Samsung MS11(S/BL/R) Specifications

Samsung MS11(S/BL/R) Specifications
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:48 PM
Page C
ENGLISH
CZECH
Miniket Photo
Miniket Photo
VP- MS10(S/BL/R)
MS11(S/BL/R)
MS12(S/BL/R)
MS15(S/BL/R)
VP- MS10(S/BL/R)
MS11(S/BL/R)
MS12(S/BL/R)
MS15(S/BL/R)
AF
CCD
LCD
Auto Focus
Charge Coupled Device
Liquid Crystal Display
AF
CCD
LCD
Automatické ostfiení
Zafiízení s nábojovou vazbou
Displej z tekut˘ch krystalÛ
Owner’s Instruction Book
UÏivatelská pfiíruãka
Before operating the unit, please read this
Instruction Book thoroughly, and retain it for
future reference.
Pfied pouÏitím zafiízení si pozornû
pfieãtûte tuto uÏivatelskou pfiíruãku a
uschovejte ji pro dal‰í pouÏití.
This product meets the intent of
Directive 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.
Use only approved battery packs.
Otherwise there is a danger of overheating, fire or explosion.
Samsung is not responsible for problems occurring due to using
unapproved batteries.
Tento v˘robek splÀuje poÏadavky smûrnic 89/336 CEE,
73/23 CEE, 93/68 CEE.
PouÏívejte jen schválené baterie.
Jinak je nebezpeãí pfiehfiátí, ohnû nebo exploze.
Problémy zpÛsobené pouÏitím neschváleného pfiíslu‰enství nejsou
kryty zárukou spoleãnosti Samsung.
AD68-00934X
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:05 PM
Page 2
ENGLISH
CZECH
Contents
Notices and Safety Precautions
8
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení ...............8
Precautions when using the Miniket Photo.....................................8
Notes Regarding COPYRIGHT...........................................................9
Notes Regarding Moisture Condensation........................................9
Notes Regarding the Miniket Photo..................................................9
Notes Regarding the Battery Pack..................................................10
Note Regarding the Lens..................................................................11
Notes Regarding the LCD Display ..................................................11
Precautions Regarding Service.......................................................11
Precautions Regarding Replacement Parts...................................11
Bezpeãnostní opatfiení pro pouÏití Miniket Photo............................8
Poznámky k AUTORSK¯M PRÁVÒM.................................................9
Poznámky ke kondenzaci vlhkosti ....................................................9
Poznámky k zafiízení Miniket Photo...................................................9
Poznámky k baterii ............................................................................10
Poznámka k objektivu .......................................................................11
Poznámky k LCD displeji ..................................................................11
Upozornûní k servisu.........................................................................11
Upozornûní k náhradním dílÛm ........................................................11
Getting to know your Miniket Photo
12
Seznámení se zafiízením Miniket Photo........12
Features..............................................................................................12
Accessories Supplied with the Miniket Photo...............................13
Funkce ................................................................................................12
Pfiíslu‰enství dodané se zafiízením Miniket Photo .........................13
14
Název kaÏdého dílu........................................14
Rear & Left View................................................................................14
Front & Bottom View.........................................................................15
LCD Display .......................................................................................16
OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode /
Photo View Mode)...........................................................................16
OSD (On Screen Display in Movie Record Mode /
Movie Play Mode) ...........................................................................17
OSD (On Screen Display in Music Mode) .....................................18
OSD (On Screen Display in Voice Record / Voice Play /
Settings Mode)................................................................................19
Pohled zezadu a zleva ......................................................................14
Pohled zepfiedu a zespodu ...............................................................15
LCD displej .........................................................................................16
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Fotografování /
ProhlíÏení fotografií)........................................................................16
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Záznam filmu /
Pfiehrávání filmu).............................................................................17
Obrazovková nabídka OSD v reÏimu hudba ................................18
Obrazovková nabídka OSD v reÏimu záznam hlasu /
pfiehrávání hlasu / reÏim nastavení ................................................19
Name of Each Part
20
PouÏívání baterie ..........................................20
Battery Pack Installation / Ejection.................................................20
Maintaining the Battery Pack...........................................................21
Charging the Battery Pack...............................................................24
Instalace / vyjmutí baterie.................................................................20
ÚdrÏba baterie....................................................................................21
Nabíjení baterie..................................................................................24
How to Use the Battery Pack
2
Obsah
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:05 PM
Page 3
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
25
Jak zaãít ..........................................................25
Recording / Charging Indicator .......................................................25
Power Indicator .................................................................................25
Using the Mode Dial..........................................................................26
Using the DISPLAY Button...............................................................27
Using the MENU Button ...................................................................27
Using the Shortcut Buttons .............................................................28
Using the Joystick ...........................................................................29
Structure of Folders and Files.........................................................30
Recording Time and Capacity .........................................................31
Using a mini SD card (Optional Accessory) ..................................32
Inserting / Ejecting a mini SD card (Optional Accessory) ...........33
Selecting the Memory Type..............................................................34
Before You Start Operating the Miniket Photo ..............................35
Indikátor záznamu / nabíjení.............................................................25
Indikátor napájení ..............................................................................25
PouÏívání ovladaãe reÏimÛ...............................................................26
PouÏívání tlaãítka DISPLAY..............................................................27
PouÏívání tlaãítka MENU (Nabídka) .................................................27
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek ........................................................28
PouÏívání joysticku ...........................................................................29
Struktura sloÏek a souborÛ ..............................................................30
Doba a kapacita nahrávání...............................................................31
PouÏívání mini SD karty (volitelné pfiíslu‰enství) ..........................32
Vkládání / vyjímání mini SD karty (volitelné pfiíslu‰enství)...........33
V˘bûr typu pamûti .............................................................................34
Pfied pouÏitím Miniket Photo ............................................................35
Getting Started
Setting the Miniket Photo
36
Nastavení Miniket Photo................................36
Setting Memory .................................................................................37
Selecting the Memory Type ............................................................37
Setting the File No. Function ..........................................................38
Formatting the Memory...................................................................39
Viewing Memory Space..................................................................40
Adjusting the LCD Monitor ..............................................................41
Adjusting the LCD Brightness ........................................................41
Setting Date/Time ..............................................................................42
Setting Date/Time ...........................................................................42
Setting Date Format........................................................................43
Setting Date/Time Display ..............................................................44
Setting the System............................................................................45
Setting the NTSC/PAL ....................................................................45
Setting the Beep Sound..................................................................46
Setting the Shutter Sound ..............................................................47
Selecting Language ........................................................................48
Nastavení pamûti ...............................................................................37
V˘bûr typu pamûti...........................................................................37
Nastavení funkce ãíslování souborÛ ..............................................38
Formátování pamûti........................................................................39
Zobrazení místa v pamûti ...............................................................40
Nastavení LCD monitoru ..................................................................41
Nastavení jasu LCD monitoru ........................................................41
Nastavení data a ãasu.......................................................................42
Nastavení data a ãasu ....................................................................42
Nastavení formátu data ..................................................................43
Nastavení zobrazení data a ãasu ...................................................44
Nastavení systému ............................................................................45
Nastavení NTSC/PAL .....................................................................45
Nastavení pípání (zvukové signalizace) .........................................46
Nastavení zvuku závûrky................................................................47
V˘bûr jazyka....................................................................................48
3
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:05 PM
Page 4
ENGLISH
CZECH
Obsah
Contents
Setting the Mode Display................................................................49
Setting the Auto Shut Off ................................................................50
Resetting the Miniket Photo............................................................51
Photo Mode
4
Nastavení zobrazení reÏimu ...........................................................49
Nastavení automatického vypnutí ..................................................50
Nulování Miniket Photo ..................................................................51
52
Photo Mode (ReÏim Fotografování) ..............52
Capturing............................................................................................53
Capturing Images............................................................................53
Zooming In and Out........................................................................54
Viewing ...............................................................................................55
Viewing Photo files on the LCD Monitor ........................................55
Viewing Multiple Photo Files / Enlarging a Photo File ...................56
Cropping an Enlarged Photo File ...................................................57
Setting the Capturing Options.........................................................58
Using the Shortcut Buttons.............................................................58
Using the Scene Modes .................................................................60
Setting the Photo Size ....................................................................61
Setting the Photo Quality................................................................62
Setting the Metering Method ..........................................................63
Setting the Self Timer .....................................................................64
Setting the Multi Shot......................................................................65
Setting Digital Effects......................................................................66
Adjusting the Exposure – Exposure Compensation ......................67
Setting the ISO Speed (Sensitivity)................................................68
Setting the White Balance ..............................................................69
Setting the Macro Mode .................................................................70
Setting the Flash .............................................................................71
Setting the Sharpness ....................................................................73
Setting the Focus Method...............................................................74
Setting the Anti-Shake Function (Image Stabilisation)...................75
Setting the Digital Zoom .................................................................76
Setting the Imprint Option...............................................................77
Setting the Viewing Options ............................................................78
Using the Shortcut Buttons.............................................................78
Fotografování.....................................................................................53
Fotografování ..................................................................................53
PfiibliÏování a oddalování (zoom) ...................................................54
ProhlíÏení............................................................................................55
ProhlíÏení souborÛ s fotografiemi na LCD monitoru.....................55
ProhlíÏení více fotografií / zvût‰ení fotografie ................................56
Ofiezání zvût‰ené fotografie ...........................................................57
Nastavení voleb pro fotografování ..................................................58
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek........................................................58
PouÏívání scénick˘ch reÏimÛ .........................................................60
Nastavení velikosti fotografie..........................................................61
Nastavení kvality fotografie.............................................................62
Nastavení mûfiicí metody ................................................................63
Nastavení samospou‰tû .................................................................64
Nastavení vícenásobného snímku .................................................65
Nastavení digitálních efektÛ............................................................66
Nastavení expozice – kompenzace expozice ...............................67
Nastavení rychlosti ISO (citlivosti)..................................................68
Nastavení vyváÏení bílé ..................................................................69
Nastavení reÏimu makro.................................................................70
Nastavení blesku.............................................................................71
Nastavení funkce doostfiení............................................................73
Nastavení metody zaostfiení...........................................................74
Nastavení protiotfiesové funkce (stabilizace obrazu).....................75
Nastavení digitálního zoomu ..........................................................76
Nastavení funkce Imprint (âasové razítko) ....................................77
Nastavení voleb pro prohlíÏení ........................................................78
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek........................................................78
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:05 PM
Page 5
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Deleting Photo Files........................................................................82
Protecting Photo Files.....................................................................83
Rotating a Photo File ......................................................................84
Resizing Photos .............................................................................85
Setting the Slideshow .....................................................................86
Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function ...............87
Copying Photo Files........................................................................88
Movie Mode
Odstranûní fotografick˘ch souborÛ................................................82
Ochrana fotografick˘ch souborÛ....................................................83
Otáãení fotografického souboru .....................................................84
Zmûna velikosti fotografií................................................................85
Zapnutí prohlíÏení sekvence snímkÛ..............................................86
Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk).......................87
Kopírování souborÛ s fotografiemi.................................................88
89
Movie Mode (ReÏim film) ...............................89
Recording a Movie ............................................................................90
Recording a Movie..........................................................................90
Zooming In and Out........................................................................91
Playing a Movie .................................................................................92
Playing a Movie on the LCD Monitor .............................................92
Setting the Recording Options........................................................93
Using the Shortcut Buttons.............................................................93
Setting the Program AE ..................................................................95
Setting the White Balance ..............................................................96
Setting the Digital Effects................................................................97
Setting the Macro Mode .................................................................98
Setting the Movie Quality................................................................99
Setting the Movie Size..................................................................100
Setting the Self Timer ...................................................................101
Setting the Wind Cut.....................................................................102
Setting the Viewing Options ..........................................................103
Using the Shortcut Buttons...........................................................103
Deleting Movie Files .....................................................................107
Protecting Movie Files ..................................................................108
Setting the Slideshow ...................................................................109
Copying Movie Files......................................................................110
Záznam filmu......................................................................................90
Záznam filmu ..................................................................................90
PfiibliÏování a oddalování (zoom) ...................................................91
Pfiehrávání filmu.................................................................................92
Pfiehrávání filmu na LCD monitoru ................................................92
Nastavení voleb pro záznam............................................................93
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek........................................................93
Nastavení moÏnosti Program AE (Programovatelná expozice) ...95
Nastavení vyváÏení bílé ..................................................................96
Nastavení digitálních efektÛ............................................................97
Nastavení reÏimu makro.................................................................98
Nastavení kvality filmu ....................................................................99
Nastavení rozmûrÛ filmu...............................................................100
Nastavení samospou‰tû ...............................................................101
Nastavení protihlukového filtru.....................................................102
Nastavení voleb pro prohlíÏení ......................................................103
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek......................................................103
Jak odstranit filmové soubory ......................................................107
Jak ochránit filmové soubory .......................................................108
Zapnutí prohlíÏení sekvence snímkÛ............................................109
Kopírování filmov˘ch souborÛ ......................................................110
111
Music Mode (ReÏim hudba) .........................111
Playing Music Files .........................................................................112
Pfiehrávání hudebních souborÛ......................................................112
Music Mode
5
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:05 PM
Page 6
ENGLISH
CZECH
Contents
Obsah
Copying Music Files from a PC ....................................................112
Playing Music Files .......................................................................113
Setting the Music Play Options .....................................................114
Using the Shortcut Buttons ...........................................................114
Setting the Repeated Play ............................................................116
Setting the Equaliser.....................................................................117
Deleting Music Files......................................................................118
Protecting Music Files...................................................................119
Kopírování hudebních souborÛ z PC ...........................................112
Pfiehrávání hudebních souborÛ....................................................113
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby.........................................114
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek......................................................114
Nastavení voleb pro opakované pfiehrávání ................................116
Nastavení ekvalizéru .....................................................................117
Odstranûní hudebních souborÛ....................................................118
Jak chránit hudební soubory ........................................................119
Voice Mode
120
Voice Mode (ReÏim hlas) .............................120
Recording Voice Files.....................................................................121
Recording Voice Files ...................................................................121
Playing Voice Files..........................................................................122
Playing Voice Files........................................................................122
Setting the Voice Play Options......................................................123
Using the Shortcut Buttons...........................................................123
Setting the Repeated Play............................................................125
Deleting Voice Files ......................................................................126
Protecting Voice Files ...................................................................127
Copying Voice Files ......................................................................128
Záznam hlasov˘ch souborÛ...........................................................121
Záznam hlasov˘ch souborÛ.........................................................121
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ......................................................122
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ ....................................................122
Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu ..........................................123
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek......................................................123
Nastavení voleb pro opakované pfiehrávání ................................125
Odstranûní hlasov˘ch souborÛ ....................................................126
Jak ochránit hlasové soubory ......................................................127
Kopírování hlasov˘ch souborÛ.....................................................128
PC Cam mode
129
Using the PC Cam Function ........................................................130
Using the PC Cam Function.........................................................130
PictBridge mode
131
PictBridge Mode (ReÏim PictBridge) ..........131
Printing with PictBridge .................................................................132
Printing with PictBridge.................................................................132
Tisk pomocí funkce PictBridge ......................................................132
Tisk pomocí funkce PictBridge.....................................................132
Storage Mode
6
PC Cam Mode (ReÏim webkamera) ............129
PouÏití funkce webkamera..............................................................130
PouÏití funkce webkamera ...........................................................130
133
Storage Mode (ReÏim Sklad) ......................133
Using as a Mass Storage Device ..................................................134
Using as a Mass Storage Device.................................................134
PouÏití jako zafiízení pro hromadné uloÏení dat...........................134
PouÏití jako zafiízení pro hromadné uloÏení dat ..........................134
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:05 PM
Page 7
ENGLISH
CZECH
Contents
Miscellaneous Information
Obsah
135
Dal‰í informace.............................................135
Connecting to a PC.........................................................................136
Supported USB Speed according to Operating System..............136
Recommended System Requirements ........................................136
Installing Software ..........................................................................137
Installing DV Media Pro 1.0..........................................................137
Installing DV Media Pro 1.0 / Video Studio..................................138
Connecting To Other Devices ......................................................139
Connecting to a PC Using USB Cable.........................................139
Connecting to a TV Monitor..........................................................140
Connecting to a VCR....................................................................141
Printing Photos................................................................................142
Printing with DPOF .......................................................................142
Cleaning and Maintenance.............................................................143
After using the Miniket photo........................................................143
Cleaning the Body ........................................................................144
Regarding the Battery...................................................................145
Using Abroad ................................................................................146
Pfiipojení k PC ..................................................................................136
Podporované rychlosti USB podle operaãního systému ............136
PoÏadavky na systém (doporuãené) ...........................................136
Instalace software............................................................................137
Instalace programu DV Media Pro 1.0 ........................................137
Instalace programu DV Media Pro 1.0 / Video Studio................138
Pfiipojení k jin˘m zafiízením ............................................................139
Pfiipojení k PC kabelem USB ......................................................139
Pfiipojení k televiznímu monitoru .................................................140
Pfiipojení k videorekordéru ...........................................................141
Tisk fotografií ...................................................................................142
Tisk pomocí DPOF .......................................................................142
âi‰tûní a údrÏbaâi‰tûní a údrÏba...................................................143
Po pouÏití Miniket Photo ..............................................................143
âi‰tûní tûla ....................................................................................144
O baterii.........................................................................................145
PouÏití v zahraniãí.........................................................................146
Troubleshooting
147
OdstraÀování problémÛ ...............................147
Self-Diagnosis Display ...................................................................147
Self-Diagnosis Display..................................................................147
Checklist........................................................................................147
Autodiagnostické zobrazení...........................................................147
Autodiagnostické zobrazení .........................................................147
Kontrolní seznam..........................................................................147
Using the Menu
149
PouÏívání nabídky ........................................149
Specifications
151
Technické údaje .......................................... 151
Index
153
Rejstfiík ......................................................... 153
7
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 8
ENGLISH
8
CZECH
Notices and Safety Precautions
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Precautions when using the Miniket Photo
Bezpeãnostní opatfiení pro pouÏití Miniket Photo
✤ Please note the following precautions for use:
✤ Please keep this Miniket Photo in a safe place. The Miniket
Photo contains a lens that can be damaged by shock.
Keep out of reach of children.
✤ Pfied pouÏitím si pfieãtûte následující upozornûní:
✤ Uchovávejte Miniket Photo na bezpeãném místû. Miniket
Photo obsahuje ãoãku, která mÛÏe b˘t po‰kozena nárazem.
Nedávejte do rukou dûtem.
✤ Please note the following precautions for use:
■ Do not place your Miniket Photo in a wet place. Moisture and
water may cause the Miniket Photo to malfunction.
■ To avoid electric shock, do not touch your Miniket Photo or
power cable with wet hands.
■ Do not use the flash close to someone else’s eyes. The flash
emits a strong light that may cause damage similar to direct
sunlight on one’s eyesight. Particular care should be observed
if photographing infants, when the flash should be no less than
3 feet from your subject.
■ If the Miniket Photo is not working properly, please consult your
nearest dealer or authorised SAMSUNG service centre.
Disassembling the Miniket Photo by yourself may cause
irrecoverable damage which will be difficult to repair.
■ Clean the Miniket Photo with a dry, soft cloth. Use a soft cloth
moistened with a mild detergent solution for removing stains.
Do not use any type of solvent, especially benzene, as it may
seriously damage the finish.
■ Keep your Miniket Photo away from rain and saltwater. After
using, clean the Miniket Photo. Saltwater may cause the parts
to corrode.
✤ Pfied pouÏitím si pfieãtûte následující upozornûní:
■ Nepokládejte Miniket Photo na mokré místo. Vlhkost a voda
mohou zpÛsobit poruchu zafiízení Miniket Photo.
■ Nedot˘kejte se zafiízení Miniket Photo nebo napájecí ‰ÀÛry
mokr˘ma rukama, abyste zabránili úrazu elektrick˘m proudem.
■ NepouÏívejte blesk v blízkosti oãí jiné osoby. Blesk vyzafiuje
silné svûtlo, které mÛÏe zpÛsobit podobné po‰kození zraku,
jako pfiímé sluneãní svûtlo. Zvlá‰tní pozornost by mûla b˘t
vûnována fotografování dûtí, kdy by blesk mûl b˘t vzdálen
minimálnû 1 metr od fotografované osoby.
■ Pokud Miniket Photo nefunguje správnû, kontaktujte prosím
nejbliωího prodejce nebo autorizovan˘ servis SAMSUNG.
Pokud provedete demontáÏ zafiízení Miniket Photo sami, mÛÏe
dojít k po‰kození, které pÛjde jen tûÏko opravit.
■ âistûte Miniket Photo such˘m, mûkk˘m hadrem. Pro
odstranûní skvrn pouÏijte mûkk˘ hadfiík navlhãen˘ jemn˘m
ãisticím prostfiedkem.
NepouÏívejte Ïádn˘ typ rozpou‰tûdla, obzvlá‰tû ne benzen,
protoÏe by mohl zpÛsobit váÏné po‰kození povrchu.
■ ChraÀte Miniket Photo pfied de‰tûm a slanou vodou. Po
pouÏití Miniket Photo oãistûte. Slaná voda mÛÏe zpÛsobit
korozi dílÛ.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 9
ENGLISH
CZECH
Notices and Safety Precautions
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Notes Regarding COPYRIGHT
Poznámky k AUTORSK¯M PRÁVÒM
✤ Television programmes, movie video tapes, DVD titles, films
and other programme materials may be copyrighted.
Unauthorised recording of copyrighted materials may infringe
on the rights of the copyright owners and is contrary to
copyright laws.
✤ All the trade names and registered trademarks mentioned in
this manual or other documentation provided with your
Samsung product are trademarks or registered trademarks of
their respective holders.
Notes Regarding Moisture Condensation
1. A sudden rise in atmospheric temperature may cause
condensation to form inside the Miniket Photo.
For Example:
✤ Entering or leaving a heated place on a cold day might cause
condensation inside the product.
✤ To prevent condensation, place the product in a carrying case
or a plastic bag before exposing it to a sudden change of
temperature.
Notes Regarding the Miniket Photo
1. Do not leave the Miniket Photo exposed to high
temperature (above 60°C or 140°F).
For example, in a parked closed car in summer or exposed to
direct sunlight.
2. Do not let the Miniket Photo get wet.
Keep the Miniket Photo away from rain, salt water, or any
other form of moisture.
The Miniket Photo will be damaged if immersed in water or
subjected to high levels of moisture.
✤ Televizní programy, videokazety s filmy, DVD tituly, filmy a jiné
materiály mohou b˘t chránûny autorsk˘mi právy.
Neoprávnûné nahrávání materiálÛ, které jsou chránûny
autorsk˘mi právy, mÛÏe b˘t v rozporu s právy vlastníkÛ
autorsk˘ch práv a je v rozporu se zákonem o autorsk˘ch právech.
✤ V‰echny ochranné známky a registrované ochranné známky
uvedené v této pfiíruãce a dal‰í dokumentaci dodané s v˘robkem
Samsung jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky pfiíslu‰n˘ch vlastníkÛ.
Poznámky ke kondenzaci vlhkosti
1. Náhlé zv˘‰ení teploty mÛÏe zpÛsobit kondenzování uvnitfi
zafiízení Miniket Photo.
Napfiíklad:
✤ Pfiíchod nebo odchod z teplé místnosti v chladném dni mÛÏe
zpÛsobit vytvofiení kondenzace uvnitfi v˘robku.
✤ Chcete-li zabránit vytvofiení kondenzace, umístûte v˘robek
dfiíve, neÏ jej vystavíte náhlé zmûnû teploty, do pfienosného
obalu nebo plastového sáãku.
Poznámky k zafiízení Miniket Photo
1. Nevystavujte Miniket Photo vysok˘m teplotám (nad 60°C).
Napfiíklad v zaparkovaném zavfieném automobilu v létû nebo na
pfiímém sluneãním svûtle.
2. ChraÀte Miniket Photo pfied namoãením.
Uchovávejte Miniket Photo mimo dosah de‰tû, slané vody a
dal‰ích zdrojÛ vlhkosti.
Pokud bude Miniket Photo ponofien do vody nebo vystaven
vysoké vlhkosti, dojde k jeho po‰kození.
9
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 10
ENGLISH
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Notes Regarding the Battery Pack
Poznámky k baterii
✤ It is recommended that you use the original Samsung Battery
Pack that is available at the retailer where you purchased the
Miniket Photo.
✤ Make sure the Battery Pack is fully charged before starting to
record.
✤ To preserve battery power, keep the Miniket Photo turned off
when you are not operating it.
✤ If your Miniket Photo is left in STBY mode and the Battery Pack
is inserted without being operated for more than 3 minutes, it
will automatically turn itself off to protect against unnecessary
battery discharge.
✤ Make sure that the Battery Pack is inserted firmly in place.
✤ The new Battery Pack provided with the product is not charged.
Before using the Battery Pack, you need to fully charge it.
✤ Do not drop the Battery Pack. Dropping the Battery Pack may
damage it.
✤ Fully discharging a Lithium lon battery damages the internal
cells. The Battery Pack may be prone to leakage when fully
discharged.
✤ To avoid damage to the Battery Pack, make sure to remove the
battery when no charge remains.
Clean the terminal to remove foreign substances before
inserting the Battery Pack.
✳ When the battery reaches the end of its life, please contact
your local dealer.
Batteries must be disposed of as chemical waste.
✳ Be careful not to drop the Battery Pack when you release it
from the Miniket Photo.
10
CZECH
Notices and Safety Precautions
✤ Doporuãujeme pouÏívat originální baterii Samsung, kterou
prodává obchod, v nûmÏ jste koupili Miniket Photo.
✤ Pfied zahájením nahrávání se ujistûte, Ïe je baterie zcela
nabitá.
✤ Pro ‰etfiení energie baterie Miniket Photo vypínejte, kdyÏ jej
nepouÏíváte.
✤ Pokud je Miniket Photo ponechán v reÏimu STBY a baterie je
vloÏena a více neÏ 3 minuty se nepouÏívá, automaticky se
vypne, aby se zamezilo zbyteãnému vybíjení baterie.
✤ Ovûfite si, zda je baterie vloÏena pevnû na své místo.
✤ Nová baterie dodávaná s v˘robkem není nabita.
Pfied pouÏitím je nutné baterii zcela nabít.
✤ Nenechte baterii spadnout. Pádem by mohlo dojít k jejímu
po‰kození.
✤ Úplné vybití lithium-ionové baterie po‰kozuje vnitfiní ãlánky. Pfii
úplném vybití baterie mÛÏe dojít k úniku elektrolytu.
✤ Je-li baterie vybitá, vyjmûte ji, abyste zabránili jejímu vyteãení.
Pfied vloÏením baterie oãistûte její kontakty od cizích látek.
✳ Po skonãení Ïivotnosti baterií kontaktujte místního prodejce.
Baterie je nutné likvidovat jako chemick˘ odpad.
✳ Pfii uvolÀování baterie ze zafiízení Miniket Photo dávejte
pozor, abyste ji neupustili.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 11
ENGLISH
CZECH
Notices and Safety Precautions
Poznámky a bezpeãnostní opatfiení
Note Regarding the Lens
Poznámka k objektivu
✤ Do not film with the Miniket Photo’s lens pointing directly at the sun.
Direct sunlight can damage the CCD (Charge Coupled Device, the
imaging sensor).
Notes Regarding the LCD Display
1. The LCD monitor has been manufactured using the high precision
technology. However, there may be tiny dots (red, blue or green in
colour) that appear on the LCD monitor. These dots are normal and do
not affect the recorded picture in any way.
2. When you use the LCD monitor under direct sunlight or outdoors, it may
be difficult to see the picture clearly.
3. Direct sunlight can damage the LCD monitor.
Precautions Regarding Service
✤ Do not attempt to service the Miniket Photo yourself.
✤ Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or
other hazards.
✤ Refer all servicing to qualified service personnel.
Precautions Regarding Replacement Parts
✤ When replacement parts are required, be sure the service technician
has used replacement parts specified by the manufacturer and with the
same characteristics as the original part.
✤ Unauthorised substitutions may result in fire, electric shock or other
hazards.
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries
with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should
not be disposed with other household wastes at the end of its working life.
To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of
wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of
material resources. Household users should contact either the retailer
where they purchased this product, or their local government office, for
details of where and how they can take this item for environmentally safe
recycling. Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract.
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
✤ Nenatáãejte s objektivem zafiízení Miniket Photo namífien˘m pfiímo proti
slunci. Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit snímaã CCD (zafiízení s
nábojovou vazbou, obrazov˘ snímaã).
Poznámky k LCD displeji
1. LCD monitor byl vyroben za pouÏití velmi pfiesné technologie. Pfiesto se
mohou na LCD monitoru objevit malé teãky (ãervené, modré nebo
zelené). Tyto teãky jsou normální a neovlivÀují kvalitu nahrávaného
obrazu.
2. Pfii pouÏití LCD monitoru v pfiímém sluneãním svûtle nebo venku mÛÏe
b˘t obraz tûÏko rozpoznateln˘.
3. Pfiímé sluneãní svûtlo mÛÏe po‰kodit LCD monitor.
Upozornûní k servisu
✤ Nepokou‰ejte se Miniket Photo opravovat sami.
✤ Otevfiením nebo odstranûním krytÛ mohu b˘t odkryty ãásti s
nebezpeãn˘m napûtím nebo jinak nebezpeãné souãásti.
✤ Ve‰keré opravy pfienechejte kvalifikovanému personálu servisu.
Upozornûní k náhradním dílÛm
✤ Pokud jsou potfieba náhradní díly, ujistûte se, Ïe odborník pouÏil
náhradní díly specifikované v˘robcem, které mají stejné vlastnosti jako
pÛvodní díly.
✤ Nesprávné náhradní díly mohou zpÛsobit poÏár, úraz elektrick˘m
proudem nebo jiné nebezpeãí.
Správná likvidace tohoto produktu
(Zniãení elektrického a elektronického zafiízení)
Tato znaãka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, Ïe
by nemûl b˘t pouÏíván s jin˘mi domácími zafiízeními po skonãení svého
funkãního období. Aby se zabránilo moÏnému zneãi‰tûní Ïivotního
prostfiedí nebo zranûní ãlovûka díky nekontrolovanému zniãení, oddûlte
je prosíme od dal‰ích typÛ odpadÛ a recyklujte je zodpovûdnû k
podpofie opûtovného vyuÏití hmotn˘ch zdrojÛ.
âlenové domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhoÏ produkt
zakoupili, tak místní vládní kanceláfi, ohlednû podrobností, kde a jak
mÛÏete tento v˘robek bezpeãnû vzhledem k Ïivotnímu prostfiedí
recyklovat. Obchodníci by mûli kontaktovat své dodavatele a
zkontrolovat v‰echny podmínky koupû. Tento v˘robek by se nemûl
míchat s jin˘mi komerãními produkty, urãen˘mi k likvidaci.
11
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 12
ENGLISH
Seznámení se zafiízením Miniket Photo
Features
Funkce
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
12
CZECH
Getting to know your Miniket Photo
High Resolution Digital Still Camera
Employing 5Mega CCD Pixels with an available maximum
resolution of 2592X1944. You can store images in internal memory
or mini SD card.
MPEG4 Movie Recording
You can record MPEG4 movie on the internal memory or mini SD
card.
x 5 Digital Zoom ( x 15 its original size)
Allows the user to magnify an image up to x15 its original size.
Colour TFT LCD
A high-resolution(150K) colour TFT LCD gives you clean, sharp
images as well as the ability to review your recorded files
immediately.
Anti-Shake Image Stabilisation
With the Miniket Photo, you can reduce unstable images by
minimizing the effects of natural shaking movements when taking
pictures of still objects in dark places.
Various Digital Effects
The DSE (Digital Special Effects) allows you to give the film a
special look by adding various special effects.
USB Interface for Data Transfer
You can transfer still images and movie files or any other files to a
PC using the USB interface.
Web cam for multi-entertaining
You can use the Miniket Photo as a Web cam for video chatting
and other Web cam applications.
Voice Record / Playback with vast memory
You can record voices and store it in the internal memory or mini
SD card (optional accessory) and play back recorded voice clips.
Plus Advantage, Music
With this Miniket Photo, you can play back Music files stored in the
internal memory or mini SD card (optional accessory). Enjoy your
favourite songs with the Music files with your Miniket Photo.
PictBridge/DPOF Function
When you connect the Miniket Photo to a PictBridge-supported
printer and DPOF (Digital Printing Order Format) function using a
USB cable, you can print your stored pictures without a PC.
Multi OSD Language
You can select the desired OSD language from OSD list.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Funkce digitálního fotoaparátu s vysok˘m rozli‰ením
Díky snímaãi CCD s 5 milióny pixelÛ je k dispozici maximální
rozli‰ení 2592X1944 bodÛ. Do interní pamûti nebo externí pamûti
(pamûÈová karta) mÛÏete ukládat obrazy/fotografie.
Záznam filmÛ ve formátu MPEG4
Do interní pamûti nebo externí pamûti (pamûÈová karta) mÛÏete
nahrávat filmy ve formátu MPEG4.
15násobné digitální pfiiblíÏení
UmoÏÀuje aÏ pûtinásobné zvût‰ení obrazu.
Barevn˘ TFT LCD displej
Barevn˘ displej TFT LCD s vysok˘m rozli‰ením (150 000 bodÛ)
nabízí ãist˘, ostr˘ obraz i moÏnost okamÏitého prohlíÏení
nahran˘ch souborÛ.
Protiotfiesová stabilizace obrazu
Miniket Photo umí omezit roztfiesenost snímkÛ potlaãením
pfiirozeného tfiesu rukou pfii snímání nepohybliv˘ch pfiedmûtÛ v
tmavém prostfiedí.
RÛzné digitální efekty
Funkce DSE (Speciální digitální efekty) umoÏÀuje dodat filmu
speciální vzhled pfiidáním rÛzn˘ch zvlá‰tních efektÛ.
Rozhraní USB pro pfienos dat
Pfies rozhraní USB mÛÏete do PC pfiená‰et obrazy, filmové
soubory a jakékoliv jiné soubory.
Webkamera pro rÛznorodou zábavu
Miniket Photo lze pouÏívat jako webkameru pro funkce video chat,
videokonference a dal‰í funkce webkamery.
Nahrávání / Pfiehrávání hlasu s velkou pamûtí
MÛÏete nahrávat hlas a záznam uloÏit v interní pamûti nebo na
kartu mini SD (volitelné pfiíslu‰enství) a záznam hlasu pfiehrávat.
Plus v˘hoda, hudba
Pomocí tohoto zafiízení Miniket Photo mÛÏete pfiehrávat hudební
soubory uloÏené v interní pamûti nebo na kartû mini SD (volitelné
pfiíslu‰enství). Vychutnejte si své oblíbené skladby v hudebních
souborech pomocí zafiízení Miniket Photo.
Funkce PictBridge/DPOF
KdyÏ pfiipojíte Miniket Photo k tiskárnû podporující protokol
PictBridge a funkci DPOF (Formát pro digitální tisk) kabelem USB,
mÛÏete tisknout své uloÏené obrazy bez PC.
Vícejazyãné menu OSD
Jazyk pro displej OSD lze vybrat ze seznamu.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 13
ENGLISH
CZECH
Getting to know your Miniket Photo
Seznámení se zafiízením Miniket Photo
Accessories Supplied with the Miniket Photo
Pfiíslu‰enství dodané se zafiízením Miniket Photo
✤ Make sure that the following basic accessories are supplied with
your Miniket Photo.
Basic Accessories
1. Lithium Ion Battery Pack
✤ Ujistûte se, Ïe bylo se zafiízením Miniket Photo dodáno následující
základní pfiíslu‰enství.
2. AC Power Adapter
3. Audio/Video Cable
Základní pfiíslu‰enství
1. Lithium Ion Battery Pack
1. Lithium-ionová baterie
2. AC Power Adapter
2. Napájecí adaptér
3. Audio/Video Cable
4. USB Cable
3. Kabel audio/video
4. USB Cable
5. Software CD
6. Hand Strap
4. Kabel USB
5. Software CD
5. Disk CD se softwarem
6. Hand Strap
6. ¤emínek na ruku
7. Instruction Book/Quick Guide
8. Soft Case
7. Instruction Book/Quick Guide 8. Soft Case
9. Earphones
7. UÏivatelská pfiíruãka / Rychlá
pfiíruãka
8. Mûkké pouzdro
Optional Accessory
9. Earphones
[ Notes ]
✤ Parts and accessories are available at your local Samsung dealer
and service centre.
✤ You can download programs, the latest driver software, and
CODECs from the Samsung Electronics webpage.
Volitelné pfiíslu‰enství
9. Sluchátka
[ Poznámky ]
✤ Souãástky a doplÀky jsou dostupné ve va‰em místním obchodû a
opravnû Samsung.
✤ Programy, nejnovûj‰í ovladaãe a kodeky mÛÏete nahrát z webové
stránky firmy Samsung Electronics.
13
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 14
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part
Název kaÏdého dílu
Rear & Left View
Pohled zezadu a zleva
1
2
3
4
Fastening Hand strap
5.25 MEGA PI
XEL
POWER
W
➮
T
MENU
USB
DC IN
11
9
8
7
1. Shortcut Buttons
7. Connector Cover
1. Zkratková tlaãítka
7. Kryt konektorÛ
2. MENU button
8. Recording / charging
Indicator
2. Tlaãítko MENU
8. Indikátor nahrávání /
nabíjení
3. Joystick (Up, Down, Left,
Right, OK)
9. Built-in Speaker
3. Joystick (Nahoru, DolÛ,
Vlevo, Vpravo, OK)
4. Earphones and AV jack
10. Display Button
4. Sluchátka a zásuvka AV
10. Tlaãítko DISPLAY
5. USB port
11. LCD Monitor
5. Port USB
11. LCD monitor
6. DC IN jack
14
10
5
6
6. Zásuvka DC IN
9. Integrovan˘ reproduktor
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:49 PM
Page 15
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part
Název kaÏdého dílu
Front & Bottom View
Pohled zepfiedu a zespodu
2
3 4
5
8
6
9
7
1
12
10
11
1. Mode Dial
8. Tripod Receptacle
2. [W/T] Zoom Switch
3. Record / Stop
Button
9. OPEN Switch
(Battery / mini SD
card Slot)
4. Power Button
10. Battery Slot
5. Built-in
Microphone
11. Mini SD card slot
6. Lens
7. Flash
12. Battery Lock
Switch
Usable
mini SD card
PouÏitelná karta 1. Ovladaã reÏimÛ
mini SD
(voliã reÏimÛ)
mini SD card
2. [W/T] pfiepínaã pro
zoom (pfiiblíÏení)
3. Tlaãítko Record /
Stop (Záznam /
Zastavit)
4. Vypínaã
5. Integrovan˘
mikrofon
6. Objektiv
7. Blesk
8. Závit pro stativ
9. Vypínaã OPEN
(otevfiení baterie /
‰tûrbiny pro kartu
mini SD)
10. Prostor pro baterii
11. ·tûrbina pro kartu
mini SD
12. Zámek baterie
15
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 16
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part : LCD Display
Název kaÏdého dílu: LCD displej
OSD (On Screen Display in Photo Capture Mode/Photo View Mode)
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Fotografování / ProhlíÏení fotografií)
Photo Capture Mode
1. Mode Indicator
2. Image Size Indicator
3. Image Quality Indicator
4. Anti-Shake Indicator
5. White Balance Indicator
6. EV Indicator
7. ISO Speed Indicator
8. Multi Shot Indicator *
9. Sharpness Indicator
10. Digital Effect Indicator
11. Date / Time Indicator
12. Optical Zoom Indicator
13. Shaking Indicator
14. Digital Zoom Indicator
15. Self Timer (Shortcut Button) *
16. Macro (Shortcut Button)
17. Flash (Shortcut Button)
18. Record / Play (Shortcut Button)
19. Battery Life Indicator
20. Memory Type Indicator
21. Focus Indicator
22. Image Counter (recordable still image number)
23. Metering Mode Indicator
24. Scene Mode Indicator
Photo View Mode
1. Mode Indicator
2. Image Size Indicator
3. DPOF Indicator
4. Image Number
5. Delete (Shortcut Button)
6. Protection (Shortcut Button)
7. Slide (Shortcut Button)
8. Record / Play (Shortcut Button)
9. Battery Life Indicator
10. Memory Type Indicator
11. Image Counter (Current / Total)
12. Current Selection
13. Cursor Control (Help Key)
14. Full View (Help Key)
[ Notes ]
✤ Functions not marked with * will be retained when the
Miniket Photo is restarted after turning it off.
✤ The OSD indicators of this product shown above are
based on model VP-MS10.
✤ The OSD indicators are based on when using the
16
internal memory for storage.
Photo Capture Mode
8 24 23
22 21 20 19
1
18
2
3
4
5
6
7
17
16
15
14
S
9 10
11 12
13
Photo View Mode
11 10 9
1
6
Slide
2
2592
8
7
6
Slide
3
5
4
Photo View Mode
12
Move
Full View
Move
OK Full View
13
14
ReÏim fotografování
1. Indikátor reÏimu
2. Indikátor formátu snímku
3. Indikátor kvality snímku
4. Indikátor protiotfiesové funkce
5. Indikátor vyváÏení bílé
6. Indikátor EV
7. Indikátor citlivosti ISO
8. Indikátor vícenásobného snímku *
9. Indikátor ostrosti
10. Indikátor pro digitální efekt
11. Indikátor data/ãasu
12. Indikátor optického pfiiblíÏení (zoom)
13. Indikátor chvûní
14. Indikátor digitálního pfiiblíÏení (zoomu)
15. Samospou‰È (zkratkové tlaãítko) *
16. Makro (zkratkové tlaãítko)
17. Blesk (zkratkové tlaãítko)
18. Záznam / pfiehrávání (zkratkové tlaãítko)
19. Indikátor Ïivotnosti baterie
20. Indikátor typu pamûti
21. Indikátor zaostfiení
22. Poãítadlo snímkÛ (poãet zaznamenateln˘ch snímkÛ)
23. Indikátor reÏimu mûfiení
24. Indikátor scénického reÏimu
ReÏim prohlíÏení fotografií
1. Indikátor reÏimu
2. Indikátor formátu snímku
3. Indikátor DPOF
4. âíslo snímku
5. Odstranit (zkratkové tlaãítko)
6. Ochrana (zkratkové tlaãítko)
7. Sekvence snímkÛ (zkratkové tlaãítko)
8. Záznam / pfiehrávání (zkratkové tlaãítko)
9. Indikátor Ïivotnosti baterie
10. Indikátor typu pamûti
11. Poãitadlo snímkÛ (aktuální / celkem)
12. Aktuální v˘bûr
13. ¤ízení kurzoru (tlaãítko nápovûdy)
14. Úpln˘ pohled (tlaãítko nápovûdy)
[ Poznámky ]
✤ Funkce neoznaãené * budou zachovány po zapnutí
pfiístroje po pfiedchozím vypnutí.
✤ V˘‰e vyobrazené indikátory na displeji tohoto
v˘robku se zobrazují na modelu VP-MS10.
✤ Tyto indikátory se zobrazují pfii pouÏití interní pamûti
pro ukládání.
)
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 17
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part : LCD Display
Název kaÏdého dílu: LCD displej
OSD (On Screen Display in Movie Record Mode/Movie Play Mode)
OSD (Zobrazení na displeji v reÏimech Záznam filmu / Pfiehrávání filmu)
Movie Record Mode
1. Mode Indicator
2. Image Size Indicator
3. Image Quality Indicator
4. Macro Indicator
5. Self Timer Indicator *
6. Windcut Indicator
7. Date / Time Indicator
8. Zoom In / Out Indicator
9. Digital Effect (Shortcut Button)
10. White Balance (Shortcut Button)
11. Program AE (Shortcut Button)
12. Record / Play (Shortcut Button)
13. Battery Life Indicator
14. Memory Type Indicator
15. Counter (Elapsed Time)
16. Record / Stop Indicator
17. Remaining Time Indicator
Movie Play Mode
1. Mode Indicator
2. Image Size Indicator
3. Image Number
4. Playback Progress Bar
5. Counter (Elapsed Time)
6. Volume Indicator
7. Delete (Shortcut Button)
8. Protection (Shortcut Button)
9. All Play (Shortcut Button)
10. Record / Play (Shortcut Button)
11. Battery Life Indicator
12. Memory Type Indicator
13. Image Counter (Current / Total)
14. Stop / Play / Pause Indicator
ReÏim záznamu filmu
1. Indikátor reÏimu
2. Indikátor formátu snímku
3. Indikátor kvality snímku
12
4. Indikátor makra
5. Indikátor samospou‰tû *
11
6. Indikátor protihlukového filtru
10
7. Indikátor data/ãasu
8. Indikátor zvût‰ení / zmen‰ení
9
9. Digitální efekt (zkratkové tlaãítko)
10. VyváÏení bílé (zkratkové tlaãítko)
11. Automatická expozice (Program AE)
7
8
(zkratkové tlaãítko)
12. Záznam / pfiehrávání (zkratkové tlaãítko)
13.
Indikátor
Ïivotnosti baterie
Movie Play Mode
14. Indikátor typu pamûti
14
13 12 11
15. Poãitadlo (Uplynul˘ ãas)
16. Indikátor Záznam / Zastavit
10
17. Indikátor zb˘vajícího ãasu
All Play
ReÏim pfiehrávání filmu
9
640
1. Indikátor reÏimu
8
2. Indikátor formátu snímku
3. âíslo snímku
7
4. Indikátor prÛbûhu pfiehrávání
00:00:10
100-0001
5. Poãitadlo (Uplynul˘ ãas)
6. Indikátor hlasitosti
4
5
6
7. Odstranit (zkratkové tlaãítko)
8. Ochrana (zkratkové tlaãítko)
9. Pfiehrát v‰e (zkratkové tlaãítko)
10. Záznam / pfiehrávání (zkratkové tlaãítko)
11. Indikátor Ïivotnosti baterie
12. Indikátor typu pamûti
13. Poãitadlo snímkÛ (aktuální / celkem)
14. Indikátor Zastavit / Pfiehrávání / Pauza
Movie Record Mode
17 16
1
2
3
4
5
6
1
8
2
3
[ Note ]
✤ Functions not marked with * will be retained when the Miniket
Photo is restarted after turning it off.
15
14 13
[ Poznámka ]
✤ Funkce neoznaãené * budou zachovány po zapnutí pfiístroje
Miniket Photo po pfiedchozím vypnutí.
17
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 18
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part : LCD Display
Název kaÏdého dílu: LCD displej
OSD (On Screen Display in Music Mode)
Music Mode
1. File Property
2. Progress Bar
3. Counter (Elapsed Time / File Length)
4. Search (Help Key)
5. Play / Pause (Help Key)
6. Volume Control (Help Key)
7. Equaliser (Shortcut Button)
8. Volume Indicator
9. Mode Indicator
10. Current Folder Name
11. Title Name
12. Protection Indicator
13. Move (Help Key)
14. Folder (Help Key)
15. Play (Help Key)
16. Delete (Shortcut Button)
17. Hold (Shortcut Button)
18. Repeat (Shortcut Button)
19. File List Display (Shortcut Button)
20. Battery Life Indicator
21. Memory Type Indicator
22. File Number (Current / Total)
Obrazovková nabídka OSD v reÏimu hudba
Music
Mode Play
Move
Folder
1
2
3
8
7
12
00:50/03:00
Search
PauseH
4
5
Volume
6
Music Mode
22 21 20
19
9
10
MUSIC1
18
11
17
12
16
Folder
Move
13
Search
18
Music Mode (ReÏim hudba)
14
PauseH
Play
15
Volume
1. Vlastnosti souboru
2. Indikátor prÛbûhu
3. Poãitadlo (Uplynul˘ ãas / Délka souboru)
4. Hledání (tlaãítko nápovûdy)
5. Pfiehrávání / Pauza (tlaãítko nápovûdy)
6. Ovládání hlasitosti (tlaãítko nápovûdy)
7. Ekvalizér (zkratkové tlaãítko)
8. Indikátor hlasitosti
9. Indikátor reÏimu
10. Název aktuální sloÏky
11. Název skladby
12. Indikátor ochrany proti vymazání
13. Pohyb (tlaãítko nápovûdy)
14. SloÏka (tlaãítko nápovûdy)
15. Pfiehrávání (tlaãítko nápovûdy)
16. Odstranit (zkratkové tlaãítko)
17. PodrÏet (zkratkové tlaãítko)
18. Opakovat (zkratkové tlaãítko)
19. Zobrazit seznam (zkratkové tlaãítko)
20. Indikátor Ïivotnosti baterie
21. Indikátor typu pamûti
22. âíslo souboru (aktuální / celkem)
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 19
ENGLISH
CZECH
Name of Each Part : LCD Display
Název kaÏdého dílu: LCD displej
OSD (On Screen Display in Voice Record / Voice
Play /Settings Mode)
Obrazovková nabídka OSD v reÏimu záznam
hlasu / pfiehrávání hlasu / reÏim nastavení)
Voice Record Mode
Voice Record Mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Mode Indicator
File Name
Current File Information
Standby / Record Indicator
Counter (Elapsed Time / Remaining Time)
Record / Play (Shortcut Button)
Battery Life Indicator
Memory Type Indicator
8
1
2
3
4
ReÏim záznam hlasu
7
6
SWAV0001.W
SW
SWAV0001.WAV
V0001.WAV
Mono
8KHz
64Kbps
00:00:00/02:10:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Indikátor reÏimu
Název souboru
Informace o aktuálním souboru
Indikátor Pohotovostní reÏim / Záznam
Poãitadlo (Uplynul˘ ãas / Zb˘vající ãas)
Záznam / pfiehrávání (zkratkové tlaãítko)
Indikátor Ïivotnosti baterie
Indikátor typu pamûti
5
Voice Play Mode
1. File Number (Current / Total)
2. Progress Bar
3. Counter (Elapsed Time / Remaining Time)
4. Search (Help Key)
5. Play / Pause (Help Key)
6. Volume Control (Help Key)
7. Volume Indicator
8. Delete (Shortcut Button)
9. Repeat (Shortcut Button)
10. File List Display (Shortcut Button)
11. Record / Play (Shortcut Button)
12. Protection Indicator
12
11
1
SWAV0004.W
SW
SWAV0002.WAV
V0004.WAV
Mono
10
64Kbps
3
00:00:16/00:00:20
4
Search
9
8
7
Pause
Volume
5
6
Settings Mode
1
2
Mode Indicator
Menu Tab
Setup Items
Move (Help Key)
Select (Help Key)
8KHz
2
Settings Mode
1.
2.
3.
4.
5.
ReÏim pfiehrávání hlasu
Voice Play Mode
Settings
TYPE
ReÏim nastavení
Memory Type
3
4
1. âíslo souboru (aktuální / celkem)
2. Indikátor prÛbûhu
3. Poãitadlo (Uplynul˘ ãas / Zb˘vající ãas)
4. Hledání (tlaãítko nápovûdy)
5. Pfiehrávání / Pauza (tlaãítko nápovûdy)
6. Ovládání hlasitosti (tlaãítko nápovûdy)
7. Indikátor hlasitosti
8. Odstranit (zkratkové tlaãítko)
9. Opakovat (zkratkové tlaãítko)
10. Zobrazit seznam (zkratkové tlaãítko)
11. Záznam / pfiehrávání (zkratkové tlaãítko)
12. Indikátor ochrany proti vymazání
Int. Memory
Memory Card
Move
Select
5
Settings
Memory Type
Move
Select
1.
2.
3.
4.
5.
Indikátor reÏimu
ZáloÏka nabídky
PoloÏky nastavení
Pohyb (tlaãítko nápovûdy)
Volba (tlaãítko nápovûdy)
19
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 20
ENGLISH
CZECH
How to Use the Battery Pack
PouÏívání baterie
Battery Pack Installation / Ejection
Instalace / vyjmutí baterie
Abyste mohli Miniket Photo pouÏívat nepfietrÏitû, doporuãuje se
zakoupit jednu nebo více náhradních baterií.
It is recommended to purchase one or more additional Battery Packs
to allow continuous use of your Miniket Photo.
To insert the Battery Pack
VloÏení baterie
<Inserting the Battery Pack>
1. Stisknûte vypínaã [OPEN] na dolní
stûnû pfiístroje smûrem !, jak
ukazuje obrázek, a otevfiete víko
@.
2. VloÏte baterii do prostoru pro
baterii, aÏ mûkce zaklapne.
Ujistûte se, Ïe logo SAMSUNG
smûfiuje nahoru, kdyÏ je pfiístroj
poloÏen jako na obrázku.
MEN
U
!
OPEN
1. Push the [OPEN] switch on the
bottom side of the set in the direction
of ! as shown in the diagram and
open the [email protected]
2. Insert the Battery Pack into the
battery slot until it softly clicks.
Make sure that the SAMSUNG logo
is facing up while the set is placed as
shown in the diagram.
@
➮
Cover
<Ejecting the Battery Pack>
Vyjmutí baterie
To eject the Battery Pack
MEN
U
1. Push the [Battery Lock Switch] in the
direction as shown in the diagram to
pop the Battery Pack out.
2. Pull the ejected Battery Pack out in
the direction as shown in the diagram.
MEN
U
Battery Lock
Switch
[ Notes ]
✤ Clean the terminals to remove any foreign substances before
inserting the Battery Pack.
✤ If the Miniket Photo will not be in use for a while, remove the
Battery Pack from the Miniket Photo.
✤ It is recommended to prepare fully charged additional Battery
Packs for outdoor use.
✤ Additional Battery Packs are available at your local Samsung
dealer and service centre.
[ Warning ]
✤ When you eject the Battery Pack from the Miniket Photo, hold the
Battery Pack so as not to drop it.
20
➮
1. Stlaãte [Zámek baterie] smûrem
podle obrázku, aby baterie
vyskoãila.
2. Vytáhnûte baterii smûrem dle
obrázku.
[ Poznámky ]
✤ Pfied vloÏením baterie oãistûte její kontakty od cizích látek.
✤ KdyÏ se Miniket Photo nebude nûjakou dobu pouÏívat, vyjmûte
baterii ze zafiízení Miniket Photo.
✤ Doporuãujeme Vám, abyste pro pouÏití venku mûli k dispozici plnû
nabité náhradní baterie.
✤ Náhradní baterie jsou dostupné ve va‰em místním obchodû a
opravnû Samsung.
\
[ Varování ]
✤ Pfii uvolÀování baterie ze zafiízení Miniket Photo baterii podrÏte,
aby nespadla na zem.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 21
ENGLISH
CZECH
How to Use the Battery Pack
PouÏívání baterie
Maintaining the Battery Pack
ÚdrÏba baterie
✤ The Battery Pack should be recharged in an environment
between 32°F (0°C) and 104°F (40°C).
✤ The life and capacity of the Battery Pack will be reduced if it is
used in temperatures below 32°F (0°C) or left in temperatures
above 104°F (40°C) for a long period.
✤ Do not put the Battery Pack near any heat sources (fire or
flames, for example).
✤ Do not disassemble, process, press, or heat the Battery Pack.
✤ Do not allow the + and - terminals of the Battery Pack to be
short-circuited. It may cause leakage, heat generation, fire, or
overheating.
✤ If Miniket Photo fails to work when you turn on the power or the
battery life indicator flickers, replace the Battery Pack.
✤ It is recommended to use original Battery Pack that is available
at SAMSUNG service centre.
✤ Baterie by se mûla nabíjet v prostfiedí s teplotou mezi 0°C (32
°F) a 40°C (104°F).
✤ Îivotnost a kapacita baterie se bude sniÏovat pfii pouÏívání v
teplotách pod 0°C (32°F) nebo kdyÏ bude po dlouhou dobu
ponechána v teplotách vy‰‰ích neÏ 40°C (104°F), i kdyÏ je
zcela nabitá.
✤ NeumisÈujte baterii do blízkosti zdrojÛ tepla (napfiíklad oheÀ
nebo topení).
✤ Baterii nedemontujte, nezpracovávejte, nevyvíjejte na ni tlak
ani ji nezahfiívejte.
✤ ZabraÀte zkratování pólÛ + a – baterie. Mohlo by dojít k úniku
elektrolytu, tvorbû tepla, poÏáru nebo pfiehfiátí.
✤ Pokud se pfiístroj Miniket Photo odmítá zapnout nebo bliká
indikátor Ïivotnosti baterie, vymûÀte baterie.
✤ Doporuãujeme pouÏívat originální baterii, kterou prodává
servisní centrum SAMSUNG.
21
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 22
ENGLISH
CZECH
How to Use the Battery Pack
PouÏívání baterie
Using Time / Image Capacity According To Modes
Mode
Battery
PouÏití ãasové kapacity / kapacity pro obrazy podle reÏimÛ
Baterie
ReÏim
SB-LH82 (820 mAh)
Using Time
Approx. 85 minutes
Conditions
●
Photo
●
●
Image Capacity
Approx. 230
Fully charged battery / Room temperature / 5M image
size / Super Fine / Pictures captured at 20 sec interval /
zoom in or out after each capturing
Power off and on after each 8 captures / Default LCD
brightness (14)
3 non-flash use / 1 flash use capturing
Podmínky
Movie
Continuous
Playback time
Music
Voice
Conditions
Fully charged battery / Room temperature
Normal
320x240 Image Size
No zooming
●
●
Continuous
Approx. 4 hours
Recording Time
Conditions
Fully charged battery / Room temperature
Mono / 64 Kbps / Use earphones / Mid-level volume
✤ Figures shown above are measured under Samsung’s test
environment, and may differ from users and conditions.
22
NepfietrÏit˘
záznam
Video
Podmínky
Kapacita pro obrazy
Asi 230
Plnû nabitá baterie / Pokojová teplota / Velikost obrazu
5M / Super jemn˘ / Obrazy zachycované v intervalech
20 s. / pfiiblíÏení nebo oddálení po kaÏdém snímání
Vypnutí a zapnutí po kaÏd˘ch 8 snímáních / V˘chozí jas
LCD (14)
3 pouÏití bez blesku / 1 pouÏití s bleskem
Pfiibl. 80 minut
Plnû nabitá baterie / Pokojová teplota
Rychlost 30 snímkÛ za sekundu
Velikost obrazu 320x240
Bez pfiiblíÏení/oddálení
Doba nepfietrÏitého
Pfiibl. 4 hodiny
pfiehrávání
Approx. 4 hours
Fully charged battery / Room temperature
LCD display turned off
44.1 KHz / 128 Kbps / 4MB / Default equaliser / Use
earphones / Mid-level volume
●
Fotografování
Continuous
Recording Time Approx. 80 minutes
Conditions
SB-LH82 (820 mAh)
Pfiibl. 85 minut
PouÏití ãasu
Hudba
Hlas
Podmínky
Plnû nabitá baterie / Pokojová teplota
LCD monitor vypnut
44,1 Khz / 128 Kb/s / 4 MB / V˘chozí ekvalizér / PouÏití
sluchátek / Stfiední hlasitost
NepfietrÏit˘
záznam
Pfiibl. 4 hodiny
Podmínky
Plnû nabitá baterie / Pokojová teplota
Mono / 64 Kb/s / PouÏití sluchátek / Stfiední hlasitost
✤ V˘‰e uvedená ãísla byla zmûfiena v testovacím prostfiedí
spoleãnosti Samsung a mohou se u jednotliv˘ch uÏivatelÛ nebo
pfii jin˘ch podmínkách li‰it.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 23
ENGLISH
CZECH
PouÏívání baterie
Battery Level Display
Zobrazení úrovnû vybití baterie
The Battery Level Display shows the amount of battery power
remaining in the Battery Pack.
Battery Level
Indicator
Zobrazení úrovnû vybití baterie udává mnoÏství energie baterie, které
zb˘vá.
Indikátor úrovnû
vybití baterie
State
Message
Stav
Zpráva
Fully charged
-
Zcela nabitá
-
25 ~ 50% is used
-
Spotfiebováno 25 – 50%
-
50 ~ 70% is used
-
Spotfiebováno 50 – 70%
-
75 ~ 95% is used
-
Spotfiebováno 75 – 95%
-
Over 95% is used
The Miniket Photo will soon
turn off. Change the Battery
Pack as soon as possible.
-
Spotfiebováno více neÏ
95% (bliká)
Miniket Photo se brzy vypne.
Co nejdfiíve baterii vymûÀte.
-
(flickers)
The Miniket Photo will be
forced to turn off soon.
“Low battery”
(bliká)
Miniket Photo se bude muset
brzy vypnout.
„Low battery“
(Slabá baterie)
✤ It is recommended to fully charge the Battery Pack before use.
Charging time according to charging methods
✤ Pfied pouÏitím se doporuãuje baterii zcela nabít.
Doba nabíjení podle metod nabíjení
Battery
Using AC Adapter
Using USB Charging
Baterie
Napájecí adaptér
Nabíjení pfies USB
SB-LH82 (820 mAh)
Approx. 1 hr 40 min
Approx. 3 hr
SB-LH82 (820 mAh)
Asi 1 hod. 40 min.
Asi 3 hod.
✤ You may charge your Miniket Photo by connecting it to a PC with
the USB cable.
✤ Miniket Photo lze dobíjet jeho pfiipojením k poãítaãi pomocí kabelu
USB.
23
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 24
ENGLISH
CZECH
How to Use the Battery Pack
PouÏívání baterie
Charging the Battery Pack
Nabíjení baterie
You can charge the Battery Pack using AC
Power Adapter and USB cable.
1. Turn off the Miniket Photo by pressing
the [POWER] button.
◆ Charging will begin only when the
Miniket Photo is turned off (using AC
Power Adapter or USB cable).
2. Insert the Battery Pack to the Miniket
Photo.
3. Open the Connector Cover of the set.
4. Charge the Miniket Photo.
AC Power Adapter Connect the AC Power Adapter
with the Miniket Photo properly
and plug the AC Power
Adapter to the wall outlet.
Cable
Connect the USB Cable with
the Miniket Photo properly and
connect the other side to a
USB port of a PC. USB
Charging will charge the
Battery Pack up to 85%.
Connecting the AC Power Adapter
Baterie mÛÏete nabít pomocí napájecího
adaptéru a kabelu USB.
1. Vypnûte Miniket Photo stisknutím
tlaãítka [POWER].
2. VloÏte baterii do zafiízení Miniket
Photo.
DC Power Jack
3. Otevfiete kryt konektorÛ na zafiízení.
4. Nabijte Miniket Photo.
4
Connecting the USB Cable
[ Notes ]
✤ The provided AC Power Adapter supports
both 110V and 220V power source.
✤ For 110V power source, attach the 110V
plug adapter.
✤ You can charge the Battery Pack while
using the Miniket Photo, but it takes a
relatively longer time.
✤ You may use the Miniket Photo powered
by the AC Power Adapter indoors where
available.
✤ You may charge your Miniket Photo by connecting it to a PC with the USB
cable.
[ Warning ]
✤ It is recommended to fully charge the Battery Pack before use.
✤ You should only charge the battery in an environment between 10°C ~ 30°C.
✤ Ambient temperature may affect charging the Battery Pack; too low
temperature may result in longer charge time / incomplete charging.
✤ Before connecting the cable, make sure that you don’t have any foreign
24
substances between connectors.
4
USB Port
Napájecí adaptér
Pfiipojte napájecí adaptér k
Miniket Photo a zastrãte
adaptér do elektrické zásuvky.
Kabel USB
Pfiipojte kabel USB k Miniket
Photo a zapojte jeho druh˘
konec do portu USB v
poãítaãi. Nabíjení pfies USB
nabije baterii aÏ na 85%.
[ Poznámky ]
✤ Dodan˘ napájecí adaptér podporuje
napûtí 110 V i 220 V.
✤ Pro zdroj napájení 110 V pfiidejte
zástrãkov˘ adaptér pro 110 V.
✤ Baterii mÛÏete dobíjet i bûhem
pouÏívání Miniket Photo, ale pak to
trvá relativnû del‰í dobu.
✤ Miniket Photo mÛÏete pouÏívat bûhem
jeho napájení z napájecího adaptéru.
✤ Miniket Photo lze dobíjet jeho
pfiipojením k poãítaãi pomocí kabelu
USB.
[ Varování ]
✤ Pfied pouÏitím se doporuãuje baterii zcela nabít.
✤ Baterie by mûla b˘t nabíjena pouze v prostfiedí s teplotou mezi 10°C a
30°C.
✤ Nabíjení mÛÏe ovlivnit okolní teplota; pfiíli‰ nízká teplota mÛÏe zpÛsobit
dlouhou dobu nabíjení nebo neúplné nabití.
✤ NeÏ kabel pfiipojíte, zkontrolujte, Ïe mezi konektory nejsou Ïádné cizí látky.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 25
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Recording / Charging Indicator
Indikátor záznamu / nabíjení
The colour of the LED indicates the state of power or charging.
Barva LED kontrolky závisí na stavu zapnutí nebo nabíjení.
NU
During Charging
LED Colour
During Recording
Red
Recording
<Movie and
Voice Mode>
-
Orange
-
Charging
Green
-
Fully Charged
Power Indicator
Recording /
Charging
Indicator
Barva kontrolky
Bûhem záznamu
Bûhem nabíjení
âervená
Záznam (reÏimy pro
film a hlas)
-
OranÏová
-
Probíhá nabíjení
Zelená
-
Zcela nabitá
Indikátor napájení
LED Colour
Power
Blue
On
Power Indicator
Barva kontrolky
Napájení
Modrá
On (Zapnuto)
25
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 26
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Using the Mode Dial
PouÏívání ovladaãe reÏimÛ
The Mode Dial is used to change the Miniket Photo mode. Available
modes are Photo, Movie, Music, Voice, PC Cam, PictBridge, Storage,
and Settings.
Setting the Mode
Nastavení reÏimu
Turn the desired mode by turning the Mode Dial.
Within 1 ~ 2 seconds, the Miniket Photo switches to the designated
mode.
Functions of Each Mode
Photo Mode
You can take / view
photos.
26
Pro nastavení reÏimÛ Miniket Photo se pouÏívá Ovladaã reÏimÛ.
Dostupné reÏimy jsou Foto, Film, Hudba, Hlas, Webkamera,
PictBridge, Sklad a Nastavení.
Nastavte poÏadovan˘ reÏim otáãením Ovladaãe reÏimÛ.
Za 1 – 2 vtefiiny se Miniket Photo pfiepne do poÏadovaného reÏimu.
Funkce v kaÏdém reÏimu
PC Cam Mode
You can use the Miniket
Photo as a PC Cam for
video chatting and other
PC Cam applications.
Photo Mode (ReÏim
Fotografování)
MÛÏete fotografovat a
prohlíÏet fotografie.
PC Cam Mode
(ReÏim webkamera)
Miniket Photo lze pouÏívat
jako webkameru pro funkce
video chat, videokonference a dal‰í
funkce webkamery.
Movie Mode
You can record / play
back video.
PictBridge Mode
When you connect the
Miniket Photo to a
PictBridge-supported printer with
a USB cable, you can print your
stored pictures without a PC.
Movie Mode
(ReÏim film)
MÛÏete zaznamenávat
a pfiehrávat video
soubory.
PictBridge Mode
(ReÏim PictBridge)
KdyÏ pfiipojíte Miniket
Photo k tiskárnû
podporující protokol PictBridge
kabelem USB, mÛÏete tisknout své
uloÏené obrazy bez PC.
Music Mode
You can play back
music files (music).
Storage Mode
Connecting the Miniket
Photo to a PC with a
USB cable allows you to store
various files in the Miniket Photo.
Music Mode
(ReÏim hudba)
MÛÏete stahovat /
pfiehrávat hudební
soubory (MP3).
Storage Mode
(ReÏim Sklad)
Po pfiipojení Miniket
Photo k PC kabelem
USB lze v zafiízení Miniket Photo
ukládat rÛzné soubory.
Voice Mode
You can record / play
back voice clips.
Settings Mode
Using this mode, you
can set / adjust settings
regarding the LCD display, Date /
Time, Reset, and Memory
management.
Voice Mode
(ReÏim hlas)
MÛÏete zaznamenávat
a pfiehrávat hlas / zvuk.
Settings Mode
(ReÏim nastavení)
Pomocí tohoto reÏimu
mÛÏete nastavit a mûnit nastavení
LCD displeje, data/ãasu, nulování a
fiízení pamûti.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 27
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Using the DISPLAY Button
PouÏívání tlaãítka DISPLAY
1. If you press the [DISPLAY] button once,
only Shortcut Button icons and focus
indicator will appear on the screen.
1. KdyÏ stisknete tlaãítko [DISPLAY]
jedenkrát, budou na obrazovce jen ikony
pro zkratková tlaãítka a indikátor
zaostfiení.
2. f you press the [DISPLAY] button twice,
only focus indicator will appear on the
screen.
[DISPLAY] Button
3. If you press the [DISPLAY] button 3 times,
it switches to the initial (normal) display
screen.
3. KdyÏ stisknete tlaãítko [DISPLAY] tfiikrát,
pfiepne se obrazovka na normální reÏim.
[ Notes ]
✤ Above description applies to the Photo and Movie mode.
✤ In Music and Voice modes, the [DISPLAY] button will not operate.
The LCD screen goes off automatically after 30 seconds if there
was no button operation. In that case, press any button to turn on
the LCD monitor.
Using the MENU Button
1. Change the desired modeoto mode by
setting the Mode Dial.
2. Press the [MENU] button.
3. Move the cursor by moving the joystick (up /
down / left / right) to select desired menu
item, and then press the joystick (OK) to
confirm.
4. Press the [MENU] button to finish.
2. KdyÏ stisknete tlaãítko [DISPLAY]
dvakrát, bude na obrazovce jen indikátor
zaostfiení.
[ Poznámky ]
✤ V˘‰e uveden˘ popis platí pro reÏimy Photo (Fotografování) a
Video (Filmy).
✤ V reÏimech Music (Hudba) a Voice (Hlas) nebude tlaãítko
[DISPLAY] fungovat. Obrazovka LCD se automaticky vypne po 30
vtefiinách, kdyÏ nestisknete Ïádné tlaãítko. V tom pfiípadû zapnûte
LCD monitor stiskem jakéhokoliv tlaãítka.
PouÏívání tlaãítka MENU (Nabídka)
POWER
W
T
MENU Button
MENU
1. Nastavte poÏadovan˘ reÏim otáãením
Ovladaãe reÏimÛ.
2. Stisknûte tlaãítko [MENU] (Nabídka).
Mode Dial
Joystick
3. PfiesuÀte kurzor joystickem na
poÏadovanou poloÏku nabídky, a pak
potvrìte volbu stiskem tlaãítka (OK).
4. Stisknutím tlaãítka [MENU] dokonãete
nastavení.
27
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 28
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
For Photo, Movie, Music, Voice and PictBridge modes, icons that
represent the most frequently accessed functions according to the
selected mode are displayed on the LCD monitor to allow easier
access. Using these buttons, you may directly access the functions.
1. Turn the Mode Dial to set the desired
mode.
Pro reÏimy Fotografování, Filmy, Hudba, Hlas a PictBridge se na LCD
monitoru zobrazují ikony pfiedstavující nejãastûji pouÏívané funkce v
daném reÏimu, a umoÏÀují tak snadn˘ pfiístup k tûmto funkcím.
Pomocí tûchto tlaãítek mÛÏete pfiímo aktivovat funkce.
PIXEL
POWER
W
T
[Power] Button
Shortcut button
2. Press the [POWER] button to turn on
the Miniket Photo.
3. On the LCD monitor, the function icon of
shortcut button is displayed.
Press the shortcut button to access the
function directly.
◆ In Photo Mode, the icons of 4 shortcut buttons will be :
<
>-<
>-<
>-<
>
28
MENU
1. Nastavte poÏadovan˘ reÏim otáãením
Ovladaãe reÏimÛ.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
Mode Dial
Icons of
Shortcut button
functions
3. Na LCD monitoru se zobrazují ikony
pro funkce zkratkov˘ch tlaãítek.
Stisknutím tlaãítka pfiímo aktivujete
danou funkci.
◆ V reÏimu Photo (Fotografování) jsou
tato 4 zkratková tlaãítka:
<
>-<
>-<
>-<
>
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 29
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Using the Joystick
PouÏívání joysticku
✤ The joystick is used to make a selection, move the
cursor, select functions, and exit from the menu.
✤ Joystick se pouÏívá k provedení v˘bûru, pohybu
kurzoru, v˘bûru funkcí a ukonãení nabídky.
MENU
1. Move the cursor right / left by pressing the
joystick.
1. Stiskem joysticku se kurzor pfiesouvá
doprava nebo doleva.
Joystick
2. Move the cursor up / down by pressing the
joystick.
◆ You can adjust the volume by moving the
joystick (up / down) in Movie / Music / Voice playback modes.
2. Stiskem joysticku se kurzor pfiesouvá nahoru
nebo dolÛ.
◆ V reÏimech Filmy, Hudba a Hlas mÛÏete
pohybem joysticku nahoru nebo dolÛ upravit
hlasitost.
3. Confirm your selection by pressing the joystick (OK).
3. Svou volbu potvrdíte stiskem tlaãítka (OK).
Menu Selection
While Playing Back
Move Upwards
Increase Volume
Move Downwards
Decrease Volume
Move Left
Move Up
V˘bûr nabídky
Pfii pfiehrávání
Pohyb nahoru
Zv˘‰it hlasitost
Pohyb dolÛ
SníÏit hlasitost
-
Pohyb doleva
-
Move Right
-
Pohyb doprava
-
Confirm Selection
-
Potvrdit v˘bûr
-
Confirm
selection
Move right
Move left
Move down
29
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 30
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Structure of Folders and Files
Struktura sloÏek a souborÛ
The movie, photo, music, voice files and so forth files
are stored in internal memory or mini SD card as
below:
[ Notes ]
✤ Refer to page 32 for details on mini SD card.
✤ You can store general data files and folders in
Miniket Photo.
✤ The maximum number of files you may store in
DCIM is 99 where number of folders is 999.
✤ DCAM****.JPG: Photo files
SMOV****.AVI: Movie files
SWAV****.WAV: Voice files
********.MP3: Music files
✤ MISC: DPOF files are stored.
✤ Do not change the file or folder name except
‘Free’.
✤ You can freely change the file or folder name
under the ‘Free’.
✤ Movie files that you have not made with this
Miniket Photo may not play back on this Miniket
Photo.
✤ <MUSIC1 ~ 4> folders are system folders created
when manufacturing.
✤ Do not change or delete <MUSIC1 ~ 4> folders.
Changing or deleting <MUSIC1 ~ 4> folder names
will disable music playback.
✤ Only mp3 files are recognised under the system
folder “MP3”. Folders created under the system
folder “MP3” other than <MUSIC1 ~ 4> cannot be
recognised (Figure 1).
✤ User folders can be created under <MUSIC1 ~ 4>
folders. MP3 files under a user created folder will
be recognised and played back but the folder
name will not be displayed on the LCD screen
(Figure 2)
✤ Folders created under the user folders will not be
recognised (Figure 3).
✤ Copied folders under the system folder “MP3” will
not be deleted, only formatting the memory will
remove the folder.
✤ <MUSIC1 ~ 4> folders can contain up to 500
songs.
✤ Miniket Photo supports NetSync DRM.
[ Warning ]
✤ Mini SD cards are made with precision technology.
It is sensitive and vulnerable to electric shock,
temperature and humidity, be cautious with handling
the mini SD card to avoid losing data stored in it.
✤ Damaged data may not be recovered, and
SAMSUNG is not responsible for lost data. Make
sure to back up important files in PC separately.
30
Photo Folders
Movie Folders
Voice Folders
XXXX.MP3
XXXX.MP3
Music Folders
XXXX.MP3
XXXX.MP3
XXXX.MP3
User folder
XXXX.MP3
XXXX.MP3
XXXX.MP3
(Figure 2)
XXXX.MP3
XXXX.MP3
(Figure 1)
(Figure 3)
Filmové, fotografické, hudební, hlasové a jiné soubory
jsou uloÏeny v interní pamûti nebo na kartû mini SD
dle níÏe uvedeného uspofiádání:
[ Poznámky ]
✤ Podrobnosti o kartû mini SD naleznete na stranû
32.
✤ V zafiízení Miniket Photo lze ukládat bûÏné
soubory a sloÏky.
✤ Do DCIM lze uloÏit maximálnû 99 souborÛ a 999
sloÏek.
✤ DCAM****.JPG: Fotografické soubory
SMOV****.AVI: Filmové soubory
SWAV****.WAV: Hlasové soubory
********.MP3: Hudební soubory
✤ MISC: Ukládají se soubory DPOF.
✤ NemûÀte název souborÛ nebo sloÏek kromû
„Free“.
✤ Názvy souborÛ nebo sloÏek „Free“ lze volnû
mûnit.
✤ Filmy vytvofiené jinde neÏ v zafiízení Miniket
Photo moÏná nebude moÏné pfiehrát v Miniket
Photo.
✤ SloÏky <MUSIC1 - 4> jsou systémové sloÏky
vytvofiené pfii v˘robû.
✤ SloÏky <MUSIC1 - 4> nemûÀte ani
neodstraÀujte. Zmûna nebo odstranûní názvÛ
sloÏek <MUSIC1 - 4> znemoÏní pfiehrávání
hudby.
✤ V systémové sloÏce „MP3“ jsou rozpoznány
pouze soubory mp3. SloÏky vytvofiené v
systémové sloÏce „MP3“ mimo <MUSIC1 - 4>
nelze rozpoznat (obrázek 1).
✤ UÏivatelské sloÏky lze vytváfiet v rámci sloÏek
<MUSIC1 - 4>. Soubory MP3 v uÏivatelem
vytvofiené sloÏce budou rozpoznány a pfiehrány,
ale název sloÏky se nezobrazí na LCD obrazovce
(obrázek 2)
✤ SloÏky vytvofiené v uÏivatelsk˘ch sloÏkách
nebudou rozpoznány (obrázek 3).
✤ Zkopírované sloÏky pod systémovou sloÏkou
„MP3“ nebudou rozpoznány; sloÏku odstraní
pouze formátování pamûti.
✤ SloÏky <MUSIC1 - 4> mohou obsahovat aÏ 500
skladeb.
✤ Miniket Photo podporuje NetSync DRM.
[ Varování ]
✤ Karty mini SD jsou vyrobeny pfiesnou
technologií. Jsou citlivé a zranitelné elektrick˘m
‰okem, teplotou a vlhkostí; abyste neztratili data
uloÏená na kartû, zacházejte s ní opatrnû.
✤ Po‰kozená data moÏná nepÛjdou obnovit, a
firma SAMSUNG neodpovídá za ztracená data.
Urãitû zálohujte dÛleÏité soubory oddûlenû v PC.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 31
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Recording Time and Capacity
Doba a kapacita nahrávání
Photo Capacity
Kapacita pro fotografie
Image Quality
Image Size
64M
2592
128M
256M
5M
512M
64M
2272
128M
256M
4M
512M
64M
2048
128M
256M
3M
512M
64M
1600
128M
256M
2M
512M
64M
1024
128M
256M
1M
512M
64M
640
128M
256M
VGA
512M
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
64M
2592
128M
256M
5M
512M
64M
2272
128M
256M
4M
512M
64M
2048
128M
256M
3M
512M
64M
1600
128M
256M
2M
512M
64M
1024
128M
256M
1M
512M
64M
640
128M
256M
VGA
512M
Approx. 23
Approx. 47
Approx. 95
Approx. 190
Approx. 30
Approx. 61
Approx. 122
Approx. 244
Approx. 37
Approx. 75
Approx. 151
Approx. 303
Approx. 60
Approx. 120
Approx. 240
Approx. 481
Approx. 136
Approx. 273
Approx. 546
Approx. 1092
Approx. 292
Approx. 585
Approx. 1170
Approx. 2340
Approx. 51
Approx. 102
Approx. 204
Approx. 409
Approx. 66
Approx. 132
Approx. 264
Approx. 528
Approx. 81
Approx. 163
Approx. 327
Approx. 655
Approx. 128
Approx. 256
Approx. 512
Approx. 1024
Approx. 292
Approx. 585
Approx. 1170
Approx. 2340
Approx. 512
Approx. 1024
Approx. 2048
Approx. 4096
Approx. 97
Approx. 195
Approx. 390
Approx. 780
Approx. 128
Approx. 256
Approx. 512
Approx. 1024
Approx. 157
Approx. 315
Approx. 630
Approx. 1260
Approx. 227
Approx. 455
Approx. 910
Approx. 1820
Approx. 512
Approx. 1024
Approx. 2048
Approx. 4096
Approx. 682
Approx. 1365
Approx. 2730
Approx. 5461
640
640 x 480
320
320 x 240
Image Quality
Asi 97
Asi 195
Asi 390
Asi 780
Asi 128
Asi 256
Asi 512
Asi 1024
Asi 157
Asi 315
Asi 630
Asi 1260
Asi 227
Asi 455
Asi 910
Asi 1820
Asi 512
Asi 1024
Asi 2048
Asi 4096
Asi 682
Asi 1365
Asi 2730
Asi 5461
Kvalita obrazu
Velikost obrazu
64M
128M
256M
512M
64M
128M
256M
512M
Voice Recording Time
64M
128M
256M
512M
Asi 51
Asi 102
Asi 204
Asi 409
Asi 66
Asi 132
Asi 264
Asi 528
Asi 81
Asi 163
Asi 327
Asi 655
Asi 128
Asi 256
Asi 512
Asi 1024
Asi 292
Asi 585
Asi 1170
Asi 2340
Asi 512
Asi 1024
Asi 2048
Asi 4096
Dostupná doba pro záznam filmu
Movie Recording Time
Image Size
Asi 23
Asi 47
Asi 95
Asi 190
Asi 30
Asi 61
Asi 122
Asi 244
Asi 37
Asi 75
Asi 151
Asi 303
Asi 60
Asi 120
Asi 240
Asi 481
Asi 136
Asi 273
Asi 546
Asi 1092
Asi 292
Asi 585
Asi 1170
Asi 2340
Approx. 136 min
Approx. 273 min
Approx. 546 min
Approx. 1092 min
Approx. 2
Approx. 4
Approx. 8
Approx. 17
Approx. 4
Approx. 8
Approx. 17
Approx. 34
Approx. 4
Approx. 8
Approx. 17
Approx. 34
Approx. 8
Approx. 17
Approx. 34
Approx. 68
Approx. 8
Approx. 17
Approx. 34
Approx. 68
Approx. 17
Approx. 34
Approx. 68
Approx. 136
Music capacity
64M
128M
256M
512M
Approx. 16 files
Approx. 32 files
Approx. 64 files
Approx. 128 files
✤ Based on 128Kbps sampling / 4MB size.
✤ Recording time based on the Miniket Photo set
✤ Capacity may vary depending on file size.
to mono / 64kbps transfer rate.
✤ Voice recording time shown above is an
estimation and is subject to recording conditions.
[ Notes ]
✤ Super Fine, Fine and Normal represent the compression ratio, and Super Fine has the highest image quality.
✤ 5M, 4M, 3M, 2M, 1M and VGA represent the image resolution, and 5M has the biggest image size.
✤ The recording time and the number of images shown above are approximation figures only when using the
respective function.
In actual use, using more than one function will reduce the capacity of each.
✤ Recording movie files on a mini SD card may have un-recordable fragment which may result shorter
recording time / photo capacity.
✤ Recording time may vary depending on the compression ratio which results from the subject recorded.
✤ Movie file may not record / playback normally when using a mini SD card bigger than 1GB.
640
640 x 480
320
320 x 240
64M
128M
256M
512M
64M
128M
256M
512M
Doba záznamu hlasu
64M
128M
256M
512M
Asi 136 min
Asi 273 min
Asi 546 min
Asi 1092 min
Asi 2
Asi 4
Asi 8
Asi 17
Asi 4
Asi 8
Asi 17
Asi 34
Asi 4
Asi 8
Asi 17
Asi 34
Asi 8
Asi 17
Asi 34
Asi 68
Asi 8
Asi 17
Asi 34
Asi 68
Asi 17
Asi 34
Asi 68
Asi 136
Hudební kapacita
64M
128M
256M
512M
Asi 16 souborÛ
Asi 32 souborÛ
Asi 64 souborÛ
Asi 128 souborÛ
✤ Na základû vzorkování 128 Kb/s / velikosti
✤ Délka záznamu pokud je Miniket Photo nastaven
4 MB.
na reÏim mono a pfienosovou rychlost 64 Kb/s.
✤ Kapacita se mÛÏe li‰it v závislosti na
✤ Doba pro záznam hlasu uvedená v˘‰e je odhad,
velikosti soboru.
a li‰í se podle podmínek záznamu.
[ Poznámky ]
✤ Super Fine, Fine a Normal pfiedstavují kompresní pomûr, pfiiãemÏ Super Fine znamená nejvy‰‰í kvalitu obrazu.
✤ 5M, 4M, 3M, 2M, 1M a VGA pfiedstavují rozli‰ení obrazu, pfiiãemÏ 5M znamená nejvût‰í velikost obrazu.
✤ Uvedená doba záznamu a poãet snímkÛ jsou maximální hodnoty pfii pouÏívání dané funkce.
Pfii reálném pouÏívání dojde pfii pouÏívání více funkcí ke sníÏení kapacity kaÏdé funkce.
✤ KdyÏ na mini SD kartu nahrajete filmové soubory, mÛÏe vzniknout fragment, na kter˘ nelze zaznamenat nic, a
kapacita pro záznam a fotografie se tím mÛÏe sníÏit.
✤ Doba záznamu se mÛÏe li‰it podle kompresního pomûru, kter˘ je v˘sledkem záznamu daného objektu.
✤ Pfii pouÏití mini SD karty vût‰í neÏ 1 GB se filmové soubory nemusejí pfiehrávat nebo zaznamenávat
31
normálnû.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 32
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Using a mini SD card (Optional Accessory)
PouÏívání mini SD karty (volitelné pfiíslu‰enství)
✤ Only mini SD cards are supported.
✤ Turning the power off / ejecting the mini SD card during the memory
operation such as formatting, deleting, recording, and playback may damage
the data.
✤ You may modify the name of a file / folder stored in the mini SD card using a
PC. Miniket Photo may not recognise modified files.
✤ It is recommended that you power off before inserting or ejecting the mini
SD card to avoid losing data.
✤ It is not guaranteed that you may use a memory card formatted on other
devices. Be sure to format your mini SD card using the Miniket Photo.
✤ Save important files separately on other media, such as floppy disk, hard
disk, or CD.
✤ You have to format newly-purchased mini SD cards, mini SD cards with data
on it that Miniket Photo cannot recognize or the cards that have data saved
by other Miniket Photos.
✤ A mini SD card has a certain life span. If you use it for a long time, you
cannot record new data. In this case, you have to purchase a new mini SD
card.
✤ A mini SD card is a precision electronic equipment. Do not bend it, drop it, or
cause it to suffer a strong impact.
✤ Do not use or store in a place that has high temperature and humidity or
dusty environment.
✤ Do not allow foreign substances on the mini SD card terminals. Use a soft
dry cloth to clean the terminals if required.
✤ It is recommended to use a mini SD card case to avoid losing data from
moving and static electricity.
✤ After a period of use, the mini SD card may get warm. This is normal, not a
malfunction.
Damaged data may not be recovered, and SAMSUNG is not responsible for
the lost data. Make sure to back up important files separately on a PC.
32
Name of Each Part: mini SD card
✤ This Miniket Photo only supports the mini SD card.
✤ A mini SD card adapter is not supported by this Miniket
Photo. The mini SD Memory Card Adapter is used for
other devices that supports only SD Memory Card.
✤ A mini SD card adapter supports a mechanical write
protection switch. Setting the switch prevents
accidental erasure of files recorded on the mini SD
card. To enable writing, move the switch up to the
direction of terminals. To set write protection, move the
switch down.
[ Note ]
✤ A mini SD card is an optional accessory.
Terminals
mini SD card
✤ Je podporována pouze mini SD karta.
✤ Vypnete-li zafiízení nebo vyjmete pamûÈovou kartu bûhem pamûÈové
operace, napfi. formátování, odstraÀování, záznamu nebo pfiehrávání,
mÛÏete po‰kodit data.
✤ Názvy souborÛ a sloÏek uloÏen˘ch na pamûÈové kartû mÛÏete upravit
pomocí PC. Miniket Photo nemusí rozpoznat upravené soubory.
✤ Pfied vloÏením nebo vyjmutím pamûÈové karty doporuãujeme vypnout
napájení; zabráníte tak ztrátû dat.
✤ Nezaruãujeme, Ïe budete moci pouÏívat pamûÈovou kartu naformátovanou
v jin˘ch pfiístrojích. Urãitû zformátujte va‰i pamûÈovou kartu v zafiízení
Miniket Photo.
✤ DÛleÏité soubory ukládejte oddûlenû na jiná média, napfi. disketu, pevn˘
disk nebo CD.
✤ Musíte zformátovat nové pamûÈové karty, pamûÈové karty s daty, které
Miniket Photo nedokáÏe rozpoznat, a pamûÈové karty s daty, uloÏen˘mi v
jin˘ch pfiístrojích Miniket Photo.
✤ Mini SD karta má jistou Ïivotnost. KdyÏ ji pouÏíváte dlouhou dobu, nepÛjde
zaznamenat nová data. V takovém pfiípadû musíte koupit novou
pamûÈovou kartu.
✤ Mini SD karta je pfiesnû vyrobené elektronické zafiízení. Neoh˘bejte ji,
neupusÈte ani nedovolte, aby do nûãeho silnû narazila.
✤ NepouÏívejte a neskladujte ji na místû s vysokou teplotou a vlhkostí nebo v
pra‰ném prostfiedí.
✤ Na kontaktních plo‰kách mini SD karty nesmí b˘t cizí látky. Podle potfieby
oãistûte kontaktní plo‰ky mûkk˘m such˘m hadfiíkem.
✤ Doporuãujeme pouÏívat pouzdro pro pamûÈovou kartu, abyste nepfii‰li o
data v dÛsledku pohybu a statické elektfiiny.
✤ Po del‰ím pouÏívání se mÛÏe pamûÈová karta zahfiát. To je normální, nejde
o poruchu.
Po‰kozená data moÏná nepÛjdou obnovit, a firma SAMSUNG neodpovídá
za ztracená data. Urãitû zálohujte dÛleÏité soubory oddûlenû v PC.
Název kaÏdého dílu: karta mini SD
✤ Tento Miniket Photo podporuje pouze mini SD kartu.
✤ Adaptér pro kartu mini SD není tímto pfiístrojem
Miniket Photo podporován. Adaptér pro pamûÈovou
Write
kartu mini SD se pouÏívá pro jiné pfiístroje, které
protection
podporují pouze pamûÈové karty SD.
switch
✤ Mini SD karta je vybavena spínaãem pro mechanickou
ochranou proti zápisu. Zapnutí tohoto spínaãe zabrání
náhodnému smazání souborÛ uloÏen˘ch na pamûÈové
mini SD card adapter
kartû. Chcete-li povolit zápis, pfiesuÀte spínaã smûrem
ke kontaktním plo‰kám. Pfiesunem spínaãe dolÛ
nastavíte ochranu pfied zápisem.
[ Poznámka ]
✤ Mini SD karta je volitelné pfiíslu‰enství.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 33
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Inserting / Ejecting a mini SD card (Optional Accessory)
This product is equipped with a internal memory and the mini SD card
is an optional accessory which is not provided with the package.
Vkládání / vyjímání mini SD karty (volitelné pfiíslu‰enství)
Tento v˘robek je vybaven vestavûnou interní pamûtí, a mini SD karta
je volitelné pfiíslu‰enství, které není pfiibaleno.
Jak vloÏit kartu mini SD
Inserting a mini SD card
!
1. Otevfiete kryt posunutím spínaãe [OPEN]
na dolní stûnû zafiízení.
◆ PosuÀte spínaã [OPEN] smûrem (1)
podle obrázku, aÏ se zastaví. Pak
otevfiete víko (2).
OPEN
1. Open Cover by sliding the [OPEN] switch
on the bottom side.
◆ Slide the [OPEN] switch in the direction of
(1) as shown in the diagram until it stops.
Then open the lid.(2)
@
Cover
2. PamûÈovou kartu mini SD zasuÀte do
‰tûrbiny smûrem podle ‰ipky na obrázku,
aÏ lehce zaklapne.
◆ Kontaktní plo‰ky mini SD karty musí
smûfiovat dolÛ, a LCD monitor nahoru.
2. Insert a mini SD card into the slot until it
softly clicks in the direction of the arrow
shown in the diagram.
◆ The mini SD card terminals will face down
while the LCD monitor faces up.
Cover
Ejecting a mini SD card
1. Slightly push the mini SD card inwards to
pop it out.
2. Pull the mini SD card out of the slot and
close the Cover.
[ Note ]
✤ Make sure to format a new mini SD card using the Miniket Photo.
\
MENU
Jak vyjmout mini SD kartu
1. Mírnû zatlaãte pamûÈovou kartu mini SD
dovnitfi a karta se vysune ven.
2. Vytáhnûte mini SD kartu ze ‰tûrbiny a
zavfiete kryt.
[ Poznámka ]
✤ Urãitû zformátujte novou mini SD kartu v zafiízení Miniket Photo.
33
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 34
ENGLISH
CZECH
Getting Started
Jak zaãít
Selecting the Memory Type
V˘bûr typu pamûti
You can set the storage to the internal memory or mini SD card
(Optional Accessory).
The OSD indicator are based on internal memory by default.
1. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
Místo ukládání (sklad) mÛÏete nastavit na interní pamûÈ nebo mini SD
kartu (volitelné pfiíslu‰enství).
OSD indikátory na obrázcích odpovídají nastavení skladu na interní
pamûÈ.
2
1. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
2. Ve v˘chozím stavu je typ pamûti nastaven na
! Memory Card inserted.
Change into the card?
2. Initially, the memory type is set to <Int. Memory>
<Int. Memory> (Vnitfiní pamûÈ).
Yes
No
by default.
3. Do ‰tûrbiny pro mini SD kartu vloÏte mini SD
kartu (viz strana 33).
Move
Select
3. Insert a mini SD card into the mini SD card slot
Move
Select
◆ Na obrazovce se objeví zpráva „Memory
(refer to page 33).
Card is inserted. Change into the Card?”
◆ The message “Memory Card inserted.
(Byla vloÏena pamûÈová karta. Zmûnit sklad
23
23
3
Change into the card?” appears on the
na pamûÈovou kartu?).
2592
screen.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poÏadované nastavení a stisknûte (OK) na
4. Select the desired setting by moving the joystick
joysticku.
left / right and press the joystick (OK).
◆ Yes (Ano): Fotografické, filmové, hudební a
◆ Yes: Photo, movie, music and voice files will be
hlasové soubory budou uloÏeny na vloÏené
stored in the inserted mini SD card.
mini SD kartû.
◆ No: Photo, movie, music and voice files will be stored in the
◆ No (Ne): Fotografické, filmové, hudební a hlasové soubory
internal memory.
budou uloÏeny ve vestavûné interní pamûti.
[ Notes ]
✤ If there is no mini SD card inserted, only the <Int. Memory> option
will be available.
✤ When you insert the mini SD card in Setting Mode, the pop-up
message will not display.
✤ Selected memory will be used for all modes.
34
[ Poznámky ]
✤ Pokud není vloÏena Ïádná mini SD karta, je podporována jen
volba <Int. Memory> (Vnitfiní pamûÈ).
✤ KdyÏ vloÏíte mini SD kartu v reÏimu Nastavení, nevyskoãí na
obrazovce Ïádná zpráva.
✤ Zvolená pamûÈ bude pouÏita pro v‰echny reÏimy.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 35
ENGLISH
Getting Started
Before You Start Operating the Miniket Photo
CZECH
Jak zaãít
Pfied pouÏitím Miniket Photo
Before using the Miniket Photo, read this page thoroughly for easy
operation. A mini SD card is an optional accessory and not included in
the package.
NeÏ zaãnete pouÏívat Miniket Photo, pfieãtûte si dÛkladnû tuto stranu,
aby pro vás ovládání bylo snadné. Mini SD karta je volitelné
pfiíslu‰enství, a není souãástí balení.
1. Insert the Battery Pack and insert a mini SD card into the mini
SD card slot. (Refer to page 33)
1. VloÏte baterii a do ‰tûrbiny pro mini SD kartu vloÏte mini SD
kartu. (Viz strana 33)
2. Charge the Battery Pack by directly connecting the AC Power
Adapter to the Miniket Photo. (Refer to page 24)
2. Nabijte baterii pfiím˘m pfiipojením napájecího adaptéru k
zafiízení Miniket Photo. (Viz strana 24)
3. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
3. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
4. Select the desired mode by setting the [Mode Dial].
4. Nastavte poÏadovan˘ reÏim otáãením [Mode Dial] (Ovladaãe
reÏimÛ).
5. Press the [Record / Stop] button to take a picture, start
recording video / voice.
◆ To set focus, press the [Record / Stop] button halfway down.
6. When finished, press the [POWER] button to turn the Miniket
Photo off.
5. Stiskem tlaãítka [Record / Stop] vyfotíte fotografii, spustíte
záznam filmu nebo hlasu.
◆ Namáãknutím tlaãítka [Record / Stop] objekt zaostfiete.
6. AÏ budete hotovi, Miniket Photo vypnûte stiskem tlaãítka
[POWER].
35
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 36
ENGLISH
1
CZECH
Setting the
Miniket Photo
1
Setting Memory...................................................................37
Selecting the Memory Type .............................................37
Setting the File No. Function ...........................................38
Formatting the Memory....................................................39
Viewing Memory Space ...................................................40
Nastavení pamûti ................................................................37
V˘bûr typu pamûti............................................................37
Nastavení funkce ãíslování souborÛ................................38
Formátování pamûti .........................................................39
Zobrazení místa v pamûti ................................................40
Adjusting the LCD Monitor................................................41
Adjusting the LCD Brightness..........................................41
Nastavení LCD monitoru....................................................41
Nastavení jasu LCD monitoru .........................................41
Setting Date/Time ...............................................................42
Setting Date/Time.............................................................42
Setting Date Format.........................................................43
Setting Date/Time Display ...............................................44
Nastavení data a ãasu........................................................42
Nastavení data a ãasu .....................................................42
Nastavení formátu data....................................................43
Nastavení zobrazení data a ãasu ....................................44
Setting the System .............................................................45
Setting the NTSC/PAL .....................................................45
Setting the Beep Sound...................................................46
Setting the Shutter Sound................................................47
Selecting Language .........................................................48
Setting the Mode Display.................................................49
Setting the Auto Shut Off .................................................50
Resetting the Miniket Photo.............................................51
Nastavení systému .............................................................45
Nastavení NTSC/PAL ......................................................45
Nastavení pípání (zvukové signalizace) ..........................46
Nastavení zvuku závûrky .................................................47
V˘bûr jazyka.....................................................................48
Nastavení zobrazení reÏimu ............................................49
Nastavení automatického vypnutí....................................50
Nulování Miniket Photo....................................................51
How to set to Settings mode
Jak pfiepnout na reÏim Settings (Nastavení)
Power
Button
POWER
W
36
Nastavení
Miniket Photo
1. Turn the Mode Dial to
the Settings mode.
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
Vypínaã
POWER
W
T
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na 2. Miniket Photo zapnete
reÏim Settings (Nastavení).
stiskem tlaãítka [POWER].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~037
11/21/05 3:06 PM
Page 37
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting Memory
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení pamûti
Selecting the Memory Type
V˘bûr typu pamûti
You can set the storage to the internal memory or mini SD card
(Optional Accessory).
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
CZECH
Místo ukládání (sklad) mÛÏete nastavit na interní pamûÈ nebo mini SD
kartu (volitelné pfiíslu‰enství).
Settings
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
Memory Type
[POWER].
Int. Memory
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
Memory Card
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
3. Select <Memory Type> by moving the joystick
Move
Select
<Memory Type> (typ pamûti).
left / right.
Move
Select
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
4. Select the desired option by moving the
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joystick up / down and then press the joystick 4
Settings
joysticku.
(OK).
Settings
◆ <Int. Memory> (vnitfiní pamûÈ): Fotografické,
Memory Type
◆ <Int. Memory>: Photo, movie, music and voice
filmové, hudební a hlasové soubory budou
Int.
Memory
Memory
Type
files are stored in the internal memory.
uloÏeny v interní pamûti.
Memory Card
◆ <Memory Card>: Photo, movie, music and voice
◆ <Memory Card> (pamûÈová karta):
files are stored in the external memory (mini SD
Fotografické, filmové, hudební a hlasové
Card).
soubory budou uloÏeny v externí pamûti (mini
Move
Select
SD karta).
Move
Select
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘
mode.
reÏim.
[ Notes ]
[ Poznámky ]
✤ If you insert a mini SD card when the Miniket Photo is on, the
✤ KdyÏ vloÏíte mini SD kartu pfii zapnutém zafiízení Miniket Photo,
“pop-up message” will prompt you automatically to select the
objeví se zpráva, která vás automaticky upozorní, Ïe musíte zvolit
storage type except when in the Settings mode.
typ skladu, kromû reÏimu Settings (Nastavení).
✤ If there is no mini SD card inserted, only the <Int. Memory> option
✤ Pokud není vloÏena Ïádná mini SD karta, je podporována jen
will be available.
volba <Int. Memory> (Vnitfiní pamûÈ).
✤ System requires a small portion of memory space, actual storage
✤ Systém vyÏaduje malou ãást pamûÈového prostoru, proto se
capacity may differ from the printed memory capacity.
skuteãná kapacita pamûti mÛÏe li‰it od kapacity uvádûné na ãipu.
✤ The maximum recording time and image capacity is subject to
✤ Maximální doba záznamu a kapacita pro obrazy/fotografie mÛÏe
change depending on the media used (refer to page 31).
b˘t rÛzná podle pouÏitého typu média (viz strana 31).
✤ You can set this option in Photo, Movie, Music, Voice, and Settings
✤ Tuto volbu mÛÏete nastavit v reÏimech Fotografie, Film, Hudba,
modes using the MENU.
Hlas a Nastavení pomocí tlaãítka MENU.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3
Settings
Memory
Type
TYPE
TYPE
37
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 38
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting Memory
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení pamûti
Setting the File No. Function
Nastavení funkce ãíslování souborÛ
You can set the file numbers so that they reset each time the mini SD
card is formatted, or so that they count up continuously.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <File No.> by moving the joystick left /
right.
4
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
File No.
File No.
Reset
Series
Move
Select
Move
Select
[ Note ]
✤ When you set <File No.> to <Series>, each file is assigned with a
different number so as to avoid duplicating file names. It is
convenient when you want to manage your files on a PC.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<File No.> (ãíslování souborÛ).
Settings
Settings
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired
mode.
38
âíslování souborÛ lze nastavit tak, aby bylo pfii kaÏdém formátování
mini SD karty vynulováno, nebo aby se souvisle pfiiãítalo.
Settings
Settings
4. Select the desired option by moving the
File No.
joystick up / down and then press the joystick
File No.
Reset
(OK).
Series
◆ <Reset>: When the storage memory is
formatted, the file number goes back to its
default value (100-0001).
Move
◆ <Series>: Numbering is continuous between the
Move
mini SD cards, so that the first file number assigned on a new
mini SD card is 1 more than the last file number assigned on
the previous mini SD card.
CZECH
Select
Select
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Reset>: KdyÏ se pamûÈ skladu zformátuje,
ãíslo souboru se vrací zpût na svou v˘chozí
hodnotu (100-0001)
◆ <Series>: âíslování je souvislé mezi kartami
mini SD, takÏe první ãíslo souboru na nové
mini SD kartû je o jedno vût‰í neÏ poslední
ãíslo souboru na pfiedchozí mini SD kartû.
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘
reÏim.
[ Poznámka ]
✤ KdyÏ <File No.> (ãíslování souborÛ) nastavíte na <Series>,
kaÏdému souboru je pfiidûleno jiné ãíslo, aby se neopakovaly
názvy souborÛ. Je to vhodné pro správu souborÛ v poãítaãi.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 39
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting Memory
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení pamûti
Formatting the Memory
CZECH
Formátování pamûti
Pro vymazání v‰ech souborÛ je moÏné zformátovat interní pamûÈ a
mini SD kartu.
You can format the internal memory and the mini SD card to erase all
Settings
files.
Settings
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <Format> by moving the joystick left /
right.
4. Select the desired option by moving the joystick
up / down and then press the joystick (OK).
◆ <Int. Memory>: Format the internal memory. 4
◆ <Memory Card>: Format the external memory.
When the joystick (OK) is pressed, the message
“All files are deleted! Do you want to format?”
appears. Select <Yes> or <No> by moving the
joystick left / right and then press the joystick
(OK).
5. After you finish formatting, turn the Mode Dial to
the desired mode.
Format
Settings
Format
Format
Int. Memory
Move
Select
Memory
Card
Move
Select
Move
Select
Settings
Settings
Format
Settings
Format
Int. Memory
Format
Memory
Card
Move
Select
Move
OK Select
Move
Select
IN Memory Card
! All files are d ele te d !
[ Warning ]
✤ Previous information can not be restored after
formatting.
Do you want to format?
fo rm a t?
All Yes
files are dNo
e let ed !
Do you want to fo rm a t?
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Format> (formátování).
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Int. Memory> (vnitfiní pamûÈ): Formátování
interní pamûti.
◆ <Memory Card> (pamûÈová karta):
Formátování externí pamûti.
KdyÏ stisknûte (OK) na joysticku, objeví se
zpráva „All files are deleted! Do you want to
format?“ (V‰echny soubory se smaÏou!
Chcete formátovat?). Pohybem joysticku
doleva ãi doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo
<No> (Ne) a stisknûte (OK) na joysticku.
5. Po dokonãení formátování otoãte Ovladaã
reÏimÛ na poÏadovan˘ reÏim.
All files are d e let ed !
Do you want to fo rm a t?
Move
OK Select
Move
Move
[ Notes ]
✤ There is no guarantee on the operation of a mini SD card which
has not been formatted on the Miniket Photo. Make sure to format
any mini SD card on the Miniket Photo.
✤ If there is no mini SD card inserted, only the <Int. Memory> option
will be available.
Select
[ Varování ]
✤ Pfiedchozí informace nelze po formátování
obnovit.
Select
[ Poznámky ]
✤ Nelze nijak zaruãit, Ïe mini SD karta formátovaná jinde neÏ v
zafiízení Miniket Photo bude fungovat. Urãitû zformátujte mini SD
kartu v zafiízení Miniket Photo.
✤ Pokud není vloÏena Ïádná mini SD karta, je podporována jen
39
volba <Int. Memory> (Vnitfiní pamûÈ).
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 40
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting Memory
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení pamûti
Viewing Memory Space
Zobrazení místa v pamûti
You can check used memory space and total memory space of the
Miniket Photo.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
MÛÏete zobrazit vyuÏité místo a celkovou velikost pamûti v zafiízení
Miniket Photo.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
Settings
Memory Space
Internal Memory
3. Select <Memory Space> by moving the joystick
left / right.
40
CZECH
4MB/58MB
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
Move
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Memory Space> (místo v pamûti).
4. The used memory space and total memory space are
displayed.
4. Zobrazí se vyuÏit˘ a celkov˘ pamûÈov˘ prostor.
5. After you finish, turn the Mode Dial to the desired mode.
5. Po dokonãení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘ reÏim.
[ Note ]
✤ System requires a small portion of memory space, actual storage
capacity may differ from the printed memory capacity.
[ Poznámka ]
✤ Systém vyÏaduje malou ãást pamûÈového prostoru, proto se
skuteãná kapacita pamûti mÛÏe li‰it od kapacity uvádûné na ãipu.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 41
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Adjusting the LCD Monitor
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení LCD monitoru
Adjusting the LCD Brightness
Nastavení jasu LCD monitoru
You can adjust the brightness of the LCD monitor to compensate for
ambient lighting conditions.
CZECH
Pro pfiizpÛsobení okolním svûteln˘m podmínkám lze nastavit jas LCD
monitoru.
Settings
1 Turn the Mode Dial to the Settings mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <LCD Brightness> by moving the joystick
left / right.
4
4. Adjust the brightness by moving the joystick
up / down then press the joystick(OK).
◆ Moving the joystick upwards will brighten the
screen whereas moving it downwards will darken
the screen.
◆ Brightness range: You can adjust the brightness
between 00 ~ 31 steps.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
Settings
LCD Brightness
LCD Brightness
14
Move
Select
Move
OK Select
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<LCD Brightness> (jas LCD monitoru).
Settings
Settings
LCD Brightness
10
LCD Brightness
Move
OK Select
Move
Select
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ nastavte jas
a poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Posunem joysticku nahoru se obrazovka
zjasní, a posunem dolÛ se ztmaví.
◆ Rozsah jasu: Jas lze nastavit v krocích od 0
do 31.
5. After you finish adjusting, turn the Mode Dial to the desired
mode.
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘
reÏim.
[ Notes ]
✤ A Brighter LCD screen setting consumes more battery power.
✤ Adjust the LCD brightness when the ambient lighting is too bright
and the monitor is hard to see.
✤ LCD Brightness does not affect the brightness of images to be
stored.
[ Poznámky ]
✤ Pfii nastavení vût‰ího jasu LCD monitoru dochází k vy‰‰í spotfiebû
energie z baterie.
✤ Jas LCD monitoru nastavte, kdyÏ je okolní svûtlo pfiíli‰ jasné, a na
monitor není vidût.
✤ Nastavení jasu LCD nemá vliv na jas zaznamenávaného obrazu.
41
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 42
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting Date / Time
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení data a ãasu
Setting Date/Time
Nastavení data a ãasu
The built-in clock creates the time stamp. You can adjust the time
using this menu.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
Integrované hodiny vytváfiejí ãasové razítko. Prostfiednictvím této
nabídky lze nastavit ãas.
Settings
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
Settings
Date&Time Set
Date&Time Set
-----
3. Select <Date&Time Set> by moving the joystick
left / right and then press the joystick (OK).
4. Set the desired value by moving the joystick
up / down.
CZECH
4
--
--
: --
Move
Select
Move
OK Select
Settings
Settings
Date&Time Set
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Date&Time Set> (Nastavení data a ãasu) a
stisknûte (OK) na joysticku.
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadovanou hodnotu.
Date&Time Set
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
5. Move to the next item by moving the joystick left
dal‰í poloÏku a pak nastavte hodnoty
/ right, and then set values by moving the
pohybem joysticku nahoru a dolÛ.
joystick up / down.
OK Select
◆ PoloÏky se zobrazují v pofiadí formátu data.
◆ Items are displayed in the order of the date
Move
format.
◆ Ve v˘chozím stavu je zobrazované pofiadí
Move
Select
◆ By default, it appears in the order of Year, Month, Date, Hour
Rok, Mûsíc, Den, Hodina a Minuta.
and Minute
6. Po nastavení poslední poloÏky dokonãete nastavení stiskem
(OK) na joysticku.
6. After setting the last item, press the Joystick(OK) to finish the
7. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘
setting.
reÏim.
7. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired
mode.
[ Poznámky ]
✤ Na LCD monitoru mÛÏete zobrazit datum a ãas, kdyÏ volbu
[ Notes ]
✤ You can display <Date&Time Set> on the LCD monitor by setting
<Date/Time> (Datum / ãas) nastavíte na jinou hodnotu neÏ <Off>
the <Date/Time> option other than to <Off>. Refer to page 44
(vypnuto). Viz strana 44.
✤ If the <Date&Time> display option is set to display before setting
✤ KdyÏ je zapnuto zobrazování data a ãasu pfied tím, neÏ nastavíte
the time, it will appear as “12:00 2005.01.01”.
správn˘ ãas, zobrazuje se jako „12:00 2005.01.01“.
✤ You can set the year up to 2037.
✤ Lze nastavit maximálnû rok 2037.
42
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 43
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting Date / Time
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení data a ãasu
Setting Date Format
Nastavení formátu data
You can select the date format to display.
MÛÏete nastavit zobrazen˘ formát data.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
Settings
3
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
Settings
Date Format
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <Date Format> by moving the joystick left
/ right.
4
4. Turn the format by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
◆ <YYYY/MM/DD>: The date is displayed in the
order of Year / Month / Date.
◆ <DD/MM/YYYY>: The date is displayed in the
order of Date / Month / Year.
◆ <MM/DD/YYYY>: The date is displayed in the
order of Month / Date / Year.
CZECH
Date Format
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY
Move
Select
Move
Select
Settings
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Date Format> (formát data).
Settings
Date Format
YYYY/MM/DD
Date Format
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY
Move
Select
Move
Select
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired
mode.
[ Note ]
✤ Date and time information is displayed on the LCD screen in Photo
capturing and Movie recording modes. In movie / photo playback
modes, date and time information is not displayed on the LCD
screen.
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
formát, poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <YYYY/MM/DD>: Datum je zobrazeno v
pofiadí rok/mûsíc/den.
◆ <DD/MM/YYYY>: Datum je zobrazeno v
pofiadí den/mûsíc/rok.
◆ <MM/DD/YYYY>: Datum je zobrazeno v
pofiadí mûsíc/den/rok.
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘
reÏim.
[ Poznámka ]
✤ Informace o datu a ãase se zobrazují na LCD obrazovce v
reÏimech Photo capturing (Fotografování) a Movie recording
(Záznam filmu). V reÏimech pfiehrávání filmÛ / fotografií se
informace o datu a ãase na LCD obrazovce nezobrazují.
43
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 44
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting Date / Time
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení data a ãasu
Setting Date/Time Display
Nastavení zobrazení data a ãasu
Settings
You can set to display date and time on the LCD monitor.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
MÛÏete zapnout zobrazování data a ãasu na LCD monitoru.
Date/Time
Settings
3
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
Settings
Date/Time
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
Date/Time
OffMove
Date
Time
Date&Time
Move
3. Select <Date/Time> by moving the joystick left /
right.
4. Select the display option by moving the
4
joystick up / down, and then press the
joystick (OK).
◆ <Off>: Date and Time are not displayed.
◆ <Date>: The date is displayed.
◆ <Time>: The time is displayed.
◆ <Date&Time>: The date and time are displayed.
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Date/Time> (datum/ãas).
Select
Date/Time
Settings
Settings
Date/Time
Date/Time
Off
Date
Move
Time
Date&Time
Move
Move
Select
Select
Select
50
2592
50
50
12:00 2005.01.01
12:00 2005.01.01
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
Select
Move
12:00 2005.01.01
44
Select
Settings
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to 5
the desired mode.
◆ The selected Date/Time is displayed in Movie
Record or Photo Capture mode.
CZECH
IN
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
moÏnost zobrazení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Datum a ãas se
nezobrazují.
◆ <Date> (datum): Zobrazuje se datum.
◆ <Time> (ãas): Zobrazuje se ãas.
◆ <Date&Time> (datum a ãas): Zobrazuje se
datum a ãas.
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ
na poÏadovan˘ reÏim.
◆ Datum a ãas ve zvoleném formátu se
zobrazují v reÏimech Záznam filmu a
Fotografování.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 45
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting the System
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení systému
Setting the NTSC/PAL
Nastavení NTSC/PAL
You can view your movie files using the built-in LCD monitor. However,
to view your recordings on a television set or to copy it to a video
cassette recorder (VCR), the television set or the VCR must comply
with the TV standards and have the appropriate Audio / Video ports.
Otherwise, you may need to use a separate Video Format Transcoder.
You can set the TV standard of the Miniket Photo’s video output.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <NTSC/PAL> by moving the joystick
left / right.
4. Select the desired option by moving the
joystick up / down and then press the joystick 4
(OK).
◆ <PAL>: Sets to PAL standard.
◆ <NTSC>: Sets to NTSC standard.
Refer to page 146
5. After you finish, turn the Mode Dial to the
desired mode.
Své video soubory mÛÏete pfiehrávat na integrovaném LCD monitoru.
Pokud v‰ak chcete záznamy prohlíÏet na televizoru nebo je kopírovat
na videorekordér, televizor nebo videorekordér musí b˘t kompatibilní s
televizními normami a musí mít odpovídající porty Audio/Video. V
opaãném pfiípadû budete potfiebovat samostatn˘ pfievodník
obrazového formátu. MÛÏete nastavit televizní normu pro video v˘stup
va‰eho zafiízení Miniket Photo.
Settings
3
Settings
NTSC/PALG
ALGG
NTSC/PALG
Move
Select
Move
Select
Settings
Settings
NTSC/PALG
ALG
NTSC/PALG
Move
Select
Move
Select
[ Warning ]
✤ Recording and playback settings should be identical. NTSC
recordings are properly played back in NTSC mode.
✤ If recording and playback settings are different, displayed video
may not be perfect.
✤ When using a TV, be sure to set the same output setting. Playback
on a TV is not available if the video format is different than that of
Miniket Photo. For example, Miniket Photo is set to PAL and the
TV video format is NTSC, then video playback on the TV is not
available.
CZECH
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<NTSC/PAL>.
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <PAL>: Nastavuje normu PAL.
◆ <NTSC>: Nastavuje normu NTSC.
Viz strana 146.
5. Po dokonãení otoãte Ovladaã reÏimÛ na
poÏadovan˘ reÏim.
[ Varování ]
✤ Nastavení pro nahrávání a pfiehrávání by mûla b˘t stejná.
Záznamy ve formátu NTSC jsou správnû pfiehrávány v reÏimu
NTSC.
✤ Pokud se nastavení nahrávání a pfiehrávání li‰í, zobrazované
video nemusí b˘t perfektní.
✤ Pfii pouÏití televizoru nastavte stejn˘ formát v˘stupu. Pfiehrávání
na televizoru není moÏné, pokud je formát videa jin˘ neÏ ten v
Miniket Photo. Napfiíklad, Miniket Photo je nastaven na reÏim PAL
a video formát televizoru je NTSC, potom nebude pfiehrávání
45
videa na televizoru moÏné.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 46
ENGLISH
Settings
Setting the Miniket Photo
:
Setting the System
Beep Sound
Setting the Beep Sound
CZECH
Nastavení pípání (zvukové signalizace)
You can set the beep sound to on/off. When on, a beep will sound
Move
every time a button is pressed.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení systému
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <Beep Sound> by moving the joystick left
/ right.
4
4. Select the desired option by moving the
joystick up / down and then press the joystick
(OK).
◆ <Off>: Turn the beep sound off.
◆ <On>: Turn the beep sound on.
Pípání mÛÏete zapnout nebo vypnout. KdyÏ je pípání zapnuté, ozve
se po kaÏdém stisku tlaãítka.
Select
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
Settings
Beep Sound
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
Off
On
Move
Select
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Beep Sound> (pípání).
Settings
Beep Sound
Off
On
Move
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the
desired mode.
Settings
Select
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Vypnutí pípání.
◆ <On> (vypnuto): Zapnutí pípání.
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘
reÏim.
Beep Sound
[ Note ]
[ Poznámka ]
✤ When the earphones or Audio / Video cable is connected to the
✤ KdyÏ jsou k zafiízení Miniket Photo pfiipojena sluchátka ãi
Miniket Photo, the <Beep Sound> function will not operate.
audio/video kabel, funkce <Beep Sound> (pípání) nebude
fungovat.
Move
46
Select
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 47
Settings
ENGLISH
Setting the Miniket Photo :
Setting the System
Shutter Sound
Setting the Shutter Sound
Select
Zvuk závûrky lze zapnout a vypnout.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
Settings
Shutter Sound
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
Off
On
3. Select <Shutter Sound> by moving the joystick
left / right.
4. Select the desired option by moving the
joystick up / down and then press the joystick
(OK).
◆ <Off>: Turn the shutter sound off.
◆ <On>: Turn the shutter sound on.
CZECH
Nastavení zvuku závûrky
Move
You can set the shutter sound to on / off.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení systému
Move
4
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the
desired mode.
Select
Settings
Shutter Sound
Off
On
Move
Select
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Shutter Sound> (zvuk závûrky).
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Vypnutí zvukového efektu
závûrky.
◆ <On> (vypnuto): Zapnutí zvukového efektu
závûrky.
Settings
Shutter Sound
Move
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘
reÏim.
Select
47
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting the System
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení systému
Selecting Language
V˘bûr jazyka
You can select the language of the Miniket Photo.
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
CZECH
MÛÏete zvolit jazyk, kter˘m Miniket Photo komunikuje.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <Language> by moving the joystick left /
right.
4
4. Select the desired Language by moving the
joystick up / down and then press the joystick
(OK).
◆ English /
/ Español / Français / Português
/ Deutsch / Italiano / Nederlands / Polski /
PÛÒÒÍËÈ /
/ Magyar / ‰∑¬ / ìÍ‡ªÌҸ͇ /
Svenska
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired
mode.
48
Page 48
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Language> (jazyk).
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
Language (poÏadovan˘ jazyk), poté stisknûte
(OK) na joysticku.
◆ English /
/ Español / Français /
Português / Deutsch / Italiano / Nederlands /
Polski / PÛÒÒÍËÈ /
/ Magyar / ‰∑¬ /
ìÍ‡ªÌҸ͇ / Svenska
5. Po dokonãení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘ reÏim.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page
Settings
49
Mode Display
ENGLISH
Setting the Miniket Photo :
Setting the System
Move
Select
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení systému
Settings
Setting the Mode Display
CZECH
Nastavení zobrazení reÏimu
Mode Display
You can set to display the mode transition when you use the Mode
Dial.
If it is set to <On>, the mode screen is displayed on the LCD monitor
Move
when you turn the Mode Dial and then switches to selected mode.
MÛÏete nastavit, zda se má zobrazovat pfiechod mezi reÏimy pfii
pouÏití Ovladaãe reÏimÛ.
Pokud
Select je funkce nastavena na <On> (zapnuto), na LCD monitoru se
zobrazí obrazovka reÏimÛ, kdyÏ otoãíte Ovladaãem reÏimÛ, a pak se
zafiízení pfiepne do zvoleného reÏimu.
Settings
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
Mode Display
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
Settings
Move
Select
3. Select <Mode Display> by moving the joystick
left / right.
3
4. Select the desired option by moving the
joystick up / down and then press the joystick
(OK).
◆ <Off>: Turns the <Mode Display> off.
◆ <On>: Turns the <Mode Display> on.
TYPE
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): ReÏim se nezobrazuje.
◆ <On> (vypnuto): ReÏim se zobrazuje.
Mode Display
Off
On
Move
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to
4
the desired mode.
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Mode Display> (Zobrazit reÏim).
Settings
OK Select
Settings
TYPE
4. Po dokonãení otoãte Ovladaã reÏimÛ na
poÏadovan˘ reÏim.
Mode Display
[ Note ]
✤ Turning on the Miniket Photo when the Mode Dial is
not set to the proper mode position, only the
Samsung logo will appear. Turn the Mode Dial to a
exact mode position.
Off
On
Move
OK Select
[ Poznámka ]
✤ KdyÏ zapnete Miniket Photo v dobû, kdy
Ovladaã reÏimÛ není nastaven na správné poloze
pro reÏim, zobrazí se jen logo Samsung. Otoãte
Ovladaã reÏimÛ do pfiesné polohy pro nûkter˘
reÏim.
Settings
Mode Display
Move
Select
49
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 50
Settings
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting the System
Auto Shut Off
Setting the Auto Shut Off
Nastavení automatického vypnutí
Move
Select
Pro úsporu baterií mÛÏete nastavit funkci automatického vypnutí, která vypne Miniket Photo, kdyÏ po
urãitou dobu není pouÏíván.
To save battery power, you can set the Auto Shut Off function which turns off the Miniket Photo if there
is no operation for a certain period of time.
1.
2.
Turn the Mode Dial to the Settings mode.
Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
3. Select <Auto Shut Off> by moving the joystick left / right.
4. Select the desired option by moving the joystick up / down and then
press the joystick (OK).
◆ <Off>: Cancel the Auto Shut Off function.
◆ <3min>: Automatically turns off after 3 minutes.
◆ <5min>: Automatically turns off after 5 minutes.
5. After you finish setting, turn the Mode Dial to the desired mode.
[ Notes ]
✤ The <Auto Shut Off> will not function when you connect the AC Power
Adapter to the Miniket Photo. The <Auto Shut Off> functions when the
Battery Pack is the only power source.
✤ The Auto Shut Off will not function when you transfer data between the
Miniket Photo and a PC.
✤ <Auto Shut Off> will only function when you set this function in Settings
mode.
✤ Press the [POWER] button to revive the Miniket Photo.
✤ <Power Save LCD> will reduce the brightness of the LCD screen to save
power.
✤ Press any key to revive the LCD screen when the <LCD Off> turned off the
LCD screen.
3
4
Settings
TYPE
Auto Shut Off
Off
3min
5min
Move
Select
Settings
TYPE
Auto Shut Off
Off
3min
5min
Move
Select
<Auto Shut Off>, <Power Save LCD> and <LCD Off> operations according to modes
Auto Shut Off 3 Minutes / 5 Minutes
Capturing After 3 minutes / 5 minutes without a button
operation
Photo Mode
Viewing Not available
After 3 minutes / 5 minutes without a button
Recording operation
Movie Mode
Not activated while recording
Playback Not available
After 3 minutes / 5 minutes without a button
operation
Music Mode
Not activated while playback
After 3 minutes / 5 minutes without a button
Recording operation
Voice Mode
Not activated while recording
Playback Not available
PC Cam Mode
After 3 minutes / 5 minutes without USB activity
After 3 minutes / 5 minutes without USB activity
Storage Mode
PictBridge
After 3 minutes / 5 minutes without USB activity
After 3 minutes / 5 minutes without a button
Settings Mode
operation
50
CZECH
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení systému
Power Save LCD / LCD Off
Settings
Enters power save mode after
30 seconds
without a button operation
Not available
Auto Shut Off
Enters power save mode after 30
seconds without a button operation
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings (Nastavení).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte <Auto Shut Off>
(automatické vypnutí).
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované nastavení,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Vypnutí funkce automatického vypnutí.
◆ <3 Minutes> (3 minuty): Zafiízení se automaticky vypne po 3
minutách.
◆ <5 Minutes> (5 minut): Zafiízení se automaticky vypne po 5 minutách.
5. Po dokonãení nastavení otoãte Ovladaã reÏimÛ na poÏadovan˘ reÏim.
[ Poznámky ]
✤ <Auto Shut Off> (automatické vypnutí) nebude fungovat, kdyÏ k zafiízení
Miniket Photo pfiipojíte napájecí adaptér. Funkce <Auto Shut Off>
(automatické vypnutí) funguje, jen kdyÏ jsou baterie jedin˘m zdrojem
napájení.
✤ <Auto Shut Off> (automatické vypnutí) nebude fungovat, kdyÏ pfiená‰íte
data mezi Miniket Photo a PC.
✤ Funkce <Auto Shut Off> (Automatické vypnutí) bude pracovat pouze
pokud ji nastavíte v reÏimu nastavení.
✤ Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka [POWER].
✤ Funkce <Power Save LCD> (Úspora energie LCD) sníÏí jas LCD
obrazovky pro úsporu energie.
✤ K oÏivení LCD obrazovky po jejím vypnutí funkcí <LCD Off> stisknûte
jakékoli tlaãítko.
Funkce <Auto Shut Off>, <Power Save LCD> a <LCD Off> podle reÏimu
Auto Shut Off 3 minuty / 5 minut
Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí
tlaãítka
ProhlíÏení
Není k dispozici
Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí
Záznam
tlaãítka
Movie Mode
Not available
Nezapne se bûhem nahrávání
(ReÏim film)
LCD screen will turn off after 30 seconds
Není k dispozici
Pfiehrávání
since the playback
Move
Select
Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí
Music Mode
tlaãítka
(ReÏim hudba)
LCD screen will turn off after 30 seconds
Nezapne se bûhem pfiehrávání
since the recording
Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí
tlaãítka
Záznam
Voice Mode
Not available
Nezapne se bûhem nahrávání
(ReÏim hlas)
Not available
Není k dispozici
Pfiehrávání
Not available
PC Cam Mode (ReÏim webkamera) Po 3 minutách / 5 minutách bez aktivity USB
Not available
Storage Mode (ReÏim Sklad) Po 3 minutách / 5 minutách bez aktivity USB
Enters power save mode after 30 seconds
Po 3 minutách / 5 minutách bez aktivity USB
PictBridge
without a button operation
Settings Mode (ReÏim nastavení) Po 3 minutách / 5 minutách bez stisknutí
tlaãítka
Photo Mode
(ReÏim
Fotografování)
Fotografování
Power Save LCD / LCD Off
Vstoupí do reÏimu úspory energie
po 30 vtefiinách bez stisknutí tlaãítka
Není k dispozici
Vstoupí do reÏimu úspory energie po
30 sekundách bez stisknutí tlaãítka
Není k dispozici
LCD obrazovka se vypne po 30
sekundách od konce pfiehrávání
LCD obrazovka se vypne po 30
sekundách od konce nahrávání
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Není k dispozici
Vstoupí do reÏimu úspory energie po
30 sekundách bez stisknutí tlaãítka
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 51
ENGLISH Setting the Miniket Photo :
Setting the System
Nastavení Miniket Photo:
Nastavení systému
Resetting the Miniket Photo
Nulování Miniket Photo
You can reset the Miniket Photo to load default (factory) settings.
Miniket Photo mÛÏete vynulovat, aby naãetl v˘chozí (tovární)
nastavení.
Settings
1. Turn the Mode Dial to the Settings mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The <Settings> menu appears.
Reset
Settings
TYPE
Reset
Start
Move
Select
3. Select <Reset> by moving the joystick left / right.
Move
4. Press the joystick (OK). Select an option by
4
moving the joystick left / right and then press
the joystick (OK).
◆ <Yes>: Starts the reset function.
◆ <No>: Cancel the reset function.
!
OK Select
Reset?
Yes
Move
CZECH
No
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Settings
(Nastavení).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Objeví se nabídka <Settings> (Nastavení).
3. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Reset> (Nulování).
4. Stisknûte (OK) na joysticku. Objeví se
potvrzovací zpráva. Pohybem joysticku doleva
ãi doprava vyberte volbu a stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Yes> (Ano): Spustí nulovací funkci.
◆ <No> (Ne): Zru‰í nulovací funkci.
OK Select
[ Warning ]
Move
✤ If you reset the Miniket Photo, all functions you set are initialized to
the default (factory) settings.
[ Notes ]
✤ User settings and date / time information are initialized when you
reset.
✤ After resetting the Miniket Photo, set date / time (refer to page 42).
[ Varování ]
✤ KdyÏ vynulujete Miniket Photo, v‰echny vámi nastavené funkce se
vrátí na v˘chozí (tovární) nastavení.
Select
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ provedete nulování, uÏivatelská nastavení a datum s ãasem
se vynulují.
✤ Po nulování zafiízení Miniket Photo nastavte datum a ãas (viz
strana 42).
51
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
Page 52
ENGLISH
2
CZECH
Photo Mode
Capturing..............................................................................................................53
Capturing Images ............................................................................................53
Zooming In and Out.........................................................................................54
Viewing .................................................................................................................55
Viewing Photo files on the LCD Monitor .........................................................55
Viewing Multiple Photo Files / Enlarging a Photo File....................................56
Cropping an Enlarged Photo File....................................................................57
Setting the Capturing Options...........................................................................58
Using the Shortcut Buttons..............................................................................58
Using the Scene Modes ..................................................................................60
Setting the Photo Size.....................................................................................61
Setting the Photo Quality.................................................................................62
Setting the Metering Method ...........................................................................63
Setting the Self Timer ......................................................................................64
Setting the Multi Shot ......................................................................................65
Setting Digital Effects.......................................................................................66
Adjusting the Exposure – Exposure Compensation .......................................67
Setting the ISO Speed (Sensitivity).................................................................68
Setting the White Balance...............................................................................69
Setting the Macro Mode ..................................................................................70
Setting the Flash..............................................................................................71
Setting the Sharpness .....................................................................................73
Setting the Focus Method ...............................................................................74
Setting the Anti-Shake Function (Image Stabilisation) ...................................75
Setting the Digital Zoom ..................................................................................76
Setting the Imprint Option................................................................................77
Setting the Viewing Options ..............................................................................78
Using the Shortcut Buttons..............................................................................78
Deleting Photo Files ........................................................................................82
Protecting Photo Files .....................................................................................83
Rotating a Photo File.......................................................................................84
Resizing Photos ..............................................................................................85
Setting the Slideshow......................................................................................86
Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function................................87
Copying Photo Files ........................................................................................88
◆ Save important data / recordings separately on other media, to avoid accidental
loss due to a system failure or other reasons.
Power
Button
POWER
W
1. Turn the Mode Dial to
Photo mode.
Fotografování .......................................................................................................53
Fotografování...................................................................................................53
PfiibliÏování a oddalování (zoom)....................................................................54
ProhlíÏení ..............................................................................................................55
ProhlíÏení souborÛ s fotografiemi na LCD monitoru .....................................55
ProhlíÏení více fotografií / zvût‰ení fotografie .................................................56
Ofiezání zvût‰ené fotografie ............................................................................57
Nastavení voleb pro fotografování ....................................................................58
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek ........................................................................58
PouÏívání scénick˘ch reÏimÛ..........................................................................60
Nastavení velikosti fotografie ..........................................................................61
Nastavení kvality fotografie .............................................................................62
Nastavení mûfiicí metody.................................................................................63
Nastavení samospou‰tû..................................................................................64
Nastavení vícenásobného snímku ..................................................................65
Nastavení digitálních efektÛ ............................................................................66
Nastavení expozice – kompenzace expozice.................................................67
Nastavení rychlosti ISO (citlivosti)...................................................................68
Nastavení vyváÏení bílé...................................................................................69
Nastavení reÏimu makro .................................................................................70
Nastavení blesku .............................................................................................71
Nastavení funkce doostfiení.............................................................................73
Nastavení metody zaostfiení............................................................................74
Nastavení protiotfiesové funkce (stabilizace obrazu)......................................75
Nastavení digitálního zoomu...........................................................................76
Nastavení funkce Imprint (âasové razítko).....................................................77
Nastavení voleb pro prohlíÏení ..........................................................................78
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek ........................................................................78
Odstranûní fotografick˘ch souborÛ.................................................................82
Ochrana fotografick˘ch souborÛ.....................................................................83
Otáãení fotografického souboru......................................................................84
Zmûna velikosti fotografií ...............................................................................85
Zapnutí prohlíÏení sekvence snímkÛ ..............................................................86
Nastavení funkce DPOF (Formát pro digitální tisk)........................................87
Kopírování souborÛ s fotografiemi..................................................................88
◆ Ukládejte dÛleÏitá data / nahrávky oddûlenû na jiná média, abyste zabránili
náhodné ztrátû z dÛvodu selhání systému nebo z jin˘ch dÛvodÛ.
Jak pfiepnout na reÏim Photo (Fotografování)
How to set to Photo mode
52
2
Photo Mode (ReÏim
Fotografování)
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
Vypínaã
POWER
W
T
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na 2. Miniket Photo zapnete
reÏim Photo (Fotografie).
stiskem tlaãítka [POWER].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~053
11/21/05 3:10 PM
ENGLISH
Page 53
Photo Mode (ReÏim
Fotografování): Fotografování
Photo Mode : Capturing
Capturing Images
CZECH
Fotografování
You can take still images as well as record video files.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
MÛÏete fotografovat, a také zaznamenávat filmy.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Photo Capture screen appears.
3. Press the [Record / Stop] button halfway down
to set the focus and exposure.
◆ The focus indicator appears in green when
the focus is set. If the focus indicator appears 4
in red, try to set the focus again.
IN
2592
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Photo Capture
(Fotografování).
IN
2592
4. Fully press the [Record / Stop] button to take a
picture.
3. Namáãknutím tlaãítka [Record / Stop] objekt
zaostfiíte a nastavíte expozici.
◆ KdyÏ je zaostfieno, objeví se zelen˘ indikátor
zaostfiení. KdyÏ se objeví ãerven˘ indikátor
zaostfiení, zkuste zaostfiit znovu.
4. Fotografujte pln˘m stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
Jak zaostfiit
To Set the Focus
Press the
[Record/Stop]
button halfway
down.
➮
Fully press the
[Record/Stop]
button.
Pressing the [Record/Stop] button halfway down sets the focus.
Fully pressing the button takes a photo.
[ Note ]
✤ Shaking Indicator will appear and blink when you press the
[Record/Stop] button for a long time to set the focus in a dark
place.
Namáãknûte
tlaãítko [Record
/ Stop].
➮
Stisknûte
tlaãítko [Record
/ Stop].
Namáãknutím tlaãítka [Record / Stop] objekt zaostfiete.
Úpln˘m stiskem tlaãítka fotografujete.
[ Poznámka ]
✤ Po dlouhém stisknutí tlaãítka [Record/Stop] k zaostfiení v tmavém
prostfiedí se zobrazí Indikátor chvûní a zaãne blikat.
53
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 54
ENGLISH
Photo Mode : Capturing
Photo Mode (ReÏim
Fotografování): Fotografování
Zooming In and Out
PfiibliÏování a oddalování (zoom)
Zooming allows you to change the size of the subject captured in a
scene.
You can take advantage of the 3x optical electro motion zoom lens.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE)
● The shot subject’s size is
Zoom Out
reduced, and you can take
a picture as if you were far
W
T
away from the subject.
● On the zoom indicator in the
LCD screen, the arrow
moves to W.
The smallest rate of zoom out is the default rate
(original resolution of the subject).
PfiibliÏování a oddalování (zoom) je zpÛsob, kter˘m lze zmûnit velikost
snímaného pfiedmûtu.
MÛÏete vyuÏít objektivu s trojnásobn˘m optick˘m elektricky
pohánûn˘m pfiiblíÏením.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
Zoom Out
●
Zoom In
W
54
T
CZECH
PfiesuÀte pfiepínaã zoomu
[W/T] do polohy W
IN
(‰irokoúhl˘ snímek)
● Velikost pfiedmûtu na
W
T
W
T
snímku se zmen‰í, a
mÛÏete fotografovat
scénu, jako byste byli
daleko od pfiedmûtu.
T
● Na indikátoru zoom na LCD obrazovce se
‰ipka pfiesune k písmenu W.
Nejmen‰í oddálení je v˘chozí oddálení (pÛvodní rozli‰ení
pfiedmûtu).
Zmen‰ení
23
23
2592
Move the [W/T] zoom switch to
T (TELE).
2592
● The subject is larger, and you
can take a picture as if you
were close to the subject.
● On the zoom indicator the
arrow moves to T.
Zoom In
● The largest optical zoom
ratio is 3x, which is the biggest among the basic
zoom.
[ Notes ]
✤ Frequent use of zooming may result in higher battery consumption.
✤ You can take advantage of 5x digital zoom as well as 3x optical
zoom for a total of 15x zoom.
✤ Optical zoom preserves the image quality.
●
●
Zvût‰ení
PfiesuÀte pfiepínaã zoomu
[W/T] do polohy T
(teleobjektiv)
● Velikost pfiedmûtu na
W
T
snímku se zvût‰í, a
mÛÏete fotografovat
T
scénu, jako byste byli
blízko u pfiedmûtu.
● Na indikátoru zoom na LCD obrazovce se
‰ipka pfiesune k písmenu T.
Nejvût‰í optické pfiiblíÏení je 3x, coÏ je nejvût‰í hodnota základního
pfiiblíÏení.
23
23
IN
[ Poznámky ]
✤ âasté pouÏívání zoomu mÛÏe zpÛsobit rychlej‰í vybití baterie.
✤ Kromû optického trojnásobného zoomu mÛÏete vyuÏit i
pûtinásobn˘ digitální zoom, celkem tedy 15x zoom.
✤ Optické zvût‰ení zachovává kvalitu obrazu.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 55
ENGLISH
CZECH
Photo Mode : Viewing
Photo Mode (ReÏim
Fotografování): ProhlíÏení
Viewing Photo Files on the LCD Monitor
ProhlíÏení souborÛ s fotografiemi na LCD monitoru
It is handy and practical to view pictures using the LCD monitor almost
anywhere such as in a car, indoors, or outdoors.
Díky LCD monitoru je moÏné prohlíÏet fotografie témûfi v‰ude,
napfiíklad v autû, doma nebo venku.
[POWER] Button
POWER
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
W
T
Shortcut
Buttons
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
MENU
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo
View mode.
joystick
17
3
4. Move the joystick left / right to find the photo
you want to view.
◆ Each movement of the joystick goes to the
previous / next photo.
[ Notes ]
4
✤ If there is no file stored to view, the message
<No stored Photo!> appears.
✤ Moving the joystick right at the last photo will move to
the first photo.
✤ Moving the joystick left at the first photo will move to
the last photo.
✤ Moving the joystick left / right button for more than 1
seconds will fast search.
17
IN
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do
reÏimu Photo View (ProhlíÏení fotografií).
2592
4. Pohybem joysticku vlevo / vpravo naleznûte
fotografii, kterou chcete zobrazit.
◆ KaÏd˘m pohybem joysticku se pfiesunete na
pfiedchozí nebo následující fotografii.
IN
2592
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ nejsou uloÏeny Ïádné soubory vhodné k
prohlíÏení, zobrazí se zpráva <“No stored
Photo!”> (Îádné uloÏené fotografie!).
✤ Pohnete-li joystickem doprava na poslední
fotografii, pfiesunete se na první fotografii.
✤ Pohnete-li joystickem doleva na první fotografii,
pfiesunete se na poslední fotografii.
✤ PodrÏíte-li joystick vpravo/vlevo déle neÏ 1
sekundu, spustí se rychlé hledání. .
55
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 56
ENGLISH
Photo Mode (ReÏim
Fotografování): ProhlíÏení
Photo Mode : Viewing
Viewing Multiple Photo Files / Enlarging a Photo File
ProhlíÏení více fotografií / zvût‰ení fotografie
Using the [W/T] zoom switch in Photo View mode, you can display
multiple images on one LCD screen.
Pomocí pfiepínaãe zoomu [W/T] v reÏimu Photo View (ProhlíÏení fotografií)
mÛÏete zobrazit více fotografií na jedné LCD obrazovce.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View mode.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
Displaying Multiple Photo Files (Zoom Out)
Move the [W/T] zoom switch Zoom Out
to W (WIDE).
● The screen switches to
W
T
multi-view.
● The photo you were viewing
in the single view previously
is selected.
Zooming out will not display multi-view if there
was no stored photo.
Zobrazení nûkolika fotografií (oddálení)
PfiesuÀte pfiepínaã zoomu
[W/T] do polohy W (‰irokoúhl˘
snímek)
● Obrazovka se pfiepne na
W
T
prohlíÏení nûkolika snímkÛ
souãasnû.
● Fotografie, kterou jste si
pfiedtím prohlíÏeli v
zobrazení jednotliv˘ch
fotografií, bude zvolena.
Oddálení nezobrazí prohlíÏení nûkolika snímkÛ
souãasnû, kdyÏ nemáte uloÏeny Ïádné fotografie.
IN
Move
Move
Enlarging a Photo File (Zoom In)
Move the [W/T] zoom switch to
T (TELE).
● From the multi-view screen,
W
T
it switches back to the single
view screen. Move the [W/T]
Zoom switch to T (TELE)
Zoom In
again to enlarge the
selected photo.
[ Note ]
✤ If there is no file stored to view, the message <No stored Photo!>
appears.
56
CZECH
View
FullFull
View
IN
Jak zvût‰it fotografii (pfiiblíÏení)
W
Move
Move
Trim
Trim
T
PfiesuÀte pfiepínaã zoomu
[W/T] do polohy T
(teleobjektiv)
● Z prohlíÏení nûkolika
snímkÛ souãasnû se
zafiízení pfiepne zpût na
zobrazení jednotliv˘ch
fotografií. PfiesuÀte
pfiepínaã zoomu [W/T] do
polohy T (teleobjektiv),
chcete-li zvût‰it vybranou
fotografii.
[ Poznámka ]
✤ KdyÏ nejsou uloÏeny Ïádné soubory vhodné k prohlíÏení, zobrazí se
zpráva <“No stored Photo!”> (Îádné uloÏené fotografie!).
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 57
1.05x
Move
Trim
ENGLISH
Photo Mode : Viewing
3.33x
1.05x
Photo Mode (ReÏim
Fotografování): ProhlíÏení
Trim
Move
Cropping an Enlarged Photo File
✤ You can enlarge and crop a photo.
✤ Using the [W/T] zoom switch in Photo View mode,
you can display multiple images on one LCD screen.
Move
4
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View
mode.
4. Move the [W/T] zoom switch to T (TELE).
5
◆ Selected photo is enlarged.
5. Move the joystick up / down / left / right to find the
portion of the photo to crop.
6. Press the joystick (OK).
◆ The message <Trim?> appears on the screen.
◆ If there is not enough space to save the cropped
image, a message is displayed.
7. Select an option by moving the joystick left / right
and then press the joystick (OK).
6
◆ <Yes>: Crops the image and saves it as a new file.
◆ <No>: Cancels cropping.
8. If <Yes> is selected, cropped image is saved and
displayed on the screen.
Trim
CZECH
Ofiezání zvût‰ené fotografie
✤ Fotografii mÛÏete zvût‰it a ofiezat.
✤ Pomocí pfiepínaãe zoomu [W/T] v reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií) mÛÏete zobrazit více fotografií na
jedné LCD obrazovce.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3.33x
1.05x
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu
Photo View (ProhlíÏení fotografií).
Trim
Move
Move OK Trim
4. PfiesuÀte pfiepínaã zoomu [W/T] do polohy T
(teleobjektiv)
IN
◆ Zvolená fotografie se zvût‰í.
5. Pohybem joysticku nahoru / dolÛ / doleva / doprava
najdûte ãást fotografie, kterou chcete ofiíznout.
6. Stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Na obrazovce se objeví zpráva <Trim?> (Ofiíznout?).
3.33x
◆ KdyÏ není dostatek místa pro uloÏení ofiíznutého
obrazu, zobrazí se zpráva.
Select
Move
Move OK Trim
7. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte volbu a
stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Yes> (Ano): Obraz bude ofiíznut a uloÏen jako
nov˘ soubor.
◆ <No> (Ne): Ofiez bude zru‰en.
8. KdyÏ vyberete <Yes> (Ano), ofiíznut˘ obraz bude
uloÏen a zobrazen na obrazovce.
Trim?
[ Poznámky ]
Yes
No 3.33x
✤ NemÛÏete ofiíznout obraz men‰í neÏ 640 x 480 bodÛ
(velikost VGA).
Move OK Select
fotografie se nepfiepí‰e ofiíznut˘m obrazem.
Trim
Move✤ PÛvodní
Ofiíznut˘ obraz se uloÏí oddûlenû.
✤ Maximální pomûr zvût‰ení je rÛzn˘ podle rozli‰ení
7/7 IN
obrazu:
5M – aÏ 3,86x, 4M – aÏ 3,09x, 3M – aÏ 2,67x
2M – aÏ 2,27x, 1M – aÏ 1,60x
✤ KdyÏ neexistuje dostatek místa pro uloÏení ofiíznutého
obrazu, ofiez bude automaticky zru‰en.
✤ NemÛÏete ofiíznout otoãen˘ obraz.
✤ You cannot crop a VGA image. (NemÛÏete ofiíznout
Select
Move
VGA obraz.)
✤ You cannot crop an image less than 640x480.
(NemÛÏete ofiíznout obraz men‰í neÏ 640x480.)
7/7
✤ Cropped image will have the same magnification ratio to the original.
(Ofiíznut˘ obraz bude mít stejn˘ ãinitel zesílení jako originál.)
IN
[ Notes ]
✤ You cannot crop an image smaller than 640 x 480 pixels
(VGA size).
✤ The original photo is not overwritten by the cropped
8
2592
image. The cropped image is saved separately.
✤ The maximum magnification ratio differs depending on
the image resolution:
5M – up to 3.86x, 4M – up to 3.09x, 3M – up to 2.67x
2M – up to 2.27x, 1M – up to 1.60x
✤ If there is not enough space to save the cropped image,
it cancels cropping automatically.
✤ You cannot crop a rotated image.
✤ You cannot crop a VGA image.
✤ You cannot crop an image less than 640x480.
✤ Cropped image will have the same magnification ratio to the original.
Move
Select
7/7
7/7
57
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 58
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently
used functions.
Switching to Photo View Mode
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
3
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
funkcím.
1717
IN
2592
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Each press of the [Shortcut 1] button toggles
between the Photo capture / view modes.
IN
2592
Setting the Flash
3
23
IN
23
IN
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 2] button.
◆ Each press of the [Shortcut 2] button cycles
through the < >-< >-< >-<
>-< > flash
23
modes.
58
[ Notes ]
✤ Regarding the flash use with the Scene modes.
refer to page 72
By default, the scene mode is set to <Auto>.
✤ By default, the flash mode is set to <Manual>.
2592
Pfiepnutí do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií)
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 1] pfiepne mezi
reÏimy Photo capture (Fotografování) a Photo
view (ProhlíÏení fotografií).
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
CZECH
Nastavení blesku
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 2].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 2] pfiepne mezi
reÏimy blesku < >-< >-< >-< >-< >.
[ Poznámky ]
✤ Informace o pouÏití blesku se scénick˘mi reÏimy
viz strana 72.
Ve v˘chozím stavu je scénick˘ reÏim nastaven na
<Auto>.
✤ Ve v˘chozím stavu je reÏim blesku nastaven na
<Manual> (Ruãnû).
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 59
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently
used functions.
Setting the Macro
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
3
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
funkcím.
23
IN
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 3] button.
◆ Each press of the [Shortcut 3] button cycles
through <Off> - <Macro> - <Super
Macro>
23
(refer to page 70).
23
IN
2592
[ Notes]
✤ Regarding the Macro use with Scene modes, refer to
page 72.
✤ By default, the scene mode is set to <Manual>.
Setting the Self Timer
3
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
23
IN
23
IN
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 4] button.
◆ Each press of the [Shortcut 4] button cycles
through <Off> - <2 sec> - <1023sec>
(refer to page 64).
2592
CZECH
Jak zapnout makro
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 3] pfiepne mezi
reÏimy <Off> (Vypnuto) - <Macro> (Makro) <Super Macro> (Super makro) (viz strana
70).
[ Poznámky ]
✤ Informace o pouÏití Makra se scénick˘mi reÏimy
viz strana 72.
✤ Ve v˘chozím stavu je scénick˘ reÏim nastaven na
<Manual> (Ruãnû).
Nastavení samospou‰tû
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 4] pfiepne mezi
reÏimy <Off> (Vypnuto) - <2 sec> (2 s) - <10
sec> (10 s) (viz strana 64).
59
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 60
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
23
Using the Scene Modes
PouÏívání scénick˘ch reÏimÛ
Scénické reÏimy jsou pfiednastavené expoziãní reÏimy, fungující podle interního
poãítaãového programu. Pomáhají nastavit Miniket Photo, aby umoÏnil
uÏivatelÛm docílit nejlep‰ích v˘sledkÛ v rÛzn˘ch podmínkách.
Scene Modes are preset automatic exposure modes based upon an internal
computer program. It helps to set Miniket Photo, allowing users to have the
best results under various conditions.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket 3
Photo.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
4. Move the joystick left / right to select <Scene> Mode.
5. Select an option by moving the joystick up / down,
and then press the joystick (OK).
For taking images of
For automatic balancing
Close-up small subjects from a
Auto
exposure and shutter
(
)
short distance, such as
(
)
speed for the best result
insects and flowers.
Sunset For taking images of
Manual For manual exposure
sunset.
setting, turns off the
(
)
(
)
Scene mode.
For taking images of
For taking images in
Dawn
Night
dawn.
evening time or under
(
)
(
)
weak light source.
For taking images of
For focusing and
Backlight brighter subject when the
Portrait emphasizing on the
)
background is more
(
)
portrait while having out- (
brighter than the subject.
focused background.
Fireworks For taking images of
Children For taking images of
fireworks and night view.
(
)
fast moving children.
(
)
For taking images when
For landscapes,
balances and
Beach/ people or subjects are
darker than the
Landscape emphasizes green
Snow
background because of
woods
and
blue
sky.
(
)
(
)
reflected or strong light
from sand or snow.
23
23
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte reÏim
<Scene> (scénick˘).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované
nastavení, poté stisknûte (OK) na joysticku.
IN
2592
Photo
Scene
Photo
4
Scene
Photo
TYPE
Photo
Move
Scene
Auto
Scene
Manual
Move
Night
Portrait
Select
Exit
Select
Exit
OK Select
MENU Exit
Photo
Move
Scene
Photo
5
Move
Select
Exit
TYPE
Scene
Photo
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected scene mode appears
on the screen.
◆ If <Manual> is selected, no icon will be displayed.
Auto
Manual
Scene
Photo
Move
Night
Portrait
[ Notes ]
✤ Setting the listed functions are available only when the
<Manual> of Scene mode is selected: <Metering>, <EV>,
<ISO>, <White Balance>, <Macro>, <Flash>, and <Focus>.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record /
Stop] button will exit the menu.
Select
Exit
Scene
6
60
CZECH
Move
OK Select
Move
23
Select
MENU Exit
IN
Exit
2592
23
Move
Select
23
23
Exit
Automatick˘ reÏim
Auto
Close-up
(Automatic vyvaÏuje expozici a
(Detail)
ky) (
) rychlost závûrky pro
( )
dosaÏení nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
Sunset
Ruãní
Pro ruãní nastavení,
nastavení vypíná Scene (scénick˘) (Za soumraku)
( )
( )
reÏim.
Dawn
Night (Noc) Pro fotografování veãer
(Za
rozbfiesku)
nebo
pfii
slabém
( )
( )
svûtelném zdroji.
Pro zaostfiení na portrét
Backlight
Portrait
a
zv˘raznûní
portrétu
pfii
(V
protisvûtle)
(Portrét)
rozostfieném pozadí.
( )
( )
Children Pro fotografování rychle Fireworks
(OhÀostroj)
(Dûti) ( ) se pohybujících dûtí.
( )
Pro krajiny, vyvaÏuje a
Landscape zv˘razÀuje zelené
Beach/Snow
(Krajina) stromy a modrou
(Písek/Sníh)
oblohu.
( )
( )
Pro fotografování mal˘ch
pfiedmûtÛ z krátké
vzdálenosti, napfi. hmyzu
a kvûtin.
Pro fotografování obrazÛ
západu slunce.
Pro fotografování obrazÛ
úsvitu.
Pro fotografování
jasného pfiedmûtu, kdyÏ
je pozadí jasnûj‰í neÏ
pfiedmût.
Pro fotografování
ohÀostrojÛ a noãních
fotografií.
Pro fotografování, kdyÏ
jsou lidé nebo pfiedmûty
tmav‰í neÏ pozadí kvÛli
odraÏenému nebo
silnému svûtlu od písku
nebo snûhu.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolen˘
scénick˘ reÏim.
◆ Vyberete-li moÏnost <Manual> (Ruãnû), nebude
zobrazena Ïádná ikona.
[ Poznámky ]
✤ Nastavení níÏe uveden˘ch funkcí je moÏné jen kdyÏ je
vybrán scénick˘ reÏim <Manual> (ruãnû). <Metering>
(Mûfiení), <EV> (Kompenzace), <ISO> (ISO), <White
Balance> (VyváÏení bílé), <Macro> (Makro), <Flash>
(Blesk), a <Focus> (Zaostfiení).
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 61
Photo Mode :
Setting the Capturing Options
ENGLISH
23
Photo
Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Setting the Photo Size
23
CZECH
Nastavení velikosti fotografie
23
You can set the image resolution to meet your needs. 3
23
MÛÏete nastavit takové rozli‰ení obrazu, které bude
vyhovovat va‰im potfiebám.
IN
2592
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
Photo
Photo Size
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
PhotoSize
Photo
Photo
4. Move the joystick left / right to select <Photo
Size>.
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
◆ <5M> / <4M> / <3M> / <2M> / <1M> / VGA
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected size appears
on the screen.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
Photo
4
Photo Size
Move
Select
Exit
5M
Photo Size 2272
4M
2048
3M
Move
Select
1600
2M
Photo
Move
5
OK Select
Exit
Exit
PhotoSize
Photo
5M
Photo Size 2272
4MPhoto
2048
Select
Exit
1600
Photo Size
6
[ Notes ]
✤ Regarding detailed image capacity, refer to page 31.
✤ The photo capacity is an approximation and subject to
recording conditions.
✤ For e-mail purposes, the <VGA> option is appropriate.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Move
OK Select
Move
Select
30
IN
Exit
30
Select
30
30
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <5M> / <4M> / <3M> / <2M> / <1M> / VGA
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolenou velikost.
MENU Exit
2272
Move
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Photo Size> (Rozmûry).
MENU Exit
Photo
Photo Size Select
Move
3M
Move
2M
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
Exit
[ Poznámky ]
✤ Informace o kapacitû pro obrazy naleznete na
stranû 31.
✤ Kapacita fotografií je odhadem, a je rÛzná podle
podmínek záznamu.
✤ Pro e-mail je vhodná volba <VGA>.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
61
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 62
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Nastavení kvality fotografie
Setting the Photo Quality
You can set the image quality to meet your needs.
Set the image quality before taking a picture.
23
23
3
23
MÛÏete nastavit takovou kvalitu obrazu, která bude
vyhovovat va‰im potfiebám. Kvalitu obrazu nastavte
pfied fotografováním.
IN
2592
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
Photo
Photo Quality
Photo
4
Photo
Photo Quality
Photo
Photo Quality
4. Move the joystick left / right to select <Photo
Quality>.
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
◆ <Super Fine> / <Fine> / <Normal>
SuperQuality
Fine
Photo
Move
Select
Exit
Fine
Normal
Move
Photo
Move
5
Select
Exit
OK Select
Exit
Move
Photo
Quality Select
Photo
Exit
Photo
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected quality appears on
the screen.
Photo Quality
Photo
Quality
Photo
Super
Fine
Fine
Normal
Photo Quality
Move
[ Notes ]
✤ Regarding detailed image capacity, refer to page
6
31.
✤ The photo capacity is an approximation and subject to
recording conditions.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
62
CZECH
23
Select
Move
OK Select
Move
Select
51
2592
Move
51
Select
51
51
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Photo Quality> (Kvalita fotografie).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Super Fine> (Super jemné) / <Fine>
(Jemné) / <Normal> (Normální)
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolenou kvalitu.
Exit
Exit
Exit
IN
Exit
[ Poznámky ]
✤ Informace o kapacitû pro obrazy naleznete na
stranû 31.
✤ Kapacita fotografií je odhadem, a je rÛzná podle
podmínek záznamu.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 63
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
CZECH
23
Setting the Metering Method
Nastavení mûfiicí metody
Metering controls the brightness and exposure of the picture taken.
Select an appropriate metering method for the best
3
results.
2592
Mûfiení fiídí jas a expozici snímané fotografie. Zvolte
tu nejvhodnûj‰í mûfiicí metodu pro dosaÏení
nejlep‰ích v˘sledkÛ.
23
23
23
IN
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
Photo
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
Metering
Photo
Photo
4
Metering
Photo
4. Move the joystick left / right to select <Metering>.
<Multi>
<Center>
<Spot>
It splits the screen into many areas and adjusts
the exposure accordingly based on the center
screen and each area’s brightness information.
It meters only the area displayed in the square
in the center of the LCD. You can select this
when you want to accurately expose the subject
regardless of background brightness.
Metering
Multi
Metering
Move
Center
Spot
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
Move
Move
Photo
Photo
Metering
Photo
Select
Center
Spot
Metering
Move
Move
Select
OK Select
2592
Move
23
Select
23
23
Rozdûlí obrazovku na mnoho ãástí, a potom
nastaví expozici podle stfiedu obrazovky a
podle jasové informace kaÏdé oblasti.
<Center>
Zmûfií jen oblast ve stfiedovém ãtverci na LCD
monitoru. Tuto volbu mÛÏete vybrat, kdyÏ
chcete pfiesnû exponovat dan˘ pfiedmût bez
ohledu na jas pozadí.
<Spot>
Mûfií velmi malou oblast uprostfied. Tuto
poloÏku mÛÏete zvolit, kdyÏ je okolí pfiedmûtu
velmi jasné, nebo je ve scénû protisvûtlo, a
mÛÏete tak pfiedmût pfiesnû zmûfiit.
Exit
MENU Exit
Select
23
<Multi>
Exit
Metering
Move
[ Notes ]
✤ Regarding metering with Scene modes, refer to page
72.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Exit
MENU Exit
Metering
Photo
Multi
It meters a very narrow area in the center. You
can select this when the subject’s surrounding
area is very bright or there is a backlight,
therefore you can meter the subject accurately.
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
6
◆ An icon indicating the selected Metering mode
appears on the screen.
Exit
Select
OK Select
Move
5
Select
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Metering> (Mûfiení).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
Exit
IN
Exit
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolenou mûfiicí metodu.
[ Poznámky ]
✤ Informace o mûfiení se scénick˘mi reÏimy viz
strana 72.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
63
Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 64
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Setting the Self Timer
Using this option, you can take a picture of yourself
with delayed shooting.
Nastavení samospou‰tû
23
3
23
23
Pomocí této volby mÛÏete vyfotit sami sebe se
zpoÏdûn˘m snímkem.
IN
2592
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
Photo
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
Self Timer
Photo
4
Photo
Self Timer
ISO
Photo
Self Timer
4. Move the joystick left / right to select <Self
Timer>.
Off
Self Timer Select
Move
2 sec
10 sec
Move
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
Off
2 Sec
Cancels the Self Timer.
CZECH
23
Move
Photo
5
Exit
Select
Exit
OK Select
MENU Exit
Move
Select
Photo
Self
Timer
Sets the delay interval to 2 seconds. Takes a
photo 2 seconds after pressing the [Record/Stop]
Exit
ISO
Photo
Self Timer
OffSelf Timer
Photo
2 sec
10 sec
Sets the delay interval to 10 seconds.
10 Sec Takes a photo 10 seconds after pressing the
[Record/Stop]
Self Timer Select
Move
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
6
Move
OK Select
Move
Select
2592
[ Notes ]
Move
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 59).
✤ It is recommended to use a tripod for best results on
Self Timer pictures.
✤ Restarting the Miniket Photo will cancel the Self Timer
setting.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
button will exit the menu.
64
23
Exit
MENU Exit
IN
Exit
23
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Self Timer> (Samospou‰È).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
Off (Vypnout) Zru‰í samospou‰È.
2 Sec
Nastavuje interval zpoÏdûní na 2 sekundy.
Fotografie je pofiízena dvû sekundy po
stisku tlaãítka [Record/Stop]
10 Sec
Nastavuje interval zpoÏdûní na 10 sekund.
Fotografie je pofiízena 10 sekund po stisku
tlaãítka [Record/Stop]
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 59).
✤ Pro dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ se
23
samospou‰tí se doporuãuje pouÏít stativ.
✤ Vypnutí a zapnutí zafiízení Miniket Photo zru‰í
nastavení samospou‰tû.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit
stiskem tlaãítka [Record / Stop].
Select
23
Exit
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 65
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
23
Setting the Multi Shot
You can take a series of pictures continuously with
just one press of the shutter.
23
Nastavení vícenásobného snímku
23
3
23
MÛÏete snímat více fotografií najednou jedním stiskem
závûrky.
IN
2592
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
Photo
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
Multi Shot
Photo
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
4
Multi Shot
Photo
ISO
Photo
4. Move the joystick left / right to select <Multi Shot>.
5. Select an option by moving the joystick up / down,
and then press the joystick (OK).
Disables Multi Shot and takes one photo at a time.
Off
Normal Enables Multi Shot and takes 3 photos in a row.
Enables Multi Shot and takes 3 photos in a row
AEB
with exposure bracketing of -0.3 EV / 0 EV / +0.3
EV
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected Multi Shot mode
appears on the screen.
◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.
Multi Shot Select
Move
5
Exit
Off
Multi Shot
Normal
AEB
Move
Select
Photo
Move
OK Select
Exit
MENU Exit
Multi
Move
PhotoShot Select
Exit
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Multi Shot> (Vícenásobn˘ snímek).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
Off (Vypnout) Vypíná vícenásobn˘ snímek a snímá
fotografie po jedné.
Normal
(Normální)
Zapíná vícenásobn˘ snímek a snímá tfii
fotografie najednou.
AEB
Zapíná vícenásobn˘ snímek a snímá tfii
fotografie najednou s expoziãním
bracketingem -0.3 EV / 0 EV / +0.3 EV.
ISO
Multi Shot
Photo
Off
Normal
Multi Shot
Photo
AEB
Move
Select
Multi Shot
6
Move
OK Select
Move
23
Select
2592
[ Notes ]
✤ When you set the Multi Shot enabled, you cannot use
Move
the flash.
✤ <Anti-Shake> is not available when you set the Multi
Shot enabled.
✤ Restarting the Miniket Photo will cancel the Multi Shot
setting.
✤ Regarding Multi Shot with Scene modes, refer to page 72.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
button will exit the menu.
CZECH
Exit
MENU Exit
IN
Exit
23
Select
23
23
Exit
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující reÏim
Multi Shot (vícenásobn˘ snímek).
◆ Vyberete-li moÏnost <Off> (vypnuto), nebude
zobrazena Ïádná ikona.
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ zapnete Multi Shot (vícenásobn˘ snímek),
nemÛÏete pouÏívat blesk.
✤ KdyÏ zapnete Multi Shot (vícenásobn˘ snímek), není
k dispozici <Anti-Shake> (Protiotfiesová ochrana).
✤ Vypnutí a zapnutí zafiízení Miniket Photo zru‰í
nastavení pro Multi Shot (vícenásobn˘ snímek).
✤ Informace o více zábûrech se scénick˘mi reÏimy
viz strana 72.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit
stiskem tlaãítka [Record / Stop].
65
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 66
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Setting Digital Effects
Nastavení digitálních efektÛ
23
It supports various digital effects you can apply to your photos. Create
a professional-looking photo with digital effects.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
Podporuje rÛzné digitální efekty, které mÛÏete aplikovat na své
fotografie. Pomocí digitálních efektÛ vytvofiíte fotografie s
profesionálním vzhledem.
23
23
23
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
IN
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Digital Effect> (Digitální efekt).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
2592
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
Digital Effect
4. Move the joystick left / right to select <Digital
Effect>.
4
S
Digital Effect
N
ISO
Digital Effect BW
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
Cancel the <Digital Effect>.
The picture is displayed in sepia colour
Sepia
similar to that of an old photograph.
Reverses the colours, creating the look of
Nega
a negative.
BLK&WHT Changes the images into black and white.
S
Off
Digital Effect
N
Move
Select
S
Sepia
BW
N
Nega
BWS
BLK&WHT
Move
Select
Off
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected Digital Effect
appears on the screen.
◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.
Exit
Off (Vypnout)
Exit
N
Move
5
OK Select
BW
Move
Digital Effect
MENU Exit
Select
Exit
ISO
Digital Effect
S
Digital Effect N
Off
S
BW
Sepia
N
Nega
Digital Effect S
BW
BLK&WHT
Move
Select
N
BW
Move
OK Select
S
Move
N
Select
6
BW
23
2592
Move
23
Select
23
[ Note ]
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
23
S
66
CZECH
S
S
S
Exit
MENU Exit
Exit
IN
Zru‰ení digitálního efektu.
Obraz bude zobrazen v sépiov˘ch
barvách - jako na staré fotografii.
Pfievrácení barev vytvofií vzhled
Nega (Negativ)
negativu.
Snímek se zmûní na ãernobíl˘.
BLK&WHT
(âernobíle)
Sepia (Sépie)
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolen˘ digitální efekt.
◆ Vyberete-li moÏnost <Off> (vypnuto), nebude
zobrazena Ïádná ikona.
Exit
[ Poznámka ]
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 67
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Adjusting the Exposure – Exposure Compensation
You can manually make exposure adjustments using
3
EV Exposure Compensation which allows users to
control the amount of light manually when the shutterrelease button is released.
Nastavení expozice – kompenzace expozice
23
MÛÏete provést ruãní nastavení expozice pomocí EV
kompenzace expozice, která umoÏÀuje uÏivatelÛm
ovládat ruãnû mnoÏství svûtla, které dopadne do
fotoaparátu po stisku závûrky.
23
23
IN
2592
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
EV
ISO
EV
5. Select an option by moving the joystick up / down,
and then press the joystick (OK).
◆ -2.0 / -1.6 / -1.3 / -1.0 / -0.6 / -0.3 / 0 / +0.3 /
5
+0.6 / +1.0 / +1.3 / +1.6 / +2.0
◆ The screen brightness gets darker when the
EV settings goes to a negative setting and gets
brighter when it goes to a positive setting.
[ Warning ]
✤ Do not let the CCD be exposed to a strong light
source for a long time. It may damage the CCD.
EV
4
4. Move the joystick left / right to select <EV>.
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected <EV> mode
appears on the screen.
◆ No icon will be displayed when it is set to <0>.
CZECH
23
+0.6
Move
EV
+0.3
0
-0.3Move
Move
Select
Select
Select
Move
EV
Exit
Exit
MENU Exit
Select
Exit
ISO
EV
+0.6 EV
+0.3
0
Move
-0.3
EV
Move
Move
6
2592
Select
Select
Select
23
Exit
MENU Exit
IN
Exit
23
Move
23 Select
EV
Exit
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <EV> (Kompenzace EV).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ -2,0 / -1,6 / -1,3 / -1,0 / -0,6 / -0,3 / 0 / +0,3 /
+0,6 / +1,0 / +1,3 / +1,6 / +2,0
◆ Jas obrazovky se zmen‰í, kdyÏ je nastavení
EV kompenzace negativní, a zv˘‰í, kdyÏ je
pozitivní.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolen˘ reÏim <EV> kompenzace expozice.
◆ Pokud je nastavena <0>, nezobrazí se Ïádná
ikona.
[ Varování ]
✤ Nedovolte, aby byl CCD snímaã vystaven
silnému zdroji svûtla dlouhou dobu. Svûtlo by
mohlo po‰kodit CCD.
+0.3
[ Notes]
✤ Regarding EV setting in Scene modes, refer to page
72.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
button will exit the menu.
23
[ Poznámky ]
✤ Informace o nastavení kompenzace EV se
scénick˘mi reÏimy viz strana 72.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit
stiskem tlaãítka [Record / Stop].
67
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 68
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
23
Setting the ISO Speed (Sensitivity)
Auto Automatically sets the ISO according to the light
brightness
The standard sensitivity rate, and therefore it is the
100
usual shooting sensitivity rate.
200 When you use this in a dark place, you can increase
the shutter speed, but it might come out grainy.
When you use this in a very dark place, you can
400 greatly increase the shutter speed, but you may get
a rough image due to severe graininess.
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected ISO Speed
appears on the screen.
Nastavení rychlosti ISO (citlivosti)
23
ISO Speed is the rating of a film's sensitivity to light.
3
Though digital cameras don't use film, they normally
use the same rating system to describe the sensitivity of
the camera's imaging sensor.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button.
4
◆ Menu screen appears.
4. Move the joystick left / right to select <ISO>.
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
23
23
IN
2592
Photo
ISO
Photo
ISO
Photo
Photo
ISO
Move
Select
ISO
Auto ISO
100
200
Move
400
Exit
ISO rychlost je míra citlivosti filmu na svûtlo. Digitální
fotoaparáty nepouÏívají film, ale zpravidla pouÏívají
stejn˘ mûfiící systém pro popis citlivosti obrazového
senzoru fotoaparátu.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <ISO>.
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
ISO
AUTO
ISO
100
ISO
Select
200
Exit
ISO
Photo
Auto
Automaticky nastavuje ISO podle jasu svûtla
(Automatické
nastavení)
400
OK Select
Move
ISO
Move
Photo
5
MENU Exit
Select
100
Exit
200
ISO
ISO
Photo
Auto
100Photo
ISO
200Move
400
ISO
Move
OK Select
Move
23
Select
ISO
6
2592
[ Notes ]
✤ The higher the ISO Speed number, the higher
Move
sensitivity to light. It results in brighter imaging under
darker lighting.
✤ High ISO Speed setting may result in picture noise.
✤ Regarding ISO setting in Scene modes, refer to page
72.
✤ If <Anti-Shake> is set, ISO setting will be limited.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
button will exit the menu.
68
ISO
100
CZECH
AUTO
400
ISO
100
ISO
Select
Exit
200
ISO
Standardní citlivost, obvyklá citlivost pro
fotografování
KdyÏ pouÏijete toto nastavení na tmavém
místû, mÛÏete zv˘‰it rychlost závûrky, ale
fotografie mÛÏe b˘t zrnitá.
KdyÏ pouÏijete toto nastavení na velmi
tmavém místû, mÛÏete v˘raznû zv˘‰it rychlost
závûrky, ale fotografie mÛÏe b˘t hrubá v
dÛsledku velké zrnitosti
400
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolenou
ISO rychlost.
[ Poznámky ]
23
✤ âím vy‰‰í je ãíslo ISO rychlosti, tím vy‰‰í je citlivost
Select
Exit
na svûtlo. To vede ke svûtlej‰ím obrazÛm pfii slabém
23
osvûtlení.
✤ Vysoká ISO rychlost mÛÏe zpÛsobit ‰um v obraze.
✤ Informace o nastavení ISO se scénick˘mi reÏimy viz
23
strana 72.
✤ Pokud je zapnuta funkce <Anti-Shake> (protiotfiesová
ochrana), moÏnosti nastavení ISO budou omezené.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit
stiskem tlaãítka [Record / Stop].
MENU Exit
IN
Exit
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 69
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
CZECH
23
Setting the White Balance
Nastavení vyváÏení bílé
VyváÏení bílé umoÏÀuje kalibrovat obraz pro správné zobrazení barev v rÛzn˘ch svûteln˘ch
podmínkách. Doporuãujeme nastavit vyváÏení bílé pfied kaÏd˘m fotografováním nebo
23
záznamem.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
23
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
IN
23
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
2592
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte poloÏku <White
Balance> (VyváÏení bílé).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované
Photo
nastavení, poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ K nastavení uÏivatelského vyváÏení bílé barvy orámujte bíl˘
White Balance
pfiedmût ve stfiedu. Stisknutím (OK) na joysticku provedete
nastavení, nebo stisknûte tlaãítko [MENU] ke zru‰ení a
Photo
pfiechodu na obrazovku nastavení. Fotografie zachycené po
uÏivatelském nastavení vyváÏení bílé barvy budou tímto
nastavením ovlivnûny.
White
Balance
Photo
The White Balance allows calibration of the picture for accurate colour display in
different lighting conditions. It is recommended to set the white balance prior to any
recording.
1.
2.
3.
4.
5.
Turn the Mode Dial to Photo mode.
3
Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
Move the joystick left / right to select <White Balance>.
Select an option by moving the joystick up / down, and then
press the joystick (OK).
◆ To set the Custom WB, frame the white subject on the center.
Press the joystick (OK) to set, or press the [MENU] button to
cancel and exit to Menu screen. Photos captured after the
Custom WB set will be affected by the setting.
Auto
Daylight
Cloudy
Fluorescent H
Fluorescent L
Tungsten
Custom WB
6.
Automatically sets according to the shooting
environment.
Adjusts the colour according to daylight/indoor,
outdoor light
You can select this when you cannot have daylight
as a direct light, such as when it is partly-cloudy or
cloudy.
Suitable in a halogen or 3-wavelength light
environment.
Suitable for a fluorescent light environment.
Suitable for an incandescent light environment.
You can adjust the white balance as you wish
based on the shooting environment.
4
ISO
Auto
(Automatické
nastavení)
Daylight
(Denní svûtlo)
Photo
White
Move BalanceSelect
Exit
A
Auto
White Balance
Daylight
Cloudy
Move
Select
Fluorescent H
Photo
Move
5
Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected white balance appears on the
screen.
◆ If <Auto> is selected, no icon will be displayed.
[ Notes ]
6
✤ In general outdoors picture taking, <Auto> setting will allow
users to have best results.
✤ As the lighting condition changes, set the appropriate white
balance before taking a picture.
✤ The subject used for <Custom WB> should be white. If not, the
colour balance will not be natural.
✤ Regarding White Balance setting in Scene modes, refer to page
72.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
button will exit the menu.
OK Select
Exit
Cloudy
(Zamraãeno)
MENU Exit
MoveBalanceSelect
White
Photo
Fluorescent H
(Záfiivka H)
Exit
Fluorescent L
(Záfiivka L)
ISO
Tungsten
(Wolfram)
White
Balance
Photo
A
Auto
Daylight
White
Balance
Photo
Cloudy
Move
Select
Fluorescent H
Move
OK Select
Move
Select
23
MENU Exit
IN
Exit
2592
23
Move
Select
23
23
Exit
Nastavuje barvy pro denní svûtlo v interiéru nebo
venkovní svûtlo
Tuto volbu mÛÏete zvolit, kdyÏ nemÛÏete mít
denní svûtlo jako pfiímé, napfi. je-li ãásteãnû
zataÏeno nebo zcela zataÏeno.
Vhodné pro halogen nebo prostfiedí se tfiemi
vlnov˘mi délkami svûtla.
Vhodné pro záfiivkové svûtlo.
Vhodné pro osvûtlení bûÏnou Ïárovkou.
MÛÏete nastavit vyváÏení bílé podle svého pfiání
Custom WB
(UÏivatelské nastavení na základû fotografického prostfiedí.
vyváÏení bílé)
Exit
White Balance
Automatické nastavení podle fotografick˘ch
podmínek prostfiedí.
6.
Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolené vyváÏení bílé.
◆ Vyberete-li moÏnost <Auto> (Automatické), nebude
zobrazena Ïádná ikona.
[ Poznámky ]
✤ Pfii bûÏném fotografování venku volba <Auto> umoÏní uÏivatelÛm
dosáhnout nejlep‰í v˘sledky.
✤ KdyÏ se svûtelné podmínky zmûní, nastavte správné vyváÏení bílé
pfied fotografováním.
✤ Pfiedmût pouÏit˘ k nastavení vyváÏení bílé barvy by mûl b˘t bíl˘.
Pokud nebude, vyváÏení barev nebude pfiirozené.
✤ Informace o nastavení vyváÏení bílé barvy se scénick˘mi reÏimy
viz strana 72.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku
opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
69
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 70
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
CZECH
23
Setting the Macro Mode
Nastavení reÏimu makro
Macro mode allows users to have a fine focused image of a close-up subject
within 50 cm.
ReÏim makro umoÏÀuje uÏivateli pfiesnû zaostfiit pfiedmût do nejmen‰í
23vzdálenosti 50 cm.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
3
2 Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
4. Move the joystick left / right to select <Macro>.
5. Select an option by moving the joystick up / down, and
then press the joystick (OK).
23
Macro Setting
<Off>
<Macro>
<Super Macro>
Focus Range
50 cm ~ ∞
W: 10 cm ~ ∞
T: 30 cm ~ ∞
W: 1 cm ~ 5 cm
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Macro> (Makro).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované
nastavení, poté stisknûte (OK) na joysticku.
IN
23
2592
Photo
Macro
Nastavení Makro
<Off> (Vypnuto)
Photo
4
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected Macro mode appears on
the screen.
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the shortcut
5
button (refer to page 59).
✤ Flash setting is not available when you set the Macro mode to
<Super Macro>.
✤ Zooming is not available when you set the Macro mode to
< Super Macro >.
✤ <Super Macro> is only available when the zoom is positioned
to W end.
✤ When you use Macro mode and record a close-up subject, be
careful not to shade your subject.
✤ As the distance gets closer, the focused area gets
6
narrower.
✤ If the focus will not set, try to put more distance between you
and the subject.
✤ It is recommended to use a tripod to avoid unstable picture
taking and have best results.
✤ When you set the Scene mode to <Close-up>, it will
automatically set the Macro mode.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record /
70
Stop] button will exit the menu.
Photo
Macro
Photo
Macro
Move
Off
Select
Exit
MacroMacro
Super Macro
Move
Select
Exit
Photo
Move
OK Select
MENU Exit
Macro
Photo
Move
Select
Exit
Photo
Macro
Off Macro
Photo
Macro
Super Macro
Move
Select
Exit
Macro
Move
OK Select
Move
Select
23
MENU Exit
Exit
IN
2592
23
Move
Select
23
23
Exit
Rozsah zaostfiení
50 cm ~ ∞
W: 10 cm ~ ∞
<Macro> (Makro)
T: 30 cm ~ ∞
<Super Macro> (Super Makro) W: 1 cm ~ 5 cm
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující zvolen˘
reÏim makro.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 59).
✤ KdyÏ je reÏim Makro nastaven na <Super Macro>, nelze
zapnout blesk.
✤ KdyÏ je reÏim Makro nastaven na <Super Macro>, nelze
pouÏít pfiiblíÏení/oddálení.
✤ <Super Macro> je dostupné pouze pokud je
pfiiblíÏení/oddálení nastaveno do konce polohy W.
✤ KdyÏ pouÏijete reÏim Makro a fotografujete blízk˘
pfiedmût, dejte pozor, abyste na pfiedmût nevrhli stín.
✤ Se sniÏující se vzdáleností se zuÏuje zaostfiená oblast.
✤ KdyÏ nelze zaostfiit, zkuste zvût‰it svou vzdálenost od
pfiedmûtu.
✤ Doporuãujeme pouÏít stativ, abyste nefotografovali
roztfiesené fotografie a abyste dosáhli nejlep‰ích
v˘sledkÛ.
✤ KdyÏ nastavíte scénick˘ reÏim na <Close-up> (Detail),
makro reÏim se zapne automaticky.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 71
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
23
Setting the Flash
Nastavení blesku
Blesk je velice uÏiteãn˘ nejen pro jasnûj‰í pfiedmûty v noci, ale také
ve dne, kdyÏ na pfiedmût nedopadá dostatek svûtla, napfi.
23
Flash is very useful not only for brighter subjects at night, but also in
daytime when there is not enough lighting on the subject, such as in a
shadow, indoors, and in backlight situations.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
23
3
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Flash> (Blesk).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
IN
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
Photo
Flash
Photo
4. Move the joystick left / right to select <Flash>.
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
Flash will go off. Select this option when flash use is
limited such as in a museum.
Flash will be set automatically according to lighting
Auto ( )
conditions.
Red-eye (
) Flash will be set automatically according to lighting
conditions, with red-eye reduction.
Forces the flash to go on despite the lighting
Fill-in (
) conditions. May not go on under overly strong
lighting.
To have a brighter subject and scene (backdrop),
the Miniket Photo will first allow longer exposure
and then throws the flash on the subject. It is
(
)
Slow Sync.
recommended to use a tripod to avoid blurred
images.
Off (
CZECH
4
Flash
Photo
Photo
Move
Off Flash
Auto
Red-eye
Move
Fill-in
Photo
Move
5
Exit
Exit
OK Select
MENU Exit
Select
Exit
Flash
Photo
Select
Exit
Flash
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
[ Notes ]
6
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 58).
✤ Regarding Flash setting in Scene modes, refer to page
72.
✤ It is recommended to use a tripod for best results when
recording with <Slow Sync.> flash mode.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Select
Select
Move
Flash
Photo
Off
Auto
Flash
Photo
Red-eye
Move
Fill-in
Move
OK Select
Move
Select
23
2592
MENU Exit
IN
Exit
23
Move
Blesk se vypne. Tuto moÏnost zvolte, kdyÏ
) je pouÏití blesku zakázáno, napfi. v muzeu.
Blesk se zapne automaticky podle
) svûteln˘ch podmínek.
Blesk se zapne automaticky podle svûteln˘ch
) podmínek, s redukcí ãerven˘ch oãí.
Aktivuje blesk bez ohledu na svûtelné
Fill-in (V˘plÀ) (
) podmínky. Pokud je svûtlo pfiíli‰ silné, blesk
se nespustí.
Aby Miniket Photo umoÏnil fotografování
Slow Sync.
jasnûj‰ího pfiedmûtu a pozadí, nejprve
(Pomalá
provede del‰í expozici, a pak osvítí pfiedmût
synchronizace) bleskem. Doporuãujeme pouÏívat stativ,
( )
aby nebyl obraz rozmazan˘.
Off (Vypnout) (
Flash
)
Select
23
23
Exit
Auto
(Automatické) (
Red-eye
(âervené oãi) (
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 58).
✤ Informace o nastavení blesku se scénick˘mi
reÏimy viz strana 72.
✤ Pro dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ s reÏimem
blesku <Slow Sync.> (pomalá synchronizace) se
doporuãuje pouÏít stativ.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
71
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 72
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Supported Functions According to the Capturing Modes
It helps to set Miniket Photo according to each mode, allowing users to have the best results
under various conditions.
◆ Pan: Pan Focus that adjusts the focus to entire screen has focused. Focuses on the deepest
DOF (Depth of Field) position which makes the both near and distant view are in focus.
◆ ∞: Infinite Focus that sets the focus to infinity. It sets the focus to a subject at far away
which results parallel light reception to the lens. All subjects with a certain distance are in
focus and it is useful for outdoor landscape images.
-0.3~-2.0EV
0 EV
0.3~2.0EV
ISO
AUTO
ISO
ISO
100
ISO
200
ISO
400
A
c
Off
72
Podporované funkce v závislosti na reÏimech snímáni
Pomáhají nastavit Miniket Photo podle jednotliv˘ch reÏimÛ, aby umoÏnil uÏivatelÛm docílit
nejlep‰ích v˘sledkÛ v rÛzn˘ch podmínkách.
◆ Pan: Pan Focus, kter˘ upravuje zaostfiení na celou obrazovku. Zaostfiuje na pozici
nejhlub‰ího DOF (Hloubka pole), coÏ umoÏní zaostfiit na blízk˘ i vzdálen˘ pohled.
◆ ∞: Infinite Focus, kter˘ nastaví zaostfiení na nekoneãno. Nastavuje ostfiení na pfiedmût ve
velké vzdálenosti, coÏ má za dÛsledek paralelní pfiíjem svûtla v ãoãkách. V‰echny
pfiedmûty v urãité vzdálenosti jsou zaostfieny a tento reÏim je tedy vhodn˘ pro zachycení
krajin.
Scénické reÏimy
Scene Modes
Off
CZECH
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
O
Pan
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
Pan
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
∞
X
X
O
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
∞
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
∞
X
X
O
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
Pan Pan Pan
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
[ Notes ]
✤ Do not use flash in a place where flash use is limited, such as in a museum.
✤ Frequent use of flash consumes more battery power.
✤ You cannot use flash with <Multi Shot>.
✤ Effective flash range distance is less than 2 m (7 ft).
Off
-0.3~-2.0EV
0 EV
0.3~2.0EV
ISO
AUTO
ISO
ISO
100
ISO
200
ISO
400
A
c
Off
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
O
Pan
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
Pan
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
∞
X
X
O
X
O
X
X
O
X
X
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O
X
X
X
X
O
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
∞
X
X
O
X
O
X
X
O
O
O
X
O
X
O
X
X
X
O
X
X
X
X
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
∞
X
X
O
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
O
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
X
O
X
X
X
Pan Pan Pan
X
X
X
X
X
X
O
O
O
X
X
X
[ Poznámky ]
✤ NepouÏívejte blesk na místech, kde je pouÏití blesku zakázáno, napfi. v muzeu.
✤ âast˘m pouÏitím blesku dochází k vy‰‰í spotfiebû energie z baterie.
✤ NemÛÏete pouÏít blesk s reÏimem <Multi Shot> (Vícenásobn˘ snímek).
✤ Úãinn˘ dosah blesku je ménû neÏ 2 metry.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 73
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Setting the Sharpness
CZECH
Nastavení funkce doostfiení
23
You can set the sharpness of the image to be captured. Set the image
sharpness before taking a picture.
MÛÏete nastavit míru doostfiení fotografie. Míru doostfiení nastavte
pfied fotografováním.
23
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
23
3
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
IN
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
Photo
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Sharpness> (Doostfiení).
Sharpness
Photo
4. Move the joystick left / right to select
<Sharpness>.
4
Photo
Sharpness
Photo
Sharpness
5. Select an option by moving the joystick up / down,
and then press the joystick (OK).
<Soft>
Move
Move
Photo
5
[ Note ]
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Exit
Select
OK Select
Move
Photo
Exit
MENU Exit
Select
Exit
Sharpness
Photo
<Soft>
(Mûkké)
<Sharp>
(Ostré)
Soft
Sharpness
Photo
Normal
Sharp
Sharpness
Move
Move
Move
6
Select
OK Select
Select
23
2592
Move
Exit
MENU Exit
Exit
IN
23
Select
23
23
Exit
Okraje obrazu se zobrazují jako mûkké, a
tuto moÏnost mÛÏete zvolit, kdyÏ chcete
fotografii upravit v poãítaãi.
<Normal> Okraje obrazu se zobrazují ostfie, a tuto
(Normální) moÏnost mÛÏete zvolit, kdyÏ chcete
fotografii tisknout.
Sharpness
As the image’s edges are sharpened and
emphasised, some noise might occur
although it is seen clearly.
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected sharpness
appears on the screen.
◆ No icon will be displayed when it is set to
<Normal>.
Select
Normal
Sharp
The image’s edges display softly and you
can select this when you want to edit it on
the computer.
<Normal> The image’s edges display sharply, and
you can select this when you want to print.
<Sharp>
Soft
Sharpness
Move
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
Okraje obrazu se zaostfií a zdÛrazní, a
protoÏe se mÛÏe objevit urãit˘ ‰um, i kdyÏ
je obraz jasnû viditeln˘.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolené doostfiení.
◆ Pokud je nastavena <Normal>, nezobrazí se
Ïádná ikona.
[ Poznámka ]
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
73
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 74
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Setting the Focus Method
23
To have clear image of the subject, you need to set the focus on the
subject. Select an appropriate focus method for the best results.
CZECH
Nastavení metody zaostfiení
Aby byl pfiedmût jasnû vyfotografován, musíte jej zaostfiit. Zvolte tu
nejvhodnûj‰í zaostfiovací metodu pro dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ.
23
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
23
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
IN
2592
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
Photo
Focus
4. Move the joystick left / right to select <Focus>.
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
4
Photo
Focus
TYPE
Photo
Focus
Move
You can select this when the subjects
are not located in the center of the
screen, but you have to focus on
numerous spots.
<Center AF> You can select this when the subject is
located in the center of the screen.
You can select this when you want to
<Spot AF> focus exactly on the very narrow area of
the main subject.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Focus> (Zaostfiení).
Photo
Multi
AF
Focus
Select
Exit
Center AF
Spot AF
<Multi AF>
Move
Select
Exit
OK Select
MENU Exit
Photo
Move
Focus
5
Move
Photo
Select
Exit
TYPE
Photo
Focus
Multi
AF
Focus
Photo
Center AF
Move
Spot AF
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected focusing mode
appears on the screen.
Select
Exit
Focus
6
Move
OK Select
Move
Select
23
MENU Exit
Exit
IN
2592
[ Notes ]
✤ Regarding Focus Method setting in Scene modes,
refer to page 72.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
74
Move
23
Select
23
23
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
<Multi AF>
(Nûkolik
zaostfiovacích
bodÛ)
<Center AF>
(Zaostfiení na
stfied)
<Spot AF>
(Místní
zaostfiení)
Tuto poloÏku mÛÏete zvolit, kdyÏ
pfiedmûty nejsou uprostfied obrazovky,
ale musíte zaostfiit na nûkolik míst
zároveÀ.
Tuto poloÏku mÛÏete zvolit, kdyÏ je
pfiedmût umístûn uprostfied obrazovky.
Tuto volbu mÛÏete vybrat, kdyÏ chcete
zaostfiit pfiesnû na velmi malou oblast
na hlavním pfiedmûtu.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolen˘ reÏim zaostfiení.
Exit
[ Poznámky ]
✤ Informace o nastavení zpÛsobu ostfiení se
scénick˘mi reÏimy viz strana 72.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 75
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Setting the Anti-Shake Function (Image Stabilisation)
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
CZECH
Nastavení protiotfiesové funkce (stabilizace obrazu)
23
Miniket Photo umí omezit roztfiesenost snímkÛ potlaãením pfiirozeného tfiesu rukou pfii
snímání nepohybliv˘ch pfiedmûtÛ v tmavém prostfiedí.
23Funkce ochrany proti otfiesÛm poskytuje stabilnûj‰í obraz pfii:
◆ Záznamu se zoomem
23
◆ Záznamu s pomalej‰í rychlostí závûrky
IN
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2592
2.
Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
◆
Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
3. Press the [MENU] button.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte poloÏku <Anti◆ Menu screen appears.
Shake> (Protiotfiesová ochrana).
4. Move the joystick left / right to select <Anti-Shake>.
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované
5. Select an option by moving the joystick up / down, and then
nastavení, poté stisknûte (OK) na joysticku.
press the joystick (OK).
◆ <Off> (vypnuto): Vypíná funkci <Anti-Shake> (Protiotfiesová
ochrana).
◆ <Off>: Disables Anti-Shake function.
Anti Shake
◆ <On> (zapnuto): Zapíná funkci <Anti-Shake> (Protiotfiesová
◆ <On>: Enables Anti-Shake function.
ochrana).
4
6.
Press the [MENU] button to exit the menu.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
Anti Shake
◆ If <On> is selected, <
> icon appears on the screen.
TYPE
◆ KdyÏ vyberete moÏnost <On>, bude zobrazena ikona <
>.
Anti-Shake
Anti Shake
Zabránûní otfiesÛm
When it is activated, one shutter release will take 3 contiguous
Off
Pokud je aktivována, jedno spu‰tûní závûrky zachytí 3 snímky tûsnû za
Anti Shake
Select
Exit
pictures to produce one stabilised picture. The stabilisation range
sebou k dosaÏení jednoho stabilizovaného obrazu. Rozsah stabilizace
OnMove
is up to 2% in all 4 directions (up / down / left / right). For example,
je aÏ 2% ve v‰ech 4 smûrech (nahoru / dolÛ / doleva / doprava).
Napfiíklad, obdélníkov˘ pfiedmût o ‰ífice a v˘‰ce 100 mm lze
a rectangle subject of 100mm width and height can be stabilised
Move
Select
Exit
stabilizovat aÏ pro 2 mm pohyb ve vertikálním / horizontálním smûru.
up to 2mm movement in vertical / horizontal direction.
OK Select
MENU Exit
Move
Metoda
The Method
Pokud se kamera zachvûje, budou rozpoznány obrysy specifického
When Miniket Photo has shaking movement, specific subject’s 5
Move
Select
Exit
pfiedmûtu
ze 3 po sobû jdoucích snímkÛ a zpracovány, aby se stfietly v
Anti Shake
outlines from 3 contiguous captured images will be recognised
TYPE
jednom stabilizovaném obraze.
and processed to concur and produces stabilised picture.
Anti Shake
[ Varování ]
[ Warning ]
✤ Funkce <Anti-Shake> (protiotfiesová ochrana) nemá Ïádn˘ vliv na
Off
Anti Shake
✤ Anti-Shake has no effect on a moving subject.
pohybující se pfiedmût.
On
✤ Purposely moving the Miniket Photo or taking pictures in a moving
✤ KdyÏ budete zafiízením Miniket Photo úmyslnû pohybovat, nebo
budete fotografovat z pohybujícího se automobilu, bude úãinek
vehicle will reduce the Anti-Shake’s effect.
Anti Shake
funkce <Anti-Shake> protiotfiesové ochrany men‰í.
✤ It is recommended to use separate lighting and tripod (optional
Move
Select
Exit
✤ Pokud funkce zabraÀující otfiesÛm nepostaãuje k zaji‰tûní ãistého
accessory) when the <Anti-Shake> is not enough to have clear
OK
MENU
Move
Select
Exit
v˘sledku, doporuãujeme pouÏití samostatného zdroje svûtla a
result.
stativu (volitelné pfiíslu‰enství).
Move
Select
Exit
[ Notes ]
IN
23
6
[
Poznámky
]
✤ Anti-Shake does not work for movie recording.
23
✤ Protiotfiesová ochrana nefunguje pro videozáznam.
2592
✤ You can reduce unstable images by minimizing the effects of
✤ MÛÏete omezit roztfiesenost snímkÛ potlaãením pfiirozeného tfiesu
Move
Select
Exit
23
natural shaking movements when taking pictures of still objects in
rukou pfii snímání nepohybliv˘ch pfiedmûtÛ v tmavém prostfiedí.
✤ ReÏim <Multi Shot> (Vícenásobn˘ snímek) zru‰í zapnutou
dark places.
✤ <Multi Shot> mode will cancel the <Anti-Shake> setting.
protiotfiesovou ochranu.
✤ KdyÏ je protiotfiesová ochrana zapnutá, zpracování a uloÏení
✤ When <Anti-Shake> is enabled, it takes about 5 seconds to
23
obrazu trvá asi 5 vtefiin.
process and save the image.
✤ Informace o pouÏití funkce zabraÀují otfiesÛm se scénick˘mi
✤ Regarding <Anti-Shake> use with Scene modes, refer to page 72.
reÏimy viz strana 72.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku
button will exit the menu.
opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
With the Miniket Photo, you can reduce unstable images by minimizing the effects of
natural shaking movements when taking pictures of still objects in dark places.
Anti-Shake provides a more stable picture when:
◆ Recording with zoom
3
◆ Recording with a slower shutter speed
75
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 76
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
CZECH
23
Setting the Digital Zoom
Nastavení digitálního zoomu
As well as the 3x optical zoom, this Miniket Photo supports 5x digital
zoom which produces a total of 15x digital zoom. Exceeding the
optical zoom limit will automatically apply digital
3
zooming when available. Digital zoom may produce a
2592
grainy picture.
Kromû trojnásobného optického zoomu podporuje Miniket Photo také
23
5x digitální zoom, coÏ dává celkov˘ zoom 15x.
Pfiekroãením optického zoomu (pfiiblíÏení) se
23
IN
23
automaticky zapne digitální zoom, pokud je dostupn˘.
Digitální zoom mÛÏe ve snímku vyvolávat zrnûní (‰um).
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
4
Digital Zoom
TYPE
Digital Zoom
Move
Move
Select
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Digital Zoom
Move
Select
Exit
TYPE
Digital Zoom
Off
Digital Zoom
On
Move
Select
Exit
Digital Zoom
6
Move
OK Select
Move
Select
23
MENU Exit
IN
Exit
2592
23
Move
76
Exit
On
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
5
◆ <Off>: Disables digital zoom. Only optical
zoom 3x will be supported for zooming
◆ <On>: Enables digital zoom. Attempts to zoom in
more than 5x will automatically apply digital
zooming (up to 15x).
[ Note ]
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Select
Off
Digital
Zoom
4. Move the joystick left / right to select <Digital
Zoom>.
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ When using the digital zoom switch, an
indicator appears on the screen.
Digital Zoom
Select
Exit
23
T
23
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Digital Zoom> (Digitální zoom).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Vypne digitální zoom. Pro
pfiiblíÏení bude dostupn˘ jen trojnásobn˘
optick˘ zoom.
◆ <On> (zapnuto): Zapíná digitální zoom. Pokus
o vût‰í neÏ pûtinásobné pfiiblíÏení zpÛsobí
zapnutí digitálního zoomu (celkem aÏ 15x).
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ KdyÏ pouÏíváte spínaã digitálního zoomu, na
obrazovce se objeví indikátor.
[ Poznámka ]
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 77
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Capturing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro fotografování
Setting the Imprint Option
Nastavení funkce Imprint (âasové razítko)
23
You can imprint Date & Time on pictures taken. To place the date /
time information on your picture, set this option.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
Na snímcích mÛÏete nechat vytisknout datum a ãas. Chcete-li na své
nechat tisknout datum nebo ãas, zapnûte tuto volbu.
23snímky
23
3
23
IN
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
Photo
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
4. Move the joystick left / right to select
<Imprint>.
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
◆ <Off>: Cancels imprinting.
◆ <Date>: Imprints Date only.
◆ <Date&Time>: Imprints Date and Time.
CZECH
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
Imprint
Photo
4
Photo
Imprint
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Imprint> (âasové razítko).
TYPE
Photo
Imprint
Off
Imprint
Move
Date
Date&Time
Select
Exit
Select
Exit
Photo OK Select
Move
MENU Exit
Move
5
Imprint
Move
Photo
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ You can check the imprinted date / time
information on the picture in Photo View mode.
Select
Exit
TYPE
Photo
Imprint
Imprint
Off
Photo
Date
Move
Date&Time
Select
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Move
Select
Exit
Imprint
[ Notes ]
✤ Before setting the <Imprint> Option, set the current 6
date and time (refer to page 42).
✤ Imprinting will print the date (and time) information
directly onto the picture, and it will not be erased.
2592
Move
Select
Exit
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Vypne âasové razítko.
◆ <Date> (datum): Tiskne jen datum.
◆ <Date&Time> (datum a ãas): Tiskne datum i
ãas.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Vyti‰tûní data a ãasu na snímku mÛÏete
zkontrolovat v reÏimu ProhlíÏení fotografií.
[ Poznámky ]
✤ Pfied zapnutím funkce <Imprint> (ãasové razítko)
nastavte aktuální datum a ãas (viz strana 42).
✤ âasové razítko vytiskne datum (a ãas) pfiímo na
snímek, a nesmaÏe se.
77
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 78
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Switching to Photo Capture Mode
1/6
3
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
Jak pfiepnout do reÏimu fotografování
1/6 IN
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
100-0001
3. Press the [Shortcut 1] button in Photo Capture
mode.
4
◆ Switches to Photo view mode.
3. V reÏimu Photo Capture (Fotografování)
stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
100-0001
17
2592
IN
17
4. Press the [Shortcut 1] button again.
Moves to the Photo Capture mode.
Viewing a Slideshow
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
Zafiízení se pfiepne do reÏimu Photo Capture
(Fotografování).
ProhlíÏení sekvence snímkÛ
3
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
IN
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut100-0001
1] button in Photo Capture
mode.
4
◆ Switches to Photo view mode.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. V reÏimu Photo Capture (Fotografování)
stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
Slide
100-0001
IN
Slide
2592
4. Press the [Shortcut 2] button.
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 2].
5. The Slideshow begins.
◆ Refer to page 86 for further details on Slideshow.
5. Spustí se prohlíÏení sekvence snímkÛ.
◆ Podrobnosti o prohlíÏení sekvence snímkÛ
naleznete na stranû 86.
6. Press the joystick (OK) to stop the Slideshow.
78
CZECH
100-0001
OK Stop
100-0001
6. Stiskem tlaãítka (OK) naStop
joysticku zastavte
prohlíÏení sekvence snímkÛ.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 79
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Protecting Photo files
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
Ochrana fotografick˘ch souborÛ
3
IN
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button in Photo Capture
mode.
◆ Switches to Photo view mode.
1
1
100-0001
4
IN
2592
4. Press the [Shortcut 3] button.
◆ Each press of the [Shortcut 3] button will toggle
between Locked (
) and Unlocked (
).
CZECH
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. V reÏimu Photo Capture (Fotografování)
stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ 1Zafiízení
1 se pfiepne do reÏimu Photo View
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 3] pfiepne mezi
Locked (
) (Zamãen˘) a Unlocked (
)
(Odemãen˘).
5. Zvolen˘ soubor je chránûn pfied odstranûním.
5. The selected file is protected from erasure.
1
1
1
100-0001
1
Deleting Photo files
Odstranûní souborÛ s fotografiemi
3
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
1/1 IN
2592
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button in Photo Capture
mode.
◆ Switches to Photo view mode. 1/1
4
100-0001
2592
4. Press the [Shortcut 4] button.
5. Select an option by moving the joystick up / down
and then press the joystick (OK).
◆ <Delete>: Deletes100-0001
the selected photo.
◆ <Cancel>: Cancels delete.
◆ Refer to page 82 for further details.
100-0001
1/1
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. V reÏimu Photo Capture (Fotografování)
stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
100-0001
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Photo View
1/1 IN
(ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
Delete
joysticku.
Cancel
◆ <Delete> (vymazat): Odstranit vybran˘
snímek.
◆ <Cancel> (zru‰it): Zru‰ení odstranûní souborÛ.
◆ Podrobnosti naleznete na stranû 82.
79
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:11 PM
Page 80
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
1/6
PouÏívání
zkratkov˘ch tlaãítek
1/6
Using the Shortcut Buttons
Protecting Photo files in Multi-View
1/6
1/6 IN
4
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Switches to Photo view mode.
4. Move the zoom switch to W (WIDE).
◆ The screen switches to multi-view.
◆ The photo you were viewing in the single view 5
is selected.
5. Press the [Shortcut 3] button and then select an
option by moving the joystick up / down and then
press the joystick (OK).
◆ <Select>: Selected photo files will be protected.
◆ <All>: All photo files will be protected. A
message “Protect All?” appears. Select an
6
option by moving the joystick left / right.
◆ <Cancel>: Cancels protection.
6. If <Select> was selected, select photo files to
protect by moving the joystick left / right / up /
down and press the joystick (OK).
◆ Multiple photo files can be selected using the
joystick (OK). <
> indicator appears on the
protected photos.
7
7. Press the [Shortcut 3] button again.
◆ The message “Confirm?” appears. Select <Yes>
or <No> by moving the joystick left / right and then
press the joystick (OK) to confirm.
8. Select <Yes> to protect the selected photo. Select
<No> to cancel protection.
◆ The <
> icon appears on the protected files
(Refer to page 83).
80
CZECH
Ochrana fotografick˘ch souborÛ v reÏimu
vícenásobného zobrazení
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
Move
Full View
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
Move
Full View
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Photo View
Move
Full View
(ProhlíÏení fotografií).
1/6
OK Full
Move
View
4. PfiesuÀte pfiepínaã zoomu [W/T] do polohy W
1/6
(‰irokoúhl˘ snímek)
◆ Obrazovka se pfiepne na prohlíÏení nûkolika
1/6 IN
snímkÛ souãasnû.
1/6
◆ Fotografie, kterou jste si pfiedtím prohlíÏeli v
zobrazení jednotliv˘ch fotografií, bude zvolena.
Select
5. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3] a pohybem joysticku
Move
Full ViewAll
nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované nastavení,
Move
Full View
Cancel
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zvolené fotografické soubory
OK Full View
Move
budou chránûny.
Move
Full View
◆ <All> (v‰echny): V‰echny fotografické soubory
budou chránûny. Zobrazí se v˘zva k potvrzení
operace „Protect All?“ (Chránit v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
Confirm?
moÏnost.
Yes
No
◆ <Cancel> (zru‰it): Ochrana bude zru‰ena.
6. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select>, zvolte
fotografické soubory, které chcete chránit,
Move
Select
OK Select
Move
pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru /
dolÛ a pak stisknûte (OK) na joysticku.
Move
Select
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více souborÛ
1/6 IN
Move
Select
1/6
fotografií. U chránûn˘ch fotografií se zobrazí
indikátor <
>.
1/6
7. Znovu stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
1/6
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Confirm?“
(Chránit?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
Move
OK Full View
8. Zvolte <Yes>, chcete-li chránit zvolenou fotografii.
Full View
Move
Zvolte <No>, chcete-li ochranu zru‰it.
Full View
Move
◆ Na chránûn˘ch souborech se objeví ikona <
> (viz strana 83).
Move
Full View
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 81
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Using the Shortcut Buttons
Deleting Photo files in Multi-View
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
1/6
1/6
1/6
4
OdstraÀování fotografick˘ch souborÛ v reÏimu
vícenásobného zobrazení
1/6
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Switches to Photo view mode.
Move
Move
Move
Full View
Full View
Full View
Move
OK Full View
1/6
1/6
1/6
4. Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).
5
◆ The screen switches to multi-view.
◆ The photo you were viewing in the single view is
selected.
5. Press the [Shortcut 4] button and then select an
option by moving the joystick up / down and then
press the joystick (OK).
◆ <Select>: Selected photo files will be deleted.
◆ <All>: All photo files will be deleted. A
6
message <Delete All?> appears. Select an
option by moving the joystick left / right.
◆ <Cancel>: Cancels deletion.
6. If <Select> was selected, select photo files to
delete by moving the joystick left / right / up /
down and press the joystick (OK).
◆ Multiple photo files can be selected using the
joystick (OK). < > icon appears on the
selected files.
CZECH
1/6
Select
All
Move
Move
Move
Full View
Cancel
Full View
OK Full View
Move
Full View
Delete?
Yes
7
Move
Move
Move
OK Select
Move
Select
1/5
Select
Select
1/5
1/5
1/5
7. Press the [Shortcut 4] button.
◆ The message “Delete?” appears. Select <Yes> or
<No> by moving the joystick left / right and then
press the joystick (OK) to confirm.
8. Select <Yes> to delete selected files. Select <No>
to cancel deletion.
◆ Refer to page 82 for further details.
No
Move
Move
Move
OK Full View
Move
Full View
Full View
Full View
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu ProhlíÏení
fotografií.
4. PfiesuÀte pfiepínaã zoomu [W/T] do polohy W
(‰irokoúhl˘ snímek)
◆ Obrazovka se pfiepne na prohlíÏení nûkolika
snímkÛ souãasnû.
◆ Fotografie, kterou jste si pfiedtím prohlíÏeli v
zobrazení jednotliv˘ch fotografií, bude zvolena.
5. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4] a pohybem joysticku
nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované nastavení,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zvolené fotografické soubory
budou odstranûny.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny fotografické soubory
budou odstranûny. Zobrazí se v˘zva k potvrzení
operace <Delete All?> (Vymazat v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
moÏnost.
◆ <Cancel> (zru‰it): Zru‰ení odstranûní souborÛ.
6. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select>, zvolte
fotografické soubory, které chcete odstranit,
pohybem joysticku doleva / doprava / nahoru /
dolÛ a pak stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více souborÛ
fotografií. Na zvolen˘ch souborech se objeví ikona
< >.
7. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Delete?“
(Vymazat?). Pohybem joysticku doleva ãi
doprava vyberte <Yes> nebo <No> a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
8. Zvolte <Yes>, chcete-li odstranit zvolené soubory.
Zvolte <No>, chcete-li odstranûní zru‰it.
81
◆ Podrobnosti naleznete na stranû 82.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 82
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Deleting Photo Files
Odstranûní fotografick˘ch souborÛ
You can delete saved photo files.
UloÏené soubory s fotografiemi mÛÏete odstranit.
3
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo
View mode.
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
5. Move the joystick left / right to select <Delete>. 6
6. Select an option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: Multi-view screen appears and you can
select photo files to delete.
◆ <All>: All photo files will be deleted.
If <All> is selected, the message “Delete All?”
appears. Select <Yes> or <No> by moving the
joystick left / right and then press the joystick
7
(OK) to confirm.
7. If <Select> is selected, Multi-view screen appears.
Select photo files to delete by moving the joystick
left / right / up / down and press the joystick (OK).
◆ An icon ( ) indicating the selected file to be
deleted appears.
8. Press the [Shortcut 4] button.
◆ The message “Delete?” appears. Select <Yes> 8
or <No> by moving the joystick left / right and
then press the joystick (OK) to confirm.
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
CZECH
IN
2592
100-0001
100-0001
100-0001
Photo
100-0001
Photo
Delete
Photo
Delete
Photo
Delete
Select
Delete
All
Move
Select
Exit
Move
Select
Exit
OK Select
Move
Move
MENU Exit
Select
Exit
IN
Move
Select
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Move
Select
Move
Select
Delete?
Yes
[ Notes ]
Move
✤ You can easily access this function by using the
Move
Move
shortcut button (refer to page 79).
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Move
Stop]
82
button will exit the menu.
No
Exit
Exit
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu
Photo View (ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Delete> (Odstranit).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro
prohlíÏení více snímkÛ, a mÛÏete zvolit fotografické
soubory, které chcete odstranit.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny fotografické soubory
budou odstranûny.
V pfiípadû volby <All> (v‰echny) se zobrazí v˘zva k
potvrzení „Delete All?“ (Vymazat v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte <Yes>
(Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte stiskem (OK) na
joysticku.
7. Zvolíte-li <Select>, objeví se obrazovka pro prohlíÏení
více snímkÛ Zvolte fotografické soubory, které chcete
odstranit, pohybem joysticku doleva / doprava /
nahoru / dolÛ a pak stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona (
), indikující
zvolen˘ soubor, kter˘ bude odstranûn.
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Delete?“
(Vymazat?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 79).
Select
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit stiskem
tlaãítka [Record / Stop].
OK Select
Select
Select
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 83
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
CZECH
6/6
Protecting Photo Files
6/6
Ochrana
fotografick˘ch souborÛ
DÛleÏité
fotografické soubory mÛÏete chránit pfied náhodn˘m smazáním.
6/6
Chránûné soubory nebudou vymazány, dokud nezru‰íte
jejich ochranu nebo nezformátujete pamûÈ.
6/6 IN
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2592
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
100-0006
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu
Photo View (ProhlíÏení fotografií).
100-0006
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
100-0006
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
Photo
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
100-0006
poloÏku <Protect> (Chránit).
Photo
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
Protect
Photo
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
Protect
joysticku.
Photo
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro
Protect
prohlíÏení více snímkÛ, a mÛÏete zvolit fotografické
Select
Protect
soubory, které chcete chránit.
All
◆ <All> (v‰echny): V‰echny fotografické soubory
Move
Select
Exit
budou chránûny.
Move
Select
Exit
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k potvrzení
MENU Exit
OK Select
Move
„Protect All?“ (Chránit v‰echny?). Pohybem
1/6
joysticku doleva ãi doprava vyberte poÏadovanou
Move
Select
Exit
volbu a potvrìte stiskem (OK) na joysticku.
1/6 IN
7. Zvolíte-li <Select> (vybrat), objeví se obrazovka pro
1/6
prohlíÏení více snímkÛ Zvolte fotografické soubory,
1/6
které chcete chránit, pohybem joysticku doleva /
doprava / nahoru / dolÛ a pak stisknûte (OK) na
joysticku.
◆
Na obrazovce se objeví ikona (
), indikující
Move
Select
Exit
zvolen˘ soubor, kter˘ bude chránûn.
MENU Exit
Move OK Select
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
Move
Select
Exit
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Confirm?“
Move
Select
Exit
(Chránit?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
Confirm?
◆ Na obrazovce se objeví ikona (
), indikující, Ïe
Yes
No
zvolen˘ soubor je chránûn.
You can protect saved important photo files from accidental erasure.
Protected files will not be deleted unless you release the
3
protection or format the memory.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View
mode.
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
5. Move the joystick left / right to select <Protect>.
6
6. Select an option by moving the joystick up / down
and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: Multi-view screen appears and you can
select photo files to protect.
◆ <All>: All photo files will be protected.
If <All> is selected, the message “Protect All?”
appears. Select the desired option by moving the
joystick left / right and then press the joystick (OK)
7
to confirm.
7. If <Select> is selected, Multi-view screen appears.
Select photo files to protect by moving the joystick
left / right / up / down and press the joystick (OK).
◆ An icon ( ) indicating selected file is to be protected
appears.
8. Press the [Shortcut 3] button.
◆ The message “Confirm?” appears. Select <Yes>
or <No> by moving the joystick left / right and then 8
press the joystick (OK) to confirm.
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon ( ) indicating selected file is protected
appears.
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the shortcut
button (refer to page 79).
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
[ Poznámky ]
Move
Move
Move
Move
OK Select
✤
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 79).
se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit stiskem
83
tlaãítka [Record / Stop].
Select
Select
Select KdyÏ
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Rotating a Photo File
Otáãení fotografického souboru
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo
View mode.
4. Move the joystick left / right to select a photo
file to rotate.
5
5. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
6. Move the joystick left / right to select <Rotate>.
7. Select an option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
7
◆ <Right(90°)>: Rotates the photo clockwise by
90°.
◆ <Left(90°)>: Rotates the photo counterclockwise
by 90°.
◆ <Updown(180°)>: Flips the image up and down
(Rotates 180°).
8. Press the [MENU] button to exit the menu.
84
CZECH
UloÏené fotografie mÛÏete otáãet.
You can rotate a saved photo.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
Page 84
8
[ Notes ]
✤ Rotated images having a portrait ratio will have black
margins on both the left / right corners of the LCD
when it is displayed.
✤ Rotating will not affect the image quality or resolution.
✤ Rotated images may not appear as rotated on a PC.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do
reÏimu Photo View (ProhlíÏení fotografií).
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
fotografick˘ soubor, kter˘ chcete otoãit.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
6. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Rotate> (Otoãit).
7. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Right(90°)> (Doprava (90°)): Otoãí
fotografii doprava o 90°.
◆ <Left(90°)> (Doleva (90°)): Otoãí fotografii
doleva o 90°.
◆ <Updown(180°)> (Pfievrácení (180°)):
Pfievrátí obraz (otoãí o 180°).
8. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Otoãené obrazy fotografované na v˘‰ku budou
mít na LCD monitoru ãerné pruhy v levém a
pravém rohu.
✤ Otáãení nemá vliv na kvalitu ani rozli‰ení obrazu.
✤ Otoãené obrazy se na PC nemusejí zobrazovat
jako otoãené.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 85
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Resizing Photos
Zmûna velikosti fotografií
You can resize a saved photo to be smaller than
original. Making a bigger image file is not supported.
3
MÛÏete zmûnit velikost uloÏené fotografie, aby byla
men‰í neÏ originál. Zvût‰ování obrazového souboru
není podporováno.
IN
2592
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
6
5. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
6. Move the joystick left / right to select <Resize>.
7. Select an option by moving the joystick up /
7
down and then press the joystick (OK).
◆ <4M>/ <3M> / <2M> / <1M> / VGA
◆ You can only resize a saved photo to be smaller
than the original.
8. Press the [MENU] button to exit the menu.
1
1
1
1
1
100-0001
Photo
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo
View mode.
4. Move the joystick left / right to select a photo
file to resize.
1
Photo
Resize
Photo
TYPE
Resize
Resize
2048
1600
Move
Select
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Move
Select
1024
Exit
Photo
TYPE
Photo
Resize
Photo
Resize
Resize
2048
1600
1024
Move
OK Select
[ Notes ]
Move
✤ Photos of VGA size cannot be resized.
✤ Resized photos are saved separately. The original photo will Move
not be
deleted.
✤ Rotated photos cannot be resized.
✤ If there is not enough space to save the resized photo, the
message “Memory Full!” will appear and the resizing will be
canceled.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
button will exit the menu.
CZECH
MENU Exit
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo
(Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do
reÏimu Photo View (ProhlíÏení fotografií).
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
fotografick˘ soubor, u kterého chcete zmûnit
velikost.
5. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
6. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Resize> (Zmûna velikosti).
7. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <4M>/ <3M> / <2M> / <1M> / VGA
◆ MÛÏete zmûnit velikost uloÏené fotografie
pouze tak, aby byla men‰í neÏ originál.
8. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
Exit[
[ Poznámky
Exit
✤ U fotografií
velikosti VGA nelze mûnit velikost.
✤ Soubory se zmûnûnou velikostí se ukládají oddûlenû. PÛvodní
fotografie nebudou odstranûny.
✤ Nelze zmûnit velikost otoãen˘ch fotografií.
✤ KdyÏ neexistuje dostatek místa pro uloÏení fotografie se
zmûnûnou velikostí, objeví se zpráva „Memory Full!“ (PamûÈ plná!)
a zmûna velikosti bude automaticky zru‰ena.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit
stiskem tlaãítka [Record / Stop].
85
Select
Select
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 86
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Zapnutí
prohlíÏení sekvence snímkÛ
6/6
Setting the Slideshow
You can set a slideshow, and also set the interval and repetition options for
the slideshow.
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket 3
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View
mode.
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
5. Move the joystick left / right to select <Slide>.
6. Select <Interval> by moving the joystick up / down
and then press the joystick (OK) or joystick right
5
button.
7. Set the interval by moving the joystick up / down
and then press the joystick (OK).
◆ Interval range: 1 ~ 10 seconds.
◆ After setting the interval, press the joystick (OK).
8. Select <Repeat> by moving the joystick up / down
and then press the joystick (OK) or move joystick
right.
9. Set the repeat option by moving the joystick up /
7
down and then press the joystick (OK).
◆ <Off>: Sets not to repeat the slideshow.
◆ <On>: Sets to repeat the slideshow.
10. Select <Start> by moving the joystick up / down and
then press the joystick (OK).
◆ Slideshow starts. To stop the slideshow, press the
joystick (OK).
[ Notes ]
9
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 78).
✤ The interval between photos may vary depending on the
size of the photo.
✤ Slide starts from the current photo displayed.
✤ Slideshow cannot start from a damaged photo file.
Slideshow will skip the damaged photo during the show.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record
86
/ Stop] button will exit the menu.
CZECH
MÛÏete spustit prohlíÏení sekvence snímkÛ a také nastavit interval a volby pro
6/6
opakování
u prohlíÏení sekvence snímkÛ.
6/6
6/6 IN
2592
100-0001
100-0001
Photo
100-0001
100-0001
Photo
Slide
Photo
Slide
Photo
Slide
Slide
Start
Move
Interval
Repeat
Move
1sec
Off
TYPE
1sec
SelectOff
1sec
Off
Select 1sec
Off
Move
Photo OK Select
Move
Select
Exit
Exit
MENU Exit
Exit
Photo
Slide
TYPE
Photo
Slide
Photo
Start
Slide
Interval
Slide
Repeat
Move
SelectOff
Exit
On
Move
OK Select
Move
Move
Select
Select
Slide
MENU Exit
IN
Exit
Exit
2592
Slide
Slide
Slide
100-0001
OK Stop
100-0001
Stop
100-0001
100-0001
Stop
Stop
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu
ProhlíÏení fotografií.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Slide> (sekvence snímkÛ).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte <Interval>,
poté stisknûte (OK) na joysticku nebo jím pohnûte
doprava.
7. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ nastavte interval,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Rozsah intervalu: 1 – 10 vtefiin
◆ Po nastavení intervalu stisknûte (OK) na joysticku.
8. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte <Repeat>
(opakovat), poté stisknûte (OK) na joysticku nebo jím
pohnûte doprava.
9. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte moÏnost
pro opakování, poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Nastavuje prohlíÏení sekvence
snímkÛ bez opakování.
◆ <On> (zapnuto): Nastavuje prohlíÏení sekvence
snímkÛ s opakováním.
10 Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte <Start>,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ ProhlíÏení sekvence snímkÛ se spustí. Chcete-li
prohlíÏení sekvence snímkÛ zastavit, stisknûte (OK)
na joysticku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 78).
✤ Interval mezi fotografiemi mÛÏe b˘t rÛzn˘ podle velikosti
fotografie.
✤ ProhlíÏení sekvence snímkÛ zaãíná od aktuálnû
zobrazené fotografie.
✤ Sekvence snímkÛ nemÛÏe zaãít od po‰kozeného
souboru. Sekvence snímkÛ pfieskoãí bûhem pfiehrávání
po‰kozené fotografie.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 87
Photo Mode :
Setting the Viewing Options
ENGLISH
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Nastavení
funkce DPOF (Formát pro digitální tisk)
6/6
Setting the DPOF (Digital Print Order Format) Function
6/6
UloÏené fotografie mÛÏete automaticky tisknout na tiskárnû podporující formát DPOF.
You can automatically print a photo file recorded with a printer
that supports DPOF.
3
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
2592
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo View
mode.
100-0006
100-0006
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
100-0006
5. Move the joystick left / right to select <DPOF>.
Photo
100-0006
Photo
6. Select an option by moving the joystick up / down
and then press the joystick (OK).
5
Photo
◆ <Select>: Multi-view screen appears and you can
Photo
select photo files to set DPOF printing.
◆ <All>: All photo files will be marked with DPOF printing.
If <All> is selected, the message “DPOF All?” appears.
Select
Select the desired option by moving the joystick left / right
All
and then press the joystick (OK) to confirm.
Move
Move
7. If <Select> is selected, Multi-view screen appears. Select
the photo files to set by moving the joystick left / right /
Move
up / down and press the joystick (OK).
Move
8. Set the number of prints by using the [Shortcut 3]
8
and [Shortcut 4] buttons.
◆ Move to another photo by moving the joystick left / right
and repeat the steps to set DPOF.
9. The message “Confirm?” appears when you press the
joystick (OK).
◆ Select <Yes> or <No> by moving the joystick left / right
and then press the joystick (OK) to confirm.
Move
Move
Move
10. Press the [MENU] button to exit the menu.
Move
◆ < > icon is displayed on the photos with DPOF
9
setup.
[ Notes ]
✤ Please refer to the product instructions for further details on
DPOF printer use.
✤ Using a printer that supports DPOF allows users to directly
print photos stored in a mini SD card without a PC.
✤ When you print a Date / Time imprinted photos, date / time
imprint part may be cropped out according to the printer used.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record /
Stop] button will exit the menu.
CZECH
TYPE
Select
Select
MENU Exit
Select
Exit
1/6
1/6
1/6
1/6
Confirm
OK Confirm
Confirm
Confirm
Yes
Move
Exit
Exit
OK Select
Confirm?
Move
Move
Move
1.
2.
3.
6/6
6/6
No
OK Select
Select
Select
Select
Exit
MENU Exit
Exit
Exit
Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu Photo
View (ProhlíÏení fotografií).
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte poloÏku
<DPOF>.
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované
nastavení, poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro prohlíÏení
více snímkÛ, a mÛÏete zvolit fotografické soubory,
kter˘m zapnete tisk DPOF.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny fotografické soubory budou
oznaãeny pro tisk DPOF.
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k potvrzení
„DPOF All?“ (DPOF pro v‰echny?). Pohybem joysticku
doleva ãi doprava vyberte poÏadovanou volbu a
potvrìte stiskem (OK) na joysticku.
7. Zvolíte-li <Select> (vybrat), objeví se obrazovka pro
prohlíÏení více snímkÛ Zvolte fotografické soubory,
kter˘m chcete zapnout DPOF pohybem joysticku doleva /
doprava / nahoru / dolÛ a pak stisknûte (OK) na joysticku.
8. Nastavte poãet v˘tiskÛ pomocí tlaãítek [Zkratka 3] a
[Zkratka 4].
◆ Pfiejdûte na dal‰í fotografii pohybem joysticku doleva
nebo doprava a opakujte kroky k nastavení DPOF.
9. Po stisknutí tlaãítka (OK) na joysticku se zobrazí zpráva
„Confirm?“.
◆ Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte <Yes>
(Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte stiskem (OK) na
joysticku.
10. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na fotografiích se zapnut˘m DPOF se zobrazí ikona
<
>.
[ Poznámky ]
✤ Dal‰í informace o pouÏívání tiskárny s funkcí DPOF najdete
v návodu k v˘robku.
✤ PouÏití tiskárny podporující DPOF umoÏÀuje uÏivatelÛm
pfiímo tisknout fotografie uloÏené na mini SD kartû bez PC.
✤ Pokud tisknete fotografie obsahující informace o datu a ãase,
ãást obsahující tyto údaje mÛÏe b˘t pfii tisku ofiíznuta v
závislosti na pouÏité tiskárnû..
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku
opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
87
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 88
ENGLISH Photo Mode :
Setting the Viewing Options
Photo Mode (ReÏim Fotografování):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Copying Photo Files
Kopírování souborÛ s fotografiemi
CZECH
MÛÏete kopírovat uloÏené fotografické soubory z vestavûné pamûti na mini SD
kartu a obrácenû.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Photo (Fotografie).
1. Turn the Mode Dial to Photo mode.
5
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
2. Press the [POWER] button to turn on the
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu
2592
Photo View (ProhlíÏení fotografií).
Miniket Photo.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
3. Press the [Shortcut 1] button to switch to Photo
100-0006
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
View mode.
100-0006
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
4. Press the [MENU] button.
100-0006
poloÏku <Copy (to)> (Kopírovat do).
◆ Menu screen appears.
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
5. Move the joystick left / right to select <Copy (to)>. 100-0006
Photo
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
Photo
6. Select an option by moving the joystick up /
joysticku.
down and then press the joystick (OK).
Copy (to)
6
Photo
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro
Copy
(to)
◆ <Select>: Multi-view screen appears and you
prohlíÏení více snímkÛ, a mÛÏete zvolit fotografické
TYPE
can select photo files to copy.
soubory, které chcete kopírovat.
Photo
Copy (to)
◆
<All> (v‰echny): V‰echny fotografické soubory
◆ <All>: All photo files will be copied.
Select
budou zkopírovány.
If <All> is selected, the message “Copy All?”
AllCopy (to)
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k potvrzení
Move
Select
Exit
appears. Select <Yes> or <No> by moving the
„Copy All?“ (Kopírovat v‰echny?). Pohybem joysticku
Move
Select
Exit
joystick left / right and then press the joystick (OK)
doleva ãi doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No>
to confirm.
OK Select
MENU Exit
Move
(Ne) a potvrìte stiskem (OK) na joysticku.
7. If <Select> is selected, Multi-view screen
7. Zvolíte-li <Select> (vybrat), objeví se obrazovka pro
appears. Select photo files to copy by moving 7
prohlíÏení více snímkÛ Zvolte fotografické soubory,
Move
Select
Exit
the joystick left / right / up / down and press
které chcete kopírovat, pohybem joysticku doleva /
the joystick (OK).
doprava / nahoru / dolÛ a pak stisknûte (OK) na
◆ An icon (
) indicating the selected file to be
joysticku.
copied appears.
◆ Na obrazovce se objeví ikona (
), indikující
zvolen˘ soubor, kter˘ bude zkopírován.
8. Press the [Shortcut 4] button.
8.
Stisknûte
tlaãítko
[Zkratka
4].
◆ The message “Copy?” appears. Select <Yes> or
Move
Select
Exit
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Copy?“
<No> by moving the joystick left / right and then
OK Select
MENU Exit
Move
(Kopírovat?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
press the joystick (OK) to confirm.
Move
Select
Exit
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
8
stiskem (OK) na joysticku.
9.
Stisknutím
tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Notes ]
✤ It copies from the currently-used memory to another.
[ Poznámky ]
Move
Select
Exit
Copy?
✤ Kopírování probûhne z aktuálnû pouÏívané pamûti do
If the internal memory was used, it copies to an
(External -> Internal)
Yes
No
druhé pamûti. KdyÏ se pouÏívá interní pamûÈ, kopíruje
mini SD card.
se na mini SD kartu.
✤ When <File No.> is set, file numbering will start from
✤ Pokud je nastaveno <File No.> (ãíslování souborÛ),
the next to the last file.
OK
Move
Select
ãíslování souborÛ zaãne od pfiedposledního souboru.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
Move
Select
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
[Record / Stop] button will exit the menu.
88
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
Move
Select
You can copy saved photo files from the internal memory on to an mini
SD card and vice-versa.
Move
Select
00934X VP-MS10 UK+CZE ~089
11/21/05 3:12 PM
Page 89
ENGLISH
3
CZECH
3
Movie Mode
Movie Mode
(ReÏim film)
Recording a Movie .............................................................90
Recording a Movie ........................................................90
Zooming In and Out ......................................................91
Záznam filmu.......................................................................90
Záznam filmu.................................................................90
PfiibliÏování a oddalování (zoom) .................................91
Playing a Movie...................................................................92
Playing a Movie on the LCD Monitor............................92
Pfiehrávání filmu..................................................................92
Pfiehrávání filmu na LCD monitoru...............................92
Setting the Recording Options .........................................93
Using the Shortcut Buttons ...........................................93
Setting the Program AE ................................................95
Setting the White Balance ............................................96
Setting the Digital Effects..............................................97
Setting the Macro Mode................................................98
Setting the Movie Quality..............................................99
Setting the Movie Size ................................................100
Setting the Self Timer..................................................101
Setting the Wind Cut ...................................................102
Nastavení voleb pro záznam .............................................93
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek ......................................93
Nastavení moÏnosti Program AE
(Programovatelná expozice).........................................95
Nastavení vyváÏení bílé ................................................96
Nastavení digitálních efektÛ ..........................................97
Nastavení reÏimu makro ...............................................98
Nastavení kvality filmu ..................................................99
Nastavení rozmûrÛ filmu.............................................100
Nastavení samospou‰tû .............................................101
Nastavení protihlukového filtru ...................................102
Setting the Viewing Options ...........................................103
Using the Shortcut Buttons .........................................103
Deleting Movie Files....................................................107
Protecting Movie Files.................................................108
Setting the Slideshow .................................................109
Copying Movie Files ....................................................110
Nastavení voleb pro prohlíÏení .......................................103
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek....................................103
Jak odstranit filmové soubory.....................................107
Jak ochránit filmové soubory......................................108
Zapnutí prohlíÏení sekvence snímkÛ..........................109
Kopírování filmov˘ch souborÛ ....................................110
◆ Ukládejte dÛleÏitá data / nahrávky oddûlenû na jiná média,
abyste zabránili náhodné ztrátû z dÛvodu selhání systému
nebo z jin˘ch dÛvodÛ.
◆ Save important data / recordings separately on other media, to
avoid accidental loss due to a system failure or other reasons.
How to set to Movie mode
Jak pfiepnout na reÏim Movie (Film)
Power
Button
POWER
W
1. Turn the Mode Dial to
Movie mode.
Vypínaã
POWER
W
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte
do polohy Movie (Film).
T
2. Miniket Photo zapnete
stiskem tlaãítka [POWER].
89
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 90
ENGLISH
Movie Mode : Recording a Movie
Movie Mode (ReÏim Film):
Záznam filmu
Recording a Movie
Záznam filmu
You can record videomode and store it in memory.
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
MÛÏete zaznamenat pohyblivé obrázky a uloÏit je do pamûti.
REC 00:00:16
4 Min
REC 00:00:16
REM 4 Min
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
IN
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
3. Press the [Record / Stop] button.
◆ It starts to record.
4. To stop recording, press the [Record / Stop]
button again.
◆ It stops recording, and stands by.
CZECH
4
640
F
STBY
STBYREM 4 Min
4 Min
3. Stisknûte tlaãítko [Record / Stop].
◆ Zafiízení zaãne zaznamenávat.
IN
AE
AUTO
F
A
OFF
4. Pro zastavení záznamu stisknûte znovu
tlaãítko [Record/Stop] (Záznam/Zastavit).
◆ Záznam se zastaví a zafiízení ãeká.
OFF
Reading the Counter
◆ The timestamp will be recorded along with the movie to support
users with a faster search.
◆ 00:00:16: Elapsed Recording Time
REM 4 Min: Remaining Recording Time
[ Notes ]
✤ To adjust the brightness of LCD screen, set the <LCD Brightness>
in Settings mode (refer to page 41).
✤ When you are recording, turn off the Miniket Photo to conserve
battery power.
✤ The brightness of the LCD monitor will not affect the brightness of
the recordings.
90
Jak ãíst poãítadlo
◆ S filmem se nahrává ãasové razítko, které
napomáhá rychlej‰ímu vyhledávání.
◆ 00:00:16: Uplynulá doba záznamu
REM 4 Min: Zb˘vající doba záznamu
[ Poznámky ]
✤ K úpravû jasu LCD obrazovky nastavte poloÏku <LCD Brightness>
(Jas LCD obrazovky) v reÏimu nastavení (viz strana 41).
✤ KdyÏ dokonãíte natáãení filmu, vypnûte prosím Miniket Photo,
abyste u‰etfiili energii v bateriích.
✤ Jas LCD monitoru nemá vliv na jas nahrávek.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 91
ENGLISH
Movie Mode (ReÏim Film):
Záznam filmu
Movie Mode : Recording a Movie
Zooming In and Out
PfiibliÏování a oddalování (zoom)
Zooming allows you to change the size of the subject captured in a scene.
You can take advantage of the 3x optical electro motion zoom lens.
PfiibliÏování a oddalování (zoom) je zpÛsob, kter˘m lze zmûnit velikost
snímaného pfiedmûtu.
MÛÏete vyuÏít objektivu s trojnásobn˘m optick˘m elektricky pohánûn˘m
pfiiblíÏením.
NeÏ zaãnete
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam filmu).
Before You Start
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
The Movie Record screen appears.
Zoom Out
Zoom Out
W
T
Move the [W/T] zoom switch to W
(WIDE).
● The shot subject’s size is
reduced, and you can record
movies as if you were far away
from the subject.
● On the zoom indicator in the
LCD screen, the arrow moves to
W.
● The smallest rate of zoom out is
the default rate (original
resolution of the subject).
Zoom In
W
T
CZECH
640
F
F
Zmen‰ení
IN
AE
AUTO
W
T
A
OFF
T
STBY
STBY
640
Move the [W/T] zoom switch to T
(TELE).
● The subject is larger, and you
can record movies as if you were
close to the subject.
● On the zoom indicator the arrow
moves to T.
● The largest optical zoom is 3x,
Zoom In
which is the biggest among the
basic zoom.
STBY
STBYREM 4 Min
4 Min
F
F
[ Notes ]
✤ Frequent use of zooming may result in higher battery consumption.
✤ Optical zoom preserves image quality.
OFF
IN
4 Min
Zvût‰ení
REM 4 Min
PfiesuÀte pfiepínaã zoomu [W/T]
do polohy W (‰irokoúhl˘ snímek)
● Velikost pfiedmûtu na snímku
se zmen‰í, a mÛÏete natáãet
filmy, jako byste byli daleko
od pfiedmûtu.
● Na indikátoru zoom na LCD
obrazovce se ‰ipka pfiesune k
písmenu W.
● Nejmen‰í oddálení je v˘chozí
oddálení (pÛvodní rozli‰ení
pfiedmûtu).
AE
AUTO
A
W
OFF
OFF
T
T
PfiesuÀte pfiepínaã zoomu [W/T]
do polohy T (teleobjektiv)
● Velikost pfiedmûtu na snímku
se zvût‰í, a mÛÏete natáãet
filmy, jako byste byli blízko u
pfiedmûtu.
● Na indikátoru zoom na LCD
obrazovce se ‰ipka pfiesune k
písmenu T.
● Nejvût‰í optické pfiiblíÏení je
3x, coÏ je nejvût‰í hodnota
základního pfiiblíÏení.
[ Poznámky ]
✤ âasté pouÏívání zoomu mÛÏe zpÛsobit rychlej‰í vybití baterie.
✤ Optické zvût‰ení zachovává kvalitu obrazu.
91
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 92
ENGLISH
Movie Mode (ReÏim Film):
Pfiehrávání filmu
Movie Mode : Playing a Movie
Playing a Movie on the LCD Monitor
Pfiehrávání filmu na LCD monitoru
STBY
STBY
4 Min
4 MinDíky
It is handy and practical to view movie files using the LCD monitor
STBY
almost anywhere such as in a car, indoors, or outdoors.
F
F
LCD monitoru je moÏné sledovat filmové soubory témûfi v‰ude,
v autû, doma nebo venku.
4 Minnapfiíklad
F
2
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Switches to Movie play mode.
4. Move the joystick left / right to select a movie
and then press the joystick (OK).
◆ Selected movie plays on the LCD monitor.
3
◆ To pause playback, press the joystick (OK).
◆ To stop playback, press and hold the joystick
(OK) for a while.
5. To adjust volume, move the joystick up / down.
◆ The volume indicator appears and disappears
after a few seconds.
IN
STBY
640
REM 4 Min
OFF
OFF
AE
F
AUTO
OFF
A
OFF
1/1
1/1
1/1 IN
640
1/1
00:00:16
00:00:16
100-0001
100-0001
00:00:16
100-0001
[ Notes ]
✤ If there is no file stored to view, the message
4
<No stored Movie!> appears.
✤ When the earphones or Audio / Video cable is
connected to the Miniket Photo, the built-in speaker
will automatically turn off.
✤ As for photo viewing, you can also select and play
the movie file in a multi-view display.
✤ You can also play the movie file on a TV screen by
connecting the Miniket Photo to a TV.
5
(Refer to page 140)
✤ A video CODEC is required to play the movie
files recorded on the Miniket Photo on a computer.
Install the software provided in the bundled CD to
have the CODEC automatically installed on your
system. If you do not have the CD, search the
product model name on the Download Centre from
the Samsung Electronics website to get the CODEC
installation file (refer to page 137).
92
00:00:00
100-000100:00:00
640
CZECH
00:00:16
IN
00:00:00
00:00:00
00:00:16
00:00:16
100-0001
100-0001
00:00:16
100-0001
00:00:10
00:00:10
640
IN
00:00:16
100-000100:00:10
00:00:10
100-0001
100-0001
00:00:16
00:00:16
00:00:16
100-0001
00:00:16
100-0001
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání filmu.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte film
a potom stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Zvolen˘ film se pfiehraje na LCD monitoru.
◆ Chcete-li pfiehrávání pozastavit, stisknûte (OK)
na joysticku.
◆ Chcete-li pfiehrávání zcela zastavit, stisknûte a
chvíli podrÏte (OK) na joysticku.
5. Hlasitost se nastavuje pohybem joysticku nahoru
a dolÛ.
◆ Objeví se indikátor hlasitosti a po nûkolika
vtefiinách zmizí.
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ nejsou uloÏeny Ïádné soubory vhodné k
prohlíÏení, zobrazí se zpráva <“No stored Movie!”>
(Îádné uloÏené filmy!).
✤ KdyÏ jsou k zafiízení Miniket Photo pfiipojena
sluchátka ãi audio/video kabel, vestavûn˘
reproduktor se automaticky vypne.
✤ Stejnû jako u prohlíÏení fotografií, v zobrazení
nûkolika snímkÛ souãasnû mÛÏete také vybrat a
pfiehrávat filmov˘ soubor.
✤ RovnûÏ mÛÏete filmov˘ soubor pfiehrávat na
televizní obrazovce, pfiipojíte-li Miniket Photo k
televizoru. (Viz strana 140)
✤ Pro pfiehrávání filmov˘ch souborÛ zaznamenan˘ch
zafiízením Miniket Photo na PC je nutné mít správn˘
videokodek.
Aby se kodek automaticky nainstaloval do va‰eho
PC, nainstalujte software poskytnut˘ na pfiiloÏeném
CD. KdyÏ nemáte CD, vyhledejte název v˘robku v
Download Centre na domovské stránce firmy
Samsung Electronics, abyste získali instalaãní
soubor s kodekem (viz strana 137).
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 93
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
Using the Shortcut Buttons
CZECH
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to
frequently-used functions.
3
STBY
4 Min
F
IN
STBY
REM 4 Min
640
Switching to Movie View Mode
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
funkcím.
AE
F
AUTO
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
A
OFF
Jak pfiepnout do reÏimu Pfiehrávání filmu
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
OFF
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
1/1 IN
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Each press of the [Shortcut 1] button toggles
between the Movie Record / View modes.
640
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 1] pfiepne mezi
reÏimy Záznam a ProhlíÏení filmu.
1/1
00:00:16
100-0001
00:00:16
100-0001
3
Setting the Program AE
STBY
640
IN
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
STBY
REM 4 Min
AE
F
AUTO
A
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 2] button.
STBY 2] button cycles
◆ Each press of the [Shortcut
4 Min
through < >-< >-< >-< > Program AE
modes.
F
OFF
F
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
OFF
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
STBY
640
IN
REM 4 Min
F
A
OFF
4 Min
Nastavení moÏnosti
Program AE
(Programovatelná expozice)
OFF
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 2].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 2] pfiepne mezi
reÏimy < >-< >-< >-< > Program
AE (Programovatelná expozice).
93
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 94
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently
used functions.
3
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
funkcím.
STBY
640
Setting the White Balance
IN
STBY
REM 4 Min
4 Min
AE
F
AUTO
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
A
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 3] button.
STBY
Min
◆ Each press of the [Shortcut 3]4button
cycles
A
through the < >-< >-< >-< >-< >-<
flash modes
F
Setting the Digital Effect
REM 4 Min
AE
F
AUTO
3
STBY
STBY
AE
AUTO
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
Min
1. Ovladaã 4reÏimÛ
pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
F
A
OFF
BW
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 3] pfiepne mezi
reÏimy blesku < A >-< >-< >-< >-< >< >.
Nastavení digitálního efektu
IN
REM 4 Min
640
BW
OFF
OFF
F
F
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
IN
STBY
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
S
3. Press the [Shortcut 4] button.
◆ Each press of the [Shortcut 2]SbuttonNcycles
BW
N
S
through the < >-< STBY
>-< >-<
> Digital
BW
4 Min
N
S
Effects.
F
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
640
>
Nastavení vyváÏení bílé
OFF
OFF
N
STBY
640
F
IN
REM 4 Min
AE
AUTO
A
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
BW
[POWER].
S
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
S
N
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 2] pfiepne
mezi
digitálními efekty < >-< S >-< N >-< BW >.
S
N
N
BW
BW
OFF
94
CZECH
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
BW
BW
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
Page 95
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
STBY
CZECH
4 Min
F
Setting the Program AE
Nastavení moÏnosti Program AE (Programovatelná expozice)
STBY
4 Min
Program AE modes are preset automatic exposure modes based upon ReÏimy Program AE (programovatelné expozice) jsou pfiednastavené
expoziãní reÏimy, fungující podle interního poãítaãového programu.
an internal computer program. It allows you to adjust the aperture
STBY
Funkce umoÏÀuje nastavení clony pro rÛzné
setting to suit different conditions.
4 Min
podmínky.
IN
STBY
2
REM 4 Min
640
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
2. Press the [POWER] button to turn on the
Movie
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
A
Miniket Photo.
filmu).
◆ The Movie Record screen appears.
Program AE
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Movie
3. Press the [MENU] button.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
4. Move the joystick left / right to select <Program
poloÏku <Program AE> (Programovatelná
Program AE
AE>.
expozice).
Movie
5. Select an option by moving the joystick up / 4
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
TYPE
AE
Move
Select
Exit
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
down and then press the joystick (OK).
Program
joysticku.
MovieAE
OFF
F
OFF
F
AE
F
AUTO
OFF
OFF
Auto
Sports
Spotlight
Beach /
Snow
Balances exposure and shutter speed to get the
best results automatically.
For recording fast-moving objects. It is suitable
for sporting events and recording the outside
from inside of a vehicle.
Compensates for a subject that appears too
bright under strong direct light such as a
spotlight. It is suitable for recording conditions
such as concerts and school performances.
AE
Auto
Move
Select
Sports
Program AE
Spotlight
Beach/Snow
AUTO
Move
MovieOK Select
5
Movie
Program AE
TYPE
<Auto>
Select
Auto
Movie
Sports
Spotlight
Program
Move AE
Beach/Snow
AutoMovie
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
Move
VyvaÏuje expozici a rychlost závûrky pro
automatické dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Pro záznam rychle se pohybujících pfiedmûtÛ.
Vhodné pro sportovní události a natáãení
venkovních scén z automobilu.
Kompenzace pfiíli‰ svûtl˘ch pfiedmûtÛ osvûtlen˘ch
<Spotlight> pfiím˘m siln˘m svûtlem, napfiíklad reflektorem.
(Reflektor) Vhodné pro natáãecí podmínky, jaké jsou napfi. na
koncertech a ‰kolních pfiedstaveních.
<Sports>
(Sporty)
MENU Exit
Exit
Program AE
When the light is very strong, such as on a
beach or in the snow.
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 93).
6
✤ <Macro> setting is limited when you are using
Program AE (refer to page 102).
✤ Regarding <White Balance>, <Macro>, <Focus>
and <Wind Cut> use with <Program AE>, refer to
page 102.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Move
AutoAE
Exit
AE
<Beach/Snow> KdyÏ je osvûtlení velmi silné, napfiíklad na pláÏi
(Písek/sníh) nebo na snûhu.
AUTO
Select
OK Select
Program AE
STBY
Auto REM 4 Min
STBY
Move
Select
F
4 Min
Exit
MENU Exit
IN
640
Exit
F
A
STBY
Move 4 Min Select
Exit
OFF
OFF
F
STBY
4 Min
OFF
F
OFF
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 93).
✤ Nastavení <Macro> je omezené, pokud pouÏíváte
program programovatelné expozice - Program
AE (viz strana 102).
✤ Informace o pouÏití funkcí <White Balance>,
<Macro>, <Focus> a <Wind Cut> s funkcí
<Program AE> viz strana 102.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
95
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
Page 96
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
STBY
CZECH
4 Min
F
Setting the White Balance
Nastavení vyváÏení bílé
STBY
4 Min
The White Balance is used to preserve natural colours under different Funkce White Balance (VyváÏení bílé) se pouÏívá pro zachování
pfiirozen˘ch barev v rÛzn˘ch svûteln˘ch podmínkách.
lighting conditions. It is recommended to set the
STBY
Doporuãujeme nastavit vyváÏení bílé pfied kaÏd˘m
IN
STBY 4 Min
white balance prior to any recording.
3
F
OFF
REM 4 Min
F
640
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
3. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
4. Move the joystick left / right to select <White
4
Balance>.
5. Move the joystick up / down to select an option,
and then press the joystick (OK).
Auto
Adjusts the colour according to daylight/indoor,
outdoor light
Cloudy
You can select this when you cannot have
daylight as a direct light, such as when it is
partly-cloudy or cloudy.
Fluorescent H
Suitable in a halogen or 3-wavelength light
environment.
A
OFF
White Balance
Movie
OFF
White Balance
Movie
AE
Move
Movie
White
Balance
Select
Exit
A
Auto
White
Move Balance
Select
Daylight
Cloudy
Fluorescent H
Move
MovieOK Select
5
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <White Balance> (VyváÏení bílé).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poloÏku, poté joystick (OK) stisknûte.
Automatické nastavení podle
Auto
(Automatické nastavení) fotografick˘ch podmínek prostfiedí.
Exit
Daylight (Denní svûtlo)
Nastavuje barvy pro denní svûtlo v
interiéru nebo venkovní svûtlo
Cloudy (Zamraãeno)
Tuto volbu mÛÏete zvolit, kdyÏ nemÛÏete
mít denní svûtlo jako pfiímé, napfi. je-li
ãásteãnû zataÏeno nebo zcela zataÏeno.
MENU Exit
Movie
White
Move Balance
Select
Exit
AE
Fluorescent H (Záfiivka H)
White Balance
Movie
Auto
Daylight
Cloudy
White Balance
Move
Fluorescent
Movie H Select
Fluorescent L Suitable for a fluorescent light environment.
Tungsten
AE
AUTO
Movie
Automatically sets according to the shooting
environment.
Daylight
fotografováním nebo záznamem.
OFF
F
Suitable for an incandescent light environment.
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
Move
OK Select
White Balance
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the 6
STBY
Move REM 4Select
shortcut button (refer to page 94).
Min
640 STBY
✤ In general outdoors recording, <Auto> setting will
4 Min
allow users to achieve the best results.
✤ As the lighting conditions change, set the
Move
Select
STBY
4 Min
appropriate white balance before recording.
✤ Regarding <White Balance> use with <Program
AE>, refer to page 102.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record /STBY
Stop] 4 Min
button will exit the menu.
96
Fluorescent L (Záfiivka L) Vhodné pro záfiivkové svûtlo.
Tungsten (Wolfram)
Exit
IN
Exit
AE
F
F
Vhodné pro osvûtlení bûÏnou Ïárovkou.
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
MENU Exit
AUTO
F
F
Vhodné pro halogen nebo prostfiedí se
tfiemi vlnov˘mi délkami svûtla.
Exit
OFF
OFF
OFF
OFF
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 94).
✤ Pfii bûÏném natáãení venku volba <Auto> umoÏní
uÏivatelÛm dosáhnout nejlep‰í v˘sledky.
✤ KdyÏ se svûtelné podmínky zmûní, nastavte správné
vyváÏení bílé pfied natáãením.
✤ Informace o pouÏití funkce <White Balance> s funkcí
<Program AE> viz strana 102.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 97
ENGLISH
Movie Mode :
Setting the Recording Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
STBY
CZECH
4 Min
Setting the Digital Effects
Nastavení digitálních efektÛ
F
It supports various digital effects you can apply to your movie. Create
STBY
a professional-looking movie with digital effects.
Podporuje rÛzné digitální efekty, které mÛÏete aplikovat na svÛj film.
Pomocí digitálních efektÛ vytvofiíte filmy s profesionálním vzhledem.
OFF
4 Min
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
F
2
STBY
STBY
F
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
IN
4 Min
REM
4 Min
640
AE
F
Movie
OFF
A
Digital Effect
OFF
OFF
3. Press the [MENU] button.
S
Movie
N
4. Move the joystick left / right to select <Digital 4
Effect>.
Movie
Move
Movie
Select
Digital Effect
Off
Sepia
Nega
Cancel the <Digital Effect>.
Takes movie in normal mode.
The picture is displayed in sepia colour--similar to
that of an old photograph.
Reverses the colours, creating the look of a
negative.
Exit
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Digital Effect> (Digitální efekt).
Exit
Movie
BW
OK Select
Digital Effect
Move
5
MENU Exit
Select
Exit
Movie
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
S
Off (Vypnout)
N
Digital Effect
BLK&WHT Changes the images into black and white.
Movie
BW
Off
S
Sepia
Move
Movie
Digital
Effect N Select
Nega
BLK&WHT BW
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
Sepia (Sépie)
Exit
Nega (Negativ)
Digital EffectS
Move
OK Select
N
BW
6
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 94).
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
S
N
BW
OffDigital Effect
S
Sepia
Move
Select
N
Nega
S
BLK&WHT BW N
Move
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
BW
Digital Effect
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
AUTO
STBY
Move
BLK&WHT (âernobíle) Film se zmûní na ãernobíl˘.
MENU Exit
S
N
REM
640
Zru‰ení digitálního efektu. Film se
natáãí v normálním reÏimu.
Obraz bude zobrazen v sépiov˘ch
barvách jako na star˘ch fotografiích.
Pfievrácení barev a vytvofiení vzhledu
negativu.
Select
4 Min
BW
IN
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
Exit
AE
F
AUTO
STBY
Move
Select
Exit
4 Min
A
F
STBY
S
4 Min
F
STBY
S
4 Min
F
S
S
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 94).
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
97
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 98
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
Setting the Macro Mode
STBY
4 Min
CZECH
Nastavení reÏimu makro
Macro mode allows users to have fine focused image of the closed-up ReÏim makro umoÏÀuje uÏivateli získat pfiesnû zaostfien˘ obraz pfiedmûtu
do nejmen‰í vzdálenosti 50 cm.
subject within 50 cm. <Macro> setting is available only when you
STBYset
4 Min
Nastavení makra je moÏné jen kdyÏ <Program AE>
<Program AE> to <Auto>.
STBY
IN
F
2
F
640
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
3. Press the [MENU] button.
4. Move the joystick left / right to select <Macro>.
5 Select an option by moving the joystick up / 4
down and then press the joystick (OK).
Macro Setting
<Off>
<Macro>
STBY 4 Min
REM 4 Min
AUTO
OFF
A
OFF
Movie
OFF
Macro
Movie
Movie
Macro
Movie
Macro
Off Macro
Move
Macro
50 cm ~ ∞
(Programovatelnou expozici) nastavíte na <Auto>.
AE
F
Focus Range
Select
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Macro> (Makro).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
Exit
Nastavení Makro Rozsah zaostfiení
W: 10 cm ~ ∞
T: 30 cm ~ ∞
Move
Select
Exit
<Off> (Vypnuto) 50 cm - ∞
Move
OK Select
Movie
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
OFF
F
Move
5
[ Notes ]
✤ When you use Macro mode and record a close-up
subject, be careful not to shade your subject.
✤ As the distance gets closer, the focused area gets
narrower.
✤ If the focus will not set, try to put more distance
between you and the subject.
6
✤ It is recommended to use a tripod to avoid
unstable movie recording and have best results.
✤ Regarding <Macro> use with <Program AE>, refer
to page 102.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Movie
Macro
Movie
MENU Exit
Select
Exit
Macro
Move
Move
W: 10 cm - ∞
T: 30 cm - ∞
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
Macro
Off Movie
Macro
Macro
Move
<Macro> (Makro)
Select
OK Select
Exit
MENU Exit
Select
Exit
IN
STBY
STBY REM 4 Min
Move 4 Min Select
F
STBY
F
4 Min
640
AE
Exit
AUTO
A
F
STBY
4 Min
OFF
OFF
F
OFF
98
OFF
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ pouÏijete reÏim Makro a fotografujete blízk˘
pfiedmût, dejte pozor, abyste na pfiedmût nevrhli stín.
✤ Se sniÏující se vzdáleností se zuÏuje zaostfiená
oblast.
✤ KdyÏ nelze zaostfiit, zkuste zvût‰it svou vzdálenost
od pfiedmûtu.
✤ Doporuãujeme pouÏít stativ, abyste nenatáãeli
roztfiesené filmy a abyste dosáhli nejlep‰ích v˘sledkÛ.
✤ Informace o pouÏití funkce <Macro> s funkcí
<Program AE> viz strana 102.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 99
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
Setting the Movie Quality
STBY
4 Min
You can set the quality for movie files.
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
Nastavení kvality filmu
MÛÏete nastavit kvalitu filmÛ.
F
STBY
STBY
STBY 4 Min
Min
REM4 4
Min
2
F
640
IN
OFF
AE
F
F
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
A
OFF
OFF
3. Press the [MENU] button.
OFF
Movie
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected Movie Quality
appears on the screen.
F
Movie Quality
Movie QualitySF
TYPE
Movie
Move
5
[ Notes ]
✤ Regarding detailed image capacity, refer to
page 31.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the 6
[Record / Stop] button will exit the menu.
✤ In NTSC setting, Super Fine and Fine quality will
record at 30fps while Normal at 15fps. In PAL
setting, Super Fine and Fine will record at 25fps
while Normal at 12.5fps.
Exit
N
Select
Exit
OK Select
MENU Exit
Select
Exit
Movie Quality
Movie
Movie
TYPE
SF
Movie Quality
Movie
Movie
Quality
Super Fine SF
SF
F
Fine
Movie QualityF
N
Normal
Move
F
NSF
Select
OK Select
N
Select
Exit
640
SF
SF
MENU Exit
Exit
IN
STBY
SF
SF
Move REM 2 Min
Select
STBY
STBY 2 Min
2 Min
Exit
AE
AUTO
SF
SF
A
STBY
2 Min
SF
SF
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ K dispozici jsou tyto volby: Super Fine (Super
jemn˘) / <Fine> (Jemn˘) / <Normal>
(Normální)
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolenou kvalitu filmu.
N
F
Move
Move
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Movie Quality> (Kvalita filmu).
N
SF
Movie
Quality
F
Super
Fine
FSF
NSelect
Fine
Move
N
Normal
F
Move
Move
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Movie Quality
Movie
SF
Movie
4
5. Select an option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
◆ Available options are: <Super Fine> / <Fine> /
<Normal>
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
AUTO
Movie
4. Move the joystick left / right to select <Movie
Quality>.
CZECH
OFF
OFF
OFF
OFF
[ Poznámky ]
✤ Informace o kapacitû pro obrazy naleznete na
stranû 31.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
✤ V nastavení NTSC bude kvalita Super Fine a
Fine nahrávat rychlostí 30 snímkÛ za sekundu,
zatímco Normal rychlostí 15 snímkÛ za sekundu.
V nastavení PAL bude kvalita Super Fine a Fine
nahrávat rychlostí 25 snímkÛ za sekundu,
zatímco Normal rychlostí 12,5 snímku za
sekundu.
99
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 100
ENGLISH
Movie Mode :
Setting the Recording Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
4 Min
STBY
CZECH
F
Setting the Movie Size
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
Nastavení rozmûrÛ filmu
STBY
2
STBY
F
F
640
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
4 Min
STBY 4 Min
REM 4 Min
IN
OFF
F
AUTO
OFF
A
OFF
Movie
OFF
3. Press the [MENU] button.
4. Move the joystick left / right to select <Movie
Size>.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
Movie Size
Movie
4
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
Movie
Movie Size
TYPE
Movie
AE
Movie Size
5. Select an option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
◆ Available options are: <640x480> / <320x240>
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected Movie Size
appears on the screen.
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
AE
Movie Size Select
Move
Exit
320
Move
Select
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Movie
5
Move
Select
Movie
Movie Size
Movie
Exit
TYPE
AE
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Movie Size> (Rozmûry filmu).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ K dispozici jsou tyto volby: <640x480> /
<320x240>
Movie Size
Movie Size
Movie
[ Notes ]
✤ Regarding detailed image capacity, refer to page
31.
✤ Higher resolution requires more memory space, 6
which results in shorter maximum recording time.
✤ While the menu screen is displayed, pressing
the [Record / Stop] button will exit the menu.
320
Movie Size Select
Move
Move
OK Select
Move
Select
STBY
320
F
F
MENU Exit
IN
Exit
STBY REM 8 Min
8 Min
STBY
Move
Select
8 Min
AE
AUTO
Exit
A
F
STBY
OFF
8 Min
F
100
Exit
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolené rozmûry filmu.
OFF
OFF
OFF
[ Poznámky ]
✤ Informace o kapacitû pro obrazy naleznete na
stranû 31.
✤ Vy‰‰í rozli‰ení vyÏaduje více prostoru v pamûti,
coÏ vede ke krat‰í maximální dobû záznamu.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 101
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
STBY
Setting the Self Timer
4 Min
CZECH
Nastavení samospou‰tû
F
Using this option, you can record movies of yourself with delayed
shooting.
STBY
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2
Pomocí této volby mÛÏete natáãet sami sebe se zpoÏdûn˘m startem.
4 Min
IN
STBY
STBY
F
OFF
4 Min
REM
4 Min
640
AE
FF
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
Movie
Self Timer
Movie
4
Movie
Self
Timer
Movie
Self Timer Select
Off Move
2 sec
10 sec
10 sec
Exit
Off (Vypnout) Zru‰í samospou‰È.
Move
2 sec
AE
TYPE
Self Timer
5. Select an option by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK).
Off
A
OFF
OFF
3. Press the [MENU] button.
4. Move the joystick left / right to select <Self
Timer>.
AUTO
OFF
Select
Exit
MovieOK Select
Move
MENU Exit
Cancels the Self Timer.
Sets the delay interval to 2 seconds.
Records a movie 2 seconds after pressing the
[Record/Stop]
Move
5
TYPE
Movie
Self
Timer
Self Timer Select
Move
6
Move
OK Select
Move
Select
STBY
640
F
Exit
MENU Exit
IN
AE
Exit
4 Min
AUTO
A
4 Min
F
STBY
OFF
4 Min
Nastavuje interval zpoÏdûní na 2 sekundy.
Film se zaãne natáãet 2 sekundy po stisku
tlaãítka [Record/Stop]
10 sec
Nastavuje interval zpoÏdûní na 10 sekund.
Film se zaãne natáãet 10 sekund po stisku
tlaãítka [Record/Stop]
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolen˘ reÏim samospou‰tû.
◆ Vyberete-li moÏnost <Off> (vypnuto), nebude
zobrazena Ïádná ikona.
Exit
REM 4 Min
STBY
Move
Select
STBY
F
2 sec
Exit
AE
Off Movie
Self Timer
2 sec
10 sec
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected Self Timer mode
appears on the screen.
◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.
[ Notes ]
✤ It is recommended to use a tripod for the best
results for Self Timer recordings.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
✤ Restarting the Miniket Photo will cancel the Self
Timer setting.
Select
Self Timer
Movie
Sets the delay interval to 10 seconds.
Records a movie 10 seconds after pressing the
[Record/Stop]
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
3. Stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Self Timer> (Samospou‰È).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
OFF
F
OFF
OFF
[ Poznámky ]
✤ Pro dosaÏení nejlep‰ích v˘sledkÛ pfii natáãení se
samospou‰tí se doporuãuje pouÏít stativ.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
Stop].
✤ Vypnutí a zapnutí zafiízení Miniket Photo zru‰í
nastavení samospou‰tû.
101
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 102
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Recording Options
STBY
Setting the Wind Cut
4 Min
Use the Wind Cut function when recording in windy places such as the beach or near
buildings. The Wind Cut function minimizes wind noise or other noise while recording.
6.
Turn the Mode Dial to Movie mode.
Press the [POWER] button to turn on the Miniket Photo.
Press the [MENU] button.
Move the joystick left / right to select <Wind Cut>.
Select an option by moving the joystick up / down, and then
press the joystick (OK).
◆ <Off>: Sets off Wind Cut and no icon appears.
◆ <On>: Sets on Wind Cut to reduce wind noise for sound
recording.
Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ If <On> is selected, <
> icon appears on the screen.
◆ If <Off> is selected, no icon will be displayed.
Functions Availability
Functions are supported according to Program AE modes to
help users to have best results.
2
F
640
White
Balance
◆
◆
OFF
IN
4 Min
1.
2.
3.
4.
AE
F
AUTO
OFF
Movie
5.
A
OFF
OFF
6.
Wind Cut
Movie
4
Movie
Wind
Cut
Movie
TYPE
AE
Wind Cut
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Wind Cut Select
Off Move
On
O
A
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Movie
O
X
X
X
Wind Cut
Multi
O
Pan
O
Pan
Off
O
O
O
O
O
O
O
O
<Focus> is not appeared in the menu; It is set to <Multi AF> by
default. In <Sports> and <Beach / Snow>, it is set to <Pan Focus>.
Pan: Pan Focus that adjusts the focus to entire screen has focused.
Focuses on the deepest DOF (Depth of Field) position which makes
the both near and distant view are in focus.
Program AE
Select
Movie
Move
Wind Cut Select
5
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
Multi
O
Pan
O
Pan
Off
O
O
O
O
O
O
O
O
White
Balance
Exit
Movie
TYPE
AE
Movie
Cut
OffWind
On
Macro
Move
Wind Cut Select
6
[ Notes ]
✤ When Wind Cut is enabled, a bit of low-frequency band (bass) sound
will be reduced along with the wind noise. It is a normal result, not a
malfunction.
✤ Regarding <Wind Cut> use with <Program AE>, refer to the availability
table.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
102 button will exit the menu.
Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
Stisknûte tlaãítko [MENU].
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte poloÏku <Wind Cut>
(Protihlukov˘ filtr).
Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované nastavení,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Vypne Wind Cut (Protihlukov˘ filtr) a jeho ikona
zmizí.
◆ <On> (zapnuto): Zapne Wind Cut (Protihlukov˘ filtr), kter˘ sníÏí hluk
vûtru ve zvukové nahrávce.
Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ KdyÏ vyberete moÏnost <On> (zapnuto), bude zobrazena ikona
<
>.
◆ Vyberete-li moÏnost <Off> (vypnuto), nebude zobrazena Ïádná ikona.
Dostupnost funkcí
Funkce jsou podporovány podle reÏimu Program AE, aby
uÏivatelÛm pomohly docílit nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Exit
Move
O
Macro
Focus
Wind Cut
STBY
4 Min
STBY
STBY
4 Min
REM
F
Program AE
A
Nastavení protihlukového filtru
Funkci Wind Cut (Protihlukov˘ filtr) pouÏijte pfii natáãení na vûtrn˘ch místech, napfiíklad na pláÏi nebo v
blízkosti budov.
Funkce Wind Cut minimalizuje pfii záznamu hluk zpÛsoben˘ vûtrem nebo jiné typy hlukÛ.
F
1.
2.
3.
4.
5.
CZECH
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro záznam
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Move
Select
Exit
IN
REM 4 Min
Move
Select
Focus
Wind Cut
◆
STBY
640
F
Exit
AE
STBY
STBY
AUTO
4 Min
A
4 Min
F
F
OFF
STBY
4 Min
OFF
F
OFF
OFF
V nabídce se nezobrazí <Focus>; V˘chozí nastavení je <Multi AF>
(Vícenásobné automatické zaostfiování). V reÏimech <Sports> (Sporty) a
<Beach / Snow> (PláÏ /sníh) je nastaveno <Pan Focus>.
◆ Pan: Pan Focus, kter˘ upravuje zaostfiení na celou obrazovku. Zaostfiuje
na pozici nejhlub‰ího DOF (Hloubka pole), coÏ umoÏní zaostfiit na blízk˘ i
vzdálen˘ pohled.
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ zapnete Wind Cut (Protihlukov˘ filtr), s hlukem vûtru se trochu
zeslabí i nízkofrekvenãní (basov˘) zvuk. To je normální v˘sledek, nikoliv
závada.
✤ Informace o pouÏití funkce <Wind Cut> s funkcí <Program AE> viz
tabulka dostupnosti.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete nabídku opustit
stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 103
STBY
4 Min
ENGLISH
Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
F
CZECH
OFF
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to
frequently-used functions.
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
funkcím.
3
1/1 IN
640
Switching to Movie Record Mode
Jak pfiepnout do reÏimu záznamu filmu
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ It switches to Movie play mode.
00:00:16
100-0001
4
IN
STBY
640
REM 4 Min
AE
F
4. Press the [Shortcut 1] button again.
◆ Each press of the [Shortcut 1] button toggles
between the Movie record / play modes.
AUTO
A
OFF
Viewing the Slide
3
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
1/6 IN
640
1/1
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ It switches to Movie play mode.
4. Press the [Shortcut 2] button.1/6
4
5. The slideshow begins. (Refer to page 109)
◆ To stop playback, press and hold the joystick
(OK).
00:00:16
100-0001
00:00:16
00:00:16
100-0001
100-0001
00:00:00
IN
All Play
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání
filmu.
4. Znovu stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 1] pfiepne mezi
reÏimy Záznam a Pfiehrávání filmu.
ProhlíÏení sekvence
00:00:00 snímkÛ
All Play reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
1. Ovladaã
(Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka
1].
00:00:16
◆ 100-0001
Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání
filmu.
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 2].
5. Spustí se prohlíÏení sekvence snímkÛ (viz
strana 109).
◆ Chcete-li pfiehrávání zastavit, stisknûte a
podrÏte (OK) na joysticku.
00:00:16
100-0001
103
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 104
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to
frequently-used functions.
4
Protecting a Movie File
1/1 IN
00:00:16
1/1 IN
640
00:00:16
100-0001
4
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ It switches to Movie play mode.
4. Press the [Shortcut 4] button.
5. Select an option by moving the joystick up /
1/1
5
down button, and then press the joystick
(OK).
◆ <Delete>: Deletes the selected movie file.
◆ <Cancel>: Cancels the deletion.
6. Deletes the selected movie file.
(Refer to page 107)
00:00:16
100-0001
1/1 IN
640
100-0001
00:00:16
1/1 IN
640
Delete
Cancel
100-0001
1/1
Jak ochránit filmov˘ soubor
100-0001
00:00:16
100-0001
104
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
funkcím.
640
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ It switches to Movie play mode.
5
4. Press the [Shortcut 3] button. 1/1
◆ Each press of the [Shortcut 3] button toggles
between Unlocked (
) and Locked (
).
5. The selected movie file is protected from an
accidental erasure. (Refer to page 108)
Deleting a Movie File
CZECH
00:00:16
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
00:00:16
3. Stisknûte
100-0001 tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání
filmu.
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 3] pfiepne mezi
Unlocked (
) (Odemãen˘) a Locked (
)
(Zamãen˘).
5. Zvolen˘ filmov˘ soubor je chránûn pfied
náhodn˘m odstranûním. (Viz strana 108.)
Jak odstranit filmov˘
soubor
1/1
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání
filmu.
00:00:16
4. 100-0001
Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadovanou moÏnost, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Delete> (vymazat): Odstraní zvolen˘
filmov˘ soubor.
◆ <Cancel> (zru‰it): Stornuje odstranûní.
6. Odstraní zvolen˘ filmov˘ soubor (viz strana
107).
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:13 PM
Page 105
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Using the Shortcut Buttons
CZECH
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
6/6
6/6
Ochrana filmov˘ch souborÛ v reÏimu vícenásobného zobrazení
Protecting Movie files in Multi-View
6/6
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
4
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ It switches to the Movie play mode.
4. Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).
◆ The screen switches to multi-view.
◆ The movie you were viewing in the single
5
view is selected.
5. Press the [Shortcut 3] button and then select an
option by moving the joystick up / down and
then press the joystick (OK).
◆ <Select>: Selected files will be protected.
◆ <All>: The message <Protect All?> appears.
Select the desired option by moving the joystick
left / right and then press the joystick (OK) to
7
confirm.
◆ <Cancel>: Cancels protection.
6. If <Select> was selected, select movie files to
protect by moving the joystick left / right / up /
down and press the joystick (OK).
◆ Multiple movie files can be selected using the
joystick (OK). < > indicator appears on the
protected files.
8
7. Press the [Shortcut 3] button.
◆ The message ”Confirm?” appears. Select the
desired item by moving the joystick left / right
and then press the joystick (OK) to confirm.
8. Selected movies are protected from an
accidental erasure.
◆ An icon ( ) appears on the protected files.
6/6
Move
Full View
Move
Full View
Move
Full View
Move
OK Full View
1/6
1/6
1/6
1/6
Select
All
Move
Full View
Move
Full View
Cancel
Move
OK Full View
Move
Full View
Confirm?
Yes
Move
Move
No
Select
OK Select
Move
Select
Move
1/6
Select
1/6
1/6
1/6
Move
OK Full View
Move
Full View
Move
Full View
Move
Full View
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání filmu.
4. PfiesuÀte pfiepínaã zoomu [W/T] do polohy W
(‰irokoúhl˘ snímek)
◆ Obrazovka se pfiepne na prohlíÏení nûkolika
snímkÛ souãasnû.
◆ Film, kter˘ jste si pfiedtím prohlíÏeli v zobrazení
jednotliv˘ch fotografií/filmÛ bude zvolen.
5. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3] a pohybem joysticku
nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované nastavení,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zvolené soubory budou
chránûny.
◆ <All> (v‰echny): Zobrazí se v˘zva k potvrzení
operace <“Protect All?”> (Chránit v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poÏadovanou volbu a potvrìte stiskem (OK) na
joysticku.
◆ <Cancel> (zru‰it): Ochrana bude zru‰ena.
6. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select>, zvolte
filmové soubory, které chcete chránit, pohybem
joysticku doleva / doprava / nahoru / dolÛ a pak
stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmov˘ch
souborÛ. U chránûn˘ch souborÛ se zobrazí
indikátor < >.
7. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace
<“Confirm?”> (Chránit?). Pohybem joysticku
doleva ãi doprava vyberte poÏadovanou volbu a
potvrìte stiskem (OK) na joysticku.
8. Zvolené filmy jsou chránûny pfied náhodn˘m
odstranûním.
>.
◆ Na chránûn˘ch souborech se objeví ikona <
105
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:14 PM
Page 106
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
1/6
1/6OdstraÀování
1/6
Deleting Movie files in Multi-View
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
4
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ The Movie Record screen appears.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Switches to Movie play mode.
4. Move the [W/T] zoom switch to W (WIDE).
◆ The screen switches to multi-view.
5
◆ The movie you were viewing in the single
view is selected.
5. Press the [Shortcut 4] button and then select an
option by moving the joystick up / down and
then press the joystick (OK).
◆ <Select>: Selected movie files will be deleted.
◆ <All>: The message <Delete All?> appears.
Select <Yes> or <No> by moving the joystick
left / right and then press the joystick (OK) to 7
confirm.
◆ <Cancel>: Cancels deletion.
6. If <Select> was selected, select movie files to
delete by moving the joystick left / right / up /
down and press the joystick (OK).
◆ Multiple movie files can be selected using the
joystick (OK). < > indicator appears on the
8
selected files.
7. Press the [Shortcut 4] button.
◆ The message <Delete?> appears. Select the
desired option by moving the joystick left / right
and then press the joystick (OK) to confirm.
8. Selected movies are deleted.
106
CZECH
1/6
Move
Full View
Move
Move
Full View
Full View
Move
OK Full View
1/6
1/6
1/6
1/6
Select
Full View All
Move
Cancel
Full View
Move
Move
OK Full View
Move
Full View
Delete?
Yes
No
Move
Select
Move
Move
OK Select
Move
Select
1/6
1/6
1/6
Select
1/6
Move
Move
Move
Move
OK Full View
filmov˘ch souborÛ v reÏimu vícenásobného zobrazení
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Movie Record (Záznam
filmu).
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání filmu.
4. PfiesuÀte pfiepínaã zoomu [W/T] do polohy W
(‰irokoúhl˘ snímek)
◆ Obrazovka se pfiepne na prohlíÏení nûkolika
snímkÛ souãasnû.
◆ Film, kter˘ jste si pfiedtím prohlíÏeli v zobrazení
jednotliv˘ch fotografií/filmÛ bude zvolen.
5. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4] a pohybem joysticku
nahoru ãi dolÛ vyberte poÏadované nastavení,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zvolené filmové soubory
budou odstranûny.
◆ <All> (v‰echny): Zobrazí se v˘zva k potvrzení
operace <”Delete All?”> (Vymazat v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte stiskem
(OK) na joysticku.
◆ <Cancel> (zru‰it): Zru‰ení odstranûní souborÛ.
6. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select>, zvolte
filmové soubory, které chcete odstranit, pohybem
joysticku doleva / doprava / nahoru / dolÛ a pak
stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmov˘ch
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví
ikona < >.
7. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ Zobrazí se v˘zva <”Delete?”> (Vymazat?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poÏadovanou volbu a potvrìte stiskem (OK) na
joysticku.
8. Zvolené filmy budou odstranûny.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:14 PM
Page 107
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Deleting Movie Files
Jak odstranit filmové soubory
You can delete saved movie files.
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Switches to Movie play mode.
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
5. Move the joystick left / right to select <Delete>.
6. Select an option by moving the joystick up /
5
down and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: Multi-view screen appears and you
can select movie files to delete.
◆ <All>: All files will be deleted.
If <All> is selected, the message “Delete All?”
appears. Select <Yes> or <No> by moving the
joystick left / right and then press the joystick
(OK) to confirm.
7. If <Select> is selected, Multi-view screen
7
appears. Select files to delete by moving the
joystick left / right / up / down and press the
joystick (OK).
◆ Multiple movie files can be selected using the
joystick (OK). < > indicator appears on the
selected files.
8. Press the [Shortcut 4] button.
◆ The message “Delete?” appears. Select the
desired item by moving the joystick left / right 8
and then press the joystick (OK) to confirm.
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
UloÏené filmové soubory mÛÏete odstranit.
640
00:01:36
00:01:36
100-0006
100-0006
00:01:36
100-0006
00:01:36
100-0006
Movie
Movie
Delete
Movie
Delete
Movie
TYPE
Delete
Select
Delete
All
Move
Select
Move
Move
Move
Exit
MENU Exit
Select
Move
Move
Exit
Select
OK Select
Exit
Select
OK Select
Move
Exit
MENU Exit
Select
Move
Select
Delete?
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 104).
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
CZECH
Yes
Move
Move
Move
Move
No
OK Select
Select
Select
Select
Exit
Exit
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání filmu.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Delete> (Odstranit).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro
prohlíÏení více snímkÛ, a mÛÏete zvolit filmové
soubory, které chcete odstranit.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny soubory budou
odstranûny.
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k
potvrzení „Delete All?“ (Vymazat v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte stiskem
(OK) na joysticku.
7. Zvolíte-li <Select> (vybrat), objeví se obrazovka
pro prohlíÏení více snímkÛ Zvolte soubory, které
chcete odstranit, pohybem joysticku doleva /
doprava / nahoru / dolÛ a pak stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmov˘ch
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví
ikona < >.
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Delete?“
(Vymazat?). Pohybem joysticku doleva ãi
doprava vyberte poÏadovanou volbu a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 104).
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
107
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:14 PM
Page 108
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Protecting Movie Files
You can protect saved important movie files from accidental deletion.
Protected files will not be deleted unless you release
the protection or format the memory.
4
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Switches to Movie play mode.
4. Press the [MENU] button.
5. Move the joystick left / right to select
5
<Protect>.
6. Select an option by by moving the joystick up
/ down and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: Multi-view screen appears and you
can select movie files to protect.
◆ <All>: All files will be protected.
If <All> is selected, the message “Protect All?”
appears. Select the desired item by moving the
joystick left / right and then press the joystick
7
(OK) to confirm.
7. If <Select> is selected, Multi-view screen
appears. Select files to protect by moving the
joystick left / right / up / down and press the
joystick (OK).
◆ Multiple movie files can be selected using the
joystick (OK). <
> indicator appears on the
selected files.
8. Press the [Shortcut 3] button.
◆ The message “Confirm?” appears. Select the 8
desired item by moving the joystick left / right
and then press the joystick (OK) to confirm.
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 104).
✤ While the menu screen is displayed, pressing the [Record / Stop]
108 button will exit the menu.
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
CZECH
Jak ochránit filmové soubory
DÛleÏité filmové soubory mÛÏete chránit pfied náhodn˘m smazáním.
Chránûné soubory nebudou vymazány, dokud nezru‰íte
jejich ochranu nebo nezformátujete pamûÈ.
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání filmu.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Protect> (Chránit).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadovanou volbu, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro
prohlíÏení více snímkÛ, a mÛÏete zvolit filmové
soubory, které chcete chránit.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny soubory budou
chránûny.
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k
potvrzení „Protect All?“ (Chránit v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte stiskem
(OK) na joysticku.
7. Zvolíte-li <Select> (vybrat), objeví se obrazovka
pro prohlíÏení více snímkÛ Zvolte soubory, které
chcete chránit, pohybem joysticku doleva /
doprava / nahoru / dolÛ a pak stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmov˘ch
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví
ikona <
>.
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Confirm?“
(Chránit?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
vyberte poÏadovanou volbu a potvrìte stiskem
(OK) na joysticku.
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 104).
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:14 PM
Page 109
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Setting the Slideshow
Zapnutí prohlíÏení sekvence snímkÛ
MÛÏete spustit prohlíÏení sekvence snímkÛ a také nastavit volby pro
opakování
u prohlíÏení sekvence snímkÛ.
00:01:36
You can set a slide and also set the repeat option for slideshow.
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
CZECH
100-0006
3
00:01:36
640
100-0006
00:01:36
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ Switches to Movie play mode.
100-0006
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
All Play
Movie
100-0006
Movie
5. Move the joystick left / right to select <Slide>. 6
6. Select <Repeat> by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK) or
joysitck right.
◆ Set the repeat option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
◆ <Off>: Sets not to repeat the slideshow.
◆ <On>: Sets to repeat the slideshow.
7
00:01:36
All Play
Movie
TYPE
All Play
Move
Select
Start
Movie
Repeat
Exit
Off
Move
SelectOn
All Play
Movie
Move
OK Select
Exit
MENU Exit
All Play
Movie
TYPE
7. Select <Start> by moving the joystick up / down
and then press the joystick (OK).
◆ Slide starts.
◆ To stop the slide, press the joystick (OK).
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the 8
shortcut button (refer to page 103).
✤ Slide starts from the current movie selected.
✤ Slideshow cannot start from a damaged file.
Slideshow will skip the damaged file during the
show.
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
[Record / Stop] button will exit the menu.
Move
All Play Select On
Movie
Start
All Play
Repeat
Move
On
Select
Movie
Move
Exit
Exit
On
OK Select
MENU Exit
All Play
Move
00:00:36
Select
IN
All Play
On
00:00:36
640
Exit
All Play
Move
00:00:36
Select
All Play
00:01:36
100-0001
00:00:36
00:01:36
100-0001
All Play
00:01:36
100-0001
00:01:36
100-0001
Exit
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie
(Film).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání
filmu.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Slide> (sekvence snímkÛ).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
<Repeat> (opakovat), poté stisknûte (OK) na
joysticku nebo jím pohnûte doprava.
◆ Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
moÏnost pro opakování, poté stisknûte (OK)
na joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Nastavuje prohlíÏení
sekvence snímkÛ bez opakování.
◆ <On> (zapnuto): Nastavuje prohlíÏení
sekvence snímkÛ s opakováním.
7. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
<Start>, poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Sekvence se spustí
◆ Chcete-li prohlíÏení sekvence zastavit,
stisknûte (OK) na joysticku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 103).
✤ ProhlíÏení sekvence zaãíná od aktuálnû
zobrazeného filmu.
✤ Sekvence snímkÛ nemÛÏe zaãít od po‰kozeného
souboru. Sekvence snímkÛ pfieskoãí bûhem
pfiehrávání po‰kozené soubory.
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou,
mÛÏete nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record /
109
Stop].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:14 PM
Page 110
ENGLISH Movie Mode :
Setting the Viewing Options
Movie Mode (ReÏim Film):
Nastavení voleb pro prohlíÏení
Copying Movie Files
Kopírování filmov˘ch souborÛ
You can copy saved files from the internal memory to the mini SD card
and vice versa.
CZECH
MÛÏete kopírovat uloÏené soubory z vestavûné interní pamûti na mini SD kartu
a obrácenû.
1. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
3
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
1. Turn the Mode Dial to Movie mode.
00:01:36
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
2. Press the [POWER] button to turn on the
100-0006
640
◆ Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání filmu.
Miniket Photo.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
3. Press the [Shortcut 1] button.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
00:01:36
◆ Switches to Movie play mode.
100-0006
poloÏku <Copy (to)> (Kopírovat do).
Movie
00:01:36
4. Press the [MENU] button.
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
100-0006
5. Move the joystick left / right to select <Copy
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
00:01:36
Copy (to)
100-0006
joysticku.
(to)>.
Movie
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se obrazovka pro
6. Select an option by moving the joystick up /
Movie
prohlíÏení více snímkÛ, a mÛÏete zvolit soubory,
5
down and then press the joystick (OK).
Copy (to)
které chcete kopírovat.
TYPE
◆ <Select>: Multi-view screen appears and you
Movie
◆ <All> (v‰echny): V‰echny soubory budou
Copy (to)
can select files to copy.
zkopírovány.
Move
Select
Exit
Select
◆ <All>: All files will be copied.
Copy (to)
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k potvrzení
All
If <All> is selected, the message “Copy All?”
„Copy All?“ (Kopírovat v‰echny?). Pohybem
appears. Select <Yes> or <No> by moving the
joysticku doleva ãi doprava vyberte <Yes> (Ano)
Move
Select
Exit
nebo <No> (Ne) a potvrìte stiskem (OK) na
joystick left / right and then press the joystick
OK Select
MENU Exit
Move
joysticku.
(OK) to confirm.
7.
Zvolíte-li
<Select> (vybrat), objeví se obrazovka pro
7. If <Select> is selected, Multi-view screen
Move
Select
Exit
prohlíÏení více snímkÛ Zvolte soubory, které chcete
7
appears. Select files to copy by moving the
kopírovat, pohybem joysticku doleva / doprava /
joystick left / right / up / down and press the
nahoru / dolÛ a pak stisknûte (OK) na joysticku.
joystick (OK).
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více filmov˘ch
◆ Multiple movie files can be selected using the
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví ikona
<
>.
joystick (OK). < > indicator appears on the
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
Move
Select
Exit
selected files.
◆
Zobrazí
se v˘zva k potvrzení operace „Copy?“
8. Press the [Shortcut 4] button.
OK Select
MENU Exit
Move
(Kopírovat?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
◆ The message “Copy?” appears. Select the
vyberte poÏadovanou volbu a potvrìte stiskem (OK)
Move
Select
Exit
desired item by moving the joystick left / right 8
na joysticku.
and then press the joystick (OK) to confirm.
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
[ Poznámky ]
Move
Select
Exit
Copy?
✤ probûhne z aktuálnû pouÏívané pamûti do druhé
(External -> Internal)
[ Notes ]
pamûti. KdyÏ se pouÏívá interní pamûÈ, kopíruje se na
Yes
No
✤ It copies from the currently-used memory to another.
externí mini SD kartu.
✤ Pokud je nastaveno <File No.> (ãíslování souborÛ),
✤ When <File No.> is set, file numbering will start from
ãíslování souborÛ zaãne od pfiedposledního souboru.
the next to the last file.
OK Select
Move
✤ KdyÏ se zobrazuje obrazovka s nabídkou, mÛÏete
✤ While the menu screen is displayed, pressing the
Move
Select
nabídku opustit stiskem tlaãítka [Record / Stop].
110 [Record / Stop] button will exit the menu.
Move
Move
Select
Select
00934X VP-MS10 UK+CZE ~111
11/21/05 3:14 PM
Page 111
ENGLISH
4
CZECH
4
Music Mode
Music Mode
(ReÏim hudba)
Playing Music Files...........................................................112
Copying Music Files from a PC .....................................112
Playing Music Files.........................................................113
Pfiehrávání hudebních souborÛ.......................................112
Kopírování hudebních souborÛ z PC ............................112
Pfiehrávání hudebních souborÛ.....................................113
Setting the Music Play Options ......................................114
Using the Shortcut Buttons ............................................114
Setting the Repeated Play .............................................116
Setting the Equaliser ......................................................117
Deleting Music Files .......................................................118
Protecting Music Files ....................................................119
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby..........................114
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek.......................................114
Nastavení voleb pro opakované pfiehrávání .................116
Nastavení ekvalizéru ......................................................117
Odstranûní hudebních souborÛ.....................................118
Jak chránit hudební soubory .........................................119
◆ Save important data / recordings separately on other media,
to avoid accidental loss due to a system failure or other
reasons.
◆ Ukládejte dÛleÏitá data / nahrávky oddûlenû na jiná média,
abyste zabránili náhodné ztrátû z dÛvodu selhání systému
nebo z jin˘ch dÛvodÛ.
How to set to Music mode
Jak pfiepnout na reÏim Hudba
Power
Button
POWER
W
1. Turn the Mode Dial to
Music mode.
Vypínaã
POWER
W
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ
na reÏim Music (Hudba).
T
2. Miniket Photo zapnete
stiskem tlaãítka [POWER].
111
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:14 PM
Page 112
Music Mode : Playing Music Files
Music Mode (ReÏim hudba):
Pfiehrávání hudebních souborÛ
Copying Music Files from a PC
Kopírování hudebních souborÛ z PC
ENGLISH
CZECH
MÛÏete kopírovat hudební soubory z PC, kdyÏ je zafiízení pfiipojeno k PC
You can copy music files from a PC while connected to the PC with a USB
kabelem USB.
cable.
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music
2. Press the [POWER] button to turn on
(Hudba).
the Miniket photo.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
3. Connect the Miniket Photo to the PC
[POWER].
using the USB cable provided
3. Pfiipojte Miniket Photo k PC dodan˘m
(refer to page 139).
B
kabelem USB (viz strana 139).
◆ A Connect the USB cable to the
◆ A. Kabel USB pfiipojte k zafiízení
Miniket photo.
A
Miniket Photo.
◆ B Connect the other end of the USB
◆ B. Druh˘ konec kabelu USB pfiipojte k
cable to the PC.
PC.
4. Set the desired memory type on the
4. Nastavte poÏadovan˘ typ pamûti na
PC. Windows XP: Dialog windows may
poãítaãi. Windows XP: Dialogová okna
pop up overlapped.
se mohou objevit pfiekrytá.
◆ Locate the <Miniket> or <Removable Storage Device> recognised by
◆ Najdûte <Miniket> nebo <Vymûnitelné ukládací zafiízení> rozpoznané
the PC and then double-click it.
va‰ím PC, a poklepejte na nûj. U jin˘ch systémÛ neÏ Windows XP:
Vypadá to, Ïe máte dva v˘skyty „Vymûnitelného disku“. Pokud se
◆ Other than Windows XP: It appears to have two instances of
zobrazuje, Ïe jednotky D a E jsou vymûnitelné disky, D je pamûÈová
“Removable Disk”. If it displays D and E drives as removable disks, D is
karta mini SD a E je vnitfiní pamûÈ.
the mini SD Memory Card and E is the internal memory.
5. Zkopírujte své hudební soubory a vloÏte je do sloÏek <MUSIC1>,
5. Copy your music files and paste it into the folder <MUSIC1>,
<MUSIC2>,
<MUSIC3> nebo <MUSIC4>. Urãitû zkopírujte své hudební
<MUSIC2>, <MUSIC3> or <MUSIC4>.
soubory do uÏ existujících sloÏek ve sloÏce <MP3>.
Be sure to copy your music files into the existing folders under <MP3>.
◆ V kaÏdé sloÏce lze uloÏit aÏ 500 souborÛ.
◆ Up to 500 files can be stored in each folder.
[ Varování ]
[ Warning ]
✤ Kopírování a opakovaná distribuce souborÛ MP3 mÛÏe poru‰ovat autorská
✤ Copying and redistributing of MP3 files may violate the copyright law.
práva.
✤ You cannot create a new folder on your Miniket Photo set.
✤ Ve va‰em zafiízení Miniket Photo nemÛÏete vytvofiit novou sloÏku.
✤ If you create a new folder on your memory card with a PC, it will not play
✤ KdyÏ vytvofiíte novou sloÏku na va‰í pamûÈové kartû pomocí PC, zafiízení
back music files stored in it.
nepfiehraje hudební soubory na ní uloÏené.
<MUSIC1> ~ <MUSIC4> are system folders. When the folders are
<MUSIC1> - <MUSIC4> jsou systémové sloÏky. KdyÏ je pfiejmenujete,
renamed, it may not be recognised by the system and will not play back
systém je nemusí rozpoznat a nepfiehraje hudební soubory v
music files under renamed folders.
pfiejmenovan˘ch sloÏkách.
✤ Folders created on a PC will not appear on the set.
✤ SloÏky vytvofiené v poãítaãi se v pfiístroji neobjeví.
[ Notes ]
[ Poznámky ]
✤ Regarding Music file capacity according to memory capacity, refer to page
✤ Informace o kapacitû pro hudební soubory v souvislosti s kapacitou pamûti
31.
viz strana 31.
✤ The music played back will begin with the first music file that is stored in the
✤ Pfiehrávání hudby zaãne prvním hudebním souborem, uloÏen˘m v první
top folder (MUSIC1).
sloÏce (MUSIC1).
✤ It is recommended to use an AC Power Adapter during the file transfer to
✤ Doporuãujeme bûhem pfienosu souborÛ pouÏívat napájecí adaptér, aby
avoid unintended power outage.
nedo‰lo k neúmyslnému v˘padku napájení.
✤ Miniket Photo podporuje NetSync DRM.
112✤ The Miniket Photo supports NetSync DRM.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:14 PM
Page 113
ENGLISH
Music Mode (ReÏim hudba):
Pfiehrávání hudebních souborÛ
Music Mode : Playing Music Files
Pfiehrávání hudebních souborÛ
Playing Music Files
You can play back stored music files.
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket 3
Photo.
3. The last file played back is displayed.
◆ If there is no music file stored, the message “No
Stored Music!” appears.
4. Select a music file to play by moving the joystick
left / right button, and then press the joystick (OK).
5. The selected music file is played back.
◆ To pause playback, press the joystick (OK).
◆ To stop playback, press and hold the joystick
4
(OK) for more than 3 seconds.
◆ To search backward / forward during playback,
hold down the joystick left or right for a while.
◆ Holding the joystick left / right for more than 1
second while stopped will skip to the previous / next
file rapidly.
◆ To adjust volume, move joystick up / down.
Volume indicator appears and disappears after few
seconds.
CZECH
MÛÏete pfiehrávat uloÏené hudební soubory.
1/6
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music (Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
1/6
3. Zobrazí se naposled pfiehrávan˘ soubor.
◆ KdyÏ není uloÏena Ïádná hudba, zobrazí se zpráva
„No Stored Music!“ (Îádná uloÏená hudba!).
VBR
KHz
4. Pohybem joysticku doleva nebo doprava zvolte
00:00/03:00
hudební soubor, kter˘ chcete pfiehrávat, poté
stisknûte (OK) na joysticku.
00:00/03:00
Volume
Search
Play
5. Pfiehraje se vybran˘ hudební soubor.
◆ Chcete-li pfiehrávání pozastavit, stisknûte (OK) na
Volume
Search OK Play
joysticku.
◆ Chcete-li pfiehrávání zcela zastavit, stisknûte a déle
1/6
neÏ tfii vtefiiny podrÏte (OK) na joysticku.
1/6
◆ Bûhem pfiehrávání mÛÏete hledat vzad nebo vpfied,
kdyÏ chvíli podrÏíte joystick vlevo nebo vpravo.
KHz
◆ PodrÏení joysticku vlevo nebo vpravo déle neÏ 1
VBR
vtefiinu pfii zastaveném pfiehrávání zpÛsobí rychl˘
pfieskok na pfiedchozí nebo následující soubor.
00:50/03:00
◆ Hlasitost nastavíte pohybem joysticku nahoru a
00:50/03:00
dolÛ. Objeví se indikátor hlasitosti a po nûkolika
Volume
Search OK Pause
vtefiinách zmizí.
Search
Pause
Volume
How to Connect Earphones
Jak pfiipojit sluchátka
Connect your earphones as shown in
the figure.
Svá sluchátka pfiipojte dle obrázku.
[ Notes ]
✤ If a broken file name is displayed, try renaming it on a PC.
✤ When the earphones or AV (Audio / Video) cable is connected to the
Miniket Mhoto, the built-in speaker will turn off automatically.
✤ Miniket Photo only supports MP3 file format.
✤ Damaged or non-standard MP3 files may not displayed properly or
failed to play back.
✤ Playback will fail to start if the first file is damaged.
✤ The title may not be displayed if the language is not supported or in
Chinese.
✤ MP3 files with VBR setting will appear as VBR on the LCD monitor and
its play time and recording time may differ from the displayed figure.
✤ The title may not be displayed if the language is not supported.
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ se název souboru nezobrazuje správnû, zkuste jej zmûnit v PC.
✤ KdyÏ jsou k zafiízení Miniket Photo pfiipojena sluchátka ãi audio/video kabel,
vestavûn˘ reproduktor se automaticky vypne.
✤ Miniket Photo podporuje pouze formát souborÛ MP3.
✤ Po‰kozené nebo nestandardní soubory MP3 se nemusí zobrazit správnû
nebo nemusí b˘t moÏné je pfiehrát.
✤ Pfiehrávání selÏe, pokud bude po‰kozen první soubor.
✤ Název se nemusí zobrazit, pokud jazyk názvu není podporován nebo jde o
ãín‰tinu.
✤ Soubory MP3 s nastavením VBR se na LCD monitoru zobrazí jako VBR a
jejich skuteãná doba pfiehrávání a doba nahrávání se mÛÏe li‰it od
zobrazené hodnoty.
113
✤ Název se nemusí zobrazit, kdyÏ jazyk názvu není podporován.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:15 PM
Page 114
ENGLISH Music Mode :
Setting the Music Play Options
CZECH
Music Mode (ReÏim hudba):
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to
frequently-used functions.
Viewing the Playlist
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
1/6
funkcím.
1/6
3
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
1/6
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
Play
Volume
Search
00:00/03:00Play
Search
Volume
Search
Music
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ It moves to the playlist view.
Zobrazení seznamu skladeb
00:00/03:00
KHz 128Kbps
00:00/03:00
4
OK Play
Repeat
Volume
1/6
1/6
4. Select a music file by moving the joystick up /
down, and then press the joystick (OK) or move
the joystick right.
◆ The selected music file is played back.
◆ On the playlist screen, move the joystick left
to select folders (MUSIC1 / MUSIC2 /
3
MUSIC3 / MUSIC4).
Move
Select
Move
Folder
Play
Folder
Play
Music
Move
1/6
Repeat
Setting the Repeat Option
Nastavení funkce opakování
KHz 128Kbps
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
00:00/03:00
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
Move
Search
Select
OK Play
4
3. Press the [Shortcut 2] button.
◆ Each press of the [Shortcut 2] button cycles
through < >-< >-< >-< >-< > repeat
modes.
Exit
Volume
1/6
Music
RepeatKHz 128Kbps
00:00/03:00
Search
114
Exit
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music
(Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zafiízení se pfiepne do zobrazení seznamu
skladeb.
4. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
hudební soubor, poté stisknûte (OK) na
joysticku nebo jím pohnûte doprava.
◆ Pfiehraje se vybran˘ hudební soubor.
◆ Na obrazovce se seznamem skladeb
pohybem joysticku doleva zvolte sloÏky
(MUSIC1 / MUSIC2 / MUSIC3 / MUSIC4).
OK Play
Move
Volume
Select
Exit
Select
Exit
Music
Repeat
Move
1/6
00:00/03:00
Search
Play
Volume
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music
(Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 2].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 2] pfiepne mezi
reÏimy opakování < >-< >-< >-< >< >.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:15 PM
Page 115
1/6
ENGLISH
CZECH
Music Mode (ReÏim hudba):
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby
Music Mode :
Setting the Music Play Options
00:00/03:00
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Search
Play
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently
used functions.
Setting to Hold
3
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press and hold the [Shortcut 3] button.
◆ Each press of the [Shortcut 3] button toggles
between (
) and (
).
4. When it is set to hold (
), button functions 4
are locked except Mode Dial.
◆ It helps so as not to disturb listening.
Volume
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
1/6
funkcím.
1/6
Zamknutí tlaãítek
00:00/03:00
KHz 128Kbps
Search
Play
Volume
OK Play
Volume
00:00/03:00
Search
Music
Equalizer
1/6
KHz 128Kbps
Move
Select
00:00/03:00
Search
OK Play
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music
(Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte a podrÏte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 3] pfiepne mezi
(
)a(
).
4. KdyÏ je zapnut zámek tlaãítek (
), funkce
tlaãítek kromû Ovladaãe reÏimÛ je zamknuta.
◆ Tento zámek umoÏÀuje neru‰en˘ poslech.
Exit
Volume
Music
Setting the Equaliser
3
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 4] button.
◆ Each press of the [Shortcut 4] button cycles
POP <
Clas > Equaliser
POP
Clas
through
>-<Jazz
>-<Jazz
POP>-< Jazz POP
Clas
Jazz
modes.
1/6
Equalizer
Nastavení ekvalizéru
1/6
44.1KHz 128Kbps
00:00/03:00
Move
00:00/03:00
Select
Exit
Search
OK Play
Volume
Clas Search
Play
Volume
1/6
Music
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music
(Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 4] pfiepne mezi
reÏimy ekvalizéru
>-<Jazz
POP <
Clas >.
POP
POP>-< Jazz >-<
POPJazz
Clas
Jazz
Equalizer
44.1KHz 128Kbps
00:00/03:00
Search
Jazz
OK Play
Move
Select
Volume
Exit
115
Music
Equalizer
Move
Select
Exit
1/6
00:00/03:00
Search
Jazz
Play
Volume
Clas
Clas
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:15 PM
Page 116
ENGLISH Music Mode :
Setting the Music Play Options
CZECH
Music Mode (ReÏim hudba):
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby
Setting the Repeated Play
Nastavení voleb pro opakované pfiehrávání
You can repeat a selected music file or group of music files.
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button on the stop mode.
4. Move the joystick left / right to select <Repeat>.
5. Select an option by moving the joystick up / 4
down and then press the joystick (OK).
◆ <Off>: No repeat, plays each title once in the
order from the selected music.
◆ <One>: One selected music file will play
repeatedly.
◆ <Group>: The selected group of music files will
play repeatedly.
◆ <All>: All music files will play through in order 5
and start again from the beginning.
◆ <Shuffle>: All music files will play in random
order once.
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating selected mode appears.
6
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 114).
✤ When the earphones or Audio / Video cable is
connected to the Miniket Photo, the built-in speaker
will not operate.
✤ You can access the menu only when the music
playback is stopped.
116
MÛÏete opakovat zvolen˘ hudební soubor nebo skupinu hudebních
1/6
souborÛ.
1/6
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music
1/6
1/6
(Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
00:00/03:00
[POWER].
KHz 128Kbps
3. V reÏimu zastavení stisknûte tlaãítko [MENU].
00:00/03:00
Search
Play
Volume
00:00/03:00
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
00:00/03:00
Search
Play
Volume
poloÏku <Repeat> (Opakování).
Search
Play
Volume
Search OK Play
Volume
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
Music
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
Music
Music
Repeat
joysticku.
Music
◆ <Off> (vypnuto): Bez opakování, kaÏd˘ titul
Repeat
Repeat
ze zvolené hudby se pfiehraje jedenkrát.
Off Repeat
◆ <One> (jeden): Jeden hudební soubor se
One
Group
bude opakovanû pfiehrávat.
AllMove
Select
Exit
◆ <Group> (skupina): Zvolená skupina
Move
Select
Exit
hudebních souborÛ se bude opakovanû
OK Select
MENU Exit
Move
pfiehrávat.
Move
Select
Exit
Music
◆ <All> (v‰echny): V‰echny hudební soubory
Music
Music
Repeat
se postupnû pfiehrají a pak se zaãnou
Music
Repeat
pfiehrávat znovu od zaãátku.
Repeat
Off
◆ <Shuffle> (náhodnû): V‰echny hudební
OneRepeat
soubory se jedenkrát pfiehrají v náhodném
Group
All
pofiadí.
Move
Select
Exit
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
OK Select
MENU Exit
Move
Move
Select
Exit
◆ Zobrazí se ikona, indikující zvolen˘ reÏim.
Move
Select
Exit
[ Poznámky ]
1/6
1/6
1/6
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 114).
1/6
KHz 128Kbps
✤ KdyÏ jsou k zafiízení Miniket Photo pfiipojena
sluchátka ãi audio/video kabel, vestavûn˘
00:00/03:00
00:00/03:00
reproduktor nebude fungovat.
00:00/03:00
✤ Nabídku lze otevfiít, jen kdyÏ je pfiehrávání hudby
Search OKPlay
Play
Volume
Search
Volume
Search
Play
Volume
zastaveno.
00:00/03:00
TYPE
TYPE
Search
Play
Volume
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:15 PM
Page 117
ENGLISH Music Mode :
Setting the Music Play Options
CZECH
Music Mode (ReÏim hudba):
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby
Setting the Equaliser
Nastavení ekvalizéru
You can repeat a selected music file or group of music files.
MÛÏete opakovat zvolen˘ hudební soubor nebo skupinu hudebních
1/6
souborÛ.
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
1/6
1/6
1/6
3
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
3. Press the [MENU] button on the stop mode.
4. Move the joystick left / right to select
<Equalizer>.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music
(Hudba).
00:00/03:00
44.1KHz 128Kbps
00:00/03:00
Search
Play
Volume
00:00/03:00
00:00/03:00
Search
Search
Search
Music
4
Play
Play
Music
Equalizer
Music
Music
Pop
Jazz
Move
Classic
Move
Move
6. Press the [MENU] button to exit the menu.
Select
5
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 115).
✤ You can access the menu only when the music
playback is stopped.
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Normal> / <Pop> / <Jazz> / <Classic>
Exit
Select
OK Select
Move
Music
Exit
MENU Exit
Select
Exit
6. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
Music
Music
Equalizer
Music
Equalizer
TYPE
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 115).
✤ Nabídku lze otevfiít, jen kdyÏ je pfiehrávání hudby
zastaveno.
Equalizer
Normal
PopEqualizer
Jazz
Classic
Move
Select
OK Select
Move
Move
6
3. Zafiízení musí b˘t v zastaveném reÏimu, a
pfiitom stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Equalizer> (Ekvalizér).
TYPE
Equalizer
Equalizer
Equalizer
Normal
5. Select an option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
◆ <Normal> / <Pop> / <Jazz> / <Classic>
Volume
Volume
Volume
OK Play
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
Exit
MENU Exit
Select
Move
Select
1/6
Exit
Exit
1/6
1/6
1/6
44.1KHz 128Kbps
00:00/03:00
00:00/03:00
00:00/03:00
OK
Jazz
Jazz
Search
Play
Search
Play
00:00/03:00
Search
Play
Search
Play
VolumeJazz
Volume
Volume Jazz
Volume
117
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:15 PM
Page 118
ENGLISH Music Mode :
Setting the Music Play Options
CZECH
Music Mode (ReÏim hudba):
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby
Deleting Music Files
Odstranûní hudebních souborÛ
1/6
You can delete stored music files.
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button on the stop mode.
4. Move the joystick left / right to select <Delete>.
5. Select an option by moving the joystick up / down
button and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: The Playlist appears and you can
5
select files to delete.
◆ <All>: All music files will be deleted.
If <All> is selected, the message “Delete All?”
appears. Select <Yes> or <No> by moving the
joystick left / right and then press the joystick (OK)
to confirm.
6. If <Select> was selected, select files to delete by
moving the joystick up / down and press the
6
joystick (OK).
◆ Multiple Music files can be selected using the
joystick (OK). < > indicator appears on the
selected files.
7. Press the [Shortcut 4] button.
◆ The message “Delete?” appears. Select <Yes> or
<No> by moving the joystick left / right and then
press the joystick (OK) to confirm.
8. Select <Yes> to delete selected files. Select <No> 7
to cancel deletion.
◆ Press the [MENU] button to exit the menu.
[ Notes ]
✤ You can access the menu only when the music
playback is stopped.
✤ Deleting MP3 files in a user folder on the Miniket Photo
will not delete the user folder. Delete the user folder on a
118 PC,
MÛÏete smazat uloÏené hudební soubory.
1/6
1/6
1/6
00:00/03:00
KHz 128Kbps
Search
Play
00:00/03:00
00:00/03:00
00:00/03:00
Search
Search
Search
Music
Volume
Play
Play
OK Play
Music
Delete
Music
Music
Volume
Volume
Volume
TYPE
Delete
Delete
Delete
Select
All
Move
Select
Exit
Move
Move
OK Select
Select
MENU Exit
Exit
Move
Select
1/6
Exit
1/6
1/6
1/6
Move
Move
Move
Select
OK Select
Move
!
Exit
MENU Exit
Select
Exit
Select
Exit
Delete?
Yes
No
Move
Move
Move
OK Select
Move
Select
Select
Select
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music (Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Zafiízení musí b˘t v zastaveném reÏimu, a pfiitom
stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Delete> (Odstranit).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadovanou moÏnost, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam skladeb a
mÛÏete zvolit soubory, které chcete odstranit.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny hudební soubory
budou odstranûny.
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k
potvrzení „Delete All?“ (Vymazat v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
<Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte stiskem
(OK) na joysticku.
6. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select> (vybrat),
zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolÛ
soubory, které chcete odstranit a potom stisknûte
(OK) na joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hudebních
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví
ikona < >.
7. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Delete?“
(Vymazat?). Pohybem joysticku doleva ãi
doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a
potvrìte stiskem (OK) na joysticku.
8. Zvolte <Yes>, chcete-li odstranit zvolené soubory.
Zvolte <No>, chcete-li odstranûní zru‰it.
◆ Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Nabídku lze otevfiít, jen kdyÏ je pfiehrávání hudby
zastaveno.
✤ Vymazání souborÛ MP3 v uÏivatelské sloÏce v
Miniket Photo nevymaÏe uÏivatelskou sloÏku.
UÏivatelskou sloÏku vymaÏte v poãítaãi,
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:15 PM
Page 119
ENGLISH Music Mode :
Setting the Music Play Options
CZECH
Music Mode (ReÏim hudba):
Nastavení voleb pro pfiehrávání hudby
Protecting Music Files
Jak chránit hudební soubory
You can protect saved important music files from accidental deletion.
Protected files will not be deleted unless you release
the protection or format the memory.
3
1. Turn the Mode Dial to Music mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [MENU] button on the stop mode.
4. Move the joystick left / right to select <Protect>.
5. Select an option by moving the joystick up /
5
down and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: The Playlist appears and you can
select files to protect.
◆ <All>: All files will be protected.
If <All> is selected, the message “Protect All?”
appears. Select the desired option by moving the
joystick left / right and then press the joystick
(OK) to confirm.
6. If <Select> was selected, select files to
6
protect by moving the joystick up / down and
press the joystick (OK).
◆ Multiple music files can be selected using the
joystick (OK). < > indicator appears on the
selected files.
7. Press the [Shortcut 3] button.
◆ The message “Confirm?” appears. Select <Yes>
or <No> by moving the joystick left / right and
7
then press the joystick (OK) to confirm.
8. Select <Yes> to protect selected files. Select
<No> to cancel protection. Press the
Joystick(OK).
◆ Press the [MENU] button to exit the menu.
[ Note ]
✤ You can access the menu only when the music
playback is stopped.
DÛleÏité hudební soubory mÛÏete chránit pfied náhodn˘m smazáním.
1/6
1/6
1/6
1/6
Chránûné soubory nebudou vymazány, dokud
nezru‰íte jejich ochranu nebo nezformátujete pamûÈ.
KHz 128Kbps
00:00/03:00
00:00/03:00
00:00/03:00Play
Search
00:00/03:00
Search
Play
Volume
Volume
Search
Search
Volume
Volume
Play
OK Play
Music
Music
Music
Protect
Music
Protect
TYPE
Protect
Protect
Select
All
Move
Move
Select
Select
Exit
Exit
Move
Move
OK Select
MENU Exit
Select
1/6
1/6
1/6
1/6
Exit
IN
Move
Move
OK Select
MENU Exit
Move
Select
Exit
Move
Select
Exit
!
Select
Confirm?
Yes
No
Move
Move
OK Select
Move
Select
Move
Select
Select
Exit
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Music (Hudba).
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka [POWER].
3. Zafiízení musí b˘t v zastaveném reÏimu, a pfiitom
stisknûte tlaãítko [MENU].
4. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Protect> (Chránit).
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam skladeb a
mÛÏete zvolit soubory, které chcete chránit.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny soubory budou
chránûny.
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k
potvrzení „Protect All?“ (Chránit v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poÏadovanou volbu a potvrìte stiskem (OK) na
joysticku.
6. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select> (vybrat),
zvolte pohybem joysticku nahoru nebo dolÛ
soubory, které chcete ochránit a potom stisknûte
(OK) na joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hudebních
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví
ikona < >.
7. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Confirm?“
(Chránit?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
8. Zvolte <Yes>, chcete-li ochránit zvolené soubory.
Zvolte <No>, chcete-li ochranu zru‰it.
Stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámka ]
✤ Nabídku lze otevfiít, jen kdyÏ je pfiehrávání hudby
zastaveno.
119
00934X VP-MS10 UK+CZE ~120
11/21/05 3:15 PM
Page 120
ENGLISH
5
CZECH
5
Voice Mode
Recording Voice Files ......................................................121
Recording Voice Files ....................................................121
Záznam hlasov˘ch souborÛ ............................................121
Záznam hlasov˘ch souborÛ ..........................................121
Playing Voice Files ...........................................................122
Playing Voice Files.........................................................122
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ .......................................122
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ......................................122
Setting the Voice Play Options .......................................123
Using the Shortcut Buttons ............................................123
Setting the Repeated Play .............................................125
Deleting Voice Files........................................................126
Protecting Voice Files ....................................................127
Copying Voice Files .......................................................128
Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu ...........................123
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek.......................................123
Nastavení voleb pro opakované pfiehrávání .................125
Odstranûní hlasov˘ch souborÛ .....................................126
Jak ochránit hlasové soubory........................................127
Kopírování hlasov˘ch souborÛ ......................................128
◆ Save important data / recordings separately on other media,
◆ Ukládejte dÛleÏitá data / nahrávky oddûlenû na jiná média,
to avoid accidental loss due to a system failure or other
reasons.
How to set to Voice mode
Jak pfiepnout na reÏim Voice (Hlas)
W
1. Turn the Mode Dial to
Voice mode.
abyste zabránili náhodné ztrátû z dÛvodu selhání systému
nebo z jin˘ch dÛvodÛ.
Power
Button
POWER
120
Voice Mode
(ReÏim hlas)
Vypínaã.
POWER
W
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ
na reÏim Voice (Hlas).
T
2. Miniket Photo zapnete
stiskem tlaãítka [POWER].
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 121
ENGLISH
Voice Mode : Recording Voice Files
Voice Mode (ReÏim hlas) :
Záznam hlasov˘ch souborÛ
Recording Voice Files
Záznam hlasov˘ch souborÛ
CZECH
SWAV0001.WAV
The built-in microphone allows users to record voices without any
Vestavûn˘ mikrofon umoÏÀuje uÏivatelÛm zaznamenat hlas bez
additional devices.
dal‰ích zafiízení.
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
2
2. Press the [POWER] button.
◆ The Voice Record screen appears.
3. Press the [Record / Stop] button to
start recording.
◆ < > icon appears on the screen and starts
recording.
00:00:00/02:16:00
SWAV0001.WAV
SWAV0001.WAV
SWAV0001.W
SW
V0001.WAV
00:00:00/02:16:00
Mono
8KHz
64Kbps
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
2. Stisknûte tlaãítko [POWER].
◆ Zobrazí se obrazovka Voice Record (Záznam
hlasu).
00:00:00/02:16:00
SWAV0001.WAV
3
00:00:20/02:15:40
4. To stop recording, press the [Record / Stop]
button again.
SWAV0001.WAV
SWAV0001.W
SW
V0001.WAV
Mono 8KHz
64Kbps
SWAV0001.WAV
3. Stisknutím tlaãítka [Record/Stop]
(Záznam/Zastavit) zaãnete nahrávat.
◆ Na obrazovce se zobrazí ikona < > a zahájí
se záznam.
◆ Pro zastavení záznamu stisknûte znovu
tlaãítko [Record/Stop] (Záznam/Zastavit).
00:00:20/02:15:40
00:00:20/02:15:40
4
SWAV0001.W
SW
SWAV0002.WAV
V0001.WAV
[ Notes ]
Mono 8KHz
64Kbps
✤ Recorded voice files are saved in the list
automatically.
00:00:00/02:15:40
✤ During voice recording or in the voice recording
SWAV0001.WAV
mode, the menu is not accessed.
SWAV0001.WAV
✤ During voice recording, the Mode Dial operates
normally and the recording will stop if the mode is changed.00:00:00/02:15:40
[ Poznámky ]
✤ Zaznamenané hlasové soubory se automaticky
ukládají do seznamu.
✤ Bûhem záznamu hlasu nebo v reÏimu záznamu
hlasu nelze vstupovat do nabídky.
✤ Bûhem záznamu hlasu funguje Ovladaã reÏimÛ
normálnû, a záznam se zastaví.
00:00:00/02:15:40
121
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 122
ENGLISH
Voice Mode (ReÏim hlas) :
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ
Voice Mode : Playing Voice Files
Playing Voice Files
CZECH
Pfiehrávání hlasov˘ch souborÛ
1/6
You can play back recorded voice files using the built-in speaker or
Zaznamenané hlasové soubory mÛÏete pfiehrát pomocí vestavûného
1/6
SWAV0001.WAV 1/6
the earphones.
reproduktoru nebo ve sluchátkách.
SWAV0001.WAV
SWAV0001.WAV
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
3
00:00:00/00:00:10
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
Search
Play
2. Press the [POWER] button.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
◆ The last file recorded is displayed.
◆ If there is no voice file stored, the message
“No Stored voice!” appears.
00:00:00/00:00:10
1/6
Mono
8KHz Play
64Kbps
Search
Search
Play
Search
4
5. The selected voice file is played back.
2/6
OK Play
Volume
2/6
SWAV0001.WAV 2/6
SWAV0001.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0001.W
SW
V0001.WAV
00:00:00/00:00:20
64Kbps
Mono
8KHz
2/6
00:00:00/00:00:20
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:20
Search
Play
Volume
Search
Play
Search OK Play
Volume
Volume
olume
2/6
00:00:00/00:00:20
2/6
SWAV0001.WAV 2/6
Search
Play
Volume
SWAV0002.WAV
SWAV0001.W
SW
V0001.WAV
SWAV0001.WAV
8KHz
Mono
64Kbps
2/6
00:00:16/0000:20
00:00:16/0000:20
00:00:16/00:00:20
Search
Pause
SWAV0001.WAV
00:00:16/0000:20
Volume
OK Pause
Volume
Volume
Search
Search
6
Pause
00:00:16/0000:20
2/6
2/6
SWAV0001.W
SW
SWAV0002.WAV
V0001.WAV Pause
Search
2/6
[ Note ]
✤ When the earphones or AV (Audio / Video) cable is
connected to the Miniket Photo, the built-in speaker
will not operate.
122
Volume
Volume
00:00:00/00:00:10
4. Select a voice file to play by moving the joystick
left / right button, and then press the joystick
(OK).
◆ To pause playing back, press the joystick (OK).
◆ To stop playback, press and hold the joystick
(OK).
5
◆ To search backward / forward during play,
hold down the joystick left / right for a while.
6. To adjust the volume, move the joystick up /
down.
◆ Volume indicator appears and disappears
after few seconds.
Volume
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
2. Stisknûte tlaãítko [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zobrazí se obrazovka pro pfiehrávání hlasu.
◆ Zobrazí se naposled zaznamenan˘ soubor.
◆ KdyÏ není uloÏen Ïádn˘ hlasov˘ soubor,
zobrazí se zpráva „No Stored voice!“ (Îádn˘
uloÏen˘ hlasov˘ soubor!).
4. Pohybem joysticku doleva nebo doprava
zvolte hlasov˘ soubor, kter˘ chcete pfiehrávat,
poté stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Chcete-li pfiehrávání pozastavit, stisknûte
(OK) na joysticku.
◆ Chcete-li pfiehrávání zcela zastavit, stisknûte
a podrÏte (OK) na joysticku.
◆ Bûhem pfiehrávání mÛÏete hledat vzad nebo
vpfied, kdyÏ chvíli podrÏíte joystick vlevo nebo
vpravo.
5. Pfiehraje se vybran˘ hlasov˘ soubor.
6. Hlasitost se nastavuje pohybem joysticku
nahoru a dolÛ.
◆ Objeví se indikátor hlasitosti a po nûkolika
vtefiinách zmizí.
Volume
SWAV0001.WAV
Mono
8KHz
64Kbps
SWAV0001.WAV
00:00:16/0000:20
00:00:16/00:00:20
2/6
00:00:16/0000:20
SWAV0001.WAV
Search OK Pause
00:00:16/0000:20
Search
Search
Pause
Pause
Volume
Volume
Volume
00:00:16/0000:20
Search
Pause
Volume
[ Poznámka ]
✤ KdyÏ jsou k zafiízení Miniket Photo pfiipojena
sluchátka ãi audio/video kabel, vestavûn˘
reproduktor nebude fungovat.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 123
ENGLISH
CZECH
Voice Mode (ReÏim hlas) :
Voice Mode : Setting the Voice Play Options Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Zkratková
tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
1/6
funkcím.
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to frequently
used functions.
SWAV0001.WAV
Switching to Voice Record Mode
4
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
Mono 8KHz
Search
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
64Kbps
Play
Volume
00:00:00/00:00:20
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
4. Press the [Shortcut 1] button again.
◆ Each press of the [Shortcut 1] toggles
between voice record and play modes.
Jak pfiepnout na reÏim záznam hlasu
1/6
00:00:00/00:00:20
SWAV0001.WAV
Search
OK Play
Volume
olume
SWAV0001.W
SW
SWAV0001.WAV
V0001.WAV
Mono
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zobrazí se obrazovka pro pfiehrávání hlasu.
4. Znovu stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 1] pfiepne mezi
reÏimy záznam a pfiehrávání hlasu.
5
5. It moves to Voice Play mode.
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
8KHz
5. Zafiízení se pfiepne do reÏimu Pfiehrávání
hlasu.
64Kbps
SWAV0001.WAV
00:00:00/02:15:40
1/6
00:00:00/02:15:40
Viewing the Voice File List
4
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
5. Select a voice file to play by moving the joystick
up / down and then press the joystick (OK) or
move the joystick right.
◆ The selected voice file plays.
ProhlíÏení seznamu hlasov˘ch souborÛ
1/6
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
SWAV0001.WAV
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
4. Press the [Shortcut 2] button.
◆ Stored voice files are listed.
SWAV0001.WAV
Mono
8KHz
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
64Kbps
00:00:00/00:00:10
00:00:00/00:00:10
Search
Play
Volume
Search
OK Play
Volume
olume
5
1/6
SWAV0001.WAV1/6
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0004.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0005.WAV
SWAV0004.WAV
SWAV0005.WAV
OK Play
Move
Move
Play
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zobrazí se obrazovka pro pfiehrávání hlasu.
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 2].
◆ Zobrazí se seznam uloÏen˘ch hlasov˘ch
souborÛ.
5. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
hlasov˘ soubor, poté stisknûte (OK) na
joysticku nebo jím pohnûte doprava.
◆ Vybran˘ hlasov˘ soubor se pfiehraje.
123
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 124
00:00:00/00:00:10
Search
Play
Vol
Voice
ENGLISH
CZECH
Voice Mode (ReÏim hlas) :
Voice Mode : Setting the Voice Play Options Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu
Repeat
Using the Shortcut Buttons
PouÏívání zkratkov˘ch tlaãítek
Move
Select
Shortcut buttons are provided to allow users easy access to
frequently used functions.
Exit
Zkratková tlaãítka slouÏí ke snadnému pfiístupu k ãasto pouÏívan˘m
funkcím.
Voice
Setting the Repeat Option
4
Nastavení funkce opakování
1/6
Repeat
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
SWAV0001.WAV
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
Mono
8KHz
64Kbps
2. Miniket Photo zapnete stiskem tlaãítka
[POWER].
00:00:00/00:00:10
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
Move
Select
Search
4. Press the [Shortcut 3] button.
◆ Each press of the [Shortcut 3] button cycles
through < >-< >-< >-<
>.
OK Play
Exit
Vol
1/6
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 3] pfiepne mezi
< >-< >-< >-<
>.
Voice
SWAV0001.WAV
Repeat
Mono
8KHz
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zobrazí se obrazovka pro pfiehrávání hlasu.
64Kbps
00:00:00/00:00:10
Search
Move
Deleting Voice Files
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
4
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
Select
SWAV0001.WAV
Volume
olume
Exit
1/6
SWAV0001.WAV
Voice
2. Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka
[POWER].
Repeat
Search
Play
00:00:00/00:00:10
Search
5
Move
OK Play
Volume
Volume
olume
Select
Exit
1/6
SWAV0001.WAV
1/6
1/6
Mono 8KHz
64Kbps
SWAV0001.WAV
Delete
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
Cancel
124
Search OK Play
00:00:00/00:00:10
Volume
olume
00:00:00/00:00:10
Search
Search
Play
Play
Odstranûní hlasov˘ch souborÛ
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
00:00:00/00:00:10
Mono
8KHz
64Kbps
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
4. Press the [Shortcut 4] button.
◆ <Delete>: Deletes the selected file.
◆ <Cancel>: Cancels the deletion.
OK Play
1/6
Volume
Volume
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ pro pfiepnutí do ReÏimu pfiehrávání hlasu.
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ <Delete> (vymazat): Odstraní zvolen˘
soubor.
◆ <Cancel> (zru‰it): Stornuje odstranûní.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 125
ENGLISH
CZECH
Voice Mode (ReÏim hlas) :
Voice Mode : Setting the Voice Play Options Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu
Setting the Repeated Play
Nastavení voleb pro opakované pfiehrávání
1/6
You can repeat a selected file or all the voice files.
MÛÏete opakovat zvolen˘ soubor nebo v‰echny hlasové soubory.
1/6
SWAV0001.WAV
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
1/6
SWAV0001.WAV 1/6
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
Mono
8KHz
64Kbps
Search
Play
00:00:00/00:00:10
Search
Play
00:00:00/00:00:10
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
Search
Search
Vol
Play
Voice
Vol
Vol
Vol
OK Play
Voice
4. Press the [MENU] button.
5
Repeat
Voice
Repeat
Voice
5. Move the joystick left / right to select <Repeat>.
Repeat
Off Repeat
6. Select an option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
◆ <Off>: No repeat, selected file will play once.
◆ <One>: One selected file will play repeatedly.
◆ <All>: All voice files will play through in order 6
and start again from the beginning.
◆ <Shuffle>: All files will play in random order once.
One
Move
All
Move
Shuffle
7. Press the [MENU] button to exit the menu.
◆ An icon indicating the selected repeat mode
appears on the screen.
7
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the
shortcut button (refer to page 124).
✤ When the earphones or AV (Audio / Video) cable is
connected to the Miniket Photo, the built-in speaker
will not operate.
✤ You can access the menu only when the recorded
voice file playback is stopped.
Move
Move
Voice
TYPE
Select
Exit
Select
Exit
OK Select
MENU Exit
Select
Exit
Voice
Repeat
TYPE
Voice
Repeat
Voice
Off Repeat
OneRepeat
All
Move
Shuffle
Select
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Move
Move
Select
Select
1/6
Exit
Exit
1/6
SWAV0001.WAV
1/6
SWAV0001.WAV
Mono
8KHz
64Kbps
1/6
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
Search
OK Play
00:00:00/00:00:10
Search
Play
00:00:00/00:00:10
Search
Search
Play
Play
Volume
olume
Volume
Volume
Volume
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
2. Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka
[POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zobrazí se obrazovka pro pfiehrávání hlasu.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Repeat> (Opakování).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Off> (vypnuto): Bez opakování, zvolen˘
soubor se pfiehraje jedenkrát.
◆ <One> (jeden): Jeden zvolen˘ soubor se
bude opakovanû pfiehrávat.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny hlasové soubory
se postupnû pfiehrají a pak se zaãnou
pfiehrávat znovu od zaãátku.
◆ <Shuffle> (náhodnû): V‰echny soubory se
jedenkrát pfiehrají v náhodném pofiadí.
7. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
◆ Na obrazovce se objeví ikona, indikující
zvolen˘ reÏim opakování.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 124).
✤ KdyÏ jsou k zafiízení pfiipojena sluchátka ãi
audio/video kabel, vestavûn˘ reproduktor nebude
fungovat.
✤ Nabídku lze otevfiít, jen kdyÏ je pfiehrávání
zaznamenaného hlasového souboru zastaveno. 125
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 126
ENGLISH
CZECH
Voice Mode (ReÏim hlas) :
Voice Mode : Setting the Voice Play Options Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu
Deleting Voice Files
You can delete stored voice files.
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
3
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
5. Move the joystick left / right to select <Delete>.
6. Select an option by moving the joystick up / down 5
and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: The voice file list appears and you can
select files to delete.
◆ <All>: All files will be deleted.
If <All> is selected, the message “Delete All?”
appears. Select a desired option by moving the
joystick left / right and then press the joystick (OK) to
confirm.
7. If <Select> was selected and playlist appears,
7
select files to protect by moving the joystick up /
down and press the joystick (OK).
◆ Multiple voice files can be selected using the joystick
(OK). < > indicator appears on the selected files.
8. Press the [Shortcut 4] button.
◆ The message “Delete?” appears. Select <Yes> or
<No> by moving the joystick left / right
and then press the joystick (OK) to confirm.
8
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
[ Notes ]
✤ You can easily access this function by using the shortcut
button (refer to page 124).
✤ After deleting a file, the last file of the current folder is
selected.
✤ You can access the menu only when the recorded voice
file playback is stopped.
126
1/6
Odstranûní
hlasov˘ch souborÛ
MÛÏete
SWAV0001.WAV1/6
smazat uloÏené hlasové soubory.
1/6
1/6
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
SWAV0001.WAV
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
Search
Mono 8KHz
Play
64Kbps
00:00:00/00:00:10
Search
Play
Volume
Volume
00:00:00/00:00:10
Voice
Search
Play
Volume
Search
OK Play
Volume
olume
Voice
Delete
Voice
Delete
Voice
TYPE
Delete
Delete
Select
All
Move
Move
Select
Exit
Select
Exit
Move
OK Select
MENU Exit
Move
Select
Exit
SWAV0002.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0004.WAV
SWAV0005.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0005.WAV
Move
Select
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
OK Select
Move
SWAV0004.WAV
SWAV0005.WAV
Exit
MENU Exit
SWAV0005.WAV
Move
Select
Exit
Move
Exit
!
Select
Delete?
Yes
Move
Move
No
OK Select
Select
Move
Select
Move
Select
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
2. Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu
Pfiehrávání hlasu.
◆ Zobrazí se obrazovka pro pfiehrávání hlasu.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Delete> (Odstranit).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam hlasov˘ch
souborÛ a mÛÏete zvolit soubory, které chcete
odstranit.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny soubory budou
odstranûny. V pfiípadû volby <All> se zobrazí
v˘zva k potvrzení „Delete All?“ (Vymazat
v‰echny?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
7. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select> (vybrat) a
objeví se seznam souborÛ, zvolte pohybem
joysticku nahoru nebo dolÛ soubory, které chcete
odstranit a potom stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hlasov˘ch
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví
ikona < >.
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Delete?“
(Vymazat?). Pohybem joysticku doleva ãi
doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a
potvrìte stiskem (OK) na joysticku.
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámky ]
✤ Tuto funkci mÛÏete snadno aktivovat pomocí
zkratkového tlaãítka (viz strana 124).
✤ Po smazání souboru se zvolí poslední soubor v
aktuální sloÏce.
✤ Nabídku lze otevfiít, jen kdyÏ je pfiehrávání
zaznamenaného hlasového souboru zastaveno.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 127
ENGLISH
CZECH
Voice Mode (ReÏim hlas) :
Voice Mode : Setting the Voice Play Options Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu
Protecting Voice Files
Jak ochránit hlasové soubory
1/6
You can protect saved important voice files from accidental erasure.
DÛleÏité hlasové soubory mÛÏete chránit pfied náhodn˘m smazáním.
1/6
Protected files will not be deleted unless you release the protection or
Chránûné soubory nebudou vymazány, dokud
SWAV0001.WAV
1/6
format the memory.
nezru‰íte jejich ochranu nebo nezformátujete pamûÈ.
3
SWAV0001.WAV
00:00:00/00:00:10
2. Press the [POWER] button to turn on the Miniket
Photo.
00:00:00/00:00:10
Mono
8KHz
64Kbps
Search
Play
00:00:00/00:00:10
00:00:00/00:00:10
Search
Play
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Play screen appears.
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
Search
Voice
Search
5
5. Move the joystick left / right to select <Protect>.
6. Select an option by moving the joystick up / down
button and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: The voice file list appears and you can
select files to protect.
◆ <All>: All files will be protected.
If <All> is selected, the message “Protect All?”
appears. Select a desired option by moving the
7
joystick left / right and then press the joystick (OK)
to confirm.
7. If <Select> was selected and playlist appears, select
files to protect by moving the joystick up / down and
press the joystick (OK).
◆ Multiple voice files can be selected using the joystick
(OK). < > indicator appears on the selected files.
8. Press the [Shortcut 3] button.
◆ The message “Confirm?” appears. Select <Yes>
or <No> by moving the joystick left / right
and then press the joystick (OK) to confirm.
SWAV0001.WAV1/6
SWAV0001.WAV
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
Play
OK Play
Voice
Protect
Voice
Voice
Protect
Volume
Volume
Volume
olume
TYPE
Protect
Protect
Select
All
Move
Select
Move
Select
Exit
Move
Move
OK Select
MENU Exit
Select
Exit
Exit
SWAV0002.WAV
SWAV0001.WAV
SWAV0002.W
SW
SWAV0002.WAV
V0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0003.W
SW
SWAV0003.WAV
V0003.WAV
SWAV0004.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0004.W
SW
SWAV0004.WAV
V0004.WAV
SWAV0005.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0005.W
SW
SWAV0005.WAV
SWAV0004.WAV
MoveV0005.WAV
Select
SWAV0004.WAV
OK Select
SWAV0005.WAV
Move
SWAV0005.WAV
Move
Move
Select
Select
8
!
Confirm?
Yes
No
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
[ Note ]
✤ You can access the menu only when the recorded voice
file playback is stopped.
Volume
Move
OK Select
Move
Select
Move
Move
Select
Select
Exit
MENU Exit
Exit
Exit
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
2. Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka [POWER].
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
◆ Zobrazí se obrazovka pro pfiehrávání hlasu.
4. Stisknûte tlaãítko [MENU].
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poloÏku <Protect> (Chránit).
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
poÏadovanou moÏnost, poté stisknûte (OK) na
joysticku.
◆ <Select> (vybrat): Zobrazí se seznam
hlasov˘ch souborÛ a mÛÏete zvolit soubory,
které chcete ochránit.
◆ <All> (v‰echny): V‰echny soubory budou
chránûny.
V pfiípadû volby <All> se zobrazí v˘zva k
potvrzení „Protect All?“ (Chránit v‰echny?).
Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
poÏadovanou volbu a potvrìte stiskem (OK) na
joysticku.
7. KdyÏ byla zvolena moÏnost <Select> (vybrat) a
objeví se seznam souborÛ, zvolte pohybem
joysticku nahoru nebo dolÛ soubory, které chcete
ochránit a potom stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Pomocí joysticku (OK) lze vybrat více hlasov˘ch
souborÛ. Na zvolen˘ch souborech se objeví
ikona <
>.
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 3].
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Confirm?“
(Chránit?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
[ Poznámka ]
✤ Nabídku lze otevfiít, jen kdyÏ je pfiehrávání
zaznamenaného hlasového souboru zastaveno.
127
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 128
ENGLISH
CZECH
Voice Mode (ReÏim hlas)
Voice Mode : Setting the Voice Play Options Nastavení voleb pro pfiehrávání hlasu
Copying Voice Files
Kopírování hlasov˘ch souborÛ
MÛÏete kopírovat uloÏené soubory z vestavûné interní pamûti na mini SD
kartu a obrácenû.
1/6
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim Voice (Hlas).
1/6
SWAV0001.WAV 1/6
2. Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka [POWER].
1/6
SWAV0001.WAV
3. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
SWAV0001.WAV
◆ Zobrazí se obrazovka Voice Record <Záznam
SWAV0001.WAV
hlasu>.
00:00:00/00:30:00
Mono 8KHz
64Kbps
4.
Stisknûte
tlaãítko [MENU].
00:00:00/00:30:00
◆ Zobrazí se obrazovka s nabídkou.
00:00:00/00:30:00
Search
Play
Volume
00:00:00/00:30:00
5. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte
Search
Play
Volume
poloÏku <Copy (to)> (Kopírovat do).
Search
Play
Volume
Search OK Play
Volume
6. Pohybem joysticku nahoru ãi dolÛ vyberte
Voice
poÏadované nastavení, poté stisknûte (OK) na
Voice
Voice
joysticku.
Copy (to)
Voice
◆
<Select> (vybrat): Zobrazí se seznam hlasov˘ch
Copy (to)
Copy (to)
souborÛ a mÛÏete zvolit soubory, které chcete
Copy (to)
kopírovat.
Select
All
◆ <All> (v‰echny): V‰echny soubory budou
zkopírovány. V pfiípadû volby <All> se zobrazí
Move
Select
Exit
v˘zva k potvrzení „Copy All?“ (Kopírovat
Move
Select
Exit
v‰echny?). Pohybem joysticku doleva ãi doprava
OK Select
MENU Exit
Move
Move
Select
Exit
vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a potvrìte
stiskem (OK) na joysticku.
7. KdyÏ zvolíte <Select> (vybrat), objeví se seznam
SWAV0001.WAV
SWAV0002.WAV
skladeb. Zvolte soubory, které chcete kopírovat,
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
pohybem joysticku nahoru nebo dolÛ a pak
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
stisknûte (OK) na joysticku.
SWAV0004.WAV
SWAV0002.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
◆
Na obrazovce se objeví ikona (
), indikující
SWAV0005.WAV
SWAV0003.WAV
SWAV0004.WAV
zvolen˘ soubor, kter˘ bude zkopírován.
SWAV0005.WAV
Move
Select
Exit
SWAV0004.WAV
SWAV0005.WAV
8. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 4].
OK Select
MENU Exit
Move
SWAV0005.WAV
◆ Zobrazí se v˘zva k potvrzení operace „Copy?“
Move
Select
Exit
Move
Select
Exit
(Kopírovat?). Pohybem joysticku doleva ãi
doprava vyberte <Yes> (Ano) nebo <No> (Ne) a
potvrìte stiskem (OK) na joysticku.
Copy?
9. Stisknutím tlaãítka [MENU] opustíte nabídku.
(Internal -> External)
Yes
No
[ Poznámky ]
✤ Kopírování probûhne z aktuálnû pouÏívané pamûti
do druhé pamûti.
✤ Pokud je nastaveno <File No.> (ãíslování souborÛ),
OK Select
Move
ãíslování souborÛ zaãne od pfiedposledního
Move
Select
souboru.
Move
Select
You can copy saved files from the internal memory to an mini SD card
and vice-versa.
1. Turn the Mode Dial to Voice mode.
2. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
3. Press the [Shortcut 1] button.
◆ The Voice Record screen appears.
4. Press the [MENU] button.
◆ Menu screen appears.
5. Move the joystick left / right to select <Copy
(to)>.
6. Select an option by moving the joystick up /
down and then press the joystick (OK).
◆ <Select>: Voice file list appears and you can
select files to copy.
◆ <All>: All files will be copied.
If <All> is selected, the message “Copy All?”
appears. Select <Yes> or <No> by moving
the joystick left / right and then press the
joystick (OK) to confirm.
7. If <Select> is selected, playlist appears. Select
files to copy by moving the joystick left / right /
up / down and press the joystick (OK).
◆ An icon (
) indicating selected file is to be
copied appears.
8. Press the [Shortcut 4] button.
◆ The message “Copy?” appears. Select <Yes>
or <No> by moving the joystick left / right and
then press the joystick (OK) to confirm.
9. Press the [MENU] button to exit the menu.
5
6
TYPE
7
8
[ Notes ]
✤ It copies from the currently-used memory to another.
✤ When <File No.> is set, file numbering will start from
128 the next to the last file.
Move
Select
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 129
ENGLISH
6
CZECH
PC Cam mode
Using the PC Cam Function .........................................130
Using the PC Cam Function .......................................130
How to set to PC Cam mode
PouÏití funkce webkamera ..............................................130
PouÏití funkce webkamera..........................................130
Jak pfiepnout na reÏim PC Cam (webkamera)
Power
Button
POWER
W
1. Turn the Mode Dial to
PC Cam mode.
6
PC Cam Mode
(ReÏim webkamera)
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
Vypínaã
POWER
W
T
2. Miniket Photo zapnûte stiskem
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na
reÏim PC Cam (webkamera). tlaãítka [POWER].
129
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 130
ENGLISH
PC Cam Mode:
Using the PC Cam Function
Using the PC Cam Function
You can record movie files onto the connected PC directly in real-time.
Using this function, you can use it as a PC Cam for Video chatting.
USB data streaming requires a DV Driver, Video CODEC, and DirectX
9.0 or higher installed on the PC prior to use (refer to page 137).
1. Connect the Miniket Photo to the
PC with the provided USB cable
as shown in the figure.
PC Cam Mode (ReÏim webkamera):
PouÏití funkce webkamera
CZECH
PouÏití funkce webkamera
MÛÏete natáãet filmy pfiímo na pfiipojené PC v reálném ãase. Pomocí
této funkce mÛÏete toto zafiízení pouÏívat jako webkameru pro
videochat a konference. PouÏití funkce USB Streaming je podmínûno
instalací ovladaãe DV, obrazového kodeku a roz‰ífiení DirectX 9.0
nebo vy‰‰í verze na PC pfied pouÏitím této funkce (viz strana 137).
1. Pfiipojte Miniket Photo k PC
dodan˘m kabelem USB podle
obrázku.
2. Turn on your PC.
2. Zapnûte své PC.
3. Turn the Mode Dial to PC CAM.
3. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim
PC Cam (webkamera).
4. Press the [POWER] button to
turn on the Miniket Photo.
Run a video chatting application
such as Windows Messenger
and enjoy the video utilisation.
◆ Various applications take advantage of the PC Cam function.
Refer to respective product documentation for further details.
5. When finished, disconnect the cable.
[ Notes ]
✤ The product does not support audio transfer. Please use separate
microphone for audio transfer.
✤ You must install the DV Driver (refer to page 137).
✤ When the USB Port connection changed, it may require DV Driver
re-installation.
✤ It is recommended to use an AC Power Adapter during data
transfer to avoid unintended power outages.
✤ Microsoft Windows 98 SE or later operating systems support the
PC Cam function.
130
4. Miniket Photo zapnûte stiskem
tlaãítka [POWER]. SpusÈte
aplikaci pro videochat, napfi.
Windows Messenger, a kamera
zaãne snímat.
◆ Funkci webkamery vyuÏívají rÛzné aplikace. Dal‰í podrobnosti
naleznete v dokumentaci k pfiíslu‰n˘m v˘robkÛm.
5. AÏ budete hotovi, odpojte kabel.
[ Poznámky ]
✤ V˘robek nepodporuje pfienos zvuku. Pro zvukov˘ pfienos prosím
pouÏijte samostatn˘ mikrofon.
✤ Musíte nainstalovat ovladaã DV (viz strana 137).
✤ Pokud se zmûní zapojení portu USB, mÛÏe b˘t poÏadována
opakovaná instalace ovladaãe DV.
✤ Doporuãujeme bûhem pfienosu dat pouÏívat napájecí adaptér, aby
nedo‰lo k neúmyslnému v˘padku napájení.
✤ Funkci webkamery podporuje operaãní systém Microsoft Windows
98SE a novûj‰í verze.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 131
ENGLISH
7
CZECH
PictBridge mode
Printing with PictBridge...................................................132
Printing with PictBridge ...............................................132
Tisk pomocí funkce PictBridge .......................................132
Tisk pomocí funkce PictBridge...................................132
Jak pfiepnout na reÏim PictBridge
How to set to PictBridge mode
Power
Button
POWER
W
1. Turn the Mode Dial to
PictBridge mode.
7
PictBridge Mode
(ReÏim PictBridge)
Vypínaã
POWER
W
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ
na reÏim PictBridge.
T
2. Miniket Photo zapnûte
stiskem tlaãítka [POWER].
131
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 132
ENGLISH
ReÏim PictBridge:
PictBridge Mode: Printing with PictBridge Tisk pomocí funkce PictBridge
Printing with PictBridge
CZECH
Tisk pomocí funkce PictBridge
Wihth the provided USB cable and a PictBridge-supporting printer, you
can print your photo images directly without connecting to a PC.
Pomocí dodaného USB kabelu a tiskárny podporující PictBridge
mÛÏete tisknout své fotografie pfiímo, bez pfiipojení k PC.
1. Connect the Miniket photo and the
PictBridge supporting printer with a USB
cable.
2. Turn on the printer.
3. Press the [POWER] button to turn on the
Miniket Photo.
◆ If the USB connection is not made, the
message “Connect USB Cable!”
appears.
4. Press the [Shortcut 2] button to set the
date / time imprint option.
◆ Each press of the [Shortcut 2] button
cycles through Off< >-Date < >-Time < >Date&Time< >.
5. [Shortcut 3] button will increase the number of
copies, while the [Shortcut 4] button will decrease
the number of copies.
◆ Range of possibilities: 1 ~ 99
◆ Pressing the [Shortcut 3] button on 99 will set to 1.
◆ Pressing the [Shortcut 4] button on 1 will set to 99.
6. Press the [Shortcut 1] button to begin printing.
◆ To cancel printing, press the [Shortcut 1] button again.
7. When finished, disconnect the cable.
1. Propojte Miniket Photo a tiskárnu
podporující PictBridge pomocí USB
kabelu.
2. Zapnûte tiskárnu.
3. Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka
[POWER].
◆ KdyÏ se USB spojení nevytvofií, objeví
se zpráva „Connect USB Cable!“
(Pfiipojte kabel USB!).
4. Stisknûte tlaãítko [Zkratka 2] pro
nastavení funkce tisku data a ãasu.
◆ KaÏd˘ stisk tlaãítka [Zkratka 2] pfiepne
mezi Off<
>-Date <
>Time <
>-Date&Time<
>.
5. Tlaãítko [Zkratka 3] zvy‰uje poãet v˘tiskÛ, a
tlaãítko [Zkratka 4] sniÏuje poãet v˘tiskÛ.
◆ Povolen˘ rozsah: 1 – 99
◆ KdyÏ na hodnotû 99 znovu stisknete tlaãítko
[Zkratka 3], nastaví se hodnota na 1.
◆ KdyÏ na hodnotû 1 znovu stisknete tlaãítko
[Zkratka 4], nastaví se hodnota na 99.
6. Dal‰ím stiskem tlaãítka [Zkratka 1] se zahájí tisk.
◆ Chcete-li zru‰it tisk, znovu stisknûte tlaãítko [Zkratka 1].
7. AÏ budete hotovi, odpojte kabel.
[ Varování ]
✤ Tuto funkci lze pouÏít pouze u tiskáren, které podporují PictBridge.
[ Poznámky ]
✤ V nabídce lze nastavit poãet kopií a volby pro tisk ãasového
razítka. Funkce se aktivuje stisknutím tlaãítka [MENU].
✤ Informace o tisku najdete v informaãních materiálech o va‰í
tiskárnû.
✤ V závislosti na tiskárnû mÛÏe dojít k selhání tisku. V takovém
pfiípadû zkuste tisknout z PC po zkopírování obrazÛ do PC.
✤ V závislosti na tiskárnû nemusí b˘t podporována moÏnost tisku
data a ãasu. V takovém pfiípadû se nezobrazí nabídka data a ãasu.
[ Warning ]
✤ This function works only with printers that support PictBridge.
[ Notes ]
✤ Number of copies and imprint options can be set in the menu.
Press the [MENU] button to access the function.
✤ For printing information, refer to printer’s product information.
✤ Depending on the printer, printing failure may occur. In this case,
try to print from a PC after copying images onto the PC.
✤ Depending on the printer, date and time imprint option may not be
132 supported. In this case, date and time menu will not be displayed.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 133
ENGLISH
8
CZECH
8
Storage Mode
Storage Mode
(ReÏim Sklad)
Using as a Mass Storage Device....................................134
Using as a Mass Storage Device ..................................134
PouÏití jako zafiízení pro hromadné uloÏení dat ...........134
PouÏití jako zafiízení pro hromadné uloÏení dat............134
◆ Save important data / recordings separately on other media,
to avoid accidental loss due to a system failure or other
reasons.
◆ Ukládejte dÛleÏitá data / nahrávky oddûlenû na jiná média,
abyste zabránili náhodné ztrátû z dÛvodu selhání systému
nebo z jin˘ch dÛvodÛ.
How to set to Storage mode
Jak pfiepnout na reÏim Storage (Sklad)
Power
Button
POWER
W
1. Turn the Mode Dial to
Storage mode.
T
2. Press the [POWER] button
to turn on the Miniket Photo.
Vypínaã
POWER
W
T
1. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na 2. Miniket Photo zapnûte
reÏim Storage (Sklad).
stiskem tlaãítka [POWER].
133
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 134
ENGLISH Storage Mode:
Using as a Mass Storage Device
Using as a Mass Storage Device
You can use your Miniket Photo as a USB mass storage device.
1. Connect the Miniket Photo to the
PC with the provided USB cable as
shown in the figure.
2. Turn on your PC.
3. Turn the Mode Dial to Storage.
4. Press the [POWER] button to turn
on the Miniket Photo.
5. Set the desired memory type on
the PC.
◆ Windows XP: Dialog windows
may pop up overlapped.
Locate the <Miniket> or <Removable Storage Device>
recognised by the PC and then double-click it.
◆ Other than Windows XP: It appears to have two instances of
“Removable Disk”. If it displays D and E drives as removable
disks, D is the mini SD Memory Card and E is the internal
memory.
6. Copy files into the destination folder.
◆ In Windows XP,
Internal Memory: <Miniket> - <MISC>
External Memory (mini SD Card): <Removable Disk> - <MISC>
7. When finished, disconnect the cable.
[ Warning ]
✤ You cannot create a new folder on your Miniket Photo set.
✤ If you create a new folder on your mini SD card using a PC, it will
not appear on the set.
[ Notes ]
✤ Disconnecting the USB cable while the data transfer will stop the
data transfer and might damage the data stored.
✤ Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may
cause communication / installation errors with the Miniket Photo.
✤ Pop up dialogs will appear differently whether the memory has files
134 or not.
CZECH
Storage Mode (ReÏim Sklad):
PouÏití jako zafiízení pro hromadné uloÏení dat
PouÏití jako zafiízení pro hromadné uloÏení dat
VበMiniket Photo mÛÏete pouÏít jako USB zafiízení pro hromadné
uloÏení dat.
1. Pfiipojte Miniket Photo k PC
dodan˘m kabelem USB podle
obrázku.
2. Zapnûte své PC.
3. Otoãte Ovladaã reÏimÛ na reÏim
Storage (Sklad).
4. Miniket Photo zapnûte stiskem
tlaãítka [POWER].
5. Nastavte poÏadovan˘ typ pamûti
na poãítaãi.
◆ Windows XP: Dialogová okna
se mohou objevit pfiekrytá.
Najdûte <Miniket> nebo <Vymûnitelné ukládací zafiízení>
rozpoznané va‰ím PC, a poklepejte na nûj.
◆ U jin˘ch systémÛ neÏ Windows XP: Vypadá to, Ïe máte dva
v˘skyty „Vymûnitelného disku“. Pokud se zobrazuje, Ïe
jednotky D a E jsou vymûnitelné disky, D je pamûÈová karta
mini SD a E je vnitfiní pamûÈ.
6. Zkopírujte soubory do cílové sloÏky.
◆ Ve Windows XP,
Interní pamûÈ: <Miniket> - <MISC>
Externí pamûÈ (mini SD karta): <Vymûniteln˘ disk > - <MISC>
7. AÏ budete hotovi, odpojte kabel.
[ Varování ]
✤ Ve va‰em zafiízení Miniket Photo nemÛÏete vytvofiit novou sloÏku.
✤ KdyÏ vytvofiíte novou sloÏku na va‰í pamûÈové kartû pomocí PC,
neobjeví se v zafiízení Miniket Photo.
[ Poznámky ]
✤ Pokud odpojíte USB kabel od PC bûhem pfienosu dat, pfienos dat
se zastaví a mÛÏe dojít k jejich poru‰ení.
✤ KdyÏ je v PC pfiipojeno více zafiízení USB, nebo pouÏíváte USB
hub, mohou se u zafiízení Miniket Photo objevit komunikaãní nebo
instalaãní chyby.
✤ Pfiekryvné dialogové okno se zobrazí jinak v pfiípadû, Ïe pamûÈ
obsahuje soubory, a jinak, pokud je neobsahuje.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 135
ENGLISH
9
CZECH
Miscellaneous
Information
9
Dal‰í informace
Connecting to a PC ..........................................................136
Supported USB Speed according to Operating System..136
Recommended System Requirements..........................136
Pfiipojení k PC....................................................................136
Podporované rychlosti USB podle operaãního systému..136
PoÏadavky na systém (doporuãené) ............................136
Installing Software............................................................137
Installing DV Media Pro 1.0 ...........................................137
Installing DV Media Pro 1.0 / Video Studio ...................138
Instalace software.............................................................137
Instalace programu DV Media Pro 1.0 .........................137
Instalace programu DV Media Pro 1.0 / Video Studio ...138
Connecting To Other Devices ........................................139
Connecting to a PC Using USB Cable..........................139
Connecting to a TV Monitor...........................................140
Connecting to a VCR .....................................................141
Pfiipojení k jin˘m zafiízením .............................................139
Pfiipojení k PC kabelem USB .......................................139
Pfiipojení k televiznímu monitoru ..................................140
Pfiipojení k videorekordéru.............................................141
Printing Photos.................................................................142
Printing with DPOF ........................................................142
Tisk fotografií ....................................................................142
Tisk pomocí DPOF ........................................................142
Cleaning and Maintenance..............................................143
After using the Miniket photo .........................................143
Cleaning the Body..........................................................144
Regarding the Battery ....................................................145
Using Abroad..................................................................146
âi‰tûní a údrÏbaâi‰tûní a údrÏba....................................143
Po pouÏití Miniket Photo................................................143
âi‰tûní tûla......................................................................144
O baterii..........................................................................145
PouÏití v zahraniãí..........................................................146
135
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 136
ENGLISH Miscellaneous Information :
Connecting to a PC
Supported USB Speed according to Operating System
The USB driver supports High Speed USB 2.0 communication only
under the Microsoft Windows and Apple Mac OSX, operating systems.
✤ Windows 98SE/ME: Full Speed USB
✤ Window 2000 SP4: High Speed USB only with the Service Pack4
Installed
✤ Windows XP: High Speed USB only with the Service Pack1
Installed
✤ Mac OS X: High Speed USB on 10.3 or later
Recommended System Requirements
Windows Environment
PoÏadavky na systém (doporuãené)
Recommended
Minimum
Recommended
CPU
Pentium III /
800MHz
Pentium IV /
2GHz
G3 / 500MHz
G4 Processor
OS
Windows
98SE/ME
Windows 2000
SP4/XP
256MB
512MB or above
Mac OS 10.2
128MB
Systém Windows
Systém Macintosh
Minimálnû
Doporuãeno
Minimálnû
Doporuãeno
Procesor
Pentium III,
800MHz
Pentium IV,
2GHz
G3, 500MHz
G4
Mac OS 10.3
Operaãní
systém
Windows
98SE / ME
Windows
2000 SP4/ XP
MacOS 10.2
MacOS 10.3
512MB or above
Operaãní
pamûÈ
256 MB
512 MB nebo
více
128 MB
512 MB nebo více
Volné místo
na pevném
disku
1,2 GB nebo více
1 GB nebo více
2 GB nebo více
Free space
on the hard
disk
1.2 GB or above
2GB or above
1GB or above
2GB or above
Display
Resolution
1024 x 768 dots
24bit colour
1024 x 768 dots
24-bit colour
800 x 600 dots
16-bit colour
1024 x 768 dots
24-bit colour
Displej
USB
USB 1.1
USB 2.0 High
Speed
USB 1.1
USB 2.0 High
Speed
Podpora USB
[ Notes ]
✤ Movie playback or movie editing may be difficult on a slower-thanrecommended PC. .
✤ Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may
cause communication / installation errors with the Miniket Photo.
✤ Disconnecting the USB cable during the data transfer will stop the
communication and may damage data stored in the memory.
136
Podporované rychlosti USB podle operaãního systému
Ovladaã USB podporuje vysokorychlostní komunikaci USB 2.0 jen u
operaãních systémÛ Microsoft Windows a Apple Mac OSX.
✤ Windows 98 SE / ME: Plnorychlostní USB
✤ Window 2000 SP4: Vysokorychlostní USB jen s instalovan˘m
Service Packem 4
✤ Windows XP: Vysokorychlostní USB jen s instalovan˘m Service
Packem 1
✤ Mac OS X: Vysokorychlostní rozhraní USB pro systém 10.3 a
novûj‰í
Macintosh Environment
Minimum
Memory
CZECH
Dal‰í informace: Pfiipojení k PC
2 GB nebo více
1024 x 768 bodÛ / 1024 x 768 bodÛ
/ 24bitová barva
24bitová barva
USB 1.1
Vysokorychlostní
USB 2.0
800 x 600 bodÛ / 1024 x 768 bodÛ /
16bitová barva
24bitová barva
USB 1.1
Vysokorychlostní
USB 2.0
[ Poznámky ]
✤ Pfiehrávání a úprava souborÛ mÛÏe b˘t obtíÏná na PC, která jsou
pomalej‰í neÏ doporuãená. .
✤ KdyÏ je v PC pfiipojeno vProcesorafiízení USB, nebo pouÏíváte
USB hub, mohou se u zafiízení Miniket Photo objevit komunikaãní
nebo instalaãní chyby.
✤ Pokud odpojíte USB kabel bûhem pfienosu, pfienos dat se zastaví
a mÛÏe dojít k po‰kození dat uloÏen˘ch v pamûti.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 137
ENGLISH Miscellaneous Information :
Installing Software
Installing DV Media Pro 1.0
You need to install DV Media Pro 1.0 to play back recorded movie files
or the transferred data from the camera with the USB cable on your PC.
1. Turn on your PC. Exit all other applications running.
2. Insert the provided CD into the CD-ROM drive.
◆ The setup screen appears automatically soon after the CD was
inserted. If the setup screen does not appear, click on the “Start”
on the bottom left corner and select “Run…” to display a dialog.
Type “D:\autorun.exe” and then press ENTER, if your CD-ROM
drive is mapped to ”D:\”.
3. Click on “Video Codec” on the Setup screen.
◆ CODEC is required to play movie files recorded by Miniket
Photo on a PC.
4. DV Driver is a software driver that is
required to support establishing
connection to a PC.
(If it is not installed, some functions will
not be supported.)
5. Click on “DV Driver” on the Setup screen.
◆ Driver software required is installed
automatically. Following drivers will be
installed:
- USB Removable storage device
driver (Windows 98SE only)
- USB PC-CAMERA driver
6. Click on <Confirm> to finish driver installation.
◆ Windows 98 users need to restart the PC.
7. Click on “DirectX 9.0 on the Setup screen.
◆ DirectX 9.0 is basic software that is required by CODEC
utilisation. Problems may occur if it is not installed.
CZECH
Dal‰í informace: Instalace software
Instalace programu DV Media Pro 1.0
Abyste mohli pfiehrávat zaznamenané filmové soubory nebo
pfienesená data z fotoaparátu do va‰eho PC, musíte nainstalovat
program DV Media Pro 1.0.
1. Zapnûte své PC. Ukonãete v‰echny ostatní spu‰tûné aplikace.
2. VloÏte pfiiloÏené CD do jednotky CD-ROM.
◆ Brzy po vloÏení CD se automaticky zobrazí instalaãní
obrazovka. Pokud se instalaãní obrazovka neobjeví, klepnûte
na tlaãítko „Start“ v levém horním rohu a zvolte „Spustit…“, aby
se zobrazilo dialogové okno. Zadejte „D:\autorun.exe” a pak
stisknûte tlaãítko ENTER, pokud je va‰e jednotka CD-ROM
mapována na „D:\”.
3. Na instalaãní obrazovce Setup klepnûte na „Video Codec“.
◆ CODEC je nutn˘ k pfiehrávání filmov˘ch souborÛ
zaznamenan˘ch zafiízením Miniket Photo na PC.
4. Ovladaã DV je softwarov˘ ovladaã,
potfiebn˘ pro podporu vytvofiení spojení
s PC.
(KdyÏ není instalován, nûkteré funkce
nebudou podporovány.)
5. Na instalaãní obrazovce Setup klepnûte
na „DV Driver“.
◆ Automaticky se nainstaluje potfiebn˘
softwarov˘ ovladaã. Nainstalují se
následující ovladaãe:
- Ovladaã v˘mûnného úloÏného
zafiízení USB (pouze Windows
98SE)
- Ovladaã pro USB webkameru
6. Instalaci ovladaãe dokonãete klepnutím na <Confirm>
(Potvrdit).
◆ UÏivatelé Windows 98 musejí restartovat PC.
7. Na instalaãní obrazovce Setup klepnûte na „DirectX 9.0“.
◆ DirectX 9.0 je základní software, kter˘ je nutn˘ pro vyuÏití
CODECu. KdyÏ jej nenainstalujete, mohou se objevit
problémy.
137
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 138
ENGLISH Miscellaneous Information :
Installing Software
Dal‰í informace: Instalace software
Installing DV Media Pro 1.0 / Video Studio
Instalace programu DV Media Pro 1.0 / Video Studio
Application Installation – Photo Express
1. Click “Photo Express” on the Setup screen.
◆ It is a photo editing tool that allows users to edit images.
Application Installation – QuickTime
1. Click “QuickTime” on the Setup screen.
◆ QuickTime is Apple's technology for handling video, sound,
animation, graphics, text, music, and even 360-degree virtual
reality (VR) scenes.
Installing Video Studio
1. Insert the CD.
◆ Setup screen displays automatically. Follow the instruction to
start installation.
◆ It is a video editing tool that allows users to edit movie files.
[ Notes ]
✤ For photo editing, use Photo Express.
✤ For video editing, use the Video Studio from the second CD
provided.
Install in the order of: DV Driver – DirectX 9.0 – Video Codec.
✤ It is required to install software for movie playback on a PC in this
order: Video CODEC DV driver, and DirectX 9.0 .
✤ For PC Cam use, It is required to install the DV Driver.
✤ Compatibility warning pop-up dialogs may appear depending on
PC manufacturers. Click on “Continue” to proceed following
instructions.
✤ You have to install “DV Driver”, “Video Codec” and “DirectX 9.0” to
run DV Media Pro 1.0 properly.
✤ Regarding detailed instructions on software setup, refer to the
software user’s manual under the <help> folder of DV Media Pro
1.0 CD.
✤ Install Acrobat Reader from the DV Media Pro 1.0 CD to view
software user’s manual (install.pdf) in the <help> folder.
(The Acrobat Reader is a freeware product of Adobe Systems.
138 Inc.)
CZECH
Instalace aplikace – Photo Express
1. Na instalaãní obrazovce Setup klepnûte na „Photo Express”.
◆ Je to nástroj pro úpravu fotografií, kter˘ uÏivatelÛm umoÏÀuje
upravovat obrázky.
Instalace aplikace - QuickTime
1. Na instalaãní obrazovce Setup klepnûte na „QuickTime“.
◆ QuickTime je technologie firmy Apple pro práci s videem,
zvukem, animací, grafikou, textem, hudbou a dokonce se
scénami virtuální reality 360 stupÀÛ.
Instalace aplikace Video Studio
1. VloÏte CD.
◆ Automaticky se zobrazí instalaãní obrazovka Setup. SpusÈte
instalaci podle pokynÛ.
◆ Je to nástroj pro úpravu videa, kter˘ uÏivatelÛm umoÏÀuje
upravovat filmové soubory.
[ Poznámky ]
✤ Pro úpravu fotografií pouÏijte Photo Express.
✤ Pro úpravu videa pouÏijte Video Studio z druhého dodaného CD.
Instalujte v tomto pofiadí: Ovladaã DV– DirectX 9.0 – Video kodek.
✤ Software pro pfiehrávání filmÛ na PC je nutné instalovat v tomto
pofiadí: Video CODEC, ovladaã DV a DirectX 9.0.
✤ Pro pouÏití webkamery je nutné nainstalovat ovladaã DV.
✤ V závislosti na v˘robci PC se mohou objevit varovné dialogy
varující pfied problémy se sluãitelností. Klepnûte na „Continue“
(Pokraãovat) a pokraãujte podle pokynÛ.
✤ Aby program DV Media Pro 1.0 správnû fungoval, musíte
nainstalovat „DV Driver“, „Video Codec“ a „DirectX 9.0“.
✤ Podrobné pokyny pro nastavení softwaru naleznete v uÏivatelské
pfiíruãce k softwaru ve sloÏce <help> na CD DV Media Pro 1.0.
✤ Instalujte aplikaci Acrobat Reader z CD DV Media Pro 1.0 k
prohlíÏení uÏivatelské pfiíruãky k softwaru (install.pdf) ve sloÏce
<help>.
(Acrobat Reader je bezplatn˘ v˘robek, vyvinut˘ spoleãností Adobe
Systems. Inc.)
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 139
ENGLISH Miscellaneous Information :
Connecting To Other Devices
Connecting to a PC Using USB Cable
Connect to a PC with the provided USB cable. You can view your movies /
photos on your PC.
Dal‰í informace: Pfiipojení k
jin˘m zafiízením
CZECH
Pfiipojení k PC kabelem USB
Pfiipojte zafiízení k poãítaãi dodan˘m kabelem USB. MÛÏete si prohlíÏet své filmy
a fotografie na svém PC.
Connecting to a PC – Playing Movie Files
Pfiipojení k PC – Pfiehrávání filmov˘ch souborÛ
1. Connect the Miniket Photo to the PC with
1. Pfiipojte Miniket Photo k PC dodan˘m
USB
the provided USB cable as shown in the
kabelem USB podle obrázku.
cable
figure.
2. Zapnûte své PC.
2. Turn on your PC.
3. Miniket Photo zapnûte stiskem tlaãítka
3. Press the [POWER] button to turn on the
[POWER].
Miniket Photo.
4. Nastavte poÏadovan˘ typ pamûti na
4. Set the desired memory type on the PC.
poãítaãi.
◆ Windows XP: Dialog windows may pop
◆ Windows XP: Dialogová okna se
up overlapped.
mohou objevit pfiekrytá.
Locate the <Miniket> or <Removable
Najdûte <Miniket> nebo <Vymûnitelné
Storage Device> recognised by the PC
ukládací zafiízení> rozpoznané va‰ím
and then double-click it.
PC, a poklepejte na nûj.
◆ Other than Windows XP: It appears to have two instances of
◆ U jin˘ch systémÛ neÏ Windows XP: Vypadá to, Ïe máte dva v˘skyty
“Removable Disk”. If it displays D and E drives as removable disks, D is
„Vymûnitelného disku“. Pokud se zobrazuje, Ïe jednotky D a E jsou
the mini SD Memory Card and E is the internal memory.
vymûnitelné disky, D je pamûÈová karta mini SD a E je vnitfiní pamûÈ.
5. Copy the movie file to your PC.
5. Zkopírujte filmov˘ soubor do svého PC.
It is recommended to copy the movie file onto the PC and playback on
Z dÛvodu vy‰‰ího v˘konu se doporuãuje zkopírovat filmov˘ soubor na
the PC for better performance.
PC a pfiehrávat jej na PC.
◆ Vnitfiní pamûÈ & mini SD: <MSAMSUNG>-<SSMOV>.
◆ Internal Memory & mini SD: <MSAMSUNG>-<SSMOV>.
6. Poklepejte na název zkopírovaného souboru. Spustí se pfiehrávání.
6. Double-click on the copied movie file name. It starts to play back.
Disconnecting from a PC
1. Click on the “Safely remove hardware” tray icon on the bottom right
side of the desktop. Select the device and click on the “Stop” button.
2. When the message saying that it is safe to remove the hardware
appears, unplug the cable from the PC.
[ Warning ]
✤ When data communication is disrupted due to static electricity, magnetic field
or other reason, restart the program or try to disconnect / connect the
communication cable again.
✤ Audio transfer is not supported, use a separate audio cable for audio
transfer.
[ Notes ]
✤ Multiple USB devices connected to a PC or using USB hubs may cause
communication / installation errors with the Miniket Photo.
✤ In Windows XP, be informed that dialog windows may pop up overlapped.
✤ Pop up dialogs will appear differently whether the memory has files or not.
✤ Refer to page 136 for PC recommendations on USB use. Some PCs
meeting the requirements may not support proper USB operation due to
various reasons. Please refer to the product documentation of the PC for
further details.
Odpojení od PC
1. Klepnûte na ikonu „Bezpeãnû odebrat hardware“ v pravém dolním rohu
obrazovky. Zvolte zafiízení a klepnûte na tlaãítko „Zastavit“.
2. AÏ se objeví zpráva, sdûlující Ïe lze hardware bezpeãnû odebrat,
vytáhnûte kabel z PC.
[ Varování ]
✤ KdyÏ dojde k pfieru‰ení datové komunikace kvÛli statické elektfiinû,
magnetickému poli nebo z jiného dÛvodu, restartujte program nebo zkuste
odpojit / pfiipojit komunikaãní kabel znovu.
✤ Audio pfienos není podporován, pro audio pfienos pouÏijte oddûlen˘ audio
kabel.
[ Poznámky ]
✤ KdyÏ je v PC pfiipojeno více zafiízení USB, nebo pouÏíváte USB hub, mohou
se u zafiízení Miniket Photo objevit komunikaãní nebo instalaãní chyby.
✤ Ve Windows XP se mohou dialogová okna zobrazovat pfiekrytá.
✤ Pfiekryvné dialogové okno se zobrazí jinak v pfiípadû, Ïe pamûÈ obsahuje
soubory, a jinak, pokud je neobsahuje.
✤ Viz doporuãení pro pouÏívání USB na PC na stranû 136. Nûkterá PC, která
splÀují poÏadavky, nemusejí z rÛzn˘ch dÛvodÛ podporovat funkce USB
139
správnû. Dal‰í informace najdete v návodu k PC.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 140
ENGLISH Miscellaneous Information :
Connecting To Other Devices
Dal‰í informace: Pfiipojení k
jin˘m zafiízením
Connecting to a TV Monitor
Pfiipojení k televiznímu monitoru
You can connect your Miniket Photo directly to a TV set . Set the video
format (NTSC / PAL) of the TV properly (refer to page 45).Insert the
Battery Pack.
Miniket Photo lze pfiipojit pfiímo k televizoru. Nastavte správnû formát
videa (NTSC / PAL) na televizoru (viz strana 45). VloÏte baterii.
1. Connect the provided AV
cable to the [Earphones and
AV jack] of the Miniket Photo.
2. Connect the other end of the
cable to the TV set by
matching the colours of the
terminals.
3. Turn on the TV and set the
<Source> to the external input
source you connected the
cable.
◆ <Source> may be
represented as <Line In>,
<Input>, <AV>, etc.
depending on the manufacturer.
◆ Movie Record mode is displayed on the TV screen.
4. Turn the Mode Dial to Movie mode.
5. Press the [Shortcut 1] button to switch to Movie view mode.
◆ Select a movie file to play.
6. Move the joystick left / right to select a movie and then press
the joystick (OK).
◆ It begins playback.
◆ To pause playback, press the joystick (OK).
◆ To stop playback, hold down the joystick (OK) for more than 3
seconds
[ Notes ]
✤ You can play back photo files as well as movie files.
✤ When connected to other devices with the AV cable, no screen is
displayed on the LCD monitor.
140✤ AV equipments other than TV may not properly receive AV signal.
Line Input
VIDEO AUDIO
(L) (R)
CZECH
1. Pfiipojte dodan˘ kabel AV do
zdífiky pro sluchátka a AV v
zafiízení Miniket Photo.
2. Druh˘ konec kabelu pfiipojte k
televizoru tak, aby odpovídala
barva kabelÛ a zdífiek.
3. Zapnûte televizor a nastavte
jeho <Zdroj> na externí vstupní
zdroj, ke kterému jste pfiipojili
kabel.
◆ <Zdroj> mÛÏe b˘t nazván
<Line In>, <Input>, <AV> atd.
podle v˘robce.
◆ Na televizní obrazovce se
zobrazí reÏim záznamu filmu.
4. Ovladaã reÏimÛ pfiepnûte do polohy Movie (Film).
5. Stisknutím tlaãítka [Zkratka 1] pfiepnûte do reÏimu Pfiehrávání
filmu.
◆ Zvolte film, kter˘ chcete pfiehrát.
6. Pohybem joysticku doleva ãi doprava vyberte film a potom
stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Spustí se pfiehrávání.
◆ Chcete-li pfiehrávání pozastavit, stisknûte (OK) na joysticku.
◆ Chcete-li pfiehrávání zcela zastavit, déle neÏ tfii vtefiiny podrÏte
(OK) na joysticku.
[ Poznámky ]
✤ Kromû filmov˘ch souborÛ mÛÏete pfiehrávat i fotografie.
✤ KdyÏ je zafiízení spojeno s jin˘mi pfiístroji AV kabelem, na LCD
monitoru se nic nezobrazuje.
✤ Jiná audiovizuální zafiízení neÏ televizory nemusí správnû pfiijímat
audiovizuální signál.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 141
ENGLISH Miscellaneous Information :
Connecting To Other Devices
Dal‰í informace: Pfiipojení k
jin˘m zafiízením
Connecting to a VCR
Pfiipojení k videorekordéru
CZECH
Miniket Photo lze pfiipojit k televizoru pfies videorekordér. Pomocí
videorekordéru mÛÏete kopírovat filmové soubory na obyãejnou
videokazetu.
Connect the provided AV
1. Pfiipojte dodan˘ kabel AV do
Line Input
cable to the [Earphones and
zdífiky pro sluchátka a AV v
AV jack] of the Miniket
VIDEO AUDIO
zafiízení Miniket Photo.
(L) (R)
Photo.
2. Druh˘ konec kabelu pfiipojte
Connect the other end of the
k videorekordéru tak, aby
Line Out
cable to the VCR set by
odpovídala barva kabelÛ a
matching the colours of the
Line In
zdífiek.
terminals.
3. Pfiipojte audio / video kabel
Connect the Audio/Video
ze vstupu audio / video
Cable from TV’s Audio /
televizoru k v˘stupu audio /
Video In to the VCR’s Audio /
video videorekordéru.
Video Out.
4. Zapnûte televizor a nastavte
Turn on the TV and set the
jeho <Zdroj> na externí
<Source> to the external input source to the VCR.
vstupní zdroj pro
Turn on the VCR and set the <Source> to the external input
videorekordér.
source where you connected the Miniket Photo.
5. Zapnûte videorekordér a nastavte jeho zdroj na externí vstupní
zdroj, ke kterému jste pfiipojili Miniket Photo.
You can connect your Miniket Photo to a TV set through a VCR.
1.
2.
3.
4.
5.
[ Notes ]
✤ You can play back photo files as well as the movie files.
✤ When connected to other devices with the AV cable, no screen is
displayed on the LCD monitor.
✤ If TV and VCR are connected using a coaxial cable, try channel 3
or 4 to set the input source of TV to the VCR. Refer to the
product’s document for further details.
[ Poznámky ]
✤ Kromû filmov˘ch souborÛ mÛÏete pfiehrávat i fotografie.
✤ KdyÏ je zafiízení spojeno s jin˘mi pfiístroji AV kabelem, na LCD
monitoru se nic nezobrazuje.
✤ Pokud jsou televizor a videorekordér pfiipojeny koaxiálním
kabelem, k nastavení vstupního zdroje televizoru do
videorekordéru zkuste nastavit kanál 3 nebo 4. Dal‰í podrobnosti
naleznete v dokumentaci k produktu.
141
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 142
ENGLISH
CZECH
Miscellaneous Information : Printing Photos Dal‰í informace: Tisk fotografií
Printing with DPOF
DPOF (Digital Printing Order Format) defines the print information for
each photo on the mini SD card. You can easily make prints using a
DPOF-compatible printer or order copies from commercial digital
image developers.
Printing DPOF files in the mini SD card
Tisk pomocí DPOF
DPOF (Formát pro digitální tisk) definuje tiskové informace pro
kaÏdou fotografii na mini SD kartû. MÛÏete snadno tisknout na
tiskárnû sluãitelné s normou DPOF, nebo objednat kopie od
komerãních fotolabÛ.
Tisk souborÛ DPOF na mini SD kartû
1. Turn the DPOF information for the photo you want to print.
(Refer to page 87)
2. Insert a mini SD card into the DPOF- supporting printer.
3. Follow the steps of the printer to print out photos.
1. Nastavte informace pro tisk (DPOF) pro snímky, které chcete
vytisknout. (Viz strana 87)
2. ZasuÀte pamûÈovou kartu do tiskárny podporující DPOF.
3. Pro tisk fotografií postupujte podle pokynÛ k tiskárnû.
[ Notes ]
✤ For further details about printing photos, refer to the printer’s user's
manual.
✤ Printing may not be performed depending on types of printers.
In this case, download JPEG files directly to the PC and print
them.
[ Poznámky ]
✤ Dal‰í podrobnosti o tisku fotografií naleznete v uÏivatelské pfiíruãce
tiskárny.
✤ V závislosti na typu tiskárny nemusí tisk fungovat.
V tom pfiípadû stáhnûte soubory JPEG do poãítaãe a vytisknûte je.
142
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 143
ENGLISH Miscellaneous Information :
Cleaning and Maintenance
After using the Miniket Photo
✤ For the safekeeping of the Miniket Photo, follow these steps.
✓ Turn the Miniket Photo off.
✓ Remove the battery pack (refer to page 20).
✓ Remove the mini SD card (refer to page 33).
✤ To prevent any damage to the LCD monitor, do not apply
excessive force to its moving parts.
✤ Do not drop or in any way shock the Miniket Photo.
✤ For prolonged use of the Miniket Photo, avoid using it in places
subject to excessive humidity or dust.
✤ Do not leave the Miniket Photo in places subject to:
✓ Excessive humidity, steam, soot, or dust.
✓ Excessive shock or vibration.
✓ Extremely high (over 50°C or 122°F) or extremely low (under 0°C
or 32°F) temperatures.
✓ Strong electromagnetic fields.
✓ Direct sunlight or in a closed car on a hot day.
✤ For the safe use of the battery pack, follow these guidelines:
✓ To conserve battery power, be sure to turn off the Miniket Photo
when not in use.
✓ Battery consumption may vary depending on the condition of use.
Recording with many starts and stops, frequent zooming, and
recording in low temperatures will shorten actual recording times.
✓ Dispose of used battery packs promptly. Do not dispose of Battery
Packs by burning them.
✓ The battery pack will become warm during charging and use. This
is not a malfunction.
✓ The battery pack has a limited service life. If the period of use
becomes noticeably shorter with a normal charge, the battery pack
is at the end of its service life. Replace it with a new battery pack.
✤ For the safe use of the mini SD card, follow these guidelines:
✓ The mini SD card should be stored away from heaters and other
heat sources. Avoid storing mini SD cards under direct sunlight and
avoid electromagnetic fields.
✓ Do not power off any devices while transferring data, as this may
destroy the data.
✓ Back up your image data often to a hard disk or other permanent
storage media.
✓ Format the mini SD card periodically.
✓ When formatting the mini SD card, format in the Miniket Photo.
Dal‰í informace: âi‰tûní a
údrÏbaâi‰tûní a údrÏba
CZECH
Po pouÏití Miniket Photo
✤ Miniket Photo uskladnûte podle následujících krokÛ.
✓ Vypnûte Miniket Photo.
✓ Vyjmûte baterii (viz strana 20).
✓ Vyjmûte mini SD kartu (viz strana 33).
✤ Nevyvíjejte na pohyblivé ãásti LCD monitoru pfiíli‰ velkou sílu, aby
se nepo‰kodil.
✤ NeupusÈte Miniket Photo ani jej nevystavujte Ïádn˘m nárazÛm.
✤ Del‰í Ïivotnost zafiízení Miniket Photo zajistíte, kdyÏ jej nebudete
pouÏívat v místech s nadmûrnou vlhkostí nebo pra‰ností.
✤ Nenechávejte Miniket Photo na místech s následujícími
podmínkami:
✓ Nadmûrná vlhkost, páry, d˘m nebo prach.
✓ Nadmûrné otfiesy nebo vibrace
✓ Pfiíli‰ vysoká (nad 50 °C nebo 122 °F) nebo nízká (pod 0 °C nebo
32 °F) teplota
✓ Silná elektromagnetická pole.
✓ Pfiímé sluneãní záfiení nebo uzavfiené auto za horkého poãasí.
✤ Pro bezpeãné pouÏívání jednotky baterie dodrÏujte tyto pokyny:
✓ Pro úsporu napûtí baterie vypínejte Miniket Photo, kdyÏ jej
nepouÏíváte.
✓ V˘drÏ baterie se mÛÏe li‰it v závislosti na podmínkách pouÏití.
Nahrávání s mnoha spu‰tûními a zastaveními, ãast˘m pouÏíváním
funkce zoom a nahrávání v nízk˘ch teplotách zkracuje v˘slednou
dobu nahrávání.
✓ PouÏité baterie ihned zlikvidujte. Nelikvidujte baterie spalováním.
✓ Baterie se pfii nabíjení a pouÏívání zahfiívá. Nejde o poruchu.
✓ Baterie má omezenou Ïivotnost. KdyÏ se celková doba nahrávání
pfii normálním nabití velmi zkrátí, blíÏí se konec Ïivotnosti baterie.
VymûÀte baterii za novou.
✤ Pro bezpeãné pouÏívání mini SD karty dodrÏujte tyto pokyny:
✓ Mini SD kartu je nutno skladovat mimo dosah radiátorÛ a jin˘ch
zdrojÛ tepla. Mini SD karty neukládejte na pfiímém slunci a vyhnûte
se elektromagnetick˘m polím.
✓ Nevypínejte zafiízení pfii pfienosu dat. Mohlo by tím dojít ke zniãení
dat.
✓ Zálohujte snímky ãasto na pevn˘ disk nebo jiné médium pro trvalé
ukládání dat.
✓ Mini SD kartu pravidelnû formátujte.
✓ Formátování mini SD karty provádûjte v zafiízení Miniket Photo.
143
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 144
ENGLISH Miscellaneous Information :
Cleaning and Maintenance
Dal‰í informace: âi‰tûní a
údrÏbaâi‰tûní a údrÏba
Cleaning the Body
âi‰tûní tûla
CZECH
✤ To Clean the Exterior of the Miniket Photo
✤ âi‰tûní vnûj‰ích ãástí Miniket Photo
✓ To clean the exterior, use a soft dry cloth. Wipe the body gently.
✓ Pro ãi‰tûní vnûj‰ích ãástí zafiízení pouÏívejte mûkk˘ such˘
Do not apply excessive force when cleaning, gently rub the
hadfiík. Pouzdro otírejte opatrnû.
surface.
NepouÏívejte pfii ãi‰tûní nadmûrnou sílu; otírejte povrch jemnû.
✓ The LCD monitor surface should not be pressed. Use a soft dry
✓ Netlaãte na povrch LCD monitoru. âistûte povrch mûkk˘m
cloth to clean the surface.
such˘m hadfiíkem.
✓ To clean the lens, use an optional air blower to blow out dirt
✓ Pfii ãi‰tûní objektivu odstraÀte neãistoty a prach stlaãen˘m
and other small objects. Do not wipe the lens with a cloth or
vzduchem. Neotírejte objektiv hadrem ani prsty. V pfiípadû
your fingers. If necessary, use lens cleaning paper.
nutnosti pouÏijte papír na ãi‰tûní objektivu.
✓ Do not use thinner, alcohol, or benzene for cleaning.
✓ NepouÏívejte k ãi‰tûní rozpou‰tûdla, alkohol ani benzen. Jinak
Otherwise, the finish may be damaged.
by mohlo dojít k po‰kození povrchové úpravy.
✓ Cleaning should be done only after the battery pack has been
✓ âi‰tûní provádûjte po vyjmutí jednotky baterií a odpojení
removed, and other power sources have been disconnected.
ostatních zdrojÛ napájení.
[ Note ]
✤ If the lens looks dimmer, turn off the Miniket Photo and leave it for
about 1 hour.
144
[ Poznámka ]
✤ Pokud vypadá objektiv tmav‰í, vypnûte Miniket Photo a nechte jej
hodinu v klidu.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 145
ENGLISH Miscellaneous Information :
Cleaning and Maintenance
Regarding the Battery
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Battery Pack performance decreases when the surrounding
temperature is 10°C (50°F) or below, and shortens the battery life.
In that case, do one of the following so that the durability of the
battery life can be extended for a longer period of time.
- Put the battery pack in a pocket to warm it up, and insert it in
your Miniket Photo immediately prior to use.
- Use a large capacity battery pack (Optional).
Be sure to set the switch to OFF when not recording or playing
back. The battery power is also consumed in standby, playback,
and pause modes.
Have your battery packs ready for two to three times the expected
recording time, and make trial recordings before make the actual
recording.
Do not expose the battery pack to water.
The battery pack is not water resistant.
Keep the battery out of reach of children. If it is swallowed, seek
medical assistance immediately.
Wipe the battery with a clean dry cloth to ensure proper contact.
Do not pick up the battery using metal tools as this may cause a
short circuit.
Do not short the battery or dispose of the battery in fire.
Do not disassemble the battery. The battery could explode or catch
fire.
Use only recommended batteries and accessories.
Use of batteries not expressly recommended for this equipment
may cause an explosion or leakage, resulting in fire, injury, or
damage to the surroundings.
Insert the battery according to the instructions.
Improperly installed batteries can cause damage to the Miniket
Photo.
When you do not use the Miniket Photo for a long time, remove
the battery pack. Otherwise, the battery may leak. To avoid
damage to the product, be sure to remove the battery when no
charge remains.
Dal‰í informace: âi‰tûní a
údrÏbaâi‰tûní a údrÏba
CZECH
O baterii
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
V˘konnost baterií se sniÏuje, kdyÏ je okolní teplota 10°C nebo
niωí, a Ïivotnost baterií se zkracuje. V tom pfiípadû proveìte jednu
z následujících vûcí, aby se Ïivotnost baterie prodlouÏila.
- Dejte baterii do kapsy, aby se zahfiála, a vloÏte ji do zafiízení
Miniket Photo bezprostfiednû pfied pouÏitím.
- PouÏijte baterii o vût‰í kapacitû (volitelné pfiíslu‰enství).
Urãitû zafiízení vypnûte, kdyÏ neprovádíte záznam ani pfiehrávání.
Energie baterie se spotfiebovává i pfii zastavení, pfiehrávání a
pozastavení (pauze).
Nachystejte si baterie na dvojnásobek aÏ trojnásobek
pfiedpokládané doby záznamu, a pfied vlastním záznamem si
udûlejte zku‰ební záznamy.
Nevystavujte baterii vodû.
Baterie není vodovzdorná.
Baterii uchovávejte mimo dosah dûtí. KdyÏ je spolknuta, okamÏitû
vyhledejte lékafiskou pomoc.
Baterii oãistûte ãist˘m such˘m hadrem, abyste zajistili správn˘
kontakt.
Nezvedejte baterii mechanick˘mi nástroji, protoÏe by mohl
vzniknout zkrat.
Nezkratujte baterii ani ji nevyhazujte do ohnû.
Nerozebírejte baterii. Baterie by mohla vybuchnout nebo se vznítit.
PouÏívejte pouze doporuãené baterie a doplÀky.
PouÏití baterií, které nebyly v˘slovnû doporuãeny pro toto zafiízení,
mÛÏe zpÛsobit v˘buch nebo vyteãení, které povede k poÏáru,
zranûní nebo ‰kodám v okolí.
Baterii vloÏte podle pokynÛ.
Nesprávnû instalovaná baterie mÛÏe po‰kodit Miniket Photo.
KdyÏ Miniket Photo nepouÏíváte del‰í dobu, vytáhnûte baterii.
Jinak mÛÏe baterie vytéct. Je-li baterie vybitá, vyjmûte ji, abyste
zabránili po‰kození v˘robku.
145
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 146
ENGLISH Miscellaneous Information :
Cleaning and Maintenance
Using Abroad
✤ Each country or region has its own electric system and TV
standards (NTSC / PAL)
✤ Before using the Miniket Photo abroad, check the following items:
Power Sources
✤ You can use the Miniket Photo in any country or area with the
supplied AC Power Adapter where the power input range is 100V 240V, 50/60Hz.
✤ Use a commercially available AC plug adapter if necessary,
depending on the design of the local wall outlets.
Dal‰í informace: âi‰tûní a
údrÏbaâi‰tûní a údrÏba
CZECH
PouÏití v zahraniãí
✤ KaÏdá zemû nebo region pouÏívá vlastní systém elektrorozvodné
sítû a televizní normy (NTSC / PAL).
✤ Pfied pouÏíváním zafiízení Miniket Photo v zahraniãí si zjistûte
následující údaje:
Zdroje energie
✤ Miniket Photo mÛÏete pouÏívat s dodan˘m síÈov˘m adaptérem ve
v‰ech zemích nebo oblastech s rozmezím síÈového napûtí mezi
100 - 240 V a frekvencí 50/60 Hz.
✤ V pfiípadû potfieby pouÏijte komerãnû dostupn˘ síÈov˘ adaptér pro
stfiídav˘ proud podle konstrukce místních síÈov˘ch zásuvek.
TV Standards
✤ You can view your movie files using the built-in LCD monitor.
However, to view your recordings on a television set or to copy it to
a video cassette recorder (VCR), the television set or the VCR
must comply with the TV standard and have the appropriate Audio
/ Video ports. Otherwise, you may need to use a separate Video
Format Transcoder (PAL-NTSC format Converter). You can set the
TV standard of the Miniket Photo for its video output.
Televizní normy
✤ Své video soubory mÛÏete pfiehrávat na integrovaném LCD
monitoru. Pokud v‰ak chcete záznamy prohlíÏet na televizoru
nebo je kopírovat na videorekordér, televizor nebo videorekordér
musí b˘t sluãiteln˘ s televizními normami a musí mít odpovídající
porty Audio/Video. V opaãném pfiípadû budete potfiebovat
samostatn˘ pfievodník obrazového formátu (konvertor PAL-NTSC).
MÛÏete nastavit televizní normu, kterou zafiízení Miniket Photo
pouÏívá pro video v˘stup.
PAL-Compatible Countries / Regions
Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, China, CIS, Czech Republic,
Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Greece, Great
Britain, Holland, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Iraq, Kuwait,
Libya, Malaysia, Mauritius, Norway, Romania, Saudi Arabia,
Singapore, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, Syria,
Thailand, Tunisia, etc.
Zemû / regiony vyuÏívající normu PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie, Bulharsko, âína, SNS, âeská
republika, Dánsko, Egypt, Finsko, Francie, Nûmecko, ¤ecko,
Velká Británie, Holandsko, Hongkong, Maìarsko, Indie, Irán, Irák,
Kuvajt, Libye, Malajsie, Mauritius, Norsko, Rumunsko, Saudská
Arábie, Singapur, Slovenská republika, ·panûlsko, ·védsko,
·v˘carsko, S˘rie, Thajsko, Tunis, atd.
NTSC-Compatible Countries / Regions
Bahamas, Canada, Central America, Japan, Mexico, Philippines,
Korea, Taiwan, United States of America, etc.
Zemû / regiony vyuÏívající normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stfiední Amerika, Japonsko, Mexiko, Filipíny,
Korea, Tchaj-wan, Spojené státy americké atd.
146
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 147
ENGLISH
OdstraÀování problémÛ:
Troubleshooting : Self-Diagnosis Display Autodiagnostické zobrazení
Self-Diagnosis Display
Display
Memory Full!
Paper Error!
Print Error!
Ink Error!
Connect USB
Cable!
Low Battery!
Card Error
Not Formatted!
Write Error!
Read Error!
Protect!
Informs that…
Autodiagnostické zobrazení
Action
Not enough free space for saving files. Check the space of internal memory or
the external memory.
The paper is not inserted or set
Check the paper in the printer.
improperly.
If there is no paper, insert paper.
Paper jam or other printing error
Check the printer message. Refer to the
occurred.
printer manual for details.
Ink is low.
Replace ink or toner.
USB cable is not connected or set
Check the USB connection. Disconnect
improperly.
and try to connect again.
Battery Power is low.
Charge the Battery Pack or connect the
AC Power Adapter.
The mini SD card is not inserted or
Replace the mini SD card.
damaged.
The mini SD card is not formatted.
Format the mini SD card or replace with a
formatted one.
Check the memory space or format of the
Failed to write a file.
mini SD card.
Failed to read a file.
Delete the damaged / corrupted file.
To delete a protected file, unlock the
The file is protected.
protection prior to deletion.
Checklist
Displej
Memory Full!
(PamûÈ je plná!)
Paper error!
(Chyba papíru)
Printer error!
(Chyba tiskárny)
Ink error! (Chyba inkoustu)
Connect USB Cable!
(Pfiipojte USB kabel)
Low battery!
(Slabá baterie)
Card Error
(Chyba karty)
Not Formatted!
(Není naformátováno!)
Write error!
(Chyba pfii zápisu!)
Read error! (Chyba pfii
ãtení!)
Protect!
(Ochrana)
Popis problému
¤e‰ení
Není dostatek volného místa
pro ukládání souborÛ.
Papír není vloÏen, nebo je
nesprávnû zarovnán.
Do‰lo ke zmaãkání papíru
nebo k jiné tiskové chybû.
Dochází inkoust.
USB kabel není pfiipojen nebo
je pfiipojen nesprávnû.
Baterie je slabá.
Zkontrolujte místo v interní pamûti nebo v
externí pamûti.
Zkontrolujte papír v tiskárnû. Pokud papír
do‰el, vloÏte dal‰í.
Zkontrolujte zprávu na tiskárnû. Podrobné
informace najdete v pfiíruãce k tiskárnû.
VymûÀte inkoustovou kazetu nebo toner.
Zkontrolujte USB pfiipojení. Odpojte
zafiízení a zkuste je znovu pfiipojit.
Nabijte baterii nebo pfiipojte napájecí
adaptér.
VymûÀte mini SD kartu.
PamûÈová karta není vloÏena
nebo je po‰kozená.
PamûÈová karta není
naformátována.
Zápis do souboru se nezdafiil.
âtení souboru se nezdafiilo.
Soubor je chránûn.
Naformátujte mini SD kartu nebo ji
vymûÀte za naformátovanou.
Zkontrolujte místo v pamûti nebo formát
mini SD karty.
OdstraÀte po‰kozen˘ soubor.
Abyste mohli odstranit chránûn˘ soubor,
musíte nejprve ochranu odemknout.
Kontrolní seznam
✤ Before contacting service personnel, please read and check following table. If the problem
continues, contact your nearest Samsung dealer or authorised service centre / personnel.
Symptom
CZECH
Possible Causes
No Power is supplied. The power is not connected properly.
The battery is dead.
The battery is too cold.
Measure
Connect the AC Power Adapter
properly, page 24
Replace with a new Battery Pack.
Warm up the battery or move it to a
warmer place.
Date / Time is wrong The Date / Time is not set.
Set the Date / Time, pages 42
Focus does not adjust Focus mode is set to manual.
Set the focus mode to <Auto>.
Recording was done in a too-dark place. Use a strobe or light the place.
automatically
Lens is covered with condensation.
Clear the lens and check the focus.
The mini SD card will The mini SD card is inserted improperly. Insert the mini SD card properly,
not load properly.
Foreign substances are in the memory page 33.
slot.
Clear the memory slot.
Colour balance of the White balance setting is not suitable
Set proper white balance, page 69.
picture is not natural. for the recording situation.
✤ NeÏ se spojíte s opraváfiem, pfieãtûte si prosím následující tabulku a zkontrolujte poloÏky
v ní uvedené. Pokud problém pfietrvává, kontaktujte nejbliωího prodejce spoleãnosti
Samsung nebo autorizované servisní stfiedisko (personál).
MoÏné pfiíãiny
Pfiíznak
Chybí pfiívod napájení. Napájení není fiádnû zapojeno.
Baterie je vybitá.
Baterie je pfiíli‰ studená.
Opatfiení
Pfiipojte fiádnû napájecí adaptér, viz
strana 24.
VymûÀte baterii za novou.
Zahfiejte baterii nebo ji pfiesuÀte na
teplej‰í místo.
Datum / ãas je chybn˘ PoloÏka datum / ãas není nastavena. Nastavte datum / ãas, strana 42
Nefunguje
Ostfiení je nastaveno na reÏim ruãního ostfiení. Nastavte reÏim ostfiení na automatické zaostfiení.
automatické
PouÏijte blesk nebo dané místo osvûtlete.
Záznam probíhal na pfiíli‰ tmavém místû.
zaostfiování
Oãistûte objektiv a zkontrolujte zaostfiení.
Objektiv je zamlÏen
Mini SD kartu nelze
PamûÈová karta je nesprávnû vloÏena. VloÏte pamûÈovou kartu správnû, viz
fiádnû zasunout.
str. 33.
V pamûÈové ‰tûrbinû jsou cizí látky.
Vyãistûte ‰tûrbinu na pamûÈovou kartu.
VyváÏení barev snímku Nastavení vyváÏení bílé není vhodné Nastavte správné vyváÏení bílé, viz
strana 69.
pro dané prostfiedí.
není pfiirozené.
147
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 148
ENGLISH
OdstraÀování problémÛ:
Troubleshooting : Self-Diagnosis Display Autodiagnostické zobrazení
Symptom
Digital zoom does not
work.
Files stored in the mini SD
card can not be deleted.
Images on the LCD
monitor appear dark.
Possible Causes
The digital effect is set enabled.
Mini SD card is protected.
The file is protected.
Ambient light is too bright.
Ambient temperature is too low.
Measure
Turn off the Digital Effects, page 66.
Release the mini SD card protection tab.
Unlock the protection of the file, page 84.
Adjust the LCD brightness, page 41.
Low temperature may produce a dark LCD
screen. It is normal, not a malfunction.
Play, rewind, and fast
Photo Mode is selected.
Select Movie Mode and press the
forward do not work.
[Shortcut 1] button.
Mini SD card cannot play Movie Mode is selected.
Select Photo Mode and press the [Shortcut
back (Photo Mode)
1] button.
No picture is taken when Not enough free memory space.
Empty the mini SD card to make free
[Record / Stop] button is
Mini SD card was formatted using
memory space.
fully pressed.
another device.
Format the mini SD card.
Built-in flash will not go off Flash mode is set to Off
Select different flash mode, page 71.
Movie Mode is selected.
Flash will not work in Movie Mode.
Cannot record a movie
Photo Mode is selected.
Select Movie Mode.
LCD monitor turns off
To save power consumption, the LCD Pressing any button will turn the Miniket
automatically.
monitor and the Miniket photo goes
Photo back on.
down if there is no button operation
Pressing the button once again will
for a certain period of time (depending operate its original function.
on the operation mode), which is not a
malfunction.
Maximum recording time
Recording / lighting conditions may
It is normal, not a malfunction.
and photo capacity is
affect the size of the recordings.
different than the
specifications.
Audio and Video does not Damaged data file.
Static electricity and strong magnetic fields
play back.
may damage the data stored in the mini
SD card. Be careful with handling the mini
SD card. Damaged data cannot be
recovered.
No audio plays when
Photo viewing does not support audio. It is normal, not a malfunction.
viewing photos.
Movie plays with mosaic
Subject is moving fast.
It is normal. It is not malfunction. When
and / or block-shaped
By the nature of MPEG4 playback.
you play back the movie on a PC, it plays
noise.
back properly.
Data copied from a PC will Data file does not comply with the
Non-supported file formats will not play. It
not play.
supported file format.
is normal, not a malfunction.
MPEG4 movie taken will
Required driver / application software Install the required driver / application
not play on a PC
are not properly installed.
software, including the CODEC from the
provided CD, page 137.
Music files will not play on Data file does not comply with a
The encoding format of the music file may
the Miniket Photo.
not comply with a supported file format.
supported file format.
Check the music file.
Audio / Video will not play Cable connection was done improperly. Check the cable connections, page 140.
when connected to a TV / The <Source> of the TV is set
Set the proper channel of <Source> of
VCR.
connected Miniket Photo.
improperly.
Set the mode to Movie play by pressing
Mode is set to Recording mode.
the [Shortcut1] button, page 140.
OSD will not appear on
TV set may not support on -creen text Set the mode to Movie view, page 139.
the TV monitor.
It is normal, not a malfunction.
display depending on manufacturer.
148
Pfiíznak
MoÏné pfiíãiny
CZECH
Opatfiení
Nefunguje digitální zoom.
Je zapnut digitální efekt.
Vypnûte digitální efekty, viz str. 66.
Soubory uloÏené na mini
SD kartû nelze odstranit.
Snímky se na LCD
monitoru zobrazují tmavé
Mini SD karta je chránûna.
Soubor je chránûn.
Okolní osvûtlení je pfiíli‰ jasné.
Okolní teplota je pfiíli‰ nízká.
Nefunguje pfiehrávání a
rychlé pfievíjení vpfied a vzad.
Nelze pfiehrát obsah
pamûÈové karty (v reÏimu
Fotografování)
Pfii úplném stisku tlaãítka
[Record / Stop] pfiístroj
nefotografuje.
Vestavûn˘ blesk se
nespustí.
Je vybrán reÏim Fotografie.
Vypnûte ochrann˘ zub na mini SD kartû.
Odemknûte ochranu souboru, viz strana 84.
Nastavte jas LCD monitoru, viz strana 41.
Nízká okolní teplota mÛÏe zpÛsobit tmavé
zobrazení na LCD monitoru. To je
normální, nejedná se o závadu.
Zvolte reÏim Film a stisknûte tlaãítko
[Zkratka 1].
Zvolte reÏim Fotografie a stisknûte tlaãítko
[Zkratka 1].
Je zvolen reÏim Film.
Nedostatek volného místa v pamûti.
PamûÈová karta byla naformátována v
jiném zafiízení.
Blesk je zakázán (reÏim se
zakázan˘m bleskem)
Je zvolen reÏim Film.
Je vybrán reÏim Fotografie.
Nelze natoãit film
Aby se u‰etfiila spotfieba energie,
LCD monitor se vypne
LCD monitor a Miniket Photo se
automaticky.
vypínají, kdyÏ nestisknete po urãitou
dobu Ïádné tlaãítko (v závislosti na
provozním reÏimu), coÏ není porucha.
Maximální doba záznamu Velikost nahrávek mohou ovlivnit
a kapacita pro fotografie je záznamové a osvûtlovací podmínky.
jiná neÏ v technick˘ch
údajích.
Audio a video záznamy se Po‰kozen˘ datov˘ soubor.
nepfiehrávají.
Pfii prohlíÏení fotografií se
nepfiehrává Ïádn˘ zvuk.
Film se pfiehrává s
mozaikou nebo hranat˘m
‰umem.
Data zkopírovaná z PC se
nepfiehrávají.
ProhlíÏení fotografií nepodporuje
audio.
Pfiedmût se rychle pohybuje.
Pfiirozená vlastnost pfiehrávání
MPEG4.
Datov˘ soubor nevyhovuje
podporovanému souborovému
formátu.
Není nainstalován potfiebn˘ ovladaã
nebo aplikaãní software.
Vyprázdnûte mini SD kartu, abyste uvolnili
místo v pamûti.
Naformátujte mini SD kartu.
Vyberte jin˘ reÏim blesku, viz str. 71
Blesk nefunguje v reÏimu Film.
Zvolte reÏim Film.
Miniket Photo zapnete stiskem jakéhokoliv
tlaãítka.
KdyÏ toto tlaãítko stisknete znovu, aktivuje
se normální funkce tohoto tlaãítka.
To je normální, nejedná se o závadu.
Statická elektfiina a silná magnetická pole
mohou po‰kodit data uloÏená na mini SD
kartû. Pfii zacházení s mini SD kartou buìte
opatrní. Po‰kozená data nelze obnovit.
To je normální, nejedná se o závadu.
Je to normální jev. Nejedná se o závadu.
KdyÏ pfiehrajete film na PC, pfiehraje se v
pofiádku.
Nepodporované souborové formáty
nepÛjde pfiehrát. To je normální, nejedná
se o závadu.
Natoãen˘ film ve formátu
Nainstalujte potfiebn˘ ovladaã nebo
MPEG4 nelze pfiehrát na
aplikaãní software, vãetnû CODECu z
PC.
pfiiloÏeného CD, viz strana 137.
Hudební soubory se v
Datov˘ soubor nevyhovuje
Formát kódování hudebního souboru
zafiízení nepfiehrávají.
podporovanému souborovému formátu. moÏná neodpovídá podporovanému
Kabelové pfiipojení bylo provedeno
souborovému formátu. Zkontrolujte
nesprávnû.
hudební soubor.
Audio / video se
<Zdroj> na televizoru je nesprávnû
Zkontrolujte kabelové pfiípojky, viz strana 140.
nepfiehraje po pfiipojení na nastaven.
Nastavte vhodn˘ kanál <Zdroje> pro pfiipojen˘
televizor nebo
ReÏim je nastaven na Záznam.
Miniket Photo.
videorekordér.
Nastavte reÏim na pfiehrávání filmu stisknutím
tlaãítka [Zkratka 1], strana 140.
Televizor moÏná nepodporuje
Nastavte reÏim na pfiehrávání filmu, viz
OSD se neobjeví na
zobrazování textu na obrazovce –
strana 139.
televizním monitoru.
záleÏí na v˘robci.
To je normální, nejedná se o závadu.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 149
ENGLISH
CZECH
Using the Menu
PouÏívání nabídky
Settings
1. Memory
4. System
1. Capture
Memory Type
NTSC/PAL
Scene
Int. Memory
... Card
Memory
File No.
Reset
Series
Format
Int. Memory
Memory Card
Memory Space
000MB/000MB
2. Display
LCD Brightness
0%
..
.
100%
3. Date/Time
Date&Time Set
Date Format
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY
Date/Time
Off
Date
Time
Date&Time
Settings
(Nastavení)
Photo
NTSC
PAL
Beep Sound
Off
On
Shutter Sound
Off
On
Language
English /
/
Español /
Français /
Português /
Deutsch /
Italiano /
Nederlands /
Polski /
PÛÒÒÍËÈ /
/ Magyar / ‰∑¬
/ ìÍ‡ªÌҸ͇ /
Svenska
Mode Display
Off
On
Auto Shut off
Off
3min
5min
Reset
Start
Auto / Manual
/ Night /
Portrait /
Children /
Landscape /
Close-up /
Sunset / Dawn
/ Backlight /
Fireworks /
Beach/Snow
Photo Size
5M / 4M / 3M /
2M / 1M / VGA
Photo Quality
Super Fine
Fine
Normal
Metering
Multi
Center
Spot
Self Timer
Off
2 sec
10 sec
Multi Shot
Off
Normal
AEB
Digital Effect
Off
Sepia
Nega
BLK&WHT
EV
+2.0 / +1.6 /
+1.3 / +1.0 /
+0.6 / +0.3 / 0 /
-0.3 / -0.6 / -1.0 /
-1.3 / -1.6 / -2.0
ISO
Auto
100
200
400
Imprint
Off
Date
Date&Time
1. Memory
4. System
1. Capture
Memory Type
NTSC/PAL
Scene
Int. Memory
... Card
Memory
NTSC
PAL
Memory Type
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Fluorescent H
Fluorescent L
Tungsten
Custom WB
Macro
Off
Macro
Super Macro
Flash
Off
Auto
Red-eye
Fill-in
Slow Sync.
Sharpness
Soft
Normal
Sharp
Focus
Multi AF
Center AF
Spot AF
Anti-Shake
Off
On
Digital Zoom
Off
On
Int. Memory
Memory Card
2. View
Delete
Select
All
Protect
Select
All
Rotate
Right(90º)
Left(90º)
Updown(180º)
File No.
Reset
Series
Format
Int. Memory
Memory Card
Memory Space
000MB/000MB
2. Display
LCD Brightness
0%
..
.
100%
Resize
4M / 3M / 2M
/ 1M / VGA
3. Date/Time
Date&Time Set
Slide
Start
Interval
Repeat
DPOF
Select
All
Memory Type
Int. Memory
Memory Card
Copy (to)
Select
All
Photo
(Fotografování)
Date Format
YYYY/MM/DD
DD/MM/YYYY
MM/DD/YYYY
Date/Time
Off
Date
Time
Date&Time
Beep Sound
Off
On
Shutter Sound
Off
On
Language
English /
/
Español /
Français /
Português /
Deutsch /
Italiano /
Nederlands /
Polski /
PÛÒÒÍËÈ /
/ Magyar / ‰∑¬
/ ìÍ‡ªÌҸ͇ /
Svenska
Mode Display
Off
On
Auto Shut off
Off
3min
5min
Reset
Start
Auto / Manual
/ Night /
Portrait /
Children /
Landscape /
Close-up /
Sunset / Dawn
/ Backlight /
Fireworks /
Beach/Snow
Photo Size
5M / 4M / 3M /
2M / 1M / VGA
Photo Quality
Super Fine
Fine
Normal
Metering
Multi
Center
Spot
Self Timer
Off
2 sec
10 sec
Multi Shot
Off
Normal
AEB
Digital Effect
Off
Sepia
Nega
BLK&WHT
EV
+2.0 / +1.6 /
+1.3 / +1.0 /
+0.6 / +0.3 / 0 /
-0.3 / -0.6 / -1.0 /
-1.3 / -1.6 / -2.0
ISO
Auto
100
200
400
Imprint
Off
Date
Date&Time
Memory Type
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
FluorescentH
FluorescentL
Tungsten
Custom WB
Macro
Off
Macro
Super Macro
Flash
Off
Auto
Red-eye
Fill-in
Slow Sync.
Sharpness
Soft
Normal
Sharp
Focus
Multi AF
Center AF
Spot AF
Anti-Shake
Off
On
Digital Zoom
Off
On
Int. Memory
Memory Card
2. View
Delete
Select
All
Protect
Select
All
Rotate
Right(90º)
Left(90º)
Updown(180º)
Resize
4M / 3M / 2M
/ 1M / VGA
Slide
Start
Interval
Repeat
DPOF
Select
All
Memory Type
Int. Memory
Memory Card
Copy (to)
Select
All
149
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 150
ENGLISH
CZECH
Using the Menu
Movie
Music
Movie
(Video)
Music
(Hudba)
Voice Recorder
(Nahrávání hlasu)
1. Record
2. Play
1. Play
1. Record
1. Record
2. Play
1. Play
1. Record
Program AE
Delete
Repeat
2. Play
Program AE
Delete
Repeat
2. Play
Auto
...
Sports
Spotlight
Beach/Snow
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Fluorescent H
Fluorescent L
Tungsten
Digital Effect
Off
Sepia
Nega
BLK&WHT
Macro
Off
Macro
Super Macro
Select
All
Protect
Select
All
Slide
Start
Repeat
Off
One
Group
All
Shuffle
Copy (to)
Select
All
Off
One
All
Shuffle
Equalizer
Normal
Pop
Jazz
Classic
Memory Type
Int. Memory
Memory Card
Repeat
Delete
Select
All
Protect
Delete
Select
All
Select
All
Memory Type
Protect
Select
All
Int. Memory
Memory Card
Int. Memory
Memory Card
White Balance
Auto
Daylight
Cloudy
Fluorescent H
Fluorescent L
Tungsten
Digital Effect
Off
Sepia
Nega
BLK&WHT
Macro
Copy (to)
Memory Type
Auto
...
Sports
Spotlight
Beach/Snow
Select
All
Off
Macro
Super Macro
Movie Quality
Movie Quality
Super Fine
Fine
Normal
Super Fine
Fine
Normal
Movie Size
Movie Size
640x480
320x240
640x480
320x240
Self Timer
Self Timer
Off
2 sec
10 sec
Off
2 sec
10 sec
Wind Cut
Wind Cut
Off
On
150
PouÏívání nabídky
Voice
Recorder
Off
On
Memory Type
Memory Type
Int. Memory
Memory Card
Int. Memory
Memory Card
Select
All
Protect
Select
All
Slide
Start
Repeat
Off
One
Group
All
Shuffle
Copy (to)
Select
All
Off
One
All
Shuffle
Equalizer
Normal
Pop
Jazz
Classic
Memory Type
Int. Memory
Memory Card
Repeat
Delete
Select
All
Protect
Delete
Select
All
Select
All
Memory Type
Protect
Select
All
Int. Memory
Memory Card
Copy (to)
Memory Type
Int. Memory
Memory Card
Select
All
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 151
ENGLISH
CZECH
Specifications
Model Name
The System
Movie
Photo
Music
Voice
Storage Media
LCD Panel
Internal Memory
Capacity
Camera
Imaging Sensor
Zoom Ratio
Focal Length
Shutter Speed
Metering Method
Electric Exposure
Compensation
ISO
White Balance
Self Timer
Multi Shot
Macro
Scene Modes
Photo Size
Flash
Focus Method
Technické údaje
VP- MS10(S/BL/R) / MS11(S/BL/R) /
MS12(S/BL/R) / MS15(S/BL/R)
Název modelu
VP- MS10(S/BL/R) / MS11(S/BL/R) /
MS12(S/BL/R) / MS15(S/BL/R)
MPEG4 AVI Format
JPEG (DPOF, Exif 2.2)
Stereo Playback (Earphones)
Wave file record / play (8KHz Sampling, 16bit, Mono)
Internal flash memory / mini SD card
2.5” Trans reflective, 150K pixels
VP- MS10 : 64MB / MS11 : 128MB /
MS12 : 256MB / MS15 : 512MB
Systém
Film
Fotografie
Hudba
Hlas
Ukládací média
LCD Panel
Kapacita interní
pamûti
Formát MPEG4 AVI
JPEG (DPOF, Exif 2.2)
Stereo pfiehrávání (sluchátka)
Pfiehrávání a záznam WAVE souborÛ (vzorkování 8 KHz, 16 bitÛ, mono)
Interní flash pamûÈ / mini SD karta
2.5” Transreflektivní, 150 000 pixelÛ
VP- MS10 : 64MB / MS11 : 128MB /
MS12 : 256MB / MS15 : 512MB
1/2.5 inch CCD, 525 pixels
X3 (Optical) / X5 (Digital)
f=6.3 ~ 18.9mm, F3.5 (W) ~ 4.3 (T)
8 ~ 1/2000 sec
Multi / Center / Spot
±2.0 V (0.3EV Step)
Auto, 100, 200, 400
Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent H, Fluorescent L,
Tungsten, Custom WB
2 seconds, 10 seconds
3 continuous pictures, AEB (Automatic Exposure Bracketing)
Super Macro: 1 ~ 5 cm
Macro: 10 ~ 50 cm
Manual, Auto, Night, Portrait, Children, Landscape, Close-up,
Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach / Snow
2592X1944, 2272X1704, 2048X1536, 1600X1200,
1024X768, 640X480
Auto, Red-eye, Fill-in, Slow Sync.
Multi, Center, Spot
Videokamera
Zobrazovací senzor
Pomûr pfiiblíÏení/
oddálení (Zoom)
Ohnisková vzdálenost
Rychlost závûrky
Mûfiicí metoda
Elektrická
kompenzace expozice
ISO
VyváÏení bílé
1 cm CCD, 525 miliónÛ pixelÛ
X3 (Optick˘) / X5 (Digitální)
f=6,3 – 18,9mm, F3,5 (W) ~ 4,3 (T)
8 - 1/2000 vtefiiny
Nûkolik bodÛ / Stfied / Bodové mûfiení
±2,0 V (Krok 0,3 EV)
Auto, 100, 200, 400
Auto, Denní svûtlo, Zamraãeno, Záfiivka H, Záfiivka L,
Wolfram, UÏivatelské
Samospou‰È
2 sekundy, 10 sekund
Vícenásobn˘ snímek 3 kontinuální fotografie, AEB (automatick˘ expoziãní bracketing)
Makro
Super Makro: 1 - 5 cm
Makro: 10 - 50 cm
Scénické reÏimy Manuální, Auto, Noc, Portrét, Dûti, Krajina, Detail, Západ
slunce, Úsvit, Protisvûtlo, OhÀostroj, PláÏ / Sníh
Velikost fotografie 2592X1944, 2272X1704, 2048X1536, 1600X1200,
1024X768, 640X480
Blesk
Auto, âervené oãi, V˘plÀ, Pomalá synchronizace
Metody zaostfiení Nûkolik bodÛ / Stfied / Bodové mûfiení
151
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 152
ENGLISH
CZECH
Specifications
Connectors
USB
DC Power In Connector
Earphones
Common
Connectors AV Input / Output
General
Operating Temperature
Operating Humidity
Power Source
Dimensions (WxHxD)
Weight
Built-in Microphone
AC Power Adapter
Input Voltage
Output Voltage
Operating Temperature
Operating Humidity
Dimensions
Weight
Technické údaje
USB-Mini B type (USB 2.0 High Speed)
Proprietary 3 pins connector
ø3.5 Stereo
Video: 1.0Vp_p, 75Ω, Audio: -7.5dBm 47KΩ
0°C (32°F) ~ 40° (104°F)
10% ~ 80%
3.7V (Li-Ion Battery Pack), 4.8V (AC Power Adapter)
95 mm x 56.3 mm x 19.3 mm
143g (Including Battery Pack)
Omni-directional Stereo condenser microphone
AC 100 ~ 240V, 50 / 60 Hz
DC 4.8V, 1.0 A
0°C (32°F) ~ 40° (104°F)
10% ~ 80%
70 mm x 30 mm x 42 mm
89.5g
The product design and specifications are subject to change without
notice for better performance and quality.
152
Konektory
USB
Vstupní konektor pro
stejnosmûrn˘ proud
Sluchátka
Spoleãné
konektory AV vstup/v˘stup
Obecné údaje
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Zdroj napájení
Rozmûry (·xVxH)
Hmotnost
Integrovan˘ mikrofon
Napájecí adaptér
Vstupní napûtí
V˘stupní napûtí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Rozmûry
Hmotnost
Typ Mini-B (Vysokorychlostní USB 2.0)
Speciální konektor se 3 hroty
Stereo zdífika d=3,5 mm
Video: 1.0Vp_p, 75Ω, Audio: -7.5dBm 47KΩ
0°C (32°F) ~ 40° (104°F)
10% ~ 80%
3.7V (Li-Ion baterie), 4,8 V (napájecí adaptér)
95 mm x 56.3 mm x 19,3 mm
143 g (vãetnû baterie)
V‰esmûrov˘ stereofonní kondenzátorov˘ mikrofon
Stfiídav˘ proud 100 - 240V, 50 / 60 Hz
Stejnosmûrn˘ proud 4,8 V, 1,0 A
0°C (32°F) ~ 40° (104°F)
10% ~ 80%
70 mm x 30 mm x 42 mm
89.5g
Za úãelem dosaÏení lep‰ího v˘konu a kvality mohou b˘t konstrukce a
technické údaje v˘robku zmûnûny.
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 153
ENGLISH
CZECH
Rejstfiík
Index
-AAC Power Adapter .............13, 24
Auto Shut off.............................50
-BBattery Pack .............................20
Beep Sound..............................46
-CCharging the Battery ................24
Capturing ..................................53
Copy (to)...................88, 110, 128
Cleaning and Maintenance ..........
143~146
-DDate&Time Set...................42~44
Digital Effect .......................66, 97
Digital Zoom .............................76
DPOF................................87, 142
DV Media Pro 1.0............137,138
-EEarphones ...............................13
EV .............................................67
Exposure ..................................67
-FFile No. ....................................38
Formatting ................................39
Focus ........................................74
-HHand Strap ...............................13
-IISO Sensitivity ..........................68
Internal Memory .......................37
-JJoystick .....................................29
-LLanguage..................................48
Lithium Ion Battery Pack ..........13
-MMini SD card.............................32
Metering....................................63
Macro........................................70
Mode Dial .................................26
Movie ........................................89
-AAutodiagnostické zobrazení
(Self Diagnosis Display) ..147,148
Automatické vypnutí
(Auto Shut off)..........................50
-BBaterie (Battery Pack) ..............20
Bezpeãnostní pokyny
(Safety Instructions). ............8~11
-CCitlivost ISO (ISO Sensitivity) ..68
âíslování souborÛ (File No.) ....38
âi‰tûní a údrÏba (Cleaning and
Maintenance) .................143~146
-DDigitální efekt (Digital Effect) .66, 97
Digitální zoom (Digital Zoom) ..76
DPOF ...............................87,142
DV Media Pro 1.0 ..........137,138
-FFilm (Movie) ............................89
Formátování (Formatting) .......39
Fotografování (Capturing)........53
-JJazyk (Language).....................48
Joystick.....................................29
-KKompenzace EV ......................67
Kopírovat (do) (Copy (to))............
..................................88, 110, 128
Kvalita (Quality) ...................62,99
-LLithium-ionová baterie
(Lithium Ion Battery Pack) .......13
-MMakro (Macro)..........................70
Mûfiení (Metering).....................63
Mini SD karta (Mini SD card)...32
-EExpozice (Exposure) ...............67
153
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 154
ENGLISH
CZECH
Rejstfiík
Index
-N-
-T-
-N-
-R-
NTSC......................................146
Troubleshooting..............147, 148
Nabíjení baterie
(Charging the Battery) .............24
Nahrávání hlasu
(Voice Record) .......................121
Napájecí adaptér
(AC Power Adapter)............13,24
Natavení data a ãasu
(Date&Time Set) ................42~44
NTSC......................................146
Nulování (Resetting) ................51
¤emínek na ruku
(Hand Strap).............................13
-P-
-U-
PC Cam..................................130
PictBridge ...............................132
Protection....................83,108,119
Play........................55,92,113,122
PAL .........................................146
USB .......................................139
-VVoice Record ..........................121
-Q-
-W-
Quality..................................62,99
Wind Cut.................................102
-R-
-Z-
Resetting...................................51
Record ....................................121
Zooming In and Out ...........54, 91
-SSamospou‰È (Self Timer) ..64,101
Sekvence snímkÛ (Slideshow)..86
Sépie (Sepia).......................66,97
Sluchátka (Earphones) ............13
-U-OOdstraÀování problémÛ
(Troubleshooting)............147,148
Ochrana (Protection)...83,108,119
Ovladaã reÏimÛ (Mode Dial) ....26
USB .......................................139
-VVnitfiní pamûÈ
(Internal Memory).....................37
-P-SShutter Sound ..........................47
Anti-Shake ................................75
Sepia....................................66,97
Self Timer ..........................64,101
Slideshow .................................86
Shortcut Button.........................28
Safety Instructions................8~11
Self Diagnosis Display ....147,148
154
PAL.........................................146
PictBridge ..............................132
Pípání (Beep Sound) ..............46
Protihlukov˘ filtr (Wind Cut) ..102
Protiotfiesová ochrana
(Anti-Shake)..............................75
Pfiehrávání (Play) ..55,92,113,122
PfiibliÏování a oddalování (zoom)
(Zooming In and Out) .........54,91
-WWebkamera (PC Cam) ..........130
-ZZaostfiení (Focus).....................74
Záznam (Record) ...................121
Zkratkové tlaãítko
(Shortcut Buton))......................28
Zvuk závûrky (Shutter Sound) ..47
00934X VP-MS10 UK+CZE ~154
11/21/05 3:15 PM
Page 155
ENGLISH
CZECH
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Region Country
North America
Latin America
Europe
CIS
Customer
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
Middle East & Africa VIETNAM1
SOUTH AFRICA
U.A.E
Care Center
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
Kontaktuje SAMSUNG PO CELÉM SVùTù
Pokud máte dotazy nebo komentáfie k v˘robkÛm Samsung,
kontaktujte centrum péãe o zákazníky SAMSUNG.
Region Country
North America
Latin America
Europe
CIS
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
Customer
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
Middle East & Africa VIETNAM1
SOUTH AFRICA
U.A.E
Care Center
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
00934X VP-MS10 UK+CZE ~007
11/21/05 3:05 PM
Page B
ENGLISH
THE MINIKET PHOTO IS MANUFACTURED BY:
CZECH
MINIKET PHOTO VYRÁBÍ:
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement