Zelmer ZEO32F3151 User manual

Zelmer ZEO32F3151 User manual
Piekarnik do zabudowy
ZEO32F31.1
[pl] Instrukcja obsługi
ë Spis treści
nuIrsp][ktalcojbłgi
Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa........................ 2
Przyczyny uszkodzeń .........................................................................3
Nowy piekarnik........................................................................... 4
Pulpit obsługi .......................................................................................4
Przełącznik funkcji ..............................................................................4
Przyciski i wskaźniki ...........................................................................5
Regulator temperatury .......................................................................5
Komora piekarnika .............................................................................5
Wyposażenie dodatkowe .......................................................... 5
Wsuwanie wyposażenia.....................................................................5
Wyposażenie dodatkowe ..................................................................6
Przed pierwszym użyciem......................................................... 6
Nastawianie zegara ............................................................................6
Nagrzewanie piekarnika ....................................................................6
Czyszczenie wyposażenia .................................................................6
Nastawianie piekarnika ............................................................. 7
Rodzaje grzania i temperatura .........................................................7
Automatyczne wyłączanie się piekarnika .......................................7
Automatyczne włączanie się i wyłączanie piekarnika..................7
Nastawianie zegara.................................................................... 8
Nastawianie minutnika. ............................................................. 8
Zabezpieczenie przed dziećmi.................................................. 9
Piekarnik ...............................................................................................9
Konserwacja i czyszczenie ....................................................... 9
Środki czyszczące ..............................................................................9
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic ....................................... 10
Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek piekarnika....................... 10
Montaż i demontaż szyb w drzwiczkach ..................................... 11
Usterka, co robić?.................................................................... 12
Tabela usterek.................................................................................. 12
Wymiana żarówki u góry piekarnika ............................................ 12
Osłona żarówki................................................................................. 12
Porady dotyczące oszczędności energii i ochrony
środowiska ............................................................................... 12
Oszczędność energii....................................................................... 12
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie środowiska
naturalnego ....................................................................................... 12
Środki ostrożności podczas transportu ....................................... 13
Przetestowane w naszym studiu gotowania ......................... 13
Ciasta i wypieki ................................................................................ 13
Porady dotyczące pieczenia ciast ................................................ 14
Mięso, drób, ryby ............................................................................. 15
Porady dotyczące pieczenia mięs i grillowania ......................... 17
Zapiekanki, tosty .............................................................................. 17
Gotowe produkty.............................................................................. 17
Potrawy specjalne............................................................................ 18
Rozmrażanie ..................................................................................... 18
Suszenie ............................................................................................ 18
Wekowanie........................................................................................ 18
Akrylamid w produktach spożywczych ................................. 19
Potrawy testowe....................................................................... 20
Pieczenie ciast.................................................................................. 20
Grillowanie......................................................................................... 20
: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Należy dokładnie przeczytać niniejszą
instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na
bezpieczne i właściwe użytkowanie
urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu
należy zachować do późniejszego wglądu
lub dla kolejnego użytkownika.
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest
wyłącznie do zabudowy. Należy
przestrzegać specjalnej instrukcji montażu.
Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan
urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie
zostało uszkodzone podczas transportu.
Urządzenie bez wtyczki może podłączyć
wyłącznie specjalista z odpowiednimi
uprawnieniami elektrycznymi. Gwarancja
nie obejmuje szkód wynikających z
niewłaściwego podłączenia.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Urządzenia należy
używać wyłącznie do przygotowywania
potraw i napojów. Nie zostawiać
włączonego urządzenia bez nadzoru.
2
Urządzenia używać wyłącznie w
zamkniętych pomieszczeniach.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w
wieku powyżej 8 lat oraz osoby z
ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub umysłowymi, a także
osoby nie posiadające wystarczającego
doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone,
jak właściwie obsługiwać urządzenie i są
świadome związanych z tym zagrożeń.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie
mogą być wykonywane przez dzieci, chyba
że mają one ukończone 8 lat i są
nadzorowane przez osobę dorosłą.
Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy
pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani
przewodu przyłączeniowego.
Zawsze prawidłowo wsuwać wyposażenie
do komory piekarnika. Patrz Opis
wyposażenia w instrukcji obsługi.
Niebezpieczeństwo pożaru!
■ Przechowywane w komorze gotowania
łatwopalne przedmioty mogą się zapalić.
Nigdy nie przechowywać przedmiotów
łatwopalnych w komorze gotowania. Nigdy
nie otwierać drzwiczek urządzenia, gdy
wydobywa się z niego dym. Wyłączyć
urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazda
lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej.
■ W przypadku otwarcia drzwiczek powstaje
przeciąg. Papier do pieczenia może
dotknąć elementów grzejnych i zapalić się.
Podczas podgrzewania piekarnika nigdy
nie kłaść papieru do pieczenia na
wyposażenie nie przymocowując go.
Papier do pieczenia należy zawsze
obciążać naczyniem lub formą do
pieczenia. Papierem do pieczenia wyłożyć
wyłącznie konieczną powierzchnię. Papier
do pieczenia nie może wystawać poza
wyposażenie.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
■ Urządzenie bardzo się nagrzewa. Nigdy
nie dotykać gorących powierzchni
wewnątrz komory gotowania ani
elementów grzejnych. Zawsze odczekać,
aż urządzenie ostygnie. Nie zezwalać
dzieciom na zbliżanie się!
■ Akcesoria i naczynia bardzo się
nagrzewają. Do wyjmowania gorącego
wyposażenia lub naczyń z komory
gotowania zawsze używać łapek
kuchennych.
■ Opary alkoholowe mogą zapalić się w
gorącej komorze gotowania. Nigdy nie
przygotowywać potraw z dużą ilością
wysokoprocentowych napojów
alkoholowych. Używać wyłącznie
niewielkich ilości wysokoprocentowych
napojów. Ostrożnie otwierać drzwiczki
urządzenia.
Niebezpieczeństwo poparzenia!
■ Dostępne elementy nagrzewają się
podczas eksploatacji. Nie dotykać
gorących elementów. Nie zezwalać
dzieciom na zbliżanie się.
■ Podczas otwierania drzwiczek urządzenia
może wydostawać się gorąca para.
Ostrożnie otwierać drzwiczki urządzenia.
Nie zezwalać dzieciom na zbliżanie się!
■ Woda w gorącej komorze gotowania może
prowadzić do powstania gorącej pary
wodnej. Nigdy nie wlewać wody do
gorącej komory gotowania.
Niebezpieczeństwo pożaru!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Niebezpieczeństwo poparzenia!
Niebezpieczeństwo obrażeń!
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia
mogą pęknąć. Nie używać skrobaczki do
szkła, żrących ani szorujących środków
czyszczący.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
■ Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy
stanowią poważne zagrożenie.Naprawy
mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych techników
serwisu.Jeśli urządzenie jest uszkodzone,
należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub
wyłączyć bezpiecznik w skrzynce
bezpiecznikowej. Wezwać serwis.
■ Izolacja przewodu urządzenia
elektrycznego może się stopić na
gorących częściach urządzenia. W
żadnym wypadku nie może dojść do
kontaktu przewodu przyłączeniowego z
gorącymi częściami urządzenia.
■ Wnikająca wilgoć może spowodować
porażenie prądem. Nie używać myjek
wysokociśnieniowych ani parowych.
■ Podczas wymiany żarówki w komorze
gotowania styki oprawki znajdują się pod
napięciem. Przed przystąpieniem do
wymiany żarówki wyciągnąć wtyczkę z
gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w
skrzynce bezpiecznikowej.
■ Uszkodzone urządzenie może prowadzić
do porażenia prądem. Nigdy nie włączać
uszkodzonego urządzenia. Wyciągnąć
wtyczkę z gniazda lub wyłączyć
bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
Wezwać serwis.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Przyczyny uszkodzeń
Uwaga!
■
■
■
■
Wyposażenie, folia, papier do pieczenia lub naczynia na dnie
komory piekarnika: nie stawiać wyposażenia na dnie
piekarnika. Nie wykładać dna piekarnika folią, obojętnie
jakiego rodzaju, ani papierem do pieczenia. Nie stawiać na
dnie piekarnika żadnych naczyń, jeśli ustawiona temperatura
jest wyższa niż 50 ºC. Dochodzi do przegrzania. Czas
pieczenia i smażenia ulega zmianie, a emalia zostaje
uszkodzona.
Woda w gorącej komorze piekarnika: nigdy nie wlewać wody
do gorącej komory piekarnika. Powstaje para wodna. Nagła
zmiana temperatury może prowadzić do uszkodzenia emalii.
Wilgotne produkty spożywcze: wilgotnych produktów nie
przechowywać przez dłuższy okres czasu w zamkniętej
komorze piekarnika. Emalia ulega uszkodzeniu.
Sok z owoców: na ciasta pieczone na blasze nie układać zbyt
dużo soczystych owoców. Skapujący z blachy sok z owoców
pozostawia trwałe plamy. W miarę możliwości używać
głębokiej blachy do pieczenia.
3
■
■
■
opierać się na otwartych drzwiczkach urządzenia. Nie stawiać
naczyń i wyposażenia na drzwiczki urządzenia.
Studzenie z otwartymi drzwiczkami urządzenia: podczas
studzenia komora piekarnika powinna być zawsze zamknięta.
Nawet jeśli drzwiczki urządzenia są tylko uchylone, fronty
sąsiadujących mebli mogą z czasem ulec uszkodzeniu.
■
Mocno zabrudzona uszczelka drzwiczek: jeśli uszczelka
drzwiczek jest mocno zabrudzona, podczas eksploatacji
drzwiczki nie zamykają się szczelnie. Fronty sąsiadujących
mebli mogą ulec uszkodzeniu.Zawsze dbać o czystość
uszczelki.
■
Drzwiczki urządzenia jako miejsce do siedzenia lub
odkładania przedmiotów: nie stawać, nie siadać ani nie
Wsuwanie wyposażenia: W zależności od typu urządzenia
wyposażenie może zarysować szybę drzwiczek podczas ich
zamykania. Wyposażenie należy zawsze wsuwać do oporu do
komory piekarnika.
Transport urządzenia: nie podnosić ani nie przenosić
urządzenia trzymając za uchwyt drzwiczek. Ciężar urządzenia
przekracza wytrzymałość uchwytu, który może się urwać.
Nowy piekarnik
Niniejszy rozdział zawiera ogólne informacje dotyczące
piekarnika. Opisany jest w nim pulpit obsługi oraz
poszczególne elementy obsługi. Zapoznają się Państwo z
informacjami dotyczącymi komory piekarnika i wyposażenia.
Pulpit obsługi
Poniżej zamieszczono opis pulpitu obsługi. Wersja zależy od
typu urządzenia.
JULOO
Objaśnienia
Ustawienie
1
Przełącznik funkcji
"
2
Przyciski obsługi i wyświetlacz
3
Regulator temperatury
Gorące powietrze* Na jednym poziomie można przygotować bezy i ciasto francuskie.
Drobne wypieki, ciasteczka i ciasto
francuskie można piec jednocześnie na dwóch poziomach.
Pokrętła włączników
Wentylator na tylnej ściance urządzenia rozprowadza przychodzące
z góry i z dołu ciepło równomiernie
wokół potrawy.
Pokrętła włączników można schować w pozycji wyłączenia. W
celu schowania lub wysunięcia pokrętła włącznika należy je
nacisnąć.
Przełącznik funkcji
Przełącznik funkcji służy do nastawiania rodzaju grzania
piekarnika. Przełącznik funkcji można obracać w prawo i w
lewo.
Po nastawieniu żądanego rodzaju grzania świeci się lampka
piekarnika.
Ustawienie
Wyłączony
Piekarnik jest wyłączony.
%
Grzanie górne/
dolne
Pieczenie możliwe jest tylko na jednym poziomie. To ustawienie
nadaje się idealnie do pieczenia
ciast i pizzy w formach lub na blasze, jak również chudych pieczeni
wołowych i cielęcych oraz dziczyzny. Równomierne grzanie z góry i
dołu.
* Rodzaj grzania zgodny z klasą efektywności energetycznej
EN50304.
4
$
Grzanie dolne
Przy pomocy grzania dolnego
można przyrumienić względnie
dopiec potrawy od dołu. Grzanie z
dołu.
™
Grill z cyrkulacją
powietrza
Grill z cyrkulacją powietrza nadaje
się szczególnie do grillowania ryb,
drobiu i dużych kawałków mięsa.
Grzałka grilla i wentylator na przemian włączają się i wyłączają. Wentylator rozprowadza gorące
powietrze wokół potrawy.
/
Grill płaski, mała
powierzchnia
Ten rodzaj grzania nadaje się do
grillowania małych ilości steków,
kiełbasek, ryb i tostów. Nagrzewa
się środkowa część grzałki grilla.
š
Płaski grill o dużej Można grillować jednocześnie kilka
powierzchni
steków, kiełbasek, ryb lub tostów.
Cała powierzchnia pod grzałką
grilla nagrzewa się.
Funkcja
ý
Funkcja
* Rodzaj grzania zgodny z klasą efektywności energetycznej
EN50304.
Przyciski i wskaźniki
Za pomocą przycisków można ustawić dodatkowe funkcje.
Ustawione wartości można odczytać na wyświetlaczu.
Przycisk
0
Funkcja
Przycisk zegara
Służy do nastawiania godziny,
czasu trwania x i czasu
zakończenia y.
Gdy piekarnik grzeje, świeci się lampka nad regulatorem
temperatury. Gaśnie w przerwach w grzaniu. W przypadku
niektórych ustawiań lampka nie świeci się.
Stopnie mocy grilla
W przypadku grilla płaskiego š za pomocą regulatora
temperatury nastawia się stopień mocy grilla.
Komora piekarnika
C Przycisk z kluczem
Służy do włączania i wyłączania
zabezpieczenia przed dziećmi.
W komorze piekarnika znajduje się lampka. Wentylator chroni
piekarnik przed przegrzaniem.
V
Przycisk minutnika
Służy do nastawiania minutnika.
Lampka piekarnika
A
Przycisk Minus
Służy do korygowania ustawionych wartości w dół.
@
Przycisk Plus
Służy do korygowania ustawionych wartości w górę.
Gdy piekarnik jest włączony, świeci się lampka piekarnika.
Poprzez obrócenie przełącznika funkcji na dowolną pozycję
można również włączyć lampkę bez włączania piekarnika.
Regulator temperatury
Regulator temperatury służy do nastawiania temperatury i
stopnia mocy grilla.
Ustawienia
Wentylator
Wentylator włącza się i wyłącza, gdy jest to konieczne. Gorące
powietrze uchodzi przez drzwiczki.
Aby po zakończeniu pieczenia piekarnik szybciej ostygł,
wentylator włączony jest jeszcze przez pewien czas.
Funkcja
Uwaga!
Piekarnik nie nagrzewa się.
Nie zakrywać szczelin wentylacyjnych. W przeciwnym razie
piekarnik przegrzewa się.
Ú
Wyłączony
50-270
Zakres temperatury Temperatura w ºC.
I, II, III
Stopnie mocy grilla Stopnie mocy dla grilla o
małej / i dużej š
powierzchni.
I = stopień 1, słaby
II = stopień 2, średni
III = stopień 3, mocny
Wyposażenie dodatkowe
Dostarczone wyposażenie dodatkowe nadaje się do
przyrządzania wielu potraw. Należy zwrócić uwagę na
prawidłowe ustawienie wyposażenia podczas wsuwania go do
komory piekarnika.
Aby potrawy były jeszcze smaczniejsze, a obsługa piekarnika
jeszcze bardziej komfortowa, oferujemy szeroki wybór
wyposażenia dodatkowego.
Wsuwanie wyposażenia
Wyposażenie można wsuwać do komory piekarnika na 4
wysokości. Wyposażenie należy zawsze wsuwać do oporu, aby
nie dotykało szyby drzwiczek.
Wskazówka: Wyposażenie może ulegać deformacjom w
wyniku nagrzewania. Po ostygnięciu, wyposażenie ponownie
odzyskuje pierwotny kształt. Nie ma to żadnego wpływu na
funkcjonowanie wyposażenia.
Blachę trzymać po bokach obydwiema rękami i wsunąć
równolegle w prowadnice. Podczas wsuwania blachy nie
wykonywać ruchów w prawo lub w lewo. W przeciwnym razie
wsunięcie blachy będzie utrudnione. Powierzchnie emaliowane
mogą ulec uszkodzeniu.
Wyposażenie blokuje się po wysunięciu mniej więcej do
połowy. Teraz można bez trudu wyjąć potrawy z urządzenia.
Podczas wsuwania do piekarnika zwrócić uwagę na wgłębienie
z tyłu wyposażenia. Tylko wtedy możliwe jest prawidłowe
osadzenie wyposażenia.
5
Wyposażenie dodatkowe można nabyć w serwisie, w sklepie
specjalistycznym lub przez internet. Zawsze należy podawać
numer ZEO.
Ruszt
Do naczyń, form do ciasta, pieczeni,
grillowanych kawałków mięsa i
potraw mrożonych.
Wsunąć ruszt otwartą stroną w kierunku drzwiczek piekarnika i wygięciem do dołu ¾.
Wyposażenie dodatkowe
Wyposażenie dodatkowe można nabyć w serwisie lub sklepie
specjalistycznym. W naszych prospektach lub w internecie
można znaleźć wiele produktów pasujących do zakupionego
piekarnika. Dostępność wyposażenia dodatkowego oraz
możliwość zamówienia przez internet różni się w
poszczególnych krajach. Odnośne informacje znajdują się w
załącznikach do instrukcji obsługi.
Nie każde wyposażenie dodatkowe pasuje do wszystkich
urządzeń. Podczas dokonywania zakupu należy zawsze podać
dokładne oznaczenie (nr E) urządzenia.
Głęboka blacha do pieczenia
Do wilgotnych ciast, wypieków,
potraw mrożonych i dużych pieczeni. W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie można ją
również stosować jako naczynie na
skapujący tłuszcz.
Głęboką blachę do pieczenia wsunąć ścięciem w kierunku drzwiczek
piekarnika.
Wyposażenie dodatkowe
Numer ZEO
Funkcja
Aluminiowa blacha do pieczenia
ZEO 10H10
Do ciast i ciasteczek.
Blachę do pieczenia wsunąć do oporu, ścięciem w kierunku
drzwiczek piekarnika.
Drzwiczki piekarnika - dodatkowe środki bezpieczeństwa
W przypadku dłuższych czasów pieczenia drzwiczki piekarnika
mogą być bardzo gorące.
Obecność małych dzieci wymaga zachowania szczególnej
ostrożności podczas użytkowania piekarnika.
Do dyspozycji jest również system zabezpieczający, który
zapobiega bezpośredniemu dotknięciu drzwiczek piekarnika.
System jest dostępny w serwisie jako wyposażenie dodatkowe (
440651).
Przed pierwszym użyciem
Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące czynności,
które należy wykonać przed pierwszym użyciem piekarnika.
Najpierw należy przeczytać rozdział Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa.
Nastawianie zegara
Po podłączeniu urządzenia na wyświetlaczu świeci się
symbol 0 i trzy zera. Ustawić godzinę.
1. Nacisnąć przycisk 0.
Na wyświetlaczu pojawia się godzina 12:00 i miga
symbol 0.
2. Za pomocą przycisku + lub - nastawić godzinę.
Po kilku sekundach ustawiona godzina zostanie zapisana.
Nagrzewanie piekarnika
Aby usunąć zapach nowości, należy rozgrzać pusty, zamknięty
piekarnik. W tym celu najlepiej zastosować Grzanie górne/
dolne % w temperaturze 240 °C. Upewnić się, że w piekarniku
nie znajdują się żadne opakowania.
Podczas nagrzewania piekarnika wietrzyć kuchnię.
1. Za pomocą przełącznika funkcji ustawić Grzanie górne/
dolne %.
2. Za pomocą regulatora temperatury ustawić 240 °C.
Po godzinie wyłączyć piekarnik. W tym celu ustawić przełącznik
funkcji na pozycję zero.
Czyszczenie wyposażenia
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie oczyścić
wyposażenie gorącą wodą z płynem i miękką ściereczką.
6
Nastawianie piekarnika
Istnieje wiele możliwości nastawienia piekarnika. Niniejszy
rozdział zawiera informacje dotyczące ustawiania żądanego
rodzaju grzania i temperatury lub stopnia mocy grilla. Ustawić
czas trwania i zakończenia pieczenia potrawy.
4. Za pomocą przycisków + i - nastawić czas trwania.
Przycisk + / wartość proponowana = 30 minut
Przycisk - / wartość proponowana = 10 minut
K
PLQ
NJ
Rodzaje grzania i temperatura
Przykład na rysunku: Grzanie górne/dolne 190 ºC
1. Nastawić żądany rodzaj grzania za pomocą przełącznika
funkcji.
Upłynął czas pieczenia
JULOO
Rozbrzmiewa sygnał. Piekarnik wyłącza się. Dwukrotnie
nacisnąć przycisk 0 i wyłączyć przełącznik funkcji.
Zmiana ustawień
2. Regulator temperatury umożliwia nastawienie temperatury lub
stopnia mocy grilla.
Nacisnąć przycisk zegara 0. Za pomocą przycisku + lub zmienić czas trwania.
Przerwanie ustawiania
Nacisnąć przycisk zegara 0 . Naciskać przycisk -, aż
wyświetlacz wskaże zero. Wyłączyć przełącznik funkcji.
Nastawianie czasu trwania w przypadku ukrycia funkcji
zegara
JULOO
Dwukrotnie nacisnąć przycisk zegara 0 i wprowadzić
ustawienia, jak opisano w punkcie 4.
Automatyczne włączanie się i wyłączanie
piekarnika
Nie pozostawiać produktów spożywczych przez dłuższy czas w
piekarniku. Nie przechowywane w lodówce mięso i ryby szybko
się psują.
Piekarnik nagrzewa się.
Wyłączanie piekarnika
Ustawić przełącznik funkcji w pozycji zero.
Zmiana ustawień
W zależności od zapotrzebowania można zmienić rodzaj
grzania, temperaturę i stopień mocy grilla.
Automatyczne wyłączanie się piekarnika
Ustawić czas trwania pieczenia potrawy.
Przykład na rysunku: Grzanie górne/dolne %, 200 °C, czas
trwania 45 minut.
1. Nastawić żądany rodzaj grzania za pomocą przełącznika
funkcji.
2. Regulator temperatury służy do nastawiania temperatury lub
Przykład na rysunku: Grzanie górne/dolne %, 200 °C. Jest
godzina 10:45 . Potrawa, której przygotowanie trwa 45 minut,
ma być gotowa o godzinie 12:45.
1. Nastawić żądany rodzaj grzania za pomocą przełącznika
funkcji.
2. Regulator temperatury służy do nastawiania temperatury lub
stopnia mocy grilla.
3. Nacisnąć przycisk zegara 0.
Miga symbol czasu trwania x.
4. Za pomocą przycisków + i - nastawić czas trwania.
5. Tyle razy naciskać przycisk zegara 0, aż zacznie migać
symbol czasu zakończenia y.
Na wyświetlaczu można odczytać, kiedy potrawa będzie
gotowa.
stopnia mocy grilla.
3. Nacisnąć przycisk zegara 0.
K
PLQ
NJ
Miga symbol czasu trwania x.
K
PLQ
NJ
7
6. Za pomocą przycisku + przestawić czas zakończenia na
później.
Po kilku sekundach ustawienie zostanie zapisane.
Dopóki nie włączy się piekarnik, na wyświetlaczu świeci się
czas zakończenia.
K
PLQ
NJ
Upłynął czas pieczenia
Rozbrzmiewa sygnał. Piekarnik wyłącza się. Dwukrotnie
nacisnąć przycisk 0 i wyłączyć przełącznik funkcji.
Wskazówka: Dopóki miga symbol, można wprowadzać
ustawienia. Jeśli symbol świeci się, ustawienie zostało
zapisane.
Nastawianie zegara
Po przerwie w zasilaniu lub po pierwszym uruchomieniu
piekarnika na wyświetlaczu miga symbol 0 i trzy zera. Należy
nastawić godzinę. Przełącznik funkcji musi być wyłączony.
Sposób nastawiania
Przestawianie czasu z letniego na zimowy.
Dwukrotnie nacisnąć przycisk zegara 0 i za pomocą przycisku
+ lub - zmienić godzinę.
1. Nacisnąć przycisk zegara 0.
Pojawia się 12.00 i miga symbol 0 .
2. Za pomocą przycisków + i - nastawić godzinę.
Po kilku sekundach godzina zostanie zmieniona. Gaśnie
symbol 0.
Nastawianie minutnika.
Minutnik może być używany jak zwykły zegar funkcyjny.
Przebieg nastawionego na nim czasu jest niezależny od pracy
piekarnika. Minutnik ma charakterystyczny sygnał. Można łatwo
rozpoznać, kiedy upłynął czas odliczany przez minutnik lub
czas trwania. Minutnik można nastawić również w przypadku
aktywowania zabezpieczenia przed dziećmi.
Czas upłynął
Rozlega się sygnał. Nacisnąć przycisk minutnika S. Gaśnie
wskaźnik minutnika.
Zmiana ustawień minutnika
Sposób nastawiania
Nacisnąć przycisk minutnika S. Za pomocą przycisku + lub zmienić czas.
1. Nacisnąć przycisk minutnika S.
Kasowanie ustawień
Miga symbol S.
2. Za pomocą przycisku + lub - nastawić czas odliczany przez
minutnik.
Przycisk + / wartość proponowana = 10 minut
Przycisk - / wartość proponowana = 5 minut
Po kilku sekundach włącza się minutnik. Na wskaźniku świeci
się symbol S. Upływ czasu jest widoczny na wyświetlaczu.
8
Nacisnąć przycisk minutnika S. Tyle razy nacisnąć przycisk -,
aż na wskaźniku pojawią się zera.
Jednoczesny upływ czasu odliczanego przez minutnik i
czasu trwania
Świecą się symbole. Upływ czasu odliczanego przez minutnik
jest widoczny na wyświetlaczu.
Sprawdzanie pozostałego czasu trwania x, czasu
zakończenia y lub godziny 0 :
Tyle razy nacisnąć przycisk zegara 0, aż pojawi się
odpowiedni symbol.
Sprawdzana wartość pojawi się na kilka sekund na
wyświetlaczu.
Zabezpieczenie przed dziećmi
Piekarnik
Aby mieć pewność, że piekarnik nie zostanie włączony przez
bawiące się dzieci, urządzenie wyposażone jest w
zabezpieczenie przed dziećmi.
Włączanie i wyłączanie zabezpieczenia przed dziećmi
Przełącznik funkcji musi być wyłączony.
Aktywacja: Tyle razy naciskać przycisk z kluczem C, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol C. Trwa to ok. 4 sekund.
Dezaktywacja: Tyle razy naciskać przycisk z kluczem C, aż
zgaśnie symbol C.
Wskazówki
Minutnik i godzinę można nastawić w każdej chwili.
■
■
W przypadku przerwy w dopływie prądu zabezpieczenie
przed dziećmi zostanie zdezaktywowane.
Konserwacja i czyszczenie
Konserwacja i czyszczenie zapewniają długą żywotność
urządzenia. Poniżej zamieszczono wskazówki dotyczące
prawidłowej konserwacji i czyszczenia piekarnika.
Powierzchnie
emaliowane i
lakierowane
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki i
ciepłej wody z płynem do mycia naczyń.
Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Pokrętła
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki i
ciepłej wody z płynem do mycia naczyń.
Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Szyba
Czyścić płynem do mycia szyb. Nie używać
żrących środków czyszczących ani ostrych
metalowych przedmiotów. Mogą one zarysować i uszkodzić szklaną powierzchnię szyby.
Uszczelka
Przecierać wilgotną ściereczką. Wytrzeć do
sucha miękką ściereczką.
Wnętrze piekarnika
Gorąca woda z detergentem lub octem. W
przypadku silnego zabrudzenia: środek do
czyszczenia piekarników stosować wyłącznie
po ostygnięciu zanieczyszczonych
powierzchni.
Aby uniknąć uszkodzenia różnego rodzaju powierzchni poprzez
zastosowanie nieodpowiedniego środka czyszczącego, należy
przestrzegać poniższych wskazówek.
Osłona
żarówki piekarnika
Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki i
ciepłej wody z płynem do mycia naczyń.
Wytrzeć do sucha miękką ściereczką.
Do czyszczenia piekarnika nie używać
Wyposażenie
Namoczyć w ciepłej wodzie z detergentem.
Wyczyścić za pomocą szczoteczki lub gąbki.
Aluminiowa
blacha do pieczenia (opcjonalnie)
Nie czyścić w zmywarce do naczyń. W żadnym wypadku nie używać środka do czyszczenia piekarników. W celu uniknięcia
zarysowań nie dotykać metalowych
powierzchni nożem ani innym równie ostrym
przedmiotem. Czyścić poziomymi ruchami
przy użyciu niewielkiej ilości płynu do mycia
naczyń i wilgotnej ściereczki do czyszczenia
szkła lub ściereczki z mikrofazy. Wytrzeć do
sucha miękką ściereczką. Nie używać środków do szorowania, szorstkich gąbek ani
twardych ściereczek do czyszczenia. W przeciwnym razie mogą powstać zarysowania.
Zabezpieczenie przed
dziećmi
(opcjonalnie)
Jeżeli na drzwiach piekarnika umieszczone
zostało zabezpieczenie przed dziećmi, należy
je zdjąć przed czyszczeniem. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego namoczyć w
ciepłej wodzie z detergentem i umyć gąbką.
Wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Silnie
zabrudzone zabezpieczenie przed dziećmi nie
działa prawidłowo.
Wskazówki
Nieznaczne różnice kolorów na przodzie piekarnika są
wynikiem zastosowania różnych materiałów, jak szkło,
tworzywo sztuczne lub metal.
■
■
■
Cienie na szybie piekarnika, sprawiające wrażenie smug, to
odbijające się światło żarówki piekarnika.
Przy bardzo wysokich temperaturach emalia wypala się.
Mogą przy tym powstać nieznaczne przebarwienia. Jest to
normalna reakcja, nie wpływająca na funkcjonowanie
piekarnika. Krawędzie cienkich blach nie dają się w pełni
pokryć emalią. Dlatego mogą być szorstkie. Nie zmniejsza to
działania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Środki czyszczące
■
żrących środków czyszczących ani środków do szorowania,
■
środków czyszczących o dużej zawartości alkoholu,
■
szorstkich gąbek,
■
myjek wysokociśnieniowych lub parowych.
■
Nie czyścić poszczególnych części w zmywarce.
Przed pierwszym użyciem nowej gąbki należy ją dokładnie
wypłukać.
Pulpit obsługi
Gorąca woda z detergentem:
Myć zmywakiem i wytrzeć do sucha miękką
ściereczką. Do czyszczenia nie używać płynu
do mycia szyb ani skrobaczek do szkła.
Powierzchnie
ze stali nierdzewnej
Czyścić ciepłym roztworem detergentu i
miękką ściereczką. Powierzchnie ze stali nierdzewnej wycierać zawsze zgodnie z kierunkiem szlifowania. W przeciwnym razie mogą
powstać zarysowania. Wytrzeć do sucha
miękką ściereczką. Natychmiast usuwać osad
z kamienia, plamy tłuszczu, skrobi i białka.
Nie używać środków do szorowania, szorstkich gąbek ani twardych ściereczek do czyszczenia. Fronty ze stali nierdzewnej można
polerować przy użyciu specjalnych środków
pielęgnacyjnych. Przestrzegać wskazówek
producenta. Specjalne środki do czyszczenia
stali nierdzewnej można nabyć w serwisie lub
w sklepie specjalistycznym.
Płyta grzewcza Wskazówki dotyczące pielęgnacji i czyszczenia znajdują się w instrukcji obsługi płyty
grzewczej.
9
Zdejmowanie i zawieszanie prowadnic
Prowadnice można zdjąć do czyszczenia. Piekarnik musi być
zimny.
Zdejmowanie prowadnic
1. Prowadnicę wyjąć do dołu i trochę pociągnąć do przodu.
3. Obie prowadnice zaczepić na bocznych ściankach piekarnika
(rys. E).
Przy prawidłowym montażu odstęp między dwoma wyższymi
poziomami wsunięcia jest większy.
'
(
Wyjąć z otworów mocujących sztyfty przedłużające na dole
prowadnic (rys. A).
2. Następnie podnieść prowadnicę i ostrożnie wyjąć (rys. B).
$
%
Zdejmowanie i zakładanie drzwiczek
piekarnika
Do czyszczenia oraz w celu wymontowania szyb można zdjąć
drzwiczki piekarnika.
Prowadnice czyścić płynem do mycia naczyń i gąbką do
zmywania. W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia
używać szczoteczki.
Zawieszanie prowadnic
1. Włożyć ostrożnie dwa haki w górne otwory. (rys. A-B)
$
Każdy zawias drzwiczek piekarnika posiada dźwignię
blokującą. Gdy dźwignie blokujące są opuszczone (rys. A),
wówczas drzwiczki piekarnika są zabezpieczone i nie można
ich zdjąć. Gdy dźwignie blokujące są uniesione w celu wyjęcia
drzwiczek piekarnika (rys. B), wówczas zawiasy są
zabezpieczone i nie mogą się zatrzasnąć.
$
%
%
: Nieprawidłowy montaż!
Nigdy nie poruszać prowadnicami, zanim oba haki nie będą
całkowicie zakotniczone w górnych otworach. Może dojść do
uszkodzenia i pęknięcia emalii (rys. C).
&
: Niebezpieczeństwo obrażeń!!
Gdy zawiasy nie są zabezpieczone, zatrzaskują się z dużą siłą.
Należy dopilnować, aby dźwignie blokujące zawsze były
prawidłowo złożone lub, w momencie zdejmowania drzwiczek,
całkowicie rozłożone.
Zdejmowanie drzwiczek
1. Całkowicie otworzyć drzwiczki piekarnika.
2. Podnieść obie dźwignie blokujące z lewej i prawej strony
(rys. A).
3. Przymknąć drzwiczki piekarnika do wyczucia oporu. Chwycić
obiema rękami z lewej i prawej strony. Przymknąć nieco
bardziej i zdjąć (rys. B).
$
2. Dwa haki należy stabilnie zawiesić w górnych otworach.
Następnie powoli i ostrożnie opuszczać prowadnicę i
zaczepić ją w dolnych otworach (rys. D).
10
%
3. Zdjąć nakładkę (rys. C).
Zakładanie drzwiczek
Drzwiczki piekarnika założyć w odwrotnej kolejności.
1. Podczas zakładania drzwiczek piekarnika uważać, żeby oba
&
zawiasy umieścić odpowiednio w otworach (rys. A).
2. Nacięcia w zawiasach muszą po obu stronach zaskoczyć na
swoje miejsce (rys. B).
$
%
Zdemontowanych części nie można myć. Szyby czyścić płynem
do mycia szyb i miękką ściereczką.
: Niebezpieczeństwo obrażeń!
3. Z powrotem złożyć obie dźwignie blokujące (rys. C).
Zamknąć drzwiczki piekarnika.
Porysowane szkło lub drzwiczki urządzenia mogą pęknąć. Nie
używać skrobaczki do szkła, żrących ani szorujących środków
czyszczący.
Montaż
&
1. Z powrotem nasadzić nakładkę (rys. A).
2. Z powrotem przykręcić najpierw obie śruby na dole, a
następnie obie śruby na górze (rys. B).
$
%
: Niebezpieczeństwo obrażeń!!
Niebezpieczeństwo obrażeń! Jeśli drzwiczki piekarnika
niespodziewanie wypadną lub zawias zatrzaśnie się, nie
dotykać zawiasu! Skontaktować się z serwisem.
Montaż i demontaż szyb w drzwiczkach
Dla ułatwienia czyszczenia można wymontować szyby z
drzwiczek piekarnika.
3. Założyć drzwiczki piekarnika. Patrz rozdział Zakładanie
drzwiczek piekarnika.
Dopiero gdy szyby są prawidłowo zamontowane, można
używać piekarnika.
Demontaż
1. Zdjąć drzwiczki piekarnika Patrz rozdział Zdejmowanie
drzwiczek piekarnika. Drzwiczki piekarnika położyć na
ściereczce uchwytem do dołu (rys. A).
2. Najpierw przykręcić obie śruby na dole, a następnie obie
śruby na górze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (rys. B).
$
%
11
Usterka, co robić?
Przyczynami wystąpienia usterek są często drobiazgi. Przed
wezwaniem pracownika serwisu należy zapoznać się ze
wskazówkami zamieszczonymi w tabeli. Być może uda się
samodzielnie usunąć usterkę.
Tabela usterek
Jeśli potrawa się nie uda, warto zajrzeć do rozdziału . Potrawy
przetestowaliśmy w naszym studiu gotowania. Tutaj znajdują
się dodatkowe porady i informacje dotyczące gotowania oraz
pieczenia ciast i mięs.
: Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią zagrożenie.
Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez techników
naszego serwisu.
Usterka
Możliwa przyczyna
Piekarnik nie
działa.
Bezpiecznik jest Sprawdzić w skrzynce bezuszkodzony.
piecznikowej, czy bezpiecznik jest sprawny.
Wymiana żarówki u góry piekarnika
Jeśli żarówka w piekarniku przepali się, należy ją wymienić.
Odporną na działanie wysokiej temperatury żarówkę 40 W
można nabyć w serwisie lub sklepie specjalistycznym. Nie
należy używać innych żarówek.
: Niebezpieczeństwo porażenia prądem!!
Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej.
1. Aby zapobiec uszkodzeniom, rozłożyć ściereczkę w zimnym
piekarniku.
2. Wykręcić osłonę obracając ją w lewą stronę.
Rozwiązanie/ Informacje
Przerwa w zasi- Sprawdzić, czy działa
laniu.
lampa kuchenna lub inne
urządzenia kuchenne.
Miga wskaźnik
godziny
Przerwa w zasi- Nastawić godzinę
laniu.
Piekarnik nie
nagrzewa się.
Styki są zakurzone.
Kilkakrotnie obracać pokrętła włączników w prawo i
lewo.
Uwaga!
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego
wymianę producentowi, serwisowi lub osobie posiadającej
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
3. Żarówkę wymienić na żarówkę tego samego typu.
4. Ponownie założyć osłonę żarówki.
5. Wyjąć ściereczkę i włączyć bezpiecznik.
Osłona żarówki
Uszkodzoną osłonę żarówki należy wymienić. Odpowiednie
osłony można nabyć w serwisie. Należy podać symbol
produktu (Nr E) oraz numer fabryczny (FD) urządzenia.
Porady dotyczące oszczędności energii i ochrony środowiska
Niniejszy rozdział zawiera porady dotyczące oszczędzania
energii podczas pieczenia oraz prawidłowej utylizacji
urządzenia.
Oszczędność energii
■
■
■
■
■
Piekarnik podgrzewać tylko wówczas, gdy jest to zalecane w
przepisie lub podane w tabeli w instrukcji obsługi.
Należy stosować ciemne, lakierowane lub emaliowane na
czarno formy do pieczenia. Bardzo dobrze nagrzewają się.
Podczas gotowania lub pieczenia możliwie jak najrzadziej
otwierać drzwiczki piekarnika.
Większe ilości ciast zaleca się piec jedno po drugim.
Wówczas piekarnik jest przez cały czas gorący. Dzięki temu
skraca się czas pieczenia następnego ciasta. Można również
ustawić 2 formy prostokątne obok siebie.
W przypadku dłuższych czasów pieczenia można wyłączyć
piekarnik na 10 minut przed końcem, wykorzystując do
dopieczenia ciepło resztkowe.
12
Utylizacja zgodna z przepisami o ochronnie
środowiska naturalnego
Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą
Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia
29 lipca 2005r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495)
symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po
okresie jego użytkowania nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z
gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki,
sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni
system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe
postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia
szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska
naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności
składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego
składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
Środki ostrożności podczas transportu
Zabezpieczyć wszystkie ruchome części w oraz na urządzeniu
za pomocą taśmy samoprzylepnej, która po usunięciu nie
pozostawia śladów. Wszystkie części wyposażenia (np. blachę
do pieczenia) zabezpieczyć na krawędziach cienkim kartonem i
włożyć w odpowiednie przegródki, aby uniknąć uszkodzenia
urządzenia. Między przód a tył włożyć karton lub podobny
materiał, aby zapobiec uderzaniu o wewnętrzną stronę szyby w
drzwiczkach. Drzwiczki piekarnika przymocować taśmą
samoprzylepną do ścianek bocznych urządzenia.
Zachować oryginalne opakowanie urządzenia. Urządzenie
transportować wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Podczas
transportu zwrócić uwagę na strzałki umieszczone na
opakowaniu.
W przypadku braku oryginalnego opakowania
Zapakować urządzenie w odpowiednie opakowanie zastępcze,
zapewniające wystarczającą ochronę przed ewentualnymi
uszkodzeniami podczas transportu.
Urządzenie transportować w pozycji pionowej. Nie trzymać
urządzenia za uchwyt drzwiczek ani za przyłącza znajdujące się
z tyłu, ponieważ może dojść do ich uszkodzenia. Nie kłaść na
urządzeniu ciężkich przedmiotów.
Przetestowane w naszym studiu gotowania
Poniżej znajdą Państwo przykłady potraw z optymalnymi dla
nich ustawieniami. Pokażemy Państwu, jaki rodzaj grzania i
temperatura najlepiej nadają się do przyrządzenia danej
potrawy. Podajemy wskazówki dotyczące odpowiedniego
wyposażenia oraz wysokości, na jaką należy wsuwać je do
piekarnika. Udzielamy porad dotyczących naczyń i
przygotowywania potraw.
Do pieczenia na kilku poziomach
Wskazówki
■ Dane w tabeli zawsze dotyczą potraw wsuniętych do zimnego
i pustego piekarnika.
Piekarnik podgrzewać tylko wówczas, gdy tak podają tabele.
Wyposażenie wyłożyć papierem do pieczenia dopiero po
podgrzaniu piekarnika.
Równocześnie wsunięte do piekarnika potrawy nie muszą być
gotowe w tym samym czasie.
■
■
■
Podane w tabelach czasy są wartościami orientacyjnymi.
Zależą one od jakości i właściwości produktów spożywczych.
Należy stosować dostarczone wyposażenie. Wyposażenie
dodatkowe można nabyć w punkcie serwisowym lub sklepie
specjalistycznym.
Przed użyciem piekarnika wyjąć wyposażenie i naczynia, z
których się nie korzysta.
Do wyjmowania gorącego wyposażenia i naczyń z piekarnika
zawsze używać łapek kuchennych.
Ciasta i wypieki
Pieczenia na jednym poziomie
Ciasta i torty najlepiej się udają, gdy pieczone są z
zastosowaniem trybu Grzanie górne/dolne %.
W przypadku pieczenia z zastosowaniem rodzaju grzania 2D
gorące powietrze " należy wsuwać wyposażenie na
następujące wysokości:
■
Ciasto w formach: Wysokość wsunięcia 2
■
Ciasto na blasze: Wysokość wsunięcia 3
Należy używać rodzaju grzania Gorące powietrze ".
Wysokości wsunięcia w przypadku pieczenia na 2 poziomach:
■
Głęboka blacha do pieczenia: wysokość wsunięcia 3
■
Blacha do pieczenia: wysokość wsunięcia 1
Tabele zawierają duży wybór potraw.
Formy do pieczenia
Najlepiej nadają się ciemne metalowe formy do pieczenia.
W przypadku pieczenia w formach z cienkiego metalu lub
formach szklanych czas pieczenia wydłuża się, a ciasto nie jest
równomiernie zrumienione.
W przypadku pieczenia w formach silikonowych należy piec
według przepisów producenta formy i przestrzegać jego
wskazówek. Formy silikonowe są często mniejsze od zwykłych.
Ilość składników i ciasta surowego może odbiegać od tutaj
podanych.
Tabele
Tabele podają optymalne ustawienia dla różnych ciast i
wypieków. Temperatura i czas pieczenia zależą od konsystencji
i ilości ciasta. Dlatego w tabeli podane są zakresy. Zaleca się
nastawić najpierw niższą temperaturę i krótszy czas pieczenia.
Przy niższej temperaturze ciasto brązowieje bardziej
równomiernie. W razie konieczności, następnym razem należy
wybrać nieco wyższą temperaturę lub dłuższy czas pieczenia.
W przypadku podgrzania piekarnika czas pieczenia ulega
skróceniu o 5 do 10 minut.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Porady dotyczące
pieczenia poniżej tabel.
Ciasto w formach
Forma
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura, Czas piecze°C
nia, minuty
Ciasto ucierane, proste
Forma prostokątna
2
"
160-180
50-60
Ciasto ucierane, delikatne (np. babka
piaskowa)
Forma prostokątna
2
%
155-175
65-75
Spód z ciasta kruchego z brzegiem
Tortownica
1
%
160-180
30-40
Spód tortu z ciasta ucieranego
Forma do ciasta z owocami 2
%
160-180
25-35
Tort biszkoptowy
Tortownica
2
%
160-180
30-40
Tort owocowy lub serowy, ciasto kruche*
Ciemna tortownica
1
%
170-190
70-90
Ciasto owocowe delikatne, ucierane
Tortownica
2
%
150-170
55-65
Ciasto pikantne* (np. tarta/ciasto cebu- Tortownica
lowe)
1
%
180-200
50-60
* Ciasto przestudzić w piekarniku przez ok. 20 minut.
13
Ciasto na blasze
Wyposażenie
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura w Czas piecze°C
nia, minuty
Ciasto ucierane lub drożdżowe z suchą Głęboka blacha do piewarstwą wierzchnią
czenia
3
%
160-180
25-35
Ciasto ucierane lub drożdżowe ze świe- Głęboka blacha do pieżymi owocami
czenia
3
%
140-160
40-50
Rolada biszkoptowa (podgrzać piekarnik)
Głęboka blacha do pieczenia
2
%
170-190
15-20
Chałka z 500 g mąki
Głęboka blacha do pieczenia
3
"
150-170
25-35
Strucla świąteczna z 500 g mąki
Głęboka blacha do pieczenia
3
%
160-180
50-60
Strucla świąteczna z 1 kg mąki
Głęboka blacha do pieczenia
3
%
150-170
90-100
Strudel, słodki
Głęboka blacha do pieczenia
2
%
180-200
55-65
Pizza
Głęboka blacha do pieczenia
3
%
180-200
20-30
Chleb i bułki
O ile nie podano inaczej, w przypadku pieczenia chleba należy
zawsze podgrzać piekarnik.
Nigdy nie wlewać wody bezpośrednio do gorącego piekarnika.
Chleb i bułki
Wyposażenie
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura,
°C
Czas pieczenia, minuty
Chleb drożdżowy z 1,2 kg mąki
Głęboka blacha do pieczenia:
2
%
270
8
190
35-45
Chleb na zaczynie z 1,2 kg mąki Głęboka blacha do pieczenia:
2
270
8
190
35-45
20-30
Bułki (np. żytnie)
Głęboka blacha do pieczenia:
%
2
%
200-220
Wypieki drobne
Wyposażenie
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura w Czas piecze°C
nia, minuty
Ciasteczka
Głęboka blacha do pieczenia
3
%
150-170
10-20
Aluminiowa blacha do pieczenia* +
głęboka blacha do pieczenia**
1+3
"
130-150
25-35
Bezy
Głęboka blacha do pieczenia
3
"
70-90
125-135
Ptysie
Głęboka blacha do pieczenia
2
%
200-220
30-40
Głęboka blacha do pieczenia
3
%
110-130
30-40
Aluminiowa blacha do pieczenia* +
głęboka blacha do pieczenia**
1+3
"
100-120
35-45
Głęboka blacha do pieczenia
3
"
180-200
20-30
Aluminiowa blacha do pieczenia* +
głęboka blacha do pieczenia**
1+3
"
180-200
30-40
Makaroniki
Ciasto francuskie
* Dodatkowe blachy do pieczenia można nabyć w serwisie lub sklepie specjalistycznym.
** W przypadku pieczenia na 2 poziomach zawsze wsuwać głęboką blachę do pieczenia na wyższy poziom.
Porady dotyczące pieczenia ciast
Pieczenie według własnego przepisu.
Należy kierować się wskazówkami w tabelach dotyczących podobnych wypieków.
Sposób sprawdzania, czy ciasto ucierane jest gotowe:
Około 10 minut przed końcem podanego w przepisie czasu pieczenia nakłuć głęboko
ciasto w najwyższym miejscu drewnianym patyczkiem. Jeśli ciasto nie przykleja się do
patyczka, jest upieczone.
Ciasto zapada się.
Następnym razem dodać mniej płynu lub nastawić temperaturę pieczenia o 10 stopni
niższą. Przestrzegać podanych w przepisie czasów mieszania.
Ciasto na środku wyrosło i popękało, a Nie smarować tłuszczem ścianek tortownicy. Po upieczeniu ciasto oddzielić ostrożnie
na bokach jest niskie.
nożem od formy.
Wierzch ciasta jest za ciemny.
Ciasto postawić niżej, wybrać niższą temperaturę i piec nieco dłużej.
Ciasto jest za suche.
Gotowe ciasto ponakłuwać wykałaczką i skropić sokiem owocowym lub alkoholem.
Następnym razem wybrać temperaturę wyższą o 10 stopni i skrócić czas pieczenia.
14
Chleb lub ciasto (np. sernik) wygląda
dobrze, ale w środku jest zakalec.
Następnym razem dodać mniej płynu i piec nieco dłużej w niższej temperaturze. W przypadku ciast zwilgotną wierzchnią warstwą najpierw podpiec spód. Posypać go mielonymi
migdałami lub bułką tartą i dopiero wtedy położyć warstwę wierzchnią. Należy stosować
się do przepisu i przestrzegać czasu pieczenia.
Wypieki są nierównomiernie zrumienione.
Piec w nieco niższej temperaturze, wówczas wypieki będą bardziej równomiernie zrumienione. Delikatne wypieki piec na jednym poziomie z zastosowaniem trybu Grzanie górne/
dolne %. Wystający poza blachę papier do pieczenia może wpływać na cyrkulację
powietrza. Papier należy zawsze tak przycinać, aby dokładnie pasował do blachy.
Spód ciasta z owocami jest za jasny.
Następnym razem wsunąć ciasto o jeden poziom niżej.
Wypływa sok z owoców.
Następnym razem użyć głębokiej blachy do pieczenia (jeśli jest dostępna).
Podczas pieczenia bułek drożdżowych
poszczególne bułki zrastają się.
Między bułkami musi być zachowany odstęp ok. 2 cm. Dzięki temu jest wystarczająco
dużo miejsca, aby bułki wyrosły i równomiernie się upiekły.
Pieczenie na dwóch poziomach:
Do pieczenia na kilku poziomach zawsze używać trybu Gorące powietrze ". Równocześnie wsunięte do piekarnika potrawy nie muszą być gotowe w tym samym czasie.
Podczas pieczenia soczystych ciast
skrapla się woda.
Podczas pieczenia może powstawać para wodna, która uchodzi przez drzwiczki. Para
wodna może osadzać się na pulpicie obsługi lub sąsiadujących frontach mebli, a następnie skraplać. Proces ten jest uwarunkowany fizycznie.
Mięso, drób, ryby
Wskazówki dotyczące grillowania
Grillować zawsze w zamkniętym piekarniku.
Naczynia
Można stosować każde naczynie żaroodporne. Do dużych
pieczeni nadaje się również głęboka blacha do pieczenia.
Przed ułożeniem kawałków mięsa na ruszcie, nagrzewać grill
przez ok. 3 minuty.
W przypadku stosowania brytfanny emaliowanej należy dodać
więcej wody.
Kawałki mięsa do grillowania należy układać bezpośrednio na
ruszcie. Aby uzyskać pożądany smak pojedynczych kawałków
mięsa, należy układać je na środku rusztu. Dodatkowo wsunąć
głęboką blachę do pieczenia na wys. 1. Skapuje do niej sos z
mięsa i piekarnik pozostaje czysty.
Mięso przyrządzane w brytfannie ze stali nierdzewnej nie będzie
mocno zrumienione i może być niedogotowane. Należy
przedłużyć czas gotowania.
Głębokiej ani zwykłej blachy do pieczenia nie wolno wsuwać na
wysokość 4. W wysokiej temperaturze mogą one ulec
deformacji i podczas wyciągania uszkodzić komorę piekarnika.
Nazewnictwo w tabelach:
Naczynie bez pokrywki = bez przykrycia
Naczynie z pokrywką = z przykryciem
Należy grillować kawałki mniej więcej tej samej wielkości.
Wówczas będą równomiernie zrumienione i soczyste. Steki
należy solić dopiero po grillowaniu.
Naczynia zawsze stawiać na środku rusztu.
Grillowane kawałki obrócić po upływie Z podanego czasu.
Gorące naczynia szklane stawiać na suchej podstawce.
Wilgotne lub zimne podłoże może spowodować pęknięcie
szkła.
Grzałka grilla włącza się i wyłącza. Jest to normalne zjawisko. Z
jaką częstotliwością się to odbywa, zależy od ustawionego
stopnia mocy grilla.
Pieczenie mięs
Mięso
Do chudego mięsa dodać nieco wody. Spód naczynia powinien
być zakryty na wysokość ok. ½ cm.
Kawałki mięsa należy obracać na drugą stronę po upływie
połowy czasu pieczenia.
Do pieczeni duszonej dodać więcej wody. Spód naczynia
powinien być zakryty na wysokość 1 - 2 cm.
Gdy pieczeń jest gotowa, należy pozostawić ją jeszcze na
10 minut w wyłączonym, zamkniętym piekarniku. Dzięki temu
sos z mięsa lepiej się rozprowadza.
Najlepiej nadają się naczynia szklane. Zwrócić uwagę na to,
aby pokrywka była dopasowana i dobrze zamykała naczynie.
Ilość wody zależy od rodzaju mięsa i materiału, z jakiego
wykonane jest naczynie. Jeśli mięso przyrządzane jest w
brytfannie emaliowanej, należy dodać nieco więcej wody niż do
szklanego naczynia.
W miarę możliwości nie należy używać brytfann ze stali
nierdzewnej. Mięso gotuje się wolniej i jest mniej rumiane.
Należy zwiększyć temperaturę i/lub wydłużyć czas gotowania.
Mięso
Gotowy befsztyk owinąć w folię aluminiową i włożyć na
10 minut do wyłączonego piekarnika.
Słoninę pieczeni wieprzowej ponacinać w kratkę i włożyć
pieczeń do naczynia, najpierw słoniną do dołu.
Waga
Wyposażenie i
naczynia
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura
w °C, stopień
mocy grilla
Czas pieczenia, minuty
1,0 kg
Z przykryciem
2
%
200-220
120
1,5 kg
2
%
190-210
140
2,0 kg
2
%
180-200
160
1
Wołowina
Pieczeń wołowa
Filet wołowy, różowy
1,0 kg
Bez przykrycia
%
210-230
70
1
%
200-220
80
Bez przykrycia
1
™
230-250
50
Ruszt do grilla +
blacha do pieczenia
4+1
š
3
15
1,5 kg
Rostbef, różowy
Steki, 3 cm, różowe
1,0 kg
15
Mięso
Waga
Wyposażenie i
naczynia
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura
w °C, stopień
mocy grilla
Czas pieczenia, minuty
1,0 kg
Bez przykrycia
1
%
200-220
100
1,5 kg
1
%
190-210
120
2,0 kg
1
%
180-200
140
1
™
190-210
120
1,5 kg
1
™
180-200
150
2,0 kg
1
™
170-190
170
1
™
180-200
130
1,5 kg
1
™
190-210
160
2,0 kg
1
™
170-190
190
Cielęcina
Pieczeń cielęca
Wieprzowina
Bez słoniny (np. karczek)
1,0 kg
Pieczeń ze słoniną (np. łopatka)
Schab peklowany z kością
1,0 kg
Bez przykrycia
Bez przykrycia
1,0 kg
Z przykryciem
1
%
210-230
80
Udziec jagnięcy bez kości, śred- 1,5 kg
nio wypieczony
Bez przykrycia
1
™
170-190
120
Bez przykrycia
1
™
180-200
70
Ruszt do grilla +
blacha do pieczenia
4+1
š
3
15
Jagnięcina
Mięso mielone
Pieczeń rzymska
ok. 750 g
Kiełbaski
Kiełbaski
W przypadku kaczki i gęsi ponakłuwać skórę pod
skrzydełkami, aby ułatwić wytapianie się tłuszczu.
Drób
Dane w tabeli dotyczą potraw wsuniętych do zimnego
piekarnika.
Drób układać na ruszcie, piersią do dołu. Po upływie 2/3 czasu
obrócić cały drób.
Waga podana w tabeli dotyczy wypatroszonego drobiu bez
farszu.
Drób będzie miał chrupką skórkę, jeśli pod koniec pieczenia
posmaruje się ją masłem, wodą z solą lub sokiem
pomarańczowym.
W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie, głęboką
blachę należy wsunąć na poziom 1.
Drób
Waga
Wyposażenie i Wysokość
naczynia
Rodzaj
grzania
Temperatura w °C,
stopień mocy grilla
Czas pieczenia,
minuty
Połówki kurczaka, 1-4 sztuki
po 400g
Ruszt
2
™
210-230
40-50
Kawałki kurczaka
po 250 g
Ruszt
3
™
210-230
30-40
Kurczak, cały, 1-4 sztuki
po 1 kg
Ruszt
2
™
200-220
55-85
Kaczka, cała
1,7 kg
Ruszt
2
™
170-190
80-100
Gęś, cała
3,0 kg
Ruszt
2
™
160-180
110-130
Młody indyk, cały
3,0 kg
Ruszt
2
™
180-200
80-100
2 udka indyka
po 800g
Ruszt
2
™
180-200
80-100
przechylała się, należy włożyć jej do środka połówkę
ziemniaka lub niewielkie, żaroodporne naczynie.
Ryba
Kawałki ryby obrócić po upływie Z podanego czasu.
W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie należy
dodatkowo wsunąć głęboką blachę do pieczenia na wys. 1.
Skapuje do niej sos z ryby i piekarnik pozostaje czysty.
Całych ryb nie trzeba obracać. Wsunąć do piekarnika całą rybę
w pozycji "na sztorc", płetwą grzbietową do góry. Aby ryba nie
Ryba
Waga
Wyposażenie i Wysokość
naczynia
Rodzaj
grzania
Temperatura w °C, Czas pieczestopień mocy grilla nia, minuty
Ryba, cała
po 300 g
Ruszt
3
š
2
20-25
1,0 kg
Ruszt
2
™
190-210
40-50
1,5 kg
Ruszt
2
™
180-200
60-70
Ruszt
4
š
2
20-25
Ryba w plastrach, np. kotlety po 300 g
16
Porady dotyczące pieczenia mięs i grillowania
Do pieczeni o tym ciężarze nie podano
w tabeli ustawień.
Zastosować ustawienia dotyczące pieczeni o nieco mniejszym lecz najbardziej zbliżonym
ciężarze i wydłużyć czas pieczenia.
Sprawdzanie, czy pieczeń jest gotowa.
Należy zmierzyć temperaturę mięsa specjalnym termometrem (dostępnym w sklepie specjalistycznym) lub sprawdzić stan upieczenia łyżką. W tym celu nacisnąć łyżką na pieczeń. Jeśli pieczeń jest twarda, to znaczy, że jest gotowa. Jeśli ustępuje pod naciskiem,
należy ją jeszcze dopiec.
Pieczeń jest za ciemna i miejscami ma
przypieczoną skórkę.
Należy sprawdzić wysokość wsunięcia i temperaturę.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest
przypalony.
Następnym razem należy wybrać mniejsze naczynie do pieczenia lub dodać więcej
wody.
Pieczeń wygląda dobrze, ale sos jest
zbyt jasny i wodnisty.
Następnym razem należy wybrać większe naczynie do pieczenia lub dodać mniej wody.
Podczas dolewania wody do pieczeni
powstaje para wodna.
Proces ten jest uwarunkowany fizycznie i zupełnie normalny. Duża część pary wodnej
wydostaje się przez wylot pary. Para może osiadać na chłodniejszym pulpicie obsługi lub
na sąsiadujących frontach mebli, a następnie się skraplać.
Zapiekanki, tosty
Naczynie stawiać zawsze na ruszcie.
W przypadku grillowania bezpośrednio na ruszcie należy
wsunąć głęboką blachę na wysokość 1. Piekarnik pozostaje
czysty.
Potrawa
Czas potrzebny na przygotowanie zapiekanki zależy od
wielkości naczynia i wysokości zapiekanki. Dane w tabeli mają
charakter wartości orientacyjnych.
Wyposażenie i naczynia
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura w Czas piecze°C
nia, minuty
Zapiekanka na słodko
Forma do zapiekanek
2
%
170-190
50-60
Zapiekanka makaronowa
Forma do zapiekanek
2
%
210-230
25-35
Forma do zapiekanek
2
™
150-170
50-60
Opiekanie tostów, 4 sztuki
Ruszt
4
/
3
6-7
Opiekanie tostów, 12 sztuk
Ruszt
4
š
3
4-5
Tosty zapiekane, 4 sztuki
Ruszt
3
/
3
7-10
Tosty zapiekane, 12 sztuk
Ruszt
3
š
3
5-8
Zapiekanki
Zapiekanka
Zapiekanka ziemniaczana z surowych
składników
Maks. 2 cm wysokości
Tosty
Gotowe produkty
Przestrzegać wskazówek producenta podanych na
opakowaniu.
Potrawa
Wyposażenie
Strudel z owocami
Wyposażenie należy wykładać papierem do pieczenia
przeznaczonym do użycia w podanych temperaturach.
Wielkość papieru należy dostosować do wielkości potrawy.
Wynik gotowania zależy w dużej mierze od jakości produktów.
Zbrązowienia i nierównomierności mogą występować już w
surowych składnikach.
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura w Czas piecze°C
nia, minuty
Głęboka blacha do 3
pieczenia
"
180-200
40-50
Frytki
Głęboka blacha do 3
pieczenia
%
210-230
25-30
Pizza
Ruszt
2
%
200-220
15-20
Pizza-bagietka
Ruszt
2
™
190-210
15-20
Wskazówka
Podczas przyrządzania potraw mrożonych głęboka blacha do pieczenia może się zdeformować. Przyczyną tego są duże różnice
temperatury, działające na wyposażenie. Deformacja znika w trakcie pieczenia.
17
Potrawy specjalne
4. Słoiczki poustawiać na ruszcie i wsunąć na wysokość 1.
Ciasto drożdżowe i jogurt domowej roboty należy przyrządzać
w niskiej temperaturze.
5. Ustawić temperaturę piekarnika na 50 °C i postępować dalej
Wyjąć wyposażenie z piekarnika.
Wyrastanie ciasta drożdżowego
Przyrządzanie jogurtu
1. Ciasto drożdżowe przygotować jak zwykle, włożyć do
jak podano poniżej.
żaroodpornego naczynia ceramicznego i przykryć.
1. Zagotować 1 litr mleka (3,5 % tłuszczu) i ostudzić do 40 °C.
2. Podgrzać piekarnik, jak podano poniżej.
2. Do mleka dodać 150 g jogurtu (z lodówki) i dobrze
wymieszać.
3. Zamknąć drzwiczki urządzenia i poczekać, aż ciasto w
3. Przełożyć do małych zakręcanych słoiczków i przykryć folią
piekarniku wyrośnie.
Potrawa
Naczynie
Rodzaj
grzania
Temperatura
Czas trwania
Jogurt
Zakręcane słoiczki 1
%
50 °C
6-8 godzin
Wyrastanie ciasta drożdżowego
Żaroodporne
naczynie
%
podgrzać piekarnik do 50 °C 5-10 minut
spożywczą.
postawić na dnie
piekarnika
Rozmrażanie
Wyłączyć urządzenie i wsta- 20-30 minut
wić ciasto drożdżowe do piekarnika
Należy przestrzegać wskazówek producenta podanych na
opakowaniu.
Czas rozmrażania zależy od rodzaju i ilości produktów
spożywczych.
Produkty wyjąć z opakowania, włożyć do odpowiedniego
naczynia i ustawić na ruszcie.
Drób układać na talerzu piersią do dołu.
Mrożonki
Wyposażenie Wysokość
np. torty śmietanowe, torty z masą kremową, torty z polewą czeko- Ruszt
ladową lub lukrem, owoce, kurczaki, kiełbasy i mięsa, chleb, bułki,
ciasta i inne wypieki
Suszenie
2
Rodzaj
grzania
Temperatura
"
Regulator temperatury
jest wyłączony
Głęboką blachę do pieczenia wsunąć na wysokość 3,
a ruszt na wysokość 1.
Głęboką blachę i ruszt wyłożyć papierem do pieczenia lub
pergaminem.
Do suszenia nadają się wyłącznie owoce i warzywa najwyższej
jakości. Należy je dokładnie umyć.
Następnie pozostawić, aż ociekną i osuszyć.
Soczyste owoce i warzywa należy wielokrotnie obracać. Po
wysuszeniu natychmiast zdejmować z papieru.
Owoce i warzywa
Wysokość Rodzaj
grzania
Temperatura w °C
Czas trwania w godzinach
600 g plasterków jabłek
1+3
"
80
ok. 5
800g plasterków gruszek
1+3
"
80
ok. 8
1,5 kg śliwek
1+3
"
80
ok. 8-10
200 g ziół przyprawowych, oczyszczonych
1+3
"
80
ok. 1½
Wekowanie
Przygotowanie
Słoiki i gumowe uszczelki do wekowania muszą być czyste i
nieuszkodzone. W miarę możliwości używać słoików
jednakowej wielkości. Dane w tabeli odnoszą się do
jednolitrowych słoików okrągłych.
1. Przełożyć do słoików, nie napełniać słoików po brzegi.
Uwaga!
Nie stosować wyższych ani większych słoików. Pokrywki mogą
popękać.
Stosować tylko owoce i warzywa najwyższej jakości. Dokładnie
je umyć.
Podane w tabelach czasy są wartościami orientacyjnymi.
Temperatura pomieszczenia, ilość słoików, stopień wypełnienia
i temperatura zawartości słoików mogą wpływać na zmianę
tych wartości. Przed przełączeniem lub wyłączeniem komory
piekarnika należy się upewnić, że zawartość słoików bulgoce.
2. Brzegi słoików wytrzeć, muszą być one czyste.
3. Na każdy słoik nałożyć mokrą gumową uszczelkę i pokrywkę.
4. Słoiki zamknąć klamrami.
Nie wstawiać więcej niż sześciu słoików do komory piekarnika.
Ustawienie
1. Wsunąć głęboką blachę do pieczenia na wys. 2. Słoiki
ustawić tak, aby się wzajemnie nie dotykały.
2. Do głębokiej blachy do pieczenia wlać ½ litra wody (ok.
80 °C).
3. Zamknąć drzwiczki piekarnika.
4. Nastawić grzanie dolne $.
5. Nastawić temperaturę na 170 - 180 °C.
18
Wekowanie
Owoce
Po upływie około 40 - 50 minut zaczynają pojawiać się w
krótkich odstępach czasu pęcherzyki. Wyłączyć piekarnik.
Po upływie 25 - 35 minut należy wyjąć słoiki z komory
piekarnika. Pozostawienie słoików w komorze przez jeszcze
dłuższy czas może prowadzić do powstawania zarodków, które
powodują zakwaszanie zawekowanych owoców.
Owoce w słoikach jednolitrowych
Od początku bulgotania
Ciepło resztkowe
Jabłka, porzeczki, truskawki
Wyłączyć
ok. 25 minut
Wiśnie, morele, brzoskwinie, agrest
Wyłączyć
ok. 30 minut
Mus jabłkowy, gruszki, śliwki
Wyłączyć
ok. 35 minut
Warzywa
Gdy tylko w słoikach zaczną unosić się pęcherzyki powietrza,
zmniejszyć temperaturę do 120 - 140 °C. W zależności od
rodzaju warzyw po ok. 35 - 70 minutach wyłączyć piekarnik i
wykorzystać ciepło resztkowe.
Warzywa w zimnej zalewie w słoikach jednolitrowych
Od początku bulgotania
Ogórki
-
ok. 35 minut
Buraki
ok. 35 minut
ok. 30 minut
Brukselka
ok. 45 minut
ok. 30 minut
Ciepło resztkowe
Fasola, kalarepa, czerwona kapusta
ok. 60 minut
ok. 30 minut
Groszek
ok. 70 minut
ok. 30 minut
Wyjmowanie słoików
Uwaga!
Po zawekowaniu wyjąć słoiki z komory piekarnika.
Gorących słoików nie stawiać na zimnym ani mokrym podłożu.
Mogą pęknąć!
Akrylamid w produktach spożywczych
Akrylamid powstaje głównie podczas przyrządzania produktów
zbożowych i ziemniaczanych w wysokich temperaturach,
np. chipsów, frytek, tostów, bułek, chleba oraz wypieków
cukierniczych (ciasteczek, pierniczków).
Porady dotyczące przygotowywania potraw, aby zawartość akrylamidu była możliwie najmniejsza
Informacje ogólne
Pieczenie
■
Czas smażenia i pieczenia powinien być możliwie krótki.
■
Potrawy należy zrumieniać na kolor złoty, nie za ciemny.
■
Duży, gruby kawałek pieczystego zawiera mniej akrylamidu.
Z zastosowaniem Grzania górnego/dolnego w maks. temperaturze 200 °C.
Z zastosowaniem 3D gorącego powietrza lub Gorącego powietrza w maks. temperaturze
180 °C.
Ciasteczka
Z zastosowaniem Grzania górnego/dolnego w maks. temperaturze 190 °C.
Z zastosowaniem 3D gorącego powietrza lub Gorącego powietrza w maks. temperaturze
170 °C.
Jajka lub żółtka zmniejszają powstawanie akrylamidu.
Frytki do pieczenia w piekarniku
Rozłożyć jedną warstwę równomiernie na blasze. Piec co najmniej 400 g na blachę, aby
frytki nie wyschły.
19
Potrawy testowe
Poniższe tabele zostały utworzone dla instytutów testujących w
celu ułatwienia im przeprowadzenia kontroli i przetestowania
różnych urządzeń.
Ciasteczka wyciskane (np. z lukrem):
Równocześnie wsunięte do piekarnika potrawy nie muszą być
gotowe w tym samym czasie.
Zgodnie z normą EN 50304/EN 60350 (2009) lub IEC 60350.
Szarlotka z pierzynką, wysokość 1:
Zmienić pozycję ciemnej tortownicy, przesunąć po przekątnej.
Szarlotka z pierzynką, wysokość 2:
Zmienić pozycję ciemnej tortownicy.
Pieczenie ciast
Pieczenie na 2 poziomach:
Zawsze wsuwać głęboką blachę do pieczenia nad zwykłą
blachę do pieczenia.
Ciasto w tortownicy metalowej:
Piec na wysokości 1 z zastosowaniem trybu Grzanie górne/
dolne %. Zamiast rusztu użyć głębokiej blachy do pieczenia i
ustawić na niej tortownicę.
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Wysokość
Rodzaj
grzania
Temperatura w Czas piecze°C
nia, minuty
Ciasteczka wyciskane
Głęboka blacha do pieczenia
3
%
150-170
20-30
Aluminiowa blacha do pie- 1+3
czenia* + głęboka blacha
do pieczenia**
"
140-160
30-40
Ciastka
Głęboka blacha do pieczenia
%
150-170
25-35
Ciastka, podgrzać piekarnik
Aluminiowa blacha do pie- 1+3
czenia* + głęboka blacha
do pieczenia**
"
140-160
25-35
Biszkopt na wodzie
Tortownica
2
%
160-180
30-40
Szarlotka z pierzynką
Głęboka blacha do pieczenia + 2 tortownice
Ø 20 cm***
1
%
190-210
70-80
2 ruszty* + 2 tortownice
Ø 20 cm***
1+3
"
180-200
70-80
3
* Dodatkowe blachy i ruszty można nabyć w serwisie lub sklepie specjalistycznym.
** W przypadku pieczenia na 2 poziomach zawsze wsuwać głęboką blachę do pieczenia na wyższy poziom.
*** Formy do ciasta ustawić po przekątnej.
Grillowanie
W przypadku układania produktów bezpośrednio na ruszcie
należy wsunąć głęboką blachę na wysokość 1. Skapuje do niej
sos z mięsa i piekarnik pozostaje czysty.
Potrawa
Wyposażenie i naczynia
Wysokość
Rodzaj
grzania
Stopień mocy
grilla
Czas pieczenia, minuty
Opiekanie tostu
Podgrzewać piekarnik przez 10 minut
Ruszt
4
š
3
½-2
Hamburger wołowy, 12 sztuk*
Nie podgrzewać piekarnika
Ruszt + głęboka blacha
do pieczenia
4+1
š
3
25-30
* Obrócić po upływie Zczasu.
20
*9001006428*
9001006428
(02) 160694
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska
ZZZ]HOPHUSO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement