LG | FH6G1BCH2N | Owner's Manual | LG FH6G1BCH2N Instruktionsbogen

LG FH6G1BCH2N Instruktionsbogen
KÄYTTÖOPAS
PYYKINPESUKONE
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa
asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti
asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä
tulevia tarpeita varten.
FI FINNISH DA DANNISH
FH6G1BCH(0-9)N
www.lg.com
MFL70203803
Rev.04_113018
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 1
2018. 12. 5. 오후 5:15
SISÄLLYSLUETTELO
Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia
tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun
malliasi.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden
tarvittaessa muokata käyttöopasta.
TURVALLISUUSOHJEET...........................................................4
Tärkeitä turvallisuustietoja........................................................................... 4
Vanhan laitteesi hävittäminen.................................................................... 10
ASENNUS.................................................................................11
Osat........................................................................................................... 11
Lisävarusteet............................................................................................. 11
Tekniset tiedot............................................................................................ 12
Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset..................................................... 13
Pakkauksesta purkaminen ja kuljetuspulttien irrottaminen........................ 14
Luistonestopalojen (lisävaruste) käyttö..................................................... 15
Puulattiat (periksi antavat alustat)............................................................. 15
Koneen säätäminen vaakasuoraan........................................................... 16
Veden täyttöletkun liittäminen.................................................................... 16
Poistoletkun asentaminen......................................................................... 19
KÄYTTÖ....................................................................................20
Pesukoneen käyttö.................................................................................... 20
Pyykin lajittelu............................................................................................ 21
Pesuaineiden lisääminen........................................................................... 22
Toimintopaneeli.......................................................................................... 24
Ohjelmataulukko........................................................................................ 25
Vaihtoehtoinen ohjelma............................................................................. 30
Dry (Kuivaus) (
)................................................................................... 34
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 2
2018. 12. 5. 오후 5:15
ÄLYTOIMINNOT........................................................................36
Smart ThinQ -sovelluksen käyttö................................................................36
Smart Diagnosis™ -toiminnon käyttö.........................................................38
HUOLTO....................................................................................39
Pesukoneen puhdistaminen.......................................................................39
Täyttösuodattimen puhdistaminen..............................................................39
Poistopumpun suodattimen puhdistaminen................................................40
Pesuainelokeron puhdistaminen................................................................41
Tub Clean (Koneen puhdistusohjelma) (valinnainen).................................41
Varoitus jäätymisestä talven aikana...........................................................42
VIANETSINTÄ...........................................................................44
Ongelmien tunnistaminen...........................................................................44
Virheilmoitukset..........................................................................................47
TAKUU......................................................................................49
KÄYTTÖTIEDOT.......................................................................52
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 3
2018. 12. 5. 오후 5:15
TURVALLISUUSOHJEET
FI
Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään tuotteen
vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia
vaaroja tai vaurioita.
Ohjeet on eroteltu vaarasanoilla ”VAROITUS” ja ”VARO”, kuten
kuvattu alla.
Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka
voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin merkitys
huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.
VAROITUS
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.
VARO
ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi
aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.
Tärkeitä turvallisuustietoja
VAROITUS
Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun,
loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi
yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia:
Lapsia kotitaloudessa
Laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joiden
fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai
joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jollei
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai opasta
heitä laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse
leikkimään laitteella.
4
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 4
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Eurooppalaisille käyttäjille:
Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on
rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen
käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen
käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai
kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä
valvota koko ajan.
Asentaminen
•Älä
• koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä
on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin
sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
•Laitteen
•
siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka
pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
•Älä
• asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna
tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa
se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai
pakkasasteille.
•Kiristä
•
poistoletku irtoamisen estämiseksi.
•Jos
•
virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on
löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics
-huoltoon.
•Älä
• käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa,
jatkojohtoa tai adapteria.
5
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 5
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
•Tätä
•
laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse,
eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella
puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
•Laite
•
täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskuvaaraa
toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy
suojajohtimen kautta maahan.
•Laite
•
on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava
johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja
säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
•Laitteen
•
maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa
aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta,
anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön
tarkistaa se.
•Älä
• muuntele koneen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi
pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan
sopiva pistorasia.
Käyttö
•Älä
• yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta
osiin. Älä koske koneen ohjauspaneeliin terävillä esineillä.
•Älä
• korjaa tai vaihda mitään koneen osaa. Kaikki korjaus- ja
huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi,
ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä
ainoastaan hyväksyttyjä tehdasosia.
6
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 6
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
•Älä
• laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
•Pidä
•
syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit,
poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
•Älä
• jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovessa
tai kiivetä sisään koneeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai
henkilövahingon.
•Liitä
•
kone vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla.
Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä
aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
•Älä
• pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu,
liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla
(kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä,
rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla,
tahranpoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla,
alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen.
•Älä
• laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota kunnes
rumpu on pysähtynyt kokonaan.
•Jos
•
laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG
Electronics -huoltoon.
•Älä
• paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
•Älä
• koske luukkuun korkean pesulämpötilan aikana.
•Älä
• käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita
(bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
•Jos
•
poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana,
käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
•Pidä
•
kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa
lasten ulottuvilta.
7
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 7
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
•Älä
• koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
•Älä
• taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen
päälle.
•Älä
• pese tässä koneessa mattoja, kenkiä tai lemmikkieläinten
peittoja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
•Tämä
•
laite on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön, eikä sitä tule
käyttää liikkuvissa käyttökohteissa.
•Jos
•
kaasua pääsee vuotamaan (isobutaania, propaania,
maakaasua jne.), älä koske laitteeseen tai virtapistokkeeseen,
tuuleta tila välittömästi.
Kuivausrummun käyttöä koskeva tekninen turvallisuus
•Älä
• kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
•Vaatekappaleet,
•
jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä,
kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista,
tahranpoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee
pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta
ennen kuivattamista laitteessa.
•Älä
• pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet
poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus
haihtuu.
•Tuotteita,
•
kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssyjä,
vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja
tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
•Huuhteluaineita
•
tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden
mukaan.
•Tyhjennä
•
taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja
tulitikut.
•Laitetta
•
ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu
teollisuuskemikaaleilla.
8
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 8
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Kunnossapito
•Kiinnitä
•
virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut
kaiken kosteuden ja pölyn.
•Irrota
•
laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke
laitetta irti virtalähteestä.
•Älä
• puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai
ulkopinnoille.
•Verkkojohtoa
•
ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä.
Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
Hävittäminen
•Ennen
•
vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät.
Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
•Hävitä
•
pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi)
pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa
tukehtumisen.
•Poista
•
luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä.
Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun
koneen sisälle.
9
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 9
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Vanhan laitteesi hävittäminen
•• Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden
jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen
kierrätyskeskukseen.
•• Vanhat sähkölaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, joten laitteen asianmukainen
hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia
haittavaikutuksia. Vanhassa laitteessa voi olla osia, joita voi käyttää toisten
tuotteiden korjaamiseen tai muuta arvokasta materiaalia, jota voi kierrättää rajallisten
luonnonvarojen säästämiseksi.
•• Voit palauttaa laitteen ostopaikkaan, tai paikalliset viranomaiset antavat tiedot laitteen
hävittämisestä ja lähimmästä keräyspisteestä. Uusimmat maakohtaiset tiedot saat
osoitteesta www.lg.com/global/recycling.
10
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 10
2018. 12. 5. 오후 5:15
ASENNUS
FI
Osat
12
1
Kuljetuspultit
2
Virtapistoke
3
Pesuainelokero
4
Toimintopaneeli
5
Rumpu
6
Ovi
7
Poistoletku
8
Poistotulppa
9
Poistopumpun suodatin
10
Suojakansi (sijainti saattaa
vaihdella tuotekohtaisesti)
11
Säädettävät jalat
12
Power-painike
Lisävarusteet
Kylmän veden
täyttöletku (1 kpl)
(vaihtoehto: kuuma (1
kpl))
Ruuviavain
Peitetulpat
kuljetuspulttien reikiin
(lisävaruste)
Liitoskiinnike
poistoletkun
kiinnittämiseen
(lisävaruste)
Kiinnityshihna
(lisävaruste)
Kumitassu
(lisävaruste)
Luistamista estävät
palat (2 kpl)
(lisävaruste)
11
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 11
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Tekniset tiedot
Malli
Täyttömäärä
Virtalähde
Koko
Koneen paino
Sallittu vedenpaine
FH6G1BCH(0-9)N
12 kg (pesu) / 8 kg (kuivaus)
220–240 V~, 50 Hz
600 mm (W) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
76 kg
0,1–1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm²)
••Tuotteen ulkonäkö ja tekniset tiedot saattavat muuttua tuotekehityksen johdosta ilman
ennakkoilmoitusta.
••Mitään muuta takaisinvirtauksen estoa ei vaadita vedensyötön liitäntään.
12
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 12
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Asennuspaikkaa koskevat
vaatimukset
Sijainti
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Tasainen lattia : Suurin sallittu kaltevuus
laitteen alla on 1°.
Sieťová zásuvka : Virtalähteen tulee sijaita
enintään 1 metrin päässä laitteesta.
••Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita
samanaikaisesti.
Muut etäisyydet : Seinä, 10 cm: takaosa/2 cm:
oikea ja vasen puoli
••Älä laita pyykinpesutuotteita laitteen päälle
tai säilytä niitä siellä. Nämä tuotteet voivat
vahingoittaa pintamateriaalia tai säätimiä.
VAROITUS
••Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen
pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten
määräysten ja säännösten mukaan oikein
asennettu ja maadoitettu.
Sijoittaminen
••Asenna laite tasaiselle ja kovalle alustalle.
••Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä
ilmankiertoa laitteen ympärillä.
••Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai
vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan
lattian epätasaisuutta.
••Mikäli kone on pakko sijoittaa kaasukeittimen
tai hiilipolttimen viereen, laitteiden väliin tulee
ehdottomasti sijoittaa eriste (85 x 60 cm), joka
on keittimen tai polttimen puolelta päällystetty
alumiinifoliolla.
••Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila
voi laskea alle 0 asteen. Jäätyneet letkut voivat
haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön
luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen
lämpötiloissa.
••Sijoita kone paikkaan, johon korjaajan on
helppo tulla tekemään korjauksia tai huoltoa.
••Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki
neljä säätöjalkaa sopiviksi mukana toimitetulla
kuljetuspulttien avaimella, ja varmista, että laite
seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan
ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää
vähintään 5 mm tyhjää tilaa.
••Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila
on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä
huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen
käyttöönottoa.
VAROITUS
••Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä
tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai
lentokoneessa.
Sähköliitäntä
••Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
••Irrota kone käytön jälkeen pistorasiasta ja sulje
vesihana.
••Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on
paikallisten sähkömääräysten mukainen.
••Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on
esteetön pääsy.
••Vain asianmukaisesti koulutetut korjaajat
saavat korjata laitetta. Kokemattomien
henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat
aiheuttaa henkilövahinkoja tai vakavia
toimintahäiriöitä. Ota yhteyttä paikalliseen
huoltoliikkeeseen.
13
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 13
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Pakkauksesta purkaminen ja
kuljetuspulttien irrottaminen
1
Nosta kone vaahtomuovialustasta.
••Jos sinun täytyy laskea kone alas
pakkauspohjan poistamiseksi, suojaa
koneen kylki ja aseta se varovasti
kyljelleen. Älä aseta konetta etu- tai
takaosan päälle.
••Poista pahvilaatikko ja pakkausmateriaalit,
nosta kone irti vaahtomuovialustasta.
Varmista, että koneen tuki irtoaa
pakkauksen pohjalevyn mukana, eikä jää
kiinni koneen pohjaan.
3
Asenna reikiin peitetulpat.
••Etsi reikiin tulevat peitetulpat, jotka
ovat varustepakkauksessa tai taakse
kiinnitettyinä.
Tulppa
HUOMAUTUS
Koneen tuki
(lisävaruste)
2
Pakkauksen
pohja
••Säilytä pultit tulevaa käyttöä varten. Älä kuljeta
pesukonetta ilman kuljetuspultteja, jotta vältät
sisäisten osien vioittumisen.
••Mikäli kuljetuspultteja ja kiinnikkeitä ei irroteta,
pesukone saattaa täristä voimakkaasti ja
pitää ääntä. Tämä voi aiheuttaa pesukoneen
pysyvän vioittumisen. Virtajohto on kiinnitetty
pesukoneen taakse kuljetuspultilla, jotta
vältetään käyttö kuljetuspulttien ollessa
paikoillaan.
Irrota kaikki pultit.
••Aloita pohjassa olevista kahdesta
kuljetuspultista. Käytä ruuviavainta
(mukana) ja kierrä kaikki kuljetuspultit auki
kääntämällä niitä vastapäivään. Vedä pultit
irti heiluttamalla niitä hieman samalla.
14
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 14
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Luistonestopalojen
(lisävaruste) käyttö
Puulattiat (periksi antavat
alustat)
Kone saattaa täristä, jos asennat sen liukkaalle
pinnalle. Epätasapaino saattaa aiheuttaa
toimintahäiriön melun ja tärinän takia. Jos
näin tapahtuu, asenna säätöjalkojen alle
luistonestopalat ja säädä jalkojen korkeus.
••Puulattiat ovat hyvin herkkiä tärinälle.
••Tärinän estämiseksi suosittelemme
asettamaan vähintään 15 mm:n paksuiset
kumitassut koneen kaikkien jalkojen alle.
Ne kiinnitetään ruuveilla vähintään kahteen
lattiapalkkiin.
1
Puhdista lattia ennen luistonestopalojen
kiinnittämistä.
••Poista roskat ja kosteus kuivalla rätillä. Jos
lattia on kostea, luistonestopalat saattavat
luistaa.
2
Säädä jalat, kun olet asettanut koneen
asennuspaikkaan.
3
Aseta luistonestopalojen tarrapuoli lattiaa
vasten.
••Tehokkainta on asentaa luistonestopalat
etujalkojen alle. Jos niitä on vaikea saada
etujalkojen alle, laita ne takajalkojen alle.
Tämä puoli
ylöspäin
Tarrapuoli
4
Kumitassu
••Asenna kone tilan nurkkaan, mikäli
mahdollista. Lattia on nurkissa vakaampi.
••Kiinnitä kumitassut vaimentamaan tärinää.
HUOMAUTUS
••Pesukoneen sijoittaminen oikeaan paikkaan
ja jalkojen säätäminen varmistavat pitkän ja
luotettavan käyttöiän.
••Pesukoneen täytyy olla täysin vaakasuorassa
ja seistä tukevasti paikoillaan.
••Pesukone ei saa keinua käytön aikana.
••Asennusalustan täytyy olla puhdas,
vahaamaton eikä siinä saa olla muita liukkaita
pinnoitteita.
••Älä anna koneen jalkojen kastua. Se voi
aiheuttaa tärinää tai melua.
••Kumitassuja (tuotenumero 4620ER4002B) on
saatavissa LG:n huoltoliikkeistä.
Varmista, että kone on suorassa.
••Paina koneen yläreunaa varovasti, ja
varmista, ettei kone heilu. Jos kone heiluu,
säädä se uudelleen vaakasuoraan.
HUOMAUTUS
••Luistonestopaloja on saatavissa LG:n
huoltoliikkeistä.
15
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 15
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Koneen säätäminen
vaakasuoraan
Veden täyttöletkun liittäminen
Mikäli lattia on epätasainen, kierrä säätöjalkoja
tarpeen mukaan (älä työnnä puupaloja tai muita
vastaavia jalkojen alle). Varmista, että kaikki
neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni lattiassa ja kone
on täysin suorassa (käytä apuna vesivaakaa).
••Kun kone on vaakasuorassa, kiristä
lukitusmutterit koneen alla. Kaikki
lukitusmutterit on kiristettävä.
••Vedenpaineen pitää olla 0,1–1,0 MPa
(1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Älä kuori tai leikkaa täyttöletkua kiinnittäessäsi
sitä venttiiliin.
••Jos vedenpaine on yli 1,0 MPa, asenna
paineenpoistaja.
••Tarkista letkun kunto säännöllisin väliajoin ja
vaihda se tarvittaessa.
Veden täyttöletkun kumitiivisteen
tarkistaminen
Ylös
Alas
Täyttöletkujen mukana toimitetaan kaksi
kumitiivistettä. Niitä käytetään vesivuotojen
välttämiseksi. Varmista, että hanaliitos on
tarpeeksi tiivis.
Lukitusmutteri
Kiristä kaikki 4
lukitusmutteria tiukasti
Kulmittaistesti
••Kun yläkannen vastakkaisia kulmia painetaan,
laite ei saisi keikkua lainkaan (tarkista
molemmat suunnat). Mikäli laite keikkuu kulmia
painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.
Letkun liitin
Kumitiiviste
HUOMAUTUS
••Koneen asennus puulattialle tai periksi
antavalle alustalle saattaa aiheuttaa tärinää ja
epätasapainoa.
••Jos asennat pesukoneen korokkeelle, se täytyy
kiinnittää tukevasti paikoilleen putoamisen
estämiseksi.
Letkun liitin
Kumitiiviste
16
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 16
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Tuloletkun kiinnittäminen
vesihanaan
3
Paina sovitin hanan päähän siten, että
kumitiiviste muodostaa vesitiiviin liitoksen.
Kiristä neljä kiinnitysruuvia.
4
Työnnä veden täyttöletkua pystysuorassa
ylöspäin siten, että letkussa oleva kumitiiviste
yhdistyy täydellisesti hanaan ja kiristä liitos
kääntämällä sitä oikealle.
Kierteillä varustetun letkun
kiinnittäminen kierteillä varustettuun
hanaan
Kierrä letkun liitin vesihanaan.
Levy
Täyttö
letku
Kierteillä varustetun letkun
kiinnittäminen kierteettömään hanaan
1
Irrota neljä kiinnitysruuvia.
Ylempi
liitin
Kumi
tiiviste
Pikaliittimellä varustetun letkun
kiinnittäminen kierteettömään hanaan
1
Irrota sovittimen rengaslevy ja löysää neljä
kiinnitysruuvia.
Kiinnitysruuvi
2
Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso
sovittimeen.
Rengaslevy
Ohjauslevy
2
Poista ohjauslevy, jos hana on liian iso
sovittimeen.
Ohjauslevy
17
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 17
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
3
Letkun liittäminen koneeseen
Paina sovitin hanan päähän siten, että
kumitiiviste muodostaa vesitiiviin liitoksen.
Kiristä neljä kiinnitysruuvia ja sovittimen
rengaslevy.
Liitä kuuman veden letku pesukoneen takana
olevaan kuuman veden sisääntuloon. Liitä
kylmän veden letku pesukoneen takana olevaan
kylmän veden sisääntuloon.
Kylmän veden
syöttö
4
Vedä liittimen lukituslevyä alaspäin, työnnä
täyttöletku sovittimeen ja vapauta liittimen
lukituslevy. Varmista, että sovitin lukittuu
paikoilleen.
Lukituslevy
Kuuman veden
syöttö
HUOMAUTUS
••Jos letkusta vuotaa vettä liitännän jälkeen,
toista samat vaiheet. Käytä vesiliitännässä
tavallisinta hanamallia. Jos hana on
neliskulmainen tai liian iso, poista ohjauslevy
ennen hanan yhdistämistä sovittimeen.
Horisontaalisen hanan käyttö
Horisontaalinen hana
HUOMAUTUS
Jatkohana
••Ennen kuin olet kiinnittänyt täyttöletkun
vesihanaan, laske vesihanasta vettä, jotta
vieraat ainesosat (lika, hiekka, sahanpuru jne.)
huuhtoutuvat pois vesiletkusta. Laske vesi
altaaseen ja tarkista veden lämpötila.
Neliskulmainen hana
18
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 18
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Poistoletkun asentaminen
••Poistoletkua ei saa asettaa yli 100 cm:n
korkeudelle lattiasta. Kone ei tyhjennä vettä tai
se tyhjentää hitaasti.
••Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa
vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
••Jos poistoletku on liian pitkä, älä työnnä sitä
väkisin takaisin koneeseen. Se aiheuttaa
epänormaalia melua.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Kiinnitä poistoletku altaaseen kunnolla
käyttäen ketjukiinnitintä.
••Poistoletkun huolellinen kiinnitys suojaa lattiaa
vesivuotojen aiheuttamilta vahingoilta.
Pesuallas
Letkunpidike
max. 100 cm
Kiinnityshihna
max. 100 cm
19
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 19
2018. 12. 5. 오후 5:15
KÄYTTÖ
Pesukoneen käyttö
FI
4
Valitse haluamasi pesuohjelma.
••Paina pesuohjelman painiketta toistuvasti
tai käännä pesuohjelman säädintä, kunnes
haluamasi ohjelma on valittuna.
5
Pesuohjelman aloittaminen.
••Aloita pesuohjelma painamalla Käynnistys/
Pysäytys-painiketta. Pesukone pyörii
hetken ilman vettä ja tunnistaa pyykin
painon. Jos et paina Käynnistys/Pysäytyspainiketta 15 minuutin sisällä, pesukone
sammuu ja menetät kaikki tekemäsi
asetukset.
6
Pesuohjelman päättyminen.
••Kone antaa äänimerkin, kun pesuohjelma
on päättynyt. Poista pyykki pesukoneesta
heti, jotta vältät rypistymisen. Tarkista
luukun tiiviste pyykkiä poistaessasi.
Tiivisteeseen voi jäädä pieniä osia.
Valitse ennen ensimmäistä pesukertaa
pesuohjelma ja käynnistä pesukone ilman
pyykkiä. Tämä poistaa rummusta siihen
valmistuksesta mahdollisesti jääneet
epäpuhtaudet ja veden.
1
2
3
Lajittele pyykki ja laita pyykki koneeseen.
••Lajittele pyykki materiaalin, likaisuuden,
värin ja pyykkimäärän mukaan. Avaa luukku
ja laita pyykki pesukoneeseen.
Lisää pesuaineet ja/tai pesuaine ja
huuhteluaine.
••Täytä pesuainetta oikea määrä
pesuainelokeroon. Voit halutessasi
käyttää valkaisuainetta tai huuhteluainetta
lisäämällä ne oikeisiin paikkoihin
lokerikossa.
Käynnistä pesukone.
••Kytke pesukone päälle painamalla Virtapainiketta.
HUOMAUTUS
••Painiketta ei voi nähdä, kun luukku on auki.
Paina uudelleen luukun sulkemisen jälkeen.
20
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 20
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Pyykin lajittelu
1
3
Katso vaatteiden pesumerkinnät.
••Niissä kerrotaan kankaan laatu ja annetaan
pesuohje.
••Pesumerkintöjen symbolit.
Pesulämpötila
Normaali ohjelma
Kestoprässätyt
Delicate (Hienopesu)
Vaatteiden huolto ennen pesukoneeseen
laittoa.
••Yhdistä samaan koneelliseen isoja ja
pieniä vaatteita. Laita ensin koneeseen isot
vaatteet.
••Isoja vaatteita saa olla koneellisesta
enintään puolet. Älä pese vaatteita
yksittäin. Se voi aiheuttaa epätasaisen
pyykin jakaantumisen. Lisää muutama
samankaltainen vaate.
••Tarkista kaikki taskut ja varmista, että ne
ovat tyhjät. Neulat, hiussoljet, tulitikut,
kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa
sekä pesukonetta että vaatteita.
Käsinpesu
Vesipesu kielletty
2
Pyykin lajittelu.
••Paras mahdollinen tulos saadaan, kun
vaatteet lajitellaan pesuohjelmien mukaisiin
koneellisiin.
••Eri materiaaleista valmistetut vaatteet
vaativat erilaisia lämpötiloja ja
linkousnopeuksia.
••Lajittele aina tummat värit erilleen vaaleista
ja valkoisista. Pese tummat ja vaaleat
erillään, sillä tummat saattavat värjätä
tai nukata valkoiset ja vaaleat vaatteet.
Mikäli mahdollista, älä pese erittäin likaisia
vaatteita vain vähän likaisten vaatteiden
kanssa yhdessä.
−−Likaisuus (hyvin likainen, normaali, vähän
likainen):
Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
−−Väri (valkoinen, vaalea, tumma):
Erottele valkoinen pyykki värillisistä.
−−Nukka (nukkaavat, nukkaantuvat):
Pese nukkaavat ja nukkaantuvat vaatteet
erillään.
••Sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne
eivät tartu muihin vaatteisiin.
••Esikäsittele lika ja tahrat hieromalla niihin
hieman veteen liuotettua pesuainetta. Näin
lika irtoaa helpommin.
VARO
••Tarkista rumpu ja poista mahdollisesti
edellisestä pesusta jääneet pyykit.
21
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 21
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Pesuaineiden lisääminen
Pesuaineiden annostelu
••Pesuainetta tulee käyttää pesuaineen
valmistajan antamien ohjeiden mukaan
perustuen materiaaliin, väriin, likaisuuteen ja
pesulämpötilaan.
••Jos pesuainetta annostellaan liikaa, rumpuun
kehittyy liikaa vaahtoa, joka huonontaa
pesutulosta ja kuormittaa moottoria.
••Käytä nestemäistä pesuainetta pesuaineen
valmistajan ohjeiden mukaan.
••Voit kaataa nestemäisen pesuaineen
suoraan pesuaineen päälokeroon, jos aloitat
pesuohjelman heti.
••Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos
käytössä on ajastus tai olet valinnut
esipesuohjelman, koska neste voi kovettua.
••Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa
muodostuu liikaa.
••Pesuaine voidaan annostella veden lämpötilan,
veden kovuuden, pyykkimäärän ja likaisuuden
mukaan. Saat parhaat tulokset, kun vaahtoa ei
ole liikaa.
••Katso vaatteiden pesumerkinnät ennen kuin
valitset pesuaineen ja lämpötilan.
••Valitse pesuaine vaatteen materiaalin
mukaisesti, kun käytät pesukonetta:
−−Tavalliset jauhemaiset pesuaineet soveltuvat
kaikkiin materiaaleihin
−−Jauhemaiset pesuaineet aroille materiaaleille
−−Nestemäiset pesuaineet kaikille materiaaleille
ja oma pesuaine villalle
••Parhaimman pesutuloksen ja valkoisuuden
saat käyttämällä pesuainetta, jossa on
tavallista valkaisuainetta mukana.
••Pesuaine huuhtoutuu lokerosta koneeseen
pesuohjelman alussa.
HUOMAUTUS
••Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi
aiheuttaa tukoksia, huonon virtauksen tai
hajua.
••Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden
mukaan.
••Vajaa koneellinen: 3/4 normaalista määrästä
••Vähimmäiskoneellinen: 1/2 täydestä määrästä
Pesuaineen ja huuhteluaineen
käyttö
Pesuaineen lisääminen
••Vain pääpesu →
••Esipesu + pääpesu →
HUOMAUTUS
••Jos laitat pesuainetta, valkaisuainetta tai
huuhteluainetta liikaa, se voi aiheuttaa
ylivuotamisen.
••Varmista, että annostelet pesuaineen oikein.
Huuhteluaineen käyttö
••Älä ylitä maksimimerkintää. Ylitäyttö saattaa
aiheuttaa huuhteluaineen pääsyn koneeseen
liian aikaisin, jolloin se voi tahrata vaatteita.
Sulje pesuainelokero varovasti.
22
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 22
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
••Älä jätä huuhteluainetta lokeroon pidemmäksi
ajaksi kuin kahdeksi päiväksi (huuhteluaine voi
kovettua).
••Kone ottaa huuhteluaineen automaattisesti
viimeisen huuhtelun yhteydessä.
••Älä avaa pesuainelokeroa, kun kone ottaa
vettä.
••Älä käytä liuottimia (kuten bentseeniä jne.).
Pesutablettien käyttö
1
Avaa luukku ja laita tabletit suoraan rumpuun.
2
Täytä rumpu pyykillä ja sulje luukku.
HUOMAUTUS
••Älä annostele huuhteluainetta suoraan
vaatteisiin.
Vedenpehmentimen käyttö
••Vedenpehmennintä, kuten kalkinpoistoaineita
(esim. Calgon) voidaan käyttää erittäin kovan
veden alueilla. Annostele pakkauksessa
olevien määrien mukaan. Lisää ensin pesuaine
ja sitten vedenpehmennin.
••Käytä pesuainetta sama määrä kuin pehmeälle
vedelle.
23
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 23
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Toimintopaneeli
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Virta -painike
••Käynnistä pesukone painamalla Virtapainiketta.
2 Käynnistys/Pysäytys -painike
••Käynnistys/Pysäytys-painikkeella
käynnistät pesuohjelman tai pysäytät
pesuohjelman.
••Jos haluat pysäyttää pesuohjelman
hetkeksi, paina Käynnistys/Pysäytyspainiketta.
3 Näyttö
••Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä
olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien
tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset,
kun kone kytketään päälle.
••Arvioitu energian( ) ja veden( )
käyttö näytetään ennen pesun alkua ja
varsinainen käyttö pesun jälkeen.
5
•• : Näytössä näytetään arvioitu jäljellä
oleva aika. Kun pesukuorman kokoa
lasketaan automaattisesti, tulee näkyviin
vilkkuva
tai sana ’Tunnistetaan’.
•• : Veden lämpötila tulee näyttöön
painamalla Temp. -painiketta.
•• : Linkouksen nopeus tulee näyttöön
painamalla Spin -painiketta.
4 Ohjelman valinta
••Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
••Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.
5 Valinnat
••Voit valita lisäohjelmia, merkkivalo ilmaisee
valinnan.
••Käytä näitä painikkeita valittuun
pesuohjelmaan haluamiesi lisätoimintojen
valitsemiseen.
6 Wash+Dry( ) (Pesu+Kuivaus ( ))
••( ) viittaa kuivauksen täyttömäärään, joka
vaihtelee mallin mukaan.
24
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 24
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Ohjelmataulukko
Pesuohjelma
Ohjelma
Cotton (Puuvilla)
Cotton+
(Puuvilla+)
Easy Care
(Siliävät)
Mixed Fabric
(Kirjopesu)
Allergy Care
(Allergia)
Wool (Villa)
Steam Refresh
(Höyryraikastus)
Kuvaus
Antaa parhaan
pesutuloksen
yhdistämällä rummun
erilaisia pyörimistapoja.
Antaa optimaalisen
pesutuloksen isolle
pyykkimäärälle, kuluttaa
vähemmän energiaa.
Soveltuu vaatteille, joita
ei tarvitse silittää pesun
jälkeen.
Mahdollistaa erilaisten
materiaalien pesemisen
samalla kerralla.
Poistaa allergeenit,
kuten pölypunkit,
siitepölyn ja
kissankarvat.
Mahdollistaa villapyykin
pesemisen. (Käytä
konepestävälle villalle
tarkoitettua pesuainetta.)
Auttaa poistamaan
ryppyjä 20 minuutin
höyrytyksellä (Vaatteet
saattavat kostua. Voit
ripustaa ne käsittelyn
jälkeen kuivumaan
10‒30 minuutiksi).
Materiaali
Lämpötila
40 °C
Värinpitävät
(kylmästä
vaatteet (paidat,
95 °C:seen)
yöpuvut, pyjamat
jne.) ja normaalisti
60 °C
likaantunut puuvilla
(kylmästä
(alusvaatteet).
60 °C:seen)
Polyamidi, akryyli,
polyesteri.
40 °C
(kylmästä
60 °C:seen)
Erilaiset
materiaalit,
lukuun ottamatta
erikoismateriaaleja
40 °C
(silkki/hienopesu,
(kylmästä
ulkoiluvaatteet,
40 °C:seen)
tummat
vaatteet, villa,
vuodevaatteet/
verhot).
Puuvilla,
60 °C
alusvaatteet,
(60 °C tyynyliinat, lakanat,
95°C)
vauvan vaatteet
Konepestävä villa,
vain Pure New
Woolin avulla.
Puuvillasekoite,
polyesterisekoite
paidat, puserot
Enimmäismäärä
Ilmoitettu
5 kg
4,5 kg
30 °C
(kylmästä
40 °C:seen)
3 kg
Ei valintaa
3 vaatetta
25
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 25
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Ohjelma
Kuvaus
Materiaali
Lämpötila
Enimmäismäärä
Soveltuu
Coolmax, gore30 °C
Outdoor
ulkoiluvaatteille,
tex, fleece ja
(kylmästä 40
(Ulkoiluvaatteet) kuten lenkkeily- ja
sympatex
°C:seen)
juoksuvaatteille.
3 kg
Pesee nopeasti
20 °C
Quick 30
pienehkön määrän Kevyesti likainen
(kylmästä 40
(Pikapesu 30min) vain kevyesti
kirjopyykki.
°C:seen)
likaisia vaatteita.
Käsi- ja
konepestäville
Villa,
herkille
käsinpestävät
vaatteille, kuten
vaatteet,
20 °C
Gentle Care
pestävälle villalle,
hienopesu,
(kylmästä 30
1,5 kg
(Hellävarainen) alusvaatteille,
helposti
°C:seen)
mekoille jne.
vahingoittuva
(Käytä pesuainetta
pyykki
konepestäville
villoille).
Pesee ja kuivaa
Pieni pyykkimäärä,
40 °C
Wash+Dry
yhtäjaksoisesti
joka voidaan
(kylmästä 95
8 kg
(Pesu+Kuivaus) saman ohjelman
kuivata.
°C:seen)
aikana.
Download Cycle
Ladattaville ohjelmille. Jos et ole ladannut mitään pesuohjelmia, oletuksena on
(Pesuohjelman
Huuhtelu+Linkous.
lataaminen)
••Veden lämpötila: Valitse valittuun pesuohjelmaan sopiva veden lämpötila. Noudata pesemisessä
aina vaatteen valmistajan pesumerkintöjä.
HUOMAUTUS
••Suosittelemme neutraalia pesuainetta.
26
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 26
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Kuivausohjelma
Ohjelma
Normaali (
Silityskuiva (
)
)
Kuvaus
Puuvillalle. Valitsemalla
tämän ohjelman
lyhennät ohjelmaaikaa ja pienennät
energiankulutusta
kuivauksen aikana.
Jättää vaatteet hieman
kosteiksi helppoa
silittämistä varten.
Kuivaus matalalla
lämpötilalla
vaatteiden kulumisen
vähentämiseksi.
Matala lämpötila
(
)
Aika 30 min. (
)
Aika 60 min. (
)
Aika 120 min. (
)
Voit muuttaa
kuivausaikaa pyykin
enimmäismäärän
mukaan.
Materiaali
Enimmäismäärä
Puuvilla- ja
pellavakankaat, kuten
puuvillapyyhkeet,
t-paidat ja liinavaatteet.
Ilmoitettu
Puuvilla tai pellava,
valmiit silitettäviksi
ohjelman päätyttyä.
Helppohoitoiset
tekstiilit, synteettiset
kuidut, jotka pestään
ohjelmissa Tekokuidut,
Sekalainen pyykki
Ilmoitettu
3,5 kg
0,5 kg
Puuvilla, pyyhkeet
1 kg
3 kg
••Aseta ohjelmaksi ’Pesu’: Puuvilla+, 60 °C, 1600 rpm’, ’Dry (Kuivaus)’ Normaali’ ja ‘Soil (Lika): Heavy
(Erittäin likainen)’ EN 50229 -standardin testausta varten.
HUOMAUTUS
••Valitse suurin valittavissa oleva linkousnopeus parhaan kuivaustuloksen varmistamiseksi.
••Suosittelemme pesua ja kuivausta peräkkäisesti silloin, kun yhdessä ohjelmassa pestävän pyykin
määrä ei ole suurempi kuin ohjelman suurin sallittu kuivauspaino.
27
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 27
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Lisävalinnat
Ohjelma
Cotton (Puuvilla)
Cotton+
(Puuvilla+)
Easy Care
(Siliävät)
Mixed Fabric
(Kirjopesu)
Allergy Care
(Allergia)
Wool (Villa)
Steam Refresh
(Höyryraikastus)
Outdoor
(Ulkoiluvaatteet)
Quick 30
(Pikapesu 30min)
Gentle Care
(Hellävarainen)
Wash+Dry
(Pesu+Kuivaus)
Pre Wash
Höyrypesu
(Esipesu)
Höyrypehmennys
Delay
End
Rinse+
Dry
EcoHybrid
(Viiveen (Huuhtelu+)
(Kuivaus)
loppu)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●*
●
●
*
●
●
●*
*: Tämä vaihtoehto kuuluu ohjelmaan automaattisesti, eikä sitä voi poistaa.
28
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 28
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Käyttötiedot
Ohjelma
Cotton (Puuvilla)
Cotton+ (Puuvilla+)
Easy Care (Siliävät)
Mixed Fabric (Kirjopesu)
Allergy Care (Allergia)
Wool (Villa)
Steam Refresh (Höyryraikastus)
Outdoor (Ulkoiluvaatteet)
Quick 30 (Pikapesu 30min)
Gentle Care (Hellävarainen)
Wash+Dry (Pesu+Kuivaus)
Max RPM
1600
1600
1600
1200
1600
1600
800
800
1600
800
1600
29
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 29
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Vaihtoehtoinen ohjelma
Steam (Höyry) (valinnainen)
Delay End (Viiveen loppu)
Voit asettaa aikaviiveen siten, että pesukone
käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti tietyn
ajan kuluttua.
{Höyrypesu}-toiminto parantaa pesutulosta
alhaisella energian kulutuksella.
Höyrypehmennys suihkuttaa höyryä rumpuun
linkouksen jälkeen, mikä vähentää ryppyjä ja
tekee pyykistä ilmavaa.
1
Paina Virta-painiketta.
1
Paina Virta-painiketta.
2
Valitse pesuohjelma.
2
3
Paina Delay End -painiketta ja aseta
tarvittava arvioitu lopetusaika.
Valitse höyryohjelmat höyrypesua varten.
Valitse höyrypehmennystä varten Puuvilla tai
Puuvilla+, Kirjopesu, Siliävät.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
3
Seuraavien ohjelmien valinta riippuu siitä,
kuinka monta kertaa painat Steam-painiketta.
••Kerran: Höyrypesu
••Kaksi kertaa: Höyrypehmennys
••Kolme kertaa: Höyrypesu ja
höyrypehmennys
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
HUOMAUTUS
••Viivästetty aika on ohjelman päättymisaika,
ei alkamisaika. Todellinen pesuaika vaihtelee
riippuen veden lämpötilasta, pyykkimäärästä ja
muista tekijöistä.
••Voit peruuttaa Ajastus -toiminnon pitämällä
virtapainiketta painettuna.
••Älä käytä nestemäistä pesuainetta tätä
vaihtoehtoa käyttäessäsi.
EcoHybrid
Käytä kuivakondensaatiota, jolloin
kondensaatiossa ei käytetä vettä.
1
Paina Virta-painiketta.
2
Valitse kuivausohjelma.
3
Paina EcoHybrid -painiketta.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
HUOMAUTUS
••Saatavilla ohjelmille Normaali tai Silityskuiva.
Höyrypesu (
)
••Erittäin likaisille vaatteille, alusvaatteille tai
vauvan vaatteille.
••Saatavilla ohjelmille Puuvilla, Puuvilla+,
Kirjopesu, Siliävät, Allergia, Höyryraikastus,
Pesu+Kuivaus.
••Älä käytä Höyrypesu-ohjelmaa helposti
värjääntyville vaatteille ja aroille materiaaleille,
kuten villa ja silkki.
Höyrypehmennys (
)
••Pehmentää vaatteita ja tekee niistä ilmavia
ilmakuivauksen jälkeen.
••Saatavilla ohjelmille Puuvilla, Puuvilla+,
Kirjopesu, Siliävät.
••Älä käytä Höyrypehmennys-ohjelmaa helposti
värjääntyville vaatteille ja aroille materiaaleille,
kuten villa ja silkki.
••Pehmennystulos voi vaihdella materiaalista
riippuen.
30
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 30
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Add Item (Lisää)
Remote Start (Etäkäynnistys)
Pyykkiä voidaan lisätä tai poistaa sen jälkeen,
kun pesuohjelma on käynnistynyt.
Käytä älypuhelinta laitteesi etäohjaukseen.
Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät
kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.
1
Paina Add Item -painiketta, kun LEDmerkkivalo on syttynyt.
2
Avaa luukku sen jälkeen, kun luukun lukko on
vapautunut.
3
Lisää tai poista pyykkiä.
4
Jatka pesuohjelmaa painamalla Käynnistys/
Pysäytys-painiketta uudelleen. Ohjelma
jatkuu automaattisesti.
HUOMAUTUS
••Turvallisuussyistä luukku pysyy lukittuna, kun
veden taso tai lämpötila on korkealla. Tänä
aikana pyykin lisääminen ei ole mahdollista.
••Jos veden lämpötila rummussa on korkea,
odota kunnes se jäähtyy.
VARO
••Varmista, että työnnät pyykin rummun sisään
kokonaan, jos lisäät pyykkiä. Jos pyykki jää
kiinni luukun lukkoreikään, kuminen tiiviste
voi vaurioitua aiheuttaen vesivuodon ja
toimintahäiriön.
••Luukun avaaminen pakolla saattaa aiheuttaa
osien vaurioitumisen, tuhoutumisen tai
turvallisuusongelmia.
••Jos avaat luukun, kun rummussa on paljon
vaahtoa ja vettä, vaahto tai vesi saattaa
virrata ulos aiheuttaen palovammoja tai lattian
kastumisen.
HUOMAUTUS
••Käyttääksesi etäkäynnistystä sinun täytyy
kirjautua portaaliin ja rekisteröidä laitteesi.
(Katso ’Älytoiminnot’)
Käynnistä Remote Start:
1
Paina Virta-painiketta.
2
Laita pyykki rumpuun.
3
Paina ja pidä Remote Start -painiketta 3
sekuntia ottaaksesi Remote Start -toiminnon
käyttöön.
4
Aloita ohjelma älypuhelimesi LG SmartThinQ
-sovelluksesta.
HUOMAUTUS
••Jos et käynnistä laitettasi, se odottaa jakson
käynnistämistä, kunnes sammutat sovelluksesi
älypuhelimestasi tai poistat Remote Start
-toiminnon käytöstä.
••Kun etäkäynnistys on aktivoitu, ovi lukitaan
automaattisesti.
Ota Remote Start pois käytöstä:
Kun Remote Start on aktivoituna, paina ja pidä
Remote Start -painiketta 3 sekuntia.
HUOMAUTUS
••Jos luukku on auki, etäkäynnistystä ei voi
käyttää.
31
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 31
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Pre Wash (Esipesu) (
)
Jos pyykki on hyvin likaista, suosittelemme
Esipesu-ohjelmaa.
Rinse+ (Huuhtelu+) (
)
Yksi lisähuuhtelu.
1
Paina Virta-painiketta.
1
Paina Virta-painiketta.
2
Valitse pesuohjelma.
2
Valitse pesuohjelma.
3
Paina ja pidä painettuna Pre Wash
-painiketta kolme sekuntia.
3
Paina ja pidä painettuna Rinse+-painiketta
kolme sekuntia.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Soil (Lika)
Spin (Linkous)
1
Paina Virta-painiketta.
••Voit valita linkousnopeuden painamalla Spinpainiketta toistuvasti.
••Spin Only (Vain linkous)
2
Valitse pesuohjelma.
1
Paina Virta-painiketta.
3
Paina Soil -painiketta.
2
Valitse linkousnopeus painamalla Spinpainiketta.
4
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
3
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Temp. (Lämpöt.)
Veden lämpötila -painikkeella voit valita pesuja huuhtelulämpötilan yhdistelmän valittuun
pesuohjelmaan. Paina tätä painiketta, kunnes
haluamasi asetus syttyy. Kaikissa huuhteluissa
käytetään kylmää hanavettä.
••Valitse sopiva veden lämpötila pesemäsi
pyykin mukaan. Saat parhaan tuloksen
noudattamalla vaatteen pesumerkintöjä.
HUOMAUTUS
••Kun valitset Ei linkousta (0), kone pyörii vielä
vähän aikaa tyhjentymistä varten.
32
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 32
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Child Lock (
) (Lapsilukko)
Tällä vaihtoehdolla voit poistaa säätimet
käytöstä. Tämä toiminto varmistaa, että lapset
eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta
Ohjauspaneelin lukitseminen
1
Paina Child Lock-painiketta kolmen
sekunnin ajan.
2
Kuulet äänimerkin ja
tulee näyttöön.
Kun lapsilukko on käytössä, kaikki painikkeet,
Virta-painiketta lukuun ottamatta, ovat
lukossa.
HUOMAUTUS
••Virran katkaiseminen ei poista
lapsilukkotoimintoa. Lapsilukko on otettava
pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita
toimintoja.
Äänimerkki päällä/pois päältä
1
Paina Virta-painiketta.
2
Paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
3
Paina ja pidä pohjassa Soil ja Temp.
-painikkeita samanaikaisesti kolme sekuntia
asettaaksesi piippaustoiminnon päälle tai
pois.
HUOMAUTUS
••Kun äänimerkkitoiminto on asetettu, asetus
pysyy muistissa myös virrankatkaisun jälkeen.
••Jos haluat ottaa äänimerkin pois käytöstä,
toista menettely.
Wi-Fi ( )
Aseta langaton yhteys. Kun Wi-Fi yhdistyy,
toimintopaneelin Wi-Fi-kuvake syttyy.
Ohjauspaneelin lukituksen poistaminen
Paina Child Lock-painiketta kolmen sekunnin
ajan.
••Kuulet äänimerkin ja näyttöön ilmestyy
meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.
33
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 33
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Dry (Kuivaus) (
)
Voit käyttää automaattisia kuivausjaksoja
useimmissa tapauksissa. Elektroniset
tunnistimet mittaavat poistoilman lämpöä,
jonka mukaan kone lisää ja vähentää
kuivauslämpötilaa nopeimman reaktioajan ja
tarkan lämpötilaohjauksen toteuttamiseksi.
••Kylmävesihana tulee jättää auki
kuivausohjelman ajaksi.
••Tämän pesukoneen automaattinen toiminta
pesusta kuivaukseen voidaan asettaa helposti.
••Saat tasaisimman kuivaustuloksen, jos
kaikki vaatekappaleet ovat samanlaista ja
samanpaksuista materiaalia.
••Älä ylikuormita pesukonetta lataamalla liikaa
pyykkiä rumpuun. Vaatteiden on voitava liikkua
rummussa vapaasti.
••Jos avaat luukun poistaaksesi pyykkiä
ennen ohjelman päättymistä, muista painaa
Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
••Painamalla Dry -painiketta, voit valita:
Normaali-Silityskuiva-Matala lämpötila-Aika
(30-60-120).
••Kuivauksen lopussa näyttöön tuleva " ". "
" tarkoittaa rypistymisen vähentämistä.
Kuivausjakso on jo päättynyt. Paina mitä
tahansa painiketta ja poista pyykki. Jos et
paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta,
ohjelma päättyy noin 4 tunnin kuluttua.
HUOMAUTUS
••Kun pysäytät pesukoneen kuivausjakson
aikana, kuivaavan puhaltimen moottori
voi toimia itsekseen 60 sekuntia. Silloin
pesukoneen paneelissa näkyvä ‘ ’. ‘ ’
tarkoittaa jäähdyttävää puhallinta.
••Ole varovainen, kun poistat pyykkiä
pesukoneesta, sillä pyykki tai pesukone voi olla
hyvin kuuma.
Villakankaat
••Älä kuivaa villavaatteita rumpukuivaimessa.
Asettele ne alkuperäiseen muotoonsa ja
tasokuivaa.
Kudotut ja neulemateriaalit
••Jotkin kudotut ja neulemateriaalit voivat
kutistua laadusta riippuen.
••Venytä näitä materiaaleja aina heti kuivauksen
jälkeen.
Kestoprässätyt ja synteettiset materiaalit
••Älä ylikuormita pesukonetta.
••Poista kestoprässätyt tekstiilit koneesta
heti, kun pesukone pysähtyy. Näin vähennät
rypistymistä.
Vauvan vaatteet ja yöpuvut
••Tarkista aina valmistajan ohjeet.
Kumi ja muovi
••Älä kuivaa mitään kumista tai muovista
valmistettuja tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
−−esiliinat, ruokalaput, tuolien päällykset
−−verhot ja pöytäliinat
−−kylpyhuoneen matot
Lasikuitu
••Älä kuivaa lasikuituesineitä pesukoneessa.
Koneeseen jäävät lasikuituhiukkaset voivat
tarttua vaatteisiin seuraavalla pesukoneen
käyttökerralla, ja ne voivat aiheuttaa
ihoärsytystä.
34
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 34
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Kuivausaikaopas
••Kuivausohjelman kesto voi olla enintään 7
tuntia.
••Kuivumisajat ovat ohjeellisia, ja niiden avulla
voit asettaa kuivausohjelman manuaalisesti.
••Jos kuivausjärjestelmän lämpötila ei riitä
täydelliseen kuivaamiseen, kuivausaika
muuttuu automaattisesti. Tästä tulee ilmoitus
ponnahdusikkunan muodossa.
HUOMAUTUS
••Arvioitu kuivausaika eroaa todellisesta
kuivausajasta automaattisessa tilassa.
Materiaalin laatu, kuivausmäärä ja valittu
kuivuusaste vaikuttavat kuivausaikaan.
••Jos valitset pelkän kuivauksen, linkous toimii
automaattisesti energian säästämiseksi.
35
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 35
2018. 12. 5. 오후 5:15
ÄLYTOIMINNOT
Smart ThinQ -sovelluksen
käyttö
Smart ThinQ:n asennus
Etsi LG SmartThinQ -sovellus älypuhelimen
Google Play & Apple App -kaupasta. Noudata
latausohjeita ja asenna sovellus.
Wi-Fi-toiminto
••Laitteille, joilla on
tai
logo
Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella
käteviä älykkäitä ominasiuuksia käyttäen.
Pesujakso (Etäkäynnistys,
Pesuohjelman lataaminen)
Aseta tai lataa valitsemasi ohjelma ja käytä
konetta etäohjauksella.
Rummun puhdistusohjelma
Voit katsoa rummun puhdistustarpeen pesujen
määrään perustuen.
Energia seuranta
Tarkasta hiljattain käytettyjen ohjelmien
sähkönkäyttö ja kuukausittainen keskiarvo.
Smart Diagnosis
Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto
antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen
käyttötapaan.
Asetukset
Saatavilla on monia toimintoja.
Työnnä hälytyksiä
Aktivoi push-viestit saadaksesi ilmoituksia
laitteen tilasta. Ilmoituksia lähetetään vaikka LG
SmartThinQ -sovellus olisi pois päältä.
FI
HUOMAUTUS
••Tarkasta Wi-Fi -yhteyden vahvistamiseksi, että
Wi-Fi
-kuvake palaa ohjauspaneelissa.
••LG SmartThinQ ei vastaa verkkoyhteyden
ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista
vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
Jos laitteella on ongelmia yhteyden
muodostamisessa Wi-Fi -verkkoon, se voi olla
liian kaukana reitittimestä. Osta Wi-Fi -toistin
(laajennin)
••Kone tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi -verkkoa.
••Jos laitteella on ongelma Wi-Fi-verkkoon
yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana
reitittimestä. Osta Wi-Fi-toistin (alueen
laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin
voimakkuutta.
••Wi-Fi-yhdistäminen ei pysty yhdistämään
tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon
ympäristöstä.
••Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla internetpalveluntarjoajan mukaan.
••Ympäröivä langaton ympäristö voi saada
langattoman verkkopalvelun toimimaan
hitaasti.
••Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia
laitteiston parannustarkoituksiin ilman
etukäteistä ilmoitusta käyttäjille.
••Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.
Langattoman LAN-moduulin tekniset
tiedot
Malli
Taajuusalue
Lähtöteho
(maks.)
LCW-003
2412–2472 MHz
IEEE 802.11 b : 18.37 dBm
IEEE 802.11 g : 17.67 dBm
IEEE 802.11 n : 17.67 dBm
Langattoman toiminnon S/W versio: V 1.0
Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee asentaa
ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyyden
päässä vartalosta.
36
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 36
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
LG Electronics julistaa täten, että
radiolaitetyyppinen Pesukone mukautuu
Direktiiviin 2014/53/EU. EU:n
vaatimuksenmukaisuusvaatimuksen koko teksti
löytyy seuraavassa osoitteessa:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Alankomaat
Smart Diagnosis™ -vianmääritys
älypuhelimen avulla
••Laitteille, joilla on
tai
logo
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset
tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta koneen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan.
Smart Diagnosis™ -toimintoa ei voi aktivoida,
ellei laite ole liitettynä virtalähteeseen.
Jos laitetta ei ole mahdollista käynnistää,
vianmääritys tulee tehdä ilman Smart
Diagnosis™ -toimintoa.
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston
ilmoitustiedot
Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän
lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden
avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien
perusteella osoitteesta http://opensource.lge.
com.
Lähdekoodin lisäksi voit ladata
kaikki mainitut käyttöoikeusehdot,
takuun vastuuvapauslausekkeet ja
tekijänoikeusilmoitukset.
LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin
myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan
vain toimituskustannukset, eli tietovälineen
hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä
sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.
com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta
tuotteen ostopäivästä.
Valmiustilassa
Verkon valmiustilan
virrankulutus
Aika, jonka jälkeen
tehonhallintatoiminto tai
vastaava toiminto siirtää
laitteen automaattisesti
valmiustilaan ja/tai
pois päältä -tilaan ja/tai
verkkovalmiustilaan
0.5 W
2.0 W
20 min.
37
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 37
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Smart Diagnosis™ -toiminnon
käyttö
Smart Diagnosis™ -vianmääritys
huollon kautta
Käytä tätä toimintoa, kun tarvitset
tarkan vikadiagnoosin LG Electronicsin
asiakasneuvonnasta laitteen toimiessa
virheellisesti tai lopettaessa toiminnan. Käytä
tätä toimintoa vain yhteyden ottamisessa
huoltoasentajaan, ei normaalin käytön aikana.
1
Paina Virta -painiketta käynnistääksesi
pesukoneen. Älä paina mitään muita
painikkeita tai käännä ohjelmanvalitsinta.
2
Kun soittokeskuksesta kerrotaan
tekemään niin, aseta puhelimesi mikrofoni
virtapainikkeen lähelle.
HUOMAUTUS
••Smart Diagnosis™-toiminto riippuu paikallisen
puhelinyhteyden laadusta.
••Viestintätoiminto paranee ja saat paremman
tuloksen, jos käytät lankalinjaa.
••Jos Smart Diagnosis™ -tiedonsiirto on heikkoa
huonon puhelinyhteyden takia, et ehkä saa
parasta mahdollista Smart Diagnosis™
-huoltopalvelua.
x.
Ma
mm
0
1
3
Paina ja pidä pohjassa Temp. -painiketta
kolmen sekunnin ajan samalla kun pidät
mikrofonia kuvakkeen tai virtapainikkeen
kohdalla.
4
Pidä puhelin paikallaan, kunnes merkkiäänen
lähetys loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva
aika näkyy näytössä.
••Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta
puhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.
••Jos asiakaspalvelija ei saa tallennettua
tietoja tarkasti, sinua voidaan pyytää
yrittämään uudelleen.
5
Kun ajanlasku on ohi ja merkkiäänet
loppuneet, palaa keskustelemaan
asiakaspalvelijan kanssa. Hän auttaa
sinua käyttäen lähetetyn tiedon analyysista
saamaansa tietoa.
38
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 38
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
HUOLTO
n
••Virtajohto tulee irrottaa pistorasiasta
ennen koneen puhdistamista sähköiskun
välttämiseksi. Tämän ohjeen laiminlyöminen
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon,
tulipalon, sähköiskun tai kuoleman.
••Älä käytä pesukoneen puhdistamiseen
voimakkaita kemikaaleja, hankaavia
puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat
vahingoittaa pintaa.
oa
VAROITUS
Pesukoneen puhdistaminen
Käytön jälkeiset toimet
••Kun pesuohjelma on päättynyt, pyyhi luukku ja
luukun tiiviste kosteuden poistamiseksi.
••Jätä luukku auki, jotta rummun sisäosat
kuivuvat.
••Pyyhi pesukoneen runko kuivalla liinalla
kosteuden poistamiseksi.
FI
Sisäpintojen puhdistaminen
••Pyyhi pesukoneen luukun aukko ja luukun lasi
pyyhkeellä tai pehmeällä liinalla.
••Poista pyykki koneesta aina heti pesuohjelman
päätyttyä. Kostean pyykin jättäminen
pesukoneeseen voi aiheuttaa rypistymistä,
värimuutoksia ja hajua.
••Käytä koneen puhdistusohjelmaa kerran
kuukaudessa (tai tarvittaessa useammin). Se
poistaa pesuainejäämät ja muut epäpuhtaudet.
Täyttösuodattimen
puhdistaminen
••Sulje koneen vesihanat, jos pesukonetta
ei käytetä pitkään aikaan (esim. lomaaika), etenkin jos pesukoneen välittömässä
läheisyydessä ei ole lattiakaivoa.
•• -kuvake näkyy ohjauspaneelissa, kun vettä
ei tule pesuainelokerikkoon.
••Jos vesi on kovaa tai siinä on kalkkikertymiä,
vedentäyttösuodatin saattaa olla tukossa.
Tästä syystä se on hyvä puhdistaa
säännöllisesti.
1
Kierrä vesihana kiinni ja irrota veden
syöttöletku.
2
Puhdista suodatin kovaharjaksisella harjalla.
Ulkopintojen puhdistaminen
Pesukoneesta huolehtiminen pidentää sen
käyttöikää.
Luukku:
••Pese ulkopuolelta ja sisäpuolelta kostealla
liinalla ja pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla.
Ulkopinnat:
••Puhdista roiskeet välittömästi.
••Pyyhi kostealla liinalla.
••Älä vahingoita pintaa tai näyttöä terävillä
esineillä.
39
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 39
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Poistopumpun suodattimen
puhdistaminen
4
Käännä puhdistamisen jälkeen pumpun
suodatinta ja aseta poistoletkun tulppa
paikoilleen.
5
Sulje suojakansi.
••Poistopumpun suodatin kerää pyykin seassa
olevat irtolangat ja pienet esineet. Tarkista
suodattimen puhtaus säännöllisin väliajoin,
jotta pesukone toimisi moitteettomasti.
••Anna veden jäähtyä ennen poistopumpun
puhdistamista, hätätyhjennyksen suorittamista
tai luukun avaamista hätätilanteessa.
1
Avaa suojakansi ja vedä letku ulos.
2
Irrota poistoletkun tulppa ja avaa suodatin
vasemmalle kääntämällä.
2
VARO
••Poista vesi ensin poistoletkun kautta ja avaa
sitten pumpun suodatin ja poista irtolangat ja
muut roskat.
••Ole varovainen, tyhjennettävä vesi voi olla
kuumaa.
Poistoveden
tyhjennysastia.
1
3
Poista kaikki vieraat esineet pumpun
suodattimesta.
40
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 40
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Pesuainelokeron
puhdistaminen
Pesuaineesta ja huuhteluaineesta saattaa jäädä
jäämiä pesuainelokeroon. Irrota lokero ja tarkista
jäämät kerran tai kaksi kuukaudessa.
1
2
3
Irrota pesuainelokerikko vetämällä sitä
suoraan ulos, kunnes se pysähtyy.
••Paina vapautuspainike alas ja irrota
lokerikko.
Poista lisäosat lokerikosta.
••Huuhtele lisäosat ja lokerikko lämpimällä
vedellä ja poista pyykin jäämät. Puhdista
pesuainelokerikko pelkällä vedellä. Kuivaa
lisäosat ja lokerikko pehmeällä liinalla tai
pyyhkeellä.
Käytä liinaa lokerikon aukon puhdistamiseen
ja harjaa urien puhdistamiseen.
••Poista kaikki jäämät ylä- ja
alasyvennyksestä.
4
Pyyhi kaikki kosteus urista pehmeällä liinalla
tai pyyhkeellä.
5
Palauta lisäosat oikeisiin lokeroihin ja aseta
lokerikko paikoilleen.
Tub Clean (Koneen
puhdistusohjelma)
(valinnainen)
Koneen puhdistusohjelma on erikoisohjelma,
jolla puhdistetaan pesukoneen sisäosat.
Tässä pesuohjelmassa käytetään runsaasti
vettä ja suurehkoa linkousnopeutta. Käytä
puhdistusohjelmaa säännöllisesti.
1
Poista kaikki vaatteet ja pyykit pesukoneesta
ja sulje luukku.
2
Avaa lokerikko ja lisää kalkinpoistoainetta
(esim. Calgon) pääpesun lokeroon.
••Laita tabletit suoraan rumpuun.
3
Sulje pesuainelokero varovasti.
4
Kytke virta ja paina Tub Clean-painiketta
3 sekunnin ajan. Tämän jälkeen
tulee
näyttöön.
5
Käynnistä painamalla Käynnistys/Pysäytyspainiketta.
6
Kun pesuohjelma on päättynyt, jätä luukku
auki, jotta pesukoneen aukko, joustava
tiiviste ja luukun lasi kuivuvat.
VARO
••Jos lapsia on lähellä, varo jättämästä luukkua
auki liian pitkäksi aikaa.
HUOMAUTUS
••Älä lisää pesuainetta pesuainelokeroihin.
Ylimääräistä vaahtoa saattaa muodostua ja
vuotaa pesukoneesta.
41
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 41
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Varoitus jäätymisestä talven
aikana
••Jos kone jäätyy, se ei toimi normaalisti. Asenna
laite tilaan, joka ei jäädy talven aikana.
••Mikäli laite täytyy asentaa ulos kuistille tai
muihin ulko-olosuhteisiin, tarkista seuraavat
asiat.
••Hanan sulkemisen jälkeen irrota kylmän
veden täyttöletku hanasta ja poista vesi pitäen
samalla letkua alaspäin.
Jä
••V
lä
lu
Täyttöletku
Koneen jäätymisen estäminen
••Poista pumpun sisälle jäänyt vesi pesun
jälkeen avaamalla jäämäveden poistoletkun
tulppa. Kun vesi on kokonaan poistettu, sulje
jäämäveden poistoletkun tulppa ja suojakansi.
Poistotulppa
Jäätymisen tarkistaminen
••Jos vettä ei tule, kun avaat jäämäveden
poistoon tarkoitetun letkun tulpan, tarkista
tyhjennysyksikkö.
••J
m
••A
tu
Suojakansi
Poistotulppa
••Ripusta poistoletku alaspäin, jotta letkun sisällä
oleva vesi poistuu kokonaan.
Suojakansi
Poist
••Kytke virta päälle, valitse pesuohjelma ja paina
Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
Poistoletku
HU
VARO
••Jos poistoletku asennetaan kaarevaan
muotoon, sisäletku saattaa jäätyä.
••J
ty
Pesuainelokerikko
Poistoletku
••Kun ' ' näkyy näyttöruudussa laitteen
ollessa toiminnassa, tarkista vedentäyttö ja
tyhjennysyksikkö (joissakin malleissa ei ole
hälytystoimintoa, joka ilmaisisi jäätymisen).
HUOMAUTUS
••Tarkista, että vettä tulee pesuainelokerikkoon
huuhtelun aikana ja vettä tulee poistoletkusta
linkouksen aikana.
42
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 42
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Jäätymisen käsitteleminen
••Varmista, että rumpu on tyhjä, kaada 50-60 C:n
lämpöistä vettä kumiosiin rummun sisällä, sulje
luukku ja odota 1–2 tuntia.
••Kun vesi on kokonaan tyhjennetty rummusta,
sulje jäämäveden poistoon tarkoitetun
letkun tulppa, valitse pesuohjelma ja paina
Käynnistys/Pysäytys-painiketta.
50–60 °C
Pesuainelokerikko
Poistoletku
HUOMAUTUS
VARO
••Jos poistoletku asennetaan kaarevaan
muotoon, sisäletku saattaa jäätyä.
••Avaa suojakansi ja jäämäveden poistoletkun
tulppa ja tyhjennä vesi kokonaan.
Poistotulppa
••Tarkista, että vettä tulee pesuainelokerikkoon
huuhtelun aikana ja vettä tulee poistoletkusta
linkouksen aikana.
••Kun vedentäyttöongelmia ilmenee, suorita
seuraavat toimenpiteet.
−−Sulje hana ja sulata hanan ja tuotteen veden
täyttöletkun kumpikin liitosalue käyttämällä
kuumaan veteen kastettuja liinoja.
−−Irrota veden täyttöletku ja upota se 50-60 C:n
lämpöiseen veteen.
Suojakansi
HUOMAUTUS
Täyttöletku
50–60 °C
••Jää ei ole sulanut kokonaan, jos vettä ei
tyhjene. Odota vielä.
43
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 43
2018. 12. 5. 오후 5:15
VIANETSINTÄ
FI
••Pesukone on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi
ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos pesukone ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista
seuraavat asiat ennen huoltoon soittamista:
Ongelmien tunnistaminen
Oireet
Syy
Kolina ja pauke
Rummussa tai pumpussa
saattaa olla vieraita
esineitä, kuten kolikoita tai
hakaneuloja.
Tömähtelevät äänet
Täydet koneelliset saattavat
tömähdellä. Tämä on
tavallisesti normaalia.
Onko kaikki kuljetuspultit ja
koneen tuki poistettu?
Tärinä
Ovatko koneen kaikki jalat
tukevasti maassa?
Vesivuoto
Liikaa vaahtoa
Ratkaisu
••Tarkista kaikki taskut ja
varmista, että ne ovat tyhjät.
Soljet, tulitikut, kynät, kolikot ja
avaimet voivat vaurioittaa sekä
pesukonetta että vaatteita.
••Sulje vetoketjut, koukut ja
narut, jotta ne eivät riko muita
vaatteita tai tartu niihin.
••Mikäli ääni jatkuu, pyykki on
todennäköisesti jakautunut
epätasaisesti. Pysäytä ja jaa
pyykki tasaisemmin.
••Mikäli kuljetuspultteja ei
ole irrotettu asennuksen
yhteydessä, lue tukipulttien
irrotusohjeet asennusohjeista.
••Varmista, että pesukone
on vaaterissa ja kiristä
lukitusruuvit ylöspäin kohti
laitetta.
Veden syöttöletkun
tai poistoletkun liitos
on löystynyt hanan tai
pesukoneen kohdalta.
••Tarkista letkun liitokset ja
kiristä tarvittaessa.
Talon viemäriputket ovat
tukossa.
••Avaa tukossa oleva
viemäriputki. Ota tarvittaessa
yhteyttä putkimieheen.
Pesuainetta on liikaa tai
pesuaine on vääränlaista.
Liika vaahto voi aiheuttaa
vesivuotoja.
••Käytä valmistajan
suosittelemaa
pesuainemäärää.
44
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 44
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Oireet
Pesukone ei täyty tai se
täyttyy hitaasti
Pesukone ei tyhjenny tai se
tyhjentyy hitaasti
Pesukone ei käynnisty
Pesukone ei linkoa
Luukku ei aukea
Pesuohjelman kestoaika on
pidentynyt
Syy
Vedentulo alueella ei ole
riittävä.
Vesihana ei ole täysin auki.
Veden syöttöletku on
mutkalla.
Syöttöletkun suodatin on
tukossa.
Poistoletku on mutkalla tai
tukossa.
Poistosuodatin on tukossa.
Verkkojohto ei ole
pistorasiassa tai liitäntä on
huono.
Sulake on palanut,
suojakatkaisija lauennut tai
on sähkökatkos.
Ratkaisu
••Tarkista muut talon hanat.
••Avaa hana täysin.
••Suorista letku.
••Tarkista syöttöletkun suodatin.
••Puhdista ja suorista
poistoletku.
••Puhdista poistosuodatin.
••Varmista, että pistoke sopii
pistorasiaan.
••Palauta suojakatkaisija tai
vaihda sulake. Älä lisää
sulakkeen kapasiteettia.
Mikäli ongelmana on virtapiirin
ylikuormitus, sähköasentajan
on korjattava vika.
Veden täyttöhana ei ole täysin
••Avaa veden täyttöhana.
auki.
••Sulje luukku ja paina
Käynnistys/Pysäytyspainiketta. Kun olet painanut
Käynnistys/Pysäytyspainiketta, saattaa kestää
hetken ennen kuin kone alkaa
Tarkista, että luukku on
lingota. Luukun täytyy olla
kunnolla kiinni.
lukittuna ennen linkouksen
käynnistymistä. Lisää 1 tai 2
samanlaista vaatekappaletta
lisäämään tasapainoa.
Järjestä pyykki uudelleen, jotta
linkous voi käynnistyä.
••Tarkista, onko ’luukun lukon’
Kun pesukone on
merkkivalo syttynyt. Luukun
käynnistynyt, luukkua ei voi
avaaminen on turvallista, kun
’luukun lukon’ merkkivalo on
turvallisuussyistä avata.
sammunut.
Mikäli kone tunnistaa
••Tämä on normaalia. Näytössä
epätasaisesti jakaantuneen
näkyvä jäljellä oleva aika on
pyykin tai vaahdonpoistovain arvio. Todellinen aika voi
ohjelma käynnistyy, pesuaika
vaihdella.
pitenee.
45
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 45
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Oireet
Syy
Huuhteluainetta on annosteltu Liika huuhteluaine voi
liikaa
aiheuttaa ylivuodon.
Huuhteluaine on valunut
pesuun liian aikaisin
Liika huuhteluaine voi
aiheuttaa sen pääsyn
koneeseen liian aikaisin.
Painikkeet eivät ehkä toimi
oikein.
Painiketta ei voi nähdä, kun
luukku on auki.
Kuivausongelma
Tarkista vesihana.
Tämä haju on peräisin
pesukoneen kumiosista.
Jos oven kumitiivistettä ja
oven tiivisteen aluetta ei
puhdisteta säännöllisesti, voi
hajuja syntyä homeesta tai
vierasaineista.
Haju
Hajuja voi esiintyä,
jos vierasaineita jää
tyhjennyspumpun
suodattimeen.
Hajuja voi esiintyä, jos
tyhjennysletku ei ole
kiinnitetty kunnolla aiheuttaen
lappoa (veden virtaamista
takaisin koneeseen).
Käytettäessä
kuivaustoimintoa, hajuja
voi syntyä nukan ja
muun pesumateriaalin
liimaantuessa lämmittimeen.
(vain kuivaajalla varustetut
mallit)
Tietty haju voi tapahtua
kuivaus märkien vaatteiden
kuumalla ilmalla.
(Kuivausrumpu malli)
Ratkaisu
••Annostele huuhteluainetta
ohjeiden mukaan. Älä ylitä
maksimimerkintää.
••Noudata pesuaineen
valmistajan ohjeita.
••Sulje pesuainelokero
varovasti. Älä avaa
pesuainelokeroa kesken
ohjelman.
••Paina uudelleen luukun
sulkemisen jälkeen.
••Älä ylitäytä. Tarkista,
että pesukone tyhjentää
asianmukaisen määrän vettä
pyykistä. Pyykin määrä on
liian pieni, jotta rumpukuivaus
toimisi kunnolla. Lisää
muutama pyyhe.
••Sulje vesihana.
••Tämä on uuden kumin
normaali haju, ja se poistuu
muutaman käyttökerran
jälkeen.
••Varmista, että puhdistat
tiivisteen ja oven tiivisteen
alueen säännöllisesti ja
varmista, että oven tiivisteen
alle ei jää mitään, kun
tyhjennät koneen.
••Varmista, että puhdistat
poistopumpun suodattimen
säännöllisesti.
••Varmista poistoletkua
asentaessasi, että se ei taitu
tai jää puristuksiin.
••Tämä ei ole vika.
••Haju poistuu vähän ajan
kuluttua.
46
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 46
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Virheilmoitukset
Oireet
Syy
Ratkaisu
Vedentulo alueella ei ole
••Tarkista muut talon hanat.
riittävä.
Vesihanat eivät ole täysin
••Avaa hana täysin.
auki.
Veden syöttöletku on
••Suorista letku(t).
mutkalla.
Syöttöletkun suodatin on
••Tarkista syöttöletkun suodatin.
tukossa.
Jos aqua stop -syöttöletkusta
on vuotanut vettä, merkkivalo
muuttuu punaiseksi.
••Käytä aqua stop -syöttöletkua.
Saattaa riippua mallista.
Pyykkimäärä on liian pieni.
Pyykki on jakautunut
epätasaisesti.
••Lisää 1 tai 2 samanlaista
vaatekappaletta lisäämään
tasapainoa.
••Lisää 1 tai 2 samanlaista
vaatekappaletta lisäämään
tasapainoa.
Laitteen tunnistus- ja
korjausjärjestelmä on
epätasapainossa. Jos
yksittäisiä raskaita kappaleita
on laitettu koneeseen
••Järjestä pyykki uudelleen, jotta
linkous voi käynnistyä.
(esim. kylpyhuoneen matto,
kylpytakki jne.), järjestelmä
saattaa lopettaa linkoamisen
tai keskeyttää koko
linkousjakson.
Jos pyykki on jakson lopussa
vielä liian märkää, lisää
••Järjestä pyykki uudelleen, jotta
pienempiä vaatekappaleita
linkous voi käynnistyä.
tasapainottamaan pyykkiä ja
toista linkousjakso.
Poistoletku on mutkalla tai
••Puhdista ja suorista
poistoletku.
tukossa.
Poistosuodatin on tukossa.
••Puhdista poistosuodatin.
47
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 47
2018. 12. 5. 오후 5:15
FI
Oireet
Syy
Varmista, että luukku on
kiinni.
dE4
Ratkaisu
••Sulje luukku huolellisesti. Jos
,
,
,
ei vapaudu,
ota yhteys huoltoliikkeeseen.
Oven anturi on epäkunnossa.
Hallintavirhe.
••Irrota pistoke ja pyydä huolto.
Veden ylitäyttö viallisen
vesiventtiilin takia.
••Sulje vesihana.
••Irrota virtapistoke.
••Pyydä huolto.
Veden tason tunnistimessa on ••Sulje vesihana.
••Irrota virtapistoke.
toimintahäiriö.
••Pyydä huolto.
Moottorin ylikuormitus.
••Anna pesukoneen moottorin
jäähtyä 30 minuutin ajan ja
käynnistä pesuohjelma sitten
uudelleen.
Vettä vuotaa.
••Pyydä huolto.
Onko tarjonta / poistoletku tai
poistopumppu jäädytetty?
••Toimittaa lämmintä vettä
rumpuun ja vapauttaa
poistoletku ja poistopumppu.
Märkä pyyhe lämpimällä
vedellä ja soveltaa
toimittamaan letkuun.
Kone ei kuivaa.
••Pyydä huolto.
48
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 48
2018. 12. 5. 오후 5:16
TAKUU
FI
TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU EI KORVAA SEURAAVIA:
••Huoltokäyntejä tuotteen toimittamisen, noudon, asentamisen tai korjaamisen yhteydessä; asiakkaan
opastamista laitteen käytössä; sulakkeiden korjaamista tai vaihtoa tai johdotuksen korjausta tai
putkitöitä tai valtuuttamattomien korjausten/asennusten korjauksia.
••Tuotteen toimintahäiriötä virtakatkosten ja häiriöiden aikana tai epäasianmukaista sähköhuoltoa.
••Vauriota, joka aiheutuu vuotavista tai rikkoutuneista vesiputkista, jäätyneistä vesiputkista,
rajoitetuista vesiputkista, epäasianmukaisesta vedensyötöstä tai keskeytyneestä vedensyötöstä tai
epäasianmukaisesta ilmansyötöstä.
••Vahingot, jotka aiheutuvat tuotteen käyttämisestä korroosiota aiheuttavassa paikassa tai laitteen
käyttöoppaassa olevien ohjeiden vastaisesti.
••Laitteen vauriot, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, tuholaisista, syöpäläisistä, salamaniskuista,
tuulesta, tulvista tai luonnonkatastrofeista.
••Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa luvaton muuttaminen tai muuntelu, tai jos tuotetta käytetään
muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai laitteen virheellisen asennuksen aiheuttama vesivuoto.
••Vahinko tai häiriö, jonka aiheuttaa väärä sähkövirta, jännite tai putkityö, kaupallinen tai teollinen
käyttö tai muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden, osien tai pesuaineiden käyttö.
••Vahinko, joka aiheutuu kuljetuksesta tai käsittelystä, mukaan lukien laitteen pintanaarmut, kolhut ja/
tai muut vauriot, jotka eivät aiheudu materiaalista tai valmistusviasta ja jotka raportoidaan (1) viikon
kuluessa toimituksesta.
••Vauriot tai puuttuvat tuotteet näyttöön, avattu pakkaus, alennettu tai kunnostettu tuote.
••Tuotteet, joiden alkuperäisiä sarjanumeroita on poistettu, muutettu tai ne eivät ole luettavissa. Mallija sarjanumero sekä alkuperäinen ostokuitti vaaditaan takuuvaateisiin.
••Kunnallisten palveluiden kustannusten nousu ja ylimääräiset kulut.
••Korjaukset, jos tuotetta käytetään muussa kuin normaalissa kotitalouskäytössä (esim. kaupallisessa
käytössä, toimistoissa tai virkistystiloissa) tai sitä käytetään tuotteen käyttöoppaan ohjeiden
vastaisella tavalla.
••Kustannukset, jotka liittyvät tuotteen kuljetukseen kotoasi korjaamoon.
••Tuotteen poisto ja uudelleen asennus, jos tuote on asennettu virheelliseen paikkaan tai sitä ei ole
asennettu LG:n asennusohjeiden, mukaan lukien LG:n käyttöoppaat ja asennusoppaat, mukaisesti.
••Vahingot, jotka aiheutuvat väärinkäytöstä, virheellisestä asennuksesta, korjauksesta tai
huoltamisesta. Virheelliseen korjaukseen sisältyy muiden kuin LG:n hyväksymien tai määrittämien
osien käyttäminen.
49
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 49
2018. 12. 5. 오후 5:16
FI
Outo tärinä tai ääni,
joka johtuu siitä, ettei
kuljetuspultteja tai koneen
tukea ole poistettu.
Poista kuljetuspultit ja
koneen tuki.
Koneen
tuki
Pakkauksen
pohja
Kuljetus
pultti
Tiivisteessä ja luukun lasissa
olevan lian (hiusten, nukan)
aiheuttama vuoto.
Puhdista tiiviste ja
luukun lasi.
Vesi ei tyhjene pumpun
suodattimen tukoksen takia.
Puhdista pumpun
suodatin.
Vettä ei tule, koska veden
syöttöventtiilin suodattimet
ovat tukossa tai veden
syöttöletku on mutkalla.
Puhdista täyttösuodatin
tai asenna veden
syöttöletkut uudelleen.
Täyttösuodatin
Vettä ei tule, koska on
käytetty liikaa pesuainetta.
Pyykki on kuumaa tai
lämmintä pesun jälkeen,
koska syöttöletkut on
asennettu väärin.
Puhdista
pesuainelokerikko.
Lokerikko
Kylmä
Kylmän veden
syöttö
Vettä ei tule, koska vesihanaa
ei ole aukaistu.
Vesihana
Kuuma
Kuuman veden
syöttö
Asenna syöttöletkut
uudelleen.
Aukaise vesihana.
50
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 50
2018. 12. 5. 오후 5:16
FI
Virheellisesti asennetun
poistoletkun tai tukossa
olevan poistoletkun
aiheuttama vuoto.
Liitoskiinnike
Asenna poistoletku
uudelleen.
Kiinnityshihna
Virheellisesti asennetun
veden syöttöletkun tai muun
merkkisen syöttöletkun
aiheuttama vuoto.
Asenna syöttöletku
uudelleen.
Virtakatkoa, joka aiheutuu
virtajohdon löystyneestä
liitännästä tai pistorasian
ongelmista.
Yhdistä virtajohto
uudelleen tai vaihda
pistorasia.
Vaakasuorassa
Huoltokäyntejä tuotteen
toimittamisen, noudon,
asentamisen tai käytön
opastamisen yhteydessä.
Tuotteen poistaminen ja
uudelleenasentaminen.
Takuu kattaa ainoastaan
valmistusviat. Se
ei kata virheellisen
asennuksen aiheuttamia
huoltokäyntejä.
Jos kaikkia ruuveja ei
ole asennettu kunnolla,
kone saattaa täristä (vain
jalustamalli).
Asenna 4 ruuvia
jokaiseen kulmaan
(yhteensä 16EA).
Korkeapaineinen
vesi
Veden hakkaava (paukuttava)
ääni, kun pesukone täyttyy
vedestä.
Luonnollinen
veden virtaus
Äkillinen
veden
Isku Kovia ääniä
virtauksen
loppuminen
Säädä vedenpaine
kääntämällä vesiventtiili
tai vesihana alas.
51
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 51
2018. 12. 5. 오후 5:16
KÄYTTÖTIEDOT
Euroopan komission direktiivin 96/60/EY mukainen tuoteseloste
Toimittajan tavaramerkki
LG
Toimittajan mallitunniste
FH6G1BCH(0-9)N
Mallin energiatehokkuusluokka on määritetty liitteen IV
mukaisesti. Ilmaistuna ‘Energiatehokkuusluokka asteikolla
A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava)’. Jos tämä tieto
A
annetaan taulukkona, se voidaan ilmaista myös muulla tavoin,
jos asteikko A:sta (vähän kuluttava) G:hen (paljon kuluttava) käy
selvästi ilmi.
Jos tiedot esitetään taulukkona ja jos joillekin taulukossa
luetelluille laitteille on myönnetty ’yhteisön ekotuotemerkki’
asetuksen (ETY) N:o 880/92 mukaisesti, tämä tieto voidaan
sisällyttää tähän. Tässä tapauksessa taulukon riviotsikon on
Ei
oltava ’Yhteisön ekotuotemerkki’, ja taulukkomerkinnän on oltava
kopio ekotuotemerkistä. Tällä säännöksellä ei rajoiteta yhteisön
ekotuotemerkin myöntämisjärjestelmän mukaisia vaatimuksia.
Energiankulutus, pesu, linkous ja kuivaus. Koko ohjelman
energiankulutus kilowattitunteina (kWh) liitteen I selityksen V
7.97
mukaisesti määritettynä.
Energiankulutus, pesu ja linkous. Pesuohjelman energiankulutus
kilowattitunteina (kWh) liitteen I selityksen VI mukaisesti
1.26
määritettynä.
Pesutulosluokka liitteen IV mukaisesti määritettynä. Se ilmaistaan
seuraavasti ’Pesutulosluokka asteikolla A:sta (hyvä) G:hen
A
(huono)’. Tieto voidaan ilmaista myös muulla tavoin, jos asteikko
A:sta (hyvä) G:hen (huono) käy selvästi ilmi.
Linkousteho 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen, kuten määritetty
harmonisoitujen standardien mukaisissa testausmenettelyissä
viitaten 1 (2) artiklaan. Se ilmaistaan seuraavasti
44
’Jäännöskosteus linkouksen jälkeen % (prosentteina kuivan
pyykin painosta)’.
Suurin linkousnopeus liitteen I selityksen VIII mukaisesti.
1600
FI
kWh/ohjelma
kWh/ohjelma
%
rpm
52
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 52
2018. 12. 5. 오후 5:16
FI
Euroopan komission direktiivin 96/60/EY mukainen tuoteseloste
Laitteen täyttömäärä pesua varten 60 °C:n puuvillaohjelmaa käyttäen,
12
liitteen I selityksen IX mukaisesti määritettynä.
Laitteen täyttömäärä kuivausta varten ’säilytyskuiva puuvilla’kuivausohjelmaa käyttäen liitteen I selityksen X mukaisesti
8
määritettynä.
Vedenkulutus pesun, linkouksen ja kuivauksen aikana, litroina koko
131
ohjelmaa kohti liitteen I selityksen XI mukaisesti määritettynä.
Vedenkulutus vain pesun ja linkouksen aikana, litroina 60
°C:n puuvillaohjelmaa (ja linkousta) käyttäen, kuten määritetty
68
harmonisoitujen standardien mukaisissa testausmenettelyissä viitaten
1 (2) artiklaan.
Pesun ja kuivauksen kestoaika. Ohjelman kestoaika (60 °C:n
puuvillaohjelma ja ’säilytyskuiva puuvilla’ kuivauksessa).
725
Nimellistäyttömäärällä, kuten määritetty harmonisoitujen standardien
mukaisissa testausmenettelyissä viitaten 1 (2) artiklaan.
Energian- ja vedenkulutus, joka vastaa 200:aa pesukertaa 5.
1594
kohdassa (energia) ja 12. kohdassa (vesi) ilmaistulla kulutuksella.
Tieto ilmaistaan seuraavasti ’Arvioitu vuosikulutus nelihenkisessä
26200
taloudessa, jossa pyykki kuivataan aina koneessa (200 pesukertaa)’.
Keskimääräinen vuotuinen energian- ja vedenkulutus, joka vastaa
252
200:aa pesukertaa 6 kohdassa (energia ) ja 13 kohdassa (vesi)
ilmaistulla kulutuksella. Tieto ilmaistaan seuraavasti: "Arvioitu
13600
vuosikulutus nelihenkisessä taloudessa, jossa pyykkiä ei koskaan
kuivata koneessa (200 pesukertaa )".
kg
kg
litraa/ohjelma
litraa/ohjelma
min.
kWh/vuosi
litraa/vuosi
kWh/vuosi
litraa/vuosi
53
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 53
2018. 12. 5. 오후 5:16
Muistiinpanoja
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_FI.indd 54
2018. 12. 5. 오후 5:16
BRUGERVEJLEDNING
VASKEMASKINE
Læs denne vejledning grundigt, før du begynder installationen. Dette vil
forenkle installationen og sikre, at produktet installeres korrekt og sikkert.
Opbevar denne vejledning i nærheden af produktet efter installation til
fremtidig brug.
www.lg.com
Copyright © 2017 - 2018 LG Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 1
2018. 12. 5. 오후 5:15
INDHOLDSFORTEGNELSE
Denne vejledning kan indeholde billeder og
andet, som adskiller sig fra den model, du
har købt.
Denne vejledning er underlagt revidering
foretaget af fabrikanten.
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER...............................................4
Vigtige sikkerhedsinstruktioner.................................................................... 4
Bortskaffelse af dit gamle apparat............................................................. 10
INSTALLATION.........................................................................11
Dele........................................................................................................... 11
Tilbehør...................................................................................................... 11
Specifikationer........................................................................................... 12
Krav til installationssted............................................................................. 13
Udpakning og fjernelse af transportboltene............................................... 14
Brug af skridsikre puder (Tilvalg)............................................................... 15
Trægulve (hængende gulve)..................................................................... 15
Indstilling af produktet i vater..................................................................... 16
Tilslutning af vandtilførselsslange.............................................................. 16
Installation af afløbsslangen...................................................................... 19
BETJENING..............................................................................20
Brug af vaskemaskinen............................................................................. 20
Sortering af vasketøj.................................................................................. 21
Tilsætning af vaskemiddel......................................................................... 22
Betjeningspanel......................................................................................... 24
Programtabel............................................................................................. 25
Tilvalgsprogram......................................................................................... 30
Dry (Tørring) (
).................................................................................... 34
SMARTE FUNKTIONER...........................................................36
Brug af applikationen Smart ThinQ........................................................... 36
Brug af Smart Diagnosis™........................................................................ 38
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 2
2018. 12. 5. 오후 5:15
VEDLIGEHOLDELSE...............................................................39
Rengøring af din vaskemaskine.................................................................39
Rengøring af indløbsslangens filter............................................................39
Rengøring af afløbspumpens filter.............................................................40
Rengøring af sæbeskuffen.........................................................................41
Tub Clean (Rengøring af tromle) (Tilvalg)..................................................41
Vær forsigtig med frost om vinteren...........................................................42
FEJLFINDING...........................................................................44
Analyse af fejl.............................................................................................44
Fejlmeddelelser..........................................................................................47
GARANTI..................................................................................49
DRIFTSDATA............................................................................52
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 3
2018. 12. 5. 오후 5:15
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
DA
Hensigten med de følgende sikkerhedsmæssige retningslinjer er at
modvirke uforudsete risici og beskadigelse forårsaget af uforsvarlig
eller forkert betjening af produktet.
Retningslinjerne er opdelt i ‘ADVARSEL’ og ‘FORSIGTIG’ som
beskrevet herunder.
Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer
og betjening, som kan medføre risici. Læs teksten ved
dette symbol omhyggeligt, og følg instruktionerne for at
undgå risici.
ADVARSEL
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død.
FORSIGTIG
Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne
kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse
af produktet.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL
For at reducere risikoen for eksplosion, brand, død, elektrisk
stød, personskade eller skoldning under brug af dette
produkt, skal de følgende grundlæggende forsigtighedsregler
overholdes, herunder disse:
Børn i boligen
Dette produkt må ikke bruges af personer (inklusive børn) med
nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer med
manglende erfaring og viden, medmindre de holdes under opsyn
eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet af en person
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at
undgå, at de leger med produktet.
4
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 4
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Anvendelse i Europa:
Dette produkt kan bruges af børn i alderen fra 8 år og opefter og
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de har været
under opsyn eller er blevet instrueret i anvendelse af produktet
på en sikker måde og forstår farerne, der er forbundet med
anvendelse af det. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og
brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Børn under 3 år bør holdes væk fra produktet, medmindre de er
under konstant opsyn.
Installation
•Forsøg
•
aldrig at betjene produktet, hvis det er beskadiget, fungerer
dårligt, er delvist demonteret eller har manglende eller ødelagte
dele, inklusive beskadiget ledning eller stik.
•Dette
•
apparat må kun transporteres af to eller flere personer, der
holder godt fast i apparatet.
•Undlad
•
at installere apparatet et fugtigt og støvet sted. Undlad at
installere og opbevare apparatet udenfor og på et område, der
er udsat for vejrforhold såsom direkte sollys, vind eller regn eller
temperaturer under frysepunktet.
•Sæt
•
afløbsslangen godt fast for at undgå adskillelse.
•Hvis
•
strømledningen er beskadiget, eller hvis hullet i stikkontakten
er løst, må strømledningen ikke anvendes. Kontakt et autoriseret
servicecenter.
•Tilslut
•
ikke flere stikudtag, en forlængerledning eller en adapter
med denne maskine.
5
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 5
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
•Dette
•
produkt må ikke installeres bag ved en dør, der kan låses,
en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af
produktet, således at fuld åbning af produktets luge hindres.
•Dette
•
produkt skal jordforbindes. I tilfælde af beskadigelse eller
sammenbrud vil jordforbindelse reducere risikoen for elektrisk stød,
idet strømmen da ledes, hvor der findes mindst modstand.
•Dette
•
apparat er udstyret med en strømledning med jordleder og et
jordstrømstik. Strømstikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som
er installeret og jordforbundet ifølge alle lokale regler og krav.
•Forkert
•
tilslutning af jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød.
Kontakt en kvalificeret elektriker eller servicetekniker, hvis der er
tvivl om, hvorvidt produktet er jordforbundet på korrekt vis.
•Forsøg
•
ikke på nogen måde at ændre det stik, der følger med
produktet. Hvis stikket ikke passer til strømforsyningskilden, skal en
passende strømkilde installeres af en elektriker.
Betjening
•Forsøg
•
ikke at adskille eventuelle paneler eller skille maskinen ad.
Anvend ikke skarpe genstande på kontrolpanelet for at betjene
maskinen.
•Undlad
•
at reparere eller udskifte produktets dele. Alle reparationer
og alt servicearbejde skal udføres af kvalificerede serviceteknikere,
med mindre andet anbefales specifikt i denne brugervejledning.
Brug kun autoriserede fabriksdele.
6
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 6
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
•Sæt
•
ikke dyr såsom kæledyr ind i produktet.
•Hold
•
området under og rundt om maskinen frit for brændbare
materialer, såsom fnug, papir, klude, kemikalier osv.
•Efterlad
•
ikke produktets luge åben. Børn kan hænge i lugen
eller kravle ind i produktet, og komme til skade eller forårsage
produktskade.
•Brug
•
den nye slange eller det nye slangesæt, der leveres med
produktet. Genbrug af gamle slanger kan forårsage vandlækage og
efterfølgende ejendomsskader.
•Vask
•
eller tør aldrig tøj, der er blevet vasket i, renset i, skyllet
i eller påført brandfarlige eller eksplosive stoffer (f.eks. voks,
voksfjerner, olie, maling, benzin, fedtopløser, opløsningsmidler til
tørrensning, petroleum, benzin, pletfjerner, terpentin, vegetabilsk
olie, madolie, acetone, sprit osv.). Forkert brug kan medføre brand
eller eksplosion.
•Stik
•
aldrig hænderne ind i maskinen, mens den kører. Vent, indtil
tromlen er standset helt.
•Apparatets
•
stik skal tages ud i tilfælde af oversvømmelse. Kontakt
et LG Electronics-kundesupportcenter.
•Tryk
•
ikke hårdt ned på lugen, når den står åben.
•Rør
•
ikke ved lugen under et program med høj temperatur.
•Brug
•
ikke brændbar gas og brændbare substanser (benzol, benzin,
fortynder, råolie, alkohol osv.) i nærheden af produktet.
•Hvis
•
afløbsslangen eller indløbsslangen fryser om vinteren, må
maskinen først bruges, når disse er tøet op.
•Opbevar
•
alle vaskemidler, blødgøringsmidler og blegemidler
utilgængeligt for børn.
7
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 7
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
•Stikket
•
og apparatets knapper må ikke berøres med våde hænder.
•Undlad
•
at bøje kablet for meget eller at anbringe noget tungt på
det.
•Vask
•
ikke gulvtæpper, måtter, sko eller tæpper til hunde/katte eller
andre ting end tøj eller lagner i denne maskine.
•Dette
•
apparat må kun bruges i husholdningen og må ikke anvendes
i mobile enheder.
•Hvis
•
der opstår gasudsivning (isobutan, propan, naturgas, etc.), må
du ikke røre ved maskinen eller stikket. Udluft rummet øjeblikkeligt.
Teknisk sikkerhed ved brug af tørretumbleren.
•Tør
•
ikke uvasket tøj i produktet.
•Tøj,
•
der er blevet tilsmudset med substanser såsom madolie,
acetone, alkohol, benzin, kerosen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, skal vaskes i varmt vand med en ekstra mængde
vaskemiddel, før det tørres i produktet.
•Stop
•
aldrig produktet før afslutningen af dets tørrecyklus,
medmindre alt tøjet hurtigt fjernes og spredes ud, så varmen kan
bortledes.
•Genstande
•
som skumgummi (latex skum), badehætter, vandtætte
stoffer, gummibelagte genstande og tøj eller puder med
skumgummibetræ må ikke tørres i produktet.
•Blødgøringsmidler
•
og andre lignende produkter skal bruges ifølge
deres vejledninger.
•Fjern
•
alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker.
•Produktet
•
må ikke bruges, hvis der er brugt industrikemikalier til
rensning.
8
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 8
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Vedligeholdelse
•Sæt
•
strømstikket godt ind i stikkontakten, når du har fjernet evt. fugt
og støv fuldstændigt.
•Træk
•
stikket ud af enheden, inden du rengør maskinen. Indstilling
af kontrollerne til OFF eller standby afbryder ikke denne maskine
fra strømforsyningen.
•Undlad
•
at sprøjte vand ind i eller uden på produktet for at rengøre
det.
•Træk
•
aldrig apparatets stik ud ved at trække i strømkablet. Grib
altid godt fast i strømstikket, og træk det lige ud af stikkontakten.
Bortskaffelse
•Før
•
bortskaffelse af et gammelt apparat skal stikket trækkes ud.
Skær ledningen af tæt ved maskinens bagside for at forhindre
misbrug.
•Alle
•
emballagematerialer (f.eks. plastikposer og flamingo) skal
bortskaffes omgående, så børn ikke kommer i nærheden af dem.
Emballagematerialerne kan forårsage kvælning.
•Tag
•
lugen af, inden du bortskaffer eller kasserer dette produkt, så
børn eller små dyr ikke kan smække sig inde.
9
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 9
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Bortskaffelse af dit gamle apparat
•• Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald
(WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
•• Udtjente elektroniske produkter kan indeholde farlige stoffer, så korrekt bortskaffelse af
dit udtjente produkt vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og
folkesundheden. Dit udtjente apparat kan indeholde genbrugelige dele, der kan anvendes til
reparationen af andre produkter, samt andre værdifulde materialer, der kan genbruges for at
bevare begrænsede ressourcer.
•• Du kan enten tage dit apparat med til butikken, hvor du købte produktet, eller kontakte
din kommunale afdeling for affald vedrørende detaljerede oplysninger om dit nærmeste
godkendte WEEE-opsamlingspunkt. Få de nyeste opdaterede oplysninger for dit land på
adressen www.lg.com/global/recycling.
10
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 10
2018. 12. 5. 오후 5:15
INSTALLATION
DA
Dele
1
Transportbolte
2
Stik
3
Sæbeskuffe
4
Betjeningspanel
5
Tromle
6
Luge
7
Afløbsslange
8
Udtømningsprop
9
Afløbspumpens filter
10
Dæksellåg (placeringen kan
variere i henhold til produktet)
11
Justerbar fod
12
Knappen Tænd/sluk
12
Tilbehør
Kold indløbsslange (1 EA)
(Tilvalg: Varm (1 EA))
Skruenøgle
Propper til dækning af
huller fra transportbolte
(ekstraudstyr)
Vinkelholder til
fastgørelse af
afløbsslange
(ekstraudstyr)
Monteringsrem (Tilvalg)
Gummidup
Skridsikre puder (2 EA)
(Tilvalg)
(Tilvalg)
11
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 11
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Specifikationer
Model
FH6G1BCH(0-9)N
Vaskekapacitet
12 kg (Vask) / 8 kg (Tørring)
Strømforsyning
220 - 240 V~, 50 Hz
Størrelse
600 mm (B) x 610 mm (D) x 850 mm (H)
Produktvægt
76 kg
Tilladt vandtryk
0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm²)
••Udseende og specifikationer kan ændres uden varsel med henblik på at forbedre produktets kvalitet.
••Ingen yderligere tilbagestrømningsbeskyttelse påkrævet med hensyn til forbindelse til vandforsyningen.
12
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 12
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Krav til installationssted
Sted
0.5 cm
10 cm
2 cm
2 cm
Jævnt underlag : Hældningen under produktet må
ikke være større end 1°.
Strømstik : Der skal findes et strømstik inden for 1
meters afstand fra produktet.
••Overbelast ikke en stikkontakt ved at tilslutte mere
end et produkt.
Ekstra afstand : Til væggen, 10 cm: bagside/2 cm:
højre og venstre side
••Opbevar eller stil aldrig vaskemidler oven på
produktet. Disse produkter kan skade lakken og
betjeningspanelet.
ADVARSEL
••Stikket skal sættes i en egnet stikkontakt, som er
installeret på behørig vis og jordforbundet ifølge
alle lokale regler og krav.
••Hvis det ikke kan undgås at placere produktet
ved siden af et gas- eller kulkomfur, skal
isoleringsmateriale anbringes mellem de to
apparater. Isoleringsmaterialet (85x60 cm) skal
være dækket af aluminiumsfolie på den side, som
vender ind mod komfuret.
••Produktet må ikke installeres i rum, hvor
temperaturen kan falde til under frysepunktet.
Frosne slanger kan sprænge under tryk. Den
elektroniske kontrolenhed kan være upålidelig ved
temperaturer under frysepunktet.
••Installer produktet, hvor en servicemontør har
let adgang til det, hvis reparation skulle blive
nødvendig.
••Efter at maskinen er installeret, justeres alle fire
fødder ved hjælp af medfølgende skruenøgle til
transportboltene for at sikre, at maskinen står
stabilt, og at der er et frirum på ca. 5 mm mellem
produktets overkant og undersiden af en eventuel
bordplade
••Hvis produktet leveres om vinteren, og
temperaturen er under frysepunktet, skal produktet
efterlades ved stuetemperatur i et par timer, inden
det tages i brug.
ADVARSEL
••Maskinen er ikke beregnet til anvendelse til søs
eller på ikke-stationære lokaliteter, som f.eks. i
campingvogne, om bord på fly osv.
Elektriske forbindelser
••Der må ikke benyttes forlængerledning eller
dobbelt adapter.
Placering
••Træk altid stikket ud og sluk for vandforsyningen
efter brug.
••Installer produktet på et fladt, hårdt gulv.
••Produktet skal være forbundet til et strømudtag
med jordforbindelse i overensstemmelse med
gældende forskrifter for elektriske ledninger.
••Kontroller, at luftcirkulationen omkring produktet
ikke blokeres af tæpper, måtter osv.
••Forsøg aldrig at rette op på ujævnheder i gulvet
ved at lægge stumper af træ, pap eller lignende
materialer under produktet.
••Produktet skal stå placeret på en sådan måde, at
det er nemt at komme til strømudtaget.
••Reparationer på produktet må kun udføres af en
autoriseret servicetekniker. Reparationer, som
udføres af en uerfaren person, kan forårsage
skader eller alvorlige fejl. Kontakt dit lokale
servicecenter.
13
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 13
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Udpakning og fjernelse af
transportboltene
1
Løft produktet ud af bundemballagen.
••Hvis det er nødvendigt at lægge produktet ned
for at fjerne kartonen under bunden, beskyt da
siden og læg produktet forsigtigt på siden. Læg
ikke produktet ned på forsiden eller bagsiden.
3
Påsætning af propper.
••Find hulhætterne, som medfølger i
tilbehørspakken, eller som er fastgjort på
bagsiden.
Prop
••Når pappet og emballagen er fjernet, løftes
produktet ud af bundemballagen. Sørg for,
at transportstøtten ikke sidder fast under
maskinens bund, når emballagen fjernes.
BEMÆRK
••Gem boltene til fremtidig brug. For at undgå skade
på indvendige komponenter må maskinen ikke
transporteres, medmindre transportboltene er
blevet monteret igen.
Transportstøtte
(Tilvalg)
2
Bundemballage
••Fjernes transportboltene og holderne ikke, kan
det forårsage kraftige vibrationer og støj, som kan
medføre permanent skade på vaskemaskinen.
Ledningen er fastgjort på bagsiden af
vaskemaskinen med en transportbolt for at
forhindre betjening med monterede transportbolte.
Fjernelse af transportbolte.
••Start med de to nederste transportbolte, og
brug skruenøglen (medfølger) til at løsne alle
transportbolte helt ved at dreje dem mod uret.
Fjern transportbolte ved forsigtigt at lirke dem
ud.
14
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 14
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Brug af skridsikre puder
(Tilvalg)
Hvis du installerer maskinen på en glat overflade,
kan den bevæge sig pga. store vibrationer.
Hvis maskinen ikke står i vater, kan der opstå
funktionsfejl via støj og vibration. Hvis dette
forekommer, skal der monteres skridsikre puder
under de justerbare fødder, og maskinen skal igen
indstilles til at stå i vater.
1
Trægulve (hængende gulve)
••Trægulve er især følsomme over for vibrationer.
••For at forhindre vibrationer anbefaler vi, at du
sætter gummidupper med en tykkelse på mindst
15 mm under hver af produktets fødder, fastgjort til
mindst to gulvbjælker med skruer.
Gummidup
Rengør gulvet for at påsætte de skridsikre puder.
••Brug en tør klud til at fjerne fremmedlegemer
og fugt og rengøre. Hvis der fortsat er fugt, kan
de skridsikre puder glide.
••Hvis det er muligt, installeres apparatet i et hjørne,
da gulvet er mest stabilt der.
••Monter gummidupperne for at reducere vibrationer.
2
3
Indstil produktets hældning, når det er placeret i
installationsområdet.
Placer den klæbende side af de skridsikre puder
på gulvet.
••Det er mest effektivt at installere de skridsikre
puder under de forreste fødder. Hvis det er
svært at placere puderne under de forreste
fødder, placer dem under de bagerste fødder.
Denne side op
Klæbende side
BEMÆRK
••Korrekt placering og indstilling af maskinen i vater
sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed.
••Vaskemaskinen skal være 100 % i vater og stå
sikkert og stabilt.
••Den må ikke ‘vippe’ på tværs af hjørnerne under
brug.
••Overfladen, maskinen installeres på, skal være
ren og må ikke være behandlet med gulvvoks eller
andre glatte belægninger.
••Vaskemaskinens fødder må ikke blive våde. Hvis
de bliver våde, kan det medføre vibration eller støj.
••Du kan få gummidupper (reservedelsnr.
4620ER4002B) fra LG servicecenter.
4
Sørg for, at produktet er i vater.
••Skub eller vip forsigtigt de øverste kanter af
produktet for at sikre, at produktet ikke vipper.
Stil igen produktet i vater, hvis produktet vipper.
BEMÆRK
••Du kan få skridsikre puder fra LG servicecenter.
15
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 15
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Indstilling af produktet i vater
Hvis gulvet er ujævnt, skal vaskemaskinens
justerbare fødder justeres efter behov (læg ikke
træstykker eller lignende under fødderne). Sørg for,
at alle fødderne hviler stabilt på gulvet, og tjek så,
om maskinen er helt i vater (brug et vaterpas).
••Når apparatet er i vater, spændes låsemøtrikkerne
opad mod apparatets bund. Alle låsemøtrikker skal
spændes.
Tilslutning af
vandtilførselsslange
••Vandtrykket skal være mellem 0,1 MPa og 1,0
MPa (1,0‒10,0 kgf/cm2).
••Lad være med at skrue over gevind eller skrue
gevindet skævt, når indløbsslangen tilsluttes
ventilen.
••Hvis vandtrykket er højere end 1,0 MPa, skal der
installeres dekompressionsudstyr.
••Tjek jævnligt slangens tilstand og udskift slangen
om nødvendigt.
Højere
Lavere
Låsemøtrik
Stram alle 4
låsemøtrikker godt
Tjek af gummiforseglingen på
vandindløbsslangen
Der leveres to gummiforseglinger med
vandindløbsslangerne. De bruges til at forhindre
vandlækager. Tjek, at tilslutningen til vandhanerne
er helt tætte.
Diagonal kontrol
••Når man presser hjørnerne på produktets topplade
diagonalt nedad, må produktet ikke kunne
bevæge sig op og ned (tjek begge retninger). Hvis
produktet stadig vipper, når man presser dets
topplade nedad diagonalt, skal fødderne justeres
igen.
Slangens forbindelsesled
Gummiforsegling
BEMÆRK
••Trægulve eller hængende gulve kan være med til
at forårsage for stor vibration eller ubalance.
••Hvis vaskemaskinen placeres på et forhøjet
fundament, skal den fastgøres forsvarligt for at
sikre, at den ikke falder ned af fundamentet.
Slangens forbindelsesled
Gummiforsegling
16
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 16
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Tilslutning af slangen til vandhanen
3
Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen, at
gummipakningen danner en vandtæt forbindelse.
Stram derefter de fire fastgøringsskruer.
4
Pres indløbsslangen lodret opad, således at
gummipakningen på slangen kommer til at sidde
fuldstændig fast omkring hanen. Stram derefter
ved at skrue mod højre.
Tilslutning af slange med skrueanordning
til vandhane med gevind
Skru slangens forbindelsesled på vandhanen.
Plade
Tilslutning af slange med skrueanordning
Indløbsslange
til vandhane uden gevind
1
Løsn de fire fastgøringsskruer.
Øvre
forbindelsesled
Gummiforsegling
Tilslutning af indløbsslange med "et-tryksfunktion" til en vandhane uden gevind
Fastgøringsskrue
2
1
Skru forbindelsespladen løs og løsn de fire
fastgøringsskruer.
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til
at passe ind i adapteren.
Justeringsplade
Forbindelsesled
2
Fjern justeringspladen, hvis hanen er for stor til
at passe ind i adapteren.
Justeringsplade
17
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 17
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
3
Skub forbindelsesleddet så langt op på hanen,
at gummipakningen danner en vandtæt
forbindelse. Stram de fire fastgøringsskruer og
forbindelsespladen.
Tilslutning af slange til maskinen
Fastgør varmtvandsledningen til
varmtvandsforsyningen på bagsiden af
vaskemaskinen. Fastgør koldtvandsledningen
til koldtvandsforsyningen på bagsiden af
vaskemaskinen.
Varmtvandsindløb
Koldtvandsindløb
4
Træk forbindelsesleddets plade ned og
skub indløbsslangen ind i adapteren og slip
forbindelsesleddets plade. Tjek, at adapteren
låses på plads.
Plade
BEMÆRK
••Hvis slangen lækker vand efter tilslutning, så
gentag samme procedure. Brug en almindelig
vandhane til vandtilførslen. Hvis hanen er firkantet
eller for stor, så fjern justeringspladen, før du
sætter hanen i adapteren.
Anvendelse af horisontal vandhane
Horisontal vandhane
BEMÆRK
••Før tilslutning af indløbsslangen til vandhanen, åbn
vandhanen for at skylle fremmedlegemer (snavs,
sand, savsmuld osv.) ud af slangerne. Lad vandet
løbe ned i en spand og tjek vandtemperaturen.
Forlænget vandhane
Firkantet vandhane
18
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 18
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Installation af afløbsslangen
••Afløbsslangen må ikke placeres højere end 100
cm over gulvet. Maskinen tømmes muligvis ikke
for vand eller tømmes kun langsomt.
••Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at
installere afløbsslangen korrekt.
••Hvis afløbsslangen er for lang, må den ikke
tvinges ind i produktet. Dette vil medføre unormal
støj.
~ 100 cm
~ 145 cm
~ 105 cm
max. 100 cm
••Når afløbsslangen placeres i en vask, skal den
fastgøres med en kæde.
••Man kan forhindre vandskader på gulvet ved at
installere afløbsslangen korrekt.
Afløbsvask
Slangeholder
max. 100 cm
Monteringsrem
max. 100 cm
19
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 19
2018. 12. 5. 오후 5:15
BETJENING
Brug af vaskemaskinen
DA
4
Vælg det ønskede vaskeprogram.
5
Start vaskeprogram.
6
Afslutning af vaskeprogram.
Inden den første vask skal du vælge et
vaskeprogram og lade vaskemaskinen vaske uden
tøj. Således fjernes eventuelle rester og vand, som
kan sidde tilbage fra fremstillingsprocessen, fra
tromlen.
1
Sortering af vasketøj og fyldning af
vaskemaskinen.
••Sorter vasketøjet efter stoftypen, graden
af snavs, farve og mængden, der skal
vaskes. Åbn lugen og læg vasketøjet ind i
vaskemaskinen.
2
••Tryk på knappen Start/Pause for at starte
vaskeprogrammet. Vaskemaskinen kører lidt
uden vand for at måle vasketøjets vægt. Hvis
der ikke trykkes på knappen Start/Pause inden
for 15 minutter, slukker vaskemaskinen, og alle
indstillinger går tabt.
Tilsæt rengøringsmidler og/eller vaskemiddel og
skyllemiddel.
••Tilsæt en passende mængde vaskemiddel i
sæbeskuffen. Hvis det ønskes, kan der fyldes
blegemiddel eller skyllemiddel i de dertil
indrettede rum i sæbeskuffen.
3
••Tryk på cyklus-knappen gentagne gange, eller
drej cyklus vælgerknappen til det ønskede
cyklus er valgt.
••Når vaskeprogrammet er færdigt, høres et
lydsignal. Tag omgående vasketøjet ud af
vaskemaskinen for at undgå, at det bliver
krøllet. Tjek lugens pakning for små genstande,
som kan være blevet fanget i pakningen.
BEMÆRK
Tænd for vaskemaskinen.
••Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for
vaskemaskinen.
••Knappen kan ikke anvendes, når døren er åben.
Tryk igen, når du har lukket døren.
20
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 20
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
3
Sortering af vasketøj
1
Se efter vaskeanvisninger i tøjet.
••Vaskeanvisningerne oplyser om tøjets stoffer
og angiver, hvordan det skal vaskes.
••Symboler på vaskeanvisningerne.
Vasketemperatur
Normal maskinvask
Strygefrit
Forberedelse inden tøjet fyldes i maskinen.
••Vask både store og små stykker i samme vask.
Læg først store stykker ind i maskinen.
••Store stykker må ikke udgøre mere end
halvdelen af tøjmængden. Vask ikke enkelte
stykker alene. Dette kan forårsage ubalance.
Vask disse sammen med to lignende stykker.
••Tjek, at alle lommer er tomme. Genstande
som søm, hårspænder, tændstikker,
kuglepenne, mønter og nøgler ødelægge både
vaskemaskinen og tøjet.
Delicate (Skånevask)
Håndvask
Undlad vask
••Luk lynlåse, hægter og snore, så de ikke
hænger fast i andet tøj.
••Forbehandl snavs og pletter ved at pensle lidt
vaskemiddel opløst i vand direkte på pletterne
for at hjælpe med at løsne snavs.
2
Sortering af vasketøj.
••For at opnå det bedste resultat skal tøjet
sorteres i bunker, der kan vaskes på samme
vaskeprogram.
••Forskellige stoffer skal vaskes ved forskellige
temperaturer og rotationshastigheder.
••Adskil altid mørkt tøj fra hvidt og lyst tøj. Disse
bør vaskes separat, fordi farvestoffer og fnuller
kan smitte af og forårsage misfarvning af hvidt
og lyst tøj. Om muligt bør meget snavset tøj
vaskes adskilt fra mindre snavset tøj.
−−Snavs (Meget, Normalt, Lidt):
Sorter tøjet efter graden af snavs.
−−Farve (Hvidt, Lyst, Mørkt):
Adskil hvidt tøj fra kulørt tøj.
FORSIGTIG
••Tjek, at der ikke sidder tøj inde i tromlen fra en
tidligere vask.
−−Fnuller (Afgiver, Tiltrækker):
Vask tøj, der afgiver fnuller, og tøj, der
tiltrækker fnuller hver for sig.
21
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 21
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Tilsætning af vaskemiddel
Dosering af vaskemiddel
••Vaskemiddel skal bruges i overensstemmelse med
vejledningerne fra vaskemiddelproducenten og
vælges i henhold til vasketøjets type, farve, graden
af snavs og vasketemperatur.
••Hvis der bruges for meget vaskemiddel, vil der
kunne dannes for meget skum, hvilket vil forringe
vaskeresultatet eller overbelaste motoren.
••Hvis du vil bruge flydende vaskemiddel, skal du
følge vejledningerne fra vaskemiddelproducenten.
••Du kan hælde flydende vaskemiddel direkte i
sæbeskuffens sektion til vaskemiddel, hvis du
starter vaskeprogrammet omgående.
••Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis du bruger
Tidsforskydning, eller hvis du har valgt Forvask, da
væsken kan stivne.
••Hvis der dannes for meget skum, bør der
anvendes mindre vaskemiddel.
••Vaskemiddeldoseringen skal måske justeres
i forhold til vandtemperaturen, vandets
hårdhedsgrad, tøjmængden og graden af snavs.
For det bedste resultat bør overdosering undgås.
••Se etiketten med vaskeanvisninger på tøjet, før du
vælger vaskemiddel og vandtemperatur.
••Brug kun den tilsigtede type vaskemiddel til hver
type tøj:
−−Vaskepulver til alle typer stoffer
−−Vaskepulver til finvask
BEMÆRK
••Lad ikke vaskemidlet blive hårdt. Dette kan
medføre blokeringer, dårlig skylleevne eller lugt.
••Fyldt maskine: I overensstemmelse med
producentens anvisning.
••Halvt fyldt maskine: 3/4 af normal dosering
••Minimal tøjmængde: 1/2 af fyldt maskine
Tilsætning af vaskemiddel og
skyllemiddel
Tilsætning af vaskemiddel
••Kun hovedvask →
••Forvask+Hovedvask →
BEMÆRK
••Brug af for meget vaskemiddel, blegemiddel eller
skyllemiddel kan medføre, at det flyder over.
••Sørg for at bruge en passende mængde
vaskemiddel.
Tilsætning af skyllemiddel
••Overskrid ikke linjen, der angiver maksimum
opfyldning. Overopfyldning kan medføre for tidlig
tilsætning af skyllemiddel, hvilket kan resultere i
pletter på tøjet. Luk sæbeskuffen langsomt.
−−Flydende vaskemiddel til alle typer stoffer eller
vaskemidler beregnet til uld
••For bedre vaskeevne og hvidgøring, brug
vaskemiddel med blegemiddel i pulverform.
••Vaskemidlet skylles ud af sæbeskuffen til
vasketromlen i begyndelsen af vaskeprogrammet.
22
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 22
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
••Efterlad ikke skyllemiddel i sæbeskuffen i mere
end 2 dage (midlet kan hærde).
••Skyllemiddel tilsættes automatisk under den sidste
del af skylleprogrammet.
Brug af vasketablet
1
Åbn lugen og læg tabletten ind i tromlen.
2
Læg vasketøjet ind i tromlen og luk lugen.
••Åbn ikke sæbeskuffen, når der tilføjes vand til
maskinen.
••Opløsningsmidler (benzol osv.) må ikke anvendes.
BEMÆRK
••Hæld ikke skyllemiddel direkte på vasketøjet.
Tilsætning af vandblødgøringsmiddel
••Man kan anvende et vandblødgøringsmiddel,
såsom Calgon, for at reducere forbruget af
vaskemiddel i områder med ekstremt hårdt vand.
Brug den rette mængde i henhold til oplysningerne
på emballagen. Tilsæt først vaskemiddel og
derefter vandblødgøringsmidlet.
••Brug den mængde vaskemiddel, som passer til
blødt vand.
23
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 23
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Betjeningspanel
1
3
B
A
C
4
6
2
1 Knappen tænd/sluk
••Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for
vaskemaskinen.
2 Knappen Start/Pause
••Knappen Start/Pause bruges til at
starte vaskeprogrammet eller sætte
vaskeprogrammet på pause.
••Hvis der er behov for at stoppe
vaskeprogrammet midlertidigt, tryk på
knappen Start/Pause.
3 Display
••Displayet viser indstillingerne, den
resterende vasketid, valgmuligheder og
statusmeddelelser. Når produktet tændes,
lyser standardindstillingerne på displayet.
••Det anslåede energi- ( ) og vandforbrug (
) vises før vask, og det faktiske forbrug efter
vask.
5
••
: Displayet viser den anslåede resterende
tid. Samtidig med at vasketøjets mængde
eller vises
beregnes automatisk, blinker
'Detekterer'.
••
: Vandtemperaturen vises, når der trykkes
på knappen Temp..
••
: Centrifugeringshastigheden vises, når
der trykkes på knappen Centrifugering.
4 Program-knap
••Vaskeprogrammer er tilpasset typen af
vasketøj.
••Lampen lyser for at angive det valgte
vaskeprogram.
5 Valgmuligheder
••Her kan du vælge et ekstra vaskeprogram, og
lampen tænder, når det vælges.
••Brug disse knapper til at vælge de
ønskede vaskeindstillinger for det valgte
vaskeprogram.
6 Wash+Dry( ) (Vask+Tørring( ))
••( ) indikerer tørrekapaciteten, som varierer
på modellerne.
24
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 24
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Programtabel
Vaskeprogram
Program
Cotton (Bomuld)
Beskrivelse
Sikrer de bedste
vaskeresultater
ved at kombinere
flere forskellige
tromlebevægelser.
Stoftype
Farveægte tøj
(skjorter, natkjoler,
pyjamas, etc.) og
normalt snavset
bomuld (undertøj).
Rigtigt
Maksimal
temperaturvalg
tøjmængde
40 °C
(Kold til 95 °C)
Nominel belastning
Cotton+
(Bomuld+)
Sikrer optimale
vaskeresultater og
lavere energiforbrug
ved større
mængder vasketøj.
Easy Care
(Syntetisk)
Velegnet til strygefrit Polyamid, akryl,
tøj.
polyester
40 °C
(Kold til 60 °C)
Forskellige typer
stoffer undtagen
Gør det muligt
specielle stykker
at vaske flere
(silke/sarte
forskellige typer stof
beklædningsstykker,
samtidigt.
sportstøj, mørkt tøj,
uld, dyner/gardiner).
40 °C
(Kold til 40 °C)
Allergy Care
(Allergi)
Hjælper med at
fjerne allergener
såsom husmider,
pollen og kattepels.
Bomuld, undertøj,
pudebetræk, lagner,
babytøj
60 °C
(60 °C til 95°C)
Wool (Uld)
Muliggør vask
af uldstof. (Brug
vaskemiddel til uld,
der kan vaskes i
maskine).
Maskinvaskbar
uld, som består
udelukkende af ren
ny uld.
30 °C
(Kold til 40 °C)
3 kg
Intet valg
3 stykker
Mixed Fabric
(Blandet tekstiler)
Steam Refresh
(Forfriskende
damp)
Hjælper med at
fjerne krøller med
et 20 minutters
program med damp. Skjorter og bluser
Tøjet må gerne
af blandet bomuld/
være vådt. Du kan
polyester
tage tøjet på, når
det har hængt til
tørre i 10-30 min.).
60 °C
(Kold til 60 °C)
5 kg
4,5 kg
25
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 25
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Program
Outdoor
(Udendørs)
Beskrivelse
Velegnet til sportstøj Coolmax, Goretex,
såsom træningstøj, Fleece og
løbetøj m.v.
Sympatex
Vasker hurtigt en
Quick 30
mindre mængde tøj
(Hurtigvask 30min) og tøj, der kun er
lettere snavset.
Gentle Care
(Skånevask)
Wash+Dry
(Vask+Tørring)
Download Cycle
(Download
programmer)
Stoftype
Rigtigt
Maksimal
temperaturvalg
tøjmængde
30 °C
(Kold til 40 °C)
3 kg
Lettere snavset
kulørt tøj.
20 °C
(Kold til 40 °C)
Uld, håndvaskbart
tøj, finvask og sart
tøj.
20 °C
(Kold til 30 °C)
1.5 kg
Giver en
sammenhængende En lille mængde
vasketøj, som kan
proces fra vask til
maskintørres.
tørring i samme
program.
40 °C
(Kold til 95 °C)
8 kg
Til hånd- og
maskinvaskning
af sart tøj, som
f.eks. vaskbart
uldtøj, sengelinned,
kjoler osv. (Brug
vaskemiddel til
uldtøj, der kan
maskinvaskes).
Til programmer, der kan nedhentes. Hvis du ikke har nedhentet programmer, er
standardprogrammet Skylning+Centrifugér.
••Vandtemperatur: Vælg en vandtemperatur, der passer til det valgte vaskeprogram. Følg altid
vaskeanvisningerne på etiketten fra fabrikanten eller dennes vejledninger.
BEMÆRK
••Neutrale vaskemidler anbefales.
26
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 26
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Tørreprogram
Program
Beskrivelse
)
Normal (
Stryg (
)
Lav temp. (
)
Tid 30 min. (
)
Tid 60 min. (
)
Tid 120 min. (
)
Stoftype
Maksimal tøjmængde
Til bomuld. Vælg dette
program for at reducere
tid og energiforbrug
under tørring.
Bomuld eller
linned såsom
bomuldshåndklæder,
t-shirts, og linnedtøj.
Nominel belastning
Det letter strygning at
afslutte tørringen, mens
stykkerne stadig er lidt
fugtige.
Bomulds- eller
linnedstoffer, der er
strygetørre ved afslutning
af programmet.
Nominel belastning
Easy care-tekstiler,
syntetiske tekstiler,
For at minimere tøjskader der kan vaskes med
tørres der ved lav
programmet Syntetisk, og
temperatur.
tekstiler, der kan vaskes
med programmet Blandet
tekstiler
3,5 kg
0,5 kg
Du kan ændre tørretiden
Bomuld, håndklæde
efter maksimumsvægten.
1 kg
3 kg
••Indstil program på 'Vask: Bomuld +, 60 °C, 1600 o/min.’, ‘Dry (Tørring): Normal og Soil (Smuds): Meget' i
henhold til test i overensstemmelse med EN 50229.
BEMÆRK
••Vælg den maksimale centrifugeringshastighed for vaskeprogrammet for at sikre optimal tørring.
••Hvis mængden af vasketøj, der skal vaskes og tørres i det samme program, ikke overstiger den maksimale
tilladte vægt for tørreprogrammet, anbefales vask og tørring i en kontinuerlig sekvens.
27
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 27
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Ekstra tilvalg
Program
Pre Wash
(Forvask)
Delay End
Dampvask
Dampblødgøring
(Udsæt
færdiggørelse)
Rinse+
(Skylning+)
EcoHybrid
Dry
(Tørring)
Cotton
(Bomuld)
●
●
●
●
●
●
Cotton+
(Bomuld+)
●
●
●
●
●
●
Easy Care
(Syntetisk)
●
●
●
●
●
●
Mixed Fabric
(Blandet
tekstiler)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Outdoor
(Udendørs)
●
●
●
Quick 30
(Hurtigvask
30min)
●
●
●
Gentle Care
(Skånevask)
●
●
●
●
Allergy Care
(Allergi)
●*
Wool (Uld)
Steam
Refresh
(Forfriskende
damp)
Wash+Dry
(Vask+Tørring)
●*
●
●
●
●*
* : Denne indstilling er automatisk inkluderet i programmet og kan ikke slettes.
28
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 28
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Driftsdata
Program
Maks. o/m
1600
Cotton (Bomuld)
1600
Cotton+ (Bomuld+)
1600
Easy Care (Syntetisk)
1200
Mixed Fabric (Blandet tekstiler)
1600
Allergy Care (Allergi)
1600
Wool (Uld)
800
Steam Refresh (Forfriskende damp)
-
Outdoor (Udendørs)
800
Quick 30 (Hurtigvask 30min)
1600
Gentle Care (Skånevask)
800
Wash+Dry (Vask+Tørring)
1600
29
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 29
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Tilvalgsprogram
Steam (Damp) (Tilvalg)
Delay End (Udsæt færdiggørelse)
Dampvask øger vaskeeffektiviteten samtidig med,
at energiforbruget formindskes. Dampblødgøring
sprøjter damp efter et centrifugeringsprogram for at
mindske krølning og gøre vasketøjet blødt.
Du kan indstille en tidsforsinkelse, så
vaskemaskinen starter automatisk og er færdig efter
et bestemt tidsinterval.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på knappen Delay End, og indstil den
krævede, anslåede sluttid.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
For valgmuligheden Dampvask vælges
dampprogrammer. For valgmuligheden Steam
Softener vælges Bomuld eller Bomuld+, Blandet
tekstiler, Syntetisk.
3
Det følgende program vælges afhængigt af
antallet af gange, der trykkes på knappen
Steam.
••En gang: Dampvask
••To gange: Dampblødgøring
BEMÆRK
••Tidsforskydningstiden er den tid, der går til
afslutningen af programmet, ikke til starten. Den
faktiske køretid kan variere på grund af vandets
temperatur, vasketøjsmængden og andre faktorer.
••Tre gange: Dampvask og Dampblødgøring
4
Tryk på knappen Start/Pause.
••For at annullere funktionen Tidsforskydning skal
du trykke på tænd/sluk-knappen.
••Undgå at bruge flydende vaskemiddel til dette
tilvalg.
EcoHybrid
Brug dette til tørring ved kondensering af luft uden
vandforbrug.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et tørringsprogram.
3
Tryk på knappen EcoHybrid.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Dampvask (
)
••Til meget snavset tøj, undertøj eller babytøj.
••Tilgængelig med programmerne Bomuld,
Bomuld+, Blandet tekstiler, Syntetisk, Allergi,
Dampblødgøring, Vask+Tørring.
••Brug ikke Dampvask til sarte stoffer såsom uld og
silke og til stoffer, der let bliver misfarvet.
Dampblødgøring (
)
••Velegnet til at gøre tekstiler bløde efter tørring.
••Tilgængelig med programmerne Bomuld,
Bomuld+, Blandet tekstiler, Syntetisk.
••Brug ikke Dampblødgøring til sarte stoffer såsom
uld og silke og til tekstiler, der let bliver misfarvede.
••Blødgøringseffekten afhænger af stoftypen.
BEMÆRK
••Tilgængelig med programmet Normal eller Stryg.
30
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 30
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Add Item (Tilføj)
Remote Start (Fjernbetjent Start)
Der kan tilføjes eller fjernes vasketøj, efter at
vaskeprogrammet er blevet startet.
Brug en smartphone til at fjernstyre dit apparat. Du
kan også overvåge din programdrift, så du, ved hvor
meget tid der er tilbage af programmet.
1
Tryk på knappen Add Item, når LED lyset er
tændt.
2
Åbn døren, når dørlåsen er udløst.
3
Tilføj eller fjern vasketøj.
4
Tryk på knappen Start/Pause igen for at
fortsætte programmet. Programmet fortsætter
automatisk.
BEMÆRK
••Af sikkerhedsmæssige årsager forbliver døren
låst, når vandstanden eller temperaturen er høj.
Der kan ikke tilføjes vasketøj i denne tidsperiode.
••Hvis vandtemperaturen i tromlen er høj, skal du
vente, til den køler ned.
FORSIGTIG
••Når du tilføjer vasketøj, skal du sørge for at presse
det helt ind i tromlen. Hvis vasketøj sætter sig fast
i dørlåsen, kan gummipakningen blive beskadiget,
hvilket forårsager vandlækage og funktionsfejl.
••Hvis døren åbnes med magt, kan det
skade eller ødelægge dele eller forårsage
sikkerhedsproblemer.
••Hvis du åbner døren, mens der er meget skum og
vand i tromlen, kan skummet eller vandet strømme
ud og forårsage forbrændinger eller et vådt gulv.
BEMÆRK
••Du skal først oprette forbindelse til dit netværk og
registrere apparatet for at kunne bruge funktionen
Fjernbetjent Start. (Se 'SMARTFUNKTIONER')
For at bruge Remote Start:
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Put vasketøjet i tromlen.
3
Tryk på og hold knappen Remote start nede i 3
sekunder for at aktivere funktionen.
4
Start en cyklus fra applikationen LG SmartThinQ
på din smartphone.
BEMÆRK
••Hvis du ikke starter dit apparat, vil det vente med
at begynde et program, indtil du har frakoblet
dit apparat fra applikationen eller deaktiveret
funktionen Remote Start.
••Når Fjernstart slås til, låses døren automatisk.
For at slukke Remote start:
Når Remote Start er aktiveret, skal du trykke og
holde knappen Remote start nede i 3 sekunder.
BEMÆRK
••Hvis døren er åben, slås Fjernbetjent Start fra.
31
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 31
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Pre Wash (Forvask) (
)
Hvis vasketøjet er meget snavset, anbefales
forvaskeprogrammet.
Rinse+ (Skylning+) (
)
Tilføj en skylning.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
2
Vælg et vaskeprogram.
3
Tryk på og hold knappen Pre Wash nede i 3
sekunder.
3
Tryk på og hold knappen Rinse+ nede i 3
sekunder.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
Soil (Smuds)
Spin (Centrifugér)
••Centrifugeringshastighed kan vælges ved at trykke
på knappen Spin flere gange.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Vælg et vaskeprogram.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
3
Tryk på knappen Soil.
2
Tryk på knappen Spin for at vælge o/m.
4
Tryk på knappen Start/Pause.
3
Tryk på knappen Start/Pause.
••Spin Only (Kun centrifugering)
Temp. (Temp.)
Knappen Temp. vælger vand- og
skylletemperaturkombinationen for det valgte
program. Tryk på denne knap, indtil den ønskede
indstilling lyser. Alle skylninger bruger koldt vand fra
hanen.
BEMÆRK
••Når du vælger Ingen centrifugering (0), drejer
den stadig i kort tid for at dræne hurtigt.
••Vælg vandtemperaturen, der passer til den type
vasketøj, du vasker. Følg vaskeanvisningerne på
tøjet for at opnå det bedste resultat.
32
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 32
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Child Lock (Børnelås) (
)
Brug denne funktion til at deaktivere
betjeningsknapperne. Denne funktion kan forhindre
børn i at ændre programmer eller betjene maskinen
Sådan låser du betjeningspanelet
1
Tryk og hold knappen Child Lock nede i 3
sekunder.
2
Der udsendes en bippelyd, og
displayet.
vil vises på
Når børnesikringen er indstillet, er alle knapper
fastlåst bortset fra knappen Tænd/sluk.
BEMÆRK
••Hvis strømmen slukkes, påvirkes børnesikringen
ikke. Du skal deaktivere børnesikringen for at få
adgang til andre funktioner.
Bip til/fra
1
Tryk på knappen Tænd/sluk.
2
Tryk på knappen Start/Pause.
3
Tryk på og hold knapperne Soil og Temp.
samtidigt nede i 3 sekunder for at indstille
funktionen Bip til/fra.
BEMÆRK
••Når Bip til/fra-funktionen er indstillet, gemmes
indstillingen, selv om strømmen afbrydes.
••Hvis du ønsker at slukke for den igen, skal du blot
gentage denne proces.
Wi-Fi (
)
Når Wi-fi er tilsluttet, lyser ikonet for Wi-Fi på
betjeningspanelet.
Sådan låser du betjeningspanelet op
Tryk og hold knappen Child Lock nede i 3
sekunder.
••Der lyder et bip, og den resterende tid i det
aktuelle program vises igen på displayet.
33
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 33
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Dry (Tørring) (
)
Brug de automatiske tørreprogrammer til at tørre
de fleste typer vasketøj. Elektroniske sensorer
måler temperaturen af den udledte luft for at
forøge eller formindske tørretemperaturerne med
henblik på hurtigere reaktionshastighed og bedre
temperaturstyring.
••Koldt vand fra hanen skal efterlades på i løbet af
tørrecyklusser.
••Denne vaskemaskines automatiske proces fra
vask til tørring kan let vælges.
••For at opnå den mest ensartede tørring skal du
sørge for, at alt vasketøj er af lignende stof og
tykkelse.
••Overfyld ikke vaskemaskinen ved at lægge for
meget vasketøj i tromlen. Tøjet skal kunne dreje
frit rundt i tromlen.
••Hvis du åbner lugen og fjerner vasketøjet, før
vaskemaskinen har afsluttet cyklus, så husk at
trykke på knappen Start/Pause.
••Ved at trykke på knappen Dry kan du vælge:
Normal-Stryg-Lav temp.-Tid (30-60-120).
••Efter afslutningen af tørringen vises ' '. '
' betyder krølfri. Tørreprogrammet er allerede
færdigt. Tryk på en hvilken som helst knap, og tag
tøjet ud. Hvis du ikke trykker på knappen Start/
Pause, vil programmet blive afsluttet efter ca. 4
timer.
BEMÆRK
••Når du har standset vaskemaskinen under
tørringen, kan tørringsventilatormotoren køres for
at spare 60 sekunder. Så viser vaskemaskinen ‘
’ på displayet. ‘ ’ betyder køleventilator.
Uld
••Uld må ikke tørretumbles. Træk uldtøj eller uldstof
til den oprindelige facon, og tør dem i vandret
position.
Vævede og strikkede materialer
••Nogle vævede og strikkede materialer kan krympe
i forskellig grad, alt afhængigt af deres kvalitet.
••Stræk altid disse stoffer omgående efter tørring.
Krølbehandlede og syntetiske tekstiler
••Overbelast ikke din vaskemaskine.
••Udtag strygefrit tøj, så snart vaskemaskinen
stopper, for at minimere rynker.
Babytøj og natkjoler
••Se altid fabrikantens anvisninger.
Gummi og plast
••Tør ikke produkter af eller indeholdende gummi
eller plast såsom:
−−forklæder, hagesmække, stolebetræk
−−gardiner og duge
−−bademåtter
Glasfiber
••Tør ikke glasfiber i din vaskemaskine.
Glaspartikler, som bliver i vaskemaskinen, kan
blive opfanget af dit tøj, næste gang du bruger
maskinen, og medføre hudirritation.
••Vær forsigtig, når du tager tøjet ud af
vaskemaskinen, da tøjet eller vaskemaskinen kan
være varme.
34
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 34
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Tørretidsvejledning
••Tørreprogram kan vare op til ca. 7 timer.
••Disse tørretider gives som en vejledning til
indstillingen af maskinen til manuel tørring.
••Hvis tørreprogrammets temperatur ikke er høj
nok til at tørre fuldstændigt, modificeres tørretiden
automatisk, og der gives besked gennem et popup-vindue.
BEMÆRK
••Den anslåede tørretid varierer fra den aktuelle
tørretid under det automatiske program. Stoftypen,
vasketøjsmængden og den valgte tørhedsgrad
påvirker tørretiden.
••Når du kun vælger tørring, køres centrifugering
automatisk for at spare energi..
35
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 35
2018. 12. 5. 오후 5:15
SMARTE FUNKTIONER
Brug af applikationen Smart
ThinQ
Installation af Smart ThinQ
DA
BEMÆRK
••For at verificere Wi-Fi-forbindelse, skal du
ikonet på kontrolpanelet
kontrollere, at Wi-Fi
lyser
Søg efter LG SmartThinQ-appen fra Google Play
Store & Apple App Store på en smartphone. Følg
anvisningerne for at downloade og installere appen.
••LG SmartThinQ er ikke ansvarlig for eventuelle
problemer med netværksforbindelsen eller
eventuelle fejl, funktionsfejl eller fejl forårsaget af
netværksforbindelse.
Funktionen Wi-Fi
••Maskinen understøtter kun 2,4 GHz Wi-Finetværk.
••For apparater med logoet
eller
Kommuniker med apparatet fra en Smartphone ved
hjælp af de praktiske smartfunktioner.
••Hvis apparatet har svært ved at koble sig på WiFi-netværket, er det muligvis placeret for langt fra
routeren. Køb en Wi-Fi-forstærker for at forbedre
Wi-Fi-signalets styrke.
programmer)
••Wi-Fi-forbindelsen kan muligvis ikke oprette
forbindelse, eller den bliver afbrudt grundet
hjemmenetværksmiljøet.
Indstil eller hent en hvilken som helst foretrukket
cyklus, og betjen vha. fjernbetjening.
••Netværksforbindelsen fungerer muligvis ikke
korrekt afhængigt af internetudbyderen.
Vaskecyklus (Fjernbetjent start, Download
Tumblerrengøring
Vælg den passende periode for Rens tromle ud fra
vaskehyppighed.
Overvågning af energi
Kontrollér energiforbruget for de nyligt anvendte
cyklusser og det månedslige gennemsnit.
Smart Diagnosis
Denne funktion giver nyttige oplysninger ifm.
diagnosticering og løsning af problemer med
apparatet på grundlag af brugsmønstret.
••Det omgivende, trådløse miljø kan få den trådløse
netværkstjeneste til at køre langsomt.
••Appen kan ændres med henblik på forbedring af
apparatet uden varsel til brugerne.
••Egenskaber kan variere fra model til model.
Wireless LAN modul Specifikationer
Model
LCW-003
Frekvensområde
2412~2472 MHz
Udgangseffekt
(Maks.)
IEEE 802.11 b: 18.37 dBm
IEEE 802.11 g: 17.67 dBm
IEEE 802.11 n: 17.67 dBm
Softwareversion til trådløs funktion: V 1.0
Indstillinger
Der er flere forskellige funktioner til rådighed.
Af hensyn til brugerens sikkerhed skal dette apparat
installeres og betjenes med en minimumsafstand på
20 cm mellem apparatet og kroppen.
Pushbeskeder
Slå Push-varsler til for at modtage meddelelser om
apparatets status. Meddelelserne udløses, også
selvom applikationen LG SmartThinQ er slukket.
36
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 36
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Smart Diagnosis™ ved hjælp af en
smartphone
Overensstemmelseserklæring
LG Electronics erklærer herved, at vaskemaskinen
med integreret trådløst netværk er i
overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan
findes på følgende webadresse:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
LG Electronics European Shared Service Centre
B.V.
••For apparater med logoet
eller
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose til et LG Electronics-kundesupportcenter,
når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Smart Diagnosis™ kan ikke aktiveres, med mindre
apparatet er strømforsynet. Hvis apparatet ikke kan
tændes, skal der udføres fejlfinding uden brug af
Smart Diagnosis™.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Holland
Oplysninger om Open Sourcesoftwaremeddelelse
Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL
og andre open source-licenser, der findes i dette
produkt, på http://opensource.lge.com.
Ud over kildekoden er det muligt at hente
alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og
meddelelser om ophavsret.
LG Electronics tilbyder også levering af open
source-kode på en CD-ROM til en pris, der
dækker omkostningerne ved en sådan distribution
(f.eks. omkostningerne til medier, forsendelse og
håndteringen) ved e-mail-forespørgsel sendt til
opensource@lge.com. Dette tilbud gælder i tre (3)
år fra produktets købsdato.
Standbytilstand
0.5 W
Strømforbrug i netværksstandby 2.0 W
Tidsintervallet, efter hvilket
energistyringsfunktionen
eller en tilsvarende funktion
automatisk slår udstyret over i
standbytilstand og/eller slukket
tilstand og eller en driftstilstand
med netværksforbundet
standbytilstand
20 min.
37
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 37
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Brug af Smart Diagnosis™
Smart Diagnosis™ gennem
kundesupportcenteret
Brug denne funktion, hvis du skal bruge en nøjagtig
diagnose fra et LG Electronics kundesupportcenter,
når apparatet ikke fungerer korrekt eller svigter.
Brug kun denne funktion, når du ønsker at kontakte
en servicetekniker, ikke under normal drift.
1
Tryk på knappen Tænd/sluk for at tænde for
vaskemaskinen. Du må ikke trykke på andre
knapper eller dreje programknappen.
2
Sæt telefonens mundstykke tæt på Tænd/
sluk-knappen, når du bliver bedt om det af
callcenteret.
BEMÆRK
••Smart Diagnosis™-funktionen afhænger af den
lokale opkaldskvalitet.
••Kommunikationen forbedres og du modtager
derved en bedre service, hvis du bruger en
fastnettelefon.
••Hvis overførslen af Smart Diagnosis™-dataene er
ringe pga. opkaldskvaliteten, kan du muligvis ikke
få den bedste Smart Diagnosis™-service.
x.
Ma
mm
10
3
Tryk på og hold knappen Temp. nede i 3
sekunder, samtidig med at du holder telefonens
mundstykke tæt på ikonet eller Tænd/slukknappen.
4
Hold telefonen på plads, indtil
tonetransmissionen er færdig. Displayet viser
den resterende tid for dataoverførsel.
••For at opnå det bedste resultat, må telefonen
ikke flyttes, mens tonerne sendes.
••Hvis kundetjenestens medarbejder ikke er i
stand til at opnå en præcis optagelse af data,
kan du blive bedt om at prøve igen.
5
Når nedtællingen er færdig og tonerne er
stoppet, bedes du genoptage samtalen med
medarbejderen fra callcenteret, som nu vil kunne
hjælpe dig ved at bruge data fra transmissionen
til at analysere problemet.
38
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 38
2018. 12. 5. 오후 5:15
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL
••Inden rengøring af vaskemaskinen skal stikket
trækkes ud af stikkontakten for at undgå elektrisk
stød. Manglende overholdelse kan medføre
alvorlig skade, elektrisk stød eller dødsfald.
••Brug aldrig stærke kemikalier, ætsende
rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at
rengøre vaskemaskinen. De kan beskadige
overfladebehandlingen.
Rengøring af din vaskemaskine
Pleje efter vask
••Efter programmets afslutning skal lugen og
indersiden af lugens pakning aftørres for at fjerne
fugt.
••Lad lugen stå åben, så tromlen kan tørre.
••Aftør vaskemaskinens overflade og sider med en
tør klud for at fjerne fugt.
DA
Indvendig rengøring
••Brug et håndklæde eller en blød klud til aftørring
rundt om vaskemaskinens luge og lugens glas.
••Tag altid tøjet ud af vaskemaskinen, så snart
programmet er færdigt. Hvis der efterlades fugtigt
tøj i vaskemaskinen, kan det blive krøllet, og der
kan opstå farveafsmitning og lugt.
••Kør programmet til Rengøring af tromle en gang
om måneden (eller oftere hvis nødvendigt) for at
fjerne aflejret vaskemiddel og andre rester.
Rengøring af indløbsslangens
filter
••Sluk for vandhanerne til maskinen, hvis
vaskemaskinen ikke skal bruges over en længere
periode (f.eks. ferie), især hvis der ikke er et
gulvafløb i nærheden.
••Ikonet vises på betjeningspanelet, når der ikke
strømmer vand ind i sæbeskuffen.
••Hvis vandet er meget hårdt eller kalkholdigt, er
der risiko for, at indløbsslangens filter tilstoppes.
Det er derfor en god ide at rense det med jævne
mellemrum.
1
Luk for vandhanen og skru vandindløbsslangen
af.
2
Rens filteret med en hård børste.
Udvendig rengøring
Den rette pleje af din vaskemaskine kan forlænge
dens levetid.
Luge:
••Vask med en fugtig klud på ydersiden og
indersiden og tør med en blød klud.
Udvendigt:
••Hvis der spildes noget på maskinen, skal det
straks tørres op.
••Aftør med en fugtig klud.
••Undgå at ramme maskinens overflade eller sider
eller displayet med skarpe genstande.
39
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 39
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Rengøring af afløbspumpens
filter
4
Efter rengøring af pumpens filter drejes det, og
bundproppen sættes i igen.
5
Luk dækslet.
••Afløbsfilteret opsamler tråde og små genstande,
der sidder tilbage i vaskemaskinen. Tjek
regelmæssigt, at filteret er rent, så vaskemaskinen
kan fungere så godt som muligt.
••Lad først vandet køle af før rengøring af
afløbspumpen, nødtømning eller åbning af lugen i
nødtilfælde.
1
Åbn dækslet og træk slangen ud.
2
Fjern bundproppen og åbn filteret ved at dreje
det til venstre.
2
FORSIGTIG
••Tøm først afløbsslangen og åbn pumpefilteret for
at fjerne tråde eller fremmedlegemer.
Beholder til
opsamling af
afløbsvand.
••Vær forsigtig under tømning, da vandet kan være
varmt.
1
3
Fjern eventuelle fremmedlegemer fra pumpens
filter.
40
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 40
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Rengøring af sæbeskuffen
Vaskemiddel og skyllemiddel kan blive aflejret i
sæbeskuffen. Tag skuffen og rummene ud og tjek for
aflejringer en eller to gange om måneden.
1
Træk sæbeskuffen ud ved at trække den lige ud,
indtil den stopper.
••Tryk hårdt på udløserknappen og tag skuffen
ud.
Tub Clean (Rengøring af tromle)
(Tilvalg)
Rengøring af tromlen er et specielt program til
rengøring af indersiden af maskinen.
Der bruges et højere vandniveau ved en højere
centrifugeringshastighed i dette program. Kør dette
program med jævne mellemrum.
1
Tøm vaskemaskinen for alt tøj og andre
genstande og luk lugen.
2
Åbn sæbeskuffen og fyld kalkfjerner (f.eks.
Calgon) i rummet til hovedvask.
••Læg tabletter i tromlen, hvis det er relevant.
2
3
Tag rummene ud af skuffen.
••Skyl rummene og skuffen i varmt vand for
at fjerne aflejringer af vaskemiddel. Brug
kun vand til at rense sæbeskuffen. Tør
rummene og skuffen med en blød klud eller et
håndklæde.
Brug en klud eller lille blød børste til at rense
skuffens fordybning.
••Fjern alle aflejringer i den øverste og nederste
del af fordybningen.
4
Tør fugt af fordybningen med en blød klud eller
et håndklæde.
5
Sæt rummene ned i skuffen igen og sæt skuffen
på plads.
3
Luk sæbeskuffen langsomt.
4
Tænd maskinen, og hold knappen Tub Clean
på
nede i 3 sekunder. Derefter vises
displayet.
5
Tryk på knappenStart/Pause for at starte.
6
Når programmet er færdigt, skal lugen efterlades
åben, så den og dens fleksible pakning og
lugens glas kan tørre.
FORSIGTIG
••Hvis der er børn i nærheden, skal de holdes under
opsyn, når lugen står åben.
BEMÆRK
••Tilsæt ikke vaskemiddel til sæbeskuffen. Der
kan skabes for meget skum, som kan lække fra
vaskemaskinen.
41
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 41
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Vær forsigtig med frost om
vinteren
••Efter at have lukket for hanen kobles
koldtvandsindløbsslangen fra hanen, og vandet
fjernes med slangen nedad.
••Produktet fungerer ikke normalt under forhold med
frost. Sørg for at installere produktet, hvor det ikke
fryser om vinteren.
••Hvis produktet skal installeres udendørs på en
veranda eller under andre udendørs forhold, skal
man efterse følgende.
Sådan undgås det, at maskinen
fryser
••Efter vask skal alt vand fra pumpen fjernes ved
at åbne afløbsslangens udtømningsprop. Når
vandet helt er væk fra tromlen, lukkes slangens
udtømningsprop og dækslet.
Så
••S
p
lu
Indløbsslange
Tjek for frost
••Hvis vandet ikke løber ud, når slangens
udtømningsprop åbnes for at udtømme resterende
vand, skal afløbet kontrolleres.
••N
in
••Å
fj
Udtømningsprop
Udtømningsprop
Dæksellåg
••Lad afløbsslangen hænge ned for at tillade afløb
af alt vand i slangen.
Dæksellåg
Udtømnin
••Tænd for strømmen, vælg et vaskeprogram, og
tryk på knappen Start/Pause.
Afløbsslange
BE
••H
e
Sæbeskuffe
FORSIGTIG
••Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan
indersiden af slangen fryse.
Afløbsslange
••Når ' ' vises på displayet, mens produktet kører,
tjek vandtilførslen og afløbet (visse modeller har
ikke en alarmfunktion, der advarer om frost).
BEMÆRK
••Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under
skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem
afløbsslangen under centrifugering.
42
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 42
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Sådan håndteres frost
••Sørg for at tømme tromlen, hæld varmt vand
på 50-60 °C op til gummidelen ind i tromlen, luk
lugen, og vent 1-2 timer.
••Når tromlen er helt tømt for vand, luk
udtømningsslangens prop , vælg et vaskeprogram
og tryk på knappen Start/Pause.
50-60 °C
Sæbeskuffe
Afløbsslange
BEMÆRK
FORSIGTIG
••Når afløbsslangen monteres med en kurve, kan
indersiden af slangen fryse.
••Åbn dækslet og udtag afløbsslangens prop for at
fjerne det resterende vand helt.
••Tjek, at vandet løber ind i sæbeskuffen under
skylning, og tjek, at vandet løber ud gennem
afløbsslangen under centrifugering.
••Når der er problemer med vandtilførslen, skal de
følgende forholdsregler tages.
−−Luk for hanen og optø hanen og begge
tilslutningsområder for indløbsslangerne med en
varm klud.
−−Tag indløbsslangen ud og nedsænk den i varmt
vand på 50-60 °C.
Udtømningsprop
Dæksellåg
Indløbsslange
50-60 °C
BEMÆRK
••Hvis vandet ikke løber ud, betyder det, at isen ikke
er helt smeltet. Vent lidt længere.
43
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 43
2018. 12. 5. 오후 5:15
FEJLFINDING
DA
••Vaskemaskinen er udstyret med en automatisk sikkerhedskontrol, der på et tidligt tidspunkt finder og
diagnosticerer fejl. Hvis maskinen ikke fungerer korrekt eller slet ikke fungerer, så gennemgå venligst de
følgende punkter før du kontakter serviceafdelingen:
Analyse af fejl
Symptomer
Årsag
Løsning
Rasle- og bankelyde
••Tjek, at alle lommer er tomme.
Genstande som spænder,
tændstikker, kuglepenne, mønter
Fremmedlegemer såsom mønter
og nøgler kan ødelægge både
eller sikkerhedsnåle kan være
vaskemaskinen og tøjet.
kommet ind i tromlen eller
••Luk lynlåse, kroge og løbesnore
pumpen.
for at forhindre, at disse sætter
sig fast i eller bliver viklet ind i
andet tøj.
Dunkelyde
Meget tungt vasketøj kan
forårsage en dunkende lyd.
Dette er som regel normalt.
••Hvis lyden fortsætter, er
vaskemaskinen sandsynligvis
i ubalance. Stop maskinen og
fordel tøjet ligeligt.
Er alle transportbolte og al
transportstøtten fjernet?
••Hvis bolte og indpakning ikke
blev fjernet ved installationen, se
under Installation for oplysninger
om fjernelse af transportbolte.
Står alle maskinens fødder
sikkert på gulvet?
••Sørg for, at vaskemaskinen er i
niveau og Spænd møtrikkerne
op mod bunden af apparatet.
Ind- eller afløbsslanger er
løse enten ved hanen eller
vaskemaskinen.
••Tjek og stram slangeforbindelser
til.
Husets afløbsrør er tilstoppet.
••Rens afløbsrøret. Kontakt evt. en
vvs-tekniker.
For meget eller uegnet
vaskemiddel kan forårsage for
meget skum og kan medføre
vandudslip.
••Sørg for, at den foreslåede
mængde vaskemiddel anvendes
i overensstemmelse med
producentens anbefalinger.
Vibrationslyde
Vandudslip
For meget skum
44
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 44
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Symptomer
Vandet løber langsomt eller slet
ikke ind i maskinen
Vandet løber langsomt eller slet
ikke ud af maskinen
Årsag
Løsning
Vandforsyningen er ikke
tilstrækkelig.
••Prøv andre vandhaner i huset.
Vandforsyningshanen er ikke
helt åben.
••Åbn hanen helt.
Indløbsslange(r) er bukket.
••Stræk slangen ud.
Filteret til indløbsslangen er
tilstoppet.
••Tjek indløbsslangens filter.
Udløbsslangen er bukket eller
tilstoppet.
••Rens og stræk afløbsslangen ud.
Udløbsfilteret er tilstoppet.
••Rens udløbsfilteret.
Ledningen er ikke tilsluttet, eller ••Tjek, at stikket sidder fast i
stikkontakten.
forbindelsen er løs.
Maskinen vil ikke starte
En sikring er sprunget,
afbryderen er slået fra, eller
strømmen er på anden vis
afbrudt.
••Slå afbryderen til eller
udskift sikringen. Forøg ikke
sikringskapaciteten. Hvis
problemet er overbelastning af
systemet, skal det korrigeres af
en kvalificeret elektriker.
Vandforsyningshanen er lukket.
••Luk op for vandforsyningshanen.
Vaskemaskinen vil ikke
centrifugere
Tjek, at lugen er lukket korrekt.
••Luk lugen og tryk på knappen
Start/Pause. Når der trykkes på
knappen Start/Pause, kan der
gå lidt tid, inden vaskemaskinen
går i gang. Lugen skal være låst,
før centrifugering kan aktiveres.
Tilføj et eller to lignende stykker
for at afbalancere vasken.
Fordel vasketøjet ligeligt for at
muliggøre korrekt centrifugering
Lugen åbner ikke
Når vaskemaskinen kører, kan
lugen af sikkerhedsårsager ikke
åbnes.
••Tjek, om ikonet ‘Lugelås’ lyser.
Du kan åbne lugen sikkert, når
ikonet ‘Lugelås’ slukker.
Vaskeprogrammet trækker ud
Hvis der registreres en
ubalance, eller hvis antiskumprogrammet er i gang, vil
vasketiden blive forlænget.
••Dette er normalt. Den resterende
tid vist på displayet er kun et
estimat. Den reelle tid kan
variere.
45
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 45
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Symptomer
Årsag
Løsning
Overdosering af skyllemiddel
Overdosering af skyllemiddel
kan forårsage, at det løber over.
••Følg skyllemidlets retningslinjer
for at sikre, at en passende
mængde anvendes. Overskrid
ikke linjen, der angiver
maksimum opfyldning.
Skyllemiddel tilsættes for tidligt
Overdosering af skyllemiddel
kan forårsage for tidlig
tilsætning.
••Følg anvisningerne fra
producenten af vaskemidlet.
••Luk sæbeskuffen langsomt.
Åbn ikke sæbeskuffen, når et
vaskeprogram er i gang.
Knapperne virker muligvis ikke
korrekt.
Knappen kan ikke anvendes, når ••Tryk igen, når du har lukket
døren.
døren er åben.
Problem med tørring
Lugt
Kontroller
vandforsyningshanen.
••Må ikke overbelastes. Tjek, at
vaskemaskinen tømmes korrekt
og udtager tilstrækkeligt vand fra
vasketøjet. Tøjmængden er for
lille til tørretumbling. Tilføj et par
håndklæder.
••Sluk for vandforsyningshanen.
Denne lugt kan stamme fra
vaskemaskines gummidele.
••Det er den normale lugt, som
forsvinder, når maskinen har kørt
et par gange.
Hvis gummidørpakningen og
dørforseglingsområdet ikke
rengøres regelmæssigt, kan
det opstå lugt fra mug eller
fremmede stoffer.
••Sørg for at rengøre
pakningen og dørforseglingen
regelmæssigt, og kontrollér
under dørforseglingen for små
emner, når du fjerner vasketøj fra
vaskemaskinen.
Der kan opstå lugte, hvis der
efterlades fremmede stoffer i
drænpumpens filter.
••Sørg for at rengøre
drænpumpens filter
regelmæssigt.
Der kan opstå lugt, hvis
drænslangen ikke installeres
korrekt, hvilket medfører
tilbageløb (vand, der løber
tilbage ind i vaskemaskinen).
••Sørg for ved installering af
drænslangen, at den ikke slår
bugter eller blokeres.
Når tørrefunktionen anvendes,
kan der opstå lugt på grund af
fnug og andet vaskestof, der
sætter sig fast i varmelegemet.
••(Kun tørrertumblermodel)
En særlig lugt kan forekomme
ved tørring af tøj med varm luft.
(Kun tørrertumblermodel)
••Lugten forsvinder efter et øjeblik.
46
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 46
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Fejlmeddelelser
Symptomer
Årsag
Løsning
Områdets vandforsyning er ikke
••Prøv andre vandhaner i huset.
tilstrækkelig.
Vandhanerne er ikke helt åbne.
••Åbn hanen helt.
Indløbsslange(r) er bukket.
••Stræk slangen eller slangerne
ud.
Indløbsslangens filter er
tilstoppet.
••Tjek indløbsslangens filter.
Hvis der opstår vandudslip fra
vandstopindløbsslangen, bliver
indikatoren
rød.
••Brug vandstopindløbsslangen.
Kan variere afhængigt af
modellen.
Der er for lidt tøj i maskinen.
••Tilføj et eller to lignende stykker
for at afbalancere vasken.
Vasketøjet er ikke ligeligt
fordelt.
••Tilføj et eller to lignende stykker
for at afbalancere vasken.
Maskinen har et system,
der opdager og korrigerer
ubalance. Enkelte tunge
beklædningsstykker (som f. eks.
••Fordel vasketøjet ligeligt for at
bademåtter og badekåber osv.)
muliggøre korrekt centrifugering.
kan medføre så stor ubalance,
at centrifugeringen standser
eller centrifugeringsprogrammet
helt afbrydes.
Er vasketøjet stadig for vådt
efter centrifugeringen, tilføj
mindre stykker tøj i tromlen
for at skabe balance og gentag
derefter centrifugeringen.
••Fordel vasketøjet ligeligt for at
muliggøre korrekt centrifugering.
Udløbsslangen er bukket eller
tilstoppet.
••Rens og stræk afløbsslangen ud.
Udløbsfilteret er tilstoppet.
••Rens udløbsfilteret.
47
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 47
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Symptomer
Årsag
Sørg for, at lugen ikke er åben.
dE4
Løsning
••Luk lugen helt. Hvis ,
,
,
ikke forsvinder
fra displayet, kontakt vores
servicecenter.
Fejl i dørsensor.
Kontrolfejl.
••Træk stikket ud, og kontakt vores
servicecenter.
Maskinen overfyldes med
vand på grund af en defekt
vandventil.
••Luk vandhanen.
••Træk stikket ud.
••Kontakt vores servicecenter.
••Luk vandhanen.
Funktionsfejl i vandstandsmåler. ••Træk stikket ud.
••Kontakt vores servicecenter.
Motoren er overbelastet.
••Lad vaskemaskinen stå i 30
minutter, så motoren køler af.
Genstart derefter programmet.
Vandudslip.
••Kontakt vores servicecenter.
Overbelastning i motoren.
••Lad vaskemaskinen stå i 30
minutter, så motoren køler af.
Genstart derefter programmet.
Tørrer ikke.
••Kontakt vores servicecenter.
48
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 48
2018. 12. 5. 오후 5:15
GARANTI
DA
DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI DÆKKER IKKE:
••Vores service inkluderer ikke levering, afhentning, installation eller reparation af produktet, vejledning
af kunden i betjening af produktet, reparation eller udskiftning af sikringer eller rettelse af ledninger eller
rørarbejde eller rettelse af uautoriserede reparationer/installationer.
••Produktet kan ikke køre under strømsvigt og afbrydelser eller utilstrækkelig elektrisk forsyning.
••Skade forårsaget af utætte eller ødelagte vandrør, begrænsede afløb, utilstrækkelig eller afbrudt
vandforsyning eller utilstrækkelig luftforsyning.
••Skade fra brug af produktet i et ætsende miljø eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets
brugervejledning.
••Skade på produktet forårsaget af ulykker, skadedyr, lynnedslag, oversvømmelser eller force majeure.
••Skade eller fejl forårsaget af uautoriseret modifikation eller ændringer, eller hvis produktet bruges til andet
end det tilsigtede formål, eller ethvert vandudslip, hvor enheden ikke blev korrekt installeret.
••Skade eller fejl forårsaget af forkert elektrisk strøm, spænding eller vandrør, erhvervs- eller industribrug eller
brug af tilbehør, komponenter eller rengøringsmidler, som ikke er godkendt af LG.
••Skade forårsaget af transport og håndtering, inklusive ridser, buler, splinter, og/eller anden skade i lakken på
dit produkt, medmindre en sådan skade opstår fra defekter i materialer eller fremstilling og rapporteres inden
for en (1) uge fra leveringsdatoen.
••Skade eller manglende dele på et udstillings-, åben emballage, nedsat eller genbrugt produkt.
••Produkter med originale serienumre, som er blevet fjernet eller ændret eller som ikke kan læses. Model- og
serienumre, sammen med original salgskvittering for detailsalg, er nødvendige for bekræftelse af garanti.
••Stigninger i elekticitetsomkostninger og ekstraudgifter til elektricitet.
••Reparationer, når dit produkt bruges under andre forhold end i almindelige husstande (f.eks. erhvervsbrug,
på kontorer eller rekreative faciliteter), eller i modsætning til vejledningerne beskrevet i produktets
brugervejledning.
••Omkostninger i forbindelse med afhentning af dit produkt fra dit hjem for reparation.
••Fjernelsen og geninstallationen af produktet, hvis det er installeret et utilgængeligt sted eller ikke er
installeret i overensstemmelse med de udgivne installationsvejledninger, inklusive LG's bruger- og
installationsvejledning.
••Skade i forbindelse med misbrug, forkert installation, reparation eller vedligeholdelse. Forkert reparation
inkluderer brug af dele, der ikke er godkendt eller anbefalet af LG.
49
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 49
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Usædvanlige vibrationer
eller støj som følge af,
at transportbolte eller at
transportstøtten ikke er blevet
blev fjernet.
Fjern transportboltene og
transportstøtten.
Transportstøtte
Kartonbund
Transportbolt
Lækage forårsaget af snavs
(hår, fnuller) på pakning og
lugens glas.
Rens pakningen og lugens
glas.
Intet afløb, som følge af
tilstoppet pumpefilter.
Rens pumpefilteret.
Der kommer ikke vand,
fordi vandtilførslens
ventilfiltre er tilstoppede eller
vandindløbsslanger er bukkede.
Rens indløbets ventilfilter
eller geninstaller
vandindløbsslangerne.
Der kommer ikke vand på
grund af brug af for meget
vaskemiddel.
Vasketøjet er varmt
efter afsluttet vask, fordi
indløbsslangerne er installeret
omvendt.
Indløbsfilter
Sæbeskuffe
Rengør sæbeskuffen.
Kold
Koldtvandsindløb
Der kommer ikke vand, fordi
vandhanen ikke er tændt.
Vandhane
Varmt
Varmtvandsindløb
Geninstaller
indløbsslangerne.
Tænd for vandhanen.
50
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 50
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Lækage forårsaget af forkert
installation af udløbsslange eller
tilstoppet udløbsslange.
Vinkelholder
Geninstaller
udløbsslangen.
Monteringsrem
Lækage forårsaget af
forkert installation af
vandindløbsslange eller brug
af indløbsslanger af et andet
mærke.
Geninstaller
indløbsslangen.
Manglende strøm på grund af
løs forbindelse på ledningen
eller et problem med
stikkontakten.
Tilslut ledningen igen eller
udskift stikkontakten.
Niveau
Servicebesøg til levering,
afhentning, installation af
produktet eller vejledning
i betjening af produktet.
Fjernelse og geninstallation af
produktet.
Garantien dækker kun
defekter fra fabrikken.
Service forårsaget af
forkert installation er ikke
dækket.
Hvis ikke alle skruer er
installeret korrekt, kan det
medføre store vibrationer (kun
på model med sokkel).
Installer de 4 skruer i hvert
hjørne (samlet 16EA).
Hamrende lyd, når
vaskemaskinen fyldes med
vand.
Højt
vandtryk
Slag
Høj larm
Naturlig
vandstrømning
Pludselig
standsning af
vandstrømning
Indstil vandtrykket ved at
skrue ned på vandventilen
eller vandhanen i boligen.
51
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 51
2018. 12. 5. 오후 5:15
DRIFTSDATA
DA
Datablad_Kommissionens direktiv 96/60/EF
Leverandørens varemærke
LG
Leverandørens modelnummer
FH6G1BCH(0-9)N
Modellens energiklasse bestemmes i overensstemmelse med Bilag
IV. Udtrykt som ‘Energiklasse … på en skala fra A (mest effektiv) til G
(mindst effektiv)’. Hvor disse oplysninger gives i en tabel, kan dette
udtrykkes på andre måder, forudsat at det klart fremgår, at skalaen er
fra A (mest effektiv) til G (mindst effektiv).
A
Hvor oplysningerne gives i en tabel, og hvor nogle af apparaterne
opført i tabellen har modtaget et ‘EF-miljømærke’ i overensstemmelse
med forordning (EØF) Nr. 880/92, kan disse oplysninger inkluderes
her. I dette tilfælde skal tabellens øverste linje angive ‘EFmiljømærke’, og angivelsen skal bestå af en kopi af EF-miljømærket.
Denne bestemmelse tager forbehold for betingelser under EFmiljømærkesystemet.
Nej
Energiforbrug til vask, centrifugering og tørring, i kWh pr. komplet
driftscyklus, som beskrevet i Bilag I, note V.
7.97
kWh /cyklus
Energiforbrug udelukkende til vask og centrifugering, i kWh pr.
vaskecyklus, som beskrevet i Bilag I, note VI.
1.26
kWh /cyklus
Vaskeeffektivitetsklasse bestemt i overensstemmelse med Bilag IV.
Udtrykt som ‘Vaskeeffektivitetsklasse … på en skala fra A (højere) til
G (lavere)’. Dette kan udtrykkes på andre måder, forudsat at det klart
fremgår, at skalaen er fra A (højere) til G (lavere).
A
Vandudtømningseffektivitet for et standard 60 °C
bomuldsvaskeprogram, bestemt i overensstemmelse med
testprocedurer i de harmoniserede standarder, der henvises til i Artikel
1 (2). Udtrykt som ‘Resterende vand efter centrifugering … % (i forhold
til tør vægt af vasken)’.
44
%
Maksimal opnået centrifugeringshastighed, som beskrevet i Bilag I,
note VIII.
1600
o/m
52
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 52
2018. 12. 5. 오후 5:15
DA
Datablad_Kommissionens direktiv 96/60/EF
Vaskekapacitet for maskinen for et standard 60 °C bomuldsvaskeprogram,
som beskrevet i Bilag I, note IX.
12
Kg
Tørrekapacitet for maskinen for et standard ‘tør bomuld’ tørreprogram, som
8
beskrevet i Bilag I, note X.
Kg
Vandforbrug til vask, centrifugering og tørring, i liter pr. fuldendt driftscyklus,
131
som beskrevet i Bilag I, note XI.
liter / cyklus
Vandforbrug udelukkende for vask og centrifugering, i liter, for et standard
60 °C bomuldsvaskeprogram, bestemt i overensstemmelse med
testprocedurer i de harmoniserede standarder, der henvises til i Artikel 1
(2).
liter / cyklus
68
Vaske- og tørretid. Programtid til fuldendelse af driftscyklus (60 °C
bomuldsvask og ‘tør bomuld’ tørring). For vurderet vaskekapacitet, bestemt
725
i overensstemmelse med testprocedurer i de harmoniserede standarder,
der henvises til i Artikel 1 (2).
Energi- og vandforbrug er lig med 200 gange forbruget udtrykt i punkt
5 (energi) og 12 (vand). Dette skal udtrykkes som ‘anslået årligt forbrug
for en husstand med fire personer, hvor tørretumbleren altid bruges (200
cyklusser)’.
min.
1594
kWh / år
26200
liter / år
Forbrug af energi og vand svarende til 200 gange de forbrug, der er
252
angivet i pkt. 6 (energi) og pkt. 13 (vand ). Forbruget angives som » anslået
årligt forbrug for en husstand på fire personer, som aldrig tørrer i denne
13600
vaske-/tørremaskine (200 vaske uden tørring)«.
kWh / år
liter / år
53
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 53
2018. 12. 5. 오후 5:15
MFL70203803_G+Good_Hybrid_12_8kg_DA.indd 54
2018. 12. 5. 오후 5:15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising