Sony | DSC-T5 | Sony DSC-T5 Návod k obsluze

2-635-477-92 (1)
1
Przygotowanie akumulatora
1
Digital Still Camera
2
1
Włożyć akumulator.
Włączanie aparatu/ustawianie
zegara
Wybrać
2
.
Popchnąć delikatnie tylną część akumulatora, aby usłyszeć kliknięcie.
3
Ładowarka
akumulatora
___________________ PL
Do gniazdka
sieciowego
3
Wkładanie karty „Memory Stick
Duo” (brak w zestawie)
Strona ze
złączem
Otworzyć osłonę
obiektywu lub nacisnąć
przycisk POWER.
Świeci się
Wsunąć kartę „Memory Stick
Duo” do końca, aż kliknie.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
Przewód zasilający
2
Lampka CHARGE
___________________ CZ
Świeci się: Ładowanie
Návod k obsluze
3
Podłączyć przewód
zasilający.
po czym nacisnąć z.
Jeżeli akumulator będzie ładowany jeszcze przez około godzinę (aż będzie
całkowicie naładowany), energii wystarczy na trochę dłużej.
Nastawianie zegara
R/M/D
M/D/R
D/M/R
• Podłączyć ładowarkę do najbliższego, łatwo dostępnego gniazdka sieciowego.
• Nawet jeśli lampka CHARGE nie świeci się, ładowarka nie jest odłączona od źródła prądu
zmiennego dopóki jest podłączona do gniazdka sieciowego. Jeżeli wystąpią problemy z ładowarką
podczas jej używania, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, odłączając wtyczkę od gniazdka
sieciowego.
• Po zakończeniu ładowania odłączyć przewód zasilający od gniazdka sieciowego i wyjąć akumulator z
ładowarki.
• Czas niezbędny do pełnego naładowania załączonego, zupełnie wyładowanego akumulatora w
temperaturze 25°C wynosi w przybliżeniu 220 min., a rzeczywisty czas ładowania wynosi w
przybliżeniu 160 min. Ładowanie może trwać dłużej w pewnych warunkach lub okolicznościach.
DSC-T5
4
Aparat nagrywa/odtwarza obrazy używając pamięci wewnętrznej (32 MB). t „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 22)
1 Wybrać format wyświetlenia daty za pomocą v/V,
Nie świeci się: Zakończone (Rzeczywiste naładowanie)
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte
si je k pozdějšímu použití.
Gdy karta „Memory Stick Duo” nie jest włożona
Ustawić zegar za pomocą
przycisku sterowania.
2005 /
1 /
1
12 : 00
OK
AM
Anuluj
2 Wybrać każdą pozycję za pomocą b/B i nastawić
4
1
Wybranie rozmiaru obrazu
Wybrać tryb.
Zdjęcie:
żądaną wartość za pomocą v/V, po czym
nacisnąć z.
Wybrać
2
Nacisnąć
obrazu).
3
Wybrać rozmiar za pomocą
v / V.
.
3:2
Nastawianie zegara
R/M/D
M/D/R
D/M/R
Włożyć naładowany akumulator.
2005 /
1 /
1
12 : 00
3M
1M
Film:
VGA (E-mail)
16:9(HDTV)
OK
Rozm zdjęcia
AM
Anuluj
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)
• Ładowarka akumulatora
BC-CS3 (1)
• Przewód zasilający (1)
• Akumulator NP-FT1 (1)/
Futerał akumulatora (1)
Otworzyć osłonę
akumulatora/
„Memory Stick Duo”.
Wydrukowano na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury,
przy użyciu tuszu na bazie oleju roślinnego, nie zawierającego lotnych
związków organicznych.
Vytištěno na 100% recyklovaném papíru pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina) vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów
Karty pamięci „Memory
Stick Duo” nie ma w
zestawie.
• Kabel USB, A/V, DC IN
do wielofunkcyjnego
złącza (1)
Aparat posiada pamięć
wewnętrzną (32 MB),
zalecane jest jednak nabycie
karty „Memory Stick Duo”,
która umożliwia wykonanie
większej ilości zdjęć.
• Pasek na rękę (1)
• CD-ROM
(Oprogramowanie Cybershot) (1)
• Instrukcja obsługi:
„Przeczytaj najpierw” (ta
instrukcja) (1)
2005 /
Dźwignia wyjmowania
akumulatora
Zamknąć osłonę
akumulatora/„Memory
Stick Duo”.
Włożyć akumulator, naciskając
brzegiem akumulatora dźwignię
wyjmowania akumulatora.
4
Aby zmienić datę i godzinę
O rozmiarach zdjęć
Wybrać [Nastaw zegar] na ekranie
(Nastaw) i wykonać procedurę jak w kroku 3
powyżej. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 44 i 54)
Szczegółowe informacje o rozmiarach zdjęć t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 11)
O wyświetleniu zegara
Nastawienia fabryczne są oznaczone
Aby sprawdzić pozostały czas akumulatora
Otworzyć osłonę obiektywu lub nacisnąć przycisk POWER aby włączyć i sprawdzić czas
na ekranie LCD.
• Pozostały czas akumulatora pojawi się po upływie około
minuty.
Wskaźnik zużycia
60min
• Czas wyświetlany jako pozostały może nie być
prawidłowy w pewnych okolicznościach.
„Memory Stick”: nie
można używać karty
„Memory Stick” w tym
aparacie.
• Jeśli w kroku 3-1 wybrany został zapis [D/M/R], zegar należy nastawić w formacie 24-godzinnym.
• Północ jest oznaczona jako 12:00 AM, a południe jako 12:00 PM.
3M (2048×1536)
Gdy otwieramy osłonę obiektywu
• Jeżeli osłona obiektywu zostanie otwarta zbyt szybko, aparat może się nie
włączyć. W takim wypadku należy zamknąć osłonę i otworzyć ją powoli
jeszcze raz.
• Podczas otwierania osłony obiektywu należy uważać, aby nie dotykać
obiektywu.
Liczba zdjęć
1M (1280×960)
Aby drukować w rozmiarze pocztówki
VGA (E-mail)
(640×480)
Aby drukować dużą ilość obrazów
Aby dołączyć zdjęcie do poczty e-mail lub
wykorzystać podczas tworzenia stron
internetowych
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Do oglądania obrazów na
szerokoekranowym odbiorniku TV lub
odbiorniku TV zgodnym z Hi-Vision***
Fine
(Precyzyjny)
Więcej
W zarysach
Ilość zdjęć i czas filmów, które można nagrać zależy od wybranego rozmiaru obrazu.
Zamknąć osłonę obiektywu lub nacisnąć ponownie przycisk POWER.
• Gdy aparat jest zasilany z akumulatora i przez około trzy minuty żadna czynność nie zostanie
wykonana, aparat automatycznie się wyłączy, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora
(Automatyczne wyłączanie zasilania).
Szczegółowe informacje o dopuszczalnej ilości lub czasie t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 21)
Zdjęcia
Filmy
Maksymalna ilość nagranych zdjęć
Maksymalny czas nagrywania
Zmiana ustawienia języka
Można zmienić język wyświetleń na ekranie, aby komunikaty ukazywały się w wybranym
języku. Aby zmienić ustawienie języka, nacisnąć MENU i wyświetlić ekran menu. Wybrać
(Nastaw) przyciskiem sterowania, po czym wybrać [ A Język] w
(Nastaw 1) i
1
wybrać żądany język. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 52)
• Dopuszczalna ilość zdjęć oraz dopuszczalny czas mogą się różnić, zależnie od warunków rejestracji.
Aby wyjąć „Memory Stick Duo”
Otworzyć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo”,
po czym jeden raz nacisnąć kartę „Memory Stick Duo”.
Lampka aktywności
Gdy pali się lampka aktywności
Nie wyjmować akumulatora/„Memory Stick Duo” ani
nie wyłączać zasilania. Dane mogą zostać uszkodzone.
ciąg dalszy na odwrotnej stronie
1
Příprava bloku akumulátorů
1
Digital Still Camera
2
1
Vložte blok akumulátorů.
Vyberte
2
.
Jemně zatlačte na zadní stranu bloku akumulátorů, až zaklapne na místo.
Nabíječka
akumulátorů
___________________ PL
3
3
Zapněte fotoaparát/nastavte
hodiny
K zásuvce síťového
napájení
Vložte kartu „Memory Stick
Duo“ (není přiložena)
Strana
s kontakty
Otevřete kryt objektivu
nebo stiskněte tlačítko
napájení POWER.
Svítí
Kartu „Memory Stick Duo“ zcela
zasuňte do štěrbiny, až zaklapne.
Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem używania aparatu należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi i
„Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (oddzielna broszura) oraz zachować je do
wykorzystania w przyszłości.
___________________ CZ
Návod k obsluze
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si laskavě důkladně prostudujte tuto příručku
a příručku „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (samostatná publikace) a uložte
si je k pozdějšímu použití.
Napájecí kabel
2
Kontrolka CHARGE
Svítí: Nabíjení
Není-li vložena žádná karta „Memory Stick Duo“
3
Připojte kabel
síťového přívodu.
Fotoaparát nahrává/přehrává snímky pomocí vnitřní paměti (32 MB). t „Uživatelská
příručka/Odstraňování problémů“ (str. 22)
stiskněte z.
Budete-li pokračovat v nabíjení bloku akumulátorů ještě zhruba hodinu
(dokud nebude plně nabitý), vydrží náboj poněkud déle.
4
Pomocí ovládacího tlačítka
nastavte hodiny.
1 Vyberte formát data na displeji pomocí v/V, poté
Nesvítí: Skonèeno (účinný náboj)
Nastav. hodin
R/M/D
M/D/R
D/M/R
• Nabíječku akumulátorů připojte ke snadno přístupné zásuvce síťové zásuvce.
• Ani v případech, kdy kontrolka CHARGE nesvítí, není přístroj odpojen od zdroje střídavého napětí,
dokud je připojen do zásuvky. Dojde-li během používání napáječky akumulátorů k jakýmkoliv
potížím, ihned přerušte napájení přístroje – zástrčku ihned odpojte od síťové zásuvky.
• Po skončeném nabíjení odpojte kabel síťového přívodu ze zásuvky a blok akumulátorů vyjměte
z nabíječky.
• Čas potřebný k úplnému nabití dodávaného bloku akumulátorů ze stavu úplného vybití při teplotě
25°C činí zhruba 220 minut a běžná doba nabíjení je zhruba 160 minut. Za určitých okolností nebo
podmínek může nabíjení trvat déle.
DSC-T5
2005 /
1 /
1
12 : 00
OK
AM
Zrušit
2 Vyberte jednotlivé položky pomocí b/B
4
1
Vyberte požadovanou velikost
snímku k použití
Vyberte režim.
Statický snímek:
a nastavte číselnou hodnotu pomocí v/V, poté
stiskněte z.
Vyberte
2005 /
1 /
1
12 : 00
3 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
Kontrola přiloženého příslušenství
• Kabel USB, A/V, DC IN
k víceúčelovému
konektoru (1)
• Pásek na zápěstí (1)
Karta „Memory Stick
Duo“ není přiložena.
Tento fotoaparát je vybaven
vlastní vnitřní pamětí
(32 MB), avšak chcete-li
pořizovat více snímků,
doporučujeme zakoupit
kartu „Memory Stick Duo“.
„Memory Stick Duo“:
s fotoaparátem lze
používat karty
„Memory Stick Duo“.
2005 /
Páčka k vysunutí akumulátoru
1 /
3:2
VGA (E-mail)
16:9(HDTV)
Videoklip:
Velik. snímku
1
10 : 30
OK
• Návod k obsluze: „Nejdříve
si přečtěte“ (tato příručka)
(1)
• Návod k obsluze:
„Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (1)
„Memory Stick“:
s fotoaparátem nelze
používat karty
„Memory Stick“.
• Ke zrušení vyberte [Zrušit] a stiskněte z.
Změna data a času
Velikosti statických snímků
Vyberte [Nastav. hodin] na obrazovce
(Nastavení) a proveďte postup popsaný
v kroku 3 výše. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 44 a 54)
Výchozí nastavení je označeno
Stisknutím tlačítka napájení POWER otevřete kryt objektivu a na LCD displeji
zkontrolujte čas.
Indikátor zbývajícího
času
60min
• Než se zobrazí správná zbývající kapacita akumulátoru
(čas), trvá zhruba minutu.
• Za určitých okolností nemusí být zobrazený zbývající čas
správný.
Jiné paměťové karty
používat nelze.
Poznámky
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte dodávaný blok akumulátorů NP-FT1.
• LCD displej je vyroben za použití extrémně přesné technologie, takže více než 99,99% pixelů je
funkčních k efektivnímu použití. Přesto se na LCD displeji mohou trvale objevovat ojedinělé
černé anebo jasné světelné body (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto body jsou ve výrobním
procesu normální a nahrávání nijak neovlivňují.
• Tento fotoaparát je přesným přístrojem. Jednejte
Očko
s ním opatrně, abyste neudeřili do objektivu
nebo LCD displeje a nepůsobte na něj silou.
Připojte pásek na zápěstí, aby nedošlo
k poškození fotoaparátu například pádem apod.
Podrobnosti o velikosti snímku t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 11)
Velikost snímku
Informace
• Jestliže jste vybrali [D/M/R] v kroku 3-1, nastavte čas ve 24 hodinovém cyklu.
• Půlnoc je zobrazena jako 12:00 AM a poledne jako 12:00 PM.
5M (2592×1944)
K tisku snímků o velikosti A4 nebo
snímků o vysoké hustotě o velikosti A5
Při zapínání napájení
• Jestliže nenastavíte hodiny, obrazovka Nastavení času se zobrazí při každém zapnutí fotoaparátu.
• Po druhém a dalších zapnutích fotoaparátu se zobrazí následující obrazovka.
60min
Při otevírání krytu objektivu
• Otevřete-li kryt objektivu příliš rychle, fotoaparát se nemusí zapnout. Jestliže
se to stane, uzavřete kryt a znovu ho otevřete pomaleji.
• Při otevírání krytu objektivu buďte opatrní a nedotýkejte se objektivu.
• Otevřete kryt objektivu, až zaklapne.
Vypnutí napájení
Znovu otevřete kryt objektivu nebo stiskněte tlačítko napájení POWER.
Používání fotoaparátu v zahraničí — zdroje napájení
Fotoaparát, dodávanou nabíječku akumulátorů a AC adaptér AC-LS5K (není přiložen)
lze používat v kterékoliv zemi nebo oblasti, kde je napájení v síti v rozmezí 100 V a 240 V
AC, 50/60 Hz.
• Nepoužívejte elektronický transformátor (cestovní převodník), protože může
způsobit poruchu funkce.
.
Na displeji hodin
• Jestliže fotoaparát pracuje s napájením z akumulátorů a pokud u fotoaparátu neprovedete po dobu
tří minut žádnou činnost, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení akumulátoru
(funkce automatického vypnutí).
Počet snímků
Tisk
Méně
Jemný
Více
Hrubý
3:2* (2592×1728)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
K tisku o velikosti pohlednice
VGA (E-Mail)
(640×480)
K záznamu velkého počtu snímků
K připojení snímků k elektronické
poště nebo vytvoření webových stránek
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
K zobrazení snímků na širokoúhlém
televizoru nebo televizoru
kompatibilním s Hi-Vision***
Zbývající čas
Otevřete kryt přihrádky na akumulátory/kartu „Memory Stick Duo“ a páčku k vysunutí
akumulátoru posuňte ve směru šipky. Uchopte okraje bloku akumulátorů a blok
akumulátorů vytáhněte ven. Aby blok akumulátorů nevypadl, je-li páčka k uvolnění
akumulátorů vysunutá, kameru držte tak, aby přihrádka na baterie nesměřovala dolů.
K dokončení nastavení
stiskněte
(Velikost
snímku).
Tlačítko
Fotoaparát lze připojit pomocí AC adaptéru AC-LS5K (není přiložen) do zásuvky
síťového napájení. t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 14).
Prostudujte si návod k obsluze dodávaný s AC adaptérem.
Páčka k vysunutí akumulátoru
• Podrobnosti o kartách
„Memory Stick Duo“
t „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“
(str. 94)
4
Použití AC adaptéru
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
50 sn.
• Obsah displeje uvedený výše se vztahuje ke
statickým snímkům.
• U videoklipů vyberte [640(Lepší)] (jen karta
„Memory Stick PRO Duo“), [640 (Standard)]
nebo [160].
• Počet statických snímků, které lze zapsat, nebo
doba nahrávky videoklipů je uvedena na pravé
straně [Velik. snímku].
.
Zrušit
Vyjmutí bloku akumulátorů
• Disk CD-ROM (aplikační
software Cyber-shot) (1)
Vyberte
AM
Uzavřete kryt
akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“.
(Velikost
1M
R/M/D
M/D/R
D/M/R
Hranou bloku akumulátorů
zatlačte páčku k vysunutí
bloku akumulátorů a vložte
blok akumulátorů.
Velikost vyberte pomocí v / V.
.
Nastav. hodin
Otevřete kryt
akumulátorů/karty
„Memory Stick Duo“.
3
OK
Zrušit
Patrz „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów”
(oddzielna broszura)
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů
s fotoaparátem.
Stiskněte
snímku).
3M
R/M/D
M/D/R
D/M/R
Vložte nabitý blok akumulátorů.
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)
2
Nastav. hodin
AM
• Dobíjecí blok akumulátorů
NP-FT1 (1)/Schránka na
akumulátory (1)
Mniej
* Obrazy zostają nagrane w tej samej proporcji 3:2 jak papier fotograficzny, pocztówki, itp.
** Brzegi obrazu z obu stron mogą zostać obcięte podczas druku t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (str. 87)
*** Jeszcze wyższą jakość obrazu można uzyskać, podłączając aparat przy użyciu otworu na kartę
„Memory Stick” lub przez połączenie USB.
http://www.sony.net/
• Napájecí kabel (1)
Wydruk
O ilości zdjęć i o dopuszczalnym czasie rejestracji filmów
Aby wyłączyć zasilanie
Aparat, załączoną ładowarkę i zasilacz prądu zmiennego AC-LS5K (brak w zestawie)
można używać w każdym kraju lub regionie, w którym napięcie prądu w sieci wynosi
pomiędzy 100 V i 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz.
• Nie należy używać turystycznych transformatorów elektronicznych, może to
spowodować awarię.
Aby wydrukować obrazy w rozmiarze A4
lub z dużą gęstością zapisu w formacie A5
3:2* (2592×1728)
• Otworzyć osłonę obiektywu tak, aby usłyszeć kliknięcie.
Korzystanie z aparatu za granicą — Źródła zasilania
5M (2592×1944)
• Jeżeli zegar nie jest nastawiony, po każdym włączeniu aparatu pojawi się ekran ustawiania zegara.
• Poniższy ekran pojawi się, gdy aparat będzie włączony po raz drugi lub po raz kolejny.
Pozostały czas
Nie można używać
innych kart pamięci.
Wskazówki
Gdy włączamy zasilanie
60min
.
Rozmiar obrazu
Dodatkowe informacje o tym produkcie i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
są na naszej Internetowej Stronie Obsługi Klienta.
• Nabíječka akumulátorů
BC-CS3 (1)
Nacisnąć
(Rozmiar
obrazu) aby zakończyć
nastawianie.
Można podłączyć aparat do gniazdka sieciowego za pomocą zasilacza prądu zmiennego
AC-LS5K (brak w zestawie). t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 14).
Szczegółowe informacje w instrukcji obsługi dostarczonej z zasilaczem prądu zmiennego.
Otworzyć osłonę akumulatora/„Memory Stick Duo” i przesunąć dźwignię wyjmowania
akumulatora w kierunku strzałki. Chwycić akumulator za krawędzie aby go wyciągnąć.
Aby zapobiec upuszczeniu akumulatora należy uważać, aby nie trzymać aparatu
gniazdem akumulatora skierowanym do dołu, gdy dźwignia wyjmowania akumulatora
jest wysunięta.
• Przed użyciem załączonego akumulatora NP-FT1 po raz pierwszy, należy go naładować.
• Do produkcji ekranu LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99%
pikseli jest sprawnych. Jednakże na ekranie LCD mogą się stale pojawiać maleńkie czarne i/lub
jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów jest
normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.
• Aparat jest precyzyjnym urządzeniem. Należy
Zaczep
uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani ekranu
LCD, nie należy także go naciskać. Założyć
pasek aby uniknąć uszkodzenia aparatu przez
upuszczenie itp.
OK
AM
Anuluj
Używanie zasilacza
Aby wyjąć akumulator
Uwagi
10 : 30
Przycisk
„Memory Stick Duo”:
można używać karty
„Memory Stick Duo” w
tym aparacie.
• Szczegółowe informacje o
„Memory Stick Duo”
t „Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów”
(str. 93)
1
• Aby anulować, wybrać [Anuluj] i nacisnąć z.
Dźwignia wyjmowania
akumulatora
• Instrukcja obsługi:
„Poradnik użytkownika/
Usuwanie problemów” (1)
1 /
50 zdj
• Powyższy ekran dotyczy zdjęć.
• Dla filmów wybrać [640(Wys.jakość)] (tylko
„Memory Stick PRO Duo”), [640(Standard)] lub
[160].
• Dopuszczalna ilość zapisanych zdjęć lub
dopuszczalny czas nagrywania filmów jest
podany po prawej stronie [Rozm zdjęcia].
R/M/D
M/D/R
D/M/R
Vysvětluje pokročilé techniky a postupy v případě problémů
s fotoaparátem.
2635477920
.
Nastawianie zegara
Viz „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(samostatná publikace)
© 2005 Sony Corporation
Printed in Japan
Wybrać
3 Klawiszem B wybrać [OK] i nacisnąć z.
Wyjaśnia zaawansowane techniki i sposób postępowania w razie
problemów z aparatem.
(Rozmiar
* Snímky se zaznamenávají ve stejném poměru stran 3:2, jako je fotografický papír, pohlednice apod.
** Při tisku mohou být okraje snímku oříznuty t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“
(str. 88)
***Můžete vychutnávat ještě vyšší kvalitu obrazu připojením fotoaparátu prostřednictvím slotu karty
„Memory Stick“ nebo USB připojením.
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávání videoklipů
Počet statických snímků, které lze zapsat, a doba nahrávky videoklipů se liší podle
vybrané velikosti snímku.
Podrobnosti o počtu snímků nebo času, které lze nahrát t „Uživatelská příručka/
Odstraňování problémů“ (str. 21)
Statické snímky
Maximální počet snímků, jež lze uložit
Videoklipy
Maximální doba záznamu
Změna nastavení jazyka
Přístroj umožňuje změnit nastavení displeje tak, aby se zprávy zobrazovaly v určeném
jazyku. Chcete-li změnit nastavení jazyka, zobrazte obrazovku menu stisknutím tlačítka
MENU. Vyberte
(Nastavení) ovládacím tlačítkem, poté vyberte [ A Jazyk]
v 1 (Nastavení 1), a vyberte požadovaný jazyk. t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 52)
• Počet snímků, které lze zapsat, a doba záznamu se mohou lišit podle podmínek pořizování snímků.
Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“
Kontrolka přístupu
Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo“
a na kartu „Memory Stick Duo“ jednou zatlačte.
Jestliže svítí kontrolka přístupu
Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Nikdy nevyjímejte akumulátor/kartu „Memory Stick
Duo“ ani nevypínejte napájení. Mohlo by dojít
k porušení dat.
pokračování na druhé straně
5
Proste fotografowanie (Tryb automatycznej regulacji)
Trzymanie aparatu
1
2
Wybrać tryb.
Wykonać zdjęcie, naciskając spust migawki.
1
Wybrać
.
2
Wskaźnik blokady AE/AF
Migający wskaźnik
t Wskaźnik zapala się/
słychać sygnał
Nacisnąć do połowy
spust migawki i
przytrzymać aby
zogniskować.
.
3
Wcisnąć całkowicie
spust migawki.
Przycisk
zoom
NAGRYW
Przycisk
sterowania
4
5
Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie wcisnąć całkowicie spust migawki.
Używanie zoomu
Korzystanie z
lampy błyskowej
do zdjęć
Przycisk zoom
60min
GŁOŚN
Film: wyświetlany jest
Przycisk
/
Film:
60min
STD
B
640
10/10
00:00:03
ISO
• Szczegółowe informacje o trybach, zobacz poniżej.
• Ustawienie jest zachowane nawet po wyłączeniu
zasilania.
Przycisk MENU
2005 1 1 10:30PM
Aby odtworzyć film, nacisnąć z.
WB
Przycisk
sterowania
Używanie przycisku sterowania
3 /9
Zdjęcie: wyświetlany jest rozmiar zdjęcia
Wybrać
(Aparat) za
pomocą b, po czym wybrać
tryb za pomocą v/V.
Program
Auto
Aparat
60min
VGA
POP/NAST
Przycisk
Film:
96
Wybrać obraz za pomocą b/B.
101-0003
.
Umieścić fotografowany obraz w centrum
ramki pola ogniskowania.
2
.
Mode
Ramka pola AF
VGA
Wybrać
Program
Auto
Aparat
Wcisnąć całkowicie
spust migawki.
Słychać odgłos migawki.
60min
60min
1
Nacisnąć MENU.
60min
Film:
Wybrać
6
Oglądanie/kasowanie obrazów
Zdjęcie:
Zdjęcie (Tryb
automatycznej regulacji):
Wybrać
Fotografowanie (Preselekcja sceny)
101_0010
STOP
Nacisnąć MENU aby wyłączyć
menu.
Pasek
odtwarzania
2005 1 1 10:30PM
TYŁ/PRZÓD
GŁOŚN
Przejście do tyłu/Do przodu: b/B
(Powrót do normalnego
odtwarzania: z)
Głośność: v/V
Zatrzymanie odtwarzania: z
Przycisk
Przycisk
sterowania
Wykonać zdjęcie, naciskając
spust migawki.
• Filmy w rozmiarze [160] wyświetlane są jako o
jeden rozmiar mniejsze.
Aby anulować preselekcję sceny
Aby kasować obrazy
Wybrać [Auto] lub [Program] za pomocą v/V.
1 Wyświetlić obraz przeznaczony do skasowania i nacisnąć
(Kasowanie).
2 Wybrać [Kasuj] za pomocą v, po czym nacisnąć z.
60min
S AF
Sprawdzanie
ostatniego
zrobionego zdjęcia
(Szybki podgląd)
60min
VGA
101-0029
60min
8/8
Podgląd
VGA
60min
96
Fotografowanie w
zbliżeniu (Makro)
2005 1 1 10:30PM
S AF
WRÓĆ
60min
VGA
Korzystanie z
samowyzwalacza
Aby anulować kasowanie
• Gdy zoom przekracza 3×, aparat używa funkcji zoomu cyfrowego.
Szczegółowe informacje o nastawieniach [Zoom cyfrowy] i o jakości obrazu t „Poradnik
użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 45)
• Nie można zmienić zoomu podczas nagrywania filmu.
96
Wybrać [Wyjdź] i nacisnąć z.
Kasuj
Wyjdź
POP/NAST
S AF
Sprawdzanie ostatniego zrobionego zdjęcia (Szybki podgląd)
Nacisnąć b (
Używanie samowyzwalacza
) na przycisku sterowania.
Przed krokiem 2, nacisnąć V (
Aby anulować, ponownie nacisnąć b.
) na przycisku sterowania.
Nacisnąć
• Zalecane jest używanie statywu (brak w zestawie).
Gdy fotografowany jest obiekt trudny do zogniskowania
• Jeśli obiekt jest bliżej niż około 50 cm, należy użyć trybu Makro (lewa kolumna).
• Jeśli aparat nie może zogniskować na obiekcie automatycznie, wskaźnik pamięci AE/AF zaczyna
powoli migać i nie słychać sygnału dźwiękowego. Należy jeszcze raz skomponować ujęcie i
zogniskować ponownie.
Synchronizacja z wolną migawką (Błysk wymuszony)
W ciemnych miejscach czas otwarcia migawki wydłuża się, aby wyraźnie
sfotografować tło, które jest poza zasięgiem lampy błyskowej.
Obiekty trudne do zogniskowania to:
Bez lampy
– Daleko od aparatu i ciemne
– O słabym kontraście między obiektem i
tłem.
– Widziane przez szybę
• Odległość fotografowania (gdy [ISO] jest nastawione na [Auto])
Strona W: Około 0,1 do 2,5 m
Strona T: Około 0,5 do 2,0 m
• Lampa błyska dwukrotnie. Pierwszy błysk służy do ustalenia mocy błysku.
– Szybko się poruszające
– Odbijające światło lub połyskliwe
– Migające
– Znajdujące się pod światło
Szybka migawka
Do fotografowania ruchomych
obiektów pod gołym niebem
lub w innych jasno
oświetlonych miejscach.
• Zoom optyczny jest zablokowany po stronie W
i nie może być używany.
1.1
Śnieg
Zmierzch*
Chroni jasność bieli w scenach z
dużą jej ilością.
Pozwala fotografować odległe
sceny nocne z zachowaniem
atmosfery mroku otoczenia.
Fajerwerki*
Portret o zmierzchu*
Fajerwerki zostaną
sfotografowane w całej ich
okazałości.
Do robienia zdjęć portretowych
w ciemnych miejscach.
Aby anulować, nacisnąć B ponownie.
gdy zdjęcie jest wyświetlane.
Aby odwołać zoom, nacisnąć
.
Wyregulować fragment: v/V/b/B
Anulować zoom odtwarzania: z
Aby zapisać powiększone obrazy: [Przycin] t „Poradnik użytkownika/Usuwanie
problemów” (str. 43)
Oglądanie ekranu indeksu
Nacisnąć
(Indeks) i wybrać obraz za pomocą v/V/b/B.
Aby powrócić do ekranu pojedynczego zdjęcia, nacisnąć z. Aby wyświetlić następny
(poprzedni) ekran indeksu, nacisnąć b/B.
60min
Plaża
Do robienia zdjęć nad brzegiem
morza lub jeziora, wyraźnie
nagrywa błękit wody.
• Po naciśnięciu przycisku zoom, obraz będzie
powiększony za pomocą zoomu cyfrowego.
t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 15)
) na przycisku sterowania.
Do fotografowania pejzaży itp.
z ogniskowaniem na odległych
obiektach.
• Odległość ogniskowej od obiektu wynosi w
przybliżeniu od 1 cm do 20 cm.
Aby zidentyfikować pozycje na ekranie
Fotografowanie w zbliżeniu (Makro)
Pejzaż
Odległość od obiektu Skala powiększenia
1 cm
3,5×
2 cm
2,2×
5 cm
1,1×
10 cm
0,5×
20 cm
0,3×
Przed krokiem 2, nacisnąć kilkakrotnie v ( ) na przycisku sterowania, aż wybrany
zostanie żądany tryb.
Błysk wymuszony
Do robienia portretów ludzi,
kwiatów itp. o delikatnej
atmosferze.
Obiekt pojawi się na ekranie
LCD powiększony
maksymalnie 3,5×.
Lampka samowyzwalacza
Brak wskaźnika Błyska jeśli jest ciemno (nastawienie fabryczne)
Miękkie ujęcie
Lupa
Aby anulować, nacisnąć V ponownie.
Wybieranie trybu lampy błyskowej dla zdjęć
Przed krokiem 2, nacisnąć B (
Aby oglądać powiększony obraz (Zoom odtwarzania)
Następujące tryby są z góry skonfigurowane aby odpowiadać warunkom otoczenia.
Nacisnąć spust migawki, lampka samowyzwalacza zaczyna migać i słychać sygnał
dźwiękowy aż do uruchomienia się migawki (około 10 sekund później).
• Zaraz po rozpoczęciu odtwarzania obraz może wyglądać nieostro.
• Aby skasować obraz, nacisnąć
(Kasowanie) i wybrać [Kasuj] za pomocą v na przycisku
sterowania, po czym nacisnąć z.
SL
Tryby preselekcji sceny
• POJ ZDJĘCIE
2005 1 1 10:30PM
GŁOŚN
Aby kasować obrazy w trybie indeksu
1 Gdy ekran indeksu jest wyświetlany, nacisnąć
(Kasowanie) i wybrać [Wybierz]
za pomocą v/V na przycisku sterowania, po czym nacisnąć z.
2 Wybrać obraz przeznaczony do skasowania za pomocą v/V/b/B, po czym nacisnąć z
aby wyświetlić wskaźnik
(Kasowanie) na wybranym obrazie.
Aby anulować wybór
WYBIER
3 Nacisnąć
NASTĘPNY
(Kasowanie).
4 Klawiszem B wybrać [OK] i nacisnąć z.
* Czas otwarcia migawki wydłuża się, dlatego zalecane jest używanie statywu.
Używanie funkcji nastawionych przyciskiem sterowania razem z
preselekcją sceny
Przy skrajnym położeniu po stronie W: Około 8 cm
Przy skrajnym położeniu po stronie T: Około 25 cm
POP/NAST
Wybrać obraz poprzednio wybrany do skasowania, po czym
nacisnąć z aby skasować wskaźnik
z obrazu.
Do fotografowania scen
oświetlonych świecami, z
zachowaniem atmosfery.
Najmniejsza odległość od obiektywu podczas fotografowania
101-0003
• POJ ZDJĘCIE
3/9
Po ponownym naciśnięciu
pojawi się ekran indeksu o
szesnastu obrazach.
Świece*
• Zalecane jest ustawienie w skrajnym położeniu po stronie W.
• Zakres ogniskowania zwęża się i może tak być, że część obiektu będzie poza polem ogniskowania.
• Prędkość autofokusa obniża się.
• Aby fotografować z jeszcze mniejszą odległością niż w wypadku zbliżenia (Makro), należy użyć
(Tryb lupy) w trybie preselekcji sceny.
VGA
• Aby skasować wszystkie obrazy w katalogu, wybrać [Wszyst. w tym katalogu] za pomocą v/V w
kroku 1 zamiast [Wybierz], po czym nacisnąć z.
Przed fotografowaniem w kroku 5 wybrać nastawienia przyciskiem sterowania. Niektóre
funkcje nie są dostępne, zależy to od trybu preselekcji sceny. Gdy zostaje naciśnięty
przycisk aby wybrać funkcje, które nie mogą być łączone z preselekcją sceny, słychać
sygnał dźwiękowy. t „Poradnik użytkownika/Usuwanie problemów” (str. 25)
5
Pořizování statických snímků
(výběr scény)
Snadné fotografování (režim automatického nastavení)
Držení fotoaparátu
1
2
Vyberte režim.
Statický snímek (režim
automatického nastavení):
Vyberte
1
Pořizování snímků tlačítkem spouště.
Vyberte
.
2
Zpola stiskněte
spoušť a přidržte ji.
Provede se zaostření.
.
Indikátor nastavení AE/AF
Blikající indikátor
t Indikátor svítí/pípne
3
Tlačítko
transfokace
Tlačítko MENU
Ovládací tlačítko
5
K zastavení záznamu stiskněte znovu zcela tlačítko spouště.
Použití transfokace
Použití blesku při
pořizování
statických snímků
Tlačítko zoom
60min
4
HLAS.
Videoklip: je zobrazeno
Tlačítko
/
Videoklip:
60min
STD
B
640
10/10
00:00:03
ISO
• Podrobnosti o režimech jsou uvedeny dále.
• Toto nastavení zůstane zachováno i po vypnutí
napájení.
60min
2005 1 1 10:30PM
K přehrávání videoklipu stiskněte z.
WB
NAHR
3 /9
Statický snímek: zobrazí se velikost snímku
Program
Auto
Fotoaparát
Ovládací tlačítko
96
ZPĚT/DALŠÍ
Tlačítko
Zcela stiskněte tlačítko
spouště.
VGA
101-0003
Vyberte
(Fotoaparát)
pomocí b, poté vyberte režim
pomocí v/V.
Videoklip:
Pomocí ovládacího tlačítka
Vyberte snímek pomocí b/B.
Mode
.
Umístěte objekt do středu rámečku
zaostřování.
2
.
Program
Auto
Fotoaparát
Zcela stiskněte tlačítko
spouště.
Zvuk závěrky zazní.
Rámeček AF
VGA
Vyberte
60min
Videoklip:
60min
1
Stiskněte MENU.
Statický snímek:
60min
Vyberte
6
Prohlížení/mazání snímků
Stisknutím MENU vypnete
zobrazení menu.
101_0010
STOP
HLAS.
Převíjení/rychle dopředu: b/B
(Návrat k běžnému přehrávání: z)
Hlasitosti: v/V
Ukončení přehrávání: z
Tlačítko
Ovládací tlačítko
Pořizování snímků tlačítkem
spouště.
Sloupek
přehrávání
2005 1 1 10:30PM
VPŘED/VZAD
• Videoklipy o velikosti [160] se zobrazují menší.
Zrušení výběru scény
Mazání snímků
Vyberte [Auto] nebo [Program] pomocí v/V.
1 Zobrazte snímek, který si přejete smazat, a stiskněte
(Vymazat).
2 Vyberte [Vymazat] pomocí v, poté stiskněte z.
60min
S AF
60min
Kontrola posledního
pořízeného snímku
(rychlé prohlížení)
VGA
PŘEHR
101-0029
60min
8/8
2005 1 1 10:30PM
VGA
60min
96
Pořizování
makrosnímků
S AF
ZPĚT
60min
VGA
Použití
samospouště
96
Zrušení smazání
• Jestliže stupeň přiblížení překročí zvětšení 3×, fotoaparát použije digitální transfokace.
Podrobnosti o nastavení [Digitál. transf.] a kvality snímku t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 45)
• Během natáčení videoklipu nelze měnit transfokaci.
Zvolte [Ukončit] a pak stiskněte z.
Vymazat
Ukončit
ZPĚT/DALŠÍ
S AF
Kontrola posledního pořízeného statického snímku (rychlé prohlížení)
Stiskněte b (
Použití samospouště
Před provedením kroku 2 stiskněte V (
) ovládacího tlačítka.
Chcete-li ukončit prohlížení, znovu stiskněte b.
• Po spuštění přehrávání se snímek může jevit jako hrubý.
• Ke smazání snímku stiskněte
(Vymazat) a vyberte [Vymazat] pomocí v ovládacího tlačítka,
poté stiskněte z.
) ovládacího tlačítka.
Nucený blesk
SL
Pomalá synchronizace (Nucený blesk)
Za špatných světelných podmínek je rychlost závěrky pomalá, aby se na
snímku zachytilo i pozadí, které je mimo dosah světla blesku.
• Vzdálenost snímání (je-li [ISO] nastaveno na [Auto])
Strana W: Zhruba 0,1 až 2,5 m
Strana T: Zhruba 0,5 až 2,0 m
• Blesk blikne dvakrát. Poprvé k nastavení množství světla.
Lupa
Objekt se zobrazí na LCD
displeji zvětšen až 3,5×.
Vzdálenost od objektu Stupnice zvětšení
1 cm
3,5×
2 cm
2,2×
5 cm
1,1×
10 cm
0,5×
20 cm
0,3×
• Doporučuje se používat stativ (není přiložen).
Jestliže pořizujete statický snímek objektu, u kterého je zaostření
obtížné
• Je-li objekt blíže než zhruba 50 cm, použijte režim makrosnímku (levý sloupec).
• Jestliže fotoaparát nedokáže zaostřit na předmět automaticky, indikátor blokování AE/AF začne
pomalu blikat a pípnutí nezazní. Snímek znovu uspořádejte a znovu zaostřete.
– Objekty vzdálené od fotoaparátu a tmavé
– Kontrast mezi objektem a jeho pozadím je
slabý.
– Pohled přes sklo
– Rychlý pohyb
– Odražené světlo nebo lesklý povrch
– Blikající objekt
– Protisvětlo
• Ohnisková vzdálenost od objektu je zhruba
1 cm až 20 cm.
) ovládacího tlačítka.
Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte B.
• Doporučuje se nastavení transfokace do krajní polohy strany W.
• Rozsah zaostření se zmenší a nemusí být zaostřen celý objekt.
• Rychlost automatického zaostření AF klesá.
• Chcete-li pořizovat snímky na ještě menší vzdálenost než v režimu snímání blízkých objektů
(Makro), použijte
(režim Lupa) v režimu scéna.
Nejkratší vzdálenost pořízení snímku od povrchu objektivu
Nastavení transfokace do krajní polohy strany W: Zhruba 8 cm
Nastavení transfokace do krajní polohy strany T: Zhruba 25 cm
Identifikace položek na displeji
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 15)
Krajina
Pořizuje snímky krajiny apod.,
zaostřuje na vzdálené objekty.
• Stisknete-li tlačítko transfokace, snímek se
zvětší pomocí digitální transfokace.
Rychlá závěrka
Fotografování pohybujících se
objektů venku nebo na jiných
jasných místech.
Sníh
Noční scény na větší
vzdálenost, aniž by ztrácely
tmavou atmosféru prostředí.
Pořizování portrétů na tmavých
místech.
Bělavé scény fotografuje
s jasnými tóny.
Ohňostroj*
Nastavení části: v/V/b/B
Ukládání zvětšených snímků: [Ořezat] t „Uživatelská příručka/Odstraňování
problémů“ (str. 43)
Prohlížení displeje přehledu
(přehled) a zvolte snímek pomocí v/V/b/B.
Chcete-li na zobrazit snímky opět jednotlivě, stiskněte z. K zobrazení další (předchozí)
obrazovky přehledu stiskněte b/B.
60min
Používání funkcí nastavených pomocí ovládacího tlačítka při výběru
scény
Před fotografováním v kroku 5 zvolte nastavení pomocí ovládacího tlačítka. Podle
zvoleného režimu scény nejsou některé funkce k dispozici. Jestliže stisknete tlačítko
k výběru funkcí, které nelze kombinovat s výběrem zvolené scény, zazní pípnutí.
t „Uživatelská příručka/Odstraňování problémů“ (str. 25)
ZPĚT/DALŠÍ
3/9
2005 1 1 10:30PM
HLAS.
Smazání snímků v režimu zobrazení přehledu
1 Je-li zobrazena obrazovka přehledu, stiskněte
pomocí v/V ovládacího tlačítka, poté stiskněte z.
(Vymazat) a vyberte [Vybrat]
2 Vyberte snímek, který chcete smazat, pomocí v/V/b/B, poté stiskněte z k zobrazení
indikátoru
(Vymazat) u vybraného snímku.
Zrušení výběru
Vyberte snímek, který jste dříve vybrali ke smazání, poté
od snímku.
stiskněte z k odstranění indikátoru
Svíčka*
* Rychlost závěrky se zpomaluje, a proto se doporučuje používat stativ.
101-0003
• JEDEN SNÍMEK
• JEDEN SNÍMEK
VGA
Stisknete-li tlačítko znovu,
zobrazí se obrazovka obsahující
přehled šestnácti snímků.
Pořizuje ohňostroj v celé jeho
nádheře.
Pořizování snímků při světle
svíček, aniž by utrpěla
atmosféra.
.
.
Zrušení přiblížení při přehrávání: z
Pláž
Snímky pořízené na břehu
moře nebo jezera, jasně
nahraná modrá barva vody.
1.1
Soumrak*
Transfokace se zruší stisknutím
Stiskněte
• Optická transfokace je zablokována na straně
W a nelze ji použít.
Portrét za soumraku*
Pořizování makrosnímků
Před provedením kroku 2 stiskněte B (
Jemný snímek
Pořizuje portréty osob, květin
atd., s jemnou atmosférou.
Kontrolka samospouště
Mezi předměty, na které je obtížné zaostřit, patří:
Bez blesku
Se zobrazeným statickým snímkem stiskněte
Chcete-li volbu zrušit, znovu stiskněte V.
Před provedením kroku 2 stiskněte opakovaně v ( ) na ovládacím tlačítku, dokud se
nevybere požadovaný režim.
Bleskne za špatných světelných podmínek (výchozí nastavení)
Zobrazení zvětšeného snímku (přiblížení při přehrávání)
Následující režimy jsou předem definovány tak, aby odpovídaly podmínkám scén.
Stiskněte tlačítko spouště, kontrolka samospouště bliká a zní pípavý zvuk, dokud se
neaktivuje závěrka (zhruba o 10 sekund později).
Výběr režimu blesku při pořizování statických snímků
Bez indikace
Režimy výběru scény
VYBRAT
3 Stiskněte
DALŠÍ
(Vymazat).
4 Vyberte [OK] pomocí B, poté stiskněte z.
• Chcete-li smazat všechny snímky ve složce, vyberte v kroku 1 pomocí v/V namísto možnosti [Vybrat]
možnost [Vše ve složce], poté stiskněte z.
Download PDF

advertising