Bosch MUM50131/06 Kitchen machine instrukcja | Manualzz
Register
yo
new devic ur
MyBosch e on
no
get free b w and
enefits:
bosch-ho
me.com/
welcome
Meat mincer
MUZ5FW1..
[en]
[pl]
[cs]
[sk]
[sl]
[hr]
[sr]
[sq]
[hu]
[ro]
[bg]
[ar]
Instruction manual
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na obsluhu
Navodila za uporabo
Uputa za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Udhëzuesi i përdorimit
Használati utasítás
Instrucţiuni de utilizare
Ръководство за употреба
‫إرشادات االستخدام‬
Meat mincer
3
Maszynka do mięsa
6
Masomlýnek9
Mlynček na mäso
12
Nastavek za mletje mesa
15
18
Uređaj za mljevenje mesa
Mesoreznica21
Grirëse mishi
24
Húsdaráló27
Maşină de tocat carne
30
Месомелачка33
‫مفرمة لحمة‬38
For your safety
en
For your safety
The accessories are suitable for the food processor MUM5.... .
Follow the operating instructions for the food processor MUM5.... .
This appliance is suitable for mincing and mixing raw or cooked
meat, bacon, poultry and fish. It must not be used for processing
other objects or substances. Other applications are possible if the
accessories approved by the manufacturer are used.
Safety instructions for this appliance
W Risk of injury
Do not reach into the feed tube, always use the pusher to add more
ingredients. Do not attach / remove the mincer until the drive is at a
standstill.
W Important!
Use the mincer in the specified operating position only. The mincer
must be completely assembled before use. Never assemble the
mincer attachment on the base unit.
Overview
Figure A:
1 Mincer attachment
a Threaded ring
b Perforated disc
(hole diameter 4.5 mm)
c Blade
d Worm gear with driver
e Locking lever
f Seal
2 Filler tray
3 Pusher
Optional accessories
4 Fruit press attachment
5 Viennese whirl attachment
6 Grater attachment
7 Perforated disc
(hole diameter 3 mm and 6 mm)
Figure B:
Operating position
Protection from overload
To prevent serious damage to your appliance if the mincer is overloaded, the driver
has a notch (predetermined breaking point).
If an overload occurs, the driver breaks
instead. However, the driver can easily be
replaced. A new driver is available from
customer service.
■ Unscrew fastening screw on the worm
gear.
■ Replace driver.
■ Tighten fastening screw.
5
en
Operating the appliance
Operating the appliance
Thoroughly clean the mincer before using
for the first time, see “Cleaning and care”.
Important information
In these instructions for use the recommended reference values for the operating
speed refer to appliances with a 7-setting
rotary switch. For appliances with a
4-setting rotary switch you can find the
values in brackets after the values for a
7-setting rotary switch.
■ Assemble mincer attachment in the
indicated sequence (Fig. A). Do not
fully tighten threaded ring.
■ Insert seal. Note position (Fig. C)!
X Figure D:
■ Press the Release button and
move the swivel arm to
position 4.
■ Connect mincer to the drive.
Note position of the driver (1d) with
respect to the drive. If required,
turn the driver slightly. To do this, the
threaded ring must not be screwed
tightly!
■ Turn mincer anti-clockwise.
■ Press down locking lever.
■ Now tighten the threaded ring.
■ Attach filler tray.
■ Place a bowl or plate under the outlet
opening.
■ Insert the mains plug.
■ Set rotary knob to setting 7 (4).
■ Place the food to be processed in the
filling tray.
■ Use the pusher to push in ingredients.
W Warning!
Do not process bones.
Tip: Process steak tartare through the
mincer twice.
After using the appliance
■ Switch off the appliance with the rotary
switch.
■ Lift up locking lever.
■ Rotate the mincer in a clockwise direction and remove.
■ Clean mincer.
6
Cleaning and servicing
Attention!
Do not use abrasive cleaning agents. Surfaces may be damaged.
Mincer and individual parts are not
dishwasher-proof.
■ Loosen threaded ring and disassemble
attachment.
■ Rinse individual parts by hand and dry
immediately.
Optional accessories
(available from dealers)
W Warning!
Always assemble the accessories without
blades and perforated discs. Follow all
instructions mentioned above concerning
“For your safety”, “After work” or “Cleaning
and Servicing”.
Fruit press attachment
for pressing e.g. berries, tomatoes, apples,
pears, rosehips (cook rosehips for 1 hour
before pressing). Extracted fruit pulp is
especially suitable for making jam.
X Figure E:
■ Preparation as described for mincer
attachment. Note required individual
parts and sequence when assembling
the fruit press attachment.
■ First undo the fastening screw as far as
is required to allow the pulp to flow out
while still moist.
■ Then adjust the fastening screw until
the pulp flows out with the required
moisture.
■ Place the food to be processed in the
filling tray. Use the pusher to push in
ingredients.
■ Set rotary knob to setting 7 (4).
Optional accessories
en
Viennese whirl attachment
for shaping biscuit dough or short pastry.
X Figure F:
■ Preparation as described for mincer
attachment. Note required individual
parts and sequence when assembling
the biscuit attachment.
■ Place the dough to be processed in the
filling tray. Use the pusher to push in
ingredients.
■ Turn rotary switch to setting 4 (2) or
5 (3) depending on dough consistency.
■ Separate the shaped dough coming out
of the appliance with a pastry cutter.
Briefly switch off the food processor if
the dough comes out too quickly.
Grater attachment
for grating almonds, nuts and dried bread or
bread rolls.
W Warning!
Process only dry nuts and almonds in small
quantities!
X Figure G:
■ Preparation as described for mincer
attachment. Note required individual
parts and sequence when assembling
the grating attachment.
■ Place the food to be processed in the
filling tray. Use the pusher to push in
ingredients.
■ Turn rotary switch to setting 3 (2)
or 4 (3) depending on hardness of
the food.
Subject to alterations.
7
pl
Dla własnego bezpieczeństwa
Dla własnego bezpieczeństwa
Niniejsze wyposażenie jest przeznaczone dla robota kuchennego
MUM5... . Proszę przestrzegać instrukcji obsługi robota kuchennego
MUM5... . Niniejsze wyposażenie nadaje się do mielenia oraz mieszania surowego i gotowanego mięsa, słoniny, drobiu i ryby. Nie
wolno używać urządzenia do przetwarzania innych przedmiotów lub
substancji oprócz tych zaleconych przez producenta. Przy zastosowaniu wyposażenia dozwolonego przez producenta możliwe są
dalsze zastosowania.
Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym
urządzeniem
W Niebezpieczeństwo zranienia!
Nie wkładać rąk do otworu wsypowego; do popychania produktów
używać zawsze popychacza. Przystawkę do mielenia zakładać /
zdejmować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone a napęd
nieruchomy.
W Uwaga!
Przystawki do mielenia używać tylko w przedstawionej pozycji roboczej. Przystawki do mielenia można używać tylko wtedy, gdy jest
kompletnie zmontowana. Przystawki do mielenia nie wolno nigdy
składać na korpusie urządzenia.
Opis urządzenia
X Rysunek A:
1 Przystawka do mielenia mięsa
a Nakrętka
b Sitko (średnica otworów 4,5 mm)
c Nóż
d Ślimak z zabierakiem
e Dźwignia blokady
f Uszczelka
2 Taca wsypowa
3 Popychacz
Akcesoria dodatkowe
4 Przystawka do wyciskania owoców
5 Przystawka do wyciskania ciastek
6 Przystawka do tarcia
7 Sitka
(średnica otworów 3 mm oraz 6 mm)
X Rysunek B: Pozycja robocza
8
Ochrona przed
przeciążeniem
Zabierak wyposażony jest w nacięcie
(miejsce przewidzianego przełomu) zapobiegające większemu uszkodzeniu urządzenia w przypadku przeciążenia przystawki
do mielenia mięsa. W razie przeciążenia
zabierak ułamie się w tym miejscu. Zabierak można jednak łatwo wymienić.
Nowy zabierak można nabyć w serwisie.
■ Odkręcić śrubę mocującą znajdującą się
przy ślimaku.
■ Wymienić zabierak.
■ Przykręcić mocno śrubę mocującą.
Obsługa
Przed pierwszym zastosowaniem dokładnie
umyć przystawkę do mielenia mięsa, patrz
rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja“.
Ważna wskazówka
Zalecane wartości orientacyjne dla prędkości roboczej zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi odnoszą się do urządzeń z 7-stopniowym przełącznikiem obrotowym. Dla
urządzeń z 4-stopniowym przełącznikiem
obrotowym, wartości orientacyjne podane
są w nawiasach.
■ Przystawkę do mielenia mięsa zmontować w przedstawionej kolejności
(rysunek A).
Nakrętki nie dokręcać zbyt mocno.
■ Włożyć uszczelkę. Przestrzegać właściwego nałożenia (rysunek C)!
X Rysunek D:
■ Nacisnąć przycisk zwalniający
blokadę i odchylić ramię urządzenia do pozycji 4.
■ Nałożyć na napęd przystawkę
do mielenia mięsa.
Zwracać uwagę na położenie zabieraka w stosunku do napędu. W razie
potrzeby lekko przekręcić zabierak.
Nakrętka nie może być przy tym całkowicie dokręcona!
■ Obrócić przystawkę do mielenia mięsa
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
■ Nacisnąć dźwignię blokującą.
■ Teraz całkowicie dokręcić nakrętkę.
■ Nałożyć tacę wsypową.
■ Pod otworem wylotowym przystawki
podstawić miskę lub talerz.
■ Włożyć wtyczkę do gniazdka.
■ Ustawić przełącznik obrotowy na
zakres 7 (4).
■ Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia.
Do popychania produktów używać
popychacza.
Uwaga!
Nie wolno przetwarzać żadnych kości.
Wskazówka: mięso na tatar mielić dwa razy.
Obsługa
pl
Po pracy
■ Wyłączyć urządzenie przełącznikiem
obrotowym.
■ Dźwignię blokującą odchylić do góry.
■ Przekręcić przystawkę do mielenia
mięsa w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara i zdjąć.
■ Umyć przystawkę do mielenia mięsa.
Czyszczenie i pielęgnacja
Uwaga!
Nie stosować żadnych szorujących środków
czyszczących. Powierzchnie urządzenia
mogą ulec uszkodzeniu. Przystawki do
mielenia mięsa i pojedynczych części nie
można myć w zmywarce do naczyń.
■ Odkręcić nakrętkę gwintowaną i rozłożyć przystawkę na części.
■ Pojedyncze części należy umyć ręcznie
i natychmiast wysuszyć.
Akcesoria dodatkowe
(do nabycia w sklepach specjalistycznych)
Uwaga!
Elementy wyposażenia dodatkowego
montować zawsze bez noża i sitka. Proszę
przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w rozdziałach „Dla własnego bezpieczeństwa“, „Po pracy“ lub „Czyszczenie
i pielęgnacja“.
Przystawka do wyciskania
owoców
do wyciskania soku np. z owoców jagodowych, pomidorów, jabłek, gruszek,
owoców dzikiej róży (owoce dzikiej róży
należy przed wyciskaniem gotować przez
1 godzinę). Uzyskany przecier nadaje się
szczególnie dobrze do przygotowania
marmolady.
X Rysunek E:
■ Przygotowanie w taki sposób, jak
opisano dla przystawki do mielenia
mięsa. Przy składaniu przystawki do
wyciskania owoców należy pamiętać
o wszystkich potrzebnych częściach
i o kolejności ich składania.
9
pl
Akcesoria dodatkowe
■ Najpierw należy tak odkręcić śrubę
mocującą, aby jeszcze mokre wytłoki
wypływały swobodnie.
■ Następnie śrubę mocującą nastawić
w taki sposób, aby wychodziły wytłoki
o żądanej wilgotności.
■ Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia.
Do popychania produktów używać
popychacza.
■ Ustawić przełącznik obrotowy na
zakres 7 (4).
Przystawka do wyciskania
ciastek
do formowania herbatników i kruchych
ciastek.
X Rysunek F:
■ Przygotowanie w taki sposób, jak
opisano dla przystawki do mielenia
mięsa. Przy składaniu przystawki do
wyciskania ciastek należy pamiętać
o wszystkich potrzebnych częściach
i o kolejności ich składania.
■ Ciasto przygotowane do formowania
położyć na tacy wsypowej. Do popychania produktów używać popychacza.
■ Ustawić przełącznik obrotowy na zakres
4 (2) lub 5 (3), w zależności od konsystencji ciasta.
■ Wychodzące, uformowane ciasto
odbierać deseczką do krojenia. Jeżeli
ciasto wychodzi zbyt szybko, wyłączyć
na chwilę urządzenie.
10
Przystawka do tarcia
do tarcia migdałów, orzechów i wysuszonego chleba lub bułek.
Uwaga!
Trzeć tylko suche orzechy i migdały – tylko
w małych ilościach!
X Rysunek G
■ Przygotowanie w taki sposób, jak
opisano dla przystawki do mielenia
mięsa. Przy składaniu przystawki do
tarcia należy pamiętać o wszystkich
potrzebnych częściach i o kolejności ich
składania.
■ Położyć na tacy wsypowej produkty spożywcze przeznaczone do przetworzenia.
Do popychania produktów używać
popychacza.
■ Przełącznik obrotowy ustawić na zakres
3 (2) lub 4 (3) – w zależności od twardości produktów spożywczych.
Zastrzega się możliwość wprowadzania
zmian.
Pro Vaši bezpečnost
cs
Pro Vaši bezpečnost
Toto příslušenství je určeno pro kuchyňský robot MUM5....
Dodržujte návod k použití kuchyňského robota MUM5....
Toto příslušenství je vhodné na mletí a promíchání syrového a
vařeného masa, slaniny, drůbeže a ryb. Nesmí se používat ke zpracování jiných předmětů resp. substancí. Při použití dílů příslušenství
schválených výrobcem jsou možné další aplikace.
Bezpečnostní pokyny pro tento spotřebič
W Nebezpečí poranění!
Nesahejte do plnicí šachty, k zatlačení vždy používejte pěchovadlo.
Mlýnek na maso nasazujte/sundávejte pouze za klidového stavu
pohonu.
W Důležité!
Mlýnek na maso používejte pouze v uvedené pracovní poloze.
Mlýnek na maso používejte pouze v kompletně smontovaném
stavu. Smontování nástavce mlýnku na maso nikdy neprovádějte na
základním spotřebiči.
Přehled
X Obr. A:
1 Nástavec mlýnku na maso
a Šroubovací prstenec
b Děrovaný kotouč
(průměr děr 4,5 mm)
c Nůž
d Šnek s unašečem
e Aretační páčka
f Těsnění
2 Plnicí miska
3 Pěchovadlo
Zvláštní příslušenství
4 Nástavec na lisování ovoce
5 Nástavec na výrobu stříkaného
pečiva
6 Nástavec na strouhání
7 Děrované kotouče
(průměr děr 3 mm a 6 mm)
X Obr. B: Pracovní poloha
Ochrana před přetížením
Aby se při přetížení mlýnku na maso
zabránilo většímu poškození Vašeho
spotřebiče, je na unašeči zářez (místo
žádaného zlomu). Při přetížení se unašeč
na tomto místě zlomí. Unašeč však lze
lehce nahradit.
Nový unašeč je k dostání v zákaznickém
servisu.
■ Odšroubujte upevňovací šroub na
šneku.
■ Vyměňte unašeč.
■ Upevňovací šroub pevně zašroubujte.
Obsluha
Před prvním použitím mlýnek na
maso důkladně očistěte, viz “Čistění a
ošetřování”.
Důležité upozornění
Směrné hodnoty pracovní rychlosti uvedené
v tomto návodu k použití se týkají přístrojů
se 7-stupňovým otočným spínačem. Pro
přístroje se 4-stupňovým otočným spínačem najdete hodnoty vždy v závorkách za
nimi.
11
cs
Čistění a ošetřování
■ Smontujte nástavec mlýnku na maso v
zobrazeném pořadí (Obr. A).
Šroubovací prstenec neutahujte zcela
pevně.
■ Vložte těsnění. Dbejte na polohu
(Obr. C)!
X Obr. D:
■ Stiskněte uvolňovací tlačítko a
umístěte výklopné rameno do
polohy 4.
■ Nastrčte mlýnek na maso na
pohon.
Dbejte na polohu unašeče k pohonu.
V případě potřeby unašeč trochu pootočte. K tomuto účelu nesmí být šroubovací prstenec pevně zašroubován!
■ Pootočte mlýnek na maso proti směru
pohybu hodinových ručiček.
■ Stlačte dolů aretační páčku.
■ Nyní šroubovací prstenec pevně
utáhněte.
■ Nasaďte plnicí misku.
■ Postavte pod výstupní otvor misku
nebo talíř.
■ Zapojte síťovou zástrčku.
■ Nastavte otočný spínač na stupeň 7 (4).
■ Potraviny ke zpracování vložte do
plnící misky. K zatlačení používejte
pěchovadlo.
Pozor!
Nezpracovávejte žádné kosti.
Tip: Tatarský biftek pomelte dvakrát.
Po ukončení práce
■ Vypněte spotřebič otočným přepínačem.
■ Odklopte nahoru aretační páčku.
■ Pootočte mlýnek na maso ve směru
pohybu hodinových ručiček a
sundejte jej.
■ Vyčistěte mlýnek na maso.
12
Čistění a ošetřování
Pozor!
Nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky.
Povrchové plochy se mohou poškodit.
Mlýnek na maso a jednotlivé díly nejsou
vhodné pro mytí v myčce nádobí.
■ Povolte šroubovací prstenec a nástavec
rozeberte.
■ Jednotlivé díly ručně umyjte a okamžitě
osušte.
Zvláštní příslušenství
(k dostání v odborných obchodech)
Pozor!
Smontujte díly příslušenství vždy bez nože
a děrovaného kotouče. Dodržujte všechny
výše uvedené pokyny týkající se „Pro Vaši
bezpečnost“, „Po ukončení práce“ resp.
„Čistění a ošetřování“.
Nástavec na lisování ovoce
na vylisování např. bobulí, rajčat, jablek,
hrušek, šípků (šípky před lisováním vařte
po dobu 1 hodiny). Získané ovocné pyré je
vhodné zejména k výrobě marmelády.
X Obr. E:
■ Příprava podle popisu u nástavce
mlýnku na maso. Při sestavování
nástavce na lisování ovoce dbejte na
potřebné jednotlivé díly a pořadí.
■ Nejdříve otevřte upevňovací šroub tak
daleko, aby mohly odtékat ještě vlhké
matoliny.
■ Potom nastavte upevňovací šroub tak,
aby matoliny vycházely s požadovanou
vlhkostí.
■ Potraviny ke zpracování vložte do
plnící misky. K zatlačení používejte
pěchovadlo.
■ Nastavte otočný spínač na stupeň 7 (4).
Zvláštní příslušenství
cs
Nástavec na výrobu stříkaného
pečiva
na tvarování těsta na cukroví nebo křehkého těsta.
X Obr. F:
■ Příprava podle popisu u nástavce
mlýnku na maso. Při sestavování
nástavce na výrobu stříkaného pečiva
dbejte na potřebné jednotlivé díly a
pořadí.
■ Těsto na zpracování umístěte do
plnicí misky. K zatlačení používejte
pěchovadlo.
■ Podle konzistence těsta nastavte otočný
spínač na stupeň 4 (2) nebo 5 (3).
■ Vystupující, formované těsto odebírejte
s pomocí kuchyňského prkýnka. Pokud
těsto vystupuje příliš rychle, kuchyňský
robot krátce vypněte.
Nástavec na strouhání
na strouhání mandlí, ořechů a suchého
chleba nebo housek.
Pozor!
Ořechy a mandle zpracovávejte pouze
suché a v malých množstvích!
X Obr. G:
■ Příprava podle popisu u nástavce
mlýnku na maso. Při sestavování
nástavce na strouhání dbejte na
potřebné jednotlivé díly a pořadí.
■ Potraviny ke zpracování vložte do
plnící misky. K zatlačení používejte
pěchovadlo.
■ Podle tvrdosti potravin nastavte otočný
spínač na stupeň 3 (2) nebo 4 (3).
Změny vyhrazeny.
13
sk
Pre vašu bezpečnosť
Pre vašu bezpečnosť
Toto príslušenstvo je určené pre kuchynský robot MUM5...
Dodržiavajte návod na obsluhu kuchynského robota MUM5...
Toto príslušenstvo je určené na mletie a miešanie surového a
vareného mäsa, slaniny, hydiny a rýb. Nesmie sa používať na spracovanie iných predmetov, resp. substancií. Pri použití dielov príslušenstva schválených výrobcom sú možné ďalšie aplikácie.
Bezpečnostné upozornenia pre tento spotrebič
W Nebezpečenstvo poranenia!
Nesiahajte do plniaceho hrdla, na vtláčanie vždy používajte
posúvač. Mlynček na mäso nasadzujte a odoberajte len vtedy, keď
je pohon zastavený.
W Dôležité!
Mlynček na mäso používajte iba v uvedenej pracovnej polohe.
Mlynček na mäso používajte iba v kompletne zloženom stave. Nadstavec mlynčeka na mäso nikdy nemontujte priamo na základnom
spotrebiči.
Prehľad komponentov
X Obrázok A:
1 Nadstavec mlynčeka na mäso
a Skrutkovací krúžok
b Dierkovaný kotúč
(priemer otvorov 4,5 mm)
c Nože
d Závitovka s unášačom
e Aretačná páčka
f Tesnenie
2 Plniaca miska
3 Posúvač
Osobitné príslušenstvo
4 Nadstavec na lisovanie ovocia
5 Nadstavec na výrobu striekaného
pečiva
6 Nadstavec na jemné strúhanie
7 Dierkované kotúče
(priemer otvorov 3 mm a 6 mm)
X Obrázok B: Pracovná poloha
14
Ochrana pred preťažením
Aby ste pri preťažení mlynčeka na mäso
zabránili väčším škodám na spotrebiči,
unášač disponuje zárezom (predurčeným
zlomom). Pri preťažení sa unášač na tomto
mieste zlomí. Unášač sa však dá jednoducho vymeniť.
Nový unášač si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
■ Odskrutkujte upevňovaciu skrutku na
závitovke.
■ Vymeňte unášač.
■ Pevne dotiahnite upevňovaciu skrutku.
Obsluha
Obsluha
Pred prvým použitím mlynček na mäso
dôkladne očistite, pozri „Čistenie a údržba“.
Dôležité upozornenie
Odporúčané hodnoty prevádzkovej rýchlosti
uvedené v tomto návode na obsluhu sa
vzťahujú na spotrebiče so 7-stupňnovým
otočným spínačom. Pre spotrebiče so
4-stupňovým otočným spínačom sú dané
hodnoty zobrazené­v zátvorkách.
■ Poskladajte nadstavec mlynčeka na
mäso v uvedenom poradí (obrázok A).
Skrutkovací krúžok nikdy neskrutkujte
celkom napevno.
■ Vložte tesnenie. Dodržiavajte polohu
(Obrázok C)!
X Obrázok D:
■ Stlačte tlačidlo na odblokovanie
a umiestnite výklopné rameno
do polohy 4.
■ Mlynček na mäso nasuňte na
pohon.
Dodržiavajte polohu unášača k
pohonu. V prípade potreby unášač
trocha pootočte. Na tento účel sa
nesmie skrutkovací krúžok naskrutkovať
pevne!
■ Pootočte mlynček na mäso proti smeru
hodinových ručičiek.
■ Stlačte aretačnú páku nadol.
■ Teraz pevne zaskrutkujte skrutkovací
krúžok.
■ Nasaďte plniacu misku.
■ Pod výpust položte misku alebo tanier.
■ Zastrčte sieťovú zástrčku.
■ Otočný spínač nastavte na stupeň 7 (4).
■ Potraviny na spracovanie naplňte do
plniacej misky. Na vtláčanie použite
posúvač.
Pozor!
Nespracovávajte kosti.
Tip: Tatársky biftek nechajte prejsť cez
mlynček dvakrát.
sk
Po práci
■ Vypnite spotrebič otočným spínačom.
■ Vyklopte aretačnú páčku.
■ Pootočte mlynček na mäso v smere
pohybu hodinových ručičiek a zložte ho.
■ Vyčistite mlynček na mäso.
Čistenie a údržba
Pozor!
Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchov.
Mlynček na mäso a jednotlivé diely nie sú
vhodné na umývanie v umývačke riadu.
■ Uvoľnite skrutkovací krúžok a rozoberte
nadstavec.
■ Jednotlivé diely opláchnite a ihneď
osušte.
Osobitné príslušenstvo
(dostupné v špecializovanej predajni)
Pozor!
Diely príslušenstva skladajte vždy bez
nožov a dierovaného kotúča. Dodržiavajte
všetky vyššie uvedené upozornenia „Pre
vašu bezpečnosť“, „Po ukončení práce“,
príp. „Čistenie a údržba“.
Nadstavec na lisovanie ovocia
na vylisovanie napr. bobúľ, paradajok, jabĺk,
hrušiek, šípok (šípky nechajte pred lisovaním variť 1 hodinu). Získaná ovocná kaša je
zvlášť vhodná na prípravu marmelády.
X Obrázok E:
■ Príprava, ako je opísaná pri nadstavci
mlynčeka na mäso. Dodržiavajte
potrebné jednotlivé diely a poradie pri
skladaní nadstavca na lisovanie ovocia.
■ Najprv uvoľnite upevňovaciu skrutku
natoľko, aby vylisované ovocie mohlo
odtekať ešte vlhké.
■ Potom nastavte upevňovaciu skrutku
tak, aby vylisované ovocie vychádzalo s
požadovanou vlhkosťou.
■ Potraviny na spracovanie naplňte do
plniacej misky. Na posúvanie použite
posúvač.
■ Otočný spínač nastavte na stupeň 7 (4).
15
sk
Osobitné príslušenstvo
Nadstavec na výrobu striekaného
pečiva
na formovanie sušienkového a krehkého
cesta.
X Obrázok F:
■ Príprava, ako je opísaná pri nadstavci
mlynčeka na mäso. Dodržiavajte
potrebné jednotlivé diely a poradie skladania nadstavca na výrobu striekaného
pečiva.
■ Cesto na spracovanie vložte do plniacej
misky. Na vtláčanie použite posúvač.
■ Otočný spínač nastavte podľa konzistencie cesta na stupeň 4 (2) alebo 5 (3).
■ Vystupujúce formované cesto odoberte
na kuchynskú dosku. Pritom krátko
vypnite kuchynský robot, keď cesto
vychádza príliš rýchlo.
Nadstavec na jemné strúhanie
na strúhanie mandlí, orechov a sušeného
chleba alebo pečiva.
Pozor!
Orechy a mandle spracovávajte len suché a
v malých množstvách!
X Obrázok G:
■ Príprava, ako je opísaná pri nadstavci
mlynčeka na mäso. Dodržiavajte
potrebné jednotlivé diely a poradie pri
skladaní nadstavca na jemné strúhanie.
■ Potraviny na spracovanie naplňte do
plniacej misky. Na vtláčanie použite
posúvač.
■ Otočný spínač nastavte podľa tvrdosti
na stupeň 3 (2) alebo 4 (3).
Zmeny vyhradené.
16
Za vašo varnost
sl
Za vašo varnost
Ta pribor je namenjen kuhinjskemu aparatu MUM5... .
Upoštevajte Navodilo za uporabo kuhinjskega aparata MUM5... .
Ta pribor je primeren za sekljanje in mešanje surovega in kuhanega
mesa, slanine, perutnine in rib. Ne smete ga uporabljati za obdelavo
drugih predmetov oz. snovi. S priborom, ki ga dovoljuje proizvajalec,
so možni dodatni načini uporabe.
Varnostni napotki za ta aparat
W Nevarnost poškodb!
Ne segajte v polnilno odprtino, za potiskanje vedno uporabite tlačilnik. Mesoreznico namestite oz. odstranite le, ko pogon miruje.
W Pomembno!
Mesoreznico uporabljajte samo v navedenem delovnem položaju.
Mesoreznico uporabljate le, ko je v celoti sestavljena. Nastavka
mesoreznice nikoli ne sestavljajte na osnovnem aparatu.
Kratek pregled
X Slika A:
1 Nastavek mesoreznice
a Navojni obroč
b Luknjičasta plošča
(premer luknjic 4,5 mm)
c Rezilo
d Polž s sojemalnikom
e Blokirni zatič
f Tesnilo
2 Polnilna posoda
3 Tlačilnik
Poseben pribor
4 Nastavek za pasiranje sadja
5 Nastavek za brizgano pecivo
6 Nastavek za ribanje
7 Luknjičaste plošče
(premer luknjic 3 mm in 6 mm)
Zaščita pred
preobremenitvijo
Da se v primeru preobremenitve mesoreznice prepreči nastanek večje škode
na aparatu, je sojemalnik opremljen s
posebno zarezo (predvideno mesto zloma).
V primeru preobremenitve se sojemalnik
zlomi na tem mestu. Sojemalnik se z
lahkoto zamenja.
Nov sojemalnik lahko naročite pri uporabniškem servisu.
■ Odvijte pritrditveni vijak na polžu.
■ Zamenjajte sojemalnik.
■ Čvrsto privijte pritrditveni vijak.
X Slika B: delovni položaj
17
sl
Rokovanje
Rokovanje
Pred prvo uporabo mesoreznico temeljito
očistite, glejte »Čiščenje in nega«.
Pomembna napotek
V tem Navodilu za uporabo priporočene
orientacijske vrednosti za delovno hitrost
se nanašajo na aparate s 7-stopenjskim
vrtljivim stikalom. V oklepajih navedene
vrednosti veljajo za aparate s 4-stopenjskim
vrtljivim stikalom.
■ Nastavek mesoreznice sestavite po
prikazanem zaporedju (slika A).
Navojnega obroča ne privijte povsem do
konca.
■ Vstavite tesnilo. Upoštevajte pravilno
lego (slika C)!
X Slika D:
■ Pritisnite tipko za sprostitev in
zasučno ročico postavite v
­pozicijo 4.
■ Mesoreznico namestite na
pogon.
Pazite na pravilno lego sojemalnika
glede na pogon. Po potrebi sojemalnik
nekoliko obrnite. Za to navojni obroč ne
sme biti prečvrsto privit!
■ Mesoreznico obrnite v nasprotni smeri
urnega kazalca.
■ Blokirni zatič pritisnite navzdol.
■ Zdaj do konca pritegnite navojni obroč.
■ Namestite polnilno posodo.
■ Pod izpustno odprtino postavite skledo
ali krožnik.
■ Priključite omrežni vtič.
■ Vrtljivo stikalo postavite na stopnjo 7 (4).
■ Živila za obdelavo napolnite v polnilno
posodo. Za potiskanje uporabite
tlačilnik.
Pozor!
Ne smete mleti kosti.
Nasvet: meso za tatarski biftek dvakrat
spustite skozi mesoreznico.
18
Po končanem delu
■ Aparat izklopite z vrtljivim stikalom.
■ Privzdignite blokirni zatič.
■ Mesoreznico obrnite v smeri urnega
kazalca in jo snemite.
■ Mesoreznico očistite.
Čiščenje in nega
Pozor!
Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev.
Slednja lahko poškodujejo površine. Mesoreznica in posamezni deli niso primerni za
pomivanje v pomivalnem stroju.
■ Odvijte navojni obroč in nastavek
razstavite.
■ Posamezne dele ročno pomijte in jih
takoj posušite.
Poseben pribor
(na voljo v specializiranih trgovinah)
Pozor!
Dele pribora vedno sestavite brez rezila in
luknjičaste plošče. Upoštevajte vse zgoraj
navedene napotke v razdelkih »Za vašo
varnost«, »Po končanem delu« ter »Čiščenje in nega«.
Nastavek za pasiranje sadja
za pasiranje npr. jagod, paradižnikov,
jabolk, hrušk, šipka (preden šipek pretlačite,
ga 1 uro kuhajte). Tako pretlačena sadna
kaša je posebej primerna za izdelavo
marmelade.
X Slika E:
■ Pripravite, kot je opisano pri nastavku
mesoreznice. Pri sestavljanju nastavka
za pasiranje sadja upoštevajte vse
potrebne komponente in ustrezno
zaporedje.
■ Najprej pritrditveni vijak odvijte do
te mere, da lahko odteče še vlažna
tropina.
■ Nato pritrditveni vijak nastavite tako, da
izstopa tropina z želeno vlažnostjo.
Poseben pribor
sl
■ Živila za obdelavo napolnite v polnilno
posodo. Za potiskanje uporabite
tlačilnik.
■ Vrtljivo stikalo postavite na stopnjo 7 (4).
Nastavek za brizgano pecivo
za oblikovanje testa za kolačke ali krhkega
testa.
X Slika F:
■ Pripravite, kot je opisano pri nastavku
mesoreznice. Pri sestavljanju nastavka
za brizgano pecivo upoštevajte vse
potrebne komponente in ustrezno
zaporedje.
■ Testo za obdelavo napolnite v polnilno
posodo. Za potiskanje uporabite
tlačilnik.
■ Vrtljivo stikalo v odvisnosti od voljnosti
testa nastavite na stopnjo 4 (2) ali 5 (3).
■ Oblikovano izstopajoče testo prestrezite
na kuhinjsko ploščo. V primeru, da testo
prehitro izstopa, kuhinjski aparat na
kratko izklopite.
Nastavek za ribanje
za ribanje mandljev, orehov in suhega kruha
ali žemelj.
Pozor!
Ribajte le majhne količine povsem suhih
orehov in mandljev!
X Slika G:
■ Pripravite, kot je opisano pri nastavku
mesoreznice. Pri sestavljanju nastavka
za ribanje upoštevajte vse potrebne
komponente in ustrezno zaporedje.
■ Živila za obdelavo napolnite v polnilno
posodo. Za potiskanje uporabite
tlačilnik.
■ Vrtljivo stikalo v odvisnosti od trdote živil
nastavite na stopnjo 3 (2) ali 4 (3).
Pridržujemo si pravico do sprememb.
19
hr
Za vašu sigurnost
Za vašu sigurnost
Ova je oprema predviđena za kuhinjski stroj MUM5.... .
Obratite pažnju na upute za uporabu kuhinjskog stroja MUM5.... .
Ova je oprema pogodna za usitnjavanje i za miješanje sirovog i
kuhanog mesa, slanine, peradi i ribe. Ne smije se koristiti za obradu
drugih predmeta odnosno tvari. Kod korištenja opreme, odobrene
od strane proizvođača, moguće su druge primjene.
Sigurnosne napomene za ovaj uređaj
W Opasnost od ozljede!
Ne ulazite prstima u otvor za punjenje, za uguravanje uvijek koristite
nabijač. Nastavak za mljevenje mesa skidajte/stavljajte samo dok
pogon ne radi.
W Važno!
Nastavak za mljevenje mesa koristite samo u navedenom radnom
položaju. Nastavak za mljevenje mesa koristite samo kada je kompletno montiran. Nastavak za mljevenje mesa nikada ne sastavljajte
na osnovnom uređaju.
Na jedan pogled
X Slika A:
1 Nastavak za mljevenje mesa
a Prsten s navojem
b Rupičasta ploča
(promjer rupa 4,5 mm)
c Nož
d Puž s kvačilom
e Poluga za učvršćenje
f Brtva
2 Posuda za punjenje
3 Nabijač
Poseban pribor
4 Nastavak za prešanje voća
5 Nastavak za štrcane kekse
6 Nastavak za ribež
7 Rupičaste ploče
(promjer rupa 3 mm i 6 mm)
X Slika B: Radni položaj
20
Zaštita od preopterećenja
Da bi se kod preopterećenja uređaja
za mljevenje mesa izbjegle veće štete,
kvačilo raspolaže jednim urezom (mjesto
predviđeno za lom). Kod preopterećenja
se kvačilo lomi na tom mjestu. Kvačilo se
međutim može lako nadomjestiti.
Novo kvačilo može se dobiti kod servisa za
kupce.
■ Odvrnite vijak za učvršćenje na pužu.
■ Zamijenite kvačilo.
■ Vijak za učvršćenje čvrsto zategnite.
Posluživanje
Prije prve uporabe temeljito očistite uređaj
za mljevenje mesa i dodatni pribor, pogledajte ”Čišćenje i održavanje”.
Važna napomena
U ovoj uputi za uporabu preporučene orijentacijske vrijednosti za radnu brzinu odnose
se na uređaje sa 7-stepenom okretnom
sklopkom. Za uređaje sa 4-stepenom okretnom sklopkom vrijednosti se nalazi odmah
iza u zagradama.
■ Sastavite nastavak za mljevenje
mesa prema prikazanom redoslijedu
(Slika A).
Ne zategnite prsten s navojem do kraja.
■ Stavite brtvu. Pripazite na smještaj
(Slika C)!
X Slika D:
■ Pritisnite tipku za otključavanje i
dovedite okretnu ručku u
položaj 4 .
■ Stavite uređaj na mljevenje
mesa na pogon.
Pripazite na položaj kvačila u odnosu
na pogon. Po potrebni kvačilo malo
zakrenite. Za to prsten s navojem ne
smije biti čvrsto pritegnut!
■ Nastavak za mljevenje mesa okrenite
suprotno smjera kazaljke na satu.
■ Polugu za učvršćenje pritisnite prema
dolje.
■ Sada čvrsto zategnite prsten s navojem.
■ Stavite posudu za punjenje.
■ Ispod izlaznog otvora postavite posudu
ili tanjur.
■ Utaknite mrežni utikač.
■ Stavite okretnu sklopku na stupanj 7 (4).
■ Stavite živežne namirnice koje je
potrebno preraditi u posudu za punjenje.
Za uguravanje koristite uvijek nabijač.
Pozor!
Ne prerađujte kosti.
Savjet: Tartar propustite dva puta.
Posluživanje
hr
Nakon rada
■ Uređaj isključite na okretnoj sklopki.
■ Polugu za učvršćenje preklopite prema
gore.
■ Uređaj za mljevenje mesa okrenite u
smjeru kazaljke na satu te ga skinite.
■ Očistite uređaj za mljevenje mesa.
Čišćenje i njega
Pozor!
jer može doći do oštećenja površina. Površine se mogu oštetiti. Uređaj za mljevenje
mesa i pojedini dijelovi nisu otporni na
perilice za suđe.
■ Otpustite prsten s navojem i rastavite
nastavak.
■ Pojedine dijelove isperite ručno i odmah
osušite.
Poseban pribor
(mogućnost nabave u specijaliziranim
prodavaonicama)
Pozor!
Dijelove opreme sastavljajte uvijek bez
noža i bez rupičaste ploče. Obratite pažnju
na sve ranije spomenute napomene u svezi
„Za Vašu sigurnost“, „Nakon rada“ odn.
„Čišćenje i njega“.
Nastavak za prešanje voća
za prešanje npr. bobica, rajčica, jabuka,
krušaka, šipka (šipak prije prešanja kuhajte
1 sat). Dobivena kaša posebno je podobna
za pravljenje marmelade.
X Slika E:
■ Pripremite kao što je opisano kod
nastavka za mljevenje mesa. Pripazite
na potrebne pojedinačne dijelove i
redoslijed prilikom sastavljanja nastavka
za prešanje voća.
■ Prvo odvrnite vijak za učvršćenje toliko
da kom još može vlažno teći.
■ Onda vijek za učvršćenje podesite tako
da kom izlazi sa željenom vlažnošću.
21
hr
Poseban pribor
■ Stavite živežne namirnice koje je
potrebno preraditi u posudu za punjenje.
Za uguravanje koristite uvijek nabijač.
■ Stavite okretnu sklopku na stupanj 7 (4).
Nastavak za štrcane kekse
za oblikovanje tijesta za kekse ili tijesta za
pite.
X Slika F:
■ Pripremite kao što je opisano kod
nastavka za mljevenje mesa. Pripazite
na potrebne pojedine dijelove i redoslijed kod sastavljanja nastavka za štrcane
kolačiće.
■ Tijesto koje treba obraditi stavite u
posudu za punjenje. Za uguravanje
koristite uvijek nabijač.
■ Okretnu sklopku ovisno o gustoći tijesta
stavite na stupanj 4 (2) ili 5 (3).
■ Oblikovano tijesto koje izlazi iz stroja
odvajajte pomoću kuhinjske daščice.
Kuhinjski stroj kratko isključite ako
tijesto izlazi prebrzo.
Nastavak za ribež
za ribanje badema, oraha i suhog kruha ili
peciva.
Pozor!
Orahe i bademe obrađujte samo suhe i u
malim količinama!
X Slika G:
■ Pripremite kao što je opisano kod
nastavka za mljevenje mesa. Pripazite
na potrebne pojedinačne dijelove i
redoslijed kod sastavljanja nastavka za
ribež.
■ Stavite živežne namirnice koje je
potrebno preraditi u posudu za punjenje.
Za uguravanje koristite uvijek nabijač.
■ Okretnu sklopu ovisno o tvrdoći namirnice stavite na stupanj 3 (2) ili 4 (3).
Pridržava se pravo na izmjene.
22
Za vašu bezbednost
sr
Za vašu bezbednost
Ovaj dodatni pribor je namenjen za kuhinjski uređaj MUM5.
Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu kuhinjskog uređaja MUM5.
Ovaj dodatni pribor je namenjen za usitnjavanje i mešanje sirovog
i kuvanog mesa, slanine, peradi i ribe. Ne sme se upotrebljavati za
obradu drugih predmeta, odnosno materija. Upotrebom dodatnog
pribora koji je odobrio proizvođač, mogući su i drugi načini
korišćenja.
Bezbednosne napomene za ovaj uređaj
W Opasnost od povrede!
Ne stavljajte ruke u otvor za punjenje, za pomeranje uvek koristite
potiskivač. Dodatak za mlevenje mesa sme da se postavlja/vadi,
samo kada pogon uređaja miruje.
W Važno!
Dodatak za mlevenje mesa koristite samo u navedenom radnom
položaju. Dodatak za mlevenje mesa koristite samo u potpuno
sastavljenom stanju. Dodatak za mlevenje mesa nikad ne
sastavljajte na osnovni uređaj.
Pregled
X Slika A:
1 Dodatak za mlevenje mesa
a Navojni prsten
b Rupičasta ploča
(prečnik rupa 4,5 mm)
c Nož
d Puž sa zahvatačem
e Poluga za fiksiranje
f Zaptivač
2 Posuda za punjenje
3 Potiskivač
Specijalan pribor
4 Dodatak za presovanje voća
5 Dodatak za pecivo iz šprica
6 Dodatak za rendanje
7 Rupičaste ploče
(prečnik rupa 3 mm i 6 mm)
Zaštita od preopterećenja
Da bi se izbegla veća oštećenja na
vašem uređaju, koja mogu nastati usled
preopterećenja dodatka za mlevenje mesa,
na zahvataču je načinjen zarez (prethodno
određena tačka lomljenja). U slučaju
preopterećenja, zahvatač se lomi na ovom
mestu. Zahvatač se može lako zameniti.
Novi zahvatač se može nabaviti preko
korisničkog servisa
■ Otpustiti zavrtanj za pričvršćivanje puža.
■ Zamenite zahvatač.
■ Zategnite zavrtanj za pričvršćivanje.
X Slika B: Radni položaj
23
sr
Rukovanje
Rukovanje
Dodatak za mlevenje mesa temeljno očistiti
pre prve upotrebe, pogledajte „Čišćenje i
nega“.
Važna napomena
U ovom uputstvu za upotrebu, preporučene
referentne vrednosti za brzinu rada odnose
se na uređaje sa 7-stepenim obrtnim
prekidačem. Za uređaje sa 4-stepenim
obrtnim prekidačem odgovarajuće vrednosti
se nalaze odmah iza, u zagradama.
■ Sastavite dodatak za mlevenje mesa
prema prikazanom redosledu (slika A).
Nemojte potpuno čvrsto zategnuti
navojni prsten.
■ Postavite zaptivač. Obratite pažnju na
položaj (slika C)!
X Slika D:
■ Pritisnite taster za otpuštanje i
dovedite zakretnu ručicu u
položaj 4.
■ Umetnite dodatak za mlevenje
mesa na pogon.
Obratite pažnju na položaj zahvatača
u odnosu na pogon. Ako je potrebno,
malo okrenite zahvatač. Za tu svrhu
navojni prsten ne sme biti čvrsto
zategnut!
■ Okrenite dodatak u smeru suprotnom od
kazaljke na satu.
■ Pritisnite polugu za fiksiranje na dole.
■ Sada čvrsto zategnite navojni prsten.
■ Postavite posudu za punjenje.
■ Postavite činiju ili tanjir ispod izlaznog
otvora.
■ Utaknite mrežni utikač.
■ Podesite obrtni prekidač na stepen 7 (4).
■ Stavite namirnice za obradu u posudu
za punjenje. Za pomeranje, koristite
potiskivač.
Pažnja!
Nemojte obrađivati kosti.
Savet: Tartar propustite dva puta.
24
Nakon rada
■ Isključite uređaj pomoću obrtnog
prekidača.
■ Povucite polugu za fiksiranje na gore.
■ Okrenite dodatak za mlevenje mesa u
smeru kazaljke na satu i izvadite ga.
■ Očistite dodatak za mlevenje mesa.
Čišćenje i nega
Pažnja!
Nemojte da upotrebljavate abrazivna
sredstva za čišćenje. Površine se mogu
oštetiti. Dodatak za mlevenje mesa i
pojedinačni delovi su otporni na pranje u
mašini za pranje sudova.
■ Otpustite navojni prsten i rastavite
dodatak.
■ Pojedinačne delove ručno operite i
odmah ih osušite.
Specijalan pribor
(dostupno u specijalizovanim
prodavnicama)
Pažnja!
Delove dodatnog pribora uvek montirajte
bez noža i rupičaste ploče. Obratite pažnju
na sve ranije navedene napomene u
odeljcima „Za vašu bezbednost“, „Nakon
rada“, odnosno „Čišćenje i nega“.
Dodatak za presovanje voća
za presovanje npr. bobica, paradajza,
jabuka, krušaka, šipurka (šipurak pre
presovanja kuvati 1 sat). Dobijena voćna
kaša je veoma pogodna za pravljenje
džema.
X Slika E:
■ Izvršite pripremu kao što je opisano
kod dodatka za mlevenje mesa. Kod
sastavljanja dodatka za presovanje voća
obratite pažnju na potrebne pojedinačne
delove.
■ Najpre toliko otpustite zavrtanj za
pričvršćivanje, da vlažna voćna kaša
može da ističe.
Specijalan pribor
sr
■ Zatim zavrtanj za pričvršćivanje
podesite tako da voćna kaša izlazi sa
željenom vlažnošću.
■ Stavite namirnice za obradu u posudu
za punjenje. Za pomeranje, koristite
potiskivač.
■ Podesite obrtni prekidač na stepen 7 (4).
Dodatak za pecivo iz šprica
za oblikovanje testa za keks ili prhkog testa.
X Slika F:
■ Izvršite pripremu kao što je opisano
kod dodatka za mlevenje mesa. Kod
sastavljanja dodatka za pecivo iz šprica
obratite pažnju na redosled i potrebne
pojedinačne delove.
■ Stavite testo za obradu u posudu
za punjenje. Za pomeranje, koristite
potiskivač.
■ Podesite obrtni prekidač na stepen 4 (2)
ili 5 (3).
■ Formirano testo koje izlazi uklonite
pomoću kuhinjske daske. Ukoliko testo
izlazi previše brzo, isključite nakratko
kuhinjski uređaj.
Dodatak za rendanje
Za rendanje badema, orašastog voća i
suvog hleba ili peciva.
Pažnja!
Obrađujte samo suvo orašasto voće i
badem u malim količinama!
X Slika G:
■ Izvršite pripremu kao što je opisano
kod dodatka za mlevenje mesa. Kod
sastavljanja dodatka za rendanje
obratite pažnju na redosled i potrebne
pojedinačne delove.
■ Stavite namirnice za obradu u posudu
za punjenje. Za pomeranje, koristite
potiskivač.
■ Zavisno od tvrdoće namirnica, podesite
obrtni prekidač na stepen 3 (2) ili 4 (3).
Prava na izmene su zadržana.
25
sq
Për sigurinë tuaj
Për sigurinë tuaj
Ky aksesor është projektuar për përpunuesin e ushqimit MUM5....
Ndiqni udhëzuesin e përdorimit të përpunuesit të ushqimit MUM5....
Ky aksesor është i përshtatshëm për copëtimin dhe përzierjen
e mishit, proshutës, mishit të shpendëve dhe peshkut, si të zier,
ashtu dhe të pazier. Pajisja nuk duhet të përdoret për përpunimin e
artikujve apo substancave të tjera. Në rast se përdoren aksesorë të
tjerë të lejueshëm nga prodhuesi, janë të mundshme përdorime të
tjera.
Udhëzime sigurie për këtë pajisje
W Rrezik dëmtimi!
Mus i futni duart në tubin e mbushjes, për shtyrjen e ushqimeve
përdorni gjithmonë cilindrin përkatës. Vendosni / hiqni grirësen e
mishit vetëm kur të ketë ndaluar plotësisht motori.
W E rëndësishme!
Përdoreni grirësen e mishit vetëm në pozicionin e specifikuar
të punës. Grirësja e mishit duhet montuar plotësisht para se të
përdoret. Mos e montoni asnjëherë grirësen e mishit në njësinë
bazë.
Një vështrim i shpejtë
X Figura A:
1 Grirëse mishi
a Unaza e vidhosjes
b Disku me vrima
(diametri i vrimës 4,5 mm)
c Thika
d Ingranazhi pa fund së bashku me
boshtin tërheqës
e Leva e fiksimit
f Guarnicioni
2 Ena
3 Cilindri i ngjeshjes
Aksesorët
4 Aksesori për shtrydhjen e frutave
5 Injektori i brumit
6 Rendja
7 Disqe me vrima
(diametri i vrimës 3 mm dhe 6 mm)
X Figura B: Pozicioni i punës
26
Ruajtja ndaj mbingarkesës
Për të parandaluar dëmtime të mëdha të
grirëres së mishit kur ka mbingarkesë,
boshti (shasia) tërheqës ka një pikë
thyerjeje. Në rast mbingarkese, boshti
tërheqës thyhet në këtë pikë. Por boshti
tërheqës mund të zëvendësohet lehtësisht.
Boshti i ri tërheqës mund të gjendet
lehtësisht në pikën e shërbimit të klientit.
■ Vidhosni vidën e shtrëngimit në
ingranazhin pa fund.
■ Zëvendësoni boshtin tërheqës.
■ Shtrëngoni vidën e shtrëngimit.
Përdorimi
Përdorimi
Para përdorimit për herë të parë, pastroni
mirë grirësen e mishit, shih „Pastrimi dhe
kujdesi“.
Udhëzim i rëndësishëm
Vlerat e rekomanduara në këtë udhëzues
përdorimi për shpejtësitë e punës i
referohen pajisjes me çelës me 7 pozicione.
Për pajisjet me çelës rrotullues me 4 nivele,
vlerat referencë jepen në kllapa.
■ Montoni grirësen e mishit sipas radhës
së treguar (Figura A).
Mos e fiksoni plotësisht unazën e
vidhosjes.
■ Vendosni guarnicionin. Merrni parasysh
vendin për vendosjen e guarnicionit
(Figura C)!
X Figura D:
■ Shtypni butonin e takimit dhe
silleni rotorin në pozicionin 4.
■ Vendoseni grirësen e mishit në
mekanizëm.
Kini parasysh vendin e boshtit
tërheqës në mekanizëm. Nëse është
e nevojshme, rrotullojeni pak boshtin
tërheqës. Mos e shtrëngoni plotësisht
unazën e vidhosjes!
■ Rrotullojeni grirësen e mishit në drejtim
kundërorar.
■ Shtypeni me drejtim poshtë levën e
fiksimit.
■ Tani, shtrëngoni fort unazën e vidhosjes.
■ Vendosni enën.
■ Vendosni një tas ose pjatë poshtë tubit
të daljes.
■ Fusni spinën në prizë.
■ Rrotulloni çelësin në nivelin 7 (4).
■ Vendosni ushqimin që do të përpunoni
në enën përkatëse. Përdorni cilindrin
përkatës për shtyrjen e ushqimit.
Kujdes!
Mos futni kocka për përpunim.
Këshillë: tartarin kalojeni dy herë në
grirëse.
sq
Pas punës
■ Fikni pajisjen nëpërmjet çelësit me
rrotullim.
■ Çojeni lart levën e fiksimit.
■ Rrotullojeni grirësen e mishit në drejtim
orar dhe hiqeni.
■ Pastroni grirësen e mishit.
Pastrimi dhe kujdesi
Kujdes!
Mos përdorni asnjë solucion larës gërryes.
Sipërfaqet mund të dëmtohen. Grirësja e
mishit dhe pjesët nuk lahen në enëlarëse.
■ Lironi unazën e vidhojes dhe çmontoni
aksesorin.
■ Lajini me dorë pjesët dhe thajini
menjëherë.
Aksesorët
(disponohen në dyqanin e autorizuar)
Kujdes!
Pas larjes, pjesët e aksesorit duhen
montuar gjithmonë pa thikat dhe disqet me
vrima. Respektoni të gjitha udhëzimet e
lartpërmendura që u referohen pikave „Për
sigurinë tuaj“, „Pas punës“ dhe „Pastrimi
dhe kujdesi“.
Aksesori për shtrydhjen e frutave
për shtrydhjen e manave të tokës,
domateve, mollëve, dardhave, kokrrave
të trëndafilit të egër (para se të shtrydhen,
kokrrat e trëndafilit të egër duhet të ziehen
për 1 orë). Pureja e përftuar është e mirë,
sidomos për të bërë marmelatë.
X Figura E:
■ Përshkrimi i përgatitjes si në rastin e
grirëses së mishit. Kini parasysh pjesët
e veçanta dhe radhën e montimit të
aksesorit për shtrydhjen e frutave.
■ Në fillim, hapeni vidën e shtrëngimit aq
shumë sa që bërsia që rreshqet të jetë
ende e njomë.
■ Më pas, rregullojeni vidën e shtrëngimit
në mënyrë të tillë që bërsia të dalë me
lagështinë e dëshiruar.
27
sq
Aksesorët
■ Vendosni ushqimin që do të përpunoni
në enën përkatëse. Përdorni cilindrin
përkatës për shtyrjen e ushqimit.
■ Rrotulloni çelësin në nivelin 7 (4).
Injektori i brumit
për formimin e brumit për biskota ose
brumit të shkrifët.
X Figura F:
■ Përshkrimi i përgatitjes si në rastin e
grirëses së mishit. Kini parasysh pjesët
e veçanta dhe radhën e montimit të
injektorit të brumit.
■ Vendosni brumin që do të përpunohet
në enën përkatëse. Përdorni cilindrin
përkatës për shtyrjen e brumit.
■ Rrotulloni çelësin në nivelin 4 (2) ose
5 (3), në varësi të fortësisë së brumit.
■ Mblidheni brumin që del dhe formohet
me një dërrasë kuzhine. Në rast se
brumi del shumë shpejt, fikeni pajisjen
për një kohë të shkurtër.
Rendja
për grirjen në rende të arrave/lajthive,
bajameve, çokollatës dhe bukëzave.
Kujdes!
Përpunoni arrat/lajthitë dhe bajamet vetëm
në sasi të vogla dhe të thata!
X Figura G:
■ Përshkrimi i përgatitjes si në rastin e
grirëses së mishit. Kini parasysh pjesët
e veçanta dhe radhën e montimit të
rendes.
■ Vendosni ushqimin që do të përpunoni
në enën përkatëse. Përdorni cilindrin
përkatës për shtyrjen e ushqimit.
■ Rrotulloni çelësin në nivelin 3 (2) ose
4 (3), në varësi të fortësisë së ushqimit.
Rezervohet e drejta e ndryshimeve.
28
Az Ön biztonsága érdekében
hu
Az Ön biztonsága érdekében
Ez a tartozék a MUM5.... konyhai robotgép kiegészítője.
Vegye figyelembe a MUM5.... konyhai robotgép használati
utasítását.
Ez a tartozék nyers és főtt hús, szalonna, szárnyas és hal aprítására, ill. keverésére alkalmas. Nem szabad más tárgyak, ill.
anyagok feldolgozására használni. A gyártó által engedélyezett
tartozékok használatával további alkalmazások lehetségesek.
Biztonsági információk a készülékhez
W Sérülésveszély!
Ne nyúljon a betöltőnyílásba, utántoláshoz mindig használja a tömőeszközt. A húsdarálót csak a hajtómű álló helyzetében tegye fel /
vegye le.
W Fontos!
A húsdarálót csak a bemutatott munkapozícióban használja.
A húsdarálót csak kompletten összeszerelt állapotban használja.
A ­húsdaráló előtétet soha ne az alapkészüléken szerelje össze.
A készülék részei
X A ábra:
1 Húsdaráló előtét
a Csavarmenetes gyűrű
b Lyuktárcsa
(lyukátmérő 4,5 mm)
c Kés
d Csiga menesztővel
e Rögzítőkar
f Tömítés
2 Betöltőtálca
3 Tömőeszköz
Túlterhelés elleni védelem
A húsdaráló túlterheléséből fakadóan
a készüléken keletkező nagyobb károk
elkerülése érdekében a menesztőn kialakításra került egy bevágás (tervezett törési
hely). Túlterhelés esetén a menesztő ezen
a helyen törik el. A menesztőt azonban
könnyen ki lehet cserélni.
Új menesztő a vevőszolgálatnál kapható.
■ Csavarja le a csigán lévő rögzítőcsavart.
■ Cserélje ki a menesztőt.
■ Csavarja be a rögzítőcsavart.
Kiegészítő tartozékok
4 Gyümölcsprés előtét
5 Kinyomós süteményhez való előtét
6 Reszelő előtét
7 Lyuktárcsák
(lyukátmérő 3 mm és 6 mm)
X B ábra: Munkapozíció
29
hu
Kezelés
Kezelés
Az első használat előtt a húsdarálót
alaposan tisztítsa meg, lásd: „Tisztítás és
ápolás”.
Fontos tudnivaló
A jelen használati utasításban a munkasebességhez ajánlott irányértékek 7-fokozatú
forgókapcsolóval rendelkező készülékekre
vonatkoznak. A 4-fokozatú forgókapcsolóval
rendelkező készülékekhez az értékek
mindig zárójelben szerepelnek.
■ A húsdaráló előtétet a bemutatott sorrendben szerelje össze (A ábra).
A csavarmenetes gyűrűt ne csavarja
egészen szorosra.
■ Helyezze be a tömítést. Ügyeljen a
helyzetre (C ábra)!
X D ábra:
■ Nyomja meg a kioldógombot, és
a lengőkart hozza a 4-es
pozícióba.
■ A húsdarálót tegye rá a hajtóműre.
Ügyeljen a menesztő helyzetére a
hajtóműhöz képest. Szükség esetén
forgassa el kissé a menesztőt. Ekkor ne
legyen szorosan becsavarva a csavarmenetes gyűrű!
■ Forgassa a húsdarálót az óramutató
járásával ellentétes irányba.
■ Nyomja le a rögzítőkart.
■ Most csavarja szorosra a csavarmenetes gyűrűt.
■ Helyezze fel a betöltőtálcát.
■ Tegyen egy tálat vagy tányért a kiömlőnyílás alá.
■ Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
■ A forgókapcsolót állítsa 7-es (4-es)
fokozatra.
■ A feldolgozandó élelmiszert tegye a
betöltőtálcára. Utántoláshoz használja a
tömőeszközt.
Figyelem!
Csontot ne dolgozzon fel.
Tipp: Tatárhoz a húst kétszer darálja le.
30
A munka befejezése után
■ A készüléket kapcsolja ki a
forgókapcsolóval.
■ Hajtsa fel a rögzítőkart.
■ A húsdarálót csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, és vegye le.
■ Tisztítsa meg a húsdarálót.
Tisztítás és ápolás
Figyelem!
Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. A készülék felülete megsérülhet. A
húsdaráló és az alkatrészek nem tisztíthatók mosogatógépben.
■ Oldja a csavarmenetes gyűrűt, és
szedje szét az előtétet.
■ Az alkatrészeket kézzel mosogassa el,
és azonnal törölgesse el.
Kiegészítő tartozékok
(szakkereskedésben kapható)
Figyelem!
A tartozékokat mindig kés és lyuktárcsa
nélkül szerelje össze. Vegye figyelembe
„Az Ön biztonsága érdekében”, „A munka
befejezése után”, ill. „Tisztítás és ápolás”
cím alatt eddig közölteket.
Gyümölcsprés előtét
például bogyós gyümölcsök, paradicsom,
alma, körte, csipkebogyó préseléséhez
(a csipkebogyót préselés előtt 1 órán át
főzze). A kinyert gyümölcspüré különösen
alkalmas lekvár készítéséhez.
X E ábra:
■ Ugyanúgy kell előkészíteni, ahogyan a
húsdaráló előtétnél ismertettük. A gyümölcsprés előtét összerakásánál vegye
figyelembe a szükséges alkatrészeket
és a sorrendet.
■ Először annyira nyissa a rögzítőcsavart,
hogy a préselési maradványok még
nedvesen lefolyhassanak.
■ Utána úgy állítsa be a rögzítőcsavart,
hogy a préselési maradványok olyan
nedvesen lépjenek ki, amilyennek Ön
kívánja.
■ A feldolgozandó élelmiszert tegye a
betöltőtálcára. Utántoláshoz használja a
tömőeszközt.
■ A forgókapcsolót állítsa 7-es (4-es)
fokozatra.
Kinyomós süteményhez való
előtét
aprósüteményhez való tészta és omlós
tészta formálásához.
Kiegészítő tartozékok
hu
Reszelő előtét
mandula, dió és száraz kenyér vagy zsemle
reszeléséhez.
Figyelem!
A diót, mandulát csak szárazon és kis
mennyiségenként dolgozza fel!
X G ábra:
■ Ugyanúgy kell előkészíteni, ahogyan
a húsdaráló előtétnél ismertettük. A
reszelő előtét összerakásánál vegye
figyelembe a szükséges alkatrészeket
és a sorrendet.
■ A feldolgozandó élelmiszert tegye a
betöltőtálcára. Utántoláshoz használja a
tömőeszközt.
■ A forgókapcsolót az élelmiszer keménységétől függően állítsa 3-as (2-es) vagy
4-es (3-as) fokozatra.
A változtatások jogát fenntartjuk.
X F ábra:
■ Ugyanúgy kell előkészíteni, ahogyan a
húsdaráló előtétnél ismertettük. A kinyomós süteményhez való előtét összerakásánál vegye figyelembe a szükséges
alkatrészeket és a sorrendet.
■ A feldolgozandó tésztát tegye a betöltőtálcára. Utántoláshoz használja a
tömőeszközt.
■ A forgókapcsolót a tészta állagától
függően állítsa 4-es (2-es) vagy 5-ös
(3-as) fokozatra.
■ A kilépő megformált tésztát konyhai
vágódeszkával vegye le. Közben a
konyhai robotgépet rövid időre kapcsolja
ki, ha a tészta túl gyorsan lépne ki.
31
ro
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru siguranţa dumneavoastră
Aceste accesorii sunt adecvate pentru robotul de bucătărie
MUM5... . Respectaţi instrucţiunile de utilizare pentru robotul de
bucătărie MUM5... . Acest accesoriu este adecvat pentru mărunţirea
şi amestecarea cărnii crude şi fierte, baconului, cărnii de pasăre
şi peşte. El nu trebuie utilizat la amestecarea altor materii sau
substanţe. În cazul utilizării accesoriilor admise de producător sunt
posibile şi alte aplicaţii.
Indicaţii de siguranţă pentru acest aparat
W Pericol de rănire!
Nu introduceţi mâinile în canalul de alimentare, pentru împingere
folosiţi întotdeauna apăsătorul.
Aplicaţi / scoateţi maşina de tocat carne numai atunci când sistemul
de acţionare este oprit.
W Important!
Utilizaţi maşina de tocat carne numai în poziţia de lucru indicată.
Folosiţi maşina de tocat carne numai în stare complet asamblată.
Nu asamblaţi niciodată accesoriul pentru maşina de tocat carne pe
aparatul de bază.
Dintr-o privire
X Figura A:
1 Accesoriul pentru maşina de tocat
carne
a Inel filetat
b Disc perforat
(diametrul perforaţiilor 4,5 mm)
c Cuţit
d Melc cu piesă de antrenare
e Manetă de blocare
f Garnitură de etanşare
2 Cupă de umplere
3 Apăsător
Accesorii speciale
4 Accesoriul pentru presa de fructe
5 Accesoriul pentru fursecuri
6 Accesoriul pentru măcinat
7 Discuri perforate
(diametrul perforaţiilor 3 mm şi 6 mm)
X Figura B: poziţia de lucru
32
Protecţie împotriva
suprasolicitării
Pentru a preveni survenirea unor defecţiuni
mai mari la aparatul dvs., în cazul unei
suprasolicitări a maşinii de tocat carne,
piesa de antrenare are o crestătură (punct
de rupere prestabilit). În caz de suprasolicitare, piesa de antrenare se rupe în acest
loc. Cu toate acestea, piesa de antrenare
poate fi înlocuită cu uşurinţă.
De la Serviciul clienţi puteţi procura o nouă
piesă de antrenare.
■ Deşurubaţi şurubul de fixare de la melc.
■ Înlocuiţi piesa de antrenare.
■ Strângeţi bine şurubul de fixare.
Utilizare
Utilizare
După încheierea lucrului
Observaţie importantă
Valorile orientative recomandate pentru
viteza de lucru în aceste instrucţiuni de
utilizare se referă la aparatele cu un comutator rotativ cu 7 trepte. Pentru aparatele
cu comutator rotativ cu 4 trepte, valorile se
găsesc în spate, în paranteze.
Curăţarea şi îngrijirea
Înainte de prima utilizare curăţaţi bine
maşina de tocat carne, vezi „Curăţarea şi
îngrijirea”.
■ Asamblaţi accesoriul maşinii de
tocat carne în succesiunea indicată
(figura A).
Nu strângeţi foarte tare inelul filetat.
■ Introduceţi garnitura de etanşare. Respectaţi poziţia (figura C)!
X Figura D:
■ Apăsaţi tasta de deblocare şi
aduceţi braţul rotitor în poziţia 4.
■ Fixaţi maşina de tocat carne pe
sistemul de acţionare.
Respectaţi poziţia piesei de antrenare
faţă de sistemul de acţionare. Dacă
este necesar, rotiţi puţin piesa de antrenare. Pentru aceasta, inelul filetat nu
trebuie să fie înşurubat până la capăt!
■ Rotiţi maşina de tocat în sens invers
acelor de ceasornic.
■ Apăsaţi maneta de blocare în jos.
■ Acum strângeţi inelul filetat până la
capăt.
■ Fixaţi cupa de umplere.
■ Aşezaţi un castron sau o farfurie sub
deschizătura de evacuare.
■ Conectaţi ştecherul de reţea.
■ Poziţionaţi comutatorul rotativ pe treapta
7 (4).
■ Introduceţi alimentele, care urmează să
fie procesate, în cupa de alimentare.
Pentru împingere folosiţi apăsătorul.
Atenţie!
Nu tocaţi oase.
Sugestie: Pentru tartar tocaţi carnea de
două ori.
ro
■ Opriţi aparatul cu comutatorul rotativ.
■ Rabataţi maneta de blocare în sus.
■ Rotiţi maşina de tocat carne în sensul
acelor de ceasornic şi scoateţi-o.
■ Curăţaţi maşina de tocat carne.
Atenţie!
Nu folosiţi detergenţi abrazivi. Suprafeţele
pot fi deteriorate. Maşina de tocat carne şi
piesele nu pot fi spălate în maşina spălat
vase.
■ Deşurubaţi inelul filetat şi desprindeţi
accesoriul.
■ Spălaţi piesele manual şi ştergeţi-le
imediat cu o lavetă uscată.
Accesorii speciale
(se pot furniza din comerţul de specialitate)
Atenţie!
Asamblaţi accesoriile întotdeauna fără
cuţit şi fără discul perforat. Respectaţi
toate observaţiile menţionate anterior din
secţiunile „Pentru siguranţa dumneavoastră“, „După încheierea lucrului“, respectiv
„Curăţarea şi îngrijirea“.
Accesoriul pentru presa de fructe
de exemplu, pentru stoarcerea fructelor de
pădure, roşiilor, merelor, perelor, măceşelor
(fierbeţi măceşele timp de 1 oră înainte de a
le stoarce). Din pulpa de fructe obţinută se
poate prepara marmeladă.
X Figura E:
■ Pregătirea ca la descrierea accesoriului pentru maşina de tocat carne.
Folosiţi piesele necesare şi respectaţi
succesiunea operaţiunilor la asamblării
accesoriilor pentru presa de fructe.
■ Mai întâi deşurubaţi şurubul de fixare
atât cât tescovina să se poată scurge
cât este în stare umedă.
■ După aceea strângeţi şurubul de fixare
în aşa fel încât tescovina să iasă cu
gradul de umiditate dorit.
33
ro
Accesorii speciale
■ Introduceţi alimentele, care urmează să
fie procesate, în cupa de alimentare.
Pentru împingere folosiţi apăsătorul.
■ Poziţionaţi comutatorul rotativ pe
treapta 7 (4).
Accesoriul pentru fursecuri
pentru formarea fursecurilor sau aluatului
fraged.
X Figura F:
■ Pregătirea ca la descrierea accesoriului
pentru maşina de tocat carne. Respectaţi folosirea pieselor necesare şi
ordinea asamblării accesoriului pentru
fursecuri.
■ Introduceţi în cupa de umplere aluatul
care urmează să fie preparat. Pentru
împingere folosiţi apăsătorul.
■ În funcţie de consistenţa aluatului poziţionaţi comutatorul rotativ pe treapta 4 (2)
sau 5 (3).
■ Tăiaţi aluatul format cu o paletă din
lemn. Dacă aluatul iese prea repede,
opriţi robotul de bucătărie pentru scurt
timp.
Accesoriul pentru măcinat
pentru măcinarea migdalelor, nucilor şi
pâinii sau chiflelor uscate.
Atenţie!
Măcinaţi nucile şi migdalele numai în stare
uscată şi în cantităţi mici!
X Figura G:
■ Pregătirea ca la descrierea accesoriului pentru maşina de tocat carne.
Respectaţi folosirea pieselor necesare
şi ordinea asamblării pieselor pentru
măcinat.
■ Introduceţi alimentele, care urmează să
fie procesate, în cupa de alimentare.
Pentru împingere folosiţi apăsătorul.
■ În funcţie de consistenţa alimentelor
poziţionaţi comutatorul rotativ pe treapta
3 (2) sau 4 (3).
Sub rezerva modificărilor.
34
За Вашата безопасност
bg
За Вашата безопасност
Тази принадлежност е предназначена за кухненски робот
MUM5... . Вземете предвид ръководството за употреба на кухненския робот MUM5... .
Тази принадлежност е подходяща за раздробяване и смесване
на сурово и сварено месо, сланина, птиче месо и риба. Тя не
трябва да се използва за обработка на други предмети респ.
субстанции. При използване на разрешените от производителя
принадлежности са възможни и други приложения.
Указания за безопасност за уреда
W Опасност от нараняване!
Не посягайте с ръка в отвора за сипване на продукти, за притискане надолу на продуктите винаги използвайте тапата.
Сваляйте/Поставяйте месомелачката само когато задвижването
е спряно.
W Важно!
Използвайте месомелачката само в показаното работно положение. Използвайте месомелачката само в напълно сглобено
състояние. Hикога не сглобявайте приставката-месомелачка
върху основния уред.
Общ преглед
X Фигура A:
1 Приставка-месомелачка
a Резбов пръстен
b Диск с отвори
(диаметър на отворите 4,5 mm)
c Hож
d Червяк със захващащ елемент
e Фиксиращ лост
f Уплътнение
2 Съд за пълнене
3 Тапа
Специални принадлежности
4 Приставка-сокоизстисквачка
5 Приставка за шприцовани сладки
6 Приставка-ренде
7 Дискове с отвори
(диаметър на отворите 3 mm и
6 mm)
Защита от претоварване
За предотвратяване на по-големи щети
на уреда в случай на претоварване на
месомелачката захващащият елемент
разполага с вдлъбнатина (място, предвидено за счупване). При претоварване
захващащият елемент се счупва на това
място. Захващащият елемент може
лесно да бъде сменен.
Нов захващащ елемент можете да
поръчате от службата за обслужване на
клиентите.
■ Отвинтете закрепващия винт на
червяка.
■ Сменете захващащия елемент.
■ Затегнете здраво закрепващия винт.
X Фигура B: Работно положение
35
bg
Работа с уреда
Работа с уреда
Преди първата употреба почистете
щателно месомелачката, вж. „Почистване
и поддръжка“.
Важно указание
Препоръчаните в настоящото ръководство за употреба ориентировъчни стойности се отнасят за уреди със 7-степенен
въртящ се превключвател. Стойностите
за уреди с 4-степенен въртящ се превключвател са посочени съответно след
тях в скоби.
■ Сглобете приставката-месомелачка
в показаната последователност
(Фигура A).
Не затягайте докрай резбовия
пръстен.
■ Поставете уплътнението. Обърнете внимание на положението
(Фигура C)!
X Фигура D:
■ Натиснете деблокиращия
бутон и приведете подвижното
рамо в позиция 4.
■ Монтирайте месомелачката
към задвижването.
Обърнете внимание на положението на захващащия елемент
спрямо задвижването. При необходимост завъртете леко захващащия
елемент. За целта резбовият пръстен
не трябва да е затегнат докрай!
■ Завъртете месомелачката обратно на
часовниковата стрелка.
■ Натиснете надолу фиксиращия лост.
■ След това затегнете резбовия
пръстен.
■ Поставете съда за пълнене.
■ Поставете чиния или купа под изходния отвор.
■ Включете щепсела в контакта.
■ Поставете въртящия се превключвател на степен 7 (4).
■ Поставете в съда за пълнене продуктите, които ще обработвате. Използвайте тапата за притискане надолу на
продуктите.
36
Внимание!
Hе обработвайте кости.
Съвет: Пресовайте два пъти тартара.
След работа
■ Изключете уреда посредством въртящия се превключвател.
■ Обърнете нагоре фиксиращия лост.
■ Завъртете месомелачката по посока
на часовниковата стрелка и я
свалете.
■ Почистете месомелачката.
Почистване и поддръжка
Внимание!
Hе използвайте абразивни почистващи
препарати. Повърхностите могат да се
повредят. Месомелачката и отделните ѝ
части не са устойчиви на миене в съдомиялна машина.
■ Отвинтете резбовия пръстен и разглобете приставката на части.
■ Измийте отделните части на ръка и ги
подсушете незабавно.
Специални
принадлежности
(могат да се закупят в търговската
мрежа)
Внимание!
Сглобявайте принадлежностите винаги
без нож и диск с отвори. Спазвайте
всички горепосочени указания относно
„За Вашата безопасност“, „След работа“
респ. „Почистване и поддръжка“.
Приставка-сокоизстисквачка
за изцеждане напр. на горски плодове,
домати, ябълки, круши, шипки (преди
изцеждане варете шипките в продължение на 1 час). Полученият плодов мус
е особено подходящ за приготвяне на
мармалад.
X Фигура E:
■ Подгответе съгласно описанието при
приставката-месомелачка. Вземете
предвид необходимите части и
последователността на сглобяване на
приставката-сокоизстисквачка.
■ Първо отвинтете закрепващия винт
така, че джибрите да могат да изтичат
все още влажни.
■ След това регулирайте закрепващия
винт така, че джибрите да изтичат с
желаната влажност.
■ Поставете в съда за пълнене продуктите, които ще обработвате. Използвайте тапата за притискане надолу на
продуктите.
■ Поставете въртящия се превключвател на степен 7 (4).
Приставка за шприцовани
сладки
за оформяне на тесто за сладки или
пясъчно тесто.
X Фигура F:
■ Подгответе съгласно описанието при
приставката-месомелачка. Вземете
предвид необходимите части и
последователността на сглобяване на
приставката за шприцовани сладки.
■ Сипете тестото, което желаете да
обработите, в съда за пълнене.
Използвайте тапата за притискане
надолу на продуктите.
■ Поставете въртящия се превключвател на степен 4 (2) или 5 (3).
■ Поемете върху кухненска дъска изтичащото, оформено тесто. При това
изключете за кратко кухненския робот,
в случай че тестото изтича твърде
бързо.
Специални принадлежности
bg
Приставка-ренде
за настъргване на бадеми, орехи и сух
хляб или хлебчета.
Внимание!
Обработвайте орехите и бадемите само
сухи и в малки количества!
X Фигура G:
■ Подгответе съгласно описанието при
приставката-месомелачка. Вземете
предвид необходимите части и
последователността на сглобяване на
приставката-ренде.
■ Поставете в съда за пълнене продуктите, които ще обработвате. Използвайте тапата за притискане надолу на
продуктите.
■ Поставете въртящия се превключвател на степен 3 (2) или 4 (3) в зависимост от твърдостта на хранителния
продукт.
Запазваме си правото на промени.
37
‫‪ar – 3‬‬
‫اﻟﺻورة ‪:E‬‬
‫■ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ‬
‫إﻋداد ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ .‬ﯾﺟب‬
‫ﻣراﻋﺎة ﺗرﻛﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟزاء اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻌﺻﺎرة‬
‫اﻟواﺣدة ﺑﻌد اﻷﺧرى ً‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧطوات اﻟﻣوﺿﺣﺔ‬
‫ﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻌﺻﺎرة‪.‬‬
‫■ ﯾﺗم أوﻻ ﻓﺗﺢ ﺣﻠﻘﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﻘﻼووظﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ‬
‫ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣرور اﻟﻌﺻﯾر وﻗطﻊ اﻟﻔواﻛﮫ‪.‬‬
‫■ ﺛم ﺗﺿﺑط ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ‬
‫ﺑﻣرور اﻟﻌﺻﯾر ﻣﻊ ﻗطﻊ اﻟﻔواﻛﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣرﻏوب‬
‫ﻓﯾﮫ‪.‬‬
‫■ ﺗوﺿﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣراد ﻋﺻرھﺎ ﻓﻲ وﻋﺎء‬
‫اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ‪ .‬ﺗﺳﺗﺧدم اﺳطواﻧﺔ اﻟدﻓﻊ ﻹدﺧﺎل اﻟﻣواد‬
‫اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺻﺎرة‪.‬‬
‫■ ﯾﺿﺑط ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟدوار ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ ‪.(4) 7‬‬
‫ﻗﻣﻊ ﻟﺗﺷﻛﯾل ﻋﺟﯾن اﻟﺣﻠوﯾﺎت ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة‬
‫إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﺳﻛوت أو ﻋﺟﯾن اﻟﻣﺧﺑوزات ﺳﮭﻠﺔ‬
‫اﻟﺗﻔﺗﯾت‪.‬‬
‫اﻟﺻورة ‪:F‬‬
‫■ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ إﻋداد‬
‫ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ .‬ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة‬
‫ﺗرﻛﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟزاء اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺟﮭﯾزة ﺗﺷﻛﯾل‬
‫اﻟﻌﺟﯾن اﻟواﺣدة ﺑﻌد اﻷﺧرى ً‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧطوات‬
‫اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫■ ﯾوﺿﻊ اﻟﻌﺟﯾن اﻟﻣراد ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ ﻓﻲ وﻋﺎء اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ‪.‬‬
‫ﺗﺳﺗﺧدم اﺳطواﻧﺔ اﻟدﻓﻊ ﻹدﺧﺎل اﻟﻌﺟﯾن ﺑﺎﻟﺗﺟﮭﯾزة‪.‬‬
‫■ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب ﻗوام اﻟﻌﺟﯾن ﯾﺗم ﺿﺑط اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟدوار‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ ‪ (2) 4‬أو ‪.(3) 5‬‬
‫■ ﯾﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌﺟﯾن اﻟﻣﺷﻛل اﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ ﻟوﺣﺔ‬
‫اﻟﻣطﺑﺦ‪ .‬وﯾراﻋﻰ ﻓﻲ ذﻟك إﺑطﺎل اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻔﺗرة‬
‫ﻗﺻﯾرة إذا ﺗدﻓﻖ اﻟﻌﺟﯾن إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج ﺑﺳرﻋﺔ‪.‬‬
‫اﻟﻣﺑﺷرة ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺑﺷر اﻟﺟوز واﻟﻠوز وﻗطﻊ اﻟﺧﺑز اﻟﺟﺎﻓﺔ‪.‬‬
‫‪ W‬ﺗﻧﺑﯾﮫ!‬
‫ﯾﺟب ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻛﻣﯾﺎت ﻗﻠﯾﻠﺔ وﺟﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﺟوز واﻟﻠوز‪.‬‬
‫اﻟﺻورة ‪:G‬‬
‫■ ﯾﺗم إﻋداد اﻟﺟﮭﺎز ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ‬
‫إﻋداد ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‪ .‬ﯾﺟب‬
‫ﻣراﻋﺎة ﺗرﻛﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟزاء اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺟﮭﯾزة‬
‫اﻟﺑﺷر اﻟواﺣدة ﺑﻌد اﻷﺧرى ً‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧطوات‬
‫اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ‪.‬‬
‫■ ﺗوﺿﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣراد ﺑﺷرھﺎ ﻓﻲ وﻋﺎء‬
‫اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ‪ .‬ﺗﺳﺗﺧدم اﺳطواﻧﺔ اﻟدﻓﻊ ﻹدﺧﺎل اﻟﻣواد‬
‫اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﮭﯾزة‪.‬‬
‫■ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب درﺟﺔ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﯾﺗم ﺿﺑط‬
‫اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟدوار ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ ‪ (2) 3‬أو ‪.(3) 4‬‬
‫ﻧﺣﺗﻔظ ﺑﺣﻘﻧﺎ ﻓﻲ إﺟراء أﯾﺔ ﺗﻌدﯾﻼت‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪2 – ar‬‬
‫اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫ﯾﺟب ﺗﻧظﯾف ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ﺟﯾ ًدا ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧدام ﻷول‬
‫ﻣرة‪ .‬اﻧظر »اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز«‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎم‬
‫اﻟﻘﯾم اﻟﺗوﺟﯾﮭﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳرﻋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻻﺳﺗﺧدام ھذه ﺗﻛون ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺟﮭزة اﻟﻣزودة‬
‫ﺑﻣﻔﺗﺎح دوار ذو ‪ 7‬درﺟﺎت‪ .‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﮭزة‬
‫اﻟﻣزودة ﺑﻣﻔﺗﺎح دوار ذو ‪ 4‬درﺟﺎت ﻓﺈﻧﻛم ﺗﺟدون اﻟﻘﯾم‬
‫ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﺑﻌد ﻛل ﻣن اﻟﻘﯾم اﻷﺧرى‪.‬‬
‫■ رﻛب ﺗﺟﮭﯾزة ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ً‬
‫طﺑﻘﺎ ﻟﻠﺧطوات‬
‫اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﺑﺎﻟرﺳم )اﻟﺻورة ‪ .(A‬ﻻ ﺗﺣﻛم رﺑط‬
‫ﺣﻠﻘﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﻘﻼووظﯾﺔ‪.‬‬
‫■ رﻛب ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺳرب‪ .‬ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺗرﻛﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ‬
‫اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﺻﺣﯾﺢ )اﻟﺻورة ‪.(C‬‬
‫اﻟﺻورة ‪:D‬‬
‫■ ﯾﺗم ﺿﻐط زر ﻓك ﺗﺟﮭﯾزة إﺣﻛﺎم‬
‫اﻹﻏﻼق وﯾﺗم ﺿﺑط اﻟذراع اﻟﻣﺗراوح‬
‫ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ‪.4‬‬
‫■ ﯾﺗم ﺗرﻛﯾب ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻹدارة‪.‬‬
‫ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة وﺿﻊ اﻟﺳﺣّ ﺎب )‪ (1d‬ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬
‫ﻟوﺣدة اﻹدارة‪ .‬ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗم إدارة‬
‫اﻟﺳﺣّ ﺎب ﺑﻌض اﻟﺷﻲء‪ .‬ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ﻓﺈن ﺣﻠﻘﺔ‬
‫اﻹﻏﻼق اﻟﻘﻼووظﯾﺔ ﯾﺟب أﻻ ﺗﻛون ﻣرﺑوطﺔ‬
‫ﺑﺈﺣﻛﺎم!‬
‫■ ﯾﺗم إدارة ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ﻓﻲ ﻋﻛس اﺗﺟﺎه دوران‬
‫ﻋﻘرب اﻟﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬
‫■ اﺿﻐط ذراع اﻟﺗﺛﺑﯾت إﻟﻰ أﺳﻔل‪.‬‬
‫■ اﻵن ﯾﺗم إﺣﻛﺎم رﺑط ﺣﻠﻘﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﻘﻼووظﯾﺔ‪.‬‬
‫■ رﻛب وﻋﺎء ﺗﻌﺑﺋﺔ‪.‬‬
‫■ ﺿﻊ ﺻﺣ ًﻧﺎ أو وﻋﺎ ًء ﺗﺣت ﻓﺗﺣﺔ إﺧراج اﻟﻠﺣم‬
‫اﻟﻣﻔروم‪.‬‬
‫■ ﯾﺗم إدﺧﺎل ﻗﺎﺑس اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﻣﻘﺑس ﺗﻐذﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻛﮭرﺑﺎء‪.‬‬
‫■ اﺿﺑط ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﻠﻰ اﻟدرﺟﺔ ‪.(4) 7‬‬
‫■ ﺿﻊ اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣراد ﻓرﻣﮭﺎ ﻓﻲ وﻋﺎء‬
‫اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ‪.‬‬
‫■ اﺳﺗﺧدم اﺳطواﻧﺔ اﻟدﻓﻊ ﻹدﺧﺎل اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﻣﻔرﻣﺔ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫‪ W‬ﺗﻧﺑﯾﮫ!‬
‫ﻻ ﺗﺿﻊ ﻋظﺎﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق‪.‬‬
‫ﻧﺻﯾﺣﺔ‪ :‬اﻓرم اﻟﻠﺣم ﻣرﺗﯾن ﻋﻧد اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ إﻋداد وﺟﺑﺔ‬
‫اﻟﺗرﺗﺎر )وھﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻟﺣم ﻣﻔروم ﺑﺎﻟﺑﺻل واﻟﺑﯾض‬
‫واﻟﺗواﺑل ﺑدون طﮭﻲ(‪.‬‬
‫ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫■‬
‫ﯾﺗم إﯾﻘﺎف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﮭﺎز ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟدوار‪.‬‬
‫ﯾﺗم رﻓﻊ ذراع اﻟﺗﺛﺑﯾت إﻟﻰ أﻋﻠﻰ‪.‬‬
‫ﯾﺗم إدارة ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ﻓﻲ اﺗﺟﺎه دوران ﻋﻘرب‬
‫اﻟﺳﺎﻋﺔ وﯾﺗم إﺧراﺟﮭﺎ‪.‬‬
‫ﯾﺗم ﺗﻧظﯾف ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم‪.‬‬
‫اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ‬
‫اﻧﺗﺑﮫ!‬
‫ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام أي ﻣواد ﺗﻧظﯾف ﺣﺎﻛﺔ أو ﺧﺷﻧﺔ‪.‬‬
‫اﺳﺗﺧدام ﻣﺛل ھذه اﻟﻣواد ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﺣﺎق‬
‫ﺿرر ﺑﺎﻷﺳطﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم واﻷﺟزاء اﻟﻔردﯾﺔ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻐﺳل ﻓﻲ‬
‫ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ ﻏﺳل اﻷواﻧﻲ‪.‬‬
‫■ ﯾﺗم ﻓك ﺣﻠﻘﺔ اﻹﻏﻼق اﻟﻘﻼووظﯾﺔ وﻧزع اﻟﺗﺟﮭﯾزة‬
‫ﻣن ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ‪.‬‬
‫■ ﯾﺗم ﻏﺳل ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟزاء ﯾدوﯾًﺎ وﺗﺟﻔﯾﻔﮭﺎ ﺑﻌد اﻟﻐﺳﯾل‬
‫ﻣﺑﺎﺷر ًة‪.‬‬
‫ﻣﻠﺣﻘﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫)ﺗوﺟد ﻟدى اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن(‬
‫‪ W‬ﺗﻧﺑﯾﮫ!‬
‫ﺗرﻛب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت داﺋﻣًﺎ ﺑدون اﻟﺳﻛﯾن واﻟﻘرص‬
‫اﻟﻣﺛﻘب‪ .‬ﯾﺟب ﻣراﻋﺎة ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﻧﺑﯾﮭﺎت اﻟﻣذﻛورة‬
‫ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﺗﺣت »ﻣن أﺟل أﻣﺎﻧﻛم وﺳﻼﻣﺗﻛم«‪،‬‬
‫»ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن اﻟﻌﻣل« و »اﻟﺗﻧظﯾف واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز«‪.‬‬
‫ﻋﺻﺎرة ﻓواﻛﮫ ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫ّ‬
‫إن ﻋﺻﺎرة اﻟﻔواﻛﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻟﻌﺻر‬
‫اﻟﻔراوﻟﺔ وﻣﺎ ﯾﺷﺑﮭﮭﺎ وﻛذﻟك اﻟطﻣﺎطم واﻟﺗﻔﺎح‬
‫ً‬
‫وأﯾﺿﺎ ﻟﻠزﻋرور )ﻟﻠﻛرﻛدﯾﮫ( )ﯾﺟب ﻏﻠﻲ‬
‫واﻟﻛﻣﺛرى‪،‬‬
‫اﻟزﻋرور ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺑل اﻟﻌﺻر(‪ .‬وﻋﺻﺎرة‬
‫ﻗطﻊ اﻟﻔواﻛﮫ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ھﻲ أﻧﺳب ﻣﺎ ﯾﻛون ﻹﻋداد‬
‫اﻟﻣرﺑﻰ‪.‬‬
‫‪ar – 1‬‬
‫ﻣن أﺟل ﺳﻼﻣﺗﻛم‬
‫ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت ﻣﻊ ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﻣطﺑﺦ طراز ‪. MUM5...‬‬
‫رﺟﺎء اﻟرﺟوع إﻟﻰ دﻟﯾل اﺳﺗﺧدام ﻣﺎﻛﯾﻧﺔ اﻟﻣطﺑﺦ طراز ‪MUM5...‬‬
‫ھذا اﻟﻣﻠﺣﻖ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﻔﺗﯾت وﺧﻠط اﻟﻠﺣوم وﻟﺣوم اﻟﺑﺎﻛون وﻟﺣوم اﻟطﯾور‬
‫وﻟﺣوم اﻷﺳﻣﺎك‪ ،‬ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻧﯾﺋﺔ أو ﻧﺎﺿﺟﺔ‪ .‬ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﻟﺗﻔﺗﯾت أي أﺷﯾﺎء‬
‫أو أﺟﺳﺎم أو ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى‪ .‬ﻋﻧد اﺳﺗﺧدام أﺟزاء اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل ﻣﻧﺗﺞ‬
‫اﻟﺟﮭﺎز ﯾﻛون ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﺳﺗﺧدام اﻟﺟﮭﺎز ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﺎت أﺧرى‪.‬‬
‫ﺗﻧﺑﯾﮭﺎت ﺳﻼﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﺟﮭﺎز‬
‫‪ A‬ﺧطر ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت‬
‫ﯾﺟب ﻋدم إدﺧﺎل اﻟﯾد ﻣطﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﻔذ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ‪ ،‬ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺎدة اﻟﺟﺎري إﻋدادھﺎ ﯾﺟب داﺋﻣًﺎ‬
‫اﺳﺗﺧدام اﺳطواﻧﺔ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻌدة ﻟذﻟك‪ .‬ﯾﺟب ﻋدم ﺗرﻛﯾب‪/‬إﺧراج ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم إﻻ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون‬
‫وﺣدة اﻹدارة ﻣوﺟودة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﻛون اﻟﺗﺎم‪.‬‬
‫‪ A‬ﺗﻧﺑﯾﮫ ھﺎم!‬
‫ﯾﺟب ﻋدم اﺳﺗﺧدام ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم إﻻ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت‬
‫اﻻﺳﺗﺧدام ھذه‪ .‬ﻻ ﺗﺳﺗﺧدم ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻓﻲ وﺿﻊ ﻛﺎﻣل اﻟﺗرﻛﯾب‪ .‬ﺗﺟﻧب ً‬
‫ﺑﺗﺎﺗﺎ‬
‫ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎز اﻷﺳﺎﺳﻲ‪.‬‬
‫ﻧظرة ﻋﺎﻣﺔ‬
‫اﻟﺻورة ‪:A‬‬
‫‪ 1‬ﻣﻔرﻣﺔ ﻟﺣم ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫‪ a‬ﺣﻠﻘﺔ إﻏﻼق ﻗﻼووظﯾﺔ‬
‫‪ b‬ﻗرص ﻣﺛﻘب )ﯾﺑﻠﻎ ﻗطر ﺛﻘوﺑﮫ ‪ 4.5‬ﻣم(‬
‫‪ c‬ﺳﻛﯾن‬
‫‪ d‬ﻋﻣود ﺣﻠزوﻧﻲ ﺑﺳﺣّ ﺎب‬
‫‪ e‬ذراع ﺗﺛﺑﯾت‬
‫‪ f‬ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻧﻊ ﺗﺳرب‬
‫‪ 2‬وﻋﺎء ﺗﻌﺑﺋﺔ‬
‫‪ 3‬اﺳطواﻧﺔ دﻓﻊ‬
‫ﻣﻠﺣﻘﺎت ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬
‫‪ 4‬ﻋﺻﺎرة ﻓواﻛﮫ ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫‪ 5‬ﻗﻣﻊ ﻟﺗﺷﻛﯾل ﻋﺟﯾن اﻟﺣﻠوﯾﺎت ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫‪ 6‬ﻣﺑﺷرة ‪ -‬ﺗﺟﮭﯾزة إﺿﺎﻓﯾﺔ‬
‫‪ 7‬أﻗراص ﻣﺛﻘﺑﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻗطر ﺛﻘوﺑﮭﺎ ‪ 3‬ﻣم و ‪ 6‬ﻣم‪.‬‬
‫اﻟﺻورة ‪:B‬‬
‫وﺿﻊ اﻟﺗﺷﻐﯾل‬
‫اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟزاﺋد‬
‫ﻟﻠﺣول دون ﺗرﺗب ﺗﻠف أو ﺿرر ﺟﺳﯾم ﺑﺎﻟﺟﮭﺎز‬
‫اﻟﺧﺎص ﺑﻛم ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﺣﻣﯾل زاﺋد ﻋﻠﻰ ﻣﻔرﻣﺔ اﻟﻠﺣم‬
‫ﻓﺈن اﻟﺳﺣّ ﺎب ﻣﺟﮭز ﺑﻣوﺿﻊ ﻣﺣزز )ﻣوﺿﻊ اﻧﻛﺳﺎر‬
‫ً‬
‫ﻣﺳﺑﻘﺎ(‪ .‬ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﺣﻣﯾل زاﺋد ﻓﺈن اﻟﺳﺣّ ﺎب‬
‫ﻣﺣدد‬
‫ﯾﻧﻛﺳر ﻋﻧد ھذا اﻟﻣوﺿﻊ‪ .‬إﻻ أن اﻟﺳﺣّ ﺎب ﯾﻣﻛن‬
‫اﺳﺗﺑداﻟﮫ ﺑﺳﮭوﻟﺔ ﺗﺎﻣﺔ‪ .‬ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺳﺣّ ﺎب‬
‫ﺟدﯾد ﻟدى أﺣد ﻣراﻛز اﻟﺧدﻣﺔ‪.‬‬
‫■ ﯾﺗم ﻓك ﻣﺳﻣﺎر ﺗﺛﺑﯾت ﻋﻣود اﻟدوران‪.‬‬
‫■ ﯾﺳﺗﺑدل اﻟﺳﺣﺎب‪.‬‬
‫■ ﺛم ﯾﻌﺎد رﺑط ﻣﺳﻣﺎر اﻟﺗﺛﺑﯾت‪.‬‬
‫‪40‬‬
6
6
6
Thank you for buying a
Bosch Home Appliance!
Register your new device on MyBosch now and profit directly from:
•
•
•
•
•
Expert tips & tricks for your appliance
Warranty extension options
Discounts for accessories & spare-parts
Digital manual and all appliance data at hand
Easy access to Bosch Home Appliances Service
Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome
Looking for help?
You´ll find it here.
Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems
or a repair from Bosch experts.
Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact data of all countries are listed in the attached service directory.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com
*8001117029*
8001117029
(000518)
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement