Gorenje E5121WH Електрическа печка Ръководство за употреба

Gorenje E5121WH Електрическа печка Ръководство за употреба

BG

ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА НА СВОБОДНОСТОЯЩА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА gorenje

E5141WH E5121WH EC511G

www.gorenje.com

Благодарим ви,

че ни се доверихте и закупихте нашия уред.

Това подробно инструкции е приложено, за да ви улесни при употребата на продукта. Инструкциите ще ви позволят да опознаете вашия нов уред възможно най-бързо. ръководство с Уверете се, че уредът, който сте получили, не е повреден. Ако откриете, че уредът е повреден по време на транспортирането му, се свържете с магазина, откъдето сте база, откъдето е бил доставен. закупили продукта или с регионалната складова Инструкциите за употреба са достъпни и на нашия интернет сайт: http://www.gorenje.com

Важна информация Съвет, забележка GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. Partizanska cesta 12 SI-3320 Velenje, SLOVENIA info@gorenje.com BG 1

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Този уред може да се използва от деца на 8 години и по големи и от хора с намалени физически, сензорни и умствени способности или недостатъчно опит и познания, само ако бъдат наблюдавани и инструктирани как да използват уреда безопасно и ако са наясно с опасностите, които могат да възникнат при употребата на уреда. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът и някои от достъпните на допир части могат да се нагорещят много по време на ползването му. Внимавайте да не докосвате нагревателните части на уреда. Дръжте децата под 8 годишна възраст настрана, освен ако не са под постоянно наблюдение. ВНИМАНИЕ: Достъпните части на уреда могат да станат горещи по време на употреба. Малки деца не бива да стоят близо до фурната. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар: не съхранявайте предмети върху повърхностите за готвене. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Готвене на плота без надзор с мазнина или олио може да бъде опасно и да предизвика пожар. НИКОГА не се опитвайте да потушавате пожар с вода, а изключете уреда и след това покрийте пламъците с капак или противопожарно одеяло. Използвайте само сонда за месо, препоръчана за употреба с тази фурна. ВНИМАНИЕ: Процесът на готвене и краткият процес на готвене трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато. BG 2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако плотът е напукан, изключете уреда, за да избегнете опасност от токов удар. ВНИМАНИЕ: вероятност от накланяне. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се предотврати накланянето на уреда, трябва да се инсталират стабилизиращи средства. Вижте инструкциите за инсталиране. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди да смените крушката на лампичката, се уверете, че уредът е изключен от електрическата мрежа, за да предотвратите опасност от токов удар. Уредът не трябва да се инсталира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване. Не използвайте груби, абразивни почистващи препарати или остри метални шпатули за почистване на стъклената врата на фурната / стъклото на шарнирните капаци на плота (където е приложимо), тъй като те могат да надраскат повърхността, а това да доведе до счупване на стъклото. Не използвайте парочистачки или почистващи уреди под високо налягане за почистване на уреда, тъй като това може да причини токов удар. Уредът не е предназначен за управление с външни таймери или система за дистанционно управление. BG 3

ВНИМАНИЕ: направени от производителя на уреда или описани от производителя Използвайте като единствено подходящи. предпазители, Употребата на неподходящи наранявания. предпазители може да доведе до Преди да го вдигнете, се уверете, че капакът е чист и по него няма разлети течности. Капакът може да е лакиран или от стъкло. Той може да бъде затворен, само когато зоните за готвене са напълно изстинали. Ако захранващият кабел е наранен, трябва да бъде подменен от производителя, неговия оторизиран сервиз или други квалифицирани лица, за да се избегне опасност. ВНИМАНИЕ: Този уред е предназначен само за готвене. Не бива да се използва за други цели, като например отопление на стая. Уредът е предназначен да бъде поставен директно на пода без подпори или поставки. Не монтирайте уреда в близост до мощни източници на топлина, като камини и печки с твърдо гориво, тъй като високата температура около тях може да го повреди. Уредът може да бъде свързан с електрическата мрежа само от оторизиран сервизен техник или специалист. Клеми (вместо свързващ кабел) трябва да бъдат обезопасени с капак (вижте допълнително оборудване). Самостоятелното ремонтиране на уреда или непрофесионалният ремонт може да доведе до опасност от сериозни наранявания или повреда на продукта. Ако близо до този уред има разположени други електрически уреди и захранващите им кабели бъдат притиснати с вратата на фурната, е възможно те да се повредят, което може да причини късо съединение. Ето защо, дръжте захранващите кабели на другите уреди на безопасно разстояние от фурната. BG 4

Не поставяйте алуминиево фолио по стените на фурната и не слагайте тави за печене или други съдове за готвене върху дъното на фурната. Алуминиевото фолио ще попречи на циркулацията на въздух във фурната, ще забави процеса на готвене и ще повреди емайлираното покритие. Вратата на фурната се нагорещява много по време на употреба. За допълнителна защита има монтирано трето стъкло, като по този начин се намалява температурата на външната повърхност (само при някои модели). Пантите на вратата на фурната може да се повредят, ако я претоварите. Не поставяйте тежки съдове върху отворената врата на фурната и не се облягайте върху вратата, когато почиствате вътрешността на фурната. Никога не се изправяйте върху вратата на фурната и не позволявайте на децата да сядат върху нея. Винаги се уверявайте, че вентилационните отвори не са покрити или блокирани по някакъв начин. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случай на счупване на стъклото на готварския уред: − Изключете всички електрически нагревателни елементи и изключете уреда от електрическата мрежа. − Не докосвайте повърхността на уреда. − Не използвайте уреда. При свързване на уреда използвайте кабел 5х1,5 мм лице. 2 с маркировка H05VV-F5G1,5 или по-висока. Кабелът трябва да бъде инсталиран от сервизен техник или друго квалифицирано Уредът трябва да бъде свързан с твърда връзка според действащите правила на свързване. BG 5

Уредът трябва да бъде свързан с твърда връзка, която има способи за разкачане. Твърдата връзка трябва да бъде направена съгласно правилата за свързване.

ПРЕДИ ДА СВЪРЖЕТЕ УРЕДА

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди да свържете уреда. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. BG 6

КАПАК НА УРЕДА

Преди да го вдигнете, се уверете, че капакът е чист и по него няма разлети течности. Капакът може да е лакиран или от стъкло. Той може да бъде затворен, само когато зоните за готвене са напълно изстинали.

Не затваряйте капака, когато горелката работи!

Символът върху уреда или върху неговата опаковка показва, че стъклените капаци могат да се счупят при нагряване. Изключете всички горелки преди да затворите капака.

ЧЕКМЕДЖЕ НА УРЕДА

Не съхранявайте в чекмеджето на фурната запалими, експлозивни, летливи температура предмети (като хартия, кърпи за или чувствителни съдове, на пластмасови торбички, почистващи препарати или контейнери със спрей), защото могат да се запалят в процеса на работа и да причинят пожар.

ОБОРУДВАНЕ И АКСЕСОАРИ ЗА ФУРНАТА

(в зависимост от модела)

МЕТАЛНИ ВОДАЧИ

Металните водачи позволяват да приготвяте храната на четири нива. (обърнете внимание, че нивата/ водачите се броят отдолу нагоре). Водачи 3 и 4 са предназначени за запичане на храната на грил. Работата на уреда е безопасна с или без водачи.

ТЕЛЕСКОПИЧНИ ИЗТЕГЛЯЩИ СЕ ВОДАЧИ

Телескопичните изтеглящи се водачи могат да бъдат монтирани на второто, третото и четвъртото ниво. Изтеглящите се водачи могат да се разтягат частично или изцяло.

РЕЛЕФНИ ВОДАЧИ

Фурната има щамповани странични прорези на четири нива за поставяне на решетката и тавите за печене.

ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ВРАТАТА НА ФУРНАТА

Превключвателят дезактивира загряването на фурната и вентилатора, когато вратата на фурната се отвори по време на готвене. Когато вратата се затвори, превключвателят включва отново нагревателите.

ОХЛАЖДАЩ ВЕНТИЛАТОР

На уреда има монтиран охлаждащ вентилатор, който охлажда корпуса и контролния панел на фурната. Вентилаторът работи, когато работи и фурната. Уредът и някои от достъпните на допир части се загряват по време на готвене. Използвайте ръкохватки.

РЕШЕТКА

На решетката има лостче за обезопасяване. Затова повдигнете решетката леко отпред, когато я издърпвате от фурната. Решетката или тавата трябва винаги да се поставят в улея между двата метални профила на водача. Когато използвате телескопичните разтегателни водачи, първо издърпайте водачите от едното ниво и поставете решетката или тавата за печене върху тях. След това ги натиснете с ръка, докъдето стигнат. Затворете вратата на фурната, когато телескопичните водачи се приберат докрай във фурната. върху При нагряване формата на аксесоарите за готвене може да се промени. Това не влияе охлаждане.

тяхната функционалност, а първоначалната им форма ще се възвърне при

КОПЧЕТА PUSH-PULL

(в зависимост от модела) Леко натиснете копчето, за да излезе от контролния панел.

Копчетата могат да бъдат прибрани обратно в контролния панел само когато са в позиция "нула".

BG 7

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

(в зависимост от модела) 1. Копче за зона за готвене, предна лява 2. Копче за зона за готвене, задна лява 3. Копче за зона за готвене, задна дясна 4. Копче за зона за готвене, предна дясна 5. Копче за избор на система на готвене 6. Копче за температура на фурната 7. Светлинен индикатор за работа (свети в жълто). Указва, че фурната или една от зоните за готвене работят. 8. Светлинен индикатор за работа на фурната (свети в червено). Светлинният индикатор се включва, когато фурната нагрява; когато бъде достигната избраната температура, индикаторът угасва.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УРЕДА ЗА ПЪРВИ ПЪТ

След като получите уреда, извадете от фурната всички части, включително всички опаковъчни материали за транспортиране. Почистете всички аксесоари и прибори с топла вода и обикновен препарат за съдове. Не използвайте никакви абразивни почистващи препарати. Ако плотът ви има стъклокерамична повърхност, я почистете с влажна кърпа и малко препарат за миене на съдове. Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати, които могат да надраскат повърхността, абразивни гъби или препарати за петна. Ако вашият готварски плот има конвенционални зони за готвене, включете ги на максимална мощност за 3 до 5 минути без никакви съдове върху тях. При загряването на зоните от повърхността им може да се появи пушек. По този начин покритието на зоната за готвене постига максимална устойчивост. Когато фурната се нагрее за първи път, ще се усети характерната миризма на нов уред. Проветрявайте добре помещението при първоначалната употреба на уреда.

ГОТВАРСКИ ПЛОТ СТАНДАРТНИ ПЛОТОВЕ

− − Уверете се, че зоната за готвене и дъното на съда са чисти и сухи. Това ще осигури по добра топлопроводимост и ще предотврати повреда на нагревателната повърхност. Прекалено сгорещената мазнина или олио, оставени върху зоните за готвене, могат да се запалят. Затова внимавайте, когато готвите с − − мазнина или олио и контролирайте процеса на готвене непрекъснато. Не поставяйте върху зоните за готвене мокри съдове или капаци, покрити с пара. Влагата може да повреди зоните за готвене. Не охлаждайте горещи съдове, като ги поставяте върху неизползвани зони за готвене, защото кондензацията, която се получава под дъното на съда може да предизвика корозия.

Завъртете копчето, за да включите зоната за готвене. Мощността на зоната за готвене може да бъде зададена на стъпки от 1 до 6. Изключете зоната за готвене 3-5 минути преди края на готвенето, за да се възползвате от остатъчната електроенергия. топлина и да спестите Бързите зони за готвене (само при някои модели) могат да работят с по-голяма мощност от стандартните зони, което означава, че те могат да се загреят по-бързо. Тези зони за готвене са указани с червена точка в средата. След продължително нагряване и почистване, тази точка може да изчезне. След продължителна употреба на чугунените плочи контурите на зоните за готвене и плочите могат да се обезцветят. Ремонтът в тези случаи не се покрива от гаранцията.

СТЪКЛЕНОКЕРАМИЧЕН ПЛОТ

Мощността на зоната може да бъде зададена на степени от 1 до 6. Зоните за готвене са свързани на различни времеви интервали, в зависимост от зададената степен. Защитата от прегряване на повърхността под стъклокерамичния панел се осъществява от ограничителя на температурата.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗОНАТА ЗА ГОТВЕНЕ С ДВОЕН ПРЪСТЕН

Площта на зоната за готвене с двоен пръстен може да се адаптира към размера и формата на вашия съд. За да активирате по-голямата нагревателна зона, завъртете копчето на зоната докрай (ще се чуе щракване), после задайте желаната степен на мощност. BG 8

ЗОНИ ЗА ГОТВЕНЕ HI-LIGHT

Зоните за готвене Hi-Light се различават от обикновените по бързото си нагряване: затова процесът на готвене започва много бързо.

ИНДИКАТОР ЗА ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА

Всяка зона за готвене има светлинен индикатор, който остава включен и след изключване на зоната, ако тя все още е гореща. Когато зоната се охлади, светлинният индикатор угасва. Индикаторът за остатъчна топлина свети и когато горещ съд бъде поставен върху студена зона за готвене.

СТЪКЛОКЕРАМИЧНА ГОТВАРСКА ПОВЪРХНОСТ

− Плотът е устойчив на температурни промени. − Стъклокерамичната плоча е много здрава, но не е нечуплива. Тя може да се счупи, ако върху нея падне предмет, чийто ръб я удари. Такава повреда се вижда веднага или след известно време. не я използвайте. Изключете незабавно повредената плоча от електрическата мрежа и − Използването на стъклокерамичния плот като място за съхранение може да доведе до надраскване и други повреди. − − − Повърхността на плота е напълно равна и гладка без ръбове, които да акумулират замърсяване. Не използвайте алуминиеви или пластмасови съдове върху горещите повърхности за готвене. Не поставяйте фолио или върху пластмасови предмети стъклокерамичната плоча. Уверете се, че зоната за готвене и дъното на съда са чисти и сухи. Това ще осигури по добра топлопроводимост и ще предотврати повреда на нагревателната повърхност. Не поставяйте празни съдове върху зоните за готвене.

СЪВЕТИ ОТНОСНО ГОТВАРСКИТЕ СЪДОВЕ

− Използвайте висококачествени готварски съдове с равно и стабилно дъно. − − − Диаметрите на дъното на съда и зоната за готвене трябва да са еднакви. Съд от закалено стъкло със специално матово дъно може да се използва върху зоните за готвене, ако диаметърът му е същият. Съдове за готвене с по-голям диаметър може да се счупят заради температурен стрес. Уверете се, че съдът е по средата на зоната за готвене. − − − − − − − − Когато използвате тенджера за готвене под налягане, не я оставяйте без надзор, докато се достигне желаното налягане. Първо задайте максимална мощност на зоната за готвене; после следвайки указанията на производителя на тенджерата под налягане, използвайте съответния сензорен бутон, за да намалите мощността на готвене в точния момент. Винаги се уверявайте, че има достатъчно течност в тенджерата под налягане или който и да е друг съд. Поради прегряване използването на празен съд върху зоната за готвене може да повреди както съда, така и готварския плот. Когато използвате други специални съдове, следвайте инструкциите на производителя им.

СЪВЕТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Диаметърът на дъното на готварския съд трябва да отговаря на диаметъра на зоната за готвене. Ако съдът е прекалено малък, част от топлината ще се загуби, а зоната за готвене може да се повреди. Ако процесът на готвене го позволява, използвайте капак. Размерът на готварския съд трябва да е съобразен с количеството на храната. Когато готвите малко количество храна в голям съд, се губи повече енергия. Ако ястието отнема много време, използвайте тенджера под налягане. Различни зеленчуци, картофи и др. могат да се готвят с по-малко количество вода. Храната ще се сготви също толкова добре, стига тенджерата да е плътно затворена с капак. След като водата само да поддържа къкрене. заври, намалете температурата до ниво, което е достатъчно Ако захар или храна с високо съдържание на захар бъде разсипана повърхност. върху горещ стъклокерамичен плот, незабавно забършете плота или отстранете захарта с шпатула, въпреки че зоната за готвене може да е още гореща. Това ще предотврати повреда на стъклокерамичната BG 9

ФУРНА

Не използвайте миещи или други почистващи препарати за почистване това може на горещ стъклокерамичен плот, тъй като да повреди повърхността.

РАБОТА С ФУРНАТА

С бутона за "избор на режим на фурната" можете да изберете функцията, а с бутона за "настройка на температурата" можете да зададете температурата. Завъртете копчето (наляво и надясно), за да изберете системата на готвене (вж. таблицата с програмите). Настройките могат да бъдат променяни и по време на готвене.

РАБОТА НА ФУРНАТА

Температурата на работа се задава чрез селектора за регулиране на температурата в диапазон 50 - 275°C. Чрез завъртане на селектора по посока на часовниковата стрелка се задава по-висока температура и обратно, чрез завъртане на селектора по посока обратно на часовниковата стрелка се намалява температурата.

Принудителното превъртане на нулевата позиция ще доведе до повреда на термостата!

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУРНАТА

Завъртете КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМА ЗА ГОТВЕНЕ в позиция "0".

Система Препоръчителна температура °C Система за готвене 50-275 Описание

БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ Използвайте тази функция, за да загреете фурната до желаната фурната се температура възможно най-бързо. Този режим не е подходящ за готвене на храна. Когато нагрее до желаната процесът на загряване е завършен.

температура,

200 180 180 230

ГОРЕН И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ Нагревателите в горната и долната част на фурната нагряват равномерно вътрешността й. Сладкиши или месо могат да се пекат само на едно ниво на фурната. ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ Само нагрява нагревателят горната част на фурната ще Използвайте го да запечете ястието отгоре (финално запичане). в храната. ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ Само нагревателят ястието отдолу. в долната част на фурната ще нагрява. Използвайте този нагревател за запичане на ГРИЛ При тази функция работи само нагревателят за грила, който е част от големия комплект за грил. Тази система се използва за печене на малки количества принцеси или наденички и за препичане на хляб. ще BG 10

Система Препоръчителна температура °C Система за готвене 170 230 170 200 Описание

ГОЛЯМ ГРИЛ При тази Топлината директно от нагревателя за грила, монтиран в горната част на фурната. За да се увеличи функция се ефектът ще работят горният нагревател и нагревателят за грила. излъчва за препичане на хляб. от нагряването, се активира и горният нагревател. Тази система се използва за печене на малки количества принцеси или наденички и ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР При тази запичане функция на ястия ще работят нагревателят за грила и вентилаторът. Тази комбинация се използва за печене на месо на грил или за приготвяне на големи парчета месо или птици на едно ниво на фурната. Тя е подходяща и за приготвяне на ястия огретен или за с хрупкава коричка. ГОРЕН НАГРЕВАТЕЛ И ВЕНТИЛАТОР Работят горният нагревател и вентилаторът за горещ въздух. Използвайте тази функция за печене за огретени. на големи парчета месо и птици. Подходяща е също и ВЕНТИЛАТОР ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ При тази работят нагревател, функция ще долният кръговият нагревател и вентилаторът за горещ въздух. Тази система се използва за печене на пица, сладкиши от рядко тесто, сладкиши с плодове, изделия от тесто с мая и пайове едновременно на няколко нива на фурната.

Система Препоръчителна температура °C Система за готвене 180 Описание

ВЕНТИЛАТОР ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ При тази функция ще работят кръговият въздух. вентилатор едновременно нагревател вентилаторът за и горещ Монтираният на задната стена на фурната осигурява непрекъсната на горещ въздух около ястието и или тестени циркулация тестените изделия. Този режим се използва за печене на месо изделия на няколко нива едновременно.

180 180 60 180

ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ И ВЕНТИЛАТОР Тази функция се използва за печене зеленчуци. на тестени изделия от тесто с мая и за консервиране на плодове и ГОРЕН И НАГРЕВАТЕЛ ДОЛЕН С ВЕНТИЛАТОР При и тази функция ще работят двата нагревателя вентилаторът. Вентилаторът равномерна циркулация на горещия вътрешността на фурната. Тази функция се използва за печене зеленчуци. въздух на осигурява във тестени изделия, за размразяване и за сушене на плодове и ЗАТОПЛЯНЕ НА СЪДОВЕ Използвайте тази функция, за да затоплите съдовете за сервиране (чинии, чаши), преди да сервирате храната в тях, което ще позволи да я съхраните по-дълго време топла. ДЕЛИКАТНО ПЕЧЕНЕ Тази функция позволява деликатно, равномерно изпичане, което запазва храната мека и сочна. Подходяща е за печене на месо, готвене на риба и печене на сладкиши едновременно.

бавно * и BG 11

Система Препоръчителна температура °C Система за готвене - 70 Описание

РАЗМРАЗЯВАНЕ Въздухът циркулира без да се включва храна. никой от нагревателите. Ще бъде активен само вентилаторът. Това се използва за бавно размразяване на замразена ПОЧИСТВАНЕ С ВОДА (AQUA CLEAN) Само петна нагревателят и на дъното на фурната ще нагрява. Използвайте тази функция, за да отстраните хранителни остатъци от фурната. Програмата продължава 30 минути.

* Използва се за определяне на класа на енергийна ефективност съгласно стандарта EN 60350-1.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ

Загряването пици загрята. температури. края на топлина. на конденза с кърпа. празна фурна води до консумация на много електроенергия. Печенето на няколко вида тестени изделия или няколко последователно готвенето, ще добър проводник на топлината. спести много електроенергия, тъй като фурната вече ще е Използвайте тъмни или черни силиконови или емайлирани тави за печене, тъй като те са много Когато използвате пергаментова хартия за печене, се уверете, че тя е устойчива на високи При приготвяне на храна, във фурната се образува много пара, която се оттича през комина в задната част на уреда. Парата може да кондензира по вратата и капака на уреда (в зависимост от модела). Това е стандартно явление, което не влияе на работата на уреда. След края на процеса на готвене, забършете Изключвайте фурната около 10 минути преди за да спестите електроенергия, като използвате акумулираната Не оставяйте храната да се охлажда в затворената фурна, за да предотвратите кондензацията (образуването на капчици вода).

Система за готвене СИСТЕМА ЗА ГОТВЕНЕ ОСВЕТЛЕНИЕ НА ФУРНАТА

При всички режими на работа, осветлението се включва автоматично след избор на режим. −

БЪРЗО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

готвене. Използвайте тази функция, за да загреете фурната до желаната температура възможно най-бързо. Този режим не е подходящ за Завъртете ключа на фурната в позиция "Бързо предварително загряване". − Задайте желаната температура с помощта на копчето за настройка на температурата.

ГОРЕН И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ

Нагревателите в горната и долната част на фурната нагряват равномерно вътрешността й. Тестени изделия и месо могат да се приготвят само на едно ниво.

Печене на месо

Използвайте съдове или тави с емайлирано покритие, съдове от закалено стъкло, глина или чугунени съдове. Тавите от неръждаема стомана не са подходящи, тъй като те силно отразяват топлината.

Печене на тестени изделия

Използвайте само едно ниво на фурната и тъмни тави за печене. Ако използвате по-светли тави, запичането на тестените изделия ще стане по бавно, тъй като тези съдове отразяват топлината. Винаги поставяйте тавите за печене върху решетката. Ако използвате приложената тава за печене, извадете решетката. Времето за готвене ще бъде по-кратко, ако фурната е предварително загрята. Не поставяйте дълбоката тава на първия водач на фурната

.

ГОЛЯМ ГРИЛ, ГРИЛ

Когато печете храна с големия грил, ще се включат горният нагревател и нагревателят на грила, монтирани в горната част на фурната. Когато печете храна с грила, ще се включат горният нагревател и нагревателят на грила, монтирани в горната част на фурната. Включете предварително нагревател (грила) за 5 минути. инфрачервения Максимална температура при употреба на Грил и Голям грил е 230°C. BG 12

Наблюдавайте процеса на готвене през цялото време. Месото може бързо да изгори поради високата температура. Печенето на грил е подходящо за приготвяне на хрупкаво месо без мазнини като кренвирши, парчета месо и риба (стекове, шницели, стекове или филе от сьомга и др.) или за препичане на хляб. Когато печете директно върху решетката, я намажете с олио, за да не се залепи месото за нея и я поставете на 4-тия водач на фурната. Поставете тавичката за оттичане на мазнината на първия или втория водач. Когато печете в тава, се уверете, че има достатъчно течност в нея, за да не загори месото. По време на печенето, обръщайте месото. След гриловане почистете фурната, аксесоарите и приборите. Когато печете пъстърва, подсушете рибата с домакинска хартия. Поставете подправки вътре; намажете рибата с мазнина отвън и я поставете на решетката. Не обръщайте рибата, когато гриловате. Грилът ще работи, само когато вратата на фурната е затворена. Нагревателят на грила, решетката и другите аксесоари на фурната се нагорещяват много по време на печенето. Затова използвайте ръкохватки и щипки за месо.

ГОТВЕНЕ С ПРИСТАВКАТА ЗА ПЕЧЕНЕ НА ГРИЛ

(в зависимост от модела) Максималната температура, когато използвате шиша за печене на грил, е 230°C. Нанижете месото на шиша и затегнете с винтовете. Поставете дръжката на шиша върху предния държач на шиша и пъхнете върха в отвора отдясно на задната страна на фурната (отворът е защитен с въртящо се капаче). Развийте дръжката на шиша и затворете вратата на фурната. Включете фурната и изберете система ГОЛЯМ ГРИЛ. Не използвайте грила в позиция 4. Грилът ще работи, само когато вратата на фурната е затворена.

ГРИЛ С ВЕНТИЛАТОР

В този режим на работа нагревателят за грила и вентилаторът работят едновременно. Подходящ е за гриловане на месо, риба и зеленчуци. (Вижте описанията и съветите за ГРИЛОВАНЕ.)

ВЕНТИЛАТОР ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ

нагревател, плодове.

кръговият При тази функция ще работят долният нагревател и вентилаторът за горещ въздух. Подходяща е за печене на пица, ябълков пай и сладкиши с Поставете подпората на 3тите водачи отдолу нагоре и поставете плитката тава на най-долните водачи, за да служи като тава за оттичане.

ВЕНТИЛАТОР ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

При тази функция ще работят кръговият нагревател и вентилаторът за горещ въздух. Монтираният на задната стена на фурната вентилатор осигурява непрекъсната циркулация на горещ въздух около ястието или тестените изделия.

Печене на месо

Използвайте съдове или тави с емайлирано покритие, съдове от закалено стъкло, глина или чугунени съдове. Тавите от неръждаема стомана не са подходящи, тъй като те силно отразяват топлината. По време на готвене напълнете тавата с достатъчно течност, за да не загори месото. Обръщайте месото, докато се пече. Месото ще стане по-сочно, ако го покриете по време на печене.

Печене на тестени изделия

Препоръчва се предварително загряване на фурната. Бисквити и сладки могат да се пекат в плитки тави на няколко нива едновременно (2-ро и 3-то). Отбележете, че времето за печене може да варира, дори и ако използваните тави за печене са едни и същи. Бисквитите в тавата на горното BG 13

ниво може да са готови по-бързо от тези на долното ниво. Винаги поставяйте тавите за печене върху решетката. Ако използвате приложената тава за печене, извадете решетката. За равномерен загар, се уверете, че бисквитите са с еднаква дебелина. Не поставяйте дълбоката тава на първия водач на фурната.

ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ И ВЕНТИЛАТОР

Тази функция се използва за печене на тестени изделия от тесто с мая и за консервиране на плодове и зеленчуци. Използвайте втория водач отдолу нагоре и сравнително плитка тава за печене, за да може горещият въздух да циркулира през цялата горна част на ястието.

Консервиране

Пригответе храната, която ще консервирате и подходящи буркани. Използвайте буркани с гумено уплътнение и стъклен капак. Не използвайте буркани с капачки на винт, метални капачки или тенекиени кутии. Уверете се, че бурканите са еднакви по размер, напълнете ги с едни и същи продукти и ги затворете здраво. Налейте 1 литър гореща вода (прибл. 70°C) в дълбоката тава на фурната и поставете 6 еднолитрови буркана в тавата. Сложете тавата на втория водач на фурната. По време на консервирането наблюдавайте храната и продължете процеса, докато течността в бурканите заври - когато се появят балончета в първия буркан.

ГОРЕН И ДОЛЕН НАГРЕВАТЕЛ С ВЕНТИЛАТОР

Тази функция се използва за печене на всякакви тестени изделия, за размразяване и за сушене на плодове и зеленчуци. Преди да сложите храната в предварително загрятата фурна, изчакайте светлинният индикатор да угасне за първи път. За най-добри резултати печете само на един рафт (ниво). Фурната трябва да бъде загрята предварително. Използвайте втория или четвъртия водач отдолу нагоре.

РАЗМРАЗЯВАНЕ

При този режим ще циркулира само въздух, без да се включва никой от нагревателите. Храната, подходяща за размразяване, включва: торта с тежък крем или маслен крем, сладкиши и тестени изделия, хляб, кифлички и дълбоко замразени плодове. В повечето случаи е препоръчително да извадите храната от опаковката й (не забравяйте да свалите всички метални щипки или телчета). Когато изтече половината от времето за размразяване, е необходимо да обърнете парчетата храна, да ги разбъркате и да ги разделите, ако са залепнали едно за друго при замразяването.

ЗАТОПЛЯНЕ НА СЪДОВЕ

Използвайте тази функция, за да затоплите съдовете за сервиране (чинии, чаши), преди да сервирате храната в тях, което ще позволи да я съхраните по-дълго време топла.

ДЕЛИКАТНО ПЕЧЕНЕ (GENTLEBAKE)

едновременно.

Тази функция позволява деликатно, бавно и равномерно изпичане, което запазва храната мека и сочна. Подходяща е за печене на месо, готвене на риба и печене на сладкиши

ПОЧИСТВАНЕ С ВОДА (AQUA CLEAN)

Само нагревателят на дъното на фурната ще нагрява. Използвайте тази функция, за да отстраните петна и хранителни остатъци от фурната. Програмата продължава 30 минути.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Изключете уреда от електрическата мрежа и изчакайте да се охлади. Децата не трябва да почистват уреда или да извършват поддръжка без съответно наблюдение.

Предна част на корпуса от неръждаема стомана

(в зависимост от модела) Почиствайте тази повърхност само с мек почистващ препарат (сапунена вода) и мека гъба, която няма да надраска покритието. Не използвайте абразивни почистващи препарати или препарати, съдържащи разтворители, тъй като е възможно да надраскат повърхността на корпуса.

Лакирани повърхности и пластмасови части

(в зависимост от модела) Не почиствайте копчетата и бутоните, дръжките на вратата, стикерите и заводските табелки с абразивни почистващи препарати или груби почистващи материали, почистващи препарати BG 14

на спиртна основа или със спирт. Избърсвайте веднага всички петна с мека, неабразивна кърпа, навлажнена с вода, за да не се повреди повърхността. Можете да използвате също и почистващи препарати и почистващи материали, предназначени за подобни повърхности, по начина, указан от техните производители.

Емайлирани повърхности

( фурна, готварски плот) почистващ препарат. За почистването им използвайте влажна гъба с Мазните непоправими щети на повърхността. петна се премахват с топла вода и специален почистващ препарат за емайл. Никога не почиствайте емайлирани повърхности с абразивни средства за почистване, тъй като ще доведат до

Стъклени повърхности

Не използвайте повърхността Почиствайте и огледала и прозорци . абразивни препарати или остри метални шпатули за почистване на стъклената врата на фурната, тъй като могат да доведат до пукнатини в счупване стъклените на почистващи стъклото. повърхности със специални почистващи средства за стъкла,

ПОЧИСТВАНЕ НА ГОТВАРСКИТЕ ПЛОТОВЕ ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛОКЕРАМИЧНАТА ПОВЪРХНОСТ

След плота. всяко ползване изчакайте стъклокерамичната повърхност да се охлади и я почистете. В противен случай всички останали замърсявания ще загорят върху горещата повърхност следващия път, когато използвате За редовно почистване на стъклокерамичния плот използвайте специални продукти за поддръжка, които създават защитен слой по повърхността и предпазват от залепване на замърсяванията. повърхност съда. Преди всяко ползване на стъклокерамичната забършете праха или други замърсявания, които могат да надраскат повърхността, както от плота така и от дъното на Стоманена вълна, абразивни гъби или препарати могат да надраскат повърхността на плота. Тя може да се повреди и от агресивни спрейове и неподходящи течни препарати. и малко препарат за миене на съдове. го подсушете. Почистете около зоните за готвене с гореща вода За упорити петна използвайте гъбички с покритие от стоманена вълна, напоени с почистващ препарат; после изплакнете плота и Течностите, съдържащи сол, врящите течности и влагата имат неблагоприятно въздействие върху зоните за готвене. Винаги почиствайте зоните за готвене, Използвайте обикновени почистващи препарати, налични в търговската мрежа, за поддръжка на зоните за готвене. Ако зоната за готвене е леко топла, почистващият препарат ще проникне в порите по-лесно. Пръстените на зоните за готвене са направени от неръждаема стомана. Заради излагането на топлина, те може да добият жълтеникав оттенък след известен период от време. Това е нормално физично явление. Жълтеникавите петна могат да бъдат премахнати с обикновени почистващи препарати за метал. Агресивните аксесоари за почистване на съдове не са подходящи за тези пръстени, тъй като може да направят драскотини. Обозначенията може да се изтъркат, когато използвате агресивни или абразивни почистващи препарати или съдове с наранено дъно. Използвайте мека влажна кърпа за отстраняване на дребни замърсявания. После подсушете повърхността. Отстранете петната от вода с мек разтвор с оцет. Но не използвайте този разтвор за почистване на рамката (само при някои модели), тъй като може да загуби блясъка си. Не използвайте агресивни спрейове или препарати за премахване на варовика. За упоритите замърсявания използвайте специални почистващи стъклокерамични плотове. препарати инструкциите на производителя. Уверете се, че напълно нагорещят. сте отстранили остатъците за Следвайте от почистващи препарати след почистването, тъй като те могат да повредят стъклокерамичната повърхност, когато зоните за готвене се BG 15

шпатула. Отстранете упоритите или загорели остатъци с Внимавайте, когато ползвате шпатулата, за да не се нараните. Използвайте шпатулата, само когато замърсеното не може да бъде отстранено с влажна кърпа или специални почистващи препарати за стъклокерамичен плот. Дръжте стъргалката под правилен ъгъл (45° до 60°). Нежно притискайте шпатулата към стъклото и я плъзгайте над обозначенията, за да отстраните замърсяванията. Уверете се, че пластмасовата дръжка на шпатулата (при някои модели) не влиза в контакт с гореща зона за готвене. Почиствайте фурната, само когато е напълно изстинала. Никога не използвайте абразивни почистващи препарати, защото ще надраскат емайлираната повърхност. Измийте приборите на фурната с гъба и препарат. Можете да използвате и специални почистващи препарати, за да премахнете упорити петна или загорели участъци.

ЗА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА С ВОДА (AQUA CLEAN)

ГОТВЕНЕ Завъртете КОПЧЕТО ЗА ИЗБОР НА СИСТЕМА в позиция ФУНКЦИЯ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНАТА С ВОДА Задайте КОПЧЕТО ЗА ТЕМПЕРАТУРАТА в положение 70°C. Налейте 0,6 л вода в тава и я поставете на най долния водач. След 30 минути остатъците от храна върху емайлираните стени на фурната ще се размекнат и ще можете лесно да ги почистите с влажна кърпа. . Използвайте Функцията почистване с вода, само когато фурната се охлади напълно . за Не натискайте стъргалката перпендикулярно на стъклото и не драскайте повърхността на плота с нейното острие. високо Незабавно отстранете всяка захар или храна с съдържание на захар от стъклокерамичния плот, като използвате шпатулата, дори ако плотът е още горещ, тъй като захарта може трайно стъклокерамичната повърхност. да увреди Обезцветяването на стъклокерамичната повърхност не влияе върху работата или стабилността на обезцветяване в повечето случаи е следствие от остатъци храна, загорели на повърхността, или може да бъде причинено от някои материали за готварски съдове (като алуминий или мед). Такова обезцветяване е много трудно да бъде премахнато напълно. повърхността. Такова

Забележка:

Обезцветяването и други подобни недостатъци влияят само върху външния вид на плота и не се отразяват върху неговата функционалност. Отстраняването на такива недостатъци не се покрива от гаранцията.

ФУРНА

Почистете стените на фурната с влажна гъба и миещ препарат. За да почистите упоритите петна по стените на фурната, използвайте специален почистващ препарат за емайл. След като почистите фурната внимателно, я подсушете.

ИЗВАЖДАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕЛЕНИТЕ И ТЕЛЕСКОПИЧНИТЕ РАЗТЕГАТЕЛНИ ВОДАЧИ

Използвайте само стандартни почистващи препарати, за да почистите водачите. Хванете водачите за долната страна и ги издърпайте към центъра на фурната. Извадете ги през отворите от горната страна на фурната.

Не почиствайте разтегателните водачи в съдомиялна машина.

МОНТИРАНЕ НА КАТАЛИТИЧНИТЕ ПРИСТАВКИ

Използвайте само стандартни почистващи препарати, за да почистите водачите. Свалете телените или разтегателните водачи (в зависимост от модела). BG 16

Монтирайте каталитичните приставки върху телените водачи. Горната част на водачите трябва да бъде монтирана в горните отвори "A" в каталитичните приставки. Поставете телените водачи с каталитичните приставки в горните отвори на страничните стени на фурната “A“. Натиснете ги до заключено положение в долната част “B“. Не мийте каталитичните приставки в съдомиялната машина.

СМЯНА НА КРУШКАТА

Крушката на лампичката е консуматив и не се покрива от гаранцията. Преди да смените крушката, извадете тавите, решетката и водачите.

Изключете уреда от електрическата мрежа!

Развийте капачето на крушката и извадете или развийте крушката. Халогенна лампа: G9, 230 V, 25 W. (Стандартна крушка E14, 25 W, 230 V - в зависимост от модела.)

КЛЮЧАЛКА НА ВРАТАТА

(в зависимост от модела) Отворете ключалката на вратата внимателно, като я натиснете надясно с палец и едновременно с това дръпнете вратата навън. Когато вратата на фурната бъде затворена, ключалката на вратата автоматично се връща в първоначална позиция.

СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ВРАТАТА НА ФУРНАТА

(в зависимост от модела) 1. Отворете вратата на фурната (до крайна позиция). 2. Завъртете подвижните части на пантите на вратата (в случай на стандартно затваряне). В случай на система за меко затваряне COMFORT, завъртете подвижните части на 90°. 3. Затворете бавно вратата на фурната, докато подвижните части на пантите легнат в страничните лайстни на вратата. Под ъгъл 15° (спрямо позицията на затворената врата) леко затворете вратата и я издърпайте от двете панти на уреда. Използвайте предпазни средства, за да не се изгорите.

ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА COMFORT

(в зависимост от модела) Печките са оборудвани с нови подсигурени панти на вратите COMFORT. Тези специални панти гарантират много тихо и внимателно затваряне на вратата на фурната.

Ако приложената сила при затваряне на вратата е прекалено голяма, ефектът от системата ще се намали или системата няма да проработи с оглед съображения за безопасност.

Преди да поставите вратата отново, винаги проверявайте позиционирани този начин ще правилно уреда и риск от нараняване. дали подвижните части на пантите са в страничните лайстни на вратата. По предотвратите внезапното затваряне на пантата, която е свързана със силна пружина. Освобождаването на подвижната част може да доведе до повреда на BG 17

Сваляне и поставяне на вратата на фурната

(в зависимост от модела) 1. Отворете вратата на фурната (до крайна позиция). 2. Повдигнете нагоре и обърнете подвижните части.

3. Бавно затворете вратата на фурната, повдигнете я леко и я издърпайте от пантите. Повторете тези стъпки в обратен ред, за да върнете вратата отново на мястото й. кукичките. Ако вратата не се отваря или затваря правилно, се уверете, че пантите са разположени правилно на

СВАЛЯНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА СТЪКЛЕНИЯ ПАНЕЛ НА ВРАТАТА НА ФУРНАТА

фурната“).

(в зависимост от модела) Стъкленият панел на вратата на фурната може да се почиства отвътре, но е необходимо първо да го свалите. Свалете вратата на фурната (вижте глава „Сваляне и поставяне на вратата на Хванете стъкления панел на вратата за долния край; повдигнете го леко така, че да се откачи от държача и го свалете. За да свалите третия стъклен панел (само при някои модели), го повдигнете и свалете. Също така, свалете гумените уплътнители от стъкления панел. За да поставите обратно стъкления панел, извършете описаните стъпки в обратен ред. Маркировките (полукръг) на вратата и на стъкления панел трябва да се застъпват.

Сваляне и поставяне на стъкления панел на вратата на фурната

(в зависимост от модела) Развийте винтовете в лявата и дясна част на вратата и извадете горната лайстна. Сега можете да извадите стъкления панел на вратата. Повдигнете леко държачите от лявата и дясната страна на вратата (маркировка 1 на държача) и ги издърпайте от стъкления панел (маркировка 2 на държача).

вратата.

Повторете тези стъпки в обратен ред, за да поставите обратно стъкления панел на BG 18

ТАБЛИЦА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ Проблем/грешка Причина

Основният предпазител в дома ви често изключва.. Осветлението на фурната не работи. Ястието е недопечено. . . Извикайте техник. Уверете включени на сервизен се, уреди мрежа в дома ви. че мощността на всички не надвишава капацитета електрическата Процесът на смяна на крушката е описан в глава "Почистване и поддръжка". Проверете дали сте избрали правилната температура и система на нагряване. Проверете дали вратата на фурната е затворена.

Ако проблемите продължат да се проявяват, независимо че сте изпълнили описаните по горе съвети, обадете се на оторизиран сервизен техник. Гаранцията не покрива ремонт или гаранционен иск, възникнали поради неправилното свързване на уреда или неправилната му употреба. В този случай потребителят трябва сам да поеме разходите по ремонта. ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ И СВЪРЗВАНЕ ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА УРЕДА

(мм)

НИВЕЛИРАНЕ НА УРЕДА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПОРА

(в зависимост от модела)

НАСТРОЙВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ПЕЧКАТА

мм. ( в зависимост от модела) Височината на печката е 900 мм. Можете да настроите височината на уреда между 850 и 940 1. Поставете печката по гръб на пода. 2. Отвийте винтовете, вижте стрелките. 3. Настройте желаната височина. 4. Завийте винтовете обратно. Torx T20 Стените или мебелите в съседство до уреда (под, задна стена на кухнята, странични стени) трябва да бъдат устойчиви на температура от поне 90°C.

Печката трябва да бъде монтирана хоризонтално!

Следвайте стъпките: 1. Завъртете винтовете (фиг. 1), за да настроите височината на печката в правилна позиция. 2. Настройте колелата (фиг. 2) с навиване на два винта в предната част на престилката. Проверете с нивелир дали позицията е хоризонтална. BG 19

3. Поставете тапите в дупките в предната част на престилката (фиг. 3).

МОНТИРАНЕ НА КАПАКА

(в зависимост от модела)

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПРЕОБРЪЩАНЕ

( мм) Съгласно инструкциите, фиксирайте държача към стената с приложените винтове и анкери. Ако приложените винтове и анкери не могат да бъдат използвани, използвайте други, които ще осигурят безопасен и сигурен монтаж на стена.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА Електрическият уред консумира топлина, затова монтажа и местоположението му трябва да отговарят на действащите местни стандарти.

Устройство, изключващо уреда от електрическата мрежа, чиито контакти за изключване на всички полюси са на минимално разстояние 3 мм, трябва да бъде вградено в електрическата мрежа преди уреда. Единствено оторизирано опитно лице може да монтира уреда. Оторизираното лице е длъжно да постави плочата за готвене на уреда в хоризонтално положение, да я свърже към електрическата мрежа и да провери как работи. Монтажът на уреда трябва да бъде потвърден в гаранцията. Електрическият уред консумира BG 20

топлина, затова монтажът и местоположението му трябва да отговарят на действащите местни стандарти. Препоръчително е да използвате трифазно свързване на уреда с помощта на кабел тип H05VV-F5G 1,5 (преди CGLG 5Cx1,5), (прекъсвач 3x16 A). За еднофазно свързване използвайте H05VV F3G 4 (преди GGLG 3Cx4), (прекъсвач 32 - 40 A в зависимост от типа). Необходимо е да се захванат краищата на проводниците с притискащи клеми, за да не се протрият. След захващане на краищата на проводниците под винтовете на клемното табло, поставете кабел в клемното табло и го обезопасете със скоба срещу скъсване. Накрая затворете капака на клемното табло.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА КЛЕМИТЕ

Клемите трябва да бъдат обезопасени от капак, вижте допълнителното оборудване. Опасност от токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Уредът е от предотвратяване клас на I по скалата наранявания за от електрически ток и трябва да се свърже със защитния проводник на електрическата мрежа.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ИЗЛЕЗЛИЯ ОТ УПОТРЕБА УРЕД

Опаковките са съобразни материали, които могат да се рециклират, депонират или унищожават без опасност за околната среда. За тази цел опаковъчните материали са обозначени по съответен начин. направени от екологично Символът върху продукта или върху неговата опаковка означава, че този уред не трябва да се третира като обикновен битов електрическо и електронно оборудване. отпадък. Продуктът трябва да бъде отнесен в оторизиран център за събиране и обработка на изхвърлено Правилното депониране на продукта ще спомогне за предотвратяване на негативни ефекти върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да възникнат в случай на неправилно изхвърляне. За подробна информация местната относно обработката на продукта, моля, свържете се с градска управа, управлението на отпадъците, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта . изхвърлянето отговорна и за

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При всяко разглобяване или сглобяване на уреда, различно от настоящата му употреба, е необходимо той да се изключи от електрическата мрежа и да не се включва.

При монтажа на уреда, спазвайте следното:

− Проверка на правилното свързване към мрежата. − Проверка на работата на нагревателите и контролните елементи. − Представяне на клиента на всички функции на уреда и запознаване с неговата работа и поддръжка. BG 21

ТЕСТ ЗА ГОТВЕНЕ

Тествано съгласно стандарт EN 60350-1. ПЕЧЕНЕ Ястие Оборудване Водач (от дъното) Система Температура (°C) Време за готвене (минути) Бисквитки едно ниво

3 140-150

*

25-40

Бисквитки едно ниво Бисквитки две нива

плитка тава за печене с емайлирано покритие 3 2, 3 140-150

*

140-150

*

25-40 30-45

Бисквитки три нива

2, 3, 4 130-140* 35-55

Мъфини едно ниво

3 150-160 25-40

Мъфини едно ниво Мъфини две нива

плитка тава за печене с емайлирано покритие 3 1,3 150-160 140-150 25-40 30-45

Мъфини три нива

2, 3, 4 140-150 35-50

Кейк Кейк

кръгла метална форма ø26/телен рафт (помощна решетка) 1 2 160-170* 160-170*

Ябълков пай Ябълков пай

2x кръгла метална форма ø20/телен рафт (помощна решетка) 2 2 170-180 170-180

Препечени филийки

телен рафт/ решетка 4 230

Кюфтета от кайма

телен рафт (помощна решетка) + плитка тава за печене за оттичане на мазнината * Загрейте предварително за 10 минути. 4 230

Запазваме си правото на промени и грешки в инструкциите за употреба.

20-35 20-35 55-75 45-65 1-4 20-35 ID 626862 BG 22

GORENJE

E5141WH, E5121WH, EC511G

IFU ES6 GOR BG 2019 08 15

SAP

626862

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement