OF97E | OF97E ROUTER instruction manual

OF97
OF97E
Dansk
1
Deutsch
7
English
14
Español
21
Français
28
Italiano
35
Nederlands
42
Norsk
49
Português
56
Suomi
63
Svenska
69
EÏÏËÓÈη
76
R
Copyright Elu
18
19
17
1
2
16
4
20
15
7
3
14
5
13
6
12
8
11
A
10
9
2
3
30
21
3
C
B
12
13
17
24
22
16
16
15
D
14
13
12
23
18
25
15
20
4
5 20 4
9 10
8
8
6
E
7
7
F
10
26
27
H
G
1
29
10
28
31
I
J
DANSK
HÅNDOVERFRÆSER OF97/OF97E
Tillykke!
EU-Overensstemmelseserklæring
Du har valgt et Elu Elværktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør Elu til en af
de mest pålidelige partnere for professionelle brugere.
Indholdsfortegnelse
Tekniske data
EU-Overensstemmelseserklæring
Sikkerhedsinstruktioner
Kontroller emballagens indhold
Beskrivelse
El-sikkerhed
Anvendelse af forlængerkabel
Samling og justering
Brugervejledning
Vedligeholdelse
Service
da - 1
da - 1
da - 2
da - 3
da - 3
da - 3
da - 4
da - 4
da - 5
da - 6
da - 6
OF97/OF97E
Elu erklærer at disse værktøjer er konstrueret i
henhold til EU-direktiverne: 98/37/EØF, 89/336/EØF,
73/23/EØF, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For yderligere information bedes De venligst
kontakte Elu på nedenstående adresse eller se
bagsiden af brugervejledningen.
Lydniveauet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne 86/188/EØF & 98/37/EØF, målt i
henhold til EN 50144:
OF97
LpA
Tekniske data
Spænding
V
Motoreffekt
W
Afgiven effekt
W
Omdrejningstal/min ubelastet
Fræsekurv
Fræsekurvens slaglængde mm
Revolveranslag
Spændepatron
Fræsebit, diameter max.
Vægt
Sikringer:
230 V maskiner
mm
kg
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
trinløs
2 søjler
55
2 søjler
55
3-trin,
med mikroskala
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
OF97E
(lydniveau)
dB(A)*
85
85
LWA (akustisk styrke)
dB(A)
93
93
* ved operatørens øre
Anvend høreværn, hvis lydniveauet
overstiger 85 dB(A).
Den vægtede geometriske middelværdi af
accelerationsfrekvensen i henhold til EN 50144:
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Produktudviklingsdirektør
Horst Großmann
10 A
Følgende piktogrammer anvendes i denne håndbog:
Angiver risiko for personskade, livsfare
eller ødelæggelse af værktøjet, hvis
brugervejledningens instruktioner ikke
følges.
Angiver risiko for elektrisk stød.
da - 1
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
1
DANSK
Sikkerhedsinstruktioner
Læs brugsanvisningen igennem, inden maskinen
tages i brug. Opbevar brugsanvisningen let
tilgængeligt, så alle, der bruger maskinen,
har adgang til brugsanvisningen.
Foruden nedenstående instruktioner,
bør Arbejdstilsynets regler altid følges.
ADVARSEL!
Når man anvender elværktøj, skal følgende
grundlæggende sikkerhedsinstruktioner altid
følges for at nedsætte risikoen for elektriske
stød, personskader og brand.
1 Brug høreværn
Lydniveauet ved bearbejdning af forskellige
materialer kan variere, af og til overstiger niveauet
85 dB(A). For at beskytte sig selv, skal man altid
anvende høreværn.
2 Hold arbejdsområdet i orden
Uordentlige arbejdsområder og arbejdsbænke
indbyder til skader.
3 Tænk på arbejdsmiljøets indflydelse
Udsæt ikke elværktøj for regn. Anvend ikke
elværktøj på fugtige eller våde pladser.
Sørg for en god belysning over arbejdsområdet.
Anvend ikke elværktøj i nærheden af let
antændelige væsker eller gasser.
4 Beskyt dig mod elektriske stød
Undgå kropskontakt med dele, der har
jordforbindelse (f.eks. rør, radiatorer, komfurer,
køleskabe). Ved ekstreme arbejdsforhold
(f.eks. høj fugtighed, forekomst af metalstøv osv.)
kan den elektriske sikkerhed øges ved at tilkoble
en fejlstrømsafbryder.
5 Hold børnene på afstand
Lad ikke børn komme i berøring med værktøjet
eller forlængerledningen. Det er påkrævet at
holde børn under 16 år under opsyn.
6 Opbevar værktøj sikkert
Når elværktøjet ikke anvendes, skal det
opbevares på et tørt, højt placeret sted, låst inde,
uden for børns rækkevidde.
7 Overbelast ikke elværktøj
Man arbejder bedre og mere sikkert inden for det
anførte effektområde.
8 Brug det rigtige elværktøj
Tving ikke elværktøj til at udføre arbejde, som er
beregnet til kraftigere værktøj.
2
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet
til, brug f.eks. ikke en håndrundsav til at save
kviste eller brænde.
9 Klæd dig rigtigt på
Bær ikke løst hængende tøj eller smykker.
De kan sidde fast i bevægelige dele.
Gummihandsker og skridsikre sko anbefales ved
udendørs arbejde. Brug hårnet, hvis du har langt
hår.
10 Brug beskyttelsesbriller
Brug beskyttelsesbriller for at forhindre, at du får
støv i øjnene, hvilket kan forårsage skade. Hvis
der opstår meget støv, bruges også støvmaske.
11 Ledningen må ikke mishandles
Bær aldrig værktøjet i ledningen og træk ikke i
ledningen for at tage kontakten ud af stikket.
Udsæt ikke ledningen for varme, olie eller skarpe
kanter.
12 Sæt arbejdsemnet fast
Brug skruetvinger eller skruestik for at spænde
arbejdsemnet fast. Det er sikrere end at bruge
hånden, og du får begge hænder fri til arbejdet.
13 Stræk dig ikke for meget
Sørg for, at du altid har sikkert fodfæste og
balance.
14 Vedligehold værktøjet omhyggeligt
Hold værktøjet skarpt og rent.
Følg instruktionerne med hensyn til pasning og
udskiftning af tilbehør. Kontroller elværktøjets
ledning regelmæssigt og få den repareret hos et
anerkendt serviceværksted, hvis den er
beskadiget. Kontroller forlængerledninger
regelmæssigt og udskift dem, hvis de er
beskadigede. Hold håndtagene tørre, rene og fri
for olie og fedt.
15 Tag kontakten ud af stikket når elværktøjet
ikke er i brug, inden service og ved
udskiftning af tilbehør
16 Fjern nøglerne
Kontroller at nøgler og justerværktøj er fjernet fra
elværktøjet, inden det startes.
17 Undgå utilsigtet start
Bær ikke tændt elværktøj med fingeren på
afbryderen. Sørg for, at afbryderen er slået fra,
når du sætter kontakten i stikket.
18 Forlængerledninger udendørs
Udendørs må der kun anvendes
forlængerledninger, der er godkendt til udendørs
brug og mærkede til dette.
da - 2
DANSK
19 Vær opmærksom
Se på det, du gør. Brug din sunde fornuft.
Brug ikke elværktøjet, når du er træt.
20 Kontroller elværktøjet for skader, inden du
tilslutter ledningen til vægstikket
Inden fortsat brug af elværktøjet, skal eventuelle
beskadigede sikringsanordninger og andre
defekte dele kontrolleres nøje for at finde ud af,
om de fortsat kan fungere rigtigt og udføre den
planlagte funktion. Kontroller at de bevægelige
dele fungerer upåklageligt og ikke klemmer, at
ingen dele er gået i stykker, at alle dele er rigtigt
monterede, og at andre forhold, der kan påvirke
driften, er i orden. En sikkerhedsanordning eller en
anden del, som er beskadiget, skal repareres eller
udskiftes af et anerkendt serviceværksted,
hvis intet andet er anført i brugsanvisningen.
Fejlbehæftede afbrydere skal udskiftes hos et
autoriseret serviceværksted. Brug ikke elværktøjet,
hvis afbryderen ikke kan kobles til eller fra.
21 For din personlige sikkerhed
Brug kun tilbehør og dele, der er anbefalet i
brugsanvisningen og katalogerne.
Anvendelsen af andet værktøj eller tilbehør end
det, der anbefales i brugsanvisningen eller
katalogerne kan medføre risiko for personskader.
22 Få dit værktøj repareret hos et autoriseret Elu
Serviceværksted
Dette elværktøj overholder de relevante
sikkerhedsforskrifter. For at undgå fare,
må reparationer af eludstyr kun foretages af
autoriserede elektrikere.
Yderligere sikkerhedsanvisninger for
fræseværktøj
• Anvend kun fræsebits med en diameter,
der svarer til størrelsen af klembøsningen på
værktøjet.
• Anvend kun fræsebit, der er egnet og mærket til
et omdrejningstal på 30.000/min.
• Anvend aldrig fræsebits med en diameter, der
overstiger det, der er angivet i de tekniske data.
1
1
1
1
1
Styrebøsning 24 mm
Nøgle # 17
Støvudsugningsprop
Brugervejledning
Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør
ikke er blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne
brugervejledning, før du tager værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A)
Din Elu håndoverfræser OF97/OF97E er fremstillet til
professionelt fræsearbejde.
1 Låseafbryder
2 Spindellås
3 Spændemøtrik
4 Låsebolt til parallelanslag
5 Styrestænger til parallelanslag
6 Støvudsugningsudgang i parallelanslag
7 Finjustering af parallelanslag
8 Parallelanslag
9 Låsebolt
10 Bundplade
11 Fingerværn
12 Revolverdybdeanslag
13 Dybdeanslag
14 Låsebolt til dybdeanslag
15 Dybdeanslagsindstilling
16 Hurtig indstilling af dybdeanslag
17 Finjustering af dybdeanslag
18 Støvudsugningsadapter
19 Omdrejningskontrol (OF97E)
20 Endelås
El-sikkerhed
Elmotoren er kun beregnet til én spænding.
Kontroller, at strømforsyningen svarer til spændingen
på typeskiltet.
Dit Elu-værktøj er dobbeltisoleret i
henhold til EN 50144; jordledning er
derfor ikke påkrævet.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Håndoverfræser
1 Parallelanslag med mikroindstilling og
styrestænger
1 Spændepatron 8 mm (GB: 1/4")
da - 3
Udskiftning af kabel eller stik
Ved udskiftning af kablet eller af stikket skal den
bortskaffes på sikker måde. Et stik med blottede
kobberledere er farlig, hvis den sættes i en
strømførende kontakt.
3
DANSK
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der
anvendes et kabel svarende til værktøjets strømforbrug
(se de tekniske specifikationer). Den mindste
lederstørrelse er 1,5 mm2. Ved anvendelse af en
kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
Samling og justering
Træk stikket ud af stikkontakten inden
samling og justering.
Sådan udskiftes en fræsebit (fig. B)
• Tryk på og hold spindellåsen nede (2).
• Løsgør spændemøtrikken (3) med 17 mm nøglen
(3) et par slag og indsæt en fræsebit.
• Spænd spændemøtrikken og slip spindellåsen.
Spændepatronens møtrik må ikke
spændes, hvis der ikke er anbragt et
fræseværktøj i spændepatronen.
Sådan udskiftes spændepatronen (fig. C)
Din håndoverfræser er udstyret med en 8 mm
(GB: 1/4") spændepatron. Der leveres endvidere to
andre præcisionsspændepatroner, der passer til de
anvendte fræsebits. Spændepatronen og
spændemøtrikken kan ikke skilles fra hinanden.
• Løsgør spændepatronens møtrik (3) helt.
• Fjern spændepatronen (21) og udskift den.
• Spænd spændepatronens møtrik (3).
OF97E - Sådan indstilles den elektroniske
omdrejningskontrol (fig. A)
Hastigheden reguleres trinløst med
omdrejningskontrollen (19) fra 8.000 og
24.000 omdrejninger pr. min for jævn fræsning i alle
træsorter, plastik og aluminium.
• Indstil omdrejningskontrollen på den ønskede
hastighed.
Generelt anvendes lav hastighed til fræsebits med
stor diameter og høj hastighed til fræsebits med lille
diameter. Den rigtige indstilling er dog i høj grad et
spørgsmål om erfaring.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
4
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Sådan indstilles fræsedybden (fig. D)
Din håndoverfræser er udstyret med et
finjusteringssystem til justering af fræsedybden.
Systemet omfatter også en nulstillingsring til både
hurtig indstilling og finjustering.
Hurtig indstilling ved hjælp af skalaen med
nulstillingsring
• Løsgør dybdeanslagets låsebolt (14).
• Frigør dybdeanslagshåndtaget (15) ved at dreje
det mod uret.
• Sænk fræsekurven indtil fræsebiten får kontakt
med emnet.
• Spænd dybdeanslagshåndtaget (15).
• Indstil hurtigindstillingen (16) på nul ved hjælp af
ringen (22).
• Juster fræsedybden ved hjælp af
hurtigindstillingen (16) og den tilhørende skala.
Den justerede fræsedybde angives af pilene (23).
• Spænd dybdeanslagets låsebolt (14).
Indstilling af 3 forskellige dybder med
revolverdybdeanslaget
Revolverdybdeanslaget (12) bruges til at indstille
3 forskellige fræsedybder. Det er særligt nyttigt ved
etapefræsning af store dybder.
• Anbring en dybdeskabelon mellem
dybdeanslaget (13) og revolverdybdeanslaget
(12) for at indstille fræsedybden.
• Spænd om nødvendigt alle 3 skruer.
Finjustering
Når dybdeskabelonen ikke anvendes, eller hvis
fræsedybden kræver justering, anvendes
finjusteringen (17).
• Indstil dybden som beskrevet ovenfor.
• Indstil finjusteringen på nul ved hjælp af ringen (24).
• Drej finjusteringen (17) til den ønskede stilling: en
omdrejning svarer til ca. 1 mm og 1 streg 0,1 mm.
Dybdejustering med overfræseren i omvendt
stilling (fig. D)
• Fjern dybdeanslaget (13) og erstat det med
dybdeanslage (EZ49103), som fås som tilbehør.
• Kobl dybdeanslagets (13A) gevind til
revolverdybdeanslaget (12).
da - 4
DANSK
• Indstill fræsedybden med på dybdeanslaget (13A).
Før fastgørelse af overfræseren i
omvendt stilling, se vejledningen for det
stationære værktøj.
Sådan monteres parallelanslaget (fig. A & E)
• Anbring styrestængerne (5) på bundpladen (10).
• Spænd låseboltene (9).
• Skub parallelanslaget (8) ind på stængerne.
• Spænd låseboltene (4) midlertidigt.
• Fjern støvudsugningsadapteren (18) og luk
udsugningen ved hjælp af
støvudsugningsproppen (25), der følger med
værktøjet.
Sådan indstilles parallelanslaget (fig. F)
• Tegn en fræselinie på materialet.
• Sænk fræsekurven indtil fræsebiten er i kontakt
med arbejdsemnet.
• Spænd dybdeanslagshåndtaget (15).
• Anbring overfræseren på fræselinien.
• Skub parallelanslaget (8) mod arbejdsemnet og
spænd låseboltene (4).
• Juster parallelanslaget (8) med finjusteringen (7).
Fræsebitens ydre fræsekant skal falde sammen
med fræselinien.
• Spænd endelåsen (20) godt fast.
Sådan monteres styrebøsningen (fig. G)
Sammen med skabeloner spiller styrebøsninger en
vigtig rolle ved fræsning og formgivning.
• Anbring styrebøsningen (26) på bundpladen (10)
ved hjælp af skruerne (27) som vist på tegningen.
Før værktøjet tages i brug:
• Kontroller, at fræsebiten sidder rigtigt i
spændepatronen.
• Vælg optimal hastighed med den elektroniske
omdrejningskontrol (OF97E).
• Indstil fræsedybden.
• Tilkobl en støvsuger.
• Kontroller at dybdeanslagshåndtaget altid er låst
før strømmen slås til.
Tænd og sluk (fig. I)
Låseafbryderen (1) sidder på håndtagets højre side.
Værktøjet er normalt i låst position.
• Åbning: knappen (28) trykkes ned og holdes
nede for at låse værktøjet op, ogderefter trykkes
der på aftrækkeren (29).
• Hvis der ønskes en vedvarende drift, trykkes der
endnu en gang på knappen (28).
• Lukning: der trykkes endnu en gang på
aftrækkeren (29).
Løsgør dybdeanslagshåndtaget og lad
fræsekurven vende tilbage i hviletilstand
inden der slukkes.
Sådan anvendes styrebøsningerne (fig. G)
• Fastgør skabelonen til arbejdsemnet med
endeklemmer.
• Vælg og monter en passende styrebøsning (26).
• Træk fræsebitens diameter fra styrebøsningens
ydre diameter og divider med to. Beregningen
viser hvor meget større skabelonen skal være i
forhold til den del, der skal forsænkes.
Hvis arbejdsemnet ikke er tykt nok, kan
det anbringes på et stykke affaldstræ.
Sådan tilkobles en støvsuger (fig. A & E)
Støvudsugningsslangen kobles til
støvudsugningsadapteren (18) på fræsekurvens søjle
eller støvudgangen på parallelanslaget (6).
Styring med en liste
Der hvor der ikke kan anvendes kantstyr, kan
overfræseren styres langs en liste, der spændes
tværs over arbejdsemnet (overhæng i begge ender).
Brugervejledning
Frihåndsfræsning
Din håndoverfræser kan også anvendes uden styr,
f.eks. til skriftfræsning eller dekorationsarbejder.
• Overhold altid sikkerhedsinstruktionerne
og gældende foreskrifter.
• Før altid håndoverfræseren som vist på
fig. H (yderkanter/inderkanter).
da - 5
Ikke for dyb fræsning! Anvend kun
fræsebits med en diameter på max 6 mm.
5
DANSK
Fræsning med notfræsere (fig. B)
Der hvor der ikke kan anvendes parallelanslag eller
styrebøsning, kan der anvendes notfræs (30) ved
fræsning af profilerede kanter.
Nærmere oplysninger om tilbehør fås hos Deres
forhandler.
Dette gælder også spændehylser (6-8 mm og 1/4"), et
dybdeanslag for brug i omvendt position, fingerværn
for skabeloner, hylser (17-40 mm) og styreskinner i
forskellige længder.
Vedligeholdelse
Dit elværktøj er fremstillet til at fungere i meget lang
tid med mindst mulig vedligeholdelse. For at
værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende hele
tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles
korrekt og rengøres jævnligt.
Rengøring af støvudsugningssøjlen (fig. J)
• Fjern støvudsugningsproppen eller adapteren.
• Fjern de fire skruer (31) nederst på bundpladen (10).
• Rengør støvudsugningssøjlen.
• Monter delene i omvendt rækkefølge.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
Hold ventilationshullerne åbne og rengør
maskinhuset jævnligt med en blød klud.
Service
Hvis der opstår fejl i din maskine, skal den altid
indleveres til et autoriseret serviceværksted.
(Se gældende prisliste/katalog for yderligere
oplysninger eller henvend dig til Elu). Alternativt kan
De også finde en liste over Elu-autoriserede
serviceværksteder og detaljer om voreftersalgsservice på Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
På grund af forskning og udvikling kan ovenstående
specifikationer ændres uden forudgående varsel.
GARANTI
• 30 DAGE TILFREDSKUNDE GARANTI •
Fuld tilfredshed eller pengene tilbage. Hvis du
ikke er helt tilfreds med dit Elu-værktøj, kan du
returnere værktøjet til forhandleren inden 30 dage
efter købet og få dine penge refunderet eller
værktøjet ombyttet. Værktøjet skal indleveres
komplet, og købsnotaen skal forevises.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis et Elu-værktøj bliver defekt på grund af
materiale eller produktfejl inden for de første
12 måneder fra købsdatoen, vil de defekte
komponenter blive udskiftet gratis eller også
udskiftes enheden uden beregning under
følgende forudsætninger:
• At apparatet ikke er anvendt forkert.
• At der ikke er udført uautoriserede
reparationer.
• At dateret købsnota forevises.
Oplysninger om nærmeste Elu-autoriserede
serviceværksted, se aktuelt katalog for videre
information eller kontakt Elu.
Opslidt værktøj og miljøet
Når din maskine er slidt op, beskyt da naturen ved
ikke at kaste den bort sammen med almindeligt
affald. Aflever den til et opsamlingssted i din
kommune eller til et Elu serviceværksted.
6
da - 6
DEUTSCH
OBERFRÄSE OF97/OF97E
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von Elu entschieden, das die lange Elu-Tradition fortsetzt, nur
ausgereifte und in zahlreichen Tests bewährte
Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten.
Lange Jahre der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen Elu zu Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Folgende Symbole werden in dieser Anleitung verwendet:
Achtung: Verletzungsgefahr, Lebensgefahr oder mögliche Beschädigung des
Elektrowerkzeuges infolge der Nichtbeachtung der Anweisungen dieser
Anleitung!
Inhaltsverzeichnis
Technische Daten
EG-Konformitätserklärung
Sicherheitshinweise
Überprüfen der Lieferung
Gerätebeschreibung
Elektrische Sicherheit
Verlängerungskabel
Zusammenbauen und Einstellen
Gebrauchsanweisung
Wartung
Garantie
de - 1
de - 1
de - 2
de - 3
de - 3
de - 4
de - 4
de - 4
de - 6
de - 6
de - 7
Technische Daten
Spannung
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Fräskorb
Fräskorbhub
Revolvertiefenanschlag
(Volt)
(Watt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
Spannzangen-Größe
Fräser-Durchmesser, max. (mm)
Gewicht
(kg)
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
stufenlos
regelbar
2 Säulen 2 Säulen
55
55
3 Stufen, mit Skala
und Feineinstellung
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
Mindestabsicherung des Stromkreises:
230-V-Elektrowerkzeuge
10 A
elektrische Spannung
EG-Konformitätserklärung
OF97/OF97E
Elu erklärt hiermit, daß diese Elektrowerkzeuge entsprechend den Richtlinien und Normen 98/37/EWG,
89/336/EWG, 73/23/EWG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 konzipiert wurden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die
Adresse weiter unten oder an eine der auf der Rückseite dieser Anleitung genannten Niederlassungen.
Die Höhe des Schalldrucks entspricht den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft 86/188/EWG
und 98/37/EWG gemessen nach EN 50144:
LpA
(Schalldruck)
LWA (Schalleistung)
OF97
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
* Arbeitsplatzbezogener Emissionswert
Tragen Sie bei einem Schalldruck über
85 dB(A) einen Gehörschutz.
Gewichteter Effektivwert der Beschleunigung nach
EN 50144:
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
de - 1
7
DEUTSCH
Direktor Produktentwicklung
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Deutschland
Sicherheitshinweise
Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Feuergefahr die nationalen
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Lesen Sie
folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie das
Elektrowerkzeug benutzen. Bewahren Sie diese
Sicherheitshinweise gut auf!
Allgemeines
1 Halten Sie Ihren Arbeitsbereich in Ordnung
Unordnung im Arbeitsbereich führt zu Unfallgefahren.
2 Berücksichtigen Sie Umgebungseinflüsse
Setzen Sie Elektrowerkzeuge keiner Nässe aus.
Sorgen Sie für eine gute Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Benutzen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten
oder Gasen.
3 Schützen Sie sich vor elektrischem Schlag
Vermeiden Sie Körperberührung mit geerdeten
Teilen, z.B. Rohren, Heizkörpern, Herden und
Kühlschränken. Bei extremen Einsatzbedingungen (z.B. hohe Feuchtigkeit, Entwicklung von
Metallstaub usw.) kann die elektrische Sicherheit
durch Vorschalten eines Trenntransformators
oder eines Fehlerstrom-(FI-)Schutzschalters
erhöht werden.
4 Halten Sie Kinder fern!
Sorgen Sie dafür, daß Kinder das Werkzeug oder
Kabel nicht berühren. Jugendliche unter
16 Jahren dürfen das Werkzeug nur unter fachlicher Anleitung benutzen.
5 Verlängerungskabel im Freien
Verwenden Sie bei Arbeiten im Freien nur dafür
zugelassene und entsprechend gekennzeichnete
Verlängerungskabel.
8
6 Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf
Unbenutzte Werkzeuge sollten in trockenen,
verschlossenen Räumen und für Kinder nicht
erreichbar aufbewahrt werden.
7 Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie können von sich bewegenden Teilen erfaßt
werden. Beim Arbeiten im Freien sind Arbeitshandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.
8 Benutzen Sie eine Schutzbrille
und verwenden Sie eine Atemmaske bei staubund spanerzeugenden Arbeiten.
9 Beachten Sie den Höchstschalldruck
Tragen Sie bei einem Schalldruck über 85 dB(A)
einen geeigneten Gehörschutz.
10 Sichern Sie das Werkstück
Benutzen Sie Spannvorrichtungen oder einen
Schraubstock, um das Werkstück festzuhalten.
Es ist damit sicherer gehalten und ermöglicht die
Bedienung des Elektrowerkzeuges mit beiden
Händen.
11 Achten Sie auf einen sicheren Stand
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder
Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten.
12 Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie keine an das Stromnetz angeschlossenen Elektrowerkzeuge mit dem Finger am
EIN-/AUS-Schalter.
Vergewissern Sie sich davon, daß der Schalter
beim Anschluß an das Stromnetz ausgeschaltet
ist.
13 Seien Sie stets aufmerksam
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Arbeit. Gehen Sie
vernünftig vor. Verwenden Sie das Werkzeug
nicht, wenn Sie müde sind.
14 Ziehen Sie den Netzstecker
Schalten Sie das Gerät ab und warten Sie,
bis das Werkzeug die Ruhestellung erreicht hat,
bevor Sie den Arbeitsplatz verlassen. Bei Nichtgebrauch, vor der Wartung und beim Werkzeugwechsel ist der Netzstecker zu ziehen.
15 Lassen Sie keine Werkzeugschlüssel stecken
Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob die
Schlüssel und Einstellwerkzeuge entfernt sind.
16 Benutzen Sie das richtige Werkzeug
Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in
dieser Betriebsanleitung beschrieben.
de - 2
DEUTSCH
17
18
19
20
Verwenden Sie keine zu schwachen Werkzeuge
oder Vorsatzgeräte für schwere Arbeiten.
Mit dem richtigen Werkzeug erzielen Sie eine
optimale Qualität und gewährleisten Ihre persönliche Sicherheit.
Warnung! Das Verwenden anderer als der in
dieser Anleitung empfohlenen Vorsatzgeräte und
Zubehörteile oder die Ausführung von Arbeiten
mit diesem Elektrowerkzeug, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen,
kann zu Unfallgefahren führen.
Behandeln Sie das Kabel sorgfältig
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und
benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das
Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um
gut und sicher arbeiten zu können. Befolgen Sie
die Wartungsvorschriften und die Hinweise für den
Werkzeugwechsel. Kontrollieren Sie regelmäßig
den Stecker und das Kabel und lassen Sie diese
bei Beschädigung von einer Elu-Kundendienstwerkstatt erneuern. Kontrollieren Sie Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie im
Falle einer Beschädigung. Halten Sie alle Schalter
trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
Kontrollieren Sie Ihr Elektrowerkzeug auf
Beschädigungen
Vor Gebrauch ist das Elektrowerkzeug auf einwandfreie und bestimmungsgemäße Funktion zu
überprüfen. Überprüfen Sie, ob die beweglichen
Teile einwandfrei funktionieren und ob Teile
beschädigt sind. Sämtliche Teile müssen richtig
montiert sein, um den einwandfreien Betrieb des
Elektrowerkzeuges zu gewährleisten.
Beschädigte Teile und Schutzvorrichtungen
müssen vorschriftsgemäß repariert oder ausgewechselt werden. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter defekt ist. Beschädigte Schalter müssen durch eine Elu-Kundendienstwerkstatt ersetzt werden.
Lassen Sie Reparaturen nur von einer EluKundendienstwerkstatt ausführen
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen
dürfen nur von einem anerkannten Fachmann
ausgeführt werden, andernfalls kann Unfallgefahr
für den Betreiber entstehen.
de - 3
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Fräser
• Verwenden Sie nur Fräser mit einem Schaftdurchmesser, der der jeweiligen Spannzange
entspricht.
• Verwenden Sie nur Fräser, die sich für eine maximale Drehzahl von mindestens 30.000 min-1 eignen und entsprechend gekennzeichnet sind.
• Verwenden Sie nie Fräser, deren Durchmesser
größer ist als der in den technischen Daten angegebene Höchstdurchmesser.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Oberfräse
1 Parallelanschlag mit Feineinstellung und
Führungsstangen
1 Spannzange 8 mm (GB: 1/4")
1 Führungshülse 24 mm
1 Gabelschlüssel SW 17
1 Verschlußstopfen
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug
sowie die Zubehörteile beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A)
Ihre Elu-Oberfräse OF97/OF97E wurde zum professionellen Fräsen von Holz, holzähnlichen Materialien
und Plastik entwickelt.
1 Ein-/Aus-Verriegelungsschalter
2 Spindelarretierung
3 Spannzangenmutter
4 Feststellschraube für Parallelanschlag
5 Führungsstangen für Parallelanschlag
6 Absauganschluß in Parallelanschlag
7 Feinjustierung für Parallelanschlag
8 Parallelanschlag
9 Feststellschraube
10 Frästisch
11 Fingerschutz
12 Revolvertiefenanschlag
13 Tiefenanschlag
14 Feststellschraube für Tiefenanschlag
15 Taucharretierung
16 Schnelljustierung für Tiefenanschlag
9
DEUTSCH
17
18
19
20
Feinjustierung für Tiefenanschlag
Staubabsaugadapter
Elektronischer Drehzahlregelschalter (OF97E)
Endfixierung
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde nur für eine Spannung konzipiert. Überprüfen Sie deswegen, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges angegebenen Spannung entspricht.
Ihr Elu-Elektrowerkzeug ist gemäß
EN 50144 zweifach isoliert; eine
Erdleitung ist aus diesem Grunde
überflüssig.
CH
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I
(Schutzleiter) - Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Auswechseln des Netzkabels oder -steckers
Defekte Netzkabel oder -stecker dürfen nur von einem autorisierten Fachbetrieb ausgewechselt werden. Ausgetauschte Netzkabel oder -stecker müssen danach fachgerecht entsorgt werden.
Verlängerungskabel
Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme des Elektrowerkzeugs
ausreichend ist (vgl. technische Daten). Der Mindestquerschnitt beträgt 1,5 mm2. Rollen Sie das Kabel bei
Verwendung einer Kabelrolle immer völlig aus.
• Lösen Sie mit dem Gabelschlüssel SW 17 die
Spannzangenmutter (3) einige Umdrehungen und
stecken Sie den Schaft des Fräsers ganz in die
Spannzange hinein.
• Ziehen Sie die Spannzangenmutter an und lassen Sie die Spindelarretierung los.
Ziehen Sie die Spannzangenmutter niemals ohne Fräser in der Spannzange an.
Auswechseln der Spannzange (Abb. C)
Bei der Lieferung befindet sich eine 8-mm-Spannzange (GB: 1/4") im Elektrowerkzeug. Zwei weitere
Präzisionsspannzangen sind lieferbar, die zu dem jeweiligen verwendeten Fräser passen. Die Spannzange
und die Spannzangenmutter sind nicht trennbar.
• Lösen Sie die Spannzangenmutter (3) völlig.
• Nehmen Sie die Spannzangeneinheit (21) heraus
und setzen Sie eine neue ein.
• Ziehen Sie die Spannzangenmutter (3) an.
OF97E - Einstellen der elektronischen Drehzahlregelung (Abb. A)
Mit der elektronischen Drehzahlregelung (19) kann
man die Drehzahl von 8.000 bis24.000 min-1 variieren.
So erreichen Sie gleichbleibende Fräsergebnisse in allen Holzarten, Kunststoffen und in Aluminium.
• Drehen Sie den Regelschalter (19) auf den gewünschten Wert.
Meistens wird für eine Fräse mit großem Durchmesser
eine niedrige Einstellung und bei einem kleinen Durchmesser eine hohe Einstellung gewählt. Die erforderliche
Einstellung ist jedoch eine Erfahrungssache.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Zusammenbauen und Einstellen
Ziehen Sie vor dem Zusammenbauen
und Einstellen immer den Netzstecker.
Einstellen der Frästiefe (Abb. D)
Ihre Oberfräse verfügt über ein Präzisions-Tiefeneinstellungs-System mit Nullstellungsring für die
Schnelljustierung und die Feinjustierung.
Montieren und Entfernen eines Fräsers (Abb. B)
• Drücken Sie die Spindelarretierung (2) und halten
Sie sie nieder.
10
de - 4
DEUTSCH
Schnelljustierung mit Hilfe der Skala und des
Nullstellungsrings
• Lösen Sie die Feststellschraube für Tiefenanschlag (14).
• Lösen Sie die Taucharretierung (15), indem Sie
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
• Senken Sie die Oberfräse bis der Fräser das
Werkstück berührt.
• Ziehen Sie die Taucharretierung (15) an.
• Stellen Sie die Schnelljustierung (16) über den
Ring (22) auf Null. Der Tiefenanschlag (13) muß
am Revolvertiefenanschlag (12) anliegen.
• Stellen Sie die gewünschte Tiefe über die Schnelljustierung (16) und die dazugehörige Skala ein.
Die Tiefeneinstellung wird mit den Pfeilen (23) angezeigt.
• Ziehen Sie die Feststellschraube für Tiefenanschlag (14) an.
Dreifache Tiefeneinstellung über den Revolvertiefenanschlag
Mit dem Revolvertiefenanschlag (12) können drei
Tiefen eingestellt werden. Dies ist von besonderem
Nutzen, um große Tiefen in mehreren Arbeitsgängen
zu fräsen.
• Legen Sie eine Tiefenschablone zwischen dem
Tiefenanschlag (13) und dem Revolvertiefenanschlag (12), so daß Sie die exakte Frästiefe einstellen können.
• Falls erforderlich, müssen alle drei Schrauben
eingestellt werden.
Feineinstellung
Wenn Sie nicht mit einer Tiefenschablone arbeiten,
oder wenn die Frästiefe neu eingestellt werden muß,
ist es empfehlenswert, dafür die Feinjustierung (17)
zu benutzen.
• Stellen Sie die Frästiefe, wie oben beschrieben, ein.
• Drehen Sie mit dem Ring (24) die Feinjustierung
auf Null.
• Drehen Sie die Feinjustierung (17) in die gewünschte Position: eine Umdrehung entspricht ca. 1 mm
und 1 Strich 0,1 mm.
Tiefeneinstellung bei einer Oberfräse in
Untertischmontage (Abb. D)
• Nehmen Sie den Tiefenanschlag (13) ab und
montieren Sie den als Zubehör erhältlichen
Tiefenanschlag (EZ49103).
de - 5
• Koppeln Sie die Gewindestange des Tiefenanschlags (13A) mit dem Revolvertiefenanschlag (12).
• Stellen Sie die Frästiefe über die Justierung am
Tiefenanschlag (13A) ein.
Für die Untertischmontage schlagen Sie
in der Anleitung für das stationäre Gerät
nach.
Montieren des Parallelanschlags (Abb. A & E)
• Montieren Sie die Führungsstangen (5) an den
Frästisch (10).
• Ziehen Sie die Feststellschraube (9) an.
• Schieben Sie den Parallelanschlag (8) über die
Führungsstangen.
• Ziehen Sie die Feststellschraube (4) vorübergehend an.
• Entfernen Sie den Staubabsaugadapter (18) und
verschließen Sie den Ausgang mit Hilfe des mitgelieferten Verschlußstopfens (25).
Einstellen des Parallelanschlags (Abb. F)
• Zeichnen Sie eine Fräslinie auf dem Material.
• Senken Sie die Oberfräse, bis der Fräser das
Werkstück berührt.
• Ziehen Sie die Taucharretierung (15) an.
• Positionieren Sie die Oberfräse auf der Fräslinie.
• Schieben Sie den Parallelanschlag (8) gegen das
Werkstück und ziehen Sie die Feststellschraube
(4) an.
• Justieren Sie den Parallelanschlag (8) mit Hilfe
der Feinjustierung (7). Die äußere Schneidkante
der Fräse muß mit der Fräslinie fluchten.
• Ziehen Sie die Endfixierung (20) fest an.
Montieren der Führungshülse (Abb. G)
Zusammen mit einer Schablone spielen die Führungshülsen beim Fräsen und Formen eine wichtige Rolle.
• Montieren Sie die Führungshülse (26) mit Hilfe
der Schrauben (27) an den Frästisch (10).
Anschließen eines Staubabsaugers (Abb. A & E)
Wichtig: Wir empfehlen die Benutzung von Staubabsauganlagen nach Norm TRGS 553. Die Staubabsaugung erfolgt ausschließlich durch Anschluß an
eine externe Anlage.
11
DEUTSCH
Der Absauganschluß ist schwenkbar und zum Anschluß an alle handelsüblichen Staubsauger geeignet. Der Innendurchmesser des Anschlusses beträgt
35 mm. Die Späne werden im Fräskorb abgesaugt
und durch die Säule in die externe Sauganlage befördert. Schließen Sie einen Staubabsaugerschlauch
an den Staubabsaugadapter (18) in der FräskorbSäule oder an den Ausgang des Staubabsaugers
des Parallelanschlags (6) an.
• Wählen Sie eine geeignete Führungshülse (26)
und installieren Sie sie.
• Ziehen Sie den Fräsdurchmesser vom Außendurchmesser der Führungshülse ab und teilen
Sie das Ergebnis durch 2. Dies ist der Abstand
zwischen Werkstück und Schablone.
Falls die Stärke des Werkstückes nicht
ausreicht, unterlegen Sie es mit einem
Stück Abfallholz.
Gebrauchsanweisung
• Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise und die gültigen Vorschriften.
• Bewegen Sie die Oberfräse wie gezeigt
in Abb. H (äußere Kanten/innere Kanten).
Vor dem Betrieb:
• Kontrollieren Sie, daß der Fräser korrekt in der
Spannzange montiert wurde.
• Wählen Sie die optimale Geschwindigkeit mit der
elektronischen Drehzahlregelung (OF97E).
• Stellen Sie die Frästiefe ein.
• Schließen Sie einen Staubabsauger an.
• Überzeugen Sie sich davon, daß die Taucharretierung verriegelt ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
Ein- und Ausschalten (Abb. I)
Der Ein-/Aus-Verriegelungsschalter (1) befindet sich
am rechten Griff. Die Oberfräse ist normalerweise in
der Aus-Position gesichert.
• Einschalten: drücken Sie den Schalter (28) und
halten Sie ihn gedrückt, um das Elektrowerkzeug
zu entriegeln. Betätigen Sie dann den Auslöseschalter (29).
• Für Dauerbetrieb drücken Sie den Schalter (28)
nochmals.
• Ausschalten: betätigen Sie den Auslöseschalter
(29) nochmals.
Führung entlang einer Latte
Dort wo keine Kantenführung möglich ist, können
Sie auch eine, auf dem Werkstück festgeklemmte
Latte als Führung verwenden. Dabei sollte die Latte
an beiden Enden über das Werkstück hinausragen.
Fräsen ohne Führungsanschlag
Ihre Oberfräse kann ebenfalls ohne jegliche führung,
z.B. für Schriftzüge oder kreative Werkstücke, betrieben werden.
Arbeiten Sie nur mit geringen Schnittiefen! Benutzen Sie Fräser mit einem
maximalen Durchmesser von 6 mm.
Fräsen mit Anlaufzapfen (Abb. B)
Wo eine Parallelführung oder Führungshülse ungeeignet ist, können zum Kontourfräsen Anlaufzapfen
(30) benutzt werden.
Wenden Sie sich für nähere Informationen über das
richtige Zubehör an Ihren Elu-Fachhändler.
Hierzu gehören Spannzangen (6-8 mm), ein Tiefenanschlag für Betrieb in Untertischmontage, Zinkenfräsgeräte für Schwalbenschwanz- und Finger-Zinken, Dübelschablonen, Führungshülsen (17-40 mm)
und Führungsschienen in verschiedenen Längen.
Wartung
Lösen Sie die Taucharretierung und
lassen Sie den Fräskorb in die Ruhestellung zurückfahren, bevor Sie das
Elektrowerkzeug ausschalten.
Benutzung der Führungshülsen (Abb. G)
• Befestigen Sie die Schablone mit Hilfe von
Schraubzwingen am Werkstück.
12
Ihr Elu-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier
Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
Reinigung der Staubabsaugungssäule (Abb. J)
• Entfernen Sie den Verschlußstopfen oder den
Adapter.
de - 6
DEUTSCH
• Entfernen Sie die vier Schrauben (31) unten im
Frästisch (10).
• Reinigen Sie die Staubabsaugungssäule.
• Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche
Schmierung.
GARANTIE
• 30 TAGE GELD ZURÜCK GARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres Elu-Elektrowerkzeuges nicht völlig zufrieden sind, können Sie es
unter Vorlage des Original-Kaufbeleges ohne
weiteres innerhalb von 30 Tagen bei Ihrem EluFachhändler im Original-Lieferumfang zurückgeben und erhalten Ihr Geld zurück. Die Geld
zurück Garantie gilt nicht für Zubehör.
• 1 JAHR GARANTIE •
Reinigung
Sorgen Sie dafür, daß die Lüftungsschlitze offen bleiben, und reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig mit
einem weichen Tuch.
Recycling
(nicht zutreffend für Österreich und die Schweiz)
Elektrowerkzeuge enthalten Roh- und Kunststoffe, die
recycelt werden können und Stoffe, die fachgerecht
entsorgt werden müssen. Elu und andere namhafte
Hersteller von Elektrowerkzeugen haben ein Recycling-Konzept entwickelt, das dem Handel und dem
Anwender eine problemlose Rückgabe von Elektrowerkzeugen ermöglicht. Ausgediente netz- und akkubetriebene Elu-Werkzeuge können beim Handel abgegeben oder direkt an Elu eingeschickt werden.
Beim Recycling werden sortenreine Rohstoffe (Kupfer, Aluminium, etc.) und Kunststoffe gewonnen und
nicht verwertbare Reststoffe verantwortungsvoll entsorgt. Voraussetzung für den Erfolg ist das Engagement von Anwendern, Handel und Markenherstellern.
Die Garantiefrist von 12 Monaten gilt für alle EluElektrowerkzeuge und beginnt mit dem Kaufdatum, das durch den Original-Kaufbeleg
nachgewiesen werden muß. In dieser Zeit
garantieren wir:
• Kostenlose Beseitigung eventueller Störungen
• Kostenlosen Ersatz aller schadhaften Teile
• Kostenlosen und fachmännischen Reparaturservice
• Voraussetzung ist, daß der Fehler nicht auf
unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist
und nur Original-Elu-Zubehörteile verwendet
wurden, die ausdrücklich von Elu als zum
Betrieb mit Elu-Elektrowerkzeugen geeignet
bezeichnet worden sind.
Mit dieser Garantieerklärung erhalten Sie eine
zusätzliche Sicherheit. Sie schränkt jedoch in
keinem Falle Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte ein, die Sie gegenüber demjenigen haben,
bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Sie können
nach Ihrer Wahl diese in gewissem Umfange
weitergehenden Rechte (Minderung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des Kaufes) auch
Ihrem Verkäufer gegenüber geltend machen.
Elu-Kundendienst
Alle Elu-Elektrowerkzeuge werden werkseitig gründlich getestet. Sollte eine Reparatur dennoch erforderlich sein, so wenden Sie sich bitte an eine EluKundendienstwerkstatt. Erfragen Sie die Ihnen am
nächsten gelegene Elu-Kundendienstwerkstatt bei
Ihrem Elu-Fachhändler oder bei der Elu-Hauptniederlassung Ihres Landes (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung). Eine Übersicht über die Elu-Kundendienstwerkstätte und weitere Informationen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
de - 7
13
ENGLISH
ROUTER OF97/OF97E
Congratulations!
You have chosen an Elu Power Tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make Elu one of the most reliable
partners for professional Power Tool users.
The following symbols are used throughout this
manual:
Denotes risk of personal injury, loss of life
or damage to the tool in case of nonobservance of the instructions in this
manual.
Table of contents
Technical data
EC-Declaration of conformity
Safety instructions
Package contents
Description
Electrical safety
Mains plug replacement (U.K. & Ireland only)
Using an extension cable
Assembly and adjustment
Instructions for use
Maintenance
Guarantee
en - 1
en - 1
en - 2
en - 3
en - 3
en - 3
en - 3
en - 4
en - 4
en - 5
en - 6
en - 7
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Power output
No-load speed
V
V
W
W
min-1
Router carriage
Router carriage stroke
Revolver depth stop
mm
Collet size
Cutters diameter, max.
Weight
mm
kg
OF97
230
230/115
900
510
24,000
OF97E
230
230/115
1,100
620
8,00024,000,
infinitely
variable
2 columns 2 columns
55
55
3-step, with graduation
and fine adjustment
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3.1
3.1
Denotes risk of electric shock.
EC-Declaration of conformity
OF97/OF97E
Elu declares that these Power Tools have been
designed in compliance with: 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
For more information, please contact Elu at the
address below, or refer to the back of the manual.
Level of sound pressure according to 86/188/EEC &
98/37/EEC, measured according to EN 50144:
LpA
(sound pressure)
LWA (acoustic power)
OF97
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
* at the operator’s ear
Take appropriate measures for the
protection of hearing if the sound
pressure of 85 dB(A) is exceeded.
Weighted root mean square acceleration value
according to EN 50144:
OF97
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
14
OF97E
< 2.5 m/s2 < 2.5 m/s2
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
en - 1
ENGLISH
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
Safety instructions
When using Power Tools, always observe the
safety regulations applicable in your country to
reduce the risk of fire, electric shock and
personal injury. Read the following safety
instructions before attempting to operate this
product. Keep these instructions in a safe place!
General
1 Keep work area clean
Cluttered areas and benches can cause accidents.
2 Consider work area environment
Do not expose Power Tools to humidity.
Keep work area well lit. Do not use Power Tools
in the presence of flammable liquids or gases.
3 Guard against electric shock
Prevent body contact with earthed surfaces
(e.g. pipes, radiators, cookers and refrigerators).
For use under extreme conditions (e.g. high
humidity, when metal swarf is being produced,
etc.) electric safety can be improved by inserting
an isolating transformer or a (FI) earth-leakage
circuit-breaker.
4 Keep children away
Do not let children come into contact with the
tool or extension cord. Supervision is required for
those under 16 years of age.
5 Extension cords for outdoor use
When the tool is used outdoors, always use
extension cords intended for outdoor use and
marked accordingly.
6 Store idle tools
When not in use, Power Tools must be stored in
a dry place and locked up securely, out of reach
of children.
7 Dress properly
Do not wear loose clothing or jewellery.
en - 2
They can be caught in moving parts. Preferably
wear rubber gloves and non-slip footwear when
working outdoors. Wear protective hair covering
to keep long hair out of the way.
8 Wear safety goggles
Also use a face or dust mask in case the
operations produce dust or flying particles.
9 Beware of maximum sound pressure
Take appropriate measures for the protection of
hearing if the sound pressure of 85 dB(A) is
exceeded.
10 Secure workpiece
Use clamps or a vice to hold the workpiece. It is
safer and it frees both hands to operate the tool.
11 Do not overreach
Keep proper footing and balance at all times.
12 Avoid unintentional starting
Do not carry the plugged-in tool with a finger on
the switch. Be sure that the switch is released
when plugging in.
13 Stay alert
Watch what you are doing. Use common sense.
Do not operate the tool when you are tired.
14 Disconnect tool
Shut off power and wait for the tool to come to a
complete standstill before leaving it unattended.
Unplug the tool when not in use, before servicing
or changing accessories.
15 Remove adjusting keys and wrenches
Always check that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
16 Use appropriate tool
The intended use is described in this instruction
manual. Do not force small tools or attachments
to do the job of a heavy-duty tool. The tool will
do the job better and safer at the rate for which it
was intended.
Warning! The use of any accessory or
attachment and performance of any operation
with this tool, other than those recommended in
this instruction manual may present a risk of
personal injury.
17 Do not abuse cord
Never carry the tool by its cord or pull it to
disconnect from the socket. Keep the cord away
from heat, oil and sharp edges.
18 Maintain tools with care
Keep the tools in good condition and clean for
better and safer performance.
15
ENGLISH
Follow the instructions for maintenance and
changing accessories. Inspect the tool cords at
regular intervals and, if damaged, have them
repaired by an Elu authorized repair agent.
Inspect the extension cords periodically and
replace them if damaged. Keep all controls dry,
clean and free from oil and grease.
19 Check for damaged parts
Before using the tool, carefully check it for
damage to ensure that it will operate properly
and perform its intended function. Check for
misalignment and seizure of moving parts,
breakage of parts and any other conditions that
may affect its operation. Have damaged guards
or other defective parts repaired or replaced as
instructed. Do not use the tool if the switch is
defective. Have the switch replaced by an Elu
authorized repair agent.
20 Have your tool repaired by an Elu authorized
repair agent
This Power Tool is in accordance with the
relevant safety regulations. To avoid danger,
electric appliances must only be repaired by
qualified technicians.
Additional safety rules for cutters
• Always use cutters with a shank diameter
corresponding to the size of the collet installed in
your tool.
• Always use cutters suitable for a speed of
30.000 min-1 and marked accordingly.
• Never use cutters with a diameter exceeding the
maximum diameter indicated in the technical data.
Package contents
The package contains:
1 Router
1 Parallel fence with fine adjustment and guide rods
1 Collet 8 mm (GB: 1/4")
1 Guide bush 24 mm
1 Wrench # 17
1 Dust extraction plug
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
16
• Take the time to thoroughly read and understand
this manual prior to operation.
Description (fig. A)
Your Elu high performance router OF97/OF97E has
been designed for professional heavy duty routing of
wood, wood products and plastics.
1 Lock-on/lock-off switch
2 Spindle lock
3 Collet nut
4 Parallel fence locking bolt
5 Guide rods for parallel fence
6 Dust extraction outlet in parallel fence
7 Fine adjuster for parallel fence
8 Parallel fence
9 Locking bolt
10 Router base
11 Finger guard
12 Revolver depth stop
13 Depth stop
14 Depth stop locking bolt
15 Plunge limiter
16 Quick adjuster for depth stop
17 Fine adjuster for depth stop
18 Dust extraction adaptor
19 Speed control dial (OF97E)
20 End lock
Electrical safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your Elu tool is double insulated in
accordance with EN 50144; therefore no
earth wire is required.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you
are competent to do this, proceed as instructed
below. If you are in doubt, contact an Elu
authorized repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug
with bared copper conductors is dangerous if
engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs
fitted with the correctly rated fuse (1).
en - 3
ENGLISH
• The cable wire colours, or a letter, will be marked
at the connection points of most good quality
plugs. Attach the wires to their respective points
in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2)
and Blue is for Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug
ensure that the cable restraint (3) is holding the
outer sheath of the cable firmly and that the two
leads are correctly fixed at the terminal screws.
230
0
2.1
3.5
5.1
7.1
12.1
-
2.0
3.4
5.0
7.0
12.0
20.0
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
6
10
15
20
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Assembly and adjustment
Prior to assembly and adjustment always
unplug the tool.
Inserting and removing a cutter (fig. B)
• Press and hold down the spindle lock (2).
• Using the 17 mm wrench, loosen the collet nut (3)
a few turns and insert a cutter.
• Tighten the collet nut and release the spindle lock.
Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N)
wires to the earth pin marked E or .
For 115 V units with a power rating exceeding 1500 W,
we recommend to fit a plug to BS4343 standard.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1.5 mm2. When using a cable reel, always
unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
en - 4
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
60
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 15
10 10
15 20
15 15
20 25
20 20
25
-
6
15
20
20
25
-
10
15
20
25
-
Never tighten the collet nut without a
cutter in the collet.
Replacing the collet assembly (fig. C)
Your router is supplied with a 8 mm (GB: 1/4") collet
fitted to the tool. Two other precision collets are also
available to suit the cutter used. The collet and the
collet nut are inseparable.
• Loosen the collet nut (3) completely.
• Remove the collet assembly (21).
• Fit a new assembly and tighten the collet nut (3).
OF97E Setting the electronic speed control dial (fig. A)
The speed is infinitely variable from 8,000 to
24,000 min-1 using the electronic speed control dial
(19) for uniform cutting results in all types of wood,
plastics and in aluminium.
• Turn the electronic speed control dial to the
required level.
Generally, use the low setting for large diameter cutters
and the high setting for small diameter cutters.
The correct setting, however, is a matter of experience.
1 = 8,000 min-1
2 = 9,500 min-1
3 = 11,500 min-1
4 = 16,000 min-1
5 = 19,500 min-1
6 = 22,500 min-1
7 = 24,000 min-1
17
ENGLISH
Adjusting the depth of cut (fig. D)
Your router is equipped with a high precision depth
adjustment system including a zero reset ring for
both the quick adjuster and the fine adjuster.
Quick adjustment using the graduation with zero
reset ring
• Loosen the depth stop locking bolt (14).
• Unlock the plunge limiter (15) by turning it
counterclockwise.
• Lower the router carriage until the cutter is in
contact with the workpiece.
• Tighten the plunge limiter (15).
• Set the quick adjuster (16) to zero using the ring
(22). The depth stop (13) must be in contact with
the revolver depth stop (12).
• Adjust the depth of cut using the quick adjuster (16)
and the corresponding graduation. The adjusted
depth of cut is indicated by the arrows (23).
• Tighten the depth stop locking bolt (14).
Triple depth adjustment using the revolver
depth stop
The revolver depth stop (12) can be used to set
3 different depths. This is particularly useful for deep
cuts, performed in steps.
• Place a depth template between the depth stop
(13) and the revolver depth stop (12) to adjust the
exact cutting depth.
• If required, set all three screws.
Fine adjustment
When not using a depth template, or if the depth of
cut needs readjustment, it is recommended to use
the fine adjuster (17).
• Adjust the depth of cut as described above.
• Set the fine adjuster to zero using the ring (24).
• Rotate the fine adjuster (17) to the required
position: one turn corresponds to approximately
1 mm and 1 mark to 0.1 mm.
For installing the router in inverted
position, refer to the relevant instruction
manual on the stationary tool.
Fitting the parallel fence (fig. A & E)
• Fit the guide rods (5) to the router base (10).
• Tighten the locking bolts (9).
• Slide the parallel fence (8) over the rods.
• Tighten the locking bolts (4) temporarily.
• Remove the dust extraction adaptor (18) and
close the outlet using the dust extraction plug
(25) supplied with the tool.
Adjusting the parallel fence (fig. F)
• Draw a cutting line on the material.
• Lower the router carriage until the cutter is in
contact with the workpiece.
• Tighten the plunge limiter (15).
• Position the router on the cutting line.
• Slide the parallel fence (8) against the workpiece
and tighten the locking bolts (4).
• Adjust the parallel fence (8) using the fine adjuster
(7). The outer cutting edge of the cutter must
coincide with the cutting line.
• Firmly tighten the end lock (20).
Fitting a guide bush (fig. G)
Together with a template, guide bushes play a
valuable part in cutting and shaping to a pattern.
• Fit the guide bush (26) to the router base (10)
using the screws (27) as shown.
Connecting a dust extractor (fig. A & E)
• Connect a dust extractor hose to the dust
extraction adaptor (18) in the router carriage
column, or to the dust extraction outlet in the
parallel fence (6).
Instructions for use
Depth adjustment with router installed in inverted
position (fig. D)
• Remove the depth stop (13) and replace it with
the depth stop (EZ49103) available as an option.
• Connect the threaded rod of the depth stop
(13A) to the revolver depth stop (12).
• Set the depth of cut using the adjuster on the
depth stop (13A).
18
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Always move your router as indicated in
fig. H (outer edges/inner edges).
en - 5
ENGLISH
Prior to operation:
• Check that the cutter is correctly installed in
the collet.
• Select the optimal speed using the electronic
speed control dial (OF97E).
• Set the cutting depth.
• Connect a dust extractor.
• Make sure the plunge limiter is always locked
before switching on.
Switching on and off (fig. I)
The lock-on/lock-off switch (1) is located in the
handle on the right-hand side. The router is normally
locked in the off position.
• Switching on: press and hold down the switch (28)
to unlock the tool and subsequently squeeze the
trigger (29).
• For continuous operation, press the switch (28)
again.
• Switching off: squeeze the trigger (29) again.
Loosen the plunge limiter and allow the
router carriage to regain its rest position
before switching off.
Using the guide bushes (fig. G)
• Secure the template to the workpiece using end
clamps.
• Select and install an appropriate guide bush (26).
• Subtract the diameter of the cutter from the outside
diameter of the guide bush and divide by 2. This is
the difference between template and workpiece.
If the workpiece is not thick enough,
place it on a piece of waste wood.
Guiding off a batten
Where an edge guide cannot be used, it is also
possible to guide the router along a batten clamped
across the workpiece (with an overhang at both ends).
Freehand routing
Your router can also be used without any sort of
guide, e.g. for signwriting or creative work.
Routing with pilot cutters (fig. B)
Where a parallel guide or guide bush are
inappropriate, it is possible to use pilot cutters (30)
for cutting shaped edges.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These include collets (6-8 mm), a depth stop for use
in inverted position, finger jointing tools for dovetail
and finger jointing jigs, dowel jointing templates, guide
bushes (17-40 mm) and guiderails in various lengths.
Maintenance
Your Elu Power Tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning the dust extraction column (fig. J)
• Remove the dust extraction plug or adaptor.
• Remove the four screws (31) in the bottom of the
router base (10).
• Clean the dust extraction column.
• Reassemble the parts in reverse order.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
Keep the ventilation slots clear and regularly clean
the housing with a soft cloth.
Unwanted tools and the environment
Take your tool to an Elu authorized repair agent
where it will be disposed of in an environmentally
safe way.
Make shallow cuts only! Use cutters with
a max. diameter of 6 mm.
en - 6
19
ENGLISH
Elu After-Sales service
All Elu Power Tools are thoroughly tested before
leaving the factory. However, if the Power Tool needs
repair, please contact your dealer or the Elu Head
Office for the address of the nearest Elu authorized
repair agent (please refer to the back of this manual).
Alternatively, a list of authorized Elu repair agents and
full details on our after-sales service are available on
the Internet at www.2helpU.com.
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your Elu tool, simply return it
within 30 days, complete as purchased, to your
Elu dealer for a full refund or exchange. Proof of
purchase must be provided.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your Elu product becomes defective due to
faulty materials or workmanship within 12 months
from the date of purchase, we guarantee to
replace all defective parts free of charge or,
at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by
unauthorized persons.
• Proof of purchase date is provided.
This guarantee is offered as an extra benefit and
is additional to consumers statutory rights.
20
en - 7
ESPAÑOL
FRESADORAS OF97/OF97E
¡Enhorabuena!
Usted ha optado por una Herramienta Eléctrica de
Elu. Muchos años de experiencia y una gran
asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido a Elu en un socio muy
fiable para el usuario profesional.
En el presente manual figuran los pictogramas
siguientes:
Indica peligro de lesiones, de accidentes
mortales o de averías en la herramienta
en caso de no respeto de las
instrucciones en este manual.
Contenido
Características técnicas
Declaración CE de conformidad
Instrucciones de seguridad
Verificación del contenido del embalaje
Descripción
Seguridad eléctrica
Utilización de un cable de prolongación
Montaje y ajustes
Instrucciones para el uso
Mantenimiento
Garantía
es - 1
es - 1
es - 2
es - 3
es - 3
es - 4
es - 4
es - 4
es - 5
es - 6
es - 7
Indica tensión eléctrica.
Declaración CE de conformidad
OF97/OF97E
Elu certifica que estas herramientas eléctricas han
sido construidas de acuerdo a las normas siguientes:
98/37/CEE, 89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Consumo de potencia
Velocidad en vacío
V
W
W
min-1
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
Para información más detallada, contacte a Elu,
véase abajo o consulte el dorso de este manual.
El nivel de la presión acústica de acuerdo con las
normas 86/188/CEE & 98/37/CEE, medida de
acuerdo con EN 50144:
con variación
OF97
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
progresiva
Soporte de la fresadora
Carrera del soporte
de la fresadora
Tope de profundidad
2 columnas 2 columnas
(presión acústica)
LWA (potencia acústica)
mm
Tamaños de pinzas
Diámetro máximo
de la fresa
Peso
LpA
mm
kg
55
55
3 posiciones, del
revólvercon escala
graduada y ajuste
micrométrico
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
3,1
36
3,1
* al oído del usuario
Tome medidas adecuadas para proteger
sus oídos cuando la presión acústica
exceda el valor de 85 dB(A).
Valor cuadrático medio ponderado en frecuencia de
la aceleración según EN 50144:
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
Fusibles
Herramientas 230 V:
es - 1
10 A
21
ESPAÑOL
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemania
Instrucciones de seguridad
Al utilizar Herramientas Eléctricas, observe las
reglas de seguridad en vigor en su país, a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica, de lesiones
y de incendio. Lea las instrucciones de seguridad
siguientes antes de utilizar este producto.
¡Conserve bien estas instrucciones de seguridad!
Generalidades
1 Mantenga limpia el área de trabajo
Un área o un banco de trabajo en desorden
aumentan el riesgo de accidentes.
2 Tenga en cuenta el entorno del área de
trabajo
No exponga las Herramientas Eléctricas a la
humedad. Procure que el área de trabajo esté
bien iluminada. No utilice Herramientas Eléctricas
en la proximidad de líquidos o gases inflamables.
3 Protéjase contra las descargas eléctricas
Evite el contacto del cuerpo con las superficies
conectadas a tierra (p. ej. tuberías, radiadores,
cocinas eléctricas y refrigeradores).
Para aplicaciones de uso extremas (por ej.
humedad elevada formación de polvo metálico,
etc.), se puede aumentar la seguridad eléctrica a
través de intercalar un transformador de
separación o un interruptor de protección de
corriente de defecto (FI).
4 ¡Mantenga alejados a los niños!
No permita que otras personas toquen la
herramienta o el cable de prolongación.
En caso de uso por menores de 16 años,
se requiere supervisión.
5 Cables de prolongación para el exterior
Al trabajar fuera, utilice siempre cables de
prolongación destinados al uso exterior y
marcados en consecuencia para ello.
22
6 Guarde las herramientas que no utiliza
Las Herramientas Eléctricas que no se utilizan,
deben estar guardadas en un lugar seco,
cerrado y fuera del alcance de los niños.
7 Vista ropa de trabajo apropiada
No lleve vestidos anchos ni joyas. Estos podrían
ser atrapados por piezas en movimiento.
Para trabajos al exterior, se recomienda llevar
guantes de goma y calzado de suela antideslizante.
Si tiene el pelo largo, téngalo recogido y cubierto.
8 Lleve gafas de protección
Utilice también una mascarilla si el trabajo
ejecutado produce polvo u otras partículas
volantes.
9 Respete el nivel máximo de la presión acústica
Tome medidas adecuadas para la protección de
los oídos cuando la presión acústica exceda el
valor de 85 dB(A).
10 Sujete bien la pieza de trabajo
Utilice abrazaderas o un torno para sujetar la
pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos
para manejar la herramienta.
11 No alargue demasiado su radio de acción
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento.
12 Evite un arranque involuntario
No mantenga el dedo en el interruptor al
transportar la herramienta enchufada.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de parada al enchufar la herramienta.
13 Esté siempre alerta
Mire lo que está haciendo. Use el sentido común.
No maneje la herramienta cuando está cansado.
14 Desenchufe la herramienta
Desconecte la herramienta y espere que esté
completamente parada antes de dejarla sin
vigilar. Desenchufe la herramienta cuando no se
utilice y antes de proceder al mantenimiento o
sustituir accesorios.
15 Retire las llaves de maniobra
Antes de poner la herramienta en marcha,
asegúrese de que las llaves y utensilios de reglaje
hayan sido retirados.
16 Utilice la herramienta adecuada
En este manual, se indica para qué uso está
destinada la herramienta. No utilice herramientas
o dispositivos acoplables de potencia demasiado
débil para ejecutar trabajos pesados.
es - 2
ESPAÑOL
17
18
19
20
La herramienta funcionará mejor y con mayor
seguridad al ser utilizada de acuerdo con sus
características técnicas.
¡ATENCION! El uso de accesorios o
acoplamientos, o el uso de la herramienta misma
distintos de los recomendados en este manual
de instrucciones, puede dar lugar a lesiones de
personas.
Cuide el cable de alimentación
No lleve la herramienta por el cable, ni tire del
cable para desenchufar la herramienta. Proteja el
cable del calor, del aceite y de las aristas vivas.
Mantenga las herramientas asiduamente
Mantenga sus herramientas afiladas y limpias
para trabajar mejor y más seguro. Siga las
instrucciones para el mantenimiento y la
sustitución de accesorios. Verifique los cables de
las herramientas con regularidad y, en caso de
avería, llévelos a un Centro de Servicio Elu para
que sean reparados. Inspeccione los cables de
prolongación periódicamente y sustitúyalos
cuando presenten defectos. Mantenga todos los
mandos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
Comprobar que no haya partes averiadas
Antes de utilizar la herramienta, comprueba que
no haya averías, a fin de asegurar que funcionará
correctamente y sin problemas. Compruebe que
no haya desalineamiento o enganchamiento de
piezas en movimiento, ni roturas de piezas,
ni accesorios mal montados, ni cualquier otro
defecto que pudiera perjudicar al buen
funcionamiento de la herramienta. Haga reparar
o sustituir los dispositivos de seguridad u otros
componentes defectuosos según las
instrucciones. No utilice la herramienta cuando el
interruptor esté defectuoso. Haga sustituir el
interruptor en un Centro de Servicio Elu.
Haga reparar su herramienta en un Centro de
Servicio Elu
Esta Herramienta Eléctrica cumple con las reglas
de seguridad en vigor. Para evitar situaciones
peligrosas, la reparación de Herramientas
Eléctricas debe ser efectuada únicamente por un
técnico competente.
Normas de seguridad adicionales para fresas
• Utilice siempre fresas que tengan un diámetro
que se corresponda con el tamaño de la pinza
instalada en su herramienta.
es - 3
• Utilice siempre fresas que sean apropiadas para
una velocidad de 30.000 min-1 y que estén
marcadas de forma correspondiente.
• Nunca utilice fresas que tengan un diámetro que
exceda del diámetro máximo indicado en los
datos técnicos.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Fresadora
1 Guía rectilínea con ajuste micrométrico y
barras directrices
1 Pinza 8 mm (GB: 1/4")
1 Casquillo de guía 24 mm
1 Llave fija #17
1 Obturador para la extracción de polvo
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios
han sufrido algún daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y
comprender este manual antes de utilizar la
herramienta.
Descripción (fig. A)
Su fresadora Elu OF97/OF97E de altas prestaciones
se ha diseñado para su utilización en aplicaciones
profesionales de fresado de piezas de gran espesor.
1 Conmutador de bloqueo/desbloqueo
2 Inmovilizador del husillo
3 Tuerca de la pinza
4 Tornillo de fijación de la guía rectilínea
5 Barras directrices de la guía rectilínea
6 Orificio de salida para la extracción de polvo
situado en la guía rectilínea
7 Elemento de ajuste fino de la guía rectilínea
8 Guía rectilínea
9 Tornillo de fijación
10 Base de la fresadora
11 Protección de dedos
12 Tope de profundidad del revólver
13 Tope de profundidad
14 Tornillo de fijación del tope de profundidad
15 Pomo de bloqueo
16 Elemento de ajuste rápido del tope de
profundidad
17 Elemento de ajuste fino del tope de profundidad
18 Adaptador para la extracción de polvo
23
ESPAÑOL
19 Ruedecilla de control de velocidad (OF97E)
20 Inmovilizador del extremo
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico ha sido diseñado para un solo
voltaje. Compruebe siempre que el voltaje de la red
corresponde al valor indicado en la placa de
características.
Su herramienta Elu tiene doble
aislamiento, conforme a la norma
EN 50144; por consiguiente, no se
requiere conexión a tierra.
Sustitución de cable o enchufe
Al sustituir el cable o el enchufe hágalo con sumo
cuidado: un enchufe con conectores de cobre
desprotegidos es peligroso si se conecta a una
toma de corriente activa.
Utilización de un cable de prolongación
En caso de que sea necesario utilizar un cable de
prolongación, deberá ser un cable de prolongación
aprobado, adecuado para la potencia de esta
herramienta (véanse las características técnicas).
La sección mínima de conductor es de 1,5 mm2.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
Sustitución de la pinza (fig. C)
Su fresadora se suministra con una pinza de 8 mm
(GB: 1/4") colocada en la herramienta.
También existen dos pinzas de precisión adicionales
para ajustar a la fresa utilizada. La pinza y la tuerca
de la pinza forman un conjunto inseparable.
• Afloje completamente la tuerca (3) de la pinza.
• Retire la pinza (21) y sustitúyala.
• Apriete la tuerca (3) de la pinza.
OF97E - Ajuste del control electrónico de
velocidad (fig. A)
La velocidad puede variarse de forma progresiva
entre 8.000 y 24.000 min-1 utilizando la ruedecilla de
control electrónico de velocidad (19) a fin de
conseguir acabados de corte uniformes en cualquier
clase de madera, plástico y aluminio.
• Coloque el control en el nivel deseado.
Como norma general, utilice un ajuste bajo para
fresas de gran diámetro y un ajuste alto para fresas
de pequeño diámetro. El ajuste adecuado se
aprende empíricamente.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Montaje y ajustes
Desenchufe la herramienta antes de
proceder con el montaje y los ajustes.
Colocación y retirada de una fresa (fig. B)
• Sujete y mantenga sujeto el inmovilizador del
husillo (2).
• Valiéndose de la llave fija de 17 mm, afloje la
tuerca (3) de la pinza haciéndola girar unas
cuantas vueltas e introduzca una fresa.
• Apriete la tuerca de la pinza y deje libre el
inmovilizador del husillo.
No apriete nunca la tuerca de la pinza si no
hay ninguna fresa colocada en la pinza.
24
Ajuste de la profundidad de corte (fig. D)
Su fresadora está dotada de un sistema de ajuste
de la profundidad de alta precisión que incluye un
disco de puesta a cero tanto para el elemento de
ajuste rápido como para el elemento de ajuste fino.
Ajuste rápido utilizando el disco de puesta a cero
con escala graduada
• Afloje el tornillo de fijación del tope de
profundidad (14).
• Afloje el pomo de bloqueo (15) haciéndolo girar
en sentido contrario al de lasagujas del reloj.
• Baje el soporte de la fresadora hasta que la fresa
toque la pieza de trabajo.
• Apriete el pomo de bloqueo (15).
• Ponga a cero el elemento de ajuste rápido (16)
utilizando el disco (22).
es - 4
ESPAÑOL
• Ajuste la profundidad de corte utilizando el
elemento de ajuste rápido (16) y la
correspondiente escala graduada. Las flechas
(23) indican la profundidad de corte.
• Apriete el tornillo de fijación del tope de
profundidad (14).
Ajuste de tres profundidades utilizando el tope
de profundidad del revólver
El tope de profundidad del revólver (12) puede
utilizarse para ajustar 3 profundidades distintas.
Esta opción es particularmente útil para realizar
cortes profundos en diversas posiciones.
• Coloque una plantilla de profundidad entre el
tope de profundidad (13) y el tope de
profundidad del revólver (12) para ajustar la
profundidad de corte exacta.
• Si es preciso, ajuste los tres tornillos.
Ajuste fino
Cuando no se utiliza una plantilla de profundidad, o si
es preciso volver a ajustar la profundidad de corte, se
recomienda utilizar el elemento de ajuste fino (17).
• Ajuste la profundidad de corte de la forma
descrita anteriormente.
• Ponga a cero el elemento de ajuste fino
utilizando el disco (24).
• Gire el elemento de ajuste fino (17) hasta la
posición requerida: una vuelta equivale
aproximadamente a 1 mm y una marca a 0,1 mm.
Ajuste de la profundidad con la fresadora
instalada en posición invertida (fig. D)
• Retire el tope de profundidad (13) y sustitúyalo
por el tope de profundidad (EZ49103) disponible
como opción.
• Conecte la barra roscada del tope de
profundidad (13A) al tope de profundidad del
revólver (12).
• Ajuste la profundidad de corte utilizando el
elemento de ajuste del tope de profundidad (13A).
Para montar la fresadora en posición
invertida, consulte el manual de
instrucciones correspondiente a la
herramienta fija.
Montaje de la guía rectilínea (fig. A & E)
• Monte las barras directrices (5) en la base de la
fresadora (10).
• Apriete los tornillos de fijación (9).
• Deslice la guía rectilínea (8) sobre las barras.
• Apriete provisionalmente los tornillos de fijación (4).
• Retire el adaptador para la extracción de polvo
(18) y cierre el orificio de salida utilizando el
obturador para la extracción de polvo (25) que se
suministra con la herramienta.
Ajuste de la guía rectilínea (fig. F)
• Trace una línea en la parte del material en la que
va a practicar el corte.
• Baje el soporte de la fresadora hasta que la fresa
toque la pieza de trabajo.
• Apriete el pomo de bloqueo (15).
• Coloque la fresadora sobre la línea trazada para
practicar el corte.
• Deslice la guía rectilínea (8) hasta que toque la pieza
de trabajo y apriete los tornillos de fijación (4).
• Ajuste la guía rectilínea (8) utilizando el elemento
de ajuste fino (7). El borde exterior de la fresa
debe coincidir con la línea trazada para practicar
el corte.
• Apriete bien el inmovilizador del extremo (20).
Montaje de un casquillo de guía (fig. G)
Junto con una plantilla, los casquillos de guía
desempeñan un papel importante a la hora de
practicar un corte y reproducirlo según un modelo.
• Monte el casquillo de guía (26) en la base de la
fresadora (10) utilizando los tornillos (27) de la
forma indicada.
Conexión de un extractor de polvo (fig. A & E)
Conecte un conducto flexible extractor de polvo al
adaptador para la extracción de polvo (18) situado
en la columna del soporte de la fresadora, o al
orificio de salida para la extracción de polvo situado
en la guía rectilínea (6).
Instrucciones para el uso
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
es - 5
25
ESPAÑOL
• Desplace siempre la fresadora de la
forma indicada en la fig. H (bordes
exteriores/bordes interiores).
Antes de trabajar:
• Compruebe si la fresa está instalada en la pinza
de forma correcta.
• Seleccione la velocidad óptima utilizando la
ruedecilla de control electrónico de velocidad
(OF97E).
• Ajuste la profundidad de corte.
• Conecte un extractor de polvo.
• Asegúrese de que el pomo de bloqueo está
siempre inmovilizado antes de proceder a la
puesta en marcha.
Encender y apagar (fig. I)
El conmutador de bloqueo/desbloqueo (1) está
situado en el lado derecho del mango. Normalmente
la herramienta está bloqueada en la posición de
apagado.
• Encendido: presione el conmutador hacia abajo
(28) para desbloquear la herramienta y a
continuación apriete el gatillo (29).
• Para un funcionamiento continuo, presione de
nuevo el conmutador (28).
• Apagado: apriete el gatillo (29) de nuevo.
Afloje el pomo de bloqueo y haga que el
soporte de la fresadora vuelva a su
posición de reposo antes de proceder a
la desconexión.
Utilización de los casquillos de guía (fig. G)
• Sujete la plantilla a la pieza de trabajo utilizando
abrazaderas en los extremos.
• Seleccione e instale un casquillo de guía (26)
adecuado.
• Reste el diámetro de la fresa del diámetro
exterior del casquillo de guía y divida el resultado
entre 2. Este valor indicará en qué magnitud el
tamaño de la plantilla debe ser superior al de la
pieza en la que va a practicarse el corte.
Si la pieza de trabajo no tiene suficiente
espesor, colóquela sobre un trozo de
madera sobrante.
26
Utilización de un listón como guía
Cuando no se puede utilizar una guía de borde
rectilíneo, también es posible guiar la fresadora a lo
largo de un listón sujeto con abrazaderas a la pieza
de trabajo (dejando que el listón sobresalga por
ambos extremos).
Utilización manual de la fresadora
También puede utilizar la fresadora sin ningún tipo
de guía, por ejemplo, para realizar rótulos o ejecutar
otros trabajos creativos.
¡Realice sólo cortes poco profundos!
Utilice fresas con un diámetro máximo
de 6 mm.
Utilización de fresas piloto (fig. B)
Cuando no es adecuado el empleo de una guía
rectilínea o de un casquillo guía, pueden utilizarse
fresas piloto (30) para la operación de corte en
bordes con formas complejas.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Entre los mismos se incluyen pinzas (entre 6 y 8 mm),
un tope de profundidad para utilizarlo en posición
invertida, herramientas para realizar juntas en cola de
pescado y juntas en cola de milano, plantillas para
realizar juntas en cola de pescado, plantillas para
realizar juntas con espigas, casquillos de guía
(entre 17 y 40 mm), y carriles de guía de diversas
longitudes.
Mantenimiento
Su herramienta eléctrica Elu ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de
mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
depende del buen cuidado de la herramienta y de
una limpieza frecuente.
Limpieza de la columna de extracción de polvo
(fig. J)
• Retire el adaptador o el obturador para la
extracción de polvo.
• Retire los cuatro tornillos (31) situados en la parte
inferior de la base de la fresadora (10).
• Limpie la columna de extracción de polvo.
es - 6
ESPAÑOL
• Vuelva a montar las piezas invirtiendo el orden de
las operaciones realizadas.
GARANTÍA
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN COMPLETA •
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Si no queda totalmente satisfecho con su
herramienta Elu, contacte con su Centro de
Servicio Elu. Presente su reclamación, juntamente
con la máquina completa, así como la factura de
compra y le sera presentada la mejor solución.
• UN AÑO DE GARANTÍA •
Limpieza
Evite que se obturen las ranuras de ventilación y
limpie el exterior con regularidad utilizando un paño
suave.
Herramientas desechadas y el medio ambiente
Lleve la herramienta vieja a un Centro de Servicio
Elu, donde será eliminada sin efectos perjudiciales
para el medio ambiente.
Si su producto Elu presenta algún defecto
debido a fallos de materiales o mano de obra en
los 12 meses siguientes a la fecha de compra,
le garantizamos la sustitución gratuita de todas
las piezas defectuosas siempre y cuando:
• El producto no haya sido utilizado
inadecuadamente.
• No se haya intentado su reparación por parte
de una persona no autorizada.
• Se presente la prueba de compra.
El Servicio Post-Venta de Elu
Todas las herramientas eléctricas de Elu han sido
sometidas a extensas pruebas antes de salir de la
fábrica. Sin embargo, en el caso de que la
Herramienta Eléctrica necesitase ser reparada,
póngase en contacto con su suministrador o con la
sede principal de Elu para obtener la dirección del
centro de servicio más cercano (véase al dorso de
este manual). Como alternativa, hay disponible en
Internet una lista de Centros de Servicio Elu e
información completa sobre nuestro servicio
postventa en www.2helpU.com.
es - 7
27
FRANÇAIS
DEFONCEUSE OF97/OF97E
Félicitations!
Vous avez choisi un outil électrique Elu. Depuis de
nombreuses années, Elu produit des outils électriques
adaptés aux exigences des utilisateurs professionnels.
Les symboles suivants sont utilisés dans le présent
manuel:
En cas de non-respect des instructions
dans le présent manuel, il y a risque de
blessure, danger de mort ou possibilité
de dégradation de l’outil.
Table des matières
Caractéristiques techniques
Déclaration CE de conformité
Instructions de sécurité
Contenu de l’emballage
Description
Sécurité électrique
Câbles de rallonge
Assemblage et réglage
Mode d’emploi
Entretien
Garantie
fr - 1
fr - 1
fr - 2
fr - 3
fr - 3
fr - 3
fr - 4
fr - 4
fr - 5
fr - 6
fr - 7
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Puissance utile
Vitesses à vide
Base
Course de guide
Butée revolver
V
W
W
tr/min
mm
Pinces de serrage
Diamètre des fraises, max. mm
Poids
kg
Fusible:
Outils 230 V
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
réglable en
continu
2 colonnes 2 colonnes
55
55
3 position, avec
échelle graduée et
réglage micrométrique
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
10 A
Dénote la présence de tension
électrique.
Déclaration CE de conformité
OF97/OF97E
Elu déclare que ces outils ont été mis au point en
conformité avec les normes 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, contacter Elu à
l’adresse ci-dessous ou se reporter au dos de ce
manuel.
Niveau de pression acoustique suivant 86/188/CEE &
98/37/CEE, mesuré suivant EN 50144:
LpA
(pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
OF97
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
* à l’oreille de l’opérateur
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque leniveau de
pression acoustique est supérieur à
85 dB(A).
Valeur moyenne pondérée du carré de l’accélération
suivant EN 50144:
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
28
fr - 1
FRANÇAIS
Directeur de développement produits
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Allemagne
Instructions de sécurité
Afin de réduire le risque de décharge électrique,
de blessure et d’incendie lors de l’utilisation
d’outils électriques, observer les consignes de
sécurité fondamentales en vigueur. Lire les
instructions avant d’utiliser l’outil. Conserver ces
instructions de sécurité!
Généralités
1 Tenir votre aire de travail propre et bien rangée
Le désordre augmente les risques d’accident.
2 Tenir compte des conditions ambiantes
Ne pas exposer les outils électriques à l’humidité.
Veiller à ce que l’aire de travail soit bien éclairée.
Ne pas utiliser d’outils électriques en présence
de liquides ou de gaz inflammables.
3 Attention aux décharges électriques
Eviter le contact corporel avec des éléments reliés
à la terre, comme par exemple tuyaux, radiateurs,
cuisinières électriques et réfrigérateurs.
Sous des conditions de travail extrêmes
(par exemple: humidité élevée, dépôt de
poussières métalliques, etc.) la sécurité électrique
peut être augmentée en insérant un
transformateur d’isolation ou un disjoncteur
différentiel (FI).
4 Tenir les enfants éloignés
Ne pas permettre que d’autres personnes
touchent l’outil ou le câble de rallonge.
La supervision est obligatoire pour les moins
de 16 ans.
5 Câble de rallonge pour l’extérieur
A l’extérieur, n’utiliser que des câbles de rallonge
homologués portant le marquage correspondant.
6 Ranger vos outils dans un endroit sûr
Ranger les outils non utilisés dans un endroit sec,
fermé à clé et hors de la portée des enfants.
fr - 2
7 Porter des vêtements de travail appropriés
Ne pas porter de vêtements flottants ou de
bijoux. Ils pourraient être happés par les pièces
en mouvement. Lors de travaux à l’extérieur,
il est recommandé de porter des gants en
caoutchouc et des chaussures à semelle antidérapante. Le cas échéant, porter une garniture
convenable retenant les cheveux longs.
8 Porter des lunettes de protection
Utiliser aussi un masque si le travail exécuté
produit de la poussière ou des copeaux volants.
9 Attention au niveau de pression acoustique
Prendre les mesures nécessaires pour la
protection de l’ouïe lorsque le niveau de pression
acoustique est supérieur à 85 dB(A).
10 Bien fixer la pièce à travailler
Pour plus de sécurité, fixer la pièce à travailler avec
un dispositif de serrage ou un étau. Ainsi, vous
aurez les deux mains libres pour manier l’outil.
11 Adopter une position confortable
Toujours tenir les deux pieds à terre et garder
l’équilibre.
12 Eviter tout démarrage involontaire
Ne pas porter l’outil en ayant un doigt placé sur
l’interrupteur. Mettre l’interrupteur en position
arrêt avant de mettre la fiche dans la prise.
13 Faire preuve de vigilance
Observer votre travail. Faire preuve de bon sens.
Ne pas employer l’outil en cas de fatigue.
14 Enlever la fiche de la prise
Débrancher l’outil et attendre qu’il soit
complètement immobilisé avant de le poser,
de procéder à l’entretien ou au changement
d’accessoires.
15 Enlever les clés de réglage
Avant de mettre l’outil en marche, retirer les clés
et outils de réglage.
16 Utiliser l’outil adéquat
Le domaine d’utilisation de l’outil est décrit dans
le présent manuel.
Ne pas utiliserd’outils ou d’accessoires de trop
faible puissance pour exécuter des travaux
lourds. Ne pas utiliser des outils à des fins et
pour des travaux pour lesquels ils n’ont pas été
conçus.
Attention! L’utilisation d’accessoires autres que
ceux recommandés dans le présent manuel
pourrait entraîner un risque de blessure.
Utiliser l’outil conformément à sa destination.
29
FRANÇAIS
17 Préserver le câble d’alimentation
Ne pas porter l’outil par le câble et ne pas tirer
sur celui-ci pour débrancher la fiche de la prise.
Préserver le câble de la chaleur, de l’huile et des
arêtes vives.
18 Entretenir vos outils avec soin
Maintenir vos outils affûtés et propres afin de
travailler mieux et plus sûrement. Observer les
instructions d’entretien et de changement
d’accessoires. Vérifier régulièrement l’état du
câble d’alimentation et, s’il est endommagé,
le faire changer par votre Service Elu agréé.
Vérifier périodiquement le câble de rallonge et le
remplacer s’il est endommagé. Maintenir les
poignées sèches et exemptes d’huile et de
graisse.
19 Contrôler si votre outil est endommagé
Avant d’utiliser l’outil, vérifier qu’il n’est pas
endommagé. Pour cela, contrôler l’alignement
des pièces en mouvement et leur grippage
éventuel. Tous les composants doivent être
montés correctement et remplir les conditions
pour garantir le fonctionnement impeccable de
l’outil. Faire réparer ou échanger tout dispositif de
sécurité et toute pièce endommagée
conformément aux instructions. Ne pas utiliser
l’outil quand l’interrupteur est défectueux. Faire
remplacer l’interrupteur par un Service Elu agréé.
20 Faire réparer votre outil par un Service Elu
agréé
Cet outil est conforme aux consignes de sécurité
en vigueur. La réparation des outils électriques est
strictement réservée aux personnes qualifiées.
Directives de sécurité additionnelles pour fraises
• Utiliser uniquement des fraises dont le diamètre
correspond à la taille de la pince montée sur l’outil.
• Utiliser uniquement des fraises qui conviennent
pour une vitesse d’au moins 30.000 tr/min et
marquées en conséquence.
• Ne jamais utiliser des fraises dont le diamètre
excède le diamètre maximum repris dans les
caractéristiques techniques.
1
1
1
1
1
1
Pince de serrage 8 mm (GB: 1/4")
Douille de copiage 24 mm
Clé plate #17
Bouchon pour sortie de poussière
Manuel d’instructions
Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre
parfaitement le présent manuel avant de mettre
votre outil en marche.
Description (fig. A)
Votre défonceuse portative Elu OF97/OF97E est un
outil haut de gamme mis au point pour les travaux
de défonçage professionnels dans le bois, les
produits à base de bois et les matières plastiques.
1 Interrupteur marche/arrêt à blocage
2 Bouton de blocage de l’arbre
3 Ecrou de la pince de serrage
4 Vis de blocage du guide parallèle
5 Barres de guidage du guide parallèle
6 Buse d’extraction de poussière du guide parallèle
7 Réglage micrométrique du guide parallèle
8 Guide parallèle
9 Vis de blocage
10 Semelle
11 Ecran protecteur
12 Butée revolver
13 Butée de profondeur
14 Vis de blocage de la butée de profondeur
15 Poignée de blocage de la plongée
16 Réglage rapide de la butée de profondeur
17 Réglage micrométrique de la butée de profondeur
18 Adaptateur pour aspiration de poussière
19 Variateur électronique (OF97E)
20 Vis de blocage du réglage micrométrique du
guide parallèle
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifier si la tension secteur correspond à la
tension indiquée sur la plaque d’identification.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Défonceuse portative
1 Guide parallèle avec réglage micrométrique et
barres de guidage
30
Cet outil à double isolation est conforme
à la norme EN 50144; un branchement à
la terre n’est donc pas nécessaire.
fr - 3
FRANÇAIS
CH
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) - outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Remplacement du cordon secteur ou de la fiche
Après le remplacement du cordon secteur ou de la
fiche, s’en débarrasser en songeant à la sécurité car
il est dangereux de réutiliser un cordon secteur ou
une fiche dont les conducteurs sont dénudés.
Câbles de rallonge
Si un câble de rallonge est nécessaire, utiliser un
câble de rallonge homologué et adapté pour la
puissance absorbée de cet outil (voir les
caractéristiques techniques). La section minimum du
conducteur est de 1,5 mm2. En cas d’utilisation d’un
dévidoir, toujours dérouler le câble complètement.
Assemblage et réglage
Toujours retirer la fiche de la prise avant de
procéder à l’assemblage ou au réglage.
Montage et démontage d’une fraise (fig. B)
• Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (2) et le
maintenir dans cette position.
• Desserrer l’écrou de la pince de serrage (3) de
quelques tours au moyen de la clé plate 17 mm
et introduire une fraise.
• Serrer l’écrou de la pince de serrage et relâcher
le bouton de blocage de l’arbre.
Ne jamais serrer l’écrou quand il n’y a
pas de fraise dans la pince de serrage.
Echange de la pince de serrage de fraise (fig. C)
Votre défonceuse est fournie avec une pince de
serrage 8 mm (GB: 1/4") montée sur l’outil.
Deux autres pinces de serrage haute précision sont
également disponibles. La pince de serrage et son
écrou sont inséparables.
• Desserrer complètement l’écrou de la pince de
serrage (3).
fr - 4
• Retirer la pince de serrage (21) entière.
• Remplacer la pince de serrage et serrer l’écrou (3).
OF97E - Réglage de la vitesse électronique (fig. A)
La vitesse de rotation est réglable en continu de
8.000 à 24.000 min-1 au moyen du variateur
électronique (19) pour obtenir des résultats
uniformes dans tous les types de bois et de
plastique ainsi que dans l’aluminium.
• Choisir le niveau désiré au moyen du variateur
électronique.
De manière générale, choisir un régime bas pour les
fraises de grand diamètre et un régime haut pour les
fraises de petit diamètre. Le réglage correct sera
néanmoins dicté par l’expérience.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Réglage de la profondeur de coupe (fig. D)
Votre défonceuse est équipée d’un système de
réglage de la profondeur de coupe de haute précision
comportant une bague de remise à zéro pour le
réglage rapide et une pour le réglage micrométrique.
Réglage rapide au moyen de l’échelle graduée
avec remise à zéro
• Desserrer la vis de blocage de la butée de
profondeur (14).
• Débloquer la plongée en tournant la poignée (15)
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
• Abaisser le corps de la défonceuse jusqu’à ce
que la fraise touche l’ouvrage.
• Tourner la poignée (15) dans le sens des aiguilles
d’une montre pour verrouiller la machine dans
cette position.
• Mettre le réglage rapide (16) à zéro au moyen de
la bague (22).
• Régler la profondeur de coupe au moyen du
réglage rapide (16) et de l’échelle graduée
correspondante. La profondeur réglée est
indiquée par les flèches (23).
• Serrer la vis de blocage de la butée de
profondeur (14).
31
FRANÇAIS
Triple réglage au moyen de la butée revolver
La butée revolver (12) permet de régler 3 profondeurs
de coupe différentes. Ceci est particulièrement utile
pour les coupes profondes, exécutées en plusieurs
passages.
• Placer un gabarit d’épaisseur entre la butée de
profondeur (13) et la butée revolver (12) pour
régler la profondeur de coupe exacte.
• Si nécessaire, ajuster les trois vis.
Réglage micrométrique
En cas de travail sans gabarit d’épaisseur, ou s’il y a
lieu d’ajuster la profondeur de coupe, il est
recommandé d’utiliser le réglage micrométrique (17).
• Régler la profondeur de coupe comme décrit cidessus.
• Mettre le réglage micrométrique à zéro au moyen
de la bague (24).
• Tourner le réglage micrométrique (17) dans la
position désirée: un tour correspond à environ
1 mm et un repère à 0,1 mm.
Réglage de la profondeur avec la défonceuse en
position inversée (fig. D)
• Retirer la tige filetée de la butée de profondeur (13)
et la remplacer par la tige pour montage en
position inversée (EZ49103) disponible en option.
• Connecter la tige filetée de la butée de
profondeur (13A) à la butée revolver (12).
• Régler la profondeur de coupe au moyen de la
molette de réglage (13A).
Pour le montage de la défonceuse en
position inversée, suivre les indications
de montage contenues dans le manuel
d’instruction du dispositif stationnaire.
Montage du guide parallèle (fig. A & E)
• Introduire les barres de guidage (5) dans la
semelle (10).
• Serrer les vis de blocage (9).
• Faire glisser le guide parallèle (8) sur les barres.
• Serrer les vis de blocage (4) provisoirement.
• Enlever l’adaptateur d’aspiration de poussière (18)
et boucher la sortie au moyen du bouchon (25)
fourni avec l’outil.
32
Réglage du guide parallèle (fig. F)
• Tracer une ligne sur l’ouvrage à usiner.
• Abaisser le corps de la défonceuse jusqu’à ce
que la fraise touche l’ouvrage.
• Bloquer la plongée en tournant la poignée (15).
• Positionner la défonceuse sur la ligne tracée.
• Faire glisser le guide parallèle (8) contre l’ouvrage
et serrer les vis de blocage (4).
• Ajuster le guide parallèle (8) au moyen du réglage
micrométrique (7). Le taillant extérieur de la fraise
doit coïncider avec la ligne tracée.
• Serrer le blocage final (20).
Montage d’une douille de copiage (fig. G)
En combinaison avec un gabarit, les douilles de
copiage forment un accessoire précieux pour la
reproduction de motifs.
• Monter la douille de copiage (26) dans la semelle
(10) au moyen des vis (27), comme l’indique le
dessin.
Aspiration de poussière (fig. A & E)
• Brancher un flexible d’aspiration de poussière sur
l’adaptateur (18) de la colonne du corps de la
défonceuse ou la sortie de poussière dans le
guideparallèle (6).
Mode d’emploi
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Toujours déplacer la défonceuse en
respectant le sens d’attaque indiqué dans
la fig. H (bords extérieurs/intérieurs).
Avant la mise en marche:
• Vérifier que la fraise est montée correctement
dans la pince de serrage.
• Choisir la vitesse optimale au moyen du variateur
électronique (OF97E).
• Régler la profondeur de coupe.
• Brancher un aspirateur de poussière.
• Vérifier que le limiteur de plongée est bloqué
avant de mettre la défonceuse en marche.
fr - 5
FRANÇAIS
Mise en marche et arrêt (fig. I)
L’interrupteur marche/arrêt à blocage (1) se situe
dans la poignée droite. L’outil est normalement
bloqué dans la position arrêt.
• Marche: enfoncer le bouton (28) et le maintenir
dans cette position pour débloquer l’outil et puis
enfoncer le bouton (29).
• Pour un fonctionnement en mode continu,
enfoncer de nouveau le bouton (28).
• Arrêt: enfoncer de nouveau le bouton (29).
Débloquer la plongée et laisser le corps
de la défonceuse remonter en position
de repos avant d’arrêter la machine.
Utilisation des douilles de copiage (fig. G)
• Fixer le gabarit sur la pièce à usiner au moyen de
serre-joints.
• Choisir et monter une douille de copiage (26)
adaptée.
• Soustraire le diamètre de la fraise du diamètre
extérieur de la douille de copiage et diviser par
deux. Ceci indiquera de combien le gabarit doit
dépasser de la pièce à usiner.
Si la pièce à usiner n’est pas suffisamment
épaisse, la placer sur un morceau de bois
ordinaire.
Guidage avec règle
Quand l’utilisation d’un guide parallèle est exclue,
il est possible de guider la défonceuse au moyen
d’une règle fixée solidement sur la pièce à usiner
(dépassant à ses deux extrémités).
Défonçage à la volée
Votre défonceuse peut aussi être utilisée sans aucun
guide, par exemple pour tracer des lettres et pour
des travaux décoratifs.
Exécuter uniquement des fraisages de
faible profondeur! Utiliser des fraises
d’un diamètre maxi. de 6 mm.
fr - 6
Défonçage avec des fraises à téton de guidage
(fig. B)
Quand l’utilisation d’un guide parallèle ou d’une
douille de copiage est exclue, il est possible d’utiliser
des fraises à téton de guidage (30) pour reproduire
ou suivre des formes complexes.
Votre revendeur pourra vous renseigner sur les
accessoires qui conviennent le mieux pour votre travail.
Parmi ces accessoires figurent des pinces de
serrage, une tige filetée pour blocage de la butée de
profondeur, des dispositifs pour assemblages par
tenon et mortaise ou par queues d’aronde, des
gabarits pour assemblages par chevilles, des
douilles de copiage (17-40 mm) et des rails guides
en diverses longueurs.
Entretien
Votre outil Elu a été conçu pour durer longtemps
avec un minimum d’entretien. Son fonctionnement
satisfaisant dépend pour une bonne part d’un
entretien soigneux et régulier.
Il est recommandé de nettoyer régulièrement la
colonne d’aspiration de poussière (fig. J)
• Enlever le bouchon dans la colonne d’aspiration
de poussière.
• Enlever les quatre vis (31) dans la semelle (10) de
la défonceuse.
• Nettoyer la colonne d’aspiration de poussière.
• Remettre les pièces en place en procédant en
ordre inverse.
Lubrification
Votre outil électrique ne nécessite aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage
Les fentes d’aération doivent toujours être
dégagées. Nettoyer régulièrement le boîtier avec un
chiffon doux.
33
FRANÇAIS
Service après-vente Elu
Tous les outils électriques Elu sont soumis à un
contrôle rigoureux avant de quitter l’usine. Au cas où
votre outil nécessiterait néanmoins une révision,
contacter votre revendeur ou appeler le numéro vert
Elu pour obtenir l’adresse du Service Elu agréé le plus
proche (voir au dos du manuel). Comme alternative,
une liste de centres de service après-vente Elu agréés
et des renseignements plus détaillés sur le service
après-vente sont disponibles sur l’Internet
(www.2helpU.com).
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION •
Si, pour quelque raison que ce soit, votre
machine Elu ne vous donne pas entière
satisfaction, il suffit de la retourner avec tous ses
accessoires dans les 30 jours suivant son achat
à votre distributeur, ou à un centre de service
après-vente agréé pour un remboursement
intégral ou un échange. Pour la Belgique et le
Luxembourg, retournez votre machine à Elu.
Munissez-vous d’une preuve d’achat.
• 1 AN DE GARANTIE •
Au cas où votre machine Elu présenterait un
défaut de fabrication dans les 12 premiers mois
suivant son achat, nous garantissons le
remplacement sans frais de toutes les pièces
défectueuses ou de l’unité entière, et ce à notre
discrétion, à condition que:
• la machine ait été utilisée correctement
• aucune personne non qualifiée n’ait tenté de
réparer la machine
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition
soit fournie.
34
fr - 7
ITALIANO
ELETTROFRESATRICE OF97/OF97E
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un Elettroutensile Elu.
Anni di esperienza, continui miglioramenti ed
innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti Elu uno
degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore
professionale.
I seguenti simboli vengono usati nel presente
manuale:
Indica rischio di infortunio, pericolo di
morte o danno all’apparecchio qualora
non ci si attenga alle istruzioni contenute
nel presente manuale.
Indice del contenuto
Dati tecnici
Dichiarazione CE di conformità
Norme generali di sicurezza
Contenuto dell’imballo
Descrizione
Norme di sicurezza elettrica
Impiego di una prolunga
Assemblaggio e regolazione
Istruzioni per l’uso
Manutenzione
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
it - 1
it - 1
it - 2
it - 3
it - 3
it - 3
it - 4
it - 4
it - 5
it - 6
it - 7
Dati tecnici
Tensione
Potenza assorbita
Potenza resa
Velocità a vuoto
V
W
W
min-1
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
Indica pericolo di scossa elettrica.
Dichiarazione CE di conformità
OF97/OF97E
Elu dichiara che gli Elettroutensili sono stati costruiti
in conformità alle norme: 98/37/CEE, 89/336/CEE,
73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare Elu nel indirizzo
qui sotto o consultare il retro del presente manuale.
Il livello di rumorosità è conforme alle norme
86/188/CEE e 98/37/CEE, dati ricavati in base alla
norma EN 50144:
OF97
OF97E
(rumorosità)
dB(A)*
85
85
LWA (potenza sonora)
dB(A)
93
93
registrazione
elettronica
Supporto elettrofresatrice
Supporto corsa
Regolazione profondità
mm
Capacità pinza
Dia. fresa, max.
Peso
Fusibili:
Modelli da 230 V
it - 1
mm
kg
2 colonne 2 colonne
55
55
Arresto a revolver
su tre posizioni e
regolazione millimetrica
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
LpA
* all’orecchio dell’operatore
Prendere appropriate misure a
protezione dell’udito qualora il livello
acustico superasse gli 85 dB(A).
Il valore medio quadratico ponderato
dell’accelerazione secondo EN 50144:
OF97
10 A
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
35
ITALIANO
Direttore ricerca e sviluppo
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germania
Norme generali di sicurezza
Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottate
sempre le elementari norme di sicurezza atte a
ridurre i rischi d’incendio, scariche elettriche e
ferimenti. Leggere attentamente le seguenti
istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Custodire con cura le istruzioni!
Norme generali
1 Tenere pulita l’area di lavoro
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono
essere causa d’incidenti.
2 Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente
di lavoro
Non esporre gli utensili elettrici all’umidità.
Tenere ben illuminata l’area di lavoro. Non usare
gli utensili elettrici in luoghi con atmosfera
gassosa o infiammabile.
3 Proteggersi da scariche elettriche
Evitare il contatto con oggetti dotati di
collegamento a terra (per es. tubi, termosifoni,
cucine e frigoriferi).
Durante impieghi estremi
(per es. alto livello di umidità, polvere metallica,
ecc.) si può aumentare la sicurezza elettrica
collegando in serie un trasformatore d’isolamento
o un interruttore salvavita.
4 Tenere i bambini lontani dall’area di lavoro
Non permettere che persone estranee tocchino
l’utensile o il cavo di prolunga.
Per i ragazzi di età inferiore ai 16 anni è richiesta
la supervisione di un adulto.
5 Cavo di prolunga per l’uso esterno
Se l’utensile viene utilizzato all’aperto, si faccia
uso soltanto di un cavo di prolunga di tipo
idoneo, appositamente previsto e
contrassegnato per l’uso esterno.
36
6 Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Riporre gli Elettroutensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
7 Usare il vestiario appropriato
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in
quanto potrebbero rimanere presi nelle parti mobili
dell’utensile. Lavorando all’aperto indossare guanti
di gomma e scarpe con suole antisdrucciolo.
Raccogliere i capelli se si portano lunghi.
8 Usare occhiali protettivi
Usare inoltre una maschera antipolvere qualora si
producano polvere o particelle volatili.
9 Rumorosità eccessiva
Prendere appropriate misure a protezione
dell’udito se il livello acustico supera gli 85 dB(A).
10 Bloccare il pezzo da lavorare
Usare pinze o morse per bloccare il pezzo da
lavorare, ciò aumenta la sicurezza e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare
meglio.
11 Non sbilanciarsi
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando
posizioni malsicure.
12 Evitare accensioni accidentali
Non eseguire il trasporto dell’Elettroutensile
collegato alla rete di alimentazione tenendo il dito
sull’interruttore.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF
prima di inserire la spina.
13 Stare sempre attenti
Prestare attenzione a quanto si sta facendo.
Usare il proprio buon senso e non utilizzare
l’utensile quando si è stanchi.
14 Staccare l’alimentazione dell’utensile
Spegnere l’utensile ed attendere il suo arresto
completo prima di lasciarlo incustodito.
Staccare la spina dalla presa se l’utensile rimane
inutilizzato e prima di eseguire qualsiasi
operazione di manutenzione dell’utensile o di
sostituzione degli accessori.
15 Non lasciare sull’utensile chiavi o strumenti
di misura
Prima di mettere in funzione l’Elettroutensile si
abbia cura di togliere chiavi e altri strumenti.
16 Usare l’utensile adatto
L’utilizzo previsto è indicato nel presente
manuale. Non forzare utensili e accessori di
potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza.
it - 2
ITALIANO
17
18
19
20
Attenzione! L’uso di accessori o attrezzature
diversi, o l’impiego del presente utensile per
scopi diversi, da quelli raccomandati nel manuale
d’uso possono comportare il rischio di infortuni.
Non abusare del cavo elettrico
Non trascinare l’utensile né disinserire la spina
strattonando il cavo di alimentazione.
Proteggere il cavo dal calore, dagli olii minerali e
dagli bordi taglienti.
Mantenere l’utensile con cura
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti
per un migliore e più sicuro utilizzo. Osservare le
istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente lo
stato del cavo di alimentazione, e se danneggiato
farlo riparare presso un Centro di Assistenza
tecnica autorizzato Elu. Tenere gli organi di
comando puliti, asciutti e privi di olio o grasso.
Controllare che non vi siano parti danneggiate
Prima dell’utilizzo controllare scrupolosamente
che non vi siano parti danneggiate e che
l’utensile sia in grado di effettuare il suo lavoro in
modo corretto. Controllare l’allineamento delle
parti mobili assicurandosi che non vi siano
grippaggi, danni ai componenti o ai supporti,
e altre condizioni che possono compromettere il
buon funzionamento dell’utensile. Dispositivi di
sicurezza e altre parti difettose devono essere
riparate o sostituite secondo le modalità previste.
Non usare l’utensile se l’interruttore è difettoso e
provvedere alla sua sostituzione ricorrendo ad un
Centro di Assistenza autorizzato Elu.
Rivolgersi ai Centri di Assistenza Tecnica
autorizzati Elu per le riparazioni
Il presente Elettroutensile è conforme alle principali
norme di sicurezza vigenti. Per evitare pericolo di
infortuni, le riparazioni alle apparecchiature
elettriche devono essere effettuate esclusivamente
da personale qualificato.
Norme di sicurezza specifiche per frese
• Utilizzare sempre frese con diametro
corrispondente alla misura delle pinze montate
sulla fresatrice.
• Usare sempre frese omologate ad operare ad
una velocità di 30.000 giri/min. e marcate in
modo conforme.
• Non usare mai frese con un diametro eccedente
quello massimo indicato nei dati tecnici.
it - 3
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Elettrofresatrice
1 Squadra laterale con vite micrometrica e
barre guida
1 Pinza 8 mm (GB: 1/4")
1 Canotto guida 24 mm
1 Chiave #17
1 Tappo scarico polvere
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli
accessori non abbiano subito danni durante il
trasporto.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima
attenzione il presente manuale prima di mettere
in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A)
L’elettrofresatrice Elu OF97/OF97E ad alte
prestazioni di tipo professionale è idonea alle
applicazioni più impegnative.
1 Interruttore di bloccaggio/sbloccaggio
2 Blocca-albero
3 Dado stringipezzo
4 Vite di bloccaggio barre guida
5 Barre di guida per squadra letarale
6 Scarico polvere su squadra laterale
7 Vite micrometrica per squadra laterale
8 Squadra laterale
9 Vite di bloccaggio
10 Base elettrofresatrice
11 Riparo salvadita
12 Arresto profondità revolver
13 Arresto profondità
14 Vite di bloccaggio arresto profondità
15 Limitatore di avanzamento di profondità
16 Registro rapido arresto profondità
17 Regolazione micrometrica arresto profondità
18 Raccordo scarico polvere
19 Regolatore velocità (OF97E)
20 Blocco fine corsa
Norme di sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato predisposto per operare
con un unico voltaggio.
Assicurarsi che il voltaggio a disposizione
corrisponda a quello indicato sulla targhetta.
37
ITALIANO
Il Vostro utensile Elu è fornito di doppio
isolamento, in ottemperanza alla norma
EN 50144, per le quale non è richiesta la
messa a terra.
CH
CH
Per la sostituzione del cavo di
alimentazione, utilizzare sempre la spina di
tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in
ambiente esterno, devono essere collegati
ad un interruttore differenziale.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Impiego di una prolunga
In caso di impiego di una prolunga, quest’ultima
dovrà essere di tipo omologato e di dimensioni
idonee a garantire l’alimentazione elettrica
dell’apparecchio (vedere le caratteristiche tecniche).
La dimensione minima del conduttore è 1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
Assemblaggio e regolazione
Prima di effettuare il montaggio o la
regolazione disinserire sempre la spina
dalla presa di alimentazione.
Inserimento e rimozione di una fresa (fig. B)
• Premere il tasto bloccaggio albero (2) e tenerlo
premuto.
• Mediante chiave da 17 mm, allentare il dado
stringipinza (3) di alcuni giri ed inserire l’utensile.
• Serrare il dado stringipinza e rilasciare il tasto
bloccaggio albero.
Non serrare mai il dado stringipinza senza
che nella pinza vi sia inserita una fresa.
38
Sostituzione della pinza (fig. C)
L’elettrofresatrice comprende una pinza da 8 mm
(GB: 1/4") montata di serie. Vi sono poi altre due
pinze di precisione opzionali adatte per gli utensili
previsti. La pinza e il relativo dado non sono
separabili l’una dall’altra.
• Allentare completamente il dado (3) della pinza.
• Togliere la pinza (21) e sostituirla.
• Serrare il dado (3) della pinza.
OF97E - Regolazione elettronica (fig. A)
La velocità è variabile e regolabile tra 8.000 e
24.000 giri/min tramite regolatore elettronico (19) al
fine di ottenere il miglior risultato di lavorazione su
tutti i tipi di legno, plastica e alluminio.
• Ruotare il selettore portandolo al livello desiderato.
Usare il valore inferiore per gli utensili di diametro
maggiore e il valore di regolazione superiore per gli
utensili di diametro inferiore. La scelta è comunque
una questione di esperienza.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Regolazione della profondità di taglio (fig. D)
L’elettrofresatrice è dotata di un dispositivo per la
regolazione millimetrica della profondità, che
comprende una ghiera per la registrazione dello zero
sia per la regolazione rapida che quella millimetrica.
Regolazione rapida utilizzando la scala graduata
con la ghiera per l’azzeramento
• Allentare il dado di bloccaggio del fermo di
profondità (14). Sbloccare il limitatore di
profondità (15) ruotandolo in senso antiorario.
• Sbloccare il limitatore di profondità (15)
ruotandolo in senso antiorario.
• Abbassare la macchina sul supporto a colonna,
fino a portare la fresa a contatto del pezzo.
• Serrare il limitatore di profondità (15).
• Posizionare il registro rapido (16) sullo zero,
utilizzando la ghiera (22).
• Regolare la profondità di incisione, usando il
registro rapido (16) e la corrispondente scala
graduata.
it - 4
ITALIANO
La gamma di regolazioni è indicata con frecce (23).
• Stringete il dado di bloccaggio del fermo di
profondità (14).
Tripla regolazione della profondità mediante
arresto a revolver
L’arresto di profondità a revolver (12) può essere
utilizzato per impostare 3 differenti profondità.
Questo è particolarmente utile per incisioni in
profondità, realizzate a gradini.
• Posizionare una dima della profondità tra il fermo di
profondità (13) e l’arresto di profondità a revolver (12)
per ottenere la corretta altezza di taglio.
• Registrare eventualmente le tre viti.
Regolazione millimetrica
In mancanza di una dima della profondità oppure se
deve essere misurata nuovamente l’altezza dei
taglio, si consiglia di ricorrere alla regolazione
millimetrica di precisione (17).
• Regolare l’altezza come descritto sopra.
• Posizionare il registro di precisione sullo zero
usando la ghiera (24).
• Ruotate il registro di precisione (17) fino alla
misura richiesta: una rotazione corrisponde
approssimativamente ad 1 mm ed una tacca
a 0,1 mm.
Regolazione della profondità con l’elettrofresatrice
montata in posizione capovolta (fig. D)
• Rimuovere l’arresto di profondità (13) e sostituirlo
con l’arresto di profondità (EZ49103) disponibile
come optional.
• Collegare l’asta filettata dell’arresto di profondità
(13A) all’arresto di profondità a revolver (12).
• Impostare la profondità di taglio utilizzando il
registro sull’arresto di profondità (13A).
• Serrare a mano le viti (4).
• Stringere temporaneamente le viti di fissaggio (4)
sulla base.
• Togliere l’adattatore per la raccolta delle polveri
(18) e tappare la bocchetta mediante il tappo (25),
fornito con l’utensile.
Regolazione della squadra laterale (fig. F)
• Tracciare la linea di taglio sul materiale.
• Abbassare l’elettrofresatrice lungo il supporto
fino a che la fresa viene a contatto con il pezzo
da lavorare.
• Stringere il limitatore del movimento a tuffo (15).
• Posizionare l’elettrofresatrice sulla linea di taglio.
• Fate scorrere la squadra laterale (8) contro il
pezzo e stringere le viti di
• Regolare la squadra laterale (8) utilizzando la vite
micrometrica (7). Il bordo tagliente esterno della
fresa deve coincidere con la linea di taglio.
• Stringere saldamente il blocco fine corsa (20).
Fissaggio del canotto guida (fig. G)
Unitamente con una dima, i canotti guida svolgono
un ruolo molto importante nella realizzazione di
fresature e sagomature secondo un modello.
• Montare il canotto (26) sulla base della macchina
(10) mediante le viti (27) come indicato.
Collegamento ad un aspiratore (fig. A & E)
• Collegare un tubo flessibile dell’aspiratore al
raccordo per l’estrazione dellepolveri (18) nel
supporto a colonna dell’elettrofresatrice, o alla
bocchetta di uscita dell’estrazione nella squadra
laterale (6).
Istruzioni per l’uso
Per il montaggio dell’elettrofresatrice in
posizione fissa, consultate il relativo
manuale dell’accessorio per l’uso
stazionario della macchina.
Montaggio della squadra laterale (fig. A & E)
• Montare le barre guida (5) alla base
dell’elettrofresatrice (10).
• Stringere le viti di fissaggio (9).
• Fate scorrere la squadra laterale (8) lungo le
barre guida.
it - 5
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
• Far avanzare sempre il materiale nel
senso indicato in fig. H (bordi esterni/
bordi interni).
Prima del funzionamento:
• Controllare che la fresa sia correttamente inserita
nella pinza.
39
ITALIANO
• Selezionare la velocità ottimale utilizzando la
rotella per il controllo della velocità (solo OF97E).
• Regolare la profondità di taglio.
• Collegare un aspiratore esterno.
• Verificare che il limitatore del movimento a tuffo sia
sempre bloccato prima di accendere l’utensile.
Accensione/spegnimento (fig. I)
L’interruttore di bloccaggio/sbloccaggio (1) si trova
sulla maniglia del lato destro. Generalmente la
macchina è bloccata quando l’interruttore è in
posizione off.
• Accensione: premere e mantenere premuto
l’interruttore (28) per sbloccare la macchina e,
successivamente, premere la levetta a scatto (29).
• Per far funzionare la macchina senza interruzione,
premere nuovamente l’interruttore (28).
• Spegnimento: premere di nuovo la levetta a
scatto (29).
Prima di spegnere la macchina sbloccare
il fermo di profondità dell’avanzamento a
tuffo e lasciare l’elettrofresatrice nella sua
posizione di riposo, scorrendo lungo il
supporto a colonna.
Impiego canotti di guida (fig. G)
• Fissare la dima a copiare al pezzo tramite
morsetti sulle estremità.
• Scegliete ed applicate un canotto guida adatto
allo scopo (26).
• Sottrarre il diametro della fresa al diametro esterno
del canotto guida e dividete per 2. In questo modo
otterrete di quanto la dima deve essere spostata
indietro rispetto al pezzo da lavorare.
Se la larghezza del pezzo non fosse
sufficiente disporre sotto la dima uno
spessore di legno di recupero.
Utilizzando un listello come guida
Quando non si può utilizzare un bordo come guida,
è possibile guidare l’elettrofresatrice seguendo una
listarella fissata con morsetti lungo il pezzo
(che sopravanza su entrambi i lati).
40
Esecuzione a mano libera
L’elettrofresatrice può essere utilizzata anche senza
alcun tipo di guida per eseguire lavori p.es. di
scrittura e decorazione.
Eseguite solo fresature con profondità
limitata. Utilizzate solo frese di diametro
massimo 6 mm.
Cuscinetto guida (fig. B)
Qualora non sia possibile utilizzare la guida parallela
od un canotto guida, è possibile utilizzare una fresa
completa di cuscinetto guida per la profilatura di
bordi sagomati.
Consultate il vostro rivenditore per ottenere ulteriori
informazioni sugli accessori disponibili.
Questi comprendono bussole di serraggio
(6-8 mm e 1/4"), un arresto di profondità da utilizzare
per l’elettrofresatrice in posizione capovolta, strumenti
per la giunzione a coda di rondine o maschere per la
giunzione, dime con grano di riferimento per la
giunzione, cannotti guida (17-40 mm) e guide
longitudinali di varie lunghezze.
Manutenzione
Il Vostro Elettroutensile Elu è stato studiato per
durare a lungo richiedendo solo la minima
manutenzione. Per prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a
manutenzione periodica.
Pulizia colonna scarico polvere (fig. J)
• Togliere il tappo o raccordo scarico polvere.
• Togliere quattro viti (31) dal lato sottostante della
base (10).
• Pulire la colonna scarico polvere.
• Effettuare il montaggio invertendo l’ordine delle
operazioni indicate per lo smontaggio.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione
addizionale.
it - 6
ITALIANO
GARANZIA
Pulitura
Tenere libere le feritoie di ventilazione e pulire
l’esterno dell’utensile periodicamente con un panno
morbido.
Utensili inutilizzabili e tutela ambientale
Per garantire l’eliminazione degli utensili non più
utilizzabili nel rispetto dell’ambiente, si consiglia di
portare il vostro vecchio utensile presso uno dei
centri di assistenza Elu, che disporranno della loro
eliminazione nel rispetto dell’ambiente.
Garanzia e assistenza post-vendita Elu
Tutti gli elettroutensili Elu vengono sottoposti a severi
collaudi prima di lasciare la fabbrica.
• GARANZIA TOTALE DI UN ANNO •
Se il vostro prodotto Elu non risultasse
pienamente conforme alle caratteristiche di
funzionamento o presentasse difetti di
lavorazione o vizi di materiale, entro 12 mesi dalla
data di acquisto, provvederemo alla sostituzione
gratuita delle parti difettose o a nostro giudizio,
alla sostituzione gratuita dimostrato che:
• Il prodotto venga ritornato al centro di assistenza
Elu, con la prova della data di acquisto.
• Il prodotto non abbia subito abusi ed il difetto
non sia stato causato da incuria.
• Il prodotto non abbia subito tentativi di
riparazione da persone non facenti parte del
nostro personale di assistenza o, all’estero,
dal nostro staff distributivo.
Contattare il proprio rivenditore abituale o la Sede
Centrale della Elu per ottenere l’indirizzo del
Centro di Assistenza Tecnica più vicino (si prega
di consultare il retro del presente manuale).
In alternativa, sul nostro sito Internet
www.2helpU.com, è disponibile un elenco dei
Centri di Assistenza Tecnica Elu, completo di
dettagli sul servizio assistenza post-vendita.
it - 7
41
NEDERLANDS
BOVENFREES OF97/OF97E
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van Elu.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken Elu tot een betrouwbare partner
voor de professionele gebruiker.
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Inhoudsopgave
Technische gegevens
EG-Verklaring van overeenstemming
Veiligheidsinstructies
Inhoud van de verpakking
Beschrijving
Elektrische veiligheid
Gebruik van verlengsnoeren
Monteren en instellen
Aanwijzingen voor gebruik
Onderhoud
Garantie
nl - 1
nl - 1
nl - 2
nl - 3
nl - 3
nl - 3
nl - 4
nl - 4
nl - 5
nl - 6
nl - 7
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
OF97/OF97E
Elu verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Afgegeven vermogen
Toerental, onbelast
V
W
W
min-1
Freesgeleiding
Freesdiepte
Revolverdiepteaanslag
mm
Spantang
Max. freesdiameter
Gewicht
Zekeringen:
230 V machines
mm
kg
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
traploos
instelbaar
tweezuilen- tweezuilenvoet
voet
55
55
3-traps, met
schaalverdeling en
fijninstelling
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
Neem voor meer informatie contact op met Elu,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
OF97
OF97E
(geluidsdruk)
dB(A)*
85
85
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
93
93
LpA
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
10 A
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
42
nl - 1
NEDERLANDS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
nl - 2
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in
dezegebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires
en hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
voor het beoogde doel.
43
NEDERLANDS
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
Elu Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend Elu Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend Elu
Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor frezen
• Gebruik uitsluitend frezen waarvan de
schachtdiameter overeenkomt met de maat van
de spantang in de machine.
• Gebruik uitsluitend frezen die geschikt zijn voor
een toerental van 30.000 min-1 en die als zodanig
gemarkeerd zijn.
• Gebruik nooit frezen met een diameter die groter
is dan de maximum diameter in de technische
gegevens.
44
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Bovenfrees
1 Parallelaanslag met fijninstelling en geleidestangen
1 Spantang 8 mm (GB: 1/4")
1 Sjabloongeleider 24 mm
1 Steeksleutel 17 mm
1 Afsluitdop voor stofafzuigopening
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw Elu bovenfrees OF97/OF97E is ontworpen voor
alle professionele toepassingen op het gebied van
het frezen van hout, houtprodukten en kunststoffen.
1 Aan/uit-schakelaar met blokkeerfunctie
2 Spindelblokkering
3 Spantangmoer
4 Borgschroef van parallelaanslag
5 Geleidestangen voor parallelaanslag
6 Stofafzuigopening in parallelaanslag
7 Fijninstelling voor parallelaanslag
8 Parallelaanslag
9 Borgschroef
10 Freeszool
11 Vingerbescherming
12 Revolver diepte-aanslag
13 Diepte-aanslag
14 Borgschroef van diepte-aanslag
15 Blokkeerhendel
16 Snelinstelling voor diepte-aanslag
17 Fijninstelling voor diepte-aanslag
18 Stofafzuigadapter
19 Stelwiel van elektronische snelheidsregeling
(OF97E)
20 Eindborging
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
nl - 3
NEDERLANDS
Uw Elu-machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144; een
aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2. Wanneer het verlengsnoer op
een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van een frees (fig. B)
• Druk de spindelblokkering (2) in en houd deze
ingedrukt.
• Draai met de meegeleverde 17 mm steeksleutel
de spantangmoer (3) enige slagen los en plaats
een frees in de spantang.
• Draai de spantangmoer aan en laat de
spindelblokkering los.
Draai nooit de spantangmoer vast
wanneer er geen frees in de spantang zit.
Vervangen van de spantang (fig. C)
Uw bovenfrees wordt geleverd inclusief een
gemonteerde 8 mm (GB: 1/4") spantang. Er zijn nog
twee andere precisie-spantangen verkrijgbaar voor
andere freesmaten. De spantang en de
spantangmoer vormen één geheel.
• Draai de spantangmoer (3) geheel los.
• Verwijder de spantang (21) en vervang deze.
• Draai de moer (3) van de spantang vast.
nl - 4
OF97E - Instellen van de elektronische
snelheidsregeling (fig. A)
Met behulp van het stelwiel (19) van de elektronische
snelheidsregeling is de draaisnelheid traploos
instelbaar van 8.000 tot 24.000 min-1. Dit garandeert
optimale freesresultaten in alle houtsoorten,
kunststoffen en aluminium.
• Zet het stelwiel in de gewenste stand.
Kies een lage snelheid voor frezen met een grote
diameter en een hogere waarde voor frezen met een
kleine diameter. De juiste instelling wordt
proefondervindelijk vastgesteld.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Instellen van de freesdiepte (fig. D)
Uw bovenfrees is uitgerust met een uiterst precies
diepte-instelsysteem waarvan zowel de snel- als de
fijninstelling zijn voorzien van een nulstelring.
Snelinstelling met behulp van de schaalverdeling
en nulstelring
• Draai de borgschroef (14) van de diepteaanslag los.
• Zet de blokkeerhendel (15) vrij door deze linksom
te draaien.
• Druk de freesmotor naar beneden totdat de frees
het werkstuk raakt.
• Zet de blokkeerhendel (15) weer vast.
• Zet de snelinstelling (16) op nul met behulp van
de nulstelring (22).
• Stel de freesdiepte in met de snelinstelling (16) en
de bijbehorende schaalverdeling. De ingestelde
freesdiepte wordt door de pijlen (23)
aangegeven.
• Draai de borgschroef (14) van de diepteaanslag
weer vast.
Drievoudige diepte-instelling met behulp van de
revolverdiepteaanslag
Met de revolverdiepteaanslag (12) kunt u
3 verschillende diepten instellen. Dat is met name
handig bij het frezen van diepe groeven, waarbij
stapsgewijs gewerkt wordt.
45
NEDERLANDS
• Plaats een dieptemal tussen de diepte-aanslag
(13) en de revolver diepteaanslag (12) om de
juiste diepte te bepalen.
• Stel, indien nodig, de drie schroeven in.
Fijninstelling
Wanneer geen dieptemal wordt gebruikt en wanneer
de freesdiepte moet worden bijgesteld, gebruik dan
bij voorkeur de fijninstelling (17).
• Stel de freesdiepte in zoals hierboven beschreven.
• Zet de fijninstelling op nul met behulp van de
nulstelring (24).
• Zet de fijninstelling (17) in de gewenste positie:
één omwenteling komt overeen met ca. 1 mm en
één merkstreep met 0,1 mm.
Diepte-instelling met de bovenfrees in
omgekeerde positie (fig. D)
• Verwijder de draadstang (13) en vervang hem
door de draadstang (EZ49103) die als optie
verkrijgbaar is.
• Verbind de draadstang van de diepteaanslag (13A)
met de revolverdiepteaanslag (12).
• Stel de freesdiepte in met behulp van de
instelring op de diepteaanslag (13A).
Lees bij montage van de bovenfrees in
omgekeerde positie eerst de instructies
in de betreffende handleiding van de
stationaire machine.
Bevestigen van de parallelaanslag (fig. A & E)
• Steek de geleidestangen (5) in de freeszool (10).
• Draai de borgschroeven (9) vast.
• Plaats de parallelaanslag (8) op de geleidestangen.
• Draai de borgschroeven (4) handvast aan.
• Verwijder de stofafzuigadapter (18) en sluit de
stofafzuigopening af met de meegeleverde
afsluitdop (25).
Instellen van de parallelaanslag (fig. F)
• Teken een freeslijn op het werkstuk.
• Druk de freesmotor naar beneden totdat de frees
het werkstuk raakt.
• Zet de blokkeerhendel (15) vast.
• Plaats de bovenfrees op de freeslijn.
• Schuif de parallelaanslag (8) tegen het werkstuk
en draai de borgschroeven (4) vast.
46
• Stel de parallelaanslag (8) in met behulp van de
fijninstelling (7). De buitenste snijkant van de frees
moet samenvallen met de freeslijn.
• Draai de eindborging (20) goed vast.
Monteren van een sjabloongeleider (fig. G)
Sjabloongeleiders en mallen vormen een praktisch
hulpmiddel voor het frezen volgens een bepaald
patroon.
• Monteer de sjabloongeleider (26) op de freeszool
(10) met behulp van de schroeven (27) zoals
afgebeeld.
Aansluiten van een stofafzuigsysteem (fig. A & E)
• Sluit een stofafzuigslang aan op de
stofafzuigadapter (18) in de zuil van de
freesgeleiding of op de stofafzuigopening in de
parallelaanslag (6).
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Beweeg de machine altijd zoals afgebeeld
in fig. H (buiten- en binnenranden).
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Controleer of de frees correct in de spantang is
gemonteerd.
• Kies de juiste draaisnelheid met behulp van het
stelwiel (OF97E).
• Stel de freesdiepte in.
• Sluit een stofafzuigsysteem aan.
• Controleer altijd of de blokkeerhendel is geborgd
alvorens de machine in werking te stellen.
In- en uitschakelen (fig. I)
De aan/uit-schakelaar met blokkeerfunctie (1)
bevindt zich in de rechter handgreep. De machine is
normaal in uitgeschakelde toestand vergendeld.
• Inschakelen: druk de knop (28) in en houd hem
ingedrukt om de machine te ontgrendelen.
Druk dan op de knop (29).
• Voor continubedrijf drukt u nogmaals op
de knop (28).
• Uitschakelen: druk nogmaals op de knop (29).
nl - 5
NEDERLANDS
Zet de blokkeerhendel vrij en wacht
totdat de freesmotor in de
uitgangspositie is gekomen alvorens de
machine uit te schakelen.
Gebruik van de sjabloongeleider (fig. G)
• Bevestig de freesmal op het werkstuk met
behulp van lijmtangen.
• Kies en monteer de juiste sjabloongeleider (26).
• Bepaal de diameter van de frees, trek deze
waarde af van de buitendiametervan de
sjabloongeleider en deel dit door 2. Aldus bepaalt
u de grootte van de freesmal ten opzichte van
het te bewerken gedeelte.
Indien het werkstuk niet dik genoeg is,
plaats het dan op een stuk afvalhout.
Gebruik van een geleidelat
Wanneer geen kantgeleider kan worden gebruikt,
kan de bovenfrees langs een geleidelat worden
bewogen. Klem de lat over de gehele lengte goed
vast en laat deze aan beide zijden een stukje
uitsteken.
Frezen zonder geleider
Uw bovenfrees kan ook zonder geleider worden
gebruikt, bijv. voor decor- en tekstfrezen.
Maak uitsluitend ondiepe sleuven!
Gebruik frezen met een maximum
diameter van 6 mm.
Onderhoud
Uw Elu-machine is ontworpen om gedurende lange
tijd probleemloos te functioneren met een minimum
aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Reinigen van de stofafzuigzuil (fig. J)
• Verwijder de afsluitdop of de adapter.
• Verwijder de vier schroeven (31) in de freeszool (10).
• Reinig de stofafzuigzuil.
• Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een Elu Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
Elu dienst na verkoop
Frezen met aanlooptap (fig. B)
Wanneer geen parallel- of sjabloongeleider kan worden
toegepast, kan een frees met aanlooptap (30) worden
gebruikt bij het frezen van kanten en ingewikkelde
vormen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Alle Elu elektrische machines worden grondig getest
voor het verlaten van de fabriek. Indien zich
desondanks defecten aan uw machine voordoen,
informeer dan bij uw dealer of bij het Elu-hoofdkantoor
naar het adres van het dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding). Een overzicht
van erkende Elu Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
Hiertoe behoren spantangen (6-8 mm), een diepteaanslag voor gebruik in omgekeerde positie,
verzinkfrezen voor zwaluwstaartverbindingen en
vingerfreessjablonen, sjablonen voor
deuvelverbindingen, sjabloongeleiders (17-40 mm)
en geleidestangen in diverse lengten.
nl - 6
47
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw Elu elektrisch gereedschap om welke
reden dan ook niet geheel aan uw verwachtingen
voldoet, stuurt u het dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar Elu, samen
met uw aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw Elu elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kostelozevervanging van
alle defecte delen of van het hele apparaat, zulks
ter beoordeling van Elu, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
48
nl - 7
NORSK
HÅNDOVERFRES OF97/OF97E
Gratulerer!
Du har valgt et Elu elektroverktøy. Årelang erfaring,
konstant produktutvikling og fornyelse gjør Elu til en
av de mest pålitelige partnere for profesjonelle
brukere.
Følgende symboler brukes i denne
instruksjonsboken:
Betegner risiko for personskade, livsfare
eller ødeleggelse av verktøyet dersom
instruksene i denne instruksjonsboken
ikke følges.
Innholdsfortegnelse
Tekniske data
CE-Sikkerhetserklæring
Sikkerhetsforskrifter
Kontroll av pakkens innhold
Beskrivelse
Elektrisk sikkerhet
Bruk av skjøteledning
Montering og justering
Bruksanvisning
Vedlikehold
Elu, “etter-kjøp” Service
no - 1
no - 1
no - 2
no - 3
no - 3
no - 3
no - 4
no - 4
no - 5
no - 6
no - 6
Betegner risiko for elektrisk støt.
CE-Sikkerhetserklæring
OF97/OF97E
Elu erklærer at disse elektroverktøyer er konstruert i
henhold til: 98/37/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,
EN 50144, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Tekniske data
Spenning
Motoreffekt
Effektforbruk
Turtall, ubelastet/min
Håndoverfresvogn
Utslag håndoverfresvogn
Revolverdybdestopp
V
W
W
mm
Spennhylse størrelser
Fres, diameter maks.
Vekt
Sikring:
230 V
mm
kg
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
trinnløst
2 søyler
2 søyler
55
55
3-trinn, med skala
og mikrojustering
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt Elu
på adressen nedenfor eller se veiledningens bakside.
Lydnivået er i overensstemmelse med 86/188/EEC
og 98/37/EEC, målt i henhold til EN 50144:
LpA
(lydnivå)
LWA (akustisk effekt)
OF97
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
* ved brukerens øre
Bruk egnet verneutstyr for å beskytte
hørselen dersom lydnivået overskrider
85 dB(A).
Den veide geometriske middelverdien av
akselerasjonsfrekvensen i følge EN 50144:
10 A
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
no - 1
49
NORSK
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Sikkerhetsforskrifter
Ta deg tid til å lese nøye gjennom
bruksanvisningen før du begynner å bruke
maskinen. Oppbevar bruksanvisningen på et lett
tilgjengelig sted slik at alle som skal bruke
maskinen lett kan finne den.
I tillegg til nedenforstående forskrifter, må alle
vernebestemmelsene til Statens Arbeidstilsyn
følges når det gjelder arbeid med elektroverktøy.
ADVARSEL!
Ved bruk av elektroverktøy må disse
grunnleggende sikkerhetsforskrifter følges for å
redusere risikoen for elektrisk støt, personskade
og brann.
1 Bruk hørselsvern
Støynivået ved bearbeiding av forskjellige
materialer kan variere, og i blant kan nivået
overstige 85 dB(A). For å beskytte deg selv bør
du alltid bruke hørselsvern.
2 Hold arbeidsområdet rent og ryddig
En uryddig arbeidsplass innbyr til skader.
3 Tenk på arbeidsmiljøet
Utsett ikke elektroverktøy for regn. Ikke bruk det
på fuktige eller våte steder. Sørg for god belysning
over arbeidsplassen. Bruk ikke elektroverktøy i
nærheten av brannfarlige væsker eller gasser.
4 Beskytt deg mot elektrisk støt
Unngå kroppskontakt med jordede deler
(for eksempel vannrør, komfyrer, kjøleskap o.l.).
Under ekstreme arbeidsforhold (for eksempel ved
høy luftfuktighet, forekomst av metallstøv o.l.) kan
man øke sikkerheten ved å tilkoble en jordfeilbryter.
5 Hold barn unna
Ikke la barn komme i kontakt med verktøyet eller
skjøteledningen. Det skal holdes tilsyn med barn
under 16 år.
50
6 Oppbevar elektroverktøy på et trygt sted
Når maskinen ikke er i bruk, skal den oppbevares
på et tørt sted, gjerne høyt oppe og innlåst,
utenfor barns rekkevidde.
7 Overbelast ikke maskinen
Maskinen arbeider bedre og sikrere innenfor det
angitte effektområdet.
8 Bruk riktig elektroverktøy
Tving ikke en maskin til å gjøre arbeid som krever
kraftigere verktøy. Bruk ikke elektroverktøy til
formål det ikke er ment for, som for eksempel å
fjerne kvister eller kappe ved med en
håndsirkelsag.
9 Kle deg riktig
Ha ikke på deg løstsittende klær eller smykker.
De kan sette seg fast i de bevegelige delene.
Vi anbefaler gummihansker og sko som ikke glir
når du arbeider utendørs. Bruk hårnett hvis du
har langt hår.
10 Bruk vernebriller
Bruk vernebriller for å unngå at det blåser støv
inn i øynene og skader deg. Hvis det støver mye,
bør du bruke ansikts- eller støvmaske.
11 Stell pent med ledningen
Bær ikke maskinen i ledningen og, trekk ikke i
ledningen når du skal ta støpselet ut av
stikkontakten. Utsett ikke ledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
12 Sikre arbeidsstykket
Bruk tvinger eller skrustikker til å feste
arbeidsstykket med. Dette er sikrere enn å bruke
hånden, og du får begge hendene fri til å styre
maskinen.
13 Strekk deg ikke for langt
Pass på at du alltid har sikkert fotfeste og
balanse.
14 Vær nøye med vedlikeholdet
Hold tilbehøret skarpt og rent.
Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør.
Kontroller maskinens ledning regelmessig og få
den reparert av et autorisert verksted om den
skulle bli skadet. Kontroller skjøteledninger
regelmessig, skift dem ut om de skulle bli skadet.
Hold håndtakene tørre, rene og fri for olje og fett.
15 Trekk støpselet ut av stikkontakten
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når
maskinen ikke er i bruk, ved vedlikehold ogved
skifte av tilbehør.
no - 2
NORSK
16 Fjern nøkler
Gjør det til vane å sjekke om nøkler og
justeringsverktøy er fjernet før maskinen startes.
17 Unngå at verktøyet blir slått på utilsiktet
Bær ikke maskinen med fingeren på
strømbryteren når den er tilkoblet strømnettet.
Pass på at strømbryteren er avslått når du setter
støpselet i stikkontakten.
18 Utendørs skjøteledning
Utendørs må det bare brukes skjøteledning som
er tillatt for utendørs bruk og merket for dette.
19 Vær oppmerksom
Se på det du gjør. Bruk sunn fornuft.
Bruk ikke maskinen når du er trett.
20 Sjekk skadede deler før du setter støpselet i
stikkontakten
Før fortsatt bruk av maskinen skal eventuelle
skadede deler eller deksler kontrolleres nøye for å
bringe på det rene om de fungerer riktig og
utfører det de skal. Kontroller justeringen av
bevegelige deler, om de sitter i klemme, om deler
er brukket. Sjekk at alt er riktig montert og er slik
det skal være. En del eller et deksel som er
skadet, skal repareres eller skiftes ut av et
autorisert verksted dersom ikke annet er angitt i
bruksanvisningen. Ødelagte brytere skal
repareres av et autorisert serviceverksted.
Bruk ikke maskinen hvis den ikke kan slås av og
på med bryteren.
21 ADVARSEL!
Bruk bare tilbehør og utstyr som anbefales i
bruksanvisningen og i katalogene. Bruk av annet
verktøy eller tilbehør enn det som anbefales i
bruksanvisningen eller i katalogene kan medføre
en mulig risiko for personskade.
22 La verktøyet repareres av et autorisert Elu
serviceverksted
Dette elektroverktøyet er i samsvar med
gjeldende sikkerhetsforskrifter. Unngå risiko:
Overlat alltid reparasjon av elektriske apparater til
kvalifisert servicepersonale.
Ekstra sikkerhetsregler for freser
• Bruk alltid fres med en diameter som svarer til
størrelsen av spennhylsen som er installert i ditt
verktøy.
• Bruk alltid fres som er beregnet til et turtall på
30.000/min. og som er merket tilsvarende.
no - 3
• Bruk aldri fres med en diameter større enn
maksimumsdiameter som nevnes i de tekniske
dataene.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Håndoverfres
1 Parallellanlegg med mikrojustering og
føringsstenger
1 Spennhylse 8 mm (GB: 1/4")
1 Føringshylse 24 mm
1 Skrunøkkel #17
1 Støvavsugningsplugg
1 Instruksjonshåndbok
1 Splittegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt
skadet under transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom håndboken
slik at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A)
Din høytytende Elu håndoverfres OF97/OF97E er
konstruert for krevende, profesjonelt fresearbeid.
1 Av/på-bryter med låsefunksjon
2 Spindellås
3 Spennmutter
4 Låsebolt for parallellanlegg
5 Føringsstenger for parallellanlegg
6 Støvavsug i parallelanlegg
7 Finjusterer for parallellanlegg
8 Parallellanlegg
9 Låsebolt
10 Bunnplate håndoverfres
11 Fingervern
12 Revolverdybdestopp
13 Dybdestopp
14 Låsebolt for dybdestopp
15 Dybdebegrenser
16 Hurtigjusterer for dybdestopp
17 Finjusterer for dybdestopp
18 Støvavsugningsadapter
19 Turtall-regulator (OF97E)
20 Endelås
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er kun konstruert for én
spenning. Kontroller alltid at nettspenningen er i
overensstemmelse med spenningen på typeskiltet.
51
NORSK
Ditt Elu verktøy er dobbeltisolert i
samsvar med EN 50144. Jordet ledning
er derfor ikke nødvendig.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel
eller støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere
er farlig hvis det koples til en strømførende kontakt.
Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning,
må man bruke en godkjent skøteledning som er
egnet til dette verktøyets kraftbehov (se tekniske
data). Hvis du bruker en kabeltrommel, bør du alltid
først vikle kabelen helt av.
Montering og justering
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering og justering av verktøyet.
Innsetting og fjerning av fresestål (fig. B)
• Trykk inn spindellåsen (2) og hold den nede.
• Bruk 17 mm nøkkelen til å løsne spennmutteren
(3) litt og sett i en fres.
• Fest spennmutteren og slipp spindellåsen.
Skru aldri spennmutteren fast uten at det
er en fres i spennhylsen.
Skifting av spennhylse (fig. C)
Din håndoverfres er utstyrt med en 8 mm (GB: 1/4")
spennhylse tilpasset maskinen. To andre presisjonsspennhylser som passer til fresen følger også med.
Spennhylsen og spennmutteren kan ikke tas fra
hverandre.
• Skru spennmutteren (3) helt løs.
• Fjern spennhylsen (21) og bytt den ut.
• Skru fast spennmutteren (3).
OF97E - Innstilling av den elektroniske
turtall-regulatoren (fig. A)
Hastigheten kan reguleres trinnløst fra 8.000 til
24.000 min-1 ved hjelp av den elektroniske turtallregulatoren (19) for jevne freseresultater i alle typer tre,
plast og i aluminium.
• Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på
ønsket nivå.
52
Generelt sagt brukes lav innstilling for freser med
stor diameter og en høy innstilling for freser med en
liten diameter. Erfaring vil imidlertid vise hva som er
riktig innstilling.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Justering av fresedybden (fig. D)
Din håndoverfres er utstyrt med et høypresisjons
dybdejusteringssystem som omfatter en
tilbakestillingsring for både hurtigjustereren og
finjustereren.
Hurtigjustering ved hjelp av skalaen med
tilbakestillingsring
• Skru løs låsebolten for dybdestoppet (14).
• Skru løs dybdebegrenseren (15) ved å skru den
mot solen.
• Senk håndoverfresvognen så mye at fresen
kommer i kontakt med arbeidsstykket.
• Fest dybdebegrenseren (15).
• Sett hurtigjustereren (16) i nullstilling ved hjelp av
ringen (22).
• Juster fresedybden med hurtigjustereren (16) og
den tilhørende skalaen. Den justerte fresedybden
angis av pilene (23).
• Fest låseboltene for dybdestoppet (14).
Tre dybdejusteringer ved hjelp av
revolverdybdestoppet
Revolverdybdestoppet (12) kan brukes til å innstille
3 ulike dybder. Dette er særlig nyttig ved dyp fresing
som foretas i flere omganger.
• Plasser en dybdesjablon mellom dybdestoppet
(13) og revolverdybdestoppet (12) for innstilling
av nøyaktig fresedybde.
• Fest om nødvendig alle tre skruene.
Fininnstilling
Når dybdesjablon ikke brukes, eller hvis fresedybden
må justeres på nytt, bør finjustereren (17) benyttes.
• Juster fresedybden som beskrevet ovenfor.
• Sett finjustereren på null ved hjelp av ringen (24).
no - 4
NORSK
• Drei finjustereren (17) i ønsket stilling: én
omdreining tilsvarer omtrent 1 mm og 1 merke
0,1 mm.
Dybdejustering med håndoverfres installert i
omvendt posisjon (fig. D)
• Fjern dybdeanslaget (13) og erstatt den med
dybdeanslaget (EZ49103), som fås opsjonelt.
• Kobl dybdeanslagets (13A) gjengede stang til
revolverdybdeanslaget (12).
• Innstill fresedybden med justereren på
dybdeanslaget (13A).
For fastsetting av håndoverfres i omvendt
stilling, les instruksjonshåndboken for
dette stasjonære verktøyet.
Montering av parallellanlegget (fig. A & E)
• Monter føringsstengene (5) til bunnplaten på
håndoverfresen (10).
• Skru fast låseboltene (9).
• Skyv parallellanlegget (8) over stengene.
• Skru låseboltene (4) midlertidig fast.
• Fjern støvavsugningsadapteren (18) og plugg
igjen åpningen med støvavsugningspluggen (25)
som følger med maskinen.
Justering av parallellanlegget (fig. F)
• Tegn en frese-strek på materialet.
• Senk håndoverfresvognen til fresen kommer i
kontakt med arbeidsstykket.
• Skru fast dybdebegrenseren (15).
• Plasser håndoverfresen på frese-streken.
• Skyv parallellanlegget (8) mot arbeidsstykket og
skru fast låseboltene (4).
• Juster parallellanlegget (8) med finjustereren (7).
Den ytterste fresekanten på fresen må falle
sammen med frese-streken.
• Skru endelåsen (20) godt fast.
Montering av føringshylse (fig. G)
Sammen med sjabloner, er føringshylser av stor
betydning for utfresingen og utformingen av et
mønster.
• Monter føringshylsen (26) til bunnplaten på
håndoverfresen (10) med skruene (27) som angitt.
Tilkobling av støvsuger (fig. A & E)
• Fest en støvsugerslange til
støvavsugningsadapteren (18) i søylen på
håndoverfresvognen eller til støvavsuget i
parallellanlegget (6).
Bruksanvisning
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og
gjeldende forskrifter.
• Beveg alltid håndoverfresen som vist på
fig. H (utsider/innsider).
Før maskinen tas i bruk:
• Kontroller at fresen sitter som den skal i
spennhylsen.
• Velg gunstigste turtall ved hjelp av den
elektroniske turtall-regulatoren (OF97E).
• Juster fresedybden.
• Monter en støvsuger.
• Kontroller at dybdebegrenseren alltid er låst før
bryteren skrus på.
Start - stopp (fig. I)
Av/på-bryteren med låsefunksjon (1) er plassert i
håndtaket på høyre side. Verktøyet er vanligvis låst i
av-stilling.
• Slå på: trykk og hold bryteren nede (28) for å
fjerne sperringen og press så på utløseren (29).
• For kontinuerlig drift, trykk på bryteren (28) igjen.
• Slå av: press på utløseren (29) igjen.
Skru løs dybdebegrenseren og la
håndoverfresvognen komme i hvilestilling
igjen før maskinen skrus av.
Bruk av føringshylsene (fig. G)
• Sjablonen må sikres til arbeidsstykket med
endeklemmer.
• Velg og sett i passende føringshylse (26).
• Trekk diameteren på fresen fra føringshylsens
ytterdiameter og del på 2. Da vet man hvor mye
større sjablonen må være enn den delen som
skal forsenkes.
Hvis arbeidsstykket ikke er tykt nok,
plasserer man det på en trebit.
no - 5
53
NORSK
Styring med planke
Der hvor det ikke er mulig å bruke en kantfører,
går det også an å føre håndoverfresen langs en
planke som er spent tvers over arbeidsstykket
(med et overheng på begge sider).
Frihåndsfresing
Din håndoverfres kan også brukes uten noen slags
føring, f.eks. ved tegnskriving eller kreativt arbeid.
Ikke for dyp fresing! Bruk freser med en
diameter på maks. 6 mm.
Fresing med notfres (fig. B)
I tilfeller hvor det ikke passer å bruke parallellføring
eller føringshylse, er det mulig å bruke notfreser (30)
ved fresing av kanter med profil.
Din forhandler kan gi nærmere opplysninger om
egnet tilleggsutstyr.
Dette gjelder også spennhylser (6-8 mm og 1/4"),
et dybdeanslag for bruk i omvendt posisjon,
fingerskjøtingsredskap for svalehaleskjøt og
fingerskjøtingsjigger, tappesskjøtingssjabloner,
føringshylser (17-40 mm) og styreskinner i ulike
lengder.
Rengjøring
Hold ventilasjonsspaltene åpne og rengjør
elverktøyet regelmessig med en myk klut.
Utslitt verktøy og miljøet
Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet
avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller til
et Elu-serviceverksted.
Elu, “etter-kjøp” service
Skulle det oppstå feil på maskinen, må det alltid
leveres til et autorisert serviceverksted. (Se aktuell
prisliste/katalog for videre informasjon, eller kontakt
Elu). Alternativt kan du finne en liste over Elu
autoriserte serviceverksteder og komplett informasjon
om vår etter-salg-service på Internett-adressen vår:
www.2helpU.com.
På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående
spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst
separat.
Vedlikehold
Ditt Elu-elektroverktøy er konstruert slik at det kan
brukes i lang tid med et minimum av vedlikehold.
Kontinuerlig og tilfredsstillende drift avhenger av
riktig behandling og regelmessig rengjøring av
verktøyet.
Rengjøring av støvavsugningssøylen (fig. J)
• Fjern støvavsugningspluggen eller adapteren.
• Fjern de fire skruene (31) nederst på
håndoverfres-bunnplaten (10)
• Rengjør støvavsugningssøylen.
• Monter delene igjen i omvendt rekkefølge.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
54
no - 6
NORSK
GARANTI
• 30 DAGERS FORNØYD KUNDEGARANTI •
Hvis du ikke er tilfreds med ditt Elu-verktøy, kan
det returneres innen 30 dager til din Elu-forhandler
eller til et Elu-autorisert serviceverksted og du kan
bytte eller få pengene tilbake. Kvittering må
fremlegges.
• 1 ÅRS GARANTI •
Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra
kjøpsdato at ditt Elu-produkt har feil eller mangler
som skyldes material eller fabrikasjonsfeil,
garanterer vi å erstatte alle defekte deler gratis
eller, etter egen vurdering, erstatte verktøyet gratis
forutsatt at:
• Verktøyet ikke er blitt brukt skjødesløst.
• Reparasjoner bare er blitt utført av autorisert
verksted/personell.
• Kvittering må fremlegges.
Adresse til nærmeste Elu-autoriserte
serviceverksted finner du i Elu-katalogen, eller ved
å kontakte Elu.
no - 7
55
PORTUGUÊS
TUPIA OF97/OF97E
Parabéns!
Os seguintes símbolos são usados neste manual:
Escolheu uma Ferramenta Eléctrica Elu. Muitos anos
de experiência, um desenvolvimento contínuo de
produtos e o espírito de inovação fizeram da Elu um
dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
Indica risco de ferimentos, perda de vida
ou danos à ferramenta no caso do nãocumprimento das instruções deste
manual.
Conteúdo
Dados técnicos
Declaração CE de conformidade
Instruções de segurança
Verificação do conteúdo da embalagem
Descrição
Segurança eléctrica
Extensões
Montagem e afinação
Modo de emprego
Manutenção
Garantia
pt - 1
pt - 1
pt - 2
pt - 3
pt - 3
pt - 4
pt - 4
pt - 4
pt - 5
pt - 6
pt - 7
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Consumo de potência
Velocidade em vazio
V
Watts
W
rpm
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
Indica tensão eléctrica.
Declaração CE de conformidade
OF97/OF97E
A Elu declara que estas ferramentas eléctricas foram
concebidas em conformidade com 98/37/CEE,
89/336/CEE, 73/23/CEE, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Para mais informações, quieira consultar a Elu no
endereço abaixo ou a parte de trás do presente
manual.
De acordo com as Directivas 86/188/CEE &
98/37/CEE da Comunidade Europeia, o nível de
potência sonora, medido de acordo com a
EN 50144, é:
infinitamente
OF97
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
variável
Suporte do conjunto
do motor
Curso do guia
Dispositivo de bloqueio
de profundidade revólver
Capacidades da pinça
Diâmetro máx. da fresa
Peso
Fusíveis
Ferramentas de 230 V
56
LpA
mm
mm
kg
2 colunas 2 colunas
55
55
a 3 posições, com
graduação e microajuste
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
(pressão sonora)
LWA (potência sonora)
* junto ao ouvido do operador
Use protectores auditivos quando a
potência sonora ultrapassar 85 dB(A).
Valor médio quadrático ponderado em frequência
de aceleração conforme à EN 50144:
OF97
10 Ampéres
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
pt - 1
PORTUGUÊS
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Alemanha
Instruções de segurança
Quando usar Ferramentas Eléctricas, cumpra
sempre os regulamentos de segurança aplicáveis
no seu país para reduzir o risco de incêndio,
de choque eléctrico e de ferimentos. Leia as
seguintes instruções de segurança antes de tentar
utilizar este produto. Guarde estas instruções!
Instruções gerais
1 Mantenha a área de trabalho arrumada
As mesas e áreas de trabalho desarrumadas
podem provocar ferimentos.
2 Cuide do ambiente da área de trabalho
Não exponha Ferramentas Eléctricas à
humidade. Ilumine bem as áreas de trabalho.
Não utilize Ferramentas Eléctricas em presença
de líquidos ou gases inflamáveis.
3 Tenha cuidado com os choques eléctricos
Evite o contacto directo com superfícies ligadas
à terra (p.ex. tubos, radiadores, fogões,
frigoríficos). Nos casos de serviço sob condições
extremas (tais como humidade elevada,
execução de soldadura, etc.) a segurança
eléctrica pode ser aumentada intercalando-se
um transformador de separação ou um disjuntor
de corrente de defeito (FI).
4 Mantenha as crianças afastadas
Não deixe as crianças tocarem na ferramenta
nem no cabo de extensão. As crianças com
menos de 16 anos de idade devem ser vigiadas.
5 Cabos para uso exterior
Quando as ferramentas se utilizarem no exterior,
empregue sempre cabos previstos para uso no
exterior.
6 Guarde as ferramentas que não estiverem a
ser utilizadas
Quando não forem utilizadas as Ferramentas
Eléctricas, estas devem de ser guardadas num
sítio seco, fechado à chave e fora do alcance
das crianças.
pt - 2
7 Vista-se de maneira apropriada
Não use vestuário largo nem jóias porque podem
prender-se numa peça móvel.
Quando se trabalha no exterior, é de aconselhar
o uso de luvas de borracha e de calçado
antiderrapante. Cubra o cabelo se tiver cabelo
comprido.
8 Utilize óculos de protecção
Utilize também uma máscara no caso de os
trabalhos produzirem pó.
9 Tenha cuidado com o ruído
Tome medidas de protecção apropriadas se o
nível do ruído exceder 85 dB(A).
10 Segure firmemente as peças a trabalhar
Utilize grampos ou um torno para segurar as
peças de trabalho. É mais seguro e permite
manter as duas mãos livres para trabalhar.
11 Verifique a sua posição
Mantenha sempre o equilíbrio.
12 Evite arranques acidentais
Não transporte uma ferramenta ligada à rede
com o dedo colocado no interruptor.
Verifique se o interruptor está desligado ao ligar a
ferramenta à rede.
13 Esteja atento
Dê atenção ao que vai fazendo. Trabalhe com
precaução. Não utilize ferramentas quando
estiver cansado.
14 Desligue a ferramenta
Desligue e espere até a ferramenta parar
completamente antes de a deixar sem vigilância.
Tire a ficha da tomada quando a ferramenta não
estiver a ser utilizada, antes de proceder à
manutenção ou à substituição de acessórios.
15 Tire as chaves de aperto
Verifique sempre se as chaves de aperto foram
retiradas da ferramenta antes de a utilizar.
16 Empregue as ferramentas apropriadas
Neste manual indicam-se as aplicações da
ferramenta.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios
para fazer o trabalho duma ferramenta forte.
A ferramenta trabalharámelhor e de uma maneira
mais segura se for utilizada para o efeito
indicado.
AVISO O uso de qualquer acessório ou o uso da
própria ferramenta, além do que é recomendado
neste manual de instruções pode dar origem a
risco de ferimento.
57
PORTUGUÊS
17 Não force o cabo eléctrico
Nunca transporte a ferramenta pelo cabo e não
puxe pelo cabo para tirar a ficha da tomada.
Proteja o cabo contra o calor e evite o contacto
com óleo e objectos cortantes.
18 Cuide das suas ferramentas com atenção
Para uma maior rentabilidade, mantenha as
ferramentas sempre afinadas e limpas.
Cumpra as instruções relativas à manutenção e
substituição dos acessórios. Verifique
regularmente os cabos da ferramenta e, no caso
de estes estarem danificados, mande-os
consertar a um Centro de Assistência Técnica
Elu. Verifique periodicamente os cabos de
extensão e substitua-os se estiverem
danificados. Mantenha os comandos secos,
limpos e sem óleo ou gordura.
19 Verifique as peças danificadas
Antes de utilizar a ferramenta, verifique
cuidadosamente se esta apresenta sinais de
danos de modo a assegurar um bom
funcionamento e a obtenção do resultado
desejado. Verifique o bom alinhamento e fixação
das peças móveis e confirme a ausência de
ruptura das peças. Verifique ainda se a
montagem foi bem feita ou se existe qualquer
outra condição que possa impedir que a
ferramenta funcione bem. Mande consertar ou
substituir os dispositivos de protecção ou outras
peças danificadas conforme as instruções.
Não utilize a ferramenta se o interruptor não
estiver a funcionar. Mande substituir o interruptor
num Centro de Assistência Técnica Elu.
20 Mande consertar a sua ferramenta por um
Centro de Assistência Técnica Elu
Esta Ferramenta Eléctrica está conforme às
regulamentações de segurança que lhe dizem
respeito. Para evitar qualquer perigo, a
reparação de ferramentas eléctricas deverá estar
exclusivamente a cargo de técnicos qualificados.
Regras adicionais de segurança para fresas
• Use sempre fresas com um diâmetro
correspondendo ao tamanho da pinça instalada
na sua máquina.
• Use sempre fresas adequadas para uma
velocidade de 30.000 rpm e conforme
assinaladas.
58
• Nunca use fresas com um diâmetro que
ultrapasse o diâmetro máximo indicado nas
caracteristicas técnicas.
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Tupia
1 Guia paralela com microajuste e hastes-guia
1 Pinça 8 mm (GB: 1/4")
1 Guia de nível 24 mm
1 Chave de bocas #17
1 Cobertura do extractor de poeiras
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo
necessário à leitura e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A)
A sua tupia de alto rendimento Elu OF97/OF97E foi
concebida para trabalhos profissionais de
chanfradura.
1 Interruptor travar/destravar
2 Dispositivo de bloqueio do veio
3 Porca da pinça
4 Manípulo de bloqueio da guia paralela
5 Hastes-guia para a guia paralela
6 Saída para a extracção de poeiras na guia paralela
7 Regulador de precisão para a guia paralela
8 Guia paralela
9 Manípulo de fixação
10 Base da tupia
11 Protecção contra aparas
12 Batente de profundidade revólver
13 Batente de profundidade
14 Manípulo de fixação revólver
15 Limitador de corte
16 Ajustador rápido para o batente de profundidade
17 Ajustador de precisão para o batente de
profundidade
18 Adaptador da extracção de poeiras
19 Controlo electrónico de velocidade (OF97E)
20 Manípulo de bloqueio
pt - 3
PORTUGUÊS
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido para uma única
tensão. Verifique sempre se a tensão da rede
corresponde à voltagem indicada na placa de
identificação.
A sua ferramenta Elu tem duplo
isolamento em conformidade com o
estipulado na norma EN 50144,
não sendo, por isso, necessária uma
ligação à terra.
Substituição do cabo ou ficha
Ao substituir o cabo ou ficha, elimine-os de forma
segura; uma ficha com condutores de cobre a
descoberto é perigosa quando entra em contacto
com uma tomada com corrente.
Extensões
Se fôr necessário um fio de extensão, use um cabo
especial, conveniente para a corrente desta
ferramenta (Veja os dados técnicos). A dimensão
mínima do condutor é 1,5 mm2. No caso de se usar
uma bobina, desenrole o cabo todo.
Montagem e afinação
Antes da montagem de acessórios e da
afinação retire sempre a ficha da tomada.
Inserção e remoção da fresa (fig. B)
• Carregue no dispositivo de bloqueio do veio (2) e
mantenha-o abaixado.
• Utilizando a chave de porca de 17 mm,
desaperte a porca da pinça (3) algumas voltas e
insira uma fresa.
• Aperte a porca da pinça e solte o dispositivo de
bloqueio do veio.
Nunca aperte a porca da pinça se o
colar não tiver o elemento de corte
instalado.
Substituição da pinça (fig. C)
A sua tupia está equipada com uma pinça de 8 mm
(GB: 1/4") instalada na ferramenta. São também
fornecidas duas outras pinças de precisão para se
adaptarem à fresa utilizada. A pinça e a porca da
pinça são fixadas em conjunto.
pt - 4
• Desaperte a porca (3) totalmente.
• Remova a pinça (21) e substitua-a.
• Aperte a porca (3).
OF97E Regulação electrónica de velocidade (fig. A)
A velocidade é infinitamente variável de 8.000 até
24.000 rpm, usando o controlo electrónico de
velocidade (19) para resultados de corte uniformes em
todos os tipos de madeira, em plástico e em alumínio.
• Rode o controlo para o nível desejado.
Em geral, use uma velocidade baixa para fresas de
diâmetro largo e uma velocidade alta para fresas de
diâmetro pequeno. A regulação requerida é apenas
uma questão de experiência.
1 = 8.000 rpm
2 = 9.500 rpm
3 = 11.500 rpm
4 = 16.000 rpm
5 = 19.500 rpm
6 = 22.500 rpm
7 = 24.000 rpm
Regulação da profundidade de corte (fig. D)
A sua tupia vem equipada com um sistema de
regulação de profundidade de alta precisão,
incluindo um anel de restabelecimento a zero para o
regulador rápido, assim como também para o
regulador de precisão.
Regulação rápida usando a graduação com o anel
de restabelecimento a zero
• Afrouxe o manípulo de fixação da regulação de
profundidade (14).
• Para destravá-lo, gire o manípulo limitador de
corte (15) no sentido inverso ao dos ponteiros de
um relógio.
• Abaixe o suporte da tupia até que a fresa esteja
em contacto com a peça de trabalho.
• Aperte o manípulo limitador de corte (15).
• Com o anel (22), acerte o regulador rápido (16)
a zero.
• Regule a profundidade de corte usando o
regulador rápido (16) e a graduação
correspondente. A escala de regulação é
indicada pelas setas (23).
• Aperte o manípulo de bloqueio de profundidade
(14).
59
PORTUGUÊS
Regulação tripla de profundidade usando o
dispositivo de bloqueio de profundidade revólver
Pode-se usar o dispositivo de bloqueio de
profundidade revólver (12) para fixar 3 profundidades
diferentes. Isso é muito prático para cortes profundos,
executados em etapas.
• Coloque um gabarito de profundidade entre o
dispositivo de bloqueio de profundidade (13) e o
dispositivo de bloqueio de profundidade revólver
(12) para regular a profundidade exacta de corte.
• Se necessário, ajuste todos os três parafusos.
Regulação de precisão
Se não se usar o gabarito de profundidade, ou se a
profundidade de corte requerer rectificação,
recomenda-se usar o regulador de precisão (17).
• Regule a profundidade de corte como descrito
acima.
• Acerte o regulador de precisão a zero usando o
anel (24).
• Gire o regulador de precisão (17) à posição
requerida: uma volta corresponde a
aproximadamente 1 mm e uma marca a 0,1 mm.
Regulação de profundidade com a tupia instalada
em posição invertida (fig. D)
• Remova o dispositivo de bloqueio de
profundidade (13) e substitua-o com o
dispositivo de bloqueio de profundidade
(EZ49103) disponível como opcional.
• Ligue a haste filetada do dispositivo de bloqueio
de profundidade (13A) ao dispositivo de bloqueio
de profundidade revolver (12).
• Regule a profundidade de corte com o bloqueio
de profundidade (13A).
Para a fixação da tupia invertida,
consulte o manual de instrução relativo à
ferramenta fixa.
A montagem da guia paralela (fig. A & E)
• Ajuste as hastes-guia (5) à base da tupia (10).
• Aperte os manípulos de bloqueio (9).
• Deslize a guia paralela (8) pelas hastes.
• Aperte temporariamente os manípulos de
bloqueio (4).
• Retire o adaptador de extracção de poeiras (18)
e tape a saída usando o tampão de extracção de
pó (25) fornecido com a ferramenta.
60
O ajuste da guia paralela (fig. F)
• Trace uma linha de corte no material.
• Abaixe o suporte da tupia até que a fresa esteja
em contacto com a peça de trabalho.
• Aperte o manípulo limitador de corte (15).
• Posicione a tupia sobre a linha de corte.
• Deslize a guia paralela (8) contra a peça de
trabalho e aperte os manípulos de bloqueio (4).
• Ajuste a guia paralela (8) usando o regulador de
precisão (7). O fio de corte exterior da fresa deve
coincidir com a linha de corte.
• Aperte firmemente o manípulo de bloqueio (20).
A montagem da guia de nível (fig. G)
Junto com o gabarito, as guias de nível são
importantes no corte de perfil seguindo um molde.
• Adapte a guia de nível (26) à base da tupia (10)
com os parafusos (27), como indicado.
Para conectar o extractor de poeiras (fig. A & E)
• Ligue a mangueira do extractor de poeiras ao
adaptador de extracção de poeiras (18) na
coluna do suporte da tupia, ou à saída de
extracção de poeiras na guia paralela (6).
Modo de emprego
• Cumpra sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
• Sempre desloque a sua tupia como
indicado na fig. H (fios exteriores/fios
interiores).
Antes da operação:
• Verifique que a fresa está correctamente
instalada na pinça.
• Seleccione a velocidade ótima por meio do
controlo electrónico de velocidade (OF97E).
• Regule a profundidade do corte.
• Conecte um extractor de poeiras.
• Certifique que o limitador de corte está sempre
bloqueado antes de efectuar a ligação.
Ligar e desligar (fig. I)
O interruptor travar/destravar (1) está localizado no
manípulo, do lado direito. A ferramenta está
normalmente na posição destravada.
pt - 5
PORTUGUÊS
• Ligando: pressione e segure para baixo o
interruptor (28) para destravar a ferramenta e em
seguida aperte o gatilho (29).
• Para operação contínua, pressione o interruptor
(28) novamente.
• Desligando: aperte o gatilho (29) novamente.
Desaperte o limitador de corte e deixe o
suporte da tupia voltar à sua posição de
repouso, antes de desligar a ferramenta.
Quando usar as guias de nível (fig. G)
• Fixe o gabarito com garras terminais à peça
de trabalho.
• Seleccione e instale uma guia de nível (26)
apropriada.
• Subtraia o diâmetro da fresa do diâmetro exterior
da guia de nível e divida por 2. Isto indicará
quanto maior o gabarito deverá ser em relação à
parte a ser rebaixada.
Se a peça de trabalho não for bastante
grossa, coloque-a sobre um pedaço de
madeira de sobra.
Quando copiar seguindo uma ripa
Quando não for possível utilizar um guia de canto,
pode-se também orientar a Tupia ao longo de uma
ripa sujeitada transversalmente sobre a peça de
trabalho (com uma parte saliente nas duas
extremidades).
Quando fresar à mão livre
Pode-se também usar a sua tupia sem guia
nenhuma, p.e. para escrever tabuletas ou para
trabalho criativo.
Estes incluem mandris (de 6-8 mm e 1/4 de
polegada), um dispositivo de bloqueio de
profundidade para utilização na posição invertida,
ferramentas para engate rabo de andorinha em pente
e montagem para engate em pente, calibradores
para engates com garras, casquilhos de guia
(14-40 mm) e trilhos de guia de vários comprimentos.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica Elu foi concebida para
funcionar durante muito tempo com um mínimo de
manutenção. O funcionamento satisfatório contínuo
depende de bons cuidados e limpeza regular da
ferramenta.
A limpeza da coluna de extracção de poeiras
(fig. J)
• Remova o tampão de extracção de poeiras ou o
adaptador.
• Remova os quatro parafusos (31) no fundo da
base da tupia (10).
• Faça a limpeza da coluna de extracção de
poeiras
• Torne a montar as peças na ordem inversa.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de
lubrificação suplementar.
Limpeza
Conserve livres as aberturas de ventilação e limpe
regularmente o corpo da máquina utilizando um
pano macio.
Faça somente cortes pouco profundos!
Utilize fresas com um diâmetro máximo
de 6 mm.
Quando utilizar uma fresa com guia piloto (fig. B)
Quando a guia paralela ou a guia de nível forem
inapropriadas, pode-se usar uma guia piloto (30)
para cortar arestas perfiladas.
Ferramentas indesejadas e o ambiente
Leve a sua ferramenta velha a um Centro de
Assistência Técnica Elu onde ela será eliminada de
um modo seguro para o ambiente.
Para mais informações sobre os acessórios
apropriados, consulte o seu Revendedor autorizado.
pt - 6
61
PORTUGUÊS
Serviços Pós-Venda Elu
Todas as Ferramentas Eléctricas Elu são
devidamente testadas antes de deixar a fábrica.
No entanto, se a Ferramenta Eléctrica precisar de
reparação, queira contactar o seu distribuidor ou a
Elu para obter o endereço do Centro de Assistência
Técnica Elu mais próximo (queira consultar a parte
de trás do presente manual). Em alternativa,
encontrará uma lista de Centros de Assistência
Técnica Elu e todas as informações sobre o nosso
serviço pós-venda disponíveis na Internet em
www.2helpU.com.
62
GARANTIA
• 30 DIAS DE SATISFAÇÃO COMPLETA •
Se não estiver completamente satisfeito com a sua
ferramenta Elu, contacte um Centro de Assistência
Técnica Elu. Apresente a sua reclamação,
juntamente com a máquina completa, bem como a
factura de compra e ser-lhe á apresentada a
melhor solução.
• UM ANO DE GARANTIA •
Se o seu produto Elu se avariar por defeito de
montagem ou de material, durante os 12 meses
a partir da data da compra, garantimos a
substituição de todas as peças defeituosas sem
encargos desde que:
• O produto não tenha sido mal usado.
• Eventuais reparações não tenham sido
efectuadas por pessoas estranhas aos Centro
de Assistência Técnica Elu.
• Se apresente prova da data de compra.
pt - 7
SUOMI
JYRSIN OF97/OF97E
Onneksi olkoon!
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä:
Olet valinnut Elu-sähkötyökalun. Monivuotisen
kokemuksen, ahkeran tuotekehittelyn ja uudistusten
ansiosta Elu on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
Osoittaa henkilövahingon,
hengenmenetyksen tai konevaurion
vaaraa, mikäli tämän käyttöohjeen
neuvoja ei noudateta.
Sisällysluettelo
Tekniset tiedot
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
Turvallisuusohjeet
Pakkauksen sisältö
Kuvaus
Sähköturvallisuus
Jatkojohdon käyttö
Asennus ja säädöt
Käyttöohjeet
Huolto-ohjeita
Huolto
fi - 1
fi - 1
fi - 2
fi - 3
fi - 3
fi - 3
fi - 4
fi - 4
fi - 5
fi - 6
fi - 6
Osoittaa sähköiskun vaaraa.
CE-Vaatimustenmukaisuustodistus
OF97/OF97E
Elu vakuuttaa, että sähkökoneet on valmistettu
Euroopan Unionin standardien 98/37/EEC,
89/336/EEC, 73/23/EEC, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 ja EN 61000-3-3
mukaisesti.
Tekniset tiedot
Jännite
Ottoteho
Virrankulutus
Kuormittamaton
kierrosnopeus/min
Jyrsinkori
Jyrsinkorin liike
Revolverisyvyys
V
W
W
OF97
230
900
510
24.000
24.000,
OF97E
230
1.100
620
8.000jatkuvasääteinen
Lisätietoja saat Elulta allaolevasta osoitteesta tai
käsikirjan takakannesta.
Äänenpainetaso on Euroopan Unionin standardien
86/188/EEC ja 98/37/EEC mukainen, mitattu
EN 50144:n mukaisesti:
2 pylvästä 2 pylvästä
mm
Istukoiden koko
55
55
3-portainen, asteittain
ja mikrosäädöllä
8 mm 8 mm
LpA
(äänenpaine)
LWA (ääniteho)
OF97
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
* käyttäjän korvassa
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
Terien läpimitta, maks.
Paino
Sulakkeet:
230 V
mm
kg
36
3,1
36
3,1
10 A
Suojaa kuulosi asianmukaisesti,
jos ylitetään 85 dB(A) melutaso.
Kiihtyvyyden painotettu neliöllinen keskiarvo
EN 50144:n mukaan:
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
fi - 1
63
SUOMI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Saksa
Turvallisuusohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje kaikkien koneen
käyttäjien ulottuvilla. Näiden ohjeiden lisäksi tulee
aina seurata työsuojeluviranomaisten ohjeita.
VAROITUS!
Sähköiskujen, loukkaantumisten ja palovaaran
ehkäisemiseksi on noudatettava seuraavia
perusturvallisuustoimenpiteitä.
1 Käytä kuulosuojaimia
Eri materiaaleja työstettäessä melutaso saattaa
vaihdella ja kohota ajoittain yli 85 dB(A) rajan.
Suojaa itsesi ja käytä aina kuulosuojaimia.
2 Pidä työskentelyalue järjestyksessä
Epäjärjestys tuo mukanaan onnettomuusvaaran.
3 Ajattele työskentelyalueen vaikutusta työhösi
Älä vie sähkötyökalua ulos sateeseen. Älä käytä sitä
kosteissa tai märissä tiloissa. Järjestä työalueelle
hyvä valaistus. Älä käytä sähkötyökaluja palavien
nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
4 Suojaudu sähköiskuilta
Vältä kosketusta sähköä johtaviin esineisiin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jääkaappeihin.
5 Varjeltava lapsilta
Älä päästä lapsia työkalun tai jatkojohdon
läheisyyteen. Alle 16-vuotiaat tarvitsevat valvontaa.
6 Säilytä työkalua oikein
Kun et käytä työkalua, säilytä sitä kuivassa
paikassa. Huolehdi siitä, että säilytyspaikka on
lukittu ja niin korkealla, etteivät lapset ylety sinne.
7 Älä ylikuormita sähkötyökalua
Liiallisen leikkausvoiman käyttö tai liian suuri
työkappaleen syöttönopeus voi ylikuormittaa
koneen.
Kone toimii paremmin ja turvallisemmin sille
suunnitellulla suoritusalueella.
64
8 Valitse oikea sähkötyökalu
Ohjekirjassa on selvitetty laitteen oikea
käyttötarkoitus. Ota epävarmoissa tapauksissa
yhteys Elun edustajaan. Laitteen tai siihen liitetyn
lisälaitteen käyttö ohjekirjan suositusten
vastaisesti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
Esim. älä sahaa käsipyörösahalla oksia tai
polttopuita.
9 Pukeudu asianmukaisesti
Älä käytä liian väljiä vaatteita tai koruja.
Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä ulkona
työskennellessäsi kumihansikkaita ja
liukumattomia kenkiä. Jos sinulla on pitkät
hiukset, käytä hiusverkkoa.
10 Käytä suojalaseja
Käytä suojalaseja, etteivät lastut työstettäessä
pääse vahingoittamaan silmiä.
Mikäli työstettäessä syntyy paljon pölyä,
käytä kasvosuojaa.
11 Huolehdi sähköjohdon kunnosta
Älä koskaan kanna konetta liitäntäjohdosta äläkä
irrota pistoketta seinästä vetämällä johdosta.
Suojaa liitäntäjohto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
12 Kiinnitä työkappale oikein
Tarkista aina, että työkappale on kiinnitetty kunnolla.
13 Älä kurottele
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
14 Hoida työkalua huolella
Pidä työkalu puhtaana ja terät terävinä.
Noudata työkalun huolto-ohjeita sekä terän/
työkalun vaihto-ohjeita.
Tarkista liitäntäjohdon kunto säännöllisesti ja
anna alan ammattilaisen vaihtaa se tarvittaessa
uuteen. Tarkista myös jatkojohto säännöllisesti ja
uusi se tarvittaessa. Pidä työkalunkädensijat
kuivina ja puhtaina öljystä ja rasvasta.
15 Ota pistoke pois pistorasiasta
Irrota pistoke aina pistorasiasta, kun kone ei ole
käytössä, kun huollat sitä tai kun vaihdat
koneeseen esim. sahan-, poran- tai jyrsinterää.
16 Poista avaimet
Poista säätöavaimet ja asennustyökalut koneesta
ennen kuin käynnistät sen.
17 Vältä tahatonta käynnistämistä
Älä kanna konetta sormet virtakytkimellä koneen
ollessa kytkettynä sähköverkkoon.
Tarkista, että virtakytkin on pois päältä kun laitat
pistokkeen pistorasiaan.
fi - 2
SUOMI
18 Jatkojohdot ulkokäytössä
Ulkona työskenneltäessä tulee aina käyttää
ulkokäyttöön valmistettuja ja siten merkittyjä
jatkojohtoja.
19 Ole tarkkaavainen
Keskity työhösi. Käytä tervettä järkeä.
Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt.
20 Tarkista, että sähkötyökalu on kunnossa
ennen kuin laitat johdon pistorasiaan
Ennen kuin otat koneen käyttöön, tarkista
turvalaitteet ja kaikki koneen osat. Näin varmistat,
että kone toimii sille asetettujen vaatimusten
mukaisesti. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat
moitteettomasti ja että kaikki osat ovat kunnossa
ja oikein asennetut. Tarkista myös, että kaikki
muut käyttöön mahdollisesti vaikuttavat tekijät
ovat kunnossa. Vika suojausjärjestelmässä tai
viallinen osa tulee korjata tai vaihtaa valtuutetussa
ammattiliikkeessä, mikäli käyttöohjeissa ei toisin
mainita. Viallinen virtakytkin tulee vaihtaa alan
ammattiliikkeessä. Älä käytä sähkötyökalua,
mikäli virtakytkin ei toimi kunnolla.
21 Turvallisuudeksi
Käytä vain käyttöohjeessa ja tuotekuvastossa
suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Jonkin muun
laitteen käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
22 Korjauta koneesi Elun valtuuttamalla
huoltokorjaamolla
Tämä sähkötyökalu on asiaankuuluvien
turvallisuusmääräysten mukainen.
Turvallisuussyistä vain valtuutetut ammattilaiset
saavat huoltaa sähkölaitteita.
Jyrsimen käyttöä koskevia turvallisuusohjeita
• Käytä ainoastaan teriä, jotka sopivat
halkaisijaltaan työkalusi istukkaan.
• Käytä ainoastaan teriä jotka kestävät nopeuden
30.000 kierr./min. ja joihin tämä nopeus on
merkitty.
• Älä koskaan käytä teriä joiden halkaisija ylittää
teknisissä tiedoissa mainitun suurimman sallitun
arvon.
1
1
1
1
Ruuviavain #17
Pölynpoistotulppa
Käyttöohje
Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet
ole vioittuneet kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen
käyttöönottoa.
Kuvaus (kuva A)
Tämä suorituskykyinen Elun-jyrsin OF97/OF97E on
suunniteltu ammattimaiseen puun, puujalosteiden ja
muovin jyrsintään.
1 Lukitus päälle/lukitus pois -katkaisin
2 Karalukko
3 Istukan mutteri
4 Ohjausviivaimen lukituspultti
5 Ohjausviivaimen ohjaustangot
6 Ohjausviivaimen pölynpoistoaukko
7 Ohjausviivaimen hienosäätö
8 Ohjausviivain
9 Lukituspultti
10 Jyrsimen pohjalevy
11 Sormisuojus
12 Revolverinsyvyyden rajoitin
13 Syvyydenrajoitin
14 Syvyydenrajoittimen lukituspultti
15 Kaateen rajoitin
16 Syvyyden rajoittimen pikasäädin
17 Syvyyden rajoittimen hienosäädin
18 Pölynpoistosovitin
19 Nopeuden säätövalitsin (OF97E)
20 Päätylukko
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu käytettäväksi vain
yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että virtalähde
vastaa arvokilvessä ilmoitettua jännitettä.
Elu-koneesi on kaksoiseristetty
EN 50144:n mukaisesti; siksi ei tarvita
maadoitusjohtoa.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Jyrsin
1 Mikrosääteinen ohjausviivain ja ohjaustangot
1 Terä 8 mm (GB: 1/4")
1 Ohjainhela 24 mm
fi - 3
Kaapelin tai pistotulpan vaihto
Kun vaihdat kaapelin tai pistotulpan, hävitä se
turvallisesti. Pistoke, jossa on paljaita johtimia, on
vaarallinen kiinnitettynä jännitteiseen pistorasiaan.
65
SUOMI
Jatkojohdon käyttö
Jos jatkojohtoa tarvitaan, käytä tämän laitteen
vaatimuksiin sopivaa (katso arvokilven tiedot)
suojamaadoitettua kaapelia. Minimijohdinkoko on
1,5 mm2. Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina
täysin auki.
Asennus ja säädöt
Vedä pistokytkin pistorasiasta aina ennen
asennusta.
Jyrsinterän asentaminen ja irrottaminen (kuva B)
• Paina karalukko (2) alas ja pidä se ala-asennossa.
• Löysää istukan mutteria (3) muutama kierros
17 mm ruuviavaimella ja pane terä siihen.
• Kiinnitä istukan mutteri ja vapauta karalukko.
Älä koskaan kiristä istukan mutteria,
jollei jyrsinterää ole istukassa.
Istukan vaihtaminen (kuva C)
Jyrsimeen kuuluu 8 mm:n (GB: 1/4") istukka, joka on
asennettu työkaluun. Kaksi muuta täsmäistukkaa on
saatavilla eri terien käyttöön. Istukka ja istukan
mutteri ovat erottamattomat.
• Kierrä holkin mutteri (3) kokonaan auki.
• Irrota kiristysholkki (21) ja vaihda se.
• Kiristä holkin mutteri (3).
OF97E - Elektronisen nopeudensäädön valinnan
asetus (kuva A)
Nopeus on jatkuvasäätöinen 8.000 - 24.000 min-1
elektronisella nopeudensäädön valitsimella (19),
jotta saavutetaan tasainen jyrsintätulos eri tyyppisillä
puilla, muoveilla ja alumiinilla.
• Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin
haluamallesi arvolle.
Käytä yleensä alhaisia arvoja läpimitaltaan suurilla
terillä ja korkeita arvoja läpimitaltaan pienillä terillä.
Oikean säädön opettaa kuitenkin vasta kokemus.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
66
Leikkuusyvyyden säätö (kuva D)
Jyrsimessä on äärimmäisen tarkka
syvyydensäätöjärjestelmä, johon kuuluu sekä
pikasäätimen että hienosäätimen nollausrengas.
Pikasäätö nollausrenkaan asteikolla
• Löysää syvyyden rajoittimen lukituspultti (14).
• Vapauta kaateen rajoitin (15) kääntämällä sitä
vastapäivään.
• Alenna jyrsinkoria, kunnes terä koskettaa
työstökappaletta.
• Kiristä kaateen rajoitin (15).
• Aseta pikasäädin (16) nollaan renkaalla (22).
• Säädetty leikkuusyvyys on esitetty nuolilla (23).
• Kiristä syvyyden rajoittimen lukituspultti (14).
Kolminkertainen syvyydensäätö revolverisyvyyden
rajoittimella
Revolverisyvyyden rajoitinta (12) voi käyttää kolmella
eri syvyydellä. Tämä on erityisen hyödyllistä,
kun leikataan syvään ja portaittain.
• Pane syvyysluotta syvyyden rajoittimen (13) ja
revolverisyvyyden rajoittimen (12) väliin.
Näin säädät tarkan leikkaussyvyyden.
• Tarvittaessa säädä kaikki kolme ruuvia.
Hienosäätö hienosäätimellä
Jos et käytä syvyysluottaa tai jos syvyys täytyy
säätää uudelleen, on suositeltavaa käyttää
hienosäädintä (17).
• Säädä leikkuusyvyys yllämainitulla tavalla.
• Aseta hienosäätö nollaan renkaalla (24).
• Kierrä hienosäädin (17) haluamaasi asentoon:
yksi kierros vastaa noin 1 mm:ä ja yksi merkki
0,1 mm:ä.
Syvyydensäätö, kun jyrsin on ylösalaisin (kuva D)
• Poista syvyydenrajoitin (13) ja korvaa se
syvyydenrajoittimella (EZ49103), joka on
saatavana lisävarusteena.
• Liitä syvyydenrajoittimen kierteitetty tanko (13A)
revolverisyvyyden rajoittimeen (12).
• Säädä leikkuusyvyys syvyydenrajoittimen
säätimestä (13A).
Noudata ylösalaisen jyrsimen
kiinnitysohjeita. Katso kyseisestä kiinteän
työkalun käyttöohjeesta.
fi - 4
SUOMI
Ohjausviivaimen kiinnitys (kuva A & E)
• Kiinnitä ohjaustangot (5) jyrsimen pohjalevyyn (10).
• Kiinnitä lukituspultit (9).
• Liu’uta ohjausviivain (8) tankojen yli.
• Kiinnitä lukituspultit (4) väliaikaisesti.
• Poista pölynpoistosovitin (18) ja sulje poistoputki
pölynpoistotulpalla (25), joka toimitetaan koneen
mukana.
Ohjausviivaimen säätö (kuva F)
• Vedä materiaaliin leikkausviiva.
• Alenna jyrsinkoria kunnes veitsi koskettaa
työstökappaletta.
• Kiristä kaateen rajoitin (15).
• Aseta jyrsin leikkuuviivalle.
• Liu’uta ohjausviivain (8) työstökappaletta kohti ja
kiristä lukituspultit (4).
• Säädä ohjausviivain (8) hienosäätimellä (7).
Jyrsinterän ulomman terän on oltava leikkuuviivan
mukainen.
• Kiristä päätylukko (20) tiukkaan.
Ohjainhelan kiinnitys (kuva G)
Luotan lisäksi ohjainhelat ovat erittäin tärkeitä
leikattaessa ja muotoiltaessa mallin mukaan.
• Kiinnitä ohjainhela (26) jyrsimen pohjalevyyn (10)
ruuveilla (27) kuvan mukaisesti.
Pölynpoiston kiinnitys (kuva A & E)
Kiinnitä pölynpoistoputki jyrsinkorin pylvään
pölynpoistosovittimeen (18) tai ohjausviivaimen (6)
pölynpoistoaukkoon.
Käyttöohjeet
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Siirrä jyrsintäsi aina kuvan H osoittamalla
tavalla (ulkoreunat/sisäreunat).
Ennen käyttämistä:
• Tarkista, että terä on asetettu oikein istukkaan.
• Valitse optimaalinen nopeus elektronisesta
nopeudensäädön valitsimesta (OF97E).
• Säädä leikkuusyvyys.
• Kiinnitä pölynpoisto.
fi - 5
• Varmista, että kaateen rajoitin on aina lukittuna
ennen koneen käynnistystä.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva I)
Lukitus päälle/lukitus pois -katkaisin (1) sijaitsee
kädensijan oikeanpuoleisella sivulla. Yleensä työkalu
on lukittuna pois päältä -tilassa.
• Käynnistäminen: paina ja pidä painettuna
katkaisinta (28) työkalun lukituksen poistamiseksi
ja paina sitten liipaisinta (29).
• Jatkuvaa käyttöä varten paina katkaisinta (28)
uudelleen.
• Lopettaminen: paina liipaisinta (29) uudelleen.
Löysää kaateenrajoitinta ja anna
jyrsinkorin saavuttaa lepotilansa ennen
kuin katkaiset sen virran off-kytkimestä.
Ohjainhelojen käyttö (kuva G)
• Kiinnitä luotta työkappaleeseen puristimilla.
• Valitse ja asenna sopiva ohjainhela (26).
• Vähennä terän halkaisija ohjainhelan
ulkohalkaisijasta ja jaa tulos 2:lla. Tämä ilmoittaa,
kuinka paljon suurempi luotan tulee olla
verrattuna jyrsittävään osaan.
Ellei työstettävä kappale ole tarpeeksi
iso, pane se puukappaleen päälle.
Listaohjaus
Milloin reunanohjainta ei voi käyttää, jyrsin voidaan
ohjata listaa pitkin, joka on kiinnitetty puristimilla
työstökappaleen yli (siten, että molemmat päät
riippuvat yli).
Jyrsintä vapaalla kädellä
Jyrsintä voi käyttää myös ilman mitään ohjainta,
esim. nimikirjoitukseen tai luovaan työhön.
Älä leikkaa syvään! Käytä enintään
halkaisijaltaan 6 mm teriä.
Ohjausterillä jyrsiminen (kuva B)
Milloin ohjausviivainta tai ohjainhelaa ei voida
käyttää, voidaan käyttää ohjausteriä (30)
muotoiltujen reunojen jyrsintään.
Ota yhteys myyjääsi halutessasi tietoja sopivista
lisätarvikkeista.
67
SUOMI
Näihin kuuluvat kiristysholkit (6 - 8 mm ja 1/4"),
ylösalaista käyttöä varten, sormijatkostustyökalut
sinkkaus- ja sormijatkostusmuoteille,
puuvaarnaliitosluotat, ohjainhelat (17-40 mm) ja eri
pituiset ohjauskiskot.
Huolto-ohjeita
Elu-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkän aikaa mahdollisimman vähällä huollolla.
Asianmukainen käyttö ja säännönmukainen
puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
Pölynpoistopylvään puhdistus (kuva J)
• Irrota pölynpoistotulppa tai sovitin.
• Irrota jyrsimen pohjalevyssä (10) olevat neljä
ruuvia (31).
• Puhdista pölynpoistopylväs.
• Kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä.
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
Pidä tuuletusaukot puhtaina ja puhdista runko
säännöllisesti pehmeällä rievulla.
Jatkuvan tuotekehittelyn seurauksena nämä tiedot
saattavat muuttua. Niistä emme ilmoita erikseen.
TAKUU
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen Elu-työkaluusi, palauta
se myyjälle tai valtuutettuun Elu-huoltopisteeseen
30 päivän sisällä ostopäivästä, niin saat rahasi
takaisin tai vaihtokoneen. Tuote on palautettava
täydellisenä ja ostokuitti on esitettävä.
• YHDEN VUODEN TAKUU •
Jos Elu-tuotteesi menee epäkuntoon materiaali
tai valmistusvikojen takia 12 kuukauden sisällä
ostopäivästä, vaihdamme vioittuneet osat uusiin
tai vaihdamme koko yksikön ilmaiseksi
edellyttäen, että:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet
korjata sitä.
• Päiväyksellä varustettu ostokuitti esitetään.
Lähimmän Elu-myyjäsi tai valtuutetun Eluhuoltopisteen osoitteen saat voimassaolevasta
tuoteluettelosta tai ottamalla yhteyttä Eluun.
Koneen ympäristöystävällinen hävitys
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä sitä
tavallisten roskien mukana pois, vaan vie se
paikkakuntasi kierrätyskeskukseen tai jätä
valtuutettuun Elun huoltopisteeseen, jossa se
hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.
Huolto
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina Elun
valtuuttamaan huoltopisteeseen korjattavaksi.
(Tietoja saat uusimmasta tuoteluettelostamme/
hinnastostamme tai ota yhteyttä Eluun).
Lista valtuutetuista Elu-huoltoliikkeistä sekä
yksityiskohtaiset tiedot korjauspalvelustamme ovat
vaihtoehtoisesti saatavilla Internetissä, osoitteessa
www.2helpU.com.
68
fi - 6
SVENSKA
HANDÖVERFRÄS OF97/OF97E
Vi gratulerar!
Följande symboler har använts i handboken:
Du har valt ett Elu elverktyg. Mångårig erfarenhet,
ihärdig produktutveckling och förnyelse gör Elu till ett
av de mest pålitliga namnen för professionella
användare.
Anger risk för personskada, livsfara eller
skada på verktyg vid ouppmärksamhet
inför de instruktioner som ges i
handboken.
Innehållsförteckning
Tekniska data
CE-Försäkran om överensstämmelse
Säkerhetsinstruktioner
Kontroll av förpackningens innehåll
Beskrivning
Elektrisk säkerhet
Bruk med förlängningssladd
Montering och inställning
Bruksanvisning
Skötsel
Elu service
sv - 1
sv - 1
sv - 2
sv - 3
sv - 3
sv - 4
sv - 4
sv - 4
sv - 5
sv - 6
sv - 6
Anger risk för elektrisk stöt.
CE-Försäkran om överensstämmelse
OF97/OF97E
Elu förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i
överensstämmelse med följande normer:
98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Strömförbrukning
Varvtal obelastad/min
Fräskorg
Fräskorgens slaglängd
Revolverdjupstopp
V
W
W
mm
Mått spännhylsor
Max diameter verktyg
Vikt
Säkring:
230 V
mm
kg
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
oändligt
variabelt
2 pelare
2 pelare
55
55
3 steg, med skala
och mikro-inställning
8 mm
8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
36
36
3,1
3,1
10 A
För mer information ombeds ni kontakta Elu på
nedanstående adress eller se baksidan av manualen.
Ljudnivån överensstämmer med Europeiska
Gemenskapens bestämmelser 86/188/EEG &
98/37/EEG, uppmätt enligt EN 50144:
OF97
LpA
(ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
OF97E
dB(A)*
85
85
dB(A)
93
93
* vid användarens öra
Vidtag lämpliga åtgärder för hörselskydd
om ljudnivå överskrider 85 dB(A).
Det vägda geometriska medelvärdet av
accelerationsfrekvensen enligt EN 50144:
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
sv - 1
69
SVENSKA
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Tyskland
Säkerhetsinstruktioner
Innan Du börjar använda maskinen, tag några
minuter i anspråk för att läsa igenom
bruksanvisningen. Spara bruksanvisningen
lättillgängligt, så att alla som använder maskinen
har tillgång till bruksanvisningen. Förutom
nedanstående instruktioner, följ alltid
Arbetarskyddsstyrelsens regler.
VARNING!
När man använder elverktyg skall dessa
grundläggande säkerhetsinstruktioner alltid
följas för att minska risken för elektriska stötar,
personskada och brand.
1 Använd hörselskydd
Ljudnivån vid bearbetning av olika material kan
variera, ibland överstiger nivån 85 dB(A). För att
skydda Dig själv, använd alltid hörselskydd.
2 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
3 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte elverktyg för regn. Använd inte
elverktyg på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte elverktyg i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
4 Skydda Dig mot elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade delar
(t.ex. rör, radiatorer, spisar, kylskåp).
Vid extrema arbetsförhållanden (t.ex. hög
fuktighet, uppkomst av metalldamm osv.) kan
den elektriska säkerheten ökas med koppling av
en skiljetransformator eller en jordfelsbrytare.
5 Utom räckhåll för barn
Se till att verktyget och sladden förvaras utom
räckhåll för barn. Personer under 16 år får inte
arbeta med verktyget på egen hand.
70
6 Förvara verktyg säkert
När elverktyget inte används skall det förvaras på
ett torrt, högt placerat ställe, inlåst, utom räckhåll
för barn.
7 Överbelasta inte elverktyg
Du arbetar bättre och säkrare inom det angivna
effektsområdet.
8 Använd rätt elverktyg
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är
avsedda för kraftigare verktyg. Använd inte
elverktyg för ändamål de inte är avsedda för:
använd t.ex. inte handcirkelsåg för att såga av
kvistar eller vedträ.
9 Klä Dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och
halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om Du har långt hår.
10 Använd skyddsglasögon
Använd skyddsglasögon för att förhindra att
damm blåser in i Dina ögon vilket kan förorsaka
skada. Om mycket damm uppstår använd även
ansiktsmask.
11 Misshandla inte sladden
Bär aldrig verktyget i sladden och använd inte
sladden för att ta ut kontakten från uttaget. Utsätt
inte sladden för hetta, olja eller skarpa kanter.
12 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och Du får bägge händerna fria
för arbetet.
13 Sträck Dig inte för mycket
Se till att Du alltid har säkert fotfäste och balans.
14 Sköt tillbehören med omsorg
Håll tillbehören skarpa och rena.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Kontrollera elverktygets sladd
regelmässigt och få den reparerad hos en erkänd
fackverkstad om den är skadad. Kontrollera
förlängningssladdar regelmässigt och byt ut dem
om de är skadade. Håll handtagen torra, rena
och fria från olja och fett.
15 Ta ut kontakten från uttaget
när elverktyg inte är i bruk, innan service och vid
byte av verktyg såsom sågklinga, borr och fräs.
16 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits
bort från elverktyget innan det startas.
sv - 2
SVENSKA
17 Undvik oavsiktlig inkoppling
Bär inte anslutna elverktyg med fingret på
strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är
frånslagen när Du ansluter stickkontakten till
uttaget.
18 Förlängningssladdar utomhus
Utomhus skall förlängningssladdar endast
användas som är tillåtna för utomhusbruk och
märkta för detta.
19 Var uppmärksam
Titta på det Du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte elverktyget när Du är trött.
20 Kontrollera elverktyget för skador innan Du
ansluter sladden till vägguttaget
Innan fortsatt användning av elverktyget skall
eventuellt skadade skyddsanordningar och andra
defekta delar kontrolleras noggrant för att
fastställa om det kommer att fungera riktigt och
utföra den avsedda funktionen. Kontrollera att de
rörliga delarna fungerar oklanderligt och inte
klämmer, att inga delar är brutna, att alla delar är
riktigt monterade och att andra förhållanden som
kan påverka driften stämmer.
En skyddsanordning eller annan del, som är
skadad, skall repareras eller bytas ut av en
erkänd fackverkstad, om ej annat anges i
bruksanvisningen. Felaktiga strömbrytare måste
bytas hos en fackverkstad. Använd inte
elverktyget om strömbrytaren inte kan kopplas till
eller från.
21 För Din personliga säkerhet
Använd endast tillbehör och tillsatser som är
rekommenderade i bruksanvisningen och
katalogerna. Användning av annat verktyg eller
tillbehör än vad som rekommenderas i
bruksanvisningen eller katalogerna kan innebära
risk för personskada.
22 Reparation av verktyg får endast utföras av
godkänd Elu serviceverkstad
Det här verktyget motsvarar gällande
säkerhetsbestämmelser. För att undvika
olycksfall ska reparationer och elanordningar
endast utföras av behörig elektromontör.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för
fräsverktyg
• Använd endast fräsverktyg med en diameter som
passar till spänntången som är monterad på din
maskin.
sv - 3
• Använd endast verktyg som är avsedda och
märkta för ett varvtal på 30.000/min.
• Använd aldrig verktyg med en större diameter än
maximidiametern som anges under tekniska
data.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Handöverfräs
1 Parallelanslag med mikrometerinställning och
ledarstänger
1 Spännhylsa 8 mm (GB: 1/4")
1 Styrhylsa 24 mm
1 Nyckel #17
1 Dammutsugplugg
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och
tillbehör som kan ha uppstått i samband med
transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig
om att Du förstår instruktionerna innan Du börjar
använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Din Elu högvärdiga handöverfräs OF97/OF97E är ett
högprecisions elverktyg avsett för professionella,
krävande fräsverksamheter.
1 På/av-brytare
2 Spindellås
3 Spänntångmutter
4 Låsskruv parallellanslag
5 Ledarstänger parallellanslag
6 Dammutsug i parallelanslag
7 Fininställning parallellanslag
8 Parallellanslag
9 Låsskruv
10 Fräsfot
11 Fingerskydd
12 Revolverdjupstopp
13 Djupstopp
14 Låsning djupstopp
15 Slagbegränsare
16 Snabbinställning djupstopp
17 Fininställning djupstopp
18 Dammutsugadapter
19 Hastighetskontroll (OF97E)
20 Ändspärr
71
SV ENSKA
Elektrisk säkerhet
Den elektriska motorn är endast avsedd för en
spänning. Kontrollera alltid att spänningen på nätet
motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ditt elverktyg är dubbelisolerat
motsvarande EN 50144; jordledare är
således överflödigt.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut
sladden eller kontakten. En kontakt med frilagda
kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Bruk med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd
en godkänd förlängningssladd lämpad för den här
apparatens strömförbrukning (se tekniska data).
Minsta ledartjocklek är 1,5 mm2. Om du använder en
sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Montering och inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar
med montering och inställning.
Isättning och avlägsnande av en fräs (fig. B)
• Tryck och håll ned spindellåset (2).
• Lossa med nyckeln 17 mm spänntångmuttern (3)
några varv och sätt i en fräs.
• Drag åt spänntångmuttern och lossa spindellåset.
Drag aldrig åt spänntångmuttern utan att
det sitter en fräs i spänntången.
Byte av spänntången (fig. C)
Din handöverfräs levereras med en 8 mm (GB: 1/4")
spänntång monterad på apparaten. Två andra
precisionstänger finns också tillgängliga för andra
fräsmmått. Spänntången och muttern kan inte tas isär.
• Lossa spänntångmuttern (3) helt.
• Avlägsna spänntången (21) och ersätt den.
• Drag åt spänntångmuttern (3).
72
OF97E - Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (fig. A)
Hastigheten är oändligt variabel från 8.000 till
24.000 min-1 med den elektroniska
hastighetskontrollen (19) för jämna fräsresultat i alla
sorters trä, plast och i aluminium.
• Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till
önskad nivå.
Använd i princip en låg inställning för verktyg med
stor diameter och den höga inställningen för verktyg
med smärre diameter. Rätt inställning är dock en
fråga om erfarenhet.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Djupinställning (fig. D)
Din handöverfräs är försedd med ett högprecisions
djupinställningssystem med en nollställningsring för
både snabbinställningen och fininställningen.
Snabbinställning med skalan med nollställningsring
• Lossa djupstoppets låsning (14).
• Lossa slagbegränsaren (15) genom att vrida den
motsols.
• Sänk fräskorgen tills verktyget vidrör
argbetsstycket.
• Drag åt slagbegränsaren (15).
• Ställ in snabbinställningen (16) på noll med
ringen (22).
• Ställ in fräsdjupet med snabbinställningen (16)
och den korresponderande skalan. Det inställda
fräsdjupet anges av pilarna (23).
• Drag åt djupstoppets låsning (14).
Trefaldig djupinställning med revolverdjupstoppet
Revolverdjupstoppet (12) kan användas till att ställa
in 3 olika djup. Detta är speciellt lämpat för djupa
fräsningar som utförs stegvis.
• Placera en djupmall mellan djupstoppet (13) och
revolverdjupstoppet (12) för att ställa in fräsdjupet
exakt.
• Justera om så behövs alla tre skruvarna.
sv - 4
SVENSKA
Fininställning
När ingen djupmall används, eller om fräsdjupet
måste justeras, rekommenderas att använda
fininställningen (17).
• Ställ in fräsdjupet enligt ovanstående beskrivning.
• Ställ in fininställningen på noll med ringen (24).
• Vrid fininställningen (17) till önskad position: ett
varv överenskommer med ca 1 mm och 1 märke
med 0,1 mm.
Djupinställning med överfräsen placerad i omvänd
position (fig. D)
• Avlägsna djupstoppet (13) och ersätt det med
djupstoppet (EZ49103), vilket finns tillgängligt
som extra tillbehör.
• Koppla djupstoppets skruvstift (13A) till
revolverdjupstoppet (12).
• Ställ in fräsdjupet med reglaget på djupstoppet
(13A).
För fastsättning av den omvända
överfräsen, se den relevanta manualen
för det stationära verktyget.
Montering av parallellanslaget (fig. A & E)
• Fäst ledarstängerna (5) vid fräsfoten (10).
• Drag åt låsskruvarna (9).
• Skjut parallellanslaget (8) över stängerna.
• Vrid åt låsskruvarna (4) tills vidare.
• Avlägsna dammutsugadaptern (18) och täpp till
öppningen med den medföljande
dammutsugspluggen (25).
Inställning av parallellanslaget (fig. F)
• Drag en fräslinje på materialet.
• Sänk fräskorgen tills verktyget vidrör arbetsstycket.
• Drag åt slagbegränsaren (15).
• Placera överfräsen på fräslinjen.
• Skjut parallellanslaget (8) mot arbetsstycket och
drag åt låsskruvarna (4).
• Ställ in parallellanslaget (8) med fininställningen (7).
Verktygets yttre egg ska överenskomma med
fräslinjen.
• Vrid stadigt fast ändstoppet (20).
Montering av en styrhylsa (fig. G)
Tillsammans med en schablon spelar styrhylsorna en
viktig roll vid formfräsning.
• Montera styrhylsan (26) på fräsfoten (10) med
skruvarna (27) enligt bilden.
Tillkoppling av en dammsugare (fig. A & E)
• Koppla en dammsugarslang till
dammutsugsadaptern (18) i fräskorgens pelare,
eller till dammutsugsöppningen i parallellanslaget.
Bruksanvisning
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• För alltid överfräsen som anges i fig. H
(ytterkanter/innerkanter).
Innan Du börjar:
• Se till att verktyget är rätt monterat i spänntången.
• Välj den optimala hastigheten med den
elektroniska hastighetskontrollen (OF97E).
• Ställ in fräsdjupet.
• Koppla till en dammsugare.
• Se alltid till att slagbegränsaren är låst innan
maskinen kopplas på.
Till- och från-koppling (fig. I)
På/av-brytaren (1) är placerad på handtagets högra
sida. Vanligtvis är verktyget spärrat när mekanismen
är i av-läge.
• Start: tryck in knappen (28) och håll den intryckt
för att osäkra verktyget samt tryck sen på
startknappen (29).
• För kontinuerlig drift trycker man på knappen (28)
igen.
• Stopp: tryck på startknappen (29) igen.
Lossa slagbegränsaren och låt
fräskorgen återta sitt viloläge innan du
kopplar till off-läge.
Användning av styrhylsorna (fig. G)
• Fäst schablonen vid arbetsstycket med
ändklämmor.
• Välj och montera en lämplig styrhylsa (26).
sv - 5
73
SVENSKA
• Drag av fräsverktygets diameter från styrhylsans
yttre diameter och dela med 2. Detta anger hur
mycket större schablonen måste vara jämfört
med stycket som skall fräsas ut.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Om arbetsstycket inte är tjockt nog,
placera det på ett stycke restträ.
Styrning längs en ribba
Där ett kantanslag inte kan användas, kan man även
styra överfräsen längs en ribba som kläms över
arbetsstycket (utstickande över bäda ändarna).
Frihandsfräsning
Din handöverfräs kan även användas utan någon
form av styrning, t ex för skyltskrivning eller kreativa
arbeten.
Gör endast grunda frässpår! Använd
verktyg med en diameter på högst 6 mm.
Fräsning med självstyrande verktyg (fig. B)
Där ett parallellanslag eller en styrhylsa inte är
lämpliga, kan man använda fräsverktyg med styrstift
för fräsning av formade kanter.
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om
lämpliga tillbehör.
Dessa omfattar spärrtänger (6-8 mm och 1/4"),
ett djupstopp för bruk i omvänd position,
fingerskarvverktyg för plogborst- och
fingerschabloner, dyvelskarvschabloner, styrhylsor
(17-40 mm) och styrskenor i olika längder.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör
regelbundet elverktyget med en mjuk trasa.
Förbrukade maskiner och miljön
När Din produkt är utsliten, skydda naturen genom
att inte slänga den tillsammans med vanligt avfall.
Lämna den till de uppsamlingsställen som finns i Din
kommun eller till en Elu serviceverkstad.
Elu service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den
till en auktoriserad serviceverkstad. (Se aktuell
prislista/katalog för vidare information eller kontakta
Elu). Som alternativ finns en lista på auktoriserade
Elu serviceverkstad och kompletta detaljer om vår
after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
På grund av forskning och utveckling kan
ovanstående specifikationer ändras vilket inte
meddelas separat.
Skötsel
Ditt Elu elverktyg har tillverkats för att, med så lite
underhåll som möjligt, kunna användas länge.
Varaktig och tillfredsställande användning erhålles
endast genom noggrann skötsel och regelbunden
rengöring.
Rengöring av dammutsugspelaren (fig. J)
• Avlägsna dammutsugspluggen eller adaptern.
• Avlägsna de fyra skruvarna (31) i fräsfotens
botten (10).
• Rengör dammutsugspelaren.
• Återmontera delarna i omvänd ordningsföljd.
74
sv - 6
SVENSKA
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din Eluprodukts prestanda behöver du endast returnera
den inom 30 dagar, komplett som vid köpet,
till ditt inköpsställe eller en Elu-auktoriserad
serviceverkstad för fullständig återbetalning eller
utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din Elu-produkt inom 12 månader efter
inköpsdatum visar defekter på grund av brister i
material eller vid produktionen, garanterar vi att
kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller,
på vårt eget initiativ, att gratis ersätta produkten
på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av
auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
För adressen till närmaste Elu-auktoriserade
serviceverkstad, se aktuell katalog för vidare
information eller kontakta Elu.
sv - 7
75
∂§§∏¡π∫∞
ƒ√À∆Eƒ OF97/OF97E
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ Elu.
∏ Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ Elu, Ë Û˘Ó¯‹˜
ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi
·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
™ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù·
·ÎfiÏÔ˘ı· ۇ̂ÔÏ·:
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹
ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
EÁÁ‡ËÛË
el - 1
el - 1
el - 2
el - 3
el - 4
el - 4
el - 4
el - 4
el - 6
el - 7
el - 7
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ E∫
OF97/OF97E
∏ Elu ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›·
ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ √‰ËÁ›Â˜:
98/37/EOK, 89/336/EOK, 73/23/EOK, EN 50144,
EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
∆¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
∆¿ÛË
V
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
W
∞ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÈÛ¯‡˜ W
∆·¯‡ÙËÙ· ¿Ó¢ ÊÔÚÙ›Ô˘ min-1
OF97
230
900
510
24.000
OF97E
230
1.100
620
8.00024.000,
Û˘Ó¯Ҙ
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·Ú·Î·ÏÒ
·¢ı˘Óı›Ù ÛÙËÓ Elu ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË
‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
∞ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ë¯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ
√‰ËÁ›Â˜ 86/188/EOK & 98/37/EOK, ̤ÙÚËÛË Î·Ù¿
EN 50144:
ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓ˘
ºÔÚÂ›Ô ÚÔ‡ÙÂÚ
¢È·‰ÚÔÌ‹ ÊÔÚ›Ԣ
ÚÔ‡ÙÂÚ
mm
™ÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ Ú‚fiÏ‚ÂÚ
2 ÛÙËÏÒÓ 2 ÛÙËÏÒÓ
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
ªÂÁ¤ıË ÎÔÏ¿ÚÔ˘
55
55
3-‚·ıÌ›‰ˆÓ, ÌÂ
‰È·‚¿ıÌÈÛË Î·È
ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË
8 mm
8 mm
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÎÔÙÈÎÔ‡ ÌÂÁ. mm
µ¿ÚÔ˜
kg
36
3,1
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
76
36
3,1
10 A
dB(A)*
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË) dB(A)
OF97
85
OF97E
85
93
93
* ÛÙÔ ·˘Ù› ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹
§¿‚ÂÙ ٷ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ̤ÙÚ·
ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë
·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ›ÂÛË ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
√ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ηٿ EN 50144:
OF97
OF97E
< 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2
el - 1
∂§§∏¡π∫∞
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
Horst Großmann
Elu International, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, °ÂÚÌ·ÓÈ·
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ú¤ÂÈ
Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¿ÓÙÔÙ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜
˘ÚηÁÈ¿˜, ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·‚¿ÛÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
Ù˜ ηϿ.
1 ¢È·ÙËÚ›Ù ηı·Úfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜
∞ηٿÛÙ·ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È ¿ÁÎÔÈ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Ó
ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
2 §¿‚ÂÙ ˘‘ fi„Ë ÙȘ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘
ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ïfi ʈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÓÙ¿
Û ‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿ Î·È ·¤ÚÈ·.
3 ¶ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·
∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÌÂ
ÁÂȈ̤Ó˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ (.¯. ۈϋÓ˜, ÛÒÌ·Ù·
ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜, ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÎÔ˘˙›Ó˜, „˘Á›·
ÎÏ.).
™Â Û˘Óı‹Î˜, ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹Û˘
(.¯. Û ‡„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·
ÌÂÙ·ÏÏÈ΋˜ ÛÎfiÓ˘ ÎÏ.) ÌÔÚ› Ó· ·˘ÍËı› Ë
ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜
·ÔÛ˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹ ‹ ÂÓfi˜
‰È·ÎfiÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ
Ú‡̷ (FI).
4 ∫ڷٿ٠ٷ ·È‰È¿ Û ·fiÛÙ·ÛË
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘.
∏ ÂÈÙ‹ÚËÛË ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو
ÙˆÓ 16 ÂÙÒÓ.
el - 2
5 ∫·ÏÒ‰ÈÔ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ÛÂ
Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ Ì ηÏ҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ·
ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Î·È Ê¤ÚÔ˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË.
6 º˘Ï¿ÁÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Ú¤ÂÈ Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙÂÁÓÔ‡˜,
ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·È‰È¿.
7 ºÔÚ¿Ù ٷ ηٿÏÏËÏ· ÚÔ‡¯· ÂÚÁ·Û›·˜
ªË ÊÔÚ¿Ù ʷډȿ ÚÔ‡¯· ‹ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· È·ÛÙÔ‡Ó ÛÂ
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË Ì˯·ÓÒÓ. °È· ˘·›ıÚȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È Ï·ÛÙȯ¤ÓÈ· Á¿ÓÙÈ· ηÈ
˘Ô‰‹Ì·Ù· Ô˘ ‰Â ÁÏÈÛÙÚÔ‡Ó. E¿Ó ¤¯ÂÙÂ
Ì·ÎÚÈ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ‰È¯Ù¿ÎÈ.
8 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ, Â›Û˘, ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜
Ì¿ÛΘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘
ÚÔÍÂÓÔ‡Ó ÛÎfiÓË ‹ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·.
9 §·Ì‚¿ÓÂÙ ˘‘ fi„Ë Ù· ·ÓÒٷٷ fiÚÈ· ıÔÚ‡‚Ô˘
§¿‚ÂÙ ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·
Ù˘ ·ÎÔ‹˜ Û·˜ Â¿Ó Ô ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ıfiÚ˘‚Ô˜
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 85 dB(A).
10 ™ÙËÚ›ÍÙ Ì ·ÛÊ·Ï‹ ÙÚfiÔ ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ ‹ ̤ÁÁÂÓË ÁÈ· ÙÔ
ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ›ӷÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È Ù· ‰˘fi Û·˜
¯¤ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
11 ªË Û·‚ÂÙ ¿Ú· Ôχ
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ¿ÓÙÔÙ ӷ ¤¯ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ÛÙ¿ÛË Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Û·˜.
12 ∞ÔʇÁÂÙ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ
ªËÓ Îڷٿ٠̠ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÛÙÔ ‰È·ÎfiÙË
ÂÚÁ·Ï›· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·. √Ù·Ó ‚¿˙ÂÙÂ
ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
13 ¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.
EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
14 µÁ¿˙ÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ Ú›˙·
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ ‹ ·ÏÏ·Á‹˜
ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ, ‚Á¿ÏÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ·fi ÙËÓ
Ú›˙· Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı›
ÙÂÏ›ˆ˜.
77
∂§§∏¡π∫∞
15 ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ù· ÎÏÂȉȿ
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘
¶ÚÈÓ ‚¿ÏÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
‚‚·Èˆı›Ù ¿ÓÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÙ ‚Á¿ÏÂÈ ·fi ·˘Ùfi
Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛ‹ ÙÔ˘.
16 ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÛˆÛÙfi ÂÚÁ·Ï›Ô
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ
·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÂÚÁ·Ï›· ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ‹
ÚÔÛı‹Î˜ ÁÈ· ‚·ÚȤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
Û·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ˘¯¤ÛÙÂÚ· ηÈ
·ÛʷϤÛÙÂÚ· Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ ÌÂ
Ù˘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÙÔ˘.
¶ÚÔÛÔ¯‹! ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‹
ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·˘Ù¤˜ ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
17 ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÏ҉ȷ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·
ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È
ªËÓ Îڷٿ٠ÔÙ¤ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙÔ
ηÏÒ‰Èfi ÙÔ˘ Î·È ÌËÓ ÙÚ·‚¿Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ·
Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
¶ÚÔÛٷهÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ·fi ıÂÚÌfiÙËÙ·,
Ï¿‰È Î·È ·È¯ÌËÚ¤˜ ÁˆÓ›Â˜.
18 ™˘ÓÙËÚ›Ù ÂÈÌÂÏÒ˜ Ù· ÂÚÁ·Ï›· Û·˜
¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÎÔÊÙÂÚ¿ ηÈ
ηı·Ú¿ ÒÛÙ ӷ ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ
ηχÙÂÚ· Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙȘ
Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Î·È ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
EϤÁ¯ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Î·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘, ‰ÒÛÙ ÙÔ ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ÛÂ
ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜ Ô˘ ›ӷÈ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Elu. EϤÁ¯ÂÙÂ
ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ηÏ҉ȷ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛ˘ ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ٷ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚Ï¿‚˘.
¢È·ÙËÚ›Ù ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÂÁÓÔ‡˜
Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÏÂڈ̤ÓÔÈ ·fi
Ï¿‰È Î·È ÁÚ¿ÛÔ.
19 EϤÁ¯ÂÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿‚˜
¶ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ÂϤÁÍÙÂ
ÙÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ‚Ï¿‚˜ ÁÈ· Ó·
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ.
EϤÁÍÙÂ Â¿Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ̤ÚË Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Î·È Â˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ, Â¿Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Â¿Ó Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Â¿Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È fiϘ ÔÈ
Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
78
¶ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ï¿ÛÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
‹ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â¿Ó
Ô ‰È·ÎfiÙ˘ Â›Ó·È ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›ÛÙÂ
ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜.
20 EÈÛ΢¿˙ÂÙ ٷ ÂÚÁ·Ï›· Û·˜ ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ˜
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ÏËÚÔ› ÙÔ˘˜
ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú‹ÛÙË,
Ù˘¯fiÓ ÂÈÛ΢¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È
·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi.
¶ÚfiÛıÂÙÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ·
• ¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ· ÌÂ
‰È¿ÌÂÙÚÔ Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘
ÎÔÏ¿ÚÔ˘ Û·˜.
• ¶¿ÓÙÔÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ·
ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· Ù·¯˘ÙËÙ· 30.000 ÛÙÚÔʤ˜/
ÏÂÙfi Î·È Ì ηٿÏÏËÏË ‰È·‚¿ıÌÈÛË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰ÈÛÎÔÚ›ÔÓ· ÌÂ
‰È¿ÌÂÙÚÔ Ô˘ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙË Ì¤ÁÈÛÙË
‰È¿ÌÂÙÚÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Ù¯ÓÈο
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘
Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ƒÔ‡ÙÂÚ
1 ¶Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ Ì ÌÈÎÚÔÚ‡ıÌÈÛË Î·È
Ú¿‚‰Ô˘˜ Ô‰‹ÁËÛ˘
1 ∫ÔÏÏ¿ÚÔ 8 mm (GB: 1/4")
1 √‰ËÁfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ 24 mm
1 ∫ÏÂȉ› #17
1 ™ÙÔÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
el - 3
∂§§∏¡π∫∞
¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ (ÂÈÎ. A)
∆Ô ÚÔ‡ÙÂÚ ˘„ËÏ‹˜ ·fi‰ÔÛ˘ Elu OF97/OF97E
¤¯ÂÈ Û¯Â‰ÈÛÙ› ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
‚ÂÚ¤Ô˜ Ù‡Ô˘.
1 ¢È·ÎfiÙ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙË ı¤ÛË on/off
(ÂÓÙfi˜/ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜)
2 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·
3 ¶ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (·ÍÈÌ¿‰È) ÎÔÏ¿ÚÔ˘
4 ªÔ˘ÏfiÓÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ï¢ÚÈÎfiÈ Ô‰ËÁfiÈ
5 ƒ¿‚‰ÔÈ Ï¢ÚÈÎÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
6 EÍÔ‰Ô˜ ÛÎfiÓ˘ ÛÙÔÓ Ï¢ÚÈÎÔ Ô‰ËÁfi
7 §ÂÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜
8 ¶Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜
9 ªÔ˘ÏfiÓÈ Û‡ÛÊÈÁ͢
10 µ¿ÛË ÚÔ‡ÙÂÚ
11 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰·¯Ù‡ÏˆÓ
12 ™ÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ Ú‚fiÏ‚ÂÚ
13 ™ÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
14 ªÔ˘ÏfiÓÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
15 ¶ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ‰È›ۉ˘Û˘
16 ∆·¯Â›· Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
17 §ÂÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
18 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
19 ∫·ÓÙÚ¿Ó ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (OF97E)
20 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜
∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÌÔÙ¤Ú Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ̛· Î·È ÌfiÓÔ Ù¿ÛË. EϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙÔÙÂ
·Ó Ë Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ·˘Ù‹Ó Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ϷΤٷ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 50144. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÙÔ˘
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË
√Ù·Ó ·ÓÙÈηıÈÛٿ٠ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ÙÔ
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹ÙË, οÓÙ ÙÔ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. EÓ·˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘ Ì Á˘ÌÓ¿ ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜
fiÙ·Ó ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ̛· Ú›˙· Ú‡̷ÙÔ˜.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ٷ Ù¯ÓÈο
ÛÙÔȯ›·).
el - 4
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1,5 mm2.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘, ¿ÓÙ·
ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË
µÁ¿˙ÂÙ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ
Ú›˙· ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÂÚÁ·Û›Â˜
Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ú‡ıÌÈÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÎÔÙÈÎÔ‡ (ÂÈÎ. µ)
• ¶È¤ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÈÂṲ̂ÓË ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (2).
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÏÂȉ› 17 mm, ¯·Ï·ÚÒÛÙÂ
ÙÔ ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (·ÍÈÌ¿‰È) ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ (3)
ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ÂÚ¿ÛÙ ¤Ó· ÎÔÙÈÎfi.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ ηÈ
ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·.
¶fiÙ ÌË ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÙÔ˘
ÎÔÏ¿ÚÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÙÈÎfi
ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ.
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ (ÂÈÎ. C)
∆Ô ÚÔ‡ÙÂÚ Û·˜ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ¤Ó· ÎÔÏ¿ÚÔ
8 mm (GB: 1/4") ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Â›Û˘ ‰‡Ô ¿ÏÏ· ÎÔÏ¿Ú· ·ÎÚȂ›·˜
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓÔ ÎÔÙÈÎfi.
∆Ô ÎÔÏ¿ÚÔ Î·È ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ ‰ÂÓ
‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ (3).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ (21) ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È ÙÔ˘ ÎÔÏ¿ÚÔ˘ (3).
OF97E - ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (ÂÈÎ. A)
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ·fi
8.000 ̤¯ÚÈ 24.000 min-1 Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ηÓÙÚ¿Ó
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (19) ÁÈ·
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ÎÔ‹ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ͇ÏÔ˘,
Ï·ÛÙÈο Î·È ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Â›‰Ô.
°ÂÓÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ¯·ÌËÏ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ·
ÎÔÙÈο ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ Î·È ˘„ËÏ‹ Ú‡ıÌÈÛË
ÁÈ· ÎÔÙÈο ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘. ∏ ÛˆÛÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË
Â›Ó·È ı¤Ì· ÂÌÂÈÚ›·˜.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
79
∂§§∏¡π∫∞
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ÚÔ‡ÙÂÚ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔ Ì ˘„ËÏ‹˜
·ÎÚȂ›·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ú‡ıÌÈÛ˘ ‚¿ıÔ˘˜ Ô˘
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó
ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· Ú‡ıÌÈÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ·ÎÚȂ›·˜.
∆·¯Â›· Ú‡ıÌÈÛË Ì ¯Ú‹ÛË ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘ ÌÂ
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ Â·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ
‚¿ıÔ˘˜ (14).
• EÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ‰È›ۉ˘Û˘ (15)
ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜
ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ ÒÛÔ˘ ÙÔ
ÎÔÙÈÎfi Ó· ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Úfi˜
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ‰È›ۉ˘Û˘ (15).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È¿Ù·ÍË Ù·¯Â›·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ (16)
ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (22).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË
‰È¿Ù·ÍË Ù·¯Â›·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ (16) Î·È ÙËÓ
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È·‚¿ıÌÈÛË. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·‚¿ıÌÈÛ˘
‰Â›¯ÓÂÙ·È Ì ٷ ‚¤ÏË (23).
• ™Ê›ÍÙ ÙÔ ÌÔ˘ÏfiÓÈ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (14).
∆ÚÈÏ‹ Ú‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
Ú‚fiÏ‚ÂÚ
∆Ô ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ Ú‚fiÏ‚ÂÚ (12) ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›˙ÂÈ 3 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
‚¿ıË. ∞˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ‚·ıȤ˜
ÎÔ¤˜, Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÛÙ¿‰È·.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ηϛÌÚ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛÙÔ
‚¿ıÔ˘˜ (13) Î·È ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ Ú‚fiÏ‚ÂÚ
(12) ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜.
• E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, Ú˘ıÌ›ÛÙÂ Î·È ÙȘ ÙÚ›˜ ‚›‰Â˜.
§ÂÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË Ì ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÏÂÙ‹˜
Ú‡ıÌÈÛ˘
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηϛÌÚ· ‚¿ıÔ˘˜ ‹
fiÙ·Ó ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË,
Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ‰È¿Ù·ÍË ÏÂÙ‹˜
Ú‡ıÌÈÛ˘ (17).
80
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÏÂÙ‹˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙÔ
Ìˉ¤Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (24).
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÏÂÙ‹˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ (17)
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ı¤ÛË: Ì›· ÛÙÚÔÊ‹ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›
Ì 1 mm ÂÚ›Ô˘ Î·È ¤Ó· ÛËÌ¿‰È Ì 0,1 mm.
ƒ‡ıÌÈÛË ‚¿ıÔ˘˜ Ì ÚÔ‡ÙÂÚ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÂ
·Ó¿ÛÙÚÔÊË ı¤ÛË (ÂÈÎ. D)
• ∞ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (13) ηÈ
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ÙÔ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
(EZ49103) ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÎÔ¯ÏÈÔÛÙÔÌË̤ÓÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘
ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (13∞) ÛÙÔ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜
Ú‚fiÏ‚ÂÚ (12).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ÛÙÔ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ (13∞).
∞ÎÔÏÔ˘ı›ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË
ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ.
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (ÂÈÎ. A & E)
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙȘ Ú¿‚‰Ô˘˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ (5) ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ (10).
• ™Ê›ÍÙ ٷ ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (9).
• ∫ÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (8) ¿Óˆ ÛÙȘ
Ú¿‚‰Ô˘˜.
• ™Ê›ÍÙ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù· ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (4).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
(18) Î·È ÊÚ¿ÍÙ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÛÙÔÌÈÔ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (25) Ô˘ ·Ú·‰›‰ÂÙ·È
Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (ÂÈÎ. F)
• ÷ڿÍÙ ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ ÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ ÒÛÔ˘ ÙÔ
ÎÔÙÈÎfi Ó· ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ Úfi˜
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ.
• ™Ê›ÍÙ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ‰È›ۉ˘Û˘ (15).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÚÔ‡ÙÂÚ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜.
• ∫ÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (8) ¿Óˆ ÛÙÔ
ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ÛÊ›ÍÙ ٷ
ÌÔ˘ÏfiÓÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (4).
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (8)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÙ‹ Ú‡ıÌÈÛË (7).
el - 5
∂§§∏¡π∫∞
∏ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ (20).
¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ô‰ËÁÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ (ÂÈÎ. G)
ª·˙› Ì ÙËÓ Î·Ï›ÌÚ·, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘
·›˙Ô˘Ó ÛÔ˘‰·›Ô ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Î·È ÙËÓ
‰È·ÌfiÚʈÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ·.
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (26) ÛÙË
‚¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ (10) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ
‚›‰Â˜ (27) fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì·.
™‡Ó‰ÂÛË ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. A & E)
™˘Ó‰¤ÛÙ ‡ηÌÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘
ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (18) ÛÙË
ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ÊÔÚ›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ ‹ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ ÛÙËÓ Ï¢ÚÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜ (6).
• °È· Û˘Ó¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
(28) Í·Ó¿.
• EÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ȤÛÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË (29)
Í·Ó¿.
÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹ ‰È›ۉ˘Û˘
Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔ ÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ Ó·
Í·Ó·¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ËÚÂÌ›·˜ ÙÔ˘
ÚÔÙÔ‡ Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ off.
ÃÚ‹ÛË Ô‰ËÁÒÓ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ (ÂÈÎ. G)
• ™ÙÂÚÒÛÙ ÙËÓ Î·Ï›ÌÚ· ÛÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›·
ÙÂÌ¿¯ÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú˜ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜.
• EÈϤÍÙÂ Î·È ÂÁηٷÛÙ‹ÛÙ ηٿÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi
‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (26).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ
Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ ηÈ
‰È·ÈÚ¤ÛÙ Ì 2. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë Î·Ï›ÌÚ· ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ ·Ê·ÈÚ›ٷÈ.
√‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜
• ∆ËÚ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜
Î·È ÙÔ˘˜ ÈÛ¯‡ÔÓÙ˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
• ∫ÈÓ›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙÔ ÚÔ‡ÙÂÚ fiˆ˜
Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÎ. ∏ (¤Íˆ Ï¢ڤ˜ /
̤۷ Ï¢ڤ˜).
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EϤÁÍÙÂ Â¿Ó ÙÔ ÎÔÙÈÎfi Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ ÎÔÏ¿ÚÔ.
• EÈϤÍÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË Ù·¯‡ÙËÙ·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (OF97E)
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜.
• ™˘Ó‰¤ÛÙ ÂÍ·ÁˆÁ¤· ÛÎfiÓ˘.
• µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙ‹˜ ‰È›ۉ˘Û˘ ›ӷÈ
¿ÓÙÔÙ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÚÔÙÔ‡ ‰ÒÛÂÙ Ú‡̷.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. I)
√ ‰È·ÎfiÙ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙË ı¤ÛË on/off (1)
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙË
ı¤ÛË off.
• EÓÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ·Ù‹ÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ
·ÙË̤ÓÔ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË (28) ÁÈ· Ó·
··ÛÊ·Ï›ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
ȤÛÙ ÙË ÛηӉ¿ÏË (29).
el - 6
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ¿¯Ô˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ÛÂ
¤Ó· ¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Í‡ÏÔ.
√‰‹ÁËÛË Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Û·Ó›‰·˜
√Ù·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô‰ËÁfi˜
¿ÎÚÔ˘, Â›Ó·È Â›Û˘ ‰˘Ó·Ùfi Ó· Ô‰ËÁËı› ÙÔ ÚÔ‡ÙÂÚ
ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Û·Ó›‰·˜ ÛÙÂÚˆ̤Ó˘ ηٿ Ï¿ÙÔ˜
ÙÔ˘ ÚÔ˜ ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘ (Ì ÚÔÂÍÔ¯‹ ηÈ
ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·).
∫·ÙÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ
∆Ô ÚÔ‡ÙÂÚ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Â›Û˘
¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ›‰Ô˜ Ô‰ËÁÔ‡ .¯. ÁÈ· ÁÚ·Ê‹ ‹
ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÚÁ·Û›·.
∫¿ÓÙ ÌfiÓÔ ÌÈÎÚÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜ ÎÔ¤˜!
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÎÔÙÈο Ì ̤ÁÈÛÙË
‰È¿ÌÂÙÚÔ 6 mm.
∫·ÙÂÚÁ·Û›· Ì ÎÔÙÈο-ÈÏfiÙÔ˘˜ (ÂÈÎ. B)
√Ù·Ó ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ‹ Ô‰ËÁfi˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜
Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÎÔÙÈο-ÈÏfiÙÔÈ (30) ÁÈ· ÙËÓ
ÎÔ‹ ‰È·ÌÔÚÊˆÌ¤ÓˆÓ ¿ÎÚˆÓ.
81
∂§§∏¡π∫∞
™˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔÓ ÚÔÌËıÂ˘Ù‹ Û·˜ ÁÈ·
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ
ηٿÏÏËÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
∞˘Ù¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÎÔÏ¿Ú· (6-8 mm Î·È 1/4"),
ÛÙÔ ‚¿ıÔ˘˜ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ·Ó¿ÛÙÚÔÊË ı¤ÛË,
ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ· ÙÂÌ¿¯È· ÁÈ·
¯ÂÏȉÔÓÔÔ˘Ú¤˜ (ÂÏÂΛÓÔ˘˜) Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ÎÔ‹˜
ÁÈ· Ì·ÎÚfiÛÙÂÓ· ÙÂÌ¿¯È·, ÚfiÙ˘· (Ù·Ì¿ÓÈ·) ÁÈ·
͢Ïfi‚ȉ˜, Ô‰ËÁÔ‡˜ ÎÔ˘˙ÈÓ¤ÙˆÓ (·ÓÙÈÙÚÈ‚ÈÎÔ‡˜
Ô‰ËÁÔ‡˜) (17-40 mm) Î·È ÙÚԯȤ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÛÂ
ÔÈΛϷ Ì‹ÎË.
E͢ËÚ¤ÙËÛË Elu
√Ï· Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ Elu ¤¯Ô˘Ó
ÂÏÂÁ¯ı› ÚÔÛÂÎÙÈο ÚÈÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘, ·Ú‘ fiÏ· ·˘Ù¿,
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈÛ΢‹,
·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ
ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Ù˘
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ). EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ·
Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
Elu Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
˘ËÚÂÛ›· after-sales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet
ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË www.2helpU.com.
E°°À∏™∏
™˘ÓÙ‹ÚËÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Elu ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›
ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. °È· ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÏÏËÏË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
Î·È Ù·ÎÙÈÎfi ηı¿ÚÈÛÌ·.
∫·ı¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ (ÂÈÎ. J)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÛÙÔÌÈÔ ‹ ÙÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·
ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚›‰Â˜ (31) ÛÙÔÓ
˘ı̤ӷ Ù˘ ‚¿Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ‡ÙÂÚ (10).
• ∫·ı·Ú›ÛÙ ÙË ÛÙ‹ÏË ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
• ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙ ͷӿ Ù· ̤ÚË Ì ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË
ÛÂÈÚ¿.
§›·ÓÛË
∆Ô ËÏÂÎÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È
ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
¢È·ÙËÚ›Ù ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜ ηÈ
ÛÎÔ˘›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ̷ϷÎfi ‡Ê·ÛÌ·.
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™
∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ
·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ Elu, ·ÏÒ˜
ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ, Ï‹Ú˜ fiˆ˜
ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Elu, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ Elu ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
·ÓˆÌ·Ï›· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ
˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË
‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜,
ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘
ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜
·ÁÔÚ¿˜.
¢È¿ıÂÛË ÂÚÁ·Ï›ˆÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
¶·Ú·‰ÒÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Û ¤Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ÛÙ·ıÌfi Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘.
√È Ù¯ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹
ÙÔ˘ ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
82
el - 7
Belgique et Luxembourg Elu
Tel:
België en Luxemburg
Weihoek 1, Nossegem
Fax:
1930 Zaventem-Zuid
Service fax:
Danmark
Elu
Tlf:
Hejrevang 26 B
Fax:
3450 Allerød
Deutschland
Elu International
Tel:
Richard-Klinger-Straße
Fax:
65510 Idstein
Fax:
EÏÏ¿˜
Elu
TËÏ:
§¤ˆÊ ™˘ÁÁÚÔ‡ 154
Fax:
176 71 K·ÏÏÈı¤·
Service:
Aı‹Ó·
España
Elu
Tel:
Ctra de Acceso
Fax:
a Roda de Barà, km 0,7
Fax:
43883 Roda de Barà, Tarragona
France
Elu
Tel:
Le Paisy
Tlx:
BP 21
Fax:
69571 Dardilly Cedex
Helvetia
Elu Machines S.A.
Tel:
Schweiz
Rütistr. 14
Fax:
8952 Schlieren
Ireland
Elu Power Tools
Tel:
Rock Hill
Fax:
Blackrock
Service fax:
Co. Dublin
Italia
Elu
Tel:
Viale Elvezia 2
Fax:
20052 Monza (Mi)
Nederland
Elu
Tel:
Florijnstraat 10
Fax:
4879 AH Etten-Leur
Service fax:
Norge
Elu
Tel:
Strømsveien 344
Fax:
1081 Oslo
Österreich
Elu
Tel:
Werkzeugevertriebs GmbH
Tlx:
Erlaaerstraße 165
Fax:
Postfach 320,1231 Wien
Portugal
Elu
Tel:
Rua Egas Moniz 173
Tlx:
Apartado 19, S. João do Estoril Fax:
2768 Estoril, Codex
Suomi
Elu
Puh:
Rälssitie 7 C
Fax:
01510 Vantaa
Frälsevägen 7 C
Tel:
01510 Vanda
Fax:
Sverige
Elu
Tel:
Box 603
Fax:
421 26 Västra Frölunda
Besöksadr. Ekonomivägen 11
United Kingdom
Elu Power Tools
Tel:
210 Bath Road
Fax:
Slough, Berks SL1 3YD
R
11-99
02 719 07 11
02 721 40 45
02 719 08 10
70 20 15 30
48 14 13 99
06126 211
06126 212 770
06126 212 970
01 924 2870-75
01 924 2869
01 924 2876-7
977 297100
977 297138
977 297140
472 20 39 20
306 224F
472 20 39 00
01 730 6747
01 730 7067
01 278 1800
01 278 1811
01 278 1816
039 23 87 1
039 23 87 593
076 508 20 00
076 503 81 84
076 501 70 79
22 90 99 00
22 90 99 01
0222 66116
13228 Black A
0222 6611614
468 7513/7613
16607 Bladec P
466 3841
98 25 45 40
98 25 45 444
98 25 45 40
98 25 45 444
031 68 61 00
031 68 60 08
01753 576 717
01753 521 312
Download PDF

advertising