ESAB | ESABFeed 30-4 M14 | Instruction manual | ESAB ESABFeed 30-4 M14 Handleiding

ESAB ESABFeed 30-4 M14 Handleiding
NL
ESABFeed 30- 4 M14
ESABFeed 48- 4 M14
Gebruiksaanwijzing
0459 160 001 NL 051220
Valid for serial no. 238--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wateraansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitleg van de verschillende functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druk draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draad ESABFeed 30 verwisselen/plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draad ESABFeed 48 verwisselen/plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoerrollen van de ESABFeed 30 verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoerrollen van de ESABFeed 48 verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
11
13
13
14
14
14
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
19
20
24
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB Arc Equipment, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid
dat draadaanvoereenheid ESABFeed 30--4 M14 /ESABFeed 48--4 M14 van het serienummer 238 in
overeenstemming is met norm EN 60974--5 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met annex
(93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2002--10--23
Henry Selenius
Vice President
ESAB AB Arc Equipment
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bm35d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bm35d1ha
-- 4 --
NL
3
INLEIDING
Draadaanvoereenheden ESABFeed 30-- 4 en ESABFeed
48--4 met bedieningspaneel M14 zijn bedoeld voor
MIG/MAG--lassen met stroombronnen ESABMig 400t en
ESABMig 500t.
Ze zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen. Zie op
pagina 19.
De draadaanvoereenheden zijn geseald en zijn uitgerust
met vierwielaangedreven draadaanvoermechanismen en
bedieningselektronica.
Ze kunnen worden gebruikt met draad op ESAB’s MarathonPact of op een
draadspoel (standaard Ø 300 mm, accessoire Ø 440 mm).
De draadaanvoereenheid kan op de stroombron worden gemonteerd, worden
opgehangen boven het werkstuk, op een zwenkarm of op de vloer worden geplaatst, al
dan niet met wielset.
Zie pagina 24 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
De ESABFeed 30 draadaanvoereenheid wordt geleverd met:
S
Instructiehandleiding
S
Stickers met aanbevolen onderdelen.
De ESABFeed 48 draadaanvoereenheid wordt geleverd met:
S
Afstandsstuk (4)
S
Zeskantsleutel (4 mm)
S
Instructiehandleiding
S
Stickers met aanbevolen onderdelen.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
ESABFeed 30--4 M14
ESABFeed 48--4 M14
Aansluitspanning
42 V, 50--60 Hz
42 V, 50--60 Hz
Opgenomen vermogen
336 VA
378 VA
Motorstroom Imax.
8A
9A
1,9 --25,0 m/min
0--0,5 s
0--5,1 s
UIT of AAN
Tweetakt of viertakt
14 vooraf ingestelde en 2 programmeerbare
1,9 --25,0 m/min
0--0,5 s
0--5,1 s
UIT of AAN
Tweetakt of viertakt
14 vooraf ingestelde en 2 programmeerbare
EURO
EURO
Instellingen
Draadaanvoersnelheid
Nabrandtijd
Kratervultijd
Kruipstart
Tweetakt/viertakt
Synergische lijnen
Toortsaansluiting
bm35d1ha
-- 5 --
NL
ESABFeed 30--4 M14
ESABFeed 48--4 M14
Max. diameter draadspoel
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
Diameter draad
0,6--1,6 mm
0,6--2,4 mm
Gewicht
basisuitvoering
met gesealde draadspoelhouder
11,5 kg
15 kg
14,5 kg
19 kg
Afmetingen (l x b x h)
basisuitvoering
met gesealde draadspoelhouder
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
Alle soorten zijn bedoeld voor
MIG/MAG--lassen
5 bar
Alle soorten zijn bedoeld voor
MIG/MAG--lassen
5 bar
Koelmiddel
Max. druk
50% water / 50% glycol
5 bar
50% water / 50% glycol
5 bar
Toegestane belasting bij
60% inschakelduur
630 A
630 A
Beschermingsklasse
IP23
IP23
Beschermgas
Max. druk
* Accessoires, zie pagina 24.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het lassen in een omgeving met verhoogd elektrisch gevaar, mogen alleen stroombronnen die
speciaal geschikt zijn voor dergelijke omgevingen worden gebruikt. Deze stroombronnen zijn
voorzien van het symbool
.
bm35d1ha
-- 6 --
NL
5.1
Hijsinstructies
Het bestelnummer voor het hijsoog vindt u op pagina 24.
Opmerking! Als er een ander bevestigingsmechanisme wordt gebruikt, moet dit
worden geïsoleerd van de draadaanvoereenheid.
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
De zijpanelen moeten tijdens het gebruik gesloten zijn!
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat de draadspoel van de remnaaf glijdt:
Vergrendel de spoel met behulp van de rode knop, volgens de
instructie die naast de remnaaf staat.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor kantelen als de elektrodevoedingskast wordt voorzien van een voorziening voor het ontlasten van kabels.Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond
niet egaal is of schuin afloopt.
Gebruik bij het verplaatsen van de apparatuur het daarvoor bestemde handvat.
OPMERKING! Trek nooit aan de lastoorts.
bm35d1ha
-- 7 --
NL
6.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
1
Display
13
Aansluiting voor afstandsbediening,
2
Indicatielampje voor werkgebied
14
BLAUWE aansluiting, met ELP* voor koelmiddel naar de lastoorts
3
Indicatielampje voor opslaan van lasgegevens
15
RODE aansluiting voor koelwater van lastoorts
4
Knop voor instelling van de spanning
16
Aansluiting voor lastoorts
5
Schakelaar voor keuze lasgegevens 1, 2,
3
17
Schakelaar voor tweetakt / viertakt
6
Drukschakelaar voor opslaan lasgegevens
18
Knop voor instellen van nabrandtijd
7
Drukschakelaar voor vooraf instellen van
draadaanvoersnelheid en spanning
19
Aansluiting voor lasstroom van de stroombron (OKC)
8
Schakelaar
MANUAL (HANDMATIG), PROGRAM
(PROGRAMMA), SYNERGY (SYNERGIE)
20
Aansluiting voor de besturingskabel van
de stroombron
9
Knop voor instellen van de kratervultijd
21
RODE aansluiting voor koelwater naar de
voedingseenheid (koeleenheid)
10
Schakelaar voor kiezen van synergische
lijn
22
BLAUWE aansluiting voor koelwater van
de voedingseenheid (koeleenheid)
11
Knop voor instelling van de draadaanvoersnelheid
23
Aansluiting voor beschermgas
12
Schakelaar voor kruipstart UIT / AAN
OPMERKING! Koelwateraansluitingen zijn alleen op bepaalde modellen beschikbaar.
* ELP = ESAB Logic Pump, zie bij 6.2.
bm35d1ha
-- 8 --
NL
6.2
Wateraansluiting
Bij het aansluiten van een watergekoelde lastoorts moet de voeding van de
stroombron in de stand OFF (UIT) staan en moet de koeleenheid in stand ”ELP/0”
staan.
De draadaanvoereenheid met wateraansluiting is uitgerust met een waterdetectiesysteem ELP (ESAB Logic Pump) dat controleert of de waterslangen zijn
aangesloten. Bij aansluiting van een watergekoelde lastoorts start de waterpomp
automatisch.
Waterdetectie werkt alleen bij stroombronnen die zijn uitgerust met ELP.
6.3
Uitleg van de verschillende functies
Nabrandtijd
Nabrandtijd is de vertraging tussen het tijdstip waarop de lasdraad begint met
remmen tot het tijdstip waarop de stroombron de lasspanning uitschakelt. Een te
korte nabrandtijd resulteert na het lassen in een langere ”draadpeuk”. Er bestaat dan
een kans dat de draad in het stollende lasbad blijft steken. Een te lange nabrandtijd
resulteert in een kortere ”draadpeuk”, waarbij de kans bestaat dat de lasboog in het
lasmondstuk slaat.
Kratervulling
Kratervulling voorkomt poriën, hittescheuren en kratervorming in de lasnaad.
Afbeelding 1 toont een onderbreking van
het lassen. Door krimping tijdens het
stollingsproces ontstaat er een scheur of
krater in het midden van de stollende
lasnaad.
Afb. 1. Na lassen zonder kratervulling
Afbeelding 2 laat zien dat de lasboog doorgaat met het afgeven van warmte tijdens het stollen van het lasbad. Het
stolproces wordt dan zo veranderd dat
het laatst gestolde deel van het lasbad
het hoogste deel is. Zo is het mogelijk
kratervorming te voorkomen.
Afb. 2. Na lassen met kratervulling
Tweetakt
Bij de instelling tweetakt start de draadaanvoer als de schakelaar van de toorts
wordt ingedrukt en stopt de draadaanvoer als de schakelaar wordt losgelaten.
bm35d1ha
-- 9 --
NL
Viertakt
Bij de instelling viertakt start de gasstroom als de schakelaar van de toorts wordt
ingedrukt en start de draadaanvoer als de schakelaar wordt losgelaten. Het
lasproces gaat door tot de schakelaar weer wordt ingedrukt, de draadaanvoer stopt
en de gasstroom stopt als de schakelaar wordt losgelaten.
Kruipstart
Kruipstart betekent dat de draad met lage snelheid wordt aangevoerd tot deze in
elektrisch contact komt met het werkstuk. Daarna wordt de snelheid verhoogd tot de
ingestelde snelheid.
Synergie
Iedere combinatie van draadsoort, draaddiameter en gasmengsel vereist een aparte
verhouding tussen draadaanvoersnelheid en spanning (booglengte) om te zorgen
voor een stabiele lasboog. De draadaanvoereenheid heeft voorgeprogrammeerde
”synergische lijnen”.
Als u de voorgeprogrammeerde synergische lijn kiest die bij uw draadtype,
draaddoorsnede en gasmengesel hoort, hoeft u alleen nog maar de juiste
draadaanvoersnelheid voor uw lasobject in te stellen. De spanning (lasboog) past
zich automatisch aan aan de voorgeprogrammeerde synergische lijn die u hebt
gekozen.
Omdat de verschillende lasobjecten en lasnaden een iets andere spanning vereisen
(booglengte) kan deze worden aangepast op basis van de voorgeprogrammeerde
waarde.
Synergische lijnen maken het u gemakkelijk de juiste lasparameters in te stellen. U
kiest de juiste synergische lijn voor uw draad/gascombinatie en de ingestelde
draadaanvoersnelheid. De spanning past zich dan automatisch aan de
draadaanvoersnelheid in overeenstemming met de synergische lijn aan.
Draadaanvoersnelheid
Voor instelling van de gewenste draadaanvoersnelheid in meter/minuut.
bm35d1ha
-- 10 --
NL
6.4
Gebruik
De draadaanvoereenheid kan met behulp van schakelaar 8 op tien verschillende
manieren worden ingesteld: MANUAL (HANDMATIG)
(PROGRAMMA)
6.4.1
, PROGRAM
en SYNERGY (SYNERGIE) 1 -- 8.
Handmatig instellen
Zet schakelaar 8 in de stand
. Houd de
”PRESET”--knop 7 ingedrukt bij het aanpassen
van de draadaanvoersnelheid 11 en de spanning
4. Het display laat de ingestelde waarden voor de
draadaanvoersnelheid en de spanning zien.
Tijdens het lassen toont het display de gemeten
lasboogspanning en de lasstroom.
Werkgebied opslaan
Een werkgebied bestaat uit een draadaanvoersnelheid en een lasstroom. Zet
schakelaar 5 in stand 1, 2 of 3. Stel de draadaanvoersnelheid en een spanning in.
Druk op de ”store”--knop (opslaan) 6 om het werkgebied op te slaan. Na ongeveer
2,5 seconde gaat het groene indicatielampje 2 aan. Het lampje blijft aan tot u de
”store”--knop los laat.
U kunt ook de draadaanvoersnelheid en de lasspanning van een synergische lijn
opslaan. Zie ”Werkgebied opslaan” op pagina 12.
6.4.2
Programmastand
Zet schakelaar 8 in stand
en schakelaar 5 in de
stand die de gegevens bevat die u wilt gebruiken.
Als een lastoorts met een programmakeuzeschakelaar wordt aangesloten op de aansluiting voor de
afstandsbediening moet u hier een werkgebied bij
kiezen. Het is ook mogelijk het werkgebied tijdens
het lassen te wijzigen.
Opmerking: als een afstandsbediening of een lastoorts met programmakeuze wordt
aangesloten op de aansluiting voor de afstandsbediening, is het niet mogelijk het
werkgebied te selecteren met behulp van schakelaar 5.
Druk niet op de ”store”--knop als de functiekeuzeschakelaar 8 in de
programmastand staat.
In de programmastand kunnen alleen de opgeslagen werkgebieden de
draadaanvoersnelheid en de spanning beïnvloeden. Alle andere instellingen voor
draadaanvoersnelheid en spanning zijn niet actief.
bm35d1ha
-- 11 --
NL
6.4.3
Synergische stand
U kunt kiezen uit 16 verschillende synergische
lijnen, waarvan er twee programmeerbaar zijn. Zie
de tabel op pagina 12 of de sticker aan de
binnenkant van het zijpaneel.
Met behulp van functiekeuzeschakelaar 8 en
schakelaar 10, selecteert u de synergische lijn die
overeenkomt met de draad die u wilt gebruiken.
Met knop 4 stelt u de draadaanvoersnelheid in.
Met behulp van een spanningspotentiometer via een
afstandsbedieningseenheid of met knop 4 kunt u de synergische afwijking van de
gecalculeerde boogspanningsreferentie berekenen. Als de afwijking nul is, brandt
het groene indicatielampje 2 . Een positieve of negatieve afwijking zorgt ervoor dat
het lampje uit gaat. Als u wilt terugkeren naar de synergische lijn, moet u de
spanning aanpassen tot het groene lampje weer gaat branden.
De synergische afwijking wordt nul als u een nieuwe synergische lijn selecteert.
Als er een afstandsbediening wordt aangesloten, wordt de synergische afwijking niet
nul als de synergische lijn wordt veranderd. Als de potentiometer van de
afstandsbediening in de middenstand wordt gezet, is de synergische afwijking nul.
Vooraf instellen
Als u schakelaar 7 indrukt, kunt u de draadaanvoersnelheid en spanning aflezen die
is ingesteld voor elke synergische lijn. Het display toont de draadaanvoersnelheid,
de lasspanning en de synergische afwijking.
Werkgebied opslaan
U kunt een willekeurig punt op een synergische lijn opslaan op dezelfde manier als u
een werkgebied in de handmatige stand opslaat:
S
S
S
S
S
S
Selecteer een synergische lijn.
Stel de gewenste draadaanvoersnelheid en de synergische afwijking in.
Controleer de ingestelde waarden door schakelaar 7 in te drukken.
Met behulp van schakelaar 5 selecteert u het programma waar u de ingestelde
lasgegevens kunt opslaan.
Druk op ”store”--knop 6. Na 2,5 seconde worden de ingestelde lasgegevens
opgeslagen.
Het groene indicatielampje 3 gaat branden. Laat de ”store”--knop 6 los.
Synergie A
1
Fe 1,0 80%Ar 20%CO2
2
Fe 1,2 80%Ar 20%CO2
3
Ss 1,0 98%Ar 2%CO2
4
Ss 1,2 80%Ar 20%CO2
5
Al Mg 1,2 100%Ar
6
Al Mg 1,6 100%Ar
7
Al Si 1,2 100%Ar
8
Al Si 1,6 100%Ar
14 voorgeprogrammeerde synergische lijnen.
bm35d1ha
1
2
3
4
5
6
7
8
-- 12 --
Synergie B
MCW 1,2 80%Ar 20%CO2
MCW 1,6 80%Ar 20%CO2
RFCW 1,2 80%Ar 20%CO2
RFCW 1,6 80%Ar 20%CO2
BFCW 1,2 80%Ar 20%CO2
BFCW 1,6 80%Ar 20%CO2
Programmeerbaar
Programmeerbaar
NL
SSFCW
MCW
RFCW
BFCW
6.4.4
= Stainless Steel Flux Cored Wire
= Metal Cored Wire
= Rutile Flux Cored Wire
= Basic Flux Cored Wire
Zelf synergische lijnen ontwerpen
Als de voorgeprogrammeerde synergische lijnen niet overeenkomen met uw
draadtype, draaddiameter en gasmengsel, gebruik dan box PAH 1, aangesloten op
aansluiting op de afstandsbediening om twee van uw eigen synergische lijnen te
maken en sla ze op in het geheugen van de draadaanvoereenheid.
PAH 1 is een accessoire. Bestelnummer, zie pagina 27.
6.5
Druk draadaanvoer
Controleer om te beginnen of de draad niet stroef door de draadgeleider gaat. Stel
vervolgens de druk in voor de drukrollen in het aanvoermechanisme. Het is
belangrijk dat de druk niet te groot is.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Om te controleren of de bovendruk juist is ingesteld, kan een draad worden
doorgevoerd tegen een geïsoleerd voorwerp, bijvoorbeeld een blokje hout.
Als het pistool circa 5 mm van het houtblokje wordt gehouden (fig. 1) dienen de
aanvoerrollen te slippen.
Als het pistool circa 50 mm van het houtblokje wordt gehouden, dient de draad te
worden doorgevoerd en te buigen (fig. 2).
6.6
S
S
S
S
S
S
Draad ESABFeed 30 verwisselen/plaatsen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor los door deze naar achteren te duwen. De drukrollen
komen dan omhoog.
Rol de nieuwe lasdraad 10--20 cm uit. Vijl eventuele bramen en scherpe randen
aan het uiteinde van de draad weg voordat u deze in de draadaanvoereenheid
laat lopen.
Zorg ervoor dat de draad op de juiste manier in de groef van de draadrol en in
het uitvoermondstuk of de lasdraadgeleider wordt geplaatst.
Zet de druksensor vast.
Sluit het zijpaneel.
bm35d1ha
-- 13 --
NL
6.7
S
S
S
S
S
S
S
Draad ESABFeed 48 verwisselen/plaatsen
Maak het zijpaneel open.
Duw het drukmechanisme naar beneden en trek het dan naar u toe en omhoog.
Haal het draaistel eruit.
Rol de nieuwe lasdraad 10--20 cm uit. Vijl eventuele bramen en scherpe randen
aan het uiteinde van de draad weg voordat u deze in de draadaanvoereenheid
laat lopen.
Zorg ervoor dat de draad op de juiste manier in de groef van de draadrol en in
het uitvoermondstuk of de lasdraadgeleider wordt geplaatst.
Plaats het draaistel weer terug.
Sluit het zijpaneel.
6.8
Draadaanvoerrollen van de ESABFeed 30 verwisselen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor (1) los door deze naar
achteren te duwen. De drukrollen komen dan
omhoog.
S Maak de drukrollen (2) los door de as (3) een
kwartslag rechtsom te draaien en de as uit te
nemen. De drukrollen komen dan los.
S Maak de draadaanvoerrollen (4) los door de moeren
(5) los te draaien en de rollen uit te nemen.
Herhaal bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde
volgorde bij het plaatsen van de draadaanvoerrollen.
S
S
Keuze van groef in draadaanvoerrollen
Verdraai de draadaanvoerrol tot de afmetingsmarkering voor de
gewenste groef naar u toe wijst.
6.9
Draadaanvoerrollen van de ESABFeed 48 verwisselen
Maak het zijpaneel open.
Duw het drukmechanisme (1) naar beneden en trek
het dan naar u toe en omhoog.
S Haal het draaistel eruit (2).
S Draai de kruiskopschroeven (3) los van de houder
voor het middelgrote mondstuk en verwijder de
houder.
S Maak de schroef los die het mondstuk (4)
vasthoudt en duw de pijp naar achteren.
S Draai kruiskopschroef (5) in het midden
helemaal los.
S Draai de twee buitenste kruiskopschroeven (6) een
halve slag los.
S Trek de draadaanvoerrollen eruit (7).
Herhaal bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde volgorde bij het plaatsen van de
draadaanvoerrollen.
S
S
bm35d1ha
-- 14 --
NL
Keuze van groef in draadaanvoerrollen
Plaats geen, 1 of 2 aandrijfringen tussen
de buitenste ring en de draadaanvoerrol.
Opmerking! Bij het vervangen van de
drukrollen (8) wordt het volledige
draaistel vervangen.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Draadaanvoereenheid
Controleer regelmatig of de draadaanvoereenheid niet vervuild is.
S
Het draadaanvoermechanisme moet regelmatig worden schoongemaakt en de
versleten onderdelen moeten vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Een te hoge voorspanning kan leiden tot
abnormale slijtage van het drukmechanisme, de aanvoerrol en de
draadgeleider.
De remnaaf
De naaf is al afgesteld bij aflevering, maar indien
deze bijgesteld moet worden, volgt u
onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo in
dat de draad een beetje slap hangt als de
draadtoevoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Draai de rode hendel in de positie ”gesloten”.
S
Steek een schroevendraaier in de veren van de remnaaf.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide
veren even ver door.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
bm35d1ha
-- 15 --
NL
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
ESABFeed 30--4/ ESABFeed 48--4 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--5 en EN 50199. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien
dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bm35d1ha
-- 16 --
page
-- 17 --
Schema
bm35e11a
-- 18 --
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Bestelnummer
1.
Feeder for Marathon Pact
Feeder with
capsuled bobbin
ESABFeed 30--4 M14 with water cooling
0459 114 895
0459 116 895
ESABFeed 48--4 M14 with water cooling
0459 114 995
0459 116 995
Spare parts list
0459 160 990
0459 160 990
bm35o11a
-- 19 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14
Slijtageonderdelen
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI 1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI 3
0191 496 114
Key
HI 4
0215 701 007
Locking washer
HI 5a
0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers (S)
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Wire type
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
V
V--Knurled
V--Knurled
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
Cored
Al
Al
Ø 1.6 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Ø 1.2 & 1.6 mm
V--Knurled
U
U
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10
0469 838 001
Cover
HI 11
0458 722 880
Axle and Nut
HI 12
0459 441 880
Gear adapter
HI 13
0455 049 001
Inlet nozzle
HI 14
0458 999 001
Shaft
HI 15
Nut
M10
HI 16
0458 748 002
Insulating washer
HI 17
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HI 18
0156 602 001
0332 318 001
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle (HD)
Notes
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm29whj1
-- 20 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14
bm29whj1
-- 21 --
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M14
S= Standard, HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Outlet nozzle (S)
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Item
Ordering no.
Denomination
HK2
0366 966 880
0366 966 881
0366 966 889
Wire type
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0--1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0--2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.6--1.2
1.4--1.6
1.2
0.6--0.8
1.4--1.6
.045” / 1.2
0.9--1.0
2.0
.045” / 1.2
1.2
2.4
.045” / 1.2
V
V
V
1
2
.045 / 7
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller (S)
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
0.9--1.6
1.2--2.0
2.4
0.9--1.0
1.2
2.4
1.2
1.4--1.6
not used
1.4--1.6
2.0
not used
V
V--Knurled
V--Knurled
6
3
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0--1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
Item
Ordering no.
Denomination
HK7
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle (S)
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD) (S)
Bogey (HD)
Bogey
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Wire dimensions
Ø 0.6 -- 1.2 mm
Ø 0.9 -- 1.6 mm
Ø 1.4 -- 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 -- 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 -- 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V--Knurled
V--Knurled
U
U
1
6
2
.045 / 7
3
4
U4
--
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
M10
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Al
Al
Denomination
Nut
HK11
Wire type
Denomination
Inlet nozzle (S)
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
-- 22 --
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0--2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2--2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
Edition 051220
ESABFeed 48- 4 M14
bm29whk1
-- 23 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Accessoires
bm35a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 24 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Remote control unit M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG:wire feed speed and voltage
0459 491 895
Remote cable 23 pole -- 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
bm35a11a
-- 25 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Extension cable for remote control 23 pole
8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 880
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 881
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
bm35a11a
-- 26 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Connection set for 400 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 880
0469 836 981
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
0469 836 983
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
Connection set for 500 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
Miggytrac 1000, Miggytrac 2000
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Railtrac
More infor-Equipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
Programming unit
PAH1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 525 880
bm35a11a
-- 27 --
Edition 051220
ESABFeed 30- 4 M14, ESABFeed 48- 4 M14
Welding gun with EURO connection
Self cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0368 100 882
0368 100 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 305
0458 401 880
0458 401 881
315A 60&
285A 60%
0.6 -- 1.2
PSF 405
0458 401 882
0458 401 883
380A 60%
325A 60%
0.6 -- 1.6
PSF 505
0458 401 884
0458 401 885
475A 60%
410A 60%
0.6 -- 2.4
Self cooled with RS3 Remote 3-- step program switch
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0469 798 882
0469 798 883
250A 60%
225A 60%
0.6 -- 1.0
PSF 405
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.6 -- 1.6
Water cooled
Type
Ordering no.
Max welding current
CO2
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
Mix Ar
PSF 410W
0458 400 882
0458 400 883
425A 100% 400A 100%
0.6 -- 1.6
PSF 510W
0458 400 884
0458 400 885
500A 100% 440A 100%
0.6 -- 2.4
Water cooled with RS3 Remote 3-- step program switch
Type
Ordering no.
Max welding current
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
PSF 410W
0458 400 898
0458 400 899
425A 100% 400A 100%
0.6 -- 1.6
PSF 510W
0458 400 900
0458 400 901
500A 100% 440A 100%
0.6 -- 2.4
bm35a11a
-- 28 --
CO2
Wire dimensions
Mix Ar
Edition 051220
page
-- 29 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising