Indesit VIA 640.1 C Hob Användarguide

Indesit VIA 640.1 C Hob Användarguide | Manualzz
SÄKERHETSANVISNINGAR
SV
VIKTIGT ATT LÄSA OCH FÖLJA
Ladda ner den kompletta instruktionsmanualen på f
Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk
http://docs.indesit.eu eller ring telefonnumret och liknande typ av användning, som t.ex: I
som finns i garantihäftet.
personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser
På lantgårdsboende Av kunder på hotell, motell och
Innan du använder apparaten ska du läsa dessa andra inkvarteringsanläggningar.
säkerhetsanvisningar. Förvara dem till hands för
Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att
framtida bruk.
värma rummet).
I dessa instruktioner och på själva apparaten ges
Denna apparat är inte avsedd för professionellt
viktiga säkerhetsföreskrifter som måste iakttas hela bruk. Använd inte apparaten utomhus.
tiden. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för INSTALLATION
underlåtenhet att följa dessa säkerhetsinstruktioner,
För att hantera och installera apparaten krävs minst
för olämplig användning av apparaten eller vid två personer - risk för skada. Använd skyddshandskar
felaktig inställning av kontrollerna.
vid uppackning och installation - risk för skärskada.
Mycket små barn (0-3 år) ska hållas på avstånd
Installation,
inklusive
vattentillförsel
(i
från apparaten. Små barn (3-8 år) ska hållas på förekommande fall), elektriska anslutningar och
avstånd från apparaten förutom om de hålls under reparationer ska utföras av behörig tekniker. Reparera
ständig tillsyn. Barn från 8 års ålder och personer och byt inte ut delar på produkten om detta inte
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, direkt anges i bruksanvisningen. Håll barn på avstånd
eller bristande erfarenhet och kunskap får lov att från installationsplatsen. När apparaten har packats
använda produkten om de hålls under uppsikt eller upp, kontrollera att den inte har skadats under
om de har fått instruktioner om hur produkten ska transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste
användas på ett säkert sätt och förutsatt att de kundservice om du upptäcker något problem. Efter
förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med installationen ska förpackningsmaterialet (delar av
apparaten. Rengöring och användarunderhåll får plast, frigolit osv.) förvaras utom räckhåll för barn inte utföras av barn utan tillsyn.
risk för kvävning. Apparaten ska kopplas bort från
VARNING: Denna produkt och dess åtkomliga strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd
delar blir heta under användning. Var noga med att utförs - risk för elchock. Under installation, se till att
inte vidröra värmeelementen. Barn under 8 års ålder apparaten inte skadar nätkabeln - risk för brand eller
ska hållas på avstånd förutom om de hålls under elchock. Aktivera apparaten endast när installationen
ständig tillsyn.
har slutförts.
VARNING: Om spishällens yta är sprucken ska
Utför alla skåputskärningar innan apparaten
apparaten inte användas - risk för elchock.
monteras och ta bort alla träflis och sågspån.
VARNING: Risk för brand: Förvara inte föremål på
Om apparaten inte monteras över en ugn är det
värmezonerna.
nödvändigt att placera en skiljepanel (medföljer
FÖRSIKTIGHET: Tillagningen ska övervakas. inte) i utrymmet under apparaten.
Kortvarig tillagning ska övervakas hela tiden.
ELEKTRISKA VARNINGAR
VARNING: Tillagning på spishällen med fett och
Det måste alltid kunna gå att koppla bort
olja utan uppsyn kan vara farlig - risk för brand. apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut
Försök ALDRIG att släcka brand med vatten: Stäng stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller med
istället av apparaten och täck över lågorna med t.ex. hjälp av en flerpolig strömbrytare som installeras
ett lock eller en brandfilt.
föreeluttagetenligtkabeldragningsbestämmelserna.
Använd inte spishällen som arbetsyta eller som Dessutom ska apparaten jordas i enlighet med
underlägg. Håll kläder eller andra brännbara material nationella elstandarder.
borta från apparaten tills alla komponenter har
Använd inte förlängningskablar, grenuttag eller
svalnat helt - risk för brand.
adaptrar. När installationen är klar ska inte användaren
Metallföremål såsom knivar, gafflar, skedar och kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna.
lock får inte läggas på hällens yta eftersom de kan Använd inte apparaten om du är våt eller barfota.
bli heta.
Använd inte denna apparat om nätkabeln eller
Efter användning, stäng av spishällen med hjälp stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som
av knappen och lita inte blint på kastrulldetektorn. den ska eller om den har skadats eller fallit ned på
TILLÅTEN ANVÄNDNING
golvet.
FÖRSIKTIGHET: Apparaten är inte avsedd att
Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut mot en
drivas med hjälp av en extern omkopplingsanordning, identisk av tillverkaren, tillverkarens servicesagent
såsom en timer, eller ett separat fjärrstyrt system.
eller liknande kvalificerad tekniker för att undvika
fara - risk för elchock.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
VARNING: Försäkra dig om att apparaten är
avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen
innan någon form av underhållsåtgärd påbörjas.
Använd aldrig ångtvätt - risk för elchock.
Använd inte slipande eller frätande produkter,
klorbaserade rengöringsmedel eller stålull.
BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGSMATERIAL
Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av
återvinningssymbolen .
Förpackningsmaterialets olika delar ska därför bortskaffas på ett ansvarsfullt
sätt och i enlighet med den lokala lagstiftningen om avfallshantering.
KASSERING AV GAMLA HUSHÅLLSAPPARATER
Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller
återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av
elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna,
ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades.
Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa att denna produkt bortskaffas på ett korrekt
sätt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och
människors hälsa.
Symbolen
på produkten eller i medföljande dokument anger att
denna produkt inte får kasseras som hushållsavfall, utan ska lämnas in
till en miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
MILJÖRÅD
Utnyttja värmeplattans restvärme genom att stänga av den några
minuter innan tillagningen är klar.
Kastrullens eller stekpannans botten ska täcka plattan helt.Ett kärl som är
mindre än värmeplattan kommer att slösa energi.
Täck över dina kastruller och stekpannor med lock under tillagningen
och använd så lite vatten som möjligt. Vid tillagning utan lock ökar
energiförbrukningen.
Använd endast flatbottnade kastruller och stekpannor.
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska ekodesignförordningen
nr 66/2014 i enlighet med europastandard EN 60350-2.
SV
INSTALLATION
Spishällen måste fästas i en bänkskiva, som är mellan 30 mm och 60 mm djup.
Installera en skiljepanel under spishällen.
57
Den undre delen av apparaten får inte vara åtkombar efter installation.
Om du installerar en ugn undertill, skall skiljepanelen inte installeras.
min. 20 mm
Avståndet mellan apparatens undersida och skiljepanelen ska vara samma som
75 80
på bilden.
6-7 cm
Kontrollera att avståndet mellan spishällen och ovansidan av inbyggnadsmöbeln
är minst 5 mm. Om anvisningarna inte följs kan det leda till felfunktion.
Om en ugn installeras under spishällen ska ugnen vara utrustad med ett kylsystem.
För inbyggda dimersioner och installation, se bilden i denna paragraf.
Du måste iaktta ett minimiavstånd mellan spishällen och spisfläkten ovanför den. Se spisfläktens bruksanvisning för mer information.
Installera inte spishällen nära en diskmaskin eller en tvättmaskin, så att de elektriska kretsarna inte kommer i kontakt med ånga eller
fukt, vilket kan skada dem.
Ring kundtjänsten för att beställa skruvsats 4801 211 00112 om produkten ska monteras i jämnhöjd med bänkskivan.
När du tar bort spishällen ska du använda en skruvmejsel (medföljer inte) för att lossa klämmorna på undersidan av apparaten.
min. 5 mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SPISHÄLLENS PLACERING
Fäst den bifogade packningen på spishällen (om den inte redan blivit fäst) efter att du rengjort dess yta. När elanslutningen är klar (se kapitlet
”Elektrisk anslutning”) ska du placera fixeringsklämmorna i deras öppningar på spishällens sidor såsom bilden visar. Tryck sedan ner spishällen i
inbyggnadsmöbeln och kontrollera att glaset är parallellt med bänkskivan. Fixeringsklämmorna är utformade för att passa alla typer av bänkskivor
(trä, marmor osv.).
1
2
3
4x
DIMENSIONER OCH DISTANSER SOM SKA IAKTAS
i
L
Min. 40 cm
Min.10 cm
Min. 5 cm
Min. 5 mm
STANDARD INSTALLATION
0
560 +2 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
Min. 50 mm
510 mm
553 mm
+1
0
483 mm
INFÄLLD INSTALLATION
30 mm
52/54 mm
0
490 +2 mm
580 mm
650 mm
700 mm
0
Min. 50 mm
583 +2 mm
R = 11,5 mm
0
0
0
513 +2
mm
560+2 mm
490+2 mm
R = 11,5 mm
R = Min. 6,5 mm
Max. 8 mm
6 mm
ELEKTRISK ANSLUTNING
Alla elektriska anslutningar måste göras innan spishällen ansluts till elnätet.
Installationen ska utföras av en behörig fackman som har kännedom om gällande säkerhets- och installationsbestämmelser. Det är särskilt viktigt
att installationen utförs i enlighet med ditt lokala elbolags bestämmelser.
Kontrollera att spänningen som anges på typskylten på undersidan av apparaten är samma som nätspänningen.
Enligt lag är det obligatoriskt att jorda apparaten: använd endast ledare (inkluderat jordledare) med passande dimensioner.
ANSLUTNING TILL KOPPLINGSPLINT
blå /grå
svart/brun
gul/grön
OBS: elsladden måste vara tillräckligt lång för spishällen ska kunna avlägsnas från bänkskivan och måste vara placerad på så sätt att skador eller
överhettning orsakad av kontakt med spishällens undersida undviks.
• Lossa skruven och ta bort kopplingsplintens lock (A). För in locket i kopplingsplintens gångjärn (B).
• För in elsladden i klämman och anslut ledningarna till kopplingsplinten i enlighet med kopplingsschemat som är placerat nära plinten.
• Säkra elsladden med kabelklämman.
• Stäng locket (C) och skruva fast det i kopplingsplinten med skruven.
Varje gång strömmen ansluts utför spishällen en automatisk kontroll som tar några sekunder.
380-415V 3N~
380-415V 2N~
220-240V ~
AUSTRALIEN OCH STORBRITANNIEN
svart
brun
blå
blå (grå)
gul/grön
svart
brun
}
}
gul/grön
blå
blå (grå)
}
220-240V 3~
ENDAST BELGIEN
svart
svart
brun
brun
blå
blå (grå)
gul/grön
230V 2-fas 2N~
ENDAST FÖR HOLLAND
}
gul/grön
blå
blå (grå)
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
145 mm
210 mm
210 mm
145 mm
SV
KONTROLLPANEL
Kontrollpanelen
låsindikatorr
På / Av
Timer
Effektkontroll / Automatisk funktion /
Låsa kontrollpanelen
Kokzonsreglage och tillhörande display
TILLBEHÖR
STEKPANNOR OCH KASTRULLER
Använd bara stekpannor och kastruller gjorda av
OK
NO
ferromagnetiskt material som passar för användning
på induktionshäll. För att fastställa om kastrullen kan
användas, se om symbolen
finns (står vanligtvis på
dess botten). Använd annars en magnet för att se om
kastrullen är magnetisk. Plattans kvalitet och struktur påverkar tillagningen.
REKOMMENDERADE DIMENSIONER
Placera kastrullen på en kokzon innan du slår på spishällen.
För att erhålla ett bra tillagningsresultat ska diametern på kokkärlets
botten överensstämma med storleken på värmezonen.
VIKTIGT: Kokzonerna aktiveras endast om kokkärlen har lämplig storlek.
För att avgöra storleken på kokkärlet ska man mäta kokkärlets botten (se
bilden). Hänvisa till tabellen med rekommenderad kokkärlsbotten, som
anges nedan, för korrekt användning och perfekt detektering av kokkärlet.
Varje värmezon har en minsta storleksgräns för detektering av kokkärl,
vilket varierar beroende på materialet på det använda kokkärlet. Därför ska
du använda den värmezon som bäst passar till diametern på ditt kokkärl.
DIAMETER (cm)
MAX. (cm)
MIN. (cm)
14,5
18
21
14,5
18
21
10
12
15
REKOMMENDERAD PLACERING AV KOKKÄRL
Placera kokkärlen på följande sätt för bästa resultat om du använder två
kokkärl samtidigt:
VIKTIGT: För att undvika permanenta skador på spishällen:
• använd inte kok- och stekkärl med ojämna bottnar;
• använd inte kok- och stekkärl med emaljerade bottnar;
• placera inte varma kok- och stekkärl på kontrollpanelen.
FÖRSTA ANVÄNDNING AV PRODUKTEN
POWER MANAGEMENT (EFFEKTKONTROLL)
Tack vare ”Effektkontroll” kan användaren ställa in spishällens maximala
effekt, om så önskas.
Inställningen kan ändras när som helst och sparas fram till nästa ändring.
Genom att ställa in den maximala effektnivån justerar spishällen
automatiskt fördelningen till de olika kokzonerna så att denna effektgräns
inte överskrids. Denna funktion har även fördelen att kunna hantera alla
kokzoner samtidigt utan risk för överbelastning.
4 maximala effektnivåer finns och visas på displayen: 2,5 kW – 4,0 kW –
6,0 kW – 7,2 kW (7,2 kW är spishällens maximala effekt).
Vid leverans är spishällen inställd på maximal effektnivå.
För att ställa in hällens effekt:
När du har kopplat in apparaten i eluttaget kan du under 60 sekunder ange
önskad temperaturnivå genom att följa stegen nedan:
•
Tryck på knappen
•
Tryck på Effektkontrollsknappen
Displayen visar
.
i ungefär 3 sekunder. Displayen visar
.
för att bekräfta föregående steg.
•
Tryck på knapparna
/
för att välja önskad effekt. Displayen
visar tillgängliga effektnivåer.
•
Tryck på Effektkontrollsknappen
för att bekräfta föregående steg.
Displayen visar inställd nivå som blinkar i ungefär 2 sekunder. Därefter
avger spishällen en ljudsignal och stängs sedan av. Den är redo för
användning.
Symbolen
tänds i mitten och en ljudsignal avges i cirka 5 sekunder om
ett fel uppstår under effektinställningen. Om så är fallet ska du upprepa
proceduren från början. Om felet uppstår igen ska du kontakta kundtjänst.
Om användaren försöker öka effektnivån när maximal effektnivå redan är
inställd blinkar effektnivån för kokzonen två gånger och en ljudsignal hörs.
För att höja kokzonens effektnivå måste först effektnivån för en eller flera
andra aktiva kokzoner minskas manuellt.
DAGLIG ANVÄNDNING
SLÅ PÅ/STÄNGA AV SPISHÄLLEN
SPECIALFUNKTIONER
Slå på spishällen genom att trycka in knappen
i cirka 2 sekunder tills
kokzonsdisplayen tänds.
Tryck in samma knapp tills displayen släcks för att stänga av spishällen.
Alla kokzoner stängs av.
Om spishällen har använts kommer restvärmeindikatorn ”H” förbli tänd
tills kokzonerna kylts av.
Om ingen funktion väljs inom 10 sekunder stängs spishällen av.
AUTOMATISK FUNKTION
Funktionen ställer automatiskt in en effektnivå som passar för att
bibehålla småkokning. Aktivera denna funktion efter att maträtten har
kokat upp genom att trycka först på knappen för kokzonen, sedan på
SÄTTA PÅ OCH JUSTERA KOKZONER
Ställ kastrullen på önskad kokzon.
Slå på spishällen. Aktivera sedan
Display för effektnivåindikator
den valda kokzonen genom att
Visning för vald kokzon
trycka på motsvarande knapp. ”0”
visas på displayen. Du kan ställa in
Kokzonens placering
effektnivån på min. 0 och max. 9
eller välja funktionen booster (”P”)
om den finns tillgänglig. Tryck på ”+” för att öka effektnivån. Tryck på ”−” för
att minska effektnivån.
STÄNGA AV KOKZONERNA
Stäng av kokzonen genom att trycka på motsvarande knapp i mer än 3
sekunder.
Kokzonen stängs av och ”H” visas på motsvarande display om kokzonen
fortfarande är varm.
LÅSA KONTROLLPANELEN
Funktionen blockerar alla reglage, för att undvika att hällen slås på av
misstag.
För att aktivera kontrollpanelens spärr, slå på spishällen och tryck in
Låsfunktion knappen under tre sekunder. En ljudsignal avges och
en kontrollampa nära knapplåssymbolen tänds. Alla funktioner på
kontrollpanelen är låsta utom avstängningsfunktionen.
Upprepa proceduren för att avaktivera kontrollpanellåset. Indikatorn
släcks och spishällen kan användas igen.
Kontrollpanellåset kan aktiveras eller avaktiveras oavsiktligt om
vatten, utspillda vätskor eller andra föremål hamnar på knappen under
symbolen.
TIMER
Du kan använda timern för att ställa in en koktid på max 99 minuter (1
timme och 39 minuter) för alla kokzoner.
Välj kokzonen som du vill ställa in timern för och tryck på timerknappen.
En ljudsignal avges när funktionen väljs (se bilden). ”00” visas på
displayen och LED-indikatorn tänds. Timerns inställning kan höjas och
sänkas genom att trycka på knapparna “+” och “−”.
När den inställda tiden har gått ut hörs en ljudsignal och kokzonen
stängs av automatiskt.
Tryck in timerknappen i minst 3 sekunder för att avaktivera timern.
Upprepa proceduren för att ställa in timern för en annan kokzon.
Timerdisplayen visar alltid timern för den valda kokzonen eller den
kortaste tiden.
Ändra eller avaktivera timern genom att trycka in knappen för val av
kokzon för motsvarande timer.
knappen
.
RESTVÄRMEINDIKATOR
Spishällen är utrustad med en restvärmeindikator för varje kokzon.
Indikatorerna varnar användaren när kokzonerna är varma.
Om
visas på displayen är kokzonen fortfarande varm. Om
restvärmeindikatorn för en given kokzon är tänd kan den zonen användas
för att till exempel hålla en maträtt varm eller för att smälta smör.
När kokzonen har svalnat släcks displayen.
INDIKATOR FÖR FELAKTIGT PLACERAD ELLER INGEN
KASTRULL
Meddelandet “ingen kastrull” visas på displayen (
) om kastrullen
inte är av lämplig typ, inte är korrekt placerad eller inte har lämpliga
mått. Vi rekommenderar att flytta kastrullen på spishällen tills du hittar
ett läge där spishällen aktiveras. Om inte någon kastrull känns av inom
60 sekunder, stängs hällen av.
SNABBKOKNING (BOOSTER )
Funktionen finns på vissa kokzoner och gör det möjligt att utnyttja
spishällens maximala effekt (t.ex. för att snabbt koka upp vatten).
För att aktivera funktionen, välj kokzonen genom att trycka på motsvarande
knapp och tryck på knappen ”+” tills ”P” visas på displayen. När du har
använt boostern i 10 minuter går apparaten automatiskt över till nivå 9.
AKTIVERA/AVAKTIVERA LJUDSIGNALEN
Sätt på hällen och håll ned ”+”-knappen och knappen längst till höger
samtidigt under minst tre sekunder (enligt nedanstående).
3 Sek.
SV
EFFEKTTABELL
EEKTNIVÅ
Maxeffekt
Boost
9–7
Hög effekt
7–5
Medeleffekt
4–3
Låg effekt
AVSTÄNGD
2–1
TYP AV TILLAGNING
ANVÄND NIVÅ
(indikationen skall förstås integreras med din erfarenhet och dina
tillagningsvanor)
Värma upp snabbt
Perfekt för att snabbt få maträtten till kokpunkten, speciellt för vatten eller för att
snabbvärma kokvätskor.
Fritera – koka
Perfekt för att bryna, starta en tillagning, fritera djupfrysta livsmedel, snabbkoka.
Bryna – fräsa – koka –
griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter kokande, tillaga och griljera (för kortare period,
5-10 minuter).
Bryna – koka – ånga – fräsa
– griljera
Perfekt för att fräsa, hålla rätter småkokande, tillaga och griljera (för medellång
period, 10-20 minuter), förvärmning.
Koka – ånga – bryna –
griljera
Perfekt för att ånga, hålla rätter småkokande, tillaga och grilla (för längre period).
Koka – småkoka – koka ihop
– fräsa ihop pasta med såsen
Smälta – tina – varmhålla –
fräsa ihop risotto
Nolleffekt
Avställningsyta
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin,
buljong, mjölk), för att fräsa ihop pasta med såsen.
Perfekt för längre kokning, (ris, såser, grytor, fisk) med vätska (t ex vatten, vin,
buljong, mjölk).
Perfekt för att mjukgöra smör, försiktigt smälta choklad, tina små mängder
frusna livsmedel eller för att varmhålla varmrätter (t ex såser, soppor,
minestronesoppor).
Perfekt för att varmhålla nytillagade maträtter, värma risotto, och för att hålla
temperaturen på uppläggningsfat (med tillbehöret för induktion).
Spishällen är i stand-by eller avstängd (det kan finnas värme kvar i plattorna,
detta markeras med “H”).
OBS! Vid tillagning av rätter som kräver perfekt värmefördelning (t.ex. pannkakor) på den dubbla 28 cm kokzonen (där sådan finns), använd
stekpannor som inte är större än 24 cm i diameter. För värmekänslig tillagning (t.ex. för att smälta choklad eller smör) ska man använda de mindre
singelkokzonerna.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Koppla bort apparaten från elnätet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd inte ångrengöringsutrustning
Undvik att använda repande skursvampar eller stålull eftersom de
kan förstöra glaset.
Rengör hällen efter varje användning (när den har svalnat) för att ta
bort matrester och fläckar.
Socker och mat med högt sockerinnehåll kan skada spishällen och
ska torkas bort omedelbart.
Salt, socker och sand kan repa glasytan.
Använd en mjuk trasa, hushållspapper eller särskilda rengöringsprodukter
för denna typ av spishäll (följ tillverkarens anvisningar).
Om vätska spills ut på kokzonen kan kastrullerna börja röra sig eller vibrera.
Torka av spishällen noga efter rengöring
Om glaset har logotypen iXelium™ har spishällen behandlats med
iXelium™, en exklusiv ytbehandling från Whirlpool som garanterar perfekt
rengöringsresultat och att spishällen behåller dess blanka yta längre tid.
Gör på följande sätt för att rengöra spishällar med iXelium™:
• Använd en mjuk trasa (mikrofiber är bäst) som fuktats med vatten
eller med glasrengöringsmedel.
• För bästa resultat, lämna en våt trasa på hällens yta i några minuter.
FELSÖKNING
Om spishällen inte vill fungera korrekt, referera till Felsökningsguide för
att fastställa problemet före du ringer till Kundtjänsten.
•
•
•
•
•
Om felet kvarstår efter dessa kontroller bör du kontakta närmaste
Kundtjänst.
Läs och följ instruktioner, som ges i sektionen “Daglig användning”.
Kontrollera att strömförsörjningen fungerar korrekt.
Torka av spishällen noga efter rengöring.
Om alfanumeriska koder visas på displayen när spishällen slås på ska
du kontrollera koderna och anvisningarna i följande tabell.
FELKOD
Om spishällen inte går att stänga av efter användning ska du koppla
bort den från eluttaget..
BESKRIVNING
MÖJLIGA ORSAKER
ÅTGÄRD
C81, C82
Kontrollpanelen stängs av pga för hög
temperatur.
Den invändiga temperaturen
är för hög vid de elektroniska
delarna.
Vänta tills hällen har kylts av
innan du använder den igen.
C83
Felkoden för avstängd häll visas på
kontrollpanelen pga ett fel i elkretsen.
Hällen har försetts med för hög
spänning.
Hällen kan fortfarande användas,
men kontakta Kundservice.
C85
Hällen kan inte värma kokkärlet.
Kokkärlet är inte lämpligt för
induktionshällen.
Använd ett lämpligt kokkärl.
F02 eller F04 eller C84
Spänningen i anslutningen är fel eller ett
fel har inträat i strömförsörjningen.
Sensorn känner av spänning
som inte överensstämmer med
nätspänningen.
Koppla bort hällen från elnätet
och kontrollera elanslutningen.
F01, F05, F06, F07, F10, F12,
F25, F33, F34, F36, F37, F46,
F47, F48, F49, F58, F61, F62,
F63, F72, F74, F77
Koppla bort hällen från elnätet.
Vänta några sekunder och koppla in den igen.
Kontakta Kundservice och uppge felkoden om felet kvarstår.
LJUD SOM AVGES UNDER ANVÄNDNING
När induktionshällarna är på kan det uppstå en del ljud eller vibrationer
som kan uppstå beroende på vilket material kokkärlen är tillverkade av
och på maten som tillagas.
Detta är normalt och viktigt för att induktionssystemet ska fungera
korrekt och är alltså inte ett tecken på fel eller skador.
KUNDTJÄNST
För en bättre kundservice, registrera din apparat på www‌.‌indesit.com/
register.
•
Servicenumret (numret efter ordet Service på typskylten).
Servicenumret anges även i garantihäftet;
•
•
din fullständiga adress
ditt telefonnummer.
INNAN DU RINGER KUNDTJÄNST:
1. Försök att lösa problemet på egen hand med hjälp av anvisningarna
i FELSÖKNING.
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
OM PROBLEMET KVARSTÅR EFTER OVAN NÄMNDA KONTROLLER,
KONTAKTA NÄRMASTE KUNDTJÄNST.
För teknisk service, ring numret som står i garantihäftet eller följ
anvisningarna på webbplatsen www‌.‌indesit.com.
Vänd dig alltid till en auktoriserad serviceverkstad om det blir nödvändigt
med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att
reparationen utförs på korrekt sätt).
När du kontaktar kundservice ska du alltid uppge:
• En kort beskrivning av felet.
• Typ av apparat och exakt modell;
Type: XXX
Mod.: XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Made in X
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01
XXXX XXX XXXXX
XX XXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
400011319185
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement