Teka DSH 785 Decorative hood Ръководство за употреба

Teka DSH 785 Decorative hood Ръководство за употреба
Руководство по эксплуатации
Uživatelská příručka
Užívateľská príručka
Poradnik użytkownika
Használati útmutató
Kullanma Kılavuzu
Ръководство за потребителя
Οδηγίες Χρήσης
Ghidul utilizatorului
Керівництво користувача
‫تعليمات التشغيل‬
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Πριν α ό την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής παρακαλούμε να
διαβάσετε ροσεκτικά τις αρεχό ενες οδηγίες
УКРАЇНСЬКИЙ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно озна‐ комьтесь с
приложенным руководством.
РУССКИЙ
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с
приложенным руководством.
2
Č
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním
použitím.
SLOVENSKÝ
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na
používanie.
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy dokładnie
przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót
БЪЛГАРСКИ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди ин сталиране и
употреба на уреда.
ROMÂNĂ
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie instrucţiunile
furnizate.
‫العربية‬
.‫يجب قراءة المرفقة بحرص قبل تركيب الجهاز واستخدامه‬
3








4









5








6
1
2
3
4
5
7





8

9






10








11









12



1
2
3
4
5


13






14
15







16










17








18
1
2
3
4
5




19




20
21







22








23









24

1
2
3
4
5


25






26
27








28









29








30
1
2
3
4
5


31






32
33
Güvenlik Talimatları
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları dikkatlice
okuyun. Üretici, yanlış bir montaj ve kullanımın hasara neden
olması durumunda sorumluluk kabul etmez. Kullanma kılavuzunu
daha sonra kullanmak için daima cihazın yakınında bulundurun.
Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
 Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir yetişkin ya da kişi
tarafından gözetim altında tutuldukları sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük
veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
 Çocukların cihazla oynamalarına izin vermeyin.
 Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından, gözetim altında
bulunmadıkları müddetçe, yapılmamalıdır.
Genel Güvenlik
 Davlumbaz modelleri, gaz veya diğer yakıtları yakan cihazlarla
aynı anda kullanıldığında odanın havalandırılması yeterli
olacaktır. (Sadece bacası olmayan, havayı odaya boşaltan
cihazlara uygulanmaz).
 Aspiratörün altında alev alabilecek nitelikte yemekler
pişirmeyiniz.
 DİKKAT: Erişilebilir parçalar sıcak olduğunda aletleri pişirme ile
kullanılır hale gelebilir.
Montaj
 Elektrik bağlantısı, cihazın şebeke hattından en az 3 mm’lik tam
kutuplu kontak ayrımı ile izole edilecek şekilde ayarlanmalıdır.
Uygun ayrım cihazları şunları kapsar; devre kesici, RCD (Kalan
Akım Aygıtı) ve kontaktörler.
 Elektrik bağlantısı bir tapa ile yapılır ve bu kurulumdan sonra
erişilebilir halde kalırsa, bahsedilen ayırma cihazını sağlamak
gerekli değildir.
 Gaz veya diğer yakıtlar ile çalışan cihazların dumanını hava
bacasından boşaltmayınız. (Sadece bacası olmayan, havayı
odaya boşaltan cihazlara uygulanmaz).
34
 Aspiratörün alt kısmı ile ocak arasındaki korunması gereken
mesafe; elektrikli ocaklarda minimum 60cm ve gazlı ocaklarda
minimum 65cm olmalıdır. ġayet gazlı ocak kullanma
kılavuzunda bu mesafenin arttırılmasına dair bir uyarı varsa
uyulması gerekmektedir.
 Aspiratörü monte etmeden önce yürürlükteki duman ve hava
standartlarını kontrol ediniz.
 Aspiratörün bağlantısını yapmadan önce aspiratörün iç
kısmında bulunan özelliler etiketinde belirtilen voltaj ve frekans
değerlerini kontrol ediniz.
 Aspiratörünüzden maksimum performansı alabilmeniz için çıkıģ
borusunun 4 metreyi geçmemesine ve 2 adet 90º lik açıdan
(dirsek) fazla olmamasına dikkat ediniz.
 Davlumbazın dıģarıya açılan bir bacaya bağlanması ilk tercih
olsa da bunun mümkün olmadığı hallerde karbon filtre
kullanılabilir. Emilen hava karbon filtreler yardımıyla
temizlenerek ortama geri döner.
 NOT: Daha fazla Kurulum bilgisi için, bu kullanım kılavuzunun
sonuna bakın.
Temizlik
 Kullanma kılavuzu içerisinde yer alan temizlik talimatları dışına
çıkıldığı takdirde yangın riski vardır.
 Aspiratörün herhangi bir kısmında yağ birikmesine müsaade
etmeyiniz,
özellikle
filtrelerde.
YANGIN
TEHLİKESİ
DOĞURABİLİR.
 Kullanım sıklığına göre filtreler en az ayda bir kez
temizlenmelidirler.
Yemek
piģirme
esnasında
hatta
piģirmediğiniz zamanlar dahil aspiratörünüz üzerinde yağ
birikimi olabilir.
 Aspiratörün iç kısmını temizlerken eldiven kullanmanızı ve çok
dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.
35
Tamirat
 Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda kablo, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için, üretici, yetkili
servis veya benzer nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından
değiştirilmelidir.
 Güç kaynak kablosunda ya da kontrol panelinde bir
deformasyon görülürse aspiratörünüzü kesinlikle kullanmayınız.
 LED modülü arızalıysa, olası bir tehlikeyi önlemek için servis
temsilcisine veya benzer derecede nitelikli kişilere başvurunuz.
 Şayet aspiratörünüz çalışmaz ise ya da normal olarak
çalışmıyorsa cihazınızı elektrik bağlantısından ayırın ve en
yakın Teka yetkili servisine başvurun.
 Gerekli olduğu durumlarda en yakın Teka yetkili servisine
başvurun ve orijinal yedek parça kullanıldığından emin olun.
Yetkili servis harici tamirler sizin zarar görmenize sebep
olabilecek aparatların hasar görmesine ya da cihazın ayarlarını
bozabilir. Üretici firma aparatların yanlış kullanımından sorumlu
değildir.
Kullanım Talimatları
Sekilde
görülen
düğmelere
aspiratörünüzün
fonksiyonlarını
edebilirsiniz.
basarak
kontrol
Piģim bittikten sonra 3-5 dakika süre ile
aspiratörünüzü çalıģtırmaya devam ediniz.
Böylece çıkıģ bacasında ki tüm yağ tortuları
dıģarı atılacak ve yağ, duman ve kokuların
tekrar geri dönüģünü engelleyecektir.
1
2
3
1- Zaman ölçer
2- Seçili fonksiyonu azaltır
3- Görünüm
4- Seçili fonksiyonu artırır
5- Işık
36
4
Hava çekme periyodunu programlama
1) Davlumbaz açılır ve istenilen çekiş hızı
seçilir.
2) Zaman ölçere basılır.
3) 1’den 99 dakikaya kadar olan programlama
zamanı +,- tuşları kullanılarak seçilir.
4) Çekiş hızı ve programlama zamanı
dönüşümlü olarak görüntülenir.
En yüksek hız “H” manuel olarak
seçilebilecek ve otomatik olarak diğer bir
hıza 7 kadar sonra geçecektir.
5
Filtrelerin doygunluğu “F”
 Filtre
dolum
göstergesi
yandığı
zaman,filtreler yıkanıp temizlenmeli.
 Filtreleri temizler temizlemez basın (+) ve
(-) bundan sonra ışık kapanacaktır.
Temizleme ve Bakım
Temizleme ve bakım iģlemine baģlamadan
önce cihazının ana elektrik bağlantısından
ayrıldığına emin olunuz.
Temizlik talimatlar doğrultusunda yapılmazsa
yangın riski vardır.
Ateģ tehlike var olmak –dibi takdirde adl. Ģu
belgili tanımlık tastiye değil yer bulmak gör
belgili tanımlık öğretim.
Filtrelerin Temizliği
Aspiratör Gövdesinin Temizlemesi
Ilık (40ºc ortalama) sabunlu su kullanılması
tavsiye edilir. Hazırlanan su ile nemlendirilmiģ
bir bez ile aspiratörün keskin kenarlarına ve
ızgaralara dikkat edilerek temizlik yapılabilir.
Durulama için kuru lif bırakmayan bir bez
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Not:
Temizlik için filtreleri kancalarından ayırınız.
Filtreleri bulaģık makinesinde (notlara
bakınız) ya da yağların çözülmesi için sıcak su
içinde bekletmek koģulu ile ya da isteğe bağlı
olarak metal olmayan
Parçaların korunması Ģartı ile özel spreyler ile
temizlenebilir. Temizlik iģleminden sonra
filtreleri kurumaya bırakın.

Aģındırıcı, paslandırıcı ya da çizici
maddeler kullanmayınız.

Metal
yüzeye
zarar
verebilecek
aģındırıcı
temizlik
maddeleri
kullanmayınız. sert cisimlerle (bıçak,
makas gibi) temizlemeyiniz.
Aktif Karbon Filtre
Notlar: bulaģık makinelerinde kullanılan
kuvvetli deterjanlar filtrenizin kararmasına
neden olabilirler fakat bu filtrenizin yağ tutuģ
özelliğine bir etkide bulunmaz
A Not: Kullanım sıklığına göre filtreler en az
ayda bir kez temizlenmelidirler.
Yemek
piģirme
esnasında
hatta
piģirmediğiniz zamanlar dahil aspiratörünüz
üzerinde yağ birikimi olabilir.

Karbon filtreyi monte etmek için, kapağı
çıkarın, filtreyi uygun olan alana
yerleştirin ve kapağı yerine takın.

Kullanım sıklığına ve şekline göre
karbon filtreler üç ila altı ay arasında
değiştirilmelidirler.

Karbon filtreler yıkanamaz ve tekrar
kullanılamaz. Ömürleri dolduğunda
değiştirilmeleri gerekmektedirler.

Kullanılmış karbon filtreyi yenisi ile
değiştirmek için, montaj adımlarını
tersten takip edin.
Dati tecnici
Dati elettrici:
VEDI TARGA DATI
Şayet çalışmayan bir şey varsa
Teknik servise baĢvurmadan önce aĢağıdaki iĢlemleri takip edin:
Hata
Muhtemel sebep
Aspiratör çalıĢmıyor
Kablo bağlı değil.
Aspiratör yeteri kadar
üflemiyor
ya
da Prize akım gelmiyor.
titriyorsa.
Çözüm
Kabloyu bağlayınız
Parçaları değiĢtiriniz/tamir ediniz
37
Hata
IĢık çalıĢmıyorsa
Aspiratör çalıĢmıyor
Muhtemel sebep
Çözüm
Baca tıkanmıĢtır.
Bacayı temizleyiniz
Yetersiz hava çıkıĢı.
Montaj yapan kiĢi ile irtibata geçin ve kullanma
kılavuzuna baĢvurun.
Lamba patlak.
Lambayı değiĢtirin.
Lamba kırık
Müşteri Hizmetleri ile iletişime
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Çevrenin Korunması
Ambalajın Atılması
Ambalajınız Yeşil Nokta taşımaktadır.
Eğer yaşadığınız yerde böyle bir uygulama
varsa farklı ambalaj malzemelerini örneğin;
kartonları, şeritleri, naylon folyoları doğru
kutulara
atınız.
Bu
işlem
ambalaj
malzemelerinin
yeniden kullanılmasını
sağlayacaktır.
Kullanılmayan Cihazların Atılması
2012/19/EU sayılı Elektrikli ve Elektronik
malzeme
atıkları
konulu
Avrupa
Yönetmeliğine göre, elektrikli ve elektronik
aletler normal çöpler gibi atılmamalıdır.
38
Kullanım
ömrü
dolmuş
malzemeler
komponentlerin tekrar kullanılması, geri
dönüşüm imkanlarını artırmak, insan
sağlığına ve çevreye zarar vermemek için
ayrı olarak toplanmalıdır. Kullanıcıların bu
tip ürünlerin ayrı toplanmaları gerektiğini
kolayca anlamaları için ürünlerde “üzerinde
çarpı işareti bulunan bir çöp kutusu işareti”
kullanılır.
Bunun için lütfen yerel bölge belediyeleri,
atık çöp depoları veya ürünü aldığınız
mağaza ile temasa geçiniz.
Cihazı atmadan önce cihazın kablosunu ve
fişini kesiniz.
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε
προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν φέρει
ουδεμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς και ζημιές λόγω
ακατάλληλης εγκατάστασης και χρήσης της συσκευής.
Παρακαλούμε, φυλάτε τις οδηγίες χρήσεως σε προσιτό σημείο,
ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ανατρέχετε εύκολα σε αυτές κατά
τη διάρκεια της χρήσης.
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων
 Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα
(συμπεριλαμβανομένου και τα παιδιά) με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή τους έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από το άτομο
που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με
την συσκευή.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια
 Πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός του δωματίου, όταν ο
απορροφητήρας χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με συσκευές που
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές
που αποβάλλουν τον αέρα πίσω στο δωμάτιο).
 Μην μαγειρεύετε "φλαμπέ" φαγητά κάτω από τον
απορροφητήρα (δηλαδή με ανοικτή φλόγα).
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάποια προσβάσιμα μέρη της συσκευής μπορεί
να θερμανθούν, όταν χρησιμοποιείται με άλλες συσκευές
μαγειρέματος.
Εγκατάσταση
 Στην ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής θα πρέπει να
προβλεφθεί μία διάταξη η οποία θα επιτρέπει το διαχωρισμό
39








40
όλων των πόλων της συσκευής από το δίκτυο με άνοιγμα
επαφής τουλάχιστον 3mm. Κατάλληλες διατάξεις διαχωρισμού
είναι για παράδειγμα οι διακόπτες υπερφόρτωσης LS, οι
διακόπτες διαφυγής ρεύματος (FI) και τα ρελέ.
Εάν η ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιείται μέσω ενός
βύσματος και αυτό παραμένει προσβάσιμο μετά την
εγκατάσταση, τότε δεν είναι απαραίτητο να παρέχεται η
αναφερθείσα διάταξη διαχωρισμού.
Ο αέρας δεν πρέπει να αποβάλλεται σε αγωγό που
χρησιμοποιείται για την αποβολή αερίων από συσκευές που
χρησιμοποιούν αέριο ή άλλα καύσιμα (δεν ισχύει για συσκευές
που αποβάλλουν τον αέρα πίσω στο δωμάτιο).
Το χαμηλότερο μέρος του απορροφητήρα θα πρέπει να απέχει
τουλάχιστον 60cm από ηλεκτρικές εστίες ή 65cm αν έχετε
εστίες γκαζιού. Αν έχετε εστίες γκαζιού και στις οδηγίες
χρήσεώς τους υποδεικνύεται μεγαλύτερη απόσταση,
παρακαλούμε να τις ακολουθήσετε.
Πριν την εγκατάσταση του απορροφητήρα, συμβουλευτείτε
τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την αποβολή
αερίων κλπ.
Όταν ο απορροφητήρας δουλεύει ταυτόχρονα με κάποια μηηλεκτρική συσκευή μαγειρέματος, η πίεση του αέρα που
αποβάλλεται δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4Pa (4 x 10 –5 bar).
Πριν συνδέσετε τον απορροφητήρα στην παροχή ρεύματος,
βεβαιωθείτε ότι η συχνότητα και η τάση του ρεύματος
συμφωνούν με αυτά που αναγράφονται στην ετικέτα
χαρακτηριστικών, η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό του
απορροφητήρα.
Για να πετύχετε την καλύτερη δυνατή απορρόφηση του
απορροφητήρα, ο σωλήνας για την έξοδο του αέρα δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 4 μέτρα μήκος, ή να περιλαμβάνει
περισσότερες από 2 γωνίες 90º.
Αν και συνιστάται η εκτόνωση του αέρα σε εξωτερικό χώρο,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρα ενεργού άνθρακα ώστε ο
αέρας να επιστρέφει στην κουζίνα μέσω του σωλήνα εξόδου.
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
εγκατάσταση, ανατρέξτε στο τέλος του παρόντος εγχειριδίου
χρήσης.
Καθαρισμός
 Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, εάν ο καθαρισμός δεν
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
 Μην αφήνετε τα λίπη να συσσωρεύονται σε οποιοδήποτε
σημείο του απορροφητήρα και ιδιαίτερα στα φίλτρα. ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ/ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ.
 Τα φίλτρα και το εσωτερικό μέρος του απορροφητήρα, θα
πρέπει να καθαρίζονται τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.
Εξαρτάται βέβαια, και από την συχνότητα χρήσης του
απορροφητήρα. Έχετε υπόψιν σας ότι τα λίπη συσσωρεύονται
στον απορροφητήρα κατά την διάρκεια του μαγειρέματος, είτε
είναι σε λειτουργία είτε όχι.
 Σας συνιστούμε την χρήση γαντιών και την προσοχή σας όταν
καθαρίζετε το εσωτερικό του απορροφητήρα.
Επισκευές
 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο
σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να
αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
 Μην θέτετε σε λειτουργία τον απορροφητήρα εάν το καλώδιό
του είναι φθαρμένο/κομμένο ή αν υπάρχουν σημάδια φθοράς
στον πίνακα χειρισμού.
 Εάν η μονάδα LED δυσλειτουργεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος.
 Εάν ο απορροφητήρας σταματήσει τη λειτουργία του ή δεν
λειτουργεί “φυσιολογικά”, αποσυνδέστε τον από την παροχή
ρεύματος και συμβουλευθείτε την τεχνική υπηρεσία.
41
 Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο
σέρβις της Teka και χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια
ανταλλακτικά. Επισκευές & μετατροπές από οποιονδήποτε
άλλο μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην συσκευή,
δυσλειτουργία και κίνδυνο για την ασφάλειά σας. Ο
κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιά
ή τραυματισμό που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση του
απορροφητήρα.
Οδηγίες Χρήσης
Για να επιτύχετε καλύτερη εξαγωγή αέρα,
προτείνουμε
να
ενεργοποιείτε
τον
απορροφητήρα μερικά λεπτά (3-5 λεπτά) πριν
ξεκινήσετε το μαγείρεμα, έτσι ώστε η ροή αέρα
να είναι συνεχής και σταθερή όταν εξάγονται
οι αναθυμιάσεις.
Οδηγίες χρήσεως της συσκευής
Επίσης, αφήστε ενεργό τον απορροφητήρα
για λίγα λεπτά μετά το μαγείρεμα, ώστε να
επιτρέψετε όλες οι αναθυμιάσεις και οι οσμές
να εξαχθούν.
3) Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας
από 1 έως 99 λεπτά χρησιμοποιώντας τα
πλήκτρα + και -.
1
2
3
4
5
1- Χρονοδιακόπτης
2- Μείωση επιλεγμένης λειτουργίας
3- Οθόνη
4- Άυξηση επιλεγμένης λειτουργίας
5- Φωτισμός
1) Ενεργοποιήστε τον απορροφητήρα και
επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα.
2) Πιέστε το
(Timer)
πλήκτρο
του
χρονομέτρου
4) Στην οθόνη θα εμφανίζεται εναλλάξ η ώρα
και ο υπολοιπόμενος προγραμματισμένος
χρόνος.
Η μέγιστη ταχύτητα “H” μπορεί να επιλεχθεί
μόνο χειροκίνητα και θα αλλάξει αυτόματα
στην ταχύτητα 2 μετά από περίπου 7
λεπτά.
Κορεσμός φίλτρων “F”
 Όταν ανάψει η ένδειξη ‘κορεσμός
φίλτρων‘, θα πρέπει να γίνει καθαρισμός
των φίλτρων.
 Αφού καθαρίσετε τα φίλτρα πιέστε
ταυόχρονα (+) και (-) μέχρι να σβήσει η
ένδειξη.
Καθαρισμός και Συντήρηση
Πριν πραγματοποιήσετε καθαρισμό ή
συντήρηση του απορροφητήρα, βεβαιωθείτε
ότι ο απορροφητήρας δεν είναι συνδεδεμένος
στην παροχή ρεύματος.
42
Για να πραγματοποιήσετε καθαρισμό ή
συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις
Οδηγίες Ασφαλείας.
Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών
σχετικά με τον καθαρισμό του απορροφητήρα,
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
Καθαρισμός Φίλτρων
Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα από την θέση
τους, ελευθερώστε τα σημεία συγκράτησης.
Καθαρίστε τα φίλτρα είτε πλένοντάς τα στο
πλυντήριο πιάτων (δείτε σημειώσεις) είτε
αφήνοντάς τα μέσα σε ζεστό νερό για να
διευκολύνετε την απομάκρυνση των λιπών ή,
αν επιθυμείτε, με ειδικά καθαριστικά (που
προστατεύουν τα μη μεταλλικά μέρη). Όταν
τα καθαρίσετε αφήστε τα να στεγνώσουν.
Σημείωση: καθαρίζοντας τα φίλτρα στο
πλυντήριο πιάτων με ισχυρά καθαριστικά,
μπορεί να μαυρίσει η επιφάνεια των
μεταλλικών μερών, χωρίς να επηρεάζει την
ικανότητα συγκράτησης αερίων.
Ν.Β.: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ανάλογα με
τη συχνότητα χρήσης του απορροφητήρα.
Πρέπει να θυμάστε ότι το λίπος συγκρατείτε
στον απορροφητήρα όταν μαγειρεύεται, είτε
είναι ενεργός είτε όχι.
Καθαρισμός Σώματος Απορροφητήρα
Για τον καθαρισμό του σώματος του
απορροφητήρα, συνιστάται η χρήση ζεστού
διαλύματος νερού-απορρυπαντικού (περίπου
40º C). Βρέξτε ένα πανί στο διάλυμα αυτό και
καθαρίστε τον απορροφητήρα δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες κλπ. Στη
συνέχεια, στεγνώστε χρησιμοποιώντας ένα
στεγνό πανί.
Σημείωση:
 Μην χρησιμοποιείτε συρματάκια ή
λειαντικά και οξειδωτικά προϊόντα, τα
οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιά
στον απορροφητήρα.
 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα
με μεταλλικές επιφάνειες όπως μαχαίρια,
ψαλίδια, κτλ.
Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα
 Για να τοποθετήσετε τα φίλτρα ενεργού
άνθρακα, αφαιρέστε το μεταλλικό φίλτρο
και εισάγετε τα φίλτρα ενεργού άνθρακα
στην θέση τους (Εικ. 2 F) στην θέση τους
και τοποθετήστε το μεταλλικό φίλτρο
πάλι.
 Το φίλτρο ενεργού άνθρακα διαρκεί από
3 έως 6 μήνες, ανάλογα με τις ιδιαίτερες
συνθήκες χρήσης.
 Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δεν μπορούν
να πλυθούν, ούτε να ανακυκλωθούν.
 Για
να
αντικαταστήστε
τα
χρησιμοποιημένα φίλτρα με νέα, θα
πρέπει να γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως
έγινε η αρχική τους τοποθέτηση.
 Ανάλογα με το μοντέλο, απαιτείται η
χρήση σετ με αντάπτορες (έξτρα).
Τεχνικές πληροφορίες
Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά:
ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ
ΕΤΙΚΕΤΑ
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Πριν αναζητήσετε τεχνική υποστήριξη για κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε ελένξ τε τα
παρακάτω:
43
Πρόβλημα
Πιθανή Αιτία
Το
καλώδιο
δεν
Ο απορροφητήρας δεν συνδεδεμένο.
λειτουργεί
Δεν υπάρχει ρεύμα
πρίζα.
Επίλυση
είναι
στην
Τα φίλτρα έχουν γεμίσει λίπη.
Ο σωλήνας εξαγωγής έχει
Η απορρόφηση δεν βουλώσει.
Ακατάλληλος
σωλήνας
είναι ικανοποιητική
εξαγωγής, πχ  < 12,5cm,
σταθερές
περσίδες στον
εξωτερικό τοίχο, κλπ.
Οι λαμπτήρες δεν
ανάβουν
Συνδέστε το καλώδιο στην παροχή ρεύματος.
Ελέγξτε/επισκευάστε την πρίζα
Καθαρίστε ή αντικαταστήσετε τα φίλτρα.
Ξεβουλώστε τον σωλήνα εξαγωγής.
Επικοινωνήστε
με
τον
τοποθέτη
και
ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης από
αυτό το φυλλάδιο.
Επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Πελατών.
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Έχουν καεί
Προστασία του περιβάλλοντος
Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας
Τα υλικά της συσκευασίας φέρουν το
πράσινο σύμβολο ένδειξης ανακυκλώσιμης
ύλης.
Όταν τα πετάξετε, χρησιμοποιήστε τους
αντίστοιχους
κάδους
ανακύκλωσης,
αναλόγως
του
υλικού:
χαρτόκουτα,
αφρώδες πολυστυρένιο και πλαστικές
θήκες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα
εξασφαλίσετε την ανακύκλωση των υλικών
συσκευασίας.
Απόσυρση παλιών συσκευών
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/EU σχετικά με τη διαχείριση
απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (WEEE), οι ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές δεν πρέπει να εγκαταλείπονται
στους συμβατικούς κάδους ή χώρους
συλλογής στερεών αστικών αποβλήτων.
Οι παλιές, προς απόσυρση, συσκευές
πρέπει
να
περισυλλέγονται
υπό
διαφορετικές
συνθήκες,
ώστε
να
44
βελτιστοποιείται η διαδικασία αξιοποίησης
και ανακύκλωσης των υλών που περιέχουν
και
να
αποτρέπεται
οποιαδήποτε
ενδεχόμενη επίπτωση στην ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο του
διαγραμμένου με Χ κάδου απορριμμάτων
πρέπει να επικολλάται σε όλα αυτά τα
προϊόντα, ώστε να υπενθυμίζει στους
χρήστες τους την υποχρέωση να
εξασφαλίζουν την υπό ειδικές συνθήκες
διαχείριση τέτοιων συσκευών.
Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν
με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα αγοράς
κάθε συσκευής, για να ενημερώνονται
σχετικά με τους κατάλληλους χώρους
εγκατάλειψης/απόσυρσης των παλιών τους
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
Πριν αποσύρετε τη συσκευή σας,
αχρηστέψτε τη. Τραβήξτε το καλώδιο
ηλεκτροδότησής της, κόψτε το και πετάξτε
το.
Правила техніки безпеки
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за пошкодження, що виникли через
неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з
користування приладом слід зберігати з метою користування в
майбутньому.
Безпека для дітей та вразливих осіб
 Цей прилад не призначено для використання людьми
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними або
розумовими здібностями або нестачею досвіду та знань,
якщо їм не було надано інструкції з користування приладом
людиною, яка відповідає за їхню безпеку.
 Дітям треба пояснити та слідкувати, щоб вони не гралися з
приладом.
 Не можна, щоб діти без нагляду дорослих виконували
чищення та обслуговування приладу.
Загальні правила техніки безпеки
 Коли витяжка використовується в той же час, що техніка для
спалювання газу або інших видів палива, маэ бути достатня
вентиляція приміщення, (не відноситься до приладів, що
призначено повертати повітря назад в приміщення).
 Не робіть фламбування страв під витяжкою (фламбування
– це підпалення страви, политої коньяком, спиртом тощо).
 УВАГА: Доступно частини можуть стати гарячою, коли вона
використовується для приготування їжі техніка.
Установка
 При виконанні електромонтажу слід передбачити пристрій,
який би дозволив від’єднати прилад від мережі з розривом
між контактами усіх полюсів не менше 3 мм. В якості
роз’єднувального пристрою можна використовувати,
45
наприклад захисні автомати, автомати захисту від витоку
струму та реле.
 Якщо електричне з'єднання зроблено через штепсельну
вилку, і це залишається доступним після встановлення, то
не потрібно надавати згаданий розділювальний пристрій.
 Повітря
не
має
виводитися
в
димохід,
який
використовується для відводу парів від приладів, що
працюють на газі або інших видах палива (не відноситься до
приладів, що призначено повертати повітря назад в
приміщення).
 Витяжку необхідно встановлювати так, щоб відстань від
конфорок до нижньої частини витяжки складала: для
електричних плит – не менше 60 см, для газових плит – не
менше 65 см. (Якщо в інструкції з монтажу газової плити
вказано більшу відстань, то такої більшої відстані необхідно
дотримуватися).
 Перед встановленням витяжки ознайомтеся з чинними
місцевими правилами та положеннями відносно існуючих
норм щодо вентиляції та видалення чаду.
 Якщо витяжка працює одночасно з іншими неелектричними
кухонними приладами для приготування їжі, тиск повітря на
виході не повинен перевищувати 4 Па (4х10-5 бар).
 Перед підключенням витяжки до електромережі перевірте,
щоб електрична напруга й частота мережі відповідали
напрузі й частоті, вказаним у табличці характеристик
витяжки; табличка характеристик знаходиться всередині
витяжки.
 Для досягнення оптимальної потужності довжина вивідного
повітроводу витяжки не повинна перевищувати 4 метри, і у
ньому не повинно бути більше двох згинів під кутом 90º.
 Незважаючи на те, що вивід повітря рекомендується робити
за межі кухні, можна використовувати фільтри з
активованого вугілля, які дозволять виводити повітря через
вивідний патрубок назад у приміщення кухні.
46
 Примітка: Для отримання додаткової інформації
установці можна знайти в кінці цього посібника.
по
Чистка
 Якщо чищення здійснюється не відповідно до інструкцій,
існує ризик виникнення пожежі.
 Не допускайте накопичення жиру у будь-якій частині
витяжки, особливо у фільтрі, оскільки це МОЖЕ
ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЖЕЖІ.
 фільтр необхідно чистити не менше одного разу на місяць,
в залежності від того, як часто використовується витяжка.
Слід пам’ятати, що жир відкладається на витяжці незалежно
від того, увімкнена вона чи ні.
 Ми радимо користуватися рукавицями й бути надзвичайно
обережними при чищенні внутрішньої поверхні витяжки.
Ремонт
 Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути
замінений виробником, його агентом з обслуговування або
аналогічним кваліфікованим персоналом, з тим щоб
уникнути небезпеки.
 Не вмикайте прилад, якщо шнур живлення зношений або
має порізи або якщо є ознаки пошкодження біля панелі
управління.
 Якщо світлодіодний модуль несправний, він повинен бути
замінений виробником, або сервісним центром з
обслуговування
або
аналогічним
кваліфікованим
персоналом, з тим щоб уникнути небезпеки.
 Якщо витяжка не працює або працює ненормально,
вимкніть її з розетки й повідомте службу технічного
обслуговування.
 Для будь-якого ремонту, у тому числі заміна їдця, ви повинні
піти до Служби компетентної Технічної Присутності ближче
всього, завжди використовуючи заміненого оригінала.
Ремонтні роботи або змінення, які виконуються іншими
47
особами, можуть призвести до пошкодження або
неправильної роботи приладу й поставити під загрозу Вашу
безпеку. Виробник не несе відповідальності за неналежне
користування приладом.
Вказівки щодо користування
Натисканням
кнопок,
показаних
на
малюнку, Ви можете управляти функціями
витяжки.
Програмування
витяжки
часу
роботи
Щоб досягти кращого видалення кухонного
чаду, ми рекомендуємо вмикати витяжку за
декілька хвилин до початку приготування
їжі (за 3-5 хвилин), щоб повітряний потік
був безперервним та стійким під час
видалення чаду.
1) Увімкніть витяжку і оберіть необхідну
швидкість роботи.
Аналогічним чином дайте попрацювати
витяжці протягом декількох хвилин після
завершення готування, щоб забезпечити
повне видалення кухонного чаду та
запахів.
4) Дисплей
по
черзі
показуватиме
швидкість роботи витяжки і залишок
запрограмованого часу.
1
2
3
4
2) Натисніть кнопку таймера.
3) За допомогою кнопок “+” and “-”
встановіть
необхідний
час
програмування від 1 до 99 хвилин.
Максимальну швидкість («H») можна
встановити лише вручну, а через 7
хвилин
вона
автоматично
перемикнеться на позначку другої
швидкості.
5
1- Таймер
2- Зменшити значення обраної функції
3- Дисплей
4- Збільшити значення обраної функції
5- Підсвічування
Забруднення фільтрів “F”
 Коли
вмикається
«Забруднення
фільтрів»,
необхідно почистити.
позначка
фільтри
 Після очищення фільтрів необхідно
одночасно натиснути позначки (+) та () і тримати їх не менше 3 секунд,
допоки позначка не погасне.
Чищення та технічне обслуговування
Перед
чищенням
та
технічним
обслуговуванням переконайтеся у тому,
що
витяжку
було
відключено
від
електромережі.
48
Виконуючи
чищення
та
технічне
обслуговування, дотримуйтеся Правил
техніки безпеки.
Якщо очищення приладу проводиться
всупереч інструкції, є ризик виникнення
пожежі.
Чищення фільтрів
Щоб вийняти фільтри, відкрийте фіксатори.
Для чищення фільтру помийте його у
посудомийній машини (див. примітки) або
дайте постояти у гарячій воді, аби
спростити видалення жиру, або, якщо
бажаєте, обробіть спеціальним спреєм
(захистивши неметалеві частини). Після
чищення дайте фільтру просохнути.
Примітки: миття у посудомийній машині з
використанням агресивних миючих засобів
може призвести до потемніння поверхні
металевих частин, але це не впливає на
властивості фільтру щодо затримання
жиру.
Увага: фільтр необхідно чистити не менше
одного разу на місяць, в залежності від
того, як часто використовується витяжка.
Слід пам’ятати, що жир відкладається на
витяжці незалежно від того, увімкнена вона
чи ні.
Чищення корпусу кухонної витяжки
Для
чищення
рекомендується
використовувати теплу (прибл. 40ºС)
мильну воду. Чистіть витяжку за допомогою
ганчірки, зволоженої у цій воді, приділяючи
особливу увагу решіткам. Після цього
насухо витріть витяжку ганчіркою, яка не
залишає волокон.
Примітка:
 Ніколи не використовуйте металеві
губки або йоршики та абразивні
матеріали, які можуть пошкодити
поверхню.
 Не скребіть витяжку предметами з
металевими поверхнями, такими як
ножі, ножиці тощо.
Фільтри з активованого вугілля
 Для
встановлення
фільтру
з
активованого
вугілля
натисніть
фіксатори на кожній стороні двигуна й
поверніть за стрілкою годинника.
 Вугільні фільтри необхідно замінювати
через кожні три-шість місяців, в
залежності
від
особливих
умов
експлуатації.
 Фільтри з активованого вугілля не
можна мити або відновлювати для
повторного
використання.
Відпрацьовані фільтри слід замінити.
 Щоб замінити відпрацьовані фільтри
на нові, вийміть старі фільтри у
зворотній
послідовності
відносно
послідовності встановлення.
Технічні дані
Електричні характеристики:
ДИВ. ТАБЛИЧКУ З ДАНИМИ
Коли щось не працює
Перед тим, як звернутись у службу технічної підтримки, перевірте наступне:
Несправність
Витяжка не працює
Можлива причина
Що робити
Шнур живлення витяжки не
Підключіть шнур до електромережі
підключено до електромережі
Електричний струм не
Перевірте/відремонтуйте електричну
доходить до штепсельної
проводку
вилки
49
Несправність
Витяжка не
забезпечує
достатній потік
повітря або вібрує
Лампи не світяться
Можлива причина
Засмічено отвір для виходу
повітря
Невідповідність повітроводу
вимогам
Що робити
Видаліть засмічення
Зверніться до установника та дотримуйтеся
вказівок цієї інструкції
Лампа вийшла з ладу
Замініть лампу
Лампа зламана
Зверніться до сервісної служби.
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Охорона навколишнього середовища
Цей прилад має маркування CEE у
відповідності зі Стандартом 2012/19/EU
Європейського
Парламенту
та
Європейської Ради з питань утилізації
електричних та електронних приладів.
Коректна утилізація цього приладу не
матиме
негативних
наслідків
на
навколишнє середовище та здоров’я.
Символ
(на самому приладі та у
супровідних документах) вказує на те, що
цей прилад не можна використовувати
повторно чи з іншою метою та
50
утилізувати його разом зі звичайними
домашніми відходами. Необхідно здати
його до спеціальної установи, яка
займається утилізацією електричного та
електронного обладнання, і таким чином
утилізувати прилад згідно з нормами
захисту навколишнього середовища.
Щоб отримати детальну інформацію про
використання, ремонт та утилізацію
цього продукту, звертайтеся, будь ласка,
до міської ради, до міської служби з
утилізації відходів, або до магазину, в
якому ви придбали цей прилад.
Сведения по технике безопасности
Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно
ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель
не несет ответственность за травмы и повреждения,
полученные/вызванные
неправильной
установкой
и
эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное
руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока
службы прибора.
Безопасность
детей
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
 Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8
лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными
или умственными способностями или с недостаточным
опытом или знаниями только при условии нахождения под
присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
 Не позволяйте детям играть с прибором.
 Очистка
и
доступное
пользователю
техническое
обслуживание не должно производиться детьми без
присмотра.
Общие правила техники безопасности
 Необходима достаточная вентиляция комнаты, в которой
установлена вытяжка вместе с другими приборами,
использующими газ или другое топливо (не относится к
моделям, которые возвращают очищенный воздух обратно
в помещение)
 Не обжигайте блюда под вытяжкой.
 ВНИМАНИЕ: Доступные части могут нагреваться при
использовании одновременно с оборудованием для
приготовления пищи.
51
Установка
 В
электропроводке
необходимо
предусмотреть
специальное устройство, позволяющее отключать прибор
от сети по всем полюсам на ширину размыкания контактов
не менее 3 мм. Подходящими устройствами для этой цели
считаются,
например,
выключатель
линейных
предохранителей, частотно импульсные выключатели и
контакторы.
 Если электрическое соединение осуществляется через
штекер, и это остается доступным после установки, тогда
нет
необходимости
предоставлять
упомянутое
разделительное устройство.
 Воздух не должен выводиться через дымоходы, которые
выводят дым из других приборов, использующих газ или
другое топливо (не относится к моделям, которые
возвращают очищенный воздух обратно в помещение)
 Нижняя часть вытяжки должна находиться на высоте не
менее 65 см от газовой варочной панели и 60 см от
электрической варочной панели. Если в инструкции по
монтажу газовой варочной панели указано большее
расстояние, то оно должно быть соблюдено.
 Перед установкой вытяжки ознакомьтесь с действующими
нормативами и положениями, регулирующими вывод
воздуха и дыма.
 Если вытяжка включена одновременно с другими
приборами, работающими не от электрической энергии,
давление на выходном отверстии воздухоотвода должно
быть не более 4 Па (4x10 –5 бар).
 Прежде чем подключить прибор к сети удостоверьтесь в
том, что напряжение и частота электропитания в сети
соответствует значениям, указанным на табличке с
характеристиками прибора, расположенной на внутренней
стороне вытяжки.
52
 Для наибольшей производительности вытяжки длина
трубы воздуховода должна иметь не более ЧЕТЫРЕХ
метров, а также не более двух колен (изгибов) в 90°.
 Рекомендуемый режим работы вытяжки — это отвод дыма
и паров наружу, но могут быть установлены угольные
фильтры, с которыми очищенный воздух возвращается на
кухню через воздуховод.
 Примечание: Для получения дополнительной информации
по установке можно найти в конце данного руководства
пользователя.
Очистка
 Существует риск возгорания, если производить чистку, не
следуя инструкции
 Не допускайте скопления жира на поверхности вытяжки,
особенно на фильтре. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К
ПОЖАРУ.
 Чистка фильтров должна производиться не реже одного
раза в месяц в зависимости от пользования вытяжкой.
Следует иметь в виду, что при приготовлении пищи на
поверхности даже неработающей вытяжки и на фильтре
накапливаются жиры.
 При очистке внутренних деталей вытяжки рекомендуется
использовать перчатки и соблюдать предосторожности.
Ремонт
 В случае повреждения шнура питания во избежание
несчастного
случая
он
должен
быть
заменен
изготовителем, авторизованным сервисным центром или
специалистом с равнозначной квалификацией.
 Не включайте прибор, если шнур поврежден или если
имеются заметные повреждения на в зоне пульта
управления прибором.
53
 Если светодиодная панель работает неадекватно,
необходимо заменить ее
у производителя или
представителя
сервисной
службы
во
избежание
несчастного случая
 Если вытяжка перестанет работать или будет работать
неправильно, сразу же отключите ее от сети и свяжитесь с
Центром технического обслуживания.
 Вы должны обращаться в ближайший авторизованный
сервисный центр для любого ремонта с использованием
оригинальных запчастей. Ремонт и модификации,
произведенные другими лицами, могут привести к
повреждению прибора или опасному нарушению его
работы. Изготовитель снимает с себя ответственность за
неправильное использование прибора.
Инструкция по применению
Управлять вытяжкой можно с помощью
кнопок, показанных на рис. 1.
Для наиболее эффективного отвода паров
и дыма рекомендуется включить вытяжку
за несколько минут до приготовления пищи
(от 3 до 5 минут), что обеспечит
постоянный поток воздуха во время отвода
дыма.
Также
следует
оставить
вытяжку
включенной несколько минут после
приготовления пищи для полного удаления
дыма и запахов.
1
2
3
4
1- Таймер
2- Уменьшить выбранную программу
3- Дисплей
4- Увеличить выбранную программу
5- Свет
54
5
Программирование
вентиляционного периода
1) Включите вытяжной шкаф и выберете
желаемую скорость вытяжки.
2) Нажмите Таймер.
3) Выберете
желаемое
программное
время в переделах от 1 до 99 минут при
помощи кнопок «+» или «-».
4) Дисплей поочередно будет показывать
скорость вытяжки и оставшееся время
запрограммированного режима.
Максимальная скорость Н может быть
выбрана только вручную и будет
автоматически изменена на режим
второй скорости после 7 минут работы.
Насыщение фильтров “F”
 Когда загорится индикатор насыщения
фильтров, прочистите их .
 После очистки одновременно нажмите
на (+) и (-) и держите таким образом в
течение 3 секунд, тогда индикатор
погаснет.
Чистка и уход
Для удаления фильтров из их пазов
нажмите на устройства крепления.
Чистка корпуса вытяжки
Чистку фильтров можно производить в
посудомоечной машине (см. примечания)
или погружением в горячую воду в течение
необходимого времени для растворения
жиров, либо, по желанию пользователя, с
помощью специальных растворителей
жиров (предотвращая от их попадания
неметаллические части фильтра).
Рекомендуется использовать раствор
моющего средства температурой около
40°C.
Протрите
прибор
салфеткой,
смоченной в растворе моющего средства,
особенно тщательно очистите пазы и
щели. После этого высушите прибор
тканью.
После очистки фильтр следует высушить.
Внимание:
Чистка фильтра
Чтобы снять фильтр, нажмите на защелку
фильтра. Для мытья фильтра поместите
его в посудомоечную машину (см.
примечания) или замочите в горячей воде
на время, необходимое для удаления
жира.
Также
можно
использовать
специальные аэрозоли (при этом следует
предохранять неметаллические части
фильтра). После этого высушите фильтр.
Внимание: вытяжка не будет работать,
пока вы не переустановите основной
фильтр.
Примечания:
Мытье
фильтра
в
посудомоечной машине с агрессивными
моющими средствами может вызвать
потемнение металлической поверхности,
что
никак
не
сказывается
на
жиропоглощающих качествах фильтра.
Внимание: Чистка фильтров должна
производиться не реже одного раза в
месяц в зависимости от пользования
вытяжкой. Следует иметь в виду, что при
приготовлении пищи на поверхности даже
неработающей вытяжки и на фильтре
накапливаются жиры.
 Не
используйте
металлические
мочалки и абразивные средства,
которые могут повредить поверхность
вытяжки.
 Не скоблите вытяжку с помощью
твердых предметов как, например,
ножи, ножницы и т.д.
Фильтр из активированного угля
 Фильтры помещаются по сторонам
патрубка, при этом держатели мотора
и
угольных
фильтров
должны
совпасть, после этого повернуть их по
часовой стрелке.
 Срок
службы
фильтра
из
активированного угля колеблется от
трех до шести месяцев и зависит от
интенсивности пользования вытяжкой.
 Фильтр из активированного угля
нельзя мыть или восстанавливать.
После окончания срока службы фильтр
следует заменить.
 Для замены использованных фильтров
следуйте инструкциям по монтажу в
обратном порядке.
55
Техническая информация
Электрические характеристики:
СМ. ПАСПОРТНУЮ ТАБЛИЧКУ
В случае неполадки
Прежде, чем обращаться в Центр технического обслуживания, проведите проверку
согласно следующей таблице:
Неисправность
Возможная причина
Решение
Вытяжка не работает Шнур не подключен к сети
Вытяжка
слабо
всасывает
или Нет питания в сети
вибрирует
Закупорен
выходной
воздуховод
Не
загорается Выходной воздуховод не
освещение
отвечает требованиям
Вытяжка не работает
Подключить шнур
Проверить / восстановить питание в сети
Устранить препятствия для выхода воздуха
Связаться с установщиком и следовать
указаниям настоящей инструкции
Перегорели лампочки
Заменить лампочки
Лампа сломана
Обратитесь в сервисную клиент
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Защита окружающей среды
Утилизация упаковки
На упаковке нанесен знак «Зеленая точка»
(Green Point).
Утилизируйте
все
упаковочные
материалы,
такие
как
картон,
пенополистирол
и
полиэтиленовую
обертку, выбросив их в соответствующие
контейнеры для отходов. Таким образом
вы можете быть уверены в том, что
упаковочные
материалы
будут
переработаны и использованы повторно.
Утилизация оборудования, вышедшего
из употребления
В соответствии с Европейской директивой
2002/96/EC об обращении с отходами
электрического
и
электронного
оборудования
(WEEE),
бытовые
электроприборы не следует выбрасывать в
обычные городские контейнерные системы
для сбора твердых отходов.
56
Устаревшую бытовую технику следует
собирать отдельно для оптимизации
утилизации и переработки материальных
компонентов, а также для предупреждения
нанесения возможного вреда здоровью
людей и окружающей среде. Символ
контейнера для отходов, зачеркнутый
крестом по диагонали, наносится на все
подобные
изделия,
напоминая
об
обязанности отдельно собирать такие
предметы.
Для
получения
информации
о
соответствующих местах сбора старых
бытовых электроприборов потребителям
следует обратиться в местные органы
власти или по месту их приобретения.
Прежде
чем
утилизировать
бытовую технику, приведите ее в
нерабочее состояние, вынув шнур
питания, отрезав
ČEŠTINA
Bezpečnostní informace
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a
jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
Bezpečnost dětí a zranitelných osob
 Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich
bezpečnost.
 Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
 Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všeobecná bezpečnost
 Pokud je digestoř používán současně se spotřebičem
spalujícím plyn nebo jiná paliva, musí být zajištěno dostatečné
větrání místnosti. (nevztahuje se na zařízení, která pouze
nasává vzduch zpět do místnosti).
 Nikdy nepracujte pod odsavačem s otevřeným ohněm (např.
flambování).
 UPOZORNĚNÍ: Přístupné části se mohou zahřát, pokud je
používán s kuchyňským vybavením.
Instalace
 Elektrická instalace musí být provedena tak, aby spotřebič bylo
možné odpojit od sítě všemi póly s min. vzdáleností kontaktů 3
mm. Jako vhodné odpojovací zařízení se doporučuje např.
pojistkový spínač LS, spínač FI a stykač.
57
 Pokud se elektrické připojení provádí prostřednictvím zástrčky
a zůstává po instalaci přístupné, není nutné zajistit uvedené
oddělovací zařízení.
 Odsávané páry nesmí být vypouštěny do komína, který je
používán pro odsávání splodin a kouře ze zařízení spalujících
plyn nebo jiná paliva (nevztahuje se na zařízení, která pouze
nasává vzduch zpět do místnosti).
 Spodní část kuchyňského odsavače musí být upevněna
nejméně 60 cm nad deskou elektrického vařiče a 65 cm nad
deskou plynového nebo kombinovaného vařiče. (Pokud je
uvedena větší vzdálenost plynových hořáků, je třeba ji dodržet).
 Prosíme Vás, abyste se seznámili s příslušnými vyhláškami a
předpisy, které se týkají elektrické instalace a plynového vedení.
 Pokud je digestoř v provozu současně s jinými neelektrickými
spotřebiči nebo zařízeními, odsávání vzduchu (podtlakové)
nesmí být vyšší než 4Pa (4x105 bar).
 Ověřte si, že údaje o napětí a proudu v elektrické síti odpovídají
údajům, uvedeným na štítku uvnitř spotřebiče.
 Pro dosažení optimálního výkonu nesmí být vnější vývod delší
než ČTYŘI METRY a nesmí mít více než dva úhly 90o.
 Pokud není možné odvádět výpary ven, lze vybavit kuchyňské
odsavače aktivními uhlíkovými filtry, pomocí kterých jsou výpary
recyklovány a čistý vzduch se vrací zpět do místnosti.
 Poznámka: Další informace o instalaci naleznete na konci
tohoto návodu.
Čištění
 Existuje riziko požáru, pokud nedochází k pravidelnému čištění
v souladu s pokyny.
 Při nadměrném hromadění tuků v prostoru odsavače a na
kovových filtrech hrozí nebezpečí stékání tuků a jejich vznícení.
 Filtr je nutné čistit alespoň jednou za měsíc, v závislosti na
frekvenci používání digestoře. Je třeba si uvědomit, že tuk se v
58
ČEŠTINA
odsavači usazuje při každém vaření, bez ohledu na to, zda je
odsavač zapnutý, či nikoli.
 Při čištění vnitřku odsavače postupujte zvláště obezřetně a
používejte gumové rukavice.
Opravy
 Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou
kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
 Nezapínejte výrobek v případě, že napájecí kabel je jakkoliv
poškozený nebo pokud existují známky poškození kolem
ovládacího panelu.
 V případě, že LED modul je vadný, musí být vyměněn
výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně
kvalifikovaným pracovníkem, aby se předešlo možnému
nebezpečí.
 Pokud odsavač přestane fungovat nebo nefunguje správně,
odpojte ho od elektrické sítě a obraťte se na technický servis.
 V případě poruchy kontaktujte nejbližší autorizovaný servis,
který používá výhradně originální náhradní díly. Jakékoliv
opravy nebo úpravy, provedené nekvalifikovanými osobami
mohou vést poškození spotřebiče a mohou ohrozit Vaši
bezpečnost.
Návod na použití
Stisknutím tlačítka dle obr. můžete ovládat
funkce odsavače.
Odsavač páry zapněte několik minut před
začátkem vaření, aby bylo ještě před vznikem
výparů zajištěno plynulé proudění vzduchu.
Po skončení vaření nechte odsavač zapnutý
ještě několik minut (asi 3-5 min) kvůli
dokonalému
odvedení
mastnot
ze
vzduchového vývodu. Tím zabráníte návratu
mastnoty, kouře a pachů.
1
2
3
4
5
1- Časovač
2- Snížení výkonu funkce
3- Displej
4- Zvýšení výkonu funkce
5- Světlo
59
Program načasování doby odsávání
1) Zapnite digestor a vyberte požadovanú
rýchlosť odsávanie.
Maximálna rychlost „H“ môže byť
nastavená iba ručne a automaticky sa
zmení na druhý rýchlostný stupeň po 7
minútach.
2) Stlačte časovač.
3) Vyberte požadovaný čas 1 - 99 minút
pomocou tlačidiel “+” a “-”.
4) Rýchlosť
odsávania
naprogramovaný
čas
zobrazované na displeji.
a
sú
zvyšný
striedavo
Nasycení filtrů “F”
 Když se rozsvítí kontrolka “nasycení
filtrů“, je třeba vyčistit tukové filtry
 Po vyčištění filtrů stiskněte současně (+)
a (-) po dobu nejméně 3 sekund než
kontrolka zhasne.
Čištění a údržba
Než začnete s čištěním nebo údržbou,
zkontrolujte, zda je spotřebič vypojen ze
zásuvky.
Během čištění a údržby dbejte na dodržování
bezpečnostních pokynů.
Existuje riziko požáru, pokud čištění není
provedeno v souladu s pokyny.
Čištění filtru
Abyste mohli vytáhnout filtry, je třeba uvolnit
příchytné body. K vyčištění filtru můžete využít
myčku na nádobí (viz poznámky)nebo můžete
filtr nechat odmočit v horké vodě, což usnadní
následné odstranění tuku. Můžete použít také
různé speciální spreje (chránící nekovové
části). Po vyčištění nechte filtr oschnout.
Poznámky: Čištění v myčce při použití
agresivních mycích prostředků může způsobit
ztmavnutí kovových částí, nemá to však
žádný vliv na účinnost filtru při zachycování
plynů.
Pamatujte: Filtr je nutné čistit alespoň jednou
za měsíc, v závislosti na frekvenci používání
digestoře. Je třeba si uvědomit, že tuk se v
odsavači usazuje při každém vaření, bez
ohledu na to, zda je odsavač zapnutý, či nikoli.
Technické údaje
Elektrické údaje:
Odkazujeme na štítek s technickými údaji
60
Čištění korpusu odsavače
Doporučujeme použít teplou vodu (40ºC) se
saponátem. Při mytí věnujte zvláštní
pozornost mřížkám. Nakonec spotřebič
osušte hadříkem, který nepouští vlákna.
Pamatujte:
 Nikdy nepoužívejte kovové drát?nky nebo
abrazivní prost?edky, kterými byste mohli
poškodit povrch.
 Nepoužívejte škrabky a jiné kovové
nástroje.
Aktivní uhlíkový filtr
 Při instalaci uhlíkového filtru stiskněte
úchytné body na každé straně motoru a
pootočte ve směru hodinových ručiček.
 Uhlíkové filtry mají životnost od tří do šesti
měsíců v závislosti na podmínkách
používání.
 Aktivní uhlíkové filtry nelze čistit ani
regenerovat. Po uplynutí jejich životnosti
musí být vyměněny.
 Pokud chcete použité filtry vyměnit za
nové, postupujte opačně než při jejich
instalaci.
Şayet çalışmayan bir şey varsa
Teknik servise başvurmadan önce aşağıdaki işlemleri takip edin:
Hata
Aspiratör çalışmıyor
Muhtemel sebep
Kablo bağlı değil.
Kabloyu bağlayınız.
Prize akım gelmiyor.
Parçaları değiştiriniz/tamir ediniz.
Filtre yağla kaplanmıştır.
Aspiratör yeteri kadar
üflemiyor
ya
da Baca tıkanmıştır.
titriyorsa
Yetersiz hava çıkışı.
Aspiratör çalışmıyor
Çözüm
Lamba patlak.
Filtreyi temizleyin ya da değiştirin.
Bacayı temizleyiniz.
Montaj yapan kişi ile irtibata geçin ve kullanma
kılavuzuna başvurun.
Kontaktovat zákaznický servis.
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Váš příspěvek k ochraně ţivotního prostředí
Lividace obalu
Obal je oznaĉen logem „Zeleného bodu“.
Pro likvidaci vńech obalových materiálů,
jako je karton, pěnový polystyren a
ochranné fólie, pouņijte přísluńné sběrné
nádoby. Tím se zajistí jejich recyklace.
Likvidace vyřazených zařízení
Evropská norma 2012/19/EU o elektrických
a elektronických vyřazených zařízeních
(WEEE - Odpad tvořený elektrickými a
elektronickými zařízeními) zakazuje likvidaci
elektrických spotřebiĉů v rámci běņného
domovního odpadu.
Vyřazená zařízení musí být proto sesbírána
odděleně od ostatního odpadu, aby se
optimalizoval procentuální podíl opětovného
pouņití a recyklace materiálů, které tvoří tyto
zařízení, a aby se zabránilo moņnému
ublíņení na zdraví osob a ńkodám na
ņivotním prostředí.
Symbol přeńkrtnutého końe musí být
aplikován na vńechny výrobky kvůli
zdůraznění povinnosti jejich oddělené
likvidace.
Uņivatel se musí spojit s kompetentními
místními orgány nebo s nańimi prodejními
misty, kde získá informace o nejbliņńím
místu sběru starých elektrospotřebiĉů.
Před provedením likvidace zajistěte
bezpeĉnost zařízení oddělením napájecího
kabelu, jeho odstřihnutím a přísluńnou
náleņitou likvidací.
61
Bezpečnostné pokyny
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti
spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb,
 Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými
alebo
psychickými
schopnosťami
alebo
nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič
používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo
osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
 Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
 Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Všeobecná bezpečnosť
 Ak je digestor používaný súčasne so spotrebičom spaľujúcim
plyn alebo iné palivá, musí byť zaistené dostatočné vetranie
miestnosti. (Nevzťahuje sa na zariadenia, ktoré iba nasáva
vzduch späť do miestnosti).
 Pod odsávačom neflambujte jedlá.
 UPOZORNENIE: Prístupné časti sa môžu zahriať, ak je
používaný s kuchynským vybavením.
Inštalácia
 Zapínanie a vypínanie prístroja zabezpečte inštaláciou
viacpólového vypínača so vzdialenosťou kontaktov minimálne
3 mm. Vhodné separačné zariadenia zahŕňajú napr. výrezov,
RCD a stykačov. Toto zariadenie musí spĺňať platné predpisy.
 Ak sa elektrické pripojenie uskutočňuje cez zástrčku a toto
zostane prístupné po inštalácii, potom nie je potrebné poskytnúť
uvedené oddeľovacie zariadenie.
 Odsávané pary nesmie byť vypúšťané do komína, ktorý je
používaný pre odsávanie splodín a dymu zo zariadení
62






spaľujúcich plyn alebo iné palivá (nevzťahuje sa na zariadenia,
ktoré iba nasáva vzduch späť do miestnosti).Spodná časť
kuchynského odsávača musí byť pripevnená najmenej 60 cm
nad rovinou elektrického variča a 65 cm nad rovinou plynového
či kombinovaného variča. (Ak výrobca uvádza väčšiu
vzdialenosť od plynových horákov, dodržte ju.).
Pred inštaláciou odsávača konzultovať miestne predpisy a
nariadenia do platnosti vo vzťahu k vypúšťaniu vzduchu a
výparov.
Ak odsávač pracuje súčasne s inými neelektrickými spotrebičmi
alebo zariadeniami, odsávanie vzduchu (podtlakové) nesmie
byť vyššie ako 4 Pa (4x10-5bar).
Skôr, ako zapojíte odsávač do siete, skontrolujte, či napätie a
frekvencia zodpovedajú údajom uvedeným na výrobnom štítku,
ktorý je umiestnený vo vnútri odsávača.
Aby odsávač pracoval optimálne, vonkajší vývod výparov
nesmie byť dlhší ako ŠTYRI METRE a nesmie mať viac ako dva
uhly 90º.
Ak nie je možné odvádzať výpary von, kuchynské odsávače sa
dajú vybaviť aktívnymi uhlíkovými filtrami, pomocou ktorých sa
výpary recyklujú a čistý vzduch sa vracia späť do miestnosti.
Poznámka: Ďalšie informácie o inštalácii nájdete na konci tohto
návodu.
Čistenie
 Existuje riziko požiaru, pokiaľ nedochádza k pravidelnému
čisteniu v súlade s pokynmi
 Vyvarujte sa hromadenia tukov v ktorejkoľvek časti odsávača,
najmä vo filtri, pretože by mohol vzniknúť požiar.
 Filter je nutné čistiť aspoň raz za mesiac, v závislosti od
frekvencie používania odsávača. Uvedomte si, že tuk sa v
odsávači usadzuje pri každom varení, bez ohľadu na to, či je
odsávač zapnutý alebo nie.
63
 Pri čistení vnútorného priestoru odsávača odporúčame
používať gumové rukavice a postupovať opatrne.
Opravy
 Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 Spotrebič nezapínajte, ak je prívodná šnúra poškodená alebo
na ovládacom paneli sú badateľné znaky poškodenia.
 V prípade, že LED modul je chybný, musí byť vymenený
výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo obdobne
kvalifikovaným pracovníkom, aby sa predišlo možnému
nebezpečenstvu.
 Ak odsávač prestane fungovať alebo funguje neobvyklým
spôsobom, prístroj odpojte od siete a poraďte sa s technickým
servisom.
 V prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte najbližší autorizovaný
technický servis, ktorý používa výhradne originálne náhradné
diely. Opravy či úpravy uskutočnené inde by mohli prístroj
poškodiť alebo dokonca zničiť – zároveň tým riskujete vlastnú
bezpečnosť. Výrobca nie je zodpovedný za škody, spôsobené
nesprávnym zaobchádzaním so spotrebičom.
Návod na použitie
Funkcie odsávača sa ovládajú stlačením
tlačidla podľa obr.
Odsávač výparov zapnite niekoľko minút pred
začiatkom varenia, aby ste ešte pred tvorbou
výparov vytvorili podmienky na plynulé
prúdenie vzduchu.
Po skončení varenia nechajte odsávač
zapnutý ešte niekoľko minút (asi 3-5), a to
kvôli dokonalému odvedeniu mastnoty z
vývodu vzduchu. Tím zabránite návratu
pachov i dymu.
64
1
2
3
4
1- Časovač
2- Zníženie výkonu zvolenej funkcie
3- Displej
4- Zvýšenie výkonu zvolenej funkcie
5- Svetlo
5
Program pre
odsávania
nastavenie
intervalu
1) Zapnite digestor a vyberte požadovanú
rýchlosť odsávanie.
2) Stlačte časovač.
Maximálna rychlost „H“ môže byť
nastavená iba ručne a automaticky sa
zmení na druhý rýchlostný stupeň po 7
minútach.
Nasýtenie filtrov “F”
3) Vyberte požadovaný čas 1 - 99 minút
pomocou tlačidiel “+” a “-”.
 Keď sa rozsvieti kontrolka “nasýtenia
filtrov”, je potrebné vyčistiť tukové filtre
4) Rýchlosť
odsávania
naprogramovaný
čas
zobrazované na displeji.
zvyšný
striedavo
 Po vyčistení filtrov stlačte súčasne (+) a (-)
po dobu najmenej 3 sekundy potom
kontrolka zhasne.
Predtým, ako sa pustíte do čistenia či údržby
odsávača, skontrolujte, či je odpojený od
elektrickej siete.
v odsávači usadzuje pri každom varení, bez
ohľadu na to, či je odsávač zapnutý alebo nie.
a
sú
Čistenie a údržba
Pri čistení aúdržbe postupujte
bezpečnostných pokynov.
podľa
Existuje riziko požiaru, pokiaľ čistenie nie je
vykonané v súľade s pokynmi.
Čistenie filtra
Ak chcete vytiahnuť filter, treba najprv uvoľniť
body, v ktorých je prichytený. Na čistenie filtra
využite umývačku riadu (pozri poznámky)
alebo dajte filter odmočiť do horúcej vody, čo
potom zjednoduší odstránenie tuku. Použiť
môžete aj rôzne špeciálne spreje (ktoré
chránia nekovové časti). Po vyčistení dajte
filter oschnúť.
Poznámky: Čistenie v umývačke riadu so
súčasným použitím agresívnych čistiacich
prostriedkov môže spôsobiť, že kovové časti
stmavnú; stmavnutie však nemá vplyv na
schopnosť filtra zachytávať plyny.
Pamätajte si: Filter je nutné čistiť aspoň raz
za mesiac, v závislosti od frekvencie
používania odsávača. Uvedomte si, že tuk sa
Čistenie skrinky odsávača
Odporúčame použiť teplú vodu so saponátom
(asi 40º C). Namočenou handričkou potom
vyčistite celú skrinku odsávača, avšak dávajte
pozor, aby ste nenamočili elektrické vedenie.
Poznámka:
 Na čistenie nikdy nepoužívajte kovovú
drôtenku ani iné hrubé prostriedky, ktoré
by mohli poškodiť povrch prístroja.
 Pri čistení nepoužívajte kovové nástroje,
ako napr. nože, nožnice a pod.
Aktívny uhlíkový filter
 Pri inštalácii uhlíkového filtra stlačte
úchytky na každej strane motora a
pootočte ich v smere pohybu hodinových
ručičiek.
 Uhlíkové filtre majú životnosť od troch do
šiestich mesiacov v závislosti od
podmienok používania.
 Aktívne uhlíkové filtre sa nedajú čistiť ani
regenerovať. Po uplynutí životnosti ich
treba vymeniť.
 Pri výmene použitých filtrov za nové
postupujte opačne ako pri ich inštalácii.
65
Technické údaje
Elektrické údaje:
Odkazujeme na štítok s technickými údajmi
Keď niečo nefunguje
Skôr, ako by ste sa obrátili na odbornú opravovňu, skontrolujte nasledujúce možnosti:
Chyba
Odsávač nefunguje.
Možná príčina
Riešenie
Je odpojená prívodná šnúra.
Zapojte šnúru do siete.
V elektrickej sieti nie je prúd.
Skontrolujte alebo obnovte dodávku prúdu.
Vo filtri sa nahromadilo príliš
Vyčistite alebo vymeňte filter.
Odsávač pracuje so veľa tuku.
zníženým
výkonom Zablokovaný vývod.
Odstráňte prekážku z vývodu.
alebo vibruje.
Neadekvátna
vzduchové Obráťte sa na inštaláciu a nasledujte inštrukcie
potrubia.
tohto manuálu.
Nesvieti svetlo.
Chybná žiarovka.
Vymeňte žiarovku.
ILCOS D CODE: DSL-6-S-500
Ochrana životného prostredia
Likvidácia obalu
Obal obsahuje značku Zelený bod.
Zlikvidujte všetky obalové materiály vrátane
kartónu, polystyrénu a plastových fólií v
príslušných odpadkových nádobách. Týmto
spôsobom zaistíte, že obalové materiály budú
opätovne použité.
Likvidácia starého spotrebiča
Podľa Európskej smernice 2012/19/EU o
zaobchádzaní so starým elektrickým a
elektronickým odpadom (WEEE), domáce
elektrické spotrebiče nesmú byť likvidované
spoločne so štandardným odpadom.
66
Staré spotrebiče musia byť zhromažďované
osobitne pre optimalizáciu obnovy materiálov
a recykláciu a pre ochranu pred možným
škodlivým dopadom na ľudské zdravie a
životné prostredie. Symbol preškrtnutej
nádoby na odpadky umiestnený na
produktoch upozorňuje osoby na ich
povinnosť
osobitne
likvidovať
takéto
spotrebiče.
Užívateľ by mal kontaktovať miestnu správu
alebo miesto predaja pre potrebné informácie
o miestach likvidácie starých elektrických
spotrebičov.
Pred likvidáciou vášho spotrebiča ho učiňte
nepoužiteľným odpojením a odrezaním
sieťovej šnúry.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed montażem i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi. Producent nie
odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała spowodowane
nieprawidłową montażem oraz eksploatacją. Instrukcję obsługi
należy zachować, aby korzystać z niej podczas eksploatacji
urządzenia.
Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych
 Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych,
sensorycznych
lub
umysłowych
bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą
one nadzorowane przez dorosłą osobę lub osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
 Czyszczeniem i pielęgnacją urządzenia nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
 Pomieszczenie, w którym okap zamontowano do przewodu
wentylacyjnego, musi mieć sprawną instalację kominową oraz
wentylację (nie dotyczy okapów pracujących w trybie
pochłaniacza).
 Nie wolno przygotowywać pod wyciągiem tzw. „Płonących”
potraw. Otwarty ogień może uszkodzić wyciąg i/lub
spowodować pożar.
 UWAGA: Dostępne części mogą się nagrzewać, gdy wyciąg jest
używanym z urządzeniami do gotowania.
Instalacja
 W instalacji elektrycznej należy przewidzieć urządzenie, które
umożliwia odłączenie od sieci o szerokości rozwarcia styku
minimum 3 mm na wszystkich żyłach.
Odpowiednimi
67
urządzeniami rozdzielającymi są np. wyłączniki LS, wyłączniki
ochronne prądowe i styczniki.
 Jeśli dokonano podłączenia elektrycznego poprzez wtyczkę
oraz jest ona łatwo dostępna, to nie ma konieczności montażu
dodatkowego urządzenia rozdzielającego.
 Nie podłączać okapu do kanału kominowego, do którego
podłączono urządzenia grzewcze opalane gazem lub innym
paliwem (nie dotyczy okapów pracujących w trybie
pochłaniacza).
 Dolna powierzchnia okapu powinna znajdować się co najmniej
60 cm nad palnikami elektrycznymi lub 65 cm nad palnikami
gazowymi.
W
czasie prac montażowych
należy przestrzegać
obowiązujących przepisów dotyczących wentylacji i oddymiania
pomieszczeń.
 Kiedy jednak uruchamią się wyciąg wraz z innymi urządzeniami
niezasilanymi energią elektryczną, ciśnienie powietrza na
wyjściu nie może przekraczać 4 Pa (4x10-5 bar).
 Przed przyłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej
należy sprawdzić zgodność napięcia i częstotliwości z danymi
na tabliczce znamionowej. Wyciąg powinien być podłączony do
gniazdka z uziemieniem.
 W celu uzyskania optymalnego odprowadzenia powietrza,
przewód nie powinien być dłuższy niż 4 metry i powinien
posiadać maksymalnie dwa kolanka 90º.
 W przypadku braku możliwości odprowadzania oparów na
zewnątrz, należy zainstalować filtr z węgla aktywnego. Filtr
montuje się w korpusie wyciągu, poprzez wkręcanie go w
kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 UWAGA: Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji
znajdują się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.
68
Czyszczenie
 Istnieje ryzyko pożaru, jeżeli czyszczenie nie jest
przeprowadzane zgodnie z instrukcją.
 Nie dopuścić do gromadzenia się smaru w dowolnej części
ekstraktora, zwłaszcza w filtrach smarów, ponieważ może ono
spowodować zagrożenie pożarowe!
 Filtry należy czyścić zależnie od stopnia zabrudzenia, jednak
nie rzadziej niż raz w miesiącu. Prosimy zwrócić uwagę, że
podczas gotowania tłuszcz osadza się na filtrze również gdy
urządzenie nie jest włączone.
 Zalecamy używanie rękawic podczas czyszczenia wnętrza
urządzenia.
Remont
 Jeśli przewód zasilający został uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa jego wymianę powinien przeprowadzić
producent, autoryzowany serwis lub inny wykwalifikowany
specjalista. Ponadto do ww. czynności potrzebne są specjalne
narzędzia.
 Nie należy uruchamiać okapu, jeżeli przewód elektryczny jest
uszkodzony lub są widoczne uszkodzenia na panelu
sterowania.
 Jeżeli moduł LED nie działa poprawnie musi zostać wymieniony
przez producenta, autoryzowany serwis techniczny lub
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
 Jeżeli okap nie działa lub działa niepoprawnie, należy odłączyć
go od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem
technicznym.
 W razie konieczności dokonania naprawy należy powiadomić
najbliższy punkt serwisowy. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Naprawy dokonane przez osoby
nieuprawnione mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub
69
zakłócić jego eksploatację. W żadnym
podejmować samodzielnych prób naprawy.
wypadku
nie
Obsługa urządzenia
Włączanie i wyłączanie wyciągu oraz
oświetlenia
odbywa
się
przyciskami
pokazanymi na rysunku.
Zaleca się włączenie okapu na kilka minut
przed rozpoczęciem gotowania (3 – 5 minut),
w ten sposób tworzy się stabilny ciąg
powietrza jeszcze przed powstaniem oparów.
Zaleca się również pozostawienie okapu
włączonego (3 – 5 minut) po zakończeniu
gotowania, co umożliwia wydmuchanie
wszelkich oparów i tłuszczy z przewodów
wentylacyjnych i zapobiega ich cofaniu się do
pomieszczenia.
1
2
3
4
5
1- Przycisk Timer
2- Przycisk – (zmniejszanie)
3- Wyświetlacz
4- Przycisk + (zwiększanie)
5- Oświetlenie
Programowanie czasu pracy okapu
1) Włączyć urządzenie i ustawić odpowiednią
prędkość turbiny.
2) Nacisnąć przycisk Timer.
3) Za pomocą przycisków + oraz – ustawić
czas pracy okapu (1 – 99 minut).
4) Na wyświetlaczu na przemian będą
pojawiać się wybrana prędkość turbiny
oraz czas pozostały do zakończenia pracy
okapu.
Nie można zaprogramować czasu pracy
dla prędkości turbo “H”, ponieważ po
upływie 7 minut urządzenie automatycznie
przełączy się na prędkość 2.
Zabrudzenie filtrów “F”
 Jeżeli na wyświetlaczu podświetli się,
zaleca się wyczyścić/umyć filtry.
 Po czyszczeniu filtrów jednocześnie
dotknij (+) i (-). Po czym znak wyłączy się.
Czyszczenie i konserwacja
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
upewnić się, czy urządzenie jest odłączone od
zasilania.
Przestrzegać
instrukcji
i
wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa.
Jeżeli
prace
konserwacyjne
nie
są
przeprowadzane zgodnie z instrukcją, może
wystąpić RYZYKO POŻARU!
Czyszczenie filtrów
Zwolnić zapadki i wyjąć filtry z mocowań.
Wkład filtra wyczyścić w zmywarce do naczyń
70
lub poprzez namoczenie w gorącej wodxie;
dopuszczalne jest stosowanie środoków.
Czyszczących w sprayu (zabezpieczając
niemetalowe części). Po umyciu filtry
dokładnie wysuszyć.
Uwaga: Niektóre środki myjące używane w
zmywarkach mogą odbarwić metalową
powierzchnię filtra na czarno. Nie ma to
jednak
wpływu
na
prawidłowość
funkcjonowania urządzenia.
Filtry należy czyścić zależnie od stopnia
zabrudzenia, jednak nie rzadziej niż raz w
miesiącu. Prosimy zwrócić uwagę, że
podczas gotowania tłuszcz osadza się na
filtrze również gdy urządzenie nie jest
włączone.
Filtr z węgla aktywnego
 Aby założyć filtry należy ustawić je
zgodnie z oznaczeniami na wylotach
turbiny i przekręcić zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
Czyszczenie obudowy
 Żywotność filtrów wynosi 3 – 6 miesięcy
zależnie od intensywności używania
wyciągu.
Zalecane jest mycie miękką szmatką
namoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem
mydła lub płynu do mycia naczyń. Po umyciu
dokładnie wytrzeć do sucha.
Uwaga:
 Filtrów z węgla aktywnego nie można myć
lub regenerować. Zużyte należy wymienić
na nowe.
 Nie wolno używać metalizowanych gąbek
do szorowania, proszków i mleczek
szorujących
 Aby zdjąć zużyte filtry postępować w
odwrotnej kolejności.
 I żadnych ostrych narzędzi do skrobania,
np. noży, itp.
Informacje techniczne
Charakterystyka techniczna:
SPRAWDŹ TABLICZKĘ ZNAMIONOWĄ
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
Jeśli coś nie działa
Przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić:
Prawdopodobna
przyczyna
Problem
Silnik okapu nie działa.
Kabel zasilający nie
podłączony do sieci.
Rozwiązanie
jest
Nie ma napięcia w sieci.
Sprawdzić bezpieczniki.
Filtry są zabrudzone.
Okap wibruje.
Niedostateczna
ciągu.
Zablokowany
moc powietrza.
Niedostateczny
powietrza
Oświetlenie nie działa.
jest
Żarówki przepaliły się.
Podłączyć kabel do sieci.
Wymienić filtry węglowe.
wylot
Umyć filtry metalowe.
wylot
Udrożnić przewód odprowadzający
Kontakt z obsługą
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Opakowanie i wycofanie z eksploatacji
Opakowanie
Powyższy symbol oznacza, że wszystkie
materiały zastosowane do opakowania są
nieszkodliwe dla środowiska naturalnego, w
100% nadają się do odzysku.
71
Po rozpakowaniu urządzenia prosimy
Państwa
o
usunięcie
elementów
opakowania w sposób nie zagrażający
środowisku.
Wycofanie z eksploatacji
Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia
zgodne
z
Dyrektywą
Europejską
2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Powyższy
symbol
umieszczony
na
produkcie lub na dołączonych do niego
dokumentach oznacza, że ten produkt nie
jest
klasyfikowany
jako
odpad
z
gospodarstwa domowego.
Urządzenie, z przeznaczeniem jego
złomowania, należy zdać w odpowiednim
punkcie utylizacji odpadów, w celu
recyklingu komponentów elektrycznych i
72
elektronicznych. Zapewniając prawidłowe
złomowanie
niniejszego
urządzenia
przyczynią się Państwo do ograniczenia
ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu na
środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby
zaistnieć
w
przypadku
niewłaściwej
utylizacji urządzenia.
Dodatkowe informacje na temat utylizacji,
złomowania i recyklingu opisywanego
urządzenia można uzyskać w lokalnym
urzędzie
miasta,
w
miejskim
przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w
sklepie, w którym produkt został zakupiony.
Przed złomowaniem zawsze należy
doprowadzić
urządzenie
do
stanu
nieprzydatności,
odcinając
kabel
elektryczny.
Biztonsági információk
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy
használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó.
További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az
útmutatót.
Gyermekek biztonsága és a kiszolgáltatott emberek
 A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi
vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős
személy felügyelete mellett használhatják.
 Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
 Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet.
Általános biztonsági
 Ott kell lennie a megfelelő szellőztetést a szobában, amikor a
szagelszívó használjuk egyidejűleg a készülékek égő gáz vagy
más tüzelőanyagok (nem alkalmazható a készülékekre,
amelyek csak akkor mentesül a levegőt vissza a szoba).
 Soha ne flambírozzon a páraelszívó alatt.
 FIGYELEM: Akadálymentes alkatrészek hőt használ fel, amikor
főző.
Telepítés
 Az elektromos bekötést úgy kell végrehajtani, hogy a készülék
leválasztható legyen a hálózatról egy minden pólusánál
minimum 3 mm-es érintkezőtávolságú eszközzel. Erre alkalmas
leválasztó eszközök lehetnek például a megszakítók,
biztosítékok (a csavaros biztosítékokat ki kell venni a
foglalatból), az áramvédő kapcsolók és védőrelék.
73
 Ha az elektromos csatlakozás egy dugón keresztül történik, és
ez a telepítés után is elérhető marad, akkor nem szükséges az
említett szétválasztó berendezést biztosítani.
 A levegő nem szabad beengedni a kémény, hogy használják a
fárasztó füst készülékek égő gáz vagy más tüzelőanyagok (nem
alkalmazható a készülékekre, amelyek csak akkor mentesül a
levegőt vissza a szoba).
 A páraelszívó alsó részének legalább 60 cm-re kell lennie
elektromos főzőlapoktól és 65 cm távolságra gázfőzőlapoktól.
Amennyiben a gázfőzőlaphoz tartozó használati útmutató ennél
nagyobb távolságot ír elő, úgy azt kell betartani.
 A páraelszívó beszerelése előtt tanulmányozza az érvényben
lévő helyi előírásokat.
 A páraelszívó csatlakoztatását egy védő vezetékkel ellátott
aljzattal kell elvéhezni. Amennyiben a páraelszívó egy időben
működik
más,
nem
elektromos
árammal
üzemelő
berendezéssel, a kimenő levegő nyomása nem haladhatja meg
a 4 Pa-t (4x10-5 bar).
 Mielőtt csatlakoztatná a páraelszívót a hálózatra, győződjön
meg arról, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik a
páraelszívó belső oldalán található típuscímke adataival.
 Az optimális teljesítmény biztosításához az elszívó cső
hosszúsága nem haladhatja meg a NÉGY métert, és nem lehet
benne kettőnél több 90º-os görbület.
 A szabadba történő elvezetés ajánlott, de az aktív szénszűrő
használata lehetővé teszi a megtisztított levegő visszavezetését
a konyhába az elszívó csövön keresztül. Ne hagyja magára a
működő készüléket!
 MEGJEGYZÉS: További telepítési információkért lásd a végén
ezt a használati útmutatót.
74
Tisztítás
 Van egy tűzveszély esetén a tisztítást nem végezték el
megfelelően az utasításokat.
 Ügyeljen arra, hogy a páraelszívó semmilyen részére ne
rakódjon le zsír, különösen a szűrőre ne, MERT EZ TÜZET
OKOZHAT.
 A szűrőt legalább havonta egyszer tisztítsa meg a páraelszívó
használatának gyakoriságától függően! Ügyeljen arra, hogy
főzés közben a zsír lerakódik a páraelszívóra akkor is, ha a
páraelszívó nincs bekapcsolva!
 A páraelszívó belső részének tisztításakor óvatosan járjon el és
ajánlatos kesztyű használata.
Javítás
 Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a hivatalos
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek ki
kell cserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
 Ne kapcsolja be a páraelszívót, ha a hálózati kábelen sérülések
láthatók (kopás, vágás) vagy a kapcsolótábla körül az
elhasználódás jelei láthatók.
 Ha a LED-modul nem működik, akkor ki kell cserélni a gyártó, a
hivatalos márkaszerviz vagy hasonlóan képzett személy
elkerülése érdekében veszélyt.
 Amennyiben a páraelszívó nem, vagy hibásan működik,
válassza le a készüléket az elektromos hálózatról és értesítse a
szakszervizt.
 Ha szerelésre van szükség, forduljon a legközelebbi
engedélyezett műszaki szervizhez, és ragaszkodjon eredeti
alkatrészek beszereléséhez! Más által végzett szerelések és
módosítások a készülék meghibásodásához és hibás
működéséhez vezethetnek és veszélyeztethetik a készülék
biztonságos működését. A gyártó és a forgalmazó nem vállal
75
semmilyen felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű
használata esetén.
Használati utasítások
Az ábrán látható gomb megnyomásával
szabályozhatja a páraelszívó működését.
A jobb páraelszívó hatás érdekében kapcsolja
be a készüléket 3-5 perccel a főzés
megkezdése előtt, hogy a levegőáramlás
folyamatos
és
stabil
legyen
a
páraképződéskor!
A főzés befejezése után hagyja még néhány
percig (3-5 perc) bekapcsolva a páraelszívót,
hogy a készülék a zsírrészecskéket az elszívó
vezetékből teljesen kívülre vezesse. Így
elkerülheti a zsír, gőz és szagok
visszaáramlását.
5- Világítás
Az elszívási időtartam beprogramozása
1) Kapcsolja be a páraelszívót és válassza ki
a kívánt elszívási sebességet!
2) Nyomja meg az ‘Időmérő’ gombot!
3) Állítsa be a kívánt időtartamot 1-től 99
percig a ‘+’ és ‘-’ gombok használatával!
4) A készülék felváltva jelzi ki az elszívási
sebességet és a fennmaradó program időt.
A maximális elszívási sebességet ‘H’ csak
manuálisan lehet beállítani, és 7 perc
elteltével a készülék automatikusan átvált a
második sebességi fokozatra.
A szűrők telitődése “F”
1
2
3
4
5
1- Idömérö
2- A választott funkció csökkentése
3- Kijelzö
4- A választott funkció növelése
 Amikor a ’Szűrő telítettségi’ kijelző
bekapcsol, tisztítsa meg a szűrőt!
 A szűrők megtisztitása után nyomja meg
egyszerre a (+) és (-) gombokat, ennek
következményeként a jelzés kialszik.
Tisztítás és karbantartás
Minden tisztítási és karbantartási művelet
előtt válassza le a páraelszívót a hálózatról.
A tisztítási és karbantartási műveletek
elvégzésekor tartsa be a biztonsági
utasításokat.
Tűzveszély van, ha az elszámolási nem
végzik megfelelően az utasításokat.
A szűrő tisztítása
A szűrők kivételéhez oldja ki a rögzítő
elemeket! A tisztításhoz áztassa be a szűrőt
meleg vízbe, amíg a zsír leoldódik, majd
mosogassa el folyó víz alatt! Speciális
zsíroldó spray is használható a szűrő
tisztításához. A szűrő mosogatógében is
tisztítható (figyelje a megjegyzést). A szűrőt
függőlegesen tegye a mosogatógépbe, hogy
ne rakódhasson rá ételmaradék! A tisztítás
76
után hagyja megszáradni a szűrőt, majd
helyezze vissza a páraelszívóba!
Megjegyzés: A mosogatógépben agresszív
tisztítószerrel történő tisztításkor a fém részek
felülete megfeketedhet, ami semmilyen
hatással
nincs
szűrő
zsírelnyelő
tulajdonságra.
Figyelem: A szűrőt legalább havonta egyszer
tisztítsa meg a páraelszívó használatának
gyakoriságától függően! Ügyeljen arra, hogy
főzés közben a zsír lerakódik a páraelszívóra
akkor is, ha a páraelszívó nincs bekapcsolva!
A szűrőtartó és a páraelszívó test tisztítása
A tisztításhoz egy meleg, körülbelül 40C-os
mosogatószeres vízbe mártott rongyot
használjon! Különös alapossággal tisztítsa
szűrőt és rögzítse az óramutató járásával
megegyező irányba történő forgatással!
A
szénszűrő
három-hat
hónapig
használható a páraelszívó használatának
intenzitásától és gyakoriságától függően.
 Az aktív szénszűrő nem regenerálható és
nem mosható. Amikor elhasználódott, ki
kell cserélni azt.
 A használt szűrő cseréje a beszerelés
fordított sorrendjében történik.
meg a nyílásokat és végül alaposan törölje
szárazta a felületet egy szálmentes ronggyal!
Figyelem:
 Soha ne használjon fémes szivacsot, vagy
agresszív
szereket,
mert
ezek
károsíthatják a felületet!.
 Ne karcolja meg a felületet kemény
tárgyakkal, mint például kés, olló, stb!
Aktív szénszűrő
 Az aktív szénszűrő beszereléséhez a
motoron lévő rögzítő elemeknek és a
szűrőnek egybe kell esnie. Illessze be a
Műszaki adatok
Elektromos jellemzők:
LÁSD A TÍPUSCÍMKÉT
Hiba esetén
Mielőtt egy esetleges hiba esetén hívná a műszaki szerviz szolgálatot, kérjük, végezze el a
következő egyszerű ellenőrzéseket:
Hibajelenség
A páraelszívó
működik
Lehetséges okok
Megoldás
A hálózati kábel nincs
Csatlakoztassa a hálózati kábelt!
nem
csatlakoztatva
Az aljzat nem vezeti a Cseréltesse ki / szereltesse meg szakemberrel
feszültséget.
alzatot!
A szűrő zsírral telítődött.
A páraelszívó nem szív
Eltömődött az elszívó cső.
megfelelően,
vagy
Nem megfelelő a levegő
rezeg
csatorna.
A lámpa nem világít
Törött lámpa
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt!
Szüntesse meg az eltömődést!
Értesítsen szakképzett szerelőt és kövesse a
használati útmutató utasításait!
Kapcsolat az ügyfélszolgálat
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
A csomagolás ártalmatlanítása
A csomagoláson a Zöld Pont jel
látható
A csomagolóanyag minden részét, úgymint
a kartont, a hungarocellt és a műanyag
csomagolást a megfelelő tárolókban
helyezzük el. Ezáltal biztosak lehetünk
benne, hogy a csomagolóanyagok újra
felhasználásra kerülnek.
A már nem használt készülékek
ártalmatlanítása
kezeléséről szóló 2012/19/EU számú
Európai direktíva értelmében az elektromos
háztartási készülékeket nem szabad a
normál háztartási hulladékkal együtt kezelni.
A kiöregedett készülékeket külön kell
gyűjteni, ezzel optimalizálva az alkatrészek
felújításának, illetve az újrafeldolgozásnak a
lehetőségét, valamint megelőzve az emberi
77
egészség és a környezet szempontjából
esetlegesen jelentkező veszélyeket. Minden
ilyen terméken el kell helyezni az áthúzott
kukát ábrázoló jelölést, így figyelmeztetve
az embereket arra, hogy az ilyen termékeket
külön kell gyűjteni.
A vásárlók felvehetik a kapcsolatot a helyi
hatóságokkal vagy gyűjtőhelyekkel és
tájékoztatást
kérhetnek
arról,
hol
78
helyezhetik
gépeiket.
el
kiöregedett
háztartási
Mielőtt a készüléktől megválnánk, tegyük
használhatatlanná úgy, hogy kihúzzuk és
átvágjuk a tápkábelt.
Информация за сигурност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди ин
сталиране и употреба на уреда. Производителят не носи отго
ворност за неправилно инсталиране и употреба, предизвикани
от неправилно използване. Винаги запазвайте инструкциите с
уреда за бъдещи справки.
безопасността на децата и уязвимите хора
 Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение от възрастен или лице, което е
отговорно за тяхната безопасност.
 Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
 Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от
деца, ако не са под наблюдение.
Обща безопасност
 Изтегляният въздух не трябва да влиза във въздуховод,
който се използва от други уреди за отвеждане на
изпарения от газ или други горива.
 Не фламбирайте под абсорбатора.
 ВНИМАНИЕ: Достъпните части могат да се нагорещят,
когато се използва с готварски уреди.
Инсталация
 При директно свързване към елетрическата мрежа трябва
да бъде използван еднополюсен прекъсвач с минаимално
разстояние между клемите от 3 мм, който да бъде лесно
достъпен. Подходящи устройства за разделяне включват,
например, прекъсвания, RCD и контактори. Тази
инсталация трябва да отговаря на действащите
разпоредби.
79
 Ако електрическото свързване се осъществява чрез
щепсел и това остава достъпно след монтажа, тогава не е
необходимо да се осигури споменатото отделящо
устройство.
 Помещението трябва да има достатъчно добра
вентилация,
ако
абсорбатора
ще
се
използва
едновременно с други уреди, които използват енергия,
различна от електрическата.
 Долната част на абсорбатора трябва да е на височина наймалко 60 см от електрически котлони или на 65 см от газови.
Ако в инструкциите за тяхната употреба се препоръчва поголямо разстояние, то следва да бъде спазенo.
 При инсталирането на абсорбатора следва да се
съобразите с местните норми и стандарти и да спазите
изискванията за вентилация.
 Когато абсорбатора
работи едновременно с друг
неелектрически уред за готвене, въздушното налягане,
което се получава в отдушника, не трябва да превишава 4
Pa (4x10-5 на бара).
 Преди да включите абсорбатора се уверете, че честотата и
волтажът в електрическата мрежа съответстват на
отбелязаните такива на стикера с техническите данни,
намиращ се от вътрешната страна на абсорбатора.
 За да бъде абсорбирането оптимално, изходящият
въздуховод не трябва да превишава 4 метра дължина и да
не включва повече от 2 чупки с ъгъл 90º.
 Въпреки че е препоръчително извеждане на парите навън,
може да се използват филтри с активен въглен, които
връщат пречистения въздух в кухнята.
 ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация за инсталиране,
вижте в края на това ръководство за потребителя.
Почистване
80
 Съществува риск от пожар, ако почистването на
абсорбатора не се осъществи в съответствие с
инструкциите описани в това ръководство.
 Не допускайте да се натрупва мазнина, върху която и да е
част на абсорбатора и особено във филтрите – ТОВА
УВЕЛИЧАВА РИСКА ОТ ПОЖАР!
 Филтрите трябва да се почистват най-малко веднъж
месечно в зависимост от честотата на използването на
абсорбатора. Помнете, че по време на готвене мазнините
се натрупват в абсорбатора, независимо дали той е
включен или не.
 Aspiratörün iç kısmını temizlerken eldiven kullanmanızı ve çok
dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.
Ремонти
 Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя, негов сервизен представител
или подобни квалифицирани лица, за да се избегне
опасност.
 Не включвайте уреда ако захранващия кабел е повреден
или забележите някаква нередност по контролния панел.
 Ако има повреда в LED осветлението, то тя трябва да бъде
отстранена единствено от квалифициран специалист.
 Ако абсорбатора спре да работи или не фукционира
нормално, го изключете от електрическото захранване и се
свържете с техническия сервиз.
 Моля, свържете се с най-близкия сервиз на квалифицирана
техническа помощ за всякакви ремонти винаги с помощта
на оригинални резервни части. Ремонт и модификации,
извършени от други, могат да повредят екстрактор или да
причинят това да се повреди и да предизвика рискове за
безопасността.
81
Инструкции за употреба
Когато натискате бутоните показани на
фиг., Вие контролирате функционирането
на абсорбатора.
За да имате по-добра абсорбация, Ви
препоръчваме да включите уреда няколко
минути (3-5 минути) преди да започне
готвенето - така ще се постигне постабилен и постоянен въздушен поток за
отстраняване на миризмите.
Също така, след приключване на готвенето
оставете абсорбатора да поработи още
няколко минути, така че да отведе всички
пари и миризми от помещението.
2) Натиснете бутона “Таймер”.
3) Посредством бутоните “+” и “-” изберете
желаното
време
на
работа
на
абсорбатора: от 1 до 99 минути.
4) Скоростта на абсорбация и оставащото
програмирано време ще се показват
като се редуват върху дисплея.
Максималната скорост H може да бъде
настроена само ръчно. Ако изберете
максимална скорост на работа, тя
автоматично ще се превключи на
скорост 2 след период от време 7
минути.
Насищане на филтрите “F”
1
2
3
4
 Когато е включи символът „Насищане
на филтрите”, филтрите трябва да
бъдат почистени.
5
1- Таймер
2- Намалявяне на времето
 След
почистване
на
филтрите,
едновременно натиснете (+) и (–) за
поне 3 секунди, след което символът
ще изгасне.
3- Дисплей
4- Увеличаване на времето
5- Осветление
Програмиране
абсорбация
периода
1) Включете абсорбатора
желаната скорост.
и
на
изберете
Почистване и поддръжка
Преди да започнете каквато и да е работа
по
почистване
и
поддръжка
на
абсорбатора
го
изключете
от
електрическата мрежа.
При
почистването
и
поддържането
спазвайте инструкциите за безопасност.
Съществува
риск
от
пожар,
ако
почистването на уреда не е в съответствие
с посочените инструкции.
82
Почистване на филтрите
За да извадите филтрите от местата им, ги
освободете от закопчалките, които ги
поддържат.
Измийте
филтрите
в
съдомиялна машина (вижте забележките)
или ги оставете да постоят в гореща вода,
така че да се улесни премахването на
мазнините, а ако желаете, използвайте
специален спрей (пазете неметалните им
части). След почистването ги оставете да
изсъхнат.
Забележка: Миенето в съдомиялна
машина с „агресивен” (силен) почистващ
препарат може да потъмни повърхността
на металните части на филтрите, без това
да повлияе на способността им да улавят
изпаренията.
Внимание: Филтрите трябва да се
почистват най-малко веднъж месечно в
зависимост от честотата на използването
на абсорбатора. Помнете, че по време на
готвене мазнините се натрупват в
абсорбатора, независимо дали той е
включен или не.
Почистване на корпуса на абсорбатора
За
почистване
се
препоръчва
използването на кърпа, напоена в гореща
вода (около 40°C) със сапун, като обърнете
специално внимание на ъглите. След това
подсушете с суха кърпа
Забележка:
препарати, които могат да наранят
повърхностите на абсорбатора.
 Не
използвайте
остри
метални
предмети, като ножове, ножици и
други.
Филтри с активен въглен
 За да поставите филтрите с активен
въглен, поставете техните захващащи
части в предвидените за това отвори
на двигателя, като бъдат завъртени по
посока на часовниковата стрелка.
 Филтрите с активен въглен са годни от
3 до 6 месеца в зависимост от
употребата на абсорбатора.
 Филтрите с активен въглен не се мият,
нито възстановяват. След тяхната
употреба трябва да се заменят с нови.
 За да свалите използваните филтри,
следвайте обратната процедурата на
тази при поставянето им.
 Никога не използвайте кухненска тел
или четки, както и абразивни
Технически данни
Електрически характеристики:
УКАЗАНИ
СА
НА
СТИКЕРА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
С
Ако нещо не работи
Преди да потърсите техническа помощ при възникнал проблем, моля проверете:
Проблем
Абсорбаторът
работи
Вероятна причина
Решение
Захранващият кабел не е Свържете кабела
не
свързан
захранване
Няма ток в контакта
към
електрическото
Проверете / ремонтирайте електрическата
инсталация
Почистете или заменете филтрите
Абсорбирането не е Филтрите са запушени
задоволително
или Въздоховодът е запушен
Почистете въздуховода
има вибрации
Въздуховодът
е Свържете се със специалиста, монтирал
неподходящ
уреда и спазвайте настоящите инструкции
83
Проблем
Вероятна причина
Решение
Лампите не светят
Лампите са изгорели
Свържете се с обслужване на клиенти
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Опазване на околната среда
Изхвърляне
материали
на
опаковъчните
Опаковъчните материали носят знака
„Зелена точка”. Изхвърляйте всички
опаковъчни материали, като картон,
полиуретан и фолиа, в съответните
контейнери. Така ще бъдете сигурни, че
тези материали ще бъдат рециклирани..
Изхвърляне на уреди, излезли от
употреба
Съгласно
Европейската
директива
2012/19/ЕU касаеща управлението на
отпадъците от електрически и електронни
уреди, домакинските електроуреди не
трябва да попадат в нормалния градски
поток от твърди отпадъци.
Уредите излезли от употреба, трябва да
бъдат събрани отделно, за да се
84
оптимизира процесът за обработка и
рециклиране на съставляващите ги
материали, както и за да се предпазят от
потенциални опасности човешкото здраве
и околната среда. Символът със зачертан
с кръст контейнер за боклуци трябва да
бъде поставян на всички подобни уреди, за
да напомня за задължението те да бъдат
изхвърляни
и
съответно
събирани
отделно.
Потребителите трябва да се свържат с
местните власти или пунктове за отпадъци,
за да получат информация къде да оставят
своите стари уреди.
Преди да изхвърлите Вашия стар
уред направете го неизползваем
като
издърпате
захранващия
кабел, а след това го отрежете и
изхвърлете.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil dacă
instalarea şi utilizarea incorectă a aparatului provoacă răniri şi
daune. Păstraţi întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul
pentru consultare ulterioară.
Siguranța copiilor și a persoanelor vulnerabile
 Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de 8
ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau experienţă dacă
sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru
siguranţa lor.
 Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
 Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate de copii
nesupravegheaţi.
Siguranță generală
 Camera (bucataria) ar trebui sa fie aerisită suficient atunci când
hota este folosită în același timp cu aparatele pe gaz sau alți
combustibili (nu se aplică pentru aparatele care evacuează
aerul înapoi în cameră).
 Nu pregatiti preparate flambate sub hota.
 ATENŢIE: Piese de accesibile se pot încălzi atunci când este
folosit cu aparate de gătit.
Instalare
 Instalatia electrica trebuie montata astfel incat aceasta sa poata
fi izolata de sursa de alimentare cu o distanta minim de 3 mm
pentru toate contactele. Separarea corecta a aparatelor include
de ex. intrerupatoare, RCD si contactori.
 Daca conexiunea electrica este realizata printr-un stecher si
acest lucru ramane accesibil dupa instalare, atunci nu este
necesar sa aveti un dispozitiv de separare.
85
 Aerul nu trebuie evacuat într-un flux care este folosit pentru
evacuarea fumurilor din aparatele pe gaz sau alți combustibili
(nu este aplicabil pentru aparatele care doar evacuează aerul
înapoi în încăpere).
 Partea de jos a hotei trebuie sa fie amplasata la cel putin 60cm
deasupra plitei electrice si la 65cm deasupra plitelor pe gaz.
Daca instructiunile pentru plitele pe gaz recomanda o distanta
mai mare, acestea trebuie respectate.
 Înainte de a instala hota consulta regulile și reglementările
locale în vigoare în ceea ce privește evacuarea aerului și a
fumului.
 Atunci cand hota functioneaza in acelasi timp cu alte dispozitive
de gatit non electrice, presiunea de evacuare a aerului nu
trebuie sa depaseasca 4 Pa (4x10 –5 bar).
 Inainte de a conecta hota la retea, verificati daca tensiunea si
frecventa corespund celor indicate pe eticheta de caracteristici
situata in interiorul dispozitivului.
 Pentru a obtine o functionare maxima, lungimea furtunului de
evacuare un trebuie sa depaseasca 4 metri, sau sa includa mai
mult de 2 unghiuri de 90º (coturi).
 Desi se recomanda evacuarea aerului in afara, se pot folosi filtre
de carbune active care permit gazului sa se intoarca in bucatarie
prin conducta de evacuare.
 NOTĂ: Pentru mai multe informații de instalare, se referă la
sfârșitul acestui manual de utilizare.
Curățenie
 Există un risc de incendiu dacă curățarea nu este efectuată în
conformitate cu instrucțiunile.
 Nu lasati grasimile sa se acumuleze in nicio parte a hotei, mai
ales in filtru, deoarece EXISTA RISCUL PRODUCERII DE
FLACARI.
 Filtrul trebuie curatat cel putin o data pe luna in functie de cat
de des este intrebuintata hota. Trebuie retinut faptul ca grasimile
86
se acumuleaza in interiorul hotei in timpul prepararii alimentelor,
fie ca aceasta este pornita sau oprita.
 Recomandam folosirea manusilor si o atentie sporita atunci
cand se curata interiorul hotei.
Reparații
 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, de un service autorizat sau de
persoane cu o calificare calificare similară pentru a se evita
pericolul.
 Nu porniți hota dacă cablul de alimentare este uzat sau dacă
sunt semne de deteriorare în jurul panoului de control.
 Dacă modulul cu LED nu funcționează, trebuie înlocuit de
producător, agentul de service sau persoane similare calificate
pentru a evita pericolul.
 Daca hota nu mai functioneaza sau exista anomalii in
functionare, deconectati-o de la retea si contactati serviciul de
asistenta tehnica.
 Contactati cel mai apropiat centru de Asistenta Tehnica
calificata pentru orice reparatie folosind intotdeauna piese de
schimb originale. Reparatiile si modificarile efectuate de alte
persoane pot deteriora dispozitivul sau pot cauza o functionare
defectuoasa, si va pot pune siguranta in primejdie. Producatorul
nu poate fi tras la raspundere pentru utilizarea neadecvata a
dispozitivului.
Instructiuni de utilizare
Apasand butonul indicat in imaginea 1, veti
putea controla functiile hotei.
Pentru a obtine o extractie mai buna, este
recomandata pornirea hotei cu cateva minute
inainte de a incepe prepararea (3-5 minute)
pentru ca aerul sa devina continuu si stabil
atunci cand incepe extractia fumului.
De asemenea, mentineti hota pornita pentru
cateva minute dupa terminarea prepararii
pentru ca toate fumurile si mirosurile sa fie
inlaturate.
1
2
3
4
5
1- Temporizator
2- Diminuare functie selectata
3- Display
87
4- Crestere functie selectata
5- Lumină
Programarea duratei de aspiratie
1) Porniti hota si selectati viteza de aspiratie
dorita
2) Apasati „temporizator”.
3) Selectati durata de programare dorita intre
1 si 99 minute utilizand butoanele + si - .
Viteza maxima H poate fi selectata doar
manual si va fi schimbata automat la nivelul
de viteza 2 dupa 7 minute.
Saturarea filtrelor “F”
 Atunci când simbolul ”Saturarea filtrelor”
este aprins, filtrele trebuie curătate.
 După curătare, apăsati simultan (+) si (-)
timp de cel putin 3 secunde până când
simbolul va dispărea.
4) Viteza de aspiratie si durata de programare
ramasa sunt afisate alternativ.
Curatarea si intretinerea
Inainte de a efectua orice lucrare de curatare
sau intretinere, verificati daca hota este
deconectata de la retea.
Pentru a efectua operatiunile de curatare si
intretinere urmati instructiunile de siguranta.
Exista risc de incendiu, daca operatiunea de
curatare nu se realizeaza in conformitate cu
instrucţiunile.
Curatarea filtrelor
Pentru a scoate filtrele din locasul lor, slabiti
punctele de fixare. Curatati filtrul, fie in masina
de spalat vase (vezi observatiile), fie lasati-l in
apa calda pentru a inlesni indepartarea
grasimilor sau, daca doriti, cu ajutorul
substantelor speciale (protejand partile care
nu sunt metalice). Dupa ce au fost curatate,
lasati filtrele sa se usuce.
Observatii: curatarea cu detergenti agresivi
in masina de spalat vase poate cauza
innegrirea suprafetei partilor metalice, fara a
afecta capacitatea filtrului de a retine gazul.
N.B. Filtrul trebuie curatat cel putin o data pe
luna in functie de cat de des este intrebuintata
hota. Trebuie retinut faptul ca grasimile se
acumuleaza in interiorul hotei in timpul
prepararii alimentelor, fie ca aceasta este
pornita sau oprita.
88
Curatarea corpului hotei
Se recomanda folosirea apei calde (aprox.
40ºC cu sapun. Se va utiliza o carpa inmuiata
in aceasta solutie pentru curatarea hotei,
acordand o atentie sporita gratarelor. Dupa
curatare, uscati hota cu ajutorul unei carpe
care nu lasa scame.
Observatii:
 Nu utilizati bureti de curatare metalici sau
produse abrazive care pot deteriora
suprafata.
 Nu utilizati obiecte de curatare cu
suprafete metalice precum cutite, foarfeci
etc.
Filtre de carbune active
 Pentru a instala filtrul de carbune, apasati
punctele de fixare pe fiecare parte a
motorului si rotiti in sensul acelor de
ceasornic.
 Filtrul de carbune poate fi utilizat intre trei
si sase luni in functie de conditiile speciale
de intrebuintare.
 Filtrul de carbune activ nu poate fi curatat
sau
regenerat.
Dupa
terminarea
perioadei in care poate fi utilizat, acesta
trebuie inlocuit.
 Pentru a inlocui filtrele uzate cu unele noi,
trebuie sa le scoateti pe cele vechi
urmand instructiunile de instalare in
ordine inversa.
Informatii Tehnice
Caracteristici electrice:
VEZI PLACUTA CU DATE TEHNICE
Solutii pentru eventualele probleme
Inainte de a cere sfatul departamentului de asistenta tehnica, mai intai efectuati urmatoarele
verificari:
Problema
Cauza posibila
Solutia
Cablul nu este conectat
Conectati cablul de alimentare
Nu exista curent la priza
Verificati/reparati circuitul electric
Filtrul este saturat cu grasime
Curatati sau inlocuiti filtrul
Hota nu functioneaza
Hota
nu
extrage Evacuarea este blocata
suficient sau vibreaza
Cicuit inadecvat al aerului
Lampile nu se aprind
Lampile sunt arse
Eliminati blocajele
Contactati instalatorul si urmati instructiunile din
acest ghid
Contactați Serviciul Clienți
ILCOS D Code: DSL-6-S-500
Protectia mediului
Aruncarea ambalajului
Ambalajul acestui cuptor poarta marcajul
“Punct Verde”.
Aruncati toate materialele ambalajului ca de
exemplu: carton, polistiren, plastic, in pubelele
special destinate tipului de material. In acest
fel va asigurati ca aceste materiale vor fi
refolosite.
Eliminarea echipamentelor învechite
Conform 2012/19/EU referitoare la deseurile
de echipamente electrice si electronice
Simbolul pe produs sau pe ambalajul sau
semnifica faptul ca acest produs, in cazul in
care nu-l mai utilizati, nu trebuie tratat ca un
gunoi menajer. El trebuie transferat la centrele
de colectare pentru reciclarea echipamentului
electric si electronic.
Asigurandu-va ca acest produs este reciclat in
mod corect, ajutati la prevenirea unor
eventuale consecinte negative asupra
mediului si sanatatii umane, consecinte care
ar putea avea loc in cazul nereciclarii acestui
produs. Pentru detalii referitoare la reciclarea
acestui produs, contactati autoritatile locale
sau magazinul de unde l-ati cumparat.
89
‫تعليمات السالمة‬
‫يجب قراءة المرفقة بحرص قبل تركيب الجهاز واستخدامه‪ .‬ال تتحمل الشركة المصنعة أية‬
‫مسؤولية في حال أدى التركيب أو االستخدام غير الصحيح إلى وقوع أضرار أو إصابات‪.‬‬
‫يجب إبقاء التعليمات مع الجهاز دائمًا للرجوع إليها مستقبالً‪.‬‬
‫سالمة األطفال والمعاقين‬
‫‪ ‬ليس المعتزم أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل أشخاص )بمن فيهم األطفال( من ذوي‬
‫القدرات الجسدية والحسية والعقلية المتدنية‪ ،‬أو من قبل أولئك الذين تنقصهم الخبرة‬
‫والمعرفة‪ ،‬ما لم يكونوا خاضعين لإلشراف أو يكونوا قد حصلوا على تعليمات بشأن‬
‫استخدام الجهاز من قبل الشخص المسؤول عن سالمتهم‪.‬‬
‫‪ ‬ينبغي اإلشراف على األطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز‪.‬‬
‫‪ ‬يجب أال يقوم األطفال بعمليات التنظيف والصيانة التي تتم بواسطة المستخدم بدون‬
‫اإلشراف عليهم‪.‬‬
‫السالمة العامة‬
‫‪ ‬يجب أن تكون هناك تهوية كافية من الغرفة عند استخدام شفاط المطبخ في نفس الوقت‬
‫أجهزة حرق الغاز أو غيره من أنواع الوقود )ال تنطبق على األجهزة التي تصريف فقط‬
‫في الهواء الى الغرفة(‪.‬‬
‫‪ ‬ال تقم بإشعال اللهب في الطعام تحت الجهاز‪.‬‬
‫‪ ‬تنبيه‪ :‬قد تصبح القطع الظاهرة ساخنة عندما يتم استخدامها مع أجهزة ومعدات الطهي‪.‬‬
‫التركيب‬
‫‪ ‬م صادر من ال جهاز عزل ي م كن ب ح يث ال كهرب ائ ية ال تجه يزات إعداد ي جب‬
‫أجهزة ت شمل ‪.‬أق طاب ب عازل األق ل ع لى م لم ‪ 3‬ب م عدل ال رئ ي س ية ال طاق ة‬
‫ال م ت ب قي ال ت يار وأجهزة ال قواطع ال م ثال س ب يل ع لى ال م نا س بة ال عزل‬
‫‪.‬ال حال ية ل لوائ ح وف ًقا ال ترك يب ي كون أن ي جب ‪.‬وال مو ص الت‬
‫‪ ‬ب عد إل يه ال و صول ي م كن وك ان م ق بس ع بر ال كهرب ي ال تو ص يل ت م إذا‬
‫‪.‬ال مذك ور ال عزل ل جهاز ضرورة ف ال ‪،‬ال ترك يب‬
‫‪ ‬يجب أن ال يتم إعفاء الهواء في المداخن التي يتم استخدامها الستنفاد أبخرة من األجهزة‬
‫حرق الغاز أو غيره من أنواع الوقود )ال تنطبق على األجهزة التي تصريف فقط في‬
‫الهواء الى الغرفة(‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬يجب أن يكون الجزء السفلي من نازع األبخرة مركبا على ارتفاع ال يقل عن ‪ 60‬سم كحد‬
‫أدنى فوق أفران الطهي الكهربائية وعلى ارتفاع ‪ 65‬سم ألفران الغاز‪ .‬إذا كانت تعليمات‬
‫فرن الغاز تشير إلى ضرورة وجود قدر أكبر من المسافة فيجب االلتزام بتلك التعليمات‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ ‬قبل تثبيت نازع الروائح احصل على المشورة بشأن القواعد واألنظمة المحلية السارية فيما‬
‫يتعلق بالمعايير الحالية بشأن الهواء واألبخرة‪.‬‬
‫‪ ‬عندما يعمل النازع في نفس الوقت الذي تعمل به معدات الطبخ غير الكهربائية‪ ،‬فيجب أن‬
‫ال يتجاوز ضغط هواء المنفذ ‪ 4‬باسكال )‪ 5-10 × 4‬بار(‪.‬‬
‫‪ ‬قبل ربط نازع الروائح بالتيار الكهربائي‪ ،‬تحقق من أن كال من الجهد والتردد متوافقان مع‬
‫الخصائص التي تظهر على ملصق خصائص نازع الروائح الموجود داخله‪.‬‬
‫‪ ‬بغية تحقيق األداء األمثل يجب أن ال يتجاوز طول خرطوم المنفذ ‪ 4‬أمتار‪ ،‬ويجب أن ال‬
‫يتضمن أكثر من وصلتين )مرفقين( ذاتا زاوية من ‪ 90‬درجة‪.‬‬
‫‪ ‬على الرغم من أن التهوية للخارج هي أمر موصى به‪ ،‬إال أنه يمكن استخدام فلتر الكربون‬
‫المنشط الذي يسمح بإرجاع الغاز إلى المطبخ من خالل أنبوب المنفذ‪.‬‬
‫‪ ‬مالحظة‪ :‬يرجى الرجوع إلى الصفحات األخيرة من هذا الدليل المستخدم للحصول على‬
‫معلومات مفصلة عن أبعاد التثبيت‪.‬‬
‫التنظيف‬
‫‪ ‬هناك خطر الحريق إذا لم يتم تنظيف وفقا للتعليمات‪.‬‬
‫‪ ‬عدم السماح بتراكم الشحوم في أي جزء من نازع الروائح‪ ،‬وخصوصا في المرشح‬
‫)الفلتر( وحيث يزيد ذلك من خطر نشوب الحريق‪.‬‬
‫‪ ‬يجب تنظيف المرشح )الفلتر( على األقل مرة واحدة في الشهر اعتمادا على معدل تكرار‬
‫استخدام نازع الروائح‪ .‬ويجب أن نتذكر أن الشحوم تتجمع في النازع عند الطهي‪ ،‬سواء‬
‫كان في وضع التشغيل أو ال‪.‬‬
‫‪ ‬نوصي باستخدام القفازات والحذر عند تنظيف نازع الروائح من الداخل‪.‬‬
‫اإلصالح‬
‫‪ ‬في حالة تلف كابل الطاقة‪ ،‬فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكالء معتمدين أو‬
‫فنيين مؤهلين وذلك لتجنب المواقف الخطرة‪.‬‬
‫ً‬
‫‪ ‬ال تقم بتشغيل نازع الروائح إذا كان كابل الكهرباء مهترئا أو كانت طبقة العزل منسلخة أو‬
‫إذا كان هناك عالمات تلف حول لوحة التحكم‪.‬‬
‫‪ ‬إذا كانت وحدة ‪ LED‬تعمل بصورة صحيحة‪ ،‬يجب أن تحل من قبل الشركة المصنعة‪،‬‬
‫وكيل خدماتها أو األشخاص المؤهلين وكذلك من أجل تجنب المخاطر‪.‬‬
‫‪ ‬إذا توقف نازع الروائح عن العمل أو الفعالية بشكل غير طبيعي‪ ،‬قم بفصله عن التيار‬
‫الكهربائي وقم بإبالغ قسم الخدمة الفنية‪.‬‬
‫يجب عليك االتصال بأقرب مركز مساعدة فنية بخصوص أي إصالحات على أن يتم دائما‬
‫استخدام قطع الغيار األصلية‪ .‬قد تؤدي اإلصالحات والتعديالت التي تتم من قبل اآلخرين إلى‬
‫‪91‬‬
‫اإلضرار بالجهاز أو تؤدي إلى حدوث خلل‪ ،‬و تعرض سالمتك للخطر‪ .‬ال يتحمل الصانع أي‬
‫مسؤولية عن االستخدام غير المالئم للجهاز‪.‬‬
‫تعليمات االستخدام‬
‫لتحقيق أفضل النتائج‪ ،‬نوصي بتشغيسل النازع لبضع‬
‫دقائق قبل تشغيل الفرن )‪ 5 - 3‬دقائق( حتى يستمر تدفق‬
‫الهواء بشكل متواصل ومستقر عند استخراج األبخرة‪.‬‬
‫وبالمثل‪ ،‬اترك النازع في وضعية التشغيل لبضع دقائق‬
‫عند اكتمال الطهي للسماح بطرد جميع األبخرة‬
‫والروائح‪.‬‬
‫برمجة وقت التشغيل‬
‫) قم بتشغيل الشفاط واختر سرعة الشفط المطلوبة‬
‫) اضغط على المؤقت‬
‫) اختر وقت البرمجة المطلوب من‬
‫و ‪.‬‬
‫باستخدام األزرار‬
‫إلى‬
‫دقيقة‬
‫) ستعرض الشاشة وقت البرمجة المتبقي ال يمكن تحديد‬
‫إال بشكل يدوي‪ ،‬وسيتم تغييره‬
‫الحد األقصى للسرعة‬
‫تلقائيًا إلى مستوى السرعة الثاني بعد دقائق‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‬‫ خفض سرعة المروحة‬‫ الشاشة‬‫ زيادة سرعة المروحة‬‫ اإلضاءة‬‫المؤقت‬
‫مؤشر تشبُّع الفلتر ‪"F‬‬
‫‪ ‬عندما تظهر عالمة تشبُّع الفالتر ‪ ،‬يجب تنظيف الفالتر‬
‫‪ ‬وبعد تنظيف الفالتر‪ ،‬قم في الحال بالضغط على‬
‫لمدة ثوا ٍن على األقل‪ ،‬وعند ذلك سيتم إيقاف‬
‫و‬
‫العالمة‬
‫التنظيف والصيانة‬
‫قبل القيام بأي أعمال تنظيف أو صيانة‪ ،‬إحرص على‬
‫أن يتم فصل الجهاز عن التيار الكهربائي‪.‬‬
‫اتبع تعليمات السالمة لتنفيذ أعمال التنظيف والصيانة‪.‬‬
‫يزداد خطر نشوب الحريق في حال عدم إجراء‬
‫التنظيف وفقا للتعليمات‪.‬‬
‫تنظيف المرشح (الفلتر)‬
‫لسحب المرشحات من أماكنها قم بتحرير نقاط‬
‫االرتكاز‪ .‬قم بتنظيف المرشح )فلتر(‪ ،‬إما من خالل‬
‫وضعه في غسالة صحون )انظر المالحظات( أو نقعه‬
‫في الماء الساخن لتسهيل إزالة الشحوم أو تنظيفه من‬
‫خالل رشه بنوع خاص من البخاخات )لحماية األجزاء‬
‫غير المعدنية( في حال رغبتم بذلك‪ .‬يتعين ترك‬
‫المرشح حتى يجف ما إن تنتهي عملية التنظيف‪.‬‬
‫مالحظات‪ :‬قد يؤدي تنظيف المرشح في غسالة‬
‫الصحون باستخدام المنظفات القوية إلى تشويه سطح‬
‫األجزاء المعدنية‪ ،‬مما يؤدي إلى التأثير على قدرتها‬
‫على االحتفاظ بالغاز‪.‬‬
‫نصيحة‪ :‬يجب تنظيف المرشح )الفلتر( على األقل مرة‬
‫واحدة في الشهر اعتمادا على معدل تكرار استخدام‬
‫نازع الروائح‪ .‬ويجب أن نتذكر أن الشحوم تتجمع في‬
‫النازع عند الطهي‪ ،‬سواء كان في وضع التشغيل أو ال‪.‬‬
‫تنظيف هيكل نازع الروائح‬
‫من المستحسن استخدام ماء دافئ )‪ 40‬درجة مئوية‬
‫تقريبا( مع الصابون‪ .‬تستخدم قطعة قماش مبللة بهذه‬
‫المياه لتنظيف نازع الروائح‪ ،‬مع إيالء اهتمام خاص‬
‫بالشبكات‪ .‬بعد ذلك‪ ،‬جففه باستخدام قطعة قماش خالية‬
‫من الوبر‪.‬‬
‫يرجى مالحظة ما يلي‬
‫ال تستخدم اسفنجات الكشط و التنظيف المعدنية أو‬
‫المنتجات الكاشطة التي يمكن أن تتلف السطح‪.‬‬
‫ال تستخدم كاشطات ذات األسطح المعدنية مثل‬
‫السكاكين‪ ،‬المقصات‪ ،‬الخ‪.‬‬
‫مرشح (فلتر) الفحم المنشط‪.‬‬
‫‪ ‬لتركيب مرشح )فلتر( الفحم‪ ،‬تم تصنيع مثبتات‬
‫‪92‬‬
‫‪ ‬المحرك مطابقة لنقاط تثبيت مرشح الفحم المنشط ‪،‬‬
‫ومن ثم قم بتدويره باتجاه عقارب الساعة‪..‬‬
‫‪ ‬يدوم مرشح )فلتر( الكربون من ثالثة إلى ستة أشهر‬
‫وفقا لظروف استخدامه‪.‬‬
‫‪ ‬ال يمكن غسل مرشح )فلتر( الكربون المنشط وال‬
‫تجديده‪ .‬ويجب تغييره حالما يتم استهالكه‪.‬‬
‫الستبدال المرشحات المستهلكة بأخرى جديدة‪ ،‬علينا‬
‫اتباع نفس الطريقة التي اتبعناها في تركيبها مع عكس‬
‫الخطوات‪.‬‬
‫الستبدال المرشحات المستهلكة بأخرى جديدة‪ ،‬علينا‬
‫اتباع نفس الطريقة التي اتبعناها في تركيبها‪ ،‬واستخراج‬
‫المرسح المستهلك‪.‬‬
‫معلومات فنية (الشكل‬
‫الخصائص الكهربائية‪:‬‬
‫يرجى الرجوع إلى لوحة التصنيف‬
‫إذا كان الجهاز ال يعمل‬
‫قبل طلب المساعدة الفنية‪ ،‬قم بإجراء الفحوصات التاليةأوالً‪:‬‬
‫المشكلة‬
‫الجهاز ال يعمل‬
‫السبب المحتمل‬
‫الحل‬
‫الكابل غي موصول بالكهرباء‬
‫قم بتوصيل الكابل بالتيار‬
‫التيار ال يصل إلى القابس‬
‫قم بمعاينة ‪ /‬إصالح الدارة الكهربائية‬
‫المرشح )الفلتر( مشبع بالشحوم‬
‫قم بتنظيف أو تغيير المرشح )الفلتر(‪.‬‬
‫المنفذ مسدود‬
‫قم بإزالة العوائق‪.‬‬
‫الجهاز ال ينفخ الهواء جيداً‬
‫أو أنه يهتز‬
‫أنبوب الهواء غير مالئم‬
‫المصباح ال يضيء‬
‫مصباح مكسورة‬
‫اتصل بمن قام بالتركيب و اتبع تعليمات هذا‬
‫الدليل‪.‬‬
‫اتصل بخدمة العمالء‬
‫‪ILCOS D Code: DSL-6-S-500‬‬
‫حماية البيئة‬
‫التخلص من العبوة‬
‫تحمل العبوة عالمة النقطة الخضراء‪.‬‬
‫استخدم صناديق مناسبة للتخلص من جميع مواد‬
‫التغليف مثل الورق المقوى والبوليسترين والتغليف‬
‫البالستيكي‪ .‬وبهذه الطريقة يمكنك أن تتأكد من إعادة‬
‫استخدام مواد التغليف‪.‬‬
‫التخلص من المعدات غير المستخدمة‬
‫ال ينبغي أن توضع األجهزة الكهربائية المنزلية ضمن‬
‫النظم الطبيعية للتخلص من النفايات المدنية الصلبة‬
‫وذلك وف ًقا للتعليمات األوروبية رقم ‪2012/19/EU‬‬
‫لخاصة بإدارة نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية‬
‫‪93‬‬
‫الهالكة )‪.(WEEE‬‬
‫وينبغي تجميع األجهزة القديمة بشكل منفصل لتمكين‬
‫استعادة عناصر المواد المكونة وإعادة تدويرها‪ ،‬ولمنع‬
‫الضرر المحتمل على صحة اإلنسان والبيئة‪ .‬يجب‬
‫وضع رمز حاوية قمامة مركب بشكل تقاطع مائل على‬
‫كل هذه المواد لتذكير األشخاص بواجبهم لتجميع هذه‬
‫المواد بشكل منفصل‪.‬‬
‫وينبغي على المستهلكين االتصال بالسلطات المحلية أو‬
‫أماكن البيع‪ ،‬وطلب معلومات عن األماكن المناسبة‬
‫للتخلص من أجهزتهم الكهربائية القديمة‪.‬‬
‫قبل التخلص من جهازك‪ ،‬اجعله غير صالح لالستعمال‬
‫بسحب سلك الكهرباء وقطعه والتخلص منه‪.‬‬
‫العربية‬
‫العربية‬
‫العربية‬
‫العربية‬
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement