Samsung | MM-DA25 | Samsung MM-DA25 Bruksanvisning

MM-DA25
PERSONLIGT MIKRO-KOMPONENT
SYSTEM
brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak, fordi du valgte at købe et Samsung-produkt.
For at modtage komplet service bedes du registrere
dit produkt på
www.samsung.com/global/register
AH68-02050E
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC
SHOCK, DO NOT REMOVE REAR COVER, NO
USER SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER
SERVICING TO QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.
FORBEREDELSE
Sikkerhedsadvarsler
Forsigtighedsregler
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1
LASERPRODUKT.
Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af
procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse
for farlig bestråling.
FORSIGTIG: DER KAN FOREKOMME USYNLIG
LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE
BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA
LASERSTRÅLEN..
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk
stød må enheden ikke udsættes for regn eller
fugt.
Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et velegnet
sted (møbel) med tilstrækkelig plads rundt om for ventilation (7,5 ~ 10 cm). Kontrollér, at ventilationsåbningerne ikke er dækkede. Sæt
ikke noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt.
Før du flytter afspilleren, skal du forsikre, at diskskuffen er tom. Denne afspiller er konstrueret for vedvarende brug. Når du indstiller
DVD-afspilleren på standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke. For helt at afbryde strømforsyningen til afspilleren, skal du tage
lysnetstikket ud af stikkontakten, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.
FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK
STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE
STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING
OG SÆTTES HELT IND.
Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
Dette symbol angiver, at der følger vigtige instruktioner om betjening og vedligeholdelse med denne
enhed.
I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten.
Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan
beskadige enheden.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på
enheden.
Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks.
kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks.
højttalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer
korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været
opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2
timer, indtil den har opnået rumtemperatur.
Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder
miljøskadelige kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
ADVARSEL : For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
FORSIGTIG : FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING
OG SÆTTES HELT IND.
• Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
FORSIGTIG
• Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som f.eks. vaser, må anbringes på
apparatet.
• Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt
fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere
bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om,
hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere
1
bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
2
FORBEREDELSE
Funktioner
Indhold
FORBEREDELSE
Multidiskafspilning, FM-tuner og USB-port.
MM-DA25 kombinerer afspilning af flere diskformater, herunder
DVD, CD, Divx, WMA, MP3-CD, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD-R og DVD-RW,
med en avanceret FM-tuner og USB-port – det hele er samlet i én enkelt afspiller.
Tv-pauseskærm
MM-DA25 gør automatisk tv-skærmen lysere og mørkere efter
3 minutter i stop-indstilling.
MM-DA25 slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med
pauseskærm.
Strømsparefunktion
MM-DA25 slukker automatisk efter 20 minutter i stop-indstilling.
Tilpasset visning på tv-skærm
MM-DA25 giver dig mulighed for at vælge dit yndlingsbillede ved
afspilning af JPEG, eller dvd vcd og bruge det som baggrundstapet.
Sikkerhedsadvarsler ........................................................................................................................................................... 1
Forsigtighedsregler ............................................................................................................................................................. 2
Funktioner........................................................................................................................................................................... 3
Beskrivelse ......................................................................................................................................................................... 5
TILSLUTNING
Tilslutning af højtalere ........................................................................................................................................................ 9
Tilslutning til et tv ................................................................................................................................................................ 10
Afspil af lyd fra eksterne komponenter ............................................................................................................................... 11
Tilslutning af FM-antennen ................................................................................................................................................. 12
P.SCAN(Progressive Scan) -funktion.....................................................................................................................................13
Indstilling af uret ................................................................................................................................................................. 14
BETJENING
Diskafspilning ..................................................................................................................................................................... 15
MP3/WMA CD-visningen .................................................................................................................................................... 16
Afspilning af DivX ............................................................................................................................................................... 17
Visning af diskinformation................................................................................................................................................... 19
Hurtig/langsom afspilning ................................................................................................................................................... 20
Overspringning af sekvenser/sange ................................................................................................................................... 21
Vinkelfunktion ..................................................................................................................................................................... 22
Gentaget visningen............................................................................................................................................................. 23
Funktionen CD RIPPING (overførsel af cd)........................................................................................................................ 25
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm) ................................................................................................................................ 26
Valg af lydsprog/sprog til undertekst .................................................................................................................................. 27
Direkte adgang til en sekvens/sang.................................................................................................................................... 28
A-B gentaget afspilning ...................................................................................................................................................... 29
Visning af JPEG-filer .......................................................................................................................................................... 30
Brug af diskmenu................................................................................................................................................................ 31
Brug af titelmenuen ............................................................................................................................................................ 32
OPSÆTNING
VIDEO
1
~ 6
Dvd (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital
surroundsound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske
effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.
Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande. Disse regionskoder skal passe sammen,
for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles.
Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd’er, som er mærket med identiske landekoder).
Indstilling af sprog............................................................................................................................................................... 33
Sprogkodeliste .................................................................................................................................................................... 34
Indstilling af tv-skærm......................................................................................................................................................... 35
Indstilling af børnelås (klassifikationsniveau) ..................................................................................................................... 37
Indstilling af adgangskode .................................................................................................................................................. 38
Indstilling af tapet................................................................................................................................................................ 39
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde) ......................................................................................................... 41
Opsætning af AV SYNC ..................................................................................................................................................... 42
USB
Afspilning af musik fra en USB-enhed ................................................................................................................................ 43
Valg af et nummer fra en USBenhed.................................................................................................................................. 44
Brug af hurtigsøgning ......................................................................................................................................................... 45
RADIOBETJENING
Kopibeskyttelse
• Mange dvd’er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til
tv’et, og ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet
billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd’er.
• Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske
patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre
ophavsretlige ejere. Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun bruges efter tilladelse fra
Macrovision Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre
andet er tilladt af Macrovision Corporation. Det er forbudt at foretage reverse engineering eller
demontering.
3
Lyt til radio .......................................................................................................................................................................... 46
Forvalg af stationer ............................................................................................................................................................. 47
Om RDS-udsendelse.......................................................................................................................................................... 48
DIVERSE
Timerfunktion ...................................................................................................................................................................... 50
Annullering af timeren......................................................................................................................................................... 51
EQ/Sound Mode/Treble/Bass Level Funktion ................................................................................................................... 52
Funktionerne Sleep Timer (slumre) og Mute (lyd til/fra) ..................................................................................................... 53
DEMO/DIMMER (DEMO/LYSDÆMPER)- funktion ............................................................................................................ 54
Tilslutning af hovedtelefoner/mikrofon ................................................................................................................................ 55
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske .................................................................................. 56
Fejlfinding ........................................................................................................................................................................... 57
Bemærkninger om diske..................................................................................................................................................... 59
Bemærkninger om terminologi ........................................................................................................................................... 60
Specifikationer .................................................................................................................................................................... 61
Produkter, som funktionen USB HOST understøtter .................................................................................................................... 62
4
FORBEREDELSE
Beskrivelse
—Bagpanel—
—Frontpanel—
Stik til FM-antenne
1
12
2
3
11
10
4
9
5
8
Tilslutning af ekstern
enhed
Stik til højttalerudgang
KOMPONENT VIDEOUDGANG
stik
Tilslut et tv med komponentvideoindgange til disse stik.
SCART-STIK
7
6
Tilslut til et tv med indgang til scart-stik.
Stik til videoudgang
Tilslut tv'ets videoindgangsstik
(VIDEO IN) til videoudgangsstikket
(VIDEO OUT).
1. STANDBY/ON
7. KNAP TIL LYDSTYRKE
2. DVD/CD
8. ÅBNE/LUKKE CD-SKUFFE
Netspænding
3. TUNER
9. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION (NED)
4. USB
5. DEMO/DIMMER
10. TUNING MODE OG STOP
11. KNAPPER TIL SØGEFUNKTION (OP)
6. CD-DØR
12. AUX
—Toppanel—
Tilbehør
1
2
+
4
-
3
Fjernbetjening
1. USB-STIK
3. MIKROFONSTIK
2. JACKSTIK TIL HOVEDTELEFON
4. MIC VOLUME (LYDSTYRKE FOR MIKROFON)
5
Videokabel
FM-antenne
Brugervejledning
6
FORBEREDELSE
Description
—Fjernbetjening—
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Knappen TUNER
Knappen DVD
DVD
TUNER
AUX
USB
POWER
DEMO/DIMMER
DVD TÆND KNAP
RDS DISPLAY
TALKNAPPER (0~9)
(Nummer 8 knap: Component SEL.
Nummer 0 knap: VIDEO SEL)
Cd-overførsel-knap
TA
1
2
PTY -
3
PTY SEARCH
PTY +
4
5
6
7
8
9
0
CANCEL
KNAPPEN USB
KNAPPEN AUX (EKSTERN ENHED)
KNAPPEN OPEN/CLOSE
Knappen DEMO/DIMMER
(demo/lysdæmper)
RDS-valgknapper
CD RIPPING
Knappen STEP (trin)
Knappen SEARCH (søg)
STOP
Fjern låget til
batterier på
bagsiden af
fjernbetjeningen
ved at trykke ned og
skubbe den i pilens
retning.
2
Isæt to batterier af
typen 1,5 V AAA og
kontrollér, at polerne
vender korrekt (+ og –).
3
Sæt batteridækslet på
igen.
PAUSE-knap
PAUSE
STEP
Knappen CANCEL (annuller)
1
PLAY
Knappen Play
Knappen Stop
Skift cd-knap
MUTE
Knappen VOLUME (lydstyrke)
VOLUME
TUNING
MENU
RETURN
Knappen MENU
Knappen TUNING (kanalvælger)
Knappen MUTE (lyd til/fra)
Knappen RETURN (tilbage)
Knappen Cursor/Enter (markør/accepter)
Knappen AUDIO (lyd)
Knappen KEY CONTROL b
(tonekontrol) & #knap
Knappen ZOOM
Knappen LOGO
Knappen POWER SOUND (ekstra fyldig lyd)
TUNER MEMORY/P/SCA-knap
TREB/BASS-knap
7
EXIT
SUB
TITLE
AUDIO
KEY CONTROL
b
#
ZOOM
LOGO
SLEEP
INFO
SLOW
P.SOUND
MO/ST
EQ
TUNER
MEMORY
P.SCAN
REPEAT
TIMER/CLOCK TIMER
ON/OFF
TREB/BASS
ECHO
REMAIN
Knappen SUB TITLE (undertekst)
Knappen EXIT (afslut)
Knappen SLEEP (slumre)
Knappen INFO
GENTAG-knap
Knappen TIMER ON/OFF (timer tænd/sluk)
Knappen SLOW/MO/ST (langsom afspilning/mono/stereo)
Knappen REMAIN (tilbageværende tid)
Knappen TIMER/CLOCK (timer/ur)
Varoitus
Seuraa näitä ohjeita pariston kennojen vuotamisen ja rikkoontumisen
välttämiseksi:
• Aseta paristot kauko-ohjaimeen siten, että niiden navat tulevat oikein päin:
plusnapa (+) -merkin ja miinusnapa (–) -merkin kohdalle.
• Käytä oikeantyyppisiä paristoja. Samannäköisiltä näyttävät paristot saattavat erota
toisista jännitteeltään.
• Vaihda molemmat paristot yhtä aikaa.
• Älä altista paristoja kuumuudelle tai liekeille.
Fjernbetjeningens rækkevidde
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7 meter, i
lige linie. Den kan også betjenes i en vandret vinkel på op til
30° fra fjernbetjeningsføleren.
Knappen ECHO (ekko)
Knappen EQ
8
Tilslutning af højtalere
Tilslutning til et tv
Sørg for, at strømmen er slået fra, og at stikket er taget ud, inden produktet flyttes eller installeres.
Vær sikker på, at strømmen er slukket, og tag strømstikket ud, før du flytter og installerer enheden.
Vælg en af disse tre tilslutningsmåder.
TILSLUTNING
COMPONENT VIDEO OUT
VIDEO OUT
Højre højttaler
Venstre højttaler
COMPONENT VIDEO OUT
METHOD 3
METHOD 2
METHOD 1
VIDEO OUT
METODE 1: Sammensat video ............... (God kvalitet)
Dvd-afspillers placering
den på en holder, en reolhylde eller
• Placer
under tv-hylden.
Højtalere L R
disse højtalere foran lyttepositionen, så de
• Placer
vender indad mod dig (cirka 45°).
Valg af lytteposition
Afstanden til lyttepositionen bør være 2,5 til 3 gange så
lang som tv-skærmens størrelse.
Eksempel: For 32”-tv 2 - 2,4 m
For 55”-tv 3,5 - 4 m
højtalerene så deres diskanthøjtaleree er på
• Placer
samme højde som dit øre.
Retningslinjer for placering af højttalere
• Placering tæt på varmeapparater, i direkte lys eller på steder med høj luftfugtighed kan medføre forringelse af
højttalerens ydeevne.
• Undgå placering på væggen, på en stander eller andre ustabile steder for at undgå ulykker, fordi en højttaler
vælter ned.
• Undgå at placere en højttaler for tæt på et tv eller en computerskærm.
En højttaler tæt på et tv eller en computerskærm kan påvirke kvaliteten af det, der vises på skærmen.
9
Slut det leverede videokabel (inkluderet) til VIDEO OUT (videoudgangsstikket) på bagsiden
af hovedenheden og til VIDEO IN (videoindgangsstikket) på dit tv.
METODE 2: SCART ............... (Bedre kvalitet)
Hvis dit fjernsyn er udstyret med SCART indgang, så tilslut et scart-stik (ikke vedlagt) fra
AV-udgangsstikket på bagsiden af musiksystemet til SCARTINDGANG stikket på dit fjernsyn.
VIDEO SELECT Function
Tryk og hold nummer 0(VIDEO SEL) knappen på fjernbetjeningen ned mere end 5 sekunder.
• "COMPOSITE" eller "RGB" vises i displayet.
Nu trykker du på nummer 0 (VIDEO SEL) knappen for at vælge mellem "COMPOSITE" og "RGB".
Hvis
der er scart (RGB indgang) på dit tv, tryk på nummer 0 (VIDEO SEL) knappen for at vælge RGB mode.
•
Du får en bedre billedkvalitet med at bruge scart forbindelsen.
• Hvis der ikke er scart (RGB indgang) på dit tv, tryk på nummer 0 (VIDEO SEL) knappen for at vælge COMPOSITE.
METODE 3 Komponent (Progressive Scan) Video ............... Bedste kvalitet
Brug denne måde, hvis dit tv har PR, PB, og Y stik.
Hvis dit fjernsyn har Komponent Videoindgange, tilslut et Komponent video-kabel (ikke vedlagt) fra Pr,
P bog Y stikkene på bagsiden af musiksystemet til de tilsvarende stik på fjernsynet.
Funktionen KOMPONENTVALG
1.Med hovedenheden slukket, tryk og hold nummer 8 (COMPONENT SEL.) knappen på fjernbetjeningen nede i
mere end 5 sekunder.
• <Y Pb Pr> and<RGB> vises på skærmen.
2,Tryk på nummer 8 (COMPONENT SEL.) knappen og vælg <Y Pb Pr> for at indstille hovedenheden til
COMPONENT mode.
10
Afspil af lyd fra eksterne
komponenter
Tilslutning af FM-antennen
Tilslutning til en ekstern analog enhed
Eksempel: Enheder med analoge signaler er f.eks. video, videokamera og tv.
FM-antenne (inkluderet)
Hvis FM modtagelsen er
dårlig, tilslut en udendørs FM
antenne (ikke vedlagt).
COMPONENT VIDEO OUT
R
L
VIDEO OUT
Lydkabel
Hvis den eksterne komponent kun har en
lydudgang, skal enten den
venstre eller højre tilsluttes.
O OUT
VIDEO OUT
Tilslutning af FM-antennen
1
2
Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω KOAKSIAL-stikket
Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den
derefter til væggen eller anden fast overflade.
• Hvis modtageforholdene er dårlige, skal du tilslutte en udendørsantenne.
Før du tilslutter et 75Ω -koaksialkabel (med standardstik), skal du frakoble den medfølgende
FM-antenne.
1
Tilslut Audio In (lydindgang) på DVD-afspilleren til Audio Out (lydudgang) på den eksterne
analoge enhed.
• Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.
2
11
Tryk på AUX for at vælge den eksterne enhed.
• I displayet vises "AUX".
12
Indstilling af uret
P.SCAN(Progressive Scan) -funktion
Ved hvert trin har du et par sekunder til at angive den ønskede indstilling.
Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.
Tryk på og hold P.SCAN-knappen nede på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder i
stop mode
• Hvis du trykker på og holder knappen nede i mindst 5 sekunder, vælges "Progressiv Scan" and
1
Tænd for systemet ved
at trykke på knappen
POWER (tænd/sluk).
• CLOCK
"Interlace Scan" skiftevis.
Hvad er Progressiv (eller Non-Interlaced) Scanning?
Interlaced Scan (1 enkeltbillede = 2 felter) Progressive Scan (FULDT ENKELTBILLEDE)
4
Når det korrekte
timetal vises skal du
trykke på ENTER.
Minutterne blinker.
• Timer frem :
• Timer tilbage :
I interlaced scan video består et enkeltbillede af to
interlaces felter (ulige og lige), hvor hvert felt indeholder
hver anden vandret linje i enkeltbilledet.Det ulige felt af
skiftevise linjer vises først, og derefter vises det lige felt
for at udfylde de skiftevise huller efterladt af det ulige felt
for at forme et enkeltbillede.Et enkeltbillede, vist hvert
1/25. af et sekund, indeholder to interface felter, så i alt
50 felter vises hvert 1/50. af et sekund.
Interlace scanning-metoden er beregnet til at optage et
stillmotiv.
Bemærk
Progressive Scanning-metoden scanner løbende et fuldt
enkeltbillede af video ned over skærmen, linje for linje.
Et helt billede trækkes op på en gang, modsætning til
Interlaced Scanning-processen, hvor et videobillede
trækkes op af flere omgange.Progressive Scanningsmetoden er praktisk til optagelse af motiver i bevægelse.
•
• Timer frem :
• Timer tilbage :
Uret vises.
Når det korrekte
klokkeslæt vises
skal du trykke på
ENTER.
Bemærk
• Når du bruger en anden
funktion, kan du få vist
klokkeslættet ved at trykke en
gang på TIMER/CLOCK.
• I displayet vises "TIMER".
• Det aktuelle klokkeslæt er nu
indstillet.
Tryk på REMAIN-knappen.
• For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel eller et kapitel, der vises.
Hver gang der trykkes på REMAIN-knappen
DVD
TITLE ELAPSED
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
TRACK REMAIN
CHAPTER ELAPSED
CHAPTER REMAIN
13
5
3
Tryk på ENTER.
Timerne blinker.
Kontrol af resterende tid
• Denne funktion virker kun på tv-apparater udstyret med komponent-video-indgange (Y, Pr, Pb), der
understøtter Progressive Video.(Den virker ikke på tv-apparater med traditionelle komponent-indgange,
dvs. ikke-Progressive Scan tv-apparater)
Afhængigt af tv’ets fabrikat og model virker denne funktion ikke altid.
2
Tryk to gange på
TIMER/CLOCK
(timer/ur).
CD
TOTAL ELAPSED
TOTAL REMAIN
14
TILSLUTNING
I modsætning til almindelig Interlace Scan, hvor to felter med billeddata skiftes til at danne hele billedet
(ulige scanlinjer, og derefter lige scanlinjer), bruger Progressive Scan ét datafelt (alle linjer vises i en
omgang) til at danne et tydeligt og detaljeret billede uden synlige scanlinjer.
Diskafspilning
MP3/WMA CD-visningen
Data-cd’er (CD-ROM, CD-R, CD-RW) kodet i MP3/WMA-format kan ikke afspilles.
1
3
1
) for
• MP3-menuskærmen bliver vist, og
Indsæt en disk.
visningen begynder.
2
I Stop-indstilling skal
du bruge
til at vælge albummet,
og derefter trykke på
ENTER-knappen.
• Brug
til at vælge sporet.
• Afhængigt af MP3-disken, kan menuen
• læg forsigtigt en disk i skuffen med diskens label opad.
BETJENING
2
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen (
at åbne diskskuffen.
Tryk på OPEN/
CLOSE-knappen ( )
for at åbne diskskuffen,
og indlæs derefter
MP3/WMA disken.
se forskellig ud.
• WMA-DRM-filer kan ikke vises.
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen (
lukke diskskuffen.
DVD
) for at
CD
• Afspilning begynder automatisk.
MP3
DivX
3
JPEG
•
• If the TV is on, a list of MP3s on
Playback starts automatically.
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
For at skifte album,
skal du bruge
til at vælge et andet
album i Stop-indstilling,
og derefter trykke på
knappen ENTER.
4
Tryk på STOPknappen for at
standse visningen.
• For at vælge et andet album og
the CD will appear on the TV
screen.
spor, skal du gentage trin 2 og 3
ovenfor.
Bemærk
Bemærk
• Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
• Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3-CD’er ikke vises.
• Indholdsfortegnelsen for en MP3-CD varierer afhængigt af
• Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3-CD’er ikke vises.
• Indholdsfortegnelsen for en MP3-CD varierer afhængigt af
MP3-sporformatet optaget på disken.
MP3-sporformatet optaget på disken.
Sådan vises et filikon på skærmen
Tryk på STOP ved afspilning for at
standse afspilning.
15
• Hvis der trykkes én gang på, vises "PRESS PLAY", og
stoppositionen gemmes i hukommelsen. Hvis der trykkes på
PLAY (
)-knappen eller ENTER-knappen, genoptages
afspilning fra stop-indstillingen (Denne funktion virker kun
med dvd'er).
• Hvis der trykkes to gange på knappen, vises "STOP",
og hvis der trykkes på PLAY (
)-knappen, begynder
afspilningen fra begyndelsen.
Tryk på PAUSE ved afspilning for at
standse afspilning midlertidigt.
• Tryk på PLAY -knappen igen for at
genoptage afspilning.
Tryk på knappen
når enheden
er i tilstanden Stop, og vælg det ønskede
ikon på menuens øverste del.
• Vælg ikonet
• Vælg ikonet
• Vælg ikonet
• Vælg ikonet
for kun at vise musikfiler.
for kun at vise billedfiler.
for kun at vise filmfiler.
for at vælge alle filer.
• Ikonet Musikfil
• Ikonet Billedfil
• Ikonet Filmfil
• Ikonet Alle filer
16
Afspilning af DivX
5 Minute Skip-funktion
Tryk på
,
-knappen ved visningen.
• Afspilningen springer fem minutter fremad, hver gang du trykker
• Afspilningen springer fem minutter tilbage, hver gang du trykker
Overspringe fremad/bagud
Tryk på knappen ved visningen
.
Audio Display
Tryk på AUDIO-knappen.
• Hvis der er flere lydnumre på en disk, kan du skifte mellem dem.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg mellem “AUDIO(1/1, 1/2 ...)” og “ (
Bemærk
knappen.
• Hver gang der trykkes på knappen under afspilningen, ændres
afspilningshastigheden på følgende måde:
•"
) ”.
" vises, når der findes ét understøttet sprog på disken.
Undertekst-visning
Hurtig afspilning
Tryk på
BETJENING
på knappen, hvis der er over
• Gå til den næste fil, hver gang du trykker
2 filer på disken.
på knappen, hvis der er
• Gå til den foregående fil, hver gang du trykker
over 2 filer på disken.
på knappen.
på knappen.
Tryk på SUBTITLE-knappen.
• Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem “SUBTITLE ON” og
• Hvis disken kun har en undertekstfil, vises den automatisk.
• Der understøttes undertekster på op til 8 sprog.
“SUBTITLE OFF”.
Hvis disken har mere end en undertekstfil
Hvis disken har mere end en undertekstfil, passer default underteksten muligvis ikke til filmen, og du må
selv undertekstsprog på følgende måde:
1
2
I Stop mode, tryk på , , , knappen, vælg den ønskede
undertekst ( ) på tv-skærmen, tryk derefter på ENTER-knappen.
Vælger du den ønskede DivX-fil fra tv-skærmen, afspilles filmen
almindeligt.
Tabel med oplysninger om DivX
DivX-understøttet
Avi-filer indeholder lyd- og billeddata. De skal gemmes på en cd i formatet ISO 9660.
SPEC
Understøttede billedformater
DivX3.11
Understøttede lydformater MP3
Op til den nyeste version
CBR : 80 ~ 320 kt/s
AC3
CBR : 128 ~ 448 kt/s
WMA
CBR : 56 ~ 160 kt/s
MPEG-filer, der indeholder DivX, kan deles op i lyd og billede.
• Understøttede billedformater: Alle versioner af DivX nyere
end 3.11 (inklusiv den nyeste 5.1) understøttes.
• Understøttede lydformater : MP3-filer kodet med bitrater fra
80kbps til 320kbps, AC3’er fra 128kbps til 448kbps er understøttet.
• Desuden understøtter systemet tekstformatet SMI til
undertekster.
Bemærk
17
• Når du afspiller en disk med DivX-indhold, kan du kun afspille filer med filtypen AVI.
• Ud af de tilgængelige DivX-lydformater understøttes DTS-lydformatet ikke.
• Når du brænder en fil med undertekster på en cd-rom på computeren, skal filtypen være SMI.
18
Visning af diskinformation
Hurtig/langsom afspilning
Du kan se visningensdata om disken på tv-skærmen
Hurtig visningen
DVD
CD
MP3
Tryk på INFO-knappen.
Tryk og hold
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres skærmensom følger:
MP3
CD
DivX
Hver gang knappen holdes nede ved afspilning, ændres
afspilningshastigheden som følger:
BETJENING
DVD
•
nede.
JPEG
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
Information-skærmet forsvinder
fra skærmen
Information-skærmet forsvinder
fra skærmen
Langsom visningen
Information-skærmet forsvinder
fra skærmen
Tryk på SLOW -knappen.
• Hvad er en titel?
• Hver gang der trykkes på knappen ved visningen,
En fil der findes på en DVD-VIDEO-disk.
ændres visningenshastigheden som følger:
• Hvad er et kapitel?
Hver titel på en dvd-disk er opdelt i flere, mindre dele, der kaldes for "kapitler".
•
Bemærk
• Afhængigt af disken kan skærmenmed
diskinformation være anderledes.
Skærmvisning
DVD-visning
vises på tv-skærmen!
Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, mens der trykkes på en knap, betyder
det, at denne funktion ikke kan bruges sammen med den disk, der vises.
DVD
DivX
• Hvad er et spor (en fil)?
En del af en video- eller musikfil der er optaget på en CD eller en MP3-CD.
SPOR (FIL) -visning
LYDSPROG-visning
DOLBY DIGITAL-visning
Titel-visning
FORLØBET TID display
UNDERTEKST-visning
Bemærk
CD-visning
19
Display for gentaget visning
Stereovisning (V/H)
Vinkeldisplay
KAPITEL-visning
• Der kan ikke foretages omvendt
langsom visningen med DivX.
20
Overspringning af
sekvenser/sange
DVD
•
Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.
DVD
MP3
Tryk på
Vinkelfunktion
knappen.
1
2
• Du kan dog ikke springe kapitler over efter hinanden.
DVD
Tryk på should be
hyphened "markørknappen" for at gå til
ANGLE vis-ning.
MP3
1/3
1/3
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
3
Tryk på markør- , eller talknapperne for at
vælge den ønskede vinkel.
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
1/3
2/3
3/3
Afspilning af enkeltbillede
for enkeltbillede Tryk på
DVD
STEP-knappen.
• Billedet rykker et enkeltbillede fremad, hver gang
der trykkes på knappen ved visningen.
Bemærk
Bemærk
• Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget flere
vinkler.
• Under hurtig afspilning af en CD eller MP3-CD, er der kun lyd på ved 2x hastighed, og ikke ved 4x, 8x, og 32x hastigheder.
• Der høres ingen lyd ved langsom afspilning og ved trinvis afspilning.
21
22
BETJENING
Hver gang der trykkes kort på knappen under afspilning, afspilles forrige eller næste
kapitel, spor eller mappe (fil).
Tryk på
INFO-knappen.
Gentaget visningen
Med gentaget visningen kan du vise et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen
og igen.
DVD
CD
MP3
CD
Sådan vælges en indstilling for gentaget
visningen på skærmen med diskdata.
JPEG
• Hver gang der trykkes på knappen ved visningen, ændres indstillingen for gentaget visningen som følger:
MP3
JPEG
Muligheder ved gentaget visningen
1
Tryk to gange på
knappen INFO.
2
Tryk på
markørknappen for
at gå til REPEAT
PLAYBACK -visningen.
4
Tryk på knappen
ENTER.
• For en cd skal du kun trykke på
knappen INFO én gang.
CHAPTER
Afspiller det valgte spor gentaget.
TITLE
Afspiller den valgte titel gentagne gange.
RANDOM
Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge.
(Et spor, der allerede har været viset, bliver
muligvis viset igen.)
TRACK
Afspiller det valgte spor gentagne gange.
CD
DIR
Afspiller alle spor i den valgte mappe
gentagne gange.
3
Tryk på markørknappen for at vælge
den ønskede indstilling
for gentaget visningen.
DVD
DISC
Afspiller hele disken gentagne gange.
OFF
Annullerer gentaget visningen.
CD
Bemærk
• For diske med MP3- og JPEG-filer kan du ikke vælge Repeat Play (Gentag
afspilning) på skærmen med diskinformation.
23
24
BETJENING
Tryk på REPEAT-knappen.
DVD
DVD
Funktionen CD RIPPING
(overførsel af cd)
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)
Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.
CD
1
Tilslut USB-enheden.
2
Indsæt en cd
(Digital Audioformat).
1
Tryk på
ZOOM-knappen.
2
Tryk på should be hyphened
“markør- knapperne”
, , , for at gå til det
område, der skal forstørres.
DVD
3
Tryk på ENTERknappen.
• Hver gang der trykkes på knappen,
• Indsæt en cd og tryk på knappen
OPEN/CLOSE (åbn/luk) ( ) for at
lukke cd-skuffen.
ændres zoomniveauet som følger:
ENTER ZOOM
3
Tryk på CD RIPPINGknappen.
• Hvis anlægget enten er i pause
eller i gang med at afspille, skal du
trykke på CD RIPPING-knappen
på fjernbetjeningen for at starte
overførslen af det aktuelle nummer.
• Tryk på og hold CD RIPPINGknappen nede på fjernbetjeningen for
at starte overførslen af alle numrene
på disken.
• Teksten “CD Ripping” vises i displayet
i rød og overførslen af cd'en starter.
• Under CD overførslen er ”REC” tændt.
Frakobbel ikke USB-enheden, mens ”
REC” er tændt.
4
POSITION
Tryk på STOPknappen for at
stoppe overførsel.
• Efter overførslen af cd'en oprettes
en mappen med navnet “RIPPING”
på USB-enheden. Filnavnet
efterfølges af formatet:
“SAM_XXXX”.MP3.
Bemærk
• Du må ikke fjerne USB-enheden eller afbryde strømmen under overførslen. Dette kan ødelægge filen.Hvis du vil stoppe overførslen, skal du
først trykke på stopknappen, og når cd'en er stoppet, kan du fjerne USB-enheden.
• Hvis du fjerner USB-enheden under overførslen, vil anlægget slukke, og muligvis kan den overførte fil ikke slettes. I dette tilfælde skal du slutte
USB-enheden til computeren, tage backup af data på USB-enheden, og derefter formattere USB-enheden.
• Hvis du tilslutter USB-enheden under afspilning af en cd, vil afspilningen holde pause og fortsætte, når USB-enheden er initialiseret.
• Varigheden af initialiseringen kan variere for forskellige typer af USB-enheder.
• Hvis der ikke er nok hukommelse på USB-enheden, står der “NOT ENOUGH MEMORY” (“IKKE NOK HUKOMMELSE”) I displayet.
• DTS-CD virker ikke ved CD overførsel.
• Hvis du starter overførslen af en cd efter 5 sekunder, kan filen ikke oprettes.
• Den overførte fil oprettes kun, hvis CD overførsel stoppes efter 5 sekunder (ex. SAM_0001.MP3).
• Hvis USB-enheden er en harddisk, skal den have filsystemet FAT, for at kunne overføre cd'en. Filsystemet NTFS understøttes ikke.Funktionen
til overførsel af cd'er i dette produkt understøttes ikke af alle USB-enheder.
enheder. Du kan få oplysninger om understøttede enheder på side 62.
• Når du bruger hurtigsøgning på en cd, kan du ikke samtidig overføre cd'en.
• Når du bruger CD-overførsel, kan CD-audio ikke slås fra.
• Udsæt den ikke for stød. Hvis den udsættes for stød under CD overførsel , kan CD overførslen blive afbrudt.
• Ved nogle USB-enheder, er CD overførselstiden lang.
25
26
BETJENING
• Tryk på knappen OPEN/CLOSE (åbn/
luk) ( ) for at åbne cd-skuffen.
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)
Direkte adgang til en
sekvens/sang
Valg af lydsprog/sprog til undertekst
Valg af lydsprog
2
Tryk på markørknapperne
, eller talknapperne
for at vælge det ønskede
lydsprog.
DVD
1
CD
Adgang til en titel/et spor
2
Tryk på knappen
INFO.
af, hvor mange sprog der er på
• Afhængigt
en dvd, kan du vælge forskellige lydsprog
(KOREAN,ENGLISH, JAPANESE, osv.), hver
gang du trykker på knappen.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
Tryk på markørknapperne
eller talknapperne
for at vælge den/det ønskede
titel/spor, og tryk derefter på
knappen ENTER.
001/002
03/05
0:00:01
Adgang til et kapitel
3
1/1
Tryk på markørknaperne , for at
gå til kapitel -visning.
01/05
001/040
0:00:01
1/1
SP 2/3
FR 3/3
Bemærk
• Du kan bruge knappen AUDIO på fjernbetjeningen til at vælge et sprog til lyd.
Valg af sprog til undertekst
1
Tryk to gange på
INFO-knappen.
2
DVD
Adgang til et kapitel
Adgang til specifik tid
Adgang til specifik tid
Tryk på markørknapperne
eller , talknapperne
for at vælge det ønskede
kapitel, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Tryk på
markørknapperne
, for at gå til tidskærmet.
Tryk på talknapperne
for at vælge det
ønskede tidspunkt,
og tryk derefter på
knappen ENTER.
4
Tryk på Should be
hyphened "markørknappen" for at gå til
SUBTITLE-skærmet.
01/05
MP3
3
Tryk på markørknappen eller
talknapperne for at
vælge den ønskede
undertekst.
EN 1/3
EN 01/ 03
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
27
OFF
Bemærk
• For at aktivere denne funktion kan du
også trykke på AUDIO- eller SUBTITLE
(UNDERTEKST) -knapperne på
fjernbetjeningen.
• Afhængigt af disken, er funktionerne
Subtitle og Audio Language
muligvis ikke tilgængelige.
025/040
0:00:01
1/1
5
025/040
01/05
1:17:30
1/1
6
01/05
028/040
1:30:00
1/1
JPEG
Tryk på tal
knapperne.
• Den valgte fil vises.
• Diske med MP3- eller JPEG-filer
kan ikke flyttes fra skærmen med
diskinformation.
• Når du viser en MP3- eller en JPEG-
SELECT 03
DVD RECEIVER
SMART NAVI
Something like you
Back for good
Love of my life
More than words
I need you
My love
Uptown girl
Move
Select
Stop
Bemærk
• Du kan gå direkte til den ønskede
titel eller det ønskede kapitel eller
spor ved at trykke på
på
fjernbetjeningen.
• Afhængigt af disken kan du muligvis
ikke gå til den valgte titel eller det
valgte tidspunkt.
disk, kan du ikke bruge
,
til at flytte en mappe.
Tryk på ( Stop), og tryk derefter på ,
for at flytte en mappe ,
.
28
BETJENING
1
Tryk to gange på
INFO-knappen.
DVD
A-B gentaget afspilning
DVD
CD
2
Tryk to gange på
INFO-knappen.
Tryk på
markørknappen
for at skifte til OFF
display.
Funktionen Rotate/Flip
Tryk på knapperne
,
,
,
BETJENING
1
Visning af JPEG-filer
under afspilning.
Knappen: Vender lodret
3
Tryk på
markørknappen ()
display A-, og tryk
derefter på ENTERknappen.
4
Tryk på ENTERknappen ved
afslutning af
sektionen.
Knappen:
Roterer 90° mod uret
Knappen: Roterer 90° Clockwise
Originalt billede
A-B
A-
Knappen: Vender vandret
REPEAT : A–
REPEAT : A–B
Bemærk
• A–B Repeat Playback virker ikke på MP3 and JPEG disketter.
A-B repeat playback virker heller ikke i USB mode.
29
30
Brug af diskmenu
Brug af titelmenuen
Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster, profil osv.
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.
For dvd’er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film.
Afhængigt af disken er denne funktion ikke altid til rådighed.
DVD
2
1
I stop-indstilling skal
du trykke på MENUknappen.
2
Tryk på markørknappen ,
for at gå til ‘Title
Menu’.
• Når du vælger en diskmenu, som disken
ikke understøtter, vises meddelelsen
“This menu is not supported” på skærmen.
3
Tryk på markørknapperne
for at vælge
det ønskede punkt.
4
Tryk på ENTERknappen.
3
Tryk på ENTERknappen.
• Titelmenuen vises.
Bemærk
• Du kan bruge knappen Title menu-knappen på fjernbetjeningen til at vælge
titelmenu direkte.
Tryk på MENU eller EXIT-knappen for at gå ud af.
31
32
BETJENING
1
Tryk på MENUknappen i stopindstilling.
Tryk på
markørknapperne
A , for at gå til ‘DISC
MENU’, og tryk derefter
på knappen ENTER.
Indstilling af sprog
Sprogkodeliste
skærmvisningssproget (OSD) er som standard indstillet til
engelsk.
Indtast den korrekte kodenummer for grundindstillingerne “Disc Audio”, “Disc Subtitle”
og/eller “Disc Menu” (se side 31).
1
2
Tryk på MENUknappen i stopindstilling.
5
Tryk på
markørknappen , for
at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
• Hvis sproget er indstillet til engelsk, vises skærmbillederne på
engelsk, når opsætningen er afsluttet.
Valg af
skærmsprog
Valg af
lydsprog (optaget på
disken)
Valg af
sprog til undertekst
(optaget på disken)
3
Tryk på knappen
ENTER.
Bemærk
• For at vælge et andet sprog skal du
vælge OTHER og indtaste sprogkoden
for dit land.
(Se sprogkoder for forskellige lande på
side 34)
Der kan vælges sprog for lyd,
undertekst og diskmenu.
Valg af diskmenusprog (optaget
på disken)
* Hvis det valgte sprog ikke er optaget på
disken, ændres menusproget ikke, selv
om du indstiller det til det ønskede sprog.
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
33
Tryk på MENU eller EXIT-knappen for at gå ud af.
34
OPSÆTNING
4
Tryk på markørknappen
for at vælge det
ønskede punkt, og tryk
derefter på ENTER.
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
Indstilling af tv-skærm
1
Tryk på MENUknappen i stopindstilling.
2
Tryk på
markørknappen
for at gå til ‘Setup’,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
Justering af tv’ets formatforhold (skærmstørrelse)
En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et bredformat- eller højdefinitions-tv
har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet. Når du afspiller dvd’er, der er optaget til en anden
skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.
Til et standard tv, vælges enten ”4:3LB” eller ”4:3PS” alt efter, hvad du
foretrækker.
WIDE /HDTV
: Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærmindstilling på et bredformat-tv.
• Du kan se formatet fuld-skærm.
4
Tryk på
markørknappen , for
at vælge det ønskede
punkt, og tryk derefter
på ENTER-knappen.
• Når opsætningen er færdig, føres du
4:3LB
(4:3 Letterbox)
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
til den forrige skærm.
OPSÆTNING
3
Tryk på
markørknappen for at
gå til ‘TV DISPLAY’,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en
16:9-optagelse på et tv med traditionel skærm.
• Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på
skærmen.
: Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en
16:9-optagelse med “pan & scan” på et tv med
traditionel skærm.
• Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af
16:9-formatsbilledet er skåret væk).
Bemærk
• Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på skærmen.
• Eftersom dvd’er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af den
software, tv-type og det formatforhold, du bruger.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
35
Tryk på MENU eller EXIT-knappen for at gå ud af.
36
Indstilling af adgangskode
Indstilling af børnelås
(klassifikationsniveau)
Du kan indstille adgangskoden til børnelås (klassifikationsniveau).
Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd’er med voldeligt indhold eller indhold
beregnet for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.
1
I stop-indstilling skal
du trykke på MENUknappen.
• Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke
•
se dvd’er med klassifikationsniveau 7
eller derover.
Jo højere niveau jo mere indhold for
voksne og vold er der på dvd’en.
5
Indfør
adgangskoden,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
3
Tryk på
markørknappen for
at gå til ‘PARENTAL’,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
1
I stop-indstilling skal
du trykke på MENUknappen.
2
Tryk på
markørknappen for at
gå til ‘Setup’, og tryk
derefter på ENTERknappen.
5
Indfør
adgangskoden,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
3
Tryk på markørknappen
for at gå til ‘PASSWORD’,
og tryk derefter på ENTERknappen.
OPSÆTNING
4
Tryk på
markørknappen , for
at vælge det ønskede
klassifikationsniveau,
og tryk derefter på
ENTER-knappen.
2
Tryk på
markørknappen for at
gå til ‘Setup’, og tryk
derefter på ENTERknappen.
4
Tryk på ENTERknappen.
• Adgangskoden er som standard sat til
• Angiv den gamle adgangskode, en
ny adgangskode, og bekræft den nye
adgangskode.
• Opsætningen er afsluttet.
“7890”.
• Når opsætningen er færdig, føres du til
den forrige skærm.
Bemærk
• Adgangskoden er som standard sat til
“7890”.
Bemærk
• Denne funktion virker kun, hvis
dvd’en indeholder information om
klassifikationsniveauer.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Gør følgende, hvis du har glemt mærket niveau-kodeordet:
• Mens afspilleren er i ingen-disk mode, holdes hovedenhedens TUNING MODE/
37
Tryk på knappen CANCEL (annuller) for at annullere eventuelle fejlindtastninger,
når du indtaster adgangskoden.
Tryk på MENU eller EXIT-knappen for at gå ud af.
knap nede i mindst 5 sekunder. ”
INITIALIZE” kommer til syne i displayet, og alle instillinger vender tilbage til default.
• Tryk på POWER-knappen.
Ved brug af RESET-knappen slettes alle gemte indstillinger.
Brug den kun, hvis det er nødvendigt.
38
Indstilling af tapet
JPEG
DVD
Mens du ser en DVD eller en JPEG cd, kan du vælge det billede, du ønskede som baggrund.
Indstilling af tapet
1
Ved afspilning skal
du trykke på PAUSEknappen, når der vises et
billede, du kan lide.
Sådan skiftes tapet
2
Tryk på LOGOknappen.
1
Tryk på MENUknappen i stopindstilling.
2
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘Setup’, og tryk derefter
på knappen ENTER.
5
Tryk på knappen
EXIT for at afslutte
indstillingen
3
Tryk på
markørknappen for at gå
til ‘LOGO’, og tryk derefter
på knappen ENTER.
• “LOGO COPY DATA” vises i displayet
på tv-skærmen.
LOGO COPY DATA
PAUSE
OPSÆTNING
3
Strømmen slukkes og
tændes derefter igen,
og disken afspilles
automatisk.
4
Tryk på for at
vælge den ønskede
‘USER’, og tryk
derefter på ENTER.
• Det valgte tapet vises.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU eller EXIT-knappen for at gå ud af.
Vælg dette for at bruge
Samsungs logo som
tapet.
39
Vælg dette for at bruge det
ønskede billede som tapet.
40
Indstilling af DRC (kompression af
dynamikområde)
Opsætning af AV SYNC
Billedet kan virke langsomt i forhold til lyden, hvis der tilsluttes til et digitalt tv.
I så fald skal du justere forsinkelsestiden for lyden til den status, der passer bedst
med billedet.
Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten ved lav
lydstyrke.
1
Tryk på MENU-knappen i
stop-indstilling.
2
Tryk på markørknappen for at
gå til ‘Audio’, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
1
Tryk på MENU-knappen i
stop-indstilling.
• Menuen til opsætning vises.
4
Tryk på
markøren for at justere
‘DRC’.
• Der trykkes på markørknappen
for øget virkning, og trykkes
på markørknappen for mindre
virkning.
41
3
Tryk på markørknapperne
for
at gå til ‘AV-SYNC’ , og tryk derefter
på ENTER-knappen.
• Skærmen til AV SYNC vises.
• Menuen til indstilling af lyd vises.
4
Tryk på markørknapperne
for at vælge forsinkelsestiden
for AV-SYNC, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
• Du kan indstille forsinkelsestiden for lyden til
mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den
optimale status.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det
forrige niveau.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU eller EXIT-knappen for at gå ud af.
Tryk på MENU eller EXIT-knappen for at gå ud af.
42
OPSÆTNING
3
Hvis der er valgt
“DRC”, skal du trykke
på ENTER.
2
Tryk på markørknapperne
for at gå til ‘Audio’,
og tryk derefter på ENTERknappen.
Valg af et nummer fra en USBenhed
Afspilning af musik fra en
USB-enhed
Du kan afspille mp3-filer ved at tilslutte forskellige eksterne USB-lagerenheder,
f.eks. USB-flashhukommelse eller harddiske (HDD).
Du kan vælge en ønsket mappe og en mp3-fil, når den er stoppet.
Før du starter!
1
Slut den eksterne USBlagerenhed til afspilleren.
Hvis du vil stoppe afspilningen
2
Vælg funktionen USB ved
at trykke på knappen USB.
• Det første nummer i den første mappen
afspilles automatisk.
• Du må ikke tilslutte en USB-ladeenhed til
USB-stikket på anlægget, da det kan skade
produktet.
Tryk på Stopknappen ( ) for at stoppe afspilning.
• Tryk én gang på knappen Stop ( ) for at sætte på pause, og
tryk derefter på knappen to gange for at stoppe.
1
Slut den eksterne USB-enhed til afspilleren.
Vælg funktionen USB ved at trykke på knappen USB.
Tryk på markørknapperne
for at skifte mappe.
• Hver gang du trykker på knappen, flytter den til
mappen før eller efter.
• Denne funktion virker kun på fjernbetjeningen.
Før du anvender USB-enheder, bør du være opmærksom på følgende.
2
Hvis du vil springe til den næste
eller forrige fil, skal du trykke
kortvarigt på knappen
,
.
USB
• Afhængig af typen af ekstern USB-lagerenhed, kan den hænde ikke at virke, selv om den er tilsluttet afspilleren.
• Musikfiler på eksterne harddiske med filsystemet FAT kan afspilles. Musikfiler på harddiske med filsystemet NTFS
kan ikke afspilles.
• En USB 2.0-harddisk skal sluttes til en separat strømkilde.
Hvis den ikke sluttes til en separat strømkilde, virker den muligvis ikke.
• Hvis hukommelsen i en ekstern USB-enhed er delt ind i flere dele, er det kun mp3-filer på det første harddisk-drev,
der kan afspilles.
• Der kan afspilles filer i op til 4 mapper.
• DRM-filer kan ikke afspilles.
Digital Rights Management: En teknologi og tjeneste der beskytter indtjeningen og ejernes copyrightrettigheder ved
ikke at tillade uautoriseret brug af digitalt indhold.
• Selvom filtypen er .mp3, kan filen ikke afspilles, hvis filformatet er MPEG layer 1 eller 2.
• Fjern kun den eksterne USB-lagerenhed når displayet viser “USB REMOVE” ON/OFF (sikker fjernelse af USB-enhed).
Ellers kan filen blive ødelagt.
Tryk på knappen Stop ( ) mere end 2 gange før du fjerner USB-enheden (sikker fjernelse af USB-enhed).
Hvis du vil afspille filer igen, skal du trække stikket til USB-lagerenheden ud og sætte det i igen.
• USB hub genkendes ikke.
• Mappenavne vises op til 14 bogstaver, og MP3-filnavne op til 30 bogstaver.
• Der springes til den næste eller forrige fil i mappen.
• Hvis du trykker på knappen
,
flere gange, end
der er filer i mappen, springes der til den næste mappe.
Forsinkelse
• Hvis der vælges USB funktion, afhængig af hastigheden på den eksterne USB-lagerenhed, kan indlæsning (READ-IN)
af interne oplysninger tage flere minutter.
• Ved afspilning a USB-enhed, kan optagelse og søgning efter næste nummer skabe forsinkelse.Specielt ved en stor
lagerenhed, såsom en HDD, alt afhængig af type og antal filer, kan forsinkelsen vare flere minutter.
• Selv ved en ekstern USB-lagerenhed med nogen kapacitet, alt afhængig af hastighed og produkt, kan arbejdstiden
variere.
• Hvis den eksterne USB-lagerenhed understøtter USB VER 1.1, og adgangshastigheden er langsom, kan det være at
optagelsen ikke virke ordentligt, eller støj kan blive optaget.
43
• USB-funktionen i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder.
For information om understøttede enheder, se side 62.
44
Lyt til radio
Brug af hurtigsøgning
Før du starter!
Du kan lytte til det valgte bånd (FM- eller AM-radiostationer) ved at bruge enten
automatisk eller manuel indstilling.
Slut den eksterne USB-enhed til afspilleren.
Vælg funktionen USB ved at trykke på knappen USB.
Du kan hurtigt søge efter den ønskede passage under afspilning.
Fjernbetjening
Tryk på knappen
eller
.
1
Tryk på TUNERknappen.
2
Stil ind på den
ønskede station.
Automatisk indstilling 1 Tryk på STOP-knappen ( ) for at
• Når du trykker på knappen, kan du søge frem eller tilbage
med 2X→ 4X→ 8X → 32X→ OFF af normalhastigheden.
• Når du bruger funktionen til hurtigsøgning (4X, 8X, 32X)
afspilles ingen lyd.
(
TUNING
vælge PRESET, og tryk derefter på
) knappen for at vælge den forvalgte station.
Automatisk indstilling 2 Tryk på STOP-knappen ( ) for at
(
TUNING
vælge "AUTO", og tryk derefter på
) knappen for automatisk at søge på båndet.
Manuel indstilling Tryk på STOP-knappen ( ) for at
vælge "MANUAL", og tryk derefter
kort på (
) for trinvist at øge
eller sænke frekvensen.
TUNING
For at gentage
Tryk på knappen REPEAT (gentag)
under afspilning.
(Et spor, der allerede er blevet spillet, kan afspilles igen).
RPT 1: Gentag kun ét spor.
•
• RPT DIR: Gentag afspilning af mappen.
• RPT DISC: Gentag afspilning af hele biblioteket.
• RPT OFF: Gentagelse deaktiveret.
1
Tryk på Functionknappen for at vælge
det ønskede bånd
(FM eller (AM)).
2
Vælg en
radiostation.
Tryk på STOP-knappen ( )
Automatisk indstilling 1 for at vælge "PRESET", og tryk
derefter på
knappen for at vælge den
forvalgte station.
RADIOBETJENING
• RPT RDM: Afspiller spor i tilfældig rækkefølge.
Hovedenhed
Tryk på STOP-knappen ( ) for at
vælge "AUTO", og tryk derefter
knappen for automatisk at søge på
Automatisk indstilling 2
på
båndet.
Tryk på STOP-knappen ( )
for at vælge MANUAL, og tryk
derefter kort på
for at stille ind på en
lavere eller højere frekvens.
Manuel indstilling
Tryk på MO/ST-knappen for at høre radio i mono/stereo (gælder kun for
FM-stationer).
(Dette gælder kun, når du lytter til en FM-radiostation).
45
• Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem <STEREO> og <MONO>.
• områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden forstyrrelser.
46
Om RDS-udsendelse
Forvalg af stationer
Du kan gemme op til:
• FM
15 FM-stationer
Frekvensmoduleret
Eksempel: Forvalg af FM 89,10 i hukommelsen
1
Tryk på TUNERknappen og vælg
FM-båndet.
2
Brug af RDS (Radio Data System) til at modtage FM-stationer
TUNING
Tryk på
for at
vælge "89.10".
3
Tryk på TUNER
MEMORY-knappen.
• Beskrivelse af funktionen RDS
• Referer til trin 2 på side 46 for
automatisk eller manuel indstilling
af en station.
kHz
MHz
RDS tillader FM-stationer at sende et ekstra signal sammen med deres normale
programsignaler.For eksempel sender stationer deres stationsnavn, såvel som oplysninger om
hvilken type program de sender, såsom sport eller musik, etc.
Når der er stillet in på en FM-station, som stiller RDS service til rådighed, lyser RDS
indikatoren i displayet.
kHz
MHz
kHz
MHz
1. PTY (programtype) : Viser programtypen for det program, der modtages.
2. PS NAME (navn på station) : Viser navnet på den radiostation, der modtages.
Navnet kan bestå af 8 tegn.
3. RT (radiotekst) : Viser en tekst, der kan udsendes af radiostationen, og kan
bestå af maksimalt 64 tegn.
4. CT (klokkeslæt) : Viser klokkeslættet, der udsendes fra FM-frekvensen.
• Nogle radiostationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor vises
informationerne muligvis ikke.
5. TA (trafikmelding) : Når dette symbol blinker, betyder det, at der er en trafikmelding i
gang.
Bemærk
4
TUNING
Tryk på
for at
vælge det forvalgte
nummer.
• Du kan vælge mellem
forudindstillingerne 1 til 15.
5
•
Tryk på TUNER
MEMORY-knappen.
6
Gentag trin 2 til
5 for at indstille
andre stationer.
• RDS virker muligvis ikke korrekt, hvis stationen ikke udsender et
ordentligt RDS-signal, eller hvis signalstyrken er svag.
Hvilke oplysninger kan RDS-signaler vise?
Du kan se de RDS-signaler, som stationen sende i displayet.
Stationen er gemt i hukommelsen.
For at vise RDS signaler
Tryk på RDS DISPLAY, mens du lytter til en FM-station.
Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og viser dig følgende oplysninger:
kHz
MHz
PS (Program Service) : Mens du søger, vises "PS" i displayet, og derefter vises
stationernes navne."NO PS" vises, hvis der ikke er noget signal.
RT(radiotekst) : mens du søger, vises "RT", og derefter vises de tekstbeskeder, som
stationen sender. "NO RT" vises, hvis der ikke sendes noget signal.
Frekvens : stationsfrekvens (non-RDS service)
kHz
MHz
Vedrørende tegn, som vises i displayet
Når displayet viser PS eller RT signaler, bruges følgende tegn.
TUNING
på fjernbetjeningen
• Displayvinduet kan ikke skelne mellem store og små bogstaver, og bruger altid store
bogstaver.
• Displayvinduet kan ikke vise accenterede bogstaver, “A,” for eksempel, kan stå for
DIVERSE
For at vælge en forvalgt station, trykkes på
for at vælge en kanal.
accenterede “A’er” f.eks. “ À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”
Bemærk • Når søgningen afsluttes, vises “PS” og “RT” ikke straks i displayet.
47
48
Timerfunktion
Visning af PTY (Programtype) og funktionen PTY-SEARCH (PTY-SØGNING)
• Timeren giver mulighed for at tænde eller slukke for systemet på bestemte tidspunkter.
• Hvis du ikke længere ønsker, at systemet skal tændes eller slukkes automatisk, skal du annullere timeren.
• Før timeren indstilles skal du kontrollere, at klokkeslættet er korrekt.
• Ved hvert trin har du et par sekunder til at angive den ønskede indstilling.
Hvis du overskrider denne tid, skal du starte forfra.
En af fordelene ved RDS servicerne er, at du kan lokalisere en bestemt type program fra de forvalgte
kanaler ved at angive PTY-koder.
At søge efter et program ved hjælp af PTY-koder
Display
Før du starter, så husk…
NEWS
• PTY-søgning kan kun foretages på forvalgte
stationer.
• For at stoppe søgningen på et vilkårligt tidspunkt
under søgningen, skal du trykke på PTY SEARCH.
• Der er en tidsbegrænsning til at udføre de følgende
trin.Hvis indstilling afbrydes, før du er færdig,
startes fra trin 1 igen.
• Før du trykker på knapperne på fjernbetjeningen,
skal du kontrollere, at du har valgt FM-stationen
med fjernbetjeningen.
1
2
3
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Programtype
• Nyheder, herunder udtalelser og rapporter
• Flere emner, herunder aktuelle begivenheder,
dokumentar, diskussioner og analyser.
• Generelle oplysninger, herunder måleenheder,
beretninger og prognoser, forbrugeroplysninger,
medicinske oplysninger m.m.
• National eller regional kultur, herunder religion,
socialvidenskab, sprog, teater m.m.
SCIENCE
• Naturvidenskab og teknologi
POP M
• Popmusik
ROCK M
• Rockmusik
M.O.R.M
Tryk på PTY- eller PTY+ indtil den ønskede
PTY-kode vises i displayet.
• Nuværende nutidsmusik, betragtet som ”easylistening".
LIGHT M
• Lettere klassisk musik –- klassisk, instrumental
og kor.
• Displayet giver dig PTY-koderne, beskrevet til højre.
CLASSIC
• Klassisk musik – orkester-, symfoni- og
kammermusik, samt opera
OTHER M
• Andre typer musik – Jazz, R&B og countrymusik
WEATHER
• Vejrudsigter
• Hovedenheden søger op til 15 forvalgte
FM-stationer, stopper når den finder den,
du har valgt, og indstiller den station.
CHILDREN
• Finansoplysninger
• Børneprogrammer
SOCIAL A
• Programmer om sociale emner
RELIGION
• Programmer om religiøse emner
PHONE IN
• Programmer med telefonopkald
TRAVEL
• Rejseprogrammer
LEISURE
• Programmer om hobbyer og fritidsaktiviteter
JAZZ
• Jazzmusik
COUNTRY
• Countrymusik
NATION M
• Nationalmusik
OLDIES
• Musik med gamle klassikere
FOLK M
• Folkmusik
DOCUMENT
Press
theknappen
ENTER
Tryk på
button.
ENTER.
• ON TIME (tidspunkt tænd) vises (i
stedet for equalizer-symbolet) i nogle
få sekunder, efterfulgt af det seneste
starttidspunkt. Du kan nu indstille
tidspunktet, hvor timeren skal tænde.
4
Indstil tidspunktet,
hvor timeren skal
tænde.
a. Indstil timer ved at trykke på
knappen eller
.
b. Tryk på ENTER.
• Minutterne blinker.
c. Indstil minutter ved at trykke på
knappen eller .
d. Tryk på ENTER.
• OFF TIME (tidspunkt sluk) vises
(i stedet for equalizer-symbolet) i nogle
få sekunder, efterfulgt af det seneste
sluttidspunkt. Du kan nu indstille
tidspunktet, hvor timeren skal slukke.
7
Tryk på knappen eller
for at vælge den
kilde, der skal afspilles,
når systemet tænder.
• TUNER (radio) : a Tryk på ENTER.
• Dokumentarprogrammer
•
•
49
3
• Radiospil, serier m.m.
CULTURE
FINANCE
2
Tryk på TIMER/
CLOCK (timer/
ur) indtil TIMER
vises.
• Undervisning
• Underholdningsprogrammer (quizprogrammer),
interview, comedy, satire m.m.
Tryk på SEARCH igen, mens den valgte
PTY-kode i foregående trin stadig vises i
displayet.
1
Tænd for systemet ved
at trykke på POWER
(tænd/sluk).
• Sport
VARIED
Tryk på PTY SEARCH, mens du lytter til en
FM-station.
Eksempel: Du ønsker at høre musik hver morgen.
b vælg en forvalgt station
ved at trykke på Tuning
eller .
CD (compact disc) : indsætte en
compact disc.
USB : Tilslut USB-enheden.
Bemærk
5
Indstil tidspunktet,
hvor timeren skal
slukke.
a. Indstil timer ved at trykke på
knappen eller
.
b. Tryk på ENTER.
• Minutterne blinker.
c. Indstil minutter ved at trykke på
knappen
eller
.
d. Tryk på ENTER.
• VOL 10 vises, hvor 10 svarer
til den lydstyke, der allerede er
indstillet.
8
Tryk på ENTER
for at bekræfte
timerindstillingerne.
6
Tryk på or
knappen
Press
button
justere
toeller
adjust for
theatvolume
lydstyrken,
og tryk
level
and press
derefter på ENTER.
ENTER.
• Kilden, der skal vælges, vises.
9
•
•
• Hvis klokkeslættet for tænd og sluk af timeren er ens, vises teksten ERROR (fejl).
Press
POWER
to
Tryk på
POWER
(tænd/sluk)
fortoat
set
the system
sætte systemet
standby
mode. i
standby-tilstand.
vises øverst til højre for
klokkeslættet, for at angive at
timeren er aktiveret.
Systemet tænder og slukker
automatisk på de indstillede
klokkeslæt.
50
Annullering af timeren
Efter timeren er indstillet, vil systemet starte automatisk, som vist af TIMER-indikatoren på displayet.
Hvis du ikke længere ønsker at bruge timeren, skal du annullere den.
EQ/Sound Mode/Treble/Bass Level Funktion
Mikro-musikanlægget er udstyret med en forudindstillet equalizer, der giver mulighed for at
tilpasse balancen mellem diskant- og basfrekvenser mest hensigtsmæssigt afhængigt af den
type musik, du lytter til.
Funktionen Power Sound forstærker bassen og hæver høje toner og bassen til dobbelt niveau
for at give en ekstra fyldig lyd.
EQ-Funktion
For at annullere timeren skal du trykke
én gang på TIMER ON/OFF (timer tænd/
sluk).
•
Tryk på EQ-knappen indtil den
ønskede valgmulighed er valgt.
vises ikke længere.
• Tryk gentagende gange på knappen for at vælge “PASS→
POP→ROCK→CLASSIC→JAZZ→S.BASS”.
• Funktionen S.BASS (ekstra bas): Funktionen S.BASS
fremhæver baslyde for at give en fornemmelse af eksplosion
og drøn.
For at aktivere timeren skal du trykke på
TIMER ON/OFF (timer tænd/sluk) igen.
•
Valg af lydindstilling
vises igen.
Tryk på knappen P.SOUND (ekstra fyldig lyd)
indtil den ønskede indstilling er valgt.
• Tryk gentagende gange på knappen for at vælge “P.SOUND
→OFF”.
Bemærk
• Funktionen P.SOUND: Du kan opleve den kraftige og
realistiske lyd ved at forstærke bassen, og forbedre
lydkvaliteten dobbelt ved høj- og lav pitched lyde.
• Du kan annullere timeren, mens systemet er tændt eller på standby.
Funktion til justering af
diskantniveau
Funktionen TREBLE (diskant) fremhæver høje
toner, hvilket tilfører lyden en fantastisk effekt.
Tryk på TREB/BASS-knappen,
TREB 00 vises.
51
Funktionen BASS (bas) fremhæver lave toner,
hvilket tilfører lyden en fantastisk effekt.
Tryk på TREB/BASS-knappen, BASS
00 vises.
• Tryk på TREB/BASS-knappen for at vælge fra BASS
-4 til BASS 4.
• Du kan vælge det niveau for de lave toner, som du
ønsker.
52
DIVERSE
• Tryk på TREB/BASS-knappen for at vælge fra BASS -4 til
BASS 4.
• Du kan vælge det niveau for de lave toner, som du ønsker.
Funktion til justering af
basniveau
Funktionerne Sleep Timer (slumre)
og Mute (lyd til/fra)
Funktionen Sleep Timer (slumre)
Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.
Tryk på knappen SLEEP (slumre).
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres den forvalgte tid på følgende
måde: 90 MIN→60 MIN→45 MIN→30 MIN→15 MIN→SLEEP OFF
(fra)
DEMO/DIMMER (DEMO/LYSDÆMPER)funktion
Funktionen DEMO
Du kan få vist de forskellige funktioner, der er
tilgængelige i systemet.
Tryk på knappen DEMO/DIMMER
(demo/lysdæmper).
• De forskellige funktioner, der er tilgængelige, vises på
MHz
skift på displayet.
• Alle funktionerne er beskrevet mere detaljeret i denne
vejledning. Hvis du vil have flere oplysninger om,
hvordan de virker, skal du se i de pågældende afsnit.
Tryk på knappen SLEEP for at bekræfte timerindstillingen.
• Den tid, der er tilbage, inden dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
du trykker på knappen igen, ændres den slumretid, du tidligere har
• Når
indstillet.
For at slå slumrefunktionen fra, skal du trykke på
knappen SLEEP indtil OFF (fra) vises på displayet.
Funktionen Mute (lyd til/fra)
Funktionen DIMMER (lysdæmper)
Du kan justere lysstyrken i displayet på hovedenheden,
så lyset ikke generer, når du skal se en film.
Tryk på knappen DEMO/DIMMER
(demo/lysdæmper).
• Hver gang der trykkes på knappen, ændres lysstyrken på
følgende måde: DEMO→DIMMER ON (dæmpet lys)→
DIMMER OFF (klart lys).
Funktionen er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.
Tryk på knappen MUTE (lyd til/fra).
• I displayet vises ”MUTE ON, MUTE OFF ".
For at annullere funktionen skal du trykke på
knappen DEMO/DIMMER igen.
• Hvis du vil tænde for lyden igen, skal du trykke på knappen igen.
Bemærk
54
DIVERSE
53
Tryk på en hvilken som helst knap for at afbryde DEMO-funktionen.Når du slukker for
hovedenheden, starte DEMO-funktionen automatisk efter 10 sekunder.Hvis du vil afbryde
denne DEMO-funktionen, så tryk igen på DEMO/DIMMER-knappen.
Tilslutning af hovedtelefoner/mikrofon
Du kan tilslutte et par hovedtelefoner til minisystemet, så du kan lytte til musik eller radioprogrammer
uden at forstyrre andre personer i rummet.
Hovedtelefonerne skal have et 3,5mm-jackstik eller et passende adapter.
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering
og opbevaring af diske
Small scratches on the disc may reduce sound and picture quality or cause breaks in
playback. Be especially careful not to scratch discs when handling them.
Håndtering af diske
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold
disken i kanterne, så der ikke kommer
fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken,
skal den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i
vand, og aftørres med en blød klud.
Tilslut hovedtelefonerne til jackstikket PHONES (hovedtelefoner) på frontpanelet.
• Der kommer ikke længere lyd ud af højttalerne.
• Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.
Bemærk
• Lang tids brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader.
Tilslut mikrofonen med et 3.5ø MIC mikrofonjackstik til mikrofonstikket.
• Tilslut mikrofonen.
• Drej på knappen MIC LEVEL for at justere lydstyrken for mikrofonen.
• Tryk på knappen ECHO (ekko) for at vælge ECHO1,ECHO2......,ECHO6,ECHO7,og ECHO OFF (ekko fra).
Bemærk
• Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt
med kolde dele inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens inden i
afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne
disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.
Tonekontrol
Tryk på knappen KEY CONTROL (tonekontrol) for at justere tonen
til din stemme. Du kan vælge 7 (-3~+3) trin med tonekontrollen.
Resultat: Hver gang du trykker på knappen KEY CONTROL #,
b vises følgende på tv-skærmen:
b : Low-Pitched (lavt toneleje)
# : High-Pitched (højt toneleje)
• Funktionen er kun tilgængelig for cd i stop-mode, når mikrofonen er tilsluttet, den er
ikke tilgængelig for DVD, DTS-CD og MP3
55
"key control" (tonekontrol) deaktiveres ikke umiddelbart, hvis du trækker
• Funktionen
mikrofonstikket ud.
56
DIVERSE
gang du trykker på knappen # øges tonehøjden, og hver gang du trykker på
• Hver
knappen b sænkes tonehøjden.
Fejlfinding
Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller
hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste
autoriserede forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.
Symptom
Diskskuffen åbner ikke.
Afspilningen starter ikke.
Kontrol/løsning
• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen og tænd for den igen.
Funktionerne for lydsprog
og undertekster virker ikke.
• Kontroller dvd’ens landenummer.
Menuskærmen vises ikke, selvom
menufunktionen er valgt.
•
•
Fjernbetjeningen virker
ikke.
Afspilning begynder ikke med
det samme, når der trykkes på
Afspil/Pause-knappen.
Der kommer ingen lyd.
Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles.
Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på dvdafspilleren.
Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel?
• Er batterierne flade?
• Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med ridser
•
på overfladen?
Tør disken ren.
• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for
•
trinvis afspilning.
Erhøjtalerne tilsluttet korrekt? Er højtaleropsætningen korrekt
tilpasset?
Er disken alvorligt beskadiget?
Billeder vises ikke, der er ingen • Blev DVD-afspilleren pludselig flyttet fra et koldt til et varmt sted?
lyd eller diskskuffen åbner efter Hvis der dannes kondens inde i afspilleren, skal du fjerne disken og
lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer. (Du kan bruge afspilleren
2 til 5 sekunder.
igen, når kondensen forsvinder).
• Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på dvd’er,
der ikke indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis
på en anden måde.
• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
• Du kan afspille 16:9-dvd’er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3
Styrken bliver mindre
Kassetten er ikke slettet
korrekt
• Audiohovederne er beskidte.
• Rollers eller drive capstans er beskidte.
• Båndet er slidt.
(Eksempel: Strømmen går f.eks.,
eller der høres en underlig lyd.)
LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd’er kan kun ses i
formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte
funktion.
• Sluk for strømmen, og hold på
mindst 5 sekunder.
STOP-knappen på hovedenheden i
• Dvd-afspilleren fungerer
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
Du har glemt
adgangskoden til
klassifikationsniveauet for
børnesikring.
• Mens afspilleren er i ingen-disk mode, holdes hovedenhedens TUNING
ikke normalt.
MODE/-knap i mindst 5 sekunder. ”INITIAL” kommer til syne i displayet,
og alle indstillinger vender tilbage til default.
• Tryk på POWER-knappen.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
• Er strømmen på tv’et slået til?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken beskidt eller beskadiget?
• En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
58
DIVERSE
57
Kontrol/løsning
Formatforholdet kan ikke
ændres.
• Hovedenheden fungerer ikke.
•
• Disken drejer, men der
kommer intet billede.
• Billedkvaliteten er dårlig, og
billedet ryster.
Symptom
Bemærkninger om diske
Optageformat for disk
CD-R-diske
Bemærkninger om terminologi
VINKEL
• Nogle CD-R disketter kan ikke afspilles, alt afhængig af diskoptager-enheden (cd-optager eller computer) og
diskettens tilstand.
• Brug en 650MB/74 minutter CD-R. Undgå CD-R media, da de muligvis ikke kan afspilles.
• Hvis muligt, så undgå at bruge CD-RW (Rewritable) media, da de muligvis ikke kan afspilles.
• Kun CD-R’er, som er forsvarligt ”lukket” kan afspilles fuldt ud.Hvis handlingen afsluttes, men disketten stadig er
KAPITELNUMMER
åben., kan du muligvis ikke afspille disketten helt.
CD-R med MP3-filer
• Kun CD-R-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Hvis filnavnet er på koreansk, vises navnet på tv-skærmen på koreansk og * vises på hovedenhedens display.
• Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
• Kun filer med ".mp3" and ".MP3" tilføjelser kan afspilles.
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
DVD
PCM
REGIONSNUMMER
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
• Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer afspilles.
• For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed
(f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved afspilning.
• Hvis der er optaget mere end 500 numre på en enkelt cd, kan maksimalt 500 numre afspilles.
• Hvis der er optaget mere end 300 mapper på en enkelt cd, kan maksimalt 300 mapper afspilles.
Hvad er mp3?
MP3 er en forkortelse for MPEG-1 Audio Layer 3 og MPEG er et akronym for Moving Pictures
Experts Group. MP3 er et filformat med et kompressionsforhold på 1:12 (128 Kbps*). Det betyder,
at du kan bruge MP3-formatet til at optage ca. 12 gange den datamængde, der kan være på en
almindelig cd.
CD-R med JPEG-filer
UNDERTEKSTER
På nogle dvd-diske indspilles sekvenser, som er blevet filmet fra en række
forskellige vinkler på samme tid (den samme sekvens er filmet forfra, fra venstre,
fra højre osv.).
Med den type diske kan knappen Angle (vinkel) bruges til at ændre synsvinklen
for bestemte sekvenser.
Disse numre er indspillet på dvd-diske. En titel er inddelt i mange afsnit med
hver sit nummer, og der kan hurtigt søges efter bestemte dele af videoen ved
hjælp af disse numre.
En optisk disk med høj tæthedsgrad, hvorpå der er indspillet billeder og lyd af
høj kvalitet ved hjælp af digitale signaler. Med integration af ny videokomprimeri
ngsteknologi (MPEG-2) og optagelsesteknologi med høj tæthedsgrad, består en
dvd-disk af to 0,6 mm tykke diske, der er presset sammen.
Et akronym for Pulse Code Modulation – et andet navn for digital lyd.
Både dvd-afspilleren og dvd-diske er kodet med et regionsnummer.
Hvis regionsnummeret på dvd'en ikke svarer til dvd-afspillerens regionsnummer,
kan disken ikke afspilles.
Oversættelser vises nederst på skærmen. En dvd-disk kan indeholde
undertekster på op til 32 sprog.
TITELNUMMER
Disse numre er indspillet på dvd-diske. Hvis en disk indeholder mere end to
film, nummereres disse film som Titel 1, Titel 2 osv.
SPORNUMMER
Disse numre tildeles de spor, som er optaget på video- og lyd-cd'er. De gør det
nemt, at finde bestemte spor.
5.1-kanals (eller 6) digital surround-lyd gengives fra dvd'er og ld'er, og er
indspillet som digitale signaler (med diskmarkering
). Med bedre lydkvalitet,
dynamikområde og retningsbestemthed i forhold til den traditionelle Dolby
surround-teknologi, kan du nyde den dynamiske og realistiske lyd.
• Kun filer med ".jpeg" og ".JPEG" tilføjelser kan afspilles.
• Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden visningen begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer vises.
• Kun CD-R-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
59
60
DIVERSE
• Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt CD.
• Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-CD er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan vises.
• Det kan tage længere tid, før afspilning af andre billed-CD’er end Kodak/Fuji-billed-CD’er begynder, og de kan muligvis slet ikke vises.
Specifikationer
Produkter, som funktionen USB HOST understøtter
Digitalt kamera
Produkt
Strømforsyning
Vægt
GENERELT
Dimensioner
Driftstemperaturområde
Driftsfugtighedsområde
FM
TUNER
VIDEO
OUTPUT
Brugbar følsomhed
S/N Ratio
Forvrængning
Sammensat video
Komponent Video
Højtalerudgang
Frekvensområde
FORSTÆRKER S/N Ratio
Kanaladskillelse
Følsomhed for indgangseffekt
HØJTALER
35W
2.5Kg
170(D) x 212(H) x 293(B) mm
+5°C~+35°C
10%~75%
3dB
60dB
1.0%
1.0Vp-p(75^load)
Y : 1.0Vp-p(75^load)
Pr : 0.7Vp-p(75^load)
Pb: 0.7Vp-p(75^load)
50W/CH
20Hz~20kHz
75dB
50dB
(AUX)500mV
Impedans
4Ω x 2
Frekvensområde
20 Hz - 20 KHz (± 1 dB)
Udgangs-lydtryksniveau
Maksimal indgang
86dB/W/M
50W
100W
Dimensions (W x H x D)
154(W) x 207 (H) x 169(D) mm
Weights
1.6 Kg
Mærket indgang
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
USB-flash-disk
Firma
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Produkt
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Firma
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-afspiller
Produkt
Firma
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
Ekstern USB-harddisk
Produkt
CUTIE
MOMOBAY UX-2
Firma
Type
Serotech
Dvico
POCKET HARD DISK DRIVE
USB 2.0
CD Ripping Feature Supported Player
Produkt
Product
Firma
Company
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Type
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
Produkt
Product
YP-F2
YP-Z5F
YP-T9
YP-K5
YP-K3
YV-150
YP-U3
Firma
Company
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Type
Type
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
62
DIVERSE
61
YP-T8
YP-U1
YP-C1
YP-T7F
YP-D1
YP-T8N
YP-T55
YP-U2
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, kontakt venligst SAMSUNG’s kundeservicecenter.
Region
Land
Kundeservicecenter
Webside
Download PDF

advertising