User manual Fortress Calypso

User manual Fortress Calypso
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUEL D’UTILISATION
FORTRESS-CALYPSO
1009495C
2
Nederlands ................................................................................. 4
Français .................................................................................... 52
3
Nederlands
© 2009 Handicare
Alle rechten voorbehouden.
De hierin verstrekte informatie mag in geen enkele vorm worden verveelvoudigd en/of
gepubliceerd, als drukwerk, foto-afdruk, microfilm of op enige andere wijze (elektronisch of
mechanisch) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Handicare.
De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens betreffende de constructie, zoals
deze bij het verschijnen van deze handleiding bekend waren. Het beleid van Handicare is gericht
op voortdurende verbeteringen en Handicare behoudt zich het recht voor op wijzigingen en
aanpassingen.
De verstrekte informatie geldt voor het product in de standaard versie. Handicare kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die veroorzaakt is door productspecificaties
welke afwijken van de standaardconfiguratie.
De beschikbaar gestelde informatie is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar Handicare kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of de gevolgen daarvan.
Handicare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van werk uitgevoerd
door derden.
Door Handicare gebruikte namen, handelsnamen, enz., mogen krachtens de wetgeving inzake de
bescherming van handelsnamen niet als vrijelijk beschikbaar worden beschouwd.
4
Inhoudsopgave
Inleiding ......................................................................................................................... 7
Over deze handleiding.................................................................................................. 7
Productlabels ................................................................................................................ 8
In deze handleiding gebruikte symbolen .................................................................. 10
Service en technische ondersteuning ...................................................................... 10
Identificatieplaatje ...................................................................................................... 10
Identificatie van het product ...................................................................................... 11
Goedkeuring................................................................................................................ 11
CE-verklaring .............................................................................................................. 11
Gebruikte scooters en het milieu .............................................................................. 11
(1)
Gebruik voor bestemd doel .................................................................................... 11
Garantiebepalingen .................................................................................................... 12
Aansprakelijkheidsbepalingen .................................................................................. 14
1
Algemene veiligheidsregels en -voorschriften................................................. 15
1.1 Labels en instructies op de scooter.............................................................. 15
1.2 Technische specificaties .............................................................................. 15
1.3 Aanpassingen .............................................................................................. 15
1.4 Veiligheid ..................................................................................................... 15
2
Algemene beschrijving ....................................................................................... 18
3
Belangrijkste onderdelen ................................................................................... 19
4
Afstel- en instelmogelijkheden .......................................................................... 21
4.1 Stoel verstellen ............................................................................................ 21
4.1.1 Hoogte van stoel afstellen ................................................................ 21
4.1.2 Diepte van stoel instellen (schuifsysteem) ........................................ 21
4.1.3 Rugleuning instellen ......................................................................... 22
4.1.4 Armsteun instellen ............................................................................ 22
4.1.5 Hoofdsteun instellen ......................................................................... 23
4.2 Stuurkolom instellen..................................................................................... 23
4.3 Achtervering afstellen .................................................................................. 23
5
Bediening ............................................................................................................ 24
5.1 Accu’s opladen ............................................................................................ 24
5.2 Rijden met de Fortress Calypso ................................................................... 25
5.2.1 Controle voor gebruik ....................................................................... 25
5.2.2 Plaatsnemen en afstappen ............................................................... 26
5.3 Bedieningsinstrumenten .............................................................................. 26
5.3.1 Bedieningspaneel ............................................................................. 27
5.3.2 Inschakelen ...................................................................................... 29
5.3.3 Oplaadaansluiting ............................................................................. 29
5.4 Rijhandelingen ............................................................................................. 30
5.4.1 Vooruit en achteruit rijden ................................................................. 30
5.4.2 Bochten ............................................................................................ 31
5.4.3 Hellingen........................................................................................... 31
5.4.4 Obstakels.......................................................................................... 33
5.4.5 Automatisch uitschakelen bij overbelasting ...................................... 34
5.4.6 Uitschakelen ..................................................................................... 34
5.4.7 Parkeren ........................................................................................... 34
5.5 De scooter duwen ........................................................................................ 35
5.5.1 Vrije stand van de scooter ................................................................ 35
5.6 Demontage van de scooter voor opslag en/of transport .............................. 36
5
Inhoudsopgave
6
7
8
6
5.6.1 Stoel verwijderen .............................................................................. 36
5.6.2 De scooter uit elkaar halen ............................................................... 36
5.6.3 De stuurkolom inklappen .................................................................. 40
5.6.4 Tillen en inladen ............................................................................... 40
5.6.5 De scooter weer in elkaar zetten ...................................................... 40
5.7 De scooter in zijn geheel vervoeren ............................................................. 40
Onderhoud........................................................................................................... 42
6.1 Onderhoudstabel ......................................................................................... 42
6.1.1 Accu’s ............................................................................................... 42
6.1.2 De accu’s vervangen ........................................................................ 43
6.1.3 De accu’s reinigen ............................................................................ 44
6.2 Banden ........................................................................................................ 44
6.2.1 De banden oppompen ...................................................................... 44
6.3 Reinigen van de scooter .............................................................................. 44
Problemen oplossen........................................................................................... 46
7.1 Tabel problemen oplossen ........................................................................... 46
7.2 Automatische stroomonderbreker ................................................................ 47
7.3 Elektromagnetische storing .......................................................................... 48
Technische specificaties .................................................................................... 49
8.1.1 Productspecificaties Fortress Calypso .............................................. 49
8.2 Bevoegde service en technische ondersteuning .......................................... 51
Inleiding
Inleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de elektronische scooter van het type Fortress
Calypso van Handicare.
Welkom bij een groeiende groep mensen die een scooter van Handicare gebruikt.
Handicare staat voor betrouwbaarheid en innovatieve technologie, wat resulteert in
gebruiksvriendelijke kwaliteitsproducten.
Over deze handleiding
Met deze handleiding kunt u het product veilig gebruiken en onderhouden. Neem bij
twijfel altijd contact op met uw dealer.
In deze handleiding verwijzen de woorden "links",
"rechts", "voor" en "achter" naar een bepaald
deel van de scooter, gezien vanuit de plaats van
de gebruiker, terwijl deze op de scooter zit.
Op de achteromslag van deze handleiding vindt
u het serienummer van de scooter, de
modelbeschrijving, en de naam van uw
bevoegde Handicare-dealer. Deze informatie
komt van pas als u in de toekomst hulp nodig
heeft bij uw product.
voor
links
rechts
achter
7
Inleiding
Productlabels
Het product heeft de volgende stickers en labels:
A. Oplaadaansluiting
B. Stroomonderbreker
C. Luchtdruk banden
D. Vrije stand
E. Aanpassen hoek stuurkolom
8
Inleiding
A.
Oplaadaansluiting
Zie voor het opladen van de accu’s het onderdeel 'Accu’s opladen'
paragraaf 5.1.
B.
Stroomonderbreker
De scooter is uitgerust met een zekering die bij overbelasting de
stroom onderbreekt. Zie ‘Automatische stroomonderbreker’
paragraaf 7.2.
C.
Bandenspanning
Zie voor de bandenspanning de 'productspecificaties’.
D.
Vrije stand
1. Hendel in voorste stand (“REM ingeschakeld”):
De aandrijving van de motor is gekoppeld: De scooter kan
elektronisch worden gereden en staat tevens in een geremde
stand wanneer de scooter uitgeschakeld is.
2. Hendel in onderste stand:
De aandrijving van de motor is ontkoppeld: de scooter kan met
de hand worden geduwd.
E.
Aanpassen hoek stuurkolom
U kunt de stuurkolom in de stand zetten die u het meest
comfortabel vindt tijdens het rijden. Zie ‘Positie van stuurkolom
wijzigen’ paragraaf 4.1.6.
9
Inleiding
In deze handleiding gebruikte symbolen
VOORZICHTIG
Slecht uitgevoerde handelingen kunnen schade aan het product of milieu
of verwonding van de gebruiker tot gevolg hebben.
LET OP!
Suggesties om bepaalde handelingen gemakkelijker uit te voeren.
Raadpleeg eerst de vermeldde informatiebron(nen).
Trek de oplaadkabel uit de oplaadaansluiting van de scooter voordat u
onderhoud pleegt aan de scooter.
Service en technische ondersteuning
Voor informatie over bepaalde instellingen, onderhoud of reparatie dient u contact op te
nemen met uw dealer. Deze zal u graag helpen.
Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

Model

Serienummer
Deze informatie staat vermeld op het informatieplaatje. Zie onderstaande afbeelding.
Identificatieplaatje
De productinformatie is vermeld op plaatje (A). Zie: 'Identificatie van het product'.
A
10
Inleiding
Identificatie van het product
A.
B.
C.
D.
E.
Model
Productiedatum
Serie-/identificatienummer
Gebruik: Binnen, Buiten, of beide
Maximale belasting in kg
Goedkeuring
Het product voldoet aan de volgende eisen:
 EN12184; 1999 Elektrisch aangedreven rolstoelen en scooters, klasse B.
 ISO7176-8 Eisen voor impact-, statische- en vermoeiingssterkte.
 ISO7176-9 Klimaattesten voor elektrische rolstoelen en scooters.
 ISO7176-14 Eisen en testmethoden voor controllersystemen van elektrisch
aangedreven rolstoelen.
 ISO7176-16 Eisen aan weerstand tegen ontbranding.
Het product is EMC (Elektro Magnetische Compatibiliteit) goedgekeurd volgens
EN12184 (1999).
CE-verklaring
Het product voldoet aan de bepalingen van de richtlijn voor Medische Hulpmiddelen en
is aldus voorzien van CE markering.
Gebruikte scooters en het milieu
Indien uw scooter overbodig is of aan vervanging toe is, kan deze meestal na
overleg door uw dealer worden teruggenomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, informeer
dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik of milieuvriendelijke
verwerking van de gebruikte materialen.
Voor de productie van de scooter is gebruik gemaakt van diverse kunststoffen en
metalen. Bovendien bevat de scooter elektronische componenten die tot het
elektronisch afval behoren. De accu's behoren tot het chemisch afval.
Gebruik voor bestemd doel
(1)
De Fortress Calypso scooter is ontworpen voor:



Vervoer van personen met een gewicht tot 125 kg
Gebruik op trottoirs, wandelpaden en fietspaden
Gebruik binnen en rondom het huis
11
Inleiding
Uw dealer dient u duidelijke instructies te geven voordat u het product onafhankelijk
bedient.
U kunt de eerste testritten met de Fortress Calypso scooter het beste uitvoeren onder
begeleiding van een ervaren dealer.
De Fortress Calypso scooter is niet geclassificeerd als wegvoertuig en derhalve niet
toegestaan voor gebruik op de weg (met als enige uitzondering oversteken).
De Fortress Calypso heeft een maximumsnelheid van 10 km/u.
ZORG ERVOOR DAT U VOLLEDIG BEKEND BENT MET DE INHOUD VAN DEZE
HANDLEIDING, VOORDAT U MET DE FORTRESS CALYPSO GAAT RIJDEN.
Als u de scooter op onveilige wijze gebruikt, of voor andere doeleinden dan
waarvoor het is bedoeld, aanvaardt Handicare geen enkele aansprakelijkheid
voor enige persoonlijk letsel of schade aan eigendommen die is veroorzaakt door
dergelijke verkeerd gebruik.
(1) Gebruik voor het bestemde doel zoals vastgesteld in EN 292-1 is het gebruik waarvoor het
technische product geschikt is volgens de verklaring van de fabrikant, waarbij inbegrepen diens
voorschriften in de verkoopbrochure. In geval van twijfel is dit het gebruik dan volgt uit de
constructie, uitvoering en functie van het product. In het kader van gebruik voor het bestemde doel
dient men ook de voorschriften in de gebruikshandleiding in acht te nemen
Garantiebepalingen
Begrippen in de garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen hebben de navolgende
begrippen de daarachter verwoorde betekenis:
Product: De door Handicare gefabriceerde en geleverde handbewogen of elektrische
rolstoel of scooter.
Afnemer: Hij die rechtstreeks van Handicare een Product betrekt.
Dealer: Hij die een van Handicare betrokken Product doorlevert aan derden.
Gebruiker: Hij die een door Handicare gefabriceerde Product gebruikt.
Onverminderd hetgeen omtrent garanties wordt bepaald in de op het Product van
toepassing zijnde algemene voorwaarden, geldt met betrekking tot die garanties in
ieder geval het volgende:
1. Behoudens voor zover in de navolgende bepalingen anders staat aangegeven,
staat Handicare jegens de Afnemer van het Product in voor de deugdelijkheid
daarvan voor het doel waarvoor het Product is bestemd – één en ander als
omschreven in deze handleiding – en voor de kwaliteit van het materiaal waaruit het
Product is gemaakt en de wijze waarop het Product is gefabriceerd.
2. Reparatie of vervanging van onderdelen van het Product die nodig is als gevolg van
gebreken die hun oorzaak vinden in kwalitatief gebrekkig materiaal of fabricagefouten wordt kosteloos uitgevoerd, mits die gebreken zijn ontstaan binnen één (1)
jaar na de datum van levering van het Product aan de Afnemer. De te vervangen
delen moeten daartoe franco aan Handicare worden gezonden. Demontage of
montage van deze delen komt voor rekening van de Afnemer. Niet voor kosteloze
reparatie of vervanging als bedoeld in de vorige volzin komen derhalve in
aanmerking:
12
Inleiding

3.
4.
5.
6.
de reparatie of vervanging die nodig is in verband met gebreken die zijn
ontstaan nà één (1) jaar na de datum van levering van het Product aan de
Afnemer;

de reparatie of vervanging die nodig is in verband met gebreken die hun
oorzaak vinden in een onjuist of onzorgvuldig gebruik van het Product of die
hun oorzaak vinden in een gebruik van het Product voor een ander doel dan
waarvoor het is bestemd, in welk verband zal gelden dat indien de Afnemer
een Dealer is, deze Dealer Handicare zal vrijwaren tegen eventuele claims van
Gebruikers of andere derden voor gebreken die hun oorzaak vinden in een
onjuist of onzorgvuldig gebruik van het Product;

onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, en de noodzaak tot reparatie of
vervanging van die onderdelen het daadwerkelijke gevolg is van normale
slijtage
Onverminderd het bepaalde onder 2, geldt voor wat betreft een elektrisch Product,
dat ten aanzien van de accu die onderdeel vormt van het Product slechts een
garantie wordt gegeven in geval van storingen of niet-functioneren van de accu die
aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. Een
storing of niet-functioneren van de accu als gevolg van normale slijtage valt niet
onder de garantie als bedoeld in deze garantiebepalingen. Evenmin onder die
garantie vallen storingen of niet-functioneren die het gevolg zijn van oneigenlijk of
ondeskundig gebruik van het Product of de daarvan deel uitmakende accu,
daaronder begrepen het onjuist opladen van de accu en het verzuimen van het
plegen van tijdig en goed onderhoud, in welk verband tevens geldt dat in geval de
Afnemer een Dealer is, deze Dealer Handicare zal vrijwaren tegen eventuele claims
van Gebruikers of andere derden die hun oorzaak vinden in het hiervoor bedoelde
oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het Product of de daarvan deel uitmakende
accu.
De garanties als verwoord in de voorafgaande bepalingen vervallen in ieder geval,
indien:

geen of onvoldoende uitvoering is gegeven aan de richtlijnen van Handicare
voor het onderhoud van het Product;

een benodigde reparatie of vervanging van onderdelen hun oorzaak vindt in
verwaarlozing, beschadiging of overbelasting van het Product of een gebruik
van het Product voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd;

onderdelen van het Product zijn vervangen door onderdelen van een andere
herkomst dan die welke Handicare gebruikt en/of onderdelen van het Product
zijn vervangen zonder toestemming van Handicare.
De garanties als verwoord in de bepalingen 1 t/m 3 vervallen voorts, in het geval
dat sprake is van hergebruik door een nieuwe gebruiker binnen de garantieperiode
en dat hergebruik aanpassingen van het product in welke zin dan ook noodzakelijk
maakte, en die aanpassingen niet door of in opdracht en/of op aanwijzing van
Handicare zijn verricht.
Om aanspraken te behouden onder de hierboven uiteengezette garanties dient de
Afnemer zich in geval van schadevoorvallen of andere calamiteiten zo spoedig
mogelijk in verbinding te stellen met Handicare en haar daarover zo volledig
mogelijk te informeren. De mogelijkheid om een beroep op de vorenbedoelde
garanties te doen vervalt voor Afnemer in ieder geval na 20 werkdagen na het
schadevoorval c.q. de calamiteit die de aanleiding vormt voor het beroep op de
garanties.
13
Inleiding
7. De vervanging van een onderdeel of de reparatie dan wel de reconditionering van
het Product binnen een lopende garantietermijn doet die garantietermijn niet
verlengen.
8. Op reparaties aan c.q. reconditioneringen van het Product die niet door of in
opdracht en/of op aanwijzing van Handicare zijn uitgevoerd, geeft Handicare geen
garantie. In het geval dat reparaties of reconditioneringen zijn uitgevoerd door of in
opdracht en/of op aanwijzing van een Afnemer, vrijwaart de Afnemer Handicare
jegens derden voor claims van derden die in de ruimste zin des woords
voortvloeien uit zodanige reparaties of reconditioneringen.
Aansprakelijkheidsbepalingen
Onverminderd hetgeen omtrent aansprakelijkheid wordt bepaald in de op het Product
van toepassing zijnde algemene voorwaarden, geldt met betrekking tot
aansprakelijkheid in ieder geval het volgende:
1. Met inachtneming van de navolgende bepalingen, aanvaardt Handicare slechts
aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel die het gevolg is van
een gebrek van het Product waarvoor Handicare verantwoordelijk is en voor schade
aan een andere zaak die in privé-eigendom toebehoort aan de gebruiker van het
Product, mits die schade het rechtstreekse gevolg is van een gebrek van het
Product. De aansprakelijkheid van Handicare is in ieder geval beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van
Handicare wordt uitgekeerd.
2. Handicare aanvaardt geen andere of verdere aansprakelijkheid dan verwoord onder
1. In het bijzonder aanvaardt Handicare geen aansprakelijkheid voor gevolgschade,
in welke vorm dan ook.
14
Algemene veiligheidsregels en -voorschriften
1 Algemene veiligheidsregels en -voorschriften
Handicare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt
door het niet volledig naleven van de veiligheidsregels en voorschriften of anderszins
het gevolg is van nalatigheid tijdens het gebruik of reinigen van de scooter en
eventuele accessoires. Afhankelijk van de specifieke bedieningsomstandigheden of de
gebruikte accessoires kunnen aanvullende veiligheidsvoorschriften gelden. Neem
a.u.b. direct contact op met uw dealer als u een potentieel gevaar ontdekt tijdens het
gebruik van het product.
De gebruiker van de scooter (zie onder 'gebruik voor bestemde doel') is
ten allen tijde geheel verantwoordelijk voor de naleving van de
plaatselijk geldende veiligheidsregels en -richtlijnen.
1.1
Labels en instructies op de scooter
Op deze scooter aangebrachte tekens, symbolen en instructies maken deel uit van de
veiligheidsrichtlijnen van de scooter. Daarom mogen deze nooit worden bedekt of
verwijderd en moeten gedurende de het hele bestaan van de scooter aanwezig en
duidelijk leesbaar zijn.

Onleesbare of beschadigde labels, symbolen en instructies dienen direct te worden
vervangen of gerepareerd. Neem in dit verband contact op met uw dealer.
1.2
Technische specificaties
De technische specificaties mogen niet worden gewijzigd.
1.3
Aanpassingen
Aanpassingen aan onderdelen van dit product zijn niet toegestaan.
1.4
Veiligheid
Ter voorkoming van ongevallen en ongewenste situaties is het van groot belang om
aandacht te besteden aan de volgende veiligheidsvoorschriften.
Let extra goed op bij het rijden op hellingen:







Verwijder nooit veiligheidsonderdelen zoals de anti-tip wielen.
Rijd de Fortress Calypso nooit tegen een helling op met een hoek
groter dan de richtlijnen vermeld in paragraaf 5.4.3 van deze
handleiding.
Rijd op hellingen altijd langzaam en let extra goed op.
Rijd nooit met volle snelheid een helling af.
Rijd geen hellingen af met los grind of met een zanderig oppervlak,
want een van de achterwielen kan gaan slippen.
Keer niet om op een helling.
Ga nooit een bocht in met volle snelheid. Minder vaart voordat u
een bocht instuurt.
15
Algemene veiligheidsregels en -voorschriften

Neem, als u een helling oprijdt, een lichaamshouding aan die de
stabiliteit bevordert, zoals beschreven in paragraaf 5.4.3 van deze
handleiding.

Pas op dat er geen kledingstukken los hangen. Deze kunnen tussen
de wielen klem komen te zitten.
Pas op dat uw vingers niet beklemd raken in het mechanisme om de
stand van de stuurkolom te wijzigen.

Uw rijgedrag moet zijn aangepast aan de omstandigheden:
















16
Rij voorzichtig op wegen die glad zijn door regen, ijzel of sneeuw!
Rij langzamer in een drukke omgeving.
Gebruik de scooter niet op onverharde wegen.
Zorg er voor dat de Fortress Calypso A niet in contact komt met
zout water. Zout water is bijtend en kan de scooter beschadigen.
Zorg er voor dat de Fortress Calypso niet in contact komt met zand.
Zand kan in de bewegende delen van de scooter terecht komen,
waardoor deze onnodig snel slijten.
Rij nooit op de scooter als u onder invloed bent van drugs, alcohol
of geneesmiddelen die uw rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
Uw gezichtsvermogen moet voldoende zijn om veilig op de scooter
te kunnen rijden.
Als het zicht niet optimaal is, bent u verplicht de lichten aan te
zetten. De scooter heeft remlichten die oplichten als u remt.
Gebruik de richtingaanwijzers uitsluitend om een wijziging in de
rijrichting aan te geven.
Gebruik de claxon uitsluitend als u voetgangers of andere
weggebruikers moet waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke
situatie.
Plaats nooit metalen onderdelen bovenop de accu’s: dit kan
kortsluiting in de accu’s veroorzaken met schade tot gevolg.
Vervoer geen passagiers op de scooter: de scooter is specifiek
ontworpen om alleen u te vervoeren.
Rij de scooter niet met de rugleuning van de zitting te ver naar
achteren gericht. Dit kan invloed hebben op de gewichtsverdeling
en de stabiliteit aan de achterzijde van de scooter, met name bij het
rijden op hellingen of over obstakels.
Zorg er voor dat uw scooter niet meer lading vervoert dan in het
mandje past. Hang nooit iets aan het stuur.
Gebruik de scooter nooit om een aanhanger te trekken: De scooter
is hier niet voor ontworpen. Dit kan ernstige schade aan uw scooter
veroorzaken.
Ga niet op de vloerplaat staan om hoog gelegen voorwerpen te
pakken.
Algemene veiligheidsregels en -voorschriften

Plaats uw voeten niet te dicht bij het voorwiel en de voorvork als de
scooter rijdt. Houdt uw voeten altijd op de rubber mat in plaats van
tegen de voorkap.
De scooter heeft een elektronische aandrijving. Bepaalde parameters
zijn in de fabriek afgesteld. Deze instellingen zijn bedoeld voor een
comfortabel en efficiënt gebruik en kunnen niet worden gewijzigd.
De standaard versie van uw scooter is getest volgens de strengste
eisen op het gebied van elektromagnetische storing.
Als u een mobiele telefoon gebruikt in de buurt van een speciaal
aangepaste scooter, wordt u geadviseerd om eerst de scooter uit te
schakelen.
Uw scooter kan elektromagnetische velden, zoals alarmsystemen,
beïnvloeden. Als de elektronica van de scooter niet goed is
afgeschermd, kan dit invloed hebben op gevoelige elektrische
apparaten, zoals winkelalarmsystemen en garage-openingssystemen.
De scooter is hierop getest. Als problemen van deze aard optreden,
gelieve deze direct aan uw dealer te melden.




Pas op met ultra-violet licht: dit kan vroegtijdige slijtage
veroorzaken van materialen als rubber, plastic en email.
Pas op met het gebruik van uitstekende voorwerpen op de scooter,
deze kunnen schade veroorzaken aan de omgeving of de scooter
zelf.
Houd de scooter uit de buurt van open vuur.
Vermijd extreme weersituaties of extreme natte omgeving en
onderhoud en bewaar de scooter in schone en droge conditie.
17
Algemene beschrijving
2 Algemene beschrijving
De Fortress Calypso is een elektrisch aangedreven scooter voor algemeen gebruik,
zowel binnenshuis als buiten.
De hoogte van de stoel is verstelbaar op de beenlengte van de gebruiker. Bij het
plaatsnemen op de scooter of opstaan uit de scooter kan de stoel worden gedraaid en
de armsteunen worden weg geklapt.
De stuurkolom is verstelbaar om een comfortabele rijstand mogelijk te maken.
Als men met hogere snelheid rijdt, dient men extra goed op te letten. Let vooral op uw
snelheid en minder vaart . Met name op trottoirs en in voetgangerszones.
Het volgende mag men niet vergeten tijdens het gebruik van de scooter:

Een scooter is geen gemotoriseerd voertuig volgens de wegenverkeerswet. U heeft
dezelfde rechten en plichten als een voetganger.

U bent er altijd verantwoordelijk voor dat uw scooter in perfecte werkende staat blijft,
zodat de scooter veilig kan worden gereden.

De scooter is een technisch product. Daarom dient elke reparatie en al het
onderhoud door gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd. Als er iets aan de
scooter moet gebeuren, dient u contact op te nemen met uw dealer
18
Belangrijkste onderdelen
3 Belangrijkste onderdelen
De scooter is of kan worden uitgerust met de volgende belangrijkste onderdelen:
A.
Stoel.
Dit is de zitplaats van de gebruiker.
B. Rugleuning.
Ondersteunt de rug van de gebruiker.
C. Hoofdsteun
Ondersteunt het hoofd.
D. Armsteun.
Ondersteunt de armen.
E. Stuurkolom
Het bedieningspaneel en alle bedieningstoetsen en -hendels bevinden zich op
stuurkolom.
F. Lichten
Als men in het donker rijdt, dient men de lichten in te schakelen.
G. Richtingaanwijzers
Geeft een wijziging van de richting aan tijdens het rijden.
H. Afneembaar gemonteerd mandje
Voor vervoer van persoonlijke voorwerpen.
I. Voorwiel
Voorwiel met vering.
J. Voorbumper
Beschermt het voorwiel bij een aanrijding.
K. Achterwielen
Achterwielen met vering.
L. Anti-tip wielen
Wielen ter voorkoming van achteroverkantelen op hellingen.
M. Bevestigingspunten
Punten om scooter vast te zetten.
(Zie volgende pagina voor de plaats van deze onderdelen op de scooter)
Verschillende elementen en onderdelen kunnen worden versteld voor optimaal
zitcomfort.
19
Belangrijkste onderdelen
D
C
E
B
G
A
H
F
J
K
I
L
Vierwielig model
20
M
Afstel- en instelmogelijkheden
4 Afstel- en instelmogelijkheden
De Fortress Calypso biedt een aantal afstel- en instelmogelijkheden die het zit- en
rijcomfort verbeteren.
Afstellingen zijn vaste aanpassingen die door dealer met behulp van gereedschap
gemaakt kunnen worden.
Instellingen zijn aanpassingen die door gebruiker zonder gereedschap gemaakt
kunnen worden.
De volgende onderdelen kunnen worden afgesteld:

Stoelhoogte

Achtervering
De volgende onderdelen kunnen worden ingesteld:

Stoeldiepte

Hoek rugleuning

Breedte armsteunen

Hoogte armsteunen

Hoofdsteun

Stuurkolom
4.1
4.1.1
Stoel verstellen
Hoogte van stoel afstellen
Voor een optimale zithouding kan de gehele stoel kan in hoogte worden verstel. Deze
aanpassing dient te worden uitgevoerd door de dealer.
4.1.2
Diepte van stoel instellen (schuifsysteem)
(stoel kan licht afwijken van afbeelding)
Verstel de stoeldiepte als volgt:

Trek hendel (A) omhoog en houd deze omhoog.

Schuif de stoel naar voren of naar achteren.

Laat de hendel los als de stoel in de gewenste stand
staat. Schuif nu de stoel iets naar voren of achteren,
zodat de stoel in de vergrendeling haakt.

Nu heeft u de diepte van de stoel versteld.
A
21
Afstel- en instelmogelijkheden
4.1.3
Rugleuning instellen
De hoek van de rugleuning kan worden
ingesteld. Dit gebeurt als volgt:

Trek hendel (A) omhoog terwijl u op de
stoel zit.
De rugleuning komt nu vanzelf naar
voren.

Druk de rugleuning naar achteren door
achteruit te leunen, totdat u in een
stand zit die u het meest comfortabel
vindt.

Na het instellen laat u de hendel los en
de rugleuning blijft staan in de stand
die u heeft gekozen
A
Let op:
Let goed op als u de hendel bedient terwijl er niemand op de stoel zit.
De rugleuning heeft een veermechanisme, waardoor de rugleuning snel
en krachtig naar voren komt.
De rugleuning kan zo worden ingesteld dat uw rug goed wordt
ondersteund tijdens het rijden.
Als de rugleuning te ver naar achteren is ingesteld, zit de bestuurder
minder stabiel, met name op hellingen.
Rij daarom nooit uw scooter als de rugleuning ver naar achteren is
ingesteld.
4.1.4
Armsteun instellen
De armsteunen worden als volgt ingesteld:

Voor het instellen van de afstand tussen de
armsteunen bevinden zich draaiknoppen (A) aan de
achterkant van de stoel.

Draai de knop tegen de klok in om de armsteun los
te maken.

Nadat u de afstand tussen de armsteunen opnieuw
heeft ingesteld, draait u de knoppen weer vast en
controleert u of de armsteunen stevig vast zitten.

De draaiknoppen (B) voor het instellen van de
B
hoogte van de armsteunen bevinden zich op de
stangen waar de armsteunen op rusten.
A

Draai de knop tegen de klok in om de armsteun los
te maken.

Druk het palletje in en schuif de armsteun hoger of lager, in een van de drie standen.

Nadat u de nieuwe hoogte heeft ingesteld, draait u de draaiknoppen weer vast en
controleert u of de armsteunen stevig vast zitten
22
Afstel- en instelmogelijkheden
4.1.5
Hoofdsteun instellen
De hoofdsteun kan op verschillende hoogten worden ingesteld.
De hoogte van de hoofdsteun wordt als volgt ingesteld:

Druk het plastic knopje, waar de hoofdsteun in de stoel zit, in en beweeg tegelijkertijd
de hoofdsteun naar de gewenste hoogte of verwijder de hoofdsteun indien dit
gewenst is.

Laat nu het knopje los en beweeg de hoofdsteun een beetje totdat deze vergrendeld
is in een van de standen.
4.2
Stuurkolom instellen
De stuurkolom kan worden afgesteld, zodat u
comfortabeler rijdt en gemakkelijker kan
plaatsnemen of afstappen.
De stuurkolom kan als volgt worden afgesteld:

Trek hendel (A) met één hand naar
beneden, terwijl u met de andere hand de
stuurkolom naar u toe trekt, totdat de meest
comfortabele stand is bereikt.

Lat de hendel weer los. Laat vervolgens de
stuurkolom los.
Als u de stuurkolom loslaat terwijl u de hendel
nog ingedrukt houdt, springt de stuurkolom
automatisch naar de meest voorste stand door
de ingebouwde pneumatische veer.
A
Wees voorzichtig bij het afstellen van de stuurkolom en zorg dat uw
vingers niet klem komen te zitten.
4.3
Achtervering afstellen
Voor een optimaal veercomfort kan de achtervering afgesteld worden. Deze
aanpassing dient te worden uitgevoerd door de dealer.
23
Bediening
5 Bediening
5.1
Accu’s opladen
Zie de volgende documentatie voor het opladen van de accu’s:
Regelgeving betreffende accu’s
Gebruikershandleiding voor de accu-oplader, of de voorschriften op de
accu-oplader
De scooter maakt gebruik van gel-accu’s. Deze accu’s hebben een volledig afgesloten
behuizing en behoeven geen onderhoud.
Bij normaal gebruik dienen de accu’s elke nacht te worden opgeladen.
Dit dient als volgt te gebeuren:

Schakel de scooter uit.

Steek de stekker van de oplaadkabel in de oplaadaansluiting. Zie
‘Oplaadaansluiting’.

Steek de stekker van de accu-oplader in het stopcontact.

Zet de accu-oplader aan (indien er een aan/uit knop op uw oplader zit).
Gebruik uitsluitend maximaal 8A accu-opladers
Veiligheid:
De scooter werkt niet meer zodra de stekker van de oplaadkabel is
aangesloten op de oplaadaansluiting.
De accu-oplader is zo gemaakt dat accu’s niet te ver opgeladen kunnen
worden. Als de accu’s niet meer opladen, daalt de oplaadstroom
automatisch totdat het opladen volledig wordt beëindigd: de accu’s zijn
volledig opgeladen. De minimale oplaadtijd voor gel-accu’s is ongeveer
8 uur. De meeste accu’s zijn voor 80% opgeladen na 8-12 uur opladen.
Als de accu’s zijn opgeladen, moet u:

De accu-oplader uitzetten, indien van toepassing.

De stekker van de accu-oplader uit het stopcontact in de muur halen.

De oplader loskoppelen van de oplaadaansluiting op de scooter.
De scooter is nu klaar voor gebruik.
Verwijder altijd de oplaadkabel als de accu’s zijn opgeladen. Op deze
manier voorkomt u dat de accu’s langzaam leeglopen.
24
Bediening
5.2
Rijden met de Fortress Calypso
Om het rijden mogelijk te maken, wordt in deze handleiding voor eigenaars het
volgende beschreven:

Controle voor gebruik

Plaatsnemen en afstappen

Bedieningspaneel

Rijden

Duwen

Demontage
5.2.1
Controle voor gebruik
Elke keer dat men met de scooter wil gaan rijden, dient men eerst de volgende
controles uit te voeren:

Controleer of de instellingen van de stoel zijn vergrendeld.

Controleer of alle lichten en richtingaanwijzers goed werken, zowel voor als achter.

Controleer of de banden voldoende spanning hebben. Zie ‘Productspecificaties’ (3,5
bar).

Met slecht opgepompte banden wordt het rijden minder gemakkelijk en minder
aangenaam.

Met slecht opgepompte banden verbruikt de scooter meer stroom en raken de
accu’s sneller leeg.

Slecht opgepompte banden veroorzaken onnodige slijtage aan de banden.

Controleer of de accu’s voldoende zijn opgeladen: dit is aangegeven door het groene
gedeelte van de accu-indicator. Zie ‘Bedieningspaneel’
’s Winters hebben accu’s een lagere capaciteit. Bij lichte vorst daalt de
capaciteit tot circa 75%, en bij een temperatuur onder -5 graden, daalt
de capaciteit tot circa 50% van de normaal capaciteit. Hierdoor wordt
het bereik van de scooter kleiner.


Controleer of de vrije-stand-hendel in de stand ‘Rem ingeschakeld’ staat. Zie ‘Vrije
stand van de scooter’.
Controleer of de remmen goed werken. Zie ‘Rijhandelingen’.
Zodra de scooter niet meer voorspelbaar reageert, dient u direct de gashendels los te
laten en de scooter volledig tot stilstand te laten komen. Haal de contactsleutel uit het
bedieningspaneel en steek deze weer in om de scooter opnieuw te starten.
Als alles in orde is, kan de scooter worden bereden.
25
Bediening
5.2.2
Plaatsnemen en afstappen
(stoel kan licht afwijken van afbeelding)
Voordat u plaatsneemt of afstapt, moet de
scooter zijn uitgeschakeld, door de
contactsleutel te verwijderen, en de
automatische parkeerrem moet zijn
ingeschakeld.
Voordat u in- of afstapt, kunt u de armsteun omhoog
klappen en de stoel zijwaarts draaien.
Plaatsnemen:
A

Duw de hendel van de stoelvergrendeling (A) naar voren
en draai de stoel een kwartslag naar links of rechts. Als u de hendel van de
stoelvergrendeling loslaat, vergrendelt de stoel automatisch: de hendel klikt vanzelf
terug.

Nu kunt u plaatsnemen op de stoel.

Draai de stoel terug op de hierboven beschreven manier.
Als de stoel weer naar de normale stand wordt gedraaid, klikt de stoel automatisch
vast. Hierdoor kan de stoel niet spontaan gaan draaien tijdens het rijden.
De stoel heeft opklapbare armsteun, zodat u zijwaarts kunt plaatsnemen of afstappen.
Controleer na het plaatsnemen of afstappen altijd of de armsteunen weer naar
beneden zijn geklapt.
Voor het afstappen voert u dezelfde handelingen uit, maar in omgekeerde volgorde.
5.3
Bedieningsinstrumenten
De scooter heeft de volgende
bedieningsinstrumenten:
A. Bedieningspaneel met alle
bedieningstoetsen
B. Vooruit- of achteruithendels
C. Zekering voor de verlichting
D. Oplaadaansluitpunt. Zie ‘Accu’s
opladen’.
E. Hendel voor verstellen hoek
stuurkolom.
A
C
B
D
E
26
Bediening
5.3.1
Bedieningspaneel
A
C
A
B
E
G
D
E
F
Het bedieningspaneel is uitgerust met de meest geavanceerde technologie en biedt
betrouwbare en nuttige functies voor de bediening van uw scooter:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Richtingaanwijzers links en rechts
Accu-indicator
Snelheidsregelaar
Verlichting
Claxon *
Contactsleutel
Alarmlichten
*
*Deze toetsen zijn zowel links als rechts op het bedieningspaneel aangebracht.
27
Bediening
A.
Richtingaanwijzers links / rechts
Als u op de toets drukt (aan de linker- of rechterkant) begint het
richtingaanwijzerlicht te knipperen om aan te geven dat u uw rijrichting wilt
wijzigen:
- druk op de linker toets als u linksaf wilt
- druk op de rechter toets als u rechtsaf wilt.
Een piepsignaal klinkt als de richtingaanwijzer is ingeschakeld.
Als u de bocht naar links of rechts heeft voltooid, drukt u nogmaals op
dezelfde toets om de richtingaanwijzer weer uit te schakelen.
B.
Accu-indicator
De accu-indicator geeft een algemene indicatie van de toestand van de
accu’s. Als men van links naar rechts leest, heeft de accu-indicator drie
rode indicatielampjes, drie oranje lampjes en vier groene lampjes. De
accu’s zijn volledig opgeladen als alle lampjes oplichten. Naarmate de accu
leeg raakt, gaan de lampjes één voor één uit, beginnend bij de groene
lampjes aan de rechterkant. De indicatielampjes geven het accuvoltage
aan dat beschikbaar is voor de regeleenheid. Het is normaal dat de
indicator naar beneden uitslaat als de scooter optrekt, omdat dan
kortstondig extra stroom nodig is en het beschikbare voltage dus daalt.
Deze kortstondige daling is geen waarheidsgetrouwe indicatie van de
accucapaciteit. Als de scooter voor het eerst wordt gestart, kan de accuindicator aangeven dat de accu’s volledig zijn opgeladen, ook al is dit niet
het geval. Dit is een eigenschap van de accu’s. Daarom geldt, dat de
meest accurate indicatie van het niveau van de accu wordt verkregen
als men op een vlak oppervlak rijdt.
Als op de accu-indicator alleen de RODE lampjes blijven
branden, is het van belang dat u de accu’s zo snel
mogelijk oplaadt. Zorg er voor dat de accu’s nooit
helemaal leeg raken; dit verkort de levensduur van de
accu’s en kan de accu’s beschadigen.
C.
Snelheidsregelaar
Met deze knop wordt de gewenste maximum snelheid ingesteld. Als u de
knop met de klok meedraait, wordt de snelheid verhoogd. Als u de knop
tegen de klok indraait, wordt de maximumsnelheid verlaagd. Stel de
snelheidsregelaar in voordat u gaat rijden, afhankelijk van de omgeving en
verkeersomstandigheden, bijvoorbeeld een beperkte ruimte of een kamer
met veel mensen.
D.
Verlichting
Als u deze toets eenmaal indrukt, schakelt u het voor- en achterlicht in. Als
u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u de lichten weer uit.
28
Bediening
E.
Claxon
Als u een van de claxon-toetsen indrukt, klinkt een waarschuwingssignaal
om anderen te waarschuwen voor een gevaarlijke situatie.
De claxon blijft klinken zo lang als u de toets ingedrukt houdt.
F.
Contactsleutel
Om de scooter aan te zetten moet de contactsleutel in het contact worden
gestoken.
Alle functies van de Fortress Calypso werken uitsluitend als de
contactsleutel in het contact is gestoken, met uitzondering van de
verlichting en de alarmlichten.
De alarmlichten en de verlichting werken altijd, zelfs als de contactsleutel
niet in het contact is gestoken.
Wanneer de contactsleutel in het contact is gestoken en de scooter wordt
geruime tijd niet gebruikt, klinkt na 20 minuten een piep-signaal.
G. Alarmlichten
Als u op deze toets drukt, schakelt u de alarmlichten in.
U dient de alarmlichten te gebruiken als u bang bent dat u niet wordt
gezien door overig verkeer, of als u stilstaat vanwege een storing.
Als u nogmaals op deze toets drukt, schakelt u de alarmlichten weer uit. Er
klinkt een piepsignaal als de alarmlichten zijn ingeschakeld.
5.3.2
Inschakelen
De scooter dient als volgt te worden aangezet:

Steek de contactsleutel zover mogelijk in het
contact (A).
5.3.3
A
Oplaadaansluiting

Op de stuurkolom, onder het bedieningspaneel,
bevindt zich het oplaadaansluitpunt (A), waarin de
kabel van de accu-oplader kan worden gestoken.
Alle elektronica moet zijn uitgeschakeld tijdens het
opladen van de accu’s. Verwijder de contactsleutel
alvorens u de accu’s oplaadt.
A
29
Bediening
5.4
Rijhandelingen
Voordat u met de scooter gaat rijden, dient deze optimaal te zijn aangepast aan uw
persoonlijke behoeften.
Nadat u alle controles heeft uitgevoerd, kunt u plaatsnemen op de scooter. Zie
‘Plaatsnemen en afstappen’.
Nu kunt u gaan rijden.
Als bestuurder van de scooter moet u niet vergeten dat andere mensen u wellicht niet
altijd opmerken. Let altijd goed op de mensen en het verkeer om u heen.
5.4.1
Vooruit en achteruit rijden
Op het stuur zitten twee hendels om vooruit of
achteruit te rijden. Deze hendels hebben
verschillende kleuren:
Groen: vooruit rijden (A)
Geel:
achteruit rijden (B)
Vooruit rijden
Vooruit rijden met vingerbediening:

Schakel de scooter in. Zie ‘Inschakelen’

Trek de vooruit-rijden-hendel (A) langzaam
terug met uw vingers. Hoe verder u de hendel
naar u toe trekt, hoe harder u rijdt.
B
A
Achteruit rijden
Achteruit rijden met vingerbediening:

Schakel de scooter in. Zie ‘Inschakelen’

Trek de achteruit-rijden-hendel (B) langzaam terug met uw vingers. Hoe verder u de
hendel naar u toe trekt, hoe harder u achteruit rijdt.


Controleer goed dat achter u de weg vrij is voordat u achteruit gaat
rijden.
De maximumsnelheid voor achteruit rijden is de helft van de
maximumsnelheid voor vooruit rijden.
Met de snelheidsregelaar kunt u de maximum snelheid begrenzen voor zowel vooruit
als achteruit.
Remmen en stoppen tijdens het vooruit of achteruit rijden


30
Als u de vooruit-rijden-hendel of achteruit-rijden-hendel langzaam loslaat, remt de
Fortress Calypso af en komt tot stilstand.
Tijdens het afremmen lichten de remlichten automatisch op.
Als u ineens moet stoppen tijdens het rijden (noodstop), dient u de rijhendel
onmiddellijk los te laten.
Bediening
In normale omstandigheden kunt u de rijhendel langzaam loslaten als u wilt stoppen.
Zodra de scooter tot stilstand is gekomen, wordt automatisch de parkeerrem
ingeschakeld.
Opmerkingen:
U kunt de remmen controleren door de rijhendel ineens los te laten.


5.4.2
Als u met hoge snelheid rijdt, dient u extra voorzichtig te zijn,
vooral op trottoirs en in voetgangerzones. In dat geval is het
raadzaam om een lagere maximumsnelheid in te stellen met de
snelheidsregelaar.
Steek geen straat over totdat u goed overweg kunt met de scooter
en de bedieningsinstrumenten.
Bochten
Vooruit de bocht omgaan: Links of rechts afslaan

Als u het stuur naar links of rechts draait, verandert de scooter van richting en zal hij
naar links of naar rechts gaan rijden.


5.4.3
Als u een bocht maakt, dient u altijd eerst goed te kijken en de
richtingaanwijzer te gebruiken.
Neem een bocht altijd met een veilige snelheid, d.w.z. met minder
vaart.
Hellingen

Hoewel de Fortress Calypso een maximumgewicht kan dragen van respectievelijk
125 kg, is het van belang dat de volgende veiligheidsvoorschriften in acht worden
genomen tijdens het oprijden van hellingen.

Als u een helling oprijdt, moet u een bepaalde
lichaamshouding aannemen die uw stabiliteit
vergroot. Dit doet u door uw bovenlichaam naar
voren te leunen terwijl u de helling oprijdt.
Hierdoor wordt de scooter stabieler. De
“rijhouding voor betere stabiliteit” is hiernaast
afgebeeld. Daarnaast mag de rugleuning van de
scooter nooit te ver in een achteruitleunende
stand staan en moet de stoel naar voren zijn
geschoven.

Het is niet toegestaan de scooter tegen hellingen
op te rijden met een hellingsgraad van meer dan in onderstaande tabel is
weergegeven.
31
Bediening
Houdt u zich aan deze voorschriften, anders kan uw scooter instabiel
worden en kantelen. Dit kan persoonlijk letsel en/of schade aan uw
scooter tot gevolg hebben.
Instructies voor omhoog rijden op helling












Neem de “lichaamshouding voor betere stabiliteit” aan door met uw bovenlichaam
iets naar voren te leunen. Hierdoor wordt uw scooter stabieler. U kunt uw positie nog
verder verbeteren door de stoel meer naar voren te schuiven.
Rij de helling met halve snelheid omhoog.
Houdt een constante snelheid aan terwijl u de helling oprijdt.
Vermijd plotselinge en schokkende bewegingen, zoals ineens remmen of optrekken.
Verander niet van richting en probeer niet om te keren als u een helling oprijdt.
U dient recht tegen de helling op te rijden. Probeer niet om te keren en/of diagonaal
tegen de helling op te rijden.
Probeer nooit een helling op te rijden met mogelijke gevaren zoals: een helling
bedekt met sneeuw, ijzel, gemaaid gras of natte bladeren.
Als u merkt dat de scooter duidelijk langzamer rijdt als u tegen een helling oprijdt,
kunt u beter een minder steile route kiezen om het risico op oververhitting van de
motor te vermijden.
Als u te lang tegen een helling oprijdt, kan de motor oververhit raken.
De elektronica schakelt dan uit om een defecte motor te voorkomen.
Haal de contactsleutel uit het contact en laat de motor even afkoelen.
Waar mogelijk wordt altijd aangeraden om een minder steile route te kiezen.
Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan uw scooter instabiel
worden en kantelen. Dit kan persoonlijk letsel en/of schade aan uw
scooter tot gevolg hebben.
32
Bediening
Op een helling naar beneden rijden
Als u een helling af moet rijden, rijd dan zo langzaam en beheerst mogelijk.


5.4.4
Draai de snelheidregelaar geheel naar links (laagste snelheid)
voordat u een helling af rijdt.
Leun met uw bovenlichaam iets naar achteren, en als u remt, rem
dan heel rustig. Als u te snel remt, kan de scooter voorover
kantelen.
Obstakels
Over obstakels rijden







Rijd recht op de stoeprand of ander obstakel af, en stop als het voorwiel het obstakel
bijna aanraakt.
Duw nu de rijhendel in en rij de stoep op, zonder van richting te veranderen.
Zodra het voorwiel op de stoep is, moet u dezelfde snelheid houden zodat de
achterwielen ook op de stoep kunnen komen.
Als het u niet lukt om de stoep op te rijden, zoek dan een plaats waar de stoeprand
minder hoog is.
Elk obstakel moet altijd recht worden benaderd.
Het wordt altijd aangeraden om de voor voertuigen verlaagde stoepranden te
gebruiken in plaats van tegen de hoge stoeprand op te rijden.
Rijd niet over obstakels heen hoger dan 7,6 cm.
Oefen met lage obstakels en bouw geleidelijk de hoogte van de
obstakels op, totdat u over obstakels met de maximum hoogte kunt
rijden. Neem hier voldoende tijd voor.
33
Bediening
Van obstakels afrijden



Wees uiterst voorzichtig als u van obstakels afrijdt.
Rijd recht naar de stoeprand toe en stop vlak voor de stoeprand.
Druk voorzichtig de rijhendel in en laat de scooter langzaam van de stoep afrijden,
zonder van richting te veranderen.


5.4.5



Het is niet toegestaan om van een trap af te rijden, dit is bijzonder
gevaarlijk. De scooter is uitgerust met antikiep-wieltjes voor extra
stabiliteit en veiligheid. Het kan voorkomen dat deze wieltjes een
obstakel raken als u er vanaf rijdt.
Zorg ervoor dat de achterwielen van de scooter niet op ongelijke
hoogte staan. Dit maakt de scooter onstabiel.
Automatisch uitschakelen bij overbelasting
Bij overbelasting, veroorzaakt door verkeerd gebruik of langdurig gebruik in grote
hitte, wordt de stroomonderbreker ingeschakeld en stopt de scooter automatisch. Zie
‘Automatisch stroomonderbreker’.
Haal contactsleutel uit contact en laat de motor afkoelen.
Verkeerd gebruik kan ook onnodige storingen en schade aan de scooter
veroorzaken.
5.4.6
Uitschakelen
Na elke rit dient de scooter volledig te worden uitgeschakeld: Hiermee voorkomt u dat
de accu’s onnodig leeg raken en weer moeten worden opgeladen.
Haal altijd de contactsleutel uit het contact als u de scooter niet rijdt,
zelfs als u van plan bent om op de scooter te blijven zitten als deze is
geparkeerd. Hiermee voorkomt u dat u de scooter ongewild in
beweging brengt als u per ongeluk de rijhendel aanraakt.
5.4.7
Parkeren
Verwijder na het parkeren de contactsleutel uit het contact, zodat niemand uw Fortress
Calypso zonder toestemming kan gebruiken.
Nadat de scooter is uitgeschakeld (de contactsleutel is uit het contact verwijderd) blijft
de scooter op de parkeerrem staan, zelfs als de accu’s worden verwijderd. Als de
scooter in de vrije stand wordt gezet, functioneert de automatische parkeerrem NIET!


34
Als de scooter op een helling wordt stilgezet, dient de automatische
parkeerrem te worden ingeschakeld.
Zet daarom de scooter nooit in de vrije stand op een helling.
Bediening
5.5
De scooter duwen
In geval van een storing of als de accu’s te weinig stroom hebben om de scooter te
laten rijden, kan de scooter ook met de hand worden geduwd.
Het duwen van de scooter kan handig zijn bij parkeren of het wegzetten van de scooter
in een kleine ruimte.


Zet de scooter uit door de contactsleutel uit het contact te halen.
Zet de vrije-stand-hendel in de ‘vrije stand van de scooter’.
Als de scooter te snel wordt geduwd, wordt via een ingebouwd
veiligheidsmechanisme automatisch de motorrem ingeschakeld,
waardoor de scooter vaart mindert.
5.5.1
Vrije stand van de scooter
Om de Fortress Calypso te kunnen duwen, moet de automatische parkeerrem als volgt
worden uitgeschakeld:

Duw de vrije-stand-hendel (A), die zich rechts op de
B
kap onder de stoel bevindt, naar de VRIJE STAND
(C). Hierdoor wordt de automatische parkeerrem
uitgeschakeld.
C
De automatische parkeerrem van de Fortress Calypso
wordt weer ingeschakeld door de vrije-stand-hendel weer
op stand (B) REM INGESCHAKELD te zetten.
Voorzorgmaatregelen in de vrije stand
A
De scooter is uitgerust met een unieke veiligheidsfunctie
die voorkomt dat de scooter in de vrije stand te snel zou gaan rollen. Als de scooter
begint te rollen in de vrije stand, remt de scooter automatisch af door middel van de
motorrem totdat de scooter tot stilstand komt.



Zorg er voor dat de vrije-stand-hendel in de stand REM
INGESCHAKELD staat voordat u plaatsneemt op de scooter.
Raak de vrije-stand-hendel NOOIT aan tijdens het rijden.
Raak de rij-hendel op het stuur niet aan terwijl u de vrije-standhendel bedient.
De vrije-stand-hendel dient alleen te worden gebruikt als de scooter
moet worden geduwd. Door de scooter in de vrije stand te zetten, wordt
de motor mechanisch ontkoppeld, waardoor de automatische
parkeerrem niet meer werkt. Daarom moet men, direct na het duwen
van de scooter, de hendel onmiddellijk terug zetten op de stand ‘Rem
ingeschakeld’, waardoor de automatische parkeerrem weer wordt
ingeschakeld.
35
Bediening
Let op:
Zet de scooter NOOIT in de vrije stand als u op een helling staat
geparkeerd: de scooter zal dan de helling afrollen door de
zwaartekracht.
Als de Fortress Calypso in de vrije stand staat:

Is het niet mogelijk om met de scooter te rijden.

De elektronica kan wel worden ingeschakeld, maar de motor kan de scooter niet
aandrijven.
Daarom dient in deze situatie de elektronica te worden uitgeschakeld.
Om weer met de Fortress Calypso te kunnen rijden, moet men de volgende stappen
uitvoeren:

Zet de vrije-stand-hendel in de stand ‘Rem ingeschakeld’.

Zet de scooter aan door de contactsleutel in het contact te steken.
Nu kunt u weer rijden met de Fortress Calypso.
5.6
Demontage van de scooter voor opslag en/of transport
De Fortress Calypso kan worden gedemonteerd, voor opslag in een kleine ruimte of
transport in een kleine auto. Gedemonteerd neemt de scooter minder plaats in. Om uw
Fortress Calypso te demonteren, dient u de volgende stappen uit te voeren.
5.6.1
Stoel verwijderen
(stoel kan licht afwijken van afbeelding)
De stoel wordt als volgt verwijderd:

Ontgrendel het draaimechanisme van de stoel
door de vergrendelingshendel naar voren te
duwen.

Til de stoel van de stoelpoot af.

De stoel kan eenvoudig worden opgetild, als
deze tijdens het tillen iets gedraaid wordt.

Als u de rugleuning volledig inklapt, wordt de
omvang van de stoel kleiner, waardoor het
makkelijker wordt om de stoel van de stoelpoot
te tillen.
5.6.2
A
De scooter uit elkaar halen
Het ontwerp van de Fortress Calypso scooter maakt het mogelijk om deze snel,
eenvoudig en zonder gereedschap uit elkaar te halen en in elkaar te zetten. Als u
problemen heeft met het uit elkaar halen of in elkaar zetten van de scooter, raadpleeg
dan de instructies en probeer het nogmaals.
OPMERKING: Zorg er voor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u de
scooter uit elkaar haalt of in elkaar zet.
36
Bediening
Uit elkaar halen:

Verwijder de accukap door de elastische riem op de voorkant van de kap los te halen
en het klitteband aan weerszijden van de accukap los te halen.


Haal de achterkap los van het
achterframe door de draaiknop tegen
de klok in los te draaien en het
klitteband aan weerszijden van de
binnenkant van de kap los te halen.
Kantel de achterkap voorzichtig naar
de achterkant van de scooter, zodat
het binnenwerk zichtbaar wordt.
Zoek de verbindingsstekker van de
achterlichten en koppel deze los. Nu
kunt u de achterkap volledig
verwijderen.
37
Bediening

Koppel de rode en zwarte accukabels
los.

Haal de riem die de accu op zijn plaats
houdt los.

Verwijder de accu’s door deze aan de
draagriemen op te tillen.
LET OP – de accu’s zijn veel zwaarder
dan u op het eerste oog zou denken!
38
Bediening

Koppel de hoofdkabel los voordat u de
frame-onderdelen van de scooter uit
elkaar haalt.

Om het voorframe van het achterframe
los te koppelen, moet u eerst de
vergrendelingsbeugel vinden. Deze
bevindt zich onder de accu-gedeelte.
Houd de knop aan de zijkant van de
beugel ingedrukt en trek de beugel
omhoog. Haal de beugel los van de haak
op het achterframe.



Pak met één hand de stoelpoot vast en
met de andere hand het stuur. Duw nu
voorzichtig de stoelpoot naar achteren
totdat het achterframe van de scooter op
de achterbumper rust.
Houd nu met één hand het stuur vast en
met de andere hand het midden van de
bodemplaat van het voorframe. Til het
voorframe op totdat deze los is van het
achterframe en rol het voorframe weg
van het achterframe. Houdt hierbij de
stuurkolom en het voorwiel in evenwicht.
39
Bediening
5.6.3
De stuurkolom inklappen
De stuurkolom kan als volgt worden ingeklapt:

Trek hendel (A) naar beneden en trek tegelijkertijd
de stuurkolom naar beneden.
Wees voorzichtig bij het inklappen van
de stuurkolom, zorg er voor dat u
vingers niet beklemd raken.
A
5.6.4




Tillen en inladen
Wij raden u aan om altijd iemand te laten helpen bij het inladen van de
gedemonteerde scooter.
Als u de gedemonteerde scooter in een auto laadt, zorg er dan voor dat de vrijestand-hendel op de achterzijde van de scooter is ingesteld op de stand “Rem
ingeschakeld”.
Als de voorzijde van de scooter is ingeladen, kunt u de accu’s terugplaatsen in het
accu-compartiment en vastgespen.
Het is uw verantwoordelijkheid dat alle onderdelen van de gedemonteerde scooter
goed vast zitten in de auto en geen gevaar vormen in geval van een botsing.
5.6.5
De scooter weer in elkaar zetten
Voor het in elkaar zetten van de scooter kan men bovenstaande stappen volgen, maar
dan in omgekeerde volgorde. Men dient hierbij goed op het volgende te letten:

Als u het voorframe op de J-haken van het achterframe zet, moet de achterbumper
op de grond rusten.

Het vergrendelingsmechanisme en de beugelhendel moeten goed vast zitten bij het
aan elkaar koppelen van het voorframe en achterframe.

De accu’s moeten goed vastzitten onder de riemen.

Alle elektrische aansluitingen moeten goed zijn aangesloten.
5.7
De scooter in zijn geheel vervoeren
Als u de Fortress Calypso volledig gemonteerd wilt vervoeren in een auto die hiervoor
geschikt is, dient u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

40
Als de scooter in de auto moet worden getild, til de scooter dan
nooit aan de plastic kappen en probeer de scooter niet alleen te
tillen. Als uw scooter volledig gemonteerd in een auto past, gebruik
de scooter dan NIET als passagiersstoel binnen de auto. U moet op
een normale autostoel gaan zitten, zelfs al is de betreffende auto
aangepast voor het vervoer van scooters. De reden hiervoor is dat
de Fortress Calypso niet de veiligheid kan bieden van normale
autostoelen, ongeacht hoe goed de scooter is vastgemaakt in de
auto.
Bediening


Nadat de scooter in de auto is geplaatst, moet u controleren of de
scooter niet in de vrije stand staat.
De scooter moet zijn bevestigd met een goedgekeurd
bevestigingssysteem. Handicare doet geen uitspraken over de
geschiktheid van bepaalde bevestigingssystemen. Bovendien kan
Handicare niet de situaties voorzien die kunnen voorkomen als men
gebruik maakt van de vervoerdiensten van derden. Voor instructies
hoe men een bepaald bevestigingssysteem dient te gebruiken,
verwijzen wij naar de fabrikant en de betreffende
gebruiksvoorschriften. Indien u gebruik maakt van vervoerdiensten
van derden dient u met de betreffende dienst contact op te nemen.
De scooter heeft bevestigingspunten aan de achterzijde en van onderen, aan de
voorkant van de vloerplaat. De bevestigingspunten zijn uitsluitend bedoeld om
bevestiging makkelijker te maken. Wij wijzen er op dat gedemonteerde
scooteronderdelen die niet zijn bevestigd in een voertuig schade kunnen veroorzaken
als het voertuig abrupte bewegingen maakt.
41
Onderhoud
6 Onderhoud
6.1
Onderhoudstabel
Voor optimale prestaties, duurzaamheid en levensduur van uw scooter, dient deze
regelmatig te worden onderhouden door uw dealer.
Hieronder hebben wij aangegeven wat moet worden gecontroleerd, hoe vaak dit moet
gebeuren, en wie de controle moet uitvoeren.
Tijd
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks
Om de drie
maanden






Beschrijving
Accu’s opladen na elke volledige dag van gebruik
Bandenspanning controleren
Lekkende olie onder de scooter controleren
Scooter reinigen (zie reinigingsprocedure)
Stoffering reinigen (indien nodig)
Het draaisysteem van de stoelen smeren: hiervoor
moet de stoel worden verwijderd. Zie 'Stoel
verwijderen. Lithium-smeer wordt aangeraden.
Gebruiker
X
X
X
X
X
X
Het wordt aangeraden om uw dealer minstens eenmaal per jaar een onderhoudsbeurt
te laten uitvoeren op uw scooter, of bij intensief gebruik om de zes maanden.
In principe raden wij aan om uw dealer al het onderhoud te laten uitvoeren. Het
onderhoud dat u zelf kunt uitvoeren is vermeld in bovenstaande tabel.
Als u gelekte olie onder uw scooter ontdekt, dient u direct uw dealer te
waarschuwen. Ga dan niet met uw scooter rijden.
6.1.1
Accu’s
Zie de volgende documentatie voor het onderhoud van accu’s:
Geldende regelgeving betreffende accu’s
Gebruikshandleiding voor de accu-oplader, of de instructies op de accuoplader
De scooter is voorzien van gel-accu’s. Deze accu’s hebben een volledig afgesloten
behuizing en behoeven geen onderhoud.
Op een sticker is aangegeven hoe de accu’s moeten worden aangesloten. Deze sticker
bevindt zich aan de binnenkant van de kap van het accu-compartiment.



42
Zorg er voor dat de accu’s altijd goed zijn opgeladen.
Gebruik de scooter niet als de accu’s bijna zijn uitgeput. Dit kan de
accu’s beschadigen en u loopt het risico dat u onverwachts tot
stilstand komt.
Het gebruik van ‘natte’ accu’s is niet toegestaan. Als de accu’s
moeten worden vervangen, dient men gel-accu’s te gebruiken.
Onderhoud
6.1.2
De accu’s vervangen
Als de capaciteit van de accu’s zodanig is verlaagd dat de scooter slechts zeer korte
ritten kan maken, of zelfs helemaal geen, dan hebben de accu’s het einde van hun
levensduur bereikt. Vervang de accu’s zo snel mogelijk.
Neem contact op met uw dealer: hij weet precies welke accu’s het
meest geschikt zijn voor uw scooter.
De accu’s worden als volgt vervangen:

Schakel de scooter uit (haal de contactsleutel
uit het contact).

Verwijder de stoel. Zie 'Stoel verwijderen’.

Verwijder het slot van de voorkant van de
accukap.




E
Verwijder de rode en zwarte doppen van de
D
accu.
Maak de riemen los die de accu’s op hun
plaats houden door de gesp in te drukken.
Draai de accuklemmen los van de kabels met sleutel 13 mm.
Verwijder beide accu’s.
B
C
A
Nieuwe accu’s worden geplaatst in omgekeerde volgorde, als volgt:

Plaats de nieuwe accu’s.

Zet de accu’s vast met de riemen.

Sluit de kabels aan volgens onderstaande tabel:
Nr.
B
C
D
E

Kleur kabel
Tekst op label
Zwart
Accu 1
Rood
Accu 1
Zwart
Accu 2
Rood
Accu 2
Draai de accuklemmen vast.





Aansluiten op
Min-pool op accu 1 (links)
Plus-pool op accu 1 (links)
Min-pool op accu 2 (rechts)
Plus-pool op accu 2 (rechts)
Let op dat de kabels correct zijn aangesloten op de accu’s: de juiste
aansluitingen zijn vermeld op labels.
De aansluitingen mogen NIET worden omgewisseld.
Zorg er voor dat de accupolen en accuklemmen redelijk schoon
zijn.
Vet de accuklemmen in om roest te voorkomen. Gebruik hiervoor zuurvrije Vaseline.
Plaats de kap weer terug.



Zodra de nieuwe accu’s zijn geplaatst, moeten deze worden
opgeladen. Zie ‘Accu’s opladen.
Voorkom dat metalen onderdelen in aanraking komen met de
accupolen. Dit kan leiden tot kortsluiting, met ernstige gevolgen.
Zie ‘Gebruikte scooter en het milieu’ voor de correcte verwijdering
van de accu’s.
43
Onderhoud
6.1.3
De accu’s reinigen
Gel-accu’s behoeven geen onderhoud. Maar u kunt wel letten op de volgende zaken:

Zorg dat de accu’s schoon en droog blijven: vuil en water kan een lek veroorzaken,
waardoor de capaciteit van de accu’s wordt verlaagd.

Reinig de accu-polen en vet deze vervolgens in met zuurvrije Vaseline.
Zorg er voor dat de accu’s nooit geheel uitgeput raken! Dit kan de
accu’s ernstig beschadigen en hun levensduur verkorten.
6.2
Banden
Voor het goed functioneren van de scooter is het van groot belang dat de banden op
de juiste spanning worden gehouden.
6.2.1
De banden oppompen
De banden zijn uitgerust met een autobandventiel. U kunt de banden laten oppompen
bij uw dealer of uw plaatselijke tankstation, of u kunt het zelf doen met een hand- of
voetpomp. Verwijder voor het oppompen van de banden het dopje van het ventiel. Als
de banden niet voldoende zijn opgepompt, kan het bereik van de scooter verminderen
en slijt het loopvlak van de banden sneller. Zie voor de juiste bandenspanning
‘Productspecificaties’.
Overschrijd bij het oppompen van de banden nooit de maximaal
aanbevolen bandenspanning. Deze waarde staat vermeld op de band.
(3,5 bar.)
Zie voor het controleren van de banden de 'onderhoudstabel'.
Vergeet na het oppompen van de banden nooit om de ventieldop weer
op het ventiel te schroeven, om te voorkomen dat vuil en zand in het
ventiel komt.
6.3
Reinigen van de scooter
Droog vuil verwijderen
De stoffering, metalen delen en frame-onderdelen kunnen meestal gemakkelijk worden
schoongemaakt met een droge zachte doek.
Modder en/of ander vochtig vuil verwijderen
Delen die vuil zijn geworden door vochtig vuil kan men het beste eerst met een
vochtige doek reinigen en vervolgens met een droge zachte doek.
44
Onderhoud
Stoffering
Reinigen met een vochtige doek. Nadat het vuil is verwijderd dient men de gereinigde
delen droog te maken met een zachte droge doek.




Gebruik nooit bijtende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen de
scooter beschadigen. Gebruik ook geen organische oplosmiddelen,
zoals thinner, chemisch-reinigende nafta of gedenatureerde
alcohol.
Spuit of giet geen water op uw scooter.
Wees voorzichtig met water bij het elektronisch systeem.
Stoffering: niet chemisch reinigen, strijken of centrifugeren.
45
Problemen oplossen
7 Problemen oplossen
Als uw Fortress Calypso niet werkt, terwijl de accu’s wel volledig zijn opgeladen, kunt u
zelf de volgende zaken controleren voordat u contact opneemt met uw dealer.
1. Controleer of alle accuklemmen stevig op de juiste plaats zijn bevestigd.
2. Controleer of de vrije-stand-hendel in de stand REM INGESCHAKELD staat (en
niet in de vrije stand).
3. Controleer of de automatische stroomonderbreker naar buiten is gesprongen. Als
dit het geval is, stel de stroomonderbreker opnieuw in door deze in te drukken.
Als de stroomonderbreker weer naar buiten springt, neem dan contact op met uw
dealer.
7.1
Tabel problemen oplossen
Als uw scooter niet rijdt, of niet naar behoren rijdt, neem dan eerst de volgende lijst van
mogelijke problemen door voordat u contact opneemt met uw dealer. Wellicht kunt u
het probleem zelf oplossen.
Mogelijke oorzaak
Actie

De contactsleutel is niet correct in
het contact gestoken.
De aansluitingkabels in het
motorcompartiment zijn niet
correct op het
besturingsmechanisme
aangesloten, of zitten los.
De accuklemmen zijn niet goed
bevestigd.
De scooter staat in de vrije stand.


De automatische
stroomonderbreker is naar buiten
gesprongen.




Er is een losse aansluiting.




46

Steek de contactsleutel goed
in het contact.
Controleer de aansluitkabels
en zorg dat deze goed zijn
aangesloten op het
besturingsmechanisme.
Persoon
die actie
neemt
Gebruiker
Dealer

Controleer de accuklemmen.

Zet de vrije-stand-hendel in de Gebruiker
stand REM INGESCHAKELD,
haal de contactsleutel uit het
contact en steek deze er weer
in om de scooter weer aan te
zetten.
Zie ‘Stroomonderbreker’
Gebruiker
Haal contactsleutel uit contact
Druk de automatische
stroomonderbreker weer in en
zet de scooter weer aan met
de contactsleutel.
Corrigeer de aansluiting indien Gebruiker
mogelijk, of neem contact op
+
met uw dealer.
Dealer
Gebruiker
Problemen oplossen
Mogelijke oorzaak
Actie


Het accu-voltage is te laag.



De scooter rijdt te langzaam.


De motor is oververhit.

Controleer het accu-voltage.
Zie ‘Accu-indicator’.
Laad de accu’s gedurende
acht uur op.
Controleer de werking van de
accu-oplader.
Draai de snelheidsregelknop
naar rechts
Haal contactsleutel uit contact
en laat de scooter afkoelen.
Persoon
die actie
neemt
Gebruiker
Gebruiker
Gebruiker
Soms kan het probleem worden verholpen door de scooter even uit te schakelen en
vervolgens weer aan te zetten.
Als u het probleem niet aan de hand van bovenstaande lijst kunt verhelpen, dient u
contact op te nemen met uw dealer.
7.2
Automatische stroomonderbreker
De scooter is uitgerust met een automatische
stroomonderbreker (A).
In normale omstandigheden springt de automatische
stroomonderbreker niet naar buiten en is de scooter klaar
voor gebruik.
Als er sprake is van overbelasting of kortsluiting van het
elektrische circuit, schakelt de automatische
stroomonderbreker het elektrische systeem uit om schade
te voorkomen.
Overbelasting kan voorkomen als de motor oververhit
A
raakt. Als de automatische stroomonderbreker het
elektrische circuit van de scooter uitschakelt , springt deze naar buiten.
De automatische stroomonderbreker bevindt zich op de achterkap, onder de stoel.
Als u de automatische stroomonderbreker weer indrukt, kunt u proberen om de scooter
weer te starten. Als de automatische stroomonderbreker weer naar buiten springt,
wacht dan 15 tot 20 minuten, zodat de motor kan afkoelen, en probeer dan de
stroomonderbreker weer in te drukken.
Als u na deze procedure uw scooter weer kunt starten, kunt u rustig verder rijden. Zorg
er wel voor dat u obstakels en heuvels vermijdt.
47
Problemen oplossen
Als de automatische stroomonderbreker weer naar buiten springt
nadat u de motor heeft laten afkoelen, is er mogelijk kortsluiting. In dit
geval moet u niet proberen om met de scooter te rijden, maar contact
opnemen met uw dealer.
7.3
Elektromagnetische storing
Radiogolven kunnen het vermogen van een elektrische scooter negatief beïnvloeden.
De scooter zelf kan ook de werking van elektromagnetische velden verstoren,
bijvoorbeeld in alarmsystemen of elektronische circuits in winkels.
Bronnen van radiogolven, zoals radio- en TV-zenders, amateurradiostations, liften,
zendapparatuur, stereoradio’s en mobiele telefoons kunnen elektrische rolstoelen en
scooters beïnvloeden.
De onderstaande adviezen zijn bedoeld om het onbedoeld rijden van de elektrische
scooter te voorkomen, wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
1. Schakel geen handbediende apparatuur voor persoonlijke communicatie in, zoals
een zenderradio of mobiele telefoon, terwijl de elektrische scooter is ingeschakeld.
2. Kom niet te dicht in de buurt van zenderapparatuur, zoals radio- en TV-stations.
3. Als de scooter onbedoelde bewegingen maakt, of als de rem in de vrije stand komt,
schakel dan de elektrische rolstoel of scooter uit door de contactsleutel uit het
contact te halen.
4. Wees ervan bewust dat eventuele op de scooter geïnstalleerde accessoires of
onderdelen of aanpassingen aan de scooter de invloed van radiogolven kan
vergroten.
Opmerkingen:
Er bestaat geen eenvoudige manier om de effecten van radiogolven op de
algemene immuniteit van de elektrische rolstoel of scooter te testen.
5. Meldt alle gevallen van onbedoelde scooterbewegingen of het verspringen in de
vrije stand aan uw dealer of de fabrikant van de scooter. Geef aan of er in de buurt
een bron van radiogolven is.
Opmerkingen:
Het immuniteitsniveau van de Fortress Calypso is 21 volt/meter.
48
Technische specificaties
8 Technische specificaties
Handicare B.V.:
8.1.1
Vossenbeemd 104
5705 CL, Helmond
Nederland
Productspecificaties Fortress Calypso
Model
Maximale gebruikersgewicht
Fortress Calypso 3 wiel (3W)
Fortress Calypso 4 wiel (4W)
125 kg
Omschrijving
Totale lengte
Totale breedte
Minimale hoogte*
Totaal gewicht excl. accu’s:
Totaal gewicht incl. accu’s:
Gewicht zwaarste onderdeel
Statische stabiliteit naar beneden
Statische stabiliteit naar boven
Statische stabiliteit zijwaarts
Actieradius (ISO 7176-4)**
Dynamische stabiliteit (max. veilige helling)
Maximumsnelheid voorwaarts
Rughoek, Captain-seat
Zitdiepte, Captain-seat
Zitbreedte, Captain-seat
Rughoogte(excl hoofdsteun), Captain-seat
Zithoogte (tot voetplateau), Captain-seat
Hoogte armsteun, Captain-seat
Afstand tussen armsteunen, Captain-seat
Rughoek, Master-seat
Zitdiepte, Master-seat
Zitbreedte, Master-seat
Rughoogte(excl hoofdsteun), Master-seat
Zithoogte (tot voetplateau) Master-seat
Hoogte armsteun, Master-seat
Afstand tussen armsteunen, Master-seat
mm
mm
mm
kg
kg
kg
°
°
°
km
°
km/u
°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
°
mm
mm
mm
mm
mm
mm
3W
1207
622
710
70
100
27
15 (27%)
15 (27%)
15 (27%)
40
9 (16%)
10
0-103-126
445
457
406
432-490
229-273
457-610
85-180
430
500
550
432-510
150-340
500
4W
1214
622
710
75
105
32
15 (27%)
15 (27%)
15 (27%)
40
9 (16%)
10
0-103-126
445
457
406
432-490
229-273
457-610
85-180
430
500
550
432-510
150-340
500
49
Technische specificaties
Omschrijving
Draaistraal (ISO 7176-5)
Obstakelhoogte (max. gebruikersgewicht)
Grondspeling (max. gebruikersgewicht)
mm
mm
mm
Testgegevens
Testgewicht
3W
1170
76
101
125 kg
Kracht voor bediening
Bedienen van rij-hendel
Opnieuw instellen automatische zekering
(stroomonderbreker)
Elektronische schakelaars
Insteken oplaadstekker
< 60 N
< 60 N
< 15 N
< 60 N
Technische wielgegevens
Diameter voorwiel (3W)
Diameter voorwiel (4W)
Diameter achterwielen
Bandenspanning 4W, voor
Bandenspanning 4W, achter
Bandenspanning 3W, voor
Bandenspanning 3W, achter
mm
mm
mm
bar
bar
bar
bar
260 x 85
260 x 85
260 x 85
3,5
3,5
3,5
3,5
Accu’s
Maximum afmetingen accu’s (lxbxh)
Max. Accucapaciteit
Maximum toegestane oplaadstroom
mm
Ah
Ampère
3W
197x168x175
60 (C20)
8
*
**
50
4W
1600
76
101
4W
197x168x175
60 (C20)
8
hoogte stuurkolom ingeklapt en exclusief stoel
bereik afhankelijk van gewicht gebruiker, toestand banden, soort terrein, toestand
van accu en weercondities.
Technische specificaties
8.2
Bevoegde service en technische ondersteuning
In geval van problemen of vragen betreffende dit product, gelieve contact op te nemen
met uw dealer.
Voor informatie over een dealer bij u in de buurt kunt u contact opnemen met
Handicare:
Handicare:
Handicare B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL, Helmond
Nederland
Stempel dealer
51
Français
© 2009 Handicare
Tous droits réservés.
Les informations contenues dans le présent document ne peuvent en aucun cas être reproduites
et/ou publiées sous quelque forme que ce soit, sous forme d'imprimé, d'impression photo, de
microfilm ou de toute autre manière (électronique ou mécanique) sans l'accord écrit préalable
d'Handicare.
Les informations fournies reposent sur des données générales relatives à la construction, au
moment de la publication du présent manuel. Handicare applique une politique d'amélioration
constante et Handicare se réserve le droit de modifier et d'adapter les produits.
Les informations fournies sont valables pour le produit dans sa version standard. Handicare
décline toute responsabilité en cas d'éventuel préjudice découlant de spécifications de produit qui
se révèleraient différentes de celles de la configuration standard.
Bien que les informations disponibles aient été constituées avec tout le soin possible, mais
Handicare décline toute responsabilité en cas d’erreurs éventuelles dans ces informations ou de
leurs conséquences.
Handicare décline toute responsabilité en cas de dégâts résultant de travaux exécutés par des
tiers.
En vertu de la législation relative à la protection des marques commerciales, les noms d'utilisation,
les noms commerciaux, etc. utilisés par Handicare ne peuvent être considérés comme libres .
52
Index
Introduction ................................................................................................................. 55
À propos de ce manuel .............................................................................................. 55
Étiquetage du produit ................................................................................................. 56
Symboles utilisés dans ce manuel ............................................................................ 58
Service et assistance technique ................................................................................ 58
Plaquette d'identification ........................................................................................... 58
Identification du produit ............................................................................................. 59
Homologation.............................................................................................................. 59
Déclaration CE ............................................................................................................ 59
Scooters usagés et l’environnement ........................................................................ 59
(1)
Destination du produit ............................................................................................. 59
Clauses de garantie .................................................................................................... 60
Clauses de responsabilité.......................................................................................... 62
1
Normes et règles de sécurité générales ........................................................... 63
1.1 Etiquetage et instructions sur le scooter ...................................................... 63
1.2 Spécifications techniques ............................................................................ 63
1.3 Adaptations .................................................................................................. 63
1.4 Sécurité........................................................................................................ 63
2
Description générale .......................................................................................... 66
3
Pièces importantes ............................................................................................. 67
4
Possibilités de réglage et de mise au point ...................................................... 69
4.1 Ajuster le siège ............................................................................................ 69
4.1.1 Régler la hauteur du siège................................................................ 69
4.1.2 Mettre au point la profondeur du siège (système coulissant) ............ 69
4.1.3 Ajuster le dossier .............................................................................. 70
4.1.4 Ajuster les accoudoirs....................................................................... 70
4.1.5 Ajuster l'appuie-tête .......................................................................... 71
4.2 Ajuster la colonne de direction ..................................................................... 71
4.3 Réglage de la suspension arrière ................................................................ 71
5
Commande .......................................................................................................... 72
5.1 Recharge de la batterie................................................................................ 72
5.2 Rouler avec le Fortress Calypso .................................................................. 73
5.2.1 Contrôles préalables à l'emploi ......................................................... 73
5.2.2 Prendre place et descendre .............................................................. 74
5.3 Instruments de commande .......................................................................... 74
5.3.1 Panneau de commande.................................................................... 75
5.3.2 Mise en marche ................................................................................ 77
5.3.3 Connexion pour la recharge ............................................................. 77
5.4 Actions lors de la conduite ........................................................................... 78
5.4.1 Avancer et reculer ............................................................................ 78
5.4.2 Virages ............................................................................................. 79
5.4.3 Déclivités .......................................................................................... 79
5.4.4 Obstacles.......................................................................................... 81
5.4.5 Extinction automatique en cas de surcharge .................................... 82
5.4.6 Eteindre le scooter ............................................................................ 82
5.4.7 Se garer ............................................................................................ 82
5.5 Pousser le scooter ....................................................................................... 83
5.5.1 La position libre ................................................................................ 83
5.6 Démontage du scooter pour le rangement et/ou le transport ....................... 84
53
Index
6
7
8
54
5.6.1 Enlever le siège ................................................................................ 84
5.6.2 Désassembler le scooter .................................................................. 84
5.6.3 Rabattre la colonne de direction ....................................................... 88
5.6.4 Soulever et charger .......................................................................... 88
5.6.5 Remonter le scooter ......................................................................... 88
5.7 Transporter le scooter dans son ensemble .................................................. 88
Entretien .............................................................................................................. 90
6.1 Tableau d'entretien ...................................................................................... 90
6.1.1 Batterie ............................................................................................. 90
6.1.2 Remplacer la batterie........................................................................ 91
6.1.3 Nettoyer la batterie ........................................................................... 92
6.2 Pneus........................................................................................................... 92
6.2.1 Gonfler les pneus ............................................................................. 92
6.3 Nettoyer le scooter ....................................................................................... 93
Résolution de pannes ......................................................................................... 94
7.1 Tableau de résolution de pannes ................................................................. 94
7.2 Interrupteur automatique d'alimentation ....................................................... 95
7.3 Panne électromagnétique ............................................................................ 96
Spécifications techniques .................................................................................. 97
8.1.1 Spécifications du produit Fortress Calypso....................................... 97
8.2 Service et assistance technique compétents ............................................... 99
Introduction
Introduction
Félicitations ! Vous venez de choisir un scooter électronique Fortress Calypso de
Handicare.
Bienvenue dans un groupe croissant d'utilisateurs de scooter Handicare.
Handicare est synonyme de fiabilité et de technologie novatrice, ce qui résulte en des
produits conviviaux et d'excellente qualité.
À propos de ce manuel
Grâce au présent manuel, vous pouvez utiliser et entretenir le produit en toute sécurité.
En cas de doute, veuillez prendre systématiquement contact avec votre revendeur.
Dans le présent manuel, lorsque nous utilisons
les mots "gauche", droit(e)", "avant" et "arrière"
pour décrire une pièce donnée du scooter, nous
nous mettons à la place de l'utilisateur, assis sur
le scooter.
Sur la couverture arrière de ce manuel, vous
trouverez le numéro de série du scooter, le
descriptif du modèle et le nom de votre
revendeur Handicare attitré. Ces informations
s'avéreront utiles si, à l'avenir, vous avez besoin
d'aide pour votre produit.
avant
gauche
droite
arrière
55
Introduction
Étiquetage du produit
Les autocollants et labels suivants sont apposés sur le produit :
A. Connexion pour la recharge
B. Interrupteur d'alimentation
C. Pression des pneus
D. Position libre
E. Réglage de l'inclinaison de la colonne de direction
56
Introduction
A.
Connexion pour la recharge
Pour les informations relatives à la recharge de la batterie, veuillez
vous reporter à la rubrique "Recharger la batterie", paragraphe
5.1.
B.
Interrupteur d'alimentation
Le scooter est équipé d'une sécurité qui coupe le courant en cas
de surcharge. Reportez-vous à la rubrique "Interrupteur
d'alimentation automatique", au paragraphe 7.2.
C.
Pression des pneus
Pour les informations relatives à la pression des pneus, reportezvous aux "Spécifications du produit".
D.
Position libre
1. Levier en position vers le haut (« FREIN actionné ») :
la transmission du moteur est embrayée : le scooter peut
rouler et le frein reste également actionné lorsque le scooter
est éteint.
2. Levier en position vers le bas :
la transmission du moteur est débrayée : le scooter peut être
poussé à la main.
E.
Réglage de l'inclinaison de la colonne de direction
Vous pouvez régler la colonne de direction dans la position que
vous trouvez la plus confortable pour conduire. Reportez-vous à
la rubrique "Modifier la position du volant" au paragraphe 4.1.6.
57
Introduction
Symboles utilisés dans ce manuel
PRUDENCE
De mauvaises manipulations risquent d’endommager le produit ou son
entourage, ou encore blesser l'utilisateur.
ATTENTION !
Suggestions permettant d’effectuer certaines manipulations plus facilement.
Consultez en premier lieu les sources d'informations fournies.
Ôtez le câble de recharge de la connexion du scooter avant de procéder à
l'entretien du scooter.
Service et assistance technique
Pour toute information sur les réglages, l'entretien ou la réparation, veuillez prendre
contact avec votre revendeur. Il se fera un plaisir de vous aider.
Veillez à avoir suffisamment d'informations à portée de main :

Modèle

Numéro de série
Ces informations sont indiquées sur la plaquette d’identification. Voir l'illustration cidessous.
Plaquette d'identification
Les informations relatives au produit sont indiquées sur cette plaquette (A). Voir :
"Identification du produit".
A
58
Introduction
Identification du produit
A.
B.
C.
D.
E.
Modèle
Date de fabrication
Numéro de série/d'identification
Utilisation : à l'intérieur, à l'extérieur, ou les deux
Charge maximale en kg
Homologation
Le produit satisfait aux exigences suivantes :

EN12184: 1999 Fauteuils roulants et scooters à propulsion électrique, classe B.

ISO7176-8 Exigences pour la résistance statique, la résistance aux chocs et la
résistance à la fatigue.

ISO7176-9 Essais climatiques pour fauteuils roulants et scooters électriques

ISO7176-14 Exigences et méthodes d'essai pour les systèmes de commande des
fauteuils roulant à propulsion électrique.

ISO7176-16 Exigences pour la résistance à l'inflammation.
Le produit a été approuvé CEM (compatibilité électromagnétique) selon la norme
EN12184 (1999).
Déclaration CE
Le produit satisfait aux dispositions de la directive sur les dispositifs médicaux et est
donc pourvu du marquage CE.
Scooters usagés et l’environnement
Si votre scooter ne sert plus à rien ou si vous allez le remplacer, vous pouvez
généralement le faire récupérer, après concertation, par votre revendeur. Si cela n’est
pas possible, informez-vous auprès de votre municipalité quant aux possibilités de
recyclage ou de traitement écologique des matériaux usagés.
Pour la fabrication du scooter, il est fait usage de divers plastiques et métaux. De plus,
le scooter contient des composants électroniques que l’on destinera aux déchets
électroniques. Les batteries seront destinées aux déchets chimiques.
Destination du produit
(1)
Le scooter Fortress Calypso est conçu pour :



le transport de personnes, pour un poids allant jusqu'à 125 kg ;
une utilisation sur les trottoirs, passages pour piétons et pistes cyclables ;
une utilisation à l'intérieur et autour de la maison.
59
Introduction
Votre revendeur est tenu de vous fournir des instructions claires avant que vous
n'utilisiez le produit tout seul.
Au mieux, il convient d'effectuer les premiers parcours avec le scooter Fortress
Calypso en compagnie d'un revendeur expérimenté.
Le scooter Fortress Calypso n'est pas classé parmi les véhicules routiers. Il est donc
interdit de l'utiliser sur la chaussée (la seule exception étant pour traverser).
Le Fortress Calypso atteint une vitesse maximale de 10 km/h.
ASSUREZ-VOUS D'ETRE COMPLETEMENT FAMILIARISE AVEC CONTENU DE
CE MANUEL AVANT DE ROULER AVEC LE FORTRESS CALYPSO.
Si vous utilisez le scooter de manière dangereuse ou à d'autres fins que celles
auxquelles il se destine, Handicare décline toute responsabilité en cas de
dommage corporel ou de dégâts résultant de cette utilisation inappropriée.
(1) La destination du produit telle qu'exposée par la norme EN 292-1 entend l'utilisation pour
laquelle le produit convient techniquement d'après la déclaration du fabricant, en ce compris les
prescriptions y relatives dans la brochure de vente. En cas de doute, il s'agit de l'utilisation
découlant de la construction, de l'exécution et de la fonction du produit. Dans le cadre d'une
utilisation conforme à la destination du produit, il convient de prendre également en considération
les instructions reprises de ce manuel.
Clauses de garantie
Dans les causes suivantes de garantie et de responsabilité, les notions suivantes ont
pour signification :
Produit : le fauteuil roulant ou scooter, électrique ou manuel, fabriqué et livré par
Handicare.
L'acheteur : celui/celle qui achète le Produit directement auprès d'Handicare.
Le revendeur : celui/celle qui fournit à des tiers le Produit acheté auprès d'Handicare.
L'utilisateur : celle/celle qui utilise un produit fabriqué par Handicare.
Sous réserve des dispositions relatives aux garanties figurant dans les conditions
générales applicables au Produit, en tout état de cause, s’applique à ces garanties ce
qui suit :
1. Sous réserve de ce qui est stipulé dans les dispositions suivantes, Handicare se
porte, à l’égard de l’Acheteur du Produit, garant de la solidité de ce dernier quant à
l’objet auquel ce Produit est destiné – cette destination étant décrite dans ce
manuel – et de la qualité du matériel dont le Produit est constitué et de la façon
dont le Produit a été fabriqué.
2. La réparation ou le remplacement des pièces du Produit qui est nécessaire en
conséquence de défauts dont la cause se situe dans un matériel de mauvaise
qualité ou dans des défauts de fabrication sera effectuée gratuitement, à condition
que ces défauts se révèlent dans l’année qui suit la date de livraison du Produit à
l’Acheteur. Les pièces à remplacer doivent être à ces fins envoyées franco de port
à Handicare. Le montage ou le démontage de ces pièces se font à la charge de
l’Acheteur. Par conséquent, ne relèvent pas d’une réparation ou d’un remplacement
gratuits visés à la phrase précédente :

la réparation ou le remplacement qui sont nécessaires en conséquence de
vices survenant un (1) an après la date de livraison du Produit à l'Acheteur ;
60
Introduction

3.
4.
5.
6.
7.
la réparation ou le remplacement devenus nécessaires suite à des vices
résultant d'une utilisation incorrecte ou négligente du Produit ou d'une
utilisation autre de celle à laquelle le Produit se destine, ce pourquoi il vaudra
que si l'Acheteur est un Revendeur, ledit Revendeur préservera Handicare
contre d'éventuelles réclamations émanant d'Utilisateurs ou de tiers suite à des
défaillances dues à une utilisation incorrecte ou négligente du Produit ;

les pièces altérables, et le besoin de réparation ou de remplacement de ces
pièces étant la conséquence effective de l'usure normale.
Sous réserve des dispositions du point 2, en ce qui concerne un produit électrique,
par rapport à la batterie qui fait partie du Produit, une garantie n’est donnée que
dans le cas de panne ou de non-fonctionnement de la batterie dont il est prouvé
qu’ils sont la conséquence directe de défauts de matériel ou de fabrication. Une
panne ou le non-fonctionnement de la batterie résultant de l'usure normale ne
relèvent pas de la garantie telle que visée dans les présentes clauses de garantie.
Ne sont pas couverts non plus par cette garantie, les pannes et le nonfonctionnement résultant d'une utilisation impropre ou erroné du Produit ou de la
batterie en faisant partie, en ce compris la recharge incorrecte de la batterie et le
défaut d'un entretien correct et opportun. Auquel cas, si l'Acheteur est un
Revendeur, ce dernier préservera Handicare contre toutes les réclamations
éventuelles émanant d'Utilisateurs ou tierces personnes suite à une utilisation
impropre ou incompétente susvisée du Produit ou de la batterie qui en fait partie.
Telles qu’elles sont formulées dans les précédentes dispositions, les garanties
deviennent en tout cas caduques en cas :

de non-application ou d'application insatisfaisante des instructions d'Handicare
pour l'entretien du Produit ;

de réparation ou remplacement de pièces nécessaires du fait de la négligence,
de détérioration ou de surcharge du Produit ou d'utilisation du Produit à des
fins autres que celles auxquelles il se destine ;

de remplacement de pièces par des pièces d'une autre origine que celles
utilisées par Handicare et/ou de remplacement de pièces sans le
consentement d'Handicare.
De plus, les garanties formulées dans les dispositions 1 à 3 deviennent caduques
en cas de réutilisation par un nouvel utilisateur pendant la période de garantie et
que cette réutilisation a rendu nécessaires – quel qu’en soit le sens - des
modifications du scooter et que ces modifications n’ont pas été effectuées par ou
sur ordre et/ou indication de Handicare.
Pour faire valoir ses droits aux garanties formulées ci-dessus, l’Acheteur doit, en
cas de préjudices ou autres sinistres, se mettre le plus rapidement possible en
contact avec Handicare et l’en informer le complètement possible. La possibilité
pour l'Acheteur de faire appel aux garanties précitées s'éteindra, dans tous les cas,
après 20 jours suivant la survenance du dommage ou, le cas échéant, du sinistre
donnant lieu à l'appel de garantie.
Le remplacement de la pièce, la réparation ou le reconditionnement du Produit
pendant une période de garantie en cours ne donnent pas lieu à une prolongation
de la garantie.
61
Introduction
8. Handicare ne donne pas de garantie aux réparations ou au reconditionnement du
Produit qui ne sont pas effectuées sur ordre et/ou instruction de Handicare. Dans le
cas où des réparations ou reconditionnements seraient effectués par ou sur ordre
et/ou instruction d’un Acheteur, ce dernier préservera Handicare à l’égard de tiers
quant aux réclamations de tiers qui, dans le sens le plus large du terme, découlent
des ces réparations ou remises en état.
Clauses de responsabilité
Sous réserve des dispositions relatives à la responsabilité figurant dans les conditions
générales applicables au produit, en tout état de cause, s’applique à cette garantie ce
qui suit :
1. En considération des dispositions suivantes, Handicare ne reconnaît sa
responsabilité dans un préjudice par décès ou lésion corporelle qui est la
conséquence d’un défaut du Produit pour lequel Handicare est responsable et dans
un préjudice subi à une autre chose étant propriété privée de l’Utilisateur du
Produit, à condition que ce préjudice soit la conséquence directe d’un défaut du
Produit. La responsabilité de Handicare se limite en tout cas au montant couvert
par l’assureur de Handicare dans le cas suivant.
2. Handicare ne reconnaît pas d’autre responsabilité que celle formulée au point 1.
Handicare rejette en particulier toute responsabilité pour dommage indirect, quelle
qu’en soit la forme.
62
Normes et règles de sécurité générales
1 Normes et règles de sécurité générales
Handicare ne peut être tenu pour responsable pour des dommages ou lésions dues au
non-respect total des règles et normes de sécurité et autres résultant de négligence
lors de l'utilisation ou le nettoyage du scooter et des éventuels accessoires. En fonction
des conditions spécifiques de fonctionnement ou des accessoires utilisés, des normes
de sécurité complémentaires peuvent s'appliquer. Veuillez prendre contact directement
avec votre revendeur si vous découvrez un danger potentiel lors de l'utilisation du
produit.
L'utilisateur du scooter (voir la rubrique "Destination du produit")
est à tout moment totalement responsable du respect des règles et
directives de sécurité applicables localement.
1.1
Etiquetage et instructions sur le scooter
Les signes, symboles et instructions apposés sur ce scooter font partie intégrante des
directives de sécurité du scooter. Par conséquent, il est interdit de les couvrir ou de les
enlever. Ils doivent être présents et clairement lisibles pendant toute la durée de vie du
scooter.

Il convient de remplacer ou réparer directement les étiquettes, symboles et
instructions illisibles. Pour ce faire, veuillez prendre contact avec votre revendeur.
1.2
Spécifications techniques
Il est interdit de modifier les spécifications techniques.
1.3
Adaptations
Il n'est pas permis d'apporter des adaptations aux pièces de ce produit.
1.4
Sécurité
Afin de prévenir les accidents et les situations indésirables, il est essentiel de prêter
attention aux prescriptions de sécurité suivantes.
Soyez très prudent lorsque vous roulez en côte:






N'enlevez jamais les dispositifs de sécurité, comme les roues
antibasculement.
Ne roulez jamais avec le Fortress Calypso sur les côtes dont l'angle
d'inclinaison est supérieur à la valeur indiquée au paragraphe 5.4.3
du présent manuel d'utilisation.
Lorsque vous roulez en côte, roulez toujours lentement et soyez
très prudent.
Ne descendez jamais une pente à toute vitesse.
Ne descendez pas de pente dont la surface est caillouteuse ou
sableuse, une des roues arrière risque de déraper.
Ne faites pas demi-tour en côte.
63
Normes et règles de sécurité générales




N'abordez jamais un virage à toute vitesse. Ralentissez avant
d'entrer dans un virage.
Lorsque vous montez une côte, adoptez une position corporelle
favorisant la stabilité, telle que décrite au paragraphe 5.4.3 du
présent manuel d'utilisation.
Faites attention qu'aucun vêtement ne pende. Ceux-ci peuvent venir
se coincer entre les roues.
Veillez à ne pas vous coincer les doigts dans le mécanisme de
réglage de la colonne de direction.
Votre conduite doit être adaptée aux conditions :














64
conduisez prudemment sur les routes qui reluisent par temps de
pluie, de verglas ou de neige !
roulez plus lentement dans un environnement dense.
n'utilisez pas le scooter sur les routes non asphaltées.
veillez à ce que le Fortress Calypso A n'entre pas en contact avec
de l'eau salée. L'eau salée est corrosive et risque d'endommager le
scooter.
veillez à ce que le Fortress Calypso n'entre pas en contact avec du
sable. Le sable risque de s’insinuer dans les parties mobiles du
scooter, augmentant ainsi inutilement l'usure.
ne conduisez jamais le scooter lorsque vous êtes sous l'influence
de drogue, d'alcool ou de médicaments susceptibles d'altérer votre
aptitude à conduire.
votre vue doit être suffisante pour permettre de conduire le scooter
en toute sécurité.
si la vision n'est pas optimale, vous êtes tenu d'allumer vos feux. Le
scooter est équipé de feux stop qui s'allument lorsque vous freinez.
utilisez les clignotants exclusivement pour indiquer une
modification de la trajectoire.
utilisez le klaxon exclusivement pour avertir des piétons ou autres
utilisateurs de la route d'une situation potentiellement dangereuse.
Ne placez jamais de pièces métalliques au dessus de la batteri :
cela risque de provoquer un court-circuit dans la batterie et
entraîner des dommages.
Ne transportez aucun passager sur le scooter : celui-ci a été
spécialement conçu pour ne transporter qu'une seule personne.
Ne conduisez pas le scooter avec le dossier est positionné trop en
arrière. Cela peut influencer la répartition du poids et la stabilité à
l'arrière du scooter, notamment lorsque vous roulez en côte ou sur
des obstacles.
Veillez à ne pas transporter une charge supérieure à la capacité du
panier. Ne pendez jamais rien au volant.
Normes et règles de sécurité générales



N'utilisez jamais le scooter pour tracter quelqu'un : le scooter n'est
pas conçu pour cela. Cela risque de causer de sérieux dégâts à
votre scooter.
Ne vous mettez jamais debout sur le plancher pour attraper des
objets situés en hauteur.
Ne placez pas vos pieds trop près de la roue et de la fourchette
avant lorsque le scooter roule. Maintenez vos pieds en permanence
sur le matelas en caoutchouc plutôt que sur le capot avant.
Le scooter est pourvu d'une transmission électronique. Certains
paramètres sont réglés en usine. Ces réglages ont pour but d'offrir une
utilisation confortable et efficace du produit et ne peuvent être
modifiés.
La version standard de votre scooter a été testée selon les exigences
les plus strictes en matière d'interférence électromagnétique
Lorsque vous utilisez un téléphone portable à proximité d'un scooter
spécialement adapté, il est conseillé de commencer par éteindre votre
scooter.
Votre scooter peut interférer avec les champs électromagnétiques,
comme les systèmes d'alarme. Si l'électronique du scooter n'est pas
correctement protégée, il existe un risque d’interférence avec les
appareils électriques sensibles, comme les systèmes d'alarme de
magasin et les systèmes d'ouverture de garage. Le scooter a été testé
sur ce point. Si des problèmes de cette nature surviennent, veuillez en
informer directement votre revendeur.




Attention à la lumière ultra-violette: celle-ci risque de causer l'usure
prématurée des matériaux comme le caoutchouc, le plastique et
l'émail.
Faites attention lors de l'emploi d'objets saillants sur le scooter,
ceux-ci risquent d'endommager les environs, voire le scooter.
Gardez le scooter à l'écart de feux nus.
Evitez les conditions météorologiques extrêmes ou les
environnements extrêmement humides. Maintenez et conservez le
scooter dans un endroit propre et sec.
65
Description générale
2 Description générale
Le Fortress Calypso est un scooter à propulsion électrique destiné à un usage général,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
La hauteur du siège est réglable selon la longueur de jambe de l'utilisateur. Lorsque
vous prenez place sur le scooter ou que vous en descendez, il est possible de tourner
le siège et de rabattre les accoudoirs.
La colonne de direction est réglable afin de permettre une position de conduite
confortable.
Lorsque vous roulez à grande vitesse, il convient d'être extrêmement prudent. Faites
surtout attention à votre vitesse, et ralentissez, notamment sur les trottoirs et dans les
zones piétonnes.
Il convient de ne pas oublier les points suivants lors de l'utilisation du scooter :

un scooter n'est pas un véhicule motorisé aux yeux de la loi sur la circulation routière.
Vous avez donc les mêmes droits et devoirs qu'un piéton.

vous êtes en permanence responsable du bon état de fonctionnement de votre
scooter, de sorte qu'il puisse rouler en toute sécurité.

le scooter est un produit technique. De ce fait, chaque réparation ainsi que l'entretien
doivent être effectués par un personnel qualifié. Quoi qu'il advienne au scooter,
veuillez prendre contact avec votre revendeur.
66
Pièces importantes
3 Pièces importantes
Le scooter est ou peut être équipé des éléments importants suivants :
A.
Siège
Il s'agit de l'endroit où l'utilisateur s'assied.
B. Dossier.
Soutien dorsal de l'utilisateur.
C. Appuie-tête.
Soutien pour la tête.
D. Accoudoir.
Soutien pour les bras.
E. Volant
Le panneau de commande, toutes les touches et leviers servant à commander le
scooter se trouvent sur le volant.
F. Phares
Il convient d'allumer les phares lorsque vous conduisez dans l'obscurité.
G. Clignotants
Indiquent une modification de la trajectoire pendant la conduite.
H. Panier amovible
Pour le transport des objets personnels.
I. Roue avant
Roue avant avec suspension.
J. Pare-chocs avant
Protège la roue avant en cas d'accrochage.
K. Roues arrière
Roues arrière avec suspension.
L. Roues antibasculement
Roues empêchant de basculer en arrière lorsque le scooter roule en côte.
M. Points d'attache
Points permettant de fixer le scooter.
(Reportez-vous à la page suivante pour voir où se trouvent ces pièces sur le scooter)
Différents éléments et pièces peuvent être réglés pour un confort optimal.
67
Pièces importantes
D
C
E
B
G
A
H
F
J
K
I
L
Modèle à 4 roues
68
M
Possiblités de réglage et de mise au point
4 Possibilités de réglage et de mise au point
Le scooter Fortress Calypso offre un certain nombre de possibilités de réglage et de
mise au point visant à améliorer le confort d'assise et de conduite.
Les réglages sont des adaptations durables, effectuées par le revendeur à l'aide
d'outils.
Les mises au point sont des adaptations pouvant être effectuées par l'utilisateur sans
outil.
Les pièces suivantes peuvent être réglées :

La hauteur du siège

La suspension arrière
Les pièces suivantes peuvent être mises au point :

La profondeur du siège

L'inclinaison du dossier

La largeur des accoudoirs

La hauteur des accoudoirs

L'appuie-tête

La colonne de direction
4.1
4.1.1
Ajuster le siège
Régler la hauteur du siège
L'ensemble du siège peut être réglé en hauteur pour une position assise optimale.
Cette adaptation doit être réalisée par le revendeur.
4.1.2
Mettre au point la profondeur du siège (système coulissant)
(le siège peut être légèrement différent que celui présenté sur
l'illustration)
Pour ajuster la profondeur du siège, procédez comme suit :

Tirez le levier (A) vers le haut et maintenez-le dans cette
position.

Faites glisser le siège vers l'avant ou l'arrière.

Une fois que le siège est ajusté selon la position souhaitée,
lâchez le levier. Faites maintenant glisser le siège vers
l'avant ou l'arrière, de manière à ce qu'il s'arrime dans le
dispositif de verrouillage.

La profondeur du siège est maintenant ajustée.
A
69
Possibilités de réglage et de mise au point
4.1.3
Ajuster le dossier
L'inclinaison du dossier peut être réglée.
Pour ce faire, procédez comme suit :

Assis sur le siège, tirez le levier (A)
vers le haut.
Le dossier se déplace de lui-même
vers l'avant.

Poussez le dossier en arrière en vous
appuyant vers l'arrière, jusqu'à ce que
vous atteigniez la position que vous
trouvez la plus confortable.

Après le réglage, lâchez le levier et le
dossier restera dans la position que
vous avez choisie.
A
Attention:
Lorsque vous actionnez le levier, faites bien attention que personne ne
soit assis sur le siège. Le dossier est doté d'un mécanisme à ressort
qui propulse le dossier, rapidement et vigoureusement, en avant.
Le dossier peut être réglé de sorte que votre dos soit bien soutenu
pendant la conduite.
Lorsque le dossier est réglé trop en arrière, la position dans laquelle le
conducteur est assis est moins stable, notamment en côte.
Par conséquent, ne roulez jamais avec le scooter lorsque le dossier est
réglé trop en arrière.
4.1.4
Ajuster les accoudoirs
Pour régler les accoudoirs, procédez comme suit :
Pour régler la distance entre les accoudoirs, utilisez les
molettes (A) situés à l'arrière du siège.

Faites tourner la molette dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour libérer l'accoudoir.

Après avoir réglé la distance entre les accoudoirs,
resserrez les molettes dans leur position initiale et
vérifiez si les accoudoirs sont bien fixes.

Les molettes (B) pour régler la hauteur des accoudoirs
se trouvent sur les tiges sur lesquelles sont installés les
B
accoudoirs.

Faites tourner la molette dans le sens inverse des
A
aiguilles d'une montre pour libérer l'accoudoir.

Enfoncez la tige et faites glisser le bras vers le haut ou
vers le bas, dans l'une des trois positions.

Après avoir réglé la hauteur des accoudoirs, resserrez les molettes dans leur position
initiale, et vérifiez si les accoudoirs sont bien fixes.

70
Possiblités de réglage et de mise au point
4.1.5
Ajuster l'appuie-tête
L'appuie-tête peut être réglé selon différentes hauteurs.
Pour ce faire, procédez comme suit :

Enfoncez le bouton en plastique, à l'endroit où l'appuie-tête est attaché au siège, et
déplacez simultanément l'appuie-tête à la hauteur désirée, ou enlevez l'appuie-tête si
vous le souhaitez.

Lâchez maintenant le bouton et secouez un peu l'appuie-tête jusqu'à ce qu'il soit
verrouillé dans l'une des positions.
4.2
Ajuster la colonne de
direction
La colonne de direction peut être réglée de
manière à assurer une conduite plus
confortable ou vous permettre de prendre
place ou descendre plus aisément.
Pour ce faire, procédez comme suit :

D'une main, tirez le levier (A) vers le
bas, tout en tirant de l'autre main la
colonne de direction vers vous, jusqu'à
ce que la position la plus confortable
soit atteinte.
A

Relâchez le levier. Puis, lâchez la
colonne de direction.
Si vous lâchez la colonne de direction alors
que le levier est toujours enfoncé, la colonne de direction sautera automatiquement
dans la position la plus en avant sous l'effet du ressort pneumatique intégré.
Soyez prudent lors du réglage de la colonne de direction et faites
attention à ne pas vous coincer les doigts dans le mécanisme.
4.3
Réglage de la suspension arrière
Pour un confort optimal, il est possible de régler la suspension arrière. Cette adaptation
doit être réalisée par le revendeur.
71
Commande
5 Commande
5.1
Recharge de la batterie
Reportez-vous à la documentation suivante pour la recharge de la
batterie :
Législation relative aux batteries
Manuel d'utilisation du chargeur de batterie ou les indications sur le
chargeur de batterie
Le scooter est équipé d'une batterie au gel. Celle-ci est logée dans un compartiment
complètement isolé et ne requiert aucun entretien.
Pour une utilisation normale, la batterie doit être rechargée chaque nuit.
Pour ce faire, procédez comme suit :




Éteignez le scooter.
Mettez la fiche du câble de recharge dans la connexion prévue à cet effet. Voir la
rubrique "Connexion de recharge".
Mettez la fiche du chargeur de batterie dans la prise.
Allumez le chargeur de batterie (dans le cas où le chargeur est pourvu d'un bouton
ON / OFF)
Utilisez exclusivement des chargeurs de batterie d'une puissance
maximale de 8A.
Sécurité :
Dès que la fiche du câble est branchée à la connexion de recharge, le
scooter est hors service.
Le chargeur de batterie est ainsi conçu que la batterie ne peut être trop
chargée. Lorsque la batterie ne charge plus, le courant de recharge
diminue automatiquement jusqu'à ce que la recharge soit terminée : la
batterie est complètement rechargée. La durée minimale de recharge
pour une batterie au gel est d'environ 8 heures. La plupart des
batteries sont rechargées à 80 % après 8 à 12 heures de recharge.
Une fois la batterie rechargée, vous devez :

Éteindre le chargeur de batterie, si applicable.

Enlever la fiche du chargeur de la prise murale.

Débrancher le chargeur de la connexion de recharge sur le scooter.
Le scooter est maintenant prêt à l'emploi.
72
Commande
Enlevez toujours le câble de recharge lorsque la batterie est
rechargée. De cette manière, vous empêchez que la batterie se vide
lentement.
5.2
Rouler avec le Fortress Calypso
Pour faciliter la conduite, ce manuel expliquera les points suivants à l'intention des
propriétaires :

Contrôles préalables à l'emploi

Prendre place et descendre

Panneau de commande

Rouler

Pousser

Démontage
5.2.1
Contrôles préalables à l'emploi
Chaque fois que vous comptez utiliser le scooter, il convient de commencer par
effectuer les vérifications suivantes :

Contrôlez si les réglages du siège sont verrouillés.

Vérifiez que tous les feux et clignotants fonctionnent correctement, à l'avant comme
à l'arrière.

Vérifiez que la pression de pneus est suffisante. Voir la rubrique "Spécifications du
produit". (3,5 bars).

La conduite est moins aisée et moins agréable avec des pneus mal gonflés.

Le scooter consomme davantage de courant lorsque les pneus sont mal
gonflés, et la batterie se vide plus vite.

Lorsqu'ils sont mal gonflés, les pneus s'usent inutilement.

Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée : la partie verte du témoin de
batterie signale cette information. Voir la rubrique "Panneau de commande".
En hiver, la capacité de la batterie est plus faible. En cas de léger
gel, la capacité diminue jusqu'à environ 75% et, à une température
de -5°C, elle descend à 50% de la capacité normale. De ce fait,
l'autonomie du scooter est plus faible.


Vérifiez que le levier de position libre est en position "Frein actionné". Reportez-vous
à la rubrique "La position libre".
Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Voir la rubrique "Actions lors de la
conduite".
Dès que le scooter ne réagit plus de façon prévisible, vous devez immédiatement
lâcher les manettes de gaz et laisser le scooter s'arrêter complètement. Ôtez la clé de
contact du panneau de commande et insérez-la à nouveau pour redémarrer le scooter.
Si tout est en ordre, vous pouvez à nouveau rouler avec le scooter.
73
Commande
5.2.2
Prendre place et descendre
(le siège peut être légèrement différent que celui présenté sur l'illustration)
Avant de prendre place ou de descendre, le
scooter doit être éteint. Pour ce faire, enlevez la
clé de contact et le frein de stationnement
automatique doit être enclenché.
Avant de vous asseoir ou de descendre, il est possible de
rabattre l'accoudoir vers le haut et de faire tourner le siège
latéralement.
Prendre place :

poussez le levier de verrouillage du siège (A) vers l'avant et
faites tourner le siège d'un quart de tour vers la gauche ou
vers la droite. Lorsque vous relâchez le dispositif de
verrouillage, le siège se verrouille automatiquement : le levier revient lui-même en
position.

Vous pouvez maintenant prendre place sur le siège.

Faites tourner le siège vers sa position initiale en suivant les instructions décrites cidessus.
Une fois le siège revenu en position normale, il se verrouille automatiquement. Ainsi, le
siège ne pourra tourner spontanément pendant la conduite.
Le siège est pourvu d'accoudoirs rabattables, de sorte que vous puissiez prendre place
ou descendre de côté. Vérifier systématiquement, après vous être assis ou après être
descendu, que les accoudoirs sont remis correctement en place.
Pour descendre du scooter, effectuez les mêmes actions mais dans le sens inverse.
5.3
Instruments de commande
Le scooter dispose des
instruments de commande
suivants :
A. Un panneau de commande,
avec toutes les touches de
commande
B. Des leviers de marche avant
et de marche arrière
C. Une sécurité pour les
phares/feux.
D. Un point de connexion pour
la recharge. Voir la rubrique
"Recharge de la batterie".
E. Levier pour régler
l'inclinaison de la colonne de
direction.
74
A
C
B
D
E
A
Commande
5.3.1
Panneau de commande
A
C
A
B
E
G
D
E
F
Le panneau de commande est équipé des technologies les plus avancées et vous offre
des fonctions fiables et utiles permettant de commander votre scooter :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Clignotants gauche et droit *
Témoin de batterie
Régulateur de vitesse
Éclairage
Klaxon *
Clé de contact
Feux de secours
*Ces touches se trouvent également de part et d'autre du panneau de commande .
75
Commande
A.
Clignotants gauche / droit
Lorsque vous appuyez sur la touche (du côté gauche ou droit), le témoin
lumineux commence clignoter pour indiquer votre intention de modifier
votre trajectoire :
- Appuyez sur la touche de gauche, si vous comptez tourner à gauche
- Appuyez sur la touche de droite, si vous comptez tourner à droite.
Un signal sonore retentit lorsque vous actionnez un clignotant.
Une fois le virage vers la gauche ou vers la droite complètement effectué,
appuyez à nouveau sur la même touche pour éteindre le clignotant.
B.
Témoin de batterie
Le témoin de batterie reflète une indication globale de l'état de la batterie.
En lisant de gauche à droite, le témoin de batterie se compose de trois
témoins lumineux rouges, trois témoins orange et quatre témoins verts.
Lorsque tous les témoins sont allumés, cela signifie que la batterie est
complètement chargée. Au fur et à mesure que la batterie se vide, les
témoins s'éteignent l'un après l'autre, à commencer par les témoins verts
sur la droite. Les témoins lumineux indiquent la tension de batterie
disponible pour l'unité de régulation. Il est normal que l'indicateur tire vers
le bas lorsque le scooter démarre car un supplément de courant est
nécessaire à ce moment et la tension disponible diminue. Cette diminution
de courte durée n'indique pas avec fidélité la capacité réelle de la batterie.
Lorsque vous démarrez le scooter pour la première fois, le témoin de
batterie peut indiquer que la batterie est complètement chargée, alors que
ce n'est pas le cas. C'est une particularité de la batterie. C'est pour cela
que l'on considère que l'indication la plus exacte du niveau de la
batterie est obtenue en roulant sur une surface plane.
Lorsque seules les lampes ROUGES restent illuminées
sur le témoin de batterie, il est essentiel de recharger la
batterie dès que possible. Assurez-vous que la batterie
ne se décharge jamais complètement, cela réduit la
durée de vie de la batterie et risque d'endommager
celle-ci.
C.
Régulateur de vitesse
Grâce à ce bouton, vous pouvez régler la vitesse maximale souhaitée.
Lorsque vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, la
vitesse augmente. Lorsque vous tournez le bouton dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, la vitesse maximum diminue. Réglez le
régulateur de vitesse avant de rouler avec le scooter, en fonction des
alentours et des conditions de circulation (par exemple, un espace limité ou
une pièce très peuplée).
D.
Éclairage
En appuyant une fois sur cette touche, vous allumez les feux avant/arrière.
En appuyant à nouveau sur cette touche, vous les éteignez.
76
Commande
E.
Klaxon
Lorsque vous appuyez sur l'une des touches klaxon, un signal
d'avertissement retentit pour avertir les autres d'une situation dangereuse.
Le klaxon continue de retentir tant que vous maintenez la touche enfoncée.
F.
Clé de contact
Pour allumer le scooter, la clé de contact doit être mise dans le contact.
Toutes les fonctions du Fortress Calypso, à l'exception des phares et des
feux de secours, ne fonctionnent que si la clé de contact est mise dans le
contact.
Les feux de secours et les phares fonctionnent en permanence, même
lorsque la clé de contact n'est pas dans le contact.
Lorsque la clé de contact reste insérée dans le contact et que le scooter
n'est pas utilisé pendant un laps de temps relativement long, un signal
sonore retentit après 20 minutes.
G. Feux de secours
Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les feux de secours s'enclenchent.
Vous devez utiliser ces derniers lorsque vous craignez de ne pas être vu(e)
par les autres dans la circulation, ou si vous êtes à l'arrêt à cause d'une
panne.
En appuyant à nouveau sur cette touche, vous éteignez les feux de
secours. Un signal sonore retentit lorsque les feux de secours sont
enclenchés.
5.3.2
Mise en marche
Pour allumer le scooter, veuillez procéder
comme suit :

Insérez la clé de contact aussi loin que
possible dans le contact (A).
5.3.3
A
Connexion pour la recharge

Sur la colonne de direction, sous le
panneau de commande, se trouve le point
de connexion pour la recharge (A), dans
lequel le câble du chargeur de batterie doit
être branché.
Toute l'électronique doit être éteinte lorsque la
batterie est en cours de recharge. Enlevez la
clé de contact avant de mettre la batterie à
recharger.
A
77
Commande
5.4
Actions lors de la conduite
Avant de rouler avec le scooter, celui-ci doit être adapté de manière optimale à vos
besoins personnels.
Une fois que vous avez effectués tous les contrôles, vous pouvez prendre place sur le
scooter. Voir la rubrique "Prendre place et descendre".
Vous pouvez maintenant rouler.
En tant que conducteur du scooter, vous ne devez pas oublier que les autres
personnes ne vous remarquent pas toujours. Faites toujours bien attention aux
personnes et à la circulation autour de vous.
5.4.1
Avancer et reculer
Sur le volant, se trouvent deux manettes permettant
d'avancer ou de reculer. Ces manettes sont de
différentes couleurs :
Vert :
marche avant (A)
Jaune : marche arrière (B)
La marche avant
B
A
Rouler vers l'avant avec la commande au volant :

Allumez le scooter. Voir la rubrique "Mise en
marche".

Avec vos doigts, ramenez lentement vers vous la manette de marche avant (A). Au
plus vous ramenez la manette vers vous, plus vite vous roulez.
Rouler en marche arrière
Rouler en marche arrière avec la commande au volant :

Allumez le scooter. Voir la rubrique "Mise en marche".

Avec vos doigts, ramenez lentement vers vous la manette de marche arrière (B). Au
plus vous ramenez la manette vers vous, plus vite vous roulez en arrière.


Vérifiez bien que vous avez le champ libre derrière vous avant de
commencer à rouler en marche arrière.
La vitesse maximale en marche arrière est la moitié de la vitesse
maximale en marche avant.
A l'aide du régulateur de vitesse, vous pouvez limiter la vitesse maximale pour la
marche avant, comme pour la marche arrière.
Freiner et s'arrêter pendant la marche avant/arrière


78
Lorsque vous relâchez lentement la manette de marche avant/arrière, le Fortress
Calypso freine jusqu’à l’arrêt.
Pendant le freinage, les feux stop s’allument automatiquement.
Si vous devez vous arrêter subitement alors que vous conduisez (arrêt d'urgence),
vous devez lâcher immédiatement la manette.
Commande
Dans des conditions normales, vous pouvez relâchez lentement la manette si vous
souhaitez vous arrêter.
Dès que le scooter est à l'arrêt, le frein de stationnement s'enclenche
automatiquement.
Remarques :
vous pouvez contrôler les freins en lâchant subitement la manette.


5.4.2
Veillez à être particulièrement prudent, si vous roulez à haute
vitesse, surtout sur les trottoirs et dans les zones piétonnes. Dans
ce cas, il est conseillé de régler une vitesse maximale moins élevée
à l'aide du régulateur de vitesse.
Ne traversez pas de rue tant que vous ne pouvez pas vous servir
correctement du scooter et des instruments de commande.
Virages
Virage en avant: Tourner à gauche ou à droite

Si vous tournez le volant vers la gauche ou vers la droite, le scooter change de
direction et tournera sur la gauche ou la droite.
Lorsque vous effectuez un virage, vous devez toujours d'abord
effectuer un contrôle visuel et utiliser le clignotant. Abordez toujours
un virage à une vitesse sûre, à moindre allure.
5.4.3



Déclivités
Bien que le Fortress Calypso puisse supporter une charge maximale de 125 kg, il est
essentiel de prendre en considération les normes de sécurité suivantes lorsque vous
roulez en côte/pente.
Si vous montez une côte, vous devez adoptez
une position corporelle qui offre une stabilité
accrue. Pour ce faire, penchez le haut de votre
corps en avant pendant que vous montez la côte.
Le scooter est ainsi plus stable. La "position de
conduite pour une meilleure stabilité" est illustrée
ci-après. De plus, le dossier de votre scooter ne
doit jamais être trop incliné en arrière et le siège
doit être glissé vers l'avant.
Il est interdit d'utiliser ce scooter pour gravir des
côtes dont la déclivité est supérieure aux valeurs
indiquées sur l'illustration ci-dessous.
79
Commande
Respectez ces normes, sans quoi votre scooter peut perdre sa stabilité
et basculer. Ceci risquerait en outre de provoquer des dommages
corporels et/ou endommager votre scooter.
Instructions pour monter une côte












Prenez la "position de conduite pour une meilleure stabilité" en penchant légèrement
le haut de votre corps vers l'avant. Le scooter est ainsi plus stable. Vous pouvez
encore améliorer votre position en positionnant le siège plus en avant.
Montez la côte à mi-vitesse.
Maintenez une vitesse constante pendant la montée de la côte.
Évitez les mouvements brusques et les chocs, comme les freinages ou démarrages
soudains.
Ne changez pas de direction et n'essayez pas faire demi-tour pendant une montée.
Vous devez rouler droit dans la côte. N'essayez pas de faire demi-tour et/ou de
rouler en diagonale dans la côte.
N'essayez jamais de monter une côte présentant des dangers potentiels, tels que :
une côte enneigée, gelée, couverte d'herbes fauchées ou de feuilles mouillées.
Si vous constatez que le scooter roule nettement plus lentement en montée, vous
feriez mieux de choisir une route moins escarpée afin d'éviter le risque de surchauffe
du moteur.
Si vous roulez trop longtemps en montée, il est possible que le moteur surchauffe.
L'électronique s'éteint alors, afin de prévenir une panne de moteur.
Enlevez la clé de contact et laissez refroidir le moteur.
Là où c'est possible, il est toujours conseillé d'opter pour une route moins pentue.
Si vous ne respectez pas ces normes, votre scooter risque de perdre
sa stabilité et de basculer. Ceci risquerait en outre de provoquer des
dommages corporels et/ou endommager votre scooter.
80
Commande
Descendre une pente
Si vous devez descendre une pente, roulez aussi lentement et calmement que
possible.


5.4.4
Tournez le régulateur de vitesse complètement vers la gauche
(vitesse la plus faible) avant de descendre une pente.
Penchez le haut de votre corps légèrement vers l'arrière et, si vous
freinez, freinez calmement. Si vous freinez trop brusquement, le
scooter risque de basculer sur lui-même.
Obstacles
Franchir des obstacles







Roulez tout droit jusqu'à la bordure du trottoir ou tout autre obstacle, et arrêtez
lorsque la roue avant presque touche l'obstacle.
Enfoncez maintenant la manette et montez sur la bordure, sans changer de direction.
Dès que la roue avant est sur la bordure, vous devez maintenir la même vitesse afin
que les roues arrière puissent également monter sur le trottoir.
Si vous ne parvenez pas à monter sur le trottoir, cherchez un autre endroit où la
bordure est moins élevée.
Chaque obstacle doit toujours être abordé de front.
Il est toujours conseillé aux véhicules d'utiliser les bordures rabaissées au lieu
d'affronter des bordures élevées.
Ne surmontez pas d'obstacle d'une hauteur supérieure à 7,6 cm.
Exercez-vous sur de petits obstacles et augmentez progressivement
la hauteur des obstacles, jusqu'à ce que vous parveniez à franchir
les obstacles de la hauteur maximale. Prenez le temps qu'il vous
faudra.
81
Commande
Descendre des obstacles



Soyez extrêmement prudent lorsque vous descendez d'obstacles.
Roulez tout droit jusqu'à la bordure et arrêtez-vous juste avant le bord.
Enfoncez prudemment la manette des gaz et laissez le scooter descendre lentement
de l'obstacle, sans changer de direction.


5.4.5



Il est interdit de descendre des escaliers, cela est particulièrement
dangereux. Le scooter est équipé de roues antibasculement pour
une stabilité et une sécurité accrues. Cela permet de prévenir que
les roues butent contre l'obstacle lorsque vous en descendez.
Assurez-vous que les roues arrière du scooter reposent à la même
hauteur. Le cas contraire rend le scooter instable.
Extinction automatique en cas de surcharge
En cas de surcharge, due à une utilisation erronée ou de longue durée sous une
forte chaleur, l'interrupteur d'alimentation est actionné et arrête le scooter
automatiquement. Voir la rubrique "Interrupteur automatique d'alimentation".
Enlevez la clé de contact et laissez le moteur refroidir.
Une utilisation erronée peut provoquer des pannes inutiles ou endommager le
scooter.
5.4.6
Eteindre le scooter
Après chaque utilisation, il convient de recharger le scooter complètement : vous évitez
ainsi que la batterie se vide inutilement et que vous deviez la recharger à nouveau.
Enlevez systématiquement la clé de contact lorsque le scooter ne
fonctionne pas, même si vous comptez rester assis une fois garé. Vous
évitez ainsi que le scooter entre involontairement en mouvement, si par
accident vous touchez la manette des gaz.
5.4.7
Se garer
Après vous être garé, ôtez la clé de contact, de sorte que personne ne puisse utiliser
votre Fortress Calypso sans permission.
Une fois que le scooter est éteint (la clé de contact hors du contact), le frein de
stationnement du scooter reste actif, y compris lorsque la batterie est enlevée. Lorsque
le scooter est en position libre, le frein de stationnement automatique NE
FONCTIONNE PAS !


82
Si le scooter est à l'arrêt sur une côte/dans une pente, il faut
actionner le frein de stationnement.
Pour cette raison, ne mettez jamais le scooter en position libre
lorsque vous êtes en côte/pente.
Commande
5.5
Pousser le scooter
En cas de panne, ou si la batterie ne dispose plus d'assez de courant pour permettre
au scooter de continuer à rouler, celui-ci doit être poussé à la main.
Il peut s'avérer pratique de pousser le scooter pour se garer ou pour sortir le scooter
d'un espace réduit.


Éteignez le scooter, en enlevant la clé de contact du contact.
Mettez le levier de position libre en "position libre".
Lorsque le scooter est poussé trop vite, un mécanisme de sécurité
intégré déclenche automatiquement le frein moteur et le scooter
ralentit.
5.5.1
La position libre
Pour pouvoir pousser le Fortress Calypso, le frein de
stationnement automatique doit être désactivé de la
manière suivante :

Poussez le levier de position libre (A), qui se trouve à
droite sur le capot sous le siège, en POSITION LIBRE
(C). Le frein de stationnement automatique est ainsi
désactivé.
Pour enclencher à nouveau le frein de stationnement
automatique du Fortress Calypso, il suffit de ramener le
levier de position libre en position (B) FREIN ACTIONNÉ.
B
C
A
Mesures de précaution en position libre
Le scooter est équipé d'une fonction de sécurité unique qui empêche le scooter de
rouler trop vite lorsqu'il est en position libre. Lorsque le scooter est en position libre et
qu'il commence à rouler, il freine automatiquement, grâce au frein moteur, jusqu'à
l'arrêt.



Assurez-vous que le levier de position libre soit en position FREIN
ACTIONNÉ avant que vous preniez place sur le scooter.
Ne touchez JAMAIS au levier pendant que vous roulez.
Ne touchez pas la manette des gaz sur le volant alors que vous
actionnez le levier de position libre.
Le levier de position libre ne doit être utilisé que lorsque le scooter doit
être poussé. En enclenchant la position libre, le moteur du scooter se
débraye mécaniquement, auquel cas le frein de stationnement
automatique ne fonctionne plus. Pour cette raison, après avoir fini de
pousser le scooter, le levier doit automatiquement être remis en
position "Frein actionné", et ainsi enclencher à nouveau le frein de
stationnement automatique.
83
Commande
Attention
Ne mettez JAMAIS le scooter en position libre lorsque vous êtes garés
en côte : sans cela, le scooter dévalera la pente du fait de la pesanteur.
Lorsque Fortress Calypso est en position libre :

il est impossible de rouler avec le scooter.

L'électronique peut être activée mais il est impossible de mettre le moteur en
marche.
C'est pour cela que, dans cette situation, il convient d'éteindre l'électronique.
Pour pouvoir à nouveau rouler avec le Fortress Calypso, il convient de suivre les
étapes suivantes :

Mettez le levier de position libre est en position "Frein actionné".

Allumez le scooter, en insérant la clé de contact dans le contact.

Vous pouvez maintenant rouler à nouveau avec le Fortress Calypso.
5.6
Démontage du scooter pour le rangement et/ou le transport
Le Fortress Calypso peut être démonté pour être rangé dans un espace réduit ou être
transporté dans une petite voiture. Une fois démonté, le scooter prend moins de place.
Pour démonter votre Fortress Calypso, il convient de suivre les étapes suivantes :
5.6.1
Enlever le siège
(le siège peut être légèrement différent que celui présenté sur l'illustration)
Pour enlever le siège, procédez comme suit :

Déverrouillez le mécanisme d'entraînement du
siège en poussant le levier de verrouillage vers
l'avant.

Soulevez le siège pour le sortir du pied.

Il est facile de lever le siège en le faisant tournant
un peu.

Si vous rabattez complètement le dossier, les
dimensions du siège se font plus petites et il
devient plus facile d'enlever le siège de son pied.
5.6.2
Désassembler le scooter
Le Fortress Calypso est ainsi conçu qu'il est facile de
le démonter et de le remonter rapidement, simplement
et sans outil. Si vous rencontrez des problèmes lors du désassemblage ou de
l'assemblage du scooter, consultez les instructions et essayez à nouveau.
REMARQUE : veillez à ce que le courant soit éteint avant de démonter ou de
remonter le scooter.
84
A
Commande
Désassemblage :

Enlevez le cache de batterie en détachant la sangle élastique située à l'avant du
capot ainsi que le velcro de part et d'autre du cache.


Libérez le cache arrière du cadre arrière
en faisant tourner le bouton dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre et
détachez le velcro situé à l'intérieur, de
part et d'autre du capot.
Faites basculer le capot avec précaution
vers l'arrière, afin que le mécanisme
intérieur soit visible. Cherchez le
connecteur des feux arrière et
débranchez-le. Maintenant, vous pouvez
enlever complètement le capot arrière.
85
Commande

Déconnectez les câbles de batterie
rouge et noir.

Détachez la sangle maintenant la
batterie en place.

Enlevez les accus en les soulevant par
les sangles de suspension.
ATTENTION - les accus sont bien plus
lourds qu'on le croirait à première vue !
86
Commande

Déconnectez le câble principal avant de
désassembler les éléments du châssis
du scooter.

Pour disjoindre les cadres avant et
arrière, vous devez avant tout trouver le
dispositif de verrouillage. Celui-ci se
trouve sous le compartiment de la
batterie.
Maintenez le bouton situé à côté de la
fermeture enfoncé et tirez le dispositif
vers le haut. Décrochez le dispositif de
verrouillage du crochet du cadre arrière.


D'une main, saisissez le pied du siège
et, de l'autre, le volant. Poussez
maintenant le pied du siège, avec
précaution, en arrière jusqu'à ce que le
cadre arrière du scooter repose sur le
pare-chocs arrière.

D'une main maintenez le volant et, de
l'autre, le milieu du plancher du cadre
avant. Soulevez le cadre avant jusqu'à
ce qu'il se désolidarise du cadre arrière
et éloignez-le. Maintenez la colonne de
direction et la roue avant en équilibre.
87
Commande
5.6.3
Rabattre la colonne de direction
Pour ce faire, procédez comme suit :

Tirez le levier (A) et la colonne de direction
simultanément vers le bas.
Soyez prudent en abaissant la colonne
de direction, faites attention de ne pas
vous coincer les doigts.
A
5.6.4




Soulever et charger
Nous vous conseillons de toujours vous faire aider pour charger le scooter démonté.
Lorsque vous chargez un scooter démonté dans une auto, assurez-vous que le levier
de position libre à l'arrière du scooter soit en position "Frein actionné".
Une fois la partie avant chargée, vous pouvez replacer les accus dans le
compartiment de la batterie et bouclez les sangles.
Il en va de votre responsabilité que tous les éléments du scooter démonté soient bien
fixés dans la voiture et qu'il n'y ait aucun danger en cas de choc.
5.6.5
Remonter le scooter
Pour remonter le scooter, vous pouvez suivre les étapes décrites ci-dessus, mais dans
le sens inverse. Il convient de bien faire attention aux points suivants :

Lorsque vous accrochez le cadre avant aux crochets en J du cadre arrière, le parechocs arrière doit reposer sur le sol.

Le mécanisme de verrouillage et la fermeture doivent être bien attachés lorsque vous
attelez ensemble le cadre avant et le cadre arrière.

Les accus doivent être solidement attachés sous les sangles.

Toutes les connexions électriques doivent être correctement branchées.
5.7
Transporter le scooter dans son ensemble
Si vous souhaitez transporter le Fortress Calypso complètement monté dans une
voiture prévue à cet effet, il convient de prendre en compte les instructions suivantes :

88
Lorsque vous devez soulevez le scooter pour le mettre dans la
voiture, ne le saisissez jamais par les caches en plastique et
essayez de ne pas soulever le scooter tout seul. Lorsque le scooter
entre complètement monté dans une voiture, N'UTILISEZ PAS le
scooter comme siège passager. Vous devez vous asseoir sur un
siège normal, même si le véhicule en question est adapté au
transport des scooters. Le fait est que le Fortress Calypso ne peut
offrir la même sécurité que les sièges auto classiques, aussi
solidement soit fixé le scooter dans la voiture.
Commande


Une fois le scooter installé dans la voiture, vérifiez que le scooter
ne soit pas en position libre.
Le scooter doit être fixé à l'aide d'un système de fixation agréé.
Handicare ne se prononce pas sur l'adéquation de certains
systèmes de fixation. De plus, Handicare ne peut prévoir les
situations susceptibles de se présenter s'il est fait usage des
services de transport de tiers. Pour les instructions d'utilisation
relative à un système de fixation donné, nous vous renvoyons vers
le fabricant et aux instructions d'utilisation du produit concerné. Si
vous avez recours aux services de transport de tiers, vous êtes
tenu de vous mettre en contact avec le service concerné.
Le scooter est pourvu de points de fixation à l'arrière, en dessous et à l'avant du
plancher. Ces points de fixation se destinent exclusivement à faciliter l'arrimage. Nous
attirons votre attention sur le fait que des composants du scooter démonté n'étant pas
attachées dans un véhicule risquent de causer des dégâts si ledit véhicule fait des
mouvements brusques.
89
Entretien
6 Entretien
6.1
Tableau d'entretien
Afin d'assurer des prestations optimales et favoriser la durabilité et la durée de vie de
votre scooter, celui-ci doit subir régulièrement un entretien auprès de votre revendeur.
Ci-dessous, nous vous indiquons les points qui doivent faire l'objet d'un contrôle, la
périodicité et qui doit le réaliser.
Périodicité
Chaque jour
Chaque
semaine



Chaque mois 
Tous les
trois mois


Description
Recharger les accus après chaque jour complet
d'utilisation
Contrôler la pression des pneus
Vérifier la présence d'une éventuelle fuite d'huile sous
le scooter
Nettoyer le scooter (reportez-vous à la procédure de
nettoyage)
Nettoyer la garniture (si nécessaire)
Graisser le système de pivot du siège : pour ce faire, le
siège doit être enlevé. Reportez-vous à la rubrique
"Enlever le siège". Il est conseillé d'utiliser de la graisse
au lithium.
Utilisateur
X
X
X
X
X
X
Il est conseillé de faire réaliser un entretien par votre revendeur au moins une fois par
an, voire tous les six mois en cas d'usage intensif.
En principe, nous vous recommandons de faire effectuer tout l'entretien par votre
revendeur. Les opérations d'entretien que vous pouvez effectuer vous-même sont
indiquées dans le tableau ci-dessus.
Si vous découvrez une fuite d'huile sous votre scooter, vous devez
directement en avertir votre revendeur. Ne roulez plus avec votre
scooter.
6.1.1
Batterie
Reportez-vous à la documentation suivante pour l'entretien des accus :
Législation applicable aux batteries
Manuel d'utilisation du chargeur de batterie ou les instructions sur le
chargeur de batterie
Le scooter est équipé d'une batterie au gel. Celle-ci est logée dans un compartiment
complètement isolé et ne requiert aucun entretien.
Un autocollant indique comment les accus doivent être branchés. Cet autocollant se
trouve à l'intérieur du cache du compartiment de la batterie.
90
Entretien



6.1.2
Assurez-vous que les accus soient toujours bien rechargés.
N'utilisez pas le scooter si les accus sont presque vides. Cela
risque d'endommager les accus et de provoquer l'arrêt inattendu du
scooter.
L'emploi de "batterie liquide" n'est pas permis. Si les accus doivent
être remplacés, il convient d'utiliser des accus au gel.
Remplacer la batterie
Si la capacité de la batterie est à ce point faible que le scooter ne peut effectuer que de
petits parcours, voire pratiquement rien, cela signifie que les accus ont atteint la fin de
leur vie. Remplacez les accus dès que possible.
Contactez votre revendeur : il sait précisément quels accus sont les
plus appropriés pour votre scooter.
Pour remplacer les accus, procédez comme suit :

Éteignez le scooter (ôtez la clé de contact du contact).

Enlevez le siège. Reportez-vous à la
rubrique "Enlever le siège".

Enlevez le verrou à l'avant du cache de
batterie.

Ôtez les bouchons rouge et noir de l'accu

Détachez les sangles qui maintiennent les
accus en place et pressant la boucle.

Dégagez les bornes de l'accumulateur des
câbles à l'aide d'une clé de 13 mm.

Enlevez les deux accus.
Les nouveaux accus sont placés en suivant
les instructions inverses, comme suit :

Placez les nouveaux accus.

Attachez les accus à l'aide des sangles.

Connectez les câbles d'après le tableau ci-dessous :
N°
B
C
D
E

Couleur du
Texte sur
câble
l'étiquette
Noir
Accu 1
Rouge
Accu 1
Noir
Accu 2
Rouge
Accu 2
Fixez les bornes des accumulateurs.



Brancher sur
Pôle négatif sur accu 1 (gauche)
Pôle positif sur accu 1 (gauche)
Pôle négatif sur accu 2 (droit)
Pôle positif sur accu 2 (droit)
Veillez à ce que les câbles soient correctement connectés aux
accus : les bonnes connexions sont indiquées sur les étiquettes.
Les connexions NE PEUVENT PAS être inversées.
Assurez-vous que les pôles et les bornes des accumulateurs soient
suffisamment propres.
91
Entretien


Graissez les bornes pour prévenir l'apparition de rouille. Pour ce faire, utilisez de la
vaseline non acide.
Remettez le cache en place.



6.1.3
Dès que les nouveaux accus sont installés, il faut les charger. Voir
la rubrique "Recharge de la batterie".
Évitez que des pièces métalliques entrent en contact avec les pôles
des accumulateurs. Cela peut provoquer des courts-circuits, avec
de graves conséquences.
Reportez-vous à la rubrique "Scooter usagé et environnement"
pour savoir comment vous débarrassez de vos accus.
Nettoyer la batterie
Les batteries au gel ne requièrent aucun entretien. Toutefois, vous pouvez toujours
faire attention aux points suivants :

Veillez à conserver les accus au propre et au sec : la saleté et l'eau peuvent causer
des fuites, diminuant la capacité des accus.

Nettoyez les pôles des accus et lubrifiez-les ensuite à l'aide de vaseline non acide.
Assurez-vous que les accus ne soient jamais complètement à plat !
Cela risque de les endommager sérieusement et de réduire leur durée
de vie.
6.2
Pneus
Pour le bon fonctionnement du scooter, il est essentiel que les pneus soient gonflés à
la bonne pression.
6.2.1
Gonfler les pneus
Les pneus sont équipés de valves de chambre à air. Vous pouvez faire gonfler vos
pneus auprès de votre revendeurs ou à la station service locale. Vous pouvez
également le faire vous-même à l'aide d'une pompe à main ou à pied. Avant de
procéder au gonflage des pneus, ôtez le bouchon de la valve. Si les pneus ne sont pas
suffisamment gonflés, la portée du scooter peut diminuer et la surface de roulage des
pneus s'user plus rapidement. Pour connaître la bonne pression des pneus, reportezvous aux "Spécifications du produit".
Lors du gonflage des pneus, ne dépassez jamais la valeur maximale
recommandée. Celle-ci est indiquée sur le pneu. (3,5 bars)
Pour des informations relatives au contrôle des pneus, reportez-vous au tableau
d'entretien.
N'oubliez jamais de revissez le bouchon sur la valve après avoir gonflé
le pneu afin d'empêcher que la saleté et le sable ne s'insinue dans la
valve.
92
Entretien
6.3
Nettoyer le scooter
Enlevez la saleté sèche
Il suffit souvent d'un chiffon doux et sec pour nettoyer la garniture, les parties
métalliques et les éléments du cadre.
Enlever la boue et/ou d'autres saletés humides
Pour nettoyer les parties sales du fait de la saleté humide, il convient de commencer
par passer un chiffon humide et ensuite un chiffon doux et sec.
Garniture
Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide. Une fois la saleté enlevée, il convient de sécher
les parties nettoyées à l'aide d'un chiffon doux et sec.




N'utilisez jamais de détergents corrosifs. Ceux-ci risquent
d'endommager le scooter. N'utilisez pas non plus de solvants
organiques tels que le thinner, le naphte ou l'alcool dénaturé.
Ne vaporisez ni ne versez d'eau sur votre scooter.
Soyez prudent avec l'eau à proximité du système électronique.
Garniture : pas de nettoyage à sec, de repassage, ni d'essorage.
93
Résolution de pannes
7 Résolution de pannes
Lorsque votre Fortress Calypso ne fonctionne pas, alors que la batterie est
complètement rechargée, vous pouvez contrôlez vous-même certains points avant de
contacter votre revendeur.
1. Vérifiez que toutes les bornes d'accumulateur sont fixées solidement au bon
endroit.
2. Vérifiez que le levier de position libre est en position FREIN ACTIONNÉ (et non en
position libre).
3. Vérifiez que l'interrupteur automatique d'alimentation n'a pas sauté. Si c'est le cas,
remettez l'interrupteur d'alimentation en enfonçant celui-ci.
Si l'interrupteur saute à nouveau, veuillez contacter votre revendeur.
7.1
Tableau de résolution de pannes
Si votre scooter ne fonctionne pas, ou qu'il ne fonctionne pas comme il devrait, passez
d'abord en revue la liste ci-dessous avant de contacter votre revendeur. Peut-être
pouvez-vous résoudre la panne vous-même.
Cause possible





Action
La clé de contact n'est pas
correctement insérée dans le
contact.
Les câbles de connexion dans le
compartiment moteur ne sont pas
correctement branchés au
mécanisme de commande, ou
sont détachés.
Les bornes d'accumulateur ne
sont pas correctement fixées.
Le scooter est en position libre.

Insérez correctement la clé de
contact dans le contact.

L'interrupteur automatique
d'alimentation a sauté.

Contrôlez les câbles de
connexion et vérifiez que
ceux-ci sont correctement
connectés au mécanisme de
commande.
Contrôlez les bornes
d'accumulateur.
Déplacez le levier de position
libre en position FREIN
ACTIONNÉ, puis ôtez la clé de
contact er remettez-la pour
rallumer le scooter.
Reportez-vous à la rubrique
"Interrupteur d'alimentation".
Ôtez la clé de contact du
contact
Enfoncez à nouveau
l'interrupteur automatique
d'alimentation et allumez à
nouveau le scooter en insérant
la clé de contact.




94
Personne
qui
entrepren
d l'action
Utilisateur
Revendeur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Résolution de pannes
Cause possible
Action

Une connexion est défaite.


La tension de l'accumulateur est
trop faible.




Le scooter roule trop lentement.


Le moteur est en surchauffe.

Corrigez le branchement si
cela est possible ou prenez
contact avec votre revendeur.
Contrôlez la tension de
l'accumulateur. Reportez-vous
à la rubrique "Témoin de
batterie"
Laissez les accus recharger
pendant 8 heures.
Vérifiez le fonctionnement du
chargeur de batterie.
Faites tourner le bouton du
régulateur de vitesse vers la
droite
Enlevez la clé de contact et
laissez le scooter refroidir.
Personne
qui
entrepren
d l'action
Utilisateur
+
Revendeur
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
Parfois, il suffit simplement d'éteindre et de rallumer le scooter pour que le problème
disparaisse.
Si vous ne trouvez pas de solution au problème à l'aide de la liste ci-dessus, vous
devez prendre contact avec votre revendeur.
7.2
Interrupteur automatique d'alimentation
Le scooter est équipé d'un interrupteur automatique
d'alimentation (A).
Dans des conditions normales, l'interrupteur automatique
d'alimentation ne saute pas et le scooter est prêt à l'emploi.
Si une surcharge ou un court-circuit survient dans le circuit
électrique, l'interrupteur automatique coupe le système
électrique afin de prévenir tout dégât.
Il est possible qu'une surcharge apparaisse lorsque le moteur
surchauffe. Lorsque l'interrupteur automatique d'alimentation
désactive le circuit électrique du scooter, l'interrupteur saute.
A
L'interrupteur automatique d'alimentation se trouve sur le
capot arrière, sous le siège.
Si vous enfoncez à nouveau l'interrupteur, vous pouvez essayer de redémarrer le
scooter. Lorsque l'interrupteur automatique d'alimentation saute, attendez 15 à 20
minutes que le moteur refroidisse, puis essayez d'enfoncer à nouveau l'interrupteur.
95
Résolution de pannes
Si après, avoir suivi cette procédure, vous pouvez redémarrer votre scooter, vous
pouvez continuer de rouler paisiblement. Faites toutefois attention à éviter les
obstacles et les buttes.
Si l'interrupteur automatique d'alimentation saute à nouveau après
avoir laissé refroidir le moteur, il y a probablement un court-circuit.
Dans ce cas, vous ne devez plus rouler avec le scooter mais
prendre contact avec le revendeur.
7.3
Panne électromagnétique
Les ondes radio peuvent influencer négativement la puissance de votre scooter. Le
scooter peut lui-même perturber le fonctionnement des champs électromagnétiques,
par exemple dans les systèmes d'alarme ou les circuits électroniques dans les
magasins.
Les sources d'ondes radio, comme les émetteurs radio et TV, les stations radio
amateur, les ascenseurs, les postes émetteurs, les stéréos et les téléphones portables
peuvent troubler les fauteuils roulants électriques et les scooters.
Les avis ci-dessous visent à éviter que vous rouliez avec votre scooter de marieres qui
pour raient, ce qui risque d'entraîner de graves blessures.
1. N'allumez aucun appareil manuel pour la communication personnelle, comme un
poste émetteur ou un téléphone portable, lorsque le scooter électrique est en
marche.
2. N'approchez pas trop près des postes émetteurs, tels que les stations radio et TV.
3. Lorsque le scooter effectue des mouvements involontaires, ou si le frein passe en
position libre, éteignez le fauteuil électrique ou le scooter en retirant la clé de
contact.
4. Soyez conscient du fait que des accessoires, des pièces éventuellement installées
sur le scooter ou des adaptations éventuelles peuvent augmenter la sensibilité du
scooter aux ondes radio.
Remarque :
Il n'existe aucune manière simple de tester les effets des ondes radio sur l'immunité
générale du fauteuil électrique ou du scooter.
5. Informez le revendeur ou le fabricant du scooter de tous les cas de mouvements
involontaires ou de basculement en position libre. Indiquez si une source d'ondes
radio se trouve dans les environs.
Remarque :
Le niveau d'immunité du Fortress Calypso est de 21 volts/mètres.
96
Spécifications techniques
8 Spécifications techniques
Handicare B.V.:
8.1.1
Vossenbeemd 104
5705 CL, Helmond
Pays-Bas
Spécifications du produit Fortress Calypso
Modèle
Fortress Calypso 3 roues
Fortress Calypso 4 roues
125 kg
Poids max. de l'utilisateur
Description
Longueur totale
Largeur totale
Hauteur minimale*
Poids total, hors accus :
Poids total, accus compris :
Poids de l'élément le plus lourd
Stabilité statique vers le bas
Stabilité statique vers le haut
Stabilité statique latérale
Autonomie (ISO 7176-4)**
Stabilité dynamique (inclinaison max.
sûre)
Vitesse maximum en marche avant
Angle dossier, siège Captain
Profondeur d'assise, siège Captain
Largeur d'assise, siège Captain
Hauteur dossier (hors appuie-tête),
siège Captain
Hauteur d'assise (jusqu'au reposepied), siège Captain
Hauteur accoudoir, siège Captain
Distance entre les accoudoirs, siège
Captain
Angle dossier, siège Master
Profondeur d'assise, siège Master
Largeur d'assise, siège Master
Hauteur dossier (hors appuie-tête),
siège Master
Hauteur d'assise (jusqu'au reposepied), siège Master
Hauteur accoudoir, siège Master
Distance entre les accoudoirs, siège
Master
mm
mm
mm
kg
kg
kg
°
°
°
km
°
3 roues
1207
622
710
70
100
27
15 (27%)
15 (27%)
15 (27%)
40
9 (16%)
4 roues
1214
622
710
75
105
32
15 (27%)
15 (27%)
15 (27%)
40
9 (16%)
km/h
°
mm
mm
mm
10
0-103-126
445
457
406
10
0-103-126
445
457
406
mm
432-490
432-490
mm
mm
229-273
457-610
229-273
457-610
°
mm
m
mm
85-180
430
500
550
85-180
430
500
550
mm
432-510
432-510
mm
mm
150-340
500
150-340
500
97
Spécifications techniques
Description
Autonomie (ISO 7176-5)
Hauteur d'obstacle (poids max. de
l'utilisateur)
Hauteur au sol (poids max. de
l'utilisateur)
mm
mm
3 roues
1170
76
4 roues
1600
76
mm
101
101
Données de test
Poids de test
125 kg
Puissance de service
Commande de la manette des gaz
Nouveau réglage de sécurité automatique
(interrupteur d'alimentation)
Contacteurs électroniques
Enficher la prise de recharge
Données des techniques relatives
aux roues
Diamètre roue avant (3 roues)
Diamètre roue avant (4 roues)
Diamètre roues arrière
Pression des pneus (4 roues), avant
Pression des pneus (4 roues),
arrière
Pression des pneus (3 roues), avant
Pression des pneus (3 roues),
arrière
Batterie
Dimensions maximales des accus
(lxLxh)
Capacité max. de batterie
Courant maximum autorisé
*
**
98
< 60 N
< 60 N
< 15 N
< 60 N
mm
mm
mm
bars
bars
260 x 85
260 x 85
260 x 85
3,5
3,5
bars
bars
3,5
3,5
mm
3 roues
197x168x175
4 roues
197x168x175
Ah
Ampères
60 (C20)
8
60 (C20)
8
Hauteur colonne de direction rabattue à l'exclusion du siège
autonomie en fonction du poids de l'utilisateur, de l'état des pneus, du type de
terrain, de l'état de la batterie et des conditions météo.
Spécifications techniques
8.2
Service et assistance technique compétents
En cas de problème ou si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez
prendre contact avec votre revendeur.
Pour trouver un revendeur près de chez vous, vous pouvez prendre contact avec
Handicare :
Handicare :
Handicare B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL, Helmond
Pays-Bas
Cachet du revendeur
99
Dealer contact details:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising