100821install_f_270_..
Jøtul F 270 Series
Jøtul F 270 Series
NO/DK - Installasjonsmanual med tekniske data
2
SE
- Installationsmanual med tekniska data
7
FI
- Asennusohjeet ja tekniset tiedot
12
GB
- Installation Instructions with technical data
17
FR
- Manuel d’installation et données techniques
22
ES
- Instrucciones para instalación en información técnica
27
IT
- Manuale di installazione con dati tecnici
32
DE
- Montageanleitung mit technischen Daten
37
NL
- Installatiehandleiding met technische gegevens
42
Figures/Pictures
Jøtul F 271
47
Jøtul F 272
NO/DK
SE
FI
GB
FR
ES
IT
DE
NL
Jøtul F 273
Jøtul F 274
Jøtul F 275
-
Les nøye generell bruks- og vedlikeholdsmanual før bruk.
Läs allmänn användnings- och underhållsmanual noga innan användning.
Lue huolellisesti yleisiä ohjeita sisältävä käyttöohje ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
Before use, please read the general users and maintenance manual carefully.
Avant utilisation, lisez attentivement le manuel général d’utilisation et d’entretien.
Antes de proceder a su uso, lea atentamente el manual de uso y mantenimiento generales.
Prima dell’uso, si prega di leggere attentamente il manuale d’uso generale e di
manutenzione.
- Lesen Sie sich vor der Verwendung das allgemeine Benutzer- und Wartungshandbuch sorgfältig
durch.
- Lees de handleiding over algemeen gebruik en onderhoud aandachtig door voordat u de haard
gaat gebruiken.
Manualene må oppbevares under hele produktets levetid. The manuals which are enclosed with the product must be kept throughout the product’s entire
service life. Les manuels fournis avec le produit doivent être conservés pendant toute la durée de vie du produit. Los manuales suministrados con este producto
deben guardarse durante todo el ciclo de vida del producto. I manuali inclusi con il prodotto vanno conservati per l’intera durata di vita del prodotto. Das im
Lieferumfang des Produkts enthaltene Begleitmaterial ist über die gesamte Nutzungsdauer aufzubewahren. De bij de haard meegeleverde handleidingen
moeten gedurende de volledige gebruiksduur van de haard bewaard blijven.
NorGE/DANMARK
Innhold
1.0 Forhold til myndighetene
Installasjonsmanual med tekniske data
Installasjonen av et ildsted må være i henhold til det enkelte
lands lover og regler.
Alle lokale forordninger, inklusive de som henviser til nasjonale
og europeiske standarder, skal overholdes ved installasjonen av
produktet.
1.0
Forhold til myndighetene..............................2
2.0
Tekniske data..................................................2
3.0
Installasjon ....................................................3
4.0
Service............................................................ 6
5.0
Tilleggsutstyr................................................ 6
Både en installasjonsmanual med tekniske data og en generell
bruk- og vedlikeholdsmanual er vedlagt produktet. Installasjonen
kan først tas i bruk etter at den er kontrollert av kvalifisert
kontrollør.
Et typeskilt av varmebestandig materiale er vedlagt produktet.
Det inneholder informasjon om identifikasjon og dokumentasjon
av produktet.
Figurer.....................................................................47
Generell bruks- og vedlikeholdsmanual
6.0
Sikkerhetsregler
7.0 Valg av brensel
8.0 Bruk
9.0 Vedlikehold
10.0
Driftsforstyrrelser - feilsøking
Se www. nbl.sintef.no
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
På samtlige av våre produkter finnes
et skilt som angir serienummer og
år. Skriv av dette nummeret på
avmerket sted.
For at garantien skal gjelde, skal
serienummeret og garantikort/
kvittering alltid presenteres ved
kontakt med forhandler eller Jøtul.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
2
221546
Serial no.
2.0 Tekniske data
Materiale:
Overflatebehandling:
Type brensel:
Maks. vedlengde:
Effektområde:
Røykuttak:
Røykrørsdimensjon:
Vekt produkt:
Brennkammer:
- med korte bein:
- med lange bein:
- med søyle:
- med støpejernssokkel:
- med støpejernssokkel m/glass:
Tilleggsutstyr:
Støpejern
Sort-/grå lakk
Ved
30 cm
3,5-10,0 kW
Topp, bak
Ø150 mm/177 cm2 tverrsnitt
Produktmål, avstander:
Ca. 120 kg
Ca. 130 kg
Ca. 132 kg
Ca. 141 kg
Ca. 157 kg
Ca. 160 kg
Dreiesett (Jøtul F 273),
kleberstein panel, stål
konveksjons-panel, glass
panel-sider, glass paneldør, glass topplate, kleber
topplate
Se fig. 1
Tekniske data i h.h.t. EN 13240
Nominell varmeavgivelse:
Røykgass massestrøm:
Anbefalt skorsteinstrekk:
Virkningsgrad:
CO emisjon (13% O2):
Røykgasstemperatur:
Driftsform:
6,5 kW
5,5 g/s
12 Pa
77%@6,7kW
0,10%
327o C
Intermitterende
Med intermitterende forbrenning menes her vanlig bruk av et
ildsted. Dvs. at det legges i et nytt ilegg straks brenslet har brent
ned til glør.
norge/dANMARK
Forbruk av ved
Jøtul F 270 har med sin virkningsgrad en nominell varmeavgivelse
på 6,5 kW. Dette tilsvarer et forbruk av ca. 2,0 kg kvalitetsved
pr. time.
Opptenningsved (finkløvd ved):
Lengde: 20 - 30 cm
Diameter: 2 - 5 cm
Mengde pr. opptenning: 6-8 stk.
Ved (kløvd ved):
Lengde: Ca 25 cm
Diameter: Ca. 8 cm
Påfyllingsintervall: Ca hvert 45 minutt
Ileggsstørrelse: 1,5 kg
Mengde pr. ilegg: 3 stk.
Nominell varmeavgivelse oppnås ved ca. 50 % åpning av
luftventilen (fig. 10A), og håndtaket for opptenningsventilen
trukket ut ca 1-2 cm (fig. 10B). Da er opptenningsventilen helt
stengt, mens risten er åpen.
3.0 Installasjon
3.1 Gulv
Fundamentering
Man må forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for
ildstedet. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt. Gulv som
ikke er festet til fundamentet - såkalt flytende gulv- anbefales
fjernet under en installasjon.
Krav til beskyttelse av tregulv
Skal ildstedet anbringes på tregulv, må gulvet under og foran
ildstedet, dekkes av en plate av metall eller annet egnet ikkebrennbart materiale. Anbefalt tykkelse min. 0,9 mm.
Eventuelt gulvbelegg av brennbart materiale, slik som linoleum,
tepper etc. må fjernes under gulvplaten.
Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran
ildstedet
Forplaten må være i henhold til nasjonale lover og regler.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner
og installasjonskrav.
3.2 Vegg
Avstand til vegg av brennbart materiale - se fig. 1.
Ildstedet er tillatt brukt med uisolert røykrør med de avstander
til vegg av brennbart materiale som vist i fig. 1.
Avstand til vegg dekket av brannmur
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner
og installasjonskrav.
Krav til brannmur
Brannmuren skal være minimum 100 mm tykk og være utført
i teglstein, betongstein eller lettbetong. Andre materialer og
konstruksjoner med tilfredsstillende dokumentasjon kan også
benyttes.
Avstand til ikke brennbar vegg
Med ikke brennbar vegg menes her en ikke bærende vegg av
gjennomgående murverk/betong.
Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angående restriksjoner
og installasjonskrav.
3.3 Tak
Det må være en avstand på minimum 1000 mm til brennbart
tak over ildstedet.
3
NorGE/DANMARK
3.4 Skorstein og røykrør
•
•
•
•
•
•
•
Ildstedet kan tilknyttes skorstein og røykrør godkjent for
fastbrenselfyrt ildsted med røykgasstemperatur som angitt
i «2.0 Tekniske data».
Skorsteinstverrsnittet må minimum være lik røykrørstverssnitt.
Bruk gjerne «2.0 Tekniske data» ved beregning av riktig
skorsteinstverrsnitt.
Flere vedfyrte ildsteder kan tilknyttes samme pipeløp dersom
skorsteinstverrsnittet er tilstrekkelig.
Tilslutning til skorstein må utføres i henhold til
skorsteinsleverandørenes monteringsanvisninger.
Før det tas hull i skorsteinen, bør ildstedet prøveoppstilles for
riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen.
Se fig. 1 for minimumsmål.
Se til at røykrøret får stigning hele veien frem til skorsteinen.
Bruk røykrørsbend med feieluke for å sikre feiemulighet.
Vær obs på at det er særdeles viktig at tilslutninger har en viss
fleksibilitet. Dette for å forhindre at bevegelser i installasjonen
fører til sprekkdannelser. NB! En korrekt og tett tilslutning er
meget viktig for produktets funksjon.
Trekk i skorsteinen ; se «2.0Tekniske data». Ved for høy trekk kan man
installere og betjene et røykrørsspjeld for å regulere ned trekken.
3.5 Montering før installasjon
NB! Kontroller at ildstedet er fri for skader før installasjonen
begynner.
Produktet er tungt! Sørg for hjelp når det skal settes opp og
monteres.
1. Standard produkt leveres i to kolli. Ett med selve ildstedet og
ett med valgfrie bein, korte/lange eller søyle.
2. Når produktet er pakket ut, tas skjermplate og fyrrist ut.
3. Løft av topplaten med luftring og skål.
4. Løft av bakre skjermplate (støpejern) Denne henger på 3
skruer, -to oppe og en nede. Se fig. 9.
5. Kontroller at produktet ikke har synlige skader, og at
betjeningshåndtakene virker.
6. Brett ut pappemballasjen på gulvet, og sett en trepall oppå.
Legg ovnen forsiktig ned på ryggen.
Jøtul F 271/F 272 - Montering av bein
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Skru ut skruene som sitter i ildstedets hjørner, og fest beina
i skruene (fig. 2A).
Fest avstiveren mellom bakre bein - se fig. 3A.
Gulvet skal skjermes mot varmestråling fra produktet ved
hjelp av medfølgende skjermplate. Fest denne i de 4 skruene
som vist i fig. 4.
Sørg for hjelp og reis produktet forsiktig opp.
Juster produktet med hjelp av de 4 stillskruene i hvert hjørne
(se fig. 3B).
Fest bakre skjermplate (støpejern) igjen ved først å henge den på
skruene oppe. Løft den litt opp, og slipp den ned på skruen nede.
Legg på plass topplaten med luftring og skål.
Jøtul F 273 - Montering av søyle
1.
Søylen består av 4 deler, søylefot, 2 søyledeler og en
luftkanal.
2. Søyledelene skal skrus sammen med 2 stk. M8 x 25 og 2 stk.
M6 x 25 skruer, slik som fig. 5A viser.
3. Skru søylen til fotplaten med 4 stk. krageskruer (M 8 x 25).
(Se fig. 5B og 6B).
4
Dreieplate
Hvis dreieplate skal monteres, skal dette gjøres nå før søylen festes
til ildstedet. Se monteringsanvinsningen som følger dreieplaten.
4. Fest søylen til ildstedets bunnplate med 4 stk. krageskruer
(M8 x 20) (se fig. 5C) Skjøtene på søylen skal vende mot sidene
av produktet og utslagsåpning for uteluft skal vende bakover
(se avsnitt: «Frisklufttilførsel gjennom sokkelen»).
5. Sørg for hjelp og reis produktet forsiktig opp.
6. Juster produktet med hjelp av de 4 stillskruene i hvert hjørne
(se fig. 6A).
7. Fest bakre skjermplate (støpejern) igjen ved først å henge den på
skruene oppe. Løft den litt opp, og slipp den ned på skruen nede.
8. Legg på plass topplaten med luftring og skål.
Jøtul F 274 -Støpejernssokkel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Skru ut skruene som sitter i ildstedets hjørner, og fest beina
i skruene (fig. 2A).
Gulvet skal skjermes mot varmestråling fra produktet ved
hjelp av medfølgende skjermplate. Fest denne i de 4 skruene
som vist i fig. 4.
Sørg for hjelp og reis produktet forsiktig opp.
Juster produktet med hjelp av de 4 stillskruene i hvert hjørne
(se fig. 3B).
Fest bakre skjermplate (støpejern) igjen ved først å henge den på
skruene oppe. Løft den litt opp, og slipp den ned på skruen nede.
Legg på plass topplaten med luftring og skål.
Dersom uteluftstilførsel via uteluftventilen skal benyttes, kobles
flexislange, Ø 100 mm, til uteluftventilen (fig. 4C) på produktet nå.
Montering med uteluftstilførsel
1. Skyv hendelen på uteluftventilen i fremre stilling (fig. 10 A).
2. Fest slangen til uteluftventilen med hjelp av en slangeklemme.
OBS! Sørg for tilstrekkelig lengde på slangen for å unngå en
evt. skjøt.
3. Før støpejernssokkel mot brennkammeret samtidig som
uteluftslangen føres gjennom foten og evt. gjennom
åpningen i bakkant av støpejernssokkelen.
4. Monter sokkelen til produktets brennkammer med hjelp av
de 4 skruene (M8 x 30mm) fra skrueposen.
5. Sørg for hjelp og reis produktet forsiktig opp og plasser det
rett over utelufttilførselen.
6. Juster evt. høyden på produktet med hjelp av stillskruene
under foten (fig. 3B).
Montering uten uteluftstilførsel
1.
Monter sokkelen til produktets brennkammer med hjelp av
de 4 skruene (M8 x 30mm) fra skrueposen.
2. Sørg for hjelp og reis produktet forsiktig opp.
3. Juster evt. høyden på produktet med hjelp av stillskruene
under foten (fig. 3B).
Jøtul F 275 - Støpejernssokkel med glassdør
(fig. 15 og 16)
1.
2.
3.
4.
5.
Monter støpejernsokkelen slik det er beskrevet under pkt.
“Jøtul F 274 - støpejernsokkel.
Fest glassdørens hengsel til sokkelen med M6x20 mm
skruene som ligger i skrueposen til glassdøren (fig. 15 A).
Sett fjæren mellom gjengehullene og hengslet før skruene
festes (fig. 15 B).
Skru den andre enden av fjæren fast (fig. 16 A).
Fest dørdemperen på innsiden av glassdøren i midten (fig.
16 D).
NorGE/DANMARK
OBS! Det må være jevn spalte mellom døren og sokkelen slik at
døren henger rett. Juster evt. døren ved å skru de to skruene inn
eller ut (fig. 16 C).
Tilførsel av uteluft
Til F 270 er det mulighet for å ta uteluft direkte inn i produktet
gjennom sokkelen, eller gjennom en fleksibel tilførselsslange fra
utsiden/skorstein og til stussen på produktet.
3.7 Fjerning av aske
Jøtul F 270 har askeskuff som gjør det enkelt å fjerne asken.
• Skyv handtaket for askerist/opptenningsventil ut og inn noen
ganger slik at asken faller ned i askeskuffen.
• Trekk ut askeskuffen og tøm asken i en ubrennbar beholder.
• La gjerne noe aske bli liggende igjen som et beskyttende lag
mot ildstedbunnen.
Se forøvrig beskrivelse av hvordan håndtere aske i Generell brukog vedlikeholdsanvisning under pkt. «6.1 Brannforebyggende
tiltak».
Frisklufttilførsel gjennom sokkelen
• Merk av hvor produktet skal stå, og ta hull gjennom gulvet
for gjennomføring av slange fra uteluft.
• Slå ut åpningen bak i søylen fra innsiden, (fig. 5A), og monter
luftkanalen slik fig.7 viser.
Frisklufttilførsel direkte fra utsiden, eller fra skorstein med
luftventiler.
• Fest en fleksibel slange Ø 100 mm direkte på ildstedets stuss
(fig. 5C- B) med hjelp av en slangeklemme, og før den videre
til uttak i vegg/skorstein. Skal produktet kunne dreies, må det
tas hensyn til lengden på slangen
• Sørg for hjelp og reis produktet forsiktig opp.
Montering av røykrør
Produktet er levert fra fabrikk med røykstussen montert for
topputtak. Ønsker man bakuttak gjøres følgende:
• Løft av topplaten
• Løft av bakre skjermplate (støpejern) Denne henger på 3
skruer.-to oppe og en nede. Se fig. 9.
• Bruk en kulehammerog slå ut utsparingen i skjermplaten
fra innsiden.
• Bytt plass på røykstuss og røykhullsdeksel (fig. 8) og fest
disse.
• Fest bakre skjermplate (støpejern) igjen ved først å henge
den på skruene oppe. Løft den litt opp, og slipp den ned på
skruen nede.
• Sett røykrøret på plass innvendig i røykstussen og tett godt
med en pakning.
NB! Det er viktig at sammenføyningene/røykrørene er helt tette.
Luftlekkasjer kan ødelegge funksjonen.
3.6 Kontroll av funksjoner (fig. 10)
Når produktet er oppstilt, kontroller alltid betjeningshåndtakene.
Disse skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende.
Jøtul F 270 er utstyrt med følgende betjeningsmulighet:
Luftventil fig. 10A
Venstre stilling:
Høyre stilling:
Stengt.
Åpen.
Opptenningsventil fig. 10B
Skjøvet inn:
Stengt.
Trukket helt ut:
Åpen.
Skakerist fig. 10A
Høyre håndtak skyves ut og inn.
Håndtak for dør fig. 10C:
Åpnes ved å trekke håndtaket ut.
5
NorGE/DANMARK
4.0 Service
5.0 Tilleggsutstyr
Advarsel! Enhver ikke autorisert endring av produktet er
ulovlig!
Det må kun brukes originale reservedeler!
5.1 Dreiesett, kat. nr. 350997
4.1 Utskifting av hvelv/ledeplate fig. 11 og 12
•
•
•
•
Hvelvet hviler på på ribber i siden(12A) og på brennplaten i
bakkant (12B).
Løft hvelvet opp i framkant - skyv det til høyre - senk det ned
på venstre side og kant det ut.
Ledeplaten, i støpejern- som ligger over hvelvet, hviler på to
skruer i forkant (13A) og i spor ved røykuttaket bak (13B). Løft
ledeplaten litt opp, trekk den helt fram og kant den ut.
Ved tilbakemontering følges samme prosedyre i omvendt
rekkefølge.
4.2 Utskifting av brennplater/bunnplate fig. 13
•
•
•
•
•
•
Løft ut hvelvet som beskrevet over.
Ta ut sidebrennplatene (A) ved å løfte disse litt opp og
frem - trekk de inn mot midten og løft dem ut. (NB! Brukes
hjelpemidler så vær oppmerksom på at vermikulitt-platene tar
skade ved hard behandling).
Skru ut skruen bak på bakre brennplate (B) og løft
brennplaten ut.
Løft så opp fyrristen(C) og fyrbunnen (D) og ta den ut.
Ved montering følges samme prosedyre i omvendt
rekkefølge.
Ved tilbakemontering av fyrbunn og fyrrist må det sees
til at tappen som beveger fyrristen blir tredd inn i slissen i
fyrbunnens høyre kant, og i sporet i fyrristen. (Se fig. 14.)
Monteringsanvisning følger produktet
5.2 Dekor
Kleberstein dekor, sider- kat. no. 350950
Monteringsanvisning følger produktet.
Kleberstein dekor, topp- kat. no 350949
Stål dekor, sider- lave, grå lakk - kat. no 350954
Stål dekor, sider- høye grå lakk - kat. no 350955
Stål dekor, sider- lave, sort lakk - kat. no 350951
Stål dekor, sider- høye, sort lakk - kat. no 350952
Monteringsanvisning følger produktene.
Glass dekor, sider- kat. no 350947
Monteringsanvisning følger produktet.
Glass dekor, dør- kat. no 350948
Monteringsanvisning følger produktet.
Glass dekor topplate- kat. no 350946
6
sveRIGE
Innehållsförteckning
1.0 Kontroll och lagstiftning
Installationsmanual med tekniska data
Installation av en eldstad måste ske i enlighet med varje lands
gällande bestämmelser.
Samtliga lokala regler, inklusive de som gäller landsstandard och
europeisk standard, måste följas när produkten installeras.
1.0
Kontroll och lagstiftning................................7
2.0
Tekniska data.................................................7
3.0
Installation.................................................... 8
4.0
Service............................................................11
5.0
Tillval..............................................................11
Tekningar - figurer.................................................47
Allmänn användings- och underhållsmanual
6.0
Säkerhetsanvisningar
7.0
Bränsleval
8.0
Användning
9.0
Underhåll
10.0
Driftsproblem – felsökning
Med produkten bifogas både en installationsmanual med
teknisk information och en manual om allmän användning
och underhåll. Installationen får inte användas förrän den har
inspekterats av en fackman.
Det finns en namnskylt i värmebeständigt material på produkten.
Den innehåller uppgifter om identifikation och dokumentation
av produktet.
2.0 Tekniske data
Material: Yta: Bränsle: Vedlängd, max.: Effekt:
Rökutgång: Rökrör, mått:
Ungefärlig vikt:
Insats:
- med korta ben:
- med långa ben:
- med pelare:
- med gjutjärnssockel:
- med gjutjärnssockel m/glas:
Tillval:
Produktmått:
På alla våra produkter finns det
en etikett som visar serienummer
o c h å r. S k r i v d e t t a n u m m e r
på den plats som anges i
installationsinstruktionerna.
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
Gjutjärn
Svart eller grå lack
Ved
30 cm
3,5–10,0 kW
Ovansida, baksida
Ø 150 mm, 177 cm2 tvärsnitt
Ca. 120 kg
Ca. 130 kg
Ca. 132 kg
Ca. 141 kg
Ca. 157 kg
Ca. 160 kg
Svängbart ställ (Jøtul
F 273), täljstenspanel,
konvektionspanel i stål,
panelsida i glas, panellucka
i glas, topplatta i glas,
topplatta i täljsten.
Se fig. 1
Teknisk information enligt EN 13240
Nominell värmeavgivning:
6,5 kW
Rökgas, massaflöde:
5,5 g/s
Rekommenderat skorstensdrag: 12 Pa
Effektivitet:
77%@6,7kW
CO-emission (13 % O2):
0,10 %
OGC-emission (13 % O2):
104 mg/m3n
Rökgastemperatur:
327o C
Drifttyp:
Intermittent
Intermittent förbränning innebär här normal användning av
eldstaden. En ny eld tänds alltså när bränslet har brunnit ned
till lagom mycket glöd.
Uppge alltid detta nummer när du
kontaktar din återförsäljare eller
Jøtul.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
221546
Serial no.
7
sveRIGE
Förbrukning av ved
Jøtul F 270 har en nominell värmeavgivning om 6,5 kW. Detta
motsvarar en förbrukning av ungefär 2,0 kg ved av god kvalitet
per timme. En annan viktig faktor för låg bränsleförbrukning är
att veden har rätt storlek. Vedens storlek ska vara:
Tändved:
Längd: 20–30 cm
Diameter: 2–5 cm
Mängd per brasa: 6–8 vedträn
Kluven ved:
Längd: Ca 25 cm
Diameter: Ungefär 8 cm
Tid mellan nya vedträn: Ungefär 45 minuter
Storlek på brasan: 1,5 kg
Mängd per brasa: 3 vedträn
Den nominella värmeavgivningen uppnås när luftventilen
är öppnad till 50%(fig. 10A), och reglaget för tändventilen är
utdraget ungefär en till två centimeter (fig. 10B). I det här läget
är tändventilen helt stängd medan gallret är öppet.
3.0 Installation
3.1 Golv
Bärande underlag
Kontrollera att underlagets mått passar för eldstaden. I «2.0
Tekniska data» finns viktspecifikationer. Vi rekommenderar att
golvmaterial som inte sitter fast i underlaget – så kallat flytande
golv – avlägsnas före installationen.
Skydd av trägolv
Om eldstaden ska monteras på ett trägolv ska du täcka golvet
under och framför eldstaden med en plåt av metall eller annat
värmebeständigt material. Rekommenderad minimitjocklek är
0,9 mm.
Jøtul rekommenderar att eventuell golvbeläggning av brännbart
material, t.ex. linoleum, heltäckningsmatta osv, tas bort under
golvplattan.
Krav för skydd av antändbart golvmaterial
framför eldstaden
Golvplåtens utformning måste följa tillämpliga lagar och
förordningar.
Kontakta lämplig myndighet för information om förordningar
och installationskrav.
3.2 Väggar
Avstånd till vägg av antändbart material –
se fig. 1
Du kan använda eldstaden med ett oisolerat rökrör om avståndet
är tillräckligt till väggar av antändbart material, enligt fig. 1.
Avstånd till väggar täckta av en brandvägg
Kontakta lämplig myndighet för information om förordningar
och installationskrav.
Brandväggskrav
Brandväggen måste vara minst 100 mm tjock och den ska bestå
av tegel, betong eller lättbetong. Du kan även använda andra
material eller konstruktioner som uppfyller kraven.
Avstånd till brandsäkra väggar
Med brandsäkra väggar avses icke-bärande väggar som består
helt av tegel eller betong.
Kontakta lämplig myndighet för information om förordningar
och installationskrav.
3.3 Tak
Minsta tillåtna avstånd till ett antändbart tak ovanför eldstaden
är 1 000 mm.
3.4 Skorstenar och rökkanaler
•
8
Eldstaden kan anslutas direkt till skorsten och rökkanaler
som är godkända för eldstäder för fast bränsle med
rökgastemperaturer som anges i «2.0 Teknisk information».
sverige
Skorstenens tvärsnitt måste vara minst lika stort som
rökkanalens tvärsnitt. Se «2.0 Teknisk information» för
beräkning av korrekt tvärsnitt för skorstenen.
• Flera eldstäder för fast bränsle kan anslutas till samma
skorsten om skorstenens tvärsnitt är tillräckligt stort.
• Anslutningen till skorstenen måste utföras enligt
installationsinstruktionerna från skorstensleverantören.
• Eldstaden bör provmonteras innan du gör hål i skorstenen
så att du kan markera rätt placering av eldstaden och hålet i
skorstenen. Se fig. 1 för minimimått.
• Se till att rökröret stiger hela vägen fram till skorstenen.
• Använd en rökrörsböj med sotningslucka så att röret kan sotas.
• Anslutningarna måste vara tillräckligt flexibla så att
eventuella rörelser i installationen inte leder till sprickor.
Observera att det är utomordentligt viktigt att anslutningar
har en viss flexibilitet. Detta för att förhindra att rörelser i
installationen leder till sprickor i anslutningen. NB! En korrekt
och tät anslutning är mycket viktig för eldstadens funktion.
Vridplatta
Drag i skorstenen; se «2.0 Tekniska data» . Vid för högt drag
kan man installera och betjäna et rökrörsspjäll för att reglera
ner draget.
Jøtul F 274 - Gjutjärnssockel
•
3.5 Montering före installation
Om vridplattan ska monteras ska detta ske innan bottenplattan
fästs vid eldstaden. Följ installationsanvisningarna som följer med
vridplattan.
4. Fäst pelaren i eldstadens bottenplatta med 4 st. kragskruvar
(M8 × 20) (se fig. 5C). Stativfogarna ska löpa jäms med
produktens sidor och utloppet för utomhusluft ska peka bakåt
(se «Friskluftstillförsel via botten»).
5. Ta hjälp av någon annan person och lyft produkten
försiktigt.
6. Justera produkten med de fyra justerskruvarna i hörnen (se
fig. 6A).
7. Fäst den bakre skärmplåten (gjutjärn) igen genom att först
hänga den på de övre skruvarna. Lyft upp den lite och släpp
sedan ned den på den undre skruven.
8. Lägg topplåten med luftring och skål på plats.
1.
2.
3.
4.
Obs! Kontrollera att eldstaden är oskadad innan installationen
påbörjas.
Produkten är tung! Se till att du får hjälp vid resning och
installation av eldstaden.
• Standardprodukten levereras i två paket. Ett innehåller själva
eldstaden och det andra innehåller korta/långa ben som
tillval eller en pelare.
• När produkten är uppackad ska du ta bort eldgallret ock
värmeskölden.
• Lyft av topplåten med luftring och skål.
• Lyft av den bakre skärmplåten (gjutjärn). Den hänger på 3
skruvar, två upptill och en nedtill. (Se fig. 9A.)
• Kontrollera att produkten inte har några synliga skador och
att reglagen fungerar.
• Veckla ut kartongförpackningen och placera träpallen överst.
Lägg eldstaden försiktigt på rygg.
2.
Jøtul F 271/F272 - Montering av ben
3.
2.
3.
4.
1.
4.
5.
6.
7.
Lossa skruvarna i eldstadens hörn och fäst benen med
skruvarna (fig. 2A).
Fäst staget mellan bakbenen enligt fig. 3A.
Golvet måste skyddas från värme med hjälp av den
medföljande värmeskölden. Fäst skölden med de fyra
skruvarna enligt fig. 4
Ta hjälp av någon annan person och lyft produkten försiktigt.
Justera produkten med de fyra justerskruvarna i hörnen (se
fig. 3B).
Fäst den bakre skärmplåten (gjutjärn) igen genom att först
hänga den på de övre skruvarna. Lyft upp den lite och släpp
sedan ned den på den undre skruven.
Lägg topplåten med luftring och skål på plats.
Jøtul F 273 - Montering av pelare
5.
6.
Lossa skruvarna i eldstadens hörn och fäst benen med
skruvarna (fig. 2A).
Golvet måste skyddas från värme med hjälp av den
medföljande värmeskölden. Fäst skölden med de fyra
skruvarna enligt fig. 4
Ta hjälp av någon annan person och lyft produkten försiktigt.
Justera produkten med de fyra justerskruvarna i hörnen (se
fig. 3B).
Fäst den bakre skärmplåten (gjutjärn) igen genom att först
hänga den på de övre skruvarna. Lyft upp den lite och släpp
sedan ned den på den undre skruven.
Lägg topplåten med luftring och skål på plats.
Vid friskluftstillförsel via friskluftsventilen, ansluts en flexibel slang
Ø 100 mm till friskluftsventilen (fig. 4C) på produkten.
Montering med friskluftstillförsel
1.
5.
6.
Ställ reglaget på friskluftsventilen till det främre läget (fig.
10A).
Fixera slangen till friskluftsventilen med hjälp av en
slangklämma. OBS! Se till att slangen är tillräckligt lång för
att slippa skarvar.
För gjutjärnssockeln mot brännkammaren samtidigt som
friskluftsslangen leds genom foten och ev. genom öppningen
baktill på gjutjärnssockeln.
Montera sockeln till produktens brännkammare med hjälp
av de 4 skruvarna (M8x30 mm) i skruvpåsen.
Be om hjälp och res upp produkten försiktigt och placera den
rätt över friskluftstillförseln.
Justera ev. höjden på produkten med hjälp av ställskruvarna
under foten (fig. 3B).
Montering utan friskluftstillförsel
1.
Montera sockeln till produktens brännkammare med hjälp
av de 4 skruvarna (M8 x 30 mm) i skruvpåsen.
2. Be om hjälp och res upp produkten försiktigt.
3. Justera ev. höjden på produkten med hjälp av ställskruvarna
under foten (fig. 3B).
1.
Pelaren består av fyra delar: Pelarfoten, två pelardelar och en
luftkammare.
2. Pelardelarna ska skruvas ihop med 2 st. skruvar M8 × 25 och
2 st. M6 × 25, så som fig. 5A visar.
3. Skruva ihop pelaren och bottenplattan med 4 st. kragskruvar
(M8 × 25). (Se fig. 5B ock 6B)
9
sverige
Jøtul F 275 – Gjutjärnssockel med glasdörr
(fig. 15 och 16)
1.
Montera gjutjärnssockeln enligt beskrivning under punkt
”Jøtul F 274 – gjutjärnssockel”.
2. Fäst glasdörrens gångjärn i sockeln med skruvarna M6x20mm
som ligger i skruvpåsen för glasdörren. (fig. 15 A).
3. Placera fjädern mellan gänghålen och gångjärnet innan
skruvarna fästes (fig. 15 B).
4. Skruva fast den andra änden av fjädern (fig. 16 A).
5. Fäst dörrdämparen på insidan av glasdörren i mitten (fig.
16 D).
OBS! Spalten mellan dörren och sockeln måste vara jämn så att
dörren hänger rakt. Justera ev. dörren genom att dra åt eller lossa
de två skruvarna (fig. 16 C).
Tillförsel av utomhusluft
Med F 270 kan du leda in utomhusluft direkt till produkten via
botten eller via det böjbara tillförselröret från utsidan/skorstenen
och till anslutningsröret på produkten.
Friskluftstillförsel via botten
• Markera monteringsplatsen för produkten och gör hål i golvet
för montering av röret för tillförsel av utomhusluft.
• Slå ut öppningen på stativets baksida (fig. 5A) och montera
luftkanalen enligt fig.7 .
Tillförsel av friskluft direkt från utsidan eller från skorstenen
med luftventiler.
• Montera ett böjbart rör (Ø 100 mm) direkt på eldstadens
anslutningsrör (fig. 5C- B) med en slangklämma och anslut
röret till väggventilen/skorstenen. Om produkten ska vridas
måste röret vara tillräckligt långt.
• Ta hjälp av någon annan person och lyft produkten
försiktigt.
Montering av rökrör
Produkten levereras från fabrik med rökstosen monterad för
rökavledning uppåt. Gör följande om du vill att röret ska sticka
ut bakåt:
• Lyft av topplattan.
• Lyft av den bakre värmeskölden (gjutjärn). Denna hänger på
tre skruvar, två uppe och en nere. Se fig. 9.
• Använd en kulhammare och slå upp öppningen i skärmplåten
från insidan.
• Byt plats på rökstosen och täckplattan (fig. 8) och montera
dessa.
• Fäst den bakre skärmplåten (gjutjärn) igen genom att först
hänga den på de övre skruvarna. Lyft upp den lite och släpp
sedan ned den på den undre skruven.
• Placera rökröret i rökavledningen och täta med en tätning.
Obs! Det är viktigt att alla skarvar sluter helt tätt. Luftläckor kan
göra att rökröret inte fungerar som det ska.
3.6 Kontroll av funktioner (fig. 10)
Kontrollera alltid reglagen när produkten är installerad. Dessa
får inte kärva och de ska fungera som avsett.
Jøtul F 270 är utrustad med följande reglage:
Luftventil, fig. 10A
Åt vänster:
Åt höger:
10
Stängd.
Öppen.
Tändventil, fig. 10B)
Intryckt:
Stängd.
Utdragen:
Öppen.
Skakgaller, fig. 10A
Höger reglage dras in och ut.
Reglage för lucka, fig. 10C
Öppnas genom att dra reglaget utåt.
3.7 Ta bort aska
Jøtul F 270 har egen asklåda och det är enkelt at ta bort aska.
• Tryck in och dra ut reglaget för askgallret/tändventilen flera
gånger så att askan faller ned i asklådan.
• Dra ut asklådan och töm askan i en brandsäker behållare.
• Du bör lämna kvar lite aska som skydd för eldstadens
botten.
En beskrivning om hur askan ska tas om hand finns i
manualen om allmän användning och underhåll under punkt
«6.1 Brandskyddsåtgärder»
sverige
4.0 Service
5.0 Tillval
Varning! Du får inte ändra produkten på något sätt som inte
medges av tillverkaren.
Använd endast originalreservdelar.
5.1 Svängbart ställ – katalognr. 350997
4.1 Ersätta baffelplåten/
värmedeflektorn, fig. 11 och 12
5.2 Dekoration
•
•
•
Baffelplåten ligger på stänger på sidan (11A) och på
brännplattan på bakkanten (11B). Lyft framkanten av valvet,
skjut det åt höger, sänk vänsterkanten och ta sedan ut det.
Värmedeflektorn i gjutjärn, som är placerad ovanför
baffelplåten, ligger på två skruvar på framsidan (12A) och i
skåran vid bakre rökrörsutloppet (12B). Lyft värmedeflektorn
en liten bit och dra den framåt. Vinkla och dra ut den.
För återmontering följer du installationsinstruktionerna i
omvänd ordning.
4.2 Byta brännplattorna/
bottenplattan, fig. 13
•
•
•
•
•
•
Lyft ut baffelplåten enligt beskrivningen ovan.
Ta bort brännplattorna på sidan (A) genom att lyfta dem
något uppåt och framåt. För dem sedan mot mitten och
lyft ut dem. (Obs! Var försiktig om du använder verktyg.
Vermikulitplattorna kan skadas om de hanteras oförsiktigt).
Skruva ut skruven i den bakre brännplattan (B) och lyft ut
plattan.
Lyft sedan upp gallret (C) och sedan bottenplattan (D) och
ta ut den.
Följ proceduren i omvänd ordning för återinstallation.
När du återmonterar gallret och bottenplattan ska du
kontrollera att tappen som roterar eldgallret ligger i spåret
på höger sida av bottenplattan och i spåret i eldgallret. (Se
fig. 14.)
Monteringsanvisningar följer med produkten.
Täljstensdekoration, sidor – katalognr. 350950
Monteringsanvisningar följer med produkten.
Täljstensdekoration, ovansida – katalognr. 350949
Ståldekoration, sidor – låg, grå färg –
katalognr. 350954
Ståldekoration, sidor – hög, grå färg –
katalognr. 350955
Ståldekoration, sidor – låg, svart färg –
katalognr. 350951
Ståldekoration, sidor – hög, svart färg –
katalognr. 350952
Monteringsanvisningar följer med produkterna.
Glasdekoration, sidor – katalognr. 350947
Monteringsanvisningar följer med produkten.
Glasdekoration, lucka – katalognr. 350948
Monteringsanvisningar följer med produkten.
Glasdekoration, topplatta – katalognr. 350946
11
Suomi
Sisällysluettelo
Asennusohjeet ja tekniset tiedot
1.0
Viranomaisvaatimukset............................... 12
2.0
Tekniset tiedot.............................................. 12
3.0
Asennus ........................................................ 13
4.0
Huolto............................................................16
5.0
Lisävarusteet ................................................16
Asennuskuvat.................................................. 47
Yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet
6.0
Turvaohjeet
7.0
Polttopuiden valinta
8.0
Käyttö
9.0
Tulisijan huolto
10.0
Käytössä ilmenevät ongelmat - vianmääritys
1.0 Viranomaisvaatimukset
Tulisija on asennettava kunkin valtion paikallisten määräysten
ja ohjeiden mukaisesti.
Tuotteen asennuksessa on noudatettava kaikkia paikallisia
säännöksiä sekä kansallisia ja yleiseurooppalaisia normeja.
Tuotteen mukana toimitetaan sijoitus-, asennus- ja käyttöohjeet.
Ennen kuin tuotetta käytetään, valtuutetun henkilön on
hyväksyttävä asennus.
Tu o t t e e n t a ka n a o l e va a n s u o j a p e l t i i n k i i n n i t e t t y
kuumuudenkestävästä materiaalista valmistettu tuotetietokilpi
sisältää tuotteen tunniste- ja dokumentaatiotietoja.
2.0 Tekniset tiedot
Materiaali:
Valurauta
Pinta:
Musta tai harmaa maali
Polttoaine:
Puu
Polttopuiden enimmäispituus: 30 cm
Teho:
3,5–10,0 kW
Savuk anavan liitäntä:
Ylhäällä takana , sivulla
Savuhormin koko:
Ø 125 mm, 177 cm2
poikkipintaala
Savuhormin sovitin Ø 150:
Ø 150 mm / 177 cm2
Paino (noin):
Tulipesä:
n. 120 kg
- matalilla jaloilla:
n. 130 kg
- korkeilla jaloilla:
n. 132 kg
- jalkaelementillä:
n. 141 kg
- valurautasokkelilla:
n. 157 kg
- valurautasokkelilla, jossa lasi: n. 160 kg
Varusteet:
Mitat ja etäisyydet:
Kaikissa tuotteissamme on kilpi,
josta käy ilmi sarjanumero ja
valmistusvuosi. Kirjoita tämä
numero asennusohjeisiin sitä
varten varattuun kohtaan.
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
Sarjanumero on ilmoitettava
aina, kun otetaan yhteyttä
jälleenmyyjään tai Jøtuliin.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
12
221546
Serial no.
Kääntämistä varten (Jøtul
F 273), vuolukiviset sivut,
teräskonvektiopelti, sivulasit,
lasiovi, lasinen päällyslevy,
vuolukivinen yläosa
Katso kuva 1
Tekniset tiedot EN 13240 standardin mukaan
Nimellislämmitysteho:
6,5 kW
Savukaasun virtaus:
5,5 g/s
Suositeltava savupiipun veto:
12 Pa
Hyötysuhde:
77%@6,7 kW
Häkäpäästöt (13 % O2):
0,10 %
Häkäpäästöt (13 % O2):
(Ruotsi):
104 mg/m3n
Savukaasun lämpötila:
327 o C
Käyttötapa:
Ajoittainen
Hetkellisellä poltolla tarkoitetaan tässä tulisijan tavallista
käyttöä. Tulisijaan ts. laitetaan lisää puita heti, kun edelliset
puut ovat palaneet hiillokseksi.
Suomi
Polttopuun kulutus
Jøtul F 270:n -tulisijan nimellislämmönantoteho on sen
hyötysuhteella 6,5 kW. Tämä vastaa noin 2,0 polttopuukilon
kulutusta tunnissa.
Sytytysvaiheessa (pieneksi pilkotut puut):
Pituus: 20 - 30 cm
Halkaisija: 2 – 5 cm
Tarvittava määrä: 6 – 8 kpl
Polttopuu (halot):
Pituus: 30 cm
Halkaisija: Noin 8 cm
Puun lisäysväli: Noin 45 minuuttia
Puumäärän paino: 1,5 kg
Kerrallaan lisättävät halot: 3 kpl
Lämmönluovutuksen nimellisarvo saavutetaan, kun ilmaventtiili
on noin 50-prosenttisesti auki ja sytytysventtiilin kahvaa on
vedetty ulospäin noin 1–2 cm (kuva 10B). Tässä asennossa
sytytysventtiili on nyt kokonaan kiinni mutta ritilä on auki.
3.0 Asennus
3.1 Lattia
Perustus
On varmistettava, että perustus on mitoitettu tulisijalle
riittäväksi. Ks. tulisijan painoa koskevat tiedot kohdasta «2.0
Tekniset tiedot». On suositeltavaa, että lattia, joka ei ole kiinni
perustuksessa (ns. kelluva lattia) poistetaan ennen asennusta.
Puulattian suojaaminen
Jos tulisija asennetaan puulattialle, peitä tulisijan alla ja edessä
oleva alue metallista tai muusta palamattomasta materiaalista
valmistetulla levyllä. Suositeltava vähimmäispaksuus on 0,9 mm.
Poista palava materiaali, kuten linoleumi tai matto, lattialevyn
alta.
Tulisijan edessä olevan palavasta materiaalista
valmistetun lattian suojausvaatimukset
Etulevyn tulee täyttää kansallisten lakien ja määräysten
vaatimukset.
Saat tietoja rajoituksista ja asennusvaatimuksista paikalliselta
rakennusviranomaiselta.
3.2 Seinät
Etäisyys palavasta materiaalista
valmistettuun seinään – katso kuva 1.
Tulisijassa voi käyttää eristämätöntä savuhormia, jos etäisyydet
palavasta materiaalista valmistettuihin seiniin ovat kuvan 1
mukaiset.
Etäisyys palomuurilla suojattuun seinään
Saat tietoja rajoituksista ja asennusvaatimuksista paikalliselta
rakennusviranomaiselta.
Palomuuria koskevat vaatimukset
Palomuurin tulee olla vähintään 100 mm syvä ja valmistettu
tiilestä, betonista tai kevytbetonista. Myös muita hyväksyttäviä
materiaaleja ja rakenteita, voidaan käyttää.
Etäisyys palamattomasta materiaalista
valmistettuun seinään
Palamattomalla materiaalilla tarkoitetaan tiilestä tai betonista
valmistettua ei-kantavaa seinää.
Saat tietoja rajoituksista ja asennusvaatimuksista paikalliselta
rakennusviranomaiselta.
3.3 Katto
Tulisijan etäisyyden palavasta materiaalista valmistettuun
kattoon tulee olla vähintään 1000 mm.
13
Suomi
3.4 Savupiiput ja -hormit
•
•
•
•
•
•
•
Tulisijan voi liittää savupiippuun ja -hormiin, jotka on
hyväksytty käytettäviksi sellaisissa kiinteää polttoainetta
käyttävissä tulisijoissa, joiden savukaasujen lämpötila on
kohdan «2.0 Tekniset tiedot» mukainen.
Savupiipun poikkipinta-alan on oltava vähintään yhtä suuri
kuin savuhormin poikkipinta-ala. Kun lasket savupiipun
poikkipinta-alaa, katso kohta «2.0 Tekniset tiedot».
Samaan savupiippuun voi liittää useita tulisijoja, jos
savupiipun poikkipinta-ala on riittävän suuri.
Savuhormi tulee liittää savupiippuun savupiippuvalmistajan
asennusohjeiden mukaan.
Ennen kuin teet reiän savupiippuun, asenna tulisija kokeeksi
paikalleen, jotta voit merkitä tulisijan ja reiän paikat
savupiippuun. Vähimmäismitat on esitetty kuvassa 1.
Varmista, että hormi on koko pituudeltaan kulmassa
savupiippuun nähden.
Käytä savuhormia, jossa on luukku nuohoamista varten.
On erittäin tärkeää, että liitokset ovat joustavia, jotta osien
liikkeet asennuksen aikana eivät aiheuta murtumia.
Huomautus: Asianmukaisesti tehty ja tiivistetty liitos on erittäin
tärkeää tuotteen toiminnan kannalta.
Suositeltava veto savupiipussa, ks. «2.0 Tekniset tiedot». Jos
savupiippu vetää liian hyvin, voidaan vedon säätämiseksi
asentaa savupelti.
3.5 Tulisijan kokoaminen ennen
asentamista
Huom.! Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että tulisijassa
ei näy vaurioita.
Tuote on painava! Hanki apuvoimia tulisijan pystyttämiseen ja
asentamiseen.
1. Normaalisti tuote toimitetaan kahtena kollina. Toisessa
kollissa on varsinainen tulisija ja toisessa joko matalat/
korkeat jalat tai jalkaelementti.
2. Kun olet purkanut tulisijan pakkauksestaan, ota pois suojalevy
ja tulipesän ritilä.
3. Nosta pois päällyslevy, jossa on ritiläaukot ja syvennys.
4. Nosta pois takasuojalevy (valurautaa). Se on kiinni 3 ruuvilla,
joista kaksi ylhäällä ja yksi alhaalla. Ks. kuva 9.
5. Tarkista, ettei tuotteessa näy vaurioita ja että kahvat ja vivut
toimivat.
6. Levitä lattialle tulisijan pahvipakkaus ja aseta sen päälle
kuljetuslava. Aseta tulisija varovasti selälleen.
Jøtul F 271/F 272 - Jalkojen kiinnittäminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
14
Avaa tulisijan kulmissa olevat ruuvit ja kiinnitä jalat ruuveilla
kuvan 2A mukaisesti.
Kiinnitä tukikappale takajalkojen väliin - ks. kuva 3A.
Lattia on suojattava lämpösäteilyltä tuotteen mukana
tulevalla suojalevyllä. Kiinnitä levy 4 ruuvilla kuvan 4
mukaisesti.
Nosta tulisija pystyyn. Nostamisessa tarvitaan apuvoimia.
Säädä tulisijaa kulmissa olevilla 4 säätöruuvilla (ks. kuva 3B).
Kiinnitä takasuojalevy (valurautaa) takaisin paikalleen
nostamalla se ensin ylhäällä oleviin ruuveihin. Nosta
levyä vähän ylös ja laske se alas alla olevan ruuvin varaan.
Laita paikalleen päällyslevy, jossa on ritiläaukot ja syvennys.
Jøtul F 273 - Jalkaelementin kiinnittäminen
1.
Jalkaelementti koostuu 4 osasta: alustasta, 2 jalkaosasta ja
ilmakanavasta.
2. Jalkaosat kiinnitetään yhteen kahdella M8 x 25 -ruuvilla ja
kahdella M6 x 25 -ruuvilla kuvan 5A mukaisesti.
3. Kiinnitä jalkaosa alustaan neljällä kaulusruuvilla (M 8 x 25).
(Ks. kuvat 5B ja 6B).
Kääntömekanismi
Jos tulisijaan aiotaan asentaa kääntömekanismi, se on asennettava
ennen kuin jalkaelementti kiinnitetään tulisijaan. Toimi
asennussarjan mukana tulevan asennusohjeen mukaisesti.
4. Kiinnitä jalkaelementti tulisijan pohjalevyyn neljällä
kaulusruuvilla (M8 x 20) (ks. kuva 5C). Jalkaelementin saumat
tulevat sivuille ja raitisilmaliitäntää varten varattu aukko
tulee taakse (ks. kohta «Raitisilmaliitäntä jalkaelementin
kautta»).
5. Nosta tulisija pystyyn. Nostamisessa tarvitaan apuvoimia.
6. Säädä tulisijaa kulmissa olevilla 4 säätöruuvilla (ks. kuva
6A).
7. Kiinnitä takasuojalevy (valurautaa) takaisin paikalleen
nostamalla se ensin ylhäällä oleviin ruuveihin. Nosta
levyä vähän ylös ja laske se alas alla olevan ruuvin varaan.
8. Laita paikalleen päällyslevy, jossa on ritiläaukot ja syvennys.
Jøtul F 274 - Valurautasokkeli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Avaa tulisijan kulmissa olevat ruuvit ja kiinnitä jalat kuvan
2A mukaisesti.
Lattia on suojattava lämpösäteilyltä tuotteen mukana
tulevalla suojalevyllä. Kiinnitä levy 4 ruuvilla kuvan 4
mukaisesti.
Nosta tulisija pystyyn. Nostamisessa tarvitaan apuvoimia.
Säädä tulisijaa kulmissa olevilla 4 säätöruuvilla (ks. kuva 3B).
Kiinnitä takasuojalevy (valurautaa) takaisin paikalleen
nostamalla se ensin ylhäällä oleviin ruuveihin. Nosta
levyä vähän ylös ja laske se alas alla olevan ruuvin varaan.
Laita paikalleen päällyslevy, jossa on ritiläaukot ja syvennys.
Jos tulisijaan aiotaan liittää tuloilma ulkoa, taipuisa putkiletku (Ø
100 mm) liitetään tulisijassa olevaan raitisilmaventtiiliin (kuva 4C)
tässä vaiheessa.
Asennus raitisilmaliitäntää käytettäessä
1. Työnnä raitisilmaventtiilin vipu etuasentoonsa (kuva 10 A).
2. Kiinnitä letku ilmaventtiiliin letkunkiristimellä. Huom.! Katso,
että letku on riittävän pitkä, jotta siihen ei tarvitse tehdä
jatkoliitosta.
3. Työnnä valurautajalkaa tulipesään samalla, kun työnnät
raitisilmaletkun jalan kautta ja tarvittaessa valurautajalan
takareunassa olevan aukon kautta.
4. Kiinnitä sokkeli tulisijan tulipesään ruuvipussissa olevilla 4
ruuvilla (M8 x 30mm).
5. Hanki apuvoimia ja nosta tulisija varovasti pystyyn. Aseta
tulisija suoraan raitisilmaliitännän päälle.
6. Säädä tulisijan korkeutta tarvittaessa jalan säätöruuveilla
(kuva 3B).
Asennus ilman raitisilmaliitäntää
1.
Kiinnitä sokkeli tulisijan tulipesään ruuvipussissa olevilla 4
ruuvilla (M8 x 30mm).
2. Nosta tulisija pystyyn. Nostamisessa tarvitaan apuvoimia.
3. Säädä tulisijan korkeutta tarvittaessa jalan säätöruuveilla
(kuva 3B).
Suomi
Jøtul F 275 - Valurautasokkeli, jossa on lasiluukku
(kuvat 15 ja 16)
Asenna valurautasokkeli kohdassa “Jøtul F 274 valurautasokkeli” olevien ohjeiden mukaan.
2. Kiinnitä lasiluukun kannake sokkeliin lasiluukun mukana
tulleessa ruuvipussissa olevilla M6x20 mm:n ruuveilla (kuva
15 A).
3. Laita jousi saranareikien ja kannakkeen väliin ennen kuin
kiinnität ruuvit (kuva 15 B).
4. Kierrä jousen toinen pää kiinni (kuva 16 A).
5. Kiinnitä vaimennuskappale keskelle lasiluukun sisäpuolelle
(kuva 16 D).
Huom.! Luukun ja sokkelin väliin tulee jäädä tasainen rako niin,
että luukku riippuu kannakkeissaan täysin suorassa. Säädä
luukkua tarvittaessa kiristämällä tai avaamalla kahta ruuvia
(kuva 16 C).
1.
Raitisilman otto
Jøtul F 270 -tulisijaan voidaan johtaa raitisilmaa suoraan joko
sokkelin kautta tai savupiippuun kiinnitetyn taipuisan putken
ja tulisijan liitosputken kautta.
Raitisilman otto sokkelin kautta
• Merkitse tulisijan asennuspaikka ja tee lattiaan reikä
raitisilmaputkea varten.
• Avaa sokkelijalan takana oleva aukko (kuva 5A) ja asenna
raitisilmakanava kuvan 7 mukaisesti.
Jøtul F 270 -tulisijassa on seuraavat ohjaimet:
Ilmaventtiili (kuva 10A)
Vasemmalla: kiinni
Oikealla:
auki
Sytytysventtiili (kuva 10B)
Sisään työnnettynä: kiinni
Ulos vedettynä:
auki
Värähtelyritilä (kuva 10A)
Oikeanpuoleinen kahva työnnetään sisään ja ulos.
Luukun kahva (kuva 10C)
avataan vetämällä kädensijaa ulospäin.
3.7 Tuhkan poistaminen
Jøtul F 270:ssa on tuhkalaatikko, joka helpottaa tuhkan
poistoa.
• Poista tuhka vasta, kun tulisija on jäähtynyt.
• Liikuta tuhkaritilän ja sytytysventtiilin kahvaa sisään ja ulos
useita kertoja, jotta tuhka putoaa tuhkaperään.
• Vedä tuhkapesä ulos ja tyhjennä tuhka palamattomaan
säiliöön.
• Jätä ohut tuhkakerros suojaamaan tulisijan pohjaa.
Tärkeää: Poista mahdollinen tuhka vasta, kun tulisija on täysin
kylmä («6.1 Toimenpiteet tulipalon estämiseksi»).
Raitisilman otto suoraan ulkoilmasta tai savupiipusta
ilmaventtiilien kautta
• Liitä taipuisa, halkaisijaltaan 100 mm:n putki suoraan
tulisijan liitosputkeen (kuva 5C- B) letkunkiinnikkeellä ja liitä
putki seinässä/savupiipussa olevaan aukkoon. Jos tulisijaa
on tarkoitus pystyä kääntämään, ota se huomioon putken
pituutta laskiessasi.
• Nosta tulisija varovasti pystyyn yhdessä toisen henkilön
kanssa.
Savuputken asentaminen
Tulisijaan on asennettu tehtaalla liitäntä tulisijan päälle
asennettavaa savuputkea varten. Jos haluat asentaa savuputken
tulisijan taakse, toimi seuraavasti:
• Nosta päällyslevy pois.
• Nosta valurautainen takasuojalevy pois. Levy on kiinni kolmella
ruuvilla (kaksi ylä- ja yksi alapuolella). Katso kuva 9.
• Napauta suojapeltiin leikattu aukko auki kuulapäävasaralla.
• Vaihda savuputkiliitäntä ja suojakansi (kuva 8) keskenään ja
kiinnitä ne paikoilleen.
• Laita valurautainen takasuojalevy takaisin paikalleen ja
kiinnitä se ensin ruuveilla ylhäältä. Nosta levyä hiukan ylöspäin
ja työnnä se alemman ruuvin varaan.
• Pane savuputki paikalleen savuputkiliitäntään ja tiivistä aukko
huolellisesti.
Huomautus: On tärkeää, että kaikki liitokset ja savuputket ovat
täysin tiiviit. Ilmavuoto voi heikentää tulisijan toimintaa.
3.6 Ohjaimet (kuva 10)
Kun tuote on asennettu paikalleen, tarkista ohjaimet. Niiden
tulee liikkua helposti ja toimia asianmukaisesti.
15
Suomi
4.0 Huolto
5.0 Lisävarusteet
Varoitus! Tuotteeseen ei saa tehdä valtuuttamattomia
muutoksia!
Käytä vain alkuperäisiä varaosia!
5.1 Asennussarja tulisijan kääntämistä varten
– tuotenumero 350997
Kokoamisohjeet toimitetaan tuotteen mukana.
4.1 Holvilevyn tai savukaasujen hjauslevyn
(vaihtaminen (kuvat 11 ja 12)
•
•
•
Holvilevy on sivuiltaan rimojen (12A) ja takareunastaan
palolevyn (12B) varassa. Nosta holvilevyn etureunaa,
työnnä levyä oikealle, laske vasenta reunaa ja ota levy pois
kallistamalla sitä.
Valuraudasta valmistettu savukaasujen ohjauslevy, joka
sijaitsee holvilevyn yläpuolella, on etuosastaan kahden
ruuvin (13A) ja takaosastaan savukaasuliitännän uran (13B)
varassa. Nosta levyä hiukan ylöspäin, vedä sitä eteenpäin ja
kallista se ulos.
Asenna osat takaisin paikoilleen tekemällä samat toimet
päinvastaisessa järjestyksessä.
4.2 Palolevyjen/pohjalevyn vaihtaminen
(kuva 14)
•
•
•
•
•
•
Nosta holvilevyt ulos edellä kuvatulla tavalla.
Poista sivupalolevyt (A) nostamalla niitä hiukan ylösja ulospäin. Siirrä levyjä keskemmäs ja nosta ne ulos.
(Huomautus: Varo työkaluja käyttäessäsi vahingoittamasta
vermilevyjä.)
Irrota takapalolevyn takaosassa oleva ruuvi (B) ja nosta levy
ulos.
Nosta sitten ritilää (C) sekä pohjalevyä (D) ja nosta ne ulos.
Asenna osat takaisin paikoilleen tekemällä samat toimet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Kun asennat ritilän ja pohjalevyn takaisin, varmista, että ritilää
liikuttavat kielekkeet osuvat pohjalevyn oikeassa kulmassa
oleviin aukkoihin ja paloritilän uraan. (Katso kuva 14.)
5.2 Sivut
Vuolukiviset sivut – tuotenumero 350950
Kokoamisohjeet toimitetaan tuotteen mukana.
Vuolukivinen yläosa – tuotenumero 350949
Teräskoriste, sivut; matala, harmaa maali –
tuotenumero 350954
Teräskoriste, sivut; korkea, harmaa maali –
tuotenumero 350955
Teräskoriste, sivut; matala, harmaa maali –
tuotenumero 350951
Teräskoriste, sivut; matala, harmaa maali –
tuotenumero 350952
Kokoamisohjeet toimitetaan tuotteen mukana.
Lasikoriste, sivut – tuotenumero 350947
Kokoamisohjeet toimitetaan tuotteen mukana.
Lasikoriste, luukku – tuotenumero 350948
Kokoamisohjeet toimitetaan tuotteen mukana.
Lasikoriste, yläosa – tuotenumero 350946
16
English
Table of contents
Installation manual with technical data
1.0
Relationship to the authorities................... 17
2.0
Technical data . ............................................ 17
3.0
Installation ..................................................18
4.0
Service...........................................................21
5.0
Optional Equipment ...................................21
1.0 Relationship to the
authorities
Installation of a fireplace must be according to local codes and
regulations in each country.
All local regulations, including those which refer to national
and European standards, must be observed when installing the
product.
Both an installation manual with technical data and a manual
on general use and maintenance are enclosed with the product.
The installation can only be used after it has been inspected by
a qualified inspector.
A name plate of heat-resistant material is affixed to the
product. This contains information about identification and
documentation for the product.
Figures................................................................... 47
General use and maintenance manual
6.0 Safety precautions
7.0 Choice of fuel
8.0 Use
9.0 Maintenance
10.0
Operational problems - troubleshooting
2.0 Technical data
Material:
Finish:
Fuel:
Log length, max.:
Operating range:
Flue outlet:
Flue pipe dimension:
Approx. weight:
Burn chamber:
-with short legs:
-with long legs:
- with pedestal
- with cast iron base:
- with cast iron base with glass:
Optional extras:
Dimensions, distances:
Product:
On all our products there is a label
indicating the serial number and
year. Write this number in the
place indicated in the installation
instructions.
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
Always quote this serial number
when contacting your retailer or
Jøtul.
Cast iron
Black or grey varnish
Wood
30 cm
3.5-10.0 kW
Top, rear
Ø 1 5 0 m m , 1 7 7 c m 2 c ro s s
section
120 kg
130 kg
132 kg
141 kg
157 kg
160 kg
Rotating set (Jøtul F 273), soap
stone panel, steel convection
panel, glass panel sides, glass
panel door, glass top plate, soap
stone top plate
See fig. 1
Technical data according to EN 13240
Nominal heat output:
6.5 kW
Flue gas mass flow:
5.5 g/s
Recommended chimney draught:
12 Pa
Efficiency:
77%@6,7kW
CO emission (13% O2):
0.10%
Flue gas temperature:
327o C
Operational type:
Intermittent
By intermittent combustion one means normal use of a fireplace,
meaning that each fire should burn down to embers before new
firewood is added.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
221546
Serial no.
17
English
Wood consumption
Jøtul F 270 has a nominal heat output of 6,5 kW. This is equivalent to
a consumption of approximately 2,0 kg of quality firewood per hour.
Kindling:
Length: 20-30 cm
Diameter: 2-5 cm
Amount per fire: 6-8 pieces
Firewood (split logs):
Length: Ca 25 cm
Diameter: Approx. 8 cm
Intervals for adding wood: Approximately every 45 minutes
Size of the fire: 1.5 kg
Amount per load: 3 pieces
Nominal heat emission is achieved when the air wash vent
is open approximately 50% (fig. 10A),and the handle for the
lighting valve is pulled out approximately 1-2 cm (fig. 10B). In
this position the ignition vent is now completely closed but the
grate is open.
3.0 Installation
3.1 Floor
Foundations
It must be ensured that the foundations are dimensioned for
the fireplace. Cf. «2.0 Technical data» for specification of weight.
It is recommended that flooring which is not fastened to the
foundations – so-called floating flooring – is removed during
installation.
Combustible floor protection
If the fireplace is to be mounted on a combustible floor, cover
the floor under and in front of the fireplace with a plate made
of metal or other non-combustible material. The recommended
minimum thickness is 0.9 mm.
Any flooring made of combustible material, such as linoleum,
carpets, etc. must be removed from under the floor plate.
Requirement for protecting combustible
flooring in front of fireplace
The front plate must be in accordance with national laws and
regulations.
Contact your local building authority regarding restrictions and
installation requirements.
3.2 Walls
Distance to wall made of combustible material
- see fig. 1.
You may use the fireplace with an uninsulated flue pipe provided
the distances to walls made of combustible materials are as
shown in fig. 1.
Distance to walls covered by a firewall
Contact your local building authority regarding restrictions and
installation requirements.
Firewall requirement
The firewall must be at least 100 mm thick and be made of
brick, concrete-stone or light concrete. Other materials and
constructions with satisfactory documentation may also be
used.
3.3 Ceiling
There must be a minimum distance of 1000 mm to a combustible
ceiling above the fireplace.
18
English
3.4 Chimneys and flue pipes
•
•
•
•
•
•
•
The fireplace can be connected to a chimney and flue
pipe approved for solid fuel fired appliances with flue gas
temperatures specified in «2.0 Technical data.
The chimney’s cross-section must be at least as big as the
flue pipe’s cross-section. See «2.0 Technical data» when
calculating the correct chimney cross-section.
Several solid fuel fired appliances can be connected to the
same chimney if the chimney’s cross-section is sufficient.
Connection to thechimneymust becarriedout inaccordancewith
the installation instructions from the supplier of the chimney.
Before making a hole in the chimney the fireplace should be
test-mounted in order to correctly mark the position of the
fireplace and the hole in the chimney. See fig. 1 for minimum
dimensions.
Ensure that the flue pipe is inclined all the way up to the
chimney.
Use a flue pipe bend with a sweeping hatch that allows it to
be swept.
Be aware of the fact that it is particularly important that
connections have a certain flexibility in order to prevent
movement in the installation leading to cracks. N.B. A correct and
sealed connection is very important for the proper functioning
of the product.
Chimney draught; See «2.0 Technical data». If the draught is
too strong you can install and operate a flue damper to control
the draught.
3.5 Assembly prior to installation
N.B. Check that the fireplace is free of any damage prior to
commencing installation.
The product is heavy! Make sure you have assistance when
erecting and installing the fireplace.
• The standard product is delivered in two packing cases. One
containing the fireplace itself and one containing optional
legs, short/long or pedestal.
• Once you have unpacked the product, remove the fire grate
and the heat shield.
• Lift off the top plate and the air grid and bowl.
• Lift off the rear heat shield (cast iron). This hangs on 3 screws,
two above and one below. See fig. 9A.
• Check that the product does not have any visible damage
and that the operating handles work.
• Unfold the cardboard packing and place the wooden pallet
on top. Carefully place the fireplace on its back.
Jøtul F 271/F 272 - Attaching the legs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Unscrew the screws that are screwed in the corners of the
fireplace, and attach the legs to the screws (fig. 2A).
Attach the stiffener between the rear legs - see fig. 3A.
The floor shall be protected from heat from the product using the
supplied heat shield. Attach it to the 4 screws as shown in fig. 4.
Make sure to have assistance and lift the product carefully up.
Adjust the product with the aid of the 4 adjusting screws in
each corner (see fig. 3B).
Re-attach the rear heat shield (cast iron) by first hanging it
on the top screws. Lift it up slightly and then lower it onto
the lower screw.
Replace the top plate with the air grid and bowl.
Jøtul F 273 - Attaching the column
1.
The pedestal consists of 4 parts, the pedestal foot, 2 pedestal
parts and an air chamber.
2. Screw the pedestal sections together using 2 bolts M8 x 25
and 2 bolts M6 x 25, as shown in fig. 5A.
3. Screw the pedestal to the foot plate using 4 bolts (M8 x 25),
see fig. 5B-6B.
Turn plate
If the turn plate shall be mounted, this shall be done now before
the base plate is attached to the fireplace. See the installation
instructions that are included with the turn plate.
4. Attach the pedestal to the fireplace’s base plate using 4 bolts
(M8 x 20), see fig. 5C. The seams on the pedestal shall face
the sides of the product and the opening for outdoor air shall
face backwards (see: «Fresh air supply through the base»).
5. Make sure to have assistance and lift the product carefully up.
6 Adjust the product with the aid of the 4 adjusting screws in
each corner (see fig. 6A).
7. Re-attach the rear heat shield (cast iron) by first hanging it
on the top screws. Lift it up slightly and then lower it onto
the lower screw.
8. Place the top plate in position with the air grid and bowl.
Jøtul F 274 - Cast iron base
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Unscrew the screws that are screwed in the corners of the
fireplace, and attach the legs to the screws (fig. 2A).
The floor shall be protected from heat from the product using the
supplied heat shield. Attach it to the 4 screws as shown in fig. 4.
Make sure to have assistance and lift the product carefully up.
Adjust the product with the aid of the 4 adjusting screws in
each corner (see fig. 3B).
Re-attach the rear heat shield (cast iron) by first hanging it
on the top screws. Lift it up slightly and then lower it onto
the lower screw.
Replace the top plate with the air grid and bowl.
If external air supply through the external air vent is to be used,
connect a flexible hose, Ø 100 mm, to the external air vent (Fig.
4C) on the product at this stage.
Installation with external air supply
1. Push the lever on the external air vent to its forward position
(Fig. 10 A).
2. Attach the hose to the external air vent using a hose clip.
NB! Make sure the hose is long enough so that joints are not
necessary.
3. Push the cast iron base toward the burn chamber and, at the
same time, push the external air hose through the foot and,
if necessary, through the opening in the back edge of the cast
iron base.
4. Attach the base to the burn chamber using the 4 screws (M8
x 30 mm) from the bag of screws.
5. With the help of another person, carefully raise the product
and position it correctly over the external air supply.
6. Adjust the height of the product, if necessary, using the
adjustment screws beneath the foot (Fig. 3B).
19
English
Installation without external air supply
1. Attach the base to the burn chamber using the 4 screws (M8
x 30 mm) from the bag of screws.
2. With the help of another person, carefully raise the product.
3. Adjust the height of the product, if necessary, using the
adjustment screws beneath the foot (Fig. 3B).
Jøtul F 275 – Cast iron base with glass door
(Fig. 15 and 16)
1. Assemble the cast iron base as described under “Jøtul F 274 –
Cast iron base.”
2. Attach the hinge for the glass door to the base using the
M6x20 mm screws, which are in the bag of screws for the glass
door (Fig. 15 A).
3. Insert the spring between the threaded holes and the hinge
before tightening the screws (Fig. 15 B).
4. Screw the other end of the spring firmly in position (Fig. 16 A).
5. Attach the door damper on the inside of the glass door in the
middle (Fig. 16 D). NB! There must be an even gap between the
door and the base to allow the door to hang straight. Adjust the
door, if necessary, by tightening or loosening the two screws
(Fig. 16 C).
Supply of outdoor air
With the F 270 it is possible to have outdoor air directly in the
product through the base, or through the flexible supply tube
from the exterior/chimney and to the connecting pipe on the
product.
Fresh air supply through the base
• Mark where the product will stand, and make a hole in the
floor for insertion of tube from outdoor air.
• Punch out the opening in the back of the pedestal from the
inside (fig. 5A), and mount the air channel as fig.7A shows.
Fresh air supply direct from the exterior or from the chimney
with air vents.
• Attach a flexible tube Ø 100 mm directly to the fireplace’s
connecting pipe (fig. 5C- B) by using a hose clamp and attach
it to the wall outlet/chimney. If the product shall be turned,
this must be taken into consideration in terms of the length
of the tube
• Make sure to have assistance and lift the product carefully
up.
Mounting the flue pipe
The product is delivered from the factory with the smoke outlet
mounted for top flue outlet. If one wants the pipe to come out
of the rear the following should be done:
• Lift off the top plate
• Lift off the back heat shield (cast iron). This hangs on 3 screws,
two above and one below. See fig. 9.
• Use a ball-pane hammer and knock out the cut-out in the
heat shield from the inside.
• Swap the cover and the smoke outlet (fig. 8) and attach
these.
• Re-attach the rear heat shield (cast iron) by first hanging it
on the top screws. Lift it up slightly and then lower it onto
the lower screw.
• Put the flue pipe into place inside the smoke outlet and seal
tightly with a gasket.
Be aware of the fact that connections must have a certain
flexibility in order to prevent movement in the installation
leading to cracks.
20
N.B. A correct and sealed connection is very important for the
proper functioning of the product.
The chimney draught, see «2.0 Technical data». If the draught is
too strong you can install and operate a flue damper to control
the draught.
3.6 Control of functions (fig. 10)
When the product is set up, always check the control functions.
These shall move easily and function satisfactorily.
Jøtul F 270 is equipped with the following controls:
Air vent fig. 10A
Left position:
Right position:
Closed.
Open.
Ignition vent, fig. 10B)
Pushed in:
Closed.
Pulled out:
Open.
Oscillating grate fig. 10A
Right handle is pushed in and out
Handle for door fig. 10C
is opened by pulling handle out.
3.7 Ash removal
Jøtul F 270 has an ash pan which makes it easy to remove the
ashes.
• Only remove ashes when the fireplace is cold.
• Push/pull the handle for the ash grate/ignition vent out and in
several times so that the ashes fall down into the ash pan.
• Pull out the ash pan and empty the ash into a non combustible
container.
• Ideally some ash should be left as a protective layer for the
bottom of the fireplace.
For the rest, see description of how to handle ash in the Manual
on general use and maintenance in Point «6.1 Fire preventive
measures».
English
4.0 Service
Warning! Any unauthorised change to the product is illegal.
Only use original spare parts.
4.1 Replacing the baffle/exhaust deflector,
fig. 11 and 12
•
•
•
The baffle plates rest on ribs in the side (11 A) and on the burn
plate on the back edge (11B). Lift the front edge of the baffle,
push it to the right, lower the left edge and then tilt it out.
The exhaust deflector, in cast iron - that is located above the
baffle plate, rests on two screws in the front (12A) and in the
groove by the rear flue outlet (12B). Lift the exhaust deflector
slightly up, pull it forward and tilt it out.
For reassembly follow the same procedure for installation,
but in reverse.
4.2 Changing the burn plates/base plate fig. 13
•
•
•
•
•
•
Lift out the baffle plates as described above.
Remove the side burn plates (A) by lifting them up slightly
and forward - move them towards the middle and lift them
out. (N.B. If you use tools be aware that the vermiculite plates
may be damaged by rough treatment).
Unscrew the screw back on the rear burn plate (B) and lift
the burn plate out.
Then lift up the grate(C) and the base plate (D) and take it
out.
Follow the same procedure for installation, but in the opposite
sequence.
When reassembling the grate and the base plate make sure
that the tab that moves the fire grate is placed in the slot on
the right edge of the base plate, and in the groove in the fire
grate. (See fig. 14)
5.0 Optional equipment
5.1 Rotation set - cat. no. 350997
Assembly instructions are included with the product
5.2 Decoration
Soap stone decoration, sides- cat. no. 350950
Assembly instructions are included with the product
Soap stone decoration, top- cat. no. 350949
Steel decoration, sides- low, grey paint cat. no. 350954
Steel decoration, sides- high, grey paint cat. no. 350955
Steel decoration, sides- low, black paint cat. no. 350951
Steel decoration, sides- high, black paint cat. no. 350952
Assembly instructions are included with the products
Glass decoration, sides- cat. no. 350947
Assembly instructions are included with the product
Glass decoration, door- cat. no. 350948
Assembly instructions are included with the product
Glass decoration, top plate- cat. no. 350946
21
francais
Sommaire
1.0 Relations avec les autorités
Manuel d’installation et données techniques
L’installation d’un foyer est soumise aux législations et
réglementations nationales en vigueur.
Les réglementations locales, y compris celles se rapportant aux
normes nationales et européennes, doivent être respectées lors
de l’installation du produit.
1.0
Relations avec les autorités........................ 22
2.0
Données techniques . ................................. 22
3.0
Installation.................................................. 23
4.0
Maintenance...............................................26
5.0
Équipements disponibles en option..........26
Les instructions de montage, d’installation et d’utilisation sont
fournies avec l’appareil. L’installation ne doit pas être utilisée
avant d’avoir été inspectée et approuvée.
Une plaque signalétique thermorésistante se trouve sur le
bouclier thermique, sous l’appareil. Elle comporte les informations
suivantes : fabricant, adresse, nom du produit, référence catalogue,
norme de fabrication, référence de production et puissance.
Figures....................................................................47
Manuel général d’utilisation et d’entretien
6.0
Consignes de sécurité – Généralités
7.0
Choix du combustible
8.0
Instructions d’utilisation
9.0
Entretien
10.0
Dysfonctionnements – Causes et dépannage
2.0 Données techniques
Matériau :
fonte
Finition :
peint noir ou gris
Combustible :
bois exclusivement
Longueur des bûches (maxi) :
30 cm
Puissance :
3,5 – 10 kW
Conduit :
supérieur, arrière
Conduit de raccordement :
Ø150 mm, section de 177 cm2
Poids :
Foyer :
Environ 120 kg
- avec pieds courtes:
Environ 130 kg
- avec pieds longues:
Environ 132 kg
- avec la colonne:
Environ 141 kg
- avec base en fonte :
Environ 157 kg
- avec base en fonte, avec porte vitrée : Environ 160 kg
Options :
Dimensions, distances :
Product:
Tous nos produits sont livrés avec
une étiquette reprenant le numéro
de série et l’année. Reportez ce
numéro à l’endroit indiqué dans les
instructions d’installation.
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
N’oubliez pas de le mentionner à
chaque fois que vous contactez
votre revendeur ou Jøtul.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
22
221546
Serial no.
Set du rotation (Jøtul F 273),
panneau en pierre ollaire,
panneau de convection en
acier, panneaux latéraux vitrés,
porte vitrée, plaque supérieure
vitrée, plaque supérieure en
pierre ollaire
voir fig. 1
Données techniques conformes à la norme EN 13240
Puissance thermique nominale :
6,5 kW
Débit massique de fumées :
5,5 g/s
Tirage recommandé :
12 Pa
Rendement :
77 %@6,7kW
Taux de CO (13 % O2) :
0,10 %
Température des fumées :
327o C
Mode de fonctionnement :
intermittent
«Combustion intermittente» signifie ici l’utilisation normale du
poêle, c’est-à-dire qu’une nouvelle flambée est initiée dès que le
combustible a été réduit à la quantité de braises appropriée.
Nous vous recommandons de vous inspirer des règles du D.T.U.
24.2.2. Vous devez lire entièrement le présent manuel avant de
commencer l’installation et le conserver pendant toute la durée
de l’utilisation du poêle.
Le bois
Le poêle Jøtul F 270 délivre une puissance thermique nominale de
6,5 kW, ce qui correspond à une consommation d’environ 2,0 kg
de bois de chauffage de qualité par heure.
L’efficacité de la combustion du bois dépend également d’un
autre facteur tout aussi important : la taille des bûches. Leur
taille devrait être :
Pour le bois d’allumage :
Longueur : 20-30 cm
Diamètre : 2-5 cm
Quantité par flambée : 6-8 bûches
Pour le bois de chauffage (fendu) :
Longueur : ca 25 cm
Diamètre : env. 8 cm
Fréquence d’approvisionnement en bois : env. 45 min.
Taille du feu : 1,5 kg
Nombre de bûches à chaque réapprovisionnement : 3
La puissance thermique nominale est atteinte avec une ouverture
de 50 % (fig. 10A) et la poignée du clapet de tirage est tirée
d’environ 1-2 cm (fig. 10B). Dans cette position, l’entrée d’air
inférieure est complètement fermée, mais le crible est ouvert.
3.0 Installation
francais
3.1 Le sol
Socle
Il convient de s’assurer que le socle présente des dimensions
adaptées au poêle. Voir «2.0 Données techniques» pour les
normes de poids. Il est recommandé d’enlever le revêtement de
sol si celui-ci n’est pas fixé au socle (parquet flottant) pendant
l’installation.
Protection d’un sol en bois
Si le poêle est installé sur un sol combustible, recouvrir le sol
environnant (sous et à proximité de l’appareil) d’une plaque
métallique ou constituée d’un autre matériau incombustible.
Pour cette plaque en acier, l’épaisseur minimale recommandée
est de 0,9 mm.
Tout revêtement de sol combustible (linoléum, moquette, etc.)
doit être retiré de la surface couverte par la plaque de sol.
Exigences relatives à la protection d’un
revêtement de sol combustible à l’avant du poêle
La plaque avant doit être conforme aux législations et aux
réglementations nationales en vigueur.
Contacter les autorités locales compétentes (construction) pour
connaître les restrictions et les exigences liées à l’installation.
3.2 Les murs
Distance recommandée séparant le poêle d’un
matériau combustible (voir fig. 1)
L’utilisation d’un poêle avec un conduit non isolé est autorisée,
à condition que les distances séparant le poêle des matériaux
combustibles du mur soient conformes à celles de la fig. 1.
Distance séparant le poêle d’un mur
ininflammable
Contacter les autorités locales compétentes (construction) pour
connaître les restrictions et les exigences liées à l’installation.
Exigences relatives au mur ininflammable
Le mur ininflammable doit faire au minimum
100 mm d’épaisseur ; il doit être en briques, en béton ou en
béton léger. D’autres matériaux approuvés peuvent également
être utilisés.
Distance séparant le poêle d’un mur
incombustible
Un mur incombustible se rapporte à un mur porteur en briques/
béton.
Contacter les autorités locales compétentes (construction) pour
connaître les restrictions et les exigences liées à l’installation.
23
francais
3.3 Le plafond
Un espace d’au minimum 1 000 mm doit être respecté entre le
poêle et un plafond combustible.
3.4 Cheminées et conduits
•
•
•
•
•
•
•
Le poêle peut être relié à une cheminée et à un conduit
approuvés pour les poêles à combustible solide, avec les
températures de fumées spécifiées dans la section « 2.0
Données techniques ».
La section minimale de la cheminée doit correspondre à celle
du conduit. Pour calculer la section adéquate de la cheminée,
voir la section « 2.0 Données techniques ».
Plusieurs poêles à combustible solide peuvent être raccordés
à la même cheminée si la section de la cheminée le permet.
Le raccordement à la cheminée doit être réalisé conformément
aux D.T.U. 24.2.1 et 24.2.2 ; ainsi qu’aux instructions
d’installation du fournisseur de la cheminée.
Procéder à un montage d’essai du poêle avant de percer un
trou dans la cheminée. Voir fig. 1 pour les cotes.
Raccordement arrière : veiller à ce que le conduit de
raccordement soit incliné vers le haut.
Utiliser un coude de conduit doté d’une trappe ou un té ou
siphon afin de permettre les opérations de ramonage.
Veiller à ce que les raccordements soient souples afin d’empêcher
toute fissure lors de l’installation. Remarque : un raccordement
correct et étanche est essentiel pour assurer le bon fonctionnement
de l’appareil.
Tirage recommandé, voir « 2.0 Données techniques» . En cas de
tirage trop important, installer et utiliser un clapet de tirage.
3.5 Montage avant l’installation
Jøtul F 273 - Fixation de la colonne
1.
La colonne se compose de quatre parties : le pied,
deux éléments et un réservoir d’air.
2. Vissez les sections du colonne ensemble à l’aide des 2 boulons
M8 x 25 et 2 boulons M6 x 25, comme le montre la figure 5A.
3. Vissez la colonne à la plaque d’appui à l’aide des 4 boulons
(M8 x 25) comme le montre la figure 5B-6B.
Plaque pivotante
Le cas échéant, installer la plaque pivotante avant de fixer la
colonne au poêle. Voir les instructions de montage fournies avec
la plaque pivotante.
4. Fixez le piédestal à la plaque de source de la sole foyère à
l’aide des 4 boulons (M8 x 20)(voir fig. 5C). La partie de la
colonne comportant des soudures doit faire face aux côtés
de l’appareil et la prédécoupe du passage d’air extérieur
doit être orientée vers l’arrière (voir le point 4.1 de la section
« Alimentation en air frais par la plaque de source »).
5. Plusieurs personnes sont requises pour redresser le poêle en
toute sécurité.
6. Ajuster la position de l’appareil à l’aide des quatre vis de
réglage situées dans les angles (voir fig. 6A).
7. Remontez le bouclier thermique arrière (en fonte) en
commençant par fixer les vis du haut. Soulevez-le doucement,
puis baissez-le au niveau de la vis du bas.
8. Repositionnez le couvercle ainsi que la grille d’aération et la cuve.
Jøtul F 274 – Base en fonte
1.
2.
Avant de commencer l’installation, s’assurer que le poêle n’a pas
été endommagé au cours du transport.
Attention : l’appareil est lourd ! Plusieurs personnes sont requises
pour le redresser et le positionner.
• L’appareil standard est fourni dans deux emballages : le
premier contient le poêle et le second les pieds longs ou courts
(en option) ou une colonne.
• Une fois l’appareil déballé, retirer la grille ou le bouclier
thermique.
• Enlevez le couvercle ainsi que la grille d’aération et la cuve.
• Enlevez le bouclier thermique arrière (en fonte). Il est fixé par
trois vis, deux au-dessus et une en dessous. Voir la fig. 9A.
• S’assurer que l’appareil est en bon état et que les poignées
de manœuvre fonctionnent.
• Placer une palette sur le carton après l’avoir ouvert. Basculer
le poêle vers l’arrière, sur sa palette.
3.
Jøtul F 271/F 272 – Fixation des pieds
2.
2.
3.
3.
1.
4.
5.
6.
7.
24
Dévisser les vis situées dans les angles du poêle, puis fixer les
pieds comme montré dans la fig. 2A.
Fixer le contrefort entre les pieds arrière (voir fig. 3A).
Le sol doit être protégé de la chaleur émise par l’appareil à
l’aide du bouclier thermique (inclus). Fixer le bouclier à l’aide
des quatre vis, comme illustré dans la fig. 4.
Plusieurs personnes sont requises pour redresser le poêle en
toute sécurité.
Ajuster la position de l’appareil à l’aide des quatre vis de
réglage situées dans les angles (voir fig. 3B).
Remontez le bouclier thermique arrière (en fonte) en
commençant par fixer les vis du haut. Soulevez-le doucement,
puis baissez-le au niveau de la vis du bas.
Repositionnez le couvercle avec la grille d’aération et la cuve.
4.
5.
6.
Dévisser les vis situées dans les angles du poêle, puis fixer les
pieds comme montré dans la fig. 2A.
Le sol doit être protégé de la chaleur émise par l’appareil à
l’aide du bouclier thermique (inclus). Fixer le bouclier à l’aide
des quatre vis, comme illustré dans la fig. 4.
Plusieurs personnes sont requises pour redresser le poêle en
toute sécurité.
Ajuster la position de l’appareil à l’aide des quatre vis de
réglage situées dans les angles (voir fig. 3B).
Remontez le bouclier thermique arrière (en fonte) en
commençant par fixer les vis du haut. Soulevez-le doucement,
puis baissez-le au niveau de la vis du bas.
Repositionnez le couvercle avec la grille d’aération et la cuve.
Si vous avez prévu d’utiliser une admission d’air à travers un conduit
d’arrivée d’air extérieur, raccordez dès à présent un tuyau flexible,
de 100 mm de Ø, à l’orifice d’entrée d’air (fig. 4C) de l’appareil.
Installation avec une admission d’air extérieur
1.
4.
5.
6.
Poussez le clapet de l’admission d’air extérieur dans sa
position avant (Fig. 10 A).
Fixez le tuyau à l’admission d’air extérieur à l’aide d’un collier
de serrage. N.B : Assurez-vous que le tuyau est suffisamment
long pour éviter l’utilisation de raccords.
Déplacez la base en fonte contre le foyer, tout en passant
le conduit d’air à travers le pied et, si nécessaire, à travers
l’ouverture sur le bord arrière de la base en fonte .
Fixez la base au foyer à l’aide des 4 vis (M8 x 30 mm) fournies
dans le sachet.
Faites-vous aider d’une personne pour redresser le poêle et
le positionner correctement au-dessus de l’admission d’air
extérieur.
Ajustez si besoin la hauteur du produit à l’aide des vis de
réglage situées sous le pied (Fig. 3B).
francais
Installation sans admission d’air extérieur
1. Fixez la base au foyer à l’aide des 4 vis (M8 x 30 mm) fournies
dans le sachet.
2. Faites-vous aider d’une personne pour redresser le poêle.
3. Ajustez si besoin la hauteur du produit à l’aide des vis de
réglage situées sous le pied (Fig. 3B).
Jøtul F 275 – Base en fonte avec porte vitrée
(Fig. 15 et 16)
1. Assemblez la base en fonte comme décrit au point « Jøtul F
274 – Base en fonte ».
2. Fixez la charnière de la porte vitrée à la base en fonte au
moyen des vis M6 x 20 mm fournies dans le sachet de vis
pour la porte (Fig. 15 A).
3. Insérez le ressort entre les trous filetés et la charnière avant
de serrer les vis (Fig. 15 B).
4. Vissez fermement en place l’autre extrémité du ressort (Fig.
16 A).
5. Fixez l’amortisseur de porte sur la face interne de la porte
vitrée, au milieu (Fig. 16 D).
N.B : Veillez à ménager un interstice régulier entre la porte et
la base afin que la porte soit suspendue bien verticalement.
Ajustez la porte si nécessaire en serrant ou desserrant les deux
vis (Fig. 16 C).
Alimentation en air extérieur
Le modèle F 270 permet une alimentation directe en air extérieur
via la plaque de source ou le conduit flexible d’alimentation relié
à l’extérieur et au tuyau de raccordement de l’appareil.
Alimentation en air frais par la plaque de source
• Marquer au sol la position du poêle et percer un trou pour le
conduit d’air extérieur.
• Pratiquer une ouverture au dos de la colonne depuis l’intérieur
(fig. 5A) et installer le conduit d’air comme illustré dans la
fig. 7A.
3.6 Contrôle des fonctions (fig. 10)
Une fois le poêle installé, toujours vérifier les commandes.
Elles doivent pouvoir être actionnées facilement et fonctionner
correctement.
Le poêle Jøtul F270 est équipé des commandes suivantes :
Entrée d’air supérieure, fig. 10A
Vers la gauche =
fermée
Vers la droite =
ouverte
Entrée d’air inférieure, fig. 10B
Poussée =
fermée
Tirée =
ouverte
Grille mobile de décendrage, fig. 10A
Poignée droite poussée et tirée
Tirer sur la poignée (fig. 10C)
pour ouvrir la porte.
3.7 Retrait des cendres
Le poêle Jøtul F 270 est équipé d’un cendrier qui facilite
l’élimination des cendres.
• Attendre qu’il reste très peu de braises pour retirer les
cendres.
• Pousser/tirer la poignée des entrées inférieures/cribles à
plusieurs reprises afin de faire tomber les cendres dans le
cendrier.
• Retirer ensuite le cendrier et le vider dans un réceptacle
incombustible.
• Veiller à toujours laisser une couche de cendres au fond du
poêle pour le protéger.
Pour plus d’informations sur les cendres, consultez le point
«6.1 Mesures de prévention anti-incendie» du Manuel général
d’utilisation et d’entretien.
Alimentation en air frais directement de l’extérieur ou de la
cheminée comportant des entrées d’air.
• Fixer un conduit flexible de Ø 100 mm directement sur le
tuyau de raccordement (fig. 5C- B) à l’aide d’un collier de
serrage, puis fixer l’autre extrémité à la cheminée/sortie
sur le mur. Disposer d’une longueur de conduit suffisante si
l’appareil doit être pivoté.
• Plusieurs personnes sont requises pour redresser le poêle en
toute sécurité.
Installation du conduit
Le poêle est livré avec un conduit d’évacuation de la fumée prévu
pour une sortie par le haut. Pour une sortie par l’arrière, suivre
les instructions suivantes :
• Soulever le couvercle.
• Retirer le bouclier thermique arrière (en fonte). Il est maintenu
par trois vis : deux en haut et une en bas (voir fig. 9).
• Utilisez un marteau à panne ronde et tapez sur l’échancrure
du bouclier thermique depuis l’intérieur.
• Permuter le cache et la buse (fig. 8) et les fixer.
• Remontez le bouclier thermique arrière (en fonte) en
commençant par fixer les vis du haut. Soulevez-le doucement,
puis baissez-le au niveau de la vis du bas.
• (Pour la FRANCE) : placer l’adaptateur fourni sur la buse,
étancher avec deux tours de joint corde ou du mastic
réfractaire, le fixer avec des vis.
Remarque : les joints/conduits doivent être parfaitement étanches.
Toute fuite d’air peut entraîner des dysfonctionnements.
25
francais
4.0 Maintenance
Danger : toute modification non autorisée du produit est
interdite et annule la garantie.
Utiliser uniquement les pièces détachées d’origine.
4.1 Remplacement des déflecteurs
(fig. 11 et 12)
•
•
•
Les déflecteurs doivent reposer uniquement sur les nervures
des plaques latérales (11 A) et de la plaque arrière. (11 B).
Soulever le bord avant du déflecteur, le pousser vers la droite,
abaisser le bord gauche, puis le tirer en l’inclinant.
Le déflecteur supérieur (en fonte) situé au-dessus du
déflecteur est maintenu par deux vis à l’avant (12 A) et repose
sur la rainure au niveau de la sortie arrière (12 B). Pour extraire
le déflecteur supérieur, le soulever légèrement, puis le tirer
en l’inclinant.
Inverser l’ordre de ces étapes pour remettre les déflecteurs
en place.
4.2 Remplacement des plaques de
doublage/de source (fig. 13)
•
•
•
•
•
•
Extraire les déflecteurs comme indiqué précédemment.
Retirer les plaques de doublage latérales (A) en les soulevant
légèrement, puis en les tirant (les ramener vers le centre,
puis les soulever pour les sortir). (Remarque : si des outils
sont utilisés, veiller à ne pas endommager les plaques en
vermiculite).
Retirer la vis de la plaque de doublage arrière (B) et la soulever
pour l’extraire.
Soulever ensuite la grille mobile (C) et la plaque de source
(D) pour les sortir.
Inverser l’ordre de ces étapes selon que le déflecteur est à
insérer ou à extraire du foyer.
Avant de monter à nouveau la grille mobile et la plaque de
source, s’assurer que les languettes actionnant la grille mobile
sont engagées dans les encoches sur le côté droit de la plaque
de source et dans la rainure de la grille mobile (voir fig. 14).
5.0 Équipements disponibles
en option
5.1 Set de rotation, réf. : 350997
Les instructions de montage sont fournies avec.
5.2 Décoration
Décoration en pierre ollaire (côtés), réf. : 350950
Les instructions de montage sont fournies avec.
Décoration en pierre ollaire (partie supérieure),
réf.   : 350949
Décoration en acier (côtés, bas, gris), réf. : 350954
Décoration en acier (côtés, haut, gris), réf. : 350955
Décoration en acier (côtés, bas, gris), réf. : 350951
Décoration en acier (côtés, bas, gris), réf. : 350952
Les instructions de montages sont fournies avec.
Décoration en verre (côtés), réf. : 350947
Les instructions de montage sont fournies avec.
Décoration en verre (porte), réf. : 350948
Les instructions de montage sont fournies avec.
Décoration en verre (plaque supérieure),
réf : 350946
26
Español
Índice
Manual de instalación con información técnica
1.0
Relación con las autoridades.................27
2.0
Información técnica...............................27
3.0
Instalación............................................. 28
4.0 Servicio................................................... 31
5.0
Equipo opcional..................................... 31
1.0 Relación con las
autoridades
La instalación de una hogar debe efectuarse con arreglo a la
normativa legal de cada país.
La instalación del producto debe cumplir toda la normativa local
en vigor, incluyendo la que se aplica a nivel nacional y europeo.
Se suministran un manual de instalación con datos técnicos y un
manual sobre el uso y mantenimiento generales. La instalación
sólo puede utilizarse una vez que haya sido revisada por un
inspector cualificado.
Una placa de identificación del material resistente al calor
está fijada en el producto. La placa contiene información de
identificación y documentación del producto.
Figuras.............................................................47
2.0 Información técnica
Manual de uso general y mantenimiento
6.0
Medidas de seguridad
7.0
Elección del combustible
8.0
Uso
9.0
Mantenimiento
10.0
Problemas de funcionamiento: solución de problemas
Material:
Acabado:
Combustible:
Longitud máxima de
los troncos:
Potencia:
Salida del tubo de humos:
Dimensión del tubo
de humos:
Hierro fundido
Esmalte negro o gris
Madera
30 cm
3,5-10,0 kW
Superior, posterior
Ø150 mm, 177 cm2 sección
transversal
Peso:
Cámara de combustión:
Aprox. 120 kg
- con patas corto:
Aprox 130 kg
- con patas largo:
Aprox 132 kg
- con la columna:
Aprox 141 kg
- con base de hierro fundido:
Aprox. 157 kg
- con base de hierro fundido con vidrio: Aprox. 160 kg
Suplementos opcionales:
Dimensiones, distancias:
Conjunto giratorio (Jøtul F 273),
panel de esteatita, panel de
convección de acero, paneles
laterales de cristal, panel de
puerta de cristal, placa superior
de cristal, placa superior de
esteatita
Vea la figura 1
Información técnica conforme a EN 13240
Todos nuestros productos disponen
de una etiqueta que indica su número
de serie y año. Escriba este número
en el lugar indicado para ello en las
instrucciones de instalación.
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
Indique siempre este número
cuando se ponga en contacto con su
distribuidor o con Jøtul.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
221546
Serial no.
Producción térmica nominal:
Flujo másico de los gases
de combustión:
Tiro de chimenea recomendado:
Rendimiento:
Emisión de CO (13% O2):
Temperatura de los gases
de combustión:
Tipo de funcionamiento:
6,5 kW
5,5 g/s
12 Pa
77%@6,7kW
0,10%
327o C
Intermitente
La combustión intermitente se entiende aquí como el uso normal
de una estufa, es decir, se enciende una nueva cámara en cuanto
se consume el combustible quedando la cantidad adecuada de
brasas.
27
Español
Madera
Jøtul F 270 tiene una producción de calor nominal de 6,5 kW.
Esto es equivalente al consumo de aproximadamente 2,0 kg
de madera de buena calidad por hora. El tamaño de los troncos
debe ser:
Astillas:
Longitud: 20-30 cm
Diámetro: 2-5 cm
Cantidad por fuego: 6-8 trozos
Leña (troncos partidos):
Longitud: ca 25 cm
Diámetro: Aprox. 8 cm
Intervalos de adición de madera: cada 45 minutos
aproximadamente
Tamaño del fuego: 1,5 kg
Cantidad por carga: 3 piezas
La emisión de calor nominal se alcanza cuando el respiradero
de inyección de aire está abierto aproximadamente el 50%
(figura 10A) y el asa de la válvula de encendido está sacada
aproximadamente 1-2 cm (figura 10B).
3.0 Instalación
3.1 Suelo
Cimientos
Es necesario asegurarse de que los cimientos se corresponden con
el tamaño de la estufa. Consulte «2.0 Información técnica» para
conocer las especificaciones de peso. Se recomienda la retirada
del suelo que no esté sujeto a los cimientos –el llamado suelo
flotante– durante la instalación.
Protección de suelos de madera
Si la estufa se va a instalar en un suelo de madera, cubra el suelo
de debajo y delante de la estufa con una placa de metal o de
otro material incombustible. El grosor mínimo recomendado
es 0,9 mm.
Si el suelo de debajo de la estufa está revestido de un material
combustible, como linóleo, alfombras, etc, debe retirarlo.
Requisitos de protección del suelo combustible
de delante de la estufa
La placa frontal debe cumplir la normativa legal nacional.
Póngase en contacto con el organismo local regulador de
la construcción para informarse sobre las restricciones y los
requisitos de la instalación.
3.2 Paredes
Distancia a paredes de material combustible
– vea la figura 1.
Puede utilizar la estufa con un tubo de humos sin aislamiento
siempre que las distancias a pareces de material combustible
sean las que se muestran en la figura 1.
Distancia a paredes cubiertas por un muro
cortafuegos
Póngase en contacto con el organismo local regulador de la
construcción para informarse sobre las restricciones y los requisitos
de la instalación.
Requisitos del muro cortafuegos
El muro cortafuegos debe tener un grosor mínimo de
100 mm y estar hecho de ladrillo, hormigón armado u hormigón
ligero. Pueden utilizarse otros materiales y estructuras que
cuenten con la documentación correcta.
Distancia a paredes incombustibles
Por incombustible se entiende un muro que no sea de carga y
esté hecho de albañilería u hormigón continuo.
Póngase en contacto con el organismo local regulador de la
construcción para informarse sobre las restricciones y los requisitos
de la instalación.
28
Español
3.3 Techo
Entre la estufa y el techo combustible debe mediar una distancia
mínima de 1.000 mm.
3.4 Chimeneas y tubos de humos
•
•
•
•
•
•
•
La estufa se puede conectar a una chimenea y a un tubo de
humos aprobados para estufas de combustibles sólidos con
las temperaturas de los gases de combustión que se detallan
en la sección «2.0 Información técnica».
La sección transversal de la chimenea debe ser al menos
tan grande como la del tubo de humos. Para ver la sección
transversal adecuada de la chimenea, consulte la sección «2.0
Datos técnicos» .
Si la sección transversal de la chimenea es suficientemente
grande, se pueden conectar varias estufas de combustibles
sólidos a la chimenea.
La conexión a la chimenea debe realizarse de acuerdo con las
instrucciones de instalación del proveedor de la chimenea.
Antes de hacer el orificio en la chimenea, se debe efectuar una
instalación de prueba de la estufa para marcar correctamente
la posición de ésta y del orificio. Para ver las dimensiones
mínimas, consulte la figura 1.
Compruebe que el tubo de humos alcanza la chimenea.
Utilice un codo de tubo de humos con una trampilla de
deshollinado que permita deshollinar el tubo.
Es particularmente importante que los empalmes tengan
cierta flexibilidad para evitar que la instalación se mueva y se
produzcan fisuras. Nota: es muy importante que los empalmes
estén correctamente sellados para que el producto funcione
correctamente.
El tiro de la chimenea; consulte también «2.0 Datos técnicos».
Si el tiro es demasiado fuerte, puede instalar y utilizar un
regulador de salida de humos para controlarlo.
3.5 Montaje previo a la instalación
Nota: antes de comenzar la instalación, compruebe que la estufa
no presenta daños.
La estufa pesa mucho, por lo que necesitará ayuda para levantarla
e instalarla.
• El producto estándar se entrega en dos cajas. Una contiene
la estufa y la otra las patas opcionales cortas, largas o de
columna.
• Una vez haya desembalado el producto, retire la parilla y la
protección térmica.
• Retire la placa superior y la rejilla de aire y la cazoleta.
• Retire la pantalla térmica posterior (acero fundido). Esta
placa está fijada con tres tornillos, dos arriba y uno abajo.
Vea la figura 9A.
• Compruebe que el producto no presenta daños visibles y que
los mandos de regulación funcionan.
• Despliegue el embalaje de cartón y coloque la bandeja de
madera sobre él. Coloque la estufa cuidadosamente sobre
su parte posterior.
Jøtul F 271/F 272 - Instalación de las patas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Desatornille los tornillos que están atornillados en las
esquinas de la estufa y fije las patas a los tornillos como se
muestra en la figura 2A.
Fije el refuerzo entre las patas traseras (vea la figura 3A).
El suelo debe protegerse del calor del producto con la pantalla
térmica provista. Fíjela a los cuatro tornillos como se muestra
en la figura 4
Con la ayuda de otra persona, levante el producto
cuidadosamente.
Ajuste el producto con los 4 tornillos de ajuste que se
encuentran en las esquinas (vea la figura 3B).
Vuelva a colocar la pantalla térmica posterior (acero fundido)
colgándola en primer lugar de los tornillos superiores.
Levántela ligeramente y, a continuación, bájela hasta el
tornillo inferior.
Vuelva a colocar la placa superior con la rejilla de aire y la
cazoleta.
Jøtul F 273 - Fijación de la columna
1.
La columna está formada por 4 piezas, el pie de la columna,
2 piezas de la columna y una cámara de aire.
2. Una las secciones de la columna mediante 2 tornillos M8 x 25
y 2 tornillos M6 x 25, como se muestra en la figura 5A.
3. Fije la columna al soporte para las patas con 4 tornillos (M8
x 25); consulte la figura 5B-6B.
Plato giratorio
Si va a instalar el plato giratorio, debe hacerlo antes de fijar la placa
base a la estufa. Consulte las instrucciones de instalación que se
proporcionan con el plato giratorio.
4. Fije la columna a la placa base de la estufa con 4 tornillos (M8
x 20) (vea la figura 5C) Las junturas de la columna deben estar
orientadas hacia los laterales del producto, y la toma de aire
exterior debe estar orientada hacia delante (vea de la sección
«Suministro de aire exterior a través de la base»).
5. Con la ayuda de otra persona, levante el producto
cuidadosamente.
6. Ajuste el producto con los 4 tornillos de ajuste que se
encuentran en las esquinas (vea la figura 6A).
7. Vuelva a colocar la pantalla térmica posterior (acero fundido)
colgándola en primer lugar de los tornillos superiores.
Levántela ligeramente y, a continuación, bájela hasta el
tornillo inferior.
8. Coloque la placa superior en su sitio con la rejilla de aire y la
cazoleta.
Jøtul F 274 – Base de hierro fundido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Desatornille los tornillos que están atornillados en las
esquinas de la estufa y fije las patas a los tornillos como se
muestra en la figura 2A.
El suelo debe protegerse del calor del producto con la pantalla
térmica provista. Fíjela a los cuatro tornillos como se muestra
en la figura 4
Con la ayuda de otra persona, levante el producto
cuidadosamente.
Ajuste el producto con los 4 tornillos de ajuste que se
encuentran en las esquinas (vea la figura 3B).
Vuelva a colocar la pantalla térmica posterior (acero fundido)
colgándola en primer lugar de los tornillos superiores.
Levántela ligeramente y, a continuación, bájela hasta el
tornillo inferior.
Vuelva a colocar la placa superior con la rejilla de aire y la
cazoleta.
29
Español
Si se utiliza el suministro de aire por el respiradero de aire externo,
conecte un tubo flexible, de Ø 100 mm, al respiradero de aire
externo (Fig. 4C) del producto en este paso.
Instalación con suministro de aire externo
1. Empuje la palanca del respiradero de aire externo hacia delante
(Fig. 10 A).
2. Sujete el tubo flexible al respiradero de aire externo con
una abrazadera. Nota: Compruebe que el tubo flexible sea
suficientemente largo, para que no sean necesarias juntas.
3. Empuje la base de hierro fundido hacia la cámara de
combustión y, al mismo tiempo, pase el tubo de aire externo
por la pata y, si es necesario, por la abertura en el extremo
posterior de la base de hierro fundido.
4. Fije la base a la cámara de combustión con los 4 tornillos (M8
x 30 mm) que encontrará en la bolsa de tornillos.
5. Con ayuda de otra persona, levante cuidadosamente
el producto y colóquelo en la posición correcta sobre el
suministro de aire externo.
6. Si es necesario, ajuste la altura del producto con los tornillos
de ajuste que hay debajo de la pata (Fig. 3B).
Instalación sin suministro de aire externo
1. Fije la base a la cámara de combustión con los 4 tornillos (M8
x 30 mm) que encontrará en la bolsa de tornillos.
2. Con la ayuda de otra persona, levante con cuidado el
producto.
3. Si es necesario, ajuste la altura del producto con los tornillos
de ajuste que hay debajo de la pata (Fig. 3B).
Jøtul F 275 – Base de hierro fundido con puerta
de vidrio (Fig. 15 y 16)
1. Monte la base de hierro fundido según lo indicado en «Jøtul
F 274 – Base de hierro fundido».
2. Fije la bisagra de la puerta de vidrio a la base con los tornillos
M6 x 20 mm que encontrará en la bolsa de tornillos para la
puerta (Fig. 15 A).
3. Inserte el muelle entre los orificios roscados y la bisagra antes
de apretar los tornillos (Fig. 15 B).
4. Atornille bien el otro extremo del muelle en posición (Fig. 16 A).
5. Monte el regulador de tiro en el interior de la puerta en el
centro (Fig. 16 D). Nota: la distancia entre la puerta y la base
debe ser uniforme para que la puerta cuelgue recta. Si es
necesario, ajuste la puerta apretando o aflojando los dos
tornillos (Fig. 16 C).
Suministro de aire exterior
En la estufa F 270, el suministro de aire exterior puede
hacerse directamente a través de la base, o a través del tubo
de alimentación flexible que va desde el exterior, o desde la
chimenea, al tubo de conexión del producto.
Suministro de aire exterior a través de la base
• Haga una marca en el lugar en el que vaya a colocar el
producto y perfore el suelo para introducir el tubo de aire
exterior.
• Perfore la abertura de la parte posterior de la columna
desde el interior (figura 5A), e instale el canal de aire como
se muestra en la figura 7A .
30
Suministro de aire directamente desde el exterior o desde la
chimenea mediante respiraderos.
• Fije el tubo flexible de Ø 100 mm directamente al tubo de
conexión de la estufa (figura 5C- B) con la abrazadera para
manguera y fíjelo a la salida de la pared o a la chimenea. Debe
considerar previamente si el producto va a girar o no, porque
de ello dependerá la longitud del tubo.
• Con la ayuda de otra persona, levante el producto
cuidadosamente.
Montaje del tubo de humos
El producto viene equipado de fábrica con la salida de humos
instalada para la toma del tubo de humos superior. Si desea que el
tubo salga de la parte posterior del producto, haga lo siguiente:
• Retire la placa superior.
• Retire la pantalla térmica posterior (acero fundido). Esta
placa está fijada con tres tornillos, dos arriba y uno abajo.
Vea la figura 9.
• Con un martillo de cabeza redonda, golpee el corte de la
pantalla térmica desde el interior.
• Retire la tapa y la salida de humos (figura. 8) y fije éstas.
• Vuelva a colocar la pantalla térmica posterior (acero fundido)
colgándola en primer lugar de los tornillos superiores.
Levántela ligeramente y, a continuación, bájela hasta el
tornillo inferior.
• Ponga el tubo de humos en la salida de humos y séllelos bien
con una junta.
Nota: es importante que las juntas/tubos de humos estén
correctamente sellados. Las fugas de aire pueden impedir que
el tubo de humos funcione correctamente.
3.6 Control de los mandos (figura 10)
Tras instar el producto, compruebe siempre que los mandos de
control se mueven con facilidad y funcionan correctamente.
Jøtul F 270 está equipada con los siguientes mandos:
Respiradero figura 10A
Posición izquierda: cerrado
Posición derecha:
abierto
Respiradero de encendido, figura 10B)
Pulsado:
cerrado
Sin pulsar:
abierto
Parrilla oscilante, figura 10 A
El asa derecha se pulsa hacia adentro y hacia afuera.
Asa de la puerta, figura 10 C
se abre tirando del asa hacia afuera.
3.7 Retirada de la ceniza
Jøtul F 270 está equipado con una bandeja que facilita la
eliminación de cenizas.
• Retire sólo la ceniza cuando la estufa esté fría.
• Empuje o tire del asa de la rejilla de ceniza o del respiradero de
encendido varias veces para que la ceniza caiga a la bandeja
de ceniza.
• Tire de la bandeja de ceniza y vacíela en un contenedor
incombustible.
• Lo apropiado es dejar un poco de ceniza en el fondo de la
estufa como capa protectora.
Por lo demás, consulte las instrucciones de manipulación de la
ceniza en el apartado «6.1 Medidas de prevención de incendios»
del manual de uso y mantenimiento generales.
Español
4.0 Servicio
5.0 Equipo opcional
Advertencia: la modificación no autorizada del producto es
ilegal.
Utilice únicamente repuestos originales.
5.1 Conjunto giratorio - nº cat. 350997
4.1 Sustitución del deflector/
deflector de escape, figuras 11 y 12
5.2 Decoración
•
•
•
Las placas deflectoras se apoyan, en los laterales, sobre las
ranuras (11 A) y, en la parte posterior, sobre el quemador (11
B). Levante el borde frontal de la placa deflectora, tire hacia
la derecha, baje el borde izquierdo y retírelo.
El deflector de escape, de acero fundido, que está situado
sobre la placa deflectora, se apoya sobre dos tornillos en la
parte frontal (12A) y sobre el surco que está junto a la salida
de humos posterior (12B). Levante ligeramente el deflector de
escape, tire hacia afuera, inclínelo ligeramente y retírelo.
Para volver a montar las piezas, siga el mismo procedimiento
pero a la inversa.
4.2 Cambio de los quemadores/
placa base, figura 13
•
•
•
•
•
•
En primer lugar, quite las placas deflectoras como se explicó
anteriormente.
Retire los quemadores laterales (A) levantándolos ligeramente
hacia delante. Desplácelos hacia el centro, levántelos y
retírelos. (Nota: tenga en cuenta que el uso de herramientas
puede dañar las placas de vermiculita).
Desatornille el tornillo del quemador posterior (B), levántelo
y retírelo.
A continuación, levante la rejilla (C) y la placa base (D) y
retírelas.
Para volver a instalarlos, realice este mismo procedimiento
pero a la inversa.
Al volver a instalar la rejilla y la placa base, asegúrese de que
la pestaña que mueve la rejilla de fuego está ensartada en
la ranura del borde derecho de la placa base y en el surco de
la rejilla de fuego. (Vea la figura 14)
Las instrucciones de ensamblaje se proporcionan con el
producto
Decoración de estealita, laterales n° cat. 350950
Las instrucciones de ensamblaje se proporcionan con el
producto
Decoración de estealita, superior n° cat. 350949
Decoración de acero, laterales, inferior, pintura
gris n° cat. 350954
Decoración de acero, laterales, superior, pintura
gris n° cat. 350955
Decoración de acero, laterales, inferior, pintura
gris n° cat. 350951
Decoración de acero, laterales, inferior, pintura
gris n° cat. 350952
Las instrucciones de ensamblaje se proporcionan con los
productos
Decoración de cristal, laterales n° cat. 350947
Las instrucciones de ensamblaje se proporcionan con el
producto
Decoración de cristal, puerta n° cat. 350948
Las instrucciones de ensamblaje se proporcionan con el
producto
Decoración de cristal, placa superior n° cat.
350946
31
italiano
Indice
1.0 Conformità alle leggi
Manuale di installazione con dati tecnici
L’installazione di una camino deve essere eseguita in conformità
alle leggi e alle norme locali di ogni paese.
L’installazione del prodotto deve essere conforme a tutte le
norme locali, incluse quelle che fanno riferimento a direttive
europee o specifiche del paese.
1.0
Conformità alle leggi.............................32
2.0
Dati tecnici.............................................32
3.0
Installazione...........................................33
4.0 Assistenza...............................................36
5.0
Accessori opzionali................................36
Figuri................................................................47
Manuale d’uso generale e di manutenzione
6.0
Misure di sicurezza
7.0
Scelta del combustibile
8.0
Uso
9.0
Manutenzione
10.0
Risoluzione dei problemi
Il prodotto è corredato da un manuale di installazione con dati
tecnici e da un manuale d’uso generale e di manutenzione.
L’installazione può essere effettuata solo dopo un’accurata
ispezione da parte di personale qualificato.
Sul prodotto è applicata una targhetta, realizzata in
materiale termoresistente e contenente dati e informazioni
sull’identificazione e documentazione del prodotto.
2.0 Dati tecnici
Materiale:
Rivestimento esterno:
Combustibile:
Lunghezza massima dei ceppi:
Resa:
Scarico fumi:
Dimensioni condotto dei fumi:
Peso approssimativo:
Camera di combustione:
- piedi corti
- piedi lunghi
- la colonna
- con base in ghisa:
- con base in ghisa e vetro:
Accessori opzionali:
Dimensioni, distanze:
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
Su tutti i nostri prodotti è applicata
un’etichetta che indica il numero
di serie e l’anno. Annotare questo
numero dove indicato nelle
istruzioni di installazione.
Citare sempre questo numero
di serie quando ci si rivolge al
rivenditore o a Jøtul.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
32
221546
Serial no.
Ghisa
Vernice nera o grigia
Legna
30 cm
3,5-10 kW
Superiore, posteriore
Ø150 mm, sezione
trasversale 177 cm2
120 kg
130 kg
132 kg
141 kg
157 kg
160 kg
In s e r t o ro t a nt e ( J ø t u l
F 273), pannello in pietra
ollare, pannello convettivo
in acciaio, pannelli laterali
in vetro, porta del pannello
in vetro, piastra superiore in
vetro, piastra superiore in
pietra ollare.
vedere fig. 1
Dati tecnici conformi alla normativa EN 13240
Potenza termica nominale:
6,5 kW
Massa di gas prodotta dai fumi:
5,5 g/sec
Tiraggio raccomandato della
canna fumaria:
12 Pa
Rendimento:
77%@6,7kW
Emissione di CO (13% O2):
0,10%
Temperatura dei gas prodotti
dai fumi:
327o C
Tipo di funzionamento:
intermittente
Per combustione intermittente, in questo contesto, si intende il
normale utilizzo del camino, ovvero si aggiunge combustibile non
appena si è formata una quantità adeguata di braci.
italiano
Legna
L’efficienza di Jøtul F 270 garantisce una potenza termica
nominale di 6,5 kW. Ciò equivale a un consumo di circa 2,0 kg di
legna di buona qualità all’ora. Un altro fattore importante per
ottenere un funzionamento efficiente della stufa è rappresentato
dalle dimensioni dei ceppi, che devono essere le seguenti:
Fascine:
Lunghezza: 20-30 cm
Diametro: 2-5 cm
Quantità per un’accensione: 6-8 pezzi
Legna da ardere (spaccata):
Lunghezza: 25 cm
Diametro: circa 8 cm
Intervalli di aggiunta della legna: circa ogni 45 minuti
Aumento della fiamma: 1,5 kg
Quantità per carica: 3 pezzi
L’emissione di calore nominale si ottiene quando la presa d’aria
superiore è aperta al 50% circa (fig. 10A) e la maniglia della valvola
di accensione fuoriesce di circa 1-2 cm (fig. 10B).
In questa posizione la valvola di accensione è completamente
chiusa ma la grata è aperta.
3.0 Installazione
3.1 Pavimento
Basamento
È importante accertarsi che le dimensioni dei basamenti siano
adatte al camino. Cf. «2.0 Dati tecnici» per le specifiche sul peso.
Durante l’installazione, si consiglia di rimuovere la pavimentazione
non fissata al sottofondo (pavimento antivibrante).
Protezione del pavimento in legno
Se la stufa deve essere installata su un pavimento in legno,
coprire il pavimento sotto e di fronte la stufa con una piastra di
metallo o altro materiale non infiammabile. Lo spessore minimo
consigliato è 0,9 mm.
Eventuali pavimentazioni in materiali infiammabili come
linoleum, moquette, ecc. devono essere rimosse da sotto la
piastra di protezione del pavimento.
Requisiti per la protezione di pavimento
infiammabile davanti alla stufa
La piastra anteriore deve essere conforme alle leggi e alle norme
nazionali.
Contattare le autorità edili locali in relazione alle disposizioni e
ai requisiti di installazione.
3.2 Pareti
Distanza da pareti in materiale infiammabile
(vedere fig. 1)
È possibile utilizzare la stufa con il condotto dei fumi non
isolante a condizione che le distanze dalle pareti in materiale
infiammabile siano uguali quelle indicate nella fig. 1.
Distanza dal muro tagliafuoco
Contattare le autorità edili locali in relazione alle disposizioni e ai
requisiti di installazione.
Requisito del muro tagliafuoco
Il muro tagliafuoco deve avere uno spessore di almeno
100 mm ed essere realizzato in blocchi di calcestruzzo a mattone
o calcestruzzo leggero. È possibile utilizzare anche altri materiali
e strutture provviste della necessaria documentazione.
Distanza da pareti in materiale non infiammabile
Per parete in materiale non infiammabile si intende un muro non
portante in cemento o mattoni.
Contattare le autorità edili locali in relazione alle disposizioni e ai
requisiti di installazione.
3.3 Soffitto
La distanza minima tra la stufa e il soffitto in materiale
infiammabile deve essere almeno di 1000 mm.
33
italiano
3.4 Canna fumaria e condotto
Jøtul F 271/F 272 - Montaggio delle gambe
La stufa può essere connessa a una canna fumaria e a un
condotto dei fumi che siano approvati per stufe a combustibile
solido con temperatura del gas prodotto dal fumo specificato
nella sezione»2.0 Dati tecnici».
• La sezione trasversale della canna fumaria deve avere almeno
le stesse dimensioni della sezione trasversale del condotto. Per
calcolare la sezione trasversale corretta della canna fumaria,
vedere la sezione «2.0 Dati tecnici».
• È possibile collegare più stufe a combustibile solido alla stessa
canna fumaria, a condizione che la sezione trasversale della
canna fumaria sia sufficientemente ampia.
• Il collegamento con la canna fumaria deve essere effettuato
in conformità alle istruzioni di installazione fornite dal
produttore della stessa.
• Montare e posizionare provvisoriamente la stufa, senza
praticare alcun foro nella canna fumaria, in modo da
individuare la corretta posizione della stufa e del foro sulla
canna fumaria. Per le dimensioni minime, vedere fig. 1.
• Assicurarsi che il condotto sia inclinato verso l’alto, verso la
canna fumaria.
• Utilizzare un condotto provvisto di portello che consenta di
effettuarne la pulizia.
È particolarmente importante che i collegamenti siano
abbastanza flessibili. Ciò serve a impedire che un assestamento
nell’installazione possa causare la formazione di crepe.
1.
Nota importante! Un collegamento corretto ed ermetico è molto
importante per il funzionamento corretto del prodotto.
Piastra reversibile
•
Il tiraggio della canna ; vedere anche le sezioni «2.0 Dati
tecnici».
Se il tiraggio è troppo forte, è possibile controllarlo installando
e azionando una valvola di tiraggio.
3.5 Montaggio prima dell’installazione
Nota importante! Prima di procedere all’installazione, ispezionare
la stufa e accertarsi che non sia danneggiata.
Il prodotto è pesante. Sarà necessario chiedere aiuto per installare
e sistemare la stufa in posizione.
• La versione standard del prodotto viene consegnata in due
scatoloni di imballaggio. Uno contiene la stufa e l’altro le
gambe opzionali, lunghe o corte oppure la colonna.
• Dopo aver disimballato il prodotto, rimuovere la griglia per
la cenere e lo schermo termico.
• Sollevare e rimuovere la piastra superiore, la griglia di
ventilazione e il fornello.
• Sollevare e rimuovere lo scudo termico posteriore in acciaio
fissato con tre viti, due sopra e una sotto. Vedere fig. 9A.
• Ispezionare il prodotto per assicurarsi che sia privo di danni
e che le manopole di regolazione funzionino.
• Stendere l’imballaggio in cartone e posizionarvi sopra il pallet
in legno. Adagiarvi la stufa sul lato posteriore.
34
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Svitare le viti presenti agli angoli della stufa e fissare le gambe
utilizzando tali viti, come mostrato nella fig. 2 A.
Fissare il pezzo di rinforzo tra le gambe posteriori. Vedere
fig. 3 A.
Per proteggere il pavimento dal calore sviluppato dal prodotto,
è necessario utilizzare lo scudo termico fornito. Fissarlo alle 4
viti, come mostrato nella fig. 4.
Sarà necessario chiedere aiuto e sollevare con cautela il
prodotto.
Regolare il prodotto utilizzando le 4 viti di regolazione
presenti in ciascun angolo (vedere fig. 3 B).
Fissare lo scudo termico posteriore in acciaio inserendo
per prime le viti superiori. Sollevarlo leggermente, quindi
abbassarlo e fissarlo con la vite inferiore.
Riposizionare la piastra superiore con la griglia di ventilazione
e il fornello.
Jøtul F 273 - Montaggio della colonna
1.
La colonna è composta da 4 parti: la base, le 2 parti che
costituiscono la colonna e una camera d’aria.
2. Fissare le sezioni della colonna utilizzando i 2 bulloni M8 x 25
e 2 bulloni M6 x 25, come mostrato nella fig. 5A.
3. Fissare la colonna alla piastra per pavimento utilizzando i
quattro bulloni (M8 x 25) (vedere fig. 5B-6B).
Se è necessario montare la piastra reversibile, si consiglia di farlo in
questa fase, prima di fissare la piastra di base alla stufa. Vedere le
istruzioni di installazione fornite con la piastra reversibile.
4. Fissare la colonna alla piastra base della stufa utilizzando i
quattro bulloni (M8 x 20) (vedere fig. 5C). Le giunture della
colonna devono essere di fronte alle parti laterali del prodotto
e l’uscita per l’aria esterna deve essere di fronte alle parti
posteriori (nella sezione 4.1 vedere Circolazione dell’aria
attraverso la base).
5. Sarà necessario chiedere aiuto e sollevare con cautela il
prodotto.
6. Regolare il prodotto utilizzando le 4 viti di regolazione
presenti in ciascun angolo (vedere fig. 6A).
7. Fissare lo scudo termico posteriore in acciaio inserendo
per prime le viti superiori. Sollevarlo leggermente, quindi
abbassarlo e fissarlo con la vite inferiore.
8. Posizionare la piastra superiore con la griglia di ventilazione
e il fornello.
Jøtul F 274 – Base in ghisa
1.
Svitare le viti presenti agli angoli della stufa e fissare le gambe
utilizzando tali viti, come mostrato nella fig. 2 A.
2. Per proteggere il pavimento dal calore sviluppato dal prodotto,
è necessario utilizzare lo scudo termico fornito. Fissarlo alle 4
viti, come mostrato nella fig. 4.
3. Sarà necessario chiedere aiuto e sollevare con cautela il
prodotto.
4. Regolare il prodotto utilizzando le 4 viti di regolazione
presenti in ciascun angolo (vedere fig. 3 B).
5. Fissare lo scudo termico posteriore in acciaio inserendo
per prime le viti superiori. Sollevarlo leggermente, quindi
abbassarlo e fissarlo con la vite inferiore.
6. Riposizionare la piastra superiore con la griglia di ventilazione
e il fornello.
In caso di utilizzo dell’alimentazione dell’aria esterna attraverso
la presa d’aria esterna, collegare in questa fase un tubo flessibile
da Ø 100 mm a tale presa (Fig. 4C) sul prodotto.
italiano
Installazione con alimentazione dell’aria esterna
1. Portare la leva posta sulla presa d’aria esterna in posizione
avanzata (Fig. 10 A).
2. Fissare il tubo flessibile alla presa d’aria esterna usando una
fascetta stringitubo. Nota: accertarsi che il tubo flessibile sia
sufficientemente lungo per evitare il ricorso a giunti.
3. Spingere la base in ghisa verso la camera di combustione e,
allo stesso tempo, spingere il tubo dell’aria esterna attraverso
il piede e, se necessario attraverso l’apertura nel bordo
posteriore della base in ghisa.
4. Fissare la base alla camera di combustione usando le 4 viti
(M8 x 30 mm) contenute nel sacchetto.
5. Con l’aiuto di un assistente, sollevare con cautela il prodotto
e posizionarlo correttamente sopra l’alimentazione dell’aria
esterna.
6. Se necessario, regolare l’altezza del prodotto tramite le viti di
regolazione poste sotto il piede (Fig. 3B).
Installazione senza alimentazione dell’aria
esterna
1. Fissare la base alla camera di combustione usando le 4 viti
(M8 x 30 mm) contenute nel sacchetto.
2. Con l’aiuto di un assistente, sollevare con cautela il
prodotto.
3. Se necessario, regolare l’altezza del prodotto tramite le viti di
regolazione poste sotto il piede (Fig. 3B).
Jøtul F 275 – Base in ghisa con porta in vetro
(Fig. 15 e 16)
1. Montare la base in ghisa come indicato nella sezione ”Jøtul F 274
– Base in ghisa.”
2. Fissare il cardine per la porta in vetro alla base mediante le
viti M6 x 20 mm, contenute nel sacchetto per la porta in vetro
(Fig. 15 A).
3. Prima di serrare le viti, inserire la molla tra i fori filettati e il
cardine (Fig. 15 B).
4. Avvitare saldamente in posizione l’altra estremità della molla
(Fig. 16 A).
5. Fissare l’ammortizzatore all’interno della porta in vetro, in
posizione centrale (Fig. 16 D).
Nota: per un corretto posizionamento della porta, la distanza tra
la porta e la base deve risultare uniforme. Se necessario, regolare
la porta avvitando o svitando le due viti (Fig. 16 C).
Circolazione dell’aria esterna
Con il modello F 270 è possibile ottenere la circolazione
dell’aria esterna direttamente nel prodotto attraverso la base
oppure tramite il tubo flessibile che prende aria dalla canna
fumaria esterna per instradarla al condotto di collegamento del
prodotto.
Circolazione dell’aria attraverso la base
• Segnare il punto in cui verrà installato il prodotto e praticare
un foro nel pavimento per inserivi il tubo dell’aria esterna.
• Praticare un foro nell’apertura presente nella parte posteriore
della colonna (fig. 5A) e montare il condotto dell’aria come
mostrato nella fig. 7A.
L’aria viene prelevata direttamente dall’esterno o dalla canna
fumaria tramite le prese d’aria.
• Utilizzando una fascetta per tubi, fissare un tubo flessibile
Ø 100 mm direttamente al condotto di collegamento della
stufa (fig. 5C- B), quindi fissarlo all’uscita sul muro o alla canna
•
fumaria. Qualora fosse necessario restituire il prodotto, tenere
in considerazione la lunghezza del tubo.
Sarà necessario chiedere aiuto e sollevare con cautela il
prodotto.
Montaggio del condotto di scarico dei fumi
Il prodotto viene fornito dal fabbricante con lo scarico dei
fumi predisposto nella parte superiore. Se si desidera montare
posteriormente il condotto di scarico dei fumi, seguire le istruzioni
riportate di seguito:
• Sollevare la piastra superiore.
• Sollevare lo scudo termico posteriore (in ghisa) fissato con 3
viti, due sopra e una sotto. Vedere fig. 9.
• Agendo dall’interno, utilizzare un martello per forare
l’apertura presente sullo scudo termico.
• Invertire la posizione del coperchio e dello scarico dei fumi
(fig. 8) e fissarli.
• Fissare lo scudo termico posteriore in acciaio inserendo
per prime le viti superiori. Sollevarlo leggermente, quindi
abbassarlo e fissarlo con la vite inferiore.
• Inserire il condotto dei fumi nello scarico e fissarlo saldamente
con una guarnizione.
Nota importante! È importante che i giunti e i condotti dei fumi
siano completamente sigillati. Le perdite d’aria possono impedire
il corretto funzionamento del condotto dei fumi.
3.6 Comandi di controllo (fig. 10)
Quando il prodotto è installato, verificare sempre i dispositivi
di controllo che devono muoversi con facilità e funzionare in
maniera soddisfacente.
La stufa Jøtul F 270 è dotata dei seguenti dispositivi di
controllo:
Presa d’aria fig. 10A
Posizione a sinistra: chiusa
Posizione a destra: aperta
Valvola di accensione fig. 10B
In dentro:
chiusa
In fuori:
aperta
Grata oscillante fig. 10A
La maniglia di destra viene spinta in dentro e tirata in fuori
Maniglia della porta fig. 10C
Per aprire, tirare la maniglia.
3.7 Eliminazione della cenere
Jøtul F 270 possiede un ceneraio che rende più semplice
rimuovere la cenere.
• Rimuovere la cenere solo quando la stufa è fredda.
• Spingere/tirare più volte la maniglia della griglia della cenere/
valvola di accensione in modo che la cenere cada nel ceneraio.
• Estrarre il ceneraio e svuotarlo della cenere riponendola in un
contenitore non infiammabile.
• Lasciare sempre della cenere a protezione del fondo della
stufa.
Per il resto, vedere la descrizione della procedura di rimozione
della cenere nel manuale d’uso generale e di manutenzione, al
Punto «6.1 Precauzioni generali antincendio».
35
italiano
4.0 Assistenza
5.0 Accessori opzionali
Attenzione! Non è consentito apportare al prodotto modifiche
non autorizzate.
Utilizzare solo parti di ricambio originali.
5.1 Inserto rotante - codice cat. 350997
4.1 Sostituzione di parafiamma e
deflettore di aspirazione (fig. 11 e 12)
•
•
•
I parafiamma poggiano sui sostegni laterali (fig. 11 A), mentre
il bordo posteriore poggia sulla piastra refrattaria (fig. 11 B).
Sollevare il bordo anteriore del parafiamma, spostandolo
verso destra, abbassare il bordo sinistro ed estrarlo.
Il deflettore di aspirazione in ghisa, collocato sopra il
parafiamma, è fissato da due viti nella parte anteriore (fig.
12A), mentre la parte posteriore poggia nella scanalatura dello
scarico dei fumi (fig. 12B). Sollevare leggermente il deflettore
di aspirazione, tirarlo in avanti ed estrarlo inclinandolo.
Per effettuare l’installazione, ripetere la procedura in ordine
inverso.
4.2 Sostituzione di piastre refrattarie e
piastra di base (fig. 13)
•
•
•
•
•
•
Estrarre i parafiamma come descritto nella sezione
precedente.
Rimuovere le piastre refrattarie laterali (A) sollevandole
leggermente e tirandole in avanti per circa metà lunghezza,
quindi estrarle sollevandole. Nota importante! Utilizzare con
cautela e attenzione eventuali utensili, per non danneggiare
le piastre in vermiculite.
Svitare la vite sul retro della piastra refrattaria (B) e rimuovere
la piastra.
Quindi sollevare la griglia (C) e la piastra di base (D) ed
estrarla.
Per effettuare l’installazione, ripetere la procedura in ordine
inverso.
Quando si ricollocano la griglia e la piastra di base, verificare
che le linguette che consentono il movimento grata siano
inserite nelle fessure presenti sul lato destro della piastra di
base e nella scanalatura della griglia (vedere fig. 14).
Le istruzioni per il montaggio sono incluse con il prodotto.
5.2 Decorazione
Decorazione in pietra ollare, laterale - codice cat. 350950
Le istruzioni per il montaggio sono incluse con il prodotto.
Decorazione in pietra ollare, superiore codice cat. 350949
Decorazione in acciaio, laterale bassa, verniciata
in grigio - codice cat. 350954
Decorazione in acciaio, laterale alta, verniciata
in grigio - codice cat. 350955
Decorazione in acciaio, laterale bassa, verniciata
in grigio - codice cat. 350951
Decorazione in acciaio, laterale bassa, verniciata
in grigio - codice cat. 350952
Le istruzioni per il montaggio sono incluse con i prodotti.
Decorazione in vetro, laterale - codice cat. 350947
Le istruzioni per il montaggio sono incluse con il prodotto.
Decorazione in vetro, porta - codice cat. 350948
Le istruzioni per il montaggio sono incluse con il prodotto.
Decorazione in vetro, piastra superiore codice cat. 350946
36
DEUTSCH
Inhalt
1.0 Behördliche Auflagen
Aufstellungshandbuch mit technischen Daten
Die Aufstellung muss gemäß den behördlichen Auflagen und
Bestimmungen des jeweiligen Landes erfolgen.
Alle lokalen Bestimmungen, einschließlich solche im Bezug auf
nationale und europäische Normen, müssen bei der Aufstellung
des Produkts eingehalten werden.
1.0
Behördliche Auflagen.................................. 37
2.0
Technische Daten ........................................ 37
3.0
Aufstellung ..................................................38
4.0
Instandhaltung............................................ 41
5.0
Zusatzausstattung....................................... 41
Figuren.................................................................... 47
Im Lieferumfang des Produkts sind ein Aufstellungshandbuch
mit technischen Daten und ein allgemeines Benutzer- und
Wartungshandbuch enthalten. Das Gerät darf erst dann in
Betrieb genommen werden, wenn es durch eine qualifizierte
Person geprüft wurde.
Ein Typenschild aus hitzebeständigem Material ist am Produkt
befestigt. Sie enthält Informationen über Kennzeichnung und
Dokumentation des Produkts.
2.0 Technische Daten
Handbuch zur allgemeinen Verwendung und Wartung
6.0
Sicherheitsmaßnahmen
7.0
Brennstoff
8.0
Verwendung
9.0
Pflege
10.0
Ursachen von Betriebsstörungen - Fehlersuche
Material:
Anstrich:
Heizmaterial:
Max. Holzscheitlänge:
Leistung:
Abzugsöffnung:
Durchmesser des Abzugsrohres:
Gewicht, Produkt:
Brennkammer:
- mit korte Beine.
- mit lange Beine:
- mit Sockel:
- mit gusseisernem Unterteil: - mit gusseisernem Unterteil mit Glas:
Sonderausstattung:
Abmessungen, Abstände:
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
Auf allen Produkten ist ein Schild
mit der Seriennummer und dem
Baujahr angebracht. Schreiben
Sie diese Nummer an die in
den Aufstellungsanweisungen
angegebene Stelle.
Nennen Sie immer diese
Seriennummer, wenn Sie sich an den
Händler oder an Jøtul wenden.
Gusseisen
Schwarzer oder grauer Lack
Holz
30 cm
3,5 -10,0 kW
Oben, hinten
Ø150 mm, 177 cm2 Querschnitt
ca. 120 kg
ca. 130 kg
ca. 132 kg
ca. 141 kg
ca. 157 kg
ca. 160 kg
Dreh-Set (Jøtul F 273),
Specksteinplatte,
Stahlkonvektionsplatte,
Glasseitenteile, Glastür,
Glasabdeckplatte, SpecksteinAbdeckplatte
Siehe Abb. 1.
Die technischen Daten entsprechen EN 13240
Nennwärmeleistung:
6,5 kW
Rauchgasmassenstrom:
5,5 g/s
Empfohlener Kaminzug:
12 Pa
Wirkungsgrat:
77%@6,7kW
CO-Emission (13% O2):
0,10%
Rauchgastemperatur:
327o C
Gebrauchtstyp:
Periodisch
In diesem Kontext bedeutet «periodische Verbrennung» die
normale Verwendung des Kamins. Dies bedeutet, dass eine neue
Brennkammer gezündet wird, sobald der Brennstoff im Kamin
auf eine geeignete Menge glimmender Asche heruntergebrannt
ist.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
221546
Serial no.
37
DEUTSCH
Verbrennung des Holzes
Der Jøtul F 270 hat eine Nennleistung von 6,5 kW. Dies entspricht
einem Verbrauch von ca. 2,0 kg Brennholz guter Qualität pro
Stunde.Die Scheite sollten folgende Maße haben:
Anzündholz:
Länge: 20 -30 cm
Durchmesser: 2 - 5 cm
Menge pro Feuer: 6 -8 Stück
Brennholz (Scheite):
Länge: Ca 25 cm
Durchmesser: ca. 8 cm
Nachlegen von Holz: Ca. alle 45 Minuten
Größe des Feuers: 1,5 kg
Menge pro Füllung: 3 Scheite
Die Nennwärmeleistung wird erreicht, wenn die Luftreinigung
um ca. 50 % geöffnet ist (Abb. 10A) und der Handgriff für die
Entfachungsbelüftung um ca. 1-2 cm (Abb. 10B) herausgezogen ist.
In dieser Position ist die Entfachungsbelüftung vollständig
geschlossen, aber das Rost ist offen.
3.0 Aufstellung
3.1 Boden
Fundament
Es muss sichergestellt sein, dass das Fundament in geeigneter
Weise für den Kamin dimensioniert ist. Unter «2.0 Technische
Daten» finden Sie Angaben zum Gewicht. Es empfiehlt sich,
dass Bodenbelag, der nicht fest mit dem Fundament verbunden
ist – so genannt schwimmend verlegter Belag – beim Aufstellen
entfernt wird.
Holzbodenschutz
Wird der Ofen auf einem Holzfußboden aufgestellt, muss der
Boden unter und vor dem Ofen mit einer Platte aus Metall oder
einem anderen unbrennbarem Material abgedeckt werden. Die
empfohlene Mindestdicke beträgt 0,9 mm.
Brennbare Bodenbeläge – z. B. Linoleum, Teppiche usw. – unter
der Brandschutzplatte müssen entfernt werden.
Erforderliche Schutzmaßnahmen für
brennbare Böden vor dem Ofen:
Die Frontplatte muss den nationalen Gesetzen und Bestimmungen
entsprechen.
Bei der örtlichen Baubehörde erhalten Sie Informationen zu
Einschränkungen und Auflagen bei der Aufstellung.
3.2 Wände
Abstand zu einer Wand aus brennbaren
Materialien – siehe Abb. 1.
Sie können den Ofen mit einem unisolierten Abzugsrohr
betreiben, wenn die Abstände zu den Wänden aus brennbarem
Material wie in Abb. 1. gezeigt sind.
Abstände zu Feuerschutzwänden
Bei der örtlichen Baubehörde erhalten Sie Informationen zu
Einschränkungen und Auflagen bei der Aufstellung.
Anforderungen an die Feuerschutzwand
Die Feuerschutzwand muss mindestens 100 mm dick sein
und aus Ziegelstein, Beton oder Leichtbeton bestehen. Auch
andere Werkstoffe und Konstruktionen mit hinreichender
Produktdokumentation sind zulässig.
Abstände zu nicht brennbaren Wänden
Unter einer nicht brennbaren Wand versteht man eine nicht
tragende Ziegelstein-/Betonwand.
Bei der örtlichen Baubehörde erhalten Sie Informationen zu
Einschränkungen und Auflagen bei der Aufstellung.
3.3 Decke
Über dem Ofen muss ein Abstand von mindestens 1000 mm zu
einer brennbaren Decke vorhanden sein.
38
DEUTSCH
3.4 Schornsteine und Abzugsrohre
•
Der Ofen kann an Schornsteine und Abzugsrohre angeschlossen
werden, die für Festbrennstofföfen freigegeben und deren
Rauchgastemperaturen unter «2.0 Technische Daten»
spezifiziert sind.
• Der Durchmesser des Schornsteins muss mindestens dem
des Abzugsrohres entsprechen. Zur Berechnung des korrekten
Schornsteinquerschnitts siehe «2.0 Technische Daten» .
• Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN 4705 Teil 1
und Teil 2 bzw. Teil 3 mit dem dieser Anleitung zugefügten
Wertetripel.
• Bei Produkte mit selbstschließenden Feuerraumtüren
ist ein Anschluss an einen bereits mit anderen Öfen
und Herden belegten Schornstein möglich, sofern die
Schornsteinbemessung gem. DIN 4705, Teil 3, dem nicht
widerspricht.
• Wenn der Schornsteinquerschnitt ausreichend ist, können
mehrere Festbrennstofföfen an diesen Schornstein
angeschlossen werden.
• Der Anschluss an den Schornstein muss gemäß den
Montageanweisungen des Schornsteinherstellers erfolgen.
• Bevor Sie ein Loch in den Schornstein schlagen, sollte der
Ofen probeweise aufgestellt werden, um die genaue Position
des Ofens und des Lochs im Schornstein zu markieren.
Mindestabmessungen sind in Abb. 1 aufgeführt.
• Sorgen Sie dafür, dass das Abzugsrohr auf dem Weg zum
Schornstein hin geneigt ist.
• Ve r w e n d e n S i e e i n e A b z u g s r o h r b i e g u n g m i t
Reinigungsöffnung, durch die die Rohrbiegung gefegt
werden kann.
Es ist besonders darauf zu achten, dass die Verbindungen
eine gewisse Flexibilität aufweisen, um Bewegungen in der
Installation zu vermeiden, die zu Rissen führen können.
Hinweis: Eine ordnungsgemäße und dichte Verbindung ist für
eine einwandfreie Funktion des Ofens äußerst wichtig.
Der Zug des Schornstein; weitere Informationen finden Sie in
den Abschnitten «2.0 Produktinformationen» .
Wenn der Zug zu stark ist, muss ein Schieber zur Regelung des
Schornsteinzugs eingebaut werden.
3.5 Zusammenbau vor der Aufstellung
Hinweis: Vor dem Aufstellen ist der Ofen auf Beschädigungen
zu untersuchen.
Der Ofen ist schwer! Um den Ofen aufzustellen und in die richtige
Position zu bringen, ist eine zweite Person erforderlich.
• Das Standardprodukt wird in zwei Paketen geliefert. Eines
enthält den Ofen und das andere die optionalen Beine (kurz/
lang) oder einen Sockel.
• Nach dem Auspacken muss das Feuerrost und das Hitzeschild
entfernt werden.
• Heben Sie Deckelplatte, Luftrost und Mulde an.
• Hinteres Hitzeschild (Gusseisen) abheben. Dieses ist mit 3
Schrauben befestigt, zwei oben und eine unten. Siehe Abb. 9A.
• Überprüfen Sie den Ofen auf eventuell sichtbare
Beschädigungen und vergewissern Sie sich, dass die Regler
funktionieren.
• Entfernen Sie die Verpackungspappe und legen Sie die
Holzpalette obenauf. Legen Sie den Ofen vorsichtig auf den
Rücken.
Jøtul F 271/F 272 - Anbauen der Beine
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Drehen Sie die Schrauben aus den Ecken des Ofens heraus
und befestigen Sie die Beine in den Schrauben (Abb. 2A).
Befestigen Sie die Versteifung zwischen den hinteren Beinen
- siehe Abb. 3A.
Der Boden wird durch das mitgelieferte Hitzeschild gegen die
Ofenhitze geschützt. Befestigen Sie es wie in Abb. 4 gezeigt
mit den 4 Schrauben.
Um den Ofen vorsichtig aufzustellen, ist eine zweite Person
erforderlich.
Richten Sie den Ofen mit Hilfe der 4 Einstellschrauben in jeder
Ecke aus (siehe Abb. 3B).
Befestigen Sie das hintere Hitzeschild (Gusseisen) wieder,
indem Sie es zuerst in die oberen Schrauben einhängen. Hebel
Sie es etwas an und senken Sie es dann auf die untere Schraube.
Setzen Sie die Deckelplatte mit dem Luftrost und der Mulde
wieder auf.
Jøtul F 273 - Anbauen des Sockels
1.
Der Sockel besteht aus 4 Teilen: Sockelfuß, 2 Säulenteile und
eine Luftkammer.
2. Schrauben Sie die Sockelteile mit Hilfe von 2 Schrauben
M8 x 25 und 2 Schrauben M6 x 25, wie in Abb. 5A gezeigt,
zusammen.
3. Schrauben Sie den Sockel mit Hilfe von 4 Schrauben (M8 x
25) an die Bodenplatte, siehe Abb. 5B-6B.
Drehplatte
Wenn die Drehplatte eingebaut werden soll, so muss dies vor dem
Befestigen der Grundplatte an den Ofen erfolgen. Siehe mit der
Drehplatte mitgelieferte Einbauanleitung.
4. Befestigen Sie den Sockel mit Hilfe von 4 Schrauben (M8 x
20) an die Ofenplatte, (siehe Abb. 5C) Die Nahtstellen des
Sockels zeigen zur Seite des Ofens und der Luftauslass zeigt
nach hinten (siehe Punkt 4.1, Abschnitt: Frischluftzufuhr
durch die Grundplatte).
5. Um den Ofen vorsichtig aufzustellen, ist eine zweite Person
erforderlich.
6. Richten Sie den Ofen mit Hilfe der 4 Einstellschrauben in jeder
Ecke aus (siehe Abb. 5A).
7. Befestigen Sie das hintere Hitzeschild (Gusseisen) wieder,
indem Sie es zuerst in die oberen Schrauben einhängen. Hebel
Sie es etwas an und senken Sie es dann auf die untere Schraube.
8. Setzen Sie die Deckelplatte mit dem Luftrost und der Mulde
wieder auf.
Jøtul F 274 – Gusseisernes Unterteil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Drehen Sie die Schrauben aus den Ecken des Ofens heraus
und befestigen Sie die Beine in den Schrauben (Abb. 2A).
Der Boden wird durch das mitgelieferte Hitzeschild gegen die
Ofenhitze geschützt. Befestigen Sie es wie in Abb. 4 gezeigt
mit den 4 Schrauben.
Um den Ofen vorsichtig aufzustellen, ist eine zweite Person
erforderlich.
Richten Sie den Ofen mit Hilfe der 4 Einstellschrauben in jeder
Ecke aus (siehe Abb. 3B).
Befestigen Sie das hintere Hitzeschild (Gusseisen) wieder,
indem Sie es zuerst in die oberen Schrauben einhängen. Hebel
Sie es etwas an und senken Sie es dann auf die untere Schraube.
Setzen Sie die Deckelplatte mit dem Luftrost und der Mulde
wieder auf.
39
DEUTSCH
Wenn Außenluft über die Außenluftzufuhr einströmen soll,
bringen Sie in diesem Schritt einen flexiblen Schlauch mit einem
Durchmesser von 100 mm (Abb. 4C) an der Außenluftzufuhr am
Produkt an.
Installation mit Außenluftanschluss
1. Bewegen Sie den Hebel an der Außenluftzufuhr in seine vordere
Stellung (Abb. 10A).
2. Befestigen Sie den Schlauch per Schlauchklemme an der
Außenluftzufuhr. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch
lang genug ist, damit keine Verbindungen erforderlich
werden.
3. Bewegen Sie das gusseiserne Unterteil in Richtung Brennkammer
und drücken Sie gleichzeitig den Außenluftschlauch durch den
Fuß sowie, falls erforderlich, durch die Öffnung an der hinteren
Kante des gusseisernen Unterteils.
4. Befestigen Sie das Unterteil mit den vier Schrauben (M8 x 30 mm)
aus dem Schraubenbeutel an der Brennkammer.
5. Stellen Sie das Produkt gemeinsam mit einer weiteren
Person vorsichtig auf und platzieren Sie es korrekt über der
Außenluftzufuhr.
6. Justieren Sie bei Bedarf die Höhe des Produkts. Verwenden Sie
dazu die Einstellschrauben unter dem Fuß (Abb. 3B).
Installation ohne Außenluftanschluss
1. Befestigen Sie das Unterteil mit den vier Schrauben (M8 x 30 mm)
aus dem Schraubenbeutel an der Brennkammer.
2. Stellen Sie das Produkt gemeinsam mit einer weiteren Person
vorsichtig auf.
3. Justieren Sie bei Bedarf die Höhe des Produkts. Verwenden Sie
dazu die Einstellschrauben unter dem Fuß (Abb. 3B).
Jøtul F 275 – Gusseisernes Unterteil mit Glastür
(Abb. 15 und 16)
1. Montieren Sie das gusseiserne Unterteil gemäß der
Beschreibung unter „Jøtul F 274 – Gusseisernes Unterteil“.
2. Befestigen Sie das Scharnier für die Glastür am Unterteil.
Verwenden Sie dazu die Schrauben (M6 x 20 mm) im
Schraubenbeutel für die Glastür (Abb. 15A).
3. Setzen Sie die Feder zwischen den Gewindebohrungen und
dem Scharnier ein, bevor Sie die Schrauben anziehen (Abb. 15B).
4. Schrauben Sie das andere Federende fest (Abb. 16A).
5. Befestigen Sie den Türdämpfer in der Mitte an der Innenseite
der Glastür (Abb. 16D).
Hinweis: Zwischen Tür und Unterteil muss ein gleichmäßiger
Spalt vorliegen, damit die Tür gerade hängen kann. Stellen Sie die
Tür bei Bedarf nach, indem Sie die beiden Schrauben anziehen
oder lösen (Abb. 16C).
Frischluftzufuhr
Beim F 270 ist es möglich, die Außenluft direkt durch die
Grundplatte in den Ofen oder durch ein flexibles Rohr von
draußen/aus dem Schornstein zum Anschlussrohr des Ofens
zu leiten.
Frischluftzufuhr durch die Grundplatte
• Markieren Sie den Aufstellort des Ofens und schaffen Sie
eine Öffnung im Boden, durch die das Rohr für die Frischluft
verlegt werden kann.
• Entfernen Sie die Öffnung auf der Rückseite des Sockels (Abb.
5A) und montieren Sie den Luftkanal wie in Abb.7A gezeigt.
40
Frischluftzufuhr direkt von draußen oder mit Luftkanälen durch
den Schornstein.
• Befestigen Sie das biegsame Rohr (Ø 100 mm) mit Hilfe einer
Schlauchklemme direkt am Anschlussschlauch des Ofens
(Abb. 5C- B) und befestigen es dann am Wandanschluss/
Schornstein. Wenn der Ofen gedreht werden soll, muss dies
bei der Länge des Rohres in Betracht gezogen werden.
• Um den Ofen vorsichtig aufzustellen, ist eine zweite Person
erforderlich.
Montieren des Abzugsrohrs
Der Ofen wird werksseitig so montiert, das der Rauchabzug oben
ist. Wenn das Abzugsrohr aus der Rückseite des Ofens kommen
soll, ist folgendes zu tun:
Deckelplatte abheben:
• Hinteres Hitzeschild (Gusseisen) abheben. Dieses ist mit 3
Schrauben befestigt, zwei oben und eine unten. Siehe Abb. 9.
• Schlagen Sie den Ausschnitt im Hitzeschild von innen mit
einem Weichhammer heraus.
• Vertauschen Sie die Abdeckung und der Rauchabzug (Abb. 8)
und befestigen Sie diese.
• Befestigen Sie das hintere Hitzeschild (Gusseisen) wieder,
indem Sie es zuerst in die oberen Schrauben einhängen. Hebel
Sie es etwas an und senken Sie es dann auf die untere Schraube.
• Abzugsrohr wieder in den Rauchabzug einsetzen und mit
einer Dichtung abdichten.
Hinweis: Es ist wichtig, dass die Fugen/Abzugsrohre vollständig
abgedichtet sind. Bei Luftundichtheiten kann das Abzugsrohr
nicht ordnungsgemäß funktionieren.
3.6 Überprüfen der Funktionen (Abb. 10)
Bei der Aufstellung des Kamins müssen die Steuerungsfunktionen
stets überprüft werden. Diese müssen leichtgängig sein und
einwandfrei funktionieren.
Der Jøtul F 270 ist mit den folgenden Steuerungsfunktionen
ausgerüstet:
Luftzufuhröffnung (Abb. 10 A)
Linke Position:
geschlossen
Rechte Position: geöffnet
Entfachungsbelüftung,Abb. 10 B)
Hereingedrückt: geschlossen
Herausgezogen: geöffnet
Feuerrost (Abb. 10A)
Rechter Handgriff wird hineingedrückt und herausgezogen
Türgriff (Abb. 10C)
wird durch Herausziehen geöffnet.
3.7 Entfernen der Asche
Der Jøtul F 270 verfügt über einen Aschkasten, der das Entfernen
der Asche vereinfacht.
• Entnehmen Sie Asche nur bei kaltem Ofen.
• Handgriffe für Aschenrost/Entfachungsbelüftung mehrmals
hineindrücken und herausziehen, bis die Asche in den
Aschenkasten fällt.
• Aschenkasten herausziehen und Asche in ein nicht brennbaren
Behälter füllen.
• Als Schutzschicht für den Ofenboden immer etwas Asche im
Kasten zurück lassen.
Unter «6.1 Brandschutzmaßnahmen» des allgemeinen Benutzerund Wartungshandbuches finden Sie Informationen zur
Entsorgung der Asche.
DEUTSCH
4.0 Instandhaltung
5.0 Zusatzausstattung
Vorsicht! Alle nicht autorisierten Veränderungen am Ofen sind
unzulässig.
Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
5.1 Dreh-Set- Kat.-Nr. 350997
4.1 Ersetzen der Ablenkplatte/
Abgasleitblech Abb. 11 und 12
•
•
•
Die Ablenkplatte ruht auf den seitlichen Rippen (11 A) and
auf der Hinterkante der Brennerplatte (11B). Heben Sie
die Vorderkante der Ablenkplatte an, drücken Sie sie nach
rechts, senken Sie die linke Kante ab und heben Sie die Platte
heraus.
Das Abgasleitblech aus Gusseisen – welches sich über der
Ablenkplatte befindet, ruht vorn auf zwei Schrauben (12A)
sowie in der Nut am hinteren Abzugsrohr (12B). Heben Sie
das Abgasleitbleich leicht an, ziehen Sie es nach vorn und
nehmen Sie es mit einer Kippbewegung heraus.
Befolgen Sie diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge für
den Wiedereinbau.
4.2 Austausch der Brennerplatten/
Ofenplatte Abb. 13
•
•
•
•
•
•
Heben Sie die Ablenkplatten wie oben beschrieben heraus.
Entfernen Sie die seitlichen Brennerplatten (A), indem Sie sie
leicht anheben und nach vorn ziehen – bewegen Sie sie in
Richtung Mitte und heben Sie sie heraus. (Hinweis: Wenn Sie
Werkzeuge verwenden ist zu beachten,dass die Vermiculit-Platten
bei unsachgemäßem Umgang beschädigt werden können).
Drehen Sie die Schraube auf der hinteren Brennerplatte los
(B) und heben Sie die Platte heraus.
Heben Sie dann das Rost(C) und die Ofenplatte an (D) und
nehmen Sie sie heraus.
Befolgen Sie die Montageanleitung in umgekehrter
Reihenfolge.
Beim Wiedereinbau des Rosts und der Ofenplatte müssen
Sie darauf achten, dass das Feuerrost in die Schlitze an der
rechten Kante der Ofenplatte und in die Nut im Feuerrost
geschraubt wird. (Siehe Abb. 14)
Eine Montageanleitung ist beigefügt.
5.2 Dekoration
Speckstein-Dekoration, Seiten - Kat.-Nr. 350950
Eine Montageanleitung ist beigefügt.
Speckstein-Dekoration, oben - Kat.-Nr. 350949
Stahl-Dekoration, Seiten – niedrig, grau
lackiert Kat.-Nr. 350954
Stahl-Dekoration, Seiten – hoch, grau lackiert
Kat.-Nr. 350955
Stahl-Dekoration, Seiten – niedrig, grau
lackiert - Kat.-Nr. 350951
Stahl-Dekoration, Seiten – niedrig, grau
lackiert - Kat.-Nr. 350952
Eine Montageanleitung ist beigefügt.
Glas-Dekoration, Seiten - Kat.-Nr. 350947
Eine Montageanleitung ist beigefügt.
Glas-Dekoration, Tür - Kat.-Nr. 350948
Eine Montageanleitung ist beigefügt.
Glas-Dekoration, Deckelplatte - Kat.-Nr. 350946
41
NEDERLANDS
Inhoudsopgave
1.0 Wettelijke voorschriften
Installatiehandleiding met technische gegevens
Een haard moet in overeenstemming met de wetten en
voorschriften van uw land worden geïnstalleerd.
Alle lokale bepalingen, inclusief de bepalingen die betrekking
hebben op nationale en Europese normen, zullen worden
nageleefd bij het installeren van het product.
1.0
Wettelijke voorschriften............................... 42
2.0
Technische gegevens..................................... 42
3.0
Installatie........................................................43
4.0
Groot onderhoud.......................................... 46
5.0
Optieonale accessoires................................. 46
Afb
. .......................................................................47
Instructies voor montage, plaatsing en gebruik worden met het
product meegeleverd. Voordat u dit product in gebruik neemt,
moet de installatie worden goedgekeurd door een gekwalificeerd
technicus.
Op het hitteschild bevindt zich een typeplaatje dat is gemaakt van
hittebestendig materiaal. Op het typeplaatje staan typegegevens
van het product en verwijzingen naar documentatie.
2.0 Technische gegevens
Inhoudsopgave
Handleiding algemeen gebruik en onderhoud
6.0
Veiligheidsmaatregelen
7.0 Brandstof
8.0 Gebruik
9.0 Onderhoud
10.0
Gebruiksproblemen – problemen oplossen
Materiaal:
Afwerking:
Brandstof:
Max. lengte van blokken:
Vermogen:
Rookafvoer:
Doorsnede van de aansluiting:
Gewicht, ongeveer:
Verbrandingskamer:
- met korte poten:
- met lange poten:
- met de kolom:
- met gietijzeren basis:
- met gietijzeren basis met glas:
Optionele accessoires:
Afmetingen van het product,
afstanden:
Product:
Jøtul
Room heater fired by solid fuel
Standard
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Minimum distance to adjacent combustible materials:
Emission of CO in combustion products
Flue gas temperature
Nominal heat output
Efficiency
Operation range
Fuel type
Operational type
The appliance can be used in a shared flue.
:
:
:
:
:
:
:
:
Certificate/
standard
Approved by
Sweden OGC
SP
EUR
EN
SP Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
SP Swedish National
Testing and Research
Institute
Country Classification
Norway
Klasse II
Intermittent
Al onze producten zijn voorzien van
een label met een serienummer en
een jaartal. Noteer dit nummer
op de daarvoor bestemde plaats,
zoals aangegeven in de installatieinstructies.
Houd dit serienummer bij de hand
als u contact opneemt met uw
leverancier of met Jøtul.
Follow user`s instructions. Use only recommended fuels.
Montage- und Bedienungsanleitung beachten.
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.
Respectez les consignes d'utilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés.
Serial no: Y-xxxx, Year: 200x
Manufacturer:
Jøtul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
42
221546
Serial no.
gietijzer
zwarte of grijze lak
hout
30 cm
3,5-10,0 kW
boven-/achterkant
Ø150 mm, 177 cm2 doorsnede
120 kg
130 kg
132 kg
141 kg
157 kg
160 kg
Draaiset (Jøtul F 273),
paneel van speksteen, stalen
convectieplaat, glazen
zijpanelen, glazen deurpaneel,
glazen bovenplaat, bovenplaat
van speksteen
Zie afb. 1
Technische gegevens volgens EN 13240
Nominaal vermogen:
Massastroom rookgas:
Aanbevolen luchtstroom van
schoorsteen:
Efficiëntie:
Koolmonoxide-uitstoot (13% O2):
Rookgastemperatuur:
Werkingstype:
6,5 kW
5,5 g/sec
12 Pa
77%@6,7kW
0.10%
327o C
cyclisch
Onder cyclische verbranding wordt normaal gebruik van een
haard verstaan. Dit houdt in dat een nieuwe verbrandingskamer
wordt ontstoken zodra de brandstof is opgebrand tot de juiste
hoeveelheid gloeiende as.
NEDERLANDS
Brandstofverbruik
De Jøtul F 270 heeft door zijn efficiëntie een nominale capaciteit
van 6,5 kW. Dit komt overeen met een verbruik van ongeveer
2,0 kg brandhout per uur. Het brandhout moet het volgende
formaat hebben:
Aanmaakhout:
Lengte: 20-30 cm
Diameter: 2-5 cm
Hoeveelheid per vuur: 6-8 stuks
Brandhout (gehakte blokken):
Lengte: Ca 25 cm
Diameter: Ongeveer 8 cm
Intervallen voor het aanvullen van het hout: Ongeveer iedere 45
minuten
Grootte van het vuur: 1,5 kg
Hoeveelheid per lading: 3 stuks
De nominale warmteafgifte wordt bereikt wanneer de
ventilatieopening ongeveer 50% is geopend (afb. 10A) en de
hendel van de stookklep ongeveer 1-2 cm uitgetrokken is (afb.
10B). In deze positie is de stookopening volledig gesloten. Het
rooster is echter geopend.
3.0 Installatie
3.1 Vloer
Vloer
Controleer of de vloer sterk genoeg is voor de haard. Zie «2.0
Technische gegevens» voor informatie over de gewichten.
Bescherming van houten vloer
Als de haard op een houten vloer is bevestigd, moet de vloer
onder en voor de haard worden afgedekt met een plaat die van
staal of van een ander onbrandbaar materiaal is gemaakt. De
aanbevolen dikte is minstens 0,9 mm.
Vloeren van brandbaar materiaal, zoals linoleum, tapijt,
enzovoort, moeten onder de vloerplaat worden verwijderd.
Brandbare vloeren voor de haard moeten
voldoen aan het volgende:
De voorplaat moet in overeenstemming zijn met de nationale
wetten en voorschriften.
Neem contact op met de afdeling Bouwtoezicht van uw gemeente
voor informatie over beperkingen en installatie-eisen.
3.2 Muren
Afstand tot muren van brandbaar materiaal
- zie afb. 1.
U kunt de haard met een niet-geïsoleerde kachelpijp gebruiken
als de afstanden tot de muren van brandbare materialen in
overeenstemming zijn met afb. 1.
Afstand tot muren beschermd door een
brandmuur
Neem contact op met de afdeling Bouwtoezicht van uw gemeente
voor informatie over beperkingen en installatie-eisen.
De brandmuur moet voldoen aan:
De brandmuur moet ten minste 100 mm dik zijn en van baksteen,
betonsteen of licht beton zijn gemaakt. U kunt ook andere
goedgekeurde materialen en constructies gebruiken.
Afstand tot onbrandbare muren
Een onbrandbare muur wordt hier vermeld als een nietdragende
muur van cement/baksteen.
Neem contact op met de afdeling Bouwtoezicht van uw gemeente
voor informatie over beperkingen en installatie-eisen.
3.3 Plafond
De afstand tot een brandbaar dak boven de haard moet minimaal
1000 mm zijn.
3.4 Schoorstenen en kachelpijpen
•
De haard kan worden aangesloten op een schoorsteen en
kachelpijp die zijn goedgekeurd voor brandstofgestookte
haarden met rookgastemperaturen die zijn opgegeven in
«2.0 Technische gegevens».
43
nederlands
•
•
•
•
•
•
De doorsnede van de schoorsteen moet ten minste even groot
zijn als de doorsnede van de kachelpijp. Zie «2.0 Technische
gegevens» voor informatie voor het berekenen van de
doorsnede van de schoorsteen.
Er kunnen meerdere brandstofgestookte haarden worden
aangesloten op dezelfde schoorsteen als de doorsnede van
de schoorsteen groot genoeg is.
De aansluiting op de schoorsteen moet voldoen aan de
installatievoorschriften van de schoorsteenleverancier.
Voordat u een opening in de schoorsteen maakt, moet de
haard als proef worden geplaatst om te zorgen voor de juiste
positie ten opzichte van de schoorsteen. Zie afb. 1 voor de
minimale afmetingen.
Zorg dat de kachelpijp omhoog wijst in de richting van de
schoorsteen.
Gebruik een kachelpijpbocht met een veegluik, zodat de pijp
kan worden geveegd.
Houd er rekening mee dat de aansluitingen enigszins flexibel
moeten zijn om te voorkomen dat kleine verplaatsingen tijdens
de installatie schade veroorzaken. N.B. Een juiste en luchtdichte
aansluiting is van groot belang voor het goed functioneren van
de haard.
De luchtstroom in de schoorsteen; zie «2.0 Technische gegevens».
Als de luchtstroom te sterk is, kunt u een luchtklep installeren
en gebruiken om de luchtstroom te regelen.
3.5 Montage vóór plaatsing
N.B. Controleer vóór het installeren of de haard geen
transportschade heeft opgelopen.
Het product is zwaar! Zorg voor hulp bij het neerzetten en
installeren van de haard.
• Het standaardproduct wordt in twee pakketten geleverd.
Eén pakket bevat de haard zelf en het andere pakket bevat
optionele poten (kort/lang) of de kolom.
• Nadat u het product hebt uitgepakt, verwijdert u het
vuurrooster en hitteschild.
• Verwijder de bovenplaat, het luchtrooster en de kom.
• Verwijder het hitteschild aan de achterkant (gietijzer). Dit
is met 3 schroeven vastgezet, twee boven en één onder. Zie
afbeelding 9A.
• Controleer de haard op eventuele beschadigingen en overtuig
u ervan dat de regelschuiven functioneren.
• Vouw het kartonnen verpakkingsmateriaal open en plaats
hier een houten pallet bovenop. Leg de haard voorzichtig
op zijn rug.
Jøtul F 271/F 272 – De poten bevestigen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
44
Draai de schroeven in de hoeken van de haard los en bevestig
de poten in de schroeven (afb. 2A).
Bevestig het verstijvingsprofiel tussen de achterpoten - zie
afb. 3A.
Met het bijgeleverde hitteschild wordt de vloer beschermd
tegen de hitte die de haard produceert. Maak de plaat met
de 4 schroeven vast, zoals wordt getoond in afb. 4
Zorg voor hulp en til het product voorzichtig op.
Stel het product bij met behulp van de 4 stelschroeven in
iedere hoek (zie afb. 3B).
Bevestig het hitteschild aan de achterkant (gietijzer) opnieuw
door eerst de schroeven aan de bovenkant vast te zetten. Til
het schild iets op en laat het vervolgens op de schroef aan de
onderkant zakken.
Plaats de bovenplaat met luchtrooster en kom terug.
Jøtul F 273 - De kolom bevestigen
1.
De kolom bestaat uit 4 delen, de kolomvoet, 2 kolomdelen en
een luchtkamer.
2. Schroef de kolomdelen met 2 moeren M8 x 25 en 2 moeren
M6 x 25 aan elkaar, zoals wordt getoond in afb. 5A.
3. Schroef de kolom met 4 moeren (M8 x 25) vast op de
onderplaat, zie afb. 5B-6B.
Keerplaat
Als de keerplaat wordt bevestigd, moet dit gebeuren
voordat de onderplaat op de haard wordt vastgezet. Zie de
installatievoorschriften die bij de keerplaat zijn geleverd.
4. Bevestig de kolom met 4 moeren (M8 x 20) op de onderkant
van de haard , zie afb. 5C. De naden van de kolom komen
daarbij aan de zijkant van het product en de toevoer voor
buitenlucht komt aan de achterkant (zie punt 4.1 van het
gedeelte «Toevoer van frisse lucht door de onderkant»).
5. Zorg voor hulp en til het product voorzichtig op.
6. Stel het product bij met behulp van de 4 stelschroeven in
iedere hoek (zie afb. 6A).
7. Bevestig het hitteschild aan de achterkant (gietijzer) opnieuw
door eerst de schroeven aan de bovenkant vast te zetten.
Til het schild iets op en laat het dan op de schroef aan de
onderkant zakken.
8. Plaats de bovenplaat met luchtrooster en kom in positie.
Jøtul F 274 – Gietijzeren basis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Draai de schroeven in de hoeken van de haard los en bevestig
de poten in de schroeven (afb. 2A).
Met het bijgeleverde hitteschild wordt de vloer beschermd
tegen de hitte die de haard produceert. Maak de plaat met
de 4 schroeven vast, zoals wordt getoond in afb. 4
Zorg voor hulp en til het product voorzichtig op.
Stel het product bij met behulp van de 4 stelschroeven in
iedere hoek (zie afb. 3B).
Bevestig het hitteschild aan de achterkant (gietijzer) opnieuw
door eerst de schroeven aan de bovenkant vast te zetten. Til
het schild iets op en laat het vervolgens op de schroef aan de
onderkant zakken.
Plaats de bovenplaat met luchtrooster en kom terug.
Als er externe luchttoevoer via de externe luchtopening moet
worden gebruikt, moet u op dit moment een flexibele slang (Ø
100 mm) op de externe luchtopening (fig. 4C) van het product
aansluiten.
Installatie met externe luchttoevoer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Duw de hendel op de externe luchtopening naar voren (fig.
10 A).
Sluit de slang met een slangklem op de externe luchtopening
aan. NB! Zorg dat de slang lang genoeg is, zodat verbindingen
niet nodig zijn.
Duw de gietijzeren basis richting de verbrandingskamer
en duw tegelijkertijd de externe luchtslang door de voet
en, indien nodig, door de opening in de zwarte rand van de
gietijzeren basis.
Bevestig de basis aan de verbrandingskamer. Gebruik hiervoor
4 schroeven (M8 x 30 mm) uit de zak met schroeven.
Breng het product met de hulp van een ander persoon
voorzichtig omhoog en plaats het correct ten opzichte van
de externe luchttoevoer.
Pas indien nodig de hoogte van het product aan. Gebruik
hiervoor de stelschroeven onder de poot (fig. 3B).
NEDERLANDS
Installatie zonder externe luchttoevoer
1. Bevestig de basis aan de verbrandingskamer. Gebruik hiervoor
4 schroeven (M8 x 30 mm) uit de zak met schroeven.
2. Til het product met de hulp van een ander persoon voorzichtig
omhoog.
3. Pas indien nodig de hoogte van het product aan. Gebruik
hiervoor de stelschroeven onder de poot (afb. 3B).
Jøtul F 275 – Gietijzeren basis met glazen deur
(Afb. 15 en 16)
1. Monteer de gietijzeren basis zoals beschreven in “Jøtul F 274
– Gietijzeren basis.”
2. Bevestig het scharnier voor de glazen deur aan de basis.
Gebruik hiervoor de schroeven M6 x 20 mm, die in de zak
met schroeven voor de glazen deur zitten (afb. 15A).
3. Plaats de veer tussen de van schroefdraad voorziene gaten
en het scharnier voordat u de schroeven aanhaalt (afb. 15B).
4. Draai het andere uiteinde van de veer stevig in positie (afb.
16A).
5. Monteer de deurdemper in het midden van de binnenkant
van de glazendeur (afb. 16D).
NB! Er moet een gelijkmatige tussenruimte tussen de deur en
de basis aanwezig zijn, zodat de deur recht hangt. Stel de deur
indien nodig af door de twee schroeven aan te halen of los te
draaien (afb. 16C).
Toevoer van buitenlucht
In de F 270 kan het product rechtstreeks van buitenlucht worden
voorzien door de onderkant of door de flexibele toevoerslang. De
buitenlucht stroomt daarbij vanuit de schoorsteen/buiten naar
de aansluitpijp op het product.
Toevoer van frisse lucht door de onderkant
• Markeer waar het product komt te staan en maak een gat in de
vloer waardoor de pijp voor de buitenlucht kan worden geleid.
• Maak van binnenuit een opening in de achterkant van de
kolom (afb. 5A) en bevestig het luchtkanaal zoals wordt
getoond in afb. 7.
Rechtstreekse toevoer van frisse lucht vanuit de schoorsteen of
buiten met behulp van luchtroosters.
• Bevestig een flexibele slang met een diameter van 100 mm
rechtstreeks op de aansluitpijp van de haard (afb. 5C-B) met
behulp van een slangklem en plaats de slang in de opening
van de muur/schoorsteen. Als het product wordt gedraaid,
moet rekening worden gehouden met de lengte van de slang.
• Zorg voor hulp en til het product voorzichtig op.
N.B. Het is van belang dat de verbinding volledig luchtdicht
wordt afgesloten. Als er lekken zijn, functioneert de kachelpijp
mogelijk niet naar behoren.
3.6 Bedieningsfuncties controleren
(afb. 10)
Controleer altijd de bedieningsfuncties wanneer de haard op zijn
plaats staat. Deze moeten gemakkelijk beweegbaar zijn en naar
behoren functioneren.
De Jøtul F 270 is uitgerust met het volgende regelmechanisme:
Ventilatieopening afb. 10A
Links:
gesloten
Rechts:
open
Stookopening, afb. 10B
Ingeduwd:
gesloten
Uitgetrokken: open
Schudrooster afb. 10A
De rechterhendel kan worden ingeduwd en uitgetrokken.
De deur fig. 10C
wordt geopend door de hendel uit te trekken.
3.7 De as verwijderen
De Jøtul F 270 is voorzien van een aslade, waarmee u de as
eenvoudig kunt verwijderen.
• Verwijder de as niet voor de haard koud is.
• Duw en trek de hendel van het asrooster/de stookopening
een paar keer in en uit zodat de as in de aslade valt.
• Verwijder de aslade en leeg hem door de as in een
onbrandbare bak te doen.
• Laat zo mogelijk altijd een laagje as als beschermlaag op de
bodem van de haard liggen.
Zie punt «6.1 Brandpreventie» in de handleiding over algemeen
gebruik en onderhoud voor het omgaan met asresten.
De kachelpijp bevestigen
Het product is in de fabriek voorbereid voor een rookafvoer aan
de bovenkant. Voor een rookafvoer aan de achterkant moet het
volgende worden gedaan:
• Verwijder de bovenplaat.
• Verwijder het hitteschild aan de achterkant (gietijzer). Dit is
met 3 schroeven vastgezet, twee boven en één onder. Zie afb. 9.
• Gebruik een bolhamer om de opening van binnenuit uit het
hitteschild te slaan.
• Verwissel de kap en rookafvoer van positie (afb. 8) en bevestig
deze.
• Bevestig het hitteschild aan de achterkant (gietijzer) opnieuw
door eerst de schroeven aan de bovenkant vast te zetten. Til
het schild iets op en laat het vervolgens op de schroef aan
de onderkant zakken.
• Monteer de kachelpijp in de rookafvoer en dicht de verbinding
stevig af met een pakking.
45
NEDERLANDS
4.0 Groot onderhoud
5.0 Optionele accessoires
Waarschuwing!Het is niet toegestaan dit product zonder
toestemming te wijzigen.
Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
5.1 Draaiset- Bestelnr. 350997
4.1 De keerplaat/keerklep vervangen
afb. 11 en 12
5.2 Decoratie
Instructies voor montage worden bij het product meegeleverd
• De keerplaat rust op de ribbels aan de zijkant(11 A) en op
de branderplaat aan de achterkant (11 B). Til de keerplaat
omhoog en volledig naar voren en kantel deze via de deur
uit de haard. Til de keerplaat aan de voorkant op, duw deze
naar rechts, laat der linkerkant zakken en kantel de plaat
uit de haard.
• De gietijzeren keerklep bevindt zich boven de keerplaat en
rust op twee schroeven aan de voorkant (12A) en in de groef
bij de schoorsteenuitgang aan de achterkant (12B). Til de
keerklep iets omhoog, trek deze naar voren en kantel hem
eruit.
• Volg dezelfde procedure bij de installatie, maar in omgekeerde
volgorde.
Decoratie van speksteen, zijkantenBestelnr. 350950
4.2 De branderplaten/onderplaat
vervangen afb. 13
Decoratie van staal, zijkanten- hoog, grijs
gelakt - Bestelnr. 350955
•
•
•
•
•
•
Til de keerplaat eruit zoals in het voorgaande is
beschreven.
Verwijder de zijbranderplaten (A) door deze iets omhoog te
tillen en naar voren te bewegen. Beweeg de platen daarna
naar het midden en til ze uit de haard. (N.B. Houd er rekening
mee dat platen van aardewerk door een ruwe behandeling
met gereedschap kunnen worden beschadigd).
Draai de schroef aan de achterkant van de achterste
branderplaat los (B) en verwijder de branderplaat.
Til vervolgens het rooster(C) en de onderplaat op (D) en
verwijder ze.
Volg dezelfde procedure bij de installatie, maar dan in
omgekeerde volgorde.
Bij het terugplaatsen van het rooster en de onderplaat moet
u erop letten dat de tab die het schudrooster vuurrooster
beweegt correct in de sleuf aan de rechterkant van de
onderplaat en in de groef in het vuurrooster wordt geplaatst.
(Zie afb. 14)
Instructies voor montage worden bij het product meegeleverd
Decoratie van speksteen, bovenkantBestelnr. 350949
Decoratie van staal, zijkanten- laag, grijs
gelakt - Bestelnr. 350954
Decoratie van staal, zijkanten- laag, zwarts
gelakt - Bestelnr. 350951
Decoratie van staal, zijkanten- hoog, zwarts
gelakt - Bestelnr. 350952
Instruc ties voor montage worden bij de produc ten
meegeleverd
Decoratie van glas, zijkanten Bestelnr. 350947
Instructies voor montage worden bij het product meegeleverd
Decoratie van glas, deur Bestelnr. 350948
Instructies voor montage worden bij het product meegeleverd
Decoratie van glas, afdekplaat- Bestelnr. 350946
46
271=228
452
272=328
66
Stuss for uteluft
Outside air connection
ø100mm\80mm
273=428
271=869 \ 272 =969
450
*300
540
*390
Firewall
Combustible wall
100
*50
390
*340
441
*341
200
*100
550
F 273=1069
*= Med stål dekorplater \ with steel decor plates
690
*540
250
901
Innfelt / integrated
891
*791
50
250
7
77 7
0
*7
100
*50
441
*341
200
*100
779
729
*632
390
*340
45
0
577
Utenpåliggende/external
0
F 272=835 \ 273=935
F 271=735
Målene gjelder ubehandlede produkter. Etter lakkering eller
emaljering kan målene variere noe.
Dimensions refer to untreated products. After painting or
enamelling dimensions may have small divergences.
X
Min. mål gulvplate / measure floorplate
X/Y = Acc. to national standards and regulations
240
482
250
*100
9
98 7
7
*7
326
540
*390
100
501
250
*100
966
*765
973
*1008
482
50
501
Min. avstand til brennbar vegg beskyttet av brannmur
Min. distance to combustible wall protected by firewall
276
Min. avstand til brennbar vegg
Min. distance to combustible wall
501
Produkt
Product
779
781
*753
Jøtul F 270
390
*340
276
226
Y
551
390
*340
Fig. 1
55
50
25
50
0
45 00
*3
276
0
276
7
77 7
0
*7
50
25
0
47
50
4-4503-P05
501
Fig. 2
Fig. 3
B
A
A
A
A
B
Fig. 5 A
M 8x25
Fig.4
M 6x25
Fig. 5 B
C
Fig. 6
A
B
B
Fig. 5 C
A
48
A (M 8x20)
Fig. 8
Fig.7
M 8x16
Fig. 9
Fig. 10
A
C
B
Fig. 11
Fig. 12
A
A
B
B
Fig. 13
Fig. 14
A
B
D
C
49
Fig. 16
Fig. 15
A
B
A
B
50
C
D
Sluttkontroll av ildsteder
Checked
Utført
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Quality control of stoves and fireplaces
Kontrollpunkt
Controlled item
Alle deler er med i produktet (ifølge struktur).
All parts are included.
Alle festemidler er av korrekt type, og er korrekt
Correct fastener items have been used and
Overflater er i samsvar med Jøtuls
Surfaces comply with Jøtul workmanship
Lukkemekanismer fungerer som de skal, og uten
Door locking mechanisms function correctly;
behov for unødig stor kraft.
excessive force is not needed.
anvendt.
kvalitetsstandarder.
Produktet/serien møter kravet for lekkasjetest.
Lakkerte/emaljerte overflater møter kravene i
Jøtuls kvalitetsstandarder.
Produktet er fritt for utvendig kitt- eller limklin.
Produktet har ingen sprekker i glass, støpejern
eller andre deler.
correctly applied.
standards.
The product/lot complies with the leakage test
requirement.
Paint/enamel surface finish complies with Jøtul
workmanship standards.
Surfaces are not contaminated by external stove
cement or glue.
There are no cracks in glass, cast iron or other parts.
Pakninger er riktig lagt, og skjemmer ikke
Gaskets are correctly applied and do not degrade
pakningen er unødig synlig.
visible exposure).
produktet ved stygge ender eller ved at
product appearance (i.e. loose ends or excessive
9
Dørpakninger er godt limt.
Door gaskets are firmly glued/fixed to the door.
9
Dørpakninger har tilfredsstillende pakningstrykk.
Door gaskets provide satisfactory sealing.
Sjekk at det ikke "lyser gjennom" i dørpakning
Check for "light through" at door seals and other
Trekkhendler osv fungerer normalt.
The function of air valve handle etc is normal.
9
9
eller andre sammenføyninger.
Jøtul bekrefter herved at dette produktet er kontrollert og
funnet å være i samsvar med våre kvalitetsnormer.
relevant locations.
Jøtul hereby confirm that this product has been QC
inspected and found to comply with our quality
standards.
Lot#/Serie nr.
Checked by/ kontrollert av
Date/Dato:
Dokument nr. KIS-580 02 03
51
Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten
til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.
Jøtul AS, June 2008
Cat.no 221598
Draw.no. 4-4507-P05
Jøtul bemüht sich ständig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb können
Spezifikationen, Farben und Zubehör von den Abbildungen und den Beschreibungen in der
Broschüre abweichen.
Jøtul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore
differ in specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in
the brochure.
Jøtul vise sans cesse à améliorer ses produits. C’est pourquoi, il se réserve le droit de modifier
les specifications, couleurs et équipements sans avis prélable.
Kvalitet
Jøtul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert på NS-EN ISO 9001 for utvikling,
produksjon og salg av ildsteder. Vår kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og
kvalitetsopplevelse som Jøtul har stått for siden bedriftens historie startet i 1853.
Qualität
Jøtul AS hat ein Qualitätssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und Verkauf
von Öfen und Kaminen nach NS-EN ISO 9001 richtet. Diese Qualitätspolitik vermittelt unseren
Kunden ein Gefühl von Sicherheit und Qualität, für das Jøtul mit seiner langjährigen Erfahrung
seit der Firmengründung im Jahre 1853 steht.
Quality
Jøtul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO 9001 for product development,
manufacturing, and distribution of stoves and fireplaces. This policy gives our customers
quality and safety piece of mind as a result of Jøtul’s vast experience dating back to when the
company first started in 1853.
Qualité
Le système de contrôle de la qualité de Jøtul AS est conforme à la norme NS-EN ISO 9001 relative
à la conception, à la fabrication et à la distribution de poêles, foyers et inserts. Cette politique
nous permet d’offrir à nos clients une qualité et une sécurité reposant sur la vaste expérience
accumulée par Jøtul depuis sa création en 1853.
Jøtul AS,
P.o. box 1411
N-1602 Fredrikstad,
Norway
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising