Samsung | GT-N8010 | Samsung GT-N8010 Používateľská príručka

GT-N8010
Používateľská príručka
Používanie tohto návodu na
použitie
Gratulujeme vám k zakúpeniu mobilného zariadenia
Samsung. Toto výkonné zariadenie, s ktorým môžete ísť
kamkoľvek, prináša to najlepšie z internetového a mobilného
programovania do končekov vašich prstov a svojou ľahkou
váhou, vysokou všestrannosťou vyhovuje vášmu aktívnemu
životnému štýlu. Vďaka zabudovanému prevádzkovému
systému Google Android vám mobilné zariadenie Samsung
poskytuje prístup k tisíckam užitočných a zábavných aplikácií,
aby vylepšil vaše mobilné internetové skúsenosti.
S integrovaným bezdrôtovým prístupom a citlivou dotykovou
obrazovkou môžete čítať knihy a noviny na ceste, môžete byť
aktuálne informovaní o najnovších správach, športe a počasí,
môžete spravovať svoje multimediálne a obchodné súbory
a môžete si prezerať internet s mapami, obchodnými miestami
a omnoho viac.
Najskôr si prečítajte tieto informácie
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné
upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné
a správne používanie.
●● Popisy v tomto návode sú založené na predvolených
nastaveniach zariadenia.
●● Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa
od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
●● Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho
produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným
poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez
predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na
použitie nájdete na www.samsung.com.
●●
Používanie tohto návodu na použitie
2
Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom
na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa
služieb líšiť.
●● Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej
príručky vychádza z operačného systému Google Android
a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém
konkrétneho používateľa líšiť.
●● Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu,
oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá
za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných
spoločností.
●● Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne výkony
a nekompatibility spôsobené upravenými registračnými
nastaveniami alebo upravením prevádzkového systému.
Prispôsobenie operačného systému môže viesť k nesprávnej
činnosti zariadenia alebo aplikácií.
●● V prípade potreby si môžete na webových stránkach
www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného
zariadenia.
●● Softvér, zdroje zvukov, tapety, obrázky a iné komponenty
obsiahnuté v tomto zariadení sú predmetom licencií pre
obmedzené použitie medzi spoločnosťou Samsung a ich
príslušnými vlastníkmi. Stiahnutie a používanie týchto
materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie
zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie
je za takéto porušenia autorských práv používateľom
zodpovedná.
●● Prosíme vás, aby ste si uložili tento návod na použitie pre
budúcu potrebu.
●●
Používanie tohto návodu na použitie
3
Ikony v pokynoch
Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:
Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
zranenie vás alebo iných osôb
Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia
Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné
informácie
►
Pozri – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
→
Nasledujúci krok – poradie volieb alebo menu, ktoré
musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad:
Otvorte zoznam aplikácií a zvoľte Nastavenia →
Informácie o zariadení (predstavuje nastavenia
Nastavenia, nasleduje Informácie o zariadení)
Autorské práva
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými
zákonmi o autorských právach.
Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť
reprodukovaná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou
formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky,
vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami
na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
spoločnosti Samsung Electronics.
Používanie tohto návodu na použitie
4
Ochranné známky
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné
známky spoločnosti Samsung Electronics.
Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ sú
ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky
združenia Wi-Fi Alliance.
DivX®, DivX Certified® a príslušné
logá sú obchodnými známkami
Rovi Corporation alebo jej
dcérskych spoločností a sú použité
na základe licencie.
Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú
majetkom príslušných vlastníkov.
Používanie tohto návodu na použitie
5
INFORMÁCIE O VIDEU DIVX
DivX® je digitálny formát videa vytvorený DivX, LLC, dcérskej
spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie
certifikované DivX Certified®, prehráva DivX video. Navštívte
stránky www.divx.com, kde nájdete viac informácií a softvérové
nástroje slúžiace na prevod súborov do formátu DivX.
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Aby mohol tento prístroj s certifikáciou DivX® prehrávať
obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí byť zaregistrovaný
v spoločnosti DivX. Aby ste získali svoj registračný kód,
nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia vášho zariadenia.
Viac informácií o dokončení vašej registrácie nájdete na
vod.divx.com.
DivX Certified® na prehrávanie DivX® videa do HD 720p,
vrátane prémiového obsahu.
Môže prehrávať DivX® video do HD 1080p.
Používanie tohto návodu na použitie
6
Obsah
Zostavenie . ......................................................... 12
Vybalenie ................................................................................................. 12
Nabíjanie batérie .................................................................................. 13
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) ......................................... 15
Začíname . ........................................................... 18
Zapnutie a vypnutie zariadenia ..................................................... 18
Oboznámenie sa so zariadením ................................................... 19
Použitie S pera a dotykovej obrazovky ...................................... 23
Spoznávanie domovskej obrazovky ............................................ 25
Prístup k aplikáciám ............................................................................ 31
Prispôsobenie si zariadenia ............................................................. 32
Zadávanie textu .................................................................................... 38
Používanie špeciálnych funkcií ......................... 40
Naučte sa základné činnosti dotykového pera.........................40
Naučte sa pokročilé činnosti S pera..............................................41
Výmena hrotu S pera............................................................................42
Použitie pohybu......................................................................................43
Používanie režimu písania rukou.....................................................44
Používanie Poznámky S.......................................................................48
Používanie rýchlych poznámok.......................................................56
Použitie Plánovača S.............................................................................57
Oboznámenie s funkciou rýchleho príkazu................................60
Bezdotykové zobrazenie pre S pero..............................................61
Jednoduché vystrihnutie.....................................................................61
Obsah
7
Web ..................................................................... 62
Internet ..................................................................................................... 62
Game Hub ............................................................................................... 67
Google Play Books .............................................................................. 67
Obchod Play ........................................................................................... 67
YouTube .................................................................................................... 68
Video Hub ............................................................................................... 69
Mapy .......................................................................................................... 69
Miesta ....................................................................................................... 72
Navigácia ................................................................................................. 72
Samsung Apps ...................................................................................... 73
S Suggest ................................................................................................. 74
Google ...................................................................................................... 74
Výukové centrum ................................................................................. 75
Komunikácia ....................................................... 76
Google Mail ............................................................................................ 76
E-mail ........................................................................................................ 78
Talk .............................................................................................................. 80
ChatON .................................................................................................... 81
Messenger .............................................................................................. 82
Google+ ................................................................................................... 82
Zábava ................................................................. 83
Prehrávač hudby .................................................................................. 83
Hudobný portál .................................................................................... 86
Fotoaparát ............................................................................................... 86
Prehrávač videí ...................................................................................... 95
Galéria ....................................................................................................... 99
Paper Artist .......................................................................................... 103
Videoeditor .......................................................................................... 103
Obsah
8
Osobné informácie . ......................................... 107
Kontakty ................................................................................................ 107
Pripojenia . ........................................................ 110
Spojenia s počítačom .....................................................................
Wi-Fi .......................................................................................................
Wi-Fi Direct ..........................................................................................
AllShare Cast .......................................................................................
AllShare Play .......................................................................................
Skupinové prehrávanie ..................................................................
Bluetooth ..............................................................................................
GPS ..........................................................................................................
Televízne pripojenia .........................................................................
VPN pripojenia ...................................................................................
110
112
115
116
117
120
121
123
124
125
Nástroje . ........................................................... 127
Budík .......................................................................................................
Kalkulačka ............................................................................................
Sťahovania ...........................................................................................
Dropbox ................................................................................................
Moje súbory ........................................................................................
Polaris Office .......................................................................................
PS Touch ...............................................................................................
Hlasové vyhľadávani ........................................................................
S Voice ...................................................................................................
Svetový čas ..........................................................................................
Obsah
9
127
128
128
128
130
132
134
134
135
135
Nastavenia ........................................................ 136
Otvorenie menu Nastavenia ........................................................
Wi-Fi .......................................................................................................
Bluetooth ..............................................................................................
Využitie dát ..........................................................................................
Ďalšie nastavenia ..............................................................................
Režim blokovania ..............................................................................
Zvuk ........................................................................................................
Zobrazenie ...........................................................................................
Ukladací priestor ...............................................................................
Režim šetrenia energie ...................................................................
Batéria ....................................................................................................
Správca aplikácií ................................................................................
Lokalizačné služby ............................................................................
Uzamknúť obrazovku .....................................................................
Zabezpečenie .....................................................................................
Jazyk a vstup .......................................................................................
Cloud ......................................................................................................
Zálohovať a vynulovať ...................................................................
Pridať konto ........................................................................................
Pohyb .....................................................................................................
Pero S Pen ............................................................................................
Príslušenstvo .......................................................................................
Dátum a čas ........................................................................................
Zjednodušenie ovládania ..............................................................
Vývojárske možnosti .......................................................................
Informácie o zariadení ....................................................................
Obsah
10
136
136
136
136
137
138
138
138
139
140
140
140
140
141
142
143
145
145
146
146
146
147
147
148
149
151
Riešenie problémov ......................................... 152
Register ............................................................. 156
Obsah
11
Zostavenie
Vybalenie
Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:
●● Mobilné zariadenie
●● Stručná príručka
Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung.
Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť
poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje
záruka výrobcu.
Položky dodané s vašim zariadením a dostupné
príslušenstvo sa môžu líšiť, záleží od vášho regiónu
alebo poskytovateľa servisných služieb.
●● Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho
predajcu výrobkov Samsung.
●● Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to
najvhodnejšie.
●● Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním
nemusí byť kompatibilné.
●●
Zostavenie
12
Nabíjanie batérie
Vaše zariadenie má zabudovanú batériu. Pred prvým použitím
zariadenia, alebo ak bola batéria dlhšiu dobu nevyužívaná, je
potrebné nabiť batériu.
Používajte iba nabíjačky schválené spoločnosťou
Samsung. Neschválené nabíjačky môžu spôsobiť výbuch
batérie alebo poškodenie vášho zariadenia.
Batériu nabíjajte iba nabíjačkou. Batériu nemôžete
nabíjať pomocou USB kábla.
●● Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný
tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí
batérie. Ikona batérie bude tiež prázdna. Ak napätie
batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne.
Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
●● Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť
zariadenie, ani ak je pripojený cestovný USB adaptér.
Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú
batériu niekoľko minút nabíjať.
●●
Zostavenie
13
1 Pripojte kábel USB k napájaciemu adaptéru USB a potom
pripojte koniec kábla USB do multifunkčného konektora.
Tvar napájacieho USB adaptéra sa môže líšiť, záleží od
vášho regiónu.
Nesprávne pripojenie USB kábla môže spôsobiť vážne
poškodenie zariadenia alebo napájacieho USB adaptéra.
Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa
nevzťahuje záruka.
2 Pripojte napájací adaptér USB k vhodnej elektrickej zásuvke.
Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve
nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie
trvať dlhšie.
●● Počas nabíjania zariadenia nemusí fungovať dotyková
obrazovka, z dôvodu nestabilného napájania. Ak sa to
stane, odpojte napájací USB adaptér zo zásuvky, alebo
odpojte USB kábel od zariadenia.
●● Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto
je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na
životnosť ani výkon zariadenia.
●● Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu
s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.
●●
Zostavenie
14
3 Keď je batéria plne nabitá, odpojte napájací adaptér USB
a kábel USB najskôr od zariadenia, a potom od elektrickej
zásuvky.
Ak chcete ušetriť energiu, odpojte napájací USB adaptér,
keď ho nepoužívate. Napájací USB adaptér nemá
vypínač, preto ho musíte odpojiť od elektrickej zásuvky,
ak chcete prerušiť napájanie, keď sa nepoužíva, aby ste
predišli plytvaniu energiou. Počas nabíjania by zariadenie
malo zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)
Toto zariadenie podporuje pamäťové karty s kapacitou
maximálne 64 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej
karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s
týmto zariadením.
Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty
schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré
značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné.
Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže
poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť
dáta na karte uložené.
Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba
súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú
na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na
preformátovanie pamäťovej karty.
●● Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť
pamäťových kariet.
●● Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory
a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku
extSdCard v internej pamäti.
●●
Zostavenie
15
1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu.
2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali
nadol.
3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu,
pokým sa nezaistí na mieste.
4 Zatvorte kryt pamäťovej karty.
››Vybratie pamäťovej karty
Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred
vybratím najprv odpojiť.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia →
Ukladací priestor → Odobrať kartu SD → OK.
2 Otvorte kryt pamäťovej karty.
3 Mierne na kartu zatlačte, pokým sa zo zariadenia neuvoľní.
4 Vyberte pamäťovú kartu.
5 Zatvorte kryt pamäťovej karty.
Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša
informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak
mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo
zariadenia.
Zostavenie
16
››Formátovanie pamäťovej karty
Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou
nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba
v zariadení.
Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia → Ukladací
priestor → Formátovať kartu SD → Formátovať kartu SD
→ Vymazať všetko.
Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite
vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených
v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je
dôsledkom činnosti používateľa.
Zostavenie
17
Začíname
Zapnutie a vypnutie zariadenia
Ak chcete svoje zariadenie zapnúť, stlačte a podržte vypínacie
tlačidlo. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie
pomocou obrazovkových pokynov.
Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie
tlačidlo a vyberte možnosť Vypnúť zariadenie → OK.
Na miestach, kde je zakázané používanie bezdrôtových
zariadení, ako sú napríklad lietadlá a nemocnice,
postupujte podľa všetkých umiestnených varovaní
a predpisov autorizovaných osôb.
●● Ak chcete používať svoje zariadenie iba v nesieťových
službách, vyberte letový režim.
●●
››Prepnutie do letového režimu
V letovom režime môžete deaktivovať všetky bezdrôtové
pripojenia a používať nesieťové služby na miestach, kde sú
bezdrôtové zariadenia zakázané, ako sú napríklad lietadlá
a nemocnice.
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať letový režim, prejdite do
časti Nastavenia → Ďalšie nastavenia a začiarknite políčko
vedľa položky Letový režim → OK.
Začíname
18
Oboznámenie sa so zariadením
››Usporiadanie zariadenia
1
2
3
3
6
4
7
8
5
13
9
10
14
11
12
Začíname
19
Číslo
Funkcia
1
Vypínacie tlačidlo/tlačidlo reštartu/tlačidlo
uzamknutia
2
Tlačidlo hlasitosti
3
Reproduktor
4
Slot pre pamäťovú kartu
5
Multifunkčný konektor
6
Objektív predného fotoaparátu
7
Svetelný snímač
8
Mikrofón
9
Konektor pre slúchadlá1
10
Vnútorná anténa
11
Objektív zadného fotoaparátu
12
Otvor na S pero
13
IrLED
14
Blesk
1.Nesprávne pripojenie náhlavnej súpravy k vášmu zariadeniu môže
poškodiť konektor náhlavnej súpravy alebo náhlavnú súpravu.
Začíname
20
››Tlačidlá
Tlačidlo
Funkcia
Napájanie/
reštartovanie2/
Uzamknutie
Zapnutie zariadenia (stlačením a
podržaním); ukončenie hovoru;
prístup k možnostiam zariadenia
(stlačením a podržaním);
uzamknutie dotykového displeja.
reštartovanie zariadenia (stlačte
a podržte na 8 – 10 sekúnd.)
Hlasitosť
Nastavenie hlasitosti zariadenia.
››Indikačné ikony
Ikony zobrazené v spodnej časti displeja sa môžu líšiť v
závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
Ikona
Definícia
Dostupné otvorené prístupové body Wi-Fi
Prístupový bod Wi-Fi je pripojený
Aktivované Bluetooth
Aktivované GPS
Odovzdávanie dát
Sťahovanie dát
2.Ak má vaše zariadenie závažné chyby alebo padá a zamŕza, pre
obnovenie jeho funkčnosti budete zrejme potrebovať reštart.
Začíname
21
Ikona
Definícia
Pripojené k počítaču
Nová e-mailová správa
Nový Google Mail
Aktivované upozornenie
Upozornenie na udalosť
Aktivovaný letový režim
Prebieha prehrávanie hudby
Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať
opatrne
Aktivovaná funkcia Smart stay
Vybraté S pero
Stav batérie3
10:00 AM
Aktuálny čas
3.Ak používate nabíjačku, ktorá nie je schválená spoločnosťou
Samsung, tento indikátor sa nezobrazí.
Začíname
22
Použitie S pera a dotykovej obrazovky
Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné
jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa
základné činnosti na používanie dotykovej obrazovky.
Nedotýkajte sa dotykového displeja končekmi prstov
ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje.
Inak môžete poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť
jeho poruchu.
●● Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické
výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového
displeja.
●● Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu
s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení
vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového
displeja.
●● Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže
dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak
zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.
●● S pero neohýnajte.
●● Nepoužívajte S pero v blízkosti zdroja magnetickej
interferencie. Mohlo by sa stať, že S pero nebude
fungovať správne alebo že prestane fungovať.
●●
Aby bolo používanie dotykového displeja čo
najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja
odstráňte ochrannú fóliu.
●● Náhradné S pero si môžete kúpiť u miestneho
predajcu spoločnosti Samsung.
●● Ak S pero nepracuje správne, vymeňte jeho hrot
alebo ho odneste do servisného strediska spoločnosti
Samsung.
●● Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete S pero
držať čo najkolmejšie na dotykovú obrazovku
a vyhnete sa používaniu ostrých uhlov.
●●
Začíname
23
Dotykovú obrazovku ovládajte pomocou nasledovného:
●● Dotyk: Jedenkrát sa dotknite prstom alebo dodaným
S perom a vyberte alebo spustite ponuku, možnosť alebo
aplikáciu.
●● Dotyk a podržanie: Ťuknite na položku a podržte ju viac ako
2 sekundy a otvorte zoznam možností.
●● Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava
alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
●● Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a
jeho pretiahnutím položku presuňte.
●● Dvojitý dotyk: Počas prezerania fotografií alebo webových
stránok rýchlym dvojitým dotykom prstom obraz priblížte
alebo oddiaľte.
››Otočenie obrazovky
Zariadenie obsahuje vnútorný pohybový senzor, ktorý detekuje
smer jeho natočenia. Ak otáčate obrazovku, rozhranie sa bude
otáčať automaticky podľa otočenia.
Ak chcete nastaviť otáčanie obrazovky, vyberte pravú stranu
systémovej lišty a potom vyberte Otočenie obraz. na paneli
oznamov.
››Uzamknutie a odomknutie dotykovej
obrazovky
Ak nepoužívate zariadenie počas dlhšej doby, vaše zariadenie
vypne dotykovú obrazovku a automaticky ju uzamkne, aby
predišlo akejkoľvek nechcenej činnosti. Ak chcete manuálne
uzamknúť obrazovku, stlačte vypínacie tlačidlo.
Ak ju chcete odomknúť, zapnite obrazovku stlačením
vypínacieho tlačidla, ťuknite kamkoľvek na obrazovku a potom
posuňte prst ktorýmkoľvek smerom.
Môžete aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky, aby ste
predišli používaniu zariadenia alebo vstupovaniu k vašim
osobným údajom a informáciám, ktoré sú uložené vo
vašom zariadení, inými osobami. ► str. 35
Začíname
24
Spoznávanie domovskej obrazovky
Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná
obrazovka. Na základnej obrazovke si môžete pozrieť ikony
indikátorov, widgety, skratky do aplikácií a iné položky. Prejdite
doľava alebo doprava na panel domácej obrazovky.
1
2
3
4
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
Funkcia
1
Vyberte bod na hornej strane obrazovky
a presuňte sa priamo k príslušnej obrazovke.
2
Vyhľadávanie aplikácií a súborov v tomto
zariadení a konkrétnych údajov na webe
pomocou widgetu Google Search.
3
Vstúpenie do zoznamu aplikácií.
4
Systémová lišta (Viď nasledovnú časť.)
Začíname
25
Systémová lišta
Na systémovej lište sa môžete rýchlo navigovať medzi
obrazovkami, vstupovať do aplikácií, prezerať informácie
o systéme a viac.
Číslo
Funkcia
1
Snímanie aktuálnej obrazovky; Zachytiť
aktuálnu obrazovku a otvoriť kresliacu podložku
(ťuknite a podržte). Možno vykonať zmenu na
inú funkciu. ► str. 139
2
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
3
Návrat na domácu obrazovku; Prístup k widgetu
vyhľadávania Google alebo službe Google Now
(ťuknutím a podržaním).
4
Otvorenie zoznamu posledných aplikácií.
5
Ikony zobrazenia a aktuálny stav vášho
zariadenia; Otvorenie panela oznamov.
6
Otvorenie panelu režimu viacerých okien.
››Pridanie skratky pre aplikáciu na domácu
obrazovku
1 Otvorte zoznam aplikácií, ťuknite na ikonu aplikácie a
podržte na nej prst.
2 Presuňte ikonu na požadované miesto, alebo ju presuňte
na iný panel na domácej obrazovke.
Začíname
26
››Pridanie widgetu na domácu obrazovku
Widgety sú malé aplikácie, ktoré poskytujú praktické funkcie a
informácie na domácej obrazovke.
Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a
poskytovateľa služieb.
1 Otvorte zoznam aplikácií a výberom možnosti Widgety
otvorte panel widgetov.
2 Posúvajte panel widgetov doľava alebo doprava.
3 Uchopte a podržte widget, ktorý chcete pridať na domácu
obrazovku.
››Presunutie položky na domovskej obrazovke
1 Uchopte a podržte položku, až kým sa nezobrazí mriežka
obrazovky.
2 Položku potiahnite na požadované miesto.
››Odstránenie položky z domácej obrazovky
1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Na hornej strane domácej obrazovky sa zobrazí odpadkový
kôš.
2 Pretiahnite položku do koša.
3 Keď sa kôš zobrazí červenou, uvoľnite položku.
Začíname
27
››Pridávanie a odstraňovanie panelu z
domovskej obrazovky
Môžete pridávať alebo odstraňovať panely domovskej
obrazovky a organizovať widgety.
1 Na domovskej obrazovke položte dva prsty na obrazovku
a uštipnutím prepnite na režim upravovania.
2 Pridávanie, odstraňovanie alebo reorganizácia panelov:
Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
Ak chcete odstrániť panel, uchopte a podržte
obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite do
odpadkového koša.
●● Ak chcete nastaviť panel pre predvolenú domácu
obrazovku, vyberte možnosť .
●● Ak chcete zmeniť poradie panelov, uchopte a podržte
obrázok miniatúry panela a potom ju potiahnite na nové
miesto.
●●
●●
3 Stlačením
sa vrátite na predošlú obrazovku.
››Spustenie aplikácií v režime viacerých okien
Aplikácie spustené z panela režimu viacerých okien sa zobrazia
v menších oknách, ktoré možno presúvať, zväčšovať a
zmenšovať.
1 Výberom položky
na systémovej lište otvorte panel
režimu viacerých okien.
2 Vyberte aplikáciu, čím ju spustíte.
Ak chcete premiestniť aplikáciu na iné miesto, ťuknite a
podržte záhlavie aplikácie a potiahnite ju na nové miesto.
●● Ak chcete maximalizovať okno tak, aby vyplnilo
obrazovku, vyberte položku .
●● Ak chcete, aby sa aplikácia vždy zobrazovala navrchu,
vyberte položku .
●● Ak chcete aplikáciu zatvoriť, vyberte položku
alebo
.
●●
Začíname
28
Ak chcete zobraziť dve rôzne aplikácie v režime viacerých
okien vedľa seba na celej obrazovke, vyberte položku
Duálne zobrazenie. Polohu oboch aplikácií môžete
zameniť ťuknutím a podržaním lišty jednej aplikácie a jej
potiahnutím na druhú aplikáciu.
●● Ak chcete usporiadať viaceré aplikácie v režime viacerých
okien v prekrývajúcich sa oknách, vyberte položku
Kaskádové zobrazenie.
●●
Konfigurácia aplikácií v režime viacerých okien
1 Výberom položky
na systémovej lište otvorte panel
režimu viacerých okien.
2 Vyberte Upraviť.
Na hornom paneli sa zobrazuje zoznam aplikácií, ktoré
možno spustiť ako aplikácie v režime viacerých okien, a na
dolnom paneli sa zobrazuje zoznam aplikácií pridaných na
panel režimu viacerých okien.
●● Ak chcete pridať aplikáciu na panel režimu viacerých
okien, vyberte položku z horného panelu.
●● Ak chcete odstrániť aplikáciu z panelu režimu viacerých
okien, vyberte položku z dolného panelu.
3 Keď skončíte, zvoľte Hotovo.
Začíname
29
››Použitie panela oznamov
Na domácej obrazovke, alebo počas používania aplikácie,
vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte
možnosť z panela oznamov.
Môžete si prezerať aktuálny stav zariadenia a používať
nasledovné možnosti:
●● Wi-Fi: Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Wi-Fi.
●● GPS: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
●● Zvuk: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha.
Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby
vibrovalo alebo aby bolo stlmené.
●● Otočenie obraz.: Aktivovanie alebo deaktivovanie
automatického otočenia.
●● Bluetooth: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
●● Režim blokov.: Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu
blokovania. V režime blokovania bude zariadenie blokovať
všetky oznámenia.
●● Šetren. energie: Aktivácia alebo deaktivácia úsporného
režimu.
●● AllShare Cast: Aktivácia alebo deaktivácia funkcie AllShare
Cast.
●● Synchron.: Aktivujte alebo deaktivujte automatickú
synchronizáciu aplikácií.
Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
Začíname
30
Prístup k aplikáciám
1 Na domovskej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií
výberom položky
.
2 Posuňte sa doľava alebo doprava na ďalšiu obrazovku.
Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo
zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.
3 Zvoľte aplikáciu.
Ak chcete zobraziť panel widgetov, vyberte možnosť
Widgety.
4 Stlačením
sa vrátite na predošlú obrazovku, Stlačením
sa vrátite na domovskú obrazovku.
››Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám
1 Vyberte
otvoríte zoznam aplikácií, do ktorých ste
vstúpili naposledy.
2 Zvoľte aplikáciu.
››Používanie správcu úloh
Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete
spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť
zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú
spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončite
nepotrebné programy pomocou správcu úloh.
1 Vyberte → Správca úloh → Aktívne aplikácie.
2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte Ukon.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte Ukončiť
všetko.
Začíname
31
Prispôsobenie si zariadenia
Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho
upravíte podľa svojich potrieb.
››Zmena jazyka displeja
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia → Jazyk a
vstup → Jazyk.
2 Zvoľte požadovaný jazyk.
››Nastavenie aktuálneho času a dátumu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia → Dátum
a čas.
2 Vyberte svoje časové pásmo, nastavte dátum a čas
a zmeňte ďalšie možnosti.
››Zapnutie alebo vypnutie tónu dotyku
Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia → Zvuk →
Zvuky dotykov.
››Nastavenie hlasitosti zariadenia
1 Stláčajte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
2 Vyberte a potiahnite posúvače na nastavenie úrovne
hlasitosti pre každý zvuk.
Začíname
32
››Prepnutie do tichého režimu
Ak chcete vypnúť alebo zrušiť vypnutie zvuku vášho
zariadenia, spravte nasledovné:
●● Otvorte panel upozornení na pravej strane systémovej lišty
a vyberte Zvuk.
●● Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte
.
››Voľba tapety pre domovskú obrazovku
1 Ťuknite kamkoľvek na domácu obrazovku a prst podržte.
2 Vyberte možnosť Nastaviť tapetu → Úvodná obrazovka.
Galéria: Vami zachytené fotografie alebo obrázky
prevzaté z Internetu.
●● Tapety: Obrázky tapiet, ktoré sú uložené v zariadení.
●● Živé tapety: Animované obrázky, ktoré sú uložené v
zariadení.
●●
3 Vyberte položku.
4 Zvoľte Nastaviť tapetu.
Ak ste vybrali položku v časti Galéria, môžete potiahnutím
posúvať modrý rámček alebo meniť jeho veľkosť. Potom
vyberte možnosť Hotovo.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne
použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných
so zariadením.
Začíname
33
››Nastavenie jasu displeja
Vaše zariadenie má svetelný senzor, ktorý dokáže rozoznať
úroveň okolitého svetla a automaticky upraviť jas displeja. Jas
displeja môžete nastaviť aj manuálne.
Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo
zariadenie spotrebuje energiu batérie.
Nastavte zariadenie na automatickú úpravu jasu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia →
Zobrazenie → Jas.
2 Začiarknite políčko vedľa položky Automatické nastavenie
jasu.
3 Zvoľte OK.
Zariadenie automaticky zvýši jas vo svetlom prostredí a
zníži jas v tmavom prostredí.
Manuálne nastavenie jasu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia →
Zobrazenie → Jas.
2 Zrušte začiarknutie políčka vedľa Automatické nastavenie
jasu.
3 Potiahnite posúvač doľava alebo doprava.
4 Zvoľte OK.
Začíname
34
››Nastavte zámok obrazovky
Zariadenie môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia
obrazovky.
Keď raz nastavíte zámok obrazovky, vaše zariadenie
bude požadovať odomykací kód vždy, keď ho zapnete,
alebo pri odomykaní dotykovej obrazovky.
●● Ak heslo zabudnete, zaneste zariadenie do servisného
strediska Samsung, kde vám ho odomknú.
●● Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu
hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne
poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.
●●
Nastavenie odomykania pomocou rozpoznania tváre
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Uzamknúť obrazovku → Uzamknutie obrazovky →
Odomknutie tvárou.
2 Prečítajte si správu s upozornením a vyberte položku Ďalej.
3 Zvoľte Nastaviť → Pokračovať.
4 Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár umiestnená v
obrázku.
5 Keď je vaša tvár správne nasnímaná, zvoľte Pokračovať.
6 Dokončite nastavenie sekundárneho odomykacieho kódu
PIN alebo vzoru.
Začíname
35
Nastavenie odomknutia pomocou rozpoznania tváre a
hlasu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Uzamknúť obrazovku → Uzamknutie obrazovky →
Tvár a hlas.
Zvoľte Ďalej → Nastaviť → Pokračovať.
2
3 Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár umiestnená v
obrázku.
4 Keď je vaša tvár správne nasnímaná, zvoľte Pokračovať.
5 Zvoľte .
6 4-krát povedzte slovo alebo frázu na použitie
odomykacieho príkazu.
7 Zvoľte Done.
Na dosiahnutie vyššej úrovne zabezpečenia vyberte
položku Adapt Voice.
8 Dokončite nastavenie sekundárneho odomykacieho kódu
PIN alebo vzoru.
Nastavenie podpisu na odomknutie
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Uzamknúť obrazovku → Uzamknutie obrazovky →
Podpis.
2 Zvoľte Nastaviť.
3 Nakreslite podpis a vyberte možnosť Pokračovať.
Tento krok trikrát zopakujte. Tým sa nastaví odomykanie
podpisom.
4 Dokončite nastavenie sekundárneho odomykacieho kódu
PIN alebo vzoru.
Začíname
36
Nastavenie odomykacieho vzoru
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Uzamknúť obrazovku → Uzamknutie obrazovky →
Vzor.
2 Pozrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a vyberte
Ďalej.
3 Nakreslite vzor potiahnutím prsta a spojte minimálne 4
body, potom vyberte Pokračovať.
4 Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte
Potvrdiť.
5 Nastavte záložný kód PIN.
Ak zabudnete odomykací vzor, pomocou záložného
kódu PIN môžete deaktivovať funkciu zamknutia
obrazovky.
Nastavenie PIN odblokovania
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Uzamknúť obrazovku → Uzamknutie obrazovky →
PIN.
2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte PIN opätovne a vyberte OK.
Nastavenie hesla odomknutia
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Uzamknúť obrazovku → Uzamknutie obrazovky →
Heslo.
2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte Pokračovať.
3 Zadajte heslo opätovne a vyberte OK.
Začíname
37
Zadávanie textu
Text môžete zadávať výberom znakov na virtuálnej klávesnici,
zadaním písania rukou na obrazovke alebo hovorením slov do
mikrofónu.
Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste
mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na
jeden z podporovaných jazykov.
››Zmena typu klávesnice
Môžete zmeniť typ klávesnice. Na systémovej lište vyberte
a vyberte typ klávesnice.
možnosť
a možnosť
Text môžete zadávať aj hlasom. Vyberte
hlasového zadávania, podľa jazyka, ktorý chcete používať.
››Zadávanie textu pomocou klávesnice
Samsung
Zadajte text vybraním alfanumerických tlačidiel. Používať
môžete nasledovné klávesy:
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
Funkcia
1
Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2
Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov
a režimom ABC.
Začíname
38
Číslo
Funkcia
3
Vstup do nastavení klávesnice. Ťuknutím na
možnosť a podržaním prsta prejdete do
režimu ručného písania a budete môcť zadávať
text hlasom.
4
Vymazanie zadaných údajov.
5
Začatie nového riadka.
6
Priloženie položky.
7
Vloženie medzery.
Keď je aktivovaný režim prediktívneho textu (XT9),
môžete použiť nepretržitý vstup, pomocou ktorého
môžete zadať text posúvaním po klávesnici. ► str. 143
››Skopírovanie a vloženie textu
Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a
text použiť v iných aplikáciách.
1 Stlačte a podržte slovo.
2 Ak chcete vybrať požadovaný text, potiahnite alebo .
3 Zvoľte Kopírovať pre skopírovanie alebo Vystrihnúť pre
vystrihnutie a uloženie textu do schránky.
4 V inej aplikácii sa dotknite poľa pre zadanie textu a podržte.
5 Zvolením Vložiť vložte text zo schránky do textového poľa.
Začíname
39
Používanie špeciálnych
funkcií
Vaše zariadenie môžete používať ako výkonný zápisník,
vďaka viacerým funkciám, ktoré vám pomôžu pri zadávaní
textu, kreslení a používaní ovládania pomocou pohybu alebo
hlasových príkazov.
Naučte sa základné činnosti dotykového
pera
Vaše zariadenie sa dodáva spolu so špeciálnym S perom.
Pomocou S pera môžete vykonávať tieto činnosti:
Dotyk: Ťuknite na položku alebo oblasť na obrazovke
a vyberte položku, otvorte ponuku alebo spustite aplikáciu.
●● Dotyk a podržanie: Ťuknite a podržte S pero na položke viac
ako na dve sekundy.
●● Dvojitý dotyk: Dvakrát rýchlo ťuknite na položku alebo
oblasť na obrazovke.
●● Potiahnite: Ťuknite na oblasť na obrazovke a potom
pomaly potiahnite S pero hore, dole, doľava alebo doprava
a prechádzajte cez zoznamy alebo obrazovky.
●● Kreslite: Nakreslite čiaru alebo tvar na kresliacu podložku.
●● Píšte: Napíšte svoje text na panel rukopisu.
●●
Používanie špeciálnych funkcií
40
Naučte sa pokročilé činnosti S pera
Pomocou S pera môžete ďalej vykonávať tieto pokročilé
činnosti:
Späť
Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
obrazovku, podržte stlačené tlačidlo
S pera a nakreslite symbol .
Menu
Ak chcete zobraziť zoznam možností,
ktoré sú k dispozícii na aktuálnej
obrazovke, podržte stlačené tlačidlo
S pera a nakreslite symbol .
Nasnímanie obrazovky
Snímku obrazovky vytvoríte súčasným
podržaním tlačidla S pera, ťuknutím na
obrazovku a podržaním.
Po nasnímaní obrazovky na ňu môžete
kresliť, písať alebo ju orezávať.
Upravený obrázok sa uloží v umiestnení
Moje súbory → sdcard0 → Pictures
→ Screenshots.
Poznámka S
Funkciu rýchlej poznámky spustíte tak,
že pri stlačenom tlačidle S pera dvakrát
klepnete na obrazovku.
Používanie špeciálnych funkcií
41
Výber textu
Samsung UserManual
Podržte stlačené tlačidlo S pera a
potiahnite S perom doľava alebo
doprava po texte, ktorý chcete vybrať.
Rýchly príkaz
Ak chcete spustiť funkciu rýchleho
príkazu, podržte stlačené tlačidlo S pera
a potiahnite S perom nahor.
Na obrazovke rýchleho príkazu spustite
priradenú aplikáciu alebo funkciu
nakreslením príslušného príkazu
pomocou gesta. ► str. 60
Výmena hrotu S pera
Ak je hrot opotrebovaný alebo sa zdá, že S pero nepracuje
správne, vymeňte hrot za nový.
Ak S pero nepracuje správne po výmene hrotu,
skontrolujte, či je hrot nasadený až na doraz.
1 Uchopte hrot pomocou nástroja na vytiahnutie hrotu a
vytiahnite ho.
2 Nasaďte nový hrot na S pero až na doraz na miesto, kde
ste predtým hrot odstránili.
Používanie špeciálnych funkcií
42
Použitie pohybu
Zabudované rozpoznanie pohybu vám poskytuje rozšírené
ovládanie. Môžete vykonávať činnosti len pohnutím svojho
zariadenia alebo gestikuláciou vašich rúk.
Ak chcete používať tieto funkcie, musíte si najskôr aktivovať
funkciu rozpoznania pohybu. Otvorte zoznam aplikácií, zvoľte
položku Nastavenia → Pohyb a následne potiahnite posúvač
na pravú stranu pravej hornej časti obrazovky.
››Naklonenie
Chyťte zariadenie obidvomi rukami, ťuknite a podržte dva
body na obrazovke a následným naklonením zariadenia
dozadu a dopredu budete približovať alebo odďaľovať.
Používanie špeciálnych funkcií
43
››Panorámovanie
Klepnite a podržte položku na obrazovke a posuňte zariadenie
doľava alebo doprava, čím presuniete položku na ďalšiu stranu
domácej obrazovky alebo zoznamu aplikácií. Keď je obrázok
priblížený, posunutím zariadenia ľubovoľným smerom si
môžete prezerať jednotlivé časti obrázka.
Používanie režimu písania rukou
Na klávesnici Samsung môžete prepnúť do režimu rukopisu
a jednoduchšie tak zadávať text. Ak chcete prepnúť do režimu
ručného písania, klepnite a podržte položku a bez pustenia
obrazovky zvoľte položku .
Napíšte svoje text na panel rukopisu.
Ak chcete prepnúť na klávesnicu Samsung, vyberte
Používanie špeciálnych funkcií
44
.
››Prehliadka rukopisu
●●
Po napísaní jedného znaku napíšte ďalší. Každé písmeno
píšte vpravo od predchádzajúceho znaku. Ak urobíte ťah cez
predchádzajúci znak, môže sa rozpoznať ako nový znak.
-- Príklad nerozpoznaného
●●
Píšte znaky zvislo (nie šikmo).
-- Príklad rozpoznaného
-- Príklad nerozpoznaného
●●
Nepíšte znaky cez seba.
-- Príklad rozpoznaného
-- Príklad nerozpoznaného
Používanie špeciálnych funkcií
45
●●
Väčšina jazykov umožňuje rozpoznávať nielen jednotlivé
znaky, ale aj znaky písané spolu, ktoré tvoria slová. (Toto sa
označuje ako podpora rozpoznávania slov a fráz.) Jazyky
podporujúce a nepodporujúce rozpoznávanie slov a fráz
by mali byť uvedené v tejto príručke. (Všetky jazyky, ktoré
podporujú protokol SIP pre rukopis, by mali podporovať
rozpoznávanie slov a fráz.)
-- Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie slov a fráz: English
UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch,
Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski,
Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu,
Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский,
Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
-- Podpora rozpoznávania jednotlivých znakov
-- Podpora rozpoznávania slov a fráz
●●
V niektorých jazykoch možno rozpoznávať aj písanie
kurzívou. (Rozpoznávanie písania kurzívou.)
-- Jazyky, ktoré podporujú rozpoznávanie písania kurzívou,
by mali podporovať aj rozpoznávanie písania spojených
znakov.
-- V prípade jazykov, ktoré nepodporujú rozpoznávanie
písania kurzívou, treba písať jednotlivé znaky samostatne.
-- Jazyky podporujúce a nepodporujúce písanie kurzívou by
mali byť uvedené v tejto príručke.
Používanie špeciálnych funkcií
46
-- Jazyky, ktoré podporujú písanie kurzívou: English UK,
English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands,
Português
-- Jazyky, ktoré nepodporujú písanie kurzívou: Čeština,
Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska,
Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский,
Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk,
Suomi, Norsk, Svenska
-- Príklad jazyka, ktorý podporuje písanie kurzívou: English
-- Príklad jazyka, ktorý nepodporuje písanie kurzívou: 한국어
●●
Pri písaní viac než jedného riadka musíte ponechať dostatok
miesta.
-- Príklad rozpoznaného
-- Príklad nerozpoznaného
Používanie špeciálnych funkcií
47
Používanie Poznámky S
Pomocou funkcie Poznámka S môžete vytvárať poznámky
tak, že do poznámok vložíte rôzny multimediálny obsah a na
domovskú obrazovku pridáte zástupcu poznámky.
Funkcia Poznámka S obsahuje rôzne šablóny, ktoré vám
uľahčia vytváranie poznámok.
●● Poznámka/Voľná poznámka: Z prázdnej stránky môžete
vytvoriť jednoduchú poznámku.
●● Poznámka k: Môžete vytvárať záznamy zo stretnutí,
konferencií alebo prednášok.
●● Časopis: Vložením multimediálnych súborov môžete vytvoriť
multimediálnu poznámku.
●● Denník: Môžete vytvoriť denník s fotografiami.
●● Recept: Môžete vytvárať vlastné recepty.
●● Cestovanie: Môžete si viesť cestovné denníky.
●● Poznámka: Môžete vytvárať poznámky.
●● Poznámka na šírku: Môžete vytvárať nákresy alebo kresby.
●● Narodeniny: Môžete vytvoriť narodeninovú pohľadnicu.
››Vytvorenie poznámky
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Poznámka S.
2 Zvoľte → šablóna.
3 Napíšte text alebo nakreslite náčrt.
1
2
3
4
5
Používanie špeciálnych funkcií
48
Číslo
Funkcia
1
Prepínanie medzi režimami zobrazenia a
úprav.
2
Kresba náčrtu; zmena nastavení pera (dvakrát
ťuknite). ► str. 50
3
Používanie nástrojov produktivity. ► str. 51
4
Zadanie textu s klávesnicou; Zmena nastavení
textu (dvojitým ťuknutím). ► str. 50
5
Vymazanie nákresu alebo rukopisu; Zmena
hrúbky gumy alebo vyčistenie vstupu (dvojité
ťuknutie).
4 Pridajte fotografiu alebo zvukový klip.
Môžete zaznamenať proces tvorby nákresu alebo záznamu.
1
Číslo
2
3
4
5
Funkcia
1
Vrátenie vašej poslednej činnosti.
2
Opakovanie vašej poslednej činnosti.
3
Pridajte multimediálny súbor, napríklad text
alebo fotografiu.
4
Pridanie zvukového klipu nahratím hlasov
alebo iných zvukov.
5
Označenie poznámky ako dôležitej.
Používanie špeciálnych funkcií
49
Ak chcete pridať stranu, vyberte .
Ak chcete kresliť len pomocou S pera, vyberte položku
●● Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku
a roztiahnite ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie
k sebe. Po priblížení potiahnite dva prsty a rolujte
obrazovkou.
●●
●●
5 Po skončení zvoľte Ulož.
››Zmena vlastností pera alebo textu
Pri vytváraní poznámky môžete zmeniť nasledovné vlastnosti:
●● Ak chcete zmeniť typ pera, hrúbku čiary alebo farbu pera,
dvakrát ťuknite na .
4
5
6
1
2
3
Číslo
7
Funkcia
1
Zmeňte typ pera.
2
Zmena hrúbky čiary.
3
Zmeňte farby pera.
4
Uložte aktuálne nastavenia ako profil pera.
5
Otvorí sa malé okno na predkreslene
nastavenia pera.
6
Odstráňte predvolený profil pera.
7
Pridanie novej farby pomocou funkcie
výberu farby.
Používanie špeciálnych funkcií
50
.
●●
Ak chcete zmeniť vlastnosti textu, dvakrát ťuknite na
.
1
2
3
4
Číslo
Funkcia
1
Vyberte možnosť.
2
Zobrazenie alebo zmena aktuálnych
vlastností.
3
Zmena farby textu.
4
Pridanie novej farby pomocou funkcie
výberu farby.
››Používanie nástrojov produktivity
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Poznámka S.
2 Zvoľte → šablóna.
3 Dvakrát ťuknite na a vyberte nástroj.
Zhoda vzorca: Konvertovanie rukou písaného vzorca na
vzorec s upraveným formátom.
●● Zhoda tvaru: Konvertovanie tvarov, ktoré ste nakreslili.
●● Rukopis na text: Konvertovanie rukou písanej poznámky.
●● Ťuknutím a podržaním
sa zobrazí panel nástrojov a
budete môcť jednoducho prepínať medzi nástrojmi.
●● Zvoľte
pre vyhľadanie informácií o rukou písanom
kľúčovom slove na predvolenej internetovej stránke.
●●
Používanie špeciálnych funkcií
51
››Kurz pre rukou písané vzorce a výrazy
●●
Vzorec napíšte v jednom riadku. Ak napíšete dlhý vzorec
alebo vzorec na viac ako jeden riadok, zariadenie vzorec
skonvertuje nesprávne.
●●
Chýbajúca zátvorka alebo mocniteľ pri odmocnine dočasne
spôsobí nesprávne skonvertovanie vzorca. Vzorec bude
kompletný, keď dokončíte jeho písanie.
Používanie špeciálnych funkcií
52
●●
Keď kreslíte šípku, nakreslite najprv telo šípky.
●●
Keď kreslíte hrot šípky, nakreslite ho jedným ťahom.
››Zobrazenie poznámok
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Poznámka S.
2 Ak je to potrebné, stlačte symbol a vyhľadajte
požadovanú poznámku.
3 Vyberte poznámku.
Počas prezerania poznámky môžete používať nasledovné
možnosti:
●● Pre priblíženie položte dva prsty na obrazovku a roztiahnite
ich. Pre oddialenie priblížte prsty bližšie k sebe.
●● Ak sa chcete presunúť na ďalšie strany poznámky, zvoľte
šípku v dolnej časti obrazovky, prejdite doľava alebo doprava
a potom zvoľte stranu.
●● Ak chcete zobraziť iné časti zväčšenej poznámky, posuňte
červený rámik na paneli ukážky vľavo dolu na obrazovke.
●● Ak chcete prejsť do režimu viacerých okien, vyberte možnosť
.
●● Ak sa chcete prepnúť do režimu upravovania, zvoľte
alebo ťuknite na obrazovku.
Používanie špeciálnych funkcií
53
→ Zdieľ. cez.
Ak chcete video odoslať ostatným, zvoľte
→ Exportovať.
Ak chcete exportovať poznámku, zvoľte
Vaša poznámka bude exportovaná ako súbor obrázka alebo
súbor PDF do priečinka Moje súbory → sdcard0 → S Note
Export.
●● Ak chcete spravovať poznámku s viacerými stranami, zvoľte
→ Upraviť strany.
●● Ak chcete uložiť poznámku ako udalosť, zvoľte
→
Vytvoriť udalosť. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v
závislosti od zvolenej šablóny.
●● Ak chcete pridať skratku poznámky na domácu obrazovku,
→ Nastaviť ako skratku.
zvoľte
●● Ak chcete vytlačiť poznámku pomocou pripojenia Wi-Fi
→ Tlač. Vaše zariadenie
alebo USB, zvoľte možnosť
je kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti
Samsung.
●● Ak chcete uložiť poznámku pod iným názvom, zvoľte
→
Uložiť ako.
●● Ak chcete poznámku nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok
→ Nastaviť ako.
kontaktu, vyberte položku
●●
●●
››Úpravy poznámok
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Poznámka S.
2 Vyberte poznámku.
Ak chcete pridať alebo zmeniť obal správy, ťuknite na ňu,
podržte ju a vyberte možnosť Upraviť obálku.
3 Ak chcete prepnúť do režimu upravovania, vyberte symbol
alebo ťuknite na obrazovku.
4 Poznámku je možné upravovať s použitím ikon na
obrazovke.
→
Ak chcete zmeniť pozadie poznámky, zvoľte
Zmeniť pozadie.
●● Ak chcete vymazať poznámku, zvoľte
→ Odstrániť.
●● Ak chcete pridať značku, zvoľte
→ Prid. zn.
●●
5 Zvoľte Ulož.
Používanie špeciálnych funkcií
54
››Synchronizácia poznámok
Svoje poznámky môžete synchronizovať s webovým serverom.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Poznámka S.
2 Vyberte → Synchronizácia → možnosť.
3 Vyberte poznámky, ktoré chcete synchronizovať, a potom
vyberte položku Synchronizácia.
Ak chcete synchronizovať všetky poznámky, zvoľte
Synchron. všetko.
4 Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom zvoľte
Prihlásiť.
5 Vyberte Synchronizovať.
››Spravovanie poznámok a priečinkov
Vytvorenie adresára
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Poznámka S.
2 Vyberte → Vytvoriť priečinok.
3 Zadajte názov a vyberte OK.
4 Zvoľte nový priečinok.
→ šablóna.
Ak chcete vytvoriť poznámku, zvoľte
●● Ak chcete vytvoriť podpriečinky, zvoľte
→ Vytvoriť
priečinok.
●●
Kopírovanie alebo presun poznámok
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Poznámka S.
2 Zvoľte priečinok (v prípade potreby).
3 Zvoľte → Kopírovať alebo Presunúť.
4 Vyberte poznámky → Kopírovať alebo Presunúť.
5 Presuňte na nové miesto.
6 Zvoľte Kopírovať sem alebo Presunúť sem.
Používanie špeciálnych funkcií
55
Používanie rýchlych poznámok
Z ktorejkoľvek obrazovky môžete vytvoriť rýchlu textovú
poznámku alebo skice.
1 Rýchlu poznámku vytvoríte tak, že pri stlačenom tlačidle
S Pen dvakrát klepnete na obrazovku.
2 Napíšte text alebo nakreslite náčrt.
1
Číslo
2
3
4
5
Funkcia
1
Kresba náčrtu; zmena nastavení pera, ako
napríklad typ pera, hrúbka čiary alebo farba
pera (dvakrát ťuknite).
2
Zadanie textu s klávesnicou.
3
Vymazanie nákresu alebo rukopisu; Zmena
hrúbky gumy alebo vyčistenie vstupu (dvojité
ťuknutie).
4
Vrátenie vašej poslednej činnosti.
5
Opakovanie vašej poslednej činnosti.
3 Po skončení vyberte
.
Používanie špeciálnych funkcií
56
Použitie Plánovača S
Vaše zariadenie vám poskytuje výkonný plánovač, ktorý
vám pomôže pohodlnejšie a efektívnejšie organizovať váš
harmonogram a úlohy. Môžete vytvoriť a prezerať si udalosti,
pridávať položky a meniť režimy prezerania.
Ak chcete spustiť Plánovač S, otvorte zoznam aplikácií a zvoľte
Plánovač S.
1
Číslo
2
Funkcia
1
Vyberte dnešný dátum.
2
Nastavenie, ktoré kalendáre sa majú zobraziť.
››Vytvorenie udalosti alebo úlohy
Úlohy a poznámky, ktoré vytvoríte, sa nedajú
synchronizovať s kalendárom Google Calendar™.
Vytvorenie udalosti,
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Plánovač S →
.
2 Ak sa zobrazí výstražná správa o synchronizácii kalendára,
vyberte Hotovo.
Používanie špeciálnych funkcií
57
3 Vyberte Pridať udalosť a potom zadajte podrobnosti.
Ak chcete vyhľadať a pridať pohľad na umiestnenie,
vyberte .
●● Ak chcete pridať poznámku, vyberte položky Poznámky
→ možnosť.
●● Ak chcete pridať obrázok, vyberte položky Obrázky →
možnosť.
●●
4 Po skončení zvoľte Uložiť.
Vytvorenie úlohy.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Plánovač S →
.
2 Vyberte Pridať úlohu a potom zadajte podrobnosti.
Ak chcete pridať poznámku, vyberte položky Poznámky
→ možnosť.
●● Ak chcete pridať obrázok, vyberte položky Obrázky →
možnosť.
●●
3 Po skončení zvoľte Uložiť.
››Zmena režimu zobrazenia
Ak chcete zmeniť režim zobrazenia kalendára, zvoľte kartu
režimu zobrazenia. Môžete aj poklepať na obrazovku dvomi
prstami a potom ich dávať k sebe alebo odďaľovať a meniť
režim náhľadu.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Plánovač S.
2 Vyberte režim pohľadu na hornej strane obrazovky.
Rok: Mesačné bloky pre aktuálny rok.
Mesiac: Denné bloky pre aktuálny mesiac.
●● Týždeň: Hodinové bloky pre dni celého jedného týždňa.
●● Deň: Hodinové bloky pre jeden celý deň.
●● Zoznam: Zoznam všetkých udalostí.
●● Úloha: Zoznam všetkých úloh.
●●
●●
Používanie špeciálnych funkcií
58
››Zobrazenie udalosti alebo úlohy
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku Plánovač S.
2 Výberom položky môžete začať hľadať udalosť alebo
úlohu (v prípade potreby).
Všetkok chcete obmedziť rozsah vyhľadávania, vyberte
Všetko → možnosť.
3 Zvoľte dátum v kalendári.
Ak chcete prejsť na dnešný deň, vyberte Dnes.
●● Ak chcete prejsť do režimu viacerých okien, vyberte
možnosť .
●● Ak sa chcete presunúť na konkrétny deň manuálnym
→ Prejsť na,
zadaním dátumu, zvoľte možnosť
alebo
a zvoľte možnosť
zadajte dátum pomocou
Nastaviť.
●● Ak chcete povoliť rukopis v režime mesačného
→ Zapnúť režim
zobrazenia, vyberte položku
rukopisu.
●● Ak chcete zakázať rukopis alebo odstrániť rukou písaný
→ Vypnúť režim rukopisu.
obsah, vyberte položku
●●
4 Výberom úlohy udalosti zobrazte jej podrobnosti.
››Vypnutie upozornenia na udalosť
Ak pre udalosť v kalendári nastavíte upozornenie, zobrazí sa
v špecifikovanom čase ikona upozornenia.
1 V paneli oznamov vyberte upozornenie na udalosť.
2 Výberom úlohy alebo udalosti zobrazte jej ďalšie
podrobnosti.
Ak chcete odložiť alebo zrušiť upozornenie na udalosť,
začiarknite políčko pri názve úlohy a zvoľte Odložiť alebo
Odmietnuť.
Používanie špeciálnych funkcií
59
Oboznámenie s funkciou rýchleho
príkazu
Získajte informácie o tom, ako možno pomocou gest
uskutočniť hovor, odoslať správu alebo vykonať vyhľadávanie.
Ak chcete zobraziť panel rýchleho príkazu, podržte stlačené
tlačidlo S pera a potiahnite S perom nahor.
Nakreslením gesta na paneli spustite aplikáciu.
››Vytváranie príkazov pomocou gest
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia →
2
Pero S Pen → Rýchly príkaz – nastavenia.
Vyberte položky Pridať príkaz → Vyberte aplikáciu alebo
Vybrať funkcie/nastavenia.
Vyberte aplikáciu alebo funkciu → možnosť.
3
4 Nakreslite gesto pre nový príkaz pomocou gest a vyberte
položku Hotovo.
››Zmena príkazov pomocou gest
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia →
Pero S Pen → Rýchly príkaz – nastavenia.
2 Vyberte príkaz pomocou gesta, ktorý chcete zmeniť.
3 Výberom položky môžete zmeniť nastavenie aplikácie
alebo funkcie alebo zmeniť existujúce gesto nakreslením
nového. Potom vyberte položku Hotovo.
Ak je nový príkaz pomocou gesta rovnaký ako iný
existujúci príkaz, nemožno ho efektívne použiť.
Používanie špeciálnych funkcií
60
Bezdotykové zobrazenie pre S pero
Keď podržíte S pero v blízkosti obrazovky, na obrazovke
sa zobrazí ukazovateľ. Presunutím ukazovateľa k súborom,
položkám alebo možnostiam môžete zobraziť ukážku ich
obsahu alebo si pozrieť informácie vo vyskakovacích oknách.
V paneloch alebo zoznamoch sa môžete posúvať presunutím
ukazovateľa k okraju obrazovky (hore/dole/vľavo/vpravo).
Jednoduché vystrihnutie
1 Podržte stlačené tlačidlo S pera a nakreslením vyberte
oblasť.
2 Zo zoznamu aplikácií, ktorý sa zobrazí v dolnej časti
obrazovky, vyberte aplikáciu, ku ktorej chcete vybratú
oblasť priradiť.
Vybratá oblasť sa uloží do priečinka Galéria →
Screenshots.
●● V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
●●
Používanie špeciálnych funkcií
61
Web
Internet
Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové
stránky.
V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb môže
byť menu webového prehliadača označené ináč.
●● Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od
poskytovateľa služieb a oblasti.
●●
››Prehliadanie internetových stránok
1 Pre spustenie vašej domácej stránky otvorte zoznam
aplikácií a vyberte Internet.
Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvoľte pole
pre zadanie adresy URL a následne zadajte webovú adresu
webovej stránky.
2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich
tlačidiel:
1
5
6
2
3
4
7
8
9
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Web
62
Číslo
Funkcia
1
Zatvorenie aktuálnej karty.
2
Pohyb dozadu alebo dopredu na
internetové stránky v histórii.
3
Opätovné načítanie aktuálnej internetovej
stránky; Kým zariadenie nahráva internetové
stránky, táto ikona sa zmení na .
4
Otvorenie novej záložky.
5
Vstup do zoznamu možností internetového
prehliadača.
6
Prepnutie do režimu viacerých okien.
7
Otvorenie zoznamu uložených záložiek
a poslednej internetovej histórie.
8
Vyhľadávanie informácií.
9
Označenie aktuálnej internetovej stránky
záložkou.
Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce
voľby:
●● Ak chcete približovať alebo odďaľovať, ťuknite na obrazovku
dvomi prstami a roztiahnite ich od seba (posunutím prstov
k sebe budete odďaľovať).
Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať
alebo odďaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov
pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia
dozadu a dopredu.
→ Nová karta.
Ak chcete otvoriť novú záložku, vyberte
Ak chcete otvoriť novú záložku bez ukladania cookies,
→ Nová karta utaj. iden.
vyberte
●● Ak chcete pridať skratku záložky na domácu obrazovku,
→ Pridať skratku.
vyberte
●●
●●
Web
63
Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
→ Zdieľať stránku.
zvoľte
●● Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte
→
Hľadať na str.
●● Ak chcete prepnúť na zobrazenie plochy, vyberte
→
Zobrazenie pracovnej plochy.
●● Ak si chcete uložiť aktuálnu internetovú stránku a neskôr si
→ Uložiť na čítanie offline.
ju prečítať offline, vyberte
Uložené stránky môžete zobraziť výberom → Uložené
stránky.
●● Ak si chcete pozerať položky stiahnuté z internetu, vyberte
→ Stiahnuté položky.
●● Ak chcete vytlačiť webovú stránku cez sieť Wi-Fi alebo
→ Tlač. Vaše zariadenie je
pripojenie USB, vyberte
kompatibilné iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti
Samsung.
●● Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte
→
Nastavenia.
●●
››Hľadať informácie pomocou hlasu
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Internet.
2 Zvoľte pole pre zadanie adresy URL.
3 Zvoľte a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace
s kľúčovým slovom.
Web
64
››Otvorenie viacerých stránok
Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Internet.
2 Ak chcete otvoriť novú záložku, vyberte .
3 V novom okne otvorte ďalšiu webovú stránku.
4 Ak chcete prepínať dopredu a dozadu medzi aktuálne
otvorenými záložkami, vyberte názov záložky.
››Pridanie obľúbených webových stránok
do záložiek
Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku
pridať ručne.
Pridanie záložky
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Internet.
2 Zadajte webovú adresu alebo prejdite na webovú stránku.
3 Ak chcete pridať záložku aktuálnej webovej stránky, zvoľte
→ .
Ak si chcete označiť aktuálnu internetovú stránku, môžete
tiež vybrať .
4 Zadajte názov záložky.
5 Zadajte webovú adresu vašej obľúbenej webovej stránky
a následne ju pridajte, pričom v prípade potreby uveďte jej
umiestnenie.
6 Zvoľte OK.
Web
65
Ak chcete použiť možnosti záložky, vyberte ťuknite
a podržte záložku:
●● Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte
Otvoriť.
●● Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvoľte
Otvoriť na novej karte.
●● Ak chcete záložku upraviť, vyberte Upraviť záložku.
●● Ak chcete pridať skratku záložky na domácu obrazovku,
vyberte Pridať skratku.
●● Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným,
zvoľte Zdieľať prepojenie.
●● Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvoľte
Kop. adr. odk.
●● Ak chcete záložku vymazať, zvoľte Vymazať záložku.
●● Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku
prehliadača, zvoľte Nastaviť ako domovskú stránku.
Vytvorenie adresára záložiek
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Internet.
2 Vyberte → → .
3 Zadajte názov priečinka záložky.
4 Zvoľte Hotovo.
››Vstúpenie do poslednej histórie
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Internet.
2 Vyberte → História.
3 Zvoľte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.
Web
66
Game Hub
Ako sa dostať k hrám.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Game Hub.
2 Vyberte službu hry.
3 Vyhľadajte a pristupujte k hrám.
Dostupné možnosti hier sa môžu líšiť v závislosti od
oblasti a poskytovateľa služieb.
Google Play Books
Prechádzajte súbormi kníh a sťahujte ich pomocou aplikácie
Google Play Books. Na svojom zariadení môžete čítať súbory
kníh.
Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Google Play Books.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Obchod Play
Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho
funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií. Obchod
Play predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier
a aplikácií pre mobilné telefóny.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých
aplikácií do vnútornej pamäte.
●●
Web
67
››Stiahnutie a inštalácia aplikácie
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Obchod Play.
Môžete vybrať aj
zozname aplikácií.
→ Obchod Play vpravo hore na
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte Prijať.
3 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.
Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky
nainštaluje.
››Odinštalovanie aplikácie
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Obchod Play.
2 Zvoľte .
3 Zvoľte položku, ktorú chcete odstrániť.
4 Zvoľte Odinštalovať → OK.
YouTube
Naučte sa zobrazovať a zdieľať videá pomocou YouTube.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Sledovanie videí
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte YouTube.
2 Vyberte video.
3 Pre zobrazenie celej obrazovky klepnite na videoobrazovku
a vyberte
.
4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
Web
68
››Nahrávanie videí
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte YouTube.
2 Zvoľte → Prihlásiť sa a následne zvoľte svoj účet
Google, pokiaľ je spojený so službou YouTube. Môžete
vybrať aj Pridať konto a nastaviť účet na prihlásenie na
YouTube.
3 Vyberte a potom vyberte video.
4 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte ODOVZDAŤ.
Video Hub
Ako sa dostať k videám.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Video Hub.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyhľadajte videá a pristupujte k nim.
Mapy
Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej
určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá
alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Aby ste našli informácie o umiestnení a mapy na
vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.
► str. 123
●●
Web
69
››Hľadanie konkrétneho miesta
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Mapy.
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
2 Zvoľte .
3 Zadajte kľúčové slovo umiestnenia.
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
4 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
Ak chcete zobraziť všetky výsledky vyhľadávania, zvoľte
Výsledky vyhľadávania.
●● Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte
. Ak
chcete prepnúť na kompas, ktorý zmení orientáciu mapy
keď posuniete zariadenie, vyberte .
●● Ak chcete vyhľadať miesto, ktoré je vo vašom okolí,
vyberte .
●● Ak chcete získať pokyny k špecifickému cieľu, vyberte
.
●● Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte
.
●● Ak chcete vstúpiť do zoznamu ďalších možností,
vyberte .
●● Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na
obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
Tiež môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku. Ak sa chcete
vrátiť na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku
dvoma prstami.
●● Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón
pri názve umiestnenia → .
●●
Web
70
››Získanie trasy k určitému cieľu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Mapy.
2 Zvoľte .
3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo
zoznamu miest označených hviezdičkou alebo označiť bod
na mape, zvoľte → možnosť.
4 Zvoľte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo)
5
a zvoľte Spustiť.
Cesta je zobrazená na mape. V závislosti od zvolenej
metódy dopravy môžete vidieť viac trás.
Keď skončíte, vyberte → Vyčistiť mapu.
››Zdieľanie umiestnení s priateľmi
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Mapy.
2 Vyberte → Latitude.
3
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
Zvolením položky → Pridať priateľov vyberte priateľa,
ktorého chcete pridať z kontaktov, alebo zadajte e-mailovú
adresu.
4 Vyberte Áno.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať
polohu.
5 Vyberte priateľa zo zoznamu.
Miesta vašich priateľov sú označené s ich fotografiami na
mape.
Web
71
Miesta
Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Miesta.
2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa
týkajú kategórie.
3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
4 Počas prezerania informácií používajte nasledovné
možnosti:
●● Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte
.
●● Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte
.
Navigácia
Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde
a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.
Navigačné mapy, vaše aktuálne miesto a iné navigačné
údaje sa môžu líšiť od informácií aktuálneho miesta.
Vždy musíte sledovať aktuálne podmienky na ceste,
dopravy a iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť vašu jazdu
a dodržiavať počas jazdy všetky bezpečnostné výstrahy
a predpisy.
●● Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●●
Web
72
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Navigácia.
2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte Prijať.
3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných
spôsobov:
●● Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať do cieľa trasy“.
●● Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
●● Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
●● Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených
hviezdičkou.
4 Ak chcete používať navigačnú službu, postupujte podľa
obrazovkových pokynov.
Samsung Apps
Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať
veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave
hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií
týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba
Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému
množstvu mobilnej zábavy.
Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne
optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte
úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte
lepším.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Bližšie informácie nájdete na adrese
www.samsungapps.com.
●●
Web
73
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Samsung Apps.
2 Vyberte krajinu.
Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, vyberte zmluvné
podmienky a vyberte Prijať.
3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.
S Suggest
Vyhľadanie a stiahnutie najnovších aplikácií odporúčaných
spoločnosťou Samsung. Otvorte zoznam aplikácií a vyberte
položku S Suggest.
Google
Naučte sa vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo
informácie na internete.
››Vyhľadávanie kľúčového slova
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Google.
2 Zadajte kľúčové slovo a vyberte položku na klávesnici.
Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte
kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
3 Vyberte výsledky vyhľadávania.
a povedzte
Ak chcete obmedziť rozsah vyhľadávania, vyberte položky
→ Nastavenia → Vyhíadávanie v tablete a začiarknite
políčko vedľa aplikácií, v ktorých sa má vyhľadávať.
Web
74
››Používanie služby Google Now
Spustite vyhľadávanie služby Google, čím sa zobrazia karty
služby Google Now, na ktorých sa v správnom čase zobrazujú
požadované informácie.
Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Google.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Aby bolo možné vyhľadať vaše umiestnenie, je
potrebné aktivovať lokalizačné služby.
●● Aby ste mohli používať túto funkciu, musíte sa prihlásiť
k svojmu kontu Google.
●●
Výukové centrum
Zistite, ako získať prístup ku vzdelávacím materiálom.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Výukové centrum.
2 Vyberte kategóriu.
3 Vyhľadávajte a využívajte video prednášky alebo knihy.
Web
75
Komunikácia
Google Mail
Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete
sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa
zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový
počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia
tučne.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak,
záleží to od miesta poskytovania a poskytovateľa
vašich služieb.
●●
››Odoslanie e-mailovej správy
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Google Mail →
2 Zvoľte pole príjemcu a zadajte e-mailovú adresu.
3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
●●
●●
.
Ak chcete pripojiť fotografiu, vyberte možnosť .
Ak chcete pripojenú fotografiu odstrániť, vyberte
možnosť vpravo od názvu prílohy.
5 Zvolením ODOSLAŤ správu odošlite.
Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokým nebude
pripojenie k dispozícii.
››Zobrazenie e-mailovej správy
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Google Mail.
2 Vybraním aktualizujte zoznam správ.
3 Zvoľte e-mailovú správu.
Komunikácia
76
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte .
●● Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte
.
●● Ak chcete správu zaarchivovat, zvoľte .
●● Ak chcete správu odstrániť, zvoľte .
●● Ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu správu,
prejdite doľava alebo doprava.
●● Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte
.
●● Ak chcete odpovedať na správu, vrátane všetkých príjemcov,
vyberte
.
●● Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte
.
●● Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte
.
●● Ak chcete zobraziť prílohu, zvoľte Ukážka. Ak ju chcete
uložiť do zariadenia, vyberte Uložiť.
●● Ak chcete k správe pridať značku, vyberte → Zmeniť
menovky.
●● Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte →
Označiť ako neprečítané.
●● Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte → Označiť
ako dôležité.
●● Ak chcete skryť správu, vyberte → Ignorovať. Ak chcete
presunúť správu do adresára s došlou poštou, vyberte
Všetky správy a potiahnite správu do Doručená pošta.
●● Ak chcete zaregistrovať správu v zozname nevyžiadanej
pošty, vyberte → Nahlásiť spam.
●● Ak chcete znovu načítať správy, vyberte → Obnoviť.
●● Ak chcete prispôsobiť nastavenia pre jednotlivé štítky,
vyberte → Spravovať menovky.
●● Ak chcete prispôsobiť nastavenia e-mailov, vyberte →
Nastavenia.
●●
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od účtu.
Komunikácia
77
E-mail
Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou
vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.
››Nastavenie e-mailového konta
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte E-mail.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
3 Vyberte Ďalší (pre všeobecné e-mailové účty) alebo
Manuálne nastav. (pre ostatné účty e-mailov spoločnosti).
4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.
5 Ak chcete pridať viac e-mailových účtov, vyberte
→
Nastavenia → Pridať konto a zopakujte kroky 2 - 4.
Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do
zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dve e-mailové kontá, môžete
medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v ľavom hornom
rohu na obrazovke a vyberte ten, z ktorého chcete získať správy.
››Odoslanie e-mailovej správy
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte E-mail →
2 Pridanie príjemcov vašej správy.
.
E-mailové adresy zadajte manuálne, oddeľte ich čiarkou.
●● Zo zoznamu vyberte e-mailové adresy výberom
.
●●
3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
4 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailovej
správy. Výberom položky
môžete nakresliť náčrt.
→ súbory na pripojenie.
Vyberte
5
6 Ak chcete odoslať správu, vyberte
.
Ak chcete odoslať správu v určenom čase a dátume,
.
vyberte položku
Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez
signálu, správa sa uloží do zložky. Na odoslanie, pokým
nebude pripojenie k dispozícii.
Komunikácia
78
››Zobrazenie e-mailovej správy
Po otvorení e-mailového konta môžete prezerať predtým
načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť
k e-mailovému serveru a zobraziť nové správy. Po načítaní
e-mailov ich môžete prezerať v režime offline.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte E-mail.
2 Vybraním aktualizujte zoznam správ.
3 Zvoľte e-mailovú správu.
V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:
●● Ak chcete vyhľadať e-mailovú správu, vyberte
.
●● Ak chcete znovu načítať správy, vyberte
.
●● Ak chcete vytvoriť novú správu, vyberte
.
●● Ak chcete na správu odpovedať, zvoľte
.
●● Ak chcete odpovedať na správu, vrátane všetkých príjemcov,
vyberte .
●● Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, zvoľte
.
●● Ak chcete správu odstrániť, zvoľte
.
●● Ak chcete prejsť do režimu viacerých okien, vyberte možnosť
.
●● Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte
.
●● Ak chcete uložiť e-mailové adresy príjemcov do telefónneho
→ OK.
zoznamu ako skupinu kontaktov, vyberte →
●● Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte
→
Označiť ako neprečítané.
●● Ak chcete presunúť správu do ďalšieho adresára, vyberte
→ Presunúť.
●● Ak chcete správu uložiť, vyberte možnosť
→ Uložiť
e-mail. Správa sa uloží do Moje súbory → sdcard0 →
Saved Email.
●● Ak si chcete pozrieť správy podľa kategórie, vyberte
→
Zorad. podľa.
●● Ak chcete zmeniť režim prezerania, vyberte
→ Režim
zobrazenia.
Komunikácia
79
Ak chcete vytlačiť správu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo
→ Tlač. Vaše zariadenie je kompatibilné iba
USB, vyberte
s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
●● Ak chcete filtrovať správy od odosielateľa, vyberte položku
→ Nast. ako priorit. odosiel. Správy od odosielateľa si
môžete prečítať v určenej schránke.
●● Ak chcete odstrániť všetky správy, vyberte položky
→
Vymazať všetko.
●● Ak chcete zmeniť veľkosť písma, vyberte položku
→
Veľkosť písma.
●● Ak chcete prispôsobiť nastavenia e-mailov, vyberte
→
Nastavenia.
●● Ak chcete do svojho zariadenia uložiť prílohu, vyberte
záložku prílohy → .
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od
e-mailového účtu alebo orientácie zariadenia.
●●
Talk
Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou
alebo priateľmi.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Nastavte svoj stav
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Talk.
2 Pridajte svoj účet Google (ak je to nutné).
3 Prispôsobte svoj status, obrázok a správu, ktoré chcete
zobraziť.
Komunikácia
80
››Pridanie osôb do zoznamu priateľov
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Talk → .
2 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvoľte HOTOVO.
Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu
vašich priateľov.
››Začiatok konverzácie
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Talk.
2 Zvoľte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka
konverzácie.
3 Zadajte a odošlite svoju správu.
Ak chcete do konverzácie pridať viac priateľov, vyberte
možnosť → Pridať do rozhovoru.
●● Ak chcete prepínať medzi aktívnymi chatmi, vyberte
priateľa zo zoznamu priateľov.
●● Ak chcete využiť videochat, vyberte
.
●● Ak chcete využiť hlasový chat, vyberte .
●● Ak chcete ukončiť chat, vyberte → Ukončiť rozhovor.
●●
ChatON
Naučte sa používať aplikáciu ChatON na odosielanie a príjem
okamžitých správ z ľubovoľného zariadenia, ktoré má mobilné
telefónne číslo.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte ChatON.
Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa
obrazovkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.
2 Zadajte a odošlite svoju správu.
Komunikácia
81
Messenger
Naučte sa posielať a prijímať okamžité správy od priateľov a
rodiny so službou okamžitých správ Google+ messenger.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Messenger.
Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa
obrazovkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.
2 Zadajte a odošlite svoju správu.
Google+
Naučte sa používať službu sociálnej siete Google. Môžete
vytvárať skupiny a podeliť sa o svoje záujmy a nápady alebo
posielať a prijímať okamžité správy a nahrávať fotky.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Google+.
Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa
obrazovkových pokynov a dokončite nastavenie účtu.
2 Vyberte funkciu sociálnej siete.
Komunikácia
82
Zábava
Prehrávač hudby
Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu
s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby
podporuje nasledovné formáty súborov: mp3, aac, ogg, wma,
flac, m4a.
Hudobné súbory môžete prehrávať aj v nasledovných
formátoch, ak ich otvoríte z My Files alebo
internetového prehliadača: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota,
amr, wav, mxmf.
●● Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od
softvéru zariadenia.
●● Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa
pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
●● Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania
nemusia dať správne prehrať.
●●
››Uloženie hudobných súborov do zariadenia
Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú
kartu:
●● Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 62
●● Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies.
► str. 110
●● Príjem cez Bluetooth. ► str. 123
●● Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player 11.
► str. 111
●● Skopírovanie na pamäťovú kartu.
Zábava
83
››Prehrávanie hudby
Po presunutí hudobných súborov do zariadenia alebo
na pamäťovú kartu,
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Prehrávač hudby.
2 Vyberte kategóriou hudby → súbor s hudbou.
3 Ťuknite na pole prehrávača hudby.
4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.
Počas prehrávania zvolením
vstúpite do nasledujúcich
možností:
●● Ak chcete do zoznamu skladieb pridať súbory s hudbou,
vyberte možnosť Pr. do z. skl.
●● Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú súpravu Bluetooth,
vyberte Cez Bluetooth. Keď pripojíte náhlavnú súpravu k
vášmu zariadeniu, túto možnosť nemôžete používať.
●● Ak chcete hudobný súbor odoslať ostatným alebo ho
zdieľať, vyberte Zdieľať cez.
●● Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako tón alarmu, vyberte
Nastaviť ako tón alarmu.
●● Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie
médií, vyberte Hľadať blízke zariadenia.
●● Ak chcete zmeniť nastavenia hudobného prehrávača,
vyberte Nastavenia.
Virtuálny 5.1 priestorový zvuk môžete zažiť pri počúvaní
viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy.
Zábava
84
››Vytvorenie zoznamu skladieb
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Prehrávač hudby.
2 Vyberte → Nový zoznam skladieb.
3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte OK.
4 Ak chcete do zoznamu skladieb pridať súbory s hudbou,
vyberte možnosť vedľa príslušných súborov s hudbou.
Ak chcete zo zoznamu skladieb odstrániť súbory s hudbou,
vyberte možnosť vedľa príslušných súborov s hudbou.
5 Zvoľte Hotovo.
››Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Prehrávač hudby.
2 Vyberte → Nastavenia.
3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôsobte si tak
prehrávač hudby:
Voľba
Funkcia
SoundAlive
Voľba zvukového efektu.
Rýchlosť
prehrávania
Zmena rýchlosti prehrávania.
Texty piesní
Nastavenie na zobrazenie textu počas
prehrávania.
Nastavenie prehrávača hudby, aby
Automatické
sa automaticky vypol po uplynutí
vypnutie hudby
špecifikovaného času.
Hudobné
menu
Voľba hudobných kategórií, ktoré
sa zobrazia na obrazovke hudobnej
knižnice.
Zábava
85
Hudobný portál
Môžete vstúpiť do online hudobného obchodu a vyhľadávať
a nakupovať svoje najobľúbenejšie piesne. Hudobný súbor
môžete pridať aj do svojho zoznamu prianí a prehrávať
stiahnuté súbory s hudbou.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Hudobný portál.
2 Vyberte položku a zadajte kľúčové slovo pre
vyhľadávanie.
3 Vyberte jednu položku zo zoznamu výsledkov
vyhľadávania.
Ak si chcete zakúpiť album, vyberte cenovku a potom
dokončite proces nákupu podľa pokynov na obrazovke.
Fotoaparát
Naučte sa, ako vytvárať a prezerať si fotografie a videá.
Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky
vypne.
●● V závislosti od snímanej scény alebo podmienok
snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok)
môže líšiť.
●●
Zábava
86
››Fotografovanie
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Fotoaparát.
2 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
3
4
1
5
6
2
Číslo
Funkcia
1
Používanie skratiek fotoaparátu.
●●
: Prepínanie medzi predným a zadným
objektívom fotoaparátu.
●●
: Zmena nastavení blesku.
●●
: Zmena režimu fotenia.
●●
: Aplikovanie špeciálneho efektu.
●●
: Upravenie hodnoty expozície.
Môžete pridávať alebo odoberať skratky
k najčastejšie používaným možnostiam.
► str. 95
2
Zmena nastavení fotoaparátu.
3
Prezeranie miesta pre ukladanie.
4
Prepnutie na videokameru.
5
Vytvorenie fotografie.
6
Zobrazenie nasnímaných fotografií.
Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku
a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť,
posúvajte prsty k sebe. Približovať alebo odďaľovať
môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti.
Zábava
87
3 Ťuknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke
náhľadu.
Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď
bude na objekt zaostrené, zmení farbu na zelenú.
4 Zvolením
vytvorte fotografiu.
Fotografia sa automaticky uloží.
Po zachytení fotografií vyberte prehliadač obrázkov, v ktorom
si snímky chcete prezrieť.
●● Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava. Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez
náhľad miniatúr fotografií na dolnej strane obrazovky.
●● Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku
a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Ak sa chcete vrátiť
na pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
●● Ak chcete pridať fotografiu do zoznamu obľúbených,
vyberte položku .
●● Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, vyberte položku
→ možnosť.
●● Ak chcete fotografiu odstrániť, zvoľte
→ OK.
●● Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte
→ Prezentácia →
Spustiť prezentáciu. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa
zastaví.
●● Ak chcete tváre na fotografii zaregistrovať s použitím značiek
→ Tvárová značka. ► str. 101
tvárí, vyberte možnosť
●● Ak chcete pridať poznámku k obrázku, vyberte položku
→ Pridať fotografickú poznámku. Ak chcete upraviť
poznámku, ťuknite na položku v obrázku.
●● Ak chcete pridať fotografiu do schránky, vyberte
→
Kopírovať do schránky.
●● Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek,
→ Otočiť doľava.
vyberte
●● Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek,
→ Otočiť doprava.
vyberte
●● Ak chcete vyrezať časť fotografie, vyberte možnosť
→
Orezať.
Zábava
88
Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov,
→ Upraviť.
vyberte
●● Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok
→ Nastaviť ako.
kontaktu, vyberte
●● Ak chcete poslať fotografiu priateľovi, ktorý je na nej
→ Zdieľanie fotografií
označený, vyberte možnosť
priateľa.
●● Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo
→ Tlač. Vaše zariadenie je kompatibilné iba
USB, vyberte
s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
●● Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte
→ Premenovať.
●● Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie
→ Hľadať blízke zariadenia.
médií, vyberte
●● Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte
→
Podrobnosti.
●●
››Zmena režimu fotenia
Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania.
Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte → Režim
fotografovania → možnosť.
Voľba
Funkcia
Panoráma
Fotografujte panoramatické fotografie.
Tento režim je dostupný iba na zadnom
fotoaparáte.
Zdieľať záber
Nasnímajte fotografiu a odošlite ju
ostatným pomocou Wi-Fi Direct.
Zdieľanie
fotografií
priateľa
Poslanie fotografie priateľovi, ktorý je na
nej označený.
Detek. úsmevu
Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo
tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť
fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
Anim. film
V tomto režime môžete vytvárať fotografie
s efektom kresleného filmu.
Zábava
89
››Prispôsobenie nastavení fotoaparátu
Pred snímaním fotografie vyberte
nasledovných možností:
a vstúpte do
Voľba
Funkcia
Upraviť odkazy
Upravenie skratiek pre najčastejšie
používané možnosti.
Autoportrét
Prepínanie medzi prednou a zadnou
kamerou.
Blesk
Zmena nastavení blesku; Blesk môžete
ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť
jeho automatické použitie v prípade
potreby.
Režim
fotografovania
Zmena režimu fotenia.
Efekty
Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú
napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny.
Režim scény
Zmena scénického režimu.
Hodnota
expozície
Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Snímanie detailov alebo nastavenie
Režim zaostrov. fotoaparátu na automatické zaostrenie na
objekt.
Časovač
Vyberte dĺžku omeškania predtým, ako
fotoaparát nasníma fotografiu.
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Zábava
90
Voľba
Funkcia
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky.
ISO
Nastavenie citlivosti obrazového snímača.
Meranie
Vyberte typ merania expozície.
Viditeľnosť v
exteriéri
Aktivujte Viditeľnosť v exteriéri a vyberte
príslušné podmienky osvetlenia.
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke
ukážky.
Značka GPS
Nastavte fotoaparát, aby do fotografií
zahrnul údaje o polohe.
●● Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS,
snažte sa nefotografovať na miestach,
kde môže byť signál tienený, napríklad
medzi budovami, v nízko položených
oblastiach či za zlého počasia.
●● Vaše umiestnenie sa môže objaviť na
vašich fotografiách ak ich stiahnete
na internet. Ak tomu chcete zabrániť,
deaktivujte nastavenie značky GPS.
Uložiť ako
prevrátené
Nastavenie fotoaparátu tak, aby
automaticky obrátil obraz, keď snímate
fotografiu predným fotoaparátom.
Kvalita obrázka
Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Úložisko
Vyberte umiestnenia pamäte pre ukladanie
vytvorených fotografií.
Vynulovať
Vynulujte nastavenia fotoaparátu.
Zábava
91
››Nahrávanie videozáznamu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Fotoaparát.
2 Potiahnite posúvač a prepnite na videokameru.
3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované
úpravy.
6
Číslo
Funkcia
1
Používanie skratiek kamery.
●●
: Prepnite na prednú optiku fotoaparátu
a osobne urobte záznam videa.
●●
: Zmena nastavení blesku.
●●
: Zmena režimu nahrávania (ak chcete
video priložiť k multimediálnej správe
alebo uložiť normálne).
●●
: Aplikovanie špeciálneho efektu.
●●
: Upravenie hodnoty expozície.
Môžete pridávať alebo odoberať skratky
k najčastejšie používaným možnostiam.
► str. 95
2
Zmena nastavení videokamery.
3
Prezeranie miesta pre ukladanie.
4
Prepnutie na fotoaparát.
5
Nahrávanie videa.
6
Zobrazenie nasnímaných videí.
Zábava
92
Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku
a pomaly ich dávajte od seba. Ak chcete oddialiť,
posúvajte prsty k sebe. Približovať alebo odďaľovať
môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti.
4 Ťuknite na miesto, ktoré chcete zaostriť na obrazovke
náhľadu. Rám zaostrenia sa presunie na miesto, na ktoré
ste poklepali a zmení sa na zelený, ak je objekt zaostrený.
5 Zvolením
6 Zvolením
spustite nahrávanie.
nahrávanie zastavte.
Video sa automaticky uloží. Ak chcete pozastaviť
nahrávanie, vyberte .
Po nahraní videí vyberte prehliadač obrázkov, v ktorom si
nahrané videá chcete pozrieť.
●● Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
Môžete aj poklepať na obrazovku a rolovať cez náhľad
miniatúr videí na dolnej strane obrazovky.
●● Video prehráte zvolením
.
●● Ak chcete pridať video do zoznamu obľúbených, vyberte
položku .
●● Ak chcete video odoslať ostatným, vyberte položku
→
možnosť.
●● Ak chcete video odstrániť, zvoľte
→ OK.
●● Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte
→ Prezentácia →
Spustiť prezentáciu. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa
zastaví.
●● Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte
→ Premenovať.
●● Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie
médií, vyberte → Hľadať blízke zariadenia.
●● Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte
→
Podrobnosti.
Zábava
93
››Prispôsobenie nastavení videokamery
Pred vytváraním videa zvolením
možností:
vstúpite do nasledovných
Voľba
Funkcia
Upraviť odkazy
Upravenie skratiek pre najčastejšie
používané možnosti.
Nahrávanie
samého seba
Prepínanie medzi prednou a zadnou
kamerou.
Blesk
Zmena nastavení blesku; Môžete manuálne
zapínať alebo vypínať blesk.
Režim
nahrávania
Zmena režimu nahrávania.
Efekty
Aplikovanie špeciálneho efektu, ako sú
napríklad sépiové alebo čiernobiele tóny.
Hodnota
expozície
Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Časovač
Vyberte dĺžku omeškania skôr, ako
fotoaparát začne snímať video.
Rozlíšenie
Zmena rozlíšenia.
Vyváženie
bielej
Úprava vyváženia farieb s ohľadom
na svetelné podmienky.
Viditeľnosť v
exteriéri
Aktivujte Viditeľnosť v exteriéri a vyberte
príslušné podmienky osvetlenia.
Vodiace čiary
Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke
ukážky.
Uložiť ako
prevrátené
Nastavenie kamery tak, aby automaticky
obrátila obraz, keď nahrávate video
prednou kamerou.
Kvalita videa
Vyberte úroveň kvality videí.
Úložisko
Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie
nahraných videí.
Vynulovať
Vynulujte nastavenia videokamery.
Zábava
94
››Upravte ikony klávesovej skratky
Môžete pridávať alebo odoberať skratky k najčastejšie
používaným možnostiam.
1 Na obrazovke náhľadu vyberte → Upraviť odkazy.
2 Uchopte a podržte ikonu v zozname možností a potiahnite
ho do oblasti odkazov.
Ak chcete odkazy, uchopte a podržte ikonu a potiahnite ju
do zoznamu možností.
3 Ťuknite na obrazovku a vrátite sa na predchádzajúcu
obrazovku.
Prehrávač videí
Naučte sa používať prehrávač videí.
Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od
softvéru zariadenia.
●● Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa
vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
●● Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania
nemusia dať správne prehrať.
●●
››Prehranie videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Prehrávač videí.
2 Vyberte video.
Zábava
95
3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami.
1
2
5
6
7
3
8
9
4
10
V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa
horeuvedená obrazovka môže líšiť.
Číslo
Funkcia
1
Stlmenie zvuku videa.
2
Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
3
Skenujte v súbore smerom dopredu alebo
dozadu posunutím alebo poklepaním na
panel.
4
Reštartovanie prehrávania; Preskočenie na
predchádzajúci súbor (dvakrát ťuknite),
Skenovanie v súbore smerom dozadu
(ťuknite a podržte).
5
Voľba zvukového efektu.
6
Prepnutie do režimu plávajúcej obrazovky;
Nasnímanie obrazovky; Otvorenie možností
prehrávača videí; Prepnutie do režimu
viacerých okien.
7
Nastavenie hlasitosti.
Zábava
96
Číslo
Funkcia
8
Pozastavenie prehrávania; zvolením
prehrávanie obnovíte.
9
Vloženie záložky.
10
Prechod na nasledujúci súbor; Skenovanie
dopredu v súbore (dotykom a podržaním).
Počas prehrávania videa používajte nasledovné možnosti.
●● Ak chcete prejsť do režimu plávajúcej obrazovky, vyberte
možnosť
. Obrazovku môžete posúvať ťuknutím a
podržaním. Ak sa chcete vrátiť do režimu celej obrazovky,
dvakrát ťuknite na obrazovku.
●● Ak chcete nasnímať obrazovku videa, vyberte položku
.
Nasnímaný obrázok sa uloží v časti Galéria → Screenshots.
●● Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte
→ Zdieľať cez.
●● Ak chcete video rozdeliť na segmenty, vyberte
→ Ukážka
kapitoly. Môžete vyhľadať segment a preskočiť priamo na
daný bod.
●● Na orezanie segmentu videa vyberte
→ Orezať.
●● Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth,
→ Cez Bluetooth.
vyberte
●● Ak chcete exportovať aktuálne video do aplikácie Editor
→ Videoeditor.
videí, vyberte položku
●● Ak chcete zobraziť svoje záložky, vyberte
→ Záložky.
Táto možnosť sa objaví iba ak ste vykonali označenie
záložkou počas prehrávania pomocou .
Zábava
97
→
Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte
Podrobnosti.
●● Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie
→ Automatické vypnutie
po určitej dobe, vyberte
videa.
●● Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie
→ Hľadať blízke zariadenia.
médií, vyberte
●● Ak chcete zmeniť nastavenia videa, vyberte možnosť
→
Nastavenia.
●● Ak chcete prejsť do režimu viacerých okien, vyberte možnosť
.
●●
››Prispôsobenie nastavení prehrávača videa
1 Počas prehrávania vyberte možnosť
2 Zmena nasledujúcich možností:
→ Nastavenia.
Voľba
Funkcia
Rýchlosť
prehrávania
Zmena rýchlosti prehrávania.
Titulky
Prispôsobenie nastavení pre súbor s
titulkami.
Automaticky
prehrať ďalšie
Nastavte prehrávač videí na
automatické prehratie ďalšieho súboru.
Tón farieb
Vyberte tón farieb.
Viditeľnosť v
exteriéri
Nastavenie vylepšenia kontrastu
displeja na ostrom slnečnom svetle.
Zábava
98
Galéria
Naučte sa, ako prezerať fotografie a prehrávať videá uložené
v pamäti vášho zariadenia.
Počas prehrávania obsahu DivX Video-On-Demand
zabráňte uzamknutiu displeja zariadenia. Pri každom
uzamknutí displeja počas prehrávania obsahu
DivX Video-On-Demand vám bude odčítaný jeden
zaplatený kredit.
●● Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od
softvéru zariadenia.
●● Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa
pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
●● Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania
nemusia dať správne prehrať.
●●
››Zobrazenie fotografie
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Galéria.
2 Zvoľte priečinok → obrázok.
Počas prezerania fotografie používajte nasledovné možnosti:
●● Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo
doprava.
●● Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku
a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Tiež môžete
dvakrát klepnúť na obrazovku. Ak sa chcete vrátiť na
pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
Ak ste aktivovali nakláňacie pohyby, môžete približovať
alebo odďaľovať poklepaním a podržaním dvoch bodov
pomocou vašich prstov a potom naklonením zariadenia
dozadu a dopredu.
Zábava
99
Ak chcete pridať fotografiu do zoznamu obľúbených,
vyberte položku .
●● Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, vyberte položku
→ možnosť.
●● Ak chcete fotografiu odstrániť, zvoľte
→ OK.
●● Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte
→ Prezentácia →
Spustiť prezentáciu. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa
zastaví.
●● Ak chcete tváre na fotografii zaregistrovať s použitím značiek
tvárí, vyberte možnosť → Tvárová značka.
●● Ak chcete pridať poznámku k obrázku, vyberte položku
→ Pridať fotografickú poznámku. Ak chcete upraviť
poznámku, ťuknite na položku v obrázku.
●● Ak chcete pridať fotografiu do schránky, vyberte
→
Kopírovať do schránky.
●● Ak chcete otáčať fotografiu proti smeru hodinových ručičiek,
vyberte → Otočiť doľava.
●● Ak chcete otáčať fotografiu v smere hodinových ručičiek,
vyberte → Otočiť doprava.
●● Ak chcete vyrezať časť fotografie, vyberte možnosť
→
Orezať.
●● Ak chcete upraviť fotografiu pomocou editora obrázkov,
vyberte → Upraviť.
●● Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok
kontaktu, vyberte → Nastaviť ako.
●● Ak chcete poslať fotografiu priateľovi, ktorý je na nej
označený, vyberte možnosť → Zdieľanie fotografií
priateľa.
●● Ak chcete vytlačiť fotografiu pomocou pripojenia Wi-Fi alebo
USB, vyberte → Tlač. Vaše zariadenie je kompatibilné iba
s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
●● Ak chcete zmeniť názov súboru, vyberte
→ Premenovať.
●● Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie
médií, vyberte → Hľadať blízke zariadenia.
●● Ak si chcete pozrieť podrobnosti fotografie, vyberte
→
Podrobnosti.
●● Ak chcete prejsť do režimu viacerých okien, vyberte
možnosť .
●●
Zábava
100
››Vytvorenie nového fotoalbumu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Galéria.
2 Vyberte → Nový album.
Môžete vybrať aj položku
po vybratí kategórie.
na vytvorenie nového albumu
3 Zadajte názov a vyberte OK.
4 Vyberte priečinok na ľavom paneli a potom vyberte
obrázok, ktorý chcete premiestniť alebo skopírovať, na
pravom paneli.
5 Ťuknite a podržte vybraté obrázky a potom ich potiahnite
6
do nového albumu.
Zvoľte Ulož → Pres. alebo Kopírovať.
Webové fotoalbumy v službe Google alebo na sociálnych
sieťach sa automaticky synchronizujú zo zariadením.
Ak chcete povoliť synchronizáciu len prostredníctvom
→ Nastavenia a potom
siete Wi-Fi, vyberte položky
začiarknite políčko vedľa položky Synchronizovať iba
cez Wi-Fi.
››Označenie tváre na obrázku
Naučte sa označovať tváre na obrázkoch pomocou skratiek
tvárových značiek na odoslanie e-mailových správ v službe
Google Mail alebo Email a odovzdanie správ na sociálne siete.
Rozpoznanie tváre môže zlyhať v závislosti od uhla
tváre, veľkosti tváre, farby pleti, výrazu tváre, svetelných
podmienok alebo doplnkov, ktoré subjekt nosí.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Galéria.
2 Výber snímky.
3 Vyberte možnosť → Tvárová značka → Zap.
V ráme sa zobrazia rozpoznané tváre.
Zábava
101
4 Vyberte rozpoznanú tvár → Pridať meno.
5 Vyberte meno osoby zo zoznamu kontaktov.
Kontakt je prepojený s tvárou na obrázku.
Keď sa s tvárou zobrazí tvárová značka, vyberte tvárovú značku
a použite dostupné možnosti.
››Prehranie videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Galéria.
2 Zvoľte priečinok → video (označené ikonou ).
3 Vyberte na spustenie prehrávania.
4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel. ► str. 95
Počas prehrávania zvolením vstúpite do nasledujúcich
možností:
●● Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte
Zdieľať cez.
●● Ak chcete video rozdeliť na segmenty, vyberte Ukážka
kapitoly. Môžete vyhľadať segment a preskočiť priamo na
daný bod.
●● Ak chcete orezať segment videa, vyberte Orezať.
●● Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú súpravu Bluetooth,
vyberte Cez Bluetooth.
●● Ak chcete exportovať aktuálne video do aplikácie Editor
videí, vyberte položku Videoeditor.
●● Ak chcete zobraziť svoje záložky, vyberte Záložky. Táto
možnosť sa objaví iba ak ste vykonali označenie záložkou
počas prehrávania pomocou .
●● Ak si chcete pozrieť podrobnosti videa, vyberte
Podrobnosti.
●● Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie
médií, vyberte Hľadať blízke zariadenia.
●● Ak chcete zmeniť nastavenia videa, vyberte možnosť
Nastavenia.
Zábava
102
Paper Artist
Naučte sa, ako dosiahnuť, aby obrázky vyzerali ako ilustrácie
so zábavnými efektmi alebo orámovaniami. Otvorte zoznam
aplikácií a vyberte Paper Artist.
●● Upravený obraz sa uloží do Galéria → Paper Pictures.
●● Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Videoeditor
Môžete editovať videá a použiť rôzne efekty.
››Vytvorenie videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Vyberte (ak je to potrebné).
3 Vyberte tému rámčeka.
4 Vyberte Pridať médiá.
5 Vyberte kategóriu na ľavom paneli a potom vyberte
obrázky, videá a zvukové záznamy na vytvorenie videa a
vyberte položku Hotovo.
●● Ak chcete vymazať obrázky alebo videá, uchopte
a podržte položku a potom ju potiahnite do koša.
●● Ak chcete preusporiadať obrázky alebo videá, uchopte
a podržte položku a potiahnite ju na nové miesto.
●● Ak chcete orezať segment obrázka alebo videa, ťuknite
naň a potom potiahnite zátvorky doľava alebo doprava.
●● Ak chcete upraviť hlasitosť jednotlivých zvukových
efektov, vyberte položku Zvuk a potom posuňte
nastavovacie prvky ekvalizéra.
Zábava
103
6 Vyberte možnosť → efekt prechodu.
7 Po dokončení vyberte → Exportovať.
8 Vyberte možnosť rozlíšenia.
9 Zadajte názov videa a zvoľte OK.
››Orežte segment videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Na časovej osi ťuknite na položku, ktorú chcete upraviť.
3 Presuňte počiatočnú zátvorku do bodu, v ktorom má začať
orezanie.
4 Presuňte koncovú zátvorku do bodu, v ktorom má končiť
orezanie.
5 Vyberte
→ Ulož.
››Rozdelenie videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Na časovej osi ťuknite na položku, ktorú chcete upraviť.
Rozdeliť môžete len obrázky alebo videá.
3 Potiahnite miniatúru tak, aby čierna bodkovaná čiara viedla
požadovaným bodom.
4 Zvoľte
5 Vyberte
.
→ Ulož.
Zábava
104
››Použite na video efekt
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Na časovej osi ťuknite na položku, ktorú chcete upraviť.
3 Vyberte Videoefekt → možnosť efektu.
4 Vyberte → Ulož.
››Pridanie titulku k videu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Potiahnite miniatúru tak, aby čierna bodkovaná čiara viedla
požadovaným bodom.
Vyberte položku Text → možnosť textu.
3
4 Zadávanie textu.
5 Vyberte → Ulož.
››Vloženie kresby do videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Potiahnite miniatúru tak, aby čierna bodkovaná čiara viedla
3
požadovaným bodom.
Vyberte položku Pero → možnosť a potom kreslite na
obrazovku.
●● Ak chcete vrátiť vašu poslednú činnosť, vyberte
.
●● Ak chcete opakovať vašu poslednú činnosť, vyberte
.
4 Keď skončíte, zvoľte Hotovo.
5 Vyberte → Ulož.
Zábava
105
››Vloženie zvukového efektu do videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Potiahnite miniatúru tak, aby čierna bodkovaná čiara viedla
požadovaným bodom.
3 Vyberte položku Zvukové efekty → možnosť zvuku.
4 Vyberte → Ulož.
››Vloženie hovoreného komentára do videa
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Videoeditor.
2 Potiahnite miniatúru tak, aby čierna bodkovaná čiara viedla
požadovaným bodom, a vyberte položku Nahrať.
3 Zvolením položky
4 Zvolením položky
spustite nahrávanie hlasu.
nahrávanie hlasu zastavte.
Ak chcete pozastaviť nahrávanie hlasu, vyberte položku
.
●● Ak chcete zrušiť nahrávanie hlasu, vyberte položku
.
Vyberte → Ulož.
●●
5
Zábava
106
Osobné informácie
Kontakty
Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných
alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete
ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny
a omnoho viac.
››Vytvorenie kontaktu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Kontakty.
2 Zvoľte Kontakty → .
3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
4 Zadajte informácie o kontakte.
5 Zvolením Uložiť pridajte kontakt do pamäte.
››Nájdenie kontaktu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Kontakty.
2 Zvoľte Kontakty.
3 Rolujte hore alebo dole v zozname kontaktov.
Prípadne môžete nájsť kontakt zadaním niekoľkých písmen
do poľa pre zadávanie textu v hornej časti zoznamu
kontaktov.
4 Vyberte meno kontaktu.
Osobné informácie
107
Hneď, ako nájdete kontakt, môžete používať nasledovné
možnosti:
●● Ak chcete upravovať kontaktné informácie, vyberte
.
●● Ak chcete kontakt odstrániť, zvoľte
→ OK.
●● Ak chcete odoslať e-mail, vyberte
.
●● Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte
.
››Import alebo export kontaktov
Môžete importovať alebo exportovať súbory (vo formáte vcf)
na alebo z USB pamäte vášho zariadenia alebo pamäťovej
karty.
Import súborov s kontaktmi
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Kontakty.
2 Zvoľte Kontakty.
3 Vyberte → Import/export → Importovať z karty SD
alebo Importovať z ukl. priest. USB.
4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do
ktorého chcete pridať kontakt.
5 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu,
viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte
OK.
6 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte OK.
Export súborov s kontaktmi
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Kontakty.
2 Zvoľte Kontakty.
3 Vyberte → Import/export → Exportovať na kartu SD
alebo Exportovať do ukl. priest. USB.
4 Potvrďte stlačením OK.
Osobné informácie
108
››Vytvorenie vlastnej vizitky
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Kontakty.
2 Zvoľte Kontakty.
3 V hornej časti zoznamu kontaktov vyberte položku
Nastaviť profil.
4 Zadajte svoje osobné údaje a zvoľte Uložiť.
Vizitku môžete odoslať ostatným zvolením
Zdieľať vizitku cez.
››Vytvorenie skupiny kontaktov
→
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Kontakty.
2 Vyberte Skupiny → .
3 Zadajte názov a prispôsobte nastavenia pre skupinu.
4 Vyberte Pridať člena.
5 Vyberte členov zo zoznamu kontaktov a vyberte Hotovo.
6 Po skončení zvoľte Uložiť.
Osobné informácie
109
Pripojenia
Spojenia s počítačom
Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou
USB kábla v rôznych režimoch pripojenia. Pripojením
tohto zariadenia k počítaču môžete synchronizovať súbory
s prehrávačom Windows Media Player, priamo prenášať údaje
do a zo svojho zariadenia a používať program Samsung Kies.
Kým zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje,
neodpájajte kábel USB od počítača. Inak môžete
spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.
Najlepšie výsledky dosiahnete, keď kábel USB pripojíte
priamo k portu USB v počítači. Pri používaní rozbočovača
USB môže dôjsť k poruche prenosu dát.
››Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies
Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači
nainštalovaná. rogram si môžete stiahnuť z webových stránok
spoločnosti Samsung.
Samsung Kies bude pracovať v počítačoch s operačným
systémom Windows aj Macintosh.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite
na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
2 Skopírujte súbory z počítača do zariadenia.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Samsung Kies.
Pripojenia
110
››Synchronizácia s aplikáciou Windows Media
Player
Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači
nainštalovaná.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte
hudobné súbory.
››Pripojenie ako mediálne zariadenie
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču. Tým získate prístup k
multimediálnym súborom uloženým v zariadení.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte
možnosť Pripojené ako mediálne zariadenie →
Mediálne zariadenie (MTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
››Pripojenie ako fotoaparát
Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát. Tým
získate prístup k súborom v zariadení.
Tento režim pripojenia USB používajte vtedy, keď počítač
nepodporuje protokol prenosu multimédií (MTP) alebo
keď nie je nainštalovaný ovládač USB pre príslušné
zariadenie.
1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
2 Vyberte pravú stranu systémovej lišty a potom vyberte
možnosť Pripojené ako mediálne zariadenie →
Fotoaparát (PTP).
3 Preneste súbory medzi zariadením a počítačom.
Pripojenia
111
Wi-Fi
Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou
sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti
(WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 a/b/g/n.
K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na
ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo
bezdrôtové pripojenie.
Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je
určené na použitie vo všetkých európskych krajinách.
Siete WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez
obmedzenia v celej Európskej únii, ale nemôžu byť
prevádzkované mimo budov.
››Aktivácia funkcie Wi-Fi
Otvorte zoznam aplikácií, vyberte možnosť Nastavenia a
potom potiahnite prepínač Wi-Fi doprava.
Funkcia Wi-Fi spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa
ňou šetrilo, zapínajte funkciu iba v prípade potreby.
››Vyhľadanie siete Wi-Fi a pripojenie k nej
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Wi-Fi.
Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete Wi-Fi.
2 Zvoľte sieť v časti Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).
4 Zvoľte Pripojiť.
Pripojenia
112
››Ručné pridanie siete Wi-Fi
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Wi-Fi → Pridať sieť Wi-Fi.
2 Zadajte identifikátor SSID pre sieť a vyberte typ
zabezpečenia.
3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte
nastavenia zabezpečenia.
4 Zvoľte Uložiť.
››Pripojenie k sieti Wi-Fi pomocou protokolu
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Pomocou WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.
Pripojenie pomocou tlačidla WPS
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Wi-Fi.
2 Vyberte sieť s označením dostupnej funkcie WPS v časti
Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo pre sieť → Pripojiť a potom vyberte položku
→ Tlačidlo WPS.
4 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.
Pripojenie pomocou WPS PIN
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Wi-Fi.
2 Vyberte sieť s označením dostupnej funkcie WPS v časti
Siete Wi-Fi.
3 Zadajte heslo pre sieť → Pripojiť a potom vyberte položku
→ Zadanie kódu WPS PIN.
4 Zadajte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo
Štart.
Pripojenia
113
››Nastavte pevné nastavenia IP
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Wi-Fi.
2 V časti Siete Wi-Fi vyberte sieť a potom začiarknite políčko
vedľa položky Zobraziť rozšírené možnosti.
3 Vyberte rolovaciu ponuku v časti IP – nastavenia.
4 Vyberte Statická.
5 Zmeňte nastavenia IP pre príslušnú sieť, ako napríklad
adresu IP, vstupnú bránu, dĺžku prípony siete, DNS.
6 Zvoľte Pripojiť.
››Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi
1 Otvorte zoznam aplikácií a zvoľte možnosť Nastavenia →
Wi-Fi →
→ Pokročilé.
2 Zmena nasledujúcich možností:
Voľba
Funkcia
Sieťové
oznámenie
Nastavte zariadenie tak, aby vás
upozornilo, ak bude k dispozícii
otvorená sieť Wi-Fi.
Ponechať Wi-Fi
zapnuté počas
spánku
Nastavte, či má alebo nemá byť v
režime spánku aktívna funkcia Wi-Fi.
Časovač
pripojenia Wi-Fi
Nastavenie času zapnutie alebo
vypnutia funkcie Wi-Fi.
Adresa MAC
Zobrazí sa adresa MAC pre zariadenie.
Adresa IP
Zobrazí sa adresa IP pre aktuálnu sieť.
Pripojenia
114
Wi-Fi Direct
Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na prepojenie dvoch
zariadení cez sieť Wi-Fi bez požiadavky na prístupový bod.
Táto funkcia sa aktivuje, len keď je funkcia Wi-Fi zapnutá.
››Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu
zariadeniu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Wi-Fi.
2 Posunutím prepínača Wi-Fi doprava zapnite sieť Wi-Fi.
3 Vyberte položky Wi-Fi Direct.
4 Vyberte možnosť Vyhľadať → zariadenie.
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie,
zariadenia sa spoja.
››Odoslanie údajov prostredníctvom siete
Wi-Fi
1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov prostredníctvom
siete Wi-Fi.
Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu
údajov.
3 Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.
››Prijímanie údajov prostredníctvom siete
Wi-Fi
Keď prijmete dáta, automaticky sa uložia do zariadenia. Prijaté
údaje sa uložia do adresára ShareViaWifi.
Pripojenia
115
AllShare Cast
Naučte sa pripojiť zariadenie k veľkej obrazovke
prostredníctvom modulu AllShare Cast a zdieľajte obsah.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Niektoré súbory sa počas prehrávania môžu v závislosti
od sieťového pripojenia načítať do vyrovnávacej
pamäte.
●● Ak určíte frekvenčný rozsah siete Wi-Fi (5 GHz alebo
2,4 GHz), nemusia sa zistiť ani pripojiť moduly AllShare
Cast.
●● Ak prehrávate video alebo hráte hry s využitím
televízora, vyberte zodpovedajúci režim televízora,
ktorý zaistí najlepšie výsledky v kombinácii s modulom
AllShare Cast.
●●
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Ďalšie nastavenia → AllShare Cast.
2 Potiahnite prepínač AllShare Cast doprava.
3 Zvoľte zariadenie.
Po vytvorení spojenia zariadení sa obrazovka vášho
zariadenia zobrazí na obrazovke druhého zariadenia.
4 Otvorte alebo prehrajte súbor.
5 Obrazovku môžete ovládať pomocou tlačidiel na zariadení.
Pripojenia
116
AllShare Play
Prostredníctvom služby AllShare Play môžete prehrávať
a odoslať medzi zaregistrovanými zariadeniami alebo
zaregistrovanou pamäťou akýkoľvek súbor.
Ak chcete využívať službu AllShare Play, musíte sa prihlásiť ku
svojmu účtu Samsung a zaregistrovať dve alebo viac zariadení
ako súborové servery. Spôsoby registrácie sa môžu líšiť
v závislosti od typu zariadenia. Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o využívaní služby AllShare Play, vyberte možnosť
→ Nastavenia → Podpora pre zákazníkov.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Odosielanie súboru
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte AllShare Play.
2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, ktorá
obsahuje multimediálne súbory.
3 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri
súbore.
4 Zvoľte .
5 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, do ktorej
chcete súbor uložiť.
››Zdieľanie súboru
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte AllShare Play.
2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, ktorá
obsahuje multimediálne súbory.
3 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri
súbore.
4 Vyberte možnosť
a potom zvoľte možnosť zdieľania.
Pripojenia
117
››Prehranie súboru v zariadení v blízkosti
Podporované formáty súborov sa môžu líšiť v závislosti
od pripojených zariadení ako multimediálneho
prehrávača.
●● Niektoré súbory sa počas prehrávania môžu v závislosti
od sieťového pripojenia načítať do vyrovnávacej
pamäte.
●●
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte AllShare Play.
2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť, ktorá
obsahuje multimediálne súbory.
3 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri
súbore.
4 Zvoľte .
5 Vyberte zariadenie na použitie ako prehrávač médií.
6 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel na zariadení.
››Použite funkciu Group Cast
Svoj displej môžete zdieľať s mnohými inými zariadeniami,
ktoré sú pripojené k rovnakému prístupovému bodu Wi-Fi.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte AllShare Play.
2 Vyberte kategóriu multimédií a začiarknite políčko pri
súbore.
3 Vyberte → Skupinové prehrávanie.
4 Zadajte PIN a vyberte Hot.
››Správa obsahu v zaregistrovanom zariadení
alebo pamäti
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte AllShare Play.
2 Vyberte zaregistrované zariadenie alebo pamäť.
3 Prezeranie a správa vašich súborov.
Pripojenia
118
››Prispôsobenie nastavení AllShare Play
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte AllShare Play.
2 Vyberte → Nastavenia.
3 Zmena nasledujúcich možností:
Voľba
Funkcia
Registrované
miesto uloženia
Zobrazia sa zaregistrované pamäte
pridané do služby AllShare Play.
Registrované
zariadenia
Zobrazenie alebo úprava zariadení,
ktoré boli pridané do AllShare Play.
Nastavenie
internetových
služieb
Prihlásenie na sociálne sieťové služby
na odovzdanie súborov.
Automaticky
nahrať
fotografie z
mobilného
zariadenia
Ak nastavíte túto možnosť, budú sa
fotografie do zaregistrovanej pamäte
po prihlásení odosielať automaticky.
Nastavenia
kvality videa
Nastavenie zariadenia na
optimalizovanie kvality videa, keď
zariadenie prehráva videá uložené v
počítači.
Uzamknúť
službu AllShare
Play
Nastavte na uzamknutie AllShare Play s
heslom pre vaše konto Samsung.
Jazyk
Vyberte jazyk displeja.
O programe
Zobrazenie informácií o AllShare Play.
Podpora pre
zákazníkov
Prístup k informáciám zákazníckej
podpory.
Pripojenia
119
Skupinové prehrávanie
Obrázky, dokumenty a hudbu môžete zdieľať s inými
zariadeniami, ktoré sú pripojené k rovnakému prístupovému
bodu Wi-Fi.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
››Zdieľanie súboru
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Skupinové
prehrávanie.
2 V časti Spustiť vyberte typ média na zdieľanie s inými
zariadeniami.
Ak vaše zariadenie nie je pripojené k prístupovému bodu
Wi-Fi, vytvorte sieťové pripojenie výberom možnosti
Nepripojené.
3 Vyberte súbory, ktoré chcete zdieľať, a potom vyberte
položku Hotovo.
4 Zadajte kód PIN a spustite reláciu Group Cast.
››Pripojenie k inej relácii Group Cast
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Skupinové
prehrávanie.
2 Vyberte zdieľané médium v časti Pridať sa, zadajte kód
PIN a vyberte položku OK.
Pripojenia
120
Bluetooth
Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym
dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov
bez potreby fyzického pripojenia.
Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť
zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo
vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď
je každé v inej miestnosti.
Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu,
zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných
alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie
Bluetooth.
●● Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so
zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne
zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky,
môže byť prevádzkový dosah znížený.
●● Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované
alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia
byť so zariadením kompatibilné.
●● Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely
(napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo
ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely).
Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za
následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.
●●
Pripojenia
121
››Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia →
Bluetooth.
2 Posunutím prepínača Bluetooth doprava zapnite funkciu
Bluetooth.
››Nájdenie iných zariadení a spárovanie s nimi
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia →
Bluetooth → Vyhľadať.
2 Zvoľte zariadenie.
3 Vyberte OK na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi
zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a zvoľte OK.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN
alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá
dostupné služby.
Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo
súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN,
napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je
potrebné ho zadať.
››Odoslanie údajov cez Bluetooth
1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu
údajov.
3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.
Pripojenia
122
››Príjem údajov cez Bluetooth
1 Otvorte zoznam aplikácií, vyberte možnosť Nastavenia →
Bluetooth a potom začiarknite políčko vedľa názvu svojho
zariadenia.
Ak chcete vybrať dĺžku doby, počas ktorej bude vaše
→ Časový limit
zariadenie viditeľné, vyberte
viditeľnosti.
2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte OK (ak je
to nutné).
3 Vyberte Prijať na potvrdenie pripojenia medzi dvomi
zariadeniami.
Prijaté údaje sa uložia do umiestnenia Moje súbory
→ sdcard0 → Bluetooth. Ak prijmete súbor kontaktu,
automaticky sa uloží do zoznamu kontaktov.
GPS
Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového
systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať služby
umiestnenia.
Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše
zariadenie v nasledovných podmienkach:
●● Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo
vo vnútri budov
●● V škaredom počasí
●● Okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo
elektromagnetických polí
●● Vo vozidle s fóliou proti slnku
Počas používania GPS funkcií sa nedotýkajte ani
neprekrývajte oblasť antény rukami ani inými predmetmi.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
Pripojenia
123
››Naučte sa aktivovať lokalizačné služby
Aby ste prijímali informácie o umiestnení a mapy na
vyhľadávanie, musíte si aktivovať služby umiestnenia.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Lokalizačné služby.
2 Zmena nasledujúcich možností:
Voľba
Funkcia
Použiť
bezdrôtové
siete
Nastavte, ak chcete na vyhľadanie
svojho umiestnenia používať sieť Wi-Fi
alebo mobilné siete.
Použiť satelity
GPS
Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície.
Poloha a
hľadanie
Google
Nastavenie zariadenia na používanie
aktuálnej polohy pre vyhľadávač
Google a ďalšie služby Google.
Televízne pripojenia
Prostredníctvom svojho zariadenia môžete diaľkovo ovládať
televízor, prezerať si svoje najobľúbenejšie programy a na
základe svojich výberov získavať návrhy programov. Môžete
ovládať aj ďalšie zariadenia, ktoré sú pripojené k televízoru.
Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Smart Remote.
Pri prvom zapnutí zariadenia dokončite jeho
nastavenie podľa pokynov na obrazovke.
●● Najskôr je potrebné pripojiť svoje zariadenie k
prístupovému bodu siete Wi-Fi a zabezpečiť, aby
infračervený port zariadenia bol nasmerovaný na
televízor.
●●
Pripojenia
124
VPN pripojenia
Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť
sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako
napríklad internet.
Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na
internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom
na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie
ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte
svojho poskytovateľa služieb.
●● Na použitie tejto funkcie musíte aktivovať funkciu
uzamknutia obrazovky.
●●
››Nastavenie VPN pripojení
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Ďalšie nastavenia → Sieť VPN → Pridať sieť VPN.
2 Zmena nasledujúcich možností:
Voľba
Funkcia
Meno
Zadajte názov VPN servera.
Typ
Vyberte typ VPN.
Adresa servera
Zadajte IP adresu VPN servera.
Tajné heslo
L2TP
Zadajte tajné heslo L2TP.
Identifikátor
IPSec
Zadajte používateľské meno.
Vopred
zdieľaný kľúč
IPsec
Zadajte predzdieľaný bezpečnostný
kľúč.
Používateľský
certifikát IPSec
Vyberte certifikát používateľa, ktorý
bude server VPN používať na vašu
identifikáciu. Certifikáty môžete
importovať z VPN servera, alebo si ich
môžete stiahnuť z internetu.
Pripojenia
125
Voľba
Funkcia
Certifikát IPSec
CA
Vyberte oprávnenie certifikátu (CA)
pre certifikát, ktorý bude server
VPN používať na vašu identifikáciu.
Certifikáty môžete importovať z VPN
servera, alebo si ich môžete stiahnuť
z internetu.
Certifikát
servera IPSec
Vyberte certifikát servera, ktorý
bude server VPN používať na vašu
identifikáciu. Certifikáty môžete
importovať z VPN servera, alebo si ich
môžete stiahnuť z internetu.
Šifrovanie PPP
(MPPE)
Nastavte na šifrovanie dát pred ich
odosielaním na VPN server.
Zobraziť
rozšírené
možnosti
Nastavte na zmenu pokročilých
nastavení siete.
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu
VPN.
3 Po skončení zvoľte Uložiť.
››Pripojenie k súkromnej sieti
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte možnosť Nastavenia
→ Ďalšie nastavenia → Sieť VPN.
2 Vyberte súkromnú sieť.
3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte Pripojiť.
Pripojenia
126
Nástroje
Budík
Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.
››Nastavenie nového upozornenia
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Budík →
2 Nastavte podrobnosti upozornenia.
.
Ak chcete pred hlavným upozornením aktivovať
simulovaný prirodzený zvuk, označte políčko pri položke
Inteligentný budík.
3 Po skončení zvoľte Uložiť.
››Vypnutie upozornenia
Keď zvoní upozornenie:
●● Ak chcete zastaviť alarm, potiahnite
v ktoromkoľvek
smere, až kým nedosiahnete hranice kruhu.
●● Ak chcete, aby sa alarm opakoval po určitej dobe, potiahnite
v ktoromkoľvek smere, až kým nedosiahne hranicu kruhu.
››Odstránenie upozornenia
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Budík → .
2 Označte políčko pri danom upozornení a zvoľte položku
Odstrániť.
●● Upozornenia môžete vymazať klepnutím a podržaním
na danom upozornení a následnou voľbou položky
Odstrániť.
●● Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa
upozornenia.
Nástroje
127
Kalkulačka
Naučte sa uskutočňovať matematické výpočty priamo na
vašom zariadení, ako na klasickej ručnej alebo stolovej
kalkulačke.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Kalkulačka.
2 Používajte tlačidlá, ktoré prislúchajú zobrazeniu kalkulačky
a používajte základnú alebo vedeckú kalkulačku.
Sťahovania
Naučte sa spravovať súbory, ktoré ste si stiahli z internetu.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Sťahovania.
2 Vyberte kategóriu sťahovania.
3 Ak chcete otvoriť stiahnutý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete vymazať záznam, zaškrtnite dané políčko
a zvoľte položku .
●● Ak chcete zdieľať stiahnutý súbor s inými osobami,
označte dané políčko a zvoľte položku .
●●
Dropbox
Naučte sa používať mračnovú službu odkladacej schránky
(cloud), aby ste mohli súbory ukladať a zdieľať s ostatnými.
Pri ukladaní súborov do priečinka Dropbox ho vaše zariadenie
automaticky synchronizuje s webovým serverom a všetkými
ostatnými počítačmi s nainštalovanou službou Dropbox.
Ak ste nový užívateľ, vytvorte si účet.
Nástroje
128
››Aktivácia služby Dropbox
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Dropbox → Start.
2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a vyberte Log in.
3 Zvoľte Next → Turn on.
››Odoslať súbory do priečinka odkladacej
schránky
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Dropbox.
2 Vyberte položku → žiadaný priečinok.
3 Vyberte položku → Upload here.
→
Ak chcete vytvoriť nový priečinok, vyberte položku
New folder.
4 Vyberte možnosť Photos or videos alebo Other files.
5 Vyberte súbory a následne položku → Upload.
Súbory v priečinku sa pridajú na webový server, ako aj do
vášho domáceho počítača.
Ak chcete dať automaticky odosielať súbory na webový
server, vyberte položky → Settings → Turn on
Camera Upload.
››Zobrazenie súboru
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Dropbox →
2 Zvoľte súbor.
Nástroje
129
.
Moje súbory
Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky,
videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené vo
vašom zariadení.
››Podporované formáty súborov
Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:
Typ
Formát
Obrázok
BMP, GIF, JPG, PNG
Video
MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Hudba
MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA,
WAV, IMY, MID, XMF, OTA
Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od
softvéru zariadenia.
●● Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa
pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.
●● Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu
obsahu.
●● Niektoré súbory sa v závislosti od ich kódovania
nemusia dať správne prehrať.
●●
››Otvorte súbor
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Moje súbory.
2 Zvoľte priečinok.
O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa
presuniete zvolením .
●● Pre návrat na najvyššiu úroveň zoznamu súborov navoľte
.
●●
3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.
Nástroje
130
››Vytvorenie adresára
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Moje súbory.
2 Zvoľte .
3 Zadajte názov a zvoľte Hotovo.
››Kopírovať alebo presúvať súbory
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Moje súbory.
2 Zaškrtnite pole vedľa adresárov alebo súborov, ktoré chcete
kopírovať alebo orezať.
3 Zvoľte alebo .
4 Umiestnite adresár a vyberte
.
››Odosielanie súborov
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Moje súbory.
2 Zaškrtnite políčko vedľa súborov, ktoré chcete poslať.
3 Vyberte → možnosť.
››Odstránenie súborov
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Moje súbory.
2 Zaškrtnite políčko vedľa priečinkov alebo súborov, ktoré
3
chcete vymazať.
Vyberte → Áno.
Nástroje
131
Polaris Office
Naučte sa vytvárať a prezerať súbory Microsoft Word, Excel,
PowerPoint a Adobe PDF na vašom zariadení.
››Vytvorenie nového dokumentu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Polaris Office.
Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako
online používateľ alebo registráciu vynechajte.
2 Vyberte → typ dokumentu.
3 Do dokumentu zadajte obsah.
Ak chcete vrátiť vašu poslednú činnosť, vyberte .
Ak chcete opakovať vašu poslednú činnosť, vyberte .
●● Ak chcete vložiť objekt ako napríklad obrázok,
hypertextové prepojenie alebo tabuľku, zvoľte položku
.
●● Ak chcete zmeniť predvoľby pre text alebo objekty,
zvoľte položku .
●●
●●
4 Po skončení vyberte .
5 Zadajte názov dokumentu a vyberte miesto na uloženie
dokumentu.
6 Zvoľte Uložiť.
Nástroje
132
››Otvorenie dokumentu
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Polaris Office.
2 Vyberte prehliadač → súbor s dokumentom.
3 Prezeranie dokumentu podľa požiadaviek.
Ak chcete upraviť dokument (Word, prezentáciu alebo
súbor Excel), klepnite na obrazovku.
●● Ak chcete uložiť dokument pod iným názvom, vyberte
→ Uložiť ako.
položky
●● Ak chcete vyhľadávať alebo nahrádzať text v dokumente,
→ Nájsť a nahradiť.
zvoľte položku
●● Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na
obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
→ Priblížiť/ oddialiť.
Prípadne môžete zvoliť
●● Ak chcete vytlačiť súbor cez sieť Wi-Fi alebo pripojenie
→ Tlač. Vaše zariadenie je kompatibilné
USB, vyberte
iba s niektorými tlačiarňami spoločnosti Samsung.
●● Ak chcete prejsť do režimu viacerých okien, vyberte
možnosť .
Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu
dokumentu.
●●
››Správa dokumentov online
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Polaris Office.
2 Zvoľte položku Clouds → konto.
3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre prístup ku
kontu a zvoľte OK.
4 Prezerajte a spravujte svoje dokumenty na serveri.
Nástroje
133
PS Touch
Vyskúšajte si hlavné funkcie aplikácie Photoshop ako napríklad
vrstvy, nástroje výberu, úpravy, filtre a ďalšie a vytvárajte
obrázky s profesionálnym vzhľadom priamo zo svojho
zariadenia.
Pomocou funkcie PS Touch môžete jednoducho kombinovať
viaceré obrázky, upravovať ich jednotlivé časti a používať
efekty filtrov, a zároveň získať prístup k vášmu obsahu
pomocou služby Adobe Creative Cloud.
Otvorte zoznam aplikácií a vyberte PS Touch.
Ak chcete používať službu Adobe Creative Cloud,
potrebujete identifikátor Adobe ID.
Hlasové vyhľadávani
Naučte sa vyhľadávať na internete pomocou hlasu.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Hlasové vyhľadávani.
2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
3 Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace
s kľúčovým slovom.
4 Vyberte výsledky vyhľadávania.
Nástroje
134
S Voice
Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu, ktorú je
poskytuje aplikácia S Voice.
Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, zapisovať poznámky
alebo dokončovať ďalšie úlohy tak, že budete hovoriť do
zariadenia.
Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo
poskytovateľa služieb.
●● Ak je výslovnosť nejasná, hovoríte na hlučných
miestach, používate vulgárne alebo hovorové slová
alebo nárečový prízvuk, zariadenia nemusí vaše príkazy
rozpoznať alebo môže vykonať nežiaduce príkazy.
●●
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte položku S Voice.
2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.
Ak chcete vysloviť nový príkaz, vyberte položku
.
Hlasové výzvy môžete vypnúť označením položky
.
Svetový čas
Naučte sa, ako pozerať čas v ďalšom regióne.
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Svetový čas.
2 Zvoľte .
3 Napíšte názov mesta a zo zoznamu vyberte mesto.
Mesto môžete vybrať v náhľade svetovej mapy.
4 Zvoľte .
5 Ak chcete pridať ďalšie svietové časy, opakujte kroky 2 – 4.
Ak chcete na hodiny aplikovať letný čas, uchopte
a podržte hodiny a vyberte Nastavenia letného času.
Nástroje
135
Nastavenia
Otvorenie menu Nastavenia
1 Otvorte zoznam aplikácií a vyberte Nastavenia.
2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.
Wi-Fi
Aktivácia funkcie Wi-Fi na pripojenie k sieti Wi-Fi a získanie
prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.
Bluetooth
Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií cez krátke
vzdialenosti.
Využitie dát
Sledujte množstvo využívania dát a prispôsobte nastavenia pre
obmedzenie.
●● Cyklus používania dát: Zmena nastavenia limitu platného
pre časové cykly.
Ak chcete využiť ďalšie možnosti, vyberte .
Automatická synchronizácia údajov: Nastavenie zariadenia
tak, aby sa kontakty, Plánovač S, e-mail, internet a obrázky
automaticky synchronizovali s lokalitami sociálnych sietí.
●● Mobilné prístupové body: Nastavenie zariadenia tak, aby
obmedzilo alebo upozornilo na preberanie veľkých objemov
údajov alebo znemožnilo aplikáciám na pozadí využívať
mobilný prístupový bod iného zariadenia.
●●
Nastavenia
136
Ďalšie nastavenia
Zmeňte nastavenia na ovládanie pripojení s inými zariadeniami
alebo sieťami.
››Letový režim
Aktivujte letový režim na vypnutie všetkých bezdrôtových
funkcií zariadenia. Môžete využívať iba funkcie nesúvisiace so
sieťou.
››Sieť VPN
Nastavenie a správa sietí VPN.
››Blízke zariadenia
Zdieľanie súborov: Aktivujte zdieľanie médií a umožníte
ďalším zariadeniam s certifikátom DLNA pristupovať
k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
●● Zdieľaný obsah: Tu môžete nastaviť zdieľanie obsahu
s ďalšími zariadeniami.
●● Meno zariadenia: Zadajte názov multimediálneho servera
pre vaše zariadenie.
●● Zoznam povolených zariadení: Zobrazenie zoznamu
zariadení, ktoré majú prístup k vášmu zariadeniu.
●● Zoznam nepovolených zariadení: Zobrazenie zoznamu
zariadení, ktoré majú blokovaný prístup k vášmu zariadeniu.
●● Stiahnuť do: Vyberte umiestnenie pamäte na ukladanie
stiahnutých mediálnych súborov.
●● Odoslať z iných zariadení: Nastavte na prijatie
odovzdávaných súborov z iného zariadenia.
●●
››AllShare Cast
Po aktivácii funkcie AllShare Cast môžete svoj displej zdieľať
s inými osobami.
››Kies cez Wi-Fi
Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies prostredníctvom
siete Wi-Fi.
Nastavenia
137
Režim blokovania
Vyberte, ktoré oznámenia sa majú blokovať, alebo povoľte
upozornenia na hovory od určených kontaktov v režime
blokovania.
Zvuk
Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.
●● Hlasitosť: Zmena hlasitosti pre rôzne zvuky na vašom
zariadení.
●● Intenzita vibrovania: Nastavte intenzitu vibrácií.
●● Predvolené oznámenia: Vyberte tón zvonenia, ktorý vás
upozorní na udalosti.
●● Zvuky dotykov: Nastavenie zariadenia, aby vydávalo zvuk,
keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
●● Zvuk zamknutia obrazovky: Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak
zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.
●● Vibračná odozva: Nastavenie zariadenia na vibrovanie po
stlačení dotykových tlačidiel alebo ako reakcia na určité
situácie.
Zobrazenie
Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda zobrazenie a
podsvietenie zariadenia.
●● Pozadie: Zmena nastavení tapety.
-- Úvodná obrazovka: Voľba snímky na pozadí pre domácu
obrazovku.
-- Uzamknúť obrazovku: Voľba obrázka na pozadí pre
uzamknutú obrazovku.
-- Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka: Voľba
obrázka pozadia pre domácu obrazovku a uzamknutú
obrazovku.
Nastavenia
138
Režim obrazovky: Výber režimu zobrazenia.
Jas: Nastavenie jasu displeja.
●● Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než zariadenie
vypne podsvietenie displeja.
●● Smart stay: Nastavenie, pri ktorom sa podsvietenie displeja
nevypne, keď sa pozeráte na displej.
●● Štýl písma: Zmena typu písma pre text na displeji.
●● Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma na vytvorenie alebo
zobrazenie položiek v aplikáciách.
●● Rýchle spustenie: Zmena aplikácie rýchleho spustenia
v systémovej lište. Ikona skratky sa zmení na vybratú
aplikáciu.
●●
●●
Ukladací priestor
Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamäťovej
karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.
Formátovanie pamäťovej karty trvalo odstráni všetky
vaše údaje z umiestnenia pamäte.
Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia
ako špecifikovaná kapacita, pretože časť pamäte zaberá
operačný systém a predvolené špecifikácie.
Nastavenia
139
Režim šetrenia energie
Aktivácia úsporného režimu. Ak chcete zmeniť nasledujúce
nastavenia režimu šetrenia energiou, deaktivujte režim šetrenia
energiou.
●● Šetrenie energie procesora: Nastavte zariadenie na
obmedzenie používania niektorých systémových zdrojov.
●● Šetrenie energie obrazovky: Nastavte zariadenie na
zníženie jasu displeja.
●● Vypnúť hmatovú odozvu: Nastavenie na zabránenie
zariadeniu vibrovať pri stlačení tlačidla Domov alebo tlačidla
Späť alebo pri stlačení a podržaní tlačidla napájania.
●● Ďalšie informácie o režime šetrenia energie: Zobrazenie
informácií o úspore energie batérie.
Batéria
Zobrazenie úrovne nabitia batérie vášho zariadenia.
Správca aplikácií
Zobrazenie a spravovanie aplikácií vášho zariadenia.
Lokalizačné služby
Zmena nastavení lokalizačných služieb.
●● Použiť bezdrôtové siete: Nastavte, ak chcete na vyhľadanie
svojho umiestnenia používať sieť Wi-Fi alebo mobilné siete.
●● Použiť satelity GPS: Nastavte ak chcete použiť GPS satelit
na objavenie vašej pozície.
●● Poloha a hľadanie Google: Nastavenie zariadenia na
používanie aktuálnej polohy pre vyhľadávač Google a ďalšie
služby Google.
Nastavenia
140
Uzamknúť obrazovku
Môžete zmeniť režim uzamknutia obrazovky.
Uzamknutie obrazovky: Aktivovanie funkcie uzamknutia
obrazovky.
●● Možnosti zamknutia obrazovky:
Nastavenia sa použijú len v prípade, ak nastavíte
možnosť uzamknutia potiahnutím.
●●
-- Odkazy: Nastavte, ako sa môžu zobrazovať a upravovať
odkazy na aplikácie na zamknutej obrazovke.
-- Rolujúce informácie: Nastavte zobrazovanie správ alebo
informácií o podujatiach na uzamknutej obrazovke.
-- Hodiny: Nastavenie zobrazenia hodín na uzamknutej
obrazovke.
-- Počasie: Nastavenie zobrazenia informácií o počasí a
zmena nastavení pre zobrazenie počasia.
-- Efekt vlnenia: Nastavenie zobrazenia efektu vlnenia na
uzamknutej obrazovke.
-- Text pomocníka: Slúži na nastavenie zobrazenia textu
pomocníka na uzamknutej obrazovke.
-- Prebudiť na zamknutej obrazovke: Nastavenie zariadenia
na rozpoznanie vášho budiaceho príkazu, keď je obrazovka
uzamknutá.
-- Nastaviť budiaci príkaz: Nastavte budiaci príkaz na
spustenie aplikácie S Voice alebo vykonanie špecifikovanej
funkcie.
●● Poznámka S na zamk. obr.: Nastavenie, pomocou ktorého
sa spustí funkcia kontextovej poznámky dvojitým ťuknutím
na obrazovku, keď je dotyková obrazovka vypnutá.
●● Informácie o vlastníkovi: Zadajte svoje informácie, ktoré sa
zobrazia na uzamknutej obrazovke.
Nastavenia
141
Zabezpečenie
Zmena nastavení zabezpečenia zariadenia a karty SIM alebo
USIM.
●● Šifrovať zariadenie: Nastavenie hesla na šifrovanie údajov
uložených v zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia musíte
zadať heslo.
Pred aktiváciou tohto nastavenia musíte najskôr nabiť
batériu, pretože šifrovanie vašich dát môže trvať viac ako
hodinu.
●●
Šifrovať externú kartu SD:
-- Zašifrovať: Nastavte na šifrovanie súborov pri ukladaní na
pamäťovú kartu.
-- Úplné šifrovanie: Nastavenie zakódovania všetkých
súborov na vašej pamäťovej karte.
-- Vylúčiť multimediálne súbory: Nastavenie zakódovania
všetkých súborov na vašej pamäťovej karte okrem
multimediálnych súborov.
Po resetovaní na údaje z továrne nemusíte vedieť vstúpiť
do zakódovanej pamäťovej karty. Pred resetovaním na
údaje z továrne najskôr odkódujte pamäťovú kartu.
Diaľkové ovládače: Nastavte pre zapnutie diaľkového
ovládania vášho zariadenia cez internet, keď sa vaše
zariadenie stratí alebo ho ukradnú.
●● Web. str. Hľad. môj mobil: Prístup na webovú lokalitu
SamsungDive (www.samsungdive.com). Na webovej lokalite
SamsungDive môžete sledovať a ovládať svoje stratené
alebo ukradnuté zariadenie.
●● Nastaviť heslá ako viditeľné: Nastavte na zobrazenie vašich
hesiel pri ich písaní.
●● Správcovia zariadenia: Zobrazenie administrátorov,
ktorých ste schválili pre svoje zariadenie. Môžete aktivovať
administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy
k vášmu zariadeniu.
●● Neznáme zdroje: Nastavenie zariadenia na inštaláciu
aplikácií stiahnutých z ľubovoľného zdroja. Ak túto možnosť
nezvolíte, budete môcť inštalovať iba aplikácie stiahnuté
z obchodu Play.
●●
Nastavenia
142
Dôveryhodné poverenia: Nastavte na použitie certifikátov
a poverení na zaistenie bezpečného používania aplikácií.
●● Inštal. z ukl. priest. zariad.: Nainštalujte zakódované
certifikáty, ktoré sú uložené v USB pamäti.
●● Vymazať poverenia: Odstránenie poverení zo zariadenia
a resetovanie hesla.
●●
Jazyk a vstup
V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania
textu.
››Jazyk
Vyberte jazyk displeja.
››Predvolený
Zvoľte spôsob zadávania textu.
››Hlasové zadávanie textu Google
Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadanie
textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu,
vyberte .
●● Zvoľte vstupné jazyky: Výber vstupných jazykov pre funkciu
rozpoznávania hlasu Google.
●● Blokovať urážlivé slová: Nastavenie, aby zariadenie v
hlasových vstupoch nerozpoznávalo hrubé slová.
●● Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a nainštalovanie
jazykových údajov pre hlasový vstup offline.
››Klávesnica Samsung
Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, vyberte .
●● Jazyky vstupu: Vyberte jazyky vstupu na použitie klávesnice.
●● Prediktívny text: Aktivácia režimu XT9 na predvídanie slov
podľa zadaných písmen a zobrazovanie návrhov slov.
●● Súvislý vstup: Nastavte na zadanie textu posúvaním po
klávesnici.
Nastavenia
143
Detekcia pera: Nastavenie zariadenia na otvorenie panela
písania rukou, keď poklepete na pole perom S.
●● Rukopis: Zmena nastavení pre režim ručného písania, ako je
čas rozpoznania, hrúbka pera alebo farba pera.
●● Pokročilé:
-- Automatická kapitalizácia: Nastavte na automatické
nastavenie veľkého prvého písmena vo vete.
-- Automatická interpunkcia: Nastavenie zariadenia na
vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
-- Ukážka znakov: Nastavenie, pri ktorom zariadenie zobrazí
ukážku každého písmena, na ktoré ťuknete.
-- Vibr. pri ťukn. na tlač.: Nastavenie vibrácie zariadenia,
keď sa dotknete tlačidla.
-- Zvuk pri ťuknutí na tlač.: Nastavenie zvukovej signalizácie
zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
●● Prehliadka: Zobrazenie návodu k používaniu klávesnice
Samsung.
●● Vynulovať nastavenia: Resetujte nastavenia klávesnice
Samsung na továrenské nastavenia.
●●
››Hlasové hľadanie
Pri funkcii rozpoznávania hlasu spoločnosti Google máte tieto
možnosti:
●● Jazyk: Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
●● Hlasový výstup: Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo
hlasovú spätnú väzbu a informovalo o aktuálnom postupe.
●● Blokovať urážlivé slová: Skrytie hrubých slov z výsledkov
hlasového vyhľadávania.
●● Prevziať rozpoz. reči offl.: Prevzatie a nainštalovanie
jazykových údajov pre hlasový vstup offline.
Nastavenia
144
››Výstup prevodu textu na reč
Preferovaný nástroj TTS: Vyberte nástroj syntézy reči. Ak
chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte .
●● Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
●● Vypočuť príklad: Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
●● Jazdný režim: Aktivácia jazdného režimu na poskytnutie
zvukových upozornení pre podrobnosti o udalostiach.
●●
››Rýchlosť ukazovateľa
Upravte rýchlosť ukazovateľa pre myš alebo trackpad
pripojené k vášmu zariadeniu.
Cloud
Zmena nastavení synchronizácie údajov alebo súborov s
kontom Samsung alebo virtuálnym ukladacím priestorom
Dropbox.
Zálohovať a vynulovať
Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.
●● Zálohovať moje údaje: Nastavenie zálohovania nastavení
a údajov aplikácie do servera Google.
●● Zálohovať konto: Nastavenie alebo úprava vášho záložného
konta Google.
●● Automatické obnovenie: Nastavenie obnovenia vašich
nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
●● Obnoviť údaje od výrobcu: Resetuje nastavenia na
východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.
Nastavenia
145
Pridať konto
Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.
Pohyb
Zmena nastavení, ktoré ovládajú rozpoznanie pohybu
zariadenia.
●● Priblížiť naklonením: Nastavte, ak chcete naklonenie použiť
na priblíženie alebo oddialenie zobrazených obrázkov v
galérii alebo pri surfovaní po webe.
●● Premiestniť ikonu panoramovaním: Týmto nastavením
môžete presúvať položku na ďalšiu stranu klepnutím na
ňu a podržaním a potom posuňte zariadenie doľava alebo
doprava.
●● Panorámovaním môžete prehliadať obrázky: Nastavte,
ak chcete obrázok posúvať posúvaním zariadenia v
požadovanom smere, ak je obrázok priblížený.
●● Nastavenia citlivosti: Nastavenie rýchlosti reakcie na každý
pohyb.
●● Informácie o pohyboch: Zobrazenie návodu na ovládanie
pomocou pohybov.
Pero S Pen
Môžete zmeniť nastavenia pre používanie S pera.
Zvuk pripojenia/odpojenia pera: Nastavenie, pri ktorom
zariadenie vydá zvuk pri vložení alebo vytiahnutí S pera z
otvoru.
●● Šetrenie batérie: Nastavenie obrazovky tak, aby
nereagovala pri vložení a vytiahnutí S pera.
●● Možnosti po odpojení pera: Nastavenie, pri ktorom sa
zobrazí vyskakovacie okno a zaznie zvuk upozornenia, keď sa
S pero nenachádza v blízkosti zariadenia.
●●
Nastavenia
146
Bezdotyk. zobrazenie: Nastavenie, pri ktorom sa zobrazí
ukazovateľ S pera, keď sa S pero nachádza nad obrazovkou.
●● Zvuková a vibračná odozva: Nastavenie zariadenia tak, aby
vydalo zvuk a vibrovalo pri aktivovaní funkcie Air View.
●● Rýchly príkaz – nastavenia: Konfigurácia nastavení pre
rýchle príkazy.
●● Pomocník pre pero S Pen: Prístup k pomocným
informáciám na používanie pera S.
●●
Príslušenstvo
Zvuk pripojenia k doku: Nastavte zariadenie na prehratie
zvuku, keď sa vaše zariadenie pripojí alebo odpojí z doku.
●● Zvukový výstup: Nastavenie na používanie reproduktora
dokovacej stanice, keď je k nej zariadenie pripojené.
Niektoré zariadenia nemusia podporovať nastavenie
priestorového zvuku.
●●
Dátum a čas
Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení
zobrazuje čas a dátum.
Ak batéria zostane úplne vybitá, alebo keď ju vyberiete
zo zariadenia, dátum a čas sa resetujú.
Nastaviť dátum: Ručné nastavenie dátumu.
Nastaviť čas: Ručné nastavenie času.
●● Vybrať časové pásmo: Výber časového pásma.
●● Použiť 24-hodinový formát: Nastavenie zobrazenia času
v 24-hodinovom formáte alebo 12-hodinovom formáte.
●● Vybrať formát dátumu: Voľba formátu dátumu.
●●
●●
Nastavenia
147
Zjednodušenie ovládania
Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými
hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k
rozhraniu a funkciám zariadenia.
●● Automaticky otáčať obrazovku: Nastavenie rozhrania na
automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
●● Časový limit obrazovky: Nastavenie odmlky, než zariadenie
vypne podsvietenie displeja.
●● Hovoriť heslá: Nastavenie zariadenia na čítanie hesiel nahlas
pomocou aplikácie TalkBack.
●● Odkaz na zjedn. ovládania: Pridanie odkazu k nastaveniam
zjednodušenia ovládania, ktorý sa zobrazí keď stlačíte
a podržíte tlačidlo napájania.
●● TalkBack: Aktivácia aplikácie TalkBack, ktorá poskytuje
hlasovú spätnú väzbu.
●● Veľkosť písma: Zmena veľkosti písma na vytvorenie alebo
zobrazenie položiek v aplikáciách.
●● Negatívne farby: Prevrátiť farby obrazovky a zlepšiť tak
viditeľnosť.
●● Výstup prevodu textu na reč:
-- Preferovaný nástroj TTS: Vyberte nástroj syntézy reči. Ak
chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte .
-- Rýchlosť reči: Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
-- Vypočuť príklad: Počúvanie hovoreného textu ako
príkladu.
-- Jazdný režim: Aktiváciou jazdného režimu získate zvukové
oznámenia pre prichádzajúce hovory, správy alebo
udalosti.
Nastavenia
148
Zlepšiť webovú dostupnosť: Nastavenie aplikácií na
inštaláciu webových skriptov tak, aby bol ich webový obsah
prístupnejší.
●● Vyváženie zvuku: Úprava vyváženia zvuku pri používaní
duálnych slúchadiel.
●● Mono zvuk: Aktivovanie monofónneho zvuku pri počúvaní
zvuku z jedného slúchadla.
●● Vypnúť všetky zvuky: Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
●● Oneskorenie ťuknutia a podržania: Nastavenie času
rozpoznania pre obrazovku poklepania a podržania.
●●
Vývojárske možnosti
Zmeňte nastavenia pre vývoj aplikácií.
Heslo zálohy počítača: Nastavenie hesla na zabezpečenie
vašich zálohovaných údajov.
●● Zostať v prebudenom stave: Nastavenie obrazovky
zariadenia, aby zostala zapnutá počas nabíjania batérie.
●● Chrániť kartu SD: Nastavenie zariadenia tak, aby umožnilo
prístup k údajom na pamäťovej karte len aplikáciám s
príslušným povolením.
●● Ladenie zariadenia USB: Aktivujte režim ladenia cez USB na
pripojenie vášho zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.
●● Povoliť falošné umiestnenia: Umožnenie odosielania
údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca
umiestnení za účelom testovania.
●● Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť: Výber aplikácií na
ladenie a predchádzanie chybám pri pozastavení ladenia.
●● Počkajte na ladiaci program: Nastavenie, pri ktorom sa
zabráni načítaniu vybratých aplikácií, až kým nie je ladiaci
program pripravený.
●● Zobraziť dotyky: Nastavenie zobrazenia ukazovateľa, keď
sa dotknete obrazovky.
●●
Nastavenia
149
Zobr. umiestnenie ukazov.: Nastavte na zobrazenie
súradníc a stôp ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
●● Zobraziť hranice rozloženia: Nastavenie zobrazovania
hraníc.
●● Zobraziť aktualizácie zobrazenia cez GPU: Nastavenie
bliknutia oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú pomocou
jednotky GPU.
●● Zobraziť aktualizácie obrazovky: Nastavte na bliknutie
oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú.
●● Škála animácií okna: Vyberte rýchlosť otvárania a zatvárania
vyskakovacieho okna.
●● Škála animácií prechodu: Výber rýchlosti prepínania medzi
obrazovkami.
●● Mierka trvania animátora: Výber trvania zobrazenia
vyskakovacích okien.
●● Zakázať hardvérové prekrývania: Nastavenie skrytia
prekrývajúcich sa hardvérových zobrazení.
●● Vynútiť vykr. graf. proc.: Nastavenie použitia dvojrozmernej
hardvérovej akcelerácie na zlepšenie grafického výkonu.
●● Striktný režim: Nastavte zariadenie na blikanie obrazovky,
keď aplikácie vykonávajú dlhé operácie.
●● Zobr. využitie procesora: Nastavenie zobrazenia zoznamu
všetkých aktívnych procesov.
●● Profil vykresľovania cez GPU: Nastavenie na kontrolu času
vykresľovania jednotky GPU.
●● Povoliť sledovania: Nastavenie na zaznamenanie záznamov
o výkonnosti aplikácií a systému.
●● Neukladať aktivity: Nastavenie ukončenia spustenej
aplikácie pri spustení novej aplikácie.
●● Obmedziť procesy na pozadí: Nastavte na obmedzenie
počtu procesov, ktoré môžu bežať na pozadí.
●● Zobraziť všetky ANR: Nastavte zariadenie na upozornenie
na nereagujúce aplikácie, ktoré bežia na pozadí.
●●
Nastavenia
150
Informácie o zariadení
Zobrazenie informácií o vašom zariadení, napríklad číslo
modelu a verzia.
Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete
stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu
aktualizácií firmvéru vyberte Aktualizácia softvéru →
Aktualizovať.
Nastavenia
151
Riešenie problémov
Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete
alebo služby
Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým
príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a
skúste to znovu.
●● Bez objednanie služieb nie je možné niektoré možnosti
používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa
služieb.
●●
Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne
Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten
nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:
●● Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné
kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní
vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa
neodporúčajú.
●● Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového
displeja čisté a suché.
●● Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové
chyby.
●● Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu
verziu.
●● Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený,
odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.
Riešenie problémov
152
Zariadenie zamŕza alebo má fatálne chyby
Ak vaše zariadenie padá a zamŕza, na obnovenie jeho
funkčnosti môže byť potrebné zatvoriť aplikácie alebo
vynulovať zariadenie. Ak vaše zariadenie stále reaguje a
aplikácia je zamrznutá, zatvorte aplikáciu pomocou správcu
úloh. Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a
podržte vypínacie tlačidlo na 8 – 10 sekúnd. Ak tento problém
pretrváva, vykonajte resetovanie na továrenské nastavenia. V
zozname aplikácií zvoľte položky Nastavenia → Zálohovať
a vynulovať → Obnoviť údaje od výrobcu → Resetovať
zariadenie → Vymazať všetko.
Zariadenie pípa a ikona batérie je prázdna
Vaša batéria je slabá. Ak chcete pokračovať v používaní
zariadenia, nabite batériu.
Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie
samo vypína
Ak sa batéria už viac nenabíja úplne, budete ju musieť vymeniť
za novú. Odneste svoje zariadenie do miestneho servisného
strediska spoločnosti Samsung.
Vaše zariadenie je na dotyk horúce
Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na
spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho,
zariadenie môže byť horúce. Toto je normálne a nemalo by to
mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
Riešenie problémov
153
Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové
správy
Zariadenie musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu
dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa
pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte
takto:
●● Nabíjanie batérie.
●● Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
●● Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu
ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné
stredisko Samsung.
Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú
chybové správy
Niektoré hudobné súbory nie je možné v zariadení prehrať, a
to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v
zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:
●● Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo
odstránením súborov zo zariadenia.
●● Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom
Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený
systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo
kľúč pre prehranie súboru.
●● Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.
Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth
Skontrolujte, či je v zariadení aktivovaná funkcia Bluetooth.
V prípade potreby skontrolujte, či je v zariadení, ku ktorému
sa chcete pripojiť, aktivovaná funkcia Bluetooth.
●● Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth
nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).
●●
●●
Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa
na servisné stredisko Samsung.
Riešenie problémov
154
Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie
nepodarí
Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate je kompatibilný
s vašim zariadením.
●● Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a
aktuálne ovládače.
●● Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či je
na počítači nainštalovaný systém Windows XP so servisným
balíkom Service Pack 3 alebo novším.
●● Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovanú aplikáciu
Samsung Kies 2.0 alebo Windows Media Player 10 alebo
novšie verzie týchto aplikácií.
●●
Riešenie problémov
155
Register
AllShare Cast 116
AllShare Play 117
batéria
Google 74
Google Mail 76
Google Maps 69
Google Now 75
Google Play Books 67
Google Talk 80
hudobné centrum 86
jazyk zobrazenia 143
kalkulačka 128
kontakty
nabíjanie 13
Bluetooth
aktivácia 122
nájdenie a spárovanie so
zariadeniami 122
odosielanie dát 122
príjem dát 123
čas a dátum,
nastavenie 32
dotyková obrazovka
hľadanie 107
importovanie alebo
exportovanie 108
vytvorenie 107
používanie 23
uzamknutie 24
editor videí 103
e-mail
letový režim 18
Lokálne 72
mapa
nastavenie účtov 78
odoslanie 78
zobrazenie 79
používanie navigácie 72
vyhľadávanie miest v
blízkosti 72
vyhľadávanie
umiestnení 70
zdieľanie umiestnení s
priateľmi 71
získavanie pokynov 71
fotoaparát
prispôsobenie
fotoaparátu 89, 90
prispôsobenie
videokamery 94
vytváranie fotografií 87
zaznamenanie videí 92
Navigácia 72
Návrh S 74
fotografie
vytváranie 87
zobrazenie 99
Register
156
obrazovka menu
spojenia s počítačom
prístup 31
Samsung Kies 110
veľkokapacitné pamäťové
zariadenie 111
Windows Media
Player 111
pamäťová karta
formátovanie 17
vloženie 15
vybratie 16
správca súborov
Plánovač S 57
Polaris Office 132
Poznámky S 48
prehrávač hudby
kopírovať alebo prenášať
súbory 131
odstránenie súborov 131
otváranie súborov 130
podporované formáty
súborov 130
prehrávanie hudby 84
vytváranie zoznamov
skladieb 85
správy
nastavenie e-mailových
účtov 78
odoslanie e-mailovej 78
prehrávač videí 102
pripojenia
AllShare Play 117
Bluetooth 121
PC 110
VPN pripojenia 125
Wi-Fi 112
stiahnuté položky 128
svetový čas 135
telefónny zoznam
vytváranie kontaktov 107
Rýchly príkaz
tichý režim 33
upozornenia
vytvorenie gest 60
zmena gest 60
deaktiviranje 127
vypnutie 127
vytvorenie 127
Samsung Apps 73
Samsung Kies 110
Skupinové
prehrávanie 120
S Pero 40
videá
nahrávanie 92
prehrávanie 95, 102
Register
157
VPN pripojenia
pripojenie k 126
vytvorenie 125
vybalenie 12
Výukové centrum 75
webový prehliadač
browsovanie na
internetových
stránkach 62
pridávanie záložiek 65
Wi-Fi
aktivácia 112
použitie WPS 113
vyhľadanie a pripojenie k
sieťam 112
YouTube
nahrávanie videí 69
sledovanie videí 68
zadávanie textu 38
zariadenie
ikony indikátora 21
nastavenia 136
panel oznámení 30
prispôsobenie 32
tlačidlá 21
usporiadanie 19
zapnutie alebo
vypnutie 18
Register
158
Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s
vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo
poskytovateľa služieb.
Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync)
1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových
stránok Samsung (www.samsung.com/kies)
a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB
kábla. Samsung Kies sa spustí automaticky.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu
Kies.
www.samsung.com
Slovak. 02/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising