Sony | ILCE-3000 | Sony ILCE-3000 Návod na použitie

4-469-859-21(1)
Digitálny fotoaparát
s vymeniteľnými objektívmi
Príprava fotoaparátu
Zvládnutie základnej
obsluhy
Používanie funkcií
snímania
Návod na používanie
E-mount
ILCE-3000
Zobrazenie záberov
v počítači
Iné
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
POZOR
[ Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte nasledovné opatrenia.
• Batériu nerozoberajte.
• Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom či silovému pôsobeniu, ako
napríklad úderom, pádom alebo pošliapaniu.
• Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové objekty dostali do styku
s kontaktmi.
• Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad 60 °C, ako napríklad na priamom
slnečnom svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
• Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
• Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi lítium-iónovými batériami.
• Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky batérií od spoločnosti Sony alebo
pomocou zariadenia na nabíjanie batérií.
• Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Batérie uchovávajte suché.
• Na výmenu používajte iba rovnaký alebo ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
• Použité batérie likvidujte promptne podľa pokynov.
SK
2
[ Sieťový adaptér
Pri použití sieťového adaptéra použite najbližšiu sieťovú napájaciu zásuvku. Ak sa
počas používania zariadenia vyskytne akákoľvek porucha činnosti, okamžite
odpojte sieťový adaptér od sieťovej napájacej zásuvky.
Informácie pre európskych spotrebiteľov
[ Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
[ Poznámka
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu
údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný
kábel (kábel USB atď.).
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa, že vyhovuje obmedzeniam stanoveným
v smernici o elektromagnetickej kompatibilite pri používaní spojovacích káblov
kratších ako 3 metre.
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
[ Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok
nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať
do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne
miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
SK
3
[ Zneškodňovanie použitých batérií (platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že batéria dodaná
s týmto výrobkom nemôže byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý
v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by
v opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento výrobok na
konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE
• NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
NEOTVÁRAŤ!
• POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
• NEVYSTAVUJTE OHŇU!
• NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°).
• NEROZOBERAŤ!
• NESKRATOVAŤ!
Názov modelu
V tomto návode sa názov modelu „ILCE-3000K“ uvádza ako „ILCE-3000“.
SK
4
Názov modelu
Objektív
ILCE-3000K
DT18 – 55 mm
Príprava fotoaparátu
Kontrola dodaných súčastí
Číslo v zátvorkách naznačuje množstvo.
• Fotoaparát (1)
• Nabíjateľný akumulátor NP-FW50 (1)
Príprava fotoaparátu
• Mikro USB kábel (1)
• E18 – 55 mm objektív so zoomom (1) (pripojený k fotoaparátu)
• Predný kryt objektívu (1) (pripojený k objektívu)
• Slnečná clona objektívu (1)
• Remienok na rameno (1)
• Návod na používanie (Tento návod) (1)
SK
5
Identifikácia častí
Podrobnosti o používaní jednotlivých častí nájdete na stranách
uvedených v zátvorkách.
F Háčik pre remienok na
rameno
Príprava fotoaparátu
Pripevnite remienok na rameno,
aby nedošlo k poškodeniu
spôsobenému pádom
fotoaparátu.
Po odstránení objektívu
G Uvoľňovacie tlačidlo
objektívu (17)
H Objektív (16)
I Montážny otvor
J Obrazový snímač2)
K Kontakty objektívu2)
1)
A Vypínač ON/OFF (Napájanie)
(22)
B Tlačidlo spúšte (25)
C Osvetlenie pri automatickom
zaostrovaní/kontrolka
samospúšte/kontrolka spúšte
s detekciou úsmevu
D Mikrofón1)
E Blesk
SK
6
2)
Túto časť nezakrývajte počas
snímania videozáznamov.
Tejto časti sa nedotýkajte priamo.
• Môžete prepínať medzi
zobrazením LCD displeja
a hľadáčikom. (V režime
prehliadania je dostupný len
LCD displej.)
Podrobnosti o kompatibilnom
príslušenstve sánok pre rôzne
rozhrania nájdete na webovej
stránke spoločnosti Sony vo vašej
oblasti, alebo ich získate od
svojho predajcu výrobkov značky
Sony alebo od miestneho
autorizovaného servisného
strediska spoločnosti Sony. Môže
sa použiť aj príslušenstvo pre
drážku na príslušenstvo. Činnosť
s príslušenstvom od iných
výrobcov nie je zaručená.
2)
Aj príslušenstvo pre automaticky
uzamykateľné sánky na
príslušenstvo sa dá pripojiť
pomocou adaptéra pre sánky
(predáva sa osobitne).
Príprava fotoaparátu
A Sánky pre rôzne rozhrania1)2)
B Tlačidlo FINDER/LCD (21)
1)
C Tlačidlo
(Prehrávanie)
(27)
D
Značka polohy
obrazového snímača
E Hľadáčik
F Tlačidlo MOVIE (26)
G Softvérové tlačidlo A (31)
H Softvérové tlačidlo B (31)
I Softvérové tlačidlo C (31)
J Ovládacie koliesko (30)
SK
7
Príprava fotoaparátu
A Tlačidlo (vysunutie blesku)
B Volič nastavenia dioptrickej
korekcie
C LCD displej
D Otočný prepínač režimov
E Kontrolka prístupu
F Pamäťová karta/kryt
konektorov
G Multi/Micro USB koncovka
Podporuje zariadenie
kompatibilné s Mikro USB.
H Kontrolka nabíjania
I Zásuvka na pamäťovú kartu
(18)
SK
8
A Kryt spojovacej doštičky
Použite ho pri používaní
sieťového adaptéra AC-PW20
(predáva sa osobitne).
Vložte spojovaciu doštičku do
priehradky na akumulátor
a potom prevlečte kábel cez kryt
spojovacej doštičky tak, ako je
to znázornené nižšie.
• Po zatvorení krytu sa uistite, že
kábel nie je privretý.
B Otvor na pripevnenie statívu
• Skrutka na statíve musí byť
kratšia ako 5,5 mm. Pri použití
skrutiek dlhších ako 5,5 mm
nebude možné pevne zaistiť
fotoaparát k statívu, pričom
môže dôjsť k poškodeniu
fotoaparátu.
Príprava fotoaparátu
C Reproduktor
D Kryt batérií (11)
E Priehradka na akumulátor
(11)
F Poistný prvok (11, 15)
SK
9
x Objektív
Technické parametre objektívu nájdete uvedené na strane 58.
E 18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
Príprava fotoaparátu
A Značka slnečnej clony
objektívu
B Zaostrovací krúžok
C Krúžok zoomu
D Stupnica ohniskovej
vzdialenosti
E Index ohniskovej vzdialenosti
F Kontakty objektívu1)
G Montážna značka
1)
SK
10
Tejto časti sa nedotýkajte priamo.
Nabíjanie akumulátora
Pri prvom použití fotoaparátu nezabudnite nabiť akumulátor NP-FW50
„InfoLITHIUM“ (je súčasťou dodávky).
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je možné nabíjať aj v prípade, ak nie je
úplne vybitý. Akumulátor je možné použiť aj vtedy, keď nie je úplne
nabitý.
Nabitý akumulátor sa postupne vybíja, aj keď sa nepoužíva. Aby ste
neprišli o možnosť snímania, pred snímaním akumulátor znovu nabite.
Vypínač napájania prepnite
do polohy OFF.
2
Otvorte kryt posunutím
ovládača.
3
Úplne vložte akumulátor,
pričom pomocou okraja
akumulátora potlačte poistný
prvok.
Príprava fotoaparátu
1
Poistný prvok
SK
11
Príprava fotoaparátu
4
Zatvorte kryt.
5
Fotoaparát pripojte k počítaču pomocou micro USB kábla
(je súčasťou dodávky).
Kontrolka nabíjania sa rozsvieti
oranžovou farbou a spustí sa
nabíjanie.
• Počas nabíjania akumulátora musí
byť vypínač napájania prepnutý do
polohy OFF. Ak je vypínač
napájania prepnutý do polohy
ON, fotoaparát nebude môcť nabiť
akumulátor.
• Keď bliká kontrolka nabíjania,
vyberte a znova vložte
akumulátor.
SK
12
Kontrolka nabíjania
Svieti: Nabíjanie
Nesvieti: Nabíjanie
dokončené
Bliká: Chyba nabíjania alebo
sa nabíjanie dočasne
prerušilo, pretože sa teplota
nachádza mimo
odporúčaného rozsahu.
Poznámky
Príprava fotoaparátu
• Ak počas nabíjania akumulátora bliká kontrolka nabíjania, znamená to, že
sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože sa teplota nachádza mimo
odporúčaného rozsahu. Keď sa teplota vráti späť do vhodného rozsahu,
nabíjanie sa obnoví. Akumulátor sa odporúča nabíjať pri teplote prostredia
v rozsahu od 10 °C do 30 °C.
• Ak je fotoaparát pripojený k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený
k zdroju napájania, úroveň nabitia batérie počítača klesne. Nenechávajte
fotoaparát dlhodobo pripojený k počítaču.
• Nezapínajte/nevypínajte ani nereštartujte počítač a ani ho neuvádzajte
z kľudového do prevádzkového režimu, keď je zriadené USB pripojenie
medzi počítačom a fotoaparátom. Môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Pred zapnutím/vypnutím alebo reštartovaním počítača alebo jeho uvedením
z kľudového do prevádzkového režimu, odpojte fotoaparát od počítača.
• Nezaručujeme súčinnosť so všetkými počítačmi. Nie je možné poskytnúť
záruku na nabíjanie prostredníctvom počítača vyrobeného na zákazku,
upraveného počítača ani na nabíjanie prostredníctvom USB rozbočovača. Je
možné, že sa fotoaparát nebude dať obsluhovať správne, a to v závislosti od
typov USB zariadení používaných súčasne.
• Kontrolka nabíjania môže rýchlo blikať, keď sa akumulátor použije po
prvýkrát, alebo sa akumulátor dlhý čas nepoužíval. V takomto prípade
vyberte akumulátor a znova ho vložte a potom ho nabite.
• Nepokúšajte sa akumulátor znova nabiť ihneď po nabití ani vtedy, keď sa po
nabití nepoužíval. Ovplyvnil by sa tým výkon akumulátora.
• Používajte len originálne akumulátory, mikro USB kábel (je súčasťou
dodávky) a sieťový adaptér (predáva sa osobitne) značky Sony.
SK
13
x Čas nabíjania
Doba nabíjania je približne 290 minút.
• Akumulátor je možné nabiť rýchlejšie pomocou sieťového adaptéra ACUD10 (predáva sa osobitne) alebo AC-UD11 (predáva sa osobitne).
• Sieťový adaptér AC-UD11 (predáva sa osobitne) nemusí byť dostupný
v niektorých krajinách/regiónoch.
Poznámky
Príprava fotoaparátu
• Vyššie uvedený čas nabíjania platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora
(je súčasťou dodávky) pri teplote 25 °C. Doba nabíjania sa môže predĺžiť,
a to v závislosti od podmienok používania a okolností.
x Kontrola zostávajúcej úrovne nabitia akumulátora
Túto úroveň je možné skontrolovať pomocou nasledujúcich indikátorov
a percentuálnych hodnôt zobrazených na LCD displeji.
Úroveň
nabitia
akumulátora
„Battery
exhausted.“
Vysoká
Nemôžete
Nízka snímať ďalšie
zábery.
Poznámky
• Za určitých okolností sa môže zobrazená úroveň nabitia akumulátora líšiť
od skutočnej úrovne nabitia akumulátora.
z Čo je akumulátor „InfoLITHIUM“?
Akumulátor „InfoLITHIUM“ je lítium-iónový akumulátor, ktorý má
funkcie na výmenu informácií týkajúcich sa prevádzkového stavu
v spojitosti s fotoaparátom. Pri použití akumulátora „InfoLITHIUM“ sa
zobrazí zostávajúci čas akumulátora v percentách podľa prevádzkového
stavu fotoaparátu.
SK
14
x Vybratie akumulátora
Vypnite fotoaparát, uistite sa, že
nesvieti kontrolka prístupu,
posuňte poistný prvok v smere
šípky a vytiahnite akumulátor.
Dávajte pozor, aby vám
akumulátor nespadol.
Príprava fotoaparátu
Poistný prvok
Kontrolka prístupu
Poznámky
• Keď svieti kontrolka prístupu, nevyberajte akumulátor. Mohli by sa
poškodiť údaje.
SK
15
Nasadzovanie a snímanie objektívu
Pred nasadením alebo zložením objektívu nastavte vypínač napájania
fotoaparátu do polohy OFF.
1
Ak je pripevnený kryt alebo
prepravný kryt, odstráňte ho
z fotoaparátu alebo objektívu.
Príprava fotoaparátu
• Rýchlo vymeňte objektív niekde
mimo prašného prostredia, aby
nedošlo k vniknutiu prachu alebo
malých úlomkov do fotoaparátu.
2
Pri nasadzovaní objektívu
zarovnajte k sebe biele
značky na objektíve a na
fotoaparáte.
• Fotoaparát držte otočený
prednou stranou nadol, aby ste
zabránili vniknutiu prachu do
fotoaparátu.
3
Pri jemnom nasadzovaní
objektívu na fotoaparát
otáčajte objektív v smere
hodinových ručičiek, kým so
zacvaknutím nezapadne na
svoje miesto.
• Dbajte na to, aby ste objektív
nasadili v priamom smere.
Poznámky
SK
16
• Pri nasadzovaní objektívu nestláčajte uvoľňovacie tlačidlo objektívu.
• Pri nasadzovaní objektívu nevyvíjajte nadmernú silu.
• Pri použití objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny
adaptér (predáva sa osobitne). Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu
dodanom spolu s montážnym adaptérom.
• Pri použití objektívu vybaveného otvorom na pripevnenie k statívu, pripevnite
tento otvor na strane objektívu k statívu, aby sa zachovala rovnováha.
x Snímanie objektívu
1
Úplne stlačte uvoľňovacie
tlačidlo objektívu a otočte
objektív proti smeru
hodinových ručičiek, kým sa
nezastaví.
Príprava fotoaparátu
Uvoľňovacie tlačidlo objektívu
Poznámky
• Ak sa prach alebo malé úlomky dostanú dovnútra fotoaparátu počas
výmeny objektívu a prilepia sa na povrch obrazového snímača (časť, ktorá
prevádza zdroj svetla na digitálny signál), môžu sa javiť ako tmavé body na
obraze, a to v závislosti od prostredia snímania. Obrazový snímač má
protiprachovú vrstvu na zabránenie priľnutiu prachu k obrazovému
snímaču. Objektív však pripájajte alebo odpájajte rýchlo a mimo prašného
prostredia.
• Nenechávajte fotoaparát s odpojeným objektívom.
• Keď chcete používať kryty bajonetu alebo zadné kryty objektívu, zakúpte si,
prosím, ALC-B1EM (Kryt bajonetu) alebo ALC-R1EM (Zadný kryt
objektívu) (predáva sa osobitne).
• Keď používate objektív s funkciou motorového nastavenia zoomu, prepnite
vypínač napájania fotoaparátu do polohy OFF a pred výmenou objektívov
sa uistite, že je objektív úplne zasunutý. Ak sa objektív nezasunul,
nezatláčajte ho dovnútra silou.
• Pri pripevňovaní fotoaparátu k statívu dbajte na to, aby ste sa nedotkli
krúžku zoomu/zaostrovacieho krúžku.
SK
17
Vloženie pamäťovej karty (predáva sa
osobitne)
Príprava fotoaparátu
1
Otvorte kryt.
2
Vložte pamäťovú kartu.
• Vložte pamäťovú kartu tak, aby
s cvaknutím zapadla na svoje
miesto, ako je znázornené na
obrázku.
Skontrolujte orientáciu orezaného
rohu.
3
SK
18
Zatvorte kryt.
x Použiteľné pamäťové karty
S týmto fotoaparátom môžete používať nasledujúce typy pamäťových
kariet. Nedá sa však zaručiť správna činnosť všetkých typov pamäťových
kariet.
Použiteľná pamäťová
karta
„Memory Stick PRO
Duo“
Statický
záber
Videozáznam
(Mark2)
„Memory Stick XC-HG
Duo“
„Memory Stick
PRO Duo“
Príprava fotoaparátu
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
Označenie
v tomto návode
„Memory Stick
XC Duo“
Pamäťová karta SD
(trieda 4 alebo
výkonnejšia)
Pamäťová karta SDHC
(trieda 4 alebo
výkonnejšia)
Pamäťová karta SDXC
(trieda 4 alebo
výkonnejšia)
Karta SD
Poznámky
• Zábery uložené na pamäťovú kartu „Memory Stick XC-HG Duo“ alebo
SDXC sa nedajú preniesť do počítača ani zobraziť v počítači či AV
zariadeniach , ktoré nie sú kompatibilné s exFAT. Pred pripojením
zariadenia k fotoaparátu skontrolujte, či je zariadenie kompatibilné so
systémom exFAT. Ak fotoaparát pripojíte k nekompatibilnému zariadeniu,
môže sa zobraziť výzva na formátovanie karty. Neformátujte kartu po tejto
výzve, keďže by sa vymazali všetky údaje uložené na karte. (exFAT je
systém súborov používaný pri pamäťových kartách „Memory Stick XC-HG
Duo“ alebo SDXC.)
SK
19
x Vybratie pamäťovej karty
Otvorte kryt, uistite sa, že nesvieti
kontrolka prístupu a potom potlačte
pamäťovú kartu.
Kontrolka
prístupu
Príprava fotoaparátu
Poznámky
• Keď svieti kontrolka prístupu, nevyberajte pamäťovú kartu. Mohli by sa
poškodiť údaje.
SK
20
Nastavenie hľadáčika (nastavenie dioptrickej
korekcie)
Hľadáčik nastavte tak, aby ste zreteľne videli zobrazenie na displeji.
Stlačením tlačidla FINDER/
LCD prepnite zobrazenie na
displeji na zobrazenie
v hľadáčiku.
2
Otočte volič nastavenia
dioptrickej korekcie.
Tlačidlo FINDER/LCD
Príprava fotoaparátu
1
SK
21
Zapnutie fotoaparátu a nastavenie hodín
Pri prvom zapnutí fotoaparátu sa zobrazí obrazovka na nastavenie
dátumu a času.
1
Nastavením vypínača
napájania do polohy ON
zapnite fotoaparát.
Príprava fotoaparátu
Zobrazí sa obrazovka na
nastavenie dátumu a času.
• Ak chcete vypnúť fotoaparát,
prepnite vypínač napájania do
polohy OFF.
SK
22
2
Stlačte stred ovládacieho
kolieska.
3
Zvoľte svoju oblasť stlačením
ľavej alebo pravej časti
ovládacieho kolieska
a napokon stlačte stred.
4
Stláčaním ľavej alebo pravej
strany ovládacieho kolieska
vyberte jednotlivé položky
a potom stláčaním hornej
alebo dolnej časti kolieska
alebo otáčaním kolieska
vyberte príslušnú číselnú
hodnotu.
5
Príprava fotoaparátu
Daylight Svg.: Zapína alebo
vypína nastavenie letného času.
Date Format: Voľba formátu
zobrazenia dátumu.
• Hodnota 12:00 AM zodpovedá
polnoci a hodnota 12:00 PM
poludniu.
Zopakovaním kroku 4 nastavte ostatné položky a potom
stlačte stred ovládacieho kolieska.
Poznámky
• Tento fotoaparát neumožňuje vkladanie dátumu do záberov. Pomocou
„PlayMemories Home“ je možné uložiť alebo vytlačiť zábery s dátumom.
Viac podrobností nájdete v „PlayMemories Home Help Guide“ (str. 38).
x Resetovanie dátumu a času/Kontrola aktuálneho
nastavenia hodín
Prostredie nastavenia dátumu a času sa zobrazí len po prvom zapnutí
napájania. Potom môžete dátum a čas nastaviť v MENU.
Postupne vyberte položky MENU t [Setup] t [Date/Time Setup].
x Zachovanie nastavenia dátumu a času
Tento fotoaparát obsahuje interný nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia dátumu a času a ďalších nastavení bez
ohľadu na to, či je fotoaparát zapnutý alebo vypnutý a či je akumulátor
nainštalovaný alebo nie. Podrobnosti nájdete na strane 51.
SK
23
Zvládnutie základnej obsluhy
Snímanie statických záberov
V režime
(Intelligent Auto) fotoaparát analyzuje snímaný objekt
a umožní snímať s vhodnými nastaveniami.
Zvládnutie základnej obsluhy
1
Otočný prepínač režimov
nastavte na
(Intelligent
Auto).
2
Nasmerujte fotoaparát na
objekt.
Keď fotoaparát rozpozná scénu, na
LCD displeji sa zobrazia ikona
rozpoznania scény a sprievodca:
(Night Scene),
(Tripod
Night Scene),
(Night Portrait),
(Backlight),
(Backlight
Portrait),
(Portrait),
(Landscape),
(Macro),
(Spotlight), (Low
Brightness) alebo
(Baby).
3
Ikona a sprievodca funkcie
rozpoznania scén
Keď používate objektív so
zoomom, nastavte mieru
priblíženia otočením krúžku
zoomu.
• Optický zoom nie je dostupný pri
objektíve s pevným zaostrením.
Krúžok zoomu
SK
24
4
Zaostrite stlačením tlačidla
spúšte do polovice.
Po potvrdení zaostrenia sa ozve
zvuková signalizácia a rozsvieti sa
indikátor z.
Indikátor zaostrenia
5
Tlačidlo spúšte stlačte úplne nadol.
Zvládnutie základnej obsluhy
Pri snímaní tvárí, objektov zblízka (makro) alebo objektov
sledovaných pomocou funkcie [Tracking Focus] fotoaparát
analyzuje snímanú scénu a automaticky oreže zachytený záber tak,
aby sa získala jeho vhodná kompozícia. Uložia sa pôvodný aj
orezaný záber.
SK
25
Snímanie videozáznamov
1
Nasmerujte fotoaparát na objekt.
2
Stlačením tlačidla MOVIE
spustite snímanie.
• Zaostrenie a jas sa nastavia
automaticky.
• Zaostriť môžete rýchlo stlačením
tlačidla spúšte do polovice počas
snímania.
Zvládnutie základnej obsluhy
Tlačidlo MOVIE
3
Ak chcete snímanie zastaviť, znova stlačte tlačidlo MOVIE.
Poznámky
• Počas snímania videozáznamu sa môžu zaznamenať prevádzkové zvuky
fotoaparátu a objektívu.
• Keď používate objektív s motorovým nastavením zoomu a zvuk krúžku
zoomu pôsobí počas snímania rušivo, odporúča sa použiť ovládač zoomu.
Keď pohybujete ovládačom zoomu, jemne položte prst na ovládač
a vykonajte s ním pohyb tak, aby ste nepreklopili ovládač.
• Záznam zvuku je možné vypnúť voľbou MENU t [Setup] t [Movie
Audio Rec] t [Off].
• Dĺžka nepretržitého snímania videozáznamu závisí od teploty okolia alebo
stavu fotoaparátu.
• Pri dlhodobom nepretržitom snímaní videozáznamu má teplota fotoaparátu
tendenciu sa zvyšovať, pričom môžete cítiť, že fotoaparát sa zohrial. Nie je to
však porucha. Môže sa zobraziť aj hlásenie „Internal temp. high. Allow it to
cool.“. V takomto prípade vypnite fotoaparát a počkajte, kým nebude
fotoaparát znova pripravený na snímanie.
SK
26
Prehliadanie záberov
1
Stlačte tlačidlo
(Prehrávanie).
Tlačidlo
(Prehrávanie)
Posledný nasnímaný záber sa
zobrazí na LCD displeji.
• Stlačením stredu ovládacieho
kolieska zväčšite zobrazený
záber.
Zvládnutie základnej obsluhy
x Voľba záberu
Otočte ovládacie koliesko a zvoľte záber.
Pri zobrazení záberov vo forme miniatúrnych náhľadov sa dá jeden záber
zvoliť a zobraziť na celú obrazovku otočením ovládacieho kolieska
a stlačením jeho stredu.
x Prehrávanie videozáznamov
1
Zvoľte MENU t [Playback]
t [Still/Movie Select] t
[Folder View(MP4)] alebo
[AVCHD View].
• Ak sa chcete vrátiť
k zobrazovaniu statických
záberov, zvoľte [Folder
View(Still)].
2
Otočením ovládacieho kolieska zvoľte požadovaný
videozáznam a stlačte stred.
SK
27
Počas prehrávania
videozáznamov
Používanie ovládacieho kolieska
Pozastavenie/
obnovenie
Stlačte stred.
Zrýchlený posun
dopredu
Stlačte pravú stranu alebo otočte ovládacie
koliesko v smere hodinových ručičiek.
Zrýchlený posun
dozadu
Stlačte ľavú stranu alebo otočte ovládacie koliesko
proti smeru hodinových ručičiek.
Spomalené prehrávanie Otočte v smere hodinových ručičiek počas
dopredu
pozastavenia.
Zvládnutie základnej obsluhy
Spomalené prehrávanie Otočte proti smeru hodinových ručičiek počas
dozadu*
pozastavenia.
Úprava hlasitosti zvuku Stlačte spodnú časť a potom stlačte hornú/dolnú
časť.
* Videozáznam sa prehráva po jednotlivých snímkach.
z Zobrazenie záberov vo forme miniatúrnych
náhľadov
Pri zobrazovaní záberov je možné zobraziť šesť záberov na displeji
stlačením
(Miniatúrne náhľady) na ovládacom koliesku.
• Zobrazenie je možné prepnúť do prostredia miniatúrnych náhľadov s 12
zábermi voľbou MENU t [Playback] t [Image Index].
z Zobrazenie požadovaného priečinka
Ak chcete zvoliť požadovaný
priečinok, zvoľte posuvný ovládač
naľavo od zobrazenia miniatúrnych
náhľadov a potom stlačte hornú/dolnú
časť ovládacieho kolieska. Môžete
prepínať medzi zobrazením statických
záberov a prehrávaním
videozáznamov stlačením stredu
ovládacieho kolieska.
SK
28
Odstraňovanie záberov
Môžete vymazať aktuálne zobrazený záber.
1
Stlačte
2
Stlačte stred ovládacieho
kolieska.
(Delete).
Zvládnutie základnej obsluhy
• Ak chcete ukončiť tento úkon,
stlačte tlačidlo
.
z Mazanie viacerých záberov
Ak chcete vybrať a vymazať viacero záberov naraz, postupne vyberte
položky MENU t [Playback] t [Delete].
SK
29
Ovládanie fotoaparátu
Ovládacie koliesko a softvérové tlačidlá umožňujú použitie rôznych
funkcií fotoaparátu.
x Ovládacie koliesko
Zvládnutie základnej obsluhy
Pri snímaní sú ovládaciemu koliesku priradené funkcie DISP (Display
Contents),
(Exposure Comp.),
(Drive Mode) a ISO (ISO).
Pri prehliadaní sú funkcie DISP (Display Contents) a
(Miniatúrne
náhľady) priradené ovládaciemu koliesku.
Keď otočíte alebo stlačíte hornú/dolnú/ľavú/pravú časť ovládacieho
kolieska na základe zobrazenia na obrazovke, môžete zvoliť položky
nastavenia. Výber položky potvrdíte stlačením stredu ovládacieho
kolieska.
Šípka naznačuje, že
ovládacie koliesko môžete
otáčať.
Po zobrazení možností na
displeji môžete tieto
možnosti prehľadávať tak,
že budete otáčať ovládacie
koliesko alebo stláčať jeho
hornú, dolnú, ľavú alebo
pravú časť. Svoju voľbu
vykonajte stlačením stredu.
SK
30
x Softvérové tlačidlá
Softvérové tlačidlá majú rôzne úlohy, a to v závislosti od požadovaného
účelu.
Priradené roly (funkcie) jednotlivých softvérových tlačidiel sú
znázornené na displeji.
Ak chcete použiť funkciu zobrazenú v pravom hornom rohu displeja,
stlačte softvérové tlačidlo A. Ak chcete použiť funkciu zobrazenú
v pravom dolnom rohu displeja, stlačte softvérové tlačidlo B. Ak chcete
použiť funkciu zobrazenú v strede, stlačte stred ovládacieho kolieska
(softvérové tlačidlo C).
V tomto návode sú softvérové tlačidlá vyznačené príslušnou ikonou
alebo funkciou zobrazenou na displeji.
C
B
Zvládnutie základnej obsluhy
A
V tomto prípade
softvérové tlačidlo
A funguje ako tlačidlo
MENU (Menu)
a softvérové tlačidlo B
ako tlačidlo (Shoot.
Tips).
SK
31
Zoznam ponúk
Keď stlačíte MENU, položky ponuky [Camera], [Image Size],
[Brightness/Color], [Playback] a [Setup] sa zobrazia na displeji.
V rámci každej položky môžete nastaviť rôzne funkcie. Položky, ktoré
nie je možné nastaviť v kontexte, sa zobrazujú sivou farbou.
Zvládnutie základnej obsluhy
Používanie funkcie sprievodcu fotoaparátu
Tento fotoaparát ponúka rôznych „Pomocných sprievodcov“, ktorí
vysvetľujú funkcie a „Tipy na snímanie“, ktoré uvádzajú tipy na lepšie
snímanie. Používajte týchto sprievodcov, aby ste lepšie využili tento
fotoaparát.
x Pomocní sprievodcovia
Tento fotoaparát zobrazuje Pomocných sprievodcov na vysvetlenie
zvolenej funkcie, keď zmeníte nastavenie, atď.
Pomocných sprievodcov je možné skryť voľbou MENU t [Setup] t
[Help Guide Display] t [Off].
SK
32
x Tipy na snímanie
Fotoaparát zobrazuje tipy na snímanie vyplývajúce zo zvoleného režimu
snímania.
1Keď sa v pravom dolnom rohu displeja zobrazí , stlačte tlačidlo
vpravo dole.
Automaticky sa zobrazí zoznam tipov na snímanie na základe
aktuálnej scény.
Zvládnutie základnej obsluhy
2Zvoľte požadovaný tip na snímanie stlačením hornej alebo dolnej časti
ovládacieho kolieska a potom stlačte stred.
• Položku zmeníte stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho
kolieska.
• Otáčaním ovládacieho kolieska môžete prechádzať cez text nahor
a nadol.
z Zobrazenie všetkých tipov na snímanie
Môžete zobraziť zoznam všetkých tipov na snímanie z ponuky.
MENU t [Camera] t [Shooting Tip List].
SK
33
Používanie funkcií snímania
Snímanie s rôznymi režimami snímania
1
Zvoľte režim snímania
otočením otočného
prepínača režimov.
(Intelligent Auto):
Fotoaparát vyhodnotí objekt
a vykoná správne nastavenia.
SCN (Scene Selection):
Umožňuje snímať
s predvolenými nastaveniami podľa objektu alebo podmienok.
(Sweep Panorama): Nasnímajú sa panoramatické zábery.
M (Manual Exposure): Nastavujú sa clona a rýchlosť uzávierky.
S (Shutter Priority): Nastavuje sa rýchlosť uzávierky tak, aby bolo
možné vyjadriť pohyb objektu.
A (Aperture Priority): Snímanie pomocou nastavenia clony a zmeny
rozsahu zaostrenia, alebo rozostrenie pozadia.
P (Program Auto): Automatické snímanie, ktoré umožňuje
prispôsobiť nastavenia s výnimkou expozície (rýchlosti uzávierky
a clony).
(Superior Auto): Nasnímajú sa zábery so širšou škálou
funkcií snímania ako pri snímaní záberov v režime [Intelligent
Auto]. Automaticky sa rozpoznajú a vyhodnotia podmienky
snímania, vykoná sa funkcia [Auto HDR] a vyberie sa najlepší
záber.
SK
34
Zobrazenie záberov v počítači
Čo umožňuje softvér
Ak chcete pracovať so zábermi nasnímanými týmto fotoaparátom,
použite nasledujúci softvér:
• „PlayMemories Home“ (len Windows)
Umožňuje prenos statických záberov alebo videozáznamov
nasnímaných týmto fotoaparátom do počítača, aby ste si ich mohli
prezerať a použiť rôzne užitočné funkcie na vylepšenie záberov, ktoré
ste nasnímali. „PlayMemories Home“ sa vyžaduje na prenos
videozáznamov vo formáte AVCHD do počítača.
• „Image Data Converter“
Môžete upraviť zábery vo formáte RAW a skonvertovať ich do
formátu JPEG/TIFF.
x Čo umožňuje „PlayMemories Home“
Organizovanie
Zobrazovanie
záberov v rámci
kalendára
Vytvorenie disku
s videozáznamom
Zobrazenie záberov v počítači
Prenos záberov z vášho
fotoaparátu
Zdieľanie záberov
Odosielanie záberov na
internetové stránky
Zdieľanie záberov v rámci
„PlayMemories Online“
z Inštalácia „PlayMemories Home“ (len pre Windows)
„PlayMemories Home“ môžete nainštalovať z nasledujúcej adresy
URL (str. 37):
www.sony.net/pm
SK
35
Poznámky
• Na inštaláciu „PlayMemories Home“ sa vyžaduje pripojenie k internetu.
• Na použitie „PlayMemories Online“ alebo iných internetových služieb sa
vyžaduje pripojenie k internetu. V niektorých krajinách alebo regiónoch
nemusia byť „PlayMemories Online“ alebo iné internetové služby dostupné.
• „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s počítačmi Mac. Použite
aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom počítači Mac. Podrobnosti
nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Čo umožňuje „Image Data Converter“
„Image Data Converter“ umožňuje nasledovné:
• Môžete zobrazovať a upravovať zábery nasnímané vo formáte RAW
pomocou rôznych korekcií, ako sú tónová krivka a ostrosť.
• Môžete upravovať zábery pomocou vyváženia bielej farby, expozície
a [Creative Style], atď.
• Môžete uložiť zábery zobrazené a upravené prostredníctvom počítača.
Záber môžete uložiť vo formáte RAW alebo vo všeobecnom formáte
súborov (JPEG/TIFF).
• Môžete zobraziť a porovnať zábery vo formáte RAW a vo formáte
JPEG nasnímané týmto fotoaparátom.
• Môžete zaradiť zábery do 5 stupňov.
• Môžete použiť farebné štítky, atď.
z Inštalácia „Image Data Converter“ (Windows/Mac)
„Image Data Converter“ môžete nainštalovať z nasledujúcej adresy
URL (str. 39):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Poznámky
• Na inštaláciu „Image Data Converter“ sa vyžaduje pripojenie k internetu.
SK
36
Inštalácia softvéru
x Inštalácia „PlayMemories Home“
• Ak softvér „PMB (Picture Motion Browser)“, dodaný s modelmi
uvedenými na trh pred rokom 2011, už je nainštalovaný vo vašom
počítači, „PlayMemories Home“ ho prepíše a nainštaluje sa. Hoci sa
niektoré funkcie „PlayMemories Home“ líšia od funkcií „PMB“,
používajte „PlayMemories Home“.
1
Pomocou internetového prehliadača v počítači prejdite na
nasledujúcu adresu URL a potom kliknite na [Install] t
[Run].
www.sony.net/pm
2
Inštaláciu dokončite podľa
pokynov na obrazovke .
Zobrazenie záberov v počítači
• Keď sa zobrazí výzva na
pripojenie fotoaparátu
k počítaču, pripojte fotoaparát
k počítaču pomocou mikro USB
kábla (je súčasťou dodávky).
Do USB
konektora
Do Multi/Micro USB koncovka
SK
37
x Zobrazenie „PlayMemories Home Help Guide“
Podrobnosti o spôsobe používania „PlayMemories Home“ nájdete
v „PlayMemories Home Help Guide“.
1
Dvakrát kliknite na ikonu [PlayMemories Home Help
Guide] na pracovnej ploche počítača.
• Prístup k „PlayMemories Home Help Guide“ z ponuky štart:
[Start] t [All Programs] t [PlayMemories Home] t
[PlayMemories Home Help Guide]
• V systéme Windows 8 zvoľte ikonu [PlayMemories Home]
v prostredí štart a potom spustite „PlayMemories Home“ a zvoľte
[PlayMemories Home Help Guide] v ponuke [Help].
• Podrobnosti o „PlayMemories Home“ môžete nájsť aj
v dokumente „Príručka α“ (str. 48) alebo na podpornej stránke
PlayMemories Home (len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
x Inštalácia „Image Data Converter“
1
Pomocou internetového prehliadača v počítači prejdite na
nasledujúcu adresu URL.
V systéme Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
V systéme Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2
SK
38
Inštaláciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.
x Zobrazenie „Image Data Converter Guide“
Podrobnosti o spôsobe používania „Image Data Converter“ nájdete
v „Image Data Converter Guide“.
1
V systéme Windows:
[Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help]t [Image Data Converter Ver.4]
V systéme Mac:
Finder t [Applications] t [Image Data Converter] t
[Image Data Converter Ver.4] t „Help“ na lište
s ponukami t „Image Data Converter Guide“
• V systéme Windows 8 spustite „Image Data Converter Ver.4“ t
„Help“ na lište s ponukami t „Image Data Converter Guide.“
• Podrobnosti o „Image Data Converter“ nájdete aj na nasledujúcej
podpornej stránke „Image Data Converter“ (len v angličtine):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Zobrazenie záberov v počítači
SK
39
Iné
Kontrola počtu záberov, ktoré je možné
nasnímať
Po vložení pamäťovej karty do
fotoaparátu a nastavení vypínača
napájania do polohy ON sa na LCD
displeji zobrazí počet záberov, ktoré
je možné nasnímať (pokiaľ budete
pokračovať v snímaní s aktuálnymi
nastaveniami).
Poznámky
• Ak hodnota „0“ (počet záberov, ktoré sa dajú nasnímať) bliká žltou farbou,
pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte
zábery na aktuálnej pamäťovej karte (str. 29).
• Keď „NO CARD“ (počet záberov, ktoré je možné nasnímať) bliká žltou
farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte
pamäťovú kartu.
x Počet statických záberov a dĺžka času
videozáznamov, ktoré je možné uložiť na pamäťovú
kartu
Statické zábery
V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet statických záberov,
ktoré je možné uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú v tomto
fotoaparáte. Hodnoty sú definované pomocou štandardných
pamäťových kariet Sony na testovanie. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti
od podmienok pri snímaní.
Image Size: L 20M
Aspect Ratio: 3:2*
(Jednotky: zábery)
Kapacita
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
Standard
385
780
1550
3150
6300
12500
Fine
240
485
980
1950
3900
7800
65
125
260
520
1050
2100
Quality
RAW & JPEG
SK
40
* Keď je [Aspect Ratio] nastavený na [16:9], môžete nasnímať viac záberov,
ako je počet uvedený v tabuľke vyššie.
Videozáznamy
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené približné dostupné záznamové časy.
Táto hodnota predstavuje celkový čas pre všetky súbory videozáznamov.
(h (hodina), m (minúta))
Kapacita
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
10 m
20 m
40 m
1h
30 m
3h
6h
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
10 m
20 m
40 m
1h
30 m
3h
6h
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
1440×1080 12M
20 m
40 m
1h
20 m
2h
45 m
5 h 30 m 11 h 5 m
VGA 3M
1h
10 m
2h
25 m
4h
55 m
10 h
20 h 5 m
Record Setting
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
40 h
15 m
Iné
Poznámky
• Záznamový čas videozáznamov sa mení, pretože fotoaparát využíva
premenlivú prenosovú rýchlosť (VBR), čo je spôsob kódovania, pri ktorom
sa automaticky prispôsobuje kvalita obrazu podľa situácie pri snímaní.
Pri snímaní rýchlo sa pohybujúceho objektu bude síce obraz čistejší, ale
záznamový čas bude kratší, pretože sa použilo veľa pamäte.
Záznamový čas sa mení aj v závislosti od podmienok pri snímaní alebo
snímaného objektu, alebo aj od nastavenia kvality obrazu/veľkosti záberu.
• Množstvo času, ktorý je pri snímaní videozáznamu k dispozícii, sa mení
podľa teploty alebo stavu fotoaparátu pred spustením snímania. Ak po
zapnutí napájania často meníte kompozíciu záberov, alebo často snímate
statické zábery, teplota vnútri fotoaparátu sa zvýši a záznamový čas
k dispozícii sa skráti.
• Ak fotoaparát prestane snímať videozáznam kvôli teplote, nechajte
fotoaparát na niekoľko minút v kľude s vypnutým napájaním. Po poklese
vnútornej teploty fotoaparátu môžete znovu spustiť snímanie.
• Ak budete dodržiavať nasledujúce body, záznamový čas sa predĺži.
– Fotoaparát uchovávajte mimo pôsobenia priameho slnečného žiarenia.
– Fotoaparát vypnite, keď sa nepoužíva.
SK
41
• Maximálna veľkosť súboru videozáznamu je približne 2 GB. Keď je veľkosť
súboru približne 2 GB, snímanie videozáznamu sa automaticky zastaví, keď
je [File Format] nastavený na [MP4], pričom sa automaticky vytvorí nový
súbor videozáznamu, keď je [File Format] nastavený na [AVCHD].
• Nepretržitý čas snímania MP4 12M je približne 20 minút (s obmedzením
vyplývajúcim z veľkosti súboru 2 GB).
x Nepretržité snímanie videozáznamu
Hodnoty nižšie uvádzajú čas od spustenia snímania po zastavenie
snímania fotoaparátom. Nepretržitý čas snímania videozáznamov závisí
od teploty okolia alebo od stavu použitia fotoaparátu pred snímaním
videozáznamov.
Teplota okolia
Nepretržitý čas snímania
videozáznamov
20 °C
Približne 29 minút
30 °C
Približne 29 minút
40 °C
Približne 18 minút
x Záznamový čas a počet záberov, ktoré je možné
nasnímať/zobraziť pri jednom nabití akumulátora
Snímanie
(Statické
zábery)
Záznamový čas
Počet záberov
LCD displej
Približne 235 min.
Približne 470 záberov
Hľadáčik
Približne 230 min.
Približne 460 záberov
Aktuálne
LCD displej
snímanie
Hľadáčik
(videozáznamy)
Približne 80 min.
–
Približne 80 min.
–
Nepretržité
LCD displej
snímanie
Hľadáčik
(videozáznamy)
Približne 150 min.
–
Približne 150 min.
–
Približne 430 min.
Približne 8600
záberov
Prehliadanie (Statické
zábery)
SK
42
Iné
• V tabuľke vyššie je uvedený približný záznamový čas alebo počet
záberov pri plne nabitom akumulátore. Vezmite do úvahy, že sa
skutočné hodnoty môžu meniť v závislosti od podmienok používania.
• Záznamový čas a počet záberov, ktoré je možné nasnímať, sa vypočítali
pri použití úplne nabitého akumulátora za nasledujúcich podmienok:
– Pri teplote okolia 25 °C.
– Keď je pripojený objektív E 18-55 mm F3.5-5.6 OSS.
– Používa sa Sony „Memory Stick PRO Duo“ (predáva sa osobitne).
– [LCD Brightness]: [Manual] [±0]
• Počet statických záberov vyplýva zo štandardu CIPA za nasledujúcich
podmienok. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Funkcia [Autofocus Mode] je nastavená na hodnotu [Single-shot
AF].
– Snímanie sa vykonáva raz za 30 sekúnd.
– Blesk sa aktivuje pri každom druhom zábere.
– Napájanie sa zapína a vypína pri každom desiatom zábere.
• Záznamový čas videozáznamu vyplýva zo štandardu CIPA za
nasledujúcich podmienok.
– Kvalita videozáznamu: AVCHD FH
– „Aktuálne snímanie (videozáznamy)“: Ukazuje približný záznamový
čas ako orientačnú hodnotu pri opakovanom snímaní, použití zoomu,
prechode do pohotovostného režimu snímania, ako aj zapnutí
a vypnutí fotoaparátu.
– „Nepretržité snímanie (videozáznamy)“: Keď sa nepretržité
snímanie ukončí kvôli nastaveným limitom (29 minút), opätovným
stlačením tlačidla MOVIE budete môcť pokračovať v snímaní.
Nevykonávajú sa žiadne iné úkony, ako je používanie zoomu.
SK
43
Zoznam ikon na LCD displeji
Ikony sa zobrazujú na displeji a signalizujú stav fotoaparátu.
Zobrazenie na displeji môžete zmeniť pomocou položky DISP (Display
Contents) na ovládacom koliesku.
Pohotovostný režim
snímania
Prehrávanie
A
Grafické zobrazenie
Zobrazená
hodnota
Význam
Shoot Mode
Snímanie videozáznamu
PASM
Scene Selection
Ikona
Rozpoznania
scény
Pamäťová karta/
Odosielanie
SK
44
Zobrazená
hodnota
Význam
100
Počet statických
záberov, ktoré je
možné nasnímať
123Min
Záznamový čas
videozáznamov
Zobrazená
hodnota
Význam
Počas snímania
videozáznamu sa
nezaznamenáva
zvuk
Aktivované je
potlačenie šumu
vetra
Pomer strán
statických
záberov
Upozornenie
funkcie
SteadyShot/
SteadyShot
20M 17M 10M
Veľkosť záberu
8.4M 5.0M 4.2M statických
záberov
Upozornenie na
prehrievanie
Kvalita obrazu
statických
záberov
60i/50i
Režim snímania
videozáznamov
60i/50i
Databázový
súbor plný/
Chyba
databázového
súboru
Iné
RAW+J
FINE STD
Zväčšenie
prostredníctvom
zoomu
24p/25p
24p/25p
Smart Zoom
100%
Clear Image
Zoom
Zostávajúca
kapacita
akumulátora
Digital Zoom
Režim
zobrazovania
(Still/Movie
Select)
Prebieha
nabíjanie blesku
Osvetlenie pri
automatickom
zaostrovaní
Živý náhľad
101-0012
Priečinok
prehrávania –
číslo súboru
Protect
Príkaz na tlač
SK
45
B
Zobrazená
hodnota
Význam
Zobrazená
hodnota
Význam
Soft Skin Effect
Softvérové
tlačidlá
DRO/Auto
HDR
C
Zobrazená
hodnota
Auto Object
Framing
Význam
Creative Style
Flash Mode/Red
Eye Reduction
Kompenzácia
blesku
±0.0
Smile Shutter
Drive Mode
Picture Effect
Metering Mode
Režim
zaostrovania
Režim oblasti
zaostrenia
Face Detection
White Balance
AWB
7500K
A7 G7
SK
46
Indikátor
citlivosti
detekcie úsmevu
D
Zobrazená
hodnota
Význam
Význam
Histogram
z
Stav zaostrenia
1/125
Rýchlosť uzávierky
F3.5
Hodnota clony
±0.0
Merané manuálne
±0.0
Kompenzácia
expozície
ISO200
Zobrazená
hodnota
Citlivosť ISO
Uzamknutie
automatickej
expozície
Indikátor rýchlosti
uzávierky
REC 0:12
Čas snímania
videozáznamu
(m:s)
2013-1-1
9:30AM
Dátum a čas
nasnímania záberu
12/12
Číslo záberu/Počet
záberov v režime
zobrazovania
Iné
Indikátor clony
Zobrazí sa, keď sa
funkcia HDR
nepoužila pri
zhotovení záberu.
Zobrazí sa, keď sa
[Picture Effect]
nepoužil pri
zhotovení záberu.
SK
47
Bližšie oboznámenie sa s fotoaparátom
(Príručka α)
Dokument „Príručka α“ je možné stiahnuť z internetu. Podrobné
pokyny týkajúce sa funkcií fotoaparátu nájdete v dokumente „Príručka
α“.
1
Otvorte podpornú stránku Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2
Zvoľte svoju krajinu alebo región.
3
V rámci podpornej stránky vyhľadajte názov modelu
svojho fotoaparátu.
• Skontrolujte názov modelu na spodnej strane svojho fotoaparátu.
SK
48
Predbežné opatrenia
Poznámky k funkciám
dostupným s fotoaparátom
Informácie o LCD displeji
a objektíve
Váš fotoaparát je kompatibilný
s formátom 1080 60i alebo
s formátom 1080 50i.
Ak chcete overiť, či je fotoaparát
kompatibilný s formátom 1080 60i
alebo formátom 1080 50i,
skontrolujte, či sa nasledujúce
značky nachádzajú na spodnej
časti fotoaparátu.
Fotoaparát kompatibilný
s formátom 1080 60i: 60i
Fotoaparát kompatibilný
s formátom 1080 50i: 50i
• LCD displej je vyrobený
pomocou technológie
s mimoriadnou presnosťou,
takže viac ako 99,99 % pixelov
je funkčných pre efektívne
používanie. Môže sa však
vyskytovať niekoľko nepatrných
čiernych bodov a/alebo svetlých
bodov (bielej, červenej, modrej
alebo zelenej farby), ktoré sa
nepretržite zobrazujú na LCD
displeji. Tieto body vznikajú
normálne pri výrobe a nemajú
žiadny vplyv na zábery.
Vytvorenie obrazového
databázového súboru
Iné
Ak do fotoaparátu vložíte
pamäťovú kartu, ktorá
neobsahuje obrazový databázový
súbor a zapnete napájanie,
fotoaparát automaticky vytvorí
obrazový databázový súbor
s použitím určitej kapacity
pamäťovej karty. Tento proces
môže trvať dlhý čas, pričom nie je
možné používať fotoaparát
dovtedy, kým sa tento proces
nedokončí.
Ak sa vyskytne chyba
databázového súboru, preneste
všetky zábery do svojho počítača
pomocou „PlayMemories Home“
a potom naformátujte pamäťovú
kartu pomocou fotoaparátu.
Čierne, biele,
červené,
modré
a zelené body
• V chladnom prostredí môžu
zábery zanechávať na LCD
displeji obrazovú stopu. Nie je to
porucha. Po zapnutí fotoaparátu
v chladnom prostredí môže LCD
displej dočasne stmavnúť.
• Netlačte na LCD displej.
Monitor by sa mohol odfarbiť,
čo by mohlo spôsobiť poruchu.
• Fotoaparát nevystavujte
pôsobeniu priameho slnečného
žiarenia. Ak sa odrazené slnečné
svetlo zaostrí na blízky objekt,
môže to spôsobiť vznik požiaru.
Ak musíte umiestniť fotoaparát na
priame slnečné svetlo, nasaďte
predný kryt objektívu.
SK
49
Poznámka k používaniu
objektívov a príslušenstva
Odporúča sa, aby ste používali
objektívy/príslušenstvo Sony,
ktoré vyhovujú vlastnostiam
tohto fotoaparátu. Používanie
produktov od iných výrobcov
môže spôsobiť to, že fotoaparát
nebude pracovať podľa svojich
technických parametrov, alebo to
môže viesť k nehodám
a poruchám fotoaparátu.
Fotoaparát nepoužívajte
ani neskladujte
na nasledujúcich miestach
SK
50
• Na príliš horúcom, suchom
alebo vlhkom mieste
Na miestach, ako napríklad vo
vnútri auta zaparkovaného na
slnku, kde sa telo fotoaparátu
môže vplyvom veľkej teploty
zdeformovať, a to môže
zapríčiniť poruchu fotoaparátu.
• Na miestach vystavených
pôsobeniu priameho slnečného
žiarenia alebo v blízkosti
ohrievača
Telo fotoaparátu môže zmeniť
farbu alebo sa môže zdeformovať,
a to môže spôsobiť poruchu.
• Na miestach vystavených
pôsobeniu značných otrasov
• Na miestach silného magnetizmu
• Na piesočnatých alebo prašných
miestach
Dbajte na to, aby sa do
fotoaparátu nedostali piesok ani
prach. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu, pričom
v niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá opraviť.
Informácie o skladovaní
Nezabudnite nasadiť predný kryt
objektívu, keď fotoaparát
nepoužívate.
Starostlivosť
Povrch LCD displeja má
povrchovú vrstvu, ktorá sa pri
poškrabaní môže olupovať.
Vezmite, prosím, do úvahy
nasledujúce body pri manipulácii
a starostlivosti.
• Mastnota alebo krém na ruky
zanechané na LCD displeji
môžu rozpustiť povrchovú
vrstvu. Ak sa akákoľvek
mastnota alebo akýkoľvek krém
dostanú na LCD displej,
okamžite ich poutierajte.
• Utieranie s použitím sily
pomocou utierky z papiera
alebo iného materiálu môže
poškodiť povrchovú vrstvu.
• Pred poutieraním nečistoty
najprv odstráňte nečistotu alebo
piesok pomocou ofukovacieho
balónika, atď.
• Pri utieraní nečistoty utieranie
vykonávajte jemne pomocou
mäkkej handričky, ako je
napríklad handrička na čistenie
okuliarov.
Informácie o teplote
fotoaparátu
Fotoaparát a akumulátor sa
v dôsledku nepretržitého
používania môžu zohriať na
vysokú teplotu, ale nie je to
porucha.
Informácie o internom
nabíjateľnom akumulátore
Fotoaparát je určený na použitie
pri teplote od 0 °C do 40 °C.
Snímanie v mimoriadne
studenom alebo horúcom
prostredí, v ktorom teplota
presahuje tento rozsah, sa
neodporúča.
Tento fotoaparát obsahuje interný
nabíjateľný akumulátor, ktorý
zaisťuje zachovanie nastavenia
dátumu a času a ďalších nastavení
bez ohľadu na to, či je fotoaparát
zapnutý alebo vypnutý a či je
akumulátor nainštalovaný alebo
nie. Tento nabíjateľný akumulátor
sa nepretržite nabíja počas
používania fotoaparátu. Ak však
budete fotoaparát používať len
krátkodobo, postupne sa vybije.
Ak nebudete fotoaparát vôbec
používať v priebehu približne
troch mesiacov, úplne sa vybije.
Preto zaistite, aby bol tento
nabíjateľný akumulátor nabitý
pred použitím fotoaparátu.
Napriek tomu, že tento
nabíjateľný akumulátor nie je
nabitý, fotoaparát môžete aj
naďalej používať, pokiaľ nechcete
zaznamenávať dátum a čas
snímania. Ak sa po každom nabití
akumulátora fotoaparát resetuje
na pôvodné nastavenia, znamená
to, že vnútorný nabíjateľný
akumulátor môže byť úplne
vybitý. Poraďte sa s obchodným
zástupcom spoločnosti Sony alebo
v najbližšom autorizovanom
servisnom stredisku spoločnosti
Sony.
Informácie o kondenzácii
vlhkosti
Ak fotoaparát náhle prenesiete
z chladného do teplého
prostredia, na vnútorných
a vonkajších súčiastkach
fotoaparátu sa môže vytvoriť
skondenzovaná vlhkosť. Táto
kondenzácia vlhkosti môže
spôsobiť poruchu fotoaparátu.
Ochrana pred kondenzáciou
vlhkosti
Fotoaparát pred prenesením
z chladného miesta na teplé
vložte do plastovej tašky, kde sa
asi po hodine fotoaparát
prispôsobí novému prostrediu.
Ak došlo k skondenzovaniu
vlhkosti
Vypnite fotoaparát a nechajte ho
asi hodinu mimo prevádzky, kým
sa vlhkosť neodparí. Vezmite do
úvahy, že keby ste sa pokúsili
snímať s vlhkosťou vnútri
objektívu, nedokázali by ste
nasnímať ostré zábery.
Iné
Informácie o
prevádzkových teplotách
Postup pri nabíjaní vnútorného
nabíjateľného akumulátora
Vložte nabitý akumulátor do
fotoaparátu, alebo vypnite
fotoaparát a nechajte nabíjať
akumulátor (je súčasťou dodávky)
minimálne na 24 hodín (str. 11).
SK
51
Informácie o pamäťových
kartách
Nenalepujte žiadny štítok, atď. na
pamäťovú kartu ani na adaptér
kariet. Mohlo by to spôsobiť
poruchu.
Poznámky týkajúce sa
likvidácie alebo
odovzdania fotoaparátu
Kvôli ochrane osobných údajov
vykonajte nasledujúce úkony, keď
likvidujete alebo odovzdávate
fotoaparát.
• [Initialize] t [Factory Reset]
Informácie o snímaní
a prehrávaní
• Keď používate pamäťovú kartu
v tomto fotoaparáte po
prvýkrát, odporúča sa
naformátovať túto kartu v tomto
fotoaparáte, aby sa zaistila jej
stabilná činnosť pred snímaním.
Vezmite do úvahy, že sa
formátovaním natrvalo vymažú
všetky údaje na pamäťovej
karte, pričom sa už nebudú dať
obnoviť. Ak máte na karte
uložené nejaké cenné údaje,
uložte ich do počítača, atď.
• Ak opakovane ukladáte
a odstraňujete zábery, na
pamäťovej karte môže dôjsť
k fragmentácii údajov. To môže
znemožniť ukladanie alebo
snímanie videozáznamov.
V takomto prípade uložte svoje
zábery do počítača alebo na iné
pamäťové miesto a až potom
naformátujte pamäťovú kartu.
SK
52
• Za uložený obsah sa
neposkytuje žiadna
kompenzácia, a to ani v prípade,
ak snímanie alebo prehrávanie
nie je možné v dôsledku
nefunkčnosti fotoaparátu alebo
pamäťovej karty, atď.
• Aby nedošlo k možnému riziku
straty údajov, vždy skopírujte
(zálohujte) údaje na iné
médium.
• Pred snímaním neopakujúcich
sa udalostí vykonajte testovacie
snímanie, ktorým si overíte, či
fotoaparát pracuje správne.
• Tento fotoaparát nie je odolný
voči prachu, namočeniu ani
ponoreniu do vody.
• Nemierte fotoaparátom do
slnka ani do zdroja ostrého
svetla. Môže to spôsobiť
poruchu fotoaparátu.
• Nepozerajte sa do slnka ani do
silného svetla cez odpojený
objektív. Môže vám to spôsobiť
nevyliečiteľné poškodenie
zraku. Prípadne to môže
spôsobiť aj poruchu objektívu.
• Nepoužívajte fotoaparát blízko
miesta, na ktorom dochádza
k vyžarovaniu silných rádiových
vĺn alebo radiácie. Fotoaparát
nemusí správne snímať či
prehrávať.
• Používanie fotoaparátu na
piesočnatom alebo prašnom
mieste môže spôsobiť poruchy
činnosti.
• Ak sa vyskytne kondenzácia
vlhkosti, odstráňte ju pred
použitím fotoaparátu (str. 51).
• Fotoaparátom netraste ani ho
nevystavujte pôsobeniu
nárazov. Okrem porúch
a neschopnosti nasnímať zábery
to môže spôsobiť aj
znehodnotenie pamäťovej karty
alebo zničenie, poškodenie či
stratu obrazových údajov.
• Povrch blesku očistite jemnou
handričkou. Teplo uvoľnené pri
záblesku môže spôsobiť
prilipnutie nečistôt k povrchu
blesku, čo môže viesť k dymeniu
alebo spaľovaniu.
• Fotoaparát, dodávané
príslušenstvo, atď. uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí
nebezpečenstvo prehltnutia
pamäťovej karty, atď. Ak sa
vyskytne takýto problém,
okamžite vyhľadajte lekára.
Pri prenose videozáznamov vo
formáte AVCHD do počítača, pri
systéme Windows použite softvér
„PlayMemories Home“.
Informácie o záberoch vo
formáte RAW
Na zobrazenie záberov vo
formáte RAW nasnímaných
týmto fotoaparátom sa vyžaduje
„Image Data Converter“. Ak
neplánujete upravovať nasnímané
zábery, odporúčame snímať
zábery vo formáte JPEG.
• V tomto fotoaparáte sa na
snímanie používa MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile pre formát
AVCHD. Videozáznamy
nasnímané týmto fotoaparátom
vo formáte AVCHD nie je možné
prehrávať
prostredníctvom nasledujúcich
zariadení.
– Iné zariadenia kompatibilné
s formátom AVCHD, ktoré
nepodporujú High Profile
– Zariadenia nekompatibilné
s formátom AVCHD
• V tomto fotoaparáte sa na
snímanie používa aj MPEG-4
AVC/H.264 Main Profile pre
formát MP4. Z toho dôvodu
prehrajte videozáznamy
nasnímané vo formáte MP4
týmto fotoaparátom
prostredníctvom zariadení
s podporou MPEG-4 AVC/
H.264.
• Disky so záznamom s kvalitou
obrazu HD (vysoké rozlíšenie)
možno prehrávať len
v zariadeniach kompatibilných
s formátom AVCHD. DVD
prehrávače alebo rekordéry
nedokážu prehrať disky so
záznamom obrazu v HD kvalite,
pretože sú nekompatibilné
s formátom AVCHD. Disky
s kvalitou obrazu HD sa navyše
nemusia z prehrávačov alebo
rekordérov diskov DVD
vysunúť.
Iné
Prenos videozáznamov vo
formáte AVCHD do
počítača
Poznámky týkajúce sa
prehrávania videozáznamov
prostredníctvom iných
zariadení
SK
53
Upozornenie na ochranu
autorských práv
Informácie o kompatibilite
obrazových údajov
Televízne programy, filmy,
videokazety a ďalšie materiály
môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávneným
záznamom takýchto materiálov sa
môžete dopustiť viacerých
porušení zákonov o autorských
právach.
• Tento fotoaparát vyhovuje
univerzálnemu štandardu DCF
(Design rule for Camera File
system), ktorý bol stanovený
asociáciou JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Prehrávanie záznamu
nasnímaného týmto
fotoaparátom v inom zariadení
nie je zaručené, a rovnako,
prehrávanie záznamov
nasnímaných alebo editovaných
v inom zariadení nie je v tomto
zariadení zaručené.
Obrázky použité v tomto
návode
Fotografie používané v tejto
príručke ako príklady snímok sú
reprodukovanými snímkami, nie
skutočnými snímkami
zhotovenými pomocou tohto
fotoaparátu.
Informácie o technických
údajoch, ktoré sú popísané
v tomto návode
Údaje o činnosti a technických
parametroch sú definované za
nasledujúcich podmienok, pokiaľ
to nie je v tomto návode uvedené
inak: pri bežnej teplote okolia
25 °C a použití akumulátora,
ktorý je plne nabitý približne
hodinu po zhasnutí kontrolky
nabíjania.
SK
54
Technické údaje
Fotoaparát
[Systém]
Typ fotoaparátu: Digitálny
fotoaparát s vymeniteľnými
objektívmi
Objektív: Objektív E-mount
[Obrazový snímač]
Obrazový snímač: Obrazový snímač
CMOS formátu APS-C
(23,2 mm × 15,4 mm)
Celkový počet pixelov obrazového
snímača:
Približne 20 400 000 pixelov
Efektívny počet pixelov
fotoaparátu:
Približne 20 100 000 pixelov
[Systém automatického
zaostrovania]
[Ovládanie expozície]
Spôsob merania: 1 200-segmentové
meranie pomocou obrazového
snímača
Merací rozsah: EV0 až EV20 (pri
konverzii ISO 100, s objektívom
F2,8)
Citlivosť ISO (odporúčaný
expozičný index):
Statické zábery: AUTO, ISO
100 – ISO 16000
Videozáznamy: AUTO,
ekvivalent ISO 100 – ISO 3200
Kompenzácia expozície:
±3,0 EV (krok 1/3 EV)
Typ: Elektronicky ovládaná
s vertikálnym posunom
a ohniskovou rovinou
Rozsah rýchlosti:
Statické zábery: 1/4 000 sekundy
až 30 sekúnd, BULB
Videozáznamy: 1/4 000 sekundy
až 1/4 sekundy (krok 1/3 EV),
Zariadenie kompatibilné s
1080 60i až do 1/30 sekundy
v režime AUTO
Zariadenie kompatibilné s
1080 50i až do 1/25 sekundy
v režime AUTO
Rýchlosť synchronizácie blesku:
1/160 sekundy
[Záznamové médium]
„Memory Stick XC Duo“, „Memory
Stick PRO Duo“, SD karta
Iné
Systém: Systém na detekciu
kontrastu
Rozsah citlivosti: EV0 až EV20 (pri
konverzii ISO 100, s objektívom
F2,8)
[Uzávierka]
[Elektronický hľadáčik]
Typ: Elektronický hľadáčik
Veľkosť displeja: 0,5 cm (typ 0,20)
Celkový počet bodov:
Ekvivalent 201 600 bodov
Pokrytie obrazového poľa: 100%
Zväčšenie: 0,70 × s 50 mm
objektívom pri zaostrení na
nekonečno, –1 m–1 (dioptrická
korekcia)
Bod oka: Približne 21 mm od
okulára, 15 mm od rámčeka
okulára pri –1 m–1 (dioptrická
korekcia)
Nastavenie dioptrickej korekcie:
–4,0 m–1 až +3,5 m–1 (dioptrická
korekcia)
SK
55
[LCD displej]
LCD displej: Širokouhlý, 7,5 cm (typ
3,0 ) s jednotkou TFT
Celkový počet bodov:
230 400 bodov
[Vstupné a výstupné
konektory]
Multi/Micro USB koncovka*:
Komunikácia USB
* Podporuje zariadenie
kompatibilné s Mikro USB.
[Napájanie]
Typ akumulátora: Nabíjateľný
akumulátor NP-FW50
[Spotreba energie]
Pri použití objektívu E 18-55 mm
F3.5-5.6 OSS
Pri použití hľadáčika:
Približne 2,0 W
Pri použití LCD displeja:
Približne 1,9 W
[Iné]
Exif Print: Kompatibilný
PRINT Image Matching III:
Kompatibilný
DPOF: Kompatibilný
Rozmery (podľa CIPA) (približne):
128,0 mm × 90,9 mm × 84,5 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť (podľa CIPA) (približne):
411 g (vrátane akumulátora
a média „Memory Stick PRO
Duo“)
353 g (len fotoaparát)
Prevádzková teplota: 0 °C až 40 °C
SK
56
Formát súboru:
Statický záber: vyhovuje JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (formát
Sony ARW 2.3 )
Videozáznam (formát
AVCHD): Kompatibilný
s formátom AVCHD ver. 2.0
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: Dolby Digital 2-kanálový
Dolby Digital Stereo Creator
• Vyrobené podľa licencie
spoločnosti Dolby
Laboratories.
Videozáznam (formát MP4):
Obraz: MPEG-4 AVC/H.264
Zvuk: MPEG-4 AAC-LC 2kanálový
Komunikácia USB:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
[Blesk]
Smerné číslo blesku:
4 (v metroch pri citlivosti
ISO 100)
Doba obnovenia:
Približne 4 sekundy
Pokrytie blesku: Pokrýva 16 mm
objektív (ohnisková vzdialenosť,
ktorú uvádza objektív)
Kompenzácia blesku:
±2,0 EV (krok 1/3 EV)
Nabíjateľný akumulátor
NP-FW50
Typ akumulátora: Lítium-iónový
akumulátor
Maximálne napätie: 8,4 V
jednosmerného prúdu
Menovité napätie: 7,2 V
jednosmerného prúdu
Maximálne nabíjacie napätie: 8,4 V
jednosmerného prúdu
Maximálny nabíjací prúd: 1,02 A
Kapacita: Typická: 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimálna: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Maximálne rozmery (približne):
31,8 mm × 18,5 mm × 45 mm
(Š/V/H)
Hmotnosť (približne): 57 g
Iné
SK
57
Objektív
Objektív
Objektív s zoomom E18 – 55 mm
Ekvivalent ohniskovej vzdialenosti
35 mm formátu1) (mm)
Skupiny–prvky objektívu
Zorný uhol
1)
Minimálna vzdialenosť zaostrenia2)
(m)
Maximálne zväčšenie (×)
Minimálna clona
Priemer filtra (mm)
Rozmery (max. priemer × výška)
(približne mm)
Hmotnosť (približne g)
SteadyShot
1)
2)
27 – 82,5
9 – 11
76° – 29°
0,25
0,3
f/22 – f/32
49
62,0 × 60,0
194
Dostupné
Hodnoty pre ekvivalent ohniskovej vzdialenosti 35 mm formátu a zorného
uhla vychádzajú z digitálnych fotoaparátov s obrazovým snímačom
s veľkosťou APS-C.
Minimálne zaostrenie predstavuje najkratšiu vzdialenosť od obrazového
snímača k objektu.
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez upozornenia.
Informácie o ohniskovej vzdialenosti
Obrazový uhol tohto fotoaparátu je užší ako pri fotoaparáte 35 mm formátu.
Môžete zistiť približný ekvivalent ohniskovej vzdialenosti fotoaparátu 35 mm
formátu a snímať s rovnakým obrazovým uhlom, a to zvýšením hodnoty
ohniskovej vzdialenosti vášho objektívu o polovicu.
Napríklad, použitím 50 mm objektívu môžete získať približný ekvivalent
75 mm objektívu fotoaparátu s 35 mm formátom.
SK
58
Ochranné známky
• Eye-Fi je ochranná známka
spoločnosti Eye-Fi Inc.
• „ “ a „PlayStation“ sú
registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Adobe je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka
spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a/alebo
v iných krajinách.
• Facebook a logo „f“ sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
• YouTube a logo YouTube sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
• Okrem toho, vo všeobecnosti platí,
že všetky ostatné názvy produktov
a systémov spomenuté v tomto
návode sú ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými
známkami príslušných
vývojárskych alebo výrobných
spoločností. Označenia ™ alebo
však nie sú v tejto príručke
vždy uvádzané.
Iné
• V nasledujúcej časti sú uvedené
ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
, „Memory Stick“,
,
„Memory Stick PRO“,
, „Memory
Stick Duo“,
,
„Memory Stick PRO Duo“,
, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
, „Memory
Stick XC-HG Duo“,
, „Memory
Stick Micro“,
,
„MagicGate“,
,
„InfoLITHIUM“
• Blu-ray Disc™ a Blu-ray™ sú
ochranné známky spoločnosti Bluray Disc Association.
• „AVCHD“ a typ loga „AVCHD“
sú ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• Dolby a symbol dvojitého D sú
ochranné známky spoločnosti
Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows a Windows
Vista sú buď registrované
ochranné známky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo
v iných krajinách.
• Mac a Mac OS sú ochranné
známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti
Apple Inc.
• Intel, Intel Core a Pentium sú
ochranné známky alebo
registrované ochranné známky
spoločnosti Intel Corporation.
• Logo SDXC je ochranná známka
spoločnosti SD-3C, LLC.
®
• Získajte ďalšiu zábavu so svojím
PlayStation 3 stiahnutím aplikácie
pre PlayStation 3 z PlayStation
Store (tam, kde je to dostupné).
SK
59
• Táto aplikácia pre PlayStation 3
vyžaduje konto PlayStation
Network a stiahnutie aplikácie.
Je dostupné tam, kde je
k dispozícii aj služba PlayStation
Store.
SK
60
Iné
SK
61
SK
62
Iné
SK
63
Ďalšie informácie o tomto výrobku
a odpovede na často kladené otázky nájdete
na našej webovej stránke podpory
zákazníkov.
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising