DW626 | DeWalt DW626 ROUTER instruction manual

www.
.eu
DW626
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
5
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
14
English (original instructions)
24
Español (traducido de las instrucciones originales)
32
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
41
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
50
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
59
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
68
Português (traduzido das instruções originais)
76
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
85
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
93
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
102
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
111
Copyright DEWALT
2
Figure 1
c
o
b
z
n
a
b
m
e
l
x
x
x
x
x
x
x
x
k
j
i
d
h
g
f
1
Figure 2
Figure 3
q
i
j
i
p
Figure 4
o
r
n
m
l
s
k
t
2
Figure 5
f
t
d
g
Figure 7
Figure 6
e
t
u
d
g
v
w
3
Figure 9
Figure 8
y
Figure 10
4
x
h
DANSK
HÅNDOVERFRÆSER
DW626
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring
og indgående produktudvikling og innovation gør
DEWALT til en af de mest pålidelige partnere til
professionelle brugere af elværktøj.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, ho2d hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Tekniske data
Spændepatron
Fræsebit, diameter
Vægt
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
2 søjler
70
5-trins,
2 justerbare
8–12
50
6,8
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
100
3,6
Spø /ing
Type
Motoreffekt
Omdrejningstal ubelastet
Fræsekurv
Indtrængen
Revolveranslag
(lydtryk)
(lydtrykusikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
V
W
min-1
mm
Samlede værdier for vibration (tre-akse vektorsum) fastslået
ifølge EN 60745:
Vibrationsværdier ah
ah =
m/s²
4,4
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
5
DANSK
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DW626
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
“tekniske data” er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF. Kontakt DEWALT på følgende adresse
for yderligere oplysninger eller se bagsiden af
manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
04.10.2009
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
6
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
overfræsere
• Hold det elektriske værktøj ved hjælp af
gribeoverfladerne, fordi fræseren kan
komme i kontakt med sin egen ledning.
Hvis en strømførende ledning skæres over,
kan blotlagte metaldele på elværktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
• Brug klemmer eller en anden praktisk
måde på at sikre og understøtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis du
holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller
krop, vil det være ustabilt, og det kan medføre,
at du mister kontrollen over det.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
fræsere
• Anvend altid fræsere med en
spændtangsdiameter, der svarer til størrelsen på
den spændetang, der er installeret i dit værktøj.
• Anvend altid fræsere, der er egnede til en
hastighed af 30.000 min-1 og er tilsvarende
afmærket.
• Anvend aldrig fræsere med en diameter, der
overstiger den maksimale diameter angivet i
tekniske data.
7
DANSK
Fræsere
1 Støvudsugningsadapter
Værktøjsudrustningen kan anvendes sammen med
hele sortimentet af kommercielle fræsere (fx: lige,
sammenfalsning, profilfræser, slidsefræser eller rillet
kniv) med følgende tekniske data:
1 Parallelanslag med mikroindstilling og styrestænger
1. Tilladt spændtangsdiameter 8 mm–12 mm.
2. Godkendt skærehastighed min. 30.000/min.
ADVARSEL: DW626 maks. diameter til
brug:
• Lige, sammenfalsnings- eller
profilfræser med en maks.
spændtangsdiameter (12 mm), maks.
diameter 50 mm, maks. skæredybde
10 mm
• Slidsefræser med en maks.
spændtangsdiameter (12 mm), maks.
diameter 25 mm
• Rillet kniv med en maks.
spændtangsdiameter (12 mm),
maks. diameter 40 mm og 4 mm
skærebredde
Yderligere risici
1 Spændepatron (8 mm)
1 Spændepatron (12 mm)
1 Styrebøsning ø 30 mm
1 Nøgle # 22
1 brugsvejledning
1 sprængbillede
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
a. Afbryder
b. Håndtag
c. Omdrejningskontrol
d. Parallelanslag
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes
og passende sikkerhedsanordninger bringes i
anvendelse, kan der ikke undgås at være yderligere
risici.
g. Bundplade
Disse er:
h. Støvudsugningsadapter
– Nedsat hørelse
– Risiko for personskader pga. flyvende partikler.
– Risiko for forbrændinger, fordi tilbehøret bliver
varmt under brugen.
– Risiko for personskade pga. langvarig brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
e. Finjustering af parallelanslag
f. Styrestænger til parallelanslag
i. Spændemøtrik
j. Spindellås
k. Revolveranslag
l. Dybdeanslag
m. Låsebolt til dybdeanslag
n. Dybdeanslagets indstiller
o. Graduering
TILSIGTET BRUG
Læs brugsvejledningen før brug.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (z), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produktionsår
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1 Håndoverfræser
8
Din højtydende DW626 overfræser er designet
til professionel kraftig fræsning af træ, træ- og
plastikprodukter.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse overfræsere er professionelle
værktøjsmaskiner.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
DANSK
Blød opstart
Blødstartsfunktionen gør det muligt at forøge
høvlhastigheden langsomt, hvorved man reducerer
den momentreaktion, som normalt overføres til
drivremmen og operatøren.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DEWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DEWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og
afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration
eller ved udførelse af reparationer.
Sørg for, at udløserkontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan medføre
kvæstelser.
Sådan udskiftes en fræsebit (fig. 2)
Sådan udskiftes spændepatronen
(fig. 3)
Dette værktøj er forsynet med 8 mm og
12 mm spændepatroner. Der leveres endvidere
to andre præcisionsspændepatroner, der passer
til de anvendte fræsebits. Spændepatronen og
spændemøtrikken kan ikke skilles fra hinanden.
1. Løsgør spændepatronens møtrik (i) helt.
2. Fjern spændepatronen (q).
3. Monter en ny spændepatron og spænd
spændepatronens møtrik.
Sådan indstilles den elektroniske
omdrejningskontrol (fig. 1)
Hastigheden reguleres trinløst med
omdrejningskontrollen (c) fra 8.000 og 21.000
omdrejninger/min for jævn fræsning i alle træsorter,
plastik og aluminium.
– Indstil omdrejningskontrollen på den ønskede
hastighed. Den rigtige indstilling er dog i høj
grad et spørgsmål om erfaring.
Generelt anvendes lav hastighed til fræsebits med
stor diameter og høj hastighed til fræsebits med lille
diameter.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
4 = 14.100 min-1
5 = 16.400 min-1
6 = 18.800 min-1
7 = 21.000 min-1
Sådan indstilles fræsedybden
HURTIG JUSTERING BENYTTENDE GRADUERINGEN (FIG. 4)
1. Løsgør nedsænknings låsen (r).
1. Tryk på og hold spindellåsen nede (j).
2. Løsgør dybdeanslagets låsebolt (m).
2. Løsgør spændemøtrikken (i) med 22 mm
nøglen et par slag og indsæt en fræsebit (p).
3. Sænk fræsekurven indtil fræsebiten er i kontakt
med arbejdsemnet.
3. Spænd spændemøtrikken og slip
spindellåsen (j).
4. Fastgør nedsænknings låsen (r).
ADVARSEL: Spændepatronens
møtrik må ikke spændes, hvis der
ikke er anbragt et fræseværktøj i
spændepatronen.
5. Juster skæredybden ved at flytte
dybdeanslagets indstilleren (n) til nul på
gradueringen (o).
6. Løft dybdeanslaget (l) indtil pegeren viser den
ønskede skæredybde på gradueringen (o).
7. Spænd dybdeanslagets låsebolt (m).
8. Løsgør nedsænknings låsen (r). Indstilling af 5
forskellige dybder med.
9
DANSK
INDSTILLING AF 5 FORSKELLIGE DYBDER MED REVOLVERDYBDEANSLAGET (FIG. 4)
Revolverdybdeanslaget (k) bruges til at indstille 5
forskellige fræsedybder. Det er særligt nyttigt ved
etapefræsning af store dybder.
– Anbring en dybdeskabelon mellem
dybdeanslaget (l) og revolverdybdeanslaget (k)
for at indstille den nøjagtige fræsedybde.
Sådan monteres styrebøsningen
(fig. 7)
Sammen med skabeloner spiller styrebøsninger en
vigtig rolle ved fræsning og formgivning.
1. Anbring styrebøsningen (v) på bundpladen
(g) ved hjælp af skruerne (w) som vist på
tegningen.
Hvis ønsket, anvendes alle fem dybder. Der kan
leveres en indstillingsskrue til to positioner.
FINJUSTERING (FIG. 4)
Hvis der ikke benyttes en dybdeskabelon, eller hvis
fræsedybden trænger til en justering, anbefales det
at bruge finjusteringsanordningen (s).
– Indstil fræsedybden ved hjælp af
finjusteringsanordningen (s). Én omgang svarer
til ca. 1 mm.
Begrænsende nedsænknings strøget
(fig. 4)
For at opnå optimal bekvemmelighed kan
man benytte justeringsskruen (t) til at tilpasse
nedsænkningsstrøget til den justerede skæredybde.
1. Løsgør nedsænknings låsen (r).
2. Sænk håndfræserkurven som krævet.
3. Fastgør nedsænknings låsen (r).
4. Juster skruerne som krævet.
Sådan indstilles parallelanslaget
(fig. 5)
1. Anbring styrestængerne (f) på bundpladen (g).
2. Spænd låseboltene.
3. Skub parallelanslaget (d) ind på stængerne.
4. Spænd låseboltene (t) midlertidigt.
Sådan indstilles parallelanslaget
(fig. 6)
1. Tegn en fræselinie på materialet.
2. Sænk fræsekurven indtil fræsebiten er i kontakt
med arbejdsemnet.
3. Lås kurven på plads.
4. Anbring værktøjet på fræselinjen. Fræsebitens
ydre fræsekant skal falde sammen med
fræselinien.
5. Skub parallelanslaget (d) mod arbejdsemnet og
spænd låseboltene (t). For finindstilling, løsgør
endelåsen (u) benyt justereren (e) og fastgør
endelåsen (u).
10
Sådan tilkobles en støvsuger (fig. 8)
ADVARSEL: Støvsamler kanalen er
udstyret med en integreret fingerbeskyttelsesanordning (x). For optimal
sikkerhed, benyt altid støvsamler
faciliteten.
1. Når du arbejder uden parallel afskærmning,
forbind en støvsamlerslange til støvsamler
adapter (h).
2. Når du arbejder med parallel afskærmning,
forbind en støvsamlerslange til
støvsamleradapter (y) under parallel
afskærmningen.
3. Når muligt brug en udsuger, der opfylder
de gældende bestemmelser vedrørende
støvudsugning.
Før værktøjet tages i brug:
1. Kontroller, at fræsebiten sidder rigtigt i
spændepatronen.
2. Indstil fræsedybden.
3. Tilkobl en støvsuger.
4. Kontroller at dybdeanslagshåndtaget altid er låst
før strømmen slås til.
5. Vælg optimal hastighed med den elektroniske
omdrejningskontrol.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
DANSK
ADVARSEL: Før altid håndoverfræseren
som vist på fig. 9 (yderkanter/
inderkanter).
Korrekt håndposition (fig. 10)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Fræsning med notfræsere (fig. 2)
Der hvor der ikke kan anvendes parallelanslag eller
styrebøsning, kan der anvendes notfræs (p) ved
fræsning af profilerede kanter.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Korrekt håndposition kræver begge hænder på
håndtagene (b).
Starte og stoppe (fig. 1)
1. On: Træk kontakten (a) op.
2. Off: Tryk kontakten (a) ned.
ADVARSEL: Løsgør
dybdeanslagshåndtaget og lad
fræsekurven vende tilbage i hviletilstand
inden der slukkes (off).
Sådan anvendes styrebøsningerne
(fig. 7)
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
1. Fastgør skabelonen til arbejdsemnet med
endeklemmer.
2. Vælg og monter en passende styrebøsning (v).
3. Træk fræsebitens diameter fra styrebøsningens
ydre diameter og divider med to. Beregningen
viser hvor meget større skabelonen skal være i
forhold til den del, der skal forsænkes.
ADVARSEL: Hvis arbejdsemnet ikke er
tykt nok, kan det anbringes på et stykke
affaldstræ.
Styring med en liste
Der hvor der ikke kan anvendes kantstyr, kan
overfræseren styres langs en liste, der spændes
tværs over arbejdsemnet (overhæng i begge ender).
Frihåndsfræsning
Din håndoverfræser kan også anvendes uden styr,
f.eks. til skriftfræsning eller dekorationsarbejder.
ADVARSEL: Lav kun flade skæringer,
idet du passerer materialet adskillige
gange, hvis det er nødvendigt. Anvend
kun fræsebits med en diameter på max
6 mm.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
11
DANSK
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
12
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT
værktøj, kan du returnere det inden for
30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og
få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
13
DEUTSCH
OBERFRÄSE
DW626
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Technische Daten
Spannzangen-Größe
Fräser-Durchmesser, max..
Gewicht
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
2 Säulen
70
5 Stufen
2 einstellbar
8–12
50
6,8
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (SchallleistungMessungenauigkeit)
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3,6
Spannung
Type
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Fräskorb
Fräskorbhub
Revolvertiefenanschlag
V
W
min-1
mm
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Ermittlung der Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der
triaxialen Beschleunigung) gemäß EN60745:
Vibrationskennwert ah
ah =
m/s²
4,4
Unsicherheitswert K =
m/s²
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
14
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW626
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
„Technische Daten“ beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG. Für weitere Informationen wenden
Sie sich bitte an DEWALT unter der folgenden
Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
15
DEUTSCH
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
16
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
DEUTSCH
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Oberfräsen
• Halten Sie das Elektrowerkzeug
an den isolierten Griffflächen, da
das Schneidewerkzeug die eigene
Anschlussleitung berühren könnte.
Der Kontakt mit einer spannungsführenden
Leitung kann auch metallene Geräteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
• Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel
mit Einspannvorrichtungen auf einer
stabilen Plattform. Das Werkstück ist instabil,
wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle
führen kann.
Typische Gefahren
Trotz Befolgung aller relevanten
Sicherheitsbestimmungen und Anwendung von
Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen
Gefahren unvermeidbar:
– Schädigung des Gehörs
– Verletzungsgefahr durch fliegende Partikel
– Verbrennungsgefahr durch das beim Betrieb
sehr heiß werdende Zubehör
– Verletzungsgefahr bei langzeitiger Anwendung
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Fräser
• Verwenden Sie nur Fräser mit einem
Schaftdurchmesser, der der jeweiligen
Spannzange entspricht.
• Verwenden Sie nur Fräser, die sich für eine
Drehzahl von 30.000 min-1 eignen und
entsprechend gekennzeichnet sind.
• Verwenden Sie nie Fräser, deren Durchmesser
größer ist als der in den technischen Daten
angegebene Höchstdurchmesser.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (z), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Lieferumfang
Fräsen
Die Packung enthält:
Dieses Werkzeug kann mit allen handelsüblichen
Fräsen eingesetzt werden (z.B: gerader
Fräser, Falzfräser, Profilfräser, Nutenfräser oder
Rillenmesser), die folgende technische Daten
besitzen:
1 Oberfräse
1. Zulässiger Schaftdurchmesser 8 mm–12 mm.
2. Zulässige Drehzahl der Fräse min. 30.000/min.
WARNUNG: DW626 maximal zu
verwendender Durchmesser:
• Gerade, Falz- oder Profilfräser mit
einem maximalen Schaftdurchmesser
von 12 mm, einem maximalen
Durchmesser von 50 mm und einer
maximalen Frästiefe von 10 mm
• Nutenfräser mit einem maximalen
Schaftdurchmesser von 12 mm und
einem maximalen Durchmesser von
25 mm
• Rillenmesser mit einem maximalen
Schaftdurchmesser von 12 mm,
einem maximalen Durchmesser von
40 mm und einer Fräsbreite von
4 mm.
1 Spanabsauganschluß
1 Parallelanschlag mit Feineinstellung und
Führungsstangen
1 Spannzange (8 mm)
1 Spannzange (12 mm)
1 Führungshülse ø 30 mm
1 Steckschlüssel # 22
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
17
DEUTSCH
a. Ein-/Aus-Schalter
CH
b. Griff
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
c. Elektronischer Drehzahlregelschalter
d. Parallelanschlag
e. Feinjustierung für Parallelanschlag
f. Führungsstangen für Parallelanschlag
g. Frästisch
h. Spanabsauganschluß
i. Spannzangenmutter
j. Spindelarretierung
k. Revolvertiefenanschlag
l. Tiefenanschlag
m. Feststellschraube für Tiefenanschlag
n. Justierung für Tiefenanschlag
o. Skala
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre leistungsstarke DW626 Oberfräse wurde für
professionelle Fräsarbeiten von Holz, Holzprodukten
und Kunststoffen unter hohen Ansprüchen
entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Oberfräsen sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
Sanftanlauf
Durch den Sanftanlauf läuft die Oberfräse langsam
auf die Nenndrehzahl hoch. Das zum Benutzer
übertragene Drehmoment wird dabei reduziert.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
18
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Montieren und Entfernen eines
Fräsers (Abb. 2)
1. Drücken Sie die Spindelarretierung (j) und halten
Sie sie nieder.
2. Lösen Sie mit dem Gabelschlüssel SW 22 die
Spannzangenmutter (i) einige Umdrehungen
und stecken Sie den Schaft des Fräsers ganz in
die Spannzange hinein (p).
3. Ziehen Sie die Spannzangenmutter an und
lassen Sie die Spindelarretierung (j) los.
WARNUNG: Ziehen Sie die
Spannzangenmutter niemals ohne
Fräser in der Spannzange an.
DEUTSCH
Auswechseln der Spannzange
(Abb. 3)
Dieses Werkzeug wird mit 8 mm und
12 mm-Spannzangen geliefert. Weitere
Präzisionsspannzangen sind lieferbar, die zu
dem jeweiligen verwendeten Fräser passen. Die
Spannzange und die Spannzangenmutter sind nicht
trennbar.
1. Lösen Sie die Spannzangenmutter (i) völlig.
2. Nehmen Sie die Spannzangeneinheit (q) heraus.
3. Setzen Sie eine neue Spannzangeneinheit ein
und ziehen Sie die Spannzangenmutter an.
7. Ziehen Sie die Feststellschraube für
Tiefenanschlag (m) fest.
8. Lösen Sie die Taucharretierung (r).
MEHRFACHE TIEFENEINSTELLUNG ÜBER DEN
REVOLVERTIEFENANSCHLAG (ABB. 4)
Mit dem Revolvertiefenanschlag (k) können 5 Tiefen
gefräst werden. Dies ist von besonderem Nutzen,
um große Tiefen in mehreren Arbeitsgängen zu
fräsen.
– Legen Sie eine Tiefenschablone
zwischen den Tiefenanschlag (l) und dem
Revolvertiefenanschlag (k), so daß Sie die
exakte Frästiefe einstellen können.
Einstellen der elektronischen
Drehzahlregelung (Abb. 1)
Falls erforderlich, können alle fünf Tiefen benutzt
werden. Für zwei Positionen gibt es eine
Justierschraube.
Mit der elektronischen Drehzahlregelung (c)
kann man die Drehzahl von 8.000 bis 21.000
min-1 variieren. So erreichen Sie gleichbleibende
Fräsergebnisse in allen Holzarten, Kunststoffen und
in Aluminium.
FEINEINSTELLUNG (ABB. 4)
Falls keine Tiefenschablone verwendet wird oder
falls die Schnittiefe neu eingestellt werden muß, wird
empfohlen, die Feineinstellung (s) zu verwenden.
– Drehen Sie den Regelschalter auf den
gewünschten Wert. Die erforderliche Einstellung
ist eine Erfahrungssache.
– Stellen Sie die Schnittiefe unter Verwendung
der Feineinstellung (s) ein. Eine Umdrehung
entspricht ca. 1 mm.
Meistens wird für einen Fräser mit großem
Durchmesser eine niedrige Einstellung und bei einem
kleinen Durchmesser eine hohe Einstellung gewählt.
Begrenzen des Tauchhubs (Abb. 4)
1 = 8.000 min
-1
Für optimalen Bedienkomfort kann der Tauchhub
mit Hilfe der Schnellöse-Einstellmutter (t) an die
gewünschte Frästiefe angepaßt werden.
2 = 9.800 min-1
1. Lösen Sie die Taucharretierung (r).
3 = 11.900 min--1
4 = 14.100 min-1
2. Senken Sie den Fräskorb so weit wie
erforderlich.
5 = 16.400 min-1
3. Ziehen Sie die Taucharretierung (r) an.
6 = 18.800 min-1
4. Justieren Sie die Muttern nach Bedarf.
7 = 21.000 min-1
Einstellen der Frästiefe
SCHNELLJUSTIERUNG MIT HILFE DER SKALA (ABB. 4)
Montieren des Parallelanschlags
(Abb. 5)
1. Lösen Sie die Taucharretierung (r).
1. Montieren Sie die Führungsstangen (f) am
Frästisch (g).
2. Lösen Sie die Feststellschraube für
Tiefenanschlag (m).
2. Ziehen Sie die Feststellschrauben am
Frästisch an.
3. Senken Sie den Fräskorb, bis der Fräser das
Werkstück berührt.
3. Schieben Sie den Parallelanschlag (d) über die
Führungsstangen.
4. Ziehen Sie die Taucharretierung (r) an.
4. Ziehen Sie die Feststellschrauben (t)
vorübergehend an.
5. Stellen Sie die Frästiefe ein, indem Sie die
Justierung für Tiefenanschlag (n) anhand der
Skala (o) auf Null stellen.
6. Schieben Sie den Tiefenanschlag (l) hoch, bis
der Zeiger die gewünschte Frästiefe auf der
Skala (o) anzeigt.
Einstellen des Parallelanschlags
(Abb. 6)
1. Zeichnen Sie eine Fräslinie auf dem Werkstück.
19
DEUTSCH
2. Senken Sie den Fräskorb, bis der Fräser das
Werkstück berührt.
3. Sichern Sie den Träger in dieser Stellung.
4. Positionieren Sie das Werkzeug auf der
Fräslinie. Die äußere Schneidkante des Fräsers
muß mit der Fräslinie fluchten.
5. Schieben Sie den Parallelanschlag (d)
gegen das Werkstück und ziehen Sie die
Feststellschrauben (t) an. Für genaue Justierung
lockern Sie die Endfixierung (u), verwenden
Sie die Feinjustierung (e) und ziehen Sie die
Endfixierung (u) wieder an.
Montieren einer Führungshülse
(Abb. 7)
Zusammen mit einer Schablone spielen die
Führungshülsen beim Fräsen und Formen eine
wichtige Rolle.
1. Montieren Sie die Führungshülse (v) mit Hilfe der
Schrauben (w) an den Frästisch (g).
Anschließen eines Staubabsaugers
(Abb. 8)
WARNUNG: Der Staubabsaugkanal ist
mit einem eingebauten Fingerschutz (x)
ausgerüstet. Verwenden Sie immer die
Staubabsaugvorrichtung, um optimale
Sicherheit zu gewährleisten.
1. Schließen Sie bei Arbeiten ohne den
Parallelanschlag einen Staubabsaugerschlauch
am Staubabsaugadapter (h) an.
2. Schließen Sie bei Arbeiten mit dem
Parallelanschlag einen Staubabsaugerschlauch
am Staubabsaugadapter (y) unter dem
Parallelanschlag an.
3. Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant
regulations regarding dust emission.
Vor dem Betrieb:
1. Kontrollieren Sie, daß der Fräser korrekt in der
Spannzange montiert wurde.
2. Stellen Sie die Frästiefe ein.
3. Schließen Sie einen Staubabsauger an.
4. Überzeugen Sie sich davon, daß die
Taucharretierung verriegelt ist, bevor Sie das
Gerät einschalten.
20
5. Stellen Sie mit Hilfe des elektronischen
Drehzahlregelschalters die optimale
Drehzahl ein.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Bewegen Sie die
Oberfräse wie gezeigt in Abb. 9 (äußere
Kanten/innere Kanten).
Richtige Haltung der Hände (Abb. 10)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt jede Hand auf
einem der Griffe (b).
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
1. Ein: Ziehen Sie den Schalter (a) nach oben.
2. Aus: Drücken Sie den Schalter (a) nach unten.
WARNUNG: Lösen Sie die
Taucharretierung und lassen Sie
den Fräskorb in die Ruhestellung
zurückfahren, bevor Sie das Gerät
ausschalten.
Benutzung der Führungshülsen
(Abb. 7)
1. Befestigen Sie die Schablone mit Hilfe von
Schraubzwingen am Werkstück.
2. Wählen Sie eine geeignete Führungshülse (v)
und installieren Sie sie.
3. Subtrahieren Sie den Durchmesser des Fräsers
vom Außendurchmesser der Führungshülse und
dividieren Sie das Ergebnis durch 2. Dies ist die
Differenz zwischen Schablone und Werkstück.
DEUTSCH
WARNUNG: Wenn das Werkstück nicht
dick genug ist, setzen Sie es auf ein
Stück Abfallholz.
Führung entlang einer Latte
Dort wo keine Kantenführung möglich ist, können
Sie auch eine, auf dem Werkstück festgeklemmte
Latte als Führung verwenden. Dabei sollte die Latte
an beiden (Enden über das Werkstück hinausragen).
Fräsen ohne Führungsanschlag
Ihre Oberfräse kann ebenfalls ohne jegliche führung,
z.B. für Schriftzüge oder kreative Werkstücke,
betrieben werden.
WARNUNG: Arbeiten Sie nur mit
geringen Schnittiefen! Benutzen
Sie Fräser mit einem maximalen
Durchmesser von 6 mm.
Fräsen mit Anlaufzapfen (Abb. 2)
Wo eine Parallelführung oder Führungshülse
ungeeignet ist, können zum Kontourfräsen
Anlaufzapfen (p) benutzt werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Zur Reduzierung der
Verletzungsgefahr sollten Sie vor
Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie
Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen,
das Gerät abschalten und den
Netzstecker ziehen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslöser in der
ausgeschalteten Stellung gesichert ist.
Ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geräts kann zu Verletzungen führen.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
21
DEUTSCH
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
22
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
23
EN GLI S H
ROUTER
DW626
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Technical Data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Type
Power input
No-load speed
Router carriage
Plunge
Revolver depth stop
W
min-1
Collet size
Cutters diameter, max.
Weight
inch
mm
kg
DW626
230
230/115
1
2,300
8,000–21,000
2 columns
70
5-step
2 adjustable
1/2–1/4
50
6.8
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure
uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power
uncertainty)
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3.6
V
V
mm
Vibration total values (triax vector sum) determined
according to EN 60745:
Vibration emission value ah
ah =
m/s²
Uncertainty K =
m/s²
4,4
1,5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
24
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
ENGLISH
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW626
DEWALT declares that these products described
under “technical data” are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
These products also comply with Directive
2004/108/EC. For more information, please contact
DEWALT at the following address or refer to the
back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
25
EN GLI S H
e)
f)
g)
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
26
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Routers
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, because the cutter may contact
its own cord. Cutting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
• Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by your
hand or agains the body leaves is unstable and
may lead to loss of control.
Additional Specific Safety Rules for
Cutters
• Always use cutters with a shank diameter
corresponding to the size of the collet installed
in your tool.
• Always use cutters suitable for a speed of
30,000 min-1 and marked accordingly.
• Never use cutters with a diameter exceeding the
maximum diameter indicated in the technical
data.
Cutters
The tooling can be used with the complete range
of commercial cutters (e.g: straight, rebate, profile
cutter, slotter cutter or grooved knife) with the
following technical data:
1. Allowed shank diameter 1/4"– 1/2".
2. Approved speed of cutter min. 30,000/min.
WARNING: DW626 max diameter to
use:
• Straight, rabbet or profile cutter with
max shank diameter (1/2"), Max
diameter 50 mm, Max cutting depth
10 mm.
• Slotter cutter with max shank diameter
(1/2"), Max diameter 25 mm
• Grooved knife with max shank
diameter (1/2"), Max diameter
40 mm and 4 mm cutting width.
ENGLISH
Residual Risks
c. Speed control dial
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
d. Parallel fence
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
e. Fine adjuster for parallel fence
f. Guide rods for parallel fence
g. Router base
h. Dust extraction adapter
i. Collet nut
j. Spindle lock
k. Revolver depth stop
l. Depth stop
m. Depth stop locking bolt
n. Depth stop adjuster
o. Graduation
INTENDED USE
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (z), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Router
1 Dust extraction adapter
1 Parallel fence with fine adjustment and guide rods
1 Collet (1/4")
1 Collet (1/2")
Your high performance DW626 router has been
designed for professional heavy duty routing wood,
wood products and plastics.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These routers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Soft Start Feature
The soft start feature allows to build up speed
slowly, thus preventing the cutter from walking off
the intended position when starting. The soft start
feature also reduces the immediate torque reaction
transmitted to the operator.
1 Guide bush diameter 30 mm
Electrical Safety
1 Spanner # 22
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
Your DEWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
a. On/off switch
• Safely dispose of the old plug.
b. Handle
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
27
EN GLI S H
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
extension cable suitable for the power input of this
tool (see technical data). The minimum conductor
size is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Inserting and Removing a Cutter
(fig. 2)
1. Press and hold down the spindle lock (j).
2. Using the 22 mm wrench, loosen the collet nut
(i) a few turns and insert a cutter (p).
3. Tighten the collet nut and release the spindle
lock (j).
WARNING: Never tighten the collet nut
without a cutter in the collet.
Replacing the Collet Assembly
(fig. 3)
This tool is supplied with 1/4" and 1/2" collets. Other
precision collets are also available as an option to
suit the cutter used. The collet and the collet nut are
inseparable.
1. Loosen the collet nut (i) completely.
2. Remove the collet assembly (q).
3. Fit a new assembly and tighten the collet nut.
Setting the Electronic
Speed Control Dial (fig. 1)
The speed is infinitely variable from 8,000 to 21,000
min-1 using the electronic speed control dial (c) for
uniform cutting results in all types of wood, plastics
and in aluminium.
28
– Turn the electronic speed control dial to the
required level. The correct setting, however, is a
matter of experience.
Generally, use the low setting for large diameter
cutters and the high setting for small diameter
cutters.
1 = 8,000 min-1
2 = 9,800 min-1
3 = 11,900 min-1
4 = 14,100 min-1
5 = 16,400 min-1
6 = 18,800 min-1
7 = 21,000 min-1
Adjusting the Depth of Cut
QUICK ADJUSTMENT USING THE GRADUATION (FIG. 4)
1. Loosen the plunge lock (r).
2. Loosen the depth stop locking bolt (m).
3. Lower the router carriage until the cutter is in
contact with the workpiece.
4. Tighten the plunge lock (r).
5. Adjust the depth of cut by moving the depth
stop adjuster (n) to zero on the graduation (o).
6. Lift the depth stop (l) until the pointer shows the
desired depth of cut on the graduation (o).
7. Tighten the depth stop locking bolt (m).
8. Loosen the plunge lock (r).
MULTIPLE DEPTH ADJUSTMENT USING
THE REVOLVER DEPTH STOP (FIG. 4)
The revolver depth stop (k) can be used in 5 different
depths. This is particularly useful for deep cuts,
performed in steps.
– Place a depth template between the depth stop
(l) and the revolver depth stop (k) to adjust the
exact cutting depth.
If required, use all five depths. For two positions, a
set screw is available.
FINE ADJUSTMENT (FIG. 4)
When not using a depth template, or if the depth of
cut needs readjustment, it is recommended to use
the fine adjuster (s).
– Adjust the depth of cut using the fine adjuster
(s). One turn corresponds to approx. 1 mm.
Limiting the Plunge Stroke (fig. 4)
For optimum convenience, the quick-release
adjustment nut (t) can be used to adapt the plunge
stroke to the adjusted depth of cut.
ENGLISH
1. Loosen the plunge lock (r).
2. Lower the router carriage as required.
Prior to Operation
3. Tighten the plunge lock (r).
1. Check that the cutter is correctly installed in
the collet.
4. Adjust the nut as required.
2. Set the cutting depth.
Fitting the Parallel Fence (fig. 5)
1. Fit the guide rods (f) to the router base (g).
2. Tighten the locking bolts on the router base.
3. Slide the parallel fence (d) over the rods.
4. Tighten the locking bolts (t) temporarily.
Fitting the Parallel Fence (fig. 6)
1. Draw a cutting line on the material.
2. Lower the router carriage until the cutter is in
contact with the workpiece.
3. Lock the carriage in this position.
4. Position the tool on the cutting line. The outer
cutting edge of the cutter must coincide with
the cutting line.
5. Slide the parallel fence (d) against the workpiece
and tighten the locking bolts (t). For fine
adjustment, loosen the end lock (u), use the
adjuster (e) and tighten the end lock (u).
Fitting a Guide Bush (fig. 7)
Together with a template, guide bushes play a
valuable part in cutting and shaping to a pattern.
1. Fit the guide bush (v) to the router base (g)
using the screws (w) as shown.
Dust Extraction (fig. 8)
WARNING: The dust extraction channel
is equipped with an integrated finger
guard (x). For optimum safety, always
use the dust extraction facility.
1. When working without the parallel fence,
connect a dust extractor hose to the dust
extraction adaptor (h).
2. When working with the parallel fence, connect
a dust extractor hose to the dust extraction
adaptor (y) under the parallel fence.
3. Whenever possible, connect a dust extraction
device designed in accordance with the relevant
regulations regarding dust emission.
3. Connect a dust extractor.
4. Make sure the plunge limiter is always locked
before switching on.
5. Select the optimal speed using the electronic
speed control dial.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: Always move your router
as indicated in fig. 9 (outer edges/inner
edges).
Proper Hand Position (fig. 10)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires each hand on the
handles (b).
Switching On and Off (fig. 1)
1. On: pull the switch (a) up.
2. Off: press the switch (a) down.
WARNING: Loosen the plunge limiter
and allow the router carriage to regain
its rest position before switching off.
Using Guide Bushes (fig. 7)
1. Secure the template to the workpiece using
end clamps.
2. Select and install an appropriate guide bush (v).
29
EN GLI S H
3. Subtract the diameter of the cutter from the
outside diameter of the guide bush and divide
by 2. This is the difference between template
and workpiece.
WARNING: If the workpiece is not thick
enough, place it on a piece of waste
wood.
Guiding Off a Batten
Where an edge guide cannot be used, it is also
possible to guide the router along a batten clamped
across the workpiece (with an overhang at both
ends).
Freehand Routing
Your router can also be used without any sort of
guide, e.g. for signwriting or creative work.
WARNING: Make shallow cuts only!
Use cutters with a max. diameter of
6 mm.
Routing with Pilot Cutters (fig. 2)
Where a parallel guide or guide bush are
inappropriate, it is possible to use pilot cutters (p) for
cutting shaped edges.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing
set-ups or when making repairs.
Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can
cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
30
ENGLISH
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
31
ESPAÑOL
FRESADORAS
DW626
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Datos técnicos
Tamaños de pinzas
Diámetro máximo de la fresa
Peso
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
2 columnas
70
5 posiciones
2 ajustables
8–12
50
6,8
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de la
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la
potencia acústica)
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3,6
Voltaje
V
Type
Potencia absorbida
W
Velocidad en vacío
min-1
Soporte de la fresadora
Penetración
mm
Tope de profundidad del revólver
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Valores totales de vibración (cantidad vectorial triaxial)
determinados según la norma EN60745:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
4.4
1.5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
32
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DW626
DEWALT declara que los productos descritos bajo
“datos técnicos” son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC. Si desea más información,
póngase en contacto con DEWALT en la dirección
indicada a continuación o bien consulte la parte
posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
04.10.2009
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
33
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
34
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
ESPAÑOL
Normas específicas de seguridad
adicionales para direccionadoras
• Mantenga la herramienta por las
superficies de agarre aisladas, ya que la
cuchilla podría entrar en contacto con su
propio cable. El corte de un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga
eléctrica al operador.
• Utilice fijaciones u otro tipo de método
para fijar y apoyar la pieza de trabajo en
una plataforma estable. Si sostiene el trabajo
con las manos o con su cuerpo estará inestable
y podrá hacer que pierda el control.
Normas específicas de seguridad
adicionales para cortadoras
Riesgos residuales
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad
correspondiente y la aplicación de los dispositivos
de seguridad, no pueden evitarse algunos riesgos
residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de lesiones personales debidas a las
partículas que saltan.
– Riesgo de quemaduras debido al calentamiento
de los accesorios durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales debido a uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
• Utilice siempre las cortadoras con un diámetro
de vástago que corresponda al tamaño de la
boquilla instalada en su herramienta.
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
• Utilice siempre cortadoras adecuadas para
una velocidad de 30.000 min-1 y señalizadas
correctamente.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
• No utilice nunca cortadoras cuyo diámetro
supere el diámetro máximo indicado en los
datos técnicos.
Ejemplo:
El Código de fecha (z), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
2010 XX XX
Año de fabricación
Cortadoras
La herramienta puede utilizarse con una amplia
variedad de cortadoras comerciales (por ej.:
cortador recto, de reducción, de perfil, de láminas o
ranurado) con los siguientes datos técnicos:
1. Permita un diámetro de vástago de
8 mm–12 mm.
2. Velocidad aprobada de corte min. 30.000/min.
ADVERTENCIA: Diámetro máximo de
uso de DW626:
• Cortadora recta, de reducción o de
perfil con un diámetro máximo de
vástago de 12 mm y un diámetro
máximo de 50 mm, una profundidad
de corte máxima de 10 mm
• Cortadora ranurada con diámetro
máximo de vástago de 12 mm,
diámetro máximo de 25 mm
• Cuchilla ranurada con diámetro
máximo de vástago de 12 mm,
diámetro máximo de 40 mm y ancho
de profundidad de 4 mm
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1 Fresadora
1 Adaptador de salida de serrín
1 Guía rectilínea con ajuste micrométrico y barras
directrices
1 Pinza (8 mm)
1 Pinza (12 mm)
1 Casquillo de guía ø 30 mm
1 Llave # 22
1 manual de instrucciones
1 diagrama de desmontaje
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
35
ESPAÑOL
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
a. Interruptor de marcha/parada
b. Palanca
c. Ruedecilla de control de velocidad
d. Guía rectilínea
e. Elemento de ajuste fino de la guía rectilínea
f. Barras directrices de la guía rectilínea
g. Base de la fresadora
h. Adaptador de salida de serrín
i. Tuerca de la pinza
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno aprobado y apto para la potencia de esta
herramienta (véanse los datos técnicos). El tamaño
mínimo del conductor es 1 mm2; la longitud máxima
es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
j. Inmovilizador del husillo
k. Tope de profundidad del revólver
l. Tope de profundidad
m. Tornillo de fijación del tope de profundidad
n. Elemento de ajuste del tope de profundidad
o. Graduación
USO PREVISTO
Su direccionadora DW626 de alto rendimiento
ha sido diseñada para operaciones profesionales
pesadas de direccionamiento de madera, productos
de madera y plástico.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas direccionadoras son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso por parte de operadores inexpertos requiere
supervisión.
Arranque suave
El arranque suave permite el incremento paulatino
de la velocidad, evitando que la fresa se salga de la
posición correcta durante el inicio. El arranque suave
también reduce la reacción de torsión inmediata
transmitida al operario.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Colocación y retirada de una fresa
(fig. 2)
1. Sujete y mantenga sujeto el inmovilizador del
husillo (j).
2. Valiéndose de la llave fija de 22 mm, afloje la
tuerca (9) de la pinza haciéndola girar unas
cuantas vueltas e introduzca una fresa (p).
3. Apriete la tuerca de la pinza y deje libre el
inmovilizador del husillo (j).
ADVERTENCIA: No apriete nunca la
tuerca de la pinza si no hay ninguna
fresa colocada en la pinza.
Sustitución de la pinza (fig. 3)
Esta herramienta se suministra con pinzas de 8 mm
y 12 mm. También existen dos pinzas de precisión
adicionales para ajustar a la fresa utilizada. La
pinza y la tuerca de la pinza forman un conjunto
inseparable.
1. Afloje completamente la tuerca (i) de la pinza.
2. Retire la pinza (q).
36
ESPAÑOL
3. Coloque una pinza nueva y apriete la tuerca de
la pinza.
Ajuste del control electrónico de
velocidad (fig. 1)
La velocidad puede variarse de forma progresiva
entre 8.000 y 21.000 min-1 utilizando la ruedecilla
de control electrónico de velocidad (c) a fin de
conseguir acabados de corte uniformes en cualquier
clase de madera, plástico y aluminio.
– Coloque el control en el nivel deseado. El ajuste
adecuado se aprende empíricamente.
Como norma general, utilice un ajuste bajo para
fresas de gran diámetro y un ajuste alto para fresas
de pequeño diámetro.
Si es necesario, utilice las cinco profundidades. Para
ajustar dos posiciones, tiene a su disposición un
tornillo de reglaje.
AJUSTE PRECISO (FIG. 4)
Cuando no utilice una plantilla de profundidad, o
si la profundidad de corte requiere un reajuste, se
recomienda utilizar el ajustador de precisión (s).
– Ajuste la profundidad de corte utilizando
el ajustador de precisión (s). Cada giro
corresponde aproximadamente a 1 mm.
Limitación de la carrera (fig. 4)
Para una máxima comodidad, se puede utilizar la
tuerca de ajuste de suelta rápida (t) para adaptar la
carrera a la profundidad de corte ajustada.
1 = 8.000 min-1
1. Afloje el pomo de bloqueo (r).
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
2. Baje el soporte de la fresadora según sea
necesario.
4 = 14.100 min-1
3. Apriete el pomo de bloqueo (r).
5 = 16.400 min
4. Ajuste las tuercas según sea necesario.
-1
6 = 18,800 min-1
7 = 21.000 min-1
Ajuste de la profundidad de corte
AJUSTE RÁPIDO MEDIANTE LA GRADUACIÓN (FIG. 4)
1. Afloje el pomo de bloqueo (r).
2. Afloje el tornillo de fijación del tope de
profundidad (m).
3. Baje el soporte de la fresadora hasta que la
fresa toque la pieza de trabajo.
4. Apriete el pomo de bloqueo (r).
Montaje de la guía rectilínea (fig. 5)
1. Monte las barras directrices (f) en la base de la
fresadora (g).
2. Apriete los tornillos de fijación de la base.
3. Deslice la guía rectilínea (d) sobre las barras.
4. Apriete provisionalmente los tornillos de
fijación (t).
Ajuste de la guía rectilínea (fig. 6)
1. Trace una línea en la parte del material en la que
va a practicar el corte.
5. Ajuste la profundidad del corte situando el
elemento de ajuste del tope de profundidad (n)
en cero en la graduación (o).
2. Baje el soporte de la fresadora hasta que la
fresa toque la pieza de trabajo.
6. Suba el tope de profundidad (l) hasta que la
aguja muestre la profundidad de corte deseada
en la graduación (o).
4. Coloque la herramienta sobre la línea trazada
para practicar el corte. El borde exterior de la
fresa debe coincidir con la línea trazada para
practicar el corte.
7. Apriete el tornillo de fijación del tope de
profundidad (m).
8. Afloje el pomo de bloqueo (r).
AJUSTE DE MÚLTIPLES PROFUNDIDADES UTILIZANDO
ELTOPE DE PROFUNDIDAD DEL REVÓLVER (FIG. 4)
El tope de profundidad del revólver (k) puede
utilizarse para ajustar 5 profundidades distintas. Esta
opción es particularmente útil para realizar cortes
profundos en diversas posiciones.
– Coloque una plantilla de profundidad entre el
tope de profundidad (l) y el tope de profundidad
de revólver (k) para ajustar la profundidad de
corte exacta.
3. Bloquee el soprte en esta posición.
5. Deslice la guía rectilínea (d) hasta que toque la
pieza de trabajo y apriete los tornillos de fijación
(t). Para que el ajuste sea más preciso, afloje
la llave final (u), use el elemento de ajuste (e) y
apriete la llave (u).
Montaje de un casquillo de guía
(fig. 7)
Junto con una plantilla, los casquillos de guía
desempeñan un papel importante a la hora de
practicar un corte y reproducirlo según un modelo.
37
ESPAÑOL
1. Monte el casquillo de guía (v) en la base de
la fresadora (g) utilizando los tornillos (w) de
la forma indicada.
Conexión de un extractor de polvo
(fig. 8)
ADVERTENCIA: El conducto de
extracción de polvo dispone de un
guardavarillas integrado (x). Para que la
seguridad sea óptima, utilice siempre el
dispositivo de extracción de polvo.
1. Cuando trabaje sin una guía rectilínea, conecte
un tubo extractor de polvo al adaptador de
extracción de polvo (h).
2. Cuando trabaje con una guía rectilínea, conecte
un tubo extractor de polvo al adaptador de
extracción de polvo (y) debajo de la guía
rectilínea.
3. Cuando sea posible, utilice un extractor de
aspiración diseñado de acuerdo con las
Directrices aplicables en relación con la emisión
de polvo.
Antes de trabajar:
1. Compruebe si la fresa está instalada en la pinza
de forma correcta.
2. Ajuste la profundidad de corte.
3. Conecte un extractor de polvo.
4. Asegúrese de que el pomo de bloqueo está
siempre inmovilizado antes de proceder a la
puesta en marcha.
5. Seleccione la velocidad óptima utilizando la
ruedecilla de control electrónico de velocidad.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
38
ADVERTENCIA: Desplace siempre la
fresadora de la forma indicada en la
fig. 9 (bordes exteriores/bordes
interiores).
Posición adecuada de las manos
(fig. 10)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que cada
mano repose en las empuñaduras (b).
Encendido y apagado (fig. 1)
1. On (encendido): empuje el interruptor (a) hacia
arriba.
2. Off (apagado): presione el interruptor (a) hacia
abajo.
ADVERTENCIA: Afloje el pomo de
bloqueo y haga que el soporte de
la fresadora vuelva a su posición
de reposo antes de proceder a la
desconexión.
Utilización de los casquillos de guía
(fig. 7)
1. Sujete la plantilla a la pieza de trabajo utilizando
abrazaderas en los extremos.
2. Seleccione e instale un casquillo de guía (v)
adecuado.
3. Reste el diámetro de la fresa del diámetro
exterior del casquillo de guía y divida el
resultado entre 2. Este valor indicará en qué
magnitud el tamaño de la plantilla debe ser
superior al de la pieza en la que va a practicarse
el corte.
ADVERTENCIA: Si la pieza de trabajo
no tiene suficiente espesor, colóquela
sobre un trozo de madera sobrante.
Utilización de un listón como guía
Cuando no se puede utilizar una guía de borde
rectilíneo, también es posible guiar la fresadora a lo
largo de un listón sujeto con abrazaderas a la pieza
de trabajo (dejando que el listón sobresalga por
ambos extremos).
ESPAÑOL
Utilización manual de la fresadora
También puede utilizar la fresadora sin ningún tipo
de guía, por ejemplo, para realizar rótulos o ejecutar
otros trabajos creativos.
ADVERTENCIA: ¡Realice sólo cortes
poco profundos! Utilice fresas con un
diámetro máximo de 6 mm.
Utilización de fresas piloto (fig. 2)
Cuando no es adecuado el empleo de una guía
rectilínea o de un casquillo guía, pueden utilizarse
fresas piloto (p) para la operación de corte en
bordes con formas complejas.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un mínimo
de mantenimiento. El funcionamiento satisfactorio
ininterrumpido depende de la limpieza regular y el
cuidado adecuado de la herramienta.
ADVERTENCIA: Para reducir
el riesgo de lesiones, apague y
desconecte la máquina de la fuente
de energía antes de instalar y de
retirar los accesorios, antes de
regular o cambiar los ajustes o
cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la
posición OFF. Un encendido accidental
puede causar lesiones.
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DEWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DEWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DEWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DEWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DEWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
39
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT, sólo
tiene que devolverla al punto de compra en
un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la
compró, para un reembolso completo o
cambio. El producto debe haber estado
sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
40
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
FRANÇAIS
DEFONCEUSE
DW626
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de
DEWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Caractéristiques techniques
Pinces de serrage
Diamètre des fraises, max.
Poids
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
2 colonnes
70
5 positions
2 réglables
8–12
50
6,8
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de
pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de
puissance acoustique)
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3,6
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Base
Plongée
Butée revolver
V
W
min-1
mm
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale) déterminées
d’après la norme EN 60745 :
Valeur de l’émission vibratoire ah
ah =
m/s²
Incertitude K =
m/s²
4,4
1,5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
41
FRANÇAIS
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW626
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe « Fiche technique » sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Ces produits sont également conformes aux normes
2004/108/EC. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DEWALT à l’adresse suivante ou vous
reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement
produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
04.10.2009
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
42
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
FRANÇAIS
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Directives de sécurité additionnelles
pour les défonceuses
• Tenez l’outil par les surfaces de saisie
isolées, car la défonceuse pourrait entrer
en contact avec son cordon. Toute coupe
d’un fil sous tension met les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocute
l’utilisateur.
43
FRANÇAIS
• Utilisez les pinces ou un autre moyen
pratique pour fixer et soutenir l’ouvrage sur
une plateforme stable. Tenir l’ouvrage dans
vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
– Risque de blessures corporelles en cas
d’utilisation prolongée
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Directives de sécurité additionnelles
pour les fraises
• Utiliser uniquement des fraises dont le diamètre
de queue correspond à la taille de la pince
montée sur l’outil.
• Utiliser uniquement des fraises qui conviennent
pour une vitesse d’au moins
30.000 tr/min et marquées en conséquence.
• Ne jamais utiliser des fraises dont le diamètre
excède le diamètre maximum repris dans les
caractéristiques techniques.
Fraises
L’outillage peut être utilisé avec la gamme complète
des fraises du commerce (par ex. fraise droite,
à feuillure, à mortaiser ou rainurer) ayant les
caractéristiques techniques suivantes :
1. Diamètre de queue admission 8 mm–12 mm.
2. Vitesse de fraise approuvée min 30.000 tr/min.
AVERTISSEMENT : DW626 diamètre
max à utiliser :
• Fraise droite, à feuillure ou profilée
avec un diamètre de queue max de
12 mm, un diamètre max de 50 mm
et une profondeur de coupe max de
10 mm
• Fraise à mortaiser avec un diamètre
de queue max de 12 mm et un
diamètre max de 25 mm
• Fraise à rainurer avec un diamètre de
queue max de 12 mm, un diamètre
max de 40 mm et une largeur de
coupe de 4 mm.
Risques résiduels
En dépit de l’application des réglementations
de sécurité en vigueur et de la mise en place de
dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation..
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (z), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
L’emballage contient :
1 Défonceuse
1 Adaptateur d’aspiration de poussières
1 Guide parallèle avec réglage micrométrique et
barres de guidage
1 Pince de serrage (8 mm)
1 Pince de serrage (12 mm))
1 Douille de guidage ø 30 mm
1 Clé plate # 22
1 manuel d’instruction
1 dessin éclaté
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Poignée
– Dégradation de l’ouïe
c. Variateur électronique
– Risque de blessures corporelles en raison des
particules projetées
d. Guide parallèle
– Risque de brûlures en raison des accessoires
qui chauffent pendant le fonctionnement
44
e. Réglage micrométrique du guide parallèle
f. Barres de guidage du guide parallèle
FRANÇAIS
g. Semelle
h. Adaptateur d’aspiration de poussières
i. Ecrou de la pince de serrage
j. Bouton de blocage de l’arbre
k. Butée revolver
l. Butée de profondeur
m. Vis de blocage de la butée de profondeur
n. Réglage rapide de la butée de profondeur
o. Echelle graduée
USAGE PRÉVU
Votre défonceuse DW626 hautes performances a
été conçue pour les applications professionnelles
lourdes de travail du bois, des produits à base de
bois et des matières plastiques.
NE PAS utiliser ces outils en milieu ambiant humide
ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces défonceuses sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
Dispositif de démarrage progressif
Le dispositif de démarrage progressif permet d’éviter
l’à-coup du démarrage transmis par la courroie
d’entraînement à l’opérateur, ce qui réduit l’usure
tout en augmentant le confort d’utilisation.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge homologuée et compatible avec la tension
nominale de cet outil (se reporter à la section Fiche
technique). La section minimale du conducteur est
de 1 mm2 pour une longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Montage et démontage d’une fraise
(fig. 2)
1. Enfoncer le bouton de blocage de l’arbre (j) et le
maintenir dans cette position.
2. Desserrer l’écrou de la pince de serrage (i) de
quelques tours au moyen de la clé plate 22 mm
et introduire une fraise (p).
3. Serrer l’écrou de la pince de serrage et relâcher
le bouton de blocage de l’arbre (j).
AVERTISSEMENT: Ne jamais serrer
l’écrou quand il n’y a pas de fraise dans
la pince de serrage.
Echange de la pince de serrage de
fraise (fig. 3)
L’outil est livrés avec des pinces de serrage de
8 mm et 12 mm. D’autres pinces de serrage haute
précision sont également disponibles. La pince de
serrage et son écrou sont inséparables.
1. Desserrer complètement l’écrou de la pince de
serrage (i).
2. Retirer la pince de serrage (q) entière.
3. Remplacer la pince de serrage et serrer l’écrou.
45
FRANÇAIS
Réglage de la vitesse électronique
(fig. 1)
Si nécessaire, régler les cinq profondeurs. Une vis
de réglage est prévue pour deux positions.
La vitesse de rotation est réglable en continu
de 8.000 à 21.000 min-1 au moyen du variateur
électronique (c) pour obtenir des résultats
uniformes dans tous les types de bois et de
plastique ainsi que dans l’aluminium.
Lorsque vous n’utilisez pas de gabarit d’épaisseur,
ou si la profondeur de coupe doit être réglée de
nouveau, il est conseillé d’utiliser le système de
réglage précis (s).
– Choisir le niveau désiré au moyen du variateur
électronique. Le réglage correct sera néanmoins
dicté par l’expérience.
De manière générale, choisir un régime bas pour
les fraises de grand diamètre et un régime haut
pour les fraises de petit diamètre.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
RÉGLAGE PRÉCIS (FIG. 4)
– Réglez la profondeur de coupe à l’aide
du système de réglage précis (s). Un tour
correspond à 1 mm environ.
Pour limiter la plongée (fig. 4)
L’écrou de réglage à déblocage rapide (t) permet
d’adapter la plongée à la profondeur de coupe
réglée.
1. Desserrer le blocage de la plongée (r).
4 = 14.100 min-1
2. Abaisser le corps de la défonceuse au niveau
désiré.
5 = 16.400 min-1
3. Serrer le blocage de la plongée (r).
6 = 18.800 min-1
4. Régler les écrous.
7 = 21.000 min-1
Réglage de la profondeur de coupe
RÉGLAGE RAPIDE AU MOYEN DE L’ÉCHELLE GRADUÉE
AVEC REMISE À ZÉRO (FIG. 4)
Montage du guide parallèle (fig. 5)
1. Introduire les barres de guidage (f) dans la
semelle (g).
2. Serrer les vis de blocage sur la semelle.
1. Desserrer le blocage de la plongée (r).
3. Faire glisser le guide parallèle (d) sur les barres.
2. Desserrer la vis de blocage de la butée
deprofondeur (m).
4. Serrer les vis de blocage (t) provisoirement.
3. Abaisser le corps de la défonceuse jusqu’à
ceque la fraise touche l’ouvrage.
4. Serrer le blocage de la plongée (r).
5. Régler la profondeur de coupe en mettant à
zérole réglage rapide (n) sur l’échelle graduée (o)
correspondante.
6. Relever la butée de profondeur (l) jusqu’à ceque
l’indice indique la valeur désirée surl’échelle
graduée (o).
7. Serrer la vis de blocage de la butée de
profondeur (m).
8. Desserrer le blocage de la plongée (r).
RÉGLAGE MULTIPLE AU MOYEN DE LA BUTÉE
REVOLVER (FIG. 4)
La butée revolver (k) permet de régler 5 profondeurs
de coupe différentes. Ceci est particulièrement utile
pour les coupes profondes, exécutées en plusieurs
passages.
– Placez un gabarit d’épaisseur entre la butée de
profondeur (l) et la butée revolver (k) pour régler
la profondeur de coupe exacte.
46
Réglage du guide parallèle (fig. 6)
1. Tracer une ligne sur l’ouvrage à usiner.
2. Abaisser le corps de la défonceuse jusqu’à ce
que la fraise touche l’ouvrage.
3. Verrouillez le corps dans cette position.
4. Positionnez l’outil sur la ligne tracée. Le taillant
extérieur de la fraise doit coïncider avec la ligne
tracée.
5. Faire glisser le guide parallèle (d) contre
l’ouvrage et serrer les vis de blocage (t). Pour
un réglage fin, desserrer le blocage final (u),
manipuler le réglage micrométrique (f) et serrer
le blocage final (u).
Montage d’une douille de copiage
(fig. 7)
En combinaison avec un gabarit, les douilles de
copiage forment un accessoire précieux pour la
reproduction de motifs.
FRANÇAIS
1. Monter la douille de copiage (v) dans la semelle
(g) au moyen des vis (w), comme l’indique le
dessin.
Aspiration de poussière (fig. 8)
AVERTISSEMENT : Le canal
d’aspiration de poussière est équipé
d’un protecteur intégré (x). Pour plus
de sécurité, toujours utiliser un système
d’aspiration de poussière.
1. Quand le guide parallèle n’est pas installé,
brancher un flexible d’aspiration sur
l’adaptateur (h).
2. Quand le guide parallèle est installé, brancher
un flexible d’aspiration sur l’adaptateur (y) sous
le guide parallèle.
3. Dans la mesure du possible, toujours raccorder
un aspirateur mis au point en conformité avec
les directives relatives à l’émission de poussière.
Avant la mise en marche:
1. Vérifier que la fraise est montée correctement
dans la pince de serrage.
2. Régler la profondeur de coupe.
3. Brancher un aspirateur de poussière.
4. Vérifier que le limiteur de plongée est bloqué
avant de mettre la défonceuse en marche.
5. Choisir la vitesse optimale au moyen du
variateur électronique.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT : Toujours déplacer
la défonceuse en respectant le sens
d’attaque indiqué dans la fig. 9 (bords
extérieurs/intérieurs).
Position correcte des mains (fig. 10)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains nécessite une main
chacune des poignées (b).
Mise en marche et arrêt (fig.1)
1. Marche : appuyez sur l’interrupteur (a) dans la
position supérieure.
2. Arrêt : enfoncez l’interrupteur (a).
AVERTISSEMENT : Tourner la poignée
(o) pour débloquer la plongée et laisser
le corps de la défonceuse remonter
en position de repos avant d’arrêter la
machine.
Utilisation des douilles de copiage
(fig. 7)
1. Fixer le gabarit sur la pièce à usiner au moyen
de serre-joints.
2. Choisir et monter une douille de copiage (v)
adaptée.
3. Soustraire le diamètre de la fraise du
diamètreextérieur de la douille de copiage et
diviser par deux. Ceci indiquera de combien le
gabarit doit dépasser de la pièce à usiner.
AVERTISSEMENT : Si la pièce à usiner
n’est pas suffisamment épaisse, la
placer sur un morceau de bois ordinaire.
Guidage avec règle
Quand l’utilisation d’un guide parallèle est exclue,
il est possible de guider la défonceuse au moyen
d’une règle fixée solidement sur la pièce à usiner
(dépassant à ses deux extrémités).
Défonçage à la volée
Votre défonceuse peut aussi être utilisée sans aucun
guide, par exemple pour tracer des lettres et pour
des travaux décoratifs.
AVERTISSEMENT : Exécuter
uniquement des passages de faible
profondeur! Utiliser des fraises d’un
diamètre maxi. de 6 mm.
47
FRANÇAIS
Défonçage avec des fraises à téton
de guidage (fig. 2)
Quand l’utilisation d’un guide parallèle ou d’une
douille de copiage est exclue, il est possible d’utiliser
des fraises à téton de guidage (p) pour reproduire ou
suivre des formes complexes.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
48
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DEWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DEWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DEWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
49
ITALIANO
ELETTROFRESATRICE
DW626
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DEWALT. Anni di esperienza
nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DEWalt uno dei partner più affidabili per chi
necessita di elettroutensili professionali.
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Dati tecnici
Capacità pinza
Dia. fresa, max.
Peso
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
2 columns
70
5-step
2 adjustable
8–12
50
6,8
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione
sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza
sonora)
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3.6
Tensione
Type
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Supporto elettrofresatrice
Immersione
Regolazione profondità
V
W
min-1
mm
Valori di vibrazione totali (somma vettoriale triassiale)
determinati in base allo standard EN 60745:
Valore di emissione vibrazioni ah
ah =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
4,4
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
50
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DW626
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati
tecnici” sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC. Per ulteriori informazioni, contattare
DEWALT all’indirizzo seguente o vedere sul retro del
manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
04.10.2009
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
51
ITALIANO
b)
c)
d)
e)
f)
g)
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
52
c)
d)
e)
f)
g)
Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive per
elettrofresatrici
• Eseguendo lavori in cui l’apparato da
taglio può entrare in contatto con il cavo
di alimentazione, afferrarlo tramite le
apposite impugnature isolanti. Gli accessori
da taglio che vengono a contatto con un cavo
sotto tensione trasmettono la corrente elettrica
anche alle parti metalliche esposte dell’apparato
e possono provocare la folgorazione
dell’operatore.
ITALIANO
• Usare morse o altri metodi pratici per
fissare e bloccare il pezzo da lavorare ad
una piattaforma stabile. Tenere il lavoro con
le mani o contro il corpo non assicura la stabilità
e potrebbe portare ad una perdita del controllo.
Norme di sicurezza specifiche per
frese
– Rischio di ustioni legato ad accessori che
diventano incandescenti con l’uso.
– Rischio di lesioni personali determinate da un
uso prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• Utilizzare sempre frese con diametro
corrispondente alla misura delle pinze montate
sulla fresatrice.
• Usare sempre frese omologate ad operare ad
una velocità di 30.000 giri/min-1 e marcate in
modo conforme.
• Non usare mai frese con un diametro
eccedente quello massimo indicato nei dati
tecnici.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (z), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Frese
L’apparato può essere impiegato con una vasta
gamma di frese commerciali (es.: per taglio dritto,
per battentatura, per sagomatura, per modanature e
scanalature) con i seguenti dati tecnici:
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1. Diametro del codolo consentito 8 mm–12 mm.
1 Elettrofresatrice
2. Velocità approvata della fresa min.
30.000 giri/min.
AVVERTENZA: DW626 diametro
massimo da utilizzare:
• Fresa per taglio dritto, battentatura o
sagomatura con un diametro massimo
del codolo (12 mm), diametro
massimo di 50 mm, profondità di
taglio massima di 10 mm
• Fresa per modanatura con un
diametro del codolo massimo
(12 mm), diametro massimo di 25 mm
• Fresa per scanalatura con un diametro
del codolo massimo
(12 mm), diametro massimo di
40 mm e larghezza di taglio di 4 mm
1 Adattatore di aspirazione polvere
Rischi residui
1 Squadra laterale con vite micrometrica e barre
guida
1 Pinza (8 mm)
1 Pinza (12 mm)
1 Boccola di guida ø 30 mm
1 Chiave # 22
1 Manuale di istruzioni
1 Illustrazione esplicativa
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in
materia di sicurezza e la messa in opera di dispositivi
di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui.
a. Interruttore acceso/spento
Ad esempio:
b. Impugnatura
– Menomazione dell’udito.
c. Regolatore velocità
– Rischi di lesioni personali a causa di schegge
volanti.
d. Squadra laterale
53
ITALIANO
e. Vite micrometrica per squadra laterale
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
f. Barre di guida per squadra laterale
g. Base elettrofresatrice
h. Adattatore di aspirazione polvere
i. Dado stringipezzo
j. Blocca-albero
k. Regolazione profondità
l. Arresto profondità
m. Vite di bloccaggio arresto profondità
n. Regolatore arresto profondità
o. Graduazione
DESTINAZIONE D’USO
La vostra elettrofresatrice ad alte prestazioni DW626
è stata concepita per applicazioni professionali di
lavorazione su legno, prodotti legnosi e materiali
plastici.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Queste elettrofresatrici sono apparati elettrici
professionali.
NON consentire a bambini di entrare in contatto
con l’apparato. L’uso di questo apparato da parte di
persone inesperte deve avvenire sotto sorveglianza.
Funzione di avviamento lento
Il limitatore di spunto consente un’erogazione
graduale di corrente all’apparecchio nella fase di
avviamento, impedendo pertanto alla fresa di uscire
dalla posizione desiderata all’avviamento. Tale
caratteristica permette quindi accelerazioni «dolci» e
riduce la coppia di reazione trasmessa all’operatore.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
54
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato, idoneo alla potenza di ingresso
di questo apparato (vedere i dati tecnici). La sezione
minima del conduttore è 1 mm2 e la lunghezza
massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Inserimento e rimozione di una fresa
(fig. 2)
1. Premere il tasto bloccaggio albero (j) e tenerlo
premuto.
2. Mediante chiave da 22 mm, allentare il dado
stringipinza (i) di alcuni giri ed inserire
l’utensile (p).
3. Serrare il dado stringipinza e rilasciare il tasto
bloccaggio albero (j).
AVVERTENZA: Non serrare mai il dado
stringipinza senza che nella pinza vi sia
inserita una fresa.
Sostituzione della pinza (fig. 3)
Questo attrezzo è provvisto di collarini da 8 mm e
12 mm. Vi sono poi altre due pinze di precisione
opzionali adatte per gli utensili previsti. Il collarino e il
relativo dado non sono separabili.
1. Allentare completamente il dado (i) della pinza.
2. Togliere la pinza (q).
3. Colocare una pinza nuova e serrare il dado della
pinza.
Regolazione elettronica (fig. 1)
La velocità è variabile e regolabile tra 8.000 e 21.000
giri/min tramite regolatore elettronico (c) al fine di
ITALIANO
ottenere il miglior risultato di lavorazione su tutti i tipi
di legno, plastica e alluminio.
– Ruotare il selettore portandolo al livello
desiderato. La scelta è comunque una
questione di esperienza.
Usare il valore inferiore per gli utensili di diametro
maggiore e il valore di regolazione superiore per gli
utensili di diametro inferiore.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
4 = 14.100 min-1
5 = 16.400 min-1
6 = 18.800 min-1
7 = 21.000 min-1
Se richiesto, utilizzare tutte e 5 profondità. Per due
posizioni è disponibile una vite di registrazione.
REGOLAZIONE DI PRECISIONE (FIG. 4)
Se non si utilizza una sagoma di profondità, oppure
se è necessario regolare nuovamente la profondità
di taglio, si suggerisce di usare il regolatore di
precisione (s).
– Impostare la profondità di taglio utilizzando il
regolatore di precisione (s). Un giro corrisponde
a circa 1 mm.
Limitazione della corsa
dell’avanzamento a tuffo (fig. 4)
Per il massimo della praticità, è possibile utilizzare
il dado di regolazione a smontaggio rapido (t) per
regolare l’avanzamento a tuffo in base alla profondità
di taglio impostata.
Regolazione della profondità
di taglio
1. Allentare il fermo di profondità dell’avanzamento
a tuffo (r).
LA GRADUAZIONE CONSENTE UNA REGOLAZIONE
RAPIDA (FIG. 4)
2. Abbassare il supporto elettrofresatrice nella
misura del necessario.
1. Allentare il fermo di profondità dell’avanzamento
a tuffo (r).
3. Serrare il fermo di profondità dell’avanzamento a
tuffo (r).
2. Allentare il dado di bloccaggio del fermo di
profondità (m).
4. Regolare i dadi nella misura del necessario.
3. Abbassare la macchina sul supporto a colonna,
fino a portare la fresa a contatto del pezzo.
Montaggio della squadra laterale
(fig. 5)
4. Serrare il fermo di profondità dell’avanzamento a
tuffo (r).
1. Montare le barre guida (f) alla base
dell’elettrofresatrice (g).
5. Regolare la profondità di taglio azzerando
il regolatore di arresto di profondità (n) sulla
graduazione (o).
2. Stringere le viti di fissaggio.
6. Sollevare l’arresto di profondità (l) fintantoché
l’indicatore non indicherà la profondità
desiderata di taglio sulla graduazione (o).
4. Serrare a mano le viti (t).
7. Stringere il dado di bloccaggio del fermo di
profondità (m).
8. Allentare il fermo di profondità dell’avanzamento
a tuffo (r).
REGOLAZIONE MULTIPLA DELLA PROFONDITÀ MEDIANTE
ARRESTO A REVOLVER (FIG. 4)
L’arresto di profondità a revolver (k) può essere
utilizzato per impostare 5 differenti profondità.
Questo è particolarmente utile per incisioni in
profondità, realizzate a gradini.
– Per ottenere la profondità di taglio corretta,
posizionare una sagoma di profondità tra il
fermo di profondità (l) e l’arresto di profondità a
revolver (k).
3. Fate scorrere la squadra laterale (d) lungo le
barre guida.
Regolazione della squadra laterale
(fig. 6)
1. Tracciare la linea di taglio sul materiale.
2. Abbassare la macchina sul supporto a colonna,
fino a portare la fresa a contatto del pezzo.
3. Bloccare il supporto in questa posizione.
4. Posizionare l’attrezzo sulla linea di taglio.
Il bordo tagliente esterno della fresa deve
coincidere con la linea di taglio.
5. Fate scorrere la squadra laterale (d) contro il
pezzo e stringere le viti di bloccaggio (t). Per
effettuare una microregolazione, allentare il
55
ITALIANO
fermo finale (u), utilizzare la vite micrometrica (e)
e serrare il fermo finale (u).
Fissaggio del canotto guida (fig. 7)
Unitamente con una dima, i canotti guida svolgono
un ruolo molto importante nella realizzazione di
fresature e sagomature secondo un modello.
1. Montare il canotto (v) sulla base della macchina
(g) mediante le viti (w) come indicato.
Collegamento ad un aspiratore
(fig. 8)
AVVERTENZA: Il canale di aspirazione
è corredato di un dispositivo salvamano
integrato (x). Per avere il massimo di
sicurezza, utilizzare sempre l’aspirazione.
1. Dovendo lavorare senza la squadra laterale,
collegare la manichetta di aspirazione
all’adattatore di aspirazione (h).
2. Dovendo lavorare con la squadra laterale,
collegare una manichetta di aspirazione
all’adattatore di aspirazione (y) sotto la squadra
laterale.
3. Impiegare aspiratori polveri conformi alle direttive
pertinenti relative alle emissioni di polveri.
Prima del funzionamento:
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: Far avanzare sempre
il materiale nel senso indicato in fig. 9
(bordi esterni/ bordi interni).
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 10)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede ogni mano
sulle impugnature (b).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
1. On: tirare in alto l’interruttore (a).
2. Off: spingere l’interruttore (a).
AVVERTENZA: Prima di spegnere
la macchina sbloccare il fermo di
profondità dell’avanzamento a tuffo
e lasciare l’elettrofresatrice nella sua
posizione di riposo, scorrendo lungo il
supporto a colonna.
Impiego canotti di guida (fig. 7)
1. Controllare che la fresa sia correttamente
inserita nella pinza.
1. Fissare la dima a copiare al pezzo tramite
morsetti sulle estremità.
2. Regolare la profondità di taglio.
2. Scegliete ed applicate un canotto guida adatto
allo scopo (v).
3. Collegare un aspiratore esterno.
4. Verificare che il limitatore del movimento a
tuffo sia sempre bloccato prima di accendere
l’utensile.
5. Selezionare la velocità ottimale utilizzando la
rotella per il controllo della velocità.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
56
3. Sottrarre il diametro della fresa al diametro
esterno del canotto guida e dividete per 2.
In questo modo otterrete di quanto la dima deve
essere spostata indietro rispetto al pezzo da
lavorare.
AVVERTENZA: Se la larghezza del
pezzo non fosse sufficiente disporre
sotto la dima uno spessore di legno di
recupero.
Utilizzando un listello come guida
Quando non si può utilizzare un bordo come guida,
è possibile guidare l’elettrofresatrice seguendo una
listarella fissata con morsetti lungo il pezzo (che
sopravanza su entrambi i lati).
Esecuzione a mano libera
ITALIANO
L’elettrofresatrice può essere utilizzata anche senza
alcun tipo di guida per eseguire lavori p.es. di
scrittura e decorazione.
AVVERTENZA: Fare solo tagli di
profondità ridotta, ripassando il materiale
diverse volte se necessario. Utilizzate
solo frese di diametro massimo 6 mm.
Cuscinetto guida (fig. 2)
Qualora non sia possibile utilizzare la guida parallela
od un canotto guida, è possibile utilizzare una fresa
completa di cuscinetto guida (p) per la profilatura di
bordi sagomati.
MANUTENZIONE
Questo elettroutensile DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. Un’operazione soddisfacente
in modo continuo dipende dalla manutenzione
adeguata dell’utensile e regolare pulitura
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, spegnere
lo strumento e disconnettere
la spina dalla presa di corrente
prima di installare e rimuovere
qualunque accessorio, prima di
regolare le impostazioni o durante
le riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione OFF. Un
avvio accidentale può causare lesioni
personali.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
da DEWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DEWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
57
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
58
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto.
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com
NEDERLANDS
BOVENFREES
DW626
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DEWALT gekocht.
Door haar jarenlange ervaring, grondige
productontwikkeling en innovatie heeft DEWALT zich
tot één van de meest betrouwbare partners voor
gebruikers van professioneel elektrisch gereedschap
ontwikkeld.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Technische gegevens
Spantang
Max. freesdiameter
Gewicht
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
tweezuilenvoet
70
5-traps
2 instelbaar
8–12
50
6,8
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3,6
Spanning
Type
Opgenomen vermogen
Toerental, onbelast
Freesgeleiding
Freesdiepte
Revolver diepte-aanslag
V
W
min-1
mm
Totale trillingswaarden (triax vectorsom) bepaald
conform EN 60745:
Trillingsuitstootwaarde ah
ah =
onzekerheid K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
59
NEDERLANDS
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW626
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-17.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
04.10.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
60
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende Speciale Veiligheidsregels voor Bovenfrezen
• Houd het elektrisch gereedschap vast bij de
geïsoleerde handgrepen, omdat de frees het
61
NEDERLANDS
eigen snoer kan raken. Wanneer een draad
waar spanning op staat, wordt doorgesneden,
kunnen ijzeren onderdelen van het gereedschap
onder spanning komen te staan en kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
• Zet met klemmen of op een andere
praktische manier het werkstuk vast op
een stabiele ondergrond. Wanneer u het
werkstuk vasthoudt met de hand of het tegen
uw lichaam gedrukt houdt, is het instabiel en
kunt u de controle verliezen.
Aanvullende Speciale
Veiligheidsregels voor Frezen
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op lichamelijke letsels door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden door bijbehoren die
warm worden tijdens de bediening.
– Risico op lichamelijke letsel door langdurig
gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
• Gebruik altijd frezen met een schachtdiameter
die overeenkomt met de afmeting van
de spantang die op uw gereedschap is
gemonteerd.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
• Gebruik altijd frezen die geschikt zijn voor
een snelheid van 30.000 min-1 en die
overeenkomstig zijn gemarkeerd.
Voorbeeld:
• Gebruik nooit frezen met een diameter die
groter is dan de maximumdiameter die in de
technische gegevens wordt aangeduid.
Frezen
De datumcode (z), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
De bewerking kan worden uitgevoerd met het
complete assortiment commerciële frezen (bijv.:
recht, rabat, profielfrees, sleuvenfrees of gegroefd
mes) met de volgende technische gegevens:
1 Bovenfrees
1 Stofafzuigadapter
1 Parallelaanslag met fijninstelling en geleidestangen
1. Toegestane schachtdiameter 8 mm–12 mm.
1 Spantang (8 mm)
2. Goedgekeurde freessnelheid van min.
30.000/min.
1 Spantang (12 mm)
WAARSCHUWING: DW626 max. te
gebruiken diameter:
• Rechte frees, rabat- of profielfrees met
max. schachtdiameter (12 mm), Max.
diameter 50 mm, Max. freesdiepte
10 mm
• Sleuvenfrees met max.
schachtdiameter (12 mm), Max.
diameter 25 mm
• Gegroefd mes met max.
schachtdiameter (12 mm), Max.
diameter 40 mm en 4 mm
freesbreedte
1 Sjabloongeleider ø 30 mm
1 Steeksleutel # 22
1 Gebruiksaanwijzing
1 Vergrote tekening
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden.
b. Hendel
Dit zijn:
c. Stelwiel van de elektronische snelheidsregeling
62
a. Aan/uit-schakelaar
NEDERLANDS
d. Parallelaanslag
e. Fijninstelling voor parallelaanslag
f. Geleidestangen voor parallelaanslag
g. Freeszool
h. Stofafzuigadapter
i. Spantangmoer
j. Spindelblokkering
k. Revolver-diepteaanslag
l. Diepteaanslag
m. Diepteaanslag-borgschroef
n. Diepteaanslaginstelling
o. Schaalverdeling
GEBRUIKSDOEL
Uw high-performance frees DW626 is ontworpen
voor professionele, zware freestoepassingen voor
hout, houtproducten en kunststoffen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Plaatsen en verwijderen van een
frees (fig. 2)
1. Druk de spindelblokkering (j) in en houd deze
ingedrukt.
Deze bovenfrezen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
2. Draai met de meegeleverde 22 mm steeksleutel
de spantangmoer (i) enige slagen los en plaats
een frees (p) in de spantang.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
3. Draai de spantangmoer aan en laat de
spindelblokkering (j) los.
Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de
motor bij het starten van de machine langzaam
op toeren. De frees blijft daardoor goed op
de plaats waar gefreesd moet worden. De
aanloopstroombegrenzing voorkomt tevens dat er
een aanloopschok optreedt bij het starten van de
frees.
WAARSCHUWING: Draai nooit de
spantangmoer vast wanneer er geen
frees in de spantang zit.
Vervangen van de spantang (fig. 3)
Deze machine wordt geleverd met 8 mm en 12 mm
spantangen. Er zijn nog andere precisiespantangen
verkrijgbaar voor andere freesmaten. De spantang
en de spantangmoer vormen één geheel.
1. Draai de spantangmoer (i) geheel los.
Elektrische veiligheid
2. Verwijder de spantang (q).
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
3. Plaats een nieuwe spantang en draai
despantangmoer vast.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
Instellen van de elektronische
snelheidsregeling (fig.1)
Met behulp van het stelwiel van de elektronische
snelheidsregeling (c) is de draaisnelheid traploos
instelbaar van 8.000 tot 21.000 min-1. Dit
garandeert optimale freesresultaten in alle
houtsoorten, kunststoffen en aluminium.
– Zet het stelwiel in de gewenste stand. De juiste
instelling wordt proefondervindelijk vastgesteld.
63
NEDERLANDS
Kies een lage snelheid voor frezen met een grote
diameter en een hogere waarde voor frezen met een
kleine diameter.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
4 = 14.100 min-1
5 = 16.400 min-1
6 = 18.800 min-1
7 = 21.000 min-1
Instellen van de freesdiepte
SNELINSTELLING MET BEHULP VAN DE SCHAALVERDELING (FIG. 4)
1. Draai de blokkeerhendel (r) los.
2. Draai de borgschroef (m) van de diepteaanslag
los.
3. Druk de freesgeleiding naar beneden totdat de
frees het werkstuk raakt.
4. Draai de blokkeerhendel vast (r).
5. Stel de zaagdiepte in door de
diepteaanslaginstelling (n) op de nul van de
schaalverdeling (o) te zetten.
6. Til de diepteaanslag op (l) totdat de aanwijzer
de gewenste zaagdiepte op de schaalverdeling
aangeeft (o).
7. Draai de borgschroef (m) van de diepteaanslag
vast.
8. Draai de blokkeerhendel (r) los.
Meervoudige diepte-instelling
MET BEHULP VAN DE REVOLVER-DIEPTEAANSLAG (FIG. 4)
Met de revolver-diepteaanslag (k) kunt u 5
verschillende diepten instellen. Dit is met name
handig bij het frezen van diepe groeven, waarbij
stapsgewijs gewerkt wordt.
– Plaats een dieptemal tussen de diepteaanslag
(l) en de revolver-diepteaanslag (k) om de juiste
diepte te bepalen.
Indien gewenst, kunt u alle vijf freesdieptes
gebruiken. Voor twee standen, is een instelschroef
voorzien.
FIJNINSTELLING (FIG. 4)
Indien u geen dieptemal gebruikt, of indien de
freesdiepte opnieuw dient te worden aangepast, is
het gebruik van de fijninstelling (s) aan te bevelen.
64
– Stel de freesdiepte in met behulp van de
fijninstelling (s). Eén draai komt overeen met ca.
1 mm.
Vastzetten van de blokkeerhendel
(fig. 4)
Voor een optimaal bedieningsgemak, kan de
snelinstelontgrendeling (t) worden gebruikt om de
diepteaanslag aan de ingestelde freesdiepte aan te
passen.
1. Draai de blokkeerhendel (r) los.
2. Laat de freesgeleiding zover naar beneden als
gewenst.
3. Draai de blokkeerhendel vast (r).
4. Stel de moeren bij zover als gewenst.
Bevestigen van de parallelaanslag
(fig. 5)
1. Steek de geleidestangen (f) in de freeszool (g).
2. Draai de borgschroeven op de freeszool.
3. Schuif de parallelaanslag (d) over de
geleidestangen.
4. Draai de borgschroeven (t) handvast.
Instellen van de parallelaanslag
(fig. 6)
1. Teken een freeslijn op het werkstuk.
2. Druk de freesgeleiding naar beneden totdat de
frees het werkstuk raakt.
3. Vergrendel de geleiding in deze stand.
4. Plaats de machine op de freeslijn. De buitenste
snijkant van de frees moet samenvallen met de
freeslijn.
5. Schuif de parallelaanslag (d) tegen het werkstuk
en draai de borgschroeven (t) vast.
Voor fijninstelling draai de eindborging (u) los en
stel de parallelaanslag (f) in met behulp van de
fijninstelling (e) en de draai de eindborging (u)
vast.
Monteren van een sjabloongeleider
(fig. 7)
Sjabloongeleiders en mallen vormen een praktisch
hulpmiddel voor het frezen volgens een bepaald
patroon.
1. Monteer de sjabloongeleider (v) op de freeszool
(g) met behulp van de schroeven (w) zoals
afgebeeld.
NEDERLANDS
Juiste positie van de handen (fig. 10)
Aansluiten van een
stofafzuigsysteem (fig. 8)
WAARSCHUWING: Het
stofafzuigkanaal is voorzien van een
ingebouwde vingerbescherming (x).
Gebruik altijd het stofafzuigsysteem voor
een optimale veiligheid.
1. Sluit een stofafzuigslang aan op de
stofzuigadapter (h), wanneer zonder
parallelaanslag wordt gewerkt.
2. Sluit een stofafzuigslang aan op de
stofzuigadapter (y) onder de parallelaanslag,
wanneer met parallelaanslag wordt gewerkt.
3. Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan
die voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
Voor gebruik
1. Controleer of de frees correct in de spantang is
gemonteerd.
2. Stel de freesdiepte in.
3. Sluit een stofafzuigsysteem aan.
4. Controleer altijd of de blokkeerhendel is
geborgd alvorens de machine in werking te
stellen.
5. Kies de optimale draaisnelheid met behulp
van het stelwiel van de elektronische
snelheidsregeling.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Beweeg de
machine altijd zoals afgebeeld in fig. 9
(buiten- en binnenranden).
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u uw handen op de
handgrepen (b).
In- en uitschakelen (fig. 1)
1. Aan: trek op de schakelaar (a) omhoog.
2. Uit: duw op de schakelaar (a) omlaag.
WAARSCHUWING:Zet de
blokkeerhendel vrij en wacht totdat
de freesmotor in de uitgangspositie is
gekomen alvorens de machine uit te
schakelen.
Gebruik van de sjabloongeleider
(fig. 7)
1. Bevestig de freesmal op het werkstuk met
behulp van lijmtangen.
2. Kies en monteer de juiste sjabloongeleider (v).
3. Bepaal de diameter van de frees, trek deze
waarde af van de buitendiameter van de
sjabloongeleider en deel dit door 2. Aldus
bepaalt u de grootte van de freesmal ten
opzichte van het te bewerken gedeelte.
WAARSCHUWING: Indien het
werkstuk niet dik genoeg is, plaats het
dan op een stuk afvalhout.
Gebruik van een geleidelat
Wanneer geen kantgeleider kan worden gebruikt,
kan de bovenfrees langs een geleidelat worden
bewogen. Klem de lat over de gehele lengte goed
vast en laat deze aan beide zijden een stukje
uitsteken.
Frezen zonder geleider
Uw bovenfrees kan ook zonder geleider worden
gebruikt, bijv. voor decor- en tekstfrezen.
WAARSCHUWING: Maak uitsluitend
ondiepe sleuven! Gebruik frezen met
een maximum diameter van 6 mm.
65
NEDERLANDS
Frezen met aanlooptap (fig. 2)
Wanneer geen parallel- of sjabloongeleider kan
worden toegepast, kan een frees met aanlooptap
(p) worden gebruikt bij het frezen van kanten en
ingewikkelde vormen.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het risico
van letsel te verminderen, moet u de
unit uitzetten en de stekker van de
machine uit het stopcontact halen
vóór de installatie en verwijdering
van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderingen van instellingen of
als u reparaties uitvoert. Controleer
of de triggerschakelaar in de UIT-positie
staat. Een toevallige activering kan
verwondingen veroorzaken.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
66
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
67
NORSK
HÅNDOVERFRES
DW626
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DEWALT. Mangeårig
erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør
DEWALT til en svært pålitelig partner for profesjonelle
brukere av elektriske verktøy.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Tekniske spesifikasjoner
Spennhylse størrelser
Fres, diameter maks.
Vekt
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
2 søyler
70
5-traps
2 instelbaar
8–12
50
6,8
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
100
3,6
Spenning
Type
Motoreffekt
Turtall, ubelastet
Håndoverfresvogn
Inntregning
Revolverdybdestopp
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
V
W
min-1
mm
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
68
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) fastsatt
i henhold til EN 60745:
Vibrasjonsverdier ah
ah =
Usikkerhet K =
Sikringer:
Europa
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
NORSK
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINERIDIREKTIV
DW626
DEWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under ”tekniske data” er i samsvar med:
2006/42/EC , EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC. For mer informasjon, vennligst
kontakt DEWALT på følgende adresser eller se
baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
04.10.2009
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
c)
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
69
NORSK
d)
e)
f)
g)
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
70
g)
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
håndoverfreser
• Hold elektroverktøyet i de isolerte
gripeoverflater fordi fresen kan komme
i kontakt med sin egen ledning. Å kappe
en strømførende ledning kan føre til at
eksponerte metalldeler på elektroverktøyet blir
strømførende, og kan gi brukeren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk måte
å sikre og støtte arbeidsstykket på en
stabil plattform. Å holde arbeidsstykket i dine
hender eller mot kroppen er ustabilt, og kan føre
til at du mister kontroll.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
freser
• Bruk alltid freser med skaftdiameter tilsvarende
chucken installert på verktøyet.
• Bruk alltid freser som passer for en hastighet på
30.000 min-1 og som er merket slikt.
• Bruk aldri freser med større diameter enn angitt
maksimal diameter under tekniske data.
Freser
Verktøyet kan brukes med hele serien av feser i
vanlig salg (f.eks.: rett, fals, profilfres, slissefres eller
sporkniv) med følgende tekniske data:
1. Tillatt skaftdiameter 8 mm–12 mm.
2. Godkjent fresehastighet min. 30.000/min.
ADVARSEL: DW626 maks diameter for
bruk:
• rett-, fals- eller profilfres med maks
skaftdiameter (12 mm), maks diameter
50 mm, maks fresedybde 10 mm
• Slisefres med maks skaftdiameter
(12 mm), maks diameter 25 mm
• Sporkniv med mak skaftdiameter
(12 mm), maks diameter 40 mm og
4 mm fresebredde
NORSK
Annen risiko
a. Strømbryter
Selv om alle gjeldende sikkerhetsforskrifter følges
og sikkerhetsvern brukes, er det ikke mulig å unngå
visse typer risiko.
b. Håndtak
Disse er:
e. Finjusterer for parallellanlegg
c. Turtall-regulator
d. Parallellanlegg
– Svekking av hørsel.
f. Føringsstenger for parallellanlegg
– Risiko for personlig skade på grunn av flyvende
partikler.
g. Bunnplate håndoverfres
– Risiko for brannsår på grunn av tilbehør som blir
varme i løpet av drift.
– Risiko for personlig skade på grunn av forlenget
bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
h. Adapter for avsuging av støv
i. Spennmutter
j. Spindellås
k. Revolverdybdestopp
l. Dybdestopp
m. Låsebolt for dybdestopp
n. Justerer for dybdestopp
o. Skala
BRUKSOMRÅDE
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (z), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1 Håndoverfres
1 Adapter for avsuging av støv
1 Parallellanlegg med mikrojustering og
føringsstenger
1 Spennhylse (8 mm)
1 Spennhylse (12 mm)
1 Føringshylse ø 30 mm
1 Nøkkel # 22
1 brukerhåndbok
1 diagram
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
Den høyytelses DW626 håndoverfres er designet for
profesjonell tung bruk for fresing av tre, treprodukter
og plast.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved
nærvær av brennbare væsker eller gasser.
Disse håndoverfresene er profesjonelle verktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Tilsyn
er nødvendig når uerfarne brukere skal bruke dette
verktøy.
Myk start
En mekanisme for myk start sørger for langsom
økning av skjærehastigheten, slik at reaksjonskraften
som overføres til fresestålet og brukeren blir
redusert.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en godkjent
skjøteledning egnet for verktøyets strømforbruk (se
tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
71
NORSK
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
5 = 16.400 min-1
MONTERING OG JUSTERING
7 = 21.000 min-1
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Innsetting og fjerning av fresestål
(fig. 2)
1. Trykk inn spindellåsen (j) og hold den nede.
2. Bruk 22 mm nøkkelen til å løsne spennmutteren
(i) litt og sett i en fres (p).
3. Fest spennmutteren og slipp spindellåsen (j).
ADVARSEL: Skru aldri spennmutteren
fast uten at det er en fres i spennhylsen.
Skifting av spennhylse (fig. 3)
Dette verktøyet er utstyrt med 8 mm og 12 mm
spennhylser. To andre presisjons-spennhylser som
passer til fresen følger også med. Spennhylsen og
spennmutteren kan ikke tas fra hverandre.
1. Skru spennmutteren (i) helt løs.
2. Fjern spennhylsen (q).
6 = 18.800 min-1
Justering av fresedybden
HURTIG JUSTERING VED HJELP AV SKALA (FIG. 4)
1. Løsne senkelåsen (r).
2. Skru løs låsebolten for dybdestoppet (m).
3. Senk håndoverfresvognen til fresen kommer i
kontakt med arbeidsstykket.
4. Stram senkelåsen (r).
5. Justér fresedybden ved å flytte justerer for
dybdestopp (n) til null på skalaen (o).
6. Løft dybdestopp (l) inntil viseren står på ønsket
fresedybde (o).
7. Fest låseboltene for dybdestoppet (m).
8. Løsne senkelåsen (r).
TRE DYBDEJUSTERINGER VED HJELP AV REVOLVERDYBDESTOPPET (FIG. 4)
Revolverdybdestoppet (k) kan brukes til å innstille 5
ulike dybder. Dette er særlig nyttig ved dyp fresing
som foretas i flere omganger.
– Plassér en dybdesjablon mellom dybdestoppet
(l) og revolverdybdestoppet (k) for innstilling av
nøyaktig fresedybde.
Bruk alle fem dybder dersom nødvendig. For to
stillinger fins det en settskrue.
FINJUSTERING (FIG. 4)
3. Monter en ny spennhylse og skru fast
spennmutteren.
Når du ikke bruker en dybdesjablon, eller hvis
dybden av kuttet må justeres på nytt, anbefales det
å bruke finjusteringen (s).
Innstilling av den elektroniske
turtall-regulatoren (fig. 1)
– Juster dybden av kuttet med finjusteringen (s).
En omdreining tilsvarer ca. 1 mm.
Hastigheten kan reguleres trinnløst fra 8,000 til
21,000 omdr./min ved hjelp av den elektroniske
turtall-regulatoren (c) for jevne freseresultater i alle
typer tre, plast og i aluminium.
– Innstill den elektroniske turtall-regulatoren på
ønsket nivå. Erfaring vil imidlertid vise hva som
er riktig innstilling.
Generelt sagt brukes lav innstilling for freser med
stor diameter og en høy innstilling for freser med en
liten diameter.
1 = 8.000 min-1
For å oppnå optimal betjeningskomfort kan
hurtigkoblings-justermutteren (u) benyttes for
tilpasning av senkningsdybden til den innstilte
fresedybde.
1. Løsne senkelåsen (r).
2. Senk håndoverfresevognen.
3. Stram senkelåsen (r).
4. Juster mutrene om nødvendig.
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
4 = 14.100 min
-1
72
Begrensning av senkningsdybde
(fig. 4)
Montering av parallelanlegget (fig. 5)
1. Monter føringsstengene (f) til bunnplaten på
håndoverfresen (g).
NORSK
2. Skru fast låseboltene
3. Skyv parallellanlegget (d) over stengene.
4. Skru låseboltene (t) midlertidig fast.
Justering av parallellanlegget (fig. 6)
1. Tegn en frese-strek på materialet.
2. Senk håndoverfresvognen til fresen kommer i
kontakt med arbeidsstykket.
3. Lås vognen i denne posisjonen.
4. Plasser verktøyet på fresestreken. Den ytterste
fresekanten på fresen må falle sammen med
frese-streken.
5. Skyv parallellanlegget (d) mot arbeidsstykket og
skru fast låseboltene (t). For å få en finjustering
løsnes endelåsen (u) og justereren (e) brukes til
å stramme endelåsen (u).
Montering av føringshylse (fig. 7)
Sammen med sjabloner, er føringshylser av stor
betydning for utfresingen og utformingen av et
mønster.
1. Monter føringshylsen v) til bunnplaten på
håndoverfresen (g) med skruene (w) som angitt.
Tilkobling av støvsuger (fig. 8)
ADVARSEL: Kanal for støvavsug er
utrustet med et integrert fingervern (x).
For optimal sikkerhet må innretning for
støvavsug alltid brukes.
1. Når det arbeides uten parallellanlegg skal
slange for støvavsug kobles til adapter (h) for
støvavsug.
2. Når det arbeides med parallellanlegg skal
slange for støvavsug kobles til adapter (y) under
parallellanlegget.
3. Bruk en støvsuger som er utformet i samsvar
med gjeldende regler om sponutslipp.
Før maskinen tas i bruk:
1. Kontroller at fresen sitter som den skal i
spennhylsen.
2. Juster fresedybden.
3. Monter en støvsuger.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Beveg alltid
håndoverfresen som vist på fig. 9
(utsider/innsider).
Korrekt plassering av hendene
(fig. 10)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha begge hender på
håndtakene (b).
Skru på og av (fig. 1)
1. På: Trekk bryteren (a) opp.
2. Av: Trykk bryteren (a) ned.
ADVARSEL: Skru løs
dybdebegrenseren og la
håndoverfresvognen komme i hvilestilling
igjen før maskinen skrus av.
Bruk av føringshylsene (fig. 7)
1. Sjablonen må sikres til arbeidsstykket med
endeklemmer.
2. Velg og sett i passende føringshylse (v).
3. Trekk diameteren på fresen fra føringshylsens
ytterdiameter og del på 2. Da vet man hvor mye
større sjablonen må være enn den delen som
skal forsenkes.
ADVARSEL: Hvis arbeidsstykket ikke er
tykt nok, plasserer man det på en trebit.
4. Kontroller at dybdebegrenseren alltid er låst før
bryteren skrus på.
Styring med planke
5. Velg gunstigste turtall ved hjelp av den
elektroniske turtall-regulatoren.
Der hvor det ikke er mulig å bruke en kantfører, går
det også an å føre håndoverfresen langs en planke
73
NORSK
som er spent tvers over arbeidsstykket (med et
overheng på begge sider).
Frihåndsfresing
Din håndoverfres kan også brukes uten noen slags
føring, f.eks. ved tegnskriving eller kreativt arbeid.
ADVARSEL: Ta bare smale kutt og
la om nødvendig emnet passere flere
ganger. Bruk freser med en diameter på
maks. 6 mm.
Fresing med notfres (fig. 2)
I tilfeller hvor det ikke passer å bruke parallellføring
eller føringshylse, er det mulig å bruke notfreser (p)
ved fresing av kanter med profil.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Uavbrutt
og tilfredsstillende bruk avhenger av riktig bruk og
jevnlig verktøysvedlikehold.
ADVARSEL: Reduser risikoen for
personskade: Slå av verktøyet og
trekk ut strømledningen før du
monterer eller demonterer tilbehør,
justerer eller endrer konfigurasjoner
eller skal utføre reparasjoner. Påse
at utløserknappen står på AV. Utilsiktet
start kan forårsake personskade.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
74
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
75
PORTUGUÊS
TUPIA
DW626
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DEWALT. Anos de
experiência, desenvolvimento contínuo de produtos
e espírito inovador tornam a DEWALT num dos
parceiros de maior confiança para os utilizadores de
ferramentas eléctricas profissionais.
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Dados técnicos
Voltagem
Type
Potência absorvida
Velocidade em vazio
Suporte do conjunto do motor
Penetração
Dispositivo de bloqueio de
profundidade revólver
Capacidades da pinça
Diâmetro máx. da fresa
Peso
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da
pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da
potência sonora)
mm
mm
kg
DW626
230
1
2.300
8.000–21.000
2 colunas
70
5 etapas
2 ajustáveis
8–12
50
6,8
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3
100
dB(A)
3,6
V
W
min-1
mm
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
determinados segundo a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
Instabilidade K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
76
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
b)
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
c)
DW626
A DEWALT declara que os produtos descritos em
“dados técnicos” se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-17.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT
através da morada indicada em seguida ou consulte
o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
04.10.2009
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
77
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
78
d)
e)
f)
g)
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança específicas
adicionais para fresadoras
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies de fixação isoladas, uma vez
que o cortador pode entrar em contacto
com o respectivo cabo. O corte de um fio
com tensão eléctrica poderá fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
PORTUGUÊS
• Utilize grampos ou outro sistema prático
para fixar e apoiar a peça numa plataforma
estável. Segurar a peça com a mão ou contra
o corpo pode causar instabilidade e perda de
controlo.
Regras de segurança específicas
adicionais para cortadores
– Risco de queimaduras devido ao aquecimento
dos acessórios durante a operação.
– Risco de lesões pessoais devido a uso
prolongado.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
• Utilize sempre cortadores com um diâmetro da
haste que corresponda ao tamanho da pinça
de aperto instalada na sua ferramenta.
• Utilize sempre cortadores adequados para uma
velocidade de 30.000 min-1 e devidamente
assinalados.
• Nunca utilize cortadores com um diâmetro que
exceda o valor máximo indicado nos dados
técnicos.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (z), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Cortadores
O trabalho com ferramentas pode ser realizado
com a gama completa de cortadores comerciais
(por exemplo: a direito, recorte, cortador de perfil,
cortador de ranhuras ou cunha para ranhuras) com
os seguintes dados técnicos:
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Tupia
1. Diâmetro da haste permitido: 8 mm a 12 mm.
1 Adaptador de extracção de poeira
2. Velocidade mínima aprovada do cortador:
30 000/min.
1 Guia paralela com microajuste e hastes-guia
ATENÇÃO: Diâmetro máximo de
utilização do modelo DW626:
• A direito, recorte ou cortador de perfil
com diâmetro máximo da haste
(12 mm), diâmetro máximo de
50 mm, profundidade máxima de
corte de 10 mm
• Cortador de ranhuras com diâmetro
máximo de haste (12 mm), Diâmetro
máximo de 25 mm
• Cunha para ranhuras com diâmetro
máximo da haste (12 mm), diâmetro
máximo de 40 mm e largura de corte
de 4 mm
Riscos residuais
1 Pinça (8 mm)
1 Pinça (12 mm)
1 Casquilho de guia ø 30 mm
1 Chave de porcas # 22
1 Manual de instruções
1 Desenho dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta
eléctrica nem qualquer das suas peças.
Podem ocorrer danos ou lesões.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados.
b. Punho
Estes incluem:
d. Guia paralela
a. Interruptor on/off
c. Controlo electrónico de velocidade
– Deficiência auditiva.
e. Regulador de precisão para a guia paralela
– Risco de lesões pessoais devido a partículas
projectadas.
g. Base da tupia
f. Hastes-guia para a guia paralela
79
PORTUGUÊS
h. Adaptador de extracção de poeira
i. Porca da pinça
j. Dispositivo de bloqueio do veio
k. Dispositivo de bloqueio de profundidade
revólver
l. Batente de profundidade
m. Manípulo de fixação para o batente de
profundidade
n. Ajuste do bloqueio de profundidade
o. Escala
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A fresadora DW626 de elevado desempenho
foi concebida para fresagem profissional de uso
industrial de madeira, derivados de madeira e
plásticos.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas fresadoras são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a ferramenta. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
Função de arranque suave
A função de arranque suave permite que a
velocidade de corte aumente gradualmente,
evitando assim que a fresa se desloque da sua
posição ao iniciar a operação. A função de arranque
suave reduz também a reacção de torsão imediata
transmitida ao operador.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada que seja adequada para a
80
potência de alimentação desta ferramenta (consulte
os dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Inserção e remoção da fresa (fig. 2)
1. Carregue no dispositivo de bloqueio do veio (j) e
mantenha-o abaixado.
2. Utilizando a chave de porca de 22 mm,
desaperte a porca da pinça (i) algumas voltas e
insira uma fresa (p).
3. Aperte a porca da pinça e solte o dispositivo de
bloqueio do veio (j).
ATENÇÃO: Nunca aperte a porca da
pinça se o colar não tiver o elemento de
corte instalado.
Substituição da pinça (fig. 3)
Esta ferramenta é fornecida com pinças de 8 mm e
12 mm. São também fornecidas duas outras pinças
de precisão para se adaptarem à fresa utilizada. A
pinça e a porca da pinça são fixadas em conjunto.
1. Desaperte a porca (I) totalmente.
2. Remova a pinça (q).
3. Coloque uma nova pinça e aperte a porca.
Regulação electrónica de velocidade
(fig. 1)
A velocidade é infinitamente variável de 8.000 até
21.000 rpm, usando o controlo electrónico de
velocidade (c) para resultados de corte uniformes
em todos os tipos de madeira, em plástico e em
alumínio.
– Rode o controlo para o nível desejado. A
regulação requerida é apenas uma questão de
experiência.
PORTUGUÊS
Em geral, use uma velocidade baixa para fresas de
diâmetro largo e uma velocidade alta para fresas de
diâmetro pequeno.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
4 = 14.100 min-1
– Ajuste a profundidade do corte utilizando o
ajustador fino (s). Uma volta corresponde a
cerca.
Limitação da profundidade (fig. 4)
Para uma melhor conveniência, a porca de ajuste de
libertação rápida (t) pode ser utilizada para adaptar o
curso profundo à profundidade do corte.
5 = 16.400 min-1
1. Solte o manípulo bloqueador de corte (r).
6 = 18.800 min-1
2. Desça o carreto da tupia conforme necessário.
7 = 21.000 min-1
3. Aperte o manípulo bloqueador de corte (r).
Regulação da profundidade de corte
AJUSTE RÁPIDO (FIG. 4)
4. Ajuste as porcas conforme necessário.
A motagem da guia paralela (fig. 5)
1. Solte o manípulo bloqueador de corte (r).
1. Ajuste as hastes-guia (f) à base da tupia (g).
2. Afrouxe o manípulo de fixação da regulação de
profundidade (m).
2. Aperte os manípulos de bloqueio.
3. Abaixe o suporte da tupia até que a fresa esteja
em contacto com a peça de trabalho.
4. Aperte temporariamente os manípulos de
bloqueio (t).
4. Aperte o manípulo bloqueador de corte (r).
5. Ajuste a profundidade de corte deslocando
o dispositivo de ajuste de bloqueio de
profundidade (n) para zero na escala (15).
6. Eleve o bloqueio de profundidade (l) até que
o indicador mostre a profundidade de corte
desejada na escala (o).
7. Aperte o manípulo de bloqueio de profundidade
(m)
8. Solte o manípulo bloqueador de corte (r).
REGULAÇÃO MÚLTIPLA DE PROFUNDIDADE USANDO O
DISPOSITIVO DE BLOQUEIO DE PROFUNDIDADE REVÓLVER
(FIG. 4)
Pode-se usar o dispositivo de bloqueio de
profundidade revólver (k) para fixar 5 profundidades
diferentes.Isso é muito prático para cortes
profundos, executados em etapas.
– Coloque um gabarito de profundidade entre
o dispositivo de bloqueio de profundidade (l)
e o dispositivo de bloqueio de profundidade
revólver (k) para regular a profundidade exacta
de corte.
Se necessário use as cinco profundidades. Para
duas posições, dispõe de um parafuso de fixação.
AJUSTE FINO (FIG. 4)
Quando não utiliza um gabarito de profundidade,
ou se a profundidade do corte necessita de outro
ajuste, recomendamos a utilização de um ajustador
fino (s).
3. Deslize a guia paralela (d) pelas hastes.
O ajuste da guia paralela (fig. 6)
1. Trace uma linha de corte no material.
2. Abaixe o suporte da tupia até que a fresa esteja
em contacto com a peça de trabalho.
3. Bloqueie o suporte nesta posição.
4. Posicione a ferramenta na linha de corte. O fio
de corte exterior da fresa deve coincidir com a
linha de corte.
5. Deslize a guia paralela (d) contra a peça de
trabalho e aperte os manípulos de bloqueio (t).
Para ajuste fino, desaperte o manipulo (u), use
o dispositivo (e) e aperte o manipulo (u).
A montagem da guia de nível (fig. 7)
Junto com o gabarito, as guias de nível são
importantes no corte de perfil seguindo um molde.
1. Adapte a guia de nível (v) à base da tupia (g)
com os parafusos (w), como indicado.
Para conectar o extractor de
poeiras (fig. 8)
ATENÇÃO: O canal de extracção
de poeiras está equipado com uma
protecção dos dedos integrada (x). Para
uma segurança ideal, utilize sempre a
instalação de extracção de poeiras.
81
PORTUGUÊS
1. Quando estiver a trabalhar sem a guia paralela,
ligue um tubo de extracção de poeiras ao
adaptador de extracção de poeiras (h).
2. Quando estiver a trabalhar com a guia paralela,
ligue um tubo de extracção de poeiras ao
adaptador de extracção de poeiras (y) sob a
guia paralela.
3. Sempre que possível, use um extractor de
poeiras de acordo com as directivas aplicáveis
tendo em vista a emissão da serradura.
Antes da operação:
1. Verifique que a fresa está correctamente
instalada na pinça.
2. Regule a profundidade do corte.
3. Conecte um extractor de poeiras.
4. Certifique que o limitador de corte está sempre
bloqueado antes de efectuar a ligação.
5. Seleccione a velocidade ótima por meio
docontrolo electrónico de velocidade.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: Sempre desloque a sua
tupia como indicado na fig. 9 (fios
exteriores/fios interiores).
Posição correcta das mãos (fig. 10)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
cada mão na pega principal (b).
82
Ligar e desligar (fig. 1)
1. Ligar: puxe o interruptor (a) para cima.
2. Desligar: prima o interruptor (a).
ATENÇÃO: Desaperte o limitador de
corte e deixe o suporte da tupia voltar
à sua posição de repouso, antes de
desligar a ferramenta.
Quando usar as guias de nível
(fig. 7)
1. Fixe o gabarito com garras terminais à peça de
trabalho.
2. Seleccione e instale uma guia de nível (v)
apropriada.
3. Subtraia o diâmetro da fresa do diâmetro
exterior da guia de nível e divida por 2. Isto
indicará quanto maior o gabarito deverá ser em
relação à parte a ser rebaixada.
ATENÇÃO: Se a peça de trabalho não
for bastante grossa, coloque-a sobre
um pedaço de madeira de sobra.
Quando copiar seguindo uma ripa
Quando não for possível utilizar um guia de canto,
pode-se também orientar a tupia ao longo de
uma ripa sujeitada transversalmente sobre a peça
de trabalho (com uma parte saliente nas duas
extremidades).
Quando fresar à mão livre
Pode-se também usar a sua tupia sem guia
nenhuma, p.e. para escrever tabuletas ou para
trabalho criativo.
ATENÇÃO: Faça somente cortes
pouco profundos! Utilize fresas com um
diâmetro máximo de 6 mm.
Quando utilizar uma fresa com guia
piloto (fig. 2)
Quando a guia paralela ou a guia de nível forem
inapropriadas, pode-se usar uma guia piloto (p) para
cortar arestas perfiladas.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Para reduzir o risco
de lesão, desligue a unidade e
desligue a máquina da tomada
antes de instalar e remover
acessórios, antes de ajustar ou
alterar as configurações ou durante
os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do
gatilho esteja na posição de desligado
(OFF). Um arranque acidental pode
causar lesões.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
83
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
84
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra.
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com
SUOMI
JYRSIN
DW626
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tekniset tiedot
Jännite
Type
Ottoteho
Kuormittamaton
kierrosnopeus
Jyrsinkori
Kaltevuus
Revolverisyvyys
V
W
min-1
DW626
230
1
2.300
Istukoiden koko
Terien läpimitta, maks.
Paino
mm
mm
kg
8.000–21.000
2 pylvästä
70
5 porrasta
joista 2 säädettävää
8–12
50
6,8
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3
100
3,6
mm
Tärinän kokonaisarvot (triax-vektorin kokonaissumma) määritelty
standardin EN 60745 mukaisesti:
Tärinäarvo ah
ah =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
85
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
c)
DW626
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.10.2009
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
86
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
f)
g)
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Lisäturvasääntöjä jyrsimille
• Pidä sähkötyökalua sen eristetyistä
tarttumapinnoista, koska jyrsinterä saattaa
osua omaan johtoonsa. Jännitteisen johdon
leikkaaminen tekee sen paljaista metalliosista
jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
Lisäturvasääntöjä jyrsinterille
• Käytä aina jyrsinteriä, joiden varren halkaisija
vastaa työkalussa käytettyä holkkia.
• Käytä aina nopeudelle 30.000 min-1 sopivia
jyrsinteriä, jotka on merkitty sen mukaisesti.
• Älä koskaan käytä jyrsinteriä, joiden
halkaisija ylittää teknisissä tiedoissa esitetyn
enimmäishalkaisijan.
Jyrsimet
Työkalua voidaan käyttää kaupallisten jyrsimien koko
valikoiman kanssa (esim: suora-, uurre-, muoto-,
ura- tai ponttijyrsintä) seuraavilla teknisillä tiedoilla:
1. Sallittu varren halkaisija 8–12 mm.
2. Sallittu terän nopeus väh. 30.000/min.
VAROITUS: DW626 käytettävä
enimmäishalkaisija:
• Suora-, profiili- tai uraterä, joka varren
enimmäishalkaisija on
12 mm, enimmäishalkaisija 50 mm ja
enimmäisleikkuusyvyys 10 mm
87
SUOMI
• Urajyrsinterä, jonka varren
enimmäishalkaisija on 12 mm ja
enimmäishalkaisija 25 mm;
• Ponttijyrsin jonka varren
enimmäishalkaisija on 12 mm
ja enimmäishalkaisija 40 mm ja
leikkausleveys 4 mm. 2. Approved
speed of cutter min. 30.000/min
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
a. Virtakytkin
Muut riskit
b. Kahva
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
d. Ohjausviivain
c. Nopeudensäätövalitsin
e. Ohjausviivaimen hienosäätö
– kuulovamma
f. Ohjausviivaimen ohjaustangot
– loukkaantuminen lentävistä hiukkasista
g. Jyrsimen pohjalevy
– palovammat, jotka johtuvat käytön aikana
kuumentuvista työvälineistä
h. Pölynpoiston sovitin
– pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvat
loukkaantumiset.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
i. Istukan mutteri
j. Karalukko
k. Revolverisyvyys
l. Syvyyden rajoitin
m. Syvyydenrajoittimen lukituspultti
n. Syvyyspysäytyssäädin
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
o. Astejako
KÄYTTÖTARKOITUS
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (z) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
DW626-jyrsin on suunniteltu ammattimaiseen puun,
puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä jyrsimet ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ anna lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Pakkauksessa on:
Pehmeä käynnistys
1 Jyrsin
Pehmeäkäynnistys mahdollistaa koneen nopeuden
hitaan kasvattamisen estäen siten terää siirtymästä
tarkoitetusta asennosta käynnistettäessä.
Pehmeäkäynnistys vähentää myös välitöntä
vääntömomenttireaktiota, mikä siirtyisi käyttäjään.
1 Pölynpoiston sovitin
1 Mikrosääteinen ohjausviivain ja ohjaustangot
1 Kiristysholkki (8 mm)
1 Kiristysholkki (12 mm)
1 Ohjainholkki ø 30 mm
1 Mutteriavain # 22
1 Ohjekirja
1 Rakennekaavio
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
88
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
SUOMI
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Käytä yleensä alhaisia arvoja läpimitaltaan suurilla
terillä ja korkeita arvoja läpimitaltaan pienillä terillä.
1 = 8.000 min-1
Jatkojohdon käyttäminen
2 = 9.800 min-1
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä
tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin
pituus 30 m.
3 = 11.900 min-1
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Jyrsinterän asentaminen ja
irrottaminen (kuva 2)
1. Paina karalukko (j) alas ja pidä se alaasennossa.
4 = 14.100 min-1
5 = 16.400 min-1
6 = 18.800 min-1
7 = 21.000 min-1
Leikkuusyvyyden säätö
NOPEA SÄÄTÖ KÄYTTÄEN ASTEJAKOA (KUVA 4)
1. Löysää kaadelukko (r).
2. Löysää syvyyden rajoittimen lukituspultti (m).
3. Alenna jyrsinkoria kunnes veitsi koskettaa
työstökappaletta.
4. Kiristä kaadelukko (r).
5. Säädä leikkaussyvyys siirtämällä astejaolla (o)
oleva syvyyspysäytyssäädin (n) nollaan.
6. Nosta syvyysrajoitinta (l) kunnes osoitin näyttää
halutun leikkaussyvyyden astejaolla (o).
7. Kiristä syvyyden rajoittimen lukituspultti (m).
8. Löysää kaadelukko (r).
2. Löysää istukan mutteria (i) muutama kierros
22 mm ruuviavaimella ja pane terä siihen (p).
MONISYVYYSSÄÄTÖ KÄYTTÄEN REVOLVERISYVYYSPYSÄYTINTÄ (KUVA 4)
3. Kiinnitä istukan mutteri ja vapauta karalukko (j).
Revolverisyvyyden rajoitinta (k) voi käyttää kolmella
eri syvyydellä. Tämä on erityisen hyödyllistä, kun
leikataan syvään ja portaittain.
VAROITUS:Älä koskaan kiristä istukan
mutteria, jollei jyrsinterää ole istukassa.
Istukan vaihtaminen (kuva 3)
Koneen mukana tulee 8 mm ja 12 mm istukat.
Kaksi muuta täsmäistukkaa on saatavilla eri
terien käyttöön. Istukka ja istukan mutteri ovat
erottamattomat.
1. Kierrä holkin mutteri (i) kokonaan auki.
2. Irrota kiristysholkki (q) ja.
3. Kiristä holkin mutteri.
– Pane syvyysluotta syvyyden rajoittimen (l) ja
revolverisyvyyden rajoittimen (k) väliin. Näin
säädät tarkan leikkaussyvyyden.
Tarvittaessa käytä kaikkia viittä syvyyttä. Kahta
asentoa varten käytä säätöruuvia.
HIENOSÄÄTÖ (KUVA 4)
Kun et käytä syvyysluottaa tai jos leikkkuusyvyys
vaatii uuden säädön, on suositeltavaa käyttää
hienosäädintä (s).
– Säädä leikkuusyvyys käyttämällä hienosäädintä
(s). Yksi kierros vastaa noin 1 mm:ä.
Elektronisen nopeudensäädön
valinnan asetus (kuva 1)
Kaadeiskun rajoittaminen (kuva 4)
Nopeus on jatkuvasäätöinen 8.000 - 21.000 min-1
elektronisella nopeudensäädön valitsimella (c), jotta
saavutetaan tasainen jyrsintätulos eri tyyppisillä puilla,
muoveilla ja alumiinilla.
Optimisopivuutta varten pikavapautuksella
varustettuja asetusmuttereita (t) voidaan
käyttää sovittamaan kaadeisku säädettyyn
leikkaussyvyyteen.
– Käännä elektroninen nopeudensäädön valitsin
haluamallesi arvolle. Oikean säädön opettaa
kuitenkin vasta kokemus.
1. Löysää kaadelukko (r).
2. Alenna jyrsinkelkka tarpeen mukaisesti.
89
SUOMI
3. Kiristä kaadelukko (r).
4. Säädä mutterit tarpeen mukaisesti.
Ohjausviivaimen kiinnitys (kuva 5)
1. Kiinnitä ohjaustangot (f) jyrsimen pohjalevyyn (g).
2. Kiinnitä lukituspultit.
3. Liu’uta ohjausviivain (d) tankojen yli.
4. Kiinnitä lukituspultit (t) väliaikaisesti.
Ohjausviivaimen säätö (kuva 6)
1. Vedä materiaaliin leikkausviiva.
2. Alenna jyrsinkoria kunnes veitsi koskettaa
työstökappaletta.
3. Lukitse koria tähän asentoon.
4. Aseta kone leikkuuviivalle. Jyrsinterän ulomman
terän on oltava leikkuuviivan mukainen.
5. Liu’uta ohjausviivain (d) työstökappaletta kohti ja
kiristä lukituspultit (t). Hienosäätöä varten löysää
päätelukkoa (u) käyttäen säädintä (e) ja kiristä
päätelukko (u).
Ohjainhelan kiinnitys (kuva 7)
Luotan lisäksi ohjainhelat ovat erittäin tärkeitä
leikattaessa ja muotoiltaessa mallin mukaan.
1. Kiinnitä ohjainhela (v) jyrsimen pohjalevyyn (g)
ruuveilla (w) kuvan mukaisesti.
4. Varmista, että kaateen rajoitin on aina lukittuna
ennen koneen käynnistystä.
5. Valitse optimaalinen nopeus elektronisesta
nopeudensäädön valitsimesta.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Siirrä jyrsintäsi aina kuva
9 osoittamalla tavalla (ulkoreunat/
sisäreunat).
Käsien oikea asento (kuva 10)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (b).
Pölynpoiston kiinnitys (kuva 8)
VAROITUS: Pölynpoistokanava
on varustettu sisäänrakennetulla
sormisuojuksella (x). Optimiturvallisuutta
varten käytä aina pölynpoistoa.
1. Työskennellessä ilman pitkittäisohjainta, liitä
pölynpoistoletku pölynpoistosoviteosaan (h).
2. Työskennellessä pitkittäisohjaimen kanssa, liitä
pölynpoistoletku rinnakkaissuojuksen alapuolella
olevaan pölynpoistosoviteosaan (y).
3. Käytä aina kun voit purunpoistoimuria, joka
on puun sahaamiseen liittyvien lastunpoiston
direktiivien mukainen.
Ennen käyttämistä:
1. Tarkista, että terä on asetettu oikein istukkaan.
2. Säädä leikkuusyvyys.
3. Kiinnitä pölynpoisto.
90
Virran kytkeminen päälle/pois päältä
(kuva 1)
1. Käytössä: vedä kytkin (a) ylös.
2. Ei käytössä: paina kytkin (a) alas.
VAROITUS: Löysää kaateenrajoitinta
ja anna jyrsinkorin saavuttaa lepotilansa
ennen kuin katkaiset sen virran offkytkimestä.
Ohjainhelojen käyttö (kuva 7)
1. Kiinnitä luotta työkappaleeseen puristimilla.
2. Valitse ja asenna sopiva ohjainhela (v).
3. Vähennä terän halkaisija ohjainhelan
ulkohalkaisijasta ja jaa tulos 2:lla. Tämä ilmoittaa,
kuinka paljon suurempi luotan tulee olla
verrattuna jyrsittävään osaan.
VAROITUS: Ellei työstettävä kappale
ole tarpeeksi iso, pane se puukappaleen
päälle.
SUOMI
Listaohjaus
Milloin reunanohjainta ei voi käyttää, jyrsin voidaan
ohjata listaa pitkin, joka on kiinnitetty puristimilla
työstökappaleen yli (siten, että molemmat päät
riippuvat yli).
Jyrsintä vapaalla kädellä
Jyrsintä voi käyttää myös ilman mitään ohjainta,
esim. nimikirjoitukseen tai luovaan työhön.
VAROITUS: Älä leikkaa syvään! Käytä
halkaisijaltaan enintään 6 mm teriä
Ohjausterillä jyrsiminen (kuva 2)
Milloin ohjausviivainta tai ohjainhelaa ei voida käyttää,
voidaan käyttää ohjausteriä (p) muotoiltujen reunojen
jyrsintään.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen
säätöjä tai välineiden vaihtoa sekä
korjausten ajaksi. Varmista, että
liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento).
Vahingossa tapahtuva käynnistyminen
voi aiheuttaa vamman.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
91
SUOMI
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com
92
SVENSKA
HANDÖVERFRÄS
DW626
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. Åratals erfarenhet,
omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DEWALT till en av de mest pålitliga partnerna för
professionella elverktygsanvändare.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Tekniska data
Mått spännhylsor
Max diameter verktyg
Vikt
DW626
230
1
W
2.300
min-1
8.000–21.000
2 pelare
mm
70
5-stegs
inställbar i 2 lägen
mm
8–12
mm
50
kg
6,8
LPA
KPA
LWA
KWA
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Spänning
Type
Ineffekt
Varvtal obelastad
Fräskorg
Fräskorgsrörelse
Revolverdjupstopp
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
V
91
3
100
3,6
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
bestämda i enlighet med EN 60745:
Vibrationsemissionsvärde ah
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVERA: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
93
SVENSKA
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DW626
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under “tekniska data” uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC. För mer information, var god kontakta
DEWALT på följande adress, eller se handbokens
baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
04.10.2009
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
94
c)
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g)
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för fräsmaskiner
• Håll elverktyget i de isolerade greppytorna
eftersom fräsen kan komma i kontakt med
sin egen sladd. Kapning av en strömförande
tråd kan göra exponerade metalldelar hos
elverktyget strömförande och ge handhavaren
en stöt.
• Använd skruvtving eller andra praktiska
sätt för fastsättning och stöd av
arbetsstycket på en stabil plattform. Att
hålla arbetet för hand eller mot kroppen är
instabilt och kan göra att du förlorar kontrollen.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för fräsmaskiner
• Använd endast fräsverktyg med en diameter
som passar till spänntången som är monterad
på din maskin.
• Använd alltid fräsar som är lämplig för en
hastighet på 30.000 min-1 och markerad i
enlighet därmed.
• Använd aldrig fräsmaskiner med en diameter
som överstiger den maximala diametern som
anges i tekniska data.
Fräsmaskiner
Verktyget kan användas tillsammans med hela
sortimentet av kommersiella fräsmaskiner (t.ex.:
rak, fals, profilfräsning, tapphålsfräsning eller räfflad
fräsning) med följande tekniska data:
1. Tillåten skaftdiameter 8 mm–12 mm.
2. Godkänd fräshastighet på min. 30.000/min.
VARNING: DW626 max diameter att
använda:
• Rak, fals eller profilfräsning med
maximal skaftdiameter (12 mm), Max
diameter 50 mm, Max fräsdjup 10 mm
95
SVENSKA
• Tapphålsfräsning med max
skaftdiameter (12 mm), Max diameter
25 mm
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Spårkniv med max skaftdiameter
(12 mm), Max diameter 40 mm och
4 mm fräsbredd
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
• Grooved knife with max shank
diameter (12 mm), Max diameter
40 mm and 4 mm cutting width
Övriga risker
Beskrivning (bild 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
a. Strömbrytare
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter
och inlemmande av säkerhetsanordningar, kan vissa
övriga risker inte undvikas.
b. Handtag
c. Hastighetskontroll
d. Parallellanslag
De är:
e. Fininställning parallellanslag
– Hörselskador
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador då tillbehör hettas upp
under användandet.
– Risk för personskada vid långtidsanvändning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
f. Ledarstänger parallellanslag
g. Fräsfot
h. Dammutsugningsadapter
i. Spänntångmutter
j. Spindellås
k. Revolverdjupstopp
l. Djupstopp
m. Låsning djupstopp
n. Djupstoppsinställning
o. Gradering
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
AVSEDD ANVÄNDNING
Datumkoden (z), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Din högpresterande DW626 handöverfräs har
konstruerats för professionell användning för
krävande fräsning av trä, träprodukter och plast.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa fräsmaskiner är professionella elverktyg.
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Handöverfräs
1 Dammutsugningsadapter
1 Parallelanslag med mikrometerinställning och
ledarstänger
1 Spännhylsa (8 mm)
1 Spännhylsa (12 mm)
1 Gejdens hylsa ø 30 mm
1 Nyckel # 22
1 Bruksanvisning
1 Sprängskiss
96
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Mjukstart
Mjukstartfunktionen gör det möjligt att öka
hastigheten, för att minska det ryck som normalt
överförs till drivremmen och operatören i samband
med starten.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
SVENSKA
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd förlängningssladd, som är lämplig för detta
verktygs strömbehov (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Inställning av den elektroniska
hastighetskontrollen (fig. 1)
Hastigheten är oändligt variabel från 8.000 till 21.000
min-1 med den elektroniska hastighetskontrollen (c)
för jämna fräsresultat i alla sorters trä, plast och i
aluminium.
– Vrid den elektroniska hastighetskontrollen till
önskad nivå. Rätt inställning är dock en fråga
om erfarenhet.
Använd i princip en låg inställning för verktyg med
stor diameter och den höga inställningen för verktyg
med smärre diameter.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
1 = 8.000 min-1
HOPMONTERING OCH JUSTERING
3 = 11.900 min-1
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Isättning och avlägsnande av en fräs
(fig. 2)
1. Tryck och håll ned spindellåset (j).
2. Lossa med nyckeln 22 mm spänntångmuttern
(i) några varv och sätt i en fräs (p).
3. Drag åt spänntångmuttern och lossa
spindellåset (j).
VARNING: Drag aldrig åt
spänntångmuttern utan att det sitter en
fräs i spänntången.
2 = 9.800 min-1
4 = 14.100 min-1
5 = 16.400 min-1
6 = 18.800 min-1
7 = 21.000 min-1
Djupinställning Snabbinställning
MED HJÄLP AV GRADERINGEN (FIG. 4)
1. Lossa slagspärren (r).
2. Lossa djupstoppets låsning (m).
3. Sänk fräskorgen tills verktyget vidrör
arbetsstycket.
4. Drag åt slagspärren (r).
5. Ställ om skärdjupet, genom att flytta
djupstoppinställningen (n) till noll på graderingen
(o).
6. Lyft djupstoppet (l) tills visaren indikerar önskat
skärdjup på graderingen (o).
7. Drag åt djupstoppets låsning (m).
8. Lossa slagspärren (r).
Byte av spänntången (fig. 3)
Detta verktyg levereras med 8 mm och 12 mm
spänntånger. Två andra precisionstänger finns också
tillgängliga för andra fräsmmått. Spänntången och
muttern kan inte tas isär.
1. Lossa spänntångmuttern (i) helt.
2. Avlägsna spänntången (q).
3. Montera en ny spänntång och drag åt
spänntångmuttern.
MÅNGFALDIG DJUPINSTÄLLNING MED REVOLVERDJUPSTOPPET (FIG. 4)
Revolverdjupstoppet (k) kan användas till att ställa
in flera olika djup. Detta är speciellt lämpat för djupa
fräsningar som utförs stegvis.
– Placera en djupmall mellan djupstoppet (l) och
revolverdjupstoppet (k) för att ställa in fräsdjupet
exakt.
Använd alla fem djupen om det behövs. Det finns en
inställningsskruv för två lägen.
97
SVENSKA
FINJUSTERING (FIG. 4)
Om en djupmall inte används eller om fräsdjupet
måste omjusteras rekommenderas användningen av
finjusteraren (s).
– Justera fräsdjupet med finjusteraren (s). Ett varv
motsvarar ca. 1 mm.
Begränsning av slaglängden (fig. 4)
För optimal bekvämlighet kan man använda
snabbjusteringsmuttern (t) för att ställa slaglängden
till önskat skärdjup.
1. Lossa slagspärren (r).
2. Sänk föraren så mycket som behövs.
3. Drag åt slagspärren (r).
4. Anpassa muttrarna så mycket som behövs.
Montering av parallellanslaget
(fig. 5)
1. Fäst ledarstängerna (f) vid fräsfoten (g).
2. Drag åt låsskruvarna.
3. Skjut parallellanslaget (d) över stängerna.
4. Vrid åt låsskruvarna (t) tills vidare.
Inställning av parallellanslaget
(fig. 6)
Tillkoppling av en dammsugare
(fig. 8)
VARNING: Dammutsugkanalen är
försedd med ett integrerat fingerskydd
(x). För optimal säkerhet skall
dammutsugen alltid användas.
1. Vid arbete utan parallellskydd ansluts
dammsugarslangen till dammsugadaptern (h).
2. Vid arbete med parallellskydd ansluts
dammsugarslangen till dammsugadaptern (y)
under parallellskyddet.
3. Använd om möjligt en dammsugare som fyller
gällande föreskrifter gällande dammutsläpp.
Innan Du börjar:
1. Se till att verktyget är rätt monterat i
spänntången.
2. Ställ in fräsdjupet.
3. Koppla till en dammsugare.
4. Se alltid till att slagbegränsaren är låst innan
maskinen kopplas på.
5. Välj den optimala hastigheten med den
elektroniska hastighetskontrollen.
1. Drag en fräslinje på materialet.
2. Sänk fräskorgen tills verktyget vidrör
arbetsstycket.
3. Lås vagnen i detta läge.
4. Placera verktyget på fräslinjen. Verktygets yttre
egg ska överenskomma med fräslinjen.
5. Skjut parallellanslaget (d) mot arbetsstycket och
drag åt låsskruvarna (t). För fininställning lossar
man ändlåsningen (u), använder fininställningen
(e) och drar sedan åt ändlåsningen (u).
Montering av en styrhylsa (fig. 7)
Tillsammans med en mall spelar styrhylsorna en
viktig roll vid formfräsning.
1. Montera styrhylsan (v) på fräsfoten (w) med
skruvarna (w) enligt bilden.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: För alltid överfräsen som
anges i fig. 9 (ytterkanter/innerkanter).
Korrekt Handplacering (fig. 10)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
98
SVENSKA
Korrekt handplacering kräver båda händerna på
handtagen (b).
Strömbrytare (fig. 1)
1. På: drag brytaren (a) uppåt.
2. Av: tryck brytaren (a) nedåt.
VARNING: Lossa slagbegränsaren och
låt fräskorgen återta sitt viloläge innan
du kopplar till off-läge.
VARNING: För att minska
skaderisken bör du stänga av
maskinen och dra ut elsladden före
du installerar eller tar bort tillbehör,
justerar eller ändrar på inställningar
eller gör reparationer. Se till att
strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig
påslaging av verktyget kan orsaka
personskador.
Användning av styrhylsorna (fig. 7)
1. Fäst schablonen vid arbetsstycket med
ändklämmor.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
2. Välj och montera en lämplig styrhylsa (v).
3. Drag av fräsverktygets diameter från styrhylsans
yttre diameter och dela med 2. Detta anger hur
mycket större schablonen måste vara jämfört
med stycket som skall fräsas ut.
VARNING: Om arbetsstycket inte är
tjockt nog, placera det på ett stycke
restträ.
Styrning längs en ribba
Där ett kantanslag inte kan användas, kan man även
styra överfräsen längs en ribba som kläms över
arbetsstycket (utstickande över bäda ändarna).
Frihandsfräsning
Din överfräs kan även användas utan någon form av
styrning, t ex för skyltskrivning eller kreativa arbeten.
VARNING: Avverka endast en liten
mängd material åt gången. Använd
verktyg med en diameter på högst
6 mm.
Fräsning med självstyrande verktyg
(fig. 2)
Där ett parallellanslag eller en styrhylsa inte är
lämpliga, kan man använda fräsverktyg med styrstift
(p) för fräsning av formade kanter.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
99
SVENSKA
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
100
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
101
TÜRKÇE
YÖNLENDİRİCİ
DW626
Tebrikler!
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
esaslı ürün geliştirme ve yenilik DEWALT’ın
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en
güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
Teknik veriler
DW626
Voltaj
V
230
Giriş gücü
W
2.300
Yüksüz hız
min-1
8.000 - 21.000
Tip
1
Yönlendirici taşıyıcı
Daldırma
2 sütun
mm
Döner derinlik çubuğu
70
5-adım
2 ayarlanabilir
Bilezik boyutu
mm
Kesicilerin çapı, maksimum
mm
50
kg
6,8
dB(A)
91
Ağırlık
LPA (ses basıncı)
8–12
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
3
LWA (ses gücü)
dB(A)
100
KWA(ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,6
Titreşim toplam değerleri (üç eksen vektör toplamı)
EN 60745’e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
4,4
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
102
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
EC-Uygunluk bildirimi
MAKİNE DİREKTİFİ
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
DW626
ve etraftaki insanları uzakta tutun.
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-17 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile
uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki
adresten DEWALT ile irtibata geçin veya kılavuzun
arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Dikkat dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize
sebep olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları
ve buzdolapları gibi topraklanmış
yüzeylerle vücudunuzun temas
etmesini engelleyin. Vücudunuzun
topraklanması halinde elektrik çarpması riski
artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya
ıslak koşullara maruz bırakmayın.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
04.10.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
Bir elektrikli aletin içine giren su, elektrik
çarpması riskini artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Dış mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda
çalışması kaçınılmazsa, bir artık
akım cihazı (RCD) korumalı besleme
kullanın. RCD kullanımı elektrik çarpma
riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya
da başka tedavi etkisi altında iken
elektrikli aleti kullanmayın. Elektrikli
103
TÜRKÇE
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi
kişisel yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Her zaman göz koruması kullanın.
Uygun koşullarda kullanılan toz maskesi,
kaymaz emniyet ayakkabıları, kask veya
duyma koruması gibi koruyucu ekipman
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara
uzanmayın. Her zaman için uygun
ayak basacak yer bulun ve dengenizi
sağlayın. Böylece beklenmeyen
durumlarda elektrikli alet daha iyi kontrol
edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz
ve eldivenlerinizi hareketli parçalardan
uzak tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun
saç hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-
gereçlerinin bağlanması için cihazlar
verilmesi halinde, bunların uygun
biçimde bağlanması ve kullanılmasını
sağlayın. Toz toplama kullanımı tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın.
Uygulamanız için doğru elektrikli aleti
kullanın. Doğru elektrikli alet, tasarlandığı
hızda işi daha iyi ve daha güvenli
yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
104
fişi güç kaynağından çekin ve/
veya pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu
güvenlik önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış
keskin uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık
yaratma olasılığı daha az, kontrolü daha
kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Yönlendiriciler için Özel Ek Güvenlik
Önlemleri
• Kesici kendi kablosuna temas
edebileceğinden elektrikli aleti izole edilmiş
sap yüzeylerinden tutun. Elektrik akımı
bulunan kabloların kesilmesi, aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açacaktır.
• İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek
ve desteklemek için kelepçe veya başka
pratik yöntemler kullanın. İş parçasını el
veya vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol
kaybına neden olabilir.
TÜRKÇE
Kesiciler için Ek Güvenlik
Önlemleri
• Daima aletinize takılan bileziğin boyutuna
karşılık gelen mil çapına sahip kesiciler
kullanın.
• Makinenin hızından daha düşük maksimum
hızı olan kesicileri kullanmayın (teknik verilere
bakın).
• Kesinlikle teknik verilerde belirtilen maksimum
çapı aşan çapta kesiciler kullanmayın.
Kesiciler
Alet takımı aşağıdaki teknik verilere sahip tüm
ticari kesici yelpazesi (örneğin düz, kanal, profil
kesici, yarma kesicisi veya oluklu bıçak) ile birlikte
kullanılabilir.
1. İzin verilen mil çapı 8 mm–12 mm.
2. Onaylanan kesici hızı minimum 30.000/dak.
UYARI: DW626 kullanılabilecek
maksimum çap:
• Maksimum mil çapı (12 mm),
maksimum 50 mm çapı ve
maksimum 10 mm kesme derinliği
olan düz, yiv veya profil kesici
• Maksimum mil çapı (12 mm) ve
maksimum 25 mm çapı olan yarma
kesicisi
• Maksimum mil çapı (12 mm),
maksimum 40 mm çapı ve 4 mm
kesme derinliği olan oluklu bıçak
Diğer riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bunlar:
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARİH KODU KONUMU (ŞEKİL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (z) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Yönlendirici
1 Toz emme adaptörü
1 Hassas ayar ve kılavuz çubukları olan paralel çit
1 Bilezik (8 mm)
1 Bilezik (12 mm)
1 Kılavuz burç ø 30 mm
1 Anahtar #22
1 Talimat kılavuzu
1 Teknik çizim
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Tutamak
c. Hız kontrol kadranı
d. Paralel çit
e. Paralel çit için hassas ayarlayıcı
f. Paralel çit için kılavuz çubuklar
g. Yönlendirici tabanı
h. Toz emme adaptörü
i. Bilezik somunu
j. Mil kilidi
k. Döner derinlik çubuğu
l. Derinlik durdurucu
m. Derinlik durdurma kilit cıvatası
n. Derinlik durdurma ayarlayıcı
o. Kademeleme
105
TÜRKÇE
KULLANIM ALANI
Yüksek performanslı DW626 yönlendiriciniz
profesyonel ağır hizmet yönlendirme uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Kesicinin Takılıp Çıkarılması
(şekil 2)
1. Mil kilidine (j) bastırıp basılı tutun.
Nemli koşullarda ve yanıcı sıvıların veya gazların
bulunduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
2. 22 mm anahtar kullanarak bilezik somununu
(i) bir kaç tur gevşetin ve kesiciyi (p) yerleştirin.
Bu yönlendiriciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
3. Bilezik somununu sıkın ve mil kilidini (j)
bırakın.
Çocukların alete ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Yumuşak başlama özelliği
Yumuşak başlama özelliği, başlarken kesicinin
istenen pozisyondan dışarı kaymasını önlemek
için yavaşça hızlanmayı sağlar. Yumuşak başlama
özelliği aynı zamanda operatöre aktarılan ani tork
tepkisini de azaltır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı bir
uzatma kablosu kullanın. Minimum iletken ebadı
1 mm2; maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
106
UYARI: Bilezik somununu kesinlikle
bilezikte kesici olmadan sıkmayın.
Bilezik Grubunun
Değiştirilmesi (şekil 3)
Bu alet, 8 mm ve 12 mm bileziklerle temin edilir.
Kullanılan kesiciye uygun isteğe bağlı başka
hassas bilezikler de mevcuttur. Bilezik ve bilezik
somunu ayrılamaz.
1. Bilezik somununu (i) tamamen gevşetin.
2. Bilezik grubunun (q) çıkartın.
3. Yeni bir grup takıp bilezik somununu sıkın.
Elektronik Hız Kontrol
Kadranının Ayarı (şekil 1)
Her türlü ahşap, plastik ve alüminyum türlerinde
eşit kesim sonuçları için elektronik hız kontrol
kadranı (c) kullanıldığında hız 8.000 ila 21.000
dak-1 aralığında sonsuz değişkendir.
– Elektronik hız kontrol kadranını gerekli
seviyeye çevirin. Bununla beraber, doğru ayar
tecrübe ile elde edilir.
Genellikle geniş çapta kesiciler için düşük ayarı ve
küçük çapta kesiciler için yüksek ayarı kullanın.
1 = 8.000 dak-1
2 = 9.800 dak-1
3 = 11.900 dak-1
4 = 14.100 dak-1
5 = 16.400 dak-1
6 = 18.800 dak-1
7 = 21.000 dak-1
Kesme Derinliğinin Ayarı
KADEMELEMEYI KULLANARAK HIZLI AYAR
(ŞEKIL 4)
1. Daldırma kilidini (r) gevşetin.
2. Derinlik durdurma kilit cıvatasını (m) gevşetin.
TÜRKÇE
3. Kesici iş parçası ile temas edinceye kadar
yönlendirici taşıyıcısını indirin.
4. Daldırma kilidini (r) sıkın.
5. Derinlik durdurma ayarlayıcısını (n)
kademelemede (o) sıfıra getirerek kesme
derinliğini ayarlayın.
6. İbre, kademelemede (o) istenen kesme
derinliğini gösterinceye kadar derinlik
durdurucusunu (l) kaldırın.
7. Derinlik durdurma kilit cıvatasını (m) sıkın.
8. Daldırma kilidini (r) gevşetin.
DÖNER DERINLIK DURDURUCUYU
KULLANARAK
ÇOKLU DERINLIK AYARI (ŞEKIL 4)
Döner derinlik durdurucu (k), 5 farklı derinlikte
kullanılabilir. Bu, özellikle adımlar halinde
uygulanan derin kesimlerde faydalıdır.
– Tam kesim derinliğini ayarlamak için derinlik
durdurucu (l) ve döner derinlik durdurucu (k)
arasına bir derinlik şablonu yerleştirin.
Gerekirse beş derinliğin tümünü kullanın. İki konum
için bir ayar vidası mevcuttur.
4. Kilit cıvatalarını (t) geçici olarak sıkın.
Paralel Çitin Takılması
(şekil 6)
1. Malzeme üzerinde bir kesim çizgisi çizin.
2. Kesici iş parçası ile temas edinceye kadar
yönlendirici taşıyıcısını indirin.
3. Taşıyıcıyı bu konumda kilitleyin.
4. Aleti kesim çizgisi üzerine yerleştirin. Kesicinin
dış kesim kenarı, kesim çizgisi ile örtüşmelidir.
5. Paralel çiti (d) iş parçasına karşı kaydırın ve
kilit cıvatalarını (t) sıkın. Hassas ayar için uç
kilidini (u) gevşetin, ayarlayıcıyı (e) kullanın ve
uç kilidini (u) sıkın.
Kılavuz Burcun Takılması
(şekil 7)
Şablonla birlikte burçlar, bir modelin kesilmesi ve
şekillendirilmesinde önemli bir rol oynar.
1. Gösterilen şekilde vidaları (w) kullanarak
kılavuz burcu (v) yönlendirici tabanına (w)
takın.
HASSAS AYAR (ŞEKIL 4)
Derinlik şablonu kullanılmadığında veya kesik
derinliğinin yeniden ayarlanması gerektiğinde
hassas ayarlayıcı (s) kullanılması önerilir.
– Hassas ayarlayıcıyı (s) kullanarak kesimin
derinliğini ayarlayın. Bir tur yaklaşık 1 mm’ye
karşılık gelir.
Daldırma Strokunun
Sınırlandırılması (şekil 4)
Maksimum rahatlık için daldırma strokunu
ayarlanan kesim derinliğine uyarlamak üzere hızlı
söküm ayar somunu (t) kullanılabilir.
1. Daldırma kilidini (r) gevşetin.
2. Yönlendirici taşıyıcısını gereken şekilde indirin.
3. Daldırma kilidini (r) sıkın.
4. Somunu gereken şekilde ayarlayın.
Paralel Çitin Takılması
(şekil 5)
1. Kılavuz çubukları (f) yönlendirici tabanına (g)
takın.
2. Yönlendirici tabanındaki kilit cıvatalarını sıkın.
Toz Emme (şekil 8)
UYARI: Toz emme kanalında entegre
bir parmak koruması (x) vardır.
Maksimum güvenlik için daima toz
emme sistemini kullanın.
1. Paralel çit olmadan çalışırken toz emici
hortumunu toz emme adaptörüne (h) bağlayın.
2. Paralel çit ile çalışırken toz emici hortumunu
paralel çitin altındaki toz emme adaptörüne (y)
bağlayın.
3. Mümkün olduğu her durumda, toz
emisyonlarıyla ilgili yönetmelikler uyarınca
tasarlanmış bir toz toplama cihazı bağlayın.
Çalıştırmadan Önce
1. Kesicinin bileziğe doğru takıldığını kontrol
edin.
2. Kesme derinliğini ayarlayın.
3. Bir toz emici bağlayın.
4. Açmadan önce daima daldırma sınırlayıcısının
kilitli olduğundan emin olun.
3. Paralel çiti (d) çubuklar üzerinden kaydırın.
107
TÜRKÇE
5. Elektronik hız kontrol kadranını kullanarak en
uygun hızı seçin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Yönlendiricinizi her zaman
şekil 9’da gösterilen şekilde hareket
ettirin (dış kenarlar/iç kenarlar).
Uygun El Pozisyonu (şek. 10)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde gösterilen
uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu her bir elin tutamaklar (b)
üzerinde olduğu konumdur.
Açma Kapama (şekil 1)
1. Açma: anahtarı (a) yukarı çekin.
2. Kapama: anahtarı (a) aşağı itin.
UYARI: Kapatmadan önce daldırma
sınırlayıcıyı gevşetin ve yönlendirici
taşıyıcısının bekleme konumunu geri
kazanmasını bekleyin.
Kılavuz Burçlarının
Kullanılması (şekil 7)
Bir Çıtadan Yönlendirme
Bir kenar kılavuzu kullanılamadığında yönlendiriciyi
iş parçası boyunca kelepçelenen bir çıta boyunca
yönlendirmek de mümkündür (her iki uçta bir
çıkıntı ile).
Elle Yönlendirme
Yönlendiriciniz aynı zamanda herhangi bir
yönlendirme olmadan, örneğin imza atma veya
yaratıcı çalışmalar için kullanılabilir.
UYARI: Sadece sığ kesikler yapın!
Maksimum 6 mm çapı olan kesiciler
kullanın.
Pilot Kesicilerle Yönlendirme
(şekil 2)
Paralel kılavuz veya kılavuz burç uygun
olmadığında şekilli kenarları kesmek için pilot
kesiciler (p) kullanmak mümkündür.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini
azaltmak için, aksesuarları takıp
çıkarmadan önce, ayarlama
yapmadan veya ayarları
değiştirmeden önce veya tamir
etmeye başlamadan önce
üniteyi kapatın ve makinenin
güç kaynağı bağlantısını kesin.
Tetikleme anahtarının KAPALI
konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya
sebep olabilir.
1. Uç kelepçeleri kullanarak şablonu iş parçasına
sabitleyin.
2. Uygun bir kılavuz burç (v) seçip takın.
3. Kesicinin çapını kılavuz burcun dış çapından
çıkartıp 2’ye bölün. Bu, şablonla iş parçası
arasındaki farktır.
UYARI: İş parçası yeterince kalın
değilse kullanılmayan bir ahşap
üzerine yerleştirin.
108
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
TÜRKÇE
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın.
Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
109
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
110
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΡΟΥΤΕΡ
DW626
Συγχαρητήρια!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Η πολύχρονη
εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DEWALT έναν από τους
πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW626
Τάση
V
230
W
2.300
min-1
8.000–21.000
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1
Φορείο ρούτερ
Βύθιση
2 στήλες
mm
Στοπ βάθους ρεβόλβερ
Μέγεθος κολάρου
mm
Διάμετρος κοπτικών, μέγ.
mm
Βάρος kg
LPA (ηχητική πίεση)
70
5 βαθμίδων
2 ρυθμιζόμενες
8–12
50
6,8
dB(A)
91
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
100
KWA(αβεβαιότητα
ηχητικής ισχύος)
dB(A)
3,6
Ασφάλειες:
Συνολικές τιμές κραδασμών (άθροισμα τριαξονικού
φορέα) καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
4,4
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο
ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
111
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης
σοβαρότητας τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW626
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνικά δεδομένα»
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ. Για περισσότερες
πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε
στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Εάν δεν
τηρηθούν οι προειδοποιήσεις και
οδηγίες, αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/
και σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας
καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι
μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία
σε χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων, ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
παράγουν σπινθήρες που μπορεί να
προκαλέσουν ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης
ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν
παράγοντες που αποσπούν την προσοχή
σας, μπορεί να προκαλέσουν απώλεια
ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και
Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
04.10.2009
εργαλείων πρέπει να ταιριάζουν
με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα ηλεκτροδότησης
με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε βύσματα
προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
112
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς
σας με γειωμένες επιφάνειες όπως
σωλήνες, καλοριφέρ, εστίες κουζινών
και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση
του εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο
διακόπτης είναι κλειστός (θέση off)
πριν συνδέσετε το εργαλείο στην
πρίζα ή/και στο πακέτο μπαταρίας
καθώς και πριν σηκώσετε ή
μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο
για τη μεταφορά, τράβηγμα, ή
αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Διατηρείτε το μακριά από
θερμότητα, ελαιώδεις ουσίες, αιχμηρά
αντικείμενα ή γωνίες, ή μετακινούμενα
εξαρτήματα. Καλώδια που έχουν υποστεί
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ζημιά ή που είναι “μπερδεμένα”, αυξάνουν
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με
υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε
παροχή ηλεκτροδότησης με ασφάλεια
διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος (RCD).
Η χρήση της RCD μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και
ισορροπία. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα
καλύτερου ελέγχου του ηλεκτρικού
εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για
τη σύνδεση εκβολής σκόνης
και εγκαταστάσεων συλλογής,
βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά
και χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η
χρήση συσκευής συλλογής σκόνης μπορεί
να μειώσει τους σχετιζόμενος με σκόνη
κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο
εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το
σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα
εκτελέσει καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο
του όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον
οποίο προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
113
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο.
Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο απροσδόκητης
λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό
εργαλείο δεν χρησιμοποιείτε μακριά
από μέρη όπου μπορούν να το
φτάσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε
άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με
αυτό ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν
το χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα
έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία
που δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό
εργαλείο, τα παρελκόμενα και τις
μύτες του κλπ σύμφωνα με τις
παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας
υπόψη τις συνθήκες εργασίας
και την εργασία που πρόκειται να
πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση
του ηλεκτρικού εργαλείου
πραγματοποιείται από πιστοποιημένο
114
για επισκευές άτομο, με τη χρήση των
ταυτόσημων μόνο ανταλλακτικών.
Αυτό θα εξασφαλίσει τη διατήρηση της
ασφαλείας του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για ρούτερ
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής, επειδή το
κοπτικό μπορεί να έρθει σε επαφή με το
ίδιο του το καλώδιο. Αν κόψει καλώδιο υπό
τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και
τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού
εργαλείου και να προκληθεί ηλεκτροπληξία
στο χειριστή.
• Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλον
πρακτικό τρόπο για να στερεώσετε και
να υποστηρίξετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερή επιφάνεια εργασίας. Αν κρατάτε το
τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας ή κόντρα στο
σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και μπορεί
να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
για κοπτικά εξαρτήματα
• Πάντα χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα
με διάμετρο στελέχους που αντιστοιχεί στο
μέγεθος του κολάρου σύσφιξης που είναι
εγκατεστημένο στο εργαλείο σας.
• Μη χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα με
διαβάθμιση μέγιστης ταχύτητας μικρότερη από
την ταχύτητα του μηχανήματος (βλ. τεχνικά
χαρακτηριστικά).
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κοπτικά εξαρτήματα
μεγαλύτερα από τη μέγιστη διάμετρο που
αναφέρεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Κοπτικά εξαρτήματα
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την
πλήρη σειρά εμπορικά διαθέσιμων κοπτικών
εξαρτημάτων (π.χ. ίσια, εσοχής, προφίλ, εντομής
ή μαχαίρι αυλάκωσης) με τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
1. Επιτρεπόμενη διάμετρος στελέχους
8 mm–12 mm.
2. Εγκεκριμένη ταχύτητα κοπτικού τουλάχ.
30.000/min.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μέγιστη διάμετρος
για χρήση με DW626:
• Κοπτικό εξάρτημα ίσιο, εσοχής ή
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
προφίλ με μέγ. διάμετρο στελέχους
(12 mm), μέγ. διάμετρο 50 mm, μέγ.
βάθος κοπής 10 mm
• Κοπτικό εντομής με μέγ. διάμετρο
στελέχους (12 mm), μέγ. διάμετρο
25 mm
• Μαχαίρι αυλάκωσης με μέγ. διάμετρο
στελέχους (12 mm), μέγ. διάμετρο
40 mm και μέγιστο πλάτος κοπής
4 mm
Diğer riskler
1 Μηχανικό κλειδί #22
1 εγχειρίδιο οδηγιών
1 σχεδιάγραμμα σε μεγέθυνση
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
τροποποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή
προσωπικός τραυματισμός.
– İşitme bozukluğu
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(on/off)
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık riski.
b. Λαβή
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
d. Παράλληλος οδηγός
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (z), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Ρούτερ
1 Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
1 Παράλληλο οδηγό με μικρορύθμιση και οδηγούς
ράβδους
1 Κολάρο (8 mm)
1 Κολάρο (12 mm)
c. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
e. Μικρορυθμιστής παράλληλου οδηγού
f. Οδηγοί ράβδοι για τον παράλληλο οδηγό
g. Βάση ρούτερ
h. Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
i. Παξιμάδι κολάρου
j. Ασφάλεια άξονα
k. Στοπ βάθους ρεβόλβερ
l. Στοπ βάθους
m. Μπουλόνι ασφάλισης στοπ βάθους
n. Ρυθμιστής στοπ βάθους
o. Κλίμακα
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το υψηλής απόδοσης ρούτερ σας DW626
έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
φρεζαρίσματος βαρέως τύπου.
MH χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτά τα ρούτερ είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ’ επαφή
με το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το
εργαλείο χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
1 Οδηγό δακτύλιο διαμ. 30 mm
115
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργία ομαλής εκκίνησης
Η λειτουργία ομαλής εκκίνησης επιτρέπει αργή
αύξηση της ταχύτητας, αποτρέποντας έτσι τη
μετακίνηση του κοπτικού εξαρτήματος από την
επιθυμητή θέση κατά την εκκίνηση. Η λειτουργία
ομαλής εκκίνησης επίσης μειώνει την άμεση
ανάδραση ροπής που μεταδίδεται στο χειριστή.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Εάν απαιτείται προέκταση, χρησιμοποιείτε
εγκεκριμένη προέκταση κατάλληλη για την είσοδο
ρεύματος του εργαλείου (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι
1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Εισαγωγή και αφαίρεση
κοπτικού (εικ. 2)
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια
άξονα (j).
2. Με το μηχανικό κλειδί 22 mm ξεβιδώστε
λίγες στροφές το παξιμάδι (i) του κολάρου και
εισάγετε ένα κοπτικό εξάρτημα (p).
3. Σφίξτε το παξιμάδι του κολάρου και
απελευθερώστε την ασφάλεια άξονα (j).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη σφίξετε
το παξιμάδι του κολάρου χωρίς να
υπάρχει κοπτικό μέσα στο κολάρο.
Αντικατάσταση του
συγκροτήματος κολάρου
(εικ. 3)
Το εργαλείο συνοδεύεται από κολάρα 8 mm και
12 mm. Διατίθενται και άλλα κολάρα ακριβείας ως
προαιρετικός εξοπλισμός, που να ταιριάζουν με
το χρησιμοποιούμενο κοπτικό. Το κολάρο και το
παξιμάδι κολάρου δεν μπορούν να διαχωριστούν.
1. Ξεβιδώστε τελείως το παξιμάδι (i) του
κολάρου.
2. Αφαιρέστε το συγκρότημα κολάρου (q).
3. Τοποθετήστε νέο συγκρότημα κολάρου και
σφίξτε το παξιμάδι κολάρου.
Ρύθμιση του διακόπτη
ηλεκτρονικής ρύθμισης της
ταχύτητας (εικ. 1)
Η ταχύτητα μπορεί να μεταβληθεί με συνεχή
τρόπο από 8.000 έως 21.000 min-1 με χρήση του
διακόπτη ηλεκτρονικής ρύθμισης της ταχύτητας
(c) για ομοιόμορφα αποτελέσματα κοπής σε όλους
τους τύπους ξύλου, πλαστικού και αλουμινίου.
– Περιστρέψτε τον επιλογέα ηλεκτρονικού
ελέγχου ταχύτητας στο επιθυμητό επίπεδο.
Ωστόσο, η σωστή ρύθμιση είναι θέμα
εμπειρίας.
Γενικά, χρησιμοποιείτε τη χαμηλή ρύθμιση για
κοπτικά εξαρτήματα μεγάλης διαμέτρου και την
υψηλή ρύθμιση για κοπτικά μικρής διαμέτρου.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.800 min-1
3 = 11.900 min-1
4 = 14.100 min-1
116
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
5 = 16.400 min-1
6 = 18.800 min-1
7 = 21.000 min-1
Ρύθμιση του βάθους κοπής
ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΕΙΚ. 4)
1. Χαλαρώστε την ασφάλεια βύθισης (r).
2. Χαλαρώστε το μπουλόνι ασφάλισης του στοπ
βάθους (m).
3. Χαμηλώστε το φορείο ρούτερ έως ότου
το κοπτικό είναι σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας.
4. Σφίξτε την ασφάλεια βύθισης (r).
5. Ρυθμίστε το βάθος κοπής μετακινώντας το
ρυθμιστή (n) του στοπ βάθους στο μηδέν της
κλίμακας (o).
6. Ανυψώστε το στοπ βάθους (l) έως ότου ο
δείκτης δείξει το επιθυμητό βάθος κοπής στην
κλίμακα (o).
7. Σφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης του στοπ
βάθους (m).
8. Χαλαρώστε την ασφάλεια βύθισης (r).
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΟΠ ΒΑΘΟΥΣ ΡΕΒΟΛΒΕΡ (ΕΙΚ. 4)
Το στοπ βάθους ρεβόλβερ (k) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε 5 διαφορετικά βάθη. Αυτό είναι
ιδιαίτερα χρήσιμο για βαθιές κοπές, οι οποίες
εκτελούνται σε βήματα.
– Τοποθετήστε ένα πρότυπο βάθους ανάμεσα
στο στοπ βάθους (l) και το στοπ βάθους
ρεβόλβερ (k) για να ρυθμίσετε το ακριβές
βάθος κοπής.
Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε και τα πέντε βάθη.
Για δύο θέσεις διατίθεται βίδα ρύθμισης.
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ (ΕΙΚ. 4)
Όταν δεν χρησιμοποιείτε πρότυπο βάθους, ή αν το
βάθος κοπής χρειάζεται νέα ρύθμιση, συνιστάται
να χρησιμοποιείτε το μικρορυθμιστή (s).
– Ρυθμίστε το βάθος κοπής με χρήση του
μικρορυθμιστή (s). Μία στροφή αντιστοιχεί σε
περ. 1 mm.
Περιορισμός της διαδρομής
βύθισης (εικ. 4)
Για τη μεγαλύτερη άνεση, μπορεί αν
χρησιμοποιηθεί το ταχείας απελευθέρωσης
παξιμάδι ρύθμισης (t) για προσαρμογή της
διαδρομής βύθισης στο ρυθμισμένο βάθος κοπής.
1. Χαλαρώστε την ασφάλεια βύθισης (r).
2. Χαμηλώστε το φορείο του ρούτερ όπως
απαιτείται.
3. Σφίξτε την ασφάλεια βύθισης (r).
4. Ρυθμίστε το παξιμάδι όπως απαιτείται.
Τοποθέτηση του
παράλληλου οδηγού (εικ. 5)
1. Τοποθετήστε τις οδηγούς ράβδους (f) στη
βάση του ρούτερ (g).
2. Σφίξτε τα μπουλόνια ασφάλισης πάνω στη
βάση του ρούτερ.
3. Σύρετε τον παράλληλο οδηγό (d) πάνω από
τις ράβδους.
4. Σφίξτε προσωρινά τα μπουλόνια
ασφάλισης (t).
Τοποθέτηση του
παράλληλου οδηγού (εικ. 6)
1. Σχεδιάστε μια γραμμή κοπής πάνω στο υλικό.
2. Χαμηλώστε το φορείο ρούτερ έως ότου
το κοπτικό είναι σε επαφή με το τεμάχιο
εργασίας.
3. Ασφαλίστε το φορείο στη θέση αυτή.
4. Τοποθετήστε το εργαλείο πάνω στη γραμμή
κοπής. Η εξωτερική κοπτική ακμή του
κοπτικού πρέπει να συμπίπτει με τη γραμμή
κοπής.
5. Σύρετε τον παράλληλο οδηγό (d) ώστε να είναι
σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας και σφίξτε τα
μπουλόνια ασφάλισης (t). Για μικρορύθμιση,
χαλαρώστε την ακραία ασφάλεια (u),
χρησιμοποιήστε το ρυθμιστή (e) και σφίξτε την
ακραία ασφάλεια (u).
Τοποθέτηση ενός οδηγού
δακτυλίου (εικ. 7)
Μαζί με ένα πρότυπο, οι οδηγοί δακτύλιοι παίζουν
πολύτιμο ρόλο στην κοπή και τη μορφοποίηση
σύμφωνα με ένα σχέδιο.
117
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
1. Τοποθετήστε τον οδηγό δακτύλιο (v) στη βάση
του ρούτερ (g) χρησιμοποιώντας τις βίδες (w)
όπως δείχνει η εικόνα.
Εξαγωγή σκόνης (εικ. 8)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το κανάλι
εξαγωγής σκόνης είναι εξοπλισμένο
με ενσωματωμένο προστατευτικό
δακτύλων (x). Για βέλτιστη ασφάλεια,
πάντα χρησιμοποιείτε τη διάταξη
εξαγωγής σκόνης.
1. Όταν εργάζεστε χωρίς τον παράλληλο οδηγό,
συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής
σκόνης στον προσαρμογέα εξαγωγής
σκόνης (h).
2. Όταν εργάζεστε με τον παράλληλο οδηγό,
συνδέστε έναν εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής
σκόνης στον προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης
(y) κάτω από τον παράλληλο οδηγό.
3. Εφόσον είναι εφικτό, συνδέετε σύστημα
αφαίρεσης σκόνης που έχει σχεδιαστεί
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
σχετικά με την εκπομπή σκόνης.
Πριν τη λειτουργία
1. Ελέγξτε ότι το κοπτικό εξάρτημα έχει
τοποθετηθεί σωστά μέσα στο κολάρο.
2. Ρυθμίστε το βάθος κοπής.
3. Συνδέστε ένα σύστημα εξαγωγής σκόνης.
4. Βεβαιωθείτε ότι ο περιοριστής βύθισης είναι
πάντα ασφαλισμένος πριν την ενεργοποίηση.
5. Επιλέξτε τη βέλτιστη ταχύτητα
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα ηλεκτρονικής
ρύθμισης της ταχύτητας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
118
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα κινείτε
το ρούτερ σας όπως δείχνει η εικ. 9
(εξωτερικές ακμές/εσωτερικές ακμές).
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 10)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
από ένα χέρι σε κάθε λαβή (b).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
1. Ενεργοποίηση: τραβήξτε πάνω το
διακόπτη (a).
2. Απενεργοποίηση: πιέστε κάτω το διακόπτη (a).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χαλαρώστε
τον περιοριστή βύθισης και
επιτρέψτε στο φορείο του ρούτερ να
επανακτήσει τη θέση ηρεμίας του πριν
απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
Χρήση οδηγών δακτυλίων
(εικ. 7)
1. Στερεώστε καλά το πρότυπο στο τεμάχιο
εργασίας χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες
σύνδεσης.
2. Επιλέξτε και εγκαταστήστε ένα κατάλληλο
οδηγό δακτύλιο (v).
3. Αφαιρέστε τη διάμετρο του κοπτικού από την
εξωτερική διάμετρο του οδηγού δακτυλίου
και διαιρέστε με το 2. Αυτή είναι η διαφορά
ανάμεσα στο πρότυπο και το τεμάχιο
εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το τεμάχιο
εργασίας δεν είναι επαρκούς πάχους,
τοποθετήστε το πάνω σε ένα κομμάτι
άχρηστου ξύλου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Καθοδήγηση από πήχη
Όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί οδηγός
ακμής, είναι επίσης εφικτή η καθοδήγηση του
ρούτερ κατά μήκος ενός πήχη που έχει συσφιχτεί
πάνω στο τεμάχιο εργασίας (με προεξοχή και στα
δύο άκρα).
Ελεύθερο φρεζάρισμα
Το ρούτερ σας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
χωρίς κανενός είδους οδηγό, π.χ. για γράψιμο
πινακίδων ή για δημιουργική εργασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εκτελείτε μόνο
ρηχές κοπές! Χρησιμοποιείτε κοπτικά
εξαρτήματα με μέγιστη διάμετρο 6 mm.
Φρεζάρισμα με κοπτικά
πιλότους (εικ. 2)
Όπου δεν είναι κατάλληλη η χρήση παράλληλου
οδηγού ή οδηγού δακτυλίου, είναι εφικτή η χρήση
πιλότων κοπτικών (p) για κοπή διαμορφωμένων
ακμών.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με
ξηρό αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή άλλα
ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό
των μη μεταλλικών τμημάτων του
εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί
να αποδυναμώσουν τα υλικά
που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά τα
εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με
τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
119
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν
σας της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή
εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε
αυτό το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή
συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών
προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά
κέντρα συλλογής απορριμμάτων, ή από τον
αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη
συλλογή και ανακύκλωση των προϊόντων
DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή
την υπηρεσία, παρακαλούμε επιστρέψτε το
προϊόν σας σε οποιονδήποτε αντιπρόσωπο
συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους
σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση
που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης
της DEWALT, καθώς και πλήρεις λεπτομέρειες
για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.2helpU.com.
120
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
121
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
+31 164 283 063
Fax: +31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N096434
Dutch Tel: +32 70 220 063
French Tel: +32 70 220 062
Fax: +32 70 225 585
Fax: +32 70 222 441
www.dewalt.be
Τηλ:
+30 210 8981-616 www.dewalt.gr
Service: +30 210 8981-616
Φαξ:
+30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Tel:
+971 4 8863030
Fax: +971 4 8863333
www.dewalt.ae
11/10
Download PDF

advertising