DWST1-75659 | DeWalt DWST1-75659 SITE RADIO instruction manual

DWST1-75659-QW
DWST1-75663-GB
DWST1-75664-XE
Dansk
(oversat fra original brugsvejledning)
Deutch
(ubersetzt von den orignialanweisungen)
21
English
(original instructions)
37
Espanol
(traducido de las instrucciones originales)
51
Francais
(traduction de la notice d’instructions origniale)
66
Italiano
(tradotto dale istruzioni original)
82
Nederlands
(vertaald vanult de originele instructies)
98
Norsk
(oversatt fra de originale instruksjonene)
114
Portugues
(traduzido das instrucoes originals)
128
Suomi
(kaannetty alkuperaisesta kayttoohjeesta)
144
Svenska
(oversatt fran de ursprungliga instruktionerna)
159
Turkce
(original talimeatlardan cevrilmistir)
173
Ελληνικά
(μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
187
7
1
2
3
6
4
Fig. 1A
5
Fig. 1B
Fig. 1C
2
3
13
14
15
16
11
7
8
9
10
11
12
Fig. 2A
Fig. 3
17
18
Fig. 2B
4
19
Fig. 4
5
Dansk
FIGURER
FIG. 1A FORSIDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fronthøjttalere (2x)
Bærehåndtag
Betjeningspanel
Top-åbning låger (4x)
Topdæksel
Stak-låger (2x)
FIG. 1B FORSIDE
•
20
For at åbne det øverste rum, løsn de 4 låse under det gule låg til rummet (punkt 4) og åbn
det.
FIG. 1C FORSIDE
• For at lukke rummet, tryk ned på alle 4 hjørner på det gule dæksel.
BEMÆRK: Når det er lukket korrekt, beskytter rummet indholdet mod støv , snavs og let regn.
21
22
Fig. 5
23
FIG. 2A BAGSIDE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bageste højttalere (2x)
Strømstik (24V DC)
Batteripakke-dæksler (2x)
Vogn-låsekrog
Batteripakke-dæksel:
Slot til vogn
FIG. 2B SET FRA BAGSIDEN
•
•
For at åbne batterirummet, løsn de 2 låse under det gule låg til rummet (punkt 3) og åbn det
ved at svinge det op.
For at lukke rummet, skub dækslet, til det lukker.
FIG. 3 ØVERSTE RUM
13.
14.
15.
16.
AC/DC-strømadapter
Aux-jackstik (3,5 mm)
USB-strøm/opladningsport
Topdæksel
FIG. 4 BATTERIRUM
17. Batteripakke (ikke inkluderet)
18. Batteripakke-holder
19. Batteripakke-dæksel
Fig. 6
6
7
Dansk
Dansk
TEKNISKE DATA
FIG. 5 BETJENINGSPANEL
20. LCD Display
•Lydkilde
•Modtagelse (radio-tilstand)
•Bluetooth (Bluetooth-tilstand)
•Batteristatus
21. Forudindstillede radioknappers
22. Drejevælger
23. Funktionsknapper
)
•Strøm Tænd/Sluk (
•Kildevalg (
)
)
•Tilbage (
•Bluetooth (
)
Strømindgang
100-240 V 50-60 Hz (klasse II)
Strømudgang
24V DC
Strømstyrke ud
2A
Vægt
0.3 kg (0.66 lb.)
Apparat
Strømindgang
24V DC
Strømudgang
USB-opladning (5V/1A)
IP-klasse
IP54*
FIG. 6 DAB+ DISPLAY
Vægt
6.9 kg (15,2 lb.) uden batteripakke
24. Stationsnavn
25. Udsendelsesinformation
26. Dato og klokkeslæt
Stablingsvægt (brutto)
60 kg (132 lb.)
Standby-tilstand på netværk /
strømforbrug i standby
< 0.5W
Tidsrum nødvendigt til tænding af den automatiske
strømstyringsfunktion for netværks-standby
< 20 mins
Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, samt personer med nedsatte
fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, når de er blevet
vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse på en sikker måde og forstår de implicerede risici.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden
opsyn.
Batteripakke-oplader:
Batteripakke-spænding
10.8 V jævnstrøm / 14.4 V jævnstrøm /
18 V jævnstrøm
NØGLEFUNKTIONER
Batteritype
XR Li-ion (slider)
•
Omtrentlig opladningstid
90-300 min
Ladestrøm
1.0 A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
Strømforsyning (AC/DC-strømadapter) Model: Y48DE-240-2000
FM-stereoradio med manuel/automatisk scanning og hukommelse for forudindstillede
stationer
Bluetooth-lydforbindelse
Aux-jackstik stik til tilslutning af eksterne lydenheder
USB-strøm/opladningsport (5 V/1 A)
Stort LCD-display med belysning
Oplyste, soft-touch-knapper
Fire diskant-drivere og to subwoofere til fyldig lydevne
Volumenkontrol og tonejustering
Robust design
Beslag og låse til DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Cart Carrier
Kan stables på enhver ToughSystem®-enhed
Vand og støvtæt - IP54 -testet
DAB+ avanceret digital audio-udsendelse med informationsdisplay, som udsendes af
stationen
DRC dynamic range compression får stille lyde til at blive forholdsvis højere, og høje lyde til
at blive forholdsvis lavere
Foretrukne - forudindstillede digitale stationer
Audioegenskaber
Lydkilde
DAB+/FM, Auxiliary jackstik (3.5 mm),
Bluetooth
Lyd SPL
100 dB @ 1 m
Lydstyrke
40W (klasse D)
Brugstid
8 timer** (ca.)
**fuldt opladet Premium 18 V XR Li-ion-batteri
* Beskyttet mod arbejdspladsstøv, snavs og let regn.
9
Dansk
Dansk
DEFINITIONER: SIKKERHEDSMÆSSIGE RETNINGSLINJER
Nedenstående definitioner beskriver alvorlighedsgraden for hvert signalord.
Læs vejledningen, og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
resulterer i død eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
kan resultere i død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås,
kan resultere i mindre eller moderate skader.
OBS: Angiver en praksis, der ikke er relateret til personskader, som, hvis den ikke undgås,
kan resultere i skade på ting.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for skader, læs brugsanvisningen.
BEMÆRK: Produktets ADVARSELS- og TYPESKILT findes på undersiden af
apparatet.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Musik + Oplader
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Musik + oplader
er en kombination af en DAB+ og en FM-radio, Bluetooth og aux-musikafspiller og en DEWALT
batterioplader. DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE vil oplade de fleste
DEWALT XR Li-ion slider-batteripakke. Batterier sælges særskilt.
Vigtige oplysninger om sikkerhed
1.
2.
3.
4.
5.
Læs disse instruktioner.
Opbevar disse instruktioner.
Vær opmærksom og følg alle advarsler.
Følg alle instruktioner.
Brug ikke dette apparat i nærheden af
vand.
6. Læs og forstå alle sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Manglende overholdelse af
advarsler og instruktioner kan resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
7. Dette apparat må ikke udsættes for
direkte vand og ingen genstande fyldt
med væske, såsom flasker må anbringes
på apparatet.
8. Rengør kun med en tør eller fugtig klud.
9. For at beskytte apparatet mod vand
og støv skal du altid lukke det øverste
dæksel, batteridæksel og gummi-dæksel
på DC-indgangsstikket.
10. Anvendes i overensstemmelse med
fabrikantens anvisninger.
11. Placer ikke apparatet i nærheden af
nogen form for åben ild, såsom tændte
stearinlys, varmekilder såsom radiatorer,
varmeovne, komfurer eller andre
10
apparater (herunder forstærkere), der
producerer varme.
12. Beskyt strømkablet mod at blive trådt på
eller klemt, specielt ved stik og stikdåser.
13. Brug kun tilbehør/ekstraudstyr angivet af
fabrikanten.
14. Brug kun en vogn,
stativ, trefod, konsol eller bord
anvist af fabrikanten, eller
som sælges sammen med
apparatet. Når der benyttes
vogn, skal der udvises forsigtighed,
når du flytter kombinationen vogn/apparat
for at undgå, at vognen tipper over og
forårsager skader.
15. AC/DC-strømadapteren bør kun bruges
som strømkilde til apparatet, og til
batteriopladning. For helt at afbryde
apparatet, skal AC/DC-strømadapteren
afbrydes fra stikkontakten.
16. Tag stikket ud for dette apparat under
tordenvejr, eller når det ikke benyttes i
længere tid.
17. AC/DC-strømadapter skal være let
tilgængelige og må ikke tildækkes under
brug.
18. Henvis al servicering til kvalificeret
servicepersonale. Service er påkrævet,
når apparatet er blevet beskadiget uanset
hvordan, såsom hvis el-ledningen eller
stikket er beskadiget, væske eller direkte
regn har nået stikkene, apparatet har
været udsat for omfattende fugt, ikke
fungerer normalt eller er blevet tabt og
ikke fungerer.
19. Dette apparat er ikke beregnet til
brug af personer (herunder børn) med
nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller manglende erfaring
og viden, medmindre de er blevet vejledt
eller instrueret i brugen af apparatet af en
person med ansvar for deres sikkerhed.
20. Små børn skal holdes under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med anlægget.
21. Brug kun med specifikt designede
DEWALT batterier (se Vigtige
sikkerhedsinstruktioner for alle
batterier nedenfor for DEWALTgodkendte batterier). Brug af andre
batteripakker end dem, der er godkendt
af DEWALT, kan skabe risiko for
personskade og brand.
Et lyn med pilehoved i en trekant gør
brugeren opmærksom på, at dele inde i
produktet giver risiko for elektrisk stød.
Udråbstegnet i en trekant er beregnet
til at fortælle brugeren, at vigtige instruktioner for drifts- og serviceaftaler findes i brugermanualen, der følger med apparatet.
Det dobbelte isoleringssymbol
(et kvadrat i et kvadrat) angiver et
klasse II elektrisk apparat, og skal advare kvalificeret servicepersonale
om kun at bruge originale reservedele
i dette apparat.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for direkte regn
eller fugt. Må kun bruges i tørre
omgivelser.
FORSIGTIG: For at forhindre elektrisk
stød, skal det brede blad i adapterstikket
passe til den brede åbning og sættes
helt ind.
LISTE OVER STANDARDER
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE er i overensstemmelse
med følgende standarder:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
LIST OF SYMBOLS
Liste over symboler:
V ............Volt
A ............Ampere
W ............Watt
h ............timer
............Jævnstrøm
............Klasse II-konstruktion (dobbeltisoleret)
..........CE mærke
............Sikkerhedsadvarselssymbol
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
ALLE BATTERIER
Ved bestilling af reservebatteripakker skal
man sørge for at inkludere katalognummer og
spænding.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE må kun bruges med
DEWALT DCB serie 10,8 V jævnstrøm (1.52.0 Ah) /14,4 V jævnstrøm (1.5-5.0 Ah)/18
V jævnstrøm (1.5-5.0 Ah) genopladelige
XR Li-ion-batteripakker. Brug af andre
11
Dansk
batteripakker kan medføre en risiko for
personskade og brand. Genoplad kun med
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XEintegreret oplader eller
tilsvarende. En oplader, der er velegnet til en
type batteripakke, kan udgøre en brandfare,
hvis den bruges til en anden batteripakke.
Bemærk: Batteripakken er ikke fuldt
opladet, når du køber den. Før du bruger
batteripakken og oplader, skal du læse
sikkerhedsinstruktionerne i det følgende
afsnit, og derefter følge procedurerne for
opladning.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
Oplad eller brug ikke batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Indsættelse
eller fjernelse af batteripakken fra
opladeren kan antænde støv eller dampe.
• Batteripakken må ALDRIG tvinges ned
i opladeren. Du må IKKE modificere
batteripakken på nogen måde, så
den kan passe ned i ikke-kompatible
opladere, da batteriet kan gå i stykker
og forårsage alvorlig personskade.
• Oplad kun batteripakker i de beregnede
DEWALT opladere.
• SÆNK IKKE ned i vand eller andre
væsker.
• Opbevar eller brug ikke apparatet
og batteripakken på steder, hvor
temperaturen kan nå op på eller
overstige 40 ˚C (105 °F) (som f.eks.
udendørs skure eller metalbygninger
om sommeren). For den bedste
holdbarhed, opbevar batteripakker på et
køligt, tørt sted.
ADVARSEL: Brandfare. Forsøg aldrig
at åbne batteripakken af nogen årsag. Hvis
batteriet er revnet eller beskadiget, må det
ikke indsættes i opladeren. Du må ikke knuse,
tabe eller beskadige batteriet. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har fået et
hårdt slag, er blevet tabt, kørt over eller blevet
beskadiget på nogen måde (f.eks. stukket
med et søm, slået med en hammer, trådt på).
Beskadigede batteripakker bør sendes til
servicecenteret til genbrug.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller
bær ikke batteriet, så metalgenstande kan
komme i kontakt med udsatte batteripoler. For
•
12
Dansk
eksempel, placer ikke batteripakke i forklæder,
lommer, værktøjskasser, produktkasser,
skuffer, osv. med løse søm, skruer, nøgler
osv. Transport af batterier kan forårsage
pludselig brand, hvis batteripolerne ved
et uheld kommer i kontakt med ledende
materialer, såsom nøgler, mønter,
håndværktøj og lignende. US Department of
Transportation Hazardous Material Regulations
(HMR) forbyder for tiden transport af batterier i
butikker eller på fly (f.eks. pakket i kufferter og
håndbagage), UNDTAGEN hvis de er korrekt
beskyttet mod kortslutninger. Derfor skal
batteripolerne være beskyttet og godt isoleret
fra materialer, som kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning, når de
transporteres.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
FOR LITHIUM ION (Li-ion)
•
•
•
•
Batteripakken må ikke brændes, selv
hvis den er kraftigt beskadiget eller er
helt udslidt. Batteripakken kan eksplodere
i åben ild. Der dannes giftige dampe og
materialer, når lithium-ion-batteripakker
brændes.
Hvis batteriets indhold kommer i
kontakt med huden, skal du straks
vaske med mild sæbe og vand. Hvis
batteriets væske kommer i øjet, skyl
det åbne øje under rindende vand i 15
minutter, eller indtil irritationen ophører.
Søg derefter lægehjælp. Batteriets
elektrolyt er sammensat af en blanding
af flydende organiske karbonater og
litiumsalte.
Indholdet i åbnede battericeller kan
forårsage irritation af luftvejene.
Sørg for frisk luft. Hvis symptomerne
vedvarer, så søg lægehjælp.
Udsæt ikke en batteripakke eller
apparatet for brand eller overdreven
temperatur. Udsættelse for brand eller
temperatur over 130 °C (265 °F) kan
forårsage eksplosion.
ADVARSEL: Risiko for forbrænding.
Batterivæske kan være brandfarlig, hvis den
udsættes for gnister eller flammer.
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
for alle batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne
håndbog indeholder vigtige sikkerheds- og
driftsinstruktioner for batteriopladere.
•
Før du bruger opladeren, skal du
læse og forstå alle instruktioner og
advarselsetiketter på opladeren,
batteripakken og produktet ved brug af
batteriet.
Sørg for, at ledningen er placeret
således, at den ikke vil blive trådt på,
at man ikke falder over den eller den
på anden måde udsættes for skade
eller overbelastning.
•
Brug ikke en forlængerledning, med
mindre det er absolut nødvendigt.
Brug af en forkert forlængerledning kan
medføre risiko for brand eller livsfarligt
elektrisk stød.
•
Ved brug af en oplader udendørs,
sørg altid for et tørt sted, og brug en
forlængerledning til udendørs brug.
Anvendelse af en forlængerledning til
udendørs brug nedsætter risikoen for
elektrisk stød.
•
Anbring ikke nogen genstande oven
på udstyret. Placer opladeren i en
position væk fra enhver varmekilde.
•
Brug ikke opladeren med beskadiget
ledning eller stik.
•
Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et kraftigt slag, er blevet tabt eller på
anden måde er beskadiget. Send den
til et autoriseret servicecenter.
•
Demonter ikke opladeren. Tag den
med til et autoriseret værksted, når
service eller reparation er nødvendig.
Ukorrekt genmontering kan medføre
risiko for livsfarligt elektrisk stød eller
brand.
•
Tag opladeren ud af stikkontakten,
før du gør den rent. Dette vil reducere
risikoen for elektrisk stød. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne
risiko.
•
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
•
Opladeren er konstrueret til at fungere
med 24 V jævnstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med enhver anden AC/
DC-strømadapter, end den, der følger
med apparatet.
ADVARSEL: Risiko for stød. Lad ikke
væsker trænge ind i opladeren. Det kan
resultere i et elektrisk stød.
FORSIGTIG: Risiko for forbrænding.
For at reducere risikoen for skade må
du kun genoplade DEWALT genopladelige batterier. Andre typer
batterier kan overophede og gå i stykker
og resultere i personskade og tingskade.
BEMÆRKNING: Når batteripakken ikke
er i brug, så hold den væk fra andre
metalgenstande. Mens opladeren er tilsluttet
strømforsyningen, kan den kortsluttes
eller antændes af fremmed materiale.
Fremmedlegemer af en ledende art som for
eksempel, men ikke begrænset til slibestøv,
metalspåner, ståluld, aluminiumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler,
skal til enhver tid holdes på afstand af
opladerens huller.
Tag altid AC/DC-strømadapteren ud af
stikkontakten, og fjern batteriet fra batteriet
beholderen, før du rengør opladeren.
•
•
Forsøg IKKE at oplade batteripakken
med andre end en kompatibel
DEWALT oplader. Opladeren og
batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
•
Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand eller
livsfarligt elektrisk stød.
•
Udsæt ikke opladeren for en direkte
vandkilde og sænk den ALDRIG ned
i vand.
•
Træk i stikket i stedet for ledningen,
når opladeren frakobles. Dette vil
mindske risikoen for beskadigelse af det
elektriske stik og ledningen.
OPLADNING
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan kun oplade DEWALT
DCB serie 10,8 V jævnstrøm (1.5–2.0 Ah)
/14,4 VDC (1.5–5.0 Ah)/18 V jævnstrøm
(1.5–5.0 Ah) genopladelige XR Li-ion13
Dansk
Dansk
batteripakker. Brug af andre batteripakker kan
medføre en risiko for personskade og brand.
Sørg for at læse alle sikkerhedsinstruktioner,
før du bruger dette apparat til opladning af
din batteripakkek.
VIGTIGE OPLYSNINGER OM
OPLADNING
1.
2.
3.
4.
5.
14
Den længste levetid og bedste ydeevne
kan opnås, hvis batteripakken oplades,
når lufttemperaturen er mellem 18 °C og 24 °C (65 °F - 75 °F). Oplad IKKE
batteripakken i en lufttemperatur under
+4,5 °C (+40 °F), eller over +40,5 °C
(+105 °F). Dette er vigtigt, og vil forhindre
alvorlige skader på batteriet.
Opladeren og batteripakken kan blive
varme under opladning. Dette er helt
normalt og ikke tegn på et problem. For
at lette nedkøling af batteripakken efter
brug, undgå at placere opladeren eller
batteripakken i et varmt miljø, såsom
et metalskur eller en anhænger uden
isolering.
En kold batteripakke vil oplade på
omkring halvdelen af hastigheden
sammenlignet med en varm
batteripakke. Batteriet oplades ved
denne langsommere hastighed
gennem hele opladningscyklussen
og vil ikke vende tilbage til maksimalt
opladningsniveau, selvom batteriet
opvarmes.
Hvis batteripakken ikke oplader korrekt:
a. Kontroller strømstikket ved at tilslutte en lampe eller et andet apparat;
b. Kontroller for at se, om stikket er
tilsluttet en afbryder, som slukker for
strømmen, når du slukker for lyset;
c. Flyt opladeren og batteripakken til et
sted, hvor lufttemperaturen er mellem
18 °C og 24 °C (65 °F og 75 °F);
d. Hvis der er problemer med
opladningen, skal værktøjet,
batteripakken og opladeren bringes til
dit lokale servicecenter.
Batteripakken skal genoplades, når
den ikke giver tilstrækkelig strøm til de
opgaver, som tidligere let blev udført.
FORTSÆT IKKE med at bruge batteriet
under disse forhold. Du kan også
oplade en batteripakke delvist, når som
helst, uden nogen skadelig virkning for
batteripakken.
6.
7.
Fremmedlegemer af ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminiumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler skal
holdes på afstand af opladerens huller.
Tag altid opladeren ud af stikkontakten,
før du gør den rent.
Nedfrys eller sænk ikke opladeren ned i
vand eller anden væske.
ADVARSEL: Risiko for stød. Lad ikke
væske trænge ind i opladeren. Det kan
resultere i et elektrisk stød.
ADVARSEL: Risiko for forbrænding.
Nedsænk ikke batteripakken i nogen
form for væske og tillad ikke væske at
trænge ind i batteripakken. Forsøg aldrig
at åbne batteripakken af nogen årsag.
Hvis plastikhuset til batteripakken går i
stykker eller revner, skal den leveres
tilbage til et servicecenter til genbrug.
FORSIGTIG: Fare for eksplosion hvis
batteriet udskiftes forkert. Udskift kun
med samme eller tilsvarende type.
BEMÆRK: ToughSystem musik + oplader
prioriterer overlegen DAB-modtagelse i
forhold til hurtig opladning. I områder med
dårlig modtagelse, vil opladningshastigheden
blive reduceret, for at tillade maksimal
modtagelsesfølsomhed.
OPLADNING AF EN BATTERIPAKKE
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE inkluderer et rum øverst, som
hovedsagelig bruges til at opbevare og beskytte AC/DC-strømadapteren, når den ikke er i brug.
1.
2.
3.
4.
Åbn det øverste rum for at tage AC/DCstrømadapteren ud (se figur 1 og figur 3).
Sæt opladerens AC/DC-strømadapter
ind i et passende stik og forbind det til
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE strømstik før
batteripakken sættes ind (se figur 2).
Åbn batteripakkens dæksel ved at
frigøre de to låse (se figur 2).
Indsæt batteripakken (medfølger ikke)
i opladeren, og sørg for at pakken er
helt på plads i opladeren (se figur 4).
Batteriindikatorens symbol blinker
konstant, hvilket indikerer, at opladning
af batteriet er i gang.
BEMÆRK: Luk batteripakkens dæksel, og
tjek det er tæt lukket.
5. Afsluttet opladning vil blive vist med et
stabilt batteriindikatorsymbol. Pakken
er fuldt opladet og kan bruges på dette
tidspunkt eller efterlades i opladeren.
LCD-INDIKATORER
Når apparatet er SLUKKET
Når apparatet er TÆNDT
Ved opladning af en batteripakke, mens
apparatet er slukket, vises der et stort
batterisymbol, der vises i midten af LCDskærmen, der viser batteriets opladningsstatus.
Når DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE er tændt, vises indikatorer for
strømforsyningen og batteristatus i den nederste
højre side af LCD-skærmen.
Batteripakken er tom
Apparatet virker med
AC/DC-strømadapteren
Batteripakkens opladningsniveau
er lavt
Batteriets opladningsniveau er lavt
Batteripakken er delvist opladet
Batteriet er delvist opladet
Batteripakken er fuldt opladet
Batteriet er fuldt opladet
Varm/kold-forsinkelse
Denne oplader har en varm/
kold-forsinkelsesfunktion: når
opladeren konstaterer, at batteriet
er varmt, starter den automatisk
en forsinkelse og afbryder
opladningen, indtil batteriet er
afkølet. Efter at batteriet er kølet
ned, skifter opladeren automatisk
til tilstanden pakkeopladning.
Denne funktion sikrer maksimal
batterilevetid.
Varm/kold-forsinkelse i opladning
OPBEVARINGSANBEFALINGER
1.
2.
Det bedste opbevaringssted er et køligt
og tørt sted, væk fra direkte sollys og
overdreven varme eller kulde.
Til langtidsopbevaring anbefales det at
gemme en fuldt opladet batteripakke på
et køligt tørt sted uden for opladeren for
at opnå optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke
opbevares helt afladet. Batteripakken
skal lades op før brug.
GEM DISSE ANVISNINGER TIL
FREMTIDIG BRUG
15
Dansk
Dansk
Når apparatet er SLUKKET
Fejlbehæftede Batteripakker
Denne oplader vil ikke oplade en
defekt batteripakke. Opladeren vil
indikere en defekt batteripakke ved
at vise et X over batterisymbolet
på LCD-skærmen. Hvis dette sker,
skal batteripakken sættes ind i
opladeren forfra. Hvis det ikke
løser problemet, skal du sætte en
anden batteripakke i opladeren for
at finde ud af, om opladeren er i
orden. Hvis den nye batteripakke
oplades korrekt, er den oprindelige
batteripakke defekt og skal
indleveres til et servicecenter
eller en genbrugsplads. Hvis den
nye batteripakke giver samme
fejlvisning som den oprindelige,
skal opladeren testes på et
autoriseret servicecenter.
BEMÆRK: Dette kunne også være
tegn på et problem med opladeren.
Når apparatet er TÆNDT
Problem med batteriet eller
opladeren
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE er forsynet med
hukommelseskapacitet til at lagre de udvalgte
radiokanaler og parrede Bluetooth-enheder.
BEMÆRK: Musiktilstanden vil fungere, når
den er tilsluttet AC/DC-strømadapteren
og/eller når den drives udelukkende på
batteristrøm.
BEMÆRK: Når DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE er tilsluttet til
stikkontakten ved hjælp af den medfølgende
strømforsyning, vil den oplade det installerede
batteri. Når det ikke er tilsluttet, kan apparatet
køre op til 8 timer på et fuldt opladet batteri,
hvis du bruger et førsteklasses 2Ah XR
Li-ion-batteri. Brug af batterier med lavere
spænding og amperetimer vil give kortere
funktionstid.
Dette apparat kan betjenes i lodret eller
vandret position
BEMÆRK: Dette produkt har to interne
antenner, som medvirker til dets solide design
fordi en udvendig antenne, der kan bøjes eller
knække, hermed er overflødig. Disse antenner
16
•
Tryk på tænd/sluk-knappen (
) i 1 sekund.
Apparatet tændes med den sidst valgte
lydkilde.
•
•
•
Tryk på tænd/sluk-knappen (
sekunder. Apparatet slukker.
)i3
Lydstyrkeregulering
ADVARSEL: Overdreven lydstyrke kan
forårsage høretab.
BEMÆRK: Lydstyrken er indstillet, og
gemmes separat for hver lydkildetype.
Drej drejeknappen (
) med uret, for at skue
op for lyden. For at skrue ned for lyden, drej
den mod uret.
TILBAGE-KNAP (
)
Når du har åbnet et skærmbillede, tryk på
Tilbage-knappen (
) for at vende tilbage til
den tidligere skærm.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskader, sluk for apparatet og afbryd det fra
stikkontakten, når det ikke er i brug, og når du foretager reparationer. Forsøg ikke at afmontere
opladeren. Tag den med til et autoriseret værksted, når service eller reparation er nødvendigd.
FUNKTION
TÆND og SLUK
giver mulighed for at modtage radiosignaler
over 360 grader, uden at det er nødvendigt
at trække en antenne ud og indstille den,
som krævet af andre radioer. For at forbedre
modtagelsen i områder med meget svage
signaler, anbefaler vi at placere ToughSystem
Music i lodret position, så håndtaget vender
opad, eller flytte radioen tættere på et vindue
eller en åbning.
Knapfunktioner
Frontpanelet omfatter et udvalg af dreje- og
trykknapper.
.......Drejeomskifter (Drejeomskifteren
har mere end en funktion)
...........Tænd/Sluk-knap
...........Tilbage-knap
...........Kilde-omskifter
...........Bluetooth-knap
...Knapper til forudindstillede stationer
Lydkildevalg (
)
For at vælge en af lydkilderne (DAB+, FM,
AUX eller Bluetooth), tryk på knappen for
valg af kilde (
) indtil den ønskede kilde er
fundet. For eksempel, hvis radioen er indstillet
til FM, hvilket kan ses i øverste venstre del af
LCD-displayet, tryk på kildeknappen for at
skifte til AUX.
FM-TUNER-OPSÆTNING
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan tunes til DAB+/FMradiofrekvenser med mulighed for at gemme op
til (6) DAB+ og (6) forudindstillede FM-stationer.
Efter indstilling og lagring af forudindstillede
stationer, vil tryk på en forudindstillet knap
(
) instantly changes the frequency to
the desired station.
øjeblikkeligt ændre frekvensen til den ønskede
station.
En ønsket frekvens kan findes med en af to
metoder: Autoscan eller Manuel tuning.
Auto Scan
1.
Tryk på lydkilde-knappen (
)
indtil den ønskede lydkilde er fundet.
2.
) for at
Tryk på drejeknappen (
komme ind på Hovedmenu (se Generel
opsætning).
3.
Drej drejeknappen med uret, indtil
Autoscan nås, og tryk for at vælge.
Autoscan begynder at søge efter det
nærmeste stærke, klare signal.
BEMÆRK: Så længe der er tilstrækkelig god
DAB-modtagelse, vil apparatet automatisk
synkronisere med nationale tidssignaler, som
udsendes med DAB. Tid og dato vil vises på
følgende måde: DD:MM TT/MM.
HVIS TID OG DATO VISES MED
BINDESTREGER ( --:-- --/-- ), BETYDER
DET, AT DAB-MODTAGELSEN ER IKKE
STÆRK NOK.
HOVEDMENU (Generel opsætning)
Generel opsætning kan tilgås fra hver af de
udvalgte lydkilder ved at:
).
1. Trykke på drejeomskifteren (
2. Dreje drejeomskifteren med uret indtil
Hovedmenu nås.
3. Trykke på drejeomskifteren for at
komme til Hovedmenu.
Fra hovedmenuen kan følgende handlinger
udføres:
Lyd: tonejustering: bas, diskant og
mellemtone
Sprog: vælg grænsefladesprog
Lysstyrke: juster skærmens lysstyrke
Gendan til standard
4.
• Drej drejeknappen med uret for at
scanne frekvenserne opad.
• Drej drejeknappen mod uret for at
scanne frekvenserne nedad.
Når en ønsket frekvens er fundet, kan du
gemme den på en af de forudindstillede
kanalknapper (se Indstilling af
forudindstillingsknapper).
Manuel tuning
1.
2.
3.
Vælg den ønskede lydkilde og gå ind i
Hovedmenuen (se Generel opsætning).
Drej drejeknappen med uret, og tryk på
den for at vælge Manuel tuning.
Drej drejeknappen med uret for at gå
opad i frekvenserne eller mod uret, for
at gå nedad i frekvenserne, indtil den
ønskede frekvens er nået.
17
Dansk
4.
Dansk
Når en ønsket frekvens er fundet, kan du
gemme den på en af de forudindstillede
kanalknapper (se Indstilling af
forudindstillingsknapper).
INDSTILLING AF FMFORUDINDSTILLINGER:
1.
2.
3.
4.
5.
Indstil radioen til den ønskede station/
frekvens (se Autoscan eller Manuel
tuning).
Tryk på og hold den ønskede
) indtil
forudindstillingsknap (
en meddelelse >> P# vises. Stationen
gemmes til det viste forudindstillede
knapnummer (#).
Gentag trin 1 og 2 for at indstille
yderligere forudindstillede stationer.
) for at
Tryk på Tilbage-knappen (
vende tilbage til Lydkilde-skærmen.
Den valgte station vises på LCDskærmen (knap 2 i nedenstående
eksempel).
DAB+ FUNKTION
1.
2.
Når apparatet tændes første gang,
eller efter gendannelse til
standardindstillinger, vil det automatisk
køre en fuld stationsscanning for at finde
radiostationer.
Brug drejevælgeren for at rulle gennem
stationerne.
DAB+ MENU
Fuld scanning
1. Tryk på drejeomskifteren (
), og drej
den for at gennemse menuen.
2. Når Fuld scanning er valgt, vil apparatet
køre en fuld FM-båndscanning, der viser
antallet af fundne stationer.
3. Når den er færdig, vil apparatet spille
den første station på FM-båndet.
Stationsliste
Når denne er valgt, vil apparatet vise den
fulde liste over tilgængelige stationer. Søg
igennem listen ved hjælp af drejeomskifteren
(
) og tryk for at vælge en station.
BEMÆRK: Ved flytning til andre steder, eller
hvis modtagelsen var ringe i den oprindelige
scanning, kan dette resultere i en tom eller
18
ufuldstændig liste over tilgængelige stationer.
Manuel kørsel af en fuld scanning vil finde alle
tilgængelige radiostationer.
Indstilling af Foretrukne (forudindstillinger)
1.
Indstil radioen på den ønskede station
(se Fuld scanning).
2.
Tryk på og hold den ønskede
) indtil
forudindstillingsknap (
en meddelelse >> P# vises. Stationen
gemmes til det viste forudindstillede
knapnummer (#)..
3.
Den valgte station vises på LCDskærmen.
Informationsdisplay
Følgende informationer kan vælges til at blive
vist på skærmenn:
1.
Rulletekst - søg gennem alle typer
information, 3 sekunder hver.
2.
Frekvens - den aktuelle stations
frekvens.
3.
Type - den type medietransmission, som
den aktuelle station sender.
4.
Samplingsrate - den samplingsrate, der
udsendes af stationen.
BEMÆRK: Oplysningerne er leveret af
stationerne, og kontrolleres ikke af apparatet.
DAB-indstillinger
1.
2.
Forsvundne stationer - Nogle stationer,
som tidligere blev modtaget af din radio,
og som ikke længere er til rådighed,
vil være tomme i stedet for at vise
stationsnavnet. For at fjerne disse
stationer fra listen over stationer, tryk på
). Du vil blive bedt
Drejeomskifter (
om at bekræfte dit valg ( på samme
måde som for "Gendan til standard").
DRC (Dynamic Range Compression)
- Denne funktion reducerer forskellen
mellem den højeste og svageste lyd, der
udsendes. Dette betyder i praksis, at
svage lyde bliver forholdsvis højere, og
høje lyde forholdsvis svagere. Følgende
indstillinger er tilgængelige:
• DRC fra
• DRC lav
• DRC høj
BEMÆRK: DRC fungerer kun, hvis den er
aktiveret af radiostationen.
VIGTIGE OPLYSNINGER OM RADIOEN
1. Modtagelsen vil variere afhængigt af
radioens placering og radiosignalets
styrke.
2. Brug af radioen mens den er forbundet
til visse generatorer kan forårsage
baggrundsstøj.
JUSTERING AF
LYDPRÆFERENCERNE
Lydpræferencer kan justeres ved at ændre
modforvrængeren for Bas, Diskant eller
Mellemtone.
1. Tryk på drejeomskifteren (
).
2. Drej drejeomskifteren med uret indtil
Hovedmenuen nås.
3. Tryk på drejeomskifteren for at komme
til Hovedmenu.
4. Tryk på drejeomskifteren igen for at
komme ind i skærmen med Lydindstillinger.
5. Juster til den ønskede indstilling ved at
dreje drejeomskifteren med uret/mod uret.
6. Tryk på drejeomskifteren for at rulle
gennem lydindstillingsmuligheder.
Ved at trykke på (
) gemmes den valgte
opsætning.
3.
TILSLUTNING AF EN ENHED VIA
BLUETOOTH
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan tilsluttes til Bluetoothlydenheder via Bluetooth-kommunikation.
BEMÆRK: Bluetooth-funktionen kan gemme
op til 8 brugere.
1.
Aktiver Bluetooth på lydenheden, der
skal tilsluttes.
2.
Tryk på lydkildeknappen (
• Auxiliary
• Bluetooth
BEMÆRK: Den øverste rum kan også bruges til
at opbevare, beskytte og oplade nogle bærbare
lydenheder, såsom en smartphone eller MP3afspiller. USB-port til strømforsyning kan oplade/
forsyne de fleste enheder, der kan modtage
strøm via en USB-opladningsport (5V/1A).
TILSLUTNING AF EN EKSTRA ENHED
1.
Tilslut et 3.5 mm lydkabel mellem det
ekstra aux-jackstik og udgangs-jackstikket på din lydenhed.
2.
Tryk på lydkilde knappen (
AUX vises.
) indtil
)
),
indtil Bluetooth-symbolet vises (
eller tryk på Bluetooth-knappen
(
). Radioen overgår til Bluetoothtilstand. Bluetooth-knappen (
)
blinker langsomt.
3.
)i3
Tryk på Bluetooth-knappen (
sekunder for at gøre den synlig.
Et genkendelsessignal lyder, og
Bluetooth-knappen (
) blinker
hurtigt.
4.
Se efter DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE
(enhedsnavn: ToughSystem Music) på
lydenheden, der skal tilsluttes, og vælg
den. Når det er tilsluttet lyder et signal
som tegn på vellykket tilslutning.
Bluetooth-symbolet vises på LCDskærmen, og Bluetooth-knappen lyser
konstant blåt.
5.
Betjen lyden via den tilsluttede enhed.
Næste gang denne enhed er i Bluetooth
ON -tilstand, vil den automatisk finde og
tilslutte DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE.
BEMÆRK:Apparatet forbindes til den
sidst tilsluttede enhed. Et forbundetsignal lyder.
• Hvis den sidst tilsluttede enhed ikke er
tilgængelig, blinker Bluetooth-knappen,
indtil der er oprettet forbindelse til en af
de andre tidligere tilsluttede enheders.
BEMÆRK: For at koble fra en enhed og
blive synlig for andre enheder, tryk på
) i 3 sekunder,
Bluetooth-knappen (
eller tryk på drejeomskifteren og vælg
Gør synlig.
AFSPILNING AF LYD FRA
EN EKSTERN ENHED (AUX/
BLUETOOTH)
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan bruges til at afspille lyd
fra en ekstern enhed gennem dens indbyggede
højttalere med en af to tilslutningsmuligheder:
Betjen lyden via den tilsluttede enhed.
19
Dansk
FEJLFINDING
Svage Batteripakker
Svage batterier vil fortsætte med at fungere,
men bør ikke forventes at virke godt. Når
apparatet er drevet af en batteripakke og
dens opladning falder til under 10%, vises
indikatoren for lavt batteri.
Batteripakke-Beskyttelse
For at beskytte batteripakkens levetid vil
apparatet slukke, når batteriets opladning
bliver for lavt. Hvis dette sker, så tilslut
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE til en stikkontakt med AC/
DC-strømadapteren og oplad batteripakken.
Musikken Stopper
Når apparatet vendes i lodret position,
kan batteripakken falde ud dens holder.
Hvis radioen er batteridrevet, vil musikken
stoppe. For at genoptage funktionen, åbn
batteripakkedækslet og sæt batteriet tilbage
på plads.
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskader, sluk for apparatet og
afbryd det fra stikkontakten, før du foretager
vedligeholdelses-procedurer. Forsøg ikke
at afmontere opladeren. Tag den med til
et autoriseret værksted, når service eller
reparation er nødvendig.
Deutch
Tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det være
farligt at bruge sådant tilbehør. For at mindske
risikoen for personskade må dette produkt
kun anvendes sammen med tilbehør, som
anbefales af DEWALT. Tilbehør til brug med
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE er til rådighed mod
ekstra betaling hos din lokale leverandør eller
autoriserede servicecenter. Hvis du har brug
for hjælp til at finde tilbehør, kontakt venligst
Findes der en liste over autoriserede DEWALTserviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice og kontakter på
følgende internetadresse: www.2helpU.com.
REPARATIONER
Batteripakker kan ikke repareres.
For at sikre produktets SIKKERHED og
HOLDBARHED, skal enhver reparation
udføres af et DEWALT fabriks-servicecenter,
et DEWALT autoriseret servicecenter eller
andet kvalificeret servicepersonale. Brug altid
identiske reservedele.
REGISTER ONLINE
Tak for dit køb. Registrer dit produkt nu til:
•
Rengøring
ADVARSEL: Tag opladeren ud af
stikkontakten, før rengøring. Snavs og fedt
kan fjernes fra ydersiden af opladeren med en
klud eller en blød ikke-metallisk børste.
ADVARSEL: Blæs snavs og støv væk
med ren, tør luft mindst en gang om ugen.
For at minimere risikoen for øjenskader, skal
du altid bære ANSI Z87.1 godkendt øjenværn,
når du udfører dette.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier til rengøring af ikke metalliske
dele af apparatet. Sådanne kemikalier kan
svække de plastikmaterialer, der er anvendt i
delene. Brug en klud, som er fugtet med vand
og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i
apparatet; du må aldrig nedsænke nogen del
af apparatet i væske.
20
•
•
GARANTISERVICE: Registrering af dit
produkt vil hjælpe dig med at få en mere
effektiv service i garantiperioden, hvis der
er et problem med dit produkt.
BEKRÆFTELSE AF EJERSKAB: Hvis
du mister dit garantibevis f.eks. ved
brand, oversvømmelse eller tyveri, vil din
registrering af ejerskab fungere som dit
købsbevis.
FOR DIN SIKKERHED: Registrering af
dit produkt vil gøre det muligt for os at
kontakte dig i det usandsynlige tilfælde
at en sikkerhedsanmeldelse er påkrævet
i henhold til Federal Consumer Safety Act.
ABBILDUNGEN
ABB. 1A FRONTALANSICHT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Frontlautsprecher (2x)
Transportgriff
Bedienfeld
Riegel des oberen Fachs (4x)
Obere Fachabdeckung
Stapel-Verriegelungen (2x)
ABB. 1B FRONTALANSICHT
•
Um das obere Fach zu öffnen, entriegeln Sie die 4 Riegel unter der gelben Fachabdeckung
(Element 4) und öffnen Sie das Fach.
ABB. 1C FRONTALANSICHT
• Um das Fach zu schließen, drücken Sie die 4 Ecken der gelben Abdeckung nach unten.
ANMERKUNG: Das Fach schützt bei korrektem Verschluss vor Staub, Schmutz und leichtem
Regen.
ABB. 2A RÜCKANSICHT
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rückseitige Lautsprecher (2x)
Stromeingang (24 V DC)
Akkufach-Riegel (2x)
Rasthaken für Wagen
Akkuabdeckung
Slots für Wagen
ABB. 2B RÜCKANSICHT
•
•
Um das Akkufach zu öffnen, entriegeln Sie die 2 Riegel der gelben Fachabdeckung
(Element 3) und öffnen Sie das Fach.
Um das Fach zu schließen, drücken Sie die Abdeckung nach unten.
ABB. 3 OBERES FACH
13.
14.
15.
16.
AC/DC-Stromadapter
Aux-Buchse (3,5 mm)
USB-Strom-/Ladeanschluss
Obere Fachabdeckung
ABB. 4 AKKUFACH
17. Akkufach (nicht im Lieferumfang enthalten)
18. Akkufach
19. Akkuabdeckung
21
Deutch
Deutch
TECHNISCHE DATEN
ABB. 5 BEDIENFELD
20. LCD-Anzeige
•Audioquelle
•Empfang (Radiomodus)
•Bluetooth (Bluetooth-Modus)
•Akkustatus
21. Radio-Voreinstellungsschalter
22. Auswahlknopf
23. Modusschalter
)
•Strom Ein/Aus (
•Quellenauswahl (
)
)
•Zurück (
•Bluetooth (
)
Stromeingang
100-240V AC 50-60 Hz (Klasse II)
Abgabeleistung
24V DC
Stromabgabe
2A
Gewicht
0.3 kg (0,66 Pfund)
Gerät
Stromeingang
24V DC
Abgabeleistung
USB-Ladeanschluss (5V/1A)
IP-Klasse
IP54*
ABB. 6 DAB+ ANZEIGE
Gewicht
6.9 kg (15,2 Pfund) ohne Akku
24. Sendername
25. Broadcast-Informationen
26. Datum und Uhrzeit
Stapelgewicht (brutto)
60 kg (132 Pfund)
Standby-Modus im Netzwerk/Stromverbrauch im
Standby-Modus
< 0.5 W
Zeitraum bis zur Einschaltung der automatischen
Netzwerk-Standby-Strommanagementfunktion
< 20 Minuten
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen,
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen
bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder über die sichere Verwendung des Geräts
und die möglichen Gefahren informiert wurden. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern
vorgenommen werden.
SCHLÜSSELMERKMALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
22
Stromversorgung (AC/DC-Stromadapter) Modell: Y48DE-240-2000
FM-Stereo-Radio mit manueller/automatischer Sendersuche und Speicherfunktion für
Radiosender
Bluetooth-Audio-Verbindung
Aux-Buchse zum Anschluss externer Audiogeräte
USB-Strom-/Ladeanschluss (5V/1A)
Großes LCD-Display mit Beleuchtung
Beleuchtete Soft-Touch-Schalter
Vier Hochtöner und zwei Basslautsprecher für satten Klang
Lautstärken- und Toneinstellung
Robustes Design
Auf den DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Wagen montierbar
Auf jede ToughSystem®-Einheit stapelbar
Wasser- und staubbeständig – geprüft gemäß IP54
Erweiterter digitaler Rundfunk DAB+ mit Anzeige der vom Sender übermittelten
Informationen
Mit der Dynamikkompression DRC lassen sich leisere Töne im Vergleich verstärken und
lautere Töne im Vergleich leiser stellen
Favoriten – voreingestellte Digitalradiosender
Akku-Ladegerät
Akku-Spannung
10.8 V DC / 14.4 V DC / 18 V DC
Akkutyp
XR Li-Ionen (Schiebebatterie)
Ungefähre Ladedauer
90-300 Minuten
Ladestrom
1.0 A
Audioeigenschaften
Audioquelle
DAB+/FM, Aux-Buchse (3.5 mm), Bluetooth
Schalldruck
100 dB bei 1 m
Schallleistung
40 W (Klasse D)
Betriebsdauer
8 Stunden (geschätzt)
Voll aufgeladener Premium 18V 2Ah XR
Li-ion - Akku
* Geschützt vor Staub, Schmutz und leichtem Regen.
23
Deutch
Deutch
DEFINITIONEN: SICHERHEITSRICHTLINIEN
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern
nicht vermieden, zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf eine möglicherweise drohende gefährliche Situation hin, die, sofern
nicht vermieden, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte die Betriebsanleitung lesen.
ANMERKUNG: Die WARN - und KENNZEICHNUNGS - Etiketten des Produkts
befinden sich auf der Unterseite des Geräts.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Music + Charger
Bei dem DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE ToughSystem® Music +
Charger handelt es sich um eine Kombination aus DAB+- und FM-Radio, Bluetooth und AuxMusikspieler und einem DEWALT-Akkuladegerät Mit dem DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE lassen sich die meisten DEWALT XR Li-Ionen-Akkus aufladen. Akkus sind
separat erhältlich.
Wichtige Sicherheitshinweise
1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten und befolgen Sie alle
Warnhinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in
Wassernähe.
6. Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und Anweisungen gründlich. Das
Nichtbeachten der Warnhinweise und
Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren
Verletzungen führen.
7. Dieses Gerät darf nicht direkt Wasser
ausgesetzt werden, und es dürfen
keine wassergefüllten Gegenstände wie
Flaschen auf dem Gerät abgestellt werden.
8. Nur mit trockenen oder angefeuchteten
Tüchern reinigen.
9. Um das Gerät vor Wasser oder Staub zu
schützen, schließen Sie stets die obere
Abdeckung des Fachs, die AkkufachAbdeckung und die Gummiabdeckung
des DC-Stromeingangs.
24
10. Stets gemäß der Herstelleranleitung
verwenden.
11. Nicht in der Nähe offener Flammen wie
brennender Kerzen, Wärmequellen wie
Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder
anderer wärmeproduzierender Geräte
(einschließlich Verstärkern) platzieren.
12. Die Stromkabel vor Tritt- und
Knickschäden schützen, vor allem an den
Steckern.
13. Nur vom Hersteller angegebene Zubehör
-/Anbauteile verwenden
14. Nur zusammen mit einem vom Hersteller
angegebenen oder zusammen mit dem
Gerät verkauften Wagen,
Ständer, Dreibein, Halter oder
Tisch verwenden. Wird ein
Wagen verwendet, bei der
Bewegung von Wagen/Gerät
Vorsicht walten lassen, um Verletzungen
durch Umfallen zu vermeiden.
15. Der AC/DC-Stromadapter darf nur
als Stromquelle für das Gerät und
zum Aufladen des Akkus verwendet
werden. Um das Gerät vollständig vom
Stromnetz zu trennen, muss der AC/
DC-Stromadapter von der Steckdose
getrennt werden.
16. Das Gerät bei Gewittern oder bei längerer
Nichtnutzung vom Stromnetz trennen.
17. Der AC/DC-Stromadapter muss leicht
zugänglich sein und darf während des
Betriebs nicht blockiert werden.
18. Alle Wartungsarbeiten müssen von
qualifiziertem Wartungspersonal
durchgeführt werden. Eine Wartung ist
erforderlich, wenn das Gerät auf eine
jegliche Weise beschädigt wurde, z. B.
wenn das Stromkabel oder der Stecker
beschädigt sind, wenn Flüssigkeiten oder
direkter Regenfall mit den Anschlüssen
in Kontakt gekommen sind, das Gerät
übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt
wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert
oder fallen gelassen wurde und nicht
funktioniert.
19. Dieses Gerät darf nicht von
Personen (einschließlich Kindern)
mit eingeschränkten physischen,
sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
oder ohne ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person,
die für ihre Sicherheit verantwortlich
ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt oder mit ihm vertraut
gemacht werden.
20. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Gerät spielen.
21. Nur speziell angegebene DEWALTAkkus verwenden (siehe Wichtige
Sicherheitsvorschriften für alle Akkus
im Folgenden für eine Aufführung der
DEWALT-genehmigten Akkus). Eine
Verwendung von anderen als von
DEWALT genehmigten Akkus stellt ein
Verletzungs- und Brandrisiko dar.
Das Blitzsymbol im Dreieck weist den
Benutzer darauf hin, dass Teile
innerhalb des Produkts ein
Stromschlagrisiko darstellen.
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den
Benutzer darauf hin, dass das dem Gerät
beigelegte Handbuch wichtige
Anweisungen zu Betrieb und Wartung
enthält.
Das Doppel-Isolierungs-Symbol
(Quadrat im Quadrat) bezeichnet
ein Elektrogerät der Klasse II und weist
qualifiziertes Wartungspersonal darauf hin,
bei diesem Gerät nur identische Ersatzteile zu
verwenden.
WARNUNG: Um das Brand- und
Stromschlagrisiko zu vermindern, das
Gerät nicht direktem Regen oder
Feuchtigkeit aussetzen. Nur an
trockenen Orten verwenden.
VORSICHT: Um einen Stromschlag
zu verhindern, den breiten Kontakt des
Adaptersteckers vollständig in den
breiten Schlitz einführen.
NORMENLISTE
Der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE entspricht den folgenden
Normen:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
LIST OF SYMBOLS
Die Etiketten auf dem Gerät könnten folgende
Symbole umfassen:
V ............Volt
A ............Ampere
W ............Watt
h ............Stunden
............Gleichstrom
............Gerät Klasse II (doppelt isoliert)
..........CE-Zeichen
............Gefahrenzeichen
25
Deutch
Deutch
WICHTIGE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR
ALLE AKKUS
Achten Sie bei der Bestellung von Ersatzakkus
darauf, Katalognummer und Spannung
anzugeben. Der DWST1-75659-QW/DWST175663-GB/DWST1-75664-XE darf nur mit
DEWALT DCB 10,8 V DC (1.5 –2.0 Ah)/14,4 V DC
(1.5 –5.0 Ah)/18 V DC (1.5 –5.0 Ah) XR Li-IonenAkkus verwendet werden. Die Verwendung
anderer Akkus oder nicht aufladbarer Batterien
kann zu Verletzungen oder Bränden führen.
Nur mit dem integrierten Ladegerät DWST175659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664XE oder gleichwertigen Geräten wiederaufladen.
Die Verwendung von Ladegeräten, die für
eine andere Art von Akku bestimmt sind, kann
dazu führen, dass sich der Akku beim Laden
entzündet.
Anmerkung: Der Akku ist bei der Lieferung
nicht vollständig aufgeladen. Lesen Sie vor
Verwendung des Akkus und Ladegeräts die
Sicherheitsvorschriften im folgenden Abschnitt
und befolgen Sie die Ladeverfahren.
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
•
•
•
•
•
26
Laden oder betreiben Sie den Akku
nicht in explosionsgefährdeten
Umgebungen, in denen sich z. B.
brennbare Flüssigkeiten, Gase oder
Staub befinden. Beim Einsetzen und
Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder
Dämpfe entzünden.
Setzen Sie den Akku NIEMALS
mit Gewalt in das Ladegerät ein.
Führen Sie NIEMALS Änderungen
am Akku durch, damit es in ein
nicht kompatibles Ladegerät passt.
Der Akku könnte bersten, was zu
schweren Verletzungen führen kann.
Die Akkus nur in dazu bestimmten
DEWALT-Ladegeräten aufladen.
Das Gerät NICHT in Wasser oder
andere Flüssigkeiten tauchen.
Das Gerät und den Akku nicht bei
Temperaturen über 40 °C lagern oder
verwenden (wie in Schuppen oder
Metallgebäuden im Sommer). Akkus
für eine längere Lebensdauer an einem
kühlen, trockenen Ort lagern.
WARNUNG: Brandgefahr. Versuchen
Sie niemals und unter keinen Umständen, den
Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse Risse
oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in
das Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht
quetschen, fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku oder ein
Ladegerät, wenn sie einen harten Schlag erlitten
haben, fallen gelassen, überfahren oder auf
andere Weise beschädigt wurden (z. B. wenn
sie mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen oder
getreten wurde). Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling bei einer Kundendienststelle
abgegeben werden.
WARNUNG: Brandgefahr. Den Akku
nicht so aufbewahren oder transportieren,
dass metallische Gegenstände die offenen
Pole berühren können. Bewahren Sie Akkus
nicht in Schürzen, Taschen, Werkzeugkästen,
Gerätekoffern, Schränken usw. mit losen
Nägeln, Schrauben, Schlüsseln usw. auf.
Beim Transport von Akkus können
Brände entstehen, wenn die Batteriepole
unbeabsichtigt in Kontakt mit leitfähigen
Materialien wie etwa Schlüsseln, Münzen,
Handwerkzeugen oder Ähnlichem kommen.
Den Vorschriften des US-amerikanischen
Ministeriums für den Gefahrenstofftransport
(Department of Transportation Hazardous
Material) zufolge ist der Transport von Akkus im
Verkehr oder in Flugzeugen (z. B. in Koffern und
Handgepäck) untersagt, ES SEI DENN, sie sind
ordnungsgemäß vor Kurzschlüssen geschützt.
Stellen Sie beim Transport von einzelnen
Akkus dementsprechend sicher, dass die
Batterieanschlüsse geschützt und gut isoliert
sind, damit sie nicht in Kontakt mit Materialien
kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
SPEZIFISCHE
SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
FÜR LITHIUM-IONEN-AKKUS
(Li-Ion)
•
•
Verbrennen Sie den Akku nicht,
auch wenn er stark beschädigt oder
vollständig verbraucht ist. Der Akku
kann im Feuer explodieren. Es entstehen
giftige Dämpfe und Stoffe, wenn
Lithium-Ionen-Akkus verbrannt werden.
Wenn der Inhalt des Akkus mit der
•
•
Haut in Berührung kommt, den
Bereich sofort mit milder Seife
und Wasser abwaschen. Falls die
Flüssigkeit in die Augen gelangt, das
offene Auge 15 Minuten lang spülen
oder bis die Reizung aufhört. Rufen Sie
zudem einen Arzt. Das Elektrolyt des
Akkus besteht aus flüssigen organischen
Carbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt von geöffneten Akkuzellen
kann die Atemwege reizen. Für
Frischluft sorgen. Bei anhaltenden
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Setzen Sie den Akku oder das Gerät
weder Feuer noch übermäßigen
Temperaturen aus. Eine Exposition
gegenüber Feuer oder Temperaturen
über 130 °C kann zu Explosion führen.
Metallspäne, Stahlwolle, Alufolie oder
angesammelte Metallpartikel, sollten stets
von Hohlräumen des Ladegeräts ferngehalten
werden.
Trennen Sie den AC/DC-Stromadapter immer
von der Steckdose und nehmen Sie den Akku
aus dem Akkufach, bevor Sie das Ladegerät
reinigen.
•
Der Akku darf NIEMALS in einem
anderen Ladegerät außer einem
kompatiblen DEWALT-Ladegerät
aufgeladen werden. Das Ladegerät
und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
•
Dieses Ladegerät ist ausschließlich
für das Aufladen von DEWALTAkkus bestimmt. Eine anderweitige
Verwendung kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
•
Setzen Sie das Ladegerät keiner
direkten Wasserquelle aus und
tauchen Sie es NICHT in Wasser.
•
Ziehen Sie immer am Stecker und
nicht am Kabel, um das Ladegerät von
der Stromquelle zu trennen. Dadurch
wird das Risiko einer Beschädigung von
Stecker und Kabel reduziert.
Lesen Sie vor der Verwendung des
Ladegeräts sorgfältig alle Anweisungen
und Warnhinweise auf dem Ladegerät,
dem Akku, und dem Produkt, das den
Akku verwendet.
•
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen
oder Belastungen ausgesetzt wird.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
•
Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Ein
ungeeignetes Verlängerungskabel
kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
•
Wird ein Ladegerät im Freien
verwendet, nutzen Sie stets einen
trockenen Ort und ein für die
Verwendung im Freien geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung
eines für den Außenbereich geeigneten
Verlängerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlags.
•
Platzieren Sie keinen Gegenstand
auf dem Ladegerät. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein, wenn
sie Funken oder Flammen ausgesetzt wird.
Wichtige Sicherheitsvorschriften
für Alle Akkuladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheits
- und Betriebsanweisungen für Ladegeräte.
•
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT aufgeladen
werden. Andere Akkutypen können
überhitzen und bersten und Verletzungen
und Sachschäden verursachen.
HINWEIS: Wird der Akku nicht verwendet,
halten Sie ihn von anderen Metallobjekten
fern. Alternativ kann es zu einem Kurzschluss
oder einer Entzündung durch Fremdstoffe
kommen, wenn das Ladegerät am
Stromanschluss eingeschlossen ist. Leitfähige
Fremdstoffe oder Metallgegenstände,
darunter unter anderem Schleifstaub,
27
Deutch
•
Deutch
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit
einem beschädigten Netzkabel oder
Netzstecker.
•
Benutzen Sie das Ladegerät nicht,
wenn es einen harten Stoß erlitten
hat, fallen gelassen oder anderweitig
beschädigt wurde. Bringen Sie es zu
einer autorisierten Kundendienststelle.
•
Das Ladegerät darf nicht zerlegt
werden. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle,
wenn es gewartet oder repariert
werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen oder zu
Brand führen.
•
Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegeräts vor dem Reinigen aus der
Steckdose. Dadurch wird das Risiko
eines Stromschlags reduziert. Durch
alleiniges Herausnehmen des Akkus wird
dieses Risiko nicht reduziert.
•
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
•
Das Ladegerät ist zur Verwendung
mit 24 V DC ausgelegt. Versuchen
Sie nicht, andere Stromquellen oder
andere AC/DC-Stromadapter als den
mitgelieferten zu verwenden.
AUFLADEN
Der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE kann nur DEWALT DCB
10,8 V DC (1.5 – 2.0 Ah) /14.4V DC (1.5 – 5.0
Ah) /18V DC (1.5 – 5.0 Ah) XR Li-Ionen-Akkus
aufladen. Die Verwendung anderer Akkus
oder nicht aufladbarer Batterien kann zu
Verletzungen oder Bränden führen. Lesen
Sie alle Sicherheitsvorschriften, bevor Sie
dieses Gerät zum Auswechseln Ihres Akkus
verwenden.
2.
3.
4.
5.
6.
WICHTIGE LADEHINWEISE
1.
28
Ein Akku erzielt die längste Lebensdauer
und beste Leistung, wenn die
Umgebungstemperatur beim Aufladen
bei 18°-24 °C (65 °F-75 °F) liegt.
Laden Sie den Akku NICHT bei einer
Umgebungstemperatur unter +4.5 °C
(+40 °F) oder über +40.5 °C (+105 °F)
7.
auf. Dies ist wichtig und kann ernsthafte
Schäden am Akku verhindern.
Das Ladegerät und der Akku können
sich beim Aufladen warm anfühlen.
Dies ist normal und weist nicht auf ein
Problem hin. Damit der Akku nach dem
Gebrauch schneller abkühlen kann,
sollten das Ladegerät bzw. der Akku
nicht in einer warmen Umgebung wie z.
B. in einem Blechschuppen oder einem
nicht isolierten Bauwagen gelagert
werden.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus
geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren
Geschwindigkeit geladen, die sich auch
nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Falls der Akku nicht ordnungsgemäß lädt:
a. Prüfen Sie die Steckdose auf
Funktion, indem Sie eine Lampe oder
ein anderes Gerät anschließen;
b. Prüfen Sie, ob die Steckdose an einen
Lichtschalter angeschlossen ist, der
beim Ausschalten des Lichts auch die
Stromversorgung ausschaltet;
c. Bringen Sie das Ladegerät und
den Akku an einen Ort, an dem die
Umgebungstemperatur bei ungefähr
18°–24 °C (65°–75 °F) liegt;
d. Bestehen die Ladeprobleme
weiterhin, bringen Sie den Akku
und das Ladegerät zu Ihrer lokalen
Kundendienststelle.
Der Akku sollte aufgeladen werden,
wenn er nicht mehr ausreichend Energie
erzeugt, um Arbeiten so gut wie zuvor
zu erledigen. Verwenden Sie den Akku in
diesem Fall NICHT WEITER. Sie können
auch einen teilentladenen Akku aufladen.
Dies hat keine nachteilige Auswirkung
auf den Akku.
Leitfähige Fremdmaterialien, z. B. unter
anderem Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen
des Ladegeräts ferngehalten werden.
Trennen Sie das Ladegerät immer von
der Stromquelle, bevor Sie mit der
Reinigung beginnen.
Das Ladegerät nicht einfrieren und nicht
in Wasser oder andere Flüssigkeiten
tauchen.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr Den
Akku nicht in Flüssigkeit tauchen oder
Flüssigkeit in den Akku gelangen lassen.
Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Geben
Sie den Akku zum Recycling bei einem
Servicezentrum ab, wenn das
Kunststoffgehäuse des Akkus Brüche oder
Risse aufweist.
VORSICHT: Bei falschem Austausch
eines Akkus besteht Explosionsgefahr.
Nur durch denselben oder einen
gleichwertigen Typ ersetzen.
ANMERKUNG: Beim ToughSystem Music
+ Ladegerät ist ein optimaler DAB-Empfang
wichtiger als die schnelle Aufladung. In
Bereichen mit einem recht schwachen
Empfang wird die Ladeleistung gesenkt,
damit ein maximaler Empfang möglich ist.
EMPFEHLUNGEN FÜR DIE
GEEIGNETE LAGERUNG
1.
Der beste Aufbewahrungsort ist
kühl und trocken – ohne direkte
Sonneneinstrahlung und übermäßige
Wärme oder Kälte.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein
vollständig aufgeladener Akku an einem
kühlen, trockenen Ort und außerhalb
des Ladegeräts aufbewahrt werden, um
optimale Ergebnisse zu erhalten.
ANMERKUNG: Akkus sollten nicht
vollständig entladen aufbewahrt werden. Der
Akku muss vor der Verwendung aufgeladen
werden
BEWAHREN SIE DIESE
ANLEITUNG FÜR ZUKÜNFTIGE
VERWENDUNG AUF
AUFLADEN EINES AKKUS
Der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE verfügt über ein oberes Fach, das
hauptsächlich zur Aufbewahrung und zum Schutz des AC/DC-Stromadapters dient, wenn dieser
nicht in Betrieb ist.
1.
2.
3.
4.
Öffnen Sie das obere Fach, um den AC/
DC-Stromadapter zu entnehmen (siehe
Abbildung 1 und Abbildung 3).
Schließen Sie den AC/DC-Stromadapter
an eine geeignete Steckdose an und
verbinden Sie ihn mit dem DWST175659-QW/DWST1-75663-GB/DWST175664-XE Stromeingang, bevor Sie den
Akku einsetzen (siehe Abbildung 2).
Öffnen Sie das Akkufach, indem Sie die
zwei Sperren lösen (siehe Abbildung 2).
Legen Sie den Akku (nicht im
Lieferumfang) in das Ladegerät ein
und stellen Sie sicher, dass der Akku
5.
6.
vollständig im Ladegerät sitzt (siehe
Abbildung 4). Die Akkuanzeige blinkt
kontinuierlich und zeigt so an, dass der
Ladevorgang läuft.
ANMERKUNG: Schließen Sie die
Abdeckung des Akkufachs und
überprüfen Sie den sicheren Sitz.
Ist der Ladevorgang abgeschlossen,
wird dies durch eine ständig leuchtende
Akkuanzeige signalisiert. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt
verwendet oder in dem Ladegerät
gelassen werden
29
Deutch
Deutch
LCD-ANZEIGEN
Wenn das Gerät AUSGESCHALTET ist
Wenn das Gerät AUSGESCHALTET ist
Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist
Wird ein Akku aufgeladen, wenn das Gerät
ausgeschaltet ist, wird ein großes Akkusymbol
in der Mitte des LCD-Bildschirms angezeigt, das
den Akku-Ladezustand anzeigt.
Ist der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE eingeschaltet, werden die
Anzeigen für Stromversorgungs- und Akkustatus
in der rechten unteren Ecke des LCD-Bildschirms
angezeigt.
Der Akku ist leer
Das Gerät wird über den AC/DC
Stromadapter betrieben
Der Akku-Ladestand ist niedrig
Der Akku-Ladestand ist niedrig
Der Akku ist teilweise aufgeladen
Der Akku ist teilweise aufgeladen
Der Akku ist voll aufgeladen
Der Akku ist voll aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Dieses Aufladegerät verfügt über eine
Heiß-Kalt-Verzögerung: Wenn das
Ladegerät erkennt, dass ein Akku
zu heiß ist, startet es automatisch
eine Verzögerung, bis sich der
Akku abgekühlt hat. Ist der Akku
abgekühlt, schaltet das Ladegerät
automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Heiß-Kalt-Ladeverzögerung
Fehlerhafte Akkus
Dieses Ladegerät lädt keinen
fehlerhaften Akku auf. Das
Ladegerät weist durch Anzeige
eines X auf dem LCD-Akkusymbol
auf einen fehlerhaften Akku hin. Ist
dies der Fall, nehmen Sie den Akku
heraus und setzen Sie ihn wieder
in das Ladegerät ein. Besteht das
Problem weiterhin, versuchen Sie
es mit einem anderen Akku, um
festzustellen, ob das Ladegerät
in Ordnung ist. Sollte der neue
Akku richtig laden, dann ist der
ursprüngliche Akku defekt und
sollte bei einem Servicezentrum
oder einer anderen Sammelstelle
zum Recycling abgegeben
werden. Sollte der neue Akku die
gleiche Fehleranzeige wie der
ursprüngliche Akku liefern, geben
Sie das Ladegerät und den Akku
zur Überprüfung an ein autorisiertes
Servicezentrum.
ANMERKUNG: Dies kann auch
auf ein Problem mit dem Ladegerät
hinweisen.
Problem mit Akku oder Ladegerät
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren, schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es von der Steckdose, wenn es nicht in Betrieb ist und wenn Sie Reparaturen
vornehmen. Das Gerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder repariert werden muss.
BETRIEB
Der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE verfügt über einen Speicher,
um die ausgewählten Radiokanäle und
verknüpfte Bluetooth-Geräte zu speichern.
ANMERKUNG: Der Musikmodus ist bei
Anschluss an den AC/DC-Stromadapter und/
oder bei alleinigem Akkubetrieb verfügbar.
ANMERKUNG: Ist der DWST1-75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664XE über das Netzteil an eine Steckdose
angeschlossen, wird der installierte Akku
geladen. Ist das Gerät nicht angeschlossen,
kann es bis zu 8 Stunden lang mit einem
voll geladenen Akku mit einem Premium
2Ah XR Li-Ionen-Akku betrieben werden.
Die Verwendung von Akkus mit geringerer
30
Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist
Spannung und weniger Amperestunden ergibt
weniger Laufzeit.
Dieses Gerät kann in vertikaler oder
horizontaler Lage betrieben werden.
ANMERKUNG: Dieses Produkt verfügt
über zwei interne Antennen, wodurch die
Robustheit gesteigert wird, da es keine
Außenantennen gibt, die biegen oder brechen
können. Diese Antennen bieten in Kombination
einen 360-Grad-Radioempfang, ohne dass
eine Teleskopantenne wie bei anderen Radios
herausgezogen und eingestellt werden muss.
Um den Empfang in Bereichen mit schlechtem
Signal zu verbessern, empfehlen wir, den
ToughSystem Music in vertikaler Position
aufstellen, sodass der Griff nach oben zeigt,
oder das Radio näher an ein Fenster oder eine
Öffnung zu bewegen.
31
Deutch
Deutch
Schalterfunktionen
Das Bedienpanel umfasst einen
Auswahlknopf und Druckschalter.
.......Auswahlknopf (der Auswahlknopf
hat mehrere Funktionen)
...........Ein-/Ausschalter
...........Schalter „Zurück“
...........Schalter „Quellenauswahl“
...........Schalter „Bluetooth“
........Schalter „Voreinstellung“
Ein - und Ausschalten
Drücken Sie 1 Sekunde lang den EIN/
AUSSCHALTER (
) Das Gerät stellt sich
dem Einschalten auf die letzte ausgewählte
Audioquelle ein.
Drücken Sie 3 Sekunden lang den EIN/
AUSSCHALTER (
) Das Gerät schaltet sich aus.
Lautstärkeneinstellung
WARNUNG: Extreme Lautstärken
können zu Hörverlust führen.
ANMERKUNG: Die Lautstärke wird für jeden
Audio-Quelltypen separat eingestellt und
gespeichert.
Drehen Sie den Knopf (
) im Uhrzeigersinn,
um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie
den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die
Lautstärke zu verringern.
Schalter „Zurück“ (
)
Drücken Sie auf einem beliebigen Bildschirm
auf den Schalter Zurück (
) um zum
vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
Audioquellenauswahl (
)
Um eine der Audioquellen auszuwählen
(DAB+, FM, AUX oder Bluetooth), drücken
Sie den Schalter „Quellenauswahl“ (
)
bis die gewünschte Quelle gefunden ist. Ist
das Radio beispielsweise auf FM eingestellt
(angezeigt in der oberen linken Ecke der
LCD-Anzeige), drücken Sie den Schalter
„Quellenauswahl“, um die Quelle auf AUX
umzuschalten.
32
ANMERKUNG: Wenn ein ausreichender
DAB-Empfang besteht, synchronisiert sich
das Gerät automatisch mit den nationalen
Zeitsignalen, die über DAB gesendet werden.
Zeit und Datum werden folgendermaßen
angezeigt: HH:MM TT/MM.
WERDEN STATT ZEIT UND DATUM
STRICHE ANGEZEIGT ( --:-- --/-- ) ,IST DER
DAB-EMPFANG NICHT STARK GENUG.
HAUPTMENÜ
(Allgemeine Einstellungen)
Auf die allgemeinen Einstellungen kann
bei beliebiger ausgewählter Audioquelle
folgendermaßen zugegriffen werden:
)
1. Drücken Sie den Auswahlknopf. (
2. Drehen Sie den Auswahlknopf im
Uhrzeigersinn, bis das Hauptmenü
ausgewählt ist
3. Drücken Sie den Auswahlknopf, um auf
das Hauptmenü zuzugreifen.
Über das Hauptmenü können folgende Aktionen
durchgeführt werden:
• Sound: Toneinstellung: Bass, Höhen und
Mitten
• Sprache: Zur Auswahl der Sprache der
Benutzeroberfläche
• H e l l i g k e i t : Z u r E i n s t e l l u n g d e r
Bildschirmhelligkeit
• Auf Standardeinstellungen
zurücksetzen
FM TUNER-EINSTELLUNG
Der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE kann auf DAB+/FMRadiofrequenzen eingestellt werden; zudem
kann das Gerät bis zu (6) DAB+ und (6) FMSender als Voreinstellung speichern. Nach
Einstellen und Speichern eines Senders wird
die Frequenz über Drücken des Schalter
) sofort auf den
„Voreinstellung“ (
gewünschten Sender eingestellt.
Eine Frequenz kann auf zwei verschiedene Arten
gefunden werden: Auto-Scan oder manuelle
Einstellung.
2.
Drehen Sie den Auswahlknopf im
Uhrzeigersinn, bis Auto-Scan gefunden
wurde, und drücken Sie den Knopf zur
Auswahl. Der Auto-Scan sucht nun nach
dem nächsten starken, deutlichen Signal.
• Drehen Sie den Auswahlknopf im
Uhrzeigersinn, um höhere Frequenzen
zu scannen.
• Drehen Sie den Auswahlknopf gegen
den Uhrzeigersinn, um niedrigere
Frequenzen zu scannen.
4. Wurde eine gewünschte Frequenz
gefunden, speichern Sie diese auf
einen der Kanal-Voreinstellungsschalter
(siehe Einstellen der
Voreinstellungsschalter).
3.
Manuelle Einstellung
1.
2.
3.
4.
Drücken Sie den Schalter Audioquelle
(
) bis die gewünschte Quelle
gefunden wurde.
Wählen Sie die gewünschte Audioquelle
aus und rufen Sie das Hauptmenü auf
(siehe Allgemeine Einstellungen).
Drehen Sie den Auswahlknopf im
Uhrzeigersinn und drücken Sie den Knopf,
um manuelle Einstellung auszuwählen.
Drehen Sie den Auswahlknopf im
Uhrzeigersinn, um höhere Frequenzen
zu durchsuchen, oder gegen den
Uhrzeigersinn, um niedrigere Frequenzen
zu durchsuchen, bis die gewünschte
Frequenz gefunden ist.
Wurde eine gewünschte Frequenz
gefunden, speichern Sie diese auf einen
der Kanal-Voreinstellungsschalter (siehe
Einstellen der Voreinstellungsschalter).
EINSTELLEN VON FMVOREINSTELLUNGEN
1.
Stellen Sie das Radio auf den
gewünschten Sender/die gewünschte
Frequenz ein (siehe Auto Scan oder
Manuelle Einstellung).
2.
Halten Sie den gewünschten Schalter
) gedrückt,
Voreinstellung (
bis die Meldung >> P# angezeigt wird.
Der Sender wird auf die angezeigte
Voreinstellungsnummer (#) gespeichert.
Auto Scan
1.
Drücken Sie den Auswahlknopf (
)
um das Hauptmenü (siehe Allgemeine
Einstellungen) aufzurufen.
3.
Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um
4.
5.
weitere Sender in den Voreinstellungen
zu speichern.
Drücken Sie den Schalter Zurück
) um zum Bildschirm Audioquelle
(
zurückzukehren.
Der ausgewählte Sender wird auf dem
LCD-Bildschirm angezeigt (Schalter 2 im
unten angegebenen Beispiel).
DAB+ BETRIEB
1.
Bei dem ersten Einschalten
oder nach Rücksetzen auf die
Standardeinstellungen führt das Gerät
automatisch einen vollständigen
Senderscan durch, um aktuell sendende
Sender zu finden.
2.
Blättern Sie mit dem Auswahlknopf
durch diese Sender.
DAB+ MENÜ
Vollständiger Scan
1.
),
Drücken Sie den Auswahlknopf (
und drehen Sie ihn, um das Menü zu
durchsuchen.
2.
Ist Vollständiger Scan ausgewählt, führt
das Gerät einen Scan des gesamten
Bandes durch und zeigt die Anzahl der
gefundenen Sender an.
3.
Nach Abschluss des Scans spielt das
Gerät den ersten Sender des Bands.
Senderliste
Hiermit lässt sich auf dem Gerät eine
vollständige Liste der verfügbaren Sender
anzeigen. Blättern Sie die Liste mit dem
) durch und drücken Sie
Auswahlknopf (
den Knopf, um einen Sender auszuwählen.
ANMERKUNG: Wenn Sie den Standort
wechseln oder der Empfang beim ersten
Scan schlecht war, kann dies zu einer leeren
oder unvollständigen Senderliste führen.
Führen Sie manuell einen vollständigen Scan
durch, um alle verfügbaren Radiosender zu
finden.
Einstellen von Favoriten (Voreinstellungen)
1.
Stellen Sie das Radio auf den
gewünschten Sender ein
(siehe Vollständiger Scan).
33
Deutch
2.
Deutch
Halten Sie den gewünschten Schalter
Voreinstellung (
) gedrückt,
bis die Meldung >> P# angezeigt wird.
Der Sender wird auf die angezeigte
Voreinstellungsnummer (#) gespeichert.
Der ausgewählte Sender wird auf dem
LCD-Bildschirm angezeigt.
Informationsanzeige
Die folgenden Informationen können zur
Anzeige auf dem Bildschirm ausgewählt
werden:
1.
Lauftext – Geht alle Informationstypen
im 3-Sekunden-Abstand durch.
2.
Frequenz – Die Frequenz des aktuellen
Senders.
3.
4.
WICHTIGE ANMERKUNGEN ZUM RADIO
ANSCHLUSS EINES AUX-GERÄTS
1.
Der Empfang hängt vom Standort und
der Stärke des Radiosignals ab.
1.
2.
Ein Betrieb des Radios bei Anschluss
an bestimmte Generatoren kann
Hintergrundgeräusche verursachen.
Verbinden Sie den Aux-Eingang und den
Ausgang Ihres Audiogeräts mit einem
3,5-mm-Audiokabel.
2.
Drücken Sie den Schalter Audioquelle
) bis AUX angezeigt wird.
(
3.
Bedienen Sie das Radio über das
verbundene Gerät.
EINSTELLUNG DER
SOUNDEINSTELLUNGEN
Die Soundeinstellungen können durch Änderung
von Bass, Höhen und Mitten verändert werden.
1.
Drücken Sie den Auswahlknopf (
2.
Typ – Der Medientyp, der vom aktuellen
Sender gesendet wird.
Drehen Sie den Auswahlknopf im
Uhrzeigersinn, bis das Hauptmenü
ausgewählt ist.
3.
Datenrate – Die Auflösung, die von dem
Sender gesendet wird.
Drücken Sie den Auswahlknopf, um auf
das Hauptmenü zuzugreifen.
4.
Drücken Sie den Auswahlknopf erneut,
um den Bildschirm Soundeinstellungen
aufzurufen.
ANMERKUNG: Die Information wird von
den Sendern geliefert und nicht vom Gerät
kontrolliert.
5.
DAB-Einstellungen
1.
2.
Sender bereinigen – Bei Sendern, die
unter Umständen nicht mehr vom Radio
empfangen werden, werden Leerstellen
statt dem Sendernamen angezeigt.
)
Drücken Sie den Auswahlknopf (
um diese Sender aus der Senderliste
zu löschen. Sie werden aufgefordert,
Ihre Auswahl zu bestätigen (ähnlich
wie bei „Auf Standardeinstellungen
zurücksetzen“).
DRC (Dynamikkompression, Dynamic
Range Compression) – Diese Funktion
verringert den Unterschied zwischen den
leisesten und lautesten abgegebenen
Tönen. Hierdurch werden leise Töne
im Vergleich verstärkt und laute Töne
im Vergleich leiser gestellt. Folgende
Optionen sind verfügbar:
•
DRC aus
•
DRC niedrig
•
DRC hoch
ANMERKUNG: DRC funktioniert nur, wenn es
durch den Sender aktiviert wird
34
6.
).
Der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE kann mittels BluetoothÜbertragung eine Verbindung mit Bluetoothfähigen Audiogeräten aufbauen.
ANMERKUNG: Der Bluetooth-Modus kann
bis zu 8 Benutzer speichern.
1.
Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus des
zu verbindenden Geräts.
2.
Drücken Sie den Schalter „Audioquelle“
) bis das Bluetooth-Symbol (
),
(
angezeigt wird, oder drücken Sie den
Bluetooth-Schalter (
). Hierdurch wird
der Bluetooth-Modus aufgerufen.
Der Bluetooth-Schalter (
) blinkt
langsam.
Wählen Sie die gewünschte Einstellung
durch Drehen des Auswahlknopfs im oder
gegen den Uhrzeigersinn aus.
Drücken Sie den Auswahlknopf, um
die Sound-Einrichtungsoptionen
) um
durchzublättern. Drücken Sie auf (
die ausgewählte Einstellung zu speichern.
AUDIO ÜBER EIN EXTERNES
GERÄT ABSPIELEN (AUX/
BLUETOOTH)
Der DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE kann verwendet werden, um
Sound über die eingebauten Lautsprecher über
ein externes Gerät abzuspielen. Dies ist auf zwei
Arten möglich:
•
•
VERBINDUNG EINES GERÄTES ÜBER
BLUETOOTH
3.
Drücken Sie 3 Sekunden lang den
) um das Gerät
Bluetooth-Schalter(
erkennbar zu machen.
Das Tonsignal ertönt „erkennbar“ und der
Bluetooth-Schalter (
) blinkt schnell.
4.
Suchen Sie auf dem zu verbindenden
Audio-Gerät nach DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
(Anzeigename: ToughSystem Music) und
wählen Sie das Gerät aus.
Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein
Verbindungston. Das Bluetooth-Symbol
wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt
und der Bluetooth-Schalter leuchtet
konstant blau.
Aux
Bluetooth
ANMERKUNG: Das obere Fach kann ebenfalls
verwendet werden, um einige tragbare
Audiogeräte zu lagern, zu schützen und
aufzuladen, wie ein Smartphone oder einen
MP3-Player. Der USB-Ladeanschluss kann die
meisten Geräte aufladen/mit Strom versorgen,
die Strom über einen USB-Ladeanschluss
(5V/1A) erhalten können.
5.
Bedienen Sie das Radio über das
verbundene Gerät. Das nächste Mal, wenn
das Gerät sich im Bluetooth-Modus EIN
befindet, wird es den DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
automatisch finden und sich mit ihm
verbinden.
ANMERKUNG: Das Gerät verbindet
sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
Bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein
Verbindungston.
•
Ist das zuletzt verbundene Gerät nicht
verfügbar, blinkt der Bluetooth-Schalter,
bis eines der zuvor verbundenen Geräte
gefunden wurde
ANMERKUNG: Um ein Gerät zu trennen
und Verbindung durch andere Geräte zu
ermöglichen, drücken Sie den Bluetooth) 3 Sekunden lang oder drücken
Schalter (
Sie den Auswahlknopf und wählen Sie
„Erkennbar machen“ aus.
FEHLERBEHEBUNG
Schwache Akkus
Schwache Akkus funktionieren weiterhin,
werden aber keine volle Leistung erbringen.
Wenn das Gerät Strom durch einen Akku
erhält und der Ladestand unter 10 % fällt,
wird die Anzeige „niedriger Ladestand“
angezeigt.
Akku-Schut
Um die Lebensdauer des Akkus zu
verlängern, schaltet sich das Gerät aus, wenn
der Akkuladestand zu niedrig wird. Schließen
Sie den DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE in diesem Fall über
den AC/DC-Stromadapter an eine Steckdose
an und tauschen Sie den Akku aus.
Die Musik Stoppt
Wurde das Gerät in vertikale Position
abgesetzt, kann der Akku aus dem Akkufach
fallen. Wird das Gerät vom Akku mit Strom
versorgt, stoppt die Musik daraufhin. Um das
Gerät wieder in Betrieb zu nehmen, öffnen Sie
die Akkufach-Abdeckung und setzen Sie den
Akku wieder ein.
WARTUNG
WARNUNG: Um das Verletzungsrisiko
zu reduzieren, schalten Sie das Gerät aus
und trennen Sie es von der Stromquelle,
bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten
durchführen. Das Gerät darf nicht zerlegt
werden. Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss.
35
English
Deutch
Reinigung
WARNUNG: Trennen Sie das Gerät vor
der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer
weichen, nicht metallischen Bürste vom
Äußeren des Geräts entfernt werden.
WARNUNG: Blasen Sie den Staub und
Schmutz mindestens einmal wöchentlich
mit sauberer, trockener Luft aus. Um das
Risiko einer Augenverletzung zu minimieren,
tragen Sie hierbei immer einen ANSI Z87.1genehmigten Augenschutz.
WARNUNG: Verwenden Sie
zum Reinigen der nicht metallischen
Geräteteile NIEMALS Lösungsmittel oder
aggressive Chemikalien. Diese Chemikalien
können das in diesen Teilen verwendete
Kunststoffmaterial schädigen. Verwenden Sie
ausschließlich ein angefeuchtetes Tuch mit
milder Seifenlösung. Achten Sie darauf, dass
keine Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt;
tauchen Sie keine Teile der Einheit in eine
Flüssigkeit.
Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht mit
diesem Gerät geprüft worden ist, kann die
Verwendung von solchem Zubehör gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte mit diesem Produkt nur DEWALTZubehör verwendet werden.
Zubehörteile zur Verwendung zusammen mit
dem DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE sind gegen Verrechnung
von ihrem Händler vor Ort oder einem
autorisierten Servicezentrum erhältlich.
Falls Sie Hilfe beim Kauf von Zubehör
benötigen, wenden Sie sich an Erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Reparatur
Die Akkus können nicht gewartet werden.Um
die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des
Produkts sicherzustellen, müssen Reparaturen,
Wartungen und Einstellungen vom werkseigenen
DEWALT-Kundendienst, einem autorisierten
DEWALT-Servicezentrum oder anderen
qualifizierten Kundendiensttechnikern ausgeführt
werden. Verwenden Sie stets Original-Ersatzteile.
36
Online-Registrierung
Danke für Ihren Einkauf. Registrieren Sie Ihr
Produkt jetzt für:
•
GARANTIE-DIENSTLEISTUNGEN:
Registrieren Sie Ihr Produkt, um effizientere
Garantie-Dienstleistungen zu erhalten,
wenn ein Problem mit dem Produkt auftritt.
•
EIGENTUMSBESTÄTIGUNG: Bei einem
Versicherungsverlust wie Brand, Flut oder
Diebstahl dient die Eigentumsbestätigung
als Kaufnachweis.
•
FÜR IHRE SICHERHEIT: Registrieren
Sie Ihr Produkt, damit wir Sie in dem
unwahrscheinlichen Fall kontaktieren
können, dass eine Sicherheitsmitteilung
gemäß dem US-amerikanischen Federal
Consumer Safety Act erforderlich ist.
FIGURES
FIG. 1A FRONT VIEW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Front speakers (2x)
Carrying handle
Control panel
Top compartment latches (4x)
Top compartment cover
Stacking latches (2x)
FIG. 1B FRONT VIEW
•
To open the top compartment, release the 4 locking latches below the compartment yellow
cover (item 4) and open it.
FIG. 1C FRONT VIEW
• To close the compartment, push down on all 4 corners of the yellow cover.
NOTE: When correctly closed, the compartment protects its contents from dust, debris and light
rain.
FIG. 2A REAR VIEW
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Rear loudspeakers (2x)
Power-in port (24V DC)
Battery pack cover latches (2x)
Cart locking back hook
Battery pack cover
Slots for cart
FIG. 2B REAR VIEW
•
•
To open the battery compartment, release the 2 locking latches of the compartment yellow
cover (item 3) and swing it open.
To close the compartment, push the cover closed.
FIG. 3 TOP COMPARTMENT
13.
14.
15.
16.
AC/DC power adaptor
Auxiliary jack (3.5 mm)
USB power/charging port
Top compartment cover
FIG. 4 BATTERY COMPARTMENT
17. Battery pack (not included)
18. Battery pack receptacle
19. Battery pack cover
37
English
English
TECHNICAL DATA
FIG. 5 CONTROL PANEL
20. LCD Display
•Audio source
•Reception (radio mode)
•Bluetooth (Bluetooth mode)
•Battery status
21. Radio preset buttons
22. Selection dial
23. Mode buttons
)
•Power On/Off (
•Source selection (
)
)
•Back (
•Bluetooth (
)
Power input
100-240 VAC 50-60 Hz (Class II)
Power output
24 VDC
Current output
2A
Weight
0.3 kg (0.66 lb.)
Appliance
Power input
24 VDC
Power output
USB charge (5V/1A)
IP rating
IP54*
FIG. 6 DAB+ DISPLAY
Weight
6.9 kg (15.2 lb.) not including battery pack
24. Station Name
25. Broadcast Information
26. Date and Time
Stacking weight (gross)
60 kg (132 lb.)
Networked standby mode /
standby mode power consumption
< 0.5W
Period of time for switching on the automatic
network standby power management function
< 20 mins
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.
KEY FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
38
Power supply unit (AC/DC power adaptor) Model: Y48DE-240-2000
FM-stereo radio with manual/auto scanning and memory preset of stations
Bluetooth audio connectivity
Auxiliary jack for connecting external audio devices
USB power/charging port (5V/1A)
Large LCD display with illumination
Illuminated, soft-touch buttons
Four tweeter drivers and two subwoofers for rich sound performance
Volume control and sound tone adjustment
Heavy-duty design
Mounts and locks to the DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Cart Carrier
Stackable onto any ToughSystem® unit
Water and dust resistant – IP54 tested
DAB+ advanced digital audio broadcasting with information display as broadcast by the
station
DRC dynamic range compression allows quiet sounds to be comparatively louder, and loud
sounds to be comparatively quieter
Favorites – preset digital stations
Battery pack charger
Battery packs voltage
10.8 VDC / 14.4 VDC / 18 VDC
Battery type
XR Li-ion (slider)
Approx. charging time
90-300 min
Charge current
1.0 A
Audio characteristics
Audio source
DAB+/FM, Auxiliary jack (3.5 mm), Bluetooth
Sound SPL
100 dB @ 1 m
Sound power
40 W (class D)
Operation time
fully-charged Premium 18V 2Ah XR Li-ion
battery
8 hours (approx.)
* Protected from work site dust, debris and light rain.
39
English
English
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word. Please read the
manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will
result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal injury which, if not avoided, may
result in property damage.
WARNING: To reduce the risk of injury, read the instruction manual.
NOTE: Product WARNING and MARKING label located on the bottom of the
appliance.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Music + Charger
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Music +
Charger is a combination of a DAB+ and FM radio, Bluetooth and auxiliary music player and a
DEWALT battery charger. The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE will
charge most DEWALT XR Li-ion slider battery packs. Batteries sold separately.
Important Safety Instructions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Read these instructions.
Keep these instructions.
Pay attention and follow all warnings.
Follow all instructions.
DO NOT use this appliance near water.
Read and understand all safety warnings
and instructions. Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
7. This appliance shall not be exposed to
direct water and no objects filled with
liquids, such as bottles, shall be placed
on the appliance.
8. Clean only with a dry or damp cloth.
9. To protect the appliance from water or
dust, always close the top compartment
cover, battery pack cover and the rubber
cover of the DC power input port.
10. Use in accordance with the
manufacturer’s instructions.
11. DO NOT place near any naked flame
sources such as lighted candles, heat
sources such as radiators, heat registers,
stoves or other apparatus (including
amplifiers) that produce heat.
12. Protect the power cord from being
40
walked on or pinched particularly at
plugs, convenience receptacles.
13. Only use attachments/accessories
specified by the manufacturer.
14. Use only with a cart, stand, tripod,
bracket, or table specified by
the manufacturer, or sold with
the apparatus. When a cart
is used, use CAUTION when
moving the cart/apparatus
combination to avoid injury from tip-over.
15. The AC/DC power adaptor should only
be used as the power source for the
appliance and for battery charging.
To completely disconnect the appliance,
the AC/DC power adaptor, should be
disconnected from the outlet.
16. Unplug this appliance during lightning
storms or when unused for long periods
of time.
17. The AC/DC power adaptor should be
easily accessible and not obstructed
during intended use.
18. Refer all servicing to qualified service
personnel. Servicing is required when
the appliance has been damaged in any
way, such as power-supply cord or plug
is damaged, liquid or direct rain has
reached the connectors, the appliance
has been exposed to extensive moisture,
does not operate normally, or has been
dropped and does not operate.
19. This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.
20. Children should be supervised to ensure
that they DO NOT play with the appliance.
21. Use only with specifically designated
DEWALT battery packs (see Important
Safety Instructions for All Battery
Packs below for DEWALT-approved
battery packs). Use of any battery packs
other than those approved by DEWALT
may create a risk of injury and fire.
The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to
tell the user that parts inside the product are a risk of electric shock to persons.
The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the user manual supplied with the appliance.
The double insulation symbol (a square
within a square) indicates a Class II
electrical appliance and is intended
to alert qualified service personnel to use only identical replacement parts in this appliance.
WARNING: To reduce the risk of fire
or electric shock, DO NOT expose this appliance to direct rain or moisture. Use only in dry locations.
CAUTION: To prevent electric shock, match the wide blade of the adaptor plug to the wide slot and fully insert.
LIST OF STANDARDS
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE complies with the
following standards:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
LIST OF SYMBOLS
The labels on this appliance may include the
following symbols:
V ............Volts
A ............Amperes
W ............Watts
h ............hours
............Direct current
............Class II Construction (double insulated)
..........CE Mark
............Safety alert symbol
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
FOR ALL BATTERY PACKS
When ordering replacement battery packs,
be sure to include the catalog number and
voltage. The DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE is to be used
only with DEWALT DCB series 10.8VDC (1.5
–2.0Ah) /14.4VDC (1.5 –5.0Ah) /18VDC (1.5
–5.0Ah) XR Li-ion rechargeable battery packs.
Use of any other battery packs or any nonrechargeable batteries may create a risk of
injury or fire.
41
English
English
Recharge only with the DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664
XEintegrated charger, or equivalent. A charger
that is suitable for one type of battery pack
may create a risk of fire when used with
another battery pack.
NOTE: The battery pack is not fully charged
out of the carton. Before using the battery
pack and charger, read the safety instructions
in the following section and then follow the
charging procedures.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
DO NOT charge or use the battery
pack in explosive atmospheres, such
as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Inserting or
removing the battery pack from the
charger may ignite the dust or fumes.
NEVER force the battery pack into the
charger. DO NOT modify the battery
pack in any way to fit into a noncompatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal
injury.
Charge the battery packs only in
designated DEWALT chargers.
DO NOT immerse in water or other liquids.
DO NOT store or use the appliance and
battery pack in locations where the
temperature may reach or exceed
105 °F (40 °C) (such as outside sheds or
metal buildings in summer). For best life
store battery packs in a cool, dry location.
WARNING: Fire hazard. NEVER attempt to open the battery pack for any reason. If the battery pack case is cracked or damaged, DO NOT insert into the charger.
DO NOT crush, drop or damage the battery pack. DO NOT use a battery pack
or charger that has received a sharp
blow, been dropped, run over or damaged
in any way (e.g., pierced with a nail, hit with a hammer, stepped on). Damaged battery packs should be returned to the service center for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store
or carry the battery pack so that metal objects can contact exposed
battery terminals. For example, do not
place the battery pack in aprons, pockets,
42
tool boxes, product kit boxes, drawers,
etc., with loose nails, screws, keys, etc.
Transporting batteries can possibly cause
fires if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials
such as keys, coins, hand tools and the like.
The US Department of Transportation
Hazardous Material Regulations (HMR) actually
prohibit transporting batteries in commerce
or on airplanes (e.g., packed in suitcases and
carry-on luggage) UNLESS they are properly
protected from short circuits. So when
transporting individual battery packs, make sure
that the battery terminals are protected and
well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS
FOR LITHIUM ION (Li-ion)
•
•
•
•
DO NOT incinerate the battery pack
even if it is severely damaged or is
completely worn out. The battery pack
can explode in a fire. Toxic fumes and
materials are created when lithium ion
battery packs are burned.
If battery contents come into contact
with the skin, immediately wash area
with mild soap and water. If battery
liquid gets into the eye, rinse water
over the open eye for 15 minutes or
until irritation ceases. Additionally, seek
medical attention. The battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid
organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may
cause respiratory irritation. Provide
fresh air. If symptoms persist, seek
medical attention.
DO NOT expose a battery pack
or appliance to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or
temperature above 265 °F (130 °C) may
cause explosion.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark or
flame.
Important Safety Instructions for
All Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating
instructions for battery chargers.
•
Before using the charger, read and
understand all instructions and
cautionary markings on the charger,
battery pack and product using the
battery pack.
WARNING: Shock hazard. DO NOT
allow any liquid to get inside the charger. Electric shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury, charge only DEWALT rechargeable battery packs. Other types of batteries may overheat and burst resulting in personal injury and property damage.
NOTICE: When battery pack is not in use,
keep it away from other metal objects.
Alternatively, with the charger plugged
into the power supply, the charger can be
shorted or ignited by foreign material. Foreign
materials or metal objects of a conductive
nature, such as, but not limited to, grinding
dust, metal chips, steel wool, aluminum foil
or any buildup of metallic particles should
be kept away from the charger cavities at all
times.
Always unplug the AC/DC power adaptor
from the outlet and remove the battery pack
from the battery pack receptacle before
attempting to clean the charger.
•
Make sure that the cord is located
so that it will not be stepped on,
tripped over or otherwise subjected to
damage or stress.
•
DO NOT use an extension cord unless
it is absolutely necessary. Use of
improper extension cord could result in
risk of fire, electric shock or electrocution.
•
When operating a charger outdoors,
always provide a dry location and use
an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor
use reduces the risk of electric shock.
•
DO NOT place any object on top of the
charger. Place the charger in a position
away from any heat source.
•
DO NOT operate the charger with a
damaged cord or plug.
•
DO NOT operate the charger if it has
received a sharp blow, been dropped
or otherwise damaged in any way. Take
it to an authorized service center.
•
DO NOT disassemble the charger; take
it to an authorized service center when
service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric
shock, electrocution or fire.
•
Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This
will reduce the risk of electric shock.
Removing the battery pack will not
reduce this risk.
•
NEVER attempt to connect 2 chargers
together.
The charger is designed to operate on
24 VDC. Do not attempt to use it with
any other power supply AC/DC power
adaptor other than that supplied with
the appliance.
•
DO NOT attempt to charge the battery
pack with any chargers other than
a compatible DEWALT charger. The
charger and battery pack are specifically
designed to work together.
•
•
This charger is not intended for any
uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
CHARGING
•
Do not expose the charger to direct
water source and DO NOT immerse in
water.
•
Pull by the plug rather than the cord
when disconnecting the charger.
This will reduce the risk of damage to the
electric plug and cord.
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE can charge only DEWALT
DCB series 10.8VDC (1.5 – 2.0Ah) /14.4VDC
(1.5 – 5.0Ah) /18VDC (1.5 – 5.0Ah) XR Li-ion
rechargeable battery packs. Use of any
other battery packs or any non-rechargeable
batteries may create a risk of injury or fire.
Be sure to read all safety instructions before
using this appliance for charging your battery
pack.
43
English
English
IMPORTANT CHARGING NOTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
44
Longest life and best performance can
be obtained if the battery pack is charged
when the air temperature is between 65
°F and 75 °F (18–24 °C). DO NOT charge
the battery pack in an air temperature
below +40 °F (+4.5 °C), or above +105
°F (+40.5 °C). This is important and will
prevent serious damage to the battery
pack..
The charger and battery pack may
become warm to the touch while
charging. This is a normal condition, and
does not indicate a problem. To facilitate
the cooling of the battery pack after use,
avoid placing the charger or battery pack
in a warm environment such as in a metal
shed or an uninsulated trailer.
A cold battery pack will charge at about
half the rate of a warm battery pack. The
battery pack will charge at that slower
rate throughout the entire charging cycle
and will not return to maximum charge
rate even if the battery pack warms.
If the battery pack does not charge
properly:
a. Check operation of receptacle by
plugging in a lamp or other appliance;
b. Check to see if receptacle is
connected to a light switch which turns
power off when you turn out the lights;
c. Move the charger and battery pack
to a location where the surrounding air
temperature is approximately 65–75 °F
(18–24 °C);
d. If charging problems persist, take the
battery pack and charger to your local
service center.
The battery pack should be recharged
when it fails to produce sufficient
power on jobs which were easily done
previously. DO NOT CONTINUE to use
the pack under these conditions. You
may also charge a partially used pack
with no adverse effect on the battery
pack.
Foreign materials of a conductive nature
such as, but not limited to, grinding dust,
metal chips, steel wool, aluminum foil, or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply before attempting to clean.
7.
DO NOT freeze or immerse the charger
in water or any other liquid.
WARNING: Shock hazard. Don’t
allow any liquid to get inside the charger. Electric shock may result.
WARNING: Burn hazard. DO NOT
submerge the battery pack in any liquid or allow any liquid to enter the battery pack. NEVER attempt to open the
battery pack for any reason.
If the plastic housing of the battery pack
breaks or cracks, return to a service
center for recycling.
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the
same or equivalent type.
NOTE: The ToughSystem Music + Charger
favors superior DAB reception over fast
charging. In low reception areas, the charging
rate will be reduced to permit maximum
reception sensitivity.
STORAGE RECOMMENDATIONS
1.
2.
The best storage place is one that is
cool and dry, away from direct sunlight
and excess heat or cold.
For long-term storage, it is
recommended to store a fully charged
battery pack in a cool dry place out of
the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be
stored completely depleted of charge.
The battery pack will need to be
recharged before use.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR
FUTURE USE
CHARGING A BATTERY PACK
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE includes a top compartment
that is mainly used to store and protect the AC/DC power adaptor when not in-use.
1.
2.
3.
4.
Open the top compartment to take out
the AC/DC power adaptor (see Figure 1
and Figure 3).
Plug the charger AC/DC power adaptor
into an appropriate outlet and connect
it to the DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE power-in
port before inserting the battery pack
(see Figure 2).
Open the battery pack cover by
releasing its two latches (see Figure 2).
Insert the battery pack (not included) into
5.
the charger, making sure the pack is fully
seated in the charger
see Figure 4). The battery indicator
image will blink continuously, indicating
that battery charging is in process.
NOTE: Close the battery pack cover and
check it is tightly closed.
The completion of charging will be
indicated by a steady battery indicator
image. The pack is fully charged and
may be used at this time or left in the
charger.
LCD INDICATORS
When the appliance is turned OFF
When the appliance is turned ON
When charging a battery pack while the
appliance is turned off, a large battery image
is displayed in the center of the LCD screen
showing the battery pack charging status.
When the DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE is on, indicators for
the power supply and the battery status are
displayed on the lower right portion of the LCD
screen.
Battery pack is empty
Appliance is operating via the AC/
DC power adaptor
Battery pack level is low
Battery level is low
Battery pack is partially charged
Battery is partially charged
Battery pack is fully charged
Battery is fully charged
Hot/Cold Delay
This charger has a hot/cold delay
feature: when the charger detects a
battery that is hot, it automatically
starts a delay, suspending charging
until the battery has cooled. After
the battery has cooled, the charger
automatically switches to the
pack charging mode. This feature
ensures maximum battery life.
Hot/Cold delay of charging
45
English
English
When the appliance is turned OFF
When the appliance is turned ON
Faulty Battery Packs
This charger will not charge a
faulty battery pack. The charger
will indicate faulty battery pack by
displaying an X on the LCD battery
image. If this occurs, re-insert the
battery pack into the charger. If the
problem persists, try a different
battery pack to determine if the
charger is working properly. If the
new pack charges correctly, then
the original pack is defective and
should be returned to a service
center or other collection site for
recycling. If the new battery pack
elicits the same trouble indication
as the original, have the charger
and the battery pack tested at an
authorized service center.
NOTE: This could also mean a
problem with a charger
Problem with the battery pack or
charger
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE is equipped with memory
capacity in order to store the selected radio
channels and paired Bluetooth devices.
NOTE: The music mode will operate when
connected with the AC/DC power adaptor
and/or when operated solely on battery
power.
NOTE: When the DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE is
connected by the supplied power supply
unit to the outlet it will charge the installed
battery. Unplugged, the appliance can run up
to 8 hours on a fully charged battery using
a premium 2A/h XR Li-ion battery. Using
batteries of lower voltage and amp hours will
yield less run time.
This appliance can be operated in the vertical
or horizontal position.
NOTE: This product has two internal aerials
that contribute to its ruggedness by omitting
an external aerial that can be bent or broken.
46
Press the POWER button (
) for 1 second.
The appliance turns on to the last selected
audio source.
Press the POWER button (
The appliance turns off.
) for 3 seconds.
Volume Adjustment
WARNING: Excessive sound level can cause hearing loss.
NOTE: The volume is set and saved
separately for each of the audio source types.
Turn the dial (
) clockwise to increase
the volume. To decrease the volume, turn
counterclockwise.
Back Button (
WARNING: To reduce the risk of injury, turn the appliance off and disconnect it from the
power outlet when not in use and when making repairs. DO NOT attempt to disassemble the
unit; take it to an authorized service center when service or repair is required.
OPERATION
Powering ON and OFF
These aerials work together to provide 360
degree radio reception without the need of
extending and tuning an extruding antenna
as required by other radios. In order to
improve reception in very low signal areas we
recommend placing the ToughSystem Music
in the vertical position so the handle is facing
upwards, or moving the radio closer to a
window or opening.
Button Functions
The front panel includes a selection dial and
pushbuttons.
.......Selection dial (the selection dial has more than one function)
...........On/Off button
...........Back button
...........Source selection button
...........Bluetooth button
........Preset buttons
)
After entering any one of the screens, press
the Back button (
) to return to the
previous screen.
Audio Source Select (
)
•
•
•
FM TUNER SETUP
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE can be tuned to DAB+ / FM
radio frequencies with the option of saving up
to (6) DAB+ and (6) FM preset stations. After
setting and saving the preset stations, pressing
a preset button (
) instantly changes the
frequency to the desired station.
Finding a desired frequency can be performed in
one of two methods: Auto Scan or Manual Tune.
Auto Scan
1.
Press the audio source button (
)
until the required source is reached.
2.
) to enter
Press the selection dial (
the Main Menu (see General Setup).
3.
Rotate the selection dial clockwise until
Auto Scan is reached and press to
select.
The Auto Scan begins searching for the
closest strong, clear signal.
• Rotate the dial clockwise to scan up
the frequencies.
• Rotate the dial counterclockwise to
scan down the frequencies.
Once a desired frequency is found, save
it to one of the channel preset buttons
(see Setting the Preset Buttons).
To choose one of the audio sources (DAB+,
FM, AUX or Bluetooth) push the source
selection button (
) until the desired source
is found. For example, if the radio is on FM,
seen in upper left portion of LCD display,
push the source button to change to AUX
NOTE: As long as there is decent DAB
reception, the appliance will automatically
synchronise with national time signals
broadcast over DAB. Time and date will
display in the following manner: HH:MM
DD/MM.
IF THE TIME AND DATE DISPLAYS IN
DASHES ( --:-- --/-- ) , IT MEANS THE DAB
RECEPTION IS NOT STRONG ENOUGH.
MAIN MENU (General Setup)
General Setup can be accessed from each of
the selected audio sources by:
).
1. Pressing the selection dial (
2. Rotating the selection dial clockwise
until Main Menu is reached
3. Pressing the selection dial to access
the Main Menu.
From the main menu the following actions can
be performed:
• Sound: tone adjust: Bass, Treble and Mid
Language: select the interface Language
Brightness: adjust the screen Brightness
Restore to default
4.
Manual Tune
1.
2.
3.
4.
Select the required audio source and
enter the Main Menu (see General
Setup).
Rotate the selection dial clockwise and
press it to select Manual Tune.
Rotate the selection dial clockwise
to go up the frequencies or
counterclockwise to go down the
frequencies, until the desired frequency
is reached.
Once a desired frequency is found, save
it to one of the channel preset buttons
(see Setting the Preset Buttons).
47
English
English
SETTING FM PRESETS
1.
2.
3.
4.
5.
Set the radio to the desired station/
frequency (see Auto Scan or Manual
Tune).
Press and hold the desired preset button
(
) until a message >> P# is
displayed. The station is saved to the
displayed preset button number (#).
Repeat steps 1 and 2 to set additional
preset stations.
Press the Back button (
) to return to
the Audio Source screen.
The selected station is indicated on the
LCD screen (button 2 in the example
below).
DAB+ OPERATION
1.
2.
When first turned on or after restoring
to default settings, the appliance will
automatically run a full station scan to
find broadcasting stations.
Use the Selection dial to scroll through
the stations.
DAB+ MENU
Full Scan
1. Press the Selection Dial (
), and turn it
to browse through the menu.
2. When Full Scan is chosen, the appliance
will run a full band scan, displaying the
number of stations found.
3. When complete, the appliance will play
the first station on the band.
Stations List
When selected, the appliance will display the
full list of available stations. Browse the list
using the Selection Dial
(
) and press to select a station.
NOTE: When moving locations or if reception
was poor in the original scan, this may result
in an empty or incomplete list of available
stations. Manually running an Full Scan will
find all available broadcast stations.
Setting Favorites (Presets)
1. Set the radio to the desired station
(see Full Scan).
2. Press and hold the desired preset button
(
) until a message >> P# is
displayed. The station is saved to the
displayed preset button number (#).
3. The selected station is indicated on the
LCD screen.
48
Information Display
The following information can be selected to
be displayed on screen:
1. Scrolling Text – loop through all types of
information, 3 seconds each.
2. Frequency - the playing station's
frequency.
3. Type - the type of media broadcast
made by the current station.
4. Data rate - the resolution that is
broadcast by the station.
NOTE: The information is provided by the
stations, and not controlled by the appliance.
DAB Settings
1. Prune stations - Some stations
previously received by your radio that
might no longer be available will display
blanks in place of the station name. To
remove these stations from the station
list press the Selection Dial (
).
You will be asked to confirm your choice
(similar to “Restore to Default”).
2. DRC (dynamic range compression) This function reduces the difference
between the loudest and quietest audio
being broadcast. Effectively, this makes
quiet sounds comparatively louder, and
loud sounds comparatively quieter. The
following options are available:
• DRC off
• DRC low
• DRC high
NOTE: DRC only works if it is enabled by the
broadcaster
IMPORTANT RADIO NOTES
1.
Reception will vary depending on location
and strength of radio signal.
2.
Running the radio while connected to
certain generators may cause background
noise.
ADJUSTING THE SOUND
PREFERENCES
Sound preferences can be adjusted by changing
the equalization of the Bass, Treble or Mid.
1. Press the selection dial (
).
2. Rotate the selection dial clockwise until
Main Menu is reached.
3. Press the selection dial to access the Main
Menu.
4. Press the selection dial again to enter the
5.
6.
Sound settings screen.
Adjust to the desired setting by rotating the
selection dial clockwise/counterclockwise.
Press the selection dial to scroll through
the sound setup options.
Pressing (
) saves the selected setup.
PLAYING AUDIO FROM AN
EXTERNAL DEVICE (AUX/
BLUETOOTH)
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE can be used to play sound from
an external device, through its built-in speakers,
in one of two connection options:
• Auxiliary
• Bluetooth
NOTE: The top compartment can also be used
to store, protect and charge some portable
audio devices, such as a smart phone or MP3
player. The USB power port can charge/power
most devices that can accept power through a
USB charging port (5V/1A).
CONNECTING AN AUXILIARY DEVICE
1. Connect a 3.5 mm audio cable between
the auxiliary input jack and the output jack
of your audio device.
2. Press the audio source button (
) until
AUX is displayed.
3. Operate the audio through the connected
device.
CONNECTING A DEVICE THROUGH
BLUETOOTH
The DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE can connect to Bluetooth
capable audio devices through Bluetooth
communication.
NOTE: The Bluetooth mode can store up to
8 users.
1. Enable the Bluetooth of the audio device
to be connected.
2. Press the audio source button (
)
until the Bluetooth symbol is displayed
3.
4.
), or press the Bluetooth button
(
(
). This operation enters the
Bluetooth mode.The Bluetooth button
(
) blinks slowly.
Press the Bluetooth button (
) for 3
seconds to make it discoverable.
A discoverable signal sounds and the
Bluetooth button (
) blinks fast.
Look for the DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
5.
(display name: ToughSystem Music) on
the audio device to be connected, and
select it.
Once connected a connected signal
sounds. The Bluetooth symbol is
displayed on the LCD screen and the
Bluetooth button lights in steady blue.
Operate the audio through the
connected device.
The next time this device is in its
Bluetooth ON mode, it will automatically
discover and connect to the DWST175659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE.
NOTE: The appliance connects to the
last connected device. A connected
signal sounds.
• If the last connected device is not
available, the Bluetooth button blinks
until found by one of the other previously
connected devices.
NOTE: To disconnect from a device and
become discoverable for other devices,
) for 3
press the Bluetooth button (
seconds, or press the selection dial and
select Make Discoverable.
TROUBLESHOOTING
Weak Battery Packs
Weak batteries will continue to function but
should not be expected to perform as well.
When the appliance is powered by a battery
pack and its charging level falls below 10%,
the low battery indicator is displayed.
Battery Pack Protection
To protect the life of the battery pack, the
appliance will shut off when the battery’s
charging level becomes too low. If this
happens, connect the DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE to an outlet with the AC/
DC power adaptor and charge the battery
pack.
Music Stops
When dropping the appliance in its vertical
position the battery pack may fall out of its
receptacle. If the music is operated by the
battery pack, the music will stop. To resume,
open the battery pack cover and reposition
the battery pack.
49
English
Espanol
MAINTENANCE
WARNING: To reduce the risk of injury, turn appliance off and
disconnect it from power source before performing any maintenance procedures or when making repairs. DO NOT attempt to disassemble the unit; take it to an authorized service center when service or repair is required.
Cleaning
WARNING: Disconnect the charger from the AC outlet before cleaning. Dirt
and grease may be removed from the exterior of the appliance using a cloth or soft non-metallic brush.
WARNING: Blow out dirt and dust
with clean, dry air at least once a week. To
minimize the risk of eye injury, always wear
ANSI Z87.1 approved eye protection when
performing this.
WARNING: NEVER use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the appliance. These
chemicals may weaken the plastic materials
used in these parts. Use a cloth dampened
only with water and mild soap. NEVER let
any liquid get inside the appliance; NEVER
immerse any part of the appliance into a
liquid.
FIGURAS
REGISTER ONLINE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Thank you for your purchase. Register your
product now for:
• WARRANTY SERVICE: Registering your
product will help you obtain more efficient
warranty service in case there is a problem
with your product.
• CONFIRMATION OF OWNERSHIP:
In case of an insurance loss, such as
fire, flood or theft, your registration of
ownership will serve as your proof of
purchase.
• FOR YOUR SAFETY: Registering your
product will allow us to contact you in
the unlikely event a safety notification
is required under the Federal Consumer
Safety Act.
FIG. 1A VISTA FRONTAL
Altavoces delanteros (x2)
Asa de traslado
Panel de control
Fijaciones del compartimiento superior (x4)
Cubierta del compartimiento superior
Fijaciones de apilamiento (x2)
FIG. 1B VISTA FRONTAL
•
Para abrir el compartimiento superior, libere las 4 fijaciones de bloqueo debajo de la
cubierta amarilla del compartimiento (elemento 4) y ábralo.
FIG. 1C VISTA FRONTAL
• Para cerrar el compartimiento, empuje en las 4 esquinas de la cubierta amarilla.
NOTA: Cuando se cierra correctamente, el compartimiento protege su contenido contra el
polvo, la suciedad y la lluvia ligera.
FIG. 2A VISTA POSTERIOR
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Altavoces traseros (x 2)
Puerto de entrada de corriente (24V CC)
Fijaciones de la cubierta del paquete de baterías (x 2)
Gancho posterior de bloqueo del carro
Cubierta del paquete de baterías
Ranuras para el carro
ACCESSORIES
FIG. 2B VISTA POSTERIOR
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have not been
tested with this appliance, use of other such
accessories could be hazardous. To reduce
the risk of injury, only DEWALT accessories
should be used with this appliance.
Accessories for use with the DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
are available at extra cost from your local
dealer or authorized service center. If you need
assistance in locating any accessory, please
contact a list of authorised DEWALT repair
agents and full details of our after-sales service
and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
•
REPAIRS
The battery packs are not serviceable.
To assure product SAFETY and RELIABILITY,
any repairs, maintenance and adjustment
should be performed by a DEWALT factory
service center, a DEWALT authorized service
50
center or other qualified service personnel.
Always use identical replacement parts.
•
Para abrir el compartimiento de baterías, libere las 2 fijaciones de bloqueo de la cubierta
amarilla del compartimiento (elemento 3) y ábralo.
Para cerrar el compartimiento, empuje la cubierta.
FIG. 3 COMPARTIMIENTO SUPERIOR
13.
14.
15.
16.
Adaptador de corriente CA/CC
Enchufe auxiliar (3.5 mm)
Puerto de corriente/carga USB
Cubierta del compartimiento superior
FIG. 4 COMPARTIMIENTO DE BATERÍAS
17. Battery pack (not included)
18. Battery pack receptacle
19. Battery pack cover
FIG. 5 PANEL DE CONTROL
20. Pantalla LCD
•Fuente de audio
•Recepción (modo de radio)
51
Espanol
Espanol
•Bluetooth (modo Bluetooth)
•Estado de la batería
21. Botones de radios predefinidos
22. Indicador de selección
23. Botones de modo
•Encendido/Apagado (
)
•Selección de la fuente (
)
•Atrás (
)
)
•Bluetooth (
FIG. 6 PANTALLA DAB+
24. Nombre de la estación
25. Información de transmisión
26. Fecha y hora
Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades
físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si reciben
supervisión o instrucción con respecto al uso del aparato de forma segura y comprenden los
riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento
por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión.
FUNCIONES CLAVE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radio FM-estéreo con escaneo manual/automático y memoria de estaciones predefinidas
Conectividad de audio por Bluetooth
Enchufe auxiliar para conectar dispositivos de audio externos
Puerto de corriente/carga USB (5V/1A)
Pantalla LCD de gran tamaño con iluminación
Botones iluminados de funciones
Cuatro controladores tweeter y dos subwoofers para un rendimiento sólido del sonido
Control del volumen y ajuste del tono del sonido
Diseño de servicio pesado
Se monta y bloquea en el transportador del carro en L DEWALT DWST08210 ToughSystem®
Se puede apilar en cualquier unidad ToughSystem®
Resistente al agua y al polvo: aprobado por IP54
Transmisión avanzada de audio digital DAB+ con pantalla de información transmitida por la
estación
La compresión de rango dinámico DRC permite que los sonidos bajos sean
comparativamente más fuertes y los sonidos altos sean comparativamente más bajos
Favoritos: estaciones digitales predefinidas
DATOS TÉCNICOS
Modelo de la unidad de la fuente de alimentación
(adaptador de corriente CA/CC): Y48DE-240-2000
Entrada de corriente
100-240 VCA 50-60 Hz (Clase II)
Salida de corriente
24V CC
Salida de corriente
2A
Peso
0.3 kg (0.66 lb)
Aparato
Entrada de corriente
24V CC
Salida de corriente
Carga USB (5V/1A)
Clasificación IP
IP54*
Peso
6.9 kg (15.2 lb) sin incluir el paquete de
baterías
Peso apilado (bruto)
60 kg (132 lb)
Modo de espera en red/consumo de corrien-te en
modo de espera
< 0.5 W
Período de tiempo para activar la función de
administración automática de energía de espera en red
< 20 min
Cargador del paquete de baterías
Voltaje de los paquetes de baterías
10.8V CC/14.4V CC/18V CC
Tipo de batería
XR de iones de litio (deslizador)
Tiempo aproximado de carga
90-300 min
Corriente de carga
1.0A
Audio characteristics
Fuente de audio
DAB+/FM, enchufe auxiliar (3.5 mm),
Bluetooth
SPL de sonido
100 dB a 1 m
Potencia de sonido
40 W (clase D)
Tiempo de funcionamiento
8 horas (aprox.)
Batería de iones de litio XR de 18V 2Ah
completamente cargada
* Protegido contra el polvo, suciedad y lluvias ligeras en el sitio de trabajo.
52
53
Espanol
Espanol
DEFINICIONES: LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de cada advertencia. Lea el
manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, resultará
en la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría
provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.
AVISO: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede provocar
lesiones leves o moderadas.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el manual de instrucciones.
NOTA: La etiqueta de ADVERTENCIA y MARCAS del producto se ubica en la parte
inferior del aparato.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Música + Cargador
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE ToughSystem® Música + Cargador
es una combinación de radio DAB+ y FM, Bluetooth y reproductor de música auxiliar y un
cargador de batería DEWALT. El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
cargará la mayoría de los paquetes de baterías deslizables de iones de litio DEWALT XR. Las
baterías se venden por separado.
Instrucciones importantes de
seguridad
1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención y siga todas las
advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Lea y comprenda todas las advertencias
e instrucciones de seguridad. El
incumplimiento de las advertencias e
instrucciones puede provocar descargas
eléctricas, incendios o lesiones graves.
7. Este aparato no debe exponerse al agua
directa y no deben colocarse sobre el
aparato objetos rellenos de líquidos,
como botellas.
8. Limpie solo con un paño seco o húmedo.
9. Para proteger el aparato contra agua
o polvo, siempre cierre la cubierta del
compartimiento superior, la cubierta del
paquete de baterías y la cubierta de goma
del puerto de entrada de corriente de CC.
10. Use de acuerdo con las instrucciones del
fabricante.
54
11. No coloque cerca de fuentes de llamas
abiertas como velas encendidas, fuentes
de calor como radiadores, registradores
de calor, estufas u otros aparatos
(incluidos amplificadores) que producen
calor.
12. Proteja el cable de alimentación para que
no se lo pise ni aplaste, especialmente en
enchufes y receptáculos de conveniencia.
13. Use solo las conexiones y accesorios
especificados por el fabricante.
14. Use solo con un carro, pie, trípode, soporte
o mesa especificados por el fabricante, o
vendidos con el aparato. Cuando se usa un
carro, tenga precaución al mover
la combinación del carro/aparato
para evitar lesiones en caso de
vuelco.
15. El adaptador de corriente CA/CC solo
debe usarse como fuente de alimentación
para el aparato y para cargar la batería.
Para desconectar por completo el
aparato, el adaptador de corriente de
CA/CC solo debe desconectarse del
tomacorriente.
16. Desenchufe este aparato durante
tormentas eléctricas y cuando no se use
por un período prolongado de tiempo.
17. Se debe poder acceder fácilmente al
adaptador de corriente de CA/CC y no
debe obstruirse durante el uso indicado.
18. Derive todas las tareas de servicio al
personal de servicio cualificado. Se
requieren tareas de servicio cuando el
aparato ha sido dañado de alguna forma,
como por ejemplo si el cable de suministro
de corriente o el enchufe han sido dañados,
líquido o lluvia directa han llegado a los
conectores, el aparato ha sido expuesto
a gran cantidad de humedad, no funciona
normalmente o se ha caído y no funciona.
19. Este aparato no se destina al uso por
parte de personas (incluidos los niños)
con capacidades físicas, sensoriales o
mentales reducidas, o que carezcan de
experiencia o del conocimiento necesario,
a menos que estén supervisadas o reciban
las instrucciones relativas al uso del
aparato por una persona encargada de su
seguridad.
20. Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
21. Use solo con paquetes de baterías
DEWALT específicamente designados (vea
Instrucciones importantes de seguridad
para todos los paquetes de baterías a
continuación para conocer los paquetes
de baterías aprobados por DEWALT). El
uso de paquetes de baterías no aprobados
por DEWALT puede crear un riesgo de
lesiones e incendios.
El rayo con una flecha dentro de un
triángulo está destinado a indicar al
usuario que las piezas dentro del
producto representan un riesgo de
descarga eléctrica para las personas.
El signo de exclamación con un
triángulo está destinado a indicar al
usuario que el manual del usuario
provisto con el aparato contiene
instrucciones importantes de operación
y servicio.
El símbolo de doble aislamiento (un
cuadrado dentro de un cuadrado)
indica un aparato eléctrico de Clase II y
está destinado a alertar al personal de
servicio calificado que debe usar solo
piezas de repuesto idénticas en este
aparato.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de incendio o descarga eléctrica, no
exponga este aparato a la lluvia directa
o la humedad. Use solo en lugares secos.
ATENCIÓN: Para prevenir una descarga
eléctrica, coloque la cuchilla ancha
del enchufe adaptador en la ranura
ancha e inserte por completo.
LISTA DE ESTÁNDARES
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE cumple con los siguientes
estándares:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
LISTA DE SÍMBOLOS
Las etiquetas en este aparato pueden incluir
los siguientes símbolos:
V ............Voltios
A ............Amperios
W ............Vatios
h ............horas
............Corriente directa
............Construcción de clase II
(doble aislamiento)
..........Marca CE
............Símbolo de alerta de seguridad
55
Espanol
Espanol
IMPORTANTES INSTRUCCIONES
DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS
PAQUETES DE BATERÍAS
Cuando solicite paquetes de baterías de
repuesto, asegúrese de incluir el número
de catálogo y el voltaje. El DWST1-75659QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
solo debe usarse con paquetes de batería
recargables XR de iones de litio DEWALT serie
DCB de 10.8V CC (1.5 –2.0 Ah) / 14.4V CC
(1.5 –5.0 Ah) /18V CC (1.5–5.0 Ah). El uso
de otro paquete de baterías o baterías no
recargables puede crear riesgo de lesiones o
incendios.
Recargue solo con el cargador integrado
DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE o equivalente. Un cargador
apropiado para un tipo de paquete de batería
puede generar un riesgo de incendio si se lo
utiliza con otro paquete de batería.
NOTA: El paquete de baterías no viene
completamente cargado. Antes de usar el
paquete de baterías y el cargador, lea las
instrucciones de seguridad en la sección
siguiente y luego siga los procedimientos de
carga.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
56
No cargue ni use el paquete de baterías
en ambientes explosivos como ante la
presencia de líquidos, gases o polvos
inflamables. Insertar o extraer el paquete
de baterías del cargador puede encender
el polvo o los gases.
NUNCA fuerce el paquete de baterías
para meterlo en el cargador. NO
modifique el paquete de baterías de
ninguna forma para que encaje en un
cargador no compatible, dado que el
paquete de baterías puede romperse
y causar lesiones personales graves.
Cargue los paquetes de baterías solo en
cargadores designados de DEWALT.
NO sumerja en agua ni en otros líquidos.
NO almacene ni use el aparato y el
paquete de baterías en ubicaciones
donde la temperatura pueda alcanzar
o superar los 40 °C (105 °F) (tales
como en cobertizos o construcciones
de metal en verano). For best life store
battery packs in a cool, dry location.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. No
intente nunca abrir el paquete de baterías por ningún motivo. Si el
alojamiento del paquete de la batería
está quebrado o dañado, no lo inserte en
el cargador. No aplaste el paquete de
batería, ni lo dañe o deje caer al suelo.
No utilice un paquete de baterías o
cargador que haya recibido un golpe
fuerte, que se haya caído, al que le haya
pasado por encima un vehículo o que se
haya dañado de otra manera (por ej.,
perforado con un clavo, golpeado con un
martillo o aplastado por los pies). Los
paquetes de baterías dañados deben ser
devueltos al centro de reparaciones para
su reciclaje.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio.
No almacene ni trasporte el paquete
de baterías de un modo en que los
objetos de metal puedan entrar en
contacto con los terminales expuestos
de las baterías.
Por ejemplo, no coloque el paquete de baterías
en delantales, bolsillos, cajas de herramientas,
cajas de kits de productos, cajones, etc.,
con objetos sueltos como clavos, tornillos,
llaves, etc. El transporte de baterías puede
generar posibles incendios si los terminales
de la batería entran en contacto de forma
inadvertida con materiales conductivos,
tales como llaves, monedas, herramientas
de mano y similares. Las Reglamentaciones
sobre Materiales Peligrosos (HMR) del
Departamento de Transporte de los EE. UU.
en realidad prohíben transportar baterías
en vehículos comerciales o en aviones (por
ej., en valijas y en el equipaje de mano) A
MENOS QUE estén debidamente protegidas
contra cortocircuitos. Entonces, al transportar
paquetes de baterías individuales, asegúrese
de que los terminales de la batería estén
protegidos y bien aislados de los materiales
que podrían entrar en contacto con ellos y
provocar un cortocircuito.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
ESPECÍFICAS PARA IONES DE
LITIO (Li-ion)
•
NO incinere el paquete de baterías,
incluso si estuviera muy dañado o
completamente agotado. El paquete
de baterías podría explotar con el fuego.
•
•
•
Se generan humos y materiales tóxicos
cuando se queman paquetes de baterías
de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra
en contacto con la piel, lave de
inmediato el área con jabón neutro y
agua. Si el líquido de la batería entra en
el ojo, enjuague con agua el ojo abierto
durante 15 minutos o hasta que cese
la irritación. Adicionalmente, obtenga
atención médica. El electrolito de la
batería está formado por una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales
de litio.
El contenido de las celdas abiertas
de la batería puede causar irritación
en las vías respiratorias. Proporcione
aire fresco. Si los síntomas continúan,
busque ayuda médica.
NO exponga un paquete de baterías o
aparato al fuego o a una temperatura
excesiva. La exposición al fuego o a
temperaturas superiores a los 130 °C
(265 °F) puede causar una explosión.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras.
El líquido de la batería puede ser
inflamable si se expone a chispas o
llamas.
Importantes instrucciones
de seguridad para todos los
cargadores de baterías
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: Este
manual contiene importantes instrucciones
de funcionamiento y seguridad para
cargadores de baterías.
• Antes de usar el cargador, lea y
comprenda todas las instrucciones y
marcas de precaución en el cargador, el
paquete de baterías y el producto que
utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita el ingreso de
líquido en el cargador. Puede producirse
una descarga eléctrica.
ATENCIÓN: Riesgo de quemaduras.
A fin de disminuir el riesgo de lesiones,
recargue solo los paquetes de baterías
recargables de DEWALT. Otros tipos
de baterías pueden recalentarse y
explotar, lo que derivará en lesiones
físicas y daños materiales.
AVISO: Cuando el paquete de baterías
no está en uso, manténgalo alejado de
otros objetos de metal. Alternativamente,
con el cargador enchufado en la fuente de
alimentación, el cargador puede entrar en
cortocircuito o encenderse con materiales
extraños. Los materiales extraños u objetos
de metal de naturaleza conductiva, tales
como, entre otros, el polvo de amolado,
virutas de metal, lana de acero, papel
aluminio o cualquier otra acumulación de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador en
todo momento.
Siempre desenchufe el adaptador de
corriente de CA/CC del tomacorriente y quite
el paquete de baterías del receptáculo del
paquete de baterías antes de intentar limpiar
el cargador.
• NO intente cargar el paquete de
baterías con cargadores que no sean
un cargador compatible de DEWALT.
El cargador y el paquete de baterías
están especialmente diseñados para
funcionar en conjunto.
• Este cargador no está diseñado para
usos diferentes de cargar baterías
recargables DEWALT.
Otros usos pueden resultar en un
riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• NO exponga el cargador a una fuente
directa de agua y NO lo sumerja en agua.
• Tire del enchufe, no del cable, cuando
desconecte el cargador.
Esto disminuirá el riesgo de daños en el
enchufe y cable eléctricos.
• Asegúrese de que el cable esté
ubicado de forma tal que no se lo pise
o se tropiece con él y que no está
sujeto a daños o tensiones de alguna
otra manera.
• NO use un cable de extensión, a
menos que sea absolutamente
necesario. El uso de un cable de
extensión inapropiado podría resultar en
riesgo de incendio, descarga eléctrica o
electrocución.
• Al utilizar un cargador en el exterior,
siempre colóquelo en un lugar
limpio y utilice un cable de extensión
adecuado para uso en exteriores.
Utilice un cable adecuado para uso en
57
Espanol
•
•
•
•
•
•
•
Espanol
exteriores a fin de reducir el riesgo de
descarga eléctrica.
NO coloque ningún objeto sobre el
cargador. Coloque el cargador en un
sitio alejado de las fuentes de calor.
NO utilice el cargador con el cable o
el enchufe dañados.
NO utilice el cargador si ha recibido
un golpe fuerte, si se ha caído o si se
ha dañado de alguna forma. Llévelo a
un centro de reparaciones autorizado.
NO desarme el cargador, llévelo a un
centro de reparaciones autorizado
cuando se requiera mantenimiento
o una reparación. El reensamblaje
incorrecto puede resultar en riesgo de
descarga eléctrica, electrocución o
incendio.
Desconecte el cargador del
tomacorriente antes de intentar
limpiarlo. Esto disminuirá el riesgo de
descarga eléctrica. Quitar el paquete
de baterías no reducirá este riesgo.
NUNCA intente conectar 2 cargadores
juntos.
El cargador está diseñado para
funcionar con 24V CC. No intente
usarlo con otro adaptador de CA/CC
de la fuente de alimentación que el
provisto con el aparato.
2.
3.
4.
CHARGING
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE solo puede cargar
paquetes de batería recargables XR de iones
de litio DEWALT serie DCB de 10.8V CC
(1.5 - 2.0 Ah)/
14.4V CC (1.5 - 5.0 Ah)/18V CC (1.5 - 5.0
Ah). El uso de otro paquete de baterías o
baterías no recargables puede crear riesgo
de lesiones o incendios. Asegúrese de leer
todas las instrucciones de seguridad antes de
usar este aparato para cargar su paquete de
baterías.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA
CARGA
1.
58
Se puede obtener una mayor vida útil y
un mejor rendimiento si el paquete de
baterías se carga cuando la temperatura
ambiente se encuentra entre los 18
y 24 °C (65 °F a 75 °F). NO cargue el
5.
6.
paquete de baterías a una temperatura
ambiente inferior de los +4.5 °C (+40 °F)
o por encima de los +40.5 °C (+105 °F).
Esto es de importancia y evitará daños
graves al paquete de baterías.
El cargador y el paquete de baterías
pueden estar calientes al tacto cuando
se los carga. Esta es una condición
normal y no indica un problema. Para
facilitar el enfriamiento del paquete de
baterías luego de usarlo, evite colocar
el cargador o el paquete de baterías en
un entorno cálido, como un cobertizo de
metal o un tráiler sin aislamiento.
Un paquete de baterías frío se cargará a
aproximadamente la mitad de velocidad
que un paquete de baterías caliente.
Un paquete de baterías se cargará
a una velocidad más lenta durante
todo el ciclo de carga y no volverá a la
velocidad de carga máxima, incluso si el
paquete de baterías se calienta.
Si el paquete de baterías no se carga
correctamente:
a. Revise el funcionamiento del
receptáculo, enchufando una lámpara u
otro aparato;
b. Corrobore que el receptáculo esté
conectado a un interruptor de luz que
desconecte la electricidad cuando se
apagan las luces;
c. Traslade el cargador y el paquete
de baterías a una ubicación donde
la temperatura ambiente sea de
aproximadamente 18 °C a 24 °C (65 °F
a 75 °F);
d. Si los problemas de carga persisten,
lleve el paquete de baterías y el
cargador a su centro de reparaciones
local.
El paquete de baterías debe recargarse
cuando no produce suficiente energía
en trabajos que previamente se
realizaban fácilmente. NO CONTINÚE
usando el paquete de baterías en estas
condiciones. También puede cargar un
paquete de baterías parcialmente usado
sin efectos adversos en el paquete de
baterías.
Los materiales extraños de naturaleza
conductiva, tales como, entre otros,
polvo de amolado, virutas de metal,
lana de acero, papel aluminio o
cualquier otra acumulación de partículas
7.
metálicas, deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Siempre
desenchufe el cargador de la fuente de
alimentación antes de intentar limpiarlo.
para permitir una sensibilidad de recepción.
NO congele ni sumerja el cargador en
agua ni en ningún otro líquido.
1.
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. No permita el ingreso de
líquido en el cargador. Puede producirse
una descarga eléctrica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemaduras.
NO sumerja el paquete de baterías en
líquido ni permita que el líquido ingrese
en el paquete de baterías. No intente
NUNCA abrir el paquete de baterías
por ningún motivo. Si el alojamiento de
plástico del paquete de baterías se
quiebra o parte, llévelo a un centro
técnico para que lo reciclen.
ATENCIÓN: Peligro de explosión si
la batería se reemplaza
incorrectamente. Reemplace solo con
el mismo tipo o uno equivalente.
NOTA: El ToughSystem Music + Charger
favorece una recepción superior de DAB por
sobre una carga rápida. En áreas de baja
recepción, la velocidad de carga se reducirá
RECOMENDACIONES DE
ALMACENAMIENTO
El mejor lugar de almacenamiento es
uno que sea fresco y seco, no expuesto
a la luz solar directa y a calor o frío
excesivos.
2. Para un almacenamiento prolongado, se
recomienda almacenar un paquete de
baterías totalmente cargado en un lugar
freso y seco fuera del cargador para
obtener resultados óptimos.
NOTA: Los paquetes de baterías no deben
almacenarse con la carga totalmente
agotada. El paquete de baterías deberá
recargarse antes de usar.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA FUTURAS CONSULTAS
CARGAR UN PAQUETE DE BATERÍAS
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE incluye un compartimiento superior
principalmente utilizado para almacenar y proteger el adaptador de corriente de CA/CC cuando
no se utiliza.
1.
2.
3.
4.
Abra el compartimiento superior para
sacar el adaptador de corriente de CA/CC
(vea la Figura 1 y la Figura 3).
Enchufe el cargador de CA/CC en un
tomacorriente apropiado y conéctelo
al puerto de entrada de corriente del
DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE antes de insertar el
paquete de baterías (vea la Figura 2).
Abra la cubierta del paquete de baterías
liberando sus dos fijaciones
(vea la Figura 2).
Inserte el paquete de baterías (no incluido)
en el cargador, asegurándose de que
5.
6.
el paquete de baterías esté totalmente
asentado en el cargador (vea la Figura 4).
La imagen del indicador de batería
parpadeará continuamente, indicando que
la carga de batería está en proceso.
NOTA: Cierre la cubierta del paquete
de baterías y compruebe que esté
firmemente cerrado.
La finalización de la carga se indicará
con una imagen permanente del
indicador de batería. El paquete de
baterías está totalmente cargado y
puede usarse en este momento o
dejarse en el cargador.
59
Espanol
Espanol
INDICADORES LCD
Cuando el aparato está APAGADO
Cuando el aparato está ENCENDIDO
Al cargar un paquete de baterías mientras el
aparato está apagado, aparece una imagen
grande de una batería en el centro de la pantalla
LCD, indicando el estado de carga del paquete
de baterías.
Cuando el DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE está encendido, los
indicadores de la fuente de alimentación y el
estado de batería se muestran en la porción
inferior derecha de la pantalla LCD.
El paquete de baterías está vacío
El nivel del paquete de baterías es
bajo
60
El aparato funciona a través del
adaptador de corriente de CA/CC
Nivel bajo de batería
El paquete de baterías está
parcialmente cargado
La batería está parcialmente
cargada
El paquete de baterías está
totalmente cargado
La batería está totalmente cargada
Retraso en frío/caliente
Este cargador tiene una función de
retraso en frío/caliente: cuando el
cargador detecta que una batería
está caliente, automáticamente
inicia un retardo y suspende la
recarga hasta que la batería esté
fría. Una vez que la batería se
ha enfriado, el cargador pasa
automáticamente al modo de carga
de paquete. Esta función garantiza
una máxima vida útil de la batería.
Retardo de carga en frío/caliente
Faulty Battery Packs
This charger will not charge a
faulty battery pack. The charger
will indicate faulty battery pack by
displaying an X on the LCD battery
image. If this occurs, re-insert the
battery pack into the charger. If the
problem persists, try a different
battery pack to determine if the
charger is working properly. If the
new pack charges correctly, then
the original pack is defective and
should be returned to a service
center or other collection site for
recycling. If the new battery pack
elicits the same trouble indication
as the original, have the charger
and the battery pack tested at an
authorized service center.
NOTA: Esto también podría
significar un problema con el
cargador
Problema con el paquete de
baterías o cargador
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, apague el aparato y desconéctelo
del tomacorriente cuando no esté en uso y al realizar reparaciones. NO intente desarmar la
unidad; llévela a un centro de reparaciones autorizado cuando se requiera mantenimiento o una
reparación.
FUNCIONAMIENTO
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE está equipado con una
capacidad de memoria para almacenar
los canales de radio seleccionados y los
dispositivos Bluetooth emparejados.
NOTA: El modo de música funcionará cuando
se conecta a un adaptador de corriente de
CA/CC o cuando se utiliza solamente con
corriente de la batería.
NOTA: Cuando el DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE está
conectado por la unidad de la fuente de
alimentación provista al tomacorriente,
cargará la batería instalada. Desenchufado,
el aparato puede funcionar por hasta 8 horas
con una batería totalmente cargada usando
una batería de iones de litio XR de 2Ah. El
uso de baterías de menor voltaje y horas
de distribución producirá menos tiempo de
funcionamiento.
Este aparato puede utilizarse en posición
vertical u horizontal.
NOTE: Este producto posee dos antenas
internas que contribuyen a su solidez, lo
que omite el uso de una antena externa que
puede doblarse o romperse. Las antenas
funcionan juntas para proporcionar una
recepción de radio de 360 grados sin la
necesidad de extender y sintonizar una
antena extrusora tal como lo requieren otras
radios. Para mejorar la recepción en áreas
con muy baja señal, recomendamos colocar
el ToughSystem Music en posición vertical
para que el mango mire hacia arriba, o mover
la radio más cerca de una ventana o abertura.
Funciones de los Botones
El panel delantero incluye un indicador de
selección y botones pulsadores.
.......Indicador de selección (el indicador
de selección tiene más de una función)
..............Botón de encendido/apagado
..............Botón Atrás
..............Botón de selección de fuente
..............Botón de Bluetooth
.......Botones predefinidos
ENCENDIDO y APAGADO
Presione el botón de ENCENDIDO (
)
durante 1 segundo. El aparato se enciende en
la última fuente de audio seleccionada.
)
Presione el botón de ENCENDIDO (
durante 3 segundos. El aparato se apaga.
Ajuste de volumen
ADVERTENCIA: Un nivel excesivo de
sonido puede causar la pérdida de la
audición.
NOTE: El volumen se ajusta y guarda por
separado para cada uno de los tipos de
fuentes de audio.
Gire el indicador (
) en sentido horario
para aumentar el volumen. Para reducir el
volumen, gire en sentido antihorario.
Botón Atrás (
)
Después de ingresar a una de las pantallas,
presione el botón Atrás (
) para regresar a
la pantalla anterior.
Seleccionar Fuente de Audio (
)
Para seleccionar uno de los orígenes de
audio (DAB+, FM, AUX o Bluetooth), presione
el botón de selección de fuente (
) hasta
encontrar la fuente deseada. Por ejemplo, si
la radio está en FM, tal como se indica en la
esquina superior izquierda de la pantalla LCD,
presione el botón de fuente para cambiar a
AUX.
61
Espanol
Espanol
NOTA: Mientras haya una recepción
adecuada de DAB, el aparato
automáticamente se sincronizará con la
transmisión de señales de hora nacional en
DAB. La fecha y hora se mostrarán de la
forma siguiente: HH:MM DD/MM.
Gire el indicador de selección ien
sentido horario hasta llegar a Escaneo
Automático y presione para seleccionar.
El Escaneo Automático comienza a
buscar la señal clara e intensa más
cercana
•
Gire el indicador en sentido horario para
escanear las frecuencias hacia arriba.
• Gire el indicador en sentido antihorario
para escanear las frecuencias hacia
abajo.
4. Una vez que ha encontrado una
frecuencia deseada, guárdela en uno
de los botones de canales predefinidos
(vea Configuración de los botones
predefinidos).
3.
SI LA FECHA Y HORA MUESTRAN
GUIONES ( --:-- --/-- ), SIGNIFICA QUE
LA RECEPCIÓN DE DAB NO ES LO
SUFICIENTEMENTE INTENSA.
MENÚ PRINCIPAL (Configuración
general)
Puede acceder a la configuración general
desde cada una de las fuentes seleccionadas
de audio de la siguiente forma:
).
1. Presione el indicador de selección (
2. Gire el indicador de selección en sentido
horario hasta llegar al Menú principal
3. Presione el indicador de selección
para acceder al Menú principal.
Desde el menú principal, puede realizar las
siguientes acciones:
• Sonido: Ajuste de tono: Graves, agudos
y medios
• Idioma: seleccione el idioma de la interfaz
• Brillo: ajuste el brillo de la pantalla
• Restablecer a configuración
predeterminada
Sintonización Manual
1.
2.
3.
4.
CONFIGURACIÓN DEL
SINTONIZADOR DE FM
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE puede sintonizarse en
frecuencias de radio DAB+/FM con la opción de
guardar hasta (6) estaciones predefinidas de DAB+
y (6) de FM. Después de configurar y guardar las
estaciones predefinidas, al presionar un botón
predefinido (
) se cambia instantáneamente
la frecuencia a la estación deseada.
Puede buscar una frecuencia deseada utilizado
uno de los dos métodos siguientes: Escaneo
automático o Sintonización manual.
Escaneo Automático
1.
2.
62
Presione el botón fuente de audio (
hasta llegar a la fuente requerida.
Presione el indicador de selección
) para ingresar al Menú principal
(
(vea Configuración general).
)
Seleccione la fuente de audio requerida
e ingrese al Menú principal (vea
Configuración general).
Gire el indicador de selección en sentido
horario y presiónelo para seleccionar
Sintonización manual.
Gire el indicador de selección en sentido
horario para subir las frecuencias o en
sentido antihorario para bajar lasfrecuencias,
hasta alcanzar la frecuencia deseada.
Una vez que ha encontrado una
frecuencia deseada, guárdela en uno
de los botones de canales predefinidos
(vea Configuración de los botones
predefinidos).
CONFIGURACIÓN DE LAS
ESTACIONES PREDEFINIDAS DE FM
1.
2.
3.
4.
5.
Configure la radio a la estación/
frecuencia deseada (vea Escaneo
automático o Sintonización manual).
Mantenga presionado el botón
predefinido deseado (
) hasta que
aparezca el mensaje >> P# .
La estación se guarda en el número de
botón predefinido mostrado (#).
Repita los pasos 1 y 2 para configurar
estaciones predefinidas adicionales.
Presione el botón Atrás (
) para
regresar a la pantalla de Fuente de audio.
La estación seleccionada se indica en
la pantalla LCD (botón 2 en el ejemplo
siguiente).
FUNCIONAMIENTO DE DAB+
1.
2.
Cuando se enciende por primera vez o
después de restablecer la configuración
predeterminada, el aparato
automáticamente ejecutará un escaneo
completo de estaciones para encontrar
estaciones de transmisión.
Use el indicador de Selección para
avanzar por las estaciones.
MENÚ DE DAB+
Escaneo Completo
1. Presione el Indicador de Selección
(
), y gírelo para explorar el menú.
2. Cuando se selecciona Escaneo
completo, el aparato ejecutará un
escaneo completo de bandas,
mostrando el número de estaciones
encontradas.
3. Cuando ha finalizado, el aparato
reproducirá la primera estación en la
banda.
Lista de Estaciones
Cuando se selecciona, el aparato mostrará
una lista completa de las estaciones
disponibles. Examine la lista usando el
Indicador de selección (
) y presione para
seleccionar una estación.
NOTA: Al cambiar de ubicación o si la
recepción es mala en el escaneo original,
esto puede resultar en una lista vacía o
incompleta de las estaciones disponibles.
Al ejecutar manualmente un escaneo
completo encontrará todas las estaciones de
transmisión disponibles.
Configuración de Favoritos (Predefinidos)
1. Configure la radio a la estación deseada
(vea Escaneo completo).
2. Mantenga presionado el botón
predefinido deseado (
) hasta
que aparezca el mensaje >> P#.
La estación se guarda en el número de
botón predefinido mostrado (#).
La estación seleccionada se indica en la
pantalla LCD.
Pantalla de Información
La información siguiente puede seleccionarse
para que se muestre en la pantalla:
1. Avance de texto: Ciclo de todos los tipos
de información, 3 segundos cada uno.
2. Frecuencia: La frecuencia de la estación
reproducida.
Tipo: El tipo de transmisión de medios
realizada por la estación actual.
4. Velocidad de datos: La resolución
transmitida por la estación.
NOTA: La información es provista por las
estaciones y no es controlada por el aparato.
3.
Configuración de DAB
1. Estaciones faltantes: Algunas estaciones
recibidas anteriormente por su radio
que ya no están disponibles mostrarán
espacios en blanco en lugar del nombre
de la estación. Para eliminar estas
estaciones de la lista de estaciones,
presione el Indicador de selección (
).
Se le solicitará que confirme su elección
(similar a "Restablecer a configuración
predeterminada").
2. DRC (compresión de rango dinámico):
Esta función reduce la diferencia entre el
audio más alto y más bajo transmitido.
Efectivamente, realiza sonidos bajos
comparativamente más fuertes y
sonidos altos comparativamente más
bajos. Las opciones siguientes están
disponiblese:
• DRC apagado
• DRC bajo
• DRC alto
NOTA: DRC solo funciona si está habilitado
por la emisora.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA RADIO
1. La recepción variará de acuerdo con el
lugar y la intensidad de la señal de radio.
2. Hacer funcionar la radio mientras está
conectada a ciertos generadores puede
ocasionar ruidos de fondo.
AJUSTE DE LAS PREFERENCIAS
DE SONIDO
Las preferencias de sonido pueden ajustarse
cambiando la ecualización de Graves, Agudos
o Medios.
1. Presione el indicador de selección (
).
2. Gire el indicador de selección en sentido
horario hasta llegar al Menú principal.
3. Presione el indicador de selección para
acceder al Menú principal.
4. Presione el indicador de selección
nuevamente para acceder a la pantalla
63
Espanol
5.
6.
Espanol
de Configuración del sonido.
Ajuste a la configuración deseada rotando
el indicador de selecciónn en sentido
horario/antihorario.
Presione el indicador de selección para
avanzar por las opciones de configuración
del sonido. Al presionar (
) sse guarda
la configuración seleccionada.
REPRODUCIR AUDIO DESDE UN
DISPOSITIVO EXTERNO (AUX/
BLUETOOTH)
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE puede usarse para reproducir
sonido desde un dispositivo externo, a través
de sus altavoces incorporados, en una de dos
opciones de conexión:
• Auxiliar
• Bluetooth
NOTA: El compartimiento superior también
puede usarse para almacenar, proteger y
cargar algunos dispositivos portátiles de
audio, como un teléfono inteligente o un
reproductor de MP3. El puerto de corriente
de USB puede cargar/alimentar la mayoría de
los dispositivos que pueden aceptar corriente
a través de un puerto de carga USB (5V/1A).
CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO AUXILIAR
1. Conecte un cable de audio de 3.5 mm
entre el enchufe de entrada auxiliar y el
enchufe de salida de su dispositivo de
audio.
2. Presione el botón de fuente de audio
(
) hasta ver AUX.
3. Utilice el audio a través del dispositivo
conectado.
CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO A
TRAVÉS DE BLUETOOTH
El DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE puede conectarse a
dispositivos de audio con Bluetooth a través
de una comunicación por Bluetooth.
NOTA: El modo Bluetooth puede almacenar
hasta 8 usuarios.
1. Habilite el Bluetooth del dispositivo de
audio que se conectará.
2. Presione el botón fuente de audio (
)
hasta que aparezca el símbolo de
Bluetooth (
),o presione el botón
). Esta operación
de Bluetooth (
64
3.
4.
5.
ingresa en el modo Bluetooth. El botón
de Bluetooth button (
) parpadea
lentamente.
Presione el botón de Bluetooth (
)
durante 3 segundos para que esté
visible.Suena una señal de
descubrimiento y el botón de
Bluetooth (
) parpadea rápido.
Busque el DWST1-75659-QW/DWST175663-GB/DWST1-75664-XE (nombre
de pantalla: ToughSystem Music) en el
dispositivo de audio que se conectará y
selecciónelo. Una vez conectado, suena
una señal de dispositivo conectado.
El símbolo de Bluetooth aparece en la
pantalla LCD y el botón de Bluetooth se
enciende en azul permanente.
Utilice el audio a través del dispositivo
conectado. La próxima vez que este
dispositivo se encuentre en modo
Bluetooth ENCENDIDO, se descubrirá
automáticamente y se conectará al
DWST1-75659-QW/DWST1-75663-GB/
DWST1-75664-XE.
NOTA: El aparato se conecta al último
dispositivo conectado. Suena una señal
de dispositivo conectado.
• Si el último dispositivo conectado no
está disponible, el botón de Bluetooth
parpadea hasta que es encontrado por
uno de los dispositivos conectados
anteriormente.
NOTA: Para desconectarse de un
dispositivo y estar visible para otros
dispositivos, presione el botón
) durante 3 segundos,
Bluetooth (
o presione el indicador de selección y
seleccione Poner a la vista.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Paquetes De Baterías Débiles
Las baterías débiles continuarán funcionando,
pero no se debe esperar que funcionen tan
bien. Cuando el aparato se alimenta con un
paquete de baterías y su nivel de carga es
inferior al 10%, se muestra el indicador de
batería baja.
Protección Del Paquete De
Baterías
Para proteger la duración del paquete de
baterías, el aparato se apagará cuando el nivel
de carga de la batería es demasiado bajo. Si
esto sucede, conecte el DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE a un
tomacorriente con el adaptador de corriente
de CA/CC y cargue el paquete de baterías.
La Música Se Detiene
Al colocar el aparato en su posición vertical,
el paquete de baterías puede caerse del
receptáculo. Si la música es operada por el
paquete de baterías, la música se detendrá.
Para reanudar, abra la cubierta del paquete
de baterías y vuelva a colocar el paquete de
baterías.
MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de lesiones, apague el aparato y desconéctelo
de la fuente de alimentación antes de realizar
procedimientos de mantenimiento o realizar
reparaciones. No intente desarmar la unidad;
llévela a un centro de reparaciones autorizado
cuando se requiera mantenimiento o una
reparación.
Limpieza
ADVERTENCIA: Desconecte el cargador
del tomacorriente de CA antes de limpiarlo.
Puede eliminar la grasa y la suciedad del
exterior del aparato con un paño o un cepillo
suave no metálico.
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y
el polvo con aire seco y limpio al menos una
vez por semana. Para minmizar el riesgo de
lesión ocular, siempre utilice protección ocular
aprobada por ANSI Z87.1 al realizar esto.
ADVERTENCIA: NUNCA use solventes
ni otros productos químicos abrasivos
para limpiar las partes no metálicas del
aparato. Estos productos químicos pueden
debilitar los materiales plásticos utilizados
en estas piezas. Use un trapo humedecido
solo con agua y jabón suave. No deje que
penetre ningún líquido dentro del aparato
y no sumerja ninguna pieza del aparato en
líquidos.
sido probados con este aparato, el uso de
tales accesorios podría ser peligroso. Para
reducir el riesgo de lesiones, solo debe usar
accesorios DEWALT con este aparato.
Los accesorios para usar con el DWST175659-QW/DWST1-75663-GB/DWST1-75664XE están disponibles a un costo adicional de
su distribuidor local o centro de reparaciones
autorizado. Si necesita asistencia para
encontrar un accesorio, contacte a Puede
obtener una lista de agentes de reparaciones
autorizados de DEWALT y todos los detalles
de nuestro servicio después de la venta en
Internet en: www.2helpU.com.
REPARACIONES
Los paquetes de baterías no pueden ser
reparados.
Para garantizar la SEGURIDAD y
CONFIABILIDAD del producto, las
reparaciones, mantenimiento y ajustes
deben ser realizados por un centro de
servicio de fábrica de DEWALT, un centro
de reparaciones autorizado de DEWALT u
otro personal de servicio cualificado. Utilice
siempre piezas de repuesto idénticas.
REGÍSTRESE EN LÍNEA
Gracias por su compra. Registre su producto
ahora para obtener lo siguiente:
•
SERVICIO DE GARANTÍA: Registrar su
producto lo ayudará a obtener un servicio
de garantía más eficiente en caso de que
exista un problema con su producto.
•
CONFIRMACIÓN DE PROPIEDAD:
En caso de una pérdida que cubra el
seguro, como un incendio, una inundación
o un robo, el registro de propiedad
servirá como comprobante de compra.
•
PARA SU SEGURIDAD: Si registra el
producto, podremos comunicarnos con
usted en el caso improbable que se deba
enviar una notificación de seguridad
conforme a la Federal Consumer Safety
Act (Ley Federal de Seguridad de
Productos para el Consumidor).
ACCESORIOS
ADVERTENCIA: Como los accesorios,
fuera de los ofrecidos por DEWALT, no han
65
Francais
Francais
FIGURES
FIG. 1A VUE AVANT
FIG. 5 PANNEAU DE COMMANDE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20. Écran LCD
•Source audio
•Réception (mode radio)
•Bluetooth (mode Bluetooth)
•État de charge de la batterie
21. Boutons de présélection radio
22. Molette de sélection
23. Boutons de mode
)
•Alimentation Marche/Arrêt (
)
•Sélection de la source (
•Retour (
)
)
•Bluetooth (
Haut-parleurs (2x)
Poignée de transport
Panneau de commande
Verrous du compartiment supérieur (4x)
Couvercle du compartiment supérieur
Verrous de l'empilage (2x)
FIG. 1B VUE AVANT
•
Avant d'ouvrir le compartiment supérieur, libérez les quatre verrous de blocage sous le
couvercle jaune du compartiment (élément 4).
FIG. 1C VUE AVANT
•
Pour fermer le compartiment, poussez simultanément vers le bas les quatre angles du
couvercle jaune.
REMARQUE: Lorsqu'il est correctement fermé, le compartiment protège son contenu de la
poussière, des débris et d'une pluie légère.
FIG. 2A VUE ARRIERE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Haut-parleurs arrière (2x)
Port d'alimentation (24V CC)
Verrous du couvercle du bloc batterie (2x)
Crochet arrière de verrouillage du chariot
Couvercle du bloc batterie
Fentes pour le chariot
FIG. 2B VUE ARRIERE
•
•
Pour ouvrir le compartiment de la batterie, libérez les deux verrous de blocage du couvercle
jaune du compartiment (élément 3) et basculez-le.
Pour fermer le compartiment, poussez le couvercle en position fermée.
FIG. 3 COMPARTIMENT SUPERIEUR
13.
14.
15.
16.
Adaptateur d'alimentation CA/CC
Jack auxiliaire (3.5 mm)
Port USB d'alimentation/de charge
Couvercle du compartiment supérieur
FIG. 6 ÉCRAN DAB+
24. Nom de la station
25. Informations sur la diffusion
26. Date et heure
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et des personnes ayant
des déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Cette consigne s'applique aux personnes
ayant reçu les instructions appropriées d'utilisation fiable et ayant connaissance des dangers
existants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Les enfants ne peuvent en aucun cas
assurer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FIG. 4 COMPARTIMENT DE LA BATTERIE
•
Radio FM stéréo avec recherche manuelle/auto et présélection de stations en mémoire
Connectivité audio Bluetooth
Jack auxiliaire pour connexion d'appareils audio externes
Port USB d'alimentation/de charge (5V/1A)
Grand écran LCD éclairé
Boutons éclairés et tactiles
Quatre tweeters et deux caissons de grave pour un son puissant et riche
Contrôle du volume et réglage de la tonalité
Conception robuste
Se monte et se verrouille sur le support L-Cart DEWALT DWST08210 ToughSystem®
Empilable sur n'importe quelle unité ToughSystem®
Résistant à l'eau et à la poussière – testé IP54
Diffusion audio numérique DAB+ avancée avec affichage des informations diffusées par la
station
La compression de portée dynamique (DRC) permet de renforcer les sons faibles et
d'atténuer les sons forts
Favoris – stations numériques présélectionnées
17. Bloc batterie (non inclus)
18. Réceptacle du bloc batterie
19. Couvercle du bloc batterie
66
67
Francais
Francais
FICHE TECHNIQUE
DEFINITIONS : CONSIGNES DE SECURITE
Unité d'alimentation (adaptateur d'alimentation CA/CC) Modèle : Y48DE-240-2000
Alimentation électrique
100 – 240V CA 50 – 60 Hz (classe II)
Sortie d’alimentation
24V CC
Sortie de courant
2A
Poids
0,3 kg (0,66 lb)
Appareil
Alimentation électrique
24V CC
Sortie d’alimentation
Charge USB (5V/1A)
Indice de protection IP
IP54*
Poids
6,9 kg (15,2 lb) sans le bloc batterie
Poids de l'empilage (brut)
60 kg (132 lb)
Puissance consommée en mode veille
sur réseau / mode veille
< 0,5 W
Délai avant basculement sur la fonction de gestion
automatique de la puissance en mode veille sur réseau
< 20 min
DANGER: indique une situation de danger imminent qui, si rien n’est fait pour l'éviter,
entraînera des blessures graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT: indique une situation de danger potentiel qui, si rien n'est fait pour
l'éviter, pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle qui, si elle n’est pas évitée,
pourrait entraîner des blessures minimes ou modérées.
MISE EN GARDE: indique une pratique ne posant aucun risque de blessures mais qui, si
rien n'est fait pour l'éviter, pourrait entraîner des dommages matériels.
AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque de blessures, lisez la notice d'instructions.
REMARQUE: Étiquette AVERTISSEMENT et MARQUAGE pour le produit située en
dessous de celui-ci.
Lecteur de musique + chargeur
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem®
Tension du bloc batterie
10,8V CC / 14,4V CC / 18V CC
Le lecteur de musique + chargeur DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® combine une radio DAB+ et FM, un lecteur de musique Bluetooth et auxiliaire et
un chargeur de batterie DEWALT. Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
peut charger la plupart des blocs batterie XR Li-ion à tiroir DEWALT. Les batteries sont vendues
séparément.
Type de batterie
XR Li-ion (tiroir)
Consignes de sécurité importantes
Temps de charge approx.
90-300 min
Courant de charge
1,0 A
1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Lisez avec attention et respectez tous les
avertissements.
4. Respectez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près d’une source
d’eau.
6. Lisez et assimilez tous les avertissements
et consignes de sécurité. Le non-respect
des instructions indiquées ci-dessous peut
entraîner une électrocution, un incendie et/
ou de graves blessures.
7. Cet appareil ne doit pas être exposé
directement à de l'eau et aucun objet
contenant du liquide, comme une bouteille,
ne doit être placé sur l'appareil.
8. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec
ou humide.
9. Pour protéger l'appareil contre l'eau ou la
poussière, fermez toujours le couvercle du
compartiment supérieur, le couvercle du
bloc batterie et le couvercle en caoutchouc
du port d'alimentation CC.
10. Utilisez l'appareil conformément aux
instructions du fabricant.
11. Ne le placez pas à côté de flammes
Chargeur du bloc batterie
Audio characteristics
Source audio
DAB+/FM, jack auxiliaire (3,5 mm), Bluetooth
Niveau acoustique
100 dB à 1 m
Puissance acoustique
40W (classe D)
Autonomie
Batterie XR Li-ion Premium 18V 2Ah totalement
chargée
8 heures (environ)
* Protégé sur le lieu d'utilisation contre la poussière, les débris et la pluie légère.
68
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot signalétique.
Veuillez lire le manuel d’utilisation et être attentif à ces symboles.
nues comme des bougies allumées, de
sources de chaleur comme des radiateurs,
de registres de chaleur, de cuisinières
ou d'autres appareils (y compris des
amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.
12. Protégez le cordon d'alimentation contre le
piétinement et le pincement, en particulier
au niveau des prises de courant et des
fiches d'alimentation.
13. N'utilisez que les accessoires/fixations
indiqués par le fabricant.
14. N'utilisez l'appareil qu'avec un chariot,
un support, un tripode, une fixation ou
une table spécifié par le fabricant, ou
vendu avec l'appareil. En cas d'utilisation
d'un chariot, faites attention pendant le
déplacement de l'ensemble
chariot/appareil pour éviter toute
blessure provoquée par un
renversement.
15. L'adaptateur d'alimentation CA/CC ne doit
être utilisé que pour alimenter l'appareil
et charger la batterie. Pour déconnecter
complètement l'appareil, l'adaptateur
d'alimentation CA/CC doit être débranché
de la prise.
69
Francais
16. Débranchez cet appareil en cas d'orage
ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de
longues périodes.
17. L'adaptateur d'alimentation CA/CC
doit être facilement accessible pendant
l'utilisation.
18. Faites réaliser tout l'entretien par des
réparateurs qualifiés. Un entretien est
nécessaire lorsque l'appareil a été
endommagé pour une raison quelconque,
par exemple si le cordon d'alimentation
ou la prise est abîmé, si du liquide ou la
pluie directe a atteint les connecteurs,
si l'appareil a été exposé à une humidité
importante, s'il ne fonctionne pas
normalement ou s'il est tombé et ne
fonctionne plus.
19. L'utilisation de cet appareil n'est pas
prévue pour les personnes (y compris les
enfants) ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales limitées,
ou qui manquent d'expérience et de
connaissances, sauf si ces personnes sont
surveillées ou instruites sur l'utilisation de
l'appareil par une personne responsable
de leur sécurité.
20. Ne laissez jamais les enfants sans
surveillance pour éviter qu'ils ne jouent
avec cet appareil.
21. Utilisez l'appareil uniquement avec les
blocs batterie spécifiques DEWALT (voir
ci-dessous Consignes de sécurité
importantes relatives à tous les blocs
batterie pour les blocs batterie DEWALT
approuvés). L'utilisation de blocs batterie
autres que ceux approuvés par DEWALT
peut créer un risque de blessures et
d'incendie.
L'éclair avec une pointe de flèche inscrit
dans un triangle sert à informer l'utilisateur
que les pièces situées à l'intérieur du
produit peuvent créer un risque
d'électrocution pour les personnes.
Le point d'exclamation inscrit dans un
triangle sert à informer l'utilisateur que des
instructions de fonctionnement et
d'entretien importantes figurent dans le
manuel utilisateur fourni avec l'appareil.
Le symbole de double isolation (un carré
inscrit dans un carré) désigne un appareil
électrique de classe II; il sert à indiquer au
personnel d'entretien qualifié qu'il ne doit
utiliser que des pièces de rechange
d'origine pour cet appareil.
70
Francais
AVERTISSEMENT: Pour réduire
le risque d'incendie ou d'électrocution,
n'exposez pas cet appareil à la pluie
directe ou à l'humidité. Il doit toujours
être utilisé dans des endroits secs.
ATTENTION: Pour prévenir toute
électrocution, placez la lame large de la
prise de l'adaptateur en face de la fente
large et insérez-la totalement.
LISTE DES NORMES
Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE respecte les normes
suivantes:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
rechargeables entraîne un risque de blessures
et d’incendie.
Rechargez uniquement avec le chargeur
intégré DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE, ou son équivalent.
Un chargeur adapté pour un autre type de
bloc batterie peut provoquer un incendie s'il
est utilisé avec un bloc batterie différent.
Remarque: Le bloc batterie n’est pas
complètement chargé à la livraison. Avant
d'utiliser le bloc batterie et le chargeur, lisez les
instructions de sécurité dans la section suivante
et respectez les procédures de charge.
LISEZ TOUTES LES
INSTRUCTIONS
•
•
LISTE DES SYMBOLES
Les étiquettes de cet appareil peuvent
comporter les symboles suivants:
V ............Volts
A ............Ampères
W ............Watts
h ............heures
...........Courant direct
............Construction classe II (double isolation)
..........Certifié CE
............Symbole d'alerte sécurité
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES PROPRES À TOUS
LES BLOCS BATTERIE
Pour commander un bloc batterie de
rechange, veillez à préciser sa référence et
sa tension. L'écran Le DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE doit
être utilisé uniquement avec les blocs batterie
rechargeables XR Li-ion de la série DEWALT
DCB 10,8 VCC (1.5 – 2.0 Ah) / 14,4 VCC (1.5
– 5.0 Ah) / 18 VCC (1.5 – 5.0 Ah). L’utilisation
d’autres blocs batterie ou de batteries non
•
•
•
Chargez pas et n'utilisez pas le bloc
batterie dans un milieu déflagrant,
comme en présence de liquides, de
gaz ou de poussières inflammables.
L’insertion ou le retrait du bloc batterie
dans ou hors du chargeur peut enflammer
la poussière ou les émanations.
Ne forcez JAMAIS le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifiez EN AUCUN
CAS le bloc batterie pour le faire entrer
dans un chargeur incompatible, au
risque de le casser et de causer de
graves blessures.
Chargez le bloc batterie uniquement dans
les chargeurs DEWALT prévus.
NE l’immergez PAS dans de l’eau ou
d’autres liquides.
Ne rangez pas et n'utilisez pas
l’appareil et le bloc batterie dans
des endroits où la température peut
atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures
ou les bâtiments métalliques en été).
Pour prolonger la durée de vie des blocs
batterie, stockez-les dans un endroit frais
et sec.
AVERTISSEMENT: Risque d'incendie.
Ne tentez jamais d’ouvrir le bloc batterie.
Si le boîtier du bloc batterie est fissuré ou
endommagé, ne l’insérez pas dans le chargeur.
N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et
n'endommagez pas le bloc batterie. N'utilisez
pas un bloc batterie ou un chargeur qui a reçu
un choc violent, est tombé ou a été écrasé
ou endommagé de quelque façon que ce
soit (p. ex., percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés à un centre
de réparation pour y être recyclés.
AVERTISSEMENT:Risque d'incendie.
Lors du stockage ou du transport du bloc
batterie, aucun objet métallique ne doit
toucher les bornes exposées de la batterie.
Par exemple, ne mettez pas le bloc batterie dans
des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes de
kit du produit, tiroirs, etc., avec des clous, vis,
clés, etc., non maintenus. Le transport des
batteries peut provoquer des incendies si les
bornes entrent par inadvertance en contact
avec des matériaux conducteurs tels que des
clés, pièces, outils portatifs et autres objets
similaires. Les règlements sur les matières
dangereuses (HMR) du Département américain
des transports interdisent de fait le transport
de batteries pour des besoins commerciaux
ou dans un avion (p. ex., emballées dans des
valises ou des bagages de cabine), SAUF si elles
sont protégées correctement contre les courtscircuits. Lors du transport des blocs batterie,
vous devez donc vous assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et entraîner
un court-circuit.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
SPÉCIFIQUES RELATIVES AU
LITHIUM-ION (Li-ion)
•
•
•
N'incinérez pas le bloc batterie même
s'il est sévèrement endommagé ou
complètement usagé, car il pourrait
exploser au contact des flammes.
Des fumées et matières toxiques sont
générées lorsque les blocs batterie au
lithium-ion sont brûlés.
En cas de contact du liquide de
la batterie avec la peau, rincezla immédiatement au savon doux
et à l’eau claire. Si le liquide de la
batterie entre en contact avec les yeux,
rincez l'œil ouvert pendant 15 minutes
ou jusqu'à ce que cesse l'irritation.
Consultez également un médecin.
L’électrolyte de la batterie est composé
d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une
71
Francais
•
Francais
batterie ouverte peut entraîner
l’irritation des voies respiratoires.
Aérez correctement. Si les symptômes
persistent, consultez un médecin.
N'exposez pas le bloc batterie ou
l'appareil au feu ou à une température
excessive. L'exposition au feu ou à une
température supérieure à 130 °C (265 °F)
peut provoquer une explosion.
AVERTISSEMENT: Risque de brûlures.
Le liquide de la batterie pourrait
s’enflammer s’il est exposé à des
étincelles ou à une flamme.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES PROPRES À TOUS
LES CHARGEURS DE BATTERIE
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS: Ce
manuel contient des consignes de sécurité
et des instructions d'utilisation importantes
relatives aux chargeurs de batterie.
• Avant d’utiliser le chargeur, lisez et
assimilez toutes les instructions et
consignes de sécurité présentées sur
le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT: Risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquides
pénétrer dans le chargeur. Cela pourrait
provoquer une électrocutiont.
ATTENTION: Risque de brûlures. Pour
réduire le risque de blessures, ne
chargez que des blocs batterie
rechargeables DEWALT. Les autres types
de batterie peuvent surchauffer et
exploser, entraînant des blessures et des
dommages.
AVIS: Lorsque le bloc batterie n'est pas
utilisé, tenez-le éloigné de tout autre objet
métallique. Il pourrait sinon, lorsque le
chargeur est branché sur l’alimentation
électrique, être mis en court-circuit ou
enflammé par un corps étranger. Les
matériaux étrangers ou les objets métalliques
de nature conductrice – comme, entre
autres, la limaille, les copeaux métalliques,
la laine d'acier, les feuilles d'aluminium ou
les accumulations de particules métalliques
– doivent toujours être tenus à distance des
cavités du chargeur.
Débranchez toujours l'adaptateur
72
d'alimentation CA/CC de la prise et retirez
le bloc batterie de son réceptacle avant de
nettoyer le chargeur.
• NE chargez PAS le bloc batterie avec
un chargeur autre qu'un chargeur
compatible DEWALT. Le chargeur et le
bloc batterie sont spécifiquement conçus
pour fonctionner ensemble.
• Ce chargeur n'est pas prévu pour
d’autres utilisations que la charge
des batteries rechargeables DEWALT.
Toute autre utilisation peut provoquer un
incendie, une décharge électrique ou une
électrocution.
• N'exposez pas le chargeur à une
source d'eau directe et NE l'immergez
PAS dans l'eau.
• Pour débrancher le chargeur, tirez
sur la fiche et non sur le cordon. Cette
précaution réduit le risque de dommages
à la fiche et au cordon.
• Assurez-vous que le cordon est placé
de sorte à ne pas marcher ou trébucher
dessus, et à ne pas l’endommager.
• N'utilisez pas de rallonge sauf si cela
est absolument nécessaire. Toute
utilisation inadéquate d’une rallonge peut
causer un risque d’incendie, de décharge
électrique ou d’électrocution.
• Si le chargeur doit servir à l'extérieur,
mettez-le dans un emplacement sec
et utilisez une rallonge adaptée à une
utilisation en extérieur. L'utilisation
d'une rallonge électrique adaptée pour
les travaux en extérieur réduit le risque
d'électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le dessus du
chargeur. Éloignez le chargeur de toute
source de chaleur.
• N'utilisez pas le chargeur s'il a un
cordon ou une fiche endommagés.
• N'utilisez pas le chargeur s'il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
endommagé de quelque manière que
ce soit. Portez l'appareil dans un centre
de réparation agréé.
• Ne démontez pas le chargeur:
rapportez-le dans un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien
ou une réparation est nécessaire. Un
chargeur mal remonté peut entraîner un
risque d’incendie, de décharge électrique
ou d’électrocution.
• Débranchez le chargeur de la prise
•
•
secteur avant de procéder à son
nettoyage. Cette précaution réduira le
risque d'électrocution. Le retrait du bloc
batterie ne limitera toutefois pas ce risque.
Ne reliez JAMAIS deux chargeurs
ensemble.
Le chargeur est conçu pour fonctionner
sur 24 VCC. Ne l'utilisez pas avec un
autre adaptateur d'alimentation CA/CC
que celui fourni avec l'appareil.
CHARGE
Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE ne peut charger que les
blocs batterie rechargeables XR Li-ion de la
série DEWALT DCB 10,8V CC (1.5 – 2.0 Ah)
/ 14,4V CC (1.5 – 5.0 Ah) / 18V CC (1.5 – 5.0
Ah). L’utilisation d’autres blocs batterie ou
de batteries non rechargeables entraîne un
risque de blessures et d’incendie. Assurezvous d'avoir lu toutes les instructions de
sécurité avant d'utiliser cet appareil pour
charger votre bloc batterie.
REMARQUES IMPORTANTES
RELATIVES À LA CHARGE
1.
2.
3.
4.
Une durée de vie plus longue et des
meilleures performances peuvent être
obtenues si le bloc batterie est chargé
à une température ambiante comprise
entre 18 et 24 °C (65 à 75 °F). NE chargez
PAS la batterie à une température
ambiante inférieure à +4,5 °C (+40 °F)
ou supérieure à +40,5 °C (+105 °F).
Ceci est important et permettra d'éviter
l'endommagement grave de la batterie.
Le chargeur et le bloc batterie peuvent
être chauds au toucher pendant la
charge. Ceci est un phénomène normal
qui n'indique aucun problème. Pour
faciliter le refroidissement du bloc
batterie après utilisation, évitez de placer
le chargeur ou le bloc batterie dans un
endroit chaud tel que dans une remise
métallique ou une remorque non isolée.
Un bloc batterie froid se recharge deux
fois moins vite qu’un bloc batterie chaud.
Lorsqu'il est froid, le bloc batterie se
charge plus lentement tout au long du
cycle de charge et n’atteint jamais le
niveau de charge maximum, même s'il se
réchauffe.
Si le bloc batterie ne se charge pas
correctement:
a. Vérifiez le fonctionnement du
réceptacle en branchant une lampe ou
un autre appareil;
b. Vérifiez que le réceptacle n'est pas
raccordé à un interrupteur qui coupe
le courant lorsque vous éteignez les
lumières;
c. Déplacez le chargeur et le bloc
batterie dans un environnement dont la
température ambiante est d'environ 18
à 24 °C (65 à 75 °F);
d. Si des problèmes de charge persistent,
apportez le bloc batterie et le chargeur
au centre de réparation le plus proche
de chez vous.
5. Le bloc batterie doit être rechargé
lorsqu'il ne parvient plus à fournir la
puissance nécessaire aux opérations qui
étaient aisément réalisées auparavant.
NE POURSUIVEZ PAS l'utilisation du
bloc dans ces conditions. Vous pouvez
aussi charger un bloc partiellement
déchargé sans aucun effet néfaste sur le
bloc batterie.
6. Les matériaux étrangers de nature
conductrice comme, mais sans s'y limiter,
la limaille, les copeaux métalliques, la
laine d'acier, les feuilles d'aluminium
ou les accumulations de particules
métalliques doivent être tenus à distance
des cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de l'alimentation
avant de le nettoyer.
7. Ne laissez pas geler le chargeur et ne
l'immergez pas dans l'eau ou tout autre
liquide.
AVERTISSEMENT: Risque de choc
électrique. Ne laissez pas de liquides
pénétrer dans le chargeur. Cela pourrait
provoquer une électrocution.
AVERTISSEMENT: Risque de brûlures.
Ne plongez le bloc batterie dans aucun
liquide et ne laissez aucun liquide y
pénétrer. Ne tentez jamais d’ouvrir
le bloc batterie. Si le boîtier plastique
du bloc batterie est fissuré ou
endommagé, rapportez-le à un centre de
réparation pour être recyclé.
ATTENTION : Danger d'explosion si la
batterie n'est pas correctement
replacée. Remplacez-la uniquement
par un modèle identique ou
équivalent.
73
Francais
REMARQUE: le lecteur de musique et
chargeur ToughSystem favorise une
réception RAN de qualité supérieure plutôt
qu’une charge rapide. Dans les zones à
faible réception, la charge sera réduite afin
de permettre une sensibilité de réception
maximale.
RECOMMANDATIONS DE
STOCKAGE
Le lieu idéal de stockage est un lieu frais
et sec, à l’abri de toute lumière solaire
directe et de tout excès de température.
2. Pour un stockage prolongé, il est
recommandé de conserver le bloc
batterie complètement chargé dans un
lieu frais et sec, hors du chargeur, pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE: les batteries ne doivent pas
être stockées complètement déchargées.
La batterie devra être rechargée avant
l’utilisation.
Francais
CHARGE D'UN BLOC BATTERIE
Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE dispose d'un compartiment
supérieur qui sert principalement à ranger et protéger l'adaptateur d'alimentation CA/CC lorsqu'il
n'est pas utilisé.
1.
2.
1.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR LES CONSULTER
ULTÉRIEUREMENT
3.
Ouvrez le compartiment supérieur pour
retirer l'adaptateur d'alimentation CA/CC
(voir Figure 1 et Figure 3).
Branchez l'adaptateur d'alimentation
CA/CC du chargeur dans une prise
adaptée et connectez-le sur le port
d'alimentation du DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE avant d'insérer le bloc batterie (voir
Figure 2).
Ouvrez le couvercle du bloc batterie en
libérant les deux verrous (voir Figure 2).
5.
Insérez le bloc batterie (non inclus) dans
le chargeur en vous assurant que le
bloc est parfaitement positionné dans
le chargeur (voir Figure 4). L'indicateur
de batterie va clignoter en continu pour
signaler que la charge est en cours.
NOTE: Fermez hermétiquement le
couvercle du bloc batterie.
La fin de la charge sera signalée par un
indicateur de batterie fixe. Le bloc est
alors complètement chargé et peut être
soit utilisé, soit laissé dans le chargeur.
INDICATEURS LCD
Lorsque l'appareil est sur ARRÊT
Lorsque l'appareil est sur MARCHE
Si vous chargez un bloc batterie lorsque
l'appareil est arrêté, une grande image de la
batterie s'affiche au centre de l'écran LCD en
indiquant le niveau de charge du bloc batterie.
Lorsque le DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE est en marche, les
indicateurs de l'alimentation électrique et de
l'état de la batterie s'affichent dans la partie
droite inférieure de l'écran LCD.
Le bloc batterie est déchargé
L'appareil fonctionne avec
l'adaptateur d'alimentation CA/CC
La charge du bloc batterie est faible
La charge de la batterie est faible
Le bloc batterie est partiellement
chargé
La batterie est partiellement
chargée
Le bloc batterie est totalement
chargé
La batterie est totalement chargée
Temporisation chaud/froid
Ce chargeur dispose d'une fonction
de temporisation chaud/froid :
lorsque le chargeur détecte que
la batterie est chaude, il retarde
automatiquement la recharge
jusqu'à ce que la batterie ait
refroidi. Une fois la batterie
refroidie, le chargeur passe
automatiquement en mode de
charge du bloc. Cette fonctionnalité
assure une durée de vie maximale
de la batterie.
74
4.
Temporisation de charge chaud/
froid
75
Francais
Francais
Lorsque l'appareil est sur ARRÊT
Blocs batterie défectueux
Ce chargeur ne recharge pas
un bloc batterie défectueux. Le
chargeur signale un bloc batterie
défectueux en affichant un X sur
l'image de la batterie sur l'écran
LCD. Si cela se produit, réinsérez
le bloc batterie dans le chargeur.
Si le problème persiste, insérez
un bloc batterie différent dans le
chargeur pour déterminer si le
chargeur fonctionne correctement.
Si le nouveau bloc batterie se
charge correctement, le bloc
batterie d’origine est défectueux
et doit être renvoyé au centre de
réparation ou à un autre site de
collecte pour être recyclé. Si le
nouveau bloc batterie indique le
même problème, demandez à un
centre de réparation agréé de tester
le chargeur et le bloc batterie.
REMARQUE: ce dessin peut
également signaler un problème lié
au chargeur
Problème avec le bloc batterie ou
le chargeur
FONCTIONS DES BOUTONS
Le panneau avant comprend une molette de
sélection et des boutons-poussoirs.
.......Molette de sélection (la molette de
sélection a plusieurs fonctions)
...........Bouton Retour
...........Bouton de sélection de source
...........Bouton Bluetooth
....Boutons de présélection
Mise en MARCHE et à l'ARRÊT
Appuyez sur le bouton ALIMENTATION (
)
pendant une seconde. L'appareil revient à la
dernière source audio sélectionnée.
Appuyez sur le bouton ALIMENTATION (
)
pendant trois secondes. L'appareil s'arrête.
Volume Adjustment
AVERTISSEMENT: Afin de réduire le risque de blessures, arrêtez l’appareil et débranchezle de la source d’alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant les réparations. Ne démontez
pas l'appareil; rapportez-le dans un centre de réparation agréé lorsqu’un entretien ou une
réparation est nécessaire.
UTILISATION
BOUTON RETOUR (
REMARQUE: Le mode Musique est
opérationnel lorsque l'appareil est connecté
sur l'adaptateur d'alimentation CA/CC et/ou
uniquement sur la batterie.
REMARQUE: Si le DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE est
raccordé à la prise par l'unité d'alimentation
fournie, il chargera la batterie installée.
Lorsqu'il est branché, l'appareil peut
fonctionner jusqu'à huit heures avec une
batterie totalement chargée Premium XR Li
ion 2Ah. L'utilisation de batteries ayant une
tension et une capacité plus faibles réduit
l'autonomie.
Cet appareil peut fonctionner en position
verticale ou horizontale.
REMARQUE: Ce produit comporte deux
antennes internes qui contribuent à sa
robustesse, une antenne externe pouvant
en effet être pliée ou cassée. Ces antennes
se combinent pour fournir une réception
radio à 360°, sans avoir besoin de déployer
et de régler une antenne externe comme
sur les autres radios. Pour améliorer la
réception dans les zones où le signal est
très faible, nous recommandons de placer
le ToughSystem Music en position verticale,
la poignée orientée vers le haut, ou de
rapprocher la radio d'une fenêtre ou d'une
ouverture.
)
Lorsque vous êtes sur un écran quelconque,
appuyez sur le bouton Retour (
) pour
revenir à l'écran précédent.
Sélection de la source audio (
SI L'HEURE ET LA DATE S'AFFICHENT
AVEC DES TIRETS ( --:-- --/-- ) , CELA
SIGNIFIE QUE LA RECEPTION DAB EST
TROP FAIBLE.
MENU PRINCIPAL (Paramétrage
général)
...........Bouton Marche/Arrêt
AVERTISSEMENT: Un niveau sonore
trop élevé peut provoquer une perte
auditive.
REMARQUE: Le volume est réglé et
enregistré séparément pour chaque type de
source audio.
Tournez la molette (
) dans le sens horaire
pour augmenter le volume. Pour baisser le
volume, tournez-la dans le sens antihoraire.
Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE dispose d'une capacité de
mémoire qui lui permet de stocker les canaux
radio sélectionnés et les systèmes Bluetooth
jumelés.
76
Lorsque l'appareil est sur MARCHE
)
Pour choisir l'une des sources audio (DAB+,
FM, AUX ou Bluetooth), appuyez sur le
bouton de sélection de source (
) jusqu'à
ce que vous ayez trouvé la source désirée.
Par exemple, si la radio est sur FM (vous
pouvez le voir dans la partie supérieure
gauche de l'écran LCD), appuyez sur le
bouton de sélection de source pour passer
sur AUX.
REMARQUE: Tant que la réception DAB est
de bonne qualité, l'appareil se synchronise
automatiquement avec les signaux horaires
nationaux diffusés sur DAB. L'heure et la date
s'affichent de la manière suivante : HH:MM
JJ/MM.
Il est possible d'accéder au Paramétrage
général à partir de n'importe quelle source
audio sélectionnée en:
1. Appuyant sur la molette de sélection
).
(
2. Tournant la molette de sélection dans
le sens horaire jusqu'à ce que le Menu
principal apparaisse.
3. Appuyant sur la molette de sélection
pour accéder au Menu principal.
À partir du menu principal, les actions
suivantes peuvent être réalisées:
• Son: Réglage de la tonalité : graves, aigus
et mediums
• Langue: sélectionnez la langue de travail
• Luminosité: réglez la luminosité de l'écran
• Revenir aux valeurs par défaut.
REGLAGE DU TUNER FM
Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE peut être réglé sur
les fréquences radio DAB+ / FM, avec la
possibilité d'enregistrer jusqu'à (6) stations
DAB+ présélectionnées et (6) stations FM
présélectionnées. Après avoir réglé et enregistré
les stations présélectionnées, le fait d'appuyer
sur un bouton de présélection (
) fait
passer instantanément sur la fréquence de la
station désirée.
Il existe deux moyens pour rechercher
une fréquence particulière : Recherche
automatique ou Réglage manuel.
Recherche automatique
1.
2.
3.
Appuyez sur le bouton de source audio (
) jusqu'à parvenir sur la source requise.
Appuyez sur la molette de sélection
) pour accéder au Menu principal
(
(voir Paramétrage général).
Faites tourner la molette de sélection
dans le sens horaire jusqu'à parvenir sur
Recherche automatique, puis appuyez
pour sélectionner.
La Recherche automatique commence
par chercher le signal clair et puissant le
plus proche.
77
Francais
4.
Francais
• Faites tourner la molette dans le
sens horaire pour monter dans les
fréquences.
• Faites tourner la molette dans le sens
antihoraire pour baisser dans les
fréquences.
Lorsque vous trouvez la fréquence que
vous recherchez, enregistrez-la sur un des
boutons de présélection de canal (voir
Réglage des boutons de présélection).
Réglage Manuel
1.
2.
3.
4.
Sélectionnez la source audio requise,
puis accédez au Menu principal (voir
Paramétrage général).
Faites tourner la molette de sélection
dans le sens horaire, puis pressez-la pour
sélectionner Réglage manuel.
Faites tourner la molette de sélection
dans le sens horaire pour balayer les
fréquences vers le haut ou dans le sens
antihoraire pour balayer les fréquences
vers le bas, jusqu'à atteindre la fréquence
recherchée.
Lorsque vous trouvez la fréquence que
vous recherchez, enregistrez-la sur un des
boutons de présélection de canal (voir
Réglage des boutons de présélection).
RÉGLAGE DES PRÉSÉLECTIONS
FM
1.
2.
3.
4.
Réglez la radio sur la station/fréquence
désirée (voir Recherche automatique ou
Réglage manuel).
Pressez et maintenez le bouton
(
) de présélection désiré jusqu'à ce
que le message >> P# s'affiche. La station
est enregistrée sous le numéro de bouton
de présélection affiché (#).
Répétez les étapes 1 et 2 pour
présélectionner d'autres stations.
) pour
Appuyez sur le bouton Retour (
revenir sur l'écran Source audio.
La station sélectionnée est indiquée sur
l'écran LCD (bouton 2 dans l'exemple
ci-dessous).
UTILISATION DU DAB+
1.
78
Lors de la première mise en route ou après
un retour aux valeurs par défaut, l'appareil
effectue automatiquement un balayage
de toutes les stations pour trouver les
stations de diffusion.
2.
Utilisez la molette de sélection pour
parcourir les stations.
MENU DAB+
Balayage total
1. Appuyez sur la molette de sélection
), puis faites-la tourner pour naviguer
(
dans le menu.
2. Si vous choisissez Balayage total,
l'appareil effectue une recherche sur
toute la bande de fréquences et affiche le
nombre de stations trouvées.
3. Lorsqu'il a terminé, l'appareil diffuse la
première station trouvée sur la bande.
Liste des Stations
Lorsque cette fonction est sélectionnée,
l'appareil affiche la liste complète des stations
disponibles. Parcourez la liste à l'aide de la
molette de sélection (
), puis appuyez pour
sélectionner une station.
REMARQUE: Si vous vous déplacez ou si
la réception était mauvaise lors du premier
balayage, la liste des stations disponibles
peut être vide ou incomplète. En effectuant un
balayage manuel, vous trouverez toutes les
stations de diffusion disponibles.
Réglage des Favoris (Présélections)
1. Réglez la radio sur la station désirée
(voir Balayage total).
2. Pressez et maintenez le bouton
(
) de présélection désiré jusqu'à ce
que le message >> P# s'affiche. La station
est enregistrée sous le numéro de bouton
de présélection affiché (#).
La station sélectionnée est indiquée sur
l'écran LCD.
Affichage des informations
Les informations suivantes peuvent être
sélectionnées pour être affichées sur l'écran:
1. Texte déroulant – boucle à travers tous
les types d'informations, trois secondes
chacun.
2. Fréquence – la fréquence de la station en
cours de diffusion.
3. Type – le type de diffusion de média
effectué par la station en cours.
4. Le débit de transfert – la résolution utilisée
par la station pour la diffusion.
REMARQUE: Les informations sont fournies
par les stations et ne sont pas contrôlées par
l'appareil.
Paramètres DAB
1. Stations obsolètes – Certaines stations
précédemment reçues par votre radio et
qui ne seraient plus disponibles affichent
un blanc au lieu du nom de la station.
Pour retirer ces stations de la liste des
stations, appuyez sur la molette de
sélection (
). Il vous sera demandé
de confirmer votre choix (identique à «
Revenir aux valeurs par défaut »).
2. DRC (compression de portée
dynamique) – Cette fonction réduit la
différence entre le son le plus fort et
le son le plus faible pour la diffusion
en cours. Elle permet de manière
efficace de renforcer les sons faibles et
d'atténuer les sons forts. Les options
suivantes sont disponibles:
• DRC arrêt
• DRC faible
• DRC élevée
REMARQUE: La DRC ne fonctionne que si
elle a été activée par le radiodiffuseur.
REMARQUES IMPORTANTES SUR LA RADIO
1. La réception peut varier en fonction de
l'emplacement et de la puissance du
signal radio.
2. Le fait de faire fonctionner la radio tout
en étant connecté à certains générateurs
peut provoquer un bruit de fond.
RÉGLAGE DES PREFERENCES
POUR LE SON
Vous pouvez régler vos préférences pour le
son en modifiant l'égalisation Graves, Aigus
ou Mediums.
1. Appuyez sur la molette de sélection (
).
2. Tournez la molette de sélection dans
le sens horaire jusqu'à ce que le Menu
principal apparaisse.
3. Appuyez sur la molette de sélection pour
accéder au Menu principal.
4. Appuyez à nouveau sur la molette de
sélection pour accéder à l'écran Réglage
du son.
5. Réglez le paramètre désiré en faisant
tourner la molette de sélection dans le
sens horaire ou antihoraire.
6. Appuyez sur la molette de sélection pour
parcourir les options de réglage du son.
En appuyant sur (
), le réglage sélectionné
est enregistré.
ÉCOUTER DE LA MUSIQUE A
PARTIR D'UN SYSTEME EXTERNE
(AUX/BLUETOOTH)
Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE peut être utilisé pour écouter
de la musique à partir d'un système externe,
grâce à ses haut-parleurs intégrés, selon l'une
des deux options de connexion:
• Système secondaire
• Bluetooth
REMARQUE: Le compartiment supérieur
peut aussi être utilisé pour ranger, protéger
et charger certains systèmes audio portables,
comme un smartphone ou un lecteur
MP3. Le port USB peut charger/alimenter
la plupart des systèmes en mesure d'être
alimentés par un port de charge USB (5V/1A).
BRANCHEMENT D'UN SYSTÈME
AUXILIAIRE
1. Raccordez un câble audio de 3,5 mm
entre le jack d'entrée auxiliaire et le jack
de sortie de votre système audio.
2. Appuyez sur le bouton de source audio
(
) jusqu'à ce que AUX s'affiche.
3. Utilisez les commandes audio à partir de
votre système connecté.
CONNEXION D'UN SYSTÈME AVEC
BLUETOOTH
Le DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE peut, au moyen d'une
communication Bluetooth, se connecter
avec des systèmes audio qui supportent
Bluetooth.
REMARQUE: Le mode Bluetooth peut
enregistrer jusqu'à huit utilisateurs.
1. Activez la fonction Bluetooth sur le
système audio à connecter.
2. Appuyez sur le bouton de source
audio (
) jusqu'à ce que le symbole
Bluetooth s'affiche (
), ou appuyez
sur le bouton Bluetooth (
). Cette
action permet d'activer le mode
Bluetooth.
Le bouton Bluetooth (
) clignote
lentement.
3. Appuyez sur le bouton Bluetooth
(
) pendant trois secondes pour
permettre la détection de la fonction
Un signal sonore de détection se fait
entendre et le bouton Bluetooth (
)
79
Francais
clignote rapidement.
Repérez le DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
(nom affiché : ToughSystem Music)
sur le système audio à connecter, puis
sélectionnez-le.
Lorsque la connexion est établie, un
signal de connexion se fait entendre.
Le symbole Bluetooth s'affiche sur
l'écran LCD et le bouton Bluetooth
s'éclaire en bleu fixe.
5. Utilisez les commandes audio à partir de
votre système connecté.
La prochaine fois que ce système aura
son mode Bluetooth ACTIVÉ, il trouvera
automatiquement et se connectera au
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE.
REMARQUE: L'appareil se connecte sur
le dernier système connecté. Un signal
de connexion se fait entendre.
• Si le dernier système connecté n'est
pas disponible, le bouton Bluetooth
clignote jusqu'à la détection de
l'appareil par l'un des autres systèmes
précédemment connectés
REMARQUE:Pour se déconnecter d'un
système et être détectable par les autres
systèmes, appuyez sur le bouton Bluetooth
(
) pendant trois secondes, puis appuyez
sur la molette de sélection et sélectionnez
Rendre détectable.
4.
DÉPANNAGE
BLOCS BATTERIE FAIBLES
Des batteries faibles continuent à fonctionner
mais ne peuvent pas fournir la même
performance. Lorsque l'appareil est alimenté
par un bloc batterie et que son niveau
de charge tombe en dessous de 10 %,
l'indicateur de batterie faible s'affiche.
PROTECTION DU BLOC BATTERIE
Pour prolonger la durée de vie du bloc
batterie, l'appareil se coupe lorsque le niveau
de charge de la batterie devient trop faible.
Si cela se produit, connectez le DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE sur une prise avec un adaptateur
d'alimentation CA/CC et chargez le bloc
batterie.
80
Francais
LA MUSIQUE S'ARRETE
Si vous laissez tomber l'appareil en position
verticale, le bloc batterie peut sortir de son
réceptacle. Si l'appareil fonctionne avec le
bloc batterie, la musique va s'arrêter. Pour
reprendre l'écoute, ouvrez le couvercle du
bloc batterie et remettez ce dernier en place.
ENTRETIEN
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
le risque de blessures, arrêtez l’appareil et
débranchez-le de la source d’alimentation
avant d'effectuer un entretien ou une
réparation. Ne démontez pas l'appareil;
rapportez-le dans un centre de réparation
agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire.
NETTOYAGE
AVERTISSEMENT: Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le
nettoyage. Éliminez toute saleté ou
graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce.
AVERTISSEMENT: Soufflez la saleté
et la poussière avec un air propre et sec
au moins une fois par semaine. Pour
limiter le risque de lésions oculaires,
portez toujours une protection oculaire
approuvée ANSI Z87.1 lors du
nettoyage.
AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais de
solvants ou tout autre produit chimique
décapant pour nettoyer les parties non
métalliques de l'appareil. Ces produits
chimiques peuvent affaiblir les matériaux
plastiques utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon humidifié avec de
l’eau et un savon doux. Protégez
l’appareil de tout liquide et n’immergez
aucune de ses pièces dans un liquide.
75664-XE peuvent être achetés auprès de
votre distributeur local ou de votre centre
de réparation agréé. Si vous avez besoin
d'aide pour trouver un accessoire, contactez
Consultez la liste des réparateurs autorisés
DEWALT et le panorama détaillé de notre
SAV et contacts sur Internet à l’adresse:
www.2helpU.com
RÉPARATIONS
Les blocs batterie ne peuvent être réparés.
Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du
produit, tout entretien, réparation ou réglage
doit être effectué par un centre de réparation
d'usine DEWALT, un centre de réparation agréé
DEWALT ou un autre réparateur qualifié. Utilisez
toujours des pièces de rechange d'origine.
ENREGISTREZ-VOUS EN LIGNE
Merci pour votre achat. Enregistrez votre
produit maintenant pour:
•
LE SERVICE DE GARANTIE:
l'enregistrement de votre produit
vous permettra d'obtenir un service
de garantie plus efficace en cas de
problème sur le produit.
•
LA CONFIRMATION DE PROPRIÉTÉ:
en cas de sinistre, comme un
incendie, une inondation ou un vol,
l'enregistrement de propriété vous
servira de preuve d'achat.
•
VOTRE SÉCURITÉ: l'enregistrement
de votre produit nous permettra de
vous contacter dans l'éventualité
– improbable – où une notification
de sécurité est requise au titre de
la Loi fédérale sur la sécurité des
consommateurs
ACCESSOIRES
AVERTISSEMENT: Comme les
accessoires autres que ceux proposés
par DEWALT n’ont pas été testés avec
cet appareil, leur utilisation pourrait
être dangereuse. Afin de réduire le risque
de blessures, seuls les accessoires
DEWALT doivent être utilisés avec cet
appareil.
Les accessoires à utiliser avec le DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST181
Italiano
Italiano
FIGURE
FIG. 1A VISTA FRONTALE
FIG. 5 PANNELLO DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20. Display LCD
•Sorgente audio
•Ricezione (modalità radio)
•Bluetooth (modalità Bluetooth)
•Stato batteria
21. Pulsanti di preselezione radio
22. Selettore
23. Pulsanti di modalità
)
•Accensione/Spegnimento (
•Selezione della sorgente (
)
)
•Parte posteriore (
•Bluetooth (
)
Altoparlanti frontali (2x)
Impugnatura di trasporto
Pannello di controllo
Chiusure del vano superiore (4x)
Coperchio del vano superiore
Chiusure di sovrapposizione (2x)
FIG. 1B VISTA FRONTALE
•
Per aprire il vano superiore, rilasciare le 4 chiusure di blocco al di sotto del coperchio giallo
del vano (articolo 4).
FIG. 1C VISTA FRONTALE
FIG. 6 DISPLAY DAB+
• Per chiudere il vano, premere tutti e 4 gli angoli del coperchio giallo.
NOTA: quando è correttamente chiuso, il vano protegge il contenuto da polvere, detriti e pioggia
leggera.
24. Nome della stazione
25. Informazioni sulla trasmissione
26. Data e ora
FIG. 2A VISTA POSTERIORE
Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone portatrici di
handicap fisici, psichici o sensoriali o che non abbiano la dovuta esperienza o conoscenza,
sempre che siano seguite o opportunamente istruite sull'uso sicuro e comprendano i
pericoli inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Gli interventi di pulizia e di
manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Altoparlanti posteriori (2x)
Porta di ingresso alimentazione (24V CC)
Chiusure del coperchio del gruppo batteria (2x)
Gancio posteriore di blocco del carrello
Coperchio del gruppo batteria
Scanalature per il carrello
FIG. 2B VISTA POSTERIORE
•
•
Per aprire il vano batteria, rilasciare le 2 chiusure di blocco del coperchio giallo del vano
(articolo 3) e farlo oscillare.
Per chiudere il vano, premere il coperchio fino a chiuderlo.
FIG. 3 VANO SUPERIORE
13.
14.
15.
16.
Adattatore di alimentazione CA/CC
Jack ausiliario (3,5 mm)
Porta di caricamento/alimentazione USB
Coperchio del vano superiore
FIG. 4 VANO BATTERIA
17. Gruppo batteria (non incluso)
18. Presa del gruppo batteria
19. Coperchio del gruppo batteria
82
PRINCIPALI FUNZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radio FM stereo con scansione manuale/automatica e memoria di preselezione delle stazioni
Connettività audio Bluetooth
Jack ausiliari per la connessione di dispositivi audio esterni
Porta di caricamento/alimentazione USB (5 V/1 A)
Display LCD di grandi dimensioni con illuminazione
Pulsanti soft-touch illuminati
Quattro driver tweeter e due subwoofer per prestazioni sonore eccellenti
Controllo del volume e regolazione della tonalità del suono
Design resistente
Installazione e blocco sul carrello a L DEWALT DWST08210 ToughSystem®
Sovrapponibile su qualsiasi unità ToughSystem®
Resistente ad acqua e polvere – Test IP54
Diffusione audio digitale avanzata DAB+ con visualizzazione delle informazioni così come
trasmesse dalla stazione
Grazie alla compressione dell’intervallo dinamico (DRC, dynamic range compression) i suoni
più bassi risultano più intensi, mentre quelli più intensi risultano più bassi
Preferiti: stazioni digitali preselezionate
83
Italiano
Italiano
DATI TECNICI
DEFINIZIONI: LINEE GUIDA DI SICUREZZA
Unità di alimentazione (adattatore di alimentazione CA/CC) Modello: Y48DE-240-2000
Potenza assorbita
100-240V CA 50-60 Hz (classe II)
Erogazione di potenza
24V CC
Corrente di uscita
2A
Peso
0,3 kg (0,66 lb)
Apparecchio
Potenza assorbita
24V CC
Erogazione di potenza
Caricamento USB (5V/1 A)
Classificazione IP
IP54*
Peso
6,9 kg (15,2 lb) escluso il gruppo batteria
Peso sovrapponibile (complessivo)
60 kg (132 lb)
Consumo di energia modalità standby/modalità standby
in rete
< 0,5 W
Periodo di tempo per attivare la funzione di gestione
dell’alimentazione automatica in standby in rete
< 20 min
Caricatore del gruppo batteria
Tensione dei gruppi batteria
10,8 V CC/14,4 V CC/18 V CC
Tipo di batteria
Ioni di litio XR (slider)
Tempo di carica approssimativo
90-300 min
Carica corrente
1,0 A
Caratteristiche audio
Sorgente audio
DAB+/FM, jack ausiliario (3,5 mm), Bluetooth
Audio SPL
100 dB a 1 m
Potenza sonora
40 W (classe D)
Tempo di funzionamento
8 ore (circa)
Batteria agli ioni di litio XR Premium da 18V
2Ah completamente carica
* Protetta da polvere e detriti presenti nell’area di lavoro e pioggia leggera.
84
Le definizioni seguenti descrivono il livello di sicurezza di ciascuna parola contenuta nei
segnali. Leggere il manuale e fare attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca
lesioni gravi o addirittura mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata,
potrebbe provocare lesioni gravi o addirittura mortali. ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata,
potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.
AVVISO: indica una pratica non relativa alle lesioni personali che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere il manuale di istruzioni.
NOTE: le etichette AVVERTENZA e di CONTRASSEGNO del prodotto sono situate
sulla parte inferiore dell’apparecchio.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Music + Charger
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Music
+ Charger è una combinazione di DAB+ e radio FM, Bluetooth e riproduttore musicale ausiliario,
nonché caricabatterie DEWALT. Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE è in grado di caricare la maggior parte dei gruppi batteria agli ioni di litio XR slider
DEWALT. Le batterie sono vendute separatamente.
Important Safety Instructions
1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Prestare attenzione e seguire tutte le
avvertenze.
4. Attenersi a tutte le istruzioni.
5. Non usare l’apparecchio vicino all’acqua.
6. Leggere attentamente tutte le avvertenze
di sicurezza e le istruzioni. La mancata
osservanza di avvertenze e istruzioni
potrebbe causare scosse elettriche,
incendi e/o infortuni gravi.
7. Evitare di esporre l’apparecchio
direttamente ad acqua e di collocarvi
oggetti pieni di liquidi, quali bottiglie.
8. Pulire esclusivamente con un panno
asciutto o inumidito.
9. Per proteggere l’apparecchio da acqua o
polvere, chiudere sempre il coperchio del
vano superiore, il coperchio del gruppo
batteria e il coperchio in gomma della
porta di ingresso dell’alimentazione CC.
10. Utilizzare in conformità alle istruzioni del
produttore.
11. Non collocare in prossimità di sorgenti di
fiamme libere, quali candele accese, fonti
di calore quali radiatori, caloriferi, stufe o
altri apparecchi (inclusi amplificatori) che
producono calore.
12. Non calpestare il cavo di alimentazione
né pinzarlo, soprattutto sulle prese
e sui punti in cui queste fuoriescono
dall’apparecchio.
13. Utilizzare solo dotazioni o accessori
specificati dal produttore.
14. Utilizzare solo con un carrello, supporto,
treppiede, staffa o tavolo specificati dal
produttore o venduti con l’apparecchio.
Quando viene utilizzato un carrello,
prestare attenzione quando
si sposta il gruppo carrello/
apparecchio per evitare lesioni
in caso di ribaltamento.
15. L’adattatore di alimentazione CA/CC
deve essere utilizzato solo come fonte
di alimentazione per l’apparecchio e
per il caricamento della batteria. Per
scollegare completamente l’apparecchio,
l’adattatore di alimentazione CA/CC deve
essere disconnesso dalla presa.
85
Italiano
16. Scollegare l’apparecchio durante i
temporali o quando non viene utilizzato
per periodi prolungati.
17. L’adattatore di alimentazione CA/CC
deve essere facilmente accessibile e non
ostruito durante l’uso previsto.
18. Per qualsiasi intervento di manutenzione
fare riferimento a personale di assistenza
qualificato. Gli interventi di manutenzione
sono necessari quando l’apparecchio
è stato danneggiato in qualsiasi modo,
ad esempio danni alla spina o al cavo
di alimentazione, i connettori sono stati
bagnati da liquidi o pioggia, l’apparecchio
è stato esposto a eccessiva umidità, non
funziona normalmente o è stato fatto
cadere e non funziona.
19. Questo apparecchio non è destinato
all’uso da parte di persone (compresi
i bambini) con capacità fisiche,
sensoriali o mentali ridotte, o prive di
esperienza e conoscenze, a meno che
non siano sorvegliate o istruite sull’uso
dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza.
20. I bambini devono essere sorvegliati
per assicurarsi che non giochino con
l’apparecchio.
21. Utilizzare solo con gruppi batteria
DEWALT appositamente realizzati
(consultare Importanti istruzioni di
sicurezza per tutti i gruppi batteria di
seguito, per i gruppi batteria approvati
da DEWALT). L’uso di qualsiasi gruppo
batteria diverso da quelli approvati da
DEWALT potrebbe comportare il rischio di
lesioni e incendi.
Il fulmine con freccia all’interno di un
triangolo indica la presenza di parti
interne al prodotto che possono
comportare il rischio di scosse elettriche
per le persone.
Il punto esclamativo all’interno di un
triangolo indica che nel manuale per
l’utente fornito con l’apparecchio sono
presenti importanti istruzioni operative e
di manutenzione.
Il simbolo di doppio isolamento (un
quadrato all’interno di un altro quadrato)
indica un apparecchio elettrico di classe
II e intende avvisare il personale di
assistenza qualificato in merito all’uso
esclusivo di parti di ricambio identiche.
86
Italiano
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di incendi o scosse elettriche, non
esporre direttamente l’apparecchio a
pioggia o umidità. Utilizzare solo in
luoghi asciutti.
ATTENZIONE: per evitare scosse
elettriche, abbinare la spina di grandi
dimensioni alla presa dell’adattatore
sull’apertura più grande e inserire
completamente.
ELENCO DI STANDARD
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE è conforme ai
seguenti standard:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
ELENCO DEI SIMBOLI
Le etichette di questo apparecchio possono
includere i seguenti simboli:
V ............Volt
A ............Ampere
W ............Watt
h ............ore
............Corrente continua
............Struttura classe II (doppio isolamento)
..........Marchio CE
............Simbolo allarme di sicurezza
IMPORTANTI ISTRUZIONI DI
SICUREZZA PER TUTTI I GRUPPI
BATTERIA
Quando si ordinano gruppi batteria sostitutivi,
assicurarsi di includere il numero di catalogo
e la tensione. Il dispositivo DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-
XE deve essere utilizzato solo con la serie
DEWALT DCB 10,8 V CC (1.5 - 2.0 Ah) /14,4
V CC (1.5 - 5.0 Ah) /18V CC (1.5 - 5.0 Ah),
gruppi batteria ricaricabili agli ioni di litio XR.
L'impiego di gruppi batteria di qualsiasi altro
tipo o di batterie non ricaricabili potrebbe
comportare il rischio di lesioni o incendi.
Ricaricabile solo con il caricabatterie DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE integrato o un modello equivalente.
Un caricabatterie idoneo a un determinato
gruppo batteria potrebbe comportare il
rischio di incendio se usato con un gruppo
batteria diverso.
Nota: al momento dell’acquisto la batteria
non è completamente carica. Prima di usare
il gruppo batteria e il caricabatterie, leggere le
istruzioni di sicurezza nella sezione seguente,
quindi attenersi alle procedure di ricarica
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
Non caricare o utilizzare il gruppo
batteria in ambienti con atmosfera
esplosiva, ad esempio in presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili.
L’inserimento o la rimozione del gruppo
batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare MAI il gruppo batteria
nel caricabatterie. NON modificare
il gruppo batteria in alcun modo per
farlo entrare in un caricabatterie non
compatibile, poiché il gruppo batteria
potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
• Caricare i gruppi batteria solo con i
caricabatterie indicati da DEWALT.
• NON immergere in acqua o altri liquidi.
• Non riporre o utilizzare l’apparecchio
e il gruppo batteria in luoghi dove la
temperatura raggiunga o superi 40 °C
(105 °F), come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate. Per
una migliore durata, conservare i gruppi
batteria in un luogo fresco e asciutto.
AVVERTENZA: pericolo di incendio.
Non cercare mai di aprire il gruppo batteria
per alcun motivo. Se l’involucro del
gruppo batteria è rotto o danneggiato, non
inserirlo nel caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare il
gruppo batteria. Non utilizzare un gruppo
•
batteria o un caricabatterie che abbia
subito un forte colpo, sia caduto, sia
stato travolto o danneggiato in qualsiasi
modo (ad esempio forato con un chiodo,
colpito con un martello, calpestato). I
gruppi batteria danneggiati devono essere
restituiti al centro di assistenza per il
riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo di incendio.
Non riporre o trasportare il gruppo
batteria in modo tale che oggetti
metallici possano entrare in contatto
con i morsetti esposti della batteria. Ad
esempio, non collocare la batteria in
grembiuli, tasche, cassette per gli attrezzi,
scatole dei kit prodotti, ecc. in cui vi siano
chiodi, viti, chiavi, ecc. sfusi. Il
trasporto delle batterie può causare
incendi se i morsetti della batteria
entrano inavvertitamente in contatto
con materiali conduttivi quali chiavi,
monete, attrezzi manuali e simili.
Le normative sui materiali pericolosi
(Transportation Hazardous Material
Regulations, HMR) del dipartimento dei
trasporti statunitense vietano
effettivamente il trasporto di batterie in
commercio o su aerei (ad es. inserite in
valigia o nel bagaglio a mano) A MENO
CHE non siano adeguatamente protette
dai cortocircuiti. Pertanto, durante il
trasporto di ogni gruppo batteria,
assicurarsi che i morsetti della batteria
siano protetti e ben isolati da materiali
che potrebbero entrare in contatto con
essi e causare un cortocircuito.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-ion)
•
•
Non bruciare la batteria nemmeno
se risulta gravemente danneggiata
o completamente esaurita. Il gruppo
batteria può esplodere se gettato nel
fuoco. Quando i gruppi batteria agli ioni
di litio vengono bruciati si generano fumi
e materiali tossici.
Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con acqua e
sapone neutro. Se il liquido della
batteria penetra negli occhi, sciacquare
l'occhio aperto per 15 minuti o fino a
87
Italiano
•
•
Italiano
quando l'irritazione non passa. Quindi,
consultare un medico. L’elettrolita della
batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria
aperta può causare l’irritazione
delle vie respiratorie. Far circolare
aria fresca. Se i sintomi persistono,
consultare un medico.
Non esporre un gruppo batteria o un
apparecchio a fiamme o temperature
eccessive. L’esposizione a fiamme o
temperature superiori a 130 °C (265 °F)
potrebbe causare esplosioni.
AVVERTENZA: : pericolo di ustioni.
Il liquido della batteria può essere
infiammabile se esposto a una scintilla o
fiamma.
Importanti istruzioni di sicurezza
per tutti i caricabatterie
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:
Il presente manuale contiene importanti
istruzioni di sicurezza e di funzionamento per
caricabatterie.
• Prima di utilizzare il caricabatterie,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze
sul caricabatterie, sul gruppo batteria e
sul prodotto a batteria.
AVVERTENZA: pericolo di scossa
elettrica. Evitare che penetrino liquidi nel
caricabatterie. Pericolo di scossa
elettrica.
ATTENZIONE: pericolo di ustioni.Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
esclusivamente batterie ricaricabili
DEWALT. Tipi diversi di batterie
potrebbero surriscaldarsi e scoppiare
provocando lesioni personali e danni
materiali.
AVVISO: quando il gruppo batteria non
viene usato, tenerlo lontano da altri oggetti
metallici. In alternativa, con il caricabatterie
collegato alla sorgente di alimentazione, è
possibile che questo vada in cortocircuito
o prenda fuoco a causa di corpi estranei.
Corpi estranei o oggetti metallici di natura
conduttiva come, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio, lamine
di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle
88
metalliche, devono sempre essere eliminati
dalle cavità del caricabatterie.
Scollegare sempre l’adattatore di
alimentazione CA/CC dalla presa e rimuovere
il gruppo batteria dall’apposita presa prima di
tentare di pulire il caricabatterie.
• NON tentare di caricare il gruppo
batteria con caricabatterie diversi
da quelli compatibili DEWALT. Il
caricabatterie e il gruppo batteria sono
progettati specificamente per operare
insieme.
• Questo caricabatterie non è previsto
per utilizzi diversi dal caricamento
di batterie ricaricabili DEWALT. Ogni
utilizzo diverso comporta rischio di
incendi, scosse elettriche o folgorazione.
• Non lasciare che il caricabatterie si
bagni e NON immergerlo in acqua.
• Per scollegare il caricabatterie, tirare
la spina e non il cavo. In questo modo
si riduce il rischio di danneggiarli.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in
modo da non essere calpestato, non
faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se
non è strettamente necessario. L’uso
di prolunghe non idonee può dar luogo
a rischio di incendi, scosse elettriche o
folgorazione.
• Se il caricabatterie viene adoperato
all'aperto, assicurarsi sempre che
l’ambiente sia asciutto e usare
esclusivamente prolunghe omologate
per l'impiego all'esterno. Un cavo
adatto per uso esterno riduce il rischio di
scosse elettriche.
• Non collocare oggetti nella parte
superiore del caricabatterie. Tenere il
caricabatterie lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non azionare il caricabatterie se il
cavo o la spina sono danneggiati.
• Non azionare il caricabatterie se ha
subito un forte colpo, è caduto o è
stato danneggiato in qualsiasi altro
modo. Portarlo presso un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatterie;
se sono necessari interventi di
riparazione o assistenza, portarlo
presso un centro di assistenza
autorizzato. Il riassemblaggio non
•
•
•
corretto potrebbe comportare il rischio di
scosse elettriche, folgorazione o incendi.
Staccare il caricabatterie dalla presa
prima di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò
riduce il rischio di scosse elettriche.
La rimozione del gruppo batteria non
riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatterie.
Il caricabatterie è progettato per
funzionare a 24 V CC. Non tentare
di utilizzarlo con adattatori di
alimentazione CA/CC diversi da quello
fornito con l’apparecchio.
CARICAMENTO
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE può caricare
esclusivamente serie DEWALT DCB 10,8 V
CC (1.5 – 2.0 Ah)/14,4 V CC (1.5 – 5.0 Ah)/
18V CC (1.5 – 5.0 Ah), gruppi batteria
ricaricabili agli ioni di litio XR. L'impiego di
gruppi batteria di qualsiasi altro tipo o di
batterie non ricaricabili potrebbe comportare
il rischio di lesioni o incendi. Leggere
attentamente tutte le istruzioni sulla sicurezza
prima di utilizzare l’apparecchio per ricaricare
il gruppo batteria.
NOTE IMPORTANTI SUL
CARICAMENTO
1.
2.
3.
È possibile ottenere la massima durata e
prestazioni ottimali se il gruppo batteria
viene caricato quando la temperatura
dell'aria è compresa tra 18 e 24 °C (6575 °F). NON caricare il gruppo batteria
a una temperatura dell'aria inferiore a
+4,5 °C (+40 °F) o superiore a +40,5 °C
(+105 °F). Si tratta di un accorgimento
importante che eviterà gravi danni al
gruppo batteria.
Il caricabatterie e il gruppo batteria
possono scaldarsi durante il
caricamento; si tratta di una condizione
normale che non indica la presenza di un
problema. Per favorire il raffreddamento
del gruppo batteria dopo l'uso, evitare
di collocare il caricabatterie o il gruppo
batteria in un ambiente caldo, come ad
esempio un capannone in metallo o un
rimorchio non isolato.
Una batteria fredda si carica a una
velocità circa dimezzata rispetto a una
batteria calda. La batteria si carica a
una velocità inferiore per l’intero ciclo
di ricarica e non torna alla velocità di
ricarica massima nemmeno quando la
batteria si scalda.
4. Se il gruppo batteria non si carica
correttamente:
a. Controllare il funzionamento della
presa collegandovi una lampada o un
altro apparecchio.
b. Controllare che la presa sia
collegata a un interruttore della luce
che disattiva l'alimentazione quando si
spengono le luci.
c. Spostare il caricabatterie e il
gruppo batteria in un luogo in cui la
temperatura dell'aria circostante sia di
circa 18-24 °C (65-75 °F).
d. Se il problema di ricarica persiste,
portare l’apparecchio, il gruppo batteria
e il caricabatterie al centro di assistenza
locale.
5. Il gruppo batteria deve essere ricaricato
se non riesce a produrre energia
sufficiente per lavorazioni che prima
venivano svolte con facilità. NON
CONTINUARE a utilizzare il gruppo in
queste condizioni. È inoltre possibile
caricare un gruppo parzialmente
utilizzato senza alcun effetto negativo sul
gruppo batteria.
6. Corpi estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, devono essere
eliminati dalle cavità del caricabatterie.
Scollegare sempre il caricabatterie dalla
presa elettrica prima di tentare di pulirlo.
7. Non congelare il caricabatterie o
immergerlo in acqua o altri liquidi..
AVVERTENZA: pericolo di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
all’interno del caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
AVVERTENZA: pericolo di ustioni.
Non immergere il gruppo batteria in
liquidi ed evitare che questi ultimi
penetrino all’interno del gruppo. Non
cercare mai di aprire il gruppo batteria
per alcun motivo. Se l'alloggiamento
di plastica del gruppo batteria si
89
Italiano
Italiano
rompe o si spezza, restituirlo a un centro
di assistenza per il riciclaggio.
ATTENZIONE: pericolo di esplosione
se la batteria non è posizionata
correttamente. Sostituire
esclusivamente con un tipo di identico
o equivalente.
NOTA: ToughSystem Music + Caricatore
favorisce una ricezione DAB superiore
rispetto alla ricarica rapida. Nelle zone con
bassa ricezione, la velocità di ricarica sarà
ridotta per consentire la massima sensibilità
di ricezione.
CONSERVARE QUESTE
ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO
FUTURO
CONSIGLI PER LA
CONSERVAZIONE
1.
Il luogo di conservazione ideale deve
essere fresco e asciutto, lontano dalla
luce diretta del sole e da sbalzi di
temperatura eccessivi.
2. Per risultati ottimali della conservazione
a lungo termine, è consigliabile riporre
la batteria completamente carica in un
luogo fresco e asciutto, esternamente al
caricabatterie.
NOTA: le batterie non devono essere
conservate completamente scariche. La
batteria dovrà essere ricaricata prima
dell’uso.
CARICAMENTO DI UN GRUPPO BATTERIA
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE include un vano
superiore, utilizzato principalmente per conservare e proteggere l’adattatore di alimentazione
CA/CC quando non viene utilizzato.
1.
2.
3.
90
Aprire il vano superiore per estrarre
l’adattatore di alimentazione CA/CC
(vedere Figura 1 e Figura 3).
Collegare l’adattatore di alimentazione
CA/CC del caricabatterie alla porta di
ingresso alimentazione del dispositivo
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE prima di inserire il
gruppo batteria (vedere Figura 2).
Aprire il coperchio del gruppo batteria
rilasciando le due chiusure (vedere
Figura 2).
INDICATORI LCD
Quando l’apparecchio è spento
Quando l’apparecchio è acceso
Quando si carica un gruppo batteria con
apparecchio spento, un’immagine della batteria
di grandi dimensioni viene visualizzata al centro
dello schermo LCD, indicando lo stato di
caricamento del gruppo batteria.
Quando il dispositivo DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
è acceso, gli indicatori della sorgente di
alimentazione e lo stato della batteria vengono
visualizzati sulla parte destra inferiore dello
schermo LCD.
Il gruppo batteria è vuoto
L’apparecchio è operativo tramite
adattatore di alimentazione CA/CC
Il livello del gruppo batteria è basso
Il livello della batteria è basso
Il gruppo batteria è parzialmente
carico
La batteria è parzialmente carica
Il gruppo batteria è completamente
carico
La batteria è completamente carica
Ritardo dovuto a batteria calda/
fredda
Questo caricabatterie ha una
funzione di ritardo dovuto a
batteria calda/fredda: quando
il caricabatterie rileva una
batteria molto calda, avvia
automaticamente un ritardo e
sospende la ricarica finché la
batteria non si è raffreddata.
Una volta raffreddatasi la
batteria, il caricabatterie passa
automaticamente alla modalità di
ricarica gruppo. Questa funzione
garantisce la massima durata della
batteria.
Ritardo del caricamento dovuto a
batteria calda/fredda
4.
Inserire il gruppo batteria (non incluso)
nel caricabatterie, assicurandosi di
collocarlo completamente all’interno
di quest’ultimo (vedere Figura 4).
L’immagine dell’indicatore della batteria
lampeggia continuamente, indicando
che il caricamento della batteria è in
corso.
NOTA: chiudere bene il coperchio del gruppo
batteria.
5. L’immagine dell’indicatore della batteria
fisso indica che il caricamento è
terminato. Il gruppo è completamente
carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie
91
Italiano
Italiano
Quando l’apparecchio è spento
Gruppi batteria guasti
Questo caricabatterie non
ricarica gruppi batteria difettosi. Il
caricabatterie indicherà un gruppo
batteria guasto visualizzando una X
sull’immagine della batteria LCD. In
questo caso, inserire nuovamente
il gruppo batteria all'interno del
caricabatterie. Se il problema
persiste, provare un gruppo
batteria diverso per determinare
se il caricabatterie funziona
correttamente. Se il nuovo gruppo
batteria si ricarica correttamente,
significa che quello originale
è difettoso e che deve essere
restituito a un centro di assistenza
o a un altro punto di raccolta per il
riciclaggio. Se anche con il nuovo
gruppo batteria viene segnalato lo
stesso problema, far controllare il
caricabatterie e il gruppo batteria
presso un centro di assistenza
autorizzato.
NOTA: Il problema potrebbe
riguardare anche il caricabatterie
Quando l’apparecchio è acceso
Problema con il gruppo batteria o il
caricabatterie
.........Pulsante di accensione/spegnimento
.........Pulsante per tornare indietro
.........Pulsante di selezione della sorgente
.........Pulsante Bluetooth
..Pulsanti di preselezione
Accensione e spegnimento
Premere il pulsante POWER (Alimentazione)
(
) per 1 secondo. L’apparecchio si
accende selezionando l’ultima sorgente audio
selezionata.
Premere il pulsante POWER (Alimentazione)
(
) per 3 secondi. L’apparecchio si spegne
Volume Adjustment
NOTA: quando il dispositivo DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
è collegato mediante l’unità di alimentazione
fornita alla presa, caricherà la batteria
installata. Quando scollegato, l’apparecchio
può funzionare fino a 8 ore con batteria
completamente carica, utilizzando una
batteria agli ioni di litio XR da 2Ah Premium.
Utilizzando batterie a ore di amp e tensione
92
AVVERTENZA: un livello sonoro
eccessivo può causare danni all’udito.
NOTA: il volume è impostato e salvato
separatamente per ognuno dei tipi di
sorgente audio.
inferiori si ottengono tempi di funzionamento
minori.
Questo apparecchio può essere utilizzato in
posizione verticale o orizzontale.
NOTA: questo prodotto è munito di due
antenne interne che contribuiscono a
renderlo resistente e a evitare antenne
esterne che potrebbero essere piegate o
rotte. Tali antenne funzionano insieme per
garantire una ricezione radio a 360 gradi
senza la necessità di allungare e sintonizzare
un’antenna estensibile, come avviene per
altre radio. Per migliorare la ricezione in aree
con segnali molto bassi, si consiglia di porre
ToughSystem Music in posizione verticale in
modo che la manopola sia rivolta verso l’alto
oppure spostare la radio vicino a una finestra
o porta che si affaccia all’esterno.
PULSANTE PER TORNARE
INDIETRO (
)
Dopo l’accesso a una schermata qualunque,
premere il pulsante per tornare indietro
(
) per tornare alla schermata precedente.
Selezione della sorgente audio (
)
Per scegliere una delle sorgenti audio (DAB+,
FM, AUX o Bluetooth), premere il pulsante
di selezione della sorgente (
) finché non
si trova la sorgente desiderata. Ad esempio,
se la radio è su FM, visualizzato nella parte
superiore sinistra del display LCD, premere il
pulsante della sorgente per passare ad AUX.
NOTA: finché la ricezione di DAB risulta
accettabile, l’apparecchio effettua la
sincronizzazione automatica ai segnali
nazionali trasmessi su DAB. Data e ora
vengono visualizzate nel modo seguente:
HH:MM GG/MM.
SE L’ORA E LA DATA SONO VISUALIZZATE
CON DEI TRATTINI ( --:-- --/-- ) ,
SIGNIFICA CHE LA RICEZIONE DAB NON
È SUFFICIENTEMENTE POTENTE.
MENU PRINCIPALE
(Impostazioni generali)
È possibile accedere alle impostazioni
generali delle sorgenti audio selezionate:
1. Premendo il selettore (
);
2. Ruotando il selettore in senso orario
finché non si raggiunge il menu
principale;
3. Premendo il selettore per accedere al
menu principale.
Dal menu principale è possibile effettuare le
seguenti operazioni:
• Audio: regolazione della tonalità: basso,
acuto e medio
• Lingua: consente di selezionare
l’interfaccia Language (Lingua)
• Luminosità: consente di regolare la
schermata Brightness (Luminosità)
• Ripristino alle impostazioni predefinite
IMPOSTAZIONE DEL
SINTONIZZATORE FM
Ruotare il selettore (
) in senso orario per
aumentare il volume. Per diminuire il volume,
ruotarlo in senso antiorario
FUNZIONAMENTO
NOTA: la modalità musica funziona quando
il dispositivo è collegato con un adattatore di
alimentazione CA/CC e/o quando funziona
esclusivamente a batteria.
Il pannello anteriore include un selettore e dei
pulsanti.
.....Selettore (il selettore presenta
diverse funzioni)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, spegnere l’apparecchio e scollegarlo dalla
presa di alimentazione quando non è in uso e quando si eseguono interventi di riparazione. Non
tentare di smontare l’unità; se è necessaria assistenza o riparazione, portarla presso un centro di
assistenza autorizzato.
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE è munito di
capacità di memoria per memorizzare i canali
radio selezionati e accoppiarli ai dispositivi
Bluetooth.
Funzioni dei pulsanti
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE può essere
sintonizzato sulle frequenze radio DAB+/
FM con l’opzione di memorizzazione di un
massimo di (6) stazioni preselezionate DAB+
e (6) FM. Dopo aver impostato e salvato
le stazioni preselezionate, premendo un
pulsante di preselezione (
) si cambia
immediatamente la frequenza alla stazione
desiderata.
La ricerca di una frequenza desiderata può
essere effettuata mediante uno di questi due
metodi: scansione automatica o sintonizzazione
manuale.
Scansione Automatica
1.
2.
Premere il pulsante della sorgente
audio (
) finché non si raggiunge la
sorgente desiderata.
) per
Premere il selettore (
accedere al menu principale (vedere
93
Italiano
3.
•
•
4.
Italiano
Impostazioni generali).
Ruotare il selettore in senso orario
finché non si raggiunge Auto Scan
(Scansione automatica) e premere per
effettuare la selezione.
Auto Scan inizia a cercare il segnale più
potente e chiaro.
Ruotare il selettore in senso orario per
scansionare in avanti le frequenze.
Ruotare il selettore in senso antiorario
per scansionare all’indietro le frequenze.
Dopo aver trovato la frequenza
desiderata, salvarla in uno dei
pulsanti di preselezione del canale
(vedere Impostazione dei pulsanti di
preselezione)
Sintonizzazione Manuale
1.
2.
3.
4.
Selezionare la sorgente audio interessata
e accedere al menu principale (vedere
Impostazioni generali).
Ruotare il selettore in senso orario e
premerlo per selezionare Manual Tune
(Sintonizzazione manuale).
Ruotare il selettore in senso orario
per scansionare frequenze in avanti o
in senso antiorario per scansionarle
all’indietro, finché non si trova quella
desiderata.
Dopo aver trovato la frequenza
desiderata, salvarla in uno dei
pulsanti di preselezione del canale
(vedere Impostazione dei pulsanti di
preselezione).
IMPOSTAZIONE DELLE
PRESELEZIONI FM
5.
6.
7.
8.
94
Impostare la radio alla stazione/frequenza
desiderata (vedere Scansione automatica
o Sintonizzazione manuale).
Tenere premuto il pulsante di preselezione
(
) desiderato finché non viene
visualizzato il messaggio >> P#. La
stazione viene salvata sul numero del
pulsante di preselezione visualizzato (#).
Ripetere le fasi 1 e 2 per impostare ulteriori
stazioni preselezionate.
Premere il pulsante per tornare indietro
(
) per tornare alla schermata Audio
Source (Sorgente audio).
La stazione selezionata è indicata sullo
schermo LCD (pulsante 2 nell’esempio
seguente)
FUNZIONAMENTO DAB+
1.
2.
Durante la prima accensione o dopo un
ripristino alle impostazioni predefinite,
l’apparecchio eseguirà automaticamente
una scansione di tutte le stazioni per
cercare stazioni di trasmissione.
Utilizzare il selettore per scorrere tra le
stazioni.
MENU DAB+
Scansione completan
1. Premere il selettore (
) e ruotarlo per
sfogliare il menu.
2. Quando si sceglie Full Scan (Scansione
completa), l’apparecchio funzionerà
a scansione completa della banda,
visualizzando il numero di stazioni trovate.
3. Al termine dell’operazione, l’apparecchio
riprodurrà la prima stazione della banda.
Stations List
Quando selezionato, l’apparecchio visualizza
l’elenco completo di stazioni disponibili.
)
Sfogliare l’elenco utilizzando il selettore (
e premere per selezionare una stazione.
NOTA: se si cambia località o se la ricezione
era scarsa durante la scansione originale,
l’elenco di stazioni disponibili potrebbe
risultare vuoto o incompleto. Eseguire
manualmente una scansione completa
per trovare tutte le stazioni di trasmissione
disponibili.
Impostazione dei preferiti (Preselezioni)
1.
Impostare la radio sulla stazione
desiderata (vedere Scansione completa).
2. Tenere premuto il pulsante di
) desiderato
preselezione (
finché non viene visualizzato il
messaggio >> P#. La stazione viene
salvata sul numero del pulsante di
preselezione visualizzato (#).
3. La stazione selezionata è indicata sullo
schermo LCD.
Visualizzazione di informazioni
È possibile scegliere di visualizzare le
seguenti informazioni sulla schermata:
1.
2.
Testo a scorrimento: consente di cercare
tra tutti i tipi di informazioni, 3 secondi
ciascuna.
Frequenza: frequenza della stazione in
riproduzione.
Tipo: il tipo di trasmissione di media
eseguito dalla stazione corrente.
4. Velocità dei dati: risoluzione trasmessa
dalla stazione.
NOTA: le informazioni sono fornite
dalle stazioni e non sono controllate
dall’apparecchio.
Impostazioni DAB
6.
1.
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE può essere
utilizzato per riprodurre suoni da un dispositivo
esterno, tramite gli altoparlanti integrati, con
una delle due seguenti opzioni di connessione:
• Auxiliary (Ausiliario)
• Bluetooth
3.
Prune stations (Elimina stazioni): stazioni
ricevute in precedenza dalla radio che
potrebbero non essere più disponibili
saranno visualizzate al posto del nome
della stazione. Per rimuovere queste
stazioni dal relativo elenco, premere
). Viene richiesto di
il selettore (
confermare la scelta effettuata (simile a
“Ripristino alle impostazioni predefinite”).
2. DRC (dynamic range compression):
questa funzione riduce la differenza
tra l’audio più alto e quello più basso
da trasmettere. Infatti, ciò rende i
suoni bassi più intensi e quelli intensi
più bassi. Sono disponibili le seguenti
opzioni:
• DRC off (DRC disattivato)
• DRC low (DRC basso)
• DRC high (DRC alto)
NOTA: DRC funziona solo se è abilitato
dall’emittente
NOTE IMPORTANTI SULLA RADIO
1. La ricezione varia in base alla località e
all’intensità del segnale radio.
2. Accendere la radio mentre si è connessi
a determinati generatori potrebbe
causare rumori di fondo.
REGOLAZIONE DELLE
PREFERENZE SULL’AUDIO
Le preferenze sull’audio possono essere
regolate modificando l’equalizzazione di basso,
acuto o medio.
1. Premere il selettore (
).
2. Ruotare il selettore in senso orario finché
non si raggiunge il menu principale.
3. Premere il selettore per accedere al
menu principale.
4. Premere nuovamente il selettore per
accedere alla schermata Sound settings
(Impostazioni audio).
5. Regolare l’impostazione desiderata
ruotando il selettore in senso orario/
antiorario.
Premere il selettore per scorrere tra le
opzioni di impostazione audio.
Premendo (
) è possibile salvare
l’impostazione selezionata.
RIPRODUZIONE DELL’AUDIO DA
UN DISPOSITIVO ESTERNO (AUX/
BLUETOOTH)
NOTA: : il vano superiore può essere utilizzato
anche per memorizzare, proteggere e caricare
alcuni dispositivi audio portatili, quali smartphone
o lettori MP3. La porta di alimentazione USB
può caricare/alimentare la maggior parte
dei dispositivi che accettano alimentazione
tramite una porta di caricamento USB (5V/1A).
COLLEGAMENTO A UN DISPOSITIVO
AUSILIARIO
1. Collegare un cavo audio da 3,5 mm tra il
jack di ingresso e il jack di uscita ausiliari
del dispositivo audio.
2. Premere il pulsante della sorgente audio
(
) finché non viene visualizzato AUX.
3. Azionare l’audio tramite il dispositivo
collegato.
COLLEGAMENTO DI UN DISPOSITIVO
TRAMITE BLUETOOTH
Il dispositivo DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE può collegarsi
a dispositivi audio con tecnologia Bluetooth
tramite la comunicazione Bluetooth.
NOTA: la modalità Bluetooth può
memorizzare fino a 8 utenti.
1. Attivare il Bluetooth del dispositivo audio
da collegare.
2. Premere il pulsante della sorgente audio (
) finché non viene visualizzato il simbolo
del Bluetooth (
) oppure premere
il pulsante Bluetooth (
). Questa
operazione permette di accedere alla
modalità Bluetooth.
Il pulsante Bluetooth (
) lampeggia
lentamente.
3. Premere il pulsante Bluetooth (
) per 3
95
Italiano
secondi per renderlo visibile.
Viene emesso un segnale di dispositivo
visibile e il pulsante Bluetooth (
)
lampeggia rapidamente.
4. Cercare il dispositivo DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE (nome visualizzato: ToughSystem
Music) sul dispositivo audio da collegare e
selezionarlo.
A connessione avvenuta, viene emesso un
segnale indicante il collegamento.
Il simbolo del Bluetooth viene visualizzato
sullo schermo LCD e il pulsante Bluetooth
si illumina in blu, fisso.
5. Azionare l’audio tramite il dispositivo
collegato. La volta successiva in cui tale
dispositivo sarà in modalità Bluetooth
ON, sarà automaticamente visibile e si
collegherà al dispositivo DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE.
NOTA: l’apparecchio si collega all’ultimo
dispositivo connesso. Viene emesso un
segnale di avvenuta connessione.
• Se l’ultimo dispositivo connesso non
è disponibile, il pulsante Bluetooth
lampeggia finché l’apparecchio non
viene visualizzato da uno degli altri
dispositivi connessi in precedenza.
NOTA: per scollegarsi da un dispositivo e
diventare visibili ad altri dispositivi, premere
il pulsante Bluetooth (
) per 3 secondi
oppure premere il selettore e selezionare
Make Discoverable (Rendi visibile).
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Gruppi Batteria Deboli
Le batterie deboli sono ancora utilizzabili ma
non ci si può attendere prestazioni ottimali.
Quando l’apparecchio è alimentato da un
gruppo batteria e il livello di carica scende
al di sotto del 10%, viene visualizzato
l’indicatore di batteria debole.
Protezione Del Gruppo Batteria
Per proteggere la durata del gruppo batteria,
l’apparecchio si spegne quando il livello di
carica della batteria diventa troppo debole.
In tal caso, collegare il dispositivo DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE a una presa con l’adattatore CA/
CC e caricare il gruppo batteria.
96
Italiano
Interruzione Della Musica
Quando si pone l’apparecchio in posizione
verticale, il gruppo batteria potrebbe cadere
dalla presa. Se la musica viene azionata dal
gruppo batteria, sarà interrotta. Per riprendere
l’esecuzione, aprire il coperchio del gruppo
batteria e riposizionare il gruppo batteria.
MANUTENZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, spegnere l’apparecchio e
scollegarlo dalla sorgente di
alimentazione prima di eseguire qualsiasi
procedura di manutenzione o quando si
effettuano riparazioni. Non tentare di
smontare l’unità; se è necessaria
assistenza o riparazione, portarla presso
un centro di assistenza autorizzato.
PULIZIA
AVVERTENZA: scollegare il
caricabatterie dalla presa CA prima
della pulizia. La sporcizia e il grasso
possono essere rimossi dall'esterno
dell’apparecchio utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica.
AVVERTENZA:eliminare lo sporco e
la polvere con getti d’aria asciutta e
pulita almeno una volta alla settimana.
Per ridurre al minimo il rischio di lesioni
agli occhi, indossare sempre una
protezione oculare approvata ANSI
Z87.1 durante tale operazione.
AVVERTENZA: non utilizzare MAI
solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non
metalliche dell’apparato. Tali prodotti
chimici possono indebolire i materiali
plastici utilizzati nelle parti suddette.
Utilizzare un panno inumidito solamente
con acqua e sapone neutro. Non far
penetrare alcun liquido all’interno
dell’apparecchio e non immergerne mai
le parti in un liquido.
ACCESSORI
apparecchio devono essere utilizzati
esclusivamente gli accessori DEWALT.
Accessori da utilizzare con il dispositivo
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE sono disponibili a un
costo aggiuntivo presso il proprio rivenditore
locale o centro di assistenza autorizzato. Se si
richiede assistenza per la localizzazione di un
accessorio, contattare Un elenco dei tecnici
per le riparazioni autorizzati DEWALT, con i
dettagli completi del servizio post-vendita e i
contatti, é disponibile su Internet all’indirizzo
www.2helpU.com.
RIPARAZIONI
I gruppi batteria non contengono parti
riparabili.
Per garantire la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ
del prodotto, la riparazione, manutenzione e
regolazione devono essere effettuate da un
centro di assistenza in fabbrica DEWALT, da
un centro di assistenza autorizzato DEWALT
o da altro personale di assistenza qualificato.
Usare sempre pezzi di ricambio identici.
REGISTRAZIONE ONLINE
Grazie per l’acquisto. Registrare il prodotto
per:
• ASSISTENZA IN GARANZIA: la
registrazione del prodotto consente di
ottenere un’assistenza in garanzia più
efficiente in caso vi siano problemi con il
dispositivo.
• CONFERMA DI PROPRIETÀ: in caso di
perdita dell’assicurazione, ad esempio
a causa di incendi, alluvioni o furto, la
registrazione della proprietà fungerà da
prova di acquisto.
• PER LA SICUREZZA PERSONALE: la
registrazione del prodotto ci consente
di contattare l’utente nell’improbabile
eventualità in cui sia necessaria una
comunicazione sulla sicurezza ai
sensi del Federal Consumer Safety
Act (legge federale sulla sicurezza del
consumatore).
AVVERTENZA: su questo apparecchio
sono stati collaudati soltanto gli accessori
offerti da DeWALT, pertanto l’utilizzo di
accessori diversi con questo apparecchio
potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il
rischio di infortuni, con questo
97
Nederlands
Nederlands
FIGUREN
FIG. 1A VOORAANZICHT
FIG. 5 BEDIENINGSPANEEL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20. LCD Display
•Audiobron
•Ontvangst (radiomodus)
•Bluetooth (Bluetoothmodus)
•Accustatus
21. Voorkeuzezenderknoppen
22. Draaiknop
23. Modusknoppen
)
•In-/uitschakelen (
•Bronselectie (
)
)
•Terug (
•Bluetooth (
)
Luidsprekers vooraan (2x)
Draagbeugel
Bedieningspaneel
Veersloten bovenvak (4x)
Deksel bovenvak
Stapelbare veersloten (2x)
FIG. 1B VOORAANZICHT
•
Om het bovenvak te openen, maakt u de 4 veersloten onder het gele deksel van het vak
(artikel 4) los en opent u het.
FIG. 1C VOORAANZICHT
FIG. 6 DISPLAY DAB+
• Om het vak te sluiten, duwt u alle 4 hoeken van het gele deksel naar beneden.
OPMERKING: Bij een correcte vergrendeling beschermt het vak de inhoud tegen stof, vuil en
lichte regen.
24. Naam van zender
25. Informatie over uitzending
26. Datum en tijd
FIG. 2A ACHTERAANZICHT
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke,
zintuiglijke of mentale vaardigheden of met een gebrek aan ervaring en kennis, indien ze onder
toezicht staan of gepaste instructies hebben gekregen zodat ze het apparaat op een veilige
manier kunnen gebruiken en op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik van het apparaat
met zich meebrengt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat
niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Luidsprekers achteraan (2x)
Voedingsaansluiting (24V DC)
Veersloten accudeksel (2x)
Kaartvergrendelingshaak
Accudeksel
Kaartsleuven
FIG. 2B ACHTERAANZICHT
•
•
Om het accuvak te openen, maakt u de 2 veersloten van het gele deksel van het vak
(artikel 3) los en zwaait u het open.
Om het vak te sluiten, duwt u het deksel dicht.
FIG. 3 BOVENVAK
13.
14.
15.
16.
AC/DC-netadapter
AUX-aansluiting (3,5 mm)
USB-voeding/laadpoort
Deksel bovenvak
FIG. 4 ACCUVAK
17. Accu (niet meegeleverd)
18. Accuhouder
19. Accudeksel
98
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-stereoradio met handmatig/automatisch scannen en geheugen voor voorkeuzezenders
Bluetooth-audioconnectiviteit
AUX-aansluiting voor het verbinden van externe audioapparaten
USB-voeding/laadpoort (5V/1A)
Groot lcd-display met verlichting
Verlichte soft-touchknoppen
Vier tweeterdrivers en twee subwoofers voor een rijk geluid
Volumeregeling en afstelling van de geluidstonen
Robuust design
Kan worden gemonteerd en vastgemaakt op de DEWALT DWST08210 ToughSystem® L
Cart Carrier
Stapelbaar op alle ToughSystem®-eenheden
Waterdicht en stofbestendig - IP54 getest
DAB+ geavanceerde digitale audio-uitzendingen met informatieweergave zoals uitgezonden
door de radiozender
DRC: compressie van het dynamisch bereik om stille geluiden relatief luider en luide
geluiden relatief stiller te maken
Favorieten: digitale voorkeuzezenders
99
Nederlands
Nederlands
TECHNISCHE GEGEVENS
DEFINITIES: VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Voedingseenheid (AC/DC-netadapter) Model: Y48DE-240-2000
Ingangsvermogen
100-240 VAC 50-60 Hz (Klasse II)
Uitgangsvermogen
24V DC
Uitgangsstroom
2A
Gewicht
0,3 kg (0,66 lb.)
Apparaat
Ingangsvermogen
24V DC
Uitgangsvermogen
USB-lading (5V/1A)
IP-classificatie:
IP54*
Gewicht
6,9 kg (15,2 lb.) exclusief accu
Stapelgewicht (bruto)
60 kg (132 lb.)
Stroomverbruik genetwerkte stand-bymodus/standbymodus
< 0,5W
Tijdsduur voor inschakeling van beheerfunctie van het
automatisch genetwerkte stand-byvermogen
< 20 min.
GEVAAR: Geeft een ophanden zijnde gevaarlijke situatie aan die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING:Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPGELET: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may
result in minor or moderate injury.
KENNISGEVING: Geeft een handeling aan die geen verband houdt met een persoonlijk
letsel, maar indien niet vermeden, kan leiden tot materiële schade.
WAARSCHUWING: Lees de gebruikershandleiding om het risico op letsel te beperken.
OPMERKING: Het WAARSCHUWINGS- en MARKERINGS-label bevindt zich aan de
onderkant van het apparaat.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Music + Charger
Accuspanning
10,8V DC / 14,4V DC / 18V DC
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Music +
Charger is een combinatie van een DAB+ en FM-radio, Bluetooth, een AUX-muziekspeler en
een DEWALT-acculader. De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE zal
het merendeel van de DEWALT XR Li-ion schuifaccu’s opladen. De accu’s worden afzonderlijk
verkocht.
Type accu
XR Li-ion (schuiver)
Belangrijke veiligheidsinstructies
Oplaadtijd bij benadering
90-300 min.
Laadstroom
1,0 A
1. Lees deze gebruiksaanwijzing.
2. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
3. Volg en houd rekening met alle
waarschuwingen.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van
water.
6. Lees en begrijp alle
veiligheidswaarschuwingen en
-instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot elektrische schokken, brand en/of
ernstig letsel.
7. Stel het apparaat niet bloot aan
rechtstreeks water en plaats geen
voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals
een fles, op het apparaat.
8. Maak het apparaat alleen schoon met een
droge of vochtige doek.
9. Om het apparaat tegen water of stof te
beschermen, dient u altijd het deksel van
het bovenvak, accudeksel en de kap van
de DC-voedingsaansluiting te sluiten.
10. Gebruik het apparaat volgens de
aanwijzingen van de fabrikant.
11. Plaats het apparaat niet in de buurt van
Acculader
Audio-eigenschappen
Audiobron
DAB+/FM, AUX-aansluiting (3,5 mm),
Bluetooth
SPL geluid
100 dB bij 1 m
Geluidsvermogen
40 W (klasse D)
Werkingsduur
8 uur (circa)
Volledig opgeladen hoogwaardige
XR Li-ion accu van 18V 2Ah
* Beschermd tegen stof op de werkplaats, vuil en lichte regen.
100
Onderstaande definities beschrijven de ernst voor elk signaalwoord. Lees de handleiding
en besteed aandacht aan deze symbolen.
open vlammen, zoals een brandende
kaars, warmtebronnen zoals een
radiator, verwarmingsrooster, kachel of
andere warmteproducerende apparaten
(waaronder versterkers).
12. Bescherm het snoer tegen knikken,
vooral bij de stekker en het stopcontact,
en zorg dat er niet over het snoer gelopen
kan worden.
13. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires
die door de fabrikant zijn aanbevolen.
14. Gebruik het apparaat alleen met een
wagen, standaard, driepoot, console
of tafel die door de fabrikant wordt
aangegeven of die samen met het
apparaat wordt verkocht. Wanneer een
wagen wordt gebruikt, dient u
voorzichtig te zijn wanneer u
het wagen/toestel-samenstel
verplaatst, om letsel veroorzaakt
door kanteling te voorkomen.
15. Gebruik alleen de AC/DC-netadapter als
de voedingsbron voor het apparaat en
voor het opladen van de accu. Om het
apparaat volledig van het apparaat los te
koppelen, haalt u de stekker van de AC/
101
Nederlands
DC-netadapter uit het stopcontact.
16. Haal de stekker uit het stopcontact bij
bliksem of als u het apparaat gedurende
een lange periode niet zult gebruiken.
17. De AC/DC-netadapter moet eenvoudig
bereikbaar zijn en mag tijdens het
doelmatig gebruik niet belemmerd worden.
18. Laat alle reparaties door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel uitvoeren.
Reparaties zijn nodig als het apparaat
beschadigd is, bijv. als het snoer of de
stekker beschadigd is, als er vloeistof of
regen rechtstreeks in contact gekomen is
met de connectoren, als het apparaat aan
overmatig vocht is blootgesteld, niet naar
behoren functioneert, als het apparaat is
gevallen of niet werkt.
19. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik
door personen (waaronder kinderen) met
beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale
vaardigheden of met gebrek aan kennis en
ervaring, tenzij ze onder toezicht staan van
of instructies gekregen hebben inzake het
gebruik van het apparaat door iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
20. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet
met het apparaat kunnen spelen.
21. Gebruik alleen met de specifiek
aangegeven DEWALT-accu’s (zie
Belangrijke veiligheidsinstructies voor
alle accu's hieronder voor door DEWALT
goedgekeurde accu’s). Het gebruik van
andere accu's dan deze die door DEWALT
zijn goedgekeurd, kan risico op letsel en
brandgevaar opleveren.
Het bliksemschichtsymbool in een
driehoek is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid
van onderdelen die een risico op
elektrische schokken bij personen
inhouden.
Het uitroepteken in een driehoek is
bedoeld om de gebruiker te wijzen op
de aanwezigheid van belangrijke
bedienings- en onderhoudsinstructies in
de gebruikershandleiding die bij het
apparaat geleverd wordt.
Het dubbel isolatiesymbool (een vierkant
binnen een vierkant) geeft een Klasse II
elektrisch apparaat aan en is bestemd
om het gekwalificeerde
onderhoudspersoneel te waarschuwen
om alleen identieke reserveonderdelen in
dit apparaat te gebruiken.
102
Nederlands
WAARSCHUWING: Stel het apparaat
niet rechtstreeks bloot aan regen of
vocht om brandgevaar of elektrische
schokken te voorkomen. Alleen voor
gebruik in droge ruimtes.
OPGELET: Om elektrische schokken te
vermijden, dient u te zorgen dat het
breed blad van de adapterstekker
volledig in de brede sleuf wordt
ingebracht.
LIJST MET NORMEN
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE is in overeenstemming met
de volgende normen:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
ALLE ACCU’S
Wanneer u een nieuwe accu bestelt, dient u
zeker het catalogusnummer en de spanning
te vermelden. De DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE mag
alleen worden gebruikt met de DEWALT
DCB-reeks 10,8V DC (1.5-2.0Ah) /14,4V DC
(1.3-5.0Ah) /18V DC (1.3 5.0Ah) XR Li-ion
oplaadbare accu’s. Het gebruik van andere
accu’s of wegwerpbatterijen kan risico op
letsel of brandgevaar veroorzaken.
Laad de accu alleen op met de DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE geïntegreerde lader of een
gelijksoortige lader. Een lader die geschikt
is voor één type accu kan tot brandgevaar
leiden wanneer gebruikt met een andere
accu.
OPMERKING: de accu is bij levering niet
volledig opgeladen. Voordat u de accu en
lader gebruikt, leest u de veiligheidsinstructies
in de volgende rubriek en volgt u vervolgens
de laadprocedures.
• EN55014-2:1997+A1+A2
LEES ALLE INSTRUCTIES
• EN61000-3-2:2014
•
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
•
LIJST MET SYMBOLEN
De labels op dit apparaat kunnen de volgende
symbolen bevatten:
V ............volt
A ............Ampère
•
W ............Watt
h ............uur
............Gelijkstroom
............Klasse II-constructie
(dubbel geïsoleerd)
..........CE-markering
............Veiligheidssymbool
•
•
Gebruik of laad de accu niet op in
een explosieve omgeving, zoals in
de aanwezigheid van ontvlambare
vloeistoffen, gassen of stof. Het plaatsen
of verwijderen van de accu in/uit de lader
kan stof of dampen doen ontbranden.
Gebruik NOOIT geweld bij het plaatsen
van de accu in de lader. Wijzig de accu
op GEEN enkele manier als deze niet
past in een lader die niet geschikt is,
aangezien de accu kan openbarsten
waardoor ernstig persoonlijk letsel kan
ontstaan.
Laad de accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders.
Dompel het apparaat NOOIT onder in
water of een andere vloeistof.
Gebruik of bewaar het apparaat en
de accu niet op plaatsen waar de
temperatuur 40 ˚C (105 °F) of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje
of een metalen loods in de zomer).
Bewaar de accu in een koele en droge
ruimte voor een optimale levensduur.
WAARSCHUWING: Brandgevaar.
Probeer nooit om de accu te openen,
ongeacht de reden. Plaats de accu niet in
de lader als deze gebarsten of beschadigd
is. U dient de accu niet in ineen te
drukken, te laten vallen of te beschadigen.
Gebruik geen accu of lader die een harde
klap heeft gehad, die is gevallen, waar
overheen is gereden of die enigszins
beschadigd is (dat wil zeggen, doorboord
met een spijker, geraakt met een hamer,
vertrapt). Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar.
Bewaar of draag de accu niet zodat
metalen voorwerpen met de
blootgestelde accupolen in aanraking
kunnen komen. Steek bijvoorbeeld geen
accu in een schort, zak,
gereedschapskoffer, doos, lade, etc.
die tevens losse nagels, schroeven,
sleutels, etc. bevat. Het transporteren
van accu’s kan brandgevaar
opleveren wanneer de accupolen per
ongeluk in contact komen met
geleidende materialen zoals sleutels,
muntstukken, handgereedschap, etc.
De voorschriften inzake gevaarlijke
materialen (HMR) van het Amerikaanse
Ministerie van Vervoer verbiedt het
transporteren van accu’s in economisch
verkeer of op vliegtuigen (bijv. verpakt in
koffers en handbagage) TENZIJ ze op een
juiste manier tegen kortsluiting zijn
beveiligd. Als u aldus individuele accu’s
transporteert, zorg dan dat de accupolen
beschermd en goed geïsoleerd zijn tegen
materialen die de polen kunnen aanraken
en een kortsluiting kunnen veroorzaken.
SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
LITHIUM-ION (Li-ion)
•
•
Gooi de accu niet in vuur, zelfs al is
deze ernstig beschadigd of volledig
versleten. De accu kan ontploffen in
vuur. Er ontstaan giftige dampen en
materialen wanneer lithium-ion-accu's
worden verbrand.
Als er inhoud van de accu met de huid
in aanraking komt, was de getroffen
103
Nederlands
•
•
zone dan onmiddellijk met milde zeep
en water. Als er accuvloeistof in het
oog terechtkomt, spoel het open oog
dan gedurende 15 minuten met water
of totdat de irritatie stopt. Raadpleeg
vervolgens een arts. De accu-elektrolyt
bestaat uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van open accucellen
kunnen ademhalingsproblemen
veroorzaken. Zorg voor verse lucht.
Raadpleeg een arts als de symptomen
aanhouden.
Stel geen accu of apparaat bloot
aan vuur of een buitensporige
temperatuur. Blootstelling aan vuur of
een temperatuur hoger dan 130 °C (265
°F) kan een explosie veroorzaken.
WAARSCHUWING:Gevaar op
brandwonden. Accuvloeistof kan vuur
vatten wanneer blootgesteld aan vonken of
vlammen
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
handleiding bevat belangrijke veiligheids- en
gebruiksinstructies voor acculaders.
• Voordat u de lader gebruikt, dient u alle
instructies en waarschuwingen op de
lader, accu en het product dat de accu
gebruikt te lezen en begrijpen.
WAARSCHUWING: Gevaar op
elektrische schokken. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader terechtkomt, dit kan
leiden tot een elektrische schok.
OPGELET: Gevaar op brandwonden.
Beperk het risico op letsel, laad alleen
oplaadbare accu's op van het merk
DEWALT. Andere soorten batterijen/
accu’s kunnen oververhitten, barsten en
persoonlijk letsel of materiële schade
veroorzaken.
KENNISGEVING: Als de accu niet wordt
gebruikt, dient u deze uit de buurt te houden
van metalen voorwerpen. Een kortsluiting
of ontsteking door vreemd materiaal kan
zich anders voordoen wanneer de lader
op de voeding is aangesloten. Houd
vreemde materialen of metalen geleidende
voorwerpen, zoals maar niet beperkt
104
Nederlands
tot, slijpstof, metalen schilfers, staalwol,
aluminiumfolie of ophoping van metalen
deeltjes te allen tijde uit de buurt van de
openingen in de lader.
Haal altijd de stekker van de AC/DCnetadapter uit het stopcontact en haal de
accu uit de accuhouder voordat u de lader
reinigt.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een lader die geen compatibele
DEWALT-lader is. De lader en accu
zijn specifiek ontworpen om samen te
werken.
• Deze lader is niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het laden
van oplaadbare accu's van DEWALT.
Andere toepassingen kunnen leiden tot
het risico op brand, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan een
directe waterbron en dompel de lader
NIET onder in water.
• Haal de stekker uit het stopcontact
via de stekker zelf en niet door aan
het snoer van de lader te trekken. Dit
beperkt het risico op schade aan de
elektrische stekker en snoer.
• Zorg dat het snoer zo ligt dat er
niemand op kan stappen of over kan
vallen om schade of overbelasting van
het snoer te voorkomen.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als
het absoluut noodzakelijk is. Het
gebruik van een defect verlengsnoer kan
brandgevaar en gevaar voor elektrische
schokken of elektrocutie veroorzaken.
• Wanneer u een lader buitenshuis
gebruikt, doe dit dan altijd in een
droge omgeving en gebruik een
verlengsnoer die voor gebruik
buitenshuis geschikt is. Het gebruik
van een snoer dat voor gebruik
buitenshuis is geschikt verkleint het
risico op elektrische schokken.
• Plaats geen voorwerpen op de
lader. Houd de lader uit de buurt van
warmtebronnen.
• Gebruik de lader niet met een
beschadigd snoer of stekker.
• Gebruik de lader niet als deze
een harde klap heeft gehad, is
gevallen of enigszins beschadigd is.
Breng de lader in dit geval naar een
servicecentrum.
•
•
•
•
Haal de lader niet uit elkaar; breng de
lader naar een erkend servicecentrum
wanneer service of reparatie nodig is.
Een verkeerde hermontage kan leiden
tot gevaar op elektrische schokken,
elektrocutie of brand.
Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Dit beperkt het risico
op elektrische schokken. Alleen de
accu verwijderen zorgt niet voor een
kleiner risico.
Sluit NOOIT 2 laders op elkaar aan.
De lader is ontworpen om te werken
op 24 VDC. Gebruik de lader niet
met een andere AC/DC-netadapter
dan deze die met het apparaat is
meegeleverd.
OPLADEN
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE kan alleen DEWALT
DCB-reeks 10,8V DC (1.5-2.0Ah) /14,4V DC
(1.5-5.0Ah) /18V DC (1.5-5.0Ah) XR Li-ion
oplaadbare accu’s opladen. Het gebruik
van andere accu’s of wegwerpbatterijen kan
risico op letsel of brandgevaar veroorzaken.
Lees alle veiligheidsinstructies voordat u
dit apparaat voor het opladen van uw accu
gebruikt.
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
OVER HET LADEN
1.
2.
3.
De langste levensduur en de beste
prestaties kunnen worden behaald als
de accu wordt opgeladen wanneer de
luchttemperatuur tussen 18° en 24 °C
(65° en 75 °F) is. LAAD de accu NIET op
bij een temperatuur lager dan +4,5 °C
(+40 °F) of hoger dan +40,5 °C (+105 °F).
Dit is belangrijk en voorkomt ernstige
schade aan de accu.
De lader en accu kunnen tijdens het
laden warm worden. Dit is normaal en
wijst niet op een probleem. Om het
afkoelen van de accu na gebruik sneller
te laten verlopen, dient u de lader
of accu niet in een warme ruimte te
brengen, zoals een metalen schuurtje of
een niet-geïsoleerde trailer.
Een koude accu laadt in vergelijking met
een warme accu slechts half zo snel op.
De accu laadt gedurende de volledige
laadcyclus langzamer op en keert niet
terug naar een maximale laadsnelheid,
zelfs al is de accu warm.
4. Als de accu niet naar behoren oplaadt:
a. Controleer de spanning door een
lamp of ander apparaat aan te sluiten op
het stopcontact;
b. Controleer of het stopcontact met
een lichtschakelaar is verbonden die
de stroom uitschakelt wanneer het licht
wordt gedoofd;
c. Breng de lader en accu naar een
ruimte met een kamertemperatuur
tussen 18 °en 24 °C (65 ° en 75 °F);
d. Als u nog steeds problemen
ondervindt bij het laden, brengt u de
accu en lader naar het servicecentrum in
uw buurt.
5. De accu moet worden opgeladen
wanneer de accu niet voldoende
vermogen levert voor werkzaamheden
die eerder zonder veel moeite werden
gedaan. GEBRUIK DE ACCU NIET
LANGER onder deze omstandigheden.
U kunt tevens een gedeeltelijk gebruikte
accu opladen, dit heeft geen negatieve
impact op de accu.
6. Houd vreemde materialen of metalen
geleidende voorwerpen, zoals maar
niet beperkt tot, slijpstof, metalen
schilfers, staalwol, aluminiumfolie of
ophoping van metalen deeltjes, te allen
tijde uit de buurt van de openingen in
de lader. Haal de stekker van de lader
altijd uit het stopcontact voordat u deze
schoonmaakt.
7. Bevries of dompel de lader niet onder in
water of een andere vloeistof.
WAARSCHUWING: Gevaar op
elektrische schokken. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader terechtkomt, dit kan
leiden tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Gevaar op
brandwonden. Dompel de accu niet onder
in een vloeistof of zorg dat er geen
vloeistof in de accu terechtkomt.
Probeer nooit om de accu te openen,
ongeacht de reden. Als de plastic
behuizing van de accu breekt of barst,
brengt u de accu naar een
servicecentrum voor recycling.
OPGELET: Er is explosiegevaar als
de accu op een verkeerde manier
wordt teruggeplaatst. Vervang alleen
105
Nederlands
door een accu van hetzelfde of een
gelijkwaardig type.
OPMERKING: de ToughSystem Music
+ Charger verkiest een hoogwaardige
DAB-ontvangst boven een snelle lading.
Op plaatsen met een zwakke ontvangst
neemt de laadsnelheid af om een maximale
ontvangstgevoeligheid mogelijk te maken.
EEN ACCU OPLADEN
AANBEVELINGEN VOOR OPSLAG
2.
1.
2.
De ideale opslagruimte is een ruimte die
koel, droog, uit de buurt van direct zonlicht
en niet overmatig warm of koud is.
In geval van een langdurige opslag is het
aanbevolen om een volledig opgeladen
accu in een koele en droge ruimte en
uit de lader op te bergen om de beste
prestaties te behouden.
OPMERKING: Berg geen volledig
ontladen accu’s op. Laad de accu
opnieuw op voor gebruik.
EWAAR DEZE INSTRUCTIES
VOOR TOEKOMSTIGE
RAADPLEGING
106
Nederlands
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE komt met een bovenvak dat
over het algemeen wordt gebruikt om de AC/DC-netadapter in op te bergen en te beschermen
wanneer deze niet wordt gebruikt.
1.
3.
Open het bovenvak om de AC/DCnetadapter uit te halen (zie Figuur 1 en
Figuur 3).
Steek de stekker van de AC/DCnetadapter in een gepast stopcontact
en sluit het andere uiteinde aan op de
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE voedingsaansluiting
voordat u de accu inbrengt (zie Figuur 2).
Open het accudeksel door de twee
sluitingen los te maken (zie Figuur 2).
4.
5.
Steek de accu (niet meegeleverd) in
de lader. Zorg dat de accu volledig in
de lader zit (zie Figuur 4). Het symbool
van de accu-indicator knippert continu
om aan te geven dat de accu aan het
opladen is.
OPMERKING: Sluit het accudeksel en
controleer of deze stevig dicht is.
De accu is volledig opgeladen zodra
het symbool van de accu-indicator niet
langer knippert. De accu is volledig
opgeladen en kan nu worden gebruikt of
in de lader blijven.
LCD-CONTROLELAMPJES
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
Wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Wanneer een accu wordt opgeladen terwijl het
apparaat uitgeschakeld is, wordt er een groot
symbool van een accu in het midden van het
lcd-scherm weergegeven die de laadstatus van
de accu toont.
Wanneer de DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE ingeschakeld is,
worden de controlelampjes voor de voeding en
de accustatus in de rechterbenedenhoek van het
lcd-scherm weergegeven.
Accu is leeg
Apparaat werkt via de
AC/DC-netadapter
Accuniveau is laag
Accuniveau is laag
Accu is gedeeltelijk opgeladen
Accu is gedeeltelijk opgeladen
Accu is volledig opgeladen
Accu is volledig opgeladen
Warme/koude accu-vertraging
Deze lader is voorzien van een
warme/koude vertragingsfunctie:
Wanneer de lader detecteert
dat een accu warm is, wordt de
warme accuvertraging automatisch
gestart en wordt het laden
onderbroken totdat de accu
voldoende is afgekoeld. Zodra
de accu is afgekoeld, schakelt
de lader automatisch naar de
acculaadmodus. Deze functie zorgt
voor een maximale levensduur van
de accu.
Laadvertraging bij warme/koude
accu
107
Nederlands
Nederlands
Wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
Defecte accu's
Deze lader zal geen defecte
accu’s opladen. De lader geeft een
defecte accu aan door een X op
het lcd-beeld van de accu weer
te geven. Als dit zich voordoet,
steekt u de accu opnieuw in
de lader. Als het probleem blijft
bestaan, plaatst u een andere
accu in de lader om na te gaan
of de lader goed functioneert.
Als de nieuwe accu goed worden
geladen, is de oorspronkelijke accu
defect. Breng de accu naar een
servicecentrum of inzamelpunt
voor recycling. Als de nieuwe accu
dezelfde probleemaanduiding als
de originele accu weergeeft, brengt
u de lader en accu naar een erkend
servicecentrum voor controle.
OPMERKING: Dit kan tevens
wijzen op een probleem met de
lader
Wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Probleem met de accu of lader
...........Aan/uit-knop
...........Terugknop
...........Bluetoothknop
....Voorkeuzezenderknoppen
Powering ON and OFF
Druk gedurende 1 seconde op de AAN/UIT). Het apparaat wordt ingeschakeld
knop(
en opent de laatst gekozen audiobron.
Druk gedurende 3 seconden op de AAN/
OPMERKING: Wanneer de DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE door middel van de meegeleverde
voedingseenheid op een stopcontact is
aangesloten, wordt de geïnstalleerde accu
opgeladen. Eenmaal ontkoppeld kan het
apparaat gedurende 8 uur met een volledig
opgeladen hoogwaardig 2Ah XR Li-ion accu
van werken. De werkingstijd is korter wanneer
gebruik wordt gemaakt van een accu met een
lagere spanning en ampère-uur.
108
Dit apparaat kan zowel verticaal als
horizontaal worden bediend.
OPMERKING: Dit product is uitgerust
met twee interne antennes die voor meer
robuustheid zorgen, aangezien het gebruik
van een externe antenne, die gebogen
of beschadigd kan worden, niet nodig is.
Deze antennes werken samen om voor een
radio-ontvangst van 360 graden te zorgen
zonder dat het uittrekken of afstemmen
van een uitstekende antenne nodig is,
zoals het geval is bij andere radio's. Om de
ontvangst in gebieden met een zeer zwak
signaal te verbeteren, bevelen we aan om de
ToughSystem Music in de verticale positie te
zetten zodat de beugel omhoog is gericht of
om de radio dichter bij een raam of opening
te zetten.
ontvangst is, zal het apparaat automatisch
met de nationale tijdsignaaluitzendingen
over DAB synchroniseren. De tijd en datum
worden op de volgende wijze weergegeven:
UU:MM DD/MM.
ALS DE TIJD EN DATUM ENKEL
STREEPJES ( --:-- --/-- ) WEERGEEFT,
BETEKENT DIT DAT DE DAB-ONTVANGST
NIET STERK GENOEG IS.
HOOFDMENU
(Algemene configuratie)
...........Bronkeuzeknop
WERKING
OPMERKING: De muziekmodus werkt
wanneer verbonden met de AC/DCnetadapter en/of wanneer het apparaat alleen
op accuvermogen werkt.
Het bedieningspaneel bestaat uit een
draaiknop en drukknoppen.
........Draaiknop (de draaiknop heeft
meerdere functies)
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te beperken, schakelt u het apparaat uit en
haalt u de stekker uit het stopcontact wanneer niet in gebruik of voor het uitvoeren van
reparatiewerkzaamheden. Probeer de lader niet uit elkaar te halen; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie nodig is.
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE is voorzien van een
geheugen om de gekozen radiozenders en
gekoppelde Bluetooth-apparaten op te slaan.
Functies van de knoppen
). Het apparaat wordt
UIT-knop (
uitgeschakeld.
Volume regelen
WAARSCHUWING: Een hoog
geluidsvolume kan gehoorverlies
veroorzaken.
De Algemene configuratie kan vanaf elk van de
gekozen audiobronnen worden geopend door:
) te drukken.
1. Op de draaiknop (
2. De draaiknop rechtsom te draaien
totdat u bij het Hoofdmenu komt.
3. Op de draaiknop te drukken om het
Hoofdmenu te openen.
De volgende handelingen kunnen in het
hoofdmenu worden uitgevoerd:
• Geluid: toon afstellen: lage, hoge en
middentonen
• Taal: de interfacetaal selecteren
• Helderheid: de helderheid van het
scherm regelen
• Terugstellen op de fabrieksinstellingen
FM-TUNER CONFIGUREREN
Na het openen van een van de schermen,
drukt u op de Terugknop (
) om naar het
vorige scherm terug te keren.
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan worden afgestemd op
DAB+ / FM-radiofrequenties met als optie om
maximaal (6) DAB+ en (6) FM-voorkeuzezenders
op te slaan. Na het instellen en opslaan
van de voorkeuzezenders, drukt u op een
) om de frequentie
voorkeuzeknop (
onmiddellijk op de gewenste radiozender in te
stellen.
Het zoeken naar een gewenste frequentie kan op
twee manieren worden uitgevoerd: Automatisch
scannen of Handmatig afstemmen.
Audiobron selecteren (
Automatisch scannen
OPMERKING: Het volume wordt voor elk van
de audiobrontypes afzonderlijk ingesteld en
opgeslagen.
Draai de draaiknop (
) rechtsom om het
volume te verhogen. Draai de knop linksom
om het volume te verlagen.
Terugknop (
)
)
Om een van de audiobronnen (DAB+, FM,
AUX of Bluetooth) te selecteren, drukt u op
de bronkeuzeknop (
) totdat de gewenste
bron is gevonden. Als de radio bijvoorbeeld
op FM is ingesteld (wordt aangegeven in de
linker bovenhoek van het lcd-scherm), drukt u
op de bronknop om naar AUX te schakelen.
OPMERKING: zolang er een goede DAB-
Druk op de audiobronknop (
)
totdat u bij de gewenste bron komt.
) om het
2. Druk op de draaiknop (
Hoofdmenu te openen (zie Algemene
configuratie).
3. Draai de draaiknop rechtsom totdat u bij
Automatisch scannen komt en druk om
te selecteren.
Het Automatisch scannen begint te zoeken
1.
109
Nederlands
naar het dichtstbijzijnde sterk en helder
signaal.
1. Draai de draaiknop rechtsom om de
frequenties omhoog te scannen.
2. Draai de draaiknop linksom om de
frequenties omlaag te scannen.
3. Eenmaal een gewenste frequentie
is gevonden, slaat u deze op in een
van de voorkeuzeknoppen (zie De
voorkeuzeknoppen instellen).
Handmatig afstemmen
1.
2.
3.
4.
Selecteer de gewenste audiobron en
open het Hoofdmenu (zie Algemene
configuratie).
Draai de draaiknop rechtsom en druk erop
om Handmatig afstemmen te selecteren.
Draai de draaiknop rechtsom om omhoog
te gaan in de frequenties of linksom om
omlaag te gaan in de frequenties totdat de
gewenste frequentie wordt bereikt.
Eenmaal een gewenste frequentie
is gevonden, slaat u deze op in een
van de voorkeuzeknoppen (zie De
voorkeuzeknoppen instellen).
FM-VOORKEUZEZENDERS
INSTELLEN
1.
2.
3.
4.
Stel de radio op de gewenste zender/
frequentie in (zie Automatisch scannen of
Handmatig afstemmen).
Druk en houd de gewenste
voorkeuzeknop (
) ingedrukt totdat
een bericht >> P# wordt weergegeven.
De zender wordt op het weergegeven
voorkeuzezendernummer (#) opgeslagen.
Herhaal stap 1 en 2 om extra
voorkeuzezenders op te slaan.
Druk op de Terugknop (
) om naar het
Audiobronscherm terug te gaan.
De gekozen zender wordt op het lcdscherm aangegeven (knop 2 in het
onderstaande voorbeeld).
WERKING DAB+
1.
2.
110
Bij eerste inschakeling of na het
terugzetten op de standaardinstellingen
voert het apparaat automatisch een
volledige zenderscan uit om naar actieve
radiozenders te zoeken.
Gebruik de draaiknop om door te
zenders te gaan.
Nederlands
MENU DAB+
Volledige scan
1. Druk op de draaiknop (
) en draai
eraan om door het menu te gaan.
2. Als Volledige scan wordt gekozen,
wordt de volledige band gescand en het
aantal gevonden zenders op het scherm
weergegeven.
Lijst met zenders
Wanneer geselecteerd, geeft het apparaat
de volledige lijst met beschikbare zenders
weer. Blader door de lijst met behulp van de
draaiknop (
) en druk om een zender te
kiezen.
OPMERKING: wanneer u naar een andere
locatie gaat of als de ontvangst tijdens
de oorspronkelijke scan zwak was, is het
mogelijk dat de lijst met beschikbare zenders
leeg of onvolledig is. Het handmatig uitvoeren
van een volledige scan maakt het vinden van
alle beschikbare radiozenders mogelijk.
Favorieten instellen (Voorkeuzezenders)
1. Stel de radio in op de gewenste zender (zie
Volledige scan).
2. Druk en houd de gewenste
voorkeuzeknop (
) ingedrukt totdat
een bericht >> P# wordt weergegeven.
De zender wordt op het weergegeven
voorkeuzezendernummer (#) opgeslagen.
De gekozen zender wordt op het lcdscherm weergegeven.
Weergave van informatie
De volgende informatie kan worden gekozen om
op het scherm weer te geven:
1. Scrollen door tekst: continu doorlopen van
alle soorten informatie, 3 seconden elk.
2. Frequentie: frequentie van de zender die
momenteel speelt.
3. Type: het type media-uitzending dat door
de huidige zender wordt gespeeld.
4. Gegevenssnelheid: de resolutie die door
de zender wordt uitgezonden.
OPMERKING: de informatie wordt door
de zenders geleverd en wordt niet door het
apparaat beheerd.
zijn, worden blanco in plaats van met
de naam van de zender op het scherm
weergegeven. Om deze zenders uit de
lijst met zenders te verwijderen, drukt
). Er wordt u
u op de draaiknop (
vervolgens gevraagd om uw keuze te
bevestigen (idem als 'Terugzetten op de
fabrieksinstellingen').
2. DRC (compressie van dynamisch
bereik): deze functie beperkt het verschil
tussen de luidste en stilste audio die
wordt uitgezonden. De stille geluiden
worden relatief luider gemaakt en de
luide geluiden relatief stiller. De volgende
opties zijn beschikbaar:
• DRC uit
• DRC laag
• DRC hoog
OPMERKING: DRC werkt alleen wanneer het
door de omroep is geactiveerd.
AUDIO VANAF EEN EXTERN
APPARAAT (AUX/BLUETOOTH)
AFSPELEN
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan worden gebruikt om via
zijn ingebouwde luidsprekers muziek vanaf een
extern apparaat af te spelen; dit door middel van
een van de twee volgende verbindingsopties:
•
•
OPMERKING: : het bovenvak kan tevens
worden gebruikt om bepaalde draagbare
audioapparaten, zoals een smartphone of
MP3-speler in op te bergen, te beschermen
of op te laden. De USB-voedingspoort kan
het merendeel van de apparaten opladen
die door middel van een USB-laadpoort
(5 V/1 A) van stroom worden voorzien.
BELANGRIJKE MEDEDELINGEN OVER DE
RADIO
EEN AUX-RANDAPPARAAT VERBINDEN
1.
1.
2.
De ontvangst is afhankelijk van de
locatie en sterkte van het radiosignaal.
De radio inschakelen terwijl deze met
bepaalde generatoren is verbonden, kan
achtergrondruis veroorzaken.
DE GELUIDSVOORKEUREN
AANPASSEN
De geluidsvoorkeuren kunnen worden
aangepast door de correctie van de Lage, Hoge
of Middentonen.
1. Druk op de draaiknop (
).
2. Draai de draaiknop naar rechts totdat u
bij het Hoofdmenu komt.
3. Druk op de draaiknop om het
Hoofdmenu te openen.
4. Druk nogmaals op de draaiknop om het
scherm Geluidsinstellingen te openen.
5. Pas de gewenste instelling aan door de
draaiknop rechtsom/linksom te draaien.
6. Druk op de draaiknop om te scrollen
door de geluidsconfiguratie-opties.
Druk op (
) om de gekozen configuratie op
te slaan.
2.
3.
Zenders verwijderen: bepaalde zenders
die vroeger door uw radio werden
ontvangen en niet langer beschikbaar
Verbind een audiokabel van 3,5 mm
met de AUX-ingangsaansluiting
en de uitgangsaansluiting van uw
audioapparaat.
) totdat
Druk op de audiobronknop (
AUX wordt weergegeven.
Regel de audio via het verbonden
apparaat.
EEN APPARAAT VIA BLUETOOTH
VERBINDEN
De DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE kan met een Bluetoothcompatibel audioapparaat via Bluetoothcommunicatie worden verbonden.
OPMERKING: de Bluetoothmodus kan tot 8
gebruikers opslaan.
1.
2.
DAB-instellingen
1.
Aux
Bluetooth
3.
Schakel Bluetooth in van het apparaat
waarmee u een verbinding wilt maken.
)
Druk op de audiobronknop (
totdat het Bluetooth-symbool wordt
weergegeven (
) of druk op
de Bluetoothknop(
). De Bluetoothmodus wordt geopend.
De Bluetoothknop(
) knippert
langzaam.
Druk 3 seconden op de Bluetoothknop
(
) zodat u deze kunt detecteren.
Een detectiesignaal weerklinkt en de
111
Nederlands
Bluetoothknop (
) knippert snel.
Zoek naar de DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
(weergavenaam: ToughSystem Music)
op het te verbinden audioapparaat en
selecteer het.
U hoort een verbindingssignaal zodra u
verbonden bent. Het Bluetooth-symbool
wordt op het lcd-scherm weergegeven en
de Bluetoothknop brandt continu blauw.
5. Regel de audio via het verbonden
apparaat.
De volgende keer dat dit apparaat zich in
de Bluetooth AAN-modus bevindt, wordt
het automatisch gedetecteerd en wordt er
een verbinding met de DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
gemaakt.
OPMERKING: het apparaat
maakt verbinding met het laatst
verbonden apparaat. U hoort een
verbindingssignaal.
• Als het laatst verbonden apparaat
niet beschikbaar is, knippert de
Bluetoothknop totdat een van de vorige
verbonden apparaten wordt gevonden.
OPMERKING: om van een apparaat los te
koppelen en detecteerbaar te worden voor
andere apparaten, drukt u 3 seconden op
de Bluetoothknop (
) of drukt u op de
draaiknop en selecteert u Detecteerbaar
maken.
4.
PROBLEEMOPLOSSING
ZWAKKE ACCU'S
Zwakke accu’s zullen nog steeds werken, maar
zullen niet zo goed presteren. Als het apparaat
door een accu van stroom wordt voorzien en
het laadvermogen onder 10% komt, wordt het
controlelampje van de lage accu weergegeven.
BESCHERMING VAN DE ACCU
Om de levensduur van de accu te beschermen,
wordt het apparaat uitgeschakeld waanneer
het laadvermogen van de accu te laag wordt.
Als dit zich voordoet, sluit de DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
dan aan op een stopcontact via de AC/DCnetadapter en laad de accu op.
DE MUZIEK STOPT
Als u het apparaat in de verticale positie laat
vallen, kan de accu of houder uit het apparaat
112
Nederlands
vallen. De muziek stopt met afspelen als het
apparaat door de accu van stroom wordt
voorzien. Om de muziek te hervatten, opent u
het accudeksel en plaatst u de accu terug
ONDERHOUD
WAARSCHUWING: Om het risico op
letsel te beperken, schakelt u het
apparaat uit en koppelt u het los van
de voeding voordat u onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden uitvoert.
Probeer de lader niet uit elkaar te halen;
breng de lader naar een erkend
servicecentrum wanneer service of
reparatie nodig is.
Reiniging
WAARSCHUWING: Koppel de lader los
van de AC-voeding voordat u deze
reinigt. Verwijder vuil en vet van de
buitenkant van het apparaat met behulp
van een doek of zachte, niet metalen
borstel.
WAARSCHUWING: Blaas minstens
eenmaal per week vuil en stof uit met
schone, droge lucht. Om het risico op
oogletsel te beperken, dient u altijd ANSI
Z87.1 goedgekeurde oogbescherming te
dragen wanneer u deze handeling
uitvoert.
WAARSCHUWING: Reinig de niet
metalen delen van het apparaat nooit
met oplosmiddelen of agressieve
chemische middelen. Deze chemicaliën
verzwakken de plastic materialen die in
deze onderdelen worden gebruikt.
Gebruik alleen een vochtige doek met
een mengsel van milde zeep en water.
Zorg dat er geen vloeistof het apparaat
binnendringt. Dompel nooit een deel van
het apparaat onder in een vloeistof.
Accessoires voor gebruik met de
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE zijn tegen betaling te
verkrijgen bij uw lokale handelaar of erkend
servicecentrum. Als u hulp nodig hebt bij
het zoeken naar een accessoire, neem
dan contact op met Een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over
onze herstellingsdienst en contactinformatie
vinden op www.2helpU.com.
REPARATIES
De accu’s kunnen niet worden gerepareerd.
Voor een VEILIG en BETROUWBAAR
product moeten reparaties, onderhoud
en afstelling worden uitgevoerd door een
DEWALT-fabrieksservicecentrum, een door
de DEWALT erkend servicecentrum of ander
gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Gebruik
altijd identieke reserveonderdelen.
REGISTREER ONLINE
Bedankt voor uw aankoop. Registreer uw
product nu voor:
• SERVICEGARANTIE: Registreer uw
product om te kunnen genieten van een
meer doeltreffende servicegarantie in geval
er een probleem met uw product optreedt.
• BEVESTIGING VAN EIGENAARSCHAP:
In geval van verlies van een verzekering,
zoals een brand, overstroming of diefstal,
zal uw registratie van eigenaarschap
gelden als uw aankoopbewijs.
• VOOR UW VEILIGHEID: Het registreren
van uw product stelt ons in staat om
contact met u op te nemen in het
onwaarschijnlijke geval dat dit door de
wettelijke instanties wordt vereist.
ACCESSOIRES
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit apparaat gevaarlijk
zijn. Beperk het risico op letsel tot een
minimum, gebruik uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met dit
apparaat.
113
Norsk
Norsk
FIGURER
FIG. 5 KONTROLLPANEL
FIG. 1A FRAMSIDE
20. LCD-skjerm
•Lydkilde
•Mottak (radio-modus)
•Bluetooth (Bluetooth-modus)
•Batteristatus
21. Radio forhåndsinnstillingsknapper
22. Velgerbryter
23. Modusknapper
)
•Strøm På/Av (
•Kildevalg (
)
•Tilbake (
)
)
•Bluetooth (
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fremre høyttalere (2x)
Bærehåndtak
Kontrollpanel
Låser for øvre kammer (4x)
Deksel for øvre kammer
Stablelåser (2x)
FIG. 1B FRAMSIDE
•
For å åpne det øvre kammeret, løsne de 4 låsene under kammerets gule deksel (del 4) og
åpne det.
FIG. 6 DAB+ SKJERM
FIG. 1C FRAMSIDE
• For å lukke kammeret, trykk ned alle 4 hjørner på det gule dekselet.
MERK: Når det er riktig lukket vil kammeret beskytte innholdet mot støv, smuss og lett regn.
FIG. 2A BAKSIDE
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bakre høyttalere (2x)
Strømforsyningsport (24 VDC)
Låser for batterideksel (2x)
Bakre krok for trallelås
Deksel for batteripakke
Spor for tralle
FIG. 2B BAKSIDE
•
•
For å åpne batterikammeret, løsne de 2 låsene på kammerets gule deksel (del 3) og vri det opp.
For å lukke kammeret, trykk dekselet ned.
FIG. 3 ØVRE KAMMER
13.
14.
15.
16.
AC/DC-strømtransformator
Aux-plugg (3,5 mm)
USB-strøm/ladeport
Deksel for øvre kammer
FIG. 4 BATTERIKAMMER
17. Batteripakke (ikke inkludert)
18. Stikkontakt for batteripakke
19. Deksel for batteripakke
114
24. Stasjonsnavn
25. Kringkastingsinformasjon
26. Dato og klokkeslett
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap dersom de har
tilstrekkelig tilsyn eller instruksjon vedrørende bruk av apparatet på en sikker måte og forstår de
farer det kan medføre. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke
utføres av barn uten tilsyn.
NØKKELFUNKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-stereo radio med manuell/automatisk søk og minne for forhåndsinnstilling av stasjoner
Bluetooth-lydtilkobling
Aux-plugg for tilkobling av eksterne lydenheter
USB strøm/ladeport (5V/1A)
Stor opplyst LCD-skjerm
Opplyste soft-touch-knapper
Fire diskantdrivere og to subwoofere for rik lydgjengivelse
Volumkontroll og tonejustering
Kraftig utførelse
Monteres og låses til DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Cart Carrier
Kan stables på enhver ToughSystem®-enhet
Vann- og støvavvisende – IP54 testet
DAB + avansert digital lydkringkasting med visning av informasjon som er kringkastet av
stasjonen
DRC dynamisk rekkevidde-kontroll gjør svake lyder forholdsvis høyere, og høye lyder
forholdsvis lavere
Favoritter – forhåndsinnstilling av digitale stasjoner
115
Norsk
Norsk
TEKNISKE DATA
DEFINISJONER: RETNINGSLINJER FOR SIKKERHET
Strømforsyningsenhet (AC/DC strømtransformator) Modell: Y48DE-240-2000
Effektopptak
100-240 VAC 50-60Hz (Klasse II)
Utgangseffekt
24 VDC
Utgangsstrøm
2A
Vekt
0,3 kg (0,66 lb.)
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalord. Les manualen og
legg merke til disse symbolene.
Apparat
Effektopptak
24 VDC
Utgangseffekt
USB-lading (5V/1A)
IP-grad
IP54*
Vekt
6,9 kg (15,2 lb.) ikke inkludert batteripakke
Stablevekt (brutto)
60 kg (132 lb.)
Nettbasert ventemodus / ventemodus strømforbruk
< 0,5W
Tidsperiode for innkobling av automatisk nettverks
standby strømsparingsfunksjonen
< 20 minutter
Lader for batteripakke
Spenning i batteripakke
10,8 VDC / 14,4 VDC / 18 VDC
Batteritype
XR Li-ion (slider)
Omtrentlig ladetid
90-300 min
Ladespenning
1,0 A
Lydegenskaper
Lydkilde
DAB+/FM, Aux-plugg (3,5 mm), Bluetooth
Lydtrykksnivå (SPL)
100 dB @ 1 m
Lydstyrke
40 W (klasse D)
Brukstid
* Beskyttet mot byggestøv, smuss og lett regn.
116
8 timer (omtrent)
fulladet Premium 18 V XR Li-ion batteri
FARE: Indikerer en umiddelbart farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan
føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan
føre til mindre eller moderat personskade.
MERKNAD: Indikerer en praksis som ikke er relatert til personskade, men som, hvis den
ikke unngås, kan føre til materielle skader.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader, les instruksjonsmanualen.
MERK:Produktets ADVARSEL og MERKE-etikett plassert på undersiden av apparatet.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XEToughSystem®
Musikk + Lader
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Musikk + Lader
er en kombinasjon av en DAB+ og FM radio, Bluetooth og aux-musikkspiller og en DEWALT
batterilader. DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE vil lade de fleste
DEWALT XR Li-ion slider batteripakker. Batterier selges separat.
Viktige sikkerhetsinstrukser
1.
2.
3.
4.
5.
Les disse instruksene.
Ta vare på disse instruksene.
Følg med og etterfølg alle advarsler.
Følg alle instrukser.
Ikke bruk dette apparatet i nærheten av
vann.
6. Les og forstå alle sikkerhetsadvarsler og
instrukser. Dersom man unnlater å følge
advarslene og instruksjonene kan det føre
til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig
personskade.
7. Dette apparatet må ikke utsettes for direkte
vannsprøyt og gjenstander som inneholder
væske, som flasker, må ikke plasseres på
apparatet.
8. Rengjør kun med en fuktig klut.
9. For å beskytte apparatet mot vann
eller støv må du alltid lukke det øvre
kammerets deksel, batteripakkens
deksel og gummidekselet til DCstrømforsyningsporten.
10. Brukes i henhold til produsentens
bruksanvisninger.
11. Må ikke plasseres i nærheten av en åpen
flamme som tente stearinlys, varmekilder
som radiatorer, varmevekslere, ovner eller
andre apparater (inkludert forsterkere) som
produserer varme.
12. Beskytt strømledningen fra å bli tråkket
på eller klemt, spesielt ved støpsler og
stikkontakter.
13. Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som er
spesifisert av produsenten.
14. Må kun brukes sammen med tralle, stativ,
tripod, brakett eller bord som er spesifisert
av produsenten eller som selges sammen
med apparatet. Ved bruk av
tralle, vær forsiktig når du flytter
kombinasjonen tralle/apparat for å
unngå skader som følge av velt.
15. AC/DCstrømtransformatoren bør kun bruke som
strømkilde til apparatet og batteriladeren.
For å koble fra apparatet fullstendig bør
AC/DC-strømtransformatoren kobles fra
stikkontakten.
16. Koble fra apparatet ved tordenvær eller
dersom apparatet står ubrukt over lengre
tid.
17. AC/DC-strømtransformatoren bør være lett
tilgjengelig og ikke blokkert under tiltenkt
bruk.
117
Norsk
18. Henvis all service til kvalifisert
servicepersonell. Service er nødvendig når
apparatet har blitt skadet på noen som helst
måte, for eksempel hvis strømledningen
eller støpselet er skadet, væske eller regn
kommer på kontaktene, apparatet har vært
utsatt for omfattende fuktighet, ikke fungerer
normalt eller har blitt mistet i bakken og ikke
virker.
19. Dette apparatet er ikke beregnet for bruk
av personer (inkludert barn) med reduserte
fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med
mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner
om bruk av apparatet av en person som er
ansvarlig for deres sikkerhet.
20. Hold øye med små barn slik at de ikke leker
med apparatet.
21. Må kun brukes med spesielt dedikerte
DEWALT batteripakker (se Viktige
sikkerhetsinstrukser for alle
batteripakker nedenfor for DEWALTgodkjente batteripakker). Bruk av noen
andre batteripakker enn de som er godkjent
av DEWALT kan føre til fare for skade og
brann.
Symbolet som viser et lyn med en pil i
en trekant er ment som en advarsel til
brukeren om at deler inne i produktet
utgjør en fare for elektrisk støt for
mennesker.
Utropstegn i en trekant er ment å
fortelle brukeren at viktige bruks- og
serviceinstrukser finnes i brukermanualen
som medfølger apparatet.
Symbolet for dobbel isolering (en firkant
inne i en firkant) indikerer et elektrisk
apparat i klasse II og er ment å varsle
kvalifisert servicepersonell om å kun
bruke identiske reservedeler i dette
apparatet.
ADVARSEL: For å redusere faren for
elektrisk støt må apparatet ikke utsettes
for direkte regn eller fuktighet. Må kun
brukes på tørre steder.
FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt
må det brede bladet på
transformatorpluggen
passes til det brede sporet og settes helt
inn.
118
Norsk
LISTE OVER STANDARDER
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE samsvarer med følgende
standarder:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
MERK: Batteripakken er ikke fulladet
når det tas ut av kartongen. Les
sikkerhetsinstruksene i det følgende avsnittet
og følg ladeprosedyrene før batteripakken og
laderen tas i bruk..
LES HELE BRUKSANVISNINGEN
•
•
LIST OVER SYMBOLER
Merkingen på dette apparatet kan inkludere
følgende symboler:
V ............Volt
A ............Ampere
W ............Watt
h ............timer
............Likestrøm
............Klasse II konstruksjon (dobbeltisolert)
..........CE-merking
............Symboler for sikkerhetsvarsel
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
FOR ALLE BATTERIPAKKER
When ordering replacement battery packs,
Når du bestiller nye batteripakker, pass på å
inkludere katalognummer og spenning. Denne
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE må kun brukes med
DEWALT DCB serie 10,8VDC (1.5 –2.0Ah)
/14,4VDC (1.5 –5.0Ah) /18VDC (1.5 –5.0Ah)
XR Li-ion oppladbare batteripakker. Buk av
andre batteripakker eller ikke oppladbare
batterier kan føre til fare for skade eller brann.
Lades kun opp med DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664XEintegrerte lader, eller tilsvarende. En lader
som passer for én type batteripakke kan føre
til brannfare hvis den brukes med en annen
batteripakke.
•
•
•
Batteripakken må ikke lades eller
brukes i eksplosive atmosfærer, som
for eksempel i nærheten av brannfarlige
væsker, gasser eller støv. Å sette
batteripakken inn i eller ta den ut av
laderen kan antenne støv eller damper.
Batteripakken må ALDRI tvinges inn i
laderen. Batteripakken må IKKE endres
på noen måte for å passe inn i en annen
lader, fordi batteripakken kan sprekke
og forårsake alvorlig personskade.
Batteripakken må kun lades i godkjente
DEWALT-ladere.
MÅ IKKE senkes i vann eller annen
væske.
Ikke lagre eller bruk apparatet
eller batteripakken på steder der
temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (105 °F) (som uthus eller
metallbygninger på sommeren). For
beste levetid bør batteripakken lagres
kjølig og tørt.
ADVARSEL: Brannfare. Prøv aldri å
åpne batteripakken, uansett grunn.
Hvis batteripakkens deksel har sprekker
eller er skadet, må den ikke settes i
laderen. Batteripakken må ikke klemmes,
slippes ned eller skades. Ikke bruk en
batteripakke eller lader som har fått et
hardt slag, blitt sluppet, kjørt over eller
skadet på noen måte (f.eks. fått en spiker
i seg, blitt slått med en hammer, blitt
tråkket på). Batteripakker med skade må
returneres til servicesenteret for
resirkulering.
ADVARSEL: Brannfare. Batteriet må
ikke lagres eller bæres slik at
metallgjenstander kan få kontakt med
eksponerte batteripoler. Legg for eksempel
ikke batteriet i forkle, lommer, verktøykasser,
produktsettbokser, skuffer osv., sammen med
løse spiker, skruer, nøkler osv. Transport av
batteriene kan kanskje forårsake brann
hvis batteripolene ved et uhell kommer i
kontakt med ledende materialer slik som
nøkler, mynter, håndverktøy og lignende.
Regulativet for farlige materialer (HMR) fra
transportdepartementet i USA forbyr faktisk
transport av batterier i handel eller på fly (f.eks.
pakket i kofferter og håndbagasje) med mindre
de er ordentlig beskyttet mot kortslutning. Så,
ved transport av individuelle batteripakker, påse
at batteriterminalene er beskyttet og godt isolert
fra materialer som kan komme i kontakt med
dem og medføre kortslutning..
SPESIFIKKE
SIKKERHETSINSTRUKSJONER
FOR LITIUM-ION (Li-ion)
•
•
•
•
Batteripakken må ikke brennes selv
om den er alvorlig skadet eller totalt
utslitt. Batteripakken kan eksplodere i
ild. Giftige gasser og materialer dannes
når litium-ion batteripakker brennes.
Hvis batteriets innhold kommer i
kontakt med huden, vask umiddelbart
området med mild såpe og vann. Hvis
batterivæske kommer inn i øyet, skyll
med vann over åpent øye i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. Søk deretter
medisinsk hjelp. Batteriets elektrolytt
består av en blanding av flytende
organiske karbonater og litiumsalter.
Innholdet i åpne battericeller kan
forårsake irritasjon i luftveiene. Sørg
for frisk luft. Hvis symptomene vedvarer,
kontakt lege.
Ikke utsett batteripakken eller
apparatet for ild eller ekstreme
temperaturer. Utsettelse for ild eller
temperaturer over 130 °C (265 °F) kan
forårsake eksplosjon.
ADVARSEL: Brannfare. Batterivæsken
kan være brannfarlig hvis den utsettes for
gnister eller flammer.
119
Norsk
Viktige sikkerhetsanvisninger for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE:
Denne manualen inneholder viktige
sikkerhets- og driftsinstrukser for
batteriladere.
• Før laderen brukes, les og forstå alle
instrukser og forsiktighetsmerker på
laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la noen
væske trenge inn i laderen. Det kan føre
til elektriske støt.
FORSIKTIG: Brannfare. For å redusere
faren for skade må du kun lade DEWALT
oppladbare batteripakker. Andre typer
batterier kan overopphetes og sprekke
hvilket kan resultere i personskade og
materiell skade.
MERKNAD: Når batteripakken ikke er i bruk
må den holdes unna andre metallgjenstander.
Alternativt, med batteriladeren plugget
inn i stikkontakten kan laderen kortsluttes
eller antennes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer eller metallgjenstander som
er strømførende, som, men ikke begrenset til,
slipestøv, metallspon, stålull, aluminiumsfolie
eller enhver oppbygning av metallpartikler må
holdes unna laderens åpninger til enhver tid.
Trekk alltid AC/DC strømtransformatoren ut
av stikkontakten og fjern batteripakken fra
sporet før rengjøring av laderen utføres.
• IKKE prøv å lade batteripakken med
noen andre ladere enn en kompatibel
DEWalt-lader. Laderen og batteripakken
er spesialkonstruert for å virke sammen.
• Denne laderen er ikke tiltenkt til
noe annet bruk enn å lade DEWALT
oppladbare batterier. All annen bruk kan
føre til fare for brann, elektriske støt eller
dødelige elektrosjokk.
• Laderen må ikke utsettes for en direkte
vannkilde og IKKE nedsenkes i vann.
• Dra i støpselet og ikke ledningen når
du kobler fra laderen. Dette vil redusere
faren for skader på det elektriske
støpselet og ledningen.
• Pass på at ledningen plasseres slik
at den ikke vil bli tråkket på, snublet i
eller på annen måte utsatt for skader
eller påkjenninger.
• Ikke bruk en skjøteledning med mindre
det er absolutt nødvendig. Å bruke feil
120
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
skjøteledning kan føre til fare for brann,
elektriske støt eller dødelige elektrosjokk.
Ved bruk av lader utendørs må du alltid
påse at ladere står på et tørt sted og
bruke en skjøteledning som er egnet
for utendørs bruk. Bruk av en ledning
som passer til utendørs bruk reduserer
faren for elektriske støt.
Ikke plasser noen gjenstander på
laderen. Plasser laderen på et sted som
ikke er i nærheten av en varmekilde.
Ikke bruk laderen med skadet ledning
eller støpsel.
Ikke bruk laderen hvis den har fått
et hardt slag, blitt mistet eller skadet
på noen annen måte. Lever den til et
autorisert servicesenter.
Ikke ta laderen fra hverandre; ta den til
et autorisert servicesenter når service
eller reparasjon er nødvendig. Feil
montering kan føre til fare for elektriske
støt, dødelig elektrosjokk eller brann.
Koble laderen fra veggkontakten før
du prøver å rengjøre den. Dette vil
minske faren for elektriske støt. Å ta
ut batteripakken vil ikke redusere denne
faren.
Prøv ALDRI å koble to ladere sammen.
Laderen er beregnet for å operere
på 24 VDC. Ikke forsøk å bruke noen
annen strømforsyning enn den AC/
DC-strømtransformatoren som følger
med apparatet.
LADING
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan kun lade DEWALT
DCB serie 10,8VDC (1.5 – 2.0Ah) /14,4VDC
(1.5 – 5.0Ah) /18VDC (1.5 – 5.0Ah) XR Li-ion
oppladbare batteripakker. Buk av andre
batteripakker eller ikke oppladbare batterier
kan føre til fare for skade eller brann. Sørg for
å lese alle sikkerhetsinstrukser før du bruker
dette apparatet til å lade din batteripakke.
VIKTIGE MERKNADER TIL LADING
1.
Lengste levetid og beste ytelse oppnås
dersom batteripakken lades når
lufttemperaturen er mellom 18–24 °C
(65–75 °F). IKKE lad opp batteripakken
med lufttemperatur under +4,5 °C (+40
°F), eller over +40,5 °C (+105 °F). Dette
er viktig og forhindrer alvorlig skade på
2.
3.
4.
batteripakken.
Laderen og batteripakken kan bli varme
å ta på under lading. Denne tilstanden er
normal, og indikerer ikke et problem. For
å forenkle nedkjølingen av batteripakken
etter bruk, unngå å sette laderen eller
batteripakken i varme omgivelser slik som
et metallskur eller en uisolert henger.
En kald batteripakke vil lade omtrent
halvparten så raskt som en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade tregere
gjennom hele ladesyklusen og vil ikke gå
tilbake til maksimal ladeeffekt selv om
batteripakken varmes opp.
Hvis batteripakken ikke lades skikkelig:
a. Kontroller at stikkontakten virker ved
å plugge i en lampe eller annet apparat;
b. Se etter om stikkontakten er koblet til
en lysbryter som slår av strømmen når du
slår av lyset;
c. Flytt laderen og batteripakken til et
sted hvor den omliggende lufttemperaturen
er omtrent 18–24 ˚C (65 ˚F–75 ˚F);
d. Hvis ladeproblemene vedvarer, ta
batteripakken og laderen til ditt lokale
servicesenter.
5.
Batteripakken må lades opp når den ikke
lenger gir tilstrekkelig kraft i arbeid som
lett ble gjort tidligere. IKKE FORTSETT å
bruke den under disse forholdene. Du kan
også lade en pakke som er delvis brukt når
som helst du ønsker uten at det påvirker
batteripakken negativt.
6.
Fremmedlegemer som er ledende slik
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallfliser, stålull, aluminiumsfolie eller
all opphoping av metalliske partikler, må
holdes unna tomrommene i laderen. Koble
alltid laderen fra strømforsyningen før
rengjøring.
7.
Laderen må ikke fryses eller dyppes i vann
eller annen væske.
brekker eller sprekker, send den tilbake
til et servicesenter for resirkulering.
FORSIKTIG: Fare for eksplosjon
dersom batteriet skiftes ut feil. Skift
kun ut med samme eller tilsvarende
type.
MERK: ToughSystem Music + laderen legger
mer vekt på god DAB-mottakelse enn på
rask ladning. I områder med dårligere mottak,
blir ladehastigheten redusert for å kunne gi
maksimal mottaksfølsomhet.
ANBEFALT LAGRING
1.
Den beste lagringsplassen er en som er
kjølig og tørr og ikke er utsatt for direkte
sollys og overdreven varme eller kulde.
2. For langvarig lagring, anbefales det å
lagre en fullstendig lagret batteripakke
på et kjølig og tørt sted og ute av
laderen for optimale resultater.
MERK: Batteripakken må ikke lagres helt
utladet. Batteripakken må lades opp før
bruk.
OPPBEVAR DISSE
BRUKSANVISNINGENE FOR
FREMTIDIG REFERANSE
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la noen
væske trenge inn i laderen. Det kan føre
til elektriske støt.
ADVARSEL: Brannfare. Ikke senk
batteripakken i væske eller la noen
væske trenge inn i batteripakken. Prøv
aldri å åpne batteripakken, uansett
grunn. Hvis plasthuset til batteripakken
121
Norsk
Norsk
LADE EN BATTERIPAKKE
Når apparatet er slått AV
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE inkluderer et øvre kammer som
hovedsakelig brukes til å lagre og beskytte AC/DC-strømtransformatoren når den ikke er i bruk.
1.
2.
3.
Åpne det øvre kammeret og ta ut AC/
DC-strømtransformatoren (se Figur 1 og
Figur 3).
Stikk laderens AC/DCstrømtransformator i en passende
stikkontakt og koble den til DWST1
75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE strømporten før du
setter i batteripakken (se Figur 2).
Åpne batteripakkens deksel ved å løsne
de to låsene (se Figur 2).
4.
5.
Defekte batteripakker
Denne laderen vil ikke lade en
defekt batteripakke. Laderen vil
indikere defekt batteripakke ved
å vise en X på LCD-skjermens
batteritegn. Hvis dette skjer, sett
batteripakken inn i laderen på nytt.
Hvis problemet vedvarer, prøv en
annen batteripakke for å fastslå
om laderen fungerer som den skal.
Hvis den nye pakken lades på
riktig måte, så er den opprinnelige
pakken defekt og bør returneres
til et servicesenter eller et annet
oppsamlingssted for resirkulering.
Hvis den nye batteripakken gir
de samme feilindikasjonene som
den opprinnelige, få laderen og
batteripakken testet på et autorisert
servicesenter.
MERK: Dette kan også være et
laderproblem.
Sett batteripakken (ikke inkludert) i
laderen og sørg for at pakken er satt
helt inn i laderen (se Figur 4). Batteriets
indikatortegn vil blinke og indikere at
lading av batteriet pågår.
MERK: Lukk batteripakkens deksel og
se til at det er lukket godt.
Fullført lading vil indikeres av et konstant
indikatortegn på batteriet. Pakken
er fulladet og kan brukes på dette
tidspunktet eller stå i laderen.
LCD-INDIKATORER
Når apparatet er slått AV
Når apparatet er slått PÅ
Ved lading av batteripakken, mens apparatet
er i slått av, vil et stort batteritegn vises midt på
LCD-skjermen og dette viser batteripakkens
ladestatus.
Når DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE er på vil indikatorer for
strømforsyning og batteristatus vises nede i
høyre hjørne av LCD-skjermen.
Batteripakke er tom
Apparatet opererer via AC/DCstrømtransformatoren
Batteripakkens nivå er lavt
Batterinivå er lavt
Batteripakken er delvis ladet
Batteri er delvis ladet
Batteripakken er fulladet
Batteri er fulladet
Varm/kald forsinkelse
Denne laderen har en varm/
kald forsinkelsesfunksjon: når
laderen registrerer et batteri som
er varmt, starter automatisk en
forsinkelse, som utsetter ladingen
til batteriet har kjølt seg ned. Etter
at batteriet er avkjølt, skifter laderen
automatisk til lademodus for pakke.
Denne funksjonen sikrer maksimal
batterilevetid.
Varm/kald forsinkelse av lading
Problem med batteripakken eller
laderen
ADVARSEL: For å redusere faren for skade må du slå av apparatet og koble det fra
stikkontakten når det ikke er i bruk eller reparasjoner utføres. Ikke forsøk å demontere enheten;
ta den til et autorisert servicesenter når service eller reparasjon er nødvendig.
DRIFT
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE er utstyrt med
minnekapasitet for å lagre valgte radiokanaler
og parede Bluetooth-enheter.
MERK: Musikkmodus vil fungere når den er
koblet til AC/DC-strømtransformatoren og/
eller når den utelukkende bruker batterikraft.
MERK: Når DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE er tilkoblet
via strømforsyningsenheten til strømnettet
vil den lade det innsatte batteriet. Frakoblet
kan apparatet fungere i inntil 8 timer på
et fullstendig ladet batteri ved bruk av
et premium 2Ah XR Li ion-batteri. Bruk
av batterier med lavere spenning og
amperetimer vil gi kortere brukstid.
Dette apparatet kan brukes i vertikal eller
horisontal stilling.
MERK: Dette produktet har to interne
antenner som bidrar til dets soliditet ved å
utelukke en ekstern antenne som kan bøyes
122
Når apparatet er slått PÅ
eller brekkes. Disse antennene fungerer
sammen for å gi 360-graders radiomottak
uten behov for å strekke ut og tilpasse en
utstikkende antenne som kreves av andre
radioer. For å forbedre mottak i områder
med svært dårlig signal anbefaler vi at
ToughSystem Music plasseres i vertikal
stilling slik at håndtaket peker oppover, eller
å flytte radioen nærmere et vindu eller en
åpning.
Knappefunksjoner
Frontpanelet inkluderer et utvalg av brytere
og knapper.
.......Velgerbryter (velgerbryteren har mer enn en funksjon)
...........På/Av-bryter
...........Tilbake-bryter
...........Kildevalgbryter
123
Norsk
Norsk
OPPSETT AV FM RADIO
...........Bluetooth-bryter
........Forhåndsvalg-bryter
Slå PÅ og AV
Trykk POWER-bryteren (
) i 1 sekund.
Apparatet slås på til siste valgte lydkilde.
) i 3 sekunder.
Trykk POWER-bryteren (
Apparatet slås av.
Volumjustering
ADVARSEL: Overdrevent lydnivå kan
føre til hørselskade.
MERK: Volumet innstilles og lagres separat
for hver type lydkilde.
Vri bryteren (
) med klokken for å øke
lydstyrken. For å redusere lydstyrken vris
bryteren mot klokken.
TILBAKE-BRYTER (
)
Etter å ha gått inn på en av skjermene, trykk
på Tilbake-knappen (
) for å gå tilbake til
den forrige skjermen.
Valg av lydkilde (
HOVEDMENY (Generelt oppsett)
Generelt oppsett kan åpnes fra hver av de
valgte lydkildene ved å:
).
1. Trykke på velgerbryteren (
2. Vri velgerbryteren med klokken til
Hovedmeny er funnet.
3. Trykk på velgerbryteren for å åpne
Hovedmenyen.
Fra hovedmenyen kan følgende endringer
gjøres:
• Lyd: tonejustering: Bass, diskant og
mellomtone
• Språk: velg språk for grensesnitt
• Lysstyrke: juster skjermens lysstyrke
• Gjenopprett standardinnstilling
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Trykk på lydkilde-knappen (
) til
ønsket kilde er funnet.
) får å
Trykk på velger-bryteren (
gå inn i Hovedmenyen (se Generelt
oppsett).
Vri velgerbryteren med klokken til
Automatisk søk er funnet og trykk for å
velge. Automatisk Søk begynner å søke
etter det nærmeste sterke, klare signalet.
• Vri bryteren med klokken for å søke
oppover i frekvenser.
• Vri bryteren mot klokken for å søke
nedover i frekvenser.
Når ønsket frekvens er funnet kan
du lagre den på en av forhåndsvalgknappene (se Innstilling av
forhåndsvalg-knapper).
Manuelt søk
1.
2.
3.
4.
Velg ønsket lydkilde og gå inn i
Hovedmenyen (se Generelt oppsett).
Vri Velgerbryteren med klokken og trykk
for å velge Manuelt søk.
Vri velgerbryteren med klokken for å gå
opp i frekvens, eller mot klokken for å
gå ned i frekvens, til ønsket frekvens er
funnet.
Når ønsket frekvens er funnet kan
du lagre den på en av forhåndsvalgknappene (se Innstilling av
forhåndsvalg-knapper).
INNSTILLING AV FM
FORHÅNDSINNSTILLINGER
1.
2.
Sett radio til ønsket stasjon/frekvens (se
Automatisk søk eller Manuelt søk).
rykk ned og hold ønsket forhåndsvalg) til melding >> P#
knapp (
vises. Stasjonen er lagret på viste
forhåndsinnstillingsknapp nummer (#).
Gjenta trinn 1 og 2 for å stille inn flere
forhåndsvalgte stasjoner.
Trykk på Tilbake-knappen (
) for å gå
tilbake til Lydkilde-skjermen.
Den valgte stasjonen vises på LCDskjermen (knapp 2 i eksemplet under).
BRUK AV DAB+
1.
Automatisk søk
)
For å velge en av lydkildene (DAB+, FM, AUX
eller Bluetooth) trykk på kildevalg-bryteren
(
) til du finner den ønskede kilden. For
eksempel, hvis radioen er på FM, vist i øvre
venstre hjørne på LCD skjermen, trykk på
kildebryteren for å bytte til AUX.
MERK: Så lenge det er et brukbart DABmottak vil apparatet automatisk synkronisere
med nasjonale tidssignaler kringkastet over
DAB. Tid og dato vil vises på følgende måte:
TT:MM DD/MM.
HVIS TID OG DATO VISES MED STREKER
(--:-- --:--), BETYR DET AT DABMOTTAKET IKKE ER STERKT NOK.
124
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan stilles til DAB+ / FM
radiofrekvenser med mulighet for å lagre inntil (6)
DAB+ og (6) FM forhåndsinnstilte stasjoner. Etter
å ha stilt inn og lagret forhåndsinnstilte stasjoner,
vil du ved å trykke på en forhåndsvalg-knapp
(
) umiddelbart endre frekvensen til den
ønskede stasjonen.
Å finne en ønsket frekvens kan gjøres på en av
to måter: Automatisk søk eller Manuelt søk.
2.
Når den slås på for første gang,
eller etter gjenoppretting av
fabrikkinnstillinger, vil apparatet
automatisk foreta en fullstendig
stasjonsskanning for å finne
kringkastingsstasjoner.
Bruk velgerbryteren for å bla gjennom
stasjonene.
DAB+ MENY
Fullstendig skanning
1. Trykk på velgerbryteren (
), og vri den
for å bla gjennom menyen.
2. Når Fullstendig skanning er valgt,
vil apparatet foreta en fullstendig
båndskanning og vise antall stasjoner
funnet.
3. Når det er ferdig vil apparatet spille den
første stasjonen på båndet.
Stasjonsliste
Når valgt, vil apparatet vise en fullstendig
liste over tilgjengelige stasjoner. Bla gjennom
listen med velgerbryteren (
) og trykk for å
velge en stasjon.
MERK: Om du flytter til et annet sted, eller
dersom mottak var svakt under opprinnelig
søk, kan det resultere i en tom eller
ufullstendig liste over tilgjengelige stasjoner.
Manuell utføring av en Fullstendig skanning vil
finne alle tilgjengelige kringkastingsstasjoner.
1.
Rullende tekst – skifter mellom alle typer
informasjon, 3 sekunder hver.
2. Frekvens - den spillende stasjonens
frekvens.
3. Type - den type kringkasting gjort av
aktuell stasjon.
4. Data rate - oppløsningen som sendes
ved stasjonen.
MERK: Informasjonen sendes av stasjonene
og er ikke kontrollert av apparatet.
DAB-innstillinger
1. Manglende stasjoner - Noen stasjoner
som tidligere har vært mottatt av din radio
som ikke lenger er tilgjengelige vil vise
tomrom i stedet for stasjonens navn. For
å fjerne disse stasjonene fra stasjonslisten
). du vil
trykker du på velgerbryteren (
bli bedt om å bekrefte ditt valg (på samme
måte som “Gjenopprett fabrikkinnstilling”).
2. DRC (dynamic range compression) Denne funksjonen reduserer forskjellen
mellom høyeste og laveste lydnivå som
kringkastes. Effektivt, gjør dette svake
lyder relativt høyere, og høye lyder relativt
svakere.
Følgende alternativer er tilgjengelige:
• DRC av
• DRC lav
• DRC høy
MERK: DRC fungerer kun dersom det er
aktivert av kringkaster.
VIKTIGE RADIO-MERKNADER
1.
2.
Mottak vil variere avhengig av plassering
og styrke på radiosignal.
Å bruke radioen mens den er tilkoblet
enkelte generatorer kan forårsake
bakgrunnsstøy.
JUSTERE LYDPREFERANSER
Innstilling av favoritter (Forhåndsvalg)
1. Sett radioen til ønsket stasjon
(se Fullstendig skanning).
2. Trykk ned og hold ønsket forhåndsvalgknapp (
) til melding >> P#
vises. Stasjonen er lagret på viste
forhåndsinnstillingsknapp nummer (#).
Den valgte stasjonen vil vises på LCDskjermen.
1.
2.
3.
Informasjonsvisning
Følgende informasjon kan velges for å vises
på skjermen:
6.
Lydpreferanser kan justeres ved å endre
utjevning av Bass, Diskant eller Mellomtone.
4.
5.
).
Trykk på velgerbryteren (
Vri velgerbryteren til Hovedmenyen vises.
Trykk på velgerbryteren for å gå inn i
Hovedmenyen.
Trykk på velgerbryteren igjen for å gå inn
i Lydinnstillinger-skjermen.
Juster til ønsket innstilling ved å vri
velgerbryteren med/mot klokken.
Trykk på velgerbryteren for å bla gjennom
alternativene for lydinnstilling. Å trykke på
(
) lagrer den valgte innstillingen.
125
Norsk
Å SPILLE LYD FRA EN EKSTERN
ENHET (AUX/BLUETOOTH)
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan brukes til å spille lyd fra
en ekstern enhet, via dens innebygde høyttalere,
på en av to måter:
• Aux
• Bluetooth
MERK: Det øvre kammeret kan også brukes til å
lagre, beskytte og lade enkelte bærbare lydenheter,
som en smart-telefon eller MP3-spiller. USB
strømporten kan ladde de fleste enheter som kan
motta strøm gjennom en USB-ladeport (5V/1A).
TILKOBLING AV EN AUX-ENHET
1. Koble en 3,5 mm lydkabel mellom auxinn kontakten og utgangskontakten på
din lydenhet.
2. Trykk på lydkildeknappen (
) til AUX
vises.
3. Bruk lyd gjennom den tilkoblede enheten.
TILKOBLING AV EN ENHET VIA
BLUETOOTH
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE kan kobles til en
enhet med Bluetooth gjennom Bluetoothkommunikasjon.
MERK: Bluetooth-modus kan lagre inntil 8
brukere.
1. Aktiver Bluetooth på enheten som skal
tilkobles.
) til
2. Trykk på lydkildeknappen (
),
Bluetooth-symbolet vises(
eller trykk på Bluetooth-knappen (
).
Denne operasjonen aktiverer Bluetoothmodus.Bluetooth-knappen (
) blinker
sakte.
)i3
3. Trykk på Bluetooth-knappen (
sekunder for å gjøre den gjenkjennelig.
Et gjenkjennelig lydsignal høres og
Bluetooth-knappen (
) blinker raskt.
4. Se etter DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE (vist
navn: ToughSystem Music) på
lydenheten som skal tilkobles, og velg
den.Når den er tilkoblet vil et tilkobletsignal høres. Bluetooth-symbolet
vises på LCD-skjermen og Bluetoothknappen lyser konstant blått.
5. Bruk lyd gjennom den tilkoblede enheten.
Neste gang denne enheten er i
126
Norsk
Bluetooth PÅ modus, vil den automatisk
gjenkjenne og koble seg til DWST175659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE.
MERK: Apparatet vil koble seg til den sist
tilkoblede enhet. Et tilkoblet-signal høres.
• Dersom den sist tilkoblede enheten ikke
er tilgjengelig, vil Bluetooth-knappen
blinke til den oppdages av en annen
tidligere tilkoblet enhet.
MERK: For å koble fra en enhet og bli synlig
for andre enheter, trykk på Bluetoothknappen (
) i 3 sekunder, eller trykk på
velgerbryteren og velg Gjør gjenkjennelig.
PROBLEMLØSNING
SVAKE BATTERIPAKKER
Svake batterier vil fortsette å fungere, men kan
ikke forventes å virke like godt. Når enheten
brukes på batteri og ladenivået faller under 10
% vil indikator for lavt batterinivå vises.
BESKYTTELSE AV BATTERIPAKKE
For å beskytte batteriets levetid vil apparatet
slå seg av når batteriets ladenivå blir for lavt.
Hvis dette skjer, koble DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE til en
stikkontakt med AC/DC strømtransformatoren
og lad opp batteripakken.
MUSIKK STOPPER
Når apparatet settes i vertikal posisjon kan
batteripakken falle ut av beholderen. Dersom
musikk spilles på batteri vil musikken stoppe.
For å sette i gang igjen, åpne batteripakkens
deksel og sett batteripakken tilbake på plass.
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL: For å redusere faren for
skade, slå av apparatet og koble fra
strømkilden før du utfører noen form
for vedlikehold eller reparasjon. Ikke
forsøk å demontere enheten; ta den til
et autorisert servicesenter når service
eller reparasjon er nødvendig.
RENGJØRING
ADVARSEL: Koble laderen fra
vekselstrømkilden før du prøver å
rengjøre den. Skitt og smørefett kan
fjernes fra utsiden av apparatet med en
klut eller en myk, ikke-metallisk børste.
ADVARSEL: Blås ut smuss og støv med
ren, tørr trykkluft minst en gang i uken.
For å minimere faren for øyeskade, bruk
alltid ANSI Z87.1-godkjente vernebriller
når dette utføres.
ADVARSEL: Bruk aldri løsemidler eller
andre sterke kjemikalier for å rengjøre
de ikke-metalliske delene i apparatet. Disse kjemikaliene kan svekke
plastmaterialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet
med vann og mild såpe. La det aldri
komme væske inn i apparatet; senk aldri
noen del av apparatet ned i en væske.
kontakte deg dersom, dog usannsynlig,
et sikkerhetsvarsel er påkrevd i henhold
til Federal Consumer Safety Act.
TILBEHØR
ADVARSEL: Siden annet tilbehør enn
de som tilbys av DEWALT, ikke har blitt
testet med dette apparatet, kan bruk
av slikt tilbehør medføre fare. For å
redusere faren for personskader, bør kun
tilbehør som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Tilbehør for bruk med DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE er
tilgjengelig mot tillegg fra din lokale forhandler
eller autoriserte servicesenter. Dersom
du trenger hjelp med å finne noe tilbehør,
kontakt En liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om
service og kontaktpersoner på Internett på
www.2helpU.com.
REPARASJON
Service kan ikke utføres på batteripakker.
For å sikre produktets SIKKERHET
og PÅLITELIGHET, må reparasjoner,
vedlikehold og justeringer utføres av et
DEWALT fabrikkservicesenter, et DEWALT
autorisert servicesenter eller annet kvalifisert
servicepersonell. Bruk bestandig identiske
reservedeler.
REGISTRERING PÅ NETT
Takk for kjøpet. Registrer produktet ditt nå for:
• GARANTISERVICE: Å registrere ditt
produkt vil gjøre det lettere for deg å få mer
effektiv garantiservice dersom det oppstår
et problem med ditt produkt.
• BEKREFTELSE AV EIERSKAP: Ved et
forsikringskrav, som brann, oversvømmelse
eller tyveri, vil din registrering av eierskap
fungere som kjøpsbevis.
• FOR DIN SIKKERHET: Registrering av
ditt produkt vil gjøre det mulig for oss å
127
Portugues
Portugues
FIGURAS
FIG. 1A VISTA FRONTAL
FIG. 5 PAINEL DE CONTROLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20. Visor LCD
•Fonte de áudio
•Receção (modo de rádio)
•Bluetooth (modo Bluetooth)
•Estado da bateria
21. Botões de predefinição de rádio
22. Indicador de seleção
23. Botões de modo
)
•Ligar/desligar (
•Seleção da fonte (
)
)
•Anterior (
•Bluetooth (
)
Colunas frontais (2x)
Pega de transporte
Painel de controlo
Fechos do compartimento superior (4x)
Tampa do compartimento superior
Linguetas de empilhamento (2x)
FIG. 1B VISTA FRONTAL
•
Para abrir o compartimento superior, liberte os 4 fechos de bloqueio abaixo da tampa
amarela do compartimento (item 4) e abra-a.
FIG. 1C VISTA FRONTAL
FIG. 6 VISOR DAB+
• Para fechar o compartimento, pressione todos os 4 cantos da tampa amarela.
NOTA: Quando fechado corretamente, o compartimento protege o respetivo conteúdo contra
poeira, detritos e chuva fina.
24. Nome da estação
25. Informação de transmissão
26. Data e hora
FIG. 2A VISTA POSTERIOR
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e
conhecimentos, caso sejam acompanhadas ou tenham recebido formação sobre a utilização
deste aparelho de uma forma segura e entendam os perigos envolvidos. As crianças não devem
brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem
supervisão.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Colunas posteriores (2x)
Porta de entrada de alimentação (24 VCC)
Fechos da tampa da bateria (2x)
Gancho posterior de bloqueio ao carrinho
Tampa da bateria
Ranhuras para o carrinho
FIG. 2B VISTA POSTERIOR
•
•
Para abrir o compartimento da bateria, liberte os 2 fechos de bloqueio da tampa amarela
do compartimento (item 3) e balance a mesma para abrir.
Para fechar o compartimento, empurre a tampa para fechar.
FIG. 3 COMPARTIMENTO SUPERIOR
13.
14.
15.
16.
Adaptador de alimentação CA/CC
Entrada auxiliar (3,5 mm)
Portas de carga/alimentação USB
Tampa do compartimento superior
FIG. 4 COMPARTIMENTO DA BATERIA
17. Bateria (não incluída)
18. Recetáculo da bateria
19. Tampa da bateria
128
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rádio FM-stereo com leitura manual/automática e memória predefinida de estações
Ligação de áudio por Bluetooth
Entrada auxiliar para ligar dispositivos de áudio externos
Portas de carga/alimentação USB (5V/1A)
Amplo visor LCD com iluminação
Botões de toque suave iluminados
Quatro controladores de tweeter e dois subwoofers para um excelente desempenho sonoro
Ajuste de tons sonoros e controlo de volume
Design pesado
Suportes e bloqueios para o Transportador DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Cart
Empilhável em qualquer unidade ToughSystem®
Resistente à poeira e água – IP54 testado
Transmissão de áudio digital avançada DAB+ com exibição de informações à medida que
transmite pela estação
A compressão da gama dinâmica DRC permite que os sons baixos sejam relativamente
mais altos e os sons altos sejam relativamente mais baixos
Favoritos – estações digitais predefinidas
129
Portugues
Portugues
DADOS TÉCNICOS
DEFINIÇÕES: DIRETRIZES DE SEGURANÇA
Unidade da fonte de alimentação (adaptador de alimentação CA/CC) Modelo: Y48DE-240-2000
Alimentação
100-240 VCA 50-60Hz (Classe II)
Saída de potência
24V CC
Saída de corrente
2A
Peso
0,3 kg (0,66 lb.)
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que, se não for evitada, irá resultar
em morte ou ferimentos graves.
Aparelho
Alimentação
24V CC
Saída de potência
Carga USB (5V/1A)
Classificação IP
IP54*
Peso
6,9 kg (15.2 lb.) bateria não incluída
Peso de empilhamento (bruto)
60 kg (132 lb.)
Consumo de energia no modo de espera / modo de
espera em rede
< 0,5W
Período de tempo para ligar a função de gestão de
alimentação em espera da rede automática
< 20 min.
Carregador da bateria
Tensão das baterias
10,8V CC / 14,4V CC / 18V CC
Tipo de bateria
Iões de lítio XR (deslizante)
Tempo aproximado de carga
90-300 min.
Corrente de carga
1.0 A
Características de áudio
Fonte de áudio
DAB+/FM, entrada auxiliar (3,5 mm),
Bluetooth
Som SPL
100 dB @ 1 m
Potência sonora
40W (classe D)
Tempo de funcionamento
8 horas (aprox.)
Bateria de iões de lítio Premium 18V 2Ah
XR totalmente carregada
* Protegida contra poeira do local de trabalho, detritos e chuva fina.
130
AVISO: indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, poderá
resultar em morte ou ferimentos graves.
ATENÇÃO: indica uma situação de perigo eminente que, se não for evitada, poderá
resultar em ferimentos pequenos ou moderados.
NOTIFICAÇÃO: indica uma prática não relacionada com ferimentos que, se não for
evitada, poderá resultar em danos materiais.
AVISO: Para reduzir o risco de ferimentos, leia o manual de instruções.
NOTA: a etiqueta de AVISO e MARCAÇÃO encontra-se na parte inferior do aparelho.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Music + Carregador
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Music +
Carregador é uma combinação de um rádio DAB+ e FM, reprodutor de música auxiliar e por
Bluetooth e um carregador de bateria DEWALT. O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE irá carregar a maioria das baterias deslizantes de iões de lítio XR da DEWALT.
Baterias vendidas em separado.
Instruções de segurança
importantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Leia estas instruções.
Guarde estas instruções.
Tome atenção e siga os avisos.
Siga todas as instruções.
Não utilize este aparelho perto de água.
Leia e assimile todas as instruções e
avisos de segurança. O não seguimento
dos avisos e das instruções enumeradas
abaixo poderá resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
7. Este aparelho não deve ser exposto a água
direta e nenhum objeto com líquido, tal
como garrafas, deve ser colocado sobre o
aparelho.
8. Apenas limpe com um pano seco ou
húmido.
9. Para proteger o aparelho contra água
ou poeira, feche sempre a tampa do
compartimento superior, a tampa da bateria
e a tampa de borracha da porta de entrada
de alimentação CC.
10. Utilize de acordo com as instruções do
fabricante.
11. Não coloque perto de quaisquer fonte de
chamas livres como velas acesas, fontes
de calor como radiadores, bocais de
aquecimento, fornos ou outros aparelhos
(incluindo amplificadores) que produzam
calor.
12. Proteja o cabo de alimentação para que não
seja pisado ou se enrosque, principalmente
nos conectores e tomadas elétricas.
13. Apenas utilize os acessórios especificados
pelo fabricante.
14. Apenas utilize com um carrinho, banca,
tripé, suporte ou mesa especificada pelo
fabricante ou vendida com o aparelho.
Quando for utilizado um carrinho,
tenha cuidado ao deslocar o
carrinho/conjunto do aparelho
para evitar ferimentos em caso de
derrube.
15. O adaptador de alimentação CA/CC
apenas deve ser utilizado como fonte de
alimentação do aparelho e para carga da
bateria. Para desligar completamente o
aparelho, o adaptador de alimentação CA/
CC deve ser desligado da tomada.
16. Desligue este aparelho da tomada durante
131
Portugues
trovoadas ou quando não for utilizado
durante longos períodos de tempo.
17. O adaptador de alimentação CA/CC deve
ser facilmente acessível e não obstruído
durante a utilização pretendida.
18. Encaminhe toda a assistência para o
pessoal de assistência qualificado. É
necessária assistência quando o aparelho
tiver sido danificado de qualquer forma,
tal como a ficha ou o cabo da fonte de
alimentação danificado, líquido ou chuva
direta ter entrado em contacto com os
conectores, o aparelho ter sido exposto
a grande humidade, não funcionar
normalmente, ou ter caído e não funcionar.
19. Este aparelho não deve ser utilizado
por pessoas (incluindo crianças) com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas ou com falta de experiência
e conhecimentos, a menos que sejam
acompanhadas ou tenham recebido
formação sobre a utilização deste
equipamento por uma pessoa responsável
pela sua segurança.
20. As crianças devem ser vigiadas, para
garantir que não brincam com o aparelho.
21. Apenas utilize baterias especificamente
designadas pela DEWALT (consulte
Instruções de segurança importantes
acerca de todas as baterias abaixo
quanto às baterias aprovadas pela
DEWALT). A utilização de outro tipo de
baterias para além das aprovadas pela
DEWALT pode criar um risco de ferimentos
e incêndio.
O raio com uma seta dentro de um
triângulo destina-se a indicar ao
utilizador que as peças no interior do
produto possuem um risco de choque
elétrico para as pessoas.
O ponto de exclamação dentro de um
triângulo destina-se a indicar ao
utilizador que as instruções de
assistência e funcionamento importantes
se encontram no manual do utilizador
fornecido com o aparelho.
O símbolo de duplo isolamento (um
quadrado dentro de um quadrado)
indica um aparelho elétrico de Classe II
e destina-se a alertar o pessoal de
assistência qualificado para apenas
utilizar peças de substituição idênticas
neste aparelho.
132
Portugues
AVISO: para reduzir o risco de incêndio
ou choque elétrico, não exponha este
aparelho a humidade ou chuva direta.
Apenas utilize em locais secos.
ATENÇÃO: para evitar choques
elétricos, corresponda a lâmina ampla
da ficha adaptadora à ranhura ampla e
introduza completamente.
LISTA DE NORMAS
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE cumpre as seguintes
normas:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
IMPORTANTES ACERCA DE TODAS
AS BATERIAS
Quando encomendar baterias sobresselentes,
certifique-se de que inclui o número de
catálogo e a tensão. O DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE apenas
deve ser utilizado com baterias recarregáveis
de iões de lítio 10,8VCC (1.5 –2.0Ah) /14,4VCC
(1.5 –5.0Ah) /18VCC (1.5 –5.0Ah) XR da série
DCB da DEWALT. A utilização de outro tipo de
baterias ou baterias não recarregáveis pode
causar lesões e incêndio.
Apenas recarregue com o carregador integrado
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE, ou equivalente. Um
carregador adequado para um tipo de bateria
pode causar um incêndio se for utilizado com
outra bateria.
NOTA: A bateria não está totalmente carregada
quando a retira da embalagem. Antes de utilizar
a bateria e o carregador, leia as instruções
de segurança da secção seguinte e siga os
procedimentos de carga.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
LISTA DE SÍMBOLOS
As etiquetas deste aparelho podem incluir os
seguintes símbolos:
•
V ............Volts
A ............Amperes
W ............Watts
h ............horas
•
............Corrente direta
............Construção de classe II
(duplo isolamento)
..........Marcação CE
............Símbolo de alerta de segurança
•
•
Não carregue ou utilize a bateria em
ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de poeiras,
gases ou líquidos inflamáveis. A
colocação ou remoção da bateria do
carregador pode inflamar as poeiras ou
os fumos.
NUNCA force a entrada da bateria no
carregador. NÃO modifique a bateria
de modo a que se encaixe num
carregador não compatível, já que esta
pode romper e causar lesões pessoais
graves.
Carregue as baterias apenas com
carregadores DEWALT concebidos para
o efeito.
NÃO coloque a bateria dentro de água ou
de outros líquidos.
Não armazene nem utilize o aparelho e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (104
˚F) (tais como barracões ao ar livre ou
construções de metal durante o verão).
Para uma maior durabilidade, armazene
as baterias num local fresco e seco.
AVISO: Risco de incêndio. Nunca tente
abrir a bateria, seja qual for o motivo. Se
a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague,
não deixe cair nem danifique a bateria.
Não utilize uma bateria ou um carregador
que tenha sofrido um golpe brusco,
uma queda, atropelamento ou danificada
de algum modo (por exemplo, perfurada
por um prego, atingida com um martelo
ou pisada). As baterias danificadas devem
ser devolvidas ao centro de assistência
para reciclagem.
AVISO: Risco de incêndio. Quando
armazenar ou transportar a bateria,
não deixe que objetos metálicos
entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não
coloque a bateria em aventais, bolsos,
caixas de ferramentas, caixas de
transporte, gavetas, etc., onde se
encontrem soltos pregos, parafusos,
chaves, etc. O transporte das baterias
pode dar origem a incêndio se os
terminais da bateria entrarem
inadvertidamente em contacto com os
materiais condutores tais como
chaves, moedas, ferramentas e outros
semelhantes. Os Regulamentos para
Materiais Perigosos (Hazardous Material
Regulations, HMR) do Departamento dos
Transportes dos EUA proíbe o transporte
de baterias a nível de comércio ou por via
aérea (ou seja, em malas e bagagem de
mão) EXCEPTO se estiverem devidamente
protegidas contra curto-circuito. Quando
transportar as baterias, certifique-se de
que os terminais da bateria estão
protegidos e devidamente isolados de
materiais que possam entrar em contacto
com eles e causar um curto-circuito.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
ESPECÍFICAS ACERCA DE IÕES
DE LÍTIO
•
Não queime a bateria, mesmo que
esteja gravemente danificada ou
completamente gasta. A bateria pode
explodir se for colocada numa fogueira.
Quando as baterias de iões de lítio são
queimadas, são produzidos vapores e
materiais tóxicos.
133
Portugues
•
•
•
Portugues
Se o conteúdo da bateria entrar em
contacto com a pele, lave a área de
imediato com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com
os olhos, enxague os olhos abertos com
água durante 15 minutos ou até a irritação
passar. Para além disso, consulte um
médico. O eletrólito da bateria é composto
por uma mistura de carbonetos orgânicos
líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células da bateria
aberta pode causar irritação das vias
respiratórias. Respire ar fresco. Se os
sintomas continuarem, consulte um
médico.
Não exponha uma bateria ou aparelho
a fogo ou temperatura excessiva. A
exposição a fogo ou temperatura acima
de 130 °C (265 °F) pode resultar em
explosão.
AVISO: Risco de queimadura. O líquido
da bateria pode ser inflamável se estiver
exposto a faíscas ou chamas.
Instruções de Segurança
Importantes Acerca de Todos os
Carregadores de Bateria
alimentação, o carregador pode entrar em
curto-circuito ou incendiar devido a material
estranho. Objetos metálicos ou materiais
estranhos de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido, aparas
de metal, lã de aço, alumínio em folha ou
qualquer acumulação de partículas metálicas,
devem ser sempre mantidos afastados do
compartimento do carregador.
Desligue sempre o adaptador de alimentação
CA/CC da tomada e remova a bateria do
recetáculo da bateria antes de tentar limpar o
carregador.
•
•
Antes de utilizar o carregador, leia e
assimile todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador,
na bateria e no aparelho que utiliza a
bateria.
Não exponha o carregador a uma
fonte de água direta e NÃO coloque
dentro de água.
•
Quando desligar o carregador da
corrente, puxe pela ficha e não pelo
cabo. Isto permite reduzir o risco de
danos na ficha de alimentação elétrica e
no cabo.
•
Certifique-se de que o cabo está
colocado num local onde não possa
ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
•
Não utilize uma extensão, a menos
que seja estritamente necessário. O
uso de uma extensão inadequada pode
resultar num incêndio, choque elétrico ou
eletrocussão.
•
Ao utilizar um carregador no exterior,
proporcione sempre um local seco e
utilize uma extensão adequada para
utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para uso ao ar livre reduz
o risco de choque elétrico.
AVISO: Risco de choque. Não permita
a entrada de líquidos no carregador. Pode
ocorrer um choque elétrico.
ATENÇÃO: Risco de queimadura. Para
reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis
DEWALT. Outros tipos de baterias
podem sobreaquecer e rebentar,
resultando em lesões pessoais e danos
de propriedade.
NOTIFICAÇÃO: Quando não utilizar a
bateria, mantenha-a afastada de outros
objetos metálicos. Como alternativa,
quando o carregador está ligado à fonte de
134
Este carregador foi concebido apenas
para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações
podem resultar em incêndio, choque
elétrico ou eletrocussão.
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este
manual contém instruções de funcionamento
e segurança importantes para carregadores
de bateria.
•
NÃO carregue a bateria com
quaisquer carregadores além de um
carregador compatível da DEWALT. O
carregador e a bateria foram concebidos
especificamente para funcionarem em
conjunto.
•
•
Não coloque quaisquer objetos sobre
o carregador. Coloque o carregador
num local afastado de fontes de calor.
Não utilize o carregador se este
apresentar danos no cabo ou na ficha.
•
Não utilize o carregador se este tiver
sofrido um golpe brusco, se o deixar
cair ou se este ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de
assistência autorizado.
•
No caso de ser necessário assistência
ou reparação, não desmonte o
carregador, leve-o para um centro
de assistência autorizado. Uma nova
montagem incorreta pode resultar
em choque elétrico, eletrocussão ou
incêndio.
•
Desligue o carregador da tomada
antes de proceder a qualquer trabalho
de limpeza. Isto reduz o risco de
choque elétrico. A remoção da bateria
não reduz este tipo de risco.
•
NUNCA tente ligar dois carregadores
ao mesmo tempo.
•
O carregador foi concebido para
funcionar em 24 VCC. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro
adaptador de alimentação CA/CC da
fonte de alimentação além daquele
que é fornecido com o aparelho.
2.
O carregador e a bateria podem estar
quentes durante o processo de carga.
Isto é normal e não indica qualquer
problema. Para facilitar o arrefecimento
da bateria após o uso, evite colocar o
carregador ou a bateria em ambientes
quentes tais como barracões de metal ou
atrelados que não estejam isolados.
3.
Uma bateria fria fica carregada a cerca
de metade da taxa de uma bateria
quente. A bateria irá carregar a essa taxa
mais lenta durante todo o ciclo de carga
e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
4.
Se a bateria não carregar de forma
correta:
a. Verifique a corrente no recetáculo,
ligando uma lâmpada ou outro aparelho;
b. Verifique se o recetáculo está ligado
a um interruptor que desligue a corrente
quando desliga as luzes;
c. Coloque o carregador e a bateria
num local onde a temperatura ambiente
seja de aproximadamente 18-24 ºC (6575 ºF);
d. Se os problemas de carregamento
persistirem, leve a bateria e carregador
ao centro de assistência mais próximo.
5.
Esta bateria deve ser recarregada se
não fornecer energia suficiente durante
trabalhos que tenham, anteriormente,
sido efetuados facilmente. NÃO
CONTINUE a utilizar a bateria nestas
condições. É também possível carregar
uma bateria parcialmente usada sem que
tal seja prejudicial para a bateria.
6.
Materiais estranhos de natureza
condutora, tais como, mas não limitados
a, pó polido, aparas de metal, lã de
aço, alumínio em folha ou qualquer
acumulação de partículas metálicas,
devem ser mantidos afastados do
compartimento do carregador. Desligue
sempre o carregador da fonte de
alimentação antes de tentar limpar.
7.
Não congele nem coloque o carregador
dentro de água ou de qualquer outro
líquido.
CARGA
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE apenas pode carregar
baterias recarregáveis de iões de lítio
10,8 VCC (1.5 –2.0Ah) /14,4 VCC (1.5
–5.0Ah) /18VCC (1.5 –5.0Ah) XR da série
DCB da DEWALT. A utilização de outro tipo
de baterias ou baterias não recarregáveis
pode causar lesões e incêndio. Certifique-se
de que lê todas as instruções de segurança
antes de utilizar este aparelho para carregar a
sua bateria.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE O
CARREGAMENTO
1.
É possível aumentar a duração e o
desempenho da bateria se a carregar
quando a temperatura ambiente se
situar entre os 18 °C e os 24 °C (65
°F - 75 °F). NÃO carregue a bateria se a
temperatura ambiente for inferior a +4,5
°C (+40 °F) ou superior a +40,5 °C (+105
°F). Isto é importante e irá impedir a
ocorrência de danos graves na bateria.
AVISO: Risco de choque. Não permita
a entrada de líquidos no carregador.
Pode ocorrer um choque elétrico.
135
Portugues
Portugues
AVISO: Risco de queimadura. Não
coloque a bateria em qualquer líquido
ou permita a entrada de qualquer líquido
na bateria. Nunca tente abrir a bateria,
seja qual for o motivo. Se o invólucro de
plástico da bateria se partir ou rachar, leve-o a um centro de assistência para
ser reciclado.
ATENÇÃO: Perigo de explosão se a
bateria for incorretamente substituída.
Apenas substitua pelo mesmo tipo ou
equivalente.
NOTA: O carregador ToughSystem Music +
favorece a receção superior DAB em relação
ao carregamento rápido. Em zonas de má
receção, a velocidade de carregamento
é reduzida de forma a permitir a máxima
capacidade de receção.
CARREGAMENTO DE UMA BATERIA
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE inclui um compartimento
superior que é principalmente utilizado para armazenar e proteger o adaptador de alimentação
CA/CC quando não estiver a ser utilizado.
1.
2.
3.
4.
Abra o compartimento superior para
retirar o adaptador de alimentação CA/
CC (consulte a Figura 1 e Figura 3).
Ligue o adaptador de alimentação
CA/CC do carregador a uma tomada
adequada e ligue-o à porta de entrada
de alimentação do DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
antes de introduzir a bateria (consulte a
Figura 2).
Abra a tampa da bateria ao libertar os
dois fechos (consulte a Figura 2).
Introduza a bateria (não incluída) no
5.
carregador, certificando-se de que a
bateria está totalmente assente no
carregador (consulte a Figura 4). A
imagem do indicador da bateria irá
piscar continuamente, indicando o
processo de carga da bateria.
NOTA: feche a tampa da bateria e
verifique que está bem fechada.
A conclusão da carga será indicada
por uma imagem do indicador da
bateria parada. A bateria fica totalmente
carregada e pode ser utilizada nesta
altura ou pode deixá-la no carregador
INDICADORES LCD
RECOMENDAÇÕES DE
ARMAZENAMENTO
1.
A unidade deve ser armazenada num
local seco e fresco afastado de luz solar
direta e excesso de calor ou frio.
2.
Para um armazenamento de longo
prazo, é recomendável armazenar a
bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador
para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser
armazenadas totalmente sem carga. É
necessário recarregar a bateria antes de a
utilizar.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
PARA UTILIZAÇÃO FUTURA
136
Quando o aparelho é desligado
Quando o aparelho é ligado
Quando carregar um bateria enquanto o
aparelho estiver desligado, é apresentada uma
imagem de bateria grande no centro do ecrã
LCD a mostrar o estado de carga da bateria.
Quando o DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE está ligado, os
indicadores do estado da fonte de alimentação
e da bateria são apresentados na parte inferior
direita do ecrã LCD.
A bateria está descarregada
O aparelho está a funcionar através
do adaptador de alimentação CA/
CC
O nível da bateria está baixo
O nível da bateria está baixo
A bateria está parcialmente
carregada
A bateria está parcialmente
carregada
A bateria está totalmente carregada
A bateria está totalmente carregada
Retardação de calor/frio
Este carregador possui uma
função de retardação de calor/
frio: quando o carregador deteta
que uma bateria está quente, inicia
automaticamente a retardação,
interrompendo o processo de carga
até a bateria arrefecer. Depois de a
bateria ter arrefecido, o carregador
muda automaticamente para
o modo de carga. Esta função
assegura a duração máxima da
vida útil da bateria.
Retardação de calor/frio da carga
137
Portugues
Portugues
Quando o aparelho é desligado
Baterias defeituosas
Este carregador não carrega uma
bateria defeituosa. O carregador
indica que a bateria está defeituosa
ao apresentar um X na imagem de
bateria do LCD. Se tal ocorrer, volte
a colocar a bateria no carregador.
Se o problema persistir, insira uma
bateria diferente no carregador
para determinar se este último está
a funcionar corretamente. Se a
nova bateria carregar corretamente,
significa que a bateria original está
defeituosa e deve ser entregue num
centro de assistência ou noutro
local de recolha para reciclagem.
Se a bateria nova der a mesma
indicação da bateria original, leve
o carregador e a bateria até um
centro de assistência autorizado
para serem testados.
NOTA: isto pode também indicar
que se trata de um problema no
carregador.
Quando o aparelho é ligado
Problema com a bateria ou o
carregador
...........Botão de ligar/desligar
...........Botão de seleção da fonte
...........Botão de Bluetooth
........Botões de predefinição
Ligar e Desligar
Pressione o botão de ALIMENTAÇÃO (
)
durante 1 segundo. O aparelho liga-se na última
fonte de áudio selecionada.
NOTA: quando o DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664XE estiver ligado pela unidade da fonte
de alimentação fornecida à tomada, irá
carregar a bateria instalada. No caso de
estar desligado da tomada, o aparelho pode
funcionar até 8 horas com uma bateria
totalmente carregada que seja uma bateria de
iões de lítio premium 2Ah XR. A utilização de
baterias de menor tensão e amperes/hora irá
produzir menos tempo de funcionamento.
138
)
Pressione o botão de ALIMENTAÇÃO (
durante 3 segundos. O aparelho desliga-se
Ajuste de Volume
Este aparelho pode ser operado na posição
vertical ou horizontal.
NOTA: este produto possui duas antenas
internas que contribuem para a respetiva
robustez ao omitir uma antena externa
que possa estar dobrada ou partida. Estas
antenas funcionam em conjunto para
proporcionar um receção de rádio de 360
graus sem a necessidade de estender e
ajustar uma antena de extrusão tal como
com outros rádios. De modo a aumentar a
receção em áreas de sinal bastante fraco,
recomendamos a colocação do ToughSystem
Music na posição vertical de modo à pega
estar virada para cima, ou colocar o rádio
mais perto de uma janela ou entrada.
AVISO: o nível de som excessivo por
causa perda de audição.
NOTA: o volume é definido e guardado em
separado para cada tipo de fonte de áudio.
Rode o disco (
) no sentido dos ponteiros
do relógio para aumentar o volume. Para
reduzir o volume, rode no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio.
Botão de Retroceder (
automaticamente com a transmissão nacional
de sinais de tempo no DAB. A hora e data
serão apresentadas da seguinte forma:
HH:MM DD/MM.
SE A HORA E DATA APRESENTAR
TRAÇOS ( --:-- --/-- ), SIGNIFICA QUE A
RECEÇÃO DAB NÃO É SUFICIENTEMENTE
FORTE.
MENU PRINCIPAL
(Configuração geral)
...........Botão de retroceder
FUNCIONAMENTO
NOTA: o modo de música irá funcionar
quando ligado com o adaptador de
alimentação CA/CC e/ou quando a funcionar
unicamente com a alimentação da bateria.
O painel frontal inclui um disco de seleção e
botões de pressão.
.......Disco de seleção (o disco de seleção possui mais do que uma função)
AVISO: para reduzir o risco de lesões, desligue o aparelho e desligue-o da tomada quando
não estiver a ser utilizado e estiver a fazer reparações. No caso de ser necessário assistência ou
reparação, não tente desmontar a unidade, leve-a para um centro de assistência autorizado.
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE está equipado com
uma capacidade de memória de modo a
armazenar os canais de rádio selecionados e
dispositivos Bluetooth emparelhados.
Funções dos Botões
)
Após aceder a qualquer um dos ecrãs,
pressione o botão de retroceder (
) para
voltar ao ecrã anterior.
Seleção da Fonte de Áudio (
)
Para escolher uma das fontes de áudio
(DAB+, FM, AUX ou Bluetooth) pressione o
botão de seleção da fonte (
) até encontrar
a fonte pretendida. Por exemplo, se o rádio
estiver em FM, visualizado na parte esquerda
superior do visor LCD, pressione o botão de
fonte para mudar para AUX.
NOTA: Desde que haja um receção
DAB decente, o aparelho irá sincronizar
É possível aceder à configuração geral a
partir de cada uma das fontes de áudio
selecionadas ao:
).
1. Premir o dico de seleção (
2. Rodar o disco de seleção no sentido
dos ponteiros do relógio até alcançar o
Menu Principal.
3. Premir o disco de seleção para aceder
ao Menu Principal.
A partir do menu principal, podem ser
realizadas as seguintes ações:
• Som: ajuste do tom: baixo, agudos e
médio
• Idioma: selecione o idioma da interface
• Luminosidade: ajuste a luminosidade
do ecrã
• Restaurar as configurações
predefinidas
CONFIGURAÇÃO DO
SINTONIZADOR FM
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE pode ser sintonizado para as
frequências de rádio DAB+ / FM com a opção
de guardar até (6) estações predefinidas DAB+
e (6) FM. Após definir e guardar as estações
predefinidas, ao premir um botão predefinido
(
)irá mudar instantaneamente a
frequência para a estação pretendida.
A localização da frequência pretendida pode
ser realizada num de dois métodos: leitura
automática ou sintonização manual.
Leitura Automática
1.
2.
Prima o botão da fonte de áudio (
)
até alcançar a fonte necessária.
Prima o disco de seleção (
) para
aceder ao Menu Principal (consulte
Configuração geral).
139
Portugues
Portugues
Rode o disco de seleção no sentido
dos ponteiros do relógio até alcançar a
verificação automática e prima para
selecionar. A leitura automática começa
a procurar pelo sinal forte e claro mais
próximo.
• Rode o disco no sentido dos
ponteiros do relógio para ler as
frequências de forma ascendente.
• Rode o disco no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio para ler as
frequências de forma descendente.
4. Uma vez que tenha encontrado uma
frequência pretendida, guarde-a num dos
botões de predefinição de canal (consulte
Definição dos botões de predefinição).
3.
Sintonização Manual
1.
2.
3.
4.
Selecione a fonte de áudio necessária
e aceda ao Menu Principal (consulte
Configuração geral).
Rode o disco de seleção no sentido
dos ponteiros do relógio e prima-o para
selecionar Sintonização manual.
Rode o disco de seleção no sentido
dos ponteiros do relógio para subir as
frequências ou no sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio para baixar as
frequências, até alcançar a frequência
pretendida.
Uma vez que tenha encontrado uma
frequência pretendida, guarde-a num dos
botões de predefinição de canal (consulte
Definição dos botões de predefinição).
DEFINIÇÃO DE PREDEFINIÇÕES FM
1.
2.
3.
4.
Coloque o rádio na estação/frequência
pretendida (consulte Leitura automática
ou Sintonização manual).
Prima e mantenha premido o botão de
predefinição pretendido (
) até ser
apresentada uma mensagem
>> P#. A estação é guardada no número
do botão de predefinição apresentado (#).
Repita os passos 1 e 2 para definir
estações predefinidas adicionais.
Prima o botão retroceder (
) para voltar
ao ecrã da fonte de áudio.
A estação selecionada é indicada no ecrã
LCD (botão 2 no exemplo abaixo).
FUNCIONAMENTO DO DAB+
1.
140
Quando ligar pela primeira vez ou após
2.
restaurar as configurações predefinidas,
o aparelho irá executar automaticamente
uma leitura completa das estações para
localizar emissoras.
Utilize o disco de seleção para se
deslocar pelas estações.
MENU DAB+
Leitura Completa
1. Prima o disco de seleção (
) e rode-o
para navegar pelo menu.
2. Quando for escolhida a leitura completa,
o aparelho irá executar uma leitura de
banda completa, apresentando o número
de estações encontradas.
3. Quando concluído, o aparelho irá
reproduzir a primeira estação na banda
Lista de Estações
Quando selecionada, o aparelho irá
apresentar a lista completa de estações
disponíveis. Navegue pela lista ao utilizar
o disco de seleção (
) e prima para
selecionar uma estação.
NOTA: quando se deslocar ou se a receção
era fraca aquando da leitura original, isto
pode resultar numa lista incompleta ou vazia
de estações disponíveis. A execução manual
de uma leitura completa irá localizar todas as
emissoras disponíveis.
Definição de Favoritos (predefinições)
1. Coloque o rádio na estação pretendida
(consulte Leitura completa).
2. Prima e mantenha premido o botão de
predefinição pretendido (
) até
ser apresentada uma mensagem >> P#.
A estação é guardada no número do
botão de predefinição apresentado (#).
A estação selecionada é indicada no ecrã LCD.
Exibição de Informações
É possível selecionar as seguintes
informações para serem apresentadas no
ecrã:
1. Texto de deslocamento – passar por
todos os tipos de informações, 3
segundos cada.
2. Frequência - a frequência da estação
reproduzida.
3. Tipo - o tipo de transmissão de meios
de comunicação realizada pela estação
atual.
4. Taxa de dados - a resolução que é
transmitida pela estação.
NOTA: as informações são proporcionadas
pelas estações e não são controladas pelo
aparelho.
Definições DAB
1. Retirar estações - Algumas estações
previamente recebidas pelo seu rádio
que possam não estar disponíveis irão
apresentar espaços em vez do nome da
estação. Para remover estas estações
da lista de estações, prima o disco de
). Ser-lhe-á solicitado que
seleção (
confirme a sua escolha (semelhante
a “Restaurar as configurações
predefinidas”).
2. DRC (compressão da gama dinâmica)
- Esta função reduz a diferença entre
o áudio mais alto e mais baixo a ser
transmitido. Efetivamente, isto torna os
sons baixos relativamente mais altos e
os sons altos sejam relativamente mais
baixos. Estão disponíveis as seguintes
opções:
• DRC desligado
• DRC baixo
• DRC alto
NOTA: o DRC apenas funciona se for
acionado pela emissora.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE O RÁDIO
1. A receção irá variar dependendo do
local e força do sinal do rádio.
2. A utilização do rádio se estiver ligado a
determinados geradores pode resultar
em ruído de fundo.
AJUSTE DAS PREFERÊNCIAS
SONORAS
As preferências sonoras podem ser ajustadas
ao mudar a compensação do baixo, agudos
ou médio.
1. Prima o disco de seleção (
).
2. Rode o disco de seleção no sentido dos
ponteiros do relógio até alcançar o Menu
Principal.
3. Prima o disco de seleção para aceder ao
Menu Principal.
4. Prima novamente o disco de seleção para
entrar no ecrã de Definições do som.
5. Ajuste para a definição pretendida ao
rodar o disco de seleção no sentido dos
ponteiros do relógio/sentido contrário ao
dos ponteiros do relógio.
Prima o disco de seleção para se deslocar
pelas opções de configuração do som.
Ao premir em (
) guarda a configuração
selecionada.
6.
REPRODUZIR ÁUDIO DE UM
DISPOSITIVO EXTERNO (AUX/
BLUETOOTH)
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE pode ser utilizado para
reproduzir som de um dispositivo externo,
através das colunas incorporadas, numa ou
duas opções de ligação:
• Auxiliar
• Bluetooth
NOTA: o compartimento superior também
pode ser utilizado para armazenar, proteger
e carregar alguns dispositivos de áudio
portáteis, tal como smartphones ou leitor
MP3. A porta de alimentação USB pode
carregar/alimentar a maioria dos dispositivos
que podem aceitar alimentação através
de uma porta de carga USB (5V/1A).
LIGAR UM DISPOSITIVO AUXILIAR
1. Ligue um cabo de áudio de 3,5 mm
entre a entrada auxiliar e a saída do seu
dispositivo áudio.
)
2. Prima o botão da fonte de áudio (
até ser apresentado AUX.
3.
Opere o áudio pelo dispositivo ligado
LIGAR UM DISPOSITIVO ATRAVÉS DE
BLUETOOTH
O DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE pode ser ligado a
dispositivos áudio com capacidade Bluetooth
através da comunicação por Bluetooth.
NOTA: o modo Bluetooth pode armazenar
até 8 utilizadores.
1. Acione o Bluetooth do dispositivo áudio
a ligar.
)
2. Prima o botão da fonte de áudio (
até o símbolo de Bluetooth ser
apresentado (
), ou prima o botão de
Bluetooth (
). Isto faz com que entre
no modo de Bluetooth.
O botão de Bluetooth(
) pisca
lentamente.
)
3. Prima o botão de Bluetooth (
141
Portugues
durante 3 segundos para o tornar
disponível.
É emitido um som de sinal disponível
e o botão de Bluetooth (
) pisca
rapidamente.
4. Procure o DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE (nome
apresentado: ToughSystem Music) no
dispositivo áudio a ligar e selecione-o.
Uma vez que esteja ligado será emitido
um som de sinal ligado. O símbolo de
Bluetooth é apresentado no ecrã LCD e
o botão de Bluetooth fica azul.
5. Opere o áudio pelo dispositivo ligado.
Da próxima vez que este dispositivo
estiver no respetivo modo Bluetooth
LIGADO, irá localizar e ligar-se
automaticamente ao DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE.
NOTA: O aparelho liga-se ao último
dispositivo ligado. É emitido um som de
sinal ligado.
• Se o último dispositivo ligado não estiver
disponível, o botão de Bluetooth pisca
até ser localizado por um dos outros
dispositivos anteriormente ligados.
NOTA: para ligar a partir de um dispositivo
e ficar disponível para outros dispositivos,
prima o botão de Bluetooth (
) durante
3 segundos, ou prima o disco de seleção e
selecione Tornar disponível.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
BATERIAS FRACAS
As baterias fracas irão continuar a
funcionar, mas não deve esperar-se que
tenham o mesmo desempenho. Quando o
aparelho é alimentado por uma bateria e o
respetivo nível de carga for inferior a 10%, é
apresentado o indicador de bateria fraca.
PROTEÇÃO DA BATERIA
Para proteger a vida da bateria, o aparelho
irá desligar-se quando o nível de carga da
bateria ficar demasiado fraco. Caso isto
ocorra, ligue o DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE a uma tomada
com o adaptador de alimentação CA/CC e
carregue a bateria.
A MÚSICA PARA
Quando coloca o aparelho na respetiva
142
Portugues
posição vertical, a bateria pode desencaixarse do respetivo recetáculo. Se a música
estiver a ser operada pela bateria, a música
irá parar. Para retomar, abra a tampa da
bateria e volte a colocar a bateria.
MANUTENÇÃO
AVISO: para reduzir o risco de lesões,
desligue o aparelho e desligue-o da
fonte de alimentação antes de realizar
quaisquer procedimentos de manutenção ou quando realizar
reparações. No caso de ser necessário
assistência ou reparação, não tente
desmontar a unidade, leve-a para um
centro de assistência autorizado.
Limpeza
AVISO: desligue o carregador da
tomada de CA antes de proceder à
limpeza. A sujidade e a gordura podem
ser removidas a partir do exterior do
aparelho com um pano ou uma escova
suave não metálica.
AVISO: sopre a sujidade e poeira com
ar seco e limpo, pelo menos uma vez por semana. Para minimizar o risco de
lesões nos olhos, use sempre proteção
ocular aprovada pela ANSI Z87.1
quando realizar isto.
AVISO: NUNCA utilize solventes ou
outros produtos químicos abrasivos para
limpar peças não metálicas do
equipamento. Estes produtos químicos
podem danificar os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. NUNCA deixe entrar qualquer
líquido para dentro do aparelho. Da
mesma forma, NUNCA mergulhe
qualquer peça do aparelho num líquido.
adicional no seu centro de assistência
autorizado ou revendedor local. Se precisar
de ajuda para encontrar qualquer acessório,
entre em contacto com Encontrarà uma lista
dos Centros de Assisténcia Técnica DEWALT
e todas as informaõçes sobre o nosso serviço
pós-venda disponíveis na Internet em:
www.2helpU.com.
REPARAÇÕES
As baterias não são passíveis de reparação.
Para assegurar a SEGURANÇA e a
FIABILIDADE do produto, as reparações,
manutenção e ajustes devem ser realizados
pelos centros de assistência técnica da
DEWALT, pelos centros autorizados da
DEWALT ou outros serviços qualificados.
Utilize sempre peças sobresselentes
originais.
REGISTO ONLINE
Obrigado pela sua compra. Registe agora o
seu produto para:
• SERVIÇO DE GARANTIA: o registo
do seu produto irá ajudá-lo a obter um
serviço de garantia mais eficiente no
caso de haver um problema com o seu
produto.
• CONFIRMAÇÃO DE PROPRIEDADE:
em caso de uma perda segurada, tal
como incêndio, inundação ou roubo, o
seu registo de propriedade servirá como
prova de compra.
• PARA SUA SEGURANÇA: o registo
do seu produto irá permitir que
entremos em contacto consigo no caso
improvável de ser necessário enviar
uma notificação de segurança ao abrigo
da lei federal relativa à segurança do
consumidor (Federal Consumer Safety
Act).
ACESSÓRIOS
AVISO: uma vez que apenas foram
testados com este aparelho os
acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios poderá ser perigosa. Para
reduzir o risco de ferimentos, apenas
deverão ser utilizados acessórios da
DEWALT neste aparelho.
Os acessórios para utilizar com o DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE estão disponíveis por um custo
143
Suomi
Suomi
FIGURES
KUVA 1A ETUNÄKYMÄ
KUVA 5 OHJAUSPANEELI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
20. LCD-näyttö
•Äänen lähde
•Vastaanotto (radiotila)
•Bluetooth (Bluetooth-tila)
•Akun tila
Etukaiuttimet (2x)
Kantokahva
Ohjauspaneeli
Ylälokeron lukitsimet (4x)
Ylälokeron kansi
Lukitsimet pinoamista varten (2x)
KUVA 1B ETUNÄKYMÄ
•
Ylälokero avataan vapauttamalla lokeron keltaisen kannen (osa 4) alla olevat neljä lukitsinta.
KUVA 1C ETUNÄKYMÄ
•
Sulje lokero painamalla keltaisen kannen kaikki neljä kulmaa alas.
HUOMAUTUS: Kun kansi on suljettu oikein, lokeron sisältö pysyy suojassa pölyltä, roskilta ja
kevyeltä sateelta.
KUVA 2A TAKANÄKYMÄ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Takakaiuttimet (2x)
Virran sisääntulo (24 V DC)
Akkulokeron kannen lukitsimet (2x)
Kärryyn kiinnitettävä takakoukku
Akkulokeron kansi
Urat kärryä varten
21. Radion pikavalintapainikkeet
22. Pyörivä valitsin
23. Tila-painikkeet
)
•Virtapainike (
)
•Äänilähteen valintapainike (
•Paluu-painike (
)
•Bluetooth-painike (
)
KUVA 6 DAB+-NÄYTTÖ
24. Radioaseman nimi
25. Lähetyksen tiedot
26. Päivämäärä ja aika
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, psyykkinen tai aisteihin liittyvä
suorituskyky on tavanomaista heikompi tai joilla ei ole laitteen käyttöön vaadittavaa kokemusta
tai tietoja, saavat käyttää laitetta, mikäli heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön tai
käyttöä valvotaan ja mikäli he ymmärtävät käyttöön liittyvät riskit. Älä anna lapsen leikkiä
laitteella.
Lasten ei tule antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta omatoimisesti.
Tärkeimmät ominaisuudet
KUVA 2B TAKANÄKYMÄ
•
•
Akkulokero avataan vapauttamalla lokeron keltaisessa kannessa (osa 3) olevat kaksi
lukitsinta ja nostamalla kansi ylös.
Sulje lokero painamalla sen kansi kiinni.
KUVA 3 YLÄLOKERO
13.
14.
15.
16.
AC/DC-virtamuuntaja
AUX-sisääntulo (3,5 mm)
USB-virtaportti/-latausportti
Ylälokeron kansi
KUVA 4 AKKULOKERO
17. Akku (ei kuulu pakkaukseen)
18. Akkupesä
19. Akkulokeron kansi
144
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FM-stereoradio manuaalisella/automaattisella hakutoiminnolla ja asemien tallennuksella
Bluetooth-yhteys äänilaitteisiin
AUX-sisääntulo ulkoisten äänilaitteiden kytkemiseen
USB-virtaportti/-latausportti (5V/1 A)
Suuri, valolla varustettu LCD-näyttö
Valoilla varustetut, pehmeät painikkeet
Neljä diskanttikaiutinta ja kaksi subwooferia takaavat korkealuokkaisen äänentoiston
Äänenvoimakkuuden ja -taajuuden säätö
Suunniteltu raskaaseen käyttöön
Laite on mahdollista kiinnittää DEWALT DWST08210 ToughSystem® -nokkakärryyn
Sopii kaikkiin ToughSystem® -moduulijärjestelmiin
Kestää hyvin vettä ja pölyä – IP54-suojaluokitus
DAB+ (Digital Audio Broadcasting) -tekniikka näyttää radioaseman lähettämät tiedot
suoraan laitteen näytöllä
DRC (Dynamic Range Compression) -tekniikka voimistaa hiljaisimpia ääniä ja vaimentaa
kaikkein voimakkaimmat äänet
Suosikit – sähköiset pikavalinnat suosikkiasemillesi
145
Suomi
Suomi
TEKNISET TIEDOT
MÄÄRITELMÄT: TURVAOHJEET
Virtalähde (AC/DC-virtamuuntaja) Malli: Y48DE-240-2000
Virtalähde (AC/DC-virtamuuntaja) Malli: Y48DE-240-2000
100–240 VAC 50–60 Hz (Luokka II)
Ulostuloteho
24 VDC
Ulostulovirta
2A
Paino
0,3 kg
Laite
Sisääntuloteho
24 VDC
Ulostuloteho
USB charge (5V/1A)
Ulostuloteho
IP54*
Paino
6,9 kg ilman ladattavaa akkua
Paino
60 kg
Virrankulutus valmiustilassa / valmiustilassa
virtalähteeseen kytkettynä
< 0.5W
Aika, jonka jälkeen automaattinen virransäästö
kytkeytyy päälle laitteen ollessa valmiustilassa ja
yhdistettynä virtalähteeseen
< 20 mins
Akkulaturi
Akkujen jännite
10,8 V / 14,4 V / 18 V
Akkutyyppi
XR Li-ion (liukuakku)
Keskimääräinen latausaika
90-300 min
Latausvirta
1.0 A
Äänentoisto-ominaisuudet
Äänen lähde
DAB+/FM, AUX-liitäntä (3,5 mm), Bluetooth
Äänenpaine
100 dB / 1 m
Äänitehotaso
40 W (luokka D)
Käyttöaika
*Suojattu työympäristön pölyltä ja roskilta ja kevyeltä sateelta.
146
8 tuntia (keskim.)
täyteen ladatulla Premium 18 V XR Li-ion
-akulla
Alla esitetyt määritelmät ilmoittavat kuhunkin huomiosanaan liittyvän vaaran vakavuuden.
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja kiinnitä huomiota näihin varoitusmerkkeihin.
VAARA: Varoittaa välittömästä vaaratilanteesta, joka toteutuessaan aiheuttaa
kuoleman tai erittäin vakavan vamman.
VAROITUS: Varoittaa vaaratilanteesta, joka toteutuessaan saattaa aiheuttaa kuoleman tai erittäin vakavan vamman.
HUOMIO: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka toteutuessaan saattaa aiheuttaa lievän tai keskivaikean vamman.
HUOMAUTUS: Ilmoittaa käyttötavoista, joista ei aiheudu vaaraa ihmisille, mutta jotka
saattavat aiheuttaa aineellisia vahinkoja.
VAROITUS: Lue käyttöohjeet huolellisesti, jotta osaat käyttää laitetta turvallisesti.
HUOMAUTUS: Tuotteen VAROITUS- JA TUOTETIETOMERKINNÄT sisältävä etiketti
on kiinnitetty laitteen pohjaan.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Musiikkisoitin + Laturi
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Musiikki + laturi
-yhdistelmään kuuluu DAB+-toiminnolla varustettu FM-radio, Bluetooth-yhteys, AUX-yhteydellä
toimiva musiikkisoitin ja DEWALT-akkulaturi. DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1
75664-XE lataa lähes kaikenlaiset DEWALT XR Li-ion -liukuakut. Akut myydään erikseen.
Tärkeät turvaohjeet
1. Lue nämä ohjeet huolellisesti.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Kiinnitä huomiota kaikkiin varoituksiin ja
noudata niissä annettuja ohjeita.
4. Noudata kaikkia annettuja ohjeita.
5. Älä käytä tätä laitetta veden välittömässä
läheisyydessä.
6. Lue kaikki turvaohjeet ja varoitukset
huolellisesti ja varmista, että olet
ymmärtänyt ne. Jos varoituksia ja ohjeita
ei noudateta, on olemassa sähköiskun,
tulipalon ja vakavan henkilövahingon
vaara.
7. Tätä laitetta ei tule asettaa veteen, eikä
laitteen päälle tule asettaa nestettä
sisältäviä esineitä, kuten pulloja.
8. Puhdista laitetta vain kuivalla tai kostealla
kankaalla.
9. Jotta laite pysyy suojassa vedeltä ja
pölyltä, muista aina sulkea laitteen
ylä- ja akkulokero sekä DC-virran
sisääntuloportin kumisuojus.
10. Käytä laitetta ainoastaan valmistajan
ohjeiden mukaisella tavalla.
11. Älä aseta laitetta lähelle avotulta,
kuten kynttilää, tai lähelle lämpöä
tuottavia kohteita, kuten pattereita,
lämpöventtiileitä, liesiä tai muita lämpöä
tuottavia laitteita (mukaan lukien
vahvistimet).
12. Varmista, ettei laitteen virtajohdon päälle
astuta ja että sitä ei kiristetä tai litistetä,
erityisesti läheltä pistokkeita tai liitäntöjä.
13. Käytä vain valmistajan suosittelemia
lisäosia ja -varusteita.
14. Käytä laitetta ainoastaan sellaisten
kärryjen, jalustojen, kolmijalkojen,
kiinnittimien ja pöytien
kanssa, jotka ovat valmistajan
suosittelemia tai jotka
myydään yhdessä laitteen
kanssa. Kun käytät laitetta
yhdessä kärryn kanssa, ole varovainen
siirtäessäsi kärryä/yhdistelmää, jotta
vältät kärryn kaatumisen ja tästä
mahdollisesti aiheutuvat vammat.
15. Laitteen mukana toimitettavaa AC/
DC-virtamuuntajaa tulee käyttää vain
tämän laitteen ja siinä olevan akkulaturin
virtalähteenä.
16. Irrota muuntaja seinästä myös
ukkosmyrskyjen ajaksi ja silloin, kun et
147
Suomi
Suomi
käytä laitetta pitkään aikaan.
17. Käytön aikana AC/DC-virtamuuntajan luo
tulee olla esteetön pääsy.
18. Laitetta saa huoltaa vain asianmukaisen
koulutuksen saanut henkilö. Laite
on vietävä huoltoon aina, kun se on
vaurioitunut tai toimii viallisesti. Huolto on
tarpeen esimerkiksi silloin, kun laitteen
virtajohto tai virtajohdon pistoke on
vaurioitunut, nestettä tai sadevettä on
päässyt kulkeutumaan laitteen sähköä
johtaviin osiin, laitteen sisäosat ovat
kastuneet, laite ei toimi normaalilla
tavalla tai kun laite on pudonnut ja tämän
seurauksena lakannut toimimasta.
19. Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten
henkilöiden (mukaan lukien lapset)
käyttöön, joiden fyysinen, psyykkinen
tai aisteihin liittyvä suorituskyky on
tavanomaista heikompi tai joilla ei ole
laitteen käyttöön vaadittavaa kokemusta
tai tietoja, ellei käyttöä valvo ja opasta
kyseisen henkilön turvallisuudesta
vastuussa oleva henkilö.
20. Älä anna lasten leikkiä laitteella.
21. Laitteessa tulee käyttää ainoastaan
asianmukaisia DEWALT-akkuja (kts. alta
kohta Kaikkia akkuja koskevat tärkeät
turvaohjeet, jossa on lisäohjeita DEWALTakkuihin liittyen). Muiden kuin DEWALTakkujen käyttö saattaa aiheuttaa vamman
tai tulipalon.
Kolmion sisällä oleva nuolikärkinen
salama varoittaa käyttäjää laitteen sisällä
olevista osista, jotka voivat aiheuttaa
sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki
kehottaa käyttäjää huomioimaan laitteen
käyttöohjeissa olevat tärkeät käyttö- ja/tai
huolto-ohjeet.
148
HUOMIO: Sähköiskun välttämiseksi
muuntajan johdon leveä pää tulee työntää
muuntajan leveään pistokkeeseen
kokonaan.
STANDARDIT
Tämä DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE -laite täyttää
kaikki seuraavissa standardeissa esitetyt
vaatimukset:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
KÄYTETYT SYMBOLIT
Tämän laitteen etiketeissä käytetään
seuraavia symboleja:
V ............volttia
A ............ampeeria
W ............wattia
h ............tuntia
............ Tasavirta
............Suojausluokkaan II kuuluva laite (kaksoiseristetty)
..........CE-merkintä
............Varoitusmerkintä
Kaksoiseristyksen merkintä (neliön
sisällä oleva neliö), ilmoittaa laitteen
olevan luokkaan II kuuluva suojaeristetty
sähkölaite. Merkinnän tarkoituksena on
tiedottaa asianmukaisia huoltohenkilöitä,
jotta nämä osaisivat käyttää laitteeseen
vain kyseiseen suojausluokkaan kuuluvia
varaosia.
KAIKKIA AKKUJA KOSKEVAT
TÄRKEÄT TURVAOHJEET
VAROITUS: Sähköiskun tai tulipalon
välttämiseksi laitetta ei tule kastella
tai pitää sateessa. Käytä laitetta vain
kuivassa ympäristössä.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE -laitteessa tulee käyttää
ainoastaan ladattavia DEWALT DCB -sarjaan
kuuluvia 10,8 V DC:n (1.5–2.0 Ah), 14,4 V
Kun tilaat uusia akkuja, muista ilmoittaa akun
luettelonumero ja jännite. Tässä
DC:n (1.3–5.0 Ah) tai 18 V DC:n (1.5–5.0 Ah)
XR Li-ion -akkuja. Muiden kuin yllä mainittujen
akkujen tai paristojen käyttö saattaa aiheuttaa
käyttäjän vammautumisen tai tulipalon.
Akut tulee ladata DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XElatauslaitteella tai vastaavalla laitteella. Akun
lataaminen väärällä latauslaitteella saattaa
aiheuttaa tulipalon vaaran.
Huomautus: Myytäviä akkuja ei ole ladattu
täyteen. Ennen kuin käytät akkua tai laturia,
lue alla olevat turvaohjeet huolellisesti ja lataa
akku niissä esitettyjen ohjeiden mukaisella
tavalla.
LUE KAIKKI OHJEET
ÄLÄ LATAA TAI KÄYTÄ AKKUJA
RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TILASSA,
ESIMERKIKSI TILASSA, JOSSA ON
HELPOSTI SYTTYVIÄ NESTEITÄ,
KAASUJA TAI PÖLYJÄ. Akun
kiinnittäminen laturiin tai irrottaminen
laturista saattaa aiheuttaa kaasujen tai
pölyn syttymisen.
• ÄLÄ KOSKAAN YRITÄ
ASETTAA AKKUA LATURIIN
VÄKISIN. ÄLÄ MUOKKAA
AKKUA MILLÄÄN TAVALLA
SAADAKSESI SEN SOPIMAAN
YHTEENSOPIMATTOMAAN
LATURIIN, SILLÄ AKKU SAATTAA
MURTUA JA AIHEUTTAA VAKAVAN
HENKILÖVAHINGON.
• Akut tulee ladata ainoastaan
asianmukaisilla DEWALT-latauslaitteilla.
• ÄLÄ upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
VAROITUS: Tulipalon vaara. Älä missään
tapauksessa yritä avata akkua. Älä
aseta akkua laturiin, mikäli sen kuori on
haljennut tai vaurioitunut. Älä purista,
pudota tai muutoin vahingoita akkua. Älä
käytä akkua tai laturia, johon on osunut
terävä isku, joka on pudotettu, jonka yli
on ajettu tai joka on vahingoittunut jollain
muulla tavalla (esimerkiksi lävistetty
naulalla, isketty vasaralla, astuttu päälle).
Vahingoittuneet akut tulee palauttaa
huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalon vaara. Varmista,
ettei mikään metalliesine pääse
koskettamaan akun napoja säilytyksen
aikana. Älä sijoita akkua esimerkiksi taskuun,
•
työkalulaatikkoon, tuotepakkaukseen tai
vetolaatikkoon, jossa on esimerkiksi irtonaisia
nauloja, ruuveja tai avaimia. Akkujen
kuljettaminen voi aiheuttaa tulipalon, jos
akun navat pääsevät kosketuksiin sähköä
johtavien materiaalien, kuten avainten,
kolikoiden tai käsityökalujen, kanssa.
Yhdysvaltain liikenneministeriön ympäristölle
vaarallisia aineita koskevat säännökset
(HMR) kieltävät akkujen kaupallisen
kuljetuksen tai kuljetuksen lentokoneessa
(toisin sanoen pakattuna matkalaukkuun
tai käsimatkatavaroihin), ELLEI niitä
ole asianmukaisesti suojattu oikosulun
estämiseksi. Varmista yksittäisiä akkuja
kuljettaessasi, että akun navat on suojattu
ja eristetty hyvin esineiltä, jotka voisivat
koskettaa niitä ja aiheuttaa oikosulun.
LITIUMIONIAKKUJA (LIION) KOSKEVIA ERITYISIÄ
TURVALLISUUSOHJEITA
•
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se
olisikin pahasti vaurioitunut tai kulunut.
Akku voi räjähtää tulessa. Litiumioniakun
palaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja ja
materiaaleja.
•
Jos akun sisällä olevaa ainetta pääsee
iholle, pese altistunut alue välittömästi
vedellä ja miedolla saippualla. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele
altistunutta silmää vedellä 15 minuutin
ajan tai kunnes ärsytys häviää. Ota lisäksi
yhteys lääkäriin. Akkuneste on sekoitus
nestemäisiä karbonaattiestereitä ja
litiumsuoloja.
•
Avatun akkukennon sisältö saattaa
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Altistunut tulisi toimittaa raittiiseen ilmaan.
Jos oireet jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.
•
Pidä akku ja laite etäällä avotulesta tai
kuumista lämpötiloista. Tuli tai yli 130
˚C:n (265 °F) lämpötila saattaa aiheuttaa
räjähdyksen.
VAROITUS: Palovaara. Kipinä tai liekki
saattaa sytyttää akkunesteen palamaan.
149
Suomi
Suomi
Kaikkia latauslaitteita koskevat
tärkeät turvaohjeet
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa
on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita
akkulatureille.
•
Ennen kuin käytät laturia, lue kaikki
akkulaturia, akkua ja akkukäyttöistä
laitetta koskevat ohjeet ja
turvamerkinnät, ja varmista, että olet
ymmärtänyt niiden sisällön
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Varmista,
ettei mitään nestettä pääse laturin sisään.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovaara. Vammojen
välttämiseksi käytä ainoastaan ladattavia
DEWALT-akkuja. Muut kuin yllä mainitut
akut saattavat ylikuumentua ja haljeta,
mikä saattaa aiheuttaa vamman tai
aineellisen vahingon.
HUOMAUTUS: Kun akku on poissa käytöstä,
pidä se etäällä muista metalliesineistä. Mikäli
laturi on kytkettynä pistorasiaan, siihen
osuva esine saattaa aiheuttaa oikosulun
ja/tai tulipalon. Sähköä johtavat aineet ja
metalliesineet, kuten esimerkiksi hiontapöly,
metallilastut, teräsvilla, alumiinifolio tai mitkä
tahansa metallihiukkaset, tulee pitää etäällä
laturista.
Ennen kuin puhdistat laitetta, irrota AC/DCvirtamuuntaja seinästä ja poista laitteeseen
kytketty akku paikaltaan.
•
•
•
•
•
150
ÄLÄ yritä ladata akkua millään
muilla kuin DEWALT-yhteensopivilla
latureilla. Tämä akun ja laturin
yhdistelmä on suunniteltu toimimaan
yhdessä.
Tätä laturia ei ole suunniteltu minkään
muiden kuin DEWALT-yhteensopivien
akkujen lataamiseen. Muu käyttö voi
aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai jopa
kuolettavan sähköiskun vaaran.
Älä aseta laturia vesisuihkun alle
ÄLÄKÄ upota sitä veteen.
Vedä pistokkeesta, älä johdosta, kun
irrotat laturin verkkovirrasta. Näin vältät
johdon tai pistokkeen vaurioitumisen.
Mikäli käytät laturia ulkotilassa,
varmista, että tila on kuiva ja
käytä vain ulkokäyttöön soveltuvia
jatkojohtoja. Ulkokäyttöön soveltuvan
•
•
•
•
•
•
•
jatkojohdon käyttö pienentää
sähköiskuvaaraa.
Älä aseta esineitä laturin päälle. Pidä
laturi etäällä lämmönlähteistä.
Älä käytä laturia, jos sen johto tai
pistoke on vahingoittunut.
Älä käytä laturia, jos siihen on
kohdistunut terävä isku, se on
pudotettu tai se on muuten
vahingoittunut millään tavalla.
Mikäli näin on tapahtunut, laite on
vietävä huollettavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, jos se tarvitsee
huoltoa tai korjausta. Jos kokoat
laitteen väärin, seurauksena saattaa
olla sähköiskun, kuolemaan johtavan
sähköiskun tai tulipalon vaara.
Irrota laturi pistorasiasta ennen
kuin puhdistat sen. Näin pienennät
sähköiskun vaaraa. Akun irrottaminen
laitteesta ei auta vastaavalla tavalla.
ÄLÄ KOSKAAN yritä yhdistää kahta
laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan 24 V:n
tasavirralla. Älä yritä käyttää laitetta
minkään muun AC/DC-virtamuuntajan
kanssa kuin sen, joka on toimitettu
laitteen mukana.
2.
3.
4.
5.
LATAAMINEN
Tämä DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE -laturi soveltuu lataamaan
ainoastaan uudelleenladattavia DEWALT DCB
-sarjan 10,8 V DC:n (1.5–2.0 Ah), 14,4 V DC:n
(1.5–5.0 Ah) tai 18 V DC:n (1.5–5.0Ah) XR Li-ion
-akkuja. Muiden kuin yllä mainittujen akkujen
tai paristojen käyttö saattaa aiheuttaa käyttäjän
vammautumisen tai tulipalon. Varmista, että olet
lukenut kaikki mukana toimitetut turvaohjeet,
ennen kuin käytät tätä laitetta akkujesi
lataamiseen.
LATAAMISEEN LIITTYVIÄ
TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA
1.
Pisin käyttöikä ja paras suorituskyky
saavutetaan, kun akkua ladataan ilman
lämpötilan ollessa 18–24 °C (65–75 °F).
ÄLÄ lataa akkua ympäristössä, jossa
ilman lämpötila on alle +4,5 °C (+40 °F)
tai yli +40,5 °C (+105 °F). Yllä oleva ohje
on tärkeä. Sen noudattamatta jättäminen
6.
7.
saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita
akkuusi.
Akku ja laturi voivat tuntua lämpimiltä
latauksen aikana. Tämä on normaali tila,
ei merkki ongelmasta. Jotta akku voi
jäähtyä käytön jälkeen, älä aseta laturia
tai akkua lämpimään ympäristöön, kuten
metallikatokseen tai eristämättömään
perävaunuun.
Kylmän akun lataaminen kestää noin
kaksi kertaa pidempään kuin lämpimän
akun. Kylmä akku latautuu hitaammin
latauksen alusta loppuun asti eikä
latausnopeus saavuta maksimitasoaan,
vaikka akun lämpötila latauksen aikana
nousisi.
Jos akku ei lataudu oikein:
a. Tarkista pistorasian toimivuus
kytkemällä siihen valaisin tai jokin muu
laite.
b. Tarkista, onko pistorasia kytketty
valokytkimeen, joka katkaisee pistorasian
virran, kun valot sammutetaan.
c. Siirrä laturi ja akku paikkaan, jossa
ympäristön ilman lämpötila on noin
18–24 °C (65–75 °F).
d. Jos latausongelmat jatkuvat, vie
työkalu, akku ja laturi paikalliseen
huoltoliikkeeseen.
Akku on ladattava, kun se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, jotka voitiin
aikaisemmin tehdä helposti. ÄLÄ JATKA
akun käyttöä näissä olosuhteissa. Voit
ladata myös osittain ladattua akkua
milloin tahansa ilman, että tästä koituisi
haittaa akulle.
Vieraat johtavat aineet, kuten teräsvilla,
alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät,
on pidettävä poissa laturin aukoista.
Irrota laturin virtajohto ennen laturin
puhdistamista.
Älä anna laturin jäätyä äläkä upota sitä
veteen tai muuhun nesteeseen.
akun, tästä saattaa seurata räjähdysvaara.
Vaihda tilalle vain samanlainen tai samaa
tyyppiä oleva akku.
HUOMAUTUS: ToughSystem musiikkisoitin
ja laturi -yhdistelmä suosii DAB-vastaanottoa
nopean lataamisen kustannuksella. Alueilla,
joilla kuuluvuus on heikko, latausnopeus
hidastuu parhaan mahdollisen kuuluvuuden
takaamiseksi.
SÄILYTYSTÄ KOSKEVAT
SUOSITUKSET
1.
2.
Paras säilytyspaikka on kuiva ja viileä
paikka, joka suojaa akkua suoralta
auringonvalolta ja liialliselta lämmöltä tai
kylmyydeltä.
Mikäli akku on poissa käytöstä pitkään,
se tulisi ladata täyteen, irrottaa laturista
ja asettaa säilytettäväksi kuivaan ja
viileään paikkaan.
HUOMAUTUS: Akkua ei tule säilyttää
pitkiä aikoja täysin tyhjänä. Ennen
käyttöön ottoa akku tulee aina ladata
täyteen.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA
KÄYTTÖÄ VARTEN
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Varmista,
ettei mitään nestettä pääse laturin sisään.
Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Palovaara. Älä upota akkua
mihinkään nesteeseen tai päästä nestettä
kulkeutumaan akun sisään. Älä missään
tapauksessa yritä avata akkua. Jos akun
muovikotelo rikkoutuu tai murtuu, palauta
se huoltoliikkeeseen kierrätettäväksi.
HUOMIO: Jos vaihdat tilalle vääränlaisen
151
Suomi
Suomi
Laitteen ollessa POISSA PÄÄLTÄ
AKUN LATAAMINEN
Vialliset akut
2.
3.
4.
Avaa ylälokero ja ota AC/DCvirtamuuntaja esiin (kts. kuvat 1 ja 3).
Kytke AC/DC-virtamuuntaja
asianmukaiseen pistokkeeseen ja
DWST1-75659-QW / DWST1 75663-GB
/ DWST1-75664-XE -laitteen virtaporttiin.
Tämän jälkeen voit asettaa akun
paikalleen laturiin (kts. kuva 2).
Avaa akkulokeron kansi vapauttamalla
sen kaksi lukitsinta (kts. kuva 2).
Työnnä akku (ei kuulu pakkaukseen)
paikalleen laturiin ja varmista, että se
asettuu paikalleen täydellisesti (kts.
kuva 4). Akun merkkivalo alkaa vilkkua,
kun akun lataaminen on käynnissä.
HUOMAUTUS: Sulje akkulokeron kansi ja
varmista, että se on tiukasti kiinni.
5. Kun akku on latautunut täyteen, laitteen
ruudussa näkyy täyteen ladatun akun
kuva. Akun voi nyt ottaa käyttöön tai
jättää laturiin myöhempää käyttöä
varten.
HUOMAUTUS: Tämä saattaa
merkitä myös, että laturiin on tullut
vika.
LCD-NÄYTÖN SYMBOLIT
Laitteen ollessa POISSA PÄÄLTÄ
Laitteen ollessa PÄÄLLÄ
Kun lataat akkua laitteen ollessa poissa päältä,
LCD-näytön keskellä näkyy suuri akku-symboli,
josta näet latauksen tilan.
Kun DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE -laite on päällä, virtalähdettä
ja akun tilaa ilmaisevat symbolit näkyvät LCDnäytön oikeassa alareunassa.
Ladattava akku on tyhjä
Laite toimii AC/DC-virtamuuntajan
kautta tulevalla virralla
Ladattava akku on lähes tyhjä
Akku on lähes tyhjä
Ladattava akku on ladattu yli
puolivälin
Akku on ladattu yli puolivälin
Ladattava akku on täynnä
Akku on täynnä
Kuuman/kylmän akun
viivetoiminto
Kuuman/kylmän akun viivetoiminto
latauksen aikana
Tässä laturissa on erityinen
kuuman/kylmän akun viivetoiminto:
Kun laturi havaitsee kuuman akun,
se käynnistää automaattisesti
kuuman akun viivetoiminnon
ja aloittaa lataamisen vasta,
kun akku on jäähtynyt. Kun
akku on jäähtynyt, laturi siirtyy
automaattisesti akunlataustilaan.
Tämä toiminto takaa akulle
mahdollisimman pitkän käyttöiän.
VAROITUS: Vammojen välttämiseksi on tärkeää, että sammutat laitteen ja irrotat virtajohdon
seinästä, kun laite ei ole käytössä ja kun korjaat laitetta. Älä pura yksikköä. Vie se
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos se tarvitsee huoltoa tai korjausta.
KÄYTTÖ
Tämä DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE -laite on varustettu
muistilla, johon voit tallentaa valitsemiesi
radiokanavien ja Bluetooth--laitteiden välillä
muodostettujen laiteparien tiedot.
HUOMAUTUS: Laite voidaan asettaa
musiikintoistotilaan, kun sen AC/DCvirtamuuntaja on kytkettynä seinään tai kun
laite toimii akkuvirralla.
HUOMAUTUS: Kun DWST1-75659-QW
/ DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
-laite on kytkettynä virtapistokkeeseen
muuntajansa välityksellä, se lataa laitteeseen
asetetun akun automaattisesti. Virtajohdon
ollessa irti seinästä, laite toimii jopa 8 tunnin
ajan, mikäli siihen on asetettu laadukas
2Ah XR Li-ion akku. Akuilla, joiden voltti- ja
ampeerituntien määrä on vähäisempi, laite
toimii lyhemmän aikaa.Laitetta voi käyttää
myös sen ollessa pystysuorassa tai kyljellään.
HUOMAUTUS: Laitteessa on kaksi
sisäistä antennia, joiden ansiosta se on
tavanomaisia radioita kestävämpi. Siinä ei
152
Akku tai laturi on viallinen
Tämä laturi ei lataa viallista
akkua. Laturi ilmoittaa akun
olevan viallinen merkitsemällä
merkin X LCD-näytössä näkyvän
akku-symbolin sisään. Jos
näin käy, aseta akku uudelleen
laturiin. Jos ongelma ei poistu,
kokeile toista akkua. Näin voit
todeta, toimiiko laturi oikein. Jos
toinen akku latautuu normaalisti,
alkuperäinen akku on viallinen ja
se tulee viedä huoltoliikkeeseen
tai muuhun keräyspisteeseen
kierrätettäväksi. Jos laturi ilmoittaa
myös toisen akun olevan viallinen,
vie laturi ja akku valtuutettuun
huoltoliikkeeseen testattaviksi.
Tässä DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE -laitteessa on erillinen
ylälokero, jonka päätarkoituksena on suojata AC/DC-virtamuuntajaa silloin, kun sitä ei käytetä.
1.
Laitteen ollessa PÄÄLLÄ
ole ulkoista, helposti katkeavaa antennia.
Sisäisten antennien ansioista laite kykenee
vastaanottamaan radiosignaaleja kaikista
ilmansuunnista samanaikaisesti ilman
tavallisien radioiden käytössä usein
edellytettävää ulkoisen antennin säätämistä.
Mikäli käytät laitetta paikassa, jossa
radiosignaali on hyvin heikko, suosittelemme,
että asetat laitteen kyljelleen siten, että siinä
oleva kantokahva osoittaa ylöspäin tai lähelle
ulkoikkunaa tai muuta ulos avautuvaa aukkoa.
Painikkeiden toiminnot
Laitteen etupaneelissa on pyörivä valitsin ja
painikkeita.
.......Pyörivä valitsin (käytetään useaan
tarkoitukseen)
...........Virtapainike
...........Paluu-painike
...........Äänilähteen valinta -painike
...........Bluetooth-painike
153
Suomi
Suomi
........Pikavalintapainikkeet
Virran kytkeminen PÄÄLLE ja
POIS PÄÄLTÄ
Paina virtapainiketta (
) 1 sekunnin
ajan. Laite valitsee automaattisesti viimeksi
käytössä olleen äänilähteen.Press the POWER
Paina virtapainiketta (
Laite sammuu.
)3 sekunnin ajan.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
VAROITUS: Korkea änenvoimakkuus voi
vaurioittaa kuuloa.
HUOMAUTUS: Laite
tallentaaäänenvoimakkuuden kullekin
äänilähteelle erikseen.
Käännä pyörivää valitsinta (
) myötäpäivään
nostaaksesi äänenvoimakkuutta.
Äänenvoimakkuutta lasketaan kääntämällä
valitsinta vastapäivään.
PALUU-PAINIKE (
)
Siirryttyäsi uudelle ruudulle, paina Paluupainiketta (
) palataksesi edelliselle
ruudulle.
Äänilähteen valinta (
)
Valitaksesi yhden tarjolla olevista äänilähteistä
(DAB+, FM, AUX tai Bluetooth) paina
äänilähteen valintapainiketta (
) kunnes näet
haluamasi äänilähteen näytöllä. Jos esimerkiksi
käytössä on FM-radio, jonka merkki näkyy
LCD-näytön vasemmassa yläreunassa, paina
äänilähteen valintapainiketta vaihtaaksesi
äänilähteeseen AUX.
HUOMAUTUS: Mikäli DAB-signaalin laatu
on riittävän hyvä, laite synkronoi itsensä
automaattisesti DAB-verkon kansallisten
aikasignaalien avulla. Aika ja päivämäärä
näkyvät seuraavasti: TT:MM PP/KK.
MIKÄLI AJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN
KOHDALLA NÄKYY PELKKIÄ VIIVOJA
( --:-- --/-- ), TÄMÄ TARKOITTAA,
ETTEI DAB-SIGNAALIN LAATU RIITÄ
SYNKRONOINTIIN.
PÄÄVALIKKO (Yleiset asetukset)
Yleisten asetusten valintaan voi siirtyä
minkä tahansa äänilähteen ollessa valittuna
154
noudattamalla seuraavaa ohjetta:
).
1. Paina pyörivää valitsinta (
2. Pyöritä pyörivää valitsinta yötäpäivään,
kunnes pääset Päävalikkoon
3. Paina pyörivää valitsinta avataksesi
Päävalikon.
•
•
•
•
Päävalikon kautta voit suorittaa
seuraavat toiminnot:
Ääni: äänentaajuuden säätö: basso-,
diskantti- ja keskitaajuudet
Kieli: käyttöliittymän kielen valinta
Kirkkaus: ruudun kirkkauden säätö
Palauta oletusasetukset
FM-VIRITTIMEN ASETUKSET
Tämä DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE -laite voidaan
virittää DAB+- ja FM-radiotaajuuksille, ja sen
muistiin voi tallettaa yhteensä kuuden DAB+radioaseman ja kuuden FM-radioaseman tiedot.
Kun olet asettanut ja tallentanut asemat laitteen
muistiin, voit siirtyä suoraan asemalta toiselle
pikavalintapainikkeiden (
) avulla.
Voit hakea haluamasi asemat kahdella
eri tavalla: Automaattisella haulla tai
manuaalisella haulla.
1.
2.
3.
4.
FM-RADION PIKAVALINTOJEN
TALLENTAMINEN:
1.
2.
3.
4.
Automaattinen haku:
1.
2.
3.
•
•
4.
Paina äänilähteen valintapainiketta (
)
kunnes löydät asianmukaisen äänilähteen.
Paina pyörivää valitsinta (
)
avataksesi Päävalikon (kts. Yleiset
asetukset).
Pyöritä valitsinta myötäpäivään, kunnes
pääset kohtaan Automaattinen haku, ja
paina valitsinta.
Automaattinen haku alkaa nyt etsimään
lähialueen vahvimpia ja selkeimpiä
signaaleja.
Käännä valitsinta myötäpäivään,
jos haluat siirtää haun korkeammille
taajuuksille.
Käännä valitsinta vastapäivään, jos haluat
siirtää haun matalammille taajuuksille.
Kun olet löytänyt haluamasi taajuuden,
tallenna se johonkin käytettävissä
olevista pikavalintapainikkeista (kts.
Pikavalintapainikkeiden asettaminen).
MANUAALINEN HAKU:
Valitse asianmukainen äänilähde ja avaa
Päävalikko (kts. Yleiset asetukset).
Pyöritä valitsinta myötäpäivään ja
valitse Manuaalihaku painamalla
valitsinta.
Pyöritä valitsinta myötä- ja vastapäivään
siirtyäksesi ylemmille ja alemmille
taajuuksille, kunnes löydät haluamasi
taajuuden.
Kun olet löytänyt haluamasi taajuuden,
tallenna se johonkin käytettävissä
olevista pikavalintapainikkeista (kts.
Pikavalintapainikkeiden asettaminen).
Aseta radio haluamallesi taajuudelle/
asemalle (kts. Automaattinen haku tai
Manuaalinen haku).
Paina haluamaasi pikavalintapainiketta
(
) ja pidä sitä pohjassa, kunnes
ruudussa näkyy viesti: >> P#. Asema
on nyt talletettu ruudussa näkyvään
pikavalintapainikkeeseen (#).
Toista kohdat 1 ja 2 lisätäksesi asemia.
Paina Palaa-painiketta (
)palataksesi
äänilähde-ruutuun.
Kulloinkin päällä olevan aseman
pikavalintanumero näkyy LCD-näytössä
(esimerkkikuvassa pikavalinta 2).
DAB+-VIRITTIMEN KÄYTTÖ
1.
2.
Kun kytket laitteen päälle ensimmäistä
kertaa tai kun oletusasetukset on
palautettu, laite hakee automaattisesti
kaikki kuunneltavissa olevat DAB+lähetykset.
Voit selata asemia kääntämällä pyörivää
valitsinta.
DAB+-VALIKKO
Täysi haku
1. Paina pyörivää valitsinta (
), ja käännä
sitä siirtyäksesi eteenpäin valikossa.
2. Kun olet valinnut Täysi haku
-vaihtoehdon, laite hakee asemat kaikilta
taajuuksilta ja ilmoittaa löydettyjen
asemien kokonaismäärän.
3. Kun haku on valmis, laite aloittaa
toistamaan taajuusalueen alkupäästä
lähtien ensimmäisenä löytynyttä asemaa.
Asemalista
1.
2.
Tämän valitsemalla näet listan kaikista
kuunneltavissa olevista asemista. Selaa
listaa pyörivän valitsimen (
) avulla
ja valitse haluamasi asema painamalla
valitsinta.
HUOMAUTUS: Jos siirrät laitetta tai jos
signaalin laatu oli haun aikana heikko,
kuunneltavien asemien lista saattaa olla
tyhjä tai puutteellinen. Vain tekemällä
täyden haun manuaalisesti varmistat,
että saat käyttöösi kaikki kuunneltavissa
olevat asemat.
Suosikkien tallentaminen (Pikavalinnat)
1. Aseta radio haluamallesi asemalle (kts.
Täysi haku).
2. Paina haluamaasi pikavalintapainiketta
(
) ja pidä sitä pohjassa, kunnes
ruudussa näkyy viesti: >> P#. Asema
on nyt talletettu ruudussa näkyvään
pikavalintapainikkeeseen (#).
Kulloinkin päällä olevan aseman
pikavalintanumero näkyy LCD-näytössä.
Tietojen näyttäminen
Voit asettaa näytön esittämään jotkin
seuraavista tiedoista:
1. Vierivä teksti - näyttää kaikki tiedot
ruudussa vuorotellen, kunkin tieto näkyy
3 sekunnin ajan.
2. Taajuus - kulloinkin päällä olevan
aseman taajuus.
3. Tyyppi - päällä olevan aseman toistaman
median luokitus.
4. Tiedonsiirtonopeus - valitun aseman
lähetyksen resoluutio.
HUOMAUTUS: Asemat lähettävät yllä
mainitut tiedot, eikä laite pysty vaikuttamaan
niiden sisältöön.
DAB-asetukset
1. Hiljentyneet asemat - Sellaiset asemat,
jotka ovat aiemmin olleet toiminnassa
mutta jotka ovat sittemmin lakanneet
kuulumasta, näkyvät edelleen
asemalistassa mutta ilman nimeä. Paina
pyörivää valitsinta poistaaksesi nämä
).
asemat asemalistasta (
Poisto tulee tämän jälkeen vahvistaa (vrt.
“Palauta oletusasetukset”)
2. DRC (dynamic range compression) Tämä toiminto pienentää lähetyksen
hiljaisimpien ja voimakkaimpien
äänien välistä eroa. Käytännössä tämä
tarkoittaa sitä, että hiljaisemmat äänet
155
Suomi
voimistuvat ja voimakkaammat äänet
hiljenevät. Toiminnolle on seuraavat
asetukset:
• DRC poissa päältä
• DRC lievänä
• DRC voimakkaana
HUOMAUTUS: DRC-toiminto toimii vain,
mikäli se on tuettu lähettävän aseman
toimesta.
RADIOLÄHETYKSIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ
HUOMAUTUKSIA
1. Radiovastaanoton laatu vaihtelee
sijainnin ja vastaanotettavan signaalin
vahvuuden mukaan.
2. Mikäli radiovastaanotin on yhteydessä
generaattoreihin, tämä saattaa aiheuttaa
vastaanotettavaan ääneen taustamelua/kohinaa.
ÄÄNIASETUSTEN VALINTA
Ääniasetuksia voi muuttaa säätämällä basso-,
diskantti- ja keskitaajuuksien asetuksia.
1. Paina pyörivää valitsinta (
).
2. Pyöritä pyörivää valitsinta myötäpäivään,
kunnes pääset Päävalikkoon.
3. Paina pyörivää valitsinta avataksesi
Päävalikon.
4. Paina pyörivää valitsinta uudelleen
siirtyäksesi Ääniasetukset-ruutuun.
5. Muuta haluamiasi asetuksia kääntämällä
valitsinta myötä-/vastapäivään.
6. Paina valitsinta siirtyäksesi seuraavaan
ääniasetusvaihtoehtoon.
7. Paina (
) tallentaaksesi valitsemasi
asetuksen.
Suomi
soveltuu useimpien USB-yhteydellä ladattavien
laitteiden lataamiseen ja käyttämiseen.
ULKOISEN LAITTEEN LIITTÄMINEN
1. Yhdistä ulkoinen laite 3,5 mm:n
äänikaapelilla laitteen AUX-liitäntään.
2. Paina äänilähteen valintapainiketta (
kunnes näet ruudulla tunnuksen AUX.
3. Säädä ja ohjaa ääntä liitetyn laitteen
kautta.
LAITTEEN LIITTÄMINEN BLUETOOTHYHTEYDEN AVULLA
Tähän DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE -laitteeseen voi
yhdistää Bluetooth-yhteydellä varustettuja
äänilaitteita laitteessa olevan Bluetoothtoiminnon välityksellä.
HUOMAUTUS: Bluetooth-toiminto
mahdollistaa 8 samanaikaista käyttäjää.
1. Kytke yhdistettävän laitteen Bluetoothtoiminto päälle.
2. Paina äänilähteen valintapainiketta (
)
kunnes näet Bluetooth-symbolin
3.
4.
ÄÄNEN TOISTAMINEN
ULKOISESTA LAITTEESTA (AUX/
BLUETOOTH)
Tämän DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE -laitteen sisäänrakennetuilla
kaiuttimilla on mahdollista toistaa ääntä jostakin
ulkoisesta laitteesta seuraavan kahden eri
yhteyden välityksellä:
• AUX-yhteys
• Bluetooth-yhteys
HUOMAUTUS: Laitteen ylälokero soveltuu
hyvin myös monenlaisten kannettavien
laitteiden, kuten esimerkiksi MP3-soittimien tai
älypuhelimien säilyttämiseen, suojaamiseen ja
lataamiseen. Laitteen USB-latausportti (5 V /1 A)
156
)
5.
), tai paina Bluetooth-painiketta
(
). Laite siirtyy Bluetooth-tilaan.
(
Bluetooth-painike (
)alkaa vilkkua
hitaasti.
Paina Bluetooth-painiketta (
) 3 sekunnin ajan, niin laite siirtyy
yhteysvalmiuteen.
Laitteesta kuuluu yhteysvalmiuden
merkkiääni ja Bluetooth-painike
(
) alkaa vilkkua nopeasti.
Etsi DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE –laite
(näytössä nimellä: ToughSystem Music)
yhdistettävästä laitteesta ja valitse se.
Kun yhteys on muodostettu, kuulet
yhteys-merkkiäänen. Yhteyden
ollessa muodostettuna Bluetoothsymboli näkyy laitteen LCD-näytössä ja
Bluetooth-painikkeessa on sininen valo.
Säädä ja ohjaa ääntä liitetyn laitteen
kautta.
Seuraavalla kerralla kun kytket aiemmin
yhdistetyn laitteen Bluetooth -tilaan,
se etsii ja yhdistää kyseisen laitteen
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE-laitteeseen
automaattisesti.
HUOMAUTUS: Laite yhdistyy aina
automaattisesti siihen laitteeseen, joka
laitteeseen on viimeksi yhdistetty. Kun
yhteys on muodostettu, kuulet yhteysmerkkiäänen.
• Mikäli se laite, johon yhteys viimeksi
muodostettiin, ei ole käytettävissä,
Bluetooth-painike vilkkuu, kunnes jokin
laitteeseen aiemmin yhteydessä ollut laite
löytyy.
HUOMAUTUS: Mikäli haluat katkaista
yhteyden johonkin laitteeseen ja asettaa
laitteen yhteysvalmiuteen muita laitteita
)3
varten, paina Bluetooth-painiketta (
sekunnin ajan tai paina pyörivää valitsinta ja
valitse kohta: Aseta yhteysvalmiuteen.
VIANETSINTÄ
HEIKENTYNEET AKUT
Heikentyneet akut saattavat toimia, mutta
niiltä ei tule odottaa tavanomaisten akkujen
suorituskykyä. Kun laite toimii akkuvirralla,
ja siihen kytketyn akun lataus laskee 10
prosentin alapuolelle, akku lähes tyhjä
-merkkivalo syttyy.
AKUN SUOJAUS
Akun suojaamiseksi laite sammuu, jos akun
lataustaso laskee liian matalalle tasolle. Jos
näin käy, yhdistä DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE -laitteesi
verkkovirtaan AC/DC -virtaja lataa akku.
MUSIIKKI LAKKAA KUULUMASTA
Kun laite käännetään kyljelleen, sen sisään
asetettu akku saattaa irrota paikaltaan. Mikäli
laite on toistanut musiikkia akkuvirralla, musiikki
lakkaa tällöin kuulumasta. Saat musiikin takaisin
päälle asettamalla akun takaisin paikalleen.
HUOLTO
VAROITUS: Vammojen välttämiseksi on
tärkeää, että sammutat laitteen ja irrotat
virtajohdon seinästä, ennen kuin korjaat
tai huollat laitetta. Älä pura yksikköä. Vie
se valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos se
tarvitsee huoltoa tai korjausta.
PUHDISTUS
VAROITUS: Irrota laturin virtajohto
seinästä ennen laitteen puhdistamista.
Voit puhdistaa lian ja rasvan laitteen
ulkopinnoilta kankaalla tai pehmeällä (ei
metallisella) harjalla.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly pois
laitteen pinnoilta puhtaalla ja kuivalla ilmalla
vähintään kerran viikossa. Silmävammojen
välttämiseksi suosittelemme, että suojaat
silmäsi ANSI Z87.1 -standardin mukaisilla
suojalaseilla puhdistaessasi laitetta.
VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN puhdista
laitteen muita kuin metallipintoja liuottimien
tai muiden voimakkaiden kemikaalien
avulla. Nämä kemikaalit voivat haurastuttaa
osissa käytettyjä muovimateriaaleja. Käytä
puhdistukseen ainoastaan vedellä ja
miedolla saippualla kostutettua kangasta.
Varmista, ettei mitään nestettä pääse
laitteen sisään. Älä koskaan upota mitään
laitteen osista nesteeseen.
LISÄVARUSTEET
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu yhdessä tämän
laitteen kanssa, niiden käyttö saattaa olla
vaarallista. Henkilövahinkojen välttämiseksi
suosittelemme, ettei tätä laitetta
käytetä yhdessä muiden kuin DEWALTlisävarusteiden kanssa.
Voit ostaa tämän DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
-laitteen kanssa yhteensopivia lisävarusteita
valtuutetulta jälleenmyyjältäsi tai valtuutetusta
huoltoliikkeestä. Jos tarvitset apua lisävarusteen
löytämisessä ota yhteys osoitteeseen
Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset
tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
KORJAAMINEN
Akkuja ei ole mahdollista huoltaa.
Tuotteen TURVALLISUUDEN ja
LUOTETTAVUUDEN VARMISTAMISEKSI
korjaukset, huolto ja säätötoimet tulee
antaa DEWALT-tehtaan huoltokeskuksen,
valtuutetun DEWALT-huoltoliikkeen tai muun
pätevän huoltohenkilöstön suoritettaviksi.
Käytä aina täysin entisiä vastaavia varaosia.
REKISTERÖIDY VERKOSSA
Kiitos, että valitsit tuotteemme. Rekisteröi
tuotteesi verkossa heti, niin saat seuraavat
edut:
• TAKUUPALVELU: Jos rekisteröit tuotteesi,
saat kattavammat takuupalvelut. Niiden
avulla saat paremman turvan sen varalle,
157
Suomi
•
•
Svenska
että tuotteessasi on jokin vika.
OMISTAJUUDEN VAHVISTAMINEN:
Mikäli haluat anoa korvausta
vakuutusyhtiöltäsi esimerkiksi tulipalon,
tulvan tai varkauden perusteella,
rekisteröimällä tuotteesi saat tositteen,
jolla voit todistaa omistaneesi tuotteen.
LISÄÄ TURVAA: Jos rekisteröit
tuotteesi, saamme sinuun yhteyden siinä
(epätodennäköisessä) tapauksessa, että
meidän on Federal Consumer Safety
Act -lain nojalla annettava tuotteesi
turvallisuutta koskevia lisätietoja.
FIGURER
FIG. 1A VY FRAMIFRÅN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fronthögtalare (2x)
Bärhandtag
Kontrollpanel
Övre fackets låshakar (4x)
Övre fackets lucka
Låshakar för stapling (2x)
FIG. 1B VY FRAMIFRÅN
•
För att öppna det övre facket, frigör de fyra låshakarna under det gula facklocket (objekt fyra)
och öppna den.
FIG. 1C VY FRAMIFRÅN
• Tryck ner de fyra hörnen på det gula locket för att stänga facket.
OBS! Facket skyddar innehållet mot damm, skräp och lätt regn när det är korrekt stängt.
FIG. 2A VY BAKIFRÅN
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Bakre högtalare (2x)
Strömingång (24 VDC)
Låshakar för batterilucka (2x)
Bakre krok för vagnslåsning
Batterilucka
Spår för vagn
FIG. 2B VY BAKIFRÅN
•
•
För att öppna batterifacket, frigör det gula lockets två låshakar (objekt 3) och sväng upp det.
Tryck ner luckan för att stänga facket.
FIG. 3 ÖVRE FACK
13.
14.
15.
16.
AC/DC-nätadapter
Extra uttag (3,5 mm)
Ström-/laddningsingång för USB
Övre fackets lucka
FIG. 4 BATTERIFACK
17. Batteripaket (ej inkluderat)
18. Batteriuttag
19. Batterilucka
158
159
Svenska
Svenska
FIG. 5 KONTROLLPANEL
20. LCD-skärm
•Ljudkälla
•Mottagning (radioläge)
•Bluetooth (bluetooth-läge)
•Batteristatus
21. Snabbvalsknappar för radio
22. Funktionsväljare
23. Lägesknappar
)
•Ström på/av (
•Källval (
)
•Tillbaka (
)
)
•Bluetooth (
Strömförsörjningsenhet (AC/DC-nätadapter), modell: Y48DE-240-2000
Ineffekt
100-240 V 50-60 Hz (klass II)
Uteffekt
24 VDC
Utström
2A
Vikt
0.3 kg (0.66 lb.)
Apparat
Ineffekt
24V DC
Uteffekt
USB-laddning (5V/1A)
FIG. 6 SKÄRM DAB+
IP-klassning
IP54*
24. Stationsnamn
25. Sändningsinformation
26. Datum och tid
Vikt
6.9 kg (15,2 lb.) exklusive batteripaket
Staplingsvikt (brutto)
60 kg (132 lb.)
Nätverksbaserat vänteläge/vänteläge för
strömförbrukning
< 0.5W
Tidsperiod för att slå på den automatiska och
nätverksbaserade strömhanteringsfunktionen
< 20 minuter
Denna apparat kan användas av barn från och med åtta års ålder och av personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med begränsad erfarenhet och kunskap så länge som
de är under uppsikt eller har fått anvisningar om hur man använder apparaten på ett säkert sätt
och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får ej utföras av
barn som inte är under uppsikt.
HUVUDEGENSKAPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
160
TEKNISKA DATA
FM-radio med stereo som har manuell/automatisk sökning och minne för förvalda stationer
Bluetooth-ljudanslutning
Extra ingång för att ansluta externa ljudenheter
Ström-/laddningsingång för USB (5 V/1 A)
Stor LCD-skärm med belysning
Upplysta, mjuka knappar
Fyra diskanthögtalare och två subwoofer för en rik ljudprestanda
Volymkontroll och tonjustering
Slitstark konstruktion
Kan monteras och låsas fast på DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Cart-vagnen
Stapelbar på alla ToughSystem®-enheter
Vatten- och dammtålig – IP54-testad
DAB+ avancerad digital ljudsändning med informationsvisning som den sänds av stationen
DRC dynamisk omfångskompression gör det möjligt för tysta ljud att bli jämförelsevis högre
och höga ljud att bli jämförelsevis lägre
Favoriter – förvalda digitalstationer
Batteriladdare
Batterispänning
10,8 V DC/14,4 V DC/18 V DC
Batterityp
XR-litiumjon (glidkontakt)
Ungefärlig laddningstid
90-300 min
Laddningsström
1.0 A
Ljudegenskaper
Ljudkälla
DAB+/FM, extra uttag (3,5 mm), Bluetooth
Ljud SPL
100 dB @ 1 m
Ljudeffekt
40W (klass D)
Drifttid
8 timmar (ungefärlig)
fulladdat 18 V XR-litiumjonbatteri (premium)
* Skyddad från arbetsplatsdamm, skräp och lätt regn.
161
Svenska
Svenska
DEFINITIONER: SÄKERHETSRIKTLINJER
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden av varje signalord. Läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart farlig situation som, om den inte undviks, resulterar i dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada.
FÖRSIKTIGHET: Indikerar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i lättare eller lindriga personskador.
OBSERVERA: AIndikerar en praxis som inte är relaterad till personskada som, om den inte
undviks, kan resultera i egendomsskada.
VARNING: Läs denna handbok för att minska risken för personskada.
OBS! Produktetiketten VARNING och MÄRKNING är placerad under denna apparat.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
ToughSystem® Musik + laddare
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Musik + laddare
är en kombination av DAB + och FM-radio, Bluetooth, extra musikspelare och en DEWALTbatteriladdare. DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE kan ladda de flesta
DEWALT XR-litiumjonbatterier med glidkontakt. Batterier säljs separat.
Viktiga säkerhetsanvisningar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Läs dessa anvisningar.
Behåll dessa anvisningar.
Var uppmärksam och följ alla varningar.
Följ alla anvisningar.
Använd inte denna apparat nära vatten.
Läs och förstå alla säkerhetsvarningar
och anvisningar. Om du inte följer
varningar och anvisningar kan det
resultera i elchock, brand och/eller
allvarlig personskada.
7. Denna apparat får inte utsättas direkt för
vatten och inga vätskefyllda föremål, t.ex.
flaskor, får ställas på apparaten.
8. Rengör endast med en torr eller fuktig
trasa.
9. För att skydda apparaten mot vatten
eller damm ska du alltid stänga luckan
till det övre facket, batteriluckan och
gummiskyddet till likströmsingången.
10. Använd i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
11. Placera den inte i närheten av öppna
lågor såsom tända ljus, värmekällor som
element, varmluftsfläkt, spisar eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som
producerar värme.
162
12. Skydda strömsladden så att den inte
trampas på eller kläms, i synnerhet vid
kontaktuttag eller extrauttag.
13. Använd endast tillbehör som har
godkänts av tillverkaren.
14. Använd endast med vagn, ställ, stativ,
hållare eller bord som är angivna av
tillverkaren eller som säljs med
apparaten. När man använder
en vagn ska man vara försiktig
vid förflyttning av vagnen/
apparatkombinationer för att
undvika skador om den välter.
15. AC/DC-nätadaptern får endast användas
som strömkälla till apparaten och för
batteriladdning. För att koppla bort
apparaten helt och hållet ska man dra ut
AC/DC-nätadaptern från uttaget.
16. Dra ut apparatens kontakt när det åskar
eller när den inte ska användas under
längre perioder.
17. AC/DC-nätadaptern ska vara lättillgänglig
och inte blockeras under dess avsedda
användning.
18. All service ska utföras av kvalificerad
servicepersonal. Service är nödvändigt
när apparaten har skadats, t.ex. när
strömsladden eller kontakten är skadad,
vätska eller direkt regn har nått kontakter,
apparaten har utsatts för betydande fukt,
inte fungerar normalt eller har tappats och
inte längre fungerar.
19. Denna apparat är inte avsedd att
användas av personer (inklusive barn)
med reducerad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, eller med begränsad
erfarenhet och kunskap, såvida de inte
är under uppsikt eller har fått anvisningar
om hur man använder apparaten av
en person som är ansvarig för deras
säkerhet.
20. Barn ska hållas under uppsikt för att se till
att de inte leker med apparaten.
21. Använd endast med särskilt godkända
DEWALT-batteripaket (se Viktiga
säkerhetsanvisningar för alla
batteripaket nedan för information
om godkända DEWALT-batteripaket).
Användning av andra batteripaket än de
som är godkända av DEWALT kan orsaka
risker för personskador och brand.
Blixten med ett pilhuvud inuti en triangel är avsedd att upplysa användaren om att
produkten innehåller komponenter som kan ge personer elchocker.
Utropstecknet i en triangel är avsett att upplysa användaren om att handboken som medföljer apparaten innehåller viktiga drifts- och serviceanvisningar.
Den dubbla isoleringssymbolen (en fyrkant inuti en fyrkant) visar en elektrisk apparat av klass II och är avsedd att påminna kvalificerad servicepersonal om att endast använda identiska reservdelar i denna apparat.
VARNING: För att minska risken för brand eller elchock ska man inte utsätta denna apparat för regn eller fukt. Använd
endast på torra platser.
FÖRSIKTIGHET: För att förhindra elchock ska man passa in det breda kontaktstiftet på adapterns kontakt med den breda springan och sätta i den helt och hållet.
LISTA ÖVER STANDARDER
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE uppfyller följande
standarder:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
LISTA MED SYMBOLER
Etiketterna på denna apparat kan inkludera
följande symboler:
V ............Volt
A ............Ampere
W ............Watt
h ............Timmar
............Likström
............Klass II-konstruktion (dubbelisolerad)
..........CE-märkning
............Säkerhetsvarningssymbol
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
FÖR ALLA BATTERIPAKET
Vid beställning av ersättningsbatteripaket ska
du se till att inkludera katalognummer och
spänning.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE ska endast användas
med DEWALT DCB-serien 10,8 VDC (1.5
–2.0 Ah) / 14,4 VDC (1.5 –5.0 Ah) / 18 V
DC (1.5 –5.0 Ah) av uppladdningsbara
XR-litiumjonbatteripaket. Användning av
163
Svenska
andra batteripaket eller batterier som inte
är uppladdningsbara kan skapa en risk för
skada eller brand.
Ladda endast med den integrerade DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE- laddaren eller motsvarande.
En laddare som är lämplig för en typ av
batteripaket kan skapa brandrisker vid
användning med ett annat batteripaket.
Obs! Batteripaketet levereras inte fulladdat.
Läs säkerhetsanvisningarna i följande avsnitt
och följ sedan laddningsförfarandet innan du
använder batteripaketet och laddaren.
LÄS ALLA ANVISNINGAR
Du ska inte ladda eller använda
batteripaketet i explosiva atmosfärer,
såsom i närhet av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Damm eller
ångor kan antändas när batteripaketet
sätts i eller avlägsnas från laddaren.
• Tvinga ALDRIG in batteripaketet i
laddaren. Modifiera INTE batteripaketet
på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare eftersom
batteripaket kan brista och orsaka
allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaket i avsedda
DEWALT-laddare.
• Sänk INTE ner i vatten eller i andra
vätskor.
• Du ska inte förvara eller använda
apparat och batteripaket på platser
där temperaturen kan överstiga 40
˚C (105 ˚F) (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Förvara på en sval och torr plats för bästa
batterilivslängd.
VARNING: Brandfara. Försök aldrig
öppna batteripaketet av någon anledning.
Om batterihöljet har spruckit eller är skadat
ska du inte sätta i batteriet i laddaren. Du ska
inte krossa, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte batteripaket eller laddare som
har utsatts för kraftiga stötar, tappats, blivit
överkörda eller skadats på annat sätt (t.ex.
genomborrats med en spik, slagits på med
en hammare eller trampats på). Skadade
batteripaket ska returneras till ett servicecenter
för återvinning.
VARNING: Brandfara. Du ska
inte lagra eller bära batteripaket så att
metallobjekt kan komma i kontakt med
•
164
Svenska
de exponerade batteripolerna. Exempelvis
ska du inte placera batteripaket i förkläden,
fickor, verktygslådor, produktsatslådor,
byrålådor eller liknande tillsammans med lösa
spikar, skruvar, nycklar o.s.v. Om batteriet
förflyttas och batteripolerna då kommer
i kontakt med ledande material såsom
nycklar, mynt, handverktyg och liknande
kan det leda till eldsvådor. US Department of
Transportation Hazardous Material Regulations
(HMR) förbjuder transport av batterier för
näringsverksamhet eller på flygplan (t.ex.
förpackade i väskor och handbagage) SÅVIDA
DE INTE är korrekt skyddade från kortslutning.
Därför ska du vid transport av individuella
batteripaket säkerställa att batteripolerna är
skyddade och välisolerade från material som
kan komma i kontakt med dem och orsaka en
kortslutning.
SPECIFIKA
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
LITIUMJON (LI-JON)
•
•
•
•
Bränn inte batteripaketet även om det
är allvarligt skadat eller helt utslitet.
Batteriet kan explodera vid brand.
Giftiga ångor och material skapas när
litiumjonbatteripaket bränns.
Om batteriinnehållet kommer i kontakt
med huden ska du omedelbart tvätta
av området med vatten och mild tvål.
Om du får batterivätska i ögat ska du
skölja ögat under rinnande vatten i minst
15 minuter eller tills irritationen upphör.
Dessutom ska du uppsöka läkarvård.
Batteriets elektrolyt består av en blandning
av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
Innehållet i ett öppnat batteri kan
orsaka luftvägsirritation. Sörj för frisk
luft. Uppsök läkarvård om symptomen
består.
Utsätt inte batteripaket eller apparat för
eld eller överhettning. Kontakt med eld
eller temperaturer över 130°C (265°F) kan
orsaka en explosion.
VARNING: Risk för brännskada.
Batterivätskan är lättantändlig om den utsätts
för gnistor eller öppen eldslåga.
Viktiga säkerhetsanvisningar för
alla batteriladdare
•
Se till att sladden placeras så att man
inte går på den, snubblar på den eller
på annat sätt riskerar att skada eller
utsätta den för påfrestningar.
Innan man använder laddaren ska
man läsa och förstå alla anvisningar
och varningsmarkeringar på laddaren,
batteripaketet och produkten som
använder batteripaketet.
•
Använd bara en förlängningssladd om
det är absolut nödvändigt. Användning
av olämpliga förlängningssladdar kan
resultera i brand, elchock eller dödande
elchock.
VARNING: Risk för elstötar. Låt inga vätskor komma in i laddaren. Det kan resultera i en elchock.
•
När laddaren används utomhus ska
du tillhandahålla en torr plats och
använda en lämplig förlängningssladd
för utomhusbruk. Att använda en sladd
som är lämplig för utomhusbruk minskar
risken för elchock.
•
Placera inte några föremål på
laddaren. Placera laddaren på avstånd
från alla värmekällor.
•
Använd inte laddaren med en sladd
eller kontakt som är skadad.
•
Använd inte laddaren om den har tagit
emot ett kraftigt slag, tappats eller
skadats på något annat sätt. Ta den till
ett auktoriserat servicecenter.
•
Montera inte isär laddaren utan ta
den till ett auktoriserat servicecenter
när service eller reparation krävs.
Felaktig montering kan resultera i risker
för elektriska stötar med dödlig utgång
eller eldsvåda.
•
Koppla från laddaren från uttaget
innan den rengörs. Detta minskar
risken för elektriska stötar.
Avlägsnande av batteripaketet minskar
inte risken för detta.
•
Försök ALDRIG ansluta två laddare
tillsammans.
•
Laddaren är konstruerad för 24 V DC.
Försök inte använda den med någon
annan AC/DC-nätadapter än den som
medföljer apparaten.
SPARA DESSA ANVISNINGAR: Denna
handbok innehåller viktiga säkerhets- och
driftsanvisningar för batteriladdare.
•
FÖRSIKTIGHET: Risk för brännskada. För att minska skaderisken ska man endast ladda uppladdningsbara
batteripaket från DEWALT. Andra batterityper kan överhettas och brista med person-eller egendomsskador som följd.
OBSERVERA: När batteripaket inte används
ska det hållas borta från andra metallföremål.
Alternativt kan laddaren kortslutas eller
antändas av främmande material när den är
ansluten till strömförsörjningen. Främmande
material eller metallobjekt som är ledande,
såsom men inte begränsat till, slipdamm,
metallflisor, stålull, aluminiumfolie och
ansamlingar av metallpartiklar ska alltid hållas
borta från laddarens öppningar.
Dra alltid ur AC/DC-nätadaptern från
vägguttaget och avlägsna batteripaketet från
batteribehållaren innan du försöker rengöra
laddaren.
•
•
minskar risken för skador på elkontakten
och sladden.
Du SKA INTE försöka ladda
batteripaket med någon annan
laddare än en kompatibel DEWALTladdare. Laddaren och batteripaketet
är specifikt konstruerade för att arbeta
tillsammans.
Denna laddare är endast avsedd
att användas för laddning av
uppladdningsbara batterier från
DEWALT. All annan användning kan
resultera i brand, elchock eller dödande
elchock.
•
Utsätt inte laddaren direkt för vatten
och sänk INTE ner den i vatten.
•
Dra i själva kontakten och inte i
sladden när laddaren kopplas ur. Detta
LADDNING
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan endast ladda DEWALT
DCB-serien av 10,8 V DC (1.5–2.0 Ah) / 14,4
VDC (1.5–5.0 Ah) / 18 V DC (1.5–5.0 Ah)
uppladdningsbara XR-litiumjonbatteripaket.
165
Svenska
Svenska
Användning av andra batteripaket eller
batterier som inte är uppladdningsbara kan
skapa en risk för skada eller brand. Se till
att läsa alla säkerhetsanvisningar innan du
använder denna apparat för att ladda ditt
batteripaket.
VIKTIG
LADDNINGSINFORMATION
1.
2.
3.
4.
5.
166
Du får den bästa livslängden och
prestandan om batteripaketet laddas
vid en lufttemperatur som är mellan
18–24°C (65–75°F). Ladda INTE
batteripaket i lufttemperaturer som är
under +4,5°C (+40°F) eller över +40,5°C
(+105°F). Detta är viktigt och förhindrar
att batteripaketet blir allvarligt skadat.
Laddare och batteripaket kan bli varma
vid beröring under laddningen. Det
är normalt och innebär inte att något
är fel. För att underlätta kylning av
batteripaketet efter användning ska
du undvika att placera laddaren eller
batteripaketet i varma miljöer som
metallskjul eller en oisolerad trailer.
Ett kallt batteripaket laddas ungefär
hälften så snabbt som ett varmt
batteripaket. Batteripaket laddas i
den långsammare takten under hela
laddningscykeln och återgår inte
till maximal laddningstakt även om
batteripaketet blir varmare.
Om batteripaketet inte laddas som det
ska:
a. Kontrollera att eluttaget fungerar
genom att ansluta en lampa eller
annan apparat;
b. Kontrollera att eluttaget inte är
kopplat till en lampknapp som slår av
strömmen när lamporna släcks;
c. Flytta laddaren och batteripaketet till
en plats där omgivningstemperaturen
är ca 18–24°C (65–75°F);
d. Om laddningsproblemen består ska
du ta batteripaketet och laddaren till
ditt lokala servicecenter.
Batteripaketet bör laddas när det inte
längre kan producera tillräckligt med
energi för tillämpningar som enkelt
kunde utföras tidigare. FORTSÄTT
INTE att använda paketet under dessa
tillstånd. Du kan också ladda ett delvis
urladdat paket utan någon negativ effekt
på batteripaketet.
6.
7.
Främmande material med ledande
egenskaper, exempelvis sådant
som slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie och övriga ansamlingar
av metallpartiklar ska hållas borta från
laddarens hålrum. Dra alltid ur laddaren
från strömförsörjningen innan den
rengörs.
VARNING: Risk för elstötar. Låt inga vätskor att komma in i laddaren. Det kan resultera i en elchock.
VARNING: Risk för brännskada.
Sänk inte ner batteripaketet i
någon vätska eller låt någon vätska komma in i batteripaketet. Försök
aldrig öppna batteripaketet av någon anledning. Om plasthöljet som omger batteriet går sönder eller spricker
ska det lämnas till ett servicecenter för återvinning.
FÖRSIKTIGHET: Explosionsfara om batteriet är inkorrekt utbytt. Byt endast ut med samma eller ekvivalent motsvarande typ.
OBS: Laddaren till ToughSystem Music +
möjliggör en överlägsen DAB-mottagning
vid snabbladdning. I områden med låg
mottagning kommer laddningstakten att
reduceras för att tillåta maximal mottagning.
FÖRVARINGSREKOMMENDATIONER
2.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE inkluderar ett övre fack som i
huvudsak används för att förvara och skydda AC/DC-nätadaptern när den inte används.
1.
2.
Du ska inte frysa eller sänka ner
laddaren i vatten eller annan vätska.
1.
LADDNING AV BATTERIPAKET
Den bästa förvaringsplatsen är sval och
torr och inte utsatt för direkt solljus,
kraftig värme eller kyla.
För att uppnå optimala resultat vid
långtidsförvaring rekommenderas att
fulladdade batteripaket förvaras på en
sval och torr plats snarare än i laddaren.
OBS! Batteripaket ska inte lagras helt
urladdade. Batteripaketet måste laddas
innan det används.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
FÖR FRAMTIDA BRUK
3.
4.
Öppna det övre facket för att ta ut AC/
DC-nätadaptern (se figur 1 och 3).
Sätt i laddarens AC/DC-nätadapter i
ett lämpligt uttag och anslut den till
strömingången för DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
innan batteripaketet sätts i (se figur 2).
Öppna batteriluckan genom att frigöra
de två hakarna (se figur 2).
Sätt i batteripaketet (ej inkluderat) i
laddaren och säkerställ att paketet
sitter ordentligt i laddaren (se figur 4).
Batteriindikatorn blinkar kontinuerligt
vilket indikerar att batteriladdning pågår.
OBS! Stäng batteriluckan och kontrollera att
den är helt stängd.
5. Batteriindikatorn lyser stadigt när
laddningen är slutförd. Batteriet är
fulladdat och kan nu användas eller
lämnas i laddaren.
LCD-INDIKATORER
När apparaten är AVSTÄNGD
När apparaten är PÅSLAGEN
Vid laddning av ett batteripaket medan
apparaten är avstängd kommer en stor
batteribild att visas i mitten av LCD-skärmen,
vilket visar batteripaketets laddningsstatus.
När DWST1-75659-QW/DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE är påslagen, visas
indikatorerna för strömförsörjning och
batteristatus i den nedre högra delen av LCDskärmen.
Batteripaket är urladdat
Apparaten drivs via AC/DCnätadaptern
Batteripaketets laddning är låg
Batteriladdningen är låg
Batteripaketet är delvis laddat
Batteriet är delvis laddat
Batteripaketet är helt laddat
Batteriet är helt laddat
Varm/kall fördröjning
Denna laddare har en varm/
kall fördröjningsfunktion: när
laddaren upptäcker att ett
batteri är varmt kommer den
automatiskt att starta en fördröjning
och stoppa laddningen tills
batteriet har svalnat. Efter att
batteriet har svalnat kommer
laddaren automatiskt att växla
till paketladdningsläge. Denna
funktion säkerställer maximal
batterilivslängd.
Varm/kall laddningsfördröjning
167
Svenska
Svenska
När apparaten är AVSTÄNGD
När apparaten är PÅSLAGEN
Defekta batteripaket
Denna laddare kommer inte ladda
defekta batteripaket. Laddaren
indikerar ett defekta batteripaket
genom att visa ett X på LCDbatteribilden. Om detta sker ska
du sätta i batteripaketet i laddaren
igen. Om problemet kvarstår
ska du försöka med ett annat
batteripaket för att avgöra om
laddaren fungerar korrekt. Om det
andra batteripaketet kan laddas
utan problem är det gamla batteriet
defekt och ska lämnas till ett
servicecenter för återvinning. Om
det nya batteripaketet visar samma
fel som det ursprungliga ska du
testa laddaren och batteripaketet
på ett auktoriserat servicecenter.
OBS! Detta kan också innebära ett
problem med en laddare.
Problem med batteripaket eller
laddare
LÄGG TILL DAB
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE är utrustad
med minneskapacitet för att lagra valda
radiokanaler och parade Bluetooth-enheter.
OBS! Musikläget fungerar när den är ansluten
till AC/DC-nätadaptern och/eller när den drivs
enbart med batteri.
OBS! Når DWST1-75659-QW / DWST175663-GB / DWST1-75664-XE är ansluten till
den medföljande strömförsörjningsenheten
kommer den att ladda det installerade
batteriet. Om apparaten är bortkopplad kan
den köra upp till 8 timmar på ett fulladdat
batteri av typen premium 2A/tim XRlitiumjonbatteri. Att använda batterier med
lägre spänning och färre amperetimmar ger
en kortare driftstid.
Denna apparat kan användas i vertikalt eller
horisontellt läge.
OBS! Denna produkt har två interna antenner
som bidrar till dess robusthet genom
att utesluta externa antenner som kan
böjas eller brytas. Dessa antenner arbetar
168
•
Tryck på knappen STRÖM (
)i en sekund.
Apparaten slås på med den senaste valda
ljudkällan.
•
•
•
Tryck på knappen STRÖM (
sekunder. Apparaten slås av.
) under tre
Volyminställning
Varning: Överdriven ljudnivå kan orsaka hörselskador.
Obs! Volymen ställs in och sparas separat för
alla typer av ljudkällor.
Vrid ratten (
) medurs för att höja volymen.
För att sänka volymen, vrid moturs.
KNAPPEN TILLBAKA (
)
Efter att du har gått till någon av skärmarna,
tryck på knappen Tillbaka (
) för att återgå
till den föregående skärmen.
VARNING: För att minska risken för skador, slå av apparaten och koppla bort den från
strömuttaget när den inte används eller när man utför reparationer. Försök inte demontera
enheten. Ta den till ett auktoriserat servicecenter när service eller reparation krävs.
DRIFT
Slå PÅ och AV
tillsammans för att tillhandahålla 360 graders
radiomottagning utan att behöva dra ut eller
justera utdragna antenner, vilket krävs för
andra radioapparater. För bättre mottagning i
områden med svagare signal rekommenderar
vi att du placerar ToughSystem Music i det
vertikala läget så att handtaget är riktat uppåt
eller att du flyttar radion närmare ett fönster
eller en öppning.
Knappfunktioner
Frontpanelen inkluderar en funktionsväljare
och tryckknappar.
.........Funktionsväljare (funktionsväljaren har flera funktioner)
...........Knappen På/Av
...........Knappen Tillbaka
...........Knappen Källval
...........Knappen Bluetooth
...Knappar Förvalt
Val av ljudkälla (
)
För att välja en av ljudkällorna (DAB+, FM,
AUX eller Bluetooth) trycker du på knappen
Källval (
)tills du når den önskade källan.
T.ex. om radion är inställd på FM, vilket kan
ses i den övre vänstra delen av LCD-skärmen,
trycker du på knappen Källval för att ändra
till AUX.
OBS! Så länge som du har en hygglig DABmottagning kommer apparaten automatiskt
att synkroniseras med de nationella
tidssignalerna som sänds över DAB. Tid och
datum kommer att visas på följande sätt:
TT:MM DD/MM.
DAB-MOTTAGNINGEN ÄR INTE
TILLRÄCKLIGT STARK OM TIDEN OCH
DATUMET VISAS MED STRECK
( --:-- --/-- ).
HUVUDMENY (Allmänna
inställningar)
Allmänna inställningar kan nås från alla valda
ljudkällor genom att:
).
1. Trycka på funktionsväljaren (
2. Vrid funktionsväljaren medurs tills du
når Huvudmeny.
3. Tryck på funktionsväljaren för att nå
Huvudmenyn.
Från huvudmenyn kan du utföra följande
åtgärder:
Ljud: ljudjustering: Bas, diskant och
mellanregister
Språk: välj gränssnittsspråk
Ljusstyrka: justera skärmens ljusstyrka
Återställ till standard
INSTÄLLNING AV FMMOTTAGARE
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan ställas in för DAB+/FMradiofrekvenser med möjligheten att spara upp
till (6) DAB+ och (6) förvalda FM-radiostationer.
Genom att trycka på knappen(
) byter
man direkt frekvensen till den önskade stationen
efter att man ställt in och sparat de förvalda
stationerna.
Man kan hitta en önskad frekvens med en av
följande två metoder: Automatisk sökning eller
Manuell sökning.
Automatisk sökning:
1.
Tryck på knappen ljudkälla (
)
tills du når den önskade källan.
2.
)för
Tryck på funktionsväljaren (
att gå till Huvudmenyn (se Allmänna
inställningar).
3.
DVrid funktionsväljaren medurs tills du
når Automatisk sökning och tryck in för
att välja. Den automatiska sökningen
börjar söka efter den närmaste och
starkaste signalen.
•
Vrid ratten medurs för att söka efter
högre frekvenser.
• Vrid ratten moturs för att söka efter
lägre frekvenser.
4. När du har hittat en önskad frekvens
kan du spara den på en av knapparna
för förvalda stationer (se Inställning av
förvalda knappar).
MANUELL SÖKNING:
1.
2.
3.
Välj den önskade ljudkällan och
gå till Huvudmenyn (se Allmänna
inställningar).
Vrid funktionsväljaren medurs och tryck
på den för att välja Manuell sökning.
Vrid funktionsväljaren medurs för att
gå till högre frekvenser och moturs för
att gå till lägre frekvenser tills du har nått
den önskade frekvensen.
169
Svenska
4.
Svenska
När du har hittat en önskad frekvens
kan du spara den på en av knapparna
för förvalda stationer (se Inställning av
förvalda knappar).
INSTÄLLNING AV FÖRVALD FM
1.
2.
3.
4.
Ställ in radion till önskad station/frekvens
(se Automatisk sökning eller Manuell
sökning).
Tryck och håll in önskad förvald knapp
(
)tills meddelande >> P# visas.
Stationen är sparad till den visade
förvalda knappen med nummer (#).
Upprepa steg 1 och 2 för att ställa in
ytterligare förvalda stationer.
Tryck på knappen Tillbaka (
) för att
återgå till skärmen Ljudkälla.
Den valda stationen indikeras på LCDskärmen (knapp 2 i exemplet nedan).
ANVÄNDNING AV DAB+
1.
2.
Första gången man slår på
den efter att man har återställt
standardinställningarna kommer
apparaten automatiskt att köra en
fullständig stationssökning för att hitta
sändande stationer.
Använd funktionsväljaren för att bläddra
igenom stationerna.
MENY FÖR DAB+
Fullständig sökning
1. Tryck på funktionsväljaren (
) och vrid
den för att navigera i menyn.
2. När man väljer Fullständig sökning
kommer apparaten att köra en
fullständig sökning av frekvensbanden
och visa antal hittade stationer.
3. När den är klar kommer apparaten
att spela upp den första stationen i
frekvensbandet.
Stationslista
När den är vald kommer apparaten att visa
hela listan över tillgängliga stationer. Bläddra i
listan med funktionsväljaren
(
) och tryck för att välja en station.
OBS! När man byter plats eller om
mottagningen var dålig i den ursprungliga
sökningen kan man få en tom eller
ofullständig lista över tillgängliga stationer. Att
manuellt köra en fullständig sökning hittar alla
tillgängliga radiostationer.
170
Ställa in favoriter (Förvalda)
1. Ställ in radion till den önskade stationen
(se Fullständig sökning).
2. Tryck och håll in önskad förvald knapp
) tills meddelande >> P# visas.
(
Stationen är sparad till den visade
förvalda knappen med nummer (#).
Den valgte station vises på LCDskærmen.
Informationsvisning
Man kan välja att visa följande information på
skärmen:
1. Rullande text – går igenom all slags
information som var och en visas i tre
sekunder.
2. Frekvens – frekvensen för stationen som
spelas upp.
3. Typ – typen av mediesändning som från
den aktuella stationen.
4. Datahastighet – den upplösning som
sänds av stationen.
OBS! Informationen tillhandahålls av
stationen och kontrolleras inte av apparaten.
DAB-inställningar
1. Bortplockade stationer – Vissa
stationer som din radio tidigare tagit
emot men som kanske inte längre är
tillgängliga visas som tomma istället för
stationsnamnet. För att ta bort dessa
stationer från stationslistan, tryck på
funktionsväljaren (
). Du blir ombedd
att bekräfta ditt val (liknande ”Återställ till
standard”).
2. DRC (dynamisk omfångskompression)
– Denna funktion reducerar skillnaden
mellan det högsta och det lägsta
ljudet som sänds. Vilket betyder att
jämförelsevis blir det tystaste ljudet
högre och det högsta ljudet tystare.
Följande alternativ är tillgängliga:
• DRC av
• DRC låg
• DRC hög
OBS! DRC fungerar bara om det är aktiverat
av radiostationen.
VIKTIG RADIOINFORMATION
1. Mottagningen varierar beroende på plats
och radiosignalens styrka.
2. Att använda radion medan man är
ansluten till vissa generatorer kan orsaka
bakgrundsbrus.
JUSTERA
LJUDINSTÄLLNINGARNA
Ljudinställningar kan anpassas genom att ändra
utjämningen av Bas, Diskant or Mellanregister.
1. Tryck på funktionsväljaren (
).
2. Vrid funktionsväljaren medurs tills du når
Huvudmenyn.
3. Tryck på funktionsväljaren för att nå
Huvudmenyn.
4. Tryck igen på funktionsväljaren för att gå
till skärmen Ljudinställningar.
5. Justera den önskade inställningen genom
att vrida funktionsväljaren medurs/moturs.
6. Tryck på funktionsväljaren för att bläddra
igenom ljudinställningsalternativen.
Genom att trycka (
) sparas den valda
inställningen.
3.
4.
5.
SPELA LJUD FRÅN EN EXTERN
ENHET (AUX/BLUETOOTH)
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan användas för att spela
ljud från en extern enhet genom dess inbyggda
högtalare via ett av två anslutningsalternativ:
• Extra ingång
• Bluetooth
OBS! Det övre facket kan också användas för
att förvara, skydda och ladda vissa bärbara
ljudenheter såsom en smartphone eller en MP3spelare. USB-uttaget kan ladda/driva de flesta
enheter som kan ta emot ström via USB (5V/1A).
ANSLUTA EN EXTRA ENHET
1. Anslut en ljudkabel på 3,5 mm mellan
extraingången och utgången från din
ljudenheten.
) tills
2. Tryck på knappen ljudkälla (
AUX visas.
3. Använda ljudet via den anslutna
enheten.
ANSLUTA EN ENHET VIA BLUETOOTH
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE kan ansluta till ljudenheter
med Bluetooth via Bluetooth-kommunikation.
OBS! Bluetooth-läget kan lagra upp till åtta
användare.
1. Aktiver Bluetooth på lydenheden, der skal
tilsluttes.
2. Tryck på knappen ljudkälla (
)
tills Bluetooth-symbolen visas (
eller tryck på Bluetooth-knappen
),
•
6.
7.
). Denna åtgärd går in i Bluetooth(
läget Bluetooth-knappen (
) blinkar
långsamt.
)under
Tryck på Bluetooth-knappen (
tre sekunder för att göra den synlig.En
signal för synlig ljuder och Bluetoothknappen (
) blinkar snabbt.
Leta efter DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE
(visningsnamn: ToughSystem Music) på
ljudenheten som ska anslutas och välj den.
När den är ansluten ljuder en signal för
ansluten. Bluetooth-symbolen visas på
LCD-skärmen och Bluetooth-knappen
lyser stadigt blå.
Använda ljudet via den anslutna enheten.
Nästa gång denna enhet är i läget
Bluetooth PÅ kommer den automatiskt
att ansluta till DWST1-75659-QW/DWST175663-GB/DWST1-75664-XE.
OBS! Apparaten ansluter till den senast
anslutna enheten. En signal för ansluten
ljuder.
Om den senaste anslutna enheten inte
är tillgänglig kommer Bluetooth-knappen
att blinka tills en av de tidigare anslutna
enheterna hittar den.
OBS! För att koppla bort en enhet och
bli synlig för andra enheter, tryck på
Bluetooth-knappen
(
) under tre sekunder eller tryck på
funktionsväljaren och välj Gör synlig.
FELSÖKNING
Svaga Batteripaket
Svaga batterier fortsätter att fungera, men man
ska inte förväntas sig att de fungerar lika bra.
När en apparat drivs av ett batteripaket och
dess laddningsnivå faller under 10 % kommer
indikatorn för lågt batteri att visas.
Skydd För Batteripaket
För att skydda batteripaketets livslängd
ska apparaten stängas av när batteriets
laddningsnivå blir för låg. Om detta händer ska
du ansluta DWST1-75659-QW DWST1-75663GB/DWST1-75664-XE till ett uttag med AC/
DC-nätadaptern och ladda batteripaketet.
Musiken Stannar
När man släpper apparaten från dess
vertikala position kan batteripaketet falla ut
från sin behållare. Om musiken drivs med
171
Svenska
batteripaketet kommer musiken att sluta. För att
fortsätta, öppna batteriluckan och sätt tillbaka
batteripaketet.
UNDERHÅLL
VARNING: För att minska skaderisken
ska man slå av apparaten och koppla
bort den från strömkällan innan man
utför underhållsåtgärder eller
reparationer. Försök inte demontera
enheten. Ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation
krävs.
Rengøring
VARNING: Koppla ur laddaren från
strömuttaget innan rengöring. Smuts och
fett kan tas bort från apparatens utsidan
med en trasa eller en borste som inte är
av metall.
VARNING: Blås ut smuts och damm
minst en gång i veckan med ren och torr
luft. För att minimera risken för
ögonskador ska man alltid bära ANSI
Z87.1-godkända skyddsglasögon när
man gör detta.
VARNING: Använd aldrig
lösningsmedel eller starka kemikalier
för att rengöra apparatens delar som inte
är av metall. Sådana kemikalier kan
försvaga plastmaterialen i dessa delar.
Använd en trasa som enbart har fuktats
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i apparaten och
sänk aldrig ner någon del av apparaten i
en vätska.
Tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än
de som erbjuds av DEWALT inte har
testats med denna apparat, kan
användning av andra sådana tillbehör
vara riskabelt. För att minska risken för
skador ska endast tillbehör från DEWALT
användas med denna apparat.
Tillbehör att användas med DWST1-75659-QW/
DWST1-75663-GB/DWST1-75664-XE finns
tillgängliga att köpa från din lokala återförsäljare
eller ett auktoriserat servicecenter. Om du
behöver hjälp att hitta något tillbehör kan du
kontakta Det finns en lista med auktoriserade
DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
172
Turkce
REPARATIONER
Man kan inte utföra service på batteripaket.
För att säkerställa produktens SÄKERHET
och TILLFÖRLITLIGHET ska alla reparationer,
underhåll och justeringar utföras av ett
DEWALT-fabriksservicecenter, ett DEWALTauktoriserat servicecenter eller annan
kvalificerad personal. Använd alltid identiska
reservdelar.
REGISTRERA DIG ONLINE
Tack för ditt köp. Registrera din produkt för:
• GARANTISERVICE: Att registrera din
produkt hjälper dig att få en effektivare
garantiservice ifall det uppstår ett problem
med din produkt.
• BEKRÄFTELSE AV ÄGANDE: I fall
av försäkringsskada som brand,
översvämning eller stöld kommer ditt
registrerade ägarskap att fungera som
inköpsbevis.
• FÖR DIN EGEN SÄKERHET:
Registrering av din produkt kommer göra
det möjligt för oss att kontakta dig i den
osannolika händelsen att det krävs en
underrättelse enligt Federal Consumer
Safety Act.
ŞEKİLLER
ŞEK. 1A ÖNDEN GÖRÜNÜM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ön hoparlörler (2 adet)
Taşıma sapı
Kontrol paneli
Üst bölme mandalları (4 adet)
Üst bölme kapağı
İstifleme mandalları (2 adet)
ŞEK. 1B ÖNDEN GÖRÜNÜM
•
Üst bölmeyi açmak için, bölmenin (madde 4) sarı kapağının altındaki 4 kilitleme mandalını
serbest bırakın ve bölmeyi açın.
ŞEK. 1C ÖNDEN GÖRÜNÜM
Bölmeyi kapatmak için, sarı kapağın 4 köşesinin tümünü aşağı indirin.
NOT: Bölme doğru bir şekilde kapatıldığında, içindekileri toz, kir ve hafif yağmura karşı korur.
ŞEKİL. 2A ARKADAN GÖRÜNÜM
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Arka hoparlörler (2 adet)
Güç girişi (24 VDC)
Akü kapak mandalları (2 adet)
Araba kilitleme arka kancası
Akü kapağı
Araba için yuvalar
ŞEKİL. 2B ARKADAN GÖRÜNÜM
•
•
Akü bölmesini açmak için, bölmenin (madde 3) sarı kapağının 2 kilitleme mandalını serbest
bırakın ve döndürerek açın.
Bölmeyi kapatmak için, kapağı kapalı bir şekilde itin.
ŞEK. 3 ÜST BÖLME
13.
14.
15.
16.
AC/DC güç adaptörü
Yardımcı jak (3,5 mm)
USB güç/şarj girişi
Üst bölme kapağı
ŞEK. 4 AKÜ BÖLMESİ
17. Akü (pakete dahil değil)
18. Akü yuvası
19. Akü kapağı
173
Turkce
Turkce
TEKNİK VERİLER
ŞEK. 5 KONTROL PANELİ
20. LCD Ekran
• Ses kaynağı
• Sinyal alma (radyo modu)
• Bluetooth (Bluetooth modu)
• Akü durumu
21. Radyo ön ayar düğmeleri
22. Seçim kadranı
23. Mod düğmeleri
)
• Güç Açma/Kapama (
• Kaynak seçimi (
)
)
• Geri (
• Bluetooth (
)
Güç girişi
100-240 VAC 50-60 Hz (Sınıf II)
Güç çıkışı
24 VDC
Akım çıkışı
2A
Ağırlık
0.3 kg (0.66 lb.)
Cihaz
Güç girişi
24 VDC
Güç çıkışı
USB şarjı (5V/1A)
IP derecesi
IP54*
ŞEK. 6 DAB+ EKRAN
Ağırlık
6.9 kg (15.2 lb.) akü dahil değil
24. İstasyon Adı
25. Yayın Bilgileri
26. Tarih ve Saat
İstifleme ağırlığı (brüt)
60 kg (132 lb.)
Ağ tabanlı bekleme modu / bekleme modu güç
tüketimi
< 0.5W
Otomatik ağ bekleme güç yönetim fonksiyonu için
zaman dilimi
< 20 dakika
Bu cihaz, gözetlenmeleri veya cihazın kullanımı ile ilgili talimatların güvenli bir şekilde verilmesi
ve ilgili tehlikeleri anlamaları halinde 8 yaşında ve daha büyük çocuklar ve fiziksel, duyusal veya
zihinsel becerileri düşük veya deneyimsiz ve tecrübesiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar
cihaz ile oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım gözetim olmaksızın
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
TEMEL ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
174
Güç kaynağı ünitesi (AC/DC güç adaptörü) Model: Y48DE-240-2000
Manuel/otomatik tarama ve istasyonların bellek ön ayarları ile birlikte FM-stereo radyo
Bluetooth ses bağlanırlığı
Harici ses aygıtlarına bağlamak için yardımcı jak
USB güç/şarj girişi (5V/1A)
Aydınlatmalı büyük LCD ekran
Aydınlatmalı, yumuşak dokunmatik düğmeler
Zengin ses deneyimi için dört tiz hoparlör sürücüsü ve iki subwoofer hoparlörü
Ses seviyesi kontrolü ve ses tonu ayarı
Ağır işe uygun tasarım
DEWALT DWST08210 ToughSystem® L-Araba Taşıyıcı için kaideler ve kilitler
ToughSystem® ünitesi üzerinde istiflenebilir
Suya ve toz dirençli IP54 testi yapılmış
İstasyondan yayın yapılırken bilgi gösterimi ile birlikte DAB+ gelişmiş dijital ses yayını
DRC dinamik aralık sıkıştırma kısık seslerin nispeten yüksek ve yüksek seslerin nispeten
sessiz olmasını sağlar
Favoriler – ön ayarlı dijital istasyonlar
Batteripakke-oplader:
Batteripakke-spænding
10,8 VDC / 14,4 VDC / 18 VDC
Batteritype
XR Li-ion (kaydırma butonu)
Omtrentlig opladningstid
90-300 dk
Ladestrøm
1.0 A
Ses özellikleri
Ses kaynağı
DAB+/FM, Yardımcı jak (3,5 mm),
Bluetooth
Ses SPL
100 dB @ 1 m
Ses gücü
40W (sınıf D)
Çalışma süresi
8 saat (yaklaşık)
tam olarak şarj edilmiş Premium 18 V XR
Li-ion akü
* Çalışma yeri tozundan, kirinden ve hafif yağmurdan korunmuştur.
175
Turkce
Turkce
TANIMLAR: GÜVENLİK YÖNERGELERİ
Aşağıdaki tanımlar, her sinyal sözcüğü için ciddiyet düzeyini açıklar. Lütfen kılavuzu okuyun
ve bu sembollere dikkat edin.
TEHLIKE: Önlenmemesi halinde, ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanacak
olması muhtemel bir tehlikeli duruma işaret eder.
UYARI: Önlenmemesi halinde, ölüm veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder.
DIKKAT: Önlenmemesi halinde, küçük veya orta düzeyde yaralanma ile sonuçlanma
ihtimali olan potansiyel olarak tehlikeli bir duruma işaret eder.
BILDIRIM: Önlenmemesi halinde, mülk hasarı ile sonuçlanma ihtimali olan fiziksel
yaralanma ile ilgili olmayan bir uygulamaya işaret eder.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım kılavuzunu okuyun.
NOT: Ürüne ait UYARI ve İŞARET etiketi cihazın altında yer alır.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XEToughSystem®
Müzik + Şarj Cihazı
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE ToughSystem® Müzik + Şarj Cihazı
DAB+ ve FM radyo, Bluetooth ve yardımcı müzik çaların ve DEWALT akü şarj cihazının birlikte
bulunduğu bir sistemdir. DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE çoğu
DEWALT XR Li-ion kaydırmalı aküyü şarj eder. Aküler ayrıca satılır.
Önemli Güvenlik Talimatları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarılara dikkat edin ve uyun.
Tüm talimatlara uyun.
Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
Tüm güvenlik uyarı ve talimatlarını okuyup
anlayın. Uyarı ve talimatlara uyulmaması
elektrik çarpmasına, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya sebep olabilir.
7. Bu cihaz doğrudan suya maruz
bırakılmamalı ve şişe gibi sıvıyla dolu
nesneler cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
8. Sadece kuru veya nemli bir bez ile
temizleyin.
9. Cihazı su veya tozdan korumak için, her
zaman üst bölme kapağını, akü kapağını
ve DC güç girişinin lastik kapağını
kapatın.
10. İmalatçı talimatlarına uygun olarak
kullanın.
11. Yanmakta olan mum gibi çıplak alev
kaynakları, radyatör, kalorifer ızgarası,
şömine veya (amplifikatör gibi) diğer
cihazlar gibi ısı üreten ısı kaynakları
yakınına yerleştirmeyin.
12. Güç kablosunun üzerinde yürünmesini
176
veya özellikle fiş kısımlarında, yuvalarında
sıkıştırılmasını önleyin.
13. Sadece imalatçı tarafından belirtilen
ekleri/aksesuarları kullanın.
14. Sadece imalatçı tarafından belirtilen veya
cihaz ile birlikte satılan araba, stand,
sehpa, destek veya masa
ile birlikte kullanın. Bir araba
kullanıldığında, devrilmeden
kaynaklanan yaralanmayı
önlemek için araba/cihaz
kombinasyonunu taşırken dikkatli olun.
15. AC/DC güç adaptörü, cihaz ve akü şarjı
için güç kaynağı olarak kullanılmalıdır.
Cihazın bağlantısını tümüyle kesmek
için, AC/DC güç adaptörünün priz ile
bağlantısının kesilmesi gerekir.
16. Gök gürültülü sağanak sırasında veya
uzun süre kullanılmayacaksa, cihazı
prizden çıkarın.
17. AC/DC güç adaptörüne kolayca
erişilebilmeli ve kullanım sırasında
engellenmemelidir.
18. Tüm servis işlemlerini kalifiye servis
personeline yönlendirin. Güç kaynağı
kablosunun veya prizinin hasar görmesi,
sıvının veya doğrudan yağmurun
konnektörlere ulaşması, cihazın aşırı
neme maruz kalması, normal bir
şekilde çalışmaması veya düşmesi ve
çalışmaması gibi durumlarda cihaz
herhangi bir şekilde hasar gördüğünde
servis yapılması gerekir.
19. Bu cihaz, gözetim altında olmayan,
kullanımla ilgili talimat verilmemiş
veya emniyetinden sorumlu bir kişi
olmadığında, çocuklar dahil olmak
üzere fiziksel, algısal kapasitesi az
veya deneyimi ve bilgisi yetersiz olarak
kişiler tarafından kullanmak üzere
tasarlanmamıştır.
20. Cihazlar oynamamaları için çocuklar
gözetim altında bulundurulmalıdır.
21. Sadece özel olarak belirtilen DEWALT
aküleri ile birlikte kullanın (bkz. Tüm
Aküler için Önemli Güvenlik Talimatları,
DEWALT onaylı aküler için). DEWALT
tarafından onaylananlar dışında akülerin
kullanımı yaralanma ve yangın riski ortaya
çıkarır.
Üçgen içinde ok uçlu şimşek, kullanıcıya ürün içindeki parçaların elektrik çarpması riskine sahip olduğunu belirtir.
Üçgen içinde ünlem işareti, kullanıcıya önemli çalıştırma ve servis talimatlarının cihaz ile birlikte verilen kullanım kılavuzunda yer aldığını anlatır.
Çift yalıtım sembolü (kare içerisinde kare) Sınıf II elektrik cihazı olduğuna işaret eder ve kalifiye servis personelinin cihazda sadece aynı yedek parçaları kullanması gerektiği konusunda uyarır.
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu cihazı doğrudan yağmur veya neme maruz bırakmayın. Sadece kuru yerlerde kullanın.
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için, adaptör fişinin geniş ağzını geniş yuvayla eşleştirin ve tam olarak
yerleştirin.
STANDARTLAR LISTESI
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE aşağıdaki standartlar ile
uyumludur:
• EN60065:2002+A1:2006+A11:2008
+A2:2010+A12:2011
• EN300328V1.8.1
• EN301489-17V2.2.1:2012
• EN55022:2010
• EN55024:2010
• EN55014-1:2006+A1+A2
• EN55014-2:1997+A1+A2
• EN61000-3-2:2014
• EN61000-3-3:2013
• EN55013:2013
• EN55020:2007+A11
SEMBOLLER LISTESI
Bu cihaz üzerindeki etiketler aşağıdaki
sembolleri içerebilir:
V ............Volt
A ............Amper
W ............Watt
h ............saat
............Doğru akım
............Sınıf II Yapı (çift kat izolasyonlu)
..........CE İşareti
............Güvenlik uyarısı sembolü
TÜM AKÜLER IÇIN ÖNEMLI
GÜVENLIK TALIMATLARI
Değişim amacıyla akü sipariş ederken
katalog numarası ve voltaj bilgilerini eklemeyi
unutmayın. Burada DWST1-75659-QW /
DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
sadece DEWALT DCB serisi 10,8VDC (1.5
–2.0Ah) / 14,4VDC (1.3 –5.0Ah) / 18VDC
(1.3 –5.0Ah) XR Li-ion şarj edilebilir akülerle
birlikte kullanılmalıdır. Diğer akülerin veya
diğer şarj edilmeyen akülerin kullanımı
yaralanma veya yangın riskine sebep olabilir.
Sadece DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE entegre şarj cihazı
veya eşdeğeri ile şarj edin. Bir akü tipi için
uygun olan şarj diğer bir akü ile kullanıldığında
yangın riskine neden olabilir.
NOT: Akü ambalajından çıkarıldığında
tamamen şarj edilmiş durumda değildir. Aküyü
ve şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki
177
Turkce
Turkce
bölümdeki güvenlik talimatlarını okuyun ve
ardından şarj prosedürlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akünün
şarj cihazına takılması veya buradan
çıkarılması tozu veya dumanı ateşleyebilir.
ASLA aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
akünün üzerinde hiçbir şekilde değişiklik
YAPMAYIN.
Aküleri sadece belirtilen DEWALT şarj
cihazları ile şarj edin.
Suya veya diğer sıvılara DALDIRMAYIN.
Cihazı ve aküyü sıcaklığın 40°C'ye
(105 °F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
(yazın dışarıdaki barakalar veya metal
yapılar gibi) yerlerde saklamayın veya
kullanmayın. En iyi kullanım ömrü için,
aküleri serin ve kuru bir yerde saklayın.
UYARI: Yangın tehlikesi. Aküyü
herhangi bir nedenle açmaya çalışmayın. Akü
çatlamış veya hasar görmüş ise, şarj cihazına
takmayın. Aküyü ezmeyin, düşürmeyin veya
aküye hasar vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi bir şekilde
hasar görmüş (örn. çiviyle delinmiş, çekiçle
vurulmuş veya üzerine basılmış) bir aküyü
veya şarj cihazını kullanmayın. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için yetkili servis merkezine
gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Aküyü,
metal nesneler akü terminallerine temas
etmeyecek şekilde saklayın veya taşıyın.
Örneğin aküyü içinde serbest çivi, vida, anahtar
vb. bulunan önlük, cep, alet kutusu, ürün kiti
kutusu, çekmece ve benzeri yerlere koymayın.
Aküler taşınırken kutupları yanlışlıkla
anahtar, madeni para, el aletleri gibi iletken
malzemelere temas ederse yangın çıkabilir.
ABD Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Maddeler
Yönetmeliği (HMR), kısa devrelerden düzgün
bir şekilde KORUNMADIKÇA şu anda akülerin
ticari amaçla veya uçaklarda (örn., bavulda ve
bagajda paketlenmiş bir şekilde) taşınmasını
yasaklamaktadır. Bu yüzden aküleri taşırken,
akü kutuplarının bunlara temas edebilecek
178
ve kısa devre yapabilecek malzemelere
karşı korunduğundan ve doğru bir şekilde
yalıtıldığından emin olun.
LİTYUM İYON (Li-iyon) AKÜLERE
ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI
•
•
•
•
Aküyü ciddi şekilde hasar görmüş veya
tamamen aşınmış olsa bile ateşe atmayın.
Ateşe atıldığında akü patlayabilir. Lityum
iyon aküler yakıldıklarında zehirli gazlar ve
maddeler açığa çıkar.
Akü içerikleri deriyle temas ederse
derhal yumuşak sabun ve suyla yıkayın.
Akü sıvısı gözünüze temas ederse, 15
dakika boyunca veya tahriş geçene
kadar gözünüzü yıkayın. Ayrıca, doktora
başvurun. Akü elektroliti sıvı organik
karbonat ve lityum tuzlarından oluşur.
Açık akü içeriği solunum yollarında tahrişe
sebep olabilir. Temiz havaya çıkarın.
Belirtiler devam ederse, doktora başvurun.
Aküyü veya cihazı ateşe veya aşırı
sıcaklığa maruz bırakmayın. Ateşe veya
130 °C (265 °F) üzerindeki sıcaklığa maruz
bırakılması patlamaya sebep olabilir.
UYARI: Yanma tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcım veya aleve maruz bırakıldığında
yanabilir.
Tüm Akü Şarj Cihazları için
Önemli Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz,
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve
çalıştırma talimatları içerir.
•
Şarj cihazını kullanmadan önce, şarj
cihazı, akü ve aküyü kullanan ürün
üzerindeki tüm talimatları ve uyarı
işaretlerini okuyun ve anlayın.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Şarj cihazının içine herhangi bir sıvı
girmesine izin vermeyin. Elektrik çarpabilir.
DİKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT şarj edilebilir aküleri şarj edin. Diğer akü türleri aşırı ısınabilir ve patlayabilir, bu da fiziksel yaralanmaya ve mülk hasarına sebep olabilir.
BİLDİRİM: Akü kullanımda değilken, diğer
metal nesnelerin uzağında tutun. Alternatif
olarak, güç kaynağına şarj cihazı takılı bir
şekilde, şarj cihazı kısa devre olabilir veya
yabancı maddeler nedeniyle tutuşabilir.
Herhangi bir sınırlama olmaksızın öğütme
tozu, metal talaşı, çelik yünü, alüminyum
folyo veya metalik partiküllerin birikmesi gibi
iletken yapıya sahip yabancı maddeler veya
metal nesneler her zaman için şarj cihazı
oyuklarından uzakta tutulmalıdır.
AC/DC güç adaptörünü her zaman prizden
çıkarın ve şarj cihazını temizlemeye
çalışmadan önce aküyü akü yuvasından
çıkarın.
•
•
Uyumlu DEWALT şarj cihazı yerine,
aküyü herhangi bir şarj cihazı ile şarj
etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve
akü özellikle birlikte çalışacak şekilde
tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazı DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka bir amaçla
tasarlanmamıştır. Başka bir amaçla
kullanım yangın veya elektrik çarpmasına
ve ölüme yol açabilir.
•
Şarj cihazını doğrudan su kaynağına
maruz bırakmayın ve suya
DALDIRMAYIN.
•
Şarj cihazını prizden ayırırken
kablodan değil, fişten tutarak çekin.
Bu işlem, elektrik fişinin ve kablosunun
zarar görme riskini azaltır.
•
Kablonun ayakla üzerine
basılmayacak, takılıp düşülmeyecek,
hasara veya zorlamaya
maruz bırakılmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
•
Gerçekten gerekli olmadıkça, uzatma
kablosunu kullanmayın. Uygun
olmayan uzatma kablosunun kullanılması
yangın, elektrik çarpması veya ölüme yol
açabilir.
•
Şarj cihazını dış mekanda çalıştırırken,
her zaman kuru bir konum bulun
ve dış mekan kullanımına uygun
uzatma kablosu kullanın. Dış mekan
kullanımına uygun kablo kullanımı
elektrik çarpması riskini azaltır.
•
Şarj cihazının üst kısmına herhangi bir
nesne yerleştirmeyin. Şarj cihazını ısı
kaynaklarından uzak bir yere koyun.
•
Kablosu ve fişi hasarlı şarj cihazlarını
çalıştırmayın.
•
Şarj cihazı sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde
hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
servis merkezine götürün.
•
Şarj cihazını sökmeyin; servis
veya onarım gerektiğinde yetkili bir
servis merkezine götürün. Cihazın
yanlış biçimde monte edilmesi, elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
•
Temizlik öncesinde şarj cihazını
elektrik prizinden çıkarın. Bu şekilde
elektrik çarpması riski azalır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
•
ASLA 2 şarj cihazını bir arada
bağlamaya çalışmayın.
•
Şarj cihazı 24 VDC'de çalışacak
şekilde tasarlanmıştır. Cihaz ile
birlikte verilen dışında diğer AC/DC
güç adaptörleri ile birlikte kullanmaya
çalışmayın.
ŞARJ ETME
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE sadece DEWALT DCB
serisi 10,8VDC (1.5 – 2.0Ah) / 14,4VDC (1.5
– 5.0Ah) / 18VDC (1.5 – 5.0Ah) XR Li-ion şarj
edilebilir aküleri şarj edebilir. Diğer akülerin
veya diğer şarj edilmeyen akülerin kullanımı
yaralanma veya yangın riskine sebep
179
Turkce
Turkce
olabilir. Akünüzü şarj etmek için, bu cihazı
kullanmadan önce tüm güvenlik talimatlarını
okuduğunuzdan emin olun.
ŞARJ İLE İLGILI ÖNEMLI NOTLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
180
En uzun ömür ve en iyi performans, akü
18 °C ila 24 °C (65 °F–75 °F) arasındaki
hava sıcaklıklarında şarj edildiğinde
elde edilir. +4,5 °C (+40 °F) altındaki
veya +40,5 °C (+105 °F) üzerindeki
hava sıcaklıklarında ŞARJ ETMEYİN.
Bu önemlidir ve akünün ciddi hasar
görmesini engelleyecektir.
Şarj etme sırasında akü ve şarj cihazı
ısınabilir. Bu durum normaldir ve bir
sorun belirtisi değildir. Kullandıktan sonra
akünün soğumasını sağlamak için, şarj
cihazını veya aküyü metal barakaların
veya yalıtımsız römorkların içi gibi sıcak
ortamlarda bırakmayın.
Soğuk akü, sıcak akünün şarj olma
hızının yarı hızında şarj olur. Akü, tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olur ve akü ısınsa bile
maksimum şarj hızına dönmez.
Akü doğru şekilde şarj olmuyorsa:
a. Bir lamba veya başka bir cihaz
bağlayarak prizin çalıştığından emin
olun;
b. Prizin, lambayı kapattığınızda
gücü kesen bir düğmeye bağlı olup
olmadığını kontrol edin;
c. Şarj cihazını ve aküyü ortam havası
sıcaklığının yaklaşık 18–24 °C
(65–75 °F) olduğu bir konuma getirin.
d. Şarj etme sorunu devam ederse,
aküyü ve şarj cihazını yerel servis
merkezine götürün.
Akü, daha önce kolaylıkla gerçekleştirdiği
işlerde yeterli güç üretememeye
başladığında şarj edilmelidir. Bu koşullar
altında aküyü kullanmaya DEVAM
ETMEYİN. Kısmen kullanılmış bir
aküyü, akü üzerinde olumsuz bir etkisi
olmaksızın şarj edebilirsiniz.
Herhangi bir sınırlama olmaksızın
öğütme tozu, metal talaşı, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metalik
partiküllerin birikmesi gibi iletken
yapıya sahip yabancı maddeler her
zaman için şarj cihazı oyuklarından
uzakta tutulmalıdır. Temizleme işlemine
başlamadan önce her zaman şarj
cihazının güç kaynağı ile bağlantısını
7.
kesin.
Şarj cihazını su veya başka bir sıvıya
daldırmayın.
UYARI: Elektrik çarpma tehlikesi. Şarj cihazının içine herhangi bir sıvı
girmesine izin vermeyin. Elektrik çarpabilir.
UYARI: Yanma tehlikesi. Aküyü herhangi bir sıvıya batırmayın veya sıvının aküye girmesine izin vermeyin. Aküyü herhangi bir nedenle açmaya çalışmayın. Akünün plastik gövdesi kırılır veya çatlarsa,
geri dönüşüm için bir servis merkezine götürün.
DİKKAT: Akü yanlış bir şekilde değiştirildiğinde patlama tehlikesi. Sadece aynı veya eşdeğer türle değiştirin.
NOT: ToughSystem Müzik + Şarj Cihazı, üst
düzeyde DAB sinyali alımını hızlı şarj etmeye
tercih eder. Düşük sinyal alınan bölgelerde,
en üst düzeyde sinyal alımı için şarj hızı
düşürülecektir.
DEPOLAMA ÖNERILERI
1.
2.
En iyi saklama alanı, doğrudan güneş
ışığı almayan ve aşırı sıcak ve soğuk
olmayan serin ve kuru olan yerdir.
Uzun süreli depolama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tam şarj edilmiş akünün
serin ve kuru bir yerde şarj cihazının
uzağında saklanması önerilir.
NOT: Akünün şarjı tükenmiş bir
şekilde saklanması önerilmemektedir.
Kullanımdan önce akünün şarj edilmesi
gerekir.
BU TALİMATLARI KULLANIMDAN
ÖNCE SAKLAYIN
AKÜYÜ ŞARJ ETME
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE, AC/DC güç adaptörü
kullanılmadığında bunu saklamak ve korumak için kullanılan bir üst bölme içerir.
1.
2.
3.
4.
AC/DC güç adaptörünü çıkarmak için üst
bölmeyi açın (bkz. Şekil 1 ve Şekil 3).
Şarj cihazı AC/DC güç adaptörünü uygun
bir prize takın ve aküyü takmadan önce
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE güç girişine bağlayın
(bkz. Şekil 2).
İki mandalı serbest bırakarak akü
kapağını açın (bkz. Şekil 2).
Aküyü (pakete dahil değil) şarj cihazına
takın ve paketin şarj cihazına tam olarak
oturduğundan emin olun (bkz. Şekil 4).
Akü gösterge resmi sürekli olarak
yanıp söner, akü şarjının devam ettiğini
gösterir.
NOT: Akü kapağını kapatın ve iyice kapalı
olduğundan emin olun.
5. Şarj işleminin tamamlanması sürekli
yanan akü gösterge resmi ile belirtilir.
Akü tam olarak şarj edildikten sonra
hemen kullanılabilir veya şarj cihazında
bırakılabilir.
LCD GÖSTERGELERI
Cihaz KAPALI konuma geldiğinde
Cihaz AÇIK konuma geldiğinde
Cihaz kapalı iken akü şarj edildiğinde, LCD
ekranın ortasında büyük bir akü resmi gösterilir
ve akü şarj durumu gösterilir.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE açık olduğunda, güç kaynağı
göstergeleri ve akü durumu LCD ekranın sağ alt
kısmında gösterilir.
Akü boş
Cihaz, AC/DC güç adaptörü ile
çalıştırılıyor
Akü düzeyi düşük
Akü düzeyi düşük
Akü kısmen şarj olmuş
Akü kısmen şarj olmuş
Akü tam olarak şarj olmuş
Akü tam olarak şarj olmuş
Sıcak/Soğuk Gecikmesi
Bu şarj cihazında sıcak/soğuk
gecikme özelliği vardır: şarj cihazı
akünün sıcak olduğunu tespit
ettiğinde, akü soğuyana kadar
şarjı askıya alıp otomatik olarak
şarjı geciktirir. Akü soğuduktan
sonra şarj cihazı otomatik olarak
akü şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum akü ömrünü garanti
eder.
Sıcak/Soğuk şarj gecikmesi
181
Turkce
Turkce
Cihaz KAPALI konuma geldiğinde
Arızalı Aküler
Şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj
etmez. Şarj cihazı, LCD akü resmi
üzerinde X göstererek arızalı aküyü
belirtir. Böyle bir durumda aküyü
tekrar şarj cihazına yerleştirin.
Sorun devam ederse, şarj cihazında
sorun olup olmadığını tespit etmek
için farklı bir akü deneyin. Yeni akü
doğru bir şekilde şarj oluyorsa,
bir önceki akü arızalıdır ve servis
merkezine veya başka bir geri
dönüşüm toplama noktasına teslim
edilmelidir. Yeni akü bir öncekiyle
aynı soruna yol açıyorsa, yetkili bir
servis merkezinin şarj cihazını ve
aküyü test etmesini sağlayın.
NOT: Bu durum, şarj cihazı sorunu
olduğu anlamına gelir.
Cihaz AÇIK konuma geldiğinde
Aküde veya şarj cihazında sorun
ADD DAB
Gücü AÇMA ve KAPAMA
GÜÇ düğmesine (
) 1 saniye boyunca
basın. Cihaz, son seçili ses kaynağında açılır.
) 3 saniye boyunca
GÜÇ düğmesine (
basın. Cihaz kapanır.
Ses Seviyesi Ayarı
Uyarı: Aşırı ses düzeyi işitme kaybına sebep olabilir.
Not:Ses düzeyi, her ses kaynak türü için
ayrıca ayarlanıp kaydedilir.
Kadranı (
) saat yönüne döndürerek ses
düzeyini arttırın. Ses düzeyini azaltmak için,
saat yönünün tersine döndürün.
GERI DÜĞMESI (
)
Ekranlardan herhangi birine girildiğinde,
önceki ekrana dönmek için Geri düğmesine (
) basın.
Ses Kaynağı Seçimi (
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, cihazı kapatın ve kullanımda değilken ve onarım
yaparken elektrik prizi ile bağlantısını kesin. Üniteyi sökmeye çalışmayın; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine götürün.
ÇALIŞTIRMA
Seçilmiş radyo kanallarını ve eşleştirilmiş
Bluetooth aygıtlarını saklamak için, DWST175659-QW / DWST1-75663-GB / DWST175664-XE bellek kapasitesi ile donatılmıştır.
NOT: Müzik modu, AC/DC güç adaptörü
ile bağlandığında ve/veya sadece akü ile
çalıştığında çalışır.
NOT: DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE, prize birlikte verilen güç
kaynağı ünitesi ile bağlandığında, takılı aküyü
şarj eder. Cihazın fişle bağlantısı yokken,
premium 2Ah XR Li-ion akü kullandığında
tam olarak şarjlı bir şekilde 8 saate kadar
çalışabilir. Düşük voltajlı ve amper saatlik
aküler kullanıldığında daha kısa çalışma
saatleri görünür.
Bu cihaz dikey veya yatay konumda
çalıştırılabilir.
NOT: Bu ürünün, bükülebilen veya kırılabilen
harici bir anten yerine sağlamlığını arttıran
iki adet iç anteni vardır. Bu antenler birlikte
çalışarak, diğer radyolarda gerektiği gibi
birbirine geçirilmiş anteni uzatma ve ayarlama
182
ihtiyacı olmaksızın 360 derece radyo sinyal
alımı sunar. Çok düşük sinyalli alanlarda
sinyal alımını iyileştirmek için, ToughSystem
Müzik ünitesini kol yukarıya doğru bakacak
dikey konumda yerleştirmenizi veya radyoyu
pencere veya açıklığa yakın yerleştirmenizi
tavsiye etmekteyiz.
Düğme Fonksiyonları
Ön panelde, seçim kadranı ve basma
düğmesi yer alır.
........Seçim kadranı (seçim kadranının
birden fazla fonksiyonu vardır)
...........Açma/Kapama düğmesi
...........Geri düğmesi
...........Kaynak seçim düğmesi
...........Bluetooth düğmesi
...Ön ayar düğmeleri
)
Ses kaynaklarından birini (DAB+, FM, AUX
veya Bluetooth) seçmek için, istenilen kaynak
bulunana kadar kaynak seçim düğmesine
(
) basın. Örneğin, radyo FM bandında ise,
bu tercih LCD'nin sol üst kısmında görülür,
bunu AUX olarak değiştirmek için kaynak
düğmesine basın.
NOT: İyi bir DAB sinyal alımı olduğu
müddetçe, cihaz DAB üzerinden yayın yapan
ulusal sinyaller ile otomatik olarak senkronize
olur. Saat ve tarih aşağıdaki biçimde gösterilir:
SS:DD GG/AA.
SAAT VE TARİH TİRE ( --:-- --/-- ) OLARAK
GÖSTERİLİYORSA, BU DURUM DAB
SİNYAL ALIMININ YETERİ KADAR GÜÇLÜ
OLMADIĞI ANLAMINA GELİR.
ANA MENÜ (Genel Kurulum)
Genel Kurulum, aşağıdaki şekilde seçili ses
kaynaklarından her biri üzerinden erişilebilir:
).
1. Seçim kadranına basılarak (
2. Ana Menüye ulaşılana kadar seçim
kadranını saat yönünde döndürerek.
3. Ana Menü'ye erişmek için seçim
kadranına basılarak.
A n a m e n ü d e n , a ş a ğ ı d a k i i ş l e m l e r
gerçekleştirilebilir:
•
Ses: ton ayarı: Bas, Tiz ve Orta
•
Dil: arayüz Dilini seçin
•
•
Parlaklık: ekran Parlaklığını ayarlayın
Varsayılana dön
FM TUNER KURULUMU
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE ile DAB+ / FM radyo
frekanslarını ayarlayabilir (6) adede kadar DAB+
ve (6) FM ön ayarlı istasyonu kaydedebilirsiniz.
Ön ayarlı istasyonları ayarladıktan ve
kaydettikten sonra, ön ayar düğmesine
(
) basıldığında frekansı istenilen
istasyona hemen ayarlar.
İstenilen bir frekansın bulunması iki yöntemden
biriyle yapılabilir: Otomatik Tarama veya
Manuel Ayar.
Otomatik Tarama:
Gerekli kaynağa ulaşana kadar, ses
kaynağı düğmesine (
) basın.
) basarak Ana
2. Seçim kadranına (
Menüye girin (bkz. Genel Kurulum).
3. Otomatik Tarama'ya ulaşılana kadar
seçim kadranını saat yönünde döndürün
ve seçmek için basın. Otomatik Tarama
başlar ve en yakın güçlü ve berrak sinyali
arar.
•
Frekansı yukarı yönde taramak için
kadranı saat yönünde döndürün.
•
Frekansı aşağı yönde taramak
için kadranı saat yönünün tersine
döndürün.
4. İstenilen bir frekans bulunduğunda, kanal
ön ayar düğmelerinden birine kaydedin
(bkz. Ön Ayar Düğmelerini Ayarlama).
1.
MANUEL AYAR
1.
2.
3.
4.
Gerekli ses kaynağını seçin ve Ana
Menüye girin (bkz. Genel Kurulum).
Seçim kadranını saat yönünde döndürün
ve Manuel Ayar'a basın.
İstenilen frekansa ulaşılana kadar seçim
kadranını saat yönünde döndürerek
frekansta yukarı çıkın veya saat yönünün
tersine döndürerek frekansta aşağı inin.
İstenilen bir frekans bulunduğunda, kanal
ön ayar düğmelerinden birine kaydedin
(bkz. Ön Ayar Düğmelerini Ayarlama).
FM ÖN AYARLARI DÜZENLEME
1.
Radyoyu istenilen istasyon /frekansa
ayarlayın (bkz. Otomatik Tarama veya
183
Turkce
Turkce
Manuel Ayar).
2.
3.
4.
) >> P# şeklinde bir mesaj
(
gösterilene kadar istenilen ön ayar
düğmesini basılı tutun. İstasyon,
gösterilen ön ayar düğme numarasına
(#) kaydedilir.
1. ve 2. adımları tekrar ederek diğer ön
ayar istasyonlarını ayarlayın.
Geri düğmesine (
) basarak Ses
Kaynağı ekranına dönün.
Seçilen istasyon LCD ekranda gösterilir
(aşağıdaki örnekte 2. düğme).
DAB+ ÇALIŞTIRMA
1.
2.
Cihaz ilk açıldığında veya varsayılan
ayarlara geri getirildiğinde, yayın yapan
istasyonları bulmak için cihaz tam bir
istasyon taraması gerçekleştirir.
İstasyonlarda gezinmek için Seçim
kadranını kullanın.
DAB+ MENÜ
Tam Tarama
1. Seçim Kadranına (
) basın ve
menüde gezinmek için döndürün.Når
Fuld scanning er valgt, vil apparatet
køre en fuld FM-båndscanning, der viser
antallet af fundne stationer.
2. Tam Tarama seçildiğinde, cihaz tam
bant taraması gerçekleştirir ve bulunan
istasyon sayısını gösterir.
3. İşlem tamamlandığında, cihaz bant
üzerindeki ilk istasyonun yayınını yapar.
İstasyonlar Listesi
Cihaz seçildiğinde, mevcut istasyonların tam
listesini gösterir. Seçim Kadranını
(
) kullanarak listede gezinin ve bir
istasyon seçmek için basın.
NOT: İstasyonlar arasında gezinildiğinde veya
ilk taramada sinyal alım gücü zayıfsa, bunun
sonucunda boş veya eksik istasyon listesi
ortaya çıkabilir. Manuel olarak Tam Tarama
yapılması tüm mevcut yayın istasyonlarını
bulur.
Favorileri Ayarlama (Ön Ayarlar)
1. Radyoyu istenilen istasyona ayarlayın
(bkz. Tam Tarama).
2. (
) >> P# şeklinde bir mesaj
gösterilene kadar istenilen ön ayar
düğmesini basılı tutun. İstasyon,
gösterilen ön ayar düğme numarasına
184
(#) kaydedilir.
Seçilen istasyon LCD ekranda gösterilir.
Bilgi Ekranı
Aşağıdaki bilgiler ekranda gösterilmek üzere
seçilebilir:
1. Kaydırma Metni – her türlü bilgilerde
gezinme, her biri 3 saniye.
2. Frekans - çalan istasyonun frekansı.
3. Tür - mevcut istasyon tarafından yapılan
medya yayını türü.
4. Veri hızı - istasyon yayın çözünürlüğü.
NOT: Bu bilgiler istasyonlar tarafından kontrol
edilir ve cihaz tarafından kontrol edilmez.
DAB Ayarları
1. Çekmeyen istasyonlar - Radyonuz
tarafından daha önce alınan fakat artık
erişilemeyen bazı istasyonlar istasyon
adı yerine boş gösterir. Bu istasyonları
istasyon listesinden çıkarmak için, Seçim
Kadranına (
) basın. Tercihinizi
doğrulamanız sizden istenir (“Varsayılana
Yükle”ye benzer).
2. DRC (dinamik aralık sıkıştırma) - Bu
fonksiyon yayın yapan en yüksek
sesli radyo ile en düşük sesli radyo
arasındaki farkı azaltır. Bu özellikle, kısık
sesler nispeten yüksek, yüksek sesler
nispeten kısık olur. Aşağıdaki seçenekler
kullanılabilir:
• DRC kapalı
• DRC düşük
• DRC yüksek
NOT: DRC ancak yayın yapan kuruluş
tarafından etkinleştirilmiş ise çalışır.
RADYO İLE İLGILI ÖNEMLI NOTLAR
1. Bulunduğunuz yere ve radyo sinyalinin
gücüne bağlı olarak sinyal alım gücü
değişir.
2. Belli jeneratörlere bağlı iken radyonun
çalıştırılması arka planda gürültüye
sebep olabilir.
SES TERCİHLERİNİ AYARLAMA
Bas, Tiz veya Orta ayarlarını değiştirerek ses
tercihleri düzenlenebilir.
1. Seçim kadranına basın (
).
2. Ana Menüye ulaşılana kadar seçim
kadranını saat yönünde döndürün.
3. Ana Menü'ye erişmek için seçim kadranına
basın.
4. Ses ayarları ekranına girmek için seçim
kadranına basın.
Seçim kadranını saat yönünde/saat
yönünün tersinde döndürerek istenilen
ayarı düzenleyin.
6. Seçim kadranına basarak ses kurulum
seçeneklerinde gezinin.
(
) seçeneğine basıldığında seçilen kurulum
kaydedilir.
5.
HARİCİ BİR AYGITTAN SESİ
OYNATMA (AUX/BLUETOOTH)
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE bir veya iki bağlantı seçeneği
ile yerleşik hoparlörden harici bir aygıttan ses
çalmak için kullanılabilir:
• Yardımcı
• Bluetooth
NOT: Üst bölme, akıllı telefon veya MP3 oynatıcı
gibi çeşitli taşınabilir sesli aygıtları saklamak,
korumak ve şarj etmek için kullanılabilir. USB güç
girişi USB şarj portu (5V/1A) üzerinden güç kabul
edebilen pek çok aygıtı şarj edebilir/güç verebilir.
YARDIMCI BIR AYGITI BAĞLAMA
1. Ses aygıtınızın yardımcı giriş jakı ve
çıkış jakı arasına 3,5 mm'lik ses kabloyu
bağlayın.
2. (
) AUX gösterilene kadar ses
kaynağı düğmesine basın.
3. Sesi bağlı aygıtlardan çalıştırın.
BIR AYGITI BLUETOOTH ILE BAĞLAMA
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE Bluetooth iletişimi
üzerinden Bluetooth özellikli ses aygıtlarına
bağlanabilir.
NOT: Bluetooth modu 8 adede kadar kullanıcı
saklayabilir.
1. Bağlanacak ses cihazının Bluetooth
özelliğini etkinleştirin.
) Bluetooth sembolü gösterilene
2. (
(
), kadar Ses kaynağı düğmesine
basın veya Bluetooth düğmesine
(
) basın. Bu işlem Bluetooth moduna
girer. Bluetooth düğmesi (
) yavaşça
yanıp söner.
3. Bluetooth düğmesine (
)3 saniye
boyunca basarak bulunmasını sağlayın.
Bulunma sinyali ses verir ve Bluetooth
düğmesi (
) hızlıca yanıp söner.
4. Bağlanacak ses aygıtı üzerinde
DWST1-75659-QW / DWST1-75663GB / DWST1-75664-XE (ekran adı:
ToughSystem Müzik) arayın ve bunu
seçin. Bağlantı kurulduğunda, bağlantı
5.
kuruldu sinyali ses verir. Bluetooth
sembolü LCD ekran üzerine gösterilir ve
Bluetooth düğmesi sürekli olarak mavi
yanar.
Sesi bağlı aygıtlardan çalıştırın. Aygıt
tekrar Bluetooth AÇIK modunda iken,
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB
/ DWST1-75664-XE aygıtlarını otomatik
olarak bulur ve bunlara bağlanır.
NOT: Cihaz, son bağlanan aygıta
bağlanır. Bağlantı kuruldu sinyali ses
verir.
• Son bağlı aygıt kullanılamıyorsa,
Bluetooth düğmesi yanıp sönerek daha
önce bağlı aygıtlardan biri tarafından
bulunana kadar yanıp söner.
NOT: Bir aygıt ile bağlantıyı kesmek ve
diğer aygıtlar tarafından bulunabilmek
)3
için, Bluetooth düğmesine (
saniye boyunca basın veya seçim
kadranına basın ve Bulunabilir Yap'ı
seçin.
SORUN GİDERME
ZAYIF AKÜLER
Zayıf aküler çalışmaya devam eder, fakat aynı
performansta olması beklenmemelidir. Cihaza
aküyle güç veriliyor ve şarj düzeyi %10'un
altında ise, düşük akü göstergesi görünür.
AKÜ KORUMASI
Akünün ömrünü korumak için, akünün şarj
düzeyi çok düşük olduğunda cihaz kapanır.
Bu durum gerçekleştiğinde, DWST1-75659QW / DWST1-75663-GB / DWST1-75664-XE
cihazlarını AC/DC güç adaptörüne sahip bir
çıkışa bağlayın ve aküyü şarj edin.
MÜZİĞİN DURMASI
Cihaz dikey konumunda düşürüldüğünde,
akü yuvasından dışarıya çıkabilir. Müziğin
akü ile çalınması halinde, müzik durur. Tekrar
bağlamak için, akü kapağını açın ve aküyü
yerine takın.
BAKIM
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için,
cihazı kapatın ve bakım prosedürü yapmadan
önce veya onarım yaparken güç kaynağı
ile bağlantısını kesin. Üniteyi sökmeye
çalışmayın; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün.
185
Ελληνικά
Turkce
TEMIZLIK
UYARI: Temizlik öncesinde elektrik
prizinden çıkarın. Cihazın dış yüzeyindeki kir
ve yağ, bir bez parçası yada metal olmayan
bir fırça kullanılarak çıkarılabilir.
UYARI: Haftada en az bir kez kiri ve
tozu temiz ve kuru havayla püskürtün. Göz
yaralanması riskini minimum düzeye indirmek
için, bu işlemi gerçekleştirirken her zaman
ANSI Z87.1 onaylı göz koruması giyin.
UYARI: Cihazın metalik olmayan
parçalarını temizlemek için solvent veya
diğer sert kimyasalları kesinlikle kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Sadece su ve
hafif sabun ile ıslatılmış bez kullanın. Cihazın
iç kısmına sıvı girmesine izin vermeyin;
cihazın herhangi bir parçasını sıvıya kesinlikle
daldırmayın.
kaydettiğinizde, ürününüz ile ilgili herhangi
bir sorun olduğunda daha verimli bir garanti
hizmeti alabilirsiniz.
•
MÜLKİYET ONAYI: Yangın, sel veya
hırsızlık gibi herhangi bir sigorta kaybı
olduğunda, mülkiyet kaydınız satın alma
kanıtı olarak kullanılabilir.
•
GÜ VEN LİĞİNİZ İÇ İN: Ürün ün üzü
kaydettiğinizde, düşük bir olasılıkla da
olsa Federal Tüketici Güvenliği Yasası'na
tabi olarak bir güvenlik bildiriminin gerekli
olduğu durumda sizinle iletişime geçeriz.
Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu cihaz
ile test edilmediğinden, diğer aksesuarların
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak için, bu cihazla birlikte sadece
DEWALT aksesuarları kullanılmalıdır.
DWST1-75659-QW / DWST1-75663-GB /
DWST1-75664-XE ile kullanılan aksesuarlar,
yerel bayinizden veya yetkili servis
merkezinden ekstra ücret karşılığı temin
edilebilir. Herhangi bir aksesuarı bulmak için
yardıma ihtiyacınız olduğunda lütfen Yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış
sonrası servis ve bağlantıların tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde
mevcuttur. adresimizi ziyaret edin.
ONARIMLAR
Akülere bakım yapılmaz. Ürünün
GÜVENLİĞİNİ ve GÜVENİLİRLİĞİNİ
garantilemek için, onarımlar, bakım ve
ayarlama işlemleri DEWALT fabrika servis
merkezi, DEWALT yetkili servis merkezi veya
diğer kalifiye servis personeli tarafından
yapılmalıdır. Daima aynı yedek parçaları
kullanın.
ÇEVRIMIÇI KAYIT
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür
ederiz. Ürününüzü şimdi kaydettirin:
•
186
G A R A N T İ H İ Z M E T İ : Ü r ü n ü n ü z ü
187
Ελληνικά
Ελληνικά
Τροφοδοτικό ρεύματος (προσαρμογέας AC/DC), Μοντέλο: Y48DE-240-2000
Είσοδος ρεύματος
100-240 VAC 50-60 Hz (Κατηγορίας II)
Έξοδος ρεύματος
24V DC
Ένταση ρεύματος εξόδου
2A
Βάρος
0,3 kg (0,66 lb.)
Συσκευή
24V DC
Έξοδος ρεύματος
Φόρτιση μέσω USB (5V/1A)
Κατηγορία προστασίας IP
IP54*
Βάρος
6.9 kg (15,2 lb.) χωρίς την μπαταρία
Βάρος στοίβαξης άνωθεν (μικτό)
60 kg (132 lb.)
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
< 0.5W
Καθυστέρηση ενεργοποίησης της αυτόματης
λειτουργίας αναμονής
< 20 λεπτά
Φορτιστής μπαταρίας
Τάση μπαταρίας
10,8V DC / 14,4V DC / 18V DC
Τύπος μπαταρίας
XR Li-ion (συρόμενος)
Χρόνος φόρτισης, περίπου
90-300 λεπτά
Ένταση ρεύματος φόρτισης
1.0 A
Χαρακτηριστικά αναπαραγωγής ήχου
Πηγή ήχου
DAB+/FM, υποδοχή δευτερεύουσας
πηγής (3,5 mm), Bluetooth
Στάθμη ηχητικής πίεσης (SPL)
100 dB @ 1 m
Ηχητική ισχύς
40 W (κατηγορίας D)
Αυτονομία λειτουργίας
8 ώρες (περίπου)
με πλήρως φορτισμένη μπαταρία Premium
18V 2Ah XR Li-ion
*Προστασία από σκόνη και ακαθαρσίες εργοταξίου και ελαφριά διαβροχή.
188
189
Ελληνικά
190
Ελληνικά
191
Ελληνικά
192
Ελληνικά
193
Ελληνικά
194
Ελληνικά
195
Ελληνικά
196
Ελληνικά
197
Ελληνικά
Ελληνικά
198
199
Ελληνικά
Ελληνικά
200
201
Ελληνικά
202
Ελληνικά
203
(APR15) Part No. DWST08810 Copyright © 2015 DEWALT
The following are trademarks for one or more DEWALT power
tools: the yellow and black color scheme; the “D” shaped air
intake grill; the array of pyramids on the handgrip; the kit box
configuration; and the array of lozenge-shaped humps on the
surface of the tool.
(ABR15) Parte No. DWST08810 Copyright © 2015 DEWALT
Las siguientes son características distintivas de una o más
herramientas eléctricas de DEWALT: la combinación de colores
amarillo y negro; la parrilla de entrada de aire en forma de “D”;
las pirámides en la manija; la configuración de la caja de
accesorios; y el relieve en forma de rombos en la superficie de
la herramienta.
(AVR15) Pièce No. DWST08810 Droit d’auteur © 2015 DEWALT
Les expressions suivantes sont des marques de commerce
pour un ou plusieurs outils électriques de DEWALT : le schéma
des couleurs jaune et bleu ; la grille d’admission d’air en forme
de “D” ; l’ensemble de pyramides sur la poignée ;
la configuration de la boîte du kit ; et l’ensemble de bosses en
forme de losange sur la surface de l’outil.
DEWALT
D-65509 IDSTEIN, GERMANY
www.dewalt.com
V1.0915
14723 12/15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising