Castelgarden XK4 160 HD Instruction manual

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD
BRUKSANVISNING SV .... 6
INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT .... 92
KÄYTTÖOHJEET FI ... 14
INSTRUKCJA OBSŁUGI PL .. 101
BRUGSANVISNING DA .. 22
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RU.. 110
BRUKSANVISNING NO.. 30
NÁVOD K POUŽITÍ CS . 120
GEBRAUCHSANWEISUNG DE... 38
HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU . 128
INSTRUCTIONS FOR USE EN... 47
NAVODILA ZA UPORABO SL... 137
MODE D’EMPLOI FR ... 56
KASUTUSJUHISED ET... 145
GEBRUIKSAANWIJZING NL ... 65
NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS LT ... 153
ISTRUZIONI PER L’USO IT ..... 74
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV .. 162
INSTRUCCIONES DE USO ES.... 83
8211-0066-20
2
1
D
B
E
F
G
C
A
4
3
I
L
M
J
K
5
HST
N
2
6
4WD
P
O
7
Q
8
Max
10
9
R
S
T
0
1
U
V
12
11
Y
3
13
14
15
16
R
S
17
4
18
19
H
F
G
20
J
21
5
SVENSKA
SV
1 ALLMÄNT
2 BESKRIVNING
Denna symbol betyder VARNING.
Allvarlig personskada och/eller
egendomsskada kan bli följden om inte
instruktionerna följs noga.
Före start skall denna bruksanvisning
samt bifogade trycksak
"SÄKERHETSFÖRESKRIFTER"
läsas noga.
1.1
SYMBOLER
Följande symboler finns på maskinen för att
påminna om den försiktighet och uppmärksamhet
som krävs vid användning och underhåll.
Symbolerna betyder:
Varning!
Läs instruktionsbok och säkerhetsmanual
före användning av maskinen.
Varning!
Se upp för utkastade föremål. Håll
åskådare borta.
Varning!
Använd alltid hörselskydd.
Varning!
Denna maskin är ej avsedd att köras på
allmän väg.
Varning!
Maskinen, med monterade
originaltillbehör, får köras i maximalt 10°
lutning oavsett riktning.
Varning!
Klämrisk föreligger. Håll händer och
fötter borta från midjestyrningen.
Varning!
Risk för brännskador. Berör inte
ljuddämparen/katalysatorn.
1.2 HÄNVISNINGAR
1.2.1 Figurer
Figurerna i denna bruksanvisning är numrerade 1,
2, 3, osv.
Detaljer inne i figurerna är märkta A, B, C, osv.
Hänvisning till detalj C i figur 2 skrivs “2:C”.
1.2.2 Rubriker
Rubrikerna i denna bruksanvisning är numrerade
enligt nedanstående exempel:
“1.3.1 Allmän säkerhetskontroll” är en
underrubrik till “1.3 Säkerhetskonroll” och ingår i
densamma.
Vid hänvisning till rubriker anges oftast endast
rubrikens nummer. T.ex. “Se 1.3.1”.
6
2.1
DRIVNING
2.1.1 HST
Maskinen är bakhjulsdriven.
Bakaxeln är försedd med en hydrostatisk växellåda
med steglös utväxling framåt och bakåt.
För att underlätta svängar är bakaxeln även försedd
med differential.
Frontmonterade redskap drivs via kilremmar.
2.1.2 4WD
Maskinen är 4-hjulsdriven. Kraften från motorn
till drivhjulen överförs hydrauliskt. Motorn driver
en oljepump vilken pumpar olja genom bakre och
främre axeldrivningarna.
Framaxeln och bakaxeln är seriekopplade, vilket
gör att framhjulen och bakhjulen tvingas att rotera
med samma varvtal.
För att underlätta svängar är båda axlarna försedda
med differential.
Frontmonterade redskap drivs via kilremmar.
2.2 STYRNING
Maskinen är midjestyrd. Detta innebär att ramen är
delad i en främre och en bakre del, vilka kan vridas
i förhållande till varandra.
Midjestyrningen gör att maskinen kan svänga med
extremt liten radie runt träd och andra hinder.
2.3
SÄKERHETSSYSTEM
Maskinen är utrustad med ett elektriskt
säkerhetssystem. Säkerhetssystemet avbryter vissa
aktiviteter som kan medföra fara vid felmanöver.
T.ex. kan motorn endast startas om pedalen
koppling-parkeringsbroms är nedtryckt.
Säkerhetssystemets funktion skall alltid
kontrolleras före varje användning.
2.4 REGLAGE
2.4.1 Redskapslyft, mekanisk (1:A)
För att växla mellan arbetsläge och transportläge:
1. Trampa ned pedalen helt.
2. Släpp sakta upp pedalen.
Bruksanvisning i original
SVENSKA
2.4.2 Koppling-parkeringsbroms (1:B)
Tryck aldrig på pedalen under körning.
Risk för överhettning i
kraftöverföringen.
Pedalen har följande tre lägen:
•Uppsläppt. Kopplingen är ej
aktiverad. Parkeringsbromsen
är ej aktiverad.
• Till hälften nedtryckt. Framdrivningen
frikopplad. Parkeringsbromsen är ej aktiverad.
• Helt nedtryckt. Framdrivningen frikopplad.
Parkeringsbromsen fullt aktiverad men ej
spärrad.Detta läge används även som
nödbroms.
2.4.3 Spärr, parkeringsbroms (1:C)
Spärren låser pedalen “koppling-broms” i
nedtryckt läge. Funktionen används för att
låsa maskinen i slutningar, vid transport,
etc. då motorn inte är igång.
Låsning:
1. Trampa ned pedalen (1:B) helt.
2. För spärren (1:C) åt höger.
3. Släpp upp pedalen (1:B).
4. Släpp spärren (1:C).
Lossning:
Tryck och släpp upp pedalen (1:B).
2.4.4 Drivning-färdbroms (1 :F)
Om maskinen inte bromsar in som
förväntat då pedalen släpps skall den
vänstra pedalen (1:B) användas som
nödbroms.
Pedalen bestämmer utväxlingsförhållande mellan
motorn och drivhjulen (= hastigheten). Då pedalen
släpps aktiveras färdbromsen.
1. Tryck pedalen framåt maskinen rör sig framåt.
2. Pedalen obelastad maskinen står stilla.
3. Tryck pedalen bakåt maskinen backar.
4. Trycket minskas på pedalen
- maskinen bromsar in.
SV
2.4.5 Gas- och chokereglage (1:D)
Reglage för inställning av motorns varvtal samt för
att choka motorn vid kallstart.
Om motorn går orent finns risk för att
reglaget är för långt framskjutet så att
choken är aktiverad. Detta skadar
motorn, ökar bränsleförbrukningen
och är skadligt för miljön.
1. Choke - för start av kall motor.
Chokeläget är placerat längst fram i
spåret.
Kör ej i detta läge då motorn är varm.
2. Fullgas - vid användning av maskinen
bör alltid fullgas användas.
Fullgasläget är ca 2 cm bakom chokeläget.
3. Tomgång.
2.4.6 Tändlås (1:E)
Lämna ej maskinen med nyckeln i läge
2 eller 3. Brandrisk, bränsle kan rinna
in i motorn genom förgasaren samt risk
för att batteriet laddas ur och förstörs.
Tändningslås som används för att starta och stoppa
motorn. Fyra lägen:
1. Stoppläge - motorn är kortsluten.
Nyckeln kan tas bort.
2/3. Körläge.
4. Startläge - den elektriska startmotorn
aktiveras när nyckeln vrids till det
fjäderbelastade startläget. När motorn
startat, låt nyckeln återgå till körläge 2/3.
2.4.7 Kraftuttag (2:G)
Kraftuttaget får aldrig kopplas in då
det frontmonterade tillbehöret befinner
sig i transportläge. Detta förstör
remtransmissionen.
Spak för in- och urkoppling av kraftuttag för
drivning av frontmonterade tillbehör. Två lägen:
1. Främre läget - kraftuttaget urkopplat.
2. Bakre läget - kraftuttaget inkopplat.
2.4.8 Urkopplingsspak
Spak för att koppla ur den steglösa transmissionen.
HST är försedd med en spak, kopplad till
bakaxeln. Se (5:N).
4WD är försedd med två spakar, kopplade till
bakaxeln (6:O) och framaxeln (6:P).
Bruksanvisning i original
7
SV
SVENSKA
Urkopplingsspaken får aldrig befinna
sig mellan yttre och inre läget. Detta
överhettar och skadar transmissionen.
Spakarna ger möjlighet att flytta maskinen för
hand utan hjälp av motorn. Två lägen:
1. Spak i inre lägettransmissionen inkopplad för
normal användning.
2. Spak i yttre lägettransmissionen urkopplad.
Maskinen kan flyttas för hand.
Maskinen får inte bogseras längre sträckor eller
med hög fart. Transmissionen kan skadas.
Maskinen får ej köras med främre
spaken i yttre läget. Risk för skador och
oljeläckage i framaxeln.
2.4.9 Sits (3:I)
Sitsen är fällbar och justerbar i längsled.
Sitsen låses i uppfällt läge med spärren
(3:K) och i längsled med rattarna (3:J).
Sitsen är försedd med en säkerhetsbrytare som är
kopplad till maskinens säkerhetssystem. Detta gör
att vissa aktiviteter, som kan medföra fara, inte är
möjliga då ingen sitter i sitsen.
2.4.10 Motorhuv (4:L)
För att komma åt bränslekran, batteri och
motor är maskinen försedd med
öppningsbar motorhuv. Motorhuven är
låst med en gummistropp.
Motorhuven öppnas på följande sätt:
1. Lossa gummistroppen (4:M) i huvens framkant.
2. Lyft försiktigt motorhuven bakåt.
Stängning utförs omvänt.
Maskinen får inte användas utan att
motorhuven är stängd och låst. Risk för
brännskador och klämskador
föreligger.
2.4.11 Snabbfäste (19:H)
Snabbfästena är delbara vilket gör det
mycket lätt att växla mellan olika
arbetsredskap
Snabbfästena medger att aggregatet enkelt kan
växla mellan två lägen:
• Normalläget med fullt uppspänd rem.
• 4 cm bakom normalläget med slak rem så att
aggregatet kommer närmare basmaskinen.
Tillsammans med att spännrullen lossas från
remmen, förenklar snabbfästena rembyte,
aggregatbyte, tvättläge och serviceläge.
Släppa remspänningen
1. Demontera låsnålarna (19:G) på båda sidor.
2. Öppna snabbfästena genom att trycka ned dess
bakre del med klacken. Se (19:F).
8
Då snabbfästena är öppnade vilar
aggregatarmarna endast löst i
axeldelarna. Aggregatet får aldrig
ställas i serviceläge eller tvättläge utan
att snabbfästena åter är låsta efter att
aggregatremmen hakats av.
3. Utför önskade åtgärder, t.ex:
• Haka av remmen.
• Byta aggregat genom att haka ur
aggregatarmarna. Se fig. 21.
Spänna remmen
Spänn först på ena sidan och sedan på andra enligt
instruktionerna nedan.
Vrid inte hävarmen med händerna.
Klämrisk.
1. Sätt foten på hävarmen (20:J) och vrid försiktigt
ett halvt varv framåt.
2. Montera låsnålen (19:G).
3. Utför ovanstående på andra sidan.
3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Maskinen får endast användas till följande arbeten
med angivna GGP original tillbehör:
Arbete
Tillbehör, GGP original
Gräsklippning
Med klippaggregaten:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Snöröjning
Med snöblad. Snökedjor och
ramvikter rekommenderas.
Gräs- och
Med bogserad uppsamlare 38"
lövuppsamling
eller 42".
Gräs- och
Med transportkärra.
lövtransport
Sopning
Med sopaggregat. Dammskydd
rekommenderas.
Ogräsbekämpning Med frontmonterat skyffeljärn.
på grusgångar
Draganordningen får belastas med en vertikal kraft
av maximalt 100 N.
Påskjutskraften från bogserade tillbehör får, i
draganordningen, vara maximalt 500 N.
OBS! Före all användning av släpkärra - kontakta
aktuellt försäkringsbolag.
OBS! Denna maskin är ej avsedd att köras på
allmän väg.
Bruksanvisning i original
SVENSKA
Oljetyp:
4 START OCH KÖRNING
Maskinen får inte användas utan att
motorhuven är stängd och låst. Risk för
brännskador och klämskador
föreligger.
4.1
SV
BENSINPÅFYLLNING (7:Q)
Använd alltid ren blyfri bensin. Oljeblandad 2taktsbensin får ej användas.
Tanken rymmer 6 liter. Nivån avläses enkelt
genom den transparenta tanken.
OBS! Vanlig blyfri bensin är en färskvara och skall
ej lagras mer än 30 dagar.
Med fördel kan även miljöanpassad bensin, så
kallad alkylatbensin användas. Denna typ av
bensin har en sammansättning som är mindre
skadlig för både människor och natur.
Bensin är mycket brandfarligt. Förvara
bränslet i behållare, speciellt gjorda för
detta ändamål.
Fyll endast på bensin utomhus och rök
inte under påfyllningen. Fyll på bränsle
innan motorn startas. Tag aldrig av
tanklocket eller fyll på bensin när
motorn är igång eller fortfarande är
varm.
Fyll aldrig bensintanken helt full. Lämna ett tomt
utrymme (= minst hela påfyllningsröret plus 1-2
cm i tankens överdel) så att bensinen, när den
värms upp, kan utvidgas utan att rinna över. Se fig.
7.
4.2 NIVÅKONTROLL, MOTOROLJA
Vevhuset är vid leverans fyllt med olja SAE 10W30.
Kontrollera före varje användning att oljenivån
är korrekt. Maskinen skall stå plant.
Torka rent runt oljemätstickan. Lossa och
dra upp den. Torka av oljemätstickan. För
ner den helt och skruva fast den.
Skruva loss och dra upp den igen. Avläs oljenivån.
Fyll på olja upp till “FULL”-markeringen om
oljenivån är under detta märke. Se fig. 8.
Oljenivån får aldrig överstiga “FULL”markeringen. Detta resulterar i att motorn blir
överhettad. Om oljenivån överstiger “FULL”markeringen skall olja tappas ut tills korrekt nivå
uppnås.
4.3 NIVÅKONTROLL,
TRANSMISSIONSOLJA
Oljetyp
Syntetisk olja 5W-50
SAE 10W-30 (20W-50)
4WD
HST
4.4
SÄKERHETSKONTROLL
Kontrollera att resultaten i säkerhetskontrollerna
nedan uppfylls vid test av aktuell maskin.
Säkerhetskontrollen skall alltid utföras
före varje användning.
Om någon av resultaten nedan ej
uppfylls får maskinen ej användas!
Lämna maskinen till en serviceverkstad
för reparation.
4.4.1 Allmän säkerhetskontroll
Objekt
Bränsleledningar
och anslutningar.
Elkablar.
Avgassystem.
Resultat
Inget läckage.
All isolering intakt.
Inga mekaniska skador.
Inget läckage i anslutningar.
Samtliga skruvar fastdragna.
Inget läckage. Inga skador.
Maskinen skall stoppa.
Oljeledningar
Kör maskinen
framåt/bakåt och
släpp pedalen
drivning-färdbroms.
Provkörning
Inga onormala vibrationer.
Inget onormalt ljud.
4.4.2 Elektrisk säkerhetskontroll
Säkerhetssystemets funktion skall alltid
kontrolleras före varje användning
Tillstånd
Åtgärd
Pedalen koppling- Försök starta.
broms ej nedtryckt.
Kraftuttaget ej
aktiverat.
Pedalen koppling- Försök starta.
broms nedtryckt.
Kraftuttaget
aktiverat.
Motorn igång.
Föraren reser
Kraftuttaget
sig ur sätet.
aktiverat.
Motorn igång.
Tag ur säkringen. Se 9:S.
Resultat
Motorn skall
ej starta.
Motorn skall
ej starta.
Motorn skall
stoppa.
Motorn skall
stoppa.
Kontrollera före varje användning att oljenivån
är den riktiga. Maskinen skall stå plant.
Avläs oljenivån på behållaren (9:R). Nivån skall
ligga mellan ”MAX” och ”MIN”. Vid behov, fyll
på mera olja.
Bruksanvisning i original
9
SVENSKA
SV
4.5 START
1. Öppna bensinkranen. Se 10:U.
2. Kontrollera att tändkabeln/tändkablarna är
monterad/-e på tändstiftet/tändstiften.
3. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.
4. Håll inte foten på drivpedalen.
5. Kallstart - ställ gasreglaget längst fram i
chokeläget.
Varmstart - ställ gasreglaget på fullgas (ca 2 cm
bakom chokeläget).
6. Trampa ned pedalen koppling-broms helt.
7. Vrid om startnyckeln och starta motorn.
8 När motorn startat, för gasreglaget successivt
till fullgas (ca 2 cm bakom chokeläget) om
choke har använts.
9. Vid kallstart, belasta inte maskinen omedelbart
efter start, utan låt motorn gå några minuter. Då
hinner oljan värmas upp.
Vid användning av maskinen bör alltid fullgas
användas.
4.6 KÖRTIPS
Var alltid noga med att rätt oljemängd finns i
motorn. Speciellt vid körning i sluttningar. Se 4.2.
Var försiktig i sluttningar. Inga
plötsliga start eller stopp vid körning
uppför eller nedför en sluttning. Kör
aldrig tvärs över en sluttning. Kör
uppifrån och ner eller nerifrån och upp.
Maskinen får köras i maximalt 10°
lutning oavsett riktning.
Minska hastigheten i sluttningar och
vid skarpa svängar för att bibehålla
kontrollen och minska vältrisken.
Gör inte fullt rattutslag vid körning på
högsta växel och full gas. Maskinen kan
välta.
Håll händer och fingrar borta från
midja och sitskonsol. Klämrisk
föreligger. Kör aldrig med öppen
motorhuv.
4.8
För att minska brandfaran, håll motor,
ljuddämpare, batteri och bränsletank
rena från gräs, löv och olja.
För att minska brandfaran, kontrollera
regelbundet att inget olje- och/eller
bränsleläckage förekommer.
Använd aldrig vatten med högt tryck.
Detta kan förstöra axeltätningar,
elektriska komponenter eller
hydraulventiler.
Använd aldrig luft med högt tryck mot
kylarnas lameller. Detta förstör
lamellstrukturen.
Efter varje användning skall maskinen rengöras.
Nedanstående anvisningar gäller för rengöringen:
• Spola inte vatten på motorn.
• Rengör motorn med borste och/eller tryckluft.
• Rengör motorns kylluftsintag (9:T).
• Efter rengöring med vatten, starta igång maskin
och eventuellt klippaggregat för att avlägsna
vatten som annars tränger in i lager och kan
orsaka skada.
5 UNDERHÅLL
5.1 SERVICEPROGRAM
För att bibehålla maskinen i gott skick med
avseende på tillförlitlighet och driftsäkerhet samt
ur miljösynpunkt skall GGP’s Serviceprogram
följas.
Service, utförd hos auktoriserad verkstad,
garanterar fackmässigt arbete med original
reservdelar.
5.2 FÖRBEREDELSE
All service och allt underhåll skall utföras på
stillastående maskin med stoppad motor.
Förhindra att maskinen rullar genom
att alltid lägga i parkeringsbromsen.
Stoppa motorn.
4.7 STOPP
Frikoppla kraftuttaget. Lägg i parkeringsbromsen.
Låt motorn gå på tomgång 1 - 2 minuter. Stanna
motorn genom att vrida om startnyckeln.
Stäng bensinkranen. Speciellt viktigt om maskinen
skall transporteras, på t.ex. släpkärra.
Om maskinen lämnas utan tillsyn, tag
bort tändkabeln/tändkablarna och ta
bort startnyckeln.
Motorn kan vara mycket varm
omedelbart efter stopp. Vidrör inte
ljuddämpare, cylinder eller kylflänsar.
Detta kan orsaka brännskador.
10
RENGÖRING
Förhindra ofrivillig motorstart genom
att lossa tändkabeln/tändkablarna från
tändstiftet/tändstiften och ta bort
startnyckeln.
5.3
DÄCKTRYCK
Justera däckens lufttryck enligt följande:
Fram: 0,6 bar (9 psi).
Bak: 0,4 bar (6 psi).
Bruksanvisning i original
SVENSKA
5.4
BYTE AV MOTOROLJA
Byt motorolja första gången efter 5 drifttimmar,
sedan var 50:e drifttimma eller en gång per säsong.
Byt olja oftare, var 25:e drifttimma eller minst en
gång per säsong, om motorn får arbeta extremt
tungt eller om den omgivande temperaturen är
hög.
Använd olja enligt tabellen nedan..
Olja
SAE 10W-30
Grad
SJ eller högre
Använd inga tillsatser till oljan.
Fyll inte på för mycket olja. Det kan resultera i att
motorn överhettas.
Byt olja när motorn är varm.
Motoroljan kan vara mycket varm om
den avtappas direkt efter stopp. Låt
därför motorn svalna några minuter
innan oljan avtappas.
1. Kläm ihop klammern på
oljeavtappningsslangen. Använd en polygrip
e.d. Se fig. 10:V.
2. Flytta upp klammern 3-4 cm på
oljeavtappningsslangen och drag ur pluggen.
3. Samla upp oljan i ett kärl.
OBS! Ingen olja får spillas på kilremmarna.
4. Lämna oljan för deponering enligt lokala
bestämmelser.
5. Montera oljeavtappningspluggen och skjut
tillbaka klammern så att den klämmer över
pluggen.
6. Tag bort oljemätstickan och fyll på ny olja.
Oljemängd: ca 1,4 liter
7. Efter påfyllning av olja, starta motorn och kör
på tomgång i 30 sekunder.
8. Undersök om det förekommer oljeläckage.
9. Stanna motorn. Vänta i 30 sekunder och
kontrollera sedan oljenivån enligt 4.2.
5.5 TRANSMISSION, OLJA (4WD)
Oljan i den hydrauliska kraftöverföringen skall
kontrolleras/justeras resp. bytas i intervaller enligt
tabellen nedan.
1:a Därefter i
gången intervall
Åtgärd
Drifttimmar
Kontroll - justering av nivå.
50
Byte av olja.
5
200
Oljetyp: Syntetisk olja 5W-50.
Oljemängd vid byte: ca 3,5 liter.
5.5.1 Kontroll - justering
Se 4.3.
SV
5.5.2 Avtappning
1. Kör maskinen i varierande hastigheter under
10-20 minuter så att transmissionsoljan värms
upp.
2. Ställ upp maskinen helt horisontellt.
3. Dra ut båda urkopplingsspakarna enligt fig. 6.
4. Placera ett uppsamlingstråg under bakaxeln och
ett under framaxeln.
5. Öppna oljebehållaren genom att ta bort locket.
Se 9:R.
Endast en 3/8” fyrkantnyckel får
användas till oljeavtappningspluggen.
Andra verktyg förstör pluggen.
6. Demontera oljeavtappningspluggen från
bakaxeln. Rengör hålet och använd en 3/8”
fyrkantnyckel. Se figur 11.
7. Demontera 2 avtappningspluggar från
framaxeln. Använd en 12 mm hylsnyckel. Låt
oljan i framaxel och ledningar rinna ur. Se fig.
12.
8. Kontrollera att packningarna är intakta på
framaxelns avtappningspluggar. Se fig. 12.
Återmontera pluggarna. Åtdragningsmoment:
15-17 Nm.
Om oljeavtappningspluggen drages fast
hårdare än 5 Nm kommer den att
skadas.
9. Kontrollera att packningen är intakt på
oljeavtappningspluggen. Se fig. 11:Y.
Återmontera i bakaxeln. Drag fast
oljeavtappningspluggen med 5 Nm.
10.Sug ut oljan i behållarens djupare del med hjälp
av en oljesug. Se fig 13.
11.Lämna oljan för deponering enligt lokala
bestämmelser.
5.5.3 Fyllning
Motorn får aldrig köras då bakre
urkopplingsspaken är inskjuten och
främre urkopplingsspaken är
utdragen. Detta kommer att förstöra
framaxelns tätningar.
1. Fyll oljebehållaren med den nya oljan.
Om motorn skall köras inomhus skall
anordning för avgasutsugning kopplas
till motorns avgasrör.
2. Kontrollera att bakaxelns urkopplingsspak är
utdragen.
3. Starta motorn. Då motorn startas skjuts
framaxelns urkopplingsspak in automatiskt.
4. Drag ut framaxelns urkopplingsspak.
Obs! Oljan sugs in i systemet mycket fort.
Behållaren måste alltid hållas fylld. Luft får
absolut inte sugas in.
Bruksanvisning i original
11
SV
SVENSKA
5. Ställ drivpedalen i läge framåt genom att
blockera den med hjälp av en träkil e.d. Se fig.
14. Fyll oljebehållaren efter hand med ny olja.
6. Kör i läget framåt under en minut.
7. Flytta träkilen och ställ drivpedalen i läge bakåt.
Fortsätt att fylla på olja.
8. Kör i läget bakåt under en minut.
9. Växla körriktning en gång per minut enligt
ovan och fortsätt fyll på olja tills det slutar
bubbla i behållaren.
10.Stoppa motorn, montera oljebehållarens lock
och stäng huven.
11.Provkör några minuter och justera oljenivån i
behållaren.
5.6 REMTRANSMISSIONER
Kontrollera efter 5 timmars drift att samtliga
remmar är intakta och oskadade.
5.7 STYRNING
Styrningen skall kontrolleras/justeras efter 5
timmars drift och därefter var 100:e driftstimma.
5.7.1 Kontroll
Vrid ratten i korta ryck fram och tillbaka. Inget
mekaniskt glapp i styrkedjorna skall förekomma.
5.7.2 Justering
Justera styrkedjorna vid behov enligt följande:
1. Ställ maskinen i läget “rakt fram”.
2. Justera styrkedjorna med de två muttrarna,
placerade under midjepunkten. Se fig. 16.
3. Justera båda muttrarna lika mycket tills inget
glapp förekommer.
4. Provkör maskinen rakt framåt och kontrollera
att ratten ej har snedställts.
5. Om ratten är snedställd, lossa den ena muttern
och drag åt den andra.
Spänn inte styrkedjorna för hårt. Styrningen går då
tungt, samtidigt som slitaget på kedjorna ökar.
5.8 BATTERI
Syra som kommer i kontakt med ögon
eller hud orsakar allvarliga
personskador. Om någon kroppsdel
kommit i kontakt med syra, skölj
omedelbart rikligt med vatten och
kontakta genast läkare.
Batteriet är ett ventilreglerat batteri med 12 V
nominell spänning. Batterivätskan behöver och
kan ej kontrolleras eller fyllas på. Enda underhållet
som krävs är laddning efter t.ex. lång lagring.
Före första användning skall batteriet
fulladdas. Batteriet skall alltid förvaras
fulladdat. Om batteriet förvaras
urladdat uppstår allvarliga skador.
12
5.8.1 Laddning med motorn
I första hand kan batteriet laddas med hjälp av
motorns generator enligt följande:
1. Montera batteriet i maskinen enligt nedan.
2. Ställ upp maskinen utomhus eller montera
utsugningsanordning för avgaserna.
3. Starta motorn enligt instruktionerna i
bruksanvisningen.
4. Kör motorn utan stopp, kontinuerligt under 45
minuter.
5. Stoppa motorn och batteriet är fulladdat.
5.8.2 Laddning med batteriladdare
Vid laddning med batteriladdare skall en
batteriladdare med konstantspänning användas.
Kontakta återförsäljaren för inköp av
batteriladdare med konstantspänning.
Batteriet kan skadas om en batteriladdare av
standardtyp används.
5.8.3 Demontering/Montering
Batteriet är placerat under motorhuven. Vid
demontering/montering gäller följande angående
kablarnas anslutning:
• Vid demontering. Koppla först bort den svarta
kabeln från batteriets minuspol (-). Koppla
därefter bort den röda kabeln från batteriets
pluspol (+).
• Vid montering. Anslut förs den röda kabeln till
batteriets pluspol (+). Anslut därefter den svarta
kabeln till batteriets minuspol (-).
Om kablarna kopplas bort/ansluts i
omvänd ordning finns risk för
kortslutning och skador på batteriet.
Om kablarna förväxlas förstörs
generator och batteri.
Drag fast kablarna ordentligt. Lösa
kablar kan orsaka brand.
Motorn får aldrig köras med
bortkopplat batteri. Risk för allvarliga
skador på generator och elsystem.
5.8.4 Rengöring
Om batteripolerna är oxiderade skall dessa
rengöras. Rengör batteripolerna med en stålborste
och smörj in polerna med polfett.
5.9 LUFTFILTER, MOTOR
Luftfiltret (pappersfilter) skall rengöras/bytas var
100:e drifttimma.
OBS! Rengör/byt filtren oftare om maskinen
arbetar under dammiga förhållanden.
Demontera/montera luftfiltren enligt
nedanstående.
1. Rengör noggrannt runt luftfilterkåpan (12:R).
2. Demontera luftfilterkåpan genom att lossa de
två skruvarna.
Bruksanvisning i original
SVENSKA
3. Demontera pappersfilter (12:S). Var försiktig så
att ingen smuts kommer in i förgasaren. Gör
rent i luftfilterhuset.
4. Rengör pappersfiltret genom att knacka det lätt
mot en plan yta. Om filtret är mycket smutsigt,
byt ut det.
5. Montera i omvänd ordning.
Tryckluft eller petroleumbaserade lösningsmedel,
t.ex fotogen får inte användas vid rengöring av
pappersfiltret. Detta förstör filtret.
Använd inte tryckluft vid rengöring av
pappersfiltret. Pappersfiltret får inte oljas in.
SV
6 PATENT - MÖNSTERSKYDD
Denna maskin eller delar därav omfattas av
följande patent och mönsterskydd:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.10 TÄNDSTIFT
Tändstiftet/tändstiften skall bytas var 200:e
drifttimma (=vid varannan grundservice).
Innan tändstiftet lossas, gör rent runt dess
infästning.
Tändstift: Champion RC12YC eller likvärdigt.
Elektrodavstånd: 0,75 mm.
5.11 LUFTINTAG
Se 9:T. Motorn är luftkyld. Ett tilltäppt kylsystem
skadar motorn. Rengör motorns luftintag var 50:e
drifttimma. En noggrannare rengöring av
kylsystemet utförs vid varje grundservice.
5.12 SMÖRJNING
Samtliga smörjpunkter enligt nedanstående tabell
skall smörjas var 50:e drifttimmar samt efter varje
tvättning.
Objekt
Åtgärd
Figur
Midjepunkt 4 smörjnipplar.
17
Använd fettspruta, fylld med
universalfett. Pumpa tills fett
tränger ut.
Styrkedjor Borsta kedjorna rena med
stålborste.
Smörj med kedjespray av
universaltyp.
Spännarmar Smörj lagringspunkterna med 18
oljekanna samtidigt som resp.
reglage aktiveras.
Utförs lämpligen av två
personer.
ReglageSmörj vajerändarna med
18
wirar
oljekanna samtidigt som resp.
reglage aktiveras.
Skall utföras av två personer.
5.13 SÄKRING
Vid elektriska fel, kontrollera/byt säkringen, 20 A.
Se 9:S.
GGP förbehåller sig rätten att förändra produkten
utan föregående meddelande.
Bruksanvisning i original
13
SUOMI
FI
1 YLEISTÄ
2 KUVAUS
Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS.
Ohjeita on noudatettava tarkasti henkilö- ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi.
Tutustu huolellisesti ennen koneen
käyttöä tähän käyttöohjeeseen sekä
oheiseen TURVAOHJEITA-vihkoseen.
1.1
SYMBOLIT
Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa käyttäjää laitteen käytön ja huollon edellyttämästä varovaisuudesta ja
tarkkaavaisuudesta.
Symbolien merkitykset:
Varoitus!
Lue käyttöopas ja turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä.
Varoitus!
Varo uloslentäviä esineitä. Pidä sivulliset
kaukana.
Varoitus!
Käytä aina kuulonsuojaimia.
Varoitus!
Tällä koneella ei saa ajaa yleisellä tiellä.
Varoitus!
Alkuperäislisävarusteilla varustettua konetta saa ajosuunnasta riippumatta ajaa
enintään 10 astetta kaltevalla alustalla.
Varoitus!
Puristumisvaara. Pidä kädet ja jalat poissa
runko-ohjauksesta.
Varoitus!
Palovammojen vaara. Älä koske äänenvaimentimeen/katalysaattoriin.
1.2 VIITTEET
1.2.1 Kuvat
Tämän käyttöohjeen kuvat on numeroitu 1, 2, 3
jne.
Kuvissa olevat osat on merkitty A. B, C jne.
Viittaus osaan C kuvassa 2 kirjoitetaan "2:C".
1.2.2 Otsikot
Tämän käyttöohjeen otsikot on numeroitu alla olevan esimerkin mukaan.
"1.3.1 Yleiset turvatarkastukset" on kappaleen
"1.3 Turvatarkastukset" alaotsikko ja kuuluu samaan kappaleeseen.
Viittaukset otsikoihin on useimmiten tehty otsikon
numerolla esim. "katso 1.3.1".
14
2.1
VETO
2.1.1 HST
Kone on takapyörävetoinen.
Taka-akselissa on hydrostaattinen vaihteisto portaattomalla eteenajo- ja peruutusnopeuden säädöllä.
Kääntymisen helpottamiseksi taka-akseli on varustettu tasauspyörästöllä.
Eteen asennettavia työvälineitä käytetään kiilahihnoilla.
2.1.2 4WD
Kone on nelipyörävetoinen. Moottorin voima siirretään hydraulisesti vetäville pyörille. Moottori
käyttää öljypumppua, joka pumppaa öljyn taemman ja etumaisen vetopyörästön läpi.
Etu- ja taka-akseli on kytketty sarjaan, minkä
vuoksi etu- ja takapyörät pyörivät samalla nopeudella.
Kääntymisen helpottamiseksi molemmat akselit
on varustettu tasauspyörästöllä.
Eteen asennettuja työlaitteita käytetään kiilahihnoilla.
2.2
OHJAUS
Kone on varustettu runko-ohjauksella. Tämä tarkoittaa, että runko on jaettu etumaiseen ja taempaan osaan, jotka voivat kääntyä toistensa suhteen.
Runko-ohjauksen ansiosta kone kääntyy erittäin
pienessä tilassa puiden ja muiden esteiden ympäri.
2.3
TURVAJÄRJESTELMÄ
Kone on varustettu sähköisellä turvajärjestelmällä.
Turvajärjestelmä katkaisee tarvittaessa tietyt toiminnot, joiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa
vaaratilanteen.
Moottorin voi toisin sanoen käynnistää vain, kun
kytkin-jarrupoljin on painettuna.
Tarkasta turvajärjestelmän toiminta
ennen jokaista käyttökertaa!
2.4 HALLINTALAITTEET
2.4.1 Työlaitenostin, mekaaninen (1:A)
Laskee työlaitteen työasentoon ja nostaa sen kuljetusasentoon.
1. Paina poljin täysin pohjaan.
2. Vapauta poljin hitaasti.
Alkuperäisten ohjeiden käännös
SUOMI
2.4.2 Kytkin-seisontajarru (1:B)
Älä koskaan paina poljinta ajon aikana.
Voimasiirron ylikuumenemisen vaara.
Polkimella on kolme asentoa:
•Vapautettu. Kytkin ei ole aktivoituna. Seisontajarru ei ole aktivoituna.
• Puoliväliin painettu. Veto irtikytketty. Seisontajarru ei ole aktivoituna.
• Pohjaan painettu. Veto irtikytketty. Seisontajarru täysin aktivoituna mutta ei lukittuna. Tätä
käytetään myös hätäjarrutukseen.
2.4.3 Salpa, seisontajarru (1:C)
Salpa lukitsee kytkin-seisontajarrupolkimen alaspainettuun asentoon. Toimintoa
käytetään koneen varmistamiseen luiskissa, kuljetuksessa jne., kun moottori ei ole
käynnissä.
Lukitseminen:
1. Paina poljin (1:B) täysin pohjaan.
2. Siirrä salpaa (1:C) oikealle.
3. Vapauta poljin (1:B).
4. Vapauta salpa (1:C).
Vapauttaminen:
Paina ja vapauta poljin (1:B).
2.4.4 Veto-käyttöjarru (1:F)
Ellei kone pysähdy, kun poljin vapautetaan, voit käyttää vasenta poljinta (1:B)
hätäjarruna.
Polkimen asento määrittää moottorin ja vetävien
pyörien välisen välityssuhteen (= nopeus). Käyttöjarru aktivoituu kun poljin vapautetaan.
1. Paina poljinta eteenpäin kone liikkuu eteenpäin.
2. Poljin vapautettuna kone seisoo paikallaan.
3. Paina poljinta taaksepäin kone liikkuu taaksepäin.
4. Vapauta hieman poljinta konetta jarrutetaan.
FI
2.4.5 Kaasun ja rikastimen säädin (1:D)
Säätimellä voidaan säätää moottorin käyntinopeutta ja käyttää rikastusta kylmällä käynnistettäessä.
Jos moottori käy huonosti, säädin saattaa olla liian kaukana edessä, niin että
rikastin on päällä. Tämä vaurioittaa
moottoria, suurentaa polttonesteen kulutusta ja on vahingollista ympäristölle.
1. Rikastin - kylmän moottorin käynnistystä varten. Rikastinasento on aukon etureunassa.
Älä aja säädin tässä asennossa, kun
moottori on lämmin.
2. Täyskaasu - tätä asentoa tulisi aina
käyttää.
Täyskaasuasento on noin 2 cm rikastusasennon takana.
3. Tyhjäkäynti.
2.4.6 Virtalukko/ajovalot (1:E)
Älä jätä konetta valvomatta niin, että
avain on asennossa 2 tai 3. Palovaara,
polttonestettä voi valua moottoriin
kaasuttimen läpi tai akku saattaa
purkautua ja vaurioitua.
Virtalukon avulla käynnistetään ja pysäytetään
moottori. Neljä asentoa:
1. Pysäytysasento - moottorin
sytytysvirta katkaistu. Avain voidaan
poistaa lukosta.
2/3. Ajoasento.
4. Käynnistysasento - sähkötoiminen
käynnistysmoottori aktivoidaan, kun
avain käännetään tähän jousipalautteiseen
asentoon. Päästä avain palautumaan ajoasentoon 2/3, kun moottori on käynnistynyt.
2.4.7 Voimanotto (2:G)
Voimanottoa ei saa koskaan kytkeä
päälle, kun eteen asennettu työlaite on
kuljetusasennossa. Muuten hihnaveto
vaurioituu.
Voimanoton kytkentä- ja irtikytkentävipu.
Voimanotolla käytetään eteen asennettuja
lisävarusteita. Kaksi asentoa:
1. Vipu edessä - voimanotto irtikytketty.
2. Vipu takana - voimanotto kytketty.
Alkuperäisten ohjeiden käännös
15
FI
SUOMI
2.4.8 Irtikytkentävipu
Vipu, joka kytkee irti portaattoman vaihteiston.
HST-mallissa on yksi vipu, joka on kytketty takaakseliin. Katso (5:N).
4WD-mallissa on kaksi vipua, jotka on kytketty
taka-akseliin (6:O) ja etuakseliin (6:P).
Irtikytkentäkahva ei saa koskaan olla
ulomman ja sisemmän asennon välissä.
Tämä aiheuttaa voimansiirron ylikuumentumisen ja vaurioittaa voimansiirtoa.
Vivut mahdollistavat koneen siirtämisen käsin
moottori pysäytettynä. Kaksi asentoa:
1. Vipu sisällä – vaihteisto kytketty normaalikäyttöä varten.
2. Vipu ulkona - voimansiirto
irtikytketty. Konetta voidaan
siirtää käsin.
Konetta ei saa hinata pidempiä matkoja eikä suurella nopeudella. Voimansiirto voi vaurioitua.
Koneella ei saa ajaa etumainen vipu ulkona. Etuakseli saattaa vaurioitua ja
siihen voi tulla öljyvuoto.
2.4.9 Istuin (3:I)
Istuin voidaan kallistaa ja se on säädettävissä pituussuunnassa. Istuin lukitaan
ylöskäännettyyn asentoon salvalla (3:K)
ja pituussuunnassa käsipyörillä (3:J).
Istuin on varustettu turvakytkimellä, joka on kytketty koneen turvajärjestelmään. Tämän vuoksi
tietyt toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteen, eivät ole mahdollisia, ellei kukaan istu istuimella.
2.4.10 Konepelti (4:L)
Polttonestehanaan, akkuun ja moottoriin
käsiksi pääsyä varten kone on varustettu
avattavalla konepellillä. Konepelti on lukittu kumisilmukalla.
Konepelti avataan seuraavasti:
1. Irrota kumisilmukka (4:M) konepellin etureunassa.
2. Nosta konepeltiä varovasti taaksepäin.
Konepelti suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Konetta ei saa käyttää ilman, että konepelti on kiinni ja lukittu. Palo- ja puristumisvammojen vaara.
16
2.4.11 Pikakiinnike (19:H)
Pikakiinnikkeet ovat kaksiosaiset, minkä
ansiosta työlaitteiden vaihto on erittäin
helppoa
Pikakiinnikkeet mahdollistavat työlaitteiden nopean asennon vaihdon kahden
asennon välillä:
• Normaaliasento hihna kiristettynä.
• 4 cm normaaliasennon takana hihna löysällä,
niin että laite on lähempänä peruskonetta.
Pikakiinnikeiden avulla hihna voidaan nopeasti
löysyttää kiristysrullan avulla. Tämä helpottaa hihnan vaihtoa, työlaitteen vaihtoa sekä pesu- ja huoltoasentoon nostamista.
Löysää hihna:
1. Irrota lukkotapit (19:G) kummaltakin puolelta.
2. Avaa pikakiinnikkeet painamalla niiden takaosa
alas. Katso (19:F).
Kun pikakiinnikkeet on avattu, laitevarret ovat irrallaan akseliosien varassa. Työlaitetta ei saa koskaan asettaa
huolto- tai pesuasentoon ennen kuin pikakiinnikkeet on lukittu hihnan löysäämisen jälkeen.
3. Suorita halutut toimenpiteet, esim.:
• Irrota hihna.
• Vaihda työlaite irrottamalla laitevarret. Katso
kuva 21.
Kiristä hihna:
Kiristä ensin yksi puoli ja sitten toinen puoli alla
olevien ohjeiden mukaan.
Älä käännä vipuvarsia käsin. Puristumisvaara.
1. Aseta jalka vipuvarrelle (20:J) ja kierrä varovasti puoli kierrosta eteenpäin.
2. Asenna lukkotappi (19:G).
3.Suorita sama toisella puolella.
Alkuperäisten ohjeiden käännös
SUOMI
3 KÄYTTÖKOHTEET
Konetta saa käyttää vain seuraaviin töihin GGP-alkuperäistarvikkeilla varustettuna.
Tehtävä
Lisävarusteet, GGP-alkuperäiset
Ruohonleikkuu Leikkuulaitteella:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Lumenluonti
Lumilevyllä. Lumiketjuja ja
runkopainoja suositellaan.
Ruohon ja lehtien Hinattavalla keruulaitteella 38"
keruu
tai 42".
Ruohon ja lehtien Kuljetuskärryllä.
kuljetus
Haravointi
Harjalaitteella. Ensimmäisen
kanssa suositellaan käytettäväksi pölysuojusta.
Sorakäytävien rik- Eteen asennetulla käytäväraukaruohon torjunta dalla.
Vetolaitteen suurin sallittu pystykuormitus on 100
N.
Hinattavasta lisävarusteesta tuleva työntövoima
saa olla enintään 500 N.
HUOM! Ennen perävaunun käyttöä - ota yhteys
vakuutusyhtiöösi.
HUOM! Tällä koneella ei saa ajaa yleisellä tiellä.
4 KÄYNNISTÄMINEN JA AJAMINEN
Konetta ei saa käyttää ellei konepelti
ole suljettu ja lukittu. Palo- ja puristumisvammojen vaara.
4.1
TANKKAAMINEN (7:Q)
Käytä vain puhdasta lyijytöntä bensiiniä. Öljysekoitteista 2-tahtibensiiniä ei saa käyttää.
Säiliön tilavuus 6 litraa. Taso on helppo tarkastaa
läpinäkyvän säiliön läpi.
HUOM! Tavallinen lyijytön bensiini on tuoretavaraa eikä sitä tulisi säilyttää yli 30 päivää.
Käytä mieluiten ympäristöystävällistä alkylaattibensiiniä. Se on koostumukseltaan samanlaista
kuin tavallinen bensiini, mutta on vähemmän haitallista ihmisille ja luonnolle.
Bensiini on erittäin tulenarkaa. Säilytä
polttoneste erityisesti tähän tarkoitukseen tarkoitetussa astiassa.
FI
Tankkaa ulkona äläkä tupakoi tankkauksen aikana. Tankkaa moottori pysäytettynä. Älä koskaan avaa säiliön
tulppaa äläkä tankkaa moottorin käydessä tai kun se on käytön jälkeen kuuma.
Älä täytä polttonestesäiliötä liian täyteen. Jätä tyhjää tilaa (= vähintään koko täyttöputki + 1 - 2 cm
säiliön yläosassa), jotta bensiini ei lämpölaajenemisen seurauksena valu yli. Katso kuva 7.
4.2 TASON TARKASTUS, MOOTTORIÖLJY
Kampikammio on toimitettaessa täytetty öljyllä
SAE 10W-30.
Tarkasta aina ennen käyttöä, että öljytaso on oikea. Koneen pitää tarkastuksen aikana olla tasaisella alustalla.
Pyyhi puhtaaksi öljynmittapuikon ympäristö. Vedä öljynmittapuikko ulos. Pyyhi
öljynmittapuikko puhtaaksi. Paina se täysin sisään ja kierrä kiinni.
Löysää ja vedä öljynmittapuikko uudelleen ulos.
Lue öljyn taso. Täytä öljyä FULL-merkkiin saakka, jos taso on sen alapuolella. Katso kuva 8.
Öljytaso ei saa koskaan olla FULL-merkinnän yläpuolella. Se voi aiheuttaa moottorin ylikuumentumisen. Jos öljytaso on FULL-merkin yläpuolella,
öljyä pitää laskea ulos kunnes öljytaso on oikea.
4.3 TASON, VAIHTEISTOÖLJU
Tarkasta aina ennen käyttöä, että öljytaso on
oikea. Koneen pitää tarkastuksen aikana olla
tasaisella alustalla.
Lue öljyn taso säiliössä (9:R). Öljytason pitää olla
”MAX” ja ”MIN”-merkintöjen välillä. Täytä tarvittaessa öljyä.
Öljytyyppi:
Öljytyyppi
4WD
Synteettinen öljy 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 TURVATARKASTUS
Tarkasta, että turvatarkastusten tulokset ovat alla
olevan taulukon mukaiset.
Suorita turvatarkastus ennen jokaista
käyttökertaa!
Konetta ei saa käyttää ellei se läpäise
kaikkia turvatarkastuksia! Toimita
kone huoltokorjaamoon korjausta varten.
Alkuperäisten ohjeiden käännös
17
SUOMI
FI
4.4.1 Yleiset turvatarkastukset
Kohde
Tulos
Polttonesteputket ja -lii- Ei vuotoa.
tännät.
Sähköjohdot.
Eristeet ehjiä.
Ei mekaanisia vaurioita.
Pakojärjestelmä.
Ei vuotoa liitoksissa.
Kaikki ruuvit tiukalla.
Öljyputket
Ei vuotoa. Ei vaurioita.
Aja koneella eteen-/taak- Koneen pitää pysähtyä.
sepäin ja vapauta vetokäyttöjarrupoljin.
Koeajo
Ei epänormaalia tärinää.
Ei epänormaalia melua.
4.4.2 Sähköiset turvatarkastukset
Tarkasta turvajärjestelmän toiminta
ennen jokaista käyttökertaa.
Tila
Kytkin-jarrupoljin
ei painettuna. Voimanotto ei aktivoituna.
Kytkin-jarrupoljin
painettuna. Voimanotto aktivoituna.
Moottori käynnissä. Voimanotto
aktivoituna.
Moottori käynnissä.
Toimenpide Tulos
Yritä käyn- Moottorin ei
nistää.
tule käynnistyä.
Yritä käynnistää.
Moottorin ei
tule käynnistyä.
Moottorin
tulee pysähtyä.
Kuljettaja
nousee ylös
istuimelta.
Irrota varoke. Moottorin
Katso 9:S.
tulee pysähtyä.
4.5 KÄYNNISTYS
1. Avaa polttonestehana. Katso 10:U.
2. Tarkasta, että sytytysjohtimet on kytketty sytytystulppiin.
3. Tarkasta, että voimanotto on irtikytketty.
4. Älä pidä jalkaa käyttöpolkimella.
5. Kylmäkäynnistys: siirrä kaasunsäädin eteen rikastinasentoon.
Käynnistys lämpimänä: siirrä kaasunsäädin
täyskaasuasentoon (n. 2 cm taaksepäin rikastinasennosta).
6. Paina kytkin-jarrupoljin täysin pohjaan.
7. Käännä virta-avain käynnistysasentoon.
8 Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasunsäädin täyskaasuasentoon (n. 2 cm taaksepäin
rikastinasennosta).
9. Älä kuormita moottoria heti kylmäkäynnistyksen jälkeen, vaan anna moottorin käydä muutaman minuutin ajan. Silloin öljy ehtii lämmetä.
Käytön aikana kaasunsäätimen tulisi aina olla
täyskaasuasennossa.
18
4.6 AJOVINKKEJÄ
Varmista aina, että moottorissa on oikea määrä öljyä. Erityisesti rinteissä ajaessasi. Katso 4.2.
Ole varovainen rinteissä. Vältä äkillisiä
liikkeellelähtöjä ja pysäytyksiä, kun
ajat ylös tai alas rinnettä. Aja aina viistosti rinteen poikki. Aja ylhäältä alaspäin ja päinvastoin.
Konetta saa ajosuunnasta riippumatta
ajaa enintään 10 astetta kallellaan olevalla alustalla.
Hidasta rinteissä ja ennen jyrkkiä
käännöksiä, jotta säilytät koneen hallinnan ja jotta kone ei kaatuisi.
Älä käännä ohjauspyörää ääriasentoon
suurimmalla vaihteella ja täyskaasulla
ajettaessa. Kone voi kaatua.
Pidä kädet ja sormet kaukana runkoohjauksesta ja istuimen kannattimesta.
Puristumisvaara. Älä koskaan aja konepelti avattuna.
4.7 PYSÄYTTÄMINEN
Kytke voimanotto irti. Kiristä seisontajarru.
Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 1 - 2 minuuttia. Pysäytä moottori kääntämällä virta-avain pysäytysasentoon.
Sulje polttonestehana. Erityisen tärkeää, jos konetta kuljetetaan esim. peräkärryssä.
Jos kone jätetään ilman valvontaa, irrota sytytysjohto ja poista virta-avain virtalukosta.
Moottori voi olla erittäin kuuma heti
pysäytyksen jälkeen. Älä koske äänenvaimentimeen, sylinteriin tai jäähdytysripoihin. Palovammojen vaara.
4.8 PUHDISTUS
Palovaaran vähentämiseksi moottori,
äänenvaimennin, akku ja polttonestesäiliö tulisi pitää puhtaana ruohosta,
lehdistä ja öljystä.
Tarkasta säännöllisesti, ettei missään
ole öljy- ja/tai polttonestevuotoja.
Älä käytä painepesuria. Paineistettu vesisuihku voi tuhota akselitiivisteet, sähkökomponentit tai
hydrauliikkaventtiilit.
Älä puhalla paineilmaa jäähdyttimen
lamelleihin. Lamellit voivat vääntyä.
Puhdista kone jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdistusohjeita:
• Älä pese moottoria vedellä.
Alkuperäisten ohjeiden käännös
SUOMI
• Puhdista moottori harjalla ja/tai paineilmalla.
• Puhdista moottorin ilmanotto (9:T).
• Vesipesun jälkeen käynnistä moottori ja mahdollinen leikkuulaite poistaaksesi veden, joka
muuten tunkeutuu laakereihin ja voi aiheuttaa
vaurioita.
1.
2.
5 KUNNOSSAPITO
3.
5.1 HUOLTO-OHJELMA
GGPn huolto-ohjelmaa on noudatettava ympäristösyistä, jotta kone pysyy jatkuvasti hyvässä kunnossa ja että sen luotettavuus ja käyttöturvallisuus
säilyvät.
Valtuutetussa korjaamossa teetetty huolto takaa,
että työt suoritetaan ammattitaidolla ja siinä käytetään vain alkuperäisiä varaosia.
5.2
4.
5.
6.
7.
VALMISTELUT
Kaikki huoltotyöt pitää suorittaa kone paikallaan
ja moottori pysäytettynä.
Estä koneen siirtyminen kiristämällä
seisontajarru.
Pysäytä moottori.
Estä moottorin tahaton käynnistys irrottamalla sytytysjohdin ja poistamalla
avain lukosta.
5.3
RENGASPAINEET
5.4
MOOTTORIÖLJYN VAIHTO
Säädä rengaspaineet seuraavasti:
Edessä: 0,6 bar (9 psi).
Takana: 0,4 bar (6 psi).
Vaihda moottoriöljy ensimmäisen kerran 5 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen 50 käyttötunnin välein tai kerran kaudessa.
Vaihda öljy useammin, 25 käyttötunnin välein tai
vähintään kerran ajokaudella, jos moottoria kuormitetaan paljon tai jos ympäristön lämpötila on
korkea.
Öljynsuodatin on vaihdettava 100 käyttötunnin välein.
Käytä öljyjä seuraavan taulukon mukaan.
Öljy
SAE 10W-30
Laatuluokka
SJ tai korkeamp
Älä käytä öljyn lisäaineita.
Älä täytä liikaa öljyä. Se voi aiheuttaa moottorin
ylikuumentumisen.
Öljy on helpoin vaihtaa moottori lämpimänä.
8.
9.
FI
Moottoriöljy voi olla erittäin kuumaa,
jos se tyhjennetään heti käytön jälkeen.
Anna moottorin jäähtyä muutaman minuutti ennen öljyn tyhjennystä.
Purista yhteen öljyntyhjennysletkun kiristin.
Käytä esim. siirtoleukapihtejä. Katso kuva
10:V.
Siirrä kiristintä 3-4 cm letkulla ja vedä tulppa irti.
Kerää öljy astiaan.
HUOM! Varo päästämästä öljyä kiilahihnoille.
Toimita öljy keräyspisteeseen.
Asenna tyhjennystulppa paikalleen ja siirrä kiristin takaisin tulpan kohdalle.
Irrota öljynmittapuikko ja täytä uutta öljyä.
Öljymäärä: 1,4 litraa
Kun olet täyttänyt öljyn, käynnistä moottori ja
anna sen käydä tyhjäkäynnillä 30 sekunnin
ajan.
Tarkasta esiintyykö öljyvuotoja.
Pysäytä moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkasta
öljytaso, katso 4.2.
5.5 VOIMANSIIRTO, ÖLJY (4WD)
Hydraulisen voimansiirron öljy pitää tarkastaa,
säätää tai vaihtaa alla olevassa taulukossa annetuin
välein.
1. kerta Sen jälkeen
Toimenpide
Käyttötunnit
Tarkastus – tason säätö.
50
Öljynvaihto.
5
200
Öljytyyppi: Synteettinen öljy 5W-50
Öljymäärä vaihdettaessa noin 3,5 litraa.
5.5.1 Tarkastus - säätö
Katso “4.3”.
5.5.2 Tyhjennys
1. Aja koneella vaihtelevalla nopeudella 10-20
minuutin ajan, niin että vaihteistoöljy lämpenee.
2. Aseta kone vaaka-asentoon.
3. Vedä ulos molemmat irtikytkentävivut kuvan 6
mukaan.
4. Aseta keräysastia taka-akselin ja etu-akselin alle.
5. Avaa öljysäiliö irrottamalla kansi. Katso 9:R.
Tyhjennystulppa avaamiseen saa käyttää vain 3/8"-nelikulmioavainta. Muut
työkalut tuhoavat tulpan.
6. Irrota tyhjennystulppa taka-akselista. Puhdista
reikä ja käytä 3/8"-nelikulmioavainta. Katso
kuva 11.
Alkuperäisten ohjeiden käännös
19
FI
SUOMI
7. Irrota etuakselin 2 tyhjennystulppaa. Käytä 12
mm hylsyä. Anna öljyn valua ulos etuakselista
ja letkuista. Katso kuva 12.
8. Tarkasta, että etuakselin tyhjennystulppien tiivisteet ovat ehjät. Katso kuva 12. Asenna tulpat.
Tiukkuus: 15-17 Nm.
Tyhjennystulppa vaurioituu, jos se tiukataan yli 5 Nm.
9. Tarkasta, että taka-akselin tyhjennystulpan tiiviste on ehjä. Katso kuva 11:Y. Asenna paikalleen. Tiukkaa Tthjennystulppa 5 Nm
tiukkuuteen.
10.Ime öljy säiliön syvemmästä osasta öljyimurilla. Katso kuva 13.
11.Hävitä käytetty öljy paikallisten määräysten
mukaisesti.
5.5.3 Täyttö
Moottoria ei saa koskaan käyttää, kun
taempi sulkuventtiili on sisääntyönnettynä ja etumainen sulkuventtiili on
ulosvedettynä.
Etuakselin tiivisteen vaurioituvat.
1.Täytä öljysäiliö uudella öljyllä.
Jos moottoria käytetään sisätiloissa, pakoputkeen pitää liittää pakokaasuimuri.
2. Tarkasta, että taka-akselin sulkuventtiili on
ulosvedettynä.
3. Käynnistä moottori. Moottorin käynnistyessä
etuakselin sulkuventtiili painuu sisään automaattisesti.
4. Vedä ulos etuakselin sulkuventtiili.
Huomautus! Öljy imeytyy järjestelmään
erittäin nopeasti. Huolehdi siitä, että säiliö
on koko aja täynnä eikä järjestelmään pääse
ilmaa.
5. Lukitse käyttöpoljin eteenajoasentoon esim.
puukiilalla. Katso kuva 14. Täytä öljysäiliö uudella öljyllä.
6. Käytä konetta eteenpäin minuutin ajan.
7. Poista puukiila ja aseta käyttöpoljin taakseajoasentoon. Täytä edelleen uutta öljyä.
8. Käytä konetta taaksepäin minuutin ajan.
9. Vaihda ajosuuntaa minuutin välein ja lisää öljyä, kunnes säiliössä ei näy kuplia.
10.Pysäytä moottori, asenna öljysäiliön kansi ja
sulje konepelti.
11.Koekäytä muutaman minuutin ajan ja säädä säiliön öljytaso.
5.6 HIHNAVOIMANSIIRROT
5.7 OHJAUS
Tarkasta/säädä ohjaus ensimmäisen kerran 5 käyttötunnin jälkeen ja sen jälkeen 100 käyttötunnin
välein.
5.7.1 Tarkastus
Kääntele ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle.
Ohjausketjuissa ei saa tuntua mekaanista välystä.
5.7.2 Säätö
Säädä ohjausketjut tarvittaessa seuraavasti:
1. Aseta kone suoraanajoasentoon.
2. Säädä ohjausketjut keskinivelen alla olevilla
muttereilla. Katso kuva 16.
3. Kiristä molempia muttereita yhtä paljon niin,
että välys häviää.
4. Aja koneella suoraan eteenpäin ja varmista, ettei ohjauspyörän asento ole muuttunut.
5. Jos ohjauspyörä on vinossa, löysää yhtä mutteria ja kiristä toista.
Älä kiristä ohjausketjuja liikaa. Ohjaus muuttuu
jäykäksi ja ketjujen kuluminen lisääntyy.
5.8
AKKU
Silmiin tai iholle päästessään akkuhappo voi aiheuttaa vakavia vammoja. Jos
happoa joutuu iholle, huuhtele runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
Akku on venttiilisäädelty malli, jonka nimellisjännite on 12 volttia. Akkunestettä ei tarvitse eikä voi
tarkastaa eikä täyttää. Ainoa huolto on lataus esim.
pitkän varastoinnin jälkeen.
Akku pitää ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Akku tulee säilyttää täyteen ladattuna. Jos akku
säilytetään tyhjänä, siihen voi tulla vakavia vaurioita.
5.8.1 Lataus generaattorilla
Akku voidaan ladata myös moottorin generaattorilla seuraavasti:
1. Asenna akku koneeseen kuvatulla tavalla.
2. Aja kone ulos tai käytä pakokaasuimuria.
3. Käynnistä moottori käyttöohjeen ohjeiden mukaan.
4. Käytä moottoria 45 minuutin ajan.
5. Pysäytä moottori. Akku on nyt täyteen ladattu.
5.8.2 Lataus akkulaturilla
Akun lataukseen saa käyttää vain vakiojännitelaturia.
Vakiojännitelatureita saat valtuutetuilta GGP-jälleenmyyjiltä.
Akku saattaa vaurioitua, jos sitä ladataan tavallisella akkulaturilla.
Tarkasta 5 tunnin välein, että kaikki hihnat ehjiä.
20
Alkuperäisten ohjeiden käännös
SUOMI
5.8.3 Irrotus/asennus
Akku on asennettu konepellin alle. Irrotuksen/
asennuksen yhteydessä on noudatettava seuraavia
ohjeita:
• Irrotus: Irrota ensin musta kaapeli akun miinusnavasta (–). Irrota sitten punainen kaapeli akun
plusnavasta (+).
• Asennus: Kytke ensin punainen kaapeli akun
plusnapaan (+). Kytke sitten musta kaapeli
akun miinusnapaan (–).
Jos kaapelit irrotetaan/kytketään väärässä järjestyksessä, on olemassa oikosulun ja akun vaurioitumisen vaara.
Jos kaapelit kytketään vääriin napoihin, generaattori ja akku vaurioituvat.
Kiinnitä kaapelit kunnolla. Irralliset
kaapelit voivat aiheuttaa palovaaran.
Moottoria ei saa koskaan käyttää ilman
akkua. Generaattori ja koneen sähköjärjestelmä voivat vaurioitua vakavasti.
5.8.4 Puhdistus
Puhdista hapettuneet akunnavat. Puhdista akunnavat teräsharjalla ja rasvaa ne.
5.9
MOOTTORIN ILMANSUODATIN
Ilmansuodatin (paperisuodatin) tulee puhdistaa/
vaihtaa 100 käyttötunnin välein.
HUOM! Puhdista/uusi suodattimet useammin, jos
konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa.
Irrota/asenna ilmansuodatin seuraavasti.
1. Puhdista huolella ilmansuodatinkotelon (12:R)
ympäristö.
2. Irrota ilmansuodatinkotelo irrottamalla kaksi
ruuvia.
3. Irrota paperisuodatin (12:S). Varo, ettei likaa
pääse kaasuttimeen. Puhdista
ilmansuodatinkotelo.
4. Puhdista paperisuodatin naputtamalla sitä
kevyesti tasaista pintaa vasten. Jos suodatin on
erittäin likainen, vaihda suodatin.
5. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
Paineilmaa tai petrolipohjaisia liuotinaineita, kuten valopetrolia ei saa käyttää paperisuodattimen
puhdistamiseen. Ne tuhoavat suodattimen.
Älä käytä paineilmaa paperisuodattimen
puhdistamiseen. Paperisuodatinta ei saa öljytä.
FI
5.11 ILMANOTTO
Katso 9:T. Moottori on ilmajäähdytteinen. Jäähdytysjärjestelmän tukkeutuminen vaurioittaa moottoria. Puhdista moottorin ilmanotto 50 käyttötunnin
välein. Perushuollon yhteydessä suoritetaan täydellisempi jäähdytysjärjestelmän puhdistus.
5.12 VOITELU
Kaikki seuraavan taulukon voitelupisteet on voideltava 50 käyttötunnin välien sekä jokaisen pesun
jälkeen.
Kohde
Toimenpide
Kuva
Keskinivel 4 rasvanippaa.
17
Käytä rasvapuristinta, täytä
yleisrasvalla. Pumppaa kunnes
rasvaa pursuaa ulos.
Ohjausket- Harjaa ketjut puhtaiksi teräsjut
harjalla.
Voitele yleisketjuöljyllä.
Kiristys- Voitele laakeroinnit öljykan18
varret
nulla samalla kun aktivoit vastaavan hallintalaitteen .
Tähän työhön on hyvä pyytää
avustaja.
Hallinta- Voitele vaijerinpäät öljykan18
vaijerit
nulla samalla kun aktivoit vastaavan hallintalaitteen.
Tähän työhön on hyvä pyytää
avustaja.
5.13 VAROKE
Sähköisen vian yhteydessä tarkasta/uusi varoke,
20 A, katso 9:S.
6 PATENTTI - MALLISUOJA
Tämä kone ja sen osat on suojattu seuraavilla patenteilla ja mallisuojilla:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.10 SYTYTYSTULPPA
Sytytystulppa tulee vaihtaa 200 käyttötunnin välein (joka toisessa perushuollossa).
Pyyhi sytytystulpan ympäristö puhtaaksi ennen
sen irrotusta.
Sytytystulppa: Champion RC12YC tai vastaava.
Kärkiväli: 0,75 mm.
GGP pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta.
Alkuperäisten ohjeiden käännös
21
DANSK
DA
1 GENERELT
2 BESKRIVELSE
Dette symbol betyder ADVARSEL. Der
er risiko for alvorlig personskade og/eller materielle skader, hvis ikke instruktionerne følges nøje.
Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte "SIKKERHEDSFORSKRIFTER" omhyggeligt igennem, før
maskinen startes.
1.1
SYMBOLER
Maskinen er forsynet med følgende symboler for
at understrege, at der skal udvises forsigtighed og
opmærksomhed ved anvendelse af maskinen samt
udførelse af vedligeholdelsesarbejde.
Symbolerne betyder:
Advarsel!
Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual, før maskinen tages i brug.
Advarsel!
Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle
tilskuere borte.
Advarsel!
Brug altid høreværn.
Advarsel!
Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
Advarsel!
Med monteret originaltilbehør må maskinen kun køres på skråninger med en maksimal hældning på 10°, uanset retning.
Advarsel!
Risiko for klemning. Hold hænder og fødder væk fra midterstyringen.
Advarsel!
Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lydpotten/katalysatoren.
1.2 HENVISNINGER
1.2.1 Figurer
Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret
1, 2, 3, osv.
Detaljer i figurerne er mærket A, B, C, osv.
Henvisning til detalje C i figur 2 skrives “2:C”.
1.2.2 Overskrifter
Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret som beskrevet i nedenstående eksempel:
“1.3.1 Generel sikkerhedskontrol” er en underoverskrift til “1.3 Sikkerhedskontrol” og udgør en
del af denne.
Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun
overskriftens nummer, f.eks. “Se 1.3.1”.
2.1 FREMDRIFT
2.1.1 HST
Maskinen har baghjulstræk.
Bagakslen er udstyret med en hydrostatisk gearkasse med trinløs transmission fremad og bagud.
For at lette sving er bagakslen også udstyret med
differentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.1.2 4WD
Maskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren til
drivhjulene overføres hudraulisk. Motoren driver
en oliepumpe, som pumper olie gennem akseldrevene for og bag.
Forakslen og bagakslen er seriekoblede, hvilket
betyder, at forhjul og baghjul er tvunget til at rotere
med det samme omdrejningstal.
For at lette sving er begge aksler udstyret med differentiale.
Frontmonterede redskaber drives via kileremme.
2.2 STYRING
Maskinen er knækstyret. Det betyder, at rammen
er opdelt i front og bagende, som kan drejes i forhold til hinanden.
Knækstyringen gør det muligt for maskinen at dreje med en ekstremt lille radius rundt om træer og
andre forhindringer.
2.3 SIKKERHEDSSYSTEM
Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem. Sikkerhedssystemet afbryder visse aktiviteter, som kan medføre fare i forbindelse med
fejlmanøvrer.
Motoren kan f.eks. kun startes, hvis koblingsbremsepedalen er trykket ned.
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen.
2.4 BETJENINGSUDSTYR
2.4.1 Redskabsløfter, mekanisk (1:A)
Sådan skiftes mellem arbejdsstilling og transportstilling:
1. Træd pedalen helt ned.
2. Slip pedalen langsomt.
22
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DANSK
2.4.2 Kobling-parkeringsbremse (1:B)
Tryk aldrig på pedalen under kørsel.
Risiko for overophedning i kraftoverføringen.
Pedalen har følgende tre stillinger:
•Sluppet. Koblingen er ikke aktiveret. Parkeringsbremsen er
ikke aktiveret.
• Trådt halvt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret.
• Trådt helt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen fuldt aktiveret, men ikke låst.
Denne position bruges også som nødbremse.
2.4.3 Lås, parkeringsbremse (1:C)
Låsen låser pedalen “kobling-bremse” i
nede-position. Funktionen bruges til at låse maskinen på skråninger, ved transport,
etc., når motoren ikke er i gang.
Låsning:
1. Træd pedalen (1:B) helt ned.
2. Skub låsen (1:C) mod højre.
3. Slip pedalen (1:B).
4. Slip låsen (1:C).
Oplåsning:
Tryk pedalen ned, og slip den (1:B).
DA
2. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør
der altid gives fuld gas.
Positionen for fuld gas sidder ca. 2 cm bag
chokerpositionen.
3. Tomgang.
2.4.6 Tændingslås (1:E)
Maskinen må ikke efterlades med
nøglen i position 2 eller 3. Risiko for
brand, da der kan løbe brændstof ind i
motoren gennem karburatoren, samt
risiko for at batteriet aflades og
ødelægges.
Tændingslås som benyttes til at starte og stoppe
motoren. Fire stillinger:
1. Stopstilling - motoren er kortsluttet.
Nøglen kan tages ud.
2/3. Kørestilling.
4. Startstilling - den elektriske startmotor
aktiveres, når nøglen drejes til den fjederbelastede startstilling. Lad nøglen gå tilbage til kørestilling 2/3, når motoren er
startet.
2.4.4 Træk-driftsbremse (1:F)
Pedalen bestemmer udvekslingsforholdet mellem
motoren og drivhjulene (= hastigheden). Når pedalen slippes, aktiveres driftsbremsen.
1. Træd pedalen fremad maskinen bevæger sig fremad.
2. Pedalen er ikke påvirket maskinen står stille.
3. Træd pedalen bagud maskinen bakker.
4. Trykket mindskes på pedalen maskinen bremser op.
2.4.5 Gas- og chokerhåndtag (1:D)
Håndtag til indstilling af motorens omdrejningstal
samt til at give motoren choker ved koldstart.
Hvis motoren går urent, er der risiko
for, at håndtaget er skubbet for langt
frem, så chokeren er aktiveret. Dette
skader motoren, øger brændstofforbruget og er skadeligt for miljøet.
1. Choker - ved start af kold motor. Chokerpositionen er længst fremme i rillen.
Maskinen må ikke køres i denne position, når motoren er varm.
2.4.7 Kraftudtag (2:G)
Kraftudtaget må ikke tilkobles, mens
det frontmonterede tilbehør er i transportstilling. Dette ødelægger remtransmissionen.
Håndtag til til- og frakobling af kraftudtag til drift
af frontmonteret tilbehør. To stillinger:
1. Forreste stilling - kraftudtaget er
koblet fra.
2. Bageste stilling - kraftudtaget er koblet
til.
2.4.8 Udkoblingshåndtag
Håndtag til udkobling af den trinløse transmission.
HST er forsynet med et håndtag koblet til bagakslen. Se (5:N).
4WD er forsynet med to håndtag koblet til bagakslen (6:O) og forakslen (6:P).
Udkoblingshåndtaget må aldrig befinde sig mellem den yderste og inderste
position. Dette overopheder og beskadiger transmissionen.
Håndtagene giver mulighed for at skubbe maskinen uden hjælp fra motoren. To stillinger:
23
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DA
DANSK
1. Håndtag i inderste position:
Transmissionen er indkoblet til
normal brug.
2. Håndtag i yderste position:
Transmissionen er udkoblet.
Maskinen kan skubbes manuelt.
Maskinen må ikke bugseres over længere stræk eller med høj fart. Dette kan forårsage skade på
transmissionen.
Maskinen må ikke køres med forreste
håndtag i yderste position. Risiko for
skader og olielækage i forakslen.
2.4.9 Sæde (3:I)
Sædet kan vippes op og justeres i langsgående retning. Sædet låses i opslået position med spærren (3:K) og i langsgående
retning med håndhjulene (3:J).
Sædet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som er
koblet til maskinens sikkerhedssystem. Det medfører, at visse aktiviteter, som kan medføre fare,
ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sædet.
2.4.10 Motorhjelm (4:L)
Maskinen har en motorhjelm, der kan åbnes for adgang til brændstofhane, batteri
og motor. Motorhjelmen er låst med en
gummistrop.
Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor:
1. Løsn gummistroppen (4:M) på motorhjelmens
forkant.
2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud.
Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i
omvendt rækkefølge.
Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og
klemningsskader.
2.4.11 Snapbeslag (19:H)
Snapbeslagene er delelige, hvilket gør det
meget let at skifte mellem forskellige arbejdsredskaber
Snapbeslagene muliggør, at aggregatet
nemt kan skifte mellem to indstillinger:
• Normalindstilling med fuldt opspændt rem.
• 4 cm bag ved normalposition med slap rem, så
aggregatet kommer tættere på basismaskinen.
Samtidig med at spændrullen løsnes fra remmen,
forenkler snapbeslagene remskift, aggregatskift,
håndtering i vaskeposition og serviceposition.
Slæk på remspændingen:
1. Demontér låsestifterne (19:G) på begge sider.
2. Åbn snapbeslagene ved at trykke bageste del
ned. Se (19:F).
Når snapbeslagene er åbne, hviler aggregatarmene kun løst i akseldelene.
Aggregatet må aldrig stilles i serviceposition eller vaskeposition, uden at snapbeslagene er låst igen, når
aggregatremmen er taget af.
3. Udfør ønskede handlinger, f.eks.:
• Tage remmen af.
• Skift aggregat ved at tage aggregatarmene af.
Se fig. 21.
Spænd remmen:
Spænd først på den ene side og derefter på den anden side som beskrevet i instruktionerne nedenfor.
Drej ikke løftearmen med hænderne.
Klemrisiko.
1. Sæt foden på løftearmen (20:J) og drej forsigtigt en halv omgang frem.
2. Montér låsestiften (19:G).
3. Gentag samme procedure på den anden side.
3 ANVENDELSESOMRÅDER
Maskinen må kun bruges til følgende formål med
det angivne GGP originaltilbehør:
Arbejde
Tilbehør, GGP original
Græsslåning
Med klippeaggregater:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C, 105 C.
Snerydning
Med sneblad. Snekæder og rammevægte anbefales.
Opsamling af
Med påhængsopsamler 38" eller
græs og blade
42".
Transport af græs Med transportvogn.
og blade
Fejning
Med fejeudstyr. Brug af støvskærm anbefales.
Ukrudtsbekæm- Med frontmonteret skuffejern.
pelse på grusstier
Trækanordningen må højst belastes med en lodret
kraft på 100 N.
Belastningen på trækanordningen fra påhængstilbehør må højst være 500 N.
OBS! Kontakt det relevante forsikringsselskab før
enhver brug af påhængsvogn.
OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre
på offentlig vej.
24
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DANSK
4 START OG KØRSEL
Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen er lukket og låst. Der er risiko for forbrænding og
klemningsskader.
4.1 PÅFYLDNING AF BENZIN (7:Q)
Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-taktsbenzin må ikke anvendes.
Tanken kan rumme 6 liter. Benzinniveauet aflæses
nemt gennem den transparente tank.
OBS! Almindelig blyfri benzin er en ferskvare og
bør ikke opbevares i mere end 30 dage.
Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan
med fordel anvendes. Denne type benzin har en
sammensætning, der er mindre skadelig for både
mennesker og miljø.
Benzin er meget brandfarlig. Opbevar
benzinen i beholdere, der er specielt
fremstillet til dette formål.
Påfyld kun benzin ude i det fri, og undlad tobaksrygning under påfyldningen.
Fyld benzin på, inden motoren startes.
Fjern aldrig tankdækslet, og fyld aldrig
benzin på, mens motoren er i gang eller
stadig er varm.
Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tomrum (mindst hele påfyldningsrøret plus 1 - 2 cm
øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig
uden at flyde over, når den opvarmes. Se fig. 7.
4.2 AFLÆSNING AF MOTOROLIESTAND
Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE
10W-30.
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
korrekt. Maskinen skal stå plant.
Aftør området omkring oliepinden. Løsn
oliepinden og træk den op. Tør den af. Før
den helt ned og skru den fast.
Skru den løs og tag den op igen. Aflæs oliestanden.
Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er
lavere end dette mærke. Se fig. 18.
Oliestanden må aldrig være højere end “FULL”mærket. Dette vil forårsage overophedning af motoren. Hvis oliestanden overstiger “FULL”-mærket, skal der aftappes olie, til den korrekte
oliestand opnås.
4.3 NIVEAUKONTROL, TRANSMISSIONSOLIE
Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er
rigtig. Maskinen skal stå plant.
DA
Aflæs oliestanden på beholderen (9:R). Oliestanden skal være mellem »MAX« og »MIN«. Ved behov påfyldes mere olie.
Olietype:
Olietype
4WD
Syntetisk olie 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 SIKKERHEDSKONTROL
Kontrollér at resultaterne af nedenstående sikkerhedskontroller opfyldes i forbindelse med test af
den aktuelle maskine.
Sikkerhedskontrollen skal altid udføres
inden brug.
Hvis nogle af nedenstående resultater
ikke opfyldes, må maskinen ikke bruges! Indlever maskinen til reparation
på et serviceværksted.
4.4.1 Generel sikkerhedskontrol
Objekt
Resultat
Brændstoflednin- Ingen lækage.
ger og tilslutninger.
Elkabler.
Al isolering intakt.
Ingen mekaniske skader.
Udstødningssystem Ingen lækage i tilslutninger.
Samtlige skruer spændt.
Olieledninger
Ingen lækage. Ingen skader.
Kør maskinen
Maskinen skal stoppe.
fremad/tilbage, og
slip pedalen trækdriftsbremse.
Prøvekørsel
Ingen unormale vibrationer.
Ingen unormale lyde.
4.4.2 Elektrisk sikkerhedskontrol
Sikkerhedssystemets funktion skal altid
kontrolleres inden brug af maskinen
Tilstand
Pedalen koblingbremse er ikke
trykket ned.
Kraftudtaget ikke
aktiveret.
Pedalen koblingbremse er trykket
ned.
Kraftudtaget
aktiveret.
Motoren i gang.
Kraftudtaget
aktiveret.
Motoren i gang.
Handling
Prøv at starte.
Resultat
Motoren skal
ikke starte.
Prøv at starte.
Motoren skal
ikke starte.
Føreren rejser
sig fra sædet.
Motoren skal
stoppe.
Tag sikringen
ud. Se 9:S.
Motoren skal
stoppe.
25
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DANSK
DA
4.5 START
1. Åbn benzinhanen. Se 10:U.
2. Kontroller, at tændkablet/tændkablerne er monteret på tændstiften/tændstifterne.
3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra.
4. Hold ikke foden på drivpedalen.
5. Koldstart - før gashåndtaget længst frem i chokerstilling.
Varmstart – sæt gashåndtaget på fuld gas (ca. 2
cm bag chokerstillingen).
6. Træd pedalen kobling-bremse helt ned.
7. Drej tændingsnøglen og start motoren.
8 Når motoren er startet, skubbes gashåndtaget
lidt efter lidt til fuld gas (ca. 2 cm bagved chokerstillingen), hvis chokeren har været brugt.
9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart efter start. lad motoren gå i nogle minutter først, så olien når at blive varmet op.
Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas.
4.6 KØRETIPS
Sørg altid for, at der er den korrekte mængde olie i
motoren. Især ved kørsel på skråninger. Se 4.2.
Vær forsigtig på skråninger. Undgå at
starte eller stoppe pludseligt ved kørsel
opad eller nedad på en skråning. Kør
aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra og ned eller nedefra og op.
Maskinen må kun køres med højest 10°
hældning, uanset retning.
Sæt hastigheden ned på skråninger og i
skarpe sving for at bevare kontrollen og
reducere risikoen for at vælte.
Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med
fuld gas i højeste gear. Maskinen kan
vælte.
Hold hænder og fødder borte fra knækled og sædekonsol. Man kan risikere at
få dem i klemme. Kør aldrig med åben
motorhjelm.
4.7
STOP
Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen.
Lad motoren gå i tomgang 1 - 2 minutter. Stands
motoren ved at dreje tændingsnøglen.
Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maskinen skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn.
Hvis maskinen efterlades uden opsyn,
skal tændkablet/tændkablerne og startnøglen fjernes.
Motoren kan være meget varm lige efter standsning. Undgå at røre ved lydpotte, cylinder eller køleribber. Dette
kan give forbrændingsskader.
4.8
RENGØRING
For at reducere brandfaren skal motor,
lyddæmper, batteri og brændstoftank
holdes fri for græs, blade og olie.
For at mindske brandfaren skal det regelmæssigt kontrolleres, at der ikke siver olie og/eller brændstof ud.
Brug aldrig vand med højt tryk. Dette
kan ødelægge akseltætninger, elektriske komponenter og hydraulikventiler.
Benyt aldrig luft under højt tryk på kølerens lameller. Det ødelægger lamelstrukturen.
Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenstående anvisninger gælder for rengøringen:
• Spul ikke vand på motoren.
• Rengør motoren med børste og/eller trykluft.
• Rengør motorens køleluftindtag (9:T).
• Efter rengøring med vand skal maskinen og et
eventuelt klippeaggregat startes for at fjerne
vand, som ellers trænger ind i lejer og kan forårsage skade.
5 VEDLIGEHOLDELSE
5.1 SERVICEPROGRAM
For at holde maskinen i god stand med hensyn til
pålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra et miljøsynspunkt skal GGPs serviceprogram følges.
Service udført på et autoriseret værksted giver garanti for fagligt korrekt arbejde med originale reservedele.
5.2 FORBEREDELSE
Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående maskine med standset motor.
Undgå at maskinen triller ved altid at
trække parkeringsbremsen.
Stands motoren.
Undgå utilstigtet motorstart ved at løsne tændkablet/tændkablerne fra tændstiften/tændstifterne og fjerne
startnøglen.
5.3 DÆKTRYK
Dækkenes lufttryk justeres på følgende måde:
Forhjul: 0,6 bar (9 psi).
Bagdæk: 0,4 bar (6 psi).
5.4 SKIFT AF MOTOROLIE
Skift motorolie første gang efter 5 timers drift, derefter for hver 50 timers drift eller en gang hver sæson.
26
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DANSK
Skift olie oftere, for hver 25 timers drift eller
mindst en gang hver sæson, hvis motoren skal arbejde meget tungt, eller omgivelsestemperaturen
er høj.
Brug olie ifølge tabellen nedenfor.
Olie
SAE 10W-30
Serviceklasse
SJ eller højere
Brug ingen tilsætningsmidler i olien.
Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at
motoren overophedes.
Skift olien, medens motoren er varm.
Motorolien kan være meget varm, hvis
den tappes af straks efter standsning.
Lad derfor motoren køle af nogle minutter, inden olien tappes af.
1. Klem klemmen på olieaftapningsslangen sammen.. Brug en universaltang. Se fig. 10:V.
2. Flyt klemmen 3-4 cm op på olieaftapningsslangen, og træk proppen ud.
3. Olien skal opsamles i et kar.
OBS! Undgå at spilde olie på kileremmene.
4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.
5. Montér olieaftapningsproppen, og skub klemmen tilbage, så den klemmer over proppen.
6. Fjern oliepinden og påfyld frisk olie.
Oliemængde: 1,4 liter
7. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gå
i tomgang i 30 sekunder.
8. Undersøg, om der forekommer udsivning af
olie.
9. Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunder
skal oliestanden kontrolleres som beskrevet i
4.2.
5.5 TRANSMISSION, OLIE (4WD)
Olie i den hydrauliske kraftoverføring skal kontrolleres/justeres og udskiftes med de intervaller,
der er angivet i nedenstående tabel.
Derefter
1. gang
med
Handling
interval
Driftstimer
Kontrol - justering af niveau.
50
Olieskift.
5
200
Olietype: Syntetisk olie 5W-50.
Oliemængde ved olieskift: ca. 3,5 liter.
5.5.1 Kontrol - justering
Se “4.3”.
5.5.2 Aftapning
1. Kør maskinen med varierende hastigheder i 1020 minutter, så transmissionsolien varmes op.
DA
2. Stil maskinen helt vandret.
3. Træk begge frakoblingsgrebene ud som vist i
fig. 6.
4. Stil et opsamlingskar under bagakslen og ét under forakslen.
5. Åbn oliebeholderen ved at fjerne dækslet. Se
9:R.
Man må kun bruge en 3/8” firkantnøgle
til olieaftapningsproppen. Andre værktøjer ødelægger proppen.
6. Demontér olieaftapningsproppen fra bagakslen.
Rengør hullet og brug en 3/8” firkantnøgle. Se
figur 11.
7. Demontér to aftapningspropper fra forakslen.
Brug en 12 mm topnøgle. Lad olien i foraksel
og ledninger løbe ud. Se fig. 12.
8. Kontrollér, at pakningerne på forakslens aftapningspropper er intakte. Se fig. 12. Montér
propperne igen. Tilspændingsmoment: 15-17
Nm.
Hvis olieaftapningsproppen spændes
hårdere end 5 Nm, bliver den beskadiget.
9. Kontrollér, at pakningen på bagakslens olieaftapningspropp er intakt. Se fig. 11:Y. Genmontér i bagakslen. Stram olieaftapningspropen
med 5 Nm.
10.Opsug olien i beholderens dybere del med en
oliesuger. Se fig. 13.
11.Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.
5.5.3 Fyldning
Motoren må aldrig køres, når den bageste spærreventil er skubbet ind og den
forreste spærreventil er trukket ud.
Det vil ødelægge forakslens tætninger.
1. Fyld oliebeholderen med den nye olie.
Hvis motoren skal køre indendørs, skal
der kobles en udsugningsanordning til
motorens udstødningsrør.
2. Kontrollér, at bagakslens spærreventil er trukket ud.
3. Start motoren. Når motoren startes, skubbes
forakslens spærreventil ind automatisk.
4. Træk forakslens spærreventil ud.
Obs! Olien suges ind i systemet meget hurtigt. Beholderen skal altid holdes fyldt. Der
må under ingen omstændigheder indsuges
luft.
5. Indstil drivpedalen i fremadposition ved at blokere den med en trækile eller lignende. Se fig.
14. Fyld oliebeholderen lidt efter lidt med ny
olie.
6. Kør i fremadposition i et minut.
27
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DANSK
DA
7. Flyt trækilen og indstil drivpedalen i bagudposition. Fortsæt med at påfylde olie.
8. Kør i bagudposition i et minut.
9. Skift køreretning en gang i minuttet som ovenfor beskrevet og fortsæt med at påfylde olie,
indtil det holder op med at boble i beholderen.
10.Stop motoren, montér oliebeholderens dæksel
og luk hjelmen.
11.Prøvekør i et par minutter og justér oliestanden
i beholderen.
5.6 REMTRANSMISSIONER
Kontrollér efter 5 timers drift at alle remme er intakte og uden skader.
5.7 STYRING
Styringen skal kontrolleres/justeres efter 5 timers
drift og derefter for hver 100 timers drift.
5.7.1 Kontrol
Drej rattet frem og tilbage i korte ryk. Der må ikke
forkomme mekanisk slør i styrekæderne.
5.7.2 Justering
Justér styrekæderne efter behov efter følgende vejledning:
1. Stil maskinen i stillingen "ligeud".
2. Justér styrekæderne ved hjælp af de to møtrikker, der sidder under knækleddet. Se fig. 16.
3. Justér begge møtrikker lige meget, indtil der
ikke forekommer slør.
4. Prøvekør maskinen i retning lige frem, og kontrollér, at rattet ikke står på skrå.
5. Hvis rattet står på skrå, skal den ene møstrik
løsnes og den anden strammes.
Spænd ikke styrekæderne for hårdt. Styringen
kommer til at gå tungere i takt med, at slitagen på
kæderne øges.
5.8.1 Opladning med motoren
I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af
motorens generator på følgende måde:
1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.
2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning til udstødningsgassen.
3. Start motoren i henhold til instruktionerne i
brugsanvisningen.
4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter.
5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.
5.8.2 Opladning med batterilader
Ved opladning med batterilader skal der anvendes
en batterilader med konstant spænding.
Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med
konstant spænding.
Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en
batterilader af standardtype.
5.8.3 Demontering/montering
Batteriet er placeret under motorhjelmen. Ved demontering/montering gælder følgende angående
kablernes tilslutning.
• Ved demontering. Fjern først det sorte kabel fra
batteriets minuspol (-). Fjern derefter det røde
kabel fra batteriets pluspol (+).
• Ved montering. Tilslut først det røde kabel til
batteriets pluspol (+). Tilslut derefter det sorte
kabel til batteriets minuspol (-).
Hvis kablerne fjernes/tilsluttes i omvendt rækkefølge, er der risiko for
kortslutning og skader på batteriet.
Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator og batteri.
Spænd kablerne godt fast. Løse kabler
kan forårsage brand.
Motoren må aldrig køre, når batteriet
er koblet fra. Der er risiko for alvorlige
skader på generator og el-system.
5.8 BATTERI
Syre som kommer i kontakt med øjne
eller hud, forårsager alvorlige personskader. Hvis en kropsdel kommer i kontakt med syre, skal der straks skylles
med rigeligt vand. Søg straks læge.
Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel spænding. Elektrolytniveauet hverken kan
eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste
vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter
f.eks. lang tids opbevaring.
Før batteriet tages i brug første gang,
skal det ladet helt op. Batteriet skal altid opbevares helt opladet. Hvis batteriet opbevares afladet, opstår der
alvorlige skader.
5.8.4 Rengøring
Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres.
Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør
dem ind i polfedt.
5.9
LUFTFILTER, MOTOR
Forfilteret (papirfilter) skal rengøres/udskiftes for
hver 100 timers drift.
OBS! Rengør/udskift filtrene oftere, hvis
maskinen arbejder i støvede omgivelser.
Demontér/montér luftfiltrene som beskrevet
nedenfor.
1. Rengør området omkring luftfilterdækslet
grundigt.
28
Oversættelse af den originale brugsanvisning
DANSK
2. Demontér luftfilterdækslet (12:R) ved at løsne
de to klemmer.
3. Demontér filterpakken (12:S). Forfilteret er placeret over luftfilteret. Der skal udvises forsigtighed, så der ikke kommer snavs i
karburatoren. Luftfilterhuset gøres rent.
4. Gør papirfilteret rent ved at banke det let mod
en plan flade. Hvis det er meget snavset, skal
det udskiftes.
5. Rengør forfilteret. Hvis det er meget snavset,
skal det udskiftes.
6. Samling foretages i omvendt rækkefølge.
Der må ikke bruges trykluft eller oliebaserede opløsningsmidler som f.eks. petroleum til rengøring
af papirfilteret. Dette ødelægger filteret.
DA
5.13 SIKRING
Ved elektriske fejl kontrolleres/skiftes sikringen,
20 A. Se 9:S.
6 PATENT - MODELBESKYTTELSE
Nærværende maskine eller dele heraf er omfattet
af følgende patent- og modelbeskyttelse:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.10 TÆNDRØR
Tændstiften/tændstifterne skal udskiftes for hver
200 timers drift (=ved hver anden grundservice).
Inden tændstiften løsnes, skal der rengøres omkring dets fæste.
Tændstift: Champion RC12YC eller tilsvarende.
Elektrodeafstand: 0,75 mm.
5.11 LUFTINDTAG
Se 9:T. Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesystem vil skade motoren. Rengør motoren luftindtag for hver 50 timers drift. En mere grundig
rengøring af kølesystemet udføres i forbindelse
med hver grundservice.
5.12 SMØRING
Alle smørepunkter vist i nedenstående tabel skal
smøres for hver 50 timers drift samt efter hver
vask.
Objekt
Handling
Figur
Knæk
4 smørenipler.
17
Brug en fedtsprøjte fyldt med
universalfedt. Pump, indtil
der trænger fedt ud.
Syrekæder Børst kæderne rene med en
stålbørste.
Smörj med en universalkædespray.
Spændarme Smør lejringspunkterne med 18
en oliekande, samtidig med at
den relevante anordning aktiveres.
Bør udføres af to personer.
Håndtage- Smør wirernes ender med en 18
nes wirer
oliekande, samtidig med at
den relevante anordning aktiveres.
Bør udføres af to personer.
GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer
i produktet uden forudgående varsel.
29
Oversættelse af den originale brugsanvisning
NORSK
NO
1 GENERELT
2 BESKRIVELSE
Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis
du ikke følger instruksjonene nøye, kan
det føre til alvorlig personskade og/eller
materiell skade.
Før start må denne bruksanvisningen
og den medfølgende trykksaken "SIKKERHETSFORSKRIFTER" leses
nøye.
1.1
SYMBOLER
Følgende symboler finnes på maskinen for å minne
om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk og vedlikehold.
Symbolene betyr:
Advarsel!
Les instruksjonsboken og sikkerhetsmanualen før maskinen tas i bruk.
Advarsel!
Se opp for utkastede gjenstander. Hold tilskuere borte.
Advarsel!
Bruk alltid hørselvern.
Advarsel!
Denne maskinen skal ikke kjøres på vei
som brukes til vanlig ferdsel.
Advarsel!
Med originaltilbehør montert kan maskinen kjøres i maks. 10° helling, uansett retning.
Advarsel!
Klemfare. Hold hender og føtter vekk fra
midjestyringen.
Advarsel!
Fare for brannskader. Berør ikke lydpotten/katalysatoren.
1.2 HENVISNINGER
1.2.1 Figurer
Figurene i denne bruksanvisningen er nummerert
1, 2, 3 osv.
Detaljer inne i figurene er merket A, B, C osv.
Henvisning til detalj C i figur 2 angis slik: ”2 C”.
1.2.2 Overskrifter
Overskriftene i denne bruksanvisningen er nummerert som vist i eksempelet nedenfor:
“1.3.1 Generell sikkerhetskontroll” er et underpunkt til “1.3 Sikkerhetskontroll” og inngår i denne overskriften.
Ved henvisninger til overskrifter angis som oftest
bare nummeret på overskriften, for eksempel: ”Se
1.3.1”.
30
2.1
DRIFT
2.1.1 HST
Maskinen er bakhjulsdrevet.
Bakakselen er utstyrt med en hydrostatisk girkasse
med trinnløs utveksling forover og bakover.
For at det skal bli lettere å svinge er bakakselen
dessuten utstyrt med differensial.
Frontmontert redskap drives ved hjelp av kileremmer.
2.1.2 4WD
Maskinen har firehjulsdrift. Kraften fra motoren til
drivhjulene overføres hydraulisk. Motoren driver
en oljepumpe som pumper olje gjennom de bakre
og fremre akslingene.
Forakselen og bakakselen er seriekoplet slik at forog bakhjulene blir tvunget til å rotere med samme
omdreiningshastighet.
For at det skal bli lettere å svinge er begge akslene
utstyrt med differensial.
Frontmontert redskap drives ved hjelp av kileremmer.
2.2 STYRING
Maskinen har midtstyring. Det innebærer at rammen er delt i en fremre og bakre del, som kan vris
i forhold til hverandre.
Midtstyring gjør at maskinen kan svinge med
usedvanlig liten radius rundt trær og andre hindre.
2.3 SIKKERHETSSYSTEM
Maskinen er utstyrt med et elektrisk sikkerhetssystem. Sikkerhetssystemet avbryter bestemte aktiviteter som kan medføre fare ved feilmanøvreringer.
Motoren kan f.eks. bare startes når koblingsbremse-pedalen er trykket helt ned.
Kontroller alltid at sikkerhetssystemet
fungerer hver gang maskinen tas i
bruk.
2.4 BETJENINGSUTSTYR
2.4.1 Redskapsløfter, mekanisk (1 A)
For å veksle mellom arbeidsstilling og transportstilling:
1. Tråkk pedalen helt inn.
2. Slipp pedalen sakte.
Oversettelse av orginal bruksanvisning
NORSK
2.4.2 Kopling-parkeringsbrems (1 B)
Trykk aldri på pedalen under kjøring.
Fare for overoppheting i kraftoverføringen.
Pedalen har følgende tre stillinger:
•Sluppet opp. Koplingen er
ikke aktivert. Parkeringsbremsen er ikke aktivert.
• Halvveis trykket inn. Fremdriften frikoplet.
Parkeringsbremsen er ikke aktivert.
• Helt trykket inn. Fremdrift frikoplet. Parkeringsbremsen fullt aktivert, men ikke sperret.
Denne posisjonen anvendes også som nødbrems.
2.4.3 Sperre, parkeringsbrems (1 C)
Sperren låser pedalen “kopling-brems” i
inntrykket stilling. Funksjonen brukes til å
låse maskinen i skråninger, ved transport
osv. når motoren ikke går.
Låsing:
1. Trykk pedalen (3 B) helt inn.
2. Før sperren (3 C) til høyre.
3. Slipp pedalen (3 B).
4. Slipp sperren (3 C).
Frigjøring:
Trykk inn og slipp pedalen (3 B).
2.4.4 Drift-kjørebrems (1 F)
Dersom maskinen ikke bremser som
forventet når pedalen slippes, skal den
venstre pedalen (1:B) brukes som nødbrems.
Pedalen bestemmer utvekslingsforholdet mellom
motoren og drivhjulet (= hastigheten). Kjørebremsen aktiveres når pedalen slippes.
1. Trykk pedalen fremover
- maskinen beveger seg
fremover.
2. Pedalen ubelastet
- maskinen står stille.
3. Trykk pedalen bakover
- maskinen rygger.
4. Trykket på pedalen reduseres - maskinen bremser.
2.4.5 Gass- og chokeregulering (1 D)
Regulering som stiller turtallet på motoren og gir
motoren choke ved kaldstart.
Dersom motoren går urent, er det mulig
at regulatoren står for langt frem slik at
choken er aktivert. Dette skader motoren, øker drivstofforbruket og er skadelig for miljøet.
NO
1. Choke – for start av kald motor. Chokestillingen er stillingen lengst fremme i
sporet.
Ikke kjør i denne stillingen når motoren
er varm.
2. Full gass – ved bruk av maskinen bør
alltid full gass brukes.
Full gasstilling er ca. 2 cm bak chokestillingen.
3. Tomgang.
2.4.6 Tenningslås (1 E)
Gå ikke fra maskinen med nøkkelen i
stilling 2 eller 3. Brannfare, idet det kan
renne drivstoff inn i motoren gjennom
forgasseren, samt fare for at batteriet
lades ut og blir ødelagt.
Tenningslås som brukes for å starte og stoppe
motoren. Fire stillinger:
1. Stoppstilling – motoren er kortsluttet.
Nøkkelen kan tas ut.
2/3. Kjørestilling.
4. Startstilling – den elektriske startmotoren aktiveres når nøkkelen vris til den
fjærbelastede startstillingen. Når motoren
har startet, vri nøkkelen tilbake til kjørestilling 2/3..
2.4.7 Strømuttak (2 G)
Strømuttaket kan ikke kobles til når det
frontmonterte tilbehøret befinner seg i
transportstilling. Det vil ødelegge remtransmisjonen.
Spak for til- og frakopling av strømuttaket for drift
av frontmontert tilbehør. To stillinger:
1. Fremre stilling – strømuttaket
frakoplet.
2. Bakre stilling – strømuttaket tilkoplet.
2.4.8 Frakoplingsspak
Spak for å kople fra den trinnløse transmisjonen.
HST er utstyrt med en spak koplet til bakakselen.
Se (5:N).
4WD er utstyrt med to spaker koplet til bakakselen
(6:O) og forakselen (6:P).
Frakoplingsspaken skal aldri stå mellom det ytterste og innerste sporet. Dette overoppheter og skader
transmisjonen.
Oversettelse av orginal bruksanvisning
31
NO
NORSK
Spakene gjør det mulig å flytte maskinen for hånd
uten hjelp av motoren. To stillinger:
1. Spaken trykket helt inn –
transmisjonen tilkoplet for vanlig bruk.
2. Spaken trykket helt ut –
transmisjonen frakoplet. Maskinen kan flyttes for hånd.
Maskinen må ikke slepes over lengre strekninger
eller med høy fart. Transmisjonen kan skades.
Maskinen skal ikke kjøres når den forreste spaken er trukket helt ut. Fare for
skader og oljelekkasje i forakselen.
2.4.9 Sete (3 I)
Setet kan vippes og justeres i lengderetningen. Setet låses i oppfelt stilling med
sperren (3:K) og i lengderetning med rattene (3:J).
Setet er utstyrt med sikkerhetsbryter som er koplet
til maskinens sikkerhetssystem. Dette gjør at bestemte aktiviteter som kan medføre fare, ikke er
mulig å utføre når ingen sitter i setet.
Når hurtigfestene er åpnet, hviler aggregatarmene bare løst i akseldelene.
Aggregatet må aldri settes i servicestilling eller vaskestilling uten at hurtigfestene er låst igjen etter at
aggregatremmen er hektet av .
3. Utfør ønskede handlinger, f.eks.:
• Hekte av remmen.
• Bytte aggregat ved å hekte av aggregatarmene.
Se fig. 21.
Spenn remmen
Spennes først på den ene siden og deretter på den
andre slik instruksjonen nedenfor viser.
Ikke vri hevarmen med hendene. Klemfare.
2.4.10 Motorpanser (4 l)
For å komme til drivstoffkran, batteri og
motor er maskinen utstyrt med motorpanser som kan åpnes. Motorpanseret er låst
med en gummistropp.
Motorpanseret åpnes slik:
1. Løsne gummistroppen (4 m) i forkant av panseret.
2. Løft panseret forsiktig bakover.
Panseret lukkes i omvendt rekkefølge.
Maskinen må ikke brukes uten at motorpanseret er lukket og låst. Fare for
brannskader og klemskader.
2.4.11 Hurtigfeste (19:H)
Hurtigfestene er delbare, og det er dermed
svært lett å veksle mellom ulike arbeidsredskap.
Hurtigfestene tillater at aggregatet enkelt kan
veksle mellom to stillinger:
• Normalstilling med helt stram rem.
• 4 cm bak normalstilling med slakk rem slik at
aggregatet kommer nærmere grunnmaskinen.
I tillegg til at spennrullen løsnes fra remmen, forenkler hurtigfestene også rembytte, aggregatbytte,
vaskestilling og servicestilling.
Løsne remmen
1. Demonter låsenålene (19:G) på begge sider.
2. Åpne hurtigfestene ved å trykke ned deres bakre del med knotten. Se (19:F).
3 BRUKSOMRÅDER
32
1. Sett foten på hevarmen (20:J) og vri forsiktig en
halv omdreining framover.
2. Monter låsenålen (19:G).
3. Gjenta ovennevnte på andre siden.
Maskinen må bare brukes til følgende arbeid med
angitt originalt GGP-tilbehør:
Arbeid
Originalt GGP-tilbehør
Gressklipping Med klippeaggregatene:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Snørydding
Med snøblad. Snøkjettinger og
rammevekter anbefales.
Gress- og løv- Med bakhengt oppsamler 38” eloppsamling
ler 42”.
Gress- og løv- Med transportvogn.
transport
Feiing
Med feieaggregat. Støvbeskyttelse anbefales
Ugressbekjem- Med frontmontert skyffel.
pelse på grusganger
Trekkinnretningen kan belastes med en vertikal
kraft på maksimalt 100 N.
Belastningen på trekkinnretningen fra bakmontert
tilbehør kan være på maksimalt 500 N.
OBS! Kontakt forsikringsselskapet ditt før all bruk
av tilhenger.
OBS! Denne maskinen skal ikke kjøres på vei som
brukes til vanlig ferdsel.
Oversettelse av orginal bruksanvisning
NORSK
4 START OG KJØRING
Maskinen må ikke brukes uten at motorpanseret er lukket og låst. Fare for
brannskader og klemskader.
4.1 FYLLING AV BENSIN (7 Q)
Bruk alltid ren, blyfri bensin. Oljeblandet 2-taktsbensin må ikke brukes.
Tanken rommer 6 liter. Det er lett å lese av nivået
gjennom den transparente tanken.
OBS! Vanlig blyfri bensin er å betrakte som ferskvare og må ikke lagres i mer enn 30 dager.
Bruk gjerne miljøvennlig bensin av typen alkylat.
Denne typen bensin har en sammensetning som er
mindre skadelig for både mennesker og naturen.
Bensin er svært brannfarlig. Oppbevar
drivstoffet i en beholder spesielt beregnet på formålet.
Bensin må bare fylles utendørs, og det
er forbudt å røyke mens fyllingen pågår. Fyll drivstoff før du starter motoren. Ta aldri av tanklokket eller fyll
bensin mens motoren er i gang eller
fremdeles er varm.
Fyll aldri bensintanken helt full. La det være et
tomrom (= minst hele påfyllingsrøret pluss 1-2 cm
i tankens overdel), slik at bensinen kan utvide seg
uten å renne over når den varmes opp. Se figur 7.
4.2 NIVÅKONTROLL, MOTOROLJE
Veivhuset er ved levering fylt med olje SAE 10W30.
Kontroller at oljenivået er riktig hver gang du
tar maskinen i bruk. Maskinen skal stå vannrett.
Tørk rent rundt oljepeilestaven. Skru den
løs og trekk den opp igjen. Tørk av oljepeilestaven. Stikk den helt ned og skru den
fast.
Skru den løs og trekk den opp igjen. Les av oljenivået. Fyll på olje opp til ”FULL”-merket hvis oljenivået ligger under dette merket. Se figur 8.
Oljenivået må aldri overstige ”FULL”-merket.
Dette medfører at motoren blir overopphetet. Hvis
oljenivået overstiger ”FULL”-merket må oljen
tappes til riktig nivå.
NO
4.3 NIVÅKONTROLL, TRANSMISJONSOLJE
Kontroller at oljenivået er riktig hver gang du
tar maskinen i bruk. Maskinen skal stå
vannrett.
Les av oljenivået på beholderen (9 R). Nivået skal
ligge mellom ”MAX” og ”MIN”. Fyll på mer olje
ved behov.
Oljetype:
Oljetype
4WD
Syntetisk olje 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 SIKKERHETSKONTROLL
Kontroller at resultatet av sikkerhetskontrollen
nedenfor innfris ved test av aktuell maskin.
Sikkerhetskontrollen skal alltid utføres
hver gang maskinen tas i bruk.
Maskinen må ikke brukes hvis noen av
resultatene nedenfor ikke er innfridd!
Lever maskinen på et serviceverksted
for reparasjon.
4.4.1 Generell sikkerhetskontroll
Objekt
Resultat
Drivstoffledninger Ingen lekkasje.
og tilkoplinger.
Strømkabler.
All isolasjon intakt.
Ingen mekaniske skader.
Avgassystem.
Ingen lekkasje i tilkoplinger.
Alle skruer trukket til.
Oljeledninger
Ingen lekkasje. Ingen skader.
Kjør maskinen for- Maskinen skal stoppe.
over/bakover og
slipp pedalen driftkjørebrems.
Prøvekjøring.
Ingen unormale vibrasjoner.
Ingen unormale lyder.
4.4.2 Elektrisk sikkerhetskontroll
Kontroller alltid at sikkerhetssystemet
fungerer hver gang maskinen tas i
bruk.
Tilstand
Løsning
Resultat
Pedalen kopling-brems Forsøk å
Motoren
ikke trykket inn.
starte.
skal ikke
Strømuttaket ikke aktistarte.
vert.
Pedalen kopling-brems Forsøk å
Motoren
trykket inn.
starte.
skal ikke
Kraftuttaket aktivert.
starte.
Motoren i gang.
Føreren reiser Motoren
Strømuttaket aktivert. seg fra setet. skal stoppe
Motoren i gang.
Ta ut sikrin- Motoren
gen. Se 9 S. skal stoppe.
Oversettelse av orginal bruksanvisning
33
NO
NORSK
4.5 START
1. Åpne bensinkranen. Se 10:U.
2. Kontroller at tennkabelen/tennkablene er montert på tennpluggen/tennpluggene.
3. Kontroller at strømuttaket er frakoplet.
4. Ikke hold foten på kjørepedalen.
5. Kaldstart – still gassreguleringen lengst frem i
chokestilling.
Varmstart – still gassreguleringen på full gass
(ca. 2 cm bak chokestillingen).
6. Trykk pedalen kopling-brems helt inn.
7. Vri om startnøkkelen og start motoren.
8 Når motoren har startet, stiller du gassreguleringen gradvis tilbake til full gass (ca 2 cm bak
chokestillingen) hvis det er brukt choke.
Ved bruk av maskinen bør alltid full gass brukes.
4.6 KJØRETIPS
Pass alltid nøye på at oljenivået i motoren er riktig.
Særlig ved kjøring i skrått terreng. Se 4.2.
Vær forsiktig i skrått terreng. Unngå
plutselige start og stopp ved kjøring
opp eller ned skråninger. Kjør aldri
tvers over en skråning. Kjør ovenfra og
ned eller nedenfra og opp.
Maskinen kan kjøres i maks. 10 º helling, uansett retning.
Reduser hastigheten i skråninger og
skarpe svinger slik at du beholder kontrollen og reduserer faren for å velte.
Ikke bruk fullt rattutslag ved kjøring
på høyeste gir og full gass. Maskinen
kan velte.
Hold hender og fingrer vekk fra midtdelen og setekonsollen. Klemfare. Kjør
aldri med åpent motorpanser.
4.7 STOPP
Frikople strømuttaket. Kople til parkeringsbremsen.
La motoren gå på tomgang i ett–to minutter. Stans
motoren ved å vri om startnøkkelen.
Steng bensinkranen. Dette er spesielt viktig hvis
maskinen skal transporteres, for eksempel på en
tilhenger.
Ta ut tennkabelen/tennkablene og ta
startnøkkeln ut av tenningslåsen hvis
du går fra maskinen uten tilsyn.
Motoren kan være svært varm like etter
at den har stanset. Ikke rør lydpotte, sylinder eller kjøleribber. Det kan forårsake brannskader.
34
4.8
RENGJØRING
Hold motor, lydpotter, batteri og drivstofftank fri for gress, løv og olje – slik
reduserer du brannfaren.
For å redusere brannfaren bør du kontrollere regelmessig at det ikke forekommer olje- og/eller drivstofflekkasje.
Bruk aldri vann med høyt trykk. Det
kan ødelegge akseltetningene, de elektriske komponentene eller hydraulikkventilene.
Bruk aldri trykkluft mot kjølernes lameller. Det vil ødelegge lamellstrukturen.
Maskinen skal rengjøres etter hver gang den har
vært i bruk. Følgende anvisninger gjelder for rengjøring:
• Ikke spyl vann på motoren.
• Rengjør motoren med børste og/eller trykkluft.
• Rengjør motorens kjøleluftinntak (9:T).
• Etter rengjøring med vann, starter du maskinen
og eventuelt klippeaggregatet for å fjerne vann
som kan trenge inn i lager og forårsake skade.
5 VEDLIKEHOLD
5.1 SERVICEPROGRAM
For å hele tiden holde maskinen i god stand med
hensyn til pålitelighet og driftssikkerhet samt med
tanke på miljøet, bør GGPs serviceprogram følges.
Service som er utført ved autorisert verksted garanterer at arbeidet er utført fagmessig, med originale reservedeler.
5.2 KLARGJØRING
Alt service- og vedlikeholdsarbeid skal utføres når
maskinen står stille med motoren slått av.
Unngå at maskinen ruller ved å alltid
kople til parkeringsbremsen.
Stopp motoren.
Unngå at motoren starter utilsiktet ved
å løsne tennkabelen/tennkablene fra
tennpluggen/tennpluggene og ta startnøkkelen ut av tenningslåsen.
5.3 DEKKTRYKK
Juster lufttrykket i dekkene som følger:
Foran: 0,6 bar (9 psi).
Bak: 0,4 bar (6 psi).
Oversettelse av orginal bruksanvisning
NORSK
5.4 BYTTE AV MOTOROLJE
Bytt motorolje første gang etter fem driftstimer og
deretter hver 50. driftstime eller en gang i sesongen.
Bytt olje oftere, hver 25. driftstime eller minst en
gang i sesongen, hvis motoren arbeider usedvanlig
tungt eller hvis omgivelsestemperaturen er høy.
Bruk olje iht. tabellen under.
Olje
SAE 10W-30
Serviceklasse
SJ eller høyere
Ikke tilsett noe i oljen.
Ikke fyll på for mye olje. Det kan føre til at motoren overopphetes.
Skift olje når motoren er varm.
Motoroljen kan være svært varm hvis
den tappes rett etter stopp. La derfor
motoren kjøle seg ned i noen minutter
før oljen tappes.
1. Klem sammen klemmene på oljetappeslangen.
Bruk en polygrip eller lignende. Se fig. 10 V.
2. Flytt klemmen 3-4 cm opp på oljetappeslangen
og trekk pluggen ut.
3. Samle opp oljen i en beholder.
OBS! Det må ikke søles olje på kileremmene.
4. Lever oljen til deponering i overensstemmelse
med lokale regler.
5. Monter oljetappepluggen og skyv klemmen på
plass igjen så den klemmer over pluggen.
6. Ta ut oljepeilepinnen og fyll på ny olje.
Oljemengde: 1,4 liter
7. Etter fylling av olje skal motoren startes og kjøres på tomgang i 30 sekunder.
8. Kontroller om det forekommer oljelekkasje.
9. Stopp motoren. Vent i 30 sekunder og kontroller
deretter oljenivået i overensstemmelse med 4.2.
5.5 TRANSMISJON, OLJE (4WD)
Olje i den hydrauliske kraftoverføringen skal henholdsvis kontrolleres/justeres og byttes i intervaller som angitt i tabellen nedenfor.
Deretter i
1. gang
intervall
Løsning
Driftstimer
Kontroll – justering av nivå.
50
Bytte av olje.
5
200
Oljetype: Syntetisk olje 5W-50.
Oljemengde ved bytte: ca. 3,5 liter.
5.5.1 Kontroll justering
Se “4.3”.
5.5.2 Tapping
1. Kjør maskinen i varierende hastigheter i 1020
minutter, for å varme opp transmisjonsoljen.
NO
2. Sett maskinen rett.
3. Trekk ut begge frakoplingsspakene iht. fig. 6.
4. Plasser et oppsamlingskar under bakakselen og
et under forakselen.
5. Åpne oljebeholderen ved å ta av lokket. Se 9 R.
Kun en 3/8” firkantnøkkel kan brukes
på oljetappepluggen. Annet verktøy
ødelegger pluggen.
6. Demonter oljetappeplugg fra bakakselen. Rengjør hullet og bruk en 3/8” firkantnøkkel. Se figur 11.
7. Demonter to tappeplugger fra forakselen. Bruk
en 12 mm pipenøkkel. La oljen i forakselen og
ledningene renne ut. Se fig. 12.
8. Kontroller at pakningene på forakselens tappeplugger er intakte. Se fig. 12. Monter pluggene
igjen. Tiltrekkingsmoment: 1517 Nm.
Hvis oljetappepluggen trekkes til hardere enn 5 Nm, blir den skadet.
9. Kontroller at pakningen på bakakselens
oljetappeplugg er intakt. Se fig. 11 Y. Trekk til
oljetappepluggen med 5 Nm.
10.Sug ut oljen i nederst i beholderen ved hjelp av
en oljesuger. Se figur 13.
11.Lever oljen til deponering i overensstemmelse
med lokale regler.
5.5.3 Fylling
Motoren må aldri kjøres når stengeventilen bak er skjøvet inn og stengeventilen foran er trukket ut.
Det vil ødelegge forakselens tetninger.
1. Fyll oljebeholderen med ny olje.
Hvis motoren skal kjøres innendørs må
det koples et avgassavtrekk til motorens
avgassrør.
2. Kontroller at bakakselens stengeventil er trukket ut.
3. Start motoren Når motoren startes skyves forakselens stengeventil inn automatisk.
4. Trekk ut forakselens stengeventil.
OBS! Oljen suges veldig raskt inn i systemet.
Beholderen må alltid være fylt. Det må ikke
suges inn luft.
5. Sett kjørepedalen i foroverstilling ved å blokkere den med en trekile el.l. Se fig. 14. Fyll oljebeholderen etter hvert med ny olje.
6. Kjør i foroverstilling i ca. et minutt.
7. Flytt trekilen og still kjørepedalen i bakoverstilling. Fortsett å fylle på olje.
8. Kjør i bakoverstilling i ca. et minutt.
9. Skift kjøreretning en gang i minuttet iht. ovennevnte, og fortsett å fylle på olje til det slutter å
boble i beholderen.
Oversettelse av orginal bruksanvisning
35
NO
NORSK
10.Slå av motoren, sett på lokket på oljebeholderen
og lukk panseret.
11.Prøvekjør noen minutter og juster oljenivået i
beholderen.
5.6 REMTRANSMISJONER
Kontroller etter 5 driftstimer at alle remmer er intakte og uskadde.
5.7 STYRING
Styringen skal kontrolleres/justeres etter 5 driftstimer og deretter hver 100. driftstime.
5.7.1 Kontroll
Vri rattet i korte rykk frem og tilbake. Det skal ikke
forekomme mekanisk slark i styrekjedene.
5.7.2 Justering
Juster styrekjedene ved behov, slik:
1. Still maskinen i ”rett forover”-stilling.
2. Juster styrekjedene med de to mutrene som sitter under midtpunktene. Se figur 16.
3. Juster begge mutrene like mye, til det ikke er
noe slark.
4. Prøvekjør maskinen rett forover og kontroller at
rattet ikke er stilt skjevt.
5. Hvis rattet er skjevt løsner du den ene mutteren
og trekker til den andre.
Ikke spenn styrekjedene for hardt. Styringen går da
tungt samtidig som kjedene slites mer.
5.8 BATTERI
Syre som kommer i kontakt med øyne
eller hud forårsaker alvorlige personskader. Hvis en kroppsdel kommer i
kontakt med syre, må du umiddelbart
skylle med rikelige mengder vann og
kontakte lege snarest.
Batteriet er et ventilregulert batteri med 12 V nominell spenning. Batterivæsken trenger ikke og
kan ikke kontrolleres eller fylles på. Det eneste
som kreves av vedlikehold er lading, for eksempel
etter lengre tids oppbevaring.
Batteriet må lades helt opp før første
gangs bruk. Batteriet skal alltid oppbevares i helt oppladet stand. Hvis batteriet oppbevares i utladet stand, oppstår
det alvorlige skader.
5.8.1 Lading med motoren
Først og fremst kan batteriet lades ved hjelp av motorens generator, slik:
1. Monter batteriet i maskinen som beskrevet
nedenfor.
2. Sett maskinen utendørs eller monter en utsugingsinnretning for avgassene.
3. Start motoren etter instruksene i bruksanvisningen.
36
4. Kjør motoren uten stopp, kontinuerlig i 45 minutter.
5. Stopp motoren og batteriet er helt oppladet.
5.8.2 Lading med batterilader
Ved lading med batterilader må det brukes en lader
med konstant spenning.
Kontakt forhandleren for innkjøp av batterilader
med konstant spenning.
Batteriet kan skades hvis du bruker en batterilader av standardtype.
5.8.3 Demontering/montering
Batteriet er plassert under motorpanseret. Ved demontering/montering gjelder følgende vedrørende
tilkopling av kablene:
• Ved demontering. Kople først den svarte kabelen fra batteriets minuspol (-). Kople deretter
den røde kabelen fra batteriets plusspol (+).
• Ved montering. Kople først den røde kabelen til
batteriets plusspol (+). Kople deretter den svarte kabelen til batteriets minuspol (-).
Hvis kablene koples fra/koples til i omvendt rekkefølge, er det fare for kortslutning og skader på batteriet.
Hvis kablene byttes om, blir generatoren og batteriet ødelagt.
Stram kablene skikkelig. Løse kabler
kan forårsake brann.
Motoren må aldri kjøres med frakoplet
batteri. Fare for alvorlige skader på generator og el-system.
5.8.4 Rengjøring
Hvis batteripolene har oksidert, må de rengjøres.
Rengjør batteripolene med en stålbørste og smør
dem inn med polfett.
5.9 LUFTFILTER, MOTOR
Luftfilteret (papirfilter) skal rengjøres/byttes hver
100. driftstime.
OBS! Rengjør/bytt filtrene oftere dersom
maskinen arbeider under støvfylte forhold.
Demonter/monter luftfiltrene i overensstemmelse
med nedenstående.
1. Rengjør grundig rundt luftfilterdekselet (12:R).
2. Demonter luftfilterdekselet ved å løsne de to
skruene.
3. Demonter papirfilteret (12:S). Vær forsiktig,
slik at det ikke kommer noe smuss ned i forgasseren. Rengjør luftfilterhuset.
4. Rengjør papirfilteret ved å banke det lett mot en
plan overflate. Bytt ut filteret hvis det er svært
skittent.
5. Monter det igjen i omvendt rekkefølge.
Oversettelse av orginal bruksanvisning
NORSK
Trykkluft eller petroleumsbaserte løsningsmidler,
som for eksempel parafin, må ikke brukes ved rengjøring av papirfilteret. Det vil ødelegge filteret.
Ikke bruk trykkluft ved rengjøring av papirfilteret.
Papirfilteret må ikke oljes inn.
NO
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.10 TENNPLUGG
Tennpluggen/tennpluggene skal byttes hver 200.
driftstime (= ved annenhver grunnservice).
Rengjør området rundt tennpluggfestet før du løsner tennpluggen.
Tennplugg: Champion RC12YC eller tilsvarende.
Avstand mellom elektroder: 0,75 mm.
5.11 LUFTINNTAK
Se 9:T. Motoren er luftkjølt. Et tilstoppet kjølesystem skader motoren. Rengjør luftinntaket til motoren hver 50. driftstime. En grundigere rengjøring
av kjølesystemet utføres ved hver grunnservice.
5.12 SMØRING
Samtlige smørepunkter i henhold til tabellen
nedenfor skal smøres hver 50. driftstime samt etter
hver vask. ¨
Objekt
Løsning
Figur
Midtpunkt 4 smørenipler.
17
Bruk fettsprøyte fylt med
universalfett. Pump helt til
fettet trenger ut.
Styrekjeder Børst kjende rene med stålbørste.
Smør med kjedespray av universaltype.
Spennarmer Smør lagerpunktene med
18
oljekanne samtidig som de
respektive reguleringene
aktiveres.
Gjøres enklest av to personer.
ReguleSmør wireendene med olje18
ringswirer kanne samtidig som de
respektive reguleringene
aktiveres.
Skal utføres av to personer.
5.13 SIKRING
Ved elektrisk feil, kontroller/skift sikringen, 20 A.
Se 9:S.
6 PATENT – MØNSTERBESKYTTELSE
Denne maskinen eller deler av den omfattes av følgende patent- og mønsterbeskyttelse:
GGP forbeholder seg retten til å endre produktene
uten varsel.
Oversettelse av orginal bruksanvisning
37
DEUTSCH
DE
1 ALLGEMEINES
Dieses Symbol kennzeichnet eine WARNUNG. Ein Nichtbefolgen der Anweisungen kann schwerwiegende
Personen- und bzw. oder Sachschäden
nach sich ziehen.
Vor dem Start sind diese Bedienungsanleitung sowie die beigefügte Broschüre
“SICHERHEITSVORSCHRIFTEN"
aufmerksam durchzulesen.
1.1
SYMBOLE
Am Gerät befinden sich folgende Symbole, um
den Bediener darauf hinzuweisen, dass bei Benutzung und Wartung des Geräts Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten sind.
Bedeutung der Symbole:
Warnung!
Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts
die Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften.
Warnung!
Achten Sie auf herausgeschleuderte Gegenstände. Stellen Sie sicher, dass sich
niemand im Gefahrenbereich des Mähers
aufhält.
Warnung!
Beim Mähen immer einen Gehörschutz
tragen.
Warnung!
Dieses Gerät ist nicht für das Befahren öffentlicher Straßen bestimmt.
Warnung!
Geräte mit montierten Original-Zubehörteilen dürfen unabhängig von der Richtung nur über Gefälle bis zu einem
Neigungswinkel von maximal 10° gefahren werden.
Warnung!
Quetschgefahr! Von der Knicklenksteuerung einen Sicherheitsabstand einhalten.
Warnung!
Verbrennungsgefahr! Den Schalldämpfer/
Katalysator nicht berühren.
1.2 HINWEISE
1.2.1 Abbildungen
Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung
sind mit 1, 2, 3 usw. nummeriert.
Die Komponenten in den Abbildungen sind mit A,
B, C usw. bezeichnet.
Ein Hinweis zur Komponente C in Abbildung 2
wird als “2:C” angegeben.
38
1.2.2 Überschriften
Die Überschriften in dieser Bedienungsanleitung
sind gemäß folgendem Beispiel nummeriert.
“1.3.1 Allgemeine Sicherheitskontrolle” ist eine
Zwischenüberschrift zu “1.3 Sicherheitskontrolle”
und ist ihr untergeordnet.
Bei einem Hinweis auf Überschriften wird häufig
lediglich die Nummer der Überschrift angegeben:
z.B. “Siehe 1.3.1”.
2 BESCHREIBUNG
2.1
GETRIEBE
2.1.1 HST
Das Gerät arbeitet mit Hinterradantrieb.
Die Hinterachse ist mit einem Hydrostatgetriebe
mit stufenloser Übersetzung vorn und hinten ausgestattet.
Um das Fahren in Kurven zu erleichtern, ist die
Hinterachse mit einem Differential ausgestattet.
Die frontseitig montierten Geräte werden über
Keilriemen angetrieben.
2.1.2 4WD
Das Gerät verfügt über einen Vierradantrieb. Die
Leistung vom Motor wird hydraulisch auf die Antriebsräder übertragen. Der Motor treibt eine Ölpumpe an, die das Öl durch die hinteren und
vorderen Achsenantriebe pumpt.
Vorder- und Hinterachse sind in Serie geschaltet.
Dadurch rotieren Vorder- und Hinterräder mit derselben Drehzahl.
Um das Fahren in Kurven zu erleichtern, sind beide Achsen mit Differentialen ausgerüstet.
Die frontseitig montierten Geräte werden über
Keilriemen angetrieben.
2.2
LENKUNG
Das Gerät ist mit einer Knicklenksteuerung ausgestattet. Dazu besteht der Rahmen aus einem separaten vorderen und hinteren Teil, die zueinander
verdreht werden können.
Durch die Knicklenksteuerung kann das Gerät mit
einem besonders geringen Radius um Bäume und
andere Hindernisse schwenken.
2.3
SICHERHEITSSYSTEM
Das Gerät ist mit einem elektrischen Sicherheitssystem ausgerüstet. Das Sicherheitssystem unterbricht bestimmte Vorgänge, die bei
Fehlsteuerungen zu Gefahrensituationen führen
können.
So kann der Motor z.B. nur gestartet werden, wenn
das Kupplungs-/Bremspedal betätigt ist.
Vor jedem Einsatz ist die Funktion des
Sicherheitssystems zu überprüfen.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
DEUTSCH
2.4 BEDIENELEMENTE
2.4.1 Geräteheber, mechanisch (1:A)
Um zwischen Betriebs- und Transportstellung zu
wechseln:
1. Das Pedal ganz durchtreten.
2. Das Pedal langsam loslassen.
2.4.2 Kupplung-Feststellbremse (1:B)
Das Pedal darf niemals während des
Fahrens betätigt werden. Es besteht
Überhitzungsgefahr in der Kraftübertragung.
Das Pedal verfügt über drei Stellungen:
•Ausgangsposition. Die Kupplung ist nicht aktiviert. Die Feststellbremse ist nicht aktiviert.
• Zur Hälfte niedergetreten. Der Antrieb ist
ausgekoppelt. Die Feststellbremse ist nicht aktiviert.
• Pedal ganz durchgetreten. Der Antrieb ist
ausgekuppelt. Die Feststellbremse ist komplett
aktiviert, jedoch nicht arretiert. Diese Stellung
wird ebenfalls zur Notbremsung verwendet.
2.4.3 Sperre, Feststellbremse (1:C)
Die Sperre verriegelt das KupplungBremspedal in der niedergetretenen Stellung. Diese Funktion wird verwendet, um
das Gerät an Abhängen, beim Transport
usw. zu sichern, wenn der Motor nicht eingeschaltet ist.
Sicherung:
1. Das Pedal (1:C) ganz durchtreten.
2. Sperre (1:A) nach rechts führen.
3. Das Pedal (1:C) loslassen.
4. Sperre (1:A) loslassen.
Abladen:
Das Pedal (1:B) betätigen und loslassen.
2.4.4 Antrieb-Betriebsbremse (1:F)
Wenn die Maschine beim Loslassen des
Pedals nicht wie erwartet bremst, ist
das linke Pedal (1:B) als Notbremse zu
benutzen.
Das Pedal bestimmt das Übersetzungsverhältnis
zwischen Motor und Antriebsrädern (= Geschwindigkeit). Wird das Pedal losgelassen, wird die Betriebsbremse aktiviert.
1. Pedal nach vorn drücken
– das Gerät bewegt sich nach
vorn.
2. Pedal unbetätigt
– das Gerät steht still.
3. Pedal nach hinten drücken
– das Gerät fährt rückwärts.
4. Druck auf das Pedal verringern
– das Gerät beginnt zu bremsen.
DE
2.4.5 Gashebel und Choke (1:D)
Hebel zur Regulierung der Motordrehzahl sowie
als Choke beim Kaltstart des Motors.
Wenn der Motor unsauber läuft, wurde
der Hebel unter Umständen zu weit
nach vorn geschoben und hat den Choke ausgelöst. Dies schadet dem Motor,
steigert den Kraftstoffverbrauch und
ist umweltunfreundlich.
1. Choke – Starthilfe bei Kaltstarts. Die
Chokeposition befindet sich ganz vorn in
der Aussparung.
Fahren Sie nicht in dieser Stellung,
wenn der Motor warm ist.
2. Vollgas – das Gerät sollte stets mit Vollgas betrieben werden.
Die Vollgasposition befindet sich etwa 2
cm hinter der Chokestellung.
3. Leerlauf.
2.4.6 Zündschloss (1:E)
Verlassen Sie nicht das Gerät, wenn
sich der Schlüssel in Stellung 2 oder 3
befindet. Es besteht Brandgefahr. Der
Kraftstoff kann über den Vergaser in
den Motor gelangen. Zudem besteht
das Risiko, dass sich die Batterie
entlädt und beschädigt wird.
Das Zündschloss dient zum Anlassen und
Abstellen des Motors. Vier Stellungen:
1. Stoppstellung – der Motor ist
kurzgeschlossen. Der Schlüssel kann
abgezogen werden.
2/3. Fahrposition.
4. Startstellung – wenn der Schlüssel in
die federbelastete Startstellung gedreht
wird, wird der elektrische Anlasser aktiviert. Wenn der Motor angesprungen ist,
den Schlüssel in Betriebsstellung 3 zurückgehen lassen.
2.4.7 Zapfwelle (2:G)
Die Zapfwelle darf niemals eingeschaltet werden, wenn sich das frontseitig
montierte Zubehör in der Transportstellung befindet. Andernfalls wird der
Riemenantrieb zerstört.
Hebel zum Einkuppeln der Zapfwelle zum Antrieb
frontmontierten Zubehörs. Zwei Stellungen:
1. Vordere Stellung – Zapfwelle
ausgekuppelt.
2. Hintere Stellung – Mähantrieb eingekuppelt.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
39
DE
DEUTSCH
2.4.8 Auskupplungshebel
Hebel zum Auskuppeln der stufenlosen Kraftübertragung.
Modell HST ist mit einem Hebel ausgerüstet, der
mit der Hinterachse verbunden ist. Siehe (5:N).
Modell 4WD ist mit zwei Hebeln ausgestattet, die
mit der Hinterachse (6:O) und Vorderachse (6:P)
verbunden sind.
Der Auskupplungshebel darf sich nie
zwischen äußerer und innerer Stellung
befinden. Dadurch wird das Getriebe
überhitzt und beschädigt.
Mithilfe der Hebel kann das Gerät von Hand ohne
Motorkraft geschoben werden. Zwei Stellungen:
1. Hebel in innerer Stellung –
die Kraftübertragung für den
Normalbetrieb ist eingekuppelt.
2. Hebel in äußerer Stellung –
die Kraftübertragung ist ausgekuppelt. Das Gerät kann von
Hand geschoben werden.
Das Gerät darf nicht über längere Strecken oder
mit hoher Geschwindigkeit abgeschleppt werden.
Das Getriebe kann dabei beschädigt werden.
Das Gerät darf nicht gefahren werden,
wenn sich der vordere Hebel in der äußeren Stellung befindet. Es besteht die
Gefahr für Schäden und Öllecks an der
Vorderachse.
2.4.9 Sitz (3:I)
Der Sitz ist umklappbar und kann in
Längsrichtung verstellt werden. Der Sitz
wird in hochgeklappter Stellung mit Sperre (3:K) und in Längsrichtung mit Knäufen (3:J) arretiert.
Der Sitz verfügt über einen Sicherheitsschalter, der
an das Sicherheitssystem des Geräts angeschlossen ist. Dadurch können bestimmte Vorgänge mit
Gefahrenpotenzial nicht ausgeführt werden, wenn
sich niemand auf dem Sitz befindet.
2.4.10 Motorhaube (4:L)
Um an Kraftstoffhahn, Batterie und Motor
zu gelangen, wurde das Gerät mit einer
aufklappbaren Motorhaube ausgestattet.
Die Motorhaube ist mit einer Gummibefestigung gesichert.
Die Motorhaube wird wie folgt geöffnet:
1. Lösen Sie die Gummibefestigung (4:M) an der
Vorderseite der Motorhaube.
2. Klappen Sie die Motorhaube vorsichtig nach
hinten.
Das Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Das Gerät darf nur benutzt werden,
wenn die Motorhaube geschlossen und
gesichert ist. Andernfalls besteht Verbrennungs- und Quetschgefahr.
40
2.4.11 Schnellbefestigung (19:H)
Aufgrund der Teilbarkeit der Schnellbefestigungen lassen sich die verschiedenen
Arbeitsgeräte sehr leicht auswechseln.
Aufgrund der Schnellbefestigungen kann
das Mähwerk einfach zwischen zwei Stellungen verstellt werden:
• Normalstellung mit voll gespanntem Riemen.
• 4 cm hinter der Normalstellung mit durchhängendem Riemen, damit das Mähwerk näher an
die Maschine herankommt.
Gemeinsam mit dem Lösen der Spannrolle vom
Riemen vereinfachen die Schnellbefestigungen
den Riemenwechsel, Mähwerkwechsel sowie den
Wechsel in die Reinigungs- und Wartungsstellung.
Riemenspannung lockern:
1. Demontieren Sie die Sperrstifte (19:G) auf beiden Seiten.
2. Öffnen Sie die Schnellbefestigungen, indem Sie
das hintere Teil mit dem Absatz herrunterdrücken. Siehe (19:F).
Wenn die Schnellbefestigungen geöffnet sind, liegen die Mähwerkarme nur
noch lose an den Achsteilen an. Nachdem der Mähwerkriemen ausgehakt
wurde, darf das Mähwerk niemals in
Wartungs- oder Reinigungsstellung gebracht werden, ohne dass die Schnellbefestigungen wieder verriegelt sind.
3. Führen Sie die gewünschten Schritte aus, z. B.:
• Riemen aushaken.
• Mähwerk durch Aushaken der Mähwerkarme
auswechseln. Siehe Abb. 21.
Riemen spannen:
Spannen Sie zuerst die eine und anschließend die
andere Seite (siehe Anweisungen unten).
Drehen Sie den Hubarm nicht mit den
Händen. Quetschgefahr.
1. Setzen Sie einen Fuß auf den Hubarm (20:J)
und drehen Sie ihn vorsichtig eine halbe Umdrehung vorwärts.
2. Montieren Sie den Sperrstift (19:G).
3. Wiederholen Sie die o.g. Schritte auf der anderen Seite.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
DEUTSCH
3 ANWENDUNGSBEREICHE
Das Gerät darf nur für folgende Arbeiten und mit
dem angegebenen GGP-Originalzubehör eingesetzt werden:
Vorgang
GGP-Originalzubehör
Rasenmähen
Mit Mähwerken:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Schneeräumung Mit Schneeräumschild. Schneeketten und Rahmengewichte
werden empfohlen.
Aufnehmen von Mit anhängbarem Grasfangkorb
Gras und Laub
(38" oder 42").
Transport von Gras Mit Anhänger.
und Laub
Kehren
Mit Kehrvorrichtung. Staubschutzabdeckung empfohlen.
Unkrautbekämp- Mit frontseitig montiertem Kulfung auf Kieswe- tivator.
gen
Die Zugvorrichtung darf mit einer senkrechten
Kraft von höchstens 100 N belastet werden.
Die Schubkraft von angehängtem Zubehör darf die
Zugvorrichtung mit höchstens 500 N belasten.
Hinweis: Setzen Sie sich vor der Verwendung
eines Anhängers mit dem zuständigen Versicherungsunternehmen in Verbindung.
Hinweis: Dieses Gerät ist nicht zum Befahren öffentlicher Straßen bestimmt.
4 START UND BETRIEB
Das Gerät darf nur benutzt werden,
wenn die Motorhaube geschlossen und
gesichert ist. Andernfalls besteht Verbrennungs- und Quetschgefahr.
4.1
BENZINTANK FÜLLEN (7:Q)
Immer reines bleifreies Benzin tanken. Zweitaktmischungen dürfen nicht verwendet werden.
Der Tank fasst 6 Liter. Der Benzinstand kann einfach am transparenten Tank abgelesen werden.
Hinweis: Herkömmliches bleifreies Benzin ist nur
begrenzt haltbar und darf nicht länger als 30 Tage
gelagert werden.
Auch umweltfreundliches Benzin, so genanntes
Alkylatbenzin, ist bestens geeignet. Diese Benzinsorte ist weniger umwelt- und gesundheitsschädlich als herkömmliches Benzin.
Benzin ist stark feuergefährlich. Der
Kraftstoff ist ausschließlich in speziell
für diesen Zweck hergestellten Behältern aufzubewahren.
DE
Benzin darf nur im Freien aufgefüllt
werden, dabei darf nicht geraucht werden. Den Kraftstoff vor dem Anlassen
des Motors einfüllen. Den Tankdeckel
niemals öffnen oder Benzin auffüllen,
wenn der Motor läuft oder noch warm
ist.
Den Benzintank nie ganz auffüllen. Den Einfüllstutzen sowie die oberen 1-2 cm des Tanks freilassen, damit sich das Benzin bei Erwärmung
ausdehnen kann, ohne überzulaufen. Siehe Abb. 7.
4.2 ÖLSTANDSKONTROLLE, MOTORÖL
Bei Lieferung ist das Kurbelgehäuse mit Öl des
Typs SAE 10W-30 gefüllt.
Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung, ob der
vorliegende Ölstand korrekt ist. Dabei sollte
das Gerät auf einer ebenen Unterlage stehen.
Den Bereich rund um den Ölmessstab sauberwischen. Stab lösen und herausziehen.
Ölmessstab abwischen. Danach ganz einschieben und festschrauben.
Dann wieder losschrauben und herausziehen. Ölstand ablesen. Füllen Sie Öl bis zur Markierung
“FULL” ein, wenn der Ölstand unterhalb dieser
Markierung liegt. Siehe Abb. 8.
Der Ölstand darf die Markierung “FULL" niemals
überschreiten. Ansonsten kann sich der Motor
überhitzen. Übersteigt der Ölstand die Markierung
”FULL”, ist Öl abzulassen, bis der korrekte Ölstand erreicht ist.
4.3 ÖLSTAND - GETRIEBEÖL
Den Ölstand vor jeder Anwendung der
Maschine kontrollieren. Dabei sollte die
Maschine auf einer ebenen Unterlage stehen.
Den Ölstand am Behälter (9:R9) ablesen. Das Niveau soll zwischen „MAX“ und „MIN“ liegen. Bei
Bedarf Öl nachfüllen.
Olietype:
Olietype
4WD
Synthetisches Öl 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4
SICHERHEITSKONTROLLE
Überprüfen Sie, ob die Ergebnisse der im Folgenden aufgeführten Sicherheitskontrollen beim
Test des aktuellen Geräts erfüllt werden.
Vor jedem Einsatz ist die Sicherheitskontrolle durchzuführen.
Wenn nur eines der unten aufgeführten
Ergebnisse nicht zutrifft, darf das Gerät nicht verwendet werden! Das Gerät
ist dann zur Reparatur in eine Servicewerkstatt zu bringen.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
41
DEUTSCH
DE
4.4.1 Allgemeine Sicherheitskontrolle
Objekt
Kraftstoffleitungen
und Anschlüsse
Elektrokabel
Ergebnis
Keine Lecks
Die gesamte Isolierung ist
intakt.
Keine mechanischen Schäden.
Abgassystem
Keine Lecks an den
Anschlüssen.
Alle Schrauben sind fest
angezogen.
Ölleitungen
Keine Lecks. Keine Schäden.
Gerät nach vorn/hin- Das Gerät sollte anhalten.
ten fahren und Pedal
Antrieb-Betriebsbremse freigeben.
Probefahrt
Keine unnormalen Vibrationen.
Keine unnormalen
Geräusche.
4.4.2 Elektrische Sicherheitskontrolle
Vor jedem Einsatz ist die Funktion des
Sicherheitssystems zu überprüfen.
Zustand
Maßnahme
Pedal Kupplung- Start versuchen.
Bremse nicht heruntergedrückt.
Zapfwelle nicht
aktiviert.
Pedal Kupplung- Start versuchen.
Bremse heruntergedrückt.
Zapfwelle aktiviert.
Motor läuft. Zapf- Fahrer erhebt
welle aktiviert.
sich aus dem
Sitz.
Motor läuft.
Sicherung herausnehmen.
Siehe 9:S
Ergebnis
Der Motor
darf nicht
starten.
Der Motor
darf nicht
starten.
Der Motor
sollte anhalten.
Der Motor
sollte anhalten.
4.5 START
1. Öffnen Sie den Benzinhahn. Siehe 10:U.
2. Kontrollieren Sie, ob das/die Zündkabel an der
(den) Zündkerze(n) montiert sind.
3. Überprüfen Sie, ob die Zapfwelle ausgeschaltet
ist.
4. Den Fuß nicht auf das Fahrpedal setzen.
5. Kaltstart – verschieben Sie den Gashebel ganz
nach vorn in die Chokestellung.
Warmstart – stellen Sie den Gashebel auf Vollgas (ca. 2 cm hinter der Chokestellung).
42
6. Das Pedal Kupplung-Bremse ganz durchtreten.
7. Zündschlüssel drehen und Motor anlassen.
8 Wenn der Motor läuft, den Gashebel allmählich
auf Vollgas (etwa 2 cm hinter der Chokestellung) schieben, wenn der Choke betätigt worden ist.
9. Bei Kaltstart das Gerät nicht unmittelbar nach
dem Start belasten, sondern den Motor erst einige Minuten lang laufen lassen. Das Öl muss erst
warm werden.
Der Einsatz des Geräts sollte stets mit Vollgas erfolgen.
4.6 TIPPS
Achten Sie stets darauf, dass sich im Motor die
korrekte Ölmenge befindet. Dies gilt insbesondere
beim Fahren an Hängen. Siehe 4.2.
Beim Fahren an Hängen ist besondere
Vorsicht geboten. Führen Sie beim Aufund Abfahren an Hängen keine abrupten Starts oder Stopps aus. Niemals
quer zum Hang bewegen. Fahren Sie
von oben nach unten oder von unten
nach oben.
Das Gerät darf ungeachtet der Fahrrichtung im Verhältnis zum Abhang
mit maximal 10° Neigung gefahren
werden.
Reduzieren Sie die Geschwindigkeit an
Hängen und bei scharfen Kurven, um
die Kontrolle zu behalten und die Umkippgefahr zu verringern.
Bei Vollgas und höchstem Gang keine
engen Kurven fahren. Das Gerät kann
umkippen.
Hände und Finger von Knicklenkbereich und Sitzkonsole fernhalten.
Quetschgefahr! Fahren Sie niemals mit
offener Motorhaube.
4.7 STOPP
Zapfwelle auskuppeln. Feststellbremse betätigen.
Den Motor 1 bis 2 Minuten im Leerlauf arbeiten
lassen. Motor durch Drehen des Zündschlüssels
ausschalten.
Den Benzinhahn schließen. Dies ist besonders
wichtig, wenn das Gerät z.B. auf einem Anhänger
transportiert werden soll.
Wird das Gerät unbeaufsichtigt stehen
gelassen, sind das bzw. die Zündkerzenkabel abzuziehen und der Zündschlüssel zu entfernen.
Der Motor kann unmittelbar nach dem
Ausschalten sehr heiß sein. Schalldämpfer, Zylinder oder Kühlrippen
nicht berühren. Dies kann zu Verbrennungen führen.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
DEUTSCH
4.8
REINIGUNG
DE
5.3 REIFENDRUCK
Zur Verringerung der Brandgefahr
Motor, Schalldämpfer, Batterie und
Kraftstofftank frei von Gras, Laub und
Öl halten.
Zur Verringerung der Brandgefahr das
Gerät regelmäßig auf Öl- und/oder
Kraftstoffaustritt kontrollieren.
Verwenden Sie niemals unter hohem
Druck stehendes Wasser. Dies kann zur
Zerstörung von Wellendichtungen,
elektrischen Komponenten oder Hydraulikventilen führen.
Richten Sie niemals unter hohem
Druck stehende Luft gegen die Kühllamellen. Dadurch wird die Lamellenstruktur zerstört.
Das Gerät ist nach jedem Gebrauch zu reinigen.
Dabei sind folgende Anweisungen zu beachten:
• Den Motor nicht mit Wasser abspülen.
• Mit Bürste und/oder Druckluft reinigen.
• Belüftungsöffnungen des Motors reinigen
(9:T).
• Starten Sie nach der Reinigung mit Wasser die
Maschine und gegebenenfalls das Mähwerk,
um Wasser zu entfernen. Dies kann sonst in die
Lager eindringen und Schäden verursachen.
5 WARTUNG
5.1 SERVICEPROGRAMM
Damit sich das Gerät auch weiterhin in einem guten Zustand befindet, zuverlässig und betriebssicher arbeitet und um die Umwelt zu schonen, ist
das GGP-Serviceprogramm zu befolgen.
Der von der autorisierten Werkstatt ausgeführte
Service garantiert eine fachmännische Arbeit mit
Originalersatzteilen.
5.2 VORBEREITUNG
Alle Service- und Wartungsmaßnahmen sind am
ruhenden Gerät bei ausgeschaltetem Motor durchzuführen.
Ziehen Sie immer die Feststellbremse
an, um ein Wegrollen des Geräts auszuschließen.
Stoppen Sie den Motor.
Justieren Sie den Reifendruck folgendermaßen:
Vorn: 0,6 Bar.
Hinten: 0,4 Bar.
5.4 MOTORÖLWECHSEL
Das Öl zum ersten Mal nach 5 Betriebsstunden
wechseln, danach alle 50 Betriebsstunden oder
einmal pro Saison.
Bei extrem hoher Belastung oder bei hoher Umgebungstemperatur das Öl häufiger wechseln, alle 25
Betriebsstunden oder mindestens einmal pro Saison.
Verwenden Sie Öl gemäß der folgenden Tabelle.
Öl
SAE 10W-30
Serviceklasse
SJ oder höher
Dem Öl keine Zusätze beimischen.
Nicht zuviel Öl einfüllen. Dies kann den Motor
überhitzen.
Den Ölwechsel vornehmen, solange der Motor
warm ist.
Das Motoröl kann sehr heiß sein, wenn
es direkt nach der Benutzung des Geräts abgelassen wird. Daher den Motor
vor dem Ablassen des Öls einige Minuten abkühlen lassen.
1. Klemmen Sie die Klammer des Ölablassschlauchs zusammen. 10:V.
2. Bewegen Sie die Klammer am Ölablassschlauch 3-4 cm nach oben und ziehen Sie die
Ölablassschraube heraus.
3. Fangen Sie das Öl in einem Gefäß auf.
Hinweis: Es darf kein Öl auf die Keilriemen
gelangen.
4. Entsorgen Sie das Öl gemäß den lokalen Bestimmungen zur Deponierung.
5. Montieren Sie die Ölablassschraube und schieben Sie die Klammer wieder zurück, sodass Sie
über der Ölablassschraube klemmt.
6. Den Ölmessstab herausnehmen und neues Öl
einfüllen.
Ölmenge: 1,4 Liter
7. Nach dem Einfüllen von Öl den Motor starten
und 30 Sekunden lang im Leerlauf arbeiten lassen.
8. Das Gerät auf Öllecks überprüfen.
9. Motor ausstellen. 30 Sekunden warten und den
Ölstand gemäß 4.2 kontrollieren.
Um einen unfreiwilligen Motorstart zu
verhindern, lösen Sie das (die) Zündkabel von der (den) Zündkerzen und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
43
DE
DEUTSCH
5.5 GETRIEBE, ÖL (4WD)
Öl in der hydraulischen Kraftübertragung sollten
gemäß den Abständen in der unten aufgeführten
Tabelle kontrolliert, justiert bzw. ausgewechselt
werden.
Danach in
1. Mal regelmäßigen
Maßnahme
Abständen
Betriebsstunden
Kontrolle – Ölstand50
seinstellung
Ölwechsel.
5
200
Öltyp: Synthetisches Öl 5W-50
Ölmenge beim Wechsel: ca. 3,5 Liter
5.5.1 Kontrolle – Einstellung
Siehe “4.3”.
5.5.2 Ablassen
1. Betreiben Sie das Gerät mit wechselnden Geschwindigkeiten 10-20 Minuten, sodass das Getriebeöl erwärmt wird.
2. Stellen Sie das Gerät waagerecht auf.
3. Ziehen Sie beide Auskupplungshebel heraus,
siehe Abb. 6.
4. Positionieren Sie einen Auffangbehälter unter
der Hinterachse und einen unter der Vorderachse.
5. Öffnen Sie den Ölbehälter durch Abnehmen des
Deckels. Siehe 9:R.
Für die Ölablassschraube darf ausschließlich ein 3/8-Zoll-Vierkantschlüssel benutzt werden. Andere Werkzeuge
zerstören die Schraube.
6. Demontieren Sie die Ölablassschraube von der
Hinterachse. Reinigen Sie die Öffnung und verwenden Sie einen 3/8-Zoll-Vierkantschlüssel.
Siehe Abbildung 11.
7. Demontieren Sie zwei Ablassschrauben von der
Vorderachse. Verwenden Sie einen 12-mmSteckschlüssel. Lassen Sie das Öl aus Vorderachse und den Leitungen ablaufen. Siehe Abb.
12.
8. Kontrollieren Sie, ob die Dichtungen an den
Ablassschrauben der Vorderachse intakt sind.
Siehe Abb. 12. Bringen Sie diese Schrauben
wieder an. Anzugsdrehmoment: 15-17 Nm.
Bei einem Anzugsmoment über 5 Nm
wird die Ölablassschraube beschädigt.
9. Kontrollieren Sie, ob die Dichtung für
die Ölablassschraube an der Hinterachse intakt
ist. Siehe Abb. 11:Y. Bringen Sie wieder an der
Hinterachse an. Ziehen Sie die Ölablassschraube mit 5 Nm fest.
10.Entfernen Sie das Öl aus dem tieferen Behälterteil mithilfe eines Ölsaugers. Siehe Abb. 13.
44
11.Entsorgen Sie das Öl gemäß den lokalen Bestimmungen zur Deponierung.
5.5.3 Einfüllen
Der Motor darf nie eingeschaltet werden, wenn das hintere Absperrventil
eingeschoben und das vordere Absperrventil herausgezogen ist.
Andernfalls werden die Dichtungen für
die Vorderachse zerstört.
1. Befüllen Sie den Ölbehälter mit dem neuen Öl.
Wenn der Motor in geschlossenen Räumen betrieben werden soll, muss die
Vorrichtung für die Abgasabsaugung
mit dem Auspuff des Motors verbunden sein.
2. Stellen Sie sicher, dass das Absperrventil an der
Hinterachse herausgezogen ist.
3. Starten Sie den Motor. Dabei wird das Absperrventil an der Vorderachse automatisch hineingeschoben.
4. Ziehen Sie das Absperrventil an der Vorderachse heraus.
ACHTUNG! Das Öl wird äußerst schnell in
das System gesaugt. Der Behälter muss stets
befüllt sein. Es darf keine Luft eingesaugt
werden.
5. Bringen Sie das Fahrpedal in die Vorwärtsstellung, indem Sie es mit einem Holzkeil o.s.ä.
blockieren. Siehe Abb. 14. Befüllen Sie anschließend den Ölbehälter mit neuem Öl.
6. Lassen Sie das Gerät eine Minute im Vorwärtsbetrieb laufen.
5.6 RIEMENÜBERTRAGUNG
Überprüfen Sie nach 5 Betriebsstunden, ob sämtliche Riemen intakt und unbeschädigt sind.
5.7 LENKUNG
Die Lenkung ist nach 5 Betriebsstunden zu kontrollieren/nachzustellen. Anschließend ist dies alle
100 Betriebsstunden zu wiederholen.
5.7.1 Kontrolle
Drehen Sie das Rad mit kurzem ruckartigen Ziehen nach vorn und hinten. Es darf kein mechanisches Spiel an den Lenkketten vorliegen.
5.7.2 Einstellung
Justieren Sie die Lenkketten bei Bedarf wie folgt:
1. Stellen Sie das Gerät auf geradeaus ein.
2. Justieren Sie die Lenkketten mit den zwei Muttern, die sich unter dem Knicklenkpunkt befinden. Siehe Abb. 16.
3. Justieren Sie beide Muttern gleich und so weit,
bis kein Spiel mehr vorliegt.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
DEUTSCH
4. Fahren Sie das Gerät zur Probe geradeaus und
überprüfen Sie, ob sich das Rad nicht schräg gestellt hat.
5. Ist das Rad schräggestellt, lösen Sie die eine
Mutter und ziehen Sie die andere Mutter an.
Die Lenkketten nicht zu stark spannen. Die Lenkung wird dann schwergängig und der Verschleiß
der Ketten nimmt zu.
5.8
BATTERIE
Säure, die mit Augen oder Haut in Kontakt kommt, verursacht schwere Verletzungen. Ist ein Körperteil mit Säure in
Kontakt geraten, sofort mit reichlich
Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
Bei der Batterie handelt es sich um ein ventilgesteuertes Modell mit 12 V Nennspannung. Eine
Kontrolle oder Auffüllung der Batterieflüssigkeit
ist weder möglich noch nötig. Die einzige erforderliche Wartungsmaßnahme besteht in der Aufladung, z.B. nach einer langen Lagerung.
Vor ihrer ersten Verwendung muss die
Batterie vollständig aufgeladen werden. Sie ist darüber hinaus stets in vollgeladenem Zustand zu lagern. Wird die
Batterie in entladenem Zustand gelagert, treten schwerwiegende Schäden
auf.
5.8.1 Laden per Motor
Die Batterie kann in erster Linie mithilfe des Motorgenerators aufgeladen werden. Gehen Sie dabei
wie folgt vor:
1. Montieren Sie die Batterie im Gerät gemäß der
folgenden Anleitung.
2. Stellen Sie das Gerät im Freien auf oder montieren Sie eine Absaugvorrichtung für Abgase.
3. Starten Sie den Motor gemäß der Gebrauchsanweisung.
4. Betreiben Sie den Motor ohne Unterbrechung
für die Dauer von 45 Minuten.
5. Stellen Sie den Motor ab. Die Batterie ist nunmehr vollständig aufgeladen.
5.8.2 Laden mit Batterieladegerät
Beim Aufladen mithilfe eines Batterieladegeräts
ist ein Gerät mit Konstantspannung zu verwenden.
Hinweise zum Kauf eines Batterieladegeräts mit
Konstantspannung erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Bei Verwendung eines Standardladegeräts
kann die Batterie beschädigt werden.
5.8.3 Demontage/Montage
Die Batterie befindet sich unter der Motorhaube.
Bei einer Demontage/Montage gilt Folgendes für
den Anschluss der Kabel:
• Bei der Demontage: Trennen Sie zuerst das
DE
schwarze Kabel vom Batterieminuspol (-).
Trennen Sie danach das rote Kabel vom Batteriepluspol (+).
• Bei der Montage: Verbinden Sie zuerst das rote
Kabel mit dem Batteriepluspol (+). Verbinden
Sie danach das schwarze Kabel mit dem Batterieminuspol (-).
Wenn die Kabel in der umgekehrten
Reihenfolge angeschlossen bzw. getrennt werden, besteht das Risiko für
einen Kurzschluss sowie eine Beschädigung der Batterie.
Durch das Vertauschen der Kabel werden Generator und Batterie zerstört.
Ziehen Sie die Kabel fest an. Lose Kabel
können Brände verursachen.
Der Motor darf nie bei getrennter Batterie betrieben werden. Dadurch besteht die Gefahr für Schäden an
Generator und elektrischem System.
5.8.4 Reinigung
Oxidierte Batteriepole müssen gereinigt werden.
Verwenden Sie dazu eine Stahlbürste und schmieren Sie die Pole mit Polfett ein.
5.9
LUFTFILTER, MOTOR
Der Luftfilter (Papierfilter) ist alle 100
Betriebsstunden zu reinigen/auszutauschen.
Hinweis: Wird das Gerät unter staubigen
Bedingungen eingesetzt, sind die Filter häufiger zu
reinigen/auszutauschen.
Demontieren/montieren Sie die Luftfilter wie
folgt.
1. Reinigen Sie den Bereich um das Luftfiltergehäuse (12:R) sorgfältig.
2. Demontieren Sie das Luftfiltergehäuse, indem
Sie die zwei Schrauben lösen.
3. Papierfilter (12:S) demontieren. Vorsichtig
arbeiten, damit kein Schmutz in den Vergaser
gelangt. Das Luftfiltergehäuse reinigen.
4. Reinigen Sie den Papierfilter, indem Sie ihn
leicht gegen eine ebene Fläche klopfen. Wenn
der Papierfilter sehr schmutzig ist, sollte er
ausgewechselt werden.
5. Gehen Sie bei der Montage in umgekehrter
Reihenfolge vor.
Zur Reinigung des Papierfilters dürfen keine
Druckluft oder Lösungsmittel auf Petroleumbasis
bzw. kein Petroleum verwendet werden. Dadurch
wird der Filter zerstört.
Zur Reinigung des Papierfilters keine Druckluft
benutzen. Der Papierfilter darf nicht eingeölt
werden.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
45
DE
DEUTSCH
5.10 ZÜNDKERZE
Die Zündkerze(n) ist (sind) alle 200 Betriebsstunden auszutauschen (d.h. bei jedem zweiten Grundservice).
Bevor Sie die Zündkerze lösen, reinigen Sie deren
Befestigung.
Zündkerze: Champion RC12YC oder gleichwertig.
Elektrodenabstand: 0,75 mm.
5.11 LUFTEINLASS
Siehe 9:T. Der Motor ist luftgekühlt. Verstopfungen im Kühlsystem schaden dem Motor. Der Lufteinlass des Motors ist alle 50 Betriebsstunden zu
reinigen. Eine gründlichere Reinigung des Kühlsystems wird bei jedem Grundservice ausgeführt.
5.12 SCHMIERUNG
Sämtliche Schmierpunkte entsprechend der folgenden Tabelle sind alle 50 Betriebsstunden sowie
nach jedem Waschen zu schmieren.
Objekt
Maßnahme
Abbil
dung
Knicklenk- 4 Schmiernippel.
17
punkt
Fettspritze mit Universalfett
verwenden. Solange pumpen,
bis Fett austritt.
Lenkketten Ketten mit Stahlbürste reinigen. Mit Universalkettenspray
schmieren.
Spannarme Lagerpunkte mit Ölkännchen
18
schmieren und gleichzeitig die
entsprechenden Bedienelemente aktivieren.
Am besten von 2 Personen
auszuführen.
Seilzüge Seilzugenden mit Ölkännchen 18
der
schmieren und gleichzeitig die
Bedienele- entsprechenden Bedienelemente
mente aktivieren.
Am besten von 2 Personen
auszuführen.
5.13 SICHERUNG
Bei elektrischen Störungen, Sicherung überprüfen
bzw. austauschen, 20 A. Siehe 9:S.
6 PATENT- UND MUSTERSCHUTZ
Dieses Gerät oder Teile von ihm unterliegen folgendem Patent- und Musterschutz:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
46
GGP behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt vorzunehmen.
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
ENGLISH
1 GENERAL
2 DESCRIPTION
This symbol indicates WARNING. Serious personal injury and/or damage to
property may result if the instructions
are not followed carefully.
You must read these instructions for use
and the accompanying pamphlet
“SAFETY INSTRUCTIONS” carefully, before starting up the machine.
1.1
EN
SYMBOLS
The following symbols appear on the machine.
They are there to remind you of the care and attention required during use and maintenance.
This is what the symbols mean:
Warning!
Read the instruction manual and the safety
manual before using the machine.
Warning!
Watch out for discarded objects. Keep onlookers away.
Warning!
Always wear hearing protectors.
Warning!
This machine is not designed to be driven
on public roads.
Warning!
The machine, equipped with original accessories, must not be driven in any direction on slopes with a gradient greater than
10º.
Warning!
Risk of crushing injuries. Keep hands and
feet well away from the articulated steering joint.
Warning!
Risk of burn injuries. Do not touch the silencer/catalytic converter.
1.2 REFERENCES
1.2.1 Figures
The figures in these instructions for use are numbered 1, 2, 3, etc.
Components shown in the figures are marked A, B,
C, etc.
A reference to component C in figure 2 is written
“2:C”.
1.2.2 Headings
The headings in these instructions for use are numbered in accordance with the following example:
“1.3.1 General safety check” is a subheading to
“1.3 Safety checks” and is included under this
heading.
When referring to headings, only the number of the
heading is normally specified. E.g. “See 1.3.1”.
2.1 TRANSMISSION
2.1.1 HST
The machine is rear wheel drive.
The rear axle is equipped with a hydrostatic transmission with infinitely variable forward and reverse gear ratios.
The rear axle is also equipped with a differential to
facilitate turning.
Front mounted tools are driven by drive belts.
2.1.2 4WD
The machine has 4-wheel drive. The power from
the engine to the drive wheels is transferred hydraulically. The engine drives an oil pump, which
pumps oil through the rear and front axle drives.
The front axle and rear axle are connected in series, which means that the front wheels and rear
wheels are forced to rotate at the same speed.
To make turning easier, both axles are equipped
with differential.
Front-mounted implements are powered via drive
belts.
2.2 STEERING
The machine is articulated. This means that the
chassis is divided into a front and a rear section,
which can be turned in relation to each other.
The articulated steering means that the machine
can turn around trees and other obstacles with an
extremely small turning radius.
2.3 SAFETY SYSTEM
The machine is equipped with an electrical safety
system. The safety system interrupts certain activities that can entail a danger of incorrect manoeuvres.
For example, the engine can only be started if the
clutch-parking brake pedal is depressed.
The operation of the safety system must
always be checked every time before
use.
2.4 CONTROLS
2.4.1 Implement lifter, mechanical (1:A)
To switch between working position and transport
position:
1. Depress the pedal fully.
2. Release the pedal slowly.
Original instructions for use
47
EN
ENGLISH
2.4.2 Clutch-parking brake (1:B)
Never press the pedal while driving.
There is a risk of overheating in the
power transmission.
The pedal has the following
three positions:
•Released. The clutch is not activated. The parking brake is not
activated.
• Depressed halfway. Forward drive disengaged.
The parking brake is not activated.
• Fully depressed. Forward drive disengaged.
The parking brake is fully activated but not
locked. This position is also used as emergency
brake.
2.4.3 Inhibitor, parking brake (1:C)
The inhibitor locks the “clutch-brake”
pedal in the depressed position. This function is used to lock the machine on slopes,
during transport, etc., when the engine is
not running.
Locking:
1. Depress the pedal (3:B) fully.
2. Move the inhibitor (3:C) to the right.
3. Release the pedal (3:B).
4. Release the inhibitor (3:C).
Unlocking:
Press and release the pedal (3:B).
2.4.4 Driving-service brake (1:F)
If the machine does not brake as expected when the pedal is released, the left
pedal (1:B) should be used as an emergency brake.
The pedal determines the gearing ratio between the
engine and the drive wheels (= the speed). When
the pedal is released, the service brake is activated.
1. Press the pedal forward –
the machine moves forward.
2. No load on the pedal –
the machine is stationary.
3. Press the pedal backward –
the machine reverses.
4. Reduce the pressure on the
pedal – the machine brakes.
48
2.4.5 Throttle and choke control (1:D)
(Prestige)
A control for setting the engine speed and to choke
the engine when starting from cold.
If the engine runs unevenly there is a
risk that the control is too far forward
so that the choke is activated. This damages the engine, increases fuel consumption and is harmful to the
environment.
1. Choke – for starting a cold engine. The
choke position is located at the front of the
groove.
Do not operate in this position when the
engine is warm.
2. Full throttle – when the machine is in
operation, full throttle should always be
used.
The full throttle position is approximately
2 cm behind the choke position.
3. Idling.
2.4.6 Ignition lock (1:E)
Do not leave the machine with the key
in position 2 or 3. There is a fire risk,
fuel can run into the engine through the
carburettor, and there is a risk of the
battery being discharged and damaged.
Ignition lock used for starting/stopping the engine.
Four positions:
1. Stop position – the engine is shortcircuited. The key can be removed.
2/3. Operating position.
4. Start position – the electric start motor
is activated when the key is turned to the
spring-loaded start position. Once the engine has started, let the key return to operating position 2/3.
2.4.7 Power take-off (2:G)
The power take-off must never be
engaged when the front-mounted
implement is in transport position. This
will destroy the belt transmission.
A lever for engaging and disengaging the power
take-off for operating front-mounted accessories.
Two positions:
1. Lever in forward position – power takeoff disengaged.
2. Lever in backward position - power
take-off engaged.
Original instructions for use
ENGLISH
2.4.8 Clutch release lever
A lever for disengaging the variable transmission.
HST is equipped with a lever, connected to the rear
axle. See (5:N).
4WD is equipped with two levers, connected to the
rear axle (6:O) and the front axle (6:P).
The disengagement lever must never be
between the outer and inner positions.
This overheats and damages the transmission.
The levers enable the machine to be moved by
hand without the help of the engine. Two positions:
1. Lever in the inner position –
transmission engaged for normal
operation.
2. Lever in the outer position –
transmission disengaged. The
machine can be moved by hand.
The machine may not be towed over long distances
or at high speeds. The transmission could be damaged.
The machine must not be operated with
the forward most lever in the outer position. Risk of damage and oil leakage in
the front axle.
2.4.9 Seat (3:I)
The seat can be folded and is adjustable
front-rear. The seat is locked in the folded
up position using the catch (3:K) and adjusted front-rear using the knobs (3:J).
The seat is equipped with a safety switch that is
connected to the machine’s safety system. This
means that certain dangerous activities are not possible when there is nobody in the seat.
2.4.10 Engine casing (4:L)
To access the fuel cock, battery and engine
the engine is equipped with engine casing
that can be opened. The engine casing is
locked by a rubber strap.
The engine casing is opened as follows:
1. Detach the rubber strap (4:M) at the front edge
of the engine casing.
2. Carefully lift the engine casing back.
Close in reverse order.
The machine may not be operated unless the engine casing is folded down
and locked. Risk of burns and crushing
injuries.
2.4.11 Quick-release mounting (19:H)
The quick connections can be separated,
which makes it very easy to shift between
the different implements.
EN
The quick connections allow the deck to be moved
easily between the two positions:
• Normal position with fully tensioned belt.
• 4 cm behind the normal position with slackened
belt so that the deck gets closer to the base machine.
As the belt idler is released from the belt, the quick
connections simplify belt and deck replacement,
and also make shifting to the washing position and
service positions easier.
Releasing the belt tension:
1. Remove the locking pins (19:G) from both
sides.
2. Open the quick connections by depressing their
rear sections with your heel. See (19:F).
When the quick connections are
opened, the deck arms rest loosely in
the shaft sections. The deck must never
be set to the service position or washing
position without relocking the quick
connections after unhooking the deck
belt.
3. Carry out the necessary corrective action, e.g.:
• Unhook the belt.
• Replace the deck by unhooking the deck arms.
See fig. 21.
Tensioning the belt:
First tension one side and then the other according
to the instructions below.
Do not turn the lever using your hands.
Risk of crushing injuries.
1. Place your foot on the lever (20:J) and carefully
turn a half turn forwards.
2. Install the locking pin (19:G).
3. Carry out the above on the other side.
Original instructions for use
49
ENGLISH
EN
3 AREAS OF USE
The machine may only be used for the following
tasks using the genuine GGP accessories stated.
Operation
Accessories, GGP original
Mowing
With mowing decks:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Snow clearance With snow blade. Snow chains
and frame weights recommended.
Grass clipping
With towed collector 38" or
and leaf collection 42".
Grass and leaf
With dump cart.
transport
Sweeping
Using brush unit. The use of a
dust guard is recommended.
Weeding on grav- Using front-mounted hoe.
el paths
The maximum vertical load on the towing hitch
must not exceed 100 N.
The maximum over-run load on the towing hitch
from towed accessories must not exceed 500 N.
NOTE! Before using a trailer – contact your insurance company.
NOTE! This machine is not intended to be driven
on public roads.
4 STARTING AND OPERATION
The machine may not be operated unless the engine casing is closed and
locked. Risk of burns and crushing injuries.
4.1
FILLING WITH PETROL (7:Q)
Always use lead-free petrol. You must never use 2stroke petrol mixed with oil.
The tank holds 6 litres. The level can easily be read
through the transparent tank.
NOTE! Ordinary lead-free petrol is a perishable
and must not be stored for more than 30 days.
Environmental petrol can be used, i.e. alkylate petrol. This type of petrol has a composition that is
less harmful for people and nature.
Petrol is highly inflammable. Always
store fuel in containers that are made
especially for this purpose.
Only fill or top up with petrol outdoors,
and never smoke when filling or topping up. Fill up with fuel before starting
the engine. Never remove the filler cap
or fill with petrol while the engine is
running or still warm.
50
Never completely fill the petrol tank. Leave an
empty space (= at least the entire filler tube plus 1
- 2 cm at the top of the tank) to allow the petrol to
expand when it warms up without overflowing.
See fig. 7.
4.2 CHECKING THE ENGINE OIL
LEVEL
On delivery, the crankcase is filled with SAE 10W30 oil.
Check the oil level every time before using to
ensure it is correct. The machine should be
standing on level ground.
Wipe clean around the oil dipstick. Unscrew and pull it up. Wipe off the dipstick.
Slide it down completely and tighten it.
Then unscrew it and pull it up again. Read off the
oil level. Top up with oil to the “FULL” mark, if
the level comes below it. See fig. 8.
The oil level must never exceed the “FULL” mark.
This results in the engine overheating. If the oil
level exceeds the “FULL” mark, the oil must be
drained until the correct level is achieved.
4.3 CHECKING TRANSMISSION OIL
LEVEL
Check the oil level every time before using to
ensure it is correct. The machine should be
standing on level ground.
Read off the oil level in the reservoir (9:R). It
should be between the MAX and MIN marks. If
necessary, top up with more oil.
Type of oil:
Oil type
4WD
Synthetic oil 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 SAFETY CHECKS
Check that the results of the safety checks below
are achieved when testing the machine in question.
The safety checks must always be carried out every time before use.
Original instructions for use
If any of the results below is not
achieved, the machine must not be
used! Take the machine to a service
workshop for repair.
ENGLISH
4.4.1 General safety check
Object
Result
Fuel lines and connec- No leaks.
tions.
Electrical cables.
All insulation intact.
No mechanical damage.
Exhaust system.
No leaks at connections.
All screws tightened.
Oil lines
No leaks. No damage.
Drive the machine for- The machine will stop.
wards/backwards and
release the driving-service brake pedal.
Test driving
No abnormal vibrations.
No abnormal sound.
4.4.2 Electrical safety check
The operation of the safety system
should always be checked every time
before use.
Status
The clutch-brake
pedal is not
depressed.
The power take-off
is not activated.
The clutch-brake
pedal is depressed.
The power take-off
is activated.
Engine running.
The power take-off
is activated.
Engine running.
Action
Try to start.
Result
The engine
will not start.
Try to start.
The engine
will not start.
EN
9. When starting from cold, do not make the machine work under load immediately, but let the
engine run for a few minutes first. This will allow the oil to warm up.
When the machine is in operation, full throttle
should always be used.
4.6 OPERATING TIPS
Always check that there is the correct volume of
oil in the engine. This is particularly important
when operating on slopes. See 4.2.
Be careful when driving on slopes. No
sudden starting or stopping when driving up or down a slope. Never drive
across a slope. Move from the top down
or from the bottom to the top.
The machine may not be driven on
slopes greater than 10º in any direction.
Reduce the speed on slopes and when
making sharp turns in order to retain
control and reduce the risk of tipping
over.
Do not turn the steering wheel to full
lock when driving in top gear and at full
throttle. The machine can easily topple
over.
Keep hands and fingers well away from
articulated steering joint and seat
bracket. Risk of crushing injuries. Never drive with the engine casing open.
4.7 STOP
The driver gets The engine
up from the seat. shall stop.
Remove fuse.
See 9:S.
The engine
shall stop.
4.5 START
1. Open the fuel cock. See 10:U.
2. Check that the spark plug cable(s) is/are installed on the spark plug(s).
3. Check to make sure that the power take-off is
disengaged.
4. Do not keep your foot on the drive pedal.
5. Starting cold engine – put the throttle control in
the choke position.
Starting warm engine – put the throttle control
at full throttle (approx. 2 cm behind the choke
position).
6. Depress the clutch-brake pedal fully.
7. Turn the ignition key and start the engine.
8 Once the engine has started, move the throttle
control gradually to full throttle (approx. 2 cm
behind the choke position) if the choke has been
used.
Disengage the power take-off. Apply the parking
brake.
Allow the engine to idle 1-2 mins. Stop the engine
by turning off the ignition key.
Shut off the petrol cock. This is particularly important if the machine is to be transported on a trailer
for example.
If the machine is left unattended, remove the spark plug cable(s) and remove the ignition key.
The engine may be very warm immediately after it is shut off. Do not touch the
silencer, cylinder or cooling fins. This
can cause burn injuries.
Original instructions for use
51
ENGLISH
EN
4.8 CLEANING
5.4 CHANGING ENGINE OIL
To reduce the risk of fire, keep the engine, silencer, battery and fuel tank free
from grass, leaves and oil.
To reduce the risk of fire, regularly
check the machine for oil and/or fuel
leakage.
Never use high-pressure water. This can
damage shaft seals, electrical components or hydraulic valves.
Never use high-pressure air against the
radiator fins. This will damage the fin
structure.
Clean the machine after each use. The following
instructions apply for cleaning:
• Do not spray water directly at the engine.
• Clean the engine with a brush and/or compressed air.
• Clean the engine’s cooling air intake (9:T).
• After cleaning with water, start the machine and
any cutting deck to remove the water that may
otherwise penetrate bearings and cause damage.
5 MAINTENANCE
5.1 SERVICE PROGRAMME
In order to keep the machine in good condition as
regards reliability and operational safety as well as
from an environmental perspective, GGP’s Service
programme should be followed.
Servicing carried out at an authorised workshop
guarantees professional work using genuine spare
parts.
5.2 PREPARATION
All service and all maintenance must be carried out
on a stationary machine with the engine switched
off.
Prevent the machine from rolling by always applying the parking brake.
Stop the engine.
Prevent unintentional starting of the
engine by disconnecting the spark plug
cable(s) from the spark plug(s) and removing the ignition key.
5.3 TYRE PRESSURE
Adjust the air pressure in the tyres as follows:
Front: 0.6 bar (9 psi).
Rear: 0.4 bar (6 psi).
52
Change engine oil for the first time after 5 hours of
operation, and subsequently after every 50 hours
of operation or once a season.
Change the oil more often (after 25 hours of operation or at least once a season) if the engine has to
operate under demanding conditions or if the ambient temperature is high.
Use oil according to the table below.
Oil
SAE 10W-30
Service class
SJ or higher
Use oil without any additives.
Do not fill with too much oil. This can cause the
engine to overheat.
Change oil when the engine is warm.
The engine oil may be very hot if it is
drained off directly after the engine is
shut off. Therefore allow the engine to
cool a few minutes before draining the
oil.
1. Attach the clamp on the oil drainage hose. Use
a polygrip or similar. See fig. 10:V.
2. Move the clamp up 3-4 cm on the oil drainage
hose and pull out the plug.
3. Collect the oil in a collection vessel.
NOTE! Do not spill any oil on the drive belts.
4. Hand in the oil for disposal in accordance with
local provisions.
5. Install the oil drainage plug and move the clamp
back so that it clamps above the plug.
6. Remove the dipstick and fill up with new oil.
Oil volume: 1.4 litres
7. After filling up the oil, start the engine and idle
for 30 seconds.
8. Check to see if there is any oil leakage.
9. Stop the engine. Wait for 30 seconds and then
check the oil level in accordance with 4.2.
5.5 TRANSMISSION, OIL (4WD)
The oil in the hydraulic power transmission must
be checked/adjusted and changed at the intervals
given in the table below.
1st
Then at
time intervals of
Action
Hours of operation
Checking – adjusting level.
50
Changing the oil.
5
200
Type of oil: Synthetic oil 5W-50
Oil quantity when changing: approximately 3.5 litres.
5.5.1 Checking - adjusting
Se “4.2”.
Original instructions for use
ENGLISH
5.5.2 Draining
1. Run the machine at variable speeds for 10-20
minutes to heat up the transmission oil.
2. Position the machine completely horizontally.
3. Pull out both disengagement levers according to
fig. 6.
4. Place one container under the rear axle and one
under the front axle.
5. Open the oil reservoir by removing the cover.
See 9:R.
Only a 3/8” square drive may be used
for the oil plug. Other tools will damage
the plug.
6. Remove the oil plug from the rear axle. Clean
the hole and use a 3/8” square drive. See figure
11.
7. Remove 2 drain plugs from the front axle. Use
a 12 mm socket. Allow the oil in the front axle
and pipes to run out. See fig. 12.
8. Check that the gaskets on the drain plugs of the
front axle are intact. See fig. 12. Reinstall the
plugs. Tightening torque: 15-17 Nm.
The oil plug will be damaged if it is
tightened more to than 5 Nm.
9. Check that the gasket on the oil plug of the rear
axle is intact. See fig. 11:Y. Reinstall in the rear
axle. Tighten the oil plug to 5 Nm.
10.Draw out the oil from the deeper section of the
reservoir using an oil extractor. See fig. 13.
11.Dispose of the oil according to local regulations.
5.5.3 Filling
The engine must never be run when the
rear clutch release lever is pushed in
and the front clutch release lever is
pulled out.
This will damage the front axle seals.
1.Fill the oil reservoir with the new oil.
If the engine is run indoors, exhaust extraction equipment must be connected
to the engine’s exhaust pipe.
2. Check that the rear axle’s clutch release lever is
pulled out.
3. Start the engine. When the engine is started, the
front axle’s clutch release lever slides inwards
automatically.
4. Pull out the front axle’s clutch release lever.
NOTE! The oil is drawn into the system very
quickly. The reservoir must always be
topped up. Air must never be drawn in.
5. Set the accelerator pedal to the forward position
by blocking it using a wooden wedge. See fig.
14. Fill the oil reservoir by hand using new oil.
EN
6. Run in the forward position for one minute.
7. Move the wooden wedge and set the accelerator
pedal to the reverse position. Continue filling
with oil.
8. Run in reverse mode for one minute.
9. Change driving direction once every minute as
above and continue filling with oil until the
bubbling in the reservoir stops.
10.Switch off the engine, install the oil reservoir
cover and close the engine cover.
11.Test drive for several minutes and adjust the oil
level in the reservoir.
5.6 BELT TRANSMISSIONS
After 5 hours of operation, check that all the belts
are intact and undamaged.
5.7 STEERING
The steering must be checked/adjusted after 5
hours of operation and thereafter after 100 hours of
operation.
5.7.1 Checks
Briefly turn the steering wheel back and forth.
There must be no mechanical clearance in the
steering chains.
5.7.2 Adjustment
Adjust the steering chains if required as follows:
1. Put the machine in the straight-ahead position.
2. Adjust the steering chains with the two nuts, located under the central point. See fig. 16.
3. Adjust both nuts by the same amount until there
is no clearance.
4. Test drive the machine straight forwards and
check that the steering wheel is not off centre.
5. If the steering wheel is off centre, undo one nut
and tighten the other.
Do not over-tighten the steering chains. This will
cause the steering to become heavy and will increase wear on the steering chains.
5.8 BATTERY
If acid comes into contact with the eyes
or skin, this can cause serious injuries.
If any part of the body has come into
contact with acid, rinse immediately
with copious amounts of water and seek
medical assistance as soon as possible.
The battery is a valve-regulated battery with 12 V
nominal voltage. The battery fluid does not need to
and cannot be checked or topped up. The only
maintenance that is required is charging, for example after extended storage.
Original instructions for use
53
EN
ENGLISH
The battery must be fully charged before being used for the first time. The
battery must always be stored fully
charged. If the battery is stored while
discharged, serious damage will occur.
5.8.1 Charging with the engine
The battery can be charged using the engine’s generator as follows:
1. Install the battery in the machine as shown below.
2. Place the machine outdoors or install an extraction device for the exhaust fumes.
3. Start the engine according to the instructions in
the user guide.
4. Allow the engine to run continuously for 45
minutes.
5. Stop the engine. The battery will now be fully
charged.
5.8.2 Charging using battery charger
When charging using a battery charger, a battery
charger with constant voltage must be used.
Contact your dealer to purchase a battery charger
with constant voltage.
The battery can be damaged if a standard type
battery charger is used.
5.8.3 Removal/Installation
The battery is placed under the engine casing. During removal/installation, the following applies regarding connection of the cables:
• During removal. First disconnect the black cable from the battery’s negative terminal (-).
Then disconnect the red cable from the battery’s
positive terminal (-).
• During installation. First connect the red cable
to the battery’s positive terminal (+). Then connect the black cable to the battery’s negative terminal (-).
If the cables are disconnected/connected in the wrong order, there is a risk of
a short-circuit and damage to the battery.
If the cables are interchanged, the generator and the battery will be damaged.
5.9 AIR FILTER, ENGINE
The air filter (paper filter) must be cleaned/
replaced after 100 hours of operation.
NOTE! The filters should be cleaned/replaced
more often if the machine operates on dusty
ground.
Remove/install the air filters as follows.
1. Clean carefully around the air filter housing.
2. Dismantle the air filter cover (12:R) by removing the two screws.
3. Dismantle the paper filter insert (12:S). Make
sure that no dirt gets into the carburettor. Clean
the air filter housing.
4. Clean the paper filter by tapping it gently
against a flat surface. If the filter is very dirty,
replace it.
5. Assemble in the reverse order.
Compressed air or petroleum-based solvents such
as kerosene may not be used for cleaning the paper
filter insert. This will damage the filter.
Do not use compressed air for cleaning the paper
filter insert. The paper filter insert must not be
oiled.
5.10 SPARK PLUG
The spark plug(s) must be replaced every 200
hours of operation (=at every other basic service).
Before disconnecting the spark plug, clean around
its mounting.
Spark plug: Champion RC12YC or equivalent.
Electrode distance: 0.75 mm.
5.11 AIR INTAKE
See 19:T. The engine is air-cooled. A blocked
cooling system can damage the engine. Clean the
engine’s air intake after 50 hours of operation.
More meticulous cleaning of the cooling system is
carried out during each basic service.
Tighten the cables securely. Loose cables can cause a fire.
The engine must never be driven with
the battery disconnected. There is a risk
of serious damage to the generator and
the electrical system.
5.8.4 Cleaning
If the battery terminals are coated with oxide, they
should be cleaned. Clean the battery terminals with
a wire brush and lubricate them with terminal
grease.
54
Original instructions for use
ENGLISH
EN
5.12 LUBRICATION
All lubrication points in accordance with the table
below must be lubricated every 50 hours of operation as well as after every wash.
Object
Action
Figure
Centre point 4 grease nipples.
17
Use a grease gun filled with
universal grease. Pump until
the grease emerges.
Steering
Brush the chains clean with a
chains
wire brush.
Lubricate with universal
chain spray.
Tensioning Lubricate the bearing points
18
arms
with an oil can when each
control is activated.
Ideally carried out by two
people.
Control
Lubricate the cable ends with 18
cables
an oil can when each control
is activated.
Must be carried out by two
people.
5.13 FUSE
In the event of electrical faults, check/replace the
fuse, 20 A. See 9:S.
6 PATENT - DESIGN REGISTRATION
This machine or parts thereof is covered by the following patent and design registration:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP reserves the right to make alterations to the
product without prior notification.
Original instructions for use
55
FRANÇAIS
FR
1 GÉNÉRALITÉS
2 DESCRIPTION
Ce symbole est un AVERTISSEMENT.
Risque de blessure ou de dégât matériel
en cas de non-respect des instructions.
Avant de démarrer la machine, lire attentivement les instructions ainsi que
les consignes contenues dans le fascicule
« RÈGLES DE SÉCURITÉ » ci-joint.
1.1
SYMBOLES
Les symboles suivants figurent sur la machine. Ils
attirent votre attention sur les dangers et les mesures à respecter lors de l’utilisation et de la maintenance.
Explication des symboles :
Attention!
Lire le mode d’emploi et le manuel de sécurité avant d’utiliser la machine.
Attention!
Attention aux projections. Travailler à une
distance suffisante de toute présence.
Attention !
Porter des protections auditives.
Attention !
Cet engin n’est pas conçu pour circuler sur
la voie publique.
Attention !
La machine, équipée d’accessoires d’origine, ne peut en aucun cas être utilisée sur
des pentes dont l’inclinaison est supérieure à 10°.
Attention !
Risque de blessure par écrasement. Garder
les mains et les pieds à distance du joint de
direction articulé.
Attention !
Ne pas les toucher sous peine de se brûler.
Ne pas toucher le silencieux ou le convertisseur catalytique.
1.2 RÉFÉRENCES
1.2.1 Numérotation
Dans les instructions qui suivent, les figures sont
numérotées 1, 2, 3, etc.
Les composants illustrés sont indiqués par A, B, C,
etc.
Une référence renvoyant à l’élément C de la figure
2 sera indiqué « 2:C ».
1.2.2 Titres
Les titres sont numérotés selon l’exemple suivant :
« 1.3.1 Contrôle de sécurité générale » est un soustitre intégré au chapitre « 1.3 Contrôles de sécurité
».
En principe, lorsqu’on renvoie à un titre, seul son
numéro est indiqué, par ex. « Voir 1.3.1 ».
56
2.1 TRANSMISSION
2.1.1 HST
La machine est équipée de roues arrière motrices.
L’essieu arrière est équipé d’une transmission hydrostatique à 5 rapports en marche avant et 1 en
marche arrière, variables en continu.
L’essieu arrière est également équipé d’un différentiel pour faciliter le braquage.
Les outils montés à l’avant sont actionnés par
courroies.
2.1.2 4WD
La machine possède 4 roues motrices. La puissance dégagée par le moteur est transmise aux roues
par un système hydraulique. Le moteur actionne
une pompe qui fait circuler de l’huile dans le dispositif d’entraînement des trains avant et arrière.
Les trains avant et arrière sont connectés en série,
ce qui signifie que les roues avant et arrières tournent obligatoirement à la même vitesse.
Pour faciliter les manœuvres, les deux essieux sont
équipés d’un différentiel.
Les accessoires montés à l’avant sont mus par les
courroies d’entraînement.
2.2 DIRECTION
La machine est articulée. Cela signifie que le châssis est divisé en deux sections, avant et arrière, qui
pivotent l’une par rapport à l’autre.
Grâce au châssis articulé, la machine possède un
rayon de braquage très faible qui lui permet de
contourner arbres et obstacles.
2.3 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
La machine est équipée d’une sécurité électrique
qui interrompt certaines activités susceptibles de
provoquer des manœuvres dangereuses.
Par exemple Le moteur ne démarre que lorsque
l’embrayage est enfoncé.
Contrôler le fonctionnement du dispositif de sécurité avant chaque utilisation.
2.4 COMMANDES
2.4.1 Dispositif mécanique de levage des
accessoires, (1:A)
Pour passer de la position de travail à la position de
transport :
1. Enfoncer à fond la pédale.
2. Relâcher la pédale progressivement.
Traduction de la notice originale
FR
FRANÇAIS
2.4.2 Embrayage - frein de stationnement
(1:B)
Ne jamais enfoncer cette pédale pendant les déplacements pour éviter toute
surchauffe des organes de transmission.
La pédale se règle sur trois positions :
•Relâchée. L'embrayage n'est
pas activé. Le frein de stationnement n'est pas activé.
• Enfoncée à moitié. La marche avant est désactivée. Le frein de stationnement n'est pas activé.
• Totalement enfoncé. La marche avant est désactivée. Le frein de stationnement est tout à
fait activé mais n'est pas verrouillé. Cette position est également utilisée comme frein d’arrêt
d’urgence.
2.4.3 Inhibiteur, frein de stationnement (1:C)
L'inhibiteur bloque la pédale « embrayage-frein » en position enfoncée. Cette
fonction permet de circuler sur des terrains en pente, de transporter la machine,
etc. lorsque le moteur est à l’arrêt.
Verrouillage :
1. Enfoncer à fond la pédale (1:B).
2. Déplacer l’inhibiteur (1:C) vers la droite.
3. Relâcher la pédale (1:B).
4. Relâcher l'inhibiteur (1:C).
Déverrouillage :
Enfoncer et relâcher la pédale (1:B).
2.4.4 Conduite - frein de service (1:F)
Si la machine ne freine pas comme prévu en relâchant la pédale, utiliser la pédale de gauche (1:B) comme frein
d’arrêt d’urgence.
La pédale détermine le rapport de transmission entre le moteur et les roues motrices (= vitesse). Le
frein de service est activé lorsque la pédale est relâchée.
1. Pédale enfoncée vers l'avant
– la machine avance.
2. Pas de pression sur la pédale
– la machine reste immobile.
3. Pédale enfoncée vers l'arrière
– la machine recule.
4. Pression réduite sur la pédale
– la machine freine.
2.4.5 Accélérateur et choke (1:D)
Réglage du régime moteur, permettant d’enrichir
le mélange pour le démarrage à froid.
En cas d’irrégularité du moteur, il y a
un risque que la commande ait été
poussée trop loin en avant et que le choke soit activé. Outre les risques de dégâts au moteur, cela augmente la
consommation de carburant et la pollution.
1. Choke – pour les démarrages à froid.
Le choke est situé à l’avant de la rainure.
Ne pas utiliser dans cette position le moteur est chaud.
2. Plein régime – le mode plein régime
doit toujours être enclenché lorsque la machine fonctionne.
Pour le plein régime, enfoncer la manette
d’environ 2 cm par rapport à la position du
choke.
3. Ralenti.
2.4.6 Démarreur (1:E)
Ne pas quitter la machine lorsque la clé
est sur la position 2 ou 3 pour éviter tout
risque d’incendie, de passage de
carburant dans le moteur via le
carburateur, de déchargement de la
batterie et tout dégât en général.
Le contact permet de démarrer et d’arrêter le
moteur. Quatre positions :
1. Arrêt – le moteur est court-circuité. La
clé peut être retirée.
2/3. Position de conduite.
4. Démarrage – le démarreur électrique
est activé lorsque la clé est tournée à fond
dans la position de démarrage. Lorsque le
moteur tourne, laisser revenir clé en position de marche 2/3.
2.4.7 Prise de force (2:G)
La prise de force ne peut jamais être
engagée lorsque l’accessoire monté à
l’avant est en position de transport.
Cela aurait pour effet d’endommager la
transmission par courroie.
Levier permettant d’enclencher et de débloquer la
prise de force actionnant les accessoires montés à
l’avant. Deux positions sont possibles :
1. Levier vers l’avant – prise de force
désengagée.
2. Levier vers l’arrière – prise de force
enclenchée.
Traduction de la notice originale
57
FR
FRANÇAIS
2.4.8 Levier de débrayage
Levier permettant de débrayer la transmission variable.
Le modèle HST est équipé d’un levier connecté à
l’essieu arrière. Voir (5:N).
Le modèle 4WD est équipé de deux leviers
connectés à l’essieu arrière (6:O) et l’essieu avant
(6:P).
Le levier d’embrayage ne doit jamais se
trouver entre les positions extérieure et
intérieure pour éviter de surchauffer le
moteur et d’endommager la transmission.
Pour permettre de bouger la machine à la main,
moteur éteint. Deux positions sont possibles :
1. Levier orienté vers l’intérieur – la transmission est activée pour un fonctionnement
normal.
2. Levier orienté vers l’extérieur – transmission débrayée.
La machine peut être déplacée
manuellement.
Ne pas remorquer la machine sur de longues distances ou à des vitesses élevées pour éviter d’endommager la transmission.
Ne pas utiliser la machine lorsque le levier situé à l’avant est orienté vers l’extérieur pour éviter tout risque de dégâts
et les fuites d’huile au niveau de l’essieu
avant.
2.4.9 Siège (3:I)
Le siège est rabattable et se règle vers
l’avant et l’arrière. Bloquer le siège en position relevée à l’aide du loquet (3:K) et le
régler en longueur à l’aide des boutons
(3:J).
Le siège est équipé d’un contacteur raccordé au
dispositif de sécurité de l’engin. Cela signifie que
certaines activités dangereuses seront impossibles
lorsque personne n’est assis sur le siège.
2.4.10 Capot du moteur (4:L)
La tondeuse est équipée d’un capot qui
s’ouvre pour donner accès à l’arrivée de
carburant, à la batterie et au moteur. Le capot se bloque à l’aide d’une attache en
caoutchouc.
Pour ouvrir le capot :
1. Détacher la sangle en caoutchouc (4:M) à l’extrémité avant du capot.
2. Relever prudemment le capot.
Refermer en procédant dans l’ordre inverse.
Ne pas utiliser la machine si le carter de
moteur n’est pas fermé et verrouillé.
Risque de brûlure et de blessure par
écrasement.
58
2.4.11 Système de fixation rapide (19:H)
Ils peuvent être séparés, ce qui simplifie
considérablement le changement d’outil.
Les raccords rapides permettent de positionner aisément le plateau de coupe de
deux manières différentes:
• En position normale avec la courroie totalement
tendue.
• 4 cm au-delà de la position normale, courroie
détendue, pour que le plateau se rapproche de la
machine.
Lorsque le tendeur est détaché de la courroie, les
connexions rapides simplifient le remplacement de
la courroie et du plateau et permettent de mettre
l’engin plus facilement en position de nettoyage et
d’entretien.
Réduire la tension de courroie:
1. Retirer les goupilles (19:G) de chaque côté.
2. Pour ouvrir les connexion rapides, appuyer
avec le talon sur la section arrière. Voir (19:F).
Une fois les connexions rapides ouvertes, les bras du plateau reposent librement dans les sections essieu. Ne jamais
mettre le plateau en position de service
ou d’entretien sans avoir reverrouillé
les connexions rapides après avoir décroché la courroie du plateau.
3. Réaliser les interventions requises, par ex.:
• Décrocher la courroie.
• Remplacer le plateau en détachant les bras (voir
fig. 21).
Tendre la courroie:
Tendre successivement chaque côté, conformément aux instructions ci-dessous.
Ne pas actionner le levier à la main
pour éviter tout risque d’écrasement.
1. Poser le pied sur le levier (20:J) et tourner prudemment d’un demi-tour vers l’avant.
2. Introduire la goupille de blocage (19:G).
3.Répéter l’opération de l’autre côté.
Traduction de la notice originale
FR
FRANÇAIS
3 UTILISATION
L’usage de la machine est réservé aux travaux suivants, avec les accessoires GGP d’origine renseignés.
Fonctionnement Accessoires GGP d’origine
Tonte
lateaux de coupe:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Déneigement
Lame à neige. Chaînes à neige et
poids de lestage recommandés.
Tonte du gazon et Collecteur tracté de 38" ou 42".
ramassage des
feuilles
Transport du ga- Remorque de transport.
zon de tonte et
des feuilles
Balayage
Balai. L’utilisation d’un parepoussière est recommandé.
Désherbage sur Sarcleuse montée à l’avant.
chemins en gravier
La charge verticale maximum exercée sur la boule
de remorquage doit être inférieure à 100 N.
La charge d’inertie maximum exercée sur la boule
de remorquage par les accessoires tractés doit être
inférieure à 500 N.
REMARQUE ! Avant d’utiliser un tracteur,
contactez votre compagnie d’assurance.
REMARQUE ! Cette machine n’est pas conçue
pour circuler sur la voie publique.
4 DÉMARRAGE ET CONDUITE
Ne pas utiliser la machine si le capot du
moteur n’est pas fermé et verrouillé.
Risque de brûlure et de blessure par
écrasement.
4.1 AJOUTER DU CARBURANT (7:Q)
Utiliser uniquement du carburant sans plomb. Ne
jamais utiliser de mélange carburant-huile 2
temps.
Le réservoir a une contenance de 6 litres. Le niveau de carburant est visible au travers du réservoir transparent.
REMARQUE ! L’essence sans plomb ne se
conserve pas indéfiniment et ne doit pas être stockée plus de 30 jours.
Des carburants respectueux de l’environnement,
par ex. l’essence alkylate, peuvent également être
utilisés. Par leur composition, ils ont un impact réduit sur la nature et la santé.
L’essence est très inflammable et doit
être conservée dans des récipients spécialement conçus à cet effet.
Faire le plein d’essence uniquement à
l’extérieur, et ne pas fumer pendant
l’opération. Faire le plein de carburant
avant de démarrer le moteur. Ne jamais
enlever le bouchon du réservoir ou procéder au remplissage quand le moteur
tourne ou est encore chaud.
Ne pas remplir le réservoir à ras bord. Laisser un
espace (= au moins la longueur du pistolet + 1 ou
2 cm par rapport au-dessus du réservoir) pour que
le carburant puisse se dilater sans déborder lorsqu’il se réchauffe (voir fig. 7).
4.2 CONTRÔLE DU NIVEAU D’HUILE
À la livraison, le carter est rempli d’huile SAE
10W-30.
Vérifier le niveau d’huile avant chaque utilisation. Placer la machine sur un sol plat.
Nettoyer la zone autour de la jauge d’huile. La dévisser et la sortir du carter. Essuyer la jauge au moyen d’un chiffon,
Réintroduire la jauge dans le carter et la
visser à fond.
Dévisser la jauge et la ressortir. Lire le niveau
d’huile sur la jauge. Si le niveau d’huile descend
en dessous du repère « FULL », faire l’appoint
(voir fig. 8).
Le niveau d’huile ne doit jamais dépasser la marque « FULL » pour éviter la surchauffe du moteur.
Si le niveau dépasse la marque « FULL », il faut vidanger pour revenir à un niveau d’huile correct.
4.3 CONTRÔLE DU NIVEAU
D´HUILE DE TRANSMISSION
Vérifier le niveau d’huile avant chaque
utilisation. Placer la machine sur un sol plat.
Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir (9:R). Il
doit se situer entre les repères MAX et MIN. Si nécessaire, faire l’appoint.
Type d’huile :
Type d’huile
4WD
Huile de synthèse 5W-50.
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4
CONTRÔLES DE SÉCURITÉ
Vérifier que les résultats des contrôles de sécurité
sont atteints lors du test de la machine.
Procéder aux contrôles de sécurité
avant chaque utilisation.
Si l’un des résultats ci-dessous n’est pas
atteint, ne pas utiliser la machine et la
faire contrôler par un atelier agréé !
Traduction de la notice originale
59
FRANÇAIS
FR
4.4.1 Contrôle de sécurité générale
Objet
Résultat
Conduites de car- Absence de fuites.
burant et raccords.
Câbles électriIsolation intacte.
ques.
Absence de dégâts mécaniques.
Échappement.
Absence de fuites aux raccords.
Vis serrées.
Conduites d’huile Absence de fuites. Absence de
dégâts.
Faire avancer et La machine s’arrête.
reculer l’engin et
relâcher la pédale
de conduite-frein
de service.
Test de pilotage Pas de vibrations anormales.
Pas de bruits anormaux.
4.4.2 Contrôle de sécurité générale
Contrôler le fonctionnement du dispositif de sécurité avant chaque utilisation.
Statut
La pédale embrayagefrein n’est pas enfoncée.
La prise de force n’est
pas enclenchée.
La pédale embrayagefrein est enfoncée.
La prise de force est
enclenchée.
Le moteur tourne. La
prise de force est
enclenchée.
Le moteur tourne.
Action
Tenter de
démarrer.
Résultat
Le moteur
ne démarre pas.
Tenter de
démarrer.
Le moteur
ne démarre pas.
Le conduc- Le moteur
teur se lève du s’arrête.
siège.
Retirer le fusi- Le moteur
ble.Voir 9:S. s’arrête.
4.5 DÉMARRAGE
1. Ouvrir le robinet d’essence. Voir 10:U.
2. Vérifier que les câbles sont raccordés aux bougies.
3. Vérifier que la prise de force n’est pas activée.
4. Ne pas laisser le pied sur l’accélérateur.
5. Démarrage à froid du moteur – mettre la manette
en position choke.
Démarrage à chaud – mettre la manette sur
plein régime (environ 2 cm plus loin que la position choke).
6. Enfoncer à fond la pédale embrayage-frein.
7. Démarrer le moteur en tournant la clé de
contact.
8 Lorsque le moteur a été démarré en utilisant le
choke, ramener progressivement la manette en
position de plein régime (enfoncer d’environ 2
cm par rapport à la position choke).
60
9. Ne pas utiliser la machine pour des travaux sous
charge immédiatement après un démarrage à
froid. Laisser d'abord tourner le moteur pendant
quelques minutes pour permettre à l’huile de
chauffer.
Le mode plein régime doit toujours être enclenché
lorsque la machine fonctionne.
4.6 CONSEILS D’UTILISATION
Vérifier le niveau d’huile avant chaque utilisation.
C’est particulièrement important pour travailler
sur des terrains en pente. Voir 4.2.
Être particulièrement vigilant sur les
terrains en pente. Ne pas démarrer ou
s’arrêter brutalement sur un terrain en
pente. Ne jamais circuler perpendiculairement à une pente. Se déplacer de
haut en bas, et de bas en haut.
La machine ne peut en aucun cas être
utilisée sur des pentes dont l’inclinaison
est supérieure à 10°.
Ralentir dans les pentes et dans les virages serrés pour éviter de basculer ou de
perdre le contrôle de la machine.
Ne pas braquer à fond lorsque la machine est en vitesse supérieure et à plein
régime. Dans cette situation, elle pourrait facilement basculer.
Garder les mains et les doigts à distance
des éléments articulés et du support du
siège. Risque de blessure par écrasement. Ne jamais utiliser la machine
lorsque le carter moteur est ouvert.
4.7
ARRÊT
Désactiver la prise de force. Serrer le frein de stationnement.
Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 1 à 2
minutes. Stopper le moteur en tournant la clé.
Fermer le robinet de carburant. Ce point est particulièrement important si la machine doit être transportée par camion, par exemple.
Si la machine est abandonnée sans surveillance, détacher le câble de la bougie
d'allumage et la clé de contact.
Le moteur peut être très chaud immédiatement après l’arrêt. Ne pas toucher
le pot d’échappement, le cylindre ni les
ailettes de refroidissement. Risque de
brûlure.
Traduction de la notice originale
FRANÇAIS
4.8
NETTOYAGE
FR
5.3 PRESSION DES PNEUS
Pour réduire le risque d’incendie, dégager l’herbe, les feuilles et l’excédent
d’huile se trouvant sur le moteur, le pot
d’échappement, la batterie et le réservoir de carburant.
Pour réduire le risque d’incendie,
contrôler régulièrement que la machine
ne présente aucune fuite d’huile et/ou
de carburant.
Ne jamais nettoyer au jet haute pression pour ne pas endommager les joints,
les composants électriques ou les vannes hydrauliques.
Ne jamais utiliser d’air comprimé sur
les ailettes du radiateur pour éviter de
les endommager.
Nettoyer la machine après chaque utilisation. Instructions de nettoyage :
• Ne pas projeter d’eau directement sur le moteur.
• Nettoyer le moteur à l’aide d’une brosse et/ou à
l’air comprimé.
• Nettoyer l’admission d’air de refroidissement
du moteur (9:T).
• Une fois le nettoyage terminé, démarrer l’engin
et actionner l’éventuel plateau de coupe pour
éliminer que l’eau ne pénètre dans les paliers et
n’endommage la machine.
5 ENTRETIEN
5.1 PROGRAMME D’ENTRETIEN
Respecter le programme d’entretien GGP pour
conserver la machine en bon état de marche, qui
respecte l’environnement et reste sûre et fiable.
Les centres de service agréés garantissent un travail professionnel et l’utilisation de pièces d’origine.
5.2 PRÉPARATION
Les interventions d’entretien et de maintenance
doivent être effectuées sur une machine à l’arrêt
dont le moteur est coupé.
Bloquer la machine en serrant le frein à
main.
Arrêter le moteur.
Régler la pression des pneus comme suit :
À l’avant : 0,6 bar (9 psi).
À l’arrière : 0,4 bar (6 psi).
5.4 REMPLACEMENT DE L’HUILE
MOTEUR
Remplacer l'huile une première fois après 5 heures
d'utilisation, puis toutes les 50 heures d'utilisation
ou une fois par saison.
Augmenter la fréquence des vidanges (toutes les
25 heures ou une fois par saison) si le moteur est
soumis à rude épreuve ou si la température ambiante est élevée.
Utiliser de l’huile de comme indiqué dans le
tableau ci-dessous.
Huile
SAE 10W-30
Classe de service SJ ou supérieur
Choisir une huile sans additifs.
Ne pas trop remplir le réservoir d’huile pour éviter
la surchauffe du moteur.
Vidanger l’huile quand le moteur est chaud.
L’huile moteur peut être très chaude si
on l’évacue aussitôt après l’arrêt. Il est
donc recommandé de laisser refroidir le
moteur pendant quelques minutes
avant d’effectuer la vidange.
1. Fixer la pince sur le tuyau de vidange. Utiliser
un modèle polygrip ou similaire (voir fig.
10:V).
2. Remonter la pince de 3 à 4 cm sur le tuyau de
vidange et sortir le bouchon.
3. Récupérer l’huile dans un récipient.
REMARQUE ! Ne pas renverser d’huile sur
les courroies d’entraînement.
4. Recycler l’huile conformément aux normes en
vigueur.
5. Remettre le bouchon et attacher la pince en
amont de celui-ci.
6. Retirer la jauge et ajouter de l’huile neuve dans
le réservoir.
Volume d’huile : 1,4 litre.
7. Après avoir ajouté l’huile, démarrer le moteur
et le laisser tourner au ralenti pendant 30 secondes.
8. Vérifier l’absence de fuites d’huile.
9. Arrêter le moteur. Attendre 30 secondes, puis
contrôler le niveau d’huile conformément à 4.2.
Déconnecter les câbles de bougies et retirer la clé de contact pour éviter tout
démarrage intempestif.
Traduction de la notice originale
61
FR
FRANÇAIS
5.5 TRANSMISSION, HUILE (4WD)
L’huile de la transmission hydraulique doivent être
vérifiés, réglés et remplacés à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous.
Puis à
1re fois intervalAction
les de
Heures de service
Vérification – mise à niveau
50
Vidange d’huile.
5
200
Type d’huile : Huile de synthèse 5W-50.
Quantité d’huile lors d’une vidange : environ 3,5
litres.
5.5.1 Vérification - mise à niveau
Voir “4.3”.
5.5.2 Vidange
1 Faire fonctionner la machine en variant la vitesse pendant 10 à 20 minutes pour faire chauffer
l’huile de transmission.
2. Mettre la machine complétement à l’horizontale.
3. Tirer sur les deux leviers d’embrayage comme
indiqué sur la fig. 6.
4 Placer un récipient sous l’essieu arrière et sous
l’essieu avant.
5 Retirer le carter de la courroie pour ouvrir le réservoir d’huile. Voir 9:R.
Seule une clé carrée 3/8” peut être utilisée pour le bouchon. D’autres outils
pourraient endommager le bouchon.
6. Retirer le bouchon de l’essieu arrière. Nettoyer
l’orifice et utiliser une clé carrée 3/8”. Voir figure 11.
7 Retirer les 2 bouchons de vidange de l’essieu
avant à l’aide d’une clé de 12 mm. Attendre que
l’huile de l’essieu avant et des tuyaux se soit
complétement écoulée. Voir fig. 12.
8 Vérifier l’état des joints des bouchons de vidange de l’essieu avant. Voir fig. 12. Remettre
les bouchons. Couple de serrage : 15-17 Nm.
Le bouchon sera endommagé s’il est
serré à plus de 5 Nm.
9. Vérifier l’état du joint du bouchon de l’essieu
arrière. Voir 11:Y. Remettre de l’essieu arrière.
Serrer fermement le bouchon à 5 Nm.
10.Vider l’huile de la partie plus profonde du réservoir en utilisant un extracteur d’huile. voir Fig.
13.
11.Se débarasser de l’huile selon les réglementations en vigueur.
62
5.5.3 Remplissage du réservoir
Ne jamais laisser tourner le moteur
lorsque le levier de débrayage arrière
est enfoncé et que celui de devant est tiré.
Cela endommagerait les joints de l’essieu avant.
1 Verser de l’huile neuve dans le réservoir.
Prévoir un système d’extraction
connecté au pot d’échappement de la
machine lorsque celle-ci fonctionne à
l’intérieur.
2. Vérifier que le levier de débrayage de l’essieu
arrière est tiré.
3 Démarrer le moteur. Lorsque le moteur démarre, le levier de débrayage de l’essieu avant se
positionne directement vers l’intérieur.
4. Tirer sur le levier de débrayage de l’essieu
avant.
REMARQUE ! L’huile est aspirée très rapidement dans le système. Veiller à faire en
permanence l’appoint du réservoir. Il est impératif que le système n’aspire pas d’air.
5. Mettre l’accélérateur en position avant et le bloquer en utilisant un morceau de bois. Voir fig. 6.
Verser de l’huile neuve dans le réservoir.
6. Maintenir la position avant pendant une minute.
7. Retirer le morceau de bois et mettre l’accélérateur en position contraire. Continuer de verser
de l’huile.
8. Maintenir la position contraire pendant une minute.
9. Changer le sens de la tonte toutes les minutes
comme précédemment et continuer de verser de
l’huile jusqu’à ce que le « bouillonnement »
dans le réservoir s’arrête.
10.Éteindre le moteur, installer le carter du réservoir d’huile et fermer le carter du moteur.
11.Effectuer un test de roulage pendant plusieurs
minutes et faire l’appoint d’huile dans le réservoir.
5.6 COURROIES DE TRANSMISSION
Après 5 heures de service, vérifier l’état des courroies.
5.7 DIRECTION
Vérifier et régler la direction après 5 heures de service, puis toutes les 100 heures.
5.7.1 Vérifications
Tourner légèrement le volant de gauche à droite
pour vérifier que le mécanisme des chaînes ne présente pas de jeu.
Traduction de la notice originale
FR
FRANÇAIS
5.7.2 Réglage
le cas échéant, régler les chaînes de direction comme suit :
1. Mettre les roues de la machine en position droite.
2. Régler les chaînes à l’aide des deux écrous situés au centre (voir fig. 16).
3. Serrer les deux écrous au même couple pour
supprimer le jeu.
4. Effectuer un test de roulage et vérifier que le volant n’est pas décentré.
5. S’il est décentré, desserrer un écrou et resserrer
l’autre.
Ne pas appliquer de tension trop forte sur les chaînes pour éviter de durcir la direction et d’augmenter l’usure des chaînes.
5.8
BATTERIE
Les projections d’acide dans les yeux ou
sur la peau peuvent provoquer des blessures graves. En cas de contact avec de
l’acide, rincer abondamment à l’eau
claire et consulter le plus rapidement
possible un médecin.
La batterie est du type à soupape avec une tension
nominale de 12 V. La batterie est un modèle sans
entretien. La seule maintenance requise consiste à
la recharger, par exemple après une période d’inutilisation prolongée.
Charger complètement la batterie
avant la première utilisation. La batterie doit être chargée au maximum lorsqu’on l’entrepose. Une batterie
déchargée s’endommage lorsqu’elle est
inutilisée.
5.8.1 Charge à l’aide du moteur
Pour recharger la batterie à l’aide du générateur de
la machine :
1. Placer la batterie dans la machine comme illustré ci-dessous.
2. Installer la machine à l’extérieur ou raccorder
un système d’extraction d’air au pot d’échappement.
3. Suivre les instructions du manuel pour démarrer
le moteur.
4. Laisser tourner le moteur de manière ininterrompue pendant 45 minutes.
5. Arrêter le moteur. La batterie est à présent complètement rechargée.
5.8.2 Pour recharger la batterie à l’aide
d’un chargeur
En cas d’utilisation d’un chargeur de batterie, utiliser un modèle à tension constante
(disponible chez votre fournisseur).
L’utilisation d’un chargeur de type standard
risque d’endommager la batterie.
5.8.3 Dépose/pose
La batterie est placée sous le carter moteur. Durant
la dépose/installation, brancher les câbles comme
suit :
• Pendant la dépose : déconnecter le câble noir de
la borne négative (-) de la batterie. Déconnecter
ensuite le câble rouge de la borne positive (+)
de la batterie.
• À l’installation : Reconnecter en premier lieu le
câble rouge à la borne positive (+) de la batterie.
Reconnecter ensuite le câble noir à la borne négative (-) de la batterie.
Déconnecter ou reconnecter les câbles
dans le mauvais ordre risque de provoquer un court-circuit et d’endommager
la batterie.
L’inversion des câbles endommage le
générateur et la batterie.
Ne jamais laisser tourner le moteur
lorsque la batterie est déconnectée pour
ne pas endommager le générateur et le
système électrique.
5.8.4 Nettoyage
Nettoyer les traces d’oxydation qui peuvent apparaître sur les bornes. Nettoyer les bornes au moyen
d’une brosse en métal, puis les graisser.
5.9
FILTRE À AIR, MOTEUR
Nettoyer ou remplacer le filtre à air (en papier)
après 100 heures de service.
REMARQUE ! Augmenter la fréquence de
nettoyage ou de remplacement des filtres lorsque
la machine est utilisée sur des terrains poussiéreux.
Retirer et installer les filtres à air comme suit :
1. Nettoyer soigneusement les environs immédiats du boîtier du filtre à air.
2. Démonter le couvercle du filtre à air (12:R) en
retirant les deux vis.
3. Démonter la partie amovible du filtre à papier
(12:S). Veiller à ce qu’aucune saleté ne tombe
dans le carburateur. Nettoyer le support du filtre
à air.
4. Nettoyer le filtre en papier en le tapotant sur une
surface plane. En cas d’encrassage intense,
remplacer le filtre.
5. Pour remonter le filtre, répéter les opérations
dans l’ordre inverse.
Ne pas utiliser de solvants à base de pétrole (par
ex. du kérosène) ni d’air comprimé pour nettoyer
le filtre en papier afin ne pas l’endommager.
Ne pas nettoyer à l’air comprimé l’élément en papier du filtre. L’élément en papier ne doit pas être
huilé.
Traduction de la notice originale
63
FR
FRANÇAIS
5.10 BOUGIE D’ALLUMAGE
Remplacer les bougies d’allumage toutes les 200
heures de service (c’est-à-dire lors d’une entretien
sur deux).
Nettoyer autour de la bougie avant de la débrancher.
Bougie d’allumage : Champion RC12YC ou équivalent.
Écart entre les électrodes: 0,75 mm.
5.11 ADMISSION D’AIR
Voir 9:T. Le moteur est refroidi à l’air. Il peut être
endommagé en cas de défaillance du système de
refroidissement. Nettoyer l’admission d’air du moteur toutes les 50 heures de service. Le système de
refroidissement est nettoyé de manière plus approfondie lors de chaque entretien de base.
5.12 LUBRIFICATION
Lubrifier les points de graissage toutes les 50 heures de service, conformément au tableau ci-dessous, ainsi qu’après chaque lavage.
Objet
Action
Figure
Point cen- 4 nipples de graissage.
17
tral
Appliquer de la graisse universelle à l’aide d’un pistolet.
Pomper jusqu’à ce que la
graisse sorte de l’embout.
Chaîne de Nettoyer les chaînes à l’aide
direction d’une brosse métallique.
Lubrifier à l’aide d’un vaporisateur de graisse universelle
pour chaînes.
Tendeurs Lubrifier les paliers de grais18
sage à l’aide d’une burette en
activant toutes les commandes.
Pour plus de facilité, travailler
à deux.
Câbles de Lubrifier les extrémités des
18
comcâbles à l’aide d’une burette en
mande
activant toutes les commandes.
Travailler à deux.
5.13 FUSIBLE
En cas de panne électrique, vérifier/remplacer le
fusible, 20A. Voir 9:S.
6 BREVET - ENREGISTREMENT
Cette machine et les pièces qui la composent sont
enregistrées sous le n° de brevet :
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
64
GGP se réserve le droit de modifier le produit sans
avis préalable.
Traduction de la notice originale
NEDERLANDS
1 ALGEMEEN
Dit symbool geeft een WAARSCHUWING weer. Als de instructies niet
nauwkeurig worden opgevolgd, kan dit
leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen en/of schade.
Voordat u deze machine in gebruik
neemt, moet u de gebruiksaanwijzing
en de meegeleverde "VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN" zorgvuldig
doornemen.
1.1
SYMBOLEN
Op de machine ziet u de volgende symbolen om u
eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid bij gebruik en tijdens onderhoud geboden
is.
Betekenis van de symbolen:
Waarschuwing!
Lees vóór gebruik van de machine de gebruikershandleiding en de veiligheidsvoorschriften.
Waarschuwing!
Kijk uit voor weggegooide voorwerpen.
Houd omstanders op afstand.
Waarschuwing!
Draag altijd gehoorbescherming.
Waarschuwing!
Deze machine is niet bedoeld voor rijden
op de openbare weg.
Waarschuwing!
U mag met de machine, uitgerust met de
originele accessoires, niet rijden op een
helling met een grotere hellingshoek dan
10º.
Waarschuwing!
Knelgevaar. Blijf met uw handen uit de
buurt van de middensturing.
Waarschuwing!
Kans op brandwonden. Raak de geluiddemper/katalysator niet aan.
1.2 VERWIJZINGEN
1.2.1 Afbeeldingen
De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding
zijn genummerd met 1, 2, 3 etc.
Onderdelen in afbeeldingen worden aangegeven
met A, B, C etc.
Een verwijzing naar onderdeel C in afbeelding 2
wordt als volgt weergegeven: “2:C”.
NL
1.2.2 Titels
De titels in deze gebruikershandleiding zijn op de
volgende manier genummerd:
“1.3.1 Algemene veiligheidscontrole” is een subtitel van “1.3 Veiligheidscontrole” en wordt onder
deze titel vermeld.
Wanneer naar een titel wordt verwezen, wordt alleen het nummer van deze titel aangegeven. Bijvoorbeeld “Zie 1.3.3”.
2 BESCHRIJVING
2.1
AANDRIJVING
2.1.1 HST
De machine heeft achterwielaandrijving.
De achteras is voorzien van een hydrostatische
transmissie met traploze transmissie voor- en achteruit.
De achteras is eveneens voorzien van een differentieel om het draaien te vergemakkelijken.
Het gereedschap dat aan de voorzijde is gemonteerd wordt aangedreven door aandrijfriemen.
2.1.2 4WD
De machine heeft vierwielaandrijving. Het vermogen van de motor wordt hydraulisch op de wielen
overgebracht. De motor stuurt een oliepomp aan
die olie naar de achter- en voorassen pompt.
De voor- en achterassen zijn seriegeschakeld, wat
betekent dat de voor- en achterwielen op dezelfde
snelheid draaien.
Om het draaien te vergemakkelijken zijn beide assen voorzien van een differentieel.
Gereedschap dat aan de voorzijde is gemonteerd
wordt aangestuurd door aandrijfriemen.
2.2 BESTURING
De machine is aangedreven. Dit betekent dat het
chassis is verdeeld in een voor- en een achtergedeelte die ten opzichte van elkaar kunnen draaien.
Knikbesturing houdt in dat de machine langs bomen en andere obstakels kan rijden met een extreem kleine draaicirkel.
2.3 BEVEILIGINGSSYSTEEM
De machine is uitgerust met een elektrisch beveiligingssysteem. Dit systeem onderbreekt bepaalde
activiteiten die door onjuiste handelingen gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.
De motor kan bijvoorbeeld alleen gestart worden
als het koppelings-/rempedaal is ingedrukt.
Controleer voor elk gebruik of het beveiligingssysteem werkt.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
65
NL
NEDERLANDS
2.4 BEDIENING
2.4.1 Gereedschapslift, mechanisch (1:A)
U kunt als volgt schakelen tussen de werkpositie
en de transportpositie:
1. Trap het pedaal volledig in.
2. Laat het pedaal langzaam los.
2.4.2 Koppeling - parkeerrem (1:B)
Druk nooit op het pedaal tijdens het rijden. De krachtoverbrenging kan dan
oververhit raken.
Het pedaal (3:B) heeft de
volgende drie standen:
•Omhoog. De koppeling is niet
geactiveerd. De parkeerrem is
niet geactiveerd.
• Voor de helft ingetrapt. Voorwaarts rijden uitgeschakeld. De parkeerrem is niet geactiveerd.
• Volledig ingetrapt. Voorwaarts rijden uitgeschakeld. De parkeerrem is geactiveerd maar
niet vergrendeld. Deze stand wordt ook gebruikt als noodrem.
2.4.3 Vergrendeling, parkeerrem (1:C)
De vergrendeling vergrendelt het koppelings-/rempedaal in de ingetrapte stand.
Deze functie wordt gebruikt om de machine te vergrendelen op hellingen, tijdens
transport enz., als de motor niet draait.
Vergrendelen:
1. Trap het pedaal (1:B) volledig in.
2. Verplaats de vergrendeling (1:C) naar rechts.
3. Laat het pedaal (1:B) los.
4. Laat de vergrendeling (1:C) los.
Ontgrendelen:
Trap het pedaal (1:B) volledig in en laat het weer
los.
2.4.4 Rijden - bedrijfsrem (1:F)
Als de machine niet remt zoals verwacht als het pedaal wordt losgelaten,
moet het linkerpedaal (1:B) worden gebruikt als noodrem.
Het pedaal regelt de versnelling tussen de motor en
de wielen (= de snelheid). Wanneer het pedaal omhoog staat, wordt de bedrijfsrem geactiveerd.
1. Pedaal voorwaarts
– de machine gaat vooruit.
2. Pedaal onbelast
– de machine staat stil.
3. Pedaal achterwaarts
– de machine rijdt achteruit.
4. Minder druk op het pedaal
– de machine remt.
66
2.4.5 Gas- en chokehendel (1:D)
Hendel om de snelheid te regelen en om te choken
bij een koude start.
Als de motor onregelmatig loopt, bestaat er een kans dat de hendel te ver
naar voren staat zodat de choke geactiveerd wordt. Dit beschadigt de motor,
verhoogt het brandstofgebruik en is
schadelijk voor het milieu.
1. Choke - voor het starten van een koude
motor. De choke staat in de bovenste stand
in de groef.
Gebruik deze functie niet als de motor
warm is.
2. Vol gas - bij gebruik van de machine altijd vol gas geven.
Om de gashendel op vol gas te zetten, zet
u de hendel ongeveer 2 cm achter de chokestand.
3. Stationairloop.
2.4.6 Contactslot (1:E)
Laat de sleutel niet in stand 2 of 3 op de
machine zitten. Er is dan brandgevaar
omdat brandstof in de motor kan lopen
via de carburateur en de accu kan
ontladen en worden beschadigd.
Contactslot dat gebruikt wordt om de motor te
starten en uit te schakelen. Vier standen:
1. Stopstand - de motor is kortgesloten.
De sleutel kan verwijderd worden.
2/3. Rijstand.
4. Startstand - de elektrische startmotor
wordt geactiveerd op het moment dat de
sleutel in de veerbelaste startstand wordt
gedraaid. Laat de sleutel teruggaan naar
rijstand 2/3 wanneer de motor gestart is.
2.4.7 Krachtafnemer (2:G)
De krachtafnemer mag nooit
ingeschakeld zijn wanneer het aan de
voorzijde gemonteerde gereedschap in
de transportstand staat. Dit beschadigt
de riemtransmissie.
Hendel voor in- en uitschakelen van de
krachtafnemer voor aandrijving van aan de
voorzijde gemonteerde accessoires. Twee standen:
1. Voorste stand - krachtafnemer
uitgeschakeld.
2. Achterste stand - krachtafnemer ingeschakeld.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
2.4.8 Ontkoppelingshefboom
Hendel om de traploze transmissie uit te schakelen.
HST is voorzien van een hendel die op de achteras
is aangesloten. Zie (5:N).
4WD is voorzien van twee hendels die op de achteras (6:O) en vooras (6:P) zijn aangesloten.
De ontkoppelingshendel mag nooit tussen de binnenste en buitenste stand
staan. Dit leidt tot oververhitting en beschadiging van de transmissie.
Hiermee kunt u de machine handmatig verplaatsen
zonder de motor te gebruiken. Twee standen:
1. Hendel ingedrukt - transmissie ingeschakeld voor normaal
gebruik.
2. Hendel in de buitenste stand
– transmissie uitgeschakeld. De
machine kan handmatig worden
verplaatst.
De machine mag niet over lange afstanden of met
hoge snelheid worden gesleept. Hierdoor kan de
versnellingsbak worden beschadigd.
De machine mag niet worden bediend
als de voorste hendel in de buitenste
stand staat, anders wordt de machine
beschadigd en bestaat de kans op lekkage in de vooras.
2.4.9 Zitting (3:I)
De zitting kan worden opgeklapt en naar
voor of achter worden verschoven. De zitting wordt met de greep (3:K) vergrendeld
in de opgeklapte positie en naar voor of
achter verschoven met de knoppen (3:J).
De zitting is voorzien van een beveiligingsschakelaar die is aangesloten op het beveiligingssysteem
van de machine. Dit houdt in dat bepaalde gevaarlijke functies niet werken als er niemand op de zitting zit.
2.4.10 Motorkap (4:L)
De machine heeft een motorkap die geopend kan worden, zodat de benzinekraan,
accu en motor makkelijk bereikbaar zijn.
De motorkap is vergrendeld met een rubberen band.
De motorkap gaat als volgt open:
1. Maak aan de voorzijde van de kap de rubberen
band (4:M) los.
2. Til de motorkap omhoog.
Bevestig alles weer in omgekeerde volgorde.
De machine alleen gebruiken met gesloten kap, anders bestaat er een kans op
brandwonden en kunt u bekneld raken.
NL
2.4.11 Snelsluiting (19:H)
De snelsluitingen kunnen worden gescheiden, waardoor er zeer eenvoudig van
hulpmiddel gewisseld kan worden.
De snelsluitingen zorgen ervoor dat het
maaidek gemakkelijk kan wisselen tussen
de twee standen:
• Normale stand met volledig aangespannen
riem.
• 4 cm achter de normale stand met losse riem,
zodat het maaidek dichter bij de basismachine
komt.
Omdat de riemspanner loskomt van de riem, vereenvoudigen de snelsluitingen de vervanging van
de riem en het maaidek en wordt het omschakelen
naar de reinigingsstand en de servicestanden gemakkelijker.
Spanning van riem halen:
1. Verwijder de borgpennen (19:G) aan beide zijden.
2. Open de snelsluitingen door de achterste gedeelten met uw hiel naar beneden te drukken.
Zie (19:F).
Als de snelsluitingen geopend zijn, rusten de maaidekarmen losjes in de asgedeelten. Het maaidek mag nooit in de
servicestand of reinigingsstand worden
gezet zonder de snelsluitingen na het
loshaken van de riem van het maaidek
weer te vergrendelen.
3. Voer de noodzakelijke aanpassingen uit, bijv.:
• Haak de riem los.
• Vervang het maaidek door de maaidekarmen los
te haken. Zie afb. 21.
Riem aanspannen:
Span de uiteinden afzonderlijk aan volgens onderstaande instructies.
Draai de hendel niet met uw handen. U
kunt bekneld raken!
1. Plaats uw voet op de hendel (20:J) en draai
voorzichtig een halve slag naar voren.
2. Plaats de borgpen (19:G).
3.Ga hetzelfde te werk aan de andere kant.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
67
NEDERLANDS
NL
3 TOEPASSINGEN
De machine mag uitsluitend gebruikt worden bij
de volgende werkzaamheden met de aangegeven
originele GGP-accessoires:
Gebruik
Accessoires, origineel van
GGP
Gras maaien
Maaidekken gebruiken:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Sneeuwruimen Met sneeuwschuiver. Gebruik
van sneeuwkettingen en framegewichten wordt aanbevolen.
Gras en bladeren Uitgerust met getrokken opvegen
vangbak 38" of 42".
Gras- en blad- Uitgerust met transportkar.
transport
Vegen
Veegmachine gebruiken. Stofbeschermer aanbevolen.
Onkruidbestrij- Een aan de voorzijde gemonding op grindpa- teerde onkruidschoffel gebruiken.
den
Benzine is uiterst brandbaar. Bewaar
brandstof altijd in een speciaal daarvoor bestemde tank.
Vul alleen buitenshuis benzine bij en
rook niet tijdens het bijvullen. Vul de
tank voordat u de motor start. Verwijder nooit de vuldop en vul de machine
nooit met benzine wanneer de motor
loopt of nog warm is.
Vul de benzinetank nooit helemaal tot de rand.
Laat een zekere ruimte (ten minste de gehele vulbuis plus 1-2 cm bovenin de tank) leeg, zodat de
benzine, wanneer deze warm wordt, kan uitzetten
zonder over te stromen. Zie afb. 7.
4.2 CONTROLEER HET OLIEPEIL
Het trekmechanisme mag worden belast met een
verticale kracht van maximaal 100 N.
De duwkracht van getrokken accessoires op het
trekmechanisme mag niet groter zijn dan 500 N.
LET OP! Neem vóór het gebruik van een aanhanger altijd contact op met uw verzekeringsmaatschappij.
LET OP! Deze machine is niet bedoeld voor rijden
op de openbare weg.
Het carter is bij aflevering altijd gevuld met olie
SAE 10W-30.
Controleer voor elk gebruik of het oliepeil correct is. De machine moet op een vlakke ondergrond staan.
Zorg dat de omgeving rond de oliepeilstok
schoon is. Draai de oliepeilstok los en trek
hem omhoog. Veeg de oliepeilstok af.
Breng de stok weer aan en draai hem vast.
Draai hem daarna weer los en trek hem omhoog.
Lees het oliepeil af. Vul olie bij tot de “FULL”streep als het oliepeil onder deze markering ligt.
Zie afb. 8.
Het oliepeil mag nooit boven de “FULL”-streep
komen. Een te hoog oliepeil kan de motor oververhitten. Als het oliepeil boven de “FULL”-streep
komt, moet de olie worden afgetapt tot het juiste
niveau is bereikt.
4 STARTEN EN RIJDEN
4.3 OLIEPIEL VAN DE VERSNELLINGSBAK CONTROLEREN
De machine alleen gebruiken met gesloten en vergrendelde kap. Anders bestaat er een kans op brandwonden en
kunt u bekneld raken.
4.1 BIJVULLEN MET BENZINE (7:Q)
Gebruik altijd loodvrije benzine. Gebruik nooit
brandstof voor tweetaktmotoren.
De tank heeft een inhoud van 6 liter. Door de transparante tank is het brandstofniveau makkelijk af te
lezen.
LET OP! Gewone loodvrije benzine is beperkt
houdbaar en mag niet langer dan 30 dagen worden
bewaard.
U kunt ook milieuvriendelijke benzine gebruiken,
d.w.z. gealkyleerde benzine. Dit type benzine heeft
een samenstelling die minder schadelijk is voor
mens en milieu.
68
Controleer voor elk gebruik of het oliepeil
correct is. De machine moet op een vlakke
ondergrond staan.
Lees het oliepeil af op het reservoir (9:R). Het peil
moet tussen MAX en MIN liggen. Vul indien nodig olie bij.10W-30
Type olie:
Type olie
4WD
Synthetische olie 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)0
4.4 VEILIGHEIDSCONTROLE
Controleer of de machine voldoet aan de onderstaande veiligheidscontrole.
De veiligheidscontrole moet voor ieder
gebruik worden uitgevoerd.
Als een van de onderdelen niet door de
test komt, moet u de machine niet gebruiken! Breng de machine voor reparatie naar een servicewerkplaats!
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
4.4.1 Algemene veiligheidscontrole
Onderdeel
Resultaat
Brandstofslangen Geen lekkages.
en aansluitingen.
Elektrische kabels. Isolatie is intact.
Geen mechanische schade.
Uitlaatsysteem.
Geen lekkages bij aansluitingen.
Alle schroeven zijn vastgedraaid.
Olieleidingen
Geen lekkages. Geen schade.
Rijd de machine
De machine stopt dan.
voor- en achteruit
en laat het pedaal
van de bedrijfsrem
omhoog komen.
Testrit
Geen abnormale trillingen.
Geen abnormale geluiden.
4.4.2 Elektrische veiligheidscontrole
Controleer voor elk gebruik of het beveiligingssysteem werkt..
Status
Het koppelings-/
rempedaal is niet
ingetrapt.
Krachtafnemer niet
ingeschakeld.
Lopende motor.
Krachtafnemer
ingeschakeld.
Lopende motor.
Actie
Resultaat
Probeer te star- De motor
ten.
mag niet starten.
De bestuurder
staat op van de
zitting.
Verwijder de
zekering.
Zie 9:S.
De krachtafnemer moet
uitschakelen.
De motor
moet dan
stoppen.
4.5 STARTEN
1. Open de benzinekraan. Zie 10:U.
2. Controleer of the bougiekabel(s) op de bougie(s) is/zijn geplaatst.
3. Controleer of de krachtafnemer uitgeschakeld
is.
4. Houd uw voet niet op het aandrijfpedaal.
5. Starten van een koude motor – zet de gashendel
helemaal in de chokestand.
Starten van een warme motor – zet de gashendel
op vol gas (ongeveer 2 cm achter de chokestand).
6. Trap het koppelings-/rempedaal volledig in.
7. Draai de contactsleutel om en start de motor.
8 Wanneer de motor is gestart, duwt u de gashendel geleidelijk naar vol gas (ongeveer 2 cm achter de chokestand) als u de choke gebruikt hebt.
NL
9. Laat de machine na een koude start niet onmiddellijk belast werken, maar laat de motor eerst
een paar minuten warmdraaien. Op die manier
kan de olie eerst opwarmen.
Bij gebruik van de machine altijd vol gas geven.
4.6 BEDIENINGSTIPS
Controleer altijd of de juiste hoeveelheid olie in de
motor zit. Dit is met name belangrijk bij het werken op hellingen. Zie 4.2.
Wees voorzichtig bij het rijden op hellingen. Start of stop niet plotseling wanneer u een helling op- of afrijdt. Rijd
nooit dwars over een helling. Rijd van
boven naar beneden en van beneden
naar boven.
Deze machine mag op een helling van
maximaal 10° rijden.
Verminder de snelheid op hellingen en
bij scherpe bochten om controle over de
machine te houden en het risico op kantelen te beperken.
Draai bij rijden in de hoogste versnelling en bij vol gas het stuur niet volledig naar één kant. De machine kan
dan kantelen.
Blijf met uw handen uit de buurt van de
middensturing en de zittinghouder. Anders kunt u bekneld raken! Rijd nooit
met de machine als de motorkap open
is.
4.7 STOPPEN
Schakel de krachtafnemer uit. Trek de parkeerrem
aan.
Laat de motor 1-2 minuten stationair draaien. Zet
de motor af door de contactsleutel om te draaien.
Sluit de benzinekraan. Dit is vooral belangrijk als
de machine op bijv. een aanhanger vervoerd moet
worden.
Als u de machine zonder toezicht achterlaat, moet u de bougiekabel(s) losmaken en de contactsleutel verwijderen.
Direct na gebruik kan de motor bijzonder heet zijn. Raak de demper, de cilinder of de koelribben niet aan. Dit kan
ernstige brandwonden veroorzaken.
4.8 REINIGING
Om het gevaar op brand te verkleinen
de motor, de demper, de accu en de
brandstoftank vrijhouden van gras,
bladeren en olie.
Om het gevaar op brand te verkleinen
regelmatig controleren of er sprake is
van olie- en/of brandstoflekkage.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
69
NEDERLANDS
NL
Spuit nooit water onder hoge druk op
de machine. Hierdoor kunnen asafdichtingen, elektrische onderdelen of hydraulische kleppen beschadigd raken.
Spuit nooit lucht onder hoge druk tegen
de radiatorvinnen. Hierdoor zal de radiator beschadigd raken.
Reinig de machine na gebruik. Voor het reinigen
gelden de volgende richtlijnen.
• Sproei nooit rechtstreeks water op de motor.
• Reinig de motor met een borstel en/of perslucht.
• Reinig de luchtinlaat van de motor (9:T).
• Start na het reinigen de machine en een eventueel gemonteerd maaidek om water te verwijderen dat anders lagers zou kunnen
binnendringen en beschadigen.
5 ONDERHOUD
5.1 ONDERHOUDSPROGRAMMA
Om de machine voortdurend in goede staat te houden en zo de betrouwbaarheid te bevorderen, ook
in verband met het milieu, moet het onderhoudsprogramma van GGP worden gevolgd.
Onderhoud dat door een erkende servicewerkplaats wordt uitgevoerd geeft u de garantie dat uw
machine professioneel wordt onderhouden met
originele reserveonderdelen.
5.2 VOORBEREIDING
Alle service en onderhoud moet worden uitgevoerd op een stilstaande machine waarvan de motor
is uitgeschakeld.
Zorg dat de machine niet kan wegrollen. Gebruik daarom altijd de parkeerrem.
Zet de motor af.
Voorkom dat de motor onbedoeld start
door de bougiekabel(s) los te maken van
de bougie(s) en de contactsleutel te verwijderen.
5.3
BANDENSPANNING
Pas de bandenspanning op de volgende manier
aan:
Voorzijde: 0,6 bar (9 psi).
Achter: 0,4 bar (6 psi).
5.4
MOTOROLIE VERVANGEN
Vervang de motorolie de eerste keer na 5 werkuren, daarna na elke 50 werkuren of één keer per
seizoen.
Ververs de olie vaker, om de 25 draaiuren of minstens één keer per seizoen, als de motor extra hard
of bij hoge omgevingstemperaturen moet werken.
70
Gebruik olie volgens de onderstaande tabel.
Olie
SAE 10W-30
Serviceklasse
SJ of hoger
Gebruik olie zonder toevoegingen.
Vul niet te veel olie bij. Dit kan tot oververhitting
van de motor leiden.
Ververs de olie wanneer de motor warm is.
Direct na het stoppen van de machine
kan de motorolie erg heet zijn. Laat de
motor daarom een paar minuten afkoelen voordat u de olie aftapt.
1. Zet de klem op de afvoerslang. Gebruik een
slangenklem of iets vergelijkbaars. Zie afb.
10:V.
2. Verplaats de klem 3 tot 4 cm op de afvoerslang
en trek de bougie los.
3. Vang de olie op in een vat.
LET OP! Knoei geen olie op de aandrijfriemen.
4. Volg de lokale voorschriften voor het afvoeren
van afgewerkte olie op.
5. Breng de olieaftapplug weer aan en verplaats de
klem zodat deze zich boven de plug bevindt.
6.Verwijder de oliepeilstok en vul de machine met
nieuwe olie.
Olievolume: 1,4 liter
7. Na het bijvullen van olie start u de motor en laat
u deze 30 seconden stationair draaien.
8. Controleer of er een olielek is.
9. Zet de motor af. Wacht 30 seconden en controleer dan of het oliepeil overeenkomt met 4.2.
5.5 TRANSMISSIE (4WD)
De olie in de hydraulische krachtoverbrenging
moeten regelmatig worden gecontroleerd/aangepast of vervangen zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Vervolgens met
1e keer
tussenpoActie
zen van
Werkuren
Niveau controleren - aanpas50
sen.
Olie verversen.
5
200
Type olie: Synthetische olie 5W-50.
Hoeveelheid olie bij verversen: ongeveer 3,5 liter.
5.5.1 Controleren - aanpassen
Zie “4.3”.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
5.5.2 Aftappen
1. Laat de machine gedurende 10-20 minuten op
verschillende snelheden lopen om de transmissieolie op te warmen.
2. Plaats de machine volledig horizontaal.
3. Demonteer beide ontkoppelingshefbomen zoals
aangegeven in afb. 6.
4. Plaats één opvangbak onder de achteras en één
onder de vooras.
5. Open het oliereservoir door de kap te verwijderen. Zie 9:R.
Gebruik uitsluitend een 3/8” dopsleutel
voor de olieaftapplug. Het gebruik van
ander gereedschap beschadigt de plug.
6. Verwijder de olieaftapplug van de achteras.
Reinig de opening en gebruik een 3/8” dopsleutel. Zie afbeelding 11.
7. Verwijder 2 aftappluggen uit de vooras. Gebruik hiervoor een 12 mm sleutel. Laat de olie uit
de vooras en de leidingen lopen. Zie afb. 12.
8. Controleer of de pakkingen op de 4 aftappluggen van de vooras intact zijn. Zie afb. 12. Plaats
de pluggen terug. Aanhaalmoment: 15-17 Nm.
De olieaftapplug wordt beschadigd als
hij vaster dan 5 Nm wordt aangedraaid.
9. Controleer of de pakking op de olieaftapplug
van de achteras intact is. Zie afb. 11:Y. Plaats
het in de achteras. Draai de olieaftapplug aan tot
5 Nm.
10.Trek de olie uit het onderste deel van het reservoir met behulp van een olieafscheider. Zie afb.
13.
11.Voer de olie volgens lokale voorschriften af.
5.5.3 Vullen
De motor mag nooit draaien als de achterste koppelingshendel naar binnen is
geduwd en de voorste koppelingshendel
uitgetrokken is. Dit beschadigt de asborging.
1. Vul het oliereservoir met de nieuwe olie.
Als de motor binnen moet draaien,
dient u ervoor te zorgen dat uitlaatgassen kunnen worden afgevoerd.
2. Controleer of de koppelingshendel van de achteras uitgetrokken is.
3. Start de motor. Als de motor is gestart, schuift
de koppelingshendel van de vooras automatisch
naar binnen.
4. Trek de koppelingshendel van de vooras naar
buiten.
LET OP! De olie wordt zeer snel het systeem
ingezogen. Zorg dat het reservoir altijd vol
is. Zorg dat er geen lucht wordt ingezogen.
NL
5. Zet het gaspedaal in de voorste stand door het te
blokkeren met een houten wig. Zie afb. 14. Vul
het oliereservoir handmatig met nieuwe olie.
6. Laat de motor een minuut in de stand vooruit
draaien.
7. Verwijder de houten wig en zet het gaspedaal in
de stand achteruit. Ga door met het bijvullen
van de olie.
8. Laat de motor een minuut in de stand achteruit
draaien.
9. Verander de rijrichting elke minuut, zoals hierboven is aangegeven, en ga door met het bijvullen van de olie tot het borrelen in het reservoir
stopt.
10.Zet de motor uit, plaats het kapje van het oliereservoir en sluit de motorkap.
11.Maak een proefritje van enkele minuten en pas
zonodig het olieniveau aan.
5.6 RIEMTRANSMISSIES
Controleer na 5 werkuren of alle riemen intact en
onbeschadigd zijn.
5.7 BESTURING
De besturing moet na 5 werkuren worden gecontroleerd/afgesteld en vervolgens na elke 100
werkuren.
5.7.1 Controles
Draai het stuur kort heen en weer. Er mag geen
speling in de stuurkettingen zitten.
5.7.2 Afstelling
Stel indien nodig de stuurkettingen als volgt af:
1. Zet de machine in de 'recht vooruit'-stand.
2. Stel de stuurkettingen af met de twee moeren
onder het middelpunt. Zie afb. 16.
3. Draai beide moeren evenveel tot er geen speling
meer is.
4. Rijd de machine recht vooruit en controleer of
het stuur recht staat.
5. Als het stuur verdraaid staat, maakt u de ene
moer losser en de andere vaster.
Span de stuurkettingen niet te strak aan. Daardoor
wordt het sturen zwaarder en neemt de slijtage van
de kabels toe.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
71
NL
NEDERLANDS
5.8 ACCU
Als u het zuur in uw ogen of op uw huid
krijgt, kan dit ernstig letsel veroorzaken. Als er zuur op uw lichaam terechtkomt, moet u het betreffende
lichaamsdeel onmiddellijk afspoelen
met een ruime hoeveelheid water en zo
snel mogelijk medische hulp zoeken.
De accu wordt gereguleerd door kleppen en geeft
een uitgangsspanning van 12 V. De accuvloeistof
kan en mag niet worden gecontroleerd of aangevuld. U hoeft de accu alleen maar op te laden, bijvoorbeeld als u deze lang niet hebt gebruikt.
De accu moet volledig zijn opgeladen
voordat u deze voor de eerste keer gaat
gebruiken. De accu moet altijd volledig
opgeladen worden bewaard, anders
kan deze beschadigd raken.
5.8.1 Accu opladen met motor
De accu kan als volgt worden opgeladen met de
dynamo van de motor.
1. Plaats de accu in de machine zoals hieronder afgebeeld.
2. Zet de machine buiten of zorg dat de uitlaatgassen kunnen worden afgevoerd.
3. Start de motor volgens de instructies in de handleiding.
4. Laat de motor 45 minuten lopen.
5. Zet de motor af. De accu is nu volledig opgeladen.
5.8.2 Accu opladen met oplader
Als de accu wordt opgeladen met een oplader,
dient deze een constante spanning te hebben.
Neem contact op met uw leverancier voor een dergelijke oplader.
De accu kan beschadigd raken als er een standaard oplader wordt gebruikt.
5.8.3 Verwijderen/Plaatsen
De accu zit onder de motorkap. Bij het verwijderen
of plaatsen van de accu, dient u rekening te houden
met het volgende:
• Bij het verwijderen. Maak eerst de zwarte kabel
los van de negatieve accuklem (-). Maak daarna
de rode kabel los van de positieve accuklem (+).
• Bij het plaatsen. Sluit eerst de rode kabel aan op
de positieve accuklem (+). Sluit dan de zwarte
kabel aan op de negatieve accuklem (-).
Als u de kabels niet in de goede
volgorde aansluit of losmaakt, kan er
kortsluiting ontstaan en kan de accu beschadigd raken.
Als u de kabels verwisselt, raken de dynamo en de accu beschadigd.
72
Zet de kabels stevig vast. Losse kabels
kunnen brand veroorzaken.
De accu moet altijd aangesloten zijn als
u de motor wilt laten lopen. Anders
kunnen de dynamo en het elektrische
systeem beschadigd raken.
5.8.4 Reiniging
Indien de accupolen geoxideerd zijn, moeten deze
schoongemaakt worden. Reinig de accupolen met
een staalborstel en smeer ze in met vet.
5.9 LUCHTFILTER, MOTOR
Het luchtfilter (papierfilter) moet na 100 werkuren
worden gereinigd/vervangen.
LET OP! Reinig/vervang beide filters vaker indien
de machine in stoffige omstandigheden moet
werken.
Verwijder/installeer de luchtfilters als volgt:
1. Maak voorzichtig de behuizing van het luchtfilter schoon.
2. Demonteer de luchtfilterkap (12:R) door de
twee schroeven te verwijderen.
3. Demonteer het papierfilter (12:S). Zorg ervoor
dat de carburateur niet vuil wordt. Maak het
luchtfilterhuis schoon.
4. Maak het papierfilter schoon door er zachtjes
mee tegen een plat oppervlak te tikken. Indien
het filter erg vuil is, moet het worden vervangen.
5. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde.
Bij het schoonmaken van de behuizing van het papierfilter mogen geen perslucht of oplosmiddelen
op basis van petroleum worden gebruikt. Hierdoor
raakt het filter beschadigd.
Gebruik geen perslucht bij het schoonmaken van
de behuizing van het papierfilter. Het
papierfilterhuis mag niet met olie worden
ingesmeerd.
5.10 BOUGIE
De bougie(s) moet(en) na elke 2000 werkuren
worden vervangen (=bij elke tweede basic service).
Maak schoon rond de bevestiging van de bougie
voordat u deze losmaakt.
Bougie: Champion RC12YC of gelijkwaardig.
Afstand elektroden: 0,75 mm.
5.11 LUCHTINLAAT
Zie 9:T. De motor is luchtgekoeld. Door een verstopt koelsysteem kan de motor beschadigd raken.
Reinig de luchtinlaat van de motor na elke 50 werkuren. Het koelsysteem wordt bij elke basic service nauwkeurig gereinigd.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
NEDERLANDS
NL
5.12 SMEREN
Alle smeerpunten in onderstaande tabel moeten na
elke 50 werkuren en na elke wasbeurt worden gesmeerd.
Onderdeel Actie
Afb.
Middelpunt 4 smeernippels. Gebruik een
17
smeerpistool met universeel vet.
Pomp tot het vet eruit komt.
Stuurket- Reinig de kettingen met een
tingen
staalborstel.
Smeer de kettingen met universele kettingspray.
Spannings- Smeer de lagerpunten met een 18
armen
oliehouder terwijl alle regelaars
zijn geactiveerd.
Dit werkt het beste met twee
personen.
BedieSmeer de uiteinden van de
18
ningskabels kabels met een oliehouder terwijl alle regelaars zijn geactiveerd.
Dit moet worden gedaan door
twee personen.
5.13 ZEKERING
Controleer of vervang de zekering van 20 A bij
elektrische problemen. Zie 9:S.
6 OCTROOI - ONTWERPREGISTRATIE
Deze machine of onderdelen van deze machine
valt/vallen onder de volgende octrooi- en ontwerpregistratie:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen in het product
aan te brengen.
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
73
ITALIANO
IT
1 GENERALITÀ
Questo simbolo indica un'Avvertenza.
In caso di inosservanza delle istruzioni
fornite, è possibile che ne derivino gravi
lesioni a persone e/o danni a cose.
Prima di mettere in moto leggere attentamente queste istruzioni per l’uso e le
“NORME DI SICUREZZA”.
1.1
SIMBOLI
Sulla macchina vengono utilizzati i seguenti simboli. La loro funzione è quella di ricordare all’operatore di utilizzarla con l’attenzione e la cautela
necessarie durante l'uso e la manutenzione.
Significato dei simboli
Avvertenza!
Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il manuale di istruzioni e il
manuale della sicurezza.
Avvertenza!
Fare attenzione ad eventuali oggetti sparsi. Fare attenzione a eventuali persone
presenti sul posto.
Avvertenza!
Indossare sempre cuffie protettive.
Avvertenza!
Questa macchina non è destinata al traffico sulla pubblica via.
Avvertenza!
Questa macchina, con accessori originali
installati, può procedere con un’inclinazione massima di 10°, a prescindere dalla
direzione.
Avvertenza!
Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento. Tenere mani e piedi lontani dal giunto
articolato dello sterzo.
Avvertenza!
Rischio di ustioni. Non toccare il silenziatore / la marmitta catalitica.
1.2 RIFERIMENTI
1.2.1 Figure
Le figure in queste istruzioni per l'uso sono numerate 1, 2, 3, e così via.
I componenti indicati nelle figure sono contrassegnati con le lettere A, B, C, e così via.
Un riferimento al componente C nella figura 2 viene indicato con la dicitura "2:C".
74
1.2.2 Intestazioni
Le intestazioni in queste istruzioni per l'uso sono
numerate come indicato nel seguente esempio:
"1.3.1 Controllo di sicurezza generale" è un sottotitolo di "1.3 Controlli di sicurezza" ed è incluso
sotto questa intestazione.
Quando si fa riferimento alle intestazioni, in genere vengono specificati solo i numeri relativi, ad
esempio "Vedere 1.3.1".
2 DESCRIZIONE
2.1 AZIONAMENTO
2.1.1 HST
La macchina è dotata di trazione posteriore.
L’assale posteriore è dotato di trasmissione idrostatica con rapporti di trasmissione avanti e indietro infinitamente variabile.
L’assale posteriore è dotato anche di un differenziale per facilitare la sterzata.
Gli utensili montati anteriormente sono azionati da
cinghie di trasmissione.
2.1.2 4WD
La macchina ha 4 ruote motrici. La potenza dal
motore alle ruote motrici viene trasmessa idraulicamente. Il motore aziona una pompa dell'olio che
pompa l'olio attraverso gli assali posteriore e anteriore.
L'assale anteriore e quello posteriore sono collegati in serie, il che significa che le ruote anteriori e
quelle posteriori ruotano alla stessa velocità.
Per agevolare la sterzata, entrambi gli assali sono
dotati di differenziale.
Gli attrezzi montati frontalmente sono motorizzati
da cinghie di trasmissione.
2.2 STERZO
La macchina è articolata. Ciò significa che il telaio
è diviso in una sezione anteriore e in una posteriore
che possono essere sterzate in relazione l'una con
l'altra.
Lo sterzo articolato fa sì che la macchina possa girare attorno agli alberi e ad altri ostacoli con un
raggio di sterzata estremamente ridotto.
2.3 SISTEMA DI SICUREZZA
La macchina è dotata di un sistema di sicurezza
elettrico. Tale sistema interrompe determinate attività che possono comportare il rischio di manovre
non corrette.
Ad es. il motore può essere avviato se il pedale
frizione-freno è premuto.
Controllare sempre il funzionamento
del sistema di sicurezza prima dell'uso.
Traduzione delle istruzioni originali
ITALIANO
2.4 COMANDI
2.4.1 Sollevatore attrezzi, meccanico (1:A)
Per passare dalla posizione di lavoro alla posizione
di trasporto:
1. Premere a fondo il pedale.
2. Rilasciare lentamente il pedale.
2.4.2 Frizione-freno di stazionamento (1:B)
Non premere mai il pedale durante la
guida. Vi è il rischio di surriscaldare la
trasmissione.
Il pedale può assumere le tre posizioni seguenti:
•Rilasciato. La frizione non è
attivata. Il freno di stazionamento non è attivato.
• Premuto a metà. La trazione in avanti è disinserita. Il freno di stazionamento non è attivato.
• Completamente premuto. La trazione in avanti è disinserita. Il freno di stazionamento è completamente attivato ma non bloccato. Questa
posizione viene utilizzata anche come freno di
emergenza.
2.4.3 Fermo del freno di stazionamento (1:C)
Il fermo blocca il pedale “frizione-freno”
in posizione completamente premuta.
Questa funzione viene utilizzata per bloccare la macchina su pendii, durante il trasporto, ecc, quando il motore è fermo.
Bloccaggio:
1. Premere a fondo il pedale (1:B).
2. Spostare il fermo (1:C) verso destra.
3. Rilasciare il pedale (1:B).
4. Rilasciare il fermo (1:C).
Sbloccaggio:
Premere e rilasciare il pedale (1:B).
2.4.4 Freno di servizio-trazione (1:F)
Se la macchina non frena come previsto
quando il pedale è rilasciato, utilizzare
il pedale sinistro (1:B) come freno di
emergenza.
Il pedale determina il rapporto di trasmissione tra
il motore e le ruote di trasmissione (= velocità).
Quando il pedale è rilasciato, il freno di servizio è
attivato.
1. Premendo il pedale in avanti
- la macchina avanza.
2. Quando sul pedale non è
presente un carico - la macchina è ferma.
3. Premendo il pedale indietro
- la macchina procede in retromarcia.
4. Riducendo la pressione sul
pedale - la macchina frena.
IT
2.4.5 Comando del gas e dell'aria (1:D)
Comando per regolare la velocità del motore e per
chiudere l’aria in caso di partenze a freddo.
Se il regime del motore è irregolare, vi è
il rischio che il comando si trovi troppo
avanti, e con conseguente attivazione
del comando dell'aria. Questa condizione danneggia il motore, causa un aumento del consumo di carburante ed è
nociva per l'ambiente.
1. Aria - per l’avviamento a freddo del
motore. La posizione chiusa si trova nella
parte anteriore della scanalatura.
Non utilizzare questa posizione quando
il motore è caldo.
2. Pieno gas - da utilizzare sempre durante
l’impiego della macchina.
La posizione di pieno gas si trova circa 2
cm dietro la posizione di aria chiusa.
3. Minimo.
2.4.6 Blocchetto di accensione (1:E)
Non lasciare la macchina con la chiave
nella posizione 2 o 3. Vi è il rischio di incendio - il carburante può entrare nel motore attraverso il carburatore - e che la
batteria si scarichi e subisca dei danni.
Blocchetto di accensione per l’avviamento e l’arresto del motore. Quattro posizioni:
1. Posizione di arresto - il motore è in
cortocircuito. La chiave può essere estratta.
2/3. Posizione di marcia.
4. Posizione di avviamento - girando ulteriormente la chiave parte il motorino di
avviamento. Quando il motore è in moto,
rilasciare la chiave, che torna in posizione
di marcia 2/3.
2.4.7 Presa di forza (2:G)
La presa di forza non deve essere mai
inserita quando il sollevatore attrezzi
anteriore è nella sua posizione di trasporto. Ciò distruggerà la trasmissione
a cinghia.
Leva per l’inserimento e l’esclusione della presa di
forza per azionare accessori montati frontalmente.
Due posizioni:
1. Leva in avanti - presa di forza disinserita.
2. Leva all’indietro - presa di forza inserita.
Traduzione delle istruzioni originali
75
IT
ITALIANO
2.4.8 Leva di disinnesto
Leva che esclude la trasmissione variabile.
La HST è dotata di una leva collegata all’assale posteriore. Vedere (5:N).
La 4WD è dotata di due leve collegate all’assale
posteriore (6:O) e all’assale anteriore (6:P).
La leva di disinnesto non deve mai trovarsi tra la posizione esterna e quella
interna. Questa condizione surriscalda
e danneggia la trasmissione.
Le leve consentono di spostare la macchina manualmente, senza mettere in moto. Due posizioni:
1. Leva in posizione interna trasmissione inserita per l’uso
normale.
2. Leva in posizione esterna trasmissione disinserita. La
macchina può essere spostata a
mano.
Evitare di trainare la macchina su lunghe distanze
o ad alte velocità. La trasmissione potrebbe danneggiarsi.
Non azionare la macchina con la leva
più anteriore in posizione esterna. Vi è il
rischio di danni e di perdite d’olio
nell’assale anteriore.
2.4.9 Sedile (3:I)
Il sedile è ripiegabile e può essere regolato
in avanti e indietro. Il sedile è bloccato in
posizione ripiegata verso l’alto mediante
il fermo (3:K) e può essere regolato in
avanti e indietro con i pomelli (3:J).
Il sedile è dotato di un interruttore di sicurezza collegato al sistema di sicurezza della macchina. Ciò
significa che quando sul sedile non vi è nessuno
non è possibile svolgere certe attività pericolose.
2.4.10 Contenitore motore (4:L)
Per accedere al rubinetto della benzina,
alla batteria e al motore, aprire il contenitore motore. Detto contenitore è bloccato
con una fascetta in gomma.
Il contenitore motore si apre come indicato di seguito:
1. Staccare la fascetta in gomma (4:M) sul bordo
anteriore del contenitore motore.
2. Sollevare indietro il contenitore con cautela.
Chiudere nell’ordine inverso.
Non azionare la macchina con il contenitore motore ripiegato verso il basso e
bloccato. Vi è il rischio di ustioni e di lesioni da schiacciamento.
76
2.4.11 Supporti a sgancio rapido (19:H)
I supporti a sgancio rapido possono essere
separati in modo da passare agevolmente
da un attrezzo ad un altro.
I supporti a sgancio rapido permettono di
spostare agevolmente il piatto tra due posizioni, vale a dire:
• Posizione normale, con la cinghia completamente tesa.
• Posizione arretrata di 4 cm rispetto a quella normale, con la cinghia allentata, in modo che il
piatto si avvicini maggiormente alla macchina
di base.
Poiché il tenditore viene liberato dalla cinghia, i
supporti a sgancio rapido semplificano la sostituzione della cinghia e del piatto, agevolando inoltre
il passaggio alla posizione di lavaggio e a quelle di
lavoro
Rilascio della tensione della cinghia
1. Rimuovere le spine di bloccaggio (19:G) da entrambi i lati.
2. Aprire i supporti a sgancio rapido premendo
sulle sezioni posteriori con il tacco. Vedere
(19:F).
Una volta aperti i supporti a sgancio rapido, i bracci del piatto appoggiano leggermente sulle sezioni dell’albero. Il
piatto non deve mai essere regolato in
posizione di lavoro o di lavaggio senza
ribloccare i supporti a sgancio rapido
dopo aver sganciato la cinghia del piatto.
3. Eseguire l'intervento correttivo necessario,
come ad esempio:
• Sganciare la cinghia.
• Sostituire il piatto sganciando i bracci del piatto. Vedere fig. 21.
Tensionamento della cinghia
Tendere prima un lato poi l'altro attenendosi alle
istruzioni riportate di seguito.
Non girare la leva con le mani. Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento.
1. Mettere un piede sulla leva (20:J) e ruotarla con
precauzione di mezzo giro in avanti.
2. Installare la spina di bloccaggio (19:G).
3. Ripetere l'operazione dall'altro lato.
Traduzione delle istruzioni originali
ITALIANO
3 SETTORI DI APPLICAZIONE
La macchina può essere impiegata esclusivamente
per i seguenti lavori, utilizzando gli accessori originali GGP indicati:
Operazione
Accessori, originali GGP
Tosatura di prati Con piani di tosatura:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Spalatura di neve Con pala da neve. Si raccomandano le catene da neve e i contrappesi per le ruote.
Raccolta di erba e Con raccoglierba a rimorchio
foglie
38" o 42".
Trasporto di erba Con carrello.
e foglie
Pulitura
Con rullo spazzola. Si primo di
parapolvere.
Rimozione delle Con sarchio anteriore.
erbacce su vialetti non asfaltati
Al dispositivo di traino può essere applicata una
forza verticale massima di 100 N.
Per il dispositivo di traino la forza di spinta degli
accessori trainati può ammontare al massimo
a 500 N.
NOTA! Prima di utilizzare un carrello rimorchio,
contattare la compagnia di assicurazione.
NOTA! Questa macchina non è destinata al traffico sulla pubblica via.
4 AVVIAMENTO E MARCIA
La macchina non funziona se il contenitore motore non è chiuso e bloccato. Vi
è il rischio di ustioni e di lesioni da
schiacciamento.
4.1 RIFORNIMENTO DI CARBURANTE (7:Q)
Usare solo benzina senza piombo. Non miscelare
la benzina con olio.
Il serbatoio ha una capacità di 6 litri. La trasparenza del serbatoio permette di controllare facilmente
il livello.
NOTA! La normale benzina senza piombo è deperibile e non deve rimanere nel serbatoio per un periodo superiore a 30 giorni.
È possibile utilizzare carburanti ecologici, quali la
benzina alchilata. La composizione di questa benzina ha un impatto minore su persone e ambiente.
La benzina è altamente infiammabile.
Conservare sempre il carburante in
contenitori idonei.
IT
Effettuare i rifornimenti o i rabbocchi
di carburante soltanto all’aperto; non
fumare durante tali operazioni. Effettuare i rifornimenti di carburante prima di avviare il motore. Non aprire il
tappo del serbatoio né fare rifornimento quando il motore è acceso o è ancora
caldo.
Non riempire completamente il serbatoio della
benzina. Lasciare un po' di spazio (corrispondente
almeno all'intero bocchettone di rabbocco + 1 - 2
cm sulla sommità del serbatoio) in modo che,
quando la benzina si riscalda, possa espandersi
senza traboccare. Vedere fig. 7.
4.2 CONTROLLO DEL LIVELLO
DELL'OLIO DEL MOTORE
Al momento della consegna la coppa dell’olio contiene lubrificante SAE 10W-30.
Controllare il livello dell'olio prima di ogni occasione d'uso. La macchina deve essere in piano.
Pulire attorno all'asta dell'olio. Svitare ed
estrarla. Pulire l’asta. Infilarla di nuovo
completamente e avvitare.
Svitare l’asta ed estrarla nuovamente. Controllare
il livello dell’olio. Rabboccare, se il livello risulta
inferiore al segno “FULL”. Vedere fig. 8.
Il livello dell'olio non deve mai superare il segno
“FULL”. Il motore si surriscalderebbe. Se il livello
dell'olio supera il segno “FULL”, è necessario drenare fino a raggiungere il livello corretto.
4.3 CONTROLLO DEL LIVELLO
DELL'OLIO DELLA TRANSMISSIONE
Controllare il livello dell'olio prima di ogni occasione d'uso. La macchina deve essere in piano.
Controllare il livello dell'olio nel contenitore
(9:R). Il livello deve essere tra MAX e MIN. Rabboccare, se necessario.
Tipo di olio:
Tipo di olio
4WD
Olio sintetico 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4
CONTROLLI DI SICUREZZA
Al momento di provare la macchina, verificare che
i risultati dei controlli di sicurezza corrispondano a
quanto riportato sotto.
Effettuare sempre i controlli di sicurezza prima dell'uso.
Se uno qualsiasi dei risultati si discosta
da quanto indicato sotto, non è possibile
utilizzare la macchina! Consegnare la
macchina ad un centro di assistenza per
la riparazione.
Traduzione delle istruzioni originali
77
ITALIANO
IT
4.4.1 Controllo di sicurezza generale
Oggetto
Risultato
Impianto del carbu- Nessuna perdita.
rante e connessioni.
Cavi elettrici.
Tutto l'isolamento intatto.
Nessun danno meccanico.
Impianto di scarico. Nessuna perdita nei punti di
connessione.
Tutte le viti serrate.
Circuito dell'olio
Nessuna perdita. Nessun
danno.
Muovere la mac- La macchina si arresterà.
china in avanti/
indietro e rilasciare
il pedale del freno
di servizio-trazione.
Guida di prova
Nessuna vibrazione anomala.
Nessun suono anomalo.
4.4.2 Controllo di sicurezza elettrico
Controllare sempre il funzionamento
del sistema di sicurezza prima dell'uso.
Stato
Il pedale frizionefreno non è premuto.
La presa di forza
non è attivata.
Il pedale frizionefreno è premuto.
La presa di forza è
attivata.
Motore acceso.
La presa di forza è
attivata.
Motore acceso.
Azione
Risultato
Provare a mettere Il motore
in moto.
non si mette
in moto.
Provare a mettere Il motore
in moto.
non si mette
in moto.
Il conducente si
alza dal sedile.
Il motore si
arresta.
Rimuovere il fusi- Il motore si
bile. Vedere 9:S arresta.
4.5 AVVIAMENTO
1. Aprire il rubinetto della benzina. Vedere 10:U.
2. Controllare che i cavi delle candele siano inseriti nelle rispettive candele.
3. Controllare che la presa di forza sia disinserita.
4. Non tenere il piede sul pedale della trasmissione.
5. Partenza a freddo - chiudere l’aria.
Partenza a caldo - portare il comando su pieno
gas (circa 2 cm dietro la posizione di aria chiusa).
6. Premere a fondo il pedale frizione-freno.
7. Girare la chiavetta di accensione e mettere in
moto.
78
8 Quando il motore è in moto, portare progressivamente l’acceleratore sul massimo regime
(circa 2 cm dietro la posizione di aria chiusa) se
è stato usato il comando dell’aria.
9. Quando il motore viene avviato a freddo, non
farlo lavorare sotto sforzo subito, ma attendere
qualche minuto. Ciò permetterà all’olio di scaldarsi.
Utilizzare sempre il pieno gas durante l’impiego
della macchina.
4.6 SUGGERIMENTI PER L’USO
Controllare sempre che il volume dell'olio nel motore sia corretto. Questo è particolarmente importante quando si lavora su pendii. Vedere 4.2.
Stare molto attenti quando si tosa sui
pendii. Non effettuare brusche partenze
o frenate quando si guida sui pendii.
Non utilizzare la macchina trasversalmente su
un pendio. Muoversi sempre dall’alto verso il
basso o dal basso verso l’alto.
La macchina non deve essere utilizzata
su pendii superiori a 10°, a prescindere
dal senso di marcia.
Ridurre la velocità sui pendii e nelle
curve strette per evitare di ribaltarsi o
di perdere il controllo della macchina.
Procedendo alla massima velocità con
la marcia più elevata, non girare completamente lo sterzo. La macchina potrebbe ribaltarsi.
Tenere mani e piedi lontani dal giunto
articolato dello sterzo e dal supporto sedile. Vi è il rischio di lesioni da schiacciamento. Non guidare la macchina con
il contenitore motore aperto.
4.7 ARRESTO
Disinserire la presa di forza. Inserire il freno di stazionamento.
Lasciare girare il motore al minimo per uno o due
minuti. Spegnere il motore girando la chiavetta.
Chiudere il rubinetto della benzina. Questa indicazione è particolarmente importante se la macchina
deve essere trasportata su un rimorchio o simili.
Se ci si deve allontanare dalla macchina, scollegare i cavi delle candele e togliere la chiavetta di accensione.
Il motore potrebbe essere molto caldo
subito dopo lo spegnimento. Non toccare la marmitta, il motore o le alette di
raffreddamento. Vi è il pericolo di
ustioni.
Traduzione delle istruzioni originali
ITALIANO
4.8PULIZIA
Per ridurre il rischio di incendi, assicurarsi che su motore, marmitta, batteria
e serbatoio del carburante non siano
presenti erba, foglie ed olio.
Per ridurre il rischio di incendi, controllare regolarmente che non vi siano
perdite di olio e/o carburante.
Non utilizzare mai acqua ad alta pressione. Potrebbe danneggiare le guarnizioni dell'albero, i componenti elettrici
e le valvole idrauliche.
Non utilizzare mai aria ad alta pressione rivolta contro le alette del radiatore.
La struttura delle alette ne verrebbe
danneggiata.
Pulire sempre la macchina dopo l'uso. Per la pulizia, attenersi alle istruzioni seguenti:
• Non spruzzare l'acqua direttamente sul motore.
• Pulire il motore con una spazzola e/o aria compressa.
• Pulire la presa d'aria di raffreddamento del motore (9:T).
• Dopo la pulizia con acqua, avviare la macchina
e gli eventuali piani di taglio per rimuovere l'acqua che altrimenti potrebbe penetrare nei cuscinetti e provocare danni.
5 MANUTENZIONE
5.1 PROGRAMMA DI ASSISTENZA
Per tenere sempre la macchina in buono stato per
quanto riguarda affidabilità, sicurezza di funzionamento ed attenzione all’ambiente, attenersi sempre
al programma di assistenza GGP.
I controlli effettuati da un'officina autorizzata garantiscono un lavoro professionale e ricambi originali.
5.2 PREPARAZIONE
Tutti i controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a macchina ferma e motore
spento.
Applicare sempre il freno di stazionamento per evitare che la macchina si
sposti.
Spegnere il motore.
Evitare partenze accidentali del motore
staccando i cavi delle candele e togliendo la chiavetta di accensione.
5.3 PRESSIONE DEI PNEUMATICI
Regolare la pressione dei pneumatici come segue:
Anteriore: 0,6 bar (9 psi),
Posteriore: 0,4 bar (6 psi).
IT
5.4 CAMBIO DELL'OLIO DEL MOTORE
Cambiare l'olio motore la prima volta dopo cinque
ore di esercizio e poi ogni 50 ore di esercizio o almeno una volta per stagione.
Cambiare l’olio più spesso, ogni 25 ore o almeno
una volta per stagione, se il motore deve lavorare
in condizioni difficili o a temperatura ambiente
molto elevata.
Usare olio come indicato nella tabella seguente.
Olio
SAE 10W-30
Classe di servizio SJ o superiore
Usare olio senza additivi.
Non eccedere nel riempimento. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento del motore.
Cambiare l’olio a motore caldo.
L’olio motore potrebbe essere molto
caldo se viene tolto immediatamente
dopo aver spento il motore. Lasciare
quindi raffreddare il motore per alcuni
minuti prima di togliere l’olio.
1. Afferrare la fascetta sul tubo di scarico dell'olio.
Usare una pinza regolabile, poligrip o simile.
Vedere fig. 10:V.
2. Spostare la fascetta lungo il tubo di scarico
dell'olio verso l'alto di 3-4 cm e togliere il tappo.
3. Raccogliere l’olio in un recipiente.
NOTA! Fare attenzione a non versare olio
sulle cinghie di trasmissione.
4. Consegnare l'olio per lo smaltimento in conformità con le normative locali.
5. Inserire il tappo di scarico dell'olio e riportare la
fascetta sopra il tappo.
6. Estrarre l’asta dell’olio e rabboccare con olio
nuovo.
Volume d'olio: 1,4 litri
7. Ad ogni rifornimento, avviare il motore e procedere al minimo per 30 secondi.
8. Controllare che non vi siano perdite d’olio.
9. Spegnere il motore. Attendere 30 secondi e controllare nuovamente il livello dell’olio secondo
quanto indicato in 4.2.
5.5 TRASMISSIONE, OLIO (4WD)
L'olio nella trasmissione idraulica devono essere
controllati/regolati e sostituiti agli intervalli indicati nella tabella seguente.
Prima
Poi ad
volta intervalli di
Azione
Ore di esercizio
Controllo e regolazione del
50
livello.
Cambio dell’olio
5
200
Tipo di olio: Olio sintetico 5W-50.
Quantità d’olio al cambio dell’olio: circa 3,5 litri.
Traduzione delle istruzioni originali
79
IT
ITALIANO
5.5.1 Controllo e regolazioni
Vedere “4.3”.
5.5.2 Scarico
1. Azionare la macchina a varie velocità per 10-20
minuti per riscaldare l'olio della trasmissione.
2. Posizionare la macchina completamente in
orizzontale.
3. Disinserire entrambe le leve di disinnesto come
illustrato nella fig. 6.
4. Posizionare un contenitore sotto l'assale posteriore e uno sotto quello anteriore.
5. Togliere il coperchio per aprire il serbatoio
dell’olio. Vedere la figura 9:R.
Per il tappo di scarico dell'olio utilizzare esclusivamente un attacco quadro da
3/8”. Altri utensili potrebbero danneggiare il tappo.
6. Togliere il tappo di scarico dell'olio dall’assale
posteriore. Vedere la figura 11.
7. Togliere i 2 tappi di scarico dall’assale anteriore. Utilizzare una chiave a tubo da 12 mm. Far
defluire l’olio presente nell’assale anteriore e
nei tubi. Vedere fig. 12.
8. Controllare che le guarnizioni sui tappi di scarico dell’assale anteriore siano intatte. Vedere fig.
12. Rimontare i tappi. Coppia di serraggio: 1517 Nm.
Il tappo di scarico dell'olio potrebbe
danneggiarsi se stretto con una coppia
superiore a 5 Nm.
9. Controllare che la guarnizione sul tappo di scarico dell'olio dell’assale posteriore sia intatta.
Vedere fig. 11:Y. Rimontare nell’assale posteriore. Stringere il tappo di scarico dell'olio con
una coppia di 5 Nm.
10.Aspirare l’olio dalla sezione più profonda del
serbatoio con un estrattore d’olio. Vedere fig.
13.
11.Smaltire l’olio nel rispetto della normativa locale.
5.5.3 Rifornimento
Non azionare mai il motore quando la
leva di rilascio della frizione dell’assale
posteriore è inserita e la leva di rilascio
della frizione dell’assale anteriore è disinserita.
Le guarnizioni dell’assale anteriore potrebbero danneggiarsi.
1. Riempire il serbatoio dell'olio con olio nuovo.
Se il motore viene acceso in locali chiusi,
è necessario collegare un dispositivo di
aspirazione dei gas di scarico al tubo di
scarico del motore.
2. Controllare che la leva di rilascio della frizione
dell’assale posteriore sia disinserita.
80
3. Avviare il motore. All’avvio del motore, la leva
di rilascio della frizione dell’assale anteriore si
sposta automaticamente verso l’interno.
4. Disinserire la leva di rilascio della frizione
dell’assale anteriore.
NOTA! L'olio viene aspirato rapidamente
nell'impianto. Il serbatoio deve essere sempre rabboccato. L’aria non deve mai essere
aspirata.
5. Regolare il pedale dell’acceleratore in avanti
bloccandolo con un cuneo di legno. Vedere fig.
14. Riempire manualmente il serbatoio
dell’olio con olio nuovo.
6. Far girare in posizione avanti per un minuto.
7. Spostare il cuneo di legno e regolare il pedale
dell’acceleratore nella posizione opposta. Continuare a rabboccare olio.
8. Far girare in senso opposto per un minuto.
9. Cambiare il senso di marcia ogni minuto come
indicato in precedenza e continuare a rabboccare olio fino a quando non vi sarà più alcun gorgogliamento nel serbatoio.
10.Spegnere il motore, montare il coperchio del
serbatoio dell’olio e chiudere il coperchio del
motore.
11.Eseguire delle prove per alcuni minuti e regolare il livello dell’olio nel serbatoio.
5.6 TRASMISSIONI A CINGHIA
Dopo 5 ore di funzionamento, controllare che tutte
le cinghie siano intatte e che non presentino danni.
5.7 STERZO
Lo sterzo deve essere controllato/corretto dopo 5
ore di funzionamento e, successivamente, dopo
100 ore di funzionamento.
5.7.1 Controlli
Girare leggermente lo sterzo indietro e in avanti.
Nelle catene dello sterzo non deve esserci nessun
gioco meccanico.
5.7.2 Regolazione
Se necessario, regolare le catene dello sterzo come
segue:
1. Mettere la macchina con le ruote diritte.
2. Regolare le catene dello sterzo per mezzo dei
due dadi posti sotto il punto centrale. Vedere
fig. 16.
3. Regolare in modo uguale entrambi i dadi fino a
eliminare qualsiasi gioco.
4. Provare la macchina muovendola in avanti in linea retta e controllare che lo sterzo non sia fuori
centro.
5. Se lo sterzo è fuori centro, allentare un dado e
serrare l'altro.
Non tendere eccessivamente le catene dello sterzo.
Ciò farebbe irrigidire lo sterzo ed aumenterebbe
l’usura delle sue catene.
Traduzione delle istruzioni originali
ITALIANO
5.8 BATTERIA
Se l'acido entra a contatto con gli occhi
o con la pelle può causare serie lesioni.
Se una qualsiasi parte del corpo entra a
contatto con l'acido, risciacquarla immediatamente e abbondantemente con
acqua e rivolgersi quanto prima a un
medico.
La batteria VLRA (regolata con valvole) ha una
tensione nominale di 12 V. Il liquido della batteria
non deve essere controllato o rabboccato. L'unico
intervento di manutenzione necessario è effettuare
la carica della batteria, ad esempio dopo un lungo
periodo di immagazzinamento.
Prima del primo utilizzo, caricare completamente la batteria. Caricare sempre
la batteria prima di immagazzinarla.
La batteria subisce seri danni se viene
immagazzinata quando è scarica.
5.8.1 Carica mediante il motore
La batteria può essere caricata mediante l'alternatore del motore come segue:
1. Montare la batteria nella macchina come indicato di seguito.
2. Posizionare la macchina all'esterno o montare
un dispositivo di aspirazione dei gas di scarico.
3. Mettere in moto seguendo le istruzioni del manuale dell’utente.
4. Far funzionare ininterrottamente il motore per
45 minuti.
5. Spegnere il motore. A questo punto la batteria è
completamente carica.
5.8.2 Carica mediante carica batteria
Quando si carica mediante carica batteria, è necessario usare un carica batteria a tensione costante.
Contattare il rivenditore di fiducia per l'acquisto di
un carica batteria a tensione costante.
Se si impiega un carica batteria standard, la batteria potrebbe danneggiarsi.
5.8.3 Smontaggio/montaggio
La batteria si trova sotto al contenitore motore.
Collegare e scollegare i cavi come segue durante il
montaggio o lo smontaggio della batteria:
• Durante lo smontaggio. Prima di tutto scollegare il cavo nero dal morsetto negativo della batteria (-). Quindi scollegare il cavo rosso dal
morsetto positivo della batteria (+).
• Durante il montaggio. Prima collegare il cavo
rosso al morsetto positivo della batteria (+).
Quindi, collegare il cavo nero al morsetto negativo della batteria (-).
La batteria potrebbe andare in cortocircuito o danneggiarsi se i cavi vengono scollegati/collegati nell'ordine
inverso.
IT
L'alternatore e la batteria si danneggiano se i cavi vengono scambiati tra loro.
Serrare saldamente i cavi. I cavi allentati possono causare incendi.
Non azionare mai il motore se la batteria non è collegata. L'alternatore e l'impianto elettrico potrebbero seriamente
danneggiarsi.
5.8.4 Pulizia
Se i morsetti della batteria sono ossidati, è necessario pulirli. Pulire i morsetti della batteria con una
spazzola di ferro ed ingrassarli.
5.9 FILTRO DELL’ARIA, MOTORE
Oro filtrą (popierinį filtrą) reikia valyti arba
pakeisti po 100 darbo valandų.
PASTABA! Jei mašina eksploatuojama dulkėtoje
aplinkoje, filtrus reikia valyti ir keisti dažniau.
Oro filtrai išimami ir įdedami tokia tvarka:
1. Atsargiai nuvalykite aplink oro filtro korpusą
(12:R).
2. Nuimkite oro filtro korpusą, išsukę abu varžtus.
3. Išimkite popierinio filtro kasetę (12:S).
Stenkitės, kad į karbiuratorių nepatektų
nešvarumų. Nuvalykite oro filtro korpusą.
4. Išvalykite popierinį filtrą – švelniai padaužykite
jį į plokščią paviršių. Labai užterštą filtrą reikia
pakeisti.
5. Filtrą surinkite atvirkštine tvarka.
Popierinio filtro kasetės nevalykite tirpikliais, kurių sudėtyje yra benzino, pvz., žibalu. Tokie tirpikliai kenkia filtrui.
Popierinio filtro kasetės nevalykite sulėgtu oru.
Popierinio filtro kasetės negalima sutepti alyva.
5.10 CANDELA
Le candele devono essere sostituite ogni 200 ore di
funzionamento (= dopo due Controlli di Base).
Prima di togliere la candela pulire la zona circostante il suo punto di installazione.
Candela: Champion RC12YC o equivalente.
Distanza elettrodo: 0,75 mm.
5.11 PRESA D'ARIA
Vedere 9:T. Il motore è raffreddato ad aria. Se l’impianto di raffreddamento è ostruito, il motore potrebbe danneggiarsi. Pulire la presa d'aria del
motore dopo 50 ore di funzionamento. Una pulizia
più meticolosa dell'impianto di raffreddamento
viene eseguita durante ogni Controllo di Base.
Traduzione delle istruzioni originali
81
IT
ITALIANO
5.12 LUBRIFICAZIONE
Tutti i punti riportati nella tabella seguente devono
essere lubrificati ogni 50 ore di funzionamento e
dopo ogni lavaggio.
Oggetto Azione
Fig.
Punto
4 nippli di ingrassaggio.
17
centrale Usare un ingrassatore riempito
con grasso universale. Pompare
finché il grasso non fuoriesce.
Catene
Pulire le catene con una spazdello
zola di ferro.
sterzo
Lubrificare con spray per
catene universale.
Bracci
Lubrificare i punti di supporto
18
tenditori con olio all'attivazione di ogni
comando.
Quest'operazione dovrebbe
essere effettuata da due persone.
Cavi di Lubrificare le estremità dei cavi 18
comando con olio all'attivazione di ogni
comando.
Quest'operazione deve essere
effettuata da due persone.
6 BREVETTO – REGISTRAZIONE DI PROGETTO
La macchina e le sue parti sono coperte dal seguente brevetto e registrazione di progetto:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.13 FUSIBILE
In caso di guasti elettrici, controllare/sostituire il
fusibile 20 A. Vedere 9:S.
GGP si riserva il diritto di modificare il prodotto
senza preavviso.
82
Traduzione delle istruzioni originali
ESPAÑOL
1 GENERAL
Este símbolo indica una ADVERTENCIA. Si no se siguen al pie de la letra las
instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o daños materiales.
Lea atentamente estas instrucciones de
uso y el folleto “INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD” antes de arrancar la
máquina.
1.2.2 Apartados
Los apartados de estas instrucciones van numerados como se indica en el ejemplo siguiente:
“1.3.1 Comprobación general de seguridad” es un
subapartado de “1.3 Comprobaciones de seguridad” y forma parte de dicho apartado.
Por lo general, las referencias a los apartados y
subapartados incluyen el número correspondiente,
pero no su título. Por ejemplo: “Consulte el apartado 1.3.1.”.
2 DESCRIPCIÓN
1.1 SÍMBOLOS
Hemos incluido los siguientes símbolos en la máquina para recordarle que debe manejarla y realizar
todo el mantenimiento con el debido cuidado y
atención.
A continuación se indica el significado de los distintos símbolos.
¡Atención!
Lea el manual de instrucciones y el manual de seguridad antes de utilizar la máquina.
¡Atención!
Tenga cuidado con los objetos desechados. No deje que se acerque nadie a la
zona de trabajo.
¡Atención!
Utilice siempre protectores para los oídos.
¡Atención!
Esta máquina no está diseñada para su
conducción en vías públicas.
¡Atención!
No conduzca la máquina equipada con accesorios originales por pendientes con una
inclinación superior a 10º, ya sea en sentido ascendente o descendente.
¡Atención!
Riesgo de pillarse las extremidades. Mantenga los pies y las manos alejados de la
articulación de la dirección.
¡Atención!
Riesgo de quemaduras; no toque el silenciador ni el catalizador.
1.2 REFERENCIAS
1.2.1 Figuras
En estas instrucciones las figuras van identificadas
con números: 1, 2, 3, etc.
Los componentes que se muestran en las figuras
van identificados con letras: A, B, C, etc.
La referencia a un componente determinado de una
figura concreta incluye el número de la figura y la
letra de dicho componente, separados por dos puntos. Por ejemplo, la referencia “2:C” corresponde
al componente C de la figura 2.
ES
2.1 TRANSMISIÓN
2.1.1 HST
La máquina es de tracción trasera.
El eje trasero incorpora transmisión hidrostática
con relación de cambio variable continua para
marcha adelante y marcha atrás.
Así mismo, el eje trasero incluye un diferencial
que facilita el giro.
Las herramientas de montaje frontal se accionan
mediante correas de transmisión.
2.1.2 4WD
La máquina está equipada con transmisión a las
cuatro ruedas. El sistema de transmisión de la potencia del motor a las ruedas es de tipo hidráulico.
El motor acciona una bomba de aceite que impulsa
el aceite hasta los ejes delantero y trasero.
Los ejes delantero y trasero están conectados en
serie, de manera que las ruedas delanteras y traseras giren siempre a la misma velocidad.
Para facilitar el giro, ambos ejes están equipados
con un diferencial.
Las herramientas montadas en la parte delantera de
la máquina se accionan por medio de correas de
transmisión.
2.2 DIRECCIÓN
La máquina es de tipo articulado, es decir, el chasis
está dividido en dos secciones (delantera y trasera)
que giran por separado.
Gracias a la dirección articulada, la máquina puede
efectuar giros de radio muy pequeño alrededor de
los árboles y otros obstáculos.
2.3 SISTEMA DE SEGURIDAD
La máquina está equipada con un sistema de seguridad eléctrico que interrumpe determinadas acciones que pueden resultar en maniobras inadecuadas.
Por ejemplo, solo es posible arrancar el motor si se
pisa el pedal de embrague/freno.
Siempre que se vaya a utilizar la máquina, es indispensable comprobar antes
que el sistema de seguridad funcione correctamente.
Traducción del manual original
83
ES
ESPAÑOL
2.4 CONTROLES
1. Al pisar el pedal hacia delante - la máquina se desplaza
marcha adelante.
2. Al dejar de pisar el pedal - la
máquina se detiene.
3. Al pisar el pedal hacia atrás
- la máquina se desplaza marcha
atrás.
4. Al reducir la presión en el
pedal - la máquina frena.
2.4.1 Dispositivo elevador de herramientas, mecánico (1:A)
Para pasar de la posición de trabajo a la de transporte, y viceversa, realice la operación siguiente:
1. Pise el pedal a fondo.
2. Suelte el pedal lentamente.
2.4.2 Embrague-freno de estacionamiento
(1:B)
No presione el pedal mientras conduce.
La transmisión se podría sobrecalentar.
El pedal tiene las tres posiciones
siguientes:
•Sin pisar. El embrague no está
activado. El freno de estacionamiento no está activado.
• Pisado hasta la mitad. La máquina está desembragada. El freno de estacionamiento no está
activado.
• Pisado a fondo. La máquina está desembragada. El freno de estacionamiento está totalmente
activado pero no bloqueado. Esta posición también se utiliza como freno de emergencia.
2.4.3 Palanca, freno de estacionamiento
(1:C)
Esta palanca bloquea el pedal de “embrague-freno” en la posición de pisado a fondo. Se utiliza para bloquear la máquina en
cuestas, durante el transporte, etc., con el
motor apagado.
Bloqueo:
1. Pise el pedal (1:B) a fondo.
2. Desplace la palanca (1:C) hacia la derecha.
3. Suelte el pedal (1:B).
4. Suelte la palanca (1:C).
Desbloqueo:
Pise y suelte el pedal (1:B).
2.4.4 Conducción-freno de servicio (1:F)
Si la máquina no frena como debería
cuando se suelta el pedal, utilice el pedal
izquierdo (1:B) como freno de emergencia.
El pedal determina la relación de transmisión entre
el motor y las ruedas motrices (= la velocidad).
Cuando se suelta el pedal, se activa el freno de servicio.
2.4.5 Regulador y estrangulador (1:D)
Palanca para ajustar las revoluciones del motor y
estrangularlo cuando se arranca en frío.
Si el motor trabaja de modo desigual, es
posible que el mando se encuentre demasiado hacia delante y que el estrangulador esté activado. Esto daña el
motor, aumenta el consumo de combustible y es nocivo para el medio ambiente.
1. Estrangulador - sirve para arrancar el
motor cuando está frío. Para activar el estrangulador, empuje la palanca totalmente
hacia delante.
No utilice el estrangulador si el motor está
caliente.
2. A pleno gas - mantenga siempre la palanca en esta posición cuando la máquina
esté en funcionamiento.
La posición de pleno gas se encuentra
unos 2 cm por detrás de la posición de estrangulación.
3. Ralentí.
2.4.6 Cerradura de encendido (1:E)
No deje la máquina con la llave en la posición 2 ó 3. En estas posiciones, puede
pasar combustible al motor a través del
carburador y se podría producir un incendio. Además, la batería se podría
descargar y estropear.
Dispositivo para arrancar o parar el motor. Tiene
cuatro posiciones:
1. Posición de parada - el motor está cortocircuitado. Se puede retirar la llave.
2/3. Posición de funcionamiento.
4. Posición de arranque - el motor de
arranque eléctrico se activa al girar la llave
a la posición de arranque accionada por resorte. Cuando el motor haya arrancado,
suelte la llave para que regrese a la posición de funcionamiento 2/3.
84
Traducción del manual original
ESPAÑOL
2.4.7 Toma de fuerza (2:G)
No active nunca la toma de fuerza con
la herramienta de montaje en la parte
frontal en la posición de transporte; la
transmisión se estropearía.
Palanca que activa y desactiva la toma de fuerza
que acciona los accesorios montados en la parte
frontal. Admite dos posiciones:
1. Palanca en posición delantera - toma
de fuerza desactivada.
2. Palanca en posición trasera - toma de
fuerza activada.
ES
2.4.8 Palanca de desembrague
Palanca que desembraga la transmisión variable.
El modelo HST lleva una palanca conectada al eje
trasero (5:N).
El modelo 4WD está equipado con dos palancas,
conectadas al eje trasero (6:O) y al eje delantero
(6:P).
La palanca de desembrague no debe estar nunca entre las posiciones hacia fuera y hacia dentro. Esto sobrecalienta y
daña la transmisión.
La palanca de desembrague permite desplazar manualmente la máquina sin utilizar el motor. Admite
dos posiciones:
1. Palanca hacia dentro - funcionamiento normal con la transmisión embragada.
2. Palanca hacia fuera - transmisión desembragada. Se puede
mover la máquina manualmente.
No recorra largas distancias remolcando la máquina ni lo haga a gran velocidad. Podría estropear la
transmisión.
No utilice la máquina con la palanca
más delantera en la posición hacia fuera; el eje frontal podría dañarse o perder aceite.
2.4.9 Asiento (3:I)
El asiento se puede plegar y bloquear en
esa posición con el seguro (3:J), y su posición se puede ajustar de adelante a atrás
con ayuda de las manetas (3:K).
El asiento lleva un interruptor de seguridad, conectado al sistema de seguridad de la máquina, que
impide realizar determinadas acciones peligrosas
si no hay nadie sentado al volante.
La cubierta del motor se abre de la manera siguiente:
1. Suelte la correa de goma (4:M) de la parte frontal de la cubierta.
2. Levante con cuidado la cubierta.
Para cerrar la cubierta, repita el mismo procedimiento en orden inverso.
No utilice la máquina con la cubierta
del motor abierta o sin sujetar con la correa; podría sufrir quemaduras y pillarse los dedos.
2.4.11 Fijación de suelta rápida (19:H)
Las fijaciones rápidas se pueden abrir, lo
que facilita enormemente el uso de distintas herramientas.
Estas fijaciones permiten desplazar fácilmente la
placa entre las dos posiciones disponibles:
• Posición normal, con la correa totalmente tensada.
• 4 cm por detrás de la posición normal, con la correa destensada. De ese modo la placa queda
más cerca de la máquina.
Dado que el rodillo tensor se suelta de la correa, las
fijaciones rápidas simplifican el cambio de la correa y la placa y facilitan la colocación en las posiciones de lavado y mantenimiento.
Destensado de la correa:
1. Quite los pasadores de seguridad (19:G) de ambos laterales.
2. Abra las fijaciones rápidas presionando sus secciones traseras con el talón. Consulte (19:F).
Una vez abiertas, los brazos de la placa
apoyarán en las secciones de eje, pero
no estarán sujetas. No ponga nunca la
placa en la posición de mantenimiento o
de lavado sin bloquear de nuevo las fijaciones rápidas después de desenganchar la correa de la placa.
3. Aplique la medida correctiva necesaria, por
ejemplo:
• Desenganchar la correa.
• Cambiar la placa desenganchando los brazos.
Consulte la figura 21.
Tensado de la correa:
Tense en primer lugar un lateral y después el otro
como se indica a continuación.
No gire la palanca con las manos; podría pillarse los dedos.
2.4.10 Cubierta del motor (4:L)
Para que sea posible acceder a la llave de
combustible, la batería y el motor, este último va protegido con una cubierta practicable. La cubierta va sujeta con una correa
de goma.
1. Ponga un pie en la palanca (20:J) y gírela con
cuidado media vuelta hacia delante.
2. Inserte el pasador de seguridad (19:G).
3. Repita el mismo procedimiento en el otro lateral.
Traducción del manual original
85
ESPAÑOL
ES
3 USOS AUTORIZADOS
La máquina sólo puede utilizarse para realizar las
tareas que se enumeran a continuación, utilizando
los accesorios GGP originales especificados.
Tarea
Accesorios, originales de GGP
Cortar el césped Con placas de corte:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Quitar nieve
Con pala quitanieves. Se recomienda utilizar cadenas para nieve y pesos de carrocería.
Recoger hierba Con el remolque contenedor de
cortada y hojas 38" o 42".
Transportar hier- Con el carrito volquete.
ba y hojas
Barrer
Con la barredora. Se recomienda
utilizar la faldilla antipolvo.
Escardar superfi- Con la azada de montaje frontal.
cies con gravilla
La carga vertical máxima que se puede imprimir al
enganche del remolque no debe superar los 100 N.
La fuerza máxima de arrastre que se puede imprimir al enganche del remolque para tirar de los accesorios no debe superar los 500 N.
NOTA: antes de utilizar un remolque, consulte a su
compañía de seguros.
NOTA: esta máquina no está diseñada para su conducción en vías públicas.
4 ARRANQUE Y MANEJO
No utilice la máquina si la cubierta del
motor no está correctamente cerrada y
sujeta con la correa de goma. Podría sufrir quemaduras y pillarse los dedos.
4.1 LLENADO CON GASOLINA (7:Q)
Utilice siempre gasolina sin plomo. No utilice bajo
ningún concepto gasolina de dos tiempos con mezcla de aceite.
El depósito tiene una capacidad de 6 litros y es
transparente, por lo que el nivel se puede comprobar con mucha facilidad.
NOTA: la gasolina sin plomo convencional es un
producto perecedero; no compre más de la que
pueda consumir en 30 días.
Se puede utilizar gasolina ecológica, por ejemplo,
con alquilatos. Este tipo de combustible tiene una
composición menos nociva para las personas y el
medio ambiente.
La gasolina es altamente inflamable.
Guárdela siempre en recipientes diseñados para ello.
86
Llene siempre el depósito al aire libre y
no fume cuando esté repostando. Eche
el combustible antes de arrancar el motor. No quite el tapón del depósito ni
eche gasolina con el motor en marcha o
caliente.
No llene nunca el depósito de combustible hasta
arriba. Deje un espacio vacío (equivalente por lo
menos a todo el tubo de admisión de combustible
más uno o dos centímetros a la entrada del depósito) para que, al calentarse, la gasolina se pueda expandir sin derramarse. Consulte la figura 7.
4.2 COMPROBACIÓN DEL NIVEL
DE ACEITE DEL MOTOR
El cárter viene de fábrica con aceite SAE 10W-30.
Compruebe el nivel de aceite cada vez que vaya
a utilizar la máquina y antes de ponerla en marcha para asegurarse de que es el adecuado. La
máquina debe estar situada sobre un terreno
bien nivelado.
Limpie la superficie alrededor de la varilla
de nivel. A continuación, desenrósquela y
extráigala. Limpie la varilla. Vuelva a introducirla y enrósquela.
Después, desenrósquela y extráigala de nuevo.
Compruebe el nivel del aceite. Si está por debajo
de la marca “FULL”, reponga aceite hasta ese nivel. Consulte las figuras 8.
El nivel de aceite no debe superar en ningún caso
la marca “FULL”, pues el motor se sobrecalentaría. Si echa demasiado aceite y el nivel sobrepasa
la marca “FULL”, drene aceite hasta alcanzar el nivel correcto.
4.3 COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE
ACIETE DE LA TRANSMISIÓN
Compruebe el nivel de aceite cada vez que vaya
a utilizar la máquina y antes de ponerla en marcha para asegurarse de que es el adecuado. La
máquina debe estar situada sobre un terreno
bien nivelado.
Compruebe el nivel de aceite del depósito (9:R)).
Debe estar entre las marcas “MAX” y “MIN”. Si
es necesario, añada más aceite.
Tipo de aceite:
Tipo de aceite
4WD
Aceite sintético 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 COMPROBACIONES DE SEGURIDAD
Al probar la máquina, asegúrese de que las comprobaciones de seguridad indicadas más abajo dan
el resultado correcto.
Las comprobaciones de seguridad deben llevarse a cabo cada vez que se vaya
a utilizar la máquina.
Traducción del manual original
ESPAÑOL
Si alguno de los resultados obtenidos no
es satisfactorio, ¡no utilice la máquina!
Llévela a un taller para que la revisen.
4.4.1 Comprobación general de seguridad
Objeto
Resultado
Conductos y empal- Ninguna fuga.
mes del circuito de
combustible
Cables eléctricos Aislantes en perfecto estado.
Ningún daño mecánico.
Sistema de escape Ninguna fuga en las conexiones.
Todos los tornillos apretados.
Conductos de aceite Ninguna fuga. Ningún daño.
Conduzca la máqui- La máquina debe detenerse.
na marcha adelante
y marcha atrás y
suelte el pedal de
conducción-freno
de servicio.
Prueba de conduc- Ninguna vibración extraña.
ción
Ningún ruido extraño.
4.4.2 Comprobación de seguridad eléctrica
Siempre que se vaya a utilizar la máquina, es indispensable comprobar antes
que el sistema de seguridad funcione correctamente.
Estado
Acción
Resultado
Pedal de embrague- Intente arrancar. El motor no
freno sin pisar.
debe ponerse
Toma de fuerza desen marcha.
conectada.
Pedal de embrague- Intente arrancar. El motor no
freno pisado.
debe ponerse
Toma de fuerza
en marcha.
conectada.
Motor en marcha. Levántese del El motor
Toma de fuerza
asiento del con- debe pararse.
conectada.
ductor.
Motor en marcha. Extraiga el fusi- El motor
ble. Fig. 9:S.
debe pararse.
4.5 ARRANQUE
1. Abra la llave de combustible.
Consulte la figura 10:U.
2. Compruebe que el cable de la bujía está correctamente conectado a la bujía (algunos modelos
llevan más de una bujía y, por tanto, más de un
cable de bujía).
3. Asegúrese de que la toma de fuerza está desconectada.
4. No mantenga el pie en el pedal de transmisión.
ES
5. Arranque del motor en frío: ponga la palanca del
regulador/estrangulador en la posición “estrangulador”.
Arranque del motor en caliente: ponga la palanca del regulador/estrangulador en la posición “a
pleno gas” (aprox. 2 cm por detrás de la posición “estrangulador”).
6. Pise a fondo el pedal de embrague-freno.
7. Gire la llave de encendido y arranque el motor.
8 Cuando el motor esté en marcha, y en caso de
que haya utilizado el estrangulador para arrancar, coloque poco a poco la palanca en la posición “a pleno gas” (unos 2 cm por detrás de la
posición “estrangulador”).
9. Si arranca en frío, deje que el motor funcione
unos minutos antes de empezar a trabajar. De
esta manera dará tiempo a que el aceite se caliente.
Mantenga la palanca en la posición “a pleno gas”
mientras la máquina esté en funcionamiento.
4.6
RECOMENDACIONES DE USO
Compruebe siempre que el nivel de aceite del motor sea el adecuado. Este punto es particularmente
importante cuando se trabaja en pendientes. Consulte el apartado 4.2.
Tenga cuidado cuando conduzca por
pendientes. No conviene arrancar o parar la máquina cuando se está subiendo
o bajando por este tipo de terrenos. No
conduzca de través por pendientes.
Vaya en línea recta, de arriba abajo o de
abajo arriba.
No conduzca la máquina por pendientes con una inclinación superior a 10º,
ya sea en sentido ascendente o descendente.
Reduzca la velocidad en las pendientes
y al efectuar giros cerrados para no perder el control de la máquina y reducir el
riesgo de que vuelque.
No gire el volante hasta el tope cuando
conduzca con la marcha más larga metida y a pleno gas, ya que es fácil que la
máquina vuelque.
Mantenga las manos y los dedos alejados de la dirección articulada y del soporte del asiento. Podría pillarse los
dedos. No conduzca nunca la máquina
con la cubierta del motor abierta.
Traducción del manual original
87
ESPAÑOL
ES
4.7
PARADA
Desconecte la toma de fuerza. Ponga el freno de
mano.
Deje que el motor funcione al ralentí durante uno
o dos minutos. Gire la llave de encendido para parar el motor.
Cierre la llave del combustible. Esta acción es especialmente importante, por ejemplo, si va a transportar la máquina en un remolque.
Si va a dejar la máquina desatendida,
desconecte el cable de la bujía (o los cables) y saque la llave de encendido.
Es posible que el motor esté muy caliente inmediatamente después de apagarlo. No toque el silenciador, el cilindro ni
las aletas de refrigeración. Podría quemarse.
4.8
LIMPIEZA
Para reducir el riesgo de incendio, elimine los restos de césped, hojas y aceite
que pueda haber en el motor, el silenciador, la batería y el depósito de combustible.
Para reducir el riesgo de incendio, revise periódicamente la máquina y asegúrese de que no tiene fugas de aceite o de
combustible.
Nunca utilice agua a presión, pues podría dañar las juntas del eje, los componentes eléctricos o las válvulas
hidráulicas.
No utilice nunca aire a presión para
limpiar las aletas del radiador, ya que
podría dañar su estructura.
Limpie la máquina después de cada uso. El procedimiento adecuado es el siguiente:
• Tampoco dirija el chorro de agua directamente
al motor.
• Limpie el motor con un cepillo o aire comprimido.
• Limpie la entrada de aire de refrigeración del
motor (9:T).
• Después de limpiarlos con agua, ponga en marcha la máquina y cualquier placa de corte para
eliminar el agua que, de lo contrario, podría entrar en los cojinetes y causar daños.
88
5 MANTENIMIENTO
5.1 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Para mantener la máquina en buenas condiciones
de fiabilidad y seguridad de funcionamiento, así
como de protección del medio ambiente, es importante aplicar el programa de mantenimiento de
GGP.
Las revisiones efectuadas en talleres autorizados
garantizan un trabajo profesional y el uso de repuestos originales.
5.2 PREPARATIVOS
Todas las tareas de mantenimiento y reparación deben efectuarse con la máquina y el motor parados.
Evite que la máquina se mueva poniendo el freno de mano.
Pare el motor.
Evite que el motor se ponga en marcha
de forma imprevista desconectando el
cable (o los cables) de bujía y quitando
la llave de encendido.
5.3 PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
Asegúrese de que la presión de aire de los neumáticos sea la correcta:
Delanteros: 0,6 bares (9 psi).
Traseros: 0,4 bares (6 psi).
5.4 CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR
Cambie el aceite del motor después de las primeras
cinco horas de funcionamiento y luego cada 50 horas o una vez por temporada.
Cambie el aceite más a menudo (transcurridas 25
horas de funcionamiento o al menos una vez por
temporada) si el motor tiene que trabajar en condiciones exigentes o la temperatura ambiente es elevada.
Utilice aceite con arreglo a la tabla siguiente.
Aceite
SAE 10W-30
Grado
SJ o superior
Utilice aceite sin aditivos.
No ponga demasiado aceite; el motor podría recalentarse.
Cambie el aceite con el motor aún tibio.
Si vacía el aceite nada más apagar el
motor, es posible que esté muy caliente.
Deje enfriar el motor unos minutos antes de vaciar el aceite.
Traducción del manual original
ESPAÑOL
1. Fije la abrazadera al tubo de vaciado del aceite.
Puede hacerlo con una pinza de tipo Polygrip u
otra herramienta similar. Consulte la figura
10:V.
2. Desplace la abrazadera 3 o 4 cm por el tubo de
vaciado del aceite y quite el tapón.
3. Recoja el aceite en un bidón.
NOTA: no deje que caiga aceite en las correas de transmisión.
4. Lleve el aceite a un punto de reciclaje para su
eliminación con arreglo a la normativa local.
5. Ponga el tapón de vaciado del aceite y desplace
la abrazadera hacia atrás de manera que quede
sobre el tapón.
6. Extraiga la varilla y añada aceite nuevo.
Volumen de aceite: 1,4 litros
7. Después de rellenar el depósito de aceite, arranque el motor y póngalo al ralentí 30 segundos.
8. Compruebe si hay alguna fuga.
9. Pare el motor. Espere otros 30 segundos y compruebe el nivel de aceite como se indica en el
apartado 4.2.
5.5 TRANSMISIÓN, ACEITE (4WD)
Compruebe/ajuste y aceite y el filtro de la transmisión hidráulica en los intervalos que se indican en
la tabla.
a inter1ª vez Luego
valos de
Acción
Horas de funcionamiento
Comprobación – ajuste
50
del nivel.
Cambio del aceite.
5
200
Tipo de aceite: Aceite sintético 5W-50.
Volumen de aceite necesario para el cambio: 3,5 litros aproximadamente.
5.5.1 Comprobación - ajuste
Consulte “4.3”.
5.5.2 Vaciado
1. Conduzca la máquina a distintas velocidades
entre 10 y 20 minutos para calentar el aceite de
la transmisión.
2. Coloque la máquina totalmente en horizontal.
3. Tire de las dos palancas que se muestran en la
figura 6.
4. Coloque un recipiente debajo del eje trasero y
otro debajo del eje delantero.
5. Abra el depósito de aceite retirando la tapa
(consulte 9:R).
Utilice exclusivamente un cuadrado
macho de 3/8” para quitar eltapón de
vaciado; si utiliza otra herramienta podría resultar dañado.
ES
6. Quite el tapón de vaciado del eje trasero. Limpie el orificio y utilice un cuadrado macho de 3/
8”. (consulte la figura 11).
7. Quite los dos tapones de vaciado del eje delantero con una llave de vaso de 12 mm. Deje salir
el aceite del eje delantero y de los tubos (consulte la figura 12).
8. Asegúrese de que las juntas de los tapones de
vaciado del eje delantero estén en perfectas
condiciones (consulte la figura 12). Vuelva a
poner los tapones. Par de apriete: 15-17 Nm.
El tapón de vaciado puede dañarse si se
aprieta a más de 5 Nm.
9. Asegúrese de que la junta del tapón de vaciado
del eje trasero esté en perfectas condiciones
(consulte la figura 11:Y). Vuelva a colocar el en
el eje trasero. Apriete el tapón de vaciado a 5
Nm.
10.Extraiga el aceite de la parte inferior del depósito con un extractor de aceite (consulte la figura 13).
11.Deseche el aceite con arreglo a la normativa local.
5.5.3 Llenado
No ponga en marcha el motor con la palanca de desembrague trasera dentro y
la delantera fuera;
las juntas del eje delantero podrían resultar dañadas.
1. Llene el depósito con aceite sin usar.
Si va a poner el motor en marcha bajo
techo, conecte un dispositivo de extracción de gases al tubo de escape del motor.
2. Asegúrese de que la palanca de desembrague
trasera esté hacia fuera.
3. Arranque el motor. Cuando se arranca el motor,
la palanca de desembrague del eje delantero se
desliza hacia dentro automáticamente.
4. Tire de la palanca de desembrague del eje delantero.
NOTA: el sistema absorbe el aceite con mucha rapidez. El depósito se debe mantener
siempre totalmente lleno. No deje que entre
aire en el depósito.
5. Mantenga el pedal del acelerador en la posición
de marcha adelante bloqueándolo con una cuña
de madera (consulte la figura 6). Llene manualmente el depósito con aceite sin usar.
6. Deje que el motor funcione en la posición de
marcha adelante durante un minuto.
7. Desplace la cuña para poner el pedal del acelerador en la posición de marcha atrás. Continúe
con el llenado de aceite.
Traducción del manual original
89
ES
ESPAÑOL
8. Deje que el motor funcione en la posición de
marcha atrás durante un minuto.
9. Repita el procedimiento de cambio del sentido
de marcha una vez por minuto como se ha indicado anteriormente y siga echando aceite hasta
que dejen de formarse burbujas.
10.Pare el motor, ponga la tapa del depósito de
aceite y cierre la cubierta del motor.
11.Conduzca la máquina durante varios minutos
para probarla y ajuste el nivel de aceite del depósito.
5.6 CORREAS DE TRANSMISIÓN
Transcurridas 5 horas de funcionamiento, compruebe todas las correas para asegurarse de que están en perfectas condiciones.
5.7 DIRECCIÓN
Compruebe y ajuste la dirección por primera vez
después de 5 horas de funcionamiento y, en lo sucesivo, cada 100 horas de funcionamiento.
5.7.1 Comprobaciones
Gire el volante a un lado y a otro. Las cadenas de
dirección no deben presentar ninguna holgura mecánica.
5.7.2 Ajuste
Si es necesario, ajuste las cadenas de dirección de
la manera siguiente:
1. Enderece totalmente la dirección.
2. Ajuste las cadenas de dirección con ayuda de
las dos tuercas situadas bajo el punto central.
Consulte la figura 16.
3. Ajuste las dos tuercas en la misma proporción
hasta que desaparezca la holgura.
4. Pruebe la máquina conduciéndola en línea recta
hacia delante y asegurándose de que el volante
no esté descentrado.
5. Si el volante está descentrado, afloje una tuerca
y apriete la otra.
No tense demasiado las cadenas de dirección, pues
la dirección se volverá más dura y el desgaste de
las cadenas aumentará.
5.8 BATERÍA
En contacto con la piel o los ojos, el ácido puede provocar heridas de consideración. Si se mancha con ácido, lave
inmediatamente la zona con agua abundante y acuda al médico lo antes posible.
La batería es del tipo regulado por válvulas y su
tensión nominal es de 12 V. El fluido que contiene
no se puede comprobar ni reponer. El único mantenimiento que requiere la batería consiste en recargarla, por ejemplo, después de un periodo
prolongado sin utilizarla.
90
Cargue la batería completamente antes
de utilizarla por primera vez. Guárdela
siempre completamente cargada. Si la
guarda descargada, se estropeará.
5.8.1 Recarga con el motor
La batería se puede recargar con el generador del
motor, de la manera siguiente:
1. Instale la batería en la máquina como se indica
más abajo.
2. Saque la máquina al aire libre o instale un extractor de humos.
3. Arranque el motor como se indica en las instrucciones.
4. Deje el motor en marcha durante 45 minutos.
5. Pare el motor. La batería debe estar totalmente
cargada.
5.8.2 Recarga con un cargador de baterías
El cargador de baterías debe ser de tensión constante.
Acuda a su distribuidor para adquirir un cargador
de baterías de tensión constante.
Si utiliza un cargador estándar, la batería puede estropearse.
5.8.3 Desmontaje / Montaje
La batería va montada debajo de la cubierta del
motor. Tanto durante el montaje como durante el
desmontaje, es importante respetar las siguientes
instrucciones sobre la conexión de los cables:
• Durante el desmontaje. Desconecte en primer
lugar el cable negro del borne negativo (-) de la
batería. Luego desconecte el cable rojo del borne positivo (+) de la batería.
• Durante el montaje. Conecte en primer lugar el
cable rojo al borne positivo (+) de la batería.
Luego conecte el cable negro al borne negativo
(-) de la batería.
Si conecta o desconecta los cables en orden inverso al indicado, se puede producir un cortocircuito que dañe la
batería.
Si intercambia los cables, tanto el generador como la batería resultarán dañados.
Apriete bien los cables. Si quedan cables sueltos se podría producir un incendio.
No ponga en marcha el motor con la batería desconectada. Tanto el generador
como el sistema eléctrico podrían sufrir
una avería grave.
5.8.4 Limpieza
Si los bornes de la batería se oxidan, tendrá que
limpiarlos con un cepillo de alambre y engrasarlos
con grasa especial.
Traducción del manual original
ESPAÑOL
5.9
FILTRO DE AIRE, MOTOR
Limpie o cambie el filtro de aire (filtro de papel)
después de 100 horas de funcionamiento.
NOTA: si conduce la máquina por terrenos
polvorientos, tendrá que limpiar o cambiar el filtro
más a menudo.
Desmonte y monte los filtros de aire como se
indica a continuación.
1. Limpie cuidadosamente la zona alrededor del
portafiltro.
2. Quite la tapa del filtro (12:R) extrayendo las dos
abrazaderas.
3. Extraiga el filtro de papel (12:S). Tenga cuidado
de que no entre suciedad en el carburador.
Limpie la carcasa del filtro del aire.
4. Limpie el filtro de papel golpeándolo
suavemente contra una superficie plana. Si el
filtro está demasiado sucio, cámbielo.
5. Monte el filtro siguiendo estos pasos en orden
inverso.
No utilice aire comprimido ni disolventes
derivados del petróleo, como queroseno, para
limpiar el filtro de papel. Se estropearía.
No utilice aire comprimido para limpiar el filtro de
papel y no lo engrase con aceite.
5.10 BUJÍAS
Cambie la(s) bujía(s) cada 200 horas de funcionamiento (= en cada revisión general).
Antes de desconectar la bujía, limpie la zona alrededor de su montura.
Bujías: Champion RC12YC o equivalentes.
Distancia entre electrodos: 0,75 mm.
5.11 ENTRADA DE AIRE
Consulte las figuras 9:T. El motor es de refrigeración por aire. Si el sistema de refrigeración se bloquea, se puede estropear el motor. Limpie la
entrada de aire cada 50 horas de funcionamiento.
Durante la revisión general, el sistema de refrigeración se limpia más concienzudamente.
ES
5.12 LUBRICACIÓN
Lubrique cada 50 horas de funcionamiento y después de cada lavado todos los puntos que se indican en la tabla siguiente.
Objeto
Acción
Fig.
Punto cen- 4 engrasadores. Utilice una pis- 17
tral
tola de engrase llena de grasa
universal. Bombee hasta que
empiece a salir grasa.
Cadenas de Limpie las cadenas con un cepi- dirección llo de alambre.
Engrase con grasa universal
para cadenas en spray.
Brazos ten- Lubrique los puntos de apoyo
18
sores
con una aceitera cuando se
active cada control.
Si es posible, pida ayuda a otra
persona.
Cables de Lubrique los extremos de los
18
control
cables con una aceitera cuando
se active cada control.
Este procedimiento requiere
dos personas.
5.13 FUSIBLE
En caso de fallo eléctrico, compruebe/cambie el
fusible, 20 A (9:S).
6 PATENTE Y DEPÓSITO DE DISEÑOS Y MODELOS
La máquina o partes de la misma están cubiertas
por las patentes y los depósitos de diseños y modelos siguientes:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.
Traducción del manual original
91
PORTUGUÊS
PT
1 NOÇÕES GERAIS
Este símbolo significa AVISO. Poderão
resultar ferimentos e/ou danos graves
em pessoas e propriedade se as instruções não forem seguidas cuidadosamente.
Estas instruções de utilização e a brochura anexa "INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA" deverão ser lidas
minuciosamente antes do arranque.
1.1 SÍMBOLOS
Os seguintes símbolos aparecem na máquina. A
sua função é lembrar-lhe dos cuidados e atenções
necessários durante a utilização e a manutenção.
Isto é o que os símbolos significam:
Aviso!
Leia o manual de instruções e o manual de
segurança antes de utilizar a máquina.
Aviso!
Preste atenção aos objectos descartados.
Mantenha os curiosos afastados.
Atenção!
Use sempre protecção auditiva.
Atenção!
Esta máquina não é destinada a condução
na via pública.
Atenção!
A máquina, com os acessórios genuínos
montados, não deve ser conduzida em terreno com uma inclinação superior a 10º,
independentemente da direcção seguida.
Atenção!
Risco de ferimentos devido a esmagamento. Mantenha as mãos e os pés bem afastados da articulação central.
Atenção!
Risco de ferimentos por queimadura. Não
toque no silenciador/catalisador.
Quando há uma referência a títulos, normalmente
apenas é especificado o número do título. Por
exemplo, "Consulte 1.3.3".
2 DESCRIÇÃO
2.1 TRANSMISSÃO
2.1.1 HST
A máquina tem tracção às rodas traseiras.
O eixo traseiro está equipado com uma transmissão hidrostática com relações infinitamente variáveis para mudanças de avanço e de marcha atrás.
O eixo traseiro está também equipado com um diferencial para facilitar a viragem.
As ferramentas montadas na frente são accionadas
por correias de transmissão.
2.1.2 4WD
A máquina tem tracção às 4 rodas. A potência
transmitida do motor às rodas motrizes é transferida hidraulicamente. O motor acciona uma bomba
de óleo, que bombeia óleo através dos eixos de
transmissão traseiros e dianteiros.
O eixo dianteiro e o eixo traseiro estão ligados em
série, o que significa que as rodas dianteiras e as
rodas traseiras são forçadas a rodar à mesma velocidade.
Para facilitar a rotação, ambos os eixos estão equipados com diferencial.
Os acessórios montados na parte da frente são accionados por meio de correias de transmissão.
2.2 DIRECÇÃO
A máquina é articulada. Isto significa que o chassis
está dividido numa secção dianteira e noutra traseira, que podem ser rodadas em relação uma à outra.
A direcção articulada significa que a máquina pode
fazer curvas à volta de árvores e de outros obstáculos com um raio de viragem extremamente reduzido.
1.2 REFERÊNCIAS
2.3 SISTEMA DE SEGURANÇA
1.2.1 Figuras
As figuras incluídas nestas instruções estão numeradas 1, 2, 3, etc.
Os componentes mostrados nas figuras estão marcados com A, B, C, etc.
Uma referência ao componente C na figura 2 é indicado como "2:C".
A máquina está equipada com um sistema de segurança eléctrico. O sistema de segurança interrompe
determinadas actividades que podem acarretar o
perigo de manobras incorrectas.
Por exemplo, só conseguirá ligar o motor se o pedal embraiagem-travão estiver premido.
O funcionamento do sistema de segurança deve ser sempre verificado antes
de cada utilização.
1.2.2 Títulos
Os títulos nestas instruções de utilização estão numerados de acordo com o exemplo a seguir:
"1.3.1 Verificação de segurança geral" é um subtítulo de "1.3 Verificações de segurança" e está incluído sob este título.
92
Tradução do manual original
PORTUGUÊS
2.4 COMANDOS
2.4.1 Elevador de utensílios, mecânico (1:A)
Para comutar entre a posição de trabalho e a posição de transporte:
1. Carregar a fundo no pedal.
2. Levantar lentamente o pé do pedal.
2.4.2 Embraiagem-travão de estacionamento (1:B)
Nunca premir o pedal durante a condução. Há o perigo de sobreaquecimento
na transmissão de potência.
O pedal tem as três posições seguintes:
•Solto. A embraiagem não está
activada. O travão de estacionamento não está activado.
• Carregado até meio curso. Mudança de marcha para a frente desengatada. O travão de estacionamento não está activado.
• Carregado a fundo. Mudança de marcha para
a frente desengatada. O travão de estacionamento está totalmente activado mas não fixo.
Esta posição também é utilizada como travão de
emergência.
2.4.3 Inibidor, travão de estacionamento
(1:C)
O inibidor fixa o pedal de "embraiagemtravão" na posição de carregado. Esta função é utilizada para travar a máquina em
declives, durante o transporte, etc., quando o motor não está a trabalhar.
Trancar:
1. Carregar a fundo no pedal (1:B).
2. Deslocar o inibidor (1:C) para a direita.
3. Soltar o pedal (1:B).
4. Soltar o inibidor (1:C).
Destrancar:
Premir e soltar o pedal (1:B).
2.4.4 Travão de condução-serviço (1:F)
Se a máquina não travar como seria de
esperar quando se solta o pedal, deve
utilizar-se o pedal do lado esquerdo
(1:B) como travão de emergência.
O pedal determina a relação de engrenagens entre
o motor e as rodas motrizes (= a velocidade).
Quando se solta o pedal, o travão de serviço é activado.
PT
1. Pressionar o pedal para a
frente – a máquina desloca-se
para a frente.
2. Sem carga no pedal
– a máquina está parada.
3. Pressionar o pedal para trás
– a máquina desloca-se em marcha atrás.
4. Reduzir a pressão sobre o
pedal – a máquina trava.
2.4.5 Comando do acelerador e do obturador do ar (1:D)
Comando para regular a rotação do motor e para
fechar o ar do motor durante o arranque a frio.
Se o motor funcionar de maneira irregular, há o risco de o controlo estar demasiado avançado para que o
obturador do ar seja activado. Isto danifica o motor, aumenta o consumo de
combustível e é nocivo para o ambiente.
1. Obturador do ar – para arranque com
o motor frio. O obturador do ar encontrase na parte da frente da ranhura.
Não utilizar nesta posição quando o motor está quente.
2. Aceleração máxima – ao utilizar a máquina deve usar sempre aceleração máxima.
A posição de aceleração máxima fica
aproximadamente 2 cm atrás da posição
do obturador de ar.
3. Ralenti.
2.4.6 Fechadura da ignição (1:E)
Não deixe a máquina com a chave na
posição 2 ou 3. Há perigo de incêndio,
pode escorrer combustível para dentro
do motor através do carburador e há
perigo de a bateria descarregar ou ficar
danificada.
O comutador da ignição é utilizado para arrancar/
parar o motor. Quatro posições.
1. Posição de paragem – motor em curtocircuito. Pode retirar-se a chave.
2/3. Posição de condução.
4. Posição de arranque – o motor de arranque eléctrico é activado quando se roda
a chave para a posição de arranque sob acção de mola. Assim que o motor arrancar,
deixe a chave voltar à posição de condução 2/3.
Tradução do manual original
93
PT
PORTUGUÊS
2.4.7 Tomada de força (2:G)
A tomada de força nunca deverá ser
engatada quando os acessórios
montados na frente estão na posição de
transporte. Isto destruirá a transmissão
por correia.
Alavanca para acoplar e desacoplar a tomada de
força para accionamento dos acessórios montados
na frente. Duas posições:
1. Posição dianteira – tomada de força
desacoplada.
2. Posição traseira – tomada de força
acoplada.
2.4.8 Alavanca de libertação da embraiagem
Alavanca para desengatar a transmissão variável.
O HST está equipado com uma alavanca, ligada ao
eixo traseiro. Ver (5:N).
O 4WD está equipado com duas alavancas, ligadas
ao eixo traseiro (6:O) e ao eixo dianteiro (6:P).
A alavanca de desengate tem que estar
sempre entre as posições exterior e interior. Isto provoca aquecimento excessivo e danifica a transmissão.
As alavancas permitem a deslocação manual da
máquina, sem auxílio do motor. Duas posições:
1. Alavanca na posição interior – transmissão engatada para
operação normal.
2. Alavanca na posição exterior – transmissão desengatada.
A máquina pode ser deslocada
manualmente.
A máquina não pode ser rebocada em longas distâncias ou a velocidades elevadas. A transmissão
pode ficar danificada.
A máquina não pode ser operada com a
alavanca mais avançada na posição exterior. Risco de danos e fuga de óleo no
eixo dianteiro.
2.4.9 Banco (3:I)
O banco pode ser dobrado e ajustado para
a frente e para trás. O banco é bloqueado
na posição de dobrado utilizando o trinco
(3:K) e ajustado para a frente e para trás
utilizando os botões (3:J).
O banco está equipado com um interruptor de segurança que está ligado ao sistema de segurança da
máquina. Isto significa que não é possível realizar
certas actividades perigosas quando não está ninguém no banco.
94
2.4.10 Capota do motor (4:L)
Para aceder à torneira de combustível, bateria e motor, este último está equipado
com uma capota que pode ser aberta. A capota do motor está presa por uma correia
de borracha.
A capota do motor abre-se da seguinte forma:
1. Soltar a correia de borracha (4:M) na extremidade dianteira da capota.
2. Com cuidado, levantar a capota do motor para
trás.
Fechar pela ordem inversa.
A máquina não pode ser operada sem a
capota do motor estar colocada e trancada. Risco de ferimentos devido a
queimaduras e esmagamento.
2.4.11 Fixação de desengate rápido (19:H)
As ligações rápidas podem ser separadas,
o que torna muito fácil alternar entre os diferentes utensílios.
As fixações rápidas permitem que a unidade de corte seja facilmente deslocada entre
duas posições:
• Posição normal com a correia em tensão absoluta.
• 4 cm atrás da posição normal, com a correia folgada, de forma a que a unidade de corte se aproxime mais da máquina base.
Quando a polia de tensão da correia não está presa
à correia, as fixações rápidas simplificam a substituição da correia e da unidade de corte, facilitando
também a mudança para a posição de lavagem e de
serviço.
Libertar a tensão da correia:
1. Retire os pinos de bloqueio (19:G) de ambos os
lados.
2. Abra as ligações rápidas fazendo pressão nas
respectivas secções traseiras com o calcanhar.
Ver (19:F).
Quando as ligações rápidas estão abertas,
os braços da unidade corte assentam sem
aperto nas secções do eixo. A unidade de
corte não deve nunca ser regulada para a
posição de serviço ou de lavagem sem
voltar a trancar as ligações rápidas depois
de desprender a correia da unidade de corte.
3. Executar as medidas correctivas necessárias,
por exemplo:
• Desprenda a correia.
• Substitua a unidade de corte desprendendo os
braços da unidade. Ver fig. 21.
Aplicar tensão na correia:
Aplique tensão primeiro de um lado e depois do
outro, de acordo com as instruções que se seguem.
Tradução do manual original
PORTUGUÊS
Não rodar a alavanca com as mãos. Risco de ferimentos por esmagamento.
1. Coloque o pé sobre a alavanca (20:J) e, com
cuidado, rode meia volta para a frente.
2. Coloque o pino de bloqueio (19:G).
3. Repita no outro lado o procedimento acima descrito.
3 ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
A máquina só pode ser utilizada para os seguintes
trabalhos utilizando os acessórios genuínos da
GGP indicados.
Operação
Acessórios, GGP original
Corte de relva
Utilizando as plataformas de
corte:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Limpeza de neve Com lâmina para neve. Recomenda-se a utilização de correntes para a neve e pesos para as
rodas.
Corte de relva e Com o colector a reboque de 38"
recolha de folhas ou 42".
Transporte de rel- Com o carro de transporte.
va e folhas
Varrimento
Utilizando a unidade de varrimento. Recomenda-se a utilização de uma protecção contra pó.
Combate às ervas Utilizando a pá montada à
em caminhos de frente.
saibro
A carga vertical máxima sobre o dispositivo de reboque não pode ser superior a 100 N.
A carga de empuxo sobre o dispositivo de reboque
provocada pelos acessórios rebocados não pode
exceder 500 N.
NOTA! Antes de usar um atrelado – contacte a sua
companhia de seguros.
NOTA! Esta máquina não se destina a condução na
via pública.
4 ARRANQUE E FUNCIONAMENTO
A máquina não pode ser operada a não
ser que a capota do motor esteja montada e trancada. Risco de ferimentos devido a queimaduras e esmagamento.
PT
4.1 ABASTECER COM GASOLINA
(7:Q)
Utilizar sempre gasolina sem chumbo. Nunca se
deve utilizar gasolina misturada com óleo para motores de 2 tempos.
O depósito tem capacidade para 6 litros. É fácil fazer a leitura do nível através do depósito transparente.
NOTA! A gasolina sem chumbo normal é perecível e não deve ser conservada por mais de 30 dias..
Pode-se também utilizar gasolina ecológica, ou
seja gasolina de alquilação. A composição deste
tipo de gasolina é menos prejudicial tanto para as
pessoas como para a natureza.
A gasolina é altamente inflamável.
Guarde sempre o combustível em contentores fabricados especialmente para
esse fim.
Encher ou atestar com gasolina somente ao ar livre e nunca fumar durante o
procedimento. Encher com combustível
antes de pôr o motor a funcionar. Nunca
retirar a tampa do depósito nem encher
com gasolina com o motor a trabalhar
ou ainda quente.
Nunca encher completamente o depósito de gasolina. Deixar um espaço vazio (= pelo menos todo o
tubo de enchimento + 1 a 2 cm no topo do depósito) de forma a que a gasolina, ao aquecer, possa expandir sem transbordar. Ver fig. 7.
4.2 VERIFICAR O NÍVEL DO ÓLEO
DO MOTOR
No acto de entrega, o cárter está cheio com óleo
SAE 10W-30.
Verificar sempre, antes de cada utilização, se o
nível de óleo está correcto. A máquina deverá
estar sobre uma superfície nivelada.
Limpar em volta da vareta do óleo. Desenroscá-la e puxá-la para cima. Limpar a
vareta. Fazê-la deslizar para baixo até ao
fundo e enroscá-la.
Depois, desenroscar novamente e puxá-la para cima. Fazer a leitura do nível de óleo. Atestar com
óleo até à marca "FULL", se o nível estiver abaixo
dessa marca. Ver fig. 8.
O nível do óleo não deve ultrapassar a marca
"FULL". Tal pode resultar no sobreaquecimento
do motor. Se o nível do óleo ultrapassar a marca
"FULL", o óleo tem que ser drenado até se atingir
o nível correcto.
4.3 VERIFICAÇÁO DE NIVEL DO
ÓLEO DA TRANSMISSÁO
Verifique sempre, antes de cada utilização, se o
nível de óleo está correcto. A máquina deve
estar nivelada.
Tradução do manual original
95
PT
PORTUGUÊS
Leia o nível de óleo no depósito (9:R). O nível deverá encontrar-se entre as marcas «MAX» e
«MIN». Se necessário, ateste com óleo.
Tipo de óleo:
Tipo de óleo
4WD
Óleo sintético 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA
Verificar se se obtêm os resultados das verificações
de segurança abaixo quando testar a máquina em
questão.
Estas verificações de segurança devem
ser sempre realizadas antes de cada utilização.
Se qualquer dos resultados abaixo não
for alcançado, a máquina não deverá
ser utilizada! Leve a máquina a uma
oficina de assistência técnica para revisão.
4.4.1 Verificação de segurança geral
Objecto
Resultado
Linhas e ligações Não há fugas.
de combustível
Cabos eléctricos Todos os isolamentos intactos.
Nenhum dano mecânico.
Sistema de escape Não há fugas nas ligações.
Todos os parafusos estão apertados.
Linhas de óleo
Não há fugas. Não há danos.
Conduzir a máqui- A máquina pára.
na para a frente/
para trás e soltar o
pedal do travão de
condução-serviço.
Ensaio de condu- Não há vibrações anómalas.
ção
Não há qualquer som anómalo.
4.4.2 Verificação da segurança eléctrica
O funcionamento do sistema de segurança deve ser sempre verificado antes
de cada utilização.
Estado
Acção
Resultado
Pedal da embraia- Tentativa de O motor não
gem-travão não
colocação em pode pegar.
carregado.
funcionaTomada de força mento.
não activada.
Motor a trabalhar. O operador A tomada de
Tomada de força sai do banco. força tem que
activada.
desengatar.
Motor a trabalhar. Retire o fusí- O motor tem
vel.
que parar.
Ver 9:S.
96
4.5 ARRANQUE
1. Abrir a torneira do combustível. Ver 10:U.
2. Verificar se os cabos das velas estão instalados
nas velas.
3. Certificar-se de que a tomada de força está desengatada.
4. Não mantenha o pé no pedal de accionamento.
5. Arranque a frio – colocar o comando do acelerador na posição de obturador de ar.
Arranque com motor quente – colocar o comando do acelerador na posição de aceleração máxima (aprox. 2 cm atrás da posição do obturador
de ar).
6. Carregar a fundo no pedal da embraiagem-travão.
7. Rodar a chave da ignição e pôr o motor a trabalhar.
8 Depois do motor pegar, se tiver utilizado o obturador do ar, carregar progressivamente no
acelerador até ao máximo (aprox. 2 cm atrás da
posição do obturador de ar).
9. Ao arrancar a frio, deixar primeiro o motor a
funcionar durante alguns minutos sem aplicar
imediatamente carga à máquina. Assim o óleo
terá tempo de aquecer.
Ao utilizar a máquina, deve usar-se sempre aceleração máxima.
4.6 SUGESTÕES DE OPERAÇÃO
Verificar sempre se o volume de óleo no motor está
correcto. Isto é especialmente importante quando
se utiliza a máquina em declives. Ver 4.2.
Cuidado ao conduzir em declives. Não
fazer arranques e paragens bruscas
quando estiver a subir ou a descer um
plano inclinado. Nunca conduzir ao longo de um declive. Deve deslocar-se sempre em sentido ascendente ou
descendente.
A máquina não pode ser conduzida em
declives com uma inclinação superior a
10º, independentemente da direcção.
Reduzir a velocidade em planos inclinados e ao fazer viragens apertadas para
manter o controlo e reduzir o risco de
capotar.
Ao conduzir com a mudança mais alta e
à velocidade máxima, não virar o volante até ao máximo. A máquina pode voltar-se facilmente.
Mantenha as mãos e os dedos bem afastados da articulação central e do suporte do banco. Risco de ferimentos por
esmagamento. Nunca conduzir com a
capota do motor aberta.
Tradução do manual original
PORTUGUÊS
PT
4.7 PARAR
Desengatar a tomada de força. Aplicar o travão de
estacionamento.
Deixar o motor trabalhar ao ralenti durante 1 ou 2
minutos. Parar o motor rodando a chave da ignição.
Fechar a torneira da gasolina. Isso é especialmente
importante se a máquina vai ser transportada, por
exemplo, num reboque.
Se tiver que deixar a máquina sem vigilância, retirar os cabos da vela e retirar
a chave da ignição.
O motor pode estar muito quente imediatamente a seguir a ser desligado.
Não toque no silenciador, no cilindro ou
nas aletas de arrefecimento. Tal poderá
causar ferimentos devido a queimaduras.
4.8
LIMPEZA
Para reduzir o risco de incêndio, manter o motor, a bateria e o depósito de
combustível limpo de relva, folhas e
óleo.
Para reduzir o perigo de incêndio, verificar regularmente a máquina para ver
se há fugas de óleo e/ou combustível.
Nunca utilize água a alta pressão. Pode
danificar os vedantes dos veios, os componentes eléctricos ou as válvulas hidráulicas.
Nunca utilize ar a alta pressão nas alhetas do radiador porque danifica a estrutura das alhetas.
Limpar a máquina depois de cada utilização. Para
a limpeza aplicam-se as seguintes instruções:
• Não deitar água directamente sobre o motor.
• Limpar o motor com uma escova e/ou ar comprimido.
• Limpar a entrada de ar de refrigeração do motor
(9:T) .
• Depois de limpar com água, ligue a máquina e
a plataforma de corte para retirar a água que,
caso contrário, pode entrar nos rolamentos e
causar danos.
5 MANUTENÇÃO
5.1 PROGRAMA DE REVISÕES
Para manter a máquina sempre em bom estado no
que se refere a fiabilidade e segurança de funcionamento, e também do ponto de vista ecológico, deve
seguir-se o programa de assistência da GGP.
Revisões realizadas em oficinas autorizadas são
garantia de trabalho profissional utilizando peças
sobressalentes genuínas.
5.2 PREPARAÇÃO
Todas as revisões e todos os trabalhos de manutenção deverão ser realizados com a máquina parada
e com o motor desligado.
Aplicar sempre o travão de estacionamento para impedir que a máquina role.
Parar o motor.
Para evitar o arranque acidental do
motor, desligar os cabos das velas e retirar a chave da ignição.
5.3
PRESSÃO DOS PNEUS
5.4
MUDAR O ÓLEO DO MOTOR
Ajustar a pressão de ar nos pneus da seguinte forma:
Frente: 0,6 bar (9 psi).
Atrás: 0,4 bar (6 psi).
Mudar o óleo de motor pela primeira vez após 5
horas de funcionamento, e depois, a cada 50 horas
de funcionamento ou uma vez por época.
Se o motor tiver que trabalhar em condições extremamente pesadas ou se a temperatura ambiente for
alta, mude o óleo com mais frequência (após cada
25 horas de funcionamento ou pelo menos uma vez
em cada época).
Utilize oleo, de acordo com a tabela abaixo.
Óleo
SAE 10W-30
Classe de serviço SJ ou superior
Utilizar óleo sem aditivos.
Não encher com demasiado óleo. Isso poderá provocar o sobreaquecimento do motor.
Mudar o óleo quando o motor está quente.
O óleo do motor pode estar muito quente se for drenado imediatamente a seguir à paragem do motor. Por isso, deve
deixar-se o motor arrefecer alguns minutos antes de drenar o óleo.
1. Prender a braçadeira na mangueira de drenagem
do óleo. Utilizar uma pega múltipla ou semelhante Ver fig. 10:V.
Tradução do manual original
97
PT
PORTUGUÊS
2. Deslocar a braçadeira 3-4 cm para cima na mangueira de drenagem do óleo e puxar o tampão
para fora.
3. Recolher o óleo num recipiente de recolha.
NOTA! Cuidado para não entornar óleo sobre as correias de transmissão.
4. Entregar o óleo para eliminação de acordo com
as disposições locais.
5. Colocar o tampão de drenagem do óleo e voltar
a deslocar a braçadeira para baixo de forma a
que aperte sobre o tampão.
6. Retirar a vareta de nível do óleo e encher com
óleo novo.
Volume do óleo: aprox. 1,4 litros
7. Depois de encher com óleo, pôr o motor a trabalhar e deixar ao ralenti durante 30 segundos.
8. Verificar se há alguma fuga de óleo.
9. Parar o motor. Esperar 30 segundos e depois verificar o nível do óleo de acordo com 4.2.
5.5 TRANSMISSÃO, ÓLEO (4WD)
O óleo na transmissão hidráulica têm que ser
verificados/regulados e mudados/substituídos nos
intervalos indicados no quadro abaixo.
Depois, a
1ª vez
intervalos de
Acção
Horas de
funcionamento
Verificar – ajustar o nível.
50
Mudar o óleo
5
200
Tipo de óleo: Óleo sintético 5W-50.
Quantidade de óleo aquando da substituição:
aproximadamente 3,5 litros.
5.5.1 Verificar - ajustar
Ver “4.3”.
5.5.2 Drenagem
1. Ponha a máquina a funcionar a velocidades
variáveis durante 10 a 20 minutos para aquecer
o óleo da transmissão.
2. Posicione a máquina completamente na
horizontal.
3. Puxe para fora as duas alavancas de desengate,
de acordo com a fig. 6.
4. Coloque um recipiente por baixo do eixo
traseiro e outro por baixo do eixo dianteiro.
5. Abra o depósito do óleo, retirando a tampa. Ver
9:R.
Para o tampão de drenagem do óleo
deve utilizar-se apenas uma chave
quadrada de 3/8”. Outras ferramentas
poderão danificar o tampão.
6. Retire o tampão de drenagem do óleo do eixo
traseiro. Limpe o orifício e utilize uma chave
quadrada de 3/8”. Ver figura 11.
98
7. Retire 2 tampões de drenagem do eixo
dianteiro. Utilize uma chave de 12 mm. Deixe
escoar o óleo do eixo traseiro e dos tubos. Ver
figura 12.
8. Verifique se as juntas vedantes nos tampões de
drenagem do eixo dianteiro estão intactas. Ver
fig. 12. Volte a instalar os tampões. Binário de
aperto: 15-17 Nm.
O tampão de drenagem do óleo ficará
danificado se for apertado com mais de
5 Nm.
9. Verifique se a junta vedante no tampão de
drenagem do óleo do eixo traseiro está intacta.
Ver fig. 11:Y. Volte a instalar o no eixo traseiro.
Aperte o tampão de drenagem do óleo com 5
Nm.
10.Retire o óleo da secção mais funda do depósito
utilizando um extractor de óleo. Ver figura 13.
11.Elimine o óleo de acordo com as
regulamentações locais.
5.5.3 Enchimento
O motor não deve funcionar quando a
alavanca de desengate rápido traseira
estiver para dentro e a alavanca de
desengate rápido dianteira estiver para
fora.
Isto irá danificar os vedantes do eixo
dianteiro.
1. Encha o depósito do óleo com óleo novo.
Se o motor for posto a funcionar no
interior, deve ligar-se um equipamento
de extracção de escape ao tubo de
escape.
2. Verifique se a alavanca de desengate rápido do
eixo traseira está puxada para fora.
3. Ponha o motor a funcionar. Depois do motor
estar a funcionar, a alavanca de desengate
rápido do eixo dianteiro desliza
automaticamente para dentro.
4. Puxe para fora a alavanca de desengate rápido
do eixo dianteiro.
NOTA! O óleo é aspirado muito rapidamente
para dentro do sistema. O depósito tem que
estar sempre atestado. Não deve ser aspirado
ar para dentro do sistema.
5. Regule o pedal do acelerador para a posição
para a frente, bloqueando-o por meio de um
calço de madeira. Ver fig. 14. Encha o depósito
de óleo à mão com óleo novo.
6. Ponha a funcionar na posição para a frente
durante um minuto.
7. Desloque o calço de madeira e regule o pedal do
acelerador para a posição de marcha-atrás.
Continue a encher com óleo.
8. Ponha a funcionar em modo de marcha-atrás
durante um minuto.
Tradução do manual original
PORTUGUÊS
9. Mude a direcção de condução de minuto a
minuto conforme indicado acima e continue a
encher com óleo até deixar de haver bolhas no
depósito.
10.Desligue o motor, coloque a tampa do depósito
do óleo e feche a tampa do motor.
11.Faça um ensaio de condução durante vários minutes e ajuste o nível do óleo no depósito.
5.6 TRANSMISSÕES POR CORREIA
Após 5 horas de funcionamento, verificar se todas
as correias estão intactas e não danificadas.
5.7 DIRECÇÃO
A direcção tem que ser verificada/ajustada após 5
horas de funcionamento e, daí em diante, após 100
horas de funcionamento.
5.7.1 Verificações
Rodar brevemente o volante para trás e para a frente. Não deverá haver qualquer folga mecânica nas
cadeias de direcção.
5.7.2 Ajuste
Ajustar as cadeias de direcção conforme necessário, da seguinte maneira:
1. Colocar a máquina na posição "a direito".
2. Ajustar as correntes da direcção com as duas
porcas localizadas por baixo do ponto central.
Ver fig. 16.
3. Ajustar ambas as porcas com o mesmo aperto
até não haver qualquer folga.
4. Fazer um ensaio de condução com a máquina
para a frente e verificar se o volante não está
descentrado.
5. Se o volante estiver descentrado, desaperte uma
porca e aperte a outra.
Não esticar demasiado as correntes da direcção. Se
isso acontecer, a direcção fica pesada e o desgaste
das correntes será maior.
5.8 BATERIA
Se o ácido entrar em contacto com os
olhos ou a pele pode provocar ferimentos graves. Se qualquer parte do corpo
entrar em contacto com o ácido, lavar
imediatamente com grandes quantidades de água e procurar assistência médica o mais rápido possível.
A bateria é regulada por válvulas e tem uma tensão
nominal de 12 V. O líquido da bateria não precisa
e não pode ser verificado nem atestado. A única
manutenção necessária é a carga, por exemplo,
após armazenamento prolongado.
PT
A bateria tem de estar totalmente carregada antes de ser utilizada pela primeira vez. A bateria deve ser sempre
guardada totalmente carregada. Se a
bateria for guardada descarregada,
ocorrerão danos graves.
5.8.1 Carregar com o motor
A bateria pode ser carregada utilizando o gerador
do motor, da seguinte forma:
1. Instalar a bateria na máquina como ilustrado
abaixo.
2. Colocar a máquina no exterior ou instalar um
dispositivo de extracção para vapores de escape.
3. Pôr o motor a trabalhar de acordo com as instruções no guia do utilizador.
4. Deixar o motor a trabalhar continuamente durante 45 minutos.
5. Parar o motor. A bateria estará agora completamente carregada.
5.8.2 Carregar utilizando um carregador
de baterias
Quando se carrega com um carregador de baterias,
é necessário utilizar um carregador com tensão
constante.
Contactar o seu revendedor para adquirir um carregador de baterias com tensão constante.
A bateria pode ficar danificada se se utilizar um
carregador de bateria de tipo standard.
5.8.3 Remoção/instalação
A bateria encontra-se sob a capota do motor. Durante a remoção/instalação, aplica-se o seguinte relativamente à ligação dos cabos:
• Durante a remoção. Desligar primeiro o cabo
preto do terminal negativo (-) da bateria. Depois, desligar o cabo vermelho do terminal positivo (+) da bateria.
• Durante a instalação. Ligar primeiro o cabo vermelho ao terminal positivo (+) da bateria. Depois, ligar o cabo preto ao terminal negativo (-)
da bateria.
Se os cabos forem desligados/ligados
pela ordem errada, há o risco de curtocircuito e de danos na bateria.
Se os cabos forem trocados, o gerador e
a bateria ficarão danificados.
Aperte firmemente os cabos. Cabos soltos podem provocar um incêndio.
O motor nunca deve ser accionado com
a bateria descarregada. Existe um risco
de danos graves no gerador e no sistema
eléctrico.
Tradução do manual original
99
PT
PORTUGUÊS
5.8.4 Limpeza
Se os terminais da bateria estiverem oxidados, terão que ser limpos. Limpar os terminais da bateria
com uma escova de arame e lubrificá-los com massa para terminais.
5.9 FILTRO DO AR, MOTOR
O filtro do ar (filtro de papel) tem que ser limpo/
substituído após 100 horas de funcionamento.
NOTA! Os filtros têm que ser limpos com mais
frequência se a máquina for utilizada em solo
poeirento.
Remover/instalar os filtros do ar da seguinte
forma:
1. Limpe cuidadosamente em torno da caixa do
filtro de ar (12:R).
2. Desmonte a cobertura do filtro de ar retirando
os dois parafusos.
3. Desmonte o filtro de papel (12:S). Tenha
cuidado para não entrar sujidade para o
carburador. Limpe a caixa do filtro de ar.
4. Limpar o filtro de papel, batendo com ele
levemente sobre um superfície plana. Se o filtro
estiver muito sujo, deve ser substituído.
5. Voltar a montar pela ordem inversa.
Para limpar o elemento do filtro de papel, não deve
utilizar diluentes à base de petróleo como a querosene. Isso danificará o filtro.
Não utilizar ar comprimido para limpar a inserção
do filtro de papel. Não aplicar óleo na inserção do
filtro de papel.
5.12 LUBRIFICAÇÃO
Todos os pontos de lubrificação, de acordo com a
tabela abaixo, têm que ser lubrificados a cada 50
horas de funcionamento bem como após cada lavagem.
Objecto Acção
Fig.
Ponto
4 bicos para massa lubrificante.
17
central Utilizar uma pistola de massa
lubrificante com massa universal.
Bombear até a massa lubrificante
aparecer.
Corren- Limpar as correias escovando com tes da
uma escova de arame.
direcção Lubrificar com spray universal
para correntes.
Braços Lubrificar os pontos dos rolamen- 18
tensores tos com uma lata de óleo quando
cada comando é activado.
Esta operação deve ser, idealmente, executada por duas pessoas.
Cabos de Lubrificar as extremidades dos
18
controlo cabos com uma lata de óleo
quando cada comando é activado.
Esta operação deve ser, idealmente, executada por duas pessoas.
5.13 FUSÍVEL
No caso de avarias eléctricas, verifique/substitua o
fusível, 20 A. Ver 9:S.
5.10 VELA
As velas têm que ser substituída após cada 200 horas de funcionamento (=em revisões básicas alternadas).
Antes de desligar a vela, limpar em volta do respectivo encaixe.
Vela: Champion RC12YC ou equivalente.
Distância dos eléctrodos: 0,75 mm.
5.11 ADMISSÃO DE AR
Ver 9:T. O motor é refrigerado a ar. Um sistema de
refrigeração obstruído pode danificar o motor.
Limpar a entrada de ar do motor após 50 horas de
funcionamento. Uma limpeza mais meticulosa do
sistema de refrigeração é feita durante cada revisão
básica.
6 REGISTOS DE PATENTES E
DE CONCEPÇÃO
Esta máquina ou as peças da mesma estão abrangidas pelos seguintes registos de patentes e de concepção:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
A GGP reserva-se o direito de fazer alterações ao
produto sem aviso prévio.
100
Tradução do manual original
POLSKI
1 INFORMACJE OGÓLNE
Ten symbol oznacza OSTRZEŻENIE.
Niedokładne stosowanie się do instrukcji może prowadzić do poważnych
obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia.
Przed uruchomieniem maszyny należy
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz załączoną broszurą „INSTRUKCJA
BEZPIECZEŃSTWA”.
1.1 SYMBOLE
Na maszynie znajdują się następujące symbole.
Ich zadaniem jest przypominanie o zachowaniu
ostrożności i uwagi podczas jej używania i konserwacji.
Znaczenie symboli:
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem użytkowania maszyny należy zapoznać się z instrukcją obsługi i instrukcją bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie!
Uważać na wyrzucane przedmioty. Przy
maszynie powinien znajdować się tylko
operator.
Ostrzeżenie!
Zawsze nosić ochraniacze słuchu.
Ostrzeżenie!
Maszyna nie jest przeznaczona do poruszania się po drogach publicznych.
Ostrzeżenie!
Nie wolno prowadzić maszyny z oryginalnym wyposażeniem dodatkowym po pochyłościach o stopniu nachylenia
przekraczającym 10ş.
Ostrzeżenie!
Istnieje ryzyko obrażeń kończyn. Trzymać dłonie i stopy z dala od przegubu sterowniczego.
Ostrzeżenie!
Istnieje ryzyko oparzeń. Nie dotykać tłumika/katalizatora.
1.2 OZNACZENIA
1.2.1 Rysunki
Rysunki w niniejszej instrukcji zostały kolejno ponumerowane: 1, 2, 3, itp.
Komponenty przedstawione na rysunkach zostały
oznaczone literami A, B, C, itp.
Oznaczenie komponentu C na rysunku 2 to: „2:C”.
PL
1.2.2 Sekcje
Sekcje w niniejszej instrukcji zostały ponumerowane zgodnie z następującym przykładem:
„1.3.1 Ogólna kontrola bezpieczeństwa” to podpunkt w sekcji „1.3 Kontrole bezpieczeństwa” i
znajduje się właśnie w tej sekcji.
Odwołując się do sekcji zwykle podawany jest tylko jej numer. Przykład: „Patrz 1.3.1”.
2 OPIS
2.1 NAPĘD
2.1.1 HST
Maszyna posiada napęd na tylne koła.
Tylna oś jest wyposażona w przekładnię hydrostatyczną o bezstopniowych przełożeniach do jazdy
naprzód i wstecz.
Tylna oś jest również wyposażona w dyferencjał
ułatwiający skręcanie.
Mocowane z przodu narzędzia są napędzane paskami napędowymi.
2.1.2 4WD
Maszyna posiada napęd na 4 koła. Moc z silnika
do kół napędowych przekazywana jest hydraulicznie. Silnik napędza pompę olejową, która pompuje olej do napędu tylnej i przedniej osi.
Przednia i tylna oś połączone są szeregowo, w wyniku czego przednie i tylne koła obracają się z taką
samą prędkością.
Aby ułatwić skręcanie, obie osie wyposażono w
dyferencjał.
Montowane z przodu wyposażenie dodatkowe napędzane jest paskami napędowymi.
2.2 KIEROWANIE
Maszyna jest przegubowa. Oznacza to, że podwozie zostało podzielone na odcinek przedni i tylny,
które mogą skręcać się względem siebie.
Dzięki sterowaniu przegubowemu maszyna może
pracować przy drzewach i innych przedmiotach z
bardzo małym promieniem skrętu.
2.3 SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA
Maszyna została wyposażona w elektryczny system bezpieczeństwa. System ten przerywa określone czynności, które mogą stwarzać zagrożenie
w postaci nieprawidłowych manewrów.
Na przykład nie można uruchomić silnika, jeśli
wciśnięty jest pedał sprzęgła-hamulca
postojowego.
Działanie systemu bezpieczeństwa należy sprawdzać przed każdym użyciem
maszyny.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
101
PL
POLSKI
2.4 STEROWANIE
2.4.1 Mechaniczny podnośnik elementów
wyposażenia dodatkowego (1:A)
Zmiana między pozycją roboczą i transportową:
1. Wcisnąć pedał do oporu.
2. Powoli zwolnić pedał.
2.4.2 Sprzęgło-hamulec postojowy (1:B)
Nigdy nie naciskać tego pedału w czasie
jazdy. Grozi to przegrzaniem pędni.
Pedał posiada następujące trzy
położenia:
•Zwolniony. Sprzęgło nie jest
załączone. Hamulec postojowy
nie jest załączony.
• Wciśnięty do połowy. Napęd do przodu wyłączony. Hamulec postojowy nie jest załączony.
• Wciśnięty do oporu. Napęd do przodu wyłączony. Hamulec postojowy całkowicie załączony, ale nie zablokowany. To położenie pełni
także funkcję hamulca awaryjnego..
2.4.3 Blokada, hamulec postojowy (1:C)
Blokada unieruchamia pedał sprzęgła-hamulca w pozycji wciśniętej. Funkcja ta
służy do blokowania maszyny na pochyłościach, podczas transportu, itp., kiedy
silnik jest wyłączony.
Blokowanie:
1. Wcisnąć pedał (1:B) do oporu.
2. Przestawić blokadę (1:C) w prawo.
3. Zwolnić pedał (1:B).
4. Zwolnić blokadę (1:C).
Odblokowanie:
Nacisnąć i zwolnić pedał (1:B).
2.4.4 Jazda-hamulec główny (1:F)
Jeśli maszyna nie hamuje prawidłowo
po zwolnieniu pedału, należy wykorzystać lewy pedał (1:B) jako hamulec
awaryjny.
Pedał określa przełożenia między silnikiem i kołami napędowymi (= prędkość). Po zwolnieniu pedału załącza się hamulec główny.
1. Nacisnąć pedał do przodu
– maszyna porusza się do przodu.
2. Brak nacisku na pedał
– maszyna stoi w miejscu.
3. Nacisnąć pedał do tyłu
– maszyna cofa.
4. Zmniejszyć nacisk na pedał
– maszyna hamuje.
102
2.4.5 Przepustnica i ssanie (1:D)
Regulacja prędkości obrotowej silnika i ssania
przy zimnym rozruchu.
Jeśli silnik pracuje nierówno, istnieje
ryzyko, że sterowanie jest zbyt wysunięte i zostało włączone ssanie. Może to
uszkodzić silnik, zwiększa zużycie paliwa i jest szkodliwe dla środowiska.
1. Ssanie – do uruchamiania zimnego silnika. Ssanie załącza się ustawiając dźwignię na początku szczeliny.
Funkcja ta nie jest potrzebna, kiedy silnik jest ciepły.
2. Przepustnica całkowicie otwarta –
podczas pracy maszyny przepustnica powinna być zawsze całkowicie otwarta.
Po całkowitym otwarciu przepustnicy
dźwignia znajduje się około 2 cm za położeniem ssania.
3. Bieg jałowy.
2.4.6 Stacyjka (1:E)
Nie zostawiać maszyny z kluczykiem w
pozycji 2 lub 3. Grozi to pożarem, dostaniem się paliwa do silnika przez gaźnik oraz rozładowaniem i
uszkodzeniem akumulatora.
Stacyjka używana jest do uruchamiania/zatrzymywania silnika. Występują cztery pozycje:
1. Pozycja stop – silnik jest wyłączony.
Można wyjąć kluczyk.
2/3. Pozycja robocza.
4. Pozycja start – elektryczne uruchamianie silnika jest włączone, kiedy kluczyk
zostanie przekręcony do pozycji startowej. Po uruchomieniu silnika kluczyk powinien powrócić do pozycji roboczej 2/3.
2.4.7 Wał poboru mocy (2:G)
Nigdy nie należy załączać wałka odbioru mocy, kiedy zamontowany z przodu
element wyposażenia jest w pozycji
transportowej, ponieważ grozi to
uszkodzeniem przekładni pasowej.
Dźwignia do włączania lub wyłączania poboru
mocy do obsługi wyposażenia zamontowanego z
przodu maszyny. Wyróżniamy dwie pozycje:
1. Dźwignia w pozycji wysuniętej – pobór
mocy jest wyłączony.
2. Dźwignia w pozycji cofniętej – pobór
mocy jest włączony.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
POLSKI
2.4.8 Dźwignia zwalniania sprzęgła
Dźwignia służąca do wysprzęglania przekładni
bezstopniowej.
Model HST jest wyposażony w dźwignię podłączoną do tylnej osi. Patrz (5:N).
Model 4WD jest wyposażony w dwie dźwignie,
podłączone do tylnej (6:O) i przedniej (6:P).
Dźwigni wysprzęglającej nigdy nie wolno ustawiać między położeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Spowoduje
to przegrzanie i uszkodzi przekładnię.
Dźwignie te umożliwiają ręczne przesuwanie maszyny bez pomocy silnika. Dostępne są dwa położenia:
1. Dźwignia w pozycji wewnętrznej – przekładnia załączona do normalnej pracy.
2. Dźwignia w pozycji zewnętrznej – przekładnia wysprzęglona. Maszynę można
przesuwać ręcznie.
Nie wolno holować maszyny na dużych odległościach lub z dużą prędkością. Może dojść do jej
uszkodzenia.
Nie wolno obsługiwać maszyny ze
skrajnie wysuniętą dźwignią w pozycji
zewnętrznej. Ryzyko uszkodzenia i wycieku oleju w osi przedniej.
2.4.9 Fotel (3:I)
Fotel można złożyć, przysunąć lub odsunąć. Fotel blokuje się w pozycji złożonej
za pomocą zapadki (3:K), a przesuwa za
pomocą pokręteł (3:J).
Fotel został wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, podłączony do systemu bezpieczeństwa maszyny. Oznacza to, że pewne niebezpieczne
czynności można wykonać tylko, jeśli użytkownik
zajmie miejsce w fotelu.
2.4.10 Osłona silnika (4:U)
Aby uzyskać dostęp do zaworu paliwowego, akumulatora i silnika, silnik został wyposażony w podnoszoną osłonę,
mocowaną za pomocą gumowej taśmy.
Aby ją otworzyć należy:
1. Odczepić gumową taśmę (4:V) z przodu osłony.
2. Ostrożnie ją unieść.
Zamknąć, powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.
Nie wolno uruchamiać maszyny przed
opuszczeniem i zablokowaniem osłony
silnika. Grozi to oparzeniami i zgnieceniem.
PL
2.4.11 Szybkozłącze (19:H)
Szybkozłącza można rozdzielić, co bardzo ułatwia wymianę wyposażenia.
Szybkozłącza umożliwiają łatwy wybór
jednej z dwóch pozycji agregatu:
• Pozycja standardowa z paskiem maksymalnie
naprężonym.
• 4 cm za pozycją standardową z paskiem poluzowanym, dzięki czemu agregat znajduje się
bliżej maszyny.
Ponieważ luźne koło pasowe jest odsunięte od paska, szybkozłącza ułatwiają wymianę paska i agregatu, a także przechodzenie do pozycji
czyszczenia i serwisowej.
Luzowanie naprężenia paska:
1. Wyjmij zawleczki zabezpieczające (19:G) po
obu stronach.
2. Rozłącz szybkozłącza, naciskając ich tylne części piętą. Patrz (19:F).
Po ich rozłączeniu, ramiona agregatu
będą swobodnie spoczywać w częściach
osi. Nigdy nie należy ustawiać agregatu
w pozycji serwisowej lub czyszczenia
przed ponownym zablokowaniem szybkozłączy po odczepieniu paska agregatu.
3. Przeprowadź wymaganą regulację, np.:
• Odczep pasek.
• Wymień agregat, odczepiając jego ramiona.
Patrz rys. 21.
Napinanie paska:
Najpiew napręż jedną stronę, a następnie drugą,
zgodnie z poniższą instrukcją.
Nie obracaj dźwigni dłońmi. Istnieje ryzyko zgniecenia.
1. Postaw stopę na dźwigni (20:J)) i ostrożnie
obróć ją o pół obrotu do przodu.
2. Załóż zawleczkę zabezpieczającą (19:G).
3. Wykonaj powyższe czynności po drugiej stronie.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
103
POLSKI
PL
3 OBSZAR ZASTOSOWANIA
Maszynę można używać wyłącznie do następujących zadań, używając określonych, oryginalnych
akcesoriów firmy GGP.
Działanie
Akcesoria, oryginalne firmy
GGP
Koszenie
Za pomocą platform koszących:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Odśnieżanie
Pług śnieżny. Zaleca się stosowanie łańcuchów śniegowych i obciążników ramy.
Koszenie trawy Zbieracz holowany 38" lub 42".
i zbieranie liści
Transport tra- Przyczepka-wywrotka.
wy i liści
Zamiatanie
Używając szczotki zaleca się stosowanie osłony przeciwkurzowej.
Odchwaszcza- Za pomocą mocowanego z
nie alejek żwi- przodu pielnika.
rowych
Maksymalne obciążenie pionowe zaczepu holowniczego nie może przekraczać 100 N.
Maksymalne obciążenie zaczepu holowniczego ze
strony wyposażenia dodatkowego nie może przekraczać 500 N.
UWAGA! Przed użyciem przyczepy należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową.
UWAGA! Maszyna nie jest przeznaczona do poruszania się po drogach publicznych.
4 URUCHAMIANIE I PRACA
Nie wolno uruchamiać maszyny przed
zamknięciem i zablokowaniem osłony
silnika. Grozi to oparzeniami i zgnieceniem.
4.1 UZUPEŁNIANIE BENZYNY (7:Q)
Zawsze należy stosować benzynę bezołowiową.
Nigdy nie należy stosować benzyny do silników
dwusuwowych, zmieszanej z olejem.
Pojemność zbiornika wynosi 6 litrów. Poziom
można łatwo sprawdzić przez przezroczysty zbiornik.
UWAGA! Standardowa benzyna bezołowiowa jest
nietrwała i nie należy jej przechowywać dłużej niż
przez 30 dni.
Można stosować benzynę ekologiczną, tj. alkilat.
Ten rodzaj benzyny charakteryzuje się składem,
który jest mniej niebezpieczny dla ludzi i przyrody.
104
Benzyna jest wysoce łatwopalna. Zawsze należy przechowywać paliwo w
zbiornikach, które są do tego specjalnie
przeznaczone.
Paliwo należy uzupełniać wyłącznie na
wolnym powietrzu, a podczas uzupełniania nigdy nie należy palić. Paliwo
należy uzupełniać przed uruchomieniem silnika. Nigdy nie należy wyjmować korka wlewu ani uzupełniać paliwa
podczas pracy silnika lub kiedy silnik
jest jeszcze ciepły.
Nigdy nie należy maksymalnie napełniać zbiornika. Należy pozostawić pustą przestrzeń (= przynajmniej całą rurę wlewu plus 1 - 2 cm od góry
zbiornika), aby benzyna mogła rozszerzać się bez
przelewania się, gdy się ogrzeje. Patrz rys. 7.
4.2 SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU SILNIKOWEGO
Oryginalnie skrzynia korbowa wypełniona jest
olejem SAE 10W-30.
Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzić poziom oleju i upewnić się, że jest odpowiedni. Maszyna powinna stać na równym
podłożu.
Wytrzeć do czysta miejsce wokół wskaźnika poziomu oleju. Odkręcić go i wyciągnąć. Wytrzeć wskaźnik poziomu
oleju. Wsunąć go do końca i dokręcić.
Następnie odkręcić wskaźnik i wyjąć go ponownie. Odczytać poziom oleju. Uzupełnić olej do
znaku „FULL” (pełno), jeśli poziom oleju spadnie
poniżej tego znaku. Patrz rys. 8.
Poziom oleju nigdy nie powinien przekraczać
oznaczenia „FULL”. Spowoduje to przegrzanie
silnika. Jeśli poziom oleju przekracza oznaczenie
„FULL”, należy go spuścić do uzyskania prawidłowego poziomu.
4.3 SPRAWDZANIE POZIOMU OLEJU W PRZEKŁADNI
Przed każdym użyciem maszyny należy sprawdzić
poziom oleju i upewnić się, że jest odpowiedni.
Maszyna powinna stać na równym podłożu.
Odczytać poziom oleju na zbiorniku (9:R). Powinien on zawierać się między znakami MAX i MIN.
W razie potrzeby olej należy uzupełnić.
Typ oleju:
Typ oleju
4WD
Olej syntetyczny 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
POLSKI
4.4 KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas testowania maszyny należy sprawdzić,
czy wyniki poniższych kontroli bezpieczeństwa są
pozytywne.
Kontrole bezpieczeństwa należy zawsze
przeprowadzać przed każdym użyciem.
W przypadku nie osiągnięcia poniższych wyników nie wolno używać maszyny! W takim przypadku należy
zawieźć maszynę do serwisu w celu naprawy.
4.4.1 Ogólna kontrola bezpieczeństwa
Zakres
Wynik
Przewody paliBrak nieszczelności.
wowe i złącza.
Przewody elekCała izolacja w stanie nienatryczne.
ruszonym.
Brak uszkodzeń mechanicznych.
Układ wydechowy. Brak nieszczelności na złączach.
Wszystkie śrubki dokręcone.
Przewody olejowe Brak nieszczelności. Brak
uszkodzeń.
Ruszyć maszyną Maszyna zatrzyma się.
naprzód/wstecz i
zwolnić pedał
jazdy-hamulca
głównego.
Jazda próbna
Brak nietypowych wibracji.
Brak nietypowych dźwięków.
4.4.2 Elektryczna kontrola bezpieczeństwa
Działanie systemu bezpieczeństwa należy sprawdzać przed każdym użyciem
maszyny.
Stan
Czynność Wynik
Pedał sprzęgła-hamulca Spróbować Silnik nie
nie jest wciśnięty.
uruchomić uruchomi
Wał poboru mocy nie
maszynę. się.
jest włączony.
Pedał sprzęgła-hamulca Spróbować Silnik nie
jest wciśnięty.
uruchomić uruchomi
Wał poboru mocy jest maszynę. się.
włączony.
Silnik pracuje. Wał
Kierowca Silnik wyłąpoboru mocy jest włą- wstaje z
czy się.
czony.
fotela.
Silnik pracuje.
Wyjąć bez- Silnik powipiecznik. nien się
Patrz 9:S. wyłączyć.
PL
4.5 ROZRUCH
1. Otworzyć zawór paliwowy. Patrz 10:U.
2. Sprawdzić, czy kable świec zapłonowych są założone na świece.
3. Upewnić się, że wał pobór mocy jest wyłączony.
4. Nie trzymać stopy na pedale gazu.
5. Uruchamianie zimnego silnika – ustawić przepustnicę w pozycji ssania.
Uruchamianie ciepłego silnika – całkowicie otworzyć przepustnicę (ok. 2 cm za pozycją ssania).
6. Wcisnąć pedał sprzęgła-hamulca do oporu.
7. Przekręcić kluczyk zapłonu i uruchomić silnik.
8 Po uruchomieniu silnika należy stopniowo otwierać przepustnicę, aż do całkowitego otwarcia (ok. 2 cm za pozycją ssania), jeśli wcześniej
włączone było ssanie.
9. Po uruchomieniu zimnego silnika nie należy
nadmiernie obciążać maszyny, lecz pozwolić,
aby silnik popracował przez kilka minut.
Umożliwi to rozgrzanie się oleju.
Podczas pracy maszyny przepustnica powinna być
zawsze całkowicie otwarta.
4.6 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI
Zawsze należy sprawdzać, czy w silniku znajduje
się odpowiednia ilość oleju. Jest to szczególnie
ważne podczas pracy na pochyłościach. Patrz 4.2.
Zachować ostrożność podczas jazdy po
pochyłościach. Podczas jazdy w dół lub
w górę pochyłości należy unikać nagłego zatrzymywania się lub ruszania. Nigdy nie należy jeździć w poprzek
pochyłości. Zawsze należy poruszać się
z góry na dół lub z dołu pod górę.
Nie wolno prowadzić maszyny w żadnym kierunku po pochyłościach o stopniu nachylenia przekraczającym 10ş.
Poruszając się po pochyłościach oraz
przy skręcaniu należy zredukować
bieg, aby zachować panowanie nad maszyną i zmniejszyć ryzyko przewrócenia.
Nie należy maksymalnie skręcać kierownicy podczas jazdy na najwyższym
biegu przy przepustnicy całkowicie otwartej. Grodzi to przewróceniem się
maszyny.
Trzymać dłonie i palce z dala od przegubu sterowniczego i wspornika siedzenia. Istnieje ryzyko zgniecenia. Nigdy
nie należy jeździć z otwartą osłoną silnika.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
105
POLSKI
PL
4.7 ZATRZYMYWANIE
Wyłączyć wał poboru mocy. Zaciągnąć hamulec
postojowy.
Umożliwić pracę silnika na wolnych obrotach
przez 1 – 2 minuty. Zatrzymać silnik przekręcając
kluczyk.
Zamknąć zawór paliwowy. Jest to szczególnie
ważne, jeśli maszyna ma być transportowana (na
przykład na przyczepie).
Jeśli maszyna pozostaje bez nadzoru,
należy zdjąć kabel ze świecy zapłonowej i wyjąć kluczyk.
Krótko po wyłączeniu silnika, może on
być bardzo gorący. Nie należy dotykać
tłumika, cylindra ani żeber chłodzących. Może to spowodować oparzenia.
Serwis przeprowadzany przez autoryzowany warsztat gwarantuje profesjonalną obsługę oraz zastosowanie oryginalnych części zamiennych.
5.2 PRZYGOTOWANIE
Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne
należy przeprowadzać na nieruchomej maszynie z
wyłączonym silnikiem.
Zablokować koła maszyny, zaciągając
hamulec postojowy.
Zatrzymać silnik.
Uniemożliwić przypadkowe uruchomienie silnika, zdejmując kabel ze świecy zapłonowej i wyjmując kluczyk ze
stacyjki.
4.8 CZYSZCZENIE
5.3 CIŚNIENIE W OPONACH
W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, silnik, tłumik, akumulator i zbiornik paliwa należy czyścić z trawy, liści i
nadmiaru oleju.
Aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe,
należy regularnie sprawdzać maszynę
pod kątem wycieku oleju i/lub paliwa.
Nigdy nie używaj wody pod wysokim
ciśnieniem. Może to uszkodzić uszczelki
wałków, elementy elektryczne lub zawory hydrauliczne.
Nigdy nie używaj powietrza pod ciśnieniem do czyszczenia ożebrowania
chłodnicy, ponieważ spowoduje to jego
uszkodzenie.
Maszynę należy czyścić po każdym użyciu. Przy
czyszczeniu należy stosować następujące instrukcje:
• Nie pryskać wodą bezpośrednio na silnik.
• Silnik należy czyścić szczotką i/lub sprężonym
powietrzem.
• Wyczyścić wlot powietrza chłodzącego silnika
(9:T).
• Po umyciu wodą należy uruchomić maszynę i
dowolny agregat tnący, aby usunąć wodę, która
w przeciwnym razie może dostać się do łożysk,
powodując uszkodzenie.
Ciśnienie powietrza w oponach należy ustawić w
następujący sposób:
Przód: 0,6 bar (9 psi).
Tył: 0,4 bar (6 psi).
5 KONSERWACJA
5.1 PROGRAM SERWISOWY
W celu utrzymania maszyny w dobrym stanie w
zakresie niezawodności i bezpieczeństwa pracy,
jak również z punktu widzenia ochrony środowiska, należy postępować zgodnie z programem serwisowym firmy GGP.
106
5.4 WYMIANA OLEJU SILNIKOWEGO
Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po
5 godzinach pracy, a następne co 50 godzin lub raz
na sezon.
Olej należy wymieniać częściej (po 25 godzinach
pracy lub przynajmniej raz na sezon), jeśli silnik
pracuje w trudnych warunkach lub jeśli temperatura otoczenia jest wysoka.
Stosować olej według poniższej tabeli.
Olej
SAE 10W-30
Klasa serwisowa SJ lub wyższa
Stosować czysty olej bez żadnych domieszek.
Nie należy nalewać zbyt dużo oleju. Może to doprowadzić do przegrzania się silnika.
Olej należy wymieniać, kiedy silnik jest ciepły.
Olej silnikowy może być bardzo gorący,
jeśli jest spuszczany bezpośrednio po
wyłączeniu silnika. Dlatego przed jego
spuszczeniem należy pozostawić silnik
na kilka minut, aby ostygł.
1. Przymocować zacisk na wężu do spuszczania
oleju. Można do tego wykorzystać zacisk Polygrip lub podobny. Patrz rys. 10:V.
2. Przesunąć zacisk o 3-4 cm w górę po wężu do
spuszczania oleju i wyciągnąć korek.
3. Olej należy spuścić do przygotowanego wcześniej naczynia.
UWAGA! Nie rozlać oleju na paski napędowe.
4. Zużyty olej należy oddać do utylizacji zgodnie
z lokalnymi przepisami.
5. Założyć korek spustu oleju i wycofać zacisk,
aby znalazł się nad korkiem.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
POLSKI
6. Wyjąć wskaźnik poziomu oleju i wlać nowy
olej.
Ilość oleju: 1,4 litra
7. Po uzupełnieniu oleju należy uruchomić silnik i
pozostawić go na 30 sekund.
8. Sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek oleju.
9. Zatrzymać silnik. Odczekać 30 sekund i sprawdzić poziom oleju zgodnie z 4.2.
5.5 PRZEKŁADNIA, OLEJU (4WD)
Olej w przekładni hydraulicznej należy regularnie
sprawdzać/uzupełniać i wymieniać, zgodnie z poniższą tabelą.
1-szy raz Następnie co
Czynność
Godziny pracy
Sprawdzanie – uzupełnia50
nie poziomu.
Wymiana oleju.
5
200
Typ oleju: Olej syntetyczny 5W-50.
Ilość wymienianego oleju: około 3,5 litra.
5.5.1 Sprawdzanie – uzupełnianie
Patrz “4.3”.
5.5.2 Spuszczanie
1. Pracować na maszynie ze zmienną prędkością
przez 10-20 minut, aby rozgrzać oleju przekładniowy.
2. Ustawić maszynę na równym podłożu.
3. Wyjąć obie dźwignie wysprzęglające, zgodnie z
rys. 6.
4. Umieścić jeden pojemnik pod tylną, a drugą
pod przednią osią.
5. Otworzyć zbiornik oleju, zdejmując pokrywę.
Patrz 9:R.
Korek spustu oleju można odkręcić tylko kluczem kwadratowym 3/8”. Inne
narzędzia mogą go uszkodzić.
6. Wyjąć korek spustu oleju z tylnej osi. Wyczyścić otwór i użyć klucza kwadratowego 3/8”.
Patrz rysunek 11.
7. Wyjąć 2 korki spustowe z przedniej osi. Użyć
klucza imbusowego 12 mm. Odczekać, aż wycieknie olej z przedniej osi i przewodów. Patrz
rys. 12.
8. Sprawdzić, czy uszczelki na korkach spustowych przedniej osi są nienaruszone. Patrz rys.
12. Założyć korki. Moment obrotowy: 15-17
Nm.
Jeśli korek spustu oleju zostanie dokręcony z momentem większym niż 5 Nm,
ulegnie uszkodzeniu.
PL
9. Sprawdzić, czy uszczelka na korku spustu oleju
tylnej osi jest nienaruszona. Patrz rys. 11:Y. Założyć w tylnej osi. Dokręcić korek spustu oleju
z momentem 5 Nm.
10.Wyciągnąć olej z głębszej części zbiornika używając ściągacza oleju. Patrz rys. 13.
11.Pozbyć się oleju zgodnie z lokalnymi przepisami.
5.5.3 Uzupełnianie
Nie wolno uruchamiać silnika, kiedy
dźwignia zwalniania sprzęgła tylnej osi
jest wciśnięta, a przedniej osi wyciągnięta.
Doprowadzi to do uszkodzenia uszczelek przedniej osi.
1. Napełnić zbiornik nowym olejem.
Jeśli silnik ma pracować w pomieszczeniu, należy podłączyć urządzenie odprowadzające spaliny do rury
wydechowej silnika.
2. Sprawdzić, czy dźwignia zwalniania sprzęgła
tylnej osi jest wyciągnięta.
3. Uruchomić silnik. Po jego uruchomieniu
dźwignia zwalniania sprzęgła przedniej osi automatycznie przesuwa się do przodu.
4. Wyciągnąć dźwignię zwalniania sprzęgła
przedniej osi.
UWAGA! Olej zostanie bardzo szybko
wciągnięty przez układ. Poziom oleju w
zbiorniku należy stale uzupełniać. Nie wolno
dopuścić do zassania powietrza.
5. Ustawić pedał gazu w położeniu jazdy do przodu, blokując go drewnianym klinem. Patrz rys.
14. Napełnić zbiornik ręcznie nowym olejem.
6. Pracować w tym trybie przez jedną minutę.
7. Wyjąć drewniany klin i ustawić pedał gazu w
położeniu jazdy do tyłu. Kontynuować uzupełnianie oleju.
8. Pracować w tym trybie przez jedną minutę.
9. Zmieniać kierunek jazdy co minutę, jak opisano
powyżej, kontynuując uzupełnianie oleju, aż
przestaną wypływać pęcherzyki na powierzchnię zbiornika.
10.Wyłączyć silnik, założyć pokrywę zbiornika
oleju i zamknąć osłonę silnika.
11.Przejechać się na próbę przez kilka minut i uzupełnić poziom oleju w zbiorniku.
5.6 PRZEKŁADNIE PASOWE
Po 5 godzinach pracy należy sprawdzić, czy
wszystkie paski są nienaruszone i nieuszkodzone.
5.7 STEROWANIE
Sterowanie należy sprawdzić/wyregulować po 5
godzinach pracy, a następnie po 100 godzinach
pracy.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
107
PL
POLSKI
5.7.1 Kontrole
Przez chwilę kręcić kierownicą w prawo i w lewo.
W łańcuchach kierownicy nie może być żadnego
mechanicznego luzu.
5.7.2 Regulacja
W razie potrzeby należy wyregulować łańcuchy
kierownicy w następujący sposób:
1. Ustawić prosto koła maszyny.
2. Wyregulować łańcuchy kierownicy za pomocą
dwóch nakrętek, umieszczonych pod punktem
środkowym. Patrz rys. 16.
3. Wyregulować obie nakrętki o jednakowy obrót,
aż do zlikwidowania luzu.
4. Przeprowadzić jazdę próbną maszyny i sprawdzić, czy kierownica nie znajduje się poza centrum.
5. Jeśli kierownica jest poza centrum, należy odkręcić jedną nakrętkę i dokręcić drugą.
Łańcuchów nie należy dokręcać zbyt mocno. Spowoduje to utrudnienie w kierowaniu i zwiększy ich
zużycie.
5.8 AKUMULATOR
Kontaktu elektrolitu z oczami lub skórą
może spowodować poważne obrażenia.
Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu z
dowolną częścią ciała, należy natychmiast spłukać go dużą ilością wody i
szybko zgłosić się do lekarza.
Jest to akumulator z możliwością regulacji zaworów o napięciu nominalnym 12 V. Sprawdzanie
lub uzupełnianie płynu w akumulatorze jest niepotrzebne i niemożliwe. Jedyną wymaganą czynnością konserwacyjną jest ładowanie, na przykład po
długim przechowywaniu.
Przed pierwszym użyciem akumulator
należy maksymalnie naładować. Zawsze należy go przechowywać po maksymalnym naładowaniu. Jeśli
akumulator będzie przechowywany w
stanie rozładowanym, może dojść do
poważnego uszkodzenia.
5.8.1 Ładowanie za pomocą silnika
Akumulator można ładować za pomocą prądnicy
silnika w następujący sposób:
1. Zamocować akumulator w maszynie, jak pokazano poniżej.
2. Ustawić maszynę na zewnątrz lub założyć wąż
odprowadzający spaliny.
3. Uruchomić silnik zgodnie z opisem w instrukcji
obsługi.
4. Zostawić uruchomiony silnik na 45 minut.
5. Zatrzymać silnik. Akumulator powinien być
maksymalnie naładowany.
108
5.8.2 Ładowanie za pomocą ładowarki do
akumulatorów
Ładując akumulator za pomocą ładowarki należy
stosować ładowarkę o stałym napięciu.
Aby zakupić taką ładowarkę należy skontaktować
się z lokalnym sprzedawcą.
W przypadku używania ładowarki standardowej,
akumulator może ulec uszkodzeniu.
5.8.3 Demontaż/Montaż
Akumulator znajduje się pod osłoną silnika. W
trakcie demontażu/montażu należy stosować się
do następujących wskazówek przy odłączaniu/
podłączaniu kabli:
• Demontaż. Najpierw odłączyć czarny kabel od
ujemnego zacisku akumulatora (-). Następnie
odłączyć czerwony kabel od dodatniego zacisku akumulatora (+).
• Montaż. Najpierw podłączyć czerwony kabel
do dodatniego zacisku akumulatora (+). Następnie podłączyć czarny kabel do ujemnego
zacisku akumulatora (-).
Jeśli kable zostaną odłączone/podłączone nieprawidłowo, istnieje ryzyko
zwarcia i uszkodzenia akumulatora.
W przypadku zamiany kabli dojdzie do
uszkodzenia prądnicy i akumulatora.
Dokręć mocno przewody. Luźne przewody mogą spowodować pożar.
Nigdy nie wolno uruchamiać silnika
przy odłączonym akumulatorze. Grozi
to poważnym uszkodzeniem prądnicy i
instalacji elektrycznej.
5.8.4 Czyszczenie
Jeśli końcówki akumulatora są pokryte tlenkiem,
należy je oczyścić. Końcówki należy oczyścić
szczotką drucianą, a następnie nasmarować odpowiednim smarem.
5.9 FILTR POWIETRZA, SILNIK
Filtr powietrza (filtr papierowy) należy czyścić/
wymieniać po 100 godzinach pracy.
UWAGA! Filtry należy czyścić/wymieniać
częściej, jeśli maszyna pracuje na pylistym
podłożu.
Filtry powietrza demontuje/montuje się w
następujący sposób:
. Starannie wyczyść miejsce wokół osłony filtra
powietrza (12:R).
2. Zdejmij osłonę filtra powietrza, odkręcając
dwie śrubki.
3. Rozebrać wkładkę papierową filtra (12:S).
Upewnić się, że żaden brud nie dostanie się do
gaźnika. Wyczyścić obudowę filtra powietrza.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
POLSKI
4. Wyczyścić filtr papierowy, stukając nim lekko
o płaską powierzchnię. Jeśli filtr jest bardzo
brudny, należy go wymienić.
5. Złożyć całość powtarzając czynności w odwrotnej kolejności.
Do czyszczenia wkładki filtra papierowego nie
wolno używać sprężonego powietrza ani rozpuszczalników benzynopochodnych, takich jak kerosen. Spowoduje to uszkodzenie filtra.
Do czyszczenia wkładki papierowej filtra nie należy używać sprężonego powietrza. Wkładki papierowej filtra nie należy smarować olejem
PL
6 REJESTRACJA PATENTU PROJEKTU
Niniejsza maszyna lub części są objęte następującą
rejestracją patentu i projektu:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.10 ŚWIECA ZAPŁONOWA
Świecę zapłonową należy wymieniać co 200 godzin pracy (=przy każdym innym serwisie podstawowym).
Przed odłączeniem świecy zapłonowej, należy
oczyścić miejsce jej montażu.
Świeca zapłonowa: Champion RC12YC lub podobna.
Szczelina między elektrodami: 0,75 mm.
5.11 WLOT POWIETRZA
Patrz 9:T. Silnik jest chłodzony powietrzem. Zablokowany system chłodzenia może go uszkodzić.
Wlot powietrza do silnika należy czyścić do 50 godzin pracy. Dokładniejsze czyszczenie systemu
chłodzącego przeprowadza się przy każdym podstawowym serwisie.
5.12 SMAROWANIE
Wszystkie punkty smarowania zgodnie z poniższą
tabelą należy smarować co 50 godzin pracy i po
każdym myciu.
Zakres
Czynność
Rys
Punkt środ- 4 smarowniczki. Za pomocą
17
kowy
smarownicy napełnionej smarem uniwersalnym. Pompować, aż smar wypłynie.
Łańcuchy Łańcuchy czyści szczotką drukierownicy cianą.
Nasmarować uniwersalnym
sprayem do łańcuchów.
Ramiona
Nasmarować punkty łożyska
18
napinające olejarką przy aktywacji elementów sterowania.
Nalepiej robić to w dwie osoby.
Kable stero- Nasmarować końcówki kabli
18
wania
olejarką przy aktywacji elementów sterowania.
Należy robić to w dwie osoby.
5.13 BEZPIECZNIK
W przypadku usterek elektronicznych, należy
sprawdzić/wymienić bezpiecznik, 20 A. Patrz 9:S.
Firma GGP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez powiadomienia.
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
109
РУССКИЙ
RU
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Этот символ соответствует предупреждению "ОСТОРОЖНО!" Во избежание травм и повреждения
оборудования необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.
Прежде чем включить двигатель,
обязательно изучите данное руководство по эксплуатации и инструкцию по технике безопасности.
1.2.2 Заголовки
Заголовки в настоящих инструкциях по эксплуатации нумеруются в соответствии со следующим примером:
"1.3.1 Общая проверка безопасности" - подзаголовок к "1.3 "Проверки безопасности" и
включается в этот параграф.
При ссылках на заголовки обычно указывается
только номер заголовка, например "См. п.
1.3.1".
2 ОПИСАНИЕ
1.1 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Указанные ниже знаки нанесены на машину.
Эти знаки напоминают о том, что при эксплуатации и техническом обслуживании необходимо быть осторожным и внимательным.
Ниже пояснено, что означают знаки:
Осторожно!
До начала эксплуатации внимательно
изучите руководство по эксплуатации и
инструкцию по технике безопасности.
Осторожно!
Внимательно следите за тем, чтобы под
работающей машиной не оказались
посторонние предметы. На участке выполнения работы не должно быть посторонних лиц.
Осторожно!
Обязательно используйте средства защиты слуха.
Осторожно!
Данная машина не предназначена для
передвижения по дорогам общего
пользования.
Осторожно!
Запрещается движение машины, оснащенной навесными орудиями данного
производителя, в любом направлении
по склонам с уклоном свыше 10о.
Осторожно!
Возможны серьезные травмы. Руки и
ноги следует держать на безопасном
расстоянии от рулевого шарнирного
сочленения.
Осторожно!
Возможны ожоги. Не прикасайтесь к
глушителю или катализатору.
1.2 ССЫЛКИ
1.2.1 Рисунки
Рисунки в настоящих инструкциях по эксплуатации нумеруются как 1, 2, 3 и т. д.
Компоненты, показанные на рисунках, нумеруются как А, В, С и т. д.
Ссылка на компонент С на рис. 2 записывается
как “2:C”.
110
2.1
ПРИВОД
2.1.1 HST
Машина имеет привод на задние колеса.
На задней оси установлена гидростатическая
трансмиссия с бесступенчатым регулированием передаточного числа прямых и задней передач.
Кроме того, задняя ось оборудована дифференциалом, который облегчает выполнение поворотов.
Орудия, установленные спереди, приводятся в
действие с помощью приводных ремней.
2.1.2 4WD
Машина имеет полный привод. Мощность от
двигателя на ведущие колёса передаётся посредством гидравлики. Масляный насос, имеющий привод от двигателя, нагнетает масло в
редукторы переднего и заднего мостов.
Передний и задний мосты соединяются последовательно, что означает, что передние и задние колёса вращаются с одной и той же
скоростью.
Для облегчения поворотов оба моста снабжены
дифференциалами.
Привод монтируемого спереди навесного оборудования осуществляется посредством ремённой передачи.
2.2
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Машина является сочленённой. Это означает,
что шасси разделено на переднюю и заднюю
секции, которые могут поворачиваться относительно друг друга.
Управляемость сочленённой машины такова,
что она может поворачивать вокруг деревьев и
других препятствий с исключительно малым
радиусом поворота.
Перевод оригинальных инструкций
РУССКИЙ
2.3
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
Машина снабжена электрической системой защиты. Система защиты прерывает некоторые
действия, которые могут повлечь за собой
опасность неправильных манёвров.
Например, двигатель может быть запущен,
только если педаль сцепления-тормоза
находится в нажатом положении.
Каждый раз перед эксплуатацией машины обязательно надо проверить
работу системы защиты.
2.4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
2.4.1 Механический подъёмник навесного оборудования (1:A)
Для перевода из рабочего в транспортное положение:
1. Полностью утопите педаль.
2. Медленно отпустите педаль.
2.4.2 Муфта-стояночный тормоз (1:B)
Никогда не нажимайте эту педаль во
время движения. Это может вызвать
перегрев силовой передачи.
Педаль имеет три положения:
•Отпущено - Муфта выключена. Стояночный тормоз не
включен.
• Нажато не до конца - Передний привод не
включен. Стояночный тормоз не включен.
• Нажато до конца - Передний привод не
включен. Стояночный тормоз полностью отжат, но не заблокирован. Данное положение
применяется также для аварийного торможения.
2.4.3 Блокиратор, стояночный тормоз
(1:C)
Блокиратор фиксирует педаль «муфтатормоз» в нажатом состоянии. Эта функция применяется для блокировки машины на уклонах, при
транспортировке и т.д., когда двигатель
не работает.
Блокировка:
1. Полностью утопите педаль.
2. Переведите блокировку (1:C) вправо.
3. Нажмите и отпустите педаль (1:В).
4. Отпустить замедлитель (1:C).
Разблокировка:
Нажмите и отпустите педаль (1:В).
RU
2.4.4 Рабочий тормоз (1:F)
Если при отпущенной педали торможение машины не выполняется
должным образом, необходимо выполнить аварийное торможение при
помощи левой педали (1:В).
Педаль определяет передаточное соотношение
между двигателем и ведущими колесами (=
скорость). При отпускании педали включается
рабочий тормоз.
1. Нажать педаль вперед –
машина двигается вперед.
2. Отпустите педаль машины – движение прекращается.
3. Отжать педаль назад машина двигается назад.
4. Уменьшение усилия нажатия на педаль – машина тормозит.
2.4.5 Рукоятка управления дроссельной
заслонкой и обогащением (1:D)
Регулятор служит для регулирования оборотов
двигателя и для обогащения топливной смеси.
Если двигатель работает с перебоями, возможно, рукоятка управления
подана вперед настолько, что включается дроссельная заслонка. Это
приводит к повреждению двигателя,
повышению расхода топлива и нанесению ущерба окружающей среде.
при запуске холодного двигателя.
1. Регулятор положения воздушной
заслонки – для запуска холодного двигателя. В положении обогащения рукоятка дроссельной заслонки находится в
передней части паза.
Не используйте это положение, когда
двигатель прогрет.
2. Дроссельная заслонка полностью
открыта – при работе с машиной рукоятка дроссельной заслонки должна
всегда быть в этом положении.
Полностью открытому положению
дроссельной заслонки соответствует
положение рукоятки в 2 см за положением обогащения.
3. Холостой ход.
Перевод оригинальных инструкций
111
RU
РУССКИЙ
2.4.6 Замок зажигания (1:E)
Замок зажигания служит для запуска/остановки двигателя. Четыре положения ключа зажигания:
1. Положение „Стоп” – двигатель выключен. Ключ можно извлечь из замка
зажигания.
2/3. Рабочее положение
4. Положение „Запуск” – при повороте ключа в подпружиненное положение
„Запуск” включается стартер. Как только двигатель запустится, отпустите
ключ, он возвратится в рабочее положение 2/3.
2.4.7 Переключатель механизма отбора
мощности (2:G)
Механизм отбора мощности ни при
каких условиях не должен быть
включен, если навесное орудие, устанавливаемое спереди, находится в
транспортном положении. Это приведет к выходу из строя ремённой передачи.
Рычаг включения и отключения механизма отбора мощности для работы установленных спереди навесных орудий. Два положения:
1. Рычаг в переднем положении – механизм отбора мощности отключен.
2. Рычаг в заднем положении – механизм отбора мощности включен.
2.4.8 Рычаг отключения сцепления
Рычаг отключения бесступенчатой трансмиссии.
HST оборудована рычагом, присоединенным к
задней оси. См. (5:N).
4WD оборудована двумя рычагами, присоединенными к задней оси (6:O) и к передней оси
(6:P).
Рычаг отключения трансмиссии ни
в коем случае не должен находиться
между наружным и внутренним положениями. Это приводит к перегреву и повреждению трансмиссии.
Позволяет перемещать машину вручную, не
включая двигатель. Два положения:
1. Задвиньте рычаг - трансмиссия включена для нормальной работы.
2. Рычаг в выдвинутом положении – трансмиссия отключена. Машину можно
перемещать вручную.
112
Машина не должна буксироваться на большие
расстояния или на высокой скорости. Это может привести к повреждению трансмиссии.
Машину не следует эксплуатировать, когда передний рычаг находится в выдвинутом положении. При
этом возникает риск повреждения
передней оси и утечки из нее масла.
2.4.9 Сиденье (3:I)
Сидение можно сложить, и отрегулировать его положение, перемещая впередназад. Сидение фиксируется в сложенном положении с помощью упора
(3:K), а смещение сидения аперед-назад производится с помощью рукояток (3:J).
Сидение оборудовано предохранительным выключателем, который подключен к защитной
системе машины. Это значит, что выполнение
опасных рабочих операций невозможно, если
на сидении машины никого нет.
2.4.10 Капот двигателя (4:L)
Для того, чтобы обеспечить доступ к
топливному крану, аккумуляторная батарея и двигатель снабжены капотом,
который можно открыть. Капот двигателя фиксируется резиновым ремнём.
Капот двигателя открывается следующим образом:
1. Отсоедините резиновый ремень (4:M) у переднего края капота.
2. Аккуратно поднимите капот двигателя.
Выполните эти действия в обратном порядке.
Запрещается эксплуатировать машину со сложенным кожухом. Возможны ожоги и травмы.
2.4.11 Быстросъемное устройство (19:H)
Быстроразъемные соединения могут
отделяться, что очень упрощает замену
различных навесных орудий.
Быстроразъемные соединения позволяют легко перемещать колоду в одно из
двух положений:
• Нормальное положение с полностью натянутым ремнем.
• 4 см дальше нормального положения с ослабленным ремнем, в результате чего колода
расположена ближе к базовой машине.
Если натяжной шкив отведен от ремня, быстроразъемные соединения упрощают замену ремня и колоды, а также облегчают перевод в
положения мойки и обслуживания.
Ослабление натяжение ремня:
1. Снимите стопорные штифты (19:G) с обеих
сторон.
Перевод оригинальных инструкций
РУССКИЙ
2. Откройте быстроразъемные соединения, нажав на их задние секции пяткой. См. (19:F).
Когда быстроразъемные соединения
открыты, кронштейны колод свободно лежат на секциях валов. Запрещается устанавливать колоду в
положение для обслуживания или
мойки, не закрыв быстроразъемные
соединения после отсоединения ремня колоды.
3. Выполните все необходимые поправочные
мероприятия, например:
• Отсоедините ремень.
• Замените колоду, отсоединив кронштейны
колод. См. рис. 21.
Натяжение ремня:
Сначала натяните одну сторону, а затем другую, согласно приведенным ниже инструкциям.
Не поворачивайте рычаг руками.
Возможны серьезные травмы.
1. Поставьте ногу на рычаг (20:J) и осторожно
поверните его на пол-оборота вперед.
2. Вставьте стопорный штифт (19:G).
3. Выполните описанное выше действие на
другой стороне.
3 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Машина может использоваться только в следующих целях и при использовании указанных
принадлежностей компании GGP.
Инструкции по Фирменные принадлежэксплуатации
ности GGP
Стрижка газонов Использование режущих
блоков:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Уборка снега
С ножом снегоочистителя.
Рекомендуется использовать
цепи противоскольжения и
утяжелители.
Подбор травы и Использование буксируемосбор листьев
го подборщика 38" или 42".
Транспортировка Использование тележек титравы и листьев па.
Уборка мусора Используйте щетку. Рекомендуется использовать
пыльник.
Удаление расти- Использование устанавливательности с гра- емого спереди культиватора.
вийных дорожек
RU
Максимальная вертикальная нагрузка на буксировочное устройство не должна превышать
100 Н.
Максимальное превышение нагрузки на буксировочное устройство не должно превышать 500
Н.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Перед использованием трейлера обратитесь в страховую компанию.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Настоящая машина
не предназначена для передвижения по дорогам общего пользования.
4 ПУСК И РАБОТА
Запрещается эксплуатировать машину со снятым капотом. Возможны
ожоги и травмы.
4.1 ЗАПРАВКА БЕНЗИНОМ (7:Q)
Используйте только неэтилированный бензин.
Не используйте бензино-масляную смесь для
2-тактных двигателей.
Ёмкость бака - 6 л. Уровень хорошо виден через
прозрачный бак.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Обычный неэтилированный бензин является скоропортящимся
продуктом и не должен храниться более 30
дней.
Также может использоваться экологически
чистый бензин, например, алкилатный. Благодаря своему составу этот бензин менее опасен
для людей и окружающей среды.
Бензин является легковоспламеняющейся жидкостью. Храните топливо
только в емкостях, специально предназначенных для этой цели.
Заправлять или дозаправлять машину бензином следует только на открытом воздухе, и ни в коем случае
при заправке или дозаправке нельзя
курить. Перед запуском двигателя
залейте топливо в топливный бак.
Запрещается снимать крышку заливной горловины или заливать бензин, пока двигатель работает или не
остыл.
Не заполняйте бензобак полностью. Оставьте
пустое пространство (не менее высоты заливной горловины плюс 1 - 2 см от верхнего края
топливного бака), чтобы при объемном расширении бензина при нагревании он не выливался
бы через крышку заливной горловины. См. рис.
7.
Перевод оригинальных инструкций
113
RU
РУССКИЙ
4.2 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В
ДВИГАТЕЛЕ
4.4.1 Общая проверка безопасности
Объект
Результат
Топливные труУтечки отсутствуют.
бопроводы и
соединения.
Электрические
Вся изоляция в порядке.
кабели.
Механические повреждения отсутствуют.
Выхлопная систе- Утечки в соединениях
ма.
отсутствуют.
Все винты затянуты.
Масляные трубоп- Утечки отсутствуют. Повроводы
реждения отсутствуют.
Подайте машину Машина остановится.
вперёд/назад и
отпустите педаль
рабочего тормоза.
Испытательная
Аномальные вибрации
поездка
отсутствуют.
Аномальные звуки отсутствуют.
4.3 ПРОВЕРКА - КОРРЕКТИРОВКА
4.4.2 Проверка электробезопасности
Каждый раз перед эксплуатацией машины обязательно надо проверить
работу системы защиты.
Состояние
Действие
Результат
Не утапливается
Попробуйте Двигатель
педаль сцепления- запустить дви- не запустормоза.
гатель.
кается.
Не активируется
механизм отбора
мощности.
Педаль сцепления- Попробуйте Двигатель
тормоза утаплива- запустить дви- не запусется.
гатель.
кается.
Механизм отбора
мощности активируется.
Двигатель работа- Водитель под- Машина
остановитет. Механизм отбо- нимается с
ся
ра мощности
сиденья.
активируется.
Двигатель работает. Выньте ключ Машина
зажигания из остановитзамка. См. 9:S. ся.
Картер двигателя заполнен на заводе-изготовителе маслом SAE 10W-30.
Перед запуском двигателя каждый раз проверяйте уровень масла, чтобы убедиться,
что он в норме. Машина должна стоять на
ровной площадке.
Протрите поверхности вокруг масляного щупа. Выверните и извлеките его.
Протрите щуп. Вставьте щуп до конца
и заверните.
Затем выверните и извлеките его снова. Определите уровень масла. Долейте масло до отметки “FULL”, если уровень масла ниже. См. рис.
8.
Уровень масла ни в коем случае не должен превышать отметку “FULL”, т. к. это может привести к перегреву двигателя. Если уровень
масла превышает отметку “FULL”, необходимо
слить масло до достижения надлежащего уровня.
Перед запуском двигателя каждый раз проверяйте уровень масла, чтобы убедиться,
что он в норме. Машина должна стоять на
ровной площадке.
Проверьте уровень масла в резервуаре (9:R).
Он должен находится между отметками
„MAX” и „MIN”. При необходимости долейте
масло.
Тип масла::
Тип масла:
4WD
Синтетическое масло
5W-50.
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При испытании машины убедитесь, что результаты указанных ниже проверок безопасности
являются удовлетворительными.
Проверки безопасности должны обязательно выполняться перед каждым использованием машины.
Если результаты какой-либо указанной ниже проверки неудовлетворительны, эксплуатировать машину не
допускается! Отправьте машину в
мастерскую для ремонта!
114
4.5 ПУСК
1. Откройте топливный кран. См. 10:U.
2. Убедитесь, что кабель (кабели) свечи зажигания надет на свечу (свечи).
3. Проверьте и убедитесь в том, что привод отбора мощности расцеплен.
4. Уберите ногу с педали привода.
Перевод оригинальных инструкций
РУССКИЙ
5. переведите рукоятку дроссельной заслонки в
положение обогащенной смеси.
Запуск тёплого двигателя - переведите рукоятку дроссельной заслонки в полностью открытое положение (примерно 2 см позади
положения обогащения).
6. Выжмите педаль тормоза до отказа.
7. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.
8 Если было использовано обогащение, то как
только двигатель заведётся, постепенно переведите рукоятку управления дроссельной
заслонкой в полностью открытое положение
(примерно 2 см позади положения обогащения)..
9. После запуска непрогретого двигателя не используйте машину для работы с полной нагрузкой немедленно, а дайте двигателю
прогреться несколько минут. Это необходимо для прогрева масла.
Дроссельная заслонка полностью открыта –
при работе машины необходимо использовать
режим полного открытия дроссельной заслонки.
4.6 СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Обязательно убедитесь, что в двигателе имеется надлежащее количество масла. Это особенно важно при работе на уклонах. См. 4.2.
Будьте осторожны при движении на
склонах. При движении вверх или
под уклон не допускаются резкое
трогание с места или остановка. Запрещается перемещать машину поперек склона. Двигайтесь сверху
вниз и снизу вверх.
Не допускается движение машины
на уклонах более 10o в любом направлении.
Снижайте скорость на уклонах и при
выполнении резких поворотов, чтобы сохранить управляемость и
уменьшить опасность опрокидывания.
При движении на высшей передаче
или на полных оборотах не поворачивайте рулевое колесо слишком
резко. Машина может опрокинуться.
Руки и пальцы следует держать на
безопасном расстоянии от шарнирного сочленения рулевой колонки и
скобки сиденья. Опасность получения травм и переломов. Не двигайтесь при открытом капоте.
RU
4.7
ОСТАНОВ
4.8
ЧИСТКА
Отключите механизм отбора мощности. Поставьте машину на стояночный тормоз.
Дайте двигателю поработать 1 -2 минуты на холостом ходу. Остановите двигатель поворотом
ключа зажигания.
Перекройте кран подачи топлива. Это особенно
важно сделать, если машина будет транспортироваться, например, на трейлере.
Если машина остаётся без присмотра, отсоедините кабель (кабели) от
свечи зажигания и выньте ключ зажигания.
Двигатель может быть очень горячим сразу после выключения. Не касайтесь глушителя, цилиндра или
ребер охлаждения. Это может привести к ожогам.
Для снижения опасности пожара
очищайте двигатель, глушитель, аккумулятор и бензобак от травы, листьев и излишков масла.
Чтобы уменьшить опасность пожара, регулярно проверяйте машину на
предмет отсутствия утечки масла и/
или топлива.
Никогда не используйте воду под высоким давлением. Это может повредить уплотнения вала,
электрические комоненты или гидравлические клапаны.
Ни в коем случае не используйте воздух под высоким давлением для чистки оребрения радиатора. Это
приведет повреждению радиатора.
Чистку машины производите после каждого
использования. При чистке соблюдайте следующие инструкции.
• Не направляйте воду непосредственно на
двигатель.
• Двигатель следует чистить щёткой и(или)
сжатым воздухом.
• Очистите воздухозаборник охлаждающего
воздуха двигателя (9:T).
• После чистки водой запустите машину и
любой режущий блок, чтобы убрать воду,
которая в противном случае может
проникнуть внутрь подшипников и
повредить машину.
Перевод оригинальных инструкций
115
РУССКИЙ
RU
5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Чтобы поддерживать газонокосилку в хорошем
состоянии в плане обеспечения надежной и безопасной работы и защиты окружающей среды,
следует соблюдать программу технического
обслуживания компании GGP.
При проведении техобслуживания в уполномоченной ремонтной мастерской гарантируется
профессиональное выполнение работ с использованием фирменных запасных частей.
1.
2.
3.
4.
5.2 ПОДГОТОВКА
Все техобслуживания и ремонты должны производиться на неподвижной машине с выключенным двигателем.
Для предотвращения самопроизвольного отката машины всегда
ставьте ее на стояночный тормоз.
Остановите двигатель.
Для предотвращения случайного запуска двигателя отсоедините кабель
(кабели) от свечи зажигания и выньте ключ зажигания.
5.3
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
Отрегулируйте давление воздуха в шинах до
следующих значений:
В передних: 0,6 бар,
задних: 0,4 бар.
5.4 ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА
И ФИЛЬТРА
Замените масло после первых 5 часов работы и
затем после каждых 50 часов работы или один
раз в сезон.
Чаще меняйте масло (после 25 часов работы
или по крайней мере один раз в сезон), если
двигатель работает при повышенных нагрузках
или при высоких температурах окружающей
среды.
Используйте масло, в соответствии с таблицей,
представленной ниже.
Масло
SAE 10W-30
Категория обслуживания SJ или выше
Используйте масло без присадок.
Не заливайте слишком много масла. Это может
привести к перегреву двигателя.
Замену масла следует производить, пока двигатель теплый.
116
5.
6.
7.
8.
9.
Сливаемое сразу после останова двигателя моторное масло может быть
горячим. Поэтому перед сливом масла дайте двигателю охладиться в течение нескольких минут.
Закрепите зажим на сливном масляном
шланге. Используйте зажим "polygrip " или
аналогичный. См. рис. 1:V.
Передвиньте зажим на 3-4 см вверх по сливному масляному шлангу и вытащите пробку.
Слейте отработанное масло в специальную
емкость.
ВНИМАНИЕ! Не забрызгайте маслом
приводные ремни.
Утилизация отработанного масла производится в соответствии с местными правилами.
Установите сливную масляную пробку и
сдвиньте зажим назад таким образом, чтобы
он пережимал шланг выше пробки.
Извлеките измеритель уровня масла и залейте новое масло.
Объём масла: примерно 1,4 л
После заправки масла, запустите двигатель
и прогрейте его на холостом ходу в течение
30 секунд.
Осмотрите двигатель на предмет утечки
масла.
Остановите двигатель. Подождите 30 секунд, и затем проверьте уровень масла 4.2.
5.5 МАСЛЯНЫЙ ТРАНСМИССИИ
(4WD)
Масло и фильтр в гидравлической трансмиссии
необходимо проверять / доливать или заменять
через интервалы, указанные в приведенной ниже таблице.
Тогда
интерваВ пер- лы должвый раз ны быть
Действие
следующими
Часы работы
Проверьте и откорректи50
руйте уровень.
Замена масла.
5
200
Тип масла:: Синтетическое масло 5W-50.
Количество масла при замене: приблизительно
3,5 литра.
5.5.1 Проверка - корректировка
См. “4.2”.
Перевод оригинальных инструкций
РУССКИЙ
5.5.2 Слив
1. Дайте машине поработать на разных скоростях в течение 10-20 минут, чтобы прогрелось масло коробки передач.
2. Установите машину в горизонтальном положении.
3. Вытяните оба разъединяющих рычага, в соответствии с рис. 6.
4. Поместите одну специальную емкость под
заднюю ось и одну под переднюю.
5. Откройте масляный резервуар, открыв
крышку. См. рис. 9:R.
Для масляной пробки следует применять только вороток с квадратом на
3/8 дюйма. Инструменты другого
размера могут повредить пробку.
6. Отверните масляную пробку на задней оси.
Для этого надо прочистить отверстие и воспользоваться воротком с квадратом на 3/8
дюйма. См. рис. 11.
7. Отверните 2 сливных пробки на передней
оси. Для этого следует применить торцевой
ключ на 12 мм. Подождите, пока масло не
вытечет из передней оси и трубопроводов.
См. рис. 12.
8. Проверьте, чтобы прокладки на сливных
пробках передней оси не были повреждены.
См. рис. 12. Установите пробки на место.
Момент затяжки: 15-17 Нм.
Если масляную пробку затянуть моментом более 5 Нм, она будет повреждена.
9. Проверьте, чтобы прокладка на масляной
пробке задней оси не была повреждена. См.
рис. 11:Y. Установите пробку на заднюю ось.
Затяните масляную пробку моментом до 5
Нм.
10.Удалите масло из самой глубокой секции резервуара при помощи устройства для удаления масла. См. рис. 13.
11.Отработанное масло следует утилизировать
согласно местным правилам.
5.5.3 Заправка
Двигатель не должен эксплуатироваться при задвинутом расцепляющем рычаге задней муфты, и
вытянутом расцепляющем рычаге
передней муфты.
Это может повредить уплотнения передней оси.
1. Залейте в масляный резервуар свежее масло.
Если двигатель будет работать в помещении, к выхлопной трубе двигателя должно быть подсоединено
устройство для вытяжки выхлопных
газов.
RU
2. Убедитесь в том, что расцепляющий рычаг
муфты задней оси вытянут.
3. Пуск двигателя: При пуске двигателя расцепляющий рычаг муфты передней оси
вдвигается внутрь автоматически.
4. Вытяните расцепляющий рычаг муфты передней оси.
ВНИМАНИЕ! Масло уходит в систему
очень быстро. Резервуар всегда должен
быть заполнен доверху. Не допускайте
всасывания в систему воздуха.
5. Установите педаль газа в положение, соответствующее движению вперёд, зафиксировав ее с помощью деревянного клина. См.
рис. 14. Залейте в резервуар свежее масло.
6. Дайте двигателю поработать в режиме прямого хода в течение одной минуты.
7. Уберите деревянный клин и установите педаль газа в положение, соответствующее
заднему ходу. Продолжите заливку масла в
резервуар.
8. Дайте двигателю поработать в режиме заднего хода в течение одной минуты.
9. Изменяйте направление работы двигателя
через каждую минуту, как описано выше, и
продолжайте заливку масла в резервуар до
тех пор, пока в нем не прекратится выделение пузырьков.
10.Выключите двигатель, установите крышку
масляного резервуара, и закройте крышку
двигателя.
11.Сделайте пробный прогон двигателя в течение нескольких минут, в течение которых откорректируйте уровень масла в резервуаре.
5.6 РЕМЁННЫЕ ПЕРЕДАЧИ
После 5 часов работы проверьте исправность и
отсутствие повреждений ремней.
5.7 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевое управление необходимо проверять и
регулировать через 5 и через 100 часов работы.
5.7.1 Проверки
Резко поверните рулевое колесо назад и вперёд.
В цепях рулевого управления не должно быть
механических люфтов.
5.7.2 Регулировка:
Регулировка цепей рулевого управления при
необходимости производится следующим образом.
1. Расположите машину на ровной поверхности и установите рулевое колесо в центральное положение.
2. Отрегулируйте цепи рулевого управления,
используя две гайки, расположенные под
центральным шарниром. См. рис. 16. См.
рис. 29.
Перевод оригинальных инструкций
117
RU
РУССКИЙ
3. Регулируйте обе гайки на одну и ту же величину до устранения люфта.
4. Подайте машину по прямой и убедитесь, что
рулевое колесо не смешено от центра.
5. В случае смещения рулевого колеса отпустите одну гайку и подтяните другую.
Не перетягивайте рулевые цепи. Это затруднит
ход рулевого колеса и увеличит износ рулевых
цепей.
5.8 БАТАРЕЯ
Попадание кислоты в глаза или на
кожу может привести к тяжёлым
травмам. При попадании кислоты на
любую часть тела немедленно промойте в большом количестве воды и
как можно скорее получите медицинскую помощь.
В машине используется аккумуляторная батарея с регулируемыми клапанами с номинальным напряжением 12 В. Проверять и доливать
электролит в аккумуляторной батарее не требуется. Единственным требуемым техническим
обслуживанием является зарядка, например,
после длительного хранения.
Перед первым применением батарея
должна быть полностью заряжена.
Хранить батарею следует в полностью заряженном состоянии. При
хранении аккумулятора в разряженном состоянии он может выйти из
строя.
5.8.1 Зарядка двигателем
Зарядка аккумулятора с помощью генератора
двигателя производится следующим образом.
1. Установите аккумулятор в машине, как показано ниже.
2. Выведите машину на открытый воздух или
смонтируйте устройство для вытяжки выхлопных газов.
3. Запустите двигатель в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве
пользователя.
4. Дайте двигателю проработать непрерывно в
течение 45 минут..
5. Остановите двигатель. Теперь аккумуляторная батарея полностью заряжена.
5.8.2 Зарядка с помощью зарядного устройства
При зарядке с помощью зарядного устройства
следует использовать зарядное устройство с
постоянным напряжением.
Для приобретения зарядного устройства с постоянным напряжением обратитесь к Вашему
дилеру.
При зарядке от стандартного автомобильного
зарядного устройства аккумуляторная батарея
может выйти из строя.
118
5.8.3 Снятие/установка
Аккумуляторная батарея устанавливается под
кожух двигателя. При снятии/установке аккумуляторной батареи кабели отключаются/подключаются следующим образом:
• При снятии: Сначала отсоедините чёрный
кабель от отрицательной (-) клеммы аккумулятора. Затем отсоедините красный кабель
от положительной (+) клеммы аккумулятора.
• При установке: Сначала подсоедините красный кабель к положительной (+) клемме аккумулятора. Затем подсоедините чёрный
кабель к отрицательной (-) клемме аккумулятора.
Если кабели отсоединять / подсоединять в неправильном порядке, существует опасность короткого
замыкания и повреждения аккумулятора.
Если кабели поменять местами, то
генератор и аккумуляторная батарея
выйдут из строя.
Надежно закрепите кабели. Незакрепленные кабели могут послужить
причиной пожара.
Ни в коем случае не допускается работа двигателя с отсоединенной аккумуляторной батареей, т. к. при
этом возможно серьёзное повреждение генератора и системы электрооборудования.
5.8.4 Чистка
Если выводы батареи окислились, их следует
зачистить. Зачистите клеммы батареи проволочной щеткой и смажьте.
5.9 ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО
ФИЛЬТРА
Воздушный фильтр (бумажный) следует
очищать/заменять через 100 часов работы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если машина
работает на пыльной почве, чистку фильтров
следует выполнять чаще.
Снятие / установка воздушных фильтров
производятся следующим образом.
1. Тщательно очистите область вокруг крышки
воздушного фильтра (12:R).
2. Откройте крышку воздушного фильтра,
открутив два болта.
2. Извлеките бумажную вставку фильтра
(12:S). Примите соответствующие меры,
чтобы в карбюратор не попала грязь. Очистите корпус воздушного фильтра.
3. Очистите бумажный фильтр, аккуратно постучав им по плоской поверхности. Если
фильтр сильно загрязнен, замените его.
Перевод оригинальных инструкций
РУССКИЙ
4. Очистите фильтр предварительной очистки.
Если фильтр сильно загрязнен, замените его.
5. Выполните сборку в обратном порядке.
Не используйте для чистки бумажной вставки
органические растворители типа керосина. Это
может привести к повреждению фильтра.
Не используйте сжатый воздух для чистки бумажной вставки фильтра. Не допускайте попадания масла на бумажную вставку фильтра.
5.10 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
Свеча (свечи) зажигания следует заменять через каждые 200 часов работы (т. е. при каждом
регламентном техобслуживании).
Перед извлечением свечи зажигания очистите
поверхность вокруг нее.
Свеча зажигания: "Champion" RC12YC или эквивалентная.
Межэлектродное расстояние: 0,75 мм.
RU
5.13 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
В случае отказа электрической цепи, проверьте/замените предохранитель 20 A. См. 9:S.
6 ПАТЕНТ И РЕГИСТРАЦИЯ
КОНСТРУКЦИИ
Данная машина и ее части защищены следующими патентами и регистрацией конструкции:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.11 ВОЗДУХОЗАБОРНИК
См. рис. 9:T. Двигатель имеет воздушное охлаждение. Закупорка в системе охлаждения может привести к поломке двигателя. Очищайте
воздухозаборник двигателя через каждые 50
часов работы. Более тщательная чистка системы охлаждения производится во время каждого регламентного техобслуживания.
5.12 СМАЗКА
Все точки смазки в соответствии с приведенной ниже таблицей необходимо смазывать через каждые 50 часов работы, а также после
каждой мойки машины.
Объект
Действие
Рис.
Централь- 4 маслёнки для консистент- 17
ный шар- ной смазки
нир
Используйте шприц, заполненный универсальной
консистентной смазкой.
Нагнетайте смазку, пока
она не начнёт выходить.
Цепи руле- Произведите очистку
вого управ- щёток проволочной щётления
кой.
Смажьте универсальным
спреем для смазки цепей
Натяжные Смажьте опорные точки из 18
рычаги
ручной маслёнки, активируя все рычаги управления.
Желательно, чтобы эту операцию выполняли два человека.
Управляю- Смажьте концы тросиков из 18
щие троси- ручной маслёнки, активики
руя все рычаги управления.
Эту операцию должны
выполнять два человека.
Служба технического обслуживания компании
GGP имеет право вносить изменения в изделие
без предварительного уведомления.
Перевод оригинальных инструкций
119
ČEŠTINA
CS
1 OBECNĚ
2 POPIS
Tento symbol znamená VÝSTRAHU.
Nedodržení pokynů může vést k vážnému zranění osob nebo k poškození
majetku.
Než spustíte stroj, přečtěte si pozorně
tento návod k použití a přiložený leták
„BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“.
1.1
SYMBOLY
Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání a údržbě třeba
dbát zvýšené opatrnosti.
Symboly mají následující význam:
Výstraha!
Před použitím zařízení si přečtěte návod k
obsluze a bezpečnostní pokyny.
Výstraha!
Dávejte pozor na odhozené předměty. Pracujte v dostatečné vzdálenosti od přihlížejících lidí.
Výstraha!
Vždy používejte ochranná sluchátka.
Výstraha!
Tento stroj není určen k jízdě po veřejných
komunikacích.
Výstraha!
Stroj vybavený jakýmkoliv originálním
příslušenstvím nesmí pojíždět v žádném
směru po svahu se sklonem větším než 10
°.
Výstraha!
Nebezpečí vážných poranění. Ruce a nohy
mějte v dostatečné vzdálenosti od kloubu
hřídele řízení.
Výstraha!
Nebezpečí popálení. Nedotýkejte se tlumiče výfuku a katalyzátoru.
1.2 ODKAZY
1.2.1 Obrázky
Obrázky v tomto návodu k použití jsou číslovány
1, 2, 3 atd.
Součásti zobrazené na obrázcích jsou označovány
A, B, C atd.
Odkaz na součást C na obrázku 2 je uveden jako
„2:C“.
1.2.2 Nadpisy
Nadpisy v tomto návodu k použití jsou číslovány
podle následujícího příkladu:
„1.3.1 Všeobecná kontrola bezpečnosti“ je dílčí
nadpis pod „1.3 Kontrola bezpečnosti“ a je uveden
pod tímto nadpisem.
Při odkazování na nadpisy se normálně uvádí pouze číslo nadpisu, např. „Viz 1.3.1“.
120
2.1 POHON
2.1.1 HST
Stroj má poháněná zadní kola.
Zadní náprava je osazena hydraulickou převodovkou s plynule měnitelným převodem pro jízdu
vpřed i vzad.
Zadní náprava je osazena také diferenciálem, který
usnadňuje zatáčení.
Nástroje instalované vpředu jsou poháněny řemeny.
2.1.2 4WD
Stroj má pohon čtyř kol. Energie z motoru je hydraulicky přenášena na kola hnací nápravy. Motor
pohání olejové čerpadlo, které čerpá olej skrz zadní a přední hnací nápravu.
Přední a zadní náprava jsou zapojeny do série, což
znamená, že přední a zadní kola jsou nucena k otáčení stejnou rychlostí.
Aby se usnadnilo zatáčení, obě nápravy jsou vybaveny diferenciálem.
Nástroje instalované vpředu jsou poháněny hnacími řemeny.
2.2 ŘÍZENÍ
Stroj je kloubově spojený. To znamená, že podvozek je rozdělen na přední a zadní část, které se
mohou vzájemně otáčet.
Kloubové řízení stroje znamená, že stroj lze otáčet
kolem stromů a dalších překážek s neobyčejně
malým poloměrem otáčení.
2.3 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
Stroj je vybaven elektrickým bezpečnostním systémem. Bezpečnostní systém přerušuje určité činnosti, které mohou způsobit ohrožení při
nesprávném manévrování.
Např. motor lze nastartovat pouze pokud je
sešlápnutý pedál spojky - brzdy.
Pokaždé před použitím se musí zkontrolovat činnost bezpečnostního systému.
2.4 OVLÁDACÍ PRVKY
2.4.1 Nástrojový zvedák, mechanický (1:A)
Chcete-li přepnout z pracovní do přepravní polohy:
1. Úplně sešlápněte pedál.
2. Pomalu pouštějte pedál.
Překlad původního návodu k používání
ČEŠTINA
2.4.2 Spojka - parkovací brzda (1:B)
Za jízdy nikdy nesešlapujte pedál. Hrozí riziko přehřátí převodovky.
Pedál (3:B) má následující tři
polohy:
•Volná. Spojka není aktivována.
Parkovací brzda není aktivována.
• Poloviční sešlápnutí pedálu. Náhon dopředného pohybu odpojen. Parkovací brzda není aktivována.
• Naplno sešlápnutý pedál. Náhon dopředného
pohybu odpojen. Parkovací brzda je plně aktivována, avšak není zablokována. Tato poloha
slouží též jako pomocná brzda.
2.4.3 Blokovací zařízení parkovací brzdy
(1:C)
Blokovací zařízení slouží k zajištění pedálu spojky - parkovací brzdy v sešlápnuté
poloze. Této funkce lze použít k zajištění
stroje ve svazích, při přepravě apod., když
neběží motor.
Zajištění:
1. Úplně sešlápněte pedál (1:B).
2. Přesuňte nástroj (1:C) doprava.
3. Uvolněte pedál (1:B).
4. Uvolněte blokovací zařízení (1:C).
Uvolnění:
Sešlápněte a uvolněte pedál (1:B).
2.4.4 Kombinovaný pedál pohonu - brzdy
(1:F)
Pokud stroj po uvolnění pedálu nebrzdí
podle očekávání, požijte levý pedál
(1:B) jako pomocnou brzdu.
Pedál slouží k nastavení převodu mezi motorem a
hnací nápravou (= rychlosti). Je-li pedál uvolněný,
provozní brzda je aktivována.
1. Pedál sešlápnutý dopředu
– stroj se pohybuje vpřed.
2. Pedál není sešlápnutý
– stroj stojí.
3. Pedál sešlápnutý dozadu
– stroj couvá.
4. Uvolnění sešlápnutého
pedálu – stroj brzdí.
2.4.5 Ovladač plynu a sytiče (1:D)
Ovladač nastavování rychlosti a sytiče pro studený
start motoru.
Pokud motor běží nerovnoměrně, je
možné, že ovládací páka plynu je posunuta příliš dopředu a je tak zapnutý
sytič. Tím se poškozuje motor, zvyšuje
spotřeba paliva a produkce látek škodlivých životnímu prostředí.
CS
1. Sytič – ke spouštění studeného motoru.
Sytič je umístěn v přední části ovládacího
panelu.
Tuto polohu nepoužívejte, je-li motor
teplý.
2. Plný plyn – při provozu stroje by měl
být vždy nastaven plný plyn.
Poloha plného plynu je přibližně 2 cm za
polohou sytiče.
3. Chod naprázdno
2.4.6 Zámek zapalování (1:E)
Nenechávejte stroj s klíčkem v poloze 2
nebo 3. Hrozí riziko požáru, palivo
může vytéci přes karburátor do motoru
a hrozí riziko vybití a poškození baterie.
Zámek zapalování se používá ke spouštění a zastavování motoru. Čtyři polohy:
1. Poloha stop – motor je zkratován. Klíček lze vyjmout.
2/3. Provozní poloha
4. Startovací poloha – elektrické spuštění
motoru se aktivuje po otočení klíčkem do
startovací polohy opatřené pružinou. Jakmile se motor spustí, umožněte návrat klíče do polohy 2/3.
2.4.7 Vedlejší pohon (2:G)
Pokud je přední nástroj v přepravní
poloze, nikdy neaktivujte vedlejší
pohon. Poškodily by se řemenové pohony.
Páka připojování a odpojování vedlejšího pohonu
pro přídavná zařízení instalovaná v přední části
stroje. Dvě polohy:
1. Přední poloha páky – vedlejší pohon
je odpojen.
2. Zadní poloha páky – vedlejší pohon je
v záběru.
2.4.8 Pákový vypínač spojky
Páka k vypínání převodovky.
Model HST je vybaven pákou připojenou k zadní
nápravě. Viz (5:N).
Model 4WD je vybaven dvěma pákami připojenými k zadní nápravě (6:O) a k přední nápravě (6:P).
Páka odpojení pohonu musí být vždy
pouze ve vnější nebo vnitřní poloze.
Tím se zahřívá a poškozuje převodovka.
Překlad původního návodu k používání
121
CS
ČEŠTINA
Tyto páky umožňují pohybovat strojem ručně, bez
pomoci motoru. Dvě polohy:
1. Páka zasunuta - převodovka
je zapojena pro normální provoz.
2. Páka vysunuta – převodovka
je odpojena. Strojem lze pohybovat ručně.
Stroj se nesmí vléci na velké vzdálenosti nebo
vysokou rychlostí. Mohlo by dojít k poškození
převodovky.
Stroj se nesmí používat, .je-li přední
páka vysunuta. Hrozí nebezpečí poškození a úniku oleje z přední nápravy.
2.4.9 Sedadlo (3:I)
Sedadlo lze sklápět a nastavovat ve směru
dopředu-vzad. Ke sklopení sedadla slouží
západka (3:K). K nastavení ve směru
vpřed-vzad slouží matice (3:J).
Sedadlo je vybaveno bezpečnostním spínačem,
který je připojen k bezpečnostnímu systému stroje.
Znamená to, že pokud v sedadle nikdo nesedí, nelze provádět určité nebezpečné činnosti.
2.4.10 Kryt motoru (4:L)
Pro přístup k palivovému kohoutu, akumulátoru a motoru otevřete kryt motoru.
Kryt motoru je zajištěn gumovým řemenem.
Kryt motoru se otevírá takto:
1. Uvolněte gumový řemen (4:M) na přední straně
krytu motoru.
2. Opatrně zvedněte kryt motoru.
Kryt motoru zavřete a zajistěte v opačném pořadí.
Stroj se nesmí používat, pokud kryt
motoru není zavřený a zajištěný. Hrozí
nebezpečí popálení a poranění.
2.4.11 Rychloupínací závěs (19:H).
Rychloupínací spojky lze oddělit, což znamená, že lze velmi snadno přecházet mezi
různými nástroji.
Rychloupínací spojky umožňují snadné přestavení
poloh plošiny mezi:
• normální polohou se zcela napnutým řemenem
a
• polohou s posunutím plošiny o 4 cm a povoleným řemenem, takže plošina se dostane blíže ke
stroji.
Vyháknutím řemenice z řemenu usnadňují rychloupínací spojky výměnu plošiny i řemene a také
přestavení stroje do polohy pro čištění a servis.
Uvolnění řemenu:
1. Na obou stranách sejměte závlačky (19:G).
2. Patou sešlápněte zadní části rychloupínacích
spojek a tím je otevřete. Viz (19:F).
122
Až se rychloupínací spojky otevřou,
ramena plošiny budou volně spočívat v
hřídelových částech. Plošina se nikdy
nesmí nastavit do servisní nebo mycí
polohy, dokud se po vyvěšení plošinového řemenu znovu nezajistí rychloupínací spojky.
3. Proveďte potřebné nápravné opatření, např.:
• Sejměte řemen.
• Vyvěšením plošinových ramen vra˙te plošinu.
Viz obr. 21.
Napínání řemene:
Podle níže uvedených pokynů napněte nejprve jednu stranu a poté druhou stranu.
Neotáčejte páku rukama. Hrozí nebezpečí vážných poranění.
1. Položte nohu na páku (20:J) a opatrně ji otočte
o půl otočky dopředu.
2. Nasaďte závlačku (19:G).
3.Postup zopakujte na druhé straně.
3 OBLASTI POUŽITÍ
Stroj lze používat k následujícím činnostem, a to
pouze s originálními přídavnými zařízeními GGP:
Provoz
Příslušenství, originální GGP
Sekání trávy
Pomocí sekacích plošin:
XK 140: 95 C
XK 160: 95C, 105 C.
Odklízení sněhu S použitím sněhové radlice.
Doporučuje se použití sněhových řetězů a zátěže rámu.
Zastřihování trá- S použitím vlečného sběrače 38"
vy a sbírání listí nebo 42".
Přeprava trávy a S použitím vyklápěcího vozíku.
listí
Zametání
Použití smetacího zařízení.
Doporučuje se protiprachový
chránič.
Pletí štěrkových Pomocí rýče instalovaného
cest
vpředu.
Maximální svislá zátěž vlečného závěsu nesmí
překročit 100 N.
Celková maximální zátěž vlečného závěsu vlečenými přídavnými zařízeními nesmí překročit 500
N.
UPOZORNĚNÍ! Před použitím přívěsu kontaktujte svoji pojiš˙ovnu.
UPOZORNĚNÍ! Tento stroj není určen k jízdě po
veřejných komunikacích.
Překlad původního návodu k používání
ČEŠTINA
4 SPUŠTĚNÍ A PROVOZ
Stroj se nesmí používat bez zavřené a
zajištěné motorové skříně. Hrozí nebezpečí popálení a poranění.
4.1 DOPLŇOVÁNÍ PALIVA (7:Q)
Používejte výhradně bezolovnatý benzín. Nikdy
nesmíte používat benzín pro dvoutaktní motory s
olejem.
Nádrž pojme 6 litrů. Hladinu lze snadno kontrolovat skrz průhlednou nádrž.
UPOZORNĚNÍ! Běžný bezolovnatý benzín podléhá zkáze a nesmí se skladovat déle než 30 dnů.
Lze používat benzín šetrný k prostředí, tj. alkylátový benzín. Složení benzínu tohoto typu je méně
škodlivé pro lidi a přírodu.
Benzín je vysoce hořlavý. Palivo vždy
skladujte v kanystrech, které jsou k
tomuto účelu speciálně vyrobeny.
Nádrž plňte benzínem výhradně venku
a nikdy při této činnosti nekuřte. Palivo
doplňujte před spuštěním motoru.
Nikdy neodstraňujte víčko nádrže a
nedoplňujte benzín, pokud je motor v
chodu nebo je dosud horký.
Palivovou nádrž nikdy úplně nenaplňujte. Ponechte v nádrži volný prostor (minimálně na délku trubice plnicího zařízení plus 1 - 2 cm), aby benzín
nepřetekl, když se při zvýšení teploty zvětší jeho
objem. Viz obr. 7.
4.2 KONTROLA HLADINY MOTOROVÉHO OLEJE
Stroj se dodává s motorovou skříní naplněnou olejem SAE 10W-30.
Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda
je hladina oleje správná. Při kontrole musí stroj
stát na vodorovném povrchu.
Čistým hadříkem otřete povrch kolem olejové měrky. Odšroubujte měrku a vytáhněte ji. Olejovou měrku otřete. Zasuňte ji
dovnitř a utáhněte uzávěr.
Potom uzávěr odšroubujte a znovu vyjměte měrku.
Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje
nedostatečná, doplňte ji až po značku „FULL“. Viz
obr. 8.
Hladina oleje nesmí nikdy překročit značku
„FULL“. To by vedlo k přehřívání motoru. Pokud
hladina oleje překročí značku „FULL“, olej se
musí vypouštět, dokud nebude dosaženo správné
hladiny.
4.3 KONTROLA HLADINY OLEJE V
PŘEVODOVCE
Před každým použitím stroje zkontrolujte, zda
je hladina oleje správná. Při kontrole musí stroj
stát na vodorovném povrchu.
CS
Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži (9:R). Musí být
mezi značkami MAX a MIN. V případě potřeby
olej doplňte.
Typ oleje:
Typ oleje
4WD
Syntetický olej 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 KONTROLA BEZPEČNOSTI
Při zkoušení určitého stroje zkontrolujte, zda bylo
dosaženo níže uvedených výsledků bezpečnostní
kontroly.
Bezpečnostní kontrola se musí provádět
vždy před každým použitím.
Není-li dosaženo kteréhokoliv z níže
uvedených výsledků, stroj se nesmí
používat! Předejte jej servisní dílně k
opravě.
4.4.1 Všeobecná kontrola bezpečnosti
Předmět
Výsledek
Rozvod paliva a Žádný únik.
připojení.
Elektrické kabely. Veškerá izolace v neporušeném stavu.
Žádné mechanické poškození.
Systém výfuku.
Žádné úniky ve spojích.
Všechny šrouby utažené.
Rozvod oleje
Žádný únik. Žádné poškození.
Přejeďte strojem Stroj se zastaví.
dopředu/dozadu a
uvolněte kombinovaný pedál pohonu
- brzdy.
Zkušební jízda
Žádné abnormální vibrace.
Žádný abnormální zvuk.
4.4.2 Kontrola elektrické bezpečnosti
Pokaždé před použitím se musí
zkontrolovat činnost bezpečnostního
systému.
Stav
Není sešlápnutý pedál
spojky - brzdy.
Není aktivován
vedlejší pohon.
Je sešlápnutý pedál
spojky - brzdy.
Je aktivován vedlejší
pohon.
Běžící motor. Je
aktivován vedlejší
pohon.
Běžící motor.
Překlad původního návodu k používání
Činnost
Pokuste se
nastartovat.
Výsledek
Motor se
nespustí.
Pokuste se
nastartovat.
Motor se
nespustí.
Řidič se zvedne Motor se
ze sedadla.
zastaví.
Vyjměte
Motor se
pojistku. Viz 9:S zastaví.
123
ČEŠTINA
CS
4.5 SPUŠTĚNÍ MOTORU
1. Otevřete palivový kohout. Viz 10:U.
2. Zkontrolujte, zda jsou na zapalovacích svíčkách
nainstalovány kabely.
3. Přesvědčete se, že je odpojen vedlejší pohon.
4. Nenechávejte chodidlo na pedálu pohonu.
5. Spouštění studeného motoru – páčku plynu
nastavte do polohy sytiče.
Spouštění teplého motoru – nastavte páčku plynu na plný plyn (přibl. 2 cm za polohu sytiče).
6. Úplně sešlápněte pedál spojky - brzdy.
7. Otočte klíčkem zapalování a nastartujte motor.
8 Jakmile se motor nastartuje a pokud jste použili
sytič, postupně přesunujte páčku plynu do polohy plného plynu (přibl. 2 cm za polohu sytiče).
9. Po spuštění studeného motoru neuplatňujte okamžitě pracovní zátěž, ale nechejte motor několik minut běžet bez zátěže. To umožní, aby se
zahřál olej.
Za provozu stroje by měl být vždy nastaven plný
plyn.
4.6 RADY PRO POUŽITÍ STROJE
Vždy zkontrolujte, zda je v motoru správný objem
oleje. To je důležité zejména při jízdě po svazích.
Viz 4.2.
Při jízdě po svazích buďte opatrní. Při
jízdě do svahu nebo ze svahu se prudce
nerozjíždějte ani nezastavujte. Nikdy
nejezděte napříč svahem. Po svahu se
pohybujte shora dolů nebo zdola nahoru.
Stroj nesmí v žádném směru pojíždět
po svahu se sklonem větším než 10 °.
Na svazích a při ostrých otočkách snižte
rychlost, abyste si udrželi kontrolu a
snížili riziko převrácení.
Máte-li zařazen nejvyšší rychlostní stupeň a jedete na plný plyn, neotáčejte
volantem až na doraz. Stroj by se mohl
snadno převrátit.
Ruce a prsty mějte v dostatečné vzdálenosti od kloubu hřídele volantu a konzoly sedadla. Hrozí nebezpečí vážných
poranění. Nikdy neřiďte stroj s otevřeným krytem motorové skříně.
4.7 VYPNUTÍ STROJE
Vypněte vedlejší pohon. Použijte parkovací brzdu.
Přibližně 1 až 2 minuty nechte motor běžet
naprázdno. Vypněte motor otočením klíčku zapalování.
Zavřete palivový kohout. Toto je velmi důležité,
pokud hodláte stroj převážet například na vlečném
voze.
124
Pokud chcete nechat sekačku bez dozoru, odpojte kabel od zapalovací svíčky a
vytáhněte klíček ze zapalování.
Motor může být bezprostředně po
vypnutí velmi horký. Nedotýkejte se
tlumiče, válce ani chladicích žeber.
Mohli byste se spálit.
4.8 ČIŠTĚNÍ
Abyste omezili nebezpečí vzniku požáru, pravidelně čistěte motor, tlumič
výfuku, akumulátor a palivovou nádrž
od trávy, listí a oleje.
Abyste omezili nebezpečí vzniku požáru, pravidelně kontrolujte, zda ze stroje
neuniká olej nebo palivo.
Nikdy nepoužívejte vysokotlakou vodu.
Mohla by poškodit těsnění hřídele, elektrické součásti nebo hydraulické ventily.
Žebra chladiče nikdy nečistěte vysokotlakým vzduchem. Došlo by poškození
jejich struktury.
Vyčistěte stroj po každém použití. K čištění se
vztahují následující pokyny:
• Nestříkejte vodu přímo na motor.
• Vyčistěte motor kartáčem a/nebo stlačeným
vzduchem.
• Vyčistěte sací otvor chladicího vzduchu motoru
(9:T).
• Po vodním čištění spusťte stroj a sekací plošinu,
abyste odstranili vodu, která by jinak mohla
vniknout do ložisek a poškodit je.
5 ÚDRŽBA
5.1 SERVISNÍ PROGRAM
Aby byl stroj udržován v dobrém stavu z hlediska
jeho spolehlivosti a provozní bezpečnosti, jakož i s
ohledem na ochranu životního prostředí, je nutno
dodržovat servisní program GGP.
Servis prováděný v autorizované dílně zaručuje
profesionální práci s použitím originálních náhradních dílů.
5.2 PŘÍPRAVA
Veškerý servis a údržba se musí provádět na stojícím stroji s vypnutým motorem.
Proti pohybu stroj vždy zajistěte parkovací brzdou.
Vypněte motor.
Abyste předešli neúmyslnému spuštění
motoru, odpojte kabely od zapalovacích svíček a vytáhněte klíček ze zapalování.
Překlad původního návodu k používání
ČEŠTINA
5.3 TLAK V PNEUMATIKÁCH
Upravte tlak v pneumatikách následujícím způsobem:
Přední: 0,6 bar (9 psi).
Zadní: 0,4 bar (6 psi).
5.4 VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE A FILTRU
První výměnu motorového oleje proveďte po 5
hodinách provozu a potom jej vyměňujte vždy po
50 hodinách provozu nebo jednou za sezónu.
Pokud stroj pracuje ve ztížených podmínkách nebo
při vysokých teplotách prostředí, měňte olej častěji
(po 25 hodinách provozu nebo jednou za sezónu).
Po 100 hodinách provozu se musí vyměnit olejový
filtr.
Používejte olej zvolený podle následující tabulky.
Olej
SAE 10W-30
Výkonnostní třída API SJ nebo vyšší
Používejte olej bez aditiv.
Olej nepřeplňujte. Mohlo by dojít k přehřátí motoru.
Olej vyměňujte, když je motor teplý.
Pokud se olej vypouští bezprostředně
po vypnutí motoru, může být velmi horký. Proto několik minut počkejte, aby
motor zchladl, a teprve potom začněte
olej vypouštět.
1. Připevněte svorku na hadici na vypouštění oleje. Použijte univerzální svorku nebo podobný
typ. Viz obr. 10:V.
2. Posuňte svorku o 3 - 4 cm po vypouštěcí hadici
a vytáhněte zátku.
3. Sbírejte olej do sběrné nádoby.
UPOZORNĚNÍ! Zabraňte rozlití oleje na
hnací řemeny.
4. Olej nechte zlikvidovat v souladu s místními
předpisy.
5. Nainstalujte vypouštěcí zátku a přesuňte svorku
zpět, aby svírala hadici nad zátkou.
6. Odstraňte olejovou měrku a dolijte čerstvý olej.
Objem oleje: 1,4 l
7. Po doplnění oleje spus˙te motor a nechejte jej
30 sekund běžet naprázdno.
8. Zkontrolujte, zda olej neuniká.
9. Vypněte motor. Počkejte 30 sekund a potom
zkontrolujte hladinu oleje podle 4.2.
CS
5.5 PŘEVODOVKA, OLEJE (4WD)
V následující tabulce jsou uvedeny intervaly, kdy
je třeba provádět kontrolu, doplnění a výměnu oleje hydraulické převodovky.
Poté v
Poprvé
intervalu
Činnost:
Provozních hodin
Kontrola – doplnění hladiny
50
Výměna oleje
5
200
Typ oleje: Syntetický olej 5W-50
Množství oleje při výměně: přibližně 3,5 l.
5.5.1 Kontrola - doplnění
Viz “4.3”.
5.5.2 Vypouštění oleje
1. Nechte stroj běžet 10 - 20 minut při různých
rychlostech, aby se zahřál převodový olej.
2. Stroj postavte na zcela vodorovný povrch.
3. Podle obr. 6 vytáhněte obě vysouvací páky.
4. Pod přední i zadní osu postavte nádrž na olej.
5. Odstraňte uzávěr a otevřete olejovou nádrž. Viz
9:R.
K odstranění vypouštěcí zátky oleje
používejte pouze 3/8” čtvercový klíč.
Jiný nástroj by mohl zátku poškodit.
6. Ze zadní osy odstraňte vypouštěcí zátku oleje.
Vyčistěte otvor a použijte 3/8” čtvercový klíč.
Viz obr. 11.
7. Z přední osy odstraňte obě vypouštěcí zátky.
Použijte 12mm klíč. Olej z přední osy a potrubí
nechte vytéct. Viz obr. 12.
8. Zkontrolujte, zda těsnění vypouštěcích zátek
přední osy nejsou poškozena. Viz obr. 12. Nainstalujte zátky zpět. Utahovací moment: 15 - 17
Nm.
Vypouštěcí zátku utahujte momentem
nejvýše 5 Nm. Vyšší utahovací moment
by ji poškodil.
9. Zkontrolujte, zda těsnění vypouštěcí zátky na
zadní ose není poškozeno. Viz obr. 11:Y.
Vypouštěcí zátku našroubujte zpět. Utáhněte ji
momentem 5 Nm.
10.K odstranění oleje ze dna nádrže použijte čerpadlo. Viz obr. 13.
11.Použitý olej zlikvidujte v souladu s místními
předpisy.
5.5.3 Plnění
Nikdy nespouštějte motor, je-li zadní
páka spojky zasunuta a přední páka
spojky vysunuta.
Došlo by k poškození těsnění přední
osy.
1. Do nádrže nalijte nový olej.
Překlad původního návodu k používání
125
CS
ČEŠTINA
Při spuštění motoru v uzavřených prostorách musí být výfuk připojen k odsávacímu zařízení.
2. Zkontrolujte, zda je páka spojky zadní osy
vysunuta.
3. Spus˙te motor. Po spuštění motoru se páka spojky přední osy automaticky zasune.
4. Vytáhněte páku spojky přední osy.
UPOZORNĚNÍ! Olej se do systému převodovky načerpá velmi rychle. Nádrž musí být
vždy zcela plná. Nikdy nesmí dojít k nasátí
vzduchu.
5. Dřevěným klínem zablokujte pedál akcelerátoru v poloze pro jízdu vpřed. Viz obr. 14.Do
nádrže ručně nalijte nový olej.
6. Minutu pojíždějte se strojem směrem vpřed.
7. Přemístěte dřevěný klín tak, aby zajistil pedál
akcelerátoru v poloze pro jízdu vzad. Pokračujte v doplňování oleje.
8. Minutu pojíždějte se strojem směrem vzad.
9. Po minutě měňte směr jízdy a průběžně doplňujte olej, dokud z nádrže nepřestane vycházet
vzduch.
10.Vypněte motor, namontujte kryt olejové nádrže
a uzavřete kryt motoru.
11.Několik minut strojem pojíždějte a poté doplňte
hladinu oleje v nádrži.
5.6 ŘEMENOVÉ POHONY
Po pěti hodinách provozu zkontrolujte, zda jsou
všechny řemeny celé a nepoškozené.
5.7 ŘÍZENÍ
Řízení se musí zkontrolovat/seřídit po pěti hodinách provozu a potom po každých 100 hodinách
provozu.
5.7.1 Kontrola
Krátce otočte volantem dozadu a dopředu. V řetězech řízení nesmí být žádná mechanická vůle.
5.7.2 Seřízení
Podle potřeby seřiďte řetězy řízení následujícím
způsobem:
1. Nastavte stroj do polohy pro přímou jízdu.
2. Seřiďte řetězy řízení dvěma maticemi umístěnými pod středem. Viz obr. 16.
3. Nastavujte obě matice stejně, dokud vůle
nezmizí.
4. Vyzkoušejte jízdu stroje kupředu a zkontrolujte,
zda není volant mimo střední polohu.
5. Je-li volant mimo střední polohu, jednu matici
povolte a druhou přitáhněte.
Řetězy řízení nepřepínejte. Řízení by pak bylo
obtížné a řetězy řízení by se rychle opotřebovávaly.
126
5.8 AKUMULÁTOR
Pokud se kyselina dostane do kontaktu
s očima nebo kůží, může způsobit vážná
zranění. Pokud se jakákoliv část těla
dostane do kontaktu s kyselinou, okamžitě ji omyjte spoustou vody a co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.
Typ akumulátoru: akumulátor regulovaný ventilem o jmenovitém napětí 12 V. Elektrolyt akumulátoru není třeba kontrolovat ani doplňovat.
Akumulátor je nutno dobíjet pouze v případě
potřeby, například po dlouhodobém uskladnění
stroje.
Před prvním použitím musí být akumulátor plně nabitý. Skladujte jej ve stavu
plného nabití. Uskladněním vybitého
akumulátoru může dojít k jeho vážnému poškození.
5.8.1 Nabíjení pomocí motoru
Akumulátor lze nabíjet pomocí generátoru motoru.
Postupujte následovně:
1. Podle následujícího obrázku nainstalujte akumulátor.
2. Stroj postavte ven nebo namontujte zařízení na
odvádění výfukových plynů.
3. Nastartujte motor podle pokynů v uživatelské
příručce.
4. Nechte motor běžet nepřetržitě 45 minut.
5. Vypněte motor. Akumulátor je nyní zcela nabitý.
5.8.2 Nabíjení akumulátoru pomocí nabíječky
Při nabíjení akumulátoru pomocí nabíječky se
musí používat nabíječka s konstantním napětím.
Koupi vhodné nabíječky s konstantním napětím
konzultujte se svým prodejcem.
Při použití standardní nabíječky může dojít k
poškození akumulátoru.
5.8.3 Demontáž/montáž
Akumulátor je umístěn pod motorovou skříní. Při
jeho montáži a demontáži je třeba dodržovat následující pravidla připojování a odpojování kabelů:
• Při demontáži Nejprve odpojte černý kabel od
záporného pólu akumulátoru (-). Poté odpojte
červený kabel od kladného pólu akumulátoru
(+).
• Při montáži Nejprve připojte červený kabel ke
kladnému pólu akumulátoru (+). Poté připojte
černý kabel k zápornému pólu akumulátoru (-).
Zapojením či odpojením kabelů
nesprávným postupem může dojít ke
zkratování a poškození akumulátoru.
Opačným zapojením kabelů by došlo k
poškození generátoru a akumulátoru.
Překlad původního návodu k používání
ČEŠTINA
Dobře připevněte kabely. Uvolněné
kabely mohou způsobit vznícení.
Nikdy nespouštějte motor bez řádně
připojeného akumulátoru. Mohlo by
dojít k vážnému poškození generátoru
a celého elektrického systému.
5.8.4 Čištění
Zoxidované vývody akumulátoru je nutno očistit.
Vývody akumulátoru očistěte drátěným kartáčem
a namažte je mazivem na kontakty.
5.9 VZDUCHOVÝ FILTR, MOTOR
Vzduchový filtr (papírový filtr) se musí vyčistit/
vyměnit po 100 hodinách provozu.
UPOZORNĚNÍ! Pokud stroj pracuje v prašném
prostředí, čistěte/vyměňujte filtry častěji.
Vzduchové filtry vyjímejte/instalujte následujícím
způsobem:
1. Důkladně očistěte okolí pouzdra vzduchového
filtru (12:R).
2. Demontujte kryt vzduchového filtru tak, že
odstraníte dva šrouby.
3. Odmontujte papírovou vložku filtru (12:S) .
Dbejte, aby se do karburátoru nedostaly žádné
nečistoty. Očistěte kryt filtru.
4. Vyčistěte papírový filtr lehkým poklepáním na
rovném povrchu. Pokud je filtr velmi znečištěn,
vyměňte jej.
5. Montáž proveďte v opačném pořadí.
K čištění papírové vložky filtru nepoužívejte
stlačený vzduch nebo benzínové čisticí prostředky,
například petrolej. Došlo by k poškození filtru.
K čištění papírové vložky filtru nepoužívejte
stlačený vzduch. Na papírovou vložku filtru nesmí
nakapat olej.
5.10 ZAPALOVACÍ SVÍČKA
Zapalovací svíčky se musí měnit každých 200
hodin provozu (tj. při každém dalším základním
servisu).
Než odpojíte zapalovací svíčku, očistěte její okolí.
Zapalovací svíčka: Champion RC12YC nebo
ekvivalentní typ.
Vzdálenost elektrod: 0,75 mm.
CS
5.12 MAZÁNÍ
Po každých 50 hodinách provozu a po každém
mytí se musí namazat všechny mazací body podle
následující tabulky.
Předmět
Činnost
Obrázek
Středový
Čtyři maznice.
17
bod
Použijte mazací lis naplněný
univerzálním mazivem. Čerpejte, dokud vychází mazivo.
Řetězy říze- Vyčistěte řetězy drátěným
ní
kartáčem.
Namažte je univerzálním
mazivem na řetězy ve spreji.
Napínací
Namažte nosné body olejnič- 18
ramena
kou při aktivaci každého
ovládacího prvku.
Ideální je pracovat ve dvou
lidech.
Ovládací
Namažte konce lanka olejnič- 18
lanka
kou při aktivaci každého
ovládacího prvku.
Musí se provádět ve dvou
lidech.
5.13 POJISTKA
V případě elektrické závady zkontrolujte/vyměňte
pojistku 20 A. Viz 9:S.
6 PATENT – REGISTRACE KONSTRUKCE
Tento stroj a jeho díly jsou chráněny následujícími
patenty a registracemi konstrukce:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.11 PŘÍVOD VZDUCHU
Viz 9:T. Motor je chlazen vzduchem. Zablokovaný
systém chlazení může motor poškodit. Přívod
vzduchu do motoru čistěte po 50 hodinách provozu. Při každém základním servisu se provádí pečlivější čištění chladicího systému.
Společnost GGP si vyhrazuje právo provádět změny produktu bez předchozího upozornění.
Překlad původního návodu k používání
127
MAGYAR
HU
1 ÁLTALÁNOS
2 LEÍRÁS
FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem
tartják be pontosan az utasításokat, súlyos személyi sérülés és/vagy vagyoni
kár keletkezhet.
Mielőtt beindítaná a gépet, figyelmesen
tanulmányozza a használati utasítást és
a mellékelt „BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ” című füzetet.
1.1
SZIMBÓLUMOK
A gépen a következő szimbólumok láthatók. Arra
szolgálnak, hogy emlékeztessenek a használat és
karbantartás közben szükséges gondosságra és figyelemre.
A szimbólumok jelentése:
Figyelem!
A gép használata előtt olvassa el a használati utasítást és a biztonsági kézikönyvet.
Figyelem!
Ügyeljen az eldobott tárgyakra. Tartsa távol a bámészkodókat.
Figyelem!
Mindig viseljen fülvédőt!
Figyelem!
A gép közúti közlekedésre nem alkalmas.
Figyelmeztetés!
Az eredeti tartozékokkal ellátott géppel
10%-nál nagyobb dőlésű lejtőn semmilyen irányban sem szabad haladni.
Figyelem!
Zúzódásokat szenvedhet! Kezét-lábát tartsa távol a csuklós vezérlő csatlakozástól.
Figyelem!
Égési sérüléseket szenvedhet! Ne érintse
meg a kipufogót/katalizátort.
1.2 HIVATKOZÁSOK
1.2.1 Ábrák
A Használati útmutatóban szereplő ábrák számozása 1, 2, 3 stb.
Az ábrákban bemutatott alkatrészek jelölése A, B,
C stb.
A 2. ábrán látható C alkatrészre vonatkozó hivatkozás 2:C.
1.2.2 Fejezetek címei
A Használati útmutatóban szereplő fejezetcímek
számozása a következő példa szerint történik:
Az „1.3.1 Általános biztonsági ellenőrzés” alcím
az „1.3 Biztonsági ellenőrzés” főcím alá van besorolva.
A címekre történő hivatkozáskor általában csak a
fejezet számát adjuk meg. Például: „Lásd az 1.3.1
fejezetet”.
128
2.1 MEGHAJTÁS
2.1.1 HST
A gép hátsókerék-hajtású.
A hátsó tengely hidrosztatikus sebességváltóval
van felszerelve, fokozatmentesen változtatható
előre-, és hátrameneti sebességgel.
A hátsó tengely differenciálművel is fel van szerelve, hogy elősegítse a fordulást.
A gép elejére szerelt eszközök szíjhajtással működnek.
2.1.2 4WD
A gép négykerék-hajtású. A hajtott kerekek hidraulikus úton veszik át a motor energiáját. A motor
egy olajszivattyút működtet, amely olajat szivattyúz a hátsó- és az elsőkerék-hajtáshoz.
Az első és a hátsó tengely sorba van kötve, ami azt
jelenti, hogy az első és a hátsó kerekek azonos sebességgel forognak.
A fordulás megkönnyítése érdekében mindkét tengely differenciálzárral van felszerelve.
A gép elejére szerelt eszközöket ékszíjak hajtják.
2.2 KORMÁNYZÁS
A gép csuklós rendszerű. Ez azt jelenti, hogy az alváz egy első és egy hátsó részre van osztva, amelyek egymáshoz képest mozgathatók.
A csuklós vezérlés azt jelenti, hogy a gép rendkívül kis sugarú körben meg tud fordulni fák és más
akadályok körül.
2.3 BIZTONSÁGI RENDSZER
A gép elektromos biztonsági rendszerrel van felszerelve. A biztonsági rendszer letilt bizonyos műveleteket, amelyek veszélyt jelenthetnek.
Például a motor nem indítható be, ha a kuplung–
kézifék pedálja lenyomott helyzetben van.
A biztonsági rendszer működését használat előtt minden alkalommal ellenőrizni kell.
2.4 KEZELŐSZERVEK
2.4.1 Eszközemelő, mechanikus (1:A)
A munkapozíció és a szállítási pozíció közötti váltáshoz:
1. Nyomja le teljesen a pedált.
2. Lassan engedje fel a pedált.
Eredeti használati utasítás fordítása
MAGYAR
2.4.2 Kuplunk–kézifék (1:B)
Menet közben soha ne nyomja le a pedált. Fennáll az erőátvitel túlhevülésének a veszélye.
A pedál az alábbi három pozícióban állhat:
•Kioldva. A kuplung nem aktív.
A kézifék nem aktív.
• Félig lenyomva. A gép nincs előremenetbe
kapcsolva. A kézifék nem aktív.
• Teljesen lenyomva. A gép nincs előremenetbe
kapcsolva. A kézifék teljesen aktiválva, de
nincs rögzítve. Ez a pozíció vészfékezésre is
szolgál.
2.4.3 Működésgátló, kézifék (1:C)
A működésgátló lenyomott állapotban
rögzíti a „kuplung-fék” pedált. Ezzel a
funkcióval a gépet lejtőkön, szállítás közben stb. lehet rögzíteni, amikor az nem
működik.
Zárás:
1. Nyomja le teljesen a pedált (1:B).
2. Tolja jobbra a működésgátlót (1:A).
3. Oldja ki a pedált (1:B).
4. Oldja ki a működésgátlót (1:A).
Kioldás:
Nyomja le és oldja ki a pedált (1:B).
2.4.4 Vezetés – üzemi fék (1:F)
Ha a pedál felengedésekor a gép nem
úgy lassul, mint ahogyan azt elvárná, a
baloldali pedált (1:B) kell vészfékezésre
használni.
A pedál határozza meg a motor és a meghajtott kerekek közötti áttételt (=sebesség). Amikor a pedált
felengedi, az üzemi fék aktiválódik.
1. Tolja előre a pedált
– a gép előrehalad.
2. Ha nem nyomja a pedált
– a gép megáll.
3. Tolja vissza a pedált
– a gép hátramenetbe kapcsol.
4. Csökkentse a pedálra gyakorolt nyomást – a gép lassít.
2.4.5 Fojtószelep és hidegindító (1:D)
A motor sebességének szabályozása és hidegindító
a hideg motor indításához.
Ha a motor egyenetlenül üzemel, fennáll a veszélye, hogy a vezérlő túlságosan
előre van tolva, és aktiválódott a fojtószelep. Ez rongálja a motort, növeli az
üzemanyag-fogyasztást és káros a környezetre.
HU
1. Hidegindító — a motor hidegben történő indításához. A hidegindító-pozíció a
vájat elülső részében található.
Ha a motor már felmelegedett, ne üzemeltesse ebben a pozícióban.
2. A fojtószelep teljesen nyitva — amikor a gép üzemel, a fojtószelep mindig legyen teljesen nyitva.
A fojtószelep teljesen nyitott pozíciója kb.
2 cm-re van a hidegindító pozíció mögött.
3. Üresjárat.
2.4.6 Gyújtáskapcsoló/fényszóró (1:E)
Ne hagyja úgy magára a gépet, ha az indítókulcs 2. vagy 3. állásban van. Tűzveszély áll fenn; az üzemanyag a
karburátoron keresztül belefolyhat a
motorba, és fennáll a veszélye, hogy az
akkumulátor kisül és megsérül.
A gyújtáskapcsoló szolgál a motor indítására/leállítására. Négy állása lehetséges:
1. Leállítás – a motor rövidre zárt. Az indítókulcs kivehető.
2/3. Üzemi állás
4. Indítás – az elektromos indítómotor akkor kapcsol be, amikor a kulcsot indító
helyzetbe állítják. Amikor a motor beindul, az indítókulcsot állítsa vissza a 2/3.
üzemi állásba.
2.4.7 Energiafelvétel (2:G)
Amikor az előre felszerelt eszköz szállítási helyzetben van, soha ne aktiválja a
közlőművet. Ezzel tönkre teheti az ékszíjat.
A gép elejére szerelt eszközök közlőművének kiés bekapcsolására szolgáló kar Két állása van:
1. A kar előre mutat – a közlőmű kikapcsolva.
2. A kar hátrafelé mutat – a közlőmű bekapcsolva.
2.4.8 Kuplung kioldókar
Kar a változtatható sebességváltó szétkapcsolásához.
A HST a hátsó tengelyhez kapcsolt karral van felszerelve. Lásd (5:N).
A 4WD két karral van felszerelve: az egyik a hátsó
tengelyhez (6:O), a másik az első tengelyhez (6:P)
kapcsolódik.
A szétkapcsoló kar soha nem állhat a
külső és a belső pozíció között. Ettől túlmelegszik és megrongálódik az erőátvitel.
Eredeti használati utasítás fordítása
129
HU
MAGYAR
A karok lehetővé teszik a gép kézzel, a motor bekapcsolása nélkül történő mozgatását. Két állásuk
van:
1. A kar belső helyzetben – az
erőátvitel normál működésre
van beállítva.
2. A kar külső helyzetben – az
erőátvitel szétkapcsolva. A gép
kézzel mozgatható.
A gép nagy távolságra, vagy nagy sebességgel
nem vontatható. A sebességváltó megsérülhet.
A gép nem üzemeltethet akkor, ha az els
kar küls helyzetben van. Rongálódás
veszélye és olajszivárgás az első tengelynél.
2.4.9 Vezetőülés (3:I)
A vezetülés felhajtható, és elre-hátra mozgatható. A vezetőülés a rögzítővel (3:K)
felhajtott helyzetben rögzíthető, előre-hátra pedig a gombokkal (3:J) állítható.
A vezetőülés olyan biztonsági kapcsolóval van felszerelve, amely a gép biztonsági rendszeréhez van
csatlakoztatva. Ez azt jelenti, hogy bizonyos veszélyes tevékenységek nem lehetségesek, ha senki
sem tartózkodik a vezetőülésben.
2.4.10 Motorház (4:L)
Az üzemanyagcsap, az akkumulátor és a
motor a motorház felnyitásával érhet el. A
motorházat gumiszalag rögzíti.
A motorház felnyitása a következők szerint történik:
1. Kapcsolja ki a gumiszalagot (4:M) a motorház
elülső szélénél.
2. Hátrafelé óvatosan emelje fel a motorháztetőt.
A bezárás fordított sorrendben történik.
A gép csak akkor üzemeltethet, ha a
motorháztet zárva és rögzítve van. Égéses és zúzódásos sérülések veszélye.
1. Mindkét oldalról távolítsa el a csapszegeket
(19:G).
2. A gyorscsatlakozók hátsó részét a sarkával
megnyomva oldhatja ki. Lásd (19:F).
A gyorscsatlakozók kioldásakor az eszköztartó karok lazán illeszkednek a tengely szekciókhoz. A tartószerkezetet
tilos bármikor úgy szerviz- vagy mosóállásba állítani, hogy a gyorscsatlakozókat a tartószerkezet ékszíjának
kioldása után ne rögzítsék újra.
3. Hajtsa végre a szükséges korrekciókat, például:
• Oldja a szíjat.
• A tartószerkezet karjainak kioldásával cserélje a tartószerkezetet. Lásd a 21. ábrát.
A szíj feszítése
Az alábbi útmutató szerint először feszítse meg az
egyik, majd a másik oldalt.
A kart ne kézzel forgassa. Fennáll a zúzódásos sérülések veszélye.
1. Lépje a karra (20:J) és óvatosan, fél fordulattal
forgassa előre a kart.
2. Illessze a helyére a csapszeget (19:G).
3. Végezze el a fent leírtakat az átellenes oldalon
is.
2.4.11 Gyorskioldó szerelvény (19:H)
A gyorscsatlakozók elkülöníthetők, így
könnyedén lehet váltani a különféle eszközök között.
A gyorscsatlakozók lehetővé teszik, hogy az eszköztartót könnyen lehessen mozgatni a két állás
között.
• Normál állás teljesen megfeszített szíjjal.
• A normal állástól 4 cm-re, meglazított ékszíjjal,
hogy az eszköztartó az alapgép közelébe kerülhessen.
Amint a szíj leoldódik a továbbító görgőről, a
gyorscsatlakozóval egyszerűen megoldható a szíj
és az eszköztartó cseréje, és egyszerűbb a mosóállásból a szervizállásba való váltás is.
A szíj feszességének oldása
130
Eredeti használati utasítás fordítása
MAGYAR
3 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
A gép a felsorolt eredeti GGP tartozékokkal kizárólag az alábbi feladatok ellátására használható.
Működés
Eredeti GGP alkatrészek
Fűnyírás
Vágószerkezettel:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C
Hóeltakarítás Hólapáttal Hólánc és a keretre
erősített súlyok ajánlottak.
Fűnyírás és
38" és 42" collos vontatott gyűjtő
falevélgyűjtés
Fű és falevél Gyűjtőkocsival
elszállítása
Seprés
A kefe egység használata. Porvédő használata ajánlott
Kavicsos utak A gép elejére szerelt kapával
gyomtalanítása
A vonóhorogra nehezedő maximális függőleges
terhelés nem lehet több 100 N-nél.
A vonóhorogra nehezedő maximális túlnyúló terhelés nem lehet több 500 N-nél.
MEGJEGYZÉS! Utánfutó használata előtt kérjen
információt biztosítójától.
MEGJEGYZÉS! A gép közúti közlekedésre nem
alkalmas.
4 BEINDÍTÁS ÉS ÜZEMELTETÉS
A gép csak akkor üzemeltethető, ha a
motorház zárva van. Égési sérüléseket
és zúzódásokat szenvedhet!
4.1 ÜZEMANYAGFELTÖLTÉS (7:Q)
Mindig ólommentes üzemanyagot használjon.
Soha ne használjon olajjal kevert, kétütemű motorhoz használatos üzemanyagot.
Az üzemanyagtartály 6 literes. Az üzemanyagszint
az átlátszó tartályon keresztül könnyen leolvasható.
MEGJEGYZÉS! A normál ólommentes üzemanyag károsodhat, 30 napnál tovább ne tárolja.
Lehetőleg környezetbarát benzint, például alkilezett benzint használjon. Ez a fajta üzemanyag
olyan összetételű, ami kevésbé ártalmas az ember
és a környezet számára.
A benzin erősen gyúlékony! Az üzemanyagot mindig kifejezetten az ilyen
célra kialakított edényben tartsa.
HU
A benzintartályt mindig a szabadban
töltse fel, és soha ne dohányozzon a művelet közben. Az üzemanyagtartályt a
motor beindítása előtt töltse tele. Soha
ne távolítsa el a tanksapkát vagy töltsön
a tankba benzint, ha a motor még jár
vagy meleg.
Soha ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt.
Mindig maradjon valamennyi hely (legalább 1 töltőcsőnyi + 1-2 cm) az üzemanyagtartály tetején,
hogy az üzemanyag túlcsordulás nélkül tágulhasson, amikor felmelegszik. Lásd a 7. ábrát.
4.2 A MOTOR OLAJSZINTÉNEK ELLENŐRZÉSE
A gép szállításakor a karter SAE 10W-30 olajjal
van feltöltve.
A gép használata előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy megfelelő-e az olajszint. A gépet
állítsa sík területre.
Törölje tisztára a gépet az olajszintjelző
pálca körül. Csavarozza le és húzza ki az
olajszintjelző pálcát. Törölje le olajszintjelző pálca végét. Teljesen tolja vissza és
rögzítse.
Majd csavarozza le ismét és húzza ki újra. Olvassa
le az olajszintet. Töltse fel olajjal a „TELE” jelzésig, ha az olajszint ennél kevesebb. Lásd a 8. ábrát.
Az olajszint soha nem haladhatja meg a „TELE”
jelzést. Ez a motor túlhevülését eredményezheti.
Ha az olajszint túllépi a „TELE” jelzést, az olajszintet a megfelelő mértékig kell csökkenteni.
4.3 AZ ERŐÁTVITEL OLAJSZINTNEK ELLENORZESE
A gép használata előtt minden alkalommal ellenőrizze, hogy megfelelő-e az olajszint. A gépet
állítsa sík területre.
Olvassa le a tartályban lévő olaj szintjét (9:R). Az
olajszintnek a MAX és a MIN jelzés között kell
lennie. Ha szükséges, töltse fel olajjal.
Olaj típusa:
Olaj típusa
4WD
5W-50 szintetikus olaj
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS
Ügyelni kell, hogy a gép tesztelése során a biztonsági ellenőrzések eredménye megfeleljen az alábbiaknak.
A biztonsági ellenőrzést mindenhasználat előtt el kell végezni.
Ha az alábbi követelmények nem teljesülnek, a gépet tilos használni! Vigye a
gépet egy szakszervizbe, és javítassa
meg.
Eredeti használati utasítás fordítása
131
HU
MAGYAR
4.4.1 Általános biztonsági ellenőrzés
Cél
Eredmény
Üzemanyagvezeték Nincs szivárgás.
és csatlakozások
Elektromos kábelek Minden szigetelés ép.
Nincs fizikai sérülés.
Kipufogó-rendszer A csatlakozásoknál nincs
szivárgás.
Minden csavar meg van
húzva.
Olajvezetékek
Nincs szivárgás. Nincs
sérülés.
Haladjon előre/hátra A gép leáll.
a géppel és oldja ki a
gázpedált–üzemi
féket.
Próbakör
Nincs abnormális rázkódás.
Nincs abnormális hang.
4.4.2 Elektromos biztonsági ellenőrzés
A biztonsági rendszer működését használat előtt minden alkalommal ellenIndítás
Állapot
Intézkedés
Eredmény
A kuplung–fékpe- Próbálja beindíta- A motor
dál nincs
ni.
nem indul.
lenyomva.
A közlőmű nincs
aktiválva.
A kuplung–fékpe- Próbálja beindíta- A motor
dál le van nyomva. ni.
nem indul.
A közlőmű aktiválva van.
A motor jár. A köz- A vezető feláll a A motor
lőmű aktiválva van. vezetőülésből.
leáll.
A motor jár.
Távolítsa el bizto- A motor
sítékot. Lásd 9:S leáll.
1. Nyissa ki az üzemanyagcsapot. Lásd: 10:U.
2. Ellenőrizze, hogy az indítókábel csatlakozik-e
(az indítókábelek csatlakoznak-e) a gyújtógyertyá(k)hoz.
3. Ellenőrizze, hogy a közlőmű ki legyen kapcsolva.
4. Ne hagyja a lábát a gázpedálon.
5. A hideg motor indítása – a fojtószelepet állítsa
szivató állásba.
Meleg motor indítása – teljesen nyissa ki a fojtószelepet (kb. 2 cm-re a szivató pozíciója mögött).
6. Teljesen nyomja le a kuplung-fékpedált.
7. Fordítsa el az indítókulcsot és indítsa be a motort.
8 Miután a motor beindult, fokozatosan teljesen
nyissa ki a fojtószelepet (kb. 2 cm-re a szivató
pozíció mögött), ha használta a szivatót.
132
9. Miután a hideg motort beindította, ne üzemeltesse azonnal a gépet, hagyja a motort pár percig
üresben járni. Ez lehetővé teszi az olaj felmelegedését.
Amikor a gép üzemel, a fojtószelep mindig legyen
teljesen nyitva.
4.5 ÖTLETEK A MŰKÖDTETÉSHEZ
Mindig ellenőrizze, hogy az olaj mennyisége megfelelő legyen a motorban. Ez különösen fontos, ha
a gépet lejtős területen üzemelteti. Lásd a 4.2-t.
Legyen óvatos, ha lejtőn vezeti a gépet.
Lejtőn fel- vagy lefelé haladva kerülje a
hirtelen indítást vagy megállást. Lejtőn
soha ne haladjon keresztben. Fentről lefelé és lentről felfelé haladjon.
A géppel 10 %-nál nagyobb dőlésű lejtőn semmilyen irányban sem szabad
haladni.
Lejtőn és éles kanyarodás közben csökkentse a sebességet, hogy megőrizze a
gép feletti uralmát és csökkentse a felborulás veszélyét.
Ha a legmagasabb sebességfokozatban,
teljes gázzal halad, ne tekerje el a kormányt ütközésig egyik irányba se. A
gép könnyen felborulhat.
A kezét és az ujjait tartsa távol a csuklós vezérlőműtől és az ülésrögzítéstől.
Zúzott sérüléseket szenvedhet! Soha ne
közlekedjen a géppel úgy, hogy a motorház nyitva van.
4.6
ÁLLJ
4.7
TISZTÍTÁS
Kapcsolja ki a közlőművet. Használja a kéziféket.
Engedje a motort 1-2 percig üresben járni. Fordítsa
el az indítókulcsot és állítsa le a motort.
Zárja el az üzemanyagcsapot. Ez különösen fontos
például olyankor, ha a gépet tréleren szállítják.
Ha a gépet felügyelet nélkül hagyja, távolítsa el az indítókábel(eke)t a gyújtógyertyáról.
A motor közvetlenül a leállítás után nagyon meleg lehet. Ne érjen a kipufogóhoz, a hengerhez vagy a
hűtőbordákhoz. Égési sérüléseket szenvedhet.
A tűzveszély csökkentése érdekében a
motort, a kipufogót, az akkumulátort és
az üzemanyagtartályt tisztítsa meg a fűtől, levelektől és az olajtól.
A tűzveszély csökkentése érdekében
rendszeresen ellenőrizze, hogy a gépből
nem szivárog-e az olaj vagy az üzemanyag.
Eredeti használati utasítás fordítása
MAGYAR
Soha ne használjon nagy nyomású vizet. Ez tönkre teheti a tengelyek tömítését, az elektromos alkatrészeket vagy a
hidraulika szelepeket.
A hűtőrácsok tisztítására soha ne használjon nagy nyomású levegőt. Ez károsítja a hűtő szerkezetét.
A gépet minden használat után tisztítsa meg. A
tisztításra a következő utasítások szerint végezze.
• Ne permetezzen vizet közvetlenül a motorra.
• A motort kefével és/vagy sűrített levegővel tisztítsa.
• Tisztítsa meg a motoron a hűtőlevegő bemeneti
nyílását (9:T).
• A vízzel végzett tisztítást követően indítsa be a
motort és a vágószerkezetet, hogy eltávolítsa a
vizet, ami máskülönben bekerülhet a csapágyakba és károsodást okozhat.
5 KARBANTARTÁS
5.1 SZERVIZPROGRAM
Ahhoz, hogy a gép megbízhatóan, biztonságosan
és környezetbarát módon üzemeljen, be kell tartani
a GGP szervizprogramját.
A szakszerviz által végzett szervizelés garantálja,
hogy eredeti alkatrészekkel, profi munkát végeznek.
5.2 ELŐKÉSZÜLETEK
Minden szervizelést és karbantartást álló gépen,
kikapcsolt motor mellett kell elvégezni.
A kézifék használatával előzze meg,
hogy a gép elgurulhasson.
Állítsa le a motort.
A motor véletlen beindítását azzal akadályozhatja meg, ha leköti a gyújtókábel(eke)t a gyújtógyertá(k)ról, és
eltávolítja az indítókulcsot.
5.3
AZ ABRONCSOK NYOMÁSA
Ellenőrizze, hogy az abroncsok légnyomása megfelelő-e.
Elöl: 0,6 bar (9 psi).
Hátul: 0,4 bar (6 psi).
5.4
OLAJ- ÉS SZŰRŐCSERE
A motorolajat először 5 órányi üzemelés után,
majd minden 50 üzemóra után, vagy évszakonként
egyszer cserélje le.
Gyakrabban cseréljen olajat (25 üzemóra után
vagy évszakonként legalább egyszer), ha a motor
nagyobb igénybevételnek van kitéve, vagy ha magas a környezeti hőmérséklet.
HU
Használja az alábbi táblázat szerinti motorolajat.
Olaj
SAE 10W-30
Szervizosztály
SJ vagy magasabb
Ne adjon semmilyen adalékot az olajhoz.
Ne töltsön be túl sok olajat. Ez a motor túlmelegedését okozhatja.
Akkor végezze el az olajcserét, amikor a motor
még meleg.
A motorolaj igen meleg lehet, ha közvetlenül a motor kikapcsolása után üríti
le. Hagyja tehát pár percig hűlni a motort, mielőtt leengedi az olajat.
1. Illessze a bilincset az olajleürítő tömlőre. Használjon több ponton rögzítő bilincset vagy hasonló eszközt. Lásd a 10.V ábrát.
2. Tolja fel a bilincset 3-4 cm-re az olajleürítő
tömlőn és húzza ki a záródugót.
3. Gyűjtse össze az olajat egy tartályban.
Megjegyzés! Ne kerüljön olaj az ékszíjakra.
4. A helyi előírások szerint semmisítse meg az
olajat.
5. Szerelje fel az olajleürítő tömlőt és mozdítsa el
a dugót úgy, hogy a bilincsek a dugó fölé kerüljenek.
6. Emelje ki a helyéről az olajszintmérő pálcát, és
töltse be a friss olajat.
Olajmennyiség: 1,4 liter
7. Az olaj betöltése után indítsa be a motort, és járassa üresben 30 másodpercig.
8. Ellenőrizze, hogy észlel-e olajszivárgást.
9. Állítsa le a motort. Várjon 30 másodpercig,
majd a 4.2 szerint ellenőrizze olajszintet.
5.5 KÖZLŐMŰ, OLAJ (4WD)
A hidrauliks erõátviteli rendszerben lévõ olajat az
alábbi táblázatban megadott idõszakonként kell ellenõrizni/utántölteni és cserélni.
Ezt
1. alkalom
követõen:
Intézkedés
Üzemóra
Az olajszint ellenõrzése –
50
utántöltés
Olajcsere
5
200
Olaj típusa: 5W-50 szintetikus olaj.
Az olaj mennyisége az olajcsere alkalmával kb. 3,5
liter
5.5.1 Ellenõrzés – utántöltés
Lásd “4.3”.
5.5.2 Az olaj leengedése
1. Üzemeltesse a gépet 10-20 percig különböz sebességi fokozatban, hogy a sebességváltó-olaj
felmelegedjen.
Eredeti használati utasítás fordítása
133
HU
MAGYAR
2. Állítsa a gépet teljesen vízszintes helyzetbe.
3. A 6. ábra szerint húzza ki mind a két rögzítkart.
4. Helyezzen egy edényt a hátsó, egy másikat az
els tengely alá.
5. A fedél eltávolításával nyissa ki az olajtartályt.
Lásd az 9:R. ábrát.
A sapkájához csak 3/8 collos kulcsot
használjon. Más szerszám megsértheti
a sapkát.
6. Távolítsa el a sapkát a hátsó tengelyről. Tisztítsa meg a nyílást és használjon 3/8 collos kulcsot. Lásd az 11. ábrát.
7. Távolítsa el a két leürítősapkát az első tengelyről. Használjon 12 mm-es csavarkulcsot. Használjon 12 mm-es csavarkulcsot. Lásd a 12.
ábrát.
8. Ellenőrizze, hogy az első tengely leürítő nyílásaihoz tartozó sapkákon sértetlenek-e a tömítések. Lásd a 12. ábrát. Helyezze vissza a
sapkákat. Szorító nyomaték: 15-17 Nm
Ha 5 Nm-nél nagyobb nyomatékkal
húzza meg az olajsapkát, az megsérülhet.
9. Ellenőrizze, hogy a hátsó tengely leürítő nyílásához tartozó sapkán sértetlen-e a tömítés. Lásd
a 11:Y ábrát. Illessze vissza a hátsó tengelybe.
5 Nm nyomatékkal húzza meg a sapkát.
10.Olajkiemelővel távolítsa el az olajat a tartály
mélyebb részéből. Lásd a 13. ábrát.
11.Az olajat a helyi előírásoknak megfelelően helyezze el.
5.5.3 Az olaj betöltése
A motort soha ne járassa, ha a hátsó
kuplungkioldó kar be van nyomva, és
az elüls kioldó kar ki van húzva.
Emiatt megsérülhet az elsõ tengely tömítése.
1. Töltse tele az olajtartályt friss olajjal.
Ha a motort bels térben járatja, a füstgázelvezett csatlakoztatni kell a gép kipufogójához.
2. Ellenrizze, hogy a hátsó tengely kioldó karja ki
legyen húzva.
3. Indítsa be a motort. Amikor a motor jár, az elsõ
tengely kuplungkioldó karja automatikusan befelé csúszik.
4. Húzza ki az els tengely kuplungkioldó karját.
MEGJEGYZÉS! A rendszer nagyon gyorsan felveszi az olajat. A tartályt folyamatosan utána kell tölteni. A rendszer soha ne
szívjon fel levegõt!
5. A gázpedált állítsa „elre” pozícióba egy faék
használatával. Lásd a 6. ábrát. Friss olajjal töltse fel az olajtartályt.
134
6. Egy percig mködtesse a gépet elre üzemmódban.
7. Távolítsa el a faéket és állítsa a gázpedált hátrameneti pozícióba. Folytassa tovább az olajjal
való feltöltést.
8. Egy percig járassa a motort hátramenetben.
9. Percenként változtasson irányt a fentiek szerint,
és folytassa tovább az olajjal való feltöltést addig, ameddig a tartály már nem bugyborékol.
10.Kapcsolja ki a motort, szerelje vissza az olajtartály fedelét és zárja be a motorháztett.
11.Pár percig tesztelje a gépet, és korrigálja a tartályban az olajszintet.
5.6 ÉKSZÍJAK
Öt órányi üzemelés után ellenőrizze, hogy minden
ékszíj ép és sértetlen legyen.
5.7 KORMÁNYZÁS
A kormányzást ötórányi üzemelés után kell ellenőrizni/korrigálni, ezután pedig 100 üzemóránként.
5.7.1 Ellenőrzések
A kormánykereket kissé forgassa előre-hátra. A
vezérmű-láncoknak nem lehet semmilyen mechanikus játéka.
5.7.2 Utánállítás
Ha szükséges, a következők szerint végezheti el a
vezérmű-láncok utánállítását:
1. Állítsa a gépet „egyesen előre” pozícióba.
2. A központi hely alatt lévő két anyával végezheti
el a vezérmű-láncok utánállítását. Lásd a 16.
ábrát.
3. Mindkét anyán ugyanannyit állítson, hogy a
„játék” megszűnjön.
4. Egyenesen előre haladva tesztelje a gépet és ellenőrizze, hogy a kormánykerék nem húz-e valamelyik irányba.
5. Ha a kormány valamelyik irányba húz, lazítsa
meg az egyik anyát, és húzza meg a másikat.
Túlságosan ne feszítse meg a vezérmű-láncokat.
Ez megnehezíti a kormányzást, és megnő a vezérmű-láncok elhasználódása.
5.8 AKKUMULÁTOR
Ha a sav bőrre vagy szembe kerül, súlyos sérülést okozhat. Ha bármely testrész savval érintkezik, azonnal nagy
mennyiségű vízzel le kell öblíteni és a lehető leggyorsabban orvoshoz kell fordulni.
Az akkumulátor szelepszabályozós, 12 V névleges
feszültséggel. A akkumulátorban lévő folyadékot
nem kell ellenőrizni, vagy utántölteni. Karbantartásként kizárólag az akkumulátor feltöltése szükséges, például tartós tárolást követően.
Eredeti használati utasítás fordítása
MAGYAR
Az első használatot megelőzően az akkumulátort teljesen fel kell tölteni. Az
akkumulátort mindig teljesen feltöltve
kell tárolni. Ha az akkumulátort feltöltetlen állapotban tárolja, tönkremehet.
5.8.1Feltöltés a motorral
Az akkumulátor az alábbiak szerint feltölthető a
motor generátoráról:
1. Az itt bemutatottak szerint helyezze az akkumulátort a gépbe.
2. Helyezze el a gépet a szabadban, vagy egy hosszabbítóval vezesse ki a kipufogógázt a szabadba.
3. A felhasználói kézikönyv utasításai szerint indítsa be a motort.
4. Folyamatosan, 45 percig működtesse a motort.
5. Állítsa le a motort. Az akkumulátor teljesen feltöltődött.
5.8.2 Feltöltés az akkutöltővel
Ha akkutöltőt használ a feltöltéshez, állandó feszültséggel működő akkutöltőt kell használni.
Forduljon forgalmazójához, hogy beszerezze az
állandó feszültséggel működő akkutöltőt.
Az akkumulátor károsodhat, amennyiben szokványos akkutöltőt használ.
5.8.3 Kiszerelés/beszerelés
Az akkumulátort a motorházban kell elhelyezni. A
kiszerelés/beszerelés során a következők vonatkoznak a kábelek csatlakoztatására:
• Kiszerelés közben Először a fekete kábelt kösse
le az akkumulátor negatív kivezetéséről (–).
Majd a vörös kábelt kösse le az akkumulátor
pozitív kivezetéséről (+).
• Beszerelés közben Először a vörös kábelt csatlakoztassa az akkumulátor pozitív kivezetéséhez (+). Majd a fekete kábelt csatlakoztassa az
akkumulátor negatív kivezetéséhez (–).
Ha a kábeleket nem megfelelő sorrendben csatlakoztatja, fennáll a rövidzárlat
veszélye, és az akkumulátor károsodhat.
Ha a kábeleket felcseréli, a generátor és
az akkumulátor is károsodhat.
HU
5.9 A MOTOR LÉGSZŰRŐJE
Az légszűrőt (papírszűrőt) 100 üzemóra után meg
kell tisztítani/cserélni kell.
MEGJEGYZÉS! A szűrőket gyakrabban kell
tisztítani/cserélni, ha a gép poros területen üzemel.
A légszűrőket az alábbiak szerint kell eltávolítani/
beszerelni:
1. Körültekintően tisztítsa meg a légszűrő házának
a környékét.
2. A két csavar eltávolításával szerelje le a
légszűrő burkolatát (12:R).
3. Távolítsa el papír szűrőbetétet (12:S). Ügyeljen
rá, hogy ne kerüljön szennyeződés a
karburátorba. Tisztítsa meg a légszűrő házát.
4. A papírszűrőt tisztítsa úgy, hogy finoman
hozzáütögeti egy sík felülethez. Ha a szűrő
erősen szennyezett, cserélje ki.
5. Az összeszerelést fordított sorrendben végezze.
A papír szűrőbetét tisztításához nem lehet sűrített
levegőt, vagy petróleum-alapú oldószert, például
kerozint, használni. Megrongálhatja a szűrőt.
Ne használjon sűrített levegőt a papír szűrőbetét
tisztításához. A papír szűrőbetétet tilos beolajozni.
5.10 GYÚJTÓGYERTYA
A gyújtógyertyá(ka)t 200 üzemóránként kell kicserélni (=minden második alapszervizeléskor).
A gyújtógyertya kiszerelése előtt tisztítsa meg a
rögzítést.
Gyújtógyertya: Champion RC12YC vagy ennek
megfelelő típus
Elektródahézag: 0,75 mm.
5.11 LÉGTOROK
Lásd 9.T. A motor léghűtéses. A léghűtőrendszer
elzáródása károsíthatja a motort. A levegő bemeneti nyílását 50 üzemóra után tisztítsa meg. A hűtőrendszer alaposabb tisztítását minden
alapszervizelés során elvégzik.
Biztonságosan rögzítse a kábeleket. A
meglazult kábelek tüzet okozhatnak.
A motort soha nem szabad úgy járatni,
hogy az akkumulátor nincsen csatlakoztatva. Fennáll a generátor és az
elektromos rendszer súlyos károsodásának a veszélye.
5.8.4 Tisztítás
Amennyiben az akkumulátor sarui oxidálódtak,
meg kell azokat tisztítani. Egy drótkefével tisztítsa
meg az akkumulátor saruit és zsírozza meg azokat.
Eredeti használati utasítás fordítása
135
HU
MAGYAR
5.12 KENÉS
Az alábbi táblázat szerinti valamennyi zsírzópontot 50 üzemóránként, valamint minden mosás után
meg kell kenni.
Cél
Intézkedés
Ábra
Középpont 4 zsírzófej
17
Használjon univerzális zsírral
megtöltött zsírzóprést. Addig
pumpálja a zsírt a présből,
ameddig a zsírzófej megtelik.
Vezérmű- Drótkefével tisztítsa meg a
láncok
láncokat.
Univerzális zsírral kenje meg
a láncokat.
Feszítőka- Akkor olajozza meg a csap18
rok
ágypontokat, amikor mindegyik vezérlő aktiválva van.
Ideális esetben két személy
végezze.
Vezérmű- Akkor olajozza meg a kábel- 18
kábelek
végeket, amikor mindegyik
vezérlő aktiválva van.
Ideális esetben két személy
végezze.
5.13 BIZTOSÍTÉK
Elektromos hibák esetén ellenőrizze/cserélje ki a
20 A-s biztosítékot. Lásd 9:S.
6 SZABADALOM – IPARI MINTAOLTALOM
A gépre és alkatrészeire az alábbi szabadalom és
ipari mintaoltalom vonatkozik:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
A GGP fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül módosítsa a terméket.
136
Eredeti használati utasítás fordítása
SLOVENSKO
1 SPLOŠNO
SL
2 OPIS
Ta simbol pomeni OPOZORILO. Navodila upoštevajte dosledno, sicer lahko
pride do resnih poškodb oseb ali opreme.
Pred zagonom stroja obvezno preberite
ta navodila za uporabo in priložena
"VARNOSTNA NAVODILA".
1.1 SIMBOLI
Na stroju so naslednji opozorilni simboli. Njihov
namen je, da vas opozarjajo, na kaj morate biti pozorni pri uporabi in vzdrževanju.
Simboli pomenijo naslednje:
Opozorilo!
Pred uporabo stroja preberite navodila za
uporabo in varnostna navodila.
Opozorilo!
Pazite se predmetov, ki jih stroj izvrže.
Opazovalci naj bodo v varni razdalji od
stroja.
Opozorilo!
Vedno uporabljajte ščitnike za zaščito
pred hrupom.
Opozorilo!
Ta stroj ni namenjen za vožnjo po javnih
cestah.
Opozorilo!
Stroja, opremljenega z originalnimi priključki, ne smete voziti v nobeni smeri na
pobočjih z naklonom, večjim od 10°.
Opozorilo!
Nevarnost poškodb zaradi zmečkanja.
Noge in roke imejte vedno dovolj daleč od
zgibnega krmilnega zgloba.
Opozorilo!
Nevarnost opeklin. Ne dotikajte se glušnika/katalizatorja.
1.2 SKLICI
1.2.1 Slike
V teh navodilih so slike oštevilčene z 1, 2, 3 itd.
Deli, prikazani na slikah, so označeni z A, B, C itd.
Sklic na del C na sliki 2 je naveden kot "2:C".
1.2.2 Poglavja
Poglavja v teh navodilih za uporabo so oštevilčena
v skladu z naslednjim primerom:
"1.3.1 Preverjanje splošne varnosti" je podpoglavje "1.3 Preverjanje varnosti" in je del tega poglavja.
Pri sklicevanju na poglavja je navadno navedena
samo številka poglavja. Npr. "Glejte 1.3.1".
2.1 POGON
2.1.1 Man
Stroj ima pogon na zadnja kolesa.
Zadnja os je opremljena z ročnim menjalnikom s 5
prestavami za vožnjo naprej in eno vzvratno.
Za lažje zavijanje je zadnja os opremljena z diferencialom.
Spredaj nameščene priključke poganjajo pogonski
jermeni.
2.1.2 HST
Stroj ima pogon na zadnja kolesa.
Zadnja os je opremljena s hidrostatičnim menjalnikom z brezstopenjskim nastavljanjem prestavnega
razmerja za vožnjo naprej in nazaj.
Za lažje zavijanje je zadnja os opremljena z diferencialom.
Spredaj nameščene priključke poganjajo pogonski
jermeni.
2.1.3 4WD
Stroj ima 4-kolesni pogon. Moč motorja se na pogonska kolesa prenaša hidravlično. Motor poganja
oljno črpalko, ki črpa olje skozi pogona zadnje in
prednje osi.
Pogon sprednje in pogon zadnje osi sta vezana zaporedno, kar pomeni, da se morajo sprednji in zadnji kolesi vrteti z isto hitrostjo.
Obe gredi sta za lažje zavijanje opremljeni z diferencialom.
Spredaj nameščene priključke poganjajo pogonski
jermeni.
2.2 SMERNO KRMILJENJE
Stroj je pregiben. To pomeni, da je šasija deljena v
prednji in zadnji del, ki se pregibata eden proti drugemu.
To pregibanje stroju omogoča zavijanje okrog dreves in drugih ovir z zelo majhnim obračalnim radijem.
2.3 VARNOSTNI SISTEM
Stroj je opremljen z električnim varnostnim sistemom. Varnostni sistem prekine tiste aktivnosti, ki
lahko povzročijo nevarnost nepravilnih manevrov.
Npr.: Motor lahko zaženete le ob pritisnjeni
stopalki sklopke-zavore.
Delovanje varnostnega sistema je treba
preveriti pred vsako uporabo.
Prevod izvirnih navodil
137
SL
SLOVENSKO
2.4 KRMILJENJE
2.4.1 Mehanizem za dvig orodja, mehanski (1:A)
Za preklapljanje med delovnim položajem in položajem za prevoz:
1. Do konca pritisnite stopalko.
2. Stopalko počasi popuščajte.
2.4.2 Sklopka-parkirna zavora (1:B)
Nikoli ne pritiskajte stopalke med vožnjo. Obstaja nevarnost pregretja sistema za prenos moči.
Stopalka ima naslednje tri položaje:
•Sproščena. Sklopka ne deluje.
Parkirna zavora ni vključena.
• Pritisnjena do polovice. Vozni pogon izključen. Parkirna zavora ni vključena.
• Pritisnjena do konca. Vozni pogon izkljuèen.
Parkirna zavora polno vkljuèena, vendar ni blokirana v tem stanju. Ta položaj se uporablja tudi
za zasilno zavoro.
2.4.3 Blokada parkirne zavore (1:C)
Blokada zaskoči stopalko sklopke-parkirne zavore v do konca pritisnjenem položaju. To služi za blokado stroja na strmini,
med prevozom ipd., kadar motor ne deluje.
Blokada:
1. Do konca pritisnite stopalko (1:B).
2. Premaknite ročico blokade stopalke (1:C) v desno.
3. Sprostite stopalko (1:B).
4. Sprostite ročico blokade stopalke (1:C).
Sprostitev:
Pritisnite in sprostite stopalko (1:B).
2.4.4 Vožnja-delovna zavora (1:F)
Èe motor v nasprotju s prièakovanji ne
zavira, ko je stopalka spušèena, za zasilno zavoro uporabite levo stopalko
(1:B).
S stopalko nastavljate prestavno razmerje med motorjem in pogonskimi kolesi (= hitrost). Pri sproščeni stopalki je vključena delovna zavora.
1. Pritisnite stopalko naprej
– stroj se premika naprej.
2. Brez pritiska na stopalko
– stroj stoji na mestu.
3. Pritisnite stopalko nazaj
– stroj se premika nazaj.
4. Zmanjšajte pritisk na stopalko – stroj zavira.
138
2.4.5 Ročica za nadzor plina in hladnega
zagona motorja (1:D)
Ročica za nastavitev hitrosti motorja in za hladni
zagon.
Èe motor deluje neenakomerno, obstaja nevarnost, da je krmilna roèica preveè naprej, kar vkljuèi èok. To unièuje
motor, poveèuje porabo goriva in škodi
okolju.
1. Hladni zagon motorja - Za hladni zagon motorja pomaknite ročico proti sprednjemu robu utora.
Pri toplem motorju tega položaja ročice
ne uporabljajte.
2. Polni plin – med delovanjem stroja vedno nastavite polni plin.
Lega ročice pri polnem plinu je približno
2 cm za lego hladnega zagona.
3. Prosti tek.
2.4.6 Stikalo za vžig (1:E)
Stikalo za vžig, ki se uporablja za zagon/ustavitev
motorja.
Stroja ne pustite s ključem v položaju 2
ali 3. Lahko pride do požara, gorivo
lahko teče skozi uplinjač v motor in
akumulator se lahko izprazni ter poškoduje.
Štirje položaji:
1. Položaj stop – tokokrog je v kratkem
stiku. Ključ lahko odstranite.
2/3. Delovni položaj.
4. Položaj za zagon – motor z električnim
vžigom se aktivira, ko obrnete ključ v
vzmetni položaj za zagon. Po zagonu motorja pustite, da se ključ vrne v delovni položaj 2/3.
2.4.7 Odjem moči (2:G)
Odgona moèi ne vklapljajte, èe je sprednji prikljuèek v transportnem položaju. S tem bi unièili jermenski pogon.
Ročica za vklop in izklop odjema moči za upravljanje spredaj priključenih orodij. Dva položaja:
1. Naprej potisnjena ročica – izklopljen
odjem moči.
2. Nazaj potisnjena ročica – vklopljen odjem moči.
Prevod izvirnih navodil
SLOVENSKO
2.4.8 Ročica za sprostitev sklopke
Ročica za izklop brezstopenjskega menjalnika.
Različica HST je opremljena z ročico, povezano z
zadnjo osjo. Glejte (5:N).
Različica 4WD je opremljena z dvema ročicama,
povezanima z zadnjo (6:O) in sprednjo (6:P) osjo.
Izklopna ročica ne sme biti nikdar med
zunanjim in notranjim položajem. To
povzroča pregrevanje in uničuje menjalnik.
Ročice omogočajo ročno premikanje stroja brez
pomoči motorja. Dva položaja:
1. Ročica v notranjem položaju – menjalnik je vklopljen za
normalno delovanje.
2. Ročica v zunanjem položaju
– menjalnik je izklopljen. Stroj
lahko premikate ročno.
Stroja ne smete vleči na dolge razdalje ali pri veliki
hitrosti. S tem lahko poškodujete menjalnik.
Stroja ne smete uporabljati, če je najbolj sprednja ročica v zunanjem položaju. To povzroči nevarnost poškodb in
puščanja olja na sprednji osi.
2.4.9 Sedež (3:I)
Sedež je mogoče zložiti in nastaviti v
vzdolžni smeri. Sedež je mogoče v zloženem položaju blokirati z zaponko (3:K) in
nastaviti njegov vzdolžni položaj z gumbi
(3:J).
Sedež je opremljen z varnostnim stikalom, ki je
povezano z varnostnim sistemom stroja. To pomeni, da so nekatera nevarna opravila onemogočena,
kadar na sedežu nihče ne sedi.
2.4.10 Pokrov motorja (4:U)
Dostop do ventila na dovodu goriva, akumulatorja in motorja je pri stroju mogoč
pri odprtem pokrovu motorja. Pokrov motorja je zapet z gumijastim trakom.
Pokrov motorja odprite na naslednji način:
1. Odpnite gumijasti trak (4:V) pri sprednjem robu
pokrova motorja.
2. Pokrov motorja previdno dvignite nazaj.
Zaprite v obratnem vrstnem redu.
Stroja ne smete uporabljati, če pokrov
motorja ni zaprt in zapet. Obstaja nevarnost opeklin in zmečkanin
2.4.11 Hitri nosilci (19:H)
Hitro spojko je mogoče razstaviti, kar zelo
poenostavlja zamenjavo priključkov.
Hitre spojke omogočajo hitro premikanje
podstavka priključka iz enega položaja v
drugega.
• Običajni položaj s popolnoma napetim jermenom.
SL
• Štiri cm za normalnim položajem z ohlapnim
jermenom, tako da je podstavek priključka bližje stroju.
Ko snamete jermen z jermenice, hitre spojke poenostavijo zamenjavo jermena in podstavka priključka ter olajšajo premikanje v položaj za
čiščenje ali servisiranje.
Popuščanje jermena:
1. Z obeh strani odstranite varnostna zatiča
(19:G).
2. Odprite hitre spojke, tako da s peto pritisnete
nanje na zadnjem koncu. Glejte (19:F).
Pri odprtih hitrih spojkah roke podstavka priključkov prosto ležijo v delih
gredi. Nikoli ne prestavljajte podstavka
v položaj za servisiranje ali pranje, ne
da bi pred tem sprostili jermen podstavka in spojili hitre spojke.
3. Opravite potrebne popravke, na primer:
• sprostite jermen;
• zamenjajte podstavek priključkov, tako da popustite roke podstavka. Glejte sl. 21.
Napenjanje jermena:
Najprej napnite eno stran in nato še drugo v skladu
s spodnjimi navodili.
Ne vrtite vzvoda z rokami, saj vam lahko zmečka prste.
1. Postavite nogo na vzvod (20:J) in ga pazljivo
zavrtite za polovico vrtljaja naprej.
2. Namestite varnostni zatič (19:G).
3. Ponovite še za drugo stran.
3 PODROČJA UPORABE
Stroj smete uporabljati samo za spodaj navedena
dela in le z navedenimi originalnimi priključki
GGP.
Delovanje
Originalna oprema GGP
Košnja
S kosilnicami:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Čiščenje snega S plugom. Priporočamo snežne
verige in uteži na okviru stroja.
Košenje trave in Z vlečnim zbiralnikom velikozbiranje listja
sti 38" ali 42".
Prevoz trave in S prekucnikom.
listja
Pometanje
Uporaba priključka za pometanje. Priporočamo uporabo protiprašnega ščitnika.
Odstranjevanje Z uporabo spredaj nameščeneplevela na pešče- ga priključka za pletje.
nih poteh
Prevod izvirnih navodil
139
SL
SLOVENSKO
Največja navpična obremenitev na vlečno kljuko
ne sme presegati 100 N.
Največja naletna obremenitev na vlečno kljuko zaradi vlečenih priključkov ne sme presegati 500 N.
POZOR! Pred uporabo prikolice se posvetujte s
svojo zavarovalnico.
POZOR! Ta stroj ni namenjen za vožnjo po javnih
cestah.
4 ZAGON IN DELOVANJE
Stroja ne smete uporabljati, če pokrov
motorja ni zaprt in zapet. Nevarnost
opeklin in udarcev.
4.1
NALIVANJE BENCINA (7:Q)
Vedno uporabljajte neosvinčeni bencin. Nikoli ne
smete uporabljati bencinske mešanice za dvotaktne motorje.
Prostornina posode za gorivo je 6 litrov. Nivo goriva lahko odčitate skozi prozorno posodo.
POZOR! Navaden neosvinčeni bencin je hlapljiv
in ga ne smete hraniti dlje kakor 30 dni.
Uporabljate lahko tudi okolju prijazen alkilatni
bencin. Zaradi svoje sestave je ta bencin manj škodljiv za ljudi in naravo.
Bencin je izredno vnetljiv. Vedno ga
hranite v posebej za to izdelanih posodah.
Bencin vedno nalivajte ali dolivajte na
prostem in pri tem nikoli ne kadite. Gorivo nalijte pred zagonom motorja. Ko
motor deluje ali je še vroč, nikoli ne odstranite pokrovčka za gorivo niti ne nalivajte bencina.
Bencinskega tanka nikoli ne napolnite do vrha. Pustite nekaj praznega prostora (= najmanj cevasti
zgornji del posode in 1–2 cm v posodi), tako da
bencin ne izteka, ko se segreje in razširi. Glejte sliko 7.
4.2 PREVERJANJE NIVOJA MOTORNEGA OLJA
Ob dostavi je blok motorja napolnjen z oljem SAE
10W-30.
Pred vsako uporabo stroja preverite, ali je nivo
olja pravilen. Stroj mora stati na vodoravni
podlagi.
S krpo očistite okoli merilne palice za olje.
Odvijte jo in izvlecite. Nato jo obrišite.
Vstavite jo do konca v odprtino in privijte.
Nato jo spet odvijte in izvlecite. Odčitajte količino
olja. Dolijte olje do oznake “FULL“, če je nivo olja
pod njo. Glejte slike 8.
Nivo olja ne sme nikoli preseči oznake "FULL".
To bi povzročilo pregrevanje motorja. Če nivo olja
preseže oznako "FULL", je treba izpustiti toliko
olja, da je dosežen pravilen nivo.
140
4.3 PREVERJANJE KOLIČINE OLJA
Pred vsako uporabo stroja preverite količino
olja. Stroj mora stati na vodoravni podlagi.
Odčitajte količino olja v posodi (9:R). Količina
mora biti med oznakama MAX in MIN. Če je to
potrebno, olje dolijte.
Vrsta olja:
Vrsta olja
4WD
Sintetično olje 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 PREVERJANJE VARNOSTI
Prepričajte se, da so spodnji rezultati preverjanja
varnosti doseženi, ko preizkušate svoj stroj.
Preverjanje varnosti morate izvesti vedno, pred vsako uporabo.
Če kateri koli od spodnjih rezultatov ni
dosežen, stroja ne smete uporabljati!
Odpeljite ga na popravilo v servisno delavnico.
4.4.1 Preverjanje splošne varnosti
Predmet
Rezultat
Napeljava goriva Brez puščanja.
in povezave.
Električni kabli.
Nepoškodovana izolacija.
Brez mehanskih poškodb.
Izpušni sistem.
Brez puščanja na spojih.
Vsi vijaki priviti.
Napeljava olja
Brez puščanja. Brez poškodb.
Zapeljite stroj
Stroj se bo ustavil.
naprej/nazaj in
sprostite stopalko
delovne zavore.
Preskusna vožnja Brez neobičajnih vibracij.
Brez neobičajnih zvokov.
4.4.2 Preverjanje električne varnosti
Delovanje varnostnega sistema preveriti pred vsako uporabo.
Stanje
Stopalka sklopke-parkirne
zavore ni pritisnjena.
Odjem moči ni vklopljen.
Stopalka sklopke-parkirne
zavore je pritisnjena.
Odjem moči je vklopljen.
Motor deluje. Odjem moči
je vklopljen.
Motor deluje.
Prevod izvirnih navodil
Kaj storiti
Poskusite
zagnati
motor.
Poskusite
zagnati
motor.
Voznik
vstane s
sedeža.
Odstranite
varovalko.
Glejte 9:S.
Rezultat
Motor se
ne bo
zagnal.
Motor se
ne bo
zagnal.
Motor bo
ugasnil.
Motor
mora ugasniti.
SLOVENSKO
4.5 ZAGON
1. Odprite ventil na dovodu goriva. Glejte 10:U.
2. Preverite, da je kabel vžigalne svečke nameščen
na vžigalni svečki (če jih je več, preverite vse).
3. Prepričajte se, ali je odjem moči izklopljen.
4. Ne držite noge na stopalki za vožnjo.
5. Zagon hladnega motorja – ročico za nadzor plina prestavite v položaj za hladni zagon motorja.
Zagon toplega motorja – ročico za nadzor plina
prestavite v položaj polnega plina (približno 2
cm za položajem za hladni zagon).
6. Do konca pritisnite stopalko sklopke-parkirne
zavore.
7. Obrnite ključ in zaženite motor.
8 Če ste predhodno premaknili ročico v položaj
za hladni zagon, jo po zagonu motorja postopno
premaknite do položaja polnega plina (približno 2 cm za položajem za hladni zagon).
9. Pri hladnem zagonu motorja stroja ne obremenite takoj, ampak pustite, da motor najprej nekaj
minut dela brez obremenitve. Tako se bo olje
segrelo.
Med delovanjem stroja vedno nastavite polni plin..
4.6 NASVETI ZA UPORABO
Vedno preverite, ali je količina olja v motorju prava. To je še zlasti pomembno pri delu na pobočju.
Glejte 4.2.
Bodite previdni pri vožnji po pobočju.
Izogibajte se sunkovitemu speljevanju
ali ustavljanju pri vožnji gor ali dol po
pobočju. Po pobočju nikoli ne vozite v
prečni smeri. Premikajte se v smeri od
zgoraj navzdol ali od spodaj navzgor.
Stroja na pobočjih z naklonom, večjim
od 10°, ne smete voziti v nobeni smeri.
Pri vožnji na pobočjih in pri ostrem zavijanju zmanjšajte hitrost – tako boste
obdržali nadzor nad strojem in zmanjšali možnost prevrnitve.
Ne obračajte volana do konca, kadar
vozite v najvišji prestavi in s polnim plinom. Stroj se lahko hitro prevrne.
Roke in prste imejte vedno dovolj daleč
od zgibnega krmilnega zgloba in nosilca
sedeža. Nevarnost poškodb zaradi
zmečkanja. Nikdar ne vozite z odprtim
pokrovom motorja.
4.7
USTAVITEV
Izklopite odjem moči. Vklopite parkirno zavoro.
Motor pustite delovati v prostem teku 1–2 minuti.
Obrnite ključ in tako ugasnite motor.
Zaprite ventil na dovodu bencina. To je še zlasti
pomembno, če boste stroj na primer prevažali na
prikolici.
SL
Če ob stroju ni nikogar, odstranite kabel z vžigalne svečke in odstranite ključ
za vžig.
Takoj po ustavitvi je motor lahko zelo
vroč. Ne dotikajte se glušnika, cilindra
ali hladilnih reber. To lahko povzroči
opekline.
4.8 ČIŠČENJE
Da zmanjšate nevarnost požara, poskrbite, da v bližini motorja, glušnika in
posode za gorivo nikoli ni trave, listja in
olja.
Da zmanjšate nevarnost požara, redno
preverjajte, ali kje iztekata olje in/ali
gorivo.
Nikoli ne uporabljajte vode pod visokim tlakom. Lahko bi poškodovali tesnila gredi, električno opremo ali
hidravlične ventile.
Nikoli ne usmerjajte curka komprimiranega zraka v rebra hladilnika motorja. To bi poškodovalo rebra.
Stroj po vsaki uporabi očistite. Čistite po spodnjih
navodilih:
• Vode ne pršite neposredno v motor.
• Motor očistite s krtačo in/ali stisnjenim zrakom.
• Pri motorju očistite odprtine za dotok hladilnega zraka (9:T).
• Po pranju z vodo zaženite motor stroja in kosilnico, da odstranite vodo, ki bi lahko drugače
vdrla v ležaje in jih poškodovala.
5 VZDRŽEVANJE
5.1 SERVISNI PROGRAM
Za zanesljivo in okolju prijazno delovanje stroja
priporočamo, da se ravnate po predpisanem servisnem programu.
Servisiranje v pooblaščeni servisni delavnici jamči
profesionalno delo z uporabo originalnih nadomestnih delov.
5.2 PRIPRAVE
Vse servisiranje in vse vzdrževanje morate opraviti na mirujočem stroju pri ugasnjenem motorju.
Vedno vklopite parkirno zavoro, da
preprečite samodejno premikanje stroja.
Ugasnite motor.
Prevod izvirnih navodil
Nenačrtovan vžig motorja preprečite
tako, da odstranite kabel s svečke (če jih
je več, odstranite vse) in odstranite
ključ za vžig.
141
SL
SLOVENSKO
5.3 TLAK V PNEVMATIKAH
5.5 PRENOS MOČI (4WD)
Tlak v pnevmatikah nastavite, kakor sledi:
Spredaj: 0,6 bara (9 psi).
Zadaj: 0,4 bara (6 psi).
5.4 MENJAVA MOTORNEGA OLJA
IN FILTRA
Olje prvič zamenjajte po 5 urah delovanja, nato pa
po vsakih 50 urah ali enkrat v vsaki sezoni.
Olje menjajte pogosteje (po 25 urah delovanja ali
najmanj enkrat na sezono), če motor deluje v zahtevnih pogojih ali pri visokih temperaturah okolice.
Uporabljajte olje po spodnji tabeli.
Olje
SAE 10W-30
Obratovalni razred SJ ali viљji
Uporabljajte olje brez dodatkov.
Ne nalijte preveč olja. To bi lahko povzročilo pregrevanje motorja.
Olje menjajte pri toplem motorju.
Motorno olje je lahko zelo vroče, če ga
izpustite takoj po ustavitvi motorja. Zaradi tega pred izpuščanjem olja pustite,
da se motor nekaj minut hladi.
1. Namestite objemko na cev za izpust olja. Uporabite polimersko ali podobno. Glejte sliko
10:V.
2. Premaknite objemko 3–4 cm vzdolž cevi za izpust olja in izvlecite čep.
3. Olje zberite v zbirno posodo.
POZOR! Olja ne smete politi po pogonskih
jermenih.
4. Olje odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
5. Znova namestite čep za izpust olja in premaknite objemko nazaj, tako da cev objame nad čepom.
6. Odstranite merilno palico za olje in nalijte novo
olje.
Količina olja: približno 1,4 litra
7. Potem ko ste nalili olje, zaženite motor in ga pustite teči v prostem teku 30 sekund.
8. Preverite, ali olje kje pušča.
9. Ugasnite motor. Počakajte 30 sekund in nato
preverite količino olja v skladu z 4.2.
142
Olje hidravličnega sistema prenosa moči preverjajte/dolivajte in menjajte v časovnih intervalih po
spodnji tabeli.
Prvič Nato v intervalih po
Opravilo
Delovne ure
Preverjanje nivoja – doli50
vanje
Zamenjava olja
5
200
Vrsta olja: Sintetično olje 5W-50.
Količina olja pri zamenjavi: približno 3,5 litra.
5.5.1 Preverjanje - dolivanje
Glejte “4.3”.
5.5.2 Izpust olja
1. Stroj pustite teči 10–20 minut pri različnih hitrostih, da se olje v prenosu moči segreje.
2. Postavite stroj na popolnoma ravno podlago.
3. Potegnite obe ročici za sprostitev po sliki 6.
4. Eno zbiralno posodo postavite pod zadnjo os,
drugo pa pod sprednjo os.
5. Snemite pokrov z rezervoarja. Glejte sliko 9:R.
Za odstranitevčep za izpust olja uporabljajte samo kvadratni ključ 3/8". Z
drugimi orodji bi čep poškodovali.
6. Odstranite čep za izpust olja na zadnji osi. Očistite odprtino za ključ in uporabite kvadratni
ključ 3/8". Glejte sliko 11.
7. Odstranite dva čepa za izpust olja na sprednji
osi. Uporabite 12-milimetrski natični ključ. Pustite, da olje izteče iz pogona sprednje osi in cevi. Glejte sl. 12.
8. Preverite, ali so tesnila na izpustnih ceveh na
sprednji osi brezhibna. Glejte sliko 12. Čepe
spet namestite. Moment privijanja: 15–17 Nm.
Če čep za izpust olja privijete z momentom, večjim od 5 Nm, ga poškodujete.
9. Preverite, ali je tesnilo na čep za izpust olja na
zadnji osi brezhibno. Glejte sl. 11:Y. Namestite
nazaj na zadnjo os. Privijte čep za izpust olja z
momentom 5 Nm.
10.S sesalno črpalko posesajte olje iz spodnjih delov rezervoarja. Glejte sl. 13.
11.Olje odstranite v skladu s predpisi o varovanju
okolja.
5.5.3 Nalivanje olja
Motor ne sme teči pri pritisnjenem
vzvodu za sprostitev zadnje sklopke in
izvlečenem vzvodu za sprostitev sprednje sklopke.
Prevod izvirnih navodil
SLOVENSKO
Pri tem bi se poškodovala tesnila na sprednji
osi.
1. Posodo za olje napolnite z novim oljem.
Če boste motor prižigali v zaprtem prostoru, uporabite napravo za odvajanje
izpušnih plinov, ki jo priključite na izpušno cev motorja.
2. Preverite, ali je vzvod za sprostitev sklopke zadnje osi izvlečen.
3. Zaženite motor. Po zagonu motorja vzvod za
sprostitev sklopke sprednje osi samodejno zdrsne nazaj noter.
4. Izvlecite vzvod za sprostitev sklopke sprednje
osi.
POZOR! Sistem vsrka olje zelo hitro. Posoda
mora biti vedno popolnoma napolnjena. Pazite, da sistem ne vsrka zraka.
5. Blokirajte pedal v položaju za vožnjo naprej,
tako da ga podstavite z leseno zagozdo. Glejte
sl. 14. Ročno nalijte novo olje v oljni rezervoar.
6. Pustite motor teči eno minuto pri pedalu v položaju za vožnjo naprej.
7. Odstranite leseno zagozdo in premaknite pedal
v položaj za vožnjo nazaj. Še naprej nalivajte
olje.
8. Pustite motor teči eno minuto pri pedalu v položaju za vožnjo nazaj.
9. Menjajte položaj pedala za smer vožnje na eno
minuto in dolivajte olje, dokler v rezervoarju ne
nehajo nastajati zračni mehurčki.
10.Ugasnite motor, namestite pokrov na oljni rezervoar in zaprite pokrov motorja.
11.Opravite preizkusno vožnjo (nekaj minut) in
nato spet preverite nivo olja v rezervoarju.
5.6 JERMENSKI PRENOSI
Po 5 urah delovanja preverite, ali so vsi jermeni
brezhibni in nepoškodovani.
5.7 SMERNO KRMILJENJE
Krmilni mehanizem morate preveriti/nastaviti po 5
urah delovanja, potem pa po vsakih 100 urah delovanja.
5.7.1 Preverjanje
Volan za malenkost obrnite v levo in desno. Krmilne verige ne smejo imeti mrtvega hoda.
5.7.2 Nastavitev
Če je treba, nastavite krmilni verigi na naslednji
način:
1. Postavite stroj v položaj naravnost naprej.
2. Krmilni verigi nastavite z dvema maticama, ki
se nahajata pod centralno točko. Glejte sliko 16.
3. Obe matici prilagodite enako, tako da mrtvega
hoda volana ne bo več mogoče zaznati.
4. Poskusno zapeljite stroj naprej in nazaj in preverite, ali je volan centriran.
SL
5. Če volan ni pravilno centriran, odvijte eno matico in privijte drugo.
Krmilnih verig ne smete preveč zategniti. V takšnem primeru boste stroj težko upravljali, krmilne verige pa se bodo hitreje obrabile.
5.8 AKUMULATOR
Če pride kislina v stik z očmi ali kožo,
lahko povzroči resne poškodbe. Če pridete s katerim koli delom telesa v stik s
kislino, ga takoj izperite z veliko količino vode in čimprej poiščite zdravniško
pomoč.
Akumulator je zaprt akumulator z nominalno napetostjo 12 V. Tekočine v akumulatorju ni treba in
ni mogoče preverjati ali dodajati. Edino potrebno
vzdrževanje je polnjenje, če na primer akumulatorja dalj časa ne uporabljate.
Akumulator je treba pred prvo uporabo povsem napolniti. Vedno ga shranjujte povsem napolnjenega. Če
akumulator shranite v izpraznjenem
stanju, ga lahko resno poškodujete.
5.8.1 Polnjenje z motorjem
»Akumulator lahko napolnite z dinamom na motorju na naslednji način:«
1. Akumulator namestite na stroj, kot je opisano
spodaj.
2. Stroj postavite na prosto ali namestite napravo
za odvajanje izpušnih plinov.
3. Prižgite motor v skladu z navodili za uporabo.
4. Motor pustite delovati neprekinjeno 45 minut.
5. Ugasnite motor. Akumulator je sedaj napolnjen.
5.8.2 Polnjenje akumulatorja s polnilnikom
Pri polnjenju s polnilnikom morate uporabiti polnilnik s konstantno napetostjo.
Za nakup polnilnika s konstantno napetostjo se
obrnite na prodajalca.
Če uporabljate standardni tip polnilnika akumulatorjev, lahko akumulator poškodujete.
5.8.3 Odstranjevanje/Nameščanje
Akumulator se nahaja pod ohišjem motorja. Med
odstranjevanjem/nameščanjem pri priključevanju
kablov upoštevajte naslednje:
• Odstranjevanje. Najprej odklopite črn kabel z
negativnega pola akumulatorja (–). Nato odklopite rdeč kabel s pozitivnega pola akumulatorja
(+).
• Nameščanje. Najprej povežite rdeč kabel na pozitivni pol akumulatorja (+). Nato povežite črn
kabel na negativni pol akumulatorja (–).
Če kabla priklopite/odklopite v napačnem vrstnem redu, lahko pride do kratkega stika in poškodb akumulatorja.
Prevod izvirnih navodil
143
SLOVENSKO
SL
Če kabla zamenjate, bo prišlo do poškodb dinama in akumulatorja.
Dobro pritrdite vse kable. Slabo pritrjeni kabli lahko povzroèijo požar.
Motor ne sme nikdar teči brez priključenega akumulatorja. Pride lahko do
resnih poškodb dinama in električnega
sistema.
5.8.4 Čiščenje
Oksidirana pola akumulatorja je treba očistiti. Očistite ju z žično krtačo in ju naoljite s kontaktno mastjo.
5.9
ZRAČNI FILTER MOTORJA
Zračni filter (papirnati filter) morate očistiti/
zamenjati po 100 urah delovanja.
POZOR! Filtre morate očistiti/zamenjati
pogosteje, če stroj deluje v prašnem okolju.
Odstranite/namestite zračne filtre na naslednji
način.
1. Temeljito očistite okolico ohišja zračnega filtra
(12:R).
2. Odstranite pokrov zračnega filtra, tako da
odvijete dva vijaka.
3. Odstranite papirnati filter (12:S). Poskrbite, da
v uplinjač ne pridejo kakršne koli smeti.
Očistite ohišje zračnega filtra.
4. Očistite papirni filter, tako da z njim previdno
trkate ob ravno podlago. Če je filter zelo
umazan, ga zamenjajte.
5. Spet sestavite v obrnjenem vrstnem redu.
Za čiščenje vložka papirnatega filtra ne smete uporabljati stisnjenega zraka ali topil na podlagi nafte,
kot je na primer kerozin. To bi poškodovalo filter.
Za čiščenje vložka papirnatega filtra ne uporabljajte stisnjenega zraka. Vložka papirnatega filtra ne
smete naoljiti.
5.10 VŽIGALNA SVEČKA
5.12 MAZANJE
Vse mazalne točke, v skladu s spodnjo tabelo, morajo biti namazane vsakih 50 ur delovanja in tudi
po vsakem pranju.
Del
Kaj storiti
Slika
Centralna 4 mazalke.
17
točka
Uporabite mazalno tlačilko,
napolnjeno z univerzalno
mastjo. Polnite, dokler se ne
pojavi mast.
Krmilne
Z žično krtačo skrtačite
verige
verige do čistega.
Napršite z univerzalnim pršilom za verige.
Natezne
Naoljite ležajne točke z oljno 18
ročice
posodico, medtem ko je
ustrezna komanda vključena.
Najbolje je, če to izvajata dve
osebi.
Krmilni
Naoljite konce kablov z oljno 18
kabli
posodico, medtem ko je
ustrezna komanda vključena.
Za to opravilo sta potrebni
dve osebi.
5.13 VAROVALKA
V primeru električnih napak preverite ali zamenjajte varovalko 20 A. Glejte 9:S.
6 PATENTNA ZAŠČITA IZDELKA
Ta stroj in njegovi sestavni deli so zaščiteni z naslednjimi patenti in registracijo izdelka:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
Vžigalne svečke je treba zamenjati po vsakih 200
urah delovanja (= pri vsakem generalnem servisu).
Preden odklopite vžigalni kabel, očistite okolico
njegovega priključka.
Vžigalna svečka Champion RC12YC ali ekvivalentna.
Razmik med elektrodama: 0,75 mm.
5.11 ZAJEM ZRAKA
Glejte 9:T. Motor ima zračno hlajenje. Zamašen
hladilni sistem lahko poškoduje motor. Očistite
odprtino za zajemanje zraka po 50 urah delovanja.
Podrobnejše čiščenje hladilnega sistema se opravi
pri vsakem generalnem servisu.
144
GGP si pridržuje pravico do spremembe izdelka
brez prejšnjega opozorila.
Prevod izvirnih navodil
EESTI KEELES
1 ÜLDINFO
ET
2 KIRJELDUS
See sümbol tähistab HOIATUST. Kui
neid juhiseid hoolikalt ei järgita, võib
tulemuseks olla tõsine tervisekahjustus
ja/või varaline kahju.
Enne masina käivitamist peate hoolikalt lugema käesolevaid kasutusjuhiseid ja kaasasolevat brošüüri
„OHUTUSJUHISED”.
1.1 SÜMBOLID
Masinal on nähtaval järgmised sümbolid. Need tuletavad kasutajale meelde, millist hoolikust ja tähelepanu tuleb kasutuse ja hoolduse ajal
rakendada.
Sümbolite tähendus on järgmine:
Hoiatus!
Enne masina kasutamist lugege kasutusjuhendit ja ohutusjuhendit.
Hoiatus!
Hoiduge väljapaiskuvate esemete eest.
Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Hoiatus!
Kasutage alati kuulmiskaitsevahendeid.
Hoiatus!
Käesolev masin ei ole mõeldud sõitmiseks
üldkasutatavatel teedel.
Hoiatus!
Originaaltarvikutega varustatud masin ei
tohi sõita üheski suunas kallakutel, mille
kalle on suurem kui 10ŗ.
Hoiatus!
Muljumisvigastuste oht. Hoidke käed ja
jalad rooliliigendi ühenduskohast ohutus
kauguses.
Hoiatus!
Põletusoht. Ärge puutuge summutit/katalüüsneutralisaatorit.
1.2 VIITED
1.2.1 Joonised
Käesoleva juhendi joonised on märgistatud 1, 2, 3
jne.
Joonistel näidatud osad on märgistatud A, B, C jne.
Viide masinaosale C joonisel 2 kirjutatakse „2:C”.
1.2.2 Pealkirjad
Käesolevate juhiste pealkirjad on nummerdatud
kooskõlas järgmise näitega:
”1.3.1 Üldine ohutuskontroll” on jaotise „1.3 Ohutuskontroll” alapealkiri ja kuulub selle pealkirja alla.
Pealkirjadele viidates kirjutatakse tavaliselt üksnes
pealkirja number, nt „vt 1.3.1”.
2.1 SÕITMINE
2.1.1 HST
Masinal on tagarattavedu.
Tagatelg on varustatud hüdraulilise ülekandega
piiramatult muudetava edaspidi- ja tagurpidi käigu
suhtega.
Tagatelg on pööramise hõlbustamiseks varustatud
ka diferentsiaaliga.
Ette paigaldatavad tööseadmed pannakse liikuma
veorihmade abil.
2.1.2 4WD
Masinal on neljarattavedu. Jõuülekanne mootorist
veoratasteni toimub hüdrauliliselt. Mootor
käivitab õlipumba, mis pumpab õli läbi taga- ja
esitelje ajami.
Esitelg ja tagatelg on ühendatud jadamisi, mis
tähendab, et esirattad ja tagarattad on sunnitud
pöörlema sama kiirusega.
Pööramise hõlbustamiseks on mõlemad teljed
varustatud diferentsiaaliga.
Ette paigaldatavad tööseadmed pannakse liikuma
veorihmade abil.
2.2 ROOLIMINE
Masin on liigendatud. See tähendab, et šassii on jagatud esi- ja tagasektsiooniks, mida saab üksteise
suhtes pöörata.
Liigendatud juhtimine tähendab seda, et masin
saab pöörata ümber puude ja teiste takistuste äärmiselt väikese pööramisraadiusega.
2.3 OHUTUSSÜSTEEM
Masin on varustatud elektrilise ohutussüsteemiga.
Ohutussüsteem katkestab teatud tegevused, mis
võivad kaasa tuua ebaõigete manöövrite ohu.
Näit. mootorit saab käivitada ainult siis, kui siduripiduripedaal on alla vajutatud.
Ohutussüsteemi toimimist tuleb iga
kord enne kasutamist kontrollida.
2.4 JUHTIMISSEADMED
2.4.1 Tõstemehhanismi rakendamine, mehaaniline (1:A)
Tööasendist transpordiasendisse lülitamiseks:
1. Vajutage pedaal täiesti alla.
2. Vabastage pedaal aeglaselt.
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
145
ET
EESTI KEELES
2.4.2 Sidur-seisupidur (1:B)
Ärge kunagi vajutage seda pedaali sõidu ajal. Esineb jõuülekande ülekuumenemise oht.
Pedaalil (1:B) on järgmised
kolm asendit:
•Vabastatud - Sidur ei ole aktiveeritud. Seisupidur ei ole rakendatud.
• Pooleldi alla vajutatud - Edaspidikäik väljas.
Seisupidur ei ole rakendatud.
• Täiesti alla vajutatud - Edaspidikäik väljas.
Seisupidur on täielikult rakendatud, kuid mitte
lukustatud. Seda asendit kasutatakse ka rikkepidurina.
2.4.3 Inhibiitor, seisupidur (1:C)
Inhibiitor lukustab „siduri-piduri” pedaali
allavajutatud asendis. Seda funktsiooni
kasutatakse masina lukustamiseks kallakutel, transpordi ajal jms, kui mootor ei
tööta.
Lukustamine:
1. Vajutage pedaal (1:B) täiesti alla.
2. Lükake inhibiitor (1:C) paremale.
3. Vabastage pedaal (1:B).
4. Vabastage inhibiitor (1:C).
Lukustuse avamine:
Vajutage ja vabastage pedaal (1:B).
2.4.4 Sõidupidur (1:F)
Kui masin pedaali vabastamisel ei pidurda, tuleks kasutada vasakut pedaali
(1:B) rikkepidurina .
Pedaal määrab hammasülekande suhte mootori ja
veorataste vahel (=kiiruse). Kui pedaal vabastatakse, rakendub sõidupidur.
1. Vajutage pedaali ettepoole
– masin liigub edasi.
2. Pedaalil koormus puudub
– masin on statsionaarne.
3. Vajutage pedaali tahapoole
– masin tagurdab.
4. Vabastage pedaal survest –
masin pidurdab.
2.4.5 Õhuklapi juhtimisseade (1:D)
Mootori kiiruse seadistamiseks ja külma mootori
käivitamiseks õhuklapiga.
Kui mootor töötab ebaühtlaselt tähendab see, et juhtimisseade on liiga ees ja
õhuklapp aktiveeritud. See kahjustab
mootorit, tõstab kütusetarbimist ja on
keskkonnale kahjulik.
146
1. Õhuklapp – külma mootori käivitamiseks. Aktiveeritud õhuklapi asend on soone eesotsas.
Ärge kasutage selles asendis, kui mootor on soe.
2. Täisgaas – kui masin töötab, tuleks alati kasutada täisgaasi.
Täisgaasi asend on ligikaudu 2 cm aktiveeritud õhuklapi asendist tagapool.
3. Tühikäik.
2.4.6 Süütelukk (1:E)
Ärge jätke masinat järelevalveta, kui
võti on asendis 2 või 3. Tekib põlenguoht, kütus võib voolata läbi karburaatori mootorisse, ning on oht, et aku
tühjeneb ja saab kahjustada.
Süütelukku kasutatakse mootori käivitamiseks/
seiskamiseks. Neli asendit:
1. Stopp-asend – mootor seisab. Võtme
võib eemaldada.
2/3. Tööasend.
4. Käivitusasend – elektrikäivitusega
mootor aktiveeritakse, kui võti keeratakse
vedrukoormusega käivitusasendisse. Kui
mootor on käivitunud, laske võtmel pöörduda tagasi tööasendisse 2/3.
2.4.7 Käitusvõll (2:G)
Käitusvõlli ei tohi kunagi rakendada,
kui ette paigaldatav tööseade on transpodiasendis. See rikub rihma ülekande.
Käitusvõlli rakendamise ja vabastamise hoob ette
paigaldatavate tarvikutega töötamiseks. Kaks
asendit:
1. Hoob ette lükatud – käitusvõll vabastatud.
2. Hoob taha lükatud – käitusvõll rakendatud.
2.4.8 Siduri vabastamise hoob
Muutuva ülekande vabastamise hoob.
HST on varustatud tagateljega ühendatud hoovaga. Vt (5:N).
4WD on varustatud kahe hoovaga, mis on ühendatud tagatelje (6:O) ja esiteljega (6:P).
Vabastamishoob ei tohi kunagi olla välimise ja sisemise asendi vahepeal. Ülekanne kuumeneb üle ja saab
kahjustada.
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
EESTI KEELES
Hoovad võimaldavad masinat käsitsi ilma mootori
abita liigutada. Kaks asendit:
1. Hoob sisemises asendis –
ülekanne on rakendatud tavapäraseks töötamiseks.
2. Hoob välimises asendis –
ülekanne vabastatud. Masinat
saab liigutada käsitsi.
Masinat ei või pukseerida pikki vahemaid ega
suurtel kiirustel. Ülekanne võib kahjustada saada.
Masinaga ei tohi töötada nii, et kõige
eesmine hoob on välimises asendis.
Kahjustuse ja õlilekke oht esiteljele.
2.4.9 Iste (3:I)
Istet saab kokku panna ning seda saab ka
ette-ja tahapoole reguleerida. Istet saab
ülesvolditud asendisse lukustada fiksaatori (3:K) abil ning ette-ja tahapoole reguleerida nuppude (3:J) abil.
Iste on varustatud turvalülitiga, mis on ühendatud
masina ohutussüsteemiga. See tähendab, et teatud
ohtlikud tegevused ei ole võimalikud, kui istmel
keegi ei istu. Vt ka 4.4.2.
2.4.10 Mootorikate (4:L)
Kütusekraanile, akule ja mootorile ligipääsemiseks on masinal avatav mootorikate. Mootorikate lukustatakse
kummirihmaga.
Mootorikatet avatakse järgmiselt:
1. Võtke kummirihm (4:M) mootorikatte esiserval
lahti.
2. Tõstke ettevaatlikult mootorikate üles.
Sulgege vastupidises järjekorras.
Masinat ei tohi kasutada, kui mootorikate ei ole suletud ja lukustatud. Põletuste ja muljumisvigastuste oht.
2.4.11 Kiirvabastusega paigaldus (19:H)
Kiirühendusi saab eemaldada, seega on
erinevate töövahendite vahetamine väga
lihtne.
Kiirühendused võimaldavad liigutada niidukit
hõlpsalt kahe asendi vahel:
• Tavaline asend täielikult pingul rihmaga.
• 4 cm tavalisest asendist tagapool lõdvendatud
rihmaga, nii et niiduk on põhimasinale lähemal.
Et rihma pingutusrull vabastatakse rihma küljest,
lihtsustavad kiirühendused rihma ja niiduki vahetamist ning kergendavad ka pesu- ja hooldusasendisse nihutamist.
Rihma pingest vabastamine:
1. Eemaldage mõlemalt küljelt lukustustihvtid
(19:G).
2. Avage kiirühendused, vajutades nende tagaosa
kannaga alla. Vt (19:F).
ET
Kui kiirühendused on avatud, lebavad
niiduki haarad vabalt võlliosades. Niidukit ei tohi kunagi hooldus- ega pesuasendisse viia ilma niiduki rihma
lahtihaakimise järel taas kiirühendusi
lukustamata.
3. Tehke vajalikud korrigeerimistoimingud, nt:
• Haakige rihm lahti.
• Haakige niiduki haarad lahti niiduki vahetamiseks. Vt joonis 21.
Rihma pingutamine:
Esmalt pingutage alltoodud juhiste kohaselt ühte
poolt ja seejärel teist.
Ärge pöörake hooba kätega. Muljumisvigastuste oht.
1. Asetage jalg hoovale (20:J) ja pöörake ettevaatlikult pool pööret edasi.
2. Paigaldage lukustustihvt (19:G).
3. Tehke sama teise poolega.
3 KASUTUSVALDKONNAD
Niidukile võib paigaldada ainult GGP originaallisatarvikuid:
Töö
Tarvikud, GGP originaalosad
Niitmine
Kasutades niidukeid:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C.
Lume puhastamine Lumesahaga. Soovituslik on
kasutada lumekette ja raamiraskusi.
Rohu lõikamine ja Kasutades järelveetavat kogulehtede kogumine rit 38" või 42".
Rohu ja lehtede ve- Kasutades kallurkäru Pro või
damine
Combi.
Pühkimine
Harja kasutamine. Soovitatav
kasutada koos tolmukaitsega
Kruusateede umb- Kasutades ette paigaldatavat
rohust puhastami- kõblast.
ne
Maksimaalne vertikaalne koormus haakeseadisel
ei tohi ületada 100 N.
Maksimaalne ülejooksukoormus pukseeritavalt
tarvikult haakeseadisele ei tohi ületada 500 N.
NB! Enne treileri kasutamist – võtke ühendust oma
kindlustuskompaniiga.
NB! Käesolev masin ei ole mõeldud sõitmiseks
üldkasutatavatel teedel.
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
147
ET
EESTI KEELES
4 KÄIVITAMINE JA KASUTAMINE
Masinat ei tohi kasutada, kui mootorikate ei ole suletud ja lukustatud. Põletuste ja muljumisvigastuste oht.
4.1
BENSIINIGA TÄITMINE (7:Q)
Kasutage alati pliivaba bensiini. Kunagi ei tohi kasutada 2-taktilist bensiini segatuna õliga.
Paak mahutab 6 liitrit. Kütuse tase on läbipaistvas
paagis hästi näha.
NB! Tavaline pliivaba bensiin on kiirestiriknev ja
seda ei tohiks säilitada üle 30 päeva.
Kasutada võib keskkonnasäästlikku bensiini, st alkülaatbensiini. Selle bensiinitüübi koostis on inimestele ja loodusele vähem kahjulik.
Bensiin on kergesti süttiv. Hoidke bensiini alati selleks mõeldud konteinerites.
Valage või lisage bensiini üksnes väljas
ja ärge kunagi suitsetage bensiini valamise või lisamise ajal. Enne mootori
käivitamist täitke masin kütusega. Ärge
kunagi eemaldage täitekorki ega valage
bensiini, kui mootor töötab või on veel
soe.
Ärge valage bensiinipaaki kunagi ääreni täis. Jätke
vaba ruumi (= vähemalt terve täitevooliku jagu
pluss 1-2 cm paagi ülemisest äärest), et võimaldada bensiinil paisuda, kui see soojeneb, ilma et kütus üle ääre voolaks. Vt joonis 7.
4.2 MOOTORI ÕLITASEME KONTROLLIMINE
Tarnimisel on karter täidetud SAE 10W-30 õliga.
Kontrollige õlitaset iga kord enne kasutamist
veendumaks, et see on õige. Masin peaks seisma
tasasel pinnal.
Pühkige õlivarda ümbert puhtaks. Keerake lahti ja tõmmake varras välja. Pühkige
õlivarras puhtaks.
Lükake õlivarras täiesti sisse ilma seda kohale kruvimata. Tõmmake varras välja ja vaadake sellelt
õlitase.
Lisage õli kuni märgini „FULL” (TÄIS), kui õlitase on allpool seda märki. Vt joonis 8.
Õlitase ei tohi kunagi ületada märki „FULL”. See
põhjustab mootori ülekuumenemist. Kui õlitase
ületab märki „FULL”, tuleb õli seni välja lasta
kuni saavutatakse õige tase.
4.3 ÜLEKANDE ÕLITASEME KONTROLLIMINE
Uurige mahuti (9:R) õlitaset. Õlitase peaks olema
MAX ja MIN märgete vahel. Vajaduse lisage õli.
Õli tüüp: SAE 10W-30 (20W-50)
148
4.4
OHUTUSKONTROLL
Veenduge, et allpool toodud ohutuskontrolli tulemused saavutatakse antud masina kontrollimisel.
Ohutuskontroll tuleb läbi viia iga kord
enne kasutamist.
Kui mõnda allpool nimetatud tulemust
ei saavutata, ei tohi masinat kasutada!
Viige masin teenindustöökotta parandada.
4.4.1 Üldine ohutuskontroll
Objekt
Tulemus
Kütusevoolikud Lekked puuduvad.
ja ühendused
Elektrikaablid
Kõik isolatsioonid terved.
Mehhaanilised kahjustused
puuduvad.
Heitgaasisüsteem Lekked ühenduskohtades puuduvad.
Kõik kruvid korralikult kinni.
Õlivoolikud
Lekked puuduvad. Kahjustused
puuduvad.
Sõitke masinaga Masin peatub.
edasi/tagurpidi ja
vabastage sõidupiduri pedaal.
Proovisõit
Ebaharilik vibratsioon puudub.
Ebaharilik heli puudub.
4.4.2 Elektriline ohutuskontroll
Ohutussüsteemi toimimist tuleb iga
kord enne kasutamist kontrollida.
Olek
Tegevus
Siduri-piduri pedaal ei Proovige käiole alla vajutatud.
vitada.
Käitusvõll ei ole aktiveeritud.
Siduri-piduri pedaal on Proovige käialla vajutatud.
vitada.
Käitusvõll on aktiveeritud.
Mootor töötab. Käitus- Juht tõuseb
võll on aktiveeritud.
juhiistmelt.
Mootor töötab.
Eemaldage
kaitse. Vt 9:S.
4.5 KÄIVITAMINE
Tulemus
Mootor ei
käivitu.
Mootor ei
käivitu.
Mootor
seiskub.
Mootor
seiskub.
1. Avage kütusekraan. Vt 10:U.
2. Veenduge, et süüteküünla juhe/juhtmed on
ühendatud süüteküünlaga/-küünaldega.
3. Veenduge, et käitusvõll on välja lülitatud.
4. Ärge hoidke jalga sõidupedaalil.
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
EESTI KEELES
5. Külma mootori käivitamine – viige gaasi juhtimisseade õhuklapi aktiveerimisasendisse.
Sooja mootori käivitamine – viige gaasi juhtimisseade täisgaasi asendisse (umbes 2 cm
õhuklapi aktiveeritud asendist tagapool).
6. Vajutage siduri-piduri pedaal täiesti alla.
7. Keerake süütevõtit ja käivitage mootor.
8. Kui mootor on käivitunud, viige gaasi juhtimisseade tasapisi täisgaasi asendisse (umbes 2 cm
õhuklapi aktiveeritud asendist tagapool) kui
õhuklappi on kasutatud.
9. Kui käivitate külma mootorit, ärge pange masinat kohe koormusega tööle, vaid laske mootoril
kõigepealt paar minutit töötada. See võimaldab
õlil soojeneda.
Kui masin töötab, tuleks alati kasutada täisgaasi.
4.6
KASUTUSNÕUANDED
Veenduge alati, et mootoris on õige kogus õli. See
on iseäranis tähtis, kui töötatakse kallakutel. Vt
4.2.
Olge kallakutel sõites ettevaatlik. Kallakust üles või alla sõites ei tohi äkiliselt
kohalt liikuda ega peatuda. Ärge kunagi sõitke risti üle kallaku. Liikuge ülalt
alla ja alt ülesse.
Masin ei tohi sõita üheski suunas kallakutel, mille kalle on suurem kui 10ŗ.
Vähendage kallakutel ja järskude pöörete tegemisel kiirust , et säilitada kontroll ja vähendada ümbermineku ohtu.
Ärge pöörake rooli lõpuni, kui sõidate
kõrgeima käiguga ja täisgaasiga. Masin
võib kergesti ümber minna.
Hoidke käed ja sõrmed rooliliigendi
ühenduskohast ja istmekandurist ohutus kauguses. Muljumisvigastuste oht.
Ärge kunagi sõitke lahtise mootorikattega.
4.7
PEATAMINE
Lülitage käitusvõll välja. Rakendage seisupidur.
Laske mootoril 1-2 minutit tühikäigul töötada. Seisake mootor, keerates süütevõtme välja.
Sulgege kütusekraan. See on eriti oluline, kui masinat näiteks treileril transporditakse.
Juhul kui masin jäetakse järelevalveta,
eemaldage süüteküünla kaabel/kaablid
ja võtke süütevõti eest.
Mootor võib vahetult pärast seiskumist
olla väga kuum. Ärge puutuge summutit, silindrit ega jahutusribisid. See võib
tekitada põletusi.
4.8
ET
PUHASTAMINE
Põlenguohu vähendamiseks hoidke
mootor, summuti, aku ja bensiinipaak
puhtad rohust, lehtedest ja õlist.
Põlenguohu vähendamiseks kontrollige
regulaarselt masinat õli ja/või kütuselekete suhtes.
Ärge kunagi kasutage kõrgsurvepesurit. See võib kahjustada võlli tihendeid,
elektrikomponente ja hüdraulikaklappe.
Ärge kunagi puhastage radiaatorit
kõrgsurvepesuriga. Võite kahjustada
radiaatoriribisid.
Puhastage masin pärast iga kasutuskorda. Puhastamisel kehtivad järgmised juhised:
• Ärge pihustage vett otse mootorile.
• Puhastage mootorit harja ja/või suruõhuga.
• Puhastage mootori jahutusõhu sisselaskeava
(9:T).
• Pärast veega pesemist käivitage masin ja lõikeaparaadid, et eemaldada vesi, mis vastasel juhul võib sattuda laagritesse ja põhjustada
kahjustusi.
5 HOOLDUS
5.1 TEENINDUSPROGRAMM
Selleks, et hoida masin heas korras töökindluse ja
tööohutuse mõistes, samuti keskkonna seisukohast, tuleks järgida GGP teenindusprogrammi.
Volitatud töökojas tehtud hooldus garanteerib professionaalse töö ja originaalvaruosade kasutamise.
5.2 ETTEVALMISTUS
Remonti ja hooldust võib teostada vaid seisval masinal, mille mootor on välja lülitatud.
Masina veeremise vältimiseks rakendage alati seisupidur.
Seisake mootor.
Mootori kogemata käivitamise vältimiseks ühendage lahti süüteküünla/-küünalde kaabel süüteküünaldest ja võtke
süütevõti eest.
5.3 REHVIRÕHK
Reguleerige õhurõhku rehvides järgmiselt:
Ees: 0,6 baari (9 psi).
Taga: 0,4 baari (6 psi).
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
149
ET
EESTI KEELES
5.4 MOOTORIÕLI VAHETAMINE
Vahetage esimest korda mootoriõli pärast 5 töötundi ja seejärel pärast igat 50 töötundi või vähemalt
kord hooaja jooksul.
Vahetage õli sagedamini (pärast 25 töötundi või
vähemalt kord hooaja jooksul), kui mootor töötab
rasketes tingimustes või kui ümbritsev temperatuur on kõrge.
Kasutage õli vastavalt allolevale tabelile.
Õli
SAE 10W-30
Hooldusklass
SJ või kõrgem
Kasutage ilma lisanditeta õli.
Ärge valage sisse liiga palju õli. See võib põhjustada mootori ülekuumenemise.
Vahetage õli, kui mootor on soe.
Mootoriõli võib väga kuum olla, kui see
lastakse välja kohe pärast mootori seiskamist. Sellepärast laske enne õlist tühjendamist mootoril paar minutit
jahtuda.
1. Kinnitage klamber õli väljalaskevoolikule. Kasutage polygrip või sarnast kinnitust. Vt joonis
10:V.
2. Liigutage klambrit 3-4 cm õlivoolikut mööda
üles ja tõmmake kork välja.
3. Koguge õli kogumisanumasse..
NB! Ärge tilgutage õli veorihmadele.
4. Viige õli jäätmete kõrvaldamispunkti vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
5. Paigaldage õli väljalaskekork ja liigutage klamber tagasi, nii et see asub ülevalpool korki.
6. Eemaldage õlivarras ja valage uus õli paaki.
Õli hulk:1,4 l.
7. Pärast õli sissevalamist käivitage mootor ja laske 30 sekundit tühikäigul töötada.
8. Veenduge, et õli välja ei leki.
9. Seisake mootor. Oodake 30 sekundit ja kontrollige siis õlitaset vastavalt 4.2.
5.5 ÜLEKANNE, ÕLI (4WD)
Hüdraulilise jõuülekande õli tuleb kontrollida/
reguleerida ja vahetada allpool toodud tabelis
näidatud intervallide tagant.
Edaspidi
1. korda
vaheaegadega
Tegevus
Töötunde
Taseme kontrollimine50
reguleerimine
Õlivahetus
5
200
Õli tüüp: sünteetiline õli 5W-50.
Õli hulk vahetamisel: umbes 3,5 liitrit.
5.5.1 Kontroll-reguleerimine
Vt. 4.3.
150
5.5.2 Tühjendamine
1. Ülekandeõli soojendamiseks laske masinal käia
erinevatel kiirustel 10-20 minutit.
2. Masin peab olema täiesti horisontaalses asendis.
3. Tõmmake mõlemad vabastushoovad välja vastavalt joonis 6.
4. Asetage üks anum tagatelje ja teine esitelje alla.
5. Avage õlipaak, eemaldades kaas.
Õlikorgi jaoks võib kasutada ainult 3/
8” nelikantvõtit. Teised tööriistad kahjustavad korki.
6. Eemaldage õlikork tagateljel. Puhastage auk ja
kasutage 3/8” nelikantvõtit. Vt joonis 11.
7. Eemaldage esiteljelt 2 väljalaskekorki. Kasutage 12 mm padrunvõtit. Laske õlil esiteljest ja
torudest välja voolata. Vt joonis 12.
8. Veenduge, et esitelje väljalaskekorkide tihendid
on terved. Vt joonis 12. Pange korgid tagasi.
Pingutusmoment: 15-17 Nm.
Õlikork saab kahjustada, kui seda pingutada rohkem kui 5 Nm.
9. Veenduge, et tagatelje väljalaskekorgi tihend on
terve. Vt joonis 11:Y. Pange tagatelje kork
tagasi. Pingutage õlikorki 5 Nm-ni.
10.Õli väljatõmbamiseks paagi põhjast kasutage
õliekstraktorit. Vt joonis 13.
11.Kõrvaldage õli vastavalt kohalikele jäätmeeeskirjadele.
5.5.3 Täitmine
Mootor ei tohi kunagi töötada, kui tagumise siduri vabastushoob on sisse lükatud ja esisiduri vabastushoob on
välja tõmmatud.
See kahjustab esitelje tihendeid.
1. Täitke õlipaak uue õliga.
Kui mootoril lastakse töötada siseruumis, tuleb heitgaaside väljalasketoru
ühendada heitgaaside ekstraheerimisseadmega.
2. Veenduge, et tagatelje siduri vabastushoob on
välja tõmmatud.
3. Käivitage mootor. Kui mootor on käivitatud, libiseb esitelje siduri vabastushoob automaatselt
sisse.
4. Tõmmake esitelje siduri vabastushoob välja.
NB! Õli tõmmatakse väga kiiresti süsteemi
sisse. Paaki tuleb alati õli lisada. Õhku ei tohi
kunagi sisse tõmmata.
5. Seadke kiirenduspedaal edaspidiasendisse ja
blokeerides puust kiilu abil. Vt joonis 14. Täitke õlipaak käsitsi uue õliga.
6. Laske töötada edaspidiasendis üks minut.
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
EESTI KEELES
7. Eemaldage puust kiil ja seadke kiirenduspedaal
tagurpidiasendisse. Jätkake õliga täitmist.
8. Laske töötada tagurpidi üks minut.
9. Vahetage liikumissuunda kord minutis nagu
eespool öeldud ja jätkake õliga täitmist kuni
mullitamine paagis lõppeb.
10.Lülitage mootor välja, paigaldage õlipaagi kaas
ja sulgege mootorikate.
11.Tehke paariminutiline proovisõit ja reguleerige
õlitaset paagis.
5.6 RIHMADE ÜLEKANDED
Pärast 5 töötundi veenduge, et kõik rihmad on terved ja kahjustamata.
5.7 ROOLIMINE
Roolimist tuleb kontrollida/reguleerida pärast 5
töötundi ja edaspidi 100 töötunni järel.
5.7.1 Kontrollimine
Pöörake rooli kergelt edasi ja tagasi. Rooli kettülekandel ei tohi olla mehaanilist lõtku.
5.7.2 Reguleerimine
Reguleerige vajadusel kette järgnevalt:
1. Asetage masin otseasendisse.
2. Reguleerige rooli kett-ülekandeid kahe mutriga, mis asuvad keskpunkti all. Vt joonis 16.
3. Reguleerige mõlemat mutrit ühepalju kuni lõtk
kaob.
4. Tehke masinaga proovisõit otse edasi ja veenduge, et rool ei ole tsentrist väljas.
5. Kui rool on tsentrist väljas, laske ühte mutrit
lõdvemaks ja keerake teist rohkem kinni.
Ärge kette ülemäära pingutage. See muudab roolimise raskeks ja kiirendab kettide kulumist.
2. Viige masin õue või paigaldage heitgaaside
ekstraheerimisseade.
3. Käivitage mootor vastavalt juhistele kasutusjuhendis.
4. Laske mootoril töötada vahetpidamata 45 minutit.
5. Seisake mootor. Aku on nüüd täiesti täis.
5.8.2 Laadimine akulaadija abil
Akulaadijaga laadides tuleb kasutada konstantse
pingega laadijat.
Konstantse pingega akulaadija ostmiseks võtke
ühendust edasimüüjaga.
Standardse akulaadija kasutamine võib akut
kahjustada.
5.8.3 Eemaldamine/paigaldamine
Aku asetatakse mootorikatte alla. Eemaldamise ja
paigaldamise ajal kehtib kaablite ühendamise kohta järgnev:
• Eemaldamise ajal. Ühendage esmalt lahti must
kaabel aku miinusklemmilt (-). Seejärel ühendage lahti punane kaabel aku plussklemmilt (+).
• Paigaldamise ajal. Esmalt ühendage punane
kaabel aku plussklemmi külge (+). Seejärel
ühendage must kaabel aku miinusklemmi külge
(-).
Kui kaablid ühendatakse/ühendatakse
lahti vales järjekorras, tekib lühise ja
aku kahjustumise oht.
Kui kaablid omavahel ära vahetatakse,
saavad generaator ja aku kahjustada.
Kinnitage kaablid korralikult. Lahtised
kaablid võivad tekitada põlengu.
Mootorit ei tohi kunagi kasutada, kui
aku on lahti ühendatud. Tekib tõsiste
kahjustuste oht generaatorile ja elektrisüsteemile.
5.8 AKU
Kui hape puutub kokku silmade või nahaga, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi. Kui mõni kehaosa on happega
kokku puutunud, loputage viivitamatult rohke veega ja pöörduge arsti poole
niipea kui võimalik.
Aku on turvaklapiga varustatud, nimipinge 12 V.
Akuvedelikku ei ole vaja ning seda ei saagi kontrollida ega lisada. Ainus nõutav hooldus on laadimine, näiteks pärast pikka seismist.
Aku peab enne esimest kasutamist olema täiesti täis. Akut tuleb alati hoiustada täiesti laetuna. Kui aku hoiustatakse
tühjana, tekitab see tõsist kahju.
5.8.1 Mootoriga laadimine
Akut saab mootori generaatori abil laadida järgnevalt:
1. Paigaldage aku masinasse nii nagu allpool näidatud.
ET
5.8.4 Puhastamine
Kui aku klemmid oksüdeeruvad, tuleb need puhastada. Puhastage aku klemme traatharjaga ja määrige klemmimäärdega.
5.9
ÕHUFILTER, MOOTOR
Õhufilter peab kindlasti olema kahjustusteta ning
õigesti paigaldatud. Mootorit ei tohi mitte kunagi
käivitada õhufiltrita või kahjustatud õhufiltriga.
Õhufiltrit (paberfilter) tuleb puhastada/vahetada
pärast 100 töötundi.
NB! Filtreid tuleks puhastada/vahetada
tihedamini, kui masin töötab tolmusel pinnal.
Eemaldage/paigaldage õhufiltreid järgnevalt.
1. Puhastage ettevaatlikult õhufiltri korpus (12:R)
väljastpoolt.
2. Demonteerige õhufiltri korpus, eemaldades
kaks kruvi.
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
151
ET
EESTI KEELES
2. Eemaldage paberfilter (12:S). Veenduge, et
karburaatorisse ei satu mustust. Puhastage
õhufiltri korpus.
3. Puhastage paberfilter, koputades seda kergelt
vastu tasast pinda. Kui filter on väga
määrdunud, vahetage see välja.
4. Monteerige uuesti kokku vastupidises
järjekorras.
Suruõhku või petrooleumipõhiseid lahusteid nagu
petrooleum ei tohi kasutada paberfiltri
puhastamiseks. See kahjustab filtrit.
Ärge kasutage paberfiltri puhastamiseks suruõhku.
Paberfiltrit ei tohi õlitada.
6 PATENT – DISAINILAHENDUSE REGISTREERIMINE
Käesolev masin või selle osad on kaetud järgnevate patentide ja disainilahendustega:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
5.10 SÜÜTEKÜÜNAL
Süüteküünlaid tuleb vahetada iga 200 töötunni järel (=iga teise põhihoolduse ajal).
Enne süüteküünla lahti ühendamist puhastage kinnituse ümbrus.
Süüteküünal: Champion RC12YC või samaväärne.
Elektroodide kaugus: 0,75 mm.
5.11 ÕHU SISSELASKEAVAD
Vt 9:T. Mootor on õhkjahutusega. Ummistunud jahutussüsteem võib mootorit kahjustada. Puhastage
mootori õhu sisselaskeavasid 50 töötunni järel.
Põhjalikum jahutussüsteemi puhastamine teostatakse iga põhihoolduse käigus.
5.12 MÄÄRIMINE
Kõiki määrimispunkte vastavalt alltoodud tabelile
tuleb määrida iga 50 töötunni järel, samuti iga pesu
järel.
Objekt
Tegevus
Joonis
Keskpunkt 4 määrimispunkti.
17
Kasutage universaalmäärdega
täidetud määrdepritsi. Pumbake kuni määre välja tuleb.
Kett-üleHõõruge ketid traatharjaga
kanne
puhtaks.
Määrige universaalse pihustatava ketiõliga.
Pingutid
Määrige toetuspunkte õlikan- 18
nu abil siis kui iga juhtimisseade on aktiveeritud.
Kõige parem, kui seda teevad
kaks inimest.
Juhtkaablid Määrige kaabliotsi õlikannu
18
abil siis kui iga juhtimisseade
on aktiveeritud.
Tuleb teha kahe inimesega.
5.13 KAITSMED
Vea korral elektrisüsteemis kontrollige sulavkaitset, vajadusel vahetage kaitse (20 A). Vt joon. 9:S.
152
GGP jätab endale õiguse muuta toodet ilma ette
teatamata.
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
LIETUVIŲ KALBA
1 BENDROJI DALIS
LT
2 APRAŠYMAS
Šis simbolis reiškia ATSARGIAI. Jeigu
būsite neatsargūs ir nesilaikysite instrukcijų, galite stipriai susižeisti ir (arba) patirti materialinių nuostolių.
Prieš naudodamiesi mašina atidžiai
perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir pridedamas SAUGOS INSTRUKCIJAS.
1.1 SIMBOLIAI
Ant mašinos būna pavaizduoti šie simboliai. Jų paskirtis – priminti jums apie reikiamą atsargumą ir
dėmesį, naudojantis mašina ir ją prižiūrint.
Šie simboliai reiškia:
Atsargiai!
Prieš naudodami prietaisą perskaitykite
naudojimo instrukcijas ir saugos vadovą.
Atsargiai!
Saugokitės iš po prietaiso galinčių išlėkti
daiktų. Pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys stovėtų atokiai.
Atsargiai!
Visada užsidėkite apsaugines ausines.
Atsargiai!
Šia mašina negalima važiuoti viešaisiais
keliais.
Atsargiai!
Mašina su originaliais priedais negalima
važiuoti jokia kryptimi statesniais nei 10
laipsnių šlaitais.
Atsargiai!
Sutraiškymo pavojus. Rankas ir kojas laikykite atokiai nuo vairo trauklės šarnyro.
Atsargiai!
Nudegimo pavojus. Nelieskite duslintuvo
/ katalizinio konverterio.
1.2 NUORODOS
1.2.1 Paveikslėliai
Šiose naudojimo instrukcijose paveikslėliai sunumeruoti 1, 2, 3 ir t. t.
Paveikslėliuose pavaizduotos sudedamosios dalys
žymimos A, B, C ir t. t.
Nuoroda į sudedamąją dalį „C“ 2 paveikslėlyje rašoma taip: „2:C“.
1.2.2 Antraštės
Antraštės šiose instrukcijose sunumeruotos taip,
kaip šiame pavyzdyje:
„1.3.1 Bendrosios saugos patikros“ yra vidinė skyriaus „1.3 Saugos patikros“ antraštė, pateikiama po
šia antrašte.
Nuorodose į antraštes paprastai nurodomas tik antraštės numeris, pvz., „Žr. 1.3.1“.
2.1 PAVARA
2.1.1 HST
Mašina yra su užpakaliniais varančiaisiais ratais.
Užpakalinė ašis yra su hidrostatine transmisija su
keičiamu tiesioginio ir atbulinio perdavimo koeficientu.
Be to, užpakalinė ašis yra su diferencialu, kuris palengvina sukimą.
Priekyje sumontuotus įtaisus valdo pavaros diržai.
2.1.2 4WD
Mašina yra su keturiais varančiaisiais ratais. Galia
iš variklio varantiesiems ratams perduodama hidrauliniu būdu. Variklis varo alyvos siurblį, kuris
pumpuoja alyvą per užpakalinės ir priekinės ašies
pavaras.
Priekinė ašis ir užpakalinė ašis yra sujungtos nuosekliai, o tai reiškia, kad priekiniai ir užpakaliniai
ratai yra verčiami suktis tuo pačiu greičiu.
Sukimui palengvinti abi ašys yra su diferencialais.
Priekyje sumontuotus įtaisus valdo pavaros diržai.
2.2 VAIRAVIMAS
Mašina yra šarnyrinė. Tai reiškia, kad važiuoklė
yra padalinta į priekinę ir užpakalinę dalis, kurias
galima pasukti viena kitos atžvilgiu.
Šarnyrinis vairavimas reiškia, kad mašina gali apsisukti aplink medžius ir kitas kliūtis labai mažu
apsisukimo spinduliu.
2.3 SAUGOS SISTEMA
Mašinoje sumontuota elektrinė saugos sistema.
Saugos sistema nutraukia tuos veiksmus, kurie gali
sukelti neteisingus manevrus.
Pavyzdžiui, variklį galima užvesti tik tuo atveju,
jei yra nuspaustas sankabos – stovėjimo stabdžio
pedalas.
Kaskart prieš naudojantis mašina būtina patikrinti saugos sistemos veikimą.
2.4 VALDYMO PRIETAISAI
2.4.1 Mechaninis padargo kėlimo įtaisas
(1:A)
Darbinės / transportavimo padėties perjungimas:
1. Iki galo nuspauskite pedalą.
2. Lėtai atleiskite pedalą.
Originalios instrukcijos vertimas
153
LT
LIETUVIŲ KALBA
2.4.2 Sankaba – stovėjimo stabdys (1:B)
Niekada nespauskite pedalo važiuodami. Gali perkaisti galios transmisija.
Pedalas (1:B) turi tokias tris padėtis:
•Atleistas - Sankaba neveikia.
Stovėjimo stabdys neveikia.
• Pusiau nuspaustas - Tiesioginė eiga išjungta.
Stovėjimo stabdys neveikia.
• Visiškai nuspaustas - Tiesioginė eiga išjungta.
Stovėjimo stabdys veikia, tačiau nėra užfiksuotas. Ši padėtis atstoja avarinį stabdį.
2.4.3 Stovėjimo stabdžio slopintuvas (1:C)
Slopintuvas užfiksuoja „sankabos – stabdžio" pedalą nuspaustoje padėtyje. Ši
funkcija naudojama mašinai užfiksuoti
šlaituose, transportuojant ir pan., kai neveikia variklis.
Fiksavimas:
1. Iki galo nuspauskite pedalą (1:B).
2. Pasukite slopintuvą (1:C) į dešinę.
3. Atleiskite pedalą (1:B).
4. Atleiskite slopintuvą (1:C).
Atrakinimas:
nuspauskite ir atleiskite pedalą (1:B).
2.4.4 Darbinis stabdys (1:F)
Jei atleidus pedalą mašina nesustoja,
avariniam stabdymui reikia spausti
kairįjį pedalą (1:B).
Pedalas nustato variklio ir varančiųjų ratų perdavimo koeficientą (t.y. greitį). Kai pedalas yra atleistas, darbinis stabdys veikia.
1. Spauskite pedalą į priekį –
mašina juda į priekį.
2. Nespaudžiant pedalo –
mašina nejuda.
3. Spauskite pedalą atgal –
mašina juda atbuline eiga.
4. Atleidus pedalą –
mašina sustoja.
2.4.5 Droselinis oro sklendės valdymo
įtaisas (1:D)
Valdymo įtaisas variklio greičiui nustatyti ir varikliui apsaugoti šaltojo paleidimo metu.
Jei variklis veikia nevienodai, gali būti,
kad valdymo įtaisas yra pernelyg toli
priekyje, todėl suveikia oro sklendė. Tai
kenkia varikliui, padidina degalų suvartojimą ir kenkia aplinkai.
154
1. Oro sklendė – naudojama užvedant šaltą variklį. Oro sklendė yra griovelio priekyje.
Šios funkcijos nenaudokite, kai variklis
šiltas.
2. Droselinė sklendė – kai mašina naudojama, būtina visuomet naudoti droselinę
sklendę.
Droselinė sklendė yra maždaug 2 cm toliau už oro sklendę.
3. Tuščioji eiga.
2.4.6 Uždegimo spynelė (1:E)
Uždegimo spynelė naudojama varikliui užvesti/
išjungti.
Nepalikite mašinos, kai raktelis yra 2
arba 3 padėtyje. Gali kilti gaisras, iš
karbiuratoriaus į variklį gali patekti
degalų ir gali išsikrauti arba sugesti
akumuliatorius.
Keturios padėtys:
1. Stabdymo padėtis – variklis yra trumpai sujungtas. Raktelį galima ištraukti.
2/3. Darbinė padėtis
4. Paleidimo padėtis – raktelį pasukus į
spyruoklinę paleidimo padėtį, įsijungia
elektrinis paleidimo variklis. Kai variklis
užsiveda, leiskite rakteliui grįžti į 2/3 padėtį.
2.4.7 Galios perdavimo įtaisas (2:G)
Galios perdavimo įtaisas negali būti
įjungtas, kai priekyje sumontuotas padargas yra transportavimo padėtyje.
Tai sugadins diržinę pavarą.
Galios perdavimo įtaiso įjungimo ir išjungimo
svirtis priekyje sumontuotiems priedams valdyti.
Dvi padėtys:
1. Svirtis palenkta į priekį – galios perdavimo įtaisas išjungtas.
2. Svirtis palenkta atgal – galios perdavimo įtaisas įjungtas.
2.4.8 Sankabos atleidimo svirtis
Svirtis reguliuojamai transmisijai išjungti.
HST pavara yra su svirtimi, sujungta su užpakaline
ašimi. Žr. (5:N).
4WD pavara yra su dviem svirtimis, sujungtomis
su užpakaline ašimi (6:O) ir priekine ašimi (6:P).
Išjungimo svirtis niekuomet negali būti
tarp išorinės ir vidinės padėčių. Dėl
perkaitimo gali sugesti transmisija.
Originalios instrukcijos vertimas
LIETUVIŲ KALBA
LT
Svirtys leidžia valdyti mašiną rankiniu būdu, neužvedus variklio. Dvi padėtys:
1. Svirtis vidinėje padėtyje –
transmisija įjungta normaliam
darbui.
2. Svirtis išorinėje padėtyje –
transmisija išjungta. Mašiną galima valdyti rankiniu būdu.
Mašinos negalima vilkti ilgu atstumu ir dideliu
greičiu. Gali sugesti transmisija.
2.4.9 Sėdynė (3:I)
Sėdynę galima sulenkti ir reguliuoti į priekį arba atgal. Sėdynę galima užfiksuoti sulenktoje padėtyje naudojant fiksatorių
(3:K) ir reguliuoti į priekį ir atgal naudojant rankenėles (3:J).
Sėdynė yra su saugos jungikliu, prijungtu prie
mašinos saugos sistemos. Tai reiškia, kad kai kurie
pavojingi veiksmai yra užblokuoti, kai sėdynė yra
tuščia. Taip pat žr. 4.4.2.
Kai greitaveikės jungtys atidarytos,
pjaunamojo agregato tvirtinimo gembės lieka laisvos movos skyriuose. Pjaunamasis agregatas niekada neturi būti
nustatytas į techninės priežiūros arba
plovimo padėtį, neužfiksavus greitaveikių jungčių po to, kai buvo nukabintas
pjaunamojo agregato diržas.
3. Atlikite visus reikiamus ištaisomuosius veiksmus, pvz.:
• atkabinkite diržą.
• Uždėkite pjaunamąjį agregatą atkabindami
agregato tvirtinimo gembes. Žr. 21 pav.
Diržo įtempimas:
Laikydamiesi toliau pateiktų instrukcijų iš pradžių
sureguliuokite įtempimą vienoje pusėje, po to – kitoje.
Nesukite svirties rankomis. Sutraiškymo pavojus.
2.4.10 Variklio gaubtas (4:L)
Norint pasiekti degalų čiaupą, akumuliatorių ir variklį, reikia atidaryti variklio
gaubtą. Variklio gaubtas yra užfiksuotas
guminiu dirželiu.
Variklio gaubtas atidaromas taip:
1. Nuimkite guminį dirželį (4:M), esantį gaubto
priekyje.
2. Atsargiai pakelkite variklio gaubtą.
Gaubtą uždarykite atvirkštine tvarka.
Mašinos negalima naudoti, jei variklio
gaubtas neuždarytas ir neužfiksuotas.
Nudegimo ir sutraiškymo pavojus.
2.4.11 Greitaveikės jungtys (19:H)
Greitaveikės jungtys gali būti atskirtos, tokiu būdu yra labai lengva perjungti skirtingus padargus.
Greitaveikės jungtys leidžia lengvai perkelti pjaunamąjį agregatą į dvi padėtis:
• Įprastą padėtį su visiškai įtemptu diržu.
• 4 cm už įprastos padėties su atlaisvintu diržu,
kad pjaunamasis agregatas būtų arčiau mašinos
pagrindo.
Kadangi tuščiaeigis skriemulys yra atlaisvinamas
iš diržo, greitaveikės jungtys supaprastina diržo ir
pjaunamojo agregato pakeitimą ir taip pat palengvina perjungimą į plovimo ir techninės priežiūros
padėtis.
Diržo įtempimo atlaisvinimas:
1. Ištraukite abiejų pusių fiksavimo kaiščius
(19:G).
2. Atidarykite greitaveikes jungtis paspausdami jų
užpakalines dalis kulnu. Žr. 19 pav.
1. Pastatykite koją ant svirties (20:J) ir atsargiai
pasukite ją puse sukimo į priekį.
2. Įkiškite fiksavimo kaištį (19:G).
3. Atlikite tą patį kitoje pusėje.
3 NAUDOJIMO SRITYS
Mašiną galima naudoti tik su „GGP“ gamybos
priedais.
Darbas
„GGP“ originalūs priedai
Žolės pjovimas
Su žolės pjaunamaisiais
agregatais:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C
Sniego valymas Su sniego verstuvu. Rekomenduojama naudoti grandines
nuo slydimo ir atsvarus.
Nupjautos žolės ir Su tempiamu 38" arba 42"
lapų surinkimas colių rinktuvu.
Žolės ir lapų trans- Su vežimėliais „Pro“ arba
portavimas
„Combi“.
Šlavimas
Su šepečiu. Rekomenduojama
naudoti apsaugą nuo dulkių
Žvyro takų lygini- Su priekyje montuojamu
mas
kapliu.
Didžiausioji vertikali vilkimo jungties apkrova yra
100 N.
Didžiausioji vilkimo jungties perkrova, kurią sudaro velkami priedai, yra 500 N.
PASTABA! Prieš naudodami priekabą kreipkitės į
savo draudimo bendrovę.
PASTABA! Šia mašina negalima važiuoti viešaisiais keliais.
Originalios instrukcijos vertimas
155
LT
LIETUVIŲ KALBA
4 MAŠINOS UŽVEDIMAS IR
EKSPLOATAVIMAS
Mašinos negalima naudoti, jei variklio
gaubtas neuždarytas ir neužfiksuotas.
Nudegimo ir sutraiškymo pavojus.
4.1 BENZINO ĮPYLIMAS (7:Q)
Visada naudokite bešvinį benziną. Niekuomet nenaudokite maišyto su alyva benzino, naudojamo
dvitakčiuose varikliuose.
Bakelyje telpa 6 litrų benzino. Benzino lygį galima
lengvai matyti pro permatomo bakelio sieneles.
PASTABA! Įprastas bešvinis benzinas yra gendantis produktas, todėl negali būti laikomas ilgiau nei
30 dienų.
Galima naudoti mažai kenksmingą aplinkai benziną, t. y. alkilbenziną. Šio tipo benzinas dėl savo sudėties yra mažiau kenksmingas žmonėms ir
gamtai.
Benzinas labai lengvai užsiliepsnoja.
Degalus visada laikykite talpose, pagamintose specialiai šiam tikslui.
Benziną pilkite tiktai lauke, pildami
benziną niekada nerūkykite. Įpilkite
degalų prieš užvesdami variklį. Kai variklis veikia ar tebėra karštas, negalima
atsukti bako dangtelio ar pilti benzino.
Niekuomet nepripildykite benzino bako iki pat viršaus. Palikite tuščios vietos (bent visą pripildymo
vamzdelį ir dar 1–2 cm iki bako viršaus), kad sušilęs benzinas galėtų plėstis ir neišbėgtų per kraštus.
Žr. 7 pav.
4.2 VARIKLIO ALYVOS LYGIO PATIKRA
Pristatymo metu variklio karteryje yra pripildytas
alyva SAE 10W-30.
Prieš pradėdami naudotis mašina, visada patikrinkite alyvos lygį. Mašina turi stovėti ant lygaus pagrindo.
Nuvalykite aplink alyvos lygio matuoklį.
Matuoklį atsukite ir ištraukite. Nuvalykite.
Įstatykite iki galo alyvos lygio matuoklį, bet neįsukite. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir patikrinkite
alyvos lygį.
Jei alyvos lygis žemas, įpilkite iki žymos „FULL“.
Žr. 8 pav.
Alyvos lygis negali viršyti žymos „FULL“. Priešingu atveju gali perkaisti variklis. Jei alyvos lygis
viršija žymą „FULL“, perteklinę alyvą reikia nupilti iki reikiamo lygio.
156
4.3 TRANSMISINĖS ALYVOS LYGIO
PATIKRA
Prieš pradėdami naudotis mašina, visada patikrinkite alyvos lygį. Mašina turi stovėti ant lygaus pagrindo.
Patikrinkite alyvos lygį rezervuare (10:R). Jis turi
būti tarp MAX ir MIN žymų. Jei reikia, įpilkite
daugiau alyvos.
Alyvos tipas:
Alyvos tipas
4WD
Sintetinės alyvos 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 SAUGOS PATIKROS
Kai tikrinate mašiną, atkreipkite dėmesį, ar ji atitinka toliau nurodytus saugos patikrų rezultatus.
Saugos patikras būtina atlikti kaskart
prieš naudojantis mašina.
Jei patikros rezultatai neatitinka toliau
nurodytųjų, mašina naudotis draudžiama! Dėl mašinos remonto kreipkitės į
remonto dirbtuves.
4.4.1 Bendrosios saugos patikros
Patikros objektas Rezultatas
Degalų vamzdynas Nėra nuotėkio.
ir jungtys.
Elektros kabeliai. Nepažeista izoliacija.
Nėra mechaninių pažeidimų.
Išmetimo sistema. Nėra nuotėkio ties jungtimis.
Priveržti visi varžtai.
Alyvos vamzdynas Nėra nuotėkio. Nėra pažeidimų.
Pavažiuokite maši- Mašina sustoja.
na pirmyn / atgal ir
atleiskite darbinio
stabdžio pedalą.
Bandomasis važia- Nėra neįprastos vibracijos.
vimas
Nėra neįprasto garso.
Originalios instrukcijos vertimas
LIETUVIŲ KALBA
4.4.2 Elektros saugos patikra
Kaskart prieš naudojantis mašina būtina patikrinti saugos sistemos veikimą.
Būsena
Veiksmas
Sankabos stabdžio
Pabandykite
pedalas nenuspaustas. užvesti.
Galios perdavimo
įtaisas neveikia.
Sankabos stabdžio
Pabandykite
pedalas nuspaustas. užvesti.
Galios perdavimo
įtaisas veikia.
Variklis veikia.
Vairuotojas
Galios perdavimo
pasikelia nuo
įtaisas veikia.
sėdynės.
Variklis veikia.
Išimkite saugiklį. Žr. 9:S.
Rezultatas
Variklis
neužsiveda.
Variklis
neužsiveda.
Variklis
išsijungia.
Variklis
išsijungia.
4.5 UŽVEDIMAS
1. Atsukite degalų čiaupą. Žr. 10:U.
2. Patikrinkite, ar žvakės laidas (laidai) prijungtas
(prijungti) prie uždegimo žvakės (žvakių).
3. Patikrinkite, ar išjungtas galios perdavimo įtaisas.
4. Nelaikykite kojos ant darbinio pedalo.
5. Šalto variklio užvedimas – droselinį valdymo
įtaisą nustatykite į oro sklendės padėtį.
Šilto variklio užvedimas – droselinį valdymo
įtaisą nustatykite į droselinės sklendės padėtį
(maždaug 2 cm už oro sklendės).
6. Iki galo nuspauskite sankabos stabdžio pedalą.
7. Pasukite uždegimo raktelį ir užveskite variklį.
8. Varikliui užsivedus droselinį įtaisą pamažu nustatykite į droselinės sklendės padėtį (apie 2 cm
už oro sklendės), jei naudojama oro sklendė.
9. Kai užvedate šaltą variklį, keletą minučių palaukite ir neskubėkite dirbti mašina. Leiskite įšilti
alyvai.
Kai mašina naudojama, būtina visuomet naudoti
droselinę sklendę.
4.6 PATARIMAI DĖL NAUDOJIMO
Prieš naudodami mašiną, visada patikrinkite alyvos lygį variklyje. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai
dirbama ant šlaito. Žr. 4.2.
Važiuodami šlaitais, būkite itin atsargūs. Važiuodami šlaitu aukštyn arba žemyn, staigiai neužveskite ir
nestabdykite mašinos. Niekada nevažiuokite skersai šlaito. Važiuokite iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų.
Mašina negalima važiuoti jokia kryptimi statesniais nei 10 laipsnių šlaitais.
LT
Važiuodami aukščiausia pavara ir maksimaliu greičiu nesukite vairaračio iki
pat galo. Mašina gali pasvirti ir apsiversti.
Rankas ir kojas laikykite atokiai nuo
vairo trauklės šarnyro ir sėdynės laikiklio. Sutraiškymo pavojus. Niekuomet
nevažiuokite su pakeltu variklio gaubtu.
4.7 IŠJUNGIMAS
Išjunkite galios perdavimo įtaisą. Nuspauskite stovėjimo stabdį.
Leiskite 1 ar 2 minutes varikliui veikti tuščiąja eiga. Pasukite uždegimo raktelį ir sustabdykite variklį.
Uždarykite degalų čiaupą. Tai ypač svarbu, kai,
pvz., mašina transportuojama ant priekabos.
Jeigu mašiną paliekate be priežiūros,
atjunkite uždegimo žvakės laidą (laidus) ir ištraukite uždegimo raktelį.
Išjungus variklį, tam tikrą laiką jis dar
gali būti karštas. Nelieskite duslintuvo,
cilindro ir aušinimo briaunų. Tai gali
sukelti nudegimus.
4.8 VALYMAS
Norėdami išvengti gaisro pavojaus,
stenkitės, kad ant variklio, duslintuvo,
akumuliatoriaus ir degalų bako nebūtų
žolės, lapų ir alyvos.
Norėdami išvengti gaisro pavojaus, reguliariai tikrinkite, ar nėra alyvos ir /
arba degalų nuotėkio.
Niekada nenaudokite aukšto slėgio vandens srovės. Tai gali pažeisti veleno sandariklius, elektrines dalis arba
hidraulinius vožtuvus.
Niekada nenaudokite aukšto slėgio oro
srovės, nukreiptos į radiatoriaus briaunas. Taip galite sugadinti briaunos
struktūrą.
Po kiekvieno naudojimo mašiną nuvalykite. Laikykitės tokių valymo instrukcijų:
• Nepilkite vandens tiesiai ant variklio.
• Variklį valykite šepečiu arba pūskite suspaustu
oru.
• Nuvalykite variklio aušinimo oro įvadą (9:T).
• Išplovę vandeniu, paleiskite mašiną ir bet kurį
pjovimo agregatą, kad pašalintumėte vandenį,
kuris, priešingu atveju, gali prasiskverbti į guolius ir juos pažeisti
Šlaituose ir staigiuose posūkiuose sumažinkite greitį, kad suvaldytumėte
mašiną ir ji neapsiverstų.
Originalios instrukcijos vertimas
157
LIETUVIŲ KALBA
LT
5 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
5.1 TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PROGRAMA
Kad mašina veiktų patikimai ir saugiai bei neterštų
aplinkos, būtina laikytis „GGP“ nustatytos Techninės priežiūros programos.
Techninė priežiūra, kurią atlieka įgaliotų dirbtuvių
specialistai, užtikrina, kad darbai bus atlikti profesionaliai ir su originaliomis dalimis.
5.2 PASIRUOŠIMAS
Visi aptarnavimo ar techninės priežiūros darbai
gali būti atliekami tik tuomet, kai yra išjungtas variklis ir mašina nedirba.
Kad mašina nepajudėtų iš vietos, visuomet užtraukite stovėjimo stabdį.
Išjunkite variklį.
Kad variklis atsitiktinai neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (laidus)
nuo uždegimo žvakės (žvakių) ir ištraukite uždegimo raktelį.
5.3
ORO SLĖGIS PADANGOSE
Nureguliuokite oro slėgį padangose:
Priekinės padangos: 0,6 baro (9 psi).
Galinės padangos: 0,4 baro (6 psi).
5.4 VARIKLIO ALYVOS KEITIMAS
Variklinę alyvą pirmą kartą pakeiskite po 5 darbo
valandų, o vėliau – kas 50 darbo valandų arba vieną kartą per sezoną.
Alyvą keiskite dažniau (po 25 darbo valandų arba
bent kartą per sezoną), jei variklis eksploatuojamas sudėtingomis sąlygomis arba esant aukštai
aplinkos temperatūrai.
Naudokite alyvą, nurodytą pateiktoje lentelėje:
Alyva
SAE 10W-30
Techninės priežiūros klasė SJ arba aukštesnė
Naudokite alyvą be jokių priedų.
Nepilkite per daug alyvos. Gali perkaisti variklis.
Alyvą keiskite tada, kai variklis šiltas.
Variklinė alyva gali būti labai karšta,
jei ją išleidžiate iškart, kai tik išjungiate
variklį. Taigi palaukite keletą minučių,
kol variklis atauš, tada išleiskite alyvą.
1. Alyvos išpylimo žarną suspauskite veržtuvu.
Naudokite universalius ar kt. panašius veržtuvus. Žr. 10:V pav.
2. Pastumkite veržtuvą 3–4 cm į viršų ir ištraukite
kaištį.
3. Alyvą išleiskite į rinktuvą.
158
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PASTABA! Stenkitės, kad alyvos nepakliūtų
ant pavaros diržų.
Alyvą perduokite atliekų tvarkymo įmonei, laikydamiesi vietoje galiojančių reikalavimų.
Įstatykite alyvos išleidimo kaištį ir pastumkite
veržtuvą taip, kad jis būtų virš čiaupo.
Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir supilkite
naują alyvą.
Alyvos lygis: 1,4 l
Įpylus alyvą reikia užvesti variklį ir leisti jam
30 sek. padirbti tuščiąja eiga.
Patikrinkite, ar nėra alyvos nuotėkio.
Išjunkite variklį. Palaukite 30 sekundžių ir patikrinkite alyvos lygį, kaip nurodyta 4.2.
5.5 TRANSMISINĖ ALYVA (4WD)
Hidraulinės galios transmisijos alyvą reikia
tikrinti, pareguliuoti ir keisti toliau esančioje
lentelėje nurodytais intervalais.
1-as
Po to tokiais
kartas intervalais
Veiksmas
Darbo valandos
Alyvos lygio patikra ir
50
reguliavimas.
Alyvos keitimas.
5
200
Alyvos tipas: Sintetinė alyva 5W-50.
Keičiamos alyvos kiekis: apytiksliai 3,5 litro.
5.5.1 Alyvos lygio patikra – reguliavimas
Žr. 4.3.
5.5.2 Alyvos išpylimas
1. Leiskite mašinai veikti 10–20 minučių įvairiu
greičiu, kad įšiltų transmisinė alyva.
2. Mašina turi stovėti horizontaliai.
3. Ištraukite abi išjungimo svirtis, kaip parodyta 6
pav.
4. Vieną indą pastatykite po užpakaline ašimi ir
vieną – po priekine.
5. Ištraukite kaištį ir atidarykite alyvos rezervuarą.
Kaištį galima ištraukti tik su 3/8 colių
atsuktuvu su keturkampe galvute. Kitokie įrankiai gali sugadinti kaištį.
6. Ištraukite alyvos kaištį iš užpakalinės ašies. Nuvalykite angą ir naudokite 3/8 colių atsuktuvą
su kvadratine galvute. Žr. 11. pav.
7. Ištraukite du alyvos kaiščius iš priekinės ašies.
Naudokite 12 mm raktą. Palaukite, kol iš priekinės ašies ir vamzdyno išbėgs alyva. Žr. 12.
pav.
8. Patikrinkite, ar sandarūs priekinės ašies alyvos
išleidimo kaiščių tarpikliai. Žr. 12. pav. Įstatykite kaiščius. Užveržimo sūkio momentas: 15–
17 Nm.
Originalios instrukcijos vertimas
LIETUVIŲ KALBA
Jei alyvos kaištį suksite stipriau nei 5
Nm, jis gali sugesti.
9. Patikrinkite, ar sandarus užpakalinės ašies alyvos išleidimo kaiščio tarpiklis. Žr. 11:Y pav.
Įstatykite kaištį į užpakalinę ašį. Kaištį priveržkite iki 5 Nm.
10.Alyvą iš giliosios rezervuaro dalies galima ištraukti alyvos ištraukimo prietaisu. Žr. 13. pav.
11.Pašalinkite alyvą, laikydamiesi vietinių reikalavimų.
5.5.3 Pylimas
Variklis negali dirbti, jei užpakalinė
sankabos atleidimo svirtis yra įtraukta,
o priekinė sankabos atleidimo svirtis –
ištraukta.
Gali sugesti priekinės ašies tarpikliai.
1. Supilkite naują alyvą į alyvos rezervuarą.
Jei variklis užvedamas patalpoje, prie
variklio išmetamojo vamzdžio reikia
prijungti išmetalų ištraukimo įrangą.
2. Patikrinkite, ar ištraukta užpakalinės ašies sankabos atleidimo svirtis.
3. Užveskite variklį. Užsivedus varikliui, priekinės ašies sankabos atleidimo svirtis įsitraukia
automatiškai.
4. Ištraukite priekinės ašies sankabos atleidimo
svirtį.
PASTABA! Alyva į sistemą įsiurbiama labai
greitai. Todėl rezervuarą reikia nuolatos
papildyti. Stenkitės, kad nepakliūtų oro.
5. Nustatykite akceleratoriaus pedalą į tiesioginę
eigą ir užfiksuokite jį mediniu pleištu. Žr. 14.
pav. Ranka supilkite naują alyvą į alyvos rezervuarą.
6. Minutei įjunkite tiesioginę eigą.
7. Ištraukite medinį pleištą ir nustatykite akceleratoriaus pedalą į atbulinę eigą. Toliau pilkite alyvą.
8. Minutei įjunkite atbulinę eigą.
9. Kas minutę keiskite judėjimo kryptį, kaip aiškinama pirma, ir toliau pildykite rezervuarą, kol
rezervuare liausis burbuliavimas.
10.Išjunkite variklį, įstatykite rezervuaro kaištį ir
uždarykite variklio gaubtą.
11.Keletui minučių įjunkite mašiną ir nureguliuokite alyvos lygį rezervuare.
5.6 DIRŽINIS PERDAVIMAS
Praėjus 5 darbo valandoms, patikrinkite, ar visi
diržai yra sveiki ir nepažeisti.
LT
5.7 VAIRAVIMAS
Vairavimą tikrinkite po 5 darbo valandų, o vėliau –
kas 100 darbo valandų.
5.7.1 Patikros
Truputį pasukiokite vairaratį pirmyn ir atgal. Vairo
grandinės neturi būti laisvos.
5.7.2 Reguliavimas
Prireikus vairo grandines reguliuokite taip:
1. Pastatykite mašiną tiesiai.
2. Reguliuokite vairo grandines dviem veržlėmis,
esančiomis centre. Žr. 16 pav.
3. Vienodai reguliuokite veržles, kol neliks laisvumo.
4. Pavažiuokite mašina į priekį ir patikrinkite, ar
vairaratis nenukrypsta nuo centro.
5. Jei vairaratis krypsta nuo centro, pareguliuokite
veržles, t.y. vieną veržlę atlaisvinkite, o kitą –
privežkite.
Vairo grandinių pernelyg nepriveržkite. Priešingu
atveju bus sunku vairuoti ir greičiau susidėvės vairo grandinės.
5.8 AKUMULIATORIUS
Į akis ar ant odos patekusi rūgštis gali
sukelti rimtus sužalojimus. Jei ant kurios nors kūno vietos pateko rūgšties,
nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens ir kiek įmanydami greičiau kreipkitės į gydytoją.
Akumuliatorius yra 12 V vardinės galios akumuliatorius su slėgio reguliavimo vožtuvais. Akumuliatoriaus skysčio nereikia ir negalima nei tikrinti,
nei įpilti. Vienintelis rūpestis yra akumuliatoriaus
įkrovimas, pvz., jei mašina ilgesnį laiką nebuvo
naudojama.
Prieš naudojant akumuliatorių pirmąjį
kartą, jis turi būti visiškai įkrautas.
Akumuliatorius turi būti laikomas visiškai įkrautas. Jei akumuliatorius laikomas neįkrautas, jis gali sugesti.
5.8.1 Įkrova nuo variklio
Akumuliatorių galima įkrauti nuo variklio generatoriaus:
1. Įdėkite akumuliatorių į mašiną, kaip parodyta
apačioje.
2. Pastatykite mašiną lauke arba prijunkite išmetalų ištraukimo įrangą.
3. Užveskite variklį, laikydamiesi naudotojo vadove pateiktų instrukcijų.
4. Leiskite varikliui dirbti be pertraukos 45 minutes.
5. Išjunkite variklį. Dabar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Originalios instrukcijos vertimas
159
LT
LIETUVIŲ KALBA
5.8.2 Akumuliatoriaus įkrova akumuliatorių įkroviklio pagalba
Jei akumuliatorius yra įkraunamas su akumuliatorių įkrovikliu, reikia naudoti pastovios įtampos
akumuliatorių įkroviklį.
Dėl pastovios įtampos akumuliatorių įkroviklio
įsigijimo kreipkitės į prekybos atstovą.
Jei naudosite įprastinį akumuliatorių įkroviklį,
galite sugadinti akumuliatorių.
5.8.3 Akumuliatoriaus išėmimas ir įdėjimas
Akumuliatorius yra po variklio gaubtu. Akumuliatoriaus išėmimo ir įdėjimo metu laidai yra jungiamo tokia tvarka:
• Akumuliatoriaus išėmimas. Pirmiausia atjunkite juodą laidą nuo neigiamo akumuliatoriaus
gnybto (-). Tada atjunkite raudoną laidą nuo
teigiamo akumuliatoriaus gnybto (+).
• Akumuliatoriaus įdėjimas. Pirmiausia prijunkite raudoną laidą prie teigiamo akumuliatoriaus
gnybto (+). Tada prijunkite juodą laidą prie neigiamo akumuliatoriaus gnybto (-).
Jei laidai bus atjungiami ar prijungiami nesilaikant nurodytos tvarkos, gali
įvykti trumpas jungimasis ir akumuliatorius gali sugesti.
Sukeitus laidus, generatorius ir akumuliatorius gali sugesti.
Popierinio filtro kasetės nevalykite tirpikliais, kurių sudėtyje yra benzino, pvz., žibalu. Tokie tirpikliai kenkia filtrui.
Popierinio filtro kasetės nevalykite sulėgtu oru.
Popierinio filtro kasetės negalima sutepti alyva.
5.10 UŽDEGIMO ŽVAKĖ
Uždegimo žvakę (žvakes) reikia keisti kas 200 darbo valandų (t.y. kas antros esminės techninės priežiūros metu).
Prieš atjungdami uždegimo žvakę, nuvalykite vietas aplink jos laikiklį.
Uždegimo žvakė: „Champion RC12YC“ arba tapati.
Elektrodų tarpas: 0,75 mm
5.11 ORO ĮVADAS
Žr. 9:T. Variklis aušinamas oru. Dėl užsikimšusios
aušinimo sistemos gali sugesti variklis. Variklio
oro įvadą valykite po 50 darbo valandų. Kruopštesnis aušinimo sistemos valymas atliekamas esminės techninės priežiūros metu.
Laidus gerai pritvirtinkite. Netinkamai
pritvirtinti laidai gali sukelti gaisrą.
Variklio negalima bandyti užvesti, kai
akumuliatorius yra atjungtas. Priešingu atveju galimi rimti generatoriaus ir
elektros sistemos gedimai.
5.8.4 Valymas
Jei akumuliatoriaus gnybtai oksiduojasi, juos reikia nuvalyti. Akumuliatoriaus gnybtus valykite
vieliniu šepečiu ir sutepkite juos gnybtų tepalu.
5.9 VARIKLIO ORO FILTRAS
Oro filtrą (popierinį filtrą) reikia valyti arba
pakeisti po 100 darbo valandų.
PASTABA! Jei mašina eksploatuojama dulkėtoje
aplinkoje, filtrus reikia valyti ir keisti dažniau.
Oro filtrai išimami ir įdedami tokia tvarka:
1. Atsargiai nuvalykite aplink oro filtro korpusą
(12:R).
2. Nuimkite oro filtro korpusą, išsukę abu varžtus.
3. Išimkite popierinio filtro kasetę (12:S).
Stenkitės, kad į karbiuratorių nepatektų
nešvarumų. Nuvalykite oro filtro korpusą.
4. Išvalykite popierinį filtrą – švelniai padaužykite
jį į plokščią paviršių. Labai užterštą filtrą reikia
pakeisti.
5. Filtrą surinkite atvirkštine tvarka.
160
Originalios instrukcijos vertimas
LIETUVIŲ KALBA
LT
5.12 TEPIMAS
Visi tepimo taškai, nurodyti apačioje esančioje
lentelėje, turi būti tepami kas 50 darbo valandų ir
po kiekvieno plovimo.
Objektas Veiksmas
Pav.
Centrinis
4 tepimo antgaliai.
17
taškas
Naudokite tepalo švirkštą su
universaliu tepalu. Pumpuokite iki pasirodys tepalas.
Grandininė Nuvalykite grandines vieliniu
vairavimo šepečiu.
sistema
Apipurkškite universaliuoju
grandinių tepalu.
Įtempimo Atramos taškus tepkite alyva, 18
gembės
junginėdami valdymo įtaisus.
Patartina dirbti dviem žmonėms.
Kontroli- Kabelio galus tepkite alyva,
18
niai kabeliai junginėdami valdymo įtaisus.
Privalu dirbti dviem žmonėms.
5.13 SAUGIKLIAI
Elektros trikčių atveju patikrinkite (pakeiskite) 20
A saugiklį. Žr. 9:S.
6 PATENTO IR DIZAINO REGISTRACIJA
Ši mašina ir jos dalys yra įtrauktos šiose patento ir
dizaino registracijose:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
GGP pasilieka teisę modifikuoti produktą be išankstinio įspėjimo.
Originalios instrukcijos vertimas
161
LATVISKI
LV
1 VISPĀRĒJI NORĀDĪJUMI
Šis simbols norāda uz BRĪDINĀJUMU! Šo norādījumu neievērošana var
radīt nopietnus savainojumus un/vai
īpašuma bojājumus.
Pirms mašīnas iedarbināšanas jums ir
jāizlasa šie lietošanas norādījumi un
tiem pievienotā brošūra "DROŠĪBAS
INSTRUKCIJAS".
1.1 SIMBOLI
Uz mašīnas redzami šādi simboli. Tie ir nepieciešami, lai atgādinātu par rūpību un uzmanību, ko
prasa mašīnas lietošana un apkope.
Šie simboli nozīmē:
Brīdinājums!
Pirms mašīnas lietošanas izlasiet instrukciju rokasgrāmatu un drošības rokasgrāmatu.
Brīdinājums!
Uzmanieties no izmestiem objektiem. Nelaidiet tuvumā novērotājus.
Brīdinājums!
Vienmēr lietojiet dzirdes aizsargus
Brīdinājums!
Šī mašīna nav paredzēta tam, lai ar to
brauktu pa ceļiem.
Brīdinājums!
Ar mašīnu, kas aprīkota ar oriģināliem
piederumiem, nedrīkst braukt jebkurā virzienā pa nogāzēm, kas stāvākas par 10.
Brīdinājums!
Risks gūt nopietnus savainojumus. Uzmanieties, lai rokas un kājas neatrastos stūres
locīklsavienojuma tuvumā.
Brīdinājums!
Risks gūt apdegumus. Nepieskarieties
trokšņa slāpētājam/katalītiskajam konverteram.
1.2 NORĀDES
1.2.1 Attēli
Attēli šajā lietošanas instrukcijā ir numurēti šādi:
1., 2., 3. utt.
Attēlos parādītās sastāvdaļas ir apzīmētas ar A, B,
C utt.
Norāde sastāvdaļai C 2. attēlā tiek apzīmēta šādi:
2:C.
1.2.2 Virsraksti
Virsraksti šajās lietošanas instrukcijās ir numurēti
atbilstoši šādam piemēram:
”1.3.1 Vispārējas drošības pārbaudes" ir nodaļas
"1.3. Drošības pārbaudes" apakšvirsraksts un ir atrodams zem šā virsraksta.
Norādot uz virsrakstiem, parasti tiek norādīti tikai
virsrakstu numuri, piemēram, "Skatīt 1.3.1".
162
2 APRAKSTS
2.1 PIEDZIŅA
2.1.1 HST
Mašīnai ir aizmugurējo riteņu piedziņa.
Aizmugurējā ass ir aprīkota ar hidrostatisku transmisiju ar plaši pielāgojamām pārnesumu kustībai
uz priekšu un atpakaļgaitā attiecībām.
Aizmugurējā ass ir aprīkota arī ar diferenciāli, lai
atvieglotu pagriezienu veikšanu.
Priekšā piestiprināmie instrumenti tiek darbināti ar
piedziņas siksnām.
2.1.2 4WD
Mašīnai ir četru riteņu piedziņa. Jauda no dzinēja
uz piedziņas riteņiem tiek pārnesta hidrauliski.
Dzinējs darbina eļļas sūkni, kas sūknē eļļu caur
aizmugurējo un priekšējo piedziņas asīm.
Priekšējā ass un aizmugurējā ass ir savienotas, kas
nozīmē, ka priekšējie un aizmugurējie riteņi griežas ar vienādu ātrumu.
Lai atvieglotu pagriezienu veikšanu, abas asis ir
aprīkotas ar diferenciāli.
Priekšā piestiprināmie instrumenti tiek darbināti ar
piedziņas siksnām.
2.2 STŪRĒŠANA
Mašīnai ir locīkla. Tas nozīmē, ka šasija ir sadalīta
priekšējā un aizmugurējā sekcijās, kuras var tikt
pagrieztas attiecībā viena pret otru.
Stūrēšana ar locīklu nozīmē, ka mašīna spēj apbraukt kokus un citus šķēršļus ar ļoti mazu griešanās rādiusu.
2.3 DROŠĪBAS SISTĒMA
Mašīna ir aprīkota ar elektrisku drošības sistēmu.
Drošības sistēma pārtrauc noteiktas darbības, kas
var izraisīt nepareizu manevru briesmas.
Piem., dzinēju var iedarbināt tikai tad, ja nospiests
sajūga-bremžu pedālis.
Pirms katras lietošanas ir jāpārbauda
drošības sistēmas darbība.
2.4 VADĪBA
2.4.1 Instrumentu pacēlājs, mehānisks (1:A)
Lai pārslēgtos starp darba pozīciju un transporta
pozīciju:
1. Līdz galam nospiediet pedāli.
2. Lēnām atlaidiet pedāli.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
LATVISKI
2.4.2 Sajūgs–stāvbremze (1:B)
Nekad nespiediet pedāli braukšanas laikā. Pastāv jaudas transmisijas pārkaršanas risks.
Pedālim (1:B) ir šādas trīs pozīcijas:
•Atbrīvots. Sajūgs nav aktivizēts. Stāvbremze nav aktivizēta.
• Līdz pusei nospiests. Izslēgta piedziņa uz
priekšu. Stāvbremze nav aktivizēta.
• Pilnībā nospiests. Izslēgta piedziņa uz priekšu.
Pilnībā aktivizēta stāvbremze, taču tā nav nofiksēta. Šo pozīciju uzmanto arī kā ārkārtas situācijas bremzi.
2.4.3 Fiksators, stāvbremze (1:C)
Fiksators nofiksē "sajūga–bremzes" pedāli nospiestā pozīcijā. Šo funkciju lieto, lai
nofiksētu mašīnu uz nogāzēm, transportēšanas laikā utt., kad dzinējs nedarbojas.
Nofiksēšana:
1. Līdz galam nospiediet pedāli (1:B).
2. Pārvietojiet fiksatoru (1:C) pa labi.
3. Atlaidiet pedāli (1:B).
4. Atlaidiet fiksatoru(1:C).
Atbrīvošana:
Nospiediet un atlaidiet pedāli (1:B).
2.4.4 Braukšanas–darba bremze (1:F)
Ja mašīna pēc pedāļa atlaišanas nebremzē tā, kā tas būtu sagaidāms, kā
ārkārtas situācijas bremze ir jālieto
kreisais pedālis (1:B).
Pedālis regulē sazobes attiecību starp dzinēju un
piedziņas riteņiem (=ātrumu). Atlaižot pedāli, tiek
aktivizēta darba bremze.
1. Nospiediet pedāli uz priekšu
– mašīna kustās uz priekšu.
2. Pedālis netiek spiests
– mašīna nekustas.
3. Nospiediet pedāli uz aizmuguri
– mašīna kustas atpakaļgaitā.
4. Samaziniet spiedienu uz pedāli – mašīna bremzē.
Pedāļa augšējā daļā atrodas regulējama plāksne.
Regulējamo plāksni iespējams uzstādīt trīs (3) pozīcijās, lai tā atbilstu vadītāja pēdai.
LV
2.4.5 Akseleratora un gaisa vārsta vadības svira (1:D)
Vadības svira dzinēja ātruma uzstādīšanai un gaisa
vārsta aizvēršanai, iedarbinot aukstu dzinēju.
Ja dzinējs darbojas nevienmērīgi, pastāv iespēja, ka vadības svira ir pavirzīta pārāk tālu uz priekšu un ir aktivizēts
gaisa vārsts. Tas bojā dzinēju, palielina
degvielas patēriņu un ir kaitīgi videi.
1. Aizvērts gaisa vārsts – auksta dzinēja
iedarbināšanai. Aizvērta gaisa vārsta pozīcija atrodas gropes priekšpusē.
Nedarbiniet mašīnu šajā pozīcijā, ja
dzinējs ir silts.
2. Pilna jauda– mašīnai darbojoties, vienmēr ir jālieto pilna jauda.
Pilnas jaudas pozīcija ir aptuveni 2 cm aiz
aizvērta gaisa vārsta pozīcijas.
3. Tukšgaita.
2.4.6 Aizdedzes aizslēgs (1:E)
Neatstājiet mašīnu, ja atslēga atrodas 2.
vai 3. pozīcijā. Pastāv aizdegšanās risks,
degviela caur karburatoru var nonākt
dzinējā, kā arī pastāv risks, ka akumulators var izlādēties un tikt bojāts.
Aizdedzes slēdzis, ko izmanto dzinēja iedarbināšanai/noslāpēšanai. Četras pozīcijas:
1. Apturēšanas pozīcija – dzinējs ir īssavienojuma stāvoklī. Var izņemt atslēgu.
2/3. Darba pozīcija
4. Iedarbināšanas pozīcija – elektriskais
startera motors tiek iedarbināts brīdī, kad
atslēga tiek pagriezta ar atsperi aprīkotajā
iedarbināšanas pozīcijā. Kad dzinējs ir iedarbināts, ļaujiet atslēgai atgriezties 2/3.
darba pozīcijā.
2.4.7 Jaudas padeve (2:G)
Jaudas padevi nedrīkst pieslēgt, ja
priekšā stiprināmais instruments atrodas transporta pozīcijā. Tas iznīcinās
siksnas transmisiju.
Svira, ar kuru tiek pieslēgta un atslēgta jaudas padeve priekšā stiprināmo instrumentu darbināšanai.
Divas pozīcijas:
1. Svira pozīcijā uz priekšu – jaudas padeve atslēgta.
2. Svira pozīcijā uz aizmuguri – jaudas padeve pieslēgta.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
163
LV
LATVISKI
2.4.8 Sajūga atbrīvošanas svira
Svira transmisijas atslēgšanai.
HST ir aprīkots ar sviru, kas pievienota aizmugurējai asij. Skatīt (5:N).
4WD ir aprīkots ar divām svirām, kas pievienotas
pie aizmugurējās ass (6:O) un priekšējās ass (6:P).
Atslēgšanas svira nekad nedrīkst atrasties starp ārējo un iekšējo pozīcijām.
Tas pārkarsē un bojā transmisiju.
Sviras ļauj mašīnu pārvietot stumjot, bez dzinēja
palīdzības. Divas pozīcijas:
1. Svira iekšējā pozīcijā –
transmisija pieslēgta normālam
darbam.
2. Svira ārējā pozīcijā – transmisija atslēgta. Mašīnu iespējams stumt.
Mašīnu nedrīkst vilkt lielos attālumos un ar lielu
ātrumu. Var bojāt transmisiju.
Mašīnu nedrīkst darbināt, ja priekšējā
svira atrodas ārējā pozīcijā. Var izraisīt
bojājumus un eļļas noplūdi priekšējā
asī.
2.4.9 Sēdeklis (3:I)
Sēdekli iespējams nolocīt un tas ir regulējams. Sēdeklis ir nobloķēts salocītā pozīcijā, izmantojot aizbīdni (3:K) un to var
regulēt, izmantojot kloķus (3:J).
Sēdeklis ir aprīkots ar drošības slēdzi, kas pieslēgts
mašīnas drošības sistēmai. Tas nozīmē, ka noteiktas bīstamas darbības nav iespējams veikt, ja
sēdeklī neviens neatrodas. Skatīt arī 4.4.2.
2.4.10 Dzinēja pārsegs (4:L)
Lai nodrošinātu piekļuvi degvielas krānam, akumulatoram un dzinējam, mašīna
ir aprīkota ar atveramu dzinēja pārsegu.
Dzinēja pārsegs tiek noslēgts ar gumijas
siksnu.
Dzinēja pārsegu var atvērt šādi:
1. Atbrīvojiet gumijas siksnu (4:M), kas atrodas
pārsega priekšpusē.
2. Uzmanīgi paceliet dzinēja pārsegu uz aizmuguri.
Aizvēršanu veiciet pretējā secībā.
Mašīnu nedrīkst darbināt, ja dzinēja
pārsegs nav aizvērts un noslēgts. Risks
gūt apdegumus un nopietnus savainojumus.
164
2.4.11 Ātrās atbrīvošanas stiprinājums
(19:H)
Ātrie savienojumi var tikt atdalīti, kas padara dažādu instrumentu maiņu vienkāršu.
Ātrie savienojumi ļauj viegli pārvietot
pļaušanas mehānismu starp divām pozīcijām:
• Normālā pozīcija ar pilnībā nospriegotu siksnu.
• 4 cm aiz normālās pozīcijas ar atslābinātu siksnu, lai pļaušanas mehānisms piekļūtu tuvāk bāzes iekārtai.
Siksnas rullītim atbrīvojoties no siksnas, ātrie savienojumi atvieglo siksnas un pļaušanas mehānisma nomaiņu, kā arī atvieglo pārslēgšanos uz
mazgāšanas pozīciju un apkopes pozīcijām.
Siksnas sprieguma atbrīvošana:
1. Izņemiet no abām pusēm noslēdzošās tapas
(19:G).
2. Atveriet ātros savienojumus, nospiežot to aizmugurējās daļas ar papēdi. Skatīt (19:F).
Kad ātrie savienojumi ir atvērti, pļaušanas mehānisma sviras ir brīvā stāvoklī ass daļās. Pļaušanas mehānismu
nedrīkst uzstādīt apkopes pozīcijā vai
mazgāšanas pozīcijā, atkārtoti nenoslēdzot ātros savienojumus pēc pļaušanas
mehānisma jostas noņemšanas.
3. Veiciet nepieciešamās regulēšanas darbības utt.
• Noņemiet siksnu.
• Noņemiet pļaušanas mehānismu, atāķējot pļaušanas mehānisma sviras. Skatīt 21. attēlu.
Siksnas nospriegošana:
No sākuma nospriegojiet vienu pusi un tad otru, atbilstoši turpmāk minētajiem norādījumiem.
Negrieziet sviru ar rokām. Risks gūt nopietnus savainojumus.
1. Novietojiet kāju uz sviras (20:J) un uzmanīgi
pagrieziet par pus apgriezienu uz priekšu.
2. Ievietojiet noslēdzošo tapu (19:G).
3. Veiciet iepriekš minētās darbības arī otrā pusē.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
LATVISKI
3 PIELIETOŠANAS JOMAS
Mašīnu drīkst lietot, tikai izmantojot oriģinālos
GGP piedeumus:
Uzdevums
GGP oriģinālie piederumi
Pļaušana
Lietojot pļaušanas mehānismus:
XK 140: 95 C
XK 160: 95 C/105 C
Sniega tīrīšana Ar sniega lāpstu. Ieteicams lietot sniega ķēdes un karkasa atsvarus.
Nopļautās zāles Lietojot velkamo savācēju 38"
un lapu savākšana vai 42".
Zāles un lapu
Lietojot Pro vai Combi izgāžamo piekabi.
transportēšana
Slaucīšana
Lietojot sukas bloku, ieteicams
lietot putekļu aizsargu.
Nezāļu iznīcinā- Lietojot priekšā stiprināmu kapšana uz grantē- li.
tiem ceļiem
Vilkšanas āķa maksimālā vertikālā slodze nedrīkst
pārsniegt 100 N.
Vilkšanas āķa maksimālā vilkto piederumu radītā
slodze nedrīkst pārsniegt 500 N.
PIEZĪME! Pirms autopiekabes lietošanas – sazinieties ar jūsu apdrošināšanas sabiedrību.
PIEZĪME! Šī mašīna nav paredzēta tam, lai ar to
brauktu pa publiskiem ceļiem.
4 IEDARBINĀŠANA UN LIETOŠANA
Mašīnu nedrīkst darbināt, ja dzinēja
pārsegs nav aizvērts un noslēgts. Risks
gūt apdegumus un nopietnus savainojumus.
4.1 BENZĪNA UZPILDE (7:Q)
Vienmēr izmantojiet bezsvina benzīnu. Nekādā
gadījumā neizmantojiet divtaktu benzīnu, kas sajaukts ar eļļu.
Tvertnes ietilpība ir 6 litri. Līmeni var bez grūtībām noteikt caur caurspīdīgo tvertni.
PIEZĪME! Parastais bezsvina benzīns ātri bojājas,
tādēļ to nedrīkst glabāt ilgāk par 30 dienām.
Vēlams izmantot videi draudzīgu benzīnu, proti,
alkilāta benzīnu. Šī benzīna sastāvs ir mazāk kaitīgs cilvēkiem un videi.
Benzīns ir ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums. Degvielu vienmēr uzglabājiet šīm
nolūkam īpaši paredzētās tvertnēs.
LV
Benzīnu iepildiet vai papildiniet tikai
ārpus telpām; nekad nesmēķējiet, uzpildot benzīnu. Benzīnu iepildiet pirms
dzinēja iedarbināšanas. Nekad nenoņemiet piltuves vāciņu vai neiepildiet benzīnu, ja dzinējs darbojas vai vēl
joprojām ir sakarsis.
Nekad nepiepildiet benzīna tvertni pilnībā. Atstājiet brīvu vietu (= vismaz visu piltuves cauruli plus
1–2 cm tvertnes virspusē), lai benzīns uzsilstot izplešoties nepārplūstu. Skatīt 7. attēlu.
4.2 DZINĒJA EĻĻAS LĪMEŅA PĀRBAUDE
Piegādes brīdī, karteris ir pildīts ar SAE 10W-30
eļļu.
Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka eļļas
līmenis ir pareizs. Mašīnai ir jāatrodas uz līdzenas virsmas.
Noslaukiet virsmu ap eļļas līmeņa rādītāju. Atskrūvējiet un izvelciet to. Noslaukiet
eļļas līmeņa rādītāju.
Pilnībā iespiediet iekšā eļļas līmeņa rādītāju, taču
nepieskrūvējiet to. Vēlreiz izvelciet to un nolasiet
eļļas līmeņa mērījumu.
Ja eļļas līmenis atrodas zem atzīmes "FULL", uzpildiet eļļu līdz šai atzīmei. Skatīt attēlus 7.
Eļļas līmenis nedrīkst pārsniegt atzīmi "FULL".
Tas izraisa dzinēja pārkaršanu. Ja eļļas līmenis pārsniedz "FULL" atzīmi, eļļa ir jānotecina, līdz tiek
sasniegts pareizais līmenis.
4.3 TRANSMISIJAS EĻĻAS LĪMEŅA
PĀRBAUDE
Pirms katras lietošanas pārliecinieties, ka eļļas
līmenis ir pareizs. Mašīnai ir jāatrodas uz līdzenas virsmas.
Nolasiet eļļas līmeni tvertnē (8:R). Tam jābūt starp
MIN un MAX atzīmēm. Ja nepieciešams, pielejiet
klāt eļļu.
Eļļas veids:
Oljetyp
4WD
Sintētiskā eļļa 5W-50
HST
SAE 10W-30 (20W-50)
4.4 DROŠĪBAS PĀRBAUDES
Pārbaudot mašīnu, pārliecinieties, ka turpmāk minēto drošības pārbaužu rezultāti ir sasniegti.
Drošības pārbaudes ir jāveic pirms katras lietošanas reizes.
Ja kāds no turpmāk minētajiem rezultātiem netiek sasniegts, mašīnu nedrīkst lietot! Nogādājiet mašīnu
apkopes darbnīcā remonta veikšanai.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
165
LV
LATVISKI
4.4.1 Vispārējā drošības pārbaude
Objekts
Rezultāts
Degvielas vadi un
Noplūžu nav.
savienojumi.
Elektrības kabeļi.
Izolācija nav bojāta.
Nav mehānisku bojājumu.
Izplūdes gāzu sistē- Savienojumos nav noplūžu.
ma.
Visas skrūves ir pievilktas.
Eļļas vadi.
Noplūžu nav. Bojājumu nav.
Pabrauciet ar mašīnu Mašīna apstāsies.
uz priekšu/uz aizmuguri un atbrīvojiet
braukšanas–darba
bremzes pedāli.
Pārbaudes brauciens Nav neparastu vibrāciju.
Nav neparastu skaņu.
4.4.2 Elektriskā drošības pārbaude
Pirms katras lietošanas ir jāpārbauda
drošības sistēmas darbība.
Stāvoklis
Darbība
Sajūga–bremzes pedā- Mēģiniet
lis nav nospiests.
iedarbināt.
Jaudas padeve nav
aktivizēta.
Sajūga–bremzes pedā- Mēģiniet
lis ir nospiests.
iedarbināt.
Jaudas padeve ir aktivizēta.
Dzinējs darbojas. Jau- Vadītājs piedas padeve ir aktivizē- ceļas no
ta.
sēdekļa.
Dzinējs darbojas.
Izņemiet
drošinātāju.
Skatīt 9:S.
4.5 IEDARBINĀŠANA
4.6 PADOMI EKSPLUATĀCIJAI
Vienmēr pārliecinieties, ka dzinējā ir pareizs eļļas
daudzums. Tas ir īpaši būtiski, strādājot uz slīpām
virsmām. Skatīt 4.2.
Uzmanieties, braucot pa slīpām virsmām. Braucot pa nogāzi uz augšu vai
uz leju neveiciet strauju uzsākšanu vai
apstāšanos. Nekad nebrauciet šķērsām
slīpumam. Pārvietojieties no augšas uz
leju vai no lejas uz augšu.
Mašīna nedrīkst tikt vadīta pa nogāzēm, kas stāvākas par 10.
Braucot nogāzēs un veicot asus pagriezienus, samaziniet braukšanas ātrumu,
lai saglabātu kontroli pār mašīnu un samazinātu apgāšanās risku.
Negrieziet sūri līdz galam, braucot ar
augstāko pārnesumu un pilnu jaudu.
Mašīna var viegli apgāzties.
Netuviniet rokas un pirkstus stūres locīklsavienojumam un sēdekļa pamatnei. Risks gūt nopietnus savainojumus.
Nekad nebrauciet ar atvērtu dzinēja
pārsegu.
Rezultāts
Dzinējs
nesāks darboties.
Dzinējs
nesāks darboties.
Dzinējs
apstāsies.
Dzinējs
apstāsies.
1. Atveriet degvielas krānu (10:U).
2. Pārbaudiet, vai aizdedzes sveces kabelis (-ļi) ir
uzstādīts (-ti) uz aizdedzes sveces (-cēm).
3. Pārliecinieties, ka jaudas padeve ir atslēgta.
4. Neturiet kāju uz piedziņas pedāļa.
5. Auksta dzinēja iedarbināšana – uzstādiet akseleratora vadības sviru gaisa vārsta aizvēršanas
pozīcijā.
Silta dzinēja iedarbināšana – pavelciet akseleratora vadības sviru uz pilnu jaudu (aptuveni 2 cm
aiz gaisa vārsta aizvēršanas pozīcijas)
6. Līdz galam nospiediet sajūga–bremzes pedāli.
7. Pagrieziet aizdedzes atslēgu un iedarbiniet dzinēju.
8 Kad dzinējs ir sācis darboties, ja ir ticis aizvērts
gaisa vārsts, pakāpeniski pārvietojiet akseleratora vadības sviru uz pilnu jaudu (aptuveni 2 cm
aiz gaisa vārsta aizvēršanas pozīcijas).
166
9. Iedarbinot aukstu dzinēju, nelieciet mašīnai uzreiz darboties ar slodzi, no sākuma ļaujiet dzinējam pāris minūtes darboties tukšgaitā. Tas
ļaus uzsilt eļļai.
Mašīnai darbojoties, vienmēr ir jālieto pilna jauda.
4.7
APTURĒŠANA
Atslēdziet jaudas padevi. Aktivizējiet stāvbremzi.
Ļaujiet dzinējam 1–2 minūtes darboties tukšgaitā.
Apturiet dzinēju, pagriežot aizdedzes atslēgu izslēgtā pozīcijā.
Aizveriet benzīna krānu. Tas ir īpaši būtiski, ja mašīna tiks transportēta, piemēram, ar autopiekabi.
Ja mašīna tiek atstāta bez uzraudzības,
noņemiet aizdedzes sveces kabeli (-ļus)
un izņemiet aizdedzes atslēgu.
Tūlīt pēc apturēšanas dzinējs var būt
ļoti karsts. Neaiztieciet trokšņa slāpētāju, cilindru vai dzesēšanas iekārtu. Tas
var izraisīt apdegumu traumas.
4.8
TĪRĪŠANA
Lai samazinātu aizdegšanās risku, attīriet dzinēju, trokšņa slāpētāju, akumulatoru un benzīna tvertni no zāles,
lapām un liekās eļļas.
Lai samazinātu aizdegšanās risku, regulāri pārbaudiet, vai mašīnai nav radušās eļļas un/vai degvielas noplūdes.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
LATVISKI
Nekad neizmantojiet augstspiediena
ūdens mazgāšanas ierīces. Tas var sabojāt vārpstas blīves, elektriskās daļas un
hidrauliskos vārstus.
Nekad nevērsiet augsta spiediena gaisa
strūklu pret radiatora plāksnēm. Tas
sabojās plākšņu konstrukciju.
Pēc katras lietošanas iztīriet mašīnu. Veicot tīrīšanu, ņemiet vērā šādus norādījumus:
• Nelejiet ūdeni tieši uz dzinēja.
• Tīriet dzinēju ar birsti un/vai saspiestu gaisu.
• Iztīriet dzinēja dzesēšanas gaisa ieplūdi (9:T).
• Pēc mazgāšanas ar ūdeni, iedarbiniet mašīnu un
padarbiniet jebkuru no pļaušanas blokiem, lai
ūdens nevarētu iekļūt gultņos un radīt bojājumus.
5 APKOPE
5.1 APKOPES PROGRAMMA
Lai uzturētu mašīnu labā stāvoklī, attiecībā uz uzticamību un darbības drošību, kā arī no vides aizsardzības viedokļa, ir jāizpilda GGP apkopes
programma.
Pilnvarotā darbnīcā veiktas apkopes garantē, ka
darbs tiks paveikts profesionāli un tiks lietotas oriģinālās rezerves daļas.
5.2 SAGATAVOŠANĀS
Visas apkopes ir jāveic, mašīnai atrodoties nekustīgi un ar izslēgtu dzinēju.
Vienmēr aktivizējiet stāvbremzi, lai novērstu mašīnas ripošanu.
Apturiet dzinēju.
Novērsiet nejaušu dzinēja iedarbināšanu, atvienojot aizdedzes sveces kabeli (ļus) no aizdedzes sveces (-cēm) un izņemot aizdedzes atslēgu.
5.3 RIEPU SPIEDIENS
Pielāgojiet gaisa spiedienu riepās šādā veidā:
Priekšā: 0,6 bar (9 psi)
Aizmugurē: 0,4 bar (6 psi)
5.4 DZINĒJA EĻĻAS NOMAIŅA
Pirmo reizi nomainiet dzinēja eļļu pēc 5 stundām
darba un pēc tam ik pēc 50 stundām darba, vai reizi
sezonā.
Mainiet eļļu biežāk (pēc 25 stundām darba vai vismaz reizi sezonā), ja dzinējam jādarbojas smagos
apstākļos vai ja ir augsta apkārtējā temperatūra.
Izmantojiet turpmākajā tabulā minētās eļļas.
Eļļa
SAE 10W-30
Apkopes klase
SJ vai augstāka
LV
Lietojiet eļļu bez piedevām.
Neiepildiet pārāk daudz eļļas. Tas var izraisīt dzinēja pārkaršanu.
Eļļu mainiet, kad dzinējs ir silts.
Dzinēja eļļa, ja to iztecina tūlīt pēc dzinēja apturēšanas, var būt ļoti karsta.
Tādēļ, pirms iztecināt eļļu, ļaujiet dzinējam dažas minūtes atdzist.
1. Uzlieciet skavu uz eļļas notecināšanas šļūtenes.
Lietojiet stellatslēgu vai kaut ko līdzīgu. Skatīt
attēlus 10:V.
2. Pārvietojiet skavu par 3–4 cm uz augšu pa eļļas
notecināšanas šļūteni un izvelciet aizbāzni.
3. Izteciniet eļļu savākšanas traukā.
PIEZĪME! Neizlejiet eļļu uz piedziņas
siksnām.
4. Nododiet eļļu likvidēšanai saskaņā ar jūsu
valsts noteikumiem.
5. Ielieciet atpakaļ eļļas notecināšanas aizbāzni un
pārvietojiet skavu iepriekšējā pozīcijā, lai tā iespīlētos virs aizbāžņa.
6. Izņemiet eļļas līmeņa mērītāju un iepildiet jaunu eļļu. Eļļas daudzums
Eļļas daudzums: 1,4 l
7. Pēc eļļa iepildīšanas iedarbiniet dzinēju un ļaujiet tam 30 sekundes darboties tukšgaitā.
8. Pārbaudiet, vai nav radusies eļļas noplūde.
9. Apturiet dzinēju. Pagaidiet 30 sekundes un pārbaudiet eļļas līmeni saskaņā ar 4.2.
5.5 TRANSMISIJAS EĻĻA (4WD)
Hidrauliskās jaudas transmisijas eļļa ir jāpārbauda/
jāpielāgo un jānomaina ar intervāliem, kas minēti
turpmāk redzamajā tabulā.
Pirmo Tad ar šādiem
reizi
intervāliem
Darbība
Darba stundas
Pārbaude – līmeņa
50
pielāgošana.
Eļļas nomaiņa.
5
200
Eļļas veids: Sintētiskā eļļa 5W-50.
Eļļas daudzums, veicot nomaiņu: apmēram 3,5 litri.
5.5.1 Pārbaude – pielāgošana
Skatīt 4.3.
5.5.2 Notecināšana
1. 10–20 minūtes darbiniet mašīnu dažādos ātrumos, lai uzsildītu transmisijas eļļu.
2. Novietojiet mašīnu pilnīgi horizontālā stāvoklī.
3. Izvelciet ārā abas atslēgšanas sviras saskaņā ar
6 attēlu.
4. Novietojiet vienu tvertni zem priekšējās ass un
vienu zem aizmugurējās ass.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
167
LV
LATVISKI
5. Atveriet eļļas tvertni, noņemot vāciņu.
Eļļas aizbāzni drīkst skrūvēt tikai ar 3/
8" kvadrātveida atslēgu. Citi instrumenti sabojās aizbāzni.
6. Izņemiet eļļas aizbāzni no aizmugurējās ass. Iztīriet atveri un lietojiet 3/8" kvadrātveida atslēgu. Skatīt 11. attēlu.
7. Izņemiet divus notecināšanas aizbāžņus no
priekšējās ass. Lietojiet 12 mm uzmavu. Ļaujiet
no priekšējās ass un caurulēm iztecēt eļļai. Skatīt 12. attēlu.
8. Pārliecinieties, ka priekšējās ass notecināšanas
aizbīdņu paplāksnes nav bojātas. Skatīt 12. attēlu. Ievietojiet atpakaļ aizbāžņus. Pievilkšanas
griezes moments: 15–17 Nm.
Ja eļļas aizbāznis tiks pievilkt ar spēku,
kas pārsniedz 5 m, tas tiks bojāts.
9. Pārliecinieties, ka aizmugurējās ass notecināšanas aizbīdņa paplāksne nav bojāta. Skatīt 11:Y.
attēlu. Ievietojiet aizbīdni atpakaļ aizmugurējā
asī. Pievelciet eļļas aizbīdni ar 5 m spēku.
10.Lietojiet eļļas savācēju, lai izgūtu eļļu no tvertnes dziļākās daļas. Skatīt 13. attēlu.
11.Atbrīvojieties no eļļas saskaņā ar jūsu valsts noteikumiem.
5.5.3 Uzpildīšana
Dzinēju nedrīkst darbināt, ja aizmugurējā sajūga atbrīvošanas svira ir iespiesta uz iekšu un priekšējā sajūga
atbrīvošanas svira ir izvilkta uz āru.
Tas bojās priekšējās ass noslēdzējus.
1. Piepildiet eļļas tvertni ar jaunu eļļu.
Ja dzinējs tiek darbināts iekštelpās, pie
dzinēja izplūdes caurules ir jāpieslēdz
izplūdes gāzu savākšanas aparatūra.
2. Pārliecinieties, ka aizmugurējās ass sajūga atbrīvošanas svira ir izvilkta uz āru.
3. Iedarbiniet dzinēju. Kad dzinējs ir iedarbināts,
priekšējās ass sajūga atbrīvošanas svira automātiski ieslīd uz iekšu iespiestā pozīcijā.
4. Izvelciet uz āru priekšējās ass sajūga atbrīvošanas sviru.
PIEZĪME! Eļļa sistēmā izplatās ļoti ātri.
Tvertne ir vienmēr jāpapildina. Tvertnē
nedrīkst ieplūst gaiss.
5. Uzstādiet akseleratora pedāli pozīcijā kustībai
uz priekšu, nofiksējot to ar koka ķīļa palīdzību.
Skatīt 14. attēlu. Uzpildiet eļļas tvertni ar jaunu
eļļu.
6. Vienu minūti darbiniet dzinēju pozīcijā kustībai
uz priekšu.
7. Pārvietojiet koka ķīli un nofiksējiet akseleratora
pedāli atpakaļgaitas pozīcijā. Turpiniet iepildīt
eļļu.
168
8. Vienu minūti darbiniet dzinēju atpakaļgaitas
pozīcijā.
9. Ik pēc minūtes nomainiet braukšanas virzienu,
kā minēts iepriekš, un turpiniet iepildīt eļļu, līdz
tvertnē vairs nerodas burbuļi.
10.Apturiet dzinēju uzlieciet eļļas tvertnes vāciņu
un aizveriet dzinēja pārsegu.
11.Veiciet pāris minūšu garu pārbaudes braucienu
un papildiniet eļļas līmeni tvertnē.
5.6 SIKSNU TRANSMISIJAS
Pēc piecām darba stundām pārliecinieties, ka siksnas nav bojātas.
5.7 STŪRĒŠANA
Stūres iekārta ir jāpārbauda/jāpielāgo pēc piecām
darba stundām un pēc tam pēc 100 darba stundām.
5.7.1 Pārbaudes
Strauji pagrieziet stūri uz priekšu un atpakaļ. Stūres mehānisma ķēdēs nav jābūt mehāniskām atstarpēm.
5.7.2 Pielāgošana
Ja tas nepieciešams, pielāgojiet stūres mehānisma
ķēdes šādā veidā:
1. Pagrieziet stūri kustībai taisni uz priekšu.
2. Pielāgojiet stūres mehānisma ķēdes ar divu uzgriežņu palīdzību, kas atrodas zem centrālās atzīmes. Skatīt 16. attēlu.
3. Abus uzgriežņus pielāgojiet vienādā apmērā,
līdz atstarpe ir novērsta.
4. Pārbaudiet mašīnu, braucot taisni uz priekšu, lai
pārliecinātos, ka stūre nav novirzījusies no centra.
5. Ja stūre ir novirzījusies no centra, atbrīvojiet
vienu no uzgriežņiem un pievelciet otru.
Nepievelciet stūres mehānisma ķēdes pārāk stipri.
Tas apgrūtinās stūrēšanu un palielinās stūres mehānisma ķēžu nodilumu.
5.8
AKUMULATORS
Ja skābe nonāk saskarē ar acīm vai
ādu, tas var izraisīt nopietnas traumas.
Ja kāda ķermeņa daļa ir nonākusi saskarē ar skābi, nekavējoties noskalojiet
to ar lielu ūdens daudzumu un pēc iespējas ātrāk griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
Akumulators ir ar vārstu regulējams akumulators
ar 12 V nominālo spriegumu. Akumulatora šķidrumu nav nepieciešams pārbaudīt vai papildināt, un
tas nav arī iespējams. Vienīgā nepieciešamā apkope ir uzlāde, piemēram pēc ilgstošas glabāšanas.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
LATVISKI
Pirms pirmās lietošanas akumulatoram
ir jābūt pilnībā uzlādētam. Akumulators vienmēr ir jāglabā pilnībā uzlādētā
stāvoklī. Ja akumulators tiek glabāts
neuzlādētā stāvoklī, radīsies nopietni
bojājumi.
5.8.1 Uzlādēšana ar dzinēja palīdzību
Šādā veidā iespējams akumulatoru uzlādēt ar dzinēja ģeneratora palīdzību:
1. Turpmāk parādītajā veidā uzstādiet akumulatoru mašīnā.
2. Novietojiet mašīnu ārpus telpām vai uzstādiet
izplūdes gāzu savākšanas iekārtu.
3. Iedarbiniet dzinēju saskaņā ar šīs rokasgrāmatas norādījumiem.
4. Ļaujiet dzinējam 45 minūtes nepārtraukti darboties.
5. Apturiet dzinēju. Tagad akumulators būs pilnībā uzlādēts.
5.8.2 Uzlāde, izmantojot akumulatora lādētāju
Veicot uzlādi ar akumulatora lādētāju, ir jālieto
akumulatora lādētājs ar nemainīgu spriegumu.
Lai iegādātos akumulatora lādētāju ar nemainīgu
spriegumu, sazinieties ar jūsu izplatītāju.
Ja tiek lietots standarta akumulatora lādētājs, akumulators var tikt bojāts.
5.8.3 Noņemšana/uzstādīšana
Akumulators atrodas zem dzinēja pārsega. Uz kabeļu savienošanu noņemšanas/uzstādīšanas laikā
attiecas šādi norādījumi:
• Noņemšanas laikā. No sākuma atvienojiet melno kabeli no akumulatora negatīvās spailes (-).
Tad atvienojiet sarkano kabeli no akumulatora
pozitīvās spailes (+).
• Uzstādīšanas laikā. No sākuma pievienojiet sarkano kabeli pie akumulatora pozitīvās spailes
(+). Tad pievienojiet melno kabeli pie akumulatora negatīvās spailes (-).
Ja kabeļi tiek atvienoti/pievienoti nepareizā secībā, pastāv īssavienojuma rašanās un akumulatora bojājuma risks.
Ja kabeļi tiek samainīti vietām, tiks bojāts akumulators un ģenerators.
LV
5.9 DZINĒJA GAISA FILTRS
Gaisa filtrs (papīra filtrs) ir jātīra/jānomaina pēc
100 darba stundām.
PIEZĪME! Ja mašīna tiek lietota uz putekļainas
virsmas, filtri ir jātīra/jānomaina biežāk.
Izņemiet/uzstādiet gaisa filtrus šādā veidā:
1. Rūpīgi notīriet virsmu ap gaisa filtra korpusu
(12:R).
2. Demontējiet gaisa filtra korpusu, izskrūvējot divas skrūves.
3. Izņemiet papīra filtra (12:S) ieliktni. Pārliecinieties, ka karburatorā neiekļūst netīrumi. Iztīriet gaisa filtra apvalku.
4. Iztīriet papīra filtru, to maigi uzsitot pret līdzenu virsmu. Ja filtrs ir ļoti netīrs, nomainiet to.
5. Salikšanu veiciet pretējā secībā.
Papīra filtra ieliktņa tīrīšanai nedrīkst izmantot
naftas bāzes šķīdinātājus kā, piemēram, petroleju.
Šie šķīdinātāji var iznīcināt filtru.
Nelietojiet saspiestu gaisu papīra filtra ieliktņa tīrīšanai. Papīra filtra ieliktnis nav jāeļļo.
5.10 AIZDEDZES SVECE
Aizdedzes svece (-ces) ir jānomaina ir pēc 200 darba stundām (=katrā otrajā pamata apkopē).
Pirms atvienot aizdedzes sveci, notīriet virsmu ap
tās stiprinājumu.
Aizdedzes svece: Champion RC12YC vai līdzvērtīga.
Elektroda atstarpe: 0,75 mm.
5.11 GAISA IEPLŪDE
Skatīt 9:T. Dzinējs tiek dzesēts ar gaisu. Bloķēta
dzesēšanas sistēma var bojāt dzinēju. Iztīriet dzinēja gaisa ieplūdi pēc 50 darba stundām. Rūpīgāka
dzesēšanas sistēmas tīrīšana tiek veikta katras pamata apkopes laikā.
Cieši nostipriniet kabeļus. Nenostiprināti kabeļi var izraisīt liesmas.
Dzinēju nedrīkst darbināt, ja akumulators ir atvienots. Pastāv nopietnu ģeneratora un elektriskās sistēmas
bojājumu risks.
5.8.4 Tīrīšana
Ja akumulatora spailes sedz oksīds, tās ir jānotīra.
Notīriet akumulatora spailes ar drāšu birsti un ieziediet tās ar spaiļu smērvielu.
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
169
LV
LATVISKI
5.12 EĻĻOŠANA
Visi eļļošanas punkti saskaņā ar turpmāk redzamo
ir jāeļļo ik pēc 50 darba stundām, kā arī pēc katras
mazgāšanas.
Objekts
Darbība
Attēls
Centrālais 4 eļļošanas nipeļi
17
punkts
Lietojiet ar universālu smērvielu pildītu ziedes pistoli.
Pumpējiet, līdz smērviela
kļūst redzama.
Stūres
Notīriet ķēdes ar drāšu birsti.
mehānisma Ieeļļojiet ar universālu ķēdes
ķēdes
aerosolu.
Spriegoša- Kad ir aktivizēta katra vadī18
nas sviras ba, ieeļļojiet atbalsta punktus
ar eļļu.
Ideālā variantā tas ir jāveic
diviem cilvēkiem.
Vadības tro- Kad ir aktivizēta katra vadī18
ses
ba, ieeļļojiet kabeļu galus ar
eļļu.
Tas ir jāveic diviem cilvēkiem.
5.13 DROŠINĀTĀJI
Elektrisku kļūdu gadījumā pārbaudiet/nomainiet
drošinātāju, 20 A. Skatīt 9:S. att.
6 PATENTA – PROJEKTA REĢISTRĀCIJA
Šī mašīna vai tās daļas atbilst šādām patenta un
projekta reģistrācijām:
SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,
US595 7497, FR772384, DE69520215.4,
GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),
SE0401554-1, SE0501599-5.
"GGP" saglabā tiesības veikt izmaiņas ražojuma
uzbūvē bez iepriekšēja brīdinājuma.
170
Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas
EG-försäkran om överensstämmelse • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus • EU-overensstemmelseserklæring • EU-forsikring om overensstemmelse • EGKonformitätsbescheinigung • EC conformity declaration • Déclaration de conformité CE • EU-gelijkvormigheidsverklaring • Dichiarazione di conformità CE • Declaración de
conformidad CE • Declaração de conformidade da CE • Deklaracja zgodności EC • Декларация EC о соответствии • Deklarace shody s EU • EK megfelelőségi nyilatkozat • Izjava
ES o skladnosti • EÜ vastavusdeklaratsioon • EB atitikties deklaracija • EK atbilstības deklarācija
SV Tillverkare • FI Valmistaja • DA Producent • NO Produsent • DE Hersteller • EN Manufacturer • FR Fabricant • NL Fabrikant • IT Produttore •
ES Fabricante • PT Fabricante • PL Producent • RU Изготовитель • CS Výrobce • HU Gyártó • SL Proizvajalec • ET Tootja • LT Gamintojas •
LV Ražotājs • BG Производител • EL Κατασκευαστής • RO Producător • SK Výrobca
GGP Sweden AB, Box 1006
SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
SV Fabrikat • FI Valmiste • DA Fabrikat • NO Fabrikat • DE Fabrikat • EN Make • FR Marque • NL Fabricage • IT Marca • ES Marca • PT Marca •
PL Marka • RU Торговая марка • CS Značka • HU Gyártmány • SL Znamka • ET Mark • LT Markė • LV Ražojums • BG Марка • EL Κατασκευή •
RO Produs • SK Značka
Castelgarden
SV Gräsklippare med förbränningsmotor • FI Ruohonleikkuri polttomoottorilla • DA Plæneklipper med forbrændingsmotor • NO Planeklipper med forbrenningsmotor • DE Rasenmäher mit
Verbrennungsmotor • EN Lawnmower with combustion engine • FR Tondeuse avec moteur à combustion interne • NL Grasmaaiers met verbrandingsmotor • IT Trattorino tosaerba con motore a combustione
• ES Cortadora de césped con motor de combustión • PT Máquina de cortar relva com motor de combustão • PL Kosiarka z silnikiem spalinowym • RU Газонокосилка с двигателем внутреннего сгорания
• CS Sekačka se spalovacím motorem • HU Fűnyíró belsőégésű motorral • SL Kosilnica z motorjem z notranjim izgorevanjem • ET Sisepõlemismootoriga muruniiduk • LT Vejapjovė su vidaus degimo
varikliu • LV Zāles pļāvējs ar iekšdedzes dzinēju • BG Косачка с двигател с вътрешно горене • EL Χορτοκοπτική μηχανή με μηχανή εσωτερικής καύσης • RO Maşină de tuns iarbă cu motor cu ardere
internă • SK Kosačka so spaľovacím motorom
SV Serienr - Se dekal på chassit • FI Valmistenumero - Katso tarra rungossa • DA Serienr. - Se mærkat på chassis • NO Serienr. - Se etikett på chassiset • DE Seriennummer - Siehe Schild am Chassis
• EN Serial number - See label on chassis • FR Numéro de série - Voir la plaque sur le châssis • NL Serienummer - Zie label op chassis • IT Numero di serie - Vedi etichetta sul telaio • ES Número de
serie - Véase la etiqueta en el chasis • PT Número de série - Ver etiqueta no chassis • PL Numer seryjny - Patrz etykieta na podwoziu • RU Заводской номер - См. табличку на шасси • CS Číslo série
- Viz štítek na podvozku • HU Sorozatszám - Lásd az alvázon lévő adattáblát! • SL Serijska številka - Glej nalepko na šasiji •
ET Seerianumber - Vt silti šassiil • LT Serijos numeris - Žr. etiketę ant važiuoklės • LV Sērijas numurs - Skatīt uzlīmi uz šasijas • BG Сериен номер - Вижте табелката върху шасито •
EL Σειριακός αριθμός - Δείτε την ετικέτα στο σασσί • RO Număr de serie - Vezi eticheta de pe şasiu • SK Výrobné číslo - pozri štítok na podvozku
SV Typ • FI Tyyppi • DA Type • NO Type • DE Typ • EN Type • FR Type • NL Type • IT Tipo • ES Tipo • PT Tipo • PL Typ • RU Тип • CS Typ •
HU Típus • SL Tip • ET Tüüp • LT Tipas • LV Tips • BG Тип • EL Τύπος • RO Tip • SK Typ
P 901
1. 13-6102+13-2964
V Art.nr. • FI Tuotenumero • DA Art.nr. • NO Art.nr. • DE Art.-Nr. • EN Item no • FR N° d'article • NL Itemnr. • IT Articolo n. • ES Nº de referencia •
PT Item nº • PL Pozycja nr • RU Поз. • CS Císlo položky • HU Tételszám • SL Izdelek, št. • ET Toote nr • LT Gaminio nr. • LV Preces Nr. • BG № на елемент • EL 2. 13-6102+13-2972
Αρ. αντικειμένου • RO Nr. articol • SK Položka č
SV Motor • FI Moottori • DA Motor • NO Motor • DE Motor • EN Engine • FR Moteur • NL Motor • IT Motore • ES Motor • PT Motor • PL Silnik •
RU Двигатель • CS Motor • HU Motor • SL Motor • ET Mootor • LT Variklis •LV Dzinējs • BG Двигател • EL Μηχανή • RO Motor • SK Motor
<0,9 m/s2
σ = 0,3 m/s2
B&S 21B807
SV Vibration • FI Tärinä • DA Vibration • NO Vibrasjon • DE Vibration • EN Vibration • FR Vibration • NL
Vibratie • IT Vibrazioni • ES Vibración • PT Vibração • PL Wibracje • RU Вибрация • CS Vibrace • HU Vibráció
• SL Tresljaji • ET Vibratsioon • LT Vibracija • LV Vibrācija • BG Вибрации •
EL Δόνηση • RO Vibraţii • SK Vibrácie
<2,5 m/s2
σ = 0,3 m/s2
SV Uppmätt ljudeffektnivå • FI Mitattu äänitehotaso • DA Målt lydeffektniveau • NO Målt lydeffektnivå • DE Gemessener geräuschpegel • EN Measured sound power 97,7 dB(A)
level • FR Niveau de puissance acoustique mesuré • NL Gemeten geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora misurato • ES Nivel de potencia de sonido medido •
PT Nível de potência sonora medido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Замеренный уровень шума • CS Naměřená úroveň hluku •
HU Mért hangteljesítményszint • SL Izmerjena raven zvočne jakosti • ET Mõõdetud müratase • LT Išmatuotas triukšmo lygis • LV Izmērītais trokšņa līmenis •
BG Измерено ниво на звуковата мощност • EL Μετρημένο επίπεδο ισχύος ήχου • RO Nivel putere acustică măsurat •
SK Nameraná úroveň akustického výkonu
(LWA)
SV Garanterad ljudeffektnivå • FI Taattu äänitehotaso • DA Garanteret lydeffektniveau • NO Garantert lydeffektnivå • DE Garantierter Geräuschpegel •
EN Guaranteed sound power level • FR Niveau de puissance acoustique garanti • NL Gegarandeerd geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora garantito • ES Nivel
de potencia de sonido garantizado • PT Nível de ruído garantido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Гарантированный предельный уровень шума • CS
Zaručená úroveň hluku • HU Garantált hangteljesítményszint • SL Zajamčena raven zvočne jakosti • ET Garanteeritud müratase • LT Garantuojamas triukšmo lygis •
LV Garantētais trokšņa līmenis • BG Гарантирано ниво на звуковата мощност • EL Εγγυημένο επίπεδο ισχύος ήχου • RO Nivel putere acustică garantat •
SK Zaručená úroveň akustického výkonu
100 dB(A)
SV Klippbredd • FI Leikkuuleveys • DA Klippebredde • NO Klippebredde • DE Schnittbreite • EN Cutting width • FR Largeur de coupe • NL Snijwijdte • IT
Larghezza di taglio • ES Ancho de corte • PT Largura de corte • PL Szerokość koszenia • RU Рабочий захват • CS Šířka sekání • HU Vágási szélesség • SL Širina
košnje • ET Niitmislaius • LT Pjovimo plotis • LV Pļaušanas joslas platums • BG Ширина на косене • EL Πλάτος κοπής • RO Lăţime de tăiere • SK Šírka záberu
1: 95 cm
2: 105 cm
SV Ljudtrycksnivå vid operatörens öra • FI Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla • DA Lydtryksniveau ved brugerens øre • NO Lydtrykksnivå ved operatørens øre • 85 dB(A)
σ = 0,7 dB(A)
DE Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson • EN Sound pressure level at operator’s ear • FR Niveau sonore au niveau de l’oreille de l’opérateur • NL
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker • IT Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore • ES Nivel de presión acústica en el oído del operador • PT
Níveis de pressão do som no ouvido do operador • PL Poziom ciśnienia akustycznego w uchu operatora • RU Уровень звукового давления на месте оператора • CS
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující osoby • HU Hangnyomás szint a gépkezelő fülénél • SL Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika • ET
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures • LT Garso spaudimo lygis įrangos naudotojui • LV Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss • BG Ниво на звуковото налягане
при ушите на оператора • EL Επίπεδο πίεσης ήχου στο αυτί χειριστή • RO Nivel putere acustică la urechea operatorului • SK Hladina zvukového tlaku pri uchu
obsluhy
(LPA)
SV Anmält organ • FI Ilmoitettu laitos • DA Bemyndiget organ • NO Underrettet organ • DE Anmeldeorganisation • EN Notified body • FR Organisme notifié • NL ITS Testing & Certification Ltd
Keuringsinstantie • IT Organismo notificato • ES Organismo notificado • PT Organismo notificado • PL Urząd zatwierdzający • RU Уполномоченная организация •
CS Oprávnený orgán • HU Az értesítés címzettje • SL Obveščeni organ • ET Teavitatud asutus • LT Notifikuotoji įstaiga • LV Informētā iestāde • BG Нотифициран Notified Body representative 0359
орган • EL Κοινοποιημένος οργανισμός • RO Organ avizat• SK Notifikovaný orgán
(2000/14/EC; 2005/88/EC)
SV Denna produkt är i överensstämmelse med • FI Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset • DA Dette produkt er i overensstemmelse med • NO Dette 2006/42/EC
produktet er i overensstemmelse med • DE Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit • EN This product conforms to • FR Ce produit est conforme à • NL Dit product 2004/108/EC
voldoet aan • IT Questo prodotto è conforme alla • ES Este producto respeta las siguientes normas • PT Este produto está em conformidade com • PL Ten produkt
2000/14/EC; 2005/88/EC
odpowiada nastepujacym normom • RU Соответствует требованиям следующих директив • CS Tento výrobek vyhovuje • HU Ez a termék megfelel • SL Ta izdelek
je v skladu z • ET Käesolev toode vastab • LT Šis gaminys atitinka • LV Šis produkts atbilst •
BG Този продукт съответства на • EL Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με • RO Acest produs este în conformitate cu • SK Tento výrobok spĺňa požiadavky
SV Produkten är utvecklad och tillverkad enligt följande standard • FI Tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien normien mukaisesti • DA Produktet er udviklet og
fremstillet i overensstemmelse med følgende normer • NO Produktet en utviklet og produsert i overensstemmelse med følgende normer • DE Das Erzeugnis ist in
Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und gefertig worden • EN This product has been developed and manufactured in conformance with the following
standards • FR Le produit en question a été mis au point et fabriqué conformément aux normes suivantes • NL Het product is in overeenstemming met volgende normen
ontwikkeld en vervaardigd • IT Riferimento alle norme armonizzate • ES Referente a standards armonizados • PT Referencias à normas harmonizadas • PL W
odniesieniu do norm harmonizujących • RU Этот продукт был разработан и изготовлен в соответствии со следующими стандартами • CS Použité harmonizované
normy • HU A termék fejlesztése és gyártása a következő szabványokkal összhangban történt • SL Hivatkozás a harmonizált szabványokra • ET Käesolev toode on
välja töötatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standarditega • LT Šis gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas pagal šiuos standartus • LV Šis izstrādājums ir izgatavots
un ražots saskaņā ar šādiem standartiem • BG Този продукт е разработен и произведен в съответствие със следните стандарти • EL Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε
και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα • RO Acest produs a fost dezvoltat şi fabricat în conformitate cu următoarele standarde • SK Tento výrobok bol
vyvinutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami
EN 836
EN 1032 + A1:2008
EN ISO 12100
EN ISO 14982:2009
EN ISO 3767
GGP Sweden AB, Box 1006
SV Person behörig att samla teknisk dokumentation • FI Teknisen dokumentaation keräämisestä vastaava henkilö • DA Person ansvarlig for at samle teknisk
dokumentation • NO Person godkjent for innsamling av teknisk dokumentasjon • DE Person, die zum Sammeln technischer Informationen autorisiert ist • EN Person SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
authorised to collect the technical documentation • FR Personne chargée de conserver la documentation technique • NL Persoon bevoegd om technische documentatie
te verzamelen • IT Persona autorizzata alla raccolta della documentazione tecnica • ES Persona autorizada para recoger la documentación técnica • PT Pessoa
autorizada a recolher a documentação técnica • PL Osoba upoważniona do odbioru dokumentacji technicznej • RU Лицо, уполномоченное комплектовать
техническую документацию • CS Osoba pověřená sestavením technické dokumentace • HU Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy • SL Oseba,
pooblaščena za prevzem tehnične dokumentacije • ET Isik, kes on volitatud vastu võtma tehnilist dokumentatsiooni • LT Asmuo, įgaliotas rinkti techninius dokumentus
• LV Persona, kura ir pilnvarota nodrošināt tehnisko dokumentāciju • BG Лице, оторизирано да събира на техническа документация • EL Εξουσιοδοτημένο άτομο Sören Palmér
για τη συλλογή τεχνικών εγγράφων τεκμηρίωσης • RO Persoana autorizată să colecteze documentaţia tehnică • SK Osoba oprávnená prevziať si technickú
dokumentáciu
Tranås - SWEDEN 2011-12-20
Per-Olof Rydh
(MD & Op. Manager)
EG-försäkran om överensstämmelse • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus • EU-overensstemmelseserklæring • EU-forsikring om overensstemmelse • EGKonformitätsbescheinigung • EC conformity declaration • Déclaration de conformité CE • EU-gelijkvormigheidsverklaring • Dichiarazione di conformità CE • Declaración de
conformidad CE • Declaração de conformidade da CE • Deklaracja zgodności EC • Декларация EC о соответствии • Deklarace shody s EU • EK megfelelőségi nyilatkozat • Izjava
ES o skladnosti • EÜ vastavusdeklaratsioon • EB atitikties deklaracija • EK atbilstības deklarācija
SV Tillverkare • FI Valmistaja • DA Producent • NO Produsent • DE Hersteller • EN Manufacturer • FR Fabricant • NL Fabrikant • IT Produttore •
ES Fabricante • PT Fabricante • PL Producent • RU Изготовитель • CS Výrobce • HU Gyártó • SL Proizvajalec • ET Tootja • LT Gamintojas •
LV Ražotājs • BG Производител • EL Κατασκευαστής • RO Producător • SK Výrobca
GGP Sweden AB, Box 1006
SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
SV Fabrikat • FI Valmiste • DA Fabrikat • NO Fabrikat • DE Fabrikat • EN Make • FR Marque • NL Fabricage • IT Marca • ES Marca • PT Marca •
PL Marka • RU Торговая марка • CS Značka • HU Gyártmány • SL Znamka • ET Mark • LT Markė • LV Ražojums • BG Марка • EL Κατασκευή •
RO Produs • SK Značka
Castelgarden
SV Gräsklippare med förbränningsmotor • FI Ruohonleikkuri polttomoottorilla • DA Plæneklipper med forbrændingsmotor • NO Planeklipper med forbrenningsmotor • DE Rasenmäher mit
Verbrennungsmotor • EN Lawnmower with combustion engine • FR Tondeuse avec moteur à combustion interne • NL Grasmaaiers met verbrandingsmotor • IT Trattorino tosaerba con motore a combustione
• ES Cortadora de césped con motor de combustión • PT Máquina de cortar relva com motor de combustão • PL Kosiarka z silnikiem spalinowym • RU Газонокосилка с двигателем внутреннего сгорания
• CS Sekačka se spalovacím motorem • HU Fűnyíró belsőégésű motorral • SL Kosilnica z motorjem z notranjim izgorevanjem • ET Sisepõlemismootoriga muruniiduk • LT Vejapjovė su vidaus degimo
varikliu • LV Zāles pļāvējs ar iekšdedzes dzinēju • BG Косачка с двигател с вътрешно горене • EL Χορτοκοπτική μηχανή με μηχανή εσωτερικής καύσης • RO Maşină de tuns iarbă cu motor cu ardere
internă • SK Kosačka so spaľovacím motorom
SV Serienr - Se dekal på chassit • FI Valmistenumero - Katso tarra rungossa • DA Serienr. - Se mærkat på chassis • NO Serienr. - Se etikett på chassiset • DE Seriennummer - Siehe Schild am Chassis
• EN Serial number - See label on chassis • FR Numéro de série - Voir la plaque sur le châssis • NL Serienummer - Zie label op chassis • IT Numero di serie - Vedi etichetta sul telaio • ES Número de
serie - Véase la etiqueta en el chasis • PT Número de série - Ver etiqueta no chassis • PL Numer seryjny - Patrz etykieta na podwoziu • RU Заводской номер - См. табличку на шасси • CS Číslo série
- Viz štítek na podvozku • HU Sorozatszám - Lásd az alvázon lévő adattáblát! • SL Serijska številka - Glej nalepko na šasiji •
ET Seerianumber - Vt silti šassiil • LT Serijos numeris - Žr. etiketę ant važiuoklės • LV Sērijas numurs - Skatīt uzlīmi uz šasijas • BG Сериен номер - Вижте табелката върху шасито •
EL Σειριακός αριθμός - Δείτε την ετικέτα στο σασσί • RO Număr de serie - Vezi eticheta de pe şasiu • SK Výrobné číslo - pozri štítok na podvozku
SV Typ • FI Tyyppi • DA Type • NO Type • DE Typ • EN Type • FR Type • NL Type • IT Tipo • ES Tipo • PT Tipo • PL Typ • RU Тип • CS Typ •
HU Típus • SL Tip • ET Tüüp • LT Tipas • LV Tips • BG Тип • EL Τύπος • RO Tip • SK Typ
P 901
1. 13-6103+13-2964
V Art.nr. • FI Tuotenumero • DA Art.nr. • NO Art.nr. • DE Art.-Nr. • EN Item no • FR N° d'article • NL Itemnr. • IT Articolo n. • ES Nº de referencia •
PT Item nº • PL Pozycja nr • RU Поз. • CS Císlo položky • HU Tételszám • SL Izdelek, št. • ET Toote nr • LT Gaminio nr. • LV Preces Nr. • BG № на елемент • EL 2. 13-6103+13-2972
3. 13-6104+13-2964
Αρ. αντικειμένου • RO Nr. articol • SK Položka č
4. 13-6104+13-2972
SV Motor • FI Moottori • DA Motor • NO Motor • DE Motor • EN Engine • FR Moteur • NL Motor • IT Motore • ES Motor • PT Motor • PL Silnik •
RU Двигатель • CS Motor • HU Motor • SL Motor • ET Mootor • LT Variklis •LV Dzinējs • BG Двигател • EL Μηχανή • RO Motor • SK Motor
<0,9 m/s2
σ = 0,3 m/s2
B&S 31A607
SV Vibration • FI Tärinä • DA Vibration • NO Vibrasjon • DE Vibration • EN Vibration • FR Vibration • NL
Vibratie • IT Vibrazioni • ES Vibración • PT Vibração • PL Wibracje • RU Вибрация • CS Vibrace • HU Vibráció
• SL Tresljaji • ET Vibratsioon • LT Vibracija • LV Vibrācija • BG Вибрации •
EL Δόνηση • RO Vibraţii • SK Vibrácie
<2,5 m/s2
σ = 0,3 m/s2
SV Uppmätt ljudeffektnivå • FI Mitattu äänitehotaso • DA Målt lydeffektniveau • NO Målt lydeffektnivå • DE Gemessener geräuschpegel • EN Measured sound power 98,1 dB(A)
level • FR Niveau de puissance acoustique mesuré • NL Gemeten geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora misurato • ES Nivel de potencia de sonido medido •
PT Nível de potência sonora medido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Замеренный уровень шума • CS Naměřená úroveň hluku •
HU Mért hangteljesítményszint • SL Izmerjena raven zvočne jakosti • ET Mõõdetud müratase • LT Išmatuotas triukšmo lygis • LV Izmērītais trokšņa līmenis •
BG Измерено ниво на звуковата мощност • EL Μετρημένο επίπεδο ισχύος ήχου • RO Nivel putere acustică măsurat •
SK Nameraná úroveň akustického výkonu
(LWA)
SV Garanterad ljudeffektnivå • FI Taattu äänitehotaso • DA Garanteret lydeffektniveau • NO Garantert lydeffektnivå • DE Garantierter Geräuschpegel •
EN Guaranteed sound power level • FR Niveau de puissance acoustique garanti • NL Gegarandeerd geluidsniveau • IT Livello di potenza sonora garantito • ES Nivel
de potencia de sonido garantizado • PT Nível de ruído garantido • PL Nieprzekraczalny poziom hałasu • RU Гарантированный предельный уровень шума • CS
Zaručená úroveň hluku • HU Garantált hangteljesítményszint • SL Zajamčena raven zvočne jakosti • ET Garanteeritud müratase • LT Garantuojamas triukšmo lygis •
LV Garantētais trokšņa līmenis • BG Гарантирано ниво на звуковата мощност • EL Εγγυημένο επίπεδο ισχύος ήχου • RO Nivel putere acustică garantat •
SK Zaručená úroveň akustického výkonu
100 dB(A)
SV Klippbredd • FI Leikkuuleveys • DA Klippebredde • NO Klippebredde • DE Schnittbreite • EN Cutting width • FR Largeur de coupe • NL Snijwijdte • IT
Larghezza di taglio • ES Ancho de corte • PT Largura de corte • PL Szerokość koszenia • RU Рабочий захват • CS Šířka sekání • HU Vágási szélesség • SL Širina
košnje • ET Niitmislaius • LT Pjovimo plotis • LV Pļaušanas joslas platums • BG Ширина на косене • EL Πλάτος κοπής • RO Lăţime de tăiere • SK Šírka záberu
1,3: 95cm
2,4: 105cm
SV Ljudtrycksnivå vid operatörens öra • FI Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla • DA Lydtryksniveau ved brugerens øre • NO Lydtrykksnivå ved operatørens øre • 84 dB(A)
σ = 0,7 dB(A)
DE Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson • EN Sound pressure level at operator’s ear • FR Niveau sonore au niveau de l’oreille de l’opérateur • NL
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker • IT Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore • ES Nivel de presión acústica en el oído del operador • PT
Níveis de pressão do som no ouvido do operador • PL Poziom ciśnienia akustycznego w uchu operatora • RU Уровень звукового давления на месте оператора • CS
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující osoby • HU Hangnyomás szint a gépkezelő fülénél • SL Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika • ET
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures • LT Garso spaudimo lygis įrangos naudotojui • LV Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss • BG Ниво на звуковото налягане
при ушите на оператора • EL Επίπεδο πίεσης ήχου στο αυτί χειριστή • RO Nivel putere acustică la urechea operatorului • SK Hladina zvukového tlaku pri uchu
obsluhy
(LPA)
SV Anmält organ • FI Ilmoitettu laitos • DA Bemyndiget organ • NO Underrettet organ • DE Anmeldeorganisation • EN Notified body • FR Organisme notifié • NL ITS Testing & Certification Ltd
Keuringsinstantie • IT Organismo notificato • ES Organismo notificado • PT Organismo notificado • PL Urząd zatwierdzający • RU Уполномоченная организация •
CS Oprávnený orgán • HU Az értesítés címzettje • SL Obveščeni organ • ET Teavitatud asutus • LT Notifikuotoji įstaiga • LV Informētā iestāde • BG Нотифициран Notified Body representative 0359
орган • EL Κοινοποιημένος οργανισμός • RO Organ avizat• SK Notifikovaný orgán
(2000/14/EC; 2005/88/EC)
SV Denna produkt är i överensstämmelse med • FI Tämä tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset • DA Dette produkt er i overensstemmelse med • NO Dette 2006/42/EC
produktet er i overensstemmelse med • DE Dieses Produkt ist in Übereinstimmung mit • EN This product conforms to • FR Ce produit est conforme à • NL Dit product 2004/108/EC
voldoet aan • IT Questo prodotto è conforme alla • ES Este producto respeta las siguientes normas • PT Este produto está em conformidade com • PL Ten produkt
2000/14/EC; 2005/88/EC
odpowiada nastepujacym normom • RU Соответствует требованиям следующих директив • CS Tento výrobek vyhovuje • HU Ez a termék megfelel • SL Ta izdelek
je v skladu z • ET Käesolev toode vastab • LT Šis gaminys atitinka • LV Šis produkts atbilst •
BG Този продукт съответства на • EL Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με • RO Acest produs este în conformitate cu • SK Tento výrobok spĺňa požiadavky
SV Produkten är utvecklad och tillverkad enligt följande standard • FI Tuote on kehitetty ja valmistettu seuraavien normien mukaisesti • DA Produktet er udviklet og
fremstillet i overensstemmelse med følgende normer • NO Produktet en utviklet og produsert i overensstemmelse med følgende normer • DE Das Erzeugnis ist in
Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt und gefertig worden • EN This product has been developed and manufactured in conformance with the following
standards • FR Le produit en question a été mis au point et fabriqué conformément aux normes suivantes • NL Het product is in overeenstemming met volgende normen
ontwikkeld en vervaardigd • IT Riferimento alle norme armonizzate • ES Referente a standards armonizados • PT Referencias à normas harmonizadas • PL W
odniesieniu do norm harmonizujących • RU Этот продукт был разработан и изготовлен в соответствии со следующими стандартами • CS Použité harmonizované
normy • HU A termék fejlesztése és gyártása a következő szabványokkal összhangban történt • SL Hivatkozás a harmonizált szabványokra • ET Käesolev toode on
välja töötatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standarditega • LT Šis gaminys yra suprojektuotas ir pagamintas pagal šiuos standartus • LV Šis izstrādājums ir izgatavots
un ražots saskaņā ar šādiem standartiem • BG Този продукт е разработен и произведен в съответствие със следните стандарти • EL Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε
και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα • RO Acest produs a fost dezvoltat şi fabricat în conformitate cu următoarele standarde • SK Tento výrobok bol
vyvinutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami
EN 836
EN 1032 + A1:2008
EN ISO 12100
EN ISO 14982:2009
EN ISO 3767
GGP Sweden AB, Box 1006
SV Person behörig att samla teknisk dokumentation • FI Teknisen dokumentaation keräämisestä vastaava henkilö • DA Person ansvarlig for at samle teknisk
dokumentation • NO Person godkjent for innsamling av teknisk dokumentasjon • DE Person, die zum Sammeln technischer Informationen autorisiert ist • EN Person SE-573 28 TRANÅS, SWEDEN
authorised to collect the technical documentation • FR Personne chargée de conserver la documentation technique • NL Persoon bevoegd om technische documentatie
te verzamelen • IT Persona autorizzata alla raccolta della documentazione tecnica • ES Persona autorizada para recoger la documentación técnica • PT Pessoa
autorizada a recolher a documentação técnica • PL Osoba upoważniona do odbioru dokumentacji technicznej • RU Лицо, уполномоченное комплектовать
техническую документацию • CS Osoba pověřená sestavením technické dokumentace • HU Műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy • SL Oseba,
pooblaščena za prevzem tehnične dokumentacije • ET Isik, kes on volitatud vastu võtma tehnilist dokumentatsiooni • LT Asmuo, įgaliotas rinkti techninius dokumentus
• LV Persona, kura ir pilnvarota nodrošināt tehnisko dokumentāciju • BG Лице, оторизирано да събира на техническа документация • EL Εξουσιοδοτημένο άτομο Sören Palmér
για τη συλλογή τεχνικών εγγράφων τεκμηρίωσης • RO Persoana autorizată să colecteze documentaţia tehnică • SK Osoba oprávnená prevziať si technickú
dokumentáciu
Tranås - SWEDEN 2011-12-20
Per-Olof Rydh
(MD & Op. Manager)
w ww.g gp -g r ou p. c om
GGP Swe de n AB · Box 10 0 6 · S E-57 3 28 TRANÅS