LG ND1520 Owner's manual

LG ND1520 Owner's manual
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΣΤΥΛ
Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και
διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΒΑΣΗ ΜΕ ΗΧΕΙΑ
ND1520
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 1
2012-04-20
4:25:22
1Έναρξη
2
Έναρξη
Στοιχεία σχετικά με την
ασφάλεια
1
Έναρξη
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
(Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα
αστραπής μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη
για παρουσία «επικίνδυνης τάσης»
χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του
προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου
μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό
πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι
πρόκειται για σημαντικές οδηγίες
λειτουργίας και συντήρησης στο
εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το
προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ
ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος
Οι περισσότερες συσκευές θα πρέπει να
τοποθετούνται σε αποκλειστικό κύκλωμα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται ένα
μοναδικό κύκλωμα πρίζας που θα τροφοδοτεί μόνο
τη συγκεκριμένη συσκευή και δεν θα υπάρχουν
άλλα κυκλώματα ή διακλαδώσεις. Διαβάστε τη
σελίδα προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου
για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε πρίζες
τοίχου. Οι υπερφορτωμένες πρίζες τοίχου, οι
χαλαρές ή χαλασμένες πρίζες τοίχου, καλώδια
επέκτασης, φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή
κατεστραμμένη μόνωση καλωδίων προκαλούν
επικίνδυνες καταστάσεις. Οποιαδήποτε από
αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να οδηγήσει
σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε τακτικά
το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση
που η εμφάνισή του υποδεικνύει βλάβη ή φθορά,
αφαιρέστε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση
της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με
ένα γνήσιο εξάρτημα από εξουσιοδοτημένο κέντρο
επιδιορθώσεων. Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος
από φυσική ή μηχανική καταπόνηση, όπως η
συστροφή, η δημιουργία κόμπων, η διάτρηση, την
παγίδευση από πόρτα ή το πάτημά του. Προσέξτε
ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες τοίχου και το
σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη
συσκευή. Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος,
αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου παροχής από
την πρίζα. Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν, βεβαιωθείτε
ότι το βύσμα προσπελαύνεται εύκολα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή
σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και
παρόμοια έπιπλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες όσον αφορά την
ασφάλεια μαζί με τις προδιαγραφές του προϊόντος
και βαθμονόμησης τροφοδότησης παρακαλούμε
ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο κάτω μέρος της
συσκευής.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 2
2012-04-20
4:25:22
Έναρξη
Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή
συσσωρευτή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να
πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε
αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη
συσκευή.
Απόρριψη τη παλιά σα συσκευή
1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το
δύμβολο ενό διαγραμμένου
κάλαθου απορριμμάτων, τότε
το προϊόν καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών προϊόντων
πρέπει να γίνεται χωριστά από τα
γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω
καθορισμένων εγκαταστάσεων
συλλογή απορριμμάτων, οι οποίε
έχουν δημιουργηθεί είτε από την
κυβέρνηση ή από τι τοπικέ αρχέ.
3. Η σωστή απόρριψη τη παλιά
σα συσκευή θα βοηθήσει στην
αποτροπή πιθανών αρνητικών
συνπειών ω προ το περιβάλλον και
την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερεί πληροφορίε
σχετικά με την απόρριψη τη παλιά
σα συσκευή, επικοινωνήστε με το
αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία
διάθεση οικιακών απορριμμάτων ή
το μαγαξί από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 3
Απόρριψη παλιών μπαταριών / συσσωρευτών
1. Όταν το σύμβολο με τον
διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο
απορριμμάτων βρίσκεται επάνω
σε μπαταρίες / συσσωρευτές
του προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕC.
1
Έναρξη
Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της
μπαταρίας ή της συστοιχίας μπαταριών από
τη συσκευή: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή
συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα
της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για
να αποτραπεί μόλυνση του περιβάλλοντος και
πρόκληση πιθανής απειλής στην υγεία ανθρώπων
και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά
μπαταρία σε κατάλληλη θήκη στα καθορισμένα
σημεία συλλογής. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί
με άλλα οικιακά απορρίμματα. Συνίσταται η χρήση
των τοπικών, δωρεάν συστημάτων διάθεσης
απορριμάτων για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η
μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική
θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φλόγα και τα
συναφή.
3
2. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να
συνδυάζεται με χημικά σύμβολα
για υδράργυρο (Hg), καδμίο (Cd)
ή μόλυβδο (Pb) εάν η μπαταρία
περιέχει περισσότερο από 0,0005%
υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή
0,004% μόλυβδο.
3. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές
θα πρέπει να απορρίπτονται
χωριστά από τα οικιακά
απορρίμματα, στις προβλεπόμενες
εγκαταστάσεις συλλογής που έχει
δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές
αρχές.
4. Η σωστή απόρριψη των παλιών
μπαταριών / συσσωρευτών
συμβάλλει στην πρόληψη
αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον, τα ζώα και την υγεία
των ανθρώπων.
5. Για αναλυτικότερες πληροφορίες
σχετικά με την απόρριψη των
παλιών μπαταριών / συσσωρευτών,
επικοινωνήστε με το δημαρχείο
σας, την υπηρεσία αποκομιδής
απορριμμάτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε το προϊόν.
Η LG Electronics δηλώνει ότι αυτά
τα προϊόντα πληρούν τις βασικές
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις
των οδηγιών 1999/5/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ,
2006/95/ΕΚ και 2009/125/EC .
Κέντρο Ευρωπαϊκών Προτύπων:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ
αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις.
Όσον αφορά τις πληροφορίες για το
σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην
κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το
διανομέα που αγοράσατε το προϊόν.
2012-04-20
4:25:23
4
Πίνακας Περιεχομένων
Πίνακας Περιεχομένων
3
Επίλυση προβλημάτων
14
Επίλυση προβλημάτων
1Έναρξη
4Παράρτημα
2
Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
5
Μοναδικά χαρακτηριστικά
5
– Σχεδιασμένο για iPod/ iPhone
5 – Φορητό
5 – Ξυπνητήρι
5 – Radio(FM)
5
– Συγχρονισμός Ώρας
5Αξεσουάρ
5Εισαγωγή
5
– Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης
6
Μπροστινός πίνακας ελέγχου
7
Οπίσθιος πίνακας ελέγχου
8
Σύνδεση του Μετασχηματιστή AC
15
16
17
Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χειρισμός της συσκευής
2Χειρισμός
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
Συνολική λειτουργία
Βασικές λειτουργίες
– iPod/iPhone Λειτουργίες
– Συμβατά iPod/iPhone
Ρύθμιση ρολογιού
– Χρησιμοποιώντας τη μονάδα σαν ξυπνητήρι
– SNOOZE
– Λειτουργία μείωσης φωτισμού (dimmer)
– Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη ύπνου
Λειτουργίες Ραδιοφώνου
– Σύνδεση Κεραίας
– Προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών
Προηγμένες Λειτουργίες
– Ακούστε μουσική από την εξωτερική σας
συσκευή
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 4
2012-04-20
4:25:23
Έναρξη
Μοναδικά
χαρακτηριστικά
Απολαύστε μουσική από το iPod/iPhone με μία
απλή σύνδεση.
Φορητό
Ακούστε μουσική από τη φορητή σας συσκευή.
Εισαγωγή
Σύμβολα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης
1
Έναρξη
Σχεδιασμένο για iPod/ iPhone
5
,,Σημείωση
Ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.
>>Προσοχή
Ξυπνητήρι
Ορίστε την ώρα που θα μπει σε λειτουργία το
ξυπνητήρι.
Αναφέρεται σε μέτρα προστασίας για αποτροπή
πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.
Radio(FM)
Ακρόαση ραδιοφώνου.
Συγχρονισμός Ώρας
Ρυθμίζει την ώρα της μονάδας αυτόματα
χρησιμοποιώντας το iPod/iPhone.
Αξεσουάρ
Ελέγξτε και εντοπίστε τα συνοδευτικά αξεσουάρ.
Μετασχηματιστής AC
(1)
Καλώδιο τροφοδοσίας.
(1)
Κεραία FM (1)
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 5
2012-04-20
4:25:23
6
Έναρξη
Μπροστινός πίνακας ελέγχου
1
Έναρξη
a SNOOZE/SLEEP
- Σας ξυπνάει κάθε 10 λεπτά όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία του
ξυπνητηριού.
- Θέτει τη συσκευή εκτός λειτουργίας συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
b - / + (ΕΝΤΑΣΗ)
Ρυθμίζει την ένταση των ηχείων.
c iPod/iPhone Βάση
Βάση σύνδεσης iPod/ iPhone.
d P/1
- Επιλέγει την λειτουργία και την πηγή εισόδου.
- Σε λειτουργία : Πατήστε P/1.
- DRC OFF : Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
P/1.
eD/Pr
- Επιλογή και ακρόαση ραδιοφωνικού προγράμματος: Πατήστε D/Pr στη λειτουργία FM.
- Αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
D/Pr στη λειτουργία FM.
- Ξεκινάει την αποθήκευση της προεπιλογής σταθμού
f Παράθυρο προβολής
Εμφάνιση κατάστασης.
/
(Παράκαμψη/Αναζήτηση)
g
- Παράκαμψη: Πατήστε
/ .
- Αναζήτηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
/ .
- Στη λειτουργία FM, συντονίζεται στο ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας και επιλέγει έναν αριθμό για την αποθήκευση της προεπιλογής.
hΗχείο
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 6
2012-04-20
4:25:24
Έναρξη
7
Οπίσθιος πίνακας ελέγχου
1
Έναρξη
a ALARM
- Ρυθμίζει την ώρα του ξυπνητηριού.
- Απενεργοποιεί το ξυπνητήρι.
- Εμφανίζει τις ρυθμίσεις του ξυπνητηριού.
b FM ANT.
cPORT.IN
Για ακρόαση μουσικής από φορητή συσκευή.
dDC.IN 12 V 01.5 A (είσοδος μετασχηματιστή AC)
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 7
2012-04-20
4:25:24
8
Έναρξη
Σύνδεση του
Μετασχηματιστή AC
1
Έναρξη
1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας
AC στο μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε τον μετατροπέα AC στην είσοδο του
μετατροπέα DC.IN.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC σε μια
πρίζα AC. Στη συνέχεια, η συσκευή μπαίνει σε
κατάσταση αναμονής.
>>Προσοχή
Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή
AC που παρέχεται με τη συσκευή. Μην
χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη
συσκευή ή άλλο κατασκευαστή. Η χρήση
άλλου καλωδίου ρεύματος ή τροφοδοτικού
μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και
να ακυρώσει την εγγύησή σας.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 8
2012-04-20
4:25:24
Λειτουργία
9
Συνολική λειτουργία
Μπορείτε να λειτουργήσετε τη μονάδα χρησιμοποιώντας το παρακάτω κουμπιά. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω.
Λειτουργία
Αναμονή
IPOD
ΘΥΡΑ
FM
Για τη
ρύθμιση του
ξυπνητηριού
Κατά τη
λειτουργία του
ξυπνητηριού
-
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
VOL -/+
Πλήκτρο
-/+
Σε λειτουργία
Πατήστε και
κρατήστε
πατημένο το
P/1
Σε λειτουργία
/
Πατήστε
D/Pr
Πατήστε και
κρατήστε
πατημένο το
D/Pr
SNOOZE/
SLEEP
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Περνάει στην
επόμενη/
προηγούμενη
λειτουργία
Παύση
λειτουργίας
Ρύθμιση
παύσης
ξυπνητηριού
Παύση
λειτουργίας
ξυπνητηριού
Παύση
λειτουργίας
Παύση
λειτουργίας
Παύση
λειτουργίας
Παύση
λειτουργίας
Παύση
λειτουργίας
-
Παράκαμψη
-/+
-
Συντονισμός-/+
Ρύθμιση ώρας
και λεπτών
-
Παύση/
Αναπαραγωγή
-
Ακρόαση
προεπιλεγμένου
σταθμού.
Αποθήκευση
πηγής
ξυπνητηριού
-
-
-
Ρύθμιση
παύσης
ξυπνητηριού
SNOOZE
2
Λειτουργία
Πατήστε
P/1
Ρύθμιση
παύσης
ξυπνητηριού
VOL -/+
-
-
-
-
Sleep
(Dimmer)
Sleep
(Dimmer)
Επιλογή
αριθμού
αποθήκευσης
προεπιλογής
Sleep
(Dimmer)
-
Sleep(Dimmer)
Πατήστε
ALARM
Πατήστε και
κρατήστε
πατημένο το
ALARM
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
ξυπνητηριού
Ρύθμιση
έναρξης
ξυπνητηριού
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 9
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
ξυπνητηριού
Ρύθμιση
έναρξης
ξυπνητηριού
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
ξυπνητηριού
Ρύθμιση
έναρξης
ξυπνητηριού
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
ξυπνητηριού
Ρύθμιση
έναρξης
ξυπνητηριού
Ρύθμιση
παύσης
ξυπνητηριού
Ρύθμιση
παύσης
ξυπνητηριού
Παύση
λειτουργίας
ξυπνητηριού
Παύση
λειτουργίας
Παύση
λειτουργίας
ξυπνητηριού
Παύση
λειτουργίας
2012-04-20
4:25:24
10
Λειτουργία
Βασικές λειτουργίες
iPod/iPhone Λειτουργίες
Για να
κάνετε
Παύση ή
επανεκκίνηση
Πατήστε D/Pr.
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική από το iPod/
iPhone. Για λεπτομέρειες σχετικά με το iPod/iPhone,
ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης του iPod/iPhone .
2
Λειτουργία
1. Συνδέστε το iPod/iPhone καλά. Εάν βάλετε σε
λειτουργία τη συσκευή, το iPod/iPhone θα μπει
σε λειτουργία αυτόματα και θα ξεκινήσει να
φορτίζει.
Παράκαμψη
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε
/
για να
μεταβείτε στο επόμενο αρχείο ή
για να επιστρέψετε στην αρχή
του τρέχοντος αρχείου.
Στη διάρκεια της αναπαραγωγής,
Πατήστε
δύο φορές γρήγορα
για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο αρχείο.
Αναζήτηση
Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το
/
στη διάρκεια της
αναπαραγωγής και αφήστε το
στο σημείο που θέλετε να
ξεκινήσετε να ακούτε.
Συμβατά iPod/iPhone
yy Η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα:
iPod touch
iPod classic
iPod nano
iPhone 4S
iPhone 4
2.Πατήστε P/1 για να επιλέξετε λειτουργία
IPOD.
iPhone 3GS
iPhone 3G
νάλογα με την έκδοση του λογισμικού
Α
του iPod/iPhone, ίσως να μην μπορείτε να
ελέγξετε το iPod/iPhone από τη μονάδα.
Ανάλογα με τη συσκευή iPod/ iPhone, ίσως να
μην μπορείτε να ελέγξετε το iPod/ iPhone από τη
μονάδα.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 10
2012-04-20
4:25:25
Λειτουργία
,,Σημείωση
yy Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους, διαβάστε το
μήνυμα. Ένα μήνυμα σφάλματος “ERR”.
- Το iPod/iPhone δεν έχει στερεωθεί σωστά.
-Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει τη συσκευή σας iPod/iPhone ως άγνωστη συσκευή.
- Η συσκευή σας iPod/iPhone λειτουργεί με εξαιρετικά χαμηλή ισχύ.
yy Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του
iPod/ iPhone ενδέχεται να μην είναι δυνατός
ο έλεγχος του iPod/iPhone από τη μονάδα.
Συνιστούμε την εγκατάσταση της πιο
ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού.
yy Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια
εφαρμογή, να κάνετε ένα τηλεφώνημα ή να
στείλετε και να λάβετε μήνυμα SMS κλπ στο
iPod touch ή στο iPhone, αποσυνδέστε το
από την βάση iPod/iPhone της μονάδας και
χρησιμοποιήστε το.
yy Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με το
συσκευή σας iPod/iPhone, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.apple.com/support.
yy Στη λειτουργία αναμονής, μπορείτε να
φορτίσετε το iPod/iPhone συνδέοντάς το
στη βάση iPod/iPhone.
yy Εάν χρειάζεται να εκτελέσετε
συμπληρωματικές λειτουργίες στο iPod
touch ή στο iPhone, όπως για παράδειγμα
να το ξεκλειδώσετε, θα πρέπει να το
αποσυνδέσετε.
Ρύθμιση ρολογιού
Συνδέστε το iPod/iPhone καλά. Η ρύθμιση
του ρολογιού που εμφανίζεται στο παράθυρο
προβολής θα συγχρονιστεί με το Pod/iPhone.
Μετά το συγχρονισμό της ώρας από το iPod/
iPhone, θα υπάρχει διαφορά στην ώρα του iPod/
iPhone και στην ώρα που εμφανίζει η μονάδα. Στη
λειτουργία αναμονής, η ώρα δε συγχρονίζεται με το
iPod/iPhone.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 11
Χρησιμοποιώντας τη μονάδα
σαν ξυπνητήρι
1. Ανάψτε ή σβήστε τη μονάδα
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ALARM
για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.
3. Οι πηγές ήχου του ξυπνητηριού αναβοσβήνουν.
(FM(TUNER)/IPOD). Με τις πηγές του ήχου να
αναβοσβήνουν, επιλέξτε μία πατώντας D/Pr.
Εάν επιλέξετε λειτουργία FM(TUNER), μπορείτε
να επιλέξετε το σταθμό που ρυθμίσατε
προηγουμένως πατώντας
/ .
4. Θα εμφανιστεί η ένδειξη “ON (TIME)”.
Η ένδειξη της ώρας θα ξεκινήσει να
αναβοσβήνει. Πατήστε
/
για να επιλέξετε
την ώρα και στη συνέχεια πατήστε D/Pr για
αποθήκευση
2
Λειτουργία
/ Πρέπει να γίνει φόρτιση της μπαταρίας.
/Εάν φορτίσετε τη μπαταρία όταν η
συσκευή σας iPod/iPhone λειτουργεί
με πολύ χαμηλή ισχύ, μπορεί να πάρει
περισσότερο χρόνο για να φορτίσει.
11
5. Η ένδειξη των λεπτών θα ξεκινήσει να
αναβοσβήνει. Πατήστε
/
για να επιλέξετε
λεπτά και στη συνέχεια πατήστε D/Pr για
αποθήκευση.
6. Η ρύθμιση του ήχου αναβοσβήνει. Πατήστε
/
για να αλλάξετε την ένταση και στη
συνέχεια πατήστε D/Pr για αποθήκευση.
7. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση ρύθμισης.
8. Εάν θέλετε να επαναφέρετε τις αρχικές
ρυθμίσεις του ξυπνητηριού, επαναλάβετε τα
βήματα 2-6.
SNOOZE
Όταν είναι ενεργοποιημένο το ξυπνητήρι, η
λειτουργία snooze θα συνεχίζει να σας ξυπνάει κάθε
10 λεπτά όσο πατάτε το πλήκτρο SNOOZE/SLEEP.
Όταν παρέλθει ο χρόνος που έχετε προγραμματίσει,
η μονάδα μπαίνει σε λειτουργία αυτόματα και το
ξυπνητήρι ξεκινάει να λειτουργεί. Εάν πατήσετε
SNOOZE/SLEEP, το ξυπνητήρι σταματάει να
λειτουργεί. Η ένδειξη “ZZZ” και “ ” θα
αναβοσβήσουν Το ξυπνητήρι θα χτυπήσει ξανά σε
10 λεπτά.
Λειτουργία μείωσης φωτισμού
(dimmer)
Πατήστε SNOOZE/SLEEP μια φορά. Η φωτεινότητα
της οθόνης θα μειωθεί κατά το ήμισυ. Για ακύρωση,
πατήστε SNOOZE/SLEEP διαδοχικά μέχρι να
φωτίσει το παράθυρο προβολής.
2012-04-20
4:25:25
12
Λειτουργία
,,Σημείωση
,,Σημείωση
•• Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που
απομένει πριν από την απενεργοποίηση της
συσκευής πατώντας SNOOZE/SLEEP.
•• Εάν δε ρυθμίσετε το ρολόι του iPod/iPhone,
η μονάδα δε θα συγχρονίσει το ρολόι με το
iPod/iPhone .
•• Εάν αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας
από την πρίζα, η ρύθμιση του ρολογιού δε
θα αποθηκευτεί.
2
•• Μετά τη ρύθμιση του ρολογιού, μπορείτε να
ρυθμίσετε το ξυπνητήρι.
Λειτουργία
•• Το ξυπνητήρι σταματάει αυτόματα μετά από
30 λεπτά εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο.
•• Εάν
ρυθμίσετε το ρολόι και το ξυπνητήρι,
μπορείτε να ελέγξετε την ώρα και την
ένδειξη του ξυπνητηριού “ “ πατώντας
ALARM ακόμα και όταν η μονάδα είναι σε
κατάσταση αναμονής.
•• Η λειτουργία ύπνου ενεργοποιείται μετά τη
λειτουργία dimmer.
Λειτουργίες
Ραδιοφώνου
Σύνδεση Κεραίας
Συνδέσετε την συρμάτινη κεραία FM στον
σύνδεσμο της κεραίας FM.
•• Εάν ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, το
εικονίδιο του ξυπνητηριού “ “ θα
εμφανιστεί στο παράθυρο προβολής.
•• Εάν απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι, το
εικονίδιο του ξυπνητηριού “ “ θα
εξαφανιστεί από το παράθυρο προβολής.
•• Το ξυπνητήρι λειτουργεί μόνο όταν η
μονάδα είναι εκτός λειτουργίας.
•• Εάν η διάρκεια που έχετε προγραμματίσει
παρέλθει, η μονάδα θα μπει σε λειτουργία
αυτόματα.
•• Μετά την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού,
μπορείτε να το θέσετε εκτός λειτουργίας
πατώντας ALARM ή P/1.
•• Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο 12ωρη ώρα :
00 (για προβολή PM)
Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη
ύπνου
Ενώ ακούτε ράδιο, πατήστε SNOOZE/SLEEP
διαδοχικά για να ρυθμίσετε καθυστέρηση
από 10 έως 180 λεπτά. Μετά τη ρύθμιση
της χρονοκαθυστέρησης, η μονάδα θα
απενεργοποιηθεί. (Μπορείτε να εμφανίσετε την
παρακάτω σειρά, 180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 ->
70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 20 -> 10)
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε
SNOOZE/SLEEP διαδοχικά μέχρι να φωτίσει το
παράθυρο προβολής.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 12
1.Πατήστε P/1 διαδοχικά μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη FM στο παράθυρο
προβολής. Η συσκευή συντονίζεται στο σταθμό
που συντονίστηκε πιο πρόσφατα.
2. Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το πλήκτρο
/
για περίπου δύο δευτερόλεπτα μέχρι
να ξεκινήσει να αλλάζει η ένδειξη της
συχνότητας και στη συνέχεια αφήστε το. Η
σάρωση σταματάει όταν η μονάδα συντονιστεί
σε έναν σταθμό.
Χειροκίνητος συντονισμός : Πατήστε
διαδοχικά.
/
3. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας - / + (ΕΝΤΑΣΗ) .
2012-04-20
4:25:25
Λειτουργία
Προεπιλογή ραδιοφωνικών
σταθμών
Μπορείτε να προγραμματίσετε 10 σταθμούς στα
FM.
Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε
χαμηλώσει την ένταση.
1.Πατήστε P/1 διαδοχικά μέχρι να εμφανιστεί
η ένδειξη FM στο παράθυρο προβολής.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το D/Pr . Ένας
προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο
παράθυρο προβολής.
4.Πατήστε
/
για να επιλέξετε την
προεπιλογή σταθμού που επιθυμείτε.
Προηγμένες
Λειτουργίες
Ακούστε μουσική από την
εξωτερική σας συσκευή
Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
αναπαράξει μουσική από πολλούς τύπους
εξωτερικών συσκευών. (Δεν παρέχεται αξεσουάρ
φορητού καλωδίου με τη μονάδα)
2
Λειτουργία
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα
χρησιμοποιώντας
/ .
13
MP3 ή PMP κλπ
5. Πατήστε D/Pr. Ο σταθμός αποθηκεύεται.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 ως 5 για να
αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
7. Για να ακούσετε έναν προκαθορισμένο σταθμό,
πατήστε D/Pr και στη συνέχεια
/
για να
επιλέξετε έναν προκαθορισμένο σταθμό.
,,Σημείωση
•• Εάν έχουν προεπιλεγεί και αποθηκευτεί όλοι
οι σταθμοί, θα εμφανιστεί η ένδειξη “FULL”
στιγμιαία και στη συνέχεια θα αναβοσβήσει
ένας προκαθορισμένος αριθμός. Για να
αλλάξετε τον προκαθορισμένο αριθμό,
επαναλάβετε τα βήματα 4-5.
•• Δε μπορείτε να διαγράψετε προεπιλεγμένους
σταθμούς.
•• Αν και όλοι οι σταθμοί είναι προεπιλεγμένοι,
μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα σταθμό
αποθηκεύοντάς τον πάνω σε έναν άλλο.
•• Κατά την ακρόαση ραδιοφώνου, εάν
πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το D/Pr, θα αναβοσβήσει ο προεπιλεγμένος
αριθμός του σταθμού που ακούγατε και
στη συνέχεια θα αποθηκευτεί στη θέση του
σταθμού αυτού.
1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή στη σύνδεση
PORT.IN της μονάδας.
2. Ξεκινήστε την τροφοδοσία πατώντας P/1.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORT (PORTABLE)
πατώντας P/1.
4. Βάλτε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
•• Όταν ακούτε έναν προεπιλεγμένο σταθμό,
εάν θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό
προεπιλογής στην ίδια συχνότητα, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το D/Pr. Στη
συνέχεια αλλάξτε τον αριθμό προεπιλογής
πατώντας
/
.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 13
2012-04-20
4:25:26
3
14
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση
προβλημάτων
Η τροφοδοσία δε
λειτουργεί.
Δεν υπάρχει ήχος.
3
Αντιμετώπιση
yy Τοποθετήστε στην πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας.
yy Ελέγξτε την κατάσταση της πρίζας λειτουργώντας άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές.
Πατήστε το P/1 και ελέγξτε την επιλεγμένη λειτουργία.
yy Ρυθμίστε τη θέση.
Επίλυση προβλημάτων
Οι ραδιοφωνικού σταθμοί yy Συντονιστείτε χειροκίνητα στο σταθμό.
δεν συντονίζονται σωστά. yy Αποθηκεύστε μερικούς σταθμούς με την προεπιλογή. Δείτε τη σελίδα 13 για
λεπτομέρειες.
Το iPod/iPhone δεν
λειτουργεί.
Συνδέστε το iPod/iPhone στη μονάδα σωστά.
Το ρολόι δεν εμφανίζεται. Συνδέστε το iPod/iPhone στη μονάδα σωστά.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 14
2012-04-20
4:25:26
4Παράρτημα
Παράρτημα
15
Εμπορικά σήματα και
Άδειες χρήσης
Οι σημάνσεις "Made for iPod" και "Made for
iPhone" σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό αξεσουάρ
έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά στο iPod ή το
iPhone αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα
επιδόσεων της Apple.
Η Apple δεν ευθύνεται για την λειτουργία αυτής
της συσκευής ούτε για την συμμόρφωσή της με
πρότυπα ασφάλειας και κανονισμών.
Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος
με το iPod, iPhone μπορεί να επηρεάσει την
ασύρματη απόδοση.
4
Παράρτημα
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 15
2012-04-20
4:25:26
16
Παράρτημα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Γενικά
Προδιαγραφές
μετασχηματιστή AC
DC 12 V 01. 5 A, 100 -240 V, 50/ 60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος
18 W
Διαστάσεις (Πλ x Υψ x Β)
158 x 88 x 67(87) χιλ.
Καθαρό βάρος (περίπου)
0, 57 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας:
5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Επιτρεπόμενη υγρασία
κατά τη λειτουργία:
5 % έως 90 %
Παροχή Ισχύος Bus
iPod/iPhone : 5 V 01 A
Είσοδοι
ΘΥΡΑ. IN
4
500 mV (υποδοχή στέρεο 3,5 χιλ.)
Δέκτης
Παράρτημα
Περιοχή Συντονισμού FM
μεταξύ 87,5 και 108,0 MHz ή 87,50 και 108,00 MHz
Ενισχυτής
Ισχύς εξόδου
5 W X 1 ch (8 Ω at 1kHz)
T.H.D
10 %
Ηχεία
Τύπος
Ενσωματωμένα
Ονομαστική αντίσταση
8Ω
Ισχύς Εισόδου Λειτουργίας
5W
Μέγιστη τιμή τροφοδοσίας
10 W
yy Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 16
2012-04-20
4:25:26
Παράρτημα
17
Χειρισμός της
συσκευής
Όταν μεταφέρετε τη συσκευή
Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία
αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει
να αποστείλετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία,
συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί
αρχικά στο εργοστάσιο.
Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές
επιφάνειες
Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως
εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
Το καθάρισμα με έντονη πίεση θα μπορούσε να
καταστρέψει την επιφάνεια.
Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο
να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
4
Παράρτημα
Καθαρισμός μονάδας
Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα
απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ
βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα,
ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό
διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά,
όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή νέφτι, καθώς αυτά
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της
μονάδας.
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 17
2012-04-20
4:25:26
ND1520-FI.BDEULLK_6284-GREEK.indd 18
2012-04-20
4:25:26
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement