DCH275 | DeWalt DCH275 HAMMER instruction manual

DCH143
DCH243
DCH253
DCH254
DCH273
DCH274
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
19
English (original instructions)
35
Español (traducido de las instrucciones originales)
49
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
65
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
81
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
97
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
113
Português (traduzido das instruções originais)
127
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
143
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
157
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
171
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
186
Copyright DEWALT
II
DANSK
Figure 1
s
m
e
l
b
a
o
h
r
k
c
g
j
i
u
f
d
t
Figure 2
b
1
DANSK
Figure 3
Figure 4
g
r
f
n
f
Figure 5
l
o
m
2
DANSK
Figure 6
Figure 7
DCH254
DCH274
l
p
p
q
3
DANSK
KRAFTIG LEDNINGSFRI ROTERENDE BOREHAMMER
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Effektindgang
Omdrejningstal ubelaste
Ingen belastningsslag pr. min
Enkelt slagsenergi (EPTA 05/2009)
Maksimal borekapacitet ia
stål/træ/beton
Patron
Krave diameter
Batteritype
Vægt (uden batteripakke)
W
min-1
bpm
J
DCH143
14.4
1
400
0–1100
0–4350
2.0
mm
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus®
mm
54
Li-Ion
kg
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.4
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
VDC
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
86
86
LWA (lydtryksniveau)
dB(A)
97
97
KWA (usikkerhed for det angivne lydniveau) dB(A)
3
3
Boring i beton
Vibrationsemission sværdi ah, HD =
Usikkerhed K =
Mejsling
Vibrationsemission sværdi ah,Cheq =
Usikkerhed K =
Boring i metal
Vibrationsemission sværdi ah,D =
Usikkerhed K =
Skrueboring
Vibrationsemission sværdi ah =
Usikkerhed K =
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
4
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse
i eksponeringsniveauet over den
samlede driftsperiode.
DANSK
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den
samlede driftsperiode.
Batteripakke
Batteritype
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Spænding
VDC
Ydeevne
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Vægt
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Batteripakke
Batteritype
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Spænding
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Ydeevne
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Vægt
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Oplader
Netspænding
VAC
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Vægt
Sikringer:
Europa
kg
230 V værktøj
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord. Læs
vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart
farlig situation, der medmindre den
undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt
farlig situation, der medmindre den
undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt
farlig situation, der medmindre den
undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
0,29
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
5
DANSK
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
b)
c)
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
31.10.2014
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner -Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks.
ved tilstedeværelse af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj
skaber gnister, der kan antænde støvet
eller dampene.
c) Hold børn og omkringstående på
afstand når der anvendes elektrisk
værktøj. Distraktioner kan medføre, at du
mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
6
d)
e)
f)
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
DANSK
e)
f)
g)
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning
til personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g)
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende
hamre
• Brug hørebeskyttelse. Støjeksponering kan
forårsage høreskader.
• Brug de ekstra håndtag, der følger
med værktøjet. Manglende kontrol kan
medføre personskade.
• Hold kun fast i det elektriske værktøj på de
isolerede håndtagsflader under udførelse af
arbejdet, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger. Hvis det kommer i kontakt
med en strømførende ledning, kan blotlagte
7
DANSK
metaldele på det elektriske værktøjgøres
strømførende og give stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af hammeren
kan der hvirvle savsmuld rundt. Flyvende
partikler kan forårsage permanent øjenskade.
Brug en støvmaske eller et åndedrætsværn til
støvfrembringende handlinger. Ørebeskyttelse vil
være nødvendigt under de fleste betjeninger.
• Hold godt fast på værktøjet hele tiden.
Forsøg ikke at betjene værktøjet uden at
holde det med begge hænder. Det anbefales
altid at anvende sidehåndtaget. Betjening af
værktøjet med én hånd kan medføre manglende
kontrol. Det kan også udgøre en fare at bryde
igennem eller støde på hårde materialer, såsom
en armeringsstang. Fastgør sidehåndtaget godt
før brug.
Øvrige farer
Følgende farer er forbundet med brugen af roterende
hamre:
– Lemlæstelser forårsaget af berøring af roterende
eller varme dele af værktøjet.
Selvom man følger alle relevante
sikkerhedsinstruktioner og anvender
sikkerhedsanordninger, kan der stadig være visse
farer. Disse er:
– Høreskader.
– Risiko for at få fingrene i klemme under skift
af tilbehør.
– Helbredsrisiko ved indånding af støv, der
udvikles under arbejde med beton og/
eller murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
• Betjen ikke værktøjet i længere tid ad
gangen. Vibration som følge af hammerens
bevægelse kan medføre skade på dine hænder
og arme. Anvend handsker som en ekstra
pude og begræns udsættelsen ved at tage
mange pauser.
• Forsøg ikke selv at reparere dele.
Mejselreparation bør udføres af en autoriseret
specialist. Ukorrekt reparerede mejsler kan
forårsage personskade.
• Anvend handsker, når du betjener værktøjet
eller skifter delene. Blotlagte metaldele på
værktøjet og delene kan blive ekstremt varme
under betjening. Små dele af ødelagt materiale
kan skade bare hænder.
• Læg aldrig værktøjet fra dig, før delene er
helt stoppet. Det kan forårsage personskade at
fjerne delene.
• Slå ikke på fastsiddende dele med en
hammer for at løsne dem. Metalfragmenter
eller materialespåner kan løsnes og
forårsage personskade.
• Mejsler, der er en smule slidte, kan hvæsses
ved hjælp af slibning.
• Hold strømledningen borte fra den roterende
del. Vikl ikke ledningen om kroppen. En elektrisk
ledning, der er bundet om en roterende del, kan
forårsage personskade og manglende kontrol.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj
og batteri.
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible opladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
8
DANSK
kun DEWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
Opladere
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
DCB105, DCB107 og DCB112 opladere accepterer
10,8 V, 14,4 V og 18 V Li-Ion (DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B og DCB185) batteripakker.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
DEWALT opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Forbind opladeren med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet (f) i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
CLadeindikatorer: DCB105
opladning
–– –– –– –– –– –– ––
helt opladet
9
DANSK
varm/kold
pakkeforsinkelse
––– • ––– • ––– • –––
sæt igen batteripakken i • • • • • • • • • • • • • •
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
opladning
–– –– –– –– ––
helt opladet
––––––––––––––
varm/kold
pakkeforsinkelse*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Det røde lys vil
fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en
passende temperatur, vil det gule lys
blive slukket, og opladeren vil genoptage
opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
ge.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
10
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg værktøjet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
DANSK
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCH143 kører på 14,4 V batteripakker. DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273 og DCH274 kører på
18 V batteripakker.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144
eller DCB145 batteripakker (14,4 V) kan bruges på
DCH143.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripakker
(18 V) kan bruges på DCH243, DCH253, DCH254
DCH273 og DCH274.
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
Mærkater på oplader og
batteripakke
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Læs brugsvejledningen før brug.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
11
DANSK
Batteri oplader.
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
Batteri opladt.
• Kontrollér for skader på værktøjet, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
Batteri defekt.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Beskrivelse (fig. 1, 3, 7)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
a. Variabel hastighedskontakt
b. Forlæns-/baglænsknap
c. Funktionsvælger
d. Arbejdslys (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Sidehåndtag
f. Batteripakke
g. Udløserknap
Kun til indendørs brug.
h. Hovedhåndtag
i. Borehovedsymbol (roterende borefunktion)
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
j. Borehammersymbol (roterende hammerfunktion)
k. Hammersymbol (kun hammerfunktion)
l. SDS Plus® værktøjsholder
m. Patron
n. brændstofmålerknap
o. støvdæksel
p. Låsekrave
q. Patron uden nøgle (DCH254, DCH274)
r. Bæltekrog (DCH273, DCH274)
s. Aktiv vibrationsstyring (DCH273, DCH274)
t. Elektrisk tilslutning til støvopsamlingssystem
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Ledningsfri roterende borehammer
1 Sidehåndtag og dybdestang
1 Oplader
1 Batteripakke (D1, L1, M1, P1)
2 Batteripakker (D2, L2, M2, P2)
u. Funktionsvælgerknap
TILSIGTET BRUG
Din DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 and DCH274 roterende borehammer uden
ledning er designet til professionelle borings- og
borehammeropgaver lige såvel som skruetrækkerog fræsningsopgaver.
3 Batteripakker (D3, L3, M3, P3)
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
1 Patron uden nøgle (DCH254, DCH274)
Disse borehamre er professionelle værktøjsmaskiner.
1 Kit box
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
1 Brugsvejledning
12
DANSK
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se Tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteriet
indsættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT
batterier og opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. 3)
ADVARSEL: For at nedsætte
risikoen for skader, tryk aldrig på
batteriets udløserknap uden at
fjerne batteripakken. Hvis du trykker
på batteriets udløserknap uden at
fjerne batteripakken, kan det ske, at
batteripakken uventet falder ud.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken (f) ind efter rillerne inde i
værktøjets håndtag (fig. 3).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (g) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 3)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning
i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (n) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation
baseret på produktkomponenter, temperatur
og slutbrugeranvendelse.
Variable hastighedskontakt (fig. 1)
Tryk på udløserkontakten (a) for at tænde for
værktøjet. Slip udløserkontakten for at slukke
for værktøjet. Dit værktøj er udstyret med en
bremse. Værktøjsholderen vil stoppe, lige så snart
udløserknappen er helt udløst.
Den variable hastighedsudløserkontakt gør det
muligt for dig at vælge den bedste hastighed
til en speciel opgave. Jo mere du trykker på
udløseren, jo hurtigere vil værktøjet arbejde. Brug
kun den variable hastighed til at starte huller eller
befæstelseselementer for at sikre maksimal levetid.
BEMÆRK: Vedvarende brug i variabelt
hastighedsområde anbefales ikke. Det kan skade
kontakten og bør undgås.
Sidehåndtag (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
personskade SKAL DU ALTID betjene
værktøjet med sidehåndtaget korrekt
monteret. Mangel på at gøre dette kan
13
DANSK
resultere i, at sidehåndtaget glider under
betjening af værktøjet og efterfølgende
manglende kontrol. Hold værktøjet med
begge hænder for at øge kontrollen.
Sidehåndtagets (e) klemmer til forsiden af
gearkassen kan drejes 360˚ og kan anvendes af
venstre- og højrehåndede brugere. Sidehåndtaget
skal spændes tilstrækkeligt til at modstå værktøjets
vridninger, hvis tilbehøret binder eller går i stå. Sørg
for at holde sidehåndtaget længst ned for at kunne
kontrollere værktøjet under en motorstop.
Dit værktøj er udstyret med en separat
funktionsvælger (c) til at skifte mellem roterende
boring, roterende hammerfunktion og
kun hammerfunktion.
Roterende boring: til skruetrækkeropgaver
og til boring i stål, træ og plastik.
Roterende hammerfunktion: til boring i beton
og murværk.
Kun hammerfunktion: til let fræsning.
Du løsner sidehåndtaget ved at dreje det mod uret.
Fremad/tilbage-kontrolknap
(fig. 1, 2)
FARE: Værktøjet skal stå helt stille inden
der vælges ny rotationsretning.
En fremad/tilbage-kontrolknap (b) angiver værktøjets
retning og tjener også som en låseknap.
Før forsøg på at dreje funktionsvælgeren,
tryk knappen til funktionsvælgeren ned (u).
Ved roterende boring drej funktionsvælger (c),
indtil pilen peger på borehovedsymbolet (i).
Ved roterende hammerfunktion ret pilen ind
efter hammerboringssymbolet (j). Ved kun
hammerfunktion, ret pilen ind efter
hammersymbolet (k).
For at vælge rotation fremad skal du slippe
udløserkontakten og trykke på fremad/tilbagekontrolknappen på højre side af værktøjet.
BEMÆRK: Funktionsvælgeren (c) skal stå i
roterende borings-, roterende hammer- eller kun
hammerfunktion hele tiden. Der findes ingen
driftsposition der imellem.
For at vælge rotation bagud skal du slippe
udløserkontakten og trykke på fremad/tilbagekontrolknappen på venstre side af værktøjet.
Aktiv vibrationsstyring (fig. 1)
Kontrolknappens midterposition låser værktøjet
i off-position. Når der skiftes position med
kontrolknappen, skal du sørge for, at udløseren
er sluppet.
BEMÆRK: Første gang værktøjet kører efter et
rotationsskift, kan du høre et klik ved start. Det er
helt normalt og betyder ikke, at der er et problem.
Arbejdslys (fig. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Der findes et arbejdslys (d) foran på værktøjet.
Arbejdslysene aktiveres, når der trykkes på
udløserkontakten. Arbejdslyset aktiveres, når
udløserkontakten trykkes ned og vil automatisk gå
ud 20 sekunder efter, at udløserkontakten udløses.
Hvis udløserkontakten forbliver trykket ind, vil
arbejdslyset forblive tændt.
BEMÆRK: Arbejdslyset er til belysning af den
umiddelbare arbejdsoverflade og er ikke tilsigtet brug
som en lygte.
Valg af driftsfunktion (fig. 1)
ADVARSEL: Vælg ikke driftsfunktionen,
når værktøjet er slået til.
14
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Den aktive vibrationsstyring neutraliserer
tilbageslagsvibrationer fra hammermekanismen.
Reduktionen af hånd- og armvibrationer gør
anvendelsen mere komfortabel ved brug over
længere tid og forlænger enhedens levetid.
Under drift opvejer en fjederbelastet mekanisme
vibrationskræfterne. Dette kan registreres af den
stødabsorberende virkning, når der påføres tryk på
værktøjet. Sørg for, at fjederen er aktiveret, men ikke
for hårdt. Mekanismen skal kunne ”flyde.”
Bæltekrog (fig. 1, 4)
DCH273, DCH274
En bæltekrog (r) er monteret neden under
hovedhåndtaget (h) på venstre side af værktøjet.
Bæltekrogen udvides ved at trække den ud fra
siden af værktøjet. Du gemmer bæltekrogen ved
at skubbe den tilbage, så den flugter med siden
af værktøjet. Bæltekrogen (r) kan nemt placeres til
venstre eller højre for værktøjet, så den passer til
venstre-eller højrehåndede brugere.
1 Placér bæltekrogen i den udstrakte position og
fjern sekskantskruen placeret på undersiden af
hovedhåndtaget.
2 Træk bæltekrogen ud, indtil den er fri fra
enheden.
DANSK
3 Genindsæt bæltekrogen i den ønskede side og
skub den ind i rillen.
BEMÆRK: På nogle modeller kan rillen være
dækket med en mærkat. Fjern enten mærkaten
eller gennembor mærkaten for at finde rillen
nedenunder.
4 Genindsæt sekskantskruen og stram den godt.
Hvis krogen slet ikke skal bruges, kan den fjernes
helt.
SDS Plus® værktøjsholder (fig. 5)
Du indsætter et bor eller mejselbor ved at indsætte
borehovedskaftet ca. 19 mm (3/4") ind i SDS Plus®
værktøjsholder (l). Skub og drej borehovedet, indtil
det låses på plads. Borehovedet holdes godt fast.
Du udløser borehovedet ved at trække bøsning (m)
tilbage og tage borehovedet ud.
Udskiftning af SDS Plus®
værktøjsholder med patron uden
nøgle (fig. 7)
DCH254, DCH274
1. Drej låsekraven (p) ind i ulåst position og træk
SDS Plus ® værktøjsholderen (l) ud.
2. Skub patron (q) på spindlen og drej låsekraven
til låst position.
3. Du udskifter patronen uden nøgle med
SDS Plus® værktøjsholderen ved først at
fjerne patronen uden nøgle på samme måde,
som SDS Plus® værktøjsholderen blev fjernet.
Udskift derefter
SDS Plus®værktøjsholderen på samme måde,
som patronen uden nøgle blev udskiftet.
ADVARSEL: Anvend aldrig standard
patroner i roterende hammerfunktion.
Overbelastningskobling
Der er monteret to forskellige typer
overbelastningskoblinger. DCH143, DCH243,
DCH253 og DCH254 har en mekanisk
overbelastningskobling, DCH273 og DCH274 har
en elektronisk overbelastningskobling.
I tilfælde af blokering af et bor, afbrydes drevet
til borespindelen. På enheder med en mekanisk
kobling vil angivelsen af, at koblingen er aktiveret,
være en hørbar skraldevirkning sammen med øget
vibration. Hvis den elektroniske kobling aktiveres,
tændes og slukkes motoren gentagne gange i et
par sekunder for at replikere feedback forbundet
med en mekanisk kobling. Udløs og tryk udløseren
ned for at genaktivere drevet.
Hold på grund af de resulterende kræfter altid på
værktøjet med begge hænder og stå godt fast.
Støvopsamlingssystem (fig. 1)
Et dedikeret integreret støvudsugningssystem
(D25303DH) er tilgængeligt og kan købes separat.
Til betjening af D25303DH brug en elektrisk
tilslutning (t) til borehammeren.
DCH253, DCH254 (kun type 2), DCH273 og
DCH274 borehammermodeller er udstyret med den
elektriske tilslutning (t).
BEMÆRK: D25303DH er ikke kompatibel med
DCH143, DCH243 eller type 1 versioner af DCH253
og DCH254.
DCH274 er tilgængelig og leveres komplet med
en D25303DH og udvidet værktøjskasse som
DCH275.
BETJENING
Brugsvejledning
FARE:
• Overhold altid
sikkerhedsinstruktionerne og
gældende foreskrifter.
• Pas på du ikke borer ind i rør
og ledninger.
• Anvend kun et let tryk på værktøjet
(ca. 5 kg). Stort tryk øger ikke
borehastigheden, men nedsætter
værktøjets ydeevne og evt.
også levetiden.
• Bor eller skru ikke for dybt for at undgå
skade på støvbeskyttelseskappen (o).
• Hold altid godt fast i værktøjet med
begge hænder og sikre en sikker
afstand. Sørg for at sidehåndtaget
altid er solidt monteret, når værktøjet
er i brug.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade, sluk
og tag batteripakken af, inden
der foretages justeringer eller
afmontering/installation af udstyr
eller tilbehør.
Korrekt håndposition (fig. 1, 6)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist på figur 6.
15
DANSK
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du
ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt hånd position kræver én hånd på
hovedhåndtaget (h) og den anden hånd på
sidehåndtaget (e).
Betjening af boremaskinen (fig. 1)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, sluk for
værktøjet og afbryd forbindelsen til
strømforsyningen, før der foretages
justeringer eller afmonteringer/
påmonteringer af dele eller tilbehør.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade, sørg ALTID for
at arbejdsemnet er grundigt forankret
eller fastgjort. Hvis der bores i tyndt
materiale, anvend en træ “backup”
blok for at forhindre, at materialet
bliver beskadiget.
SLAGBORING (FIG. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (c) på positionen
"slagboring".
2. Indsæt en passende borebit. Det bedste
resultat opnås ved brug af bor af høj kvalitet
med hårdmetalspids.
3. Indstil sidehåndtaget (e).
SKRUETRÆKNING (FIG. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (c) på positionen
"almindelig boring".
2. Vælg rotationens retning.
3. Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
– Monter den specielle SDS Plus®
skruetrækkeradapter til brug med
sekskantede skruetrækkerklinger (DCH143,
DCH243, DCH253, DCH273).
– Udskift SDS Plus® værktøjsholder med
patronen uden nøgle (DCH254, DCH274).
4. Indsæt den ønskede skruetrækkerbit.
Ved skruning af kærvskruer skal der altid
anvendes klinger med kærvsøger.
5. Tryk forsigtigt på den variable
hastighedsafbryder (a) for at undgå skade på
skruehovedet. Ved tilbagerotation (mod venstre)
reduceres værktøjets hastighed automatisk for
let udtagning af skrue.
6. Når skruen er i plan med arbejdsemnet, slip da
den variable hastighedsafbryder for at undgå at
skruehovedet trænger ind i arbejdsemnet.
UDHUGNING (FIG. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (c) på positionen
"kun slag".
2. Monter den rigtige mejsel og check at den
sidder ordentligt fast.
4. Afmærk stedet, hvor hullet skal bores.
3. Indstil sidehåndtaget (e).
5. Sæt borebitten på det markerede sted, og
tænd for værktøjet.
4. Tænd for værktøjet, og begynd arbejdet.
BORING (FIG. 1)
1. Indstil funktionsvælgeren (c) på positionen
"almindelig boring".
2. Følg de af nedenstående anvisninger, der er
relevante for værktøjet:
– Monter en patronadaptor/
patronmonteringssæt (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273). Der findes specielle
SDS Plus® adaptere med gevind til brug med
standard 10 eller 13 mm patroner, hvorved
tilbehør med lige skafter kan bruges.
–
Udskift SDS Plus® værktøjsholder med
patronen uden nøgle (DCH254, DCH274).
3 Følg anvisningerne for slagboring.
ADVARSEL: Brug aldrig
standardpatroner ved slagboring.
16
Det kan være nødvendigt at lige starte motoren i
et kort øjeblik, etter at der er skiftet fra mejsling til
boring. Dette for at synkronisere gearet.
ADVARSEL:
• Brug ikke værktøjet til at blande eller
pumpe let antændelige eller eksplosive
væsker (benzin, alkohol, el.lign.).
• Bland eller rør ikke væsker som er
mærket som antændelige.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
DANSK
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. En utilsigtet opstart kan
forårsage personskade.
Denne maskine kan ikke vedligeholdes af brugeren.
Bring værktøjet til et autoriseret DEWALT værksted
efter ca. 40 timers brug. Hvis der skulle opstå
problemer før dette tidspunkt, bedes du kontakte en
autoriseret DEWALT reparatør.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Der findes forskellige typer af SDS Plus® borebits
og mejsler som ekstraudstyr.
Benyttet tilbehør og ekstraudstyr skal jævnligt
smøres rundt om SDS Plus® beslaget.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås
hos forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft,
lige så snart der samler sig snavs
i og omkring luftaftrækket. Bær
godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af
denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra opladerens udvendige flader
ved hjælp af en klud eller en blød
børste (ikke metal). Brug ikke vand
eller rengøringsmidler.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter
eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et
nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
17
DANSK
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
18
DEUTSCH
LEISTUNGSSTARKER AKKU-DREHBOHRHAMMER
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Lastdrehzahl
Einzelaufprallenergie (EPTA 05/2009)
Max. Bohrleistung in Stahl/Holz/Beton
Spannfutter
Spannhalsdurchmesser
Akkutyp
Gewicht (ohne Akku)
VDC
W
min-1
bpm
J
mm
mm
kg
DCH143 DCH243 DCH253 DCH254 DCH273 DCH274
14.4
18
18
18
18
18
1
1
2
2
1
1
400
400
400
400
400
400
0–1100
0–1150
0–1200
0–1200
0–1100
0–1100
0–4350
0–4400
0–4500
0–4500
0–4600
0–4600
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
10/20/20 13/26/20 13/26/24 13/26/24 13/26/24 13/26/24
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
54
54
54
54
54
54
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
2.5
2.4
2.5
2.7
2.5
2.7
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6:
LPA (Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
86
86
dB(A)
97
97
L WA (Schallleistungspegel)
K WA (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel) dB(A)
3
3
Bohren in Beton
Schwingungsemission swert ah, HD =
Messungenauigkeit K =
Meißeln
Schwingungsemission swert ah,Cheq =
Messungenauigkeit K =
Bohren in Metall
Schwingungsemission swert ah,D =
Messungenauigkeit K =
Schrauben
Schwingungsemission swert ah =
Messungenauigkeit K =
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für
andere Anwendungen oder mit
anderem Zubehör benutzt oder
schlecht instandgehalten wird, kann
die Vibrationsemission verschieden
19
DEUTSCH
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die gesamte Arbeitsdauer
erheblich steigern.
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
Akku
Akkutyp
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Spannung
VDC
Leistung
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Gewicht
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Akku
Akkutyp
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Spannung
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Leistung
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Gewicht
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Ladegerät
Netzspannung
VAC
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Gewicht
Sicherungen::
Europa
kg
230 V Werkzeuge
55
(3,0 Ah)
0,49
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen
führen kann.
20
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
b)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
31.10.2014
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen und verstehen
Sie alle Sicherheitswarnungen und
alle Anweisungen. Die Missachtung
der Warnhinweise und Anweisungen
kann zu Stromunfall, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche
c)
oder dunkle Arbeitsbereiche können zu
Unfällen führen.
Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die
Kontrolle verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht
das Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss
eine Stromversorgung mit einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
verwendet werden. Die Verwendung einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung verringert
das Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
21
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen
mindern das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug
22
b)
c)
d)
e)
f)
g)
kann die Arbeit besser und sicherer
ausgeführt werden.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen
oder so beschädigt sind, dass sie
die Funktion des Elektrowerkzeugs
beeinträchtigen. Lassen Sie beschädigte
Werkzeuge vor dem Gebrauch reparieren.
Viele Unfälle sind auf schlecht gewartete
Elektrowerkzeuge zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
DEUTSCH
b)
c)
d)
Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr führen.
Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und
einen Arzt aufsuchen. Austretende
Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche besondere
Sicherheitsvorschriften für
Bohrhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Einfluss von
Lärm kann zum Gehörverlust führen.
• Benutzen Sie die mit dem Werkzeug
gelieferten zusätzlichen Griffe. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidewerkzeug versteckte Leitungen
berühren könnte. Der Kontakt mit einer
spannungsführenden Leitung kann auch
metallene Geräteteile unter Spannung setzen
und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohrarbeiten verursachen,
dass Splitter herumfliegen. Herumfliegende
Teilchen können dauerhafte Augenverletzungen
verursachen. Tragen Sie eine Staubmaske
oder Atemschutzmaske bei Arbeiten, die Staub
verursachen. Gehörschutz kann bei den meisten
Anwendungen erforderlich sein.
• Halten Sie das Werkzeug immer fest im
Griff. Versuchen Sie nicht, dieses Werkzeug
zu betreiben, ohne es mit beiden Händen
zu halten. Es wird empfohlen, immer den
seitlichen Griff zu verwenden. Einhandbetrieb
dieses Werkzeugs führt zum Kontrollverlust.
Das Durchtrennen von Hartmaterial wie z. B.
Armierungsstahl oder das Treffen darauf kann
ebenfalls gefährlich sein. Drehen Sie vor dem
Betrieb den seitlichen Griff richtig fest.
• Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über
lange Zeiträume. Die vom Hammerbetrieb
verursachten Schwingungen können zu
Schäden an Ihren Händen und Armen führen.
Verwenden Sie Handschuhe zur zusätzlichen
Dämpfung und begrenzen Sie die Exponierung,
indem Sie häufige Pausen einlegen.
• Bereiten Sie Einsätze (Bits) nicht selbst
wieder auf. Die Wiederaufbereitung von
Meißeln sollte durch eine zugelassene Fachkraft
erfolgen. Nicht fachgerecht wiederaufbereitete
Meißel können Verletzungen verursachen.
• Tragen Sie Handschuhe beim Betrieb
des Werkzeugs oder beim Wechseln
der Einsätze. Zugängliche Metallteile am
Werkzeug und die Einsätze können beim
Betrieb extrem heiß werden. Kleine Stückchen
von abgebrochenem Material können bloße
Hände verletzen.
• Legen Sie das Werkzeug niemals ab,
solange der Einsatz nicht vollständig zum
Stillstand gekommen ist. Sich bewegende
Einsätze können Verletzungen verursachen.
• Schlagen Sie nicht mit dem Hammer
auf verklemmte Einsätze, um sie zu
lösen. Es können sich Fragmente von
Metall- oder Materialsplittern lösen und
Verletzungen verursachen.
• Leicht abgenutzte Meißel können durch
Schleifen wieder geschärft werden.
• Halten Sie das Stromkabel vom rotierenden
Einsatz fern. Wickeln Sie das Kabel um
keinen Teil Ihres Körpers. Ein um einen sich
drehenden Einsatz gewickeltes Stromkabel kann
Verletzungen und Kontrollverlust verursachen.
23
DEUTSCH
Restrisiken
Folgende Risiken lassen sich beim Betrieb von
Bohrhämmern nicht vermeiden:
– Verletzungen, die durch das Berühren der sich
drehenden Teile oder heißer Werkzeugteile
verursacht werden.
Beim Betrieb der Maschine lassen sich bestimmte
Restrisiken trotz der Einhaltung der relevanten
Sicherheitsvorschriften und der Verwendung von
Schutzvorrichtungen nicht vermeiden. Es handelt
sich hierbei um:
– Gehörschäden.
– Quetschen der Finger beim Zubehörwechsel.
– Gesundheitsrisiken, die durch das Einatmen von
Staub verursacht werden, wenn in Beton und/
oder Mauerwerk gearbeitet wird.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
24
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
DEUTSCH
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB107 und DCB112 können
folgende Akkus laden 10,8 V, 14,4 V and 18 V Li-Ion
(DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B und
DCB185).
An DEWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
1. Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete
Steckdose an, bevor Sie den Akku einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku (f) in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
–– –– –– –– –– –– ––
Vollständig aufgeladen
––––––––––––––––––––
Verzögerung heißer/
kalter Akku
––– • ––– • ––– • –––
Wiedereinsetzen des
Akkupacks
••••••••••••••
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112
Wird geladen
–– –– –– –– ––
Vollständig aufgeladen
––––––––––––––
Verzögerung heißer/
kalter Akku*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Die rote Leuchte blinkt
in der Zeit weiter, aber eine gelbe Anzeige
leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft.
Sobald der Akku eine angemessene
Temperatur erreicht hat, geht die gelbe
Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den
Ladevorgang wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
25
DEUTSCH
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie das
Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig
aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
26
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
DEUTSCH
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DEWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DCH143 wird ein 14,4 Volt Akku
eingesetzt. Die Modelle DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 und DCH274werden mit 18 V Akku-Packs
betrieben.
Die Akku-Packs DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144 oder DCB145 (14,4 V) können
mit dem Modell DCH143 verwendet werden.
Die Modelle DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B oder
die DCB185 Akku-Packs (18 V) können für die
Modelle DCH243, DCH253, DCH254 DCH273
und DCH274 verwendet werden.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Die Ladezeit ist den Technischen
Daten zu entnehmen.
27
DEUTSCH
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen
nicht enthalten.
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und
zu verstehen.
Beschreibung (Abb. 1, 3, 7)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
a. Verstellbarer Drehzahlregler
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
b. Rechts-/Links-Schalter
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
d. Arbeitsleuchte (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
c. Betriebsartenwahlschalter
Nur in Innenräumen verwenden.
e. Zusatzhandgriff
f. Akku
g. Löseknopf
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
h. Haupthandgriff
i. Bohrersymbol (Drehbohrmodus)
j. Bohrhammersymbol (Bohrhammermodus)
k. Hammersymbol (nur Hammermodus)
l. SDS Plus® Werkzeughalter
m. Manschette
n. Taste Kraftstoffanzeige
o. Staubabdeckung
p. Spannring
q. Schnellspannfutter
Packungsinhalt
r. Gürtelhaken (DCH273, DCH274)
Die Packung enthält:
s. Aktive Vibrationssteuerung (DCH273, DCH274)
1 Akku-Bohrhammer
t. Elektroanschluss für Staubabsaugsystem
1 Seitlicher Handgriff und Tiefenbohrstange
u. Modusauswahltaste
1 Ladegerät
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
1 Akku (D1, L1, M1, P1)
Ihr DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273
und DCH274 Akku-Drehbohrhammer wurden für
professionelle Bohr- und Hammerbohranwendungen
sowie für Schraub- und Meißelanwendungen
entwickelt.
2 Akkus (D2, L2, M2, P2)
3 Akkus (D3, L3, M3, P3)
1 Schnellspannfutter (DCH254, DCH274)
1 Kit-box
1 Betriebsanleitung
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrhämmer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
28
DEUTSCH
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme des Ladegeräts
ausreichend ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 1 mm² und die maximale
Länge beträgt 30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsatz in und Entnahme der Akkus
aus dem Werkzeug (Abb. 3)
WARNUNG: Um die Verletzungsgefahr
zu reduzieren, drücken Sie niemals
den Akku-Löseknopf, ohne den Akku
zu entfernen. Andernfalls kann der
Akku nach dem Drücken des AkkuLöseknopfes unerwartet herausfallen.
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (f) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 3).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (g) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in
das Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 3)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (n) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des
Werkzeugs an und unterliegt Unterschieden, die
auf Bauteilen, Temperatur und Anwendungsart des
Endbenutzers basieren.
29
DEUTSCH
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. 1)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (a) zusammen. Zum Ausschalten
des Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los. Ihr
Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet. Der
Werkzeughalter stoppt, sobald der Auslöseschalter
ganz losgelassen wird.
Mit dem verstellbaren Drehzahlregler können Sie die
beste Drehzahl für jede Anwendung auswählen. Je
fester Sie den Auslöseschalter zusammendrücken,
desto schneller arbeitet das Werkzeug. Um die
Lebensdauer des Werkzeugs zu optimieren,
verwenden Sie die verstellbare Drehzahl nur für
das Anbohren von Löchern oder dem Andrehen
von Befestigungsmaterialien.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen
Drehzahlbereich ist nicht empfohlen. Dadurch
kann der Schalter beschädigt werden und sollte
vermieden werden.
Zusatzhandgriff (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu reduzieren, verwenden
Sie das Werkzeug IMMER mit
richtig angebrachtem seitlichen Griff.
Andernfalls besteht die Möglichkeit,
dass der seitliche Griff während
des Betriebs verrutscht, wodurch
die Kontrolle verloren geht. Für
bestmögliche Kontrolle halten Sie das
Werkzeug mit beiden Händen.
Der Zusatzhandgriff (e) wird vor dem
Getriebegehäuse festgespannt und kann um 360°
gedreht werden, für Rechtshänder oder Linkshänder.
Der seitliche Handgriff muss ausreichend
festgezogen werden, um den Drehungen des
Werkzeugs standzuhalten, wenn das Zubehör
klemmt oder blockiert. Prüfen Sie, dass Sie den
Zusatzhandgriff am entfernten Ende fassen, um
das Werkzeug bei Festklemmen unter Kontrolle
zu halten.
Zum Lösen drehen Sie den Zusatzhandgriff
entgegen dem Uhrzeigersinn.
Regelung der Rechts-/Linksdrehung
(Abb. 1, 2)
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der
Motor völlig stillsteht und ändern Sie erst
dann die Laufrichtung.
Ein Regler (b) für Rechts- oder Linksdrehung
bestimmt die Drehrichtung des Werkzeugs und dient
auch als Verriegelungsschalter.
30
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der rechten Seite
des Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie
den Auslöseschalter los und drücken Sie
den Drehrichtungsknopf an der linken Seite
des Werkzeugs.
In der mittleren Stellung des Reglers ist das
Werkzeug in der AUS-Stellung verriegelt. Achten Sie
darauf, dass der Auslöseschalter entriegelt ist, wenn
Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach
einem Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören
Sie eventuell ein Klicken beim Starten. Dies ist
normal und weist nicht auf ein Problem hin.
Arbeitsleuchte (Abb. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Vorne am Werkzeug befindet sich eine
Arbeitsleuchte (d). Die Arbeitsleuchten schalten
sich ein, wenn der Auslöseschalter gedrückt wird.
Beim Drücken des Auslöseschalters wird die
Arbeitsleuchte aktiviert, die sich 20 Sekunden nach
dem Loslassen des Auslöseschalters automatisch
ausschaltet. Bleibt der Auslöseschalter gedrückt,
bleibt auch die Arbeitsleuchte eingeschaltet.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Wahl der Betriebsart (Abb. 1)
WARNUNG: Ändern Sie nicht
die Betriebsart, während das
Werkzeug läuft.
Ihr Werkzeug verfügt über einen separaten
Betriebsartwahlschalter (c), um zwischen
Drehbohren, Drehhämmern und nur Hämmern
zu wechseln.
Drehbohren: zum Schraubendrehen und
zum Bohren in Stahl, Holz und Kunststoff.
Drehhämmern: zum Bohren in Beton
und Mauerwerk.
Nur Hämmern: für leichtes Meißeln.
Vor dem Versuch, den Betriebsartenwähler
zu drehen, die Modusauswahltaste (u)
drücken Zum Drehbohren drehen Sie den
Betriebsartwahlschalter (c), bis der Pfeil auf
das Bohrersymbol (i) zeigt. Zum Drehhämmern
DEUTSCH
richten Sie den Pfeil am Bohrhammersymbol (j)
aus. Zum Hämmern richten Sie den Pfeil am
Hammersymbol (k) aus.
HINWEIS: Der Betriebsartwahlschalter (c)
muss sich immer im Drehbohr-, Drehhämmeroder Hammermodus befinden. Es gibt keine
Betriebspositionen dazwischen.
Aktive Vibrationssteuerung (Abb. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Durch die aktive Vibrationssteuerung werden
Rückstoßvibrationen durch die Hammermechanik
neutralisiert. Durch die Verringerung der Hand- und
Armvibrationen ist das Werkzeug komfortabler
über längere Zeiträume einsetzbar, und die
Lebensdauer des Werkzeugs wird erhöht. Während
des Betriebs gleicht ein Federungsmechanismus
die Vibrationskräfte aus. Dies kann durch den
Dämpfungseffekt wahrgenommen werden, wenn
Druck auf das Werkzeug ausgeübt wird. Stellen Sie
sicher, dass die Feder eingerastet ist, aber nicht zu
fest. Der Mechanismus muss „gleiten“ dürfen.
Gürtelhaken (Abb. 1, 4)
DCH273, DCH274
Unterhalb des Haupthandgriffs (r) wird ein
Gürtelhaken (h) an der linken Seite des Werkzeugs
montiert. Um den Gürtelhaken zu verlängern, ziehen
Sie ihn aus der Seite des Werkzeugs heraus. Um
den Gürtelhaken wieder zu verstauen, schieben
Sie ihn bündig mit der Seite des Werkzeugs
zurück. Der Gürtelhaken (r) kann auf die linke
oder rechte Seite des Werkzeugs positioniert
werden, um links- oder rechtshändigen Benutzern
entgegenzukommen.
1. Positionieren Sie den Gürtelhaken in der
erweiterten Stellung und entfernen Sie die
Sechskantschraube an der Unterseite des
Haupthandgriffs.
2. Ziehen Sie den Gürtelhaken heraus, bis dieser
von dem Gerät gelöst ist.
3. Stecken Sie den Gürtelhaken wieder in die
gewünschte Seite und drücken Sie ihn in den
Einschubschlitz.
HINWEIS: An einigen Modellen ist der
Einschubschlitz möglicherweise mit einem
Aufkleber bedeckt. Entfernen Sie entweder den
Aufkleber oder durchstechen Sie den Aufkleber,
um den Einschubschlitz darunter freizulegen.
4. Setzen Sie die Sechskantschraube wieder ein
und ziehen Sie sie fest.
Wenn der Haken gar nicht verwendet werden soll,
kann er vollständig abgenommen werden.
SDS Plus® Werkzeughalter (Abb. 5)
Um ein Bohrer- oder Meißel-Bit einzusetzen, setzen
Sie den Schaft des Bits etwa 19 mm (3/4 ") in
den SDS Plus® Werkzeughalter (l). Schieben und
drehen Sie das Bit, bis es einrastet. Das Bit wird nun
sicher festgehalten.
Zum Lösen des Bits ziehen Sie die Manschette (m)
zurück und entfernen Sie das Bit.
Austauschen des SDS Plus®
Werkzeughalters mit dem
schlüssellosen Spannfutter (Abb. 7)
DCH254, DCH274
1. Drehen Sie die Werkzeugaufnahme (p) in die
entsperrte Position und ziehen Sie den SDS
Plus® Werkzeughalter (l) ab.
2. Drücken Sie das schlüssellose Spannfutter (q)
auf die Spindel und drehen Sie die
Werkzeugaufnahme in die verriegelte Position.
3. Um das schlüssellose Spannfutter mit dem
SDS Plus® Werkzeughalter auszutauschen,
entfernen Sie zuerst das schlüssellose
Spannfutter genauso wie der SDS Plus®
Werkzeughalter entfernt wurde. Setzen Sie
dann den
SDS Plus® Werkzeughalter genauso ein, wie
das schlüssellose Spannfutter eingesetzt wurde.
WARNUNG: Verwenden Sie im
Drehhämmermodus niemals StandardSpannfutter.
Überlastkupplung
Es gibt zwei verschiedene Arten von montierten
Überlastkupplungen. Bei den Modellen DCH143,
DCH243, DCH253 und DCH254 wurde eine
mechanische Überlastkupplung und bei den
Modellen DCH273 und DCH274 eine elektronische
Überlastkupplung montiert.
Bei der Blockierung eines Bohrers ist der Antrieb zur
Bohrspindel unterbrochen. Bei Geräten, an denen
eine mechanische Kupplung montiert ist, wird die
Aktivierung der Kupplung mit einem akustischen
Ratschen zusammen mit einer verstärkten Vibration
angezeigt. Wenn die elektronische Überlastkupplung
aktiviert wird, erfolgt die wiederholte Ein- und
Abschaltung des Motors für ein paar Sekunden, um
das mit einer mechanischen Kupplung verbundene
Rückkopplung zu replizieren. Lösen und drücken
Sie den Trigger, um den Antrieb wiederanzustellen.
Aufgrund der resultierenden Kräfte das Werkzeug
immer mit beiden Händen festhalten und eine
stabile Haltung ein.
31
DEUTSCH
Staubabsaugsystem (Abb. 1)
Ein dediziertes integriertes Staubabsaugsystem
(D2533DH) ist verfügbar und kann separat erworben
werden.
Um das Modell D25303DH zu betreiben, ist ein
elektrischer Anschluss (t) zum Drehhammer zu
verwenden.
Die Drehhammermodelle DCH253, DCH254 (nur
TYP 2), DCH273 und DCH274 sind mit dem
elektrischen Anschluss (t) ausgestattet.
Richtige Haltung der Hände
(Abb. 1, 6)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie in Abbildung 6 gezeigt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
HINWEIS: Das Modell D25303DH ist nicht
kompatibel mit den Versionen DCH143, DCH243
oder dem TYP 1der Modelle DCH253 und CCH254.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Hauptgriff (h) liegt, während die andere
Hand den seitlichen Griff (e) hält.
Das Modell DCH274 kann wie das Modell DCH275
vollständig mit einer D25303DH und erweiterten KitBox geliefert werden.
Bohrbetrieb (Abb. 1)
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die
Sicherheitshinweise und die
gültigen Vorschriften.
• Informieren Sie sich vor dem Arbeiten
über den genauen Verlauf von
Leitungen und Verkabelungen.
• Drücken Sie beim Arbeiten das
Elektrowerkzeug nur leicht (ca. 5 kg)
an. Übermäßiger Druck erhöht die
Bohrgeschwindigkeit nicht, sondern
beeinträchtigt lediglich die Leistung
und verkürzt möglicherweise die
Lebensdauer des Elektrowerkzeuges.
• Bohren oder schrauben Sie nicht
zu tief, um Beschädigung des
Staubdeckels zu vermeiden (o).
• Halten Sie das Werkzeug immer mit
beiden Händen fest, und nehmen
Sie eine sichere Haltung ein .
Vergewissern Sie sich immer, daß der
Seitenhandgriff richtig montiert ist.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und der
Akku entfernt werden.
32
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos schwerer Verletzungen muss vor
jeder Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Netzstecker
gezogen werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos von Verletzungen IMMER
gewährleisten, dass das Werkstück
fest verankert oder mit Klemmen
gesichert ist. Falls Sie dünnes Material
bohren, benutzen Sie einen „Unterleg-”
Block, um Schäden am Material
zu verhindern.
SCHLAGBOHREN (ABB. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (c) auf
"Schlagbohren".
2. Setzen Sie einen geeigneten Bohrer ein.
Für beste Ergebnisse verwenden Sie
Qualitätsbohrer mit Hartmetallschneide.
3. Stellen Sie den Zusatzhandgriff (e) in die
gewünschte Position.
4. Kennzeichnen Sie die Stelle, an der das Loch
gebohrt werden soll.
5. Setzen Sie den Bohrer auf die Kennzeichnung
und schalten Sie das Werkzeug ein.
BOHREN (ABB. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (c) auf
"Rotationsbohren".
2. Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
– Bringen Sie einen Spannfutter-Adapter/
ein Spannfutter an (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273). Spezielle SDS Plus®Gewindeadapter erlauben den Einsatz
DEUTSCH
von handelsüblichen 10 mm oder 13 mm
Bohrfuttern, so daß Zylinderschaft-Bohrer
verwendet werden können.
–
Austauschen des SDS Plus®
Werkzeughalters mit dem schlüssellosen
Spannfutter (DCH254, DCH274).
3. Gehen Sie anschließend wie unter
Schlagbohren beschrieben vor.
WARNUNG: Verwenden
Sie zum Schlagbohren nie
handelsübliche Bohrfutter.
SCHRAUBEN (ABB. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (c) auf
"Rotationsbohren".
2. Wählen Sie die Laufrichtung.
3. Je nachdem, welches Werkzeug Sie besitzen,
befolgen Sie eine der nachfolgenden
Anweisungen:
– Setzen Sie den speziellen
SDS Plus®-Schraubadapter für SechskantSchraubwerkzeuge ein (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273).
– Austauschen des SDS Plus®
Werkzeughalters mit dem schlüssellosen
Spannfutter (DCH254, DCH274).
4. Setzen Sie das entsprechende
Schraubendreher-Bit ein. Für das Verarbeiten
von Schlitzschrauben sollten immer
Einsatzwerkzeuge mit Führungshülse
verwendet werden.
5. Drücken Sie den Drehzahl-Regelschalter (a)
langsam ein, um Schäden am Schraubenkopf
zu vermeiden. Im Linkslauf wird die
Drehzahl zum leichten Ausschrauben
automatisch begrenzt.
6. Wenn die Schraube mit dem Werkstück bündig
ist, lassen Sie den Drehzahl-Regelschalter
los, damit der Schraubenkopf nicht in das
Werkstück eindringt.
MEISSELN (ABB. 1)
1. Stellen Sie den Betriebsart-Wahlschalter (c) auf
"nur Hämmern".
2. Stecken Sie den entsprechenden Meißel auf
und überprüfen Sie die Arretierung.
3. Stellen Sie den Zusatzhandgriff (e) in die
gewünschte Position.
4. Schalten Sie das Werkzeug ein und beginnen
Sie mit der Arbeit.
Wenn die Betriebsart von Hämmern auf Bohren
umgestellt wurde, kann es erforderlich sein, den
Motor kurz einzuschalten, damit die Zahnräder
richtig einrasten.
WARNUNG:
• Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht zum Mischen oder Pumpen
feuergefährlicher oder explosiver
Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, usw.).
• Das Elektrowerkzeug darf nicht
zum Mischen von entsprechend
gekennzeichneten leicht entzündlichen
Flüssigkeiten verwendet werden.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder Aufsätze
oder Zubehör entfernen/installieren. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer
gewartet werden. Bringen Sie das Werkzeug
nach etwa 40 Betriebsstunden in eine DEWALTKundendienstwerkstatt. Falls vor diesem Zeitpunkt
Probleme auftauchen sollten, wenden Sie sich bitte
ebenfalls an eine DEWALT-Kundendienstwerkstatt.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
33
DEUTSCH
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Wahlweise sind verschiedene SDS Plus®-Bohrer-Bits
und Meißel erhältlich.
Der SDS Plus®-Anschluß von Werkzeugen und
Zubehör ist regelmäßig zu schmieren.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
34
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
ENGLISH
HEAVY-DUTY CORDLESS ROTARY HAMMERDRILL
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
DCH143
Voltage
VDC
14.4
Type
1
Max power output
W
400
No-load speed
min-1 0–1100
Impact rate
bpm 0–4350
Single impact energy (EPTA 05/2009)
J
2.0
Maximum drilling range in
mm 10/20/20
steel/wood/concrete
Chuck
SDS Plus®
Collar diameter
mm
54
Battery Type
Li-Ion
Weight (without battery pack)
kg
2.5
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
®
®
®
®
SDS Plus
54
Li-Ion
2.4
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
Noise and vibration total values (triax vector sum) according to EN 60745-2-6:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
86
86
86
LWA (sound power level)
dB(A)
97
97
97
KWA (uncertainty for the given sound level) dB(A)
3
3
3
Drilling into concrete
Vibration emission value ah, HD =
Uncertainty K =
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
Uncertainty K =
Drilling into metal
Vibration emission value ah,D =
Uncertainty K =
Screwdriving
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
SDS Plus
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase
the exposure level over the total
working period.
35
ENGLISH
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Battery pack
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Battery type
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Voltage
VDC
Capacity
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Weight
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Battery pack
Battery type
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
18
18
Voltage
VDC
Capacity
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Weight
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Weight
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
kg
230 V tools
230 V tools
55
(3,0 Ah)
0,49
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
0,29
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
36
60
(1,3 Ah)
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice
not related to personal injury
which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
ENGLISH
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
These products also comply with Directive
2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf
of DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.10.2014
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may
result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
37
ENGLISH
d)
e)
f)
g)
Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of the
power tool may result in personal injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
38
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for
Rotary Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Contact with a “live” wire will make
exposed metal parts of the tool “live” and could
give the operator an electrical shock.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss
of control.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering operations cause chips to fly. Flying
particles can cause permanent eye damage.
Wear a dust mask or respirator for applications
that generate dust. Ear protection may be
required for most applications.
ENGLISH
• Keep a firm grip on the tool at all times.
Do not attempt to operate this tool
without holding it with both hands. It is
recommended that the side handle be used at
all times. Operating this tool with one hand will
result in loss of control. Breaking through or
encountering hard materials such as re-bar may
be hazardous as well. Tighten the side handle
securely before use.
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
• Do not recondition bits yourself. Chisel
reconditioning should be done by an authorized
specialist. Improperly reconditioned chisels
could cause injury.
• Wear gloves when operating tool or
changing bits. Accessible metal parts on the
tool and bits may get extremely hot during
operation. Small bits of broken material may
damage bare hands.
• Never lay the tool down until the bit has
come to a complete stop. Moving bits could
cause injury.
• Do not strike jammed bits with a hammer to
dislodge them. Fragments of metal or material
chips could dislodge and cause injury.
• Slightly worn chisels can be resharpened
by grinding.
• Keep the power cord away from the rotating
bit. Do not wrap the cord around any part of
your body. An electric cord wrapped around a
spinning bit may cause personal injury and loss
of control.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of rotary
hammers:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
the accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/
or masonry.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for compatible battery chargers.
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, grinding dust, metal chips,
steel wool, aluminum foil, or any buildup
of metallic particles should be kept away
from charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting
to clean.
39
ENGLISH
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock
or electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
• Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical
power. Do not attempt to use it on any
other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
40
Chargers
The DCB105, DCB107 and DCB112 charger
accepts 10.8 V, 14.4 V and 18 V Li-Ion (DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B and DCB185)
battery packs.
DEWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (f) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
–– –– –– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––––––––
hot/cold pack delay
––– • ––– • ––– • –––
replace battery pack
••••••••••••••
Charge indicators: DCB107, DCB112
charging
–– –– –– –– ––
fully charged
––––––––––––––
hot/cold pack delay*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: The red light will
continue to blink, but a yellow indicator
light will be illuminated during this
operation. Once the battery has reached
an appropriate temperature, the yellow light
will turn off and the charger will resume the
charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
ENGLISH
NOTE: This could also mean a problem with
a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
LITHIUM ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or
other liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with
large battery packs will stand upright
on the battery pack but may be easily
knocked over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
41
ENGLISH
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general, the
two instances that require shipping Class 9 are:
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is
considered excepted or fully regulated, it is the
shipper's responsibility to consult the latest
regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
Battery charging.
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Hot/cold pack delay.
Battery charged.
Battery defective.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
Battery Pack
BATTERY TYPE
Do not expose to water.
The DCH143 operates on 14.4 V battery packs. The
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 and DCH274
operate on 18 V battery packs.
Have defective cords replaced
immediately.
The DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144 or DCB145 battery packs (14.4 V) may be
used on the DCH143.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
The DCB180, DCB181, DCB182, DCB183
DCB183B, DCB184, DCB184B or DCB185
battery packs (18 V) may be used on the DCH243,
DCH253, DCH254 DCH273 and DCH274.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
42
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
ENGLISH
Package Contents
The package contains:
1 Cordless rotary hammerdrill
s. Active vibration control (DCH273, DCH274)
t. Dust extraction system electrical connection
u. Mode selector button
1 Side handle and depth rod
INTENDED USE
1 Charger
Your DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 and DCH274 cordless rotary hammerdrills
have been designed for professional drilling and
hammerdrilling applications, as well as screwdriving
and chipping applications.
1 Battery pack (D1, L1, M1, P1)
2 Battery packs (D2, L2, M2, P2)
3 Battery packs (D3, L3, M3, P3)
1 Keyless chuck (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs and chargers are not included
with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1, 3, 7)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Variable speed switch
b. Forward/reverse button
c. Mode selector
d. Worklight (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Side handle
f. Battery pack
g. Release button
h. Main handle
i. Drill bit symbol (rotary drilling mode)
j. Hammerdrilling symbol (rotary hammering
mode)
k. Hammer symbol (hammering only mode)
l. SDS Plus® tool holder
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
m. Sleeve
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
n. Fuel gauge button
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
o. Dust cover
p Locking collar
q. Keyless chuck (DCH254, DCH274)
r. Belt hook (DCH273, DCH274)
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
43
ENGLISH
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the
cable completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 3)
WARNING: To reduce the risk of injury,
never depress the battery release button
without removing the battery pack.
Depressing the battery release button
without removing the battery pack
can result in the battery pack falling
out unexpectedly.
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (f) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 3).
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (g) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 3)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that indicate
the level of charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (n). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
44
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and enduser application.
Variable Speed Switch (fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a). To
turn the tool off, release the trigger switch. Your tool
is equipped with a brake. The tool holder will stop as
soon as the trigger switch is fully released.
The variable speed trigger switch enables you to
select the best speed for a particular application.
The farther you squeeze the trigger switch, the faster
the tool will operate. For maximum tool life, use
variable speed only for starting holes or fasteners.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
Side Handle (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle properly
installed. Failure to do so may result
in the side handle slipping during tool
operation and subsequent loss of
control. Hold tool with both hands to
maximize control.
The side handle (e) clamps to the front of the gear
case and may be rotated 360˚ to permit right- or
left-hand use. The side handle must be tightened
sufficiently to resist the twisting action of the tool if
the accessory binds or stalls. Be sure to grip the
side handle at the far end to control the tool
during a stall.
To loosen side handle, rotate counterclockwise.
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1, 2)
WARNING: Always wait until the motor
has come to a complete standstill
before changing the direction of rotation.
A forward/reverse control button (b) determines
the direction of the tool and also serves as a lock
off button.
To select forward rotation, release the trigger switch
and depress the forward/reverse control button on
the right side of the tool.
To select reverse, release the trigger switch and
depress the forward/reverse control button on the
left side of the tool.
ENGLISH
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate
a problem.
use for longer periods of time and extends the life of
the unit. In operation, a spring loaded mechanism
counterbalances the vibration forces. This can be
sensed by the cushioning effect when pressure is
applied to the tool. Make sure the spring is engaged
but not too firmly. The mechanism should be
allowed to "float."
Worklight (fig. 1)
Belt Hook (Fig. 1, 4)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DCH273, DCH274
There is a worklight (d) located on the front of the
tool. The worklight will be activated when the trigger
switch is squeezed. The worklight is activated
when the trigger switch is depressed, and will
automatically turn off 20 seconds after the trigger
switch is released. If the trigger switch remains
depressed, the worklight will remain on.
A belt hook (r) is fitted below the main handle (h) on
the left side of the tool. To extend the belt hook pull
it out from the side of the tool. To store the belt hook
push it back flush with the side of the tool. The belt
hook (r) can be positioned to the left or right of the
tool to accommodate left or right-handed users.
The center position of the control button locks the
tool in the off position. When changing the position
of the control button, be sure the trigger is released.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as
a flashlight.
Selecting the Operating Mode (fig. 1)
WARNING: Do not select the operating
mode when the tool is running.
Your tool is equipped with a separate mode
selector (c) to switch between rotary drilling, rotary
hammering and hammering only mode.
1. Position the belt hook into the extended position
and remove the hex head screw located on the
underside of the main handle.
2. Pull out the belt hook until it is free from the unit.
3. Reinsert the belt hook into the desired side and
push it into the slot.
NOTE: On some models the slot may be
covered with a sticker. Either remove the
sticker or pierce the sticker to expose the slot
underneath.
4. Re-insert the hex screw and tighten securely.
Rotary drilling: for screwdriving and for drilling
into steel, wood and plastics.
If use of the hook is not desired at all, it can be
removed completely.
Rotary hammering: for concrete and
masonry drilling.
SDS Plus® Tool Holder (fig. 5)
Hammering only: for light chipping.
Before attempting to rotate the mode selector
depress the mode selector button (u). For rotary
drilling, rotate the mode selector (c) until the arrow
points to the drill bit symbol (i). For rotary hammering
mode, align the arrow with the hammerdrilling
symbol (j). For hammering only mode, align arrow
with the hammer symbol (k).
NOTE: The mode selector (c) must be in rotary
drilling, rotary hammering or hammering only
mode at all times. There are no operable positions
in between.
Active Vibration Control (fig. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
To insert a drill or chisel bit, insert the shank of the
bit about 19 mm (3/4") into SDS Plus® tool holder (l).
Push and rotate bit until it locks in place. The bit will
be securely held.
To release bit, pull the sleeve (m) back and remove
the bit.
Replacing the SDS Plus® Tool Holder
with the Keyless Chuck (fig. 7)
DCH254, DCH274
1. Turn the locking collar (p) into the unlocked
position and pull the SDS Plus® tool
holder (l) off.
2. Push the keyless chuck (q) onto the spindle and
turn the locking collar into the locking position.
3. To replace the keyless chuck with the
SDS Plus® tool holder, first remove the keyless
chuck the same way as the SDS Plus® tool
holder was removed. Then replace the
SDS Plus® tool holder the same way as the
keyless chuck was replaced.
45
ENGLISH
WARNING: Never use standard chucks
in the rotary hammering mode.
Overload Clutch
There are two different types of overload clutch
fitted. The DCH143, DCH243, DCH253 and
DCH254 have a mechanical overload clutch, the
DCH273 and DCH274 have an electronic overload
clutch fitted.
In case of jamming of a drill bit, the drive to the
drill spindle is interrupted. On units fitted with a
mechanical clutch the indication that the clutch has
activated will be an audible ratcheting together with
increased vibration. If the electronic clutch activates
the motor is repeatedly switched on and off for a few
seconds to replicate the feedback associated with a
mechanical clutch. Release and depress the trigger
to re-engage drive.
Because of the resulting forces, always hold the tool
with both hands and take a firm stance.
Dust Extraction System (fig. 1)
A dedicated integrated dust extraction
system (D25303DH) is available and can be
purchased separately.
To operate the D25303DH uses an electrical
connection (t) to the rotary hammer.
The DCH253, DCH254 (TYPE 2 Only), DCH273,
and DCH274 rotary hammer models are equipped
with the electrical connection (t).
NOTE: The D25303DH is not compatible with
the DCH143, DCH243 or TYPE 1 versions of the
DCH253 and DCH254.
The DCH274 is available supplied complete with a
D25303DH and extended kit box as the DCH275.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
• Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
• Be aware of the location of pipework
and wiring.
• Apply only a gentle pressure to
the tool (approx. 5 kg). Excessive
force does not speed up drilling but
decreases tool performance and may
shorten tool life.
• Do not drill or drive too deep to
prevent damage to the dust cover (o).
46
• Always hold the tool firmly with both
hands and ensure a secure stance.
Always operate the tool with the side
handle properly mounted.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments
or accessories.
Proper Hand Position (fig. 1, 6)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS
use proper hand position as shown
in figure 6.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS
hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the
main handle (h), with the other hand on the side
handle (e).
Drill Operation (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off
and disconnect tool from power
source before making any adjustments
or removing/installing attachments
or accessories.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS ensure
workpiece is anchored or clamped
firmly. If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
HAMMERDRILLING (FIG. 1)
1. Set the mode selector switch (c) to the "rotary
hammering" position.
2. Insert the appropriate drill bit. For best results
use high quality carbide-tipped bits.
3. Adjust the side handle (e) as required.
4. Mark the spot where the hole is to be drilled.
5. Place the drill bit on the spot and switch on
the tool.
ROTARY DRILLING (FIG. 1)
1. Set the mode selector switch (c) to the "rotary
drilling" position.
2. Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
ENGLISH
– Fit a chuck adaptor/chuck assembly
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Special SDS Plus® adaptors with threaded
sections are available for use with standard
10 or 13 mm chucks to enable straight shank
bits to be used.
– Replace the SDS Plus® tool holder with the
keyless chuck (DCH254, DCH274).
3. Proceed as described for rotary hammering.
WARNING: Never use standard chucks
in the rotary hammering mode.
SCREWDRIVING (FIG. 1)
1. Set the mode selector switch (c) to the "rotary
drilling" position.
2. Select the direction of rotation.
3. Depending on your tool, follow either of the
following instructions:
®
– Insert the special SDS Plus screwdriving
adaptor for use with hexagonal screwdriver
bits (DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
– Replace the SDS Plus® tool holder with the
keyless chuck (DCH254, DCH274).
4. Insert the appropriate screwdriver bit. When
driving slotted head screws always use bits with
a finder sleeve.
5. Gently press the variable speed switch (a) to
prevent damage to the screw head. In reverse
(LH) rotation the tool speed is automatically
reduced for easy screw removal.
6. When the screw is flush with the workpiece,
release the variable speed switch to prevent
the screw head from penetrating into
the workpiece.
CHIPPING (FIG. 1)
1. Set the mode selector switch (c) to the
"hammering only" position.
2. Insert the appropriate chisel and check if it is
properly locked.
3 Adjust the side handle (e) as required.
4. Switch on the tool and start working.
It may be necessary to briefly run the motor after
having changed from chiselling to rotary modes in
order to align the gears.
WARNING:
• Do not use this tool to mix or pump
easily combustible or explosive fluids
(benzine, alcohol, etc.).
• Do not mix or stir inflammable liquids
labelled accordingly.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
This machine is not user-serviceable. Take the
tool to an authorised DEWALT repair agent after
approximately 40 hours of use. If problems occur
before this time contact an authorised DEWALT
repair agent.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the
charger using a cloth or soft nonmetallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions.
47
ENGLISH
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with
this product.
Various types of SDS Plus® drill bits and chisels are
available as an option.
Accessories and attachments used must be
regularly lubricated around the SDS Plus® fitment.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products and
packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
48
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
ESPAÑOL
MARTILLO PERFORADOR INALÁMBRICO PARA
OPERACIONES PESADAS
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas profesionales.
Datos técnico
Voltaje
Tipo
Potencia de entrada
Velocidad en vacío
Vibraciones en vacío por min
Energía de impacto única (EPTA 05/2009)
Capacidad de perforación
enacero/ madera/hormigón
Mordaza
Diámetro del cuello
Tipo de batería
Peso (sin la batería)
W
min-1
bpm
J
DCH143 DCH243 DCH253 DCH254 DCH273 DCH274
14.4
18
18
18
18
18
1
1
2
2
1
1
400
400
400
400
400
400
0–1100 0–1150 0–1200 0–1200 0–1100 0–1100
0–4350 0–4400 0–4500 0–4500 0–4600 0–4600
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
mm
10/20/20 13/26/20 13/26/24 13/26/24 13/26/24 13/26/24
VDC
mm
kg
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
54
54
54
54
54
54
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
2.5
2.4
2.5
2.7
2.5
2.7
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-6:
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
86
86
86
LWA (nivel de potencia sonora)
dB(A)
97
97
97
KWA (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
3
3
Perforación en hormigón
Valor de la emisión de vibración ah, HD =
Incertidumbre K =
Cincelado
Valor de la emisión de vibración ah,Cheq =
Incertidumbre K =
Perforación en metall
Valor de la emisión de vibración ah,D =
Incertidumbre K =
Atornillado
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
49
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: el nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
Batería
Tipo de batería
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltaje
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Capacidad
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Batería
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltaje
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Capacidad
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de
carga de los paquetes
de baterías
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Peso
Fusibles:
Europa
kg
Herramientas de 230 V
55
(3,0 Ah)
0,49
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación
de peligro inminente, que si no
se evita, provocará la muerte o
lesiones graves.
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se
evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
50
ESPAÑOL
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/EC y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
31.10.2014
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual
de instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes
no modificados y que se adaptan a las
tomas de corrientes reducirán el riesgo de
descarga eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto
a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
51
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones
personales graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
52
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta.
Las herramientas eléctricas son peligrosas
si son operadas por usuarios que no
tienen formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles
de controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
ESPAÑOL
c)
d)
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de
la batería pueden provocar quemaduras
o incendio.
En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que solo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para martillos rotativos
• Póngase protectores para el oído.
La exposición al ruido puede causar
pérdida auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
• Sostenga las herramientas eléctricas
por las superficies de agarre aisladas
cuando realice una operación en la que
la herramienta de corte pueda estar en
contacto con un cable oculto. En caso de
contacto con un cable cargado, se cargarán las
partes metálicas de la herramienta yello puede
producir una descarga eléctrica al operador.
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
permanente a los ojos. Use una mascarilla
antipolvo o un respirador para las aplicaciones
que produzcan polvo. Puede que sea necesario
utilizar una protección auditiva para la mayoría
de las aplicaciones.
• Agarre firmemente la herramienta en
todo momento. No intente utilizar esta
herramienta sin sujetarla con ambas manos.
Se recomienda usar la empuñadura lateral
en todo momento. El utilizar esta herramienta
con una sola mano ocasionará la pérdida de
control. Asimismo puede ser peligroso romper o
encontrarse con materiales duros como barras
de refuerzo. Apriete la empuñadura lateral bien
antes de utilizar la herramienta.
• No utilice esta herramienta durante períodos
largos de tiempo. La vibración causada por
la acción del martillo puede ser perjudicial
para las manos y los brazos. Utilice guantes
para proporcionar protección extra y limite la
exposición tomándose periodos de descanso
con frecuencia.
• No repare las brocas usted mismo. La
reparación de los cinceles debe ser realizada
por un especialista autorizado. Los cinceles
que no están bien reparados pueden
causar lesiones.
• Póngase guantes cuando utilice la
herramienta o cambie las brocas. Las partes
metálicas accesibles de la herramienta y las
brocas pueden ponerse extremadamente
calientes durante el funcionamiento. Los trozos
pequeños de material roto pueden dañar las
manos desnudas.
• No ponga nunca la herramienta hacia abajo
hasta que la broca se haya parado por
completo. Las brocas en movimiento pueden
causar lesiones
• No golpee las brocas atascadas con un
martillo para sacarlas. Pueden desprenderse
fragmentos de metal o astillas de material y
ocasionar lesiones.
• Los cinceles ligeramente desgastados
pueden volver a afilarse amolando.
• Mantenga el cable eléctrico alejado de la
broca en movimiento. No enrolle el cable
alrededor de ninguna parte de su cuerpo.
Un cable eléctrico enrollado en una broca en
movimiento puede ocasionar lesión personal y
pérdida de control.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martilleo
pueden hacer que salgan volando astillas. Las
partículas volantes pueden ocasionar daño
53
ESPAÑOL
Riesgos residuales
Los riesgos indicados a continuación son inherentes
al uso de martillos rotativos:
– Lesiones provocadas al tocar las piezas que
giran o piezas calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de la normativa de
seguridad correspondiente y del uso de dispositivos
de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse. Son los
siguientes:
– Dificultades auditivas.
– Riesgo de que los dedos queden atrapados al
cambiar el accesorio.
– Riesgos de salud causados por la inhalación del
polvo producido cuando se trabaja en hormigón
y/o mampostería.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual
de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para cargadores de
baterías compatibles.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
54
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables
de DEWALT. Otros tipos de baterías
podrán provocar daños materiales y
daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador
podrá registrar un cortacircuitos con
un material extraño. Los materiales
extraños que sean conductores como
por ejemplo, el polvo de molido, los
chips metálicos, la lana de acero,
el papel de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
deben mantenerse alejados de las
cavidades del cargador. Desconecte
siempre el cargador de la red cuando
no haya ningún paquete de baterías
en la cavidad. Desconecte el cargador
antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
ESPAÑOL
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen
de inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
Los cargadores DCB105, DCB107 y DCB112
admiten baterías de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de iones
de litio (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
y DCB185).
Los cargadores DEWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
Procedimiento de carga (fig. 2)
1. Enchufe el cargador en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería (f) en el cargador. La luz
roja (de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en
el cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
Carga
–– –– –– –– –– –– ––
Totalmente cargada
––––––––––––––––––––
Batería fría / caliente
––– • ––– • ––– • –––
Sustituir la batería
••••••••••••••
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
Carga
–– –– –– –– ––
Totalmente cargada
––––––––––––––
Retardo por batería fría
/ caliente*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: La luz roja sigue
parpadeando, pero el indicador de
luz amarilla queda encendido durante
esta operación. Cuando la batería está
a una temperatura adecuada, la luz
amarilla se apaga y el cargador retoma el
procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
55
ESPAÑOL
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la velocidad
de una batería caliente. La batería se cargará a
una velocidad inferior mediante el ciclo completo
de recarga y no regresará a la máxima velocidad
recarga incluso cuando la batería se caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o
los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DEWALT.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en
otros líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ˚C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
56
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN:Cuando no la utilice,
coloque la herramienta de forma
lateral en una superficie estable
que no presente ningún peligro
de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de
baterías permanecerán de pie sobre
el paquete de baterías, pero podrán
volcarse con facilidad.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Transporte
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
ESPAÑOL
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar
un cortocircuito.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería
TIPO DE BATERÍA
El DCH413 funciona con paquetes de baterías de
14.4 V. Los DCH243, DCH253, DCH254, DCH273
y DCH274 funcionan con paquetes de baterías
de 18 V.
Los paquetes de baterías de DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144 o DCB145 (14.4 V)
pueden usarse en el DCH143.
Los paquetes de baterías DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B
o DCB185 (18 V) pueden usarse en los DCH243,
DCH253, DCH254 DCH273 y DCH274.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y
vida útil óptimos de la batería, guarde las
baterías a temperatura ambiente cuando no
esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente
manual, las etiquetas del cargador y del paquete de
pilas muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
Retraso por batería caliente/fría.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
57
ESPAÑOL
No exponer al agua.
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de velocidad variable
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
b. Botón de avance/retroceso
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
d. Luz de trabajo (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
Sólo para uso en interior.
c. Selector de modo
e. Asa lateral
f. Bloque de baterías
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
g. Botón de liberación
h. Empuñadura principal
i. Símbolo de broca (modo de perforación
giratoria)
j. Símbolo de perforación por martillo (modo de
martillo giratorio)
k. Símbolo de martillo (sólo el modo de martillo)
l. Portaherramientas SDS Plus®
m. Manguito
n. botón de indicación de combustible
o. cubierta de polvo
p. Collarín de bloqueo
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo perforador giratorio inalámbrico
1 Empuñadura lateral y varilla de profundidad
1 Cargador
1 Paquete de pila (D1, L1, M1, P1)
2 Paquetes de pilas (D2, L2, M2, P2)
3 Paquetes de pilas (D3, L3, M3, P3)
1 Mandril sin llave (DCH254, DCH274)
1 Caja kit
1 Manual de instrucciones
NOTA: los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 3, 7)
ADVERTENCIA: jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
58
q. Mandril sin llave
r. Gancho para cinturón (DCH273, DCH274)
s. Control de vibración activa (DCH273, DCH274)
t. Conexión sistema eléctrico de extracción de
polvo
u. Botón del selector de modo
USO PREVISTO
Los taladros percutores rotatorios sin cable DCH143,
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 y DCH274
han sido diseñados para tareas de taladrado y
taladrado de percusión profesionales, así como para
aplicaciones de atornillado y cincelado.
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos martillos perforadores son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
ESPAÑOL
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
la placa de especificaciones. Asegúrese también
de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Cómo poner y sacar la
batería de la herramienta (fig. 3)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesiones, nunca suelte el botón de
liberación de la batería sin quitar la
batería. De lo contrario, la batería podría
caerse de forma inesperada.
NOTA: para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de pilas está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de pilas (f) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 3).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación de pilas (g) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 3)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (n). Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Interruptor de velocidad variable
(fig. 1)
Para encender la herramienta, apriete el
interruptor de puesta en marcha (a). Para apagar
la herramienta, suelte el interruptor de puesta en
marcha. La herramienta está equipada con un freno.
El portaherramientas se detendrá en cuanto el
interruptor se haya soltado al completo.
El interruptor de velocidad variable le permite
seleccionar la mejor velocidad para una aplicación
en concreto. Cuanto más apriete el interruptor, más
rápido operará la herramienta. Para lograr la mayor
duración de la herramienta, utilice exclusivamente la
velocidad variable para realizar orificios o aprietes.
NOTA: no se recomienda el uso continuo en el
intervalo de velocidad variable. Debe evitarse porque
podría dañar el interruptor.
Asa lateral (fig. 1)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión personal, SIEMPRE utilice la
herramienta con el asa lateral instalada
59
ESPAÑOL
adecuadamente. Si esto no se cumple,
el asa lateral puede deslizarse durante
el funcionamiento de la herramienta
y ocasionar la pérdida de control.
Sostenga la herramienta con ambas
manos para maximizar el control.
El asa lateral (e) se sujeta al lado delantero de la
caja de cambios y puede rotarse 360° para permitir
su uso con la mano derecha e izquierda. Hay que
apretar suficientemente la empuñadura lateral
para resistir la acción de torsión de la herramienta
si el accesorio se traba o se para. Asegúrese de
agarrar el asa lateral por el extremo para controlar la
herramienta durante una parada.
Para aflojar el asa lateral, gire en sentido contrario al
de las agujas del reloj.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la
superficie de trabajo inmediata y no puede utilizarse
como luz de alumbrado.
Selección del modo de
funcionamiento (fig. 1)
ADVERTENCIA: no seleccione el
modo de funcionamiento cuando la
herramienta está funcionando.
Su herramienta está equipada con un selector de
modo independiente (c) para cambiar entre los
modos de perforación giratoria, perforación de
martillo y sólo martillo.
Perforación giratoria: para atornillar y perforar
en acero, madera y plástico.
Botón de control adelante/atrás
(fig. 1, 2)
Perforación de martillo: para la perforación
en hormigón y mampostería.
ADVERTENCIA: espere siempre hasta
que el motor esté completamente
parado antes de cambiar el sentido
de rotación.
Un botón de control adelante/atrás (b) determina la
dirección de la herramienta y también sirve como un
botón de desbloqueo.
Para seleccionar la rotación hacia adelante, libere el
interruptor de puesta en marcha y apriete el botón
de control adelante/atrás en el lado derecho de
la herramienta.
Para seleccionar la rotación hacia atrás, libere el
interruptor de puesta en marcha y apriete el botón
de control adelante/atrás en el lado izquierdo de
la herramienta.
La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en la posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control, asegúrese
de que haya liberado el interruptor.
NOTA: Es posible que se escuche un clic al poner
en funcionamiento la herramienta por primera vez
después de cambiar la dirección de rotación. Esto
es normal y no indica ningún problema.
Sólo martillo: para el desconchado ligero.
Foco de trabajo (fig. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Hay una luz de trabajo (d) ubicada en la parte frontal
de la herramienta. La luz de trabajo se activará
cuando el interruptor se pulse. La luz de trabajo
se activa cuando el interruptor de activación se
pulsa, y se apagará automáticamente al cabo
de 20 segundos una vez que se haya soltado
el interruptor de activación. Si el interruptor de
activación permanece pulsado, la luz de trabajo
permanecerá encendida.
60
Antes de tratar de girar el selector de modo,
apriete el botón del selector de modo (u). Para la
perforación giratoria, gire el selector de modo (c)
hasta que la flecha señale hacia el símbolo de
broca (i). Para el modo de perforación giratoria,
alinee la flecha con el símbolo de perforación de
martillo (j). Para el modo de sólo martillo, alinee la
flecha con el símbolo de martillo (k).
NOTA: El selector de modo (c) debe estar en
perforación giratoria, perforación de martillo giratoria
o sólo martillo en todo momento. No existen
posiciones operativas entre estos.
Control de vibración activo (fig. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
El control de vibración activo neutraliza la vibración
de rebote del mecanismo de martillo. Disminuir
la vibración en brazos y manos, permite un
uso más cómodo durante largos periodos de
tiempo y prolonga la vida de la unidad. Durante el
funcionamiento, un mecanismo cargado por resorte
contrarresta las fuerzas de vibración. Esto puede
percibirse a través del efecto de amortiguamiento
cuando se aplica presión a la herramienta.
Compruebe que el resorte esté acoplado pero
no demasiado apretado. Debería permitir que el
mecanismo ”flote”.
ESPAÑOL
Gancho de cinturón (fig. 1, 4)
DCH273, DCH274
El gancho de cinturón (r) se ha colocado debajo
de la empuñadura principal (h) a la izquierda de la
herramienta. Para extender el gancho de cinturón,
tirarlo hacia fuera del costado de la herramienta.
Para guardar el gancho de cinturón, empujarlo
hacia atrás alineándolo con el costado de la
herramienta. El gancho del cinturón (r) puede
colocarse fácilmente a la izquierda o a la derecha
de la herramienta para adaptarlo a usuarios diestros
o zurdos.
1. Coloque el gancho de cinturón en posición
extendida y quite el tornillo de cabeza
hexagonal situado debajo de la empuñadura
principal.
2. Tire del gancho de cinturón para separarlo de la
unidad.
ADVERTENCIA: no utilice nunca
mandriles estándares en el modo de
perforación de martillo giratorio.
Embrague de sobrecarga
Se han colocado dos tipos diferentes de limitadores
de par. Los DCH143, DCH243, DCH253 y DCH254
tienen un limitador de par mecánico, los DCH273 y
DCH274 tienen un limitador de par electrónico.
En caso de atascamiento de una broca, se
interrumpe el impulso al portabrocas. En las
unidades dotadas de un limitador mecánico,
cuando se activa el limitador, esto se indica
mediante un trinqueteo y aumento de vibración.
Si se activa el limitador electrónico, el motor se
apaga y se enciende repetidamente durante unos
segundos para replicar la respuesta asociada con
el limitador mecánico. Suelte y apriete el disparador
para re-embragar el impulso.
3. Vuelva a introducir el gancho de cinturón en el
lado que desee y empújelo hacia dentro de la
ranura.
NOTA: En algunos modelos la ranura puede
estar cubierta con una pegatina. Quite la
pegatina o perfórela para exponer la ranura que
está debajo.
Debido a las fuerzas resultantes, aferre siempre
la herramienta con ambas manos y adopte una
postura firme.
4. Vuelva a insertar el tornillo hexagonal y apriételo
bien.
Hay a disposición un sistema de extracción de
polvo integrado y dedicado (D25303DH), que puede
comprarse por separado.
Si no desea utilizar el gancho, puede extraerlo
completamente.
Portaherramientas SDS Plus® (fig. 5)
Para insertar una broca de taladro o de cincel,
introduzca el eje de la broca en unos 19 mm (3/4")
en el portaherramientas SDS Plus® (l). Empuje y gire
la broca hasta que se bloquee en su lugar. La broca
deberá sostenerse con seguridad.
Para retirar la broca, pulse el manguito (m) hacia
atrás y retire la broca.
Sustituir el portaherramientas SDS
Plus ®con el mandril sin llave (fig. 7)
DCH254, DCH274
1. Gire el collarín de bloqueo (p) hacia la posición
de desbloqueo y tire del portaherramientas
SDS Plus® (l).
2. Empuje el mandril sin llave (q) hacia el eje y
gire el collarín de bloqueo hacia la posición
de bloqueo.
3. Para sustituir el mandril sin llave con el
portaherramientas SDS Plus.
Sistema de extracción de polvo
(fig. 1)
Para hacer funcionar el D25303DH utilice una
conexión eléctrica (t) en el taladro rotatorio.
Los modelos de taladro rotatorio DCH253, DCH254
(TIPO 2 solamente), DCH273 y DCH274 están
equipados con conexión eléctrica (t).
NOTA: El D25303DH no es compatible con las
versiones DCH143, DCH243 o TIPO 1 de los
DCH253 y DCH254.
El DCH274 está disponible para ser suministrado
con un D25303DH y estuche extendido como
el DCH275.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA:
• Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de aplicación.
• Infórmese sobre la ubicación de
tuberías y de cables eléctricos.
• Sólo se debe ejercer una ligera
presión sobre la herramienta (aprox.
5 kg). Una presión excesiva no acelera
61
ESPAÑOL
el taladrado o cincelado, sino que
reduce la efectividad de la herramienta
e incluso puede reducir su vida útil.
• No taladre ni introduzca la punta a
demasiada profundidad para no dañar
el guardapolvos (o).
• Sujete siempre firmemente la
herramienta con ambas manos
y mantenga una postura segura
. Utilice siempre la herramienta
con la empuñadura lateral
debidamente montada.
ADVERTENCIA: para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 1, 6)
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra en la
figura 6.
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
2. Inserte la broca apropiada. Para obtener los
mejores resultados, utilice brocas con punta de
carburo de alta calidad.
3. Ajuste la empuñadura lateral (e).
4. Marque el punto donde desea perforar.
5. Coloque la broca en el punto y encienda
la herramienta.
PERFORACIÓN ROTATIVA (FIG. 1)
1. Ajuste el interruptor selector de modo (c) a la
posición "perforación rotativa".
2. Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
–
Instale el adaptador del portabrocas/
conjunto de portabrocas (DCH143,
DCH243, DCH253, DCH273). Están
disponibles adaptadores SDS Plus®
especiales con secciones roscadas para su
uso con portabrocas estándar de 10 ó 13
mm que permiten la utilización de brocas de
vástago recto.
– Cambie el portaherramientas SDS Plus® con
el mandril sin llave (DCH254, DCH274).
3. Proceda de la manera descrita para la
perforación con percusión.
ADVERTENCIA: no utilice nunca
portabrocas estándar en el modo de
perforación con percusión.
ATORNILLADO (FIG. 1)
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura principal (h) y la
otra en la empuñadura lateral (e).
1 Ajuste el interruptor selector de modo (c) a la
posición "perforación rotativa".
Funcionamiento del taladro (fig. 1)
3. Dependiendo de su herramienta, siga una de
las instrucciones que se indican a continuación:
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones personales graves,
apague la herramienta y desconecte
la herramienta de la corriente antes de
realizar ajustes o desmontar/instalar los
acoples o accesorios.
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones personales,
asegúrese SIEMPRE de que la
pieza de trabajo esté anclada o sujeta
firmemente. Si está perforando un
material delgado, utilice un bloque de
madera “de soporte” para evitar daños
al material.
PERFORACIÓN CON PERCUSIÓN (FIG. 1)
1. Ajuste el interruptor selector de modo (c) a la
posición "perforación con percusión".
62
2. Seleccione la dirección de la rotación.
– Inserte el adaptador de atornillado SDS Plus®
especial para utilizar puntas de atornillado
hexagonales (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273).
– Cambie el portaherramientas SDS Plus® con
el mandril sin llave (DCH254, DCH274).
4. Inserte la punta de atornillar apropiada.
Cuando atornille o desatornille tornillos con
cabeza ranurada use siempre brocas con
manguito buscador.
5. Presione suavemente el interruptor de velocidad
variable (a) para no dañar la cabeza del tornillo.
En el modo de rotación inversa (LH) la velocidad
de la herramienta se reduce automáticamente
para facilitar la extracción del tornillo.
ESPAÑOL
6. Cuando el tornillo quede a ras con la pieza
de trabajo, suelte el interruptor de velocidad
variable para evitar que la cabeza del tornillo
penetre en la pieza.
CINCELADO (FIG. 1)
1. Ajuste el interruptor selector de modo (c) a la
posición "sólo percusión".
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere
lubricación adicional.
2. Inserte el cincel adecuado y verifique si está
correctamente acoplado.
3. Ajuste la empuñadura lateral (e).
4. Encienda la herramienta y empiece a trabajar.
Puede ser necesario dejar que el motor gire un
poco, tras cambiar del modo de cincelado al
rotativo, para alinear los engranajes.
ADVERTENCIA:
• No utilice esta herramienta para
mezclar o bombear líquidos
combustibles o explosivos (bencina,
alcohol, etc.).
• No mezclar o remover
líquidos inflamables.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
Esta máquina no está diseñada para que la repare
el usuario. Lleve la herramienta a un agente DEWALT
autorizado después de unas 40 horas de operación.
En caso de problemas antes del término de
dicho plazo, póngase en contacto con un agente
DEWALT autorizado.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Limpieza
ADVERTENCIA: elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución
de limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Hay disponibles como opción varios tipos de
brocas y cinceles SDS Plus®.
63
ESPAÑOL
Es preciso lubricar regularmente los accesorios y
acoplamientos en torno al punto de montaje
SDS Plus®.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
64
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
FRANÇAIS
MARTEAU -PERFORATEUR SANS FIL HAUT RENDEMENT
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Puissance absorbée
Vitesse à vide
Vitesse en charge
Énergie de choc individuel selon EPTA 05/2009
Capacité de perçage
acier/bois/béton
Mandrin
Diamètre du collet
Type de batterie
Poids (sans batterie)
DCH143
14.4
1
W
400
min-1 0–1100
bpm 0–4350
J
2.0
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
mm 10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
®
®
®
®
®
VDC
SDS Plus
mm
54
Li-Ion
kg
2.5
SDS Plus
54
Li-Ion
2.4
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-6 :
L PA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
86
86
86
L WA (niveau de puissance acoustique)
dB(A)
97
97
97
K WA (incertitude pour le niveau acoustique donné) dB(A)
3
3
3
Perforación en hormigón
Valeur d'émission de vibration ah, HD =
Incertitude K =
Ciselage
Valeur d'émission de vibration ah,Cheq =
Incertitude K =
Drilling into metal
Valeur d'émission de vibration ah,D =
Incertitude K =
Vissage
Valeur d'émission de vibration ah =
Incertitude K =
SDS Plus
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
65
FRANÇAIS
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale
de travail.
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches
de travail.
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
Batterie
Type de batterie
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tension
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Capacité
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Poids
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Batterie
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Type de batterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tension
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Capacité
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Poids
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des
blocs batterie
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Poids
Fusibles :
Europe
kg
Outils de 230 V
55
(3,0 Ah)
0,49
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves
ou mortelles.
66
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
FRANÇAIS
Déclaration de conformité CE
b)
DIRECTIVES MACHINES
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/EC et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom
de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
31.10.2014
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
c)
N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé
ou entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
67
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes,
un casque de sécurité ou un serre-tête
antibruit, utilisé selon la tâche à effectuer,
permettront de diminuer le risque de
blessures corporelles.
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative
de l’outil électrique peut entraîner des
blessures corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à
la poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
68
c)
d)
e)
f)
g)
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne
laissez aucune personne l’utiliser si elle
n’est pas familiarisée avec les outils
électriques ou ces instructions. Les outils
électriques représentent un danger entre des
mains inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Courtcircuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
d) Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
FRANÇAIS
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera
ainsi préservée.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux marteaux
rotatifs
• Porter un dispositif de protection auditif. Le
bruit en résultant pourrait occasionner une perte
de l’acuité auditive.
• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec
l’outil. Une perte de contrôle de l’outil pourrait
occasionner des dommages corporels.
• Tenir les outils par les surfaces isolées
prévues à cet effet pendant toute utilisation
où l’outil de coupe pourrait entrer en contact
avec des fils électriques cachés. Tout
contact avec un fil sous tension met les parties
métalliques exposées de l’outil sous tension et
peut électrocuter l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau
sur une surface stable. Tenir la pièce à la
main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre
le contrôle.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire. Le
martelage produit des particules volantes. Ces
particules peuvent causer des dommages
oculaires permanents. Porter un masque
anti-poussières ou un appareil de protection
des voies respiratoires pour toute application
productrice de poussières. Une protection
auditive peut s’avérer nécessaire pour la plupart
des applications.
• Maintenir systématiquement l’outil
fermement. Ne pas tenter d’utiliser cet
outil sans le maintenir à deux mains. Il est
recommandé d’utiliser systématiquement la
poignée latérale. Le fait d’utiliser cet outil à une
main pourra vous en faire perdre le contrôle.
Traverser ou rencontrer des matériaux durs
comme les armatures peut aussi s’avérer
dangereux. Arrimer soigneusement la poignée
latérale avant toute utilisation.
• Ne pas utiliser cet outil pendant des
périodes prolongées. Les vibrations
causées par l’action du marteau peuvent être
dangereuses pour les mains ou les bras. Porter
des gants pour amortir les vibrations, et pour
limiter les risques, faire des pauses fréquentes.
• Ne pas remettre à neuf les forets soimême. La remise à neuf de tout burin doit être
effectuée par un spécialiste agréé. Tout burin
remis à neuf incorrectement pose des risques
de dommages corporels.
• Porter des gants lors de l’utilisation de
l’outil ou le changement de burin. Les
parties métalliques accessibles de l’outil et des
burins pourraient s’avérer brûlantes pendant
l’utilisation. De petits débris de matériau
pourraient blesser les mains nues.
• Attendre systématiquement l’arrêt complet
de la mèche/burin avant de déposer l’outil
où que ce soit. Des burins/mèches en rotation
posent des risques de dommages corporels.
• Ne pas asséner des coups de marteau
sur des burins coincés pour les déloger.
Des fragments de métal ou de matériau
pourraient être éjectés et causer des
dommages corporels.
• Les burins légèrement usés peuvent
être réaffutés.
• Maintenir le cordon d’alimentation à l’écart
d’une mèche en rotation. Ne pas enrouler le
cordon autour d’une partie quelconque de votre
corps. Un cordon électrique enroulé autour
d’un burin en rotation pose des risques de
dommages corporels et de la perte de contrôle
de l’outil.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l'utilisation des
marteaux électropneumatiques :
– Blessures occasionnées par le contact avec des
pièces en rotation ou chaudes de l'outil.
Malgré l'application des règles de sécurité
adéquates et la mise en place des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent être
évités. Il s'agit de :
– Diminution de l'acuité auditive.
– Risque de pincement des doigts en changeant
l'accessoire.
– Risques sanitaires occasionnés par l'inhalation
de la poussière générée par le travail du béton
et de la pierre.
69
FRANÇAIS
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil
et la batterie.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce
manuel contient des consignes de sécurité et des
instructions d’utilisation importantes relatives aux
chargeurs de batterie compatibles.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DEWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : Sous certaines conditions, si le
chargeur est branché dans la prise de
courant, il peut être court-circuité par
un matériau étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille,
les copeaux métalliques, la laine
70
d’acier, les feuilles d’aluminium ou les
accumulations de particules métalliques
doivent être tenus à distance des
cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il
n’y a pas de pack batterie dans la
cavité. Débranchez le chargeur avant de
le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et
ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur.
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
FRANÇAIS
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107 et DCB112 sont
compatibles avec les blocs batterie 10.8 V, 14.4 V et
18 V Li-Ion (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
et DCB185).
Les chargeurs DEWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour une utilisation la plus
simple possible.
Procédure de charge (fig. 2)
1. Brancher le chargeur dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie (f) dans le chargeur. Le voyant
rouge (charge) clignotera de façon continue
pour indiquer que le processus de charge a
commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
En charge
–– –– –– –– –– –– ––
Complètement rechargé ––––––––––––––––––––
Délai bloc chaud/froid
––– • ––– • ––– • –––
Remplacez le bloc
batterie
••••••••••••••
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112
En charge
–– –– –– –– ––
Complètement rechargé ––––––––––––––
*Délai bloc chaud/froid
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112 : Le voyant rouge
continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque
la batterie a retrouvé une température
appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement en
mode Charge. Cette fonctionnalité permet une durée
de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE LI-ION UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
des surcharges, surchauffes ou d’être complètement
déchargée.
71
FRANÇAIS
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie Li-Ion sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations..
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105°F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
72
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Transport
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
FRANÇAIS
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Batterie
Suspension de charge.
TYPE DE BATTERIE
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Le modèle DCH143 fonctionne avec des blocs
batterie de 14,4 V. Les modèles DCH243, DCH253,
DCH254, DCH273 et DCH274 fonctionnent avec des
blocs batterie de 18 V.
Les blocs batterie DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144 ou DCB145 (14,4 V) peuvent
être utilisés sur le modèle DCH143.
Les blocs batteries DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B ou
DCB185 (18 V) peuvent être utilisés sur les
modèles DCH243, DCH253, DCH254 DCH273
et DCH274.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et
40 ˚C.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Mettre la batterie au rebut
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
73
FRANÇAIS
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs
DEWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DEWALT appropriées avec un chargeur
DEWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
j. Symbole marteau-perforateur (mode percussion
rotative)
k. Symbole marteau (mode percussion
uniquement)
l. Porte-outil SDS Plus®
m. Manchon
n. Bouton de témoin de batterie
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
o. Couvercle antipoussière
p. Collier de blocage
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
q. Mandrin sans clé
r. Crochet de ceinture (DCH273, DCH274)
1 Marteau-perforateur sans fil
s. Contrôle actif de vibration (DCH273, DCH274)
1 Poignée latérale et tige de profondeur
t. Connexion électrique du système d’extraction
des poussières
1 Chargeur
1 Bloc batterie (D1, L1, M1, P1)
u. Bouton du Sélecteur de mode
2 Blocs batterie (D2, L2, M2, P2)
USAGE PRÉVU
3 Blocs batterie (D3, L3, M3, P3)
Vos perceuses à percussion sans fil DCH143,
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 et DCH274
ont été conçues pour les applications de perçage
et de perforation professionnelles, ainsi que pour les
applications de vissage et de burinage.
1 Mandrin sans clé (DCH254, DCH274)
1 Boîte de kit
1 Notice d’instructions
REMARQUE : blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors
du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 3, 7)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Interrupteur à variateur de vitesse
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou liquides inflammables.
Ces marteaux-perforateurs sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
b. Bouton vissage/dévissage
Sécurité électrique
c. Sélecteur de mode
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
d. Éclairage de travail (DCH143, DCH253,
DCH254, DCH273, DCH274)
e. Poignée latérale
f. Bloc batterie
g. Bouton de libération
h. Poignée principale
i. Symbole mèche (mode perforation rotative)
74
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
FRANÇAIS
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les Fiche technique). Le calibre minimum du
conducteur est de 1 mm2 et la longueur maximum
de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures, ne jamais appuyer
sur le bouton de libération de la batterie
sans retirer le bloc batterie. L’appui sur
le bouton de libération de la batterie
sans retirer le bloc batterie peut causer
la chute soudaine du bloc batterie.
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (f) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 3).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez
qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (g) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur
comme décrit dans la section du chargeur de
ce manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 3)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le
bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (n). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Interrupteur à vitesse variable
(fig. 1)
Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur à gâchette (a). Pour arrêter l’outil,
relâchez la gâchette. Votre outil est équipé d’un frein.
Le porte-outil s’arrêtera dès que l’interrupteur sera
complètement relâché.
La gâchette à variateur de vitesse vous permet de
sélectionner la meilleure vitesse pour une application
particulière. Plus vous appuyez sur la gâchette, plus
l’outil tourne rapidement. Pour augmenter la durée
de vie de l’outil, n’utiliser le variateur de vitesse que
pour le début du perçage ou pour les éléments
de fixation.
REMARQUE : L’utilisation continue dans la plage
à vitesse variable n’est pas recommandée. C’est à
éviter, car cela pourrait endommager l’interrupteur.
Poignée latérale (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, utiliser
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil avec sa
poignée latérale installée correctement.
Tout manquement à cette directive
pourrait faire que la poignée latérale
glisse pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner la perte du contrôle de celui-ci.
75
FRANÇAIS
Maintenir l’outil fermement à deux mains
pour un contrôle maximum.
La poignée latérale (e) s’accroche à l’avant du
carter d’engrenage et peut effectuer une rotation
à 360˚ degrés pour permettre d’être utilisée par un
gaucher ou un droitier. La poignée latérale doit être
suffisamment serrée afin de résister à la torsion
de l’outil si l’embout se coince ou se dérobe.
Assurez-vous d’agripper la poignée latérale en bout
de poignée pour pouvoir contrôler l’outil en cas
de blocage.
Pour desserrer la poignée latérale, tournez dans le
ses inverse des aiguilles d’une montre.
Bouton de marche avant/arrière
(fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : attendre que le
moteur soit complètement arrêté avant
de changer le sens de rotation.
Le bouton de marche avant/arrière (b) détermine le
sens de rotation de l’outil et sert aussi de bouton
de verrouillage.
Pour choisir la marche avant, dégagez la gâchette et
appuyez sur le bouton de marche avant/arrière sur
le côté droit de l’outil.
Pour choisir la marche arrière, dégagez la gâchette
et appuyez sur le bouton de marche avant/arrière
sur le côté gauche de l’outil.
La position centrale du bouton de commande
verrouille l’outil à l’arrêt. Pour changer la position
du bouton de commande, assurez-vous que la
gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : La première fois que l’outil tournera
après un changement de direction, un clic pourra
se faire entendre au démarrage. C’est normal et ne
représente en aucun cas une défaillance du produit.
Lampe de travail (fig. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Un éclairage de travail (d) se trouve sur l’avant de
l’outil. L’éclairage sera activé lorsque l’interrupteur
sera enfoncé. L’éclairage est activé lorsque la
gâchette est enfoncée et s’éteint automatiquement
20 secondes après avoir relâché la gâchette. Si la
gâchette reste enfoncée, l’éclairage reste allumé.
REMARQUE : l’éclairage sert à illuminer la surface
de travail à proximité et ne doit pas être utilisé
comme lampe torche.
76
Sélection du mode de
fonctionnement (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne pas
sélectionner le mode de fonctionnement
lorsque l’outil est en marche.
Votre outil est équipé d’un sélecteur de mode
séparé (c) pour passer entre les modes de
perforation rotatif, percussion rotative et
percussion uniquement.
Perforation rotative : pour le vissage et le
perçage dans l’acier, le bois et le plastique.
Percussion rotative : pour le perçage dans le
béton et la maçonnerie.
Percussion uniquement : pour le
burinage léger.
Avant de tourner le sélecteur de mode, enfoncez le
bouton du sélecteur de mode (u). Pour la perforation
rotative, tournez le sélecteur de mode (c) jusqu’à ce
que la flèche indique le symbole de mèche (i). Pour
le mode percussion rotative, alignez la flèche avec
le symbole du marteau-perforateur (j). Pour le mode
percussion uniquement, alignez la flèche avec le
symbole du marteau (k).
REMARQUE : le sélecteur de mode (c) doit être
en mode perforation rotative, percussion rotative ou
percussion uniquement à tout moment. Il n’existe
aucune autre position utilisable entre ces positions.
Contrôle actif de vibration (fig. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Le contrôle actif des vibrations neutralise les
vibrations de rebond du mécanisme de percussion.
En réduisant les vibrations sur les bras et les
mains, il permet une utilisation plus confortable
pendant plus longtemps et prolonge la durée
de vie de l’appareil. Pendant le fonctionnement,
un mécanisme à ressort compense la force des
vibrations. Ceci est perceptible par l’effet d’amorti
ressenti lorsqu’une pression est exercée sur l’outil.
Assurez-vous que le ressort est correctement mais
pas trop fermement inséré. Le mécanisme doit
permettre un certain «flottement».
Crochet de ceinture (fig. 1, 4)
DCH273, DCH274
Un crochet de ceinture (r) se trouve sous la poignée
principale (h) sur le côté gauche de l’outil. Pour sortir
le crochet de ceinture, tirez-le par le côté de l’outil.
Pour ranger le crochet de ceinture, renfoncez-le sur
le côté de l’outil. Le crochet pour ceinture (r) peut
FRANÇAIS
être aisément placé à gauche ou à droite de l’outil
pour s’adapter aux utilisateurs gauchers ou droitiers.
1. Dépliez le crochet de ceinture et retirez la vis
hexagonale située sous la poignée principale.
2. Tirez sur le crochet de ceinture pour le sortir de
l’appareil.
3. Réinsérez le crochet de ceinture du côté voulu
en l’enfonçant dans la fente.
REMARQUE : Sur certains modèles, il se peut
que la fente soit recouverte d’un autocollant.
Vous pouvez soit retirer ce sticker soit le
transpercer pour accéder à la fente.
4. Réinsérez la vis hexagonale et vissez la
fermement.
Si l’utilisation du crochet n’est pas du tout
nécessaire, vous pouvez carrément le retirer.
Porte-outil SDS Plus® (fig. 5)
Pour insérer une mèche ou un burin, insérez la tige
de la mèche d’environ 19 mm (3/4») dans le porteoutil SDS Plus® (l). Poussez et tournez la mèche
jusqu’à ce qu’elle se bloque en position. La mèche
sera maintenue fermement.
Pour libérer la machine, tirez le manchon (m) vers
l’arrière et retire la mèche.
Remplacement du porte-outil SDS
Plus® par le mandrin sans clé (fig. 7)
DCH254, DCH274
1. Tournez le collier de verrouillage (o) en
position de déblocage et sortez le porte-outil
SDS Plus® (l).
2. Poussez le mandrin sans clé (q) sur la broche
et tournez le collier de verrouillage en position
de blocage.
3. Pour remplacer le mandrin sans clé par le
porte-outil SDS Plus®, retirez d’abord le
mandrin sans clé de la même manière que pour
le retrait du porte-outil SDS Plus®. Remplacez
ensuite le porte-outil SDS Plus® de la même
manière que pour le placement du mandrin
sans clé.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais
des mandrins standard en mode de
percussion rotative.
Limiteur de couple
Deux types de limiteur de couple différents sont
installés. Les modèles DCH143, DCH243, DCH253
et DCH254 disposent d’un limiteur de couple
mécanique, les modèles DCH273 et DCH274
disposent eux d’un limiteur de couple électronique.
En cas de blocage d’un foret, l’entraînement de
la tige de ce foret est interrompu. Sur les modèles
dotés d’un embrayage mécanique, l’activation
de ce dernier est indiqué par un cliquetis et de
fortes vibrations. Si l’embrayage électronique
se déclenche, le moteur s’allume et s’éteint de
façon répétée pendant quelques secondes pour
reproduire l’effet de retour associé à l’embrayage
mécanique. Relâchez et enfoncez la gâchette pour
ré-enclencher la transmission.
Du fait des forces qui en résultent, tenez toujours
l’outil à deux mains et gardez une posture ferme.
Système d’extraction des poussières
(fig. 1)
Un système intégré, dédié à l’extraction des
poussières (D25303DH) est disponible et il peut être
acheté séparément.
Pour fonctionner, le D25303DH utilise une
connexion électrique (t) sur la perceuse à
percussion.
Les modèles de perceuse à percussion DCH253,
DCH254 (TYPE 2 uniquement), DCH273 et
DCH274 sont équipés de cette connexion
électrique (t).
REMARQUE : Le D25303DH n’est pas compatible
avec les modèles DCH143, DCH243 ou les versions
TYPE 1 des modèles DCH253 et DCH254.
Le DCH274 est disponible en version complète
avec un D25303DH et une boîte d’accessoires plus
nombreux comme le DCH275.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT :
• Toujours respecter les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
• Se renseigner sur l’emplacement des
tuyauteries et des câblages.
• Appliquer une force modérée (environ
5 kg) sur l’outil. Une pression
excessive n’accélère pas le perçage
mais altère la performance de l’outil et
risque de réduire sa durée de vie.
• En travaillant, éviter d’enfoncer le foret
trop loin pour ne pas endommager le
capuchon protecteur (o).
• Tenez toujours l’outil fermement à
deux mains et restez à distance
raisonnable pour votre sécurité. Utilisez
toujours l’outil avec la poignée latérale
en place.
77
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce ou
tout accessoire.
Position correcte des mains
(fig. 1, 6)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée en figure 6.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de
sa part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée principale (h), et l’autre sur la poignée
latérale (e).
Perçage (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors tension
et débranchez-le de sa source
d’alimentation avant de procéder à des
réglages ou de retirer/d’installer des
accessoires ou des pièces de fixation.
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
les risques de blessures corporelles,
veillez TOUJOURS à ce que la
pièce à travailler soit retenue ou fixée
solidement. Si le matériau à percer est
mince, appuyez-le sur un bloc de bois
pour éviter d’endommager le matériau.
PERÇAGE AVEC PERCUSSION (FIG. 1)
–
Inserez un adaptateur de mandrin/ensemble
de mandrin (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273). Des adaptateurs SDS Plus® avec
une section filetée sont disponibles pour
le montage de mandrins de 10 ou 13 mm
afin de permettre l'utilisation de forets à
queue cylindrique.
–
Remplacez le porte-outil SDS Plus® par le
mandrin sans clé (DCH254, DCH274).
3. Procédez comme pour le perçage
avec percussion.
AVERTISSEMENT : n'utilisez jamais de
mandrins standard en mode de perçage
à percussion.
VISSAGE (FIG. 1)
1. Positionnez le commutateur de mode (c) sur
« perçage sans percussion ».
2. Sélectionnez le sens de rotation.
3. Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
– Insérez un adaptateur de vissage SDS
Plus® pour embouts à queue hexagonale
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
– Remplacez le porte-outil SDS Plus® par le
mandrin sans clé (DCH254, DCH274).
4. Introduisez l'embout de vissage adapté.
Pour une vis à tête fendue, utilisez toujours des
embouts à douille de centrage.
5. Appuyez doucement sur l'interrupteur à
variateur (a) pour éviter que la tête de vis soit
endommagée. En rotation gauche (LH),
la vitesse de l'outil se réduit automatiquement
pour faciliter le retrait de la vis.
6. Lorsque la vis est au ras de la pièce à ouvrer,
relâchez l‘interrupteur à variateur pour éviter que
la tête de vis ne se noie dans la pièce à ouvrer.
BURINAGE (FIG. 1)
1. Positionnez le commutateur de mode (c) sur
« perçage avec percussion ».
1. Positionnez le commutateur de mode (c) sur
« percussion seulement ».
2. Insérez le foret approprié. Pour les meilleurs
résultats, utilisez des forets carbure.
2. Insérez le burin approprié et vérifiez
son blocage.
3. Ajuster la poignée latérale (e).
3. Ajuster la poignée latérale (e).
4. Marquez l'endroit où le trou va être percé.
4. Mettez l'outil en marche et commencez
à travailler.
5. Placez le foret à l'endroit marqué et mettez
l'outil en marche.
PERÇAGE SANS PERCUSSION (FIG. 1)
1. Positionnez le commutateur de mode (c) sur
« perçage sans percussion ».
2. Suivez l'une des instructions indiquées ci-après
en fonction de l'application :
78
Après avoir passé du mode de burinage à un mode
de rotation, il est parfois nécessaire de faire marcher
le moteur un instant afin d'aligner les rouages.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT :
• Ne pas utiliser cet outil pour mélanger
ou pomper des liquides inflammables
ou explosifs tels que l'essence,
l'alcool, etc.
• Ne pas malaxer ou agiter des
liquides inflammables marqués
en conséquence.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le marteau électro-pneumatique ne peut être réparé
par l’utilisateur. Faites-le réviser par un réparateur
agréé par DEWALT après les 40 premières heures de
travail. Au cas où un problème se manifesterait plus
tôt, contactez votre service DEWALT agréé.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute
saleté ou graisse de la surface externe
du chargeur à l’aide d’un chiffon ou
d’une brosse non métallique douce.
Ne pas utiliser d’eau ou tout autre
nettoyant liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Plusieurs types de forets et d’adaptateurs de
vissage SDS Plus® sont disponibles en option.
Les accessoires et fixations employés doivent être
régulièrement lubrifiés autour de la garniture
SDS Plus®.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide
d’air comprimé chaque fois que les
orifices d’aération semblent s’encrasser.
Porter systématiquement des lunettes
de protection et un masque antipoussières homologués au cours de
cette procédure.
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de
collecte sélective.
79
FRANÇAIS
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
80
ITALIANO
TASSELLATORE ELETTROPNEUMATICO A BATTERIA A
USO INTENSIVO DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione del prodotto fanno di
DEWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Colpi senza carico per min
Energia a impatto singolo (EPTA 05/2009)
Max, capacità di foratura
acciaio/legno/calcestruzzo
Mandrino
Diametro collare
Tipo batterie
Peso (senza pacco batteria)
DCH143
14.4
1
400
0–1100
0–4350
2.0
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
mm 10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.4
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
VDC
W
min-1
bpm
J
mm
kg
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-6:
LPA (livello pressione sonora delle emissioni) dB(A)
86
86
86
LWA (livello potenza sonora)
dB(A)
97
97
97
KWA (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
3
3
3
Foratura nel calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,
m/s²
HD =
Incertitude K =
m/s²
Scalpellatura
Valore di emissione delle vibrazioni
m/s²
ah,Cheq =
Incertitude K =
m/s²
Foratura nel metallo
Valore di emissione delle vibrazioni
m/s²
ah,D =
Incertitude K =
m/s²
Avvitamento
Valore di emissione delle vibrazionie ah = m/s²
Incertitude K =
m/s²
6.6
7.4
6.6
6.6
6.6
6.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
5.4
6.0
5.4
5.4
5.4
5.4
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato con un test standard
fornito in EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può essere utilizzato per una
valutazione preliminare dell’esposizione.
81
ITALIANO
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
Pacco batteria
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Tipo batterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
Tensione
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Capacità
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Pacco batteria
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Tipo batterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tensione
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Capacità
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Peso
Fusibili:
Europa
kg
Utensili a 230 V
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
82
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ITALIANO
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/EC e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ingegneria
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
31.10.2014
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere
attentamente le avvertenze e le
istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scosse elettriche, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono
gli incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla
pioggia o all’umidità. L’ingresso di acqua
in un elettroutensile aumenta il rischio di
scosse elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare,
tirare o scollegare l’elettroutensile.
Tenere il cavo al riparo da calore, olio,
spigoli o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scosse
elettriche aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
83
ITALIANO
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali elettroutensili potrebbe provocare gravi
lesioni personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche
quali mascherine per la polvere, scarpe
antiscivolo, elmetti o cuffie protettive, in
condizioni opportune consente di ridurre le
lesioni personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle
situazioni impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati
alla polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
84
b)
c)
d)
e)
f)
g)
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo e
spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile che non
possa essere controllato con l’interruttore è
pericoloso e deve essere riparato.
Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone
non addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
ITALIANO
c)
d)
Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per tassellatori
• Indossare protezioni acustiche. L’esposizione
al rumore può causare danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie fornite
con l’apparato. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Sostenere gli apparati elettrici con supporti
aventi superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui l’accessorio di taglio
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti.
Il contatto con un cavo sotto tensione trasmette
la corrente elettrica alle parti metalliche
dell’apparato e potrebbe provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Utilizzare morse o altre attrezzature adatte
per sostenere e bloccare il pezzo in
lavorazione su un supporto stabile. Il pezzo
da lavorare tenuto con le mani o contro il
proprio corpo è instabile e può far perdere il
controllo dell’apparato.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. Le operazioni di
percussione possono emettere schegge. Tali
schegge possono causare danni permanenti
alla vista. Indossare una mascherina antipolvere
o un respiratore per operazioni che generano
polveri. La maggior parte delle applicazioni
richiede l’utilizzo di protezioni acustiche.
• Impugnare saldamente l’apparato,
sempre. Non tentare di azionare l’apparato
sostenendolo con una mano sola. Si
consiglia di utilizzare sempre l’impugnatura
laterale. Azionare questo apparato con una
mano sola causa la perdita di controllo. Anche
lo sfondamento o l’impatto con materiali
duri come ad esempio sbarre può essere
pericoloso. Stringere saldamente l’impugnatura
laterale prima dell’utilizzo.
• Non azionare l’apparato per lunghi periodi
senza interruzioni. Le vibrazioni causate
dall’azionamento del martello possono essere
dannose a mani e braccia. Indossare guanti
per fornire ulteriore smorzamento e limitare
l’esposizione effettuando frequenti pause.
• Non ricondizionare le punte da soli.
Il ricondizionamento degli scalpelli deve essere
eseguito da un tecnico autorizzato. Gli scalpelli
non correttamente ricondizionati possono
causare lesioni.
• Indossare i guanti quando l’apparato
è in funzione o mentre si sostituiscono
gli accessori. Le parti in metallo esposte
dell’apparato e gli accessori possono diventare
roventi durante il funzionamento. Pezzi di piccole
dimensioni di materiale frantumato possono
provocare danni alle mani nude.
• Non posare mai l’apparato finché
l’accessorio non si sia completamente
arrestato. Le punte ancora in movimento
potrebbero causare lesioni.
• Non utilizzare il martello per rimuovere
eventuali accessori incastrati. Frammenti
di metallo o schegge di materiale possono
staccarsi e causare lesioni.
• Gli scalpelli leggermente consumati possono
essere affilati tramite molatura.
• Tenere il cavo elettrico lontano dalla punta
rotante. Non avvolgere il cavo attorno a
nessuna parte del corpo. Un cavo elettrico
avvolto intorno alla punta rotante può causare
lesioni personali e la perdita di controllo.
Altri rischi
I seguenti rischi riguardano l'utilizzo dei trapani
a rotopercussione:
– Lesioni causate dal contatto con parti in
rotazione o calde dell'elettroutensile.
L'adozione delle norme di sicurezza pertinenti
e l'installazione di dispositivi di sicurezza non
consentono comunque di eliminare tutti i rischi
correlati, ovvero:
– Diminuzione dell'udito.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante
la sostituzione degli accessori.
85
ITALIANO
– Rischi per la salute causati dall'inalazione
di polveri generate da lavori eseguiti su
calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato
e batteria.
Esempio:
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per caricatori compatibili.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
86
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
ITALIANO
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107 e DCB112 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da
10,8 V, 14,4 V e 18 V ((DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184,
DCB184B e DCB185).
I caricabatteria DEWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Innestare il caricabatterie in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (f) nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di ricarica
Indicatori di carica: DCB105
in carica
–– –– –– –– –– –– ––
carica completata
––––––––––––––––––––
ritardo pacco caldo/
freddo
––– • ––– • ––– • –––
sostituire il pacco
batteria
••••••••••••••
Indicatori di carica: DCB107, DCB112
in carica
–– –– –– –– ––
carica completata
––––––––––––––
ritardo pacco caldo/
freddo*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: La spia rossa
continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante
questa operazione. Una volta che la batteria
avrà raggiunto una temperatura adeguata,
la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria
riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la
temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima
durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
87
ITALIANO
SOLO PACCHI BATTERIA LI-ION
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione Elettronico.
In tal caso, riporre la batteria Li-Ion sul caricatore
finché non è completamente carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40 ˚C
(105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
88
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
ITALIANO
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare un
corto circuito.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Batteria in carica.
Pacco batteria
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
TIPO BATTERIE
Il modello DCH143 funziona con batterie da 14,4 volt.
I modelli DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 e
DCH274 funzionano con batterie da 18 V.
I pacchi batteria DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144 o DCB145 (14,4 V) possono
essere utilizzati sul DCH143.
I pacchi batteria DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B o
DCB185 (18 V) possono essere utilizzati sul
DCH243, DCH253, DCH254 DCH273 e DCH274.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
89
ITALIANO
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DEWALT con un caricabatteria
DEWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
j. Simbolo foratura a percussione (modalità
percussione rotativa)
k. Simbolo del martello (modalità solo percussione)
l. Portapunte SDS Plus®
m. Manicotto
n. Pulsante dell’indicatore di carburante
o. Coperchio per la polvere
p. Collare di bloccaggio
q. Mandrino autoserrante
Contenuto della confezione
r. Gancio per cinghia (DCH273, DCH274)
La confezione contiene:
s. Controllo attivo delle vibrazioni (DCH273,
DCH274)
1 Tassellatore elettropneumatico a batteria
1 Impugnatura laterale e asta di profondità
1 Caricabatteria
1 Pacco batteria (D1, L1, M1, P1)
t. Collegamento elettrico del sistema di
aspirazione della polvere
u. Pulsante di selezione della modalità
2 Pacchi batteria (D2, L2, M2, P2)
DESTINAZIONE D’USO
3 Pacchi batteria (D3, L3, M3, P3)
I tassellatori elettropneumatici a batteria DCH143,
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 e DCH274
sono stati progettati per eseguire in modo
professionale foratura, tassellatura, avvitamento e
per scheggiatura leggera.
1 Mandrino autoserrante (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1 Manuale d’istruzioni
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, è bene leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1, 3, 7)
AVVERTENZA: non modificare
l’utensile o alcuna parte di esso.
Ciò potrebbe causare a danni o a
lesioni personali.
a. Interruttore a velocità variabile
b. Pulsante avanti/indietro
c. Selettore di modalità
d. Torcia (DCH143, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274)
e. Impugnatura laterale
f. Pacco batteria
g. Pulsante di rilascio
h. Impugnatura principale
i. Simbolo della punta del trapano (modalità
foratura rotativa)
90
NON utilizzare in ambienti umidi o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
Questi tassellatori elettropneumatici sono apparati
elettrici per uso professionale.
NON CONSENTIRE ai bambini di avvicinarsi
all’utensile. Se inesperti, non utilizzare questo
utensile previa sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare
con un’unica tensione. Verificare sempre che
la tensione del blocco batteria corrisponda alla
tensione sulla targhetta. Verificare inoltre che la
tensione del caricabatteria corrisponda a quella della
rete elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
ITALIANO
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
CH
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (g)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di
questo manuale.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 3)
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Uso di una prolunga
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i Dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall’utensile (fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, non premere mai il pulsante di
rilascio della batteria senza rimuovere
il pacco batteria. La pressione del
pulsante di rilascio della batteria senza
rimuovere il pacco batteria può causare
la caduta improvvisa del pacco batteria.
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (f) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 3).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (n). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore di azionamento a
velocità variabile (fig. 1)
Per accendere l’utensile premere l’interruttore
a grilletto (a). Per spegnere l’utensile rilasciare
l’interruttore a grilletto. L’utensile è dotato di freno.
Il portapunte si arresta non appena l’interruttore di
azionamento viene rilasciato completamente.
L’interruttore a velocità variabile permette di
selezionare la velocità più adatta al tipo di
applicazione che si sta eseguendo. Più si
preme l’interruttore, maggiore sarà la velocità di
funzionamento dell’apparato. Per massimizzare la
durata dell’apparato, utilizzare la velocità variabile
solamente per fori di partenza o di fissaggio.
NOTA: l’utilizzo prolungato a velocità variabile è
sconsigliato. Ciò potrebbe danneggiare l’interruttore
e deve essere evitato.
Impugnatura laterale (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, utilizzare SEMPRE
l’utensile con l’impugnatura laterale
installata correttamente. In caso
contrario l’impugnatura potrebbe
91
ITALIANO
scivolare durante il funzionamento
causando la perdita di controllo
dell’utensile. Afferrare l’utensile con
entrambe le mani per aumentare
il controllo.
L’impugnatura laterale (e) si aggancia alla parte
anteriore dello scomparto cambio marce e può
essere ruotata per permettere l’uso con la mano
destra o sinistra. L’impugnatura laterale deve
essere stretta a sufficienza per resistere all’azione
di torsione dell’apparato, in caso di grippaggio
o blocco dell’accessorio. Assicurarsi di afferrare
l’impugnatura laterale all’estremità opposta per
controllare l’utensile in fase di stallo.
Per allentare l’impugnatura laterale, ruotare in senso
anti-orario.
Pulsante avvitamento/svitamento
(fig. 1, 2)
AVVERTENZA: attendere sempre che il
motore sia completamente fermo prima
di invertire il senso di rotazione.
Il pulsante avvitamento/svitamento (b) determina la
direzione di rotazione della punta dell’utensile e viene
inoltre utilizzato come pulsante di blocco.
Per selezionare la rotazione diretta, rilasciare
l’interruttore a grilletto e premere il pulsante di
avvitamento/svitamento sul lato destro dell’utensile.
Per selezionare la rotazione inversa, rilasciare
l’interruttore a grilletto e premere il pulsante di
avvitamento/svitamento sul lato destro dell’utensile.
La posizione centrale del pulsante di controllo blocca
l’utensile in posizione spenta. Quando si modifica la
posizione del pulsante di controllo assicurarsi di aver
rilasciato il grilletto.
NOTA: La prima volta che l’utensile viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è
possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
Questa è una condizione normale e non indica la
presenza di problemi.
Luce di lavoro (fig. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
C’è una torcia (d) situata sul davanti dell’apparato.
La torcia viene attivata appena si preme l’interruttore
di azionamento. La torcia viene attivata quando si
preme l’interruttore di azionamento e si spegnerà
automaticamente 20 secondi dopo che l’interruttore
di azionamento è stato rilasciato. Se l’interruttore
di azionamento rimane premuto, la torcia
rimarrà accesa.
92
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata
di lavoro e non deve essere usata come torcia
per illuminazione.
Selezione della modalità di
funzionamento (fig. 1)
AVVERTENZA: non selezionare la
modalità di funzionamento quando
l’utensile è in funzione.
L’apparato è dotato di un selettore di modalità
separato (c) per passare dalla foratura rotativa,
alla foratura a percussione rotativa e alla
sola percussione.
Foratura rotativa: per avvitatura, lavorisu
acciaio, legno e plastica.
Foratura a percussione: per lavori
sucalcestruzzo e muratura.
Solo martellamento: per scalpellaturaleggera.
Prima di tentare di ruotare il pulsante di selezione
della modalità, premere il pulsante di selezione
della modalità (u). Per la foratura rotativa, ruotare il
selettore di modalità (c) finché la freccia non punta
al simbolo della punta del trapano (i). Per la modalità
foratura a percussione rotativa, allineare la freccia
al simbolo del martello a percussione (j). Per la
modalità di solo martellamento, allineare la freccia al
simbolo del martello (k).
NOTA: il selettore di modalità (c) deve sempre
trovarsi in modalità foratura rotativa, foratura a
percussione rotativa o solo martellamento. Non vi
sono posizioni di funzionamento tra l’una e l’altra.
Controllo attivo delle vibrazioni
(fig. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Il controllo attivo delle vibrazioni neutralizza
levibrazioni di rimbalzo dal meccanismo del
tassellatore. Riducendo le vibrazioni sulla mano e sul
braccio,permette un uso più confortevole per periodi
maggiori di tempo ed aumenta la durata dell’unità.
Durante il funzionamento, un meccanismo a molla
controbilancia le forze di vibrazione. Questa può
essere rilevata dall’effetto ammortizzante quando
viene applicata pressione sull’apparato. Assicurarsi
che la molla sia innestata, ma non troppo
saldamente. Il meccanismo deve essere lasciato
libero di “muoversi.”
ITALIANO
Gancio per la cinghia (Fig. 1, 4)
DCH273, DCH274
Un gancio per la cinghia (r) è montato al di sotto
dell’impugnatura principale (h) sul lato sinistro
dell’apparato. Per estendere la cinghia, estrarla dal
lato dell’apparato. Per riporre la cinghia, spingerla
indietro a filo con il lato dell’apparato. Il gancio per
la cinghia (r) può essere posizionato a sinistra o a
destra dell’apparato per adattarsi agli utenti mancini
o destrorsi.
1. Posizionare il gancio della cinghia in posizione
estesa e rimuovere la vite a testa esagonale
che si trova sul lato inferiore dell’impugnatura
principale.
2. Estrarre il gancio della cinghia fino a quando
non si sgancia dall’unità.
3. Reinserire il gancio della cinghia nel lato
desiderato e spingerlo nella scanalatura.
NOTA: su alcuni modelli, la scanalatura può
essere coperta con un adesivo. Rimuovere
l’adesivo o perforarlo per esporre la scanalatura
al di sotto.
4. Reinserire la vite esagonale e serrarla
saldamente.
Se non si desidera utilizzarle il gancio, è possibile
rimuoverlo completamente.
®
Portapunte SDS Plus (fig. 5)
Per inserire la punta di un trapano o di uno scalpello,
inserire la punta di perforazione di circa 19 mm (3/4")
nel portapunte SDS Plus® (l). Spingere e ruotare la
punta finché non si blocca in posizione. La punta
verrà tenuta saldamente.
Per rilasciare la punta, tirare il manicotto (m)
all’indietro e rimuovere la punta.
Sostituzione del portapunte SDS
Plus® con il mandrino senza chiave
(fig. 7)
DCH254, DCH274
Plus® seguendo la stessa procedura usata per
sostituire il mandrino senza chiave.
AVVERTENZA: non impiegare mai
mandrini standard nel modo operativo
di foratura con percussione.
Limitatore di coppia
Vi sono diverse tipologie di limitatori di coppia
montati. I modelli DCH143, DCH243, DCH253 e
DCH254 hanno un limitatore di coppia meccanico
montato, mentre quello sui modelli DCH273 e
DCH274 è di tipo elettronico.
In caso di inceppamento di una punta da
trapano, la trasmissione al mandrino del trapano
viene interrotta. Sulle unità dotate di una frizione
meccanica l’indicazione di attivazione della frizione
sarà un suono sibilante udibile insieme a una
maggiore vibrazione. Se la frizione elettronica
si attiva, il motore viene ripetutamente acceso
e spento per alcuni secondi per replicare il
meccanismo di rimando associato ad una frizione
meccanica. Rilasciare e premere il grilletto per
innestare nuovamente la trasmissione.
A causa delle forze risultanti, tenere sempre
l’apparato con entrambe le mani e adottare una
posizione stabile.
Sistema di aspirazione delle polveri
(fig. 1)
Un apposito sistema di aspirazione delle polveri
integrato (D25303DH) è disponibile e può essere
acquistato separatamente.
Per il funzionamento, il modello D25303DH
utilizza un collegamento elettrico (t) al tassellatore
elettropneumatico.
I modelli dei tassellatori elettropneumatici DCH253,
DCH254 (solo TIPO 2), DCH273 e DCH274 sono
dotati di un collegamento elettrico (t).
NOTA: il modello D25303DH non è compatibile
con le versioni DCH143, DCH243 o di TIPO 1 dei
modelli DCH253 e DCH254.
1. Ruotare il collare di bloccaggio (p) fino alla
posizione di sblocco ed estrarre il portapunte
SDS Plus® (l).
Il modello DCH274 è fornito insieme al modello
D25303DH e a un kit box completo come il modello
DCH275.
2. Spingere il mandrino senza chiave (q)
sull’albero e ruotare il collare di bloccaggio fino
a bloccarlo.
FUNZIONAMENTO
3. Per sostituire il mandrino senza chiave con
il portapunte SDS Plus® smontare prima il
mandrino senza chiave seguendo la stessa
procedura usata per rimuovere il portapunte
SDS Plus®. Poi riposizionare il portapunte SDS
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
93
ITALIANO
• Accertarsi di non forare in prossimità
di tubi o fili elettrici.
• Esercitare una pressione adeguata
sull’utensile (circa 5 kg). La pressione
eccessiva non solo non aumenta la
velocità di foratura ma diminuisce
anche la durata dell’utensile.
• Per non danneggiare il parapolvere (o),
si eviti di trapanare o di spingere
l’elettroutensile troppo a fondo.
• Impugnare sempre l’elettroutensile
con entrambe le mani e garantire
una posizione sicura . Far
funzionare sempre l’elettroutensile
con l’impugnatura laterale
montata correttamente.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni
o accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 1, 6)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato in figura 6.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’impugnatura principale (h),
mentre l’altra sull’impugnatura laterale (e).
Funzionamento del trapano (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e scollegarlo dall’alimentazione
elettrica prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimuovere/installare
un accessorio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, accertarsi
SEMPRE che il pezzo sia stato
ancorato o fissato perfettamente.
Durante la foratura di materiali di
piccolo spessore utilizzare un blocco
di legno come supporto per evitare di
danneggiare il materiale.
94
FORATURA CON PERCUSSIONE (FIG. 1)
1. Mettere il selettore di modalità (c) in posizione di
"foratura a percussione".
2. Inserire la punta appropriata. Per ottenere i
migliori risultati impiegare punte al carburo di
alta qualità.
3. Regolare l'impugnatura laterale (e).
4. Fare un segno laddove si intende praticare
il foro.
5. Collocare la punta sull'area prescelta e
accendere l'elettroutensile.
FORATURA CON ROTAZIONE (FIG. 1)
1. Mettere il selettore di modalità (c) in posizione di
"foratura rotativa".
2. Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
– Installare il gruppo mandrino / adattatore
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Sono disponibili speciali adattatori SDS Plus®
a sezione filettata per mandrini standard da
10 o 13 mm che consentono di impiegare
punte a gambo rettilineo.
– Sostituzione del portapunte SDS Plus® con il
mandrino senza chiave (DCH254, DCH274)
3. Procedere come descritto per la foratura
con percussione.
AVVERTENZA: non impiegare mai
mandrini standard nel modo operativo di
foratura con percussione.
AVVITATURA (FIG. 1)
1. Mettere il selettore di modalità (c) in posizione di
"foratura rotativa".
2. Selezionare il senso di rotazione.
3. Attenersi, tra le istruzioni successive, a quelle
pertinenti all'elettoutensile in uso:
–
Inserire lo speciale adattatore di avvitatura
SDS Plus® per le applicazioni con punte di
avvitatura esagonali (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273).
– Sostituzione del portapunte SDS Plus® con il
mandrino senza chiave (DCH254, DCH274)
4. Inserire la punta di avvitatura adatta. Per
l'avvitatura/svitatura di viti a testa con
intaglio, impiegare sempre punte provviste di
manicotto instradatore.
5. Premere dolcemente il grilletto a velocità
variabile (a) per evitare di danneggiare la testa
della vite. Durante la rotazione all'indietro
(sinistrorsa) la velocità di rotazione viene
ITALIANO
automaticamente ridotta per facilitare la
rimozione della vite.
6. Quando la vite è a filo con il pezzo da lavorare,
rilasciare l'interruttore a velocità variabile per
evitare che la testa della vite penetri nel pezzo
da lavorare.
SCALPELLATURA (FIG. 1)
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna
ulteriore lubrificazione.
1. Mettere il selettore di modalità (c) in posizione di
"solo martellamento".
2. Inserire lo scalpello adatto e verificare che sia
correttamente bloccato.
3. Regolare l'impugnatura laterale (e).
4. Accendere l'elettroutensile e iniziare a lavorare.
Dopo aver commutato per passare da percussione
a foratura potrebbe essere necessario far girare
brevemente il motore per consentire l'innesto
degli ingranaggi.
AVVERTENZA:
• Non impiegare il presente
elettroutensile per miscelare o
pompare fluidi altamente combustibili
o esplosivi (benzin, alcool, ecc.).
• Non utilizzare per miscelare o agitare
liquidi infiammabili indicati come tali.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una manutenzione
minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’apparato e sottoporlo a
pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo utensile non possono essere realizzate
dall’utente. Portare l’utensile da un riparatore
autorizzato DEWALT dopo circa 40 ore d’uso. Se
sorgono problemi prima di questo termine, rivolgersi
ad un riparatore DEWALT autorizzato.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la
polvere dall’alloggiamento con aria
compressa, non appena vi sia sporco
visibile all’interno e intorno alle prese
d’aria di ventilazione. Quando si
esegue questa procedura indossare
occhiali di protezione e mascherine
antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto
vanno utilizzati solo gli accessori
raccomandati DEWALT.
Sono disponibili come accessori opzionali vari tipi
di scalpelli e punte da trapano SDS Plus®.
95
ITALIANO
Gli accessori e le prolunghe utilizzati devono
essere lubrificati regolarmente; in particolare gli
accessori SDS Plus®.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere
sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici.
Smaltirlo tramite la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto
di DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
96
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le batterie Li-Ion, NiCd e NiMH sono riciclabili.
Consegnarle al proprio concessionario o presso
un’apposita stazione di riciclaggio. Le batterie
raccolte verranno riciclate o smaltite in modo
appropriato.
NEDERLANDS
SNOERLOZE ROTERENDE HAMERBOOR VOOR ZWARE
TOEPASSINGEN DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Tipo
Vermogen
Toerental, onbelast
Slagen per min onbelast
Enkelvoudige slagkracht (EPTA 05/2009)
Boorcapaciteit
in staal/hout/beton
Boorkop
Kraagdiameter
Accutype
Gewicht (zonder accu)
DCH143
14.4
1
400
0–1100
0–4350
2.0
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
mm 10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
®
®
®
®
®
VDC
W
min-1
bpm
J
SDS Plus
mm
54
Li-Ion
kg
2.5
SDS Plus
54
Li-Ion
2.4
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6:
L PA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
86
86
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
97
97
KWA (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau) dB(A)
3
3
Boren in beton
Vibratie-emissiewaarde ah, HD =
onzekerheid K =
Beitelen
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq =
onzekerheid K =
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D =
onzekerheid K =
Schroeven draaien
Vibratie-emissiewaarde ah =
onzekerheid K =
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Het in dit informatieblad gegeven trillingsuitstootniveau werd gemeten in overeenstemming met een in EN
60745 gegeven gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om een stuk gereedschap met een ander
te vergelijken. Het kan worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van blootstelling.
97
NEDERLANDS
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de
hele werkperiode.
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie
van werkpatronen.
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
Accu
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Accutype
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
Spanning
VDC
Capaciteit
Ah
3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
Gewicht
kg
0.53
0.30
0.54
0.30
0.52
0.30
Accu
Accutype
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Spanning
VDC
18
18
18
18
18
18
18
18
Capaciteit
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Gewicht
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij
benadering van accu’s
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Gewicht
Zekeringen:
Europa
kg
230 V-gereedschap
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
98
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
0,29
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk
letsel optreedt die, indien niet
voorkomen, schade aan goederen
kan veroorzaken.
Wijst op risico van een
elektrische schok.
NEDERLANDS
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-6.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via
het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.10.2014
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in
een geschikt stopcontact. Pas de
stekker op geen enkele manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers met
een geaard elektrisch werktuig.
Ongemodificeerde stekkers en bijpassende
stopcontacten verminderen het risico van
elektrische schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik
dan een voeding beschermd door
een RCD (residustroomapparaat). Het
gebruik van een RCD verlaagt het risico van
elektrische schokken.
99
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van
een elektrisch werktuig kan leiden tot
ernstig letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
100
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken
van die waarvoor het werktuig bedoeld
is, zou een gevaarlijke situatie tot gevolg
kunnen hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan
een risico op verwondingen en brand tot
gevolg hebben.
NEDERLANDS
c)
d)
Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor roterende
klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Houd elektrisch gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het gereedschap
in contact kan komen met verborgen
bedrading. Contact met bedrading die onder
stroom staat zal metalen onderdelen van het
gereedschap onder stroom zetten en hierdoor
kan de gebruiker een elektrische schok krijgen.
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Boorhandelingen
zorgen ervoor dat splinters rondvliegen.
Rondvliegende deeltjes kunnen leiden tot
permanente beschadiging van uw ogen.
Draag een stofmasker of gasmasker bij
toepassingen waarbij stof wordt gegenereerd.
Gehoorbescherming kan noodzakelijk zijn bij de
meeste toepassingen.
• Houd het gereedschap te allen tijde stevig
vast. Probeer dit gereedschap niet te
gebruiken zonder dat u het met beide
handen vasthoudt. Het wordt aanbevolen dat
u de zijhandgreep te alleen tijde gebruikt. Als
u dit gereedschap met één hand vasthoudt,
verliest u er de controle over. Het breken door
of tegenkomen van harde materialen zoals
gewapend beton kan ook gevaarlijk zijn. Maak
de zijhandgreep voor gebruik stevig vast.
• Gebruik dit gereedschap niet gedurende
lange tijd. De trilling die door de
hamerbeweging wordt veroorzaakt kan
schadelijk voor uw handen en armen zijn.
Gebruik handschoenen voor extra bescherming
en beperk blootstelling door regelmatig pauzes
in te lassen.
• Herstel zelf geen boorstukken. Het herstellen
van een beitel dient door een erkend vakman
te worden gedaan. Onjuist herstelde beitels
kunnen tot letsel leiden.
• Draag handschoenen als u het gereedschap
bedient of boorstukken verwisselt. De
metalen delen waartoe u toegang hebt op
het gereedschap en de boorstukken kunnen
tijdens de bediening extreem heet worden.
Kleine delen gebroken materiaal kunnen blote
handen beschadigen.
• Leg het gereedschap nooit neer voordat
het boorstuk volledig tot stilstand is
gekomen. Bewegende boorstukken kunnen
letsel veroorzaken.
• Sla niet op vast zittende boorstukken
met een hamer om ze los te krijgen.
Metaalfragmenten of materiaalsplinters kunnen
loskomen en letsel veroorzaken.
• Licht versleten beitels kunnen
worden scherpgeslepen.
• Houd het stroomsnoer uit de buurt van het
ronddraaiende boorstuk. Wikkel het snoer
niet om enig lichaamsdeel. Een elektrisch
stroomsnoer dat rond een draaiend boorstuk
is gewikkeld kan persoonlijk letsel en het verlies
van controle veroorzaken.
Restrisico's
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik
van boorhamers:
– Verwonding door het aanraken van roterende
delen of the hete delen van de machine.
101
NEDERLANDS
Ondanks de van toepassing zijnde
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde restrisico's aanwezig.
Dit zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor klemmen van de vingers bij het
verwisselen van het accessoire.
– Gezondheidsrisico door het inademen van stof,
met name bij he.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de
accu vormt.
Voorbeeld:
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van geschikte acculaders.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DEWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
102
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
KENNISGEVING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
NEDERLANDS
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
laden
–– –– –– –– –– –– ––
geheel opgeladen
––––––––––––––––––––
hot/cold pack delay
(vertraging hete/koude
accu)
––– • ––– • ––– • –––
vervang de accu
••••••••••••••
Laadindicaties: DCB107, DCB112
laden
–– –– –– –– ––
geheel opgeladen
––––––––––––––
hot/cold pack delay
(vertraging hete/koude
accu)*
–– –– –– –––––
DEWALT laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het
gebruik zijn.
*DCB107, DCB112: Het rode lampje
blijft knipperen, maar er brandt ook
een geel indicatielampje wanneer de
functie actief is. Wanneer de accu een
geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat
het gele lampje uit en hervat de lader de
laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 2)
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Laders
De DCB105, DCB107 en DCB112 laders zijn
geschikt voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V Li-Ion
(DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B en
DCB185) accu’s.
1. Steek de acculade in een geschikt stopcontact
voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu (f) in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
103
NEDERLANDS
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Li-Ion-accu op de
lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
104
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z'n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu's
kunnen rechtop staan op de accu
maar kunnen gemakkelijk worden
omgegooid. um zodat ze kunnen
worden gerecycled.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
NEDERLANDS
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan
twee DEWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De accu’s van het type DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B
of DCB185 (18 V) kunnen in de DCH243, DCH253,
DCH254 DCH273 en DCH274 worden gebruikt.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
Accu
Hete/koude accuvertraging.
ACCUTYPE
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
De DCH143 werkt op 14,4 V-accu’s. De DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273 en DCH274 werken op
18 V-accu’s.
De accu’s van het type DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144 of DCB145 (14,4 V)
kunnen in de DCH143 worden gebruikt.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
105
NEDERLANDS
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Zijhandgreep
Accu
Vrijgaveknop
Hoofdhandgreep
Symbool van boortje (roterend boren)
Symbool van hamerboor (roterend kloppen en
boren)
Symbool van hamer (alleen kloppen)
SDS Plus®-gereedschapshouder
Mof
brandstofmeterknop
stofkap
p. Vergrendelkraag
q. Sleutelloze boorkop
Gooi de accu niet in het vuur
r. Riemhaak (DCH273, DCH274)
s. Actieve trillingsdemping (DCH273, DCH274)
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze roterende hamerboor
1 Zijhandgreep en diepteaanslag
1 Lader
1 Accu (D1, L1, M1, P1)
2 Accu’s (D2, L2, M2, P2)
3 Accu’s (D3, L3, M3, P3)
1 Sleutelloze boorkop (DCH254, DCH274)
1 Kit box
1 Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig
door te lezen en te begrijpen voordat u de
apparatuur gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 3, 7)
a.
b.
c.
d.
106
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Schakelaar variabele snelheid
Knop vooruit/achteruit
Standenselectieschakelaar
Werklamp (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
t. Elektrische aansluiting voor het
stofafzuigsysteem
u. Standenselectieknop
BEDOELD GEBRUIK
De snoerloze roterende hamerboren DCH143,
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 en
DCH274 zijn ontworpen voor professionele
boor- en hamerboortoepassingen, maar ook voor
toepassingen als hakken en schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen
of gassen.
Deze hamerboren zijn professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
NEDERLANDS
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie Technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig
altijd uit voordat u de accu aanbrengt
of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (afb. 3)
WAARSCHUWING: Voorkom het risico
van letsel, druk nooit de vrijgaveknop
van de accu in zonder dat u ook
de accu losneemt. Wanneer u de
vrijgaveknop van de accu indrukt en
de accu niet losneemt, kan de accu
onverwacht vallen.
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (f) in de
handgreep van de lamp (afb. 3).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (g) en
trek de accu stevig uit de handgreep van
het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 3)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de
knop (n) van de vermogenmeter ingedrukt te
houden. Een combinatie van de drie groene LEDlampjes gaat branden en dat geeft een aanduiding
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare
niveau ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en
moet de accu worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Schakelaar variabele snelheid
(afb. 1)
Om het gereedschap aan te schakelen knijpt u
de trekkerschakelaar (a) in. Om het gereedschap
uit te schakelen laat u trekkerschakelaar los.
Uw gereedschap is voorzien van een rem. De
gereedschapshouder stopt zodra de Aan/Uitschakelaar volledig wordt losgelaten.
Met de Aan/Uit-schakelaar met variabele insteling
van de snelheid kunt u de beste snelheid voor
een bepaalde toepassing kiezen. Hoe verder u
de schakelaar inknijpt, des te sneller werkt het
gereedschap. Gebruik de variabele snelheid alleen
als u begint te boren of schroeven, dat komt de
levensduur van het gereedschap zeer ten goede.
OPMERKING: Het continue gebruik op
variabele snelheden wordt niet aanbevolen.
Dit kan de schakelaar beschadigen en dient te
worden voorkomen.
Zijgreep (afb. 1)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op persoonlijk letsel te verminderen
bedient u het gereedschap ALTIJD als
de zijgreep correct is geïnstalleerd. Als
u dit nalaat kan het ertoe leiden dat de
zijgreep wegglijdt tijdens de bediening
van het gereedschap en u de controle
erover verliest. Houd het gereedschap
met beide handen vast om zoveel
controle te houden.
107
NEDERLANDS
De zijgreep (e) klemt vast aan de voorzijde van de
versnellingsbehuizing en kan 360º worden gedraaid
voor zowel rechtshandig als linkshandig gebruik. De
zijhandgreep moet goed worden vastgezet zodat
deze houvast geeft wanneer het gereedschap draait
bij vastlopen of bij veel weerstand. Zorg ervoor
dat u de zijgreep aan het uiteinde vastpakt om
het gereedschap tijdens vastlopen onder controle
te houden.
U kunt de zijhandgreep losmaken door deze naar
links te draaien.
Knop vooruit/achteruit (afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Wijzig de
draairichting uitsluitend als de machine
volledig stilstaat.
De knop vooruit/achteruit (b) bepaalt de richting
waarin het gereedschap draait en dient ook
als vergrendelingknop.
Om vooruit draaien te kiezen laat u de
trekkerschakelaar los en drukt u de vooruit/achteruit
knop aan de rechterkant van het gereedschap in.
Om achteruit draaien te kiezen laat u de
trekkerschakelaar los en drukt u de vooruit/achteruit
knop aan de linkerkant van het gereedschap in.
De middenpositie van de controleknop vergrendelt
het gereedschap in de ‘uit’ stand. Zorg ervoor
dat u de trekker loslaat als u de stand van de
controleknop wijzigt.
OPMERKING: De eerste keer als het gereedschap
draait nadat de draairichting is gewijzigd, hoort u
misschien een klik bij het opstarten. Dit is normaal
en betekent niet dat er een probleem is.
Werklicht (afb. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Er bevindt zich een werklicht (d) aan de voorzijde
van het gereedschap. De werklichten worden
ingeschakeld wanneer u de aan/uit-schakelaar
inknijpt. Het werklicht wordt geactiveerd wanneer u
de Aan/Uit-schakelaar indrukt en gaat automatisch
uit 20 seconden nadat u de schakelaar hebt
losgelaten. Als u de Aan/Uit-schakelaar ingedrukt
houdt, blijft het werklicht aan.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het
verlichten van het werkoppervlak in de onmiddellijke
nabijheid en het is niet de bedoeling dat u het
gebruikt als zaklantaarn.
108
De bedieningsstand selecteren
(afb. 1)
WAARSCHUWING: Selecteer de
bedieningsstand niet wanneer het
gereedschap in werking is.
Uw gereedschap is voorzien van een aparte
standenselectieschakelaar (c) waarmee u kunt
overschakelen tussen roterend boren, roterend
kloppen en boren en alleen kloppen.
Roterend boren: voor het in-/uitdraaien van
schroeven en voor het boren in staal, hout
en kunststof
Roterend kloppen en boren: voor boren in
beton en metselwerk.
Alleen kloppen: voor licht hakwerk.
Druk wanneer u de standenselectieschakelaar wilt
draaien eerst de standenselectieknop (u) in. Draai
voor roterend boren de standenselectieschakelaar (c)
tot de pijl naar het symbool van het boortje wijst (i).
Zet voor de stand voor het roterend kloppen
en boren de pijl tegenover het symbool van de
hamerboor (j). Zet voor het alleen kloppen de pijl
tegenover het symbool van de hamer (k).
OPMERKING: De standenselectieschakelaar (c)
moet altijd in de stand roterend boren, roterend
kloppen en boren of alleen kloppen staan. Er zijn
hiertussen geen bruikbare posities.
Actieve Trillingsdemping (afb. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
De actieve trillingsdemping neutraliseert de trillingen
die terugkomen van het hamerboormechanisme.
Zo worden trillingen in hand en arm verminderd,
wordt langer en comfortabeler gebruik mogelijk
gemaakt en de levensduur van de unit verlengd.
De werking ervan is dat een mechanisme met een
veer tegenwicht geeft aan de trillingskrachten. Dit
is voelbaar aan het verzachtende effect wanneer u
kracht uitoefent op het gereedschap. Controleer dat
de veer is ingeschakeld, maar niet te strak staat. U
moet het mechanisme laten “zweven”.
Riemhaak (afb. 1, 4)
DCH273, DCH274
Er is een riemhaak (r) gemonteerd onder de
hoofdhandgreep (h) aan de linkerzijde van het
gereedschap. U kunt de riemhaak uitklappen
door deze uit te trekken vanaf de zijkant van het
gereedschap. U kunt de riemhaak opbergen door
NEDERLANDS
deze terug te duwen tegen de zijkant van het
gereedschap. De riemhaak (r) kan rechts of links van
het gereedschap worden geplaatst voor rechts- of
linkshandige gebruikers.
1. Zet de riemhaak in de uitgeklapte stand en
draai de inbusschroef uit, die zich aan de
onderzijde van de hoofdhandgreep bevindt.
2. Trek de riemhaak uit tot deze los is van het
apparaat.
3. Zet de riemhaak weer in aan de andere zijde en
duw de haak terug in de sleuf.
OPMERKING: Op sommige modellen kan er
een sticker over de sleuf zijn geplakt. Verwijder
de sticker of doorboor de sticker zodat de sleur
eronder zichtbaar wordt.
4. Zet de inbusschroef weer in en zet deze stevig
vast.
Als u de haak helemaal niet wilt gebruiken, kunt u
deze van het apparaat halen.
®
SDS Plus -gereedschapshouder
(afb. 5)
Als u een boortje of beitel in de SDS Plus®gereedschapshouder (l) wilt plaatsen, steekt u de
schacht van het boortje ongeveer 19 mm in de
houder. Duw en draai het boortje tot het wordt
vergrendeld. Het boortje zit nu stevig vast.
U kunt het boortje uitnemen door eerst de kraag (m)
terug te trekken.
De SDS Plus® Gereedschapshouder
vervangen door de Sleutelloze
Boorkop (afb. 7)
DCH254, DCH274
Overbelastingsbeveiliging
Er zijn twee verschillende typen
overbelastingsbeveiliging gemonteerd. De DCH143,
DCH243, DCH253 en de DCH254 hebben
een mechanische overbelastingsbeveiliging, de
DCH273 en de DCH274 hebben een elektronische
overbelastingsbeveiliging.
Bij vastlopen van het boortje wordt de aandrijving
naar de booras onderbroken. Bij apparaten met een
mechanische koppeling wordt de inwerkingtreding
van de beveiliging merkbaar door een ratelend
geluid in combinatie met meer trilling. Als de
elektronische koppeling in werking treedt, wordt de
motor herhaaldelijk gedurende enkele seconden inen uitgeschakeld zodat net als bij de mechanische
beveiliging duidelijk wordt dat het boortje is
vastgelopen. Laat de aan/uit-schakelaar los en
druk deze weer in zodat de aandrijving weer wordt
ingeschakeld.
Houd rekening met de krachten die hierdoor
ontstaan, houd het gereedschap altijd met beide
handen vast en ga stevig staan.
Stofafzuigsysteem (afb. 1)
Er is een speciaal geïntegreerd stofafzuigsysteem
(D25303DH) leverbaar en dat kan als accessoire
worden aangeschaft.
De D25303DH maakt gebruik van een elektrische
aansluiting (t) op de boorhamer.
De modellen DCH253, DCH254 (alleen TYPE
2), DCH273 en DCH274 van de boorhamer zijn
voorzien van de elektrische aansluiting (t).
OPMERKING: De D25303DH is niet geschikt voor
de versiesDCH143, DCH243 of TYPE 1 van de
DCH253 en de DCH254.
1. Draai de vergrendelkraag (p) in de
onvergrendelde positie en trek de SDS Plus®
gereedschapshouder (l) los.
De DCH274 is compleet met een D25303DH en
een uitgebreid accessoirepakket leverbaar als de
DCH275.
2. Duw de sleutelloze boorkop (q) op de as en
draai de vergrendelkraag in de gesloten stand.
BEDIENING
3. Als u de sleutelloze boorkop wilt vervangen
door de SDS Plus® gereedschapshouder, moet
u eerst de sleutelloze boorkop verwijderen
op dezelfde manier als de SDS Plus®
gereedschapshouder is verwijderd. Vervang
vervolgens de SDS Plus® gereedschapshouder
op dezelfde manier als de sleutelloze boorkop
is vervangen.
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
standaard-boorkoppen in de stand voor
het roterend kloppen.
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine versnelt het boren
niet maar resulteert juist in slechtere
prestaties en voortijdige slijtage van
de machine.
109
NEDERLANDS
• Voorkom beschadiging van de
stofkap (o); boor en schroef niet
te diep.
• Houd de machine steeds met beide
handen vast en neem een veilige
werkhouding aan. Zorg altijd voor een
juiste bevestiging van de zijhandgreep.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u de accu,
voordat u enige aanpassing maakt
of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen
(afb. 1, 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld in
afb. 6.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de hoofdgreep (h), terwijl u met de andere hand
de zijhandgreep (e) vasthoudt.
Boren (afb. 1)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u het
gereedschap uit te schakelen en van
het stopcontact te ontkoppelen voordat
u hulpstukken of accessoires verwijdert
of plaatst.
WAARSCHUWING: Om het risico op
letsel te verkleinen, dient u ALTIJD
ervoor te zorgen dat het werkstuk
verankerd is of goed is vastgezet. Als u
door dun materiaal boort, gebruikt u een
houten “reserveblokkering” om schade
aan het materiaal te voorkomen.
HAMERBOREN (FIG. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (c) op hamerboren.
2. Plaats de juiste boor. Gebruik voor
optimale resultaten kwaliteitsboren met
hardmetalen punt.
5. Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
BOREN (FIG. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (c) op boren.
2. Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
– Breng een boorhouderadapter/boorhouder
aan (DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Speciale SDS Plus®-schroefdraadadapters
maken het mogelijk om standaardboorkoppen van 10 of 13 mm aan te
brengen, zodat boren met cilinderschacht
kunnen worden gebruikt.
– Vervang de SDS Plus®-gereedschapshouder
door de sleutelloze boorkop (DCH254,
DCH274).
3. Ga verder zoals beschreven voor hamerboren.
WAARSCHUWING: Gebruik
nooit standaard-boorkoppen
voor hamerboren.
IN- EN UITDRAAIEN VAN SCHROEVEN (FIG. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (c) op boren.
2. Kies de gewenste draairichting.
3. Volg afhankelijk van de machine de
onderstaande instructies:
–
Breng de speciale SDS Plus®
schroefadapter voor zeskant-schroefbits aan
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
– Vervang de SDS Plus®-gereedschapshouder
door de sleutelloze boorkop (DCH254,
DCH274).
4. Plaats de juiste schroevendraaierstift.
Gebruik voor sleufschroeven speciale
schroefbits met geleidehuls.
5. Druk de schakelaar (a) langzaam in om
beschadiging van de schroefkop te voorkomen.
In de draairichting linksom wordt het toerental
automatisch verminderd om het uitdraaien van
schroeven te vergemakkelijken.
6. Als de schroef gelijk is met het werkstuk, laat
u de schakelaar los om te voorkomen dat de
schroefkop in het werkstuk dringt.
BEITELEN (FIG. 1)
1. Zet de keuzeschakelaar (c) op hameren.
2. Plaats de juiste beitel en controleer of deze
goed vastzit.
3. Stel de zijhandgreep (e) in.
3. Stel de zijhandgreep (e) in.
4. Markeer de plek waar het gat moet
worden geboord.
4. Schakel de machine in en begin met werken.
110
NEDERLANDS
Indien de keuzeschakelaar omgezet is van een
hamer- naar een boorstand, kan het nodig zijn de
motor kort te laten draaien om de tandwielen goed
in elkaar te laten grijpen.
WAARSCHUWING:
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of pompen van licht
ontvlambare of explosieve vloeistoffen
(benzine, alcohol, enz.).
• Gebruik de machine nooit voor
het mengen of roeren van licht
ontvlambare vloeistoffen.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een
erkend DEWALT Service-center na ongeveer 40
gebruiksuren. Mochten er zich eerder problemen
voordoen, neem dan contact op met een erkend
DEWALT Service-center.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder
in vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen
bij dit product uitsluitend accessoires
worden gebruikt die zijn aanbevolen
door DEWALT.
Diverse typen SDS Plus® boren en beitels zijn als
optie verkrijgbaar.
Accessoires en hulpstukken moeten regelmatig
rond de SDS Plus® adapter worden gesmeerd.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen
extra smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval
worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
111
NEDERLANDS
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag
naar grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
112
NORSK
KRAFTIG BATTERIDREVET ROTERENDE
SLAGBOREMASKIN DCH143, DCH243, DCH253, DCH254
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av
de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Inngangseffekt
Turtall, ubelastet
Ikke-belastede slag pr. min
Enkeltvirkende slagenergi (EPTA 05/2009)
Maksimal borekapasitet i stål/tre/betong
Chuck
Diameter krage
Batteritype
Vekt (uten batteripakke)
DCH143
14.4
1
W
400
min-1 0–1100
bpm 0–4350
J
2.0
mm 10/20/20
SDS Plus®
mm
54
Li-Ion
kg
2.5
VDC
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
13/26/20
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.4
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
L PA (lydtrykksnivå)
dB(A)
86
86
dB(A)
97
97
LWA (lydeffektnivå)
KWA (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
3
3
Boring i betong
Vibrasjon sutslipp sverdi ah, HD =
Usikkerhet K =
Meisling
Vibrasjon sutslipp sverdi ah,Cheq =
Usikkerhet K =
Boring i metall
Vibrasjon sutslipp sverdi ah,D =
Usikkerhet K =
Skrutrekking
Vibrasjon sutslipp sverdi ah =
Usikkerhet K =
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
13/26/24
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
13/26/24
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
13/26/24
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
13/26/24
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
113
NORSK
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
Batteripakke
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Batteritype
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Spenning
VDC
Kapasitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Vekt
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Batteripakke
Batteritype
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
18
18
Spenning
VDC
Kapasitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Vekt
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Lader
Netspanning
VAC
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Vekt
Sikringer:
Europa
kg
230 V verktøy
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
114
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
FORSIKTIG: Angir en potensielt
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
NORSK
Overensstemmelseserklæring
med EU
b)
MASKINERIDIREKTIV
c)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EC og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
31.10.2014
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk støt, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning)
elektrisk verktøy eller batteridrevet (uten ledning)
elektrisk verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på
god avstand ved bruk av elektriske
verktøyer. Forstyrrelser kan forårsake at en
mister oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
115
NORSK
d)
e)
f)
g)
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan
forårsake personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet.
Bruk riktig elektrisk verktøy til jobben.
Det riktige verktøyet gjør jobben bedre og
tryggere og med den hastigheten som er det
konstruert for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller
disse anvisningene, bruke verktøyet.
Elektriske verktøy er farlige i hendene på
ukyndige brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
116
g)
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon
eller forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler
for roterende borhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering mot støy kan
føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre
til personskade.
• Hold elektrisk verktøy kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor kutteutstyret kan komme i kontakt med
skjulte ledninger. Kutteutstyr som kommer i
kontakt med en strømførende ledning kan føre
til at eksponerte metalldeler på elektroverktøyet
blir strømførende og kan gi operatøren
elektrisk støt.
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
nok å holde arbeidsstykket med hånden
eller mot kroppen din. Dette kan føre til at du
mister styringen.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Hamring fører til at spon kan fly av gårde.
Flygende spon kan føre til permanent øyeskade.
Bruk støvmaske eller åndedrettsvern under bruk
som genererer støv. Hørselvern er nødvendig for
de fleste bruksområder.
Ha hele tiden et godt grep på verktøyet.
Ikke forsøk å bruke dette verktøyet uten å
holde det med begge hender. Vi anbefaler å
bruke sidehåndtaket hele tiden. Dersom dette
verktøyet brukes med bare én hånd, vil det
føre til at du mister kontrollen. Det kan også
være farlig å bryte gjennom eller støte på
harde materialer, som f.eks. armeringsjern. Fest
sidehåndtaket godt før bruk.
Ikke bruk dette verktøyet over lengre tid.
Vibrasjoner forårsaket av hammeren kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker for
å få ekstra demping, og begrens eksponeringen
ved å ta jevnlige hvilepauser.
Ikke overhal bits selv. Overhaling av meisler
må utføres av en autorisert spesialist. En feil
overhalt meisel kan føre til personskader.
Bruk arbeidshansker når du bruker verktøy
eller skifter bits. Tilgjengelige metalldeler på
verktøyet og på bits kan bli svært varme under
bruk. Små biter med brukket materiale kan
skade hendene dine.
Ikke legg verktøyet ned før bitsen har stanset
helt. Bits i bevegelse kan føre til personskader.
Ikke slå bits som har kjørt seg fast med
en hammer for å løsne den. Metallbiter eller
materialspon kan løsne og føre til personskader.
Lett slitt meisel kan slipes opp.
• Hold strømkabelen bort fra den roterende
bitsen. Ikke vikle kabelen rundt kroppsdeler. En
elektrisk kabel viklet rundt en roterende bits kan
føre til personskader og tap av kontroll.
Andre farer
Følgende farer er forbundet med bruken av
roterende hammere:
– skader forårsaket av berøring av verktøyets
roterende eller varme deler.
Selv om du følger de relevante sikkerhetsforskrifter
og bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer
som ikke kan unngås. Disse er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når tilbehør skiftes.
– Helseskader som følge av innånding av støv
som oppstår ved arbeid med betong og/
eller murstein.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for kompatible batteriladere.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter,
når laderen er tilkoplet strømtilførselen,
kan laderen kortsluttes av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer av
ledende art som, men ikke begrenset til,
slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie,
og enhver oppbygging av metallpartikler
skal ikke komme inn i laderens hulrom.
Kople alltid laderen fra strømtilførselen
når det ikke er en batteripakk i
117
NORSK
hulrommet. Kople fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107 og DCB112 kan brukes
med batteripakker med 10.8 V, 14.4 V og 18 V
Li-ion (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
and DCB185).
DEWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg laderen inn i en passende stikkontakt før
du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (f) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
–– –– –– –– –– –– ––
fulladet
varm/kald
ladeforsinkelse
––– • ––– • ––– • –––
Bytt ut batteripakken
••••••••••••••
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
lading
–– –– –– –– ––
fulladet
––––––––––––––
varm/kald
ladeforsinkelse*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112 Det røde lyset vil
fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil
lyse under denne operasjonen. Når batteriet
har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av
og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
118
NORSK
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett Li-Ion batteriet på
laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
119
NORSK
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Batteriet lader.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCH143 bruker 14,4 volts batteripakker. DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273 og DCH 274 bruker 18
V batteripakker.
Batteripakkene DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB 144 eller DCB145 (14,4 V) kan
brukes på DCH143.
Batteripakkene DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B eller
DCB185 (18 V) kan brukes på DCH243, DCH253,
DCH254 DCH273 og DCH274.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
Lad kun DEWALT batteripakker med
de angitte DEWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
120
NORSK
Pakkens innhold
BRUKSOMRÅDE
Pakken inneholder:
Your DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 and DCH274 batteridrevne roterende
slagboringsmaskiner er designet for profesjonell
boring og slagboring, samt skrutrekking og meisling.
1 Batteridreven roterende slagboringsmaskin
1 Sidehåndtak og dybdestang
1 Lader
1 Batteripakke (D1, L1, M1, P1)
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
2 Batteripakker (D2, L2, M2, P2)
Disse slagboringsmaskinene er profesjonelle verktøy.
3 Batteripakker (D3, L3, M3, P3)
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker
dette verktøyet.
1 Nøkkelløs chuck (DCH254, DCH274)
1 Koffert
1 Instruksjonshåndbok
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1, 3, 7)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materielleller personskader.
Bryter for variabel hastighet
Fremover/bakover knapp
Modusvelger
Arbeidslys (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
Sidehåndtak
Batteripakke
Utløsersknapp
Hovedhåndtak
Drill bit symbol (roterende boremodus)
Slagboringssymbol (roterende slagmodus)
Slagsymbol (kun slagmodus)
SDS Plus® verktøyholder
Mansjett
effektmålingsknapp
støvdeksel
Låsekrage
Nøkkelløs chuck
r. Beltekrok (DCH273, DCH274)
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid
av verktøyet før du setter inn eller tar
ut batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
s. Aktiv vibrasjonskontroll (DCH273, DCH274)
t. Støvekstraksjonssystem, elektrisk kobling
u. Modusvalgbryter
121
NORSK
Sette inn og ta ut batteripakken fra
verktøyet (fig. 3)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, trykk aldri ned batteriets
festeknapp uten å ta ut batteripakken.
Å trykke inn batteriets festeknapp uten
å ta ut batteripakken kan føre til at
batteripakken faller ut uventet.
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (f) mot skinnene i
håndtaket (fig. 3).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken
er godt festet i verktøyet, pass på at den
ikke løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk batteriets festeknapp (g) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 3)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen
i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (n). En kombinasjon av tre
grønne LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading.
Dersom gjenværende lading av batteriet er under
brukbar grense, vil ingen lys tennes og batteriet må
lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Bryter for variabel hastighet (fig. 1)
For å slå på verktøyet, klem på utløserbryteren (a).
For å slå av verktøyet, slipp utløserbryteren.
Verktøyet er utstyrt med en bremse. Verktøyholderen
stopper så fort avtrekksbryteren slippes helt.
Bryteren for variabel hastighet lar deg velge beste
hastighet for en bestemt bruk. Jo mer du klemmer
avtrekksbryteren, desto raskere roterer verktøyet.
For maksimum levetid på verktøyet, bruk variabel
hastighet kun for å starte hull eller skruer.
122
MERK: Det anbefales ikke med kontinuerlig bruk
i variabel hastighet. Det kan skade bryteren, og
bør unngås.
Sidehåndtak (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID bruke
verktøyet med sidehåndtaket skikkelig
montert. Hvis ikke, kan sidehåndtaket
slippe når verktøyet er i bruk, og føre
til at man mister kontrollen. Hold
verktøyet med begge hender for
maksimal kontroll.
Sidehåndtaket (e) klemmes fast foran på girhuset,
og kan roteres 360˚ for å tilpasses høyre- eller
venstrehendte brukere. Sidehåndtaket må strammes
tilstrekkelig for å unngå vridningsbevegelse i
verktøyet hvis tilbehøret blokkeres eller stopper.
Hold sidehåndtaket i den ytre enden for å kontrollere
verktøyet når det stopper.
Skru mot klokken for å løsne sidehåndtaket.
Forover/revers-knapp (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Vent alltid til
motoren har stanset helt før
rotasjonsretningen endres.
En forover/revers-knapp (b) avgjør retningen til
verktøyet og fungerer også som en låseknapp.
For å velge rotering forover, skal du løse ut
utløserbryteren og trykke ned forover/reversknappen på høyre side av verktøyet.
For å velge revers, skal du løse ut utløserbryteren og
trykke ned forover/revers-knappen på venstre side
av verktøyet.
Midtstillingen til knappen låser verktøyet i
av-posisjonen. Når du endrer posisjonen på
knappen, må du passe på at utløseren er løsnet.
MERK: Den første gangen verktøyet kjøres etter at
du har endret rotasjonsretningen, kan det være du
hører et klikk ved oppstart. Dette er normalt og er
ikke tegn på at noe er galt.
Arbeidslampe (fig. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Arbeidslys (d) foran på verktøyet. Arbeidslyset
aktiveres når avtrekksbryteren klemmes.
Arbeidslyset aktiveres når avtrekkeren trykkes inn,
og vil automatisk slå seg av 20 sekunder etter at
avtrekkeren slippes. Dersom du fortsetter å holde
avtrekkeren inne, forblir arbeidslyset på.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste
arbeidsflaten, og er ikke ment å brukes som lykt.
NORSK
Valg av driftsmodus (fig. 1)
ADVARSEL: Ikke velg driftmodus mens
verktøyet er i gang.
Verktøyet er utstyrt med en egen modusvelger (c) for
å veksle mellom roterende boring, roterende slagmodus og kun slag-modus.
Roterende boring: for skrutrekking og boring
i stål, tre og plast.
Roterende boring: for boring i betong
og murverk.
Kun slagboring: for lett hakking.
Før du prøver å rotere modusvalget, trykk ned
modusvalgbryteren (u). For roterende boring,
skru på modusvelgeren (c) til pilen peker på drill
bit symbolet (i). For roterende slagboringsmodus,
rett pilen mot slagboringssymbolet (j). For kun
slagboringsmodus, rett pilen mot slagsymbolet (k).
MERK: Modusvelgeren (c) skal hele tiden
stå i roterende boring, roterende slagboring
eller kun slagborings-modus. Det finnes ingen
operative mellomfunksjoner.
Aktiv vibrasjonskontroll (figur 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliserer
rekylvibrasjon fra slagboringsmekanismen. Lavere
hånd og armvibrasjon gir mer komfortabel bruk
over lengre tidsperioder og forlenger enhetens
levetid. Når den er i bruk vil en fjærladet mekanisme
sørge for motvekt mot vibrasjonskraften. Dette kan
føles ved en dempeeffekt når du legger press på
verktøyet. Forsikre deg om at fjæren er satt inn, men
ikke alt for fast. Mekanismen skal få lov til å ”flyte”.
3. Fest beltekroken til den foretrukne siden og dytt
den inn i gjengen.
MERK: På noen av modellene kan gjengen
være dekket av et klistremerke. Fjern enten
klistremerket, eller treng gjennom klistremerket
for å eksponere gjengen som befinner seg
under det.
4. Sett inn igjen den sekskantede skruen og skru
den til hardt.
Dersom kroken ikke ønskes, kan den fjernes helt.
SDS Plus® verktøyholder (fig. 5)
For å sette inn en bore- eller meiselbit, sett
skaftet omtrent 19 mm (3/4") inn i SDS Plus®
verktøyholderen (l). Trykk og skru biten til den låser
seg. Biten sitter trygt på plass.
For å utløse biten, dra mansjetten (m) tilbake og
fjern biten.
Bytte ut SDS Plus® verktøyholder
med nøkkelløs chuck (fig. 7)
DCH254, DCH274
1. Skru låsemansjetten (p) i posisjon ulåst og dra
SDS Plus® verktøyholder (l) av.
2. Trykk chucken (q) på spindelen og skru
låsemansjetten til låst posisjon.
3. For å erstatte den nøkkelfri chucken med
SDS Plus® verktøyholder, ta først av den
nøkkelløse chucken på samme måte som
SDS Plus® verktøyholder ble tatt ut. Skift da ut
SDS Plus® verktøyholder på samme måte som
den nøkkelløse chucken ble byttet ut.
ADVARSEL: Bruk aldri standard
chucker i roterende slagboringsmodus.
Beltekrok (figur 1, 4)
Overbelastningsclutch
DCH273, DCH274
Det er montert to typer overbelastningsclutcher.
DCH143, DCH243, DCH253 og DCH254 har
en mekanisk overbelastningsclutch. DCH273 og
DCH274 har en elektrisk overbelastningsclutch
montert.
En beltekrok (r) er festet under hovedhåndtaket (h)
på venstre side av verktøyet. For å forlenge
beltekroken, dra den ut fra siden av verktøyet.
For å sette beltekroken tilbake, dytt den tilbake
jevnt med siden på verktøyet. Beltekroken (r) kan
festes på venstre eller høyre side av verktøyet for å
imøtekomme venstre eller høyrehendte.
1. Posisjoner beltekroken i den forlengede
posisjonen og fjern den sekskantede skruen
som sitter på undersiden av hovedhåndtaket.
2. Dra beltekroken til den ikke lenger er festet til
enheten.
I tilfeller av forstopping av drill-biten, vil driven til
drillspindelen avbrytes. På enheter som er montert
med en mekanisk clutch, vil indikatoren på at
clutchen er aktivert signaliseres med en hørbar
skralling sammen med en økt vibrasjon. Hvis den
elektroniske clutchen aktiveres, vil motoren slås av
og på flere ganger i noen sekunder for å replikere
feedbacken som er assosiert med en mekanisk
clutch. Trykk av og på avtrekkerknappen for å sette
igang igjen.
123
NORSK
På grunn av kreftene som avgis, skal du alltid
holde verktøyet med begge hender og ha en god
holdning.
Støvavsugsystem (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Et integrert støvavsugersystem (D25303DH) er
tilgjengelig og kan kjøpes separat.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
hovedhåndtaket (h), med den andre hånden på
sidehåndtaket (e).
D25303DH bruker en elektrisk kobling (t) til den
roterende hammeren.
Bruk av drillen (fig. 1)
DCH253, DCH254 (kun TYPE 2), DCH273, og
DCH274 roterende hammermodeller er utstyrt med
den elektriske koblingen (t).
MERK: D25303DH er ikke kompatibel med
DCH143, DCH243 eller TYPE 1 versjoner av
DCH253 og DCH254.
DCH274 er tilgjengelig levert komplett med en
D25303DH og utvidet utstyrsboks som med
DCH275.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene
og gjeldende forskrifter.
• Vær oppmerksom på hvor røropplegg
og ledninger befinner seg.
• Trykk bare lett på maskinen (ca. 5 kg).
Stor kraft fører ikke til raskere boring,
men til at maskinen presterer dårligere
og at levetiden eventuelt reduseres.
• Ikke bor eller skru for dypt for å unngå
skade på støvdekselet (o).
• Hold alltid godt fast i verktøyet
med begge hender og pass på at
du har en god stilling . Pass på at
sidehendelen er riktig montert når du
skal bruke verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble fra batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 1, 6)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist i
figur 6.
124
ADVARSEL: Risikoen for alvorlig
personskade kan reduseres ved å slå
av verktøyet samt koble fra strømkilden
før det utføres justeringer eller
monteringer/demonteringer av tilbehør
eller ekstrautstyr.
ADVARSEL: Slik at en kan redusere
risikoen for personlig skade, påse at
arbeidsstykket ALLTID er ankret eller
klemt godt fast. Hvis det bores i tynt
materiale, bruk en ”sikkerhets” blokk av
tre som vil hjelpe til å forhindre skader
på materialet.
SLAGBORING (FIG. 1)
1. Still inn modusvalgbryteren (c) på
"hammerboring".
2. Sett i riktig drillbit. For best mulige resultater bør
hardmetallbor av høy kvalitet brukes.
3. Innstill sidehåndtaket (e).
4. Marker stedet hvor hullet skal bores.
5. Sett drillbiten på plass, og slå på verktøyet.
BORING (FIG. 1)
1. Still inn funksjonsvelgeren (c) på "boring".
2. Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
– Sett i sammenstillingen chuckadapter/chuck
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Spesielle SDS Plus® skaft kan fås til standard
10 eller 13 mm chucker slik at man kan
bruke bits med rette skaft.
– Bytte verktøyholderen SDS Plus® med
nøkkelfri chuck (DCH254, DCH274)
3. Gå frem som beskrevet for hammerboring.
ADVARSEL: Bruk aldri standardchucker ved hammerboringsinnstilling.
SKRUTREKKING (FIG. 1)
1. Still inn funksjonsvelgeren (c) på "boring".
2. Velg rotasjonsretning.
3. Følg de aktuelle instruksjonene nedenfor som
hører til verktøyet ditt:
NORSK
–
Sett i den spesielle SDS Plus®
skrutrekkeradapteren til sekskantede
skrutrekkerbits (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273).
– Bytte verktøyholderen SDS Plus® med
nøkkelfri chuck (DCH254, DCH274)
4. Sett i riktig skrutrekkerbits. Ved skruing av
skruer som har hoder med spor, må man alltid
bruke bits med søkehylse.
5. Trykk den justerbare hastighetsbryteren (a)
forsiktig ned, slik at du ikke skader skruehodet.
Ved rotering bakover (LH), blir hastigheten
automatisk redusert, slik at det blir lettere å
fjerne skruen.
6. Når skruen er på linje med arbeidsemnet,
slipper du ut den justerbare hastighetsbryteren
for å forhindre at den presses inn
i arbeidsemnet.
HAKKING (FIG. 1)
1. Still inn modusvalgbryteren (c) på "kun hamring".
2. Sett i riktig meisel og kontroller at den er
skikkelig låst.
3. Innstill sidehåndtaket (e).
4. Slå på verktøyet og begynn å arbeide.
Det kan være nødvendig å starte motoren i et kort
øyeblikk etter at det er skiftet fra meisling til boring.
Dette for å synkronisere gearet.
ADVARSEL:
• Ikke bruk redskapet til å blande eller
pumpe lett antennelige eller eksplosive
vesker (bensin, alkohol etc.)
• Bland eller rør ikke væsker som er
merket som antennelige.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Denne maskinen skal ikke vedlikeholdes av brukeren
selv. Ta med verktøyet til en autorisert DEWALTreparatør etter omtrent 40 timers drift. Hvis det
oppstår problemer før dette, må du kontakte en
autorisert DEWALT-reparatør.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Forskjellige typer SDS Plus®-borbits og meisler kan
fås som ekstrautstyr.
Tilleggsutstyr og tilbehør må smøres jevnlig rundt
SDS Plus®-koblingen.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon
om ekstrautstyr.
125
NORSK
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med
vanlig husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet
innsamles separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut
av verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
126
PORTUGUÊS
MARTELO DE PERFURAÇÃO SEM FIO PARA
TRABALHOS PESADOS DCH143, DCH243, DCH253,
DCH254
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DEWALT
um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados Técnicos
Voltagem
Tipo
Alimentação
Velocidade em vazio
Batimentos sem carga por min.
Energia de impacto único (EPTA 05/2009)
Energia de impacto
(EPTA 05/2009)
Mandril
Diâmetro do colar
Tipo de bateria
Peso (sem bateria)
DCH143
14.4
1
400
0–1100
0–4350
2.0
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
mm 10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
®
®
®
®
®
VDC
W
min-1
bpm
J
SDS Plus
mm
54
Li-Ion
kg
2.5
SDS Plus
54
Li-Ion
2.4
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-6:
L PA (enível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
86
86
86
LWA (nível de potência acústica)
dB(A)
97
97
97
dB(A)
3
3
3
KWA (variabilidade do nível acústico indicado)
Perfuração de betão
Valor de emissão de vibrações ah, HD =
K de variabilidade =
Cinzelagem
Valor de emissão de vibraçõesah,Cheq =
K de variabilidade =
Perfuração de metal
Valor de emissão de vibrações ah,D =
K de variabilidade =
Aparafusamento
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
SDS Plus
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível
de exposição.
127
PORTUGUÊS
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
Batería
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
Voltagem
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Capacidade
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Batería
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
18
18
Voltagem
VDC
Capacidade
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
VAC
Tipo de bateria
Tempo de carga
aprox. das baterias
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Peso
Fusíveis:
Europa
kg
Ferramentas
de 230 V
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
128
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
PORTUGUÊS
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
Indica risco de choque eléctrico.
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1 e EN 60745-2-6.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
31.10.2014
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e
das instruções poderá resultar em
choque eléctrico, incêndio e/ou
ferimentos graves.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas
à terra. Fichas não modificadas e
tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
129
PORTUGUÊS
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças
em movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
130
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja
ligada acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas
sem formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas
de corte devidamente tratadas, com
arestas de corte afiadas, emperram com
menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar
outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
PORTUGUÊS
c)
d)
Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta
forma, é assegurada a segurança da
ferramenta eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para martelos rotativos
• Use protectores auditivos. A exposição ao
ruído pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Segure as ferramentas eléctricas apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos. O contacto com
um fio com tensão eléctrica irá fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e e electrocutem
o utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Use óculos de protecção ou outra
protecção ocular semelhante. Os trabalhos
com percussão originam a projecção de
detritos. As partículas voadoras podem causar
danos oculares permanentes. Use uma
máscara contra o pó ao efectuar trabalhos que
produzam poeiras. Poderá ser necessária uma
protecção auditiva para a maioria dos trabalhos.
• Segure sempre a ferramenta com firmeza.
Além disso, não a utilize sem a segurar
com ambas as mãos. Recomenda-se que
utilize sempre o punho lateral. A utilização
desta ferramenta com apenas uma mão irá
resultar na perda do controlo da mesma. Além
disso, demolir ou perfurar materiais duros ou
que contenham elementos de elevada dureza,
tais como barras de reforço, poderá também
ser perigoso. Aperte o punho lateral com
segurança antes de utilizar a ferramenta.
• Não utilize esta ferramenta durante longos
períodos de tempo. As vibrações causadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as suas mãos e os seus braços. Use
luvas para obter um amortecimento adicional
e limite a sua exposição às vibrações ao fazer
pausas frequentes.
• Não tente restaurar brocas usadas.
O restauro de cinzéis apenas deverá ser
efectuado por um especialista autorizado. Os
cinzéis restaurados de forma incorrecta podem
causar ferimentos.
• Use luvas ao manusear a ferramenta ou
ao substituir brocas. As peças de metal
exteriores e as brocas da ferramenta podem
ficar extremamente quentes durante a utilização
da mesma. Além disso, é possível que sejam
projectados pequenos fragmentos do material
trabalhado, os quais poderão ferir as suas
mãos se não estiver a usar luvas.
• Nunca pouse a ferramenta antes de a broca
ficar completamente imóvel. As brocas em
movimento podem causar ferimentos.
• Não bata nas brocas encravadas com um
martelo para as libertar. Tal poderá projectar
fragmentos das brocas ou do material a ser
perfurado, os quais poderão causar ferimentos.
• Os cinzéis ligeiramente gastos podem ser
afiados através do respectivo desbaste.
• Mantenha o cabo de alimentação afastado
da broca rotativa. Não enrole o cabo à volta
de qualquer membro do seu corpo. Um cabo
eléctrico enrolado à volta de uma broca rotativa
poderá causar ferimentos e a perda do controlo
da ferramenta.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes ao uso
de martelos electropneumáticos:
– Ferimentos causados pelo contacto físico
com peças giratórias ou peças quentes
da ferramenta.
131
PORTUGUÊS
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
instrumentos de segurança, certos riscos residuais
não podem ser evitados. Estas são:
– Diminuição da audição.
– Risco de trilhamento dos dedos ao substituir
o acessório.
– Problemas de saúde provocados pela inalação
do pó produzido ao trabalhar em betão
e/o alvenaria.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: Em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
2014 XX XX
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações
podem resultar em incêndio, choque eléctrico
ou electrocussão.
Ano de fabrico
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Exemplo:
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
132
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
PORTUGUÊS
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode
resultar em choque eléctrico, electrocussão
ou incêndio.
Processo de carga
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico.
A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
–– –– –– –– –– –– ––
totalmente carregada
–––––––––––––––––––––––––
retardação de calor/frio
da bateria
––– • ––– • ––– • –––
voltar a colocar a bateria • • • • • • • • • • • • • •
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
em carga
–– –– –– –– ––
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao
mesmo tempo.
totalmente carregada
––––––––––––––
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
retardação de calor/frio
da bateria*
–– –– –– –––––
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
Os carregadores DCB105, DCB107 e DCB112
aceitam baterias de iões de lítio de 10,8 V, 14,4
V e 18 V (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
e DCB185).
Os carregadores da DEWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador (j) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (f) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
*DCB107, DCB112: O indicador luminoso
vermelho continua a piscar, mas acende-se
um indicador luminoso amarelo durante
esta operação. Quando a bateria atingir
a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador
continua o processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega(m)
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
133
PORTUGUÊS
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em
carregadores DEWALT.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
134
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Transporte
As pilhas da DEWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
PORTUGUÊS
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de
iões de lítio DEWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
TIPO DE BATERIA
O modelo DCH143 funciona com baterias de 14,4 V.
Os modelos DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 e
DCH274 funcionam com pilhas de 18 V.
Podem ser utilizadas as baterias DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144 ou DCB145
(14,4 V) no modelo DCH143.
As baterias DCB180, DCB181, DCB182, DCB183
DCB183B, DCB184, DCB184B ou DCB185 (18
V) podem ser utilizadas nos modelos DCH243,
DCH253, DCH254 DCH273 e DCH274.
Recomendações de armazenamento
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
Apenas para uso dentro de casa.
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
135
PORTUGUÊS
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
j. Símbolo do martelo de perfuração (modo de
batimento com o martelo rotativo)
k. Símbolo do martelo (apenas no modo de
batimento)
l. Suporte da ferramenta SDS Plus®
m. Manga
n. Botão do indicador do nível de combustível
o. Protecção contra poeiras
p. Anel de bloqueio
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo de perfuração rotativo sem fio
1 Punho lateral e haste de profundidade
1 Carregador
1 Bateria (D1, L1, M1, P1)
2 Baterias (D2, L2, M2, P2)
3 Baterias (D3, L3, M3, P3)
1 Mandril sem chave (DCH254, DCH274)
1 Caixa kit
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou
os acessórios foram danificados durante
o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1, 3, 7)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Interruptor de velocidade variável
b. Botão de avanço/recuo
c. Selector de modo
d. Luz de funcionamento (DCH143, DCH253,
DCH254, DCH273, DCH274)
e. Punho lateral
f. Pilha
g. Botão de libertação
h. Pega principal
i. Símbolo da broca de perfuração (modo de
perfuração rotativa)
136
q. Mandril sem chave
r. Gancho de correia (DCH273, DCH274)
s. Controlo de vibração activo (DCH273,
DCH274)
t. Ligação eléctrica do sistema de extracção de
serradura
u. Botão do selector de modo
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Os martelos de perfuração rotativos sem fio
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273
e DCH274 foram concebidos para aplicações de
perfuração e batimento profissionais, bem como
aparafusamento e burilagem.
NÃO utilize a sua ferramenta em ambientes
húmidos ou na presença de gases ou
líquidos inflamáveis.
Estes martelos de perfuração são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
PORTUGUÊS
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
Utilizar um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
Dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o
cabo todo.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 3)
ATENÇÃO: para diminuir o risco de
lesões, retire a pilha antes de premir
a patilha de libertação das pilhas. Se
premir a patilha de libertação das pilhas
antes de retirar a pilha, a pilha pode
cair inesperadamente.
NOTA: para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a pilha (f) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 3).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da pilha (g) e
puxe a bateria com firmeza para fora da pega
da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como
descrito na secção do carregador indicada
neste manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 3)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (n). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Gatilho de velocidade variável (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, prima o gatilho (a). Para
desligar a ferramenta, liberte o gatilho. A sua
ferramenta encontra-se equipada com um travão.
O suporte da ferramenta pára de rodar assim que o
interruptor de pressão for libertado por completo.
O interruptor de activação de velocidade variável
permite-lhe seleccionar a velocidade mais adequada
para uma aplicação específica. Quanto maior
pressão exercer sobre o interruptor de activação,
maior será a velocidade da ferramenta. Para obter
uma duração máxima da ferramenta, utilize apenas
a velocidade variável para orifícios ou parafusos
de fixação.
NOTA: não se recomenda a utilização contínua da
ferramenta com velocidades variáveis. Este tipo de
utilização poderá danificar o gatilho, pelo que deve
ser evitado.
Punho lateral (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, utilize SEMPRE a
ferramenta com o punho lateral
devidamente instalado. Caso contrário,
o punho late)ral poderá soltar-se
durante a utilização da ferramenta e,
consequentemente, causar a perda
do controlo da mesma. Segure a
ferramenta com ambas as mãos para
maximizar o controlo da mesma.
137
PORTUGUÊS
O punho lateral (e) é fixo à dianteira da caixa de
velocidades e pode ser rodado 360˚ para facilitar
a respectiva utilização por parte de utilizadores
dextros ou canhotos. O punho lateral deve ser
apertado o suficiente para resistir à acção de torção
da ferramenta se o acessório emperrar ou bloquear.
Certifique-se de segurar o punho lateral pela
extremidade exterior para controlar a ferramenta
quando esta encontrar resistência.
Para libertar o punho lateral, rode-o no sentido
oposto ao dos ponteiros do relógio.
Botão de rotação para a frente/para
trás (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: espere sempre
que o motor deixe de funcionar
completamente antes de mudar a
direcção de rotação.
O botão de rotação para a frente/para trás (b)
determina a direcção da rotação da ferramenta e
funciona também como um botão de bloqueio.
Para seleccionar a rotação para a frente, liberte o
gatilho e prima o botão de rotação para a frente/
para trás do lado direito da ferramenta.
Para seleccionar a rotação para trás, liberte o gatilho
e prima o botão de rotação para a frente/para trás
do lado esquerdo da ferramenta.
A posição central do botão de rotação bloqueia a
ferramenta na posição de ferramenta desligada. Ao
alterar a posição do botão de rotação, certifique-se
de que o gatilho não está premido.
NOTA: quando a ferramenta for ligada pela primeira
vez após alterar a direcção da rotação, poderá
ouvir um estalido. Isto é normal e não indica
qualquer problema.
Luz de trabalho (fig. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Existe uma luz de funcionamento (d) na parte
da frente da ferramenta. O indicador luminoso
de funcionamento é activado quando prime o
interruptor de pressão. O indicador luminoso de
funcionamento acende-se quando o interruptor
de accionamento é premido e desliga-se
automaticamente 20 segundos depois de libertar o
interruptor de accionamento. Se manter premindo o
interruptor de accionamento, o indicador luminoso
de funcionamento permanece ligado.
NOTA: a luz de funcionamento permite iluminar a
superfície de trabalho imediata e não se destina a
ser utilizada como lanterna.
138
Seleccionar o modo de
funcionamento (fig. 1)
ATENÇÃO: não seleccione o modo de
funcionamento quando a ferramenta
estiver em funcionamento.
A ferramenta está equipada como um selector
de modo autónomo (c) que permite alternar
entre perfuração rotativa, batimento rotativo e
apenas batimento.
Perfuração rotativa: permite aparafusar e
perfurar aço, madeira e plástico.
Batimento rotativo: para perfuração de betão
e alvenaria.
Apenas batimento: para burilamento ligeiro.
Antes de rodar o selector de modo, prima o botão
do selector de modo (u). Para efectuar perfuração
rotativa, rode o selector de modo (c) até a seta
apontar para o símbolo de broca de perfuração (i).
Para passar para o modo de batimento rotativo,
alinhe a seta com o símbolo de perfuração com
martelo (j). Para passar para o modo apenas
de batimento, alinhe a seta com o símbolo de
martelo (k).
NOTA: o selector de modo (c) deve estar sempre
no modo de perfuração rotativa, batimento rotativo
ou apenas batimento. Não existem posições de
funcionamento intermédias.
Activar controlo de vibração (fig. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
O controlo de vibração activo neutraliza as
vibrações de recuo do mecanismo do martelo.
Se diminuir a vibração da mão e do braço, é mais
confortável utilizar a ferramenta durante períodos
mais prolongados e aumenta assim a duração
do equipamento. No modo de funcionamento,
o mecanismo accionado por mola compensa as
forças de vibração. Tal acção pode ser verificada
pelo efeito amortecedor quando é aplicada pressão
à ferramenta. Certifique-se de que a mola é
accionada, mas não com demasiada firmeza. O
mecanismo deve “flutuar”.
PORTUGUÊS
Gancho de correia (Fig. 1, 4)
DCH273, DCH274
Está instalado um gancho de correia (r) abaixo do
punho principal (h) no lado esquerdo da ferramenta.
Para alongar o gancho da correia, puxe-o a partir
da parte lateral da ferramenta. Para recolher o
gancho da correia, puxe-o rente à parte lateral
da ferramenta. O gancho de correia (r) pode ser
posicionado facilmente à esquerda ou direita da
ferramenta, adaptado tanto para pessoas que
utilizem a mão esquerda como a direita.
1. Posicione o gancho de correia na posição
alargada e retire o parafuso de cabeça
sextavada localizado na parte inferior do punho
principal.
2. Puxe para o gancho de correia até se libertar
da unidade.
3. Volte a inserir o gancho de correia no lado
pretendido e empurre-o para dentro da
ranhura.
NOTA: Nalguns modelos, a ranhura pode
estar tapada com um autocolante. Retire
o autocolante ou fure-o para ter acesso à
ranhura.
4. Volte a inserir o parafuso hexagonal e aperte-o
com firmeza.
Se não for necessário utilizar o gancho, pode
removê-lo por completo.
Suporte da ferramenta SDS Plus®
(fig. 5)
Para inserir uma broca ou uma broca de cinzel,
insira a haste da broca cerca de 19 mm no suporte
da ferramenta SDS Plus® (l). Empurre e rode a
broca até ficar bloqueada. A broca permanece
devidamente fixa.
Para libertar a broca, puxe a manga (m) para trás e
retire a broca.
Substituir o suporte da ferramenta
SDS Plus® pelo mandril sem chave
(fig. 7)
DCH254, DCH274
1. Rode a cinta de bloqueio (p) para a posição de
desbloqueio e puxe o suporte da ferramenta
SDS Plus® (l) para fora.
3. Para substituir o mandril sem chave pelo
suporte da ferramenta SDS Plus®, retire
primeiro o mandril sem chave de acordo com
o procedimento utilizado para remover o
suporte da ferramenta SDS Plus®. Em seguida,
substitua o SDS Plus® de acordo com o
mesmo procedimento utilizado para substituir o
mandril sem chave.
ATENÇÃO: nunca utilize mandris
comuns no modo de batimento rotativo.
Embraiagem de sobrecarga
O produto está equipado com tipos diferentes
de embraiagens de sobrecarga. Os modelos
DCH143, DCH243, DCH253 e DCH254 têm uma
embraiagem de sobrecarga diferente, os modelos
DCH273 e DCH274 têm uma embraiagem de
sobrecarga electrónica instalada.
Se a broca ficar encravada, a transmissão da
árvore porta-brocas é interrompida. Nas unidades
instaladas com uma embraiagem mecânica, a
indicação de que a embraiagem foi activada é uma
catraca com vibração acrescida. Se a embraiagem
electrónica que activa o motor for ligada e desligada
de maneira repetitiva durante alguns segundos
para replicar o ruído associado a uma embraiagem
mecânica. Liberte e prima o gatilho para activar
novamente a transmissão.
Devido às forças resultantes, segure sempre a
ferramenta com ambas as mãos e com firmeza.
Sistema de extracção de serradura
(fig. 1)
Está disponível um sistema de extracção de serra
integrado específico (D25303DH) e pode ser
adquirido em separado.
Para controlar o modelo D25303DH é utilizada uma
ligação eléctrica (t) para o martelo rotativo.
Os martelos rotativos DCH253, DCH254 (apenas
do TIPO 2), DCH273 e DCH274 estão equipados
com uma ligação eléctrica (t).
NOTA: O modelo D25303DH não é compatível
com as versões DCH143, DCH243 ou TIPO 1 dos
modelos DCH253 e DCH254.
O modelo DCH274 está disponível com um
D25303DH e a mala completa como DCH275.
2. Empurre o mandril sem chave (q) para dentro
do veio e rode a cinta de bloqueio para a
posição de bloqueio.
139
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos pessoais, certifique-se
SEMPRE que a peça de trabalho está
firmemente ancorada ou presa por
grampos. Se for perfurar material fino,
utilize um bloco de “apoio” em madeira
para evitar danos no material.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
PERFURAÇÃO COM PERCUSSÃO (FIG. 1)
• Esteja informado sobre a localização
de tubagens e de fios eléctricos
dentro da parede.
1. Regule o selector de modo (c) para a posição
"perfuração com percussão".
• Aplique apenas uma ligeira pressão na
ferramenta (aproximadamente 5 kg).
Uma força excessiva não vai acelerar
a operação de perfuração, mas sim
diminuir o rendimento da ferramenta
podendo diminuir o seu período de
vida útil.
3. Regule o punho lateral (e).
• Não perfure ou empurre demasiado a
fundo a ferramenta para evitar danos
na protecção anti-poeiras (o).
• Segure a ferramenta firmemente
sempre com ambas as mãos e
com uma postura firme . Utilize a
ferramenta sempre com o punho
lateral devidamente montado.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e retire a bateria antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
2. Insira a broca apropriada. Para melhores
resultados utilize brocas de alta qualidade com
pontas em carboneto.
4. Marque o ponto onde pretende perfurar
um orifício.
5. Coloque a broca no ponto e ligue a ferramenta.
PERFURAÇÃO ROTATIVA (FIG. 1)
1. Regule o selector de modo (c) para a posição
"perfuração rotativa".
2. Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
–
Instale um adaptador de bucha/conjunto
da bucha (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273). Para o uso com buchas de 10
ou 13 mm, estão disponíveis adaptadores
especiais com secções SDS Plus® que
permitem o uso de brocas com haste
cilíndrica ou hexagonal.
–
Volte a colocar o suporte da ferramenta
SDS Plus® com o mandril sem chave
(DCH254, DCH274).
Posição correcta das mãos (fig. 1, 6)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na fig. 6.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar
o punho principal (h) com uma mão e o punho
lateral (e) com a outra.
Utilização do berbequim (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões graves, desligue a ferramenta e
retire a ficha da alimentação de energia
antes de proceder a quaisquer ajustes
ou de remover/instalar dispositivos
auxiliares ou acessórios.
140
3. Proceda como descrito para a perfuração
com percussão.
ATENÇÃO: nunca utilize buchas
padrão no modo de perfuração
com percussão.
OPERAÇÕES DE APARAFUSAR E DESAPARAFUSAR (FIG. 1)
1. Regule o selector de modo (c) para a posição
"perfuração rotativa".
2. Seleccione a direcção de rotação.
3. Dependendo da ferramenta, siga as seguintes
instruções:
– Insira o adaptador especial SDS Plus®
para pontas de aparafusar com encaixe
hexagonal (DCH143, DCH243, DCH253,
DCH273).
–
Volte a colocar o suporte da ferramenta
SDS Plus® com o ma)ndril sem chave
(DCH254, DCH274).
PORTUGUÊS
4. Insira a ponta de aparafusar indicada.
Quando aparafusar/desaparafusar parafusos de
cabeça ranhurada, utilize sempre brocas com
uma manga de detecção.
5. Aperte suavemente o interruptor de velocidade
variável (a) a fim de evitar danos na cabeça do
parafuso.
Com a rotação para trás (esquerda) a
velocidade de rotação da ferramenta reduzse automaticamente para facilitar a extracção
dos parafusos.
6. Quando o parafuso estiver nivelado com a
peça, solte o interruptor de velocidade variável
para evitar que a cabeça do parafuso penetre
na peça.
BURILAGEM (FIG. 1)
Esta ferramenta não deve ser reparada pelo
utilizador. Leve-a a um centro de reparações
autorizado da DEWALT após cerca de 40 horas de
utilização. Caso haja problemas antes de cumprir
esse prazo, contacte um centro de reparações
autorizado da DEWALT.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer
lubrificação adicional.
1. Regule o selector de modo (c) para a posição
"percussão".
2. Insira o cinzel adequado e verifique se está
devidamente preso.
3. Regule o punho lateral (e).
4. Ligue a ferramenta e inicie os trabalhos.
Caso o interruptor de selecção seja mudado
da posição de burilagem para os modos com
rotação, poderá ser necessário deixar o motor
rodar durante um curto espaço de tempo para
que as engrenagens encaixem devidamente umas
nas outras.
ATENÇÃO:
• Não utilize esta ferramenta para
misturar ou bombear facilmente
combustível ou líquidos explosivos
(benzina, álcool, etc.).
• Não miste ou agite os líquidos
inflamáveis indicados como tal.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
Limpeza
ATENÇÃO: injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação
de sujidade nos respiradores ou
em torno dos mesmos. Utilize uma
protecção adequada para os olhos e
uma máscara para o pó quando realizar
esta operação.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
141
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com
este produto.
A pedido, estão disponíveis vários tipos de brocas
e cinzéis SDS Plus® como opção.
Os diversos acessórios utilizados devem ser
lubrificados regularmente em redor do ajustador
SDS Plus®.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
142
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
SUOMI
SUURTA RASITUSTA KESTÄVÄ LANGATON ISKUPORA
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
DCH143
Jännite
VDC
14.4
Tyyppi
1
Ottoteho
W
400
Kuormittamaton kierrosnopeus
min-1 0–1100
Kuormittamattomat iskut minuutissa
bpm 0–4350
Yksittäinen iskuenergia (EPTA 05/2009) J
2.0
Maksimiporausteho
mm 10/20/20
teräkseen/puuhun/ betoniin
Istukka
SDS Plus®
Kaulan läpimitta
mm
54
Akun tyyppi
Li-Ion
Paino (ilman akkua)
kg
2.5
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
®
®
®
®
SDS Plus
54
Li-Ion
2.4
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti:
L PA (äänenpainetaso)
dB(A)
86
86
86
LWA (äänitehotaso)
dB(A)
97
97
97
KWA (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A)
3
3
3
Poraus betoniin
Tärinän päästöarvo ah, HD =
Vaihtelu K =
Talttaaminen
Tärinän päästöarvo ah,Cheq =
Vaihtelu K =
Poraus metalliinl
Tärinän päästöarvo ah,D =
Vaihtelu K =
Ruuvinvääntäminen
Tärinän päästöarvo ah =
Vaihtelu K =
SDS Plus
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on
mitattu EN 60745 -määräyksen mukaisen
standardoidun testin mukaan. Arvon avulla työkaluja
voidaan verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää
altistumisen ennakkoarviointiin.
143
SUOMI
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun
ja lisävarusteiden huolto,
käsien pitäminen lämpiminä ja
työjärjestyksen organisoiminen.
Akku
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Akun tyyppi
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
Jännite
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Kapasiteetti
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Paino
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Akku
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Akun tyyppi
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
18
18
Jännite
VDC
Kapasiteetti
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Paino
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Paino
Sulakkeet
Eurooppa
kg
230 voltin työkalut
55
(3,0 Ah)
0,49
10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
144
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
SUOMI
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
KONEDIREKTIIVI
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Varapuheenjohtaja Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
31.10.2014
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa
seuraavissa varoituksissa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen
(johdottomaan) moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai
kaasut palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa
lähettyviltä, kun käytät moottorityökalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen
hallinnan menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen
työkalua käytettäessä saattaa johtaa
vakaviin henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä
aina silmäsuojaimia. Sellaiset
145
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
turvavarusteet, kuten pölynaamari,
liukastumista estävät kengät, kypärä tai
korvasuojaimet olosuhteiden niitä vaatiessa
vähentävät henkilövahinkoja.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun.
Tällaiset ehkäisevät turvatoimet alentavat
vahingossa käynnistymisen riskiä
moottorityökalua käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
146
e)
f)
g)
Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa
osissa väärä kohdistus tai takertelua,
ovatko osat rikkoutuneet tai vaikuttaako
jokin muu seikka mahdollisesti laitteen
käyttöön. Jos laite vaurioituu, korjauta
se ennen käyttöä. Monet onnettomuudet
johtuvat moottoroitujen työkalujen
puutteellisesta huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat
helpommin hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen
ja tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
SUOMI
Muut iskuporakoneen
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia. Altistuminen melulle voi
heikentää kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövahingon.
• Tartu kiinni koneiden eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä
käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Jos työkalu osuu “jännitteiseen”
johtoon, sen suojaamattomat metalliosat
tulevat “jännitteenalaisiksi”,jolloin on
olemassa sähköiskuvaara.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen aiheuttaa lentäviä lastuja. Ne
voivat vahingoittaa silmiä pysyvästi. Jos
aiheutuu pölyä, käytä hengityssuojainta
tai -laitetta. Joissakin tapauksissa on
käytettävä kuulonsuojaimia.
• Pitele työkalua aina tiukasti. Älä yritä käytä
tätä työkalua pitelemättä sitä molemmin
käsin. On suositeltavaa käyttää aina sivukahvaa.
Jos käytät tätä työkalua vain yhdellä kädellä,
menetät sen hallinnan. Kovan materiaalin, kuten
rautatangon, piikkaaminen tai siihen osuminen
voi olla vaarallista. Kiristä sivukahva kunnolla
ennen käyttämistä.
• Älä käytä tätä työkalua yhtäjaksoisesti
pitkään. Sen aiheuttama tärinä voi vahingoittaa
käsiäsi ja käsivarsiasi. Käytä käsineitä iskujen
vaimentamiseksi. Vähennä tärinälle altistumista
pitämällä taukoja säännöllisesti.
• Älä korjaa poranteriä itse. Vain valtuutettu
asiantuntija saa korjata ne. Virheellisesti korjattu
kärki saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
• Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi
työkalua tai vaihtaessasi teriä. Työkalun
ja varusteiden paljaat metalliosat voivat
kuumentua voimakkaasti. Särkynyt materiaali voi
vahingoittaa paljaita käsiä.
• Laske työkalu alas vasta kun se on
täysin pysähtynyt. Pyörivä terä saattaa
aiheuttaa loukkaantumisen.
• Älä irrota kiinni juuttunutta terää
iskemällä. Tällöin syntyvät sirpaleet voivat
aiheuttaa loukkaantumisen.
• Hieman kuluneet terät voidaan
teroittaa hiomalla.
• Pidä virtajohto kaukana pyörivästä terästä.
Älä kierrä virtajohtoa kehosi ympärille. Pyörivän
terän ympärille kiertyvä sähköjohto voi aiheuttaa
henkilövahingon ja hallinnan menetyksen.
Muut mahdolliset vaarat
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät
poravasaria:
– Vammat, jotka aiheutuvat työkalun liikkuvien tai
kuumien osien koskettamisesta.
Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää.
Näitä ovat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Sormien jääminen puristuksiin
lisävarusteita vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisestä aiheutuvat terveysvaarat
työskenneltäessä betonin ja/tai kiven kanssa.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiville
akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
147
SUOMI
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkua. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
148
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107 ja DCB112 -latureihin sopivat
10,8 V; 14,4 V ja 18 V litiumioniakut (DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B ja DCB185).
DEWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva [fig.] 2)
1. Työnnä latauslaitteen virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku (f) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
SUOMI
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
–– –– –– –– –– –– ––
ladattu täyteen
––––––––––––––––––––
kuuma-/kylmäviive
––– • ––– • ––– • –––
aseta akku uudelleen
paikoilleen
••••••••••••••
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112
lataus käynnissä
–– –– –– –– ––
ladattu täyteen
––––––––––––––
kuuma-/kylmäviive*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Punainen merkkivalo
vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku
on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen
merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DEWALT-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
149
SUOMI
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
150
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
Akkuyksikkö
AKUN TYYPPI
DCH143 toimii 14,4 V akuilla. DCH243, DCH253,
DCH254, DCH273 ja DCH274 toimivat 18 V akuilla.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144
tai DCB145 akkuja (14,4 V) voidaan käyttää
tuotteessa DCH143.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 DCB183B,
DCB184, DCB184B tai DCB185 akkuja (18 V)
voidaan käyttää tuotteessa DCH243, DCH253,
DCH254 DCH273 ja DCH274.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Akkua ladataan.
Akku on ladattu.
SUOMI
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1, 3, 7)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
a. Säädettävä nopeuskytkin
b. Suunnanvaihtopainike
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
c. Tilanvalitsin
d. Työvalo (DCH143, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274)
e. Sivukahva
f. Akku
g. Vapautuspainike
Käytettäväksi vain ulkona.
h. Pääkahva
i. Poranterän symboli (tavallinen poraustila)
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton iskupora
1 Sivukahva ja syvyystanko
1 Laturi
1 Akku (D1, L1, M1, P1)
2 Akkua (D2, L2, M2, P2)
3 Akkua (D3, L3, M3, P3)
1 pikaistukka (DCH254, DCH274)
1 Laukussa
1 Käyttöohje
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
j. Iskuporan symboli (iskuporatila)
k. Vasaran symboli (vasarointitila)
l. SDS Plus® -työkalupidike
m. Laippa
n. Polttoainemittarin painike
o. Pölysuoja
p. Lukitusholkki
q. Pikaistukka
r. Vyökoukku (DCH273, DCH274)
s. Aktiivinen tärinänhallinta (DCH273, DCH274)
t. Pölynpoistojärjestelmän sähköliitäntä
u. Toimintatilan valintapainike
KÄYTTÖTARKOITUS
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 ja
DCH274 langattomat iskuporakoneet on tarkoitettu
poraukseen ja iskuporaukseen ammattikäytössä,
sekä ruuvaamiseen ja talttaamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä iskuporat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
151
SUOMI
Sähköturvallisuus
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 3)
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina
kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista
ja säätämistä. Kytke työkalu aina
pois päältä ennen akkupakkauksen
asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva 3)
VAROITUS: Henkilövahinkojen
välttämiseksi akun vapautuspainiketta ei
saa koskaan painaa ennen kuin akku on
poistettu. Jos akun vapautuspainiketta
painetaan eikä akkua ole poistettu, akku
voi pudota odottamattomasti.
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (f) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 3).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (g) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
152
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (n) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Nopeudensäätökytkin (kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a). Voit
pysäyttää koneen vapauttamalla liipaisimen. Tämä
työkalu on varustettu jarrulla. Työkalupidike pysähtyy
heti, kun liipaisukytkin vapautetaan kokonaan.
Säädettävän nopeuden liipaisukytkimen avulla voit
valita parhaan nopeuden kuhunkin sovellukseen.
Mitä enemmän puristat liipaisukytkintä, sitä
nopeammin työkalu toimii. Jotta työkalun käyttöikä
olisi mahdollisimman pitkä, käytä säädettävää
nopeutta vain keskiöintiin tai kiinnikkeille.
HUOMMA: Ei ole suositeltavaa vaihtaa nopeutta
jatkuvasti. Muutoin liipaisin voi vaurioitua.
Sivukahva (kuva 1)
VAROITUS: Voit vähentää
henkilövahingon vaaraa pitämällä
sivukahvan AINA kiinnitettynä
koneeseen kunnolla. Muutoin sivukahva
voi irrota työkalua käytettäessä. Tällöin
menetät koneen hallinnan. Pitele
työkalua molemmin käsin parhaan
hallinnan varmistamiseksi.
Sivukahva (e) on kiinnitetty vaihteiston etuosaan.
Sitä voidaan kääntää 360˚ oikealla tai vasemmalla
kädellä käytettäväksi. Sivukahva tulee kiristää
riittävästi, jotta se kestäisi työkalun kääntövoiman,
jos lisävaruste juuttuu kiinni tai lukittuu. Tartu
kahvan päähän koneen hallitsemiseksi terän
jäädessä kiinni.
Löysää sivukahvaa kiertämällä sitä vastapäivään.
Toimintasuunnan valitsin (kuva 1, 2)
VAROITUS: Odota aina, että moottori
on täysin pysähtynyt ennen kuin
vaihdat pyörimissuuntaa.
Voit valita toimintasuunnan ja lukita koneen
valitsimen (b) avulla.
SUOMI
Terä pyörii myötäpäivään, kun vapautat liipaisimen ja
työnnät valitsimen koneen oikealle puolelle.
Terä pyörii vastapäivään, kun vapautat liipaisimen ja
työnnät valitsimen koneen vasemmalle puolelle.
Voit lukita koneen työntämällä valitsimen
keskiasentoon. Varmista ennen valitsimen asennon
muuttamista, että liipaisin on vapautettu.
HUOMMA: Koneesta voi kuulua napsahdus, kun
sitä käytetään ensimmäistä kertaa toimintasuunnan
muuttamisen jälkeen. Tämä on normaalia eikä
merkki ongelmasta.
Työvalo (kuva 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Työkalun etuosassa on työvalo (d). Työvalo
aktivoituu, kun liipaisukytkintä puristetaan. Työvalo
syttyy, kun liipaisukytkintä painetaan ja se sammuu
automaattisesti 20 sekunnin jälkeen liipaisukytkimen
vapauttamisesta. Jos liipaisukytkintä pidetään
alhaalla, työvalo jää päälle.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän
työpinnan valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu
käytettäväksi taskulamppuna.
Toimintatilan valitseminen (kuva 1)
VAROITUS: Älä valitse toimintatilaa
työkalun ollessa käynnissä.
Työkalussa on erillinen tilavalitsin (c), jolla voit valita
tavallisen porauksen, iskuporauksen ja vasaroinnin.
Tavallinen poraus: teräksen, puun ja muovien
ruuvaukseen ja poraamiseen.
Iskuporaus: betonin ja
kivimateriaalin poraukseen.
Vasarointi: kevyeen talttaamiseen.
Ennen tilavalitsimen käääntämistä tulee painaa
tilan valintapainiketta (u). Valitse tavallinen poraus
kiertämällä tilavalitsinta (c), kunnes nuoli osoittaa
poranterän symbolia (i). Valitse iskuporaus
asettamalla nuoli iskuporan symbolin (j) kohdalle.
Valitse vasarointi asettamalla nuoli vasaran
symbolin (k) kohdalle.
HUOMAA: Tilavalitsin (c) on oltava aina porauksen,
iskuporauksen tai vasaroinnin kohdalla. Niiden välillä
ei ole muita asetuksia.
Aktiivinen tärinänhallinta (kuva 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Aktiivinen tärinänhallinta neutralisoi
iskuporamekanismin aiheuttaman tärinän.
Se vähentää käden ja käsivarren tärinää ja
mahdollistaa miellyttävämmän työkalun käytön
pitempien aikajaksojen ajan. Se pidentää myös
laitteen käyttöikää. Jousikuormitteinen mekanismi
vastaa tärinävoimiin käytön aikana. Tämä voidaan
havaita vaimennusvaikutuksena, kun painetta
kohdistetaan työkaluun. Varmista, että jousi on
kytkeytynyt. Se ei kuitenkaan saa olla liian tiukka.
Mekanismin tulee ”kellua”.
Vyökoukku (kuva 1, 4)
DCH273, DCH274
Vyökoukku (r) on asennettu pääkahvan (h)
alapuolelle työkalun vasemmalle puolelle. Avaa
vyökoukku vetämällä se ulos työkalun sivulta. Aseta
vyökoukku säilöön painamalla se tasaisesti työkalun
sivuun. Vyökoukku (r) voidaan asettaa helposti
työkalun vasemmalle tai oikealle puolelle vasen- ja
oikeakätisiä käyttäjiä varten.
1. Aseta vyökoukku avattuun asentoon ja poista
kuusioruuvi pääkahvan alapuolelta.
2. Vedä vyökoukku ulos, kunnes sa irtoaa
laitteesta.
3. Aseta vyökoukku takaisin haluamallesi puolelle
ja paina se syvennykseen.
HUOMAUTUS: Joissakin malleissa syvennys
voidaan peittää tarralla. Poista joko tarra
tai lävistä tarra alla olevaan syvennykseen
pääsemiseksi.
4. Aseta kuusioruuvi ja kiristä ne tiukasti.
Jos koukkua ei haluta käyttää lainkaan, sen voi
irrottaa kokonaan.
SDS Plus® -työkalupidike (kuva 5)
Asenna poran- tai taltan terä, aseta terän varsi noin
19 mm (3/4") SDS Plus® -työkalupidikkeeseen (l).
Paina ja kierrä terää, kunnes se lukittuu paikoilleen.
Terä kiinnittyy hyvin paikoilleen.
Vapauta terä vetämällä laippaa (m) taakse ja
poistamalla terä.
Avaimettoman istukan asentaminen
SDS Plus® -työkalupidikkeen
paikalle (kuva 7)
DCH254, DCH274
1. Käännä lukitusrengas (p) auki ja vedä SDS
Plus® -työkalupidike (l) pois.
153
SUOMI
2. Paina avaimeton istukka (q) karaan ja käännä
lukitusrengas kiinni.
3. Vaihda avaimeton istukka SDS Plus®
työkalupidikkeeseen poistamalla ensin
avaimeton istukka samalla tavalla kuin
SDS Plus® -työkalupidike. Asenna sitten
SDS Plus® -työkalupidike paikoilleen samalla
tavalla kuin avaimeton istukka.
VAROITUS: Älä koskaan käytä
standardeja istukoita iskuporatilassa.
Ylikuormituksen kytkin
Laitteessa on kahdenlaisia ylikuormituksen kytkimiä.
DCH143, DCH243, DCH253 ja DCH254 -malleissa
on mekaanisen ylikuormituksen kytkin, DCH273 ja
DCH274 -malleissa on elektroninen ylikuormituksen
kytkin.
Jos poranterä jää kiinni, voimansiirto poran karaan
keskeytyy. Kun laitteessa on mekaaninen kytkin,
kytkimen aktivoinnista ilmoittaa hammastuksen
ääni sekä lisääntyvä tärinä. Jos elektroninen kytkin
aktivoituu, moottori kytkeytyy toistuvasti päälle ja
pois päältä muutaman sekunnin ajan mekaanisen
kytkimen vasteen toistamiseksi. Vapauta ja paina
liipaisinta voimansiirron uudelleen kytkemiseksi.
Siitä aiheutuvien voimien vuoksi työkalua on aina
pidettävä kahdella kädellä ja tukevassa asennossa.
Pölynpoistojärjestelmä (kuva 1)
Erityinen integroitu pölynpoistojärjestelmä
(D25303DH) on saatavilla ja se voidaan hankkia
erikseen.
Käytä D25303DH-laitetta liittämällä sähköliitäntä (t)
poravasaraan.
DCH253, DCH254 (vain TYYPPI 2), DCH273 ja
DCH274 -poravasaroissa on sähköliitäntä (t).
HUOMAUTUS: D25303DH ei sovi laitteiden
DCH253 ja DCH254 versioihin DCH143, DCH243
tai TYYPPI 1 .
DCH274 on saatavilla tuotteella D25303DH ja
pidennetyllä sarjakotelolla mallin DCH275 tapaan.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS:
• Noudata aina turvallisuusohjeita ja
voimassa olevia sääntöjä.
• Varo työskennellessäsi sähköja vesijohtoja.
• Kuormita konetta järkevästi (n.
5 kg). Liiallinen voiman käyttö ei
nopeuta poraamista, vaan vähentää
työkalun tehoa ja saattaa lyhentää
koneen käyttöikää.
• Älä poraa tai ruuvaa liian syvään,
ettei pölysuojus (o) vahingoitu.
• Pidä koneesta aina tiukasti kiinni
molemmin käsin ja varmista tukeva
asento . Kun käytät konetta,
sivukahvan tulee olla kiinnitetty hyvin.
VAROITUS: Irrota akku aina ennen
laitteen kokoamista ja säätämistä.
Katkaise laitteesta virta aina ennen
akun irrottamista tai asettamista
paikoilleen
Käsien oikea asento (kuva 1, 6)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa kuvassa 6
näkyvällä tavalla.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (h) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (e).
Poraaminen (kuva 1)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla se
virtalähteestä ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riskin
pienentämiseksi tarkista AINA,
että työkalu on kunnolla kiinnitetty
ja sen osat kiristetty paikoilleen.
Jos poraat ohutta materiaalia,
käytä puista suojaosaa materiaalin
vaurioitumisen välttämiseksi.
ISKUPORAUS (KUVA 1)
1. Käännä toimitilanvalitsinvipu (c) "iskuporaus"
-asentoon.
2. Asenna sopiva poranterä. Käytä
korkealuokkaisia kovametalliteriä, jotta
lopputulos olisi mahdollisimman hyvä.
3. Säädä sivukahva (e).
4. Merkitse kohta, johon reikä porataan.
154
SUOMI
5. Aseta poranterä paikalle ja kytke työkalu päälle.
PORAUS (KUVA 1)
1. Käännä toimitilanvalitsinvipu (c) "poraus"asentoon.
Saattaa olla tarpeen käynnistää moottori hetkeksi
hammaspyörien synkronoimiseksi kun siirrytään
piikkaustoiminnosta poraustoimintoon.
VAROITUS:
• Älä käytä tätä työkalua tulenarkojen tai
räjähdysalttiitten nesteiden (bensiini,
alkoholi, jne.) sekoittamiseen.
2. Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
– Asenna istukkasovitin/istukka (DCH143,
DCH243, DCH253, DCH273).
Erityisiä SDS Plus® adaptereita on saatavana
10:n tai 13 mm:n standardi-istukoille, jolloin
voidaan käyttää normaaliteriä.
–
Asenna avaimeton istukka
(DCH254, DCH274) SDS Plus®
-työkalupidikkeen paikalle.
3. Etene kuten edellä on kuvattu
iskuporauksen kohdalla.
• Älä sekoita tai vatkaa
tulenarkoja nesteitä.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
VAROITUS: Älä koskaan käytä vakioistukoita vasaratoimintatilassa.
RUUVAUS (KUVA 1)
1. Käännä toimitilanvalitsinvipu (c) "poraus"asentoon.
2. Valitse pyörimissuunta.
3. Noudata alla olevia ohjeita käytettävän työkalun
mukaisesti:
– Asenna erityinen SDS Plus® ruuvaussovitin
käytettäväksi kuusioruuviterien kanssa
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie kone
valtuutettuun DEWALT-korjaamoon noin 40
käyttötunnin jälkeen. Jos ongelmia esiintyy ennen
sitä, ota yhteys valtuutettuun DEWALT-korjaamoon.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
– Asenna avaimeton istukka
(DCH254, DCH274) SDS Plus®
-työkalupidikkeen paikalle.
4. Asenna sopiva ruuvitalttaterä. Ruuvatessasi
uurteisia ruuvipäitä käytä aina kärkiä joissa
on ohjaushylsy.
5. Paina varovasti nopeudensäädön kytkintä (a)
välttääksesi vahingoittamasta ruuvin päätä.
Kun terä pyörii vastapäivään, työkalun
nopeus vähenee automaattisesti, jotta ruuvi
irtoaisi vaivattomasti.
6. Kun ruuvi on kierretty tasaiseksi työstettävään
kappaleeseen, päästä nopeudensäädön
kytkin estääksesi ruuvin päätä tukeutumasta
työstettävään kappaleeseen.
TALTTAUS (KUVA 1)
1. Käännä toimitilanvalitsinvipu (c) "vain isku"
-asentoon.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
ulos pääkotelosta kuivalla ilmalla
aina, kun havaitset lian kertyvän
tuuletusaukkojen sisälle ja ympärille.
Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia
ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän
toimenpiteen aikana.
2. Työnnä tarvittava taltta paikalleen ja
tarkista lukitus.
3. Säädä sivukahva (e).
4. Kytke työkalu päälle ja aloita työskentely.
155
SUOMI
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun
niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän
palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi
valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys
tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään
myös vahingoittumisriskiä.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
Lisätarvikkeina on saatavana eri tyyppisiä SDS Plus®
poranteriä ja talttoja.
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se
sitten laitteesta.
Lisävarusteiden ja -tarvikkeiden SDS Plus®varusteet on voideltava säännöllisesti.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin
kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raakaaineen tarvetta.
156
SVENSKA
EXTRA KRAFTIG SLADDLÖS ROTATIONSSLAGBORRMASKIN
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska Data
Spänning
Typ
Ineffekt
Varvtal obelastad
Obelastat slag per minut
Enkel slagenergi (EPTA 05/2009)
Maximal borrkapacitet
i stål/trä/betong
Chuck
Kragdiameter
Batterityp
Vikt (utan batteripaket)
W
min-1
bpm
J
DCH143
14.4
1
400
0–1100
0–4350
2.0
DCH243
18
1
400
0–1150
0–4400
2.1
DCH253
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH254
18
2
400
0–1200
0–4500
2.1
DCH273
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
DCH274
18
1
400
0–1100
0–4600
2.1
mm
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.4
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.5
SDS Plus®
54
Li-Ion
2.7
86
97
3
86
97
3
86
97
3
86
97
3
VDC
mm
kg
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6:
L PA (emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
86
86
L WA (ljudeffektnivå)
dB(A)
97
97
dB(A)
3
3
K WA (osäkerhet för angiven ljudnivå)
Borrning i betong
Vibration, emission svärdee ah, HD =
Osäkerhet K =
Mejsling
Vibration, emission svärde ah,Cheq =
Osäkerhet K =
Borrning i metal
Vibration, emission svärde ah,D =
Osäkerhet K =
Skruvdragning
Vibration, emission svärde ah =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
6.6
1.5
7.4
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
6.6
1.5
m/s²
m/s²
5.4
1.5
6.0
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
5.4
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
m/s²
m/s²
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
≤ 2.5
1.5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
157
SVENSKA
användaren utsätts för under
hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering
av arbetssättet.
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Batteripaket
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Batterityp
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
Spänning
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Kapacitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Vikt
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Batteripaket
Batterityp
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
18
18
Spänning
VDC
Kapacitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Vikt
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid
för batteripaket
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Vikt
Säkringar
Europa
kg
230 Volt verktyg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
158
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
0,29
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
SE UPP! Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
SVENSKA
EG-deklaration om
överensstämmelse
MASKINDIREKTIV
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
31.10.2014
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
c)
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och
hörselskydd, använda på lämpligt sätt
minskar personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
159
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på.
En skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter
kvar i en roterande del av ett elverktyg kan
orsaka personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och
måste repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
160
g)
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska
som sprutar ur batteriet kan orsaka sveda
och brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer
att garantera uppehållande av
elverktygets säkerhet.
Tillkommande Specifika
Säkerhetsregler för Roterande
Hammare
• Bär öronskydd. Att utsättas för buller kan
orsaka hörselförlust.
• Använd de hjälphandtag som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan
orsaka personskada.
• Håll elverktyget i isolerade greppytor under
arbete där sågverktyget kan komma i
kontakt med dolda strömledningar. Kontakt
med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir
strömförandeoch kan ge användaren en
elektrisk stöt.
SVENSKA
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slaghamrande verksamhet gör att flisor
flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanent ögonskada. Bär ett dammfilterskydd
eller respirator för tillämpningar som alstrar
damm. Öronskydd kan behövas för de
flesta tillämpningar.
• Håll alltid ett stadigt tag om verktyget.
Försök inte att använda detta verktyg
utan att hålla det med bägge händer.
Vi rekommenderar att sidohandtaget alltid
används. Att använda detta verktyg med
en hand resulterar i förlust av kontroll. Att
genombryta eller påträffa hårda material såsom
armering kan också vara riskabelt. Dra åt
sidohandtaget ordentligt före användning.
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med
borrhammare:
– Skador orsakade av att man rör vid roterande
delar eller varma delar på verktyget.
Även om man följer alla relevanta
säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker
inte undvikas. Dessa är:
– Hörselskada.
– Risk att klämma fingrarna när man
byter tillbehör.
– Hälsorisker som orsakas av inandning av damm
vid arbete med betong och/eller murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
• Använd inte detta verktyg under långa
tidsperioder. Vibration som orsakas av
hammarens arbete kan vara skadlig för
dina händer och armar. Använd handskar
för att få extra dämpning, och begränsa
användningstiden genom ta täta raster.
• Reparera inte själv upp borrspetsar.
Repareraring av mejsel bör göras av en behörig
specialist. Felaktigt reparerade mejslar kan
orsaka personskada.
• Bär handskar när du arbetar med verktyget
eller byter ut borrspetsar. De åtkomliga
metalldelarna på verktyget och borrspetsarna
kan bli extremt heta under arbetet. Små bitar av
avbrutet material kan skada blottade händer.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
• Lägg aldrig ifrån dig verktyget förrän
borrspetsen har stannat helt och hållet.
Borrspetsar i rörelse kan orsaka personskada.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
• Slå inte på borrspetsar som har fastnat med
en hammare för att få loss dem. Småbitar av
metall eller materialflisor skulle kunna lossna och
orsaka personskada.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
kompatibla batteriladdare.
• En aning slitna mejslar kan vässas
genom slipning.
• Håll starkströmssladden borta från den
roterande borrspetsen. Linda inte sladden
runt någon del av din kropp. En elektrisk sladd
lindad runt en roterande borrspets kan orsaka
personskada och förlust av kontroll.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
161
SVENSKA
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105, DCB107 och DCB112 laddarna
accepterar 10,8 V, 14,4 V och 18 V Li-jon (DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B och DCB185)
batteripaket.
DEWALT laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Plugga in laddaren i ett lämpligt uttag innan du
sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet (f) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
162
Laddning
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
–– –– –– –– –– –– ––
fullständigt laddad
––––––––––––––––––––
Varmt/kallt paket
fördröjning
––– • ––– • ––– • –––
byt ut batteripaketet
••••••••••••••
SVENSKA
laddar
–– –– –– –– ––
fullständigt laddad
––––––––––––––
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
Varmt/kallt paket
fördröjning*
–– –– –– –––––
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112
*DCB107, DCB112: Den röda lampan
fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under
denna operation. När batteriet har nått
lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att
indikera ett felaktigt batteri genom att vägra att tända
eller genom att visa blinkmönster för problempaket
eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills batteriet
har nått en lämplig temperatur. Laddaren växlar
sedan automatiskt till paketladdningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera Li-jon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
163
SVENSKA
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Transport
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
164
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCT143 arbetar med 14,4 volts batteripaket.
DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 och DCH274
arbetar med 18 V batteripaket.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144
eller DCB145 batteripaket (14,4 V) kan användas
på DCH143.
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 DCB183B,
DCB184, DCB184B eller DCB185 batteripaket (18
V) kan användas på DCH243, DCH253, DCH254
DCH273 och DCH274.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
Batteriet defekt.
SVENSKA
Het/kall paketfördröjning.
Beskrivning (bild 1, 3, 7)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
Stick inte in ledande föremål.
a. Variabel hastighetskontroll
Ladda inte skadade batteripaket.
b. Knapp framåt/bakåt
c. Lägesväljare
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar
omedelbart byts ut.
d. Arbetslampa (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Sidohandtag
f. Batteripaket
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
g. Frigöringsknapp
h. Huvudhandtag
Endast för användning inomhus
i. Borrbitssymbol (rotationsborrläge)
j. Slagborrsymbol (rotationsslagborrläge)
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Ladda endast DEWALT batteripaket
med avsedda DEWALT laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda DEWALT batterierna
med en DEWALT laddare kan göra att
de brister eller så kan det leda till farliga
situationer.
k. Slagsymbol (endast slagläge)
l. SDS Plus® verktygshållare
m. Hylsa
n. bränslemätarknapp
o. dammskydd
p. Låsring
q. Snabbchuck
r. Bälteskrok (DCH273, DCH274)
Bränn inte batteripaketet.
s. Aktiv vibrationskontroll (DCH273, DCH274)
t. Dammutsugningssystem elektrisk anslutning
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös rotationsslagborrmaskin
1 Sidohandtag och djupstång
1 laddare
1 Batteripaket (D1, L1, M1, P1)
u. Lägesväljarknapp
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273
och DCH274 sladdlösa rotationsslagborrmaskin
har konstruerats för professionell borrning och
slagborrning samt skruvdragning och mejsling.
2 Batteripaket (D2, L2, M2, P2)
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Batteripaket (D3, L3, M3, P3)
Dessa slagborrmaskiner är professionella elverktyg.
1 Snabbchuck (DCH254, DCH274)
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende erfordras när oerfarna användare
använder detta verktyg.
1 Kit box
1 Instruktionshandbok
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
165
SVENSKA
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (bild 3)
VARNING: För att minska risken för
skador bör batteriets frigöringsknapp
inte tryckas in utan att batteripaketet
tas bort. Om batteriets frigöringsknapp
trycks in utan att batteripaketet tas bort
kan det resultera i att batteriet faller
ut oväntat.
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet (f) mot listerna inuti
verktyget handtag (bild 3).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
166
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET
1. Tryck på batterilåsknappen (g) och dra
med en fast rörelse batteripaketet bort
från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (BILD 3)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LEDlampor som indikerar laddningsnivån som finns kvar
i batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (n). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen
i batteriet är under den användbara gränsen
kommer inte bränslemätaren att lysa och batteriet
behöver laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Hastighetsomkopplare (bild 1)
För att sätta på verktyget, tryck på
avtryckaromkopplaren (a). För att stänga av
verktyget, släpp upp avtryckaromkopplaren. Ditt
verktyg är utrustat med en broms. Verktygshållaren
kommer att stanna så snart som avtryckaren släpps
helt och hållet.
Den variabla hastighetskontrollen gör att du kan
välja den lämpligaste hastigheten för ett visst
arbete. Ju mer du trycker på avtryckare desto
snabbare kommer verktyget att arbeta. För att
maximera verktygets livslängd använd den variabla
hastigheten för att börja borrning av hål eller dra
i fästanordningar.
OBSERVERA: Konstant användning inom variabel
hastighet-intervallet rekommenderas inte. Det kan
skada omkopplaren och bör undvikas.
Sidohandtag (bild 1)
VARNING: För att minska risken
för personskada, använd ALLTID
verktyget med sidohandtaget ordentligt
påmonterat. Underlåtenhet att göra
detta kan resultera i att sidohandtaget
halkar under arbete med verktyget
med påföljande förlust av kontroll. Håll
verktyget med båda händer för att
maximera kontrollen.
SVENSKA
Sidohandtaget (e) hålls fast på växellådans framdel,
och kan vridas 360˚ för att tillåta högerhänt eller
vänsterhänt användning. Sidohandtaget måste dras
åt ordentligt för att stå emot vridningen av verktyget
om tillbehöret kärvar eller fastnar. Se till att greppa
sidohandtaget vid den bortre änden för att kunna
kontrollera verktyget under en överstegring.
Rotationsborrning: för skruvdragning och för
borrning i stål, trä och plast.
Rotationslagborrning: för borrning i betong
och murverk.
Endast slagning: för lätt mejsling.
För att lossa sidohandtaget, vrid moturs.
Framåt/back kontrollknapp
(bild 1, 2)
VARNING! Vänta alltid tills motorn har
stannat innan du byter rotationsriktning.
En kontrollknapp för framåt/back (b) bestämmer
verktygets rotationsriktning, och tjänstgör dessutom
som en upplåsningsknapp.
För att välja framåtrotation, släpp
avtryckaromkopplaren och tryck ner kontrollknappen
för framåt/back på verktygets högra sida.
För att välja bakåtrotation, släpp
avtryckaromkopplaren och tryck ner kontrollknappen
för framåt/back på verktygets vänstra sida.
Kontrollknappens mittläge låser verktyget i avstängt
läge. När du ändrar kontrollknappens läge, se till att
avtryckaren är uppsläppt.
OBSERVERA: Första gången verktyget körs efter
att du har bytt rotationsriktning kan du höra ett klick
vid igångsättning. Detta är normalt och indikerar
inget problem.
Arbetsbelysning (bild 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Detta är en arbetsbelysning (d) placerar på
verktygets framsida. Arbetsbelysningen kommer att
aktiveras när strömbrytaren tycks in. Arbetslampan
aktiveras när man trycker på avtryckarknappen
och kommer att stängas av automatiskt 20
sekunder efter att avtryckarknappen släpps.
Om avtryckarknappen förblir intryckt kommer
arbetslampan förbli påslagen.
OBSERVERA: Arbetsbelysningen är till för belysning
av den direkta arbetsytan och är inte avsedd att
användas som ficklampa.
Val av driftläge (bild 1)
VARNING: Välj inte driftläge när
verktyget körs.
Ditt verktyg är utrustad med en separat
lägesväljare (c) för att endast växla mellan lägena
rotationsborrning, rotationsslagborrning och mejsling.
Innan försök görs att vrida på lägesväljaren tryck på
lägesväljarknappen (u). För rotationsborrning, vrid
lägesväljaren (c) tills pilen pekar på borrsymbolen (i).
För rotationsslagborrningsläge, rikta in pilen mor
slagborrsymbolen (j). För endast slagningsläge, rikta
in pilen mot hammarsymbolen (k).
OBSERVERA: Lägesväljaren (c) får endast vara
i rotationsborrning, rotationsborrslagläge eller
slagläge hela tiden. Det finns inga operativa lägen
mellan dessa.
Aktiv vibrationskontroll (fig. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar
studsande vibrationer från slagmekanismen.
Sänkning av hand- och armvibrationerna gör
det mer bekvämt att använda maskinen under
längre perioder och förlänger enhetens livslängd.
Under drift balanserar en belastad fjäder
vibrationskrafterna. Detta kan kännas av genom
stötdämpareffekten när tryck används på verktyget.
Se till att fjädern är aktiverad med inte för fast.
Mekanismen skall tillåtas att ”flyta”.
Bälteskrok (fig. 1, 4)
DCH273, DCH274
En bälteskrok (r) är fäst nedanför huvudhandtaget (h)
på vänster sida av verktyget. För att förlänga
bälteskroken, dra den ut från sidan av verktyget. För
att förvara bälteskroken, skjut den tillbaka i jämnhöjd
med verktyget. Bälteskroken (r) kan placeras på
vänster eller höger sida av verktyget för anpassning
för vänster- eller högerhänta användare.
1. Placera bälteskroken i den utdragna positionen
och ta bort sexkantsskruven på undersidan av
huvudhandtaget.
2. Dra ut bälteskroken till den är fri från enheten.
3. Sätt tillbaka bälteskroken på önskad sida och
skjut in den i öppningen.
NOTERA: På vissa modeller kan öppningen
vara täck av en etikett. Ta antingen bort
etiketten eller stick hål i den för att exponera
öppningen under.
4. Sätt tillbaka sexkantsskruven och dra åt
ordentligt.
167
SVENSKA
Om kroken inte önskas kan den tas bort helt och
hållet.
SDS Plus® verktygshållare (fig. 5)
För att sätta in en borr eller en mejselbits, sätt in
bitsens skaft ungefär 19 mm (3/4 tum) i SDS Plus®
verktygshållaren (l). Skjut och vrid bitsen tills den
låses på plats. Bitsen kommer att sitta säkert fast.
För att frigöra bitsen, dra hylsan (m) bakåt och ta
bort bitsen.
Byte av SDS Plus®verktygshållare
mot snabbchucken (fig. 7)
DCH254, DCH274
1. Vrid på låsringen (p) till upplåst position och dra
bort SDS Plus®verktygshållare (l).
2. Skjut snabbchucken (q) på spindeln och vrid
låsringen till låst position.
3. För att ersätta snabbchucken med
SDS Plus®verktygshållare, ta först bort
snabbchucken på samma sätt som
SDS Plus®verktygshållare togs bort. Sätt sedan
dit SDS Plus®verktygshållare på samma sätt
som snabbchucken sattes dit.
VARNING: Använd aldrig
standardchuckar i rotationslagborrläge.
Överbelastningskoppling
Det finns två olika typer av överbelastningkopplingar
monterade. DCH143, DCH243, DCH253 och
DCH254 har en mekanisk överbelastningskoppling,
DCH273 och DCH274 har en elektronisk
överbelastningskoppling monterade.
Om en borrbits fastnar kommer drivningen till
spindeln att avbrytas. På enheter med en mekanisk
koppling kommer indikeringen att kopplingen har
aktiverats att vara en ljudlig hakning tillsammans
med en ökad vibration. Om den elektroniska
kopplingen aktiveras slås motorn på och stängs av
upprepade gånger för att kopiera återkopplingen
som associeras med en mekanisk koppling. Släpp
och tryck in avtryckaren för att åter engagera
drivningen.
På grund av de resulterade kraftena skall alltid
verktyget hållas i ett fast grepp med båda händerna.
Dammutsugningssystem (fig. 1)
Ett särskilt dammutsugningssystem (D25303DH)
finns tillgängligt och kan köpas separat.
Vid arbete med D25303DH används elanslutning (t)
till rotationshammaren.
168
DCH253, DCH254 (Endast TYP 2), DCH273 och
DCH274 rotationshammarmodellerna är utrustade
med elektriska anslutningen (t).
NOTERA: D25303DH är inte kompatibel med
DCH143, DCH243 eller TYP 1 versionerna av
DCH253 och DCH254.
DCH274 finns tillgänglig levererad med en
D25303DH och utökad satslåda såsom DCH275.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING!
• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och
tillhörande bestämmelser.
• Se till att du vet var rör- och
elledningar befinner sig.
• Utöva endast lätt tryck på maskinen
(ca. 5 kg). Större tryck gör inte att det
går fortare att borra, men reducerar
maskinens prestanda och gör att det
slits fortare.
• Borra eller skruva inte för djupt för att
förhindra att dammskyddet (o) skadas.
• Håll alltid fast verktyget med båda
händerna och se till att du står
stadigt. Ha alltid sidohandtaget korrekt
monterat under arbete.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (bild 1, 6)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas i
bild 6.
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
huvudhandtaget (h), och den andra handen på
sidohandtaget (e).
SVENSKA
Borrmaskinens Användning (bild 1)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och kopplas ur före alla
inställningar eller avlägsning/montering
av tillsatser och tillbehör sker.
VARNING: För att minska risken för
personskada, skall du ALLTID se till
att arbetsstycket sitter väl förankrat eller
fastklämt. Om du borrar i tunt material,
skall du använda ett ”bakstycke” av trä,
för att hindra att materialet skadas.
HAMMARBORRNING (BILD 1)
1. Ställ lägesväljaren (c) i läge för
"borrhammarfunktion".
2. Montera ett lämpligt borrverktyg. För bästa
resultat, använd hårdmetallborr av hög kvalitet.
3. Ställ in sidohandtaget (e).
4. Markera platsen där hålet ska borras.
5. Sätt an borret och starta verktyget.
BORRNING (BILD 1)
1. Ställ funktionsväljaren (c) i läge för
"borrningsfunktion".
2. Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
– Montera kombinationen chuckadapter/chuck
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Det finns speciella SDS Plus®-skaft som kan
användas med standardchuckar på 10 eller
13 mm så att du kan använda tillbehör med
raka skaft.
–
Byte av SDS Plus® verktygshållare med
nyckelfria chucken (DCH254, DCH274).
3. Arbeta enligt beskrivningen för slagborrarbeten.
VARNING! Använd aldrig
standardchuckar vid hammarfunktionen.
SKRUVDRAGNING (BILD 1)
1. Ställ funktionsväljaren (c) i läge för
"borrningsfunktion".
2. Välj rotationsriktning.
3. Följ en av nedanstående anvisningar beroende
på din verktyg.
– Sätt in den speciella SDS Plus®
skruvdragningsadaptern för bruk med bits
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
–
4. Sätt in önskat skruvbits. Använd alltid bits
med en styrhylsa vid dragning av skruvar
med spårhuvud.
5. Tryck in den variabla hastighetsbrytaren (a)
försiktigt så att du inte skadar skruvens
huvud. Vid rotation bakåt (motsols) reduceras
apparatens hastighet automatiskt för enkel
utdragning av skruven.
6. Släpp hastighetsbrytaren när skruvens huvud
är jäms med arbetsstyckets yta, så att den inte
tränger in i arbetsstycket.
MEJSLING (BILD 1)
1. Ställ funktionsväljaren (c) i läge för
"hammarfunktion, enbart".
2. Montera lämplig mejsel och se till att den är
ordentligt spärrad.
3. Ställ in sidohandtaget (e).
4. Starta verktyget och påbörja arbetet.
Det kan vara nödvändigt att låta maskinen gå några
varv för att synkronisera kugghjulen, då man byter
mellan mejsling och borrning.
VARNING:
• Använd icke verktyget till att blanda
eller pumpa lättantändliga eller
explosiva vätskor (bensin, alkohol etc.)
• Blanda eller rör aldrig vätskor som är
märkta som brandfarliga.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Denna maskin kan inte servas av användaren
själv. Efter ca. 40 driftstimmar bör man lämna in
maskinen till en auktoriserad DEWALT- representant
med servicekompetens . Om problem skulle
visa sig dessförinnan, kontakta en auktoriserad
DEWALT- representant.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Byte av SDS Plus® verktygshållare med
nyckelfria chucken (DCH254, DCH274).
169
SVENSKA
Miljöskydd
Smörjning
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt.
Dra ut laddaren ur eluttaget före
rengöring. Smuts och flott kan
avlägsnas från laddarens utsida med
hjälp av trasa eller mjuk borste som
inte är av metall. Använd inte vatten
eller rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den
här produkten.
Diverse typer SDS Plus® borr och mejslar finns
tillgängliga som extrautrustning.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att
den behöver bytas ut, eller du inte längre har
användning för den. Lämna den här produkten till
separat avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
Tillbehör och tillsatser måste regelbundet smörjas
runt SDS Plus® fattningen.
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
170
TÜRKÇE
AĞIR HIZMET TIPI KABLOSUZ KIRICI DELICI
MATKAP DCH143, DCH243, DCH253, DCH254
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
VDC
Tipler
DCH143
DCH243
DCH253
DCH254
DCH273
DCH274
14.4
18
18
18
18
18
1
1
2
2
1
1
400
400
400
400
400
400
Giriş gücü
W
Yüksüz hız
dev/dak
0–1100
0–1150
0–1200
0–1200
0–1100
0–1100
bpm
0–4350
0–4400
0–4500
0–4500
0–4600
0–4600
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
Dakika başı yüksüz vuruş
Tek Darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
Azami delme kapasites
çelik/ahşap/beton
Mandren
J
2.0
mm
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
SDS Plus
SDS Plus
SDS Plus
SDS Plus
SDS Plus
SDS Plus®
Bilezik çapı
mm
54
54
54
54
54
54
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
2.5
2.4
2.5
2.7
2.5
2.7
®
Akü tipi
Ağırlık (akü hariç)
kg
®
®
®
®
EN60745-2-6 uyarınca gürültü değerleri ve titreşim değerleri (triaks vektör toplamı)
LPA (emisyon ses basıncı seviyesi)
dB(A)
86
86
86
86
86
86
L WA (ses güç seviyesi)
dB(A)
97
97
97
97
97
97
KWA (verilen ses seviyesi için belirsizlik)
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Titreşim emisyon değeri ah, HD =
m/s²
6.6
7.4
6.6
6.6
6.6
6.6
değeri K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq =
m/s²
5.4
6.0
5.4
5.4
5.4
5.4
değeri K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Titreşim emisyon değeri ah,D =
m/s²
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
değeri K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Titreşim emisyon değeri ah =
m/s²
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
değeri K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Beton delme
Keskileme
Metal delme
Vidalama
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak
için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi
için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
171
TÜRKÇE
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemleri alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Akü
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Akü tipi
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
Voltaj
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Ağırlık
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Akü
Akü tipi
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
18
18
Voltaj
VDC
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Ağırlık
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
VAC
Akü tipi
Bataryaların yaklaşık
şarj olma süreleri
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Ağırlık
Sigortalar
Avrupa
kg
230 V aletler
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
172
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
0,29
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
TÜRKÇE
AT uygunluk beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1 ve
EN 60745-2-6 normlarına
uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
31.10.2014
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine
neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık
tutun. Karışık ve karanlık alanlar kazaya
davetiye çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
173
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler
ve takılar veya uzun saç hareketli
parçalara takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
174
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
TÜRKÇE
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal
yedek parçaların kullanıldığı yetkili
DEWALT servisine tamir ettirin. Bu,
elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Döner Kırıcı Deliciler için İlave
Özel Güvenlik Kuralları
• Koruyucu kulaklık kullanın. Gürültüye maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir.
• Ürün paketinde bulunan yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Kesim aletinin, gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda
aleti izole edilmiş saplarından tutun.
Elektrik akımı bulunan kablolarla temas, akımı
elektrikli aletin iletken metal parçaların akım
yüklenmesine sebep olacaktır ve bu durum
kullanıcının elektrik çarpılmasına yol açacaktır.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma delme işlemleri
uçuşan talaşlara neden olur. Uçan parçacıklar
kalıcı göz hasarına neden olabilir. Toz üreten
uygulamalarda toz maskesi veya solunum
aygıtı takın. Uygulamaların çoğu için koruyucu
kulaklık gerekebilir.
• Aleti her zaman sıkıca tutun. Bu aleti
her iki elinizle kavramadan kullanmaya
çalışmayın. Yan tutamağın daima kullanılması
tavsiye edilir. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrol kaybına neden olabilir. Nervürlü çelik
gibi sert malzemelerin kırılması veya bu tür
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan tutamağı sıkın.
• Bu aleti uzun süre çalıştırmayın. Çekiç
etkisinden kaynaklanan titreşim el ve
kollarınıza zarar verebilir. İlave tampon
sağlamak için eldiven kullanın ve sık sık ara
vererek maruz kalınan titreşimi sınırlayın.
• Uçları kendi başınıza yenilemeye
çalışmayın. Keskilerin yenilenmesi yetkili bir
uzman tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan
şekilde yenilenmiş keskiler yaralanmaya
neden olabilir.
• Aleti kullanırken veya uçları değiştirirken
eldiven giyin. Alet üzerindeki açıkta olan
metal parçalar ve uçlar çalışma sırasında
oldukça sıcak olabilirler. Parçalanan
malzemenin küçük parçacıkları çıplak ellere
zarar verebilir.
• Uç tam olarak durmadan aleti asla yere
koymayın. Dönen uçlar yaralanmaya
neden olabilir.
• Sıkışan uçları çıkarmak için uçlara çekiçle
vurmayın. Metal veya malzeme parçacıkları
fırlayarak yaralanmaya neden olabilir.
• Hafifçe aşınmış keskiler taşlama
yöntemiyle yeniden keskinleştirilebilir.
• Elektrik kablosunu dönen uçtan uzakta
tutun. Kabloyu vücudunuzun hiçbir uzvuna
sarmayın. Dönen uca dolaşan bir elektrik
kablosu yaralanmaya ve kontrol kaybına
neden olabilir.
Kullanımdan doğan riskler
Aşağıdaki riskler dönen kırıcı delicilerin kullanımı
sonucunda ortaya çıkabilecek risklerdir:
– Aletin dönen veya ısınmış kısımlarına
dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuvarları değiştirirken parmakların
sıkışması riski.
– Beton ve/veya duvar işlerinde çalışırken ortaya
çıkan tozların yutulmasından kaynaklanan
sağlık riskleri.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım
kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARİH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
175
TÜRKÇE
Örnek:
2014 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, uyumlu
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akülerini şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya
ve hasara neden olabilir.
•
•
•
•
176
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, yabancı
maddeler tarafından kısa devre
yapılabilir. Bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla iletken nitelikteki taşlama tozu,
metal yongalar, çelik yünü, alüminyum
folyo veya metal parçacık birikimi
gibi yabancı maddeler şarj cihazının
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
akü paketi yokken şarj cihazını
daima güç kaynağından çıkarın. Şarj
cihazının fişini temizlemeden önce
çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
• Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
• Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
• Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
• Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105, DCB107 ve DCB112 şarj aletleri 10.8
V, 14.4 V ve 18 V Li-Ion (DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B,
DCB184, DCB184B ve DCB185) bataryalarla
çalışır.
TÜRKÇE
DEWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmışlardır.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Şarj Etme (şek. [fig.] 2)
SICAK/SOĞUK PAKET GECİKMESİ
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü (f) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj göstergeleri: DCB105
şarj oluyor
–– –– –– –– –– –– ––
dolu
––––––––––––––––––––––
sıcak/soğuk gecikmesi
––– • ––– • ––– • –––
bataryayı değiştirin
• • • • • • • • • • • • • •
Şarj göstergeleri: DCB107, DCB112
şarj oluyor
–– –– –– –– ––
dolu
–––––––––––––––
sıcak/soğuk gecikmesi* –– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Bu işlem esnasında
kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Batarya
uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LİTYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse Li-Ion aküyü tamamen şarj olana dek
bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
177
TÜRKÇE
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(105 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
178
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması,
ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde Waat Saat değeri
belirtilmiştir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
TÜRKÇE
AKÜ
İletken nesnelerle temas etmeyin.
AKÜ TİPİ
DCH143, 14,4 V akülerle çalışır. DCH243,
DCH253, DCH254, DCH273 ve DCH274 18 V
bataryalarla çalışır.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144
veya DCB145 bataryalar (14.4 V) DCH143’te
kullanılabilir
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 DCB183B,
DCB184, DCB184B veya DCB185 bataryalar
(18 V) DCH243, DCH253, DCH254 DCH273
ve DCH274’te kullanılabilir.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimli grafiklere ek olarak,
şarj cihazı ve akü takımı üzerindeki resimli grafikler
aşağıdakileri gösterebilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 Kablosuz kırıcı delici matkap
1 Yan kol ve derinlik çubuğu
1 Şarj cihazı
1 Batarya paketini (D1, L1, M1, P1)
2 Batarya paketleri (D2, L2, M2, P2)
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
3 Batarya paketleri (D3, L3, M3, P3)
1 Anahtarsız mandren (DCH254, DCH274)
1 Kit kutusu
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını
kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
179
TÜRKÇE
Tanımlama (şekil 1, 3, 7)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirm)eyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Değişken hız anahtarı
b. İleri/geri düğmesi
c. Mod seçme
d. Çalışma lambası (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Yan tutamak
f. Batarya paketi
g. Bırakma düğmesi
h. Ana kol
i. Matkap ucu sembolü (kırma delme modu)
j. Kırma delme sembolü (kırma dövme modu)
k. Çekiç sembolü (sadece dövme modu)
l. SDS Plus® alet tutucu
m. Manşon
n. yakıt göstergesi düğmesi
o. tozluk
p. Kilitleme manşonu
q. Anahtarsız mandren
r. Kemer kancası (DCH273, DCH274)
s. Aktif titreşim kontrolü (DCH273, DCH274)
t. Toz toplama sistemi elektrik bağlantısı
u. Mod seçme düğmesi
KULLANIM AMACI
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254,
DCH273 ve DCH274 kablosuz darbeli
matkaplar profesyonel delme ve darbeli delme
uygulamalarının yanı sıra vidalama ve parçalama
uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu kırıcı deliciler profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
180
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının ana şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman
aleti kapatın.
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şekil 3)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, batarya paketini çıkartmadan
batarya serbest bırakma düğmesine
asla basmayın. Batarya paketi
çıkartılmadan batarya serbest bırakma
düğmesine basılması, batarya
paketinin beklenmedik bir şekilde
düşmesine sebep olabilir.
TÜRKÇE
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan
önce akü takımının tamamen şarj edildiğinden
emin olun.
AKÜ PAKETİNİ ALETİN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (f) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 3).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETİNİ ALETTEN ÇIKARMA
1. Batarya serbest bırakma düğmesine (g) basın
ve batarya paketini sıkıca çekerek aletin
kolundan çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEK. 3)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (n) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
tutamağın kaymasına ve dolayısıyla
kontrol kaybına neden olabilir. En üst
seviyede kontrol sağlamak için aleti her
iki elinizle tutun.
Yan tutamak (e) vites muhafazasının ön kısmına
bağlanır ve sağ veya sol elini kullananlar için
360˚ döndürülebilir. Aksesuar takılır veya teklerse,
aletin burulma hareketine karşı koyabilmek için
yan kol yeterince sıkılmış olmalıdır. Tutukluk
yaptığında aleti kontrol etmek için yan tutamağı uç
tarafından kavrayın.
Yan tutamağı gevşetmek için saat yönünün
aksine döndürün.
İleri/Geri Kumanda Düğmesi
(şekil 1, 2)
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden
önce daima motorun tamamen
durmasını bekleyin.
İleri/geri kumanda düğmesi (b) aletin dönüş
yönünü belirler ve aynı zamanda kapalı durumda
tutma düğmesi olarak da işlev görür.
İleri dönüş hareketini seçmek için tetik düğmesini
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kumanda
düğmesine basın.
Geri dönüş hareketini seçmek için tetik düğmesini
bırakın ve aletin sol tarafındaki ileri/geri kumanda
düğmesine basın.
Değişken Hız Düğmesi (şekil 1)
Kumanda düğmesinin ortada bırakılması aleti
kapalı durumda tutar. Kumanda düğmesinin
pozisyonunu değiştirirken tetik düğmesine
basmadığınızdan emin olun.
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine (a) basın.
Aleti kapatmak için tetik düğmesini bırakın. Aletiniz
bir motor freni ile donatılmıştır. Alet tutucu, tetik
düğmesi serbest bırakılır bırakılmaz durur.
NOT: Dönüş yönünü değiştirdikten sonra
alet ilk defa çalıştırıldığında başlangıçta bir
tık sesi duyabilirsiniz. Bu normaldir ve sorun
olduğunu göstermez.
Değişken hız tetiği düğmesi özel bir uygulama
için en iyi hızı seçmenizi sağlar. Tetiğe daha fazla
basarsanız, alet daha hızlı çalışır. Maksimum alet
ömrü için, değişken hızı yalnızca başlangıç delikleri
veya sabitleyiciler için kullanın.
Çalışma Işığı (şekil 1)
NOT: Değişken hız aralığında kesintisiz
kullanım önerilmez. Düğmeye hasar
verebileceğinden sakınılmalıdır.
Yan Tutamak (şekil 1)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti DAİMA yan tutamak düzgün
takılmış durumda kullanın. Aksi
durum aletin çalışması sırasında yan
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Aletin ön tarafına yerleştirilmiş bir çalışma
lambası (d) vardır. Çalışma lambası tetik
düğmesine basıldığında devreye girer. Tetik
düğmesine basıldığında çalışma lambası devreye
girer, tetik düğmesi serbest bırakıldıktan 20 saniye
sonra da otomatik olarak söner. Tetik düğmesi
basılı tutulursa çalışma lambası açık kalır.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak
kullanılması için değil yakın çalışma yüzeyinin
aydınlatması için tasarlanmıştır.
181
TÜRKÇE
Çalışma Modunun Seçimi
(şekil 1)
UYARI: Alet çalışır durumdayken
çalışma modunu değiştirmeyin.
Aletiniz kırma delme, kırma dövme ve sadece
dövme modları arasında geçiş yapmak için ayrı bir
mod seçici (c) ile donatılmıştır.
Kırma delme: vidalamak ve çelik, ahşap ve
plastikleri delmek içindir.
Kırma dövme: beton veya duvar delme
uygulamaları içindir.
Sadece dövme: hafif kırma
uygulamaları içindir.
Mode seçiciyi döndürmeden önce mod seçme
düğmesine (u) basın. Kırma delme için, mod
seçiciyi (c) ok matkap ucu sembolünü (i)
gösterene kadar döndürün. Kırma dövme modu
için, oku kırma delme sembolü (j) ile hizalayın.
Sadece dövme modu için, oku çekiç sembolü (k)
ile hizalayın.
NOT: Mod seçici (c) her zaman kırma delme, kırma
dövme veya sadece dövme modunda olmalıdır.
Arada başka çalışma pozisyonu yoktur.
Aktif Titreşim Kontrolü (şek. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Aktif titreşim kontrolü dövme mekanizmasından
gelen rezonans titremesini ortadan kaldırır. El ve
kol titremesini azaltarak daha uzun süreli rahat
kullanım sağlar ve ünitenin çalışma ömrünü uzatır.
Kullanım esnasında yaylı bir mekanizma titreşim
gücünü ters etki yaratarak dengeler. Bu alete baskı
uygulandığında hissedilen yastık etkisiyle anlaşılır.
Yayın takılı fakat çok sıkı olmadığından emin olun.
Mekanizmanın “süzülmesi” sağlanmalıdır.
Kemer Kancası (Şek. 1, 4)
DCH273, DCH274
Kemer kancası (r) ana kolun (h) altında sol tarafta
bulunmaktadır. Kemer kancasını uzatmak için
aletin yan tarafından çekin. Kemer kancasını
kısaltmak için aletin yan tarafından içeri itin. Kemer
kancası (r) sol veya sağ elini kullanan kişiler için
kolayca aletin sol veya sağ tarafına takılabilir.
1. Kemer kancasını uzatın ve ana kolun altında
bulunan altıgen başlı vidayı çıkarın.
182
2. Kemer kancasını aletten çıkana kadar çekin.
3. Kemer kancasını istenen tarafa tekrar takın ve
yuvasına sokun.
Not: Bazı modellerde yuva stickerla kapalı
olabilir. Stickerı çıkarın veya yuvayı görmek
için stickerı delin.
4. Altıgen başlı vidayı tekrar takıp sıkın.
Kanca kullanımı istenmiyorsa tamamen çıkarılabilir.
SDS Plus® Alet Tutucu (şek. 5)
Matkap veya keski ucu sokmak için, ucun
sapını SDS Plus® alet tutucuya (l) 19 mm (3/4")
sokun. Ucu yerine oturana dek itin. Uç sabit
şekilde tutulacaktır.
Ucu çıkartmak için, manşonu (m) geri çekin ve
ucu çıkartın.
SDS Plus® Alet Tutucunun
Anahtarsız Mandren ile Birlikte
Değiştirilmesi (şek. 7)
DCH254, DCH274
1. Kilitleme bileziğini (p) açık pozisyona getirin ve
SDS Plus ® alet tutucuyu (l) dışarı çekin.
2. Anahtarsız mandreni (q) milin üzerine itin ve
kilitleme bileziğini kilitli pozisyona döndürün.
3. Anahtarsız mandreni SDS Plus® alet tutucu
ile birlikte değiştirmek için, önce anahtarsız
mandreni de SDS Plus® alet tutucuyu
çıkarttığınız gibi çıkartın. Ardından SDS Plus®
alet tutucuyu anahtarsız mandren ile aynı
şekilde değiştirin.
UYARI: Kırma dövme modunda asla
standart mandren kullanmayın.
Aşırı Yükleme Debriyajı
İki farklı aşırı yükleme debriyajı bulunmaktadır.
DCH143, DCH243, DCH253 ve DCH254 mekanik
aşırı yükleme debriyajına sahiptir, DCH273 ve
DCH274 elektronik aşırı yükleme debriyajına
sahiptir.
Delme ucunun sıkışması durumunda, delme
milinin hareketi engellenir. Mekanik debriyaja
sahip modellerde debriyajın etkin hale geçmesi
artan titreşimle birlikte cırlama sesinin gelmesiyle
anlaşılır. Elektronik debriyaj etkin hale geçerse,
motor birkaç saniye boyunca açılıp kapanarak
mekanik debriyajın sebep olduğu geri beslemeyi
kopyalayacaktır. Delmeye devam etmek için tetiği
bırakın ve tekrar basın.
TÜRKÇE
Binen yükler sebebiyle aleti her zaman iki elinizle
sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu bir elin ana tutamakta (h) ve
diğer elin yan tutamakta (e) olmasını gerektirir.
Toz Toplama Sistemi (şek. 1)
Delme İşlemi (şekil 1)
Entegre toz toplama sistemi (D25303DH)
mevcuttur ve ayrıca satın alınabilir.
D25303DH kullanım için matkaba elektrik
bağlantısına (t) ihtiyaç duyar.
DCH253, DCH254 (Yalnızca TİP 2), DCH273, ve
DCH274 matkap modelleri elektrik bağlantısına (t)
sahiptir.
NOT: D25303DH, DCH143, DCH243 veya
DCH253 ve DCH254’ün TİP 1’i ile uyumlu değiltir.
DCH274, D25303D ve DCH275 olarak
genişletilmiş kit kutusuyla birlikte gelmektedir.
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikesini azaltmak için, herhangi
bir ayar yapmadan ya da ek parça
veya aksesuvarları.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, üzerinde çalıştığınız
parçanın HER ZAMAN sıkıca
bağlanmasına veya kenetlenmesine
dikkat edin. İnce malzemeleri delerken,
malzemeye zarar gelmesini önlemek
için bir ahşap “destek” bloğu kullanın.
DARBELİ DELME (ŞEKİL 1)
KULLANMA
1. Mod seçme düğmesini (c) "darbeli delme"
konumuna getirin.
Kullanma Talimatları
2. Uygun olan bir delme ucunu takın.
Karpit kaplamalı matkap uçlarıyla iyi
sonuçlar alınabilmektedir.
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere her zaman uyun.
• Boru ve kablo tesisatlarının yerlerine
dikkat edin.
• Alete sadece hafif bir baskı (yaklaşık
5 kg) uygulayın. Aşırı güç uygulamak
delme işlemini hızlandırmadığı gibi
aletin performansını düşürerek
ömrünü kısaltır.
• Toz kapağına (o) zarar vermemek için
çok derin delmeyin veya ilerlemeyin.
• Daima aleti iki elinizle sıkıca tutun ve
duruşunuzun güvenli olmasına dikkat
edin. Aleti daima yan tutamak düzgün
takılı vaziyette kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 1, 6)
UYARI: Ciddi yaralanma
riskini azaltmak için, DAİMA
şekil 6’da gösterilen uygun el
pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
3. Yan kolu (e) istenildiği gibi ayarlayın.
4. Delinecek deliği işaretleyin.
5. Delme ucunu noktanın üzerine yerleştirin ve
aleti açın.
DAİRESEL DELME (ŞEKİL 1)
1. Mod seçim anahtarını (c) "dairesel delme"
konumuna getirin.
3. Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
– Kavrama adaptörü/kavrama montajını takın
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
Düz gövde uçlarının kullanılmasını
sağlamak üzere standart 10 veya 13 mm
kavramaları kullanmak için dişli bölümleri
olan özel SDS Plus® adaptörleri mevcuttur.
– SDS Plus® alet tutucuyu anahtarsız
mandren (DCH254, DCH274) ile
birlikte değiştirin.
3. Darbeli delme için açıklanan işlemleri yapın.
UYARI: Standart kavramayı
asla "darbeli delme" modunda
olmak kullanmayın.
VİDALAMA (ŞEKİL 1)
1. Mod seçim anahtarını (c) "dairesel delme"
konumuna getirin.
2. Dönüş yönünü seçin.
183
TÜRKÇE
3. Aletinizin modeline bağlı olarak aşağıdaki
talimatlardan birini takip edin:
– Altıgen tornavida uçlarıyla kullanım için
özel SDS Plus® vidalama adaptörünü takın
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
– SDS Plus® alet tutucuyu anahtarsız
mandren (DCH254, DCH274) ile
birlikte değiştirin.
4. Uygun olan bir vidalama ucunu takın.
Başı yarıklı vidaları vidalarken, daima kılavuz
manşonlu uçlar kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Bu makineye kullanıcı tarafından servis yapılamaz.
Yaklaşık 40 saat kullanım sonunda aleti
yetkili DEWALT servisine götürün. Bu süreden
önce sorunla karşılaşırsanız yetkili DEWALT
servisine başvurun.
5. Vida başının zarar görmesini önlemek için
hız ayar düğmesine (a) hafifçe basın. Ters
rotasyonda (dönme hareketinde), vidayı
kolayca çıkarabilmek için aletin hızı otomatik
olarak azaltılır.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
6. Vida, itildiği yüzeye gömüldüğünde, vida
başının parçanın içerisine gömülmesini
önlemek için hız ayar anahtarını/
düğmesini bırakın.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
KESME (ŞEKİL 1)
1. Mod seçim anahtarını (c) "sadece delme"
konumuna getirin.
2. Uygun keskiyi takın ve doğru olarak kilitlenip
kilitlenmediğini kontrol edin.
3. Yan kolu (e) istenildiği gibi ayarlayın.
4. Aleti çalıştırın ve çalışmaya başlayın.
Dişlileri hizalamak için yontma modundan rötatif
moduna döndükten sonra motorun kısa süre ile
çalıştırılması gerekebilir.
UYARI:
• Bu cihazı yanıcı ya da patlayıcı
sıvıları (örn. benzin, alkol vs.)
karıştırmak ya da pompalamak
için kullanmayınız.
• Ambalajlarında parlayıcı oldukları
belirtilen sıvıları karıştırmayınız.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
184
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş
bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin;
aletin herhangi bir parçasını bir sıvı
içine daldırmayın.
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
TÜRKÇE
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde SDS Plus® matkap
uçları ve keskiler mevcuttur.
SDS Plus® matkap uçlarnn ve keskilerininçeşitli
tipleri seçenek olarak mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
Herhangi bir zamanda DEWALT
ürününüzü değiştirmek isterseniz ya
da artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel
atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı toplama
için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
185
(
ς
ς
ς)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΑΡΕOΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους χρήστες
των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
VDC
Τύπος
Κατανάλωση ισχύος
W
DCH143
DCH243
DCH253
DCH254
DCH273
DCH274
14.4
18
18
18
18
18
1
1
2
2
1
1
400
400
400
400
400
400
Ταχύτητα χωρίς φορτίο˘
min-1
0–1100
0–1150
0–1200
0–1200
0–1100
0–1100
Άφορτοι παλμοί ανά λεπτό
bpm
0–4350
0–4400
0–4500
0–4500
0–4600
0–4600
Ενέργεια μονής κρούσης (EPTA 05/2009)
Μέγιστο εύρος διάτρησης
σε χάλυβα/ ξύλο/σκυρόδεμα
Τσοκ
J
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
mm
10/20/20
13/26/20
13/26/24
13/26/24
13/26/24
13/26/24
Διάμετρος κολάρου
mm
SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus® SDS Plus®
Τύπος μπαταρίας
Βάρος (χωρίς την μπαταρία)
kg
54
54
54
54
54
54
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
2.5
2.4
2.5
2.7
2.5
2.7
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-6:
L PA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
86
86
86
86
86
86
L WA (επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
97
97
97
97
97
97
KWA (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
3
3
3
3
3
3
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah, HD =
m/s²
6.6
7.4
6.6
6.6
6.6
6.6
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,Cheq =
m/s²
5.4
6.0
5.4
5.4
5.4
5.4
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,D =
m/s²
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah =
m/s²
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
≤ 2.5
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
Διάτρηση σε σκυρόδεμα
Σμίλευμα
Διάτρηση σε μέταλλο
Βίδωμα
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο.
186
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική
αξιολόγηση έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των
προτύπων εργασίας.
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί
να μειώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
Μπαταρία
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Βάρος
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB183B
DCB184
DCB184B
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
18
18
18
18
18
18
18
18
Τάση
VDC
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
2,0
5,0
5,0
1,3
Βάρος
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,40
0,62
0,62
0,35
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
VAC
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός
χρόνος φόρτισης
πακέτων μπαταριών
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Βάρος
Ασφάλειες
Ευρώπη
kg
Εργαλεία 230 V
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά
τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει ελαφρό ή μέσης
σοβαρότητας τραυματισμό.
187
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
31.10.2014
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
188
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Εάν δεν
τηρηθούν οι προειδοποιήσεις και
οδηγίες, αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/
και σοβαρό τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν
αιτίες ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα
(με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα
και οι ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού
σε ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή
γωνίες, ή μετακινούμενα εξαρτήματα.
Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή
που είναι “μπερδεμένα”, αυξάνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του
όταν χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον
οποίο προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
189
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα
κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες
λυγίσματος κατά τη λειτουργία και
ελέγχονται ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς
όταν χρησιμοποιείται με μη συμβατό
πακέτο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
190
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς
ή εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές
άτομο, με τη χρήση των ταυτόσημων
μόνο ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει
τη διατήρηση της ασφαλείας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για περιστροφικές
σφύρες
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές
που παρέχονται με το εργαλείο. Η
απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια. Σε περίπτωση επαφής με καλώδιο
υπό τάση, θα τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και
τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του εργαλείου
και θα μπορούσε να προκληθεί ηλεκτροπληξία
του χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης έχουν ως αποτέλεσμα την
εμφάνιση ιπτάμενων ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα
σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν μόνιμες
βλάβες στα μάτια. Να φοράτε μάσκα για τη
σκόνη ή αναπνευστήρα για εφαρμογές κατά
τις οποίες δημιουργείται σκόνη. Ενδέχεται να
απαιτείται η χρήση προστατευτικών για τα
αυτιά για τις περισσότερες εφαρμογές.
Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντοτε
την πλευρική λαβή. Ο χειρισμός του εργαλείου
με ένα χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση σκληρών
υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού, ενδέχεται
να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με ασφάλεια την
πλευρική λαβή πριν από τη χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια της
σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής για τα
χέρια και τους βραχίονές σας. Χρησιμοποιείτε
γάντια για την παροχή επιπλέον προστασίας
και περιορίστε την έκθεση με συχνά
διαστήματα ανάπαυσης.
Μην επιδιορθώνετε μόνοι σας τα τρυπάνια.
Η επιδιόρθωση των σμιλών πρέπει να
πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο ειδικό.
Οι σμίλες που έχουν επιδιορθωθεί ακατάλληλα
μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
Να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε το
εργαλείο ή όταν αλλάζετε τρυπάνια.
Τα προσπελάσιμα μεταλλικά τμήματα
του εργαλείου και τα τρυπάνια μπορεί να
θερμανθούν υπερβολικά κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας. Μικρά τεμάχια θραυσμένου υλικού
μπορεί να τραυματίσουν τα γυμνά χέρια.
Ποτέ μην αφήνετε κάτω το εργαλείο εάν
το τρυπάνι δεν έχει σταματήσει να κινείται
εντελώς. Τα κινούμενα τρυπάνια μπορούν να
προκαλέσουν τραυματισμό.
• Μη χτυπάτε κατεστραμμένα τρυπάνια
με σφυρί για να τα αποκολλήσετε.
Ενδέχεται να αποκολληθούν θραύσματα
μετάλλου ή ροκανίδια του υλικού,
προκαλώντας τραυματισμό.
• Οι ελαφρώς φθαρμένες σμίλες μπορούν να
ακονιστούν εκ νέου με τρόχισμα.
• Διατηρείτε το καλώδιο του ρεύματος
μακριά από το περιστρεφόμενο τρυπάνι.
Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από
οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας. Ένα
ηλεκτρικό καλώδιο που έχει τυλιχτεί γύρω
από ένα περιστρεφόμενο τρυπάνι μπορεί
να προκαλέσει ατομικό τραυματισμό και
απώλεια ελέγχου.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι προέρχονται από τη χρήση
των περιστρεφόμενων σφυριών:
– Τραυματισμός προκαλούμενος από επαφή
με τα περιστρεφόμενα μέρη η τα ζέστα μέρη
του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφάλειας και τη χρήση συσκευών ασφάλειας,
κάποιοι από τους λοιπούς κινδύνους δεν είναι
δυνατό να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη στην ακοή.
– Κίνδυνος εγκλωβισμού των δαχτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Βλάβες στην υγεία από εισπνοή της σκόνης
που παράγεται κατά την εργασία σε μπετόν
και/η τοιχοποιία.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
191
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
•
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για συμβατούς φορτιστές μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υπό ορισμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεδεμένο
στην παροχή ρεύματος, ο φορτιστής
μπορεί να βραχυκυκλωθεί από ξένο
υλικό. Πρέπει να κρατάτε μακριά από
τις κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
192
•
•
•
•
•
•
•
•
•
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα
έντονη εσωτερική θέρμανση. Τοποθετείτε
το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω
ανοιγμάτων στο πάνω και στο κάτω μέρος του
περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105, DCB107 και DCB112
δέχεται πακέτα μπαταριών 10,8 V, 14,4 V και 18
V Li-Ion (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B
και DCB185).
Οι φορτιστές DEWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση
και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το
δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία (f) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
φορτίζει
–– –– –– –– –– –– ––
πλήρως φορτισμένο
––––––––––––––––––––––
καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου
μπαταριών
––– • ––– • ––– • –––
αντικαταστήστε το
πακέτο μπαταριών
• • • • • • • • • • • • • •
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112
φορτίζει
–– –– –– –– ––
πλήρως φορτισμένο
–––––––––––––––
καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου
μπαταριών*
–– –– –– –––––
*DCB107, DCB112: Στη διάρκεια αυτής
της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι
αναμμένη μια κίτρινη ενδεικτική λυχνία.
Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει
και ο φορτιστής θα συνεχίσει τη διαδικασία
φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
193
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
ΜΟΝΟ ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
194
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DCH143 λειτουργεί με πακέτα μπαταριών 14,4
V. Τα DCH243, DCH253, DCH254, DCH273 και
DCH274 λειτουργούν με πακέτα μπαταριών 18 V.
Τα πακέτα μπαταριών DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144 ή DCB145 (14,4 V)
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο DCH143.
Τα πακέτα μπαταριών DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 DCB183B, DCB184, DCB184B
ή DCB185 (18 V) μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στα DCH243, DCH253, DCH254 DCH273
και DCH274.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
195
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Περιεχόμενα συσκευασίας
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Περιστροφικό κρουστικό δράπανο μπαταρίας
1 Πλευρική λαβή και ράβδος βάθους
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
το χρόνο φόρτισης
1 Φορτιστή
Φόρτιση μπαταρίας.
2 Πακέτα μπαταριών (D2, L2, M2, P2)
Φορτισμένη μπαταρία.
1 Πακέτο μπαταριών (D1, L1, M1, P1)
3 Πακέτα μπαταριών (D3, L3, M3, P3)
1 Αυτόματο τσοκ (DCH254, DCH274)
1 Κασετίνα
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή [εικ. 1, 3]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας
b. Κουμπί κίνησης εμπρός/όπισθεν
c. Διακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
d. Φως εργασίας (DCH143, DCH253, DCH254,
DCH273, DCH274)
e. Πλευρική λαβή
f. Πακέτο μπαταριών
g. Κουμπί απελευθέρωσης
h. Κύρια λαβή
i. Σύμβολο τρυπανιού (λειτουργία περιστροφικής
διάτρησης)
j. Σύμβολο κρουστικής διάτρησης (λειτουργία
περιστροφικής κρούσης)
k. Σύμβολο σφυριού (λειτουργία μόνο κρούσης)
l. Υποδοχή εργαλείου SDS Plus®
m. Χιτώνιο
n. κουμπί ένδειξης στάθμης μπαταρίας
o. κάλυμμα προστασίας από σκόνη
196
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
p. Κολάρο ασφάλισης
Χρήση καλωδίου επέκτασης
q. Αυτόματο τσοκ
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
r. Άγκιστρο ανάρτησης (DCH273, DCH274)
s. Έλεγχος ενεργούς δόνησης (DCH273,
DCH274)
t. Ηλεκτρική σύνδεση του συστήματος
απομάκρυνσης σκόνης
u. Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τα περιστροφικά κρουστικά σας δράπανα
μπαταρίας DCH143, DCH243, DCH253, DCH273
και DCH274 έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικές
εφαρμογές διάτρησης και κρουστικής διάτρησης,
καθώς και για εφαρμογές βιδώματος και
απολέπισης. διάτρησης, καθώς και για εφαρμογές
βιδώματος και απολέπισης.
ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα κρουστικά δράπανα είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το σετ μπαταριών.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από
την τοποθέτηση ή την αφαίρεση του
σετ μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές
της DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, ποτέ μην
πιέσετε το κουμπί απασφάλισης της
μπαταρίας χωρίς να αφαιρέσετε το
πακέτο μπαταριών. Αν πατήσετε το
κουμπί απασφάλισης της μπαταρίας
χωρίς να αφαιρέσετε το πακέτο
μπαταριών, το πακέτο μπαταριών
μπορεί να αποσπαστεί και να πέσει
όταν δεν το περιμένετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (f) με τις
ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 3).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
197
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (g) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 3)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (n) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί
να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης μεταβολής
ταχύτητας (εικ. 1)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη ενεργοποίησης (a). Για να θέσετε
το εργαλείο εκτός λειτουργίας, απελευθερώστε
το διακόπτη ενεργοποίησης. Το εργαλείο είναι
εξοπλισμένο με φρένο. Η υποδοχή εργαλείου
θα σταματήσει μόλις ελευθερωθεί πλήρως ο
διακόπτης σκανδάλης.
Ο διακόπτης σκανδάλης ρύθμισης ταχύτητας σας
επιτρέπει να επιλέξετε την καλύτερη ταχύτητα για
μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Όσο περισσότερο
πιέζετε το διακόπτη σκανδάλης, τόσο ταχύτερα θα
λειτουργεί το εργαλείο. Για μέγιστη ωφέλιμη ζωή
του εργαλείου, χρησιμοποιείτε μεταβλητή ταχύτητα
μόνο για την έναρξη διάτρησης ή βιδώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήσης
σε μεταβλητό εύρος ταχυτήτων. Ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο διακόπτη και πρέπει
να αποφεύγεται.
198
Πλευρική λαβή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ το εργαλείο
με τοποθετημένη την πλευρική λαβή.
Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας
μπορεί να οδηγήσει σε ολίσθηση της
πλευρικής λαβής κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του εργαλείου και απώλεια
ελέγχου. Για βέλτιστο έλεγχο, κρατάτε
το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
Η πλευρική λαβή (e) ασφαλίζει στο μπροστινό
μέρος του κιβωτίου ταχυτήτων και μπορεί να
περιστραφεί κατά 360˚ για να επιτρέπει τη
χρήση από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Η
πλευρική λαβή πρέπει να σφίγγεται επαρκώς
ώστε να αντιμετωπιστεί η περιστροφική κίνηση
του εργαλείου, εάν κολλήσει ή καθυστερήσει
το εξάρτημα. Φροντίστε να κρατάτε την
πλευρική λαβή από το ακραίο σημείο της για να
μπορείτε να ελέγξετε το εργαλείο σε περίπτωση
απότομης διακοπής.
Για να ξεσφίξετε την πλευρική λαβή, περιστρέψτε
την αριστερόστροφα.
Κουμπί ελέγχου κίνησης προς
τα εμπρός/προς τα πίσω
(εικ. 1, 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιμένετε
πάντοτε έως ότου ο κινητήρας
σταματήσει εντελώς, προτού αλλάξετε
την κατεύθυνση περιστροφής.
Ένα κουμπί ελέγχου περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (b) καθορίζει τη διεύθυνση
του εργαλείου και επίσης, λειτουργεί ως
κουμπί ασφάλισης.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης και
πιέστε προς τη δεξιά πλευρά του εργαλείου το
κουμπί ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/προς
τα πίσω.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα πίσω,
απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης και
πιέστε προς την αριστερή πλευρά του εργαλείου
το κουμπί ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/προς
τα πίσω.
Η κεντρική θέση του κουμπιού κλειδώνει το
εργαλείο στη θέση ασφάλισης. Όταν αλλάζετε τη
θέση του κουμπιού ελέγχου, φροντίστε να έχει
απελευθερωθεί ο διακόπτης ενεργοποίησης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που λειτουργείτε
το εργαλείο μετά από αλλαγή της κατεύθυνσης
περιστροφής, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κλικ
κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
υποδηλώνει πρόβλημα.
Προβολέας εργασίας (εικ. 1)
DCH143, DCH253, DCH254, DCH273, DCH274
Υπάρχει φως εργασίας (d) στο μπροστινό μέρος
του εργαλείου. Το φως εργασίας θα ενεργοποιείται
όταν πιέζετε το διακόπτη σκανδάλης. Το φως
εργασίας ενεργοποιείται όταν πατάτε το διακόπτη
σκανδάλης και απενεργοποιείται αυτόματα 20
δευτερόλεπτα μετά την απελευθέρωση του
διακόπτη σκανδάλης. Όσο παραμένει πατημένος ο
διακόπτης σκανδάλης, παραμένει αναμμένο και το
φως εργασίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
Επιλογή του τρόπου
λειτουργίας (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιλέγετε
τον τρόπο λειτουργίας όταν το
εργαλείο λειτουργεί.
Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με ξεχωριστό
διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας (c) για
εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών περιστροφικής
διάτρησης, περιστροφικής κρούσης και
μόνο κρούσης.
Περιστροφική διάτρηση: για βίδωμα και για
διάτρηση σε χάλυβα, ξύλο και πλαστικά.
Περιστροφική κρούση: για διάτρηση
σκυροδέματος και τοιχοποιίας.
Μόνο κρούση: για ελαφρές
εργασίες απολέπισης.
Πριν να προσπαθήσετε να περιστρέψετε τον
επιλογέα τρόπου λειτουργίας, σταματήστε να
πιέζετε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας (u).
Για περιστροφική διάτρηση, περιστρέψτε το
διακόπτη επιλογής τρόπου λειτουργίας (c) έως
ότου το βέλος δείχνει το σύμβολο τρυπανιού (i).
Για τη λειτουργία περιστροφικής κρούσης,
ευθυγραμμίστε το βέλος με το σύμβολο κρουστικής
διάτρησης (j). Για τη λειτουργία μόνο κρούσης,
ευθυγραμμίστε το βέλος με το σύμβολο
σφυριού (k).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο διακόπτης επιλογής τρόπου
λειτουργίας (c) πρέπει πάντα να είναι σε έναν
από τους τρόπους λειτουργίας δηλ. λειτουργία
περιστροφικής διάτρησης, περιστροφικής κρούσης
ή μόνο κρούσης. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες
θέσεις λειτουργίας.
Ενεργός έλεγχος κραδασμών
(εικ. 1)
DCH143, DCH243, DCH253, DCH254, DCH273,
DCH274
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών εξουδετερώνει
τους κραδασμούς αναπήδησης από το μηχανισμό
κρούσης. Επειδή περιορίζει τους κραδασμούς στην
παλάμη και το χέρι, επιτρέπει πιο άνετη χρήση για
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και επεκτείνει τη
διάρκεια ζωής της μονάδας. Κατά τη λειτουργία,
ένας μηχανισμός με ελατήριο αντισταθμίζει τους
κραδασμούς. Αυτό μπορεί να γίνει αισθητό
από τη δράση απορρόφησης κραδασμών όταν
ασκείται πίεση στο εργαλείο. Βεβαιωθείτε ότι το
ελατήριο έχει τοποθετηθεί αλλά όχι πολύ σφικτά. Ο
μηχανισμός θα πρέπει να μπορεί να «αιωρείται».
Άγκιστρο ανάρτησης (Εικ. 1, 4)
DCH273, DCH274
Ένα άγκιστρο ανάρτησης (r) τοποθετείται κάτω
από την κύρια λαβή (h) στην αριστερή πλευρά
του εργαλείου. Για να επεκτείνετε το άγκιστρο
ανάρτησης, τραβήξτε το από την πλευρική
επιφάνεια του εργαλείου. Για να αποθηκεύσετε
το άγκιστρο ανάρτησης, πιέστε το μέσα στην
πλευρική επιφάνεια του εργαλείου. Το άγκιστρο
ανάρτησης (r) μπορεί να τοποθετηθεί στην
αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του εργαλείου, για να
διευκολύνει αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες.
1. Τοποθετήστε το άγκιστρο ανάρτησης σε
εκτεταμένη θέση και αφαιρέστε τη βίδα
εξαγωνικής κεφαλής που βρίσκεται στην κάτω
πλευρά της κύριας λαβής.
2. Τραβήξτε το άγκιστρο ανάρτησης μέχρι να
ελευθερωθεί από τη μονάδα.
3. Επανατοποθετήστε το άγκιστρο ανάρτησης
στην επιθυμητή πλευρά και πιέστε το στην
υποδοχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένα μοντέλα, η υποδοχή
ενδέχεται να καλύπτεται από αυτοκόλλητο.
Είτε αφαιρέστε το αυτοκόλλητο ή τρυπήστε το
για να αποκαλύψετε την υποδοχή.
4. Επανατοποθετήσετε τη βίδα με εξαγωνική
κεφαλή και σφίξτε τη καλά.
199
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το άγκιστρο,
μπορείτε να το αφαιρέσετε.
Υποδοχή εργαλείου SDS Plus®
(εικ. 5)
Για να εισάγετε ένα εξάρτημα τρυπανιού ή σμίλης,
εισάγετε το στέλεχος του εξαρτήματος περίπου
19 mm (3/4") στην υποδοχή εργαλείου SDS
Plus® (l). Ωθήστε και περιστρέψτε το εξάρτημα
εργασίας έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Το
εξάρτημα θα συγκρατείται σταθερά.
Για να ελευθερώσετε το εξάρτημα εργασίας,
τραβήξτε το χιτώνιο (m) προς τα πίσω και
αφαιρέστε το εξάρτημα.
Αντικατάσταση της υποδοχής
εργαλείου SDS Plus® με το
αυτόματο τσοκ (τσοκ χωρίς
κλειδί) (εικ. 7)
DCH254, DCH274
κραδασμών. Εάν ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρονικός
συμπλέκτης, το εργαλείο ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται για μερικά δευτερόλεπτα, ώστε
να αναπαραχθεί η απόκριση που σχετίζεται με τον
μηχανικό συμπλέκτη. Ελευθερώστε και σταματήστε
να πιέζετε το διακόπτη για να επανεκκινήσετε τη
λειτουργία.
Λόγω των επακόλουθων δυνάμεων, πάντοτε να
κρατάτε το εργαλείο και με τα δύο χέρια και να
έχετε σταθερή στάση.
Σύστημα εξαγωγής σκόνης
(εικ. 1)
Ένα αποκλειστικό, ενσωματωμένο σύστημα
εξαγωγής σκόνης (D25303DH) είναι διαθέσιμο και
μπορεί να αγοραστεί ξεχωριστά.
Το D25303DH χρησιμοποιεί ηλεκτρική σύνδεση (t)
με το περιστροφικό δράπανο για να λειτουργήσει.
Τα μοντέλα περιστροφικών δραπάνων DCH253,
DCH254 (μόνο ΤΥΠΟΥ 2), DCH273 και DCH274
είναι εξοπλισμένα με την ηλεκτρική σύνδεση (t).
1. Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης (p) στη
θέση απασφάλισης και τραβήξτε την υποδοχή
εργαλείου SDS Plus® (l) και αφαιρέστε την.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το D25303DH δεν είναι συμβατό με
τα DCH143, DCH243 ή τις εκδόσεις ΤΥΠΟΥ 1 των
DCH253 και DCH254.
2. Σπρώξτε το τσοκ χωρίς κλειδί (q) πάνω στην
άτρακτο και περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης
στη θέση ασφάλισης.
Το DCH274 διατίθεται πλήρες με ένα D26303DH
και εκτεταμένο κουτί εργαλείων ως DCH275.
3. Για να αντικαταστήσετε το αυτόματο τσοκ με
την υποδοχή εργαλείου SDS Plus®, πρώτα
αφαιρέστε το αυτόματο τσοκ με τον ίδιο τρόπο
που αφαιρέσατε την υποδοχή εργαλείου
SDS Plus®. Κατόπιν τοποθετήστε την υποδοχή
εργαλείου SDS Plus® με τον ίδιο τρόπο που
αντικαταστήσατε το αυτόματο τσοκ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε κανονικά τσοκ στην
περιστροφική κρουστική λειτουργία.
Συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι συμπλεκτών
υπερφόρτωσης που χρησιμοποιούνται. Τα
DCH143, DCH253, DCH253 και DCH254 έχουν
μηχανικό συμπλέκτη υπερφόρτωσης, τα DCH273
και DCH274 έχουν ηλεκτρονικό συμπλέκτη
υπερφόρτωσης.
Σε περίπτωση που μπλοκάρει το εργαλείο
τρυπανιού, διακόπτεται η λειτουργία του
σπειρώματος. Σε μονάδες με μηχανικό συμπλέκτη,
η ένδειξη ότι ο συμπλέκτης έχει ενεργοποιηθεί
θα είναι ένας έντονος ήχος μαζί με αύξηση των
200
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
• Ενημερωθείτε για τη θέση των
σωληνώσεων και των καλωδιώσεων.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση
στο εργαλείο (περίπου 5 kg). Η
υπερβολική πίεση δεν επιταχύνει
τη διάτρηση αλλά μειώνει την
απόδοση του εργαλείου και μπορεί να
ελαττώσει το χρόνο ζωής του.
• Μην εκτελείτε διάτρηση και μην
οδηγείτε το εργαλείο σε μεγάλο βάθος
για να αποτρέψετε ζημιά στο κάλυμμα
για τη σκόνη (o).
• Πάντοτε να χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σταθερά και με τα δυο σας
χέρια και διασφαλίστε ότι έχετε σωστή
στάση. Πάντοτε να χρησιμοποιείτε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
το εργαλείο με συναρμολογημένη
κατάλληλα την πλευρική λαβή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, να
αφαιρείτε πάντοτε την μπαταρία. Να
απενεργοποιείτε πάντοτε το εργαλείο
προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε
την μπαταρία.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 1, 6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται στην εικόνα 6.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην κύρια λαβή (h) και το άλλο χέρι στην πλευρική
λαβή (e).
Λειτουργία δράπανου (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
κινδύνου σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αποσυνδέστε το
από την παροχή ρεύματος πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή
αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε εξαρτήματα
ή παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, εξασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ
ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά
προσαρτημένο ή σφιγμένο. Εάν
τρυπάτε λεπτό υλικό, χρησιμοποιήστε
ένα «εφεδρικό» μπλοκ ξύλου για
αποτροπή ζημιάς στο υλικό.
ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (ΕΙΚ. 1)
1. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (c)
στη θέση «κρουστικής διάτρησης».
2. Εισάγετε το κατάλληλο τρυπάνι. Για
καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε
τρυπάνια υψηλής ποιότητας με άκρες
από ανθρακασβέστιο.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (e).
4. Σημειώστε τη θέση όπου θέλετε
να τρυπήσετε.
5. Τοποθετήστε τη μύτη του τρυπανιού πάνω στο
σημάδι και θέστε το εργαλείο σε λειτουργία.
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (ΕΙΚ. 1)
1. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (c)
στη θέση «περιστροφική διάτρηση».
2. Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
– Τοποθετήστε ένα σύστημα προσαρμογέα
σφιγκτήρα/ σφιγκτήρα (DCH143, DCH243,
DCH253, DCH273). Διατίθενται ειδικοί
προσαρμογείς SDS Plus® με τμήματα με
σπείρωμα, ώστε να χρησιμοποιούνται
με συνήθη τσοκ 10 ή 13 mm δίνοντας
έτσι τη δυνατότητα χρησιμοποίησης
συμβατικών τρυπανιών.
– Αντικαταστήστε την υποδοχή εργαλείου
SDS Plus® με το τσοκ χωρίς κλειδί
(DCH254, DCH274).
3. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στην
Κρουστική διάτρηση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μη
χρησιμοποιείτε συνήθη τσοκ κατά τη
λειτουργία κρουστικής διάτρησης.
ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (ΕΙΚ. 1)
1. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (c)
στη θέση «περιστροφική διάτρηση».
2. Επιλέξτε τη φορά περιστροφής.
3. Ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείτε,
ακολουθήστε μια από τις παρακάτω οδηγίες:
– Εισάγετε τον ειδικό προσαρμογέα για
κατσαβίδι SDS Plus® για χρήση με
εξαγωνικά τρυπανάκια για βίδωμα
(DCH143, DCH243, DCH253, DCH273).
– Αντικαταστήστε την υποδοχή εργαλείου
SDS Plus® με το τσοκ χωρίς κλειδί
(DCH254, DCH274).
4. Τοποθετήστε το κατάλληλο τρυπανάκι για
βίδωμα. Οταν βιδώνετε σχιστές βίδες, να
χρησιμοποιείτε πάντα κατσαβίδια με λαιμό.
5. Πιέστε μαλακά το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας (a) για να μην κάνετε ζημιά
στην κεφαλή της βίδας. Σε αντίστροφη
(αριστερόστροφη) περιστροφή, η ταχύτητα
του εργαλείου μειώνεται αυτόματα για να
ξεβιδώνεται ευκολότερα η βίδα.
201
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
6. Οταν η κεφαλή της βίδας έρχεται πρόσωπο
με την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας,
σταματήστε να πιέζετε το διακόπτη μεταβλητής
ταχύτητας για να μη μπει η κεφαλή της βίδας
μέσα στο τεμάχιο εργασίας.
επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (ΕΙΚ. 1)
1. Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (c)
στη θέση «απλή κρούση».
2. Τοποθετήστε το κατάλληλο κοπίδι και ελέγξτε
αν είναι καλά στερεωμένο.
3. Ρυθμίστε την πλευρική λαβή (e).
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί
πρόσθετη λίπανση.
4. Θέστε σε λειτουργία το εργαλείο και ξεκινήστε
την εργασία σας.
Εάν ο διακόπτης επιλογών γυρίσει από την
κρουστική λειτουργία στη λειτουργία δραπάνου,
ενδέχεται να χρειαστεί να αφήσετε το μοτέρ
να δουλέψει για λίγο ώστε να πιάσουν σωστά
τα γρανάζια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο
για να αναδεύετε ή να αντλείτε
εύλεκτα ή εκρηκτικά υγρά (βενζίνη,
οινόπνευμα, κτλ.).
• Μην αναμιγνύετε ή ανακατεύετε
υλικά που είναι χαρακτηρισμένα
ως εύφλεκτα.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
Το παρόν μηχάνημα δεν μπορεί να επιδιορθωθεί
από τον χρήστη. Μεταφέρετε το εργαλείο σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DEWALT μετά από περίπου 40 ώρες χρήσης.
Εάν εμφανιστούν προβλήματα πριν από την
παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος,
202
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από
τη DEWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι τρυπανιών
δράπανου και σμίλες SDS Plus®.
Τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα και παρελκόμενα
πρέπει να λιπαίνονται τακτικά γύρω από το
σύστημα SDS Plus®.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας
το εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
203
204
205
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N402826
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
10/14
Download PDF

advertising