Sony | DCR-TRV285E | Sony DCR-TRV285E Οδηγίες χρήσης

2-515-260-63(1)
Οδηγς Χρήσης
Κάµερας
∆ιαβάστε πρώτα αυτ
Βιντεοκάµερα/Ψηφιακή Βιντεοκάµερα
CCD-TRV238E/TRV438E
DCR-TRV270E/TRV285E
© 2005 Sony Corporation
∆ιαβάστε πρώτα
αυτ
Πριν απ τη λειτουργία της µονάδας, σας
παρακαλούµε να µελετήσετε αυτ το
εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για
µελλοντική χρήση.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη
µονάδα στη βροχή ή σε υγρασία.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία,
µην ανοίγετε το κέλυφος. Για τη
συντήρηση απευθυνθείτε µνο σε
εξειδικευµένο προσωπικ.
ΠΡΟΣΟΧΗ για το DCR-TRV270E/
TRV285E
Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις συγκεκριµένες
συχντητες ενδέχεται να επηρεάσουν την εικνα
και τον ήχο της κάµερας.
Το προϊν αυτ έχει υποστεί δοκιµές που έδειξαν
τι συµµορφώνεται µε τα ρια που καθορίζονται
απ την οδηγία σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική
συµβαττητα για τη χρήση καλωδίων µήκους
µικρτερου απ 3 µέτρα (9,8 πδια).
b Σηµείωση για το DCR-TRV270E/TRV285E
Εάν ο στατικς ηλεκτρισµς ή οι ηλεκτροµαγνητικές
παρεµβολές προκαλέσουν τη διακοπή της µετάδοσης
δεδοµένων στο µέσο (αποτυχία), επανεκκινήστε την
εφαρµογή ή αποσυνδέστε και ξανασυνδέστε το
καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.).
Αποκοµιδή Παλαιού
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε
ξεχωριστά συστήµατα
συλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στο προϊν ή στη
συσκευασία του σηµαίνει τι το προϊν δεν πρέπει
να πεταχτεί µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα αλλά
πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού
προς ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε τι το
2
προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην πρληψη
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονµηση φυσικών πρων. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊντος, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριτητας του
δήµου σας ή το κατάστηµα που αγοράσατε το
προϊν.
Εφαρµσιµα εξαρτήµατα: Τηλεχειριστήριο
Σηµειώσεις σχετικά µε τη
χρήση
Σηµείωση σχετικά µε τις κασέτες
Στην κάµερα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τυποποιηµένες βιντεοκασέτες 8 mm
και Hi8
, Digital8 . Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε
στη σελίδα 106.
Σηµειώσεις σχετικά µε την εγγραφή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη
λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε τι η
εικνα και ο ήχος εγγράφονται χωρίς
προβλήµατα.
• Τα περιεχµενα της εγγραφής δεν µπορούν να
αποκατασταθούν, ακµη κι αν η εγγραφή ή η
αναπαραγωγή δεν καταστεί δυνατή λγω βλάβης
της κάµερας κ.λπ.
• Τα συστήµατα έγχρωµης τηλερασης διαφέρουν
ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή. Για να
αναπαραγάγετε την εικνα στην τηλεραση, θα
χρειαστείτε µια τηλεραση που βασίζεται στο
σύστηµα PAL.
• Τα πνευµατικά δικαιώµατα τηλεοπτικών
προγραµµάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και
άλλων υλικών µπορεί να είναι νοµικά
κατοχυρωµένα. Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή
τέτοιου υλικού µπορεί να είναι αντίθετη µε τους
νµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων.
Σηµειώσεις σχετικά µε την οθνη LCD,
το εικονοσκπιο και το φακ
• Η οθνη LCD και το εικονοσκπιο είναι
κατασκευασµένα µε τεχνολογία υψηλής
ακριβείας, έτσι ώστε πάνω απ το 99,99% των
εικονοστοιχείων να είναι λειτουργικά για
αποτελεσµατική χρήση.
Ωστσο, µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες και/ή
έντονες φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κκκινου,
µπλε ή πράσινου χρώµατος) µπορεί να
εµφανίζονται συνεχώς στην οθνη LCD και στο
εικονοσκπιο.
Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσιολογική απρροια
της διαδικασίας κατασκευής και δεν πρκειται να
επηρεάσουν την εγγραφή µε οποιονδήποτε τρπο.
• Η άµεση έκθεση της οθνης LCD, του
εικονοσκοπίου ή του φακού στο ηλιακ φως για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβες. Προσέξτε ταν τοποθετείτε
την κάµερα κοντά σε παράθυρα ή σε εξωτερικούς
χώρους.
• Μη στρέφετε την κάµερα απευθείας στον ήλιο.
Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
κάµερά σας. Πραγµατοποιείτε λήψεις του ήλιου
µνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, πως το
σούρουπο.
Σηµείωση σχετικά µε τη σύνδεση σε
άλλες συσκευές
Πριν συνδέσετε την κάµερά σας σε άλλες
συσκευές πως βίντεο ή υπολογιστή µε καλώδιο
USB ή i.LINK, βεβαιωθείτε τι εισάγετε το βύσµα
σύνδεσης στη σωστή κατεύθυνση. Αν εισαγάγετε
µε δύναµη το βύσµα σύνδεσης σε λάθος
κατεύθυνση, ο ακροδέκτης ενδέχεται να υποστεί
βλάβη.
Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
κάµερα.
Σηµείωση για τη χρήση αυτού του
εγχειριδίου
• Οι εικνες της οθνης LCD και του εικονοσκοπίου
που χρησιµοποιούνται σ' αυτ το εγχειρίδιο έχουν
ληφθεί µε χρήση ακίνητης ψηφιακής κάµερας και,
κατά συνέπεια, ενδέχεται να διαφέρουν απ αυτ
που βλέπετε.
• Σ' αυτ το εγχειρίδιο οδηγιών το κάθε µοντέλο
επισηµαίνεται µε τον εξής τρπο.
CCD-TRV238E:
TRV238E
CCD-TRV438E:
TRV438E
DCR-TRV270E: TRV270E
DCR-TRV285E: TRV285E
Οι οδηγίες, στις οποίες δεν αναφέρεται το νοµα
συγκεκριµένου µοντέλου, ισχύουν για λα τα
µοντέλα.
Οι οδηγίες, στις οποίες αναφέρονται συγκεκριµένα
µοντέλα, ισχύουν µνο γι’αυτά τα µοντέλα.
Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση αυτού του
εγχειριδίου, ελέγξτε το µοντέλο της κάµεράς σας.
• Οι ενδείξεις που εµφανίζονται στην οθνη σε κάθε
τοπική γλώσσα χρησιµοποιούνται για την
απεικνιση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν
χρειαστεί, αλλάξτε τη γλώσσα της οθνης πριν
χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερα (σελ. 21).
• Οι εικνες που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο
βασίζονται στο µοντέλο DCR-TRV285E.
• Οι οθνες που απεικονίζονται σε αυτ το
εγχειρίδιο προέρχονται απ υπολογιστή µε
Windows XP. Οι οθνες µπορεί να διαφέρουν
ανάλογα µε το λειτουργικ σύστηµα.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της
κάµερας
• Κρατήστε την κάµερά σας µε σωστ τρπο.
• Για να εξασφαλίσετε καλή στήριξη, σφίξτε τον
ιµάντα πως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.
• Προσέξτε να µην πιέσετε κατά λάθος τα
κουµπιά στην οθνη LCD ταν ανοίγετε ή
κλείνετε την οθνη LCD ή ταν ρυθµίζετε τη
γωνία της οθνης LCD.
• Μην κρατάτε την κάµερα απ τα παρακάτω
τµήµατα.
Εικονοσκπιο
Οθνη LCD
Σετ µπαταρίας
• Περιστρέψτε το πλήκτρο SEL/PUSH EXEC,
για να επιλέξετε το επιθυµητ στοιχείο και
έπειτα πατήστε το πλήκτρο για να το επιλέξετε.
3
Πίνακας περιεχοµένων
CCD-TRV238E:
CCD-TRV438E:
TRV238E DCR-TRV270E:
TRV438E DCR-TRV285E:
TRV270E
TRV285E
∆ιαβάστε πρώτα αυτ ............................................................................. 2
Οδηγς γρήγορης έναρξης
Εγγραφή ταινιών...................................................................................... 8
Εύκολη εγγραφή/αναπαραγωγή........................................................... 10
Ξεκινώντας
Βήµα 1: Έλεγχος παρεχµενων εξαρτηµάτων ................................... 11
Βήµα 2: Φρτιση του σετ µπαταρίας.................................................... 12
Χρήση εξωτερικής πηγής τροφοδοσίας ............................................................... 15
Βήµα 3: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας .................................................. 16
Βήµα 4: Ρύθµιση της οθνης LCD και του εικονοσκοπίου................ 17
Ρύθµιση της οθνης LCD ....................................................................................... 17
Ρύθµιση του εικονοσκοπίου ................................................................................... 17
Βήµα 5: Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας ............................................. 18
Βήµα 6: Εισαγωγή κασέτας................................................................... 20
Βήµα 7: Ρύθµιση της γλώσσας της οθνης ........................................ 21
Εγγραφή
Εγγραφή ταινιών.................................................................................... 22
Εγγραφή για περισστερη ώρα ............................................................................. 24
Χρήση του ζουµ ....................................................................................................... 24
Χρήση του ενσωµατωµένου φωτισµού ................................................................. 25
Εγγραφή σε λειτουργία καθρέφτη ........................................................................ 26
Υπερκάλυψη ηµεροµηνίας και ώρας σε εικνες (
TRV238E/438E) ............. 26
Εγγραφή ακίνητων εικνων – Εγγραφή εικνων σε ταινία
( TRV270E/285E) ............................................................................. 27
Εγγραφή µε ευκολία – Easy Handycam ............................................... 28
Ρύθµιση της έκθεσης ............................................................................ 29
Ρύθµιση της έκθεσης για φωτισµένα αντικείµενα στο πίσω µέρος .................. 29
Χειροκίνητη ρύθµιση της έκθεσης ........................................................................ 29
Εγγραφή σε σκοτεινά µέρη – NightShot plus ..................................... 30
Χειροκίνητη ρύθµιση της εστίασης ..................................................... 31
4
Εγγραφή εικνας µε τη χρήση διαφρων εφέ ................................... 32
Βαθµιαία εµφάνιση/απκρυψη µιας σκηνής – FADER ........................................ 32
Υπερκάλυψη τίτλου ............................................................................... 33
Αναζήτηση για την τελευταία σκηνή της πιο πρσφατης εγγραφής
– END SEARCH.................................................................................. 35
Αναπαραγωγή
Προβολή εικνων που έχουν εγγραφεί σε κασέτα ............................ 37
Αναπαραγωγή σε διάφορες λειτουργίες .............................................................. 38
Εύκολη αναπαραγωγή
– Easy Handycam .............................................................................. 39
∆ιάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής ................................................ 40
Εµφάνιση των ενδείξεων οθνης ......................................................................... 40
Εµφάνιση της ηµεροµηνίας/ώρας και των ρυθµίσεων της κάµερας
– Κωδικς δεδοµένων ( TRV270E/285E) ...................................................... 40
Αναπαραγωγή της εικνας σε TV......................................................... 42
Εντοπισµς σκηνής σε µία ταινία για αναπαραγωγή
( TRV285E) ...................................................................................... 43
Ταχεία αναζήτηση της επιθυµητής σκηνής – Zero set memory ......................... 43
Αναζήτηση σκηνής ανά ηµεροµηνία εγγραφής
– Αναζήτηση ηµεροµηνίας ............................................................................... 44
Αναζήτηση ακίνητης εικνας – Αναζήτηση φωτογραφίας ................................. 44
Αναπαραγωγή ακίνητων εικνων σε ακολουθία – Σάρωση εικνας .................. 45
,συνεχίζεται
5
Λειτουργίες για
προχωρηµένους
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Σύνδεση σε βίντεο ..........................66
Προσαρµογή ρυθµίσεων της
κάµερας
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού ....... 46
Χρήση του µενού
(ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ)
– PROGRAM AE/ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ
κ.λπ. ............................................. 47
Χρήση του µενού
(ΡΥΘΜ KAM)
– 16:9WIDE/STEADYSHOT
κ.λπ. ............................................. 50
Χρήση του µενού
(ΡΥΘ PLAYER)/
(ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ) – ΗΧΟΣ HiFi/
ΜΟΝΤΑΖ κ.λπ. ............................ 54
Χρήση του µενού
(ΡΥΘ ΟΘΟΝ)
– ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ/ΧΡΩΜΑ ΟΘΟΝ
κ.λπ. ............................................. 56
6
Μετεγγραφή σε άλλη κασέτα .........68
Εύκολη µετεγγραφή κασέτας
– Easy Dubbing
(
TRV238E/438E) .................69
Εγγραφή εικνων απ βίντεο
( TRV285E) ...............................73
Μετεγγραφή επιλεγµένων σκηνών
απ κασέτα
– Ψηφιακ µοντάζ προγραµµάτων
( TRV270E/285E) ......................74
Χρήση µε τον υπολογιστή
σας
∆υναττητες (
TRV270E/285E) ....80
Χρήση του µενού
(ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ)
– ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ/∆ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ κ.λπ.
...................................................... 57
Εγκατάσταση του λογισµικού και του
"First Step Guide" (Οδηγς
πρώτων βηµάτων) σε υπολογιστή
( TRV270E/285E) ......................83
Χρήση του
(MENOY ΡΥΘΜ)
– ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ/USB STREAM/
LANGUAGE, κλπ. .................... 61
Χρήση του "First Step Guide"
(Οδηγς πρώτων βηµάτων)
( TRV270E/285E) ......................87
Χρήση του µενού
(ΛΟΙΠΕΣ)
– ΠΑΓΚ ΩΡΑ/ΜΟΝΤΑΖ, κ.λπ. ..... 63
∆ηµιουργία DVD (Άµεση Πρσβαση
στη λειτουργία "Click to DVD")
( TRV270E/285E) ......................88
Επίλυση προβληµάτων
Επίλυση προβληµάτων ....................91
Προειδοποιητικές ενδείξεις και
µηνύµατα ..................................102
Επιπρσθετες πληροφορίες
Χρήση της κάµεράς σας στο
εξωτερικ .................................105
Κασέτες που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν .....................106
Σχετικά µε το σετ µπαταρίας
"InfoLITHIUM" ..........................107
Σχετικά µε το i.LINK ......................109
Συντήρηση και προφυλάξεις ........111
Προδιαγραφές ................................114
Σύντοµος οδηγς
αναφοράς
Αναγνώριση τµηµάτων και
χειριστηρίων .............................118
Ευρετήριο .......................................125
Για το TRV270E/285E:
Η βιντεοκάµερά σας συνοδεύεται απ δύο
εγχειρίδια λειτουργίας:
• Οδηγς Χρήσης Κάµερας (το παρν
εγχειρίδιο)
• "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων) για τη χρήση των παρεχµενων
εφαρµογών (περιλαµβάνεται στο
παρεχµενο CD-ROM)
7
Οδηγς γρήγορης έναρξης
Εγγραφή ταινιών
1
Προσαρτήστε το φορτισµένο σετ µπαταρίας στην κάµερα.
Για να φορτίσετε τη µπαταρία, δείτε σελίδα 12.
a
2
a
Ανασηκώστε το εικονοσκπιο.
b
Σύρετε το σετ µπαταρίας στην
κατεύθυνση του βέλους µέχρι να
ασφαλίσει.
Εισαγάγετε µια κασέτα στην κάµερα.
Σύρετε το µοχλ
OPEN/EJECT προς
την κατεύθυνση του
βέλους και ανοίξτε το
κάλυµµα µέχρι να
ακούσετε ένα κλικ.
b
Εισαγάγετε την κασέτα µε
τη διάφανη πλευρά της
προς τα επάνω κι έπειτα
πιέστε το πίσω µέρος της
κασέτας στο κέντρο.
Το τµήµα της κασέτας
εξέρχεται αυτµατα.
∆ιάφανη πλευρά
Μοχλς
8
OPEN/EJECT
Οδηγς γρήγορης έναρξης
c
Πατήστε το
.
Κλείστε το κάλυµµα της
κασέτας, αφού το τµήµα της
κασέτας επανέλθει στη θέση
του αυτµατα.
3
Ξεκινήστε την εγγραφή παρατηρώντας το αντικείµενο στην οθνη LCD.
Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν έχουν καθοριστεί στη ρύθµιση προεπιλογής. Για να ρυθµίσετε την
ηµεροµηνία και την ώρα, δείτε τη σελίδα 18.
a
Αφαιρέστε το κάλυµµα
του φακού.
b
Πατήστε το OPEN και
ανοίξτε την οθνη LCD.
c
Καθώς πιέζετε το πράσινο
κουµπί, µετακινήστε το
διακπτη POWER προς τα
κάτω για να ανάψετε τη
λυχνία CAMERA.
Οδηγς γρήγορης έναρξης
Το κάλυµµα του φακού δεν
έχει προσαρµοστεί κατά την
αγορά της κάµερας (σελ. 118).
Η κάµερα τίθεται σε λειτουργία.
d
Πατήστε το REC START/
STOP.
START/STOP
Η εγγραφή ξεκινάει. Για να
µεταβείτε σε τρπο
λειτουργίας προσωρινής
διακοπής, ξαναπατήστε το
REC START/STOP.
Μπορείτε επίσης να
χρησιµοποιήσετε το REC
START/STOP της οθνης LCD.
4
∆είτε την εικνα που εγγράψατε στην οθνη LCD.
a
Μετακινήστε το διακπτη
POWER επανειληµµένα,
µέχρι να ανάψει η λυχνία
PLAY/EDIT.
b
Πιέστε
c
Πιέστε
(αναπαραγωγή) για να
ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή.
(περιτύλιξη).
Για να σταµατήσετε, πιέστε
.
Για να απενεργοποιήσετε την
κάµερα, µετακινήστε το διακπτη
POWER προς τα πάνω στη θέση
(CHG) OFF.
Οδηγς γρήγορης έναρξης
9
Εύκολη εγγραφή/αναπαραγωγή
Με τη λειτουργία Easy Handycam, οι λειτουργίες εγγραφής/
αναπαραγωγής γίνονται ακµη ευκολτερες.
Η λειτουργία Easy Handycam επιτρέπει την εύκολη εγγραφή/
αναπαραγωγή ακµη και στους αρχάριους χρήστες, παρέχοντας
µνο τις βασικές λειτουργίες εγγραφής/αναπαραγωγής.
Πατήστε το EASY κατά την
εγγραφή/αναπαραγωγή.
Το EASY ανάβει µπλε (1) και το
µέγεθος γραµµατοσειράς της οθνης
αυξάνεται (2) κατά τη λειτουργία
Easy Handycam.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες κάθε λειτουργίας.
∆είτε τη σελίδα 28 σχετικά µε την εγγραφή και τη σελίδα 39 για την αναπαραγωγή.
10
Οδηγς γρήγορης έναρξης
Ξεκινώντας
RMT-833: (
TRV238E/438E)
Βήµα 1: Έλεγχος
παρεχµενων
εξαρτηµάτων
RMT-830: ( TRV285E)
Ο αριθµς στην παρένθεση υποδεικνύει
τον αριθµ του παρεχµενου εξαρτήµατος.
Ξεκινώντας
Βεβαιωθείτε τι µαζί µε την κάµερα
παρέχονται και τα ακλουθα
εξαρτήµατα.
Καλώδιο σύνδεσης A/V (1)
Μονοφωνικς ήχος: (
TRV238E/438E)
Μετασχηµατιστής εναλλασσµενου
ρεύµατος (1)
Στερεοφωνικς ήχος: ( TRV270E/285E)
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1)
Kαλώδιο USB (1)
( TRV270E/285E)
Κάλυµµα φακού (1)
Βλέπε σελίδα 118 σχετικά µε την
προσαρµογή του καλύµµατος του φακού.
Επαναφορτιζµενο σετ µπαταρίας
NP-FM30 (1)
CD-ROM "Picture Package Ver.1.5" (1)
( TRV270E/285E)
Αορτήρας (1)
Βλέπε σελίδα 121 σχετικά µε την
προσαρµογή του αορτήρα.
Οδηγς Χρήσης Κάµερας (το παρν
εγχειρίδιο) (1)
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1)
Έχει ήδη τοποθετηθεί µία µπαταρία λιθίου
τύπου κουµπιού.
Ξεκινώντας
11
Βήµα 2: Φρτιση
του σετ µπαταρίας
1
Ανασηκώστε το εικονοσκπιο.
2
Προσαρµστε το σετ µπαταρίας
σύροντάς το στην κατεύθυνση του
βέλους µέχρι να εφαρµσει.
3
Με το σήµα v στο βύσµα DC να
βλέπει προς τα πάνω, συνδέστε το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος στην υποδοχή DC IN της
κάµερας.
Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία
προσαρµζοντας το σετ µπαταρίας
"InfoLITHIUM" (σειράς Μ) στην
κάµερα.
b Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες
µπαταρίες εκτς απ το σετ µπαταρίας
"InfoLITHIUM" (σειράς M) (σελ. 107).
• Μη βραχυκυκλώνετε το βύσµα συνεχούς
ρεύµατος του µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος ή τους ακροδέκτες
της µπαταρίας µε µεταλλικά αντικείµενα.
Ενδέχεται να προκαλέσετε δυσλειτουργία.
• Χρησιµοποιήστε µία κοντινή πρίζα τοίχου ταν
χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος. Σε περίπτωση
δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αµέσως το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος
απ την πρίζα τοίχου.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο
χώρο, πως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
Σετ µπαταρίας
Υποδοχή
DC IN
Βύσµα DC
Καλώδιο
τροφοδοσίας
ρεύµατος
Σήµα v
Προς την πρίζα τοίχου
12
Ξεκινώντας
Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου
ρεύµατος
4
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
στο µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος.
5
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα τοίχου.
6
Μετακινήστε το διακπτη POWER
προς τα πάνω στη θέση (CHG) OFF.
Η λυχνία CHG (φρτισης) ανάβει και
ξεκινάει η φρτιση.
Για να ελέγξετε την
υπολειπµενη µπαταρία
– Πληροφορίες µπαταρίας
DISPLAY/BATT INFO
Ξεκινώντας
Αφού φορτίσετε τη µπαταρία
Η λυχνία CHG (φρτισης) σβήνει ταν η
µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος απ την
υποδοχή DC IN.
Αφαίρεση του σετ µπαταρίας
Κουµπί
απελευθέρωσης
BATT (µπαταρίας)
∆ιακπτης POWER
∆ιακπτης POWER
OPEN
Μπορείτε να ελέγξετε το τρέχον επίπεδο
φρτισης και τον τρέχοντα υπολειπµενο
χρνο εγγραφής τσο κατά τη διάρκεια της
φρτισης σο και ταν είναι
απενεργοποιηµένη η τροφοδοσία.
1 Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη
θέση (CHG) OFF.
2 Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την
οθνη LCD.
3 Πατήστε το DISPLAY/BATT INFO.
Οι πληροφορίες µπαταρίας
εµφανίζονται για περίπου 7
δευτερλεπτα.
Πατήστε το κουµπί παρατεταµένα για
να τις προβάλετε για 20 δευτερλεπτα.
1 Ανασηκώστε το εικονοσκπιο.
2 Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη
θέση (CHG) OFF.
BATTERY INFO
ΣΤΑΘΜΗ
0%
ΦΟΡΤ
50%
ΜΠΑΤ
100%
3 Σύρετε το σετ µπαταρίας στην
κατεύθυνση του βέλους, ενώ πιέζετε το
κουµπί απελευθέρωσης BATT
(µπαταρία) προς τα κάτω.
b Σηµείωση
• Εάν δε χρησιµοποιήσετε το σετ µπαταρίας για
µεγάλο χρονικ διάστηµα, εξαντλήστε τελείως
την µπαταρία πριν την αποθηκεύσετε. Βλέπε
σελίδα 108 σχετικά µε την αποθήκευση της
µπαταρίας.
∆ΙΑΘΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡ
ΟΘΟΝΗ LCD : 81 λεπ
ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠ: 112 λεπ
A Επίπεδο φρτισης µπαταρίας:
Εµφανίζει κατά προσέγγιση την
ποστητα ενέργειας που έχει
αποµείνει στο σετ µπαταρίας.
,συνεχίζεται
Ξεκινώντας
13
B Πιθανς χρνος εγγραφής µε χρήση
της οθνης LCD.
Χρνος εγγραφής ταν
εγγράφετε µε το εικονοσκπιο
C Πιθανς χρνος εγγραφής κατά
προσέγγιση µε χρήση του
εικονοσκοπίου.
Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά ταν
χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη
µπαταρία στους 25°C.
Για το
TRV238E/438E:
Χρνος φρτισης
Υπολειπµενα λεπτά που απαιτούνται
ταν φορτίζετε πλήρως µία πλήρως
αποφορτισµένη µπαταρία στους 25°C.
(Συνιστάται θερµοκρασία 10 – 30°C).
Σετ µπαταρίας
Συνεχής
χρνος
εγγραφής
Τυπικς*
χρνος
εγγραφής
NP-FM30
(παρέχεται)
175
85
NP-FM50
280
135
NP-FM30 (παρέχεται)
145
NP-QM71D
675
330
NP-FM50
150
NP-QM91D
1.010
495
NP-QM71D
260
NP-QM91D
360
Για το
Χρνος εγγραφής ταν
εγγράφετε µε την οθνη LCD
ανοιχτή
Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά ταν
χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη
µπαταρία στους 25°C.
Για το
TRV238E/438E:
Σετ
µπαταρίας
Συνεχής
χρνος
εγγραφής
Τυπικς*
χρνος
εγγραφής
NP-FM30
(παρέχεται)
115
55
NP-FM50
185
90
NP-QM71D
445
220
NP-QM91D
670
335
Για το
TRV270E/285E:
Σετ
µπαταρίας
Συνεχής
χρνος
εγγραφής
Τυπικς*
χρνος
εγγραφής
NP-FM30
(παρέχεται)
90
50
NP-FM50
145
80
NP-QM71D
355
220
NP-QM91D
14
Σετ
µπαταρίας
Ξεκινώντας
535
300
TRV270E/285E:
Σετ
µπαταρίας
Συνεχής
χρνος
εγγραφής
Τυπικς*
χρνος
εγγραφής
NP-FM30
(παρέχεται)
125
65
NP-FM50
200
105
NP-QM71D
485
255
NP-QM91D
725
385
* Κατά προσέγγιση αριθµς λεπτών που
υπολείπονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ενώ εγγράφετε, ξεκινάτε/σταµατάτε,
µετακινείτε το διακπτη POWER για να
αλλάξετε τη λειτουργία τροφοδοσίας και
κάνετε ζουµ.
Χρνος αναπαραγωγής
Κατά προσέγγιση διαθέσιµα λεπτά ταν
χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη
µπαταρία στους 25°C.
Για το
TRV238E/438E:
Σετ
µπαταρίας
Ανοιχτή
οθνη LCD
Κλειστή
οθνη LCD
NP-FM30
(παρέχεται)
115
185
NP-FM50
185
295
NP-QM71D
445
715
NP-QM91D
670
1.070
Για το
TRV270E/285E:
Σετ
µπαταρίας
Ανοιχτή
οθνη LCD
Κλειστή
οθνη LCD
NP-FM30
(παρέχεται)
100
150
NP-FM50
160
240
NP-QM71D
390
580
NP-QM91D
585
865
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος ως πηγή τροφοδοσίας ταν δε
θέλετε να εξαντλήσετε τη µπαταρία.
_ταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος, το σετ
µπαταρίας δεν αποφορτίζεται, ακµη
και ταν είναι τοποθετηµένο στην
κάµερα.
Ξεκινώντας
b Σηµειώσεις
• Η κάµερα δεν τροφοδοτείται απ το σετ
µπαταρίας ταν ο µετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος είναι συνδεδεµένος
στην υποδοχή DC IN της κάµερας, ακµη και
αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί
απ την πρίζα του τοίχου.
• Ο χρνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα
είναι συντοµτερος κατά τη χρήση της κάµερας
σε χαµηλές θερµοκρασίες.
• Η λυχνία CHG (φρτισης) αναβοσβήνει κατά
τη διάρκεια της φρτισης. ∆ιαφορετικά, οι
πληροφορίες µπαταρίας δεν εµφανίζονται
σωστά στις ακλουθες συνθήκες.
– _ταν το σετ µπαταρίας δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
– _ταν το σετ µπαταρίας έχει χαλάσει.
– _ταν το σετ µπαταρίας έχει αποφορτιστεί
πλήρως. (Μνο για πληροφορίες µπαταρίας.)
Χρήση εξωτερικής πηγής
τροφοδοσίας
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Ακµη και αν η κάµερά σας είναι
απενεργοποιηµένη, συνεχίζει να
τροφοδοτείται µε εναλλασσµενο ρεύµα
ταν είναι συνδεδεµένη στην πρίζα µέσω
του µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος.
Συνδέστε την κάµερα, πως
παρουσιάζεται στο "Φρτιση του σετ
µπαταρίας" (σελ. 12).
Ξεκινώντας
15
Βήµα 3:
Ενεργοποίηση
τροφοδοσίας
Χρειάζεται να µετακινήσετε το διακπτη
POWER κατ’επανάληψη για να
επιλέξετε τον επιθυµητ τρπο
τροφοδοσίας για εγγραφή ή
αναπαραγωγή.
_ταν χρησιµοποιείτε αυτήν την κάµερα
για πρώτη φορά, εµφανίζεται η οθνη
[ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] (σελ. 18).
Κρατώντας πατηµένο το πράσινο
κουµπί, µετακινήστε το διακπτη
POWER προς τα κάτω.
Η κάµερα τίθεται σε λειτουργία.
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
εγγραφής ή αναπαραγωγής, µετακινήστε
το διακπτη κατ' επανάληψη µέχρι να
ανάψει η αντίστοιχη λυχνία του επιθυµητού
τρπου τροφοδοσίας.
• Τρπος λειτουργίας CAMERA: Για
εγγραφή σε κασέτα.
• Τρπος λειτουργίας PLAY/EDIT: Για
αναπαραγωγή ή επεξεργασία εικνων σε
κασέτα.
16
Ξεκινώντας
Για να διακψετε την τροφοδοσία
Μετακινήστε το διακπτη POWER προς
τα πάνω στη θέση (CHG) OFF.
Βήµα 4: Ρύθµιση
της οθνης LCD
και του
εικονοσκοπίου
Ρύθµιση της οθνης LCD
Ρύθµιση φωτειντητας της
οθνης LCD
1 Πατήστε το MENU.
2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
(ΡΥΟ
ΟΘΟΝ) κι έπειτα πιέστε το.
3 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
Ξεκινώντας
EXEC για να επιλέξετε [ΦΩΤ
ΟΘΟΝΗΣ] κι έπειτα πιέστε το
(σελ. 56).
4 Ρυθµίστε τη φωτειντητα της οθνης
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη γωνία και τη
φωτειντητα της οθνης LCD, έτσι ώστε
να αντεπεξέλθετε σε διάφορες συνθήκες
εγγραφής.
Ακµα και ταν υπάρχουν εµπδια
ανάµεσα σ' εσάς και το αντικείµενο,
µπορείτε να ελέγξετε το αντικείµενο στην
οθνη LCD κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ρυθµίζοντας τη γωνία της οθνης LCD.
MENU
Μέγιστη
ρύθµιση 180
µοίρες
LCD µε το περιστρεφµενο κουµπί
SEL/PUSH EXEC κι έπειτα πιέστε το
κουµπί.
5 Πατήστε το MENU.
z Συµβουλές
• Αν περιστρέψετε την οθνη LCD 180 µοίρες
προς την πλευρά του φακού, µπορείτε να
κλείσετε την οθνη LCD µε την µε την οθνη
LCD να βλέπει προς τα έξω.
• Αν χρησιµοποιείτε το σετ µπαταρίας ως πηγή
τροφοδοσίας, µπορείτε να ρυθµίσετε τη
φωτειντητα επιλέγοντας [ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ] στο
µενού
(ΡΥΘ ΟΘΟΝ) (σελ. 56).
• Η εικνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται απ
αυτή τη ρύθµιση.
• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ήχο
επιβεβαίωσης λειτουργίας ρυθµίζοντας το
[ΒΟΜΒΟΣ] στο µενού
(ΛΟΙΠΕΣ) στη
θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (σελ. 63).
Ρύθµιση του εικονοσκοπίου
Μέγιστη
ρύθµιση 90
µοίρες
Πατήστε το OPEN
και ανοίξτε την
οθνη LCD.
Κουµπί περιστροφής
SEL/PUSH EXEC
Ανοίξτε την οθνη LCD 90 µοίρες σε
σχέση µε την κάµερα και µετά
περιστρέψτε την στην επιθυµητή θέση.
Μπορείτε να προβάλετε εικνες
χρησιµοποιώντας το εικονοσκπιο ταν
κλείνετε την οθνη LCD. _ταν τελειώνει
η µπαταρία ή ταν δυσκολεύεστε να
δείτε απ την οθνη, χρησιµοποιήστε το
εικονοσκπιο.
,συνεχίζεται
Ξεκινώντας
17
Βήµα 5: Ρύθµιση
ηµεροµηνίας και
ώρας
Μοχλς ρύθµισης των
φακών του εικονοσκοπίου
1
Ανασηκώστε το εικονοσκπιο.
2
Προσαρµστε το µοχλ ρύθµισης
των φακών του εικονοσκοπίου έως
του η εικνα είναι καθαρή.
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα
ταν χρησιµοποιείτε την κάµερα για
πρώτη φορά. Εάν δε ρυθµίσετε την
ηµεροµηνία και την ώρα, η οθνη
[ΡΥΘΜ ΡOΛOΓ] εµφανίζεται κάθε
φορά που θέτετε την κάµερα σε
λειτουργία.
b Σηµείωση
• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερα για
3 µήνες περίπου, η ενσωµατωµένη
επαναφορτιζµενη µπαταρία εκφορτίζεται και
οι ρυθµίσεις ηµεροµηνίας και ώρας ενδέχεται
να διαγραφούν απ τη µνήµη. Σε αυτή την
περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζµενη
µπαταρία (σελ. 114) και κατπιν ρυθµίστε ξανά
την ηµεροµηνία και την ώρα.
MENU
OPEN
Κουµπί περιστροφής
SEL/PUSH EXEC
∆ιακπτης
POWER
1
Θέστε σε λειτουργία την κάµερα
(σελ. 16).
2
Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την
οθνη LCD.
Προχωρήστε στο βήµα 6 ταν
ρυθµίζετε το ρολι για πρώτη φορά.
18
Ξεκινώντας
3
4
Πατήστε το MENU.
5
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΡΥΘΜ
ΡOΛOΓ] κι έπειτα πιέστε το.
6
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να ρυθµίσετε το [E] (έτος)
κι έπειτα πιέστε το.
Ρυθµίστε το [Μ] (µήνας), [H]
(ηµέρα), [Ω] (ώρα) και [Λ] (λεπτά)
µε τον ίδιο τρπο πως στο βήµα 6 κι
έπειτα πιέστε το περιστρεφµενο
κουµπί.
Για να ελέγξετε την
προεπιλεγµένη ηµεροµηνία και
ώρα
Ξεκινώντας
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
(ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜ) κι έπειτα πιέστε
το.
7
Για το
TRV238E/438E:
Πατήστε DATE για να εµφανίσετε την
ένδειξη ηµεροµηνίας.
Πατήστε TIME για να εµφανίσετε την
ένδειξη ώρας.
Πατήστε DATE (ή TIME) κι έπειτα
πατήστε TIME (ή DATE) για να
εµφανίσετε ταυτχρονα την ένδειξη της
ηµεροµηνίας και της ώρας.
Για να αποκρύψετε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας και/ή της ώρας, πατήστε ξανά
DATE και/ή TIME.
Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε έτος
µέχρι το έτος 2079.
Ξεκινώντας
19
Βήµα 6: Εισαγωγή
κασέτας
2
Εισαγάγετε µία κασέτα µε τη
διάφανη πλευρά προς τα πάνω.
∆ιάφανη πλευρά
Στην κάµερα µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τυποποιηµένες
βιντεοκασέτες 8 mm
και Hi8
,
Digital8 .
Για λεπτοµέρειες αναφορικά µε αυτές τις
κασέτες (πως προστασία εγγραφής),
βλέπε σελίδα 106.
b Σηµειώσεις
• Μην πιέζετε µε δύναµη την κασέτα µέσα στο
τµήµα κασέτας. Κάτι τέτοιο µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην κάµερα.
• Για το TRV270E/285E:
Ο χρνος εγγραφής κατά τη χρήση της κάµερας
είναι ίσος µε 2/3 του χρνου που υποδεικνύεται
στην κασέτα Hi8
. Αν επιλέξετε τον τρπο
λειτουργίας [LP] στις ρυθµίσεις µενού, ο χρνος
εγγραφής αντιστοιχεί στο χρνο που
υποδεικνύεται στην κασέτα Hi8
.
1
Σπρώξτε ελαφρά το
κέντρο του πίσω
µέρους της
κασέτας.
3
Πατήστε το
.
Το τµήµα κασέτας αυτµατα ολισθαίνει
προς τα µέσα.
Σύρετε το µοχλ
OPEN/EJECT
προς την κατεύθυνση του βέλους και
ανοίξτε το κάλυµµα µέχρι να
ακούσετε ένα κλικ.
Μοχλς
OPEN/EJECT
Κάλυµµα
4
Κλείστε το κάλυµµα.
Εξαγωγή κασέτας
OPEN/EJECT
1 Σύρετε το µοχλ
στην κατεύθυνση του βέλους και
ανοίξτε το κάλυµµα.
Το τµήµα κασέτας εξέρχεται αυτµατα.
Το τµήµα κασέτας σηκώνεται
αυτµατα και ανοίγει.
2 Βγάλτε την κασέτα και έπειτα πατήστε
το
.
Το τµήµα κασέτας ολισθαίνει αυτµατα
προς τα µέσα.
3 Κλείστε το κάλυµµα.
20
Ξεκινώντας
Βήµα 7: Ρύθµιση
της γλώσσας της
οθνης
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα
χρησιµοποιείται στην οθνη LCD.
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LTR SIZE
LANGUAGE
DEMO MODE
RETURN
STBY
––:––:––
[MENU] : END
5
MENU
Ξεκινώντας
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ LANGUAGE] κι έπειτα πιέστε
το.
SETUP MENU
STBY
CLOCK SET
USB STREAM DEUTSCH
LTR SIZE
LANGUAGE ENGL I SH
DEMO MODE ENG [ S I MP ]
ESPAÑOL
FRANÇA I S
I TAL I ANO
[MENU] : END
OPEN
Κουµπί περιστροφής
SEL/PUSH EXEC
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε την
επιθυµητή γλώσσα κι έπειτα πιέστε
το.
7
Πατήστε το MENU.
∆ιακπτης
POWER
1
Θέστε σε λειτουργία την κάµερα.
2
Πατήστε το OPEN για να ανοίξετε
την οθνη LCD.
3
Πατήστε το MENU.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
AUTO SHTR
6
z Συµβουλή
• Η κάµερα διαθέτει την επιλογή [ENG [SIMP]]
(απλουστευµένα Αγγλικά) σε περίπτωση που
δεν µπορείτε να βρείτε τη µητρική σας γλώσσα
µεταξύ των επιλογών.
STBY
[MENU] : END
4
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
(SETUP
MENU) κι έπειτα πιέστε το.
Ξεκινώντας
21
Εγγραφή
Εγγραφή ταινιών
Πριν την εγγραφή, ακολουθήστε τα
βήµατα 1 έως 7 στο "Ξεκινώντας"
(σελ. 11 - σελ. 21).
Για το
TRV238E/438E:
Οι ταινίες εγγράφονται µε µονοφωνικ
ήχο.
Για το TRV270E/285E:
Οι ταινίες εγγράφονται µε στερεοφωνικ
ήχο.
2
Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την
οθνη LCD.
3
Μετακινήστε το διακπτη POWER,
µέχρι να ανάψει η λυχνία
CAMERA.
Λυχνία εγγραφής κάµερας
Η κάµερα ρυθµίζεται στη λειτουργία
αναµονής.
Μετακινήστε το
διακπτη POWER
πατώντας το
πράσινο κουµπί.
OPEN
REC START/STOP
∆ιακπτης
POWER
b Σηµείωση
• Για το
TRV238E/438E:
Η ηµεροµηνία εγγράφεται αυτµατα για 10
δευτερλεπτα µετά την έναρξη της εγγραφής
(λειτουργία αυτµατης ηµεροµηνίας). Αυτή η
λειτουργία ενεργοποιείται µνο µία φορά την
ηµέρα. Για λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα 61.
z Συµβουλή
• Εκτελώντας τη λειτουργία Easy Handycam,
ακµη και οι αρχάριοι χρήστες µπορούν να
προβούν εύκολα σε εγγραφή. Για περισστερες
λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα 28.
1
22
Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού.
Τραβήξτε προς τα κάτω το κορδνι
των φακών και προσαρτήστε το στον
ιµάντα σύσφιξης.
Εγγραφή
4
Πατήστε το REC START/STOP.
Η εγγραφή ξεκινάει. Στην οθνη LCD
εµφανίζεται το [ΕΓΓΡΑΦ] και η λυχνία
εγγραφής της κάµερας ανάβει.
Πατήστε ξανά το REC START/STOP,
για να σταµατήσει η εγγραφή.
Για να απενεργοποιήσετε την
κάµερα
Μετακινήστε το διακπτη POWER προς
τα πάνω στη θέση (CHG) OFF.
z Συµβουλή
• Αν δε χρησιµοποιήσετε την κάµερα για µεγάλο
χρονικ διάστηµα, αφαιρέστε την κασέτα και
αποθηκεύστε την.
Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά
τη διάρκεια της εγγραφής
Οι ενδείξεις δε θα εγγραφούν στην κασέτα.
Για το
TRV238E/438E:
1
2
60λεπ
6
SP
3
4
ΕΓΓΡΑΦ 0:00:01
5
Εµφανίζεται µετά την εισαγωγή
κασέτας και την εγγραφή για µικρ
διάστηµα.
Για το TRV270E/285E:
Εµφανίζεται µετά απ λίγο, αφού
ρυθµίσετε το διακπτη POWER στη
θέση CAMERA και εισαγάγετε µια
κασέτα.
F Μέγεθος Hi8 (
TRV238E/438E)
Εµφανίζεται κατά την εγγραφή
κασετών µεγέθους Hi8.
G Κωδικς ώρας/ µετρητής ταινίας (ώρα:
λεπτ: δευτερλεπτα)/ Εγγραφή
εικνων σε ταινία ( TRV270E/285E)
1
60λεπ
2 3
SP
7
ΕΓΓΡΑΦ 0:00:01
5
A Υπολειπµενος χρνος µπαταρίας
Η ώρα που εµφανίζεται µπορεί να µην
είναι σωστή ανάλογα µε το περιβάλλον
χρήσης. _ταν ανοίγετε ή κλείνετε την
οθνη LCD, χρειάζεται περίπου ένα
λεπτ για να εµφανιστεί ο σωστς
υπολειπµενος χρνος της µπαταρίας.
B Λειτουργία εγγραφής (SP ή LP)
C Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜΟΝ]
(αναµονή) ή [ΕΓΓΡΑΦ] (εγγραφή))
D Μετρητής ταινίας (ώρα: λεπτ:
δευτερλεπτο) (
TRV238E/438E)
Για να ρυθµίσετε το µετρητή στο
0:00:00, πιέστε COUNTER RESET
(σελ. 120).
E Χωρητικτητα εγγραφής
Για το
TRV238E/438E:
Εγγραφή
Για το TRV270E/285E:
Η ηµεροµηνία/ώρα και τα δεδοµένα
ρυθµίσεων της κάµερας (σελ. 40) δε θα
εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της
εγγραφής.
b Σηµειώσεις
• Πριν αλλάξετε το σετ µπαταρίας, µετακινήστε
το διακπτη POWER προς τα πάνω στη θέση
(CHG) OFF.
• Στην προεπιλεγµένη ρύθµιση, ταν δε
χρησιµοποιείτε την κάµερα για πάνω απ
περίπου 5 λεπτά, η τροφοδοσία θα σταµατήσει
αυτµατα, προς αποφυγή απώλειας ισχύος απ
τη µπαταρία ([AYT.KΛEIΣ.], σελ. 64). Για να
επανεκκινήσετε την εγγραφή, µετακινήστε το
διακπτη POWER για να επιλέξετε CAMERA
κι έπειτα πατήστε REC START/STOP.
z Συµβουλές
• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το REC
START/STOP του πλαισίου LCD για να
καταγράψετε κινούµενες εικνες. Είναι
χρήσιµο ταν βιντεοσκοπείτε απ χαµηλή
γωνία ή ταν βιντεοσκοπείτε χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία καθρέφτη.
• Για να πατήσετε το REC START/STOP στο
πλαίσιο LCD, στηρίξτε τον πίνακα LCD µε το
χέρι σας.
• Για να διασφαλίσετε την οµαλή µετάβαση σε
ταινία απ την τελευταία εγγεγραµµένη σκηνή
στην επµενη, σηµειώστε τα παρακάτω.
– Μην αφαιρείτε την κασέτα. (Η εικνα θα
συνεχίσει να εγγράφεται χωρίς διακοπή
ακµα και ταν σταµατήσετε την
τροφοδοσία).
– Μην εγγράφετε εικνες σε λειτουργία SP και
σε λειτουργία LP στην ίδια ταινία.
– Αποφύγετε τον τερµατισµ της εγγραφής
µιας ταινίας σε λειτουργία LP.
• Για το TRV270E/285E:
Η ηµεροµηνία και ώρα εγγραφής καθώς και τα
δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας εγγράφονται
αυτµατα στην ταινία χωρίς να εµφανίζονται
στην οθνη. Μπορείτε να προβάλετε αυτές τις
πληροφορίες κατά την αναπαραγωγή
επιλέγοντας το [ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜ] στην οθνη
(σελ. 63).
,συνεχίζεται
Εγγραφή
23
Εγγραφή για περισστερη
ώρα
Για περισστερη ώρα εγγραφής
Στο µενού
(ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ), επιλέξτε
[ΛΕΙΤ ΕΓΓ], έπειτα [LP] (σελ. 57).
Στη λειτουργία LP, η εγγραφή διαρκεί
περισστερο απ' ,τι στη λειτουργία SP (2
φορές περισστερο για το
TRV238E/
438E, 1,5 φορά περισστερο για το
TRV270E/285E).
Μια ταινία που εγγράφεται στη λειτουργία
LP θα πρέπει να αναπαράγεται µνο σε
αυτήν την κάµερα.
1
εκατοστ*
80
εκατοστά*
Χρήση του ζουµ
_ταν είναι επιλεγµένη η λειτουργία
CAMERA, µπορείτε να επιλέξετε ζουµ
σε επίπεδα µεγέθυνσης 20 φορές
µεγαλύτερα και απ εκείνο τα σηµείο να
ενεργοποιήσετε το ψηφιακ ζουµ
([ΨΗΦ ΖΟΥΜ], σελ. 50).
Η περιστασιακή χρήση του ζουµ είναι
αποτελεσµατική, αλλά για καλύτερα
αποτελέσµατα χρησιµοποιήστε το µε
οικονοµία.
* Η ελάχιστη απσταση που απαιτείται
ανάµεσα στην κάµερα και το αντικείµενο για
να εστιάσετε µε ακρίβεια σε εκείνη τη θέση
του µοχλού.
Μετακινήστε το µοχλ ζουµ ελαφρά για
πιο αργ ζουµ. Μετακινήστε τον
περισστερο για πιο γρήγορο ζουµ.
Για να εγγράψετε µεγαλύτερο
εύρος εικνας
Μετακινήστε το µοχλ ζουµ προς το W.
Το αντικείµενο εµφανίζεται µακρύτερα
(Ευρυγώνιος).
Για να εγγράψετε µια πιο κοντινή
εικνα
Μετακινήστε το µοχλ ζουµ προς το Τ.
Το αντικείµενο εµφανίζεται εγγύτερα
(Τηλεφακς).
Για να χρησιµοποιήσετε τα
κουµπιά ζουµ του πλαισίου LCD
Κρατήστε το κουµπί W πατηµένο για
αποµάκρυνση των αντικειµένων προβολής
ενώ κρατήστε πατηµένο το κουµπί T για
πλησιέστερη προβολή των αντικειµένων.
24
Εγγραφή
b Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του
ζουµ µε τα κουµπιά ζουµ του πλαισίου LCD.
• Για να πατήσετε τα κουµπιά ζουµ του πλαισίου
LCD, στηρίξτε την οθνη LCD µε το χέρι σας.
Χρήση του ενσωµατωµένου
φωτισµού
Ενσωµατωµένος φωτισµς
Εγγραφή
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον
ενσωµατωµένο φωτισµ ανάλογα µε τις
απαιτήσεις της κατάστασης λήψης. Η
συνιστώµενη απσταση µεταξύ κάµερας
και αντικειµένου είναι περίπου 1,5 µέτρο
(5 πδια).
b Σηµειώσεις
• Ο ενσωµατωµένος φωτισµς βίντεο εκπέµπει
πολύ έντονο φως, το οποίο είναι απολύτως
ασφαλές σε φυσιολογική χρήση. Ωστσο,
αποφύγετε να στρέφετε το φωτισµ κατευθείαν
στα µάτια του αντικειµένου σε πολύ κοντινή
απσταση.
• _ταν ο ενσωµατωµένος φωτισµς είναι
ενεργοποιηµένος, η µπαταρία αποφορτίζεται
γρήγορα.
• _ταν δε χρησιµοποιείτε την κάµερά σας,
απενεργοποιήστε τον ενσωµατωµένο φωτισµ
και αφαιρέστε τη µπαταρία, για να αποφύγετε
την τυχαία ενεργοποίηση του φωτισµού.
• _ταν παρουσιάζεται τρεµσβησµα κατά τη
λήψη στη λειτουργία
, πατήστε
LIGHT µέχρι να εµφανιστεί το
.
• Ο ενσωµατωµένος φωτισµς ενδέχεται να
ενεργοποιηθεί/ απενεργοποιηθεί ταν
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία [PROGRAM
AE] ή πίσω φωτισµού, ενώ κάνετε λήψη σε
λειτουργία
.
• Για το TRV270E/285E:
Ο ενσωµατωµένος φωτισµς απενεργοποιείται
κατά την εγγραφή ανά διαστήµατα.
• _ταν χρησιµοποιείτε το φακ µετατροπής
(προαιρετικ), το φως του εσωτερικού
φωτισµού παρεµποδίζεται και ενδέχεται το
αντικείµενο να µη φωτίζεται επαρκώς.
LIGHT
Πατήστε το LIGHT κατ’επανάληψη για
να επιλέξετε µια ρύθµιση.
Οι ρυθµίσεις εµφανίζονται κυκλικά µε την
ακλουθη σειρά.
∆εν εµφανίζεται καµιά ένδειξη:
∆ιαρκής εγγραφής χωρίς χρήση του
ενσωµατωµένου φωτισµού.
m
: Αυτµατη ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση ανάλογα µε το
φωτισµ του χώρου.
m
: Πάντα ενεργοποιηµένος.
Για να απενεργοποιήσετε τον
ενσωµατωµένο φωτισµ
Πατήστε κατ' επανάληψη το LIGHT έως
του να µην εµφανίζεται καµιά ένδειξη
στην οθνη.
,συνεχίζεται
Εγγραφή
25
Εγγραφή σε λειτουργία
καθρέφτη
Μπορείτε να στρέψετε την οθνη LCD
προς το αντικείµενο, έτσι ώστε εσείς και
το αντικείµενο να µπορείτε να
µοιραστείτε την εικνα που εγγράφεται.
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία ταν
µαγνητοσκοπείτε εσείς οι ίδιοι για να
κρατήσετε την προσοχή µικρών παιδιών
στραµµένη προς την κάµερα ενώ τα
µαγνητοσκοπείτε.
Υπερκάλυψη ηµεροµηνίας
και ώρας σε εικνες
(
TRV238E/438E)
Μπορείτε να εγγράψετε την ηµεροµηνία
και/ή την ώρα που εµφανίζονται στην
οθνη πάνω στην εικνα.
DATE
TIME
CCD-TRV438E
Ανοίξτε την οθνη LCD 90 µοίρες ως
προς την κάµερα και µετά περιστρέψτε
την 180 µοίρες προς το αντικείµενο.
Μια εικνα καθρέφτης του αντικειµένου
εµφανίζεται στην οθνη LCD, η οποία
µως θα είναι κανονική µετά την εγγραφή.
b Σηµειώσεις
Για το
TRV238E/438E:
• Το
εµφανίζεται στο εικονοσκπιο και στην
οθνη LCD. Το Xz εµφανίζεται στη
λειτουργία αναµονής και το z εµφανίζεται στη
λειτουργία εγγραφής. Κάποιες άλλες ενδείξεις
εµφανίζονται ανάστροφα πως στον καθρέφτη
και άλλες δεν εµφανίζονται.
• Κατά τη διάρκεια εγγραφής σε λειτουργία
καθρέφτη, η DATE και η TIME δε λειτουργούν
στην κάµερα.
26
Εγγραφή
Πατήστε το DATE για να εγγράψετε
την ηµεροµηνία.
Πατήστε το TIME για να εγγράψετε την
ώρα.
Πατήστε DATE (ή TIME) κι έπειτα
πατήστε TIME (ή DATE) για να
εγγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα.
Για να αποκρύψετε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας και της ώρας, πατήστε ξανά
DATE και/ή TIME.
Κατά την αγορά της κάµεράς σας το ρολι
δεν έχει ρυθµιστεί. Ρυθµίστε την
ηµεροµηνία και την ώρα σύµφωνα µε την
τοπική ώρα πριν τη χρήση (σελ. 18).
b Σηµείωση
• Οι ενδείξεις ηµεροµηνίας και ώρας που
εγγράφηκαν χειροκίνητα δεν µπορούν να
διαγραφούν.
z Συµβουλή
• Αν δεν εγγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα
στην εικνα, εγγράψτε την ηµεροµηνία και την
ώρα στη µαύρη οθνη ως φντο για περίπου 10
δευτερλεπτα κι έπειτα διαγράψτε τις ενδείξεις
ηµεροµηνίας και ώρας πριν ξεκινήσετε την
κανονική εγγραφή.
Εγγραφή ακίνητων
εικνων
Μετακινήστε το
διακπτη POWER
πατώντας το πράσινο
κουµπί.
– Εγγραφή εικνων σε ταινία
( TRV270E/285E)
Μπορείτε να εγγράψετε ακίνητες
εικνες. Πριν την εγγραφή, ακολουθήστε
τα βήµατα 1 έως 7 στο "Ξεκινώντας"
(σελ. 11 - σελ. 21).
OPEN
4
Πατήστε και κρατήστε το PHOTO
ελαφρά.
60 λεπ
5
∆ιακπτης POWER
1
Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού.
Τραβήξτε προς τα κάτω το κορδνι
των φακών και προσαρτήστε το στον
ιµάντα σύσφιξης.
ΑΠΟΤΥΠ
Εγγραφή
Θα ακούσετε ένα σύντοµο ηχητικ
σήµα και η εικνα θα µείνει ακίνητη. Η
εγγραφή δεν ξεκινάει σε αυτ το
σηµείο.
PHOTO
Εµφανίζεται
η ένδειξη.
Πατήστε και κρατήστε το PHOTO.
Θα ακουστεί ένας ήχος κλείστρου και η
εικνα θα καταγραφεί µε ήχο για 7
δευτερλεπτα.
Η ακίνητη εικνα εµφανίζεται στην
οθνη µέχρι την ολοκλήρωση της
εγγραφής.
Για να απενεργοποιήσετε την
κάµερα
Μετακινήστε το διακπτη POWER προς
τα πάνω στη θέση (CHG) OFF.
b Σηµείωση
• Το
εµφανίζεται ταν η εγγραφή εικνων
σε ταινία δε λειτουργεί.
2
Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την
οθνη LCD.
3
Μετακινήστε το διακπτη POWER
για να επιλέξετε τη λειτουργία
CAMERA.
z Συµβουλή
• Μπορείτε να εγγράψετε περίπου 510 εικνες σε
λειτουργία SP και περίπου 765 εικνες σε
λειτουργία LP σε ταινία µε δυναττητα
εγγραφής 60 λεπτών σε λειτουργία SP.
Εγγραφή
27
3
Εγγραφή µε
ευκολία
Μετακινήστε το διακπτη POWER
για να επιλέξετε τη λειτουργία
CAMERA.
Μπορείτε να εγγράψετε µνο ταινίες.
– Easy Handycam
4
Με τη λειτουργία Easy Handycam οι
περισστερες ρυθµίσεις της κάµερας
ρυθµίζονται αυτµατα και µνο οι
βασικές λειτουργίες είναι διαθέσιµες. Το
µέγεθος γραµµατοσειράς της οθνης
αυξάνεται για εύκολη προβολή. Ακµη
και οι αρχάριοι χρήστες µπορούν να
χαρούν την εύκολη εγγραφή. Πριν την
εγγραφή, ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως
7 στην εντητα "Ξεκινώντας" (σελ. 11 σελ. 21).
Λυχνία εγγραφής
κάµερας
EASY
∆ιακπτης
POWER
Πατήστε το EASY.
Το EASY ανάβει µπλε.
Έναρξη λειτουργίας
Easy Handycam.
5
Πατήστε το REC START/STOP.
Η εγγραφή ξεκινάει. Στην οθνη LCD
εµφανίζεται το [ΕΓΓΡΑΦ] και η λυχνία
εγγραφής της κάµερας ανάβει.
Πατήστε ξανά το REC START/STOP
για να σταµατήσει η εγγραφή.
Για να απενεργοποιήσετε την
κάµερα
Μετακινήστε το διακπτη POWER προς
τα πάνω στη θέση (CHG) OFF.
OPEN
REC START/STOP
z Συµβουλή
• Τα µη διαθέσιµα κουµπιά κατά τη λειτουργία
Easy Handycam φέρουν µια κουκκίδα επάνω
στην κάµερα. Επίσης, µνο τα διαθέσιµα
στοιχεία µενού κατά τη λειτουργία Easy
Handycam εµφανίζονται ταν πατάτε το
MENU.
28
1
Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού.
Τραβήξτε προς τα κάτω το κορδνι
των φακών και προσαρτήστε το στον
ιµάντα σύσφιξης.
2
Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την
οθνη LCD.
Εγγραφή
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
Easy Handycam
Πατήστε ξανά το EASY.
b Σηµειώσεις
• Μπορείτε να µεταβείτε απ/στη λειτουργία
Easy Handycam κατά τη διάρκεια της
εγγραφής.
• Για το TRV270E/285E:
Κατά τη λειτουργία Easy Handycam δεν
µπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο USB στην
κάµερα.
• Για το TRV270E/285E:
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
Easy Handycam µαζί µε τη λειτουργία ροής
USB.
• _λες οι ρυθµίσεις επιστρέφουν στις
προεπιλεγµένες τιµές κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας Easy Handycam. Οι προηγούµενες
ρυθµίσεις επανεµφανίζονται ταν ακυρώσετε
τη λειτουργία Easy Handycam.
Ρύθµιση της
έκθεσης
Η έκθεση προσαρµζεται αυτµατα στη
ρύθµιση προεπιλογής.
_ταν µαγνητοσκοπείτε σε εσωτερικούς
χώρους µια φωτεινή µέρα, για
παράδειγµα, µπορείτε να αποφύγετε τις
σκιές του πίσω φωτισµού σε ανθρώπους
κοντά στο παράθυρο, καθορίζοντας
χειροκίνητα την έκθεση σε εκείνη της
πλευράς του τοίχου του δωµατίου.
Ρύθµιση της έκθεσης για
φωτισµένα αντικείµενα στο
πίσω µέρος
EXPOSURE
1
Εγγραφή
_ταν το αντικείµενο έχει την πίσω
πλευρά του στον ήλιο ή σε άλλο φωτισµ,
µπορείτε να προσαρµσετε την έκθεση,
έτσι ώστε να εµποδίσετε τη σκίαση του
αντικειµένου.
Κουµπί περιστροφής
SEL/PUSH EXEC
Πατήστε το EXPOSURE σε
λειτουργία CAMERA.
Η ένδειξη έκθεσης εµφανίζεται στην
οθνη.
2
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να ρυθµίσετε τη
φωτειντητα.
BACK LIGHT
Πατήστε το BACK LIGHT σε
λειτουργία CAMERA.
Εµφανίζεται το ..
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία του πίσω
φωτισµού, πατήστε πάλι το BACK LIGHT.
b Σηµείωση
• Η λειτουργία πίσω φωτισµού ακυρώνεται αν
πατήσετε το EXPOSURE (σελ. 29).
Χειροκίνητη ρύθµιση της
έκθεσης
_ταν η έκθεση έχει ρυθµιστεί στη
χειροκίνητη λειτουργία, στην αριστερή
πλευρά της οθνης εµφανίζεται το .
Για να επαναφέρετε τη ρύθµιση
αυτµατης έκθεσης
Πατήστε το EXPOSURE.
Μπορείτε να καθορίσετε τη φωτειντητα
µιας εικνας στην καλύτερη έκθεση.
Εγγραφή
29
Εγγραφή σε
σκοτεινά µέρη
– NightShot plus
Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να
εγγράψετε αντικείµενα σε σκοτεινά µέρη
(πως ταν φωτογραφίζετε το πρσωπο
του µωρού σας ενώ κοιµάται).
Ρυθµίστε το διακπτη NIGHTSHOT
PLUS στη θέση ON.
Εµφανίζεται το
και το ["NIGHTSHOT
PLUS"].
Για να ακυρώσετε το NightShot plus,
ρυθµίστε το διακπτη NIGHTSHOT PLUS
στη θέση OFF.
b Σηµειώσεις
• Μη χρησιµοποιείτε τη λειτουργία NightShot
plus σε φωτεινά µέρη. Ενδέχεται να
προκαλέσετε δυσλειτουργία.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
NightShot plus µαζί µε τα εξής:
– [PROGRAM AE]
– Χειροκίνητη έκθεση
• Ρυθµίστε την εστίαση χειροκίνητα ταν
υπάρχει δυσκολία στην αυτµατη εστίαση.
• Μην καλύπτετε την έξοδο υπερύθρων µε τα
δάκτυλά σας ή άλλα αντικείµενα. Αφαιρέστε το
φακ µετατροπής (προαιρετικ) εάν έχει
τοποθετηθεί.
• Ανάλογα µε τις συνθήκες ή τις περιστάσεις
λήψης, ενδέχεται τα χρώµατα να µην
αναπαράγονται σωστά.
30
Εγγραφή
z Συµβουλή
• Αν µαγνητοσκοπείτε αντικείµενα σε πλήρες
σκοτάδι, ρυθµίστε το [N.S. LIGHT] στη θέση
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] στις ρυθµίσεις µενού. Η
µέγιστη απσταση µαγνητοσκπησης κατά τη
χρήση του φωτισµού NightShot είναι περίπου 3
µέτρα. Αν µαγνητοσκοπείτε αντικείµενα σε
σκοτεινά µέρη (πως οι βραδινές λήψεις ή στο
φεγγαρφως), ρυθµίστε το [N.S. LIGHT] στη
θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στις ρυθµίσεις µενού.
Μπορείτε να προσδώσετε βάθος στο χρώµα της
εικνας (σελ. 53).
Χειροκίνητη
ρύθµιση της
εστίασης
– Για εγγραφή ενς αντικειµένου πίσω απ
ένα παράθυρο που είναι καλυµµένο µε
σταγνες βροχής.
– Για εγγραφή οριζντιων λωρίδων.
– Για εγγραφή ενς αντικειµένου µε µικρή
αντίθεση ανάµεσα σε αυτ και το φντο.
– _ταν θέλετε να εστιάσετε σε ένα
αντικείµενο που βρίσκεται στο φντο.
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να αυξήσετε την ακρίβεια
της εστίασης.
Το 9 µετατρέπεται σε
ταν η
εστίαση δεν µπορεί να ρυθµιστεί
µακρύτερα. Το 9 µετατρέπεται σε
ταν η εστίαση δεν µπορεί να ρυθµιστεί
κοντύτερα.
Συµβουλές για χειροκίνητη εστίαση
• Η εστίαση στο αντικείµενο είναι πιο
εύκολη ταν χρησιµοποιείτε τη
λειτουργία ζουµ. Μετακινήστε το
µοχλ ζουµ προς το T (τηλεφακ) για
ρύθµιση της εστίασης και έπειτα προς
το W (ευρυγώνιο) για ρύθµιση του
ζουµ για εγγραφή.
• Για κοντινή λήψη του αντικειµένου,
µετακινήστε το µοχλ ζουµ προς το W
(ευρυγώνιο) για πλήρη µεγέθυνση της
εικνας κι έπειτα ρυθµίστε την
εστίαση.
Εγγραφή
Η εστίαση προσαρµζεται αυτµατα στη
ρύθµιση προεπιλογής.
Μπορείτε να ρυθµίσετε χειροκίνητα την
εστίαση ανάλογα µε τις συνθήκες
εγγραφής.
Χρησιµοποιήστε αυτήν τη λειτουργία
στις ακλουθες περιπτώσεις:
2
Αυτµατη ρύθµιση της εστίασης
Πατήστε ξανά το FOCUS.
– Για εγγραφή ενς ακίνητου αντικειµένου
µε τη χρήση τριπδου.
FOCUS
1
Κουµπί περιστροφής
SEL/PUSH EXEC
Πατήστε το FOCUS σε λειτουργία
CAMERA.
Το 9 εµφανίζεται.
Εγγραφή
31
Εγγραφή εικνας
µε τη χρήση
διαφρων εφέ
[ΕΞΑΣΘΕΝ ΜΟΝΟΤΟΝΟΥ]
Με τη βαθµιαία εµφάνιση η εικνα αλλάζει
σταδιακά απ ασπρµαυρη σε έγχρωµη.
Με τη βαθµιαία απκρυψη η εικνα
αλλάζει σταδιακά απ έγχρωµη σε
ασπρµαυρη.
FADER
REC START/STOP
[FADER ΡΙΓΕΣ]
Αυτή η λειτουργία αφορά µνο στην
TRV238E/438E.
1
Μετακινήστε το διακπτη POWER
για να επιλέξετε τη λειτουργία
CAMERA.
2
Πατήστε το FADER µέχρι να
αρχίσει να αναβοσβήνει η
επιθυµητή ένδειξη εξασθένησης στη
λειτουργία αναµονής (για βαθµιαία
εµφάνιση) ή κατά τη διάρκεια της
εγγραφής (για βαθµιαία
απκρυψη).
∆ιακπτης
POWER
Βαθµιαία εµφάνιση/
απκρυψη µιας σκηνής
– FADER
Μπορείτε να προσθέσετε τα ακλουθα
εφέ στις εικνες που εγγράφετε.
ΕΞΑΣΘΕΝ
ΜΑΥΡΟΥ
[ΕΞΑΣΘΕΝ MAYPOY]
3
[ΕΞΑΣΘΕΝ ΛEYKOY]
Πατήστε το REC START/STOP.
Η ένδειξη εξασθένησης σταµατάει να
αναβοσβήνει και εξαφανίζεται ταν
έχει ολοκληρωθεί η εξασθένηση.
Ακύρωση της λειτουργίας
[ΕΞΑΣΘΕΝ ΜΩΣΑΪΚΟΥ]
32
Εγγραφή
Στο βήµα 2, πατήστε κατ' επανάληψη το
FADER µέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη.
b Σηµειώσεις
• Για το TRV270E/285E:
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
FADER µαζί µε τα εξής:
– Εγγραφή εικνων σε ταινία
– (ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ) (εγγραφή σε καρέ)
– [∆ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ] (διακεκοµµένη εγγραφή)
• Η λειτουργία εξασθένησης δεν ισχύει για τους
τίτλους. Επίσης, δεν ισχύει για την ένδειξη
ηµεροµηνίας και ώρας στην
TRV238E/
438E.
Εφσον δεν είναι απαραίτητες, διαγράψτε τις
πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FADER.
Υπερκάλυψη
τίτλου
Μπορείτε να εισαγάγετε έναν τίτλο κατά
την εγγραφή.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 8
προεπιλεγµένους και 2
προσαρµοσµένους τίτλους.
TITLE
Εγγραφή
Κουµπί περιστροφής
SEL/PUSH EXEC
REC START/
STOP
1
Μετακινήστε το διακπτη POWER
για να επιλέξετε τη λειτουργία
CAMERA κι έπειτα πατήστε το
TITLE.
Επιλέξτε τον επιθυµητ τίτλο απ τους
τίτλους που εµφανίζονται (2 αρχικοί
τίτλοι που δηµιουργήσατε νωρίτερα και
οι τίτλοι προεπιλογής που είναι
αποθηκευµένοι στην κάµερά σας).
Μπορείτε να δηµιουργήσετε
πρωττυπους τίτλους (ως 2 τύπους
τίτλων µέχρι 20 χαρακτήρες ο καθένας)
σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία.
1 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΠΡΩΤΟΤ1""] ή [ΠΡΩΤΟΤ2""] κι
έπειτα πιέστε το.
ΑΝΑΜΟΝ
TITΛΟΣ
ΠΡΩΤΟΤ 1""
OK
∆ΗΜ/ΕΠΕΞ
[TITLE] : ΤΕΛΟΣ
,συνεχίζεται
Εγγραφή
33
2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
1 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [∆ΗΜ/
ΕΠΕΞ] κι έπειτα πιέστε το.
3 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τη στήλη του
επιθυµητού χαρακτήρα κι έπειτα
πιέστε το.
4 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τον
επιθυµητ χαρακτήρα κι έπειτα
πιέστε το.
EXEC για να επιλέξετε [ΧΡΩΜΑ],
[ΜΕΓΕΘΟΣ] ή [ΘΕΣΗ] κι έπειτα
πιέστε το. Το επιλεγµένο στοιχείο
εµφανίζεται στην οθνη.
2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε το επιθυµητ
στοιχείο κι έπειτα πιέστε το.
3 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2
µέχρι ο τίτλος να έχει την επιθυµητή
διάταξη.
[ΧΡΩΜΑ] (χρώµα)
[ΑΣΠΡΟ] y [ΚΙΤΡΙΝΟ] y
[ΜΩΒ] y [ΚΟΚΚΙΝΟ] y
[ΚΥΑΝΟ] y [ΠΡΑΣΙΝΟ] y
[ΜΠΛΕ]
[ΜΕΓΕΘΟΣ] (µέγεθος)
[ΜΙΚΡΟ] y [ΜΕΓΑΛΟ]
(Μπορείτε να επιλέξετε το [ΜΙΚΡΟ]
µνον ταν εισάγετε περισστερους
απ 13 χαρακτήρες.)
[ΘΕΣΗ] (θέση)
Έχετε στη διάθεσή σας 8 ως 9
επιλογές.
P1 ΑΝΑΜΟΝ
ΡΥΘΜ ΤΙΤΛΟΥ
S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ABCDE 1 2 3 4 5
FGHIJ 6 7 8 9 0
KLMNO ÀÈÌÒÙ
PQRST ÁÉÍÓÚ
UVWXY ÂÊÔÆŒ
Z& ? ! ÃÕÑçß
’ . , / – ÄÏÖÜÅ
[TITLE] : ΤΕΛΟΣ
$ ¥DM£
¿iø”:
[ C ]
[ cP2 ]
[O K]
Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα:
Επιλέξτε [C].
Για να εισαγάγετε ένα κεν: Επιλέξτε
[Z& ? !] κι έπειτα επιλέξτε το κεν
τµήµα µεταξύ & και ?.
Για να επιλέξετε αλφαβητικούς και
κυριλλικούς χαρακτήρες: Επιλέξτε
[
].
5 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τον επµενο
χαρακτήρα και εισαγάγετε το
χαρακτήρα µε τον ίδιο τρπο.
6 _ταν έχετε ολοκληρώσει την
εισαγωγή χαρακτήρων, περιστρέψτε
το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να
επιλέξετε [O K] κι έπειτα πιέστε το.
Ο τίτλος αποθηκεύεται στη µνήµη.
2
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τον τίτλο που
θέλετε να εισαγάγετε κι έπειτα
πιέστε το.
Για να εισαγάγετε έναν πρωττυπο
τίτλο, περιστρέψτε το κουµπί SEL/
PUSH EXEC για να επιλέξετε
[ΠΡΩΤΟΤ1""] ή [ΠΡΩΤΟΤ2""] κι
έπειτα πιέστε το. Στη συνέχεια, επιλέξτε
[OK] και πατήστε το κουµπί.
3
34
Αλλάξτε [ΧΡΩΜΑ], [ΜΕΓΕΘΟΣ] ή
[ΘΕΣΗ] ανάλογα µε τις απαιτήσεις.
Εγγραφή
4
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΟΚ] κι
έπειτα πιέστε το.
Ο τίτλος εµφανίζεται.
5
Πατήστε το REC START/STOP.
6
Πατήστε TITLE στη σκηνή, απ την
οποία θέλετε να διαγράψετε τον
τίτλο.
Για να υπερκαλύψετε τον τίτλο
κατά την εγγραφή
Πατήστε TITLE και εκτελέστε τα βήµατα 2
ως 4. Αν πατήσετε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC στο βήµα 4, ο τίτλος εγγράφεται.
b Σηµειώσεις
• Αν εµφανίσετε το µενού ενώ υπερκαλύπτετε
έναν τίτλο, ο τίτλος δεν εγγράφεται σο
εµφανίζεται το µενού.
• Κατά την επιλογή και ρύθµιση του τίτλου, ο
τίτλος που εµφανίζεται στην οθνη δεν
εγγράφεται.
z Συµβουλή
• Για να αλλάξετε έναν τίτλο που έχει
δηµιουργηθεί, επιλέξτε τον τίτλο στο βήµα 1.
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC,
επιλέξτε [∆ΗΜ/ΕΠΕΞ] και πατήστε το µοχλ.
Στη συνέχεια επιλέξτε πάλι τους χαρακτήρες.
Αναζήτηση για την
τελευταία σκηνή
της πιο
πρσφατης
εγγραφής
– END SEARCH
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη ταν,
για παράδειγµα, έχετε αναπαραγάγει την
ταινία αλλά θέλετε να ξεκινήσετε την
εγγραφή αµέσως µετά την πιο πρσφατα
εγγεγραµµένη σκηνή. Η λειτουργία END
SEARCH δεν ενεργοποιείται µετά την
εξαγωγή της κασέτας µετά απ την
εγγραφή σε ταινία.
END SEARCH
Εγγραφή
• _ταν υπερκαλύπτετε έναν τίτλο κατά τη
διάρκεια της εγγραφής, ο χαρακτηριστικς
ήχος δεν ακούγεται.
• _ταν χρησιµοποιείτε την κάµερά σας µε τη
µπαταρία και δεν τη χρησιµοποιήσετε για 5
λεπτά, απενεργοποιείται αυτµατα βάσει της
προεπιλεγµένης ρύθµισης. Αν χρειαστείτε 5
λεπτά ή και περισστερα για την εισαγωγή
χαρακτήρων, θέστε το [AΥΤ.ΚΛΕΙΣ.] στο
µενού
(ΛΟΙΠΕΣ) στο [ΠΟΤΕ] (σελ. 64). Η
κάµερα δεν απενεργοποιείται. Αν η κάµερα
απενεργοποιηθεί, οι χαρακτήρες που
εισαγάγατε παραµένουν αποθηκευµένοι στη
µνήµη. Ενεργοποιήστε πάλι την κάµερα και
έπειτα ξεκινήστε πάλι απ το βήµα 1 για να
υπερκαλύψετε τον τίτλο.
• Για το
TRV238E/438E:
Η ηµεροµηνία και η ώρα, ή µία απ τις δύο,
ενδέχεται να µην εµφανίζονται ανάλογα µε το
µέγεθος ή τη θέση του τίτλου.
∆ιακπτης
POWER
1
Μετακινήστε το διακπτη POWER
για να επιλέξετε τη λειτουργία
CAMERA.
2
Πατήστε το END SEARCH.
Η τελευταία σκηνή της πιο πρσφατης
εγγραφής αναπαράγεται για περίπου 5
δευτερλεπτα και η κάµερα µεταβαίνει
στη λειτουργία αναµονής στο σηµείο
που είχε τελειώσει η τελευταία
εγγραφή.
,συνεχίζεται
Εγγραφή
35
Ακύρωση της λειτουργίας
Πατήστε ξανά το END SEARCH.
b Σηµείωση
• Η λειτουργία END SEARCH δε θα
λειτουργήσει σωστά εάν υπάρξει κάποιο κεν
µέρος ανάµεσα στα εγγεγραµµένα τµήµατα
στην ταινία.
z Συµβουλή
• _ταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία PLAY/
EDIT, µπορείτε να προβείτε σε αυτήν τη
λειτουργία πατώντας END SEARCH.
36
Εγγραφή
Αναπαραγωγή
2
Προβολή εικνων
που έχουν
εγγραφεί σε
κασέτα
Μετακινήστε το
διακπτη POWER
πατώντας το
πράσινο κουµπί.
3
Πιέστε το
(rewind) (περιτύλιξη)
για να πάτε στο σηµείο που θέλετε να
δείτε.
4
Πιέστε το
(αναπαραγωγή) για
να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή
Βεβαιωθείτε τι έχετε εισαγάγει µία
εγγεγραµµένη κασέτα στην κάµερα.
_ταν θέλετε να αναπαραγάγετε µία
εγγεγραµµένη εικνα στην TV, δείτε τη
σελίδα 42.
Για τα
TRV238E/438E/ TRV285E:
∆εν µπορείτε να ελέγξετε την
αναπαραγωγή µε το τηλεχειριστήριο.
Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
Για να ρυθµίσετε την ένταση
Πιέστε οποιοδήποτε απ τα δύο κουµπιά
στο VOLUME.
_ταν κλείνετε την οθνη LCD, ο ήχος
απενεργοποιείται.
: µειώσετε την ένταση
: αυξήσετε την ένταση
Για να σταµατήσει η
αναπαραγωγή
OPEN
∆ιακπτης
POWER
Πιέστε
(διακοπή).
Παύση
z Συµβουλή
• Εκτελώντας τη λειτουργία Easy Handycam,
ακµη και οι αρχάριοι χρήστες µπορούν να
αναπαράγουν ταινίες στην κάµερα. Για
περισστερες λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα 39.
Πιέστε το
(παύση) κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής. Πιέστε
(παύση),
ή
(αναπαραγωγή) για να
επανεκκινήσετε την αναπαραγωγή.
Η αναπαραγωγή σταµατά ταν η παύση
εγγραφής συνεχίζεται για µερικά λεπτά.
1
Για γρήγορη προώθηση ή
περιτύλιξη
Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την
οθνη LCD.
Πιέστε το
(γρήγορη προώθηση) ή το
(επιστροφή) στη λειτουργία
διακοπής.
,συνεχίζεται
Αναπαραγωγή
37
Επαναπροβολή ταινιών στο
εικονοσκπιο
Κλείστε τον πίνακα της οθνης LCD.
Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής
Για το
TRV238E/438E:
60λεπ
Για το
0:00:00
TRV270E/285E:
60λεπ
0:00:00:00
A Υπολειπµενος χρνος µπαταρίας
B Λειτουργία εγγραφής (SP ή LP)
C Ένδειξη µεταφοράς κασέτας
D Μετρητής ταινίας (ώρα: λεπτ:
δευτερλεπτο) (
TRV238E/438E)
E Μέγεθος Hi8 (
TRV238E/438E)
Εµφανίζεται κατά την αναπαραγωγή
κασετών µεγέθους Hi8.
F Κωδικς χρνου (ώρα: λεπτ:
δευτερλεπτο: καρέ) ή µετρητής
ταινίας (ώρα: λεπτ: δευτερλεπτο)
( TRV270E/285E)
b Σηµείωση
• Για το TRV270E/285E:
Εάν χρησιµοποιείτε µια τυποποιηµένη κασέτα
8mm , βεβαιωθείτε τι η κασέτα
αναπαράγεται στην κάµερα. _ταν
αναπαράγετε την τυποποιηµένη κασέτα 8mm
σε άλλες κάµερες (µε συµπεριλαµβανµενη
κάποια άλλη DCR-TRV270E/TRV285E)
ενδέχεται να ακουστεί θρυβος µωσαϊκού.
38
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή σε διάφορες
λειτουργίες
Γρήγορη προώθηση ή περιτύλιξη
κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής– Αναζήτηση
εικνας
Πιέστε εξακολουθητικά το
(γρήγορη
προώθηση) ή το
(επιστροφή) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Για να συνεχιστεί κανονικά η
αναπαραγωγή, αφήστε το κουµπί.
Για να δείτε την εικνα κατά τη
διάρκεια της γρήγορης
προώθησης ή της περιτύλιξης
– Παράλειψη σάρωσης
Κρατήστε πατηµένο το
(γρήγορη
προώθηση) ή το
(επιστροφή) κατά τη
διάρκεια της γρήγορης προώθησης ή της
περιτύλιξης της ταινίας.
Για να επανέλθετε στην γρήγορη
προώθηση ή την επιστροφή, αφήστε το
κουµπί.
Για προβολή εικνων σε αργή
ταχύτητα (αργή αναπαραγωγή)*
Για τα
TRV238E/438E/ TRV285E:
Πατήστε το SLOW y στο τηλεχειριστήριο
κατά την αναπαραγωγή. Για να επανέλθετε
στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε
PLAY.
* Για το TRV285E:
Οι εικνες που εξέρχονται απ τη διασύνδεση
DV δεν µπορούν να αναπαραχθούν οµαλά
σε αργή κίνηση.
b Σηµειώσεις
• Για το
TRV238E/438E:
Εάν η αργή αναπαραγωγή κρατήσει περίπου 1
λεπτ, η κάµερα επανέρχεται αυτµατα στην
κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής.
• Για το
TRV238E/438E:
_ταν αναπαράγετε µία κασέτα που είναι
εγγεγραµµένη στη λειτουργία LP, ενδέχεται να
εµφανιστεί θρυβος στην οθνη LCD στις
ακλουθες περιπτώσεις:
– Αργή αναπαραγωγή
– Παύση αναπαραγωγής
– Αναζήτηση εικνας
Το EASY ανάβει µπλε.
Εύκολη
αναπαραγωγή
Έναρξη λειτουργίας
Easy Handycam.
– Easy Handycam
Η λειτουργία Easy Handycam επιτρέπει
την εύκολη αναπαραγωγή ακµη και
στους αρχάριους χρήστες, παρέχοντας
µνο τις βασικές λειτουργίες
αναπαραγωγής. Επίσης, το µέγεθος
γραµµατοσειράς της οθνης αυξάνεται
για εύκολη προβολή. Βεβαιωθείτε τι
έχετε εισαγάγει µία γραµµένη κασέτα
στην κάµερα.
Αναπαραγωγή κασέτας.
Μπορούν να λειτουργήσουν τα
ακλουθα κουµπιά.
(αναπαραγωγή)/
(διακοπή)/
(παύση)/
(γρήγορη
προώθηση)/
(επιστροφή)
Για τα
TRV238E/438E/
TRV285E:
Μπορείτε να χειριστείτε αυτές τις
λειτουργίες και τη λειτουργία
SLOW y στο τηλεχειριστήριο.
Αναπαραγωγή
EASY
4
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
Easy Handycam
Πατήστε ξανά το EASY.
OPEN
∆ιακπτης POWER
z Συµβουλή
• Τα µη διαθέσιµα κουµπιά κατά τη λειτουργία
Easy Handycam φέρουν µια κουκκίδα επάνω
στην κάµερα. Επίσης, µνο τα διαθέσιµα
στοιχεία µενού κατά τη λειτουργία Easy
Handycam εµφανίζονται ταν πατάτε το
MENU.
1
Πατήστε το OPEN και ανοίξτε την
οθνη LCD.
2
Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
3
Πατήστε το EASY.
b Σηµειώσεις
Για το TRV270E/285E:
• Κατά τη λειτουργία Easy Handycam δεν
µπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο USB στην
κάµερα.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία
Easy Handycam µαζί µε τη λειτουργία ροής
USB.
Αναπαραγωγή
39
∆ιάφορες
λειτουργίες
αναπαραγωγής
Μπορείτε εµφανίσετε την ηµεροµηνία
εγγραφής στην οθνη.
DISPLAY/BATT INFO
MENU
∆ιακπτης
POWER
Εµφάνιση της ηµεροµηνίας/
ώρας και των ρυθµίσεων της
κάµερας – Κωδικς
δεδοµένων ( TRV270E/
285E)
Κατά την αναπαραγωγή, µπορείτε να
προβάλετε τα δεδοµένα ηµεροµηνίας/
ώρας ([ΗΜΕΡΟΜ/ΩΡΑ]) και τα
δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας ([∆E∆
KAM]) τα οποία εγγράφονται αυτµατα
κατά την εγγραφή εικνων σε µια ταινία.
1
Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
2
Πιέστε το MENU κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής ή της παύσης
αναπαραγωγής.
3
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
(ΛΟΙΠΕΣ) κι έπειτα πιέστε το.
4
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΚΩ∆
∆Ε∆ΟΜ] κι έπειτα πιέστε το.
Κουµπί
περιστροφής
SEL/PUSH
EXEC
Εµφάνιση των ενδείξεων
οθνης
Μπορείτε να επιλέξετε την εµφάνιση του
κωδικού ώρας, του µετρητή ταινίας και
άλλων πληροφοριών στην οθνη.
ΛΟΙΠΕΣ
ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
ΗΜEPOM/ΩΡΑ
ΠΑΓΚ ΩΡΑ
∆Ε∆ ΚΑΜ
ΒΟΜΒΟΣ
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣ.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΜΟΝΤΑΖ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πατήστε το DISPLAY/BATT INFO.
Οι ενδείξεις εµφανίζονται/εξαφανίζονται
καθώς πατάτε το κουµπί.
[MENU] : ΤΕΛ
5
z Συµβουλές
• Για τα
TRV238E/438E/ TRV285E:
Μπορείτε να εµφανίσετε τις ενδείξεις οθνης
πατώντας DISPLAY στο τηλεχειριστήριο.
• Μπορείτε να εµφανίσετε τις ενδείξεις οθνης
κατά την αναπαραγωγή σε µία TV. Επιλέξτε το
µενού
(ΛΟΙΠΕΣ), [ΕΜΦΑΝΙΣΗ] και
έπειτα το [V-OUT/LCD] (σελ. 64).
40
Αναπαραγωγή
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΗΜΕΡΟΜ/
ΩΡΑ] ή [∆Ε∆ ΚΑΜ] κι έπειτα
πιέστε το.
6
Πατήστε το MENU.
Απκρυψη ηµεροµηνίας/ώρας ή
των ρυθµίσεων της κάµερας
Ακολουθήστε τα βήµατα 2 και 4 και έπειτα
επιλέξτε το [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο βήµα 5.
Αναπαραγωγή
Εµφάνιση δεδοµένων ρυθµίσεων
της κάµερας
Στην εµφάνιση δεδοµένων ηµεροµηνίας/
ώρας, η ηµεροµηνία και η ώρα
εµφανίζονται στην ίδια περιοχή.
Εάν εγγράψετε την εικνα χωρίς να
ρυθµίσετε το ρολι, θα εµφανιστεί [-- -- ----]
και [--:--:--].
60λεπ
0:00:00:00
1
2
3
AUTO
F1.6
9dB
4
5
6
A Απενεργοποίηση SteadyShot
B Έκθεση
C Ισορροπία του λευκού
D Κέρδος
E Ταχύτητα κλείστρου
F Τιµή διαφράγµατος
Αναπαραγωγή
41
Αναπαραγωγή της
εικνας σε TV
Για το
TRV238E/438E:
Συνδέστε την κάµερα σε µία TV,
χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης A/V πως φαίνεται
στην ακλουθη απεικνιση.
Συνδέστε τον παρεχµενο ενισχυτή
εναλλασσµενου ρεύµατος στην πρίζα
τοίχου για την παροχή ρεύµατος
(σελ. 12).
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια χρήσης
που παρέχονται µαζί µε τις συσκευές που
πρκειται να συνδέσετε.
Για αντιγραφή σε άλλη ταινία, βλέπε
σελίδα 68.
Ακροδέκτης
A/V OUT
Κίτρινο
Μαύρο
Ροή σήµατος
Για το
Καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται)
Βίντεο ή TV
TRV270E/285E:
Ακροδέκτης
A/V OUT
Κίτρινο
Άσπρο
Κκκινο
Ροή σήµατος
Καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται)
Βίντεο ή TV
42
Αναπαραγωγή
fταν η TV είναι συνδεδεµένη σε
βίντεο
Συνδέστε την κάµερα στην είσοδο LINE IN
στο βίντεο χρησιµοποιώντας το καλώδιο
σύνδεσης A/V. Τοποθετήστε τον επιλογέα
εισδου του βίντεο στη θέση LINE.
fταν η τηλερασή σας έχει
στερεοφωνικ ήχο
Για το
TRV238E/438E:
Συνδέστε το βύσµα ήχου του καλωδίου
σύνδεσης A/V µε τον αριστερ (άσπρο)
ακροδέκτη εισδου της τηλερασης.
(
TRV285E)
Ταχεία αναζήτηση της
επιθυµητής σκηνής – Zero
set memory
Για το TRV270E/285E:
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του καλωδίου
σύνδεσης A/V στον ακροδέκτη εισδου
εικνας (video) και το άσπρο ή το κκκινο
βύσµα στον ακροδέκτη εισδου ήχου
(audio) της TV ή του βίντεο.
_ταν θέλετε µονοφωνική αναπαραγωγή
του ήχου, χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο
σύνδεσης (προαιρετικ) για αυτ το σκοπ.
Εάν η τηλεραση ή το βίντε σας
διαθέτει υποδοχή 21 ακίδων
(EUROCONNECTOR)
m REW
PLAY
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Για να αναπαραγάγετε ταινίες, συνδέστε τη
βιντεοκάµερα σε TV/VCR,
χρησιµοποιώντας τον προσαρµογέα 21
ακίδων (πρσθετο).
Για το
TRV238E/438E:
TRV270E/285E:
TV/
ΒΙΝΤΕΟ
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
ZERO SET MEMORY στο
τηλεχειριστήριο στο σηµείο που
θέλετε να εντοπίσετε αργτερα.
Ο µετρητής ταινίας επανέρχεται στο
"0:00:00" και το
εµφανίζεται στην
οθνη.
Εάν δεν εµφανιστεί ο µετρητής ταινίας,
πατήστε το DISPLAY στο
τηλεχειριστήριο.
TV/
ΒΙΝΤΕΟ
Για το
Αναπαραγωγή
fταν η TV είναι µονοφωνική
(fταν η TV έχει µνο έναν
ακροδέκτη εισδου ήχου)
Εντοπισµς
σκηνής σε µία
ταινία για
αναπαραγωγή
2
Πατήστε το STOP ταν θέλετε να
σταµατήσετε την αναπαραγωγή.
3
Πατήστε το m REW.
Η ταινία σταµατά αυτµατα ταν ο
µετρητής ταινίας φτάσει στο "0:00:00".
,συνεχίζεται
Αναπαραγωγή
43
4
Πατήστε το PLAY.
3
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ το
καθορισµένο σηµείο "0:00:00" στο
µετρητή ταινίας.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτµατα
απ το σηµείο που αλλάζει η
ηµεροµηνία.
Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί, η
προηγούµενη ή η επµενη ηµεροµηνία
θα αναζητηθεί και θα εµφανιστεί.
Ακύρωση της λειτουργίας
Πατήστε ξανά τo ZERO SET MEMORY
στο τηλεχειριστήριο.
b Σηµειώσεις
• Ενδέχεται να υπάρξει µια διαφορά µερικών
δευτερολέπτων µεταξύ του κωδικού ώρας και
του µετρητή ταινίας.
• Η λειτουργία zero set memory δεν θα
λειτουργήσει σωστά εάν υπάρξει κάποιο κεν
µέρος ανάµεσα στα γραµµένα µέρη στην ταινία.
Αναζήτηση σκηνής ανά
ηµεροµηνία εγγραφής
– Αναζήτηση ηµεροµηνίας
Μπορείτε να εντοπίσετε το σηµείο που
αλλάζει η ηµεροµηνία εγγραφής.
Πατήστε το . (προηγούµενο)/
> (επµενο) στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε µία ηµεροµηνία
εγγραφής.
Ακύρωση της λειτουργίας
Πατήστε τo STOP στο τηλεχειριστήριο.
b Σηµειώσεις
• Εάν η εγγραφή µιας ηµέρας έχει διάρκεια
µικρτερη απ δύο λεπτά, η κάµερα µπορεί να
µην εντοπίσει µε ακρίβεια το σηµείο στο οποίο
αλλάζει η ηµεροµηνία εγγραφής.
• Η αναζήτηση ηµεροµηνίας δε θα λειτουργήσει
σωστά εάν υπάρξει κάποιο κεν µέρος ανάµεσα
στα εγγεγραµµένα µέρη στην ταινία.
Αναζήτηση ακίνητης εικνας
– Αναζήτηση φωτογραφίας
SEARCH M.
./>
STOP
Μπορείτε να εντοπίσετε την ακίνητη
εικνα που έχετε εγγράψει στην κασέτα.
SEARCH M.
1
2
44
./>
Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
Πατήστε κατ' επανάληψη το
SEARCH M. στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε το [ΗΜΕΡΟΜ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ].
Αναπαραγωγή
STOP
1
Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
2
Πατήστε κατ' επανάληψη το
SEARCH M. στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε το [ΦΩΤΟΓΡ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ].
3
Πατήστε το . (προηγούµενο)/
> (επµενο) στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε µία φωτογραφία
για αναπαραγωγή.
Η αναπαραγωγή της φωτογραφίας
ξεκινά αυτµατα. Κάθε φορά που
πατάτε το κουµπί, η προηγούµενη ή η
επµενη φωτογραφία θα αναζητηθεί
και θα εµφανιστεί.
1
Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
2
Πατήστε κατ' επανάληψη το
SEARCH M. στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε το [ΦΩΤΟΓΡ
ΣΑΡΩΣΗ].
3
Πατήστε το . (προηγούµενο)/
> (επµενο) στο τηλεχειριστήριο.
Κάθε φωτογραφία θα αναπαραχθεί για
περίπου 5 δευτερλεπτα.
Ακύρωση της λειτουργίας
Πατήστε τo STOP στο τηλεχειριστήριο.
Πατήστε τo STOP στο τηλεχειριστήριο.
b Σηµείωση
• Εάν µία ταινία έχει ένα κεν µέρος ανάµεσα
στα εγγεγραµµένα µέρη, η λειτουργία
αναζήτησης φωτογραφίας ενδέχεται να µη
λειτουργεί σωστά.
b Σηµείωση
• Εάν µία ταινία έχει ένα κεν µέρος ανάµεσα
στα εγγεγραµµένα µέρη, η λειτουργία σάρωσης
φωτογραφίας ενδέχεται να µη λειτουργεί
σωστά.
Αναπαραγωγή
Ακύρωση της λειτουργίας
Αναπαραγωγή ακίνητων
εικνων σε ακολουθία
– Σάρωση εικνας
Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε ακίνητες
εικνες διαδοχικά και να εµφανίσετε
αυτµατα κάθε εικνα για 5
δευτερλεπτα.
SEARCH M.
./>
STOP
Αναπαραγωγή
45
BΛειτουργίες για
ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ (σελ. 54)
( TRV285E)
ΡΥΘ ΟΘΟΝ (σελ. 56)
ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ (σελ. 57)
MENOY ΡΥΘΜ (σελ. 61)
ΛΟΙΠΕΣ (σελ. 63)
προχωρηµένους
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
Αλλαγή των
ρυθµίσεων µενού
Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθµίσεις
ή να προβείτε σε λεπτοµερείς προσαρµογές
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία µενού που
εµφανίζονται στην οθνη.
ΑNΑMΟN
ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ
SP
ΛΕΙΤ ΕΓΓ
ΛΕΙΤ ΗΧΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ
∆Ι Α Κ Ε Κ Ε Γ Γ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
[MENU] : ΤΕΛ
4
MENU
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε το επιθυµητ
στοιχείο κι έπειτα πιέστε το.
Τα διαθέσιµα στοιχεία µενού
διαφέρουν ανάλογα µε τη θέση του
διακπτη POWER.
Τα µη διαθέσιµα στοιχεία θα
εµφανίζονται αµυδρά.
ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ
ΑNΑMΟN
ΛΕΙΤ ΕΓΓ
ΛΕΙΤ ΗΧΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
∆Ι Α Κ Ε Κ Ε Γ Γ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Κουµπί περιστροφής
SEL/PUSH EXEC
∆ιακπτης
POWER
1
Θέστε την κάµερα σε λειτουργία
(σελ. 16).
2
Πατήστε το MENU.
[MENU] : ΤΕΛ
5
Εµφανίζεται η οθνη του µενού.
ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ
PROGRAM AE
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ
ΑΥΤΟΜ ΚΛ
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τον
επιθυµητ τρπο λειτουργίας κι
έπειτα πιέστε το.
ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ
ΑNΑMΟN
ΛΕΙΤ ΕΓΓ
ΛΕΙΤ ΗΧΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ
∆Ι Α Κ Ε Κ Ε Γ Γ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΑNΑMΟN
[MENU] : ΤΕΛ
[MENU] : ΤΕΛ
6
3
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε το επιθυµητ
µενού και έπειτα πιέστε το.
ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ (σελ. 47)
ΡΥΘΜ KAM (σελ. 50)
ΡΥΘ PLAYER (σελ. 54) (
TRV238E/438E/ TRV270E)
46
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
Πιέστε το MENU για να αποκρύψετε
την οθνη του µενού.
Αν θέλετε να αλλάξετε κάποια άλλα
στοιχεία, επιλέξτε [ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]
και πιέστε το περιστρεφµενο κουµπί.
Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήµατα
3 έως 5.
Χρήση του µενού
(ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ)
– PROGRAM AE/ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ κ.λπ.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που
παρατίθενται παρακάτω στο µενού ΧΕΙΡ.
ΡΥΘΜ. Για να επιλέξετε αυτά τα στοιχεία,
δείτε "Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού"
(σελ. 46).
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής επισηµαίνονται
µε G. Οι ρυθµίσεις που µπορείτε να
προσαρµσετε διαφέρουν ανάλογα µε τον
τρπο λειτουργίας της κάµεράς σας. Η
οθνη εµφανίζει τα στοιχεία που µπορείτε
να θέσετε επί του παρντος σε λειτουργία.
Τα µη διαθέσιµα στοιχεία θα εµφανίζονται
αµυδρά.
ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ
PROGRAM AE
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ
ΑΥΤΟΜ ΚΛ
[MENU] : ΤΕΛ
PROGRAM AE
G ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
Μπορείτε να εγγράψετε γρήγορα εικνες σε µία κατάσταση που απαιτεί
διάφορες τεχνικές επιλέγοντας τις παρακάτω ρυθµίσεις.
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ταν δε χρησιµοποιείται το
PROGRAM AE.
SPOTLIGHT*
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, ώστε να µην
(φωτισµς σποτ) εµφανίζονται υπερβολικά λευκά τα
( )
πρσωπα, ταν τα αντικείµενα φωτίζονται
απ δυνατ φως, πως στο θέατρο ή σε µια
τελετή γάµου.
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (soft Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, για να τονίσετε
portrait) (
)
το αντικείµενο, πως πρσωπα ή λουλούδια,
δηµιουργώντας ένα απαλ φντο.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ*
(sports lesson)
( )
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, για να
ελαχιστοποιήσετε το "κούνηµα" κατά τη
λήψη αντικειµένων σε γρήγορη κίνηση πως
στο τένις ή το γκολφ.
ΠΛΑΖ&ΣΚΙ*
(παραλία & σκι)
( )
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, για να
εµποδίσετε τα πρσωπα των ανθρώπων να
φαίνονται πολύ σκοτεινά σε έντονο ή
ανακλώµενο φως, πως σε παραλία το
καλοκαίρι ή σε πίστα σκι.
∆ΥΣ& ΦΕΓΓ
** (δύση &
φεγγάρι) (
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, για να
διατηρήσετε την ατµσφαιρα καταστάσεων
πως ηλιοβασιλέµατα, γενική νυχτερινή
θέα, πυροτεχνήµατα και πινακίδες νέον.
,συνεχίζεται
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
47
ΤΟΠΙΟ** (τοπίο)
(
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ταν κάνετε λήψη
αποµακρυσµένων αντικειµένων πως
βουνά. Αυτή η ρύθµιση παρεµποδίζει
επίσης την κάµερα να εστιάζει στο γυαλί ή
το µεταλλικ πλέγµα των παραθύρων που
βρίσκεται ανάµεσα στην κάµερα και το
αντικείµενο.
* Η κάµερα είναι ρυθµισµένη για εστίαση µνο σε αντικείµενα, τα οποία βρίσκονται
σε µέση προς µακρινή απσταση απ το φακ.
** Η κάµερα είναι ρυθµισµένη για εστίαση µνο σε αποµακρυσµένα αντικείµενα.
b Σηµείωση
• _ταν ρυθµίζετε το διακπτη NIGHTSHOT PLUS στη θέση ON, το [PROGRAM
AE] δε λειτουργεί.
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ
Για το
TRV238E/438E:
Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά εφέ (πως φιλµ) σε µια εικνα πριν απ
την εγγραφή. Το
εµφανίζεται κατά την επιλογή του κάθε εφέ.
Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά εφέ (πως φιλµ) σε µία εικνα πριν ή µετά
απ την εγγραφή. Κατά την επιλογή του κάθε εφέ εµφανίζεται το
.
48
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε ταν δε χρησιµοποιείτε τη ρύθµιση Εφέ εικνας.
ΑΡΝΗΤΙΚΟ
Επιλέξτε για να εγγράψετε/αναπαραγάγετε
την εικνα µε αντιστροφή της φωτειντητας
και των χρωµάτων.
ΣΕΠΙΑ
Επιλέξτε για να εγγράψετε/αναπαραγάγετε την εικνα που
εµφανίζεται µε µορφή σέπια.
Α/Μ
Επιλέξτε για να εγγράψετε/αναπαραγάγετε την εικνα που
εµφανίζεται µονχρωµη (ασπρµαυρη).
SOLARIZE
Επιλέξτε για να εγγράψετε/αναπαραγάγετε
µία εικνα που θα µοιάζει σαν απεικνιση
µε έντονη αντίθεση.
ΛΕΠΤΥΝΣΗ
Επιλέξτε για να εγγράψετε µία εικνα που
φαίνεται καθέτως διευρυµένη. (Το εφέ αυτ
δεν είναι διαθέσιµο κατά την
αναπαραγωγή.)
ΕΠΕΚΤ. ΕΙΚ
Επιλέξτε για να εγγράψετε µία εικνα που
φαίνεται οριζοντίως διευρυµένη. (Το εφέ
αυτ δεν είναι διαθέσιµο κατά την
αναπαραγωγή.)
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
ΠΑΣΤΕΛ
Επιλέξτε για να εγγράψετε µία εικνα που
θα µοιάζει σαν ωχρ παστέλ σχέδιο. (Το εφέ
αυτ δεν είναι διαθέσιµο κατά την
αναπαραγωγή.)
ΜΩΣΑΪΚΟ
Επιλέξτε για να εγγράψετε µία εικνα που
θα µοιάζει να έχει µοτίβο µωσαϊκού. (Το εφέ
αυτ δεν είναι διαθέσιµο κατά την
αναπαραγωγή.)
b Σηµείωση
• Για το TRV270E/285E:
∆εν µπορείτε να προσθέσετε εφέ σε εικνες εξωτερικής εισαγωγής. Επιπλέον, δεν
µπορείτε να εξαγάγετε εικνες που έχουν υποστεί επεξεργασία µε τα εφέ εικνας
µέσω της διασύνδεσης
DV.
z Συµβουλή
• Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να αντιγράψετε εικνες που υπέστησαν επεξεργασία µε χρήση των εφέ
εικνας σε άλλη κασέτα (σελ. 68).
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
ΑΥΤΟΜ ΚΛ
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε αυτµατα το ηλεκτρονικ
κλείστρο, προκειµένου να προσαρµσετε την ταχύτητα του
κλείστρου, ταν κάνετε λήψη σε φωτεινές συνθήκες.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε ταν κάνετε λήψη χωρίς τη χρήση του ηλεκτρονικού
κλείστρου.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
49
Χρήση του µενού
(ΡΥΘΜ KAM)
– 16:9WIDE/STEADYSHOT κ.λπ.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που
παρατίθενται παρακάτω στο µενού ΡΥΘΜ
KAM. Για να επιλέξετε αυτά τα στοιχεία,
δείτε "Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού"
(σελ. 46).
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής επισηµαίνονται
µε G. Οι ρυθµίσεις που µπορείτε να
προσαρµσετε διαφέρουν ανάλογα µε τον
τρπο λειτουργίας της κάµεράς σας. Η
οθνη εµφανίζει τα στοιχεία που µπορείτε
να θέσετε επί του παρντος σε λειτουργία.
Τα µη διαθέσιµα στοιχεία θα εµφανίζονται
αµυδρά.
ΡΥΘΜ ΚΑΜ
ΨΗΦ ΖΟΥΜ
1 6 : 9W I DE
STEADYSHOT
N. S. L I GHT
[MENU] : ΤΕΛ
ΨΗΦ ΖΟΥΜ
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγιστο επίπεδο ζουµ σε περίπτωση που θέλετε
να κάνετε ζουµ σε επίπεδο µεγαλύτερο απ 20 φορές κατά την εγγραφή σε
κασέτα. Λάβετε υπψη σας τι η ποιτητα της εικνας υποβαθµίζεται
ταν χρησιµοποιείτε το ψηφιακ ζουµ. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιµη
κατά την εγγραφή µεγεθυσµένων εικνων ενς αποµακρυσµένου
αντικειµένου, πως ένα πουλί.
Η δεξιά πλευρά της µπάρας δείχνει τη
ζώνη ψηφιακού ζουµ.
Η ζώνη του ζουµ εµφανίζεται ταν
επιλέγετε το επίπεδο ζουµ.
50
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακ ζουµ. Το ζουµ
µέχρι και το 20πλάσιο εκτελείται οπτικά.
40 ×
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το ψηφιακ ζουµ. Το 20πλάσιο
έως 40πλάσιο ζουµ εκτελείται ψηφιακά.
990 ×
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το ψηφιακ ζουµ. Το 20πλάσιο
έως 990πλάσιο ζουµ εκτελείται ψηφιακά.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
16:9WIDE
Για το
TRV238E/438E:
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε την εγγραφή µίας "κινηµατογραφικής"
εικνας (λειτουργία [ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ]) ή µία ευρεία εικνα 16:9
(λειτουργία [16:9ΠΛΗΡΕΣ]), για να την δείτε σε τηλεραση ευρείας
οθνης 16:9.
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια που συνοδεύουν την τηλερασή σας.
Σε λειτουργία [ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ]
~ταν προβάλλετε την εικνα στην οθνη LCD/εικονοσκπιο
~ταν προβάλλετε την εικνα σε TV ευρείας οθνης 16:9*
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
~ταν προβάλλετε την εικνα σε κανονική TV**
Σε λειτουργία [16:9ΠΛΗΡΕΣ]
~ταν προβάλλετε την εικνα στην οθνη LCD/εικονοσκπιο
~ταν προβάλλετε την εικνα σε TV ευρείας οθνης 16:9*
~ταν προβάλλετε την εικνα σε κανονική TV**
* Η εικνα εµφανίζεται σε πλήρη οθνη ταν η TV ευρείας οθνης µεταβαίνει σε
πλήρη λειτουργία.
** _ταν αναπαραγάγετε µια εικνα σε λειτουργία 4:3, αυτή εµφανίζεται πως στην
οθνη LCD ή στο εικονοσκπιο.
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Βασική ρύθµιση (για εγγραφή εικνων προς αναπαραγωγή σε
τηλεραση 4:3). Η εικνα που εγγράφεται δε θα είναι ευρεία.
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ
(
)
Επιλέξτε για να εγγράψετε µία εικνα προς αναπαραγωγή σε
λειτουργία ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ.
,συνεχίζεται
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
51
16:9ΠΛΗΡΕΣ
(
)
Επιλέξτε για να εγγράψετε µία εικνα προς αναπαραγωγή σε
τηλεραση ευρείας οθνης 16:9.
z Συµβουλές
• _ταν πραγµατοποιείτε εγγραφή µε λειτουργία [16:9ΠΛΗΡΕΣ], η ένδειξη της
ηµεροµηνίας ή της ώρας θα εµφανίζεται διευρυµένη σε τηλεοράσεις ευρείας
οθνης.
• Για το
TRV438E:
Το SteadyShot δε λειτουργεί. Σε περίπτωση που ορίσετε [16:9ΠΛΗΡΕΣ] στις
ρυθµίσεις µενού ταν το SteadyShot είναι σε λειτουργία, η ένδειξη
αναβοσβήνει και το SteadyShot δε λειτουργεί.
Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να εγγράψετε µια ευρεία εικνα 16:9 σε κασέτα, για να την
παρακολουθήσετε σε TV ευρείας οθνης 16:9 (λειτουργία [16:9WIDE]).
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια που συνοδεύουν την TV σας.
~ταν προβάλλετε την εικνα στην οθνη LCD
~ταν προβάλλετε την εικνα σε TV ευρείας οθνης 16:9*
~ταν προβάλλετε την εικνα σε κανονική TV**
* Η εικνα εµφανίζεται σε πλήρη οθνη ταν η TV ευρείας οθνης µεταβαίνει σε
πλήρη λειτουργία.
** Σε λειτουργία 4:3. _ταν αναπαράγετε µία εικνα στη λειτουργία ευρείας οθνης,
εµφανίζεται πως και στην οθνη LCD.
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Βασική ρύθµιση (για εγγραφή εικνων προς αναπαραγωγή σε
τηλεραση 4:3). Η εικνα που εγγράφεται δε θα είναι ευρεία.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
(
)
Επιλέξτε για να εγγράψετε µία εικνα προς αναπαραγωγή σε
τηλεραση ευρείας οθνης 16:9.
z Συµβουλή
• Το SteadyShot δε λειτουργεί. Σε περίπτωση που ορίσετε [16:9WIDE] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] στις ρυθµίσεις µενού ταν το SteadyShot είναι σε λειτουργία, η
ένδειξη
αναβοσβήνει και το SteadyShot δε λειτουργεί.
52
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
STEADYSHOT
Για τις
TRV438E/ TRV270E/285E:
Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για να αντισταθµίσετε το
κούνηµα της κάµερας.
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Βασική ρύθµιση (ενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot). Σε
περίπτωση που επιλέξετε κάποια λειτουργία, µε την οποία δεν
µπορεί να λειτουργήσει το STEADYSHOT, εµφανίζεται η
ένδειξη
.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
(
)
Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SteadyShot.
Επιλέξτε για να κάνετε λήψη ενς στατικού αντικειµένου µε
χρήση τριπδου ή ταν χρησιµοποιείτε φακ µετατροπής
(προαιρετικς). ∆ηµιουργούνται φυσικές εικνες.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
b Σηµείωση
• Για το TRV270E/285E:
Το κούνηµα της κάµερας δεν µπορεί να εξαλειφθεί τελείως στις παρακάτω
περιπτώσεις:
– Κατά την εγγραφή σε σκοτειν χώρο
– Κατά την εγγραφή αντικειµένου µε µικρή αντίθεση ανάµεσα σε αυτ και το
φντο
– Κατά την εγγραφή οριζντιων λωρίδων
– Κατά τη χρήση ζουµ
– Κατά την εγγραφή αντικειµένου που κινείται µε µεγάλη ταχύτητα
– _ταν η θέση ζουµ είναι ορισµένη στο άκρο της πλευράς W
N.S. LIGHT
_ταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία NightShot plus για εγγραφή, µπορείτε
να εγγράψετε καθαρτερες εικνες χρησιµοποιώντας το φωτισµ
NightShot για την εκποµπή υπέρυθρης ακτινοβολίας (αρατη).
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να χρησιµοποιήσετε το φωτισµ NightShot.
(σελ. 30)
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε το φωτισµ NightShot.
(σελ. 30)
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
53
Χρήση του
(ΡΥΘ
µενού
(ΡΥΘ
PLAYER)/
ΒΙΝΤΕΟ) – ΗΧΟΣ HiFi/
ΜΟΝΤΑΖ κ.λπ.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που
παρατίθενται παρακάτω στο µενού (το
µενού ΡΥΘ PLAER για τα
TRV238E/438E/ TRV270E, το
µενού ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ για το
TRV285E.) Για να επιλέξετε αυτά τα
στοιχεία, δείτε "Αλλαγή των ρυθµίσεων
µενού" (σελ. 46).
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής
επισηµαίνονται µε G. Οι ρυθµίσεις που
µπορείτε να προσαρµσετε διαφέρουν
ανάλογα µε τον τρπο λειτουργίας της
κάµεράς σας. Η οθνη εµφανίζει τα
στοιχεία που µπορείτε να θέσετε επί του
παρντος σε λειτουργία. Τα µη διαθέσιµα
στοιχεία θα εµφανίζονται αµυδρά.
ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ
ΗΧΟΣ H i F i
Μ Ι ΞΗ ΗΧΟΥ
[MENU] : ΤΕΛ
HXOΣ HiFi
Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να επιλέξετε πώς θα αναπαράγεται ο ήχος που εγγράφηκε σε
κασέτα σε λειτουργία στέρεο.
GΣΤΕΡ ΗΧΟΣ
Επιλέξτε για να αναπαραγάγετε µία κασέτα στερεοφωνικού
ήχου ή ήχου δύο καναλιών µε κύριο και δευτερεύοντα ήχο.
1
Επιλέξτε για να αναπαραγάγετε µία κασέτα στερεοφωνικού
ήχου µε το αριστερ κανάλι ήχου ή µία κασέτα ήχου δύο
καναλιών µε κύριο ήχο.
2
Επιλέξτε για να αναπαραγάγετε µία κασέτα στερεοφωνικού
ήχου µε το δεξι κανάλι ήχου ή µία κασέτα ήχου δύο καναλιών
µε δευτερεύοντα ήχο.
b Σηµειώσεις
• Σε αυτήν την κάµερα µπορείτε να αναπαραγάγετε µία κασέτα ήχου δύο καναλιών.
Ωστσο, δεν µπορείτε να εγγράψετε µία κασέτα ήχου δύο καναλιών.
• Η ρύθµιση επαναφέρεται στο [ΣΤΕΡ ΗΧΟΣ] ταν αποσυνδέσετε την πηγή
τροφοδοσίας απ την κάµερά σας για περισστερο απ 5 λεπτά.
ΜΟΝΤΑΖ
Για το
TRV238E/438E:
Η υποβάθµιση της εικνας ελαχιστοποιείται ταν µετεγγράφετε ή
εκτελείτε µοντάζ σε µία κασέτα χρησιµοποιώντας την κάµερα ως συσκευή
αναπαραγωγής.
54
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση, για να µην πραγµατοποιηθεί
αποκατάσταση.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να ελαχιστοποιηθεί η υποβάθµιση της εικνας.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
b Σηµείωση
• Η ρύθµιση επαναφέρεται στο [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ταν αποσυνδέσετε την πηγή
τροφοδοσίας απ την κάµερά σας για περισστερο απ 5 λεπτά.
ΤΡΕΜΟΠΑΙΓΜ
Για το
TRV238E/438E:
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για διρθωση του τρέµουλου (οριζντιο κούνηµα της
εικνας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής).
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε για µη αποκατάσταση της διαστρέβλωσης της εικνας
ταν εκτελείται αναπαραγωγή κασέτας, στην οποία έχετε
µετεγγράψει επανειληµµένως ή εγγράψει σήµατα παιχνιδιού
στην τηλεραση.
DNR
Για το
TRV238E/438E:
Επιλέξτε για να εξαλειφθεί ο θρυβος χρώµατος στην εικνα.
Επιλέξτε για να ελαχιστοποιηθούν οι παραµορφώσεις σε
εικνες που περιέχουν έντονη κίνηση.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
ΜΙΞΗ HXOY
Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ηχητική ισορροπία µεταξύ του ΣΤ1 (του
αρχικού εγγεγραµµένου ήχου) και του ΣΤ2.
b Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε τον ήχο που έχει εγγραφεί σε λειτουργία ήχου 16 bit.
• Μνο ο ήχος που εγγράφηκε αρχικά θα ακούγεται ταν αποσυνδέετε την πηγή
τροφοδοσίας απ την κάµερα για περισστερο απ 5 λεπτά.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
55
Χρήση του µενού
(ΡΥΘ ΟΘΟΝ)
– ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ/ΧΡΩΜΑ ΟΘΟΝ
κ.λπ.
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής
επισηµαίνονται µε G. Οι ρυθµίσεις που
µπορείτε να προσαρµσετε διαφέρουν
ανάλογα µε τον τρπο λειτουργίας της
κάµεράς σας. Η οθνη εµφανίζει τα
στοιχεία που µπορείτε να θέσετε επί του
παρντος σε λειτουργία. Τα µη διαθέσιµα
στοιχεία θα εµφανίζονται αµυδρά.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που
παρατίθενται παρακάτω στο µενού ΡΥΘ
ΟΘΟΝ. Για να επιλέξετε αυτά τα
στοιχεία, δείτε "Αλλαγή των ρυθµίσεων
µενού" (σελ. 46).
ΡΥΘ ΟΘΟΝ
ΦΩΤ ΟΘΟΝΗΣ
ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ
ΧΡΩΜΑ ΟΘΟΝ
[MENU] : ΤΕΛ
ΦΩΤ ΟΘΟΝΗΣ
Για περισστερες λεπτοµέρειες, βλέπε σελίδα 17.
ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειντητα του πίσω φωτς της οθνης LCD.
Η εικνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται απ αυτή τη ρύθµιση.
GΚΑΝ ΦΩΤΕΙΝ
Κανονική φωτειντητα.
ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ
Επιλέξτε για να αυξήσετε τη φωτειντητα της οθνης LCD.
b Σηµειώσεις
• _ταν συνδέετε την κάµερα σε εξωτερικές πηγές τροφοδοσίας, η ρύθµιση [ΑΥΞ
ΦΩΤΕΙΝ] επιλέγεται αυτµατα.
• _ταν επιλέγετε [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ], η διάρκεια ζωής της µπαταρίας µειώνεται
περίπου κατά 10% κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
ΧΡΩΜΑ ΟΘΟΝ
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να ρυθµίσετε το χρώµα
στην οθνη LCD. Η εικνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται απ αυτήν
τη ρύθµιση.
Χαµηλή ένταση
56
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
Υψηλή ένταση
Χρήση του µενού
(ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ)
– ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ/∆ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ κ.λπ.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που
παρατίθενται παρακάτω στο µενού ΡΥΘΜ
ΚΑΣΕΤ. Για να επιλέξετε στοιχεία, δείτε
"Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού" (σελ. 46).
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής επισηµαίνονται
µε G. Οι ρυθµίσεις που µπορείτε να
προσαρµσετε διαφέρουν ανάλογα µε τον
τρπο λειτουργίας της κάµεράς σας. Η
οθνη εµφανίζει τα στοιχεία που µπορείτε
να θέσετε επί του παρντος σε λειτουργία.
Τα µη διαθέσιµα στοιχεία θα εµφανίζονται
αµυδρά.
ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ
ΛΕΙΤ ΕΓΓ
ΛΕΙΤ ΗΧΟΥ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ
∆ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ
[MENU] : ΤΕΛ
ΛΕΙΤ ΕΓΓ
Επιλέξτε για εγγραφή σε λειτουργία SP (κανονική εγγραφή) σε
κασέτα.
LP ( LP )
Επιλέξτε για να αυξήσετε το χρνο εγγραφής σε σχέση µε
εκείνον της λειτουργίας SP (2 φορές µεγαλύτερος για το
TRV238E/438E, 1,5 φορά µεγαλύτερος για το
TRV270E/
285E) (Μακρά εγγραφή). Η χρήση κασετών Sony συνιστάται
για την καλύτερη χρήση της κάµερας.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
GSP ( SP )
b Σηµειώσεις
• Σε περίπτωση που πραγµατοποιείτε εγγραφή σε λειτουργία LP, ενδέχεται να
παρουσιαστεί θρυβος µοτίβου µωσαϊκού ή να διακπτεται ο ήχος ταν
αναπαράγετε την κασέτα σε άλλες κάµερες ή βίντεο.
• Για το
TRV238E/438E:
_ταν εγγράφετε µία κασέτα σε λειτουργία LP στην κάµερά σας, η εγγραφή
πραγµατοποιείται στο τυποποιηµένο σύστηµα 8 mm .
• Για το TRV270E/285E:
Κατά τη µίξη εγγραφών στη λειτουργία SP και τη λειτουργία LP σε µία κασέτα,
ενδέχεται η εικνα αναπαραγωγής να είναι παραµορφωµένη ή ο κωδικς χρνου
να µην έχει εγγραφεί σωστά µεταξύ των σκηνών.
ΛΕΙΤ HXOY
Για το
TRV270E/285E:
G12BIT
16BIT (
Επιλέξτε για εγγραφή σε λειτουργία 12 bit (2 στερεοφωνικοί
ήχοι).
)
Επιλέξτε για εγγραφή σε λειτουργία 16 bit (1 στερεοφωνικς
ήχος υψηλής ποιτητας).
BΕΛΤΙΣΤΟΠ
Για το
TRV238E/438E:
Μπορείτε να ρυθµίσετε αυτµατα τη συνθήκη εγγραφής, για να επιτύχετε
την καλύτερη δυνατή εγγραφή.
,συνεχίζεται
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
57
_ταν επιλέγετε [ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ] στις ρυθµίσεις µενού, εµφανίζεται
[ΠΛΗΚΤΡΟ START/STOP]. Πατήστε το REC START/STOP. Στην
οθνη εµφανίζεται η ένδειξη [ΒΕΛΤΙΣΤΟΠOIHΣH] και ξεκινά η
ρύθµιση. Η κάµερά σας επιστρέφει στη λειτουργία αναµονής ταν
ολοκληρωθεί η ρύθµιση. Για τη ρύθµιση απαιτούνται περίπου 10
δευτερλεπτα.
b Σηµειώσεις
• Κάθε φορά που εξάγετε µία κασέτα, αυτή η ρύθµιση θα ακυρώνεται.
• _ταν ορίζετε [ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ], ένα µη εγγεγραµµένο τµήµα διάρκειας περίπου 0,1
δευτερολέπτου εµφανίζεται στην κασέτα. Ωστσο, λάβετε υπψη σας τι αυτ το
µη εγγεγραµµένο τµήµα εξαφανίζεται απ την κασέτα ταν συνεχίζετε απ αυτ
την εγγραφή.
• Για να ελέγξετε αν έχετε ήδη ορίσει αυτή τη ρύθµιση, επιλέξτε [ΒΕΛΤΙΣΤΟΠ] στις
ρυθµίσεις µενού. Αν την έχετε ορίσει ήδη, εµφανίζεται η ένδειξη [ΒΕΛΤΙΣΤ ΟΝ].
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
G ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Επιλέξτε για να εµφανίζεται η ράβδος υπολειπµενου χρνου
κασέτας:
• Για περίπου 8 δευτερλεπτα αφού θέσατε σε λειτουργία την
κάµερά σας έχοντας τοποθετήσει την κασέτα και η κάµερα
υπολογίσει τον υπολειπµενο χρνο της κασέτας.
• Για περίπου 8 δευτερλεπτα αφού πατήσετε το
(αναπαραγωγή).
• Για περίπου 8 δευτερλεπτα αφού πατήσετε το DISPLAY/
BATT INFO, για να εµφανίσετε τις ενδείξεις οθνης.
• Για την περίοδο περιτύλιξης της κασέτας, προώθησης της
κασέτας ή αναζήτησης εικνας.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να εµφανίζεται πάντα η ένδειξη υπολειπµενου
χρνου κασέτας.
ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ
Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να εγγράψετε εικνες µε κινούµενα εφέ διακοπής κίνησης
εγγράφοντας εναλλάξ σε καρέ και έπειτα µετακινώντας λίγο το
αντικείµενο.
Για το TRV285E:
Χειριστείτε την κάµερα χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο για να
αποφύγετε το κούνηµα.
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
58
Επιλέξτε για εγγραφή σε κανονική λειτουργία εγγραφής.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να εγγράψετε εικνες χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία εγγραφής σε καρέ.
1 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να
επιλέξετε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] και έπειτα πιέστε το.
2 Πιέστε το MENU για να αποκρύψετε τις ρυθµίσεις
µενού.
Η ένδειξη
ανάβει.
3 Πατήστε το REC START/STOP.
Εγγράφεται µία εικνα (περίπου 5 καρέ) και η
κάµερα µεταβαίνει σε τρπο λειτουργίας αναµονής.
4 Μετακινήστε το αντικείµενο και επαναλάβετε το
βήµα 3.
b Σηµειώσεις
• _ταν χρησιµοποιείτε συνεχµενα την εγγραφή σε καρέ, ο υπολειπµενος χρνος
της κασέτας δεν υποδεικνύεται σωστά.
• Η τελευταία σκηνή θα είναι µεγαλύτερη απ τις άλλες.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
∆ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ
Για το TRV270E/285E:
Με αυτήν τη λειτουργία µπορείτε να επιτύχετε εξαιρετικές εγγραφές
λουλουδιών που ανθίζουν κ.λπ. Συνδέστε την κάµερά σας στην πρίζα του
τοίχου χρησιµοποιώντας τον παρεχµενο µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a. [ΧΡΟΝ.ΕΓΓΡ]
b. [∆ΙΑΣΤΗΜΑ]
1 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΗ] κι έπειτα πιέστε το.
2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε
[∆ΙΑΣΤΗΜΑ] κι έπειτα πιέστε το.
3 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε τον
επιθυµητ χρνο διαστήµατος (30 δευτερλεπτα, 1, 5, 10 λεπτά) κι
έπειτα πιέστε το.
4 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε [XPON.
ΕΓΓΡ] κι έπειτα πιέστε το.
5 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε τον
επιθυµητ χρνο εγγραφής. (0,5, 1, 1,5, 2 δευτερλεπτα) κι έπειτα
πιέστε το.
6 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε
[
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ] κι έπειτα πιέστε το.
,συνεχίζεται
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
59
7 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH EXEC για να επιλέξετε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] κι έπειτα πιέστε το.
8 Πιέστε το MENU για να αποκρύψετε τις ρυθµίσεις µενού.
Το
αναβοσβήνει.
9 Πατήστε το REC START/STOP.
Ξεκινά η διακεκοµµένη εγγραφή.
Το
ανάβει κατά τη διακεκοµµένη εγγραφή.
Για να ακυρώσετε την εγγραφή, ορίστε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στις
ρυθµίσεις µενού.
b Σηµείωση
• Ο χρνος εγγραφής ενδέχεται να παρουσιάσει κάποια διαφορά έως και ± 5 καρέ
σε σχέση µε τον επιλεγµένο χρνο.
z Συµβουλές
• Αν εστιάζετε χειροκίνητα, θα µπορείτε ενδεχοµένως να εγγράψετε καθαρές
εικνες ακµη κι αν ο φωτισµς µεταβάλλεται (σελ. 31).
• Μπορείτε να παύσετε τους βµβους κατά την εγγραφή (σελ. 63).
60
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
Χρήση του
(MENOY ΡΥΘΜ)
– ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ/USB STREAM/
LANGUAGE, κλπ.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που
παρατίθενται παρακάτω στο MENOY
ΡΥΘΜ. Για να επιλέξετε στοιχεία, δείτε
"Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού" (σελ. 46).
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής
επισηµαίνονται µε G. Οι ρυθµίσεις που
µπορείτε να προσαρµσετε διαφέρουν
ανάλογα µε τον τρπο λειτουργίας της
κάµεράς σας. Η οθνη εµφανίζει τα
στοιχεία που µπορείτε να θέσετε επί του
παρντος σε λειτουργία. Τα µη διαθέσιµα
στοιχεία θα εµφανίζονται αµυδρά.
ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜ
ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ
USB STREAM
ΜΕΓΘ ΓΡΑΜΜ
LANGUAGE
ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ
[MENU] : ΤΕΛ
ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία (σελ. 18).
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
ΑΥΤ HMEPOM
Για το
TRV238E/438E:
Μπορείτε να εγγράψετε αυτµατα την ηµεροµηνία µία φορά την ηµέρα
για 10 δευτερλεπτα αφού ξεκινήσετε την εγγραφή.
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να εγγραφεί η ηµεροµηνία για 10 δευτερλεπτα
αφού ξεκινήσει η εγγραφή.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε για να ακυρωθεί η λειτουργία της αυτµατης
ηµεροµηνίας.
z Συµβουλή
• Με τη λειτουργία αυτµατης ηµεροµηνίας, η ηµεροµηνία εµφανίζεται αυτµατα
µία φορά την ηµέρα. Ωστσο, η ηµεροµηνία µπορεί να εµφανίζεται αυτµατα
περισστερες απ µία φορές την ηµέρα εάν:
– ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την ώρα.
– εξαγάγετε και στη συνέχεια τοποθετήσετε ξανά την κασέτα.
– σταµατήσετε την εγγραφή εντς 10 δευτερολέπτων.
– ορίσετε κάποια στιγµή την [ΑΥΤ HMEPOM] στο [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] και στη
συνέχεια την ρυθµίσετε πάλι στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] στις ρυθµίσεις µενού.
USB STREAM
Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο USB (παρέχεται) στην κάµερά σας
και να προβάλετε την εικνα που εµφανίζεται στην οθνη της κάµερας
στον υπολογιστή σας (Βίντεο ροής USB). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο
"First Step Guide" (Οδηγς πρώτων βηµάτων) που περιέχεται στο
παρεχµενο CD-ROM.
,συνεχίζεται
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
61
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο ροής
µέσω USB.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο ροής
µέσω USB.
ΜΕΓΘ ΓΡΑΜΜ
GΚΑΝΟΝΙΚΗ
Επιλέξτε για να εµφανίσετε τα επιθυµητά στοιχεία µενού σε
κανονικ µέγεθος.
2×
Επιλέξτε για να εµφανίσετε τα επιθυµητά στοιχεία µενού µε
διπλάσιο µέγεθος απ το κανονικ.
LANGUAGE
Μπορείτε να επιλέξετε ή να αλλάξετε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιείται
στην απεικνιση της οθνης (σελ. 21). Έχετε τις εξής επιλογές: αγγλικά,
απλοποιηµένα αγγλικά, παραδοσιακά κινεζικά, απλοποιηµένα κινεζικά,
γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, γερµανικά, ολλανδικά, ιταλικά,
ελληνικά, ρωσικά, αραβικά ή περσικά.
EΠΙ∆ΕΙΞΗ
_ταν αφαιρείτε µία κασέτα απ την κάµερά σας και επιλέγετε τη
λειτουργία CAMERA, µπορείτε να δείτε την επίδειξη σε περίπου 10
λεπτά.
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για επισκπηση των διαθέσιµων λειτουργιών σαν να
χρησιµοποιούσατε την κάµερά σας για πρώτη φορά.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε ταν δε σκοπεύετε να χρησιµοποιήσετε την
[ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ].
b Σηµείωση
• Μπορείτε να προβάλετε την επίδειξη µνον ταν ο διακπτης NIGHTSHOT
PLUS έχει οριστεί στο OFF.
z Συµβουλές
• Η επίδειξη ακυρώνεται σε συνθήκες πως αυτές που περιγράφονται παρακάτω.
– _ταν εισαχθεί µία κασέτα.
– _ταν επιλεχθεί διαφορετική λειτουργία απ την CAMERA.
• Εάν το [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣ.] έχει οριστεί σε [5 λεπτά] ταν η κάµερα χρησιµοποιείται µε
το σετ µπαταρίας, η κάµερα θα απενεργοποιηθεί µετά απ περίπου 5 λεπτά
(σελ. 64).
62
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
Χρήση του µενού
(ΛΟΙΠΕΣ) – ΠΑΓΚ
ΩΡΑ/ΜΟΝΤΑΖ, κ.λπ.
Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία που
παρατίθενται παρακάτω στο µενού
ΛΟΙΠΕΣ. Για να επιλέξετε στοιχεία, δείτε
"Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού" (σελ. 46).
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής επισηµαίνονται
µε G. Οι ρυθµίσεις που µπορείτε να
προσαρµσετε διαφέρουν ανάλογα µε τον
τρπο λειτουργίας της κάµεράς σας. Η
οθνη εµφανίζει τα στοιχεία που µπορείτε
να θέσετε επί του παρντος σε λειτουργία.
Τα µη διαθέσιµα στοιχεία θα εµφανίζονται
αµυδρά.
ΛΟΙΠΕΣ
ΠΑΓΚ ΩΡΑ
ΒΟΜΒΟΣ
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣ.
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΛΥΧ ΕΓΓΡΑΦ
[MENU] : ΤΕΛ
ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜ
Για το
TRV270E/285E:
Επιλέξτε για να µην εµφανίζονται η ηµεροµηνία, η ώρα και τα
δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας κατά την αναπαραγωγή.
ΗΜΕΡΟΜ/ΩΡΑ
Επιλέξτε για να εµφανίζονται η ηµεροµηνία και η ώρα κατά την
αναπαραγωγή. (σελ. 40)
∆Ε∆ ΚΑΜ
Επιλέξτε για να εµφανίζονται τα δεδοµένα ρύθµισης της
κάµερας κατά την αναπαραγωγή. (σελ. 40)
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
GΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
ΠΑΓΚ ΩΡΑ
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη διαφορά ώρας ταν χρησιµοποιείτε την κάµερα
στο εξωτερικ. Ρυθµίστε τη διαφορά ώρας περιστρέφοντας το κουµπί
SEL/PUSH EXEC. Το ρολι θα ρυθµιστεί σύµφωνα µε τη διαφορά ώρας.
Αν θέσετε τη διαφορά στο 0, το ρολι επιστρέφει στην αρχική ρύθµιση της
ώρας.
ΒΟΜΒΟΣ
GΜΕΛΩ∆ΙΑ
Επιλέξτε για την αναπαραγωγή µελωδίας ταν αρχίζετε/
διακπτετε την εγγραφή, χειρίζεστε την κάµερά σας µε το
περιστρεφµενο κουµπί SEL/PUSH EXEC ή ταν συµβαίνει
κάτι ασυνήθιστο στην κάµερα.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Επιλέξτε να ακούγεται ένας βµβος αντί για τη µελωδία.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε για να ακυρώσετε τη µελωδία, τον ήχο του βµβου,
τον ήχο του κλείστρου και τον βµβο επιβεβαίωσης
λειτουργίας.
,συνεχίζεται
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
63
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣ.
G5 λεπτά
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το αυτµατο κλείσιµο. Εάν
παρέλθουν περίπου 5 λεπτά χωρίς να χρησιµοποιήσετε την
κάµερα, η κάµερα τίθεται αυτµατα εκτς λειτουργίας,
προκειµένου να µην αποφορτιστεί η µπαταρία.
ΠΟΤΕ
Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε το αυτµατο κλείσιµο.
b Σηµείωση
• _ταν συνδέετε την κάµερά σας στην πρίζα του τοίχου, το [AYT.KΛEIΣ.]
ρυθµίζεται αυτµατα στο [ΠΟTE].
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣ
Για τις
TRV238E/438E/
TRV285E:
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε ταν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο που
συνοδεύει την κάµερα.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο,
αποτρέποντας την ανταπκριση της κάµερας σε σήµα που
αποστέλλεται απ άλλη µονάδα τηλεχειρισµού βίντεο.
b Σηµείωση
• Η ρύθµιση επαναφέρεται στο [ENEPΓOΠOIM] αν έχετε αποσυνδέσει την πηγή
τροφοδοσίας απ την κάµερα για περισστερο απ 5 λεπτά.
EΜΦΑΝΙΣΗ
GΠΡΟΒΟΛ LCD
Επιλέξτε για να εµφανίζονται οι ενδείξεις πως ο κωδικς
χρνου στην οθνη LCD και το εικονοσκπιο.
V-OUT/LCD
Επιλέξτε για να εµφανίζονται οι ενδείξεις πως ο κωδικς
χρνου στην οθνη TV, την οθνη LCD και το εικονοσκπιο.
ΛΥΧ ΕΓΓΡΑΦ
64
GΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε κατά την εγγραφή τη λυχνία
εγγραφής στο µπροστιν µέρος της κάµερας.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση στις παρακάτω καταστάσεις
εγγραφής. Η λυχνία εγγραφής της κάµερας δεν ανάβει κατά
την εγγραφή.
• _ταν δεν επιθυµείτε το αντικείµενο να έχει τρακ επειδή
µαγνητοσκοπείται.
• _ταν µαγνητοσκοπείτε πολύ κοντά στο αντικείµενο.
• _ταν το αντικείµενο αντανακλά τη λυχνία εγγραφής.
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
ΜΟΝΤΑΖ
Για το TRV270E/285E:
Μπορείτε να επιλέξετε έως και 20 σκηνές (προγράµµατα) και να τα
εγγράψετε µε την επιθυµητή σειρά σε άλλες συσκευές εγγραφής πως σε
βίντεο (σελ. 74).
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
Προσαρµογή ρυθµίσεων της κάµερας
65
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Σύνδεση σε βίντεο
Για το
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα
αντίγραφο της εικνας που έχει εγγραφεί
στην κάµερα σε άλλες συσκευές
εγγραφής (σελ. 68).
Για το TRV285E, µπορείτε επίσης να
εγγράψετε την εικνα απ βίντεο σε
κασέτα στην κάµερά σας (σελ. 73).
Συνδέστε την κάµερα σε βίντεο πως
υποδεικνύεται στο παρακάτω σχήµα.
TRV238E/438E:
Ακροδέκτης
A/V OUT
Κίτρινο
Μαύρο
Καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται)
Βίντεο
Ροή σήµατος
66
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Για το
TRV270E/285E:
Ακροδέκτης A/V OUT
Σύνδεση µε καλώδιο i.LINK
Καλώδιο i.LINK (προαιρετικ)
ακροδέκτης
i.LINK
∆ιασύνδεση
DV
Κίτρινο
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Άσπρο
Καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται)
Βίντεο
Κκκινο
Ροή σήµατος
* Για το TRV270E:
Η κάµερα δε δέχεται δεδοµένα εισδου απ τη
συνδεδεµένη συσκευή. Μπορεί µνο να εξάγει
δεδοµένα απ τη διασύνδεση DV.
b Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης A/V για
να συνδέσετε την κάµερα σε άλλες συσκευές.
Προτού συνδέσετε, βεβαιωθείτε τι η ρύθµιση
[ΕΜΦΑΝΙΣΗ] στο µενού
(ΛΟΙΠΕΣ) είναι
ρυθµισµένη στη [ΠΡΟΒΟΛ LCD] (η
προεπιλεγµένη ρύθµιση) (σελ. 64).
• Για το
TRV238E/438E:
_ταν συνδέετε την κάµερα σε στερεοφωνική
συσκευή, συνδέστε το βύσµα ήχου του
καλωδίου σύνδεσης A/V στον αριστερ
(άσπρο) ακροδέκτη του βίντεο.
• Για το TRV270E/285E:
_ταν συνδέετε την κάµερα σε µονοφωνική
συσκευή, συνδέστε το κίτρινο βύσµα του
καλωδίου σύνδεσης A/V στον ακροδέκτη
σήµατος εικνας και το κκκινο (δεξι κανάλι)
ή το άσπρο (αριστερ κανάλι) βύσµα στον
ακροδέκτη ήχου του βίντεο.
Χρήση ενς καλωδίου i.LINK για
σύνδεση
Για το TRV270E/285E:
Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο i.LINK
(προαιρετικ) για να συνδέσετε την κάµερα
µε άλλη συσκευή µέσω της διασύνδεσης
DV. Τα σήµατα εικνας και ήχου
µεταδίδονται ψηφιακά, παράγοντας
εικνες υψηλής ποιτητας. Λάβετε υπψη
σας τι δεν µπορείτε να κάνετε ξεχωριστή
εγγραφή εικνας και ήχου. Για
περισστερες λεπτοµέρειες, βλέπε
σελίδα 109.
Μετεγγραφή/Μοντάζ
67
Μετεγγραφή σε
άλλη κασέτα
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να
µοντάρετε την εικνα που
αναπαράχθηκε στην κάµερα σε άλλες
συσκευές εγγραφής (πως είναι τα
βίντεο).
1
Συνδέστε το βίντεο στην κάµερα ως
συσκευή εγγραφής (σελ. 66, 67).
2
Ετοιµάστε το βίντεο για εγγραφή.
• Εισαγάγετε µία κασέτα προς
εγγραφή.
• Αν το βίντε σας έχει κάποιον
επιλογέα εισδου, ρυθµίστε το στη
λειτουργία εισδου.
3
Ετοιµάστε την κάµερα για
αναπαραγωγή.
• Εισαγάγετε την εγγεγραµµένη
κασέτα.
• Μετακινήστε το διακπτη POWER
για να επιλέξετε τη λειτουργία PLAY/
EDIT.
4
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην
κάµερα και εγγράψτε την στο βίντεο.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που παρέχονται µαζί µε το βίντε σας
για περισστερες πληροφορίες.
5
lταν η µετεγγραφή ολοκληρωθεί,
σταµατήστε την κάµερα και το
βίντεο.
b Σηµειώσεις
• _ταν κάνετε αντιγραφή χρησιµοποιώντας το
καλώδιο σύνδεσης A/V, πατήστε DISPLAY/
BATT INFO για να γίνει απκρυψη ενδείξεων
πως ο κωδικς της ώρας (σελ. 40).
∆ιαφορετικά, θα καταγραφούν στην κασέτα.
68
Μετεγγραφή/Μοντάζ
• Για το TRV270E/285E:
_ταν η σύνδεση γίνεται µε καλώδιο σύνδεσης
A/V, για να εγγράψετε την ηµεροηνία/ώρα και
τα δεδοµένα ρυθµίσεων της κάµερας,
εµφανίστε τα στην οθνη (σελ. 40).
• Για το TRV270E/285E:
_ταν η κάµερα είναι συνδεδεµένη µε το βίντεο
µέσω της διασύνδεσης DV, δεν µπορείτε να
εγγράψετε τον τίτλο ή τις ενδείξεις.
• Για το TRV270E/285E:
Οι εικνες που έχουν εκδοθεί µε εφέ εικνας
([ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ] σελ. 48) δεν µπορούν να
εξαχθούν µέσω της διασύνδεσης DV.
• Για το TRV270E/285E:
_ταν η σύνδεση γίνεται µε καλώδιο i.LINK, η
εικνα που έχει εγγραφεί χαλάει µλις γίνει
παύση µίας εικνας στην κάµερα κατά την
εγγραφή σε βίντεο.
z Συµβουλή
• Για το
TRV238E/438E:
Για να αποτρέψετε τη φθορά των εικνων,
ρυθµίστε το [ΜΟΝΤΑΖ] στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]
στο µενού
(ΡΥΘ PLAYER) πριν τη
µετεγγραφή (σελ. 54).
Εύκολη
µετεγγραφή
κασέτας – Easy Dubbing
4
Πατήστε το EASY DUB.
ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΛ. ΤΙΤΛΟΥ
ΕΠΙΛ. ΚΑΤΑΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ
0 :0 0 :0 0
ΚΑΝ Ο Ν Ι Κ Η
[ E A S Y D UB ] : Τ Ε Λ Ο Σ
TRV238E/438E)
(
∆εν µπορείτε εύκολα να ελέγξετε το
βίντεο για µετεγγραφή µε την κάµερα
ταν το βίντεο είναι συνδεδεµένο µε την
κάµερα.
5
ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡ
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡΥΘΜ I R
ΛΕΙΤ ΠΑΥΣΗΣ
∆ΟΚΙΜΗ IR
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Βήµα 1: Ετοιµάστε να θέσετε
σε λειτουργία την κάµερά
σας και το βίντεο.
b Σηµείωση
• ∆εν µπορείτε να εκτελέσετε το Easy Dubbing σε
βίντεο που δεν υποστηρίζει κωδικούς [ΡΥΘΜ
IR].
1
Συνδέστε το βίντεο στην κάµερα ως
συσκευή εγγραφής (σελ. 66).
2
Ετοιµάστε το βίντεο για εγγραφή.
Ετοιµάστε την κάµερα για
αναπαραγωγή.
• Εισαγάγετε µία κασέτα για µοντάζ.
• Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
3
ΚΑΝ Ο Ν Ι Κ Η
[ E A S Y D UB ] : Τ Ε Λ Ο Σ
6
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΡΥΘΜ IR]
κι έπειτα πιέστε το.
_ταν εκτελείτε τη σύνδεση µε ένα
καλώδιο A/V, θα πρέπει να ελέγχετε το
σήµα κωδικού [PYΘM IR] για να δείτε
αν το βίντε σας µπορεί να
λειτουργήσει µέσω της κάµεράς σας
(ποµπς υπέρυθρων ακτίνων).
7
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τον κωδικ
[ΡΥΘΜ IR] του βίντεο κι έπειτα
πιέστε το.
Για τον κωδικ [PYΘM IR] του βίντεο,
ανατρέξτε στο "Κατάλογος κωδικών
[ΡΥΘΜ IR]" (σελ. 70). _ταν υπάρχουν
καταχωρηµένοι περισστεροι απ έναν
κωδικοί για τον κατασκευαστή του
βίντε σας, δοκιµάστε τον καθένα απ
αυτούς έως του βρείτε τον πιο
κατάλληλο.
• Εισαγάγετε µία κασέτα προς
εγγραφή.
• Αν το βίντε σας διαθέτει επιλογέα
εισδου, ρυθµίστε τον στη λειτουργία
εισδου.
3
0 :0 0 :0 0
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα σε
περίπτωση που εκτελείτε για πρώτη
φορά το Easy Dubbing. Μπορείτε να
παραλείψετε αυτήν τη ρύθµιση αν έχετε
ρυθµίσει το βίντεο σύµφωνα µε την
προαναφερµενη διαδικασία.
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΡΥΘΜΙΣΗ]
κι έπειτα πιέστε το.
8
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΛΕΙΤ
ΠΑΥΣΗΣ] κι έπειτα πιέστε το.
,συνεχίζεται
Μετεγγραφή/Μοντάζ
69
[ΟΛΟΚΛΗΡ] εµφανίζεται µλις λήξει
η δοκιµή του κωδικού [PYΘM IR].
Προχωρήστε στο επµενο βήµα.
_ταν η εγγραφή δεν µπορεί να
ξεκινήσει, επιλέξτε κάποιον άλλο
κωδικ [PYΘM IR] και δοκιµάστε
ξανά.
ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡ
0 :0 0 :0 0
ΡΥΘΜΙΣΗ
ΡΥΘΜ IR
ΛΕΙΤ ΠΑΥΣΗΣ Π Α Υ Σ Η
ΕΓΓΡΑΦΗ
∆ΟΚΙΜΗ IR
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Α Ν Α Π Α Ρ Α Γ
ΚΑΝ Ο Ν Ι Κ Η
[ E A S Y D UB ] : Τ Ε Λ Ο Σ
9
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τη
λειτουργία ακύρωσης της παύσης
εγγραφής στο βίντεο κι έπειτα πιέστε
το.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που παρέχονται µαζί µε το βίντε σας
για περισστερες πληροφορίες σον
αφορά τη λειτουργία.
10Στρέψτε τον ποµπ υπέρυθρων
ακτίνων της κάµερας προς την
κατεύθυνση του αισθητήρα
τηλεχειρισµού στο βίντεο, απ
απσταση περίπου 30 εκατοστών,
χωρίς να παρεµβάλλονται ενδιάµεσα
εµπδια.
Ποµπς
υπέρυθρων ακτίνων
Αισθητήρας
τηλεχειρισµού
Βίντεο
11Ρυθµίστε το βίντεο σε παύση
εγγραφής.
12Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [∆ΟΚΙΜΗ
IR] κι έπειτα πιέστε το.
13Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΕΚΤΕΛΕΣΗ] κι έπειτα πιέστε το.
Στο βίντεο ξεκινά η εγγραφή ταν η
ρύθµιση είναι σωστή. Η ένδειξη
70
Μετεγγραφή/Μοντάζ
14Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ] κι έπειτα πιέστε
το.
Κατάλογος κωδικών [ΡΥΘΜ IR]
Οι ακλουθοι κωδικοί [PYΘM IR] είναι εξ
αρχής εγγεγραµµένοι στην κάµερα. (Είναι
ρυθµισµένη στο "3" που είναι η
προεπιλεγµένη ρύθµιση.)
Εταιρία κατασκευής Κωδικς [PYΘM IR]
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Εταιρία κατασκευής Κωδικς [PYΘM IR]
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
* εξάρτηµα TV/βίντεο
Μπορείτε να εισαγάγετε έναν τίτλο.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 8
προεπιλεγµένους τίτλους και 2
προσαρµοσµένους. Βλέπε βήµατα 1 έως
4 στην σελίδα 33 για να δηµιουργήσετε
τους αρχικούς τίτλους.
1
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΕΠΙΛ.
ΤΙΤΛΟΥ] κι έπειτα πιέστε το.
ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡ
ΕΠ Ι Λ . Τ ΙΤΛΟΥ
0 :0 0 :0 0
ΑΠΕΝΕΡΓΟΝ
ΓΕ Ι Α !
Χ Α ΡΟΥΜΕΝΑ Γ ΕΝΝΕΘΛ Ι Α
Χ Α Ρ Ο Υ ΜΕ Ν Ε Σ ∆ Ι Α Κ Ο Π Ε Σ
Σ Υ Γ ΧΑΡΗΤΗΡ Ι Α
Τ Ο ΜΩ Ρ Ο Μ Α Σ
[EASY DUB]:ΤΕΛΟΣ
2
Μετεγγραφή/Μοντάζ
SABA
Βήµα 2: Επιλογή τίτλου
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τον
επιθυµητ τίτλο κι έπειτα πιέστε το.
Ο τίτλος αναβοσβήνει.
Α
Ο
Ρ
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΧΡΩΜ. ΦΟΝ.
ΓΕΙΑ!
[EASY DUB]:ΤΕΛΟΣ
3
Αλλάξτε [ΧΡΩΜΑ] (χρώµα),
[ΜΕΓΕΘΟΣ] (µέγεθος) ή
[ΧΡΩΜ.ΦΟΝ.] (χρώµα φντου)
ανάλογα µε τις απαιτήσεις.
Εάν δε χρειάζεται να τα αλλάξετε,
µεταβείτε στο Βήµα 3 (σελ. 72).
1 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΧΡΩΜΑ],
[ΜΕΓΕΘΟΣ] ή [ΧΡΩΜ.ΦΟΝ.] κι
έπειτα πιέστε το. Το επιλεγµένο
στοιχείο εµφανίζεται στην οθνη.
2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε το επιθυµητ
στοιχείο κι έπειτα πιέστε το.
,συνεχίζεται
Μετεγγραφή/Μοντάζ
71
3 Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2
µέχρι ο τίτλος να έχει την επιθυµητή
διάταξη.
4
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΟΚ] κι
έπειτα πιέστε το.
Ο τίτλος ανάβει.
ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΛ. ΤΙΤΛΟΥ
ΕΠΙΛ. ΚΑΤΑΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ
Βήµα 3: Επιλογή λειτουργίας
µετεγγραφής
Μπορείτε να επιλέξετε είτε κανονική
εγγραφή ([ΚΑΝΟΝΙΚΗ]) είτε εγγραφή
ανά διαστήµατα ([ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠ]).
0 :0 0 :0 0
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
1
ΓΕΙΑ!
[EASY DUB]:ΤΕΛΟΣ
ΚΑΝ Ο Ν Ι Κ Η
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΕΠΙΛ.
ΚΑΤΑΣ.] κι έπειτα πιέστε το.
0 :0 0 :0 0
ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΛ. ΤΙΤΛΟΥ
ΕΠΙΛ. ΚΑΤΑΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ
b Σηµειώσεις
• Μπορείτε να δώσετε τίτλο µνο στην κασέτα
του βίντεο.
• Εάν ρυθµίσετε το χρώµα του φντου στο
[ΕΜΦ/ΑΠ], η εικνα µπορεί να µην
εµφανίζεται πως πρέπει, ανάλογα µε το
συνδεδεµένο βίντεο.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠ
ΓΕΙΑ!
ΚΑΝ Ο Ν Ι Κ Η
[EASY DUB]:ΤΕΛΟΣ
2
z Συµβουλές
• Το χρώµα του τίτλου αλλάζει ως ακολούθως:
[ΑΣΠΡΟ] y [ΚΙΤΡΙΝΟ] y [ΜΩΒ] y
[ΚΟΚΚΙΝΟ] y [ΚΥΑΝΟ] y [ΠΡΑΣΙΝΟ]
y [ΜΠΛΕ]
• Το µέγεθος του τίτλου αλλάζει ως ακολούθως:
[ΜΙΚΡΟ] y [ΜΕΓΑΛΟ]
• Το φντο του τίτλου αλλάζει ως ακολούθως:
[ΕΜΦ/ΑΠ] y [ΑΣΠΡΟ] y [ΚΙΤΡΙΝΟ] y
[ΜΩΒ] y [ΚΟΚΚΙΝΟ] y [ΚΥΑΝΟ] y
[ΠΡΑΣΙΝΟ] y [ΜΠΛΕ] y [ΜΑΥΡΟ]
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΚΑΝΟΝΙΚΗ] ή [ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠ]
κι έπειτα πιέστε το.
fταν επιλέγετε [ΚΑΝΟΝΙΚΗ]
Μπορείτε να εγγράψετε κανονικά στο
βίντεο.
fταν επιλέγετε [ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠ]
Μπορείτε να εκτελέσετε µετεγγραφή
ανά διαστήµατα ρυθµίζοντας το βίντεο
να επαναλαµβάνει αυτµατα εγγραφή
5 δευτερολέπτων και αναµονή 25
δευτερολέπτων.
[a]
[b]
[c]
5s
5s
25 s
30 s
25 s
30 s
a. Χρνος εγγραφής (βίντεο)
b. Χρνος αναµονής (βίντεο)
c. Χρνος αναπαραγωγής (κάµερα)
72
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Βήµα 4: Εκτέλεση Easy
Dubbing
Βεβαιωθείτε τι η κάµερα και το βίντεο
είναι συνδεδεµένα και τι το βίντεο είναι
ρυθµισµένο στην παύση εγγραφής.
1
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΕΝΑΡΞΗ]
κι έπειτα πιέστε το.
ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΓΡ
ΕΝΑΡΞΗ
ΕΠΙΛ. ΤΙΤΛΟΥ
ΕΠΙΛ. ΚΑΤΑΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ
0 :0 0 :0 0
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Εγγραφή εικνων
απ βίντεο
(
Μπορείτε να εγγράψετε ή να µοντάρετε
εικνες απ βίντεο σε µία κασέτα που
έχετε εισαγάγει στην κάµερα.
Εισαγάγετε µία κασέτα για εγγραφή
στην κάµερα.
1
ΚΑΝ Ο Ν Ι Κ Η
[EASY DUB]:ΤΕΛΟΣ
_ταν η µετεγγραφή τελειώσει, η
κάµερα και το βίντεο σταµατούν
αυτµατα.
Ττε, επανεµφανίζεται η αρχική οθνη
Easy Dubbing.
Παύση µετεγγραφής κατά το
µοντάζ
Πιέστε
2
Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
3
Πατήστε το κουµπί
(εγγραφή)
και παράλληλα το κουµπί στα δεξιά
του στην κάµερα κι έπειτα πατήστε
(παύση) στην κάµερα.
4
Έναρξη αναπαραγωγής της
κασέτας στο βίντεο.
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΕΚΤΕΛΕΣΗ] κι έπειτα πιέστε το.
Συνδέστε το βίντεο στην κάµερα
(σελ. 67).
Χρήση καλωδίου i.LINK (προαιρετικ)
για σύνδεση.
Ορίστε παύση εγγραφής.
2
TRV285E)
Η εικνα που παίζεται στη
συνδεδεµένη συσκευή εµφανίζεται
στην οθνη LCD της κάµερας.
(παύση) στην κάµερα.
Παύση Easy Dubbing
Πατήστε το EASY DUB.
b Σηµείωση
• Η ένδειξη [ΜΗ ΕΤΟΙΜΟ] εµφανίζεται στην
οθνη ταν δεν εκτελείται η [ΕΝΑΡΞΗ].
5
Πατήστε
(παύση) στο σηµείο
που θέλετε να ξεκινήσετε την
εγγραφή.
6
Πατήστε
(παύση) για να
σταµατήσει η εγγραφή.
z Συµβουλή
• Η ένδειξη
εµφανίζεται ταν συνδέετε
την κάµερα και άλλες συσκευές µέσω ενς
καλωδίου i.LINK. (Αυτή η ένδειξη ενδέχεται
επίσης να εµφανιστεί στην TV.)
Μετεγγραφή/Μοντάζ
73
Μετεγγραφή
επιλεγµένων
σκηνών απ
κασέτα
• _ταν η κάµερα είναι συνδεδεµένη µε το βίντεο
µέσω της διασύνδεσης DV, δεν µπορείτε να
εγγράψετε τον τίτλο ή τις ενδείξεις.
1
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε είτε το
καλώδιο σύνδεσης A/V είτε το καλώδιο
i.LINK για να πραγµατοποιήσετε τη
σύνδεση. Η διαδικασία της
µετεγγραφής είναι πιο εύκολη µε τη
σύνδεση i.LINK.
– Ψηφιακ µοντάζ προγραµµάτων
( TRV270E/285E)
Μπορείτε να επιλέξετε µέχρι 20 σκηνές
(προγράµµατα) και να τις εγγράψετε µε
την επιθυµητή σειρά σε κάποια άλλη
συσκευή εγγραφής πως το βίντεο.
2
3
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα σε
περίπτωση που εκτελείτε για πρώτη
φορά ψηφιακ µοντάζ προγραµµάτων
σε κασέτα του βίντεο. Μπορείτε να
παραλείψετε αυτήν τη ρύθµιση αν έχετε
ρυθµίσει το βίντεο σύµφωνα µε την
προαναφερµενη διαδικασία.
b Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
πργραµµα Digital ταν εκτελείτε επεξεργασία
στις παρακάτω συσκευές:
– VCR που δεν υποστηρίζει κωδικούς [ΡΥΘΜ
IR]
– συσκευή εγγραφής DVD, συσκευή εγγραφής
DVD µε HDD, κλπ.
74
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Ετοιµάστε την κάµερα (συσκευή
αναπαραγωγής).
• Εισαγάγετε µία κασέτα για µοντάζ.
• Μετακινήστε το διακπτη POWER
κατ’επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT.
Αποτελέσµατα του µοντάζ
Βήµα 1: Ετοιµάστε να θέσετε
σε λειτουργία την κάµερά
σας και το βίντεο.
Ετοιµάστε το βίντε σας.
• Εισαγάγετε µία κασέτα προς
εγγραφή.
• Αν το βίντε σας διαθέτει επιλογέα
εισδου, ρυθµίστε τον στη λειτουργία
εισδου.
∆ιαγραφή ανεπιθύµητης σκηνής
Αλλαγή της σειράς
Συνδέστε το βίντεο στην κάµερα ως
συσκευή εγγραφής (σελ. 67).
4
Πατήστε το MENU.
5
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
(ΛΟΙΠΕΣ) κι έπειτα πιέστε το.
6
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΜΟΝΤΑΖ]
κι έπειτα πιέστε το.
ΜΟΝΤΑΖ
ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΝΑΙΡΕΣΗ
∆ΙΑΓΡ ΟΛΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
0:08:55:06
1 ΕΙΣΟ∆
ΣΥΝΟΛ 0:00:00:00
ΣΚΗΝΗ 0
[MENU] : ΤΕΛ
7
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΡΥΘ
ΜΟΝΤΑΖ] κι έπειτα πιέστε το.
ΜΟΝΤΑΖ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
IR
∆ΟΚ ΡΥΘΜ
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
ΡΥΘΜ IR
ΛΕΙΤ ΠΑΥΣ
∆ΟΚΙΜΗ IR
ΕΠΙΣ
[MENU] : ΤΕΛ
Ποµπς
υπέρυθρων ακτίνων
Αισθητήρας
τηλεχειρισµού
Βίντεο
0:08:55:06
1 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
8
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ] κι έπειτα πιέστε το.
ΜΟΝΤΑΖ
0:08:55:06
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
IR
i. LINK
[MENU] : ΤΕΛ
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [i.LINK] ή
[IR] κι έπειτα πιέστε το.
Σύνδεση µε καλώδιο i.LINK
Μετά την επιλογή του [i.LINK],
µεταβείτε στο "Βήµα 2: Ρύθµιση του
συγχρονισµού του βίντεο" (σελ. 76).
Σύνδεση µε καλώδιο σύνδεσης A/V
Μετά την επιλογή της λειτουργίας [IR],
ακολουθήστε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο "Ρύθµιση κωδικού
[PYΘM IR]" (σελ. 75).
Ρύθµιση κωδικού [PYΘM IR]
_ταν εκτελείτε τη σύνδεση µε ένα καλώδιο
A/V, θα πρέπει να ελέγχετε το σήµα
κωδικού [PYΘM IR] για να δείτε αν το
βίντε σας µπορεί να λειτουργήσει µέσω
της κάµεράς σας (ποµπς υπέρυθρων
ακτίνων).
2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τον κωδικ
(ΡΥΘΜ IR) στο βίντεο κι έπειτα πιέστε
το.
Για τον κωδικ [PYΘM IR] του βίντεο,
ανατρέξτε στο "Κατάλογος κωδικών
[ΡΥΘΜ IR]" (σελ. 70). _ταν υπάρχουν
καταχωρηµένοι περισστεροι απ ένας
κωδικοί για τον κατασκευαστή του
βίντε σας, δοκιµάστε τον καθένα απ
αυτούς έως του βρείτε τον πιο
κατάλληλο.
Μετεγγραφή/Μοντάζ
9
EXEC για να επιλέξετε [ΡΥΘΜ IR] κι
έπειτα πιέστε το.
3 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΛΕΙΤ ΠΑΥΣ]
κι έπειτα πιέστε το.
4 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τη λειτουργία
ακύρωσης της παύσης εγγραφής στο
βίντεο κι έπειτα πιέστε το.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που παρέχονται µαζί µε το βίντε σας
για περισστερες πληροφορίες σον
αφορά τη λειτουργία.
5 Στρέψτε τον ποµπ υπέρυθρων
ακτίνων της κάµερας προς την
κατεύθυνση του αισθητήρα
τηλεχειρισµού στο βίντεο, απ
απσταση περίπου 30 εκατοστών,
χωρίς να παρεµβάλλονται ενδιάµεσα
εµπδια.
6 Εισαγάγετε µία κασέτα στο βίντεο και
ρυθµίστε το στην παύση εγγραφής.
7 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [∆ΟΚΙΜΗ IR]
κι έπειτα πιέστε το.
,συνεχίζεται
Μετεγγραφή/Μοντάζ
75
8 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΕΚΤΕΛΕΣΗ]
κι έπειτα πιέστε το.
Στο βίντεο ξεκινά η εγγραφή ταν η
ρύθµιση είναι σωστή. Η ένδειξη
[ΟΛΟΚΛΗΡ] εµφανίζεται µλις λήξει
η δοκιµή του κωδικού [PYΘM IR].
Προχωρήστε στο "Βήµα 2: Ρύθµιση του
συγχρονισµού του βίντεο" (σελ. 76).
_ταν η εγγραφή δεν µπορεί να
ξεκινήσει, επιλέξτε κάποιον άλλο
κωδικ IR και δοκιµάστε ξανά.
Βήµα 2: Ρύθµιση του
συγχρονισµού του βίντεο
3
ΜΟΝΤΑΖ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
∆ΟΚ ΡΥΘΜ
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
ΡΥΘΜ IR
ΛΕΙΤ ΠΑΥΣ
∆ΟΚΙΜΗ IR
ΕΠΙΣ
[MENU] : ΤΕΛ
4
Αφαιρέστε την κασέτα απ την
κάµερα. Πάρτε µολύβι και χαρτί για
να κρατήσετε σηµειώσεις.
2
Ρυθµίστε το βίντεο στην παύση
εγγραφής.
Παραλείψτε αυτ το βήµα αν έχετε
επιλέξει [i.LINK] στο βήµα 9 στη
σελ. 75.
bΣηµείωση
• Παίξτε την κασέτα για περίπου 10
δευτερλεπτα πριν απ την παύση. Οι
σκηνές έναρξης ενδέχεται να µην
εγγραφούν ταν ξεκινάτε την
εγγραφή απ την αρχή της κασέτας.
76
Μετεγγραφή/Μοντάζ
0:08:55:06
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΜΠΛΟΚΗ
ΠΑΥΣΗ ΕΓΓΡ
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΕΚΤΕΛΕΣΗ] κι έπειτα πιέστε το.
Η ένδειξη [ΕΚΤΕΛΕΣΗ] αναβοσβήνει
και µία εικνα (διάρκειας περίπου 50
δευτερολέπτων) µε 5 ενδείξεις [ΕΙΣΟ∆]
και [ΕΞΟ∆] – η καθεµία για τη ρύθµιση
του συγχρονισµού – εγγράφεται. Η
ένδειξη [ΟΛΟΚΛΗΡ] εµφανίζεται
µλις λήξει η εγγραφή.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα σε
περίπτωση που εκτελείτε για πρώτη
φορά ψηφιακ µοντάζ προγραµµάτων
σε κασέτα του βίντεο. Μπορείτε να
παραλείψετε αυτήν τη ρύθµιση αν έχετε
ρυθµίσει το βίντεο σύµφωνα µε την
προαναφερµενη διαδικασία.
Μπορείτε να ρυθµίσετε το συγχρονισµ
της κάµερας και του βίντεο έτσι ώστε να
αποφεύγεται η µη εγγραφή της σκηνής
έναρξης.
1
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [∆ΟΚ
ΡΥΘΜ] κι έπειτα πιέστε το.
ΜΟΝΤΑΖ
0:08:55:06
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
∆ΟΚ ΡΥΘΜ ΟΛΟΚΛΗΡ
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
ΡΥΘΜ IR
ΛΕΙΤ ΠΑΥΣ
∆ΟΚΙΜΗ IR
ΕΠΙΣ
[MENU] : ΤΕΛ
5
Γυρίστε προς τα πίσω την κασέτα
που βρίσκεται στο βίντεο, έπειτα
αρχίστε την αναπαραγωγή σε αργ
τρπο λειτουργίας.
Εµφανίζονται 5 αριθµοί ανοίγµατος για
κάθε [ΕΙΣΟ∆] και 5 αριθµοί
κλεισίµατος για κάθε [ΕΞΟ∆].
6
Σηµειώστε την αριθµητική τιµή
ανοίγµατος κάθε [ΕΙΣΟ∆] και την
τιµή του αριθµού κλεισίµατος για
κάθε [ΕΞΟ∆], έπειτα υπολογίστε τη
µέση τιµή αριθµού για κάθε
[ΕΙΣΟ∆] και [ΕΞΟ∆].
7
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε ["CUT-IN"]
κι έπειτα πιέστε το.
ΜΟΝΤΑΖ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
∆ΟΚ ΡΥΘΜ
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
ΡΥΘΜ IR
ΛΕΙΤ ΠΑΥΣ
∆ΟΚΙΜΗ IR
ΕΠΙΣ
[MENU] : ΤΕΛ
8
0:08:55:06
Εγγραφή των επιλεγµένων
σκηνών ως προγραµµάτων
_ταν εκτελείτε για πρώτη φορά
ψηφιακ µοντάζ προγραµµάτων σε
κασέτα του βίντεο, ακολουθήστε τις
διαδικασίες που περιγράφηκαν
νωρίτερα στα βήµατα 1 και 2 (σελ. 74 έως
σελ. 76).
0
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε τη µέση τιµή
του αριθµού για την [ΕΙΣΟ∆] κι
έπειτα πιέστε το.
1
Εισαγάγετε µία κασέτα που πρκειται
να αναπαράγετε στην κάµερα.
Εισαγάγετε µία κασέτα για εγγραφή
στο βίντεο.
Η υπολογισµένη θέση έναρξης για την
εγγραφή έχει οριστεί.
9
ΜΟΝΤΑΖ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
∆ΟΚ ΡΥΘΜ
”CUT–IN”
”CUT–OUT”
ΡΥΘΜ IR
ΛΕΙΤ ΠΑΥΣ
∆ΟΚΙΜΗ IR
ΕΠΙΣ
[MENU] : ΤΕΛ
2
Πατήστε το MENU.
3
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
(ΛΟΙΠΕΣ) κι έπειτα πιέστε το.
4
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΜΟΝΤΑΖ]
κι έπειτα πιέστε το.
0:08:55:06
0
10Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
ΜΟΝΤΑΖ
ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΝΑΙΡΕΣΗ
∆ΙΑΓΡ ΟΛΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
EXEC για να επιλέξετε τη µέση τιµή
του αριθµού για την [ΕΞΟ∆] κι
έπειτα πιέστε το.
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε ["CUTOUT"] κι έπειτα πιέστε το.
Ετοιµάστε µία κασέτα.
0:08:55:06
1 ΕΙΣΟ∆
ΣΥΝΟΛ 0:00:00:00
ΣΚΗΝΗ 0
[MENU] : ΤΕΛ
Η υπολογισµένη θέση διακοπής έχει
οριστεί.
11Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [
έπειτα πιέστε το.
ΕΠΙΣ] κι
5
Αναζητήστε την αρχή της πρώτης
σκηνής που θέλετε να εγγράψετε
στην κάµερα, έπειτα διακψτε την
αναπαραγωγή.
,συνεχίζεται
Μετεγγραφή/Μοντάζ
77
6
Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΣΗΜΑΝΣΗ] κι έπειτα πιέστε το.
Η θέση εκκίνησης του πρώτου
προγράµµατος ρυθµίζεται και το πάνω
µέρος της ένδειξης προγράµµατος
µετατρέπεται σε ανοιχτ µπλε.
11Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΕΝΑΡΞΗ]
κι έπειτα πιέστε το.
ΜΟΝΤΑΖ
ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΝΑΙΡΕΣΗ
∆ΙΑΓΡ ΟΛΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
0:09:07:06
ΕΜΠΛΟΚΗ
ΠΑΥΣΗ ΕΓΓΡ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΣΥΝΟΛ 0:00:12:00
ΣΚΗΝΗ 1
ΜΟΝΤΑΖ
ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΝΑΙΡΕΣΗ
∆ΙΑΓΡ ΟΛΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
0:08:55:06
1 ΕΞΟ∆
ΣΥΝΟΛ 0:00:00:00
ΣΚΗΝΗ 0
12Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε
[ΕΚΤΕΛΕΣΗ] κι έπειτα πιέστε το.
[MENU] : ΤΕΛ
Ξεκινά η αναζήτηση για την έναρξη του
πρώτου προγράµµατος και στη
συνέχεια ξεκινά η εγγραφή.
Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης
εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ]
και κατά τη διάρκεια του µοντάζ
εµφανίζεται η ένδειξη [ΕΠΕΞ/ΣΙΑ].
7
Αναζητήστε το τέλος της πρώτης
σκηνής που θέλετε να εγγράψετε
στην κάµερα, έπειτα διακψτε την
αναπαραγωγή.
8
Πατήστε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC.
ΜΟΝΤΑΖ
ΕΠΕΞ/ΣΙΑ
Η θέση τερµατισµού του πρώτου
προγράµµατος ρυθµίζεται και το κάτω
µέρος της ένδειξης προγράµµατος
µετατρέπεται σε ανοιχτ µπλε.
ΣΚΗΝΗ
ΜΟΝΤΑΖ
ΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΝΑΙΡΕΣΗ
∆ΙΑΓΡ ΟΛΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ
ΡΥΘ ΜΟΝΤΑΖ
0:09:07:06
2 ΕΙΣΟ∆
ΣΥΝΟΛ 0:00:12:00
ΣΚΗΝΗ 1
[MENU] : ΤΕΛ
9
Επαναλάβετε τα βήµατα απ το 5
έως το 8 και δηµιουργήστε
προγράµµατα.
10Ρυθµίστε το βίντεο σε παύση
εγγραφής.
Παραλείψτε αυτ το βήµα αν η κάµερα
είναι συνδεδεµένη µέσω ενς καλωδίου
i.LINK.
78
[MENU] : ΤΕΛ
Μετεγγραφή/Μοντάζ
[
0:00:06:00
1/1
] : ΑΚΥΡΟ
[MENU] : ΤΕΛ
_ταν εγγράφεται κάποιο πργραµµα,
το σήµα προγράµµατος σταµατά να
αναβοσβήνει και παραµένει σταθερά
φωτισµένο. _ταν λα τα προγράµµατα
έχουν εγγραφεί, η λειτουργία µοντάζ
προγράµµατος σταµατά αυτµατα.
Για να ακυρώσετε την εγγραφή, πιέστε
(διακοπή).
Λήξη ψηφιακού µοντάζ
προγραµµάτων
Πατήστε το MENU.
Αποθήκευση προγράµµατος που
δεν χρησιµοποιείται για εγγραφή
Πατήστε το MENU στο βήµα 11.
Το πργραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη
µέχρι να γίνει εξαγωγή της κασέτας.
Για να διαγράψετε προγράµµατα
1 Ακολουθήστε τα βήµατα 1 έως 4 στο
"Εγγραφή των επιλεγµένων σκηνών
ως προγραµµάτων" (σελ. 77).
2 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΑΝΑΙΡΕΣΗ]
ή [∆ΙΑΓΡ ΟΛΩΝ] κι έπειτα πιέστε το.
fταν επιλέγετε [ΑΝΑΙΡΕΣΗ]
Μπορείτε να διαγράψετε το τελευταίο
ορισµένο πργραµµα.
Μετεγγραφή/Μοντάζ
Μπορείτε να επιλέξετε [∆ΙΑΓΡ
ΟΛΩΝ]
Μπορείτε να διαγράψετε λα τα
προγράµµατα.
3 Περιστρέψτε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [ΕΚΤΕΛΕΣΗ]
κι έπειτα πιέστε το.
Τα προγράµµατα διαγράφονται. Για να
ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία,
επιλέξτε [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ] κι έπειτα
πιέστε το κουµπί.
b Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να ορίσετε σηµείο έναρξης ή
τερµατισµού σε ένα κεν τµήµα της κασέτας.
Εάν υπάρχει κάποιο κεν τµήµα, ο συνολικς
χρνος µπορεί να µην εµφανίζεται σωστά.
• _ταν δεν µπορείτε να λειτουργήσετε σωστά τη
συσκευή χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο
σύνδεσης i.LINK, επιλέξτε [ΙR] στο βήµα 9 στη
σελ. 75 και ορίστε τον κωδικ [ΡΥΘΜ IR].
Μετεγγραφή/Μοντάζ
79
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
∆υναττητες
(
TRV270E/285E)
_ταν εγκαταστήσετε απ το παρεχµενο
CD-ROM το λογισµικ Picture Package σε
υπολογιστή µε Windows, µπορείτε να
αξιοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες
συνδέοντας τη βιντεοκάµερα στον
υπολογιστή σας.
Το λογισµικ και οι δυναττητες που
διατίθενται για υπολογιστές Macintosh
διαφέρουν απ τα πακέτα που
προορίζονται για υπολογιστές µε Windows.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
6 του "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων) στο CD-ROM.
Για το "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων), ανατρέξτε στην επµενη
εντητα.
z Συµβουλή
• Μπορείτε να συνδέσετε τη βιντεοκάµερα
σε υπολογιστή µε 2 τρπους.
– καλώδιο USB
Αυτή η µέθοδος ενδείκνυται για την
αντιγραφή εικνων και ήχων που έχουν
καταγραφεί σε κασέτα στον υπολογιστή.
– καλώδιο i.LINK
Αυτή η µέθοδος ενδείκνυται για την
αντιγραφή εικνων και ήχων που έχουν
καταγραφεί σε κασέτα. Τα δεδοµένα εικνας
µεταφέρονται µε µεγαλύτερη ευκρίνεια απ'
,τι µε καλώδιο USB.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση,
ανατρέξτε στο "First Step Guide" (Οδηγς
πρώτων βηµάτων).
Viewing video and pictures on a
computer
Μπορείτε να εµφανίσετε τις εικνες που
αντιγράφονται απ τη βιντεοκάµερά σας,
επιλέγοντας απ τις µικρογραφίες. Οι
στατικές εικνες και οι ταινίες
αποθηκεύονται σε φακέλους κατά
ηµεροµηνία.
Music Video/Slideshow Producer
Μπορείτε να επιλέξετε τις αγαπηµένες σας
ταινίες και στατικές εικνες απ τις εικνες
που έχουν αποθηκευθεί στον υπολογιστή
σας και να δηµιουργήσετε χωρίς δυσκολία
πρωττυπα βίντεο µικρού µήκους ή
προβολές διαφανειών, µε την προσθήκη
µουσικής και οπτικών εφέ.
Automatic Music Video Producer
Μπορείτε εύκολα να δηµιουργήσετε ένα
πρωττυπο βίντεο µικρού µήκους µε
προσθήκη µουσικής και οπτικών εφέ,
χρησιµοποιώντας εικνες που είναι
εγγεγραµµένες σε κασέτα.
Copying tape to Video CD
Μπορείτε να εισαγάγετε ολκληρο το
περιεχµενο µιας κασέτας, για να
δηµιουργήσετε ένα CD βίντεο.
Save the images on CD-R
Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε έναν δίσκο
CD-R εικνες που έχουν αντιγραφεί στον
υπολογιστή.
80
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Burning Video CD
Μπορείτε να δηµιουργήσετε έναν δίσκο CD
βίντεο µε µενού βίντεο και παρουσιάσεων
διαφανειών. Η εφαρµογή ImageMixer
VCD2 είναι συµβατή µε στατικές εικνες
υψηλής ανάλυσης.
USB Streaming Tool
Μπορείτε να προβάλλετε στον υπολογιστή
την εικνα που αναπαραγάγει η
βιντεοκάµερα απ την κασέτα ή που
λαµβάνει εκείνη τη στιγµή.
Video Capturing Tool
Μπορείτε να εισαγάγετε ολκληρο το
περιεχµενο µιας κασέτας στον
υπολογιστή.
Σχετικά µε τον "First Step
Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων)
Το "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων) είναι ένα εγχειρίδιο οδηγιών
στον υπολογιστή σας, στο οποίο µπορείτε
να ανατρέχετε.
Το "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων) περιγράφει βασικές λειτουργίες,
απ την αρχική σύνδεση της βιντεοκάµερας
και του υπολογιστή και την ενεργοποίηση
ρυθµίσεων έως τη γενική λειτουργία την
πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε το
λογισµικ το οποίο είναι αποθηκευµένο στο
παρεχµενο CD-ROM.
Αφού εγκαταστήσετε το CD-ROM,
διαβάζοντας την εντητα "Εγκατάσταση
του λογισµικού και του "First Step Guide"
(Οδηγς πρώτων βηµάτων) σε υπολογιστή
( TRV270E/285E)" (σελ. 83), εκκινήστε
το "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων) και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Στον οδηγ Βοήθειας περιλαµβάνονται
επεξηγήσεις για λες τις λειτουργίες των
εφαρµογών λογισµικού. Ανατρέξτε στον
οδηγ Βοήθειας για αναλυτικτερη
επεξήγηση των λειτουργιών, αφού
διαβάσετε διεξοδικά το "First Step Guide"
(Οδηγς πρώτων βηµάτων).
Για να εµφανίσετε τον οδηγ Βοήθειας,
κάντε κλικ στο σύµβολο [?] της οθνης.
Απαιτήσεις συστήµατος
Για χρήστες των Windows
Κατά τη χρήση του Picture Package
• Λειτουργικ σύστηµα: Microsoft
Windows 98, Windows 98SE, Windows
2000 Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition ή
Windows XP Professional Απαιτείται
βασική εγκατάσταση.
Η λειτουργία δεν διασφαλίζεται, εάν το
παραπάνω λειτουργικ σύστηµα έχει
αναβαθµιστεί.
Στα Windows 98, δεν υποστηρίζεται το
USB Streaming.
Στα Windows 98 και Windows 98SE, δεν
υποστηρίζεται το DV capturing.
• CPU: Intel Pentium III στα 500 MHz ή
ταχύτερη (συνιστάται στα 800 MHz ή
ταχύτερη) (Για τη χρήση της εφαρµογής
ImageMixer VCD2, συνιστάται
επεξεργαστής Intel Pentium III στα 800
MHz ή ταχύτερος)
• Εφαρµογές: DirectX 9.0c ή νετερη
έκδοση (Το προϊν αυτ βασίζεται στην
τεχνολογία DirectX. Είναι απαραίτητο να
έχει εγκατασταθεί το DirectX).
Windows Media Player 7.0 ή νετερη
έκδοση
Macromedia Flash Player 6.0 ή νετερη
έκδοση
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Το CD-ROM περιλαµβάνει το παρακάτω
λογισµικ.
• Πργραµµα οδήγησης USB
• Picture Package Ver.1.5
• ImageMixer VCD2
• "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων)
Πληροφορίες για τη
λειτουργία Βοήθειας του
λογισµικού
,συνεχίζεται
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
81
• Σύστηµα ήχου: Στερεοφωνική κάρτα
ήχου 16 bit και στερεοφωνικά ηχεία
• Μνήµη: 64 MB ή µεγαλύτερη
• Σκληρς δίσκος: Απαιτούµενος χώρος
για την εγκατάσταση: 500 MB ή
µεγαλύτερος Συνιστώµενος διαθέσιµος
ελεύθερος χώρος στο σκληρ δίσκο: 6 GB
ή µεγαλύτερος (ανάλογα µε το µέγεθος
των αρχείων εικνας που επεξεργάζεστε)
• Οθνη: Κάρτα βίντεο 4 MB VRAM,
ελάχιστη ανάλυση 800 × 600, Πολλά
χρώµατα (16 bit, 65 000 χρώµατα),
δυναττητα DirectDraw του
προγράµµατος οδήγησης οθνης (το
προϊν αυτ δεν θα λειτουργήσει σωστά
σε ανάλυση 800 × 600 ή χαµηλτερη και µε
256 χρώµατα ή λιγτερα).
• Λοιπά: Θύρα USB (πρέπει παρέχεται ως
βασικς εξοπλισµς), διασύνδεση DV
(IEEE1394, i.LINK) (για σύνδεση µέσω
καλωδίου i.LINK), µονάδα δίσκου
(χρειάζεστε µονάδα δίσκου CD-R για να
δηµιουργήσετε CD βίντεο. Για τις
συµβατές µονάδες δίσκου, επισκεφθείτε
το παρακάτω URL:
http://www.ppackage.com/)
Για χρήστες Macintosh
b Σηµείωση
• _ταν συνδέετε τη βιντεοκάµερα σε υπολογιστή
Macintosh χρησιµοποιώντας καλώδιο USB, δεν
µπορείτε να αντιγράψετε εικνες απ κασέτα
στον υπολογιστή. Για να αντιγράψετε απ
κασέτα, συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στον
υπολογιστή µε καλώδιο i.LINK και
χρησιµοποιήστε το βασικ λογισµικ του
λειτουργικού συστήµατος.
fταν χρησιµοποιείτε το ImageMixer
VCD2
• Λειτουργικ σύστηµα: Mac OS X (v10.1.5
ή νετερη έκδοση)
• CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac σειράς G3/G4/G5
• Μνήµη: 128 MB ή περισστερο
82
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
• Σκληρς δίσκος: Απαιτούµενος χώρος
για την εγκατάσταση 250 MB ή
µεγαλύτερος.
∆ιαθέσιµος ελεύθερος χώρος σκληρού
δίσκου προτείνεται: 4 GB ή περισστερο
(ανάλογα µε το µέγεθος των αρχείων
εικνων που τίθενται σε επεξεργασία)
• Εµφάνιση: Ελάχιστη ανάλυση 1 024 ×
768, 32 000 χρώµατα (το προϊν αυτ δεν
θα λειτουργήσει σωστά σε ανάλυση
µικρτερη απ1 024 × 768 ή µε 256
χρώµατα).
• Εφαρµογή: QuickTime 4 ή νετερη
έκδοση (συνιστάται το QuickTime 5).
• Άλλα: Μονάδα δίσκου
Εγκατάσταση του
λογισµικού και του
"First Step Guide"
(Οδηγς πρώτων
βηµάτων) σε
υπολογιστή
(
• Για να δείτε το "First Step Guide" (Οδηγς
πρώτων βηµάτων) σε µορφή PDF, αντιγράψτε
στον υπολογιστή σας το αρχείο PDF, το οποίο
είναι αποθηκευµένο στο φάκελο της
αντίστοιχης γλώσσας, µέσα στο φάκελο
[FirstStepGuide] του CD-ROM.
• _ταν προβάλλετε το "First Step Guide"
(Οδηγς πρώτων βηµάτων) σε µορφή HTML
στον υπολογιστή σας χωρίς να χρησιµοποιήσετε
αυτµατη εγκατάσταση, αντιγράψτε στον
υπολογιστή το φάκελο της αντίστοιχης
γλώσσας απ το φάκελο [FirstStepGuide] του
CD-ROM. Μπορείτε να ανατρέξετε στο "First
Step Guide" (Οδηγς πρώτων βηµάτων)
επιλέγοντας µε διπλ κλικ το "index.html".
TRV270E/285E)
Για Windows 2000/Windows XP
Για την εγκατάσταση, συνδεθείτε ως
διαχειριστές.
1
Βεβαιωθείτε τι η βιντεοκάµερα δεν
είναι συνδεδεµένη µε τον
υπολογιστή.
2
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Πριν απ την εγκατάσταση του
λογισµικού, κλείστε λες τις εφαρµογές
που εκτελούνται στον υπολογιστή.
3
Εγκατάσταση σε υπολογιστή
µε Windows
z Συµβουλές
• Για να δείτε το "First Step Guide" (Οδηγς
πρώτων βηµάτων) σε υπολογιστή µε Windows,
απαιτείται Microsoft Internet Explorer, Ver.6.0
ή µεταγενέστερη. Ενδέχεται να µην εµφανίζεται
σωστά ακµη και στο συνιστώµενο περιβάλλον,
ανάλογα µε τη ρύθµιση του προγράµµατος
περιήγησης. Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε
τον οδηγ σε µορφή PDF.
• _ταν θέλετε να εκτυπώσετε το "First Step
Guide" (Οδηγς πρώτων βηµάτων) ή εάν δεν
µπορείτε να τον εγκαταστήσετε αυτµατα σε
µορφή HTML στη γλώσσα που θέλετε, ανοίξτε
τον σε µορφή PDF.
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισµικ
κλπ. απ το παρεχµενο CD-ROM στον
υπολογιστή σας πριν συνδέσετε τη
βιντεοκάµερα στον υπολογιστή. Αφού
εγκαταστήσετε το λογισµικ, δεν
απαιτείται περαιτέρω εγκατάσταση.
Το λογισµικ ποικίλλει ανάλογα µε το
λειτουργικ σύστηµα που διαθέτετε.
Υπολογιστής µε Windows: Picture Package
(και το ImageMixer VCD2)
Υπολογιστής Macintosh: ImageMixer
VCD2. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το
λογισµικ, ανατρέξτε στο "First Step
Guide" (Οδηγς πρώτων βηµάτων).
Τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM στη
µονάδα δίσκου του υπολογιστή σας.
Εµφανίζεται η οθνη εγκατάστασης.
Εάν δεν εµφανιστεί η οθνη
1 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [My
Computer].
2 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο
[PICTUREPACKAGE] (Μονάδα
δίσκου)*.
* Τα ονµατα των µονάδων δίσκου [πως
(E:)] ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα µε
τον υπολογιστή.
,συνεχίζεται
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
83
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Install].
8
Επιλέξτε το σηµείο στο οποίο θα
αποθηκευτεί το λογισµικ και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί
[Next].
9
Κάντε κλικ στο κουµπί [Install] στην
οθνη [Ready to Install the
Program].
Ανάλογα µε το λειτουργικ σύστηµα
του υπολογιστή, εµφανίζεται ένα
µήνυµα που σας ειδοποιεί τι ο οδηγς
πρώτων βηµάτων "First Step Guide"
(Οδηγς πρώτων βηµάτων) δεν µπορεί
να εγκατασταθεί αυτµατα µε τον
οδηγ εγκατάστασης InstallShield
Wizard. Σε αυτήν την περίπτωση,
αντιγράψτε ο ίδιος τον οδηγ στον
υπολογιστή σας, ακολουθώντας τις
οδηγίες του µηνύµατος.
5
6
Επιλέξτε τη γλώσσα για την
εφαρµογή που θα εγκατασταθεί και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί
[Next].
Κάντε κλικ στο κουµπί [Next].
Εκτελείται η εγκατάσταση της
εφαρµογής Picture Package.
10Επιλέξτε τη γλώσσα για τον oδηγ
"First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων) που θα εγκατασταθεί και,
στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουµπί
[Next].
7
84
∆ιαβάστε τη σύµβαση παραχώρισης
άδειας χρήσης [License Agreement],
επιλέξτε [I accept the terms of the
license agreement] εφσον
συµφωνείτε και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο κουµπί [Next].
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Ανάλογα µε τον υπολογιστή, ενδέχεται
αυτή η οθνη να µην εµφανιστεί.
Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο
βήµα 12.
11Κάντε κλικ στο κουµπί [Next] για να
3 Κάντε κλικ στο κουµπί [Finish].
εγκαταστήσετε το "First Step Guide"
(Οδηγς πρώτων βηµάτων).
14Βεβαιωθείτε τι το πεδίο [Yes, I want
12Κάντε κλικ στο κουµπί [Next],
to restart my computer now.] είναι
επιλεγµένο και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο κουµπί [Finish].
έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθνη για την
εγκατάσταση της εφαρµογής
ImageMixer VCD2.
Microsoft (R) DirectX(R)],
ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα
για να εγκαταστήσετε το DirectX
9.0c. Εάν χι, µεταβείτε στο βήµα 14.
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
13Εάν εµφανιστεί η οθνη [Installing
Ο υπολογιστής απενεργοποιείται και,
στη συνέχεια, ενεργοποιείται και πάλι,
αυτµατα (Επανεκκίνηση).
Στην επιφάνεια εργασίας εµφανίζονται
τα εικονίδια συντµευσης για τα
[Picture Package Menu] και [Picture
Package Menu destination Folder] (και
για τον "First Step Guide" (Οδηγς
πρώτων βηµάτων), εάν εγκαταστάθηκε
µε τα βήµατα 11-12).
1 ∆ιαβάστε τη σύµβαση παραχώρησης
άδειας χρήσης [License Agreement]
και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο
κουµπί [Next].
15Αφαιρέστε το δίσκο CD-ROM απ
τη µονάδα δίσκου του υπολογιστή
σας.
2 Κάντε κλικ στο κουµπί [Next].
Απορίες σχετικά µε το Picture
Package
Οι πληροφορίες επικοινωνίας
παρατίθενται στη σελίδα 87.
,συνεχίζεται
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
85
Εγκατάσταση σε υπολογιστή
Macintosh
1
2
Βεβαιωθείτε τι η βιντεοκάµερα δεν
είναι συνδεδεµένη µε τον
υπολογιστή.
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Πριν απ την εγκατάσταση του
λογισµικού, κλείστε λες τις εφαρµογές
που εκτελούνται στον υπολογιστή.
86
3
Τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM στη
µονάδα δίσκου του υπολογιστή σας.
4
Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο CDROΜ.
5
Αντιγράψτε στον υπολογιστή σας το
"FirstStepGuide.pdf", που είναι
αποθηκευµένο στην αντίστοιχη
γλώσσα στο φάκελο
[FirstStepGuide].
6
Αντιγράψτε το [IMXINST.SIT] του
φακέλου [MAC] του CD-ROM σε
έναν φάκελο της επιλογής σας.
7
Κάντε διπλ κλικ στο αρχείο
[IMXINST.SIT] µέσα στο φάκελο
στον οποίο αντιγράφηκε.
8
Κάντε διπλ κλικ στο µη
συµπιεσµένο αρχείο
[ImageMixerVCD2_Install].
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
9
lταν εµφανιστεί η οθνη υποδοχής
του χρήστη, πληκτρολογήστε το
νοµά σας και τον κωδικ
πρσβασης.
Αρχίζει η εγκατάσταση του
ImageMixer VCD2.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη χρήση του
ImageMixer VCD2, ανατρέξτε στην
ηλεκτρονική βοήθεια του λογισµικού.
Χρήση του "First
Step Guide"
(Οδηγς πρώτων
βηµάτων)
(
TRV270E/285E)
Προβολή του "First Step
Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων)
Εκκίνηση σε υπολογιστή µε
Windows
Εκκίνηση σε υπολογιστή
Macintosh
Κάντε διπλ κλικ στο
"FirstStepGuide.pdf."
z Συµβουλή
• Για να δείτε το PDF, απαιτείται Adobe Reader.
Εάν δεν το έχετε εγκατεστηµένο στον
υπολογιστή σας, µπορείτε να το λάβετε στον
τοπικ δίσκο απ την ιστοσελίδα της Adobe
Systems: http://www.adobe.com/
Κέντρο εξυπηρέτησης χρηστών Pixela
Αρχική σελίδα Pixela
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Τηλέφωνο για Βρειο Αµερική
(Λος Άντζελες)
+1-213-341-0163
– Τηλέφωνο για Ευρώπη (Η.Β.)
+44-1489-564-764
– Τηλέφωνο για Ασία (Φιλιππίνες)
+63-2-438-0090
Σχετικά µε τα πνευµατικά
δικαιώµατα
Τα µουσικά έργα, οι εγγραφές ήχου ή άλλο
µουσικ περιεχµενο που ανήκει σε τρίτους
και που ενδεχοµένως λαµβάνετε απ
δίσκους CD, το ∆ιαδίκτυο ή άλλες πηγές
(το "Μουσικ Περιεχµενο") αποτελούν
πνευµατική ιδιοκτησία των αντίστοιχων
κατχων και προστατεύονται απ τη
νοµοθεσία περί πνευµατικών δικαιωµάτων
και απ τη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία κάθε
χώρας/περιοχής. Εκτς απ το βαθµ που
επιτρέπεται ρητώς απ τους ισχύοντες
νµους, απαγορεύεται η χρήση
(συµπεριλαµβανοµένων, χωρίς
περιορισµούς, της αντιγραφής, της
τροποποίησης, της αναπαραγωγής, της
αποστολής, της µετάδοσης ή της
τοποθέτησης σε εξωτερικ δίκτυο µε
δηµσια πρσβαση, της µεταφοράς, της
διανοµής, της ενοικίασης, της
παραχώρησης άδειας χρήσης, της πώλησης
και της έκδοσης) οποιουδήποτε Μουσικού
Περιεχοµένου, χωρίς την εξουσιοδτηση ή
την έγκριση του αντίστοιχου κατχου.
Η παραχώρηση άδειας χρήσης του Picture
Package απ την Sony Corporation δεν
µπορεί να ερµηνευτεί ως µεταβίβαση
εµµέσως, δια δεδικασµένου ή αλλιώς πως,
οποιασδήποτε αδείας ή δικαιώµατος
χρήσης του Μουσικού Περιεχοµένου.
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο
στην
επιφάνεια εργασίας.
• Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε τον
οδηγ, επιλέγοντας [Start], [Programs]
([All Programs] για Windows XP),
[Picture Package] και [First Step Guide],
κατπιν εκκινήστε το [First Step Guide].
Για απορίες σχετικά µε αυτ
το λογισµικ
,συνεχίζεται
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
87
Σχετικά µε τα εµπορικά σήµατα
• Το Adobe, το λογτυπο Adobe και το
Adobe Acrobat είναι είτε κατατεθέντα
εµπορικά σήµατα είτε εµπορικά σήµατα
της Adobe Systems Incorporated στις
Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
• Το Picture Package αποτελεί εµπορικ
σήµα της Sony Corporation.
• Τα Microsoft, Windows και Windows
Media αποτελούν είτε σήµατα
κατατεθέντα είτε εµπορικά σήµατα της
Microsoft Corporation στις Ηνωµένες
Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.
• Τα iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook και PowerMac αποτελούν
εµπορικά σήµατα της Apple Computer,
Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες.
• Το eMac αποτελεί εµπορικ σήµα της
Apple Computer, Inc.
• Το QuickTime και το λογτυπο
QuickTime αποτελούν εµπορικά σήµατα
της Apple Computer, Inc.
• Το Roxio αποτελεί σήµα κατατεθέν της
Roxio, Inc.
• Το Toast αποτελεί εµπορικ σήµα της
Roxio, Inc.
• Τα Macromedia και Macromedia Flash
Player αποτελούν εµπορικά σήµατα και
σήµατα κατατεθέντα της Macromedia,
Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή σε
άλλες χώρες.
• Το Pentium αποτελεί εµπορικ σήµα ή
σήµα κατατεθέν της Intel Corporation.
_λα τα άλλα ονµατα προϊντων που
αναφέρονται στο παρν ενδέχεται να
αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα
κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών.
Επίσης, τα σήµατα "™" και "®" δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε αυτ
το εγχειρίδιο.
∆ηµιουργία DVD
(Άµεση Πρσβαση
στη λειτουργία
"Click to DVD")
(
TRV270E/285E)
προς επαφή i.LINK
(IEEE1394)
καλώδιο i.LINK
(πρσθετο)
∆ιασύνδεση
DV
BURN DVD/VCD
b Σηµείωση
• Για αυτή τη λειτουργία µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε µνο καλώδιο i.LINK. ∆εν
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε καλώδιο USB.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε DVD εάν
συνδέσετε τη βιντεοκάµερα σε
υπολογιστή της σειράς Sony VAIO* που
υποστηρίζει τη λειτουργία "Click to
DVD" µέσω καλωδίου i.LINK
(πρσθετο). Η εικνα αντιγράφεται
αυτµατα και εγγράφεται σε DVD.
* Απαιτείται υπολογιστής Sony VAIO µε
µονάδα DVD που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για την εγγραφή των DVD. Επίσης, απαιτείται
υπολογιστής µε εγκατεστηµένη τη λειτουργία
"Click to DVD Ver.1.2" (γνήσιο λογισµικ
Sony) ή µεταγενέστερης έκδοσης.
88
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Οι παρακάτω διαδικασίες περιγράφουν
τον τρπο δηµιουργίας ενς DVD απ µια
εικνα που έχετε καταγράψει σε κασέτα.
Για τις απαιτήσεις συστήµατος και
λειτουργίας, επισκεφθείτε το παρακάτω
URL:
– Ευρώπη
http://www.vaio-link.com/
– Η.Π.Α.
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Ασιατικές Χώρες Ειρηνικού
http://www.css.ap.sony.com/
– Κορέα
http://scs.sony.co.kr/
– Ταϊβάν
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Κίνα
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Ταϊλάνδη
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Λατινική Αµερική
http://vaio-online.sony.com/
1
Κλείστε λες τις εφαρµογές που
λειτουργούν µε i.LINK.
2
επιλέξτε [All Programs].
3 Επιλέξτε [Click to DVD] απ τα
εµφανιζµενα προγράµµατα και κάντε
κλικ στο [Click to DVD Automatic
Mode Launcher]
Το [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] ξεκινά.
z Συµβουλές
• Εφσον ξεκινήσει το [Click to DVD Automatic
Mode Launcher] µία φορά, στο εξής ξεκινά
Προετοιµάστε την πηγή
τροφοδοσίας της βιντεοκάµερας,
κατπιν σύρετε το διακπτη
POWER κατ’ επανάληψη για να
επιλέξετε τη λειτουργία PLAY/
EDIT.
Χρησιµοποιήστε τον παρεχµενο
προσαρµογέα εναλλασσµενου
ρεύµατος (AC) ως πηγή τροφοδοσίας
καθώς η δηµιουργία ενς DVD διαρκεί
µερικές ώρες.
3
Τοποθετήστε µια γραµµένη κασέτα
στη βιντεοκάµερα.
4
Συνδέστε τη βιντεοκάµερα σε
υπολογιστή µέσω καλωδίου i.LINK
(πρσθετο).
Η Άµεση Πρσβαση στη λειτουργία "Click
to DVD" σας δίνει τη δυναττητα να
αντιγράψετε εύκολα εικνες απ κασέτα σε
DVD, εάν η βιντεοκάµερα είναι
συνδεδεµένη σε υπολογιστή. Πριν
εκτελέσετε Άµεση Πρσβαση στη
λειτουργία "Click to DVD", ακολουθήστε
τα παρακάτω βήµατα για να εκκινήσετε το
"Click to DVD Automatic Mode
Launcher".
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
2 Κάντε κλικ στο µενού έναρξης και
Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Χρήση της Άµεσης Πρσβασης
στη λειτουργία "Click to DVD" για
πρώτη φορά
αυτµατα κάθε φορά που ενεργοποιείτε τον
υπολογιστή σας.
• Το [Click to DVD Automatic Mode Launcher]
έχει ρυθµιστεί για χρήστες των Windows XP.
b Σηµείωση
•_ταν συνδέετε τη βιντεοκάµερα σε
υπολογιστή, βεβαιωθείτε τι τοποθετείτε
την επαφή προς τη σωστή κατεύθυνση.
Εάν τοποθετήσετε την επαφή µε δύναµη,
µπορεί να σπάσει και να προκαλέσει βλάβη
στη βιντεοκάµερα. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στο "First Step Guide" (Οδηγς
πρώτων βηµάτων).
5
Πατήστε BURN DVD/VCD.
6
Γυρίστε το χειριστήριο SEL/PUSH
EXEC για να επιλέξετε [DVD] στο
[ΕΠΙΛ. ∆ΙΣΚΟΥ], κατπιν πατήστε
το χειριστήριο.
Η λειτουργία "Click to DVD" ξεκινά
και οι οδηγίες εµφανίζονται στην οθνη
του υπολογιστή.
,συνεχίζεται
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
89
7
Τοποθετήστε ένα εγγράψιµο DVD
στη µονάδα δίσκου του υπολογιστή.
8
Πατήστε το χειριστήριο SEL/PUSH
EXEC.
Η κατάσταση λειτουργίας του
υπολογιστή σας εµφανίζεται στον
οθνη LCD της βιντεοκάµερας.
ΠΡΟΒΟΛΗ: Η εικνα που περιέχεται
στην κασέτα αντιγράφεται στον
υπολογιστή.
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ: Η εικνα
µετατρέπεται σε µορφή MPEG2.
ΕΓΓΡΑΦΗ: Η εικνα εγγράφεται στο
DVD.
z Συµβουλή
• Εάν χρησιµοποιείτε DVD-RW/+RW που
περιέχει ήδη άλλα δεδοµένα, θα εµφανιστεί
το µήνυµα [∆ιαγρ. και αντικατάσταση των
δεδοµένων δίσκου;] στην οθνη LCD της
βιντεοκάµερας. _ταν πατήσετε το
χειριστήριο SEL/PUSH EXEC, τα
υπάρχοντα δεδοµένα διαγράφονται και
αντικαθίστανται απ τα νέα δεδοµένα.
9
Πατήστε BURN DVD/VCD για να
ολοκληρώσετε τη δηµιουργία του
DVD.
Η θήκη του δίσκου εξάγεται αυτµατα.
Για να δηµιουργήσετε κι άλλο DVD µε
το ίδιο περιεχµενο, πατήστε το
χειριστήριο SEL/PUSH EXEC.
Η θήκη του δίσκου εξάγεται.
Τοποθετήστε ένα νέο εγγράψιµο DVD
90
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
στη µονάδα δίσκου. Κατπιν,
επαναλάβετε τα βήµατα 8 και 9.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
Πατήστε BURN DVD/VCD.
b Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία
εφσον εµφανιστεί το µήνυµα [Ολοκλήρωση
δηµιουργίας DVD.] στην οθνη LCD της
βιντεοκάµερας.
• Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο i.LINK ή
ρυθµίσετε το διακπτη POWER της
βιντεοκάµερας σε άλλη λειτουργία έως του η
εικνα αντιγραφεί πλήρως στον υπολογιστή.
• Το DVD δηµιουργείται ακµη κι αν
αποσυνδέσετε το καλώδιο i.LINK (πρσθετο) ή
σβήσετε τη βιντεοκάµερα ενώ εµφανίζονται οι
ενδείξεις [ΕΓΓΡΑΦΗ] ή [ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ].
• Εάν συµβεί κάτι απ τα παρακάτω, η
αντιγραφή της εικνας ακυρώνεται. Το DVD
που δηµιουργείται περιέχει δεδοµένα έως το
σηµείο της ακύρωσης της λειτουργίας.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στα αρχεία
βοήθειας του "Click to DVD Automatic Mode
Launcher".
– _ταν υπάρχει κεν τµήµα 10 δευτερολέπτων
ή περισστερο στην κασέτα.
– _ταν τα δεδοµένα της κασέτας περιέχουν
ηµεροµηνία που προηγείται της ηµεροµηνίας
βιντεοσκπησης των τελευταίων εικνων.
– _ταν έχουν βιντεοσκοπηθεί στην ίδια κασέτα
εικνες κανονικού και µεγάλου µεγέθους.
• ∆εν µπορείτε να λειτουργήσετε τη
βιντεοκάµερα στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Κατά την αναπαραγωγή µιας κασέτας
– _ταν έχει γίνει εκκίνηση της λειτουργίας
"Click to DVD" απ τον υπολογιστή
• ∆εν µπορείτε να δηµιουργήσετε DVD απ
κασέτα 8 mm, εάν αυτή περιέχει εικνες
γραµµένες σε µορφή άλλη εκτς της µορφής
Digital8.
Επίλυση προβληµάτων
Επίλυση
προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε
πρβληµα χρησιµοποιώντας την κάµερα,
ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να
το επιλύσετε. Αν το πρβληµα
παραµένει, αφαιρέστε την πηγή
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε µε τον
αντιπρσωπο της Sony.
Εάν στην οθνη LCD εµφανίζεται η
ένδειξη "C:ss:ss" ή το εικονοσκπιο,
είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία
προβολής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
Για περισστερες λεπτοµέρειες, βλέπε
σελίδα 102.
Γενικές λειτουργίες
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η κάµερα δεν ενεργοποιείται.
• Η µπαταρία είναι αποφορτισµένη, εξασθενηµένη ή δεν έχει
προσαρτηθεί στην κάµερα.
cΠροσαρτήστε µία φορτισµένη µπαταρία στην κάµερα. (σελ. 12)
cΧρησιµοποιήστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος
για σύνδεση σε πρίζα τοίχου. (σελ. 15)
Η κάµερα δε λειτουργεί παρλο
που η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιηµένη.
cΑποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος απ
την πρίζα του τοίχου ή αφαιρέστε το σετ µπαταρίας. Στη συνέχεια,
ξανασυνδέστε τον µετά απ περίπου ένα λεπτ. Αν οι λειτουργίες
συνεχίζουν να µην εκτελούνται, πατήστε το κουµπί RESET
χρησιµοποιώντας κάποιο αντικείµενο µε αιχµηρή µύτη. (Εάν
πατήσετε το κουµπί RESET, λες οι ρυθµίσεις µε
συµπεριλαµβανµενη τη ρύθµιση ρολογιού επανέρχονται στην
αρχική τους κατάσταση.)
Για τις
TRV238E/438E/
TRV285E:
Το παρεχµενο τηλεχειριστήριο
δε λειτουργεί.
cΟρίστε το [ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣ] στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] στο µενού
(ΛΟΙΠΕΣ). (σελ. 64)
cΕισαγάγετε µια µπαταρία µέσα στη θήκη µπαταρίας µε τους
πλους + – να συµµορφώνονται µε τα σήµατα + – . Αν αυτή η
ενέργεια δε λύσει και πάλι το πρβληµα, εισαγάγετε µία καινούρια
µπαταρία εφσον η άλλη είναι άδεια. (σελ. 122)
cΑποµακρύνετε λα τα εµπδια µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και
του αισθητήρα τηλεχειρισµού.
Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα
Μπαταρίες/ πηγές τροφοδοσίας
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η λυχνία CHG (φρτισης) δεν
ανάβει παρλο που η µπαταρία
έχει φορτιστεί.
cΠροσαρτήστε σωστά το σετ µπαταρίας στην κάµερα. Εάν και
πάλι η λυχνία δεν ανάβει, αυτ σηµαίνει τι δεν παρέχεται ρεύµα
απ την πρίζα.
• Η φρτιση της µπαταρίας έχει ολοκληρωθεί. (σελ. 12)
,συνεχίζεται
Επίλυση προβληµάτων
91
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η λυχνία CHG (φρτισης)
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια
της φρτισης της µπαταρίας.
cΠροσαρτήστε σωστά το σετ µπαταρίας στην κάµερα. Αν το
πρβληµα παραµένει, αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος απ την πρίζα του τοίχου και
επικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο της Sony. Ίσως το σετ
µπαταρίας να έχει υποστεί βλάβες. (σελ. 12)
Η µπαταρία αποφορτίζεται σε
σύντοµο χρονικ διάστηµα.
• Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι υπερβολικά χαµηλή ή η
µπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
cΠροβείτε ξανά σε πλήρη φρτιση της µπαταρίας. Αν το
πρβληµα παραµένει, αντικαταστήστε το σετ µπαταρίας µε ένα
καινούριο. Ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβες. (σελ. 12, 107)
Η ένδειξη υπολειπµενης
µπαταρίας δεν υποδεικνύει το
σωστ χρονικ διάστηµα.
• Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι υπερβολικά υψηλή ή
χαµηλή ή η µπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς. ∆εν πρκειται
για δυσλειτουργία.
cΠροβείτε ξανά σε πλήρη φρτιση της µπαταρίας. Αν το
πρβληµα παραµένει, αντικαταστήστε την µπαταρία µε µία
καινούρια. Ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβες. (σελ. 12, 108)
Η κάµερα σβήνει συχνά, µολοντι • Προέκυψε πρβληµα στην ένδειξη υπολειπµενου χρνου
η ένδειξη υπολειπµενης
µπαταρίας ή η µπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς.
µπαταρίας υποδεικνύει τι η
cΠροβείτε ξανά σε πλήρη φρτιση της µπαταρίας για να
µπαταρία έχει αρκετή ενέργεια
διορθώσετε την ένδειξη. (σελ. 12)
για να λειτουργήσει.
Η κάµερα σβήνει απτοµα.
• Το [ΑYT.ΚΛΕΙΣ.] στο µενού
(ΛΟΙΠΕΣ) έχει οριστεί στα
[5 λεπτά]. (σελ. 64)
cΕάν παρέλθουν περίπου 5 λεπτά χωρίς να χρησιµοποιήσετε την
κάµερα, η κάµερα τίθεται αυτµατα εκτς λειτουργίας.
Μετακινήστε το διακπτη POWER προς τα κάτω για να
ενεργοποιήσετε ξανά την κάµερα. (σελ. 16) Αλλιώς,
χρησιµοποιήστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
Παρουσιάζεται πρβληµα ταν η
κάµερα είναι συνδεδεµένη στο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος.
cΘέστε εκτς λειτουργίας και αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος απ την πρίζα του τοίχου. Στη
συνέχεια, συνδέστε τον ξανά.
Κασέτες
92
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η κασέτα δεν µπορεί να εξαχθεί
απ το τµήµα τοποθέτησης.
cΒεβαιωθείτε τι η πηγή τροφοδοσίας (σετ µπαταρίας ή
µετασχηµατιστής εναλλασσµενου ρεύµατος) έχει συνδεθεί
σωστά. (σελ. 12)
cΑφαιρέστε το σετ µπαταρίας απ την κάµερα κι έπειτα
προσαρτήστε το ξανά. (σελ. 12)
cΠροσαρτήστε ένα φορτισµένο σετ µπαταρίας στην κάµερα.
(σελ. 12)
Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η κασέτα δεν εξέρχεται ακµα
και ταν το κάλυµµα είναι
ανοιχτ.
cΗ υγρασία έχει αρχίσει να συµπυκνώνεται στην κάµερα.
(σελ. 112)
Η ένδειξη υπολειπµενης ταινίας
δεν εµφανίζεται.
cΟρίστε το [
ΠΑΡΑΜΟΝΗ] στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] στο µενού
(ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ) ώστε να εµφανίζεται πάντα η ένδειξη
υπολειπµενης ταινίας. (σελ. 58)
LCD οθνη/ εικονοσκπιο
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Μια άγνωστη γλώσσα
εµφανίζεται στην οθνη.
cΒλέπε σελίδα 21.
Μία άγνωστη εικνα εµφανίζεται
στην οθνη.
cΗ κάµερα βρίσκεται σε [ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ]. (Η ένδειξη [ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ]
εµφανίζεται αυτµατα ταν αφήσετε την κάµερα για 10 λεπτά,
αφού έχετε επιλέξει CAMERA χωρίς να έχετε εισαγάγει µία
κασέτα.) Εισαγάγετε µία κασέτα για να ακυρώσετε την
[ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ]. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη [ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ] στο
[AΠENEPΓOΠ] στο µενού. (σελ. 62)
Μία άγνωστη ένδειξη εµφανίζεται cΑνατρέξτε στον κατάλογο ενδείξεων. (σελ. 124)
στην οθνη.
cΧρησιµοποιήστε το µοχλ ρύθµισης φακού εικονοσκοπίου για να
ρυθµίσετε το φακ. (σελ. 17)
Η εικνα στο εικονοσκπιο έχει
εξαφανιστεί.
cΚλείστε την οθνη LCD. Η εικνα δεν εµφανίζεται στο
εικονοσκπιο ταν η οθνη LCD είναι ανοιχτή. (σελ. 17)
Επίλυση προβληµάτων
Η εικνα στο εικονοσκπιο δεν
είναι καθαρή.
Εγγραφή
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η κασέτα δεν ξεκινά ταν πατάτε
το REC START/STOP.
cΜετακινήστε το διακπτη POWER για να ανάψετε τη λυχνία
CAMERA. (σελ. 16)
cΗ ταινία έχει φτάσει στο τέλος της. Εκτελέστε περιτύλιξή της ή
εισαγάγετε µία καινούρια κασέτα.
cΡυθµίστε το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της κασέτας στο
REC ή εισαγάγετε µία καινούρια κασέτα. (σελ. 106)
cΗ ταινία έχει κολλήσει στο τύµπανο λγω της συµπύκνωσης της
υγρασίας. Αφαιρέστε την κασέτα και αφήστε την κάµερα για
τουλάχιστον µία ώρα, έπειτα εισαγάγετέ την ξανά. (σελ. 112)
,συνεχίζεται
Επίλυση προβληµάτων
93
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η κάµερα σβήνει απτοµα.
• Το [ΑYT.ΚΛΕΙΣ.] στο µενού
(ΛΟΙΠΕΣ) έχει οριστεί στα
[5 λεπτά]. (σελ. 64)
cΕάν παρέλθουν περίπου 5 λεπτά χωρίς να χρησιµοποιήσετε την
κάµερα, η κάµερα τίθεται αυτµατα εκτς λειτουργίας.
Μετακινήστε το διακπτη POWER προς τα κάτω για να
ενεργοποιήσετε ξανά την κάµερα (σελ. 16). Αλλιώς,
χρησιµοποιήστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
• Η µπαταρία έχει αποφορτιστεί. (σελ. 12)
Για τις
TRV438E/
TRV270E/285E:
Το SteadyShot δε λειτουργεί.
cΟρίστε το [STEADYSHOT] στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] στο µενού
(ΡΥΘΜ KAM). (σελ. 53)
cΟρίστε το [16:9WIDE] στο [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο µενού
(ΡΥΘΜ KAM). (σελ. 51)
Η αυτµατη εστίαση δε
λειτουργεί.
cΠατήστε το FOCUS για να ενεργοποιήσετε την αυτµατη
εστίαση. (σελ. 31)
cΟι συνθήκες εγγραφής δεν ενδείκνυνται για αυτµατη εστίαση.
Ρυθµίστε την εστίαση χειροκίνητα. (σελ. 31)
Εµφανίζεται µία κάθετη γραµµή
ταν γίνεται εγγραφή φωτς απ
κερί ή ηλεκτρικού φωτς στο
σκοτάδι.
• Αυτ συµβαίνει ταν η αντίθεση µεταξύ του αντικειµένου και του
φντου είναι υπερβολικά έντονη. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Εµφανίζεται µία κάθετη γραµµή
ταν γίνεται εγγραφή φωτεινού
αντικειµένου.
• Αυτ το φαινµενο ονοµάζεται εφέ κηλίδωσης (µία άσπρη
κάθετη γραµµή διασχίζει το φωτειν σηµείο). ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Το χρώµα της εικνας δεν
εµφανίζεται σωστά.
cΑπενεργοποιήστε τη λειτουργία NightShot plus. (σελ. 30)
Η εικνα εµφανίζεται υπερβολικά cΑπενεργοποιήστε τη λειτουργία NightShot plus σε φωτεινούς
φωτεινή στην οθνη και το
χώρους. (σελ. 30)
αντικείµενο δεν εµφανίζεται στην cΑπενεργοποιήστε τη λειτουργία πίσω φωτισµού. (σελ. 29)
οθνη.
Ο ήχος κλείστρου δεν ακούγεται.
cΟρίστε το [ΒΟΜΒΟΣ] στο [ΜΕΛΩ∆ΙΑ] ή στο [ΚΑΝΟΝΙΚΗ] στο
µενού
(ΛΟΙΠΕΣ). (σελ. 63)
Για τις
TRV438E/
cΟρίστε το [STEADYSHOT] στο [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο µενού
TRV270E/285E:
(ΡΥΘΜ KAM). (σελ. 53)
Εµφανίζονται µαύρες γραµµές
ταν κάνετε εγγραφή µίας οθνης
TV ή υπολογιστή.
94
Το χρώµα τρεµοπαίζει ή αλλάζει.
cΑυτ συµβαίνει ταν γίνεται εγγραφή εικνων κάτω απ
λαµπτήρα φθορισµού, ατµών νατρίου ή υδραργύρου στη
λειτουργία soft portrait (δηµιουργία απαλού φντου για τα
αντικείµενα) ή sports lesson (εγγραφή αντικειµένων που
κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα). Στην περίπτωση αυτή, ακυρώστε
το [PROGRAM AE]. (σελ. 47)
Το END SEARCH δε λειτουργεί.
• Η κασέτα εξάχθηκε µετά την εγγραφή.
• Η κασέτα είναι καινούρια και δεν έχει τίποτα γραµµένο.
Το END SEARCH δε λειτουργεί
σωστά.
• Υπάρχει κάποιο κεν τµήµα στην αρχή ή τη µέση της κασέτας. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Ο ενσωµατωµένος φωτισµς δε
λειτουργεί.
cΠατήστε το LIGHT κατ’επανάληψη για να επιλέξετε
.
cΑν το πρβληµα παραµένει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο
της Sony ή µε την τοπική εγκεκριµένη υπηρεσία επισκευής της
Sony.
Αναπαραγωγή
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή. cΑν η κασέτα έχει φτάσει στο τέλος της, περιτυλίξτε την. (σελ. 37)
cΚαθαρίστε την κεφαλή χρησιµοποιώντας την κασέτα καθαρισµού
(προαιρετικ). (σελ. 112)
• Για το
TRV238E/438E:
Το κανάλι του βίντεο στην τηλεραση δεν έχει ρυθµιστεί σωστά.
cΡυθµίστε το. (σελ. 42)
cΓια το
TRV238E/438E:
Ορίστε το [ΜΟΝΤΑΖ] στο [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο µενού
(ΡΥΘ
PLAYER). (σελ. 54)
Ο ήχος έχει µειωµένη ένταση ή δεν
ακούγεται καθλου.
cΓια το TRV270E/285E:
Ορίστε το [ΗΧΟΣ HiFi] στο [ΣΤΕΡ ΗΧΟΣ] στο µενού
(ΡΥΘ
PLAYER) για το TRV270E, ή στο µενού
(ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ)
για το TRV285E. (σελ. 54)
cΑυξήστε την ένταση. (σελ. 37)
cΓια το TRV270E/285E:
Στο µενού
(ΡΥΘ PLAYER) για το TRV270E, ή στο µενού
(ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ) για το TRV285E, ρυθµίστε το [ΜΙΞΗ
ΗΧΟΥ] απ την πλευρά του [ΣΤ2] µέχρι ο ήχος να ακουστεί πως
πρέπει. (σελ. 55)
cΒεβαιωθείτε τι το µαύρο βύσµα για το
TRV238E/438E ή το
κκκινο και το λευκ βύσµα για το TRV270E/285E του
καλωδίου σύνδεσης A/V είναι συνδεδεµένα. (σελ. 42)
Ο ήχος κβεται.
cΚαθαρίστε την κεφαλή χρησιµοποιώντας την κασέτα καθαρισµού
(προαιρετικ). (σελ. 112)
Για το TRV285E:
Η αναζήτηση της ηµεροµηνίας µε
την ηµεροµηνία εγγραφής να
προβάλλεται στην οθνη δεν είναι
εφικτή.
• Υπάρχει κάποιο κεν τµήµα στην αρχή ή τη µέση της κασέτας. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
Για το TRV270E/285E:
Στην οθνη εµφανίζεται η ένδειξη
"---".
• Η κασέτα που παίζεται εγγράφηκε χωρίς να έχει οριστεί η
ηµεροµηνία και η ώρα.
• Αναπαράγεται κεν τµήµα της κασέτας.
• Ο κωδικς δεδοµένων σε κασέτα µε αµυχές ή θρυβο δεν µπορεί
να αναγνωστεί.
Το END SEARCH δε λειτουργεί.
• Η κασέτα εξάχθηκε µετά την εγγραφή.
• Η κασέτα είναι καινούρια και δεν έχει τίποτα εγγεγραµµένο.
Το END SEARCH δε λειτουργεί
σωστά.
• Υπάρχει κάποιο κεν τµήµα στην αρχή ή τη µέση της κασέτας. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
Επίλυση προβληµάτων
Στην εικνα εµφανίζονται
οριζντιες γραµµές. Οι εικνες
που προβάλλονται δεν είναι
καθαρές ή δεν εµφανίζονται.
,συνεχίζεται
Επίλυση προβληµάτων
95
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Για το TRV270E/285E:
Η εικνα δεν εµφανίζεται στην
οθνη κατά την αναπαραγωγή
µίας κασέτας.
• Η κασέτα έχει εγγραφεί στο Hi8
8 mm .
/τυποποιηµένο σύστηµα
Μετεγγραφή/ Μοντάζ
96
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Η σωστή µετεγγραφή µε χρήση
του καλωδίου σύνδεσης A/V δεν
είναι εφικτή.
cΟρίστε το [ΕΜΦΑΝΙΣΗ] στο [ΠΡΟΒΟΛ LCD] στο µενού
(ΛΟΙΠΕΣ). (σελ. 64)
Για το TRV285E:
Οι εικνες απ συνδεδεµένες
συσκευές δεν εµφανίζονται
σωστά.
• Το σήµα εισδου δεν είναι PAL. (σελ. 74)
Για το TRV270E/285E:
Το ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων δεν λειτουργεί.
cΡυθµίστε σωστά τον επιλογέα εισδου στο βίντεο, έπειτα ελέγξτε
τη σύνδεση µεταξύ της κάµερας και του βίντεο. (σελ. 66)
c_ταν η κάµερα είναι συνδεδεµένη µε µία συσκευή DV που δεν
έχει κατασκευαστεί απ τη Sony µέσω ενς καλωδίου i.LINK,
επιλέξτε [IR] στο βήµα 9 του "Βήµα 1: Ετοιµάστε να θέσετε σε
λειτουργία την κάµερά σας και το βίντεο." (p. 74)
cΡυθµίστε το συγχρονισµ του βίντεο. (σελ. 76)
cΕισαγάγετε έναν σωστ κωδικ [PYΘM. IR]. (σελ. 70)
cΕπιλέξτε τον τρπο λειτουργίας που χρησιµοποιείται για να
ακυρώσετε ξανά την παύση εγγραφής. (σελ. 75)
cΟρίστε µία απσταση µεταξύ της κάµερας και του βίντεο
µεγαλύτερη των 30 cm. (σελ. 75)
• Το πργραµµα ενδέχεται να µην οριστεί σε κεν τµήµα της
κασέτας.
• ∆εν µπορείτε να εκτελέσετε το πργραµµα Digital ταν η
επεξεργασία γίνεται σε VCR που δεν υποστηρίζει κωδικούς
[ΡΥΘΜ IR], σε συσκευή εγγραφής DVD και σε συσκευή
εγγραφής DVD µε HDD, κλπ.
Για το TRV270E/285E:
Το βίντεο δεν ανταποκρίνεται
πως πρέπει κατά το ψηφιακ
µοντάζ προγραµµάτων ταν είναι
συνδεδεµένο µέσω καλωδίου
i.LINK.
cΣτην περίπτωση που γίνεται σύνδεση µέσω καλωδίου i.LINK,
επιλέξτε [IR] στο βήµα 9 του "Βήµα 1: Ετοιµάστε να θέσετε σε
λειτουργία την κάµερά σας και το βίντεο." (p. 74)
• ∆εν µπορείτε να εκτελέσετε το πργραµµα Digital ταν η
επεξεργασία γίνεται σε συσκευή εγγραφής DVD, σε συσκευή
εγγραφής DVD µε HDD, κλπ.
Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Για το
TRV238E/438E:
Το Easy Dubbing δε λειτουργεί.
• Το βίντεο και/ή η βιντεοκάµερα εγγραφής δεν έχουν ρυθµιστεί
σωστά.
cΒεβαιωθείτε τι ο επιλογέας εισδου του βίντεο είναι
ρυθµισµένος στο LINE. Επίσης, βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
POWER της βιντεοκάµερας εγγραφής είναι ρυθµισµένος στο
VCR. (σελ. 69)
• Ο κωδικς [ΡΥΘΜ IR] ή το [ΛΕΙΤ ΠΑΥΣΗΣ] δεν είναι σωστά
ρυθµισµένο.
cΕπιλέξτε το σωστ κωδικ [ΡΥΘΜ IR] και το [ΛΕΙΤ
ΠΑΥΣΗΣ], ανάλογα µε το βίντε σας. Έπειτα επιβεβαιώστε τη
λειτουργία VCR µε τη λειτουργία [∆ΟΚΙΜΗ IR]. (σελ. 69)
Σύνδεση σε υπολογιστή
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Για το TRV270E/285E:
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει
τη βιντεοκάµερα.
cΑποσυνδέστε το καλώδιο απ τον υπολογιστή και τη
βιντεοκάµερα και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά καλά.
cΑποσυνδέστε τις συσκευές USB απ τον υπολογιστή, εκτς απ
το πληκτρολγιο, το ποντίκι και τη βιντεοκάµερα.
cΑποσυνδέστε το καλώδιο απ τον υπολογιστή και τη
βιντεοκάµερα, εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη
συνέχεια, συνδέστε τα και πάλι, σωστά.
Για το TRV270E/285E:
Εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος,
ταν τοποθετείτε το δίσκο CDROM στον υπολογιστή.
cΡυθµίστε την οθνη του υπολογιστή ως εξής:
– Windows: 800 × 600 κουκκίδες ή περισστερες, πολλά χρώµατα
(16 bit, 65 000 χρώµατα ή περισστερα)
– Macintosh: 1 024 × 768 κουκκίδες ή περισστερες, 32 000
χρώµατα ή περισστερα
Για το TRV270E/285E:
∆εν µπορείτε να προβάλετε στον
υπολογιστή τις εικνες που
καταγράφει η βιντεοκάµερα.
cΑποσυνδέστε το καλώδιο απ τον υπολογιστή, ενεργοποιήστε τη
βιντεοκάµερα και, στη συνέχεια, συνδέστε την και πάλι.
cΣύρετε τον διακπτη POWER για να επιλέξετε τη λειτουργία
CAMERA, ρυθµίστε την επιλογή [USB STREAM] στη θέση
[ENEPΓOΠOIM] στο
(MENOY PYΘM). (σελ. 61) (Μνο
κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή µε Windows µέσω καλωδίου
USB)
Για το TRV270E/285E:
∆εν µπορείτε να προβάλετε στον
υπολογιστή τις εικνες που έχουν
εγγραφεί σε κασέτα.
cΑποσυνδέστε το καλώδιο απ τον υπολογιστή, ενεργοποιήστε τη
βιντεοκάµερα και, στη συνέχεια, συνδέστε την και πάλι.
cΣύρετε το διακπτη POWER κατ’ επανάληψη για να επιλέξετε τη
λειτουργία PLAY/EDIT, επιλέξτε [USB STREAM] στη θέση
[ENEPΓOΠOIM] στο
(MENOY PYΘM). (σελ. 61) (Μνο
κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή µε Windows µέσω καλωδίου USB)
Για το TRV270E/285E:
∆εν µπορείτε να προβάλετε στον
υπολογιστή Macintosh τις εικνες
που έχουν εγγραφεί σε κασέτα.
c_ταν συνδέετε τη βιντεοκάµερα σε υπολογιστή Macintosh,
χρησιµοποιώντας καλώδιο USB, δεν µπορείτε να αντιγράψετε
στον υπολογιστή εικνες που έχουν εγγραφεί σε κασέτα. Για να
αντιγράψετε απ κασέτα, συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στον
υπολογιστή µε καλώδιο i.LINK και χρησιµοποιήστε το βασικ
λογισµικ του λειτουργικού συστήµατος.
Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα
,συνεχίζεται
Επίλυση προβληµάτων
97
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Για το TRV270E/285E:
Η εικνα δεν εµφανίζεται στην
οθνη του υπολογιστή Windows,
ταν χρησιµοποιείτε καλώδιο
USB.
cΈχει γίνει εσφαλµένη εγγραφή του προγράµµατος οδήγησης
USB, διτι ο υπολογιστής συνδέθηκε στη βιντεοκάµερα προτού
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης USB.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εγκαταστήσετε
σωστά το πργραµµα οδήγησης USB.
Για Windows 98*/Windows 98SE/Windows Me
* _ταν αντιγράφετε ή αναπαράγετε τις εικνες σε µια κασέτα,
χρησιµοποιώντας υπολογιστή, δεν παρέχεται εγγύηση
λειτουργίας στα Windows 98.
1 Βεβαιωθείτε τι η βιντεοκάµερα είναι συνδεµένη σε
υπολογιστή.
2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο [My Computer] και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Properties].
Εµφανίζεται η οθνη [System Properties].
3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Device Manager].
4 Εάν οι παρακάτω συσκευές έχουν ήδη εγκατασταθεί,
κάντε δεξί κλικ πάνω τους και, στη συνέχεια, επιλέξτε
[Remove] για να τις διαγράψετε.
Για την αντιγραφή και την προβολή εικνων που
έχουν εγγραφεί σε κασέτα
• [USB Audio Device] στο φάκελο [Sound, video and
game controllers]
• [USB Device] στο φάκελο [Other devices]
• [USB Composite Device] στο φάκελο [Universal Serial
Bus Controller]
5 lταν εµφανιστεί η οθνη [Confirm Device Removal],
κάντε κλικ στο κουµπί [OK].
6 Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα, αποσυνδέστε το
καλώδιο USB και, στη συνέχεια, εκτελέστε
επανεκκίνηση του υπολογιστή.
7 Τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM στη µονάδα δίσκου
του υπολογιστή σας.
8 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα και επιχειρήστε
να εγκαταστήσετε ξανά το πργραµµα οδήγησης USB.
1 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [My Computer].
2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο
[PICTUREPACKAGE] (Μονάδα δίσκου)*.
* Τα ονµατα µονάδων δίσκου [πως (E:)] ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα µε τον υπολογιστή.
3 Κάντε κλικ στην επιλογή [Open].
4 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [Driver].
5 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [Setup.exe].
b Σηµείωση
• Εάν διαγράψετε οτιδήποτε άλλο εκτς απ τα [USB Audio
Device], [USB Device] και [USB Composite Device], µπορεί να
προκαλέσετε δυσλειτουργία στον υπολογιστή σας.
98
Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Για το TRV270E/285E:
Η εικνα δεν εµφανίζεται στην
οθνη του υπολογιστή Windows,
ταν χρησιµοποιείτε καλώδιο
USB.
Για Windows 2000
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστές.
1 Βεβαιωθείτε τι η βιντεοκάµερα είναι συνδεµένη σε
υπολογιστή.
2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο [My Computer] και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Properties].
Εµφανίζεται η οθνη [System Properties].
3 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
4 Κάντε κλικ στο [Device Manager].
5 Κάντε κλικ στο κουµπί [View] και, στη συνέχεια,
επιλέξτε [Devices by type].
6 Εάν οι παρακάτω συσκευές είναι ήδη εγκατεστηµένες,
κάντε δεξί κλικ πάνω τους και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο κουµπί [Uninstall] για να τις διαγράψετε.
Για την αντιγραφή και την προβολή εικνων που
έχουν εγγραφεί σε κασέτα
• [USB Composite Device] στο φάκελο [Universal Serial
Bus Controller]
• [USB Audio Device] στο φάκελο [Sound, video and
game controller]
• [Composite USB Device] στο φάκελο [Other devices]
7 lταν εµφανιστεί η οθνη [Confirm Device Removal],
κάντε κλικ στο κουµπί [OK].
Επίλυση προβληµάτων
8 Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα, αποσυνδέστε το
καλώδιο USB και, στη συνέχεια, εκτελέστε
επανεκκίνηση του υπολογιστή.
9 Τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM στη µονάδα δίσκου
του υπολογιστή σας.
10 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα και επιχειρήστε
να εγκαταστήσετε ξανά το πργραµµα οδήγησης USB.
1 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [My Computer].
2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο
[PICTUREPACKAGE] (Μονάδα δίσκου)*.
* Τα ονµατα µονάδων δίσκου [πως (E:)] ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα µε τον υπολογιστή.
3 Κάντε κλικ στην επιλογή [Open].
4 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [Driver].
5 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [Setup.exe].
b Σηµείωση
• Εάν διαγράψετε οτιδήποτε άλλο εκτς απ τα [USB Composite
Device], [USB Audio Device] και [Composite USB Device],
µπορεί να προκαλέσετε δυσλειτουργία στον υπολογιστή σας.
,συνεχίζεται
Επίλυση προβληµάτων
99
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Για το TRV270E/285E:
Η εικνα δεν εµφανίζεται στην
οθνη του υπολογιστή Windows,
ταν χρησιµοποιείτε καλώδιο
USB.
Για Windows XP
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστές.
1 Βεβαιωθείτε τι η βιντεοκάµερα είναι συνδεµένη σε
υπολογιστή.
2 Κάντε κλικ στο [Start].
3 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο [My Computer] και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Properties].
Εµφανίζεται η οθνη [System Properties].
4 Κάντε κλικ στην καρτέλα [Hardware].
5 Κάντε κλικ στο [Device Manager].
6 Κάντε κλι κ στο κουµπί [View] και, στη συνέχεια,
επιλέξτε [Devices by type].
7 Εάν οι παρακάτω συσκευές είναι ήδη εγκατεστηµένες,
κάντε δεξί κλικ πάνω τους και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στο κουµπί [Uninstall] για να τις διαγράψετε.
Για την αντιγραφή και την προβολή εικνων που
έχουν εγγραφεί σε κασέτα
• [USB Composite Device] στο φάκελο [Universal Serial
Bus Controller]
• [USB Audio Device] στο φάκελο [Sound, video and
game controllers]
• [USB Device] στο φάκελο [Other devices]
8 lταν εµφανιστεί η οθνη [Confirm Device Removal],
κάντε κλικ στο κουµπί [OK].
9 Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα, αποσυνδέστε το
καλώδιο USB και, στη συνέχεια, εκτελέστε
επανεκκίνηση του υπολογιστή.
10 Τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM στη µονάδα δίσκου
του υπολογιστή σας.
11 Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα και επιχειρήστε
να εγκαταστήσετε ξανά το πργραµµα οδήγησης USB.
1 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [My Computer].
2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο
[PICTUREPACKAGE] (Μονάδα δίσκου)*.
* Τα ονµατα µονάδων δίσκου [πως (E:)] ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα µε τον υπολογιστή.
3 Κάντε κλικ στην επιλογή [Open].
4 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [Driver].
5 Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο [Setup.exe].
b Σηµείωση
• Εάν διαγράψετε οτιδήποτε άλλο εκτς απ τα [USB Composite
Device], [USB Audio Device] και [USB Device], µπορεί να
προκαλέσετε δυσλειτουργία στον υπολογιστή σας.
100
Επίλυση προβληµάτων
Σύµπτωµα
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Για το TRV270E/285E:
Στην οθνη της βιντεοκάµερας
εµφανίζεται το µήνυµα [Αδύνατη
είσοδος σε Easy Handycam µε
χρήση USB].
c∆εν µπορείτε να ξεκινήσετε ή τις ρυθµίσεις απλής λειτουργίας,
ενώ είναι συνδεδεµένο το καλώδιο USB. Αποσυνδέστε πρώτα το
καλώδιο USB απ τη βιντεοκάµερα.
Για το TRV270E/285E:
∆εν ακούγεται ήχος ταν η
βιντεοκάµερα συνδέεται σε
υπολογιστή Windows µέσω
καλωδίου USB.
cΑλλάξτε τις ρυθµίσεις για το περιβάλλον του υπολογιστή σας,
πως περιγράφεται στις παρακάτω διαδικασίες:
1 Επιλέξτε [Start], [Programs] ([All Programs] για
Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools]
και [USB Streaming Tool] και, στη συνέχεια, εκτελέστε
το [USB Streaming Tool].
2 Επιλέξτε µια άλλη συσκευή στην οθνη [Select audio
device].
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
οθνη και κάντε κλικ στο κουµπί [Next] και µετά στο
κουµπί [Done].
b Σηµείωση
• Στα Windows 98 δεν υποστηρίζεται ήχος.
Για το TRV270E/285E:
Η αναπαραγωγή της ταινίας δεν
είναι οµαλή κατά τη µετάδοση
δεδοµένων συνεχούς ροής USB
streaming.
cΑλλάξτε τις ρυθµίσεις, πως περιγράφεται στις παρακάτω
διαδικασίες:
1 Επιλέξτε [Start], [Programs] ([All Programs] για
Windows XP), [Picture Package], [Handycam Tools]
και [USB Streaming Tool] και, στη συνέχεια, εκτελέστε
το [USB Streaming Tool].
στην επιλογή [Select video quality].
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
οθνη και κάντε κλικ στο κουµπί [Next] και µετά στο
κουµπί [Done].
Για το TRV270E/285E:
Η εφαρµογή Picture Package δεν
λειτουργεί σωστά.
cΚλείστε την εφαρµογή Picture Package και, στη συνέχεια,
εκτελέστε επανεκκίνηση του υπολογιστή Windows.
Για το TRV270E/285E:
Εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος
κατά τη λειτουργία της
εφαρµογής Picture Package.
cΚλείστε πρώτα την εφαρµογή Picture Package στον υπολογιστή
Windows και, στη συνέχεια, µετακινήστε το διακπτη POWER
της βιντεοκάµερας σε κάποιον άλλο τρπο λειτουργίας.
Επίλυση προβληµάτων
2 Μετακινήστε το ρυθµιστή προς την κατεύθυνση (-)
Για το TRV270E/285E:
cΓια τις συµβατές µονάδες δίσκου, επισκεφθείτε την παρακάτω
Η µονάδα δίσκου CD-R δεν
διαδικτυακή τοποθεσία:
αναγνωρίζεται ή είναι αδύνατη η
http://www.ppackage.com/
εγγραφή δεδοµένων σε δίσκο CDR µε τις εφαρµογές Picture
Package Auto Video, Producer,
CD Backup ή VCD Maker.
Για το TRV270E/285E:
Το "First Step Guide" (Οδηγς
πρώτων βηµάτων) δεν
εµφανίζεται σωστά.
cΑνοίξτε το "First Step Guide" (Οδηγς πρώτων βηµάτων) σε
µορφή PDF. Για αντιγραφή του αρχείου PDF, ανατρέξτε στη
σελίδα 87.
Επίλυση προβληµάτων
101
Προειδοποιητικές
ενδείξεις και
µηνύµατα
Προβολή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου/Προειδοποιητικές
ενδείξεις
Αν εµφανίζονται ενδείξεις στην οθνη, ελέγξτε τα ακλουθα. Βλέπε σελίδα σε παρένθεση για
περισστερες πληροφορίες.
102
Ένδειξη
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
C:ss : ss/E:ss : ss
(Προβολή αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου)
Μπορείτε να διορθώσετε µνος σας κάποια συµπτώµατα. Αν το
πρβληµα παραµένει ακµα και αφού δοκιµάσατε αρκετές φορές,
επικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο της Sony ή µε την τοπική
εγκεκριµένη υπηρεσία επισκευής της Sony.
C:04:ss
cΧρησιµοποιείται σετ µπαταρίας που δεν είναι "InfoLITHIUM".
Χρησιµοποιήστε σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM". (σελ. 107)
C:21:ss
cΥπήρξε συµπύκνωση της υγρασίας. Αφαιρέστε την κασέτα και
αφήστε την κάµερα για τουλάχιστον µία ώρα, έπειτα εισαγάγετε
την ξανά. (σελ. 112)
C:22:ss
cΚαθαρίστε την κεφαλή χρησιµοποιώντας την κασέτα καθαρισµού
(προαιρετικ). (σελ. 112)
C:31:ss / C:32:ss
cΥπήρξαν συµπτώµατα που δεν περιγράφονται παραπάνω.
Αφαιρέστε και µετά εισαγάγετε ξανά την κασέτα. Στη συνέχεια,
θέστε ξανά σε λειτουργία την κάµερα. Μην εκτελέσετε αυτήν τη
διαδικασία αν η υγρασία έχει αρχίσει να συµπυκνώνεται.
(σελ. 112)
cΑφαιρέστε την πηγή τροφοδοσίας. Συνδέστε την ξανά και
λειτουργήστε πάλι την κάµερα.
cΑλλάξτε την κασέτα.
cΠατήστε το κουµπί RESET και λειτουργήστε πάλι την κάµερα.
E:61:ss / E:62:ss
cΕπικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο της Sony ή µε την τοπική
εγκεκριµένη υπηρεσία επισκευής της Sony.
Ενηµερώστε τους για τον 5ψήφιο κωδικ που ξεκινά απ "Ε".
E (Προειδοποίηση στάθµης
µπαταρίας)
• Η µπαταρία έχει σχεδν εξαντληθεί.
• Ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας, περιβάλλοντος ή
µπαταρίας, η ένδειξη E ενδέχεται να αναβοσβήνει, ακµα και αν
αποµένουν περίπου 5 έως 10 λεπτά.
% (Προειδοποίηση συµπύκνωσης
υγρασίας)*
cΑφαιρέστε την κασέτα, ρυθµίστε το διακπτη POWER στο
(CHG) OFF και αφήστε τον για περίπου µία ώρα µε το κάλυµµα
της κασέτας ανοιχτ. (σελ. 112)
Επίλυση προβληµάτων
Ένδειξη
Αίτιο και/ή ενέργειες αποκατάστασης
Q (Προειδοποιητική ένδειξη
που αναφέρεται στην κασέτα)
Αργ αναβσβησµα:
• ∆εν αποµένουν πάνω απ 5 λεπτά στην κασέτα.
• ∆εν έχει εισαχθεί καµία κασέτα.*
• Το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της κασέτας έχει τοποθετηθεί
στη θέση ασφάλισης. (σελ. 106)*
Γρήγορο αναβσβησµα:
• Η κασέτα έχει φτάσει στο τέλος της.*
Z (Προειδοποίηση εξαγωγής
κασέτας)*
Αργ αναβσβησµα:
• Το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της κασέτας έχει τοποθετηθεί
στη θέση ασφάλισης. (σελ. 106)
Γρήγορο αναβσβησµα:
• Υπήρξε συµπύκνωση της υγρασίας. (σελ. 112)
• Εµφανίζεται ο κωδικς προβολής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
(σελ. 102)
* Ακούτε µία µελωδία ή έναν ενδεικτικ ήχο ταν οι προειδοποιητικές ενδείξεις εµφανίζονται στην οθνη.
Προειδοποιητικά µηνύµατα
Τα ακλουθα µηνύµατα θα εµφανιστούν για να σας προτρέψουν να διορθώσετε την
κατάσταση.
Ενδείξεις
Μπαταρία
Χρησιµοποιήστε µπαταρία "InfoLITHIUM". cΒλέπε σελίδα 107.
Συµπύκνωση
υγρασίας
Κασέτα
Ενέργειες αποκατάστασης/
Παραποµπές
Χαµηλή στάθµη µπαταρίας.
cΦορτίστε τη µπαταρία. (σελ. 12)
Παλιά µπαταρία. Χρησιµοποιήστε µια
καινούρια.
cΒλέπε σελίδα 107.
Z Eπανασυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας.
–
% Z Συµπύκνωση υγρασίας. Αφαιρέστε την
κασέτα.
cΒλέπε σελίδα 112.
% Συµπύκνωση υγρασίας. Απενεργοποιήστε
για µια ώρα.
cΒλέπε σελίδα 112.
Q Τοποθετήστε µια κασέτα.
cΒλέπε σελίδα 20.
Z Tοποθετήστε ξανά την κασέτα.
cΗ κασέτα ενδέχεται να έχει
υποστεί βλάβες, κ.λπ.
Q Z Προστασία ταινίας ελέγξτε προστασία
εγγραφ. ταινίας
cΒλέπε σελίδα 106.
Q Η ταινία έχει φτάσει στο τέλος της.
–
Επίλυση προβληµάτων
Αντικείµενα
,συνεχίζεται
Επίλυση προβληµάτων
103
104
Αντικείµενα
Ενδείξεις
Ενέργειες αποκατάστασης/
Παραποµπές
Άλλα
Εγγραφή αδύνατη λγω προστασίας πνευµ.
δικαιωµάτων
–
Ακάθαρτη κεφαλή βίντεο.
Τοποθετηστε κστ καθαρισµού
cΒλέπε σελίδα 112.
Αδυναµία χρήσης Easy Handycam.
cΒλέπε σελίδα 28 και 39.
Αδυναµία ακύρωσης Easy Handycam.
cΒλέπε σελίδα 28 και 39.
Αδύνατη είσοδος σε Easy Handycam µε
χρήση USB
–
Μη αποδεκτ σε Easy Handcam.
cΒλέπε σελίδα 28 και 39.
Αδύνατη χρήση USB σε λειτουρ. Easy
Handycam
cΠατήστε το κουµπί SEL/PUSH
EXEC.
Επίλυση προβληµάτων
Επιπρσθετες πληροφορίες
Χρήση της
κάµεράς σας στο
εξωτερικ
Παροχή ρεύµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την
κάµερά σας σε οποιαδήποτε χώρα/
περιοχή χρησιµοποιώντας το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος που παρέχεται µε αυτήν εντς
της κλίµακας 100 V έως 240 V
εναλλασσµενου ρεύµατος, 50/60 Hz.
Σε έγχρωµα συστήµατα
τηλερασης
Σύστηµα
Χρησιµοποιείται σε:
NTSC
Μπαχάµες, Βολιβία, Καναδάς,
Κεντρική Αµερική, Χιλή,
Κολοµβία, Εκουαδρ, Γουιάνα,
Τζαµάικα, Ιαπωνία, Κορέα,
Μεξικ, Περού, Σουρινάµ,
Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής,
Βενεζουέλα, κλπ.
Απλή ρύθµιση του ρολογιού βάσει
διαφοράς ώρας
Μπορείτε εύκολα να ρυθµίσετε το ρολι
στην τοπική ώρα ορίζοντας µία διαφορά
ώρας ταν χρησιµοποιείτε την κάµερά σας
στο εξωτερικ. Επιλέξτε [ΠΑΓΚ ΩΡΑ] στο
µενού
(ΛΟΙΠΕΣ), έπειτα ορίστε τη
διαφορά ώρας (σελ. 63).
Η κάµερα βασίζεται στο σύστηµα PAL. Αν
θέλετε να δείτε την αναπαραγµενη εικνα
σε τηλεραση, αυτή θα πρέπει να είναι µία
τηλεραση που θα βασίζεται στο σύστηµα
PAL (βλ. ακλουθο κατάλογο) µε τον
ακροδέκτη εισδου AUDIO/VIDEO.
Χρησιµοποιείται σε:
PAL
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο,
Κίνα, Τσεχική ∆ηµοκρατία,
∆ανία, Φιλανδία, Γερµανία,
Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ,
Ουγγαρία, Ιταλία, Κουβέιτ,
Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία,
Νορβηγία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σιγκαπούρη,
Σλοβακική ∆ηµοκρατία,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Ταϊλάνδη, Ηνωµένο Βασίλειο,
κλπ.
PAL - M
Βραζιλία
PAL - N
Αργεντινή, Παραγουάη,
Ουρουγουάη
SECAM
Βουλγαρία, Γαλλία, Γουιάνα,
Ιράν, Ιράκ, Μονακ, Ρωσία,
Ουκρανία, κ.λπ.
Επιπρσθετες πληροφορίες
Σύστηµα
Επιπρσθετες πληροφορίες
105
Κασέτες που
µπορούν να
χρησιµοποιηθούν
Στην κάµερα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τυποποιηµένες βιντεοκασέτες 8 mm
και
Hi8
, Digital8 .
Hi8
σύστηµα
Αυτ το σύστηµα Hi8
είναι µία
προέκταση του τυποποιηµένου
συστήµατος 8 mm
και δηµιουργήθηκε
για να παράγει εικνες υψηλτερης
ποιτητας.
∆εν µπορείτε να αναπαραγάγετε σωστά µία
κασέτα που έχει εγγραφεί στο σύστηµα
Hi8
σε συσκευές εγγραφής/
αναπαραγωγής βίντεο εκτς απ τη
συσκευή Hi8.
Digital8
σύστηµα
Αυτ το σύστηµα βίντεο έχει δηµιουργηθεί
για την ενεργοποίηση της ψηφιακής
εγγραφής σε βιντεοκασέτα Hi8
/
Digital8 .
Ο χρνος εγγραφής ταν χρησιµοποιείτε το
σύστηµα της κάµερας Digital8
σε Hi8
/τυποποιηµένη κασέτα 8 mm
είναι
τα 2/3 απ το χρνο εγγραφής ταν
χρησιµοποιείτε το συµβατικ σύστηµα
κάµερας Hi8
/τυποποιηµένο 8 mm .
(90 λεπτά χρνου εγγραφής γίνονται 60
λεπτά στη λειτουργία SP.)
Σήµα πνευµατικών δικαιωµάτων
Κατά την αναπαραγωγή
Αν η κασέτα που αναπαράγετε στην
κάµερα σας περιέχει σήµατα πνευµατικών
δικαιωµάτων, δεν µπορείτε να την
αντιγράψετε σε µία κασέτα άλλης
βιντεοκάµερας που συνδέεται µε την
κάµερά σας.
Για το TRV285E:
Κατά την εγγραφή
∆εν µπορείτε να εγγράψετε λογισµικ
στην κάµερα, το οποίο περιέχει σήµατα
ελέγχου πνευµατικών δικαιωµάτων για
προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων
του λογισµικού.
Η ένδειξη [Εγγραφή αδύνατη λγω
προστασίας πνευµ. δικαιωµάτων]
εµφανίζεται στην οθνη LCD ή στην οθνη
της τηλερασης σε περίπτωση που
προσπαθήσετε να εγγράψετε τέτοιου
είδους λογισµικ.
Η κάµερα δεν εγγράφει σήµατα ελέγχου
πνευµατικών δικαιωµάτων στην κασέτα
ταν γίνεται εγγραφή.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση
Αποφυγή κατά λάθος διαγραφής
Μετατοπίστε το πτερύγιο προστασίας
εγγραφής της κασέτας στη θέση SAVE.
Αποφυγή δηµιουργίας κενού
τµήµατος στην κασέτα
Πατήστε END SEARCH για να µεταβείτε
στο τέλος της βιντεοσκοπηµένης εντητας
πριν αρχίσετε την επµενη βιντεοσκπηση,
σε περίπτωση που έχετε αναπαραγάγει την
κασέτα.
Αν υπάρχει κάποιο κεν τµήµα ή
διακεκοµµένα σήµατα στην κασέτα σας,
προβείτε ξανά σε εγγραφή απ το τέλος της
κασέτας πως περιγράφεται παραπάνω.
106
Επιπρσθετες πληροφορίες
REC: Η κασέτα µπορεί να εγγραφεί.
SAVE: Η κασέτα δεν µπορεί να εγγραφεί
(προστασία εγγραφής).
Κατά την εναπθεση ετικέτας στην
κασέτα
Βεβαιωθείτε τι έχετε τοποθετήσει την
ετικέτα µνο στα σηµεία που
υποδεικνύονται στο παρακάτω σχήµα έτσι
ώστε να µην προκληθούν βλάβες στην
κάµερα.
Μη θέσετε ετικέτα
κατά µήκος της
πλευράς.
Σχετικά µε το σετ
µπαταρίας
"InfoLITHIUM"
Αυτή η µονάδα είναι συµβατή µε το σετ
µπαταρίας "InfoLITHIUM" (σειράς Μ). Η
κάµερα λειτουργεί µνο µε το σετ
µπαταρίας "InfoLITHIUM". Τα σετ
µπαταρίας "InfoLITHIUM" σειράς M
έχουν το σήµα
.
Θέση ετικέτας
Μετά τη χρήση της κασέτας
Περιτυλίξτε την κασέτα έως του φτάσετε
στο σηµείο της αρχής για να αποφύγετε
παραµρφωση της εικνας ή
διαστρέβλωση του ήχου. Στη συνέχεια, η
κασέτα θα πρέπει να τοποθετηθεί στη θήκη
της και να αποθηκευτεί σε ρθια θέση.
Το
,
,
εµπορικά σήµατα.
,
και το
είναι
Τι είναι το σετ µπαταρίας
"InfoLITHIUM";
Επιπρσθετες πληροφορίες
Το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM" είναι
ένα σετ µπαταρίας ιντων λιθίου που
διαθέτει λειτουργίες για τη διαβίβαση
πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται µε τις
συνθήκες λειτουργίας µεταξύ της κάµερας
και ενς προαιρετικού µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος/φορτιστή.
Το σετ µπαταρίας "InfoLITHIUM"
υπολογίζει την κατανάλωση ισχύος
σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας της
κάµεράς σας και προβάλλει τον
υπολειπµενο χρνο µπαταρίας σε λεπτά.
Με έναν µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος/φορτιστή (προαιρετικ),
εµφανίζονται ο υπολειπµενος χρνος
µπαταρίας και o χρνος φρτισης.
Φρτιση του σετ µπαταρίας
• Βεβαιωθείτε τι έχετε φορτίσει την
µπαταρία προτού ξεκινήσετε να
χρησιµοποιείτε την κάµερα.
• Συνιστούµε φρτιση της µπαταρίας σε
περιβάλλον µε θερµοκρασία µεταξύ 10°C
έως 30°C έως του η λυχνία CHG
(φρτισης) σβήσει. Εάν φορτίσετε την
µπαταρία σε θερµοκρασίες εκτς του
προαναφερµενου εύρους, ενδέχεται να
µην µπορέσετε να τη φορτίσετε
αποτελεσµατικά.
• Αφού ολοκληρωθεί η φρτιση, είτε
αποσυνδέστε το καλώδιο απ τον
ακροδέκτη DC IN της κάµερας ή
αφαιρέστε το σετ µπαταρίας.
,συνεχίζεται
Επιπρσθετες πληροφορίες
107
Για την αποτελεσµατική χρήση
του σετ µπαταρίας
• Η απδοση της µπαταρίας µειώνεται ταν
η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 10°C
ή κατώτερη και το χρονικ διάστηµα
κατά το οποίο µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε την µπαταρία γίνεται
βραχύτερο. Σε αυτήν την περίπτωση,
εκτελέστε ένα απ τα ακλουθα
προκειµένου να χρησιµοποιήσετε την
µπαταρία για µεγαλύτερο χρονικ
διάστηµα.
– Τοποθετήστε το σετ µπαταρίας στην
τσέπη σας για να θερµανθεί και
εισαγάγετέ το αµέσως προτού αρχίσετε
να τραβάτε στιγµιαίες λήψεις.
– Χρησιµοποιήστε σετ µπαταρίας µεγάλης
ηλεκτρικής χωρητικτητας. NPQM71D/QM91D (προαιρετικ).
• Η συχνή χρήση της οθνης LCD ή η συχνή
αναπαραγωγή, η λειτουργία γρήγορης
προώθησης (fast forward) ή επιστροφής
(rewind) φθείρουν ταχύτερα την
µπαταρία. Συνιστάται η χρήση σετ
µπαταρίας µεγάλης ηλεκτρικής
χωρητικτητας. NP-QM71D/QM91D
(προαιρετικ).
• Βεβαιωθείτε τι έχετε ρυθµίσει το
διακπτη POWER στο (CHG) OFF ταν
δεν εκτελείται εγγραφή ή αναπαραγωγή
στην κάµερα. Η µπαταρία αναλώνεται
επίσης ταν η κάµερα είναι σε κατάσταση
αναµονής εγγραφής ή παύσης
αναπαραγωγής.
• Να έχετε στη διάθεσή σας εφεδρικές
µπαταρίες έτοιµες για το διπλ ή τον
τριπλ αναµενµενο χρνο εγγραφής και
προβείτε σε δοκιµαστικές εγγραφές
προτού εκτελέσετε την τελική εγγραφή.
• Η µπαταρία δε θα πρέπει να εκτίθεται στο
νερ. Η µπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
108
Επιπρσθετες πληροφορίες
Σχετικά µε την ένδειξη
υπολειπµενου χρνου
µπαταρίας
• _ταν η κάµερα σβήνει, µολοντι η
ένδειξη υπολειπµενου χρνου
υποδεικνύει τι η µπαταρία έχει αρκετή
ενέργεια για να λειτουργήσει, προβείτε
ξανά σε πλήρη φρτιση της µπαταρίας. Η
ένδειξη για τον υπολειπµενο χρνο
µπαταρίας θα υποδεικνύεται σωστά.
Λάβετε, ωστσο, υπψη σας τι η ένδειξη
της µπαταρίας δε θα αποκατασταθεί αν
αυτή χρησιµοποιείται υπ υψηλές
θερµοκρασίες για µεγάλο χρονικ
διάστηµα ή εγκαταλείπεται σε κατάσταση
πλήρους φρτισης ή ταν χρησιµοποιείται
συχνά.
Χρησιµοποιήστε την ένδειξη
υπολειπµενου χρνου µπαταρίας ως
οδηγ για τον κατά προσέγγιση χρνο
µαγνητοσκπησης.
• Το σήµα E που υποδεικνύει αδύναµη
µπαταρία αναβοσβήνει έστω και αν
αποµένουν ακµα 5 έως 10 λεπτά απ το
χρνο µπαταρίας, ανάλογα µε τις
συνθήκες λειτουργίας ή τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος και το χώρο.
Σχετικά µε την αποθήκευση του
σετ µπαταρίας
• Αν το σετ µπαταρίας δε χρησιµοποιείται
για ένα µεγάλο χρονικ διάστηµα,
φορτίστε το πλήρως και χρησιµοποιείτε το
µία φορά το χρνο, ώστε να παραµένει σε
κατάσταση καλής λειτουργίας.
Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το σετ
µπαταρίας, αφαιρέστε το απ την κάµερα
και τοποθετήστε το σε ένα στεγν,
δροσερ µέρος.
• Για να εξαντλήσετε τελείως την µπαταρία
στην κάµερα, ρυθµίστε την επιλογή
[ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣ.] σε [ΠΟΤΕ] στο µενού
(ΛΟΙΠΕΣ) (σελ. 64) και αφήστε την
κάµερα σε κατάσταση αναµονής
εγγραφής κασέτας έως του σβήσει.
Σχετικά µε το χρνο ζωής της
µπαταρίας
• Ο χρνος ζωής της µπαταρίας είναι
περιορισµένος. Η ηλεκτρική
χωρητικτητα της µπαταρίας σιγά-σιγά
εξασθενεί καθώς την χρησιµοποιείτε λο
και περισστερο και καθώς περνά ο
χρνος. _ταν ο υπολειπµενος χρνος
µπαταρίας µειώνεται σε σηµαντικ
βαθµ, µια πιθανή αιτία είναι τι η
µπαταρία έχει φτάσει στο τέλος του
χρνου ζωής της. Παρακαλούµε
αγοράστε µια καινούρια µπαταρία.
• Ο χρνος ζωής της κάθε µπαταρίας
διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες
αποθήκευσής της καθώς και µε τις
συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον.
Το "InfoLITHIUM" είναι εµπορικ σήµα
της εταιρίας Sony Corporation.
Σχετικά µε το
i.LINK
Η διασύνδεση DV σε αυτή τη µονάδα είναι
διασύνδεση DV συµβατή µε i.LINK. Αυτή
η εντητα περιγράφει το πρτυπο i.LINK
και τα χαρακτηριστικά του.
Τι είναι το i.LINK;
Επιπρσθετες πληροφορίες
Το i.LINK είναι µία ψηφιακή σειριακή
διασύνδεση για τη µεταφορά ψηφιακής
εικνας, ψηφιακού ήχου και άλλων
δεδοµένων σε άλλη συσκευή συµβατή µε το
i.LINK. Μπορείτε επίσης να ελέγξτε
κάποια άλλη συσκευή χρησιµοποιώντας το
i.LINK.
Η συµβατή µε το i.LINK συσκευή µπορεί
να συνδεθεί χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο
i.LINK. Οι πιθανές εφαρµογές είναι
λειτουργίες και συναλλαγές δεδοµένων µε
διάφορες ψηφιακές συσκευές ΑV.
_ταν δύο ή περισστερες συµβατές µε
i.LINK συσκευές είναι συνδεδεµένες σε
αυτή τη µονάδα σε αλυσιδωτή διασύνδεση,
οι λειτουργίες και οι συναλλαγές
δεδοµένων είναι εφικτές χι µνο µε τη
συσκευή µε την οποία είναι συνδεδεµένη
αυτή η µονάδα αλλά και µε άλλες συσκευές
µέσω της απευθείας συνδεδεµένης
συσκευής.
Λάβετε, ωστσο, υπψη σας τι η µέθοδος
λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει κάποιες
φορές ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και
τις προδιαγραφές της συσκευής που
πρκειται να συνδεθεί. Επίσης, οι
λειτουργίες και οι συναλλαγές δεδοµένων
ενδέχεται να µην είναι εφικτές σε κάποια
συνδεδεµένη συσκευή.
b Σηµείωση
• Συνήθως, µνο µία συσκευή µπορεί να συνδεθεί
σε αυτήν τη µονάδα µε το καλώδιο i.LINK.
Κατά τη σύνδεση αυτής της µονάδας µε
συµβατή µε i.LINK συσκευή που έχει δύο ή
περισστερες διασυνδέσεις DV, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας της συσκευής που
πρκειται να συνδεθεί.
,συνεχίζεται
Επιπρσθετες πληροφορίες
109
z Συµβουλές
• Το i.LINK είναι ένας πιο γνωστς ρος για το
δίαυλο µεταφοράς δεδοµένων ΙΕΕΕ 1394 που
προτάθηκε απ τη Sony και είναι εγκεκριµένο
εµπορικ σήµα απ πολλές εταιρίες.
• Το IEEE 1394 είναι ένα διεθνές πρτυπο που
έχει τυποποιηθεί απ το Ινστιτούτο
Ηλεκτρολγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών.
Σχετικά µε το ρυθµ baud του
i.LINK
Ο µέγιστος ρυθµς baud του i.LINK
διαφέρει ανάλογα µε τη συσκευή.
Υπάρχουν τρεις τύποι.
S100 (περίπου 100Mbps*)
S200 (περίπου 200Mbps)
S400 (περίπου 400Mbps)
Ο ρυθµς baud παρατίθεται σε κατάλογο
κάτω απ τις "Προδιαγραφές" στις οδηγίες
λειτουργίας κάθε εξαρτήµατος της
συσκευής. Επισηµαίνεται επίσης κοντά στη
διασύνδεση i.LINK σε κάποιες συσκευές.
Ο ρυθµς baud ενδέχεται να διαφέρει απ
την υποδεικνυµενη τιµή ταν η µονάδα
είναι συνδεδεµένη σε συσκευή µε
διαφορετικ µέγιστο ρυθµ baud.
* Τι είναι το Mbps;
Ο ρος Mbps σηµαίνει "megabits ανά
δευτερλεπτο" ή την ποστητα δεδοµένων που
µπορεί να αποσταλεί ή να ληφθεί σε ένα
δευτερλεπτο. Για παράδειγµα, ένας ρυθµς
baud 100 Mbps σηµαίνει τι 100 megabits
δεδοµένων µπορούν να αποσταλούν σε ένα
δευτερλεπτο.
Χρήση λειτουργιών i.LINK σε
αυτή τη µονάδα
Αν θέλετε περισστερες πληροφορίες για
το πώς γίνεται η µετεγγραφή ταν αυτή η
µονάδα είναι συνδεδεµένη σε άλλη
συσκευή βίντεο που έχει διασύνδεση DV,
βλέπε σελίδα 67, 68.
Αυτή η µονάδα µπορεί επίσης να συνδεθεί
σε άλλη συσκευή συµβατή µε i.LINK
(διασύνδεση DV) που έχει κατασκευαστεί
απ τη Sony (π.χ. έναν προσωπικ
υπολογιστή σειράς VAIO) πως και σε
συσκευή βίντεο.
110
Επιπρσθετες πληροφορίες
Προτού συνδέστε αυτή τη µονάδα στον
υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε τι το
λογισµικ εφαρµογών που υποστηρίζεται
απ αυτή είναι ήδη εγκατεστηµένο στον
υπολογιστή.
Κάποιες συσκευές βίντεο συµβατές µε
i.LINK πως είναι οι ψηφιακές
τηλεοράσεις, τα DVD recorders/players
(συσκευές εγγραφής/ αναπαραγωγής
ψηφιακού βιντεοδίσκου) και τα
MICROMV recorders/players δεν είναι
συµβατές µε συσκευή DV. Προτού
προβείτε στη σύνδεση µε άλλη συσκευή,
βεβαιωθείτε αν η συσκευή είναι συµβατή µε
συσκευή DV ή χι.
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά µε
τις προφυλάξεις και το συµβατ λογισµικ
εφαρµογών, ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες
λειτουργίας για τη συσκευή που πρκειται
να συνδεθεί.
Σχετικά µε το απαιτούµενο
καλώδιο i.LINK
Χρησιµοποιήστε το καλώδιο 4 ακίδων σε 4
ακίδες i.LINK της Sony (κατά τη
µετεγγραφή DV).
Το i.LINK και το είναι εµπορικά σήµατα
της εταιρίας Sony Corporation.
Συντήρηση και
προφυλάξεις
Χρήση και προστασία
Επιπρσθετες πληροφορίες
• Μη χρησιµοποιείτε ή φυλάσσετε την
κάµερα και τα εξαρτήµατά της στους
ακλουθους χώρους.
– Σε οποιοδήποτε µέρος µε εξαιρετικά
υψηλή ή χαµηλή θερµοκρασία. Ποτέ µην
τα αφήνετε εκτεθειµένα σε
θερµοκρασίες άνω των 60°C, πως σε
σηµεία που τα χτυπά ο ήλιος, κοντά σε
εστίες θέρµανσης ή σε αυτοκίνητο που
είναι παρκαρισµένο έξω, στον ήλιο.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία
ή παραµρφωσή τους.
– Κοντά σε ισχυρά µαγνητικά πεδία ή
µηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία της κάµερας.
– Κοντά σε ισχυρά ραδιοκύµατα ή
ακτινοβολία. Η εγγραφή της κάµερας
ενδέχεται να µην είναι πως πρέπει.
– Κοντά σε δέκτες ΑΜ και εξοπλισµ
βίντεο. Ενδέχεται να προκληθεί
θρυβος.
– Στην αµµουδιά ή οπουδήποτε υπάρχει
σκνη. Αν εισέλθει άµµος ή σκνη στην
κάµερα, ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία. Μερικές φορές η
συγκεκριµένη δυσλειτουργία δεν µπορεί
να αποκατασταθεί.
– Κοντά σε παράθυρα ή εξωτερικούς
χώρους, που η οθνη LCD, το
εικονοσκπιο ή ο φακς ίσως εκτίθενται
στο άµεσο φως του ηλίου. Με αυτν τον
τρπο, προκαλούνται βλάβες στο
εσωτερικ του εικονοσκοπίου ή στην
οθνη LCD.
– Σε οποιοδήποτε µέρος µε πολλή
υγρασία.
• Λειτουργήστε την κάµερα µε DC 7,2 V
(µπαταρία) ή DC 8,4 V (µετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος).
• Για λειτουργία µε συνεχές ή
εναλλασσµενο ρεύµα, χρησιµοποιήστε
τα εξαρτήµατα που υποδεικνύονται σε
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.
• Μην αφήνετε να εισέλθει υγρασία στην
κάµερά σας, η οποία οφείλεται, για
παράδειγµα, είτε σε βροχή είτε σε
θαλασσιν νερ. Αν εισέλθει υγρασία,
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία
της κάµερας. Μερικές φορές η
συγκεκριµένη δυσλειτουργία δεν µπορεί
να αποκατασταθεί.
• Αν κάποιο στερε αντικείµενο ή υγρ
εισέλθει στο εσωτερικ της θήκης,
αποσυνδέστε την κάµερα και παραδώστε
την για έλεγχο σε κάποιον αντιπρσωπο
της Sony προτού την λειτουργήσετε ξανά.
• Αποφύγετε τον αδέξιο χειρισµ, την
αποσυναρµολγηση, την τροποποίηση,
τις κρούσεις ή τα κτυπήµατα, π.χ. µε
σφυρί, απ πτώση ή πάτηµα του
προϊντος. Να προσέχετε ιδιαίτερα το
φακ.
• ∆ιατηρείτε το διακπτη POWER στη
θέση (CHG) OFF ταν δε χρησιµοποιείτε
την κάµερα.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, µην
καλύπτετε την κάµερα µε κάποιο
αντικείµενο, για παράδειγµα, µε πετσέτα.
Με αυτν τον τρπο, ενδέχεται να
προκληθεί σταδιακή αύξηση της
θερµοκρασίας στο εσωτερικ της.
• _ταν αποσυνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος, τραβήξτε απ το
βύσµα και χι το καλώδιο.
• Μην καταστρέφετε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος, τοποθετώντας,
για παράδειγµα, κάτι βαρύ επάνω του.
• ∆ιατηρείτε τις µεταλλικές επαφές
καθαρές.
• ∆ιατηρείτε το τηλεχειριστήριο και τη
µπαταρία τύπου κουµπιού µακριά απ τα
παιδιά. Εάν καταπιείτε τη µπαταρία κατά
λάθος, συµβουλευτείτε αµέσως ένα
γιατρ.
• Εάν διαρρεύσει το ηλεκτρολυτικ υγρ
της µπαταρίας,
– συµβουλευτείτε την τοπική εγκεκριµένη
υπηρεσία επισκευής της Sony.
– ξεπλύνετε το υγρ που µπορεί να έχει
έρθει σε επαφή µε το δέρµα σας.
– εάν µπει υγρ στα µάτια σας, ξεπλύνετε
µε άφθονο νερ και συµβουλευτείτε ένα
γιατρ.
,συνεχίζεται
Επιπρσθετες πληροφορίες
111
ταν δεν χρησιµοποιείτε την κάµερα
για ένα µεγάλο χρονικ διάστηµα.
Θέτετε περιστασιακά την κάµερα σε
λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί
σαν να αναπαρήγαγε κασέτες για περίπου
τρία λεπτά.
Αλλιώς, αποσυνδέστε την απ την πρίζα
τοίχου.
Συµπύκνωση υγρασίας
Εάν γίνει απευθείας µεταφορά της κάµερας
απ ψυχρ σε θερµ µέρος, ενδέχεται να
υπάρξει συµπύκνωση της υγρασίας στο
εσωτερικ της κάµερας, στην επιφάνεια της
κασέτας ή στο φακ. Υπ αυτές τις
συνθήκες, η ταινία της κασέτας ενδέχεται
να κολλήσει στο τύµπανο κεφαλής και να
καταστραφεί ή να µην λειτουργήσει σωστά
η κάµερα. Αν υπάρχει υγρασία στο
εσωτερικ της κάµερας, η ένδειξη
[%Z Συµπύκνωση υγρασίας. Αφαιρέστε
την κασέτα.] ή [% Συµπύκνωση υγρασίας.
Απενεργοποιήστε για µία ώρα.]
εµφανίζεται. Η ένδειξη δεν θα εµφανιστεί
ταν η υγρασία συµπυκνώνεται στο φακ.
θερµ µέρος (ή αντίστροφα) ή ταν
χρησιµοποιείτε την κάµερα σε µέρος µε
υγρασία πως υποδεικνύεται παρακάτω.
• +ταν µεταφέρετε την κάµερα απ
κάποια πλαγιά σκι σε χώρο στον οποίο
υπάρχει συσκευή θέρµανσης.
• +ταν µεταφέρετε την κάµερα απ κάποιο
κλιµατιζµενο αυτοκίνητο ή δωµάτιο σε
εξωτερικ χώρο µε υπερβολικά υψηλή
θερµοκρασία.
• +ταν χρησιµοποιείτε την κάµερα µετά
απ καταιγίδα ή µπρα.
• +ταν χρησιµοποιείτε την κάµερα σε ένα
θερµ και υγρ µέρος.
Αποφυγή της συµπύκνωσης της
υγρασίας
+ταν µεταφέρετε την κάµερά σας απ
ψυχρ σε θερµ µέρος, βάλτε την σε µία
πλαστική σακούλα και δέστε την σφιχτά.
Αφαιρέστε τη σακούλα ταν η
θερµοκρασία αέρος στο εσωτερικ της έχει
ανέλθει στα επίπεδα της θερµοκρασίας του
χώρου (περίπου µετά απ µία ώρα).
Κεφαλή βίντεο
Εάν παρουσιάστηκε συµπύκνωση της
υγρασίας
∆εν θα εκτελείται καµία λειτουργία εκτς
απ την εξαγωγή της κασέτας. Αφαιρέστε
την κασέτα, θέστε εκτς λειτουργίας την
κάµερα και αφήστε την για περίπου µία
ώρα µε το κάλυµµα της κασέτας ανοιχτ. Η
κάµερα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά αν
η ένδειξη % ή Z δεν εµφανίζεται κατά την
εκ νέου ενεργοποίησή της.
Εάν η υγρασία αρχίσει να συµπυκνώνεται,
η κάµερα µερικές φορές δεν µπορεί να
ανιχνεύσει τη συµπύκνωση. Εάν συµβεί
αυτ, µερικές φορές η κασέτα δεν εξέρχεται
για 10 δευτερλεπτα αφού έχει ανοιχτεί το
κάλυµµα της κασέτας. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία. Μην κλείσετε το κάλυµµα
της κασέτας έως του εξέλθει η κασέτα.
Σηµειώσεις για τη συµπύκνωση
υγρασίας
Ενδέχεται να υπάρξει συµπύκνωση της
υγρασίας ταν γίνεται απευθείας
µεταφορά της κάµερας απ ψυχρ σε
112
Επιπρσθετες πληροφορίες
• +ταν υπάρχουν βροµιές στην κεφαλή του
βίντεο, δεν µπορείτε να εγγράψετε
φυσιολογικά εικνες, ή αναπαράγεται
παραµορφωµένη εικνα ή
διαστρεβλωµένος ήχος.
• Η κεφαλή του βίντεο φθείρεται µετά απ
µακροχρνια χρήση. Εάν δεν µπορείτε να
λάβετε µια καθαρή εικνα ακµα και
αφού έχετε χρησιµοποιήσει µια κασέτα
καθαρισµού, ενδέχεται να έχει φθαρεί η
κεφαλή του βίντεο. Επικοινωνήστε µε τον
αντιπρσωπο της Sony ή µε την τοπική
εγκεκριµένη υπηρεσία επισκευής της
Sony για αντικατάσταση της κεφαλής του
βίντεο.
• Για το
TRV238E/438E:
Αν παρουσιαστεί το παρακάτω
πρβληµα, καθαρίστε τις κεφαλές του
βίντεο για 10 δευτερλεπτα µε την κασέτα
καθαρισµού V8-25CLD της Sony
(προαιρετικ).
– Οι αναπαραγµενες εικνες περιέχουν
θρυβο ή η οθνη εµφανίζεται σε µπλε
χρώµα.
– Οι αναπαραγµενες εικνες είναι
δύσκολα ορατές.
– Οι αναπαραγµενες εικνες δεν
εµφανίζονται.
– Η ένδειξη [
Ακάθαρτη κεφαλή
βίντεο. Τοποθετηστε κστ καθαρισµού]
εµφανίζεται στην οθνη κατά την
εγγραφή.
• Για το TRV270E/285E:
Αν παρουσιαστεί το παρακάτω
πρβληµα, καθαρίστε τις κεφαλές του
βίντεο για 10 δευτερλεπτα µε την κασέτα
καθαρισµού V8-25CLD της Sony
(προαιρετικ).
– Ο θρυβος µοτίβου µωσαϊκού
εµφανίζεται στην αναπαραγµενη
εικνα ή η οθνη εµφανίζεται σε µπλε
χρώµα.
Οθνη LCD
• Μην εφαρµζετε υπερβολική πίεση στην
οθνη LCD καθώς ενδέχεται να
προκληθούν βλάβες.
• Αν η κάµερα χρησιµοποιείται σε ψυχρ
µέρος, ενδέχεται να εµφανίζεται στην
οθνη LCD κατάλοιπο εικνας. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
• Κατά τη χρήση της κάµερας, το πίσω
µέρος της οθνης LCD ενδέχεται να
θερµανθεί. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Χειρισµς της θήκης
• Αν η θήκη είναι ακάθαρτη, καθαρίστε το
σώµα της κάµερας µε ένα µαλακ πανί
που έχετε υγράνει ελαφρά µε νερ και
έπειτα σκουπίστε τη θήκη µε ένα στεγν
µαλακ πανί.
• Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες για
να αποφύγετε βλάβες στη φινιρισµένη
επιφάνεια.
– Να χρησιµοποιείτε χηµικές ουσίες πως
αραιωτικ, βενζίνη, αλκολη, πανιά
εµβαπτισµένα σε χηµικές ουσίες,
απωθητικές ουσίες και εντοµοκτνο.
– Χειρισµ µε τις παραπάνω ουσίες στα
χέρια σας.
– Να αφήνετε τη θήκη σε επαφή µε
αντικείµενα απ ελαστικ ή βινύλιο για
µεγάλο χρονικ διάστηµα.
Επιπρσθετες πληροφορίες
– Οι αναπαραγµενες εικνες δεν
κινούνται.
– Οι αναπαραγµενες εικνες δεν
εµφανίζονται ή ο ήχος διακπτεται.
– Η ένδειξη [
Ακάθαρτη κεφαλή
βίντεο. Τοποθετηστε κστ καθαρισµού]
εµφανίζεται στην οθνη κατά την
εγγραφή.
Καθαρισµς της οθνης LCD
• Εάν η οθνη LCD είναι βρµικη µε
αποτυπώµατα ή σκνη, συνιστάται να
χρησιµοποιήσετε ένα µαλακ πανί για να
την καθαρίσετε. 4ταν χρησιµοποιείτε το
σετ καθαρισµού οθνης LCD
(προαιρετικ), µην εφαρµζετε
απευθείας το υγρ καθαρισµού στην
οθνη LCD. Χρησιµοποιήστε χαρτί
καθαρισµού το οποίο έχετε βρέξει µε το
υγρ.
Σχετικά µε τη φροντίδα και
αποθήκευση του φακού
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φακού µε
ένα µαλακ πανί στις παρακάτω
περιπτώσεις:
– 4ταν υπάρχουν αποτυπώµατα στην
επιφάνεια του φακού.
– Σε θερµές ή υγρές τοποθεσίες.
– 4ταν ο φακς εκτίθεται στον αέρα της
θάλασσας πως συµβαίνει στην
παραλία.
• Φυλάξτε τον σε έναν καλά αεριζµενο
χώρο που δεν µπορεί να εισέλθει σκνη ή
βροµιά.
• Για να αποφύγετε τη δηµιουργία µυκήτων
καθαρίζετε περιοδικά τους φακούς πως
περιγράφεται παραπάνω.
,συνεχίζεται
Επιπρσθετες πληροφορίες
113
Συνιστάται η λειτουργία της κάµερας µία
φορά το µήνα έτσι ώστε να διατηρείται σε
άριστη κατάσταση για µεγάλο χρονικ
διάστηµα.
Φρτιση της προεγκατεστηµένης
µπαταρίας
Η βιντεοκάµερα διαθέτει µια προεγκατεστηµένη, επαναφορτιζµενη
µπαταρία ώστε να διατηρούνται η
ηµεροµηνία, η ώρα και οι υπλοιπες
ρυθµίσεις ακµη κι ταν ο διακπτης
POWER έχει ρυθµιστεί στη θέση (CHG)
OFF. Η προ-εγκατεστηµένη,
επαναφορτιζµενη µπαταρία είναι πάντα
φορτισµένη ταν χρησιµοποιείτε τη
βιντεοκάµερα αλλά ταν δεν την
χρησιµοποιείτε εκφορτίζεται σταδιακά. Η
επαναφορτιζµενη µπαταρία εκφορτίζεται
πλήρως σε 3 µήνες περίπου εάν δεν
χρησιµοποιήσετε καθλου τη
βιντεοκάµερα. Ωστσο, ακµη κι αν η προεγκατεστηµένη, επαναφορτιζµενη
µπαταρία δεν είναι φορτισµένη, η
λειτουργία της βιντεοκάµερας δεν
επηρεάζεται εφσον δεν καταγράφετε την
ηµεροµηνία.
∆ιαδικασίες
Συνδέστε την κάµερα σε µία πρίζα του
τοίχου χρησιµοποιώντας το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος και αφήστε την µε το διακπτη
POWER στη θέση (CHG) OFF για πάνω
απ 24 ώρες.
114
Επιπρσθετες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Βιντεοκάµερα εγγραφής
Σύστηµα
Σύστηµα εγγραφής βίντεο
Για το
TRV238E/438E:
2 περιστροφικές κεφαλές, ελικοειδές FM
σύστηµα σάρωσης
Για το TRV270E/285E:
2 περιστροφικές κεφαλές, ελικοειδές
σύστηµα σάρωσης
Σύστηµα εγγραφής ήχου
Για το
TRV238E/438E:
Περιστροφικές κεφαλές, σύστηµα FM
Για το TRV270E/285E:
Περιστροφικές κεφαλές, σύστηµα PCM
(παλµοκωδικής διαµρφωσης)
Κβαντοποίηση: 12 bits (Fs 32 kHz,
στερεοφωνικς ήχος 1, στερεοφωνικς
ήχος 2), 16 bits (Fs 48 kHz, στερεοφωνικς
ήχος)
Σήµα εικνας
PAL χρώµα, πρτυπα CCIR
Κασέτα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
Κασέτα βίντεο 8 mm
Ταχύτητα ταινίας
Για το
TRV238E/438E:
SP: Περ. 20,05 mm/s
LP: Περ. 10,06 mm/s
Για το TRV270E/285E:
SP: Περ. 28,70 mm/s
LP: Περ. 19,13 mm/s
Χρνος εγγραφής/ αναπαραγωγής
(χρησιµοποιώντας µία κασέτα 90 λεπτών Hi8/
Digital8)
Για το
TRV238E/438E:
SP: 1 ώρα 30 λεπτά
LP: 3 ώρες
Για το TRV270E/285E:
SP: 1 ώρα
LP: 1 ώρα 30 λεπτά
Χρνος εγγραφής/ αναπαραγωγής
(χρησιµοποιώντας µία βιντεοκασέτα 90
λεπτών Hi8/Digital8)
Περ. 5 λεπτά
*1 Τα αντικείµενα που δεν είναι ορατά
εξαιτίας του σκοταδιού µπορούν να
ληφθούν µε υπέρυθρο φωτισµ.
Σύνδεσµοι εισδου/ εξδου
Έξοδος ήχου/ εικνας
AV MINIJACK
Σήµα εικνας: 1 Vp-p, 75 Ω (ohms), µη
ισορροπηµένο, αρνητικς συγχρονισµς
Σήµα ήχου: 327 mV (σε σύνθετη
αντίσταση εξδου ανώτερη των 47 kΩ
(kilohms)), Σύνθετη αντίσταση εξδου µε
λιγτερο απ 2,2 kΩ (kilohms)
Για το
TRV238E/438E:
Μονοφωνικ µίνι καρφί (ψ 3,5 mm)
Για το TRV270E/285E:
Στερεοφωνικ µίνι καρφί (ψ 3,5 mm)
Είσοδος DV
Για το TRV285E:
Σύνδεσµος 4 ακίδων S100
Έξοδος DV
Για το TRV270E/285E:
Σύνδεσµος 4 ακίδων S100
Υποδοχή USB
Για το TRV270E/285E:
mini-B
Οθνη LCD
Εικνα
6,2 cm (τύπου 2,5)
Συνολικς αριθµς κουκκίδων
123 200 (560 × 220)
Γενικά
Απαιτήσεις παροχής
DC 7,2 V (σετ µπαταρίας)
DC 8,4 V (µετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος)
Μέση κατανάλωση ισχύος (µε χρήση της
µπαταρίας)
Για το
TRV238E/438E:
Κατά την εγγραφή της κάµερας µε χρήση
του εικονοσκοπίου
1,8 W
Κατά την εγγραφή της κάµερας µε χρήση
της οθνης LCD
2,7 W
Για το TRV270E/285E:
Κατά την εγγραφή της κάµερας µε χρήση
του εικονοσκοπίου
2,5 W
Κατά την εγγραφή της κάµερας µε χρήση
της LCD
3,4 W
Θερµοκρασία λειτουργίας
0°C έως 40°C
Θερµοκρασία φύλαξης
–20°C έως +60°C
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
85 × 98 × 151 mm (πλάτος/ύψος/βάθος)
Συµπαγείς (Κατά προσέγγιση)
780 g µνο η κύρια µονάδα
890 g συµπεριλαµβανοµένου του
επαναφορτιζµενου σετ µπαταρίας
NP-FM30, την κασέτα Hi8/Digital8, το
κάλυµµα του φακού και τον αορτήρα
Παρεχµενα εξαρτήµατα
Βλέπε σελίδα 11.
Επιπρσθετες πληροφορίες
Εικονοσκπιο
Ηλεκτρονικ εικονοσκπιο (µονχρωµο)
Συσκευή εικνας
Για το
TRV238E/438E:
3,0 mm (τύπος 1/6) CCD (∆ιάταξη
συζευγµένου φορτίου)
Ορατή: Περίπου 380 000 εικονοστοιχεία
(πίξελ)
Πραγµατική: Περίπου 230 000
εικονοστοιχεία (πίξελ)
Για το TRV270E/285E:
3,0 mm (τύπος 1/6) CCD (∆ιάταξη
συζευγµένου φορτίου)
Ορατή: Περίπου 540 000 εικονοστοιχεία
(πίξελ)
Πραγµατική: Περίπου 350 000
εικονοστοιχεία (πίξελ)
Φακς
Φακς ζουµ συνδυασµένης ισχύος
∆ιάµετρος φίλτρου: 37 mm
20 × (Οπτικ), 990 × (Ψηφιακ)
F=1,6 - 2,4
Εστιακή απσταση
2,5 - 50 mm
Κατά τη µετατροπή σε still camera 35 mm
42 - 840 mm
Χρωµατική θερµοκρασία
Αυτµατη ρύθµιση
Ελάχιστος φωτισµς
Για το
TRV238E/438E:
1 lx (lux) (F 1,6)
Για το TRV270E/285E:
4 lx (lux) (F 1,6)
0 lx (lux) (στη λειτουργία NightShot plus)*1
,συνεχίζεται
Επιπρσθετες πληροφορίες
115
Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος
AC-L15A/L15B
Απαιτήσεις παροχής
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος
0,35 - 0,18 A
Κατανάλωση ισχύος
18 W
Τάση εξδου
DC 8,4 V*2
Θερµοκρασία λειτουργίας
0°C έως 40°C
Θερµοκρασία φύλαξης
–20°C έως +60°C
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
56 × 31 × 100 mm (πλάτος/ ύψος/ βάθος)
εξαιρώντας τα προεκτεινµενα τµήµατα
Βάρος (κατά προσέγγιση)
190 g εξαιρώντας το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύµατος
*2 Βλέπε ετικέτα µετασχηµατιστή ρεύµατος
για άλλες προδιαγραφές.
Επαναφορτιζµενο σετ
µπαταρίας (NP-FM30)
Μέγιστη τάση εξδου
DC 8,4 V
Τάση εξδου
DC 7,2 V
Χωρητικτητα
5,0 Wh (700 mAh)
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (πλάτος/ύψος/
βάθος)
Βάρος (κατά προσέγγιση)
65 g
Θερµοκρασία λειτουργίας
0°C έως 40°C
Τύπος
Ιντων λιθίου
Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές υπκεινται σε
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
116
Επιπρσθετες πληροφορίες
Τύποι διαφορών
Μοντέλο
CCDTRV238E
Σύστηµα εγγραφής
DCRTRV438E
TRV270E
TRV285E
Hi8
Hi8
Digital8
Digital8
Hi8/8
Hi8/8
Digital8
Digital8
Μονοφωνικς
ήχος
Μονοφωνικς
ήχος
Στερεοφωνικς
ήχος
Στερεοφωνικς
ήχος
ΕΞΟ∆ΟΣ
ΕΞΟ∆ΟΣ
ΕΞΟ∆ΟΣ
ΕΞΟ∆ΟΣ
∆ιασύνδεση DV
—
—
ΕΞΟ∆ΟΣ
ΕΙΣΟ∆ΟΣ/
ΕΞΟ∆ΟΣ
Υποδοχή USB
—
—
z
z
SteadyShot
—
z
z
z
z
—
z
Σύστηµα αναπαραγωγής
Σύστηµα ήχου
Υποδοχή AUDIO/
VIDEO
Αισθητήρας
τηλεχειρισµού
z
z Παρέχεται
— ∆εν παρέχεται
Επιπρσθετες πληροφορίες
Επιπρσθετες πληροφορίες
117
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
Αναγνώριση
τµηµάτων και
χειριστηρίων
Κάµερα
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
118
Κάλυµµα φακού (σελ. 22, 27)
Οθνη LCD (σελ. 2, 17)
Κουµπί OPEN (σελ. 17)
Κουµπί REC START/STOP στο
πλαίσιο LCD (σελ. 22)
Κουµπιά εστίασης στο πλαίσιο LCD
(σελ. 24)
Κουµπί VOLUME –/+* (σελ. 37)
Κουµπί END SEARCH (σελ. 35)
Ηχείο
Εικονοσκπιο (σελ. 2, 17)
Αν τοποθετήσετε τη µπαταρία µεγάλης
χωρητικτητας NP-QM71D/QM91D
(δεν παρέχεται) στην κάµερα, εκτείνετε
και ανασηκώστε το εικονοσκπιο και
ρυθµίστε τη γωνία του.
Σετ µπαταρίας
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
K
L
M
N
O
Κουµπί LIGHT (σελ. 25)
Κουµπί FADER (σελ. 32)
Κουµπί BACK LIGHT (σελ. 29)
Κουµπί FOCUS (σελ. 31)
Κουµπί περιστροφής SEL/PUSH
EXEC (σελ. 46)
* Αυτ το κουµπί έχει µία ψηλαφητή κουκκίδα.
Για να τοποθετήσετε το κάλυµµα
του φακού
A Ενσωµατωµένος φωτισµς (σελ. 25)
E Μικρφωνο
B Φακς
F ∆ιακπτης NIGHTSHOT PLUS
(σελ. 30)
C Ποµπς υπέρυθρων ακτίνων
(σελ. 69, 75)/
Για τις
TRV238E/438E/
TRV285E:
Αισθητήρας τηλεχειρισµού
G Κουµπί EASY (σελ. 28, 39)
H Κουµπί DISPLAY/BATT INFO
(σελ. 13, 40)
D Λυχνία εγγραφής κάµερας (σελ. 22, 28)
B Για το TRV270E/285E:
Ακροδέκτης A/V OUT (σελ. 42, 67)
C Για το TRV285E:
∆ιασύνδεση DV (σελ. 67)
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
A Κάλυµµα ακροδέκτη
D Για το TRV270E/285E:
Ακροδέκτης
(USB)
E Για το
TRV238E/438E:
Ακροδέκτης A/V OUT (σελ. 42, 66)
Για το TRV270E:
∆ιασύνδεση DV OUT (σελ. 67)
,συνεχίζεται
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
119
A Κουµπί RESET (σελ. 91)
B Για το TRV270E/285E:
BURN DVD/VCD
∆εν µπορείτε εύκολα να εγγράψετε σε
DVD ή CD-R µία εικνα που είναι
εγγεγραµµένη σε κασέτα. Για
λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή
BURN DVD, ανατρέξτε στην εντητα
"∆ηµιουργία DVD (Άµεση Πρσβαση
στη λειτουργία "Click to DVD") (
TRV270E/285E)" (σελ. 88), ενώ για την
επιλογή BURN VCD, ανατρέξτε στο
"First Step Guide" (Οδηγς πρώτων
βηµάτων) του παρεχµενου CD-ROM.
Για το
TRV238E/438E:
Κουµπί EASY DUB (Easy Dubbing)
(σελ. 69)
C Κουµπί TITLE (σελ. 33)
D Κουµπί EXPOSURE (σελ. 29)
E Κουµπί MENU* (σελ. 46)
F Κουµπιά ελέγχου εικνας (σελ. 37)
STOP (διακοπή)
REW (περιτύλιξη)
PLAY(αναπαραγωγή)*
120
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
FF (γρήγορη προώθηση)
PAUSE (παύση)
G Λυχνία CHG (φρτισης) (σελ. 12)
H Λυχνίες λειτουργίας CAMERA
(σελ. 16)
I Λυχνία λειτουργίας PLAY/EDIT
(σελ. 16)
J Για το TRV285E:
Κουµπιά εγγραφής (σελ. 73)
REC (εγγραφή)
K Για το
TRV238E/438E:
Κουµπί COUNTER RESET (σελ. 23)
L Για το
TRV238E/438E:
Κουµπί TIME (σελ. 19, 26)
M Για το
TRV238E/438E:
Κουµπί DATE (σελ. 19, 26)
* Αυτ το κουµπί έχει µία ψηλαφητή κουκκίδα.
A Μοχλς ρύθµισης των φακών
εικονοσκοπίου (σελ. 17)
B Eyecup
C Κάλυµµα κασέτας
D Μοχλς
OPEN/EJECT (σελ. 20)
E Θήκη τριπδου
Βεβαιωθείτε τι το µήκος της βίδας του
τριπδου είναι µικρτερο απ 5,5
χιλιοστά.
∆ιαφορετικά, δεν µπορείτε να
προσαρτήσετε το τρίποδο µε ασφάλεια
και η βίδα µπορεί να προκαλέσει βλάβη
στην κάµερα.
Για να τοποθετήσετε τον
αορτήρα
B Κουµπί απελευθέρωσης BATT
(µπαταρίας) (σελ. 12)
Προσαρµστε τον αορτήρα που
παρέχεται µε την κάµερα στο
κρεµαστάρι για τον αορτήρα.
C Κρεµαστάρι για τον αορτήρα
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
A Φακς ζουµ συνδυασµένης ισχύος
(σελ. 24)
D Για το TRV270E/285E:
Κουµπί PHOTO (σελ. 27)
E ∆ιακπτης POWER (σελ. 16)
F Ιµάντας σύσφιξης (σελ. 3)
G Κουµπί REC START/STOP (σελ. 22)
H Υποδοχή DC IN (σελ. 12)
,συνεχίζεται
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
121
Τηλεχειριστήριο
Αφαιρέστε το µονωτικ φύλλο πριν τη
χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Για το
TRV238E/438E:
H Κουµπιά ./> (σελ. 44)
I Κουµπί ZERO SET MEMORY
(σελ. 43)
Για να αφαιρέσετε το µονωτικ
φύλλο
Μονωτικ φύλλο
Αλλαγή στρογγυλής µπαταρίας
1 Κρατώντας πατηµένη την κεφαλή,
Για το
TRV285E:
τοποθετήστε το νύχι σας µέσα στη
σχισµή για να τραβήξτε έξω τη θήκη
της µπαταρίας.
Κεφαλή
2 Αφαιρέστε τη στρογγυλή µπαταρία
λιθίου.
A Ποµπς
Αφού θέσετε την κάµερα σε λειτουργία,
στρέψτε τον αισθητήρα τηλεχειρισµού
για να ελέγχετε την κάµερα.
B Κουµπί REC START/STOP (σελ. 22)
C Φακς ζουµ συνδυασµένης ισχύος
(σελ. 24)
D Κουµπιά ελέγχου εικνας (Επιστροφή,
Αναπαραγωγή, Γρήγορη προώθηση,
Παύση, ∆ιακοπή, Αργή) (σελ. 37)
E Κουµπί DISPLAY (σελ. 40, 43)
F Κουµπί PHOTO (σελ. 27)
G Κουµπί SEARCH M. (σελ. 44, 45)
122
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
3 Τοποθετήστε µία καινούρια
στρογγυλή µπαταρία λιθίου µε την
πλευρά + να βλέπει προς τα πάνω.
4 Εισαγάγετε τη θήκη της µπαταρίας
πίσω στο τηλεχειριστήριο µέχρι να
εφαρµσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος έκρηξης αν η µπαταρία δεν
είναι τοποθετηµένη σωστά.
Αντικαταστήστε µνο µε ίδιο ή
αντίστοιχο τύπο που συστήνεται απ
τον κατασκευαστή.
Η απρριψη των χρησιµοποιηµένων
µπαταριών πρέπει να γίνεται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
b Σηµειώσεις για το τηλεχειριστήριο
• Στο τηλεχειριστήριο χρησιµοποιείται
στρογγυλή µπαταρία λιθίου (CR2025). Μη
χρησιµοποιείτε άλλες µπαταρίες εκτς απ τις
CR2025.
• Στρέψτε τον αισθητήρα τηλεχειρισµού µακριά
απ πηγές έντονου φωτισµού πως µέρη που τα
χτυπάει ο ήλιος ή κατακρυφος φωτισµς.
∆ιαφορετικά, το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να
µη λειτουργεί σωστά.
• _ταν χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο που
παρέχεται µαζί µε την κάµερα, το βίντε σας
µπορεί επίσης να λειτουργεί. Σε αυτήν την
περίπτωση, επιλέξτε κάποια άλλη λειτουργία
τηλεχειριστηρίου απ την VTR 2 για το βίντεο
ή καλύψτε τον αισθητήρα του βίντεο µε µαύρο
χαρτί.
,συνεχίζεται
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
123
Ενδείξεις για την οθνη LCD και το εικονοσκπιο
Οι ακλουθες ενδείξεις θα εµφανιστούν
στην οθνη LCD και το εικονοσκπιο για
να υποδείξουν την κατάσταση της
κάµερας.
Οι ενδείξεις και οι θέσεις τους πάνω στην
οθνη/εικονοσκπιο ποικίλουν ανάλογα µε
το µοντέλο της κάµεράς σας.
Παράδειγµα: Ενδείξεις στη λειτουργία
CAMERA
Ενδείξεις
DV Είσοδος (σελ. 73)
ΜΝ ΜΗ∆ΕΝ
ΣΗΜΕΙΟΥ (σελ. 43)
Ενσωµατωµένος
φωτισµς (σελ. 25)
NightShot plus (σελ. 30)
QEZ
Προειδοποίηση
(σελ. 102)
Κωδικς ώρας (σελ. 23)/Μετρητής ταινίας
(σελ. 23)/Αυτοδιάγνωση (σελ. 102)/Εγγραφή
εικνων σε ταινία (σελ. 27)
60λεπ
ΑΝΑΜΟΝ 0:00:00
Σηµασίες
Χειροκίνητη έκθεση
(σελ. 29)
Χειροκίνητη εστίαση
(σελ. 31)
9
Πίσω φωτισµς (σελ. 29)
.
PROGRAM AE
(σελ. 47)
Εφέ εικνας (σελ. 48)
Ενδείξεις
Σηµασίες
y60λεπ
Υπολειπµενος χρνος
µπαταρίας (σελ. 23)
SP LP
Λειτουργία εγγραφής
(σελ. 23)
ΑΝΑΜΟΝ ΕΓΓΡΑΦ Κατάσταση αναµονής/
λειτουργία εγγραφής
Λειτουργία καθρέφτη
(σελ. 26)
Εγγραφή εικνων σε
ταινία (σελ. 27)
Ένδειξη µορφής
Λειτουργία ήχου
(σελ. 57)
Υπολειπµενη ταινία
(σελ. 23)
Εγγραφή ανά
διαστήµατα (σελ. 59)
Εγγραφή σε καρέ
(σελ. 58)
124
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
16:9WIDE/
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ/
16:9ΠΛΗΡΕΣ (σελ. 51)
(
)
SteadyShot
απενεργοποίηση
(σελ. 53)
Ευρετήριο
B
BACK LIGHT.................29
BURN DVD/VCD
.............................88, 120
C
CD-ROM..........................81
D
DirectX 9.0c .....................85
DNR ..................................55
E
Easy Dubbing...................69
Easy Handycam .........28, 39
END SEARCH ...............35
F
FADER ............................32
FADER ΡΙΓΕΣ................32
First Step Guide (Οδηγς
πρώτων βηµάτων)
...............................81, 83
H
Hi8/τυποποιηµένο σύστηµα
8 mm .........................106
P
∆
PAL................................. 105
Picture Package ............... 83
PROGRAM AE ............. 47
∆ευτερεύων ήχος
Βλέπε ΗΧΟΣ HiFi
∆ιακεκοµµένη εγγραφή
(∆ΙΑΚΕΚ ΕΓΓ) ....... 59
∆ιασύνδεση DV.............. 88
R
RESET ........................... 120
S
SP (Κανονική εγγραφή)
Βλέπε Λειτουργία
εγγραφής
(ΛΕΙΤ ΕΓΓ)
STEADYSHOT .............. 53
W
Windows..................... 81, 83
Α
Αισθητήρας τηλεχειρισµού
.................................. 119
Ακροδέκτης USB.......... 119
Άµεση Πρσβαση στη
λειτουργία
"Click to DVD"........ 88
Αναζήτηση εικνας ........ 38
Αναζήτηση ηµεροµηνίας
.................................... 44
Αναζήτηση φωτογραφίας
.................................... 44
ΑΥΤ ΗΜΕΡΟΜ ............. 61
ΑΥΤΟΜ ΚΛ.................... 49
i.LINK .............................109
ImageMixer VCD2..........83
Β
LP (Μακρά εγγραφή)
Βλέπε Λειτουργία
εγγραφής
(ΛΕΙΤ ΕΓΓ)
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ .... 57
Βίντεο ροής µέσω USB
(USB STREAM)...... 62
Βµβος επιβεβαίωσης
λειτουργίας
Βλέπε ΒΟΜΒΟΣ
ΒΟΜΒΟΣ ........................ 63
M
Γ
Macintosh ...................82, 86
Γλώσσα (LANGUAGE)
.............................. 21, 62
Γρήγορη σάρωση ............ 38
L
N
NightShot plus..................30
NTSC...............................105
Εγγραφή εικνων σε ταινία
.................................... 27
Εγγραφή σε καρέ
(ΕΓΓΡ ΚΑΡΕ).......... 58
Εγκατάσταση .................. 83
Έγχρωµα συστήµατα
τηλερασης ............. 105
Εικονοσκπιο ................. 17
Έκθεση ............................ 29
Εµφάνιση
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ............ 64
Εµφάνιση δεδοµένων
ρυθµίσεων της
κάµερας..................... 40
Ενσωµατωµένος
φωτισµς ................... 25
Ένταση ............................ 37
ΕΞΑΣΘΕΝ ΛΕΥΚΟΥ
.................................... 32
ΕΞΑΣΘΕΝ ΜΑΥΡΟΥ
.................................... 32
ΕΞΑΣΘΕΝ
ΜΟΝΟΤΟΝΟΥ....... 32
ΕΞΑΣΘΕΝ ΜΩΣΑΪΚΟΥ
.................................... 32
ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ..................... 62
Εστίαση............................ 31
Ευρυγώνιος
Βλέπε Ζουµ
Εφέ εικνας
(ΕΦΕ ΕΙΚΟΝ)......... 48
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
I
Ε
Ζ
Ζουµ ................................. 24
Η
ΗXOΣ HiFi ..................... 54
Ηλεκτρονική βοήθεια
.............................. 86, 87
Ηµεροµηνία/ώρα ............ 40
,συνεχίζεται
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
125
Ι
Ιµάντας σύσφιξης ............. 3
Κ
Καλώδιο i.LINK
.................. 67, 74, 80, 88
Καλώδιο USB ................. 80
Καλώδιο σύνδεσης A/V
........................ 42, 66, 67
Κασέτα καθαρισµού .... 113
Κασέτα µε δύο κανάλια
ήχου ........................... 54
Κεφαλή βίντεο .............. 112
Κύριος ήχος
Βλέπε ΗΧΟΣ HiFi
Κωδικς δεδοµένων
(ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜ)
.............................. 40, 63
Κωδικς ώρας................. 23
Λ
ΛΕΙΤ ΗΧΟΥ................... 57
Λειτουργία 16:9WIDE ... 52
Λειτουργία Zero set
memory...................... 43
Λειτουργία αυτµατου
κλεισίµατος
(ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣ.)......... 64
Λειτουργία εγγραφής
(ΛΕΙΤ ΕΓΓ) ........ 23, 57
Λειτουργία καθρέφτη .... 26
Λειτουργία τροφοδοσίας
.................................... 16
Λυχνία εγγραφής
(ΛΥΧ ΕΓΓΡΑΦ)...... 64
Μ
ΜΕΓΘ ΓΡΑΜΜ.............. 62
Μενού............................... 46
ΛΟΙΠΕΣ ................... 63
ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜ ...... 61
ΡΥΘ PLAYER......... 54
ΡΥΘ ΒΙΝΤΕΟ.......... 54
ΡΥΘ ΟΘΟΝ ............. 56
ΡΥΘΜ ΚΑΜ ............ 50
ΡΥΘΜ ΚΑΣΕΤ ........ 57
ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜ ........... 47
Μετασχηµατιστής 21
ακίδων ....................... 43
126
Σύντοµος οδηγς αναφοράς
Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου
ρεύµατος ....................15
Μετεγγραφή.....................66
Μετρητής ταινίας ............23
ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ ..................55
Μονοφωνικς ήχος
...............................22, 43
ΜΟΝΤΑΖ ........................54
Μπαταρία
Πληροφορίες
µπαταρίας ...........13
Σετ µπαταρίας...........12
Υπολειπµενος χρνος
µπαταρίας
......................23, 108
Ο
Οθνη
Ένδειξη οθνης......124
Οθνη LCD .......................2
Π
ΠΑΓΚ ΩPA .....................63
Πίσω φωτισµς LCD
(ΦΩΤΙΣ ΟΘΟΝ) ......56
Πλήρης φρτιση ..............12
Ποµπς υπέρυθρων
ακτίνων ................69, 75
Προβολή
αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου.....................102
Προειδοποιητικά µηνύµατα
...................................103
Προειδοποιητικές ενδείξεις
...................................102
Πτερύγιο προστασίας
εγγραφής..................106
Ρ
Ρύθµιση ηµεροµηνίας και
ώρας ...........................18
Ρύθµιση ρολογιού
(ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ) .....61
Ρύθµιση του εικονοσκοπίου
.....................................17
Ρύθµιση ώρας
(ΡΥΘΜ ΡΟΛΟΓ) .....18
Σ
Σάρωση εικνας .............. 45
Σετ µπαταρίας
"InfoLITHIUM" .... 107
Στερεοφωνικς ήχος
.............................. 22, 43
Στρογγυλή µπαταρία
Τηλεχειριστήριο...... 122
Συµπύκνωση υγρασίας
.................................. 112
Σύστηµα Digital8 .......... 106
Τ
Τηλεφακς
Βλέπε Ζουµ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣ ................. 64
Τηλεχειριστήριο ............ 122
Τίτλος ............................... 33
ΤΡΕΜΟΠΑΙΓΜ ............. 55
Φ
Φρτιση της µπαταρίας
Προεγκατεστηµένη,
επαναφορτιζµενη
µπαταρία .......... 114
Σετ µπαταρίας .......... 12
Φωτειντητα της οθνης
LCD
(ΦΩΤ ΟΘΟΝΗΣ).... 17
Φωτισµς NightShot
(N.S. LIGHT) ..... 30, 53
Χ
Χρήση στο εξωτερικ
.................................. 105
Χρνος αναπαραγωγής
.................................... 14
Χρνος εγγραφής ........... 14
ΧΡΩΜΑ ΟΘΟΝ............. 56
Χωρητικτητα εγγραφής
Οθνη ........................ 23
ΠΑΡΑΜΟΝΗ .......... 58
Ψ
Ψηφιακ ζουµ
(ΨΗΦ ΖΟΥΜ)......... 50
Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων
(ΜΟΝΤΑΖ) .............. 74
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτ το προϊν της
Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απ τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε το
κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευτικά
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του
δικτύου ASN, για παράδειγµα σε τηλεφωνικούς
καταλγους, στους καταλγους προϊντων µας και
στις ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία σας, συνιστούµε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊν της Sony που
αγοράσατε, εφ’ σον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνδευαν το προϊν σας, υπ την
προϋπθεση τι αγοράστηκε εντς της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται τι το προϊν είναι
απαλλαγµένο απ κάθε ελάττωµα σχετιζµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ απ την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρµδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την
παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που
αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευτικ
φυλλάδιο στη χώρα που επιδιώκεται η επισκευή
κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντς της περιδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωµατικ το προϊν (κατά την ηµεροµηνία της
αρχικής αγοράς) λγω ακατάλληλων υλικών ή
κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊν ή
τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντς εύλογου
χρνου, βάσει των ρων και συνθηκών που
παρατίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του
δικτύου ASN µπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωµατικά προϊντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊντα ή εξαρτήµατα. _λα τα
προϊντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
fροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα
γίνονται µνο εάν προσκοµισθεί το πρωττυπο
τιµολγιο ή η απδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊντος
και του ονµατος του εµπρου) µαζί µε το
ελαττωµατικ προϊν εντς της περιδου εγγύησης.
Η Sony και τα µέλη του δικτύου ASN µπορούν να
αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο
εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα
προαναφερµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν
απ αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊν ή το
µοντέλο του προϊντος ή το νοµα του εµπρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του
µοντέλου ή ο σειριακς αριθµς του προϊντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/ διαγραφή σε
αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή συσκευές
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊν σας για
επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και
τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊντος σας προς και απ τη Sony
ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
•
•
•
•
Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα
φυσιολογικής φθοράς.
Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη
διάρκεια ζωής ενς προϊντος πως µη
επαναφορτιζµενες µπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λγω µη
τήρησης των οδηγιών χρήσης, λειτουργίας ή
χειρισµού.
Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊν που προκλήθηκαν
απ
❑ Κακή χρήση, που περιλαµβάνει
* χειρισµ που επιφέρει φυσική, αισθητική
ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο
προϊν ή βλάβη σε οθνες υγρών
κρυστάλλων
* µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες
της Sony εγκατάσταση ή χρήση του
προϊντος
* µη συντήρηση του προϊντος σύµφωνα µε
τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
* εγκατάσταση ή χρήση του προϊντος µε
τρπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρτυπα ασφαλείας
που ισχύουν στη χώρα που έχει
εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το
προϊν.
❑ Μολύνσεις απ ιούς ή χρήση του προϊντος
µε λογισµικ που δεν παρέχεται µε το προϊν
ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
❑ Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των
συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή
στα οποία ενσωµατώνεται το προϊν εκτς
απ άλλα προϊντα της Sony ειδικά
σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το
εν λγω προϊν.
❑ Χρήση του προϊντος µε εξαρτήµατα,
περιφερειακ εξοπλισµ και άλλα προϊντα
των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το
πρτυπο δεν συνιστώνται απ τη Sony.
❑ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απ
άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
❑ Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
,συνεχίζεται
127
η αναβάθµιση του προϊντος πέρα απ τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
* οι τροποποιήσεις του προϊντος µε σκοπ
να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές
τεχνικές προδιαγραφές και πρτυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις
οποίες το προϊν δεν είχε σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί ειδικά.
❑ Αµέλεια.
❑ Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και
άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερµτητα, ακατάλληλο εξαερισµ, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση
εισδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του
κεραυνού, άλλες εξωτερικές δυνάµεις και
επιδράσεις.
*
5.Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µνο τα υλικά µέρη
του προϊντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικ (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο
παρέχεται ή πρκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης
τελικού χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή
εξαιρέσεις απ την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των σων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony
δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νµου ή άλλη) σον αφορά την ποιτητα, την
απδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλτητα του προϊντος ή του λογισµικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊν, για συγκεκριµένο
σκοπ. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µνο στη µέγιστη
έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο µέτρο που το επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας
εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊντων που υπκεινται στους ρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊντα, το
σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του
τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊντος – της απώλειας κερδών, εισοδήµατος,
δεδοµένων, επικαρπίας ή χρήσης του προϊντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊντων – της
άµεσης, παρεπµενης ή επακλουθης απώλειας ή
ζηµίας, ακµη και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά
σε:
❑ Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του
προϊντος ή συνδεδεµένων προϊντων λγω
ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµτητας κατά την
περίοδο που αυτ βρίσκεται στη Sony ή σε
µέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιµτητας του προϊντος,
απώλεια χρνου χρήστη ή διακοπή της
εργασίας.
❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών απ το
προϊν ή απ συνδεδεµένα προϊντα.
128
❑ Ζηµιά ή απώλεια προγραµµάτων λογισµικού
ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης
δεδοµένων ή
❑ Μολύνσεις απ ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που
υπκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απλυτης ευθύνης (ακµα και για
θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN
έχει ειδοποιηθεί για τη δυναττητα πρκλησης
τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή
περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µνο στη µέγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισµ ζηµιών που οφείλονται σε
αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως
παράπτωµα, σε δλο και παρµοιες πράξεις. Σε καµία
περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊντος, ωστσο αν η ισχύουσα
νοµοθεσία επιτρέπει µνο περιορισµούς ευθυνών
υψηλτερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσµενα νµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα
που απορρέουν απ την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα
µε τους ρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν
απ την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την
πώληση καταναλωτικών προϊντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νµιµα δικαιώµατα που
ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν
να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά
σας εναντίον των προσώπων απ τα οποία αγοράσατε
το προϊν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων
σας εναπκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίου 44-46 & Λ. Μεσογείων 253-255
154 51 Ν. Ψυχικ
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
Printed in Japan
Download PDF

advertising