LG BX286 Owner's manual

LG BX286 Owner's manual
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Anmärkningar angående användning
Säkerhetsanvisningar............................................. 2
Introduktion
Produktegenskaper................................................ 5
Paketöversikt.......................................................... 6
Produktöversikt....................................................... 7
Anslutningar......................................................... 8
Kontrollpanel........................................................ 9
Fjärrkontroll........................................................ 10
Fjärrkontrollens räckvidd.................................... 12
Installation
Ansluta projektorn................................................. 13
Ansluta till stationär/bärbar dator....................... 13
Anslut till Video.................................................. 14
Användarguide för LAN-modulen......................... 40
Förord................................................................ 40
Nätverksanslutning............................................ 40
Webbsideåtgärder............................................. 41
Bilagor
Felsökning............................................................ 44
Byta ut lampan...................................................... 49
Kompatibilitetslägen............................................. 50
Datorkompatibilitet (analog)............................... 50
Datorkompatibilitet (HDMI)................................ 51
Kontaktkonfiguration............................................. 53
Terminal : Analog RGB (15-stifts mini D-sub).... 53
Terminal : 3-stifts mini-DIN................................ 53
RS232 kommandotabell.................................... 54
Mått....................................................................... 56
Föreskrifter och säkerhetsbestämmelser............. 57
Sätta på/stänga av projektorn............................... 15
Starta projektorn................................................ 15
Stänga av projektorn.......................................... 16
Varningsindikator............................................... 17
Justering av projicerad bild................................... 18
Justera den projicerade bildens höjd................. 18
Justera projektorns fokusering........................... 19
Justera storleken på den projicerade bilden...... 19
Användarkontroller
Bildskärmsmeny................................................... 20
Använda bildskärmsmenyn................................ 20
BILD................................................................... 21
BILD | Inställning................................................ 23
BILD | Inställning | Ingång.................................. 24
SKÄRM.............................................................. 25
INSTÄLLNING | Språk....................................... 28
INSTÄLLNING................................................... 29
INSTÄLLNINGAR | Nätverk............................... 31
INSTÄLLNING | Signal...................................... 32
INSTÄLLNING | Inställning................................ 33
OPTIONS........................................................... 34
OPTIONS | Lampinställning............................... 36
OPTIONS | Säkerhetsinställningar.................... 37
OPTIONS | Inställning....................................... 38
Projektorinfo....................................................... 39
Svenska
Svenska
Anmärkningar angående användning
Säkerhetsanvisningar
Följ säkerhetsanvisningarna för att förebygga potentiella olyckor
eller felanvändning av projektorn.
Säkerhetsanvisningar ges på två sätt enligt nedan.
VARNING: Underlåtenhet att följa anvisningen kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
ANMÄRKNINGAR: Underlåtenhet att följa anvisningen kan orsaka personskada eller skada på projektorn.
Läs bruksanvisningen och förvara den på en lättåtkomlig plats.
Inomhusinstallation
Placera inte projektorn i direkt solljus eller nära värmekällor som t.ex.
element, eldstäder, spisar osv.
VARNING
Placera inte antändliga ämnen i, på
eller nära projektorn
Häng inte i den installerade
projektorn.
Detta kan orsaka brandfara!
Projektorn kan falla och orsaka skada
eller dödsfall.
Blockera inte projektorns
ventilationsöppningar eller hindra
luftflödet på något sätt.
Placera inte projektorn nära ånga
eller olja som t.ex. en luftfuktare.
Placera inte projektorn där den kan
utsättas för damm.
Detta kan orsaka brandfara eller
Detta kan orsaka att temperaturen
elektriska stötar!
Detta kan orsaka brandfara eller
skada på enheten!
Detta kan orsaka brandfara!
inne i projektorn stiger och kan orsaka
brandfara eller skada enheten!
Använd inte projektorn i fuktiga
utrymmen som t.ex. badrum där
den kan bli våt.
Placera inte projektorn direkt på en
matta eller platser där ventilationen
är begränsad.
Detta kan orsaka brandfara eller
elektriska stötar!
Detta kan orsaka att temperaturen
inne i projektorn stiger och kan orsaka
brandfara eller skada enheten.
Inomhusinstallation
Ställ inte projektorn nära bordskanten.
Projektorn kan falla och orsaka personskada och skada på enheten.
Använd endast lämpliga stativ.
Anslut jordledningen för att förhindra
elektriska stötar (dvs. en projektor med
en trestifts jordad nätkontakt måste
anslutas till ett jordat vägguttag.
Om det inte går att jorda ska en
certifierad elektriker installera en separat
jordfelsbrytare.
Jorda inte enheten genom att ansluta
den till telefonledningar, åskledare eller
gasledningar.
Svenska
En stor ökning av den interna
temperaturen kan orsaka brandfara
eller skada på enheten!
ANMÄRKNINGAR
Ta ut nätkabeln och ta ut alla kablar
före flytt eller rengöring.
Använd endast projektorn på ett
jämnt och stabilt underlag.
Den kan annars falla och orsaka
personskada och/eller skada på
enheten.
Nätanslutning
Varje ledning ska anslutas.
Säkerställ god ventilation runt
projektorn. Avståndet mellan
projektorn och väggen måste vara
över 30 cm.
VARNING
Nätkabeln ska införas helt och
hållet i uttaget för att undvika
brandfara!
Detta kan orsaka brandfara eller
skada på enheten.
Placera inte tunga föremål på
nätkabeln.
Detta kan orsaka brandfara eller
elektriska stötar!
Anmärkningar angående användning
Nätanslutning
VARNING
Rör aldrig vid nätkabeln med våta
händer
Anslut inte för många apparater till
ett nätuttag.
Förhindra att damm samlas på
nätkontaktens stift eller i uttaget.
Detta kan orsaka elektriska stötar!
Detta kan leda till överhettning och
orsaka brandfara!
Detta kan orsaka brandfara!
Nätanslutning
ANMÄRKNINGAR
Håll stadigt i nätkontakten när du
tar ut den. Om du drar i kabeln kan
den skadas.
Använd inte nätkabeln och den
eller nätkontakten är skadad eller
om vägguttaget sitter löst.
Säkerställ att nätkabeln inte
kommer i kontakt med vassa eller
varma föremål.
Detta kan orsaka brandfara!
Detta kan orsaka brand, risk för
elstötar eller skada på enheten!
Detta kan orsaka brand, risk för
elstötar eller skada på enheten!
Placera projektorn där människor
inte kan snubbla eller trampa på
nätkabeln.
Stäng inte av/slå på projektorn genom att ta ut eller sätta in nätkontakten
i vägguttaget.
(Låt enheten kallna innan strömmen kopplas bort.)
Detta kan orsaka brand, risk för elstötar eller skada på enheten!
Det kan orsaka mekaniskt fel eller elektriska stötar.
Användning
VARNING
Placera inte vätskebehållare som
t.ex vaser, krukväxter, muggar,
kosmetik eller stearinljus på
projektorn.
Om projektorn utsätts för stötar
eller skadas, stäng av den och
ta ut nätkabeln ut vägguttaget
och kontakta ett auktoriserat
servicecenter.
Detta kan orsaka brandfara eller
skada på enheten!
Detta kan orsaka brandfara, risk
för elektriska stötar eller skada på
Låt inte föremål komma in i
projektorn.
Detta kan orsaka risk för elektriska
stötar eller skada på enheten!
enheten!
Om vatten spills in i projektorn,
ta omedelbart ut nätkontakten
ur vägguttaget och rådgör med
servicecentret.
Kasta använda batterier på ett säkert sätt.
Kontakta omedelbart läkare om ett barn sväljer ett batteri.
Detta kan orsaka risk för elektriska
stötar eller skada på enheten!
Ta inte bort höljen.
Mycket stor risk för elektriska
stötar!
Titta inte rakt in i objektivet när
projektorn används. Detta kan
orsaka ögonskador!
Rör inte vid metalldelar under
eller strax efter drift eftersom
ventilationsöppningarna är mycket
varma!
FÖRSIKTIGHET angående nätkabeln
Vi rekommenderar att de flesta apparater anslut till en särskilt av sedd krets, dvs. ett enkelt uttag som endast
ger ström till apparaten och inte har ytterligare grenar eller uttag. Kontrollera för säkerhets skull specifikationen i
bruksanvisningen.
Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade, lösa eller skadade vägguttag, förlängningskablar, kablar med nött,
skadad eller sprucken isolering är farliga. Något av dessa förhållanden kan leda till elstötar eller brand. Undersök
regelbundet nätkabeln och om den verkar vara skadad eller nött, ta ut den, sluta använda apparaten och låt auktoriserad personal byt ut kabeln mot en exakt likadan utbytesdel.
Skydda nätkabeln mot fysisk eller mekanisk vanvård, som t.ex. vridning, böjning, klämning, klämmas i dörr eller
trampning. Lägg märke till kontakter, vägguttag och stället där kabeln kommer ut ur apparaten.
Svenska
Svenska
Anmärkningar angående användning
Användning
VARNING
Rör inte vid projektorn om den
befinner sig i ett utrymme med en
gasläcka.
Titta inte rakt in i laserstrålen
eftersom den kan orsaka
ögonskador!
Öppna alltid objektivluckan
eller ta bort objektivskyddet när
projektorlampan är tänd.
Gnistbildning kan orsaka brand eller
explosion.
Användning
ANMÄRKNINGAR
Placera inte tunga föremål på
projektorn.
Detta kan orsaka mekaniska fel eller
personskada!
Använd inte vassa verktyg på
projektorn eftersom de kan skada
höljet.
Var försiktig och stöt inte emot
objektivet särskilt när projektorn
flyttas.
Rör inte vid projektorns objektiv.
Det är känsligt och kan lätt skadas.
Om bilden inte visas på skärmen,
stäng av projektorn och ta ut
nätkontakten ur vägguttaget och
kontakta ditt servicecenter.
Tappa inte projektorn och utsätt
den inte för stötar.
Detta kan orsaka brandfara, risk
för elektriska stötar eller skada på
enheten!
Rengöring
VARNING
Rengör inte projektorn med vatten.
Detta kan orsaka risk för elektriska
stötar och skada på enheten.
Stäng av projektorn om rök
eller konstig lukt kommer från
projektorn, ta ut nätkontakten
ur vägguttaget och kontakta
återförsäljaren eller servicecentret.
Detta kan orsaka brandfara, risk för
elektriska stötar eller skada på enheten!
Rengöring
Kontakta ett servicecenter en gång per år för
rengöring av projektorns
inre delar.
Ansamlat damm kan
orsaka mekaniskt fel.
Detta kan orsaka mekaniska fel eller
personskada!
Använd luftspray eller en mjuk
trasa som fuktats med ett neutralt
rengöringsmedel och vatten för
att ta bort damm eller fläckar på
projektorns objektiv.
ANMÄRKNINGAR
Rengör delar i plast, som t.ex. projektorhöljet, genom att koppla bort strömmen och
torka av med en mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel, spraya inte vatten eller
torka med en våt trasa. Använd aldrig rengöringsmedel (fönsterputs), polermedel,
slipande medel eller vax, bensen, alkohol osv. som kan skada produkten.
Använd luftspray eller en mjuk trasa som fuktats med ett neutralt rengöringsmedel och
vatten för att ta bort damm eller fläckar på projektorns objektiv.
Dessa kan orsaka brand, elstötar eller skada på produkten (deformation, korrosion).
Övriga
VARNING
Försök inte att själv underhålla enheten. Kontakta din återförsäljare eller servicecenter.
Detta kan orsaka skada på projektorn och kan ge elstötar och även upphäva garantin!
Övriga
Ta ut nätkabeln om projektorn inte ska användas en
längre tid.
Ansamlat damm kan orsaka brand eller skada på enheten!
Svenska
ANMÄRKNINGAR
Använd endast specificerad batterityp.
Detta kan annars orsaka skada på fjärrkontrollen.
Introduktion
Produktegenskaper
Denna produkt är en XGA single chip 0,55” DLP®-projektor. Funktionerna inkluderar:
■�����
���� ����������� �������������������
XGA (1024x768) Naturlig
upplösning
■ Inbyggd högtalare med 8 W förstärkare
■� ����������������
���������������� ������� ��������
HDTV-kompatibel (720p, 1080i/p)
■� �������������������
�������������������
RGB-bildskärm
Loop Thru (fungerar
����� �������������������������
i standbyläge> 1W)
���
■� ��������������
��������������TM-teknik
BrilliantColor
■ RS232C-styrning
Svenska
Svenska
Introduktion
Paketöversikt
Projektorn levereras med alla föremål som visas nedan.
Kontrollera att alla föremål finns med. Kontakta omedelbart återförsäljaren om något saknas.
N ot e
�Beroende på olika
applikationer i olika
länder, kan en del regioner ha olika tillbehör.
Projektor med objektivskydd
Trådlös fjärrkontroll
Nätkabel
RGB-sladd
Dokumentation:
CD-ROM med bruksanvisning

Svenska
Batteri
Introduktion
Produktöversikt
2
1
3
7
4
7
e
tflöd 8
Luf
8
2
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kontrollpanel
Fjärrkontrollsensorer
Fokuseringsring
Objektiv
Objektivskydd
Justerbara fötter
Ventilation (inlopp)
Ventilation (utlopp)
Svenska
Svenska
Introduktion
Anslutningar
2
3
4
5
7
8
9
10
LAN
1
N ot e
�
“*” endast för “RGB IN 1-anslutning”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AC IN
RJ45-anslutning
HDMI-anslutning
* RGB UT-anslutning
RGB IN 1-anslutning
RGB IN 2-anslutning
S-VIDEO-ingång
Kensington Security System
���
Den här projektorn har en Kensington
Security System-anslutning på
sidopanelen. Anslut kabeln till
Kensington Security System enligt
nedan.
���
Se bruksanvisningen som medföljer
Kensington Security System
för ytterligare information om
installationen. Gå till hemsidan på
Internet http://www.kensington.com, för
ytterligare information om dyr
elektronisk utrustning som bärbara
datorer eller projektorer.
���
Kensington Security System är
extrautrustning.
Svenska
6
12
11
8. VIDEO-anslutning
9. RS232C-serviceport
10. AUDIO-IN-uttag
11. AUDIO UT-anslutning
12. KensingtonTM-lås Introduktion
Kontrollpanel
10
4
9
KE
2
6
S O U R CE
AUTO
5
YSTONE
VO
3
LUME
7
11
MENU
STILL
1
8
1
STRÖMBRYTARE
Se avsnittet “Starta/stänga av
projektorn” på sidorna 15-16.
STRÖMINDIKATOR Indikerar projektorns status.
2
LAMPINDIKATOR
Indikerar projektorlampans
status.
3
TEMPINDIKATOR
Indikerar projektorns
temperaturstatus.
4
KEYSTONE
Bildjustering för att kompensera
förvrängning som orsakas av
projektorns lutning.
5
Fyra knappar för
riktningsval
Använd , , eller för
att välja alternativ eller göra
justeringar till valet.
6
SOURCE
Tryck “SOURCE” för att välja en
ingångssignal.
7
MENU
Tryck på “MENU” för att öppna
bildskärmsmenyn. Tryck på
“MENY” igen för att stänga
bildskärmsmenyn.
8
VOLUME
Ändra för att höja/sänka
volymen.
9
OK
Bekräftar valt alternativ.
10
AUTO
Synkroniserar projektorn
automatiskt till ingångskällan.
11
STILL
Fryser skärmbilden. Tryck en
gång till för att återuppta bilden.
Svenska
Svenska
Introduktion
Fjärrkontroll
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
13
14
16
15
17
18
19
20
21
N ot e
�Du kan slå på/
stänga av med POWER (STRÖMBRYTARE)knappen på projektorn.
�Du kan styra alla
projektorns funktioner
med fjärrkontrollen.
Tappa inte bort fjärrkontrollen.
10
Svenska
22
23
1
Infraröd
sändare
Sänder signaler till projektorn.
2
LED
Lysdiodsindikator.
3
POWER
Se avsnittet “Sätta på/stänga av
projektorn”. (Se sidorna 15-16)
4
OK
Bekräfta val av objekt i undermenyn.
5
Fyra knappar
Använd , , eller för att välja
för riktningsval alternativ eller göra justeringar till
valet.
Introduktion
6
Menu
Tryck på “Menu” för att öppna
bildskärmsmenyn (OSD) och
gå tillbaka till högsta nivån i
huvudmenyn.
7
Exit
Tryck på “Exit” för att stänga
bildskärmsmenyn.
8
Zoom+
Zooma in i projektordisplayen.
9
Reset
Återställer justeringar och
inställningar till standardvärdena.
(utom lampräknaren)
10
Auto
Automatisk synkronisering av
projektorn med ingångskällan.
11
Source
Tryck på “Source” för att välja bland
källorna RGB, S-Video, komposit eller
HDMI-källa.
12
Zoom-
Zooma ut ur prrojektordisplayen.
13
Volume +/-
Höj/sänk högtalarvolymen.
14
Keystone +/-
Bildjustering för att kompensera
förvrängning som orsakas av
projektorns lutning.
15
Image
Välj bildläge mellan Presentation,
Ljus, Film, sRGB och användare.
16
AV-Mute
Stänger tillfälligt av/sätter på ljud och
bild.
17
Ratio
Använd denna funktion för att välja
önskat bildförhållande.
18
RGB1
Tryck på “RGB1” för att välja RGB IN 1-anslutningen.
19
HDMI
Tryck på “HDMI” för att välja
“HDMI”-anslutningen.
20
RGB2
Tryck på “RGB2” för att välja RGB IN 2-anslutningen.
21
S-video
Tryck på “S-Video” för att välja S-VIDEO-anslutningen.
11
Svenska
Svenska
Introduktion
22
Video
Tryck på “Video” för att välja VIDEOanslutningen.
23
Still
Fryser skärmbilden. Tryck en gång till
för att återuppta bilden.
Fjärrkontrollens räckvidd
Rikta fjärrkontrollen mot projektorn (infraröd mottagare) när
du trycker på en knapp. Fjärrkontrollens maximala räckvidd
är ca. 7 m och 30° vinkel framför projektorn.
23,0’ (7m)
Ca.15°
23,0’ (7m)
Ca.15°
12
Svenska
Installation
Ansluta projektorn
Ansluta till stationär/bärbar dator
RGB, DVI
4
3
5
2
6
LAN
N ot e
Beroende på
olika applikationer i
olika länder, kan en
del regioner ha olika
tillbehör.
R
1
PS50426E
7
5
Bildskärmsutgång
1................................................................................................Nätkabel (medföljer)
2.............................................................................................RGB-kabel (medföljer)
3............................................................................................................ RS232C-kabel
4.........................................................................................Ljudkabel uttag till uttag
5.................................................................................................... DVI/HDMI-kabel
6...........................................................................................................Nätverkskabel
7............................................................................................... Kabel från bildskärm
13
Svenska
Svenska
Installation
Anslut till Video
DVD-spelare, digitalbox
HDTV-mottagare
Videoutgång
S-videoutgång
4
7
6
5
8
LAN
2
R
PS50426E
N ot e
�Beroende på
olika applikationer i
olika länder, kan en
del regioner ha olika
tillbehör.
6
3
1
DVD-spelare, digitalbox
HDTV-mottagare
1................................................................................................Nätkabel (medföljer)
2.............................................................................................. RGB till RCA-adapter
3..........................................................................................3 RCA-komponentkabel
4................................................................................................Kompositvideokabel
5..............................................................................................................S-videokabel
6.........................................................................................Ljudkabel-uttag till RCA
7..............................................................................................................HDMI-sladd
8...........................................................................................................Nätverkssladd
14
Svenska
Installation
Sätta på/stänga av projektorn
Starta projektorn
1. Kontrollera att nätkabeln och signalkabeln är ordentligt
anslutna. Strömindikatorn tänds i orange.
2.� Ta
�
�������������������������
������������������������
bort objektivskyddet. 
3.�����������������������������������
Slå på lampan genom att trycka på “POWER”
����������������������������������
(STRÖMBRYTARE) på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen.
 Strömindikatorn blinkar grönt.
Startbilden visas i ca. 5 sekunder. När startbilden försvinner
tänds strömindikatorn i grönt.
4.����������������
���������������
Sätt
på källan (stationär
��������������������������������������������
eller bärbar dator, videospelare
osv.). Projektorn upptäcker källan automatiskt.
�
Om du ansluter flera källor samtidigt, använd “SOURCE”
(KÄLLA), “RGB”, “S-video”, “Video”, eller “HDMI” på
fjärrkontrollen
för att byta ingångar.
YSTON
KE
E
AUTO
S O U R CE
VO
MENU
2
LUME
STILL
STRÖMBRYTARE
eller
N ot e
�Sätt först på
projektorn och sedan
signalkällorna.
Objektivskydd
1
15
Svenska
Svenska
Installation
Stänga av projektorn
1. � Tryck
���������
���������
på “POWER” (STRÖMBRYTARE) för att stänga av
projektorlampan, meddelandet nedan visas på skärmen.
2.� T
ryck en gång till på “POWER” (STRÖMBRYTARE) för att
bekräfta.
3.� Kylfläkten fortsätter ungefär två minuter efter för att kyla
av och strömindikatorn blinkar grönt. När strömlysdioden
lyser orange har projektorn försatts i standbyläge.
Om du vill sätta på projektorn igen måste du vänta tills dess
att den helt och hållet har avslutat sin avkylningscykel och
gått in i standbyläge.
Tryck helt enkelt på knappen “POWER” (STRÖMBRYTARE)
i vänteläge för att starta om projektorn.
4.� Ta
�
����������������������������������������������
���������������������������������������������
ut nätkabeln ur vägguttaget och projektorn.
5.������������������������������������������������������������
Starta inte projektorn direkt efter att den har stängts av.
�����������������������������������������������������������
16
Svenska
Installation
Varningsindikator
� När
�
��������������������
�������������������
indikatorlampan “TEMP” tänds röd, betyder det att
projektorn är överhettad. Projektorn kommer att kopplas om
automatiskt till ecoläge
När projektorn överhettats i en minut i ecoläget stängs den
av automatiskt.
Om problemet kvarstår, kontakta en loka återförsäljare eller
vårt servicecenter.
� När du ser meddelandet nedan på skärmen har projektorn
upptäckt att lampan närmar sig slutet av sin livstid. Byt ut
lampan så snart som möjligt eller kontakta den lokala återförsäljaren eller vårt servicecenter.
� När
�
��������������������
�������������������
indikatorlampan “TEMP” blinkar rött och meddelandet
nedan visas på skärmen betyder det att fläkten inte fungerar.
Sluta använda projektorn och ta ut nätkabeln ur vägguttaget, kontakta sedan den lokala återförsäljaren eller vårt
servicecenter.
17
Svenska
Svenska
Installation
Justering av projicerad bild
Justera den projicerade bildens höjd
Projektorn har justerbara fötter för att höja och sänka
bilden på skärmen.
För att höja/sänka bilden:
1.��������
Använd  för att fininställa visningsvinkeln.
�������
N ot e
�Du kan lyfta upp
projektorns framdel
upp till 4 grader
genom att vrida på de
justerbara fötterna.
1
Justerbara fötter
Maxlängd: 13,8 mm
18
Svenska
Installation
Justera projektorns fokusering
Fokusera bilden genom att vrida på fokuseringsringen tills bilden blir skarp. Projektorn fokuserar på avstånd från 0,4 till 10,0
meter med en mekanisk rörelse.
Fokuseringsring
Justera storleken på den projicerade bilden
H : A = 6,67
B ÷ H x 100% = 115% (Förskjutning)
H
B
A
Objektiv mitten
31,4"
(79,9cm)
235,8"
(559,0cm)
117,9"
(229,5cm)
353,8"
(898,6cm)
471,7"
(1.198,1cm)
628,9"
(1.597,4cm)
786,1"
(1.996,8cm)
Objektiv mitten
1,3'(0,4m)
4,9'(1,5m)
9,8'(3,0m)
14,8'(4,5m)
19,7'(6,0m)
26,2'(8,0m)
32,8'(10,0m)
Skärm
(Diagonal)
31,4”
(79,9cm)
117,9”
(229,5cm)
235,8”
(559,0cm)
353,8”
(898,6cm)
471,7”
(1.198,1cm)
628,9”
(1.597,4cm)
786,1”
(1.996,8cm)
Skärmstorlek 25,1”x18,8” 94,3”x70,7” 188,6”x141,5” 283,0”x212,3” 377,4”x283,0” 503,1”x377,3” 628,9”x471,7”
Max (BxH) 63,9x47,9cm 239,6x179,7cm 479,2x359,4cm 718,9x539,2cm 958,5x718,9cm 1 227,9x958,4cm 1.597,4x1.198,1cm
Hd
2,83”
(7,20cm)
10,61”
(27,00cm)
21,22”
(53,90cm)
31,84”
(80,90cm)
42,45”
(107,80cm)
56,60”
(143,80cm)
70,75”
(179,70cm)
Avstånd
0,4m
1,5m
3,0m
4,5m
6,0m
8,0m
10,0m
�Detta diagram ges endast i referenssyfte.
19
Svenska
Svenska
Användarkontroller
Bildskärmsmeny
Projektorn har flerspråkig bildskärmsmeny som gör det
möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett antal
inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan.
Använda bildskärmsmenyn
1. �������������������������������������������
Öppna bildskärmsmenyn genom att trycka på “MENY” på
������������������������������������������
fjärrkontrollen eller kontrollpanelen.
2.� När bildskärmsmenyn visas, använd knapparna för att välja
önskad post på huvudmenyn. När du ska väljer på en viss sida,
tryck på
eller på “OK”-knappen för att öppna undermenyn.
3.� Använd knapparna
för att välja önskad post i undermenyn
och justera inställningarna med knapparna
4. ������������������������
Om inställningen har en
.
-ikon kan du trycka på “OK” för att
komma till en annan undermeny. Tryck på “MENY” för att stänga
undermenyn efter justeringen.
5.� Tryck
�
���������
��������
på “MENY” för att gå tillbaka till huvudmenyn när
justeringarna utförts.
6.�����������������������������
Avsluta genom att trycka på “MENY” en gång till. Skärmmenyn
����������������������������
N ot e
stängs och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna.
Huvudmeny
�Om ingen
knapp trycks ned
under 30 sekunder
stängs skärmmenyn
Undermeny
20
Svenska
Inställning
Användarkontroller
BILD
Bildläge
� Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av
bilder. Använd
eller
för att välja menyposten.
Presentation: för stationär eller bärbar dator.
Ljusstark: för ett ljust rum.
Film: för hemmabio.
sRGB: för standardfärger.
Egen: spara användarens inställningar.
Ljusstyrka
Justera bildens ljusstyrka.
Tryck på
Tryck på
Kontrast
för att göra bilden mörkare.
för att göra bilden ljusare.
� Kontrast justerar skillnaden mellan bildens ljusaste och mörkaste
partier.
Tryck på
Tryck på
Skärpa
för att minska kontrasten.
för att öka kontrasten.
Justera bildens skärpa.
Tryck på
Tryck på
för att minska skärpan.
för att öka skärpan.
21
Svenska
Svenska
Användarkontroller
Färgmättnad
N ot e
�Funktionerna
“Skärpa”,
“Färgmättnad” och
“Färgton” stöds
endast i videoläge.
22
Svenska
Justera en videobild från svartvitt till fullmättad färgbild.
Tryck på
Tryck på
Färgton
för att minska bildens färgmängd.
för att öka bildens färgmängd.
Justera färgbalansen mellan rött och grönt.
Tryck på
Tryck på
för att öka mängden grönt i bilden.
för att öka mängden rött i bilden.
Användarkontroller
BILD | Inställning
BrilliantColorTM
� Ger ett utökat färgspektrum på skärmen som ger förbättrad färgmättnad för ljusstarka, verklighetstrogna bilder.
Färgtemperatur
� Skärmen verkar svalare vid högre färgtemperaturer och varmare
vid lägre färgtemperaturer.
När värdena justeras i färgjusteringsmenyn aktiveras användarläget. Värdena sparas i användarläge.
Färgområde
� Välj en lämplig färgmatris från RGB YCbCr eller YPbPr.
RÖD
� Använd inställningen för avancerad separat justering av rött.
GRÖN
Använd inställningen för avancerad separat justering av grönt.
BLÅ
� Använd inställningen för avancerad separat justering av blått.
23
Svenska
Svenska
Användarkontroller
BILD | Inställning |
Ingång
Ingång
24
Svenska
Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera ingångskällor. Tryck på
för att öppna en undermeny och välja önskad källa.
Tryck på “OK” för att slutföra valet. Projektorn söker inte efter
ingångar som inte valts.
Användarkontroller
SKÄRM
Sidförhållande
Använd denna funktion för att välja önskad bildkvot.
�4:3:
detta format är till ingångskällor med 4×3 som inte är utökade för bredbilds-TV.
��16:9:
�����������������������������������������
detta format är för ingångskällor i 16x9-format,
��������������������
t. ex. HDTV �����
och DVD utökad för bredbilds-TV.
�Ursprunglig: det här formatet visar den ursprungliga bilden
utan skalning.
D. zoom
Justera storleken på projektorns visningsyta.
�Tryck på för att minska bilden på projiceringsskärmen.
Tryck på för att förstora bilden på projiceringsskärmen.
H. Position
Flytta den projicerade bilden horisontellt.
V. Position
Flytta den projicerade bilden vertikalt.
V. Keystone
Tryck på eller för att justera bildförvrängningen vertikalt och göra bilden kvadratisk.
25
Svenska
Svenska
Användarkontroller
Hur 3D fungerar
* 3D-teknik utnyttjar skillnaden i synvinkeln mellan ögonen så att vi
kan se bilder i tre dimensioner.
Hur man tittar på 3D-video
1.��������������������������������������������������������������������
Du kan se 3D-videor på en dator eller en dvd-spelare. För datorer,
�������������������������������������������������������������������
använd 3D-videospelaren på en dator utrustad med ett grafikkort
(Quad buffer-funktion) med quad buffer-funktion som kan mata
ut 120Hz vertikal frekvens.
2.����������������������������������������������������������������
Det kan förekomma skillnader i upplösningen hos 3D-videobilder
���������������������������������������������������������������
beroende på grafikkortets kapacitet. Stödda upplösningar anges
nedan. För dvd-spelare, välj en 3D-skiva.
RGBPC
Signaler
Upplösning
Horisontell
frekvens
(kHz)
Vertikal
frekvens
(Hz)
Typ av 3D-videobilder
som kan spelas upp
SVGA
800x600
-
120
Rutsekvens
XGA
1024x768
-
120
Rutsekvens
3. Välj “3D-funktion på” i projektormenyn.
4.��������������������������������������������������������������
Du kan använda v/h-funktionen i menyn för att växla videodis�������������������������������������������������������������
play från vänster till höger och tvärtom. Välj den som fungerar för
dig.
Lägg märke till följande fakta.
���������������������������������������������������������������
du startat glasögonen överlappar den vänstra och den högra
�När
bilden till att börja med. Vänta en kort stund så att enheten kan
optimeras.
���������������������������������������������������������
du börjar titta på 3D-videobilder i lysrörsbelysning (50~60Hz),
�����������
�När
trefaslampa eller nära ett fönster kan störningar få bilden att blinka
som ett stroboskop.
Om detta inträffar, utestäng solljuset genom att dra för gardinerna
eller dra ner på belysningen.
Om föremål förekommer mellan skärmen och 3D-glasögonen kan
������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
du kanske inte uppleva den fulla 3D-effekten.
3D-glasögonen stöder endast DLP Link.
Prestanda hos olika 3D-glasögon kan variera mellan olika tillver�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
kare.
26
Svenska
Användarkontroller
Att komma ihåg när man tittar på 3D-videor
��������������������������������������������������������������
på 3D-videor inom rekommenderad vinkel och avstånd från
�Titta
skärmen. (Rekommenderat avstånd: 1,5m-5m.)
-���������������������������������������������������������
Om rekommenderad vinkel eller avstånd överskrids kan du
��������������������������������������������������������
kanske inte uppleva full 3D-effekt.
�����������������������������������������������������������
av 3D-video från väldigt kort avstånd under en
�Betraktande
längre period kan resultera i försämrad syn.
���������������������������������������������������������������
av 3D-videor med 3D-glasögon under längre perioder
�Betraktande
kan resultera i yrsel eller trötthet i ögonen.
������������������������������������������������������������
kvinnor, äldre eller sjuka, folk med hjärtfel eller
�Havande
rörelsesjuka bör undvika att titta på 3D-videor. Undvik också att
titta på 3D-videor efter att ha druckit alkohol.
-� �
Tittare
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
kan uppfatta 3D-bilderna som verkliga vilket kan få
dem att bli oroliga eller upphetsade.
Avlägsna objekt som lätt går sönder eller kan orsaka skada vid
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
visning av 3D-video.
-� �
Tittare
������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
kan göra en plötslig rörelse efter att ha misstagit en 3Dbild för ett verkligt föremål eller en verklig händelse och då bli
skadad av sådana föremål.
Föräldrar bör vara extra uppmärksamma när barn tittar på 3D������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
video.
�������������������������������������������������������
under fem års ålder bör inte tillåtas titta på 3D�Barn
videobilder eftersom det skulle kunna leda till komplikationer i
synutvecklingen.
Genom att följa de nedanstående preliminära stegen kan riskerna i
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
samband med visning av 3D-video minskas, t.ex. anfall föranledda
av ljuskänslighet.
-� �
Vila
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
i fem minuter till en kvart efter en timme av tittande på
3D-video.
-�����������������������������������������������������������
Om synskärpan skiljer mellan ögonen, korrigera skillnaden
����������������������������������������������������������
innan du tittar.
-��������������������������������������������������������������
Justera ögats höjd till 3D-skärmens höjd och titta rakt in i
�������������������������������������������������������������
skärmen.
-����������������������������������������������������������������
Om du känner av huvudvärk, utmattning eller yrsel, sluta titta
���������������������������������������������������������������
och vila lite.
-���������������������������������������������������������������
Undvik att titta på 3D-video under längre tid om du är trött,
��������������������������������������������������������������
utmattad eller sjuk.
27
Svenska
Svenska
Användarkontroller
INSTÄLLNING |
Språk
Språk
Välj
�
����������������������������
den flerspråkiga menyn. Tryck
���������
på
till undermenyn och
använd sedan knapparna , , eller för att välja ditt språk.
Tryck på “OK” för att slutföra valet.
28
Svenska
Användarkontroller
INSTÄLLNING
Montering

Front-Bord
����������������������
��������������������� �����������������������������������
Standardinställning. Bilden
projiceras rakt mot skärmen.

���������������������������������������������������������������
Med den här funktionen vänder projektorn bilden så att du kan
��������������������������������������������������������������
projicera bakom en genomskinlig skärm.

�������������������������������������������������������������
Med den här funktionen vänder projektorn bilden upp och ner
������������������������������������������������������������
för takmonterad projektion.

���������������������������������������������������������������
Med den här funktionen vänder projektorn bilden och visar den
��������������������������������������������������������������
samtidigt upp och ner. Du kan projicera från en plats bakom en
genomskinlig skärm med takmonterad projektor.
Bak-Bord
Front-Tak
Bak-Tak
29
Svenska
Svenska
Användarkontroller
Meny placering
�����������������������������������������
Välj
menyns placering på visningsskärmen.
Mute
Välj “På” för att stänga av ljudet.
Välj “Av” för att sätta på ljudet.
Lamrvolym
Ställ in volymen för summerlarm (Av, Låg, Medel eller Hög) för
ström på/av, varning och kommandotangenterna.
Volym
Tryck på
Tryck på
för att sänka volymen.
för att höja volymen.
Ta bort funktion
ID-definition kan ställas in via meny (område 0-99) och tillåter
kontroll av en individuell projektor via RS232C.
30
Svenska
Användarkontroller
INSTÄLLNINGAR |
Nätverk
DHCP-adress
På: Ange automatiskt IP-adress för projektorn från en extern
DHCP-server.
Av: Ange en IP-adress manuellt.
IP-adress
Välj en IP-adress.
Nätmask
Välj nätmasknummer.
Nätbrygga
Välj standardnätbrygga för nätverket som anslutits tillprojektorn.
DNS
Välj DNS-nummer.
Tillämpa
Tryck på “ ” för att spara ändringar i nätverkskonfigurationens
inställningar.
31
Svenska
Svenska
Användarkontroller
INSTÄLLNING |
Signal
Finsynk
Ändrar visningsdatafrekvens så att den motsvarar frekvensen hos
datorns grafikkort. Använd denna funktion endast om bilden flimrar vertikalt.
N ot e
�“Signal” stöds
endast vid analog
VGA (RGB)-signal.
Totala punkter
Synkroniserar projektorns signaltiming för visningen med grafikkortet. Om bilden är ostadig eller flimrande, använd den här funktionen för att korrigera den.
H. Position (Horisontell position)
Tryck på för att flytta bilden åt vänster.
Tryck på för att flytta bilden till höger.
V. Position (Vertikal position)
Tryck på
Tryck på
32
Svenska
för att flytta bilden nedåt.
för att flytta bilden uppåt.
Användarkontroller
INSTÄLLNING |
Inställning
Logotyp
Med denna funktion kan du ställa in önskad startskärm. Om
ändringar görs kommer de att gälla nästa gång projektorn startas.
Av: Ingen logotyp visas.
Normal: LG startskärm.
Skärminsamling: Använd minne ifrån funktionen
“Skärminsamling”.
Skärminsamling
Tryck på “
skärmen.
” för att omedelbart spara bilden som visas på
Reset
Tryck på “ ” för att radera den sparade bilden och återgå till
standardinställningen.
33
Svenska
Svenska
Användarkontroller
OPTIONS
Sök ingång
 När funktionen är “På” söker projektorn efter andra signaler om
den aktuella ingångssignalen förloras.
 När “Av” valts söker projektorn endast efter en angiven
anslutningsport.
Förstärkt kylning
När “På” valts snurrar fläktarna fortare. Denna funktion är
användbar i högt belägna områden där luften är tunn.
Bakgrund
Använd denna funktion för att visa en “Logotyp”, “Svart”, “Röd”,
“Blå”, “Grön”, “Vit”, “Grå” eller “Skärminsamling”-skärm när
ingen signal finns tillgänglig.
Menylås
34
Svenska
 Välj “På” för att aktivera menylåset och dölja bildskärmsmenyn.
 Välj “Av” för att inaktivera Menylås. För att inaktivera
menylåset och visa bildskärmsmenyn, tryck på menyknappen på
kontrollpanelen i 15 sekunder och inaktivera sedan funktionen.
Användarkontroller
N ot e
�“Dold text”alternativet är endast
tillgängligt för NTSC.
Dold text
Välj lämplig alternativ för dold textning: CC1, CC2, CC3 eller
CC4.
Fabriksåterstn
Tryck på “ ” för att återställa alla inställningar till fabrikstandarden. Följande varningsmeddelande visas.
35
Svenska
Svenska
Användarkontroller
OPTIONS |
Lampinställning
Lampräknare(Normal)
Visar projektionstid i normalläge.
Lampräknare(Ekonomiläge)
Visar projektionstid i ECO-läge.
Lampläge
ECO: �Välj “ECO” för att minska lampans ljusstyrka, vilket minskar strömförbrukningen och förlänger lampans livstid.
Normal: Välj Normal för att öka ljusstyrkan.
Återst lampräknare
Nollställ lampans brinntid efter lampbyte.
36
Svenska
Användarkontroller
OPTIONS |
Säkerhetsinställningar
Lösenord
 På:Välj “På” för att använda lösenordsverifiering när projektorn
sätts på.
 Av: Välj “Av” för att kunna sätta på projektorn utan att använda
lösenordsverifiering.
Ändra lösenord
1. Tryck på “
” för att ställa in lösenordet.
2. Lösenordet måste bestå av fyra siffror.
3. Ange först det ursprungliga lösenordet, sedan det nya lösenordet, och bekräfta sedan det nya lösenordet.
37
Svenska
Svenska
Användarkontroller
OPTIONS |
Inställning
Standby RGB-utmatning
Välj “På” eller “Av” för RGB-utmatningsfunktionen vid standbyläge för projektorn. Standardvärdet är Av.
Vakna på lan
Välj “På” eller “Av” för för nätverksfunktionen vid standbyläge för
projektorn. Standardvärdet är Av.
Direktpåslag
Välj “På” för att aktivera läget för direkt påslagning. Projektorn
sätts på automatiskt när växelström tillförs, utan att man behöver
trycka på “Ström” på projektorns kontrollpanel eller på "Ström” på
fjärrkontrollen.
Automatisk avstängning
Använd den här funktionen för att aktivera energiinställningarna.
Som standard är projektorn inställd för att stängas av automatiskt
efter 120 minuters inaktivitet.
Ett varningsmeddelande visas på skärmen med 60-sekunders
nedräkning innan strömmen slås av. Tryck på valfri tangent under
nedräkningen för att förhindra att projektorn stängs av automatiskt.
Automatisk avstängningstid kan ställas in till 30, 60, 90 eller 120
minuter.
Om en ingångssignal inte känns av inom två timmar när läget for
automatisk avstängning är på slår projektorn om från automatiskt
avstängningsläge till avstängningsläge.
Snabbavstängning
Välj “På” för att stänga av projektorn med en tryckning på strömbrytaren. Med den här funktionen kan projektorn stängas av snabbt
och med ökad fläkthastighet.
38
Svenska
Användarkontroller
Projektorinfo
Modellnamn
N ot e
�Varje funktion
i Projektorinfo
visar endast statusen
för projektorn.
Visar modellens namn.
Ingångskälla
Visar typ av ingångsanslutning.
Upplösning
Visar aktuell skärmupplösning.
Drifttimmar
Visar antal timmar i drift.
Lampspänning
Visar lampspänning.
39
Svenska
Svenska
Användarkontroller
Användarguide för LAN-modulen
Förord
LAN-modulen är en anslutningsbrygga mellan en projektor
och ett distriktsnätverk. Via nätverk kan användare behandla
fjärrkontroll med projektorer och mottagen information från
projektorer.
Definition av termer
N ot e
�
Modulens standardkonfigurationer är:
DHCP: Inaktiverad
IP: 192.168.0.100
Mask: 255.255.255.0
Nätbrygga:
192.168.0.254
DNS: 0.0.0.0
Dessa konfigurationer
kan ändras enligt
följande beskrivning.
40
Svenska
Projektor RS232C-kommando: En avskild projektor kan
utföra kommandon mottagna från ett RS232C-gränssnitt.
En projektors RS232C-gränssnitt måste konfigureras som
nätverksegenskap men inga andra funktioner.
LAN-modul: Med sitt RS232C-gränssnitt anslutet till
projektorn och dess RJ45-gränssnitt anslutet till nätverket
kan LAN-modulen kommunicera med både projektorn och
nätverket. LAN-modulens fasta programvara är skriven för
den här uppgiften.
PC-klienter: Webbsidekontroll och applikationer kan
användas för att behandla fjärrkontrollen.
Nätverksanslutning
Både Ethernet LAN och 802.3 LAN stöds av denna modul.
Med korrekt konfiguration kan användaren ansluta modulen
till en webbläsare (Microsoft IE, Firefox, etc.).
HTML-sidor visas när modulens IP-adress angetts.
Användarkontroller
Webbsideåtgärder
Inloggning
Före inloggning på webbserverns, hämta IP-adressen i
projektorns bildskärmsmeny.
Ange IP-adressen som hämtades av projektorn.
Ett lösenord krävs för att inloggning innan annat arbeta kan
utföras.
N ot e
�
Standardlösenorden
för de två användarna
är:
Administratör:
“admin”
Egen: “user”
Citattecknen
inkluderas inte,
och lösenorden är
skiftlägeskänsliga.
N ot e
�
Sidorna för
Network Setting
(Nätverksinställningar)
och Alert Setting
(Larminställningar)
visas INTE om
Egenkonto används.
• Välj en användare. Administratören har hög behörighet
och kan behandla fler åtgärder, t.ex. nätverksinställningar
och larminställningar. Användare har normal behörighet.
• Klicka på Inloggning för att logga in. Om fel lösenord
anges visas en uppmaning. Med rätt lösenord kan du
öppna kontrollsidorna.
Efter inloggning visas kontrollsidorna, d.v.s. Home (Hem),
Control Panel (Kontrollpanel), Network Setting
(Nätverksinställningar), Alert Setting (Larminställningar)
och Logout (Utloggning).
Home (Hem)sidan väljs automatisk efter inloggningen.
41
Svenska
Svenska
Användarkontroller
Home (Hem)
Detta är Home (Hem)sidan som visar grundläggande information om projektorn. Det finns inga kontroller på den här
sidan.
N ot e
�
Informationen
på den här sidan
uppdateras varje gång
som sidan visas.
Projektorns kontrollpanel
Den här sidan visar projektorns många kontroller samt
projektorns status.
N ot e
�
Informationen
på den här sidan
uppdateras varje gång
som sidan visas och
fem sekunder efter
den sista knappen
klickades om en serie
åtgärder utförs.
42
Svenska
Användarkontroller
N ot e
1. När
nätverkskonfigurationen ändrats
kanske LANmodulen startas om
och det kanske tar
en stund innan den
fungerar normalt
igen.
2. Informationen
på den här sidan
uppdateras varje
gång som sidan
visas.
N ot e
Network Setting (Nätverksinställningar)
Gruppnamn och projektornamn måste vara kortare än 32 tecken. Strängar klipps av om de är för långa.
Alert Setting (Larminställningar)
1. Informationen
på den här sidan
uppdateras varje
gång som sidan
visas.
2. Skicka
inställningarna
innan testet utförs.
Ett e-brev sänds med textinformation om omständigheterna
under vilka händelserna inträffade.
Logout (Utloggning)
Den här sidan visas i fem sekunder och omdirigeras sedan
till inloggningssidan.
43
Svenska
Svenska
Bilagor
Felsökning
� Om du har problem med projektorn, se följande
information. Om problemet kvarstår, kontakta din
lokala återförsäljare eller servicecenter.
Problem: Ingen bild syns på skärmen
�Var noga med att alla kablar och strömkontakter är korrekt och
säkert anslutna enligt beskrivning i avsnittet “Installation”.
Se till att stiften i stickkontakterna inte är böjda eller trasiga.
�Kontrollera att projektionslampan sitter säkert installerad. Se
avsnittet “Byta ut lampan”.
�Försäkra dig om att du har tagit bort objektivskyddet och att
projektorn är påslagen.
�Kontrollera att “AV-Mute”-funktionen inte är på.
Problem: Ofullständig, rullande eller felaktigt visad bild.
�Tryck på “Auto” på fjärrkontrollen eller på kontrollpanelen.
 Om du använder dator:
För Windows 95, 98, 2000, XP:
1.����������������������������������������������������������
Klicka på “Den här datorn”, gå till “Kontrollpanelen och
���������������������������������������������������������
dubbelklicka sedan på “Bildskärm”.
2.Välj fliken “Inställningar”
3. Klicka på knappen “Avancerade egenskaper”.
För Windows Vista:
1.�����������������������������������������������������������
Klicka på “Den här datorn”, gå till “Kontrollpanelen” och
����������������������������������������������������������
dubbelklicka sedan på “Utseende och anpassning”.
2. Välj “Anpassning
3. ������������������������������������������������������
Klicka på “Ändra bildskärmsupplösning” för att öppna
�����������������������������������������������������
“Bildskärmsinställningar. Klicka på “Avancerade inställningar”.
�
44
Svenska
m projektorn fortfarande inte visar hela bilden kommer du
O
också att behöva ändra skärmupplösningen du använder. Se
följande steg.
Bilagor
4.���������������������������������������������������������������
Kontrollera att upplösningen är inställd på mindre eller lika
��������������������������������������������������������������
5.� �������������������������������������
�������������������������������������
Välj
“Ändra under fliken “Bildskärm”.
6.��������������������������������
�������������������������������
Klicka
på “Visa alla enheter”. Härnäst
����������������������������
väljer du “Standard
med 1600 x 1200.
skärmtyper” i SP-rutan och väljer den upplösning du behöver i
rutan “Modeller”.
 Om du använder en bärbar dator:
1.����������������������������������������������������������������
Först följer du stegen ovan för att justera datorns upplösning.
���������������������������������������������������������������
2. Tryck för att växla utmatningsinställningar. Exempel: [Fn]+[F4]
Acer  Asus  Dell  Gateway 
[Fn]+[F5]
[Fn]+[F8]
[Fn]+[F8]
[Fn]+[F4]
IBM/Lenovo 
HP/Compaq 
NEC 
Toshiba  [Fn]+[F7]
[Fn]+[F4]
[Fn]+[F3]
[Fn]+[F5]
Mac Apple:
Systempreferens  Bildskärm  Arrangemang 
Spegelvisning
Om du har svårigheter med att ändra upplösning eller om
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
skärmen hänger sig, starta om hela utrustningen, inklusive
projektorn.
Problem: Den bärbara datorns skärm visar ingen
presentation.
 Om du använder en bärbar dator:
�
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
Vissa
bärbara datorer stänger av sina egna skärmar när en
andra visningsenhet används. Alla har olika sätt att återaktivera
den egna skärmen. Se datorns dokumentation för utförlig
information.
45
Svenska
Svenska
Bilagor
Problem: Bilden är ostadig eller flimrar.
� Justera “Totala punkter” eller “Finsynk” för att korrigera. Se
avsnittet “INSTÄLLNING | Signal” för mer information.
� Ändra skärmens färginställning på din dator.
Kontrollera och omkonfigurera visningsläget på ditt grafikkort för
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
att göra det kompatibelt med projektorn.
Problem: Bilden är ur fokus.
 Justera fokuseringsringen på projektorobjektivet.
Se till att projektorduken är placerad inom det nödvändiga
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
avståndet (0,4 till 10,0 meter) från projektorn (se sid 19).
Problem: Bilden är utdragen vid visning av 16:9 DVD
��������������������������������
Projektor
upptäcker automatiskt 16:9
���������������������������������
DVD och justerar bildkvoten
genom att visa fullskärm med standardinställningen 4:3.
Om bilden fortfarande är utsträckt måste du även justera bildkvoten
��������������������������������������������������������������������
på följande sätt:
�Välj bildkvoten 4:3 på DVD-spelaren om du spelar en 16:9 DVD.
det inte går att välja bildkvot på DVD-spelaren, välj
� Om
bildkvoten 4:3 på skärmmenyn.
Problem: Bilden är för liten eller för stor
Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
på “MENY” -knappen på fjärrkontrollen eller projektorns
� Tryck
kontrollpanel, gå till “SKÄRM --> Sidförhållande” och prova de
olika inställningarna.
Problem: Bilden är omvänd.
������������������
������������������
“INSTÄLLNING --> Montering” på skärmmenyn och justera
� Välj
46
Svenska
Bilagor
projektionsriktningen.
Problem: Lampan slocknar eller avger ett knäppande läte.
����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
lampan når slutet av sin livslängd kommer den att brinna ut
� När
och avge ett högt poppande ljud. Om detta inträffar kan du inte
starta projektorn igen förrän lampmodulen har bytts ut. Byt lampa
genom att följa procedurerna i avsnittet “Byta lampa”.
Meddelande
STRÖMINDIKATOR
(Grön)
(Orange)
LAMPINDIKATOR
TEMPINDIKATOR
(Röd)
(Röd)
Vänteläge (nätkabel)
Normal (ström på)
Startar (värmer upp)
Blinkande
Stänger av (avkylning-I: reagerar inte på
knapptryckningar)
Blinkande
Stänger av (avkylning-II: reagerar inte på
strömbrytaren)
Blinkande
Fel (lampfel)
Fel (fläktlås)
Blinkande
Fel (överhettning)
N ot e
Fast ljus => Inget ljus => 47
Svenska
Svenska
Bilagor
Problem: Påminnelsemeddelanden
�Övertemperatur - projektorn har överskridit sin rekommenderade
drifttemperatur och måste kylas av innan den får användas.
�Byt ut lampan - lampan närmar sig slutet av sin livstid. Var beredd
på att byta lampa snart.
 Fläktfel - systemfläkten fungerar inte.
48
Svenska
Bilagor
Byta ut lampan
Projektorn känner själv av lampans livslängd. Den visar ett
varningsmeddelande
Varning: Lampfacket
kan vara hett! Låt
projektorn svalna
innan du byter lampa!
När du ser det här meddelandet ska du kontakta din lokala
återförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så
snart som möjligt. Se till att projektorn har svalnat i minst 45
minuter innan du byter lampan.
1
Varning: För att
minska risken för
personskada, tappa
inte lampmodulen och
vidröra inte lampan.
Lampan kan gå sönder
och orsaka skada om
den tappas.
3
2
4
Procedur för byte av lampa:
1.�������������������������������������������������������
Stäng av strömmen till projektorn genom att trycka på “STRÖMBRYTARE”
������������������������������������������������������
-knappen.
2. Låt projektorn svalna i minst 45 minuter.
3. Ta ut nätkabeln.
4. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruvarna från skyddet. 
5. Tryck upp och ta bort skyddet.
6.� ����������������������������������������
����������������������������������������
Ta
bort båda skruvarna från lampmodulen  och dra uppåt 
7. Dra ut lampmodulen med kraft. 
8. �����������������������������������������������������������������������
Sätt in den nya lampmodulen genom att utföra stegen i omvänd ordning.
����������������������������������������������������������������������
9.�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Starta
projektorn efter lampbytet och välj menyn -> [OPTIONS
�����������
|
Lampinställning] -> [Återst lampräknare] för att nollställa lampans tid. Se
sidan 36.
49
Svenska
Svenska
Bilagor
Kompatibilitetslägen
Datorkompatibilitet (analog)
Lägen
Upplösning
V-synk
(Hz)
H-synk
(kHz)
VGA
640 x 350
70
31,50
640 x 350
85
37,90
640 x 400
85
37,90
640 x 480
60
31,50
640 x 480
72
37,90
640 x 480
75
37,50
640 x 480
85
43,30
720 x 400
70
31,50
720 x 400
85
37,90
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,90
800 x 600
72
48,10
800 x 600
75
46,90
800 x 600
85
53,70
*1024 x 768
60
48,40
*1024 x 768
70
56,50
*1024 x 768
75
60,00
*1024 x 768
85
68,70
*1280 x 768
60
47,40
*1280 x 768
75
60,30
*1280 x 720
60
45,00
*1280 x 800
60
49,702
*1152 x 864
60
53,50
*1152 x 864
70
63,80
*1152 x 864
75
67,50
*1152 x 864
85
77,10
*1280 x 1024
60
63,98
*1280 x 1024
75
79,98
*1280 x 1024
85
91,10
*1280 x 960
60
60,00
SXGA+
*1400 x 1050
60
63,98
UXGA
*1600 x 1200
60
75,00
MAC LC 13”
640 x 480
66,66
34,98
MAC II 13”
640 x 480
66,68
35,00
MAC 16”
*832 x 624
74,55
49,725
MAC 19”
*1024 x 768
75
60,24
MAC
*1152 x 870
75,06
68,68
MAC G4
640 x 480
60
31,35
i Mac DV
*1024 x 768
75
60,00
i Mac DV
*1152 x 870
75
68,49
i Mac DV
*1280 x 960
75
75,00
SVGA
N ot e
�“*” komprimerad
datorbild.
�Om projektorn
inte stöder insignalen,
visas meddelandet
Out of display range
på skärmen.
�Om insignalen
inte finns i
kompabilitetstabellen
kanske bilden inte
visas tydligt.
50
Svenska
XGA
WXGA
SXGA
Bilagor
Datorkompatibilitet (HDMI)
 HDMI - PC-signal
Lägen
Upplösning
V-synk
(Hz)
H-synk
(kHz)
VGA
640 x 480
60
31,47
640 x 480
72
37,86
640 x 480
75
37,50
640 x 480
85
43,27
800 x 600
56
35,20
800 x 600
60
37,88
800 x 600
72
48,08
800 x 600
75
46,88
800 x 600
85
53,67
800 x 600
119,85
77,20
1024 x 768
60
48,36
1024 x 768
70
56,48
1024 x 768
75
60,02
1024 x 768
119,8
98,80
1152 x 864
75
67,50
1152 x 864
85
77,1
1280 x 1024
60
64,00
1280 x 1024
75
79,98
1280 x 1024
85
91,15
1280 x 960
75
75,00
PowerBook G4
640 x 480
60
31,50
PowerBook G4
640 x 480
66,6(67)
35,00
PowerBook G4
800 x 600
60
37,88
PowerBook G4
1024 x 768
60
48,36
PowerBook G4
1152 x 870
75
68,68
PowerBook G4
1280 x 960
75
75,20
i Mac DV(G3)
1024 x 768
75
60,30
SVGA
XGA
SXGA
51
Svenska
Svenska
Bilagor
 HDMI - Extended Wide-tid
Lägen
Upplösning
V-synk
(Hz)
H-synk
(kHz)
WXGA
1280 x 768
60
47,78
1280 x 768
75
60,29
1280 x 768
85
68,63
1280 x 720
60
44,80
1280 x 800
60
49,60
1440 x 900
60
55,90
1680 x 1050
60
65,30
1366 x 768
60
47,71
*1920 x 1080-RB
60
66,60
N ot e
�“*” Stöder
endast [email protected]
(med reducerad
blankningstid).
 HDMI - videosignal
52
Svenska
Lägen
Upplösning
V-synk
(Hz)
H-synk
(kHz)
480i
720 x 480(1440 x 480)
59,94(29,97)
27,00
480p
720 x 480
59,94
31,47
576i
720 x 576(1440 x 576)
50(25)
27,00
576p
720 x 576
50
31,25
720p
1280 x 720
60
45,00
720p
1280 x 720
50
37,50
1080i
1920 x 1080
60(30)
33,75
1080i
1920 x 1080
50(25)
33,75
1080p
1920 x 1080
60
67,50
1080p
1920 x 1080
50
56,26
1080p
1920 x 1080
24
27,00
1080p
1920 x 1080
23,98
26,97
Bilagor
Kontaktkonfiguration
Terminal : Analog RGB (15-stifts mini D-sub)
5
4
10
15
3
9
14
2
1
8
13
7
12
6
11
1
Röd (R/Cr) ingång/R utgång
9
5 V / ***
2
Grön (G/Y) ingång/G utgång
10
Jord (ver. synk.)
3
Blå (B/Cb) ingång/B utgång
11
ICP-hämtning
4
***
12
DDC-data / ***
5
Jord (hor. synk.)
6
Jord (röd)
13
Hor. synk. ingång / utgång (komposit H/V-synk. ingång)
7
Jord (grön)
14
Vert. synk. ingång / utgång
8
Jord (blå)
15
DDC-klocka/ ***
Terminal : 3-stifts mini-DIN
3
2
1
1
TXD
2
RXD
3
GND
53
Svenska
Svenska
Bilagor
RS232 kommandotabell
LG
BX286-SD RS232 Command Table
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
54
Baud�Rate�:�9600� �
�
��������������
Note�:��There�is�a�<CR>�after�all�ASCII�commands�
Data�Bits:�8�
�
�
��������������
�
0D�is�the�HEX�code�for�<CR>�in�ASCII�code�
Parity:�None�
�
�
�
Stop�Bits:�1�
Flow�Control�:�None�
�
�
�
UART16550�FIFO:�Disable�
Projector�Return�(Pass):�P�
�
�����������������
Projector�Return�(Fail):�F�
�
�����������������
XX=01ˀ99,�projector's�ID,�XX=00�is�for�all�projectors�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
SEND
to projector�������������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX00�1�
7E�30�30�30�30�20�31�0D�
Power�ON�
�
�
� �
~XX00�0�
� 7E�30�30�30�30�20�30�0D�
Power�OFF�
(0/2�for�backward�compatible)�
~XX00�1�~nnnn�
7E�30�30�30�30�20�31�20�a�0D�
Power�ON�with�Password�
�
~nnnn�=�~0000�(a=7E�30�30�30�30)�-�~9999(a=7E�39�39�39�39)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX01�1�
7E�30�30�30�31�20�31�0D�
Resync�
~XX02�1�
7E�30�30�30�32�20�31�0D�
AV�Mute�
On�
~XX02�0�
7E�30�30�30�32�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX03�1�
7E�30�30�30�33�20�31�0D�
Mute�
On�
~XX03�0�
7E�30�30�30�33�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX04�1�
7E�30�30�30�34�20�31�0D�
Freeze�
~XX04�0�
7E�30�30�30�34�20�30�0D�
Unfreeze�
(0/2�for�backward�compatible)�
~XX05�1�
7E�30�30�30�35�20�31�0D�
Zoom�Plus�
~XX06�1�
7E�30�30�30�36�20�31�0D�
Zoom�Minus�
~XX07�1�
7E�30�30�30�37�20�31�0D�
Up�(Pan�under�zoom)�
~XX08�1�
7E�30�30�30�38�20�31�0D�
Down�(Pan�under�zoom)�
~XX09�1�
7E�30�30�30�39�20�31�0D�
Left�(Pan�under�zoom)�
~XX10�1�
7E�30�30�31�30�20�31�0D�
Right�(Pan�under�zoom)�
~XX12�1�
7E�30�30�31�32�20�31�0D�
Direct�Source�Commands�
HDMI�
�
~XX12�5�
7E�30�30�31�32�20�35�0D�
�
VGA�1�
~XX12�6�
7E�30�30�31�32�20�36�0D�
�
VGA�2�
~XX12�8�
7E�30�30�31�32�20�38�0D�
�
VGA�1�Component�
~XX12�9�
7E�30�30�31�32�20�39�0D�
�
S-Video�
~XX12�10�
7E�30�30�31�32�20�31�30�0D�
�
Video�
~XX12�12�
7E�30�30�31�32�20�31�33�0D�
�
VGA�2�SCART�
~XX12�13�
7E�30�30�31�32�20�31�33�0D�
�
VGA�2�Component�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX20�1�
7E�30�30�32�30�20�31�0D�
Display�Mode��������
Presentation�
�
�
~XX20�2�
7E�30�30�32�30�20�32�0D�
�
Bright�
�
�
~XX20�3�
7E�30�30�32�30�20�33�0D�
�
Movie�
�
�
~XX20�4�
7E�30�30�32�30�20�34�0D�
�
sRGB�
~XX20�5�
7E�30�30�32�30�20�35�0D�
�
Customer�
�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX21�n�
7E�30�30�32�31�20��a�0D�
Brightness�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX22�n�
7E�30�30�32�32�20��a�0D�
Contrast�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX23�n�
7E�30�30�32�33�20��a�0D�
Sharpness�
�
n�=�0�(a=30)�~�31��(a=33�31)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
�
n�=�0�(a=30)�~�10�(a=31�30)�
�
~XX34�n�
7E�30�30�33�34�20�a�0D�
BrilliantColorTM�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX36�1�
7E�30�30�33�36�20�31�0D�
Color�Temp.�
Warm�
�
�
~XX36�2�
7E�30�30�33�36�20�32�0D�
�
Medium�
�
�
~XX36�3�
7E�30�30�33�36�20�33�0D�
�
Cold�
�
�
�
~XX37�1�
7E�30�30�33�37�20�31�0D�
Color�Space�
RGB�
�
�
~XX37�2�
7E�30�30�33�37�20�32�0D�
�
YCbCr�
�
�
~XX37�3�
7E�30�30�33�37�20�33�0D�
�
YPbPr�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX44�n�
7E�30�30�34�34�20��a�0D�
Color�(Saturation)�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX45�n�
7E�30�30�34�35�20��a�0D�
Tint�
�
n�=�0�(a=30)�~�100�(a=31�30�30)�
~XX90�1�
7E�30�30�39�30�20�31�0D�
3D�
On����������������������������������
~XX90�0�
7E�30�30�39�30�20�30�0D�
�
Off�����������������������������������
~XX91�1�
7E�30�30�39�31�20�31�0D�
3D�Sync�Invert�
On�����������������������������������
~XX91�0�
7E�30�30�39�31�20�30�0D�
�
Off������������������������������������
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX60�1�
7E�30�30�36�30�20�31�0D�
Format�
�4:3�
�
�
~XX60�2�
7E�30�30�36�30�20�32�0D�
�
�16:9�
�
�
~XX60�6�
7E�30�30�36�30�20�36�0D�
�
�Native�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX62�n�
7E�30�30�36�32�20�a�0D�
Zoom�
��
n�=�-5�(a=2D�35)�~�25�(a=32�35)���
~XX63�n�
7E�30�30�36�33�20�a�0D�
H�Image�Shift�
��
n�=�-50�(a=2D��35�30)�~�+50�(a=35�30)�
~XX64�n�
7E�30�30�36�34�20�a�0D�
V�Image�Shift�
��
n�=�-50�(a=2D��35�30)�~�+50�(a=35�30)�
~XX66�n�
7E�30�30�36�36�20�a�0D�
V�Keystone�
��
n�=�-40�(a=2D�34�30)�~�40�(a=34�30)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX70�1�
7E�30�30�37�30�20�31�0D�
Language�
English��
�
�
~XX70�2�
7E�30�30�37�30�20�32�0D�
�
German��
�
�
~XX70�3�
7E�30�30�37�30�20�33�0D�
�
French��
�
�
~XX70�4�
7E�30�30�37�30�20�34�0D�
�
Italian��
�
�
~XX70�5�
7E�30�30�37�30�20�35�0D�
�
Spanish��
�
�
~XX70�6�
7E�30�30�37�30�20�36�0D�
�
Polish��
�
�
~XX70�7�
7E�30�30�37�30�20�37�0D�
�
Swedish�
�
�
~XX70�8�
7E�30�30�37�30�20�38�0D�
�
Norwegian/Danish�
�
�
~XX70�9�
7E�30�30�37�30�20�39�0D�
�
Portugese�
�
�
~XX70�10�
7E�30�30�37�30�20�31�30�0D�
�
Japanese�
�
�
~XX70�11�
7E�30�30�37�30�20�31�31�0D�
�
Traditional�Chinese��
�
� �
~XX70�12�
7E�30�30�37�30�20�31�32�0D�
�
Simplified�Chinese�
�
~XX70�13�
7E�30�30�37�30�20�31�33�0D�
�
Korean��
�
�
~XX70�14�
7E�30�30�37�30�20�31�34�0D�
�
Russian���
�
�
~XX70�15�
7E�30�30�37�30�20�31�35�0D�
�
Arabic�
�
�
~XX70�16�
7E�30�30�37�30�20�31�36�0D�
�
Greek�
�
�
~XX70�17�
7E�30�30�37�30�20�31�37�0D�
�
Hungarian�
�
�
~XX70�18�
7E�30�30�37�30�20�31�38�0D�
�
Czech�
�
�
~XX70�19�
7E�30�30�37�30�20�31�39�0D�
�
Turkish�
�
�
~XX70�20�
7E�30�30�37�30�20�32�30�0D�
�
Indonesian�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX71�1�
7E�30�30�37�31�20�31�0D�
Projection�
Front-Desktop�
�
�
~XX71�2�
7E�30�30�37�31�20�32�0D�
�
Rear-Desktop�
�
�
~XX71�3�
7E�30�30�37�31�20�33�0D�
�
Front-Ceiling�
�
�
~XX71�4�
7E�30�30�37�31�20�34�0D�
�
Rear-Ceiling�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX72�1�
7E�30�30�37�32�20�31�0D�
Menu�Location�
Top�Left�
�
�
~XX72�2�
7E�30�30�37�32�20�32�0D�
�
Top�Right�
�
�
~XX72�3�
7E�30�30�37�32�20�33�0D�
�
Centre�
�
�
~XX72�4�
7E�30�30�37�32�20�34�0D�
�
Bottom�Left�
�
�
~XX72�5�
7E�30�30�37�32�20�35�0D�
�
Bottom�Right�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX73�n�
7E�30�30�37�33�20�a�0D�
Signal��
Frequency�
n�=�-5�(a=2D�35)�~�5�(a=35)�By�signal�
~XX74�n�
7E�30�30�37�34�20�a�0D�
�
Phase�
n�=�0�(a=30)�~�31�(a=33�31)��By�signal�
~XX75�n�
7E�30�30�37�35�20�a�0D�
�
H.�Position�
n�=�-5�(a=2D�35)�~�5�(a=35)�By�timing�
~XX76�n�
��7E�30�30�37�36�20�a�0D�
�
V.�Position�
n�=�-5�(a=2D�35)�~�5�(a=35)�By�timing�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX79�n�
7E�30�30�37�39�20�a�0D�
Projector�ID�
��
�n�=�00�(a=30�30)�~�99�(a=39�39)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX81�n�
7E�30�30�38�31�20�a�0D�
Volume�
��
�n�=�0�(a=30)�~�20�(a=31�30)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX83�1�
7E�30�30�38�33�20�31�0D�
Logo�Capture�
�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX88�0�
7E�30�30�38�38�20�30�0D�
Closed�Captioning�
Off��
�
Svenska
Bilagor
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX88�1�
7E�30�30�38�38�20�31�0D�
�
cc1�
�
�
~XX88�2�
7E�30�30�38�38�20�32�0D�
�
cc2�
�
~XX88�3�
7E�30�30�38�38�20�31�0D�
�
cc3�
�
�
~XX88�4�
7E�30�30�38�38�20�32�0D�
�
cc4�
�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX100�1�
7E�30�30�31�30�30�20�31�0D�
Source�Lock�
On�
��
~XX100�0�
7E�30�30�31�30�30�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX100�3�
7E�30�30�31�30�30�20�33�0D�
Next�Source�
~XX101�1�
7E�30�30�31�30�31�20�31�0D�
High�Altitude�
On�
��
~XX101�0�
7E�30�30�31�30�31�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
�� ��
~XX103�1�
7E�30�30�31�30�33�20�31�0D�
Menu��Lock�
On�
��
~XX103�0�
7E�30�30�31�30�33�20�30�0D�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
��
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX105�1�
7E�30�30�31�30�35�20�31�0D�
Advanced��������������������������
Direct�Power�On�
On�
��
~XX105�0�
7E�30�30�31�30�35�20�30�0D�
�
�
Off�(0/2�for�backward�compatible)�
~XX106�0�
7E�30�30�31�30�36�20�30�0D� �Auto�Power�Off���
off�
~XX1061�
7E�30�30�31�30�36�20�31�0D�
��������
30�min�
��
��
~XX106�2�
7E�30�30�31�30�36�20�32�0D�
�������������������������������������������
60�min�
~XX106�3�
7E�30�30�31�30�36�20�33�0D�
�������������������������������������������
90�min�
~XX106�4�
7E�30�30�31�30�36�20�34�0D�
�������������������������������������������
120�min�
~XX114�1�
7E�30�30�31�31�34�20�31�0D�
�
Standby�RGB�Out�
�On�
~XX114�0�
7E�30�30�31�31�34�20�30�0D�
�
�
��Off�
~XX113�1�
7E�30�30�31�31�33�20�31�0D�
�
Wake�On�Lan�
�On�
~XX113�0�
7E�30�30�31�31�33�20�30�0D�
�
�
��Off�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX110�1�
7E�30�30�31�31�30�20�31�0D�
�
Brightness�Mode�
Normal�
��
~XX110�0�
7E�30�30�31�31�30�20�30�0D�
�
��
ECO�(0/2�for�backward�compatible)� ���
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX112�1�
7E�30�30�31�31�32�20�31�0D�
Reset�
��
Yes�
��
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
SEND from projector automatically
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
when�Standby/Warming/Cooling/Out�of�Range/Lamp�fail/�
INFOn�
n�:�0/1/2/3/4/6/7/8/9�=�Standby/Warming/Cooling/Out�of�Range/Lamp�fail/�
Fan�Lock/Over�Temperature/Lamp�Hours�Running�Out/Cover�Open�
�
Fan�Lock/Over�Temperature/Lamp�Hours�Running�Out/Cover�Open�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
READ from projector
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 ASCII Code
HEX Code
Function
Projector Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
~XX150�1�
7E�30�30�31�35�30�20�31�0D�
Information�
OKabbbbccdddde�
a�:�0/1�=�Off/On����
�
�
�
�
bbbb:�LampHour�����
�
�
�
�
cc:�source�� 00/01/02/03/04/05�=�None/VGA1/VGA2/S-Video/Video/HDMI��
�
�
�
�
dddd:�FW�version�
�
�
�
�
e�:�Display�mode�0/1/2/3/4/5�
�
�
�
�
����������������������������None/Presentation/Bright/Movie/sRGB/Customer�
~XX150�2� ������������7E�30�30�31�35�30�20�32�0D������Info.�to�web�only�
�������������������OK[data]� �
�(�!!!�Caution�!!!������data[�]�are�all�ASCII�character.)�
���������������������������������������������������������������data[0]�:�NA�������������������������������1�
���������������������������������������������������������������data[1]�:�NA�������������������������������1�
���������������������������������������������������������������data[2]�:�Bright�Mode����������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[3]�:�Freeze��������������������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[4]�:�Source�Lock����������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[5]�:�AV�������������������������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[6]�:�NA�������������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[7]�:�NA�������������������������������0��
���������������������������������������������������������������data[8]�:�High�Altitude��������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[9]�:�Menu�Lock�����������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[10]�:�NA�����������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[11]�:�Wake�On�Lan������������1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[12]�:�Direct�Power�On��������/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[13]�:�Standby�RGB�Out�����1/0=on/off����
���������������������������������������������������������������data[14]�:�Source������������������������0/1/2/3/4/5=�None/RGB1/RGB2/S-���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������Video/Video/HDMI1
���������������������������������������������������������������data[15]�:�Aspect�Ratio���������������0/1/2=4:3/16:9/Native�
���������������������������������������������������������������data[16]�:�Display�mode��������������0/1/2/3/4/5/6/7/8=None/Presentation�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/Bright/Movie/sRGB/�Customer�
���������������������������������������������������������������data[17]�:Colour�temperature�������0/1/2/=low/med/high��
���������������������������������������������������������������data[18]�:NA��������������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[19]�:Projection����������������������0/1/2/3=front/front-ceiling/rear/rear-��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ceiling.����
���������������������������������������������������������������data[20]�:Logo������������������������������0/1=LG�Logo/Screen�Capture�
���������������������������������������������������������������data[21]�:�Background�Color��������0/1/2/3/4/5/6/7=Logo/Capture���Screen�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/Black/Red/Blue/Green/White/Gray��
���������������������������������������������������������������data[22]�:�Color�Space������������������0/1/2=�RGB�/Ycbcr/Ypbpr�
���������������������������������������������������������������data[23..24]�:�Projector�ID������������XX��
���������������������������������������������������������������data[25..26]�:�Volume�������������������XX��
���������������������������������������������������������������data[27..28]�:�Sharpness����������������XX��
���������������������������������������������������������������data[29..30]�:�Phase�����������������������XX��
���������������������������������������������������������������data[31..32]�:�BrilliantColor����������XX��
���������������������������������������������������������������data[33..34]�:�Zoom�����������������������XX���(zoomÆ0~20�)�
���������������������������������������������������������������data[35..37]�:�Brightness���������������XXX�
���������������������������������������������������������������data[38..40]�:�Contrast�������������������XXX��
���������������������������������������������������������������data[41..43]�:�V�Image�Position����XXX�
���������������������������������������������������������������data[44..46]�:�Ver.�keystone����������XXX��
���������������������������������������������������������������data[47..49]�:�Auto�Power�Off�������XXX��
���������������������������������������������������������������data[50..52]�:�NA���������������������������000�
���������������������������������������������������������������data[53]:�Closed�Captioning����������0/1/2/3/4=Off/cc1/cc2/cc3/cc4�
���������������������������������������������������������������data[54]:���NA��������������������������������0�
���������������������������������������������������������������data[55]:�3D�����������������������������������0/1=off/on�
���������������������������������������������������������������data[56]:�3D�Sync�Invert����������������0/1=off/on�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Query
Lan
module
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 Code
Function
Lan module Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Q01�
�
Query�lan�module�
�OKn�
�
n�:�n=AAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGDDDDDDDDPC�
A:�IP�Address�
N:�Subnet�Mask��
G:�Gateway�
D:�DNS�
P:�DHCP�Mode(0/1:�Off/ON)�
C:�RJ-45�Connector�State(0/1:�Disconnect/Connect)�
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
Set Lan module
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
232 Code
Function
Lan module Return
Description
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
S01n�
�
Set�lan�module�
P�or�F�
�
n�:�n=AAAAAAAANNNNNNNNGGGGGGGGDDDDDDDD�
A:�IP�Address�
N:�Subnet�Mask��
G:�Gateway�
D:�DNS�
S02n�
�
Set�lan�module�
P�or�F�
�
n�:�1/0=DHCP�on/off�
55
Svenska
Svenska
Bilagor
Mått
53,39
62,88
48,58
Objektiv Mitten
305,88
241,60
170,00
14,30
4,0°
98,47
124,50
14,55
72,35
86,05
137,94
61,99
63,82
18,48
121,30
Skruvhål för takmontering
Skruv M3
Djup: 7,0 mm
55,00
Enhet: mm
56
Svenska
174,35
55,00
131,53
Bilagor
Föreskrifter och
säkerhetsbestämmelser
Denna bilaga räknar upp allmänna meddelanden för din
projektor.
Meddelande från FCC
Denna utrustning har testats och konstaterats befinna sig inom
tillåtna gränsvärden för en digital enhet av Class B enligt del
15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är avsedda att ge
rimligt skydd mot skadliga störningar vid heminstallation.
Den här apparaten genererar, använder och kan utstråla
radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad och
används i enlighet med anvisningarna, den kan orsaka skadlig
störning på radiokommunikationer.
Inga garantier ges dock för att en viss installation inte
kommer att orsaka störningar. Om denna enhet skulle orsaka
skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas
användaren att försöka komma till rätta med störningarna
genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
•Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
•Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
•Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än
den som mottagaren är ansluten till.
•Rådfråga din återförsäljare eller en behörig radio/TVtekniker.
Observera: skärmade kablar
Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras
med avskärmade kablar för att upprätthålla efterlevnad
med FCC-bestämmelser.
Försiktighet
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen
godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens
behörighet, vilket stöds av Federal Communications
Commission, att använda denna enhet.
57
Svenska
Svenska
Bilagor
Bruksvillkor
Den här apparaten överensstämmer med del 15 i FCCreglerna. Användning är föremål för följande två villkor:
1.Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2.Denna enhet måste acceptera all mottagen interferens,
inklusive interferens som kan orsaka bristfällig
funktion.
Observera: Kanadensiska användare
Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs
canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme
NMB-003 du Canada.
Meddelande om efterlevnad för EU-länder
•EMC-direktivet 2004/108/EC (inklusive ändringar) •Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC •R & TTE-direktivet 1999/5/EC (om enheten har RFfunktion)
Instruktioner för kassering
Kasta inte denna elektroniska enhet i
hushållssoporna. För att minimera utsläpp och
säkerställa att den globala miljön skyddas ber
vi dig att återvinna enheten.
58
Svenska
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement