Samsung HT-X20 Betjeningsvejledning

Samsung HT-X20 Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
DK
DIGITALT
HJEMMEBIOGRAFSYSTEM
HT-X20
HT-TX22
HT-TX25
AH68-01964E
AH68-01660E
REV: 01
COMPACT
DIGITAL AUDIO
Sikkerhedsadvarsler
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i
enheden, som kan forårsage elektrisk stød.
Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne
enhed.
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASERPRODUKT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
DK
Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE
1 LASERPRODUKT.
Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for
farlig bestråling.
Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren. Placer afspilleren vandret på et
velegnet sted (møbel), med tilstrækkelig plads rundt om til ventilation (7,5 ~ 10 cm). Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er
tildækkede. Sæt ikke noget oven på afspilleren. Placer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt.
Før du flytter afspilleren, skal du forsikre, at diskbakken er tom. Denne afspiller er konstrueret til vedvarende brug. Når du indstiller
dvd-afspilleren på standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke. Hvis strømmen til afspilleren skal afbrydes helt, skal du tage
lysnetstikket ud af stikkontakten, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.
FORBEREDELSE
FOR AT MINDSKE RISIKO FOR ELEKTRISK STØD MÅ
BAGBEKLÆDNINGEN IKKE AFTAGES. ENHEDENS
INDVENDIGE DELE MÅ KUN EFTERSES AF FAGKYNDIGE.
OVERLAD ALT REPARATIONSARBJEDE TIL AUTORISEREDE
SERVICEFORHANDLERE.
Forsigtighedsregler
FORSIGTIG: DER KAN FOREKOMME USYNLIG
LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE
BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA
LASERSTRÅLEN.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn
eller fugt.
FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I
DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.
• Dette apparat skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse.
• For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten være tilgængelig.
I tordenvejr skal stikket tages ud af stikkontakten.
Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan
beskadige enheden.
Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det
skal altid være muligt at anvende det.
Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre
varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på enheden.
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.
For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
Phones
affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte
forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om,
hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
2
Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks.
kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks.
højttalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer
korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været
opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2
timer, indtil den har opnået rumtemperatur.
Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder miljøskadelige
kemikalier.
Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
3
Funktioner
Indhold
DK
FORBEREDELSE
OPSÆTNING
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 kombinerer det praktiske med mulighed for multidiskafspilning, inklusive DVD-VIDEO, cd,
MP3-cd, WMA-cd, DivX, cd R/RW og dvd-R/RW, med en avanceret FM-tuner – alt i en enkelt afspiller.
Sikkerhedsadvarsler ......................................................2
Indstillinger...................................................................42
Forsigtighedsregler ........................................................3
Indstilling af sprog.....................................................42
Funktioner......................................................................4
Indstilling af tv-skærm...............................................43
Understøttelse af funktionen USB HOST
Bemærkninger om diske................................................6
Indstilling af børnelås (klassifikationsniveau) ...........44
Oplev den superhøje kvalitet ved lydgengivelse fra en DVD AUDIO.
Ved hjælp af den indbyggede 24 bit/192 kHz DAC kan denne afspiller levere en fremragende lydkvalitet med hensyn til
dynamikområde, opløsning i lave områder og detaljer i de høje frekvenser.
Beskrivelse ....................................................................8
Indstilling af adgangskode ........................................44
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II er en ny form teknologi til dekodning af flerkanals lydsignaler, der forbedrer den eksisterende Dolby
Pro Logic.
DTS (Digital Theater Systems)
DTS er et lydkompressionsformat, der er udviklet af Digital Theater Systems Inc. Det giver 5.1-kanals lyd på alle
frekvenser.
Indstilling af tapet......................................................45
TILSLUTNING
Sådan vælges en af de tre tapetindstillinger,
du har lavet ...............................................................45
Tilslutning af højtalere..................................................12
DivX(R)-registrering ..................................................46
Installation af højtaler ..................................................15
Højtalerindstilling.......................................................46
Tilslutning af valgfri trådløs modtagerforstærker .........16
Indstilling af forsinkelsestid .......................................47
Tilslutning af Video Out til tv........................................19
Indstilling af prøvetone..............................................48
P.SCAN(Progressive Scan) -funktion ..........................20
Indstilling af lyd .........................................................49
Afspil af lyd fra eksterne komponenter........................21
Indstilling af DRC
(kompression af dynamikområde) ............................50
Tilslutning af FM-antennen ..........................................22
FORBEREDELSE
Multidiskafspilning og FM-tuner
Opsætning af AV SYNC............................................50
Tv-pauseskærm
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 gør automatisk tv-skærmen lysere og mørkere efter 3 minutter i stop-indstilling.
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med pauseskærm.
Strømsparefunktion
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 slukker automatisk efter 20 minutter i stop-tilstand.
Tilpasset visning på tv-skærm
HT-X20/HT-TX22/HT-TX25 giver dig mulighed for at vælge dit yndlingsbillede ved afspilning af JPEG eller dvd og bruge
det som baggrundstapet.
4
BETJENING
Før du læser brugervejledningen ................................23
Inden du bruger hjemmebiografen ..............................24
Diskafspilning...............................................................25
MP3/WMA-CD-afspilning.............................................26
Visning af JPEG-filer ...................................................27
Afspilning af DivX ........................................................28
Brug af afspilningsfunktion ..........................................30
Visning af diskinformation.........................................30
Kontrol af resterende tid ...........................................31
Hurtig afspilning ........................................................31
Langsom afspilning...................................................31
Overspringning af sekvenser/sange .........................32
Gentaget afspilning...................................................33
Sådan vælges en indstilling for gentaget
afspilning på skærmen med diskdata. ......................33
A-B gentaget afspilning.............................................34
Trin-funktion ..............................................................34
Vinkelfunktion............................................................35
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm) ......................35
EZ VIEW-funktion .....................................................36
Valg af lydsprog til undertekst...................................37
Valg af sprog til undertekst .......................................37
Direkte adgang til en sekvens/sang..........................38
Brug af diskmenu......................................................39
Brug af titelmenuen...................................................39
Afspilning af mediefiler med funktionen USB HOST ...40
Lydfelt (DSP) / EQ-funktion .........................................51
Dolby Pro Logic II-indstilling ........................................52
Dolby Pro Logic II-effekt ..............................................53
DIVERSE
Lyt til radio ...................................................................54
Om RDS-udsendelser .................................................56
Praktiske funktioner .....................................................58
Betjening af et tv med fjernbetjeningen.......................59
Fejlfinding ....................................................................61
Forsigtighedsregler vedrørende
håndtering og opbevaring af diske ..............................63
Sprogkodeliste .............................................................64
Produkter, som funktionen USB HOST understøtter...65
Specifikationer .............................................................66
5
Bemærkninger om diske
DK
Dvd (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital
1
~ 6
Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande. Disse regionskoder skal passe sammen,
for at disken kan afspilles. Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles.
Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd’er, som er mærket med identiske landekoder).
Mærke (logo)
Optagne signaler
Diskstørrelse
Lyd + video
8 cm
COMPACT
LYD-CD
DIGITAL AUDIO
DivX
CD-R-diske
• Nogle CD-R-diske kan ikke altid afspilles, afhængigt af disk-optageudstyret (CD-optager eller pc) og diskens tilstand.
• Brug en 650 MB/74 minutters CD-R-disk.
Brug så vidt muligt ikke en CD-R-disk over 700 MB/80 minutter, da den ikke altid kan vises.
ikke være muligt at afspille hele disken.
12 cm
DVD-video
Dette produkt understøtter ikke Secure Media-filer (DRM).
• Nogle CD-Rw (skrivbare) medier, kan ikke altid afspilles.
• Kun CD-R’er der er korrekt “afsluttede” kan afspilles helt. Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det muligvis
Diske, der kan afspilles
Disktype
Optageformat for disk
FORBEREDELSE
surroundsound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske
effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.
Lyd
Lyd + video
Max. afspilningstid
Ca. 240 min. (enkeltsidet)
Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
Ca. 80 min. (enkeltsidet)
Ca. 160 min. (dobbeltsidet)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
CD-R med MP3-filer
• Kun CD-R-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• MP3-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
• Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet “mp3”.
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
• Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer afspilles.
• For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed
(f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen ved afspilning.
Brug ikke følgende disktyper!
• Der kan ikke afspilles LD, CD-G, CD-I, CD-rom og DVD-ROM'er på denne afspiller.
•
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen <WRONG DISC FORMAT> vist på tv-skærmen.
Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller.
Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>
vist på tv-skærmen.
Kopibeskyttelse
• Mange dvd’er er kodet med kopibeskyttelse. Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til tv’et, og
•
ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet billedkvalitet fra
de kopibeskyttede dvd’er.
Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske
patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ophavsretlige ejere. Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun bruges efter tilladelse fra Macrovision
Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre andet er tilladt af
Macrovision Corporation. Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.
• Der kan maksimalt afspilles 500 spor pr. CD.
• Der kan maksimalt afspilles 300 mapper pr. CD.
CD-R med JPEG-filer
• Der er kun muligt at vise filer med filtypenavnet “jpg”.
• Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden visningen begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer vises.
• Kun CD-R-diske med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
• JPEG-filnavne skal være på 8 tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
• Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk indspillet uden afbrydelser. Hvis der findes et tomt segment på en
multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
• Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt CD.
• Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-CD er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan vises.
• Det kan tage længere tid, før afspilning af andre billed-CD’er end Kodak/Fuji-billed-CD’er begynder, og de kan muligvis slet ikke vises.
DVD R/RW, CD-R/RW-DivX-diske
• Da dette produkt kun kan afkode formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc., kan DivX-filer, som brugeren har
oprettet, muligvis ikke afspilles.
• Softwareopdatering for ikke-understøttede formater understøttes ikke.
(Eksempel: QPEL, GMC, opløsning større end 720x480 pixels mv.).
• Afsnit med høje billedhastigheder afspilles muligvis ikke under afspilning af en DivX-fil.
• Besøg "www.divxnetworks.net" for at få flere informationer om de formater, der er autoriseret af DivX Networks, Inc.
6
7
Beskrivelse
DK
Frontpanel
Bagpanel
7
2
8
3
4
5
1
6
4
10
9
5. Lydstyrkekontrol
9. Åbn/luk-knap
2. Funktionsknap
6. USB-stik
10. Tuning Up & Skip (
3. Stop ( )-knap
7. Tænd/sluk (
Tuning Down & Skip (
)-knap
)-knap
Slut tv’ets videoindgangsjackstik
(VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
8. Indikatoren Standby
)-knap
8
6. TX-kortstik (WIRELESS)
7. AUX IN-konnektor
2. Komponent Video Output-jackstik
Tilslut et tv med komponent-video-indgange til disse jackstik.
4. Afspil/pause (
7
3
5. Køleventilator
1. Videoudgangsstik
1. Diskskuffe
) -knap
6
5
2
FORBEREDELSE
1
8. SCART-stik
Tilslut til et tv med scart-indgangsstik
3. FM 75Ω koaksialstik
4. 5.1-kanals højtaler-udgangsforbindelse
Skærm
Tilbehør
1
14
2
3
4
15
16
5
6
7
9
8
17
10
11 12 13
18
19
Fjernbetjening
8
1. P.SCAN-indikator
8. Indikatoren PROGRAM
15. Indikatoren MPEG
2. Indikatoren DOLBY DIGITAL
9. Indikatoren REPEAT
16. Indikatoren DSP
3. Indikatoren DTS-disk
10. Indikatoren TUNER
17. Systemstatus-skærm
4. Indikatoren LINEAR PCM
11. Indikatoren STEREO
5. Indikatoren TITLE
12. Indikatoren RTA
18. Indikatoren RADIO FREQUENCY
(radiofrekvens)
6. Indikatoren CHAPTER (kapitel)
13. Indikatoren RDS
7. Indikatoren TRACK (spor)
14. Indikatoren PRO LOGIC
Videokabel
FM-antenne
Brugervejledning
19. Indikatoren SPEAKER (højtaler)
9
Beskrivelse (fortsat)
DK
Fjernbetjening
18
2
19
3
20
21
4
22
5
6
23
24
7
25
8
26
27
9
28
29
10
11
12
30
31
32
33
13
34
14
35
15
36
10
16
37
17
38
1. DVD RECEIVER-knap
2. TV-knap
3. POWER-knap
4. Talknapper (0 - 9)
5. REMAIN-knap
6. STEP-knap
7. Forvalgstuning/CD-overspring-knap
8. VOLUME-knap
9. MENU-knap
10. INFO-knap
11.
PL II EFFECT-knap
12.
PL II MODE-knap
13. TUNER MEMORY, P.SCAN-knap
14. ZOOM-knap
15. SLEEP-knap
16. SLOW, MO/ST-knap
17. DIMMER-knap
18.
DVD-knap
TUNER-knap
AUX-knap
USB-knap
19. OPEN/CLOSE-knap
20. TV-/VIDEO-knap
21. RDS-vælgerknap
22.VIDEO SEL.-knap
23. CANCEL-knap
24. REPEAT-knap
25.
PLAY/PAUSE-knap
STOP-knap
1
2
3
Fjern batterioverdækningen ved at dreje i pilens retning.
Isæt to batterier af typen 1,5 V AAA og kontrollér, at polerne vender
korrekt (+ og –).
Sæt batteridækslet på igen.
Følg disse forsigtighedsregler for at undgå lækage eller ødelagte celler:
• Sæt batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten passer: (+) til (+) og (–) til (–).
• Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have forskellig spænding.
• Udskift altid batterierne på samme tid.
• Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.
FORBEREDELSE
1
Isætning af batterier i fjernbetjeningen
Fjernbetjeningens rækkevidde
Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7 meter, i lige linie. Den kan også betjenes i en vandret vinkel
på op til 30° fra fjernbetjeningsføleren.
Knapperne SEARCH
26. TUNING/CH-knap
27. MUTE-knap
28. RETURN-knap
29. Markør/ENTER-knap
30. AUDIO-knap
31. SUBTITLE-knap
32. DSP/EQ-knap
33. TEST TONE-knap
34. SOUND EDIT-knap
35. DIGEST-knap
36. LOGO-knap
37. SLIDE MODE knap
38. EZ VIEW, NTSC/PAL-knap
11
Tilslutning af højtalere
DK
Sørg for, at strømmen er slået fra, og at stikket er taget ud, inden produktet flyttes eller installeres.
HT-X20
Centerhøjtaler
Fronthøjtaler (H)
Fronthøjtaler (V)
C
L
SW
R
SR
Baghøjtaler (H)
Baghøjtaler (V)
TILSLUTNING
SL
Subwoofer
Dvd-afspillers placering
• Placer den på en holder, en reolhylde eller under tv-hylden.
Fronthøjtalerne L R
• Placer disse højtalere foran lyttepositionen, så de vender indad
•
•
mod dig (cirka 45°).
Placer højtalerene så deres diskanthøjtaleree er på samme
højde som dit øre.
Stil fronthøjtalerne, så deres forside er i samme position som
centerhøjtalerens forside, eller placer dem lidt foran
centerhøjtaleren.
Afstanden til lyttepositionen bør være 2,5 til 3 gange så lang som
tv-skærmens størrelse. Eksempel: For 32”-tv 2 - 2,4 m
For 55”-tv 3,5 - 4 m
Baghøjtalerne SL SR
• Placer disse højtalere bagved lyttepositionen.
• Hvis der ikke er nok plads, skal du placere disse højtalere,
2
Sort
Rød
1
2
Tryk terminaltappen på bagsiden af højtaleren.
3
Tilslut tilslutningsstikkene til bagsiden af hjemmebiografen.
Sæt den sorte ledning i den sorte terminal (–), sæt den røde
ledning i den røde (+) terminal, og slip herefter tappen.
• Sørg for, at farverne på højtalerstikkene svarer til farverne på
tilslutningsstikkene.
så de vender mod hinanden.
smule nedad.
ikke lyd fra dem hele tiden.
• Lad ikke børn lege med eller tæt på højtalerne. Børn kan komme til skade, hvis en højtaler vælter.
• Når du tilslutter højtalerledningerne til højtalerne, skal du kontrollere, at polariteten (+/–) er korrekt.
• Hold subwoofer højttaleren uden for børns rækkevidde for at undgå, at børn stikker deres hænder eller andre
fremmede genstande ind i subwoofer højttalerens kanal (hul).
• Hæng ikke subwooferen på væggen i ventilationshullet.
Subwoofer SW
• Subwooferens position er ikke så afgørende.
Placer den, hvor du vil.
12
1
• Placer dem omkring 60 til 90 cm over dit øre, så de vender en
forskel fra front- og centerhøjtalerene bruges
* Tilbaghøjtalerne
hovedsageligt til lydeffekter, og der kommer
Centerhøjtaleren C
• Det er bedst, at sætte den på samme højde som front-højtalerne.
• Du kan også sætte den direkte over eller under tv’et.
Tilslutning af højttalere
Valg af lytteposition
• Hvis du anbringer en højtaler tæt på dit tv, kan farverne på skærmen blive forvrænget pga. højtalerens magnetfelt.
Hvis dette sker, skal du anbringe højtaleren længere væk fra til tv.
13
Tilslutning af højtalere (fortsat)
Installation af højtaler
DK
Med HT-TX22 fronthøjtalere og HT-TX25 front-/baghøjtalere har du mulighed for at installere højtalerne på stativer eller
direkte på underdelen.
HT-TX22
Fronthøjtaler (H)
Højtalersamling (HT-TX22/HT-TX25)
Fronthøjtaler (V)
Centerhøjtaler
HØJTALER
HØJTALER
STATIV
UNDERDEL
Skrue (A)
Skrue (B)
STATIV
1
Baghøjtaler (H)
2
1
Drej STATIVET med bunden i vejret og sæt det på
UNDERDELEN.
2
Indsæt to skruer (A) i de to huller, der er markeret med pile,
ved hjælp af en skruetrækker som vist på billedet.
3
Indsæt en skrue (B) i hullet på bagsiden af højtalerens
stativ.
4
5
Montér HØJTALEREN på det samlede stativ.
6
Dette er en højtaler fuldt samlet med stativet.
Baghøjtaler (V)
Subwoofer
3
4
HT-TX25
5
6
Centerhøjtaler
TILSLUTNING
Sådan installeres højtaleren på stativet
Indsæt en anden skrue (B) i hullet på bagsiden af
højtaleren ved hjælp af en skruetrækker som vist på
billedet.
• Kontrollér, at højtaleren står på en flad og stabil overflade.
Ellers kan den let vælte.
Fronthøjtaler (H)
Fronthøjtaler (V)
Sådan installeres højtaleren på underdelen
1
2
1
2
3
Baghøjtaler (H)
Forbind HØJTALEREN med UNDERDELEN.
Indsæt en skrue (B) i hullet på bagsiden af højtaleren ved
hjælp af en skruetrækker som vist på billedet.
Dette er en højtaler fuldt samlet med underdelen.
Baghøjtaler (V)
3
Subwoofer
14
15
Tilslutning af valgfri trådløs modtagerforstærker
For at tilslutte baghøjtalerne trådløst skal du anskaffe modulet til trådløs modtagelse samt et TX-kort fra din
Samsung-forhandler.
DK
HT-TX25
Når du har købt modulet til trådløs modtagelse (SWA-3000)
Fronthøjtaler (V)
HT-X20
Fronthøjtaler (H)
Centerhøjtaler
Fronthøjtaler (H)
Fronthøjtaler (V)
Centerhøjtaler
Subwoofer
Baghøjtaler(H)
Baghøjtaler (V)
TILSLUTNING
Subwoofer
Baghøjtaler (V)
Baghøjtaler(H)
MODUL TIL TRÅDLØS MODTAGELSE
MODUL TIL TRÅDLØS MODTAGELSE
HT-TX22
Fronthøjtaler (V)
Fronthøjtaler (H)
1
Slut front-, center- og subwooferhøjtalerne til hovedenheden, som
beskrevet på side 13-15.
2
Med hovedenheden slukket, isæt TX-kortet i TX-kortstikket
(WIRELESS) på bagsiden af hovedenheden.
Hold TX-kortet med dens skrånende side nedad, og tryk kortet ind.
TX-kortet muliggør kommunikation mellem hovedenheden og den trådløse modtager.
Centerhøjtaler
TX-kortet
3
4
Tilslut venstre og højre højtaler til modulet til trådløs modtagelse.
Sæt netledningen til modulet til trådløs modtagelse i stikkontakten,
og tænd for strømmen <ON>.
Skrånende side nedad
• Isæt ikke andre kort, end det TX-kort, som er beregnet til produktet. Produktet kan
blive beskadiget, eller kortet kan være svært at fjerne.
Subwoofer
• Isæt ikke TX-kortet omvendt.
• Isæt TX-kortet, når der er slukket for hovedenheden. Isættes kortet, når
der er tændt, kan det medføre problemer.
• Hvis TX-kortet er indsat, kommer der ikke lyd fra baghøjtalerforbindelsen
på hovedenheden.
Baghøjtaler (V)
Baghøjtaler(H)
MODUL TIL TRÅDLØS MODTAGELSE
16
17
Tilslutning af valgfri trådløs modtagerforstærker (fortsat)
Tilslutning af Video Out til tv
DK
Vælg én af de tre metoder til at tilslutte til et tv.
Nulstilling af trådløs kommunikation
Nulstil systemet, hvis der opstår en kommunikationsfejl, eller hvis indikatoren Link (blå LED) på den trådløse modtager ikke
lyser, og meddelelsen "REAR CHECK" vises blinkende på hovedenhedens skærm.
Nulstil systemet, når hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse (SWA-3000) er i tilstanden Power Standby.
1
Når hovedenheden er slukket, skal du trykke på knappen
REMAIN på fjernbetjeningen og holde den inde i fem
sekunder.
METODE 2
METODE 1
Indikatoren STANDBY LED på forsiden af det trådløse modtagermodul
TILSLUTNING
■
METODE 3
(inkluderet)
blinker.
2
Når modulet til trådløs modtagelse er tændt, skal du med en
kuglepen eller en pincet trykke på knappen RESET på
enhedens bagside.
■
Indikatoren STANDBY LED på forsiden af det trådløse modtagermodul
blinker 2 gange.
3
Tænd for hovedenheden.
■
LED-indikatoren Link på modulet til trådløs modtagelse lyser, og
indstillingen er færdig.
■
Hvis tilstanden Power Standby fortsætter, skal du gentage trin 1 til 3
herover.
METODE 1 : Komponentvideo (progressiv scanning) ... (Bedste kvalitet)
Hvis dit tv er udstyret med komponentvideo-indgange, så sæt komponentvideo-kablet (ikke inkluderet) i komponentvideoudgangsstikkene (Pr, Pb og Y) på bagsiden af hovedenheden og i komponentvideo-indgangsstikkene på dit tv.
METODE 2 : SCART ............... (Bedre kvalitet)
Hvis dit tv er udstyret med en SCART-indgang, skal du tilslutte et SCART-kabel (ikke inkluderet) fra AV OUT-stikket bag
på systemet til SCART-indgangsstikket på dit tv.
• Når indstillingen af modulet til trådløs modtagelse er færdig, er der ingen lyd på stikkene til baghøjtalere på
bagsiden af hovedenheden.
• Antennen til trådløs modtagelse er indbygget i modulet til trådløs modtagelse. Hold modulet borte fra vand og fugt.
• For den bedste lydoplevelse skal du sørge for, at der i området omkring modulet til trådløs modtagelse ikke er
noget, der spærrer.
• Der er kun lyd i de trådløse baghøjtaleree i tilstandene DVD 5.1-CH eller Dolby Pro Logic II.
• I tilstanden 2-CH er der ikke lyd i de trådløse baghøjtaleree.
Funktionen VIDEO SELECT
Tryk på knappen VIDEO SEL. på fjernbetjeningen, og hold nede i mere end fem sekunder.
• Skærmen viser <COMPOSITE> eller <RGB>.
Når du hér trykker kortvarigt på knappen VIDEO SEL., skiftes mellem <COMPOSITE> og <RGB>.
• Hvis dit tv er udstyret med SCART (RGB-indgang), skal du trykke på knappen VIDEO SEL. for at vælge tilstanden RGB.
Du kan få en bedre billedkvalitet ved at bruge SCART.
• Hvis dit tv ikke er udstyret med SCART (RGB-indgang), skal du trykke på knappen VIDEO SEL. for at vælge tilstanden COMPOSITE.
METODE 3 : Sammensat video ............... (God kvalitet)
• Anbring modulet til trådløs modtagelse bag ved lyttepositionen. Hvis modulet til trådløs modtagelse er for tæt på
hovedenheden, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden på grund af forstyrrelser.
• Hvis du bruger en enhed, som f.eks. en mikroovn, trådløst netværkskort, Bluetooth-udstyr eller andet udstyr, der
anvender samme frekvens (2,4 GHz) tæt på systemet, kan der muligvis forekomme afbrydelser i lyden på grund af
forstyrrelser.
• Overførselsafstanden for radiobølgerne er ca. 10 m, men kan variere, afhængigt af driftsforholdene. Hvis der er en
jernbeton- eller stålmur mellem hovedenheden og modulet til trådløs modtagelse, fungerer systemet muligvis slet
ikke, fordi radiobølgerne ikke kan trænge gennem metal.
18
Slut det leverede videokabel (inkluderet) til VIDEO OUT (videoudgangsstikket) på bagsiden af hovedenheden og til VIDEO IN
(videoindgangsstikket) på dit tv.
• Når du vælger tilstanden Progressive Scan, udsender udgangene VIDEO (gul) og SCART ingen signaler.
19
P.SCAN(Progressive Scan) -funktion
Afspil af lyd fra eksterne komponenter
DK
I modsætning til almindelig Interlace Scan, hvor to felter med billeddata skifter for at danne hele billedet (ulige scanlinjer, og
derefter lige scanlinjer), bruger Progressive Scan ét datafelt (alle linjer vises i en omgang) for at danne et tydeligt og detaljeret
billede uden synlige scanlinjer.
1
Tilslutning af ekstern analog komponent
Tryk på STOP ( )-knappen.
Når disken afspilles, skal du trykke to gange på STOP (
)-knappen, så “STOP” vises på
Analog signalkomponent, såsom en videooptager
skærmen.
2
Tryk på og hold P.SCAN-knappen på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder.
Hvis du trykker på og holder knappen i mindst 5 sekunder, vælges <Progressive Scan> og
<Interlace Scan> efter hinanden.
Når du vælger P.SCAN, bliver “P.SCAN” vist på skærmen
Hvad er Progressive (eller Non-Interlaced) Scanning?
Interlaced Scan (1 ENKELTBILLEDE = 2 FELTER)
I interlaced-scan video består et enkeltbillede af to interlaced felter (ulige og lige), hvor hvert felt indeholder hver
anden vandret linje i enkeltbilledet.
Det ulige felt af skiftevise linjer vises først, og derefter
vises det lige felt for at udfylde de skiftevise huller efterladt af det ulige felt for at forme et enkeltbillede.
Et enkeltbillede, vist hvert 1/30. af et sekund, indeholder
to interfaced felter, så i alt 60 felter vises hvert 1/60. af et
sekund.
Interlaced scanning-metoden er beregnet til at optage et
stillmotiv.
Lydkabel
(ikke inkluderet)
Hvis den eksterne komponent
kun har en lydudgang, skal
enten den
venstre eller højre tilsluttes.
Progressive Scan (FULDT ENKELTBILLEDE)
Progressive Scanning-metoden scanner løbende et fuldt
enkeltbillede af video ned over skærmen, linje for linje.
Et helt billede trækkes op på en gang, i modsætning til
Interlaced Scanning-processen, hvor et videobillede
trækkes op ad flere omgange.
Progressive Scanning-metoden er praktisk til optagelse af
motiver i bevægelse.
1
Forbind AUX IN (Audio) på hjemmebiografen til Audio Out (lydudgang) på den eksterne analog komponent.
■
2
TILSLUTNING
For at indstille tilstanden P.Scan for DivX-diske skal du trykke på knappen P.SCAN på
fjernbetjeningen i mere end fem sekunder uden nogen disk i enheden (skærmen viser
“'NO DISC") og derefter indsætte DivX-disken og afspille.
Sørg for, at farverne til forbindelserne matcher.
Tryk på AUX-knappen på fjernbetjeningen for at vælge indgangen <AUX>.
■
Du kan også anvende FUNCTION-knappen på hovedenheden.
Indstillingen skifter som følger : DVD/CD ➝ AUX ➝ USB ➝ FM.
• Du kan tilslutte videoudgangsstikket på din videobåndoptager til tv'et og tilslutte videobåndoptagerens
lydudgangsstik til dette produkt.
• Denne funktion virker kun på tv-apparater udstyret med komponent-video-indgange (Y, Pr, Pb), der understøtter
Progressive Video. (Den virker ikke på tv-apparater med traditionelle komponent-indgange, dvs. ikkeProgressive Scan tv-apparater.)
• Afhængigt af tv’ets fabrikat og model virker denne funktion ikke altid.
20
21
Tilslutning af FM-antennen
Før du læser brugervejledningen
DK
Sørg for at kontrollere følgende punkter, før du læser brugervejledningen.
Ikoner, der anvendes i denne vejledning
Ikon
Udtryk
Definition
DVD
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på DVD eller
DVD-R/DVD-RW-diske, der er blevet optaget og afsluttet i
videotilstand.
DVD
FM-antenne (inkluderet)
CD
CD
MP3
JPEG
DivX
MP3
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på CD-R/-RW.
JPEG
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på CD-R/-RW.
DivX
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på MPEG4
(DVD R/RW, CD-R eller CD-RW).
ADVARSEL
Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω KOAKSIAL-stikket
Det drejer sig om et tilfælde, hvor en funktion ikke fungerer,
eller indstillinger kan annulleres.
Det drejer sig om tips eller instruktioner på siden,
der hjælper hver funktion med at fungere.
• I denne brugsvejledning vedrører instruktionerne mærket med "DVD ( DVD )" DVD-VIDEO og
DVD-R/-RW’er, der er optaget i video-tilstand og derefter færdigbearbejdet.
Når en bestemt dvd-type nævnes, indikeres dette separat.
• Hvis en DVD-R/-RW ikke er blevet korrekt optaget i DVD-video-format, kan den ikke afspilles.
BETJENING
NB
1
2
Det drejer sig om en tilgængelig funktion på en
data-cd (CD-R eller CD-RW).
Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den derefter til
væggen eller anden fast overflade.
• Denne enhed kan ikke modtage AM-udsendelser.
Køleventilator
Køleventilatoren sender kold luft ind i enheden, så den ikke overophedes.
Følg de nedenstående forsigtighedsregler.
22
■
Sørg for, at enheden har god ventilation. Hvis ventilationen er dårlig, kan temperaturen i enheden
stige og beskadige den.
■
Bloker ikke køleventilatoren og ventilationshullerne (hvis køleventilatoren eller ventilationshullerne
dækkes af en avis, dug eller lignende, kan der ske overophedning og eventuelt opstå brand).
23
Inden du bruger hjemmebiografen
Diskafspilning
DVD
CD
DK
Sådan betjener du dit Samsung-tv og hjemmebiografen med fjernbetjeningen til HT-X20/HT-TX22/HT-TX25
DVD-hjemmebiografens fjernbetjening kan også bruges til at betjene Samsung-tv'er.
1
1
2
Tilslut hovedenhedens netledning til strømforsyningen.
■
Før du sætter stikket i stikkontakten, bør du kontrollere strømspændingen (VALGFRI). Hvis
din stikkontakts strømspænding ikke svarer til indstillingen på bagsiden af enheden, kan du
seriøst skade dit system.
2
Tryk på knappen TV for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.
3
Tryk på knappen POWER for at tænde for dit Samsung-tv med denne
fjernbetjening.
4
Tryk på knappen TV/VIDEO for at vælge tilstanden VIDEO på dit tv.
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen for at åbne diskbakken.
Isæt en disk.
■
3
Læg forsigtigt en disk i bakken med diskens etiket opad.
Tryk på OPEN/CLOSE-knappen for at lukke diskbakken.
■
Afspilning begynder automatisk.
VIDEO
Tryk på DVD RECEIVER(DVD-modtager)-knappen for at skifte til
DVD RECEIVER-tilstand og betjene DVD hjemmebiografen.
6
Tryk på knappen FUNCTION på hovedenheden eller på knappen DVD på
fjernbetjeningen for at aktivere dvd/CD-afspilning.
■
■
Hvis der trykkes én gang på, vises <PRESS PLAY>, og stoppositionen gemmes i hukommelsen.
Hvis der trykkes på PLAY/PAUSE (
)-knappen eller ENTER-knappen, genoptages afspilning fra
stop-indstillingen (Denne funktion virker kun med dvd'er).
Hvis der trykkes to gange på knappen, vises <STOP>, og hvis der trykkes på PLAY/PAUSE (
)-knappen,
begynder afspilningen fra begyndelsen.
Tryk på PLAY/PAUSE (
■
Tryk på PLAY/PAUSE (
BETJENING
Tryk på STOP ved afspilning for at standse afspilning.
5
) ved afspilning for at standse afspilning midlertidigt.
)-knappen igen for at genoptage afspilning.
Valg af videoformat
Tryk og hold på NT/PAL-knappen på fjernbetjeningen i mindst 5 sekunder,
mens strømmen er slået fra.
• Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
• Piratkopier kan ikke læses af afspilleren. I modsat fald overtrædes CSS-henstillingerne (- Content Scrambling System er et
kopieringsbeskyttelsessystem).
Videoformatet er som standard sat til <PAL>.
<NTSC> eller <PAL> bliver vist på skærmen.
På dette tidspunkt skal du trykke kortvarigt på NT/PAL-knappen for at vælge mellem
<NTSC> og <PAL>.
De enkelte lande har forskellige standarder for videoformat.
Ved normal afspilning skal diskens videoformat være den samme som tv’ets videoformat.
24
25
MP3/WMA-CD-afspilning
Visning af JPEG-filer
MP3
DK
JPEG
Data-CD’er (CD-R, CD-Rw) kodet i MP3/WMA-format kan afspilles.
Billeder, der optages med et digitalt kamera eller videokamera eller JPEG-filer på en pc, kan gemmes på en CD og
derefter vises med denne hjemmebiograf.
Tilstanden Slide
1
1
Anbring MP3/WMA-disken i diskbakken.
Anbring JPEG-disken i diskbakken.
■
■
MP3/WMA-menuskærmen bliver vist, og afspilning begynder.
Afhængigt af MP3/WMA-disken, kan menuen se forskellig ud.
■
WMA-DRM-filer kan ikke afspilles.
■
2
I Stop-indstilling skal du bruge , , ,
og derefter trykke på ENTER-knappen.
■
3
Brug
,
4
Tryk på knappen SLIDE MODE.
■
til at vælge albummet,
Hver gang du trykker på knappen, anvendes en billedovergang således:
SLIDE SHOW MODE: 1~11 ➝ SLIDE SHOW MODE: RANDOM ➝
SLIDE SHOW MODE: NONE
til at vælge sporet.
Tryk på
For at skifte album, skal du bruge , , , til at vælge et andet album
i Stop-indstilling, og derefter trykke på knappen ENTER.
■
2
Afspilningen starter automatisk. Hvert billede vises 5 sekunder, hvorefter næste billede
vises.
For at vælge et andet album og spor, skal du gentage trin 2 og 3 ovenfor.
Tryk på STOP-knappen for at standse afspilning.
Hver gang du trykker på knappen, flyttes et dias tilbage eller frem.
Funktionen Digest
Du kan se ni JPEG-billeder på tv-skærmen.
1
Tryk på knappen DIGEST under afspilning.
■
2
JPEG-filer vises i ni vinduer.
Tryk på , , ,
markørknapperne for at vælge det ønskede billede,
og tryk derefter på knappen ENTER.
■
Det valgte billede vises i fem sekunder, inden der skiftes til det næste billede.
Tryk på
,
for at vise de forrige eller næste ni billeder.
BETJENING
• Afhængigt af optageindstillingen kan nogle MP3/WMA-CD’er ikke afspilles.
• Indholdsfortegnelsen for en MP3-CD varierer afhængigt af MP3/WMAsporformatet optaget på disken.
for at gå til det næste dias.
Sådan afspilles et filikon på skærmen
■
Tryk på knappen
,
,
,
når enheden er i tilstanden Stop, og vælg det ønskede ikon på menuens øverste del.
Ikonet Musikfil: Vælg ikonet
for kun at afspille musikfiler.
Ikonet Billedfil: Vælg ikonet
for kun at vise billedfiler.
Ikonet Filmfil: Vælg ikonet
Ikonet Alle filer: Vælg ikonet
for kun at vise filmfiler.
for at vælge alle filer.
Funktionen Rotate/Flip
Tryk på knapperne
,
,
,
under afspilning.
Knappen: Vender lodret
Knappen:
Roterer 90° mod uret
Knappen: Roterer 90°
Clockwise
Originalt billede
Knappen: Vender vandret
• Den højeste opløsning, dette produkt understøtter, er 5.120 x 3.480 (eller 19,0 Mpixels) for
almindelige JPEG-filer og 2.048 x 1.536 (eller 3,0 Mpixels) for progressive billedfiler.
26
27
Afspilning af DivX
DK
DivX
Funktionerne på denne side gælder for afspilning af DivX-diske
Undertekst-visning
Overspring fremad/bagud
Tryk på knappen ved afspilning
,
■
Gå til den næste fil, hver gang du trykker
■
Gå til den foregående fil, hver gang du trykker
Tryk på SUBTITLE-knappen.
.
■
på knappen hvis der er over 2 filer på disken.
og <SUBTITLE OFF>.
på knappen, hvis der er over 2 filer på disken.
■
Hvis disken kun har en undertekstfil, afspilles den automatisk.
■
Se nummer 2 (funktionen Caption) herunder for flere detaljer vedr. brug af undertitler med
DivX-diske.
Hurtig afspilning
Tryk på
■
eller
Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem <SUBTITLE (1/N, 2/N...)>
Hvis disken har mere end én undertekstsfil
under afspilning for at afspille disken med en højere hastighed.
Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres afspilningshastigheden således:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
Hvis disken har mere end én undertekstsfil, vil standardunderteksten muligvis ikke
passe til filmen, og du skal vælge undertekstssprog som følger:
1
5-minutters Skip-funktion
I Stop-indstilling skal du trykke på knappen
undertekst (
Tryk på
,
2
-knappen ved afspilning.
Afspilningen springer fem minutter fremad, hver gang du trykker
.
■
Afspilningen springer fem minutter tilbage, hver gang du trykker
.
vælg den ønskede
) fra tv-skærmen og derefter trykke på ENTER-knappen.
Når du har valgt den ønskede DivX-fil fra tv-skærmen, afspilles filmen normalt.
DivX (Digital internet video eXpress)
DivX er et videofilformat udviklet af Microsoft baseret på MPEG4 til at levere lyd- og videodata internettet i realtid.
MPEG4 bruges til billedkodning, og MP3 bruges til lydkodning. Brugere kan se film med billede og lyd i dvd-kvalitet.
Zoomfunktion
BETJENING
■
,
1. Understøttede formater
1
Tryk på ZOOM-knappen.
■
2
Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem <ZOOM X2> og <ZOOM OFF>.
Dette produkt understøtter kun følgende medieformater. Hvis begge billed- og lydformater ikke understøttes samtidig,
kan brugeren få problemer som f.eks. billedforstyrrelser eller ingen lyd.
Understøttede billedformater
Tryk på ,
forstørres.
,
,
markørknapperne for at gå til det område, der skal
Format
AVI
WMA
Understøttede versioner DivX3.11~DivX5.1, XviD V1/V2/V3/V7
• DIVX-fil kan kun zoomes i ZOOM X2-indstilling.
• DivX-filer har filtypen .AVI, men ikke alle .AVI-filer er DivX og kan muligvis ikke afspilles på
denne enhed unit.
Understøttet lydformat
Format
Bithastighed
Samplingsfrekvens
MP3
WMA
80~384kbps
56~128kbps
44.1khz
AC3
128~384kbps
44.1/48khz
DTS
1.5Mbps
44.1khz
• DivX-filer, inklusive lyd- og videofiler, der er oprettet i formatet DTS, understøtter kun op til 6 Mbps.
Lydvisning
• Forhold: Selvom standardopløsningen ved DivX er 640X480 pixels (4:3), understøtter dette produkt op til 720x480
pixels (16:9). Tv-skærmopløsninger højere end 800 understøttes ikke.
• Når du afspiller en disk, hvor samplingsfrekvensen er højere end 48 kHz eller 320 Kbps, kan du forvente rystelser på
Tryk på AUDIO-knappen.
■
Hvis der er flere lydspor på en disk, kan du skifte mellem dem.
■
Hver gang du trykker på knappen, skifter dit valg frem og tilbage mellem <AUDIO (1/N, 2/N ...)>
•
28
vises, når der er et understøttet sprog på disken.
skærmen under afspilningen.
.
2. Caption-relateret
• Du skal have nogen erfaring med videoudtræk og -redigering for at anvende denne funktion korrekt.
• For at bruge Caption-funktionen skal du gemme Caption-filen (*.smi) under det same filnavn som navnet på DivX-
mediefilen (*.avi) i den samme mappe.
Eksempel. Rod
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Op til 60 alfanumeriske tegn eller 30 østasiatiske tegn (tegn på 2-byte som f.eks. koreanske og kinesiske) til filnavnet.
29
Brug af afspilningsfunktion
Visning af diskinformation
DVD
CD
MP3
JPEG
DK
Kontrol af resterende tid
DivX
Du kan se afspilningsdata om disken på tv-skærmen
DVD
CD
MP3
Tryk på REMAIN-knappen.
■
For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel eller et kapitel, der afspilles.
Tryk på INFO-knappen.
■
Hver gang der trykkes på Remain-knappen
Hver gang der trykkes på knappen, ændres skærmen som følger:
TITLE ELAPSED ➝ TITLE REMAIN ➝ CHAPTER ELAPSED ➝ CHAPTER REMAIN
DVD
DVD
TRACK ELAPSED ➝ TRACK REMAIN ➝ TOTAL ELAPSED ➝ TOTAL REMAIN
CD
Informationsskærmen
forsvinder fra skærmen
TRACK REMAIN ➝ TRACK ELAPSED
MP3
CD
Hurtig afspilning
Informationsskærmen
forsvinder fra skærmen
DVD
DivX
nede.
Hver gang knappen holdes nede ved afspilning, ændres afspilningshastigheden som følger:
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
2X ➝
4X ➝
8X ➝
32X ➝
PLAY
DivX
Informationsskærmen
forsvinder fra skærmen
BETJENING
JPEG
MP3
Tryk og hold
■
MP3
CD
• Under hurtig afspilning af en CD eller MP3-CD kan man kun høre lyden ved 2X hastighed
men ikke ved 4x, 8x og 32x hastighed
• Afhængigt af disken kan skærmen med diskinformation være anderledes.
• Afhængigt af disken kan du også vælge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.
vises på tv-skærmen!
Langsom afspilning
DVD
DivX
Tryk på SLOW-knappen.
Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, når der trykkes på en knap, betyder det, at den
pågældende handling ikke er mulig med den disk, der afspilles.
■
Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning, ændres afspilningshastigheden som følger:
DVD
Skærmvisning
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
1/2 ➝
1/2 ➝
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
1/4 ➝
1/8 ➝
PLAY
DivX
30
DVD-visning
Titelvisning
FORLLØBET TId-visning
CD-visning
KAPITEL-visning
Visning af gentaget afspilning
UNDERTEKST-visning
Spor-visning
LYDSPROG-visning
Stereovisning (V/H)
Dolby Digital-visning
• Ingen lyd høres under afspilningen.
• Der kan ikke foretages omvendt langsom afspilning med DivX.
Vinkeldisplay
31
Brug af afspilningsfunktion (fortsat)
Overspringning af sekvenser/sange
Tryk kort på
■
■
DVD
DK
Gentaget afspilning
MP3
DVD
CD
MP3
JPEG
DivX
Med gentaget afspilning kan du afspille et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen og igen.
.
Hver gang der trykkes kort på knappen, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).
Du kan ikke springe kapitler over efter hinanden.
Tryk på REPEAT-knappen.
Hver gang der trykkes på knappen ved afspilning, ændres indstillingen for gentaget afspilning
som følger:
REPEAT : CHAPTER ➝ REPEAT : TITLE ➝ REPEAT : OFF
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 002/045
DVD
TITLE 01/05 CHAPTER 004/045
REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
CD
REPEAT : RANDOM ➝ REPEAT : TRACK ➝ REPEAT : DIR ➝
MP3
JPEG
DivX
REPEAT : DISC ➝ REPEAT : OFF
Muligheder ved gentaget afspilning
MP3
TRACK: Afspiller det valgte spor gentagne gange.
TITLE: Afspiller den valgte titel gentagne gange.
DIR: Afspiller alle spor i den valgte mappe gentagne gange.
RANDOM: Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge (et spor, der allerede
har været afspillet, bliver muligvis afspillet igen).
DISC: Afspiller hele disken gentagne gange.
OFF: Annullerer gentaget afspilning.
Sådan vælges en indstilling for gentaget afspilning på skærmen med diskdata.
1
2
3
BETJENING
CHAPTER: Afspiller det valgte spor gentaget.
DVD
CD
Tryk to gange på knappen INFO.
Tryk på
Tryk på
markørknappen for at gå til REPEAT PLAYBACK (
)-visningen.
markørknappen for at vælge den ønskede indstilling for gentaget afspilning.
Gentag trin 2 og 3 ovenfor for at vælge et andet album og spor.
4
Tryk på knappen ENTER.
DVD
CD
• Du kan ikke vælge gentaget afspilning på dataskærmen til DivX, MP3- og JPEG-diske.
32
33
Brug af afspilningsfunktion (fortsat)
A-B gentaget afspilning
DK
Vinkelfunktion
DVD
Du kan afspille en bestemt del af en dvd igen og igen.
1
2
3
4
Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.
Tryk to gange på INFO-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til REPEAT PLAYBACK (
skærmen.
1
2
3
)-
Tryk på , markørknapperne for at vælge ‘A-’ og tryk derefter på
ENTER-knappen ved begyndelsen af det ønskede afsnit.
■
DVD
Tryk på INFO-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til ANGLE (
Tryk på
vinkel.
,
markørknapperne eller talknapperne for at vælge den ønskede
Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:
■
Når der trykkes på ENTER-knappen, gemmes den valgte position i hukommelsen.
1/3
Tryk på ENTER-knappen ved slutningen af det ønskede afsnit.
■
)-visning.
Det angivne afsnit afspilles gentaget.
2/3
3/3
A-B
• Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.
For at vende tilbage til normal afspilning sk al du trykke på markørknapperne
OFF.
, for at vælge
Zoomfunktion (forstørrelse af skærm)
DVD
DivX
Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.
1
2
Trin-funktion
DVD
DivX
3
Tryk på STEP-knappen.
■
BETJENING
• Funktionen A-B Repeat fungerer ikke med DivX, MP3- eller JPEG-diske.
Tryk på ZOOM-knappen.
Tryk på ,
forstørres.
,
,
markørknapperne for at gå til det område, der skal
Tryk på ENTER-knappen.
■
Hver gang der trykkes på knappen, ændres zoomniveauet som følger:
Billedet rykker et enkelt billede fremad, hver gang der trykkes på knappen ved afspilning.
ZOOM X 1.5 ➝ ZOOM X 2 ➝ ZOOM X 3 ➝ ZOOM OFF
• Der høres ingen lyd under trinvis afspilning.
SELECT ZOOM POSITION
• Under afspilning af en DivX forstørres skærmen op til to gange i forhold til normalstørrelsen.
34
35
Brug af afspilningsfunktion (fortsat)
EZ VIEW-funktion
DK
Valg af lydsprog til undertekst
DVD
Tryk på EZ VIEW-knappen.
Hver gang der trykkes på knappen, slås zoomfunktionen til eller fra.
Når der afspilles en film i bredformat, kan de sorte striber for oven og for neden på
tv-skærmen fjernes med et tryk på EZ VIEW-knappen.
1
2
Tryk to gange på INFO-knappen.
Tryk på markørknapperne
lydsprog.
■
EZ VIEW
DVD
eller talknapperne for at vælge det ønskede
,
Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en dvd, kan du vælge forskellige lydsprog
(ENGELSK, SPANSK, FRANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.
EZ VIEW OFF
SP 2/3
FR 3/3
• Denne funktion fungerer ikke, hvis dvd’en er optaget i et format med flere kameravinkler.
• De sorte striber forsvinder muligvis ikke, da nogle dvd’er har et fast forhold mellem vandret
og lodret.
• Denne funktion er ikke kompatibel med DivX-formatet.
• Under EZ View kan noget af højre og venstre side være en smule afskåret.
Valg af sprog til undertekst
Tryk to gange på INFO-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til SUBTITLE (
)-skærmen.
Tryk på
markørknappen eller talknapperne for at vælge den ønskede
undertekst.
EN 1/3
EN 01/ 03
OFF
BETJENING
1
2
3
DVD
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
• For at aktivere denne funktion kan du også trykke på AUDIO- eller SUBTITLE
(UNDERTEKST) -knapperne på fjernbetjeningen.
• Afhængigt af disken, er funktionerne Subtitle og Audio Language muligvis ikke tilgængelige.
36
37
Brug af afspilningsfunktion (fortsat)
Direkte adgang til en sekvens/sang
DVD
1
2
DVD
CD
MP3
DK
Brug af diskmenu
JPEG
DVD
Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster, profil osv.
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.
CD
Tryk på knappen INFO.
1
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
2
Tryk på ,
markørknapperne for at gå til <Disc Menu>, og tryk
derefter på knappen ENTER.
,
markørknapperne eller talknapperne for at vælge
den/det ønskede titel/spor(
), og tryk derefter på knappen ENTER.
■
3
4
5
6
Tryk på
,
markørknapperne for at gå til kapitel (
)-visning.
Tryk på eller , markørknapperne talknapperne for at vælge det
ønskede kapitel, og tryk derefter på knappen ENTER.
Tryk på
,
markørknapperne for at gå til tid(
3
4
Når du vælger en diskmenu, som disken ikke understøtter, vises meddelelsen <This menu
is not supported> på skærmen.
Tryk på
, , , markørknapperne for at vælge det ønskede punkt.
Tryk på ENTER-knappen.
)-skærmen.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Tryk på talknapperne for at vælge det ønskede tidspunkt, og tryk
derefter på knappen ENTER.
• Afhængigt af disken, kan skærmen med diskmenuer være forskellige.
01/05
0:00:37
1/1
JPEG
Tryk på tal knapperne.
■
Den valgte fil afspilles.
■
Når du afspiller en MP3- eller en JPEG-disk, kan du ikke bruge
Tryk på STOP ( ), og tryk derefter på for at flytte en mappe
Brug af titelmenuen
til at flytte te en mappe.
,
,
DVD
BETJENING
MP3
001/040
.
For dvd’er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film. Afhængigt af disken er denne funktion ikke altid til rådighed.
1
2
3
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
, markørknapperne for at gå til <Title Menu>.
Tryk på ENTER-knappen.
■
Titelmenuen vises.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
• Du kan gå direkte til den ønskede titel eller det ønskede kapitel eller spor ved at trykke på
på fjernbetjeningen.
• Afhængigt af disken kan du muligvis ikke gå til den valgte titel eller det valgte tidspunkt.
38
• Afhængigt af disken, kan skærmen med titelmenuer være forskellige.
39
Afspilning af mediefiler med funktionen USB HOST
Du kan glæde dig over mediefiler, som f.eks. billeder, film og musik der er lagret i en MP3-afspiller, USB-hukommelse eller digitalt
kamera, i høj videokvalitet med 5.1 kanal hjemmebiograflyd, hvis du tilslutter lagringsenhedens USB-port til hjemmebiografen.
1
Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af apparatet.
DK
Kompatible enheder
1. USB-enheder der understøtter USB Mass Storage v. 1.0.(USB-enheder der fungerer som en flytbar disk i
Windows 2000 (eller nyere) uden installation af ekstra drivere).
2. MP3-afspiller: Harddiske og MP3-afspillere af flash-typen.
3. Digitalt kamera: Kameraer, der understøtter USB Mass Storage v. 1.0.
• Kameraer der fungerer som en flytbar disk i Windows 2000 (eller nyere) uden installation af ekstra drivere.
4. USB-harddiske og USB-flash-drev: Enheder der understøtter USB 2.0 eller USB 1.1.
• Du vil muligvis opleve en forskel i afspilningskvaliteten, hvis du tilslutter en USB 1.1-enhed.
• For at sikre korrekt funktion skal du huske at tilslutte en strømforsyning til USB-harddisken.
5. USB-kortlæser: USB-kortlæser med én slot og USB-kortlæser med flere slot
• Afhængigt af producenten, er USB-kortlæseren muligvis ikke understøttet.
• Hvis du installerer flere hukommelsesenheder i en kortlæser med flere slot, vil du muligvis opleve problemer.
2
Understøttede formater
■
“USB” vises på skærmen og forsvinder herefter.
■
USB-menuskærmen vises på tv-skærmen, og den lagrede fil afspilles.
Tryk på knappen STOP ( ) for at stoppe afspilningen.
(1) Tryk på knappen STOP( ) to gange efter hinanden.
Displayet viser REMOVE USB.
(2) Fjern USB-kablet.
Hop frem/tilbage
under afspilning.
■
Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen
, vælges den næste fil.
■
Hvis der er mere end en fil, når du trykker på knappen
, vælges den forrige fil.
Samplings
Filnavn
FIltype
Bithastighed
Version
Pixell
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80 ~ 384 kbps
–
–
44.1 kHz
WMA
.WMA
56 ~ 128 kbps
V8
–
44.1 kHz
WMV
.WMV
4 Mbps
V1 , V2 , V3 , V7
720x480 44.1 KHz ~ 48 KHz
DivX
.AVI,.ASF
4 Mbps
DivX3.11~DivX5.1, XviD
720x480 44.1 KHz ~ 48 KHz
frekvens
Stillbillede
Music
Sikker fjernelse af USB
For at forhindre at hukommelsen, der findes i USB-enheden, beskadiges, skal du udføre en
sikker fjernelse, inden du frakoblet USB-kablet.
Tryk på knappen
6. Hvis du anvender et USB-forlængerkabel, genkendes USB-enheden muligvis ikke.
Film
• CBI
BETJENING
3
Tryk på knappen FUNCTION på hovedenheden eller på knappen USB på
fjernbetjeningen for at vælge tilstanden USB.
(Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke.
• Digitale
kameraer, der anvender PTP-protokollen eller kræver installation af yderligere programmer,
når de tilsluttes til en pc, understøttes ikke.
• Enheder med filsystemet NTFS understøttes ikke.
(Kun filsystemet FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) understøttes).
• Afhængigt af sektorstørrelses på deres filsystem, fungerer visse MP3-afspillere muligvis ikke.
• Funktionen USB HOST understøttes ikke, hvis der tilsluttes et produkt, der overfører mediefiler vha.
et producentspecifikt program.
• Fungerer ikke med Janus-kompatible MTP-enheder (Media Transfer Protocol).
• Funktionen
USB Host i dette produkt understøtter ikke alle USB-enheder.
Se side 65 for oplysninger om understøttede enheder.
Hurtig afspilning
Tryk på
■
40
under afspilning for at afspille disken med en højere hastighed.
Hver gang, du trykker på en af knapperne, ændres visningenshastigheden således:
2x ➝ 4x ➝ 8x ➝ 32x ➝ Normal.
41
Indstillinger
DK
Indstilling af sprog
Indstilling af tv-skærm
skærmvisningssproget (OSD) er som standard indstillet til engelsk.
1
2
3
4
5
Afhængigt af din tv-type (bredformat-tv eller almindeligt 4:3-tv) kan du vælge tv’ets formatforhold.
Vælg <LANGUAGE>, og tryk derefter på ENTER-knappen
1
2
3
Tryk på , markørknappen for at vælge <OSD LANGUAGE>, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
4
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Setup>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på ,
markørknappen for at vælge det ønskede sprog, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Setup>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <TV DISPLAY>, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
Tryk på ,
markørknappen for at vælge det ønskede punkt, og tryk
derefter på ENTER-knappen.
Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.
Hvis sproget blev sat til engelsk, vises skærmbillederne på engelsk, når opsætningen er afsluttet.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Justering af tv’ets formatforhold (skærmstørrelse)
• OSD LANGUAGE: Valg af skærmsprog
• AUDIO: Valg af lydsprog (optaget på disken)
• SUBTITLE: Valg af sprog til undertekst (optaget på disken)
• DISC MENU: Valg af diskmenusprog (optaget på disken)
Hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken, ændres menusproget ikke, selv om du indstiller
det til det ønskede sprog.
En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et bredformat- eller højdefinitions-tv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes
formatforholdet. Når du afspiller dvd’er, der er optaget til en anden skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.
For et traditionelt tv skal du vælge enten <4:3PS> eller <4:3LB>, i overensstemmelse med hvad du foretrækker. Vælg <WIDE/HDTV>, hvis du har et
bredformat-tv.
• OTHERS: For at vælge et andet sprog skal du vælge OTHERS og indtaste sprogkoden for dit land.
(Se sprogkoder for forskellige lande på side 64)
Der kan vælges sprog for lyd, undertekst og diskmenu.
4:3LB (4:3 Letterbox)
Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse på et tv med traditionel skærm.
■ Der bliver vist sorte striber for oven og for neden på skærmen.
OPSÆTNING
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse med “pan & scan” på et tv med
traditionel skærm.
■ Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af 16:9-formatsbilledet er skåret væk).
WIDE/HDTV
Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærm-indstilling på et bredformat-tv.
■ Du kan se formatet fuld-skærm.
• Hvis en dvd har forholdet 4:3, kan du ikke se den på bredformat.
• Eftersom dvd’er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af den software, tv-type og det
formatforhold, du bruger.
42
43
Indstillinger (fortsat)
DK
Indstilling af børnelås (klassifikationsniveau)
Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd’er med voldeligt indhold eller indhold beregnet for voksne, som du
ikke ønsker, at børn skal se.
1
2
3
4
Indstilling af tapet
Mens du ser en dvd eller JPEG-cd, kan du indsætte det billede, du ønsker, som baggrundstapet.
1
2
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Setup>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <PARENTAL>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på , markørknappen for at vælge det ønskede klassifikationsniveau,
og tryk derefter på ENTER-knappen.
DVD
Ved afspilning skal du trykke på PLAY/PAUSE-knappen, når der vises et billede, du kan lide.
Tryk på LOGO-knappen.
<COPY LOGO DATA> bliver vist på tv-skærmen.
3
Strømmen slås fra og derefter til igen.
Det valgte tapet bliver vist.
Du kan vælge op til tre tapetindstillinger.
COPY LOGO DATA
Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke se dvd’er med klassifikationsniveau 7 eller derover.
Jo højere niveau jo mere indhold for voksne og vold er der på dvd’en.
5
Indfør adgangskoden, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Adgangskoden er som standard sat til “7890”.
Når opsætningen er færdig, føres du til den forrige skærm.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
• Denne funktion virker kun, hvis dvd’en indeholder information om klassifikationsniveauer.
Indstilling af adgangskode
Sådan vælges en af de tre tapetindstillinger, du har lavet
1
2
4
Tryk på
ENTER.
4
5
Tryk på ENTER-knappen.
for at vælge den ønskede <USER>, og tryk derefter på
Dette vælger en af tre tapetskærme
markørknappen for at gå til <Setup>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <PASSWORD>, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
,
5
Tryk på knappen MENU for at afslutte indstillingen.
OPSÆTNING
Tryk på
markørknappen for at gå til <LOGO>, og tryk derefter på
knappen ENTER.
Tryk på MENU-knappen.
Tryk på
Tryk på
markørknappen for at gå til <Setup>, og tryk derefter på
knappen ENTER.
3
Du kan indstille adgangskoden til børnelås (klassifikationsniveau).
1
2
3
I stop-indstilling skal du trykke på knappen MENU.
• ORIGINAL: Vælg dette for at bruge Samsungs logo som tapet.
• USER: Vælg dette for at bruge det ønskede billede som tapet.
Indfør adgangskoden, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Angiv den gamle adgangskode, en ny adgangskode, og bekræft den nye adgangskode.
Opsætningen er afsluttet.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
• Adgangskoden er som standard sat til “7890”.
Hvis du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnelås, skal du gøre følgende:
• Når afspilleren er i stop-indstilling, skal du holde hovedenhedens STOP (
indstillinger sættes igen på standardværdierne.
• Tryk på POWER-knappen.
) knap i mindst 5 sekunder. “INITIAL” vises på displayet, og alle
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
44
45
Indstillinger (fortsat)
DivX(R)-registrering
Indstilling af forsinkelsestid
Brug dit registreringsnummer til at registrere denne afspiller hos DivX(R) Video On Demand-tjenesten.
Hvis du vil vide mere, kan du gå til www.divx.com/vod.
Højtalerindstilling
Signaludgang og frekvensreaktion fra højtalerne justeres automatisk i overensstemmelse med din højtalerkonfiguration, og
om bestemte højtalere bruges eller ej.
1
2
3
4
DK
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Audio>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Vælg <SPEAKER SETUP> og tryk igen på ENTER-knappen.
Tryk på , , , markørknapperne for at gå til den ønskede højtaler,
og tryk derefter på ENTER-knappen.
Hvis højtalerne ikke kan placeres i den samme afstand fra lyttepositionen, kan du justere forsinkelsestiden for lydsignalerne
fra center- og baghøjtalerne.
1
2
3
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Audio>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <DELAY TIME>, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
4
Tryk på , , , markørknapperne for at gå til den ønskede højtaler, og
tryk derefter på knappen ENTER.
5
Tryk på markøren
,
for at indstille forsinkelsestiden.
Du kan indstille forsinkelsestiden for C til 0 - 5 millisekunder, og for LS og RS kan den indstilles til
0 - 15 millisekunder.
For C, LS og RS ændres indstillingen som følger, hver gang der trykkes på knappen:
SMALL ➝ NONE.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Indstillingen for L og R er SMALL.
• SMALL: Vælg denne indstilling, når højtalerne bruges.
• NONE: Vælg denne indstilling, når der ikke er installeret højtalere.
• Afhængigt af indstillingerne for PRO LOGIC og STEREO, kan højtalertilstanden variere
(se side 52).
Når der afspilles 5.1-surround sound, får du den bedste lyd, hvis afstanden mellem dig og hver højtaler er den samme. Eftersom lyden
ankommer til lytterens position på forskellige tidspunkter afhængig af højtalernes placering, kan du justere for denne forskel ved at tilføje en
forsinkelse af lyden fra centerhøjtaleren og surroundhøjtalerne.
Ideel placering af
CENTERHØJTTALER
Indstilling af CENTERHØJTALER
Hvis afstanden Dc svarer til eller er større end afstanden Df på tegningen, skal indstillingen
være 0 ms. Ellers skal indstillingen ændres i overensstemmelse med tabellen.
Afstand mellem Df og Dc
Forsinkelsestid
0,00 m
0 ms
0,34 m
0,68 m
1 ms
2 ms
1,02 m 1,36 m 1,70 m
3 ms
4 ms
5 ms
Indstilling af BAGHØJTALERE (SURROUND)
Hvis afstanden Df svarer til afstanden Ds på tegningen, skal indstillingen være 0 ms.
Ellers skal indstillingen ændres i overensstemmelse med tabellen.
Ideel placering af
surround-højtalere
Afstand mellem Df og Dc
0,00 m
1,02 m
2,04 m
Forsinkelsestid
0 ms
3 ms
6 ms
OPSÆTNING
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Indstilling af forsinkelsestid
3,06 m 4,08 m 5,10 m
9 ms
12 ms
15 ms
Der bedst at placere alle højtalerne inden for denne cirkel.
Df: Afstand fra FRONTHØJTALER
Dc: Afstand fra CENTERHØJTALER
Ds: Afstand fra SURROUNDHØJTALER
• Med (
Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskellig for hver indstilling.
• Med AC-3 og DTS kan forsinkelsestiden indstilles til mellem 00 og 15 millisekunder.
• Centerkanalen kan kun justeres for 5.1-kanals disks.
46
47
Indstillinger (fortsat)
Indstilling af prøvetone
Indstilling af lyd
Brug funktionen Test Tone til at kontrollere højttalertilslutningerne.
1
2
3
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Audio>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på markørknappen for at gå til <TEST TONE>, og tryk derefter på
knappen ENTER
Prøvetonen sendes til L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW i den rækkefølge.
Hvis der trykkes på knappen igen på dette tidspunkt, slukkes prøvetonen.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Alternativ metode: Tryk på TEST TONE-knappen på fjernbetjeningen.
Flerkanals Pro Logic-indstilling
Tryk på TEST TONE-knappen.
■
■
Start
DK
Du kan justere balancen og niveauet for hver højtaler.
1
2
3
4
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Audio>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <SOUND EDIT>, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
Tryk på
Tryk på
,
,
markørknapperne for at vælge og justere det ønskede punkt.
markørknapperne for at vælge og justere indstillingerne.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
Manuel indstilling af højtalerens lydstyrke og lydbalance med SOUND EDIT (lydindstillings)-knappen.
Tryk på knappen SOUND EDIT, og tryk derefter på markørknapperne
,
.
Prøvetonen frembringes på følgende måde: Når du afspiller en dvd eller en cd,
fungerer den kun, når der er standset.
Brug denne funktion til at kontrollere, at alle højttalere er tilsluttet korrekt, og at der
ikke er problemer.
OPSÆTNING
Sluk for prøvetonen ved at trykke på TEST TONE-knappen igen.
V: Fronthøjtaler(V)
R: Fronthøjtaler(H)
C: Centerhøjtaler
LS: Baghøjtaler (V)
SW: Subwoofer
RS: Baghøjtaler (H)
Justering af front/baghøjttaleres balance
• Du kan vælge fra 00 til –06 og OFF.
• Lydstyrken falder, jo tættere du kommer på –6.
Justering af center/bag/fronthøjtalers lydniveau
• Lydstyrkeniveauet kan justeres trinvist fra +6 dB til –6 dB.
• Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6 dB, og lavere, jo tættere du kommer på -6 dB.
48
49
Indstillinger (fortsat)
DK
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde)
Denne funktion afbalancerer området mellem de højeste og de laveste lyde.
Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten ved lav lydstyrke.
1
2
3
4
I stop-indstilling skal du trykke på MENU-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <Audio>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknappen for at gå til <DRC>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
,
Lydfelt (DSP)/EQ-funktion
DSP (Digital Signal Processor) : DSP-indstillinger er blevet designet til at simulere forskellige akustiske miljøer.
EQ : Du kan vælge ROCK, POP eller CLASSIC for at optimere lyden for den musikgenre, du afspiller.
Tryk på DSP/EQ-knappen.
“DSP” vises på skærmpanelet.
Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger:
markøren for at justere ‘DRC’.
Jo længere du trykker på
på
markørknappen, jo større bliver effekten, og jo længere du trykker
markørknappen, jo mindre bliver effekten.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen.
Opsætning af AV SYNC
Billedet kan virke langsomt i forhold til lyden, hvis der tilsluttes til et digitalt tv.
I så fald skal du justere forsinkelsestiden for lyden til den status, der passer bedst med billedet.
4
I stop-indstilling skal du trykke på knappen MENU.
Tryk på
markørknapperne for at gå til <Audio>, og tryk derefter på ENTER-knappen.
Tryk på
markørknapperne for at gå til <AV-SYNC>, og tryk derefter på
ENTER-knappen.
Tryk , på markørknapperne for at vælge forsinkelsestiden for AV-SYNC,
og tryk derefter på ENTER-knappen.
Du kan indstille forsinkelsestiden for lyden til mellem 0 ms og 300 ms. Indstil den til den optimale status.
Tryk på RETURN-knappen for at vende tilbage til det forrige niveau.
Tryk på MENU-knappen for at forlade opsætningsskærmen
50
• POP, JAZZ, ROCK: Afhængigt af musikgenren kan du vælge mellem POP, JAZZ og ROCK.
• STUDIO: Giver fornemmelsen af at være i et studie.
• CLUB: Simulerer lyden fra et diskotek med en dunkende bas.
• HALL: Giver en klar vokal som i en koncertsal.
• MOVIE: Giver en biograflyd.
• CHURCH: Giver en fornemmelse af at være i en stor kirke.
• PASS: Vælg denne indstilling, hvis du vil høre lyden normalt.
OPSÆTNING
1
2
3
• Funktionen DSP/EQ er kun tilgængelig i tilstanden STEREO.
Tryk på
PL II-tilstandsknappen for at vise STEREO på skærmen.
• Denne funktion virker med cd’er, MP3-cd’er og DivX- og Dolby Digital-diske.
• Når du afspiller en dvd-disk, der er indkodet med to eller flere kanaler, vælges flerkanals
indstillingen automatisk, og DSP/EQ-funktionen virker ikke.
51
Indstillinger (fortsat)
Dolby Pro Logic II-indstilling
Du kan vælge den lydindstilling for Dolby Pro Logic II, du ønsker.
Tryk på
PL II MODE-knappen.
DK
Dolby Pro Logic II-effekt
Denne funktion virker kun i Dolby Pro Logics MUSIC-indstilling.
1
Tryk på
2
Tryk på
PL II EFFECT-knappen for at gå til <PANORAMA>, og tryk derefter
på markørknapperne , for at vælge den ønskede effektindstilling.
PL II MODE -knappen for at vælge indstillingen <MUSIC>.
Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen som følger.
Du kan vælge enten 0 eller 1.
Denne tilstand udvider det forreste stereobillede til at omfatte surroundhøjtalerne for en
spændende "omsluttende" effekt med lydbilleder fra siderne.
3
PRO LOGIC II
• MUSIC: Når du lytter til musik, kan du opleve lydeffekter, som om du faktisk var til koncerten.
Tryk på
PL II EFFECT-knappen markørknapperne for at gå til <C-WIDTH>,
og tryk derefter på markørknapperne
, for at vælge indstillingen.
Du kan vælge 0 - 7.
Dette indstilling centerlydbilledets bredde.
Jo højere indstillingen er, jo mindre lyd kommer der fra centerhøjttaleren.
• CINEMA: Gør filmsoundtracket endnu mere realistisk.
• PRO LOGIC: Du får en realistisk flerkanalseffekt, som om du bruger fem højtalere, selvom du
kun bruger højre og venstre fronthøjtaler.
• MATRIX: Du får en 5.1-surroundsound.
• Når du vælger Pro Logic II-indstilling skal du tilslutte den eksterne enhed til AUDIO INPUTjackstikkene (L og R) på afspilleren. Hvis du kun tilslutter til en af indgangene (L eller R), kan
du ikke lytte til 5.1-surroundsound.
4
Tryk på
PL II EFFECT-knappen markørknapperne for at gå til <DIMENS>,
og tryk derefter på markørknapperne
, for at vælge indstillingen.
Du kan vælge 0 - 6.
Justerer lydfeltet (DSP) i intervaller fra for til bag.
OPSÆTNING
STEREO: Vælg denne indstilling, hvis du kun vil høre lyd fra højre og venstre fronthøjtalere samt
subwooferen.
• Når du afspiller en dvd, der er indkodet med to eller flere kanaler, vælges flerkanals
indstillingen automatisk, og knappen
(Dolby Pro Logic II) virker ikke.
52
53
Lyt til radio
DK
Fjernbetjening
1
2
Forvalg af stationer
Tryk på knappen TUNER for at vælge FM-båndet.
Eksempel: Forvalg af FM 89,10 i hukommelsen
Stil ind på den ønskede station.
Automatisk indstilling 1: Når der trykkes på knappen
Automatisk indstilling 2: Tryk på
aktive radiostationer.
Manuel indstilling: Tryk kort på
,
,
, vælges en forvalgt radiostation.
, og hold en af dem nede for automatisk at søge efter
for trinvist at øge eller sænke frekvensen.
1
2
Tryk på knappen TUNER for at vælge FM-båndet.
3
Tryk på TUNER MEMORY-knappen.
Tryk på knappen FUNCTION for at vælge FM-båndet.
4
5
Automatisk indstilling 2: Tryk på STOP ( )-knappen for at vælge <MANUAL>, og tryk derefter på
knappen og hold den nede for automatisk at søge på båndet.
Manuel indstilling: Tryk på STOP ( )-knappen for at vælge <MANUAL> og tryk derefter kort på
for at stille ind på en lavere eller højere frekvens.
Tryk på MO/ST-knappen for at høre radio i mono/stereo (gælder kun for FM-stationer).
for at vælge <89.10>.
Tryk på
for at vælge det forvalgte nummer.
Du kan vælge mellem forudindstillingerne 1 til 15.
Vælg en radiostation.
Automatisk indstilling 1: Tryk på STOP ( )-knappen for at vælge <PRESET>, og tryk derefter
på
knappen for at vælge den forvalgte station.
,
<PRGM> blinker på skærmen.
Hovedenhed
1
2
Tryk på
Tryk på TUNER MEMORY-knappen igen.
Tryk på TUNER MEMORY-knappen, inden <PRGM> forsvinder fra skærmen.
<PRGM> forsvinder fra skærmen, og stationen er gemt i hukommelsen.
6
Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre stationer.
Tryk på
på fjernbetjeningen for at stille ind på en forvalgt kanal.
Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem <STEREO> og <MONO>.
I områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden forstyrrelser.
• Denne enhed kan ikke modtage AM-udsendelser.
DIVERSE
54
55
Om RDS-udsendelser
Brug af RDS (Radio Data System) til modtagelse af FM-stationer
Med RDS kan FM-stationer udsende et ekstra signal sammen med de almindelige programsignaler. Som eksempel
udsender stationer deres stationsnavne samt informationer om udsendelsestype, som f.eks. sport, musik mv.
DK
PTY(programtype)-indikation og PTY-SEARCH (programsøgnings)-funktion
En af fordelene ved RDS-tjenesten er, at du kan finde en bestemt programtype blandt de forudindstillede kanaler ved at
specificere PTY-koder.
Når du modtager en FM-station, der leverer RDS-tjenesten, lyser
indikatoren RDS på skærmen.
Sådan søger efter et program vha. PTY-koder
Beskrivelse af RDS-funktioner
Inden du starter, skal du huske...
• PTY (Programtype): Viser hvilken programtype, der aktuelt udsendes
• PTY-søgning omfatter kun forudindstillede stationer.
• For at stoppe søgningen når som helst i processen skal du trykke på PTY SEARCH under søgningen.
• Der er en tidsgrænse ved udførelse af følgende trin.
• PS NAME (Stationsnavn): Viser navnet på radiostationen og består af otte tegn.
• RT (Radiotekstt): Afkoder en stations tekstudsendelse (hvis der er nogen) og består af højst 64
tegn.
• CT (Klokkeslæt): Afkoder klokkeslættet i realtid fra FM-stationen
Visse stationer udsender ikke PTY-, RT- eller CT-informationer, og derfor visses
disse ikke i alle tilfælde.
• TA (Trafikradio ): Når dette symbol blinker, indikerer det, at der er en trafikmelding på vej.
Hvis indstillingen annulleres, inden du er færdig, skal du starte fra trin 1 igen.
• Når du trykker på knapperne på den primære fjernbetjening, skal du sikre dig, at du har valgt FM-stationen
med den primære fjernbetjening.
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den valgte station ikke udsender
RDS-signalet korrekt, eller hvis signalstyrken er svag.
1
2
Tryk på PTY SEARCH, mens du lytter til en FM-station.
3
Tryk på PTY SEARCH igen, mens den PTY-kode, du valgte i det forrige trin,
stadig vises på displayet.
• Centerenheden søger 15 forudindstillede FM-stationer, standser når den
finder den, du har valgt, og stiller ind på denne station.
Sådan viser du RDS-signaler
Du kan se de RDS-signaler, som stationen udsender, på displayet.
Tryk på RDS visning, mens du lytter til en FM-station.
Skærm
Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet og viser følgende informationer:
NEWS
Tryk på PTY- eller PTY+, indtil den PTY-kode, du ønsker, vises på displayet.
• Displayet viser de PTY-koder, der er beskrevet til højre.
Programtype
Nyheder omfatter annonceringer og reportager
PS NAME ➝ RT ➝ CT ➝ Frequency
• PS (Stationsnavn): Under søgning vises "PS", og stationens navn vises. Hvis der ikke udsendes
noget signal, vises "NO PS". PS” vises, hvis der ikke sendes noget signal.
• Frekvens: Stationens frekvens (dette er ikke en RDS-funktion).
INFO
Informationer omfattende mål og vægt, afkast og
prognoser, kunderelaterede forhold, medicinske
informationer mv.
CLASSICS
Tung klassisk musik - orkestermusik, symfoni-,
kammermusik og opera
OTHER M
Anden musik - Jazz, R&B, countrymusik
WEATHER
Vejret
FINANCE
Finans
CHILDREN
Børneprogrammer
SOCIAL A
Sociale forhold
Radiodrama, serier mv.
RELIGION
Religion
Telefonprogrammer
CULTURE
Kultur (national eller lokal) herunder religiøse
forhold, socialvidenskab, sprog, teater mv.
PHONE IN
TRAVEL
Rejser
SCIENCE
Naturvidenskab og teknologi
LEISURE
Afslapning
JAZZ
Jazzmusik
SPORT
EDUCATE
Om tegn der vises på skærmen
Når skærmen viser PS- eller RT-signaler, anvendes følgende tegn.
Forskellige forhold, herunder aktuelle begivenheder, dokumentar, diskussioner og analyser.
DRAMA
Sport
Undervisning
• Skærmen skelner ikke mellem store og små bogstaver, og der anvendes altid store bogstaver.
• Skærmen kan ikke vise bogstaver med accenter. “A” kan f.eks. stå for accentuerede A'er, som
f.eks. “À, Â, Ä, Á, Å og Ã.”
• Hvis søgningen slutter med det samme, vises “PS” og “RT” ikke på skærmen.
VARIED
Anden tale, underholdningsprogrammer (quiz,
spil), interview, komedie og satire mv.
POP M
Popmusik
ROCK M
M.O.R.M
LIGHT M
56
Programtype
Rockmusik
Aktuel, moderne musik, “easy listening”.
Let klassisk musik - klassisk musik, instrumental
og kormusik
COUNTRY
Countrymusik
NATION M
National musik
OLDIES
Oldies
FOLK M
Folkemusik
DOCUMENT
Dokumentar
DIVERSE
• RT (Radiotekst): Under søgning vises "RT", og den tekstmeddelelse, som stationen udsender,
vises.Hvis der ikke udsendes noget signal, vises "NO RT".
AFFAIRS
Skærm
57
Praktiske funktioner
Betjening af et tv med fjernbetjeningen
Funktionen Sleep Timer
Når du betjener et tv med fjernbetjeningen
Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.
Tryk på SLEEP-knappen.
<SLEEP> vises. Hver gang der trykkes på knappen, ændres den forvalgte tid som følger:
10 ➝ 20➝ 30➝ 60➝ 90➝ 120➝ 150➝ OFF.
1
2
3
Den tid, der er tilbage, indtil dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
Når du trykker på knappen igen, ændres slumretiden, du har indstillet tidligere.
Justering af skærmen lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på hovedenhedens skærm, så det ikke forstyrrer, når du ser film.
Tryk på DIMMER-knappen.
Hver gang, der trykkes på knappen, vil lysheden på frontskærmen blive justeret.
Tryk på knappen TV for at indstille fjernbetjeningen til tilstanden TV.
Tryk på knappen POWER for at tænde for dit tv.
Hold knappen POWER nede, og indtast den kode, der svarer til dit
tv-mærke.
Hvis der i tabellen er mere end én kode for dit tv, skal du indtaste dem en efter en for at
afgøre, hvilken kode der fungerer.
Tryk på SLEEP-knappen for at bekræfte indstillingen.
Slå slumrefunktionen fra ved at trykke på SLEEP-knappen, indtil <OFF> vises
på skærmen.
DK
Eksempel: For et Samsung-tv
Når du holder POWER nede, skal du bruge talknapperne til at indtaste
00, 00, 15, 16, 17 og 40.
4
Hvis tv’et slukker, er indstillingen gennemført.
Du kan bruge knapperne TV POWER, VOLUME, CHANNEL samt de numeriske
knapper (0~9).
• Fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke med visse tv-mærker. Endvidere er visse handlinger
muligvis ikke tilgængelige. Det afhænger af mærket på dit tv.
• Hvis du ikke indstiller fjernbetjeningen med koden til dit tv-mærke, fungerer fjernbetjeningen
som standard med Samsung-tv.
Mute-funktion
Tryk på MUTE-knappen.
<MUTE> blinker på skærmen.
DIVERSE
Denne funktion er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.
Tryk på knappen igen for at gendanne lyden.
58
59
Betjening af et tv med fjernbetjeningen
DK
Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt. Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller hvis
instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste autoriserede
forhandler eller et Samsung Electronics-servicecenter.
Kodeliste - tv-mærker
Nr.
Mærke
Kode
Nr.
Mærke
Kode
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
98
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
Symptom
Diskbakken åbner ikke.
Kontrol/løsning
• Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten?
• Sluk for strømmen og tænd for den igen.
• Kontroller dvd’ens landenummer.
Dvd’er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles.
Afspilningen starter ikke.
• Cd-rom’er og dvd-rom’er kan ikke afspilles på dvdafspilleren.
• Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
Afspilning begynder ikke med det
samme, når der trykkes på
Afspil/Pause-knappen.
• Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med
ridser på overfladen?
• Tør disken ren.
• Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for
trinvis afspilning.
Der kommer ingen lyd.
• Er højtalerne tilsluttet korrekt? Er højtaleropsætningen korrekt
tilpasset?
• Er disken alvorligt beskadiget?
• Når du lytter til en cd eller radio, udsendes lyden kun til fronthøjtalerne
Der høres kun lyd fra nogle få
højtalere, ikke alle seks.
•
•
(H/V). Vælg indstillingen “PRO LOGIC II” ved at trykke på knappen
(Dolby Pro Logic II) på fjernbetjeningen for at bruge alle seks højtalere.
Sørg for, at dvd’en er kompatibel med 5.1-kanal.
Hvis du satte lydindstillingen for C, SL og SR til NONE i
højtalerindstillingen på opsætningsskærmen, kommer der ingen
lyd fra centerhøjtaleren og højre og venstre fronthøjtaler. Sæt C,
SL og SR til SMALL.
• Er disken mærket med “Dolby Digital 5.1 CH”?
Der kommer ingen Dolby Digital
5.1-surround sound.
Fjernbetjeningen virker ikke.
•
Dolby Digital
5.1-surroundsound gengives kun, hvis disken er optaget med
5.1-kanals lyd.
Er lydsproget indstillet korrekt til DOLBY DIGITAL 5.1-kanal på
informationsskærmen?
DIVERSE
60
Fejlfinding
• Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel?
• Er batterierne flade?
• Har du valgt den korrekte tilstand på fjernbetjeningen (tv eller
dvd)?
61
Fejlfinding (fortsat)
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske
DK
Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage spring i afspilning.
Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.
Symptom
• Disken drejer, men der
kommer intet billede.
• Billedkvaliteten er dårlig, og
billedet ryster.
Funktionerne for lydsprog og
undertekster virker ikke.
Menuskærmen vises ikke,
selvom menufunktionen er
valgt.
Formatforholdet kan ikke
ændres.
• Hovedenheden fungerer ikke.
(Eksempel: Strømmen går
f.eks., eller der høres en
underlig lyd.)
• Dvd-afspilleren fungerer ikke
normalt.
Kontrol/løsning
• Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på dvd’er,
der ikke indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis
på en anden måde.
• Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
62
Opbevaring af diske
Skal opbevares på et køligt
og ventileret sted.
Må ikke opbevares i
direkte sollys.
Skal opbevares i et rent
beskyttelseshylster.
Skal opbevares lodret.
• Du kan afspille 16:9-dvd’er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd’er kan kun ses i
formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte
funktion.
• Sluk for strømmen og hold STOP (
)-knappen på hovedenheden
inde i mere end 5 sekunder.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
skal du holde hovedenhedens STOP ( )-knap inde i mere end 5
sekunder. “INITIAL” vises på skærmen, og indstillingerne vender
tilbage til standard.
• Tryk på POWER-knappen.
Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger.
Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
• Er antennen tilsluttet korrekt?
• Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal der installeres en
ekstern FM-antenne i et område med gode modtageforhold.
• Diskene må ikke blive snavsede.
• Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.
Håndtering og opbevaring af diske
Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, skal den
renses med et mildt rensemiddel fortyndet i vand, og aftørres
med en blød klud.
• Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.
DIVERSE
Kan ikke modtage
radioudsendelse.
Rør ikke ved diskens afspilningsside. Hold disken i kanterne,
så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.
• Er strømmen på tv’et slået til?
• Er videokablerne tilsluttet korrekt?
• Er disken beskidt eller beskadiget?
• En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
• Så længe meddelelsen “NO DISC” vises på hovedenhedens skærm,
Du har glemt adgangskoden til
klassifikationsniveauet for
børnesikring.
Håndtering af diske
• Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med kolde dele
inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens inden i afspilleren, fungerer den
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren stå
tændt i 1 til 2 timer.
63
Sprogkodeliste
Produkter, som funktionen USB HOST understøtter
DK
Indtast den korrekte kodenummer for grundindstillingerne “Disc Audio”, “Disc Subtitle” og/eller “Disc Menu” (se side 42).
Digitalt kamera
Kode
Kode
1027
Afar
1181
1028
Abkhasisk
1032
Afrikaans
1039
Amharisk
1044
Arabisk
1045
1051
Sprog
Kode
Sprog
Kode
Sprog
Frisisk
1334
Lettisk
1506
Slovensk
1183
Irsk
1345
Malagasy
1507
Samoansk
1186
Skotsk gælisk
1347
Maori
1508
Shona
1194
Galicisk
1349
Makedonsk
1509
Somalisk
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albansk
Assamesisk
1203
Gujarati
1352
Mongolsk
1512
Serbisk
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavisk
1513
Siswati
1052
Aserbajdsjansk
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Kroatisk
1357
Malajisk
1515
Sudanesisk
1057
Hviderussisk
1229
Ungarsk
1358
Maltesisk
1516
Svensk
1059
Bulgarsk
1233
Armensk
1363
Burmesisk
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamilsk
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepalesisk
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Hollandsk
1527
Tajik
1067
Tibetansk
1248
Indonesisk
1379
Norsk
1528
Thai
1070
Bretonsk
1253
Islandsk
1393
Occitansk
1529
Tigrinya
1079
Catalansk
1254
Italiensk
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmensk
1093
Korsikansk
1257
Hebraisk
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Tjekkisk
1261
Japansk
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Walisisk
1269
Jiddisch
1428
Polsk
1535
Tonga
1105
Dansk
1283
Javanesisk
1435
Pashto, Pushto
1538
Tyrkisk
1109
Tysk
1287
Georgisk
1436
Portugisisk
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kasakhisk
1463
Quechua
1540
Tatarisk
1142
Græsk
1298
Grønlandsk
1481
Rætoromansk
1543
Twi
1144
Engelsk
1299
Cambodjansk
1482
Kirundi
1557
Ukrainsk
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Rumænsk
1564
Urdu
1149
Spansk
1301
Koreansk
1489
Russisk
1572
Usbekisk
1150
Estisk
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamesisk
1151
Baskisk
1307
Kurdisk
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persisk
1311
Kirgisisk
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finsk
1313
Latinsk
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbokroatisk
1665
Yoruba
1171
Færøsk
1327
Laotisk
1503
Sinhalesisk
1684
Kinesisk
1174
Fransk
1332
Litauisk
1505
Slovakisk
1697
Zulu
Produkt
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Firma
Type
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Produkt
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Firma
Type
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-afspiller
Produkt
Firma
Type
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Creative
Iriver
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
128 MB MP3 Player
20G HDD MP3 Player
20G HDD MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
Ekstern USB-harddisk
Produkt
MOMOBAY UX-2
Firma
Type
Dvico
USB 2.0
DIVERSE
64
Sprog
USB-flash-disk
65
Specifikationer
DK
HT-X20
G
E
N
E
R
E
L
T
T
F U
N
M E
R
V
I
D
E
O
U
D
G
A
N
G
F
O
R
S
T
Æ
R
K
E
R
Strømforbrug
Vægt
Dimensioner (B x H x D)
Driftstemperaturområde
Driftsfugtighedsområde
Anvendelig følsomhed
Signal/støj-forhold
Forvrængning
Composite Video
SCART-stik
Komponentvideo
Udgang til forreste højtaler
Udgang til centralhøjtaler
Udgang til baghøjtaler
Udgang til subwoofer
Frekvensområde
Signal/støj-forhold
Kanalseparation
Indgangsfølsomhed
80 W
3,3Kg
430 x 65 x 351,5 mm
+5°C ~ +35°C
10% ~ 75%
10 dB
60 dB
0,5%
1,0 V p-p (75Ω belastning)
Composite Video: 1,0 V p-p (75Ω belastning)
RGB-signal: 0,714 V p-p (75Ω belastning)
Y: 1,0 V p-p (75Ω belastning)
Pr: 0,70 V p-p (75Ω belastning)
Pb: 0,70 V p-p (75Ω belastning)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
100W x 2(3Ω)
100W(3Ω)
20 Hz ~ 20 KHz
75 dB
60 dB
(AUX) 400 mV
Højttalersystem
H
Ø
J
T
T
A
L
E
R
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangsniveau
Nominel indgang
Maksimum indgang
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
5.1 kanal højttalersystem
Front/center/baghøjttaler
Subwoofer
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
For/Bag
90 x 168 x 95 mm
180 x 320 x 390 mm
Center
250 x 90 x 95 mm
For/Bag
0,6 kg/0,5 Kg
4,6 kg
Center
0,7 Kg
HT- TX22
Højttalersystem
H
Ø
J
T
T
A
L
E
R
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangsniveau
Nominel indgang
Maksimum indgang
Dimensioner (B x H x D)
5.1 kanal højttalersystem
Subwoofer
Front/center/baghøjttaler
3Ω
3Ω x 5
35Hz~155Hz
140Hz~20KHz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
For
Bag
Center
Vægt
For/Bag
Center
90 x 1045 x 95 mm
90 x 168 x 95 mm
250 x 90 x 95 mm
3,25Kg/0,5Kg
0,7Kg
180 x 320 x 390 mm
4,6 kg
Højttalersystem
H
Ø
J
T
T
A
L
E
R
Impedans
Frekvensområde
Lydudgangsniveau
Nominel indgang
Maksimum indgang
Dimensioner (B x H x D)
Vægt
66
5.1 kanal højttalersystem
Front/center/baghøjttaler
Subwoofer
3Ω x 5
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~155Hz
86dB/W/M
86dB/W/M
100W
100W
200W
200W
For
90 x 1045 x 95 mm
180 x 320 x 390 mm
Bag
90 x 1045 x 95 mm
Center
250 x 90 x 95 mm
For/Bag
3,25Kg/3,0Kg
4,6 kg
Center
0,7Kg
DIVERSE
HT- TX25
67
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Samsung-produkter, kontakt venligst SAMSUNG’s kundeservicecenter.
Region
Land
Kundeservicecenter
Webside
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement