4-463-522-21(3) (SR)
Kućni bioskop
Početni koraci
Radnje i funkcije
Uputstvo za upotrebu
Funkcija BLUETOOTH
Funkcija za surround zvuk
Napredna podešavanja
Dodatne informacije
HT-CT260H
UPOZORENJE
Ne postavljajte uređaj u uski prostor
poput police za knjige ili ugradnog
ormarića.
Da biste umanjili rizik od požara,
ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja
novinama, stolnjacima, zavesama itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog
plamena (na primer, upaljenoj sveći).
Da biste umanjili rizik od požara ili
strujnog udara, ne izlažite uređaj
kapljicama vode ili prskanju i ne
postavljajte na njega predmete koji
sadrže tečnost, na primer vaze.
Jedinica dobija mrežno napajanje
sve dok je priključena na utičnicu
za napajanje naizmeničnom strujom,
čak i kada je sama jedinica isključena.
Napomena za korisnike:
sledeće informacije se odnose
samo na opremu koja se
prodaje u zemljama u kojima
se primenjuju direktive
Evropske unije.
Ovaj uređaj je proizvela kompanija
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je u njeno
ime proizvela neka druga kompanija.
Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću
proizvoda sa zakonima Evropske unije
bi trebalo da pošaljete ovlašćenom
predstavniku, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Za sva pitanja u vezi sa
servisom ili garancijom pogledajte
adrese koje su navedene na zasebnom
servisnom ili garantnom listu.
Budući da se mrežno napajanje jedinice
prekida izvlačenjem glavnog utikača,
priključite jedinicu na lako dostupnu
utičnicu za napajanje naizmeničnom
strujom. Ako primetite nepravilnosti
u radu jedinice, odmah izvucite glavni
utikač iz utičnice za napajanje
naizmeničnom strujom.
Sony Corp. ovim izjavljuje da je oprema
u skladu sa osnovnim zahtevima
i ostalim relevantnim odredbama
direktive 1999/5/EC.
Detaljnije informacije možete da vidite
na adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Ne izlažite baterije ili uređaj u koji
su umetnute baterije visokim
temperaturama, na primer sunčevom
svetlu i vatri.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da
je u skladu sa ograničenjima navedenim
u EMC direktivi kada se za povezivanje
koristi kabl kraći od 3 metra.
Samo za upotrebu u zatvorenom
prostoru.
Preporučeni kablovi
Za povezivanje sa matičnim računarom
i /ili perifernom opremom morate da
koristite propisno zaštićene i uzemljene
kablove i konektore.
2SR
Odlaganje stare
električne
i elektronske
opreme
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim
evropskim
zemljama koje
imaju sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom
pakovanju označava da se proizvod ne
sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod
bi trebalo da odložite na odgovarajućem
mestu za prikupljanje i reciklažu
električne i elektronske opreme.
Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda
pomažete u sprečavanju mogućih
štetnih posledica po okolinu i ljudsko
zdravlje do kojih može doći usled
nepravilnog odlaganja proizvoda.
Reciklažom materijala pomažete
u očuvanju prirodnih resursa.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu,
komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj
ste kupili proizvod.
Odnosi se
samo na
Evropu
Pravilnim odlaganjem baterija pomažete
u sprečavanju mogućih štetnih posledica
po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih
može doći usled nepravilnog odlaganja
baterija. Reciklažom materijala
pomažete očuvanje prirodnih resursa.
Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo
baterije zbog bezbednosti, performansi
ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi
trebalo da zameni isključivo obučeni
serviser.
Da biste bili sigurni da će baterija biti
pravilno zbrinuta, predajte potrošenu
bateriju na odgovarajućem mestu
za prikupljanje i reciklažu električne
i elektronske opreme.
Za sve ostale baterije pogledajte
poglavlje o bezbednom uklanjaju
baterije iz proizvoda. Predajte bateriju
na odgovarajućem mestu za prikupljanje
i reciklažu potrošenih baterija.
Za detaljnije informacije o reciklaži ovog
proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu
upravu, komunalnu službu ili prodavnicu
u kojoj ste kupili proizvod.
Odlaganje
potrošenih baterija
(primenljivo
u Evropskoj uniji
i ostalim evropskim
zemljama koje imaju
sisteme za odvojeno
sakupljanje otpada)
Ovaj simbol na bateriji ili njenom
pakovanju označava da se baterija
koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme
tretirati kao kućni otpad.
Na nekim baterijama se pored ovog
simbola može nalaziti i hemijski simbol.
Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb)
se dodaje ako baterija sadrži više
od 0,0005% žive ili 0,004% olova.
3SR
O postavljanju
Mere opreza
O bezbednosti
 Ako u sistem dospe bilo kakav predmet
ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog
napajanja i odnesite ga na proveru
u ovlašćeni servis pre nastavka
upotrebe.
 Ne penjite se na Sound Bar zvučnik ili
na subwoofer jer možete da padnete
i povredite se ili oštetite sistem.
O izvorima napajanja
 Pre
korišćenja sistema, proverite
da li njegov radni napon odgovara
lokalnom mrežnom napajanju. Radni
napon je naveden na pločici na zadnjoj
strani Sound Bar zvučnika.
 Ako sistem nećete koristiti duže
vremena, ne zaboravite da izvadite kabl
za napajanje sistema iz zidne utičnice.
Da biste izvukli kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, povucite
ga držeći utikač a nikad kabl.
 Jedan jezičak na utikaču je širi od
drugog radi bezbednosti i može se
umetnuti u zidnu utičnicu na samo
jedan način. Ako utikač ne možete
u potpunosti da umetnete u utičnicu,
kontaktirajte prodavca.
 Kabl za napajanje naizmeničnom
strujom morate da zamenite samo
kod ovlašćenog servisera.
O zagrevanju
Iako se sistem greje tokom rada, to ne
predstavlja kvar. Ako sistem neprekidno
koristite sa visoko pojačanim tonom,
temperatura gornje, bočne i donje
strane kućišta sistema značajno raste.
Ne dodirujte kućište sistema da se
ne biste opekli.
 Postavite
sistem na mesto sa
odgovarajućom ventilacijom kako
biste sprečili zagrevanje i produžili
njegov radni vek.
 Ne postavljajte sistem blizu
izvora toplote ili na mesta koja su
izložena direktnoj sunčevoj svetlosti,
prekomernoj prašini ili mehaničkim
udarima.
 Ne postavljajte predmete sa zadnje
strane Sound Bar zvučnika koji bi
mogli da blokiraju ventilacione otvore
i izazovu kvar uređaja.
 Ako sistem koristite u kombinaciji
sa televizorom, video-rikorderom
ili kasetnim dekom, može doći
do pojave šuma i gubitka kvaliteta slike.
U tom slučaju postavite sistem dalje
od televizora, video-rikordera ili
kasetnog deka.
 Budite pažljivi prilikom postavljanja
sistema na posebno tretirane površine
(voskovane, lakirane, polirane itd.),
jer može doći do pojave mrlja ili gubitka
boje.
 Vodite računa o tome da se
ne povredite na ivice Sound Bar
zvučnika ili subwoofer-a.
O radu uređaja
Pre nego što povežete ostalu opremu,
obavezno isključite sistem i izvucite kabl
za napajanje iz mrežnog napajanja.
Ako se boje na obližnjem TV
ekranu prikazuju nepravilno.
Na određenim televizorima može doći
do nepravilnog prikaza boja.
Ako se to desi...
Isključite TV, a zatim ga ponovo uključite
nakon 15 do 30 minuta.
Ako se boje i dalje prikazuju
nepravilno...
Postavite sistem dalje od televizora.
4SR
O čišćenju
Čistite sistem mekom i suvom tkaninom.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak
za ribanje ili rastvor poput alkohola ili
benzina.
Ako imate bilo kakvo pitanje ili problem
u vezi sa sistemom, obratite se najbližem
Sony prodavcu.
„x.v.Colour“ i logo „x.v.Colour“
su zaštićeni znakovi kompanije
Sony Corporation.
„WALKMAN“ i logo „WALKMAN“
su registrovani zaštićeni znakovi
kompanije Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovani zaštićeni
znak kompanije Sony Computer
Entertainment Inc.
Autorska prava
Ovaj sistem koristi tehnologije Dolby*
Digital i DTS** Digital Surround System.
* Proizvedeno po licenci kompanije
Dolby Laboratories.
Dolby i simbol sa duplim D su
zaštićeni znakovi kompanije
Dolby Laboratories.
** Proizvedeno po licenci i pod sledećim
brojevima patenata u SAD: 5,956,674;
5,974,380; 6,487,535 i ostali patenti
koji su izdati ili na čekanju u SAD
i drugim zemljama. DTS, Simbol i DTS
i Simbol zajedno su registrovani
zaštićeni znakovi a DTS Digital
Surround i DTS logotipi su zaštićeni
znakovi kompanije DTS, Inc.
Proizvod obuhvata i softver.
© DTS, Inc.
Sva prava zadržana.
Oznaka BLUETOOTH® i logotipi
su registrovani zaštićeni znakovi
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i bilo
kakva upotreba tih znakova od strane
kompanije Sony Corporation je pod
licencom.
Ovaj sistem koristi tehnologiju HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termini HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, kao i HDMI logo su
zaštićeni znakovi ili registrovani zaštićeni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC
u SAD i ostalim zemljama.
Ostali zaštićeni znakovi i brendovi
pripadaju njihovim vlasnicima.
Bežična tehnologija
BLUETOOTH
Podržana BLUETOOTH verzija
i profili
Profil je standardni skup mogućnosti
različitih BLUETOOTH uređaja.
Pogledajte „Specifikacije“ (stranica 31)
da biste videli koju BLUETOOTH verziju
u profil podržava ovaj sistem.
Napomene
 Da
biste mogli da koristite funkciju
BLUETOOTH, BLUETOOTH uređaj koji
želite da povežete mora da podržava
isti profil kao ovaj sistem. Čak i ako
uređaj podržava isti profil, njegove
funkcije mogu da se razlikuju zbog
specifikacija BLUETOOTH uređaja.
 Reprodukcija zvuka na ovom
sistemu može da kasni u odnosu
na reprodukciju na BLUETOOTH uređaju
zbog karakteristika bežične tehnologije
BLUETOOTH.
Efektivni opseg komunikacije
BLUETOOTH uređaje bi trebalo da
koristite na međusobnoj udaljenosti
do 10 metara i između njihne bi
trebalo da se nalaze prepreke.
nastavlja se
5SR
Stvarni opseg za komunikaciju može
da bude manji u sledećim
slučajevima:
 Kada se između uređaja koji su
povezani BLUETOOTH vezom nalazi
osoba, metalni objekat, zid ili neka
druga prepreka.
 Kada se nalazite na lokaciji na kojoj
se koristi bežični LAN
 Blizu uključene mikrotalasne rerne
 Ako se nalazite na lokaciji na kojoj
postoji emisija elektromagnetnih
talasa
Efekti drugih uređaja
BLUETOOTH uređaji i bežični LAN
(IEEE 802.11b/g) koriste isti frekventni
pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH
uređaj koristite blizu uređaja sa
funkcijom za bežični LAN, može doći
do elektromagnetnih smetnji.
To može da dovede do manje
brzine prenosa podataka, smetnji
ili nemogućnosti povezivanja. Ako se
to desi, pokušajte da primenite neko
od rešenja u nastavku:
 Povežite ovaj sistem i BLUETOOTH
mobilni telefon ili BLUETOOTH uređaj
na udaljenosti od najmanje
10 metera od opreme koja
koristi bežični LAN.
 Isključite napajanje na opremi
koja koristi bežični LAN kada
BLUETOOTH uređaj koristite
u opsegu od 10 metara.
Efekti na druge uređaje
Radio-talasi koje emituje ovaj sistem
mogu da dovedu do smetnji u radu
nekih medicinskih uređaja. Budući
da ove smetnje mogu da dovedu
do kvara, uvek isključite napajanje
na sistemu, BLUETOOTH mobilnom
telefonu i BLUETOOTH uređaju
na sledećim lokacijama:
 U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj
stanici i bilo kom mestu na kojem
su prisutni zapaljivi gasovi
6SR

Blizu automatskih vrata ili požarnih
alarma
Napomene
 Ovaj
sistem podržava bezbednosne
funkcije koje su u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom radi obezbeđivanja
sigurne komunikacije prilikom
korišćenja tehnologije BLUETOOTH.
Međutim, ove bezbednosne funkcije
možda neće biti dovoljne u zavisnosti
od podešavanja sadržaja i drugih
faktora pa uvek budite na oprezu
kada obavljate komunikaciju pomoću
tehnologije BLUETOOTH.
 Sony ne odgovara u slučaju štete
ili drugog gubitka koji je nastao usled
otkrivenih informacija korišćenjem
tehnologije BLUETOOTH.
 Ne možemo da garantujemo
BLUETOOTH komunikaciju sa svim
BLUETOOTH uređajima koji imaju isti
profil kao ovaj sistem.
 BLUETOOTH uređaji koji su povezani
sa ovim sistemom moraju da budu
u skladu sa BLUETOOTH specifikacijom
organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju
da budu sertifikovani. Međutim, čak
i ako je uređaj u skladu sa BLUETOOTH
specifikacijom, u nekim slučajevima
karakteristike ilispecifikacije
BLUETOOTH uređaja mogu da
onemogućavaju povezivanje ili dovedu
do drugačijeg načina kontrole, prikaza
ili rada od onog koji je predviđen.
 Može da dođe do pojave šuma ili zvuk
može da bude isprekidan u zavisnosti
od BLUETOOTH uređaja koji je povezan
sa sistemom, okruženja u kojem
se odvija komunikacija ili uslova
u okruženju.
Sadržaj
Mere opreza .............................. 4
Bežična tehnologija
BLUETOOTH ........................ 5
Početni koraci
Otpakivanje ............................... 8
Indeks delova i kontrola ........... 9
Povezivanje TV-a,
plejera itd. .......................... 13
Postavljanje sistema ............... 15
Podešavanje bežičnog
sistema ............................... 17
Radnje i funkcije
Upravljanje sistemom pomoću
isporučenog daljinskog
upravljača ...........................18
Korišćenje funkcije
Control for HDMI ................18
Podešavanje zvuka koji se
emituje sa povezane
opreme ...............................19
Funkcija BLUETOOTH
Korišćenje funkcije
BLUETOOTH ...................... 20
Funkcija za surround zvuk
Uživanje u surround
efektima ............................ 23
Napredna podešavanja
Podešavanja u meniju
AMP ................................... 24
Povezivanje sistema (LINK) .....27
Dodatne informacije
Rešavanje problema .............. 28
Specifikacije ............................. 31
Indeks ...................................... 34
7SR
Početni koraci
Otpakivanje


Subwoofer (SA-WCT260H) (1)
Sound Bar zvučnik (SA-CT260H) (1)
Umetanje baterije
u daljinski upravljač
Umetnite isporučenu bateriju R6
(veličina AA) tako da oznake
polariteta  i  na bateriji odgovaraju
dijagramu u odeljku za bateriju
daljinskog upravljača. Da biste koristili
daljinski upravljač, uperite ga ka
senzoru da daljinski upravljač
na prednjoj strani Sound Bar zvučnika.
Digitalni optički kabl za TV (1)
Daljinski upravljač (RM-ANP110) (1)
 Baterija R6 (veličina AA) (1)
 Uputstvo za upotrebu (1)
 Garancija (1)


Napomene
 Ne
ostavljajte daljinski upravljač
na izuzetno toplom mestu ili na mestu
sa velikom količinom vlage.
 Vodite računa o tome da u daljinski
upravljač ne upadne neki strani objekat,
naročito prilikom zamene baterije.
 Ne izlažite senzor daljinskog upravljača
direktnom suncu ili uređajima koji
emituju svetlost. To može dovesti
do kvara.
 Ako ne planirate da koristite daljinski
upravljač duže vremena, izvadite
bateriju da biste izbegli moguću
štetu od curenja baterija ili korozije.
 Kada uklonite bateriju, izabrani
proizvođač televizora (stranica 12)
će biti poništen.
8SR
Indeks delova i kontrola
Više informacija potražite na stranicama navedenim u zagradama.
Sound Bar zvučnik
Početni koraci
  (uključivanje/režim
mirovanja)

(senzor za daljinski
upravljač)

(BLUETOOTH) taster/
indikator
 Taster INPUT
Pritisnite da biste izabrali izvor
reprodukcije.
 Tasteri VOL (jačina zvuka) +/
 Displej
nastavlja se
9SR
Priključci (na zadnjoj strani Sound Bar zvučnika)
 Priključak ANALOG IN
(stranica 14)
 Priključak OPTICAL IN
(stranica 13)
Subwoofer
 Indikator  (uključivanje/
režim mirovanja)
 Taster  (uključivanje/režim
mirovanja)
 Taster LINK (stranica 27)
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
10SR
 Priključak HDMI TV OUT (ARC)
(stranica 13)
 Priključak HDMI IN (stranica 13)
 Kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Daljinski upravljač
U ovom odeljku je opisano upravljanje
subwoofer-om, Sound Bar zvučnikom
i povezanom opremom pomoću
isporučenog daljinskog upravljača.
Ako ne možete da upravljate
povezanom opremom, koristite
daljinski upravljač koji ste dobili
uz tu opremu.
daljinski upravljač ka senzoru
za daljinski upravljač ( ) na Sound Bar
zvučniku.
  (uključivanje/režim
mirovanja)
  (ulaz) +/ (stranica 18)
Pritisnite i izaberite opremu koju
želite da koristite.
 SOUND FIELD (stranica 23)
 DISPLAY
Svaki put kada pritisnete ovaj
taster, displej se uključuje ili
isključuje.
Kada je sistem u upotrebi,
displej svetli nekoliko sekundi.
  (isključivanje zvuka)
  (jačina zvuka) +*/
 AMP MENU (stranica 24)
 PAIRING (stranica 21)
 RETURN
Vraćanje na prethodni ekran bilo
kog prikazanog menija.
  (nazad)/  (izbor)/ (dalje)
ili
(unos)
Pritisnite , ,  ili  da biste
izabrali stavku u meniju.
Zatim pritisnite
da biste
ušli u izabranu stavku.
 NIGHT (stranica 23)
Upravljanje televizorom
* Na tasterima  i  + se nalazi mala
izbočina. Koristite je kao referencu
prilikom upotrebe daljinskog
upravljača.
 TV  (uključivanje/režim
mirovanja)
Uključivanje ili isključivanje
televizora za čije upravljanje ste
programirali daljinski upravljač.
 TV  (jačina zvuka) +/
Podešavanje jačine zvuka.
 TV PROG (program) +/
Biranje sledećeg (+) ili prethodnog
() programa.
  (isključivanje zvuka)
  (ulaz)
Biranje ulaza.
nastavlja se
11SR
Početni koraci
Napomena
 Uperite
Upravljanje sistemom
Upravljanje BLUETOOTH
uređajem
 /
Odlazak na početak prethodne
ili sledeće muzičke numere.
 /
Brzo premotavanje muzičke
numere unazad ili unapred kada
pritisnete tokom reprodukcije.
 Radnje tokom reprodukcije
* (reprodukcija)/ (pauza)/
 (zaustavljanje)
Pokretanje/pauziranje/
zaustavljanje reprodukcije.
Da biste nastavili normalnu
reprodukciju kada je reprodukcija
pauzirana, ponovo pritisnite
 (pauza).
Napomena
 Gorenavedena
objašnjenja su
samo primeri. Na nekoj opremi,
gorenavedene radnje možda neće biti
moguće ili će ta oprema možda raditi
drugačije nego što je opisano.
Biranje proizvođača
televizora za koje možete
da koristite ovaj daljinski
upravljač
1
Dok držite taster TV ,
pritisnite taster koji odgovara
proizvođaču.
Proizvođač
SONY
Taster
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
LG
 +
Panasonic
 TV  
VIZIO
 TV PROG 
Sharp
 
Toshiba
 STD
12SR
2
3
Dok držite TV , pritisnite
Otpustite TV .
Napomena
 Kada
uklonite bateriju, izabrani
proizvođač televizora će biti poništen.
Ponovo obavite korake od 1 do 3 da
biste podesili proizvođača.
.
Povezivanje TV-a, plejera itd.
Pre nego što priključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom u zidnu utičnicu,
povežite svu ostalu opremu i TV sa sistemom. Za povezivanje Sound Bar zvučnika
i subwoofer-a vam nije potreban kabl jer se oni mogu povezati bežično.
Početni koraci
Povezivanje sa televizorom
Ako sistem povezujete sa televizorom koji je kompatibilan sa tehnologijom
Audio Return Channel (ARC) putem ulaznog HDMI priključka sa oznakom „ARC“,
za povezivanje vam nije potreban digitalni optički kabl.
Ako digitalni optički kabl ima kapicu, skinite je pre povezivanja kabla.
HDMI kabl
(nije isporučen)
HDMI IN (ARC)
Digital Audio OUT
(optički)
Digitalni optički kabl
za TV (isporučen)
TV
Napomene
 Pored
priključka HDMI na televizoru ćete videti slova „ARC“ ako je TV kompatibilan
sa tehnologijom Audio Return Channel (ARC). Čak i ako na ovaj priključak
povežete HDMI kabl, ako ulazni HDMI priključak nije kompatibilan sa tehnologijom
Audio Return Channel (ARC), nećete moći da koristite tehnologiju Audio Return
Channel (ARC).
 Tehnologija Audio Return Channel (ARC) je dostupna samo kada je uključena funkcija
Control for HDMI. Ako je funkcija Control for HDMI isključena, koristite digitalni optički
kabl.
 Prilikom povezivanja kablova, vodite računa o tome da oblik utikača odgovara obliku
priključka.
nastavlja se
13SR
 Podesite
„TV AUDIO“ u meniju AMP u skladu sa tim kako je Sound Bar zvučnik
povezan sa televizorom (stranica 25).
 Ako je povezan putem priključka HDMI, izaberite „TV(HDMI)“.
 Ako je povezan putem priključka OPTICAL IN, izaberite „OPTICAL“.
 Ako je povezan putem priključka ANALOG IN, izaberite „ANALOG“.
Savet
 Čak
i ako je sistem isključen (aktivni režim mirovanja), povezana oprema šalje HDMI
signal televizoru putem HDMI kabla. Možete da uživate u slici i zvuku sa opreme
na TV-u.
Povezivanje opreme sa HDMI priključkom
HDMI OUT
HDMI kabl
(nije isporučen)
„PlayStation®3“, Blu-ray Disc™ plejer,
DVD plejer, satelitski tjuner, tjuner
za kablovsku televiziju itd.
Povezivanje audio opreme
Audio
signal OUT
Audio kabl (nije isporučen)
Pametni telefon, „Walkman“
ili druga audio oprema
Napomena
 Kada
na priključak sistema ANALOG IN povežete prenosni muzički plejer ili sličan
uređaj putem priključka za slušalice, podesite jačinu zvuka na prenosnom muzičkom
plejeru tako da bude usklađena sa jačinom zvuka drugih izvora reprodukcije da biste
eliminisali razlike u jačini zvuka kada promenite izvor zvuka.
14SR
Postavljanje sistema
Slike u nastavku su primeri postavljanja Sound Bar zvučnika.
Postavljanje Sound Bar zvučnika

Postavljanje Sound Bar zvučnika
na policu

Postavljanje Sound Bar zvučnika
na zid (stranica 16)
Početni koraci
Napomene
 Vodite
računa o sledećim stvarima prilikom postavljanja Sound Bar zvučnika
i subwoofer-a.
 Ne blokirajte ventilacione otvore na zadnjem panelu.
 Ne postavljajte Sound Bar zvučnik i subwoofer u metalni ormarić.
 Između Sound Bar zvučnika i subwoofer-a ne postavljajte objekat poput
akvarijuma.
 Postavite subwoofer blizu Sound Bar zvučnika u istoj prostoriji.
 Kada Sound Bar zvučnik postavite ispred televizora, televizorom možda nećete moći
da upravljate koristeći daljinski upravljač televizora. U tom slučaju, postavite Sound
Bar zvučnik dalje od televizora. Ako televizorom i dalje ne možete da upravljate
pomoću daljinskog upravljača televizora, podesite „IR REP“ u meniju AMP na „ON“
(stranica 26).
 Uverite se da televizorom ne možete da upravljate pomoću daljinskog upravljača
televizora, a zatim podesite „IR REP“ na „ON“. Ako je ova opcija podešena na „ON“
kada je televizorom moguće upravljati pomoću daljinskog upravljača, možda nećete
moći da zadate odgovarajuće komande zbog smetnji usled zadavanja direktne
komande sa daljinskog upravljača i komande putem Sound Bar zvučnika.
nastavlja se
15SR
Uklanjanje postolja
1
Ako Sound Bar zvučnik želite da
postavite tako da bude blago nagnut
nagore ili ako želite da ga postavite
na zid, uklonite 2 postolja sa donje
strane Sound Bar zvučnika kao što
je prikazano ispod.
Pripremite šrafove
(nisu isporučeni) koji
odgovaraju rupama na zadnjoj
strani Sound Bar zvučnika.
4 mm
Više od 30 mm
5 mm
Postolje
10 mm
Rupa na zadnjoj strani Sound Bar
zvučnika
2
Postavljanje Sound Bar
zvučnika na zid
Zašrafite šrafove u zid.
Šrafovi bi trebalo da vire iz zida 11
do 12 mm.
592 mm
Sound Bar zvučnik možete da
postavite na zid.
Napomene
 Koristite
šrafove koji odgovaraju
materijalu i čvrstoći zida. Budući da je
zid od gipsanih ploča naročito lomljiv,
dobro pričvrstite šrafove za noseću
gredu. Postavite Sound Bar zvučnik
na vertikalan, ravan zid koji je ojačan.
 Za postavljanje obavezno angažujte
Sony prodavca ili licencirane majstore
i posebno vodite računa o bezbednosti.
 Sony ne odgovara za nezgode
ili oštećenja do kojih je došlo
zbog nepravilnog postavljanja,
nedovoljne čvrstoće zida, nepravilnog
zašrafljivanja, prirodnih nepogoda itd.
16SR
11 do 12 mm
3
Okačite Sound Bar zvučnik
na šrafove.
Poravnajte rupe na zadnjoj strani
Sound Bar zvučnika sa šrafovima,
a zatim okačite Sound Bar zvučnik
na 2 šrafa.
3
Pritisnite taster 
na Sound Bar zvučniku.
Kada je bežična veza
uspostavljena, indikator 
na subwoofer-u će postati zelen.
Ako ne postane zelen, obavite
korake koji su navedeni u odeljku
„Povezivanje sistema (LINK)“
(stranica 27).
Početni koraci
Podešavanje bežičnog
sistema
Sound Bar zvučnik emituje zvuk sa
opreme ka subwoofer-u bežičnim
putem.
1
2
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
subowoofer-a u zidnu utičnicu.
Indikator  na subwoofer-u će
početi da svetli crvenom bojom.
Ako indikator ne svetli, pritisnite
taster  na subwoofer-u
i sačekajte dok indikator ne počne
da svetli crvenom bojom.
Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
Sound Bar zvučnika
u zidnu utičnicu.
17SR
Radnje i funkcije
Upravljanje sistemom
pomoću isporučenog
daljinskog upravljača
1
2
Uključite sistem.
Pritisnite  da biste na displeju
Sound Bar zvučnika prikazali
izvor reprodukcije.
Izvor
Oprema za
reprodukcije reprodukciju
3
HDMI
Oprema povezana
na priključak HDMI IN
TV(HDMI)
Televizor koji je
povezan na priključak
HDMI TV OUT (ARC)
OPTICAL
Televizor ili druga
oprema koja je
povezana
na priključak
OPTICAL IN
ANALOG
Televizor ili druga
oprema koja je
povezana na
priključak ANALOG IN
BT AU
Povezani BLUETOOTH
uređaj
Podesite jačinu zvuka
pritiskanjem tastera  +/.
Savet
 Zvuk će se možda emitovati sa zvučnika
televizora. U tom slučaju, podesite
jačinu zvuka sa zvučnika televizora
na minimum.
18SR
Korišćenje funkcije
Control for HDMI
Kada omogućite funkciju Control for
HDMI (CTRL, stranica 25) i povežete
opremu koja je kompatibilna sa
funkcijom Control for HDMI putem
HDMI kabla, možete jednostavnije da
upravljate sistemom koristeći funkcije
opisane u nastavku.
Isključivanje sistema
Kada isključite TV pomoću tastera
za napajanje na daljinskom upravljaču
televizora, sistem i povezana oprema
se automatski isključuju.
Kontrola zvuka na sistemu
Ako uključite sistem dok gledate TV,
zvuk sa televizora će se automatski
emitovati sa zvučnika sistema.
Jačina zvuka sistema se podešava
podešavanjem jačine zvuka televizora.
Ako je zvuk sa televizora bio emitovan
sa zvučnika sistema kada ste poslednji
put isključili TV, sistem će se
automatski uključili kada ponovo
uključite TV i zvuk sa televizora će
se automatski emitovati sa zvučnika
sistema.
Audio Return Channel
(ARC)
Ako je TV kompatibilan sa
tehnologijom Audio Return Channel
(ARC), putem HDMI kabla sistem
takođe dobija digitalni audio signal
sa TV-a. Nije potrebno da koristite
zaseban audio kabl za slušanje
zvuka sa TV-a na sistemu.
Reprodukcija pritiskom
na jedno dugme
Kada reprodukujete sadržaj sa opreme
koja je povezana sa sistemom putem
HDMI kabla, povezani TV će se
automatski uključiti a ulazni signal
sistema će biti prebačen na
odgovarajući HDMI ulaz.
Savet
 Na primer, podesite TV na sledeći način
Napomene
 Gorenavedene
funkcije možda neće
raditi sa nekom opremom.
 U zavisnosti od podešavanja povezane
opreme, funkcija Control for HDMI
možda neće raditi pravilno. Pogledajte
uputstvo za upotrebu opreme.
Napomene o HDMI
kablovima
Koristite HDMI kabl velike brzine
prenosa. Ako koristite standardni
HDMI kabl, 1080p, Deep Color ili 3D
slike se možda neće pravilno
prikazivati.
 Preporučujemo vam da koristite kabl
koji je odobrila organizacija HDMI ili
Sony HDMI kabl.
 Ne preporučujemo vam da koristite
kabl za HDMI-DVI konverziju.
 Proverite podešavanja povezane
opreme ako je slika loša ili ako se
zvuk ne emituje sa opreme koja je
povezana putem HDMI kabla.

Podešavanje zvuka koji
se emituje sa povezane
opreme
Da biste emitovali višekanalni
digitalni zvuk, proverite podešavanje
za emitovanje digitalnog zvuka
na povezanoj opremi.
Za detalje, pogledajte uputstvo
za upotrebu koje ste dobili
uz povezanu opremu.
19SR
Radnje i funkcije
da biste koristili funkciju Control for
HDMI:
 Uključite podešavanje za HDMI vezu.
 Izaberite „AV amplifier“ za prioritetni
zvučnik itd.
Povezana oprema može da umanji
kvalitet audio signala (frekvenciju
uzorkovanja, brzinu protoka itd.)
koji se prenose sa HDMI priključka.
 Zvuk može da bude isprekidan ako
promenite frekvenciju uzorkovanja
ili broj kanala izlaznih audio signala
sa opreme za reprodukciju.
 Ako povezana oprema nije
kompatibilna sa tehnologijom
za zaštitu autorskih prava (HDCP),
slika i/ili zvuk sa HDMI TV OUT (ARC)
priključka mogu biti izobličeni ili
se možda neće emitovati. U tom
slučaju, proverite specifikacije
povezane opreme.
 Ovaj sistem podržava Deep Color,
„x.v.Colour“ i 3D prenos.
 Da biste uživali u 3D slikama,
povežite 3D-kompatibilni TV i video
opremu (Blu-ray Disc plejer,
„PlayStation®3“ itd.) sa sistemom
pomoću HDMI kabla velike brzine
prenosa, stavite 3D naočare,
a zatim pokrenite reprodukciju
3D-kompatibilnog Blu-ray Disc.

6
Funkcija BLUETOOTH
Korišćenje funkcije
BLUETOOTH
Uspostavite BLUETOOTH vezu
na BLUETOOTH uređaju.
Kada je BLUETOOTH veza pravilno
uspostavljena,
(BLUETOOTH)
indikator svetli plavom bojom
i informacije za uparivanje su
uskladištene u sistem.
O LED indikatoru za BLUETOOTH
Automatsko uparivanje
Ako sistem nije uparen ni sa jednim
uređajem, morate da uparite sistem
sa uređajem koji želite da povežete.
Izaberite „BT AU“ koristeći tastere 
+/ na daljinskom upravljaču da biste
ušli u režim za uparivanje.
1
2
3
4
5
Postavite sistem i BLUETOOTH
uređaj na udaljenosti
do jednog metra.
Pritisnite  +/ i izaberite
„BT AU“.
Postavite BLUETOOTH uređaj
u režim za uparivanje.
Detaljnije informacije
o postavljanju BLUETOOTH
uređaja u režim za uparivanje
možete da vidite u uputstvu
za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj.
Kada se na BLUETOOTH uređaju
prikažu otkriveni uređaji,
proverite da li se na listi
nalazi „SONY HT-CT260H“.
Na nekim BLUETOOTH uređajima
lista se možda neće prikazati.
Izaberite „SONY HT-CT260H“
na listi.
Ako se od vas traži da unesete
lozinku, unesite „0000“.
20SR
(BLUETOOTH) indikator svetli ili
treperi u plavoj boji kako bi označio
status BLUETOOTH veze.
Status sistema
Status indikatora
Tokom BLUETOOTH Brzo treperi plavom
uparivanja
bojom.
Sistem pokušava
da se poveže sa
BLUETOOTH
uređajem
Treperi plavom
bojom.
Sistem je uspostavio Svetli plavom
vezu sa BLUETOOTH bojom.
uređajem
Sistem je u režimu
Sporo treperi
pripravnosti za
plavom bojom.
BLUETOOTH (kada je
sistem isključen)
Napomene
 Za
detaljnije informacije o upravljanju
povezanim uređajima, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj.
 BLUETOOTH uređaji koje želite da
povežete moraju da podržavaju A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Koristite BLUETOOTH uređaj poput
BLUETOOTH mobilnog telefona na lako
vidljivom mestu u istoj prostoriji u kojoj
se nalazi Sound Bar zvučnik.
 Ako koristite Wi-Fi opremu,
BLUETOOTH komunikacija može biti
nestabilna. U tom slučaju, koristite
BLUETOOTH uređaj što bliže Sound Bar
zvučniku.
 Zvuk će možda biti isprekidan zbog
problema sa BLUETOOTH uređajem.
 Kada
Ručno uparivanje
Ako nameravate da uparite sistem sa 2
ili više BLUETOOTH uređaja, potrebno
je da ih ručno uparite.
1
2
3
Postavite BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete sa
sistemom na udaljenosti
do jednog metra od sistema.
Pritisnite PAIRING
na daljinskom upravljaču
ili pritisnite i držite taster
(BLUETOOTH) na Sound Bar
zvučniku duže od 2 sekunde.
Obavite korake od 3 do 6
u odeljku „Automatsko
uparivanje“ (stranica 20).
Napomene
 „Lozinka”
se na nekim uređajima može
zvati „Šifra”, „PIN kôd” ili „PIN broj”.
 Status pripravnosti sistema
za uparivanje će biti isključen nakon
otprilike 1 minuta. Ako uparivanje ne
uspe, ponovite postupak od koraka 1.
 Ako želite da uparite nekoliko
BLUETOOTH uređaja, ponovite
postupak opisan u koracima od 1 do 3
za svaki BLUETOOTH uređaj
pojedinačno.
 Ako u sistemu nema sačuvanih
informacija za uparivanje, sistem će
automatski ući u režim za uparivanje
kada kao ulaz izaberete „BT AU“.
U ovom slučaju, režim za uparivanje
neće biti automatski isključen.
Slušanje muzike putem
BLUETOOTH veze
Možete da slušate muziku koja
podržava SCMS-T zaštitu sadržaja.
Pre nego što pokrenete reprodukciju
muzike, proverite sledeće:
 Funkcija BLUETOOTH na BLUETOOTH
uređaju je uključena.
 Postupak uparivanja je dovršen
i na sistemu i na BLUETOOTH
uređaju.
1
2
Pritisnite  +/ i izaberite
„BT AU“.
Pokrenite BLUETOOTH vezu
sa BLUETOOTH uređaja.
(BLUETOOTH) indikator će
početi da svetli plavom bojom
kada je BLUETOOTH veza
uspostavljena.
nastavlja se
21SR
Funkcija BLUETOOTH
je uparivanje završeno, više nije
potrebno da ga ponovo obavljate.
Međutim, uparivanje morate da
ponovite u sledećim slučajevima.
 Informacije za uparivanje će biti
izbrisane nakon popravke sistema.
 Ako želite da podesite uparivanje za 9
ili više uređaja.
Na ovom sistemu možete da podesite
uparivanje za do 8 uređaja. Ako želite
da podesite uparivanje uređaja
nakon što je uparivanje podešeno
na 8 uređaja, informacije
za uparivanje na uređaju sa
najstarijim datumom povezivanja
će biti zamenjene novim
informacijama.
 Kada je istorija povezivanja sa
sistemom izbrisana sa povezanog
uređaja.
 Kada sistem vratite da
podrazumevana fabrička
podešavanja.
3
4
Pokrenite reprodukciju
na BLUETOOTH uređaju.
Detaljnije informacije o upravljanju
možete da vidite u odeljku
„Upravljanje BLUETOOTH
uređajem“ (stranica 12).
Podesite jačinu zvuka.
Podesite jačinu zvuka BLUETOOTH
uređaja na umeren nivo
i pritisnite  +/.
Saveti
 Možete
da podešavate jačinu zvuka
sistema putem BLUETOOTH uređaja
koji podržava zadavanje komande
za jačinu zvuka putem profila AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile).
Možete da podesite način na koji će
se ovaj sistem ponašati kada podesite
jačinu zvuka putem BLUETOOTH
uređaja pomoću opcije „BT.VOL“
u meniju AMP. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj.
 Na nekim uređajima možda nećete
moći da podesite jačinu zvuka.
Napomene
 Ako
izvorni uređaj ima funkciju
za pojačanje basa ili ekvilajzer,
isključite je. Ako je neka od ovih
funkcija uključena, zvuk može
da bude izobličen.
 U sledećim slučajevima ćete morati da
ponovo uspostavite BLUETOOTH vezu.
 Napajanje sistema nije uključeno.
 Napajanje BLUETOOTH uređaja nije
uključeno ili je funkcija BLUETOOTH
isključena.
 BLUETOOTH veza nije uspostavljena.
 Ako je reprodukcija pokrenuta na više
uređaja koji su upareni sa sistemom,
zvuk će se čuti samo sa jednog od tih
uređaja.
22SR
Prekidanje BLUETOOTH
veze
BLUETOOTH vezu možete da
prekinete na neki od sledećih načina.
 Prekinite vezu na BLUETOOTH
uređaju. Za detalje, pogledajte
uputstvo za upotrebu koje ste dobili
uz uređaj.
 Isključite BLUETOOTH uređaj.
 Isključite sistem.
Dostupna zvučna polja
Funkcija za surround zvuk
Uživanje u surround
efektima
Ovaj sistem može da emituje
višekanalni surround zvuk. Možete
da izaberete jedno od optimizovanih
i unapred programiranih zvučnih
polja sistema.
Zvučno polje Efekat
STANDARD
(STD)
Pogodan za različite izvore
zvuka.
MOVIE
Kreira moćan i realističan
zvuk uz jasne dijaloge.
GAME
Stvara moćan i realističan
zvuk koji je pogodan
za igranje video-igara.
MUSIC
Pogodan za muzičke
programe ili muzičke
spotove na Blu-ray Disc/
DVD diskovima.
P.AUDIO
(Portable
audio)
Pogodan za muzičke
programe na prenosivom
muzičkom plejeru.
STEREO
Pogodan za muzičke
CD-ove.
svaki izvor reprodukcije možete da
podesite različito zvučno polje.
SOUND
FIELD
Korišćenje režima NIGHT
NIGHT
Pomoću ove funkcije možete da
uživate u zvučnim efektima i jasno
čujete dijalog čak i kada je zvuk utišan.
Izaberite zvučno polje tako što ćete
pritisnuti taster SOUND FIELD
i izabrati željeno zvučno polje.
Izabrano zvučno polje će se prikazivati
na displeju Sound Bar zvučnika.
Podrazumevano podešavanje funkcije
zvučnog polja sistema je „STANDARD“.
Pritisnite NIGHT.
Funkcija NIGHT se uključuje ili
isključuje svakim pritiskom na ovaj
taster. Na displeju se prikazuje „N. ON“
kada je funkcija NIGHT uključena
i „N. OFF“ kada je isključena.
23SR
Funkcija za surround zvuk
Savet
 Za
Napredna podešavanja
Podešavanja u meniju AMP
Korišćenje menija AMP
Možete da podesite sledeće stavke pritiskom na AMP MENU na daljinskom
upravljaču.
Podrazumevana podešavanja su podvučena.
Podešavanja će biti zadržana čak i ako iskopčate kabl za napajanje
naizmeničnom strujom.
1
2
3
Pritisnite AMP MENU da biste otvorili meni AMP.
Pritiskajte  (nazad)/  (biranje)/ (napred) da biste izabrali stavku,
a zatim pritisnite
da biste izabrali podešavanje.
Pritisnite AMP MENU da biste isključili meni AMP.
Lista menija
Stavke menija
Funkcija
LEVEL
Podešavanje nivoa subwoofer-a.
 Parametre možete da podesite u opsegu od „6“ do „+6“
u intervalu od jednog koraka.
SW LVL
Korisna za uživanje u filmova pri slabo pojačanom tonu.
DRC
(DYNAMIC RANGE DRC se primenjuje na Dolby Digital izvore.
CONTROL)
 ON: Komprimovanje zvuka u skladu sa informacijama koje
se nalaze u sadržaju.
 OFF: Zvuk se ne komprimuje.
TONE
BASS
Podešavanje nivoa basa.
 Parametre možete da podesite u opsegu od „6“ do „+6“
u intervalu od jednog koraka.
TREBLE
24SR
Podešavanje nivoa visokih tonova.
 Parametre možete da podesite u opsegu od „6“ do „+6“
u intervalu od jednog koraka.
Stavke menija
Funkcija
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Pomoću ove funkcije možete da odložite emitovanje zvuka
kada slika kasni u odnosu na zvuk.
 ON: Usklađivanje razlike između emitovanja slike i zvuka.
 OFF: Bez usklađivanja.
EFFECT
(SOUND EFFECT)
Možete da uključite/isključite zvučne efekte sistema
(podešavanje zvučnog polja).
 ON: Omogućava zvučne efekte zvučnog polja.
 OFF: Zvučni efekti su onemogućeni. Možete da čujete zvuk
onako kako je snimljen.
DUAL
(DUAL MONO)
Možete da uživate u multiplex broadcast zvuku kada sistem
dobija Dolby Digital multiplex broadcast signal.
 MAIN/SUB: Glavni zvučni zapis se emituje sa levog
zvučnika a sekundarni zvučni zapis sa desnog zvučnika.
 MAIN: Samo reprodukcija glavnog kanala.
 SUB: Samo reprodukcija potkanala.
TV AUDIO
Biranje izlaza za zvuk sa televizora.
 TV(HDMI): Izaberite ovo podešavanje kada je sistem
HDMI
C.HDMI
(CONTROL FOR
HDMI)
 ON: Uključivanje funkcije Control for HDMI.
 OFF: Isključivanje funkcije. Izaberite ovo podešavanje
P. THRU
(PASS THROUGH)
 ON: Kada je sistem u režimu mirovanja, on uvek emituje
kada želite da povežete opremu koja nije kompatibilna
sa funkcijom Control for HDMI.
HDMI signale.
 OFF: Kada je Sound Bar zvučnik isključen, sistem ne emituje
HDMI signale ka televizoru.
nastavlja se
25SR
Napredna podešavanja
povezan na priključak TV (ARC) televizora putem HDMI
kabla.
 OPTICAL: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem
povezan sa televizorom putem digitalnog optičkog kabla.
 ANALOG: Izaberite ovo podešavanje kada je sistem
povezan sa televizorom putem audio kabla.
Stavke menija
Funkcija
SET BT
Kada sistem ima informacije za uparivanje, sistem će biti
u režimu pripravnosti za BLUETOOTH čak i kada je isključen.
 ON: Režim pripravnost za BLUETOOTH je uključen. Svetleći
LED indikator treperi plavom bojom kada je sistem
isključen.
 OFF: Režim pripravnost za BLUETOOTH je isključen.
BT.STBY
(BT STANDBY)
Napomene
 Ako sistem nema informacije za uparivanje, režim
pripravnosti za BLUETOOTH nije moguće podesiti.
 U režimu pripravnosti za BLUETOOTH, povećava se
potrošnja električne energije.
BT.VOL
(BT VOLUME
CONTROL)
Možete da podesite način na koji će se ovaj sistem ponašati
kada podešavate jačinu zvuka putem BLUETOOTH uređaja.
 ON: Omogućava vam da podešavate jačinu zvuka sistema
putem BLUETOOTH uređaja. Opseg jačine zvuka koji
možete da podesite jednom zadatom komandom je
ograničen na 5 koraka nivoa jačine zvuka ovog sistema.
 OFF: Jačinu zvuka nije moguće podesiti putem BLUETOOTH
uređaja.
 DIRECT: Jačina zvuka na sistemu je podešena onako kako
ste je podesili na BLUETOOTH uređaju.
Napomena
 Ako izaberete opciju „DIRECT“, sistem će možda emitovati
jako pojačan zvuk, što zavisi od BLUETOOTH uređaja.
SYSTEM
WS
26SR
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Možete da smanjite potrošnju energije. Sound Bar zvučnik
automatski ulazi u režim mirovanja ako ga ne koristite oko
20 minuta i ne dobija ulazni signal.
 ON: Uključivanje funkcije „A. STBY“.
 OFF: Isključivanje funkcije.
IR REP
Ako televizorom ne možete da upravljate pomoću daljinskog
upravljača za televizor, Sound Bar zvučnik može da prenosi
signal daljinskog upravljača do televizora radi upravljanja
televizorom.
 ON: Funkcija za prenos signala je uključena.
 OFF: Funkcija za prenos signala je isključena.
VERSION
Na displeju se prikazuje aktuelna verzija firmvera.
LINK
Koristite ovu stavku kada želite da omogućite bežični prenos
(stranica 27).
5
Povezivanje sistema
(LINK)
Možete ponovo da povežete Sound
Bar zvučnik i subwoofer i omogućite
bežični prenos između njih.
AMP
MENU
1
2
3
4
Napredna podešavanja
6
Prikazaće se „START“, zatim
pritisnite
.
Prikazaće se „SEARCH“ i Sound Bar
zvučnik traži uređaje koji se mogu
koristiti sa funkcijom Link. Pređite
na sledeći korak u roku
od jednog minuta.
Da biste isključili funkciju Link dok
je pronalaženje uređaja u toku,
pritisnite .
Kada je subwoofer povezan sa
Sound Bar zvučnikom, indikator
 na subwoofer-u svetli
zelenom bojom i subwoofer će
jednom emitovati zvučni signal.
Na displeju će se prikazati „OK“.
Ako se prikaže „FAILED“ ili
subwoofer ne prestane da emituje
zvučni signal, ponovo obavite ovaj
postupak od koraka 1.
Pritisnite AMP MENU.
Meni AMP će se zatvoriti.
Pritisnite LINK na zadnjoj strani
subwoofer-a vrhom olovke.
Subwoofer će početi da emituje
zvučni signal određeno vreme.
Obavite korake od 2 do 5 pre nego
što subwoofer prestane da
emituje zvučni signal.
Pritisnite AMP MENU.
Izaberite „WS“ koristeći  
(biranje), a zatim pritisnite
.
Izaberite „LINK“, a zatim
pritisnite
.
27SR
Dodatne informacije
Rešavanje problema
Ako naiđete na bilo koji od sledećih
problema prilikom korišćenja sistema,
koristite ovaj vodič za rešavanje
problema da biste pokušali da
otklonite problem pre nego što
uređaj odnesete na popravku.
Ako je problem i dalje prisutan,
obratite se najbližem Sony prodavcu.
NAPAJANJE
Ne možete da uključite sistem.
 Proverite da li je kabl za napajanje
naizmeničnom strujom dobro
povezan.
Sistem se automatski isključuje.
 Uključena je funkcija „A. STBY“
(stranica 26).
ZVUK
Dolby Digital ili DTS višekanalni zvuk
se ne reprodukuje.
 Proverite podešavanje zvuka
za Dolby Digital ili DTS format
na Blu-ray Disc plejeru, DVD plejeru
itd. koji je povezan sa sistemom.
Nije moguće postići surround efekat.
 U zavisnosti od ulaznog signala
i podešavanja zvučnog polja,
obrada surround zvuka možda neće
funkcionisati efikasno. Surround
efekat će možda biti jedva primetan
u zavisnosti od programa ili diska.
28SR
 Ako povežete Blu-ray Disc plejer
ili DVD plejer koji je kompatibilan
sa funkcijom za surround efekat,
surround efekat na sistemu možda
neće funkcionisati. U tom slučaju,
isključite funkciju za surround efekat
na povezanoj opremi. Za detalje,
pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
TV zvuk se ne emituje sa sistema.
 Proverite digitalni optički kabl ili
audio kabl koji je povezan sa
sistemom i televizorom
(stranica 13).
 Proverite opcije za emitovanje
zvuka na televizoru.
 Ako televizor ne podržava
tehnologiju Audio Return Channel
(ARC), uz HDMI kabl povežite
i digitalni optički kabl (stranica 13)
da bi zvuk mogao da se emituje.
 Proverite da li je opcija „TV AUDIO“
u meniju AMP pravilno podešena
(stranica 25).
Zvuk se emituje i sa sistema i sa
televizora.
 Isključite zvuk na sistemu ili
televizoru.
Zvuk kasni u odnosu na sliku na
televizoru.
 Podesite „SYNC“ na „OFF“ ako je
„SYNC“ podešeno na „ON“
(stranica 25).
Zvuk sa povezane opreme se ne
emituje na sistemu ili je veoma tih.
 Pritisnite  + i proverite nivo jačine
zvuka.
 Pritisnite  ili  + da biste isključili
funkciju za isključivanje zvuka.
 Proverite da li je izvor reprodukcije
pravilno izabran.
 Proverite da li su svi kablovi sistema
i povezane opreme potpuno
umetnuti u priključke.
BLUETOOTH
Nema zvuka.
 Proverite da li je sistem postavljen
predaleko od BLUETOOTH uređaja
i da li ga ometaju Wi-Fi mreža,
drugi bežični uređaji koji koriste
frekvenciju od 2,4 GHz ili
mikrotalasna rerna.
 Proverite da li je BLUETOOTH veza
između sistema i BLUETOOTH
uređaja dobro uspostavljena.
 Ponovo uparite sistem
i BLUETOOTH uređaj.
Uparivanje nije moguće.
 Približite sistem i BLUETOOTH
uređaj.
Zvuk nije sinhronizovan sa slikom.
 Kada gledate filmove, zvuk će
možda malo kasniti u odnosu
na sliku.
BLUETOOTH uređajima ne možete
da upravljate daljinskim
upravljačem sistema.
 Koristite komande na samom
BLUETOOTH uređaju.
BEŽIČNI PRENOS ZVUKA
Bežični prenos nije aktiviran ili se iz
subwoofer-a ne čuje zvuk.
 Proverite status indikatora 
na subwoofer-u.
 Isključen je:
 Proverite da li je kabl za
napajanje naizmeničnom
strujom subwoofer-a dobro
povezan.
 Uključite subwoofer pritiskom
na  na subwoofer-u.
 Treperi crvenom bojom:
 Pritisnite  da biste isključili
subwoofer i proverite da li nešto
blokira ventilacione otvore na
subwoofer-u.
 Sporo treperi zelenom bojom ili
svetli crvenom bojom:
 Pomerajte subwoofer dok
indikator  ne počne da svetli
zelenom bojom.
 Povežite sistem (stranica 27).
 Brzo treperi zelenom bojom:
 Obratite se najbližem Sony
prodavcu.
nastavlja se
29SR
Dodatne informacije
Zvuk je isprekidan ili je komunikacija
između uređaja moguća samo
na maloj udaljenosti.
 Ako se blizu sistema nalazi uređaj
koji generiše elektromagnetno
zračenje, na primer, Wi-Fi mreža,
drugi BLUETOOTH uređaj ili
mikrotalasna rerna, udaljite sistem
od izvora takvog zračenja.
 Uklonite sve prepreke između
sistema i BLUETOOTH uređaja
ili udaljite sistem od prepreke.
 Postavite sistem i BLUETOOTH
uređaj što bliže.
 Postavite sistem na drugo mesto.
 Postavite BLUETOOTH uređaj na
drugo mesto.
 Promenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi
rutera, računara itd. na pojas
od 5 GHz.
BLUETOOTH vezu nije moguće
uspostaviti.
 Proverite da li je BLUETOOTH uređaj
koji želite da povežete uključen
i da li je omogućena funkcija
BLUETOOTH.
 BLUETOOTH veza je prekinuta.
Ponovo uspostavite BLUETOOTH
vezu.
Zvuk je isprekidan ili sa šumom.
 Ako se blizu sistema nalazi uređaj
koji generiše elektromagnetno
zračenje, na primer, Wi-Fi mreža ili
mikrotalasna rerna, udaljite sistem
od izvora takvog zračenja.
 Uklonite sve prepreke između
Sound Bar zvučnika i subwoofer-a
ili udaljite sistem od prepreke.
 Postavite Sound Bar zvučnik
i subwoofer što bliže.
 Promenite Wi-Fi frekvenciju Wi-Fi
rutera, računara itd. na pojas
od 5 GHz.
Na displeju se prikazuje „PROTECT“.
 Pritisnite  da biste isključili
sistem. Kada „STBY“ nestane,
iskopčajte kabl za napajanje
naizmeničnom strujom, a zatim
proverite da li nešto blokira
ventilacione otvore sistema.
OSTALO
1
Pritisnite  da biste uključili
Sound Bar zvučnik.
2
Pritisnite  dok držite INPUT
i VOL  na Sound Bar zvučniku.
Prikazaće se „RESET“ i sistem će
se vratiti na fabrička podešavanja.
Meni AMP, zvučno polje itd. će biti
vraćeni na podrazumevana
podešavanja.
Daljinski upravljač ne radi.
 Uperite daljinski upravljač ka
senzoru za daljinski upravljač
na sistemu.
 Uklonite sve prepreke između
daljinskog upravljača i sistema.
 Ako je baterija u daljinskom
upravljaču oslabila, zamenite
je novom.
 Uverite se da ste izabrali
odgovarajući ulaz na daljinskom
upravljaču.
Funkcija Control for HDMI ne radi
pravilno.
 Proverite HDMI vezu (stranica 13).
 Podesite funkciju Control for HDMI
na televizoru.
 Proverite podešavanja za Control for
HDMI na povezanoj opremi.
Pogledajte uputstvo za upotrebu
koje ste dobili uz povezanu opremu.
 Ako povežete/iskopčate kabl za
napajanje naizmeničnom strujom,
sačekajte više od 15 sekundi pre
nego što počnete da koristite
sistem.
30SR
VRAĆANJE NA
PODRAZUMEVANA
PODEŠAVANJA
Ako sistem i dalje ne funkcioniše
pravilno, vratite ga na podrazumevana
podešavanja na sledeći način:
Specifikacije
Formati koje podržava ovaj sistem
Dolby Digital
DTS
Linear PCM 2 kanala na 48 kHz ili manje
HDMI
Ulaz/izlaz (blok HDMI ponavljača)
3D
2D
Pakovanje
frejmova
Iznad-ispod
(Gornja i donja
polovina ekrana)
1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz



1920 × 1080p @ 50 Hz





1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




Dodatne informacije
Datoteka
Uporedo
(leva i desna
strana ekrana)
nastavlja se
31SR
Sound Bar zvučnik (SA-CT260H)
Odeljak pojačala
IZLAZNA SNAGA (nominalna)
Prednji levi + prednji desni: 50 W +
50 W
(na 4 oma, 1 kHz, 1% THD)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
Prednji levi/prednji desni: 85 W
(po kanalu na 4 oma, 1 kHz)
Ulazi
HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN
Izlaz
HDMI TV OUT (ARC)
BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju
BLUETOOTH specifikacija verzija 3.0
Izlaz
BLUETOOTH specifikacija, klasa
napajanja 2
Maksimalni opseg komunikacije
Optička vidljivost od približno 10 m1)
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz–
2,4835 GHz)
Metod modulacije
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.4 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podržani kodeci3)
SBC4)
Opseg prenosa (A2DP)
20 Hz–20.000 Hz (frekvencija
uzorkovanja 44,1 kHz)
1) Stvarni opseg će se razlikovati
u zavisnosti od faktora kao što su
prepreke između uređaja, magnetna
polja oko mikrotalasne rerne, statički
elektricitet, bežični telefon, osetljivost
prijema, operativni sistem, softverske
aplikacije itd.
32SR
2) Standardni BLUETOOTH profili ukazuju
na svrhu BLUETOOTH komunikacije
između uređaja.
3) Kodek: Komprimovanje audio signala
i format konverzije
4) Subband Codec
Prednji zvučnik
Sistem zvučnika
Sistem zvučnika punog opsega,
Bass Reflex
Zvučnik
Woofer: 55 mm × 80 mm
konusni
Nominalna impedansa
4 oma
Opšte
Zahtevi za napajanje
220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 32 W
Kada je funkcija „Control for HDMI“
isključena (režim mirovanja): 0,5 W
ili manje
Režim pripravnosti za BLUETOOTH:
0,5 W ili manje
Dimenzije (približno)
940 mm × 102 mm × 95 mm
(sa postoljima)
940 mm × 90 mm × 100 mm
(bez postolja)
Težina (približno)
2,2 kg
Subwoofer (SA-WCT260H)
IZLAZNA SNAGA (referentna)
130 W (po kanalu na 4 oma, 100 Hz)
Sistem zvučnika
Subwoofer, Bass reflex
Zvučnik
130 mm konusni
Nominalna impedansa
4 oma
Zahtevi za napajanje
220 V–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije
Kada je sistem uključen: 30 W
Režim mirovanja: 0,5 W ili manje
Dimenzije (približno)
271 mm × 390 mm × 271 mm
(š/v/d)
Težina (približno)
6,3 kg
Bežični predajnik/risiver
Frekventni pojas
Pojas od 2,4 GHz (2,404 GHz–
2,476 GHz)
Metod modulacije
GFSK
Dizajn i specifikacije su podložni
promenama bez najave.
 Potrošnja
energije u režimu
mirovanja: 0,5 W ili manje
(Sound Bar zvučnik), 0,5 W
ili manje (Subwoofer)
Dodatne informacije
33SR
Indeks
Simboli
N
 18
 11
 11
NIGHT 23
A
A. STBY 26
B
BASS 24
Bežični sistem 17
BLUETOOTH 5, 20
BT.STBY 26
BT.VOL 26
C
C.HDMI 25
D
Daljinski upravljač
priprema 8
upravljanje 11
DRC 24
DUAL 25
E
EFFECT 25
I
IR REP 26
L
LINK 27
M
Meni AMP 24
34SR
P
P. THRU 25
Postavljanje 15
Postavljanje sistema 15
Povezivanje
Digitalni optički kabl 13
DVD plejer 14
TV 13
PROTECT 30
S
SW LVL 24
SYNC 25
T
TREBLE 24
TV AUDIO 25
V
VERSION 26
VOL 9
Vraćanje na podrazumevana
podešavanja 30
Z
Zvučno polje 23
4-463-522-21(3) (SR)
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising