DW621 | DeWalt DW621 ROUTER Type 3 instruction manual

DW621
DW622
FINAL PRINT SIZE: 148mm x 210mm
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)21
Español (traducido de las instrucciones originales)29
Français (traduction de la notice d’instructions originale)38
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)47
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)56
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)65
Português (traduzido das instruções originais)73
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)82
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)90
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)98
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)106
Copyright DeWALT
B
Figure 1
s
r
q
ff
a
p
b
xxxx
x
xx x
d
o
t
g
c
n
e
m
f
l
h
k
Figure 2
j
i
Figure 3
b
c
dd
c
u
1
Figure 4
l
q
m
x
v
p
p
o
n
m
l
w
Figure 5
Figure 6
r
o
y
t
d
e
t
d
h
j
i
h
f
g
2
g
Figure 7
Figure 8
j
z
aa
Figure 9
Figure 10
bb
a
j
cc
ee
Figure 11
o
o
3
Dansk
OVERFRÆSER
DW621, DW622
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation gør
DeWALT til en af de mest pålidelige partnere til professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
DW621 DW621
DW622
XE
GB, LX, QS
GB, LX, QS
Spænding
V
230 230
230
Type
3
3
3
Effektforbrug
W
1.100 1.100
1.400
Afgiven effekt
W
620 620
620
Tomgangshastighedmin-18.000–24.000 uendelig variabel
Overfræserslæde
2 søjler 2 søjler
2 søjler
Slag overfræserslæde
mm
55
55
55
Revolverdybdestop3-trin, med gradering og finjustering
Spændepatronstørrelse
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX)
1/2" (GB, LX)
Fræserdiameter, maks.
mm
36
36
36
Vægt
kg
3,1
3,1
3,1
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-17.
LPA (emissions lydtryksniveau)dB(A)
86 LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
95
K (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A)
3
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
4
3,3
1,5
86
95
3
86
95
3
3,3
1,5
3,3
1,5
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
Dansk
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
OVERFRÆSER
DW621, DW622
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med: 2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Disse produkter overholder også direktivet
2014/30/EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.06.2016
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
5
Dansk
f)
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for overfræsere
• Hold elværktøjet på de isolerede
håndteringsoverflader, da fræseren kan
komme i kontakt med dens egen ledning.
Hvis der skæres i en strømførende ledning
kan blotlagte metaldele på elværktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
Dansk
•Brug klemmer eller andre praktiske
metoder til at fastgøre og støtte
arbejdsemnet til et stabilt underlag. Det
er ustabilt at holde arbejdsemnet i hånden
eller mod kroppen og kan medføre manglende
kontrol.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for fræsere
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
• Anvend altid kærvfræsere, falsfræsere,
profilfræsere, notfræsere eller notknive med
en skaftdiameter på 6–8 mm, der svarer til
størrelsen på værktøjets spændepatron.
Eksempel:
• Anvend altid fræsere, der er egnet til en
hastighed på min. 30.000 min-1 og mærket
derefter.
ADVARSEL: Anvend aldrig fræsere
med en diameter, der overstiger den
maksimale diameter, der er angivet
under tekniske data.
• For kærvfræsere, falsfræsere,
profilfræsere SKAL den maksimale
skaftdiameter være 8 mm, den
maksimale diameter SKAL være
36 mm, den maksimale skæredybde
SKAL være 10 mm.
Datokoden (ff), der også inkluderer produktionsåret,
er tryk på huset.
XX XX 2016
Produktionsår
Emballageindhold
Pakken indeholder:
1Overfræser
1 Parallelanslag med finjustering og styrestifte
1 Spændepatron 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1 Spændepatron 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
1Spændepatron 8 mm (DW621 QS)
1 Spændepatron 12 mm (DW622 QS)
1 Skruenøgle # 17 (DW621 GB, LX, QS)
• For notfræsere SKAL den maksimale
skaftdiameter være 8 mm, og den
maksimale diameter SKAL være 25
mm.
1Skruenøgle # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX,
QS)
• For notknive SKAL den maksimale
skaftdiameter være 8 mm, den
maksimale diameter SKAL være 40
mm, og den maksimale skærebredde
SKAL være 4 mm.
• Kontroller om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af
en reststrømsanordning med en
reststrømskapacitet på 30mA eller
mindre.
Beskrivelse (fig. 1)
1Støvudsugningsstik
1Brugsvejledning
• Tag dig tid til grundigt at læse og forstå denne
vejledning inden brug.
ADVARSEL: Modificer aldrig
el-værktøjet eller dele deraf. Det kan
medføre person- eller materialeskade.
Restrisici
a.Kontakt til lås-til/lås-fra
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
b.Spindellås
–Hørenedsættelse
– Risiko for personskade som følge af
flyvende partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af
forlænget brug.
c.Spændepatronmøtrik
d.Låsebolt til parallelanslag
e.Styrestifte til parallelanslag
f.Støvudsugningsstik i parallelanslag
g.Finregulator til parallelanslag
h.Parallelanslag
i.Låsebolt
j.Overfræserbase
k.Fingerbeskytter
7
Dansk
l.Revolverdybdestop
m.Dybdestop
n.Låsebolt til dybdestop
o.Hældningsbegrænser
p.Hurtigregulator for dybdestop
q.Finregulator for dybdestop
r.Støvudsugningsadapter
s.Hastighedskontrolhjul
t.Endelås
Isætning og udtagning af fræseren
(fig. 2)
1.Tryk på spindellåsen (b) og hold den nede.
2.Løsn ved hjælp af den medfølgende skruenøgle
spændetangsmøtrik (c) nogle få omdrejninger
og indsæt en fræser(dd).
3.Fastgør spændepatronmøtrikken og
slip spindellåsen.
ADVARSEL: Fastgør aldrig
spændepatronmøtrikken uden en fræser
i spændepatronen.
TILSIGTET BRUG
Din højtydende DeWALT DW621/DW622 overfræser
er designet til professionel kraftig fræsning af træ,
træ- og plastikprodukter.
Udskiftning af
spændepatronsamlingen (fig. 3)
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Overfræseren leveres med en 1/4", 1/2", 8 mm, eller
12 mm spændetang til værktøjet. Spændetangen og
spændetangsmøtrikken kan ikke adskilles.
Disse overfræsere er professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding.
Kontrollér altid, at strømforsyningen svarer til
spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN 60745, og
derfor er en jordledning ikke påkrævet.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den
udskiftes med en særlig ledning, der kan fås
gennem DeWALT’s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1.5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
1.Løsn spændepatronmøtrikken (c) helt.
2.Fjern spændepatronsamlingen (u).
3.Påsæt en ny samling og fastgør
spændepatronmøtrikken (c).
Indstilling af elektronisk
hastighedskontrolhjul (fig. 1)
Hastigheden er uendeligt variable fra 8.000
til 24.000 min-1 ved hjælp af det elektroniske
hastighedskontrolhjul (s) for ensartede
skæreresultater i al slags træ, plastik og aluminum.
Drej det elektroniske hastighedskontrolhjul til det
ønskede niveau.
Generelt bør man anvende den lave indstilling for
stor fræserdiameter og den høje indstilling for lille
fræserdiameter. Den korrekte indstilling er dog et
spørgsmål om erfaring.
1 =
8.000 min-1
2 =
9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
4 =
16.000 min-1
5 =
19.500 min-1
SAMLING OG JUSTERING
6 =
22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
8
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Justering af skærets dybde (fig. 4)
Din overfræser er udstyret med et højpræcisions
dybdejusteringssystem, der inkluderer en
nulstillingsring til både den hurtige regulator og
finregulatoren.
Dansk
HURTIG JUSTERING VED HJÆLP AF GRADERING MED
NULSTILLINGSRING
1.Løsgør låseboltens dybdestop (n).
2.Lås op for hældningsbegrænseren (o) ved at
dreje den mod uret.
Påsætning af parallelanslaget
(fig. 1, 5)
1.Tilpas styrestifterne (e) til overfræserbasen (j).
2.Fastgør låseboltene (i).
3.Sænk overfræserslæden, indtil fræseren er i
kontakt med arbejdsemnet.
3.Skub parallelanslaget (h) over stifterne.
4.Fastgør hældningsbegrænseren (o).
5.Fjern støvudsugningsadapteren (r) og luk
udgangen ved hjælp af støvudsugningsstikket
(y), der følger med værktøjet.
5.Indstil hurtigregulatoren (p) til nul ved hjælp
af ringen (v). Dybdestopperen (m) skal være i
kontakt med revolverdybdestopperen (l).
6.Juster skæredybden ved hjælp af
hurtigregulatoren (p) og den tilsvarende
gradering. Den justerede skæredybde angives
med pilene (w).
4.Fastgør låseboltene (d) midlertidigt.
Justering af parallelanslaget (fig. 6)
1.Tegn en skærelinje på materialet.
2.Sænk overfræserslæden, indtil fræseren er i
kontakt med arbejdsemnet.
7.Fastgør låseboltens dybdestop (n).
3.Fastgør hældningsbegrænseren (o).
TREDOBBELT DYBDEJUSTERING VED HJÆLP AF
REVOLVERDYBDESTOP
4.Anbring overfræseren på skærelinjen.
Revolverdybdestopperen (l) kan anvendes til at
indstille tre forskellige dybder. Dette er særligt nyttigt
til snit, der udføres i trin.
– Anbring en dybdeskabelon mellem
dybdestopperen (m) og revolverdybdestopperen
(l) for at justere den nøjagtige skæredybde.
5.Skub parallelanslaget (h) mod arbejdsemnet og
fastgør låseboltene (d).
6.Justér parallelanslaget (h) ved hjælp af
finregulatoren (g). Fræserens yderste skærekant
skal passe med skærelinjen.
7.Fastgør endelåsen (t).
– Hvis det er nødvendigt, indstilles alle tre skruer.
Påsætning af en styrebøsning (fig. 7)
FINJUSTERING
Styrebøsningen er - sammen med en skabelon - en
værdifuld del i skæring og formning til et mønster.
Når der ikke anvendes en dybdeskabelon, eller
skæredybden skal omjusteres, anbefales det at
anvende finregulatoren (q).
– Sæt styrebøsningen (z) på overfræserbasen (j)
ved hjælp af skruerne (aa) som vist.
1.Juster skæredybden som beskrevet ovenfor.
2.Nulstil finregulatoren ved hjælp af ringen (x).
3.Drej finregulatoren (q) til den ønskede position:
en omdrejning svarer til ca. 1 mm og 1 mærke
til 0,1 mm.
Dydejustering med overfræser
MONTERET I OMVENDT POSITION (FIG. 4)
1.Fjern dybdestopperen (m) og udskift den med
dybdestopperen (DE6956), der er tilgængelig
som ekstraudstyr.
2.Forbind dybdestopperens gevindskårne stang
(m) til revolverdybdestopperen (l).
3.Indstil skæredybden ved hjælp af regulatoren
på dybdestopperen (m).
ADVARSEL: For montering af
overfræseren i omvendt position
henvises der til betjeningsvejledningen til
det stationære værktøj.
Tilslutning af støvudsugning
(fig. 1, 5)
Tilslut en støvudsugningsslange til
støvudsugningsadapteren (r) i overfræserens
slædesøjle eller støvudsugningsstikket i
parallelanslaget (f).
Før Brugen
1.Kontrollér, at fræseren er korrekt monteret i
spændepatronen.
2.Vælg den ønskede hastighed ved hjælp af det
elektroniske hastighedskontrolhjul.
3.Indstilling af skæredybden.
4.Tilslut en støvudsuger.
5.Sørg altid for, at hældningsbegrænseren er låst,
før der tændes.
9
Dansk
BETJENING
Styring af et mønster
Brugsvejledning
Hvis et kantstyr ikke kan anvendes, er det muligt at
styre overfræseren langs et mønster, der er sat hen
over arbejdsemnet (med en overhængning i
begge ender).
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer, eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
ADVARSEL: Fjern altid overfræseren
som angivet i fig. 8 (yderkanter/
inderkanter).
Korrekt håndposition (fig. 11)
Frihåndsfræsning
Din overfræser kan også anvendes uden nogen form
for styreskinne, f.eks. til tegnskrivning eller
kreative arbejder.
ADVARSEL: Foretag kun overfladiske
snit! Brug fræsere med en maks.
diameter på 8 mm.
Overfræsning med pilotfræsere
(fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
Når en parallel styreskinne eller styrebøsning ikke kan
anvendes, er det muligt at anvende pilotfræsere (dd)
til skæring af formede kanter.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hver
dyksnitbegrænser (o).
Tænde og slukke (fig. 9)
Tænd-/sluk-kontakten (a) er placeret i håndtaget
på højre side. Overfræseren er normalt låst i offpositionen.
1.Tænd: tryk på kontakten (bb) og hold den nede
for at låse op for værktøjet og tryk derefter på
udløseren (cc).
2.For vedvarende drift skal du trykke på kontakten
(bb) igen.
3.Sluk: tryk på udløseren (cc) igen.
ADVARSEL: Løsn
hældningsbegrænseren og lad
overfræserslæden vende tilbage i sin
hvileposition, før der slukkes.
Brug af styrebøsningerne (fig. 7)
1.Sæt skabelonen fast på arbejdsemnet ved
hjælp af klemmer.
2.Vælg og påsæt den ønskede styrebøsning (z).
3.Træk fræserens diameter fra styrebøsningens
udvendige diameter og del med 2. Dette
er forskellen mellem skabelonerne og
arbejdsemnet.
10
ADVARSEL: Hvis arbejdsemnet ikke
er tykt nok, skal du anbringe det på et
stykke kasseret træ.
Disse inkluderer spændepatroner
(6–12 mm), en dybdestopper til brug i omvendt
position, fingersamlingsværktøj til svalehale- og
fingersamlingsholder, styresamlingsskabeloner,
styrebøsninger (17–40 mm) og styreskinner i
forskellige længder.
VEDLIGEHOLDELSE
DeWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade skal
enheden slukkes, og strømtilførslen
til maskinen afbrydes, før der
monteres eller afmonteres tilbehør,
før indstillingen justeres eller
ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Rengøring af støvudsugnings-søjlen
(fig. 10)
1.Fjern støvudsugningsstikket eller -adapteren.
2.Fjern de fire skruer (ee) i bunden af
overfræserbasen (j).
3.Rengør støvudsugningssøjlen.
4.Genmontér delene i omvendt rækkefølge.
Dansk
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DeWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DeWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DeWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DeWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DeWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DeWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DeWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
11
Deutsch
OBERFRÄSE
DW621, DW622
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
DW621DW621DW622
XE GB, LX, QS
GB, LX, QS
Spannung
V
230 230
230
Typ
3
3
3
Aufnahmeleistung
W 1.1001.100 1.400
Abgabeleistung
W
620 620
620
Leerlaufdrehzahlmin-18.000 - 24.000 unendlich verstellbar
Fräskorb2 Säulen
2 Säulen
2 Säulen
Fräskorbhub
mm
55
55 55
Revolver für Tiefenanschlag3-stufig, mit Skala und Feinjustierung
Spannzangengröße
1/4", 1/2" 8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX) 1/2" (GB, LX)
Schneidendurchmesser, max.
mm 3636 36
Gewicht kg 3,13,1 3,1
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-17.
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)dB(A)
8686 86
LWA (Schallleistungspegel)dB(A)
9595 95
K (Unsicherheit für den ngegebenen Schallpegel)dB(A) 33 3
Schwingungsemissionswert ah =
Messungenauigkeit K =
m/s² 3,33,3
3,3
m/s²
1,5
1,51,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
12
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Deutsch
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
OBERFRÄSE
DW621, DW622
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
02.06.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
13
Deutsch
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen
mindern das Verletzungsrisiko.
c) Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
14
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
d) Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
e) Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
g) Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Deutsch
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
für Oberfräsen
• Verwenden Sie immer geeignete Schneiden
für Drehzahlen von mind. 30.000 min-1, die
entsprechend gekennzeichnet sind.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Schneiden mit einem Durchmesser, der
größer ist, als der in den technischen
Daten angegebene max. Durchmesser.
• Bei geraden Schneiden,
Falzschneiden, Profilschneiden MUSS
der Schaftdurchmesser 8 mm, der
max. Durchmesser MUSS 36 mm,
die max. Frästiefe MUSS 10 mm
betragen.
• Bei Langlochschneiden MUSS der
max. Schaftdurchmesser 8 mm und
der max.Durchmesser MUSS 25 mm
betragen.
• Bei Nutschneiden MUSS der
Schaftdurchmesser 8 mm, der max.
Durchmesser MUSS 40 mm, die max.
Fräsbreite MUSS 4 mm betragen.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restgefahren
Bestimmte Restgefahren lassen sich trotz Einhaltung
der Sicherheitsvorschriften und dem Einsatz von
Sicherheitsvorrichtungen nicht vermeiden.
Diese sind:
–Gehörschäden.
•Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, da die Schneiden
das eigene Kabel berühren könnten. Der
Kontakt mit einer Strom führenden Leitung kann
das Elektrowerkzeug unter Strom setzen, was
zu einem Stromschlag beim Anwender führt.
– Unfallgefahr durch umherfliegende Teilchen.
•Verwenden Sie Spannvorrichtungen oder
andere praktikable Methoden, um das
Werkstück auf einer stabilen Basis zu
fixieren. Wenn das Werkstück mit der Hand
oder gegen den Körper gedrückt wird, ist es
nicht stabil und kann zum Verlust der
Kontrolle führen.
Bildzeichen am Werkzeug
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften
für Schneiden
• Verwenden Sie immer gerade Schneiden,
Falzschneiden, Profilschneiden,
Langlochschneiden oder Nutschneiden mit
einem Schaftdurchmesser von 6–8 mm
entsprechend der Spannzangengröße
Ihres Werkzeugs.
– Verbrennungsgefahr aufgrund der
Hitzeentwicklung von Zubehör beim Betrieb.
– Verletzungsgefahr wegen andauernden
Gebrauchs.
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (ff), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
XX XX 2016
Herstelljahr
15
Deutsch
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1Oberfräse
1Parallelanschlag mit Feinjustierung und
Führungsstangen
1 Spannzange 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1 Spannzange 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
1Spannzange 8 mm (DW621 QS)
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihre leistungsstarke DeWALT-Fräsen DW621/
DW622 wurden für professionelle Fräsarbeiten von
Holz, Holzprodukten und Kunststoffen unter hohen
Ansprüchen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Oberfräsen sind elektrogetriebene Werkzeuge
für den professionellen Einsatz.
1 Montageschlüssel 17 (DW621 GB, LX, QS)
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
1Montageschlüssel 22 (DW621-XE, DW622 GB,
LX, QS)
Elektrische Sicherheit
1 Spannzange 12 mm (DW622 QS)
1 Führungshülse 24 mm
1Staubabsauganschluss
1Betriebsanleitung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug, die
Teile oder Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Bedienungsanleitung
vor Inbetriebnahme gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen an dem Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Sach- und Personenschäden führen.
a.Feststell-/Löseschalter
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DeWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
b.Spindelarretierung
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
c.Spannzangenmutter
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
d.Parallelanschlag-Feststellstift
e.Führungsstangen für Parallelanschlag
f.Staubabsauganschluss im Parallelanschlag
g.Feinjustierer für Parallelanschlag
h.Parallelanschlag
i.Feststellstift
j.Oberfräsen-Grundplatte
k.Fingerschutz
l.Revolver-Tiefenanschlag
m.Tiefenanschlag
n.Tiefenanschlag-Feststellstift
o.Eintauchbegrenzung
p.Schnelleinstellung für Tiefenanschlag
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
r.Staubabsaug-Adapter
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
s.Drehzahl-Wählknopf
q.Feinjustierer für Tiefenanschlag
t.Endfeststeller
16
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
Deutsch
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Einsetzen und Entfernen der
Schneiden (Abb. 2)
1.Drücken Sie die Spindelarretierung (b)
und halten Sie sie gedrückt.
2.Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schlüssel die
Spannzangenmutter (c) einige Umdrehungen
und setzen Sie einen Fräser (dd) ein.
3.Drehen Sie die Spannzangenmutter fest und
lassen Sie die Spindelarretierung los.
WARNUNG: Drehen Sie niemals
die Spannzangenmutter ohne eine
Schneide in der Spannzange fest.
Austausch der Spannzangeneinheit
(Abb. 3)
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Einstellen der Frästiefe (Abb. 4)
Ihre Oberfräse ist mit einem HochpräzisionsTiefeneinstellsystem einschließlich einem NullRückstellring zur Schnell- und zur Feineinstellung
ausgestattet.
SCHNELLEINSTELLUNG MIT SKALA MIT NULLRÜCKSTELLRING
1.Lösen Sie die TiefenanschlagFeststellschraube (n).
2.Entsperren Sie die Eintauchbegrenzung (o)
durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
3.Senken Sie den Fräskorb, bis die Schneide das
Werkstück berührt.
4.Drehen Sie die Eintauchbegrenzung (o) fest.
5.Verwenden Sie den Ring (v), um die
Schnelleinstellung (p) auf null zu setzen. Der
Tiefenanschlag (m) muss Kontakt zum RevolverTiefenanschlag (l) haben.
Ihre Fräse ist mit einer Spannzange von 1/4", 1/2",
8 mm, oder 12 mm ausgestattet. Die Spannzange
und die Spannzangenmutter sind nicht trennbar.
6.Verwenden Sie die Schnelleinstellung (p) und
die entsprechende Skala für die Einstellung der
Frästiefe. Die eingestellte Frästiefe wird durch
die Pfeile (w) angezeigt.
1.Lösen Sie vollständig die
Spannzangenmutter (c).
7.Drehen Sie die Tiefenanschlag-Feststellschraube
(n) fest.
2.Entfernen Sie die Spannzangeneinheit (u).
DREIFACHE TIEFENEINSTELLUNG MITHILFE DER
REVOLVER-TIEFENANSCHLAGS
3.Setzen Sie die neue Einheit ein und ziehen Sie
die Spannzangenmutter (c) fest.
Einstellen des elektronischen
Drehzahl-Wählknopfs (Abb. 1)
Die Drehzahl lässt sich stufenlos zwischen 8.000
und 24.000 min-1 mittels des elektronischen
Drehzahl-Wählknopfs (s) einstellen, um gleichmäßige
Fräsergebnisse in allen Arten von Holz, Kunststoff
und Aluminium zu erhalten.
Drehen Sie den elektronischen Drehzahl-Wählknopf
auf den gewünschten Wert.
Allgemein gilt, dass niedrige Drehzahlen für
Schneiden mit großem Durchmesser gelten und
höhere Drehzahlen für kleinere Durchmesser. Für
die richtige Einstellung bedarf es jedoch einiger
Erfahrung.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
Der Revolver-Tiefenanschlag (l) kann für die
Einstellung von drei verschiedenen Tiefen verwendet
werden. Die ist besonders bei stufenweise
hergestellten tiefen Fräsvorgängen hilfreich.
–Platzieren Sie eine Tiefenschablone zwischen
dem Tiefenanschlag (m) und dem RevolverTiefenanschlag (l), um die exakte Frästiefe
einzustellen.
–Falls erforderlich, justieren Sie alle drei
Schrauben.
FEINEINSTELLUNG
Wenn Sie keine Tiefenschablone verwenden
oder wenn die Frästiefe nachjustiert warden
muss, empfiehlt es sich, die Feineinstellung (q) zu
verwenden.
1.Stellen Sie die Frästiefe wie oben beschrieben
ein.
2.Stellen Sie mithilfe des Rings (x) die
Feineinstellung auf null.
17
Deutsch
3.Drehen Sie die Feineinstellung (q) in die
gewünschte Position: Eine Umdrehung
entspricht etwa 1 mm und 1 Markierung
entspricht 0,1 mm.
Tiefeneinstellung mit Oberfräse
INSTALLIERT IN UMGEDREHTER HALTUNG (ABB. 4)
1. Entfernen Sie den Tiefenanschlag (m) und
ersetzen Sie ihn durch den optional erhältlichen
Tiefenanschlag (DE6956).
2.Schließen Sie die Gewindestange des
Tiefenanschlags (m) an den RevolverTiefenanschlag (l) an.
3.Stellen Sie die Frästiefe mithilfe der Einstellung
am Tiefenanschlag (m) ein.
WARUNG: Zur Installation der
Oberfräse in umgedrehter Haltung
beachten Sie bitte die Betriebsanleitung
des stationären Werkzeugs.
Anbringen des Parallelanschlags
(Abb. 1, 5)
1.Montieren Sie die Führungsstangen (e) an der
Oberfräsen-Grundplatte (j).
2.Drehen Sie die Arretierschrauben (i) fest.
3.Schieben Sie den Parallelanschlag (h) über
die Stangen.
4.Drehen Sie die Arretierschrauben (d)
vorübergehend fest.
5.Entfernen Sie den Staubabsaugadapter (r)
und verschließen Sie den Auslass mit der
mitgelieferten Staubabsaugstutzenkappe (y).
Einstellen des Parallelanschlags
(Abb. 6)
Anbringen einer Führungshülse
(Abb. 7)
Gemeinsam mit Schablonen spielen Führungshülsen
eine wichtige Rolle beim Fräsen oder Konturfräsen.
– Montieren Sie die Führungshülse (z) mit
den Schrauben (aa) wie dargestellt an der
Oberfräsen-Grundplatte (j).
Anschluss einer Staubabsaugung
(Abb. 1, 5)
Schließen Sie einen Absaugschlauch an den
Staubabsaugadapter (r) an der Säule des
Fräskorbs oder an dem Staubabsaugauslass am
Parallelanschlag (f) an.
Vor Dem Betrieb
1.Prüfen Sie, dass die Schneide korrekt in der
Spannzange montiert ist.
2.Wählen Sie die optimale Drehzahl mithilfe des
elektronischen Drehzahl-Wählknopfes.
3.Stellen Sie die Frästiefe ein.
4.Schließen Sie eine Staubabsaugung an.
5.Prüfen Sie, dass die Eintauchbegrenzung immer
arretiert ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
WARNUNG: Bewegen Sie Ihre
Oberfräse immer wie in Abbildung 8
beschrieben (äußere Kanten/innere
Kanten).
1.Zeichnen Sie eine Fräslinie auf dem Werkstück.
2.Senken Sie den Fräskorb ab, bis die Schneide
das Werkstück berührt.
3.Drehen Sie die Eintauchbegrenzung (o) fest.
4.Setzen Sie die Oberfräse auf die Fräslinie.
5.Schieben Sie den Parallelanschlag (h)
gegen das Werkstück und drehen Sie die
Arretierschrauben (d) fest.
6.Stellen Sie den Parallelanschlag (h) mit der
Feineinstellung (g) ein. Die äußere
Fräskante der Schneide muss mit der
Fräslinie übereinstimmen.
7.Drehen Sie den Endfeststeller (t) gut fest.
18
Richtige Haltung der Hände (Abb. 11)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
Deutsch
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
jeder Taucharretierung (o).
Ein- und Ausschalten (Abb. 9)
Der Ein- und Ausschalter (a) befindet sich auf
der rechten Seite des Griffs. Die Oberfräse ist
normalerweise in der Aus-Stellung arretiert.
1.Einschalten: Drücken Sie den Schalter (bb)
und halten Sie ihn gedrückt, um das Werkzeug
zu entsperren und pressen Sie dann
den Auslöser (cc).
2.Für Dauerbetrieb drücken Sie den Schalter
(bb) erneut.
3.Ausschalten: Pressen Sie den Auslöser
(cc) erneut.
WARNUNG: Lösen Sie die
Eintauchbegrenzung und lassen Sie
den Fräskorb in die Ruhestellung
zurückgehen, bevor Sie das Werkzeug
ausschalten.
Fräsen mit Anlaufzapfen (Abb. 2)
Wenn Parallelführungen oder Führungshülsen
ungeeignet sind, können auch Anlaufzapfen (dd) für
das Konturenfräsen verwendet werden.
Wenden Sie sich an Ihren Händler für weitere
Informationen über geeignetes Zubehör.
Dazu gehören Spannzangen (6–12 mm), ein
Tiefenanschlag für den Untertischbetrieb,
Zinkenfräswerkzeuge und für Schwalbenschanzund Zinkenverbindungen, Dübelschablonen,
Führungshülsen (17–40 mm) und Führungsstangen
in verschiedenen Längen.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
Einsatz von Führungshülsen (Abb. 7)
1.Fixieren Sie die Schablone mit Endklemmen
am Werkstück.
2.Wählen und installieren Sie eine passende
Führungshülse (z).
3.Ziehen Sie den Wert des
Schneidendurchmessers vom äußeren
Durchmesser der Führungshülse ab und teilen
Sie den Wert durch 2. Dies ist die Differenz
zwischen Schablone und Werkstück.
WARNUNG: Wenn das Werkstück nicht
stark genug ist, platzieren Sie es auf
einem Stück Restholz.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie
Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Reinigen der Staubabsaug-Säule
(Abb. 10)
1.Entfernen Sie den Staubabsaugstopfen
oder -Adapter.
2.Entfernen Sie die vier Schrauben (ee) an der
Unterseite der Oberfräsen-Grundplatte (j).
3.Reinigen Sie die Staubabsaugsäule.
4.Setzen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge
wieder zusammen.
Führen entlang einer Stützleiste
Wenn eine Kantenführung nicht verwendet werden
kann, ist es auch möglich, die Oberfräse entlang
einer an das Werkstück festgeklemmten Leiste (mit
Überhang an beiden Enden) zu führen.
Freihandfräsen
Ihre Oberfräse kann auch ohne Führungen
verwendet werden, z. B. für Schriftzüge oder bei
kreativen Arbeiten.
WARNUNG: Fräsen Sie nur mit
geringer Frästiefe! Verwenden Sie
Schneiden mit höchstens 8 mm
Durchmesser!
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
19
English
Deutsch
blasen Sie Schmutz und Staub mit
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DeWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DeWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DeWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
20
DeWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DeWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DeWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DeWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
English (original instructions)
English
ROUTER
DW621, DW622
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
DW621DW621 DW622
XE
GB, LX, QS
GB, LX, QS
Voltage
V 230230 230
UK & Ireland
V
–
230/115
230/115
Type 33 3
Power Input
W 1,1001,100 1,400
Power output
W 620620 620
No-load speed
min-1
8,000–24,000 infinitely variable
Router carriage
# columns
2
2
2
Router carriage stroke
mm
55
55
55
Revolver depth stop
3-step, with graduation and fine adjustment
Collet size
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX)
1/2" (GB, LX)
Cutters diameter, max.
mm
36
36
36
Weight kg 3.13.1 3.1
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-17.
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
8686 86
LWA (sound power level)
dB(A)
9595 95
K (uncertainty for the given sound level) dB(A)
33 3
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s²
3.33.3 3.3
m/s²1.51.5 1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
21
English
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
General Power Tool Safety Warnings
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
ROUTER
DW621, DW622
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009 +A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
These products also comply with Directive
2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.06.2016
22
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
English
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Rules for Routers
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, because the cutter may contact
its own cord. Cutting a “live” wire may make
exposed metal parts of the power tool “live” and
shock the operator.
•Use clamps or another practical way to
secure and support the workpiece to a
stable platform. Holding the work by your
hand or against the body leaves it unstable and
may lead to loss of control.
Additional Safety Rules for Cutters
• Always use straight-cutters, rabbet-cutters,
profile cutters, slotter cutters or grooved knives
with a shank diameter of 6–8 mm which
corresponds to the size of the collet in your tool.
• Always use cutters suitable for a speed of min.
30,000 min-1 and marked accordingly.
WARNING: Never use cutters with
a diameter exceeding the maximum
diameter indicated in the technical data.
•F
or straight-cutters, rabbet-cutters,
profile cutters, the maximum shank
diameter MUST be 8 mm, the
23
English
maximum diameter MUST be
36 mm, the maximum cutting
depth MUST be 10 mm.
• For slotter cutters, the maximum
shank diameter MUST be 8 mm
and the maximum diameter MUST
be 25 mm.
• For grooved knives, the maximum
shank diameter MUST be 8 mm, the
maximum diameter MUST be
40 mm and the maximum cutting
width MUST be 4 mm.
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing
– Risk of personal injury due flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
1Wrench # 17 (DW621 GB, LX, QS)
1Wrench # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS)
1Dust extraction plug
1Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a.Lock-on/lock-off switch
b.Spindle lock
c.Collet nut
d.Parallel fence locking bolt
e.Guide rods for parallel fence
f.Dust extraction outlet in parallel fence
g.Fine adjuster for parallel fence
h.Parallel fence
i.Locking bolt
j.Router base
k.Finger guard
l.Revolver depth stop
m.Depth stop
n.Depth stop locking bolt
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (ff), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
XX XX 2016
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1Router
1Parallel fence with fine adjustment and
guiderods
1Collet 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1 Collet 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
1Collet 8 mm (DW621 QS)
1 Collet 12 mm (DW622 QS)
1Guide bush 24 mm
24
o.Plunge limiter
p.Quick adjuster for depth stop
q.Fine adjuster for depth stop
r.Dust extraction adaptor
s.Speed control dial
t.End lock
INTENDED USE
Your DeWALT DW621/DW622 high-performance
routers have been designed for professional heavy
duty routing of wood, wood products and plastics.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These routers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
English
•Young children and the infirm. This appliance
is not intended for use by young children or
infirm persons without supervision.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Inserting and Removing a Cutter
(fig. 2)
1.Press and hold down the spindle lock (b).
Electrical Safety
2.Using the wrench supplied, loosen the collet nut
(c) a few turns and insert a cutter (dd).
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in
accordance with EN 60745; therefore no
earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to
be operated via a fail-safe isolating
transformer with an earth screen
between the primary and secondary
winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved 3–
core extension cable suitable for the power input of
this tool (see technical data).The minimum conductor
size is 1.5 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
3.Tighten the collet nut and release the spindle
lock.
WARNING: Never tighten the collet nut
without a cutter in the collet.
Replacing the Collet Assembly
(fig. 3)
Your router is supplied with a 1/4", 1/2", 8 mm, or
12 mm collet fitted to the tool. The collet and the
collet nut are inseparable.
1.Loosen the collet nut (c) completely.
2.Remove the collet assembly (u).
3.Fit a new assembly and tighten the collet nut
(c).
Setting the Electronic Speed
Control Dial (fig. 1)
The speed is infinitely variable from 8,000 to 24,000
min-1 using the electronic speed control dial (s) for
uniform cutting results in all types of wood, plastics
and in aluminium.
Turn the electronic speed control dial to the required
level.
Generally, use the low setting for large diameter
cutters and the high setting for small diameter
cutters. The correct setting, however, is a matter of
experience.
1 =
8,000 min-1
2 =
9,500 min-1
3 = 11,500 min-1
4 =
16,000 min-1
5 =
19,500 min-1
6 =
22,500 min-1
7 = 24,000 min-1
Adjusting the Depth of Cut (fig. 4)
Your router is equipped with a high-precision depth
adjustment system including a zero reset ring for
both the quick adjuster and the fine adjuster.
25
English
QUICK ADJUSTMENT USING THE GRADUATION
WITH ZERO RESET RING
1.Loosen the depth stop locking bolt (n).
2.Unlock the plunge limiter (o) by turning it
counterclockwise.
3.Lower the router carriage until the cutter is in
contact with the workpiece.
4.Tighten the plunge limiter (o).
5.Set the quick adjuster (p) to zero using the ring
(v). The depth stop (m) must be in contact with
the revolver depth stop (l).
6.Adjust the depth of cut using the quick adjuster
(p) and the corresponding graduation. The
adjusted depth of cut is indicated by the
arrows (w).
Fitting the Parallel Fence (fig. 1, 5)
1.Fit the guide rods (e) to the router base (j).
2.Tighten the locking bolts (i).
3.Slide the parallel fence (h) over the rods.
4.Tighten the locking bolts (d) temporarily.
5.Remove the dust extraction adaptor (r) and
close the outlet using the dust extraction plug
(y) supplied with the tool.
Adjusting the Parallel Fence (fig. 6)
1.Draw a cutting line on the material.
2.Lower the router carriage until the cutter is in
contact with the workpiece.
3.Tighten the plunge limiter (o).
7.Tighten the depth stop locking bolt (n).
4.Position the router on the cutting line.
TRIPLE DEPTH ADJUSTMENT USING THE
REVOLVER DEPTH STOP
5.Slide the parallel fence (h) against the workpiece
and tighten the locking bolts (d).
The revolver depth stop (l) can be used to set three
different depths. This is particularly useful for deep
cuts, performed in steps.
6.Adjust the parallel fence (h) using the fine
adjuster (g). The outer cutting edge of the cutter
must coincide with the cutting line.
– P
lace a depth template between the depth
stop (m) and the revolver depth stop (l) to
adjust the exact cutting depth.
7.Firmly tighten the end lock (t).
–If required, set all three screws.
Together with a template, guide bushes play a
valuable part in cutting and shaping to a pattern.
FINE ADJUSTMENT
When not using a depth template, or if the depth of
cut needs readjustment, it is recommended to use
the fine adjuster (q).
Fitting a Guide Bush (fig. 7)
– F
it the guide bush (z) to the router base (j) using
the screws (aa) as shown.
1. Adjust the depth of cut as described above.
2.Set the fine adjuster to zero using the ring (x).
3.Rotate the fine adjuster (q) to the required
position: one turn corresponds to approximately
1 mm and 1 mark to 0.1 mm.
Depth Adjustment with Router
INSTALLED IN INVERTED POSITION (FIG. 4)
1.Remove the depth stop (m) and replace it with
the depth stop (DE6956) available as an option.
2.Connect the threaded rod of the depth stop (m)
to the revolver depth stop (l).
3.Set the depth of cut using the adjuster on the
depth stop (m).
26
WARNING: For installing the router in
inverted position, refer to the relevant
instruction manual on the stationary tool.
Connecting a Dust Extractor
(fig. 1, 5)
Connect a dust extractor hose to the dust extraction
adaptor (r) in the router carriage column or to the
dust extraction outlet in the parallel fence (f).
Prior to Operation
1.Check that the cutter is correctly installed in
the collet.
2.Select the optimal speed using the electronic
speed control dial.
3.Set the cutting depth.
4.Connect a dust extractor.
5.Make sure the plunge limiter is always locked
before switching on.
English
OPERATION
Guiding Off a Batten
Instructions for Use
Where an edge guide cannot be used, it is also
possible to guide the router along a batten clamped
across the workpiece (with an overhang at
both ends).
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: Always move your router as
indicated in figure 8 (outer edges/inner
edges).
Proper Hand Position (fig. 11)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on either
plunge limiter (o).
Switching On and Off (fig. 9)
The lock-on/lock-off switch (a) is located in the
handle on the right-hand side. The router is normally
locked in the off position.
1.Switching on: press and hold down the switch
(bb) to unlock the tool and subsequently
squeeze the trigger (cc).
2.For continuous operation, press the switch
(bb) again.
3.Switching off: squeeze the trigger (cc) again.
WARNING: Loosen the plunge limiter
and allow the router carriage to regain
its rest position before switching off.
Using the Guide Bushes (fig. 7)
1.Secure the template to the workpiece using end
clamps.
2.Select and install an appropriate guide bush (z).
3.Subtract the diameter of the cutter from the
outside diameter of the guide bush and divide
by 2. This is the difference between template
and workpiece.
WARNING: If the workpiece is not thick
enough, place it on a piece of waste
wood.
Freehand Routing
Your router can also be used without any sort of
guide, e.g. for signwriting or creative work.
WARNING: Make shallow cuts only!
Use cutters with a max. diameter of
8 mm.
Routing with Pilot Cutters (fig. 2)
Where a parallel guide or guide bush are
inappropriate, it is possible to use pilot cutters (dd)
for cutting shaped edges.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
These include collets (6–12 mm), a depth stop
for use in inverted position, finger jointing tools
for dovetail and finger jointing jigs, dowel jointing
templates, guide bushes (17–40 mm) and guide rails
in various lengths.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing setups or when making repairs. Be sure
the trigger switch is in the OFF position.
An accidental start-up can cause injury.
Cleaning the Dust Extraction
Column (fig. 10)
1.Remove the dust extraction plug or adaptor.
2.Remove the four screws (ee) in the bottom of
the router base (j).
3.Clean the dust extraction column.
4.Reassemble the parts in reverse order.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
27
English
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DeWALT, recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DeWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to
you, do not dispose of it with household waste.
Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
28
DeWALT provides a facility for the collection and
recycling of DeWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DeWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DeWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Español
FRESADORA ELECTRÓNICA
DW621, DW622
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
profesionales.
Datos técnicos
DW621 DW621 DW622
XE
GB, LX, QS GB, LX, QS
Voltaje
V
230 230
230
Tipo
3
3
3
Potencia absorbida
W
1.100 1.100
1.400
Potencia de salida
W
620
620
620
Velocidad sin carga
min-1 8.000–24.000 infinitamente variable
Carro de la fresadora
2 columnas
2 columnas 2 columnas
Impulso del carro de la fresadora
mm
55
55
55
Tope de profundidad de revólver 3 pasos, con graduación y ajuste fino
Tamaño de la pinza
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX) 1/2" (GB, LX)
Máx. diámetro de las cuchillas
mm
36
36
36
Peso kg
3,1
3,1
3,1
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-17.
LPA
(nivel de presión sonora de emisión)dB(A)
86 8686
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
95 9595
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3 33
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
3,3 3,33,3
1,5
1,51,5
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
29
Español
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V 10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
FRESADORA ELECTRÓNICA
DW621, DW622
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Estos productos también son conformes con las
Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
30
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
02.06.2016
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias o instrucciones
puede provocar descargas eléctricas,
incendios o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
Español
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
31
Español
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
g) Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que solo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad adicionales
para fresadoras
• Sujete la herramienta eléctrica por
superficies de agarre aisladas, porque
la cuchilla puede entrar en contacto con
su propio cable. El cortar un cable cargado,
puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga
eléctrica al operador.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
Normas de seguridad adicionales
para cuchillas
• Use siempre cuchillas rectas, cuchillas para
rebajar, cuchillas para perfiles, cuchillas
ranuradoras o cuchillos acanalados con un
diámetro de la espiga de 6 a 8 mm que
corresponde al tamaño de la pinza de
su herramienta.
• Use siempre cuchillas apropiadas para la
velocidad de un mínimo de 30.000 min-1 y
marcadas en consecuencia.
32
ADVERTENCIA: No use nunca
cuchillas con un diámetro superior al
diámetro máximo indicado en los datos
técnicos.
• Para las cuchillas rectas, cuchillas
para rebajar, cuchillas para perfiles, el
máximo diámetro de la espiga DEBE
ser 8 mm, el máximo diámetro DEBE
ser 36 mm, la máxima profundidad de
corte DEBE ser 10 mm.
• Para cuchillas ranuradoras, el
diámetro máximo de la espiga DEBE
ser 8 mm y el diámetro máximo
DEBE ser 25 mm.
• Para los cuchillos acanalados, el
máximo diámetro de la espiga DEBE ser 8 mm, el diámetro máximo DEBE
ser 40 mm y el corte máximo DEBE
ser 4 m.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad correspondientes y del uso de
dispositivos de seguridad, existen determinados
riesgos residuales que no pueden evitarse. Los
riesgos son los siguientes:
– Deterioro auditivo
– Riesgo de lesión personal debido a
partículas volantes.
– Riesgo de quemaduras debido a los accesorios
que se calientan durante el funcionamiento.
– Riesgo de lesión personal debido al
uso prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (ff), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
XX XX 2016
Año de fabricación
Español
Contenido del paquete
El paquete contiene:
1Fresadora
1 Guía paralela con ajuste fino y barras de guía
1 Pinza 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1 Pinza 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
1Pinza 8 mm (DW621 QS)
1 Pinza 12 mm (DW622 QS)
1 Casquillo de guía de 24 mm
1 Llave n° 17 (DW621 GB, LX, QS)
1Llave n° 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS)
1 Tapón para extracción de serrín
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
USO PREVISTO
Sus direccionadoras DeWALT DW621/DW622
de alto rendimiento han sido diseñadas
para operaciones profesionales pesadas de
direccionamiento de madera, productos de madera
y plástico.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estas fresadoras son herramientas eléctricas
profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
u herramienta DeWALT tiene doble
S
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
• Antes de utilizar la unidad, tómese el tiempo
necesario para leer atentamente el manual y
comprenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Nunca modifique la
herramienta eléctrica ni ninguna pieza de
esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
a.Interruptor de bloqueo/desbloqueo
b.Seguro del eje
c.Tuerca de la pinza
d.Perno de sujeción de la guía paralela
e.Barras de guía para la guía paralela
f.Tubo de salida de extracción de serrín en la
guía paralela
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
g.Ajustador fino para guía paralela
MONTAJE Y AJUSTES
h.Guía paralela
i.Perno de sujeción
j.Base de la fresadora
k.Protector de dedo
l.Tope de profundidad de revólver
m.Tope de profundidad
n.Perno de sujeción de tope de profundidad
o.Limitador de inclinación
p.Ajustador rápido para el tope de profundidad
q.Ajustador fino para el tope de profundidad
r.Adaptador para extracción del serrín
s.Regulador de velocidad
t.Dispositivo de bloqueo de extremo
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Introducir y sacar una cuchilla
(fig. 2)
1.Apriete y mantenga presionado hacia abajo el
bloqueo del eje (b).
33
Español
2.Utilizando la llave suministrada, afloje el perno
de la boquilla (c) dando varios giros e introduzca
una cuchilla (dd).
3.Apriete la tuerca de la pinza y suelte el bloqueo
del eje.
ADVERTENCIA: No apriete nunca la
tuerca de la pinza sin una cuchilla en la
pinza.
Cambio del ensamblaje de la pinza
(fig. 3)
Su direccionadora está equipada con una boquilla
de 1/4", 1/2", 8 mm, o 12 mm ajustada a la
herramienta. La boquilla y el perno de la boquilla son
inseparables.
1.Afloje la tuerca de la pinza (c) por completo.
2.Saque el ensamblaje de la pinza (u).
3.Coloque un nuevo ensamblaje y apriete la
tuerca de la pinza (c)
Fijación del regulador de velocidad
electrónico (fig. 1)
La velocidad es infinitamente variable desde 8.000
hasta 24.000 min-1 usando el regulador de velocidad
electrónico (s) para resultados de corte uniforme en
todo tipo de madera, plásticos y aluminio.
Gire el regulador de velocidad electrónico hasta el
nivel necesario.
Generalmente use la posición baja para las cuchillas
de gran diámetro y la posición alta para las cuchillas
de diámetro pequeño. Sin embargo, la posición
correcta es una cuestión de experiencia.
1
2
3
4
5
6
7
=
=
=
=
=
=
=
8.000 min-1
9.500 min-1
11.500 min-1
16.000 min-1
19.500 min-1
22.500 min-1
24.000 min-1
Ajuste de la profundidad del corte
(fig. 4)
2.Desbloquee el limitador de inclinación (o)
girando en sentido antihorario.
3.Baje el carro de la fresadora hasta que la
cuchilla esté en contacto con la pieza
de trabajo.
4.Apriete el limitador de inclinación (o).
5.Fije el ajustador rápido (p) en cero utilizando el
anillo (v). El tope de profundidad (m) debe estar
en contacto con el tope de profundidad
de revólver (l).
6.Ajuste la profundidad de corte usando
el ajustador rápido (p) y la graduación
correspondiente. La profundidad ajustada del
corte se indica por las flechas (w).
7.Apriete el perno de sujeción del tope de
profundidad (n).
AJUSTE DE TRIPLE PROFUNDIDAD UTILIZANDO
EL TOPE DE PROFUNDIDAD DE REVÓLVER
El tope de profundidad de revólver (l) puede
usarse para fijar tres profundidades distintas. Esto
es particularmente útil para cortes profundos,
realizados en pasos.
– Coloque una plantilla de profundidad entre
el tope de profundidad (m) y el tope de
profundidad de revólver (l) para ajustar la
profundidad de corte exacta.
– Si es preciso, fije los tres tornillos.
AJUSTE FINO
Cuando no se utilice una plantilla de profundidad, o
si es necesario reajustar la profundidad del corte, se
recomienda utilizar el ajustador fino (q).
1.Ajuste la profundidad de corte como se
describe más arriba.
2.Fije el ajustador fino en cero utilizando el
anillo (x).
3.Gire el ajustador fino (q) a la posición necesaria:
una vuelta corresponde aproximadamente a
1 mm y 1 marca a 0,1 mm.
Ajuste de la profundidad con la
fresadora
Su fresadora está equipada de un sistema de ajuste
de profundidad de alta precisión que incluye un
anillo de reposición en cero para el ajustador rápido
y el ajustador fino.
INSTALADO EN POSICIÓN INVERTIDA (FIG. 4)
AJUSTE RÁPIDO UTILIZANDO LA GRADUACIÓN CON
ANILLO DE REPOSICIÓN EN CERO
2.Conecte la barra roscada del tope de
profundidad (m) al tope de profundidad
de revólver (l).
1.Afloje el perno de sujeción del tope de
profundidad (n).
34
1.Saque el tope de profundidad (m) y cámbielo
por el tope de profundidad (DE6956) que se
ofrece como opción.
3.Fije la profundidad de corte utilizando el
ajustador en el tope de profundidad (m).
Español
ADVERTENCIA: Para instalar la
fresadora en la posición invertida,
consulte el manual de instrucciones
pertinente de la herramienta
estacionaria.
Colocación de la guía paralela
(figs. 1, 5)
1.Coloque las barras de guía (e) en la base de la
fresadora (j).
2.Apriete los pernos de sujeción (i).
3.Deslice la guía paralela (h) por encima de las
barras.
4.Apriete los pernos de sujeción (d)
temporalmente.
5.Saque el adaptador de extracción del serrín
(r) y cierre el tubo de salida utilizando el tapón
de extracción de serrín (y) suministrado con la
herramienta.
Ajuste de la guía paralela (fig. 6)
de carro de la fresadora o en el tubo de salida de
extracción de serrín situado en la guía paralela (f).
Antes De Usar La Máquina
1.Compruebe que la cuchilla esté instalada
correctamente en la pinza.
2.Seleccione la velocidad óptima utilizando el
regulador de velocidad electrónico.
3.Fije la profundidad de corte.
4.Conecte un extractor de serrín.
5.Asegúrese de que el limitador de inclinación
esté siempre bloqueado antes de encender.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
ADVERTENCIA: Mueva siempre la
fresadora según se indica en la figura 8
(bordes externos/bordes internos)
1.Dibuje una línea de corte en el material.
2.Baje el carro de la fresadora hasta que la
cuchilla esté en contacto con la pieza de
trabajo.
3.Apriete el limitador de inclinación (o).
4.Coloque la fresadora sobre la línea de corte.
5.Deslice la guía paralela (h) contra la pieza de
trabajo y apriete los pernos de sujeción (d).
6.Ajuste la guía paralela (h) utilizando el ajustador
fino (g). El borde de corte exterior de la cuchilla
debe coincidir con la línea de corte.
Posición adecuada de las manos
(fig. 11)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
7.Apriete firmemente el dispositivo de bloqueo de
extremo (t).
Colocación de un casquillo de guía
(fig. 7)
Junto con una plantilla, los casquillos de guía
desempeñan una función valiosa para cortar y dar
forma a un patrón.
– Coloque el casquillo de guía (z) en la base de la
fresadora (j) utilizando los tornillos (aa) como se
muestra.
Conexión de un extractor de serrín
(figs. 1, 5)
Conecte la manguera de un extractor de serrín al
adaptador de extracción de serrín (r) en la columna
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en el limitador de ranura (o).
Encendido y apagado (fig. 9)
El interruptor de bloqueo/desbloqueo (a) está
situado en la empuñadura del lado derecho. La
fresadora normalmente está bloqueada en posición
de apagado.
1.Encendido: presione y mantenga presionado el
interruptor (bb) para desbloquear la herramienta
y luego apriete el disparador (cc).
35
Español
2.Para un funcionamiento continuo, presione el
interruptor (bb) de nuevo.
3.Apagado: apriete el disparador (cc) de nuevo.
ADVERTENCIA: Afloje el limitador de
inclinación y permita que el carro de
la fresadora vuelva a su posición de
descanso antes de apagar.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
Uso de los casquillos de guía (fig. 7)
1.Asegure la plantilla a la pieza de trabajo
utilizando abrazaderas de extremo.
2.Seleccione e instale un casquillo de guía
apropiado (z).
3.Reste el diámetro de la cuchilla del diámetro
exterior del casquillo de guía y divida por 2.
Esta es la diferencia entre la plantilla y la pieza
de trabajo.
ADVERTENCIA: Si la pieza de trabajo
no es lo suficientemente gruesa,
colóquela en un trozo de madera de
desecho.
Guiar con una tablilla
Cuando no pueda utilizarse una guía de borde,
es posible también guiar la fresadora a través de
una tabilla sujeta a la pieza de trabajo con una
abrazadera (con un saliente en ambos extremos).
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de
instalar y quitar accesorios y
antes de hacer ajustes, cambios
de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta
en marcha esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Limpieza de la columna de
extracción de serrín (fig. 10)
1.Saque el tapón o adaptador de extracción
de serrín.
2.Saque los cuatro tornillos (ee) en la parte inferior
de la base de la fresadora (j).
3.Limpie la columna de extracción de serrín.
4.Vuelva a ensamblar las piezas en orden inverso.
Fresado a mano alzada
La fresadora puede utilizarse también sin ningún
tipo de guía, p.ej. para escribir carteles o trabajo
creativo.
ADVERTENCIA: ¡Haga sólo cortes
poco profundos! Use las cuchillas con
un diámetro máximo de 8 mm.
Fresado con cuchillas auxiliares
(fig. 2)
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Utilice protección ocular y mascarillas
antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use
un trapo humedecido sólo con agua
y jabón suave. No deje que penetre
Cuando una guía paralela o un casquillo de guía no
son apropiados, es posible utilizar cuchillas auxiliares
(dd) para cortar bordes con forma.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Entre estos se incluyen pinzas (6–12 mm), un tope
de profundidad para usarlo en posición invertida,
herramientas de empalme de cola de pescado para
cola de milano y plantillas de montaje para empalme
de cola de pescado, plantillas para empalme con
pasadores, casquillos de guía (17–40 mm) y rieles
de guía de varias longitudes.
36
Español
ningún líquido dentro de la herramienta
y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DeWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones,
sólo deben usarse con el producto los
accesorios recomendados DeWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
se debe eliminar con la basura
doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto
DeWALT, o si ya no le vale, no lo elimine con la
basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos
y embalajes usados permite el reciclaje
de los materiales y que se puedan usar
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a evitar la
contaminación del medio ambiente y
reduce la demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida
selectiva de los productos eléctricos domésticos
para llevarlos a centros de residuos municipales o
bien ser por el propio distribuidor al que compró el
producto nuevo el que se encargue de recogerlo.
DeWALT facilita la recogida y reciclaje de los
productos DeWALT una vez estos han alcanzado el
final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico
autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado
más cercano puede ponerse en contacto con la
oficina local DeWALT en la dirección indicada en
este manual. Alternativamente, puede encontrar
una lista con la dirección de los servicios técnicos
DeWALT autorizados y detalles sobre nuestro
servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
37
Français
TOUPIE
DW621, DW622
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expérience, un développement de produits approfondi et
une innovation constante font de DeWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les utilisateurs d’outils
électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
DW621
DW621DW622
XE GB, LX, QS
GB, LX, QS
Tension
V
230 230
230
Type
3
3
3
Puissance absorbée
W
1.100 1.100
1.400
Puissance utile
W
620 620
620
Vitesse à vide
min-1
8.000 à 24.000 variation infinie
Chariot de toupie
2 colonnes 2 colonnes
2 colonnes
Course du chariot de toupie
mm
55
55
55
Butée revolver de profondeur 3 positions, graduées et réglage de précision
Taille de la pince de serrage
1/4", 1/2" 8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX)
1/2" (GB, LX)
Diamètre max. d’organes de coupe
mm
36 36
36
Poids kg
3,1 3,1
3,1
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-17:
LPA
(niveau d’émission de pression acoustique)dB(A)
8686 86
LWA
(niveau de puissance acoustique)dB(A)
95 95
95
K
(incertitude pour le niveau acoustique donné)dB(A)
33 3
Valeur d’émission de vibration ah =
m/s²
Incertitude K =m/s²
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
38
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré
correspond aux applications principales
de l’outil. Néanmoins, si l’outil est
utilisé pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
3,3 1,5 3,3
1,5
3,3
1,5
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Français
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
TOUPIE
DW621, DW622
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Caractéristiques techniques sont
conformes aux normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Ces produits sont également compatibles avec
les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
02.06.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les
avertissements de sécurité et toutes
les consignes. Le non-respect de
ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
39
Français
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
40
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
Français
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
• Pour les fraises à mortaiser, le
diamètre maximum de tige DOIT être
de 8 mm, le diamètre maximum DOIT
être de 25 mm.
• Pour les couteaux à rainurer, le
diamètre maximum de tige DOIT être
de 8 mm, le diamètre maximum DOIT
être de 40 mm, la profondeur de
coupe maximum DOIT être de 4 mm.
AVERTISSEMENT : Nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles de sécurité additionnelles
propres aux toupies
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Ce sont :
• Maintenir l’outil par les surfaces isolées
prévues à cette fin, car l’organe de coupe
pourrait entrer en contact avec son propre
cordon. Couper un fil sous tension pourrait
mettre les parties métalliques exposées de l’outil
sous tension et électrocuter l’utilisateur.
– Diminution de l’acuité auditive.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser la pièce à
travailler sur une surface stable. Maintenir la
pièce à la main ou contre le corps ne pourvoira
pas assez de stabilité et pourra entraîner la
perte de son contrôle.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Règles de sécurité additionnelles
propres aux organes de coupe
• Utilisez systématiquement des couteaux
circulaires cylindriques, fraises à feuillure, lames
profilées, fraises à mortaiser ou couteaux à
rainurer avec un diamètre de tige de 6 à 8 mm
correspondant à la dimension de la pince de
serrage de votre outil.
• Utiliser systématiquement des organes de
coupe pouvant tolérer une vitesse minimale de
30.000 min-1 et étiquetés comme tels.
Risques résiduels
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules.
– Risques de brulures provoquées par les parties
brulantes de l’outil en cours d’opération
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (ff), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
XX XX 2016
Année de fabrication
AVERTISSEMENT: Ne jamais utiliser
d’organes de coupe dont le diamètre
excède le diamètre maximum préconisé
par la Fiche technique.
Contenu de l’emballage
• Pour les couteaux circulaires
cylindriques, les fraises à feuillure
et les lames profilées, le diamètre
maximum de tige DOIT être de 8
mm, le diamètre maximum DOIT être
de 36 mm, la profondeur de coupe
maximum DOIT être de 10 mm.
1Guide parallèle avec réglage de précision et
tiges de guide
L’emballage contient :
1Toupie
1 Pince de serrage de 1/4" (DW621-XE, DW621
GB, LX)
1 Pince de serrage de 1/2" (DW621-XE, DW622
GB, LX)
1 Pince de serrage de 8 mm (DW621 QS)
41
Français
1 Pince de serrage de 12 mm (DW622 QS)
1 Douille de guidage de 24 mm
1 Clé nº17 (DW621 GB, LX, QS)
1Clé nº22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS)
NE PAS l’utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou liquides inflammables.
Ces toupies sont des outils électriques
de professionnels.
1 Notice d’instructions
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Vérifiez que l’outil, les pièces ou les accessoires
n’ont pas été endommagés lors du transport.
Sécurité électrique
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
1 Couvercle de la buse de dépoussiérage
Description (fig. 1)
Votre outil DeWALT est à double isolation
conformément à la norme EN 60745 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais
l’outil électrique ou l’une de ses pièces.
Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
a.Interrupteur de verrouillage/déverrouillage
b.Bouton de blocage de l’arbre
c.Écrou de la pince de serrage
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
d.Boulon de verrouillage du guide parallèle
e.Tiges du guide parallèle
f.Buse de dépoussiérage du guide parallèle
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
g.Bouton de réglage de précision du guide
parallèle
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
h.Guide parallèle
i.Boulon de verrouillage
j.Base de toupie
k.Protège-doigts
Utilisation d’une rallonge
o.Limiteur de course plongeante
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Fiche technique). La section minimale du
conducteur est de 1.5 mm2 pour une longueur
maximale de 30 m.
p.Bouton de réglage rapide de la butée
de profondeur
Lorsque vous utilisez un enrouleur de câble,
déroulez toujours complètement le câble.
q.Bouton de réglage de précision de la butée
de profondeur
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
l.Butée revolver de profondeur
m.Butée de profondeur
n.Boulon de verrouillage de butée de profondeur
r.Buse de dépoussiérage
s.Variateur de vitesse
t.Bouton de verrouillage
UTILISATION PRÉVUE
Vos défonceuses DW621/DW622 hautes
performances DeWALT ont été conçues pour les
applications professionnelles lourdes de travail du
bois, des produits à base de bois et des matières
plastiques.
42
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, éteignez et
débranchez l’outil de la source
d’alimentation avant de monter
ou d’enlever les accessoires,
avant d’effectuer ou de modifier
les réglages, ou bien lors des
réparations. Assurez-vous que la
gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner
des blessures.
Français
Insertion et retrait des fraises (fig. 2)
1.Poussez et maintenez appuyé le bouton de
blocage de l’arbre (b).
Réglage de la profondeur de coupe
(fig. 4)
2.Desserrer l’écrou de la pince (c) de quelques
tours au moyen de la clé fournie et introduire
une fraise (dd).
Votre toupie est équipée d’un dispositif de réglage
de profondeur de haute précision, y compris une
bague de remise à zéro pour, à la fois, le bouton de
réglage rapide et le bouton de réglage de précision.
3.Resserrez l’écrou de la pince de serrage et
relâchez le bouton de blocage de l’arbre.
REGLAGE RAPIDE UTILISANT L’ECHELLE AVEC LA BAGUE
DE REMISE A ZERO
AVERTISSEMENT: Ne jamais serrer
l’écrou de la pince de serrage sans
qu’un organe de coupe ne soit déjà
installé dans la pince de serrage.
Changement du dispositif de pince
de serrage (fig. 3)
Votre défonceuse est fournie avec une pince de
1/4", 1/2", 8 mm, ou 12 mm montée sur l’outil. La
pince et l’écrou de la pince ne peuvent pas être
séparés.
1.Desserrez complètement l’écrou de la pince de
serrage (c).
2.Retirez le dispositif de la pince de serrage (u).
3.Installez le nouveau dispositif et resserrez l’écrou
de la pince de serrage (c).
Réglage du variateur de vitesse
électronique (fig. 1)
La vitesse est variable à l’infini, de 8.000 à 24.000
min-1, grâce à un variateur de vitesse électronique
(s) qui permet d’obtenir des résultats de coupe
uniformes sur tout type de bois, plastique
et aluminium.
Tournez le variateur de vitesse électronique sur la
position désirée.
Généralement, utilisez un paramètre réduit avec
des organes de coupe de large diamètre et un
paramètre élevé avec des diamètres réduits. La
détermination du paramètre correct reste cependant
une question d’expérience.
1
= 8.000 min-1
2
= 9.500 min-1
3
= 11.500 min-1
4
= 16.000 min-1
5
= 19.500 min-1
6
= 22.500 min-1
7
= 24.000 min-1
1. Desserrez le boulon de verrouillage de butée
de profondeur (n).
2.Déverrouillez le limiteur de course plongeante (o)
en tournant vers la gauche.
3.Abaissez le chariot de toupie jusqu’à ce que la
fraise entre en contact avec la pièce à travailler.
4.Resserrez le limiteur de course plongeante (o).
5.Réglez le bouton de réglage rapide (p) sur zéro
à l’aide de la bague (v). La butée de profondeur
(m) doit être en contact avec la butée revolver
de profondeur (l).
6.Ajustez la profondeur de coupe à l’aide du
bouton de réglage rapide (p) et l’échelle
correspondante. La profondeur de coupe
ajustée est indiquée par les flèches (w).
7.Resserrez le boulon de verrouillage de butée de
profondeur (n).
REGLAGE TRIPLE DE PROFONDEUR UTILISANT LA
BUTEE REVOLVER DE PROFONDEUR
La butée revolver de profondeur (l) peut être
utilisée pour régler trois profondeurs différentes.
C’est particulièrement pratique pour des coupes
profondes, effectuées en différentes étapes.
– Placez le gabarit de profondeur entre la butée
de profondeur (m) et la butée révolver de
profondeur (I) pour régler la profondeur de
coupe exacte.
– Si requis, ajustez chacune des trois vis.
REGLAGE DE PRECISION
Lorsqu’on n’utilise pas de gabarit de profondeur,
ou si la profondeur de coupe doit être réajustée, il
est recommandé d’utiliser le bouton de réglage de
précision (q).
1.Réglez la profondeur de coupe, comme décrit
ci-dessus.
2.Ajustez le bouton de réglage de précision sur
zéro à l’aide de la bague (x).
3.Tournez le bouton de réglage de précision (q)
sur la position requise : un tour correspond
approximativement à 1 mm et 1 repère à
0,1 mm.
43
Français
Réglage de profondeur avec
la toupie
Installation de la douille de guidage
(fig. 7)
INSTALLEE A L’ENVERS (FIG. 4)
Avec les gabarits, les douilles de guidage jouent un
rôle précieux pour découper et façonner une forme
donnée.
1.Retirez la butée de profondeur (m) et
remplacez-la par la butée de profondeur
(DE6956) disponible en option.
2.Connectez la tige taraudée de la butée
de profondeur (m) à la butée revolver de
profondeur (l).
3.Ajustez la profondeur de coupe à l’aide du
bouton de réglage sur la butée de
profondeur (m).
AVERTISSEMENT: Pour installer la
toupie à l’envers, se reporter à la notice
d’instructions pertinente à l’outil fixe.
Installation du guide parallèle
(fig. 1, 5)
– Installez la douille de guidage (z) sur la base de
toupie (j) à l’aide des vis (aa), comme illustré.
Installation d’un dispositif de
dépoussiérage (fig. 1, 5)
Connectez un tuyau d’aspirateur de poussière à la
buse de dépoussiérage (r) sur la colonne du chariot
de toupie ou à la buse de dépoussiérage sur le
guide parallèle (f).
Avant Toute Utilisation
1.Installez les tiges de guide (e) sur la base
de toupie (j).
1.Vérifiez que la fraise est correctement installée
dans la pince de serrage.
2.Resserrez les boulons de verrouillage (i).
2.Sélectionnez la vitesse optimale à l’aide du
variateur de vitesse électronique.
3.Faites glisser le guide parallèle (h) sur les tiges.
4.Resserrez temporairement les boulons
de verrouillage (d).
3.Ajustez la profondeur de coupe.
5.Retirez la buse de dépoussiérage (r) et bouchez
l’embouchure à l’aide du couvercle de la buse
de dépoussiérage (y) fourni avec l’outil.
5.Assurez-vous que le limiteur de course
plongeante est systématiquement verrouillé
avant de mettre l’outil en marche.
Réglage du guide parallèle (fig. 6)
FONCTIONNEMENT
1.Tracez une ligne de coupe sur le matériau
à couper.
Consignes d’utilisation
2.Abaissez le chariot de toupie jusqu’à ce que
l’organe de coupe entre en contact avec la
pièce à travailler.
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
3.Resserrez le limiteur de course plongeante (o).
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
avant tout réglage ou avant de
retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
6.Ajustez le guide parallèle (h) à l’aide du bouton
de réglage de précision (g). Le bord de coupe
externe de l’organe de coupe doit coïncider
avec le tracé.
AVERTISSEMENT : Déplacer
systématiquement la toupie comme
illustré en figure 8 (bords externes/bords
internes).
7.Revissez fermement le bouton de
verrouillage (t).
Position correcte des mains (fig. 11)
4.Connectez un aspirateur de poussières.
4.Positionnez la toupie sur le tracé.
5.Faites glisser le guide parallèle (h) contre la
pièce à travailler et resserrez les boulons
de verrouillage (d).
44
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
Français
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
Toupillage avec un pilote de coupe
(fig. 2)
Lorsqu’un guide parallèle ou une douille de guidage
n’est pas approprié, il est possible d’utiliser un pilote
de coupe (dd) pour couper des bords façonnés.
La position correcte des mains nécessite une main
sur le limiteur de plongée (o).
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Mise en marche et arrêt (fig. 9)
Cela inclut : pinces de serrage (6 à 12 mm),
butée de profondeur pour position inversée, outils
à aboutages à entailles multiples pour queues
d’aronde, et dispositifs de guidage à aboutages
à entailles multiples, gabarits à assemblages à
tourillons, douilles de guidage (17 à 40 mm) et rails
de guidage de diverses longueurs.
L’interrupteur de verrouillage/déverrouillage (a) est
situé sur la poignée sur le côté droit. La toupie est
en général verrouillée en position d’arrêt.
1.Mise en marche : poussez et maintenez appuyé
l’interrupteur (bb) pour déverrouiller l’outil puis
ensuite appuyez sur la gâchette (cc).
2.Pour un travail continu, réappuyez sur
l’interrupteur (bb).
3.Arrêt : réappuyez sur la gâchette (cc).
AVERTISSEMENT: Desserrer le limiteur
de course plongeante et laisser le
chariot de toupie reprendre sa position
de repos avant d’arrêter l’outil.
Utilisation de la douille de guidage
(fig. 7)
1.Arrimez le gabarit à la pièce de travail à l’aide
de serre-joints.
2.Sélectionnez et installez la douille de
guidage appropriée (z).
3.Soustrayez le diamètre de la fraise du diamètre
externe de la douille de guidage, puis divisez
par deux. Cela représente la différence entre le
gabarit et la pièce à travailler.
AVERTISSEMENT: Si la pièce à
travailler n’est pas suffisamment
épaisse, placez-la sur un rebut.
Utilisation d’une volige de guidage
Lorsqu’on ne peut utiliser un guide de coupe de
bordures, il est possible de guider la toupie le
long d’une volige arrimée en travers de la pièce à
travailler (celle-ci dépassant de chaque côté).
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages
corporels, arrêter l’outil et
débrancher l’appareil du secteur
avant d’installer ou de retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou
changement de configuration ou
lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT.
Tout démarrage accidentel pourrait
causer des dommages corporels.
Entretien de la colonne d’extraction
des poussières (fig. 10)
1.Retirez le couvercle de la buse de
dépoussiérage ou l’adaptateur.
2.Retirez les quatre vis (ee) sur le fond de la base
de toupie (j).
3.Nettoyez la colonne d’extraction
des poussières.
4. Réassemblez les pièces en sens inverse.
Toupillage à main levée
Votre toupie peut aussi être utilisée sans guide, par
exemple, pour faire des inscriptions sur un panneau
ou un travail créatif.
AVERTISSEMENT: Effectuer des
coupes superficielles seulement ! Utiliser
des fraises d’un diamètre maximum
de 8 mm.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
45
Français
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté
et la poussière du logement principal
en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation
de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes
de sécurité homologuées et un masque
anti-poussière homologué lorsque vous
effectuez cette procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
de solvants ou d’autres produits
chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces
produits chimiques risquent d’affaiblir
les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement
d’eau et de détergent doux. Ne laissez
jamais un liquide pénétrer à l’intérieur de
l’outil et n’immergez jamais les pièces
de l’outil dans un liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : étant donné que
les accessoires, autres que ceux fournis
par DeWALT, n’ont pas été testés
avec ce produit, l’utilisation de tels
accessoires avec cet outil pourraient
être dangereuse. Afin de réduire
le risque de blessures corporelles,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DeWALT avec ce
produit.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce
produit avec vos ordures ménagères.
Le jour où votre produit DeWALT doit être remplacé
ou que vous n’en avez plus besoin, ne le jetez pas
avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour la
collecte sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
46
Selon les réglementations locales, un service de
collecte sélective pour les produits électriques peut
être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau
produit.
DeWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DeWALT en fin de cycle
de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui
le recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé
près de chez vous, prenez contact avec votre
bureau DeWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des
réparateurs autorisés DeWALT et le panorama
détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Italiano
ELETTROFRESATRICE
DW621, DW622
Congratulazioni!
Avete scelto un utensile DeWALT. Anni di esperienza nello sviluppo e nell’innovazione dei prodotti hanno
reso DeWALT uno dei partner più affidabili per chi necessita di elettroutensili professionali.
Dati tecnici
DW621
DW621 DW622
XE
GB, LX, QS
GB, LX, QS
Tensione
V
230 230
230
Tipo
3
3
3
Potenza assorbita
W
1.100 1.100
1.400
Potenza resa
W
620 620
620
Velocità a vuoto
min-1 8.000 - 24.000 variazione continua
Carrello dell’elettrofresatrice
Doppia colonna Doppia colonna Doppia colonna
Corsa del carrello dell’elettrofresatrice
mm
55
55
55
Fine corsa a tamburo
3-passi, con gradualità della profondità e regolazione di precisione
Dimensione collare
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX) 1/2" (GB, LX)
Diametro frese, max.
mm
36
36
36
Peso kg
3,1 3,1
3,1
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-17:
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)dB(A)
86 86
86
LWA (livello potenza sonora)dB(A) 95 95
95
K (incertezza per il livello sonoro dato)dB(A)
3
3 3
Valore di emissione delle vibrazioni ah =
Incertezza K =
m/s²
m/s²
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
3,3 1,5 3,3
1,5
3,3
1,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento delle
mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V 10 A, rete elettrica
47
Italiano
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
ELETTROFRESATRICE
DW621, DW622
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva
2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DeWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
02.06.2016
48
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
modificare mai la spina in alcun
modo. Non utilizzare adattatori con gli
elettroutensili con collegamento a terra
(a massa). Per ridurre il rischio di scosse
elettriche evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
Italiano
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
49
Italiano
5) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Regole di sicurezza aggiuntive per
elettrofresatrici
• Impugnare l’apparato per la superficie
isolata antiscivolo, perché la fresa può
entrare in contatto con il suo stesso
cavo. Il contatto con un cavo “sotto tensione”
trasmette la tensione elettrica anche alle parti
metalliche esposte dell’utensile e dà la scossa
all’operatore.
• Utilizzare dei morsetti o altri mezzi
corrispondenti per assicurare e sostenere il
pezzo su un piano stabile. Sostenere il pezzo
con le mani o contro il corpo non è sufficiente
per la stabilità e ciò può condurre alla perdita di
controllo.
Regole di sicurezza aggiuntive per
le frese
• Utilizzare sempre frese a taglio dritto, a
scanalare, a profilare, a stozzare o coltelli
scanalati con un diametro del codolo di
6–8 mm che corrisponde alla dimensione del
collare dell’apparato.
• Utilizzare sempre frese omologate per la velocità
di almeno 30.000 min-1 e adeguatamente
contrassegnate.
AVVERTENZA: non utilizzare mai frese
con un diametro che superi il diametro
massimo indicato nei dati tecnici.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive
– Rischio di lesioni personali causati da
schegge volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (ff), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
XX XX 2016
Anno di fabbricazione
Contenuto dell’imballo
• Per frese a taglio dritto, a scanalare,
a profilare, il diametro massimo
del codolo DEVE essere 8 mm, il
diametro massimo DEVE essere 36
mm, la profondità massima di taglio
DEVE essere 10 mm.
LA CONFEZIONE CONTIENE:
• Per frese a stozzare, il diametro
massimo del codolo DEVE essere
8 mm e il diametro massimo DEVE
essere 25 mm.
1 Collare 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
• Per i coltelli scanalati, il diametro
massimo del codolo DEVE essere
8 mm, il diametro massimo DEVE
essere 40 mm e la profondità
massima di taglio DEVE essere
4 mm.
1Elettrofresatrice
1Battuta parallela con regolazione di precisione e barre di guida.
1 Collare 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1Collare 8 mm (DW621 QS)
1 Collare 12 mm (DW622 QS)
1 Bussola guida 24 mm
1 Chiave da 17 mm (DW621 GB, LX, QS)
1Chiave da 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS)
1 Presa di estrazione della polvere
1 Manuale di istruzioni
• Accertarsi che l’utensile, le parti o gli accessori
non abbiano subito danni durante il trasporto.
50
Italiano
• Prima dell’uso, trovare il tempo di leggere con
attenzione il presente manuale.
L’apparato DeWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
mai l’elettroutensile o le sue parti. Si
potrebbero provocare danni o lesioni
personali.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DeWALT.
a.Interruttore di accensione/spegnimento
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
b.Perno di blocco
c.Dado del collare
d.Vite di fermo della battuta parallela
e.Barre di guida per la battuta parallela
f.Uscita dell’estrazione della polvere interna alla
battuta parallela
g.Regolazione di precisione della battuta parallela
h.Battuta parallela
i.Vite di fermo
j.Basamento dell’elettrofresatrice
k.Protezione delle dita
l.Fine corsa a tamburo della profondità
m.Fine corsa di profondità
n.Vite di fermo del fine corsa di profondità
o.Limitatore di immersione
p.Regolatore rapido del fine corsa di profondità
q.Regolatore di precisione del fine corsa di
profondità
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i dati tecnici).
La sezione minima del conduttore è 1.5 mm2 e la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
r.Adattatore per l’estrazione della polvere
s.Pannello di comando della velocità
t.Fermo dell’estremità
DESTINAZIONE D’USO
Le vostre elettrofresatrici DeWALT DW621/DW622
ad alte prestazioni sono state concepite per
applicazioni professionali di lavorazione su legno,
prodotti legnosi e materiali plastici.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Queste elettrofresatrici sono apparati elettrici
professionali.
NON CONSENTIRE a bambini di entrare in
contatto con l’apparato. L’uso di questo apparato
da parte di persone inesperte deve avvenire sotto
sorveglianza.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Inserimento e rimozione di una fresa
(fig. 2)
1.Mantenere premuto il perno di blocco (b).
2.Mediante la chiave in dotazione, allentare il dado
stringipinza (c) di alcuni giri ed inserire una fresa
(dd).
3.Stringere il dado del collare e rilasciare il perno
di blocco.
AVVERTENZA: non stringere mai il
dado del collare senza aver inserito una
fresa.
51
Italiano
Sostituzione dell’elemento collare
(fig. 3)
L’elettrofresatrice viene fornita con una pinza da
1/4", 1/2", 8 mm, o 12 mm fissata alla fresa. La
pinza e il dado stringipinza sono inseparabili.
1.Allentare il dado del collare (c) completamente.
2.Rimuovere l’elemento collare (u)
3.Inserire un nuovo elemento e stringere il dado
del collare (c).
Impostare il pannello di comando
elettronico della velocità (fig. 1)
La velocità può variare con continuità da 8.000 a
24.000 min-1 utilizzando il pannello di comando
elettronico della velocità (s) per ottenere risultati
di taglio uniformi in tutti i tipi di legno, plastica e
alluminio.
Ruotare il comando elettronico della velocità sul
livello desiderato.
In generale, utilizzare le basse velocità per frese
di diametro grande e le alte velocità per frese di
diametro piccolo. La giusta regolazione è comunque
una questione di esperienza.
1
=
8.000 min-1
2
=
9.500 min-1
3
=
11.500 min-1
4
=
16.000 min
5
=
19.500 min-1
6
=
22.500 min-1
7
=
24.000 min-1
-1
Regolazione della profondità di
taglio (fig. 4)
L’elettrofresatrice è dotata di un sistema di alta
precisione per la regolazione della profondità, che
comprende un anello di azzeramento sia per la
regolazione rapida che per quella di precisione.
REGOLAZIONE RAPIDA UTILIZZANDO LA SCALA
GRADUATA CON ANELLO DI AZZERAMENTO
5.Impostare il regolatore rapido (p) sullo zero
utilizzando l’anello (v). Il fine corsa di profondità
(m) deve essere in contatto con il fermo corsa a
tamburo della profondità (l).
6.Regolare la profondità del taglio utilizzando il
regolatore rapido (p) e la corrispondente scala
graduata. La profondità regolata del taglio viene
indicate dalle frecce (w).
7.Stringere la vite di fermo del fine corsa di
profondità (n).
REGOLAZIONE TRIPLA DELLA PROFONDITÀ UTILIZZANDO
IL FINE CORSA A TAMBURO DELLA PROFONDITÀ
Il fine corsa a tamburo della profondità (l) può essere
utilizzato per regolare tre diverse profondità. Ciò è
particolarmente utile per tagli profondi, eseguiti a
passi.
– Collocare una sagoma della profondità tra il
fine corsa di profondità (m) e il fine corsa a
tamburo della profondità (l) per regolare l’esatta
profondità di taglio.
– Se necessario, utilizzare tutte e tre le vit.
REGOLAZIONE DI PRECISIONE
Quando non si utilizza una sagoma della profondità,
o se la profondità del taglio richiede una nuova
regolazione, si consiglia di utilizzare il regolatore di
precisione (q).
1.Regolare la profondità del taglio come descritto
nel seguito.
2.Impostare il regolatore di precisione sullo zero
utilizzando l’anello (x).
3.Ruotare il regolatore di precisione (q) sulla
posizione richiesta. un giro corrisponde a 1 mm
e una tacca a 0,1 mm circa.
Regolazione della profondità con
l’elettrofresatrice
INSTALLATA IN POSIZIONE INVERTITA (FIG. 4)
1.Rimuovere il fine corsa di profondità (m) e
sostituirlo con il fine corsa (DE6956) fornibile
come accessorio.
1.Allentare la vite di fermo del fine corsa di
profondità (n).
2.Unire l’asta filettata del fine corsa di profondità
(m) con il fine corsa a tamburo della
profondità (l)
2.Sbloccare il limitatore di immersione (o)
ruotandolo in senso antiorario.
3.Impostare la profondità di taglio utilizzando il
regolatore del fine corsa di profondità (m).
3.Abbassare il carrello dell’elettrofresatrice fino a
quando la fresa arriva a toccare il pezzo.
4.Stringere il limitatore di immersione (o).
52
AVVERTENZA: per installare
l’elettrofresatrice in posizione invertita,
far riferimento al manuale di istruzioni
relativo all’apparato fisso.
Italiano
Posizionamento della battuta
parallela (fig. 1, 5)
2.Scegliere la velocità ottimale utilizzando il
pannello di comando elettronico della velocità.
1.Inserire le barre di guida (e) nel basamento
dell’elettrofresatrice (j)
4.Connettere un estrattore di polvere.
2.Stringere le viti di fermo (i).
3.Far scorrere la battuta parallela (h) sulle barre.
3.Impostare la profondità di taglio.
5.Assicurarsi che il limitatore di immersione sia
sempre bloccato prima di accendere.
4.Stringere le viti di fermo (d) momentaneamente..
FUNZIONAMENTO
5.Rimuovere l’adattatore per l’estrazione della
polvere (r) e chiudere l’uscita utilizzando il
coperchio (y) fornito con l’apparato.
Istruzioni per l’uso
Regolazione della battuta parallela
(fig. 6)
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
AVVERTENZA: muovere sempre
l’elettrofresatrice come indicato in fig. 8
(orli esterni/orli interni).
1.Tracciare una linea di taglio sul materiale.
2.Abbassare il carrello dell’elettrofresatrice fino a
quando la fresa arriva a toccare il pezzo.
3.Stringere il limitatore di immersione (o).
4.Posizionare l’elettrofresatrice sulla linea di taglio.
5.Far scorrere la battuta parallela (h) contro il
pezzo e stringere le viti di fermo (d).
6.Regolare la battuta parallela (h) utilizzando il
regolatore di precisione (g). L’orlo del taglio
esterno della fresa deve coincidere con la linea
di taglio.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 11)
7.Stringere saldamente il fermo dell’estremità (t).
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
Inserimento di una bussola guida
(fig. 7)
Insieme alla sagoma, le boccole guida giocano un
ruolo considerevole nel taglio e nel modellamento di
una forma.
– Inserire la bussola di guida (z) alla base
dell’elettrofresatrice (j) utilizzando le viti (aa)
come mostrato.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sul fermo di profondità dell’avanzamento a tuffo
(o).
Accensione e spegnimento (fig. 9)
Connessione di un estrattore di
polvere (fig. 1, 5)
Connettere il tubo dell’estrattore di polvere
sull’adattatore dell’estrazione della polvere (r)
all’interno della colonna del carrello o all’uscita
dell’estrazione della polvere all’interno della
battuta parallela (f).
Prima Di Cominciare
1.Verificare che la fresa sia installata correttamente
nel collare.
Il commutatore di accensione /spegnimento
(a) è situato nella manopola sul lato destro.
L’elettrofresatrice normalmente si trova bloccata in
posizione di spento.
1.Accensione: mantenere premuto il
commutatore (bb) per sbloccare l’apparato e
successivamente premere il grilletto (cc).
2.Per funzionamento in continuo, premere il
commutatore (bb) di nuovo.
3.Spegnimento: premere di nuovo il grilletto (cc).
AVVERTENZA: allentare il limitatore di immersione e consentire al carrello
53
Italiano
dell’elettrofresatrice di recuperare la sua
posizione di riposo prima di spegnere.
Funzionamento della bussola guida
(fig. 7)
1.Assicurare la sagoma al pezzo utilizzando dei
morsetti alle estremità.
2.Scegliere e installare una bussola guida (z)
appropriata.
3.Sottrarre il diametro della fresa dal diametro
esterno della bussola guida e dividere per 2.
Questa è la differenza tra la sagoma e il pezzo.
AVVERTENZA: se il pezzo non
possiede abbastanza spessore,
appoggiarlo sopra un pezzo di legno di
scarto.
Guida con un listello
Laddove non possa essere utilizzata una guida
laterale, è ancora possibile dirigere l’elettrofresatrice
lungo un listello assicurato al pezzo (con una
sporgenza da entrambi i lati).
Fresatura mano libera
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima di
installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può causare
lesioni.
Pulizia della colonna di estrazione
della polvere (fig. 10)
1.Rimuovere il coperchio o l’adattatore
dell’estrazione della polvere.
2.Rimuovere le quattro viti (ee) sul fondo del
basamento dell’elettrofresatrice (j).
3.Pulire la colonna di estrazione della polvere.
4.Rimontare la parti seguendo l’ordine invertito.
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
L’elettrofresatrice può essere utilizzata anche senza
alcuna guida, per esempio per incidere firme o per
lavori di fantasia.
AVVERTENZA: eseguire
esclusivamente tagli superficiali!
Utilizzare frese con un diametro
massimo di 8 mm.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
occhiali di protezione a norma e una
maschera di protezione a norma
quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dello strumento. Queste
sostanze potrebbero indebolire i
materiali utilizzati per costruire tali parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Fresatura con frese pilota (fig. 2)
Laddove una guida parallela o una bussola guida
non siano adatte, è possibile utilizzare delle frese
pilota (dd) per il taglio di contorni.
Rivolgersi al proprio concessionario per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Questi comprendono collari (6–12 mm), un fermo
corsa di profondità da utilizzare in posizione invertita,
utensili chiodati per giunti a coda di rondine e
sagome giuntate chiodate, boccole guida
(17–40 mm) e barre di guida di varie lunghezze.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
54
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché non sono
stati testati con detto prodotto, l’uso
di accessori diversi da quelli offerti
Italiano
da DeWALT con questo strumento
potrebbe essere pericoloso. Per
ridurre il rischio di lesioni personali, si
consiglia di utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DeWALT.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Protezione dell’ambiente
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DeWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il
riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di
materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce la
richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
all’acquisto di un nuovo prodotto.
DeWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto a un tecnico
autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per
conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni
autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio DeWALT
di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni
autorizzati DeWALT, con i dettagli completi del
servizio post-vendita e i contatti, è disponibile su
Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
55
Nederlands
BOVENFREES
DW621, DW622
Gefeliciteerd!
U heeft gereedschap van DeWALT gekocht. Door haar jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie heeft DeWALT zich tot één van de meest betrouwbare partners voor gebruikers van professioneel
elektrisch gereedschap ontwikkeld.
Technische gegevens
DW621DW621 DW622
XE GB, LX, QS
GB, LX, QS
Spanning
V
230 230
230
Type
33 3
Opgenomen vermogen
W
1.100 1.100
1.400
Afgegeven vermogen
W
620 620
620
Toerental, onbelast
omw/min
8 .000 - 24.000 traploos instelbaar
Freesgeleiding
tweezuilenvoettweezuilenvoet tweezuilenvoet
Freesdiepte
mm
5555 55
Revolverdiepteaanslag3-traps, met schaalverdeling en fijninstelling
Spantang
1/4", 1/2" 8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX) 1/2" (GB, LX)
Max. freesdiameter
mm
36 36
36
Gewicht kg
3,1 3,1
3,1
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-17:
LPA (emissie geluidsdrukniveau)dB(A)
86 86
86
LWA (niveau geluidsvermogen)dB(A)
95 95
95
K
(onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)dB(A)
33 3
Vibratie-emissiewaarde ah =
m/s²
Onzekerheid K =
m/s²
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
56
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
3,3 3,3
3,3
1,5 1,5
1,5
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
02.06.2016
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
BOVENFREES
DW621, DW622
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN60745-1:2009+A11:2010;
EN60745-2-17:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
57
Nederlands
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
58
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Nederlands
MOET de maximum freesdiepte 10
mm zijn.
f)
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a)
Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Extra veiligheidsinstructies voor
bovenfrezen
• Houd de machine vast aan de geïsoleerde
handgrepen, voor het geval dat de
freesbeitel het eigen snoer raakt. Als een
elektriciteitsdraad wordt geraakt die onder
stroom staat, komen de metalen onderdelen
van de machine onder spanning te staan
waardoor de gebruiker een elektrische schok
kan krijgen.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk te fixeren en te
ondersteunen op een stabiele ondergrond.
Als u het werkstuk in uw hand of tegen uw
lichaam gedrukt houdt, is dat onstabiel en hebt
u minder controle.
• Voor gleuffrezen MOET de maximum
schachtdiameter 8 mm zijnen MOET
de maximum diameter 25 mm zijn.
• Voor groeffrezen MOET de maximum
schachtdiameter 8 mm zijn, MOET
de maximum diameter 40 mm zijn, en
MOET de maximum freesbreedte 4
mm zijn.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige gevaren
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde restrisico’s bestaan.
Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging
– Gevaar voor lichamelijk letsel door
vrijkomende spanen.
– Gevaar voor brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Gevaar voor lichamelijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Extra veiligheidsinstructies voor
freesbeitels
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
• Gebruik altijd rechte frezen, sponningfrezen,
profielfrezen, gleuffrezen of groeffrezen met een
schachtdiameter van 6–8 mm die overeenkomt
met de maat van de spantang in de machine.
Voorbeeld:
• Gebruik altijd frezen die geschikt zijn voor een
toerental van min. 30.000 omw/min en die als
zodanig zijn gemarkeerd.
De datumcode (ff), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
XX XX 2016
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
frezen met een diameter die groter is
dan de maximum diameter die in de
technische gegevens wordt vermeld.
De verpakking bevat:
• Voor rechte frezen, sponningfrezen
en profielfrezen MOET de maximum
schachtdiameter 8 mm zijn, MOET
de maximum diameter 36 mm zijn, en
1 Spantang 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1Bovenfrees
1 Parallelgeleiding met fijninstelling en
geleidestangen
1 Spantang 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
1Spantang 8 mm (DW621 QS)
59
Nederlands
1 Spantang 12 mm (DW622 QS)
Deze bovenfrezen zijn professionele machines.
1 Sjabloongeleider 24 mm
Laat NOOIT kinderen bij de machine toe. Als de
machine door onervaren gebruikers wordt bediend,
is toezicht vereist.
1 Steeksleutel 17 mm (DW621 GB, LX, QS)
1Steeksleutel 22 mm (DW621-XE, DW622 GB,
LX, QS)
1 Afsluitdop voor stofafzuigopening
1Handleiding
• Controleer het gereedschap, onderdelen of
hulpstukken op schade die tijdens het vervoer
veroorzaakt kan zijn.
• Neem de tijd om vóór het gebruik deze
gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Breng nooit
veranderingen aan het elektrisch
gereedschap of enig onderdeel daarvan
aan. Dit kan schade of lichamelijk letsel
tot gevolg hebben.
a.Aan/uit-schakelaar met blokkeerfunctie
b.Spindelvergrendeling
c.Spantangmoer
d.Borgbout van parallelgeleiding
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DeWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
e.Geleidestangen voor parallelgeleiding
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
f.Stofafzuigopening in parallelgeleiding
g.Fijninstelling voor parallelgeleiding
h.Parallelgeleiding
i.Borgbout
j.Freeszool
k.Vingerbescherming
l.Revolverdiepteaanslag
m.Diepteaanslag
n.Borgbout van diepteaanslag
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
o.Blokkeerhendel
Frees plaatsen en verwijderen (fig. 2)
p.Snelinstelling voor diepteaanslag
1.Druk de spindelvergrendeling (b) in en houd
deze ingedrukt.
q.Fijninstelling voor diepteaanslag
r.Stofafzuigadapter
s.Stelwiel snelheidsregeling
t.Eindborging
GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING
Uw high-performance DeWALT frezen DW621/
DW622 zijn ontworpen voor professionele, zware
freestoepassingen voor hout, houtproducten en
kunststoffen.
Gebruik de machine NIET in vochtige
omstandigheden of in aanwezigheid van
ontvlambare vloeistoffen of gassen.
60
2.Draai met de bijgeleverde steeksleutel de
spantangmoer (c) enkele slagen los en plaats de
frees (dd).
3.Draai de spantangmoer aan en laat de
spindelvergrendeling los.
WAARSCHUWING: Draai nooit de
spantangmoer vast wanneer er geen
frees in de spantang zit.
Nederlands
Spantang vervangen (fig. 3)
Uw frees is voorzien van een 1/4", 1/2", 8 mm,
of 12 mm spantang die op het gereedschap is
gemonteerd. De spantang en de spantangmoer zijn
onscheidbaar.
1.Draai de spantangmoer (c) volledig los.
2.Verwijder de spantang (u).
3.Plaats een nieuwe spantang en draai de
spantangmoer (c) vast.
Elektronische snelheidsregeling
instellen (fig. 1)
Met behulp van het stelwiel (s) van de elektronische
snelheidsregeling kan het toerental traploos
worden ingesteld van 8.000 tot 24.000 omw/
min. Dit garandeert optimale freesresultaten in alle
houtsoorten, kunststoffen en aluminium.
Zet het stelwiel in de gewenste stand.
Kies een lage snelheid voor frezen met een grote
diameter en een hogere waarde voor frezen met
een kleine diameter. De juiste instelling wordt
proefondervindelijk vastgesteld.
1
=
8.000 omw/min
2
=
9.500 omw/min
3
=
11.500 omw/min
4
=
16.000 omw/min
5
=
19.500 omw/min
6
=
22.500 omw/min
7
=
24.000 omw/min
Freesdiepte instellen (fig. 4)
De bovenfrees is uitgerust met een zeer nauwkeurig
diepte-instelsysteem waarvan zowel de snel- als de
fijninstelling van een nulstelring is voorzien.
SNELINSTELLING MET BEHULP VAN DE
SCHAALVERDELING EN NULSTELRING
1.Draai de borgschroef (n) van de diepteaanslag
los.
2.Zet de blokkeerhendel (o) vrij door deze linksom
te draaien.
7.Draai de borgbout (n) van de diepteaanslag
weer vast.
DRIEVOUDIGE DIEPTE-INSTELLING MET BEHULP
VAN DE REVOLVERDIEPTEAANSLAG
Met de revolverdiepteaanslag (l) kunt u drie
verschillende diepten instellen. Dit is met name
handig bij het frezen van diepe groeven, waarbij
stapsgewijs gewerkt wordt.
– Plaats een dieptemal tussen de diepteaanslag
(m) en de revolverdiepteaanslag (l) om de juiste
freesdiepte te bepalen.
– Stel indien nodig alle drie de schroeven in.
FIJNINSTELLING
Wanneer er geen dieptemal wordt gebruikt of als de
freesdiepte moet worden bijgesteld, gebruikt u bij
voorkeur de fijninstelling (q).
1.Stel de freesdiepte in zoals hierboven
beschreven.
2.Zet de fijninstelling op nul met de ring (x).
3.Draai de fijninstelling (q) in de gewenste stand:
één omwenteling komt overeen met ca. 1 mm
en één merkstreep met 0,1 mm.
Diepte-instelling met de bovenfrees
IN OMGEKEERDE POSITIE (FIG. 4)
1.Verwijder de diepteaanslag (m) en vervang
deze door de diepteaanslag (DE6956) die als
accessoire verkrijgbaar is.
2.Verbind de draadstang van de diepteaanslag
(m) met de revolverdiepteaanslag (l).
3.Stel de freesdiepte in met behulp van de
instelling op de diepteaanslag (m).
WAARSCHUWING: Lees bij montage
van de bovenfrees in omgekeerde
positie eerst de instructies in de
betreffende handleiding van de
stationaire machine.
Parallelgeleiding bevestigen
(fig. 1, 5)
3.Druk de freesgeleiding naar beneden totdat de
frees het werkstuk raakt.
1.Steek de geleidestangen (e) in de freeszool (j).
4.Zet de blokkeerhendel (o) weer vast.
3.Schuif de parallelgeleiding (h) over de stangen.
5.Zet de snelinstelling (p) op nul met de
ring (v). De diepteaanslag (m) moet de
revolverdiepteaanslag (l) raken.
4.Draai de borgbouten (d) handvast aan.
6.Stel de freesdiepte in met de snelinstelling
(p) en de bijbehorende schaalverdeling. De
ingestelde freesdiepte wordt aangegeven door
de pijlen (w).
2.Draai de borgbouten (i) vast.
5.Verwijder de stofafzuigadapter (r) en sluit de
opening af met de meegeleverde afsluitdop (y).
61
Nederlands
Parallelgeleiding instellen (fig. 6)
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
1.Teken een freeslijn op het materiaal.
2.Druk de freesgeleiding naar beneden totdat de
frees het werkstuk raakt.
3.Zet de blokkeerhendel (o) weer vast.
4.Plaats de bovenfrees op de freeslijn.
5.Schuif de parallelgeleiding (h) tegen het
werkstuk en draai de borgbouten (d) vast.
6.Stel de parallelgeleiding (h) in met behulp van
de fijninstelling (g). De buitenste snijkant van de
frees moet samenvallen met de freeslijn.
Juiste positie van de handen (fig. 11)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
7.Draai de eindborging (t) goed vast.
Sjabloongeleider monteren (fig. 7)
Sjabloongeleiders en mallen vormen een praktisch
hulpmiddel voor het frezen volgens een bepaald
patroon.
– Monteer de sjabloongeleider (z) op de freeszool
(i) met behulp van de schroeven (aa), zoals
afgebeeld.
WAARSCHUWING: Beweeg de
bovenfrees altijd zoals afgebeeld in
figuur 8 (buitenranden/binnenranden).
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (o).
In- en uitschakelen (fig. 9)
De aan/uit-schakelaar met blokkeerfunctie (a)
bevindt zich in de rechter handgreep. De bovenfrees
is normaal in de uit-stand vergrendeld.
Stofafzuigsysteem aansluiten
(fig. 1, 5)
Sluit een stofafzuigslang aan op de stofafzuigadapter
(r) in de kolom van de freesgeleiding of op de
stofafzuigopening in de parallelgeleiding (f).
Alvorens Met De Machine Te Gaan
Werken
1.Controleer of de frees correct in de spantang
is gemonteerd.
1.Inschakelen: druk op de schakelaar (bb)
en houd deze ingedrukt om de machine
te ontgrendelen. Druk vervolgens op de
drukschakelaar (cc).
2.Voor continubedrijf drukt u nogmaals op
de schakelaar (bb).
3.Uitschakelen: druk nogmaals op de
drukschakelaar (cc).
2.Kies de juiste snelheid met behulp van
het stelwiel.
3.Stel de freesdiepte in.
4.Sluit een stofafzuigsysteem aan.
5.Controleer altijd of de blokkeerhendel is
geborgd alvorens de machine in werking
te stellen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
62
WAARSCHUWING: Zet de
blokkeerhendel vrij en wacht totdat
de freesgeleiding in de ruststand is
teruggekeerd alvorens de machine uit te
schakelen.
Sjabloongeleiders gebruiken (fig. 7)
1.Bevestig de mal op het werkstuk met behulp
van eindklemmen.
2.Kies en monteer de juiste sjabloongeleider (z).
3.Trek de diameter van de frees af van de
buitendiameter van de sjabloongeleider en deel
de uitkomst door 2. Dit is het verschil tussen de
mal en het werkstuk.
WAARSCHUWING: Als het werkstuk
niet dik genoeg is, moet het op een stuk
afvalhout worden geplaatst.
Nederlands
Geleidelat gebruiken
Als er geen kantgeleider kan worden gebruikt, is het
ook mogelijk om de bovenfrees langs een geleidelat
te bewegen. Klem de lat over de gehele lengte van
het werkstuk vast en laat hem aan beide zijden een
stukje uitsteken.
Frezen zonder geleider
De bovenfrees kan ook zonder geleider worden
gebruikt, bijv. voor decor- en tekstfrezen.
WAARSCHUWING: Maak uitsluitend
ondiepe sneden! Gebruik freesbeitels
met een maximum diameter van 8 mm.
Frezen met aanlooptap (fig. 2)
4.Monteer de onderdelen in omgekeerde
volgorde.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
Wanneer er geen parallel- of sjabloongeleider
kan worden toegepast, kan een freesbeitel met
aanlooptap (dd) worden gebruikt voor het frezen
ingewikkelde vormen.
Uw leverancier verstrekt u graag informatie over de
juiste accessoires.
Hiertoe behoren spantangen (6–12 mm), een
diepteaanslag voor gebruik in omgekeerde
positie, gereedschappen voor zwaluwstaart- en
tandverbindingen, mallen voor deuvelverbindingen,
sjabloongeleiders (17–40 mm) en geleidestangen in
verschillende lengten.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Stofafzuigkolom reinigen (fig. 10)
1.Verwijder de afsluitdop van de
stofafzuigopening, of de adapter.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DeWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DeWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
2.Verwijder de vier schroeven (ee) aan de
onderkant van de freeszool (j).
3.Reinig de stofafzuigkolom.
63
Nederlands
Als u op een dag merkt dat uw DeWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DeWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DeWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DeWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DeWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
64
Norsk
OVERFRES
DW621, DW622
Gratulerer!
Du har valgt et verktøy fra DeWALT. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og nyskaping gjør DeWALT
til en svært pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
DW621
DW621
DW622
XE
GB, LX, QS
GB, LX, QS
Spenning
V
230 230
230
Type
3
3 3
Inngangseffekt
W
1.100 1.100
1.400
Utgangseffekt
W
620 620
620
Ubelastet hastighet
min-18.000–24.000 trinnløst variabel
Overfresholder
2 søyler 2 søyler
2 søyler
Slag til overfresholder
mm
55
55
55
Revolverdybdestopp3-trinn, med gradering og finjustering
Kragestørrelse
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX)
1/2" (GB, LX)
Diameter på freser, maks
mm
36
36
36
Vekt kg
3,1 3,1
3,1
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-17:
LPA (lydtrykksnivå)dB(A)
86 LWA (lydeffektnivå)
dB(A)
95
K (usikkerhet for det angitte støynivå)dB(A)
3
Vibrasjonsutslippsverdi ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
3,3 1,5 86
86
95 95
3 3
3,3
1,5 3,3
1,5
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
65
Norsk
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås..
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Overensstemmelseserklæring
med EU
MASKINERIDIREKTIV
OVERFRES
DW621, DW622
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2014/30/EF og 2011/65/EF. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
02.06.2016
66
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
Norsk
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a)
Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra sikkerhetsregler for
overfreser
• Hold elektroverktøyet i isolerte
gripeoverflater, fordi fresen kan komme
i kontakt med egen ledning. Å kutte en
strømførende ledning, vil føre til at eksponerte
metalldeler til elektroverktøyet blir strømførende,
og kan gi operatøren støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du
mister kontrollen.
Ekstra sikkerhetsregler for freser
• Bruk alltid rette freser, falsefreser, profilfreser,
sporfreser eller rillefreser med en tappdiameter
på 6–8 mm som tilsvarer størrelsen på kragen
til verktøyet.
67
Norsk
• Bruk alltid freser som passer for en hastighet på
min. 30.000 min-1 og som er merket tilsvarende.
ADVARSEL: Bruk aldri freser
med en diameter som overstiger
maksimumsdiameteren som er angitt i
de tekniske dataene.
• For rette freser, falsefreser og
profilfreser MÅ maksimum
tappdiameter være 8 mm, maksimum
diameter MÅ være 36 mm og
maksimal kutte dybde MÅ være
10 mm.
• For sporfreser MÅ maksimum
tappdiameter være 8 mm og
maksimum diameter MÅ være
25 mm.
• For rillefreser, MÅ maksimum
tappdiameter være 8 mm, maksimum
diameter MÅ være 40 mm og
maksimum kuttebredde MÅ være
4 mm.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av
en jordfeilsikring med en nominell
strømverdi på 30mA eller mindre.
Øvrige farer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
Pakkeinnhold
Pakken inneholder:
1Overfres
1 Parallellgitter med finjustering og føringsstenger
1 Krage 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1 Krage 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
1Krage 8 mm (DW621 QS)
1 Krage 12 mm (DW622 QS)
1 Føringshylse 24 mm
1 Skrunøkkel # 17 (DW621 GB, LX, QS)
1Skrunøkkel # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX,
QS)
1Støvavtrekksplugg
1Instruksjonshåndbok
• Sjekk at det ikke har oppstått skade på
verktøyet, delene eller tilbehøret under transport.
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Verktøyet eller delene
må aldri endres. Dette kan medføre
materielle skader eller personskader.
a.Lås på/av-bryter
b.Spindellås
c.Kragemutter
– Hørselsskader
d.Låsebolt for parallellgitter
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
e.Føringsstenger for parallellgitter
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
f.Støvavtrekksutløp i parallellgitter
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
g.Finjusterer for parallellgitter
h.Parallellgitter
Merking på verktøyet
i.Låsebolt
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
j.Overfressokkel
k.Fingerbeskyttelse
Les instruksjonshåndboken før bruk.
l.Revolverdybdestopp
m.Dybdestopp
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
n.Låsebolt for dybdestopp
Datokoden (ff), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
o.Støtbegrenser
Eksempel:
q.Finjustering for dybdestopp
XX XX 2016
Produksjonsår
p.Hurtigjustering for dybdestopp
r.Støvavtrekksadapter
s.Hastighetsstyringsskala
t.Endelås
68
Norsk
TILTENKT BRUK
Den høyytelses DeWALT DW621/DW622
håndoverfres er designet for profesjonell tung bruk
for fresing av tre, treprodukter og plast.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Disse overfreserne er elektrisk verktøy for
profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DeWALTserviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Utskifting av krageenheten (fig. 3)
Fresen leveres med en 1/4", 1/2", 8 mm, eller
12 mm chuck montert på verktøyet. Chucken og
chuckmutteren kan ikke adskilles.
1.Løsne kragemutteren (c) helt.
2.Fjern krageenheten (u).
3.Sett på en ny enhet og trekk til
kragemutteren (c).
Stille den elektroniske hastighetsstyringsskalaen (fig. 1)
Hastigheten er trinnløs varierbar fra 8.000
til 24.000 min-1 og bruker den elektroniske
hastighetsstyringsskalaen (s) for jevne kutteresultater
i alle typer tre, plast og aluminium.
Drei den elektroniske hastighetsstyringsskalaen til
ønsket nivå.
Generelt skal man bruke den lave innstillingen for
freser med stor diameter, og den høye innstillingen
for freser med liten diameter. Korrekt innstillingen
bygger likevel på erfaring.
1
=
8.000 min-1
2
=
9.500 min-1
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
3
=
11.500 min-1
4
=
16.000 min-1
5
=
19.500 min-1
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
6
=
22.500 min-1
7
= 24.000 min-1
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Sette inn og ta ut en fres (fig. 2)
Justere kuttedybde (fig. 4)
Din overfres er utstyrt med et dybdejusteringssystem
med høy presisjon, som inkluderer en nullstillingsring
for både hurtigjustering og finjustering.
HURTIGJUSTERING VED BRUK AV GRADERINGEN MED
NULLSTILLINGSRING
1. Løsne dybdejusteringsbolten (n).
2.Lås opp støtbegrenseren (o) ved å vri den mot
urviseren.
3.Senk overfresholderen til fresen berører
arbeidsstykket.
1.Trykk og hold ned spindellåsen (b).
4.Trekk til støtbegrenseren (o).
2.Bruk nøkkelen som følger med, løsne
chuckmutteren (c) noen omdreininger og sett
inn en fres (dd).
5.Still hurtigjusteringen (p) til null med
ringen (v). Dybdestopperen (m) må berøre
revolverdybdestopperen (l).
3.Trekk til kragemutteren og frigjør spindellåsen.
6.Juster kuttedybden med hurtigjusteringen (p)
og den tilhørende graderingen. Den justerte
kuttedybden angis av pilene (w).
ADVARSEL: Trekk aldri til
kragemutteren uten at det er en fres
i kragen.
7.Trekk til dybdejusteringsbolten (n).
69
Norsk
TREDOBBEL DYBDEJUSTERING MED
REVOLVERDYBDESTOPPER
Revolverdybdestopperen (l) kan brukes til å stille tre
ulike dybder. Dette er spesielt nyttig for dype kutt,
som utføres trinnvis.
– Plasser en dybdemal mellom dybdestopperen
(m) og revolverdybdestopperen (l) for å justere
eksakt kuttedybde.
– Om nødvendig må du stille alle tre skruene.
FINJUSTERING
6.Juster parallellgitteret (h) med finjusteringen (g).
Den ytre kuttekanten til fresen må sammenfalle
med skjærelinjen.
7.Trekk godt til endelåsen (t).
Feste en føringshylse (fig. 7)
Sammen med en mal, spiller føringshylsene en viktig
rolle ved kutting og tilforming av et mønster.
– Fest føringshylsen (z) til overfressokkelen (j) med
skruene (aa) som vist.
Når du ikke bruker en dybdemal, eller hvis kuttet må
etterjusteres, anbefales det å bruke finjusteringen (q).
1. Juster kuttedybden som beskrevet over.
2.Still finjusteringen til null med ringen (x).
3.Roter finjusteringen (q) til ønsket posisjon: én
omdreining tilsvarer omtrent 1 mm og 1 merke
tilsvarer 0,1 mm.
Dybdejustering med overfres
INSTALLERT I OMVENDT STILLING (FIG. 4)
1.Fjern dybdestopperen (m) og bytt den ut med
dybdestopperen (DE6956) som leveres som
tilleggsutstyr.
2.Koble den gjengede stangen til dybdestopperen
(m) til revolverdybdestopperen (l).
3.Still kuttedybden ved å bruke justeringen på
dybdestopperen (m).
ADVARSEL:For å installere overfresen
i omvendt stilling, se den aktuelle
instruksjonshåndboken for det
stasjonære verktøyet.
Tilkobling av et støvavtrekk (fig. 1, 5)
Koble til en støvavtrekksslange til
støvavtrekksadapteren (r) i holdersøylen til overfresen
eller til støvavtrekksutløpet i parallellgitteret (f).
Før Bruk
1.Kontroller at fresen er korrekt installert i kragen.
2.Velg optimal hastighet med den elektroniske
hastighetsstyringsskalaen.
3.Still kuttedybden.
4.Koble til et støvavtrekk.
5.Pass på at støtbegrenseren alltid er låst før du
slår på maskinen.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
ADVARSEL: Beveg alltid overfreseren
din som angitt i figur 8 (ytre kanter/indre
kanter).
Feste parallellgitteret (fig. 1, 5)
1.Fest føringsstengene (e) til overfressokkelen (j).
2.Trekk til låseboltene (i).
3.Skyv parallellgitteret (h) over stengene.
4.Trekk til låseboltene (d) midlertidig.
5.Fjern støvavtrekksadapteren (r) og steng uttaket
med støvavtrekkspluggen (y) som fulgte
med verktøyet.
Justere parallellgitteret (fig. 6)
1.Tegn en skjærelinje på materialet.
2.Senk overfresholderen til fresen berører
arbeidsstykket.
3.Trekk til støtbegrenseren (o).
Korrekt plassering av hendene
(fig. 11)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
4.Plasser overfresen på skjærelinjen.
5.Skyv parallellgitteret (h) mot arbeidsstykket og
trekk til låseboltene (d).
70
Norsk
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hver av
sidehåndtakene (o).
Slå på og av (fig. 9)
Lås på/av-bryteren (a) er plassert på håndtaket på
høyre side. Overfreseren låses normalt i av-posisjon.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
1.Slå på: trykk og hold inn bryteren (bb) for å låse
opp verktøyet og klem deretter på
utløseren (cc).
2.For kontinuerlig bruk, trykker du bryteren
(bb) på nytt.
3.Slå av: klem utløseren (cc) igjen.
ADVARSEL: Løsne støtbegrenseren
og la overfresholderen komme tilbake til
hvileposisjonen før du slår den av.
Bruke føringshylsene (fig. 7)
1.Fest malen til arbeidsstykket med endeklemmer.
2.Velg og installer en egnet føringshylse (z).
3.Trekk diameteren til fresen fra den utvendige
diameteren til føringshylsen og del på 2. Dette
er forskjellen mellom malen og arbeidsstykket.
ADVARSEL: Hvis arbeidsstykket ikke
er tykt nok, må du plassere det på et
kassert trestykke.
Føring med en lekt
Der hvor du ikke kan bruke en kantføring, kan du
føre overfresen langsmed en lekt som er spent
fast på arbeidsstykket (med et overheng i
begge endene).
Frihåndsfresing
Overfresen din kan også brukes uten noen føring,
f.eks. ved skriving på skilt eller annet kreativt arbeide.
Rengjøre støvavtrekkssøylen (fig. 10)
1.Fjern støvavtrekkspluggen eller adapteren.
2.Ta ut de fire skruene (ee) i bunnen av
overfressokkelen (j).
3.Rengjør støvavtrekkssøylen.
4.Monter sammen delene igjen i motsatt
rekkefølge.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
ADVARSEL: Lag bare grunne kutt! Bruk
freser med en maks. diameter på 8 mm.
Fresing med pilotfreser (fig. 2)
Der du ikke kan bruke en parallellføring eller
føringshylse, kan du bruke pilotfreser (dd) for kutting
av formede kanter.
Konsulter din forhandler for ytterligere informasjon
om egnet ekstrautstyr.
Disse inkluderer krager (6–12 mm), en dybdestopper
for bruk i omvendt stilling, sinkskjøtverktøy
for svalehale- og senksjøtingssjablonger,
pluggskjøtesjablonger, føringshylser (17–40 mm) og
føringsskinner i ulike lengder.
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering
eller skifte av oppsett, eller når du
foretar reparasjoner. Forsikre deg
om at utløserbryteren er i stillingen
AV. En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
71
Norsk
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DeWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DeWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DeWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DeWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DeWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DeWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DeWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
72
Português
FRESADORA
DW621, DW622
Parabéns!
Optou por uma ferramenta DeWALT. Anos de experiência, desenvolvimento contínuo de produtos e espírito
inovador tornam a DeWALT num dos parceiros de maior confiança para os utilizadores de ferramentas
eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DW621 DW621 DW622
XE GB, LX, QS
GB, LX, QS
Voltagem
V
230 230
230
Tipo
3
3
3
Alimentação
W
1.100 1.100
1.400
Potência
W
620 620
620
Velocidade em vazio
min-1
8.000 - 24.000 infinitamente variável
Estrutura da fresadora
2 colunas 2 colunas
2 colunas
Curso da estrutura da fresadora
mm
55
55
55
Travão de profundidade do revólver 3-passos, com escala e ajuste preciso
Tamanho da pinça
1/4", 1/2" 8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX) 1/2" (GB, LX)
Diâmetro máximo das fresas mm
36 36
36
Peso kg
3,1 3,1
3,1
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-17:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)dB(A)
86 86
86
LWA (nível de potência acústica)dB(A)
95 95
95
K (variabilidade do nível acústico indicado)dB(A)
33 3
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s²
m/s²
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
3,3 3,3
3,3
1,5
1,51,5
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V 10 amperes,
alimentação de rede
73
Português
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
FRESADORA
DW621, DW622
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010 e
EN60745-2-17:2010.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2014/30/UE e a
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DeWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
02.06.2016
74
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
Português
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
75
Português
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras de segurança adicionais para
fresadoras
• Segure a ferramenta eléctrica pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito, dado que a fresa poderá entrar em
contacto com o cabo da ferramenta. Cortar
um fio com tensão eléctrica poderá fazer com
que as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática
de fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o corpo não
proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta ou
da peça.
Regras de segurança adicionais para
fresas
• Utilize apenas fresas simples, fresas
chanfradoras, fresas de perfis, fresas
escateladoras ou lâminas chanfradas que
possuam uma haste com um diâmetro de 6 a
8 mm, em conformidade com a capacidade da
pinça da sua ferramenta.
• Utilize apenas fresas adequadas para uma
velocidade mínima de 30.000 min-1.
76
ATENÇÃO: nunca utilize fresas com um
diâmetro superior ao diâmetro máximo
indicado nos dados técnicos.
• Em relação às fresas simples, fresas
chanfradoras e fresas de perfis, o
diâmetro máximo da haste NÃO
PODE EXCEDER 8 mm, o diâmetro
máximo da fresa NÃO PODE
EXCEDER 36 mm e a profundidade
máxima de corte NÃO PODE
EXCEDER 10 mm.
máxima de corte NÃO PODE
EXCEDER 4 mm.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização
de um dispositivo de corrente residual
com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (ff), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
XX XX 2016
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Fresadora
1Guia paralela com ajuste preciso e hastes de
orientação
1 Pinça 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
• Quanto às fresas escateladoras, o
diâmetro máximo da haste NÃO
PODE EXCEDER 8 mm e o diâmetro
máximo da fresa NÃO PODE
EXCEDER 25 mm.
1 Pinça 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
• Relativamente às lâminas chanfradas,
o diâmetro máximo da haste NÃO
PODE EXCEDER 8 mm, o diâmetro
máximo da lâmina NÃO PODE
EXCEDER 40 mm e a largura
1 Chave n.º 17 (DW621 GB, LX, QS)
1Pinça 8 mm (DW621 QS)
1 Pinça 12 mm (DW622 QS)
1 Bucha orientadora de 24 mm
1Chave n.º 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX, QS)
1 Tampão da saída de extracção de partículas
1 Manual de instruções
Português
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer das
suas peças. Podem ocorrer danos ou
lesões.
a.Interruptor de bloqueio/desbloqueio
b.Fixação do veio
c.Porca da pinça
d.Parafuso de fixação da guia paralela
e.Hastes de orientação da guia paralela
f.Saída de extracção de partículas da guia
paralela
g.Ajustador preciso da guia paralela
h.Guia paralela
i.Parafuso de fixação
j.Base da fresadora
k.Protecção para os dedos
l.Travão de profundidade do revólver
m.Travão de profundidade
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os dados técnicos). O diâmetro mínimo do
fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da
extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
n.Parafuso de fixação do travão de profundidade
o.Limitador do curso
p.Ajustador rápido do travão de profundidade
q.Ajustador preciso do travão de profundidade
r.Adaptador de extracção de partículas
s.Selector de controlo da velocidade
t.Fixação final
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
As fresadoras DeWALT DW621/DW622 de elevado
desempenho foram concebidas para fresagem
profissional de uso industrial de madeira, derivados
de madeira e plásticos.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Esta fresadora é uma ferramenta eléctrica
profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com a mesma. É necessária supervisão quando
esta ferramenta for manuseada por utilizadores
inexperientes.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
Inserir e retirar uma fresa (fig. 2)
1.Pressione e mantenha pressionada a fixação
do veio (b).
2.Utilizando a chave inglesa fornecida, desaperte
a porca da pinça de aperto (c) umas voltas e
insira um cortador (dd).
3.Aperte a porca da pinça e liberte a fixação
do veio.
ATENÇÃO: nunca aperte a porca da
pinça sem uma fresa inserida na pinça.
77
Português
Substituir o conjunto da pinça (fig. 3)
A fresadora é fornecida com uma pinça de aperto
de 1/4 polegadas, 1/2 polegadas, 8 mm, ou 12 mm
instalada na ferramenta. A pinça de aperto e a porca
de pinça de aperto são inseparáveis.
5.Configure o ajustador rápido (p) para o
valor zero utilizando o anel (v). O travão de
profundidade (m) tem de estar em contacto
com o travão de profundidade do revólver (l).
2.Retire o conjunto da pinça (u).
6.Ajuste a profundidade de corte utilizando o
ajustador rápido (p) e a escala correspondente.
A profundidade de corte ajustada é indicada
pelas setas (w).
3.Instale um novo conjunto e aperte a porca
da pinça (c).
7.Aperte o parafuso de fixação do travão de
profundidade (n).
Configurar o selector electrónico de
controlo da velocidade (fig. 1)
AJUSTE TRIPLO DA PROFUNDIDADE UTILIZANDO O
TRAVÃO DE PROFUNDIDADE DO REVÓLVER
1.Desaperte completamente a porca da pinça (c).
O selector electrónico de controlo da velocidade (s)
permite utilizar uma velocidade infinitamente variável
de 8.000 a 24.000 min-1 para obter resultados de
corte uniformes em madeira, plástico e alumínio.
Rode o selector electrónico de controlo da
velocidade para o nível pretendido.
De uma forma geral, deverá utilizar as velocidades
mais baixas para fresas de grande diâmetro e as
velocidades mais altas para fresas de pequeno
diâmetro. A configuração mais correcta poderá ser
facilmente determinada com alguma experiência de
utilização da ferramenta.
1
= 8.000 min-1
2
= 9.500 min-1
3
= 11.500 min-1
4
= 16.000 min
5
= 19.500 min-1
6
= 22.500 min-1
7
= 24.000 min-1
-1
Ajustar a profundidade de corte
(fig. 4)
A sua fresadora encontra-se equipada com um
sistema de ajuste da profundidade de elevada
precisão, incluindo um anel de reposição a zero
para o ajustador rápido e para o ajustador preciso.
AJUSTE RÁPIDO UTILIZANDO A ESCALA COM O ANEL DE
REPOSIÇÃO A ZERO
O travão de profundidade do revólver (l) pode
ser utilizado para configurar três profundidades
diferentes. Isto é particularmente útil para efectuar
cortes profundos em etapas.
– Coloque um escantilhão de profundidade
entre o travão de profundidade (m) e o travão
de profundidade do revólver (l) para ajustar a
profundidade de corte exacta.
– Caso seja necessário, configure todos os três
parafusos.
AJUSTE PRECISO
Ao não utilizar um escantilhão de profundidade
ou se a profundidade de corte necessitar de ser
reajustada, recomenda-se a utilização do ajustador
preciso (q).
1.Ajuste a profundidade de corte tal como
descrito acima.
2.Configure o ajustador preciso para o valor zero
utilizando o anel (x).
3.Rode o ajustador preciso (q) para a posição
pretendida: uma volta corresponde a
aproximadamente 1 mm e 1 marca a 0,1 mm.
Ajuste da profundidade com
a fresadora
INSTALADA NA POSIÇÃO INVERSA (FIG. 4)
1.Retire o travão de profundidade (m) e
substitua-o pelo travão de profundidade
(DE6956) disponível em opção.
1.Desaperte o parafuso de fixação do travão
de profundidade (n).
2.Ligue a haste roscada do travão de
profundidade (m) ao travão de profundidade do
revólver (l).
2.Desbloqueie o limitador do curso (o) rodando-o
para a esquerda.
3.Configure a profundidade de corte utilizando o
ajustador do travão de profundidade (m).
3.Baixe a estrutura da fresadora até a fresa ficar
em contacto com a peça de trabalho.
4.Aperte o limitador do curso (o).
78
ATENÇÃO: para instalar a fresadora
na posição inversa, consulte o manual
de instruções aplicável da ferramenta
estacionária.
Português
Instalar a guia paralela (fig. 1, 5)
1.Insira as hastes de orientação (e) na base
da fresadora (j).
2.Aperte os parafusos de fixação (i).
3.Faça deslizar a guia paralela (h) sobre
as hastes.
4.Aperte os parafusos de fixação (d)
temporariamente.
5.Retire o adaptador de extracção de partículas
(r) e feche a saída utilizando o tampão da saída
de extracção de partículas (y) fornecido com a
ferramenta.
2.Seleccione a velocidade mais adequada
utilizando o selector electrónico de controlo da
velocidade.
3.Configure a profundidade de corte.
4.Ligue um extractor de partículas.
5.Certifique-se sempre de que o limitador do
curso está bem apertado antes de ligar a
ferramenta.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: Movimente sempre a sua
fresadora tal como indicado na figura 8
(extremidades exteriores/interiores).
Ajustar a guia paralela (fig. 6)
1.Desenhe uma linha de corte no material.
2.Baixe a estrutura da fresadora até a fresa ficar
em contacto com a peça de trabalho.
3.Aperte o limitador do curso (o).
4.Posicione a fresadora sobre a linha de corte.
5.Faça deslizar a guia paralela (h), encostando-a
à peça de trabalho, e aperte os parafusos de
fixação (d).
6.Ajuste a guia paralela (h) utilizando o ajustador
preciso (g). A extremidade de corte exterior da
fresa tem de coincidir com a linha de corte.
Posição correcta das mãos (fig. 11)
7.Aperte a fixação final (t) com firmeza.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na
figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
Instalar uma bucha orientadora
(fig. 7)
Em conjunto com um escantilhão, as buchas
orientadoras desempenham um papel importante
no corte e na modelação de um padrão.
– Insira a bucha orientadora (z) na base da
fresadora (j) utilizando os parafusos (aa) tal
como exemplificado na figura.
Ligar um extractor de partículas
(fig. 1, 5)
Ligue a mangueira do extractor de partículas ao
adaptador de extracção de partículas (r) da coluna
da estrutura da fresadora ou à saída de extracção
de partículas da guia paralela (f).
Antes De Qualquer Utilização
1.Verifique se a fresa está instalada
correctamente na pinça.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão em cada limitador de descida (o).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 9)
O interruptor de bloqueio/desbloqueio (a) encontrase na pega do lado direito. Normalmente, a
fresadora está bloqueada.
1.Ligar: prima e mantenha premido o interruptor
(bb) para desbloquear a ferramenta e, em
seguida, prima o gatilho (cc).
2.Para um funcionamento contínuo, prima o
interruptor (bb) novamente.
3.Desligar: prima o gatilho (cc) novamente.
ATENÇÃO: desaperte o limitador do
curso e deixe a estrutura da fresadora
79
Português
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento
ou efectuar reparações. Certifiquese de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
voltar à sua posição de descanso antes
de desligar a ferramenta.
Utilizar as buchas orientadoras
(fig. 7)
1.Fixe o escantilhão à peça de trabalho utilizando
grampos.
2.Seleccione e instale uma bucha orientadora
apropriada (z).
3.Subtraia o diâmetro da fresa ao diâmetro
exterior da bucha orientadora e divida o
resultado por 2. Esta é a diferença entre o
escantilhão e a peça de trabalho.
ATENÇÃO: se a peça de trabalho
não possuir uma espessura suficiente,
coloque-a sobre uma sobra de madeira.
Utilizar uma ripa como guia
Quando não é possível utilizar uma guia de
extremidades, a fresadora pode ser guiada ao
longo de uma ripa fixa à peça de trabalho (com um
excedente em ambas as extremidades).
Fresar livremente
A sua fresadora também pode ser utilizada sem
qualquer tipo de guia (por exemplo, para escrever
sinais ou realizar trabalhos criativos).
ATENÇÃO: efectue apenas cortes
rasos! Utilize fresas com um diâmetro
máximo de 8 mm.
Fresar com fresas piloto (fig. 2)
Limpar a coluna de extracção de
partículas (fig. 10)
1.Retire o tampão da saída de extracção de
partículas ou o adaptador de extracção de
partículas.
2.Retire os quatro parafusos (ee) na parte inferior
da base da fresadora (j).
3.Limpe a coluna de extracção de partículas.
4.Volte a montar as peças na ordem inversa.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
Quando não é apropriado utilizar uma guia paralela
ou uma bucha orientadora, é possível usar fresas
piloto (dd) para cortar extremidades com contornos.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
Estes incluem pinças (de 6 a 12 mm), um travão
de profundidade para utilizar na posição invertida,
ferramentas para ensamblar, escantilhões de junção
com cavilhas, buchas orientadoras (de 17 a 40 mm)
e carris de guia de vários comprimentos.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
80
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DeWALT não foram testados
Português
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DeWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DeWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DeWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DeWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DeWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DeWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DeWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
81
Suomi
PYÖRÖJYRSIN
DW621, DW622
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta
DeWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
DW621 DW621DW622
XE
GB, LX, QS
GB, LX, QS
Jännite
V
230 230
230
Tyyppi
3 33
Virransyöttö
W
1.100 1.100
1.400
Lähtöteho
W
620 620
620
Kuormittamaton nopeus
min-18.000–24.000 muuttuva
Pyöröjyrsimen teline
2 pylvästä 2 pylvästä
2 pylvästä
Pyöröjyrsimen telineen iskunpituus
mm
55 55
55
Pyörivä syvyyspysäytys 3-vaiheinen, asteikko ja hienosäätö
Kiristysholkin koko
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX) 1/2" (GB, LX)
Leikkurin suurin läpimitta
mm
36
36
36
Paino
kg
3,1 3,1
3,1
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-17 mukaisesti:
LPA (äänenpainetaso)dB(A)
86 86
86
LWA (äänitehotaso)dB(A)
95 95
95
K
(määritetyn äänitason epävarmuus)dB(A)
3 33
Tärinän päästöarvo ah =
Vaihtelu K =
m/s²
m/s²
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
82
3,3 1,5 3,3
1,5
3,3
1,5
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
Suomi
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
PYÖRÖJYRSIN
DW621, DW622
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja
2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.06.2016
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
83
Suomi
f)
Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
84
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Pyöröjyrsinten muut
turvallisuusohjeet
• Tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin, sillä jyrsin voi osua
omaan sähköjohtoonsa. Terän osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla.
Työkalun pitäminen kädessä tai kehoa vasten
voi aiheuttaa hallinnan menettämisen.
Suomi
Leikkurien muut turvallisuusohjeet
• Käytä aina suoria leikkureita, huullosleikkureita,
profiilileikkureita, lovileikkureita tai uraveitsiä,
joiden varren läpimitta on 6–8 mm ja jonka koko
vastaa kiristysholkin kokoa.
• Käytä vain leikkureita, jotka kestävät vähintään
nopeuden 30.000 min-1 ja joissa on vastaava
merkintä.
Esimerkki:
XX XX 2016
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1Pyöröjyrsin
VAROITUS: Älä käytä leikkureita, joiden
läpimitta ylittää teknisissä tiedoissa
mainitun läpimitan.
1Rinnakkainen este, jossa on hienosäätö- ja
ohjausvarret
• Suorien leikkurien, huullosleikkurien ja
profiilileikkurien varren läpimitan ON
OLTAVA enintään 8 mm, suurimman
läpimitan ON OLTAVA enintään 36
mm ja suurimman leikkaussyvyyden
ON OLTAVA enintään 10 mm.
1 Kiristysholkki 1/2" (DW621-XE, DW622 GB, LX)
• Aukkoleikkurien varren suurimman
läpimitan ON OLTAVA 8 mm ja
suurimman läpimitan ON OLTAVA 25
mm.
• Uritettujen veisten varren suurimman
läpimitan ON OLTAVA 8 mm,
suurimman läpimitan ON OLTAVA 40
mm ja suurimman leikkausleveyden
ON OLTAVA 4 mm.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Niitä ovat
– kuulon heikkeneminen.
– Lentävät kappaleet voivat aiheuttaa
henkilövahingon.
1 Kiristysholkki 1/4" (DW621-XE, DW621 GB, LX)
1Kiristysholkki 8 mm (DW621 QS)
1 Kiristysholkki 12 mm (DW622 QS)
1 Ohjain, 24 mm
1 Kiintoavain # 17 (DW621 GB, LX, QS)
1 Kiintoavain # 22 (DW621-XE, DW622 GB, LX,
QS)
1Pölynkeräysliitäntä
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työn aloittamista tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
a.Lukituskytkin
b.Karan lukko
c.Kiristysholkin mutteri
d.Rinnakkaisen esteen lukituspultti
– Käytön aikana kuumenevat varusteet voivat
aiheuttaa palovamman.
e.Rinnakkaisen esteen ohjausvarret
– Pitkäaikainen käyttäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
g.Rinnakkaisen esteen hienosäätö
Työkalun merkinnät
i.Lukituspultti
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
f.Pölynpoistoaukko rinnakkaisessa esteessä
h.Rinnakkainen este
j.Pyöröjyrsimen pohja
k.Sormisuoja
l.Pyörivä syvyyspysäytys
m.Syvyyspysäytys
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (ff) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
n.Syvyyslukituspultti
o.Painumisenrajoitin
p.Syvyyspysäytyksen pikasäätö
85
Suomi
q.Syvyyspysäytyksen hienosäätö
r.Pölynpoistoadapteri
s.Nopeudensäädin
3.Kiristä kiristysholkin mutteri ja vapauta
karan lukko.
VAROITUS: Älä koskaan kiristä
kiristysholkin mutteria, jos kiristysholkissa
ei ole leikkuria.
t.Päätylukko
KÄYTTÖTARKOITUS
Sinun DeWALT DW621/DW622 -jyrsimet on
suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja
muovin jyrsintään.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä jyrsimet on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Leikkurin asettaminen paikoilleen ja
irrottaminen (kuva 2)
Kiristysholkkiasetelman vaihtaminen
(kuva 3)
Jyrsimessä on 1/4", 1/2", 8 mm, tai 12 mm holkki.
Holkkia ja holkkimutteria ei voi irrottaa toisistaan.
1.Löysennä kiristysholkin mutteri (c) kokonaan.
2.Poista kiristysholkkiasetelma (u).
3.Aseta uusi asetelma paikalleen ja
kiristä mutteri (c).
Elektronisen nopeudensäätimen
asetuksien määrittäminen (kuva 1)
Nopeutta säädetään alueella 8.000 – 24.000 min-1
elektronisen nopeudensäätimen (s) avulla, jotta
jyrsittäessä kaikenlaista puuta, muovia ja alumiinia
saadaan yhdenmukaiset tulokset.
Käännä elektronisen nopeudensäätimen valitsin
haluamallesi tasolle.
Yleensä on käytettävä alhaisempaa asetusta, jos
leikkurin läpimitta on suuri, ja suurta asetusta, jos
leikkurin läpimitta on pieni. Oikea asetus löytyy
kuitenkin kokemuksen kautta.
1
=
8.000 min-1
2
=
9.500 min-1
3
=
11.500 min-1
4
=
16.000 min-1
5
=
19.500 min-1
6
=
22.500 min-1
7
=
24.000 min-1
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuva 4)
Pyöröjyrsimessä on erittäin tarkka
syvyydensäätöjärjestelmä. Siinä on nollausrengas
pika- ja hienosäätöä varten.
PIKASÄÄTÖ KÄYTTÄMÄLLÄ ASTEKULMAN
NOLLAUSRENGASTA
1.Löysennä syvyyspysäytyksen lukituspultti (n).
1.Pidä karan lukko (b) painettuna.
2.Avaa syvyysrajoitin (o) kääntämällä sitä
vastapäivään.
2.Käytä mukana toimitettua kiintoavainta, löysää
holkkimutteria (c) muutama kierros ja laita terä
(dd) paikalleen.
3.Laske pyöröjyrsimen telinettä niin alas, että
leikkuri osuu työstettävään kappaleeseen.
86
4.Kiristä syvyysrajoitin (o).
Suomi
5.Nollaa pikasäädin (p) renkaan (v) avulla.
Syvyyspysäyttimen (m) on kosketettava pyörivää
syvyyspysäytintä (l).
Rinnakkaissuojuksen säätäminen
(kuva 6)
6.Säädä leikkaussyvyys ja vastaava astekulma
pikasäätimen (p) avulla. Säädetty leikkuusyvyyn
näkyy nuolissa (w).
1.Piirrä materiaaliin leikkausviiva.
7.Kiristä syvyyspysäytyksen lukituspultti (n).
3.Kiristä syvyysrajoitin (o).
KOLMEN SYVYYDEN SÄÄTÄMINEN PYÖRIVÄN
SYVYYSPYSÄYTTIMEN AVULLA
4.Aseta pyöröjyrsin leikkausviivalle.
Voit asettaa kolme syvyyttä pyörivän
syvyyspysäyttimen (l) avulla. Tästä on erityisesti
hyötyä, jos syvä leikkaus tehdään vaiheittain.
– Aseta syvyyspysäyttimen (m) ja pyörivän
syvyyspysäyttimen (l) väliin syvyysmalli tarkan
leikkuussyvyyden säätämiseksi.
2.Laske pyöröjyrsimen telinettä niin alas, että
leikkuri osuu työstettävään kappaleeseen.
5.Työnnä rinnakkaissuojus (h) työstettävää
kappaletta vasten ja kiristä lukituspultit (d).
6.Säädä rinnakkaissuojusta (h) hienosäätimen (g)
avulla. Leikkurin ulomman leikkausreunan on
vastattava leikkausviivaa.
7.Kiristä päätylukko (t) tiukasti.
– Säädä tarvittaessa kaikki kolme ruuvia.
Ohjaimen kiinnittäminen (kuva 7)
HIENOSÄÄTÖ
Ohjaimilla ja mallilla on suuri merkitys leikattaessa ja
muotoiltaessa.
Jos syvyysmallia ei käytetä tai tai jos leikkuusyvyyttä
on säädettävä uudelleen, on suositeltavaa käyttää
hienosäädintä (q).
– A
senna ohjain (z) pyöröjyrsimen jalustaan (j)
ruuveilla (aa) kuvassa näkyvällä tavalla.
1. Säädä leikkuusyvyyttä edellä kuvatulla tavalla.
2.Nollaa hienosäädin renkaan (x).
3.Käännä hienosäädin (q) haluamaasi asentoon.
Yksi kierros vastaa noin 1 mm ja 1 merkki noin
0,1 mm.
Pölynpoiston yhdistäminen
(kuvat 1, 5)
Pyöröjyrsimen syvyyssäätö
Yhdistä polynpoistoletku pyöröjyrsimen tukipylvään
pölynpoistosovittimeen (r) tai rinnakkaissuojuksen (f)
pölynpoistoaukkoon.
KÄÄNTEISEEN ASENTOON ASENNETTU (KUVA 4)
1. Irrota syvyyspysäytin (m) ja asenna sen tilalle
lisävarusteena hankittava syvyyspysäytin
(DE6956).
2.Yhdistä syvyyspysäyttimen kierteinen varsi (m)
pyörivään syvyyspysäyttimeen (l).
3.Säädä leikkaussyvyys syvyyspysäytimen
säätimen (m) avulla.
VAROITUS: Jos pyöröjyrsin asennetaan
käänteiseen asentoon, katso lisätietoja
kiinnitystyökalun käyttöohjeesta.
Rinnakkaissuojuksen kiinnittäminen
(kuvat 1, 5)
1.Aseta ohjauspuikot (e) pyöröjyrsimen
jalustaan (j).
2.Kiristä lukituspultit (i).
3.Työnnä rinnakkaissuojus (h) puikkojen päälle.
4.Kiristä lukituspultit (d) tilapäisesti.
5.Irrota pölynpoistosovitin (r) ja sulje ulostulo
käyttämällä työkalun mukana toimitettua
pölynpoistotulppaa (y).
Ennen Käyttämistä
1.Tarkista, että leikkuri on asennettu oikein
kiristysholkkiin.
2.Valitse oikea nopeus elektronisen
nopeudensäätimen avulla.
3.Aseta leikkuusyvyys.
4.Yhdistä pölynkeräin.
5.Varmista ennen käynnistämistä, että
syvyysrajoitin on lukittu.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
87
Suomi
VAROITUS: Siirrä pyöröjyrsintä aina
kuvassa 8 näkyvällä tavalla (sisä- ja
ulkoreunat).
Käsien oikea asento (kuva 11)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä jommassakummassa upotuksen
rajoittimessa (o).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 9)
Lukituskytkin (a) sijaitsee oikean puolen kahvassa.
Pyöröjyrsin on tavallisesti lukittuna
Pois-asentoon (Off).
1.Virran kytkeminen Poista lukitus pitämällä
kytkintä (bb) painettuna ja puristamalla
samalla liipaisinta (cc).
Jyrsiminen ohjausjyrsimiä
käyttämällä (kuva 2)
Jos rinnakkais- tai muuta ohjainta ei voi käyttää, voit
jyrsiä kulmamuotoja käyttämällä ohjausjyrsimiä (dd).
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Niitä ovat kiristysholkit (6–12 mm), käänteisessä
asennossa käytettävä syvyyspysäytin,
sormiliitostyökalut lohenpyrstö- ja sormiliitoksia
varten, tappiliitosmallit, ohjaimet (17–40 mm) sekä
erimittaiset ohjauskiskot.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
2.Laite toimii jatkuvasti, jos painat katkaisinta
(bb) uudestaan.
3.Virran katkaiseminen Purista liipaisinta
(cc) uudestaan.
VAROITUS: Löysennä syvyysrajoitin ja
anna pyöröjyrsimen palata lepoasentoon
ennen virran katkaisemista.
Ohjaimien käyttäminen (kuva 7)
1.Kiinnitä malli työstettävään kappaleeseen
puristimien avulla.
VAROITUS: Leikkaa vain matalalta!
Käytä leikkureita, joiden suurin läpimitta
on 8 mm.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos
laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Pölyn talteenoton puhdistaminen
(kuva 10)
1.Irrota pölynpoistotulppa tai -sovitin.
2.Irrota neljä ruuvia (ee) pyöröjyrsimen pohjasta (j).
2.Valitse ja asenna sopiva ohjain (z).
3.Puhdista pölyn talteenotto.
3.Vähennä leikkurin läpimitta ohjaimen
ulkoläpimitasta ja jaa tulos kahdella. Tämä on
mallin ja työstettävän kappaleen välinen ero.
4.Kokoa kaikki osat päinvastaisessa
järjestyksessä.
VAROITUS: Jos työstettävä kappale
ei ole riittävän paksu, aseta se
hukkapuupalan päälle.
Ohjaaminen lautaa pitkin
Jos reunaohjainta ei voi käyttää, pyöröjyrsintä
voidaan ohjata myös työstettävään kappaleeseen
kiinnitetyn laudan avulla, joka ulottuu sen yli
molemmista päistä.
Pyöröjyrsiminen vapaalla kädellä
Voit käyttää pyöröjyrsintä myös ilman ohjainta
esimerkiksi kylttien tekemiseen tai luovuutta vaativiin
tarkoituksiin.
88
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
Suomi
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta.
Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle äläkä koskaan upota
työkalun mitään osaa nesteeseen.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DeWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DeWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DeWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DeWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DeWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DeWALT tarjoaa mahdollisuuden DeWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
89
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
Svenska
ROTERANDE FRÄS
DW621, DW622
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör DeWALT
till en av de mest pålitliga partnerna för professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
DW621DW621DW622
XE
GB, LX, QS
GB, LX, QS
Spänning
V
230 230
230
Typ
3
3
3
Strömförsörjning
W
1.100 1.100
1.400
Strömmatning
W
620 620 620
Frigångshastighetmin-1
8,000 - 24.000 oändligt varierbar
Hållare för roterande fräs
2 spalter 2 spalter
2 spalter
Routerhållarens slag
mm
55 55
55
Revolver djupstopp 3-stegs, med gradering och finjustering
Storlek på spännhylschuck
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 12 mm (QS)
1/4" (GB, LX)
1/2" (GB, LX)
Skärar-diameter, max.
mm
36 36
36
Vikt kg
3,1 3,1
3,1
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-17:
LPA (emissionsljudtrycksnivå)dB(A)
86 LWA (ljudeffektnivå)dB(A)95 K (osäkerhet för angiven ljudnivå)dB(A)
3
Vibration emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
90
3,3 1,5 86
86
95
95
33
3,3
1,5
3,3
1,5
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
Svenska
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
OBSERVERA: Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i lindrig eller måttlig
skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
ROTERANDE FRÄS
DW621, DW622
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DeWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.06.2016
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
91
Svenska
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från
rörliga maskindelar. Löst hängande kläder,
smycken och långt hår kan fastna i rörliga
maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
92
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande Säkerhetsregler för
Roterande fräsar
• Håll endast i elverktyget via isolerade
greppytor, eftersom skäret kan komma i
kontakt med sin egen sladd. Kapning av
en strömförande tråd kan göra exponerade
metalldelar hos elverktyget strömförande och ge
handhavaren en stöt.
• Använd klämmor eller annan praktisk
metod för att förankra och stödja
arbetsstycket på en stabil plattform. Att
hålla arbetet med din hand eller mot kroppen
gör det instabilt och kan leda till förlust
av kontroll.
Tillkommande Säkerhetsregler för
Skärare
• Använd alltid raka skärare, falsskärare,
profilskärare, skårskärare eller skårade knivar
med en skaftdiameter på 6–8 mm, vilket
motsvarar storleken på spännhylschucken i
ditt verktyg.
Svenska
• Använd alltid raka skärare som är lämpade för
en hastighet på minst 30.000 min-1 och märkta i
enlighet därmed.
VARNING: Använd aldrig skärare med
en diameter större än den maximala
diameter som anges under tekniska
data.
• För raka skärare, falsskärare,
profilskärare MÅSTE maximal
skaftdiameter vara 8 mm, den
maximala diametern MÅSTE vara
36 mm, det maximala skärdjupet
MÅSTE vara 10 mm.
• För skårskärare MÅSTE maximal
skaftdiameter vara 8 mm och den
maximala diametern MÅSTE vara
25 mm.
• För skårade knivar MÅSTE maximal
skaftdiameter vara 8 mm, den
maximala diametern MÅSTE vara 40
mm, och den maximala skärbredden
MÅSTE vara 4 mm.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med
en restström på 30mA eller mindre.
Inneboende risker
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Roterande fräs (router)
1Parallellavståndsstopp med finjustering och
guidestavar
1 Spännhylschuck 1/4" (DW621-XE, DW621 GB,
LX)
1 Spännhylschuck 1/2" (DW621-XE, DW622 GB,
LX)
1Spännhylschuck 8 mm (DW621 QS)
1 Spännhylschuck 12 mm (DW622 QS)
1 Guidebussning 24 mm
1 Sexkantsnyckel nr. 17 (DW621 GB, LX, QS)
1Sexkantsnyckel nr. 22 (DW621-XE, DW622 GB,
LX, QS)
1Dammextraheringsplugg
1Instruktionshandbok
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (bild 1)
VARNING! Modifiera aldrig elverktyget
eller delar av det. Det kan orsaka
materiella skador eller personskador.
–Hörselnedsättning.
a.Låsning på/av-omkopplare
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
b.Vridstavslås
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör
blir heta under arbetet.
d.Låsbult till parallellavståndsstopp
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
f.Dammextraheringsutlopp i
parallellavståndsstopp
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
c.Mutter till spännhylschuck
e.Guidestavar för parallellavståndsstopp
g.Finjusterare för parallellavståndsstopp
h.Parallellavståndsstopp
i.Låsbult
j.Routerbas
k.Fingerskydd
DATUMKODPLACERING (BILD [FIG. ] 1)
l.Revolver djupstopp
Datumkoden (ff), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
m.Djupstopp
Exempel:
o.Kolvstopp
XX XX 2016
Tillverkningsår
n.Låsbult för djupstopp
p.Snabbjusterare för djupstopp
q.Finjusterare för djupstopp
93
Svenska
r.Dammextraheringsadapter
s.Ratt för hastighetskontroll
t.Ändlås
3.Dra åt spännhylschuckens mutter och släpp
loss drivaxelns lås.
VARNING: Dra aldrig åt
spännhylschuckens mutter utan ett skär
i spännhylschucken.
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DeWALT DW621/DW622 handöverfräs har
konstruerats för professionell användning för
krävande fräsning av trä, träprodukter och plast.
Använd INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa roterande fräsar är yrkesmässiga elverktyg.
Utbyte av Spännhylschuckens
Montage (bild 3)
Din handöverfräs levereras med en 1/4 tum 1/2 tum,
8 mm, eller 12 mm hylsa monterad på verktyget.
Hylsan och hylsmuttern kan inte separeras.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende erfordras när oerfarna användare
använder detta verktyg
1.Lossa spännhylschuckens mutter (c) helt
och hållet.
Elektrisk Säkerhet
3.Sätt på ett nytt montage och dra åt
spännhylschuckens mutter (c).
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
2.Ta bort spännhylschuckens montage (u).
Inställning av den Elektroniska
Hastighetskontroll-ratten (bild 1)
Hastigheten är oändligt varierbar från 8.000 to
24.000 min-1 genom att använda den elektroniska
hastighetskontroll-ratten (s) för enhetliga
skärningsresultat för alla typer av trä, plast
och i aluminium.
Sätt den elektroniska hastighetskontroll-ratten till den
erforderliga nivån.
I allmänhet, använd den låga inställningen för skärare
med stor diameter och den höga inställningen
för skärare med liten diameter. Den korrekta
inställningen är emellertid en fråga om erfarenhet.
1
= 8.000 min-1
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
2
= 9.500 min-1
3
= 11.500 min-1
HOPMONTERING OCH JUSTERING
4
= 16.000 min-1
5
= 19.500 min-1
6
= 22.500 min-1
7
= 24.000 min-1
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Insättning och Borttagning av
Skär (bild 2)
Justering av skärdjupet (bild 4)
Din roterande fräs är utrustad med ett högprecisions djupjusteringssystem som inkluderar en
noll-återställningsring för både snabbjusteraren
och finjusteraren.
SNABBJUSTERING MED ANVÄNDANDE AV GRADERING
MED NOLL-ÅTERSTÄLLNINGSRING
1.Tryck på och håll ner drivaxelns lås (b).
1.Lossa djupstoppets låsbult (n).
2.Lossa hylsmuttern (c) med den medföljande
nyckeln några varv och sätt i en fräs (dd).
2.Lås upp kolvstoppet (o) genom att vrida
det moturs.
94
Svenska
3.Sänk routerns hållare tills skäret är i kontakt
med arbetsstycket.
3.Dra parallellavståndsstoppet (h) över stavarna.
4.Dra åt kolvstoppet (o).
5.Ta bort dammextraheringsadaptern (r)
och förslut utloppet genom att använda
dammextraheringspluggen (y) som följer med
verktyget.
5.Ställ in snabbjusteraren (p) på noll med hjälp av
ringen (v). Djupstoppet (m) måste vara i kontakt
med revolverns djupstopp (l).
6.Justera skårans djup genom att använda
snabbjusteraren (p) och den motsvarande
graderingen. Skårans justerade djup anges av
pilarna (w).
7.Dra åt djupstoppets låsbult (n).
TREDUBBEL DJUPJUSTERING MED ANVÄNDANDE AV
REVOLVERNS DJUPSTOPP
Revolverns djupstopp (l) kan användas för att ställa
in tre olika djup. Detta är särskilt användbart för
djupgående skåror, stegvis utförda.
– Placera en djupmall mellan djupstoppet (m) och
revolverns djupstopp (l) för att justera
exakt skårdjup.
– Om så behövs, ställ in alla tre skruvarna.
FINJUSTERING
När du inte använder en djupmall, eller om skårans
djup behöver omjustering, rekommenderar vi
användning av finjusteraren (q).
1.Justera skårans djup så som beskrivs härovan.
2.Ställ in finjusteraren till noll med hjälp av
ringen (x).
3.Vrid finjusteraren (q) till det erforderliga läget: ett
varv motsvarar ungefär 1 mm och 1 märke
0,1 mm.
4.Dra åt låsbultarna (d) temporärt.
Justering av
Parallellavståndsstoppet (bild 6)
1.Dra en skårlinje på materialet.
2.Sänk routerns hållare tills skäret är i kontakt
med arbetsstycket.
3.Dra åt kolvstoppet (o).
4.Placera routern på skårlinjen.
5.Dra parallellavståndsstoppet (h) mot
arbetsstycket och dra åt låsbultarna (d).
6.Justera parallellavståndsstoppet (h) med hjälp
av finjusteraren (g). Skärets yttre skärkant måste
sammanfalla med skårlinjen.
7.Dra åt ändlåset ordentligt (t).
Montering av en Guidebussning
(bild 7)
Tillsammans med en mall spelar guidebussningarna
en värdefull roll vid skärning och formning av
mönster.
– Sätt på guidebussningen (z) på routerbasen
(j) genom att använda skruvarna (aa) så som
visas.
Djupjustering med Roterande fräs
INSTALLERAD I INVERTERAT LÄGE (BILD 4)
1.Ta bort djupstoppet (m) och ersätt det med
djupstoppet (DE6956) som finns att få som
ett tillbehör.
2.Koppla den gängade stången på djupstoppet
(m) till revolverns djupstopp (l).
3.Ställ in skårans djup med hjälp av justeraren på
djupstoppet (m).
VARNING: För installering av
routern i inverterat läge, se relevant
instruktionshandbok för det stationära
verktyget.
Montering av
Parallellavståndsstoppet (bild 1, 5)
Att ansluta en Dammextraherare
(bild 1, 5)
Anslut en dammextraherings-slang till
dammextraherarens adapter (r) i routerns
hållarspalt eller till dammextraherarens utlopp i
parallellavståndsstoppet (f).
Före Användning
1.Kontrollera att skäret ät korrekt installerat
i spännhylschucken.
2.Välj den optimala hastigheten genom att
använda den elektroniska
hastighetskontroll-ratten.
3.Ställ in skärningsdjupet.
1.Sätt på guidestavarna (e) på routerns bas (j).
4.Anslut en dammextraherare.
2.Dra åt låsbultarna (i).
5.Se till att kolvstoppet alltid är låst innan
du sätter på.
95
Svenska
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: Flytta alltid din roterande
fräs efter vad som anges i figur 8 (yttre
kanter/inner kanter).
Styrning längs en Tvärförbindning
Ifall en kantguide inte kan användas kan man
alternativt styra routern längs en tvärförbindning
som är fastklämd tvärsöver arbetsstycket (med ett
överhäng vid båda änder).
Frihandsfräsning
Din router kan också användas utan någon slags
guide, t.ex. för att skriva skyltar eller för
skapande arbete.
Korrekt Handplacering (bild 11)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering kräver en hand på någon av
slagbegränsarna (o).
Att sätta på och stänga av (bild 9)
Omkopplaren för lås på/lås av (a) finns placerad i
handtaget på till höger sida. Den roterande fräsen är
normalt låst i från-läget.
1.För att sätta på: tryck och håll ner strömbrytaren
(bb) för att låsa upp verktyget, och kläm därefter
på startknappen (cc).
2.För kontinuerlig drift, tryck på strömbrytaren
(bb) igen.
3.För att stänga av: krama startknappen (cc) igen.
VARNING: Lossa kolvstoppet och låt
routerns hållare återta sitt viloläge innan
du stänger av.
Användning av Guidebussningarna
(bild 7)
1.Förankra mallen på arbetsstycket med hjälp
av klämmorna.
2.Välj ut och sätt på en lämplig guidebussning (z).
3.Subtrahera skärets diameter från ytterdiametern
på guidebussningen och dividera med 2. Detta
är skillnaden mellan mallen och arbetsstycket.
96
VARNING: Om arbetsstycket inte är
tillräckligt tjockt, sätt det på en
kasserad träbit.
VARNING: Gör endast grunda skåror!
Använd skärare med en maximal
diameter på 8 mm.
Fräsning med Styrfräsar (bild 2)
Där en parallellguide eller guidebussning är olämplig
är det möjligt att använda styrfräsar (dd) för att skära
formade kanter.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Dessa inkluderar spännhylschuckar (6–12 mm),
ett djupstopp för användning i inverterat
läge, fingerbryningsverktyg för laxstjärt och
fingerbryningsjiggar, dymlingsbryningsmallar,
guidebussningar (17–40 mm) och guideskenor i olika
längder.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och
tar bort tillbehör, före justering eller
ändring av inställningar eller vid
reparationer. Se till att startknappen är
i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning kan
orsaka personskada.
Rengöring av
Dammextraheringsspalten (bild 10)
1.Ta bort dammextraheringspluggen eller
adaptern.
2.Avlägsna de fyra skruvarna (ee) längst ner på
routerns bas (j).
Svenska
3.Rengör dammextraheringsspalten.
4.Montera ihop delarna igen, i omvänd ordning.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DeWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DeWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DeWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DeWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DeWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DeWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DeWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
97
Türkçe
FREZE
DW621, DW622
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DeWALT’ın profesyonel
elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Veriler
Voltaj
V
Tip
Giriş gücü
DW621 DW621 DW622
XE GB, LX, QS GB, LX, QS
230 230 230
3
3
3
W
1.100 1.100
1.400
Çıkış gücü
W
620 620
620
Yüksüz hız
dev/dak
Freze arabası
Freze arabası derinlik hareketi 2 sütunlu
2 sütunlu
2 sütunlu
mm
55
55
55
Torna derinlik ayarı
Bıçak yuvası ebadı
Freze bıçağı a çapı, maks. Ağırlık 8.000 - 24.000 sonsuz eğişken
3 kademeli ince ayarlı
1/4", 1/2"
8 mm (QS) 1/4" (GB, LX)
12 mm (QS)
1/2" (GB, LX)
mm
36
36
36
kg
3,1
3,1
3,1
EN60745-2-17 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı)
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
86
86
86
LWA (ses güç seviyesi)
dB(A)
95
95
95
K (verilen ses seviyesi için belirsizlik) dB(A)
3
3
3
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik değeri K =
m/s2
m/s2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
98
3,3 3,3 3,3
1,5 1,5 1,5
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Operatörü titreşim etkilerinden korumak
için şu türde ek güvenlik önlemleri alın:
Aletin ve aksesuarların bakımını yapın,
elleri sıcak tutun, çalışma modellerini
düzenleyin.
Sigortalar:
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
Türkçe
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
AT Uygunluk Beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
FREZE
DW621, DW622
DeWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010 ve
EN60745-2-17:2010 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktifleriyle uyumludur. Daha fazla bilgi için,
lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile irtibata geçin
veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
02.06.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
99
Türkçe
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
100
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Türkçe
Frezeler için İlave Güvenlik
Kuralları
•Kesici takımları kendi kablosuna temas
edebileceğinden elektrikli aleti yalıtımlı
tutma yüzeylerinden tutun. Üzerinden “akım”
geçen bir kablonun kesilmesi, akım elektrikli
aletin iletken metal parçaları üzerinden
operatöre iletilerek elektrik çarpmasına yol
açabilir.
•Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
Kesici Takımları için İlave
Güvenlik Kuralları
• Daima aletinizdeki freze bıçağı yuvasına
uygun sap çapı 6–8 mm arasında olan düz
freze, kanal freze, profil freze, yarma freze ya
da oluklu bıçaklar kullanın.
• Daima devri dakikada en az 30.000 olan ve
etiketinde belirtilen uygun kesici takımları
kullanın.
UYARI: Çapı, teknik veriler kısmında
belirtilen maksimum çapı aşan kesici
takımlarını asla kullanmayın.
•D
üz freze, kanal freze, profil freze
için maksimum sap çapı 8 mm,
maksimum çap 36 mm, maksimum
kesme derinliği 10 mm OLMALIDIR.
• Yarma frezeleri için maksimum sap
çapı 8 mm ve maksimum çap 25 mm
OLMALIDIR
• O
luklu bıçaklar için maksimum sap
çapı 8 mm, maksimum çap 40 mm
ve maksimum kesme genişliği 4 mm
OLMALIDIR.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının
30mA veya daha az kaçık akımla
kullanılmasını öneriyoruz.
Kalan Riskler
İlgili güvenlik kurallarının uygulanmasına ve
güvenlik donanımlarının kullanılmasına rağmen
kalıcı bazı risklerin önüne geçilememektedir.
Bunlar arasında:
– İşitme kaybı.
– Uçan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma
tehlikesi.
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma tehlikesi.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU (ŞEKIL [FIGURE] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (ff) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
XX XX 2016
İmalat Yılı
Paket İçeriği
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1Freze
1 İnce ayarlı ve kılavuz çubuklu paralellik
mesnedi
1Freze bıçağı yuvası 1/4" (DW621-XE, DW621
GB, LX)
1Freze bıçağı yuvası 1/2" (DW621-XE, DW622
GB, LX)
1Freze bıçağı yuvası 8 mm (DW621 QS)
1Freze bıçağı yuvası 12 mm (DW622 QS)
1 Kılavuz burcu 24 mm
1 Anahtar, 17 numara (DW621 GB, LX, QS)
1Anahtar, 22 numara (DW621-XE, DW622 GB,
LX, QS)
1 Toz çıkarma tapası
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1)
U
YARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a.Kilitleme/açma düğmesi
b.Mil kilidi
101
Türkçe
c.Bıçak yuvası somunu
d.Paralellik mesnedi sabitleme cıvatası
e.Paralellik mesnedi kılavuz çubukları
f.Paralellik mesnedindeki tuz çıkarma çıkışı
g.Paralellik mesnedi ince ayar düğmesi
h.Paralellik mesnedi
i.Sabitleme cıvatası
j.Freze tablası
k.Parmak siperi
l.Torna derinlik ayarı
m.Derinlik ayarı
n.Derinlik ayarı sabitleme cıvatası
o.Dalma sınırlama düğmesi
p.Derinlik ayarı için hızlı ayarlama düğmesi
q.Derinlik ayarı için ince ayarlama düğmesi
r.Toz çıkarma adaptörü
s.Hız kontrol kadranı
t.Uç kilidi
KULLANIM ALANI
DeWALT DW621/DW622 yönlendiriciniz,
ahşap, ahşap ürünleri ve plastik ağır hizmet
yönlendirmeleri için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu frezeler profesyonel elektrikli aletlerdir.
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk 30
m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Freze Bıçağını Takıp
Çıkarma (şekil 2)
1.Mil kilidini (b) aşağı bastırıp basılı tutun.
2.Sağlanan anahtarı kullanarak bilezik
somununu (c) bir kaç tur gevşetin ve kesiciyi
(dd) yerleştirin.
3.Bıçak yuvası somununu sıkın ve mil kilidini
bırakın.
UYARI: Bıçak yuvasında bıçak yokken
bıçak yuvası somununu asla sıkmayın.
Bıçak Yuvası Düzeneğinin
Değiştirilmesi (şekil 3)
Çocukların alete ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Yönlendiriciniz alete 1/4", 1/2", 8 mm, veya 12 mm
bilezik somunu takılı olarak sağlanır. Bilezik ve
bilezik somunu ayrılamaz.
Elektrik emniyeti
1.Bıçak yuvası somununu (c) tamamen
gevşetin.
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
DeWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
102
2.Bıçak yuvası düzeneğini (u) çıkarın.
3.Yeni bir bıçak yuvası düzeneği takın ve bıçak
yuvası somununu (c) sıkın.
Elektronik Hız Kontrol
Kadranının Ayarlanması
(şekil 1)
Her türlü ahşap, plastik ve alüminyum kesim
işlemlerinde düzgün sonuçlar elde etmek için
hız, elektronik hız kontrol kadranını (s) kullanarak
dakikada 8.000 ile 24.000 devir arasında sonsuz
derecede değişkendir.
Elektronik hız kontrol kadranını istenilen seviyeye
ayarlayın.
Türkçe
Genel olarak büyük çaplı bıçaklar için küçük ayar,
küçük çaplı bıçaklar için büyük ayar kullanın.
Bununla birlikte doğru ayar tecrübe meselesidir.
1
=
8.000 dev/dak
2
=
9.500 dev/dak
3
= 11.500 dev/dak
4
=
16.000 dev/dak
5
=
19.500 dev/dak
6
=
22.500 dev/dak
7
= 24.000 dev/dak
Kesme Derinliğinin
Ayarlanması (şekil 4)
Frezeniz, hem hızlı ayarlama düğmesi hem de
ince ayarlama düğmesi için bir sıfırlama bileziği
içeren yüksek hassasiyetli ayarlama sistemi ile
donatılmıştır.
SIFIRLAMA BILEZIĞI ILE KADAMELI OLARAK
HIZLI AYARLAMA
1.Derinlik ayarı sabitleme cıvatasını (n) gevşetin.
2.Dalma sınırlama düğmesini (o) saatin aksi
yönünde çevirerek açın.
3.Bıçak iş parçasına temas edene dek freze
arabasını indirin.
4.Dalma sınırlama düğmesini (o) sıkın.
5.Bileziği (v) kullanarak hızlı ayarlama düğmesini
(p) sıfıra ayarlayın. Derinlik ayarı (m) torna
derinlik ayarına (l) temas etmelidir.
6.Hızlı ayarlama düğmesi (p) ve uygun
kademeyi kullanarak kesim derinliğini
ayarlayın. Ayarlı kesim derinliği oklarla (w)
gösterilmiştir.
7.Derinlik ayarı sabitleme cıvatasını (n) sıkın.
TORNA DERINLIK AYARINI KULLANARAK
ÜÇLÜ DERINLIK AYARI
Torna derinlik ayarı (l) üç farklı derinlik ayarlamak
için kullanılabilir. Bu özellikle kademeli olarak
yapılan derin kesimler için kullanışlıdır.
– Derinlik ayarı (m) ile torna derinlik ayarı (l)
arasına bir derinlik şablonu yerleştirerek tam
kesim derinliğini ayarlayın.
2.Bileziği (x) kullanarak ince ayarlama düğmesini
sıfıra ayarlayın.
3.İnce ayarlama düğmesini (q) istenilen
pozisyona döndürün: bir tur yaklaşık 1 mm’ye,
1 çizgi 0,1 mm’ye denk gelir.
Freze ile Derinlik Ayarı
BAŞ AŞAĞI MONTELI (ŞEKIL 4)
1.Derinlik ayarını (m) çıkarın ve opsiyonel olarak
mevcut derinlik ayarı (DE6956) ile değiştirin.
2.Derinlik ayarının (m) dişli çubuğunu torna
derinlik ayarına (l) bağlayın.
3.Derinlik ayarının (m) üzerindeki ayarlama
düğmesini kullanarak kesim derinliğini
ayarlayın.
UYARI: Frezeyi baş aşağı pozisyonda
monte etmek için sabit alet üzerindeki
ilgili montaj kılavuzuna başvurun.
Paralellik Mesnedinin
Yerleştirilmesi (şekil 1, 5)
1.Kılavuz çubuklarını (e) freze tablasına (j) takın.
2.Sabitleme cıvatalarını (i) sıkın.
3.Paralellik mesnedini (h) çubuklar üzerinde
kaydırın.
4.Sabitleme cıvatalarını (d) geçici olarak sıkın.
5.Toz çıkarma adaptörünü (r) çıkarın ve alet
ile birlikte verilen toz çıkarma tapasını (y)
kullanarak çıkışı kapatın.
Paralellik Mesnedinin
Ayarlanması (şekil 6)
1.Malzeme üzerine bir kesim çizgisi çizin.
2.Bıçak iş parçasına temas edene dek freze
arabasını indirin.
3.Dalma sınırlama düğmesini (o) sıkın.
4.Frezeyi kezim çizgisinin üzerine getirin.
5.Paralellik mesnedini (h) iş parçasına dayayın
ve sabitleme cıvatalarını (d) sıkın.
– Gerekirse üç vidanın hepsini ayarlayın.
6.İnce ayarlama düğmesini (g) kullanarak
paralellik mesnedini (h) ayarlayın. Bıçağın dış
kesme kenarı kesim çizgisine denk gelmelidir.
INCE AYARLAMA
7.Uç kilidini (t) iyice sıkın.
Bir derinlik şablonu kullanırken ya da kesim
derinliği yeniden ayarlama gerektiriyorsa ince
ayarlama düğmesinin (q) kullanılması önerilir.
Kılavuz Burcunun Takılması
(şekil 7)
1. Kesim derinliği yukarıda anlatıldığı şekilde
ayarlayın.
Şablonla birlikte kılavuz burçları belirli bir desen
şeklinde kesmede önemli rol oynarlar.
103
Türkçe
– Şekilde gösterildiği gibi vidaları (aa)
kullanarak kılavuz burcunu (z) freze tablasına
(j) takın.
Toz Çekme Aparatının
Bağlanması (şekil 1, 5)
Toz çekme aparatının hortumunu freze arabası
sütunundaki toz çıkarma adaptörüne (r) veya
paralellik mesnedindeki (f) toz çıkarma çıkışına
bağlayın.
Çalıştırmadan önce
1.Bıçağın bıçak yuvasına düzgün takıldığını
kontrol edin.
2.Elektronik hız kontrol kadranını kullanarak en
uygun hızı seçin.
Açma Kapama (şekil 9)
Kilitleme/açma düğmesi (a) kol üzerinde sağ
tarafta bulunmaktadır. Freze normal olarak kapalı
pozisyonuna sabitlenmiştir.
1.Açma: aleti açmak için düğmeye (bb) basın ve
basılı tutun, ardından tetiği (cc) çekin.
2.Kesintisiz çalışma için düğmeye (bb) tekrar
basın.
3.Kapatma: tetiği (cc) yeniden çekin.
UYARI: Kapatmadan önce dalma
sınırlama düğmesini gevşetin ve freze
arabasının park pozisyonunu almasını
bekleyin.
Kılavuz Burçlarının
Kullanılması (şekil 7)
1.Uç işkenceleri kullanarak şablonu iş parçasına
sabitleyin.
3.Kesim derinliğini ayarlayın.
2.Uygun bir kılavuz burcu (z) seçin ve takın.
4.Toz çekme aparatı bağlayın.
3.Bıçağın çapını kılavuz burcunun dış çapından
çıkarın ve 2’ye bölün. Çıkan sonuç şablon ile
iş parçası arasındaki farktır.
UYARI: İş parçası yeterince kalın
değilse bir parça ıskarta kerestenin
üzerine yerleştirin.
5.Açmadan önce dalma sınırlama düğmesinin
daima kilitli olduğundan emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Frezenizi daima şekil 8’de
gösterildiği gibi gezdirin (dış uçlar/iç
uçlar).
Uygun El Pozisyonu (şek. 11)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu dalma sınırlayıcısının (o)
birisinin üzerinde bir elin olmasını gerektirir.
104
Çıta ile Kılavuzlama
Kenar kılavuzu kullanılamadığı zaman iş parçası
(her iki ucundan sarkan) boyunca sabitlenmiş bir
çıta boyunca frezeyi kılavuzlamak da mümkündür.
Serbest Frezeleme
Frezeniz hiçbir kılavuz kullanmadan da örneğin
tabela yazma veya yaratıcı işler için kullanılabilir.
UYARI: Sadece yüzeye yakın kesimler
yapın! Çapı en fazla 8 mm olan
bıçaklar kullanın.
Pilot Bıçaklarla Frezeleme
(şekil 2)
Paralel kılavuz veya kılavuz burcunun uygun
olmadığı durumlarda şekilli kenarları kesmek için
pilot bıçakları (dd) kullanmak mümkündür.
Uygun aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için
satıcınıza başvurun.
Bunlar arasında bıçak yuvaları (6–12 mm), baş
aşağı pozisyonda kullanmak için derinlik ayarı,
zıvana açmak için parmak geçme takımları, kavela
Türkçe
geçme şablonları, kılavuz burçları
(17–40 mm) ve çeşitli uzunluklarda kılavuz rayları.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan
veya değiştirmeden önce ya da
tamir yaparken aleti kapatın ve
makineyi güç kaynağından ayırın.
Tetik düğmesinin kapalı konumda
olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
Toz Çıkarma Sütununun
Temizlenmesi (şekil 10)
1.Toz çıkarma tapası veya adaptörünü çıkarın.
2.Freze tablasının (j) alt kısmında bulunan dört
adet vidayı (ee) sökün.
3.Toz çıkarma sütununu temizleyin.
4.Parçaları ters sırayla birleştirin.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
Opsiyonel aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
A
yrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DeWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık işinize
yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve
paketlenmesi malzemelerin geri
kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan
malzemelerin tekrar kullanılması çevre
kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve
ham madde talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli
ürünlerin evsel atıklardan ayrı olarak belediyenin
atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması
öngörülebilir.
DeWALT, kullanma süreleri sona eren DeWALT
ürünlerinin toplanması ve geri kazanımı için bir
imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak
için, lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi
yapan bir yetkili servise götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DeWALT
ofisi ile irtibata geçerek size en yakın yetkili servisin
yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DeWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası
servis ve bağlantıların tam ayrıntıları İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
105
Ελληνικά
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ
DW621, DW622
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Η πολύχρονη εμπειρία, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και
η καινοτομία, έκαναν τη DeWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW621
DW621 DW622
XE
GB, LX, QS
GB, LX, QS
Τάση
V
230
230
Τύπος
3
3
3
W
1.100 1.100
1.400
W
620
620
620
Ισχύς εισόδου
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Φορέας μηχανήςχάραξης
Διαδρομή φορέα μηχανής χάραξης
min-1
230
8.000 – 24.000 απείρως μεταβλητή
2 στήλες
2 στήλες
2 στήλες
mm
55
55
55
Αναστολέας βάθους περιστροφέα
3 βημάτων, με διαβάθμιση και λεπτομερή ρύθμιση
Μέγεθος δακτυλίου στερέωσης
Διάμετρος εργαλείων κοπής, μέγ.
Βάρος 1/4", 1/2"
8 mm (QS) 1/4" (GB, LX)
12 mm (QS)
1/2" (GB, LX)
mm
36
36 36
kg
3,1
3,1
3,1
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-17:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
K (αβεβαιότητα για το
dB(A)
86
86
86
dB(A)
95
95
95
dB(A)
3
δοθέν επίπεδο ήχου)
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s2
m/s2
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
παρέχεται στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών
έχει μετρηθεί σύμφωνα με τυποποιημένο
τεστ του προτύπου ΕΝ 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου
με ένα άλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
προκαταρκτική αξιολόγηση έκθεσης.
106
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
3,3
1,5
3
3,3
1,5
3
3,3
1,5
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
Ελληνικά
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
Ασφάλειες:
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ
DW621, DW622
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-17:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
02.06.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
107
Ελληνικά
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
108
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ)Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
Ελληνικά
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Επιπρόσθετοι κανόνες
ασφαλείας για μηχανές
χάραξης
•Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τις
μονωμένες επιφάνειες κρατήματος επειδή
το εργαλείο κοπής ενδέχεται να έρθει σε
επαφή με το δικό του καλώδιο. Η κοπή
ενός ηλεκτροφόρου σύρματος μπορεί να
καταστήσει ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
•Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλον
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επιπρόσθετοι κανόνες
ασφαλείας για εργαλεία κοπής
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε εργαλεία ίσιας κοπής,
χαρακτικά εργαλεία κοπής, εργαλεία κοπής
προφίλ, εργαλεία πλάνισης με ώθηση ή
αυλακωτά μαχαίρια με διάμετρο στελέχους
της τάξης των 6–8 mm που αντιστοιχεί
στο μέγεθος του δακτυλίου στερέωσης του
εργαλείου σας.
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε εργαλεία κοπής
κατάλληλα για ελάχιστη ταχύτητα 30.000 min-1,
με αντίστοιχη σήμανση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε εργαλεία κοπής με
διάμετρο που υπερβαίνει τη μέγιστη
109
Ελληνικά
διάμετρο που υποδεικνύεται στα
τεχνικά δεδομένα.
• Για εργαλεία ίσιας κοπής, χαρακτικά
εργαλεία κοπής, εργαλεία κοπής
προφίλ, η μέγιστη διάμετρος του
στελέχους ΠΡΕΠΕΙ να είναι 8 mm, η
μέγιστη διάμετρος ΠΡΕΠΕΙ να είναι
36 mm και το μέγιστο βάθος
κοπής ΠΡΕΠΕΙ να είναι 10 mm.
• Για εργαλεία πλάνισης με ώθηση,
η μέγιστη διάμετρος του στελέχους
ΠΡΕΠΕΙ να είναι 8 mm
και η μέγιστη διάμετρος ΠΡΕΠΕΙ
να είναι 25 mm.
• Για αυλακωτά μαχαίρια, η μέγιστη
διάμετρος του στελέχους ΠΡΕΠΕΙ
να είναι 8 mm, η μέγιστη διάμετρος
ΠΡΕΠΕΙ να είναι 40 mm και το
μέγιστο βάθος κοπής ΠΡΕΠΕΙ να
είναι 4 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα
εξαρτήματα θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
Παράδειγμα:
XX XX 2016
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μηχανή χάραξης
1 Παράλληλος οδηγός με λεπτομερή ρύθμιση
και ράβδους-οδηγούς
1 Δακτύλιος στερέωσης 1/4" (DW621-XE,
DW621 GB, LX)
1 Δακτύλιος στερέωσης 1/2" (DW621-XE,
DW622 GB, LX)
1 Δακτύλιος στερέωσης 8 mm (DW621 QS)
1 Δακτύλιος στερέωσης 12 mm (DW622 QS)
1 Οδηγός δακτύλιος 24 mm
1 Μηχανικό κλειδί αρ. 17 (DW621 GB, LX, QS)
1 Μ
ηχανικό κλειδί αρ. 22 (DW621-XE, DW622
GB, LX, QS)
1 Βύσμα εξαγωγής σκόνης
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί
να έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο, για να διαβάσετε
και να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο, προτού
θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή
οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί
να προκληθεί ζημιά ή προσωπικός
τραυματισμός.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
a.Διακόπτης σύνδεσης/αποσύνδεσης
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
c.Περικόχλιο δακτυλίου στερέωσης
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ιαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
Δ
από τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
(ΕΙΚ. [FIGURE] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (ff), ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
110
b.Κλείδωμα άξονα
d.Μπουλόνι ασφάλισης παράλληλου οδηγού
e.Ράβδοι-οδηγοί για τον παράλληλο οδηγό
f.Υποδοχή εξαγωγής σκόνης στον παράλληλο
οδηγό
g.Προσαρμογέας λεπτομερούς ρύθμισης για τον
παράλληλο οδηγό
h.Παράλληλος οδηγός
i.Μπουλόνι ασφάλισης
j.Βάση μηχανής χάραξης
Ελληνικά
k.Προστατευτικό δαχτύλων
l.Αναστολέας βάθους περιστροφέα
m.Αναστολέας βάθους
n.Μπουλόνι ασφάλισης αναστολέα βάθους
o.Διάταξη περιορισμού διείσδυσης
p.Προσαρμογέας ταχείας ρύθμισης για τον
αναστολέα βάθους
q.Προσαρμογέας λεπτομερούς ρύθμισης για τον
αναστολέα βάθους
r.Προσαρμογέας εξαγωγής σκόνης
s.Καντράν ελέγχου ταχύτητας
t.Τερματική ασφάλεια
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το υψηλής απόδοσης ρούτερ σας DeWALT
DW621/DW622 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματικό
φρεζάρισμα βαρέως τύπου σε ξύλο, προϊόντα
ξύλου και πλαστικά.
ΜΗΝ τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Οι μηχανές χάραξης είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά
εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
ο εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή
Τ
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου
(βλ. τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Τοποθέτηση και αφαίρεση
εργαλείου κοπής (εικ. 2)
1.Πιέστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια
άξονα (b).
2.Με το παρεχόμενο μηχανικό κλειδί, ξεσφίξτε
το παξιμάδι (c) του κολάρου λίγες στροφές και
τοποθετήστε ένα κοπτικό (dd).
3.Συσφίξτε το περικόχλιο του δακτυλίου
στερέωσης και απασφαλίστε την ασφάλεια του
άξονα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ποτέ μη
συσφίγγετε το περικόχλιο του
δακτυλίου στερέωσης εάν δεν
υπάρχει εργαλείο κοπής στο δακτύλιο
στερέωσης.
Αντικατάσταση του
συστήματος του δακτυλίου
στερέωσης (εικ. 3)
Το ρούτερ σας είναι εξοπλισμένο με κολάρο 1/4",
1/2", 8 mm, ή 12 mm ήδη τοποθετημένο στο
εργαλείο. Το κολάρο και το παξιμάδι κολάρου δεν
μπορούν να διαχωριστούν.
1.Χαλαρώστε εντελώς το περικόχλιο του
δακτυλίου στερέωσης (c).
2.Αφαιρέστε το σύστημα του δακτυλίου
στερέωσης (u).
3.Τοποθετήστε ένα νέο σύστημα και συσφίξτε το
περικόχλιο του δακτυλίου στερέωσης (c).
111
Ελληνικά
Ρύθμιση του ηλεκτρονικού
καντράν ελέγχου ταχύτητας
(εικ. 1)
Το ταχύτητα μεταβάλλεται απείρως από 8.000 έως
24.000 min-1 χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό
καντράν ελέγχου ταχύτητας (s) για ομοιόμορφα
αποτελέσματα κοπής σε κάθε είδος ξύλου,
πλαστικού και αλουμινίου.
Περιστρέψτε το ηλεκτρονικό καντράν ελέγχου
ταχύτητας στο απαιτούμενο επίπεδο.
Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιείτε τη χαμηλή
ρύθμιση για εργαλεία κοπής μεγάλης διαμέτρου
και την υψηλή ρύθμιση για εργαλεία κοπής μικρής
διαμέτρου. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι η σωστή
ρύθμιση είναι θέμα εμπειρίας.
1
= 8.000 min-1
2
= 9.500 min-1
3
= 11.500 min-1
4
= 16.000 min-1
5
= 19.500 min-1
6
= 22.500 min-1
7
= 24.000 min
-1
Ρύθμιση του βάθους κοπής
(εικ. 4)
Η μηχανή χάραξης είναι εξοπλισμένη με υψηλής
ακρίβειας σύστημα ρύθμισης του βάθους, όπου
συμπεριλαμβάνεται ένας δακτύλιος μηδενισμού
για τον προσαρμογέα ταχείας ρύθμισης και τον
προσαρμογέα λεπτομερούς ρύθμισης.
ΤΑΧΕΊΑ ΡΎΘΜΙΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ
ΤΗ ΔΙΑΒΆΘΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΚΤΎΛΙΟ
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΎ
1.Χαλαρώστε το μπουλόνι ασφάλισης
αναστολέα βάθους (n).
2.Απασφαλίστε τη διάταξη περιορισμού
διείσδυσης (o), περιστρέφοντάς την
αριστερόστροφα.
3.Χαμηλώστε το φορέα της μηχανής χάραξης
έως ότου το εργαλείο κοπής έρθει σε επαφή
με το υπό κατεργασία αντικείμενο.
4.Συσφίξτε τη διάταξη περιορισμού διείσδυσης
(o).
5.Ρυθμίστε τον προσαρμογέα ταχείας ρύθμισης
(p) στο μηδέν χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο
(v). Ο αναστολέας βάθους (m) πρέπει να
112
βρίσκεται σε επαφή με τον αναστολέα βάθους
περιστροφέα (l).
6.Ρυθμίστε το βάθος κοπής χρησιμοποιώντας
τον προσαρμογέα ταχείας ρύθμισης (p) και την
αντίστοιχη διαβάθμιση. Το προσαρμοσμένο
βάθος κοπής υποδεικνύεται από τα βέλη (w).
7.Συσφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης αναστολέα
βάθους (n).
ΤΡΙΠΛΉ ΡΎΘΜΙΣΗ ΒΆΘΟΥΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΟΛΈΑ
ΒΆΘΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΈΑ
Ο αναστολέας βάθους περιστροφέα (l) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό τριών διαφορετικών
τιμών για το βάθος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
για κοπές μεγάλου βάθους που εκτελούνται σε
στάδια.
– Τοποθετήστε ένα πρότυπο βάθους ανάμεσα
στον αναστολέα βάθους (m) και τον αναστολέα
βάθους περιστροφέα (l), για να προσαρμόσετε
το ακριβές βάθος κοπής.
– Εάν χρειαστεί, ρυθμίστε και τις τρεις βίδες.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΉΣ ΡΎΘΜΙΣΗ
Όταν δεν χρησιμοποιείτε πρότυπο βάθους, ή αν
το βάθος κοπής χρειάζεται εκ νέου προσαρμογή,
συνιστάται η χρήση του προσαρμογέα
λεπτομερούς ρύθμισης (q).
1.Ρυθμίστε το βάθος κοπής όπως περιγράφεται
παραπάνω.
2.Ρυθμίστε τον προσαρμογέα λεπτομερούς
ρύθμισης στο μηδέν χρησιμοποιώντας τον
δακτύλιο (x).
3.Περιστρέψτε τον προσαρμογέα λεπτομερούς
ρύθμισης (q) στην απαιτούμενη θέση: μία
στροφή αντιστοιχεί σε περίπου 1 mm και 1
ένδειξη σε 0,1 mm.
Ρύθμιση βάθους με τη μηχανή
χάραξης
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΘΈΣΗ
(ΕΙΚ. 4)
1.Αφαιρέστε τον αναστολέα βάθους (m)
και αντικαταστήστε τον με τον αναστολέα
βάθους (DE6956) που είναι διαθέσιμος ως
προαιρετική επιλογή.
2.Συνδέστε τη ράβδος με το σπείρωμα του
αναστολέα βάθους (m) στον αναστολέα
βάθους περιστροφέα (l).
Ελληνικά
3.Ρυθμίστε το βάθος κοπής χρησιμοποιώντας
τον προσαρμογέα που βρίσκεται στον
αναστολέα βάθους (m).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
εγκαταστήσετε τη μηχανή χάραξης
στην αντίστροφη θέση, ανατρέξτε
στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών του
σταθερού εργαλείου.
Τοποθέτηση του παράλληλου
οδηγού (εικ. 1, 5)
1.Τοποθετήστε τις οδηγούς ράβδους (e) στη
βάση της μηχανής χάραξης (j).
2.Συσφίξτε τα μπουλόνια ασφάλισης (i).
3.Σύρετε τον παράλληλο οδηγό (h) επάνω στις
ράβδους.
4.Συσφίξτε προσωρινά τα μπουλόνια ασφάλισης
(d).
5.Αφαιρέστε τον προσαρμογέα εξαγωγής
σκόνης (r) και κλείστε την υποδοχή
χρησιμοποιώντας το βύσμα εξαγωγής σκόνης
(y) που παρέχεται με το εργαλείο.
Ρύθμιση του παράλληλου
οδηγού (εικ. 6)
1.Σχεδιάστε μια γραμμή κοπής επάνω στο υλικό.
2.Χαμηλώστε το φορέα της μηχανής χάραξης
έως ότου το εργαλείο κοπής έρθει σε επαφή
με το υπό κατεργασία αντικείμενο.
3.Συσφίξτε τη διάταξη περιορισμού διείσδυσης
(o).
4.Τοποθετήστε τη μηχανή χάραξης επάνω στη
γραμμή κοπής.
5.Σύρετε τον παράλληλο οδηγό (h) σε επαφή με
το υπό κατεργασία αντικείμενο και συσφίξτε τα
μπουλόνια ασφάλισης (d).
– Τοποθετήστε τις ράβδους οδηγούς
(z) στη βάση της μηχανής χάραξης (j)
χρησιμοποιώντας τις βίδες (aa), όπως
φαίνεται.
Σύνδεση συστήματος
εξαγωγής σκόνης (εικ. 1, 5)
Συνδέστε έναν εύκαμπτο ελαστικό σωλήνα
συστήματος εξαγωγής σκόνης στον αντίστοιχο
προσαρμογέα (r) στη στήλη του φορέα της
μηχανής χάραξης ή στην υποδοχή εξαγωγής
σκόνης του παράλληλου οδηγού (f).
Πριν τη λειτουργία
1.Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο κοπής έχει
τοποθετηθεί
σωστά στο δακτύλιο στερέωσης.
2.Επιλέξτε τη βέλτιστη ταχύτητα
χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό καντράν
ελέγχου ταχύτητας.
3.Ρυθμίστε το βάθος κοπής.
4.Συνδέστε ένα σύστημα εξαγωγής σκόνης.
5.Πριν από την ενεργοποίηση, να βεβαιώνεστε
πάντοτε ότι η διάταξη περιορισμού διείσδυσης
είναι ασφαλισμένη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
6.Ρυθμίστε τον παράλληλο οδηγό (h)
χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα
λεπτομερούς ρύθμισης (g). Η εξωτερική
ακμή κοπής του εργαλείου κοπής πρέπει να
συμπίπτει με τη γραμμή κοπής.
7.Συσφίξτε καλά την τερματική ασφάλεια (t).
Τοποθέτηση οδηγού δακτυλίου
(εικ. 7)
Μαζί με το πρότυπο, οι οδηγοί δακτύλιοι
διαδραματίζουν πολύτιμο ρόλο στην κοπή και τη
μορφοποίηση ενός μοτίβου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντοτε να
μετακινείτε τη μηχανή χάραξης με τον
τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα
8 (ακμές/εσωτερικές ακμές μηχανής
χάραξης).
113
Ελληνικά
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 11)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι σε κάθε έναν από τους δύο περιοριστές
διείσδυσης (o).
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 9)
Ο διακόπτης σύνδεσης/αποσύνδεσης (a) βρίσκεται
στη λαβή της δεξιάς πλευράς. Συνήθως, η
μηχανή χάραξης είναι ασφαλισμένος στη θέση
απενεργοποίησης (Off).
1.Ενεργοποίηση: πιέστε και κρατήστε πατημένο
το διακόπτη (bb) για να ξεκλειδώσει το
εργαλείο και στη συνέχεια, πιέστε τη σκανδάλη
(cc).
2.Για συνεχή λειτουργία, πιέστε πάλι το διακόπτη
(bb).
3.Απενεργοποίηση: πιέστε πάλι τη σκανδάλη
(cc).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χαλαρώστε τη
διάταξη περιορισμού διείσδυσης
και αφήστε το φορέα της μηχανής
χάραξης να επιστρέψει στη
θέση ανάπαυσης, πριν την
απενεργοποίηση.
Χρήση των οδηγών δακτυλίων
(εικ. 7)
1.Ασφαλίστε το πρότυπο στο υπό κατεργασία
αντικείμενο χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες
σύνδεσης.
2.Επιλέξτε και τοποθετήστε τον κατάλληλο
οδηγό δακτύλιο (z).
3.Αφαιρέστε τη διάμετρο του εργαλείου κοπής
από την εξωτερική διάμετρο του οδηγού
δακτυλίου και διαιρέστε με το 2. Αυτή είναι η
114
διαφορά ανάμεσα στο πρότυπο και το υπό
κατεργασία αντικείμενο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το υπό
κατεργασία αντικείμενο δεν έχει
επαρκές βάθος, τοποθετήστε επάνω
σε ένα άχρηστο κομμάτι ξύλου.
Καθοδήγηση επί σανίδας
Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση ενός οδηγού
ακμών, είναι επίσης δυνατό να καθοδηγηθεί η
μηχανή χάραξης κατά μήκος μιας σανίδας που
έχει στερεωθεί με σφιγκτήρες στο υπό κατεργασία
αντικείμενο (με ένα προεξέχον τμήμα καιστα δύο
άκρα).
Ελεύθερη χάραξη
Η μηχανή χάραξης που διαθέτετε μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί χωρίς οδηγούς οποιοδήποτε
είδους, π.χ. για εγγραφή πινακίδων ή δημιουργικές
εργασίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πραγματοποιείτε
μόνο κοπές μικρού βάθους!
Χρησιμοποιείτε εργαλεία κοπής με
μέγιστη διάμετρο
8 mm.
Χάραξη με εργαλεία κοπής οδηγούς (εικ. 2)
Όταν ο παράλληλος οδηγός ή ο δακτύλιος
οδηγός δεν είναι κατάλληλα, είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν εργαλεία κοπής - οδηγοί (dd) για
την κοπή διαμορφωμένων ακμών.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα εξαρτήματα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται δακτύλιοι
στερέωσης (6–12 mm), ένας αναστολέας
βάθους για χρήση σε αντίστροφη θέση, εργαλεία
συναρμογής για δακτυλικές ενώσεις και διατάξεις
συγκράτησης δακτυλικών ενώσεων, πρότυπα
συναρμογής με πείρους, δακτυλίους - οδηγούς
(17–40 mm) και ράγες οδήγησης σε διάφορα μήκη.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
Ελληνικά
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή
αφαίρεση παρελκόμενων, πριν τη
ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων
και κατά την πραγματοποίηση
επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η
τυχαία εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Καθαρισμός της στήλης
εξαγωγής σκόνης (εικ. 10)
1.Αφαιρέστε το βύσμα ή τον προσαρμογέα
εξαγωγής σκόνης.
2.Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες (ee) που
βρίσκονται στο κάτω μέρος της βάσης της
μηχανής χάραξης (j).
3.Καθαρίστε τη στήλη εξαγωγής σκόνης.
4.Συναρμολογήστε εκ νέου τα τμήματα,
ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με
αντίστροφη σειρά.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DeWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DeWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DeWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DeWALT όταν
115
Ελληνικά
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας
με το τοπικό σας γραφείο της DeWALT
στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν
εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε
κατάλογο εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
συντήρησης της DeWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την
πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
116
117
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax: 32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: 800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Tel: 31 164 283 063
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N48309206/16
Download PDF

advertising