Samsung | UA48JU6400K | Samsung UA48JU6400K คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

คู่มือผู้ใช้
้ ผลิตภัณฑ์ Samsung
ขอขอบคุณทีเ่ ลือกซือ
ถ ้าต ้องการรับบริการทีส
่ มบูรณ์แบบยิง่ ขึน
้ โปรดลง
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ท ี่
www.samsung.com/register
รุน
่ ____________ หมายเลขซีเรียล_____________
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 1
2015-03-31 오후 2:35:16
ค�ำเตือน! ค�ำแนะน� ำด ้านความปลอดภัยทีส
่ �ำคัญ
(โปรดอ่านค�ำแนะน�ำเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะใช้โทรทัศน์ของคุณ)
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่ามีแรงดันไฟฟ้ าสูงภายใน มี
้ ส่วน
อันตรายในการสัมผัสด ้วยวิธใี ดๆ ก็ตามกับชิน
ภายในของผลิตภัณฑ์นี้
มีความเสี่ยงไฟฟ้าช็อต ห้ามเปิด
่ งทีจ่ ะเกิดไฟฟ้ าช็อต โปรดอย่าถอดฝา
ค�ำเตือน: เพือ
่ ลดความเสีย
ิ้ ส่วนทีผ
ปิ ด (หรือด ้านหลัง) ไม่มช
ี น
่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมบ�ำรุงได ้ด ้วย
่ วชาญในการซ่อมบ�ำรุง
ตนเอง โปรดติดต่อบุคลากรผู ้เชีย
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าผลิตภัณฑ์นม
ี้ เี อกสารส�ำคัญ
เกีย
่ วกับการใช ้งานและการบ�ำรุงรักษา
สล็อตและช่องเปิ ดในตู ้และทีด
่ ้านหลังหรือด ้านล่างมีให ้ส�ำหรับการระบายอากาศทีจ่ �ำเป็ น เพือ
่ ให ้อุปกรณ์ท�ำงานอย่างเหมาะสม และเพือ
่ ป้ องกันการ
เกิดความร ้อนสูงเกินไป สล็อตและช่องเปิ ดเหล่านีต
้ ้องไม่ถก
ู ปิ ดกัน
้ หรือคลุมโดยเด็ดขาด
-- ห ้ามวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีแ
่ คบ เช่น ตู ้หนังสือหรือตู ้บิลท์อน
ิ ยกเว ้นกรณีทม
ี่ ก
ี ารระบายอากาศอย่างเหมาะสม
-- ห ้ามวางอุปกรณ์นใี้ กล ้หรือวางบนเครือ
่ งท�ำความร ้อน หรือในต�ำแหน่งทีไ่ ด ้รับแสงแดดโดยตรง
่ งทีจ่ ะเกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
-- ห ้ามวางภาชนะทีใ่ ส่น�้ำ (เช่น แจกัน) บนอุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากอาจมีความเสีย
ห ้ามมิให ้อุปกรณ์นถ
ี้ ก
ู ฝนหรือวางไว ้ใกล ้น�้ ำ (ใกล ้อ่างอาบน�้ ำ อ่างล ้างมือ อ่างล ้างจาน หรือถังซักผ ้า ในพืน
้ ทีเ่ ปี ยก หรือ ถ ้าอุปกรณ์เปี ยกน�้ ำโดยไม่
ตัง้ ใจ ให ้ถอดปลั๊กและติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายทีไ่ ด ้รับอนุญาตทันที
อุปกรณ์นใี้ ช ้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณอาจมีข ้อก�ำหนดด ้านสิง่ แวดล ้อมในการทิง้ แบตเตอรีเ่ หล่านีอ
้ ย่างเหมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในพืน
้ ทีเ่ พือ
่
ขอข ้อมูลเกีย
่ วกับการทิง้ หรือการน� ำไปใช ้ซ�้ำ
อย่าใช ้ไฟเกินก�ำลังของเต ้ารับหรือสายไฟส�ำหรับต่อ การใช ้ไฟเกินก�ำลังอาจท�ำให ้ไฟไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อตได ้
โปรดเดินสายไฟไม่ให ้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุตา่ งๆ ทีอ
่ าจมีการวางทับได ้ ใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษกับสายไฟทีป
่ ลั๊ก เต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง
และจุดทีส
่ ายไฟออกจากอุปกรณ์
เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์จากพายุฟ้าคะนอง หรือเมือ
่ ทิง้ ไว ้โดยไม่มผ
ี ู ้ดูแลหรือไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน โปรดถอดปลั๊กออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าและถอดเสา
อากาศหรือระบบเคเบิล วิธน
ี จ
ี้ ะป้ องกันความเสียหายกับอุปกรณ์เนือ
่ งจากฟ้ าผ่าและกระแสไฟฟ้ ากระชาก
ก่อนทีจ่ ะต่อสายไฟฟ้ ากระแสสลับเข ้ากับเต ้ารับของตัวแปลงกระแสตรง โปรดตรวจสอบว่าการก�ำหนดแรงดันไฟฟ้ าของตัวแปลงไฟฟ้ ากระแสตรงนัน
้
ตรงกับการจ่ายไฟฟ้ าของท ้องถิน
่
ห ้ามใส่วต
ั ถุทเี่ ป็ นโลหะในช่องเปิ ดของอุปกรณ์ การท�ำเช่นนีอ
้ าจมีอน
ั ตรายจากไฟฟ้ าช็อต
เพือ
่ ป้ องกันไฟฟ้ าช็อต โปรดอย่าสัมผัสด ้านในของอุปกรณ์ ควรให ้ช่างทีม
่ ค
ี วามช�ำนาญเท่านัน
้ เป็ นผู ้เปิ ดอุปกรณ์นี้
โปรดเสียบปลั๊กสายไฟให ้แน่นหนา เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง โปรดดึงทีต
่ วั ปลั๊กเสมอ ห ้ามถอดปลั๊กตู ้เย็นด ้วยการดึงทีส
่ ายไฟ
ห ้ามสัมผัสสายไฟด ้วยมือทีเ่ ปี ยก
หากอุปกรณ์ไม่ท�ำงานตามปกติ โดยเฉพาะ หากมีเสียงหรือกลิน
่ ผิดปกติเกิดขึน
้ ให ้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายหรือศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับ
อนุญาต
โปรดดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ า ถ ้าไม่ได ้ใช ้โทรทัศน์เป็ นเวลานาน หรือถ ้าคุณจะออกจากบ ้านเป็ นเวลานาน (โดยเฉพาะเมือ
่ มีเด็ก ผู ้สูงอายุ
หรือบุคคลทุพพลภาพอยูต
่ ามล�ำพังในบ ้าน)
่ ม
-- ฝุ่ นละอองทีส
่ ะสมอาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต หรือท�ำให ้ไฟรั่วหรือเพลิงไหม ้ โดยท�ำให ้สายไฟเกิดประกายและความร ้อน หรือท�ำให ้ฉนวนเสือ
สภาพ
้
โปรดติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต เมือ
่ สอบถามข ้อมูลเมือ
่ ต ้องการติดตัง้ อุปกรณ์ในต�ำแหน่งทีม
่ ฝ
ี นละอองมาก
ุ่
มีอณ
ุ หภูมส
ิ งู หรือต�ำ่ มีความชืน
สูง มีสารเคมี หรือต�ำแหน่งทีม
่ ก
ี ารท�ำงานตลอด 24 ชัว่ โมง เช่นในท่าอากาศยานหรือสถานีรถไฟ เป็ นต ้น มิฉะนัน
้ อาจท�ำให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรง
ต่ออุปกรณ์
ใช ้เฉพาะปลั๊กและเต ้ารับไฟฟ้ าทีล
่ งกราวด์เท่านัน
้
-- การลงกราวด์ไม่เหมาะสมอาจท�ำให ้เกิดไฟฟ้ าช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย (อุปกรณ์คลาส l เท่านัน
้ )
ในการปิ ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ โปรดถอดสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง โปรดจัดให ้เต ้ารับทีผ
่ นังและปลั๊กไฟอยูใ่ นจุดทีเ่ ข ้าถึงได ้ง่าย
อย่าปล่อยให ้เด็กโหนตัวกับผลิตภัณฑ์
เก็บอุปกรณ์เสริม (เช่น แบตเตอรี)่ ในต�ำแหน่งทีป
่ ลอดภัยและพ ้นมือเด็ก
้ วางทีไ่ ม่มน
่ สะเทือน
อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในทีซ
่ งึ่ ไม่มน
ั่ คง เช่น ชัน
ั่ คง พืน
้ เอียง หรือต�ำแหน่งทีม
่ ก
ี ารสัน
อย่าท�ำผลิตภัณฑ์รว่ งหล่นหรือกระแทก ถ ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ให ้ถอดสายไฟและติดต่อศูนย์บริการ
ในการท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โปรดถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง และเช็ดผลิตภัณฑ์ด ้วยผ ้าแห ้งและนุ่ม ห ้ามใช ้สารเคมี เช่น แว็กซ์
เบนซีน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ น�้ ำมันหล่อลืน
่ หรือสารซักฟอก สารเคมีเหล่านีอ
้ าจท�ำให ้เกิดความเสียหายต่อรูปลักษณ์
ภายนอก หรือท�ำให ้สัญลักษณ์และข ้อความทีพ
่ ม
ิ พ์บนผลิตภัณฑ์เสียหาย
อย่าให ้ผลิตภัณฑ์ถก
ู น�้ ำหยดใส่หรือมีน�้ำกระเด็นใส่
โปรดอย่าทิง้ แบตเตอรีใ่ นกองไฟ
ห ้ามลัดวงจร ถอดประกอบหรือให ้ความร ้อนกับแบตเตอรี่
่ งทีจ่ ะเกิดการระเบิด ถ ้าคุณเปลีย
มีความเสีย
่ นแบตเตอรีเ่ ป็ นแบตเตอรีผ
่ ด
ิ ประเภท เปลีย
่ นแบตเตอรีโ่ ดยใช ้แบตเตอรีป
่ ระเภททีเ่ หมือนหรือเทียบเท่ากัน
ค�ำเตือน - เพือ
่ ป้ องกันการลุกลามในกรณีทเี่ กิดเพลิงไหม ้ โปรดเก็บเทียนและสิง่ ของทีม
่ เี ปลวไฟอืน
่ ๆ ห่างจากผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา
ไทย - 2
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 2
2015-03-31 오후 2:35:17
มีอะไรในกล่อง
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ (AAA x 2)
ค�ำแนะน� ำตามข ้อบังคับ
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้
สายไฟ
บัตรรับประกัน (อาจไม่มใี ห ้ในบางสถานที)่
-- โปรดตรวจสอบว่าสิง่ ต่อไปนีร้ วมอยูก
่ บ
ั โทรทัศน์ของคุณ ถ ้ามีสงิ่ ใดขาดหายไป โปรดติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายในพืน
้ ที่
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
้ แยกต่างหาก
-- สายเคเบิลทีไ่ ม่รวมอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์นัน
้ สามารถซือ
-- เปิ ดกล่องและตรวจสอบรายการอุปกรณ์เสริมทีเ่ ก็บอยูภ
่ ายในวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
ค�ำเตือน: หน้าจออาจเสียหายเนื่องจากแรงกดโดยตรงเมื่อด�ำเนินการไม่ถูก
ต้อง เราขอแนะน�ำให้ยกโทรทัศน์ที่ขอบ ตามที่แสดง
โปรดอย่าสัมผัส
หน ้าจอ
ไทย - 3
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 3
2015-03-31 오후 2:35:17
การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น
่ มต่อเครือข่าย, ใช ้ข ้อตกลง Smart Hub, เชื
เมือ
่ คุณเปิ ดโทรทัศน์เป็ นครัง้ แรก จะเริม
่ การตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น ระหว่างการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น, เชือ
อมโยงทีม
่ าของสัญญาณโทรทัศน์แบบสด และตัง้ ค่าการควบคุมกล่องรับสัญญาณเคเบิลของคุณ
่ �ำเนินการ ตั้งค่า เริม
่
ถ ้าต ้องการทราบเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการใช ้โทรทัศน์ของคุณ โปรดเริม
่ ต ้น e-Manual ภายในโทรทัศน์หลังจากทีด
ต ้นเสร็จ ส�ำหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับ e-Manual โปรดดูท ี่ "e-Manual" ในหน ้า 8
เปลีย่ นรหัสผ่าน
ระบบ > เปลี่ยน PIN
เปลีย
่ นรหัสผ่านของโทรทัศน์
1. เรียกใช ้ เปลี่ยน PIN และจากนัน
้ ป้ อนรหัสผ่านปั จจุบน
ั ในฟิ ลด์รหัสผ่าน รหัสผ่านเริม
่ ต ้นคือ “0-0-0-0”
้
2. ป้ อนรหัสผ่านใหม่แล ้วป้ อนอีกครัง้ เพือ
่ ยืนยัน การเปลีย
่ นรหัสผ่านจะเสร็จสิน
-- ถ ้าคุณลืมรหัส PIN ให ้กดล�ำดับตัวเลขต่อไปนีเ้ พือ
่ รีเซ็ต PIN เป็ น “0-0-0-0”:
โหมดสแตนด์บาย: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (เปิ ด)
การใชปุ่้ มควบคุมโทรทัศน์
คุณสามารถใช ้ปุ่ มควบคุมโทรทัศน์ทด
ี่ ้านหลังของโทรทัศน์แทนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ควบคุมการท�ำงานส่วนใหญ่ของโทรทัศน์
: เปิ ด Smart Hub
เมนูควบคุม
: เปิ ดเมนู
: ในการเลือกทีม
่ า
: ปิ ด TV
ควบคุมสติ๊ก
ควบคุมสติ๊ ก อยูท
่ ม
ี่ ม
ุ ด ้านซ ้าย
ล่างทีด
่ ้านหลังของโทรทัศน์
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
ไทย - 4
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 4
2015-03-31 오후 2:35:18
รีโมทคอนโทรลมาตรฐาน
แสดงและเลือกทีม
่ าวิดโี อทีใ่ ช ้ได ้
เปิ ดและปิ ดโทรทัศน์
เปิ ดหรือปิ ด โหมดกีฬา
เข ้าใช ้ช่องได ้โดยตรง
่ อ
่ งก่อนหน ้า
กลับสูช
เลือกเปิ ดเทเลเท็กซ์, ดับเบิล, มิกซ์, หรือ ปิ ด
เปิ ดและปิ ดเสียง
ปรับระดับเสียง
เปลีย
่ นช่องปั จจุบน
ั
่ Smart Hub โปรดดู
เปิ ดแอปพลิเคชัน
ที่ e-Manual ในบท คุณสมบัต ิ Smart >
Smart Hub
แสดง รายการช่อง
เปิ ด OSD (เมนู)
แสดงข ้อมูลรายการแบบอิเล็กทรอนิกส์
(EPG)
ั ทีใ่ ช ้งานบ่อยได ้อย่างรวดเร็ว
เลือกฟั งก์ชน
แสดงข ้อมูลบนหน ้าจอโทรทัศน์
ออกจากเมนู
เลือ
่ นเคอร์เซอร์ เลือกเมนูบนหน ้าจอ และ
เปลีย
่ นค่าทีเ่ ห็นบนเมนูของโทรทัศน์
กลับสูเ่ มนูกอ
่ นหน ้า
ใช ้ปุ่ มเหล่านีต
้ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอ
โทรทัศน์
E-MANUAL: แสดง e-Manual
SEARCH: เรียกใช้ฟังก์ชั่นค้นหา
EXTRA: แสดงข ้อมูลรายละเอียดเกีย
่ วกับ
รายการปั จจุบน
ั
AD/SUBT.: แสดง ทางลัดการเข้าใช้งาน
ใช ้ปุ่ มเหล่านีใ้ นคุณลักษณะเฉพาะ ใช ้ปุ่ ม
เหล่านีต
้ ามค�ำแนะน� ำบนหน ้าจอโทรทัศน์
P.SIZE / PIC SIZE: เปลีย
่ นขนาดภาพ
P.MODE / PICTURE: การเปลีย
่ นโหมดภาพ
S.MODE: แสดงรายการของโหมดเสียงและ
เปลีย
่ นโหมด
่ ปุ่ มข ้างต ้นอาจแตกต่างไปจากชือ
่ ทีใ่ ช ้จริง
-- ชือ
่ บตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรล
การใสแ
ใส่แบตเตอรีใ่ ห ้ขัว้ ตรงกับสัญลักษณ์ในช่องใส่แบตเตอรี่
-- ใช ้รีโมทคอนโทรลภายในระยะ 7 เมตรจากโทรทัศน์
-- แสงสว่างจ ้าอาจมีผลกับการท�ำงานของรีโมทคอนโทรล หลีกเลีย
่ งการใช ้งานเมือ
่ อยูใ่ กล ้ไฟ
ฟลูออเรสเซนต์หรือป้ ายนีออน
-- สีและรูปร่างของรีโมทคอนโทรลอาจแตกต่างกันไปตามรุน
่
ไทย - 5
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 5
2015-03-31 오후 2:35:19
การต่อเข ้ากับเครือข่าย
่ มต่อโทรทัศน์เข ้ากับเครือข่ายจะท�ำให ้คุณสามารถเข ้าถึงบริการออนไลน์ได ้ เช่น Smart Hub รวมทัง้ การอัพเดทซอฟต์แวร์
การเชือ
การเชอื่ มต่อเครือข่าย - ไร ้สาย
่ มต่อโทรทัศน์กบ
เชือ
ั อินเทอร์เน็ ตโดยใช ้เราเตอร์หรือโมเด็มมาตรฐาน
เราเตอร์ IP ไร ้สายหรือโมเด็มทีม
่ ี
เซิรฟ
์ เวอร์ DHCP
พอร์ต LAN บนผนัง
สาย LAN (ไม่มใี ห ้)
้
การเชอื่ มต่อเครือข่าย - ใชสาย
แผงด ้านหลังของโทรทัศน์
่ มต่อโทรทัศน์กบ
เชือ
ั เครือข่ายโดยใช ้สาย LAN
-- โทรทัศน์ไม่สนับสนุนความเร็วเครือข่ายทีต
่ �ำ่ กว่าหรือเท่ากับ 10Mbps
่ มต่อ
-- ใช ้สาย Category 7 ส�ำหรับการเชือ
ไทย - 6
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 6
2015-03-31 오후 2:35:20
เครือข่ายมือถือ
ความพร ้อมในการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั รุน
่ และพืน
้ ที่
่ มต่อกับเครือข่ายมือถือ ฟั งก์ชน
ั่ บางอย่างอาจใช ้ไม่ได ้
ขณะทีเ่ ชือ
โปรดดูแผนภาพและต่ออุปกรณ์ Mobile Dongle (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก) เข ้ากับพอร์ต USB ต ้องต่อ Mobile Dongle เข ้ากับ
่ มต่อกับเครือข่ายมือถือ แต่ Mobile Dongle นัน
โทรทัศน์เพือ
่ ทีจ่ ะเชือ
้ จ�ำหน่ายแยกต่างหากและไม่มใี ห ้บริการจาก Samsung
ถ ้าประสบปั ญหาในการใช ้บริการออนไลน์ โปรดติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต
่ มต่อสัญญาณมือถือ (การ์ดเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต) ขนาดใหญ่, อุปกรณ์ USB อาจไม่ท�ำงานตามปกติ
-- เมือ
่ คุณใช ้อุปกรณ์เชือ
เนือ
่ งจากสัญญาณรบกวนระหว่างพอร์ต USB หรือเครือข่ายไร ้สายอาจไม่ท�ำงานตามปกติเนือ
่ งจากสัญญาณรบกวนจาก
อุปกรณ์ตอ
่ พ่วงและสิง่ แวดล ้อม ในกรณีนี้ ให ้ใช ้สาย USB ส�ำหรับต่อขยาย
บริการโทรคมนาคมและชอื่ รุน
่ ทีส
่ นับสนุน
ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม โปรดดูท ี่ e-Manual
ไทย - 7
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 7
2015-03-31 오후 2:35:20
เครือ
่ งหมาย e-Manual
e-Manual ทีร่ วมอยูม
่ ข
ี ้อมูลเกีย
่ วกับคุณสมบัตห
ิ ลักๆ ของโทรทัศน์
-- คุณสามารถดาวน์โหลดและดูฉบับพิมพ์ของ e-Manual ได ้ทางเว็บไซต์ Samsung
การแสดง e-Manual:
•
จอ บนรีโมทคอนโทรลมาตรฐาน ให ้กดปุ่ ม E-MANUAL
•
ทีเ่ มนูของโทรทัศน์ ให ้เลือก การสนับสนุน > e-Manual
ใชปุ่้ มทีม
่ ใี ห ้บนหน ้าจอหลักของ e-Manual
(ค้นหา): เลือกรายการจากผลการค ้นหาเพือ
่ โหลดหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(ดัชนี): เลือกหัวข ้อจากรายการเพือ
่ ไปยังหน ้าทีเ่ กีย
่ วข ้อง
-- ความพร ้อมในการใช ้งานจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีห
่ รือภาษา
(ช่องที่ดูล่าสุด): เลือกหน ้า e-Manual จะข ้ามไปยังหน ้าทีเ่ ลือก
การเข ้าถึงหน ้าจอเมนูทเี่ กีย
่ วข ้องจากหน ้าหัวข ้อของ e-Manual
(ลองทันที): ช่วยให ้คุณสามารถเข ้าถึงรายการเมนูทเี่ กีย
่ วข ้อง และลองใช ้คุณสมบัตไิ ด ้ทันที
(ลิงค์): ช่วยให ้คุณสามารถเข ้าถึงหน ้าการอ ้างอิงทีเ่ กีย
่ วข ้อง
-- คุณไม่สามารถเข ้าถึง e-Manual ได ้จากบางหน ้าจอเมนู
ั่ ล่าสุด
การอัพเดท e-Manual เป็ นเวอร์ชน
่
คุณสามารถอัพเดท e-Manual ได ้ในลักษณะเดียวกับการอัพเดทแอปพลิเคชัน
ไทย - 8
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 8
2015-03-31 오후 2:35:21
การแก ้ไขปั ญหาและการบ�ำรุงรักษา
การแก ้ไขปั ญหา
ถ ้าโทรทัศน์เกิดปั ญหา ขัน
้ แรก ให ้ตรวจสอบรายการปั ญหาและวิธแ
ี ก ้ไขปั ญหาทีอ
่ าจเป็ นไปได ้ หรืออีกวิธห
ี นึง่ คุณสามารถดูหวั ข ้อ
การแก ้ไขปั ญหาใน e-Manual ถ ้าเคล็ดลับการแก ้ไขปั ญหาเหล่านีไ้ ม่สามารถใช ้ได ้ โปรดเข ้าสู่ “www.samsung.com” และคลิก
การสนับสนุน หรือติดต่อศูนย์บริการทีป
่ รากฏในปกหลังของคูม
่ อ
ื นี้
ั ้ สูงในการผลิต แต่อาจมีจด
-- จอภาพ TFT LED นีป
้ ระกอบด ้วยพิกเซลขนาดเล็กทีต
่ ้องใช ้เทคโนโลยีชน
ุ สว่างหรือจุดมืดอยูบ
่ ้างใน
หน ้าจอ พิกเซลเหล่านีจ
้ ะไม่มผ
ี ลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ั่ อัพเดทเดีย
-- เพือ
่ ให ้โทรทัศน์ของคุณอยูใ่ นสภาพทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดอัพเกรดเป็ นซอฟต์แวร์ลา่ สุด ใช ้ฟั งก์ชน
๋ วนี้ หรือ อัปเดตอัต
โนมัต ิ ในเมนูของโทรทัศน์ (MENU > การสนับสนุน > การอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัพเดทเดี๋ยวนี้ หรือ MENU > การสนับสนุน > กา
รอัปเดตซอฟต์แวร์ > อัปเดตอัตโนมัติ)
ปัญหา
การแก้ไขและค�ำอธิบาย
โทรทัศน์ไม่สามารถเปิ ดท�ำงาน
ตรวจสอบว่าสายไฟต่ออยูอ
่ ย่างถูกต ้อง และรีโมทมีแบตเตอรีท
่ ใี่ ช ้งานได ้และมีการท�ำงาน
อย่างถูกต ้อง ถ ้าต่อสายไฟอย่างถูกต ้องแล ้ว และรีโมทคอนโทรลท�ำงานได ้เป็ นปกติ
่ มต่อสายของเสาอากาศหรือไม่ได ้เปิ ดกล่องรับสัญญาณเคเบิล/
ปั ญหาอาจเกิดจากการเชือ
่ มต่อของเสาอากาศหรือเปิ ดกล่องรับสัญญาณเคเบิล/
ดาวเทียม โปรดตรวจสอบการเชือ
ดาวเทียม
โทรทัศน์ไม่สามารถเปิ ดได ้
ตรวจสอบว่าสายไฟฟ้ ากระแสสลับต่อกับโทรทัศน์และกับเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นังอย่างแน่น
หนา
ตรวจสอบว่าเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นังใช ้งานได ้
่ ตรวจสอบว่าปั ญหาไม่ได ้เกิดจากรีโมท ถ ้าเปิ ดโทรทัศน์
ลองกดปุ่ ม P ของโทรทัศน์เพือ
ได ้ โปรดดูท ี่ “รีโมทคอนโทรลใช ้งานไม่ได ้” ทีด
่ ้านล่าง
ไม่มภ
ี าพ/ภาพวิดโี อ
่ มต่อสาย ถอดสายทัง้ หมดทีเ่ ชือ
่ มต่อกับโทรทัศน์และอุปกรณ์ภายนอก
ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อใหม่
และเชือ
ตัง้ ค่าเอาต์พต
ุ วิดโี อของอุปกรณ์ภายนอก (เคเบิล/เครือ
่ งรับสัญญาณ, DVD, Blu-ray
เป็ นต ้น) ให ้ตรงกับอินพุตของโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่น ถ ้าเอาต์พต
ุ ของอุปกรณ์ภายนอกเป็ น
HDMI เอาต์พต
ุ นีค
้ วรต่อกับอินพุต HDMI ของโทรทัศน์
่ มต่ออยูไ่ ด ้เปิ ดไว ้
ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทเี่ ชือ
โปรดเลือกทีม
่ าของอินพุตทีถ
่ ก
ู ต ้อง
่ มต่อใหม่ด ้วยการถอดสาย และจากนัน
เริม
่ ต ้นอุปกรณ์ทเี่ ชือ
้ ต่อสายไฟของอุปกรณ์ใหม่
รีโมทคอนโทรลใช ้งานไม่ได ้
เปลีย
่ นแบตเตอรีข
่ องรีโมทคอนโทรล โปรดใส่แบตเตอรีโ่ ดยให ้ขัว้ (+/–) อยูใ่ นทิศทางที่
ถูกต ้อง
ท�ำความสะอาดช่องส่งสัญญาณของเซนเซอร์บนรีโมท
ลองหันรีโมทไปทางโทรทัศน์โดยตรง ให ้ห่าง 1.5 - 1.8 เมตร
รีโมทคอนโทรลของเคเบิล/เครือ
่ ง
รับสัญญาณไม่ได ้เปิ ด/ปิ ดโทรทัศน์
หรือปรับระดับเสียง
ตัง้ โปรแกรมรีโมทคอนโทรลของเคเบิล/เครือ
่ งรับสัญญาณเพือ
่ ใช ้งานโทรทัศน์ได ้ โปรดดู
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของเคเบิล/เครือ
่ งรับสัญญาณเพือ
่ ดูรหัสของ SAMSUNG TV
ไทย - 9
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 9
2015-03-31 오후 2:35:21
เซนเซอร์ประหยัดและความสว่างของหน ้าจอ
เซนเซอร์ประหยัดจะปรับค่าความสว่างของหน ้าจอ คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะวัดความสว่างของห ้องและปรับความสว่างของโทรทัศน์โดย
อัตโนมัต ิ เพือ
่ ลดการใช ้พลังงาน ถ ้าต ้องการปิ ดคุณสมบัตน
ิ ี้ โปรดไปที่ MENU > ระบบ > วิธีประหยัด > เซนเซอร์ประหยัด
-- ถ ้าหน ้าจอมืดเกินไปขณะทีค
่ ณ
ุ ชมโทรทัศน์ในทีม
่ ด
ื อาจเกิดจาก เซนเซอร์ประหยัด
-- อย่าน� ำสิง่ ของวางปิ ดบริเวณเซนเซอร์ เนือ
่ งจากจะท�ำให ้ภาพมีความสว่างลดลง
การดูแลโทรทัศน์
-- ถ ้ามีสติ๊ กเกอร์ตด
ิ กับหน ้าจอโทรทัศน์อาจมีฝนละอองหลงเหลื
ุ่
ออยูห
่ ลังจากทีค
่ ณ
ุ น� ำสติ๊ กเกอร์ออก โปรดท�ำความสะอาดฝุ่ น
ละอองออกก่อนทีจ่ ะชมโทรทัศน์
-- พืน
้ ผิวภายนอกและหน ้าจอโทรทัศน์อาจเป็ นรอยขูดขีดระหว่างการท�ำความสะอาด โปรดเช็ดพืน
้ ผิวภายนอกและหน ้าจออย่าง
ระมัดระวัง โดยใช ้ผ ้านุ่มเพือ
่ ป้ องกันรอยขูดขีด
อย่าพ่นสเปรย์น�้ำหรือสารท�ำความสะอาดลงทีโ่ ทรทัศน์โดยตรง ของเหลวที่
่ ลิตภัณฑ์อาจท�ำให ้เกิดการท�ำงานผิดพลาด ไฟไหม ้ หรือไฟฟ้ าช็อต
เข ้าสูผ
ปิ ดโทรทัศน์จากนัน
้ เช็ดคราบและรอยนิว้ มือบนหน ้าจอเบาๆ ด ้วยผ ้าไมโคร
ไฟเบอร์ ท�ำความสะอาดตัวเครือ
่ งโทรทัศน์ด ้วยผ ้านุ่มชุบน�้ ำหมาดๆ ห ้าม
ใช ้ของเหลวทีต
่ ด
ิ ไฟง่าย (เช่น เบนซีน ทินเนอร์ เป็ นต ้น) หรือสารท�ำความ
สะอาด ส�ำหรับรอยทีห
่ ลุดออกยาก ให ้ใช ้น�้ ำยาท�ำความสะอาดหน ้าจอฉีดพ่น
ลนผ ้าเล็กน ้อย
ค�ำเตือนเกีย่ วกับภาพนิง่
หลีกเลีย
่ งการแสดงภาพนิง่ (เช่นไฟล์ภาพ jpeg) หรือส่วนประกอบของภาพนิง่ (เช่น โลโก ้ของรายการโทรทัศน์แถบข ้อมูลหุ ้นหรือ
ข่าวสารทีด
่ ้านล่างของหน ้าจอ) หรือภาพพาโนรามาหรือภาพรูปแบบ 4:3 บนหน ้าจอ ถ ้าคุณแสดงภาพนิง่ เป็ นเวลานานบนหน ้าจอ
่ งทีจ่ ะเกิดผลเสียนี้ โปรดปฏิบต
จะท�ำให ้เกิดภาพค ้างบนจอ LED และมีผลต่อคุณภาพของภาพ เพือ
่ ลดความเสีย
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำที่
ด ้านล่าง:
••
หลีกเลีย
่ งการเปิ ดช่องโทรทัศน์เดียวกันเป็ นเวลานาน
••
พยายามแสดงภาพทุกประเภทแบบเต็มหน ้าจอ ใช ้เมนูรป
ู แบบภาพของโทรทัศน์ซงึ่ ตัง้ ค่าให ้มีความเหมาะสมมากทีส
่ ด
ุ
••
การลดความสว่างและความเข ้มของหน ้าจอจะช่วยป้ องกันการเกิดภาพค ้างได ้
••
ใช ้คุณสมบัตท
ิ งั ้ หมดของโทรทัศน์ทอ
ี่ อกแบบมาเพือ
่ ลดภาวะภาพค ้างบนหน ้าจอ โปรดดูรายละเอียดที่ e-Manual
ไทย - 10
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 10
2015-03-31 오후 2:35:22
การติดตัง้ โทรทัศน์
การติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนัง
ถ ้าคุณติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนัง ควรติดตัง้ ตามทีผ
่ ู ้ผลิตแนะน� ำเท่านัน
้ ถ ้าไม่ตด
ิ ตัง้ อย่างถูกต ้อง โทรทัศน์อาจ
เลือ
่ นหรือร่วงหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บร ้ายแรงกับเด็กหรือผู ้ใหญ่ และท�ำให ้โทรทัศน์เกิดความเสียหายร ้าย
แรงได ้
การติดตัง้ ชุดขายึดกับผนัง
คุณสามารถยึดโทรทัศน์กบ
ั ผนังโดยใช ้ชุดขายึดกับผนัง (จ�ำหน่ายแยกต่างหาก)
อุปกรณ์ตด
ิ ผนัง
โทรทัศน์
C
ส�ำหรับข ้อมูลโดยละเอียดเกีย
่ วกับการติดตัง้ ขายึดกับผนัง โปรดดูค�ำแนะน� ำทีม
่ ม
ี าพร ้อมกับชุดขายึดกับผนัง เราขอแนะน� ำให ้ติดต่อ
ช่างเพือ
่ รับความช่วยเหลือเมือ
่ ติดตัง้ ทีย
่ ด
ึ ของขายึดกับผนัง ไม่แนะน� ำให ้ด�ำเนินการด ้วยตนเอง Samsung Electronics จะไม่รับผิด
ชอบต่อความเสียหายกับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บแก่ตวั คุณเองหรือบุคคลอืน
่ ถ ้าคุณเลือกทีจ่ ะติดตัง้ ขาตัง้ ติดผนังด ้วยตนเอง
ไทย - 11
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 11
2015-03-31 오후 2:35:22
หมายเหตุและข ้อมูลจ�ำเพาะของชุดขายึดติดผนัง VESA
คุณสามารถติดตัง้ ขายึดกับผนังบนก�ำแพงทีแ
่ ข็งแรงซึง่ ตัง้ ฉากกับพืน
้ ก่อนทีจ่ ะต่อขาตัง้ ติดผนังกับพืน
้ ผิวทีไ่ ม่ใช่ผนังปูน โปรด
ติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายใกล ้บ ้านเพือ
่ ขอข ้อมูลเพิม
่ เติม ถ ้าติดตัง้ โทรทัศน์บนเพดานหรือผนังเอียง อาจท�ำให ้โทรทัศน์ตกหล่น และ
ส่งผลให ้บุคคลได ้รับบาดเจ็บสาหัส
สายผลิตภัณฑ์
ขนาดโทรทัศน์ ข ้อก�ำหนดรูสกรู VESA (A * B) เป็ น
เป็ นนิว้
มิลลิเมตร
40
200 × 200
48 ~ 75
400 × 400
UHD-TV
C (มม.)
สกรูมาตรฐาน
ปริมาณ
13.8 ~ 21.4
M8
4
อย่าติดตั้งชุดขายึดกับผนังของคุณในขณะที่เปิดโทรทัศน์อยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้บุคคลได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากไฟ
ฟ้าช็อต
••
••
••
ส�ำหรับขายึดกับผนังทีไ่ ม่เป็ นไปตามมาตรฐานสกรูของ VESA ความยาวของสกรูอาจแตกต่างออกไป ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยู่
กับมาตรฐานของขายึดกับผนังนัน
้ ๆ
ห ้ามขันสกรูแน่นเกินไป อาจท�ำให ้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือท�ำให ้ผลิตภัณฑ์รว่ งหล่น ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บได ้
Samsung ไม่มค
ี วามรับผิดต่ออุบต
ั เิ หตุในลักษณะเหล่านี้
Samsung ไม่มค
ี วามรับผิดต่อความเสียหายของผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บของบุคคล เมือ
่ ใช ้ขายึดกับผนังที่
ไม่ใช่มาตรฐาน VESA หรือไม่ได ้ระบุไว ้ หรือลูกค ้าไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำในการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์
••
อย่ายึดโทรทัศน์ในบริเวณทีม
่ ค
ี วามเอียงมากกว่า 15 องศา
••
การติดตัง้ โทรทัศน์กบ
ั ผนังต ้องใช ้คนสองคนเสมอ
การระบายอากาศโทรทัศน์อย่างเหมาะสม
เมือ
่ คุณติดตัง้ โทรทัศน์ให ้เว ้นระยะอย่างน ้อย 10 ซม. ระหว่างโทรทัศน์และวัตถุอน
ื่ (ผนัง, ตู ้ เป็ นต ้น) เพือ
่ ให ้มีการระบายอากาศ
อย่างเพียงพอ หากไม่มก
ี ารระบายอากาศทีด
่ ี อาจท�ำให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือเกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์ ซึง่ เกิดจากอุณหภูมภ
ิ ายในเพิม
่
ขึน
้
้ ส่วนของ Samsung Electronics เท่านัน
้
เมือ
่ คุณติดตัง้ โทรทัศน์โดยใช ้ขาตัง้ หรือขายึดติดผนัง เราขอแนะน� ำให ้คุณใช ้ชิน
้ การใช ้ชิน
ส่วนทีผ
่ ู ้ผลิตรายอืน
่ จัดเตรียมให ้ อาจส่งผลให ้เกิดปั ญหากับผลิตภัณฑ์หรือการบาดเจ็บอันเนือ
่ งมาจากผลิตภัณฑ์ตกหล่น
การติดตั้งพร้อมขาตั้ง
การติดตั้งกับขายึดติดผนัง
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
10 ซม.
การยึดโทรทัศน์กบ
ั ขาตัง้
โปรดตรวจสอบว่าคุณมีอป
ุ กรณ์เสริมตามทีแ
่ สดง และประกอบขาตัง้ ตามค�ำแนะน� ำในการประกอบทีม
่ ใี ห ้
ไทย - 12
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 12
2015-03-31 오후 2:35:23
ข ้อควรระวังเพือ
่ ความปลอดภัย: การยึดโทรทัศน์กบ
ั ผนัง
ข้อควรระวัง: การดึง ดัน หรือโหนโทรทัศน์อาจท�ำให ้โทรทัศน์รว่ งหล่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ อย่าให ้เด็กโหนหรือท�ำให ้โทรทัศน์เคลือ
่ น การด�ำเนินการนีอ
้ าจท�ำให ้โทรทัศน์พลิกหล่น
ท�ำให ้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวต
ิ ได ้ ปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน� ำเพือ
่ ความปลอดภัยทีม
่ ใี ห ้ในแผ่น
ข ้อมูลความปลอดภัยของโทรทัศน์ เพือ
่ ความมัน
่ คงและความปลอดภัยเพิม
่ ขึน
้ โปรดติดตัง้
อุปกรณ์ป้องกันการหล่นดังทีอ
่ ธิบายด ้านล่าง
เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้โทรทัศน์หล่น
้ แยกต่างหาก เราขอแนะน� ำ
ค�ำแนะน� ำเหล่านีเ้ ป็ นค�ำแนะน� ำโดยทัว่ ไป ขายึด สกรู และสายรัดนัน
้ ไม่ได ้มาจาก Samsung จะต ้องซือ
่ วชาญเพือ
ให ้ติดต่อบริการติดตัง้ หรือผู ้ติดตัง้ โทรทัศน์ทม
ี่ ค
ี วามเชีย
่ สอบถามเกีย
่ วกับอุปกรณ์และการติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันการ
ตกหล่น
1. ใส่สกรูในทีย
่ ด
ึ และขันเข ้ากับผนังให ้แน่นหนา ตรวจสอบว่าสกรูตด
ิ ตัง้ กับผนัง
อย่างแน่นหนาแล ้ว
-- คุณอาจต ้องใช ้อุปกรณ์เพิม
่ เติม เช่น พุก ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ประเภทของผนัง
2. ถอดสกรูออกจากส่วนกลางด ้านหลังของโทรทัศน์ใส่สกรูในทีย
่ ด
ึ จากนัน
้ ขัน
สกรูเข ้ากับโทรทัศน์อก
ี ครัง้
-- สกรูเหล่านีอ
้ าจไม่ได ้มาพร ้อมกับผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับรุน
่ 40-75 นิว้ โปรด
้ สกรู M8
ซือ
3. ต่อทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ ตัง้ ไว ้กับโทรทัศน์และทีย
่ ด
ึ ทีต
่ ด
ิ กับผนังด ้วยสายเคเบิลทีม
่ ค
ี วาม
แข็งแรง จากนัน
้ มัดสายให ้แน่น
-- ติดตัง้ โทรทัศน์ใกล ้ผนัง เพือ
่ ไม่ให ้เอนกลับไปด ้านหลัง
-- ต่อสายรัดเพือ
่ ให ้ทีย
่ ด
ึ ติดกับผนังอยูใ่ นความสูงเดียวกับหรือต�ำ่ กว่าทีย
่ ด
ึ
ส่วนทีต
่ ด
ิ กับโทรทัศน์
-- คลายสายก่อนทีจ่ ะเคลือ
่ นย ้ายโทรทัศน์
่ มต่อทัง้ หมดมีความแน่นหนา ตรวจสอบการเชือ
่ มต่อเป็ น
4. ตรวจสอบว่าการเชือ
ประจ�ำเพือ
่ ดูวา่ มีรอ
่ งรอยการสึกหรอหรือช�ำรุดหรือไม่ ถ ้ามีข ้อสงสัยเกีย
่ วกับ
่ มต่อ โปรดติดต่อช่างติดตัง้ ทีม
ความปลอดภัยของการเชือ
่ ค
ี วามช�ำนาญ
ติดตัง้ กับผนัง
้ ย่ ด
การจัดเรียงสายโดยใชที
ึ สาย
ไทย - 13
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 13
2015-03-31 오후 2:35:23
ข ้อมูลจ�ำเพาะและข ้อมูลอืน
่ ๆ
ข ้อมูลจ�ำเพาะ
ความละเอียดการแสดงผล
3840 × 2160
ข ้อควรพิจารณาด ้านสิง่
แวดล ้อม
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
้ ขณะท�ำงาน
ความชืน
10% ถึง 80%, ไม่กลัน
่ ตัว
อุณหภูมใิ นการจัดเก็บ
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
้ ในการจัดเก็บ
ความชืน
5% ถึง 95%, ไม่กลัน
่ ตัว
การหมุนขาตัง้
(ซ ้าย / ขวา)
่ รุน
ชือ
่
0˚
UA40JU6400
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
UA48JU6400
102 ซม.
121 ซม.
เสียง (เอาต์พต
ุ )
10W × 2
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครือ
่ ง
91.77 × 53.57 × 6.26 ซม.
108.71 × 63.09 × 6.33 ซม.
พร ้อมขาตัง้ (T ประเภท)
91.77 × 58.22 × 24.16 ซม.
108.71 × 67.68 × 25.46 ซม.
7.7 กก.
11.4 กก.
น�้ ำหนัก
ไม่มข
ี าตัง้
พร ้อมขาตัง้ (T ประเภท)
่ รุน
ชือ
่
9.4 กก.
13.6 กก.
UA50JU6400
UA55JU6400
126 ซม.
139 ซม.
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
เสียง (เอาต์พต
ุ )
10W × 2
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครือ
่ ง
112.89 × 65.44 × 6.32 ซม.
124.26 × 71.84 × 6.32 ซม.
พร ้อมขาตัง้ (T ประเภท)
112.89 × 68.86 × 25.46 ซม.
124.26 × 76.34 × 26.75 ซม.
ไม่มข
ี าตัง้
12.2 กก.
15.0 กก.
พร ้อมขาตัง้ (T ประเภท)
14.4 กก.
17.3 กก.
น�้ ำหนัก
่ รุน
ชือ
่
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
UA60JU6400
UA65JU6400
UA75JU6400
152 ซม.
164 ซม.
189 ซม.
เสียง (เอาต์พต
ุ )
10W × 2
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครือ
่ ง
136.36 × 78.95 × 6.40 ซม.
146.35 × 84.45 × 6.46 ซม.
168.89 × 97.22 × 6.60 ซม.
พร ้อมขาตัง้ (T ประเภท)
136.36 × 83.41 × 31.68 ซม.
146.35 × 88.91 × 31.68 ซม.
168.89 × 103.44 × 35.53 ซม.
ไม่มข
ี าตัง้
20.9 กก.
23.7 กก.
36.5 กก.
พร ้อมขาตัง้ (T ประเภท)
24.7 กก.
27.5 กก.
42.5 กก.
น�้ ำหนัก
ไทย - 14
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 14
2015-03-31 오후 2:35:24
ข ้อมูลจ�ำเพาะ
ความละเอียดการแสดงผล
3840 × 2160
ข ้อควรพิจารณาด ้านสิง่
แวดล ้อม
10°C ถึง 40°C (50°F ถึง 104°F)
อุณหภูมข
ิ ณะท�ำงาน
10% ถึง 80%, ไม่กลัน
่ ตัว
้ ขณะท�ำงาน
ความชืน
-20°C ถึง 45°C (-4°F ถึง 113°F)
อุณหภูมใิ นการจัดเก็บ
5% ถึง 95%, ไม่กลัน
่ ตัว
้ ในการจัดเก็บ
ความชืน
การหมุนขาตัง้ (ซ ้าย / ขวา)
่ รุน
ชือ
่
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
0˚
UA40JU6400
UA48JU6400
102 ซม.
121 ซม.
เสียง (เอาต์พต
ุ )
10W × 2
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครือ
่ ง
91.77 × 53.57 × 6.26 ซม.
108.71 × 63.09 × 6.33 ซม.
พร ้อมขาตัง้ (V ประเภท)
91.77 × 59.92 × 28.81 ซม.
108.71 × 69.46 × 31.05 ซม.
7.7 กก.
11.4 กก.
น�้ ำหนัก
ไม่มข
ี าตัง้
พร ้อมขาตัง้ (V ประเภท)
่ รุน
ชือ
่
ขนาดภาพ (แนวแทยง)
8.6 กก.
12.4 กก.
UA50JU6400
UA55JU6400
126 ซม.
139 ซม.
เสียง (เอาต์พต
ุ )
10W × 2
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
ตัวเครือ
่ ง
112.89 × 65.44 × 6.32 ซม.
124.26 × 71.84 × 6.32 ซม.
พร ้อมขาตัง้ (V ประเภท)
112.89 × 70.64 × 31.05 ซม.
124.26 × 78.17 × 31.05 ซม.
ไม่มข
ี าตัง้
12.2 กก.
15.0 กก.
พร ้อมขาตัง้ (V ประเภท)
13.2 กก.
16.0 กก.
น�้ ำหนัก
-- การออกแบบและข ้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
-- ส�ำหรับข ้อมูลเกีย
่ วกับการจ่ายไฟ และข ้อมูลเกีย
่ วกับการใช ้พลังงาน โปรดดูทฉ
ี่ ลากของผลิตภัณฑ์
ไทย - 15
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 15
2015-03-31 오후 2:35:25
้ งงาน
การลดการใชพลั
เมือ
่ คุณปิ ดโทรทัศน์ เครือ
่ งจะเข ้าสูโ่ หมดสแตนด์บาย ในโหมดนี้ เครือ
่ งจะยังใช ้พลังงานในปริมาณเล็กน ้อย ในการลดการใช ้
พลังงาน ให ้ถอดปลั๊กสายไฟเมือ
่ คุณไม่ใช ้โทรทัศน์เป็ นเวลานาน
ใบอนุญาต
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
ไทย - 16
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 16
2015-03-31 오후 2:35:25
หน้านี้เว้นว่างไว้
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 17
2015-03-31 오후 2:35:25
ติดต่อเครือข่ายซัมซุงทั่วโลก
หากมีค�ำแนะน�ำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง ติดต่อสอบถามได้ที่ SAMSUNG customer care center
ประเทศ
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
ALGERIA
IRAN
SAUDI ARABIA
ศูนย์ดูแลลูกค้า
1800-SAMSUNG (726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
9612300300
94117540540
08000-7267864
16580
021 36 11 00
021-8255 [CE]
8002474357
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
0800-Samsung (72678)
80-1000-12
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
18252273
080 100 22 55
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
SYRIA
MOROCCO
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
[JU6400-XT]BN68-07235G-THA.indb 1
เว็บไซต์
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/n_africa/support
02
2015-03-31 오후 2:35:26
Download PDF

advertising