Sony | DSC-P200 | Sony DSC-P200 Návod k obsluze

2-582-853-91 (1)
1
2
Naładować akumulator
Należy wyłączyć aparat przed rozpoczęciem ładowania.
1
Digital Still Camera
3
Włączyć aparat/nastawić zegar
1
Włożyć akumulator.
Wybrać
2
.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
2
2
1
Clock Set
___________________ PL
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
Upewnić się, że akumulator jest
skierowany właściwą stroną.
Zestawi� z v na dole.
Przesun�� do do�u aby otworzy�
____________________ CZ
OK
AM
Cancel
Wsun�� kart� „Memory Stick” do ko�ca, a�
kliknie.
Návod k obsluze
Zamkn��
3
Nastawić zegar za pomocą przycisku
sterowania.
1 Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą v/V, po
Zasilacz
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte si ji k
pozdějšímu použití.
3
DSC-P200
czym nacisnąć z.
Do gniazdka
sieciowego
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
Przewód zasilający
1
Otworzyć osłonę i wyciągnąć.
Podłączyć wtyczkę do gniazdka DC IN.
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s
fotoaparátem.
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
• Zasilacz AC-LS5/LS5B (1)
• Futerał akumulatora (1)
• „Memory Stick”
(32 MB) (1)
Świeci się: Ładuje
Nie świeci się: Zakończone (Odłączyć zasilacz.)
1
OK
AM
Cancel
• Akumulator NP-FR1 (1)
• Pasek na rękę (1)
4
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
1
Nacisnąć
(Rozmiar
obrazu) aby zakończyć
nastawianie.
10 : 30
OK
AM
Cancel
Przycisk
Używanie zasilacza
Aby zmienić datę i czas
Aparat powinien być podłączony do gniazdka sieciowego, jak na ilustracji powyżej.
Wybrać [Clock Set] na ekranie
O rozmiarach zdjęć
• Podłączyć zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego. W przypadku jakichkolwiek
nieporawidłowości natychmiast odłączyć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Po użyciu zasilacza należy go odłączyć zarówno od aparatu, jak i od gniazdka sieciowego.
• To urządzenie nie jest odłączone od zasilania dopóki jest podłączone do gniazdka sieciowego, nawet
jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.
• Nie należy używać zasilacza położonego w ciasnym miejscu, na przykład między ścianą a meblem.
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 53)
(Setup) i wykonać procedurę jak w kroku 3 powyżej.
O wyświetleniu zegara
• Jeśli w kroku 3-1 wybrany został zapis [D/M/Y], czas należy nastawić w formacie 24-godzinnym.
• Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
• Pozostały czas akumulatora pojawi się po upływie około
minuty.
Wskaźnik zużycia
60min
• Czas wyświetlany jako pozostały może nie być prawidłowy
w pewnych okolicznościach.
• Jeżeli zegar nie jest nastawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran nastawiania zegara.
• Nie dotykać miejsca, w którym jest obiektyw, ponieważ osłona otwiera się i obiektyw się wysuwa.
Również nie należy pozostawiać wyłączonego aparatu przez dłuższy czas z wysuniętym obiektywem,
ponieważ może to spowodować awarię.
• Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat będzie włączony po raz drugi lub po raz kolejny.
60min
VGA
101
96
Pozostały czas
Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 12)
Rozmiar zdjęcia
Wskazówki
7M (3072×2304)
(nastawienie
domyślne)
Wydruk w większym rozmiarze w
wysokiej rozdzielczości
3:2 (3072×2048)
Wydruk w rozmiarze zdjęcia w wysokiej
rozdzielczości
5M (2592×1944)
Wydruk w większym rozmiarze w
wysokiej rozdzielczości
3M (2048×1536)
Wydruk w rozmiarze A4
1M (1280×960)
Wydruk w rozmiarze pocztówki
VGA(E-Mail)
(640×480)
Wysyłanie w poczcie e-mail/
umieszczanie na stronach internetowych
Aby wyłączyć zasilanie
Otworzyć osłonę i przesunąć dźwignię wyjmowania akumulatora w kierunku strzałki.
Należy uważać, aby nie upuścić akumulatora.
Nacisnąć ponownie POWER.
Korzystanie z aparatu za granicą — źródła zasilania
Można używać aparatu i zasilacza (w zestawie) w każdym kraju lub regionie, w którym
napięcie sieciowe wynosi od 100 V do 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz. W zależności od
kształtu gniazdka sieciowego [b], konieczne może być użycie dostępnego w handlu
adaptera wtyczki (tzw. przejściówki) [a].
AC-LS5/LS5B
Mniej
Precyzyiny
Więcej
W zarysach
Szczegółowe informacje o dopuszczalnej ilości lub czasie t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 21)
• Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez dłuższy czas żadna czynność nie zostanie wykonana,
aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora (Automatyczne
wyłączanie zasilania).
Zdjęcia
Filmy
Maksymalny zapis zdjęć
Maksymalny czas nagrywania
101
VGA
STD
640
101
[00:28:25]
Można zmienić język wyświetleń na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym
języku. Aby zmienić ustawienie języka, nacisnąć MENU aby wyświetlić ekran menu.
Wybrać
(Setup) przyciskiem sterowania, po czym wybrać [ A Language] w
(Setup1) i wybrać żądany język. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
1
(str. 51)
• Dopuszczalna ilość zdjęć które można zapisać oraz dopuszczalny czas mogą się różnić, zależnie od
warunków rejestracji.
Aby wyjąć „Memory Stick”
Otworzyć osłonę po czym nacisnąć raz kartę „Memory
Stick”.
• Nie należy używać turystycznych transformatorów
elektronicznych, może to spowodować awarię.
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
Wydruk
Ilość zdjęć, które można zapisać, różni się zależnie od wybranego rozmiaru zdjęcia.
Aby wyjąć akumulator
Dźwignia wyjmowania akumulatora
Ilość zdjęć
O ilości zdjęć, które można zapisać i o dopuszczalnym czasie
nagrywania filmów
S AF
Zmiana ustawienia języka
Zaczep
.
• Aby anulować, wybrać [Cancel] i nacisnąć z.
Uwagi przed użyciem
• Przed użyciem aparatu po raz pierwszy, należy naładować załączony akumulator.
• Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu
LCD, nie należy także go naciskać. Założyć pasek aby uniknąć uszkodzenia aparatu przez
upuszczenie itp.
• Powyższy ekran dotyczy zdjęć.
Dla filmów wybrać [640(Fine)] (Tylko „Memory
Stick PRO”), [640(Standard)] lub [160].
3 Wybrać [OK] za pomocą B, po czym nacisnąć z.
temperaturze 25°C, trwa około 200 minut. Ładowanie może trwać dłużej w pewnych
warunkach lub okolicznościach.
• Wskaźnik zapala się również, gdy ładowana jest lampa błyskowa.
• CD-ROM
(Oprogramowanie Cybershot) (1)
• Instrukcja obsługi
„Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (1)
Wybrać rozmiar za pomocą
v/V.
Clock Set
Nacisnąć POWER aby włączyć i sprawdzić czas na ekranie LCD.
• Instrukcja obsługi aparatu
cyfrowego „Przeczytaj
najpierw” (ta instrukcja)
(1)
Wybrać
12 : 00
• Naładowanie zupełnie rozładowanego akumulatora przy użyciu zasilacza, w
Aby sprawdzić pozostały czas akumulatora
• Kabel wielozłącza USB,
A/V (1)
3
(Rozmiar
Film:
Gdy włączamy zasilanie
• Przewód zasilający (1)
Nacisnąć
obrazu).
.
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury,
przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
2582853910
Wybrać
2
żądaną wartość za pomocą v/V, po czym nacisnąć z.
2005 / 1 /
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)
Wybrać tryb.
Zdjęcie:
2 Wybrać każdą pozycję za pomocą b/B i nastawić
Wskaźnik ładowania
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
1
OK
AM
Cancel
Clock Set
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)
4
Wybrać rozmiar zdjęcia
12 : 00
Znak v
2
1
Strona z etykietą
12 : 00
Świeci się
Instrukcja obsługi
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
Strona ze
złączem
Nacisnąć POWER.
POWER
Spód
Włożyć kartę „Memory Stick”
• Gdy świeci się lampka dostępu, nie wyjmować karty „Memory
Stick” ani nie wyłączać zasilania. Dane mogą zostać
uszkodzone.
Lampka
aktywności
http://www.sony.net/
ciąg dalszy na odwrotnej stronie
1
Nabijte blok akumulátorů
Před počátkem nabíjení si ověřte, že je fotoaparát vypnutý.
1
Digital Still Camera
2
1
Vložte blok akumulátorů.
Zapněte fotoaparát/nastavte
hodiny
Vyberte
2
.
spodní strana
3
Vložte kartu „Memory Stick“
Strana s
kontakty
Stiskněte POWER.
POWER
2
2
1
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
___________________ PL
2004 /
1 /
1
Strana s etiketou
12 : 00
OK
AM
Cancel
Kartu „Memory Stick“ zcela zasu�te do
št�rbiny, až zaklapne.
Osvětlení
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
Zkontrolujte, zda blok akumulátorů
směřuje správným směrem.
v nastavte sm�rem dol�.
Otev�ete posunutím dol�
____________________ CZ
Uzav�ete
3
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku a
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte si ji k
pozdějšímu použití.
Pomocí ovládacího tlačítka nastavte
hodiny.
1 Vyberte formát data na displeji pomocí v/V, poté
Adaptér AC
3
DSC-P200
stiskněte z.
K zásuvce
síťového
napájení
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 /
Napájecí kabel
1 /
1
12 : 00
Otevřete kryt a kabel vytáhněte.
Zapojte konektor do zdířky DC IN.
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)
Vyberte režim.
Statické snímky:
Vyberte
.
2 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B a nastavte
2
Stiskněte
snímku).
3
Velikost vyberte pomocí v/V.
(velikost
číselnou hodnotu pomocí v/V, poté stiskněte z.
Videoklip:
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Indikátor nabíjení
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
1
OK
Clock Set
2005 /
Svítí: nabíjení
Nesvítí: skončeno (Odpojte AC adaptér.)
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)
4
Vyberte požadovanou velikost
snímku k použití
AM
Cancel
Značka v
2
1
1 /
1
• Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke
statickým snímkům.
U videoklipů vyberte [640(Fine)] (jen karta
„Memory Stick PRO“), [640(Standard)] nebo
[160].
Vyberte
.
12 : 00
OK
AM
Cancel
3 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
• Nabití zcela vybitého bloku akumulátorů pomocí AC adaptéru trvá při teplotě 25°C
4
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
zhruba 200 minut. Za určitých okolností nebo podmínek může nabíjení trvat déle.
• Tento indikátor se rozsvítí také během nabíjení blesku.
K dokončení nastavení
stiskněte
(velikost
snímku).
2005 / 1 / 1 10 : 30
OK
AM
Cancel
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů s
fotoaparátem.
• Ke zrušení vyberte [Cancel] a stiskněte z.
Tlačítko
Kontrola přiloženého příslušenství
• AC adaptér AC-LS5/LS5B
(1)
• Schránka na akumulátory
(1)
• „Memory Stick“
(32 MB) (1)
Použití AC adaptéru
Změna data a času
Podle obrázku nahoře použijte k připojení fotoaparátu síťové zásuvce.
Vyberte [Clock Set] na obrazovce
• AC adaptér připojte ke snadno přístupné síťové zásuvce. Dojde-li k jakýmkoliv potížím, zástrčku
ihned odpojte od síťové zásuvky.
• Po použití odpojte AC adaptér z fotoaparátu i ze síťové zásuvky.
• Tento přístroj není odpojen od zdroje střídavého napětí, dokud je připojen do síťové zásuvky. To platí
i v případě, že je vypnutý.
• AC adaptér nepoužívejte v úzkých prostorách například mezi stěnou a nábytkem.
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 53)
Velikosti statických snímků
(Setup) a proveďte postup popsaný v kroku 3 výše.
Na displeji hodin
• Jestliže jste vybrali [D/M/Y] v kroku 3-1, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.
• Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
Při zapínání napájení
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Stisknutím POWER přístroj zapněte a zkontrolujte zbývající kapacitu akumulátoru na
LCD displeji.
• Napájecí kabel (1)
• Balík akumulátorů
NP-FR1 (1)
• Kabel USB, A/V k
víceúčelovému konektoru
(1)
• Pásek na zápěstí (1)
Indikátor zbývajícího
času
• Disk CD-ROM (aplikační
software Cyber-shot) (1)
60min
• Návod k obsluze
digitálního fotoaparátu
„Nejdříve si přečtěte“ (tato
příručka) (1)
• Návod k obsluze
„Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“
(1)
• Než se zobrazí správná zbývající kapacita akumulátoru,
trvá zhruba minutu.
• Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.
• Nedotýkejte se části fotoaparátu s objektivem, protože kryt se otevře a objektiv se vysune. Vypnutý
fotoaparát rovněž nenechávejte po delší dobu s vysunutým objektivem, protože by mohlo dojít k
poruše funkce fotoaparátu.
• Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.
60min
• Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas
správný.
VGA
Podrobnosti o velikosti snímku t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(str. 12)
Velikost snímku
Informace
7M (3072×2304)
(výchozí nastavení)
Tisk velké velikosti s vysokou hustotou
3:2 (3072×2048)
Tisk fotografické velikosti s vysokou
hustotou
5M (2592×1944)
Tisk velké velikosti s vysokou hustotou
3M (2048×1536)
Tisk o velikosti A4
Počet snímků
1M (1280×960)
Tisk o velikosti pohlednice
VGA(E-Mail)
(640×480)
Odesílání snímku elektronickou poštou /
vytvoření domovských stránek
Tisk
Méně
Fine
Více
Hrubý
101
96
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů
Počet statických snímků, které lze zapsat, se liší podle vybrané velikosti snímku.
Zbývající čas
S AF
Vypnutí napájení
Vyjmutí bloku akumulátorů
Otevřete kryt a páčku k vysunutí akumulátoru posuňte ve směru šipky. Dávejte pozor,
aby blok akumulátorů nespadl.
Znovu stiskněte POWER.
• Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud u fotoaparátu neprovedete po určitou
dobu žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení akumulátoru
(funkce automatického vypnutí).
Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát, t „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (str. 20)
Statické snímky
Filmy
Maximální počet snímků,
které lze zapsat
Maximální doba záznamu
STD
640
VGA
101
[00:28:25]
101
Změna nastavení jazyka
Poznámky před použitím
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte dodávaný blok akumulátorů.
• Tento fotoaparát je přesným přístrojem. Jednejte s ním opatrně, abyste neudeřili do objektivu
nebo LCD displeje a nepůsobte na něj silou. Připojte pásek na zápěstí, aby nedošlo k poškození
fotoaparátu například pádem apod.
Pojistka
Páčka k vysunutí akumulátoru
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení
Fotoaparát a AC adaptér (přiložen) lze používat v kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je
napájení v síti v rozmezí 100 V a 240 V AC, 50/60 Hz. V případě potřeby použijte podle
konstrukce síťové zásuvky [b] komerčně dostupný adaptér do zásuvky [a].
AC-LS5/LS5B
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní
převodník), protože může způsobit poruchu funkce.
Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném
jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím
tlačítka MENU. Vyberte
(Setup) ovládacím tlačítkem, poté vyberte [ A Language] v
(Setup1) a vyberte požadovaný jazyk. t „Uživatelská příručka/Odstraňování
1
problémů“ (str. 51)
• Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.
Vyjmutí karty „Memory Stick“
Otevřete kryt a na kartu „Memory Stick“ jednou
zatlačte.
Kontrolka
přístupu
• Jestliže svítí kontrolka přístupu, nikdy nevyjímejte kartu
„Memory Stick“ ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít k
porušení dat.
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
pokračování na druhé straně
5
Proste fotografowanie (Tryb autoregulacji)
Trzymanie aparatu
1
2
Wybrać tryb.
Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
Nacisnąć do
połowy i
przytrzymać aby
zogniskować
.
3
96
Używanie przycisku sterowania
Sprawdzanie
ostatniego
zrobionego zdjęcia
(Szybki podgląd)
Review
101-0029
96
Korzystanie z
lampy błyskowej
do zdjęć
60min
VGA
2005 1 1 10:30PM
VGA
3/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Zdjęcie: wyświetlany jest rozmiar zdjęcia
Przycisk
Film: wyświetlany jest
Przycisk
ISO
1.1
VGA
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
STD
Przycisk MENU
• Szczegółowe informacje o trybach, zobacz
poniżej.
• Ustawienia są zachowane także po wyłączeniu
zasilania.
4
Nacisnąć MENU aby
wyłączyć menu.
5
Wykonać zdjęcie,
naciskając spust migawki.
101_0010
Przycisk sterowania
STOP
B
640
10/10
00:00:03
Pasek
odtwarzania
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
VOLUME
Przej�cie do ty�u/Do przodu: b/B
(Powrót do normalnego odtwarzania: z)
G�o�no��: v/V
Zatrzymanie odtwarzania: z
Przycisk
• Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są jako o
jeden rozmiar mniejsze.
Aby anulować selekcję sceny
Aby kasować obrazy
Nastawić pokrętło trybu pracy na inną pozycję niż SCN.
1 Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i nacisnąć
(Kasowanie).
2 Wybrać [Delete] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
60min
101
96
T
60min
W
5.0
VGA
101
96
T
60min
VGA
101
2/9
Aby anulować kasowanie
96
S AF
S AF
Wybra� [Exit] po czym nacisn�� z.
Delete
Exit
• Nie można zmienić zoomu podczas nagrywania filmu.
• Gdy zoom przekracza 3×, aparat używa [Digital Zoom].
Szczegółowe informacje o nastawieniach [Digital Zoom] i o jakości obrazu t „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 45)
101
96
Korzystanie z
samowyzwalacza
BACK/NEXT
101
S AF
RETURN
101
Aby odtworzyć film, nacisnąć z.
WB
Przycisk zoom
60min
W
Fotografowanie w
zbliżeniu (Makro)
60min
101-0003
Wybrać [SCN] (Scene) za
pomocą b, po czym wybrać
tryb za pomocą v/V.
101
Używanie zoomu
101
8/8
VGA
ISO
Scene
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wcisnąć całkowicie spust migawki.
Przycisk sterowania
101
WB
SCN
Przycisk
zoom
VGA
Wybrać obraz za pomocą
b/B.
30 F2.8
S AF
Przycisk sterowania
60min
2
.
Film:
.
Wcisnąć
całkowicie
S AF
Wybrać
Scene
Ramka pola AF
VGA
1
Nacisnąć MENU.
SCN
Film:
60min
2
Wcisnąć całkowicie
Słychać odgłos migawki.
VGA FINE 101
Film:
Wybrać
Wybrać SCN.
60min
Wskaźnik AE/AF
Miga t zapala się/słychać
sygnał
60min
Umie�� fotografowany obraz w centrum
ramki pola ogniskowania.
1
6
Oglądanie/kasowanie obrazów
Zdjęcie:
Zdjęcie (tryb autoregulacji):
Wybrać
Fotografowanie (Selekcja sceny)
BACK/NEXT
S AF
Sprawdzanie ostatniego zrobionego zdjęcia (Szybki podgląd)
Nacisnąć b (
) na przycisku sterowania.
Aby anulować, ponownie nacisnąć b.
• Obraz może się wydawać nieostry zaraz po rozpoczęciu odtwarzania.
• Aby skasować obraz, nacisnąć
(Kasowanie) i wybrać [Delete] za pomocą v na przycisku
sterowania, po czym nacisnąć z.
Tryby selekcji sceny
Aby oglądać powiększony obraz (zoom odtwarzania)
• Jeśli obiekt jest bliżej niż około 50 cm, należy użyć trybu Makro (lewa kolumna).
• Jeśli aparat nie może zogniskować na obiekcie automatycznie, wskaźnik blokady AE/AF zaczyna
powoli migać i nie słychać sygnału dźwiękowego. Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i
fotografować ponownie.
Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.
Wyświetlając zdjęcie, nacisnąć
Zmierzch*
– Daleko od aparatu i ciemne
– O słabym kontraście między obiektem i tłem
– Widziane przez szybę
– Szybko się poruszające
Przed krokiem 2, nacisnąć kilkakrotnie v ( ) na przycisku sterowania, aż wybrany
zostanie żądany tryb.
B�yska je�li jest ciemno lub pod �wiat�o (nastawienie fabryczne)
– Odbijające światło lub połyskliwe
– Migające
– Znajdujące się pod światło
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 16)
Anulować zoom odtwarzania: z
(Indeks), po czym wybrać obraz za pomocą v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego zdjęcia, nacisnąć z. Aby wyświetlić następny
(poprzedni) ekran indeksu, nacisnąć b/B.
60min
Nacisnąć kilkakrotnie
(Wyświetlenie/LCD włączone/wyłączone). Należy używać
celownika aby oszczędzać moc akumulatora, lub gdy potwierdzenie obrazu przy użyciu
ekranu LCD jest trudne.
Chroni jasno�� bieli w scenach z
du�� jej ilo�ci�.
Miękkie ujęcie
Fajerwerki*
Fotografuje fajerwerki w ca�ej ich
okaza�o�ci.
Do robienia portretów ludzi,
kwiatów itp. o delikatnej
atmosferze.
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
2 Wybrać obraz przeznaczony do skasowania za pomocą v/V/b/B, po czym nacisnąć z
aby wyświetlić wskaźnik
(Kasowanie) na wybranym obrazie.
Aby anulować wybór
Wybra� obraz poprzednio wybrany do skasowania, po czym
z obrazu.
nacisn�� z aby skasowa� wska�nik
SELECT
Aby anulować, nacisnąć B ponownie.
3 Nacisnąć
TO NEXT
(Kasowanie).
4 Wybrać [OK] za pomocą B, po czym nacisnąć z.
* Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.
Aby używać funkcji nastawionych przyciskiem sterowania razem z
selekcją sceny
Przy skrajnym nastawieniu po stronie W: Oko�o 6 cm
Przy skrajnym nastawieniu po stronie T: Oko�o 30 cm
3/9
1 Gdy ekran indeksu jest wyświetlany, nacisnąć
(Kasowanie) i wybrać [Select] za
pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z.
Do fotografowania pejza�y itp. z
ogniskowaniem na odleg�ych
obiektach.
Najmniejsza odległość od obiektywu podczas fotografowania
101
Aby kasować obrazy w trybie indeksu
Pejzaż
• Zalecane jest ustawienie zoom w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ogniskowania zwęża się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.
• Prędkość autofokusa AF obniża się.
101-0003
• SINGLE DISPLAY
Przycisk
) na przycisku sterowania.
VGA
Śnieg
• SINGLE DISPLAY
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)
• Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu, wybrać [All In This Folder] za pomocą v/V w kroku 1
zamiast [Select], po czym nacisnąć z.
Przed fotografowaniem w kroku 5 wybrać nastawienia przyciskiem sterowania. Niektóre
funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu selekcji sceny. Gdy zostaje naciśnięty przycisk
aby wybrać funkcje, które nie mogą być łączone z selekcją sceny, słychać sygnał
dźwiękowy. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 27)
Używanie samowyzwalacza
Przed krokiem 2, nacisnąć V (
aby powiększyć obraz.
.
Wyregulować fragment: v/V/b/B
Nacisnąć
Do robienia zdj�� nad brzegiem
morza lub jeziora, wzmacnia
b��kit wody.
Do fotografowania scen
o�wietlonych �wiecami, z
zachowaniem atmosfery.
Bez lampy
Przed krokiem 2, nacisnąć B (
Plaża
Świece*
Aby wyłączyć ekran LCD
• Odległość fotografowania (gdy [ISO] jest nastawione na [Auto])
Strona W: Około 0,2 do 3,5 m
Strona T: Około 0,3 do 2,5 m
• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.
Aby odwołać zoom, nacisnąć
Oglądanie ekranu indeksu
Do robienia zdj�� portretowych w
ciemnych miejscach.
Aby zidentyfikować pozycje na ekranie
Synchronizacja z wolną migawką (Błysk wymuszony)
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wyd�u�a si�, aby wyra�nie
sfotografowa� t�o, które jest poza zasi�giem lampy b�yskowej.
Do fotografowania ruchomych
obiektów w jasnym otoczeniu.
Portret o zmierzchu*
Błysk wymuszony
SL
Szybka migawka
Pozwala fotografowa� odleg�e
sceny nocne z zachowaniem
atmosfery mroku otoczenia.
Obiekty trudne do zogniskowania to:
Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć
Brak
wskaźnika
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
) na przycisku sterowania.
Nacisnąć przycisk migawki, lampka samowyzwalacza zaczyna migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki (około 10 sekund później).
Lampka
samowyzwalacza
5
Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
Držení fotoaparátu
1
2
Vyberte režim.
Zpola stiskněte
spoušť a přidržte
ji. Provede se
zaostření.
.
1
Vyberte SCN.
2
.
60min
VGA
BACK/NEXT
WB
96
30 F2.8
101
3/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Statické snímky: zobrazí se velikost snímku
ISO
VGA FINE 101
S AF
Vyberte snímek pomocí b/B.
101-0003
3
.
Vyberte
Scene
Videoklip:
Vyberte
Prohlížení/mazání snímků
Stiskněte MENU.
SCN
60min
Umíst�te objekt do st�edu ráme�ku
zaost�ování.
2
Zcela stiskněte tlačítko
spouště
Zazní zvuk závěrky.
Indikátor AE/AF
Bliká t svítí/pípne
6
1
Pořizování snímků tlačítkem spouště.
Statické snímky:
Statický snímek (režim
automatického nastavení):
Vyberte
Pořizování statických snímků (výběr
scény)
Videoklip: je zobrazeno
Tlačítko
Vyberte [SCN] (Scene)
pomocí b, poté vyberte
režim pomocí v/V.
Tlačítko
.
Videoklip:
K přehrávání videoklipu stiskněte z.
Ráme�ek AF
60min
STD
B
640
101
Videoklip:
10/10
00:00:03
Scene
Zcela stiskněte
tlačítko spouště
STOP
Tlačítko
transfokace
Ovládací tlačítko
• Podrobnosti o režimech jsou uvedeny dále.
• Nastavení zůstává zachováno i po vypnutí
fotoaparátu.
4
K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.
5
Použití ovládacího tlačítka
60min
VGA
96
Použití blesku při
pořizování
statických snímků
S AF
Kontrola
posledního
pořízeného snímku
(rychlé prohlížení)
60min
VGA
Review
101-0029
60min
101
8/8
VGA
2005 1 1 10:30PM
VGA
Použití
samospouště
96
W
5.0
VGA
T
101
96
S AF
VOLUME
• Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.
Mazání snímků
1 Zobrazte snímek, který si přejete smazat, a stiskněte
(smazat).
2 Vyberte [Delete] pomocí v, poté stiskněte z.
101
96
60min
VGA
101
2/9
Zrušení smazání
96
S AF
60min
60min
101
Sloupek
p�ehrávání
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
P�evíjení/rychle dop�edu: b/B
(Návrat k b�žnému p�ehrávání: z)
Hlasitosti: v/V
Ukon�ení p�ehrávání: z
Tlačítko
101
Pořizování
makrosnímků
RETURN
1.1
VGA
T
Pořizování snímků
tlačítkem spouště.
Nastavte volič režimů na jiný režim než SCN.
Tlačítko transfokace
60min
W
Ovládací tlačítko
Stisknutím MENU vypnete
zobrazení menu.
Zrušení výběru scény
Použití transfokace
101
ISO
101_0010
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
WB
SCN
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
S AF
Zvolte [Exit] a pak stiskn�te z.
Delete
Exit
• Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.
• Jestliže stupnice přiblížení překročí zvětšení 3×, fotoaparát použije [Digital Zoom].
Podrobnosti o nastavení [Digital Zoom] a kvality snímku t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 45)
BACK/NEXT
S AF
Kontrola posledního pořízeného statického snímku (rychlé prohlížení)
Stiskněte b (
) ovládacího tlačítka.
Chcete-li ukončit prohlížení, znovu stiskněte b.
• Po spuštění přehrávání se snímek může jevit jako hrubý.
• Ke smazání snímku stiskněte
(smazat) a vyberte [Delete] pomocí v ovládacího tlačítka, poté
stiskněte z.
Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků
Před provedením kroku 2 stiskněte opakovaně v ( ) na ovládacím tlačítku, dokud se
nevybere požadovaný režim.
Jestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření
obtížné
• Je-li objekt blíže než zhruba 50 cm, použijte režim makrosnímku (levý sloupec).
• Jestliže fotoaparát nedokáže zaostřit na předmět automaticky, indikátor blokování AE/AF začne
pomalu blikat a pípnutí nezazní. Snímek znovu uspořádejte a znovu zaostřete.
Mezi předměty, na které je obtížné zaostřit, patří:
– Objekty vzdálené od fotoaparátu a tmavé
– Kontrast mezi objektem a jeho pozadím je
slabý.
– Pohled přes sklo
– Rychlý pohyb
– Odražené světlo nebo lesklý povrch
– Blikající objekt
– Proti světlu
Bez indikace Bleskne za špatných sv�telných podmínek nebo v protisv�tle (výchozí nastavení)
Identifikace položek na displeji
Nucený blesk
SL
Pomalá synchronizace (vynucený blesk)
Za špatných sv�telných podmínek je rychlost záv�rky pomalá, aby se na snímku
zachytilo i pozadí, které je mimo dosah sv�tla blesku.
Bez blesku
• Vzdálenost snímání (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])
Strana W: zhruba 0,2 až 3,5 m
Strana T: zhruba 0,3 až 2,5 m
• Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 15)
Vypnutí LCD displeje
Stiskněte opakovaně
(Zobrazení/LCD zap/vyp). Hledáček použijte k úspoře
energie z akumulátorů nebo při pořizování snímků, které lze jen obtížně kontrolovat
pomocí LCD displeje.
) ovládacího tlačítka.
Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)
Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.
Při zobrazení statického snímku lze stisknutím
Soumrak*
No�ní scény na v�tší vzdálenost,
aniž by ztrácely tmavou atmosféru
prost�edí.
Rychlá závěrka
Fotografování pohybujících se
objekt� na jasných místech.
Pláž
Snímky po�ízené na b�ehu mo�e
nebo jezera, jasn� nahraná modrá
barva vody.
Svíčka*
Nastavení části: v/V/b/B
Zrušení přiblížení při přehrávání: z
Stiskněte
(přehled), poté zvolte snímek pomocí v/V/b/B.
Chcete-li na zobrazit snímky opět jednotlivě, stiskněte z. K zobrazení další (předchozí)
obrazovky přehledu stiskněte b/B.
60min
B�lavé scény fotografuje s
jasnými tóny.
Ohňostroj*
Po�izuje oh�ostroj v celé jeho
nádhe�e.
Tla�ítko
101-0003
• SINGLE DISPLAY
101
3/9
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu
1 Je-li zobrazena obrazovka přehledu, stiskněte
Jemný snímek
Po�izuje portréty osob, kv�tin atd.
s jemnou atmosférou.
VGA
Sníh
• SINGLE DISPLAY
Po�izování snímk� p�i sv�tle
sví�ek, aniž by utrp�la atmosféra.
přiblížit snímek.
.
Prohlížení displeje přehledu
Portrét za soumraku*
Po�izování portrét� na tmavých
místech.
Transfokace se zruší stisknutím
(smazat) a vyberte [Select]
pomocí v/V ovládacího tlačítka, poté stiskněte z.
2 Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí v/V/b/B, poté stiskněte z k zobrazení
indikátoru
(smazat) u vybraného snímku.
Zrušení výběru
Krajina
Pořizování makrosnímků (Makro)
Před provedením kroku 2 stiskněte B (
Režimy výběru scény
Vyberte snímek, který jste d�íve vybrali ke smazání, poté stiskn�te
z k odstran�ní indikátoru
od snímku.
Po�izuje snímky krajiny apod.,
zaost�uje na vzdálené objekty
SELECT
TO NEXT
Chcete-li zrušit samospoušť, znovu stiskněte B.
• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
• Rozsah zaostření se zmenší a nemusí být zaostřen celý objekt.
• Rychlost automatického zaostření AF klesá.
Nejkratší vzdálenost pořízení snímku od povrchu objektivu
Nastavení transfokace do krajní polohy strany W: p�ibližn� 6 cm
Nastavení transfokace do krajní polohy strany T: p�ibližn� 30 cm
Použití samospouště
Před provedením kroku 2 stiskněte V (
) ovládacího tlačítka.
Stiskněte tlačítko spouště, kontrolka samospouště bliká a zní pípavý zvuk, dokud se
neaktivuje závěrka (zhruba o 10 sekund později).
Kontrolka samospoušt�
3 Stiskněte
* Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.
Používání funkcí nastavených pomocí ovládacího tlačítka při výběru
scény
Před fotografováním v kroku 5 zvolte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Podle
zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici. Jestliže stisknete tlačítko k
výběru funkcí, které nelze kombinovat s výběrem zvolené scény, zazní pípnutí. t
„Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 26)
(smazat).
4 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
• Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 pomocí v/V namísto [Select] možnost
[All In This Folder], poté stiskněte z.
Download PDF

advertising