LG FB164 Owner's manual
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 1
SVENSKA
Användarehandbok
FB164 (FB164-D0P, FBS164V)
Som en ENERGY STAR® Partner,
har LG avgjort att denna produkt
eller produkt-model möter de
ENERGY STAR® riktlinjer för
energi effektivitet.
ENERGY STAR® är en U.S.A registrerad
certifiering.
iPod är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc, och är registrerat i USA och andra länder.
P/NO : MFL62755731
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 2
Försiktighetsåtgärder
VIKTIGT!
RISK FÖR ELEKTRISKA
STÖTAR. ÖPPNA INTE
VIKTIGT : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT
HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS
AV ANVÄNDAREN. LÅT KVALIFICERADE TEKNIKER UTFÖRA SERVICE.
Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren
angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är
tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.
Utropstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till
viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som
medföljer apparaten.
VARNING : FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU
INTE UTSÄTTA DENNA PRODUKT FÖR REGN ELLER FUKT.
VARNING : Installera inte denna utrustning i ett begränsat utrymme, t.ex. bokhylla
eller motsvarande.
VIKTIGT : Den här produkten använder ett lasersystem.
För att säkerställa att du använder produkten på rätt sätt, ska du läsa
bruksanvisningen noga och spara den som framtida referens. Är enheten i behov av
underhåll, ber vi dig kontakta ett auktoriserat service center.
Användning av kontroller, justeringar eller andra förfaranden än de som beskrivs häri
kan leda till exponering för farlig strålning.
För att undvika att man direkt utsätts för laserstrålen, bör man inte försöka öppna
höljet. Synlig laserstrålning när höljet är öppet. TITTA INTE IN I STRÅLEN.
VIKTIGT : Apparaten får inte utsättas för vatten (droppar eller stänk) och inga
föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på apparaten.
VIKTIG anmärkning beträffande nätsladden
För de flesta apparater rekommenderas att de ansluts till en dedikerad
strömkrets.
Det vill säga, en strömkrets som endast strömförsörjer den apparaten och som inte
har några ytterligare uttag eller förgreningar. Kontrollera sidan med specifikationer i
bruksanvisningen om du är osäker om vad som gäller.
2
Överbelasta inte vägguttag. Överbelastade vägguttag, lösa eller skadade vägguttag,
förlängningssladdar, slitna nätsladdar eller skadad eller sprucken sladdisolering är
farligt. Vilket som av dessa tillstånd kan resultera i elektriska stötar eller brand.
Undersök regelbundet apparatens elsladd. Om sladden verkar skadad eller sliten ska
du koppla ur den, sluta använda apparaten och få sladden utbytt mot exakt rätt typ av
sladd av ett behörigt servicecenter.
Skydda elsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t ex att böja, slå knutor
på, klämma, klämma i dörrar eller gå på sladden. Ägna extra uppmärksamhet åt
kontakter, vägguttag och de punkter där sladden går ut från apparatens hölje.
För att koppla bort enheten från nätström, dra ut nätsladdskontakten. Se till att
kontakten är lättåtkomlig på den plats där du installerar produkten.
Denna enhet är utrustad med ett bärbart batteri och laddningsaggregat.
Ta ut batteriet försiktigt ur enheten.
Ta ur det gamla batteriet eller batterisatsen och följ anvisningarna – gör tvärtom
jämfört med då du tog ur det. För att förhindra nedsmutsning av miljön och möjlig fara
för människor och djur skall du se till att det gamla batteriet kommer till en för
ändamålet avsedd uppsamlingsplats. Gör dig inte av med batteriet i hushållsavfallet.
Vi rekommenderar dig att använda system för utbyte av batterier och
laddningsaggregat. Batterierna ska inte utsättas för stark värme, som t ex solsken,
brand eller liknande.
Kassering av din gamla apparat
1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en
produkt innebär det att den regleras av Europadirektiv 2002/ 96/ EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än
de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda
uppsamlingsanläggningar som myndigheterna upprättar.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella
negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat
kontaktar du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte
produkten.
LG Electronics förklarar härmed att denna/dessa produkt(-er) är
tillverkade i enlighet med de huvudsakliga kraven och andra relevanta
bestämmelser i Directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC.
Europeisk representant :
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-(0)36-547-8888)
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 3
Välkommen till ditt Nya DVD MICRO Hi-Fi SYSTEM
Innehåll
Inställning
Main Unit
Fjärrkontroll
Första språkinställning för skärmvisning - Tillval
Första inställning av områdeskod - Tillval
Justering av de allmänna inställningarna
Inställning av klockan
TV ljud EZ inställning
Visa skivinformation
Spela en skiva eller fil
Lyssna på radion
Lyssna på musik från din bärbara uppspelningsenhet
Användning av en USB-enhet
Inspelning till USB
Uppspelning med iPod
Språkkoder
Landskoder
Felsökning
Olika slags spelbara skivor
Tekniska data
VARNING! : Blockera inte några ventilationshål. Installera enligt tillverkarens
anvisningar.
4
5
6
7
7
8-9
10
10
11
11-13
14
15
15
16
17
18
18
19
20
21
Hål och öppningar i höljet är avsedda för ventilation, för att säkerställa tillförlitlig
användning av produkten och för att skydda den från överhettning. Öppningarna får
aldrig blockeras genom att man placerar produkten på en säng, soffa, matta eller
liknande yta. Produkten får aldrig byggas in, t ex i en bokhylla eller stativ om inte
riktig ventilation tillhandahålles och tillverkarens anvisningar följs.
Att tänka på vid användning av de beröringskänsliga knapparna
• Rör endast vid touch-knapparna med rena och torra händer.
- I en fuktig miljö bör man torka bort eventuell fukt från touch-knapparna
innan man använder dem.
• Tryck inte hårt på touch-knapparna för att få dem att fungera.
- Om du trycker för hårt kan touch-knapparnas sensorer skadas.
• Tryck lätt på en knapp för att aktivera dess funktion.
• Var försiktig så att inget ledande material som t ex metallföremål vidrör
touchknapparna. Det kan orsaka funktionsfel.
3
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 4
Inställning
Anslut enheten till din TV och till antenner.
a Anslut uttagen på enheten och TV:n (DVD-spelare eller digital enhet etc.) med kablarna.
Kontrollera ingångarna på din TV och välj A, B anslutning. Bildkvaliteten förbättras från A till B.
Komponentvideoanslutning (B)
Anslut COMPONENT VIDEO
(PROGRESSIVE SCAN) OUTPUTuttaget på enheten till motsvarande
ingångar på TV:n med en Y PB PR-kabel.
- Om tv-apparaten kan ta emot
progressiva signaler måste du använda
denna anslutning och ställa in
[Progressiv Skan] under [Display] på
[På] (se sidan 8).
SCART-anslutning (A)
Anslut TO TV-uttaget på
enheten till TV:n med
SCART-kabeln..
PB
MENT
COMPO
VIDEO
MONITOR
PR
AV
EURO
E SCAN)
RESSIV
(PROG
Y
MENT
COMPO
VIDEO
E SCAN)
RESSIV
(PROG
T
OUT PU
+
Anslut FM-antennen
Mottagningen är som bäst när
antennens två lösa ändar är
placerade i en rak linje och
horisontellt.
b Anslut elkabeln till vägguttaget.
4
NNA
OPTIC
AL IN
Videoutgång (A)
Anslut VIDEO OUTPUT
(MONITOR)-uttaget på
enheten till motsvarande
ingångar på TV:n med en
videokabel.
ANTE
Anslut högtalarkablarna till spelaren
För att ansluta kabeln till enheten trycker du ner
varje plastknapp för att öppna kabelkontakten. För
in ledningen och släpp plastknappen.
Anslut den svarta ändan av varje ledning till
kontakter märkta - (minus) och den andra ändan
till kontakter märkta med + (plus).
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 5
Huvudenhet
Toppreglage
FUNC.
(Funktion) Väljer funktion.
iPod Docka
1 /]] (Nätspänning)
Sätter på och stänger av enheten.
USB REC.
Inspelning på USB
CD-fack
• Tvinga inte in skivan i skivfacket.
• Dra inte i och tryck inte på en skiva medan den
är utmatad.
• Tryck på Z en gång till för att föra in skivan efter
att den matats ut.
• Sätt in skivan i skivfacket med etiketten vänd
mot enhetens framsida.
Z
Matar ut eller laddar en skiva i skivfacket.
USB-port
Frontreglage
Displayfönster
EQ/ DEMO
Du kan välja ett fast intryck för ljudet.
Tryck på DEMO när enheten är avslagen för att
demonstrera funktionen i teckenfönstret.
CLOCK
(Inställning av klockan)
TIMER
(Hänvisar till att använda din enhet som en
väckarklocka)
VOL +
VOL
x STOP
Stopp
] II / ii ]
Scannar/Ställer in/Söker
B/X
Spela/Paus
VOL +/Volymkontroll
-
SET/ RDS
Bekräfta inställningarna.
PORTABLE IN
För att ansluta en bärbar apparat och lyssna på
ljudet genom högtalarna i detta system.
PHONES
Uttag för hörlurar
5
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 6
Fjärrkontroll
RETURN (O) : Gå bakåt i menyn eller går ur meny
inställningen.
REC (z) : Bekräftar menyval.
STOP (x) : Stoppar uppspelning eller inspelning.
PLAY (B), MO./ST. : Startar uppspelning. Väljer Mono/
Stereo.
PAUSE/STEP (X) : Pausa en uppspelning.
SKIP (./>) : Går till nästa eller föregående kapitel/
spår/ fil.
bb/BB) : Sökning bakåt eller framåt.
SCAN (b
FUNCTION : Väljer funktion och ingångskälla.
SLEEP : Du kan välja fördröjningstid mellan 10 till 180
minuter, efter denna tid stängs enheten av. För att
kontrollera återstående tid, tryck SLEEP. (Dimmer : Denna
funktion gör att lysdioden på frontpanelen lyser med halv
ljusstyrka när enheten är påslagen.)
1 POWER : Slår på och stänger av enheten.
Z OPEN/CLOSE : Öppnar och stänger skivfacket.
TITLE : Om aktuell DVD-titel har en meny, visas titelmenyn
på skärmen. Annars kan inte skivmenyn visas.
DISPLAY : Tar fram skärmvisningen.
MENU : Ta fram menyn på en DVD-skiva.
Knappar för att styra TV:n : Styr TV:n (endast LG TV).
Styra TV:n
Det går att styra volymen, ingångskällan och på/ avfunktionen för LG TV:n. Håll POWER (TV) och tryck
flera gånger på PR/CH (+/ –)-knappen tills TV:n slås
på eller av.
PROG./MEMO. : Tar fram eller stänger programmenyn.
CLEAR : Tar bort ett spårnummer i Program-listan.
RDS : Radiodatasystem.
PTY : Visar diverse RDS-information.
SETUP : Tar fram eller stänger inställningsmenyn.
PRESET (U u) : Väljer radioprogram.
TUN. (-/+) : Ställer in önskad radiostation.
U u I i (upp/ ner/ vänster/ höger): Används för att
navigera i skärmmenyer.
ENTER : Acknowledges menu selection.
tSPK : För att välja AUX OPT direkt.
TVt
MUTE : Dämpar ljudet.
VOL (Volume) (+/-) : Justerar högtalarvolymen.
EQ/ LG EQ (Equalizer effect) : Du kan välja ljudintryck.
REPEAT/RANDOM : För att välja en
uppspelningsinställning. (REPETERA, SLUMPMÄSSIGT)
Sätt i batteriet i fjärrkontrollen.
Säkerställ att batteriets + (pluspol) och – (minuspol)
överensstämmer med de på fjärrkontrollen.
6
SUBTITLE : Under uppspelning kan du välja ett önskat
språk.
0-9 numerical buttons : Väljer numrerade alternativ i
menyn.
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 7
Första språkinställning för
skärmvisning - Tillval
Första inställning av
områdeskod - Tillval
När du använder denna enhet för första gången syns standard
språkinställning på TV skärmen.
Avsluta valet av initialt språk innan du använder apparaten.
När du använder enheten för första gången måste du ställa in
areakoden enligt nedan.
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Ta fram setup-menyn
1 Sätt på strömmen
Språkvalslistan kommer upp
POWER
SETUP
2 Välj LOCK-menyn på den första nivån
Uu
i
2 Välja språk
IiUu
3 Tryck på
ENTER
3 Gå till andra nivån
Den aktiverade areakoden visas på den
andra nivån.
4 För att bekräfta trycker du på
ENTER
4 Gå till tredje nivån
i
5 Mata in ett nytt lösenord
Numeriskt (0-9)
och ENTER
6 Upprepa det valda lösenordet
Numeriskt (0-9)
och ENTER
7 Välj en kod för det geografiska området
Efter valet kommer klassificering och lösenord
att aktiveras.
UuIi
8 För att bekräfta tryck
Slutför med att ställa in area koden.
ENTER
7
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 8
Justering av visningsinställningarna
Justering av de allmänna
inställningarna
TV Aspekt – Väljer bildformat baserat på TV-skärmens format.
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Visar setup-menyn
2 Välj ett önskat alternativ på den första nivån
SETUP
Uu
Uu
i
5 Gå till tredje nivån
6 Ändra inställningen
U u, ENTER
Justering av de allmänna inställningarna - fler
inställningar du kan använda
Justering av språkinställningarna
OSD (Menyspråk) – Välj ett språk för Setup-menyn och skärmtexten.
Disk Audio/ Disk Subtitel/ Diskmeny – Välj ett språk för CD-skiva/ undertitel
skiva/ skivmeny.
[Originell] : Syftar på originalspråket som skivan spelades in på.
[Annat] : För att välja ett annat språk trycker du på sifferknapparna och
därefter ENTER för att ange motsvarande 4-siffriga nummer enligt
listan med språkkoder i referenskapitlet (sidan 18). Om du gör ett
misstag innan du trycker på ENTER, trycker du på CLEAR.
[Av] (för skivans textremsa) : Stänga av textremsa.
8
Välj när en standard 4:3 TV är ansluten.
[16:9]
Välj när en 16:9 bredbilds-TV är ansluten.
Display Sätt – Om du valde 4:3, måste du definiera hur du vill att
bredbildsprogram och -filmer ska visas på TV-skärmen.
[Letterbox]
En widescreen-bild visas med svarta band överst och
underst på skärmen.
[Panscan]
Med detta alternativ fylls hela 4:3-skärmen, och bilden
klipps av så som krävs.
i
3 Gå till andra nivån
4 Välj ett önskat alternativ på den andra nivån
[4:3]
Välj TV Utgång – Väljer ett alternativ baserat på TV:ns anslutningstyp.
[RGB]: När din TV är ansluten med SCART-uttaget.
[YPbPr]: När TV:n är ansluten via COMPONENT/ PROGRESSIVE SCANuttagen på enheten.
- Om du ändrar val av TV inställning till RGB från YPbPr på inställningsmenyn
speciellt när enheten ansluts med videoanslutning, blir skärmen svart. I
sådant fall anslut videokabeln till MONITOR-anslutningen och välj YPbPr på
inställningsmenyn igen.
Progressiv Skan (för komponentvideoanslutningar) – Väljer om
COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT-uttagen ska mata ut
progressiv signal. Om tv-apparaten kan ta emot progressiva signaler får du
noggrann färgåtergivning och bild med hög kvalitet genom att välja [På]. Välj
[Av] om tv-apparaten inte kan ta emot progressiva signaler.
Om du felaktigt ställer in Progressive Scan på [På] måste du återställa enheten.
Ta först bort skivan från enheten. Därefter trycker du och håller STOP i fem
sekunder. Videoutmatningen återställs till standardinställningen och en bild
visas på tv-apparaten.
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 9
Justering av ljudinställningarna
Justering av de andra inställningarna
DRC (Dynamic Range Control) – Gör ljudet tydligt när volymen är nerskruvad
(endast Dolby Digital). Ställ in [På] för att få denna effekt.
Registrera DivX® – Vi tillhandhåller DivX® VOD (Video On Demand)registreringskoden som du kan använda för att hyra och köpa videofilmer med
hjälp av DivX® VOD-tjänsten.
Vocal – Välj [På] för att mixa karaoke-kanaler till normal stereo. Denna funktion
kan endast användas för karaoke-DVD-skivor med flera kanaler.
Besök www.divx.com/vod för mer information.
Justering av låsinställningarna
Tryck ENTER och du kan se enhetens registreringskod.
För att öppna upp låsfunktionerna måste du mata in ett 4-ställigt lösenord. Om
du ännu inte har matat in lösenordet ombeds du göra detta.
Njut av ett förprogrammerat ljudfält
1 Mata in ett 4-ställigt lösenord och tryck på ENTER.
2 Upprepa och tryck på ENTER för att bekräfta. Om du gör fel när du matar in
lösenordet, tryck CLEAR och gör om.
Systemet har ett antal förinställda surroundljudfält. Du kan välja ett önskat
ljudläge genom att använda EQ/ LG EQ. De alternativ som visas för
frekvenskorrigering kan variera beroende på ljudkällor och effekter.
NATURAL
Njut av behagligt och naturligt ljud.
Riktnummer – Välj en kod för ett grafiskt området som klassificeringsnivå för
uppspelning. Detta avgör vilka områdesstandarder som används för att
klassificera DVD-skivor som styrs av barnspärr. Se områdeskoder på sidan 17.
Platsspecialiserad Regionalt optimerad ljudeffekt. (DANGDUT/
frekvenskorrigering ARABIC/ PERSIAN/INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/
SAMBA/ SALSA)
Klassificering – Välj en bedömningsnivå. Ju högre nivå desto striktare
bedömning. Välj [Lös] för att deaktivera bedömningen.
AUTO EQ
Ställer in equalizern (utjämnare) för det ljud som bäst
motsvarar den musiktyp som återfinns på MP3 ID3
märkningen för sångfiler.
POP
Programmet ger ljudet en fantastisk atmosfär, vilket ger
CLASSIC
dig känslan av att du faktiskt befinner dig på en rock-,
JAZZ
pop-, jazz- eller klassisk konsert.
Lösenord – Ställer in och ändrar lösenord för låsinställningarna.
[Ny] Mata in ett nytt 4-siffrigt lösenord med sifferknapparna och tryck på
ENTER. Mata in lösenordet igen för att bekräfta.
[Byta] Mata in det nya lösenordet två gånger efter att du angett det befintliga
lösenordet.
Om du glömt lösenordet kan du ställa in detta på nytt.
ROCK
MP3 OPT
Den här funktionen är optimerad för komprimerbara
MP3/WMA-filer. Det förbättrar basljudet.
XDSS ON
Förstärker diskant-, bas- och surroundljudeffekten.
VIRTUAL
Njut av verkligare surroundljud.
NORMAL
Njut av ljudet utan frekvenskorrigeringseffekt.
1 Ta ut skivan ur enheten.
2 Tryck SETUP för att ta fram Setup-menyn. Mata in “210499” och tryck på
ENTER. Lösenordet har nu raderats.
9
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 10
Inställning av klockan
PÅ ENHET
1 Slå på strömmen
2 Tryck under minst 2 sekunder
Obs
• Om du ställer in klocktiden, kan du kontrollera tiden genom att trycka på
CLOCK även när spelaren är avstängd.
• Om Du ställer in tiden och alarm kan du kontrollera alarmikonen
genom
att t rycka på CLOCK även när spelaren är avstängd.
1 /]]
CLOCK
3 Välj mellan
AM 12:00 (för en display för fm. och em.) eller
0:00 (för 24 timmars display).
] II / ii ]
4 Bekräfta valet
SET/RDS
5 Ställ in timmarna
] II / ii ]
6 Tryck
SET/RDS
7 Ställ in minuter
] II / ii ]
8 Tryck
SET/RDS
TV ljud EZ inställning
Du kan njuta av ljudet från TV, DVD och Digital enhet. Även i avstängt
läge om du trycker på TVtSPK så slås strömmen på och växlar
automatiskt till läge AUX OPT.
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Anslut enhetens OPTICAL IN uttag till
det optiska uttaget på din TV
(eller digital enhet etc.)
MONITOR
PR
AV
EURO
Y
Använd din enhet som en väckarklocka
ENT VIDEO
COMPOM
SSIVE
(PROGRE
SCAN)
OUT PUT
+
1.Slå på strömmen.
2 Tryck TIMER. Varje funktion blinkar.
OPT
3 Tryck SET/RDS när den tid du vill bli väckt på visar sig.
ANTEN
ICAL
IN
NA
4 ”ON TIME” kommer att visas. Det är här du ställer in den tid du vill bli alarm
skall ringa. Använd ] I I / i i ] för att ändra timmar och minuter och
SET/RDS för att spara.
5 ”ON TIME” kommer att visas. Det är här du ställer in den tid du vill bli alarm
skall sluta ringa.
2 Välj AUX OPT
För att välja AUX OPT direkt.
6 Använd ] I I / i i ] för att ändra timmar och minuter och tryck SET/RDS för
att spara.
3 Njut av ljud
7 Du kommer att se den volym (VOL) som din väckningssignal är inställd på.
Använd ] I I / i i ] för att ändra volymen och tryck SET/RDS för att spara.
Klockikonen ”
” visar att alarm är inställt.
8 Tryck på TIMER knappen två gånger. Du kan kontrollera inställningen.
10
4 För att flytta från AUX OPT
TVtSPK
TVtSPK
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 11
Visa skivinformation
Spela en skiva eller fil
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
1 Tryck
2 Välj
3 Justera inställningarna för visningsmeny
1 Sätt in en skiva i enheten
Ii
3 Justera inställningarna för
menyn /
Välj en fil från menyn
O RETURN
4 För att återgå
PÅ ENHET
DISPLAY
Uu
Visa skivinformation - fler inställningar du kan
använda
Du kan välja ett alternativ genom att trycka på U u och växla eller välja
inställning genom att trycka på I i.
Aktuell titel (eller spår/ fil)
nummer/ totalt antal titlar (eller spå/ fil)
Aktuellt kapitelnummer/ totalt antal kapitel
Förfluten uppspelningstid
Valt språk för ljudspår eller kanal
2 Välj en DVD/CD
FUNC.
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
FUNCTION
IiUu
4 Starta uppspelning av skivan
5 Avbryta uppspelning från skivan
B/X
B PLAY
x
x STOP
Spela en skiva eller fil - fler inställningar du
kan använda
Blandad skiva eller USB-enhet – DivX, MP3/ WMA och JPEG
Vid spelning av en skiva eller USB Flash Drive innehållande DivX, MP3/ WMA
och JPEG filer tillsammans, kan du välja fil meny och där välja vad du vill spela
genom att trycka MENU.
Gå till föregående/nästa sida i filförteckningsmenyn
Vald undertext
Vald vinkel/ totalt antal vinklar
MP3
WMA
DivX
ACD
JPG
Tryck ned och håll U u för att gå till föregående eller nästa sida.
Valt ljud/EQ inställning
Spela en DVD-skiva som har en meny
Symboler som används i denna handbok
Alla skivor och filer i listan nedan
ALL
MP3-filer
MP3
DVD och avslutade DVD±R/ RW
DVD
WMA-filer
WMA
DivX-filer
DivX
Ljud CD-skivor
ACD
JPEG filer
JPG
DVD
De flesta DVD's har nu en meny som medger nedladdning innan filmen börjar
spela upp.
1 Du kan navigera genom dessa menyer genom att U u I i för att markera ett
alternativ.
2 Tryck PLAY för att välja.
Gå till nästa/ föregående kapitel/ spår/ fil
MP3
WMA
DVD
DivX
ACD
Tryck på SKIP (>) för att gå till nästa kapitel/ spår/ fil.
Tryck på SKIP (.) för att återvända till början av aktuell kapitel/ spår/ fil.
Tryck på SKIP (.) kort två gånger för att gå tillbaka till föregående kapitel/
spår/ fil.
11
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
Gör paus i uppspelning
3/4/10
5:16 PM
Page 12
Titta i menyn Titel
ALL
1 Tryck på PAUSE/STEP (X) för att pausa uppspelning.
2 Tryck på PLAY (B) för att fortsätta uppspelning.
Uppspelning bildruta för bildruta
DVD
Börja spela upp från vald tid
DivX
Tryck på PAUSE/STEP (X) flera gånger för att spela upp bildruta för bildruta.
Upprepad eller slumpmässig uppspelning
MP3
WMA
DVD
DivX
ACD
Tryck REPEAT/RANDOM upprepade gånger och den aktuella titeln, kapitlet
eller spåret kommer att spelas upp upprepade gånger eller på måfå.
Tryck på REPEAT/RANDOM igen för att återgå till normal uppspelning.
- Uppspelningsinställning på måfå: Endast musikfiler.
Snabbspolning framåt/ bakåt
MP3
WMA
DVD
DivX
ACD
Tryck på SCAN (m eller M) to play fast forward or fast reverse during för att
spela snabbt framåt eller bakåt under uppspelning. Du kan ändra de olika
uppspelningshastigheterna genom att trycka på SCAN (m eller M)
upprepade gånger. Tryck på PLAY (B) för att fortsätta uppspelning vid normal
hastighet.
Sänk uppspelningshastigheten
DVD
Medan uppspelningen är pausad, tryck på SCAN (bb eller BB) för att sakta
ner uppspelningen framåt eller bakåt. Du kan ändra de olika
uppspelningshastigheterna genom att trycka på SCAN (m eller M)
upprepade gånger. Tryck på PLAY (B) för att fortsätta spela upp nomalt.
1,5 gånger snabbare uppspelning
DVD
Tryck på PLAY (B) när en DVD-skiva redan spelas för att spela upp ljud och
bild från DVD-skivan 1,5 snabbare än vid normal uppspelning. ”B x1.5” kommer
att visas på skärmen. Tryck på PLAY (B) en gång till för att återgå till normal
uppspelningshastighet.
Välja ett språk för textremsa
DVD
DVD
DivX
Letar efter startpunkten för den inmatade tidskoden.
1 Tryck på DISPLAY och välj sedan klockikonen.
2 EnSkriv in en tid och tryck sedan på ENTER.
För att till exempel hitta en scen vid 1 timme, 10 minuter och 20 sekunder,
skriv in ”11020” genom att använda sifferknapparna och tryck på ENTER. Om
du råkar skriva in fel siffror, tryck på CLEAR för att skriva in på nytt.
Minne för senaste bildsekvens
DVD
Enheten lagrar i minnet den sista bildsekvensen från den senaste skivan som
visats. Den senaste bildsekvensen förblir i minnet även om du tar ur skivan eller
stänger av enheten (standbyläge). Om du laddar en skiva som innehåller den
lagrade bildsekvensen så återkallas den sekvensen automatiskt.
Skapa ditt eget program ACD
MP3
WMA
Du kan spela upp innehållet på en skiva för att du vill ändra ordningen på filerna
på skivan. Programmet rensas när skivan tas ut.
1 Välj önskad musik och tryck sedan PROG./MEMO. eller välj ”
” och tryck
sedan ENTER för att lägga till musikstycket till programlistan.
2 För att lägga till alla musik på skivan, välj ”
” och tryck sedan ENTER.
3 Välj musik från programlistan och tryck sedan ENTER för att starta den
programmerade uppspelningen.
4 För att ta bort musik från programlistan, välj musikstycket du vill ta bort och tryck
sedan CLEAR eller välj ”
” ikonen och tryck sedan ENTER. För att ta bort
musik från programlistan, välj ”
” och tryck sedan ENTER.
Visning av filinformation (ID3 TAG)
MP3
Du kan kontrollera ID3 TAG informationen på MP3 filerna på skivor endast
genom att trycka på DISPLAY upprepade gånger.
DivX
Under uppspelning trycker du flera gånger på SUBTITLE för att välja önskat
språk för textremsan.
Byte av teckenuppsättning för korrekt visning av DivX®-undertitel
- Tillval DivX
1 Om undertiteln inte visas ordentligt vid uppspelning, tryck och håll ner
SUBTITLE under ca 3 sekunder för att språk menyn.
2 Tryck SUBTITLE upprepat för att ändra språkkoden tills undertiteln visas
ordentligt.
12
DVD
Tryck på TITLE för att visa skivans titelmeny om en sådan finns tillgänglig.
Visa fotofiler som bildspel
JPG
1 Använd U u I i för att markera ikonen (
) och tryck därefter på ENTER
för att starta bildspelet.
2 Du kan ändra bildspelets hastighet genom att använda I i när ikonen (
)
är markerad.
Gå till nästa/ föregående foto
JPG
Tryck på SKIP (. eller >) eller I i för att titta på föregående/ nästa foto.
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
Rotera ett foto
3/4/10
5:16 PM
Page 13
JPG
Använd U u för att rotera fotot, moturs eller medurs, medan du tittar på fotot i
helmskärmsläge.
Skärmsläckare
Skärmsläckaren visas när du lämnar enheten i stoppläge under ca 5 minuter.
Välja system - Tillval
Du måste välja ett lämpligt systemläge för ditt TV-system. Ta bort eventuella
skivor från enheten. Tryck och håll PAUSE/STEP (X) på fjärrkontrollen under
mer än 5 sekunder för att kunna välja ett system (PAL, NTSC, AUTO).
Krav på spelbar fil
DivX
• Tillgänglig upplösning : inom 800x600 (W x H) pixlar
• DivX-undertitelns filnamn får inte innehålla mer än 45 tecken.
• Om DivX-filen innehåller en kod som är omöjlig att visa, kan den visas som
” _ ” på skärmen.
• Om bild- och ljudstrukturen för inspelade filer inte är sammanflätad matas
antingen bild eller ljud ut.
• Spelbara DivX-filer: ”.avi ”, ”.mpg ”, ”.mpeg ”, ”.divx”
• Spelbara format för textremsor: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation
Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
• Spelbara Codec-format : ”DIVX3.xx”, ”DIVX4.xx”, ”DIVX5.xx”, ”MP4V3”,
”3IVX”.
• Spelbara Audio-format : ”AC3”, ”PCM”, ”MP3”, ”WMA”.
• Du kan inte spela upp skivor som formaterats i Live file-system, på denna
spelare.
• Om namnet för filmfiler skiljer sig från textremsans fil, vid uppspelning av en
DivX-fil, visas eventuellt inte textremsan.
• Om du spelar upp en DivX-fil som skiljer sig från DivX-specifikationen,
kanske den inte fungerar som den ska.
MP3/ WMA
• Samplingsfrekvens : inom 32 till 48kHz (MP3/ WMA)
• Bithastighet : inom 32 till 320 kbps (MP3), 40 till 192 kbps (WMA)
• Filnamnstillägg : ”.mp3”/ ”.wma”
• CD-ROM fil format: ISO9660 LEVEL 1/JOLIET
• Vi rekommenderar att du använder Easy-CD Creator som skapar ett ISO
9660-filsystem.
• Använd inte specialtecken som till exempel / ? * : “ < > l etc.
• Totala antalet filer på skivan bör vara mindre än 999.
Denna enhet kräver skivor och inspelningar för att uppfylla vissa tekniska
standarder för att uppnå optimal uppspelningskvalitet. Förinspelade DVDskivor ställs automatiskt in för dessa standarder. Det finns många olika
typer av inspelningsbara skivor (inklusive CD-R som innehåller MP3- eller
WMA-filer) och dessa kräver vissa gällande förhållanden (se ovan) för att
säkerställa kompatibel uppspelning.
Kunder ska observera att det krävs tillstånd för att ladda ner
MP3/WMA-filer och musik från Internet. Vårt företag har inte
rättigheter att ge sådana tillstånd. Tillstånd ska alltid sökas från
copyright-ägaren.
JPG
• Normal: 5 120 x 3 840, Progressiv jpeg 2 043 x 1 536
• Inspelningsvillkor: ISO9660 LEVEL 1/ JOLIET
• Max. antal filer: Mindre än 999.
• Vissa skivor kanske inte fungerar på grund av olika inspelningsformat eller
skivans skick.
• Filnamnstillägg : ”.jpg”
13
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 14
Lyssna på radion
Titta på information om en radiostation – TILVAL
Kontrollera att FM-antennen är ansluten.
PÅ ENHET
1 Välj FM
2 Välj en radiostation
PÅ FJÄRRKONTROLLEN
FUNC.
FUNCTION
] II / ii ]
TUN.- / +
3 ”Spara” en radiostation
Ett snabbvalsnummer visas i
teckenfönstret.
PROG./MEMO.
4 Välj förinställt nummer
Upp till 50 radiostationer kan
sparas.
PRESET U u
5 För att bekräfta trycker du på
PROG./MEMO.
Lyssna på radion - fler inställningar du kan
använda
Automatisk sökning efter radiostationer
Tryck och håll TUN.-/TUN.+ under mer än en sekunder. Tunern avsöker
automatiskt och stoppar när den hittar en radiostation.
Ta bort alla sparade stationer
1 Tryck och håll PROG./MEMO. under två sekunder.
- ”ERASE ALL” (radera allt) kommer upp på skärmen.
2 Tryck på PROG./MEMO. för att radera alla sparade radiostationer.
Få bättre FM-mottagning
Tryck på PLAY (B) (MO./ST.) på fjärrkontrollen. Då ställs mottagaren in på
mono istället för stereo och det brukar förbättra mottagningen.
14
FM mottagaren levereras med Radio Data System (RDS). Bokstäverna
RDS visas på skärmen, plus information om den radiostation som man
lyssnar på. Tryck RDS på fjärrkontrollen några gånger för att se
informationen.
PTY - Programtyp som Nyheter, Sport, Jazz.
RT - Radiotext, namnet på radiostationen.
CT - Tidskontroll, tiden och platsen där radiostationen ligger.
PS - Programmets namn och kanalens namn.
Du kan söka radiostationer med hjälp av programmet genom att trycka
RDS. Skärmen kommer att visa den senaste PTY som används. Tryck
PTY en eller flera gånger för att välja den önskade programtypen. Tryck
och håll nere I /i. Mottagaren söker automatiskt. När en station hittas
stoppar sökningen.
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 15
Lyssna på musik från din
bärbara uppspelningsenhet
Användning av en USB-enhet
Enheten kan användas för att spela musik från många olika typer av
bärbara uppspelningsenheter.
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
1 Anslut den bärbara spelaren
till PORT. INPORTABLE IN)
anslutningen på enheten.
Du kan njuta av mediafiler sparade på en USB sticka genom att
ansluta den till enhetens USB port. Om du vill använda en annan
funktion, se av snittet Uppspelning av skiva eller val av fil.
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
1 Öppna USB luckan.
2 Anslut usb-enheten till
apparatens usb-port
3 Välj funktion
FUNC.
FUNCTION
B/X
B PLAY
x
x STOP
FUNC.
FUNCTION
Uu
4 Välj en fil som du vill spela upp
5 Sätt igång uppspelning
6 För att stoppa, tryck på
7 Innan du avbryter måste du ha
bytt till en annan funktion.
2 Slå på strömmen.
3 Välj funktion
Slå på den bärbara
uppspelningsenhet en och
börja spela.
1 /]]
1 POWER
Kompatibla USB-enheter
• MP3-spelare : MP3-spelare av flashtyp.
• Usb-minne : Enheter som stöder USB 2.0 eller USB 1.1.
FUNC.
FUNCTION
• USB funktionen hos denna enhet stödjer inte alla USB-stickor.
Krav på usb-enhet
Enheter som kräver ytterligare programinstallationer när du har anslutit dem till
en dator stöds inte.
Tänk på följande.
• Dra inte ur USB-enheten när den är igång.
• Det kan ta flera minuter att söka igenom en USB med stor kapacitet.
• Ta backup på allt så riskerar du inte att förlora data.
• Om du använder en förlängningskabel till ditt usb eller en USB-hubb känns
inte USB-enheten igen.
• Filsystem NTFS stöds inte. (Enbart filsystem FAT (16/32) stöds.)
• Enheten stöds inte när det totala antalet filer är 1000 eller mer.
• Externa HDD-låsta enheter eller USB-enheter av hårddisktyp stöds inte.
• Apparatens USB-port kan inte anslutas till en PC.
• Apparaten kan inte användas som en lagringsenhet.
15
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 16
Tänk på följande när du spelar in
Inspelning till USB
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
FUNC.
FUNCTION
3 Starta inspelningen
USB REC.
z REC
4 För att stoppa, tryck
x
x STOP
1 Anslut USB-stickan till enhetens
USB-port.
2 Välj en inspelningsinställning som
du önskar (ex.vis CD/ TUNER/ ...)
Spela upp en ljudkälla först.
Om du önskar spela in önskad
musikfil på skivan till USB, spela en
fil innan du startar inspelningen.
Inspelning till usb - fler inställningar du kan
använda
• Du kan kontrollera inspelningshastigheten (i procent) för usb-inspelningen på
skärmen under inspelning (enbart ljud-, MP3/ WMA-CD).
• Under inspelning av MP3/ WMA finns inget ljud.
• Om du stoppar inspelning under uppspelning lagras den fil som har spelats
in vid den tidpunkten (enbart ljud-CD).
• Ta inte ur USB enheten under USB inspelning. Detta kommer att resultera i
en inkomplett fil spelas in och som inte känns igen av en PC.
• Om USB inspelning inte fungerar, kommer meddelanden som “NO USB”,
“ERROR”, “USB FULL” eller “NO REC” (ingen USB, Fel, USB full, eller ingen
inspelning) att visas i displayfönstret.
• Apparater för multikortläsning eller externa HDD kan inte användas för
USB-inspelning.
• En fil spelas in under 2 timmar när du gör en lång inspelning.
• Om du avslutar inspelningen under uppspelning kommer filen inte att sparas.
• Inspelning på USB är inte möjlig från CD-G skivor.
• Du kan inte spela in mer än 999 filer.
• Filnummer sparas automatiskt.
• Den kommer att lagras enligt följande:
AUDIO CD
MP3/ WMA
Andra källor
Inspelning av musikfil på skiva till usb
Inspelning av ett spår
Om USB-inspelningen startas under uppspelning av en fil/ ett spår på CD:n
kommer den filen/ det spåret att sparas på USB-minnet.
Inspelning av alla spår
Om du trycker på inspelningsknappen vid stopp av cd spelas alla spår/ filer in.
- Filerna i undermapparna spelas inte in då Inspelning av alla används
- Om du vill spela upp alla spår under uppspelning, tryck två gånger och
kontrollera x på skärmen.
Programlisteinspelning
Usb-inspelningar efter att du har skapat ditt eget program, om du vill spela in
det spår du önskar (enbart ljud-cd).
16
Att göra icke-godkända kopior av upphovsrättsskyddat material, inklusive
datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan vara en kränkning
av upphovsrätten och utgör ett lagbrott. Denna utrustning ska inte
användas för sådana syften.
Var ansvarig
Respektera upphovsrätten
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 17
Uppspelning med iPod - fler inställningar du
kan använda
Uppspelning med iPod
För detaljer hänvisas till iPod handboken.
iPod inställning: Du kan använda din iPod med hjälp av den
medlevererade fjärrkontrollen och direkt på din iPod.
OSD iPod inställning: Du kan använda din iPod från OSD menyn på
din TV skärm med hjälp av den medlevererade fjärrkontrollen.
Kontrollerna på din iPod är inte användbara då du använder din iPod
med OSD inställning.
PÅ ENHET
PÅ
FJÄRRKONTROLLEN
Gör paus i uppspelning.
Tryck PAUSE/STEP (X) eller PLAY (B) för att pausa uppspelningen.
Tryck PAUSE/STEP (X) eller PLAY (B) för att fortsätta uppspelningen.
Hoppa över till nästa/föregående fil
Tryck SKIP (>) för att gå till nästa fil.
Tryck SKIP (.) för att gå tillbaka till början av pågående fil.
Tryck SKIP (.) två gånger för att kort gå tillbaka till föregående fil.
Snabbt framåt eller snabbt bakåt
1 Öppna luckan till iPod
Under uppspelning, tryck och håll nere SCAN (m / M) och släpp sedan på
stället du önskar.
Upprepad uppspelning
Tryck REPEAT/RANDOM upprepat för att välja avsnitt som du vill repetera.
Den pågående filen kommer att repeteras. För att återgå till normal
uppspelning, tryck REPEAT/RANDOM upprepat. (Denna funktion är inte
tillgänglig för videofiler.)
iPod meddelande
2 Connect your iPod to the dock.
3 Select the iPod or OSD iPod
function
FUNC.
Uu
5 Välj en fil
6 Börja spela upp filen
7 För att stoppa filen från att
spela upp
8 Innan du bryter förbindelsen
med iPod, byt till en annan
funktion genom att trycka
9 Ta bor iPod
FUNCTION
U u och
ENTER
4 Välj meny
Om du vill gå bakåt i menyn,
tryck MENU.
B/X
B PLAY
x
x STOP
FUNC.
FUNCTION
”Undersök den inkopplade enheten.” - Om strömkällan i din iPod är
otillräcklig eller om iPod är felansluten eller okänd enhet. Återställ iPod om iPod
inte fungerar normalt (Hänvisning till http://www.apple.com/support/)
”Koppla till Video out terminalen på detta enhet, och ställ in på ingång
läget på TV. Nu kan du njuta av din iPod video”, ”Kontrollera genom din
iPod enhet.” - När du ansluter enheten och TV till COMPONENT VIDEO OUT,
anslut enheten och TV till VIDEO OUT.
Kompatibel iPod
• Fungerar med alla iPod-modeller som har en dockningskontakt.
• Kompatibiliteten hos din iPod kan bero på typen av iPod.
• Beroende på mjukvaruversionen i din iPod, kan det visa sig omöjligt att
kontrollera din iPod från enheten. Vi rekommenderar installation av senaste
mjukvaruversionen.
När du använder iPod, se upp med följande
• Störningar kan inträffa beroende på iPod enheterna.
• Videofilerna går att se endast när du ansluter enheten till VIDEO OUT.
17
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 18
Språkkoder
Använd denna lista för att mata in önskat språk för följande startinställningar : Skivmeny, Skivljud, Skivtextning
Språk
Afar
Afrikaans
Albanska
Amehariska
Arabiska
Armenska
Assamesiska
Aymara
Azerbadzjanska
Bashkir
Baskiska
Bengaliska, Bangla
Bhutani
Bihari
Bretonska
Bulgariska
Burmesiska
Vitryska
Kinesiska
Kod
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
Språk
Kroatiska
Tjeckiska
Danska
Holländska
Engelska
Esperanto
Estländska
Färöiska
Fiji
Finska
Franska
Frisiska
Galiska
Georgiska
Tyska
Grekiska
Grönländska
Guarani
Gujarati
Kod
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
Språk
Hausa
Hebreiska
Hindi
Ungerska
Isländska
Indonesiska
Interlingua
Irländska
Italienska
Japanska
Kannada
Kashmiri
Kazakstanska
Kirghisiska
Koreanska
Kurdish
Laotiska
Latin
Lettiska
Kod
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Språk
Lingala
Litauiska
Makedonska
Malagasy
Malajiska
Malayalam
Maoriska
Marathiska
Moldaviska
Mongoliska
Nauru
Nepalesiska
Norska
Oriya
Panjabi
Pashto, Pushto
Persiska
Polska
Portugisiska
Kod
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
Språk
Quechua
Rätro-romanska
Rumänska
Ryska
Samoanska
Sanskrit
Skotsk gaeliska
Serbiska
Serbokroatiska
Shona
Sindhi
Singalesiska
Slovakiska
Slovenska
Spanska
Sudanesiska
Swahili
Svenska
Tagalog
Kod
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
Språk
Tajik
Tamil
Telugu
Thailändska
Tonga
Turkiska
Turkmeniska
Twi
Ukrainska
Urdu
Uzbekistanska
Vietnamesiska
Volapük
Walesiska
Wolof
Xhosa
Jiddish
Yoruba
Zulu
Kod
8471
8465
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Landskoder
Välj en landskod från listan.
Land
Afghanistan
Argentina
Australien
Österrike
Belgien
Bhutan
Bolivia
Brasilien
Kambodja
Kanada
Chile
Kina
Colombia
Kongo
18
Kod
AF
AR
AU
AT
BE
BT
BO
BR
KH
CA
CL
CN
CO
CG
Land
Costa Rica
Kroatien
Tjeckiska republiken
Danmark
Equador
Egypten
El Salvador
Etiopien
Fiji
Finland
Frankrike
Tyskland
Storbritannien
Grekland
Kod
CR
HR
CZ
DK
EC
EG
SV
ET
FJ
FI
FR
DE
GB
GR
Land
Grönland
Hong Kong
Ungern
Indien
Indonesien
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Kenya
Kuwait
Libyen
Luxemburg
Malaysia
Kod
GL
HK
HU
IN
ID
IL
IT
JM
JP
KE
KW
LY
LU
MY
Land
Maldiverna
Mexiko
Monaco
Mongoliet
Marocko
Nepal
Nederländerna
Nederländska Antillerna
Nya Zeeland
Nigeria
Norge
Oman
Pakistan
Panama
Kod
MV
MX
MC
MN
MA
NP
NL
AN
NZ
NG
NO
OM
PK
PA
Land
Paraguay
Filippinerna
Polen
Portugal
Romänien
Ryssland
Saudiarabien
Senegal
Singaporee
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Sydkorea
Spanien
Kod
PY
PH
PL
PT
RO
RU
SA
SN
SG
SK
SI
ZA
KR
ES
Land
Sri Lanka
Sverige
Schweiz
Taiwan
Thailand
Turkiet
Uganda
Ukraina
USA
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Zimbabwe
Kod
LK
SE
CH
TW
TH
TR
UG
UA
US
UY
UZ
VN
ZW
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 19
Felsökning
ORSAK
PROBLEM
ÅTGÄRD
Ingen ström.
Strömsladden är bortkopplad.
Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget.
Igen bild.
TV:n är inte inställd för att ta emot signalen från DVD-enheten.
Välj en lämplig video ingångsinställning på TV så att bilden
från enheten syns på TV skärmen.
Videokablarna sitter inte i ordentligt.
Anslut videokablarna säkert både på TV och på enheten.
DVD-bildens kvalitet är dålig.
Skivan är smutsig.
Rengör skivan med en mjuk trasa med rörelser utåt.
En DVD/CD-skiva spelas inte.
Ingen skiva sitter i.
Sätt i en skiva
En skiva som inte kan spelas har satts in.
Sätt i en skiva som kan spelas (kontrollera skivtyp, färgsystem
och regionskod).
Skivan sitter i upp och ner.
Lägg i skivan så att du kan se den tryckta sidan.
Menyn är öppen på skärmen.
Tryck på SETUP för att stänga menyskärmen.
Barnlås förhindrar uppspelning av DVD-skivor med en viss
klassificering.
Ange ditt lösenord eller ändra klassificeringsnivån.
Brummande ljud som hörs när
en DVD eller CD spelas.
Skivan är smutsig.
Rengör skivan med en mjuk trasa med rörelser utåt.
Enheten står för nära TV vilket förorsakar feedback.
Flytta enheten och ljudenheterna längre bort från din TV.
Radiostationer kan inte ställas
in ordentligt.
Antennen har dålig placering eller är dåligt ansluten.
Kontrollera antennanslutningen och justera dess position.
Fjärrkontrollen fungerar inte
bra/ inte alls.
Anslut vid behov en extern antenn.
Radiostationens signalstyrka är för svag.
Ställ in stationen manuellt.
Inga stationer är förinställda eller förinställda stationer har rensats
bort. (vid inställning genom avsökning av snabbvalskanaler.)
Förinställ några radiostationer.
Fjärrkontrollen är för långt bort från enheten.
Rikta fjärrkontrollen direkt mot enheten.
Batteriet i fjärrkontrollen är slut.
Använd fjärrkontrollen inom ett avstånd på 7 meter från enheten.
Det finns ett hinder ivägen för fjärrkontrollen och enheten.
Ta bort hindren.
Fjärrkontrollen riktas inte rakt mot teven.
Byt ut batterierna mot nya.
19
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 20
Om - symbolen
“ ” kan visas på TV:n under användning och indikerar att funktionen som
beskrivs i bruksanvisningen inte är tillgänglig för den specifika DVDvideoskivan.
Olika slags spelbara
skivor
Typ
Logotyp
DVD-VIDEO : Skivor som till exempel innehåller
filmer som kan köpas eller hyras.
DVD-R : Videoläge och endast avslutade
DVD-RW : Endast skivor i Videoläge och avslutade
skivor i DVD VR-format kan spelas med denna enhet.
DVD+R : Endast videoläge
Stödjer även skivor med dubbla skikt
DVD+RW : Endast videoläge
Ljud CD : Musik-CD eller CD-R/ CD-RW i
musik-CD-format som finns i handeln.
Den här enheten spelar DVD±R/ RW och CD-R/ RW som innehåller
ljudtitlar, DivX-, MP3-, WMA- och/ eller JPEG-filer. Vissa DVD±RW/
DVD±R- eller CD-RW/ CD-R-skivor kan inte spelas på den här
enheten på grund av skivans inspelningskvalitet eller fysiska tillstånd
eller på grund av egenskaperna hos inspelningsenheten och
programvaran som filerna skapats med.
”Dolby” och symbolen med dubbla-D är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Tillverkad på licens från Dolby Laboratories.
Regionkoder
Den här enheten har en regionkod tryckt på baksidan. Den här enheten kan
endast spela DVD-skivor med samma märkning som på baksidan av enheten
eller med märkningen ”ALL”.
• De flesta DVD-skivor har en väl synlig märkning på fodralet med en jordglob
med ett eller flera nummer. Detta nummer måste matcha enhetens
regionskod, annars kan inte skivan spelas upp.
• Om du försöker spela en DVD-skiva med en annan regionskod visas
meddelandet ”Check regional code” på TV-skärmen.
Copyrights
Det är enligt lag förbjudet att kopiera, sända, visa, sända via kabel, spela inför
publik eller hyra ut copyrightskyddat material utan tillstånd. Denna produkt är
försedd med copyrightskydd som utvecklats av Macrovision. Signaler för
kopieringsskydd har spelats in på vissa skivor. När man spelar in och spelar
upp bilderna från dessa skivor på en enhet blir bilden brusig. I denna produkt
ingår teknik för upphovsrättsskydd som omfattas av patent i USA och andra
immateriella äganderättigheter. Användning av denna teknik för skydd av
upphovsrätt måste auktoriseras av Macrovision och gäller för användning i
hemmet och andra begränsade visningsmiljöer såvida inte Macrovision
godkänt någonting annat. Baklängeskonstruktion och nedmontering är
förbjuden.
ANVÄNDARE BÖR OBSERVERA ATT INTE ALLA HD-TV-APPARATER ÄR
HELT KOMPATIBLA MED DENNA PRODUKT OCH DET KAN LEDA TILL ATT
ARTEFAKTER VISAS I BILDEN. OM DET UPPSTÅR PROBLEM MED
BILDER I 525 ELLER 625 PROGRESSIV AVSÖKNING, REKOMMENDERAS
ATT ANVÄNDAREN VÄXLAR ANSLUTNINGEN TILL STANDARD
DEFINITION. OM DU HAR FRÅGOR BETRÄFFANDE VÅRA TVAPPARATERS KOMPATIBILITET MED DENNA MODELL, 525p OCH 625p,
KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE.
Du måste ställa in alternativet för skivformat på [Hanterad] för att kunna göra
skivan kompatibel med LG-spelare vid formatering av omskrivbara skivor.
Om du ställer in alternativet Live File System, kan du inte använda den på en
LG-spelare. (Hanterad/ Live File System: Skivformat för Windows Vista)
20
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 21
Tekniska data
General
Strömförsörjning
Energiförbrukning
Nettovikt
Busström (USB)
Utvändiga dimensioner
(B x H x D)
Driftstemperatur
Luftfuktighet vid användning
Utgående effekt
T.H.D
Mottagare
FM Tuningområde
DVD/CD
Mottagare
Förhållande signal-till-brus
Dynamiskt område
Tillgänglig upplösning enligt
[COMPONENT VIDEO OUT]
[VIDEO OUT]
Högtalare
Typ
Impedans
Märkineffekt
Max. ineffekt
Nettodimensioner (B x H x D)
Nettovikt
Se etiketten som finns på enhetens undersida.
Se etiketten som finns på enhetens undersida.
3.2 kg
DC 5 V
500 mA
175 x 269 x 290 mm
5 °C till 35 °C
5 % till 85 %
80 W + 80 W
0.5 %
87.5 till 108.0 MHz eller 87.50 till 108.00 MHz
40 till 20 000 Hz
75 dB
75 dB
anslutning
480p (eller 576p) och 480i (eller 576i)
480i (eller 576i)
FBS164V
3-vägs, 4 högtalare
4Ω
80 W
160 W
132 x 320 x 300
4,5 Kg
• ”Gjord för iPod” innebär att denna elektroniska utrustning är konstruerad specifikt
för anslutning till iPod och certifierad i enlighet med Apples standarder.
• Apple ansvarar inte för funktionen hos denna utrustning, eller om den uppfyller
gällande säkerhetsbestämmelser och regelverk
Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
21
FB164-D0P_DSWELL_SWE_5731
3/4/10
5:16 PM
Page 22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement