUSS
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Mit dem Internet verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Barrierefreiheit
( )
Einstellungen für den Screen Share
HDMI-Geräteeinstellungen
Alle Einstellungen
2 Wählen Sie [Anschluss] → [Drahtgebundene
Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung].
Sie können den Verbindungsstatus unter [Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen] prüfen.
Bild
Bild
Ton
Sender
ANSCHLUSS
Anschluss /
Sender
Name des TV-Geräts
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Anschluss
Nicht verbunden
Anschluss
Wi-Fi-Verbindung
Allgemein
Nicht verbunden
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Geräteanschluss
Sicherheit
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
WI-FI-VERBINDUNG
Ton
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Einstellungen für den Screen Share
Barrierefreiheit
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
3 Das Gerät versucht automatisch, eine Verbindung zu dem verfügbaren Netzwerk herzustellen (zuerst über das kabelgebundene
Netzwerk).
Wenn Sie die [Wi-Fi-Verbindung] auswählen, wird
eine Liste mit den verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken
angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk
aus.
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Sender
Anschluss
Allgemein
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Über WPS-PIN verbinden
www.lg.com
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
Barrierefreiheit
Für kabellose AP (Router) mit dem Symbol
sen Sie den Sicherheitsschlüssel eingeben.
müs-
Behebung von Netzwerkproblemen
1 Drücken Sie zur Anzeige des EinstellungenMenüs die Taste (Einstellungen) auf der
Fernbedienung. Wählen Sie das Symbol
(
) [Alle Einstellungen] aus und bestätigen Sie es
durch Drücken der Taste Rad (OK) auf der
Fernbedienung.
Prüfen Sie den Router, oder wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
Wenn ein X neben dem Gateway erscheint:
( )
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
Alle Einstellungen
2 Wählen [Anschluss] → [Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)] oder [Wi-Fi-Verbindung] →
[Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen].
Bild
ANSCHLUSS
Bild
WI-FI-VERBINDUNG
Anschluss /
Ton
Ton
Name des TV-Geräts
Sender
Drahtgebundene Verbindung (Ethernet)
Nicht verbunden
Anschluss
Sender
Wi-Fi-Verbindung

Anschluss
Nicht verbunden
Allgemein
Geräteanschluss
Allgemein
TV-Gerät per Mobilgerät einschalten
Sicherheit
Einstellungen für den Screen Share
Über WPS-PIN verbinden
Erweiterte Wi-Fi-Einstellungen
HDMI-Geräteeinstellungen
Barrierefreiheit
Verstecktes W-LAN hinzufügen
Über WPS-PBC verbinden
Sicherheit
Barrierefreiheit
Befolgen Sie je nach Netzwerkstatus die nachfolgenden Anweisungen.
Prüfen Sie das Fernsehgerät oder den
AP (Router).
Wenn ein X neben dem TV-Gerät erscheint:
1 Überprüfen Sie den Verbindungsstatus von
Fernsehgerät und AP (Router).
2 Schalten Sie das Fernsehgerät und den AP
(Router) aus und wieder ein.
3 Wenn Sie eine feste IP verwenden, geben Sie die
IP direkt ein.
4 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
3 Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter oder
den Hersteller des AP (Routers).
Wenn ein X neben DNS erscheint:
1 Trennen Sie das Stromkabel des AP (Router)
und versuchen Sie nach 5 Sekunden erneut
eine Verbindung herzustellen.
2 Setzen Sie den AP (Router) zurück.
3 Prüfen Sie, ob die MAC-Adresse des
Fernsehgerätes/ AP (Router) bei Ihrem
Internetanbieter registriert ist. (Die MACAdresse, die im rechten Bereich des
Netzwerkstatusfensters angezeigt wird, muss
bei Ihrem Internetanbieter registriert sein.)
4 Prüfen Sie auf der Website des Routerherstellers,
ob die neueste Firmwareversion auf Ihrem AP
(Router) installiert ist.
SmartShare-Verbindung zum Smartphone
1 Prüfen Sie, ob auf Ihrem Smartphone Wi-Fi aktiviert ist. Zum Verwenden von SmartShare müssen
beide Geräte im gleichen lokalen Netzwerk eingebunden sein.
2 Installieren Sie die App zur Freigabe von Inhalten auf Ihrem Smartphone bzw. führen Sie diese App
aus (auf LG-Smartphones hat diese die Bezeichnung LG TV Plus).
3 Aktivieren Sie die Freigabe von Inhalten für andere Geräte auf Ihrem Smartphone.
4 Wählen Sie den Dateityp, den Sie abspielen möchten (Film, Audio oder Foto).
5 Wählen Sie eine Film-, Musik- oder Fotodatei aus, die Sie auf dem Fernsehgerät abspielen möchten.
6 Starten Sie die Mediendatei, um diese über Ihr Fernsehgerät abzuspielen.
Aktualisierung der TV-Firmware
* Wenn das Fernsehgerät nach der Auslieferung das erste Mal eingeschaltet wird, kann die Initialisierung
einige Minuten dauern.
1
(Einstellungen) →
(
[AUF UPDATES PRÜFEN]
) [Alle Einstellungen] →
[Allgemein] → [Info zu diesem TV-Gerät] →
2 Sie können die Softwareversion prüfen und aktualisieren.
Wenn Sie „[Automatische Updates zulassen]“ aktivieren, wird die Software automatisch aktualisiert.
Bild
Ton
Sender
ALLGEMEIN
AI-Dienst
Allgemein
Sicherheit
Barrierefreiheit
Allgemein /
Softwareversion
Standort
Timer
Kontoverwaltung
Eco-Modus
Info zu diesem TV-Gerät
Zusätzliche Einstellungen
INFO ZU DIESEM TV-GERÄT
Ton
Sprache
Zeit & Datum
Anschluss
Bild
Sender

Anschluss
Allgemein
Automatische Updates zulassen
AUF UPDATES PRÜFEN
TV-Informationen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Barrierefreiheit
Benutzeranleitung
Schnellhilfe
Wenn es weiterhin zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den LG Kundendienst.
Guide de démarrage rapide SMART TV
* L'image affichée peut être différente de celle de votre téléviseur.
* L'image affichée sur un ordinateur ou un téléphone portable peut être différente selon le système d'exploitation.
* La position des icônes d'application peut varier sur la plateforme selon la version du logiciel que vous utilisez.
Paramètre Réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
4 Une fois la connexion effectuée, la mention
"[Connecté à Internet]" s'affiche à l'écran.
Image
CONNEXION
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Connecté à Internet
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Accessibilité
( )
Paramètres Screen Share
Paramètres du périphérique HDMI
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi].
Vous pouvez vérifier l'état de la connexion dans
les [Paramètres Wi-Fi avancés].
Image
Image
Son
Chaînes
CONNEXION
Nom du téléviseur
Connexion filaire (Ethernet)
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
3 Le périphérique essaye automatiquement de se
connecter au réseau disponible (prioritairement
au réseau filaire).
Lorsque vous sélectionnez [Connexion Wi-Fi], la
liste des réseaux s'affiche à l'écran. Sélectionnez
le réseau que vous souhaitez utiliser.
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Chaînes
Connexion
Général
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Accessibilité
Pour connecter un routeur AP sans fil doté du symbole , vous devez saisir une clé de sécurité.
www.lg.com
Dépannage des problèmes de réseau
1 Appuyez sur le bouton (Paramètres) de
la télécommande pour accéder au menu
Paramètres. Mettez l'icône
( ) [Tous les
paramètres] en surbrillance et sélectionnezla en appuyant sur la Molette(OK) de la
télécommande.
Vérifiez l'état du routeur ou contactez votre
fournisseur de services Internet.
Lorsque X apparaît à côté de la passerelle:
( )
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
Tous les paramètres
2 Sélectionnez [Connexion] → [Connexion filaire
(Ethernet)] ou [Connexion Wi-Fi] → [Paramètres
Wi-Fi avancés].
Image
CONNEXION
Image
CONNEXION WI-FI
Connexion /
Son
Son
Nom du téléviseur
Chaînes
Non connecté
Connexion
Connexion Wi-Fi

Connexion
Non connecté
Général
Connectique de périphérique
Général
TV Mobile activée
Sécurité
Paramètres Screen Share
Connexion via WPS PIN
Paramètres Wi-Fi avancés
Paramètres du périphérique HDMI
Accessibilité
Ajouter un réseau sans fil masqué
Connexion via WPS PBC
Sécurité
Lorsque X apparaît à côté de DNS:
1 Débranchez le cordon d'alimentation du point
d'accès (routeur) patientez 5 secondes, puis
rebranchez-le.
Chaînes
Connexion filaire (Ethernet)
3 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
Accessibilité
Suivez les instructions ci-dessous en fonction de
l'état de votre réseau.
Vérifiez l'état de la TV ou du routeur.
Lorsque X apparaît à côté du téléviseur:
1 Vérifiez l'état de la connexion de la TV ou du
point d'accès (routeur).
2 Allumez puis éteignez la TV ou le point d'accès
(routeur).
3 Si vous utilisez une adresse IP statique, saisissezla directement.
4 Contactez votre fournisseur de services Internet
ou le fabriquant de votre routeur AP.
2 Initialisez (Réglages usine) le point d'accès
(routeur).
3 Vérifiez que l'adresse MAC de votre TV/du
routeur a bien été enregistrée auprès de votre
fournisseur de services Internet. (L'adresse
MAC est inscrite sur le panneau de droite de
la fenêtre de l'état du réseau et doit avoir été
enregistrée auprès de votre fournisseur de
services Internet.)
4 Consultez le site Web du fabricant de votre
routeur pour savoir si votre routeur bénéficie de
la dernière version du micrologiciel.
Connexion SmartShare pour smartphone
1 Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur votre smartphone. Pour utiliser SmartShare, les deux
périphériques doivent être connectés au même réseau local.
2 Installez/exécutez l'application de partage de contenus sur votre smartphone (fonction LG TV Plus sur
les téléphones LG).
3 Autorisez le partage de fichiers avec d'autres périphériques sur votre smartphone.
4 Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez lire (films, fichiers audio ou photos).
5 Sélectionnez un film, une musique ou une photo pour diffuser le fichier sur votre téléviseur.
6 Lancez la lecture du fichier multimédia sur votre téléviseur.
Mise à jour du micrologiciel de la TV
* Si le téléviseur est mis sous tension pour la première fois depuis son expédition depuis l’usine, l’initialisation peut prendre quelques minutes.
1
(Paramètres) →
( ) [Tous les paramètres] →
[Rechercher les mises à jour]
[Général] → [À propos de ce téléviseur] →
2 Vous pouvez vérifier la version du logiciel et la mettre à jour.
Si vous choisissez l'option "[Autoriser les mises à jour automatiques]", les mises à jour seront effectuées
automatiquement.
Image
Son
Chaînes
GÉNÉRAL
Service d'AI
Général
Sécurité
Accessibilité
Général /
Version logicielle
Lieu
Minuteurs
Gestion des comptes
Mode Éco
À propos de ce téléviseur
Paramètres supplémentaires
À PROPOS DE CE TÉLÉVISEUR
Son
Langue
Heure et date
Connexion
Image
Chaînes

Connexion
Général
Autoriser les mises à jour automatiques
RECHERCHER LES MISES À JOUR
Informations sur le téléviseur
Notifications
Sécurité
Accessibilité
Guide de l'utilisateur
Aide rapide
Veuillez appeler le service clientèle de LG en cas de problème.
SMART TV - Guida alla configurazione rapida
* L’immagine mostrata può risultare differente rispetto alla TV in uso.
* L'immagine mostrata su un PC o su un cellulare può variare a seconda del sistema operativo.
* A seconda della versione del software, la posizione dell'icona App può variare sulla piattaforma.
Impostazione Rete
4 Al termine della connessione, viene visualizzato
il messaggio "[Connesso a Internet]".
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Immagine
CONNESSIONE
Audio
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione Wi-Fi
Connesso a Internet
Generale
Connettore dispositivo
Mobile TV attivo
Sicurezza
( )
Accessibilità
Impostazioni Screen Share
Impostazioni dispositivo HDMI
Tutte le impostazioni
È possibile verificare lo stato della connessione
in [Impostazioni Wi-Fi avanzate].
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi].
Immagine
Audio
Canali
Immagine
CONNESSIONE
Connessione /
Nome TV
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione
Connessione
Connessione Wi-Fi
Non connesso
Generale
Generale
Connettore dispositivo
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Mobile TV attivo
Sicurezza
CONNESSIONE WI-FI
Audio
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
Accessibilità
3 Il dispositivo tenta automaticamente la connessione alla rete disponibile (prima alla rete
cablata).
Quando si seleziona la [Connessione Wi-Fi],
viene visualizzato l'elenco delle reti disponibili.
Scegliere la rete che si desidera utilizzare.
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Canali
Connessione
Generale
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
www.lg.com
Accessibilità
Per l'AP wireless (router) che presenta il simbolo
è necessario immettere la chiave di protezione.
,
Risoluzione dei problemi relativi alla rete
1 Premere il pulsante (Impostazioni) sul
telecomando per accedere al menu delle
impostazioni. Evidenziare l'icona
( ) [Tutte
le impostazioni] e selezionarla premendo il
pulsante la Rotella (OK) sul telecomando.
Controllare il router oppure consultare il proprio
provider di servizi Internet.
Se appare una X accanto al Gateway:
( )
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
Tutte le impostazioni
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
2 Selezionare [Connessione] → [Connessione
cablata (Ethernet)] o [Connessione Wi-Fi] →
[Impostazioni Wi-Fi avanzate].
Immagine
CONNESSIONE
Immagine
CONNESSIONE WI-FI
Connessione /
Audio
Audio
Se appare una X accanto alla DNS:
Nome TV
Canali
Connessione
Canali
Connessione cablata (Ethernet)
Non connesso
Connessione Wi-Fi

Connessione
Non connesso
Generale
Connettore dispositivo
Generale
Mobile TV attivo
Sicurezza
Impostazioni Screen Share
Aggiungere una rete wireless nascosta
Connetti tramite WPS PBC
Sicurezza
Connetti tramite PIN WPS
Impostazioni Wi-Fi avanzate
Impostazioni dispositivo HDMI
Accessibilità
3 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Accessibilità
Attenersi alle istruzioni riportate di seguito relative
allo stato della rete.
Controllare il TV o l'AP (router).
1 Scollegare il cavo di alimentazione dell'AP
(router) e provare a connettersi nuovamente
dopo 5 secondi.
2 Inizializzare (Reset) l'AP (Router).
3 Verificare che l'indirizzo MAC della TV o del
router sia registrato presso il proprio provider di
servizi Internet. (L’indirizzo MAC visualizzato nel
riquadro di destra della finestra dello stato della
rete deve essere registrato presso il proprio
provider di servizi Internet.)
4 Controllare il sito Web del produttore per
assicurarsi che sul router sia installata la
versione più recente del firmware.
Se appare una X accanto al TV:
1 Verificare lo stato della connessione del TV, AP
(Router).
2 Spegnere e accendere il TV, AP (Router).
3 Se si utilizza un IP statico, immetterlo
direttamente.
4 Contattare il provider di servizi Internet o le
società dell'AP (Router).
Connessione SmartShare allo smartphone
1 Verificare che sullo smartphone sia attivato il Wi-Fi. Per utilizzare SmartShare, entrambi i dispositivi si
devono trovare sulla stessa rete locale.
2 Sullo smartphone, installare/eseguire l'applicazione per la condivisione dei contenuti (sui cellulari LG
tale applicazione si chiama LG TV Plus).
3 Consentire allo smartphone di condividere file di contenuto con altri dispositivi.
4 Selezionare il tipo di file che si desidera riprodurre (filmato, audio o foto).
5 Selezionare un file di filmato, musica o foto da riprodurre sul TV.
6 Riprodurre il file multimediale e visualizzarlo sul TV.
Aggiornamento firmware TV
* Se il televisore viene acceso per la prima volta dopo essere stato spedito dalla fabbrica, l’inizializzazione
potrebbe richiedere alcuni minuti.
1
(Impostazioni) →
( ) [Tutte le impostazioni] →
TROLLA AGGIORNAMENTI]
[Generale] → [Informazioni sulla TV] → [CON-
2 È possibile controllare la versione del software e aggiornarla.
Se si seleziona l'opzione "[Consentire gli aggiornamenti automatici]" il software viene aggiornato automaticamente.
Immagine
Audio
Canali
GENERALE
Servizio AI
Generale
Sicurezza
Accessibilità
Generale /
Versione software
Posizione
Timer
Gestione account
Modalità Eco
Informazioni sulla TV
Impostazioni aggiuntive
INFORMAZIONI SULLA TV
Audio
Lingua
Ora e data
Connessione
Immagine
Canali

Connessione
Generale
Consentire gli aggiornamenti automatici
CONTROLLA AGGIORNAMENTI
Informazioni TV
Notifiche
Sicurezza
Accessibilità
Manuale d'uso
Assistenza rapida
Chiamare il servizio clienti LG se si verificano problemi.
Guía de instalación rápida de SMART TV
* La imagen mostrada puede ser diferente a la que aparece en la TV.
* La imagen mostrada en un PC o teléfono móvil puede variar en función del SO (sistema operativo).
* Las posiciones de los iconos de las aplicaciones pueden variar en la plataforma, dependiendo de la versión del software.
CONFIGURACIÓN DE RED
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
4 Si la conexión tiene éxito, se muestra el estado
"[Conectado a Internet]".
Imagen
CONEXIÓN
Sonido
Nombre TV
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conectado a Internet
General
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
( )
Accesibilidad
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Toda la configuración
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi].
Imagen
Sonido
Canales
CONEXIÓN
Nombre TV
Imagen
Sonido
Conexión
Conexión Wi-Fi
Conector de dispositivo
TV Móvil activada
Seguridad
Conexión /
Canales
No conectado
General
CONEXIÓN WI-FI
Conexión cableada (Ethernet)
No conectado
Conexión
Puede comprobar el estado de la conexión en
[Configuración Wi-Fi avanzada].
Configuración de Screen Share
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
3 El dispositivo intenta conectarse automáticamente a la red disponible (a la red con cables
primero).
Cuando seleccione la [Conexión Wi-Fi], se
mostrará la lista de Conexiónes disponibles.
Seleccione la red que desea utilizar.
Imagen
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Canales
Conexión
General
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Accesibilidad
Para los AP (routers) inalámbricos que tienen el
símbolo , debe introducir la clave de seguridad.
www.lg.com
Solución de problemas de red
1 Pulse el botón (Configuración) del
mando a distancia para acceder al menú de
configuración. Resalte el icono
( ) [Toda la
configuración] selecciónelo pulsando el botón
Rueda (OK) del mando a distancia.
Compruebe el router o consulte con su proveedor de servicios de Internet.
Si aparece una X al lado de la puerta de enlace:
( )
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
Toda la configuración
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
2 Seleccione [Conexión] → [Conexión cableada
(Ethernet)] o [Conexión Wi-Fi] → [Configuración
Wi-Fi avanzada].
Imagen
CONEXIÓN
Imagen
Sonido
Sonido
CONEXIÓN WI-FI
Conexión /
Si aparece una X al lado de DNS:
Nombre TV
Canales
No conectado
Conexión
Canales
Conexión cableada (Ethernet)
Conexión Wi-Fi

Conexión
No conectado
General
Conector de dispositivo
General
TV Móvil activada
Seguridad
Configuración de Screen Share
Conectarse a través de WPS PIN
Configuración Wi-Fi avanzada
Configuración de dispositivo HDMI
Accesibilidad
Agregar una red inalámbrica oculta
Conectarse a través de WPS PBC
Seguridad
3 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Accesibilidad
Siga las instrucciones indicadas a continuación que
establecen el estado de la red.
Compruebe la TV o el AP (router).
1 Desenchufe el cable de alimentación del AP
(router) e intente conectar de nuevo cuando
transcurran 5 segundos.
2 Inicialice (Reajuste) el AP (router).
3 Compruebe que la dirección MAC de la TV/
router está registrada con su proveedor
de servicios de Internet. (La dirección MAC
mostrada en el panel derecho de la ventana
de estado de red se debe registrar con su
proveedor de servicios de Internet.)
4 Compruebe el sitio web del fabricante del
router para asegurarse de que su router tiene la
versión más reciente de firmware instalada.
Si aparece una X al lado de la TV:
1 Compruebe el estado de la conexión del
televisor y el AP (router).
2 Apague y encienda el televisor y el AP (router).
3 Si utiliza una IP estática, introdúzcala.
4 Póngase en contacto con su proveedor de
Internet o del AP (router).
Conexión mediante Smartshare con un Smartphone
1 Compruebe que la red Wi-Fi está habilitada en su teléfono inteligente. Para usar SmartShare, ambos
dispositivos deben estar conectados a la misma red local.
2 Instale/ejecute la aplicación de contenido compartido en su teléfono inteligente (denominada LG TV
Plus en los teléfonos LG).
3 Habilite su teléfono inteligente para compartir archivos de contenido con otros dispositivos.
4 Seleccione el tipo de archivo que desea reproducir (película, audio o foto).
5 Seleccione un archivo de película, música o foto para reproducirlo en la TV.
6 Reproduzca el archivo multimedia para verlo y disfrutarlo en la TV.
Actualización del firmware de la TV
* La primera vez que se encienda la TV tras su envío, puede tardar unos minutos en iniciarse.
1
(Configuración) →
ACTUALIZACIONES]
(
) [Toda la configuración] →
[General] → [Acerca de esta TV] → [BUSCAR
2 Puede comprobar la versión de software y actualizarla.
Si marca la opción "[Permitir actualizaciones automáticas]", el software se actualizará automáticamente.
Imagen
Sonido
Canales
GENERAL
Servicio AI
General
Seguridad
Accesibilidad
General /
Versión de software
Ubicación
Temporizadores
Administración de cuenta
Modo Eco
Acerca de esta TV
Configuración adicional
ACERCA DE ESTA TV
Sonido
Idioma
Fecha y hora
Conexión
Imagen
Canales

Conexión
General
Permitir actualizaciones automáticas
BUSCAR ACTUALIZACIONES
Información de TV
Notificaciones
Seguridad
Accesibilidad
Guía del usuario
Ayuda rápida
Llame al centro de atención al cliente de LG si experimenta algún problema.
Ghid rapid de instalare SMART TV
* Imaginea ilustrată poate fi diferită de televizorul dvs.
* Imaginea ilustrată pe un PC sau pe un telefon mobil poate varia în funcţie de SO (Sistemul de Operare).
* Poziţiile pictogramei aplicaţiei pot varia pe platformă, în funcţie de versiunea de software.
Setări pentru reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
4 În cazul în care conexiunea se realizează cu succes, este afişată reţeaua „[Conectat la internet]”.
Imagine
CONEXIUNE
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Conexiune Wi-Fi
Conectat la internet
General
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
( )
Siguranţă
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi].
Imagine
Sunet
Canale
CONEXIUNE
Nume TV
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune
Setări dispozitiv HDMI
Puteţi verifica starea conexiunii în [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
Conector dispozitiv
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conexiune Wi-Fi
Neconectat
General
Accesibilitate
General
Setări dispozitiv HDMI
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Setări Screen Share
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Accesibilitate
3 Dispozitivul încearcă automat să se conecteze la
reţeaua disponibilă (mai întâi la reţeaua cu fir).
Când selectaţi [Conexiune Wi-Fi], este afişată
lista de reţele disponibilă. Alegeţi reţeaua pe
care doriţi să o utilizaţi.
Imagine
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Canale
Conexiune
General
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Accesibilitate
Pentru punctul de acces fără fir (router) care are
simbolul , trebuie să introduceţi cheia de securitate.
www.lg.com
Depanarea problemelor de reţea
1 Apăsaţi (Setări) de pe telecomandă pentru a
accesa meniul de setări. Evidenţiaţi pictograma
( ) [Toate setările] şi selectaţi apăsând
butonul Disc (OK) de pe telecomandă.
Verificaţi punctul de acces (router) sau consultaţi
furnizorul dvs. pentru servicii de internet.
Când X apare în dreptul Gateway:
( )
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
Toate setările
2 Selectaţi [Conexiune] → [Conexiune cu fir
(Ethernet)] sau [Conexiune Wi-Fi] → [Setări Wi-Fi
avansate].
Imagine
CONEXIUNE
Imagine
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
CONEXIUNE WI-FI
Conexiune /
Sunet
Sunet
Nume TV
Canale
Conexiune Wi-Fi
Când X apare în dreptul DNS:
Canale
Conexiune cu fir (Ethernet)
Neconectat
Conexiune

Conexiune
Neconectat
General
Conector dispozitiv
General
Mobile TV pornit
Siguranţă
Setări Screen Share
Conectare prin intermediul WPS PBC
Siguranţă
Conectare prin intermediul PIN WPS
Setări Wi-Fi avansate
Setări dispozitiv HDMI
Accesibilitate
Adăugaţi o reţea fără fir ascunsă
Accesibilitate
Urmaţi instrucţiunile de mai jos care sunt corelate
cu starea reţelei dvs.
Verificaţi televizorul sau punctul de acces (router).
Când X apare în dreptul televizorului:
1 Verificaţi starea conexiunii televizorului, punctul
de acces (router).
2 Opriţi şi porniţi televizorul, punctul de acces
(router).
3 Dacă utilizaţi un IP static, introduceţi IP-ul direct.
4 Contactaţi furnizorul de servicii de internet sau
compania pentru punctul de acces (router).
1 Scoateţi din priză cablul de alimentare al
punctului de acces (router) şi încercaţi
conectarea după 5 secunde.
2 Iniţializaţi (resetaţi) punctul de acces (router).
3 Verificaţi ca adresa MAC a televizorului/punctului
de acces (router) să fie înregistrată la furnizorul
dvs. de servicii de internet. (Adresa MAC afişată
pe panoul din dreapta al ferestrei cu starea
reţelei trebuie să fie înregistrată la furnizorul de
servicii de internet.)
4 Verificaţi site-ul web al producătorului punctului
de acces (router) pentru a vă asigura că routerul
dvs. are cea mai recentă versiune instalată.
Conectarea SmartShare la smartphone
1 Asiguraţi-vă că funcţia Wi-Fi este activată pe smartphone-ul dvs. Pentru a utiliza SmartShare, ambele
dispozitive trebuie să fie conectate la aceeaşi reţea locală.
2 Instalaţi/rulaţi aplicaţia pentru partajare de conţinut pe smartphone (Se numeşte LG TV Plus pe telefoanele LG).
3 Activaţi smartphone-ul pentru a partaja fişiere cu diferite conţinuturi cu alte dispozitive.
4 Selectaţi tipul de fişier pe care doriţi să-l redaţi (video, audio sau fotografii).
5 Selectaţi fişierul video, de muzică sau fotografii care va fi redat pe televizor.
6 Redaţi fişierul media pentru a-l vizualiza şi a vă bucura de el pe televizor.
Actualizarea firmware-ului televizorului
* Dacă televizorul este pornit pentru prima dată după livrarea din fabrică, iniţializarea acestuia poate dura
câteva minute.
1
(Setări) →
(
) [Toate setările] →
[General] → [Despre acest TV] → [VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE]
2 După verificarea versiunii software-ului, actualizaţi-l.
Dacă bifaţi „[Permite actualizările automate]”, puteţi actualiza software-ul automat.
Imagine
Sunet
Canale
GENERAL
Serviciu AI
General
Siguranţă
Accesibilitate
General /
Versiune de software
Locaţie
Temporizatoare
Gestionare cont
Modul Eco
Despre acest TV
Setări suplimentare
DESPRE ACEST TV
Sunet
Limba
Ora şi data
Conexiune
Imagine
Canale

Conexiune
General
Permite actualizările automate
VERIFICAȚI ACTUALIZĂRILE
Informaţii TV
Notificări
Siguranţă
Accesibilitate
Manual de utilizare
Ajutor rapid
Apelaţi centrul de service pentru clienţi LG dacă întâmpinaţi probleme.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising