Alienware AW2521HFL User guide

Alienware AW2521HFL User guide
มอนิเตอร Alienware
AW2521HF/AW2521HFL
คูมือผูใช
รุน: AW2521HF/AW2521HFL
รุนตามขอกําหนด: AW2521HFb
หมายเหตุ ขอควรระวัง และ คําเตือน
หมายเหตุ: หมายเหตุ ระบุถึงขอมูลที่สําคัญที่จะชวยใหคุณใชงาน
คอมพิวเตอรของคุณไดดีขึ้น
ขอควรระวัง: ขอควรระวัง แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดกับฮารดแวรหรือ
การสูญเสียขอมูลหากไมทําตามขั้นตอนที่ระบุ
คําเตือน: คําเตือนบงชี้ถึงความเปนไปไดที่จะเกิดทรัพยสินชํารุดเสียหาย การ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
© 2020 Dell Inc. หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ Dell, EMC และเครื่องหมายการคาอื่นๆ เปนเครื่องหมาย
การคาของ Dell Inc. หรือบริษัทในเครือ เครื่องหมายอื่นๆ อาจเปนเครื่องหมายการคาของบริษัทที่เกี่ยวของ
2020 - 03
Rev. A02
คอนเทนต
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
อุปกรณในกลอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ชิ้นสวนและปุมควบคุมตางๆ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
มุมมองดานหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
มุมมองดานหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
มุมมองดานหลังและดานลาง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ขอมูลจําเพาะของมอนิเตอร. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ขอมูลจําเพาะความละเอียด . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
โหมดวิดีโอที่รองรับ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
โหมดการแสดงผลที่ตั้งไวลวงหนา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ขอมูลจําเพาะระบบไฟฟา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
คุณลักษณะทางกายภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
คุณลักษณะสิ่งแวดลอม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
โหมดการจัดการพลังงาน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
การกําหนดพิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ความสามารถดาน Plug and play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
อินเตอรเฟซ Universal Serial Bus (USB) . . . . . . . . . . . . 21
ขั้วตออัพสตรีม USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ขั้วตอดาวนสตรีม USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
พอรต USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
นโยบายคุณภาพและพิกเซลสําหรับมอนิเตอร LCD . . . . . . . 23
คูมือการดูแลรักษา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
การทําความสะอาดมอนิเตอรของคุณ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
การติดตั้งจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
การเชื่อมตอขาตั้ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
การเชื่อมตอคอมพิวเตอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
|
3
การถอดขาตั้งมอนิเตอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
อุปกรณยึดผนัง VESA (อุปกรณเสริม) . . . . . . . . . . . . . . . . 31
การใชงานจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
เปดจอภาพ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
การใชจอยสติ๊กควบคุม. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
การใชการควบคุมบนแผงดานหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
การเขาถึงระบบเมนู . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ขอความเตือน OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
การล็อคปุมควบคุมที่แผงดานหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
การตั้งคาความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด . . . . . . . . . . . . . . . 48
การใชการเอียง พลิกหมุน และการยืดตามแนวตั้ง . . . . . . . . 49
การยืดเอียงและหมุน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
การยืดตามแนวตั้ง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
การหมุนมอนิเตอร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
หมุนตามเข็มนาฬิกา. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
หมุนทวนเข็มนาฬิกา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
การปรับตั้งคาการแสดงผลหมุนหนาจอของระบบ . . . . . . . . 52
การใชแอพพลิเคชัน AlienFX . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ขอกําหนดเบื้องตน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
การติดตั้ง AWCC ผานการอัพเดต Windows . . . . . . . . . . . 53
การติดตั้ง AWCC จากเว็บไซต Dell Support . . . . . . . . . . 53
ไปยังหนาตาง AlienFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
การสรางธีม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
การตั้งคาเอฟเฟกตไฟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
การแกปญหา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
การทดสอบตัวเอง . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ระบบตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมาพรอมเครื่อง . . . . . . . . . . . . . 60
ปญหาทั่วไป . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ปญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4
|
ปญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus. . . . . . . . . . . . . . 63
ภาคผนวก . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ขอสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเทานั้น) . . . . . . . . . . . 65
ติดตอ Dell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
|
5
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
อุปกรณในกลอง
มอนิเตอรของคุณจัดสงมาพรอมสวนประกอบที่แสดงไวดานลาง หากสวนประกอบขาด
หายไป โปรดติดตอฝายสนับสนุนทางเทคนิคจาก Dell สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
ติดตอ Dell
หมายเหตุ: สวนประกอบบางรายการอาจเปนอุปกรณเสริม และอาจไมมีการ
จัดสงมาใหพรอมกับมอนิเตอรของคุณ คุณสมบัติหรือสื่อขอมูลบางอยางอาจ
ไมมีมาใหในบางประเทศ
ภาพสวนประกอบ
คําอธิบายสวนประกอบ
มอนิเตอร
แกนยกขาตั้ง
ฐานขาตั้ง
6
| เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
ฝาปด I/O
สายไฟ (แตกตางกันในแตละ
ประเทศ)
สาย DisplayPort
(DisplayPort ไป
ยัง DisplayPort)
สายเคเบิล HDMI
สายเคเบิล USB 3.0 อัพสตรีม
(เปดใชงานพอรต USB บน
มอนิเตอร)
• คูมอ
ื การตั้งคาอยางรวดเร็ว
• ขอมูลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สิ่งแวดลอม และ
ระเบียบขอบังคับ
• บัตรตอนรับจาก Alienware
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ |
7
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
มอนิเตอร Alienware 25 Gaming มีใหเลือกในสองสีสันสดใส: ดานมืดของดวง
จันทร (AW2521HF) และแสงจันทร (AW2521HFL) มอนิเตอรทั้งคูมีการแสดงผล
แบบคริสตัลเหลว (LCD) ชนิดทรานซิสเตอรฟลมบาง (TFT) แบบแอ็คทีฟแมทริกซ และ
ไฟหนาจอ LED
คุณลักษณะของมอนิเตอรประกอบดวย
• พื้นที่ดูภาพ 62.2 ซม. (24.5 นิ้ว) (วัดในแนวทแยงมุม) ความละเอียด: สูงสุด
1920 x 1080 ผาน DisplayPort และ HDMI โดยสนับสนุนการแสดงภาพแบบเต็ม
หนาจอ หรือความละเอียดที่ต่ํากวา สนับสนุนอัตราการรีเฟรชสูงมากที่ 240 Hz
• สนับสนุน AMD FreeSync™ Premium พรอมเวลาตอบสนองที่รวดเร็วที่ 1 ms
สําหรับสีเดียวกันในโหมด Extreme (สุดขีด)* มอนิเตอรนี้ยังเขากันไดกับ
NVIDIA® G-SYNC® ดวย
• ชวงสีของ sRGB 99%
• ความสามารถในการเอียง พลิกหมุน Pivot และความสูง
• ฐานวางถอดไดและ Video Electronics Standards Association (VESA™)
ขนาด 100 มม. เพื่อการติดตั้งที่ปรับไดหลากหลาย
• การเชื่อมตอแบบดิจิตอลผานพอรต DisplayPort 1 พอรตและ HDMI 2 พอรต
• ประกอบดวยพอรตอัพสตรีม 1 USB และพอรตดาวนสตรีม 4 USB
• ความสามารถดานพลักและเพลยถาระบบของทานรองรับ
• การปรับแตงแบบแสดงผลบนหนาจอ (OSD) เพื่อความสะดวกในการตั้งคาและปรับ
แตงหนาจอใหเหมาะสม
• AW2521HF/AW2521HFL ใหโหมดพรีเซ็ตเชนโหมดสําหรับ FPS (เกมยิง FirstPerson), MOBA/RTS (กลยุทธแบบเรียลไทม), RPG (เกมเลนตามบทบาท),
SPORTS (รถแขง) และโหมดเกมทั้งสามที่ปรับแตงการกําหนดคุณลักษณะของตัว
คุณเองได นอกจากนี้ ยังมาพรอมคุณสมบัติหลักที่ปรับปรุงขึ้นสําหรับการเลนเกม
เชน Timer (ตัวตั้งเวลา), Frame Rate (อัตราเฟรม) และ Display Alignment
(การปรับแนวการแสดงผล) ที่ชวยปรับปรุงประสิทธิภาพใหนักเลนเกมและใหความ
ไดเปรียบในเกมอยางดีที่สุด
• พลังงานในการสแตนดบาย 0.3 W เมือ
่ อยูในโหมดสลีป
• ปรับความสบายตาในการมองดวยหนาจอที่ไมมีการกระพริบ
คําเตือน: ผลจากการปลอยแสงสีฟาออกจากมอนิเตอรในระยะยาวอาจทําให
ตาเกิดความเสียหายได รวมถึงตาลา ตาพรา และอาการอื่นๆ ได คุณลักษณะ
ComfortView ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดปริมาณแสงสีฟาที่ปลอยออก
จากมอนิเตอร เพื่อใหตารูสึกสบายขึ้น
8
| เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
* โหมด 1 มิลลิวน
ิ าทีสําหรับสีเดียวกันมีใหเลือกในโหมด Extreme (สุดขีด) เพื่อลด
การเคลื่อนไหวเบลอที่มองเห็นไดและเพิ่มการตอบสนองของภาพ อยางไรก็ตาม สิ่งนี้
อาจทําใหสามารถสังเกตไดถึงการปรุงแตงภาพเล็กนอยและเห็นไดชัดในภาพ เนื่องจาก
การตั้งคาระบบและความตองการของนักเลนเกมทุกคนแตกตางกัน Alienware แนะนําให
ผูใชทดลองใชโหมดตางๆ เพื่อคนหาการตั้งคาที่เหมาะสมสําหรับตน
ชิ้นสวนและปุมควบคุมตางๆ
มุมมองดานหนา
ปาย
คําอธิบาย
ใช
1
ชองจัดเก็บสายเคเบิล
(ที่ดานหนาของขาตั้ง)
เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิลใหเรียบรอย
2
ปุมเปด/ปดเครื่อง (พรอม
ดวยไฟแสดงสถานะ LED)
เพื่อเปดหรือปดจอภาพ
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ |
9
มุมมองดานหลัง
มุมมองดานหลังโดยไมมีขาตั้งมอนิเตอร
มุมมองดานหลังพรอมขาตั้งมอนิเตอร
ปาย
1
2
คําอธิบาย
ใช
จอยสติ๊ก
ใชเพื่อควบคุมเมนู OSD
ปุมฟงกชัน
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช
งานจอภาพ
3
บารโคด หมายเลขผลิตภัณฑ และ อางอิงถึงปายนี้หากคุณตองการติดตอ Dell
ปายแท็กบริการ
เพื่อขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค
4
คลิปจัดเก็บสายเคเบิล
เพื่อจัดระเบียบสายเคเบิลใหเรียบรอย
5
ปุมปลดล็อกขาตั้ง
ปลดขาตั้งออกจากมอนิเตอร
6
ชองสําหรับติดตั้ง VESA
(100 มม. x 100 มม. - ดานหลัง
ฝาปด VESA)
มอนิเตอรแบบติดผนังโดยใชชุดยึดผนังที่
ใชงานรวมกันไดกับ VESA (100 มม. x
100 มม.)
10 | เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
7
ฉลากแสดงความสอดคลองกับ
ระเบียบตางๆ
8
ขั้วตออุปกรณสําหรับไฟสองสวาง เมือ
่ มีการติดตั้งแกนยกขาตั้งเขากับ
มอนิเตอร ชุดขั้วตออุปกรณจะจายไฟเขา
ไปที่ไฟสองสวางบนขาตั้ง
9
ชองจัดเก็บสายเคเบิล (ที่ดานหลัง เพื่อการจัดสายเคเบิลใหเขาที่ โดยผาน
ของขาตั้ง)
ชองนี้
10
ฝาปด I/O
แสดงการไดรับการรับรองตามระเบียบ
ตางๆ
ปกปองพอรต I/O
มุมมองดานหลังและดานลาง
มุมมองดานหลังและดานลางโดยไมมข
ี าตั้งมอนิเตอร
ปาย
1
คําอธิบาย
ขั้วตอปลั๊กไฟ
เชื่อมตอสายไฟ (ที่จัดสงมาพรอมกับมอนิเตอร
ของคุณ)
พอรตอัพสตรีม USB
เชื่อมตอสายเคเบิล USB (ที่จัดสงมาพรอมกับ
มอนิเตอรของคุณ) เขากับพอรตนี้และคอมพิวเตอร
ของคุณ เพื่อเปดใชงานพอรต USB บนมอนิเตอร
ของคุณ
พอรต USB 3.0 (2)
เชื่อมตออุปกรณ USB ของคุณ*
2
3
ใช
หมายเหตุ: ในการใชพอรตเหลานี้ คุณจะตอง
เชื่อมตอสายเคเบิล USB (ที่จัดสงมาพรอมกับ
มอนิเตอรของคุณ) เขากับพอรต USB อัพสตรีมบน
มอนิเตอร และเขากับคอมพิวเตอรของคุณ
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ | 11
4
พอรต USB 3.0 พรอมที่ เชื่อมตอเพื่อชารจอุปกรณ USB ของคุณ
ชารจไฟ
พอรตหูฟงโทรศัพท
เชื่อมตอหูฟงหรือลําโพง
ขอควรระวัง: การเพิ่มเอาทพุทเสียงเกิน
50% บนตัวควบคุมระดับเสียงหรืออี
ควอไลเซอรอาจเพิ่มแรงดันเอาทพุทในหู
ฟงซึ่งจะเปนการเพิ่มระดับความดันเสียง
5
พอรต USB 3.0
เชื่อมตออุปกรณ USB ของคุณ*
หมายเหตุ: ในการใชพอรตเหลานี้ คุณจะตอง
เชื่อมตอสายเคเบิล USB (ที่จัดสงมาพรอมกับ
มอนิเตอรของคุณ) เขากับพอรต USB อัพสตรีมบน
มอนิเตอร และเขากับคอมพิวเตอรของคุณ
6
7
พอรต HDMI (HDMI 1) เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเอาทพท
ุ
HDMI อื่น
8
พอรต HDMI (HDMI 2) เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเอาทพท
ุ
HDMI อื่น
9
10
DisplayPort
เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณเอาทพท
ุ
DisplayPort อื่น
พอรตสายเอาทพุท
เชื่อมตอลําโพงของคุณ
หมายเหตุ: พอรตนี้ไมสนับสนุนหูฟง
* เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวน เมื่อมีการเชื่อมตออุปกรณระบบไรสายแบบ USB เขาไป
ที่พอรตดาวนสตรีม USB ไมแนะนําใหเชื่อมตออุปกรณ USB อื่นๆ เขาในพอรตที่ติดกัน
ขอมูลจําเพาะของมอนิเตอร
รุน
AW2521HF/AW2521HFL
ชนิดหนาจอ
แอกทีฟ แมทริกซ - TFT LCD
เทคโนโลยีแผง
แผงจอ IPS
สัดสวนภาพ
16:9
ภาพที่สามารถเรียกดูได
เสนทแยงมุม
622.28 มม. (24.5 นิ้ว)
ความกวาง (พื้นที่แอคทีฟ) 543.744 มม. (21.41 นิ้ว)
ความสูง (พืน
้ ที่แอคทีฟ)
302.616 มม. (11.91 นิ้ว)
พืน
้ ที่โดยรวม
164545.63 มม.2 (255.04 นิ้ว2)
12 | เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
ขนาดพิกเซล
0.2832 มม. x 0.2802 มม.
พิกเซลตอนิ้ว (PPI)
90
มุมในการมอง
แนวตั้ง
178° (ทั่วไป)
แนวนอน
178° (ทั่วไป)
ความสวางเอาทพุท
400 cd/ม² (ทั่วไป)
อัตราสวนความคมชัด
1000 ตอ 1 (ทั่วไป)
การเคลือบหนาจอ
การปองกันแสงสะทอนของโพลาไรเซอรดาน
หนา (เคลือบ 25%, 3H)
ไฟพื้นหลัง
WLED
เวลาในการตอบสนอง
• 1 มิลลิวินาทีสีเดียวกันในโหมด Extreme (สุดขีด)*
• 2 มิลลิวินาทีสีเดียวกันในโหมด Super Fast (เร็ว
มาก)
• 4 มิลลิวินาทีสีเดียวกันในโหมด Fast (เร็ว)
* เวลาตอบสนองสําหรับสีเดียวกัน 1 ms ทําไดในโหมด
Extreme (สุดขีด) เพื่อลดการเคลื่อนไหวเบลอกับภาพ
และเพิ่มการตอบสนองของภาพ อยางไรก็ตาม สิ่งนี้อาจทํา
ใหเกิดการประดิษฐกับการแสดงผลภาพได เนื่องจากการ
กําหนดคาคอมพิวเตอรและความตองการของนักเลนเกม
แตกตางกัน Alienware แนะนําใหผูใชทดสอบดวยโหมดที่
แตกตางกันเพื่อคนหาการตั้งคาที่เหมาะสม
ความลึกของสี
16.78 ลานสี
ชวงสี
sRGB 99% (ทั่วไป)
อุปกรณติดตั้งในตัว
• ฮับ USB 3.0 ความเร็วสูงเปนพิเศษ (พรอม 1 x พอร
ตอัพสตรีม USB 3.0)
• 4 x พอรตดาวนสตรีม USB 3.0 (รวม 1 พอรตซึ่งรองรับ
การชารจไฟ)
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ | 13
ความสามารถในการเชื่อม
ตอ
• 1 x พอรต DisplayPort เวอรชัน 1.2 (ดานหลัง)
• 2 x พอรต HDMI port เวอรชัน 2.0 (ดานหลัง)
• 1 x พอรตอัพสตรีม USB 3.0 (ดานหลัง)
• 3 x พอรตดาวนสตรีม USB 3.0 (ดานลาง: 1;
ดานหลัง: 2)
• 1 x พอรตดาวนสตรีม USB พรอมดวย BC1.2 ที่สามารถ
ชารจ 2 A (สูงสุด) (ดานลาง)
• 1 x พอรตหูฟง (ดานลาง)
• 1 x พอรตสายเอาทพุทเสียง (ดานหลัง)
ความกวางของกรอบ (มุมของมอนิเตอรจนถึงพื้นที่ที่กําลังใชงานอยู)
ดานบน
5.27 มม.
ซาย/ขวา
5.27 มม./ 5.27 มม.
ดานลาง
14.19 มม.
ความสามารถในการปรับ
ขาตั้งที่สามารถปรับระดับ
ความสูงได
0 ถึง 130 มม.
การเอียง
-5° ถึง 21°
พลิกหมุน
-20° ถึง 20°
Pivot
-90° ถึง 90°
ความเขากันไดกับ Dell
ระบบการจัดการอยางงายดาย และคุณลักษณะแปนอื่นๆ
Display Manager (DDM)
ขอมูลจําเพาะความละเอียด
รุน
AW2521HF/AW2521HFL
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
ชวงสแกนแนวนอน 255 ถึง 255 kHz (อัตโนมัติ)
30 ถึง 255 kHz (อัตโนมัติ)
ชวงสแกนแนวตั้ง
48 ถึง 240 Hz (อัตโนมัติ)
48 ถึง 240 Hz (อัตโนมัติ)
ความละเอียดที่ตั้ง 1920 x 1080 @ 240 Hz
ไวลวงหนาสูงที่สุด
14 | เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
1920 x 1080 @ 240 Hz
โหมดวิดีโอที่รองรับ
รุน
AW2521HF/AW2521HFL
ความสามารถในการแสดงผลวิดีโอ 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,
(การเลน HDMI และ DisplayPort) FHD
โหมดการแสดงผลที่ตั้งไวลวงหนา
โหมดการแสดงผล
ความถี่แนว
นอน (kHz)
ความถี่แนว
ตั้ง (Hz)
นาฬิกาพิก
เซล (MHz)
ขั้วการซิงค
(แนวนอน/
แนวตั้ง)
VESA, 640 x 480
31.5
59.9
25.2
-/-
VESA, 640 x 480
37.5
75.0
31.5
-/-
IBM, 720 x 400
31.5
70.1
28.3
-/+
VESA, 800 x 600
37.9
60.3
40.0
+/+
VESA, 800 x 600
46.9
75.0
49.5
+/+
VESA, 1024 x 768
48.4
60.0
65.0
-/-
VESA, 1024 x 768
60.0
75.0
78.8
+/+
VESA, 1152 x 864
67.5
75.0
108.0
+/+
VESA, 1280 x 1024
64.0
60.0
108.0
+/+
VESA, 1280 x 1024
80.0
75.0
135.0
+/+
VESA, 1600 x 900
60.0
60.0
108.0
+/+
VESA, 1920 x 1080
67.5
60.0
148.5
+/+
1920 x 1080
137.3
120.0
285.5
+/-
1920 x 1080
166.6
144.0
346.5
+/-
1920 x 1080
278.1
240.0
567.4
+/-
หมายเหตุ: มอนิเตอรนี้สนับสนุน AMD FreeSync™ Premium
ขอมูลจําเพาะระบบไฟฟา
รุน
AW2521HF/AW2521HFL
สัญญาณภาพเขา
HDMI 2.0*/DisplayPort 1.2, 600 mV สําหรับแตละ
สาย อิมพีแดนซ 100 โอหม สําหรับแตละคู
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ | 15
แรงดันไฟฟาอินพุท AC/
ความถี่/กระแสไฟ
กระแสตอเนือ
่ ง
100 VAC ถึง 240 VAC / 50 Hz หรือ 60 Hz + 3 Hz /
1.5 A (ทั่วไป)
• 120 V: 30 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบูตเครื่อง)
• 240 V: 60 A (สูงสุด) ที่ 0°C (รีบูตเครื่อง)
* ไมสนับสนุนขอมูลจําเพาะเสริม HDMI 2.0 รวมถึง Consumer Electronics Control
(CEC), HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), มาตรฐาน
สําหรับรูปแบบและความละเอียดคมชัด 3D และมาตรฐานสําหรับความละเอียดระดับโรง
ภาพยนตรแบบดิจิตอล 4K
คุณลักษณะทางกายภาพ
รุน
AW2521HF/AW2521HFL
• ดิจิตอล: HDMI, 19 ขา
ชนิดสายสัญญาณ
• ดิจิตอล: DisplayPort, 20 ขา
• Universal Serial Bus: USB, 9 ขา
หมายเหตุ: มอนิเตอรของ Dell ไดรับการออกแบบใหทํางานไดดีที่สุดกับสายวิดีโอที่มา
พรอมกับมอนิเตอรของคุณ เนื่องจาก Dell ไมสามารถควบคุมซัพพลายเออรสายเคเบิล
ตางๆ ในตลาด, ชนิดของวัสดุ, ขั้วตอและกระบวนการที่ใชในการผลิตสายเคเบิลเหลานี้
ได Dell ไมรับประกันประสิทธิภาพของสายวิดีโอที่ไมไดจัดสงมาพรอมกับมอนิเตอรของ
คุณ
ขนาด (พรอมขาตั้ง)
ความสูง (ยืดออกจนสุด)
526.08 มม. (20.71 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)
421.21 มม. (16.58 นิ้ว)
ความกวาง
556.29 มม. (21.90 นิ้ว)
ความลึก
251.92 มม. (9.92 นิ้ว)
ขนาด (ไมมข
ี าตั้ง)
ความสูง
328.24 มม. (12.92 นิ้ว)
ความกวาง
556.29 มม. (21.90 นิ้ว)
ความลึก
72.95 มม. (2.87 นิ้ว)
ขนาดขาตั้ง
ความสูง (ยืดออกจนสุด)
436.80 มม. (17.20 นิ้ว)
ความสูง (หดสั้นสุด)
421.21 มม. (16.58 นิ้ว)
ความกวาง
465.30 มม. (18.32 นิ้ว)
ความลึก
251.92 มม. (9.92 นิ้ว)
16 | เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
น้ําหนัก
น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ
11.22 กก. (24.71 ปอนด)
น้ําหนักรวมชุดขาตั้งและสายไฟ
7.17 กก. (15.79 ปอนด)
น้ําหนักไมรวมชุดขาตั้ง (สําหรับติด 3.55 กก. (7.81 ปอนด)
ผนังหรือติด VESA - ไมใชสาย)
น้ําหนักของชุดขาตั้ง
3.21 กก. (7.07 ปอนด)
ความวาวกรอบดานหนา
17 + 3 (เฉพาะดานหนาคาง)
คุณลักษณะสิ่งแวดลอม
รุน
AW2521HF/AW2521HFL
มาตรฐานการปฏิบัติ
กระจกปราศจากสารหนูและแผงจอปราศจากสารตะกั่วเทานัน
้
อุณหภูมิ
ขณะทํางาน
ขณะไมทํางาน
0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
• ขณะเก็บรักษา: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)
• ขณะขนสง: -20°C ถึง 60°C (-4°F ถึง 140°F)
ความชื้น
ขณะทํางาน
10% ถึง 80% (ไมควบแนน)
ขณะไมทํางาน
• ขณะเก็บรักษา: 5% ถึง 90% (ไมควบแนน)
• ขณะขนสง: 5% ถึง 90% (ไมควบแนน)
ระดับความสูง
ขณะทํางาน
5,000 ม. (16,404 ฟุต) (สูงสุด)
ขณะไมทํางาน
12,192 ม. (40,000 ฟุต) (สูงสุด)
การกระจายความรอน
• 245.66 BTU/ชั่วโมง (สูงสุด)
• 81.89 BTU/ชั่วโมง (ทั่วไป)
โหมดการจัดการพลังงาน
หากคุณมีการดแสดงผลหรือซอฟตแวรที่ติดตั้งไวบนคอมพิวเตอรของคุณที่สอดคลอง
กับ VESA DPM™ มอนิเตอรนี้สามารถลดการใชพลังงานเมื่อไมมีการใชงานไดโดย
อัตโนมัติ สถานะนี้เรียกวา โหมดประหยัดพลังงาน* หากคอมพิวเตอรตรวจพบ
สัญญาณอินพุทจากแปนพิมพ เมาส หรืออุปกรณนําเขาขอมูลอื่นๆ มอนิเตอรจะกลับมา
ทํางานใหมโดยอัตโนมัติ ตารางตอไปนี้แสดงการใชพลังงาน และสัญญาณของ
คุณสมบัติการประหยัดพลังงานอัตโนมัตินี้:
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ | 17
ซิงคแนว
นอน
โหมด VESA
ซิงคแนว
ตั้ง
ใชงานอยู
วิดีโอ
ใชงานอยู
ไฟแสดง
สถานะเปด
เครื่อง
สีน้ําเงิน
ความสิ้นเปลือง
พลังงาน
การทํางาน
ปกติ
ใชงานอยู
72 W (สูงสุด)**
โหมดไมทํา
งาน
ไมทํางาน
ไมทํางาน
วาง
ขาว (กระ
พริบ)
นอยกวา 0.3 วัตต
ปดสวิตช
-
-
-
ปด
นอยกวา 0.3 วัตต
24 W (ทั่วไป)
การสิ้นเปลืองพลังงาน Pon
การใชพลังงานรวม (TEC)
17.18 W
55.52 kWh
* จะสามารถกําหนดไมใหมีการใชพลังงานในโหมด ปด ไดโดยการถอดสายไฟหลักออก
จากมอนิเตอรเทานั้น
** ระดับการใชพลังงานสูงสุดพรอมความสวางสูงสุด และมีการใชงาน USB
เอกสารฉบับนี้เปนเอกสารที่ใหขอมูลเทานั้น และเปนขอมูลจากการทํางานในหองปฏิบัติ
การ ผลิตภัณฑของทานอาจทํางานไดแตกตางออกไป ขึ้นอยูกับซอฟตแวร สวนประกอบ
และอุปกรณตอพวงที่สั่งซื้อ และไมถือเปนหนาที่ที่จะตองอัพเดตขอมูลดังกลาว ดังนั้น
ลูกคาจึงไมควรนําขอมูลนี้ไปใชในการตัดสินใจเกี่ยวกับคาความตานทานไฟฟาหรือคา
อื่นๆ ไมมีการรับประกันความถูกตองหรือความสมบูรณของขอมูลไมวาจะโดยชัดแจงหรือ
โดยนัย
หมายเหตุ:
Pon: การใชพลังงานของโหมด เปด วัดโดยอางอิงกับวิธีการทดสอบ Energy
Star
TEC: การใชพลังงานทั้งหมดมีหนวยเปน kWh วัดโดยอางอิงกับวิธีการ
ทดสอบ Energy Star
18 | เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
การกําหนดพิน
ขั้วตอ DisplayPort
จํานวนขา
สายสัญญาณที่เชื่อมตอไวดาน
ที่เปน 20 ขา
1
ML3 (n)
2
GND
3
ML3 (p)
4
ML2 (n)
5
GND
6
ML2 (p)
7
ML1 (n)
8
GND
9
ML1 (p)
10
ML0 (n)
11
GND
12
ML0 (p)
13
GND
14
GND
15
AUX (p)
16
GND
17
AUX (n)
18
ตรวจพบฮ็อตพลัก
19
Re-PWR
20
+3.3 V DP_PWR
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ | 19
ขั้วตอ HDMI
จํานวนขา
สายสัญญาณที่เชื่อมตอไวดาน
ที่เปน 19 ขา
1
TMDS DATA 2+
2
TMDS DATA 2 แบบหุมฉนวน
3
TMDS DATA 2-
4
TMDS DATA 1+
5
TMDS DATA 1 แบบหุมฉนวน
6
TMDS DATA 1-
7
TMDS DATA 0+
8
TMDS DATA 0 แบบหุมฉนวน
9
TMDS DATA 0-
10
TMDS CLOCK+
11
TMDS CLOCK แบบหุมฉนวน
12
TMDS CLOCK-
13
CEC
14
สํารองไว (N.C. สําหรับอุปกรณ)
15
DDC CLOCK (SCL)
16
DDC DATA (SDA)
17
DDC/CEC Ground
18
กําลังไฟ +5 V
19
ตรวจพบฮ็อตพลัก
ความสามารถดาน Plug and play
คุณสามารถเชื่อมตอมอนิเตอรในระบบที่สามารถใชงานรวมกันไดกับระบบ Plug and
Play มอนิเตอรจะใหขอมูลประจําเครื่องของจอแสดงผล (EDID) กับระบบคอมพิวเตอร
โดยอัตโนมัติ โดยใชโปรโตคอลแชนเนลขอมูลการแสดงผล (DDC) เพื่อที่ระบบสามารถ
ตั้งคาคอนฟกตัวเองได และปรับการตั้งคาตางๆ ของมอนิเตอรใหเหมาะสมที่สุด การติด
ตั้งมอนิเตอรสวนใหญเปนระบบอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกตั้งคาอื่นๆ ไดถาตองการ ดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตั้งคามอนิเตอรไดจาก การใชงานจอภาพ
20 | เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
อินเตอรเฟซ Universal Serial Bus (USB)
ในสวนนี้จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับพอรต USB ที่สามารถเลือกใชไดบนมอนิเตอรนี้
หมายเหตุ: มอนิเตอรนี้ใชงานไดกับซุปเปอร-สปด USB 3.0
ความเร็วในการ
ถายโอน
อัตราขอมูล
ความสิ้นเปลืองพลังงาน*
ความเร็วสูงเปนพิเศษ 5 Gbps
4.5 วัตต (สูงสุด แตละพอรต)
ความเร็วสูง
480 Mbps
4.5 วัตต (สูงสุด แตละพอรต)
ความเร็วเต็มที่
12 Mbps
4.5 วัตต (สูงสุด แตละพอรต)
* สูงสุด 2 A บนพอรตดาวนสตรีม USB (
มีรูปไอคอนแบตเตอรี่ ) พรอมอุปกรณที่
สอดคลองกับเวอรชันสําหรับการชารจแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ USB ปกติ
ขั้วตออัพสตรีม USB
จํานวนขา
9 พินดานขางของขั้วตอ
1
VCC
2
D-
3
D+
4
GND
5
SSTX-
6
SSTX+
7
GND
8
SSRX-
9
SSRX+
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ | 21
ขั้วตอดาวนสตรีม USB
จํานวนขา
9 พินดานขางของขั้วตอ
1
VCC
2
D-
3
D+
4
GND
5
SSRX-
6
SSRX+
7
GND
8
SSTX-
9
SSTX+
พอรต USB
• 1 x อัพสตรีม - ดานหลัง
• 2 x ดาวนสตรีม - ดานหลัง
• 2 x ดาวนสตรีม - ดานลาง
พอรตสําหรับชารจไฟ - พอรตที่มีรูปไอคอนแบตเตอรี่
สนับสนุนความ
สามารถในการชารจไฟแบบเร็วสูงสุด 2 A หากอุปกรณสามารถใชงานรวมกันได
กับ BC1.2
หมายเหตุ: การทํางานของ USB 3.0 จะตองใชกับคอมพิวเตอรที่ทํางาน
กับ USB 3.0
หมายเหตุ: พอรต USB บนมอนิเตอรนี้จะทํางานเฉพาะเมือ
่ เปดมอนิเตอร หรือ
เมื่อมอนิเตอรอยูในโหมดประหยัดพลังงานเทานั้น หากคุณปดมอนิเตอรและ
เปดใหม อุปกรณตอพวงตางๆ ที่เชื่อมตอไวอาจตองใชเวลาสักครู เพื่อให
สามารถกลับมาทํางานไดตามปกติ
22 | เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ
นโยบายคุณภาพและพิกเซลสําหรับมอนิเตอร LCD
ในระหวางกระบวนการผลิตมอนิเตอร LCD ไมใชเรื่องผิดปกติที่จะมีหนึ่งหรือหลายพิก
เซลที่สวางคงที่ภายใตสถานะที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองเห็นไดยาก และไมมผ
ี ล
กระทบใดๆ กับคุณภาพในการแสดงผลหรือความสามารถในการใชงาน โปรดดูขอมูลเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซลสําหรับจอภาพของ Dell ไดที่
www.dell.com/support/monitors
คูมือการดูแลรักษา
การทําความสะอาดมอนิเตอรของคุณ
ขอควรระวัง: อานและปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย กอนทําความ
สะอาดมอนิเตอร
คําเตือน: กอนที่จะทําความสะอาดมอนิเตอร ใหถอดปลั๊กสายไฟมอนิเตอร
ออกจากเตาเสียบไฟฟา
สําหรับวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในรายการดานลาง ในขณะนํา
มอนิเตอรออกจากกลอง ทําความสะอาด หรือการดูแลมอนิเตอรของคุณ:
• ในการทําความสะอาดหนาจอปองกันไฟฟาสถิตย ใชผานุมที่สะอาดชุบน้ําเปยก
หมาดๆ ถาเปนไปได ใชกระดาษทําความสะอาดหนาจอแบบพิเศษ หรือน้ํายาทํา
ความสะอาดที่เหมาะกับสารเคลือบหนาจอปองกันไฟฟาสถิตย อยาใชเบนซิน
ทินเนอร แอมโมเนีย น้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง หรือเครื่องเปาอากาศ
• ใชผาชุบน้ําอุนหมาดๆ ในการทําความสะอาดมอนิเตอร หลีกเลี่ยงการใชผงซัก
ฟอก หรือสารทําความสะอาดที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งทิ้งคราบฟลมบางๆ ไวบน
มอนิเตอร
• หากคุณสังเกตเห็นผงแปงสีขาว เมือ
่ คุณนํามอนิเตอรออกจากกลอง ใหใชผาเช็ด
ออก
• จัดการกับมอนิเตอรดวยความระมัดระวัง เนื่องจากมอนิเตอรสีเขมอาจมีรอยขีดขวน
และมีรอยครูดสีขาวไดมากกวามอนิเตอรสีออน
• เพื่อชวยใหสามารถคงคุณภาพการแสดงภาพที่ดีที่สุดบนมอนิเตอรของคุณ ใหใช
โปรแกรมรักษาหนาจอที่มีการเปลี่ยนภาพตลอด และปดมอนิเตอรเมือ
่ ไมมีการใช
งาน
เกี่ยวกับมอนิเตอรของคุณ | 23
การติดตั้งจอภาพ
การเชื่อมตอขาตั้ง
หมายเหตุ: ขาตั้งไมไดติดตั้งมาจากโรงงาน
หมายเหตุ: ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เฉพาะสําหรับขาตั้งซึ่งนําสงมา
พรอมจอภาพของคุณ หากคุณเชื่อมตอขาตั้งที่ซื้อมาจากแหลงอื่น ใหทําตาม
ขั้นตอนในการติดตั้งที่มาพรอมกับขาตั้งนั้นแทน
ขอควรระวัง: ขั้นดังตอไปนี้มีความสําคัญในการปกปองหนาจอที่โคงของ
คุณ ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อทําการติดตั้งใหเสร็จสิ้น
1. ถอดแกนยกขาตั้งและฐานขาตั้งจากวัสดุรองบรรจุภัณฑ
2. จัดตําแหนงและวางแกนยกขาตั้งบนฐานขาตั้ง
3. เปดที่จับสกรูที่ดานลางของฐานขาตั้งแลวหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดชุดขาตั้ง
4. ปดที่จับสกรู
24 | การติดตั้งจอภาพ
5. เปดฝาครอบปองกันบนจอภาพเพื่อเขาถึงชอง VESA บนจอภาพ
6. เลื่อนแท็บบนแทนขาตั้งในชองบนฝาหลังของจอภาพและวางชุดขาตั้งลงเพื่อล็อค
เขาที่
การติดตั้งจอภาพ | 25
7. เดินสายไฟผานชองจัดสายเคเบิลบนขาตั้งและผานคลิปจัดสายเคเบิลที่ดานหลัง
ของจอภาพ
8. เชื่อมตอสายไฟเขากับจอภาพ
9. จัดเสนทางสายเคเบิลที่ตองการ เชนสายอัพสตรีม USB, สายดาวนสตรีม USB
(อุปกรณเสริม, สายเคเบิลไมรวมมาดวย), สาย HDMI และสาย DisplayPort ผาน
ชองจัดเก็บสายไฟบนขาตั้ง
10.เชื่อมตอสายเคเบิลที่ตองกาเขากับมอนิเตอร
หมายเหตุ: มอนิเตอรของ Dell ไดรับการออกแบบมาใหทํางานไดดีที่สุดกับ
สายเคเบิลในกลองของ Dell Dell ไมรับประกันคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของวิดีโอเมื่อใชสายเคเบิลที่ไมใชของ Dell
หมายเหตุ: เดินสายเคเบิลแตละเสนดวยความระมัดระวัง เพื่อใหสามารถจัด
เก็บสายเคเบิลใหเขาที่กอนมีการติดตั้งฝาครอบ I/O
ขอควรระวัง: หามเสียบปลั๊กเขาเตารับติดผนังหรือเปดมอนิเตอร จนกวาคุณ
จะไดรับขอความแจงใหดําเนินการดังกลาว
26 | การติดตั้งจอภาพ
11.ถือแทนวางขาตั้งแลวยกจอภาพขึ้นอยางระมัดระวัง จากนั้นวางบนพื้นผิวที่เรียบ
ขอควรระวัง: ถือขาตั้งใหแนนเมื่อยกจอภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจาก
อุบัติเหตุ
12.ยกฝาปดปองกันออกจากจอภาพ
การติดตั้งจอภาพ | 27
13.เลื่อนแท็บบนฝาครอบ I/O เขากับชองบนจอภาพจนกระทั่งเขาตําแหนง
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิลทั้งหมดผานฝาครอบ I/O และ
ชองจัดสายเคเบิลบนแทนขาตั้ง
การเชื่อมตอคอมพิวเตอร
คําเตือน: กอนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนใดๆ ในสวนนี้ ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อ
ความปลอดภัย
หมายเหตุ: อยาเชื่อมตอสายเคเบิลทั้งหมดเขากับคอมพิวเตอรพรอมกัน
หมายเหตุ: ภาพเหลานี้ใชเพื่อการแสดงภาพประกอบเทานั้น ลักษณะจริงของ
คอมพิวเตอรอาจแตกตางไฟจากนี้
ในการการเชื่อมตอมอนิเตอรของคุณเขากับคอมพิวเตอร:
1. เชื่อมตอปลายอีกดานหนึ่งของสายเคเบิล DisplayPort หรือ HDMI ที่เชื่อมตอไว
เขากับคอมพิวเตอรของคุณ
2. เชื่อมตอปลายอีกดานของสายเคเบิลอัพสตรีม USB 3.0 เขากับพอรต USB 3.0
ที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอรของคุณ
28 | การติดตั้งจอภาพ
3. เชื่อมตออุปกรณตอพวง USB 3.0 เขากับพอรตดาวนสตรีม USB 3.0 บนจอภาพ
4. เสียบสายไฟของคอมพิวเตอรและจอแสดงผลของคุณเขากับเตาเสียบ
5. เปดจอแสดงผลและคอมพิวเตอร
ถาจอแสดงผลแสดงภาพขึ้นมา หมายความวาการติดตั้งนั้นสมบูรณ ถาไมมีภาพ
ปรากฏบนจอ ใหอาน ปญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus
การถอดขาตั้งมอนิเตอร
หมายเหตุ: เพื่อปองกันรอยขีดขวนบนจอภาพขณะถอดขาตั้งออก ตรวจสอบ
ใหแนใจวา มีการวางมอนิเตอรไวบนพื้นผิวที่นุมและสะอาด
หมายเหตุ: ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเชื่อมตอขาตั้งซึ่งนําสงมา
พรอมจอภาพของคุณ หากคุณเชื่อมตอขาตั้งที่ซื้อมาจากแหลงอื่น ใหทําตาม
ขั้นตอนในการติดตั้งที่มาพรอมกับขาตั้งนั้นแทน
ในการถอดขาตั้งออก:
1. ปดจอภาพ
2. ถอดสายเคเบิลออกจากคอมพิวเตอร
3. วางจอภาพลงบนผานุมหรือโซฟานุม
4. เลื่อนและถอดฝาครอบ I/O ออกจากจอภาพอยางระมัดระวัง
การติดตั้งจอภาพ | 29
5. ถอดสายเคเบิลออกจากจอภาพและเลื่อนสายเคเบิลผานชองจัดเก็บสายเคเบิลบน
แทนขาตั้ง
6. กดปุมปลดล็อกขาตั้งคางไว
7. ยกขาตั้งออกจากจอภาพ
30 | การติดตั้งจอภาพ
อุปกรณยึดผนัง VESA (อุปกรณเสริม)
(ขนาดสกรู: M4 x 10 มม.)
ใหดูขั้นตอนที่มาพรอมกับชุดยึดผนัง VESA ที่ใชดวยกันได
1. วางหนาจอแสดงผลบนผาหรือเบาะที่นุมบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง
2. ถอดขาตั้งมอนิเตอร (โปรดดู การถอดขาตั้งมอนิเตอร)
3. ใชไขควงแฉกเพื่อถอดสกรู 4 ตัวที่ยึดฝาปดพลาสติกออก
4. ติดแผนโลหะยึดจากชุดติดผนังเขากับจอมอนิเตอร
5. ติดมอนิเตอรบนผนัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่มาพรอมกับ
ชุดติดตั้งบนผนัง
หมายเหตุ: สําหรับใชกับแผนโลหะยึดผนังในรายการ UL ซึ่งสามารถรับ
น้ําหนักหรือโหลดต่ําสุดที่ 14.2 กก. เทานั้น
การติดตั้งจอภาพ | 31
การใชงานจอภาพ
เปดจอภาพ
กดปุมเปดปด เพื่อเปดจอภาพ
การใชจอยสติ๊กควบคุม
ใชจอยสติ๊กควบคุมที่ดานหลังของจอภาพเพื่อทําการปรับ OSD
1. กดปุมจอยสติ๊กนีเ้ พื่อออกจากเมนูหลักของ OSD
2. เลื่อนจอยสติ๊กขึ้น/ลง/ซาย/ขวาเพื่อสลับระหวางตัวเลือกตางๆ
3. กดปุมจอยสติ๊กนีอ
้ ีกครั้งเพื่อยืนยันการตั้งคาและออก
จอยสติ๊ก
คําอธิบาย
• เมื่อเมนู OSD เปดอยู ใหกดปุมนี้เพื่อยืนยันการเลือกหรือบันทึกการตั้ง
คา
• เมื่อเมนู OSD ปดอยู ใหกดปุมนี้เพื่อเปดเมนูหลัก OSD โปรดดู การ
เขาถึงระบบเมนู
• สําหรับการนําทางแบบ 2 ทิศทาง (ขวาและซาย)
• เลื่อนไปทางขวาเพื่อเขาสูเมนูยอย
• เลื่อนไปทางซายเพื่อออกจากเมนูยอย
• เพิ่ม (ขวา) หรือลด (ซาย) พารามิเตอรของรายการเมนูที่เลือก
32 | การใชงานจอภาพ
• สําหรับการนําทางแบบ 2 ทิศทาง (ขึ้นและลง)
• สลับระหวางรายการเมนู
• เพิม
่ (ขึ้น) หรือลด (ลง) พารามิเตอรของรายการเมนูที่เลือก
การใชการควบคุมบนแผงดานหลัง
ใชปม
ุ ควบคุมที่ดานหลังของจอภาพเพื่อเขาถึงเมนู OSD และปุมลัด
ตารางตอไปนีร้ ะบุปม
ุ ที่แผงควบคุมดานหลัง:
ปุมบนแผงดานหลัง
1
คําอธิบาย
เพื่อเปดเมนูหลัก OSD โปรดดู การเขาถึงระบบเมนู
เมนู
2
เพื่อออกจากเมนูหลัก OSD
ออก
3
เพื่อระบุโหมดสีที่ตองการจากรายการที่ตั้งไวลวงหนา
ปุมทางลัด/Preset Modes
(โหมดพรีเซ็ต)
4
เพื่อเขาถึงแถบเลื่อนปรับ Dark Stabilizer (ตัวปรับ
ความมืดใหสม่ําเสมอ) โดยตรง
ปุมทางลัด/Dark
Stabilizer (ตัวปรับความ
มืดใหสม่ําเสมอ)
เพื่อเขาถึงแถบเลื่อนปรับ Brightness/Contrast
(ความสวาง/ความเขม) โดยตรง
5
ปุมทางลัด/Brightness/
Contrast (ความสวาง/
ความเขม)
การใชงานจอภาพ | 33
เมือ
่ คุณกดปุม
 ใดๆ เหลานี้ (ไมรวมถึงปุมจอยสติ๊ก) แถบสถานะ OSD จะปรากฏขึ้นเพื่อ
แจงใหคุณทราบการตั้งคาปจจุบันของฟงกชัน OSD
การใชเมนูที่แสดงบนหนาจอ (OSD)
การเขาถึงระบบเมนู
ไอคอน เมนูและเมนูยอย
Game (เกม)
คําอธิบาย
ใชเมนูนี้เพื่อปรับแตงประสบการณเลนเกมเสมือนสวนบุคคลของคุณ
Preset Modes ชวยใหคุณสามารถเลือกจากรายการโหมดพรีเซ็ตสี
(โหมดพรีเซ็ต)
• Standard (มาตรฐาน): โหลดการตั้งคาสีมาตรฐานของ
มอนิเตอร นี่เปนโหมดพรีเซ็ตตามคาเริ่มตน
• FPS: โหลดการตั้งคาสีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเกมยิงบุคคลแรก
(FPS)
34 | การใชงานจอภาพ
Preset Modes • MOBA/RTS: โหลดการตั้งคาสีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเกม
(โหมดพรีเซ็ต)
โมบา (MOBA) และเกมกลยุทธแบบเรียลไทม (RTS)
• RPG: โหลดการตั้งคาสีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเกมเลนตาม
บทบาท (RPG)
• SPORTS (กีฬา): โหลดการตั้งคาสีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเกม
กีฬา
• Game 1 (เกม 1)/Game 2 (เกม 2)/Game 3 (เกม 3):
ชวยใหคุณสามารถปรับแตงการตั้งคาสีสําหรับความตองการใน
การเลนเกมของคุณ
• ComfortView: ลดระดับแสงสีฟาที่สงออกมาจากหนาจอ เพื่อ
ชวยใหคุณสามารถดูไดอยางสบายตายิ่ง
คําเตือน: ผลจากการปลอยแสงสีฟาออกจาก
มอนิเตอรในระยะยาวอาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ
ในตัวบุคคล เชน ตาพรา ตาลา และตาเกิดความเสีย
หายได การใชมอนิเตอรเปนระยะเวลานานอาจทํา
ใหเกิดอาการปวดในบางสวนของรางกาย เชน คอ
แขน หลัง และบา
ในการลดความเสี่ยงการเกิดตาลาและปวดคอ/แขน/หลัง/ไหล
จากการใชจอภาพเปนระยะเวลานาน เราขอแนะนําใหคุณ:
1. ตั้งระยะหางของหนาจอตั้งแต 20 นิ้วถึง 28 นิ้ว (50 ซม. 70 ซม.) จากดวงตาของคุณ
2. กะพริบตาบอยๆ เพื่อทําใหดวงตาของคุณชุมชื้น หรือทําใหตา
เปยกชื้นน้ํา หลังใชจอภาพเปนเวลานาน
3. หยุดพัก 20 นาทีในทุกสองชั่วโมงเปนประจําและบอยๆ
4. พักสายตาจากจอภาพและมองวัตถุไกลๆ ที่ระยะ 20 ฟุตเปน
เวลาอยางนอย 20 วินาทีในระหวางหยุดพัก
5. ยืดตัวเพื่อลดอาการเมื่อยของคอ แขน หลัง และบา ใน
ระหวางพัก
• Warm (อุน
 ): แสดงสีที่อุณหภูมิสีที่ต่ํากวา หนาจอจะปรากฏ
เปนโทนสีที่อุนขึน
้ ดวยสีแดง/เหลือง
• Cool (เย็น): แสดงสีที่อุณหภูมิสีที่สูงกวา หนาจอจะปรากฏเปน
โทนสีที่เย็นขึ้นดวยสีน้ําเงิน
• Custom Color (สีปรับแตงเอง): อนุญาตใหคุณปรับการตั้ง
คาสีดวยตัวคุณเอง เลื่อนจอยสติ๊กเพื่อปรับคา Gain (เกน),
Offset (ออฟเซ็ต), Hue (ความอิ่มตัวของสี), และ
Saturation (ความอิ่มตัว) และสรางพรีเซ็ตโหมดสีของคุณ
เอง
การใชงานจอภาพ | 35
Game Enhance คุณลักษณะนี้จะมีฟงกชันใหเลือกสามฟงกชัน เพื่อใชในการปรับ
Mode (โหมด แตงประสบการณเลนเกมของคุณ
ปรับแตงเกม)
• Off (ปด)
เลือกเพื่อปดใชงานฟงกชันภายใต Game Enhance Mode
(โหมดปรับแตงเกม)
• Timer (ตัวตั้งเวลา)
ชวยใหคุณสามารถปดหรือเปดใชงานตัวตั้งเวลาซึ่งอยูที่มุมซายบน
ของจอแสดงผล ตัวตั้งเวลาจะแสดงเวลาที่ใชไปนับจากเริ่มเกม
เลือกตัวเลือกจากรายการชวงเวลาเพื่อใหคุณทราบถึงเวลาที่เหลือ
• Frame Rate (อัตราเฟรม)
การเลือก On (เปด) ชวยใหคุณสามารถแสดงผลอัตราเฟรมตอ
วินาทีปจจุบัน ในขณะเลนเกม ยิ่งอัตราสูงขึ้นเพียงใด การเคลื่อน
ไหวจะเรียบลื่นมากเพียงนั้น
• Display Alignment (การปรับแนวการแสดงผล)
เปดใชงานฟงกชันเพื่อชวยใหการปรับแนวเนื้อหาวิดีโอเปนไปอยาง
สมบูรณแบบ สําหรับจอแสดงผลหลายจอ
FreeSync
เมื่อคุณเลือก On (เปด), มอนิเตอรจะทํางานที่อัตราเฟรมสูงสุดที่
เปนไปไดเพื่อขจัดทั้งความหนวงในการปอนขอมูลและหนาจอฉีก
ขาด ทําใหการเลนเกมราบรื่นขึ้น
Response Time ชวยใหคุณตั้งคา Response Time (เวลาในการตอบสนอง) เปน
(เวลาในการตอบ Fast (เร็ว), Super Fast (เร็วมาก) หรือ Extreme (สุดขีด)
สนอง)
36 | การใชงานจอภาพ
Dark Stabilizer คุณลักษณะนี้จะปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นไดดีขึ้นในฉาก
(ตัวปรับความมืด เลนเกมที่มืด ยิ่งมีคาสูงขึ้นเพียงใด (ระหวาง 0 ถึง 3) ความสามารถ
ใหสม่ําเสมอ) ในการมองเห็นในบริเวณภาพแสดงผลที่มืดจะยิ่งดีขึ้นเพียงนั้น
Hue (ความอิ่มตัว คุณสมบัตินี้สามารถเปลี่ยนสีของภาพวิดีโอเปนสีเขียวหรือมวง ตัว
ของสี)
เลือกนี้ใชสําหรับปรับความสดของสีท่ต
ี องการ
ใชจอยสติ๊กเพื่อปรับระดับความอิ่มตัวของสีจาก 0 ถึง 100
เลื่อนจอยสติ๊ก ขึ้นเพื่อเพิ่มเฉดสีเขียวของภาพวิดีโอ
เลื่อนจอยสติ๊กลง เพื่อเพิ่มเฉดสีมวงของภาพวิดีโอ
หมายเหตุ: การปรับ Hue (ความอิ่มตัวของสี) สามารถทําไดเมื่อ
คุณเลือก FPS, MOBA/RTS, SPORTS (กีฬา), หรือ RPG
โหมดพรีเซ็ต
Saturation
(ความอิม
่ ตัว)
คุณสมบัตินี้ สามารถปรับความอิ่มตัวสําหรับภาพวีดีโอ
ใชจอยสติ๊กเพื่อปรับระดับความอิ่มตัวจาก 0 ถึง 100
เลื่อนจอยสติ๊ก ขึ้นเพื่อเพิ่มความมีสีสันของภาพวิดีโอ
เลื่อนจอยสติ๊กลง เพื่อเพิ่มลักษณะโมโนโครมของภาพวิดีโอ
หมายเหตุ: การปรับ Saturation (ความอิ่มตัว) สามารถทําได
เมื่อคุณเลือก FPS, MOBA/RTS, SPORTS (กีฬา), หรือ RPG
โหมดพรีเซ็ต
Reset Game
(รีเซ็ตเกม)
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู Game (เกม) ไปเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน
การใชงานจอภาพ | 37
Input Source ใชเมนู Input Source (แหลงสัญญาณขาเขา) เพื่อเลือก
(แหลงสัญญาณ สัญญาณเขาระหวางสัญญาณวิดีโอที่แตกตางกันที่อาจเชือ
่ มตออยู
ขาเขา)
กับจอแสดงผลของคุณ
DP
เลือกสัญญาณขาเขา DP เมื่อคุณใชขั้วตอ DisplayPort (DP) ใช
ปุมจอยสติ๊กเพื่อยืนยันการเลือก
HDMI 1
เลือกสัญญาณขาเขา HDMI 1 หรือ HDMI 2 เมื่อคุณใชขั้วตอ
HDMI ใชปุมจอยสติ๊กเพื่อยืนยันการเลือก
HDMI 2
Auto Select การเปดใชฟงกชันนี้จะชวยใหมอนิเตอรสามารถสแกนสัญญาณขา
(เลือกอัตโนมัติ) เขาที่มีใหเลือกโดยอัตโนมัติ ใชปุมจอยสติ๊กเพื่อยืนยันการเลือก
Reset Input รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู Input Source (แหลง
Source
สัญญาณขาเขา) ไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
(รีเซ็ตแหลง
สัญญาณขาเขา)
38 | การใชงานจอภาพ
AlienFX
Lighting
(ไฟสองสวาง
AlienFX)
Color (สี)
ใชเมนูนี้เพื่อปรับการตั้งคาไฟ LED สําหรับปุมเปดปดr, โลโก
Alienware และแถบไฟบนขาตั้ง
เพื่อระบุสีไฟ LED สําหรับพื้นที่ที่เลือกใหเลือก On (เปด) และ
เลื่อน ลง เพื่อไฮไลตตัวเลือก Custom Color (สีที่กําหนดเอง)
จากนั้นคุณสามารถเลือกจากรายการสีที่มีอยู 20 สีโดยใชการเลื่อน
จอยสติ๊กขึน
้ หรือลง
การใชงานจอภาพ | 39
ตารางตอไปนี้แสดงหมายเลขสีและรหัส RGB ที่ใชสําหรับ LED
20 สี
หมายเลข
R
G
B
1
0
0
0
2
63
0
255
3
100
0
240
4
255
0
255
5
239
12
175
6
255
0
89
7
255
0
0
8
255
45
0
9
255
75
0
10
255
120
0
11
204
255
0
12
127
255
0
13
76
255
0
14
0
255
0
15
0
255
25
16
0
255
63
17
0
240
240
18
0
63
255
19
0
25
255
20
0
0
255
ในการปดไฟสองสวาง AlienFX ใหเลือก Off (ปด)
หมายเหตุ: ฟงกชั่นเหลานี้จะใชไดเฉพาะเมื่อ Spectrum
(สเปคตรัม) ถูกปดใชงาน
Custom
(กําหนดเอง)
เปนเมนูแบบอานอยางเดียว เมื่อคุณใช Color (สี) และ/หรือ
Spectrum (สเปคตรัม) เพื่อทําการปรับไฟ LED สถานะเมนูนี้จะ
ปรากฏเปน Off (ปด); เมื่อคุณทําการปรับไฟ LED ผาน
แอพพลิเคชัน AlienFX สถานะจะเปลี่ยนเปน On (เปด)
40 | การใชงานจอภาพ
Spectrum
(สเปคตรัม)
เมื่อคุณเลือก On (เปด), ไฟสองสวาง LED จะติดสวาง และเปลี่ยน
สีตามลําดับของสเปคตรัมสี: แดง สม เหลือง เขียว น้ําเงิน คราม และ
มวง
Reset AlienFX รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู AlienFX Lighting (ไฟสอง
Lighting
สวาง AlienFX) ไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
(รีเซ็ตไฟสอง
สวาง AlienFX)
Display
(การแสดงผล)
Brightness
(ความสวาง)
Contrast
(ความเขม)
ใช Display (การแสดงผล) ในการปรับภาพ
Brightness (ความสวาง) ปรับความสวางของไฟพื้นหลัง
เลื่อนจอยสติ๊กขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความสวางหรือเลื่อนจอยสติ๊กลง
เพื่อลดระดับความสวาง (ต่ําสุด 0 / สูงสุด 100)
ปรับ Brightness (ความสวาง) กอน จากนั้นจึงปรับ Contrast
(ความเขม) เฉพาะเมื่อจําเปนตองปรับเทานั้น
เลื่อนจอยสติ๊กขึ้นเพื่อเพิ่มระดับความเขมหรือเลื่อนจอยสติ๊กลงเพื่อ
ลดระดับความเขม (ต่ําสุด 0 / สูงสุด 100)
ฟงกชน
ั Contrast (ความเขม) จะปรับคาความแตกตางระหวาง
ความมืดและความสวางบนหนาจอของมอนิเตอร
Aspect Ratio ปรับอัตราสวนภาพเปน Wide 16:9 (ไวด 16:9), Auto Resize
(อัตราสวนภาพ) (ปรับขนาดอัตโนมัติ), 4:3, หรือ 1:1
การใชงานจอภาพ | 41
Input Color
Format
(รูปแบบสีที่เขา
จอภาพ)
ชวยใหคุณสามารถตั้งคาโหมดสัญญาณเขาวิดีโอเปน:
RGB: เลือกตัวเลือกนี้หากมีการเชือ
่ มตอมอนิเตอรของคุณเขากับ
คอมพิวเตอร (หรือเครื่องเลนมีเดีย) โดยใชสายเคเบิล DP หรือ
HDMI
YPbPr: เลือกตัวเลือกนี้ หากเครื่องเลนมีเดียของคุณรองรับเฉพาะ
เอาทพุท YPbPr
Sharpness
(ความคมชัด)
คุณสมบัตินี้สามารถทําใหภาพดูชัดขึ้น หรือซอฟตลง ใช จอยสติ๊ก
เพื่อปรับระดับความคมชัดจาก 0 ถึง 100
Reset Display รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู Display (การแสดงผล) ไป
(รีเซ็ตจอแสดง เปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
ผล)
Audio
(ระบบเสียง)
Volume
ชวยใหคุณสามารถตั้งคาระดับเสียงดังสําหรับสัญญาณเสียงออกไป
(ระดับเสียงดัง) ทีห
่ ูฟง
ใช จอยสติ๊ก เพื่อปรับระดับเสียงดังจาก 0 ถึง 100
Reset Audio
(รีเซ็ตระบบ
เสียง)
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู Audio (ระดับเสียง) ไปเปนคา
เริ่มตนจากโรงงาน
Menu (เมนู)
เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อปรับการตั้งคาของ OSD เชน ภาษาของ OSD
เวลาที่เมนูจะยังคงอยูบนหนาจอ เปนตน
42 | การใชงานจอภาพ
Language
(ภาษา)
ตั้งคาการแสดงผล OSD เปนหนึ่งในแปดภาษาเหลานี้ (อังกฤษ
สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน โปรตุเกสในบราซิล รัสเซีย จีนตัวยอ หรือ
ญี่ปุน)
Transparency เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนความโปรงแสงของเมนูโดยการเลื่อนจอ
(ความโปรงแสง) ยสติก
๊ ขึ้นหรือลง (ต่ําสุด 0/สูงสุด 100)
Timer
(ตัวตั้งเวลา)
ตั้งระยะเวลาที่ OSD จะยังคงแสดงอยูบนหนาจอ หลังจากที่คุณ
เลื่อนจอยสติ๊กหรือกดปุม
เลื่อนจอยสติ๊กเพื่อปรับสไลเดอรโดยเพิ่มขึน
้ ครั้งละ 1 วินาที ตั้งแต
5 ถึง 60 วินาที
Reset Menu
(เมนูรีเซ็ต)
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู Menu (เมนู) ไปเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน
Personalize
(ปรับแตงเอง)
Shortcut Key 1 ชวยใหคุณสามารถเลือกคุณลักษณะจาก Preset Modes (โหมด
(ปุมทางลัด 1) พรีเซ็ต), Game Enhance Mode (โหมดการปรับแตงเกม),
Shortcut Key 2 Dark Stabilizer (ตัวปรับความมืดใหสม่ําเสมอ),
(ปุมทางลัด 2) Brightness/Contrast (ความสวาง/ความเขม), Input
Source (แหลงสัญญาณขาเขา), Aspect Ratio (อัตราสวน
Shortcut Key 3 ภาพ) หรือ Volume (ระดับเสียงดัง) และตั้งคาเปนปุมทางลัด
(ปุมทางลัด 3)
USB
อนุญาตใหคุณเปดหรือปดการทํางานของ USB ในระหวางอยูใน
โหมด สแตนดบาย
หมายเหตุ: สามารถเลือกใชงานการเปด/ปด USB ในโหมดสแตนด
บายไดเฉพาะเมื่อไมมีการเสียบสายเคเบิลอัพสตรีม USB อยูเทา
นั้น ตัวเลือกนี้จะเปนสีเทาเมื่อมีการเสียบสาย USB อัพสตรีม
Reset
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู Personalize (ปรับแตงเอง)
Personalization ไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
(รีเซ็ตการปรับ
แตงการตั้งคา
สวนบุคคล)
การใชงานจอภาพ | 43
Others (อื่นๆ)
Display Info แสดงการตั้งคาปจจุบันของมอนิเตอรนี้
(ขอมูลการแสดง
ผล)
DDC/CI
DDC/CI (Display Data Channel/Command Interface)
อนุญาตใหคุณปรับคาพารามิเตอรจอแสดงผลของคุณ (ความสวาง,
ความสมดุลของสี ฯลฯ) ผานซอฟตแวรบนคอมพิวเตอรของคุณ
คุณสามารถปดใชงานคุณสมบัตินี้โดยการเลือก Off (ปด)
เปดใชงานคุณลักษณะนี้ เพื่อประสบการณการใชงานที่ดีที่สุด และ
สมรรถนะที่ดีที่สุดจากจอภาพของคุณ
44 | การใชงานจอภาพ
LCD
Conditioning
(การปรับ
สภาพ LCD)
Firmware
(เฟรมแวร)
ชวยลดอาการภาพคางบนหนาจอในกรณีที่เกิดเล็กนอย ขึ้นอยูกับ
ระดับของภาพที่คางบนหนาจอ โปรแกรมอาจใชเวลาในการเรียกใช
งานพอสมควร คุณสามารถเปดใชงานคุณลักษณะนี้โดยการเลือก
On (เปด)
แสดงผลเวอรชันเฟรมแวรของมอนิเตอร
Service Tag
(แท็กบริการ)
แสดงแท็กบริการของจอแสดงผลของคุณ สตริงนี้จําเปนเมื่อคุณมอง
หาการสนับสนุนทางโทรศัพท, ตรวจสอบสถานะการรับประกัน, อัพ
เดตไดรเวอรบนเว็บไซตของ Dell ฯ
Reset Others
(รีเซ็ตอื่นๆ)
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดภายในเมนู Others (อื่นๆ) ไปเปนคาเริ่มตน
จากโรงงาน
Factory Reset รีเซ็ตการตั้งคา OSD ทั้งหมดเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
(การรีเซ็ตคาจาก
โรงงาน)
ขอความเตือน OSD
เมื่อมอนิเตอรไมสนับสนุนโหมดความละเอียดบางโหมด คุณจะเห็นขอความดังตอไปนี้:
หมายเหตุ: ขอความอาจแตกตางกันไปเล็กนอยตามสัญญาณเขาที่เชื่อมตอ
ไว
ซึ่งหมายความวามอนิตเตอรไมสามารถซิงโครไนซสัญญาณที่ไดรับจากคอมพิวเตอร
ได โปรดดู ขอมูลจําเพาะของมอนิเตอร สําหรับชวงความถี่ในแนวนอนและแนวตั้งที่
มอนิเตอรนี้สามารถใชได โหมดที่แนะนําคือ 1920 x 1080
การใชงานจอภาพ | 45
คุณจะเห็นขอความตอไปนีก
้ อนปดใชงานฟงกชัน DDC/CI:
เมือ
่ จอภาพเขาสู Power Save Mode (โหมด การประหยัดพลังงาน) จะปรากฏขอ
ความดังตอไปนี้:
เปดใชคอมพิวเตอร และปลุกมอนิเตอร เพื่อใหสามารถใชงาน การใชเมนูที่แสดงบน
หนาจอ (OSD)
หมายเหตุ: ขอความอาจแตกตางกันไปเล็กนอยตามสัญญาณเขาที่เชื่อมตอ
ไว
หากคุณกดปุมใดๆ นอกเหนือจากปุมเพาเวอร จะปรากฎขอความดังตอไปน ตามสัญญาณ
เขาที่เลือก:
หมายเหตุ: ขอความอาจแตกตางกันไปเล็กนอยตามสัญญาณเขาที่เชื่อมตอ
ไว
46 | การใชงานจอภาพ
หากมีการเลือกสัญญาณเขา HDMI หรือ DP และไมมีการเชื่อมตอสายเคเบิ้ลที่เกี่ยว
ของ กลองขอความลอยจะปรากฎ
หมายเหตุ: ขอความอาจแตกตางกันไปเล็กนอยตามสัญญาณเขาที่เชื่อมตอ
ไว
เมื่อ Factory Reset (การรีเซ็ตคาจากโรงงาน) ถูกเลือก ขอความดังตอไปนี้จะ
ปรากฏขึ้น:
โปรดดู การแกปญหา สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
การล็อคปุมควบคุมที่แผงดานหลัง
คุณสามารถล็อคปุมควบคุมที่แผงดานหลังเพื่อปองกันการเขาถึงเมนู OSD และ/หรือปุม
เปดปด
การใชงานจอภาพ | 47
เพือ
่ ล็อคปุม:
1. กด ปุม 5 คางไวเปนเวลาสี่วินาที เมนูจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี้:
• Menu Buttons (ปุมเมนู): เลือกตัวเลือกนีเ้ พื่อล็อคปุมเมนู OSD ทั้งหมดยก
เวนปุมเพาเวอร
• Power Button (ปุมเพาเวอร): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อล็อคเฉพาะปุมเพาเวอร
• Menu + Power Buttons (ปุมเมนู + ปุมเพาเวอร): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อ
ล็อคปุมทั้งหมดบนแผงควบคุมดานหลัง
เพือ
่ ปลดล็อคปุม กด ปุม 5 คางไวเปนเวลาสี่วินาที จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เลือก ไอคอนปลดล็อค
เพื่อปลดล็อคปุม
การตั้งคาความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด
ในการตั้งคามอนิเตอรเปนความละเอียดสูงสุด:
ใน Windows 7, Windows 8 และ Windows 8.1:
1. สําหรับ Windows 8 และ Windows 8.1 เทานั้น เลือกรูปแบบภาพเดสกท็อปเพื่อ
สลับไปยังคลาสิคเดสกท็อป
2. คลิกขวาบนเดสกท็อปและเลือก ความละเอียดของหนาจอ
3. คลิกรายการหลนลงของความละเอียดของหนาจอและเลือก 1920 x 1080
4. คลิก ตกลง
ใน Windows 10:
1. คลิกขวาบนเดสกท็อป และคลิกที่ การตั้งคาการแสดงผล
2. คลิกที่ การตั้งคาการแสดงผลขั้นสูง
3. คลิกรายการหลนลงของ ความละเอียด และเลือก 1920 x 1080
4. คลิกที่ นําไปใช
ถาคุณไมเห็นตัวเลือก 1920 x 1080 คุณอาจจําเปนตองปรับปรุงไดรเวอรกราฟฟกของ
คุณ ขึ้นอยูกับคอมพิวเตอรของคุณ ใหดําเนินการหนึง่ ในขั้นตอนดังตอไปนี้ใหเสร็จ
สมบูรณ:
ถาคุณมีคอมพิวเตอรเดสกท็อป หรือคอมพิวเตอรแล็ปท็อปของ Dell:
• ไปยัง www.dell.com/support ปอนแท็กบริการของคุณ และดาวนโหลดได
รเวอรกราฟฟกลาสุดสําหรับกราฟฟกการดของคุณ
ถาคุณใชคอมพิวเตอรที่ไมใชของ Dell (แล็ปท็อปหรือเดสกท็อป):
• ไปยังหนาเว็บไซตสนับสนุนสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ และดาวนโหลดไดรเวอร
กราฟฟกลาสุด
• ไปยังเว็บไซตกราฟฟกการดของคุณ และดาวนโหลดไดรเวอรกราฟฟกลาสุด
48 | การใชงานจอภาพ
การใชการเอียง พลิกหมุน และการยืดตามแนวตั้ง
หมายเหตุ: ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเชื่อมตอขาตั้งซึ่งนําสงมา
พรอมจอภาพของคุณ หากคุณเชื่อมตอขาตั้งที่ซื้อมาจากแหลงอื่น ใหทําตาม
ขั้นตอนในการติดตั้งที่มาพรอมกับขาตั้งนั้นแทน
การยืดเอียงและหมุน
ดวยขาตั้งที่ติดกับจอภาพ คุณสามารถเอียงและหมุนจอภาพเพื่อความสะดวกในการรับชม
ที่มม
ุ มองตางๆ ได
หมายเหตุ: ขาตั้งไมไดติดตั้งมาจากโรงงาน
การยืดตามแนวตั้ง
หมายเหตุ: ขาตั้งยืดตามแนวตั้งไดมากถึง 130 มม. ภาพดานลางสาธิตถึงวิธี
การยืดขาตั้งในแนวตั้ง
การใชงานจอภาพ | 49
การหมุนมอนิเตอร
กอนที่คุณจะหมุนมอนิเตอร ควรยืดมอนิเตอรออกในแนวตั้งจนสุด (การยืดตามแนวตั้ง)
และเอียงขึ้นดานบนจนสุด เพื่อปองกันไมใหกระทบกับขอบดานลางของมอนิเตอร
หมุนตามเข็มนาฬิกา
50 | การใชงานจอภาพ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา
หมายเหตุ: ในการใชฟงกชั่น หมุนจอแสดงผล (มุมมองแนวนอนเทียบกับมุม
มองแนวตั้ง) กับคอมพิวเตอร Dell คุณตองมีไดรเวอรกราฟกที่อัพเดทแลว
ซึ่งไมไดใหมาพรอมจอภาพ ในการดาวนโหลดไดรเวอรกราฟก ใหไปที่
www.dell.com/support และดูในสวนของ การดาวนโหลด เพื่อหา ได
รเวอรวิดีโอ ที่อัพเดทลาสุด
หมายเหตุ: เมือ
่ อยูใน โหมดมุมมองภาพแนวตั้ง คุณอาจพบปญหา
ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ในแอบพลิเคชันที่เนนการใช
ภาพกราฟก (เกม 3 มิติ เปนตน)
การใชงานจอภาพ | 51
การปรับตั้งคาการแสดงผลหมุนหนาจอของระบบ
หลังจากที่คุณหมุนจอภาพของคุณแลว คุณจําเปนตองดําเนินการตามขั้นตอนดานลางให
เสร็จ เพื่อปรับตั้งการแสดงผลหมุนจอแสดงผลของระบบ
หมายเหตุ: ถาคุณกําลังใชมอนิเตอรกับคอมพิวเตอรที่ไมใชของ Dell คุณจํา
เปนตองไปยังเว็บไซตไดรเวอรกราฟฟก หรือเว็บไซตของผูผลิตคอมพิวเตอร
ของคุณ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับการหมุน 'เนื้อหา' บนจอแสดงผลของคุณ
การปรับตั้งคาการแสดงผลหมุนหนาจอ:
1. คลิกขวาที่เดสกท็อป และคลิก คุณสมบัติ
2. เลือกแท็บ การตั้งคา และคลิก ขั้นสูง
3. ถาคุณใชกราฟกการด ATI ใหเลือกแท็บ การหมุน และตั้งคาการหมุนที่ตองการ
4. ถาคุณใชกราฟกการด NVIDIA® ใหคลิกที่แท็บ NVIDIA ใหเลือก NVRotate,
ในคอลันดานซายมือ และจากนั้นเลือกการหมุนที่ตองการ
5. ถาคุณใชกราฟกการด Intel® ใหเลือกแท็บกราฟก Intel คลิกที่ คุณสมบัติ
กราฟก เลือกแท็บ การหมุน จากนั้นตั้งคาการหมุนที่ตองการ
หมายเหตุ: ถาคุณไมเห็นตัวเลือกการหมุน หรือระบบทํางานไมถูกตอง ใหไป
ที่ www.dell.com/support แลวดาวนโหลดไดรเวอรลาสุด สําหรับกราฟก
การดของคุณ
52 | การใชงานจอภาพ
การใชแอพพลิเคชัน AlienFX
คุณสามารถกําหนดคาเอฟเฟกตแสงไฟ LED ในหลายๆ โซนบนจอภาพ Alienware ของ
คุณผาน AlienFX ใน AWCC (Alienware Command Center)
หมายเหตุ: หากคุณมีเดสกท็อปหรือแล็ปท็อปสําหรับเลนเกมของ Alienware
คุณสามารถเขาถึง AWCC เพื่อควบคุมการใหแสงไฟไดโดยตรง
หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหดูวิธีใชออนไลนของ Alienware
Command Center
ขอกําหนดเบื้องตน
กอนการติดตั้ง AWCC ในระบบที่ไมใช Alienware:
• ตรวจสอบใหแนใจวาระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรของคุณคือ Windows 10 R3
หรือใหมกวา
• ตรวจสอบวาการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของคุณทํางานอยู
• ตรวจสอบใหแนใจวาสายเคเบิล USB ที่ใหมานั้นเชื่อมตอกับทั้งจอภาพ Alienware
และคอมพิวเตอร
การติดตั้ง AWCC ผานการอัพเดต Windows
1. แอพพลิเคชัน AWCC ถูกดาวนโหลดและจะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ การติดตั้งใช
เวลาสองสามนาทีเพื่อใหเสร็จสิ้น
2. ไปยังโฟลเดอรโปรแกรมเพื่อใหแนใจวาการติดตั้งสําเร็จ หรือคุณสามารถคนหา
แอพพลิเคชัน AWCC ไดในเมนู เริ่ม
3. เรียกใช AWCC และทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อดาวนโหลดสวนประกอบซอฟตแวร
เพิ่มเติม:
• ในหนาตาง การตั้งคา คลิก Windows Update, คลิก ตรวจหาขอมูลอัพเดท
เพื่อตรวจสอบความคืบหนาการอัพเดตไดรเวอร Alienware
• หากการอัพเดตไดรเวอรไมตอบสนองในคอมพิวเตอรของคุณ ใหติดตั้ง AWCC จาก
เว็บไซต Dell Support
การติดตั้ง AWCC จากเว็บไซต Dell Support
1. ปอน AW2521HF หรือ AW2521HFL ในฟลดแบบสอบถามที่ www.dell.com/
support/drivers และดาวนโหลดรายการตอไปนี้เวอรชันลาสุด:
• แอพพลิเคชัน Alienware Command Center
• ไดรเวอร Alienware Gaming Monitor Control Center
2. ไปยังโฟลเดอรที่คุณบันทึกไฟลติดตั้งไว
3. ดับเบิลคลิกที่ไฟลติดตั้งและทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อทําการติดตั้งใหเสร็จ
สิ้น
การใชแอพพลิเคชัน AlienFX | 53
ไปยังหนาตาง AlienFX
ดวย Alienware Command Center, AlienFX อนุญาตใหคุณควบคุมสีของแสงไฟ LED
และเอฟเฟกตการเปลี่ยนแปลงสําหรับจอภาพ Alienware ของคุณ
ในหนาจอหลักของ AWCC คลิก FX ในแถบเมนูดานบนเพื่อเขาถึงหนาจอหลักของ
AlienFX
ตารางตอไปนี้อธิบายฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในหนาจอหลัก:
หมายเลข
ฟงกชัน
คําอธิบาย
A
CREATE NEW
คลิก
THEME... (สรางธีม
ใหม...)
B
แกไขการควบคุม
• EDIT (แกไข): ใหตัวเลือกใหคุณปรับแตงการตั้งคาแสง
ไฟสําหรับธีมของคุณ
• GO DIM (หรี่ไฟ): ทําการหรี่ไฟ
• GO DARK (ดับไฟ): ปดไฟ
C
สวนประกอบธีม
คุณสามารถใชสวนประกอบเหลานี้ (LIGHTING (ไฟ),
MACROS (มาโค), SETTINGS (การตั้งคา)) เพื่อทําให
ธีมที่เลือกเปนธีมหลักที่ใชงานอยู
D
รายการ THEMES
(ธีม)
แสดงธีมในมุมมองรายการหรือมุมมองตาราง
E
การควบคุมพื้นหลัง
ปรับเอฟเฟกตภาพเคลื่อนไหวพื้นหลัง
F
ความชวยเหลือ
คลิกเพื่อเขาถึงวิธีใชออนไลนของ AWCC
G
การควบคุมหนาตาง
คุณสามารถใชปุมตางๆ เพื่อยอขนาดเล็กสุด, ขยายใหญสุด
หรือคืนคาขนาดของหนาตาง เมื่อ
ถูกเลือก แอพพลิเคชัน
จะปดลง
54 | การใชแอพพลิเคชัน AlienFX
จากนั้นปอนชื่อในกลองขอความเพื่อเพิ่มธีม
เมื่อคุณเริ่มกําหนดธีมดวยตนเอง คุณควรจะพบหนาจอตอไปนี้:
ตารางตอไปนีอ
้ ธิบายฟงกชันและคุณสมบัติตางๆ ในหนาจอ:
หมายเลข
H
ฟงกชัน
คําอธิบาย
แผง LIGHTING
(ไฟ)
ใชการควบคุมในแผงนี้เพื่อตั้งคาเอฟเฟกตแสงไฟสําหรับธีม
I
SAVE THEME
(บันทึกธีม)
คลิกเพื่อบันทึกการปรับและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสําหรับ
ธีม
J
ไลฟพรีวิว
โซนไฟสองสวางพรอมคําบรรยายภาพแบบมีหมายเลข คุณ
สามารถเลือกโซนเดียวโดยคลิกที่หมายเลขบนภาพ เมื่อคุณ
ทําการปรับไฟ ตัวอยางของจอภาพจะแสดงพรอมดวยเอ
ฟเฟกตใหม
ดู การตั้งคาเอฟเฟกตไฟ สําหรับรายละะเอียด
การสรางธีม
เพื่อสรางธีมดวยการตั้งคาไฟที่คุณตองการ:
1. เรียกใช AWCC
2. คลิก FX ในแถบเมนูดานบนเพื่อเขาถึงหนาจอหลักของ AlienFX
3. ที่มม
ุ บนซายของหนาตางนี้ คลิก
เพื่อสรางธีมใหม
4. ในกลองขอความ CREATE NEW THEME (สรางธีมใหม) พิมพชื่อธีม
5. ระบุโซนไฟสองสวางที่คุณตองการปรับไฟโดย:
• การเลือกกลองกาเครื่องหมายโซนดานบนพื้นที่ไลฟพรีวิวหรือ
• คลิกหมายเลขคําบรรยายภาพบนจอภาพ
การใชแอพพลิเคชัน AlienFX | 55
6. ในแผง LIGHTING (ไฟ) เลือกเอฟเฟกตไฟที่คุณตองการจากรายการด
ร็อปดาวน ซึ่งรวมถึง Morph (มอรฟ), Pulse (พัลซ), Color (สี), Spectrum
(สเปคตรัม), และ Breathing (บรีธติ้ง) ดู การตั้งคาเอฟเฟกตไฟ สําหรับราย
ละะเอียด
หมายเหตุ: ตัวเลือก Spectrum (สเปคตรัม) ใชไดเฉพาะเมือ
่ คุณเลือก All
Zones (ทุกโซน) เพื่อทําการปรับไฟ
7. ทําซ้ํา ขั้นตอน 5 และ ขั้นตอน 6 เพื่อใหตัวเลือกการกําหนดคาเพิ่มเติมพรอมใช
งานตามความตองการ
8. เมื่อเสร็จสิ้น คลิก SAVE THEME (บันทึกธีม) การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่มุม
ลางขวาของหนาจอ
การตั้งคาเอฟเฟกตไฟ
แผง LIGHTING (ไฟ) ชวยในการเลือกเอฟเฟกตไฟตางๆ คุณสามารถคลิก Effect
(เอฟเฟกต) เพื่อเปดเมนูดร็อปดาวนพรอมตัวเลือกที่มีใหเลือก
หมายเหตุ: ตัวเลือกที่ปรากฏอาจแตกตางกันไปตามโซนไฟสองสวางที่คุณ
ระบุ
56 | การใชแอพพลิเคชัน AlienFX
ตารางตอไปนีแ
้ สดงภาพรวมของตัวเลือกตางๆ:
Morph (มอรฟ)
คําอธิบาย
เอฟเฟกตนี้จะเปลี่ยนสีแสงเปนสีอื่นโดยการเปลี่ยนอยาง
ราบรื่น
เพื่อทําการปรับนี้:
1. เลือกสีที่ตองการจากจานสีหรือรายการของ
PRESET COLORS (สีที่กําหนดไวลวงหนา)
สีที่เลือกและรหัสสี RGB จะปรากฏขึน
้ ในฟลดดาน
ขวา
หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนสี ใชปุมลูกศรขึ้นและลง
ขางกลอง R/G/B เพื่อแกไขรหัสสี
2. เพื่อเพิ่มสีที่เลือกลงในรายการ YOUR COLORS
(สีของคุณ) เพื่อการเขาถึงที่รวดเร็วในอนาคต
คลิก
สามารถเพิ่มไดสูงสุด 12 สีในรายการนี้
หมายเหตุ: เพื่อลบชิปสีที่มีอยูออกจากรายการนี้ คลิ
กขวาที่ชิปสีนั้น
3. ทําซ้ําขั้นตอนกอนหนานี้เพื่อระบุ Color 2 (สี 2)
ใหเปนสีสิ้นสุด
4. ลากตัวเลื่อน BRIGHTNESS (ความสวาง) เพื่อ
ปรับความสวางของสี
5. ลากตัวเลื่อน TEMPO (จังหวะ) เพื่อปรับความเร็ว
การเปลี่ยน
Pulse (พัลซ)
คําอธิบาย
เอฟเฟกตนี้ทําใหไฟแฟลชกระพริบเปนชวงๆ
เพื่อทําการปรับนี้:
1. เลือกสีที่ตองการจากจานสีหรือรายการของ
PRESET COLORS (สีที่กําหนดไวลวงหนา)
สีที่เลือกและรหัสสี RGB จะปรากฏขึน
้ ในฟลดดาน
ขวา
หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนสี ใชปุมลูกศรขึ้นและลง
ขางกลอง R/G/B เพื่อแกไขรหัสสี
2. เพื่อเพิ่มสีที่เลือกลงในรายการ YOUR COLORS
(สีของคุณ) เพื่อการเขาถึงที่รวดเร็วในอนาคต
สามารถเพิ่มไดสูงสุด 12 สีในรายการนี้
คลิก
หมายเหตุ: เพื่อลบชิปสีที่มีอยูออกจากรายการนี้ คลิ
กขวาที่ชิปสีนั้น
3. ลากตัวเลื่อน BRIGHTNESS (ความสวาง) เพื่อ
ปรับความสวางของสี
4. ลากตัวเลื่อน TEMPO (จังหวะ) เพื่อปรับความเร็ว
จังหวะ
การใชแอพพลิเคชัน AlienFX | 57
Color (สี)
คําอธิบาย
เอฟเฟกตนี้ทําใหไฟ LED เปนสีคงที่สีเดียว
เพื่อทําการปรับนี้:
1. เลือกสีที่ตองการจากจานสีหรือรายการของ
PRESET COLORS (สีที่กําหนดไวลวงหนา)
สีที่เลือกและรหัสสี RGB จะปรากฏขึ้นในฟลดดาน
ขวา
หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนสี ใชปุมลูกศรขึ้นและลง
ขางกลอง R/G/B เพื่อแกไขรหัสสี
2. เพื่อเพิ่มสีที่เลือกลงในรายการ YOUR COLORS
(สีของคุณ) เพื่อการเขาถึงที่รวดเร็วในอนาคต
คลิก
สามารถเพิ่มไดสูงสุด 12 สีในรายการนี้
หมายเหตุ: เพื่อลบชิปสีที่มีอยูออกจากรายการนี้ คลิ
กขวาที่ชิปสีนั้น
3. ลากตัวเลื่อน BRIGHTNESS (ความสวาง) เพื่อ
ปรับความสวางของสี
Spectrum (สเปคตรัม)
คําอธิบาย
เอฟเฟกตนี้จะเปลี่ยนแสงตามลําดับสเปคตรัม: แดง สม
เหลือง เขียว น้ําเงิน คราม และมวง
คุณสามารถลากตัวเลื่อน TEMPO (จังหวะ) เพื่อปรับ
ความเร็วการเปลี่ยน
หมายเหตุ: ตัวเลือกที่มีใหเลือกเมื่อคุณเลือก All
Zones (ทุกโซน) เพื่อทําการปรับไฟ
Breathing (บรีธติ้ง)
คําอธิบาย
เอฟเฟกตนี้ทําใหไฟเปลี่ยนจากสวางเปนมืด
เพื่อทําการปรับนี้:
1. เลือกสีที่ตองการจากจานสีหรือรายการของ
PRESET COLORS (สีที่กําหนดไวลวงหนา)
สีที่เลือกและรหัสสี RGB จะปรากฏขึ้นในฟลดดาน
ขวา
หมายเหตุ: เพื่อเปลี่ยนสี ใชปุมลูกศรขึ้นและลง
ขางกลอง R/G/B เพื่อแกไขรหัสสี
2. เพื่อเพิ่มสีที่เลือกลงในรายการ YOUR COLORS
(สีของคุณ) เพื่อการเขาถึงที่รวดเร็วในอนาคต
สามารถเพิ่มไดสูงสุด 12 สีในรายการนี้
คลิก
3. ลากตัวเลื่อน TEMPO (จังหวะ) เพื่อปรับความเร็ว
การเปลี่ยน
58 | การใชแอพพลิเคชัน AlienFX
การแกปญหา
คําเตือน: กอนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนใดๆ ในสวนนี้ ใหปฏิบัติตาม ขั้นตอนเพื่อ
ความปลอดภัย
การทดสอบตัวเอง
จอภาพของคุณมีคุณสมบัติในการทดสอบตัวเอง ซึ่งชวยใหคุณตรวจสอบวาจอภาพทํา
งานไดเหมาะสมหรือไม ถาจอภาพและคอมพิวเตอรของคุณเชื่อมตอกันอยางเหมาะสม
แลว แตหนาจอยังมืดอยู ใหรันการทดสอบตัวเองของจอภาพ โดยการทําตามขั้นตอนตอ
ไปนี:้
1. ปดเครื่องทั้งคอมพิวเตอรและจอภาพของคุณ
2. ดึงสายเคเบิลวิดีโอออกจากดานหลังของคอมพิวเตอร เพื่อใหแนใจในการดําเนิน
การทดสอบดวยตัวเองอยางถูกตอง ใหถอดสายเคเบิลดิจิตอลทั้งหมดออกจากดาน
หลังของคอมพิวเตอร
3. เปดจอภาพ
หมายเหตุ: กลองโตตอบควรจะปรากฏบนหนาจอ (บนพื้นหลังสีดํา) หาก
จอแสดงผลไมสามารถรับสัญญาณวิดีโอ และทํางานไดอยางถูกตอง จอแสดง
ผล ในขณะที่อยูในโหมดการทดสอบตัวเอง ไฟเพาเวอร LED จะกระพริบเปน
สีน้ําเงิน (คาสีเริ่มตน)
หมายเหตุ: กลองนี้อาจปรากฏระหวางที่ระบบทํางานตามปกติดวย หากถอด
สายวิดีโอออก หรือสายวิดีโอเกิดชํารุดเสียหาย
4. ปดจอภาพของคุณ และตอสายเคเบิลวิดีโอใหมอีกครั้ง จากนั้นเปดทั้งคอมพิวเตอร
และจอภาพของคุณ
หากหนาจอของจอภาพยังคงวางหลังจากที่คุณดําเนินการตามกระบวนการกอนหนานี้
แลว ใหตรวจสอบตัวควบคุมวิดีโอและคอมพิวเตอรของคุณ เพราะจอภาพของคุณทํางาน
เปนปกติ
การแกปญหา | 59
ระบบตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมาพรอมเครื่อง
จอภาพของคุณติดตั้งเครื่องมือตรวจวิเคราะห เพื่อชวยตรวจสอบวาสิ่งผิดปกติที่กําลังเกิด
ขึ้นบนหนาจอ เปนปญหาที่เกิดจากจอภาพ หรือระบบคอมพิวเตอรและวิดีโอการดของ
คุณ
หมายเหตุ: คุณสามารถเรียกใชระบบวินิจฉัยที่ติดตั้งไวในตัวนี้ไดเฉพาะเมื่อมี
การปลดสายเคเบิลวิดีโอออกแลว และจอภาพอยูในโหมดการทดสอบตัวเอง
เทานั้น
การรันระบบตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมากับเครื่อง:
1. ตรวจสอบวาหนาจอสะอาด (ไมมฝ
ี ุนบนหนาจอ)
2. กด ปุม 5 คางไวเปนเวลาสี่วินาที จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้นบนหนาจอ
3. ใชตัวควบคุมจอยสติ๊ก ไฮไลทตัวเลือก Diagnostics (การวินิจฉัย)
ปุมจอยสติ๊กเพื่อเริ่มการวินิจฉัย หนาจอสีเทาจะปรากฏขึ้น
และกด
4. สังเกตวาหนาจอนี้มีขอบกพรองหรือผิดปกติหรือไม
5. เลื่อนที่จอยสติ๊กอีกครั้งจนกระทั่งหนาจอสีแดงปรากฏขึ้น
6. สังเกตวาหนาจอนี้มีขอบกพรองหรือผิดปกติหรือไม
7. ทําตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 ซ้ําอีกครั้งจนกระทั่งหนาจอแสดงสีเขียว สีน้ําเงิน ดํา และ
สีขาว บันทึกความผิดปกติหรือขอบกพรองใดๆ
การทดสอบเสร็จสิ้นเมื่อหนาจอขอความปรากฏขึ้น เพื่อออก ใหเลื่อนที่จอยสติ๊กอีกครั้ง
ถาคุณตรวจไมพบสิ่งผิดปกติบนหนาจอ ดวยการใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมา
พรอมเครื่อง แสดงวาจอภาพทํางานปกติ ตรวจสอบการดวิดีโอ และคอมพิวเตอร
60 | การแกปญหา
ปญหาทั่วไป
ตารางตอไปนีป
้ ระกอบดวยขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปญหาของจอภาพโดยทั่วไปที่คุณอาจ
ประสบ และแนวทางแกไขที่เปนไปได:
อาการทั่วไป
ปญหาที่พบ
แนวทางแกไขที่เปนไปได
ไมมีภาพ/ไฟ LED ไมมีภาพ
ดับ
• ดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายวิดีโอกับจอภาพและ
คอมพิวเตอรถูกตอง และแนนดีแลว
• ตรวจสอบวาขั้วจายไฟทํางานเปนปกติ โดยใชอุปกรณ
ไฟฟาอื่นทดสอบ
• ดูวากดปุมเพาเวอรสุดแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเลือกแหลงสัญญาณเขาที่
ถูกตองในเมนู Input Source (แหลงสัญญาณขา
เขา)
ไมมีภาพ/ไฟ LED ไมมีภาพ หรือ
ติด
จอแสดงผลไม
สวาง
• เพิ่มการควบคุมความสวางและความเขมใน
เมนู Display (การแสดงผล)
• ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพ
• ตรวจสอบพินในขัว้ ตอสายวิดีโอวาหักหรืองอหรือไม
• รันระบบตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมากับเครื่อง
• ตรวจสอบใหแนใจวา มีการเลือกแหลงสัญญาณเขาที่
ถูกตองในเมนู Input Source (แหลงสัญญาณขา
เขา)
ภาพไมชัด
ภาพเลือน เบลอ
หรือมีเงา
• กําจัดสายตอวิดีโอออก
• รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
• เปลีย
่ นความละเอียดวิดีโอกลับเปนอัตราสวนภาพ ที่
ถูกตอง
ภาพสั่น/เตน
ภาพเปนคลื่นหรือ • รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
มีการสั่นเล็กนอย • ตรวจสอบปจจัยดานสภาพแวดลอม
• เปลี่ยนสถานที่ตั้งจอภาพ และทดสอบในหองอื่น
จุดภาพหาย
หนาจอ LCD มีจุด • ปดและเปดเครื่องใหม
• พิกเซลที่ดับอยางถาวรเปนขอบกพรองตาม
ธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นไดในเทคโนโลยี LCD
• ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซล
มอนิเตอรของ Dell ไดที่ไซตฝายสนับสนุนของ Dell:
www.dell.com/support/monitors
พิกเซลที่ติดแนน
หนาจอ LCD มีจุด • ปดและเปดเครื่องใหม
สวาง
• พิกเซลที่ดับอยางถาวรเปนขอบกพรองตาม
ธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นไดในเทคโนโลยี LCD
• ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพและพิกเซล
มอนิเตอรของ Dell ไดที่ไซตฝายสนับสนุนของ Dell:
www.dell.com/support/monitors
การแกปญหา | 61
ปญหาเกี่ยวกับ
ความสวาง
ภาพมืดเกินไปหรือ • รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
สวางเกินไป
• ปรับการควบคุมความสวางและความเขมใน
เมนู Display (การแสดงผล)
ความผิดเพี้ยนทาง หนาจอไมอยูกึ่ง
เรขาคณิต
กลางพอดี
• รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
เสนแนวนอน/
แนวตั้ง
หนาจอมีเสนหนึ่ง
หรือหลายเสน
• รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
• ดําเนินกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัว
เองของจอภาพ และดูวาเสนเหลานี้แสดงอยูในโหมด
การทดสอบตัวเองดวยหรือไม
• ตรวจสอบพินในขั้วตอสายวิดีโอวาหักหรืองอหรือไม
• รันระบบตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมากับเครื่อง
ปญหาการซิงโค
รไนซ
หนาจอมีสัญญาณ • รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
รบกวน หรือ
• ดําเนินกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัว
เหมือนภาพฉีก
เองของจอภาพ เพื่อดูวาหนาจอที่มีสัญญาณรบกวนนี้
ขาด
ปรากฏอยูในโหมดการทดสอบตัวเองดวยหรือไม
• ตรวจสอบพินในขั้วตอสายวิดีโอวาหักหรืองอหรือไม
• รีสตารทคอมพิวเตอรในโหมดปลอดภัย
หัวขอที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
มีควันหรือประกาย • ไมตองทํากระบวนการแกปญหาใดๆ
ไฟที่สังเกตเห็นได • ติดตอ Dell ทันที
ปญหาเกี่ยวกับ
ความไมตอเนื่อง
จอภาพทํางานบาง • ดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายวิดีโอกับจอภาพและ
ไมทํางานบาง
คอมพิวเตอรถูกตอง และแนนดีแลว
• รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ตั้งมาจากโรงงาน
• ดําเนินกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัว
เองของจอภาพ และดูวาปญหาความไมตอเนื่องเกิด
ขึ้นในโหมดการทดสอบตัวเองดวยหรือไม
สีหายไป
ภาพไมมีสี
• ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการทดสอบตัวเองของ
จอภาพ
• ดูใหแนใจวาไดเชื่อมตอสายวิดีโอกับจอภาพและ
คอมพิวเตอรถูกตอง และแนนดีแลว
• ตรวจสอบพินในขั้วตอสายวิดีโอวาหักหรืองอหรือไม
สีผิดเพี้ยน
สีของภาพไมดี
• เปลี่ยนการตั้งคาของ Preset Modes (โหมดพรี
้ อยูกับ
เซ็ต) ในเมนู Game (เกม) แบบ OSD ขึน
แอพพลิเคชัน
• ปรับคา Gain (เกน)/Offset (ออฟเซ็ต)/Hue
(ความอิ่มตัวของสี)/Saturation (ความอิ่ม
ตัว) ภายใต Custom Color (สีปรับแตงเอง) ใน
เมนู OSD Game (เกม)
• รันระบบตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมากับเครื่อง
62 | การแกปญหา
ภาพคางจอจาก
ภาพนิ่งที่คางอยู
บนจอภาพเปน
เวลานานๆ
มีเงาบางๆ จาก
• ใชคุณสมบัติการจัดการพลังงาน เพื่อปดจอภาพได
ภาพนิ่งที่เลน
ตลอดเมื่อไมใชงาน (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โหมด
ปรากฏบนหนาจอ
การจัดการพลังงาน)
• หรือใชภาพรักษาหนาจอที่เปลี่ยนไปมาตลอดเวลา
ปญหาเฉพาะของผลิตภัณฑ
อาการเฉพาะ
ภาพบนหนาจอ
เล็กเกินไป
ปญหาที่พบ
แนวทางแกไขที่เปนไปได
ภาพอยูกึ่งกลาง
• รีเซ็ตจอภาพเปนคาที่ต้งั มาจากโรงงาน
หนาจอ แตไมเต็ม
จอภาพ
ไมสามารถปรับจอ OSD ไมปรากฏบน • ปดจอภาพ ปลดปลั๊กไฟออก แลวเสียบกลับเขาไป
ภาพดวยปุม
หนาจอ
ใหม จากนั้นจึงปดจอภาพ
ตางๆ ที่แผงดาน
• เมนู OSD อาจถูกล็อคอยู กดปุมที่สี่ (ปุมทาง
หลังได
ลัด Brightness/Contrast (ความสวาง/ความ
เขม) ตามคาเริ่มตน) ดานลางปุมจอยสติ๊กคางไวเพื่อ
ปลดล็อค 4 วินาที
ไมมีสญ
ั ญาณเขา ไมมีภาพ, ไฟ LED • ตรวจสอบแหลงที่มาของสัญญาณ ดูใหแนใจวา
เครื่อง เมื่อผูใชกด เปนสีน้ําเงิน
คอมพิวเตอรไมไดอยูในโหมดประหยัดพลังงาน โดย
ปุมควบคุมตางๆ
เลื่อนเมาสหรือกดปุมบนแปนพิมพ
• ตรวจสอบวาเสียบสายสัญญาณเขาที่ดีแลว เสียบสาย
สัญญาณใหมอีกครั้งถาจําเปน
• รีเซ็ตคอมพิวเตอรหรือเครื่องเลนวิดีโอ
ภาพไมเต็มหนาจอ ภาพสูงหรือกวาง
ไมเต็มหนาจอ
• เนื่องจากรูปแบบวิดีโอ (สัดสวนภาพ) ที่แตกตางกัน
อาจทําใหจอภาพแสดงผลเต็มหนาจอ
• รันระบบตรวจวิเคราะหที่ติดตั้งมากับเครื่อง
ปญหาเฉพาะเรื่อง Universal Serial Bus
อาการเฉพาะ
ปญหาที่พบ
อินเตอรเฟซ USB อุปกรณตอพวง
ไมทํางาน
USB ไมทํางาน
แนวทางแกไขที่เปนไปได
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบวาจอภาพของคุณเปดอยู
เชื่อมตอสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอรของคุณใหม
เชื่อมตออุปกรณตอพวง USB ใหม (ขั้วตอดาวนสตรีม)
ปดและเปดจอภาพอีกครั้ง
รีบูทคอมพิวเตอร
อุปกรณ USB บางชิ้น เชน HDD พกพาภายนอก ตอง
การกระแสไฟหลอเลี้ยง ใหเชื่อมตออุปกรณนั้นกับ
ระบบคอมพิวเตอร
การแกปญหา | 63
อินเตอรเฟซ
USB 3.0 ความเร็ว
สูงเปนพิเศษทํา
งานไดชา
อุปกรณตอพวง
• ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของคุณสามารถใช USB 3.0
USB 3.0 ความเร็ว
ได
สูงเปนพิเศษทํา
• คอมพิวเตอรบางเครื่องมีทั้งพอรต USB 3.0, USB 2.0
งานไดชา หรือไม
และ USB 1.1 ดูใหแนใจวาใชพอรต USB ที่ถูกตอง
ทํางานเลย
• เชือ
่ มตอสายอัปสตรีมไปยังคอมพิวเตอรของคุณใหม
• เชือ
่ มตออุปกรณตอพวง USB ใหม (ขั้วตอดาวนสตรีม)
• รีบูทคอมพิวเตอร
อุปกรณเสริม USB
แบบไรสายหยุด
ทํางาน เมื่อมีการ
เสียบอุปกรณ
USB 3.0
อุปกรณเสริม USB • เพิ่มระยะหางระหวางอุปกรณเสริม USB 3.0 และตัวรับ
แบบไรสายตอบ
สัญญาณ USB แบบไรสาย
สนองชา หรือทํา • วางตัวรับสัญญาณ USB แบบไรสายใหอยูใกลที่สุด
งานเฉพาะเมื่อ
เทาที่จะเปนไปไดกับอุปกรณเสริม USB แบบไรสาย
ระยะหางระหวาง • ใชสายเคเบิล USB แบบตอยาวเพื่อติดตั้งตัวรับ
อุปกรณเสริมและ
สัญญาณ USB แบบไรสายใหไกลที่สุดเทาที่จะเปนไป
ตัวรับสัญญาณลด
ไดจากพอรต USB 3.0
ลง
64 | การแกปญหา
ภาคผนวก
คําเตือน: ขั้นตอนเพื่อความปลอดภัย
คําเตือน: การใชตัวควบคุม การปรับแตง หรือกระบวนการอื่นๆ ที่นอกเหนือ
จากที่ระบุไวในเอกสารนี้ อาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต อันตรายจากกระแส
ไฟฟา และ/หรืออันตรายจากอุปกรณได
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับคําแนะนําดานความปลอดภัย ใหดูที่ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
สิ่งแวดลอม และระเบียบขอบังคับ (SERI)
ขอสังเกตของ FCC (ในสหรัฐอเมริกาเทานั้น)
สําหรับประกาศ FCC และขอมูลระเบียบขอบังคับอื่นๆ ใหดูเว็บไซตเกี่ยวกับความสอด
คลองกับระเบียบขอบังคับที่ www.dell.com/regulatory_compliance
ติดตอ Dell
สําหรับลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกา, โทร 800-WWW-DELL (800-9993355)
หมายเหตุ: ถาคุณไมมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตที่ใชได คุณสามารถคนหา
ขอมูลผูติดตอไดจากใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ, สลิปที่มาพรอมผลิตภัณฑ, ใบสง
ของ หรือแคตาล็อกผลิตภัณฑของ Dell
Dell มีการสนับสนุนออนไลน และบริการทางโทรศัพท และตัวเลือกในการให
บริการหลายชองทาง การใหบริการขึ้นอยูกับประเทศและผลิตภัณฑ และบริการ
บางอยางอาจไมมีใหในพื้นที่ของคุณ
• ฝายสนับสนุนดานเทคนิคออนไลน: www.dell.com/support/monitors
• ติดตอ Dell: www.dell.com/contactdell
ภาคผนวก | 65
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement