Sony | kdl-32l4000 | Sony KDL-32L4000 Упатства за употреба

3-700-289-12(1)
LCD дитигален ТВ во боја
Упатство за употреба
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
KDL-32L4000
KDL-37L4000
http://www.sony.net/
© 2008 Sony Corporation
Sony Corporation Печатено во Македонија
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE,
NE PAS OUVRIR
PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO ABRIR
Овој симбол има значење
да го предупреди
корисникот од присуство
на неизолирана “опасна
волтажа“ што го
опкружува ТВ и може да
има доволна количина на
ризик од електричен шок.
Овој симбол има значење
да го предупреди корисникот од присуство на важни
инструкции во литературата која иде заедно со ТВ
за работа и одржување .
Немојте да го изложувате ТВ на капење или
прскање и немојте да ставате врз него
предмето со течности, како што се вазни.
Заземјување на антената во
согласност со Националниот
електричен код, ANSI/NFPA 70
Жичан пренос
на антената
Aнтенска ослободена единица
(NEC Дел
810-20)
Водилка за заземјување (NEC дел810-21)
Стегач за заземјување
Електроден систем за
моќност на заземјувањето
(NEC Art 250 Part H)
†
Овој апарат е во согласност со дел 15 од
FCC правилата. Работата е предмет на
следниве услови: (1) Овој апарат не
предизвикува штетни пречки, и (2) овој
апарат мора да прифати било каква
примена пречка, вклучувајќи и пречка
која може да предизвика несакана работа.
Инсталирање
†
†
†
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Оваа опрема е тестирана и е во согласност
со лимитите за Класа Б за дигитални апарати, кој е во согласност со Дел 15 од правилата на FCC. Овие ограничувања се дизајнирани за обезбедување на прифатлива заштита од оштетувања во делови при инсталација. Оваа опрема произведува, употребува и
може да пренесува радио фреквенција и ако
не е инсталирана и не се употребува во согаласност со упатствата, може да се предизвика оштетувања на радио комуникацијата.
Сепак, нема гаранција дека нема да се случат пречки во поединечната инсталација.
Ако оваа опрема не предизвикува штетни
пречки за радио или ТВ прием, кои можат
да се отстранат со исклучување или вклучување на опремата, корисникот може повторно да се обиде следејќи го следново:
†
Завртете ја или преместете ја
антената.
†
Одалечете ги опремата и ресиверот.
†
Опремата поврзете ја на различен
кружен тек од таа на која е поврзана
ресиверот.
†
Консултирајте се со продавачот
или со искусен радио/ТВ техничар
за помош.
Настојувањата на FCC регулативите, Ве
предупредуваат да внимавате со било
какви промени или модификации не се
одобрени во ова упатство и овластеното
лице може да забрани неговата употреба.
Заштитените кабли пропарачани во ова упат
ство мора да се употребуваат со оваа опрема
со цел да се придржуваат со лимитите за
дигитални апарати кои се во согласност со
Поддел Б од Делот 15 на FCC правилата.
За корисниците во Канада
Класата Б дигитални апарати е во согласност со Канадскиот ICES-003.
2
†
†
†
†
ТВ треба да се постави во близина на
достапен штекер за струја.
За заштита од внатрешно затоплување, немојте да ги затварате отворите
за вентилација.
Немојте да го ставате ТВ во близина
на топли и влажни места или да ставате предмети кои имаат прекумерна
прашина или механичка вибрација.
Избегнувајте работа на ТВ на
температура од 41°F (5°C).
Ако ТВ сте го пренеле директно од
ладно на топло место, или ако температурата на просторијата одеднаш се
смени, сликата може да биде матна
или има слаба боја поради кондензираната влага. Во овој случај, почекајте
неколку часа за да испари влагата.
За обезбедување најдобра слика,
екранот немојте да го изложувате на
светлост или директна сончева
светлина. Препорачливо е да
употребувате рефлектор насочен
надолу од таван или покријте го
екранот со непроѕирен материјал..
Пожелно е ТВ да го ставите во соба
каде што подот и ѕидовите не се од
рефлективен материјал.
ВНИМАНИЕ
Следниов ТВ Sony употребувајте го
само со следниот WALL-MOUNT
BRACKET или TV-stand.
Бр. на модел на ТВ Sony
KDL-32L4000
KDL-37L4000
Sony Wall-Mount
Bracket Model No.
SU-WL500
Sony TV-Stand
Model No.
SU-FL300M
Употребувајте го со друг WALL-MOUNT
BRACKET или TV-stand може да предизвика
нестабилност и може да предизвика повреда.
Град
Сервис
Адреса
Телефон
Битола
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
++389 34 211804
++389 46 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
www.sony.com.mk
++389 47 227236
О
К
За намалување на ризик од пожар или елек.
шок, не го изложувајте на дожд или влага.
Име на фирмата: SONY
Модел: KDL-32L4000/KDL-37L4000
Одговорен одел: Sony Electronics Inc.
Адреса: 16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Бр. на телефон: 858-942-2230
Р
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ
NEC: National Electrical Code
†
Со ТВ работете само на 120-240 V AC.
КориститеAC кабел за струја одобрен
од Sony и е прикладен за волтажата
каде што го употребувате.
Утикачот е дизајниран за безбедносни
цели, да се уштека во штекерот само.
Ако неможете да го ставите утикачот
до крај, контактирајте го продавачот.
Ако ТВ не го употребувате неколку
дена, исклучете го кабелот од струја.
Немојте да го влезете за кабелот.
За детали кои се однесуваат за безбедносна претпазливост, видете “Важни
безбедносни инструкции” на стр. 3.
И
М
Е
Сериски бр.
Опрема за
сервис
†
†
Декларација
Бр. на моделот
Стегач за
заземјување
Безбедност
За заштита од електро шок и експлозија,
немојте да го употребувате поларизираниот
АС кабел со продолжен кабел, кутија или
др. освен ако не е целосно ставено.
Р
Моделот и бројот на серијата се на
задната страна од ТВ. Запишете го
бројот во следново празно место.
Секогаш кога ќе го побарате Вашиот
Sony продавач погледнете го.
ВНИМАНИЕ
П
Запис за сопственикот
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
++389 2 3081700
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel
Belgium
MK
За корисниците
Потребно доволно знаење за инсталирање на ТВ. Бидете сигурни да
за поддговорот за инсталација на Sony или договорот за лиценца и
обрнете внимание на безбедноста за време на инсталацијата.
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Забелешка
П
Р
И
М
Е
Р
О
К
Овој ТВ вклучува QAM демодулатор кој Ви овозможува да
примате непречен дигитална кабловска телевизија преку
претплатнички сервис за кабелски пренос. Можноста за дигитална
кабловска ТВ програми во Вашето подрачје зависи од типот на
програмирањето и сигналот обезбеден од кабелскиот провајдер.
Информации за заштитните знаци
Macintosh е заштитен знак на Apple Inc., регистриран во САД и
други земји.
HDMI, HDMI лого и High-Definition Multimedia Interface се
регистрирани заштитни знаци за HDMI Licensing LLC.
Произведени под лиценца од Dolby Laboratories. “Dolby” и дуплоD симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
Blu-ray Disc е запштитен знак.
“BRAVIA”,
Sony Corporation.
и
се регистрирани заштитни знаци на
Важни инструкции за
безбедност
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Прочитајте ги овие инструкции.
Зачувајте ги инструкциите.
Обрнете внимание на предупредувањата.
Следете ги сите инструкции.
Немојте да го употребувате во близина на вода.
Чистете го само со сув материјал.
Не ги блокирајте отворите за вентилација.
Инсталирајте го во согласност со
инструкциите на производителот.
8) Не го ставајте во близина на топли извори како радијатор, ќумбе или др. апарати
(засилувач) кои создаваат топлина.
9) Не ја оштетувајте безбедноста на поларизираниот
или утикачот за заземјување. Поларизираниот
утикач има две сечива со една страна поширока.
Утикачот за заземјување има две сечива и трет
крак за заземјување. Поширокото сечиво или
третиот крак се за Ваша безбедност.
Ако обезбедниот утикач не одговара со Вашиот
штекер, консултирајте електричар за замена на
застарениот штекер.
10) Заштитете го кабелот за струја од поместување
или од притискање, особено на утикачот, соодветна кутија и точката каде што излага од
апаратот.
11) Користете само додатоци кои се назначени од
страна на производителот.
12) Користете само приколка, троножец, држач
или табла кои се назначени од
производителот, или сте го купиле заедно со
апаратот. Кога се употребува прикола,
обратете внимание кога се движи за
избегнување на повреда.
13) Откачете го апаратот за време на молњи или
ако не го употребувате долго време.
14) Погледнете ги сите сервиси за квалификуван
персонал.
Потребно е сервисирање кога апаратот е
оштетен на било каков начин, на пр. како
кабелот за струја или утикачот се оштетени,
истурена е течност или внатре паднал предмет,
апаратот е изложен на дожд или влага, не работи
нормално или Ви паднал..
(Продолжува)
3
† ТВ никогаш не го ставајте во затворен простор,
како на пр. кутија или вграден плакар, освен
ако не се обезбеди правилна вентилација.
4 инчи
(10 cm)
4 инчи
(10 cm)
Кога го чистите, осигурајте се дека сте го откачиле кабелот за струја
за избегнување електричен шок.
† Кабинетот на ТВ чистете го со сува мека
ткаенина.
† Избришете го LCD екран нежно со мека ткаенина.
† Тврдокорна нечистотија може да се отстрани со ткаенина малку
наквасена со топла вода со малку сјајr.
† Ако употребувате ткаенина со хемикалии, Ве молиме да ги
следите инструкциите дадени на опаковката.
† Никогаш немојте да употребувате силни средства за чистење,
како што се разредувач, алкохол или бензин.
† Од време на време пепорачливо е да ги всисувате отворите за
вентилација за обезбедување правилна вентилација.
ВЕНТИЛАЦИЈА
Отворите за вентилација на ТВ се неопходни за обезбедува
сигурна работа со ТВ и за заштита од прекумерно затоплување.
† Немојте да ги блокирате или да ги покриете
отворите за вентилација со ткаенина или со
други материјали.
† ТВ немојте никогаш да го ставате на кревет,
кауч, тепих или др. слични површини каде
што отворите за вентилација може да бидат
блокирани.
4 инчи (10 cm)
Инсталација со држач
Оставете
отприлика
олку место
околу ТВ.
11 7 /8 инчи
(30 cm)
4 инчи
(10 cm)
4 инчи
(10 cm)
2 3 /8 инчи
(6 cm)
xxxxxxxxxxxx
Оставете отприлика олку место околу ТВ.
ТВ никогаш не го ставајте на следниве начини:
Воздушната циркулација
е блокирана.
Ѕид
Воздушната циркулација
е блокирана
Ѕид
† Освен ако не е обезбедена соодветна вентилација, може да се
натрупа прашина и да се оштети.
† Немојте никогаш да дозволите да влезат било
какви течности или цврсти предмети во
отворите за вентилација.
† Ако било каква течност или цврст предмет падне во ТВ, веднаш
откачете го и однесете го во квалификуван сервис пред да почнете
да го употребувате.
† Никогаш немојте да туркате предмети од било каков тип во ТВ
низ отворите за вентилација кои можат да дојдат во контакт со
висок напон или да се предизвика пожат или електричен шок.
4
MK
11 7/ 8 инчи
(30 cm)
О
К
Оставете малку простор околу ТВ и поставете го како што е
прикажано. Во спротивно, може да има неадекватна
воздушна циркулација и да предизвика претоплување, кое
може да предизвика пожар или оштетување на ТВ.
Инсталација во ѕид
ЧИСТЕЊЕ
ГАРАНТЕН ЛИСТ
Р
† TV не смее никогаш да се изложи на капење, прскање или
истурање на било каква течност.
† Немојте да ставате предмети полни со течност, како на пр. вазна
или растение врз ТВ..
† Немојте ТВ да го употребувате во близина на
вода; на пр., во близина на када, лавабо од
кујна, када за перење, влажен подрум или во
близина на базен и т.н.
Овозможете адекватен простор околу ТВ за обезбедување правилна
воздушна циркулација.
И
М
Е
За намалување на ризик од пожар или електричен шок, ТВ не го
изложувајте на дожд или влага.
П
Р
ВЛАЖНОСТ
4
Index
НОСЕЊЕ НА ТВ
ТВ носете го на одреден начин
0 - 9 buttons 23
4:3 Default 27
A
AC IN 16
Advanced 34
Advanced Settings 34
Alternate Audio 26
AUDIO OUT jack, described 16
Auto Adjustment 28
Auto Program 20, 29
Auto Wide 27
B
Backlight 25
Balance 26
Basic 34
Bass 26
Brightness 25
C
Cable 29
CABLE/ANTENNA input, described 16
CC button 21
CH+/– button 23, 24
Change Password 31
Channel Block 30
Channels
Creating labels 33
Setting up 20
CineMotion 34
Closed caption modes 33, 34
Closed Captions (CC) 33
Color 25
Color Temp 25
COMPONENT IN
(1080i/720p/480p/480i) 16
D
Diagnostics 29
Digital CC 34
Digital Channels 29
DIGITAL OUT OPTICAL 16
Digital Rating 30
DISPLAY button 21
E
English Rating 32
ENT button 23
External Input Block 31
F
Favorites 29
FAVORITES button 21
French Rating 32
H
HDMI IN jack, described 15
Horizontal Center 28
Hue 25
40
I
Info Banner 33
Infrared Receiver (IR) 24
INPUT button 23, 24
Installing the TV on a wall 37
J
JUMP button 23
L
Label Channels 29
Label Video Inputs 33
Language 33
M
MENU button 21, 24
Movie Rating 31
MTS 26
MUTING button 21
N
Noise Reduction 25
За да избегнете паѓање на ТВ и да се предизвика сериозна повреда,
следете ги следниве напатствија:
T
TIMER LED 24
TOOLS button 23
Treble 26
Troubleshooting 35, 36
TV Rating 31
† Пред да го носите ТВ, откачете ги сите кабли.
† Носење голем ТВ треба да го носат двајца или повеќе луѓе.
† Кога носите ТВ, рацете поставете ги како што е прикажано и
цврсто држете го. Немојте да го притискате LCD екранот.
† Кога носите ТВ, немојте да ставате предмети кои создаваат
шок или вибрации или прекумерна сила.
U
U.S.A. Rating 32
Unrated 30
Преземете мерки за заштита на ТВ од превртување и
можни повреди, дефект на ТВ и имотот.
Vertical Center 28
VIDEO/AUDIO (L/R) jacks, described
15, 16
W
† Кога дигате или движите ТВ, црвто држете го одоздола. Вашата
дланка ставете ја директно одздола, но немојте да го притиснете
предниот панел или делот за влечење.
WIDE button 22
Wide Mode 27, 28
P
PC IN 16
Phase 28
Picture 25
PICTURE button 21
Picture Mode 25
Pitch 28
POWER button 22, 24
POWER LED 24
Power Management 28
Power Saving 34
Product Information 34
† Обезбедете го ТВ во ѕид и/или држач.
† Никогаш немојте да го ставате ТВ на нестабилна и/или нерамна
површина.
† Немојте да дозволувате да се качуваат деца или да играат со
мебелот и ТВ.
† ТВ немојте да го ставате врз мебел врз кој може лесно да се
нагази, како на пр. врз ормар со фиоки.
† Внимавајте да го ставите ТВ на место каде неможе да се
бутне, повлече или преврте.
† Внимавајте со АС кабелот за струја и каблите за поврзување
така да не можат да се повлечат или да го дофатат деца.
Болници
† Кога носите ТВ, за да избегнете да си ги штипнете рацете или
прстите, немојте да ги ставате меѓу ТВ и држачот, или да го
држите долниот агол на ТВ.
R
ТВ не го ставајте на места каде што се
употребува медицинска опрема. Може да
предизвика дефект на медицинската опрема.
Надворешна употреба
Не го ставајте ТВ надвор. ТВ не треба да биде изложен на дожд или
директна сончева светлина со цел избегнување на штета и можен
пожар или електричен шок.
Не го ставајте овој ТВ во возило, брод или
др. брод
Rating 30
Reset 25, 26, 36
RETURN button 21
† Прекумерно тресење при движење на
возило или непрекинато нишањ на брод ТВ
може да падне и некој да се повреди.
S
S VIDEO jack, described 16
Select Country 31
Settings
Channel 29
Parental Lock 30
PC Settings 28
Picture 25
Screen 27
Setup 33
Sound 26
Sharpness 25
Show/Hide Channels 29
SLEEP button 21
Sleep Timer 33
Sound Mode 26
Speaker 26
STANDBY LED 24
† Не го ставајте ТВ на места каде може да е изложен на механички
вибрации.
† Не го ставајте ТВ каде што можат да влезат инсекти..
† Не го ставајте ТВ на места каде што може да штрчи, како на пр.
на или позади столб, или на места каде што можете да ја удрите
глљавата или да се повредите.
† За заштита од пожар отстранете ги запалливите предмети (пр.
свеќи).
† Врз ТВ не ставајте опрема по избор.
Заштитете го ТВ од превртување
V
Viewing Blocked Programs 32
VOL+/– button 21, 24
† ТВ никогаш не го ставајте на места
изложени директно под климатизер; влага
може да кондензира внатре и може да
предизвика дефект.
ИНСТАЛАЦИЈА
† Изложувањето на ТВ на морска вода може
да предизвика пожар, електричен шок или
оштетување на ТВ.
ТВ треба да се стави во близина на достапен АС штекер за струја.
† ТВ не го оставајте со екранот нагоре или надолу, наопаку или на
неговата страна.
† ТВ никогаш не го ставајте на топли, мрсни, влажни или
многу прашливи места.
† ТВ никогаш не го ставајте на места со
високи температура, како на пр. директна
сончева светлина, во близина на радијатор
или отвор за топлење. На такви места ТВ
може да се прегрее и да направи
деформација во опкружувањето и/или да
предизвика дефект на ТВ
5
Магнетско влијание
† Овој ТВ има силен магнет во звучниците кои произведуваат
магнетно поле. Предмети осетливи на магнетно поле држете ги
настрана од звучниците.
† Електро-магнетната радијација емитирана од избраната опрема
ставена премногу блиску до ТВ може да направат извртување на
сликата и/или јак звук.
(Продолжува)
5
Вградување во ѕид
†
†
†
†
†
† За да го вградите во ѕид треба да
упо-требувате држат за ѕидно
монтирање. Кога го ставате или вадите
ТВ и држачот, викнете квалификувани
изведувачи. Ако правилно не се
обезбеди за време на ставањето или
вадењето на ТВ од ѕидниот држач , ТВ
може да падне и да предизвика повреда.
Кога ТВ го поврзувате со ѕидниот држат следете ги добиените
упатства.
Спојте го држачот со одредениот дел добиен со ѕидниот држач.
ТВ не го закачувајте на таван. Може да падне и да предизвика
сериозни повреди.
Немојте да загачувате ништо на ТВ.
Немојте да дозволувате да се качуваат деца на ТВ.
Други информации
† Никогаш немојте да употребувате оштетен AC кабел за струја. Оштетен AC кабел за струја може да предизвика краток
спој, кој може да доведе до пожар или
електричен шок.
Технички карактеристики
ТВ систем:
NTSC
ATSC (8VSB земјен)
QAM на кабел
Амерички ТВ стандард
ATSC согласен 8VSB
ANSI/SCTE 07 2000
(Не вклучува CableCARD
функционалност)
Аналогни
Дигитални
Опфатени канали:
2-69
2-69
Земјени
Кабелски
1-135
1-135
external
terminal
for
VHF/UHF
75-ohm
Антена:
Немојте да употребувате оштетен или АС кабел
за струја со слаб напон.
† Целосно ставете го утикачот во штекерот.
Ако е лабав, може да предизвика искра и да
направи пожар.
Панел систем:
LCD (Liquid Crystal Display) Panel
† Немојте да го преоптоварите AC кабел за
струја.
Резолуција за гледње (хоризонтално×вертикалнп):
1,366 точки × 768 линии
VIDEO IN 1/2:
AC КАБЕЛ ЗА СТРУЈА
† Кога го откачувате АС кабелот за струја,
фатете го утикачот и откачете го прво од
ѕидниот штекер. Не влечете за гајтанот.
† За време на грмотевици или
кога ТВ е оставен без надзор
или неупотребуван за подолго
време, АС кабелот за струја
исклучете го од штекер. Со ова
може да се избегне
оштетување на ТВ. Исто така
откачете ја антената за заштита
на ТВ.
COMPONENT IN 1/2:
YPBPR (Component Video):
Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms небалансиран,
негативен интервал
PB: 0.7 Vp-p, 75 ohms PR:
0.7 Vp-p, 75 ohms
Сигнал: 480i, 480p, 720p, 1080i
AUDIO:
500 mVrms (100% модулација)
Импеданца: 47 kilohms
HDMI IN 1/2:
† Кабелот за струја држете го настрана од топлотни извори.
ТВ со трожично заземјување, ТВ мора да се поврзе на АС кабел за
струја со земјена заштита.
† Не го менувајте или оштетувајте АС кабелот за струја.
† Консултирајте се со електричар за менување на to suit your TV.
Субјективниот АС кабел за струја ако е изабен и/или оштетен може да
го оштети АС кабелот за струја и ТВ.
† Немојте да го ставате ТВ каде што кабелот за струја може лесно
да се штипне, свитка, изврти или да го нагазите.
† За заштеда на енергија и од безбедносни причини,
практикувајте да го откачите АС кабелот за струја од штекер.
Чистење на АС утикач
Откачете го АС утикачот и повремено
исчистете го за избегнување на собирање
прашина. Додека го чистите, погледнете дали
има знаци на оштетување. Оштетен АС кабел
за струја не треба да употребувате.
Видео: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Аудио: Дво канален линеарен PCM 32, 44.1 and 48 kHz,
16, 20 и 24 bits
АУДИО (HDMI IN 1):
500 mVrms (100% модулација)
Импеданца: 47 kilohms
HDMI:
АУДИО ИЗЛЕЗ:
500 mVrms (100% модулација)
ДИГИТАЛЕН АУДИО ИЗЛЕЗ (ОПТИЧКИ):
Оптички дигитален аудио излез (PCM/Dolby Digital)
ДОДАТОЦИ
Мали додатоци држете настрана од дофат на деца.
Употребувајте само посебни додатоци со ТВ.
PC IN:
Аналоген RGB (D-sub 15-pin):
0.7 Vp-p, 75 ohms, позитивен
Видете PC Input Signal Reference Chart на стр.38
AUDIO (Stereo mini jack):
500 mVrms (100% модулација)
Импеданца: 47 kilohms
Дотерување на волуменот
† Кога употребувате слушалки, дотерајте го
волуменот за избегнување на пресилен
аудио звук за избегнување оштетување на
слухот.
Потребна јачина:
120 V-240 V AC, 50/60 Hz
Големина на екранот (во инчи):
† Немојте да оставите ништо или да замотате преку кабелот.
† Пред да ги поврзете каблите, за Ваша безбедност проверете
дали сте го откачите АС кабелот од струја.
† Немојте да го движите ТВ заедно со приклучен АС кабелот за
струја (или други кабли како што се аудио и видео).
† Употребувајте само оргинални Sony AC кабел за струја со ТВч
не е дозволено друг тип.
† Немојте да го употребувате добиениот AC кабел за струја со
било која друга опрема.
6
32, 37
БАТЕРИИ
Звучници/Цел опсег (2):
(ви mm)
(во инчи)
Батериите за далечинскиот управувач се потрошливи.
† За заштитување на околината, употребените батерии
отстранете ги во согласност со законските регулативи.
† Батериите не ги ставајте во оган.
† Неправете краток спој, демонтирате или да ги претоплите
батериите.
† Заменете ги само со исти или адекватен тип на батерии.
Употребата на неправилни батерии може да доведе до
експлозија.
50 × 115
2 × 4 3/4
Излез на звучникот:
KDL-32L4000:
вклучена 165 W
во standby помалку од 1.0 W
KDL-37L4000:
вклучена 190 W
во standby помалку од 1.0 W
ДИмензии:
KDL-32L4000:
со држач:
(во mm)
(во инчи)
без држач:
(во mm)
(во инчи)
KDL-37L4000:
со држач:
(во mm)
(во инчи)
без држач:
(во mm)
(во инчи)
807 × 585 × 242
31 7/8 × 23 1 /8 × 9 5/8
807 × 548 × 101
31 7/8 × 21 5/8 × 4
933 × 653 × 276
36 3/4 × 25 3/4 × 10 7/8
933 × 616 × 112
36 3/4 × 24 3/8 × 4 1/2
Други информации
† Немојте да го допирате АС кабелот за
струја и утикачот со влажни раце, може да
предизвика електричен шок.
S VIDEO (4-pin mini DIN) (VIDEO 1):
Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms небалансиран, негативен инт.
C: 0.286 Vp-p (Burst signal), 75 ohms
VIDEO:
1 Vp-p, 75 ohms небалансиран, негативен интер.
AUDIO:
500 mVrms (100% модулација)
Импеданца: 47 kilohms
Откачете го AC кабелот за струја од ѕидниот штекер за
комплетно остранување на струјата од ТВ.
Потрошувачка:
Тежина:
KDL-32L4000:
со држач:
(во kg)
(во lb.)
без држач:
(во kg)
(во lb.)
KDL-37L4000:
со држач:
(во kg)
(во lb.)
без држач:
(во kg)
(во lb.)
16.0
35 lb 5 oz
13.8
30 lb 7 oz
21.2
46 lb 12 oz
18.2
40 lb 2 oz
Добиени додатоци:
Далечински управувач RM-YD025 (1)
Батерии големина AA (2)
AC кабел за струја (1)
Држач за маса (1)
Завртки (3)
Врвца за кабел (1)
Упатство за работа (1)
Упатство за брзо дотерување (1)
Гаранција (1)
Карта за Online регистрација (1)
Флаер за соодветни програми (1)
Додатоци по избор:
Кабли за поврзување
Поддршка за вградување
Држач за ѕидно монтирање: SU-WL500
TV-држач:
KDL-32L4000: SU-FL300M
KDL-37L4000: SU-FL300M
Можноста за додатоци по избор зависи од залиха.
10 W + 10 W
Дизајнот и техничките карактеристики се предмет за
менување без никаква претходна најава.
6
39
Други информации
PC Input Signal Reference Chart
Резолуција
Сигнали
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Хоризонтално
(Пиксели)
640
640
720
800
800
1024
1024
1024
1280
1280
1360
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
Вертикално
(Линии)
480
480
400
600
600
768
768
768
768
768
768
Хоризонтална
фреквенција (kHz)
Вертикална
фреквенција (Hz)
31.5
37.5
31.5
37.9
46.9
48.4
56.5
60.0
47.4
47.8
47.7
60
75
70
60
75
60
70
75
60
60
60
Стандардна
VGA
VESA
VGA-T
VESA Guidelines
VESA
VESA Guidelines
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Овој ТВ PC влез не поддржува зелен интервал или мешан интервал.
Овој ТВ PC VGA влез не поддржува испрепрелени сигнали.
За подобар квалитет на слика, препорачливо е да се употребува сигнали од горенаведената шема со
60 Hz вертикална фреквенција од персонален компјутер. Во утикач и вклучување, сигнали со 60 Hz
вертикална фреквенција автоматски се селектираат.
LCD ЕКРАН
Безбедносна проверка
† Иако LCD екранот е направен со високо прецизна технологија и
има ефективни пиксели од 99.99% или повеќе, црните точки или
светлите делови на светло (црвено, сино или зелено) можат
константно да се појавуваат на LCD екранот. Ова е структурна
особина на LCD и не е дефект.
† LCD екранот е направен со високо прецизна технологија и за постигнување на високо ниво на перформансите и квалитет на сликата, позадината на овој ТВ е дотеран во максимална светлина.
Нерамномерна светлина може да се добие кога LCD ТВ се гледа
во темен амбиент на празен екран. Оваа состојба е нормална и не е
дефект на ТВ. Менување на Режим за слики, дотерување на позадината го ослободуваат Light Sensor, или го вклучуваат распоредување на енергијата (Power Management) и ја подобрува состојбата.
† За избегнување оштетување на LCD панелот, екранот немојте да
го изложувате на директна сончева светлина.
† Немојте да го притискате или гребете LCD екранот или да
ставате предмети врз ТВ. Сликата може да е неправилна или LCD
панелот може да се оштети.
† Ако ТВ се употребува на ладно место, може да се појави дамка на
сликата или сликата може да стане темна. Ова не индицира
дефект. Ова се подобрува како што се зголемува температурата.
† При подолго време прикажување на една иста слика, тогаш
сликата “се втиснува“ во екранот. Треба да се изгуби за неколку
минути.
† LCD екранот и околу него се затоплува кога се употребува ТВ.
Ова не е дефект.
† Врз LCD екранот избегнувајте да прскате средство против
инсекти со испарувачки материјали.
† Избегнувајте LCD екранот да е во долготраен контакт
со гумени или пластични материјали.
† По завршувањето на ТВ сервисот или замената, побарајте од сервисерот да направи рутинска безбедносна проверка
како што е побарано од Sony и да потврди дека е безбедно да се употребува ТВ.
Ако ТВ не е исправен, сервисерот треба
правилно да го распореди.
За корисницте во ОН
Ламбата во овој производ содржи жива.
Оставањето на ваков материјал може да е
регулиран поради животната околина. За
информации за оставање или рециклирање,
контактирајте ги локалните власти или
Electronics Industries Alliance (www.eiae.org).
Скршен панел на екранот
Немојте да фрлите ништо врз ТВ бидејќи може
да предизвика да се скрши LCD екранот, да
пукне или расфрли.
† Ако LCD панелот се оштети, на екранот може да се појават мали
делови од течен кристал..
† Со голи раце немојте да фаќате скршено стакло и избегнувајте сeкаков допир кожата и излагање на очите и устата. Избегнувајте директен контакт со течност или отровна површина на стакло бидејќи врз некои луѓе може да има штетно влијание. Допрените места
можете да ги измиете со вода. Ако состојбата е истрајна, обратете
се на доктор.
† Ако површината на ТВ пукне, не го допирајте додека не го
исклучите АС кабелот за струка. Во спротивно може да се случи
електричен шок.
СЕРВИСИРАЊЕ
Немојте да го употребувате ТВ ако се
сомневате дека е оштетен.
† Немојте да се обидувате самите да го
поправате, отварајќи го капакот можете
да се изложите на опасна волтажа или
други опасности. Обратете се во
квалификуван сервис.
† Ако е потребно замена на делови, побарајте
напишана спецификација од сервисерот каде
пишува за адекватниот заменет дел со ист
или слични карактеристики како и
оргиналот. Неправилна замена може да
предизвика пожар, електричен шок или
други опасности.
38
7
7
Други информации
Подготовки за ѕидно монтирање
Овој ТВ може да се стави на ѕид преку држач за ѕид (се продава одвоено).
Пред да го монтирате ТВ на ѕид, држачот за маса мора да го извадите од
ТВ.
Немојте да го вадите држачот за маса поради ништо освен за
ѕидно монтирање на ТВ.
Sony Wall-Mount
Bracket Model
SU-WL500
Следете ги прикажаните чекори за вадење на држачот за маса:
1 Извадете ги сите кабли од ТВ.
2 Обезбедете ја куката за монтирање на задниот дел од ТВ.
3 Дотерајте го аголот на куката за монтирање.
4 Започнете со вадење на завртките позади ТВ (Видете ја следнава
илустрација). Не вадите ниедна друга завртка од ТВ.
најмалку двајца луѓе. Не го оставајте ТВ сам.
За ставање на држачот, погледнете ги упатствата во прирачникот добиен с
држачот за ѕидно монтирање модел за Вашиот ТВ. Потребно е знаење за
ставање на овој ТВ, посебно за одредување на јачината на ѕидот за
издржување на тежината на ТВ. За изведување заштита и безбедност,
Sony категорички препорачува да употребувате модел на држач за
ѕидно монтирање наменет за Вашиот ТВ и монтирањето треба да
биде изведено од корпоранти на Sony продавачите.
Држач за
маса
Чувајте ги остранетите завртки и држачот за маса на
безбедно место додека не се одлучите пак да го поставите.
Завртките чувајте ги понастрана од дофат на мали деца.
37
Други информации
5 Кога се извадени завртките, одлепете го ТВ од држачот. ТВ носете
Содржина
Други информации
Порблем
Нема звук/Глазен звук
Добра слика, нема звук.
Можни решенија
❑
❑
❑
Audio noise.
Wide Mode се менува
автоматски.
“Black box” на екрнаот.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Црни ленти се појавуваат на
горниот и долниот дел на
екранот.
❑
Одредени програми на DVD или
др. дигитален извори прикажуваат помалку детали, особено за
време на премотување или
темни сцени.
Далечинскиот управувач не
работи.
❑
Некои дигитални кабелски
канали не се прикажуваат.
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Сте го заборавиле пасвордот
❑
Како да ги вратите
фабричките дотерувања на
ТВ.
❑
36
Проверете го волуменот.
Притиснете MUTING или VOL + така да “Muting” исчезне од екранот
(стр.21).
Дотерајте Speaker во On во дотерувањетоSound (стр.26). Ако е дотерано
во Off, не се слуша звук од ТВ звучниците без обзир на ТВ волуменот.
Бидете сигурни дека антената е поврзана преку 75-ohm коаксијален
кабел (не следува).
Каблите од антената држете подалеку од др. кабли за поврзување.
За избегнување на ТВ пречки, употребувајте неоштетен кабел за антена.
Моменталното дотерување Wide Mode автоматски е заменето со 4:3
Default дотерување кога ќе смените канал или видео влез, ако 4:3 Default во
дотерувањето Screen е дотерано во Off. Ако сакате да погледнете во Wide
Mode селектирано преку копчето WIDE, дотерајте 4:3 Default во Off во
дотерувањето Screen (стр.27).
Проверете ја опцијата Auto Wide во дотерувањето Screen settings (стр.27).
Сте селектирале текст опција во дотерувањето Setup и нема достапен текст.
(Видете стр.33 и 34 за враќање на Setup.) За исклучување на ова, дотерајте го
Closed Captions (CC) во Off. Ако се обидувате да селектирате затворен тип,
селектирајте CC1 наместо Text1-4.
Некои програми со широк екран се снимени во опсег поголем од 16:9 (ова
посебно е заедничко со театарските изданија). Вашиот ТВ ќе го покаже
овој програм со црни ленти на горниот и долниот дел на екранот. За
повеќе детали, проверете ги документите добиени со DVD (или
контрактирајте го преносителот на програмот).
Компресијата употребена од некои дигитални преносители или DVD
можат да предизвикаат на ТВ екранот да се прикажат помалку детали или
да предизвика на екранот да се појави неправилност (мали блокови или
точки). Ова е поради зголемениот ТВ екран и можноста за покажување на
многу фини детали и нормално е за некои дигитални снимени програми.
Проверете ја поларноста на батериите или заменете ги батериите.
Далечинскиот управувач насочете кон сензорот на ТВ.
Флуоресцентната лампа може да се меша со работата на далечинскиот
управувач обидете се да ја исклучите флуоресцентата лампа.
Ништо да не му смета на сензорот за далечинскиот управувач.
Некои компании за кабли имаат ограничување за пренесување на дигитални кабелски канали. За повеќе информации проверете кај надлежните.
Дигитален кабелски канал може да е дотеран во Hidden во дотерувањето
Show/Hide Channels (видете стр.29).
Селектирајте го дотервањето Parental Lock на екранот, потоа внесете го
следниот главен пасворд: 4357. Гланиот пасворд го брише претходниот и
Ви дозволува да внесете нов пасворд (стр.31).
Вклучете го ТВ. Додека копчето V на далечинскиот управувач го држите
надолу, притиснете го копчето POWER на ТВ. (ТВ самиот ќе се исклучи и
повторно ќе се вклучи.) Ослободете го копчето V.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Reset ќе ги избрише сите поставени дотерувања
вклучувајќи и дотерувањето Parental Lock.
Започнување
Добре дојдовте во светот на
® ...........................................................................10
Составување на држач за маса.................................................................................10
Поврзување на ТВ.........................................................................................................12
Кабелски систем или VHF/UHF антенски систем..................................................12
Кабелска кутија/Дигитална кабелска кутија...........................................................12
Кабелски систем и VHF/UHF антенски систем.......................................................13
Сателитски ресивер и кабел/антена.......................................................................13
Видео, кабел и антена.............................................................................................14
Кога поврзувате опрема по избор...............................................................................15
Обезбедување на ТВ....................................................................................................17
Заштита на ТВ од превртување..............................................................................17
Употребувајте држач за ТВ Sony/...........................................................................17
Препорачливи мерки за безбедност на ТВ............................................................17
Спојување на поврзаните кабли.............................................................................19
Правење листа со канали – Почетно дотерување......................................20
Основно ракување
Далечински управувач.................................................................................................21
ТВ контроли....................................................................................................................24
Употреба на менијата
Преглед на менито........................................................................................................25
Дотерување на слика...................................................................................................25
Дотерување за звук......................................................................................................26
Дотерување на екран...................................................................................................27
Употреба на PC дотерување...................................................................................28
Дотерување на канали.................................................................................................29
Дотерување на Parental Lock......................................................................................30
Дотерување на Setup....................................................................................................33
Други информации
Проблеми и можни решенија......................................................................................35
Подготвување за монтирање на ѕид........................................................................37
PC влезен сигнал за преглед на делот......................................................................38
Технички карактеристики............................................................................................39
Индекс.............................................................................................................................40
9
Започнување
Други информации
Добре дојдовте во светот на
Проблеми и можни решенија
®
Ви благодариме што сте го набавиле овој Sony LCD дигитален ТВ во
боја. Ова упатство е за моделот KDL-32L4000/KDL-37L4000.
Проверете ги добиените додатоци според списокот на стр. 39.
Составување на држач за маса
Следете ги наведените потребни чекори за ставање на ТВ држачот.
1 Извадете го држачот за маса и завртките д картонската кутија.
Завртките се наоѓаат во помошната торба.
Завртки
Проблем
Нема слика.
Не прима никаков канал.
TV е заглавен на еден канал.
Не може да прими или да
селектира канали.
Можно решение
❑
❑
❑
❑
❑
❑
ТВ автоматски се исклучува.
Не се гледа слика од некои
видео извори.
Бидете сигурни дека кабелот за струја правилно е поврзан.
Вклучете го ТВ.
Проверете го поврзувањето на антената/кабелот.
Направете Auto Program за додавање на канали кои можат да се примат, а
кои ги нема во ТВ меморијата (стр.29).
Направете Auto Program за додавање на канали кои можат да се примат, а
кои ги нема во ТВ меморијата (стр.29).
Да примите или да селектирате кабелски канал, бидете сигурни дека
Cable во дотерувањето Channel е дотеран во On (стр.29). За примање
или селектирање UHF канали преку антена, Cable дотерајте го во Off.
❑ Проверете го Power Management во PC Settings. (стр.28)
❑ Проверете го поврзувањето меѓу видео опрема по избор и ТВ.
❑ ПритиснетеINPUT на далечинскиот управувач (стр.23).
❑ Притиснете MENU на далечинскиот управувач. Селектирајте го саканиот
влез од листата за надворешни влезови.
Држач за маса
ТВ единица
Слаба слика.
Дупла слика.
Само снег и шум се појавуваат
на екранот.
Пикнете ја раката во пакетот кога го вадите ТВ од картонот.
2 Држачот за маса ставете го на висока и стабилна површина.
❑
❑
❑
❑
Точкасти линии или дел.
❑
❑
Нема боја/Темна слика/Бојата
не е правилна/Сликата е
пресветла
❑
❑
❑
Гласна слика.
❑
❑
❑
Проверете го поврзувањето на антената/кабелот.
Проверете го местото и насоката на антената.
Проверете дали е скршена или крива антената.
Проверете дали антената е при крај со употребата. (3-5 години во
нормална употреба, 1-2 години покрај вода.)
ТВ држете го понастрана од бучни извори, како автомобили, мотори или фен.
Ако употребува 300 ohm двоен графич, вишокот на графит држете го
настрана од ТВ или употребувајте 75 ohm коаксијален кабел.
Притиснете PICTURE да селектирајте сакан режим за слика (стр.21).
Дотерајте ја опцијата Picture Mode во Picture settings (стр.25).
Ако го дотерате режимот Power Saving во Low или High, ќе го зголеми
нивото на црната боја.
Бидете сигурни дека антената е поврзана со 75-ohm коаксијален кабел
(не следува).
Кабелот за антената држете го настрана од др. кабли за поврзување.
За избегнување на пречки на ТВ, користете неоштетен кабел за антена.
(Продолжува)
10
35
Други информации
Помошна торба
Ако имате дополнителни прашање, сервисни потреби или потребна Ви е техничка поддршка
обратете се кај Вашиот Sony TV продавач или посетете ја нашата веб страна или јавете се на
следниов број:
<http://www.sony.com/TVsupport>
1-800-222-SONY(7669) for US Residents
Употреба на менијата
Опис
Селектирајте за намалување на потрошувачката со дотерување на задното светло. Ова
исто го зголемува нивото на црно. Селектирајте од Off, Low и High.
Исто така имате пристап до Power Saving со употреба на копчето TOOLS
далечинскиот управувач.
Product Information Селектирајте за приказ на информации за опремата на Вашиот ТВ.
Селектирајте Auto за автоматски откривање на содржината на филмот. Движечки
CineMotion
слики ќе се појават почисти и по природни. Селектирајте Off за онеспособување на
пронајденото.
3 Нежно лизгајте ја ТВ единицата до стеснетиот дел на држачот за
маса и порамнете ги дупките за завртките.
Заден дел на ТВ
Programming Closed Captions (CC)
Ако селектирате Program под Closed Captions (CC), можете да ги менувате следниве дотерувања:
Опции
Опис
Basic
Ви овозможува да селектирате основна аналогна опција (EIA-608) за затоврен тип.
CC1, CC2,
Приказ на испринтана верзија на дијалог или звучен ефект на
програмот. (Треба да е дотерано во CC1 за повеќето програми.)
CC3, CC4
Digital CC
Advanced
Advanced Settings
34
Text1, Text2,
Приказ на моментална информација за мрежа/станица
користејќи или пола или цел екран (ако е достапен).
Text3, Text4
Ви овозможува да дотерате дигитален затворен тип во Basic (дигитален EIA-608) или
Advanced (дигитален EIA-708).
Ви овозможува да селектирате напреден дигитален (EIA-708) затоврен тип.
Селектирајте од достапните опции.
Ви овозможува да правите додатни дотерувања за дигитален (EIA-708) затворен тип.
Селектирајте Text и потоа селектирајте или As Broadcast илиCustom.
Custom
Ви овозможува прилагодување на следниве дотерувања:
Character Style
Стил 1-7
Character Color
Боја 1-8
Мали, стандардни, големи
Character Size
Цврст, прозирен,
Character Opacity
транспарентен, светкав
Edge Color
Боја 1-8
Edge Type
Непознат, покачен, депримиран,
униформа, лева сенка, десна сенка
Боја 1-8
Background Color
Background Opacity
Цврст, прозирен,
транспарентен, светкав
Боја 1-8
Window Color
Window Opacity
Цврст, прозирен,
транспарентен, светкав
Немојте да притискате врз LCD панелот и рамката околу екранот.
Бидете внимателни да не ги штипнете рацете или АС кабелот
за струја кога го ставате ТВ на држачот за маса.
4 Употребете ги добиените завртки за спојување на ТВ со држачот.
Завртки
Ако се употребува електричен завртувач, дотерајте го обртниот момент за стегнување до отприлика 1.5 N·m {15 kgf·cm}.
11
Започнување
Опции
Power Saving
Започнување
Започнување
Употреба на менијата
Поврзување на ТВ
Дотерување на Setup
Кабелски систем
или VHF/UHF
Антенски систем
Влезен
приклучок
Off
Power Saving
Off
Off
Опции
Опис
Ви овозможува да селектирате од од неколку затворени типови на модели (за програми
кои се пренесени со затворен тип).
On
Off
Program
Info Banner
За менување канали употребете го специјалниот
уред, дотерајте го ТВ во
канал 3 или 4 во зависност од специјалниот
уред за канали.
Auto Program автоматски
ќе ги поправи каналите.
English
Sleep Timer
Closed Captions
(CC)
Од Cable settings во Channel settings, селектирајте Cable On или Cable
Off за Вашиот тип на влезен сигнал.
Кабел
On
Language
CineMotion
Заден дел на ТВ
Употребете го ова виткање ако
† Претплатете се на кабелска ТВ која употребува систем на кодирање на сигналот и бара специјален уред за да ги гледате сите
канали, и
† Ако немате намера да споите друг аудио или видео опрема со ТВ.
Info Banner
Product Information
Влез за кабел/антена
Кабелска кутија/
Дигитална
кабелска кутија
Off
Label Video Inputs
Кабел или VHF/UHF (или само VHF) Антена
75-ohm коаксијален кабел
(не следува)
TV
Closed Captions (CC)
Label Video Inputs
75-ohm коаксијален кабел
(не следува)
Заден дел на ТВ
влез за кабел/
антена
Closed Captions (CC) е вклучен.
Closed Captions (CC) е исклучен.
Ви овозможува да постави основни и напредни Closed Captions (CC)
опции. Видете “Програмирање на Closed Captions (CC)” на стр.34.
Исто така имате пристап до Closed Captions (CC) со употреба на копчето CC
на далечинскиот управува кога е во аналоген ТВ, дигитален ТВ и надворешни
влезови (со исклучок на PC влезот).
Дотерајте во On или Off. Кога е вклучен, се појавува опис на програмот и преостанато
време (ако преносителот нуди ваков сервис). Се прикажува за неколку секунди кога
каналот е сменет или копчето DISPLAY е притиснато.
Ви овозможува да ја идентификувате A/V опремата која е приклучена со ТВ, како видео,
DVD и т.н. На пример, ако сте приклучиле DVD плеер преку COMPONENT IN приклучок, можете да селектирате DVD за Component input. Потоа кога ќе притиснете INPUT за
менување на влез, името за видео што сте го назначиле се појавува на екранот.
1 Притиснете ©/ª да светне видео влезот (Video 1-2, Component 1-2, HDMI 1-2,
PC) што сакате да му одредите име. Потоа притиснете
да селектирате влез.
2 Притиснете ©/ª да светне еден од прикажаните наслови. Потоа притиснете да
селектирате име.
Можете да селектирате од следниве називи за секој влез:
–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, Игри, видео, Skip
Video 1-2
Component 1-2 –, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip
–, DVD, VCR, Blu-ray, Кабелски уред, Сателит, DVR, игри, видео, Skip
HDMI 1-2
PC
–, Skip
Ако селектирате Skip, ТВ прескокнува влезови кога ќе притиснете INPUT.
Излезен
приклучок
Дотерајте и Cable во On во дотерувањето Cable во Channel (видете
стр.29).
Language
Sleep Timer
Skip е корисно за влезови за кој не е поврзана ниена опрема.
Селектирајте за приказ он-скрин екран во избраниот јазик: Англиски, Шпански, Француски
Дотерајте го времето во минути (Off, 15, 30, 45, 60, 90 или 120) што сакате да му
преостане на ТВ пред да се исклучи автоматски.
(Продолжува)
12
33
Употреба на менијата
За приказ на јасна свежа слика, морате правилно да го поврзете ТВ и да
селектирате широк режим за приказ на сликата со правилен размер (видете “Менување на режимот за широк екран“ на стр.22). Препорачано е
да се поврзе антена/кабел со 75-ohm коаксијален кабел (не следува) за
примање на оптимален квалитетен сигнал. 300-ohm двоен водечки кабел
лесно може да влијае врз радио шум и сл. и резултира со влошување на
сигналот. Ако употребувате 300-ohm двоен водечки кабел, држете го
подалеку од ТВ.
Можете да поврзете и опрема по избор со Вашиот ТВ (видете стр. 15).
За поврзување на многукратна опрема, прочитајте го Quick Setup Guide.
Setup
Употреба на менијата
Започнување
За селектирање моментални карактеристики за Canada селектирајте Select Country (видете стр.31).
Опции
Опис
English Rating
Сите деца.
C
Деца до 8 години и постари.
C8+
Програми за сите.
G
Присуство од возрасни.
PG
Деца до 14 и постари.
14+
Програми за возрасни.
18+
Програми за сите.
G
Не е препорачливо за мали деца.
8 ans+
Не е препорачливо за деца под 13.
13 ans+
Не е препорачливо за деца под 16.
16 ans+
18 ans+
Програми само за возрасни.
Видете “Модели за САД” на стр. 31 за детали.
French Rating
U.S.A. Rating
Кабелски систем
и VHF/UHF
антенски систем
Кабел
Антена
A/B
RF прекинувач
A
Ако сакате да гледате од двете антени и кабелски пренесуван сигнал,
треба да употребувате прекинувач A-B RF (не следува), како што е
прикажано.
Заден дел на ТВ
CABLE/ANTENNA
влез
B
Сателитски
ресивер и
кабел/антена
Употребете A-B селектор за менување меѓу
воздушен сигнал и кабелски сигнал. Потоа
дотерајте во Cable во дотерувањето Channel
во On или Off, како што е опишано на стр.29.
Заден дел на ТВ
IN
1
Блокирани програми за гледање
2
S ВИДЕО
Можете да гледате блокирани програми со внесување на пасвордот. Притиснете ENT кога ќе
дотерате во блокиран програм, потоа внесете го пасвордот. Ова привремено ја исклучува контролата
за блокирање. За повторно активирање на Parental Lock, исклучете го ТВ. Кога ТВ повторно ќе се
вклучи, повторно се активира Parental Lock.
PC IN
RGB
VIDEO
PR
AUDIO OUT
L
A/V кабел
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
PB
ВИДЕО
S VIDEO кабел (жолт)
AUDIO-L
(бел)
AUDIO-R
(црвен)
VIDEO IN COMPONENT IN
1
1
2
S VIDEO
Y
L
L
L
AUDIO
AUDI O
AUDIO
AUDIO
R
R
R
R
AUDIO
(MONO)
(1080i/720p/480p/480i)
(FIX)
CATV/кабел за антена
(не следува)
CABLE/ANTENNA
Сателитски кабел за антена
Сателитски ресивер
VIDEO IN 2 е исто достапно за кабелско поврзување на VIDEO.
Ако Вашиот сателитски ресивер не е опремен со S VIDEO,
употребете VIDEO кабел (жолт) наместо S VIDEO кабел.
Повикајте го програмот Initial Setup, како што е опишано во “Дотерување листа на канали” на стр.20 по завршување на поврзувањето.
32
13
Започнување
Канадски модели: Selecting Custom Parental Lock Rating Options
Започнување
Употреба на менијата
Видео, кабел и
антена
Заден дел на ТВ
IN
1
S VIDEO
S VIDEO
PC IN
RGB
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Пасвордот Ви треба и за понатамошно влегување во дотерувањето Parental Lock. Ако го загубите
пасвордот, видете “Загубен пасворд.” на стр.36.
Select Country
U.S.A.
Селектирајте за популарни програми во САД (видете подолу).
Canada
Селектирајте за популарни програми во Канада (видете стр.32).
VIDEO
PR
AUDIO OUT
L
L
L
AUDIO
AUDI O
AUDIO
AUDIO
R
R
R
R
AUDIO-R (црвен)
AUDIO
(MONO)
(1080i/720p/480p/480i)
(FIX)
Кабел за антена
(не следува)
CABLE/ANTENNA
Видео
CATV
VIDEO IN 2 е достапно и за VIDEO кабелско поврзување.
Ако Вашето видео не е опремено со S VIDEO, употребете VIDEO
кабел (жолт) наместо S VIDEO кабел.
Повикајте го програмот Initial Setup, како што е опишано во “Дотерување листа на канали” на стр.20 по завршување на поврзувањето.
US Модели: Selecting Custom Parental Lock Rating Options
За селектирање моментални карактеристики за САД, селектирајте U.S.A. во Select Country.
Опции
Опис
Movie Rating
G
PG
PG-13
R
Сите деца и генерално сите.
Се сугерира присуство на постар.
Присуство на постар за деца под 13.
Ограничено гледање, присуство на постар се сугерира за деца
под 17.
Не е достапно до 17 или помали.
NC-17 и X
Блокирање заради на години
TV Rating
Block programs by their TV-Y
Сите деца.
rating, content or both
Наменете за деца од 7 и постри.
TV-Y7
Генерално сите.
TV-G
Се препорачува присуство од постари.
TV-PG
Строго присуство на постари.
TV-14
TV-MA
Само за возрасни.
Блокирање заради содржина
Фантазија-насилство.
FV
Сугестивен дијалог.
D
Остри зборови.
L
Сексуални ситуации.
S
V
Насилство.
За обезбедување можност за максимално блокирање, дотерајте
Блокирање врз база на години.
(Продолжува)
14
31
Употреба на менијата
AUDIO-L (бел)
VIDEO IN COMPONENT IN
1
1
2
S VIDEO
Y
Опис
Селектирајте за менување на пасвордот.
PB
VIDEO
(жолт)
L
A/V cable
2
Опции
Change Password
Употреба на менијата
Parental Lock дотерувањето Ви овозможува ТВ да го дотерате
во програма за блокирање во согласност со нивната содржина
и број на карактери. Употребете од 0-9 на далечинскиот
управувач за да внесете четири дигитален пасворд. Првиот пат
можете сами да си составите пасворд, потврдете го пасвордот
притискајќи повторно на ентер.
Опции
Опис
Rating
Off
Digital Rating
(Достапно само
во УСА каде
што постои
претходно)
Unrated
(Достапно
само кога Country е
дотерано во U.S.A.)
Channel Block
External Input
Block
Parental Lock
TV
Rating
Off
Digital Rating
Off
Unrated
Allow
Channel Block
Кога поврзувате опрема по избор
Лева страна
Започнување
Употреба на Parental Lock Settings
Започнување
Заден дел
External Input Block
Change Password
Select Country
Само за
сервис
U.S.A.
Исклучување на Parental Lock. Ниеден програм не е блокиран за
гледање.
Child
Максимални програми кои се одобрени се:
ОД: TV-Y, TV-G, G
Канада: C, G, TV-Y
Youth
Максимални програми кои се одобрени:
ОД: TV-PG, PG
Канада: C8+, PG, 8 ans+, TV-PG
Young Adult
Максимални програми кои се одобрени:
ОД: TV-14, PG-13
Канада: 14+, 13 ans+, TV-14
Custom
Селектирајте за рачно дотерување.
ОД: Видете стр.31 за детали.
Канада: Видете стр.32 за детали.
Off
Исклучете го Parental Lock. Ниеден програм кој содржи специфична
програма не е блокиран за гледање.
Custom
Селектирајте за блокирање програма.
Clear All
Селектирајте за бришење на целиот систем.
Оваа работе ќе се избрише кога моменталното мени Digital Rating и менито
нема више да биде достапно се додека ТВ е поставен во канал кој содржи
одреден програм.
Ви овозможува програми и филмови кои се без карактеристики.
Allow
Block
Ги блокира сите програми и филмови кои се без карактеристики.
Ако блокирате некарактеризирани ТВ програми, бидете свесни дека следните
типови на програми можат да бидат блокирани: програми пренесувани од др.
земја, хитен пренос, политички програм, спорт, вести, најави од јавни
сервиси, религиозни програми и прогноза.
Ви овозможува блокирање канали без обзир на карактеристиките.
За гледање на блокирани канали
Притиснете ENT кога ќе дотерате во блокиран канал и впишете го пасвордот.
Ви овозможува блокирање на надворешни влезови без обзир на карактеристиките.
За гледање на блокирани надворешни влезови
Притиснете ENT кога ќе дотерате блокиран влез и потоа внесете го пасвордот.
Мени
Опис
Поврзете со мешан видео и аудио излезен приклучок со камерата или друго видео
VIDEO IN 2
опрема како што се видео игри.
VIDEO/
L(MONO)-AUDIOАко имате моно опрема, поврзете го аудио излезниот приклучок со TV L
R
(MONO) аудио влезен приклучок.
HDMI IN 1
HDMI/
L-AUDIO-R
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) обезбедува некомпресирана, сите
дигитални аудио/видео интерфејси меѓу ТВ и било која HDMI-опремена аудио/видео
опрема, како што е set-top box, DVD плеер и A/V ресивер. HDMI поддржува покачен
или високо дефиниран видео, плус дигитално аудио.
HDMI IN 2
Ако опремата има DVI приклучок, а нема HDMI приклучок, поврзете го DVI приклучокот со HDMI IN 1 (HDMI-со-DVI кабел или адаптер) приклучок и поврзете аудио приклучок со L-AUDIO-R приклучок од HDMI IN 1. (DVI приклучок е за видео сигали.)
HDMI-со-DVI кабел
Аудио кабел
HDMI адаптер
Немојте да поврзувате PC со TV HDMI влез. Употребете PC IN (RGB IN)
влез наместо кога поврзувате PC.
(Продолжува)
30
15
Започнување
Мени
PC IN
(RGB/AUDIO)
Употреба на менијата
Опис
Дотерување на канали
Поврзете компјутер со видео излезен приклучок преку HD15-HD15 кабел (аналоген
RGB, не следува). Можете да поврзете и друг аналоген RGB уред.
Видете “PC влезен сигнал прегледен дел” на стр.38 за сигнали кои можат да се прикажат.
Cable
Show/Hide Channels
Label Channels
Diagnostics
Favorites
Cable
Поврзете со DVD плеер или дигитален set-top box комбинирано видео (YPBPR) и аудио
(L/R) приклучок. Комбинираното видео обезбедува подобар квалитет на сликата отколку S VIDEO ( ) и мешано видео поврзување ( / ).
Digital Channels
Auto Program
Опции
Поврзете со оптички аудио влез на дигиталната аудио опрема која е PCM/Dolby
digital компатабилна.
Show/Hide Channels
Поврзете го добиениот AC кабел за струја.
RF влез кој може да се поврзе со Вашата Кабелска или VHF/UHF антена.
* Произведена под лиценца од Dolby Laboratories. “Dolby” и дупло-D симбол се заштитен знак на Dolby Laboratories.
Опис
Селектирајте омилени канали и надворешни влезови (видете стр.21).
Селектирајте ако примате кабелски канал преку кабелска ТВ.
On
Off
Селектирајте ако употребувате антена.
Auto Program треба да го вклучите по менување на дотерувањет Cable.
Селектирајте да додадете дигитални канали.
Автоматски се дотерува листа на канали на ТВ на сите примени канали.
1 Селектирајте Auto Program.
2 Селектирајте OK за започнување на Auto Program.
Вклучената Auto Program ќе ја избрише Favorites list.
Ви овозможува да се покажат или скријат каналите кои се појавуваат кога го
употребувате копчето CH +/–.
1 Притиснете ©/ª за листање канали додека не најдете канал што сакате да се
прикаже или скрие. Потоа притиснете
и слекетирајте го.
2 Притиснете ©/ª за определување дали каналот ќе се појави или скрие. Потоа
притиснете
и селектирајте го.
Каналите кои се одредени скриени се достапни само со копчињата 0-9.
VIDEO IN 1 е опремен со S VIDEO. S VIDEO ќе се селектира кога двете
комбинирани видео и S VIDEO се поврзани.
Label Channels
Комбинираното видео (YPBPR) поврзување е неопходно за гледање на
480i, 480p, 720p и 1080i формати. Забеле`ете дека овој ТВ ги прикажува
сите типови на формати на слики со резолуција 1,366 точки × 768 линии.
HDMI поврзување е неопходно за гледање на 480i, 480p, 720p, 1080i и 1080p
формати. Забележете дека овој ТВ ги прикажува сите типови на формати со
резолуција 1,366 точки × 768 линии.
16
Diagnostics
Каналите автоматски можете да ги дотерате скриени со Auto Program.
Ви овозможува назначување имиња (како повик на станица) со броевите на каналите.
1 Притиснете ©/ª да листате низ каналите. Потоа притиснете да селектирате
број на канал што сакате да го именувате.
2 Притиснете ©/ª да листате низ карактерите на името (A-Z, 0-9 и т.н.).
Притиснете ¨ за движење кон следниот карактер. Повторете за да додадете до 7
карактери на името. Притиснете ¨ за да се појави OK и потоа
да се постави.
Прикажува дијагностички информации за ТВ. Ова може да е корисно во обезбедување
информации за авторизирани сервиси или лица за поправки.
29
Употреба на менијата
AC IN
CABLE/
ANTENNA
On
Digital Channels
Auto Program
Ако сликата е со шум, трепери или не е јасна, дотерајте ги Phase и Pitch во
PC дотерување на стр. 28.
Поврзете со S VIDEO излезен приклучок на камерата или друга видео опрема која има
S VIDEO. Обезбедува подобар квалитет на слика од комбинирано видео ( / ).
Поврзете со комбинирана видео и аудио излезни приклучоци на вашата A/V опрема
како што е видеото или друга видео опрема. Следна комбинирана видео и аудио
(VIDEO 2) е поставена на левата страна на панелот од ТВ.
Поврзете со лев и десен аудио влезен приклучокна аудио и видео опремата. Можете да
ги користите овие излези за слушање на аудио ТВ преку стерео систем.
TV
Favorites
За некои Apple Macintosh компјутери, можеби ќе треба да се употреби
адаптер (не следува). Ако ова е таков случај, поврзете го адаптерост со
компјутерот пред да ги поврзете HD15-HD15 каблите.
VIDEO IN 1
S VIDEO
VIDEO IN 1
VIDEO/
L(MONO)AUDIO-R
COMPONENT
IN 1/2 (1080i/
720p/480p/480i)/
L-AUDIO-R
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
AUDIO OUT
L-AUDIO-R (FIX)
Channel
Употреба на менијата
Започнување
Опис
Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата лево и десно (Достапно
само во Wide
Vertical Center
Horizontal Center е корисна ако ТВ е поврзан со опрема за играње.
Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата горе и доле (Достапно
само во Wide Zoom).
PC
дотерување
Кога е поврзан PC со ТВ и е
селектиран влез за PC, на екранот
се појавува PC Settings наместо
дотерувањето Screen.
Опции
Опис
Wide Mode
Normal
Full1
Full2
Auto Adjustment
Phase
Pitch
Horizontal Center
Vertical Center
Power Management
Sony стриктно препорачува превземање на заштитни мерки за ТВ од
превртување, необезбеден ТВ може да се преврти и да се направат штети на имотот или пак телесни повреду дури и предизвикување на смрт.
Screen
❑ Обезбедете го ТВ во ѕид и/или на држач.
❑ Немојте да дозволите деца да играат или да се качуваат на мебелот и ТВ.
❑ Избегнувајте ставање и закачување предмети на ТВ.
ТВ никогаш немојте да го ставите на:
❑
• лизгава, нестабилна и/или нерамна површина.
• мебел на кој може лесно да се стапне, како ормар со фиоки.
❑ ТВ ставете го каде што не може да се повлече, турне или преврте.
❑ Сите AC кабли за струја и кабли за поврзување наместете ги каде што не
се достапни за деца.
Use a Sony TV
Stand
Употребете само назначен ТВ држач од Sony (видете стр.2) и
следете ги инструкциите обезбедени со Sony ТВ држачот.
Ако Sony назначил дека не може да се употребува некој ТВ
држач, разгледајте ги следните препорачани мерки.
Препорачливи
мерки за
обезбедување на
ТВ
1 Обезбедете го држачот за ТВ.
PC
PC Settings
Wide Mode
Normal
Auto Adjustment
Phase
0
Pitch
0
Horizontal Center
0
Vertical Center
0
Power Management
On
Селектирајте за приказ на слика во оргинална големина.
Селектирајте за зголемување на сликата за исполнување на
екранот, а задржувајќи ја оргиналната пропорција.
Селектирајте зголемување на сликата за пополнување на екранот.
Селектирајте за автоматско дотерување на прикажаната позиција и фаза на сликата
кога ТВ прима влезен сигнал од поврзан PC. Запоменте дека Auto Adjustment може
да не работи добро со одредени влезни сигнали. Во ваков случај, рачно дотерајте.
Дотерајте по Pitch за фино дотерување на целосната острина.
Дотерување на нерамна острина на екранот.
За PC Input Signal Reference Chart, видете стр.38.
Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата лево и десно.
Ви овозможува да ја движите позицијата на сликата горе и доле.
On
Селектирајте за автоматско менување во режимот за заштеда кога
нема влезен сигнал за 30 секунди.
Селектирајте за исклучување на Power Management.
Off
Power Management не е VESA-компатабилен.
Заштита на ТВ
од превртување
Бидете сигурни дека ТВ држачот е соодветен затежината на ТВ.
Употребете два потпирача за аглите (не следува) за обезбедување
на држачот.
За секој аголен потпирач употребете соодветна опрема за:
• закачете една страна од аголниот потпирач во ѕидниот клинец.
• другата страна закачете ја за ТВ држачот.
Аголен потпирач
Држач
(Продолжува)
28
17
Започнување
Обезбедување на ТВ
Опции
Horizontal Center
Започнување
Употреба на менијата
2 Обезбедете го ТВ со држач.
Дотерување на екранот
Употребете опрема по избор подоле наведен (не следува):
• M6 × 12-18mm завртка за прицврстување (закачена во ТВ држач
за маса).
• Завртете или сл. (закачете го со ТВ држачот).
• Јаже или ланец (доволно јак за издржување на тежината на ТВ).
Бидете сигурни дека не се прелабави.
Screen
TV
Wide Mode
Wide Zoom
Auto Wide
On
4:3 Default
Wide Zoom
Horizontal Center
0
Vertical Center
0
PC Settings
Дупка за зацврстување на држачот
Опции
Опис
Wide Mode
Wide Zoom
Normal
Full
Auto Wide
On
Завртка
Екранот се исполнува со минимално искривување.
За приказ на слики со 4:3 во оргинална големина кога оргиналот е 4:3.
За зголемување на хоризонталната слика за исполнување на
екранот кога оргиналната слика е 4:3 (Стандардно дефинирана).
Кога оргиналната слика е 16:9 (Високо дефинирана), селектирајте
режим за приказ на слика со 16:9 во оргинална големина.
Нормално не е достапно кога гледате 720p или 1080i од компонентен
видео излез или 720p, 1080i или 1080p од HDMI влез или дигитален ТВ.
Контактирајте ја Sony подршка за потрошувачи, според моделот на
Вашиот ТВ да добиете соодветна обезбедена опрема.
– За Обединетите Држави јавете се на: 1-800-488-7669 или видете на:
www.sony.com/accessories
– За Канада јавете се на: 1-877-899-7669
3 Прицврстете го ТВ во ѕид.
Употребете опрема подолу наведена (не следува).
• Две M6 × 12-18mm завртки за прицврстување (зацврстете ги
во ѕидните дупки кои се наоѓаат на задниот дел од ТВ).
• Јаже или ланец (прикачете една M6 завртка за прицврстување).
• Ѕидно прицврстување (закачете го со ѕиден клинед) доволно јак
за издржување на тежината на ТВ (дупката да помине низ
ѕидната завртка, а потоа закачете го со друга M6 завртка).
Ѕидна
завртка
Завртка за
прицврстување
Дупка за
ѕидно монтирање
Јаже или
ланец
4:3 Default
Селектирајте default
Screen Mode з
гледање на 4:3
Селектирајте за автоматско менување на режимот на екранот кој е
најдобар за моменталниот програм. Ако променетата фреквенција
на екранот се достави, селектирајте Off.
Off
Селектирајте за исклучување на опцијата Auto Wide. Изберете
режим за екранот од опцијата Wide Mode.
Auto Wide не е достапен кога гледате аналоген ТВ.
Wide Zoom
Ја зголемува сликата 4:3 за исполнување на 16:9 екран, ја
прикажува што е можно повеќе како оргиналната слика.
Normal
Селектирајте за приказ на 4:3 слика во оргиналната големина.
Full
Зголемување на 4:3 хоризонтална слика, за пополнување на екранот.
Off
Селектирајте за продолжување на моменталното дотерување
на Wide Mode кога е сменет канал или влез.
Ако 4:3 Default не е дотеран во Off, дотерувањето Wide Mode се менува само
за моменталниот канал. Кога менувате канали (или влезови), Wide Mode автоматски се заменува со 4:3 Default дотерување за 4:3. За запомнување на
моменталното дотерување на Wide Mode ако се сменети каналите и
влезовите, дотерајте го 4:3 Default во Off.
Мерката 2 обезбедува минимилана заштита на ТВ од превртување.
За понатамошна заштита, следете ги препорачаните три мерки.
Ако се употребува електричен штрафцигер, затегнете го
обртниот момент до приближно 2.0 N·m {20 kgf·cm}.
18
(Продолжува)
27
Употреба на менијата
Завртка за
прицврстување
Употреба на менијата
Sound
TV
Sound Mode
Dynamic
Reset
Treble
+6
Bass
+6
Balance
0
MTS
Stereo
Спојување на
поврзаните кабли
Започнување
Дотерување на звук
Започнување
Можете да ги споите поврзаните кабли со добиената врвца за
каблите како што е прикажано.
Alternate Audio
Speaker
On
Опции
Опис
Sound Mode
Прилагоден звук за
слушање
Ги зголемува високите и басот.
Dynamic
Стандарден звук најдобар за домашна употреба.
Standard
Clear Voice
Соодветен за говори.
Моменталните дотерувања на Sound Mode заменете ги со фабричките.
Зголемување или намалување на многу силни звуци.
Зголемување или намалување на многу ниски звуци.
Намалување на балансот на левиот и десниот звучник.
Стерео прием кога гледате програми пренесени стерео.
Stereo
Автоматско менување на ТВ во следниот аудио програм кога
Auto SAP
сигналот е примен.. Ако ниеден SAP сигнал не е присутен, ТВ
останува во режимот Stereo.
Mono
Моно прием. Употребете го за намалување на шумот за време
на слаб стерео пренос.
MTS е достапен само за аналогни програми.
Селектирајте меѓу можните опции за менување меѓу алтернативниот аудио тек.
Програмот што сте го поставиле може да се пренесе на разни јазици во
наизменичниот аудио тек.
Наизменичното аудио не е достапно ако програмот не е пренесен со
наизменичен аудио тек.
Селектирајте за вклучување на ТВ звучниците.
On
Селектирајте за исклучување на ТВ звучниците и слушање на
Off
ТВ звук низ надворешен аудио ресивер и звучници.
Reset
Treble
Bass
Balance
MTS
Уживајте во стерео,
двојазичен и моно
програми
Alternate Audio
Дигитални канали
Speaker
АС кабелот за струја немојте да го спојувате со други кабли.
Исто така можете да пристапите кон Sound Mode, MTS и Alternate Audio преку копчето TOOLS на
далечинскиот управувач.
26
19
Употреба на менијата
Започнување
Правење листата на канали – Почетно дотерување
По завршување со поврзување на ТВ, вклучете го Initial Setup, кој автоматски ќе ги дотера достапните канали. Initial Setup екранот се појавува кога ќе го вклучите ТВ. Ако во тој момент не сакате да ги дотерувате каналите, можете да го направите тоа подоцна со селектирање на
Auto Program опцијата во дотерувањето Channel (видете стр.29).
1 Притиснете
POWER
за вклучување на ТВ.
Initial Setup
Initial Setup екранот се појавува.
Please select your language
English
Español
саканиот јазик.
MENU обезбедува пристап на едно копче за контролирање на ТВ. Ви овозможува подобро да изведувате
разни задачи непосредно со контрол панелот на екранот отколку со притиснатите копчиња на далечинскиот
управувач.
Дотерување слика
или антената. Дозволено 50+ мин. за Initial Setup
First please connect cable or antenna.
комплетирање.” и “Сега започнува
Allow 50+ minutes for completion.
Start auto program now?
на ауто програм?” се појавува, бидете сигурни дека веќе сте ги поврзале
OK
Cancel
каблите или антената, а потоа селектирајте OK за започнување на Auto
Program. Ако сакате покасно да започне Auto Program,
селектирајте Cancel.
Ако имате можност за кабел и антена, прво поврзете ги каблите.
5 Кога Auto Program е комплетен,
притиснете
Опции
Опис
Picture Mode
Прилагоден
поглед на слика
Vivid
Standard
Initial Setup
скате да го запрете и покасно да го вклучи Auto Program, притиснете Cancel.
за да продолжи.
Analog Channels Found:
Digital Channels Found:
TV
Vivid
Reset
3 Пораката “Прво поврзете ги каблите
4 Започнува скенирање на каналите. Ако
Picture
Picture Mode
Français
0
0
Searching...
Please wait. Allow 50+ minutes for completion.
Press
to cancel.
Cancel
6 Ако Initial Setup програмирањето
најде кабелски канал, можете да скеInitial Setup
нирате антенски канали. Поврзете ја
If you want to use air signals,
please connect antenna.
антената преку A-B RF прекинувач (не Allow
50+ minutes for completion.
следува) и сменете го прекинувачот во
OK
Cancel
антена а потоа Auto Program почнува
да бара канали преку антената.
Ако Initial Setup најде канали преку антената, Auto Program
процесот ќе заврши. Ако сакате да скенирате кабелски канали,
подоцна ќе можете да го направите преку Channel.
Reset
Backlight
Picture
Brightness
Color
Hue
Color Temp
Бело дотерување
Sharpness
Noise Reduction
Backlight
Max
Picture
Max
Brightness
50
Color
60
Hue
0
Color Temp
Cool
Sharpness
18
Noise Reduction
Off
Селектирајте за зголемување на контраст и острина на сликата.
Селектирајте за стандардно дотерување на слика. Препорачливо за
домашна употреба.
Custom
Ви овозможува да го зачувате првенственото дотерување.
Имате пристап до Picture Mode со помош на копчето TOOLS или PICTURE
на далечинскиот управувач.
Вратете ги фабричките дотерувања на Picture Mode со бришење.
Подетесете ја позадината посветло или потемно.
Зголемен или намален контраст на сликата.
Подесување на сликата, светло или темно.
Зголемување или намалување на интензитетот на бојата.
Зголемување или намалување на зелената нијанса.
Cool
Селектирајте да дадете на белата боја сина нијанса.
Селектирајте да дадете на белата боја неутрална нијанса.
Neutral
Warm
Селектирајте да дадете на белата боја црвенкаста нијанса.
Дотерајте ја острината или мекоста на сликата.
Намалување на нивото на шумот. Селектирајте од High, Medium, Low и Off.
Намалувањето на шумот не е достапно кога гледате 1080i или 1080p.
За повторно вклучување на Auto Program
❑ Употребете го Auto Program како што е опишано на стр.29.
За приказ на Picture во Preferred Aspect Ratio
❑ Селектирајте соодветен Wide Mode опишано на стр.22 и 27.
20
25
Употреба на менијата
2 Притиснете Ç/È за истакнување на
Преглед на MENU
Основни операции
Основни операции
ТВ контроли
Копче
Опис
DISPLAY
Притиснете еднаш за приказ на број на моменталниот канал, име на каналот, преостанато време и Wide Mode. Приказот на екран (OSD) се исклучува по неколку секунди.
Притиснете непрекинато додека на ТВ се прикаже времето
во минути (Искл., 15, 30, 45, 60, 90 или 120) уште колку време останува до исклучување. За откажување на Sleep Timer,
притиснете SLEEP непрекинато додека не се појави Off.
Притиснете еднаш за приказ на зачувана омилена листа.
Можете да зачувате до 8 канали и/или надворешни влезови.
SLEEP
FAVORITES
Како да додадете во листата
Мени
MENU
Кога ќе дотерате канал што сакате да го додадете на
листата, притиснете FAVORITES и ќе се истакне
“Додадете во листата”, а потоа притиснете
.
Опис
Притиснете за приказ на MENU со ТВ функции и дотерување (видете “Преглед на
MENU” на стр.25).
За приказ на листа на надворешни влезови. Прит.непрекинато за прекин на влезовите.
INPUT
Влезовите можете да ги менувате со притискање на ©/ª и
прикажана листата на надворешни влезови.
PICTURE
додека е
Видете стр.33 за информации околу дотерувањата на имињата на
надворешните влезови, вклучувајќи го и Skip. Во екранот MENU, ова копчи
служи како потврдување на селектирано или дотерано.
– VOLUME +
– CHANNEL +
POWER
TIMER LED
STANDBY LED
POWER LED
(IR) Infrared
Receiver
Speaker
RETURN
Притиснете да го дотерате волуменот. Во екранот MENU, ова копче служи како
лево/десно.
MENU
Притиснете да скенирате канали. За брзо скенирање канали, притиснете и држете надол
било кое –/+. Во екранот MENU, ова копче служи за горе/доле.
Притиснете за вклучување и исклучување на ТВ.
Светнува портокалово кога е дотеран sleep timer.
Светнува црвено кога ТВ е во PC режим за заштеда на енергија.
Светнува зелено кога ТВ е вклучен.
CC
VOL +/–
MUTING
Прима IR сигнали од далечинскиот управувач.
Излезен аудио сигнал.
CHANNEL + копчето употребете го како преглед кога работите со ТВ.
Осигурете се дека ТВ е целосно исклучен пред да го вадите кабелот за струја.
Вашата листа ќе се чисти секогаш кога ќе го вклучите
Auto Program (видете стр.20 и 29 за Auto
Program).
Притиснете непрекинато за кружење низ достапните типови
на слики: Vivid, Standard, Custom. Типовите слики исто
така се достапни во дотерувањето Picture. За детали,
видете “Употреба на дотерување на слика” на стр.25.
Притиснете за да се вратите на претходниот екран кога е
прикажано MENU и дотерување.
Притиснете за приказ на MENU со ТВ функции и
дотерувања. Видете “Преглед на MENU” на стр.25.
Притиснете да вклучите/исклучите Closed Captions (CC).
За менување или прилагодување на CC екранот, видете
стр. 34.
Користете ги 0-9 и ENT копчињата за селектирање дигитален канал. За внес на 2.1, притиснете 2 , , 1 и ENT
Притиснете за дотерување на волуменот.
Притиснете да го пригушите звукот. Повторно притиснете
или притиснете VOL + за враќање на звукот.
Копчето 5 и CH + имаат
допирни точки. Нив
користете ги како
преглед кога работите
со ТВ.
(Продолжува)
24
21
Основни операции
Далечински управувач
Основни операции
Основни операции
Копче
POWER
WIDE
Опис
Копче
Притиснете за вклучување и исклучување на ТВ.
Притиснете непрестано да поминете низ дотерувањето Wide Mode: Wide Zoom, Normal и Full. Wide Mode дотерувањето исто така е достапно во Screen. (Видете стр.27.)
INPUT
(За PC тајминг, видете го следното)
4:3 Оргинал
Стандардно дефиниран
16:9 Оргинал
Високо дефиниран
m
Широк зум
Широк зум
Нормален
Нормален
m
©/ª/§/¨
TOOLS
JUMP
0 - 9 ENT
Овој тип не е достапен.
Целосно
CH +/–
Притиснете ©/ª/§/¨ за придвижување на курсорот на
екранот. Притиснете
да селектирате/потврдите мени.
Притиснете за приказ на Tools Menu кој е поврзан со
моменталниот влез: аналоген ТВ, дигитален ТВ или
надворешен влез. (Видете стр.25, 26, 30 и 34)
Притиснете да скокнете назад и натаму меѓу два канала.
ТВ наизменично се менува меѓу моменталниот канал и
последниот канал што е селектиран.
Притиснете од 0 - 9 да селектирате канал; каналот се
менува по две секунди. Притиснете ENT за моментално
менување на канал.
Притиснете да скенирате по каналите. За брзо скенирање
канали, притиснете и држете надолу и едено и друго +/–.
Нормално не е достапен кога гледате 720p или
1080i од компонентен видео излез или 720p,
1080i или 1080p од HDMI влез или дигитален
ТВ.
Менување на Wide Screen Mode за PC тајминг
Влезен PC сигнал
Влезен PC сигнал
800 × 600
1280 × 768
m
Нормален
m
Нормален
Целосно 1
Целосно 1
Целосно 2
Целосно 2
Ставете две батерии големита AA (следуваат) да
одговараат + и – на батериите со шемата внатре во
далечинскиот управувач.
22
23
Основни операции
Видете стр. 33 за информации за дотерување на
имиња надворешни влезови, вклучувајќи го и Skip.
Менување на Wide Screen Mode
Целосно
Опис
Притиснете за приказ на листа од надворешни влезови.
Притиснете непрекинато за прекин на влезовите.
Влезовите се менуваат со притикање ©/ª и
додека не се појави листа надворешни влезови.
Download PDF